Aeg-Electrolux B6871-4-A  R05 Používateľská príručka | Manualzz
COMPETENCE B6871-4
Elektrická vstavaná rúra na peèenie
Návod na obsluhu
Vážená zákazníèka, vážený zákazník,
preèítajte si láskavo tento návod na použitie a odložte si ho na
prípad, že ho neskôr budete potrebovat’.
Odovzdajte tento návod na použitie prípadnému ïalšiemu
majite¾ovi umývaèky riadu.
1
3
2
2
V texte sa používajú tieto symboly:
Bezpeènostné pokyny
Upozornenie: Informácie, urèené pre vašu osobnú bezpeènost’.
Pozor! Informácie urèené na predchádzanie poškodeniu spotrebièa
Informácie a praktické tipy
Informácie o ochrane životného prostredia
Obsah
Návod na použitie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Bezpeènostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Likvidácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Popis spotrebièa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Celkový poh¾ad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vybavenie rúry na peèenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Príslušenstvo rúry na peèenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pred prvým použitím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavenie a zmena denného èasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prvé èistenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Obsluha rúry na peèenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektronické ovládanie rúry na peèenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rýchloohrev (SCHNELLHEIZEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcie rúry na peèenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vloženie roštu, plechu na peèenie a panvice na smaženie . . . . . . . . .
Nasadenie/vyberanie tukového filtra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teplotná sonda (FLEISCHSPIESS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hodinové funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ïalšie funkcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vypnutie zobrazenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Detská poistka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blokovanie tlaèidiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpeènostné vypínanie rúry na peèenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
17
17
19
20
21
23
29
29
30
30
31
Použitie, tabu¾ky a tipy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peèenie cesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabu¾ka peèenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabu¾ka Nákypy a zapeèené jedlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabu¾ka Mrazené polotovary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peèenie mäsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabu¾ka peèenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabu¾ka Teplotná sonda (FLEISCHSPIESS) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varenie pri nízkej teplote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabu¾ka Varenie pri nízkej teplote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grilovanie na ploche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabu¾ka grilovania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
34
40
40
41
42
44
45
45
46
46
3
Rozmrazovanie. . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabu¾ka rozmrazovania. . . . . . . .
Sušenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaváranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........
.........
.........
.........
..........
..........
..........
..........
.......
.......
.......
.......
47
47
48
49
Èistenie a starostlivost’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poh¾ad zvonka na spotrebiè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vnútorný priestor rúry na peèenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tukový filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pyrolytické èistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zásuvná mriežka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osvetlenie rúry na peèenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dvierka rúry na peèenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sklo dvierok rúry na peèenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
50
50
51
51
51
53
54
55
57
Èo robit’, ak … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
63
Návod na použitie
1 Bezpeènostné pokyny
5
Tento spotrebiè zodpovedá požiadavkám nasledujúcich smerníc
EÚ:
– Smernica o nízkonapät’ových zariadeniach 73/23/EHS z 19. 2.
1973
– Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 89/336/EHS z 3. 5.
1989 vrátane novelizaènej smernice 92/31/EHS
– Smernica o oznaèovaní CE 93/68/EHS z 22. 7. 1993
Elektrická bezpeènost’
• Spotrebiè môže pripájat’ iba autorizovaný technik.
• V prípade poruchy alebo poškodenia spotrebièa: vyskrutkujte
poistky alebo vypnite istièe.
• Spotrebiè môžu opravovat’ iba kvalifikovaní špecialisti.
Neodborné opravy môžu spôsobit’ znaèné nebezpeèenstvá.
V prípade opravy sa obrát’te na našu servisnú službu alebo na
špecializovaného predajcu.
Bezpeènost’ pre deti
• Poèas èinnosti spotrebièa nikdy nenechávajte malé deti bez
dozoru.
Bezpeènost’ pri používaní
• Tento spotrebiè sa môže používat’ iba na varenie, peèenie mäsa,
peèenie cesta a prípravu jedál v domácnosti.
• Pozor pri pripájaní elektrické spotrebièe do siet’ových zásuviek v
blízkosti spotrebièa. Prívodné káble sa nesmú privriet’ pod
horúce dvierka rúry na peèenie.
• Pozor: Nebezpeèenstvo popálenín! Poèas prevádzky je
vnútorný priestor rúry na peèenie horúci.
• Ak v rúre na peèenie použijete alkoholické prísady, ¾ahko môže
vzniknút’ zápalná zmes vzduchu s alkoholom. V takomto prípade
otvárajte dvere ve¾mi opatrne. Pritom nenarábajte so žeravými
uhlíkmi, iskrami alebo ohòom.
5
3
Upozornenie na akrylamid
Intenzívne zhnednutie potravín, hlavne ak ide o výrobky s obsahom
škrobu, môže pod¾a najnovších vedeckých poznatkov spôsobovat’
ohrozenie zdravia akrylamidom. S oh¾adom na to odporúèame
používat’ pri peèení pod¾a možnosti nízke teploty a vylúèit’
nadmerné zhnednutie jedál.
Takto predídete poškodeniu spotrebièa
• Rúru na peèenie nevykladajte hliníkovou fóliou a na jej dno
neukladajte žiadny plech na peèenie, žiadny hrniec a pod.,
pretože v opaènom prípade sa smalt rúry na peèenie môže
poškodit’ nedostatoèným odvodom tepla.
• Ovocné št’avy kvapkajúce z plechu na peèenie zanechávajú
škvrny, ktoré sa už nedajú odstránit’. Na ve¾mi vlhké koláèe
používajte hlboký plech.
• Nenechávajte otvorené dvierka rúry na peèenie.
• Nikdy nevylievajte vodu priamo do horúcej rúry na peèenie. Môže
to spôsobit’ poškodenie smaltu a zmenu sfarbenia.
• Pri použití nadmernej sily, predovšetkým na hranách èelného skla,
môže sklo prasknút’.
• Neuschovávajte v rúre na peèenie žiadne hor¾avé predmety.
Mohli by sa pri zapnutí vznietit’.
• V rúre na peèenie neuchovávajte žiadne vlhké potraviny. Môžu
spôsobit’ poškodenie smaltu.
3
6
Upozornenie na smaltovaný povrch
Zmeny farby na smaltovanom povrchu rúry na peèenie pri jej
používaní nemajú vplyv na vhodnost’ spotrebièa na bežné použitie,
resp. na použitie v súlade so zmluvou. Z h¾adiska práva na záruku
nie sú považované za chyby.
Likvidácia
2
2
Obalové materiály
Obalové materiály sú neškodné pre životné prostredie a sú vhodné
na recykláciu. Diely vyrobené z umelej hmoty sú oznaèené, napr.
>PE<, >PS< a pod. Obalové materiály vyhadzujte v súlade s ich
oznaèením do príslušných zberných kontajnerov na miestach zberu
komunálneho odpadu.
Starý spotrebiè
W
1
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s
výrobkom sa nesmie zaobchádzat´ ako s domovým odpadom.
Namiesto toho ho treba odovzdat v zbernom stredisku na recykláciu
elektrických alebo elektronických zariadení. Zabezpeète, že tento
výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli
negatívnym vplyvom na životné prostredie a l´udské zdravie, èo by
bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, ak
zavoláte miestny úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo
obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.
Upozornenie: Aby spotrebiè po skonèení životnosti nepredstavoval
žiadne nebezpeèenstvo, pred likvidáciou ho znefunkènite.
Spotrebiè odpojte od siet’ového napájacieho napätia a
odstráòte siet’ový napájací kábel.
7
Popis spotrebièa
Celkový poh¾ad
Ovládací panel
Rukovät’
dvierok
Celosklenené
dvere
8
Ovládací panel
Kontrolky rúry na peèenie
Tlaèidlá funkcií
Rúra na peèenie
Vybavenie rúry na peèenie
Horný ohrev a grilovacie ohrievacie teleso
Osvetlenie rúry na
peèenie
Teplotná sonda
(FLEISCHSPIESS)
Tukový filter
Osvetlenie rúry na
peèenie
Ohrievacie teleso v
zadnej stene
Ventilátor
Spodný ohrev
Zásuvné úrovne
Zásuvná mriežka,
vyberate¾ná
9
Príslušenstvo rúry na peèenie
Rošt
Na riad, formy na koláèe, peèenie
mäsa a na grilované kúsky.
Plech na peèenie
Na koláèe a placky.
Panvica na smaženie
Na peèenie cesta a mäsa, alebo
ako plech na zachytávanie tuku.
Teplotná sonda
Na presné stanovenie prepeèenia
kúskov mäsa.
10
Pred prvým použitím
Nastavenie a zmena denného èasu
3
Rúra na peèenie funguje iba s nastaveným èasom.
Po pripojení na elektrinu alebo po
výpadku napájania sa automaticky
rozbliká Denný èas (TAGESZEIT).
1. Na zmenu už nastaveného
denného èasu najprv stlaète
tlaèidlo Zap/Vyp (EIN/AUS).
Potom stláèajte tlaèidlo Výber
(AUSWAHL) až dovtedy, kým sa
rozbliká Denný èas (TAGESZEIT).
2. Pomocou tlaèidla
alebo
nastavte aktuálny denný èas.
Po pribl. 5 sekundách blikanie
zhasne a hodiny ukazujú
nastavený denný èas
3
Spotrebiè je pripravený na
prevádzku.
Denný èas možno zmenit’ iba ak
je vypnutá detská poistka, ak nie
sú nastavené žiadne funkcie hodín
Trvanie (DAUER) alebo Koniec
(ENDE) a ak nie je nastavená žiadna funkcia rúry na peèenie.
11
Prvé èistenie
1
3
Pred prvým použitím musíte rúru na peèenie vyèistit’.
Pozor: Nepoužívajte žiadne ostré, drsné èistiace prostriedky!
Povrch by sa mohol poškodit’.
Na kovové èelné steny používajte bežne predávané prípravky na
ošetrovanie.
1. Otvorte dvierka rúry na peèenie.
Osvetlenie v rúre na peèenie je zapnutý.
2. Všetko príslušenstvo a zásuvnú mriežku vyberte a vyèistite teplým
roztokom èistiaceho prostriedku.
3. Rúru na peèenie tiež umyte roztokom èistiaceho prostriedku a
vysušte.
4. Èelnú stenu spotrebièa utrite vlhkou handrièkou.
12
Obsluha rúry na peèenie
Elektronické ovládanie rúry na peèenie
Teplota/Denný èas
Funkcie rúry na peèenie
Indikácia
ohrevu
Vo¾ba funkcií rúry na peèenie
3
Hodinové funkcie/Èas prevádzky
Rýchloohrev
Hodinové funkcie
Nastavovacie tlaèidlá Teplotná sonda
Všeobecné pokyny
• Spotrebiè vždy najprv zapnite tlaèidlom Zap/Vyp (EIN/AUS).
• Ak svieti vybraná funkcia, rúra na peèenie sa zaèína rozohrievat’,
resp. nastavený èas sa zaèína odrátavat’.
• Indikácia èasu prevádzky ukazuje, ako dlho už je rúra na peèenie
v prevádzke. Táto Indikácia je vidite¾ná iba ak nie je nastavená
žiadna z hodinových funkcií Krátky èas (KURZZEIT), Trvanie
(DAUER) alebo Koniec (ENDE).
• Osvetlenie rúry na peèenie sa zapne ihneï po vo¾be funkcie rúry
na peèenie.
• Po dosiahnutí zvolenej teploty sa rozoznie zvukový signál.
• Spotrebiè sa vypína tlaèidlom Zap/Vyp (EIN/AUS).
13
Vo¾ba funkcie rúry na peèenie
3
1. Spotrebiè zapnite tlaèidlom Zap/Vyp (EIN/AUS).
2. Stláèajte tlaèidlo
alebo
až
dovtedy, kým sa neobjaví
požadovaná funkcia rúry na
peèenie.
• Na indikátore teploty sa objaví
ponúknutá teplota.
• Ak sa navrhnutá teplota nezmení
v priebehu pribl. 5 sekúnd, rúra
na peèenie sa zaèína zohrievat’.
Funkciu rúry na peèenie možno zmenit’ v priebehu prevádzky.
Zmena teploty rúry na
peèenie
Tlaèidlom
alebo
sa mení
teplota nahor alebo nadol.
Teplota sa nastavuje s krokom po
5 °C.
Vypnutie funkcie rúry na
peèenie
Rúra na peèenie sa vypína
stláèaním tlaèidla
alebo
až
dovtedy, kým nie je indikovaná
žiadna funkcia rúry na peèenie.
14
Vypínanie rúry na
peèenie
Spotrebiè sa vypína
tlaèidlom Zap/Vyp (EIN/AUS).
3
Chladiaci ventilátor
Ventilátor sa zapína automaticky, aby povrchy spotrebièa zostávali
chladné. Ventilátor po vypnutí rúry na peèenie beží naïalej, aby
spotrebiè ochladil. Neskôr sa samoèinne vypne.
15
3
Indikácia ohrevu
Indikácia rozohrievania
Pomaly a postupne preblikávajúce
segmenty po zapnutí funkcie rúry
na peèenie indikujú, nako¾ko sa
už rúra na peèenie rozohriala.
Indikácia Rýchloohrev
Po zapnutí funkcie Rýchloohrev
(SCHNELLHEIZEN)
postupne
preblikávajúce segmenty
zobrazujú, že je aktivovaný
rýchloohrev.
Indikácia Zvyškové teplo
Po vypnutí rúry na peèenie
indikujú ešte svietiace segmenty
zostávajúce zvyškové teplo v rúre
na peèenie.
16
Rýchloohrev (SCHNELLHEIZEN)
1
3
Po vo¾be funkcie rúry na peèenie možno použitím prídavnej funkcie
Rýchloohrev (SCHNELLHEIZEN)
predohriat’ prázdnu rúru na
peèenie za relatívne kratší èas.
Pozor: Peèené potraviny vložte do rúry na peèenie až potom, keï
sa Rýchloohrev (SCHNELLHEIZEN) skonèí a rúra na peèenie
pracuje s požadovanou funkciou.
1. Nastavte požadovanú funkciu rúry na peèeniea (napr. Horný/
Spodný ohrev ). Pod¾a potreby zmeòte navrhnutú teplotu.
2. Stlaète tlaèidlo Rýchloohrev (SCHNELLHEIZEN). Svieti symbol .
Postupne prebleskujúce segmenty ukazujú, že Rýchloohrev
(SCHNELLHEIZEN) je aktivované.
Po dosiahnutí nastavenej teploty svietia segmenty indikácie ohrevu.
Vydáva sa signál. Symbol
zhasína.
Rúra na peèenie teraz pokraèuje s prednastavenou funkciou a
teplotou. Teraz môžete vložit’ do rúry peèené potraviny.
Prídavnú funkciu Rýchloohrev (SCHNELLHEIZEN) možno zapnút’
s funkciami rúry na peèenie Profi-Horúci vzduch , Teplovzdušné
Al Gusto , Horný/Spodný ohrev
a Infrapeèenie .
Funkcie rúry na peèenie
Rúra na peèenie má nasledujúce funkcie:
Funkcia rúry na
peèenie:
Profi-Horúci
vzduch
Použitie
Ohrievací prvok/
Ventilátor
Na peèenie cesta až na troch
úrovniach naraz.
Nastavte o 20-40 °C nižšie
teploty rúry na peèenie ako pri
hornom/spodnom ohreve.
Horný ohrev,
spodný ohrev,
ohrievacie teleso
na zadnej stene,
ventilátor
Teplovzdušné Al Na peèenie múènych jedál na
Gusto
jednej úrovni, ktoré si vyžadujú
intenzívnejšie zhnednutie a
krehkost’ spodku.
Nastavte o 20-40 °C nižšie
teploty rúry na peèenie ako pri
hornom/spodnom ohreve.
Spodný ohrev,
ohrievacie teleso
na zadnej stene,
ventilátor
17
Funkcia rúry na
peèenie:
18
Použitie
Ohrievací prvok/
Ventilátor
Varenie pri
nízkej teplote
Na prípravu mimoriadne
jemného a št’avnatého
peèeného mäsa.
Horný ohrev,
spodný ohrev,
ohrievacie teleso
na zadnej stene,
ventilátor
Horný/Spodný
ohrev
Na peèenie cesta a mása na
na jednej úrovni.
Horný ohrev,
spodný ohrev
Infrapeèenie
Pri peèení väèších kúskov mäsa Gril, horný ohrev,
alebo hydiny na jednej úrovni.
ventilátor
Táto funkcia je vhodná aj na
gratinovanie a zapekanie.
Ve¾koplošný gril Na grilovanie plochých kúskov
potravín vo väèších
množstvách a na prípravu
toustov.
Gril, horný ohrev
Gril
Na grilovanie plochých kúskov
potravín, ktoré sú uložené v
strede roštu a na prípravu
toustov.
Gril
Prihrievanie
Na prihrievanie jedál.
Horný ohrev,
spodný ohrev
Rozmrazovanie
Na rozmrazovanie napr. torty,
masla, chleba, ovocia alebo
iných mrazených potravín.
Ventilátor
Spodný ohrev
Na dopeèenie koláèov s
krehkým spodkom.
Spodný ohrev
Pyrolýza
Na pyrolytické samoèistenie rúry Horný ohrev,
na peèenie. Pritom sa v rúre na spodný ohrev, gril,
peèenie spália zvyšky neèistôt, ventilátor
ktoré možno po ochladení rúry
na peèenie utriet’. Rúra na
peèenie sa rozohreje pribl. na
500 °C.
Vloženie roštu, plechu na peèenie a panvice na
smaženie
3
Poistka vysunutia a poistka proti prevráteniu
Na ochranu pred vysunutím majú všetky zásuvné diely na pravom a
¾avom okraji malé vyklenutie nadol.
Zásuvné diely vždy nasaïte tak, aby sa toto vyklenutie nachádzalo
vzadu v priestore na peèenie. Toto vyklenutie je dôležité aj na
ochranu zásuvných dielov proti prevrhnutiu.
Vkladanie plechu na peèenie
alebo panvice na smaženie:
Plech na peèenie alebo panvicu
na smaženie zasuòte medzi
vodiace tyèky vybranej zásuvnej
úrovne.
3
Nasadenie roštu:
Nožièky roštu musia pri
nasadzovaní smerovat’ nadol.
Rošt zasuòte medzi vodiace tyèky
vybranej zásuvnej úrovne.
Riad je chránený proti skåznutiu aj
rámom s vyvýšením po obvode.
19
Rošt a panvicu na smaženie
nasadzujte spoloène:
Rošt položte na panvicu na
smaženie.
Panvicu na smaženie zasuòte
medzi vodiace tyèky vybranej
zásuvnej úrovne.
Nasadenie/vyberanie tukového filtra
Tukový filter nasadzujte iba pri
peèení mäsa, aby chránil
ohrievacie teleso v zadnej stene
chránil pred odstrekovaním tuku.
Nasadenie tukového filtra
Tukový filter chyt’te za rukovät’
a obidva držiaky zasuòte zhora
nadol do otvoru na zadnej
stene rúry na peèenie (otvor
ventilátora).
Vyberanie tukového filtra
Tukový filter chyt’te za rukovät’
a vyveste smerom nahor.
20
Teplotná sonda (FLEISCHSPIESS)
1
Na presné vypínanie rúry na peèenie pri dosiahnutí nastavenej
teploty vnútri mäsa.
Musia sa brat’ do úvahy dve teploty:
– Teplota rúry na peèenie: Pozri Tabu¾ku peèenia mäsa
– Teplota vnútri mäsa: Pozri tabu¾ku Teplotná sonda
(FLEISCHSPIESS)
Pozor: Používat’ možno iba dodávanú sondu na mäso! Pri jej
výmene použite iba originálny náhradný diel!
1. Spotrebiè zapnite tlaèidlom Zap/Vyp (EIN/AUS).
2. Hrot sondy na mäso úplne
zasuòte pod¾a možnosti do
peèených potravín, aby sa hrot
nachádzal v strede peèených
potravín.
3. Vidlicu konektora sondy na mäso
zasuòte až na doraz do zásuvky
na boènej stene rúry na peèenie.
4. Tlaèidlom
alebo
sa
nastavuje požadovaná teplota
vnútri mäsa.
3
Indikácia sa prepne na aktuálnu
Teplotu vnútri mäsa
Ak sa aktuálna teplota vnútri mäsa
už indikuje pred nastavením
požadovanej teploty vnútri mäsa,
stláèajte tlaèidlo Výber
(AUSWAHL) až dovtedy, kým sa
rozbliká funkcia Teplotná sonda
(FLEISCHSPIESS) a potom
nastavte teplotu.
Teplota vnútri mäsa sa indikuje od 30 °C.
21
5. Nastavte funkciu a teplotu rúry na peèenie.
Ihneï po dosiahnutí nastavenej
teploty vnútri mäsa sa vydá signál
a rúra na peèenie sa automaticky
vypína.
6. Stlaète ¾ubovo¾né tlaèidlo aby sa signál vypol.
1
Pozor: Sonda na mäso je horúca!
Pri vyt’ahovaní vidlice konektora a
hrotu hrozí nebezpeèenstvo
popálenia!
7. Vidlicu konektora sondy na mäso
vytiahnite zo zásuvky peèené
potraviny vyberte z rúry na
peèenie.
8. Vypnite spotrebiè.
Zistenie alebo zmena teploty vnútri mäsa
– Tlaèidlo Výber (AUSWAHL) stláèajte dovtedy, kým sa rozbliká
funkcia Teplotná sonda (FLEISCHSPIESS) a nastavená teplota
jadra sa objaví na indikácii.
– V prípade potreby možno teplotu zmenit’ pomocou
alebo .
Zistenie alebo zmena teploty v rúre na peèenie
– V prípade potreby možno teplotu zmenit’ pomocou
22
alebo
.
Hodinové funkcie
Hodinové funkcie
Indikácia èasu
Denný èas
Trvanie/Koniec/Èas prevádzky
Nastavovacie tlaèidlá
Hodinové funkcie
Teplotná sonda
Krátky èas (KURZZEIT)
Slúži na nastavenie krátkeho èasu. Po jeho uplynutí sa rozoznie
signál.
Táto funkcia nemá vplyv na èinnost’ rúry.
Trvanie (DAUER)
Slúži na nastavenie èasu, poèas ktorého zostáva rúra v èinnosti.
Koniec (ENDE)
Nastavenie èasu, kedy sa má rúra na peèenie znova vypnút’.
Denný èas (TAGESZEIT)
Slúži na nastavenie, zmenu alebo zistenie denného èasu
(pozri aj kapitolu “Pred prvým použitím“).
23
3
3
2
24
Informácie o funkciách hodín
• Po zvolení funkcie hodín príslušná funkcia bliká pribl. 5 sekúnd.
Po tento èas môžete tlaèidlom
alebo
nastavit’ požadovaný
èas alebo zmenit’ èas.
• Po nastavení požadovaného èasu funkcia bliká znova
pribl. 5 sekúnd. Potom funkcia svieti. Nastavený èas sa zaèína
odrátavat’.
Vyvolanie nastaveného alebo zostávajúceho èasu
Tlaèidlo Výber (AUSWAHL) stláèajte dovtedy, kým nebliká príslušná
funkcia hodín a nezobrazí sa nastavený alebo zostávajúci èas.
Využitie zvyškového tepla s hodinovými funkciami Trvanie
(DAUER) a Koniec (ENDE)
Pri použití hodinových funkcií Trvanie (DAUER) a Koniec (ENDE)
rúra na peèenie vypína ohrievacie telesá po uplynutí 90 %
nastaveného alebo vypoèítaného èasu. Zvyškové teplo sa tak
využije na pokraèovanie v peèení až do uplynutia nastaveného èasu
(3 až 20 min).
Krátky èas (KURZZEIT)
1. Tlaèidlo Výber (AUSWAHL)
stláèajte až dovtedy, kým sa
rozbliká Krátky èas (KURZZEIT).
2. Tlaèidlom
alebo
sa
nastavuje požadovaný skrátený
èas (max. 99.00 minút).
Pribl po 5 sekundých indikácia
zobrazuje zostávajúci èas.
Svieti Krátky èas (KURZZEIT).
Po uplynutí 90 % nastaveného
èasu sa rozoznie signál.
Po uplynutí nastaveného èasu sa
na 1 minútu rozoznie signál.
Bliká “00.00” a Krátky èas
(KURZZEIT).
Vypnutie blikania a zvukovej
signalizácie:
Stlaète ¾ubovo¾né tlaèidlo.
25
Trvanie (DAUER)
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na
peèenie.
2. Tlaèidlo Výber (AUSWAHL)
stláèajte až dovtedy, kým sa
rozbliká Trvanie (DAUER).
3. Tlaèidlom
alebo
sa
nastavuje požadovaný èas varenia
(max. 09.59 hodín).
Svieti Trvanie (DAUER).
Po uplynutí èasu bliká “00.00” a
Trvanie (DAUER).
Na 2 minúty sa rozoznie zvukový
signál.
Rúra na peèenie sa vypína.
Vypnutie blikania a zvukovej
signalizácie:
Stlaète ¾ubovo¾né tlaèidlo.
26
Koniec (ENDE)
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na
peèenie.
2. Tlaèidlo Výber (AUSWAHL)
stláèajte až dovtedy, kým sa
rozbliká Koniec (ENDE).
3. Tlaèidlom
alebo
sa
nastavuje požadovaný èas
vypnutia.
Svieti Koniec (ENDE) a indikuje sa
vypoèítaná doba trvania.
Po uplynutí èasu bliká “00.00” a
Koniec (ENDE).
Na 2 minúty sa rozoznie zvukový
signál.
Rúra na peèenie sa vypína.
Vypnutie blikania a zvukovej
signalizácie:
Stlaète ¾ubovo¾né tlaèidlo.
27
3
Kombinácia Trvanie (DAUER) a Koniec (ENDE)
Trvanie (DAUER) a Koniec (ENDE) sa môžu používat’ naraz, ak sa
má rúra na peèenie automaticky zapnút’ a vypnút’ v neskoršom
èase.
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na
peèenie.
2. Pomocou funkcie Trvanie
(DAUER) nastavte èas, ktorý je
potrebný na uvarenie jedla,
napr.: 1 hodina.
3. Pomocou funkcie Koniec (ENDE)
nastavte èas, ktorý má byt’ jedlo
pripravené,
napr.: 14:05 hod.
Svietia Trvanie (DAUER) a Koniec
(ENDE).
Rúra na peèenie sa automaticky
zapne vo vypoèítanom èase,
napr.: 13:05 hod.
Po uplynutí nastaveného Trvanie
(DAUER) sa rozoznie na 2 minúty
signál a rúra na peèenie sa
vypína,
napr.: 14:05 hod.
28
Ïalšie funkcie
Vypnutie zobrazenia
2
3
Vypnutím zobrazenia èasu môžete sporit’ energiu.
Vypnutie zobrazenia èasu
1. Spotrebiè v prípade potreby vypnite tlaèidlom Zap/Vyp (EIN/AUS).
2. Tlaèidlá Výber (AUSWAHL) a
stláèajte naraz až dovtedy, kým
zobrazenie nezhasne.
Po opätovnom zapnutí spotrebièa
sa indikácia automaticky znova
zapína.
Pri ïalšom vypnutí sa zobrazenie
denného èasu znova vypína.
Aby sa denný èas znova stále
zobrazoval, zapnite znova
zobrazenie èasu.
Zapnutie zobrazenia èasu
1. Spotrebiè v prípade potreby vypnite tlaèidlom Zap/Vyp (EIN/AUS).
2. Tlaèidlá Výber (AUSWAHL) a
stláèajte naraz až dovtedy, kým
zobrazenie nezhasne.
29
Detská poistka
Po zapnutí detskej poistky sa spotrebiè nedá uviest’ do prevádzky.
Zapnutie detskej poistky
1. Spotrebiè pod¾a potreby zapnite
tlaèidlom Zap/Vyp (EIN/AUS).
Nesmie byt’ vybraná žiadna
funkcia rúry na peèenie.
2. Tlaèidlá Výber (AUSWAHL) a
podržte naraz stlaèené až
dovtedy, kým sa neobjaví
indikácia “SAFE”.
Detská poistka je teraz aktivovaná.
Vypnutie detskej poistky
1. Pod¾a potreby zapnite spotrebiè tlaèidlom Zap/Vyp (EIN/AUS).
2. Tlaèidlá Výber (AUSWAHL) a podržte naraz stlaèené až dovtedy,
kým indikácia “SAFE” nezhasne.
Detská poistka je teraz vypnutá spotrebiè je znova pripravený na
prevádzku.
Blokovanie tlaèidiel
Slúži na zaistenie všetkých zapnutých funkcií rúry na peèenie proti
neúmyselnému prestaveniu.
Zapnutie blokovania tlaèidiel
1. Spotrebiè pod¾a potreby zapnite
tlaèidlom Zap/Vyp (EIN/AUS).
2. Zvo¾te funkciu rúry na peèenie.
3. Tlaèidlá Výber (AUSWAHL) a
podržte naraz stlaèené až
dovtedy, kým sa neobjaví
indikácia “LOC”.
Blokovanie tlaèidiel je teraz
aktivované.
Vypnutie blokovania tlaèidiel
Tlaèidlá Výber (AUSWAHL) a podržte naraz stlaèené až dovtedy,
kým sa neobjaví indikácia “LOC”.
Blokovanie tlaèidiel sa automaticky vypne pri vypnutí funkcie rúry na
peèenie.
30
Bezpeènostné vypínanie rúry na peèenie
3
Ak sa rúra na peèenie po urèitom èase nevypne, alebo ak sa
nezmení teplota, automaticky sa vypína.
Na indikátore teploty bliká naposledy nastavená teplota.
Rúra na peèenie sa vypína pri nasledovných teplotách takto:
30
120
200
250
3
-
120°C
200°C
250°C
max°C
po
po
po
po
12,5
8,5
5,5
3,0
hodinách
hodinách
hodinách
hodinách
Uvedenie do prevádzky po bezpeènostnom vypnutí
Rúru na peèenie úplne vypnite.
Potom ju znova možno uviest’ do prevádzky.
Bezpeènostné vypínanie sa zruší po nastavení hodinovej funkcie
Trvanie (DAUER) alebo Koniec (ENDE).
31
Použitie, tabu¾ky a tipy
Peèenie cesta
Funkcia rúry na peèenie: Profi-Horúci vzduch
Spodný ohrev
Formy na peèenie cesta
• Pre Horný/Spodný ohrev
povrstvené formy.
• Pre Profi-Horúci vzduch
alebo Horný/
sú vhodné formy z tmavého kovu a
sú vhodné aj svetlé kovové formy.
Zásuvné úrovne
• Peèenie cesta s Horný/Spodný ohrev
je možné na jednej
úrovni.
• S Profi-Horúci vzduch
možno súèasne piect’ až na 3 plechoch:
1 plech na peèenie:
napr. zásuvná úroveò 3
1 forma na peèenie:
napr. zásuvná úroveò 1
2 plechy na peèenie:
napr. zásuvné úrovne 1 a 3
3 plechy na peèenie:
napr. zásuvné úrovne 1, 3 a 5
32
3
2
Všeobecné pokyny
• Zasuòte plech so skosením dopredu!
• Pomocou Horný/Spodný ohrev
alebo Profi-Horúci vzduch
možno piect’ na rošte aj dve formy naraz ved¾a seba. Èas
peèenia sa predåži iba nepodstatne.
Tácka mrazeného jedla sa môže poèas varenia deformovat’.
Príèinou sú ve¾ké teplotné rozdiely v mraznièke a v rúre pri peèení.
Po vychladnutí deformácia tácky zmizne.
Informácie o tabu¾kách peèenia
V tabu¾kách nájdete potrebné teploty, èasy peèenia a zásuvné
úrovne pre viaceré jedlá.
• Teploty a èasy peèenia sú orientaèné hodnoty závisiace od
zloženia cesta, jeho množstva a použitej formy na peèenie.
• Odporúèame nastavit’ po prvý raz nižšie hodnoty teploty a až
pod¾a potreby, napr. ak požadujete silnejšie zhnednutie, alebo ak
je èas peèenia príliš dlhý, zvolit’ vyššiu teplotu.
• Ak pre svoj recept nenájdete žiadne konkrétne údaje, orientujte sa
pod¾a podobného peèiva.
• Pri peèení koláèov na plechoch alebo vo formách na viacerých
úrovniach sa èas peèenia môže predåžit’ o 10-15 minút.
• Vlhké druhy peèiva (napr. pizzy, ovocné koláèe a pod.) sa
pripravujú na jednej úrovni.
• Rozdielna výška peèeného pokrmu môže na zaèiatku spôsobovat’
rozdiely zhnednutia. Prosíme vás, aby ste v tomto prípade
nemenili nastavenú teplotu. Rozdiely v zhnednutí sa poèas
peèenia vyrovnajú.
• Vaša nová rúra na peèenie sa môže pri peèení a smažení chovat’
inak, ako spotrebiè, ktorý ste používali doteraz. Preto si zvyèajné
nastavenia (teplota, èas prípravy) a zásuvné roviny prispôsobte
pod¾a odporúèaní uvedených v nasledujúcich tabu¾kách.
Pri dlhších èasoch peèenia môžete pribl. 10 minút pred skonèením
èasu peèenia vypnút’ rúru na peèenie a využit’ zvyškové teplo.
Tabu¾ky platia, ak nie je uvedené iné, pri vložení do studenej rúry.
33
Tabu¾ka peèenia
Peèenie cesta na jednej zásuvnej úrovni
Druh
peèiva
Funkcia rúry na
peèenie
Zásuvná
úroveò
Teplota
°C
Èas
Hod.:
min
Peèivo vo formách
Bábovka alebo
francúzska bábovka
Profi-Horúci
vzduch
1
150-160
0:50-1:10
Linecké koláèe/
krá¾ovská bábovka
Profi-Horúci
vzduch
1
140-160
1:10-1:30
Piškótová torta
Profi-Horúci
vzduch
1
140
0:25-0:40
Piškótová torta
Horný/Spodný
ohrev
1
160
0:25-0:40
Tortový korpus z
krehkého cesta
Profi-Horúci
vzduch
3
170-1801)
0:10-0:25
Tortový korpus z
mieseného cesta
Profi-Horúci
vzduch
3
150-170
0:20-0:25
Horný/Spodný
ohrev
1
170-190
0:50-1:00
Jablkový koláè
(2formy, Ø20cm,
diagonálne posunuté)
Profi-Horúci
vzduch
1
160
1:10-1:30
Jablkový koláè
(2formy, Ø20cm,
diagonálne posunuté)
Horný/Spodný
ohrev
1
180
1:10-1:30
Profi-Horúci
vzduch
1
160-180
0:30-1:10
Horný/Spodný
ohrev
1
170-190
1:00-1:30
Pletenec/veniec z
kysnutého cesta
Horný/Spodný
ohrev
3
170-190
0:30-0:40
Vianoèka
Horný/Spodný
ohrev
3
160-1801)
0:40-1:00
Horný/Spodný
ohrev
1
2301)
160-180
0:25
0:30-1:00
Jablková torta
Pikantná torta (napr.
Quiche Lorraine)
Tvarohová torta
Peèivo na plechu
Chlieb (ražný chlieb)
-najprv
-potom
34
Zásuvná
úroveò
Teplota
°C
Èas
Hod.:
min
Horný/Spodný
ohrev
3
160-1701)
0:15-0:30
Horný/Spodný
ohrev
3
180-2001)
0:10-0:20
Profi-Horúci
vzduch
3
150-160
0:20-0:40
Horný/Spodný
ohrev
3
190-2101)
0:15-0:30
Ovocné koláèe
(kysnuté/miesené
cesto)2)
Profi-Horúci
vzduch
3
150
0:35-0:50
Ovocné koláèe
(kysnuté/miesené
cesto)2)
Horný/Spodný
ohrev
3
170
0:35-0:50
Profi-Horúci
vzduch
3
160-170
0:40-1:20
Horný/Spodný
ohrev
3
160-1801)
0:40-1:20
Pizza (s bohatým
obložením)2)
Profi-Horúci
vzduch
1
180-2001)
0:30-1:00
Pizza (tenká)
Profi-Horúci
vzduch
1
200-2201)
0:10-0:25
Nízky okrúhly chlieb
Profi-Horúci
vzduch
1
200-220
0:08-0:15
Švajèiarske peèivo
Profi-Horúci
vzduch
1
180-200
0:35-0:50
Placky z krehkého
cesta
Profi-Horúci
vzduch
3
150-160
0:06-0:20
Striekané peèivo
Profi-Horúci
vzduch
3
140
0:20-0:30
Striekané peèivo
Horný/Spodný
ohrev
3
1601)
0:20-0:30
Druh
peèiva
Veterníky/zákusky
plnené krémom a
poliate èokoládou
Piškótová roláda
Koláèe posypané
mrvenièkou, suché
Maslové-/pocukrované
koláèe
Ovocný koláè z
krehkého cesta
Koláèe peèené na
plechu s citlivým
obložením (napr.
tvaroh, smotana, osie
hniezda)
Funkcia rúry na
peèenie
Drobné peèivo
35
Druh
peèiva
Funkcia rúry na
peèenie
Teplota
°C
Èas
Hod.:
min
Placky z mieseného
cesta
Profi-Horúci
vzduch
3
150-160
0:15-0:20
Bielkové koláèe, bezé
Profi-Horúci
vzduch
3
80-100
2:00-2:30
Mand¾ové zákusky
Profi-Horúci
vzduch
3
100-120
0:30-0:60
Drobné kysnuté peèivo
Profi-Horúci
vzduch
3
150-160
0:20-0:40
Drobné peèivo z
lístkového cesta
Profi-Horúci
vzduch
3
170-1801)
0:20-0:30
Žemlièky
Profi-Horúci
vzduch
3
1601)
0:20-0:35
Žemlièky
Horný/Spodný
ohrev
3
1801)
0:20-0:35
Malé koláèiky (20ks/
plech)
Profi-Horúci
vzduch
3
1401)
0:20-0:30
Malé koláèiky (20ks/
plech)
Horný/Spodný
ohrev
3
1701)
0:20-0:30
1)Rúru vopred zohrejte
2)Podložte plech alebo panvicu na smaženie
36
Zásuvná
úroveò
Peèenie na viacerých zásuvných úrovniach
ProfiTeplovzdušné
Druh peèiva
Profi-Horúci
vzduch
Zásuvná úroveò zdola
Teplota
°C
Èas
Hod.:
min
2 úrovne
3 úrovne
Veterníky/zákusky
plnené krémom a
poliate èokoládou
1/4
---
Koláèe posypané
mrvenièkou, suché
1/3
---
140-160
0:30-0:60
Placky z krehkého cesta
1/3
1/3/5
150-160
0:15-0:35
Striekané peèivo
1/3
1/3/5
140
0:20-0:60
Placky z mieseného
cesta
1/3
---
160-170
0:25-0:40
Bielkové koláèe, bezé
1/3
---
80-100
2:10-2:50
Mand¾ové zákusky
1/3
---
100-120
0:40-1:20
Drobné kysnuté peèivo
1/3
---
160-170
0:30-0:60
Drobné peèivo z
lístkového cesta
1/3
---
Žemlièky
1/4
---
160
0:30-0:45
Malé koláèiky (20ks/
plech)
1/4
---
1401)
0:25-0:40
Peèivo na plechu
160-1801) 0:35-0:60
Drobné peèivo
170-1801) 0:30-0:50
1)Rúru na peèenie zohrejte
37
Tipy na peèenie
Výsledok peèenia
Spôsob nápravy
Koláèe sú dolu príliš
svetlé
Nesprávna zásuvná úroveò
Koláèe zasuòte nižšie
Koláèe sa speèú
dokopy (sú
namoknuté, kypré,
vodné pásy)
Príliš vysoká teplota
Nastavte o nieèo nižšiu
teplotu peèenia
Príliš krátky èas peèenia
Predåžte èas peèenia
Èasy peèenia možno
skrátit’ zvýšením teploty
peèenia
Príliš vlhké cesto
Použite menej tekutiny.
Dodržiavajte èas miesenia,
hlavne pri použití
kuchynských robotov
Príliš nízka teplota peèenia
Nastavte vyššiu teplotu
peèenia
Príliš dlhý èas peèenia
Skrát’te èas peèenia
Príliš vysoká teplota a príliš
krátky èas peèenia
Nastavte nižšiu teplotu
peèenia a predåžte èas
peèenia
Cesto je nerovnomerne
rozdelené
Cesto rozde¾te na plechu
na peèenie rovnomerne
Je nasadený tukový filter
Vyberte tukový filter
Príliš nízka teplota
Nastavte o nieèo vyššiu
teplotu peèenia
Je nasadený tukový filter
Vyberte tukový filter
Koláèe sú príliš
suché
Koláèe sú
nerovnomerne
zhnednuté
Koláèe sa neupeèú
za nastavený èas
peèenia
38
Možné príèiny
Tabu¾ka Teplovzdušné Al Gusto
Zásuvná
úroveò
Teplota:
°C
Èas
Hod.: Min.
Pizza (tenká)
1
180 - 2001)
20 - 30
Pizza (s bohatým obložením)
1
180 - 200
20 - 30
Švajèiarske peèivo
1
180 - 200
45 - 60
Špenátová torta
1
160 -180
45 - 60
Quiche Lorraine
1
170 - 190
40 - 50
Tvarohová torta, okrúhla
1
140 - 160
60 - 90
Tvarohová torta na plechu
1
140 - 160
50 - 60
Jablkový koláè, zakrytý
1
150 - 170
50 - 70
Zeleninový koláè
1
160 - 180
50 - 60
Druh peèiva
Nízky okrúhly chlieb
Torta z lístkového cesta
Flammekuchen
Pirohy
1
1
1
1
250 -
2701)
10 - 20
160 -
1801)
40 - 50
250 - 270
1)
12 - 20
180 - 200
1)
15 - 25
1)Rúru na peèenie zohrejte
39
Tabu¾ka Nákypy a zapeèené jedlá
Funkcia rúry na
peèenie
Jedlo
Zásuvná
úroveò
Teplota
°C
Èas
Hod.:
Min.
Cestovinový nákyp
Horný/Spodný
ohrev
1
180-200
0:45-1:00
Lasaòa
Horný/Spodný
ohrev
1
180-200
0:25-0:40
Zapeèené jedlá
Zelenina1)
Infrapeèenie
1
160-170
0:15-0:30
Zapeèené bagety1)
Infrapeèenie
1
160-170
0:15-0:30
Sladké nákypy
Horný/Spodný
ohrev
1
180-200
0:40-0:60
Rybacie nákypy
Horný/Spodný
ohrev
1
180-200
0:30-1:00
Plnená zelenina
Infrapeèenie
1
160-170
0:30-1:00
1)Rúru na peèenie zohrejte
Tabu¾ka Mrazené polotovary
Peèené
potraviny
Mrazená
pizza
Funkcia rúry na
peèenie
Zásuvná
úroveò
Teplota:
°C
Horný/Spodný
ohrev
3
Infrapeèenie
3
Bagety
Horný/Spodný
ohrev
3
pod¾a pokynov pod¾a pokynov
výrobcu
výrobcu
Ovocné
koláèe
Horný/Spodný
ohrev
3
pod¾a pokynov pod¾a pokynov
výrobcu
výrobcu
Pomfrity1)
(300-600 g)
pod¾a pokynov pod¾a pokynov
výrobcu
výrobcu
200-220
1)Poznámka: Pomfrity pod¾a potreby 2- až 3-krát obrát’te
40
Èas
15-25 min
Peèenie mäsa
Funkcia rúry na peèenie: Horný/Spodný ohrev
Infrapeèenie
alebo
Pri peèení použite tukový filter!
Riad na peèenie mäsa
• Na peèenie mäsa je vhodný tepelne odolný riad (rešpektujte údaje
výrobcu!).
• Ve¾ké kúsky na peèenie môžete piect’ priamo na plechu na
zachytávanie tuku alebo na rošte s podloženým plechom na
zachytávanie tuku.
• Všetky chudé èasti mäsa odporúèame piect’ v pekáèi s
pokrievkou. Mäso tak zostáva št’avnatejšie.
• Všetky druhy mäsa, ktoré majú získat’ kôrku, možno piect’ v
pekáèi bez pokrievky.
3
Pokyny k tabu¾ke peèenia mäsa
Informácie uvedené v nasledujúcej tabu¾ke sú orientaèné.
• Ryby a mäso odporúèame piect’ v rúre na peèenie až od 1 kg.
• Aby sa predišlo pripa¾ovaniu vytekajúcej št’avy z mäsa alebo
tuku, odporúèame doplnit’ do riadu na peèenie trocha tekutiny.
• Pod¾a potreby (po 1/2 - 2/3 èasu peèenia) peèený kúsok
obrát’te.
• Ve¾ké kusy peèeného mäsa a hydiny pri peèení viackrát polejte
výpekom. Tak dosiahnete lepší výsledok peèenia.
• Rúru na peèenie pribl. 10 minút pred koncom èasu peèenia
vypnite, aby ste využili zvyškové teplo.
41
Tabu¾ka peèenia
Druh mäsa
Množstv Funkcia rúry na
o
peèenie
Zásuvná Teplota
Èas
úroveò
°C
Hod.: min
Hovädzie mäso
Dusená
svieèková
1-1,5 kg
Horný/
Spodný
ohrev
1
200250
2:00-2:30
pod¾a
výšky v
cm
Rouzbíf alebo
filé
- vnútri èervené
na každý
cm
Výška
Infrapeèenie
1
1902001)
0:05-0:06
- vnútri ružové
na každý
cm
Výška
Infrapeèenie
1
180190
0:06-0:08
- prepeèené
na každý
cm
Výška
Infrapeèenie
1
170180
0:08-0:10
Pliecko,
krkovièka,
stehno
1-1,5 kg
Infrapeèenie
1
160180
1:30-2:00
Kotleta, sekaná
1-1,5 kg
Infrapeèenie
1
170180
1:00-1:30
Mleté mäso
750 g-1
kg
Infrapeèenie
1
160170
0:45-1:00
Bravèové stehno
(predvarené)
750 g-1
kg
Infrapeèenie
1
150170
1:30-2:00
Te¾acie peèené
1 kg
Infrapeèenie
1
160180
1:30-2:00
Te¾acie stehno
1,5-2 kg
Infrapeèenie
1
160180
2:00-2:30
Jahòacie stehno,
jahòacie peèené
1-1,5 kg
Infrapeèenie
1
150170
1:15-2:00
Jahòací chbát
1-1,5 kg
Infrapeèenie
1
160180
1:00-1:30
Bravèové mäso
Te¾acie mäso
Jahòacina
42
Druh mäsa
Množstv Funkcia rúry na
o
peèenie
Zásuvná Teplota
Èas
úroveò
°C
Hod.: min
Divina
Zajaèí chrbát,
zajaèie stehno
do 1 kg
Horný/
Spodný
ohrev
3
2202501)
0:25-0:40
Srnèí/jelení
chrbát
1,5-2 kg
Horný/
Spodný
ohrev
1
210220
1:15-1:45
Srnèie/jelenie
stehno
1,5-2 kg
Horný/
Spodný
ohrev
1
200210
1:30-2:15
Kúsky hydiny
po 200250g
Infrapeèenie
1
200220
0:35-0:50
Polovièky
kurèat’a
po 400500g
Infrapeèenie
1
190210
0:35-0:50
Kurèatá,
vykàmené
kurèatá
1-1,5 kg
Infrapeèenie
1
190210
0:45-1:15
Kaèica
1,5-2 kg
Infrapeèenie
1
180200
1:15-1:45
Hus
3,5-5 kg
Infrapeèenie
1
160180
2:30-3:30
2,5-3,5 kg
Infrapeèenie
1
160180
1:45-2:30
4-6 kg
Infrapeèenie
1
140160
2:30-4:00
1-1,5 kg
Horný/
Spodný
ohrev
1
210220
0:45-1:15
Hydina
Moriak/morka
Ryby (dusenie)
Ryby vcelku
1)Rúru vopred zohrejte
43
Tabu¾ka Teplotná sonda (FLEISCHSPIESS)
Peèené potraviny
Teplota vnútri mäsa
Hovädzie mäso
Roštenka alebo svieèková vnútri èervená (anglické)
vnútri ružová (medium)
vnútri prepeèená
45 - 50 °C
60 - 65 °C
75 - 80 °C
Bravèové mäso
Bravèové pliecko, šunka vcelku, krkovièka
80 - 82 °C
Kotleta (chrbát), sekaná
75 - 80 °C
Mleté mäso
75 - 80 °C
Te¾acie mäso
Te¾acie peèené
75 - 80 °C
Te¾acie stehno
85 - 90 °C
Baranina / jahòacina
Baranie stehno
80 - 85 °C
Baraní chrbát
80 - 85 °C
Jahòacie peèené, jahòacie stehno
75 - 80 °C
Divina
44
Zajaèí chrbát
70 - 75 °C
Zajaèie nohy, stehná
70 - 75 °C
Zajac vcelku
70 - 75 °C
Srnèí chrbát, jelení chrbát
70 - 75 °C
Srnèie stehno, jelenie stehno
70 - 75 °C
Varenie pri nízkej teplote
1
3
3
Funkcia rúry na peèenie: Varenie pri nízkej teplote
S funkciou rúry na peèenie Varenie pri nízkej teplote
je peèené
mäso nádherne jemné a mimoriadne št’avnaté.
Varenie pri nízkej teplote odporúèame pre jemné, chudé kusy mäsa
a rýb.
Varenie pri nízkej teplote nie je vhodný napr. na dusenú svieèkovú
alebo na tuèné bravèové peèené.
Rúra na peèenie sa zohrieva až na zvolenú resp. prednastavenú
teplotu. Po dosiahnutí tejto teploty sa rozoznie signál. Potom sa rúra
na peèenie automaticky prepína na nižšiu teplotu ïalšieho peèenia.
120°C odporúèame na menšie kusy mäsa, napr. na steaky.
150°C odporúèame na väèšie kusy mäsa, napr. na hovädzie filé.
Pozor: Pri peèení mäsa použite tukový filter!
Pomocou funkcie rúry Varenie pri nízkej teplote
peète vždy bez
pokrievky.
4. Peèené jedlo v panvici najprv opeète pri ve¾mi vysokej teplote.
5. Položte ho do misy na peèenie alebo priamo na rošt a podložte
plech na zachytávanie tuku.
6. Vložte ho do rúry na peèenie. Vyberte funkciu rúry na peèenie
Varenie pri nízkej teplote
, pod¾a potreby zmeòte teplotu a peète
až do konca (pozri tabu¾ku).
Funkcia rúry na peèenie Varenie pri nízkej teplote
sa nedá
použit’ spolu s hodinovými funkciami Trvanie (DAUER) a Koniec
(ENDE).
Tabu¾ka Varenie pri nízkej teplote
Peèené potraviny
Hmotnost’
g
Nastavenie
Zásuvná
úroveò
Celkový èas
min
Rozbíf
1000-1500
150°C
1
90-110
Hovädzie zadné
1000-1500
150°C
3
90-110
Te¾acie peèené
1000-1500
150°C
1
100-120
Stejky
200 - 300
120°C
3
20-30
45
Grilovanie na ploche
1
3
Funkcia rúry na peèenie: Gril
alebo Ve¾koplošný gril
nastavenou maximálnou teplotou
Pozor: Grilujte vždy so zatvorenými dvierkami rúry na peèenie.
Prázdnu rúru na peèenie vždy najprv 5 minút rozohrejte funkciou
Gril!
• Pri grilovaní zasuòte rošt do odporúèanej zásuvnej úrovne.
• Plech na zachytávanie št’avy zasúvajte vždy do 1. zásuvnej
úrovne zdola.
• Grilovacie èasy sú orientaèné.
• Grilovanie je vhodné predovšetkým pre ploché kusy mäsa a rýb.
Tabu¾ka grilovania
Grilovací èas
Grilované potraviny
Zásuvná úroveò
1. Strana
2. Strana
Frikadely
4
8-10 min
6-8 min
Bravèové filé
4
10-12 min
6-10 min
Opekaèky
4
8-10 min
6-8 min
Steaky z hovädzieho
zadného, te¾acie steaky
4
6-7 min
5-6 min
Hovädzie zadné, rozbíf
(pribl. 1 kg)
3
10-12 min
10-12 min
Toasty1)
3
4-6 min
3-5 min
Obložené toasty
3
6-8 min
---
1)Bez predhriatia
46
s
Rozmrazovanie
Funkcia rúry na peèenie: Rozmrazovanie
nastavovanie teploty)
(bez
• Vybrané jedlá na tanieri položte na rošt.
• Na prikrytie nepoužívajte žiadne taniere ani misky, pretože znaène
predlžujú èas rozmrazovania.
• Pri rozmrazovaní zasuòte rošt do 1. úrovne zdola.
Tabu¾ka rozmrazovania
Jedlo
Èas
Dodatoèný èas
rozmrazovania rozmrazovania,
min
min
Poznámka
Kurèatá, 1000 g
100-140
20-30
Kurèatá položte v
obrátenom podšálku do
ve¾kého taniera.
Po uplynutí polovice èasu
obrát’te
Mäso, 1000g
100-140
20-30
Po uplynutí polovice èasu
obrát’te
Mäso, 500g
90-120
20-30
Po uplynutí polovice èasu
obrát’te
Pstruhy, 150g
25-35
10-15
---
Jahody, 300g
30-40
10-20
---
Maslo, 250g
30-40
10-15
--Smotana sa dá výborne
vyš¾ahat’ aj keï je
èiastoène ¾ahko
zamrznutá
Smotana, 2 x
200g
80-100
10-15
Torta, 1400g
60
60
---
47
Sušenie
Funkcia rúry na peèenie: Profi-Horúci vzduch
• Používajte rošty, na ktoré položte desiatový papier alebo papier
na peèenie.
• Lepší výsledok dosiahnete, ak po uplynutí polovice èasu sušenia
rúru vypnete, otvoríte a necháte vychladnút’, najlepšie cez noc.
• Sušené potraviny potom dosušte.
Zásuvná úroveò
Sušené potraviny Teplota v °C
1 úroveò
2 úrovne
Èas v hodinách
(orientaèný)
Zelenina
Strukoviny
60-70
3
1/4
6-8
Paprika (v
pásikoch)
60-70
3
1/4
5-6
Polievková
zelenina
60-70
3
1/4
5-6
Huby
50-60
3
1/4
6-8
Bylinky
40-50
3
1/4
2-3
Slivky
60-70
3
1/4
8-10
Marhule
60-70
3
1/4
8-10
Jablká
60-70
3
1/4
6-8
Hrušky
60-70
3
1/4
6-9
Ovocie
48
Zaváranie
Funkcia rúry na peèenie: Spodný ohrev
• Na zaváranie používajte iba bežne predávané poháre rovnakej
ve¾kosti.
• Poháre s uzávermi Twist-Off alebo bajonetovými uzávermi a
kovové nádoby nie sú vhodné.
• Na zaváranie používajte 1. zásuvnú úroveò zdola.
• Na zaváranie používajte plech. Na plechu je miesto až pre šest’
litrových pohárov.
• Poháre sa musia plnit’ do rovnakej výšky a musia byt’ uzavreté.
• Poháre ukladajte na plech tak, aby sa navzájom nedotýkali.
• Nalejte do plechu pribl. 1/2 litra vody, aby bola v rúre dostatoèná
vlhkost’.
• Ihneï keï nálev v prvých pohároch zaèína penit’ (u 1-litrových
pohárov po pribl. 35-60 minútach), rúru na peèenie vypnite alebo
teplotu vrát’te spät’ na 100°C (pozri tabu¾ku).
Zaváracia tabu¾ka
Uvádzané zaváracie èasy a teploty sú orientaèné hodnoty.
Teplota
v°C
Zaváranie kým
sa nezaènú
tvorit’ bublinky
v min.
Ïalej varit’ pri
100°C
v min.
Jahody, èuèoriedky, maliny,
zrelé egreše
160-170
35-45
---
Nezrelé egreše
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Zavárané potraviny
Bobu¾oviny
Kôstkoviny
Hrušky, dule, slivky
Zelenina
Mrkva1)
160-170
50-60
5-10
1)
160-170
40-60
10-15
Uhorky
160-170
50-60
---
Zmes solenej zeleniny
160-170
50-60
15
Kaleráb, hrášok, šparg¾a
160-170
50-60
15-20
Strukoviny
160-170
50-60
---
Huby
1)Nechajte odstát’ vo vypnutej rúre
49
Èistenie a starostlivost’
1
Pozor: Pred èistením sa spotrebiè musí vypnút’ a nechat’
vychladnút’.
Pozor: Èistenie spotrebièa parným alebo vysokotlakovým èistièom
je z bezpeènostných dôvodov zakázané!
Pozor: Nepoužívajte žiadne abrazívne pôsobiace èistiace
prípravky, ostré èistiace prostriedky ani predmety.
Poh¾ad zvonka na spotrebiè
• Prednú stranu spotrebièa utrite mäkkou handrièkou a teplým
umývacím roztokom.
• Na kovové èelné steny používajte bežne predávané prípravky na
ošetrovanie.
Vnútorný priestor rúry na peèenie
1
3
Pozor: Pred èistením sa rúra na peèenie musí vypnút’ a vychladnút’.
Spotrebiè èistite po každom použití. Vtedy sa dajú neèistoty
naj¾ahšie odstránit’ a nie sú ešte pripálené. Neodstránené zvyšky
môžu v dôsledku Pyrolýza spôsobovat’ zmeny na povrchu.
1. Pri otváraní dvierok rúry na peèenie sa automaticky zapína
osvetlenie rúry na peèenie.
2. Po každom použití rúru na peèenie vyèistite roztokom èistiaceho
prostriedku a vysušte ju.
3
1
50
Tvrdošijné neèistoty vyèistite pomocou Pyrolýza.
Pozor! Ak používate sprej na rúry na peèenie, bezpodmieneène
dodržiavajte údaje výrobcu!
Príslušenstvo
Všetky zásuvné diely (rošt, plech na peèenie, zásuvná mriežka atï.)
po každom použití opláchnite a dôkladne vysušte. Na u¾ahèenie
èistenia ich nakrátko namoète.
Tukový filter
1. Tukový filter èistite v horúcom roztoku èistiaceho prostriedku alebo
v umývaèke riadu.
2. Silno pripálené neèistoty odstránite vyvarením v malom množstve
vody s pridaním 2-3 polievkových lyžíc èistiaceho prostriedku do
umývaèiek riadu.
Pyrolytické èistenie
1
1
3
3
Pozor: Rúra na peèenie je poèas tohto postupu ve¾mi horúca. Malé
deti sa nesmú k spotrebièu približovat’.
Pozor! Pred pyrolýzou sa z rúry na peèenie musia vybrat’ všetky
vyberate¾né diely vrátane zásuvných mriežok.
Ak používate teleskopické vysúvacie lišty, dodávané ako osobitné
príslušenstvo musíte ich pred pyrolýzou vybrat’.
Ak sú ešte zasunuté zásuvné mriežky alebo teleskopické lišty, na
indikácii èasu sa objaví “C1”.
Pyrolýzny postup sa vtedy nedá spustit’, aby sa chránili zásuvné
mriežky/teleskopické zasúvacie lišty.
Pyrolýza
1. Najskôr manuálne odstráòte hrubé neèistoty.
2. Vyberte funkciu rúry na peèenie Pyrolýza .
– Na indikátore teploty sa objaví P1
– Na indikácii èasu sa objaví “3:15”,
– Trvanie bliká pribl. 5 sekúnd.
Potom sa spustí pyrolytické èistenie.
Osvetlenie je vyradené z èinnosti.
Po dosiahnutí zadanej teploty sa dvierka zaistia.
Aktivovaný je symbol a svietia segmenty indikácie ohrevu, až kým
sa dvierka znova neodistia.
51
3
Zmena doby trvania pyrolýzy
1. Postupujte pod¾a popisu pod bodom Pyrolýza.
2. Kým bliká Trvanie (DAUER) s
alebo , vyberte požadovanú
dobu trvania pyrolýzy:
“2:15” alebo “3:15”.
Trvanie (DAUER) bliká pribl. 5 sekúnd.
Potom sa spustí pyrolytické èistenie.
Ak už nebliká Trvanie (DAUER), znova stlaète tlaèidlo Výber
(AUSWAHL) a uskutoènite nastavenie.
3. Po skonèení pyrolýzy na dokonèenie stlaète ¾ubovo¾né tlaèidlo.
Zmena èasu vypnutia pyrolýzy
Èas vypnutia pyrolýzy možno oddialit’ pomocou hodinovej funkcie
Koniec (ENDE) (do 2 min po nastavení pyrolýzy).
Kedy a aká pyrolýza sa používa:
– 2:15 = ¼ahká pyrolýza: pri malom zneèistení.
– 3:15 = Intenzívna pyrolýza: pri silnom zneèistení.
52
Zásuvná mriežka
Zásuvnú mriežku možno pri èistení boèných stien vybrat’ z ¾avej a
pravej strany rúry na peèenie.
Vyberanie zásuvnej mriežky
Mriežku najprv odtiahnite dopredu
od zadnej steny rúry na peèenie
(1) a potom ju zozadu vyveste (2).
3
Vkladanie zásuvnej mriežky
Dôležité upozornenie! Zaoblené
konce vodiacich tyèiek musia
smerovat’ dopredu!
Pri montáži mriežku najprv znova
vzadu zaveste (1) a potom ju
vpredu zasuòte a zatlaète (2).
53
Osvetlenie rúry na peèenie
1
3
Pozor: Nebezpeèenstvo elektrického úderu! Pred výmenou lampy v
rúre na peèenie:
– Vypnite rúru na peèenie!
– Vyskrutkujte poistky alebo vypnite istièe v poistkovej skrinke.
Na ochranu lampy rúry na peèenie a skleneného krytu položte
handrièku na dno rúry.
Výmena lampy rúry na
peèenie/Èistenie skleneného
krytu
1. Sklenený kryt vyberte otáèaním
do¾ava a vyèistite ho.
2. V prípade potreby:
Vymeòte osvetlenie rúry na
peèenie 40 Watt, 230 V, odolná
pri teplote 300°C.
3. Znova nasaïte sklenený kryt.
Vymeòte boènú žiarovku rúry na peèenie/vyèistite sklenený
kryt
1. Vyberte ¾avú zásuvnú mriežku.
2. Sklenený kryt vyberte pomocou
tenkého, tupého predmetu
(napr. èajovej lyžièky) a vyèistite
ho.
3. V prípade potreby:
Vymeòte halogénovú žiarovku
osvetlenia rúry na peèenie
20 W, 12 V, 300°C odolnú proti
teplu.
3
54
Halogénovú žiarovku vždy chytajte
do handrièky, aby sa predišlo
pripáleniu zvyškov tuku.
4. Znova nasaïte sklenený kryt.
5. Nasaïte zásuvnú mriežku.
Dvierka rúry na peèenie
Na u¾ahèenie èistenia vnútorného priestoru rúry na peèenie sa
dvierka vašej rúry dajú vyvesit’.
Vyvesenie dvierok rúry na peèenie
1. Dvierka rúry na peèenie úplne
otvorte.
2. Upínacie páky (A) na oboch
závesoch dvierok úplne vyklopte.
3. Privrite dvierka rúry na peèenie až
po prvú aretovanú polohu (pribl.
45°).
3
4. Dvierka rúry na peèenie chyt’te
oboma rukami zboku a vytiahnite
ich z rúry šikmo nahor (Pozor: Sú
t’ažké!).
Dvierka rúry na peèenie položte
vonkajšou stranou nadol na
mäkký a rovný podklad, napríklad
na prikrývku, aby sa predišlo
poškriabaniu.
55
Zavesenie dvierok rúry na peèenie
1. Dvierka rúry na peèenie chyt’te
oboma rukami zboku zo strany
rukoväte a držte ich pod uhlom
pribl. 45°.
Otvory na spodnej strane dvierok
rúry na peèenie nasaïte na
závesy na rúre na peèenie.
Dvere nechajte skåznut’ nadol až
na doraz.
2. Dvierka rúry na peèenie úplne
otvorte.
3. Upínacie páky (A) na oboch
závesoch dvierok sklopte spät’ do
pôvodnej polohy.
4. Zatvorte dvierka rúry na peèenie.
56
Sklo dvierok rúry na peèenie
1
Sklo dvierok rúry na peèenie má celkom štyri za sebou umiestnené
sklenené tabule. Vnútorné tabule možno vybrat’ na èistenie.
Pozor! Pri násilnom zaobchádzaní môže sklo prasknút’
predovšetkým na okrajoch prednej tabule.
Demontáž skiel dvierok
1. Dvierka rúry na peèenie úplne
otvorte.
2. Upínacie páky (A) na oboch
závesoch dvierok úplne vyklopte.
3. Privrite dvierka rúry na peèenie až
po prvú aretovanú polohu (pribl.
45°).
4. Kryt dvierok (B) chyt’te za horný
okraj dvierok z oboch strán a
zatlaète dovnútra, aby sa uvo¾nil
patentný uzáver. Potom potiahnite
kryt dvierok nahor.
57
5. Postupne chyt’te sklá dvierok za
horný okraj a vytiahnite ich z
vedení nahor.
Èistenie skiel dvierok
Sklá dvierok dôkladne vyèistite roztokom èistiaceho prípravku.
Potom ich starostlivo vysušte.
3
Nasadenie skiel dvierok
1. Sklá dvierok zasuòte postupne
šikmo zhora do profilu dvierok na
spodnej hrane dvierok a spustite
ich.
Najprv obe malé tabule, najväèšiu
tabu¾u nakoniec.
2. Kryt dvierok (B) uchopte na
bokoch, priložte ku vnútornej
strane okraja dvierok a kryt
dvierok (B) nasaïte na hornú
stranu dvierok.
58
3
Na hornej strane krytu dvierok (B)
sa nachádza vodiaca lišta (C). Tá
sa musí zasunút’ medzi vonkajšiu
tabu¾u dvierok a vodiaci
uholník (D).
Patentný uzáver (E) sa musí
zaistit’.
3. Dvierka rúry na peèenie úplne
otvorte.
4. Upínacie páky (A) na oboch
závesoch dvierok sklopte spät’ do
pôvodnej polohy.
5. Zatvorte dvierka rúry na peèenie.
59
Èo robit’, ak …
Problém
Rúra na peèenie nehreje
Možná príèina
Rúra na peèenie nie je
zapnutá
Spôsob odstránenia
Rúru na peèenie zapnite
Denný èas nie je nastavený Nastavte denný èas
Požadované nastavenia sa Skontrolujte nastavenia
neuskutoènili
60
Aktivovalo sa
bezpeènostné vypínanie
rúry na peèenie
Pozri Bezpeènostné
vypínanie
Aktivoval sa istiè domovej
inštalácie (poistková
skrinka)
Skontrolujte istiè. Ak sa
istiè viackrát opakovane
aktivuje, zavolajte
kvalifikovaného
elektroinštalatéra
Vypadáva osvetlenie rúry Lampa rúry na peèenie je
na peèenie
chybná
Vymeòte lampu rúry na
peèenie
Pyrolýza nefunguje (na
Zásuvná mriežka/
indikátore èasu sa objaví teleskopické lišty neboli
“C1”)
vybrané
Vyberte zásuvnú
mriežku/teleskopické
lišty
Rúra na peèenie nehreje. Aktivovaný je demorežim
Svieti Denný èas
(TAGESZEIT)
Podržte tlaèidlo Výber
(AUSWAHL) stlaèené 2
s, potom do 2 s stlaète a
držte 2 s stlaèené
tlaèidlá Výber
(AUSWAHL) a
Na indikácii èasu sa
objaví “F11”
Konektor sondy na mäso
zasuòte až na doraz do
zásuvky na boènej stene
rúry na peèenie
Sonda na mäso má krátke
spojenie alebo vidlica
sondy na mäso neprilieha
pevne k zásuvke
Problém
Na indikácii èasu sa
objaví “F2”
Možná príèina
Dvierka nie sú správne
zatvorený alebo chybná
aretácia dvierok
Na indikátore èasu sa
Porucha elektroniky
objaví chybový kód, ktorý
sa hore neuvádza
1
3
3
Spôsob odstránenia
Dvierka správne zavrite;
Bytovou poistkou alebo
ochranným istièom
vypnite a znova zapnite
spotrebiè;
Pri opakovanej indikácii
sa obrát’te na
zákaznícke služby
Bytovou poistkou alebo
ochranným istièom
vypnite a znova zapnite
spotrebiè.
Pri opakovanej indikácii
sa obrát’te na
zákaznícke služby
Ak ste problém nedokázali odstránit’ hore uvedeným
postupom, obrát’te sa na špecializovaného predajcu alebo na
servisnú službu.
Pozor! Spotrebiè môžu opravovat’ iba kvalifikovaní špecialisti.
Neodborné opravy môžu pre používate¾a spôsobit’ znaèné
nebezpeèenstvá.
V prípade chybnej obsluhy nemôže byt’ návšteva technika servisnej
služby ani poèas záruènej lehoty bezplatná.
Pokyny pre zariadenia s kovovou prednou stenou:
S oh¾adom na to, že predná stena vášho zariadenia je studená, po
otvorení dverí, poèas peèenia cesta alebo mäsa prípadne krátko po
peèení sa môže zarost’ vnútorné okno dvierok.
61
62
Servis
Pri vzniku technickej poruchy najprv skontrolujte, èi problém
nedokážete odstránit’ svojpomocne pod¾a návodu na použitie
(Kapitola “Èo robit’, ak...”).
Ak problém nedokážete odstránit’ svojpomocne, obrát’te sa láskavo
na zákaznícke služby alebo na nášho servisného partnera.
Aby sme vám mohli rýchlo
pomôct’, potrebujeme tieto
Informácie:
– Oznaèenie modelu
– Èíslo výrobku (PNC)
– Výrobné èíslo (S-No.)
(tieto èísla nájdete na typovom
štítku)
– Druh poruchy
– prípadné chybové hlásenia, ktoré spotrebiè zobrazí
Aby ste mali poruke potrebné identifikaèné údaje o vašom
spotrebièi, odporúèame vám zapísat’ si ich:
Oznaèenie modelu:
.....................................................
PNC:
.....................................................
È.S
.....................................................
Servis AEG 24
Electrolux Slovakia s.r.o. poskytuje na tento spotrebiè servis
"AEG 24". Autorizovaný servis pod¾a zoznamu v záruènom liste
poèas pracovných dní vykoná servisný zásah do 24 hodín od
nahlásenia poruchy.
Zmena podmienok vyhradená bez predchádzajúceho upozornenia!
63
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.sk
822 926 722-C-010806-03
Zmeny vyhradené
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement