Zanussi ZKT663LX 14B User manual

Zanussi ZKT663LX 14B User manual
Vitroseramik Ocak
ZKT663
Montaj ve Kullaným Kýlavuzu
t
Sayýn müþterimiz,
Lütfen bu kullaným kýlavuzunu dikkatle okuyun ve daha
sonra baþvurmak üzere saklayýn.
Bu kullanma kýlavuzunu cihazýnýzý daha sonra kullanacak
kiþiler olduðu takdirde onlara da verin.
Metinde aþaðýdaki semboller kullanýlmýþtýr:
1 Güvenlik uyarýlarý
Uyarý: Kiþisel güvenliðinize iliþkin uyarýlar.
Dikkat! Cihaza hasar verilmesini önleyecek
uyarýlar.
3 Bilgiler ve pratik ipuçlarý
2 Çevreyle ilgili bilgiler
2
Ýçindekiler
Kullaným Talimatlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Güvenlik uyarýlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Ocaðýn Özellikleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ocak alaný donanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kumanda panosu donanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dokunmatik sensör alanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Göstergeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalan sýcaklýk göstergesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
5
6
6
6
Cihazýn kullanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cihazý açma/kapatma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piþirme derecesini ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dýþ ýsýtma halkalarýný açma/kapatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kumanda panosunu kilitleme/kilidi açma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otomatik ýsýtma kullanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çocuk emniyetini kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saati kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Güvenlik kapatmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
7
8
8
9
10
12
Piþirme ve kýzartma ipuçlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tencere-tavalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enerji tasarrufu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piþirmeyle ilgili uygulamalý örnekler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
13
14
Temizlik ve Bakým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Arýzalar ve Çözümleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Ýmha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Montaj Talimatlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bilgi Etiketi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
21
Garanti/Satiþ sonrasi servis noktalari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Satýþ sonrasý servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Garanti koþullarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Servis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
3
Kullaným Talimatlarý
1 Güvenlik uyarýlarý
3 Lütfen
bu uyarýarý dikkate alýn, aksi takdirde
ortaya çýkacak hasarlarda garanti geçersiz kýlýnýr.
5 Bu cihaz aþaðýdaki AB yönergelerine uymaktadýr:
– 19.02.1973 tarihli 73/23/EWG Düþük Voltaj
Yönergesi
– 03.05.1989 tarihli 89/336/EWG EMV Yönergesi, 92/
31/EWG Deðiþiklik Yönergesi dahil
– 22.07.1993
tarihli
93/68/EWG
CE-Ýþaretleme
Yönergesi
Amacýna uygun kullaným
• Bu cihaz sadece evde yemek piþirme ve kýzartma
iþlemlerinde kullanýlýr.
• Cihaz, çalýþma veya eþya koyma yeri olarak
kullanýlmamalýdýr.
• Cihazda deðiþiklik veya ekleme yapmak yasaktýr.
• Yanýcý sývýlarý, kolay alev alan malzemeleri veya
eriyebilen eþyalarý (örn. folyolar, plastik, alüminyum)
cihazýn üzerine veya yakýnýna koymayýn.
Çocuklar için güvenlik
• Küçük çocuklarý temel olarak cihazdan uzak tutun.
• Daha büyük çocuklara, ancak talimatlarla ve yanýnda
biri olduðunda ocakta yemek yapma izni verin.
• Küçük çocuklar ve ev hayvanlarý tarafýndan yanlýþlýkla
çalýþtýrýlmasýný önlemek için, çocuk emniyetini
etkinleþtirmenizi öneririz.
Genel Güvenlik
• Cihazýn montaj ve baðlantýlarý, yalnýzca eðitimli ve
yetkili uzmanlar tarafýndan yapýlmalýdýr.
• Montaj cihazlarý, ancak montaj bittikten sonra
normlara uygun montaj dolaplarý ve iþ takýmlarýna
konulmalýdýr.
• Cihazda arýza veya cam seramikte hasar meydana
geldiði takdirde (kýrýk, çatlak ve/veya yarýk) cihaz
kapatýlmalý ve elektrik fiþi çekilmeli, böylece elektrik
çarpma olasýlýðý önlenmelidir.
• Cihazda tamir iþleri, yalnýzca eðitimli ve yetkili
uzmanlar tarafýndan yapýlmalýdýr.
Kullaným sýrasýnda güvenlik
• Aþýrý kýzgýn yaðlar hýzla alev alabilir. Yaðlý
kýzartmalarda (örneðin patates kýzartmasý) ocaðýn
baþýndan ayrýlmayýn.
• Dikkatsiz çalýþýldýðýnda cihazda yanma tehlikesi vardýr.
4
• Cam seramik üzerindeki yapýþtýrýcý ve folyolarý çýkarýn.
• Elektrikli cihazlarýn kablolarý, cihazýn kýzgýn üst kýsmýna
veya sýcak tava-tencerelere temas etmemelidir.
• Ocaðýn bölmelerini her kullanýmdan sonra kapatýn.
Temizleme sýrasýnda güvenlik
• Temizleme için cihazýn kapatýlmasý ve soðutulmasý
gerekir.
• Cihazýn bir buharlý veya basýnçlý temizleyiciyle
temizlenmesine,
güvenlik
nedeniyle
izin
verilmemektedir.
Cihazda hasarlarýn önlenmesi
• Cem seramiði, üzerine düþen cisimlerden hasar
görebilir.
• Tava-tencerelerle
çarpýþma
durumunda
cam
seramiðinin kenarý zarar görebilir.
• Dökme demir, alüminyum veya altý hasarlý olan tavatencereler, üzerinde itildiklerinde cam seramiðini
çizebilir.
• Eriyebilecek cisimler ve aþýrý piþirilen yemekler cam
seramiðinin üzerinde yanabilir ve hemen giderilmeleri
gerekir.
• Tencere ve tavalarý içi boþken ýsýtmaktan kaçýnýn.
Tencere-tavada veya cam seramikte hasara yol
açabilirsiniz.
• Ocak bölmelerini boþ kaplarla veya kap koymadan
kullanmayýn.
Ocaðýn Özellikleri
Ocak alaný donanýmý
Ocak bölmesi
1200W
Çok amaçlý alan
1500/2400W
Ýki devreli piþirme alaný
750/2200W
Kontrol paneli
Ocak bölmesi
1200W
Kumanda panosu donanýmý
Kilit
Kontrol ýþýðý ýle
Ocak bölmesi göstergeleri
Saat fonksiyonu
Gösterge
Dýþ halka
Açma/kapatma
Açma/kapatma
Kontrol ýþýð ýle
Piþirme derecesi seçimi
Saat göstergesi
Saat
Çok amaçlý alan
kontrol ýþýðý
Dýþ halka
Açma/kapatma
Ýkili halka kontrol ýþýðý
5
Dokunmatik sensör alanlarý
Cihaz dokunmatik sensörlerle kullanýlýr. Fonksiyonlar
sensör alanlarýna dokunularak yönetilir ve göstergeler ve
ses sinyalleriyle onaylanýr.
Sensör alanlarýna yukarýdan, diðer sensör alanlarýnýn
üzerine taþmayacak þekilde dokunulur.
Sensör alaný
Fonksiyon
Açma/kapatma
Cihazý açar/kapatýr
Ayarlarý artýrma
Piþirme derecesi/süreyi artýrýr
Ayarlarý azaltma
Piþirme derecesi/süreyi azaltýr
Saat
Saat seçimi
Kilit
Kontrol panelini kilitleme/kilidi açma
Ýki ýsý halkasýný açma
Dýþ ýsý halkasý
açýk/kapalý
Çok amaçlý alan
Dýþ ýsýtma halkasýný açma/kapatma
Göstergeler
Gösterge
¾
u
¿-Ç
a
e
h
l
_
Ocak bölmesi kapalý
Sýcak tutma ayarý
Sýcak tutma ayarý açýk
Piþirme dereceleri
Piþirme derecesi ayarlýdýr
Otomatik ýsýtma
Otomatik ýsýtma etkindir
Hata
Hatalý fonksiyon
Kalan sýcaklýk
Ocak bölmesi sýcaktýr
Çocuk emniyeti
Kilit/çocuk emniyeti açýk
Güvenlik kapatmasý
Güvenlik kapatmasý etkindir
Kalan sýcaklýk göstergesi
1 Uyarý: Kalan sýcaklýk nedeniyle yanma tehlikesi
vardýr.
Cihaz
kapatýldýktan
sonra
ocak
bölmelerinin soðumasý için biraz beklenmelidir.
Kalan sýcaklýk göstergesine h dikkat edin.
3 Kalan
sýcaklýk iþlemi, yemeklerin buzunun
çözülmesinde ve sýcak tutulmasýnda kullanýlabilir.
6
Açýklama
Cihazýn kullanýmý
Cihazý açma/kapatma
Kontrol paneli
Açma
2 saniye dokunun
Kapatma
1 saniye dokunun
Gösterge
Kontrol ýþýðý
¾/h
h / yok
yanar
söner
3 Cihazý
açtýktan sonra yaklaþýk 10 saniye içinde
bir
piþirme
derecesi
veya
fonksiyonun
ayarlanmasý gerekir,
kendiliðinden kapanýr.
aksi
takdirde
cihaz
Piþirme derecesini ayarlama
Kontrol paneli
Yükseltme
dokunun
Azaltma
dokunun
Kapatma
ile
Gösterge
tuþlarýna ayný anda dokunun
u ila Ç
Ç ila ¾
¾
3 Sýcak tutma derecesi u, ¾
ile ¿ arasýndadýr.
Yemeklerin sýcak tutulmasýnda kullanýlýr.
Dýþ ýsýtma halkalarýný açma/
kapatma
Dýþ ýsýtma halkalarýnýn açýlmasý veya kapatýlmasýyla,
ýsýtma yüzeyleri tava/tencerenizin büyüklüðüne göre
ayarlanabilir.
3 Dýþ ýsýtma halkasýný açmadan önce, iç halka da
açýlmýþ olmalýdýr.
Ýki halkalý piþirme alaný
Sensör alaný
Kontrol ýþýðý
Dýþ ýsýtma halkasýný açma
1-2 saniye boyunca dokunun
yanar
Dýþ ýsýtma halkasýný kapatma
1-2 saniye boyunca dokunun
söner
Çok amaçlý alan
Sensör alaný
Kontrol ýþýðý
Dýþ ýsýtma halkasýný açma
1-2 saniye dokunun
yanar
Dýþ ýsýtma halkasýný kapatma
1-2 saniye dokunun
söner
7
Kumanda panosunu kilitleme/kilidi açma
Kontrol paneli (sensör alaný açma/kapatma tuþu
haricinde) istediðiniz an kilitlenebilir. Böylece, örneðin
bezle üzeri silinirken ayarlarýn kazara deðiþtirilmesi
önlenmiþ olur.
Kontrol paneli
Gösterge
Açma
sensörüne dokunun
l (5 saniye boyunca)
Kapatma
sensörüne dokunun
önceden ayarlanmýþ piþirme derecesi
3 Cihaz
kapatýldýðýnda kilit de otomatik olarak
kapanýr.
Otomatik ýsýtma kullanýmý
Tüm ocak bölmeleri otomatik ýsýtma tertibatýyla
ile bir piþirme
donatýlmýþtýr. ¾ dan baþlayarak
derecesini ayarladýðýnýzda, ocak bölmesi belli bir süre
için tam kapasite ile çalýþýr, ardýndan otomatik olarak
ayarlanmýþ olan piþirme derecesine geri döner.
Kontrol paneli
Piþirme dereceleri
Gösterge
Açma
(sadece ¾ yoluyla)
dokunun
¿ ila Æ
a (5 saniye sonra)
Kapatma
dokunun
kullanmayýn
dokunun
Æ ila ¿ / u
Ç ila u
Æ ila u
Ç ila u
3 a otomatik piþirme esnasýnda daha yüksek bir
piþirme derecesi seçilirse, örn. Á 'dan à 'ya,
piþirme süresi de buna uyacak þekilde yeniden
ayarlanýr.
3 Ocak
bölmesinde sýcaklýk kalmýþsa (h
göstergesi), piþirme müdahalesi uygulanmaz.
Otomatik piþirme müdahelelerinin süresi, ayarlanmýþ
olan piþirme derecesine göre deðiþir.
Piþirme derecesi
8
Otomatik ýsýtmanýn süresi
[dak:san]
v
0:30
1
1:00
2
1:40
3
4:50
4
6:30
5
10:10
6
2:00
7
3:30
8
4:30
9
---
Çocuk emniyetini kullanma
Çocuk emniyeti, cihazýn istenmeyen þekilde veya kazara
kullanýmýný önler.
Çocuk emniyetini açma
Adým
Kontrol paneli
Gösterge/sinyal
1.
Cihazý açýn (piþirme derecesini ayarlamayýn)
¾
2.
tuþuna sinyal duyulana kadar dokunun
Ses sinyali
3.
dokunun
l
Cihaz kapanýr. Çocuk emniyeti açýlmýþtýr.
Çocuk emniyetini kapama
Adým
Kontrol paneli
Gösterge/sinyal
1.
Cihazý açýn
l
2.
tuþuna sinyal duyulana kadar dokunun
Ses sinyali
3.
dokunun
Cihaz kapanýr. Çocuk emniyeti kapanmýþtýr.
Çocuk emniyetini tek seferlik iptal
etme
Bu fonksiyonla çocuk emniyeti
kapatýlabilir, ardýndan yine etkinleþir.
Adým
tek
seferliðine
Kontrol paneli
1.
Cihazý açýn
2.
ve
tuþlarýna ayný anda dokunun
Gösterge/sinyal
l
¾ / Ses sinyali
Cihazýn bir sonraki kapanýþýna kadar normal þekilde kullanýlabilir.
3 Çocuk emniyeti tek seferliðine iptal edildikten
sonra, yaklaþýk 10 saniye içinde bir piþirme
derecesi veya fonksiyon seçilmelidir, aksi
takdirde cihaz kendiliðinden kapanýr.
9
Saati kullanma
Fonksiyon
Önkoþul
Otomatik kapanma
ayarlý bir piþirme derecesinde
Süre bitiminden sonraki sonuç
ses sinyali
00 yanýp söner
Ocak bölmesi kapanýr
Kýsa süreli ölçüm
kullanýlmayan ocak bölmelerinde
ses sinyali
00 yanýp söner
3 Bu ocak bölmesinde kýsa süreli ayara ilaveten bir
piþirme derecesi ayarlanýrsa, ayarlanan süre
bitince ocak bölmesi kapanýr.
3 Bir ocak bölmesi kapatýldýðýnda, ayarlanmýþ olan
saat fonksiyonu da onunla birlikte kapanýr.
Ocak bölmesini seçme
Adým
Kontrol paneli
Gösterge
1.
1xdokunun
Ýlk ocak bölmesinin kontrol ýþýðý yanýp söner
2.
1xdokunun
Ýkinci ocak bölmesinin kontrol ýþýðý yanýp söner
3.
1xdokunun
Üçüncü ocak bölmesinin kontrol ýþýðý yanýp
söner
4.
1xdokunun
Dördüncü ocak bölmesinin kontrol ýþýðý yanýp
söner
3 Kontrol ýþýðý daha yavaþ yanýp söndüðünde,
piþirme derecesi ayarlanabilir veya deðiþtirilebilir.
3 Birkaç saat fonksiyonu birden ayarlanmýþsa,
birkaç saniye sonra bütün saat fonksiyonlarý
içinden en kýsa süresi kalan gösterilir ve ilgili
kontrol ýþýðý yanýp söner.
10
Süreyi ayarlama
Adým
1.
2.
Kontrol paneli
Ocak bölmesini seçin
veya
sensörüne dokunun
Gösterge
Seçilen ocak bölmesinin kontrol ýþýðý yanýp söner
00 ila 99 dakika
Birkaç saniye sonra kontrol ýþýðýnýn yanýp sönmesi yavaþlar.
Süre ayarlanmýþtýr.
Süre geriye doðru sayýlýr.
Saat fonksiyonunu kapatma
Adým
1.
2.
Kontrol paneli
Ocak bölmesini seçin
Gösterge
Seçilen ocak bölmesindeki kontrol ýþýðý daha hýzlý yanýp söner
Kalan süre görüntülenir
Kalan süre 00
dokunun
Kontrol ýþýðý söner.
Seçilen ocak bölmesinin saat fonksiyonu kapanýr.
Süreyi deðiþtirme
Adým
1.
2.
Kontrol paneli
Ocak bölmesini seçin
veya
sensörüne dokunun
Gösterge
Seçilen ocak bölmesindeki kontrol ýþýðý daha hýzlý yanýp söner
Kalan süre görüntülenir
01 ila 99 dakika
Birkaç saniye sonra kontrol ýþýðýnýn yanýp sönmesi yavaþlar.
Süre ayarlanmýþtýr.
Süre geriye doðru sayýlýr.
Bir ocak bölmesinde kalan süreyi görüntüleme
Adým
1.
Kontrol paneli
Ocak bölmesini seçin
Gösterge
Seçilen ocak bölmesindeki kontrol ýþýðý daha hýzlý yanýp söner
Kalan süre görüntülenir
Birkaç saniye sonra kontrol ýþýðýnýn yanýp sönmesi yavaþlar.
Ses sinyalinin kapatýlmasý
Adým
1.
Kontrol paneli
dokunun
Ses sinyali
Onay sesi duyulur.
Ses sinyali susturulur.
11
Güvenlik kapatmasý
Ocak
• Ocaðýn açýlmasýndan sonra yaklaþýk 10 saniye içinde
ocak bölmelerinden birinde bir piþirme derecesi
ayarlanmazsa, ocak otomatik olarak kapanýr.
• Bir veya birkaç sensör alanýnýn üstü, yaklaþýk 10
saniyeden uzun bir süre boyunca eþyalarla (tencere,
bez vb.) örtülü kalýrsa, bir sinyal sesi duyulur ve ocak
alaný otomatik olarak kapanýr.
• Tüm ocak bölmeleri kapatýlýrsa, ocak yaklaþýk 10
saniye sonra otomatik olarak kapanýr.
Ovl‡dac’ panel
• Cihaz kapalýyken üzerindeki bir veya birkaç sensör
alanýnýn üstü 10 saniyeden uzun süre örtülü kalýrsa, bir
sinyal sesi duyulur. Sensör alanlarýnýn üzeri açýldýðýnda
sinyal sesi otomatik olarak susar.
Ocak bölmeleri
• Ocak bölmelerinden biri belli bir süre boyunca
kapatýlmaz veya piþirme derecesi deðiþtirilmezse, ilgili
ocak bölmesi otomatik olarak kapanýr.
Piþirme derecesi
Kapanma süresi
V, 1 - 2
6 saat sonra
3-4
5 saat sonra
5
4 saat sonra
6-9
1,5 saat sonra
12
Piþirme ve kýzartma ipuçlarý
3 Akrilamid uyarýsý
Son bilimsel verilere göre gýdalarýn, özellikle
niþasta içeren ürünlerin fazla kýzartýlmasý
durumunda oluþan akrilamid maddesi, saðlýða
zararlý olabilir. Bu nedenle yiyecekleri mümkün
olduðunca düþük ýsýlarda piþirmenizi ve fazla
kýzartmamanýzý öneririz.
Tencere-tavalar
• Ýyi bir tencere/tavayý alt kýsmýndan anlarsýnýz. Taban,
mümkün olduðunca kalýn ve düz olmalýdýr.
• Çelik emaye veya alüminyum veya bakýr tabanlý kaplar
cam seramik yüzeyde renk býrakabilir ve bu izler çok
zor temizlenebilir, bazen hiç çýkarýlamayacabilir.
Enerji tasarrufu
2
2
2
2
Tava-tencereleri temel olarak ocaðý yakmadan
önce üzerine koyun.
Tencerelerin
kapatýn.
mümkün
olduðunca
kapaðýný
Ocaðý yemek piþmeden az önce kapatarak,
ocaðýn kalan sýcaklýðýndan faydalanýn.
Tencerenin tabanýyla ocak bölmesinin büyüklüðü
ayný olmalýdýr.
13
Piþirmeyle ilgili uygulamalý örnekler
Aþaðýdaki tabloda verilen bilgiler standart sürelerdir.
Piþirme
derecesi
Piþirme iþlemi
0
Uygun olduðu durum
Süre
Uyarýlar/Ýpuçlarý
kalan sÆcaklÆk, Kapatma
Sýcak tutma
Piþmiþ yemeklerin sýcak tutulmasý
ihtiyaca
göre
Üzerini kapatýn
Buzunu eritme
Hollanda sosu,
tereyað, çikolata, jelatin eritme
5-25 dak.
Arada bir karýþtýrýn
Çýrpma
Omlet, sahanda yumurta
10-40
dakika.
Kapaðýný kapatýn
2-3
Sulu piþirme
Pirinç ve sütlü yemekler
Hazýr yemekleri ýsýtma
25-50 dak.
Pilav için pirince en az iki katý
su katýn, sütlü yemekleri ara
sýra karýþtýrýn
3-4
Buharla
piþirme
Füme
Sebze, balýðý buharla piþirme
Etli ve sulu yemekler
20-45 dak.
Sebzelerde biraz sývý katýn
(birkaç yemek kaþýðý)
Patatesleri buharla piþirme
20-60 dak.
Biraz sývý kullanýn örn:
750 g patateste en fazla
¼ litre su
Büyük miktarda yemek piþirme,
türlüler ve çorbalar
60-150
dak.
3 litreye kadar sývý, artý
malzemeler
V
1-2
4-5
14
Piþirme
6-7
Hafif
Kýzartma
Þnitzel, Cordon bleu, pirzola, köfte,
sosis, ciðer, soslu et, yumurta,
yumurtalý kýzartma, lokmayý kýzartma
sürekli
kýzartýn
Arada bir tersini çevirin
7-8
Kuvvetli
Kýzartma
Patates püresi, parça et, biftek
5-15 dak.
tava baþýna
Ara sýra tersini çevirin
9
Kaynatma
Kýzartma Yaðlý
kýzartma
Büyük miktarlarda su, hamur iþi, et piþirme (gulaþ veya kavurma) veya patates
kýzartma
Temizlik ve Bakým
1 Uyarý! Sýcaklýk nedeniyle yanma tehlikesi vardýr.
1 Dikkat! Keskin ve aþýndýrýcý temizleyici maddeler,
cihaza zarar verir. Su ve deterjanla temizleyin.
1 Dikkat! Temizlik maddelerinin artýklarý cihaza
zarar verir. Artýklarý su ve deterjanla temizleyin.
Cihazý her kullanýmdan sonra temizleme
1. Cihazý nemli bir bez ve biraz deterjanla silin.
2. Cihazý temiz bir bezle silerek kurulayýn.
Kirleri çýkarma
1. Temizleyici kazýma aletini cam seramik yüzeye
çaprazlamasýna yerleþtirin.
2. Býçaðý kaydýrarak kirleri çýkarýn.
3. Cihazý nemli bir bez ve biraz deterjanla silin.
4. Cihazý temiz bir bezle silerek kurulayýn.
Temizleme
Kirlenme türü
hemen
cihaz soðumuþ durumdayken
Þeker, þekerli yiyecekler
evet
---
Plastik, alüminyum folyolar
evet
---
Kireç ve su lekeleri
---
evet
Yað püskürtücü
---
evet
Metalik parlaklýkta boyalar
---
evet
Temizleme yöntemi
Temizleyici kazýma aleti*
Cam seramik veya
paslanmaz çelik
temizleyici*
*Temizleyici kazýma aleti, cam seramik veya paslanmaz çelik
temizleyicileri piyasadan edinebilirsiniz
3 Ýnatçý kirleri bir cam seramik veya paslanmaz
çelik temizleyicisiyle çýkarýn.
3 Cam seramikteki çizik veya koyu lekeler
çýkarýlamaz, ancak
etkilemezler.
cihazýn
çalýþmasýný
da
15
Arýzalar ve Çözümleri
Sorun
Ocak bölmeleri açýlmýyor veya
çalýþmýyor.
Olasý neden
Çözüm
Cihazýn açýlmasýnýn üzerinden 10
saniyeden uzun bir zaman geçmiþtir
Cihazý yeniden çalýþtýrýn.
Çocuk emniyeti açýlmýþtýr l
Çocuk emniyetini devre dýþý býrakýn
(bkz. “Çocuk Emniyeti” bölümü)
Birkaç sensör alanýna birden ayný
anda dokunulmuþtur
Sadece tek bir sensör alanýna
dokunun
Güvenlik kapatma mekanizmasý
çalýþmýþtýr
Varsa cihaz üzerinde bulunan eþyalarý
(tencere, bez vb.) kaldýrýn. Cihazý
yeniden çalýþtýrýn.
Kilit açýktýr l
Kilidi kapatýn (bkz. Kontrol paneli
kilidini açma/kapama
Cihaz kapalýyken sinyal sesi duyulur
Kullaným yüzeyi cisimlerle kýsmen
veya tümüyle kapanmýþtýr
Cisimleri kaldýrýn
Kalan sýcaklýk göstergesi hiçbir þey
göstermiyor
Ocak bölmesi sadece kýsa süre
çalýþtýrýlmýþ olduðundan henüz
ýsýnmamýþtýr
Ocak bölmesi sýcak olduðu takdirde
gösterge çalýþmýyorsa, müþteri
hizmetlerini arayýn.
Otomatik ýsýtma açýlmýyor
Ocak bölmesinde sýcaklýk kalmýþtýr h Ocak bölmesinin soðumasýný bekleyin
En yüksek piþirme derecesi
ayarlanmýþtýr Ç
En yüksek piþirme derecesi, otomatik
ýsýtmayla ayný güçtedir
Piþirme derecesi
ayarlanmýþtýr
1.Ocak bölmesini kapatýn
2.Ocak bölmesini
sensör alaný
üzerinden ayarlayýn
alaný üzerinden
Sinyal sesi duyuluyor, cihaz açýlýp 5
saniye sonra yeniden kapanýyor; 5
saniye sonra bir sinyal sesi daha
duyuluyor
Açma/kapatma sensörünün üzeri
örneðin bir bezle kapanmýþtýr
Kontrol panelinin üzerine eþya
koymayýn
_ yanýyor
Ocak bölmesinin aþýrý sýcaklýk
korumasý çalýþmýþtýr
Ocak bölmesini kapatýn. Ocak
bölmesini tekrar açýn
e ve sayý görüntüleniyor
Elektronik hata
Cihazýn elektrik baðlantýsýný birkaç
dakikalýðýna kesin (ev kurulumundaki
sigortayý çýkarýn)
Cihazý açtýktan sonra yine e
görüntülenirse, servis çaðýrýn
e ve eksi gösterilir
ocak yüzeyine çok kuvvetli ýþýk,
ocak yüzeyini örneðin elinizle kýsa
örneðin parlak güneþ ýþýðý vuruyordur süreliðine gölgelendirin Sinyal sesi
duyulur, cihaz kapanýr Cihazý
(yeniden) açýn
Arýzayý yukarýdaki çözüm yollarýný kullanarak
gideremediðiniz taktirde, lütfen satýcýnýza veya
müþteri hizmetlerine baþvurun.
1 Uyarý:
Cihazda yapýlacak olan tamirat, yalnýzca
uzmanlar tarafýndan yapýlabilir. Yanlýþ yapýlan
tamirler kullanýcý için çok tehlikeli olabilir.
3 Yedek
parça gerektiðinde, müþteri hizmetleri
teknisyeninin veya satýcýnýn ziyareti garanti süresi
dahilinde bile olsa, ücret alýnýr.
16
Ýmha
2
Ambalaj malzemesi
2
Eski cihaz
Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermez ve
yeniden dönüþtürülebilir. Plastik parçalar örneðin
>PE<, >PS< gibi þekillerde belirtilmiþtir. Ambalaj
malzemelerini,
dýþ
çöp
konteynerlerinde
iþaretlerine göre öngörülmüþ olan bölümlere atýn.
W
Ürünün ya da ambalajýnýn üzerindeki
simgesi,
bu ürünün normal ev çöpü gibi atýlmayýp, elektrik
ve elektronik cihazlarýn geri dönüþüm için verildiði
özel toplama noktalarýndan birine verilmesi
gerektiðini belirtir. Bu ürünün doðru þekilde imha
edilmesine katkýda bulunmakla hem çevreyi, hem
de çevrenizdekilerin saðlýðýný korumuþ olursunuz.
Yanlýþ þekilde imha ise hem çevreye hem saðlýða
zararlýdýr. Bu ürünün geri dönüþümüne iliþkin daha
ayrýntýlý bilgileri belediyenizden, çöp dairenizden
veya ürünü satýn almýþ olduðunuz satýcýdan
edinebilirsiniz.
17
Montaj Talimatlarý
Güvenlik uyarýlarý
Cihazýn kullanýldýðý ülkede yürürlükte olan yasalar,
tüzükler, yönergeler, yönetmelikler ve normlara
uyulmalýdýr (güvenlik kurallarý, amacýna ve kurallara
uygun geri dönüþüm vb.).
Montaj sadece uzman bir yetkili tarafýndan yapýlmalýdýr.
Diðer cihazlarla arada bulunmasý gereken asgari
mesafelere uyulmalýdýr.
Cihazýn altýna koruyucu bir zemin monte
edilmelidir.
Çalýþma yüzeyindeki kesitler, uygun bir sýzdýrmazlýk
materyaliyle neme karþý korunmalýdýr.
Conta, cihaz ile çalýþma yüzeyinin aralýksýz temasýný
saðlar.
Cihaz ile çalýþma yüzeyi arasýna silikon sýzdýrmazlýk
malzemesi koymayýn.
Cihazý kapý ve pencerelerin hemen arkasýna monte
etmekten uzak durunuz. Aksi takdirde açýlan kapýlar ve
pencereler, sýcak tencerelerin piþirme alanýndan
düþmesine neden olabilir.
1 UYARI!
Elektrik akýmýyla yaralanma tehlikesi vardýr.
•
•
•
•
•
Elektrik fiþi gerilime takýlýdýr.
Elektrik fiþinin gerilimini giderin.
Baðlantý þemasýna dikkat edin.
Elektroteknik güvenlik kurallarýna uyun.
Temas korunmasýnýn montajýný bir uzmana yaptýrarak
güvenliði saðlayýn.
• Elektrik baðlantýsýný bir elektrik uzmanýna yaptýrýn.
1 DÝKKAT!
Elektrik akýmý nedeniyle hasar.
Gevþek ve amacýna uygun olmayan priz baðlantýlarý,
fiþin aþýrý ýsýnmasýna yol açabilir.
• Fiþ baðlantýlarýný kurallarýna uygun olarak yapýn.
• Kablonun gerginliðini alýn.
• 1 veya 2 fazlý baðlantýda, H05BB-F Tmax 90° (veya
üstü) tipte uygun þebeke baðlantý kablosu
kullanýlmalýdýr.
• Cihazýnýzýn þebeke baðlantý kablosu hasarlanmýþsa,
özel bir baðlantý kablosuyla (Tip H05BB-F Tmax 90°;
veya üstü) deðiþtirilmelidir. Bu kabloyu müþteri
hizmetlerinden edinebilirsiniz.
Bir cihaza, en az 3 mm geniþliðinde temas açýklýðý ile
tüm kutuplarda þebekeden cihazin irtibatýnýn kesilmesine
imkan verecek bir elektrik tesisatýnýn temin edilmesi
zorunludur. Elveriþli koruma cihazlarý, hat koruyucu
devre kesiciler, (vida tipi sigortalar tutamaçtan
sökülecek) sigortalarý, toprak kaçaðý engelleri ve
kontaktörlerini içermektedir.
18
Montaj
19
20
Bilgi Etiketi
ZKT 663 LX
55HAD47AO 230 V
949 592 180
50 Hz
7,0 kW
ZANUSSI
21
Garanti/Satiþ sonrasi servis noktalari
Satýþ sonrasý servis
ELECTROLUX A.Þ (GENEL MERKEZ)
Tarlabaþý Cad.No 35 Taksim / ÝSTANBUL
TEL : 0 212 293 10 20
FAX : 0 212 251 91 44
ELECTROLUX A.Þ SERVÝS MD.LÜÜ
Taþocaklarý Mevkii Tavþanlý Köyü Gebze / KOCAELÝ
TEL : 0 262 724 94 20
FAX : 0 262 724 94 21
ÜCRETSÝZ TÜKETÝCÝ DANIÞMA HATTI
0 800 211 60 32
22
Garanti koþullarý
23
24
25
26
Servis
Teknik arýzalarda lütfen öncelikle, kullanma kýlavuzunun
yardýmýyla (“Arýza durumunda” bölümü) sorunu kendi
kendinize çözmeyi deneyin.
Eðer
sorunu
çözemiyorsanýz,
lütfen
müþteri
hizmetlerimize veya yetkili servislerimizden birine
baþvurun.
Size hýzla yardýmcý olabilmek için þu bilgilere ihtiyacýmýz
vardýr:
– Cihaz modeli
– Ürün numarasý (PNC)
– Seri numarasý (S-No.)
(numaralar tip levhasýnda yazýlýdýr)
– Arýzanýn türü
– varsa, cihazýn gösterdiði arýza mesajý
– Cam seramik üç haneli harf-sayý kombinasyonu
Cihazýnýzýn gereken numaralarýnýn elinizin altýnda
bulunmasý için, bu numaralarý aþaðýya yazmanýzý
öneririz:
Cihaz modeli:
.....................................
Ürün numarasý:
.....................................
Seri numarasý:
.....................................
27
822 925 946-A-221105-01
Deðiþiklikler yapýlabilir
The Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
Electrolux Grubu, elektrikli mutfak, temizlik, bahçe ve orman ekipmanlarý konularýnda dünyanýn en büyük üreticisidir. Her yýl, dünya çapýnda 150'den fazla ülkede, yaklasýk 14
milyar dolarlýk, 55 milyon adedi askýn Electrolux Grup ürünü (buzdolabý, fýrýn, amasir makinesi, elektrikli süpürge, çim biçme makinesi, agaç testeresi vb.) satýlmaktadýr.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement