ZANUSSI ZK630LN 09O Ohjekirja

Add to My manuals
36 Pages

advertisement

ZANUSSI ZK630LN 09O Ohjekirja | Manualzz
Glaskeramikhäll
Keraaminen keittotaso
Ñòåêëîêåðàìè÷åñêàÿ ïîâåðõíîñòü
ZK 630
Installations- och bruksanvisning
Asennus- ja käyttöohje
Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó è ýêñïëóàòàöèè
s
q
u
Óâàæàåìàÿ ïîêóïàòåëüíèöà,
óâàæàåìûé ïîêóïàòåëü,
Ïîæàëóéñòà, âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå íàñòîÿùóþ
èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè è ñîõðàíèòå åå äëÿ
ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ ñïðàâî÷íûõ ñâåäåíèé â
áóäóùåì.
Åñëè ïðèáîð ïåðåéäåò ê äðóãîìó õîçÿèíó, ïåðåäàéòå
åìó, ïîæàëóéñòà, è ýòó èíñòðóêöèþ.
 òåêñòå èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå
ñèìâîëû:
1 Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè
Ïðåäóïðåæäåíèå! Óêàçàíèÿ, íàïðàâëåííûå íà
îáåñïå÷åíèå Âàøåé ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè.
Âíèìàíèå!
Óêàçàíèÿ,
íàïðàâëåííûå
íà
ïðåäîòâðàùåíèå ïîâðåæäåíèé ïðèáîðà.
3 Ðåêîìåíäàöèè è ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû
2 Èíôîðìàöèÿ ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû
2
Ñîäåðæàíèå
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Îïèñàíèå ïðèáîðà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Îáîðóäîâàíèå âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Èíäèêàòîð îñòàòî÷íîãî òåïëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
5
Óïðàâëåíèå âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòüþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Ñîâåòû ïî ïðîâåäåíèþ âàðêè è æàðêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êóõîííàÿ ïîñóäà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6
Ìûòüå è óõîä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
×òî äåëàòü, åñëè … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Óòèëèçàöèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Mîíòàæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
3
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
1 Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè
3 Ïðîñèì
îáÿçàòåëüíî ñîáëþäàòü ýòè ïðàâèëà,
èáî â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïîëüçîâàòåëü òåðÿåò
ïðàâî íà ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå ïðè
âîçíèêíîâåíèè â ïðèáîðå íåèñïðàâíîñòåé.
5 Äàííûé
ïðèáîð ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì
ïðåäïèñàíèÿì ÅÑ:
– 73/23/EWG îò 19.02.1973 “Ïðåäïèñàíèÿ ïî
íèçêîìó íàïðÿæåíèþ”
– 89/336/EWG îò 03.05.1989 “Ïðåäïèñàíèÿ ïî
ýëåêòðîìàãíèòíîé
ñîâìåñòèìîñòè”,
âêëþ÷àÿ
ïîïðàâêè ê ïðåäïèñàíèÿì 92/31/EWG
– 93/68/EWG îò 22.07.1993 “Ïðåäïèñàíèÿ îá
èäåíòèôèêàöèîííûõ îáîçíà÷åíèÿõ ÑÅ”
Ïðàâèëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ
• Íàñòîÿùèé ïðèáîð ðàçðåøàåòñÿ èñïîëüçîâàòü
òîëüêî äëÿ âàðêè è æàðêè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ â
äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.
• Åãî íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ðàáî÷åãî ñòîëà
èëè ìåñòà äëÿ õðàíåíèÿ êàêèõ-ëèáî ïðåäìåòîâ.
• Ëþáûå ïåðåêîìïîíîâêè è èçìåíåíèÿ êîíñòðóêöèè
ïðèáîðà íåäîïóñòèìû.
• Íåëüçÿ ïîìåùàòü íà ïðèáîð, à òàêæå õðàíèòü íà
íåì èëè ðÿäîì ñ íèì ãîðþ÷èå æèäêîñòè,
ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ
ìàòåðèàëû
èëè
ëåãêîïëàâêèå ïðåäìåòû, òàêèå êàê ïëåíêà, ôîëüãà,
ïëàñòìàññà, àëþìèíèé è ò.ï.
Ìåðû áåçîïàñíîñòè äëÿ äåòåé
• Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû ìàëåíüêèå äåòè íèêîãäà íå
ïðèáëèæàëèñü ê ïðèáîðó.
• Äåòè ñòàðøåãî âîçðàñòà äîëæíû ïîëüçîâàòüñÿ
ïðèáîðîì òîëüêî ïîä ðóêîâîäñòâîì è ïðèñìîòðîì
âçðîñëûõ.
Îáùèå ìåðû áåçîïàñíîñòè
• Ìîíòàæ è ïîäêëþ÷åíèå íîâîãî ïðèáîðà èìåþò
ïðàâî
âûïîëíÿòü
òîëüêî
îáó÷åííûå
è
êâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû.
• Âñòðàèâàåìûå ïðèáîðû ìîæíî ýêñïëóàòèðîâàòü
ëèøü ïîñëå óñòàíîâêè ïîñëåäíèõ âî âñòðîåííûå
øêàôû è ñòîëåøíèöû, îòâå÷àþùèå íåîáõîäèìûì
òåõíè÷åñêèì íîðìàì è ïðèãîäíûå äëÿ òàêîé
ýêñïëóàòàöèè.
•  ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íåïîëàäîê â ðàáîòå ïðèáîðà
èëè ïîâðåæäåíèé ñòåêëîêåðàìèêè (ïðîëîìîâ,
ðàçðûâîâ èëè òðåùèí) ïðèáîð íåîáõîäèìî
âûêëþ÷èòü è îòñîåäèíèòü îò ýëåêòðîñåòè, ÷òîáû
4
èçáåæàòü âîçìîæíîãî ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì
òîêîì.
• Ðåìîíò ïðèáîðà èìåþò ïðàâî ïðîèçâîäèòü òîëüêî
îáó÷åííûå è êâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû.
Ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè
ïîëüçîâàíèè ïðèáîðîì
• Óäàëèòå ñî ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïàíåëè âñå
íàêëåéêè è çàùèòíûå ïëåíêè.
• Ïðè íåîñòîðîæíîì îáðàùåíèè ñ ïðèáîðîì ìîæíî
ïîëó÷èòü îæîã.
• Øíóðû ïèòàíèÿ íå äîëæíû êàñàòüñÿ ãîðÿ÷èõ
ïîâåðõíîñòåé ýëåêòðîïðèáîðîâ è ãîðÿ÷åé êóõîííîé
ïîñóäû.
• Ïåðåãðåòûå æèðû è ðàñòèòåëüíûå ìàñëà áûñòðî
âîñïëàìåíÿþòñÿ. Íå îñòàâëÿéòå áåç ïðèñìîòðà
ãîòîâÿùèåñÿ ïðîäóêòû (íàïðèìåð, “êàðòîôåëü
ôðè”).
• Ïîñëå êàæäîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðà âûêëþ÷àéòå
êîíôîðêè.
Ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè ÷èñòêå
ïðèáîðà
• Ïåðåä ïðîâåäåíèåì ÷èñòêè ïðèáîð íåîáõîäèìî
âûêëþ÷èòü è äàòü åìó îñòûòü.
• Ïî ñîîáðàæåíèÿì áåçîïàñíîñòè âîñïðåùàåòñÿ
ïðîèçâîäèòü î÷èñòêó ïðèáîðà ñ ïîìîùüþ
ïðèñïîñîáëåíèé äëÿ ÷èñòêè ïàðîì èëè ñ
èñïîëüçîâàíèåì ìîþùèõ ñðåäñòâ, ðàñïûëÿåìûõ
ïðè âûñîêîì äàâëåíèè.
Êàê èçáåæàòü ïîâðåæäåíèé
ïðèáîðà
• Ñòåêëîêåðàìè÷åñêàÿ
ïàíåëü
ìîæåò
áûòü
ïîâðåæäåíà óïàâøèìè íà íåå ïðåäìåòàìè.
• Óäàðàìè êóõîííîé ïîñóäû ìîæíî ïîâðåäèòü êðàé
ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïàíåëè.
• Ñòåêëîêåðàìèêó ìîæíî ïîâðåäèòü, ïåðåäâèãàÿ
÷óãóíóþ èëè àëþìèíèåâóþ ëèòóþ ïîñóäó, ëèáî
ïîñóäó ñ ïîâðåæäåííûì äíîì.
• Ïëàâêèå âåùåñòâà è ïåðåëèâøàÿñÿ â ðåçóëüòàòå
âûêèïàíèÿ ïèùà ìîãóò íà ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé
ïàíåëè ïðèãîðåòü. Ïîýòîìó èõ ñëåäóåò óäàëèòü êàê
ìîæíî áûñòðåå.
• Íå âêëþ÷àéòå êîíôîðêè áåç êóõîííîé ïîñóäû èëè ñ
ïóñòîé êóõîííîé ïîñóäîé.
Îïèñàíèå ïðèáîðà
Îáîðóäîâàíèå âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòè
Îäíîêîíòóðíàÿ êîíôîðêà
1200Âò
Äâóõêîíòóðíàÿ êîíôîðêà
750/2200Âò
Êîíôîðêà äëÿ æàðêè
1500/2400Âò
Èíäèêàòîðû
îñòàòî÷íîãî òåïëà
Îäíîêîíòóðíàÿ êîíôîðêà
1800Âò
Èíäèêàòîð îñòàòî÷íîãî òåïëà
Êàê òîëüêî ñîîòâåòñòâóþùàÿ êîíôîðêà íàãðåâàåòñÿ
äî âûñîêîé òåìïåðàòóðû, çàãîðàåòñÿ èíäèêàòîð
îñòàòî÷íîãî òåïëà.
1 Ïðåäóïðåæäåíèå!
Îñòàòî÷íîå
òåïëî
êîíôîðîê ñïîñîáíî ïðè÷èíèòü îæîã. Êîíôîðêè
2
ìîãóò îñòûòü ëèøü ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ
ïîñëå èõ âûêëþ÷åíèÿ. Ñëåäèòå çà ðàáîòîé
èíäèêàòîðà îñòàòî÷íîãî òåïëà.
Îñòàòî÷íîå òåïëî ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ
ðàçîãðåâà è ïîääåðæàíèÿ ïðèãîòîâëåííîé
ïèùè â ãîðÿ÷åì ñîñòîÿíèè.
5
Óïðàâëåíèå âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòüþ
Óïðàâëåíèå
ïðèáîðîì
ïðîèçâîäèòñÿ
ðó÷êàìè
ïåðåêëþ÷åíèÿ
êîíôîðîê
íà
äóõîâîì øêàôó èëè ïàíåëè óïðàâëåíèÿ.
Ïîëüçîâàíèå
ðó÷êàìè
ïåðåêëþ÷åíèÿ
êîíôîðîê è èõ ôóíêöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå
îïèñàíû â èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè
ïðèáîðà.
Òàì
òàêæå
îïèñàíî
âêëþ÷åíèå
è
âûêëþ÷åíèå
âíåøíèõ
íàãðåâàòåëüíûõ
êîíòóðîâ.
3 Ïðè
âêëþ÷åíèè êîíôîðêè ìîæåò ðàçäàòüñÿ
êîðîòêîå æóææàíèå. Ýòî ñïåöèôè÷åñêàÿ
îñîáåííîñòü
âñåõ
ñòåêëîêåðàìè÷åñêèõ
êîíôîðîê, êîòîðàÿ íå âëèÿåò íè íà ôóíêöèè, íè
íà ñðîê ñëóæáû âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòè.
Ñîâåòû ïî ïðîâåäåíèþ âàðêè è æàðêè
Êóõîííàÿ ïîñóäà
• Ïîäõîäÿùóþ ïîñóäó äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè
îïðåäåëÿéòå ïî äíèùó. Äíèùå äîëæíî áûòü
òîëñòûì è ïðåäåëüíî ðîâíûì.
• Ïîñóäà, ïîêðûòàÿ ñòàëüíîé ýìàëüþ, à òàêæå ïîñóäà
ñ àëþìèíèåâûì èëè ìåäíûì äíèùåì, ìîæåò
îñòàâèòü
íà
ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé
ïàíåëè
òðóäíîóäàëÿåìûå èëè ñîâåðøåííî íåóäàëÿåìûå
ñëåäû, ìåíÿþùèå ïåðâîíà÷àëüíûé öâåò ïàíåëè.
Ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè
2
2
2
2
6
Óñòàíàâëèâàéòå êóõîííóþ ïîñóäó íà êîíôîðêó
òîëüêî ïåðåä âêëþ÷åíèåì ïîñëåäíåé.
Ïî âîçìîæíîñòè, âñåãäà íàêðûâàéòå êàñòðþëè
êðûøêîé.
×òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ îñòàòî÷íûì òåïëîì,
âûêëþ÷àéòå
êîíôîðêè
äî
îêîí÷àíèÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ áëþäà.
Ðàçìåðû äíèùà êàñòðþëè è êîíôîðêè äîëæíû
áûòü îäèíàêîâûìè.
Ìûòüå è óõîä
1 Îñòîðîæíî!
Îñòàòî÷íîå òåïëî êîíôîðîê
ìîæåò ïðè÷èíèòü îæîã.
1 Âíèìàíèå! Îñòðûå è àáðàçèâíûå ÷èñòÿùèå
ñðåäñòâà ïîâðåæäàþò ïðèáîð. Ìîéòå ïðèáîð
âîäîé ñ ìÿãêèì ìîþùèì ñðåäñòâîì.
1 Âíèìàíèå!
ïîâðåæäàþò
Îñòàòêè
÷èñòÿùèõ
ñðåäñòâ
ïðèáîð. Óäàëÿéòå èõ âîäîé ñ
ìîþùèì ñðåäñòâîì.
Ìûòüå ïðèáîðà ïîñëå êàæäîãî èñïîëüçîâàíèÿ
1. Ïðîòðèòå ïðèáîð âëàæíîé òêàíüþ ñ äîáàâëåíèåì
ìîþùåãî ñðåäñòâà.
2. Íàñóõî âûòðèòå ïðèáîð ÷èñòîé òêàíüþ.
Óäàëåíèå çàãðÿçíåíèé
1. Óñòàíîâèòå ñêðåáîê äëÿ ÷èñòêè ïîä óãëîì ê
ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïîâåðõíîñòè.
2. Ñêîëüçÿùèìè äâèæåíèÿìè ëåçâèÿ ñêðåáêà óäàëèòå
çàãðÿçíåíèÿ.
3. Ïðîòðèòå ïðèáîð âëàæíîé òêàíüþ ñ äîáàâëåíèåì
ìîþùåãî ñðåäñòâà.
4. Íàñóõî âûòðèòå ïðèáîð ÷èñòîé òêàíüþ.
óäàëÿòü
Âèä çàãðÿçíåíèÿ
íåìåäëåííî
ñ îñòûâøåãî ïðèáîðà
ñ ïîìîùüþ
Ñàõàð, ïèùà ñ ñîäåðæàíèåì ñàõàðà
äà
---
Ïëàñòìàññà, àëþìèíèåâàÿ ôîëüãà
äà
---
ñêðåáêà äëÿ î÷èñòêè
çàãðÿçíåíèé*
Ñëåäû èçâåñòè è âîäû
---
äà
Áðûçãè æèðà
---
äà
Ïÿòíà ñ ìåòàëëè÷åñêèì îòëèâîì,
èçìåíÿþùèå ïåðâîíà÷àëüíûé öâåò
ïîâåðõíîñòè
---
äà
ñðåäñòâà äëÿ ÷èñòêè
ïîâåðõíîñòåé èç
ñòåêëîêåðàìèêè è
íåðæàâåþùåé ñòàëè*
*Ñêðåáêè, ñðåäñòâà äëÿ ÷èñòêè ïîâåðõíîñòåé èç
ñòåêëîêåðàìèêè è íåðæàâåþùåé ñòàëè ìîæíî ïðèîáðåñòè â
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìàãàçèíàõ.
3 Îñîáî
ñòîéêèå çàãðÿçíåíèÿ óäàëÿéòå ñ
ïîìîùüþ ñðåäñòâà äëÿ ÷èñòêè ïîâåðõíîñòåé
èç ñòåêëîêåðàìèêè èëè íåðæàâåþùåé ñòàëè.
3 Öàðàïèíû
è òåìíûå ïÿòíà íà ñòåêëîêåðàìèêå
óäàëåíèþ íå ïîääàþòñÿ, îäíàêî îíè íå âëèÿþò
íà íîðìàëüíóþ ðàáîòó ïðèáîðà.
7
×òî äåëàòü, åñëè …
Íåïîëàäêà
Íå ðàáîòàþò êîíôîðêè
Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà
Ñïîñîá óñòðàíåíèÿ íåïîëàäêè
Íå óñòàíîâëåíà íóæíàÿ ñòóïåíü
íàãðåâà
Óñòàíîâèòå ñòóïåíè íàãðåâà
Ñðàáîòàëè ïðåäîõðàíèòåëè
êâàðòèðíîãî ýëåêòðîùèòà.
Ïðîâåðüòå ïðåäîõðàíèòåëè.
Åñëè ïðåäîõðàíèòåëè ñðàáàòûâàëè
óæå íåñêîëüêî ðàç, âûçîâèòå
êâàëèôèöèðîâàííîãî
ýëåêòðîìîíòåðà.
Îòñóòñòâóåò èíäèêàöèÿ îñòàòî÷íîãî Êîíôîðêà òîëüêî ÷òî âêëþ÷åíà è íå Åñëè êîíôîðêà ãîðÿ÷àÿ, îáðàòèòåñü
òåïëà.
óñïåëà íàãðåòüñÿ.
â ñåðâèñíûé öåíòð.
Åñëè Âû íå ñìîãëè óñòðàíèòü íåïîëàäêó ñ
ïîìîùüþ âûøåïåðå÷èñëåííûõ ìåð, îáðàòèòåñü,
ïîæàëóéñòà, â àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð.
1 Ïðåäóïðåæäåíèå!
Ðåìîíò ïðèáîðà èìåþò
ïðàâî ïðîèçâîäèòü òîëüêî ñïåöèàëèñòû.
Íåêâàëèôèöèðîâàííûé ðåìîíò ìîæåò èìåòü
îïàñíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ
ïðèáîðà.
3 Åñëè Âû âîñïîëüçóåòåñü óñëóãàìè ñåðâèñíîãî
öåíòðà íà îøèáî÷íûõ îñíîâàíèÿõ, òî
ïîñåùåíèå òåõíèêà ñåðâèñíîãî öåíòðà ìîæåò
îêàçàòüñÿ ïëàòíûì äàæå âî âðåìÿ äåéñòâèÿ
ãàðàíòèè.
8
Óòèëèçàöèÿ
2
Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû
2
Ñòàðûé ïðèáîð
Óïàêîâî÷íûå
ìàòåðèàëû
ýêîëîãè÷åñêè
áåçîïàñíû è ïðèãîäíû äëÿ âòîðè÷íîãî
èñïîëüçîâàíèÿ. Ñèíòåòè÷åñêèå ÷àñòè ñíàáæåíû
ñïåöèàëüíîé ìàðêèðîâêîé, íàïðèìåð: >PE<
äëÿ ïîëèýòèëåíà, >PS< äëÿ ïîëèñòèðîëà è äð.
Ïîìåùàéòå
óïàêîâî÷íûå
ìàòåðèàëû
â
ñîîòâåòñòâèè ñ ìàðêèðîâêîé â ñïåöèàëüíûå
êîíòåéíåðû äëÿ ñáîðà óòèëÿ, óñòàíîâëåííûå
ìåñòíîé êîììóíàëüíîé ñëóæáîé.
W
Ñèìâîë
íà èçäåëèè èëè íà åãî óïàêîâêå
óêàçûâàåò, ÷òî îíî íå ïîäëåæèò óòèëèçàöèè â
êà÷åñòâå áûòîâûõ îòõîäîâ.
Âìåñòî ýòîãî åãî ñëåäóåò ñäàòü â
ñîîòâåòñòâóþùèé ïóíêò ïðèåìêè ýëåêòðîííîãî
è ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïîñëåäóþùåé
óòèëèçàöèè.
Ñîáëþäàÿ ïðàâèëà óòèëèçàöèè èçäåëèÿ, Âû
ïîìîæåòå
ïðåäîòâðàòèòü
ïðè÷èíåíèå
îêðóæàþùåé ñðåäå è çäîðîâüþ ëþäåé
ïîòåíöèàëüíîãî óùåðáà, êîòîðûé âîçìîæåí, â
ïðîòèâíîì
ñëó÷àå,
âñëåäñòâèå
íåïîäîáàþùåãî îáðàùåíèÿ ñ ïîäîáíûìè
îòõîäàìè.
Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îá
óòèëèçàöèè ýòîãî èçäåëèÿ ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ
ê ìåñòíûì âëàñòÿì, â ñëóæáó ïî âûâîçó è
óòèëèçàöèè îòõîäîâ èëè â ìàãàçèí, â êîòîðîì
Âû ïðèîáðåëè èçäåëèå.
9
Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó
Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè
Ñîáëþäàéòå çàêîíû, ðàñïîðÿæåíèÿ, ïðåäïèñàíèÿ è
íîðìû, äåéñòâóþùèå â ñòðàíå, íà òåððèòîðèè
êîòîðîé óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèáîð. (Ê òàêîâûì
îòíîñÿòñÿ òðåáîâàíèÿ òåõíèêè áåçîïàñíîñòè, ïðàâèëà
è ïîðÿäîê óòèëèçàöèè è ò. ä.).
Ìîíòàæ ïðèáîðà èìååò ïðàâî ïðîèçâîäèòü òîëüêî
êâàëèôèöèðîâàííûé ñïåöèàëèñò.
Âûäåðæèâàéòå ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûå çàçîðû
ìåæäó ñîñåäíèìè ïðèáîðàìè.
Âûäâèæíûå
ÿùèêè,
ìîíòèðóåìûå
íåïîñðåäñòâåííî ïîä ïðèáîðîì, îáÿçàòåëüíî
äîëæíû áûòü ñíàáæåíû çàùèòíûì ïîääîíîì.
Ïîâåðõíîñòè ñðåçîâ â ñòîëåøíèöå íåîáõîäèìî
ïðåäîõðàíÿòü
îò
âëàãè
ñîîòâåòñòâóþùèì
óïëîòíÿþùèì ìàòåðèàëîì.
Óïëîòíåíèå
äîëæíî
ñîåäèíèòü
ïðèáîð
ñî
ñòîëåøíèöåé òàê, ÷òîáû íå îñòàâàëîñü íèêàêèõ
çàçîðîâ.
Óïëîòíåíèå
äîëæíî
ñîåäèíèòü
ïðèáîð
ñî
ñòîëåøíèöåé òàê, ÷òîáû íå îñòàâàëîñü íèêàêèõ
çàçîðîâ.
Ïðîñòðàíñòâî ìåæäó ïðèáîðîì è ñòîëåøíèöåé
íåëüçÿ çàïîëíÿòü ñèëèêîíîâîé ãåðìåòèçèðóþùåé
ìàññîé.
Íå óñòàíàâëèâàéòå ïðèáîð â íåïîñðåäñòâåííîé
áëèçîñòè îò äâåðåé è ïîä îêíàìè. Ðàñêðûâøàÿñÿ
äâåðü èëè ðàñïàõíóâøååñÿ îêíî ìîæåò îïðîêèíóòü
íàõîäÿùóþñÿ â çîíå íàãðåâà ãîðÿ÷óþ ïîñóäó.
1 ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
Îïàñíîñòü ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.
• Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñåòåâîãî ïèòàíèÿ
íàõîäèòñÿ ïîä íàïðÿæåíèåì.
• Îáåñòî÷üòå ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñåòåâîãî
ïèòàíèÿ.
• Ðóêîâîäñòâóéòåñü
ìîíòàæíîé
ñõåìîé
ýëåêòðîñîåäèíåíèé.
• Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè ïðè îáðàùåíèè
ñ ýëåêòðîïðèáîðàìè.
• Ïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà âêëþ÷àåìûõ â ñåòü
óñòðîéñòâ äîëæíà íàäåæíî ïðåäîõðàíÿòü îò
ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ òîêîïðîâîäÿùèìè ÷àñòÿìè.
• Ïîäêëþ÷àòüïðèáîð
ê
ñåòè
äîëæåí
êâàëèôèöèðîâàííûé ñïåöèàëèñò-ýëåêòðèê.
1 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Íåïîëàäêè, âûçûâàåìûå ýëåêòðîòîêîì.
Íåïëîòíûå è íåïðàâèëüíî óñòàíîâëåííûå øòåêåðíûå
ñîåäèíåíèÿ ìîãóò âûçâàòü ïåðåãðåâ ðàçúåìà.
• Êëåììíûå ñîåäèíåíèÿ äîëæíû óñòàíàâëèâàòüñÿ
òåõíè÷åñêè ãðàìîòíî.
• Ýëåêòðîøíóð íå äîëæåí áûòü òóãî íàòÿíóò.
10
• Ïðè îäíî- èëè äâóõôàçíîì ïîäêëþ÷åíèè ñëåäóåò
èñïîëüçîâàòü ïîäõîäÿùèé øíóð ïèòàíèÿ òèïà
H05BB-F Tìàêñ. 90° (èëè âûøå).
• Åñëè øíóð ïèòàíèÿ ýòîãî ïðèáîðà ïîâðåæäåí, åãî
ñëåäóåò çàìåíèòü íà ñïåöèàëüíûé øíóð ïèòàíèÿ
òèïà H05BB-F Tìàêñ. 90° èëè âûøå. Åãî ìîæíî
ïðèîáðåñòè â ñåðâèñíîì öåíòðå.
Ïðè ýëåêòðîóñòàíîâêå íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü
óñòðîéñòâî, ïîçâîëÿþùåå îòêëþ÷àòü îò ñåòè ïðèáîð
ñ øèðèíîé ðàçìûêàíèÿ êîíòàêòîâ íå ìåíåå 3 ìì ïî
âñåì ïîëþñàì.
Ïðèãîäíûìè äëÿ ýòîé öåëè óñòðîéñòâàìè ðàçìûêàíèÿ
ìîãóò ñëóæèòü, íàïð., àâàðèéíûå âûêëþ÷àòåëè,
ïðåäîõðàíèòåëè
(âèíòîâûå
ïðåäîõðàíèòåëè
íåîáõîäèìî èçâëå÷ü èç ïàòðîíà), àâòîìàòè÷åñêèå
ïðåäîõðàíèòåëüíûå ïåðåêëþ÷àòåëè è êîíòàêòîðû.
Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà
Ïðè âîçíèêíîâåíèè òåõíè÷åñêèõ íåèñïðàâíîñòåé
ïîïûòàéòåñü
ñíà÷àëà
óñòðàíèòü
ïðîáëåìó
ñàìîñòîÿòåëüíî ñ ïîìîùüþ íàñòîÿùåãî ðóêîâîäñòâà
ïî ýêñïëóàòàöèè (ðàçäåë “×òî äåëàòü åñëè…”).
Åñëè Âû íå ìîæåòå óñòðàíèòü íåïîëàäêó ñâîèìè
ñèëàìè, îáðàòèòåñü, ïîæàëóéñòà, â àâòîðèçîâàííûé
ñåðâèñíûé öåíòð.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ìû ìîãëè Âàì áûñòðî ïîìî÷ü, íàì
íóæíû ñëåäóþùèå äàííûå Âàøåé ìàøèíû:
– Íàèìåíîâàíèå ìîäåëè
– Íîìåð èçäåëèÿ (PNC)
– Ñåðèéíûé íîìåð (S-No.)
(íîìåðà íàõîäÿòñÿ íà ôèðìåííîé òàáëè÷êå)
– Õàðàêòåð íåïîëàäêè
– êîä íåïîëàäêè, â ñëó÷àå åãî ïîÿâëåíèÿ íà äèñïëåå
ìàøèíû.
×òîáû íåîáõîäèìûå äàííûå Âàøåé ìàøèíû áûëè
âñåãäà ó Âàñ ïîä ðóêîé, ðåêîìåíäóåì âíåñòè èõ
ñþäà:
Íàèìåíîâàíèå ìîäåëè:
.....................................
PNC (íîìåð èçäåëèÿ):
.....................................
S-No (ñåðèéíûé íîìåð):
.....................................
11
Bästa kund,
läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för
senare behov.
Lämna över bruksanvisningen till en eventuell ny
ägare av produkten.
Följande symboler användes i texten:
1 Säkerhetsanvisningar
Varning! Anvisningar för Din personliga säkerhet.
Observera! Anvisningar för att undvika skador
på produkten.
3 Anvisningar och praktiska tips
2 Miljöinformation
12
Innehåll
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Beskrivning av produkten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kokhällens funktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restvärmevarnare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
Användning av kokhällen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Tips för kokning och stekning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kokkärl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spara energi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
Rengöring och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Vad gör man när … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Installationsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Konsumentkontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Service och reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
13
Bruksanvisning
1 Säkerhetsanvisningar
3 Var
vänlig beakta dessa anvisningar, eftersom
annars uppkommna skador inte täcks av garantin.
5 Denna produkt är godkännd enligt följande
EU-direktiv:
– 73/23/EWG från 19.02.1973 lågspännings-direktiv
– 89/336/EWG från 03.05.1989 EMV-direktiv inklusive ändrings-direktiv 92/31/EWG
– 93/68/EWG från 22.07.1993 CE-märknings-direktiv
Bestämmelser för användning
• Denna häll får endast användas i hushållet till normal kokning, och stekning, av maträtter.
• Hällen får inte användas som arbets- eller avställningsyta.
• Ombyggnad eller förändringar av hällen är inte tillåten.
• Ställ eller förvara inte brännbara vätskor, lättantändligt material eller föremål som kan smälta (till
exempel folier, plast, aluminium) på spisen eller i
dess närhet.
Säkerhet för barn
• Håll i regel småbarn borta från hällen.
• Låt bara större barn arbeta vid hällen under uppsikt.
Allmän säkerhet
• Montering och anslutning av hällen får endast utföras av utbildad och auktoriserad fackpersonal.
• Inbyggnadsapparater får efter montering endast
användas i standardiserade, passande inbyggnadsskåp och bänkskivor.
• Vid funktionsstörningar i hällen eller skador på
glaskeramiken (sprickor resp repor) måste hällen
slås av och skiljas från el-nätet, för att undvika en
eventuell elektrisk stöt.
• Reparationer av hällen får endast utföras av utbildad och auktoriserad fackpersonal.
Säkerhet under användning
• Avlägsna klistermärken och folier från glaskeramiken.
• Vid oaktsamhet under arbete vid hällen finns risk
för brännskador.
14
• Sladdar till elektriska apparater får inte komma i
beröring med hällens yta respektive varma kokkärl.
• Överhettat fett och olja kan snabbt ta eld. Tillagning med fett eller olja (till exempel pommes frites)
skall inte lämnas oövervakat.
• Stäng av kokzonerna efter varje användning.
Säkerhet vid rengöring
• Vid rengöring skall hällen vara frånkopplad och
kall.
• Rengöring av hällen med ångstråle- eller högtryckstvätt är av säkerhetsskäl inte tillåten.
Undvikande av skador på hällen
• Glaskeramiken kan skadas av nerfallande föremål.
• Stötar med kokkärl kan skada kanten på glaskeramiken.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med skadade
bottnar kan då de dras över glaskeramiken skada
denna.
• Smältbara föremål och överkokning kan bränna
fast på glaskeramiken och bör genast avlägsnas.
• Använd inte kokzonerna utan kokkärl eller med
tomma kokkärl.
Beskrivning av produkten
Kokhällens funktion
Enkelkokzon
1200W
Dubbelkokzon
750/2200W
Stekzon
1500/2400W
Restvärmevarnare
Enkelkokzon
1800W
Restvärmevarnare
Restvärmevarnaren lyser så snart motsvarande kokzon är varm.
1 Varning! Risk för brännskador genom restvär2
me. Efter avstängning behöver kokzonerna
någon tid för att kylas av. Uppmärksamma
restvärmevarnare.
Restvärme kan användas för smältning och för
att hålla maträtter varma.
15
Användning av kokhällen
Hällen betjänar Du via en panel.
Användning och funktion av denna finner
du i bruksanvisningen för underbyggnadsugnen.
Där beskrivs även till- och frånkoppling av
yttre värmekretsen.
3 När kokzonen sätts på kan den surra kort. Det
är en egenhet hos alla glaskeramikhällar och
inverkar inte negativt vare sig på spisens funktion eller livslängd.
Tips för kokning och stekning
Kokkärl
• Kokkärlets botten avgör om det är ett bra kärl. Botten bör vara så tjock och plan som möjligt.
• Kokkärl av stålemalj eller med aluminium- eller
kopparbotten kan lämna missfärgningar på glaskeramikytan, vilka är svåra att avlägsna eller de går
inte alls att ta bort.
Spara energi
2
2
2
2
16
Placera helst kokkärlet på
kokzonen innan zonen slås på.
Sätt om möjligt lock på grytor.
Stäng av kokzoner innan tillagningstidens slut,
för att utnyttja eftervärmen.
Kokkärlsbotten och kokzon bör vara lika stora.
Rengöring och skötsel
1 Försiktigt!
Risk för brännskador genom restvärme.
1 Observera! Skarpa och repande rengöringsmedel skadar hällen. Rengör med vatten och
diskmedel.
1 Observera!
Rester av rengöringsmedel skadar
hällen. Avlägsna rester med vatten och diskmedel.
Rengöring av hällen efter varje användning
1. Torka av hällen med en fuktig trasa och lite diskmedel.
2. Torrtorka hällen med en ren duk.
Borttagning av föroreningar
1. Sätt en rengöringsskrapa snett mot glaskeramikytan.
2. Ta bort föroreningar genom att föra skrapan över
ytan.
3. Torka av hällen med en fuktig trasa och lite diskmedel.
4. Torrtorka hällen med en ren duk.
ta bort
Slag av förorening
genast
med kall häll
Socker, sockerhaltiga rätter
ja
---
Plast, aluminiumfolie
ja
---
Kalk-och vattenränder
---
ja
Fettstänk
---
ja
metallskimrande färgningar
---
ja
med
Rengöringsskrapa*
Glaskeramik- eller
stålrengörare*
*Rengöringsskrapa, glaskeramik- eller stålrengöringsmedel
kan köpas i fackhandeln
3 Avlägsna hårt sittande föroreningar med glaskeramik- eller stålrengöringsmedel.
3 Rispor eller mörka fläckar i glaskeramiken kan
inte avlägsnas, de påverkar dock inte hällens
funktion.
17
Vad gör man när …
Problem
Kokzonerna fungerar inte.
Restvärmevarnaren visar inget
Möjlig orsak
Det önskade värmeläget är inte inställt.
Ställ in värmeläget
Säkringen i fastighetens elcentral
(säkringsskåpet) har löst ut.
Kontrollera säkringar.
Om säkringarna utlöser flera gånger, kalla då på en auktoriserad
elinstallatör.
Kokzonen har bara varit inkopplad
en kort stund och är därför ännu
inte tillräckligt varm
Vänd Dig till Din fackhandlare eller Elektrolux Service om Du inte lyckas avhjälpa problemet med
ovan angivna åtgärder.
1 Varning!
Reparationer av hällen får endast utföras av en fackman. Felaktiga reparationer
kan medföra allvarliga risker för användaren.
3 Om du på grund av handhavandefel tillkallar
kundtjänst-tekniker eller fackhandlare är deras
besök inte kostnadsfritt, inte heller under garantitiden.
Avfallshantering
2
2
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan
återanvändas. Plastdelarna är märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsmaterialet
vid
de
kommunala
återvinningsstationerna i därför avsedda behållare.
Avfallshantering när produkten är
utsliten
W
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa
att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till
att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
18
Åtgärd
Kontakta kundtjänst om kokzonen
är varm.
Installationsanvisning
Säkerhetsanvisningar
Gällande lagar, förordningar, riktlinjer och normer för
respektive land skall efterföljas (säkerhetsbestämmelser, bestämmelser för avfallshantering etc).
Installation får endast göras av fackpersonal.
Minsta avstånd till andra apparater skall respekteras.
Utdragslådor får endast monteras om skyddsbotten finns direkt under hällen.
Snittytorna i bänkskivan skall skyddas mot fukt med
ett lämpligt
Packningen tätar hällen utan springor mot bänkskivan.
Packningen tätar hällen utan springor mot bänkskivan.
Använd ingen silikon-tätningsmassa mellan hällen
och bänkskivan.
Undvik placering av kokhällen direkt intill dörrar och
under fönster. Dörrar och fönster som slås upp kan
slå ner heta kokkärl från kokzonen.
1 VARNING!
•
•
•
•
•
•
Risk för skador genom elektrisk ström.
Nätanslutningsplinten är spänningssatt.
Gör nätanslutningsplinten spänningslös.
Beakta kopplingsschema.
Beakta säkerhetsbestämmelser för elektronik.
Säkerställ isolering genom fackmässig installation.
Låt elektriska anslutningar utföras av en behörig
elektriker.
1 VARNING!
Skador genom elektrisk ström.
Lösa och ej fackmässigt monterade kontakter kan
orsaka överhettning i kopplingsplinten.
• Gör kontaktanslutningar på ett fackmässigt sätt.
• Dragavlasta kabeln.
• Vid 1 eller 2-fas anslutning måste alltid den passande nätanslutningskabeln, typ H05BB-F Tmax
90° (eller med högre värde) användas.
• Om denna apparats nätanslutningskabel är skadad, måste den ersättas med en speciell anslutningskabel (typ H05BB-F Tmax 90°, eller med
högre värde). Denna kan erhållas vid kundtjänst.
I den elektriska installationen ska det finnas en anordning som gör det möjligt att skilja alla polerna för
hällen från nätet. Anordningens kontaktavstånd ska
vara minst 3 mm.
Lämpliga frånskiljare är t.ex. automatsäkringar,
smältsäkringar (säkringar ska skruvas ur sockeln),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
19
Garanti
Finland
Garanti (gäller för Finland)
Produktens garantitid kan definieras separat. Finns
det ingen separat definierad garantitid, har produkten garanti enligt den gällande lagstiftningen och de
lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller
branschens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara inköpskvittot som verifikation för
inköpsdatumet, som avgör garantitidens början.
Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service
• vid onödigt servicebesök.
• om tillverkarens anvisningar för installation, användning och skötsel inte följts.
EU-Länder
För apparaten tillämpas garantin enligt de bestämmelser som gäller i respektive land.
Transportskador
Vid uppackning, kontrollera, att maskinen inte är
skadad. Eventuella transportskador skall omedelbart
anmälas till den som ansvarat för transporten.
Konsumentkontakt
Finland
Konsumentkontakt i Finland
Har du frågor angående produktens funktion eller
användning ber vi dig ringa vår konsumentrådgivare
på tel. 0200-2662.
(0,1597H/min (0,95 mk/min)+pvm).
20
Service och reservdelar
Sverige
Vill du beställa service, installation eller reservdelar
ber vi dig kontakta
Electrolux Service på tel. 0771 - 76 76 76 eller via vår
hemsida på www.zanussi.se. Du kan även söka hjälp
via din återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation finner du
via www.zanussi.se eller Gula sidorna under rubrik
Hushållsutrustning, vitvaror - service.
3 Innan du beställer service, kontrollera först
om du kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver
enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera,
elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt
dataskylten:
Modellbeteckning .................................
Produktnummer ....................................
Serienummer ..........................................
Inköpsdatum ..........................................
Hur och när uppträder felet ?
Finland
Service, reservdelsbeställningar och eventuella reparationer får utföras endast av ett auktoriserat serviceföretag. Information om det närmaste auktoriserade
serviceföretaget får du från numret 0200-2662
(0,1597H/min (0,95 mk/min)+pvm), * eller telefonkatalogens gula sidor "hushållsapparatservice".
För att säkra maskinens klanderfria funktion skall
man vid reparationer endast använda originala reservdelar.
* När du beställer service eller reservdelar bör du
veta produktnummer och modellbeteckning som står
på dataskylten. Skriv up dem här så har du dem tillhands när du behöver dem.
Modell: ........................................................
Produktnummer: ...................................
Serienummer: ..........................................
Inköpsdatum: ...........................................
21
Arvoisa asiakas,
lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten.
Luovuta ohje tarvittaessa eteenpäin myös laitteen
mahdolliselle uudelle omistajalle.
Tekstissä käytetään seuraavia symboleja:
1 Turvaohjeet
Varoitus! Henkilöturvaohjeet.
Huomio! Laiteturvallisuutta koskevat ohjeet.
3 Käytännön ohjeet ja neuvot
2 Ympäristötietoja
22
Sisällys
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Laitteen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keittotason kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jälkilämmön merkkivalo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
25
Keittoalueen käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Vihjeitä keittämiseen ja paistamiseen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keittoastiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Energiansäästö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
26
Puhdistus ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Mitä tehdä, jos … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Jätehuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Asennusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Valtuutetut huoltoliikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Huolto ja varaosat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
Laitteen asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
23
Käyttöohje
1 Turvaohjeet
3 Noudata
ohjeita huolellisesti. Takuu ei korvaa
vahinkoja, jotka aiheutuvat ohjeiden vastaisesta käytöstä.
5 Laite on yhteensopiva seuraavien EY-direktiivi-
en kanssa:
– 73/23/ETY, säädetty 19. helmikuuta 1973, pienjännitedirektiivi
– 89/336/ETY, säädetty 3. toukokuuta 1989: EMC-direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä
92/31/ETY
– 93/68/ETY, säädetty 22. heinäkuuta 1993, CE-merkinnästä annettu direktiivi
Määräystenmukainen käyttö
• Laitetta saa käyttää ainoastaan kotitalouksien ruoanvalmistuksessa keittämiseen ja paistamiseen.
• Laitetta ei saa käyttää työ- tai aputasona.
• Laitteelle ei saa tehdä muutostöitä.
• Älä säilytä laitteen päällä tai sen läheisyydessä helposti syttyviä nesteitä tai muita materiaaleja tai sulavia esineitä (esim. kelmut, muovi, alumiini).
Lasten turvallisuus
• Älä päästä pikkulapsia laitteen läheisyyteen.
• Vanhemmat lapset saavat käyttää laitetta ainoastaan valvonnan alaisena.
Yleiset turvaohjeet
• Laitteen asennus ja liitäntä on jätettävä ainoastaan
koulutetun ja valtuutetun ammattihenkilön tehtäväksi.
• Laite saadaan ottaa käyttöön vasta, kun se on
asennettu määräystenmukaiseen, tarkoitukseen
soveltuvaan paikkaan ja työtasoon.
• Jos laitteessa esiintyy häiriöitä tai keraamisessa
pinnassa näkyy vaurioita (halkeamia, lovia tai murtumia), katkaise virta laitteesta ja kytke laite irti
verkkovirrasta välttääksesi mahdollista sähköiskun
vaaraa.
• Laitteen korjaustyöt on jätettävä ainoastaan valtuutettujen huoltohenkilöiden tehtäväksi.
Käyttöturvallisuus
• Poista tarrat ja kalvot keraamisen tason pinnalta.
• Valvo laitetta käytön aikana. Käyttö ilman valvontaa
aiheuttaa tulipalovaaran.
24
• Kuuman laitteen pinnalla tai keittoastioissa ei saa
olla sähkölaitteiden johtoja.
• Liian kuumat rasvat ja öljyt syttyvät helposti palamaan. Valvo jatkuvasti laitetta, kun keität rasvaa tai
öljyä (esimerkiksi ranskanperunoita).
• Kytke keittoalueet pois toiminnasta aina käytön jälkeen.
Turvallisuus puhdistamisessa
• Laitteen virta on katkaistava ja laitteen on oltava
jäähtynyt ennen puhdistustöiden aloittamista.
• Turvallisuussyistä laitteen puhdistus höyry- tai painepesurilla on kielletty.
Vaurioiden estäminen
• Keraamiset pinnat saattavat vaurioitua, jos niiden
päälle putoaa esineitä.
• Iskut voivat vaurioittaa keraamisen pinnan reunoja.
• Valuraudasta tai alumiinivalusta valmistetut keittoastiat sekä keittoastiat, joiden pohja on vaurioitunut, saattavat naarmuuttaa keraamista pintaa.
• Sulavat esineet ja ylikiehunut ruoka voivat palaa
kiinni keraamisen tasoon, joten ne on poistettava
välittömästi.
• Keittoalueita ei saa käyttää tyhjien keittoastioiden
kanssa eikä ilman keittoastioita.
Laitteen kuvaus
Keittotason kuvaus
Yhden lämpöalueen keittoalue
1200W
Kahden lämpöalueen keittoalue
750/2200W
Paistoalue
1500/2400W
Jälkilämmön
merkkivalot
Yhden lämpöalueen keittoalue
1800W
Jälkilämmön merkkivalo
Jälkilämmön merkkivalo palaa, kun vastaava keittoalue on kuumentunut.
1 Varoitus! Jälkilämmön aiheuttama palovam2
mavaara. Keittoalueiden jäähtyminen kestää
hetken sen jälkeen, kun keittoalueet on kytketty pois toiminnasta. Varo jälkilämpöä.
Jälkilämpöä voidaan käyttää ruokien sulattamiseen ja lämpimänäpitoon.
25
Keittoalueen käyttö
Laitetta käytetään yhdistelmälaitteen keittolevyn kytkimien avulla. Keittolevyn kytkimien käyttö ja toiminnot on kuvattu
yhdistelmälaitteen käyttöohjeessa.
Kohdassa on kuvattu myös ulomman lämpöalueen kytkentä toimintaan ja pois toiminnasta.
3 Keittoalue
voi surista lyhyesti käynnistämisen
jälkeen. Se on kaikkien keramiikkakeittoalueiden tyyppiominaisuus, eikä se vaikuta laitteen
toimintaan eikä kestoon.
Vihjeitä keittämiseen ja paistamiseen
Keittoastiat
• Tunnistat hyvän keittoastian pohjasta. Pohjan on
oltava mahdollisimman paksu ja tasainen.
• Teräsemalista valmistetut astiat sekä alumiini- tai
kuparipohjaiset astiat saattavat kuumetessaan jättää keraamiselle tasolle värjäytymiä, joita on vaikea
poistaa tai joita ei voi poistaa lainkaan.
Energiansäästö
2
2
2
2
26
Aseta keittoastiat keittoalueelle huolellisesti,
ennen kuin kytket keittoalueen toimintaan.
Peitä kattilat aina kannella, jos mahdollista.
Kytke keittoalueet pois toiminnasta ennen
paistoajan päättymistä. Siten voit hyödyntää
jälkilämmön.
Keittoastian pohjan ja keittoalueen tulisi olla
samankokoisia.
Puhdistus ja hoito
1 Varo!
Jälkilämmön aiheuttama palovammavaara.
1 Huomio! Terävät ja hankaavat puhdistusväli-
neet vaurioittavat laitetta. Puhdista veden ja
pesuaineen avulla.
1 Huomio!
Pesuvälineen jäämät vaurioittavat
laitetta. Poista jäämät veden ja pesuaineen
avulla.
Laite on puhdistettava joka käytön jälkeen.
1. Pyyhi laite kostutetulla liinalla. Käytä pesuvettä, johon on lisätty hieman pesuainetta.
2. Kuivaa laite puhtaalla liinalla.
Tahrojen poistaminen
1. Aseta puhdistuskaavin viistoon keraamista pintaa
vasten.
2. Poista tahrat liikuttamalla kaavinta.
3. Pyyhi laite kostutetulla liinalla. Käytä pesuvettä, johon on lisätty hieman pesuainetta.
4. Kuivaa laite puhtaalla liinalla.
poistaminen
Likaisuus-aste
heti
laitteen jäähdyttyä
Sokeri, makeat ruuat
kyllä
---
Muovi, alumiinifolio
kyllä
---
Kalkkikertymät ja vesi
---
kyllä
Rasvaroiskeet
---
kyllä
Metallin väreissä kiiltävät värjäytymät
---
kyllä
puhdistusväline tai -aine
Puhdistuskaavin*
Keraamisille pinnoille tai
teräkselle soveltuva
puhdistusaine*
* Puhdistuskaapimia sekä keraamisille pinnoille tai teräkselle
sopivia puhdistusaineita on saatavana valtuutetuista huoltoliikkeistä.
3 Poista
pinttyneet tahrat keraamisille pinnoille
tai teräkselle sopivalla puhdistusaineella.
3 Keraamisessa
pinnassa olevat naarmut tai
tummentumat, joita ei voi enää poistaa, eivät
haittaa laitteen toimintaa.
27
Mitä tehdä, jos …
Ongelma
Keittoalueet eivät toimi.
Mahdollinen syy
Haluttua kuumennustehoa ei ole
säädetty.
Korjaus
Säädä kuumennusteho.
Sulaketaulun sulake on palanut (su- Tarkista sulake.
lakekotelo).
Jos sulake palaa useita kertoja, ota
yhteys ammattitaitoiseen sähköasentajaan.
Jälkilämmön merkkivalo ei ilmaise
mitään.
Keittoalue on ollut käytössä vain
vähän aikaa eikä ole ehtinyt kuumentua tarpeeksi kuumaksi.
Jos vikaa ei voi korjata yllä annettujen ohjeiden
avulla, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
1 Varoitus! Laitteen korjaustyöt on jätettävä ainoastaan valtuutettujen huoltohenkilöiden tehtäväksi.
Epäasianmukaiset
korjaustyöt
saattavat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.
3 Takuu
ei kata korjauskuluja, mikäli vika on aiheutunut virheellisestä käytöstä.
Jätehuolto
2
2
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ekologisesti kestäviä
ja ne voidaan käyttää uudelleen. Muoviosat
tunnistaa mm. merkinnöistä >PE<, >PS< jne.
Toimita käytetyt pakkausmateriaalit niille varattuihin keräyspisteisiin ja noudata materiaalimerkinnöistä annettuja ohjeita.
Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen
W
Symboli
, joka on merkitty tuotteeseen tai
sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei
saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan
estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä
saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
28
Mikäli keittoalue kuitenkin on kuuma, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Asennusohjeet
Turvaohjeet
Noudata kansallisia voimassaolevia lakeja, määräyksiä, direktiivejä ja normeja (esimerkiksi turvamääräyksiä
sekä
asianja
määräystenmukaisia
kierrätysohjeita).
Purkaminen on jätettävä ammattihenkilön tehtäväksi.
Huolehdi, että laite on sijoitettu muihin laitteisiin nähden ohjeissa annetun vähimmäisetäisyyden mukaisesti.
Laatikostoja saa asentaa laitteen alle ainoastaan,
jos laitteen alla on välittömästi turvapohja.
Työtason leikkuutasot on suojattava tiivisteillä kosteuden varalta.
Tiivisteen avulla laite ja työtaso voidaan liittää tiiviisti
toisiinsa.
Tiivisteen avulla laite ja työtaso voidaan liittää tiiviisti
toisiinsa.
Laitteen ja työtason väliin ei saa asettaa silikonista
valmistettua tiivistemassaa.
Älä asenna laitetta ovien tai ikkunoiden välittömään
läheisyyteen. Oven tai ikkunan aukeaminen saattaa
aiheuttaa keittoastian putoamisen.
1 VAROITUS!
Tapaturmavaara sähkövirran vuoksi.
Verkkovirtaliitin on jännitteinen.
Tee verkkovirtaliitin jännitteettömäksi.
Noudata kytkentäkaavion ohjeita.
Noudata sähköturvallisuusmääräyksiä.
Varmista kosketussuojaus suorittamalla asennus
asianmukaisesti.
• Sähköliitännän saa suorittaa vain ammattitaitoinen
sähköasentaja.
•
•
•
•
•
1 HUOMIO!
Tapaturmavaara sähkövirran vuoksi.
Löysät tai epäasianmukaisesti tehdyt liitännät voivat
ylikuumentaa liitintä.
• Kytke liitännät asianmukaisesti.
• Varmista kaapelin kiinnitys kaapelipuristimella.
• 1- tai 2-vaiheisessa liitännässä on käytettävä sopivaa verkkojohtoa, tyyppi H05BB-F Tmax 90° (tai
korkeampiarvoinen).
• Mikäli laitteen verkkojohto vaurioituu, tilalle on
vaihdettava tyypin H05BB-F Tmax 90° erikoisjohto
(tai korkeampiarvoinen). Kyseinen verkkojohto on
saatavilla valtuutetusta huoltoliikkeestä.
Sähköasennuksessa on tarpeen varusteet, jotka
mahdollistavat laitteen kosketusväliksi vähintään
3 mm kaikkinapaisen verkosta erottamisen.
Tarkoitukseen soveltuvia erottimia ovat esimerkiksi
LS-kytkimet, sulakkeet (ruuvisulakkeet ovat kannasta irrotettavia), FI-kytkimet ja releet.
29
Takuu
Suomi
Takuu
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei
takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä. Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön
mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska
takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
• aiheettomasta huoltokäynnistä
• ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.
EU-maat
Laitteella on käyttömaan lainsäädännön mukainen
takuu.
Kuljetusvauriot
Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei
laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Mahdollisista kuljetusvaurioista on heti ilmoitettava myyjäliikkeelle.
Valtuutetut huoltoliikkeet
Suomi
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset
on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät
soittamalla numeroon 0200-2662
(0,1597h/min (0,95 mk/min)+pvm),* tai katsomalla
puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta "kodinkoneiden huoltoa".
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan,
vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä
varaosaa.
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat
vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla
numeroon 0200-2662
(0,1597h/min)+pvm).
30
Huolto ja varaosat
Jos laitteessa ilmenee tekninen häiriö, tarkista ensin,
onko ongelma korjattavissa käyttöohjeen avulla (katso kappale "Mitä tehdä, jos...").
Jos ongelma ei ole korjattavissa käyttöohjeessa annettujen ohjeiden avulla, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Muista mainita seuraavat tiedot:
– Laitteen malli
– Tuotenumero (PNC)
– Sarjanumero (S-No.)
(katso numerot tyyppikilvestä)
– Virhetyyppi
– Koneen mahdollisesti antama virheilmoitus
– kolmen merkin pituinen kirjain-numeroyhdistelmä
lasikeramiikalle
Kirjoita koneen tyyppikilvessä mainitut tunnusnumerot tähän:
Laitteen malli
.....................................
PNC (tuotenumero):
.....................................
S-No (sarjanumero):
.....................................
31
Ìîíòàæ / Montering / Laitteen asentaminen
32
33
Äåìîíòàæ / Demontering / Purkaminen
34
Òàáëè÷êè òåõíè÷åñêèõ äàííûõ / Typskylt / Nimikilpi
ZK 630 LX
KEE2001
230 V
949 590 631
50 Hz
7,6 kW
ZANUSSI
ZK 630 LX
KEE2001
230 V
949 591 451
50 Hz
7,6 kW
ZANUSSI
35
822 925 310-A-220305-01
Ïðàâî íà èçìåíåíèÿ ñîõðàíÿåòñÿ
Med reservation för ändringar
Oikeus muutoksiin pidätetään
The Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products
(such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in
more than 150 countries around the world.

advertisement

Related manuals

advertisement