Aeg-Electrolux B4503-5-M Uživatelský manuál | Manualzz
B4503-5
Návod k použití
Elektrická vestavìná
trouba
2
Obsah
Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù.
Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální a
správný chod svého spotøebièe. Najdete v nìm rady k dokonalému a co
nejúèinnìjšímu používání spotøebièe. Doporuèujeme vám, abyste návod uložili
na bezpeèném místì, a mohli ho kdykoliv znovu použít. Pøedejte ho prosím i
pøípadnému dalšímu majiteli spotøebièe.
Pøejeme vám s novým spotøebièem hodnì radosti.
Obsah
Návod k použití
3
Bezpeènostní pokyny
3
Popis spotøebièe
Celkový pohled
Ovládací panel
Vybavení trouby
Pøíslušenství trouby
Synchronizaèní výsuvníky
Pøed prvním použitím
Nastavení a zmìna denního èasu
První Èištìní
Obsluha trouby
Zapnutí a vypnutí trouby
Funkce trouby
Zasunutí roštu, plechu a pánve na
zachycení tuku
Nasazení/vyjmutí tukového filtru
Doplòkové funkce
Mechanické zajištìní dveøí
4
4
5
5
6
7
7
7
8
8
8
9
1
3
2
10
11
11
14
Použití, tabulky a tipy
Peèení peèiva
Peèení masa
Plochý gril
Rozmrazování
Sušení
Zavaøování
Èištìní a údržba
Vnìjší èást spotøebièe
Vnitøní prostor trouby
Pøíslušenství trouby
Filtr proti mastnotì
Vysunovací kolejnièky
Èištìní vysunovacích kolejnièek
Osvìtlení trouby
Strop trouby
Dveøe trouby
Sklenìná výplò dveøí trouby
Co dìlat, když ...
15
15
21
24
25
25
26
27
27
27
27
27
28
29
29
29
30
32
36
Servis
37
V tomto návodu pro uživatele se používají následující symboly:
Dùležité informace týkající se Vaší bezpeènosti a informace o ochranì
spotøebièe pøed poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornìní k ochranì životního prostøedí
Návod k použití
3
Návod k použití
1 Bezpeènostní pokyny
Elektrické zabezpeèení
• Spotøebiè smí zapojit jen oprávnìný odborník.
• Pøi poruše nebo poškození spotøebièe: vyšroubujte pojistky, nebo je vypnìte.
• Opravy spotøebièe smí provádìt pouze odbornì vyškolení pracovníci.
Nesprávnì provedené opravy mohou zpùsobit velké škody. Potøebujete-li
opravu, obrat’te se na naši zákaznickou službu nebo na svého prodejce.
Bezpeènost dìtí
• Malé dìti nikdy nenechávejte u zapnuté trouby bez dozoru.
Bezpeènost provozu
• Osoby (vèetnì dìtí), které nejsou schopné bezpeènì spotøebiè používat z
dùvodu svých snížených fyzických, smyslových nebo duševních schopností,
nebo k tomu nemají patøièné znalosti a zkušenosti, nesmìjí tento spotøebiè
používat s výjimkou situace, kdy na tyto osoby dohlíží, nebo jim radí jiná
osoba odpovìdná za jejich bezpeènost.
• Tento spotøebiè je urèen výluènì pro vaøení, smažení a peèení jídel v
domácnosti.
• Pozor na pøipojování elektrických spotøebièù do zásuvek v jeho blízkosti.
Nedovolte, aby se pøipojovací kabely dostaly do kontaktu s horkými dvíøky
trouby nebo se zachytily pod nimi.
• Upozornìní: Nebezpeèí popálenin! Pøi provozu je vnitøek trouby horký.
• Jestliže v troubì používáte jako pøísadu alkohol, mohla by se vytvoøit lehce
hoølavá smìs vzduchu s alkoholem. V tomto pøípadì otvírejte dveøe trouby
velmi opatrnì. Nepracujte pøitom s døívím, jiskrami nebo ohnìm.
3
Varování k akrylamidu
Podle nejnovìjších vìdeckých poznatkù mùže akrylamid vznikající pøi
intenzivním zhnìdnutí pokrmù, zejména u škrobnatých potravin, poškozovat
zdraví. Doporuèujeme proto pøipravovat jídla radìji pøi nízkých teplotách a dbát
na to, aby jídla pøíliš nezhnìdla.
Jak zabráníte poškození spotøebièe:
• Nevykládejte troubu alobalem a na dno trouby nestavte peèicí plechy, hrnce
apod., protože smalt trouby by se mohl nahromadìným žárem poškodit.
• Ovocné št’ávy, které mohou kapat z plechu, zanechávají skvrny, které již
nejdou odstranit. Pøi peèení koláèù s vysokým obsahem vody použijte proto
hluboký plech.
• Otevøené dveøe trouby nièím nezatìžujte.
• Nikdy nelijte vodu pøímo do horké trouby. Mohlo by dojít k poškození smaltu a
zbarvení.
4
Popis spotøebièe
• Pøi silném tlaku, pøedevším na hrany pøední sklenìné tabule, mùže sklo
prasknout.
• V troubì neskladujte žádné hoølavé pøedmìty. Mohly by se pøi zapnutí trouby
vznítit.
• V troubì neskladujte žádné vlhké potraviny. Mohly by poškodit smalt trouby.
• Po vypnutí chladicího ventilátoru neskladujte v troubì žádné odkryté potraviny.
Ve vnitøním prostoru trouby nebo na sklenìných dveøích se mùže srážet
vlhkost, která se mùže dostat i na okolní nábytek.
3
Upozornìní ke smaltovanému povrchu
Barevné zmìny na smaltovaném povrchu trouby v dùsledku používání nemají
vliv na bìžný provoz spotøebièe a jeho používání v souladu s podmínkami
smlouvy. Nepøedstavují tedy žádnou závadu ve smyslu práva na záruku.
Popis spotøebièe
Celkový pohled
Ovládací panel
Držadlo
dveøí
Sklenìná
dvíøka
Popis spotøebièe
5
Ovládací panel
Provozní kontrolka
Kontrolka teploty
Èasový displej
Tlaèítka funkce hodin
Funkce trouby
Voliè teploty
Vybavení trouby
Horní topné tìleso a topné tìleso grilu
Osvìtlení trouby
Úrovnì drážek
Zásuvka masové jehly
Tukový filtr
Topné tìleso zadní stìny
Ventilátor
Dolní topné tìleso
Drážky, vyjímatelné
6
Popis spotøebièe
Vnitøní strana dveøí
Na vnitøní stranì trouby dveøí je uvedeno
èíslování úrovnì drážek trouby.
Navíc je tu struèná informace o funkcích
trouby, doporuèené úrovni drážek a teplotì
pro pøípravu bìžných jídel.
Pøíslušenství trouby
Rošt
Pro nádoby, koláèové formy, porce k
peèení a grilování.
Plech na peèení
Na koláèe a placky
Pánev na zachycení tuku
K peèení peèiva a masa nebo jako plech
na zachycení tuku.
Jehla do masa
K pøesnému urèení stupnì propeèení
masa.
Pøed prvním použitím
Synchronizaèní výsuvníky
Synchronizaèní výsuvníky
Pøídržné svorky se spojovacím držákem
Pøed prvním použitím
Nastavení a zmìna denního èasu
Po pøipojení trouby k síti nebo po výpadku
elektrického proudu bliká kontrolka funkce
Denní èas
automaticky.
1. Ke zmìnì již nastaveného denního èasu
stisknìte souèasnì tlaèítko
a , až
zaène kontrolka funkce Denní èas
blikat.
3
2. Tlaèítkem
denní èas.
nebo
nastavte aktuální
Požadované tlaèítko stisknìte vždy
uprostøed.
Asi za 5 vteøin blikání pøestane a na
hodinách se ukáže nastavený denní èas.
3
Spotøebiè je pøipraven k provozu.
Denní èas
je možné zmìnit jen tehdy,
jestliže není nastavena Minutka .
7
8
Obsluha trouby
První Èištìní
1
3
Pøed prvním použitím trouby byste ji mìli dùkladnì vyèistit.
Pozor: K èištìní nepoužívejte žádné ostré abrazivní èisticí prostøedky. Mohli
byste poškodit povrch trouby.
Kovovou pøední èást oèistìte vhodnými èisticími prostøedky.
1. Vypínaè funkcí nastavte na osvìtlení .
2. Vyjmìte všechno pøíslušenství i drážky a omyjte je teplou vodou s èisticím
prostøedkem.
3. Rovnìž troubu vymyjte teplou vodou s èisticím prostøedkem a vysušte.
4. Èelní stìnu trouby otøete vlhkým hadøíkem.
Obsluha trouby
3
Trouba je vybavena zasunovatelnými vypínaèi pro “Funkce
trouby” a “Volbu teploty”. Chcete-li použít urèitý vypínaè, stisknìte ho. Vypínaè
se vysune dopøedu.
Zapnutí a vypnutí trouby
Ukazatel teploty/èasu
Provozní kontrolka
Kontrolka teploty
Ukazatel sondy do
masa
Tlaèítko
Voliè funkcí trouby
Tlaèítko
Voliè teploty
Obsluha trouby
9
1. Otoète pøepínaèem funkcí trouby na požadovanou funkci.
2. Otoète volièem teploty na požadovanou teplotu.
Kontrolka chodu svítí tak dlouho, dokud je trouba zapnutá.
Kontrolka teploty svítí tak dlouho, dokud trouba høeje.
3. Jestliže chcete troubu vypnout, otoète pøepínaèem funkce trouby a volièem
teploty do polohy Vyp.
3
Chlazení ventilátorem
Ventilátor se automaticky zapne, aby se vnìjší plochy spotøebièe udržely
chladné. Po vypnutí trouby bìží ventilátor dál tak dlouho, dokud se spotøebiè
neochladí, a pak se sám vypne.
Funkce trouby
Trouba je vybavena následujícími funkcemi:
Funkce trouby
Použití
Osvìtlení trouby
Pomocí této funkce mùžete osvìtlit vnitøek trouby, napø.
k èištìní.
Horký vzduch
K peèení peèiva až na tøech úrovních najednou.
Teplotu trouby nastavte o 20-40 °C nižší, než pøi použití
horního/dolního topného tìlesa.
Horký vzduch pizza
K peèení peèiva, které vyžaduje intenzivní zhnìdnutí a
køupavý spodek.
Teplotu trouby nastavte o 20-40 °C nižší, než pøi použití
horního/dolního topného tìlesa.
Tradicni peèení
K peèení peèiva a masa na jedné úrovni.
Spodni ohøev
K dopeèení koláèù s køehkým spodkem.
Rozmrazování(30°C) K povolení a rozmrazení napø. dortù, másla, chleba,
zeleniny nebo jiných zmrazených potravin.
Gril
Ke grilování plochých kouskù, rozložených uprostøed
roštu a k pøípravì toustù.
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kouskù ve vìtším množství a k
pøípravì toustù.
Infrapeèení
K peèení vìtších kusù masa nebo drùbeže na jedné
úrovni.
Tato funkce se hodí také ke gratinování a zapékání.
10
Obsluha trouby
Zasunutí roštu, plechu a pánve na zachycení tuku
3
Bezpeèné vysunutí a pojistka proti pøeklopení
K bezpeènému vysunutí mají všechny zasunovací díly na levé i pravé stranì
malou prohlubeò.
Zasunovací díly zasunujte vždy tak, aby tato prohlubeò byla v zadním prostoru
trouby. Tato prohlubeò slouží i jako pojistka proti pøeklopení zasunovacích dílù.
Zasunutí plechu nebo pánve na
zachycení tuku:
Plech nebo pánev na zachycení tuku
zasuòte do postranních kolejnièek zvolené
úrovnì
3
Zasunutí roštu:
Rošt zasunujte tak, aby nožièky smìøovaly
dolù.
Rošt zasuòte do postranních kolejnièek
zvolené úrovnì
Rošt má po celém obvodu vyvýšený rám a
nádobí tak nemùže sklouznout.
Spoleèné zasunutí roštu a pánve na
zachycení tuku:
Rošt položte na pánev na zachycení tuku.
Pánev na zachycení tuku zasuòte do
postranních kolejnièek zvolené úrovnì.
Obsluha trouby
11
Nasazení/vyjmutí tukového filtru
Tukový filtr chrání pøi peèení masa
topné tìleso zadní stìny pøed vystøíknutým
tukem.
Nasazení tukového filtru
Filtr uchopte za držadlo a obì
úchytky zasuòte shora dolù do
otvoru na zadní stìnì trouby (vìtrací
otvor).
Vyjmutí tukového filtru
Filtr uchopte za držadlo a vyháknìte
smìrem nahoru.
Doplòkové funkce
Je možné nastavit buï Minutka
Pecici sonda .
nebo
Displej èasu nebo teploty
Minutka
K nastavení krátkého èasového
úseku.
Pecici sonda
K nastavení teploty jádra.
Nastavovací tlaèítka
2
Vypnutí èasového displeje
Vypnutím èasového displeje mùžete ušetøit energii.
Vypnutí èasového displeje
Tlaèítko
a
tisknìte souèasnì tak dlouho, až displej ztmavne.
3
Zapnutí èasového displeje
Libovolné tlaèítko tisknìte tak dlouho, až se na displeji opìt objeví denní èas.
Èasový displej je možné vypnout jen tehdy, není-li zapnutá funkce hodin ani
teplota jádra .
12
3
3
Obsluha trouby
Všeobecné pokyny
• Po volbì jedné z funkcí hodin bliká displej asi 5 vteøin. Bìhem této doby je
možné tlaèítkem nebo nastavit požadovaný èas.
• Po nastavení požadovaného èasu bliká displej ještì asi 5 vteøin. Nastavený
èas zaèíná plynout.
• Signál je možné zrušit stiskem libovolného tlaèítka.
• Požadovanou funkci trouby a teplotu mùžete zvolit pøed nebo po nastavení
funkcí hodin.
• Po uplynutí doby peèení pootoète vypínaèem funkcí trouby a vypínaè volby
teploty zpìt na nulu.
Minutka
Tato funkce nemá vliv na provoz peèicí trouby.
1. Stisknìte libovolné tlaèítko.
Na displeji bliká “0.00”.
2. Do 5 sekund pomocí tlaèítek
nebo
nastavte požadovanou zkrácenou dobu
(max. 2 hodiny 30 minut).
Po 5 sekundách displej ukáže zbývající
èas.
Když èas uplyne, zobrazí se “0.00” a na
2 minuty se rozezní signál.
3. Signál vypnìte stisknutím libovolného
tlaèítka.
Obsluha trouby
1
Pecici sonda
Upozornìní: Mùžete použít pouze sondu do masa, která je dodávána se
spotøebièem. V pøípadì výmìny použijte pouze originální náhradní díl.
1. Špièku sondy do masa zasuòte pokud
možno úplnì do masa tak, aby se
nacházela v jeho støedu.
2. Zástrèku sondy do masa zasuòte až na
doraz do zásuvky na boèní stìnì trouby.
3. Tlaèítkem
nebo
nastavte
požadovanou teplotu jádra.
3
Na displeji se zobrazí souèasná teplota
jádra.
Teplota jádra se zaène zobrazovat od
30°C.
4. Nastavte funkci trouby a teplotu.
Po dosažení nastavené teploty jádra zazní
signál a trouba se automaticky vypne.
13
14
1
Obsluha trouby
5. Chcete-li signál vypnout, stisknìte libovolné tlaèítko.
6. Pøepínaè funkce trouby a voliè teploty otoète do polohy VYP.
Upozornìní: Sonda do masa je horká! Pøi
vytahování zástrèky a špièky hrozí
nebezpeèí popálení!
7. Zástrèku masové sondy vytáhnìte ze
zásuvky a jídlo vyjmìte z trouby.
Zmìna teploty jádra
– Teplotu je možné zmìnit tlaèítkem
nebo
.
Mechanické zajištìní dveøí
Pøi zakoupení spotøebièe nejsou dveøe zajištìny.
Zajištìní dveøí
Zárážku povytáhnìte až na doraz dopøedu.
Použití, tabulky a tipy
Otevøení dveøí trouby
1. Pøitisknìte dveøe.
2. Zarážku stisknìte a držte.
3. Otevøete dveøe.
Zavøení dveøí trouby
Dveøe zavøete bez stisknutí zarážky.
3
Vyøazení zarážky
Zarážku zatlaète až k panelu.
Vypnutím spotøebièe se mechanická zarážka dveøí nezruší.
Použití, tabulky a tipy
Peèení peèiva
Funkce trouby: Horký vzduch
nebo Tradicni peèení
Formy na peèení
• Pro Tradicni peèení
jsou vhodné formy z tmavého kovu a formy s
povrchovou vrstvou.
• Pro Horký vzduch
lze použít i svìtlé kovové formy.
Úroveò drážek
• Pøi funkci Tradicni peèení
je možné peèení na jedné úrovni.
• S funkcí Horký vzduch
mùžete péct souèasnì až tøi plechy:
napø. úroveò drážek 3
1 forma na peèení:
napø. úroveò drážek 1
15
16
Použití, tabulky a tipy
2 plechy na peèení:
napø. úroveò 1 a 3
3 plechy na peèení:
úroveò 1, 3 a 5
3
2
Všeobecné pokyny
• Plech zasunujte vždy zkosením dopøedu!
• S funkcí Tradicni peèení
nebo Horký vzduch
mùžete péct souèasnì ve
dvou formách vedle sebe na jednom roštu. Doba peèení se tím prodlouží jen
nepatrnì.
Pøi pøípravì hlubokozmrazených potravin se mohou zasunuté plechy
zdeformovat. Pøíèinou je velký tepelný rozdíl mezi hlubokozmrazenými
potravinami a troubou. Po vychladnutí se plechy opìt vyrovnají.
Pokyny k tabulkám pro peèení
V tabulkách najdete požadované údaje o teplotì, délce peèení a úrovni drážek
pro rùzná jídla.
• Teploty a doby peèení jsou pouze orientaèní, protože se mohou mìnit podle
složení tìsta, množství a typu formy na peèení.
• Pøi prvním peèení doporuèujeme nastavit nižší teplotu a teprve pøejete-li si
napø. výraznìjší zhnìdnutí, nebo jestliže trvá peèení pøíliš dlouho, zvolit vyšší
teplotu.
• Jestliže nenajdete pro vlastní recept žádné konkrétní údaje, vyberte si nìjaké
podobné peèivo.
• Pøi peèení koláèù na plechu nebo ve formì na více úrovních se mùže doba
peèení prodloužit o 10-15 minut.
• Vlhké peèivo (napø. pizza, ovocné koláèe apod.) se pøipravuje na jedné úrovni.
• Rùzná výška jídla mùže na zaèátku peèení zpùsobit jeho nestejnomìrné
zhnìdnutí. V tomto pøípadì nemìòte nastavení teploty. Rozdíly ve zhnìdnutí
se v prùbìhu peèení vyrovnají.
• Peèení masa nebo sladkostí mùže v nové troubì probíhat jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. Upravte proto obvyklá nastavení (teplotu, doby
peèení) a úroveò drážek podle údajù doporuèených v následující tabulce.
Pøi delší dobì peèení mùžete troubu vypnout asi 10 minut pøed koncem peèení,
abyste využili zbytkového tepla.
Tabulky platí, pokud není uvedeno jinak, pro vložení jídla do chladné trouby.
Použití, tabulky a tipy
17
Tabulka peèení
Peèení na jedné úrovni
Druh
peèiva
Funkce trouby
Úroveò
drážek
Teplota
°C
Doba
hod.: min.
Peèivo ve formì
Bábovka apod.
Horký vzduch
1
150-160
0:50-1:10
Linecký koláè/královská
bábovka
Horký vzduch
1
140-160
1:10-1:30
Piškotový dort
Horký vzduch
1
140
0:25-0:40
Piškotový dort
Tradicni peèení
1
160
Dortový korpus, køehké
tìsto
Dortový korpus, tøené tìsto
Horký vzduch
3
170-180
0:25-0:40
1)
0:10-0:25
Horký vzduch
3
150-170
0:20-0:25
Tradicni peèení
1
170-190
0:50-1:00
Jablkový koláè (2formy
Ø20cm, pøíènì pøekládaný)
Horký vzduch
1
160
1:10-1:30
Jablkový koláè (2formy
Ø20cm, pøíènì pøekládaný)
Tradicni peèení
1
180
1:10-1:30
Pikantní dort (napø. Quiche
Lorraine)
Horký vzduch
1
160-180
0:30-1:10
Tradicni peèení
1
170-190
1:00-1:30
Kynutá pletýnka/vìnec
Tradicni peèení
3
170-190
0:30-0:40
Vánoèní štola
Tradicni peèení
3
160-1801)
0:40-1:00
Chléb (žitný chléb)
-nejprve
-potom
Tradicni peèení
1
2301)
160-180
0:25
0:30-1:00
Vìtrníky
Tradicni peèení
3
160-1701)
0:15-0:30
Tradicni peèení
3
1)
0:10-0:20
Horký vzduch
3
Jablkový dort, s horní
vrstvou
Sýrový dort
Peèivo na plechu
Piškotová roláda
Drobenkový koláè suchý
Máslový koláè/koláè s
cukrovou polevou
180-200
150-160
0:20-0:40
Tradicni peèení
3
Horký vzduch
3
150
0:35-0:50
Ovocný koláè
(kynuté tìsto/tøené tìsto)2
Tradicni peèení
3
170
0:35-0:50
Ovocné koláèe z køehkého
tìsta
Horký vzduch
3
160-170
0:40-1:20
Ovocný koláè
(z kynutého/tøeného tìsta)2)
190-210
1)
0:15-0:30
18
Použití, tabulky a tipy
Druh
peèiva
Koláèe na plech s
choulostivou náplní (napø.
tvaroh, smetana, koláè s
cukrem a mandlemi)
Pizza (s velkou náplní)2
Úroveò
drážek
Teplota
°C
Doba
hod.: min.
Tradicni peèení
3
160-1801)
0:40-1:20
Horký vzduch
1
180-2001)
0:30-1:00
1)
0:10-0:25
Funkce trouby
Pizza (slabá)
Horký vzduch
1
Chlebové placky
Horký vzduch
1
200-220
200-220
0:08-0:15
Ploché koláèe s náplní
Horký vzduch
1
180-200
0:35-0:50
Placièky z køehkého tìsta
Horký vzduch
3
150-160
0:06-0:20
Støíkané peèivo
Horký vzduch
3
140
0:20-0:30
Malé peèivo
Støíkané peèivo
1)
Tradicni peèení
3
Placièky z tøeného tìsta
Horký vzduch
3
150-160
160
0:20-0:30
0:15-0:20
Pusinky
Horký vzduch
3
80-100
2:00-2:30
Mandlové pusinky
Horký vzduch
3
100-120
0:30-0:60
Malé kynuté kousky
Horký vzduch
3
150-160
0:20-0:40
0:20-0:30
Malé kousky z listového
tìsta
Horký vzduch
3
170-1801)
Housky
Horký vzduch
3
1601)
0:20-0:35
Housky
Tradicni peèení
3
1801)
0:20-0:35
0:20-0:30
0:20-0:30
Malé koláèky (20kouskù na
plech)
Horký vzduch
3
1401)
Malé koláèky (20kouskù na
plech)
Tradicni peèení
3
1701)
1)Troubu pøedehøejte.
2)Použijte hluboký plech nebo pánev.
Použití, tabulky a tipy
19
Peèení na více úrovních
Ventilátor
Druh peèiva
Horký
vzduch
Úroveò drážek zdola
Teplota
°C
Doba
hod.: min.
2 úrovnì
3 úrovnì
Vìtrníky
1/4
---
160-1801)
0:35-0:60
Drobenkový koláè suchý
1/3
---
140-160
0:30-0:60
Placièky z køehkého
tìsta
1/3
1/3/5
150-160
0:15-0:35
Støíkané peèivo
1/3
1/3/5
140
0:20-0:60
Placièky z tøeného tìsta
1/3
---
160-170
0:25-0:40
Pusinky
1/3
---
80-100
2:10-2:50
Mandlové pusinky
1/3
---
100-120
0:40-1:20
Malé kynuté kousky
1/3
---
160-170
0:30-0:60
Malé kousky z listového
tìsta
1/3
---
170-1801)
0:30-0:50
Housky
1/4
---
160
0:30-0:45
Malé koláèky
(20kouskù/na plech)
1/4
---
1401)
0:25-0:40
Peèivo na plechu
Malé peèivo
1)Troubu pøedehøejte.
Tipy k peèení
Výsledek peèení
Možná pøíèina
Øešení
Spodek koláèe je pøíliš Špatná úroveò drážek
svìtlý.
Zasuòte koláè víc dolù.
Koláè klesl (je mazlavý, Pøíliš vysoká teplota peèení.
nepropeèený, s vodním
pruhem).
Pøíliš krátká doba peèení
Nastavte o nìco nižší teplotu
peèení.
Koláè je pøíliš suchý.
Prodlužte dobu peèení.
Dobu peèení není možné
zkrátit nastavením vyšší
teploty.
V tìstì je pøíliš mnoho
tekutiny.
Použijte ménì tekutiny.
Dodržujte dobu tøení,
zejména používáte-li
kuchyòského robota.
Pøíliš nízká teplota.
Nastavte vyšší teplotu peèení.
Pøíliš dlouhá doba peèení.
Zkrat’te dobu peèení.
20
Použití, tabulky a tipy
Výsledek peèení
Možná pøíèina
Koláè není stejnomìrnì Pøíliš vysoká teplota peèení a
hnìdý.
pøíliš krátká doba peèení.
Øešení
Nastavte nižší teplotu peèení
a prodlužte dobu peèení.
Tìsto není rovnomìrnì
rozdìlené.
Tìsto rovnomìrnì rozetøete
na plech.
Je nasazený filtr proti
mastnotì.
Vyjmìte tukový filtr.
Koláè není po uvedené Pøíliš nízká teplota.
dobì upeèený.
Je nasazený filtr proti
mastnotì.
Nastavte o nìco vyšší teplotu
peèení.
Vyjmìte tukový filtr.
Tabulka Horký vzduch pizza
Úroveò drážek
Teplota
°C
Doba
hod.: min.
Pizza (slabá)
1
180 - 2001)
20 - 30
Pizza (s velkou náplní)
1
180 - 200
20 - 30
Ploché koláèe s náplní
1
180 - 200
45 - 60
Špenátový dort
1
160 -180
45 - 60
Slaný koláè Quiche Lorraine
1
170 - 190
40 - 50
Tvarohový dort, kulatý
1
140 - 160
60 - 90
Tvarohový dort na plechu
1
140 - 160
50 - 60
Jableèný koláè s horní vrstvou
1
150 - 170
50 - 70
Zeleninový koláè
1
160 - 180
50 - 60
Chlebové placky
1
250 - 2701)
10 - 20
Dort z listového tìsta
1
1)
160 - 180
40 - 50
Alsaský slaný koláè
1
250 - 2701)
12 - 20
1
1)
15 - 25
Druh peèiva
Pirohy
1)Troubu pøedehøejte.
180 - 200
Použití, tabulky a tipy
21
Tabulka pro nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce trouby
Úroveò
drážek
Teplota
°C
Èas
hod.: min.
Nudlový nákyp
Tradicni peèení
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
Tradicni peèení
1
180-200
0:25-0:40
Horký vzduch
1
160-170
0:15-0:30
Zapékaná zelenina1)
Zapékané bagety1)
Horký vzduch
1
160-170
0:15-0:30
Sladké nákypy
Tradicni peèení
1
180-200
0:40-0:60
Rybí nákypy
Tradicni peèení
1
180-200
0:30-1:00
Horký vzduch
1
160-170
0:30-1:00
Plnìná zelenina
1)pøedehøátí trouby
Tabulka pro mražená a hotová jídla
Úroveò
drážek
Teplota
°C
Èas
Tradicni peèení
3
podle pokynù
výrobce
podle pokynù
výrobce
Horký vzduch
3
200-220
podle pokynù
výrobce
Bagety
Tradicni peèení
3
podle pokynù
výrobce
podle pokynù
výrobce
Ovocný koláè
Tradicni peèení
3
podle pokynù
výrobce
podle pokynù
výrobce
Jídlo
Hlubokozmrazená pizza
Hranolky
(500 g)
1)
Funkce trouby
1)Poznámka: Hranolky pøi rozmrazování 2-3 x obrat’te.
Peèení masa
Funkce trouby: Tradicni peèení
nebo Infrapeèení
Nádoby na peèení
• K peèení masa jsou vhodné všechny žáruvzdorné nádoby (dodržujte pokyny
výrobce).
• Velké peèenì mùžete péct pøímo na zachycovacím plechu nebo na roštu
a zachycovací plech zasuòte pod rošt.
• Libové maso všeho druhu doporuèujeme péct v pekáèi s poklicí. Maso tak
zùstane št’avnaté.
• Všechny druhy masa, které by mìly mít po upeèení kùrèièku, mùžete péct ve
vhodné nádobì bez poklièky.
22
3
Použití, tabulky a tipy
Pokyny k tabulce peèení masa
Údaje v následující tabulce jsou pouze orientaèní.
• Maso a ryby doporuèujeme péct v troubì až od množství 1 kg .
• Pøidáte-li do nádoby na peèení trochu tekutiny, zabráníte tím pøipeèení
vystøikující masové št’ávy nebo tuku.
• Peèeni podle potøeby (po 1/2 - 2/3 doby peèení) obrat’te.
• Velké peèenì a drùbež bìhem peèení nìkolikrát polijte vypeèenou št’ávou.
Peèenì pak bude mít lepší chut’.
• Troubu vypnìte asi 10 minut pøed koncem peèení, abyste využili zbytkového
tepla.
Tabulka peèení masa
Druh masa
Množství
Funkce trouby
Úroveòd
rážek
Teplota
°C
Èas
hod.: min.
1
200-250
2:00-2:30
Hovìzí maso
Dušené hovìzí
1-1,5 kg
Tradicni
peèení
na cm
výšky
Rostbíf nebo filety
- uvnitø krvavé
na cm
výšky
Infrapeèení
1
190-2001)
0:05-0:06
- uvnitø rùžové
na cm
výšky
Infrapeèení
1
180-190
0:06-0:08
- propeèené
na cm
výšky
Infrapeèení
1
170-180
0:08-0:10
Ramínko, plec,
šunka
1-1,5 kg
Infrapeèení
1
160-180
1:30-2:00
Kotlety, uzené
maso
1-1,5 kg
Infrapeèení
1
170-180
1:00-1:30
Sekaná peèenì
750 g-1
kg
Infrapeèení
1
160-170
0:45-1:00
Vepøové nožièky
(pøedvaøené)
750 g-1
kg
Infrapeèení
1
150-170
1:30-2:00
Telecí peèenì
1 kg
Infrapeèení
1
160-180
1:30-2:00
Telecí nožièky
1,5-2 kg
Infrapeèení
1
160-180
2:00-2:30
Jehnìèí kýta,
Jehnìèí peèenì
1-1,5 kg
Infrapeèení
1
150-170
1:15-2:00
jehnìèí høbet
1-1,5 kg
Infrapeèení
1
160-180
1:00-1:30
Vepøové maso
Telecí maso
Jehnìèí
Použití, tabulky a tipy
Druh masa
Množství
Funkce trouby
23
Úroveòd
rážek
Teplota
°C
Èas
hod.: min.
Zvìøina
Zajeèí høbet, zajeèí
kýty
až 1 kg
Tradicni
peèení
3
220-2501)
0:25-0:40
Srnèí/jelení høbet
1,5-2 kg
Tradicni
peèení
1
210-220
1:15-1:45
Srnèí/jelení kýta
1,5-2 kg
Tradicni
peèení
1
200-210
1:30-2:15
Drùbeží kusy
po 200250g
Infrapeèení
1
200-220
0:35-0:50
Kuøecí pùlky
po 400500g
Infrapeèení
1
190-210
0:35-0:50
Kuøe, mladá slepice
1-1,5 kg
Infrapeèení
1
190-210
0:45-1:15
Kachna
1,5-2 kg
Infrapeèení
1
180-200
1:15-1:45
Drùbež
Husa
3,5-5 kg
Infrapeèení
1
160-180
2:30-3:30
Krocan/krùta
2,5-3,5 kg
Infrapeèení
1
160-180
1:45-2:30
Krocan/krùta
4-6 kg
Infrapeèení
1
140-160
2:30-4:00
1-1,5 kg
Tradicni
peèení
1
210-220
0:45-1:15
Ryba (dušená)
Celé ryby
1)Troubu pøedehøejte.
Tabulka Pecici sonda
Jídlo
Teplota v masovém jádøe
Hovìzí maso
Roštìnka nebo peèené filety uvnitø krvavé (anglický)
uvnitø rùžové (støední)
uvnitø propeèené
45 - 50 °C
60 - 65 °C
70 - 75 °C
Vepøové maso
Vepøové ramínko, šunka, plec
80 - 82 °C
Kotlety (høbet), uzené maso
75 - 80 °C
Sekaná peèenì
75 - 80 °C
Telecí maso
Telecí peèenì
75 - 80 °C
Telecí nožièky
85 - 90 °C
24
Použití, tabulky a tipy
Jídlo
Teplota v masovém jádøe
Skopové / Jehnìèí
Skopová kýta
80 - 85 °C
Skopový høbet
80 - 85 °C
Jehnìèí peèenì, jehnìèí kýta
70 - 75 °C
Zvìøina
Zajeèí høbet
70 - 75 °C
Zajeèí kýty
70 - 75 °C
Celý zajíc
70 - 75 °C
Srnèí høbet, jelení høbet
70 - 75 °C
Srnèí kýta, jelení kýta
70 - 75 °C
Plochý gril
1
3
Funkce trouby: Gril
teploty.
nebo Velkoplošný gril
s maximálním nastavením
Upozornìní: Grilujte vždy se zavøenými dveømi trouby.
Prázdnou troubu vždy pomocí funkce Gril na 5 minut pøedehøejte.
• Ke grilování zasuòte rošt do doporuèené úrovnì drážek.
• Hluboký plech zasuòte vždy do 1. úrovnì drážek zezdola.
• Grilovací èasy jsou orientaèní.
• Grilování je vhodné zejména pro ploché kousky masa nebo ryb.
Grilovací tabulka
Potraviny ke grilování
Úroveò drážžek
Doba grilování
1. strana
2. strana
Špikované maso
4
8-10 min.
6-8 min.
Vepøové bez kosti
4
10-12 min.
6-10 min.
Klobásy
4
8-10 min.
6-8 min.
Hovìzí steaky, telecí
steaky
4
6-7 min.
5-6 min.
Hovìzí høbet, rostbíf
(asi 1 kg)
3
10-12 min.
10-12 min.
3
4-6 min.
3-5 min.
3
6-8 min.
---
Toastový chléb
1)
Obložžené toustovací
chleby
1)Nepøedehøívejte.
Použití, tabulky a tipy
25
Rozmrazování
Funkce trouby: Rozmrazování(30°C)
(bez nastavení teploty)
• Vybalené potraviny položte v talíøi na rošt.
• Potraviny nezakrývejte talíøi ani mísami; èas k rozmrazení by se tak znaènì
prodloužil.
• K rozmrazování zasuòte rošt do 1. úrovnì drážek zdola.
Tabulka k rozmrazování
Èas k
rozmrazení
min.
Èas k dojití
min.
Kuøe, 1000 g
100-140
20-30
Kuøe položte na obrácený talíøek ve
velkém talíøi.
V polovinì doby obrat’te.
Maso, 1000g
100-140
20-30
V polovinì doby obrat’te.
Maso, 500g
90-120
20-30
V polovinì doby obrat’te.
Pstruh, 150g
25-35
10-15
---
Jahody, 300g
30-40
10-20
---
Máslo, 250g
30-40
10-15
---
Smetana, 2 x
200 g
80-100
10-15
Smetanu lze snadno ušlehat i s ještì
lehce zmrazenými kousky.
Dort, 1400g
60
60
Jídlo
Poznámka
---
Sušení
Funkce trouby: Horký vzduch
• Rošt pøi této funkci pokryjte svaèinovým papírem nebo papírem na peèení.
• Lepšího výsledku docílíte, když po uplynutí poloviny doby sušení troubu
vypnete, otevøete a nejlépe pøes noc necháte vychladnout.
• Pak potraviny dosušte.
Potraviny k sušení Teplota ve °C
Úroveò drážek
1 úroveò
2 úrovnì
Èas v hodinách
(orientaènì)
Zelenina
fazole
60-70
3
1/4
6-8
paprika (proužky)
60-70
3
1/4
5-6
polévková zelenina
60-70
3
1/4
5-6
houby
50-60
3
1/4
6-8
zelí
40-50
3
1/4
2-3
26
Použití, tabulky a tipy
Potraviny k sušení Teplota ve °C
Úroveò drážek
1 úroveò
2 úrovnì
Èas v hodinách
(orientaènì)
Ovoce
švestky
60-70
3
1/4
8-10
meruòky
60-70
3
1/4
8-10
jableèné plátky
60-70
3
1/4
6-8
hrušky
60-70
3
1/4
6-9
Zavaøování
Funkce trouby: Spodni ohøev
• Ke sterilování používejte výluènì zavaøovací sklenice stejné velikosti.
• Sklenice s uzávìrem typu Twist-Off, bajonetovým uzávìrem, nebo
kovové nádoby nejsou vhodné.
• K zavaøování použijte 1. úroveò zdola.
• K zavaøování použijte plech. Vejde se na nìj až šest sklenic s litrovým
obsahem.
• Sklenice musí být naplnìné do stejné výše a dobøe uzavøené.
• Sklenice postavte na plech tak, aby se po stranách vzájemnì nedotýkaly.
• Na plech nalijte asi 1 litru vody, aby se v troubì vytvoøilo dostateèné množství
páry.
• Jakmile se v prvních sklenicích zaènou tvoøit bublinky
(u 1- litrových sklenic asi za 35-60 minut), troubu vypnìte nebo nastavte
teplotu zpìt na 100°C (viz tabulka).
Zavaøovací tabulka
Uvedené doby zavaøování a teploty jsou pouze orientaèní
.
Teplotave°C
Zavaøování až do
zaèátku bublinek
v min.
Dále pøi 100°C
v min.
Jahody, borùvky, maliny, zralý
angrešt
160-170
35-45
---
Nezralý angrešt
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Karotka1)
160-170
50-60
5-10
Houby1)
160-170
40-60
10-15
Okurky
160-170
50-60
---
Suroviny k zavaøování
Bobuloviny
Peckoviny
Hrušky, kdoule, švestky
Zelenina
Èištìní a údržba
Teplotave°C
Zavaøování až do
zaèátku bublinek
v min.
Zeleninová smìs v nálevu
160-170
50-60
15
Kvìták, hrášek, chøest
160-170
50-60
15-20
Fazole
160-170
50-60
---
Suroviny k zavaøování
27
Dále pøi 100°C
v min.
1)Nechte dojít ve vypnuté troubì.
Èištìní a údržba
1
Pozor: Pro èištìní je tøeba spotøebiè vypnout a nechat zchladnout.
Pozor: Z bezpeènostních dùvodù neèistìte spotøebiè proudem páry ani
vysokotlakým èistícím zaøízením.
Pozor: Nepoužívejte žádná drsná èinidla, ostré èistící nástroje ani drátìnky.
K èištìní skla ve dvíøkách trouby nepoužívejte žádné hrubé brusné èistící
prostøedky ani ostré kovové škrabky, protože mohou poškrábat povrch,
což mùže vést k rozbití skla.
Vnìjší èást spotøebièe
• Pøední stranu spotøebièe otøete mìkkým hadøíkem namoèeným v teplém
roztoku mycího prostøedku.
• Na kovový pøední panel používejte obvyklé èisticí prostøedky.
• Nepoužívejte žádné pískové èisticí prostøedky ani abrazivní houbièky.
Vnitøní prostor trouby
3
1
Troubu èistìte po každém použití. Neèistoty tak snadno odstraníte a tolik se
nepøipeèou.
1. Pøi èištìní si rozsvit’te osvìtlení trouby.
2. Po každém použití troubu vytøete vodou s mycím prostøedkem a vysušte.
Odolné skvrny odstraòte pomocí speciálního prostøedku na èištìní trouby.
Upozornìní: Pøi použití spreje do trouby se pøesnì øiïte pokyny výrobce.
Pøíslušenství trouby
Všechny zasunovací doplòky (rošt, plech na peèení, drážky apod.) po každém
použití umyjte a dobøe osušte. Mytí bude jednodušší, jestliže tyto díly necháte
nejprve krátce odmoèit.
Filtr proti mastnotì
1. Filtr myjte v teplém roztoku mycího prostøedku nebo v myèce.
2. Jsou-li na nìm pøipeèené neèistoty, vyvaøte ho ve vodì s 2-3 polévkovými lžícemi
mycího prostøedku na nádobí používaného v myèkách.
28
Èištìní a údržba
Vysunovací kolejnièky
Chcete-li vyèistit boèní stìny trouby, mùžete drážky na levé i pravé stranì
odstranit.
Vyjmutí drážek
Drážky nejprve vpøedu odtáhnìte od stìny
trouby a pak uvolnìte vzadu.
1
Zasazení drážek
Pøi zasazování drážek dbejte na to, aby
zarážky vysunovacích kolejnièek smìøovaly
dopøedu.
Drážky nejprve zavìste vzadu, pak uložte
vpøedu a zatlaète.
Èištìní a údržba
29
Èištìní vysunovacích kolejnièek
1
1
Vysunovací kolejnièy omývejte v horkém roztoku mycího prostøedku.
Upozornìní: Vysunovací kolejnièky nejsou vhodné pro mytí v myèce.
Upozornìní: Vysunovací kolejnièky nikdy nemažte.
Osvìtlení trouby
1
3
Upozornìní: Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem! Pøed výmìnou žárovky
trouby:
– troubu vypnìte!
– pojistky v pojistkové skøíòce vyšroubujte nebo vypnìte.
Na dno trouby položte kus látky kvùli ochranì žárovky a sklenìného krytu.
Výmìna žárovky trouby/omytí
sklenìného krytu
1. Sklenìný kryt vyšroubujte smìrem doleva a
omyjte.
2. Je-li to nutné: vymìòte za žárovku do
trouby 40 Watt, 230 V, 300 °C,
žáruvzdornou.
3. Sklenìný kryt nasaïte zpìt na místo.
Strop trouby
Horní topné tìleso je možné odklopit, aby bylo možné vyèistit strop trouby.
1
1
Odklopení topného tìlesa
Upozornìní: Topné tìleso mùžete odklopit
jen tehdy, je-li trouba vypnutá a nehrozí
nebezpeèí popálení.
1. Odstraòte postranní drážky.
2. Uchopte topné tìleso vepøedu a vytáhnìte
ho pøes zarážky na vnitøní stranì trouby
smìrem dopøedu.
3. Topné tìleso se sklopí dolù.
Pozor: Topné tìleso netlaète dolù silou.
Mohlo by se ulomit.
Nyní mùžete vyèistit strop trouby
30
1
Èištìní a údržba
Upevnìní topného tìlesa
1. Topné tìleso pøiklopte až ke stropu.
2. Topné tìleso pøes odpor pružiny
povytáhnìte pøes zarážky dopøedu.
3. Nechte zapadnout do držákù.
4. Nakonec zasuòte zpìt postranní drážky.
Pozor: Topné tìleso musí být na obou
stranách nad zarážkou na vnitøní stranì
trouby a musí být ve správné poloze.
Dveøe trouby
Ke snadnìjšímu èištìní vnitøního prostoru trouby se dají dveøe trouby vysadit.
Vysazení dveøí trouby
1. Dveøe trouby úplnì otevøete.
2. Pojistné páèky (A) na obou dveøních
závìsech úplnì vyklopte.
Èištìní a údržba
3. Dveøe trouby pøivøete až k první zarážce
(cca. 45°).
3
4. Dveøe trouby uchopte po stranách obìma
rukama a vytáhnìte je šikmo od trouby
smìrem nahoru (Pozor: jsou tìžké!).
Dveøe trouby položte vnìjší stranou dolù na
mìkkou a rovnou podložku, napø. na deku,
aby se nepoškrábaly.
Zasazení dveøí trouby
1. Dveøe trouby uchopte ze strany držadla po
stranách obìma rukama a podržte v úhlu
asi 45°.
Otvory na spodní stranì dveøí trouby
zasaïte do závìsù trouby.
Dveøe spust’te dolù až na doraz.
2. Dveøe trouby úplnì otevøete.
31
32
Èištìní a údržba
3. Pojistné páèky (A) na obou dveøních
závìsech sklopte zpìt dopùvodní polohy.
4. Dveøe trouby zavøete.
Sklenìná výplò dveøí trouby
1
Ve dvíøkách trouby je sklenìná výplò tvoøená tøemi tabulemi skla. Vnitøní
sklenìné tabule lze vyjmout a vyèistit.
Pozor! Pøi silném tlaku, pøedevším na hrany pøední sklenìné tabule, mùže sklo
prasknout.
Vymontování skel dveøí
1. Dveøe trouby úplnì otevøete.
2. Pojistné páèky (A) na obou dveøních
závìsech úplnì vyklopte.
Èištìní a údržba
33
3. Dveøe trouby pøivøete až k první zarážce
(cca. 45°).
4. Kryt dveøí na horním okraji (B) dveøí
uchopte na obou stranách a stlaète dovnitø
aby se uvolnil sponový uzávìr. Pak
vytáhnìte kryt dveøí smìrem nahoru.
5. Dveøní skla uchopte postupnì za horní
okraj a vytáhnìte z kolejnièek smìrem
nahoru.
ÈIštìní skel dveøí
Dveøní skla dùkladnì umyjte roztokem mycího prostøedku. Potom ho peèlivì
osušte.
3
Vsazení skel dveøí
1. Dveøní sklo zasuòte jedno po druhém
šikmo shora do dveøního profilu na dolní
stranì dveøí a spust’te.
Nejprve zasaïte menší sklenìnou tabuli a
potom velkou sklenìnou tabuli.
34
Èištìní a údržba
2. Kryt dveøí (B) uchopte po stranách, položte
na vnitøní stranu dveøního okraje a a
nasaïte ho (B) na horní okraj dveøí.
3
Na otevøené stranì krytu dveøí (B) se
nachází vodicí lišta (C). Tato lišta se musí
zasunout mezi vnìjší dveøní tabuli a vodicí
úhel (D).
Sponový uzávìr (E) musí zapadnout.
3. Dveøe trouby úplnì otevøete.
Èištìní a údržba
4. Pojistné páèky (A) na obou dveøních
závìsech sklopte zpìt dopùvodní polohy.
5. Dveøe trouby zavøete.
35
36
Co dìlat, když ...
Co dìlat, když ...
Problém
Trouba se nezahøívá.
1
3
3
Možná pøíèina
Øešení
Trouba není zapnutá.
Zapnìte troubu.
Požadovaná nastavení
nefungují.
Zkontrolujte nastavení.
Vypadla pojistka v domácí
instalaci (pojistková
skøíòka).
Zkontrolujte pojistku.
Jestliže pojistky vypadnou
nìkolikrát, zavolejte
oprávnìného
elektroinstalatéra.
Osvìtlení trouby zhaslo.
Praskla žárovka trouby.
Vymìòte žárovku.
V èasovém displeji se
objeví F11.
Zkrat sondy do masa, nebo
zástrèka sondy do masa
není pevnì zasunutá do
zásuvky.
Zástrèku sondy do masa
zasuòte až na doraz do
zásuvky na boèní stìnì
trouby.
Jestliže se vám nepodaøí odstranit problém ani pomocí výše uvedených
rad, obrat’te se prosím na svého prodejce nebo na zákaznickou službu.
Upozornìní! Opravy spotøebièe smí provádìt pouze odbornì vyškolení
pracovníci. Neodborné opravy mohou pro uživatele pøedstavovat znaèné
nebezpeèí.
Jestliže v pøípadì špatné obsluhy spotøebièe zavoláte do servisu, mùže se stát,
že budete muset návštìvu opraváøe zaplatit, i když je spotøebiè ještì v záruce.
Pokyny pro spotøebièe s kovovou pøední èástí:
Chladná kovová èást spotøebièe zpùsobuje po otevøení dveøí trouby bìhem
peèení nebo smažení krátkodobé zamžení vnitøní sklenìné tabule.
Servis
37
Servis
Zjistíte-li technickou poruchu, pokuste se problém nejprve odstranit sami s
pomocí návodu (viz èást “Co dìlat, když...”).
Jestliže se vám problém nepodaøí vyøešit, obrat’te se prosím na zákaznickou
službu nebo na našeho servisního partnera.
Abychom vám mohli rychle pomoci,
potøebujeme vìdìt následující údaje:
– znaèku modelu
– výrobní èíslo (PNC)
– sériové èíslo (S-No.)
(èísla najdete na výrobním štítku)
– Typ poruchy
– pøípadné chybové hlášení, které se
objevuje na displeji
Doporuèujeme vám, abyste si tato èísla
zapsali na následující øádky zde v návodu, abyste je mìli vždy po ruce:
Znaèka modelu:
.....................................
Výrob. è:
.....................................
Sériové èíslo:
.....................................
www.electrolux.com
822 721 398-A-141008-01
Zmìny vyhrazeny
www.aeg-electrolux.cz
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement