advertisement

Aeg FAV50850U Användarmanual
FAVORIT 50850 U
Automatisk diskmaskin
Bruksanvisning
Bästa kund,
läs noga igenom denna bruksanvisning och spara den för senare behov.
Lämna över denna bruksanvisning till en eventuell ny ägare av diskmaskinen.
1
3
2
3
2
Följande symboler användes i texten:
Säkerhetsanvisningar
Varning! Anvisningar för Din personliga säkerhet.
Observera! Anvisningar för att undvika skador på diskmaskinen.
Anvisningar och praktiska tips
Miljöinformation
Din automatiska diskmaskin har det nya disksystemet
“IMPULSDISK“. För att uppnå en bättre rengöring av disken, varierar med detta system motorvarvtalet och spoltr.
Innehåll
Bruksanvisning
.............................................
4
Säkerhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Beskrivning av diskmaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Manöverpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Före första användning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Inställning av vattenavhärdaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Påfyllning av specialsalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Påfyllning av sköljmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vid den dagliga användningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrangering av bestick och disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Höjdjustera överkorgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Påfyllning av diskmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Användning av 3 i 1 diskmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Välja diskprogram (Programtabell). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Start av diskprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställning av startfördröjning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stänga av diskmaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
16
17
18
19
20
21
21
Skötsel och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vad gör jag om... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Avhjälpa mindre störningar själv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
När diskresultatet inte är tillfredsställande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Anvisningar för kontrollinstitut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Uppställnings- och anslutningsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Säkerhetsanvisningar för installationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Placering av diskmaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Anslutning av diskmaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konsumentkontakt
33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Service och reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
3
Bruksanvisning
1 Säkerhet
Före första användning.
• Beakta “Uppställnings- och anslutningsanvisningarna“.
Bestämmelser för användning
• Diskmaskinen är endast avsedd för diskning av hushållsdisk.
• Ombyggnad eller förändringar av diskmaskinen är inte tillåten.
• Använd endast specialsalt, disk- och sköljmedel som är avsett för
hushållsdiskmaskiner.
• Häll inget lösningsmedel i diskmaskinen. Risk för explosion!
Barnsäkerhet
• Håll barn borta från förpackningsdelar. Risk för kvävning!
• Barn känner ofta inte till riskerna vid användandet av elektriska apparater. Lämna inte barn utan uppsikt vid diskmaskinen.
• Säkerställ att inte barn eller husdjur klättrar in i diskmaskinen. Livsfara!
• Diskmedel kan orsaka frätskador i ögon, mun och svalg. Livsfara! Beakta skölj- och diskmedelstillverkarens säkerhetsanvisningar.
• Vattnet i diskmaskinen är inget dricksvatten. Risk för frätskador!
Allmän säkerhet
• Reparationer av diskmaskinen får endast utföras av en fackman.
• Slå från diskmaskinen och stäng vattenkranen då maskinen ej användes.
• Dra aldrig i el-sladden för att ta ur kontakten, utan dra alltid i kontakten.
• Se till att diskmaskinens lucka alltid är stängd förutom när disk
plockas i eller ur. På så vis förhindras att någon kan snubbla över den
öppnade luckan och skadas.
• Sätt eller ställ Dig inte på den öppna luckan.
• Maskinen får inte placeras i ett utrymme där det finns risk att temperaturen sjunker under 0ºC, (frysrisk).
4
Beskrivning av diskmaskinen
Tak-spolning
Spolarm för överkorg och
botten-spolarm
Vred för
vattenhårdhet
Behållare
för specialsalt
Behållare för
diskmedel
Behållare
för sköljmedel
Typskylt
Filter
Manöverpanel
TILL / FRÅN-knapp
Med TILL-/FRÅN-knappen slås diskmaskinen till-/från.
5
Program-knappar
1
2
3
Display
4
Funktions-knappar
Inställning av Kontrollstartfördröjning indikeringar
Med Program-knapparna väljs det önskade diskprogrammet.
Funktions-knappar: Tillsammans med ett inställt diskprogram kan med
hjälp av dessa knappar även följande funktioner ställas in:
Funktions-knapp 1
Ställa in vattenavhärdaren
Funktions-knapp 2
Slå på/av sköljmedelsdosering
Funktions-knapp 3
- ej använd -
Funktions-knapp 4
Slå på/av 3 i 1 funktion
Displayen kan visa:
– vilken hårdhetsgrad på vattnet som är inställd.
– om sköljmedelsdoseringen är på-, avstängd.
– vilken starttid som är inställd.
– hur lång tid som kvarstår för ett diskprogram som är igång.
– vilka fel som diskmaskinen har.
6
Kontrollindikeringarna har följande innebörd:
1)
Fyll på specialsalt
1)
Fyll på sköljmedel
3 IN 1
3 i 1 funktion inkopplad
1) Dessa kontrollindikeringar lyser inte när ett diskprogram pågår.
Före första användning
3
3
1. Ställ in vattenavhärdaren
2. Fyll på specialsalt för vattenavhärdaren
3. Fyll på sköljmedel
Om Du vill använda 3 i 1 diskmedel:
Läs först avsnittet ”Användning av 3 i 1 diskmedel”.
1. Tryck på TILL/FRÅN-knappen.
Om indikeringar för diskprogramknapparna lyser är ett diskprogram aktiverat. Diskprogrammet måste då raderas:
Tryck samtidigt på funktionsknapparna 2 och 3 i ca 2 sekunder.
Alla indikeringar för diskprogramknapparna slocknar.
2. Tryck samtidigt på funktions-knapparna 2 och 3 och håll dem intryckta.
Indikeringarna för funktions-knapparna 1 till 4 blinkar.
3. Tryck på funktions-knapp 4 .
Indikeringen 3 IN 1 visar den aktuella inställningen:
3 i 1 funktion inkopplad:
– Tillförsel av specialsalt och sköljmedel från resp.
behållare är avbruten.
– Brist på salt och sköljmedel visas inte längre.
Indikeringen 3
IN 1 lyser
Indikeringen 3
i 1 funktion frånkopplad
IN 1 lyser inte 3(Fabriksinställning).
4. Genom tryck på funktions-knapp 4 ändras inställningen.
5. Tryck på TILL/FRÅN-knappen när indikeringen 3 IN 1 visar den önskade
inställningen. Inställningen är nu sparad.
Lägg 3 i 1 diskmedel i diskmedelsbehållaren innan diskprogrammet börjar.
7
Inställning av vattenavhärdaren
3
Vattenavhärdaren måste ställas in mekaniskt och elektroniskt.
För att förhindra kalkavlagringar på disken, måste den diskas med
mjukt, dvs kalkfattigt vatten. Vattenavhärdaren skall ställas in enligt
tabellen för vattenhå.
Diskmaskinen skall vara frånslagen.
Mekanisk inställning:
1. Öppna diskmaskinens lucka.
2. Ta ut den nedre diskkorgen ur maskinen.
3. Ställ hårdhetsvredet på vänster sida i
diskutrymmet på 0 eller 1 (se tabell).
3
8
Inställning elektroniskt:
1. Tryck på TILL/FRÅN-knappen.
Om indikeringar för diskprogramknapparna lyser är ett diskprogram aktiverat. Diskprogrammet måste då raderas:
Tryck samtidigt på funktionsknapparna 2 och 3 i ca 2 sekunder.
Alla indikeringar för diskprogramknapparna slocknar.
2. Tryck samtidigt på funktions-knapparna 2 och 3 och håll dem intryckta.
Indikeringarna för funktions-knapparna 1 till 4 blinkar.
3. Tryck på funktions-knapp 1 .
Indikeringen för funktions-knapp 1 blinkar.
Displayen visar den inställda hårdheten.
4. Ett tryck på funktions-knapp 1 höjer hårdheten med 1 steg.
(Undantag: Efter hårdhetsgrad 10 följer hårdhetsgrad 1).
5. Tryck på TILL/FRÅN-knappen när rätt hårdhetsgrad är inställd.
Hårdhetsgraden är nu lagrad.
Ställs vattenavhärdaren elektroniskt in på “1”, kopplas kontrollampan
för specialsalt bort.
Inställning av hårdhetsgrad
Vattenhårdhet
i °d1))
i mmol/l2))
51 - 70
43 - 50
37 - 42
29 - 36
23 - 28
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
6,5 - 7,5
5,1 - 6,4
4,0 - 5,0
IV
19 - 22
15 - 18
3,3 - 3,9
2,6 - 3,2
III
11 - 14
1,9 - 2,5
II
4 - 10
0,7 - 1,8
I/II
under 4
under 0,7
I
område
Indikering på
displayen
mekaniskt
elektroniskt
1
103)
9
8
7
6
10L .
9L
8L
7L
6L
5
4*
5L
4L
3
3L
2
2L
1
inget salt behövs
1L
0*
1) (°d) “deutscher Grad”, mått för vattenhårdhet
2) (mmol/l) millimol per liter, internationell enhet för vattenhårdhet
3) Med denna inställning kan programtiden förlängas något.
*) fabriksinställning
9
Påfyllning av specialsalt
3
3
10
För att avkalka vattenavhärdaren måste specialsalt fyllas på. Använd
endast specialsalt som är avsett för hushållsdiskmaskiner.
Om Du inte använder 3 i 1 diskmedel, fyller Du på specialsalt.
– Före första användning av diskmaskinen (vid behov).
– Om indikeringen på panelen för specialsalt lyser.
1. Öppna luckan, ta ut underkorgen.
2. Skruva upp locket till saltbehållaren
moturs.
3. Endast vid första användning:
Fyll saltbehållaren helt med vatten.
4. Sätt den medlevererade tratten på
behållarens öppning.
Fyll på specialsalt i behållaren,
mängd, beroende på kornstorlek, ca
1,0-1,5 kg. Överfyll inte behållaren.
Det är ofarligt om vatten rinner
över vid påfyllnad av specialsalt.
5. Ta bort saltrester från behållarens öppning.
6. Vrid fast locket medurs.
7. Kör ett diskprogram efter påfyllnad av specialsalt. Därigenom spolas
utrunnet saltvatten och saltkorn bort.
Beroende på kornstorleken kan det dröja några timmar innan saltet har
lösts upp i vattnet och indikeringen för specialsalt åter slocknar.
Påfyllning av sköljmedel
Eftersom sköljmedlet låter diskvattnet rinna av bättre, får man en
fläckfri, glänsande disk och klara glas.
Om Du inte använder 3 i 1 funktionen, fyller Du på sköljmedel.
– Före första användning av diskmaskinen.
– Om indikeringen för sköljmedel på panelen lyser.
Använd bara speciellt sköljmedel för
diskmaskiner och inga andra flytande rengöringsmedel.
1. Öppna luckan.
Facket för sköljmedel sitter på insidan av diskmaskinsluckan.
2. Tryck på låsknappen till sköljmedelsfacket.
3. Öppna locket.
4. Fyll sakta på sköljmedel upp till
markeringen “max”;
det motsvarar en mängd av ca 140
ml
5. Tryck på locket tills det låses.
6. Om sköljvätska runnit ut, torka bort
den med en trasa. Annars bildas för
mycket skum vid diskning.
11
Inställning av sköljmedelsdosering
3
Ändra bara doseringen när det på glas och disk syns ränder, mjölkaktiga
fläckar (ställ in doseringen lägre) eller intorkade vattenfläckar (ställ in
doseringen högre) (se avsnitt „När diskresultatet inte är tillfredsställande“). Doseringen kan ställas in från 1-6. I fabrik är doseringen förinställd på “4”.
1. Öppna diskmaskinens lucka.
2. Tryck på låsknappen till sköljmedelsfacket.
3. Öppna locket.
4. Ställ in dosering.
5. Tryck på locket tills det låses.
6. Om sköljvätska runnit ut, torka bort
den med en trasa.
Slå på-/av sköljmedelsdosering
3
Om 3 i 1-funktionen är aktiverad behöver sköljmedelsdoseringen inte
kopplas från.
1. Tryck på TILL/FRÅN-knappen.
Om indikeringar för diskprogramknapparna lyser är ett diskprogram aktiverat. Diskprogrammet måste då raderas:
Tryck samtidigt på funktionsknapparna 2 och 3 i ca 2 sekunder.
Alla indikeringar för diskprogramknapparna slocknar.
2. Tryck samtidigt på funktions-knapparna 2 och 3 och håll dem intryckta.
Indikeringarna för funktions-knapparna 1 till 4 blinkar.
3. Tryck på funktions-knapp 2 .
Indikeringen för funktions-knapp 2 blinkar.
Displayen visar den aktuella inställningen:
0d
Sköljmedelsdosering bortkopplad
1d
Sköljmedelsdosering inkopplad (fabriksinställning)
4. Tryck på funktionsknapp 2 kopplar in resp ur sköljmedelsdoseringen.
5. När displayen visar den önskade inställningen, tryck på TILL/FRÅNknappen. Inställningen är nu lagrad.
12
Vid den dagliga användningen
Arrangering av bestick och disk
1
Svampar, hushållsdukar och alla föremål som kan suga upp vatten får
inte rengöras i diskmaskinen. Plast- och teflonbelagd disk avvisar vattendroppar kraftigt. Därför torkar denna disk något sämre än porslin
och kvalitetsstål.
För diskning i diskmaskin är följande bestick/disk
inte lämplig:
eventuellt lämplig:
• Bestick med trä-, horn-, porslins- eller pärlemorskaft
• Ej värmebeständiga plastdelar
• Äldre bestick, vars kitt
är temperaturkänsligt
• Limmade bestick eller besticksdelar
• Tenn- respektive kopparföremål
• Blykristallglas
• Rostkänsliga ståldelar
• Trä-/frukostbrickor
• Hantverksföremål
• Diska endast stengods i diskmaskinen om tillverkaren uttryckligt angett att det är lämpligt.
• Glasdekor kan mattas efter flera diskningar i
maskin.
• Silver- och aluminiumdelar har tendens att bli
missfärgade vid diskning. Matrester som till
exempel äggvita, äggula, senap orsakar ofta
missfärgningar respektive fläckar på silver. Avlägsna därför alltid matrester från silver, om
det inte skall diskas omedelbart efter användning.
• Glas kan bli matt efter många diskningar.
• Innan Du insorterar disken, bör Du:
– Avlägsna stora matrester.
– Mjuka upp fastbrända matrester i kastruller.
• Beakta vid arrangering av disk och bestick:
– Disk och bestick får inte hindra spolarmarna att rotera.
– Ställ skålar, koppar, glas kastruller osv med öppningen neråt, så att
de inte fylls med vatten.
– Disk och bestick får inte ligga i eller på varandra.
– Glas bör inte stå intill varandra för att undvika skador.
– Lägg inte små föremål (till exempel lock) i diskkorgarna utan i bestickskorgen, för att de inte skall ramla ner.
13
Arrangering av bestick
1
Varning: Spetsiga knivar och bestick med vassa delar skall på grund av
skaderisken läggas i överkorgen.
För att alla besticksdelar i bestickskorgen skall spolas med vatten, bör
Du:
1.Sätta på gallerinsatsen på be- 2.Ställa gafflar och skedar med
stickskorgen
handtaget neråt i bestickskorgen.
För större bestick, som till exempel ballongvispar, kan halva besticksgallret tas bort.
Kastruller, pannor, stora tallrikar
Arrangera mycket smutsig disk i underkorgen (Tallrikar upp till 29 cm i
diameter).
14
För att lättare kunna arrangera
större disk, är de båda högra tallrikshållarna i underkorgen fällbara.
Koppar, glas, kaffeservis
Sortera in mindre och känslig disk
samt långa bestick i överkorgen.
• Sortera disk på och under de fällbara kopphyllorna så att diskvatten når alla delar som skall
diskas.
• Det går att fälla upp kopphyllorna
vid diskning av högt diskgods.
• Låt vin-eller konjaksglas luta mot
eller hänga i urtagen på kopphyllorna.
15
Höjdjustera överkorgen
Maximal höjd på disken i
3
överkorgen
underkorgen
med upphöjd överkorg
22 cm
30 cm
med sänkt överkorg
24 cm
29 cm
Det är även möjligt att ändra höjden med disk i korgarna.
Höjning / sänkning av överkorgen
1. Dra ut överkorgen helt.
2. Lyft överkorgen tills det tar emot
och sänk den rakt ner.
Överkorgen hakar in i undre respektive övre position.
16
Påfyllning av diskmedel
1
Diskmedel löser smutsen på disk och
bestick.
Diskmedlet måste fyllas på innan
programmet börjar.
Använd bara diskmedel för hushållsdiskmaskiner.
Facket för diskmedel sitter på insidan av diskmaskinsluckan.
1. Om locket är stängt:
Tryck på låsknappen.
Locket öppnas.
3
2. Fyll på diskmedel i diskmedelsbehållaren. Som hjälp för doseringen
finns markeringslinjer: “20/30“ motsvarar ca 20/30 ml diskmedel.
Beakta tillverkarens rekommendationer för dosering och förvaring.
3. Fäll tillbaka och tryck på locket tills
det låses.
Vid mycket smutsig disk fyller Du
desutom diskmedel i facket bredvid
(1). Detta diskmedel är verksamt vid
fördisken.
17
Kompaktdiskmedel
2
Diskmedel för diskmaskiner är idag nästan uteslutande lågalkaliska
kompaktdiskmedel med naturliga enzymer i tablett- eller pulverform.
50 °C-diskprogram i förbindelse med dessa kompaktdiskmedel avlastar
miljön och skonar Din disk, eftersom detta diskprogram är speciellt anpassat till enzymernas smutslö.
Diskmedelstabletter
3
Diskmedelstabletter från olika tillverkare löser upp sig olika fort.
Därför kan vissa diskmedelstabletter inte utveckla hela rengöringskraften. Använd därför diskprogram med fördisk när Du använder diskmedelstabletter. Vid diskning med snabbprogram kan tabletten delas.
Användning av 3 i 1 diskmedel
Dessa produkter för diskning är en kombination av diskmedel, sköljoch saltfunktion.
1. Kontrollera om dessa diskmedel är lämpliga för vattenhårdheten i Ditt
område.
Beakta tillverkarens anvisningar.
2. Lägg endast diskmedel i diskmedelsbehållaren.
Om Du inte vill använda 3 i 1 produkter mer, gör enligt följande:
• Fyll åter på behållarna för salt och sköljmedel.
• Ställ vattenavhärdaren på högsta möjliga inställning och genomför
upp till tre normaldiskningar utan disk i maskinen.
• Ställ därefter in vattenavhärdaren på ortens vattenhårdhet.
18
Välja diskprogram (Programtabell)
•
• 2x •
•
normalt smutsig
•
•
•
•
13 - 15
-
• 2x •
•
15
Vanlig disk och
kokkärl,
temperaturkänslig
disk
Dessert- och kaffelätt smutsiga
servis,
ömtåliga glas
•
23 - 25
ECO
50° 5)
13 - 25 Vatten (liter)
mycket smutsig,
intorkade matrester, särskilt äggvita
och stärkelse
9
-
1,8 - 2,0
Vanlig disk och
kokkärl
1,0 - 1,5 Energi (kWh)
•
-
0,8
•
0,95 - 1,05
INTENSIV
CARE 70° 4)
Torkning
-
0,9
nyligen använda,
Disk utan kastruller lätt till normalt
smutsiga
120 - 130
30 MIN.
(60°) 3)
90 - 110 Tid (minuter)
•
normal smutsig,
•
intorkade matrester
30
1
• till •
2x
130 - 160
Vanlig disk och
kokkärl
Förbrukning1)
73
AUTOMATIC
(50°-65°) 2)
Slutsköljning
Smutsgrad
Diskning
Lämpligt
för:
Fördisk
Diskprogram
Mellansköljning
Programförlopp
1) Förbrukningsvärdena är framtagna under normalförhållanden. De är beroende av mängden i
diskkorgarna. Under praktiska förhållanden kan därför avvikelser förekomma.
2) I detta program fastställs diskvattnets grumlighet, dvs hur smutsig disken är. Programtid,
vatten och energiförbrukning kan variera stort – allt efter mängd och hur smutsig disken är.
Beroende på hur smutsig disken är anpassas diskvattnets temperatur mellan 50°C till 65°C
automatiskt.
3) Fyll bara diskmaskinen till hälften med detta program.
4) Vid slutsköljningen höjs temperaturen till 68° under 10 minuter för desinficering av till exempel nappflaskor, plastskärbrädor eller syltburkar.
5) Testprogram för kontrollinstitut.
19
Start av diskprogram
3
1. Kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.
2. Öppna vattenkranen helt.
3. Stäng luckan.
4. Tryck på TILL/FRÅN-knappen.
5. Välj det önskade programmet.
Programindikeringen lyser. I displayen visas hur lång tid programmet
tar.
Efter ca 3 sekunder startar det valda diskprogrammet.
Tiden i displayen anpassas under diskningen i förekommande fall efter
mängden disk, hur smutsig den är etc.
Avbryta eller avsluta diskprogram
Avbryt endast ett diskprogram som är igång om det är absolut nödvändigt.
1
Avbryta diskprogram genom att öppna diskmaskinens lucka
När luckan öppnas kan het ånga strömma ut. Risk för skållning!
1. Öppna luckan försiktigt. Diskprogrammet stoppar.
2. Stäng luckan. Diskprogrammet fortsätter.
3
20
Avsluta diskprogram
1. Tryck på och håll inne funktions-knapparna 2 och 3.
Programindikeringen för det program som är igång blinkar några sekunder och slocknar sedan.
2. Släpp funktions-knapparna. Diskprogrammet avslutades.
3. Kontrollera om det finns diskmedel i behållaren om Du vill starta ett
nytt diskprogram.
Genom att slå från diskmaskinen avbryts bara ett diskprogram, det avslutas inte. När maskinen slås till igen fortsätter diskprogrammet.
Inställning av startfördröjning
3
Med val av startfördröjning kan Du fördröja ett diskprograms start mellan 1 till 19 timmar.
1. Tryck på knappen Startfördröjning upprepade gånger tills den önskade
starttiden visas i displayen till exempel 12h, om diskprogrammet skall
starta om 12 timmar. Indikeringen för startfördröjning lyser.
2. Välj diskprogram.
3. Den kvarvarande tiden till start av diskprogrammet visas fortlöpande
(till exempel 12h, 11h, 10h, ... 1h osv).
Ändring av startfördröjning:
Så länge diskprogrammet inte har startat kan Du genom att trycka på
knappen Startfördröjning fortfarande ändra inställningen.
Radera startfördröjning:
Tryck upprepade gånger på knappen Startfördröjning tills gångtiden för
det valda programmet visas i displayen. Det valda diskprogrammet startar direkt.
Byte av diskprogram
Så länge diskprogrammet inte har startat, kan Du byta diskprogram.
Avsluta först diskprogrammet, ställ därefter in startfördröjning igen,
välj därefter nyt.
Stänga av diskmaskinen
Stäng först av diskmaskinen när displayen visar “0” som kvarvarande tid
av diskprogrammet.
Vid vissa diskprogram går torkfläkten även efter programmets slut.
1. Tryck på TILL/FRÅN-knappen. Alla indikeringar slocknar.
2. Stäng vattenkranen.
1
Öppna luckan försiktigt, het ånga kan välla ut.
Varm disk är stötkänslig. Låt därför disken kallna ca 15 minuter innan
den plockas ur. Därigenom blir också torkresultatet bättre.
Urplockning av disk
3
Det är normalt att insidan av luckan och behållare är fuktiga.
• Plocka först ur den undre korgen, därefter den övre. Därigenom undviker Du att kvarvarande vatten i överkorgen droppar på disken i underkorgen.
21
Skötsel och rengöring
1
Använd inga möbelvårds- eller aggresiva rengöringsmedel.
• Rengör diskmaskinens paneldelar med en mjuk trasa och varmt, rent
vatten.
• Kontrollera regelbundet och rengör vid behov behållare, lucktätning
och filter för vattenslang (om sådant finns).
Rengöring av filter
3
Filtren måste regelbundet kontrolleras och rengöras. Igensatta filter påverkar diskresultatet.
1. Öppna luckan, ta ut underkorgen.
2. Vrid handtaget ungefär ett ¼ varv
moturs (A) och ta ut filtersystemet
(B).
3. Ta tag i finfiltrets (1) greppögla och
drag det ur mikrofiltret (2).
4. Rengör alla filter noga under rinnande vatten.
22
5. Ta ur plattfiltret (3) från diskutrymmets botten och rengör det noga på
båda sidor.
6. Sätt tillbaka plattfiltret.
7. Sätt i finfiltret i mikrofiltret och sätt
ihop dem.
8. Sätt in filtersystemet och lås det genom att vrida handtaget medurs till
stopp. Kontrollera därvid att plattfiltret inte sticker ut över botten i diskutrymmet.
1
Diskning får i inget fall genomföras utan filter.
Vad gör jag om...
Avhjälpa mindre störningar själv
Om under användning någon av följande felkoder visas i displayen:
– FelkodÅ 10 (Problem med vattenanslutning),
– FelkodÅ 20 (Problem med vattenavlopp),
kontrollerar Du i följande tabell.
När felet är avhjälpt, tryck på det påbörjade diskprogrammets knapp.
Diskprogrammet fortsätter.
Vid andra felkoder (“Å “följt av en siffra):
– Avbryt diskprogrammet.
– Stäng av diskmaskinen.
– Ställ in diskprogrammet igen.
Kontakta kundtjänst och meddela felkoden om felet visas igen.
23
Störning
Programindikeringen för
det valda diskprogrammet
blinkar:
Displayen visar felkod
Å 10 :
(Problem med vattentillförseln)
Möjlig orsak
Vattenkranen har kalkat
igen eller är trasig.
Kontrollera vattenkranen,
låt reparera den vid behov.
Vattenkranen är stängd.
Öppna vattenkranen.
Filtret (om sådant finns) i
Rengör filtret i slangkoppslangkopplingen till vattenlingen.
kranen är igensatt.
Tryck på knappen för det
startade diskprogrammet;
Avbryt därefter diskproBottensilen i diskutrymmet
grammet (se avsnitt: Start
är igensatt.
av diskprogram);
Rengör silen (se avsnitt:
Rengöring av silar).
Vattenslangen
är inte rätt installerad.
Programindikeringen för
Vattenlåset är igensatt.
det valda diskprogrammet
blinkar,
displayen visar felkod
Avloppsslang är inte rätt
Å 20 .
installerad.
(Problem med vattenavlopp)
Displayen visar felkod
Å 30 .
Program startar inte.
Åtgärd
Kontrollera installationen av
slangen.
Rengör vattenlåset.
Kontrollera installationen av
slangen.
Översvämningsskyddet har
utlöst.
Stäng först vattenkranen,
slå sedan från maskinen och
kontakta kundtjänst.
Stickproppen är inte isatt.
Sätt i stickproppen.
Säkringen i husets installaByt säkring.
tion har löst ut.
För diskmaskiner med startOm disken skall diskas difördröjning:
rekt, radera starttiden.
En starttid är vald.
I diskutrymmet syns rostfläckar.
Diskutrymmet består av
rostfritt stål. Rostfläckar i
diskutrymmet kommer från
främmande föremål (rostDiska bara lämpliga bestick
flagor från vattenledningoch disk.
en, från kastruller, bestick
osv). Behandla sådana
fläckar med ett vanligt metallputsmedel.
Tjutande ljud vid diskning. Tjutandet är ofarligt.
24
Använd något annat kvalitetsdiskmedel.
När diskresultatet inte är tillfredsställande
Disken blir inte ren.
• Rätt diskprogram har inte valts.
• Disken var arrangerad så att alla delar nåddes inte av diskvatten.
Diskkorgarna får inte vara överfulla.
• Bottenfiltret är inte rent eller felaktigt isatt.
• Kvalitetsdiskmedel har inte använts eller doseringen var för liten.
• Vid kalkavlagringar på disken: Behållaren för specialsalt är tom eller
vattenavhärdaren är fel inställd.
• Avloppsslangen är inte rätt installerad.
Disken torkar inte och glänser inte:
• Kvalitetssköljmedel har inte använts.
• Behållaren för sköljmedel är tom.
På glas och disk finns ränder, repor, mjölkaktiga fläckar eller blåskimrande beläggning.
• Ställ in sköljmedelsdoseringen lägre.
På glas och disk finns torkade vattendroppar.
• Ställ in sköljmedelsdoseringen högre.
• Diskmedlet kan vara orsaken. Kontakta kundrådgivaren hos diskmedelstillverkaren.
Glaskorrosion
• Kontakta kundrådgivaren hos diskmedelstillverkaren.
25
Avfallshantering
2
2
1
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas. Plastdelarna är märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsmaterialet vid de kommunala återvinningsstationerna i därför avsedda
behållare.
Avfallshantering när den slitits ut
Gör dig av med din utslitna ugn enligt de lokala återvinningsbestämmelserna.
Varning! Dra ur kontakten ur uttaget när maskinen är utsliten. Klipp av
el-kabeln och avlägsna den och kontakten.
Förstör lucklåset så att luckan inte går att låsa. Därvid kan barn inte
låsa in sig och hamna i livsfara.
Tekniska data
Kapacitet:
12 kuvert med serveringskärl
Tillåtet vattentryck:
1-10 bar (=10-100 N/cm2 = 0.1-1.0 MPa)
Elektrisk anslutning:
230 V, 10 A, se även typskylt på högra kanten av diskmaskinsluckan.
Integrerbar och inbyggnads-diskmaskin
5
Mått:
820 - 880 x 596 x 570 (H x B x D i mm)
Maximal vikt:
50 kg
Denna häll motsvarar följande EU-direktiv:
– 73/23/EWG från 19.02.1973 lågspännings-direktiv
– 89/336/EWG från 03.05.1989 EMV-direktiv inklusive ändrings-direktiv 92/31/EWG
– 93/68/EWG från 22.07.1993 CE-märknings-direktiv
26
Anvisningar för kontrollinstitut
Kontrollen enligt EN 60704 skall genomföras med full maskin med
testprogrammet (se Programtabell).
Kontrollen enligt EN 50242 skall genomföras med full saltbehållare
för vattenavhärdaren, med full sköljmedelsbehållare och med testprogrammet (se Programtabell).
Full maskin:
Halvfull maskin:
12 kuvert
6 kuvert inklusive serveringskärl,
inklusive serveringskärl varannan plats lämnas tom.
Dosering av diskmedel:
5g + 25g (Typ B)
20g (Typ B)
Inställning av sköljmedelsdosering:
4 (Typ III)
4 (Typ III)
Exempel på arrangering av disk:
Överkorg *)
*) Flytta diskhållaren från höger till vänster vid behov. Var noga med att den hängs
upp på samma nivå!
Underkorg med bestickkorg
Bestickkorg
27
Uppställnings- och anslutningsanvisning
1 Säkerhetsanvisningar för installationen
• Transportera endast diskmaskinen stående, annars kan saltvatten rinna ut.
• Kontrollara att diskmaskinen inte har några transportskador innan
den tas i bruk. Anslut aldrig en skadad maskin. Vänd Dig till Din leverantör om skador har uppstått.
• Använd aldrig diskmaskinen, om el-sladden, vatten- avloppsslangen
är skadade, eller om panelen eller sockeln är så skadad att maskinens
strömförande delar blir åtkomliga.
• Anslut alltid kontakten till ett enligt bestämmelserna installerat jordat uttag.
• Vid fast anslutning: En fast anslutning får endast göras av en behörig
elektriker.
• Förvissa Dig om innan maskinen tas i bruk, att nätspänning och ström
som anges på typskylten överenstämmer med nätspänning och ström
på platsen där maskinen skall installeras. Erforderliga elektriska säkringar anges på typskylten.
• Grenuttag- kopplingar och förlängningskablar får inte användas.
Brandfara vid överhettning!
• Diskmaskinens el-sladd får endast bytas ut av kundtjänst eller en behörig fackman.
• En vattenslang med säkerhetsventil får endast bytas ut av kundtjänst.
28
Placering av diskmaskinen
• Diskmaskinen måste stå stadigt och vågrätt i alla riktningar och vara
uppställd på fast underlag.
• För att utjämna ojämnheter i golvet
och anpassa maskinens höjd till andra skåp, skruva ut de ställbara fötterna med en skruvmejsel.
• De bakre ställbara fötterna ställs in
framtill på maskinen med en skruvdragare (se monteringsanvisningen).
• Avloppsslang, vattenslang och elkabel måste läggas fritt rörliga i
sockelutrymmet baktill så att de
inte kan krökas eller klämmas.
• Diskmaskinen måste skruvas fast i bänkskivan eller i skåpen på sidorna. Dessa åtgärder är absolut nödvändiga för att VDE-normerna vad
avser tippsäk.
Inbyggd diskmaskin
(se bifogad monteringsanvisning)
29
Anslutning av diskmaskinen
Vattenanslutning
• Diskmaskinen kan anslutas till kallvatten och till varmvatten upp till
maximalt 60 °C.
• Diskmaskinen får inte anslutas till varmvattensberedare.
Tillåtet vattentryck
Lägsta tillåtna vattentryck:
1 bar (=10 N/cm2 =100 kPa)
Rådfråga Din installatör om vattentrycket
är under 1 bar.
Högsta tillåtna vattentryck:
10 bar (=100 N/cm2 =1 MPa)
Vid vattentryck över 10 bar måste en reduceringsventil monteras (kan anskaffas
hos Din fackhandlare).
Anslutning av vattenslang
1
3
30
Vattenslangen får inte vara knäckt, klämd eller ligga i tvära böjar.
Anslut vattenslangen med slangkopplingen (ISO 228-1:2000) till en
vattenkran med utvändig gänga (¾ tum). Vattenslangen är försedd
med anslutningsmutter av plast eller metall.
– Drag endast åt slangens plast anslutningsmutter för hand.
– Slangens metall-anslutningsmutter måste dras åt med ett verktyg.
Kontrollera därefter tätheten (säkerställ att vattenkranen inte droppar).
För att vattentappningen i köket inte skall begränsas rekommenderar vi
att installera en extra vattenkran eller att montera en förgrening på
den befintliga kranen.
Behöver Du en längre vattenslang än den medlevererade, skall följande
kompletta, i fackhandeln förekommande VDE-godkända slangsats användas:
– Slangsats “WRflex 100” (E-Nr.: 911 239 034)
– Slangsats “WRflex 200” (E-Nr.: 911 239 035)
Vattenavlopp
1
Avloppsslang
Avloppsslangen får inte vara knäckt, klämd eller ligga i tvära böjar.
Anslutning av avloppsslangen:
– Maximalt tillåten höjd: 1 meter.
– lägsta höjd: 40 cm över maskinens underkant.
Förlängningsslangar
• Förlängningsslangar kan anskaffas i
fackhandeln eller vid vår kundtjänst. Innerdiametern på förlängningsslangar måste uppgå till
19 mm för att maskinens funktion
inte skall störas.
• Förlängningsslangar får läggas
högst 3 meter vågrätt och maximalt tillåten höjd för avloppsslangens anslutning är 85 cm.
Anslutning av vattenlås
• Avloppsslangens rör (ø 19 mm) passar till alla förekommande vattenlås. Ytterdiametern på vattenlåsets anslutning måste vara minst
15 mm.
• Avloppsslangen skall sättas fast på anslutningen för vattenlåset med
den medlevererade slangklämman.
Vattenavlopp för högt inbyggd diskmaskin
Ligger avloppsslangens anslutning mindre än 30 cm över högt inbyggd
maskins underkant, skall monteringssats ET 111099520 monteras av
kundtjänst.
Översvämningsskydd
För att undvika vattenskador är diskmaskinen försedd med ett översvämningsskydd.
I händelse av ett fel bryter säkerhetsventilen i vattenslangen vattentillförseln och tömningspumpen startar. Därmed kan vatten varken rinna
över eller ut. Vatten som är kvar i maskinen pumpas automatiskt bort.
31
Elektrisk anslutning
Uppgifter om nätspänning, typ av ström och erforderliga säkringar
finns på typskylten. Typskylten sitter på höger kant av diskmaskinsluckan.
Drag ur stickkontakten för att skilja diskmaskinen från el-nätet.
Varning:
– Kontakten måste vara åtkomlig efter uppställning av maskinen.
– Efter inbyggnad får spänningsförande delar och isolerade ledningar
inte vara åtkomliga enligt DIN EN 60335-1.
Anslutningsteknik
Vatten- och avloppsslangar samt el-kabel måste anslutas vid sidan av
diskmaskinen, eftersom det inte finns plats för dessa bakom maskinen.
2 Muff 45° eller rak,
yttre ø 19 mm, längd 30 mm
Vattenslang
32
Elektrisk
kabel
Dubbelventil
Vattenav- El-anslutning
lopp
Vattenavlopp
Vattenslang
Elektrisk kabel
Garanti
Sverige
Reklamation
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.
Finland
Garanti (gäller för Finland)
Produktens garantitid kan definieras separat. Finns det ingen separat
definierad garantitid, har produkten garanti enligt den gällande lagstiftningen och de lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller
branschens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara
inköpskvittot som verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantitidens början.
Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri
service
• vid onödigt servicebesök.
• om tillverkarens anvisningar för installation, användning och skötsel
inte följts.
EU-Länder
För apparaten tillämpas garantin enligt de bestämmelser som gäller i
respektive land.
Transportskador
Vid uppackning, kontrollera, att maskinen inte är skadad. Eventuella
transportskador skall omedelbart anmälas till den som ansvarat för
transporten.
33
Konsumentkontakt
Sverige
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi
dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771-11 44 77 eller via
e-mail på vår hemsida www.aeg-hem.se
Finland
Konsumentkontakt i Finland
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi
dig ringa vår konsumentrådgivare på tel. 0200-2662.
(0,1597H/min (0,95 mk/min)+pvm).
34
Service och reservdelar
Sverige
Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta
Electrolux Service på tel. 0771 - 76 76 76 eller via vår hemsida på
www.aeg-hem.se. Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.
3
Adressen till din närmaste servicestation finner du via www.aeg-hem.se
eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror - service.
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och
hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas
av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp
följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning .................................
Produktnummer ....................................
Serienummer ..........................................
Inköpsdatum ..........................................
Hur och när uppträder felet ?
Finland
Service, reservdelsbeställningar och eventuella reparationer får utföras
endast av ett auktoriserat serviceföretag. Information om det närmaste
auktoriserade serviceföretaget får du från numret 0200-2662
(0,1597H/min (0,95 mk/min)+pvm), * eller telefonkatalogens gula sidor "hushållsapparatservice".
För att säkra maskinens klanderfria funktion skall man vid reparationer
endast använda originala reservdelar.
* När du beställer service eller reservdelar bör du veta produktnummer
och modellbeteckning som står på dataskylten. Skriv up dem här så har
du dem tillhands när du behöver dem.
Modell: ........................................................
Produktnummer: ...................................
Serienummer: ..........................................
Inköpsdatum: ...........................................
35
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt
skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar,
tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder kronor i
över 150 länder runt hela världen.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 961 294-00-280704-03
Med reservation för ändringar
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement