AEG | FAV40850 | User manual | Aeg FAV40850 Korisnički priručnik

Aeg FAV40850 Korisnički priručnik
FAVORIT 40850
Automatska perilica posuða
Informacije za korisnike
Poštovane potrošacice, poštovani potrošaèi
Proèitajte pažljivo ova uputstva za korištenje i saèuvajte ih za
naknadna èitanja.
Izruèite ova uputstva za korištenje zajedno s ureðajem eventualnom
novom vlasniku.
1
3
2
2
U tekstu se upotrebljavaju slijedeæi simboli:
Sigurnosne napomene
Napomena! Savjeti koji su namijenjeni vašoj osobnoj sigurnosti.
Oprez! Savjeti koji služe izbjegavanju šteta na ureðaju.
Savjeti i praktiène upute
Savjeti za zaštitu okoliša
Sadržaj
Uputstva za korištenje
..............................
4
Sigurnosne mjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Presjek ureðaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Opsluživanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Prije prvog ukljuèivanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ulijevanje omekšivaèa vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Dodavanje Soli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ulijevanje sredstva za sjaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
U svakodnevnoj uporabi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
posložite jedaæi pribor i posuðe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podešavanje visine gornje košarice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulijte sredstvo za pranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korištenje sredstva za pranje “3 u 1”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odabir programa pranja (Pregled programa). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukljuèivanje programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postav odgoðenog starta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iskljuèivanje ureðaja za pranje posuða. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
18
19
21
22
24
25
26
Èišæenje i njega ureðaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kako se postupa, u sluèaju ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Sami otklonite male neispravnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ako rezultat pranja nije zadovoljavajuæi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Razvrstavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Tehnièki podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Uputstva za zavode za ispitivanje ureðaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Uputstva za postavljanje i prikljuèivanje
. . . . . . . . . . . 37
Sigurnosne mjere prilikom instaliranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Postavljanje ureðaja za pranje posuða . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Prikljuèivanje ureðaja za pranje posuða. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Uvjeti jamstvenog lista/Popis tehnièkih servisa
. . . 44
Opsluživanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
3
Uputstva za korištenje
1 Sigurnosne mjere
Prije prvog ukljuèivanja
• Slijedite “Uputstva za instaliranje i za prikljuèivanje”.
Namjena ureðaja
• Ureðaj za pranje posuða koristi se iskljuèivo za pranje suða u
kuæanstvu.
• Preinake ili izmjene na ureðaju za pranje posuða nisu dopuštene.
• Upotrebljavajte samo specijalnu sol, sredstvo za pranje i za sjaj
koja je prikladna za ovaj ureðaj za pranje posuða za kuæne
potrebe.
• Nemojte ulijevati u ureðaj za pranje posuða nikakva otapala.
Opasnost od eksplozija!
Sigurnosne mjere za zaštitu djece
• Držite daleko od djece dijelove ambalaže. Opasnost od gušenja!
• Djeca èesto nisu u stanju razaznati opasnosti koje proizlaze od
rukovanja elektriènim ureðajem. Nemojte ostavljati djecu u blizini
ureðaja za pranje posuða, ako nisu pod vašom kontrolom.
• Pazite da se djeca ni manje domaæe životinje ne penju na ureðaj
za pranje posuða. Životna opasnost!
• Sredstva za pranje mogu nadražiti, izjedati oèi, usta i ždrijelo.
Životna opasnost! Slijedite sigurnosne napomene proizvoðaèa
sredstva za pranje i za èišæenje.
• Voda koja se nalazi u ureðaju za pranje posuða nije pitka voda.
Opasnost od izjedanja!
4
Osnovne sigurnosne mjere
• Popravke na ureðaju za pranje posuða izvodi iskljuèivo struèno
osoblje.
• Za vrijeme pauze u radu iskljuèite ureðaj za pranje posuða i
zatvorite dovod vode.
• Nemojte nikad izvlaèiti utikaè iz mrežne utiènice povlaèeæi kabel,
nego utikaè.
• Provjerite da vrata perilice suða budu uvijek otvorena, osim u
sluèaju kad se ureðaj puni ili prazni. Na ovaj æete naèin izbjeæi
spoticanje na otvorena vrata i moguænost povreda.
• Nemojte se naslanjati ni postavljati na vratima kad su otvorena.
• Ako se ureðaj za pranje posuða nalazi u prostoriji u kojoj postoji
opasnost od zamrzavanja, iskopèajte nakon svakog pranja
prikljuèno crijevo sa dovodnog ventila.
5
Presjek ureðaja
Gornja prskalica
Mlaznica gornje košarice i
donja mlaznica
Uklopnik
za tvrdoæu vode
Posuda za
specijalnu sol
Posuda za
sredstvo za pranje
Posuda za
sjajilo
Ploèica s podacima
Filteri
Opsluživanje
Dugme UKLJ/ISKLJ
Tipkom UKLJ/ISKLJ ukljuèujete ili iskljuèujete perilicu posuða.
6
Tipke za odabir
1
2
Multifunkcionalni zaslon
Postavite
odgoðeni start
3
Tipke za odabir
Odaberite
funkciju “3 u 1”.
Kontrolne
poruke
Tipkama za odabir programa postavljate željeni program pranja.
Tipke za odabir funkcije: Nakon odabira programa pranja
pomoæu ovih tipki možete postaviti i slijedeæe funkcije:
Tipke za odabir funkcije 1:
Ulijte omekšivac vode
Tipka za odabir funkcije 2:
Ukljuèite ili iskljuèite dotok sredstva za sjaj
pri funkciji “3 u 1”.
Tipka za odabir funkcije 3:
- bez obloge -
Na multifunkcionalnom zaslonu možete oèitati:
– na kojem je stupnju tvrdoæe postavljen omekšivaè vode.
– da li je dotok sredstva za sjaj ukljuèen ili iskljuèen.
– postav odgoðenog starta.
– predviðeno preostalo trajanje programa pranja.
– vrstu neispravnosti ustanovljenu u radu perilice posuða.
Kontrolne poruke imaju slijedeæe znaèenje:
1)
Dodajte specijalnu sol
1)
Dodajte sredstvo za sjaj
1)Ove kontrolne poruke nisu osvjetljene tijekom rada programa pranja.
7
Prije prvog ukljuèivanja
3
Ako želite upotrijebiti sredstvo za pranje “3 u 1”:
– Prije svega proèitajte poglavlje “Upotreba sredstva za pranje
3 u 1”.
– Ne stavljajte ni specijalnu sol ni sredstvo za sjaj.
Ako ne koristite sredstvo za pranje “3 u 1” prije prvog stavljanja u
pogon:
1. Ulijte omekšivaè vode
2. Dodajte specijalnu sol za omekšivaè vode
3. Ulijte sredstvo za sjaj
Ulijevanje omekšivaèa vode
3
Omekšivaè vode postavlja se mehanièki ili elektronièki.
Ako želite otkloniti naslage kamenca na posuðu, ispirajte suðe
vodom s niskim stupnjem tvrdoæe. Omekšivaè vode mora se
upotrebljavati pozivajuæi se na tablicu tvrdoæe vode u vašem mjestu
stanovanja. Podatke o mjesnoj tvrdoæi vode dobiti æete od nadležne
vodovodne ustanove.
Automatski ureðaj za pranje
posuða mora se iskopèati.
Mehanièki postav:
1. Otvorite vrata ureðaja za pranje
posuða.
2. Izvucite iz ureðaja za pranje posuda
donju košaricu za suðe.
3. Zaokrenite na 0 ili na 1 prekidaè
raspona tvrdoæe koji se nalazi na
lijevoj strani otvora za pranje
(pogledajte tablicu).
8
3
Elektronièki postav:
1. Pritisnite tipku UKLJ/ISKLJ.
Ako se upale kontrolna svjetla tipki za program ispiranja, ukljuèili ste
program pranja. Morate iskljuèiti program pranja :
Držite istovremeno pritisnute tipke funkcije 2 i 3 za otprilike 2
sekunde.
Gase se sve dodatne poruke na tipkama za program ispiranja.
2. Pritisnite istovremeno tipke funkcije 2 i 3 i držite ih pritisnute.
Svjetlucaju kontrolna LED svjetla tipki funkcija od 1 do 3.
3. Pritisnite tipku za odabir 1 funkcije.
Svjetlucati æe LED poruke tipke za 1 odabir funkcije.
Multifunkcionalni zaslon vam naznaèava postavljen stupanj tvrdoæe.
4. Pritiskom tipke za odabir funkcije 1 poveæati æete stupanj tvrdoæe
za1.
(Izuzevši što: nakon stupnja tvrdoæe 10 slijedi stupanj tvrdoæe 1).
5. Ako je postavljen odgovarajuæi stupanj tvrdoæe, pritisnite dugme
UKLJ/ISKLJ.
Stupanj tvrdoæe je potvrðen.
Ako se omekšivaè vode elektronièki postavlja na “1 “ iskljuèuje se
kontrolna poruka za specijalnu sol.
Tvrdoæa vode
u °d1)
51
43
37
29
23
-
Postav stupnja tvrdoæe
u mmol/l2) Raspon mehanièki
70
50
42
36
28
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
6,5 - 7,5
5,1 - 6,4
4,0 - 5,0
IV
19 - 22
15 - 18
3,3 - 3,9
2,6 - 3,2
III
11 - 14
1,9 - 2,5
II
1
Poruke na multifunkcionalnom
zaslonu
elektronièki
103)
9
8
7
6
10L .
9L
8L
7L
6L
5
4*
5L
4L
3
3L
0*
4 - 10
0,7 - 1,8
I/II
2
2L
ispod 4
ispod 0,7
I
1
sol nije
potrebna
1L
1)(°d) njemaèki stupanj, mjerna jedinica za tvrdoæu vode
2)(mmol/l) milimol po litru, meðunarodna mjerna jedinica za tvrdoæu vode
3)Ovim postavom trajanje programa može se neznatno produžiti.
*) radni postav
9
Dodavanje Soli
3
3
10
Za otklanjanje kamenca u omekšivaèu vode potrebno je dodati
specijalnu sol. Upotrebljavajte samo specijalnu sol koja je prikladna
za ovaj ureðaj za pranje posuða za kuæne potrebe.
Ako ne koristite sredstvo za pranje “3 u 1”, dodajte specijalnu sol:
– Prije prvog ukljuèivanja ureðaja za pranje posuða
– Ako je na upravljaèkoj ploèi osvjetljena kontrolna poruka
specijalne soli.
1. Otvorite vrata i izvucite donju
košaricu.
2. Zaokrenite jezièac za zatvaranje
posude za specijalnu sol u smjeru
suprotnom kazaljki na satu.
3. Samo prilikom prvog
ukljuèivanja:
Napunite vodom posudu za
specijalnu sol.
4. Na otvor posude postavite lijevak
koji spada u dodatnu opremu.
Usipajte specijalnu sol u posudu,
ovisno o velièini zrna kapacitet
iznosi otprilike 1,0-1,5 kg. Posuda
ne smije biti prepuna.
Sigurno æe prilikom usipavanja specijalne soli doæi do prelijevanja
vode.
5. Oèistite otvor posude od preostale soli.
6. Zaokrenite u smjeru kazaljke na satu jezièac za zatvaranje.
7. Nakon što ste dodali specijalnu sol ukljuèite program pranja.
Na taj æe se naèin isprati zrnca soli i slana voda koja se izlila.
Ovisno o velièini zrna potpuno otapljanje soli u vodi može trajati
nekoliko sati i na kraju više se ne oèitava kontrolna poruka za
specijalnu sol.
Ulijevanje sredstva za sjaj
Pošto sredstvo za sjaj omoguæava bolje ispiranje vodom, vaše æe
posuðe biti sjajnije i bez mrlja, a èaše još bistrije.
Ako ne koristite sredstvo za pranje “3 u 1”, dodajte sredstvo za sjaj:
– Prije prvog ukljuèivanja perilice posuða.
– Ako je na upravljaèkoj ploèi osvjetljena kontrolna poruka sredstva
za sjaj.
Upotrebljavajte iskljuèivo
specijalno sredstvo za sjaj perilice
i nijedno drugo tekuæe sredstvo za
pranje.
1. Otvorite vrata.
Pretinac za sredstvo za sjaj nalazi
se na unutarnjoj strani vratiju
perilice.
2. Pritisnite dugme za otkljuèavanje
pretinca za sredstvo za sjaj.
3. Izvucite poklopac.
4. Polako ulijevajte sredstvo za sjaj
toèno do urezanog znaka “maks”.
koji odgovara maksimalnoj kolièini
od otprilike 140 ml
5. Utisnite poklopac sve dok ga ne
prièvrstite.
6. Ako se sredstvo za sjaj izlilo
pokraj posude, oèistite krpicom.
U protivnom æe se sluèaju prilikom
pranja stvoriti prevelika kolièina
pjene.
11
Postav doziranja sredstva za sjaj
3
12
Promjenite doziranje samo ako na dijelovima èaša i suða primjetite
bijele mrlje (umanjite kolièinu sredstva za sjaj) ili mrlje kapljica vode
(uveæajte kolièinu sredstva za sjaj) (Proèitajte poglavlje “Kada
rezultati pranja nisu zadovoljavajuæi”). Doziranje može varirati od
1-6. Tvornièki postav doziranja iznosi “4”.
1. Otvorite vrata ureðaja za pranje
posuða.
2. Pritisnite dugme za otkljuèavanje
pretinca za sredstvo za sjaj.
3. Izvucite poklopac.
4. Odredite postav doziranja.
5. Utisnite poklopac sve dok ga ne
prièvrstite.
6. Ako se sredstvo za sjaj izlilo,
oèistite krpicom.
Ukljuèite ili iskljuèite dotok sredstva za sjaj.
3
Ako je pritisnuta tipka “3 u 1”, nije potrebno iskljuèiti dotok sredstva
za sjaj.
1. Pritisnite tipku UKLJ/ISKLJ.
Ako se upale kontrolna svjetla tipki za program ispiranja, ukljuèili ste
program pranja. Morate iskljuèiti program pranja :
Držite istovremeno pritisnute tipke funkcije 2 i 3 za otprilike 2
sekunde.
Gase se sve dodatne poruke na tipkama za program ispiranja.
2. Pritisnite istovremeno tipke funkcije 2 i 3 i držite ih pritisnute.
Svjetlucaju kontrolna LED svjetla tipki funkcija od 1 do 3.
3. Pritisnite tipku 2 za odabir funkcije.
Svjetlucati æe LED poruka tipke 2 za odabir funkcije.
Multifunkcionalni zaslon vam naznaèava trenutni postav.
0d
Iskljuèite dotok sredstva za sjaj.
1d
Ukljuèen je dotok sredstva za sjaj (tvornièki predpostav)
4. Pritisnite tipku za odabir funkcije 2 koja ukljuèuje odnosno
iskljuèuje dotok sredstva za sjaj.
5. Ako se na multifunkcionalnom zaslonu oèitava željeni postav,
pritisnite tipku UKLJ/ISKLJ. Postav je potvrðen.
13
U svakodnevnoj uporabi
posložite jedaæi pribor i posuðe
1
Spužve, kuhinjske krpe i svi drugi predmeti koji mogu upiti veliku
kolièinu vode, ne smiju se prati u ureðaju za pranje posuða.
Plastièno posuðe i suðe obloženo slojem teflona zadržava kapljice
vode. Zbog toga se ova vrsta suða teže suši od porculana ili èelika.
Dolje navedeni jedaæi pribor/posuðe za strojno pranje
nije prikladno :
prikladno pod odreðenim uvjetima:
• Jedaæi pribor s drškom od
drveta, kosti porculana ili
sedefa.
• plastièni dijelovi koji ne
podnose vruæinu
• stariji jedaæi pribor, èije je
ljepilo na visoke temperature
• uljepljeno posuðe ili dijelovi
jedaæeg pribora
• predmeti od kositra, odnosno
bakreni predmeti
• staklo od kristala s olovom
• èelièni dijelovi koji hrðaju
• drvene ploèice za doruèak
• umjetnièko-obrtnièki predmeti
• Posuðe od majolike pere se strojno samo
ako proizvoðaè izrièito navodi da je za to
prikladno.
• Dekoracije na caklini mogu uslijed
uèestalog strojnog pranja izblijediti.
• Dijelovi od srebra ili aluminija mogli bi
promjeniti boju prilikom pranja. Ostaci hrane
kao što su na pr. bjelanci, žutanjci ili senf
mogu dovesti do promjene boje, na pr. do
stvaranja mrlja na srebru. Uklonite zbog
toga sa srebra odmah ostatke hrane, ako ga
neæete prati odmah nakon korištenja.
• Staklo može nakon višekratnog pranja
postati mutno.
• Prije nego što posložite posuðe, postupite na slijedeæi naèin :
– uklonite veæe ostatke hrane.
– Namoèite lonce sa zagorjelim ostacima hrane.
• Prilikom slaganja posuða i jedaæeg pribora pripazite na :
– Posuðe i jedaæi pribor ne smiju ometati kruženje kraka mlaznice.
– Posložite zdjele, šalice, èaše, lonce i sl. nakon što ste ih
preokrenuli, tako da se u njima ne može skupljati voda.
– Posuðe i jedaæi pribor ne smiju se postavljati jedni u druge ni
meðusobno pokrivati.
– Ako želite izbjeæi štete na èašama, pazite da se èaše ne
dodiruju.
– Male predmete (kao n. pr. poklopce) nemojte stavljati u košaricu
za posuðe, nego u košaricu za jedaæi pribor, kako ne bi ispali.
14
Slaganje jedaæeg pribora
1
Napomena: Zbog opasnosti od povreda oštre noževe i jedaæi
pribor s zaoštrenim rubovima odložite u gornjoj košarici.
Kako bi se svi dijelovi jedaæeg pribora u zasebnoj košarici mogli
pravilno isprati, potrebno je :
1.Namjestite umetak s rešetkom 2.Postavite viljuške i žlice sa
na košarici za jedaæi pribor
drškom prema dolje na
umetak s rešetkom košarice
za jedaæi pribor.
Za veæe dijelove jedeæeg pribora, kao na pr. lupaèi snijega, jedna
polovina rešetke za jedaæi pribor se izostavlja.
15
Lonci, tave i veæi tanjuri
Veæe i jako zaprljano posuðe
posložite u donjoj košarici.
(tanjuri s promjerom do 29 cm).
Kako biste lakše mogli posložiti
veæe posuðe, oba stražnja držaèa
tanjura na donjoj košarici su
preklopljiva.
16
Šalice, èaše, servis za kavu
Manje, osjetljivo posuðe i duže,
naoštrene dijelove jedaæeg
pribora posložite u gornjoj
košarici.
• Razmjestite posuðe iznad i
ispod preklopljive podloge za
šalice, pazeæi da voda prilikom
pranja dostigne sve dijelove
posuða.
• Ako slažete visoko suðe
zaklopite podlogu za šalice
uvis.
• Èaše za vino ili za konjak
naslonite ili zakaèite za isjeèke
podloge za šalice.
17
Podešavanje visine gornje košarice.
Maksimalna visina posuða u
3
gornjoj košarici
donjoj košarici
s podignutom gornjom košaricom
22 cm
30 cm
s spuštenom gornjom košaricom
24 cm
29 cm
Podešavanje visine je moguæe i kad su košarice pune.
Veæ prema modelu ureðaj je opremljen gornjom košaricom
“Varijanta 1” ili “Varijanta 2”:
Varijanta 1
Dizanje / Spuštanje gornje
košarice
1. Potpuno izvucite gornju košaricu.
2. Podigniti gornju košaricu sve do
utora i potom spustite uspravce.
Gornja se košarica uklapa na
donjem, odnosno gornjem
položaju.
Varijanta 2
Dizanje / Spuštanje gornje
košarice
1. Potpuno izvucite gornju košaricu.
2. Podignite gornju košaricu držeæi je
za ruèku sve do utora i potom ju
okomito spustite.
Gornja se košarica uklapa na
donjem, odnosno gornjem
položaju.
18
Ulijte sredstvo za pranje
1
3
Sredstvo za pranje otapa
neèistoæu na posuðu i na jedaæem
priboru.
Sredstvo za pranje se ulijeva prije
ukljuèivanja programa.
Upotrebljavajte iskljuèivo sredstvo
za strojno pranje i kuænu
upotrebu.
Pretinac za sredstvo za pranje
nalazi se na unutarnjoj strani
vratiju.
1. Ako je poklopac zatvoren:
pritisnite dugme za otkljuèavanje.
Poklopac odskaèe.
2. Ulijte sredstvo za pranje u
zasebnu posudu. Kao pomoæno
sredstvo prilikom doziranja
sredstva za pranje u prašku
koristite urezane crte: “20/30”
odgovara otprilike 20/30 ml
sredstva za pranje.
Slijedite savjete proizvoðaèa za
doziranje i za èuvanje.
3. Zaklopite i prièvrstite poklopac
dok se ne uklopi u utor.
Ako je posuðe jako zaprljano,
ulijte sredstvo za pranje u
pomoæni spremnik (1). Ovo dodatna kolièina sredstva za pranje
koristiti æe se veæ prilikom predpranja.
19
Kompaktno sredstvo za pranje
2
Danas su sredstva za strojno pranje posuða gotovo iskljuèivo
kompaktna niskoalkalièna sredstva s prirodnim enzimima u
tabletama ili u prašku.
Programi pranja na 50°C zajedno s kompaktnim sredstvom za
pranje zaštiæuju okoliš i èuvaju vaše posuðe, pošto se radi o
specijalnim programima pranja prikladnim sposobnosti otapanja
prljavštine koju posjeduju enzimi kompaktnog sredstva za pranje.
Zbog toga 50 programi pranja na 50°C zajedno s kompaktnim
sredstvom za pranje daju iste rezultate i èistoæu, koji se dostižu
iskljuèivo s programom pranja na 50°C.
Sredstvo za pranje u tabletama
3
20
Sredstvo za pranje u tabletama razlièitih proizvoðaèa otapaju se
razlièitom brzinom. Zbog toga pojedine tablete u skraæenim
programima pranja ne uspiju razviti svu snagu èišæenja.
Savjetujemo vam dakle da upotrebljavate sredstvo za pranje u
tabletama u programima s predpranjem.
Korištenje sredstva za pranje “3 u 1”
3
3
Ovaj proizvod je sredstvo za pranje koje objedinjuje funkcije
sredstva za pranje, za sjaj i soli.
Ukljuèivanjem funkcije “3u1”
– sprjeèava se dodavanje specijalne soli i sjajila iz odgovarajuæih
spremnika.
– više se ne pokazuje nedostatak soli i sjajila.
– programi pranja mogu trajati i do 30 minuta duže nego inaèe.
Ako želite koristiti “3 u 1“ sredstvo za pranje, provjerite da li su ta
sredstva za pranje podesna za Vašu tvrdoæu vode. (Pripaziti na
podatke od proizvoðaèa!)
Ako koristite proizvode “3 u 1”
1. Pritisnite tipku UKLJ/ISKLJ.
2. Pritisnuti tipku 3 IN 1.
prikaz tipke svijetli: Funkcija “3 u 1” je odabrana.
Prije starta programa pranja stavite sredstvo za pranje “3 u 1” u
posudu sredstva za pranje.
Pošto se kod ukljuèivanja “3 u 1” funkcije automatski iskljuèuje
dovod sredstva za sjaj, može se desiti uslijed razlièitih standarda
kakvoæe “3 u 1” sredstva za pranje da suðe ne bude dovoljno
osušeno.
U tom sluèaju postupite na slijedeæi naèin (vidi poglavlje
“Dolijevanje sredstva za sjaj”):
• Dolijte sredstvo za sjaj u posudu sredstva za sjaj (ako je prazna).
• Postavite na mehanièki naèin doziranje sredstva za sjaj na “2”.
• Ukljuèite dotok sredstva za sjaj.
Ako više ne koristite proizvode “3 u 1”
Ako ne želite više koristiti proizvod “3 u 1”, postupite na slijedeæi
naèin:
• Iskljuèite funkciju “3u1”.
• Ponovno napunite posudu za sol i za sredstvo za sjaj.
• Postavite omekšivaè vode na maksimalnoj vrijednosti i izvršite do
tri puta kompletan normalan ciklus pranja bez punjenja.
• Potom prilagodite omekšivaè vode lokalnoj tvrdoæi vode.
Ako koristite proizvode “4 u 1”
Kada upotrebljavate deterdžente "4 u 1", koji integriraju i sredstvo
protiv korozije stakla u formuli "3 u 1", molimo slijedite iste upute
kao i za deterdžente "3 u 1".
21
Odabir programa pranja (Pregled programa)
AUTOMATIC
(50°- 65°)2)
Jedaæi pribor i
posuðe za
kuhanje
normalna
zaprljanost,
suhi ostaci hrane
•
Posuðe bez
lonaca
tek upotrebljeno, i to
malo do osrednje
zaprljano
-
•
INTENSIV
CARE 70°4)
Jedaæi pribor i
posuðe za
kuhanje
jako zaprljano,
osušeni ostaci
hrane, pogotovo
bjelanjak i škrob
•
ECO 50°5)
Jedaæi pribor
posuðe za
kuhanje i suðe
osjetljivo na
visoke
temperature
normalno zaprljano
•
Sušenje
-
•
-
•
•
•
120 - 130
1,8 - 2,0
23 - 25
•
•
•
•
130 - 160
0,95 - 1,05
13 - 15
13 - 25
9
0,8
30
Voda (litre)
Sredstvo za sjaj
•
1,0 - 1,5
Ispiranje
1 do 2x
•
90 - 110
Èišæenje
•
2x
30 MIN.
(60°)3)
Vrsta
zaprljanosti
Elektrièna energija
(kWh)
koji je
prikladan
slijedeæim
èimbenicima:
Potrošnjavri
jednosti1)
Trajanje (minute)
Programpranja
Predpranje
Rad programa
1)Vrijednosti koje se odnose na potrošnju naznaèene su pod standardnim uvjetima. Ovise
o punjenju košarice za posuðe. Moguæa su odstupanja ovisno o konkretnim uvjetima
rada.
2)Ovisno o mutnini vode tijekom ovog programa ustanoviti æete stupanj zaprljanosti suða.
Trajanje programa, potrošnja vode i elektriène energije mijenja se znaèajno i to ovisno o
punjenju ureðaja i o stupnju zaprljanosti suða. Na osnovu zaprljanosti automatski se
podešava temperatura vode izmeðu 50°C i 65°C.
3)Polovièno punjenje ureðaja prilikom odabira ovog programa.
4)Prilikom korištenja sredstva za sjaj temperatura se za 10 minuta povisuje na 68° za
dezinfekciju, na pr., djeèjih flašica, plastiènih podloga za sjeèenje mesa ili staklenki za
marmeladu.
5)Program testiranja koji koriste ustanove za ispitivanje ureðaja
22
Odabir programa
Ako Vam posuðe izgleda ovako, odaberite
intenzivni program.
normalni program ili program sa
štednjom energije.
kratkotrajni program (npr. program
od 30 min).
23
Ukljuèivanje programa
3
1. Provjerit da li krak mlaznice može slobodno kružiti.
2. Odvrtite do kraja dovodni ventil.
3. Zatvorite vrata.
4. Pritisnite dugme UKLJ/ISKLJ.
5. Odaberite željeni program.
Osvjetljena je poruka programa. Na multifunkcionalnom zaslonu se
oèitava predviðeno preostalo trajanje programa.
Nakon otprilike 3 sekunde ukljuèuje se odabrani program pranja.
Preostalo trajanje programa na multifunkcionalnom zaslonu
prilagoðava se postupku pranja i, ako je to potrebno, kolièini suða,
stupnju zaprljanosti, itd.
Obustava ili prekid programa pranja
Prekinite program pranja u tijeku samo ako je to neophodno
potrebno.
1
Prekid programa pranja otvaranjem vratiju perilice posuða.
Prilikom otvaranja vratiju moglo bi doæi do ispuštanja vruæe pare.
Opasnost od opeklina!
1. Pažljivo otvorite vrata. Program pranja se obustavlja.
2. Zatvorite vrata. Program pranja se nastavlja.
3
24
Obustavite program pranja.
1. Pritisnite tipku funkcije 2 i 3 i držite ih pritisnute.
Poruka programa pranja u tijeku svjetluca nekoliko sekundi i nakon
toga se gasi.
2. Otpustite tipke za odabir funkcija. Prekida se program pranja.
3. Ako želite ukljuèiti novi program pranja, provjerite da li ima još
sredstva za pranje u posudi.
Ako iskljuèite ureðaj za pranje posuða, odabrani æe se program
pranja samo prekinuti, neæe se obustaviti. Ako ponovno ukljuèite
ureðaj, program pranja æe nastaviti s radom.
Postav odgoðenog starta
3
Odgoðenim startom možete odgoditi ukljuèivanje programa pranja
od 1 pa sve do 19 sati.
1. Pritiskajte uzastopno tipku odgode starta dok se na
multifunkcionalnom zaslonu ne oèitava odgoda starta, na pr.12h,
ako se program pranja mora ukljuèiti nakon12 sati. Poruka
odgoðenog starta je osvjetljena.
2. Odaberite željeni program.
3. Neprekidno se oèitava preostalo vrijeme do odgoðenog starta
(na pr. 12h, 11h, 10h, ... 1h itd.).
Izmjenite odgoðeni start:
Do starta programa pranja možete izmjeniti odgoðeni start pritiskom
na zasebnu tipku za odgodu starta.
Obustava odgoðenog starta:
Pritiskajte uzastopno tipku odgoðenog starta, dok se na
multifunkcionalnom zaslonu ne oèitava trajanje odabranog
programa pranja. Odabrani program pranja se odmah ukljuèuje.
Promjena programa pranja
Do samog starta programa pranja možete odabrati novi program
pranja. Prije svega prekinite program pranja, ponovno postavite
odgodu starta i potom odaberite novi program pranja.
25
Iskljuèivanje ureðaja za pranje posuða
Iskljuèite perilicu posuða samo ako se na multifunkcionalnom
zaslonu oèitava “0” kao preostalo trajanje programa pranja.
Kod odreðenih programa pranja ventilator za sušenje nastavlja s
radom i nakon kraja programa.
1. Pritisnite dugme UKLJ/ISKLJ. Zaslon se gasi.
2. Zatvorite dovod vode.
1
Otvorite pažljivo vrata, jer bi ureðaj mogao izbaciti vruæu paru.
• Vruæe posuðe je osjetljivo na udarce. Zbog toga ostavite posuðe
15 minuta da se ohladi prije nego što ga pospremite. Na taj æete
naèin poboljšati rezultat sušenja.
• Posuðe se brže suši, ako nakon kraja programa nakratko širom
otvorite vrata te ih onda ostavite odškrinuta.
Vaðenje posuða
3
Obièno je unutarnji dio vratiju i kuæište spremnika posuða vlažno.
• Ispraznite najprije donju i potom gornju košaricu. Zatim pripazite
da preostala voda ne kaplje s gornje košarice na posuðe koje se
nalazi u donjoj košarici.
26
Èišæenje i njega ureðaja
1
Nemojte upotrebljavati sredstva za èišæenje namještaja ni agresivna
sredstva za pranje.
• Radni dijelovi ureðaja za pranje posuða èiste se mekšom krpom i
toplom, èistom vodom.
• Povremeno provjeravajte da li su unutarnji spremnik, brtvilo vratiju
i filter dotoka vode (ako je predviðen) zaprljani i, ako ustreba,
oèistite ove dijelove.
Èišæenje filtera
3
Filter se mora redovito kontrolirati i
èistiti. Zaprljani filter utjeèe
negativno na rezultat pranja.
1. Otvorite vrata i izvucite donju
košaricu.
2. Zaokrenite ruèku za ¼ u smjeru
suprotnom kazaljki na satu (A) i
izvucite sklop filtera (B).
3. Zahvatite fini filter (1) za ušicu
ruèke i izvucite iz njega mikrofilter
(2).
4. Temeljito oèistite pod tekuæom
vodom sve filtere.
27
5. Izvucite plosnati filter (3) iz dna
otvora za pranje i oèistite temeljito
obje strane.
6. Ponovno umetnite plosnati filter.
7. Umetnite i prièvrstite fini filter na
mikrofilter.
8. Umetnite sklop filtera zaokretanjem
ruèke u smjeru kazaljke na satu do
prièvršæivanja na utor. Pazite potom
da plosnati filter ne viri iz dna
otvora za pranja.
1
Bez filtera se u ni u kom sluèaju ne smije pristupati pranju.
Èišæenje mlaznica na krakovima
3
Redovito provjeravajte prohodnost
mlaznica na krakovima. Ukoliko je
potrebno èišæenje, otpustite krak iz
prièvršæenja, a mlaznice oèistite
oštrim predmetom (žicom ili iglom).
Krak s mlaznicama potom isperite
pod jakim mlazom vode.
Nemojte oštetiti otvore mlaznica.
Krak s mlaznicama gornje
košarice
1. Da biste ga izvadili, krak s
mlaznicama gornje košarice snažno
preklopite na dolje.
2. Oèistite mlaznice na kraku.
28
3. Oèišæen krak s mlaznicama gornje
košarice ponovno nakoso postavite
na spojnicu: oba dijela èvrsto
pritisnite jedan na drugi, tako da
osjetno dosjednu.
Donji krak s mlaznicama
1. Da biste ga izvadili, donji krak s
mlaznicama izvucite iz ležišta
povlaèenjem uvis.
2. Oèistite mlaznice na kraku.
3. Donji krak s mlaznicama ponovno
postavite na spojnicu i èvrsto
pritisnite na dolje, tako da osjetno
dosjedne.
29
Kako se postupa, u sluèaju ...
Sami otklonite male neispravnosti.
Ako se tijekom rada na multifunkcionalnom zaslonu oèitavaju
slijedeæi kodovi koji signaliziraju neispravnost:
– Kod neispravnostiÅ 10 (Problemi s dotokom vode),
– Kod neispravnostiÅ 20 (Problemi s odvodom vode),
pregledajte slijedeæu tablicu.
Nakon što ste otklonili neispravnost, pritisnite tipku veæ zapoèetog
programa pranja. Program pranja se nastavlja.
U prisustvu drugog koda neispravnosti (“Å ” koji je upotpunjen
brojkom):
– Obustavite program pranja.
– Iskljuèite i ponovno ukljuèite ureðaj.
– Ponovno postavite program pranja.
Ako se neispravnost još uvijek oèitava, obratite se tehnièkom
servisu i obavjestite ga o oèitanom kodu neispravnosti.
Neispravnost
Poruka za naznaku
odabranog programa
pranja svjetluca:
Multifunkcionalni zaslon
iskazuje kod
neispravnosti Å 10
(Problem s dotokom
vode).
30
Moguæi uzrok
Rješenje
Naslage kamenca ili
neispravnost na
dovodnom ventilu.
Preispitajte i, ako ustreba,
popravite dovodni ventil.
Dovod vode je zatvoren:
Otvorite dovod vode.
Filter (ako je predviðen) u
Oèistite filter u zavrtnju
zavrtnju crijeva na
crijeva.
dovodnom ventilu je
zaèepljen.
Filteri na dnu otvora za
pranje su zaèepljeni.
Prekinite program pranja
(pogledajte poglavlje:
Pokretanje programa),
Oèistite filtre (proèitajte
poglavlje: Èišæenje filtara),
potom iznova pokrenite
program pranja.
Dovodno crijevo
nije pravilno postavljeno.
Provjerite kako ste
namjestili crijevo.
Neispravnost
Poruka za naznaku
odabranog programa
pranja svjetluca,
Multifunkcionalni zaslon
iskazuje kod
neispravnosti Å 20
(Nakon pranja voda
ostaje u unutarnjem
spremniku perilice
posuða).
Multifunkcionalni zaslon
iskazuje kod
neispravnosti Å 30.
Program se ne ukljuèuje.
Moguæi uzrok
Rješenje
Zaèepljen je sifon.
Oèistite sifon.
Odvodno crijevo
nije pravilno postavljeno.
Provjerite kako ste
namjestili crijevo.
Ukljuèio se zaštitni
vodovodni sistem.
Prije svega zatvorite
dovodni ventil, iskljuèite
ureðaj i potom obavjestite
tehnièki servis.
Utikaè nije
ukopèan.
Ukopèajte utikaè.
Osiguraèi kuæne
elektriène instalacije nisu
propisni.
Zamijenite osiguraèe.
Kod modela perilice
posuða s odgoðenim
Ako želite odmah pristupiti
startom rada:
pranju, izbrišite odgodu
Odabran je odgoðeni start starta.
rada.
U otvoru za pranje
vidljive su mrlje hrðe.
Pištanje prilikom pranja.
Otvor za pranje je iz
nehrðajuæeg èelika. Mrlje
od hrðe koje ste uoèili u
otvoru za pranje ostaci su
U ureðaju se pere samo
vanjske hrðe (Dijeliæi hrðe
prikladno suðe i jedaæi
iz vodovodnih cijevi, od
pribor.
lonaca, jedaæeg pribora,
itd.) Uklonite mrlje jednim
od sredstava za èišæenje
èelika u prodaji.
Pištanje ne naznaèuje
opasnost.
Odstranite kamenac u
ureðaju pomoæu sredstva
za èišæenje perilice suða
koji je u prodaji.
Ako se nakon otklanjanja
kamenca pištanje i dalje
èuje, upotrijebite sredstvo
druge marke za èišæenje
pribora za jelo i posuða.
31
Ako rezultat pranja nije zadovoljavajuæi
Posuðe nije èisto.
• Niste odabrali prikladan program pranja.
• Posložili ste posuðe tako da voda nije mogla dostiæi sve dijelove.
Košarica za posuðe ne smije biti prepuna.
• Filter na dnu otvora za pranja nije èist ili je nepravilno postavljen.
• Sredstvo za pranje nije kvalitetno ili je upotrebljena kolièina
nedovoljna.
• Ako je na posuðu vidljiv talog kamenca: Posuda za specijalnu sol
je prazna ili ste nepravilno ulili sredstvo za omekšivanje vode.
• Odvodno crijevo nije pravilno postavljeno.
• Prljavština u vodi za ispiranje može zaèepiti mlaznice na
krakovima. U cilju èišæenja, imate moguænost otpustiti krakove s
mlaznicama iz svojih prièvršæenja (vidi poglavlje "Èišæenje i njega
ureðaja").
Posuðe se ne suši ili je bez sjaja.
• Upotrijebili ste nekvalitetno sredstvo za sjaj.
• Posuda za sredstvo za sjaj je prazna.
Na èašama i suðu vidljive su pruge, crte, bjelkaste mrlje ili su
prekriveni plavkastim sjajem.
• Upotrijebite manju kolièinu sredstva za sjaj
Na èašama i suðu vidljivi su tragovi kapljica vode.
• Upotrijebite veæu kolièinu sredstva za sjaj.
• Možda je razlog tome sredstvo za pranje. Obratite se potrošaèkoj
službi proizvoðaèa sredstva za pranje.
Izjedanje èaša
• Obratite se potrošaèko službi proizvoðaèa sredstva za pranje.
32
Razvrstavanje
2
2
Ambalaže
Ovi ambalažni materijali nisu štetni za okoliš i pogodni su za
reciklažu. Plastièni dijelovi imaju posebnu oznaku, kao na pr. >PE<,
>PS<, itd. Razvrstajte ambalažni materijal ovisno o naznakama na
komunalnim mjestima za skupljanje otpada i na kontejnerima
odreðenim za tu svrhu.
Rabljeni uredaji
W
1
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj ambalaži oznaèuje da se s
tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaæinstva.
Umjesto toga treba biti uruèen prikladnim sabirnim toèkama za
recikliranje elektronièkih i elektrièkih aparata. Ispravnim odvoženjem
ovog proizvoda sprijeèit æete potencijalne negativne posljedice na
okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inaèe mogli ugroziti neodgovarajuæim
rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni
gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaæinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Oprez! Iskopèajte utikaè rabljenog ureðaja iz utiènice. Prerežite
kabel i uklonite ga zajedno s utikaèem.
Oštetite bravu vratiju, tako da se vrata više ne mogu zatvoriti. Djeca
se više ne mogu zatvoriti unutar ureðaja i dovesti sebe u životnu
opasnost.
33
Tehnièki podaci
Kapacitet:
12 standardnih pribora za jelo ukljuèujuæi servis posuða
Dopušteni pritisak
vode
1-10 bar (=10-100 N/cm2 = 0.1-1.0 MPa)
Elektrièni prikljuèak:
230 V, 10 A, pogledajte i natpisnu ploèicu koja se nalazi
na desnom unutarnjem rubu vrata perilice posuða
Ukupna snaga
2250 W
Ureðaj za pranje posuða: Samostojeæi ureðaji
5
34
Dimenzije:
850 x 598 x 598 (V x Š x D u mm)
maks. težina:
54 kg
Ovaj je ureðaj primjeren slijedeæim smjernicama E.U.:
– 73/23/EWG od 19.02.1973. smjernice za niski napon
– 89/336/EWG od 03.05.1989. EMV smjernice, ukljuèujuæi izmjene
smjernica 92/31/EWG
– 93/68/EWG od 22.07.1993. smjernice oznake CE.
Uputstva za zavode za ispitivanje ureðaja
Ispitivanju u skladu s EN 60704 mora se pristupiti s maksimalnim
punjenjem u programu za testiranje (proèitajte tablicu programa).
Ispitivanju u skladu s EN 50242 mora se pristupiti s punom
posudom soli omekšivaèa vode, s punim spremnikom za sredstvo
za sjaj i u programu za testiranje (proèitajte tablicu programa).
Maksimalno
punjenje:
12 standardnih pribora
za jelo
ukljuèujuæi servis posuða
Polovièno punjenje:
6 standardnih pribora za
jelo, ukljuèujuæi servis
posuða, ostavljajuæi prazno
svako drugo mjesto
Doziranje sredstva za
pranje:
5g + 25g (vrsta B)
20g (vrsta B)
Postav sredstva za sjaj:
4 (vrsta III)
4 (vrsta III)
Primjeri rasporeda:
Gornja košara *)
*) Izvadite podloge za šalice koje se eventualno nalaze na lijevoj strani kao i
eventualni podmetaè za odlaganje pribora za jelo.
35
Donja košarica s košaricom za jedaæi
pribor*)
Košarica za jedaæi pribor
*) Izvadite podloge za šalice, koje se eventualno nalaze na lijevoj strani kao i
eventualne držaèe pivskih èaša zajedno sa šipkama.
36
Uputstva za postavljanje i prikljuèivanje
1 Sigurnosne mjere prilikom
instaliranja
• Ureðaj za pranje posuða se prenosi samo u uspravnom položaju,
u protivnom bi se sluèaju slana voda mogla izliti.
• Prije stavljanja u pogon provjerite da se ureðaj za pranje posuða
nije oštetio tijekom transporta. Nemojte ni u kom sluèaju ukopèati
ureðaj ako je ošteæen. Ako ustanovite štete na ureðaju, obratite se
dobavljaèu.
• Nemojte nipošto stavljati u pogon ureðaj, ako su napojni kabel,
dovodno/odvodno crijevo, zaslon, radna površina ili podnožje
ošteæeni tako da je ureðaj pristupaèan.
• Utikaè se ukopèava iskljuèivo u utiènice koje su propisno
instalirane i opremljene zaštitom kontakata.
• U sluèaju èvrstog prikljuèka: Èvrsti prikljuèak može izvršiti samo
ovlašteni i kvalificirani elektrièar.
• Prije stavljanja u pogon budite sigurni da nominalni napon i vrsta
struje koji su navedeni na ploèici ureðaja odgovaraju lokalnom
mrežnom naponu i vrsti struje. Podaci o potrebnom elektriènom
osiguranju nalaze se na ploèici s podacima.
• Višestruke spojnice utikaèa i produžni kabeli se ne smiju
upotrebljavati. Opasnost od požara zbog pregrijavanja!
• Mrežni prikljuèak ureðaja za pranje posuða može zamjeniti samo
tehnièki servis ili ovlašteno struèno osoblje.
• Dovodno crijevo s sigurnosnim ventilom smije zamjeniti samo
tehnièki servis.
37
Postavljanje ureðaja za pranje posuða
• Ureðaj mora biti postavljen na sigurnoj i èvrstoj površini i niveliran
u svim smjerovima.
• Izravnati æete neravnine poda i
ujednaèiti visinu ureðaja s
visinom ostalog namještaja, ako
odvrtite podesive
nogiceodvijaèem.
• Dovodno, odvodno crijevo i
napojni kabel moraju se smjestiti
straga, unutar donjeg dijela
podnožja, i ostaviti im dovoljno
mjesta kako se ne bi savili ni
zgnjeèili.
• Ureðaj za pranje posuða mora se
osim toga prièvrstiti na
jednodijelnu kuhinjsku radnu površinu ili na obližnje dijelove
namještaja. Ove su mjere nužno potrebne kako bi bili garantirani
sigurnosni propisi VDE protiv gubljenja ravnoteže.
38
Samostojeæi ureðaj
1
Ako se ureðaj za pranje posuða postavlja pored peænice, izmeðu
peænice i ureðaja morate umetnuti nezapaljivu ploèu za izolaciju
topline (prema peænici postavite stranu obloženu aluminijskom
folijom) i prièvrstite ju na gornji rub radne površine (dubina
57,5 cm).
Prilikom ugradnje ureðaja ispod
kuhinjske radne površine možete
odstraniti originalni poklopac
ureðaja za pranje posuða na
slijedeæi naèin :
1. Odvrtite vijke postavljene na
uglovima stražnjeg dijela (1).
2. Gurnite poklopac ureðaja za
otprilike 1 cm prema unazad (2).
3. Podignite prema prednjoj strani
(3) i odstranite poklopac.
1
3
Ako se ureðaj za pranje posuða opet koristi kao samostojeæi ureðaj,
originalni se poklopac mora opet postaviti.
Podnožje samostojeæeg ureðaja nije pomièno.
39
Prikljuèivanje ureðaja za pranje posuða
Vodovodni prikljuèak
• Ureðaj može se prikljuèiti na dovod hladne i tople vode do maks
60 °C.
• Ureðaj za pranje posuða ne smije se prikljuèivati na otvorene
ureðaje za grijanje vode ni na protoène grijaèe.
Dopušteni pritisak vode
Minimalni dopušteni pritisak vode:
1 bar (=10 N/cm2 =100 kPa)
Ako je pritisak vode niži od 1 bara,
pitajte za savjet vašeg instalatera.
Maksimalni dopušteni pritisak vode :
10 bar (=100 N/cm2 =1 MPa)
Ako je pritisak vode viši od 10 bara,
mora se instalirati ventil za redukciju
pritiska (nabavlja se u specijaliziranim
trgovinama).
Prikljuèivanje dovodnog crijeva
1
3
40
Prilikom prikljuèivanja dovodno se crijevo ne smije savijati, gnjeèiti
ni isprepletati.
Dovodno crijevo opremljeno s zasebnim zavrtnjem (ISO 2281:2000) prikljuèuje se na ventil s vanjskim narezom (¾ cola).
Dovodno crijevo je opremljeno s plastiènom ili metalnom
prikljuènom maticom:
– prikljuènu maticu zavrtnja crijeva pritegnuti rukama.
Nakon toga provjerite da li je sklop nepropustan (budite sigurni da
voda ne curi).
Kako dovod vode u kuhinji ne bi bio ogranièen, savjetujemo vam da
instalirate dodatnu slavinu ili da postavite na postojeæoj slavini,
odvojnicu.
Ako vam treba dovodno crijevo duže od isporuèenog,
specijalizirane vam trgovine mogu ponuditi slijedeæa kompletna
produžna crijeva u skladu s propisima:
– produžno crijevo “WRflex 100” (E-br.: 911 239 034)
– produžno crijevo “WRflex 200” (E-br.: 911 239 035)
Odvod vode
1
Odvodno crijevo
Odvodno crijevo ne smije se savijati, gnjeèiti ni isprepletati.
Prikljuèak odvodnog crijeva :
– maksimalna dopuštena visina : 1 metar.
– minimalna potrebna visina : 40 cm iznad donjeg ruba ureðaja.
Produžno crijevo
• Produžna crijeva se nabavljaju u
specijaliziranim trgovinama ili
preko naših tehnièkih servisa.
Unutrašnji promjer produžnog
crijeva mora iznositi 19 mm, da
funkcije ureðaja ne bi bile
narušene.
• Produžna crijeva smiju biti
udaljena maksimalno 4 metara
okomito, a prikljuèak odvodnog
crijeva na maksimalnoj
dopuštenoj visini od 85 cm.
Prikljuèak sifona
• Cijev odvodnog crijeva (ø 19 mm) prikladna je za sve vrste
raspoloživih sifona. Vanjski promjer prikljuèka sifona mora iznositi
barem 15 mm.
• Odvodno crijevo mora biti prièvršæeno pomoæu isporuèene
obujmice crijeva na prikljuèak sifona.
Odvod vode kod poviše ugraðenih ureðaja za pranje posuða
Ako je kod poviše ugraðenih ureðaja za pranje posuða odmak
prikljuèka odvodnog crijeva od donjeg ruba ureðaja manji od 30cm,
tehnièki vam servis mora ugraditi podnožje ET 111099520.
Odvod vode u umivaonik (moguæe samo za samostojeæe
ureðaje).
Ako želite prikvaèiti odvodno crijevo na umivaonik, upotrijebite
zasebnu kuku za prièvršæivanje, koju možete zatražiti kod naših
tehnièkih servisa kao rezervni dio s kodom ET 646 069 190.
1. Prikvaèite kuku na odvodno crijevo.
2. Osigurajte odvodno crijevo od izlijevanja vode iz umivaonika.
Provucite uzicu kroz rupicu na kuki i prièvrstite crijevo na zid ili na
slavinu.
41
Zaštita vodovodnog sistema
Ureðaj za pranje posuða opremljen je sigurnosnim sistemom za
zaštitu od šteta koje može prouzroèiti voda.
U sluèaju neispravnosti sigurnosni ventil prekida odmah dovod
vode u crijevu i ukljuèuje se pumpa za pražnjenje vode. Na taj naèin
voda se ne može izlijevati ni otjecati. Preostala voda u ureðaju
automatski se ispumpava.
Elektrièni prikljuèak
Podaci o mrežnom naponu, vrsti struje i potrebnom osiguranju
nalaze se na ploèici s podacima. Ploèica s podacima postavljena je
na desnom unutrašnjem rubu vratiju perilice posuða.
Ako želite iskljuèiti ureðaj iz napojne mreže, iskopèajte utikaè.
Oprez:
– Postavite ureðaj tako da utikaè bude dostupan.
– Nakon ugradnje dijelovi pod mrežnim naponom i vodièi s
izolacijom ne smiju se dodirivati prstom za testiranje u skladu s
propisima DIN EN 60335-1.
42
Naèin prikljuèivanja
Dovodno i odvodno crijevo kao i elektrièni kabel prikljuèuju se na
ureðaj boèno, pošto na stražnjem dijelu nema mjesta.
2 Podrežite 45° ili ravno,
vanjski ø 19 mm,
dužina 30 mm
Dovodv
ode
Elektrièni
dovod
Odvod
vode
Dvostruki ventil
Elektrièni prikljuèak
Odvodv
ode
Dovod
vode
Elektrièni dovod
43
Uvjeti jamstvenog lista/Popis tehnièkih
servisa
Weitere Kundendienststellen im Ausland
In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen Partner. Diese können dort eingesehen werden.
Further after-sales service agencies overseas
In these countries our AEG-Electrolux agents’ own guarantee conditions are applicable. Please obtain further details direct.
Autres agences étrangères assurant le service après-vente
Dans ces pays, les conditions de garantie des concessionnaires de la région sont valables. Vous pouvez les consulter sur place.
Otros puntos de Postventa en el extranjero
En estos países rigen las condiciones de nuestros representantes locales.
las cuales pueden ser consultadas allí mismo.
Ulteriori uffici del servizio tecnico assistenza clienti all’estero
In questi paesi sono valide le condizioni di garanzia dei partner locali.
Queste condizioni possono essere esaminante sul luogo.
Serviços de assistência técnica no estrangeiro
Nestes países são válidas as condições de garantia dos concessionários
locais, podendo aí ser consultadas.
További vevöszolgálati irodák külföldön
Ezekben az országokban a mi AEG-Electrolux vevöszolgálatainknál
saját jótállási feltételek alkalmazhatók. A további adatokat kérjük
közvetlenül szerezzék be.
Servisne službe
Na garancijskem listu boste našli seznam pooblašèenih servisnih
služb AEG-Electrolux.
44
U.A.E. Abu Dhabi
Universal Trading Company
P.O. Box 43 99
Tel.: 6335331
Service Center 6733974
Jordan
Jordan Household
Supply Co. Ltd.
P.O. Box 3/68
Amman/Tel.: 69 70 50
Malta
ITC
International Trading Company
White House Building
Mountbatte Street
Blata L-Bajda/Tel.: 220644
Egypt
Middle East Commercial
Center
4 Salah El Dein St. - 2nd floor
Heliopolis, Kairo
Egypt
Tel.: 2024181719
Canada
EURO-LINE Appliances
2150 Winston PARK Drive 20
Oakville, Ontario L6H 5V1
Tel.: 905 829 3980
Fax: 905 829 3985
Mauritius
Happy World Centre Ltd.
P.O. 7 54
1 Chausee Street
Port Louis
Tel.: 25355
Australia
The Andi-Co Group
1 Stamford Road
Oakleigh VIC 3166
Tel.: (03) 9569 1255
Fax: (03) 9569 1450
www.andico.com.au
Korea (South)
Core Incorp.
3/F Chewoo Bldg.
200 Nonhyun-Dong
Kangnam-Ku 135-010
Seoul
Telefon 82 2 549 89 61
Namibia
AEG NAMIBIA (PTY)
LIMITED-Jeppe Street
Northern Industrial Area
Windhoek
Tel.: (061) 21-6082/4
Fax: (061) 217838
Bahrain/Arabian Gulf
A.A. Zayani & Sons
P.O. Box 9 32
Bahrain
Tel.: 17311124
Croatia
Electrolux D.O.O.
Suplova 7
10000 Zagreb
Tel.: 1 61 19512
Fax: 1 61 19513
New Zealand
Monaco Corporation Ltd.
10 Rothwell Avenue
Albany - Auckland
4399 Auckland 1
New Zealand
Tel.: 00 64-92 59 11 11
Fax: 00 64-92 59 11 12
Bulgaria
Electrolux Bulgaria E.O.O.D.
91 Levski Blvd.
1000 Sofia
Tel.: 2 806676
Fax. 2 980 5276
Kuwait/Arabian Gulf
Ali Al-Ghanim Est.
P.O. Box 21540 - Safat
Tel.: 4822190
Fax: 4820116
Syria
WATTAR CO.
P.O. Box 36109
Mazzeh - Damascus
Direct Phone: 00963116132649
Fax: 00963116119537
Cyprus
Hadjikyrlakos & Sons Ltd.
Prodromou 121
P.O. Box 21587
Nicosia 1511
Service Telephones:
Nicosia 02 481226
Limassol 05 562182
Larnaca 04 633929
Paphos 06 932 699
Lebanon
Adib & Assaferi
P.O. Box 539
Tripoli
Iran
ARIAN International
Development Co.
AEG Showroom
Shariati, Balatar as Safar
Teheran / Iran
Phone No. Showroom:
021 / 285 513 / 4
Phone No. Service:
021 / 312 27 67 / 8
Estonia
Electrolux Estonia Ltd.
Mustamäe tee 24
EE0006 Tallinn
Tel.: (372) 6 650 090
Fax: (372) 6 650 092
Latvia
Electrolux Latvija Ltd.
Kr.Barona iela 130/2
Riga, LV-1012
Tel.: 371 7313626
Fax: 371 7845954
Poland
Electrolux Poland Sp. zo.o.
ul. Domaniewska 41
02-034 Warszawa
tel.: 022 874 33 33
fax: 022 874 33 00
Hong Kong
Dah Chong Hong Ltd.
20 Kai Cheung Road
Kowloon Bay
Kowloon - Hong Kong
Tel.: 0085222621620
Fax: 0085227550333
Lithuania
Electrolux Lithuania
Verkui 29
2600 Vilnus
Tel.: 372 272 3326
Fax: 372 272 3366
Russia
Electrolux Russia Ltd.
16 Olympiysky prospekt
129090 Moscow
Tel.: (095) 937 7837
Fax: (095) 926 5513
45
46
Israel
Evis Ltd.
Tadiran-Ampa Service
10 Gibonay Israel Street
New Industrial Zone
Netanya, 42504
Israel
Malaysia
Arzbergh Engineering
No. 49A/B, Jalan Petaling
Utama 7
4600 Petaling Jaya
Tel.: 3 795 1084
Fax: 3 795 1082
Saudi Arabia
Awad Badi Nahas Est
Shara Siteen
Jeddah 21463
Phone: 6646583
Alia Trading Co
Mecca Road
Riyadh 11491
Phone 4645977
Japan
Electrolux Japan Ltd.
Domestic Appliances
Department
Maruzen Showa Warehouse
Building
Tookai 4-5-12, Ota-ku
143-006 Tokyo
Tel.: 0120-13-7117
Fax: 03-3790-5257
Singapore
Group Pte Ltd.
833 Bukit Timah Road
Unit no. 01-11 Royalville
279887 Singapore
Tel.: 0065 64638484
Fax: 0065 64638488
Slovenia
Electrolux Slovenia D.O.O.
Traska Ul. 132
1000 Ljubljana
Tel.: 61 1234 137
Fax: 61 1234 238
Thailand
Olympia Thai Tower, 444
Rachadapiser Road
Samsennok- Huaykwang
10320 Bangkok
Thailand
Tel.: 006625136111
Fax: 006625136334
Slovakia Rep.
Electrolux Slovakia S.R.O.
Seberiniho 1
821 03 Bratislava
Tel.: 02 4333 4322, 4355
Fax: 02 4333 6976
South Africa
AEG (Pty) Ltd.
55, 12th Road
P.O. Box 1 02 64
Kew/Johannesburg 2000
Tel.: 8069111
Hungary
Electrolux Lehel KFT
Erzsébet Királyné útja 87.
1142 Budapest
Tel.: 00361/467-3200
Czech Rep.
ELECTROLUX DOMÁCå
SPOTØEBIÈE CZ
DIVIZE ELECTROLUX S.R.O.
Customer Centre
Hanusova ul.
140 21 Praha 4
Tel.: 2 6112 6112
Telefax: 2 6112 3504
Opsluživanje
U sluèaju tehnièkih neispravnosti provjerite da li uz pomoæ uputa za
uporabu (poglavlje “Kako postupiti u sluèaju …” ) možete rješiti sami
ovaj problem.
Ako niste u stanju otkloniti ustanovljeni problem, obratite se
tehnièkom servisu ili servisu našeg partnera.
Potrebni su nam slijedeæi podaci
za brzo rješavanje problema:
– Oznaka modela
– Broj proizvoda (PNC)
– Serijski broj (S-br.)
(Proèitajte ove brojeve na ploèici
s podacima)
– Vrsta neispravnosti
– eventualno signaliziranje
neispravnosti koje se oèitava na ureðaju.
Savjetujemo da unesete slijedeæe podatke kako biste imali uvijek pri
ruci oznake vašeg ureðaja:
Oznaka modela:
.....................................................
PNC:
.....................................................
S-br.:
.....................................................
47
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor
use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines,
vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more
than 150 countries around the world.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg-electrolux.de
© Copyright by AEG
822 961 323-00-181005-04
Zadržava se pravo na izmjene
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising