AEG | E4101-4-A AEG-NORDIC | User manual | Aeg E4101-4-A AEG-NORDIC Användarmanual

Aeg E4101-4-A AEG-NORDIC Användarmanual
COMPETENCE E4101-4
Elektrisk inbyggnadsugn
Bruksanvisning
Bästa kund,
läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov.
Lämna över bruksanvisningen till en eventuell ny ägare av produkten.
1
3
2
2
Följande symboler användes i texten:
Säkerhetsanvisningar
Varning! Anvisningar för Din personliga säkerhet.
Observera! Anvisningar för att undvika skador på produkten.
Anvisningar och praktiska tips
Miljöinformation
Innehåll
Bruksanvisning
.............................................
5
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Beskrivning av produkten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bild på hela ugnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tillbehör till ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
9
Innan produkten används första gången . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Inställning och ändring av klocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Första rengöringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Betjäning av kokplattor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Inställning av värmeläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ugnens betjäning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Att sätta på och stänga av ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Användning av galler och plåt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insättning/borttagning av fettfilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displayfunktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avstängning av displayen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
16
17
18
19
Användningsområden, tabeller och tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tillagningstabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baktabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell för puddingar och gratänger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell djupfrysta färdigrätter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stekning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stektabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grillning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grilltabell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upptining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upptiningstabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konservering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
25
27
31
31
32
33
35
35
36
36
37
3
Rengöring och skötsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnens utsida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsutrymme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fettfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsstegar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnens tak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnslucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsluckans glas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
38
38
38
38
39
40
41
42
43
Vad gör man när … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Service och reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
46
Bruksanvisning
1 Säkerhetsanvisningar
5
Denna produkt är godkännd enligt följande EU-direktiv:
– 73/23/EWG från 19.02.1973 lågspännings-direktiv
– 89/336/EWG från 03.05.1989 EMV-direktiv inklusive ändrings-direktiv 92/31/EWG
– 93/68/EWG från 22.07.1993 CE-märknings-direktiv
El-säkerhet
• Ugnen får endast anslutas av en behörig elektriker.
• Vid störningar eller skador på ugnen: Tag ur säkringen och slå från
ugnen.
• Reparationer av ugnen får endast utföras av en fackman. Vid felaktiga reparationer finns stor risk för skador. Vid behov av reparation,
vänd Dig till Electrolux Service eller Din fackhandlare.
Säkerhet för barn
• Lämna aldrig småbarn utan tillsyn medan ugnen är på.
Säkerhet under användningen
• Den här ugnen får användas endast i hushållet till normal kokning,
stekning och gräddning av maträtter.
• Var försiktig när du ansluter elektriska apparater till vägguttag i närheten av ugnen. Se till att anslutningsledningarna inte kommer i
kontakt med eller kläms fast under den heta ugnsluckan.
• Varning: Risk för brännskador! Ugnsutrymmet blir hett när ugnen
är på.
• Om du använder alkoholhaltiga ingredienser i ugnen, så kan det
eventuellt bildas en lättantändlig alkohol-luftblandning. Öppna i så
fall luckan försiktigt. Se till att inte ha glöd, gnistor eller öppen eld i
närheten.
3
Anvisning angående akrylamid
Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan en kraftig stekning av livsmedel, speciellt med produkter som innehåller stärkelse, innebära en
hälsorisk genom att akrylamid bildas. Därför rekommenderar vi att tilllaga vid lägsta möjliga temperatur och att inte steka maträtter för hårt.
5
Så undviker Du skador på ugnen
• Lägg inte ut aluminiumfolie i ugnen och ställ ingen bakplåt, kastrull
etc på ugnsbotten, då ugnens emalj skadas av den hetta som uppstår.
• Fruktsaft, som droppar från en plåt, efterlämnar fläckar, som inte går
att ta bort. Använd en långpanna för mycket fuktiga kakor.
• Belasta inte den öppna ugnsluckan.
• Häll aldrig vatten direkt i den heta ugnen. Det kan uppstå skador och
missfärgningar på emaljen.
• Vid påverkan av våld, framför allt på luckans kanter, kan glaset gå
sönder.
• Förvara inga brännbara föremål i ugnen. De kan ta eld då ugnen slås
på.
• Förvara inga fuktiga livsmedel i ugnen. Emaljen kan skadas.
3
Anvisning för emaljbeläggning
Efter en tids användning av ugnen kan färgförändringar uppstå i emaljen, dessa påverkar dock inte ugnens normala användning.
De utgör heller inget fel som täcks av garantibestämmelserna.
Avfallshantering
2
2
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas. Plastdelarna är märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsmaterialet vid de kommunala återvinningsstationerna i därför avsedda
behållare.
Avfallshantering när produkten är utsliten
W
1
6
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Varning: Gör den utslitna ugnen obrukbar, så att den blir helt ofarlig,
innan den lämnas till återvinning.
Skilj ugnen från elförsörjningen och ta bort elkabeln från den.
Beskrivning av produkten
Bild på hela ugnen
Manöverpanel
Luckhandtag
Glaslucka
Panel
Kontrollampa för temperatur
Kontrollampa
Tidsdisplay
Klock-funktionsknappar
Ugnsfunktioner
Kokzonsvred
Temperaturinställning
Kokzonsvred
7
Ugnsutrustning
Övervärme och grillelement
Ugnsbelysning
Nivåer
Fettfilter
Bakväggens värmeelement
Fläkt
Undervärme
Ugnsstegar, uttagbara
Ventilation av ånga ur ugnen
Ångan från ugnen leds direkt uppåt
via den kanal som ligger baktill i
spishällen.
8
Tillbehör till ugnen
Ugnsgaller
För kärl, kakformar, stekar och grillbitar
Bakplåt
För mjuka kakor, småkakor, bröd och
bullar.
Universalplåt
För mjuka kakor, stekar eller som
bakplåt resp uppsamlingsfat för
fett.
9
Innan produkten används första gången
Inställning och ändring av klocka
3
Ugnen fungerar bara med inställd tid.
Efter el-anslutning eller ett strömbortfall blinkar funktionslampan
Klocka automatiskt.
1. För att ändra en redan inställd tid,
tryck upprepade gånger på
Funktionsval tills funktionslampan Klocka blinkar.
2. Ställ in klockan med knappen
ler .
el-
Efter ca 5 sekunder slutar blinkningarna och klockan visar den inställda tiden.
3
10
Ugnen är nu klar att användas.
Klockan kan ändras endast om det
inte är någon automatfunktion
(Koktid eller Stopptid ) inställd.
Första rengöringen
1
3
Rengör ugnen noga innan den användes första gången.
Observera: Använd inga starka eller slipande rengöringsmedel! Ytan
skulle kunna skadas.
Använd helt vanliga rengöringsmedel till metallfronten.
1. Ställ vredet för ugnsfunktioner på Ugnsbelysning .
2. Tag ut alla tillbehör och ugnsstegarna och rengör dem i varmt vatten
och handdiskmedel.
3. Tvätta också ugnen med varmt vatten och diskmedel och torka av den.
4. Torka av fronten med en fuktig trasa.
11
Betjäning av kokplattor
3
Följ även bruksanvisningen till din inbyggnadshäll. Den innehåller viktiga anvisningar om kokkärl, betjäning, rengöring och skötsel.
Koklägen
• Du kan ställa in koklägena 1-9.
• Det finns mellanlägen från 2-7.
2
3
1 = lägsta effekt
9 = högsta effekt
Stäng av ugnen cirka 5-10 minuter innan koktiden gått ut, detta för att
utnyttja eftervärmen. På så vis sparar du elenergi.
Ugnen är utrusstad med pop-out vred.
Tryck på vredet, om du tänker använda det. Då kommer vredet ut.
främre vänster
bakre vänster
bakre höger
Kokzonsvred
12
främre höger
Inställning av värmeläge
1. Välj värmeläge.
3
2. Vrid tillbaka till Från-läget för att avsluta tillagningen.
Kontrollamporna som hör till varje
kokzon lyser så länge kokzonen är i
funktion.
13
Ugnens betjäning
3
Ugnen har “pop-out” vred för ugnsfunktioner och temperaturval.
Tryck på lämpligt vred för nyttjande. Vredet stannar då i utdraget läge.
Att sätta på och stänga av ugnen
Kontrollampa
Ugnsfunktioner
Kontrollampa för temperatur
Temperaturinställning
1. Ställ vredet för ugnsfunktioner på den önskade funktionen.
2. Ställ temperaturvredet på den önskade temperaturen.
Kontrollampan lyser när ugnen användes.
Kontrollampan för temperatur lyser så länge ugnen värms upp.
3. Ställ vreden för ugnsfunktion och temperaturinställning i läge FRÅN
för att stänga av ugnen.
3
14
Kylfläkt
Fläkten slås automatiskt på för att hålla ugnens väggar kalla. Efter att
ugnen har stängts av fortsätter fläkten att gå för att kyla av ugnen,
fläkten stängs därefter av automatiskt.
Ugnsfunktioner
Följande funktioner finns att välja:
Ugnsfunktion
Användning
Grillelement/fläkt
Ugnsbelysning
Med denna funktion kan Du lysa
upp ugnsutrymmet, till exempel
vid rengöring.
---
Varmluft
För bakning på upp till två nivå- Övervärme, underer.
värme, fläkt
Ställ in ugnstemperaturen 20-40
°C lägre än vid över-/undervärme.
Varmluft
För bakning på upp till tre nivåer Bakväggens värmesamtidigt.
element, fläkt
Ställ in ugnstemperaturen
20-40 °C lägre än med
Över-/Undervärme.
Över-/
undervärme
För bakning och stekning på en
nivå.
Över-/undervärme
Undervärme
För efterbakning av kakor med
knapriga bottnar.
Undervärme
Upptining
För upptining av till exempel tår- Fläkt
tor, smör, bröd, frukt eller andra
frusna livsmedel.
Mingrill
För grillning av platta livsmedel
Grill
som läggs i mitten på gallret och
för rostning av bröd.
Maxgrill
För grillning av platta livsmedel i Grill och övervärme
större mängd och för rostning av
bröd.
Varmluftsgrill
För stekning av större köttstycken Grill, övervärme,
eller fågel på en nivå.
fläkt
Funktionen lämpar sig också för
att gratinera och ugnsbaka
15
Användning av galler och plåt
3
Tippsäkring
Plåtarna är på vänster och höger sida försedda med en liten utbuktning. Den här utbuktningen fungerar som en tippsäkring och måste
alltid peka bakåt.
Insättning av plåt:
Tippsäkringen måste peka bakåt.
Insättning av galler:
Sätt in gallret så att de båda styrstavarna pekar uppåt. Tippsäkringen
måste peka neråt och ligga baktill i
ugnen.
Insättning av galler och plåt:
Då galler och plåt användes samtidigt skall gallrets tippsäkring sättas
exakt i plåtens utbuktningar.
16
Insättning/borttagning av fettfilter
Sätt bara in fettfiltret vid stekning, för att skydda bakväggens
värmeelement mot fettstänk.
Insättning av fettfilter
Ta tag i fettfiltrets handtag och
sätt in de båda hållarna uppåt
och neråt i öppningen på ugnens baksida (fläktöppningen).
Borttagning av fettfilter
Ta tag i handtaget på fettfiltret
och haka av det upptill.
17
Displayfunktioner
Funktionslampor
Knapp
Tidsdisplay
Funktionslampor
Knapp Funktionsval
Signalur
För att ställa in en kort tid. Efteråt hörs en signal.
Denna funktion kan användas även då ugnen inte är igång.
Koktid
För att ställa in hur länge ugnen ska vara igång.
Stopptid
För att ställa in när ugnen ska stängas av.
Klocka
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
(Se även kapitlet “Före den första användningen”).
18
Knapp
3
2
Anvisningar för klock-funktionerna
• Efter val av en funktion blinkar den därtill hörande funktionslampan i
ca 5 sekunder. Under denna tid kan de önskade tiderna ställas in med
knappen eller .
• Efter inställning av den önskade tiden blinkar funktionslampan åter
ca 5 sekunder. Därefter lyser funktionslampan. Den inställda tiden
börjar räknas ner.
• Ljudsignalen kan stängas av genom ett tryck på en valfri knapp.
• Den önskade ugnsfunktionen och temperatur kan väljas före eller efter inställning av klockfunktionerna Koktid och Stopptid .
• Ställ vreden ugnsfunktion och temperaturval i läge FRÅN när tillagningen är klar.
Avstängning av displayen
Du kan spara energi genom att stänga av displayen.
Avstängning av displayen
Tryck på två valfria knappar (cirka 10 sekunder) tills att displayen slocknar.
3
Inkoppling av displayen
Tryck på två valfria knappar (cirka 10 sekunder) tills att den rätta tiden
visas i displayen igen.
Det går att stänga av displayen endast när inte någon av klockfunktionerna Koktid , Stopptid eller Signalur är i drift.
19
Signalur
1. Tryck upprepade gånger
på Funktionsval tills funktionslampan Signalur blinkar.
2. Ställ in med knappen eller den
önskade Signalur (max 2 timmar 30
minuter).
Efter ca 5 sekunder visar displayen
den kvarvarande tiden.
Funktionslampan Signalur lyser.
När tiden gått ut, blinkar funktionslampan och under 2 minuter ljuder
en signal.
Stäng av signalen genom att trycka
på¨en valfri knapp.
20
Koktid
1. Tryck upprepade gånger
på Funktionsval tills funktionslampan Koktid blinkar.
2. Ställ in den önskade tillagningstiden
med knappen eller .
Efter ca 5 sekunder visar displayen
åter klockan. Funktionslampan
Koktid lyser.
När tiden gått ut, blinkar funktionslampan, under 2 minuter ljuder en
signal och ugnen stängs av.
3. Stäng av signalen och programmet
genom att trycka på en valfri knapp.
21
Stopptid
1. Tryck upprepade gånger
på Funktionsval tills funktionslampan Stopptid blinkar.
2. Ställ in den önskade avstängningstiden med knappen eller .
Efter ca 5 sekunder visar displayen
åter klockan.
Funktionslampan Stopptid lyser.
När tiden gått ut, blinkar funktionslampan, under 2 minuter ljuder en
signal och ugnen stängs av.
3. Stäng av signalen och programmet
genom att trycka på en valfri knapp.
22
3
Koktid
och Stopptid
kombinerat
Koktid och Stopptid kan användas samtidigt, om ugnen automatiskt skall slås på eller stängas av vid en senare tidpunkt.
1. Ställ in den tid som rätten behöver
för att bli färdig med knappen
Koktid .
Här 1 timma.
2. Ställ in den tid när rätten skall vara
klar med funktionen Stopptid .
Här klockan 14:05.
Funktionslamporna Koktid och
Stopptid lyser och displayen visar
klockan.
Här klockan 12:05.
Ugnen slås automatiskt på vid den
beräknade tidpunkten.
Här klockan 13:05.
Och när den inställda tiden har gått
ut stängs den av igen.
Här klockan 14:05.
23
Användningsområden, tabeller och tips
Tillagningstabell
Angivelserna i följande tabell är riktvärden.
VärTillagmeläge ningssätt
0
1
1-2
1
24
Tid
Råd/Tips
Eftervärme, Från-läge
Varmhållning
Varmhållning av tillagade
rätter
efter behov
Täck över
Smältning
Hollandaisesås,
smältning av smör, choklad, gelantin
5-25 min
Rör om då och då
Omelett, äggstanning
10-40 min
Tillaga med lock
25-50 min
Tillsätt minst dubbla
mängden vätska till
ris, rör om då och då i
mjölkrätter
Ångkokning av grönsaker, fisk
stekning av kött i gryta
20-45 min
Tillsätt lite vätska
(några matskedar) till
grönsaker
Ångkokning av potatis
20-60 min
Använd lite vätska, till
exempel: max ¼ l
vatten till
750 g potatis
2-3
Svällning av ris och
mjölkrätter.
Svällning
Uppvärmning av färdiglagade rätter
3-4
Ångkokning
4-5
3
Lämpligt för
Kokning
6-7
Lätt
stekning
7-8
Hård
stekning
9
Kokning
Stekning
Fritering
Kokning av större mäng60-150 min
der, gryträtter och soppor
Upp till 3 l vätska
samt ingredienser
Schnitzel, cordon bleu,
kotlett, köttbullar, korv,
tillaga fortlever, redning, ägg, ugnslöpande
pannkaka, fritering av
munkar
Vänd då och då
Raggmunk/rårakor,
biffar, pannkakor
5-15 min
Vänd då och då
Kokning av större mängd vatten, kokning av pasta, bryning av
kött (gulasch, grytstek), fritering av pommes frites
Vi rekommenderar att vid uppkokning eller uppvärmning, ställa in det
högsta värmeläget och därefter låta rätter med en längre tillagningstid
bli färdiga på det önskade värmeläget.
Överhettat fett och olja kan snabbt ta eld. Om Du tillagar rätter i fett
eller olja (till exempel Pommes frites) så lämna det inte obevakat.
Bakning
Ugnsfunktion: Varmluft
, Varmluft
eller Över-/undervärme
Bakformar
• För Över-/undervärme lämpar sig formar av mörk metall och belagda formar.
• Med Varmluft
eller Varmluft är även ljusa metallformar lämpliga.
Nivåer
• Bakning med Över-/undervärme och Varmluft
är möjligt på en
nivå.
• Med Varmluft kan bakas på upp till 3 plåtar samtidigt:
1 plåt:
Till exempel på nivå 3
1 bakform:
Till exempel på nivå 1
2 plåtar:
Till exempel på nivå 1 och 3
3 plåtar:
På nivå 1, 3 och 5
25
3
2
26
Allmänna anvisningar
• Sätt in plåten med den nedåtlutande kanten framåt!
• Du kan med Över-/undervärme eller Varmluft samtidigt baka
två formar bredvid varandra på gallret. Gräddningstiden blir bara
obetydligt längre.
Plåtarna kan slå sig under gräddningen, om du lagt djupfrysta varor på
dem. Det beror på den stora temperaturskillnaden mellan de djupfrysta
varorna och den varma ugnen. Plåtarna återfår sin form igen efter att
de kallnat.
Anvisningar för baktabellerna
I tabellerna hittar du lämpliga temperaturer, gräddningstider och nivåer för ett urval av rätter.
• Temperaturerna och gräddningstiderna är riktvärden, eftersom de är
beroende av degens sammansättning och mängd samt bakformen.
• Vi rekommenderar, att Du ställer in den lägre temperaturen första
gången och först vid behov väljer en högre temperatur, till exempel
om Du önskar en starkare färgsättning eller om gräddningen tar för
lång tid.
• Hittar du inte konkreta uppgifter för ett eget recept, använd då uppgifter för ett liknande bakverk.
• Gräddningstiden kan förlängas med cirka 10-15 minuter om Du gräddar mjuka kakor på plåtar eller i formar på flera nivåer.
• Grädda fuktiga bakverk (till exempel pizza, fruktkaka etc) på en nivå.
• Höjdskillnader på det som skall gräddas kan leda till ojämn färgsättning i början av gräddningen. Ändra i så fall inte temperaturinställningen. Färgskillnaderna jämnar ut sig under gräddningens gång.
För att utnyttja eftervärmen kan Du, vid längre gräddningstider, stänga
av ugnen cirka 10 minuter innan baktiden gått ut.
Om inget annat anges, gäller tabellerna för insättning i kall ugn.
Baktabell
Typ av
bakverk
Ugnsfunktion
Nivå
Temperatur °C
Tid
tim min
Bakverk i formar
Mjuk kaka, tung
Varmluft
1
150-160
0:50-1:10
Sandkaka/fruktkaka
Varmluft
1
140-160
1:10-1:30
Mjuk kaka, lätt
Varmluft
1
160-170
0:25-0:45
1)
Tårtbotten av mördeg
Varmluft
3
170-180
0:10-0:25
Tårtbotten av sockerkaka
Varmluft
3
150-170
0:20-0:25
Formbröd
Över-/undervärme
1
170-190
0:40-1:00
Äppelpaj (2formar
Ø20cm, diagonalt insatta)
Över-/undervärme
1
180-200
0:20-0:30
Äppelpaj (2formar
Ø20cm, diagonalt insatta)
Varmluft
1
170-190
1:05-1:20
Paj med mycket fyllning
(till exempel Quiche Lorraine)
Varmluft
1
160-180
0:30-1:10
Över-/undervärme
1
170-190
1:00-1:30
Över-/undervärme
3
170-190
0:30-0:40
Cheese cake
Bakverk på bakplåtar
Vetefläta-/krans
Vetebullar
Över-/undervärme
3
Bröd (rågbröd)
-först
-sedan
Över-/undervärme
2
Petits-choux/bakelser
Över-/undervärme
Rulltårta
Över-/undervärme
Portionsbröd, småfranska
Muffins
Varmluft
Över-/undervärme
2)
Matbröd, ljust
Hålkakor, tekakor
Varmluft
Över-/undervärme
1)
200-220
0:10-0:15
2501)
160-180
0:20
0:30-1:00
3
160-1701)
0:15-0:30
3
220-2401)
0:06-0:10
3
170-1901)
0:15-0:25
3
1)
0:12-0:30
3
1)
150-170
0:30-0:50
3
190-2101)
0:15-0:30
0:40-1:20
0:30-1:00
180-200
Kakor på plåt med mjuk
täckning (till exempel
kvark, grädde, bakelser)
Över-/undervärme
3
160-1801)
Pizza (med mycket fyllning)2
Varmluft
1
180-2001)
27
Typ av
bakverk
Ugnsfunktion
Pizza (tunn)
Varmluft
Nivå
Temperatur °C
Tid
tim min
1
200-2201)
0:10-0:25
1)
Tunna brödkakor
Varmluft
1
200-220
0:08-0:15
Paj
Varmluft
1
180-200
0:35-0:50
Varmluft
3
150-1601)
0:06-0:20
1)
0:06-0:20
1)
Småkakor
Mördegskakor
Mördegskakor
Flarn
Varmluft
150-160
Över-/undervärme
3
175-200
0:05-0:08
Maränger
Varmluft
3
80-100
2:00-2:30
Makroner
Varmluft
3
100-120
0:30-0:60
Pepparkakor
Varmluft
Pepparkakor
Varmluft
Smördegskakor
Varmluft
Småfranska
Småfranska
Varmluft
Över-/undervärme
1)
0:08-0:15
1/3
1)
160-170
0:08-0:15
3
170-1801)
0:15-0:30
3
1601)
0:20-0:35
3
1)
0:20-0:35
1)
3
160-170
180
Småkakor (20stycken/
plåt)
Varmluft
3
140
0:20-0:30
Småkakor (20stycken/
plåt)
Varmluft
1/4
1401)
0:25-0:40
Småkakor (20stycken/
plåt)
Över-/undervärme
3
1701)
0:20-0:30
1) Förvärm ugnen
2) Använd dropplåt eller långpanna
28
1/3
Bakning på flera nivåer
Varmluft
Typ av bakverk
Varmluft
Nivå nerifrån
Temperatur ºC
Tid
tim: min
2 nivåer
3 nivåer
Matbröd, ljust
1/4
---
160-1801))
0:35-0:60
Vetebröd
1/3
---
140-160
0:30-0:45
Bakverk på bakplåtar
Småfranska
1)
1/4
---
180-190
0:20-0:30
Mördegskakor
1/3
1/3/5
150-160
0:15-0:35
Flarn
1/3
---
160-170
0:25-0:40
Maränger
1/3
---
80-100
2:10-2:50
Makroner
1/3
---
100-120
0:40-1:20
Pepparkakor
1/3
---
160-170
0:10-0:25
---
170-1801)
0:30-0:50
Småkakor
Smördegskakor
1/3
1) Förvärm ugnen
29
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Kakan har för ljus bot- Fel nivå
ten
Sätt in kakan längre ner
Kakan faller ihop (blir
degig, vattenränder)
För hög baktemperatur
Sänk baktemperaturen något
För kort baktid
Förläng baktiden
Baktider kan inte förkortas
med en högre baktemperatur
För mycket vätska i degen
Använd mindre vätska
Beakta blandningstiderna,
framför allt vid användande
av köksmaskiner
För låg temperatur
Höj temperaturen
För lång baktid
Minska baktiden
Kakan är för torr
Kakan blir ojämnt brun För hög baktemperatur och
för kort baktid
Kakan blir inte klar
inom den angivna
baktiden
30
Åtgärd
Sänk baktemperaturen och
förläng baktiden
Degen är ojämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
Fettfilter är isatt
Tag bort fettfiltret
För låg temperatur
Höj baktemperaturen något
Fettfilter är isatt
Tag bort fettfiltret
Tabell för puddingar och gratänger
Nivå
Temperatur
°C
Tid
tim min
Över-/
undervärme
1
180-200
0:45-1:00
Över-/
undervärme
1
180-200
0:25-0:40
Varmluftsgrill
1
160-170
0:15-0:30
Varmluftsgrill
1
160-170
0:15-0:30
Söta puddingar
Över-/
undervärme
1
180-200
0:40-0:60
Fiskpudding
Över-/
undervärme
1
180-200
0:30-1:00
Varmluftsgrill
1
160-170
0:30-1:00
Maträttt
Ugnsfunktion.
Makaronpudding
Lasagne
Gratinerade grönsaker1)
Gratinerad
baguette1)
Fyllda grönsaker
1) Förvärm ugnen
Tabell djupfrysta färdigrätter
Det som skall
tillagas
Ugnsfunktion.
Djupfryst pizza
Över-/
undervärme
3
Pommes frites1)
(300-600 g)
Varmluftsgrill
3
Baguetter
Över-/
undervärme
3
Enligt tillverka- Enligt tillverkarens anvisning- rens anvisningar
ar
Fruktkaka
Över-/
undervärme
3
Enligt tillverka- Enligt tillverkarens anvisning- rens anvisningar
ar
Nivå
Temperatur
°C
Tid
Enligt tillverka- Enligt tillverkarens anvisning- rens anvisningar
ar
200-220
15-25 min
1) Anmärkning: Vänd pommes friten 2 till 3 gånger
31
Stekning
Ugnsfunktion: Över-/undervärme
eller Varmluftsgrill
Sätt in fettfiltret vid stekning!
Stekkärl
• Alla värmebeständiga kärl går att använda till stekning (följ tillverkarens anvisningar!).
• Stora stekar kan Du steka direkt i långpannan eller på gallret med
långpanna under.
• Vi rekommenderar att steka alla magra typer av kött i en stekgryta
med lock. Köttet blir då saftigare.
• Alla typer av kött, som skall ha en stekyta, kan stekas i en stekgryta
utan lock.
3
32
Anvisningar för stektabellen
Angivelserna i följande tabell är riktvärden.
• Vi rekommenderar att kött och fisk som steks i ugnen väger minst
1kg.
• För att förhindra att köttsaft bränner fast, rekommenderar vi att lite
vätska tillsätts i stekkärlet.
• Vänd steken vid behov (efter ½ - 2/3 av stektiden).
• Ös stora stekar och fåglar flera gånger under stektiden med steksky.
Därigenom blir stekresultatet bättre.
• Stäng av ugnen ca 10 minuter före stektidens slut, för att utnyttja eftervärmen.
Stektabell
Slag av kött
Mängd
Ugnsfunktion
1-1,5 kg
Över-/
undervärm
e
Nivå
Temperatur
°C
Tid
tim min
Nötkött
Grytstek
1
200-250 2:00-2:30
per cm
höjd
Rostbiff eller filé
- röd i mitten
per cm höjd
Varmluftsgrill
1
1902001)
- rosa i mitten
per cm höjd
Varmluftsgrill
1
180-190 0:06-0:08
-genomstekt
per cm höjd
Varmluftsgrill
1
170-180
Bog, skinkbit, nacke
1-1,5 kg
Varmluftsgrill
1
160-180 1:30-2:00
Kotlett, kassler
1-1,5 kg
Varmluftsgrill
1
170-180
1:00-1:30
Köttfärslimpa
750 g-1 kg
Varmluftsgrill
1
160-170
0:45-1:00
Fläsklägg (förkokt)
750 g-1 kg
Varmluftsgrill
1
150-170
1:30-2:00
Kalvstek
1 kg
Varmluftsgrill
1
160-180 1:30-2:00
Kalvlägg
1,5-2 kg
Varmluftsgrill
1
160-180 2:00-2:30
Lammbog, lammstek
1-1,5 kg
Varmluftsgrill
1
150-170
Lammsadel
1-1,5 kg
Varmluftsgrill
1
160-180 1:00-1:30
0:05-0:06
0:08-0:10
Fläskkött
Kalvkött
Lamm
1:15-2:00
33
Slag av kött
Mängd
Ugnsfunktion
Nivå
Temperatur
°C
Tid
tim min
Vilt
upp till 1 kg
Över-/
undervärm
e
3
2202501)
0:25-0:40
Rådjurs-/ hjortsadel
1,5-2 kg
Över-/
undervärm
e
1
210-220
1:15-1:45
Rådjurs-/ hjortbog
1,5-2 kg
Över-/
undervärm
e
1
200-210
1:30-2:15
Fågeldelar
vardera
200-250g
Varmluftsgrill
3
200-220 0:35-0:50
Halv kyckling
vardera
400-500g
Varmluftsgrill
3
190-210
0:35-0:50
Kyckling, poulard
1-1,5 kg
Varmluftsgrill
1
190-210
0:45-1:15
Anka
1,5-2 kg
Varmluftsgrill
1
180-200 1:15-1:45
Gås
3,5-5 kg
Varmluftsgrill
1
160-180 2:30-3:30
2,5-3,5 kg
Varmluftsgrill
1
160-180 1:45-2:30
4-6 kg
Varmluftsgrill
1
140-160 2:30-4:00
1-1,5 kg
Över-/
undervärm
e
2/3
Harsadel, harlår
Fågel
Kalkon
Fisk (ångkoka)
Hela fiskar
1) Förvärm ugnen
34
210-220
0:45-1:15
Grillning
1
3
Ugnsfunktion: Mingrill
turinställning
eller Maxgrill
med maximal tempera-
Observera: Grilla alltid med stängd ugnslucka.
Förvärm alltid den tomma ugnen med grillfunktionen i 5 minuter!
• Använd galler med långpanna under vid grillning.
• Grilltiderna är riktvärden.
• Grillning är speciellt lämpligt för platta köttstycken och fisk.
Grilltabell
Det som skall grillas
Nivå
Grilltid
1. sidan
2. sidan
Frikadeller
4
8-10 min
6-8 min
Fläskfilé
4
10-12 min
6-10 min
Grillkorv
4
8-10 min
6-8 min
Tournedos av ox- eller
kalvfilé
4
6-7 min
5-6 min
Oxfilé rostbiff (ca 1 kg)
3
10-12 min
10-12 min
1)
3
4-6 min
3-5 min
Rostat bröd med pålägg
3
6-8 min
---
Rostat bröd
1) Använd grillgaller utan långpanna under, förvärm inte
35
Upptining
Ugnsfunktion: Upptining
(utan temperaturinställning)
• Ta ur rätten ur förpackningen och ställ den på en tallrik på gallret.
• Täck inte över med en tallrik eller skål, då detta avsevärt förlänger
upptiningstiden.
• Sätt in gallret på 1. nivån nerifrån vid upptining.
Upptiningstabell
Upptiningstid
min
Efterupptiningstid
min
Kyckling, 1000 g
100-140
20-30
Lägg kycklingen på ett upp och nervänt tefat på en stor tallrik
Vänd efter halva tiden
Kött, 1000g
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden
Kött, 500g
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden
Forell, 150g
25-35
10-15
---
Jordgubbar, 300g
30-40
10-20
---
Smör, 250g
30-40
10-15
---
Grädde, 2 x 200g
80-100
10-15
Det går även bra att vispa grädde med
ännu lätt frusna bitar
60
60
Maträttt
Tårta, 1400g
36
Anmärkning
---
Konservering
Ugnsfunktionen: Undervärme
• Använd bara vanliga konserveringsglas som har samma storlek.
• Glas med skruvlock eller bajonettförslutning och metallburkar är
inte lämpliga att använda.
• Använd fals 1 vid konserveringen.
• Använd långpannan och det finns det plats för upp till sex enliters
konserveringsglas.
• Konserveringsglasen ska vara lika mycket fyllda och ha klämman fastsatt.
• Ställ konserveringsglasen på långpannan, så att de inte rör vid varandra.
• Häll cirka 1/2 liter vatten i pannan., så attpannan, så att det blir tillräckligt med fuktighet i ugnen.
• Stäng av ugnen eller sänk temperaturen till 100°C när vätskan börjar
bubbla i de första glasen (vid enlitersglas efter cirka 35-60 minuter,
se tabellen).
Konserveringstabell
De angivna konserveringstiderna och temperaturer är riktvärden.
Temperatur
i°C
Konservera tills
det börjar bubbla
i min
Fortsätt koka
till 100°C
i min
Jordgubbar, blåbär, hallon,
mogna krusbär
160-170
35-45
---
Omogna krusbär
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Morötter1)
160-170
50-60
5-10
Svamp1)
160-170
40-60
10-15
Gurka
160-170
50-60
---
Blandade pickles
160-170
50-60
15
Kålrabbi, ärtor, sparris
160-170
50-60
15-20
Bönor
160-170
50-60
---
Det som skall konserveras
Bär
Frukt
Päron kvitten, plommon
Grönsaker
1) Låt stå i frånslagen ugn
37
Rengöring och skötsel
1
Varning: Vid rengöring skall ugnen vara frånslagen och kall.
Varning: Rengöring av ugnen med ångstråle- eller högtryckstvätt är av
säkerhetsskäl inte tillåtet!
Observera: Använd inga skurmedel, skarpa rengöringsmedel eller
skrapande föremål.
Ugnens utsida
• Torka av ugnens framsida med en mjuk duk och varmt vatten med
diskmedel.
• Använd vanliga rengöringsmedel till metallytorna.
Ugnsutrymme
Rengör ugnen efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta
bort smuts och den bränner inte fast.
1. Slå på ugnsbelysningen vid rengöring.
2. Torka ur ugnen efter varje användning med diskmedel och vatten och
låt torka.
3
1
Hårt sittande smuts tas bort med speciellt ugnsrengöringsmedel.
Observera: Var vänlig beakta tillverkarens anvisningar vid användning
av ugnsspray!
Tillbehör
Diska och torka av alla delar (galler, bakplåt) ordentligt efter varje gång
som de använts. Lägg dem i vatten en liten stund för att lättare få dem
rena.
Fettfilter
1. Rengör fettfiltret i hett vatten med handdiskmedel i alternativt i en
diskmaskin.
2. Koka det i lite vatten och 2-3 matskedar rengöringsmedel för diskmaskiner, om smutsen bränts fast ordentligt.
38
Ugnsstegar
Det går att ta bort ugnsstegarna på både den högra och den vänstra sidoväggen i ugnen för att bättre kunna rengöra sidoväggarna.
Borttagning av ugnsstegar
Dra först ut stegen framtill från ugnens sida (1) och häng sedan av den
baktill (2).
3
Isättning av ugnsstegar
Viktigt! Styrstavarnas avrundade
ändar måste peka framåt!
Montera ugnsstegen igen genom att
först hänga i den baktill (1) och sedan sticka in den framtill och därefter trycka till (2).
39
Ugnsbelysning
1
3
Varning: elektrisk stöt! Innan du byter ugnslampan:
– Stäng av ugnen!
– Skruva ut alternativt slå av säkringarna i säkringsskåpet.
Lägg en trasa på ugnens botten som skydd för både lampan och glaset.
Byte av ugnslampan/rengöring av
skyddsglaset
1. Ta bort skyddsglaset genom att vrida det åt vänster och rengör det.
2. Om nödvändigt:
Byt ut ugnsbelysningen 40 W,
230 V, 300 °C, värmebeständig.
3. Sätt tillbaka skyddsglaset.
40
Ugnens tak
Det övre elementet kan fällas ned, så att det går lättare att rengöra ugnens tak.
1
Nedfällning av element
Varning: Fäll ned elementet endast
när ugnen är avstängd och det inte
finns någon risk för brännskador
längre!
1. Ta bort ugnsstegarna.
2. Ta tag i elementet framtill och dra
det framåt förbi präglingen på ugnens innervägg.
3. Elementet faller nu ner.
1
Varning: Tryck inte elementet neråt
med våld! Elementet skulle kunna
gå av.
Rengöring av ugnens tak
Fastsättning av element
1. För tillbaka elementet till ugnens
tak.
2. Dra elementet framåt mot fjäderkraften och för det förbi präglingen.
3. Låt det haka i i hållaren.
4. Sätt tillbaka ugnsstegarna.
1
Varning: Elementet måste på båda
sidorna ligga ovanför präglingen på
ugnens innervägg och vara korrekt
ihakat.
41
Ugnslucka
För rengöring är det möjligt att ta bort ugnsluckan.
Demontering av ugnslucka
1. Öppna ugnsluckan helt.
2. Fäll ut klämspaken på båda luckgångjärnen helt.
3. Ta tag i luckans sidor med båda
händerna och stäng den till ungefär ¾, förbi motståndet.
4. Dra bort luckan från ugnen (försiktigt,: den är tung!).
5. Lägg luckan på ett mjukt, jämnt underlag med utsidan neråt, för att
undvika repor.
Montering av ugnslucka
1. Ta tag i luckans sidor med båda
händerna från handtagssidan sett.
2. Håll luckan i ca 60°vinkel.
3. Skjut in gångjärnen så långt som
möjligt samtidigt i de båda urtagen
till höger och vänster nertill på ugnen.
4. Lyft upp luckan till motståndet och
öppna den sedan helt.
5. Fäll tillbaka klämspaken på båda
gångjärnen till sina ursprungliga lägen.
6. Stäng ugnsluckan.
42
Ugnsluckans glas
1
1
Ugnsluckan är utrustad med tre glasskivor bakom varandra. De innersta
skivorna är borttagbara för att kunna rengöras.
Varning: Utför principiellt följande steg endast på en avhängd ugnslucka! Om luckan är ihängd kan den slå igen och eventuellt skada dig
på grund av att dess vikt minskar när du tar ut glasen.
Observera: Glaset kan spricka vid våld, speciellt mot dess kanter.
Demontering av luckans övre glas
1. Häng av ugnsluckan och lägg den
på ett mjukt och jämnt underlag
med handtaget neråt.
2. Ta tag i den övre glasskivan i den
nedre kanten och skjut den mot fjädertrycket i riktning mot ugnsluckans handtag, tills att den är fri
nertill (á).
3. Lyft upp skivan en aning nertill och
dra ut den (à).
Demontering av luckans mellersta glas
1. Ta tag i den mellersta glasskivan i
den nedre kanten och skjut den i
riktning mot ugnsluckans handtag,
tills att den är fri nertill (á).
2. Lyft upp skivan en aning nertill och
dra ut den (à).
Rengör glasen
43
Montering av luckans mellersta glas
1. För in det mellersta glaset snett
uppifrån i ugnsprofilen på handtagssidan (á).
2. Sänk ner den mellersta glasskivan
och skjut den i riktning mot luckans
underkant tills att det tar emot under den nedre hållaren (à).
Montering av luckans övre glas
1. För in det övre glaset snett uppifrån
i ugnsprofilen på handtagssidan
(á).
2. Sänk ner glasskivan. Lägg skivan
mot fjäderkraften på handtagssidan framför fasthållningsprofilen
på luckans underkant och skjut den
under fasthållningsprofilen (à).
Glasskivan måste sitta fast!
Häng tillbaka ugnsluckan igen
44
Vad gör man när …
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Kokzonerna fungerar inte
Läs bruksanvisningen för inbyggnadshällen
Ugnen värms inte upp
Ugnen är inte tillslagen
Slå till ugnen
Klockan är inte inställd
Ställ in klockan
De nödvändiga inställningarna är inte gjorda
Kontrollera inställningarna
Säkringen i fastighetens el- Kontrollera säkringar. Om
central (säkringsskåpet) har säkringarna utlöser flera
löst ut
gånger, kontakta då en
auktoriserad elinstallatör.
Ugnsbelysningen fungerar
inte
1
3
3
Ugnslampan är trasig
Byt ugnslampa
Vänd Dig till Din fackhandlare eller Elektrolux Service om Du inte
lyckas avhjälpa problemet med ovan angivna åtgärder.
Varning! Reparationer av hällen får endast utföras av en fackman. Felaktiga reparationer kan medföra allvarliga risker för användaren.
Om du på grund av handhavandefel tillkallar kundtjänst-tekniker eller
fackhandlare är deras besök inte kostnadsfritt, inte heller under garantitiden.
Anvisning för ugnar med metallfront:
Det kan, på grund av din ugns kalla front, bildas imma för en kort stund
på luckans innersta glas, efter att luckan öppnats och strax efter bakning eller stekning.
45
Service och reservdelar
Sverige
Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta
Electrolux Service på tel. 0771 - 76 76 76 eller via vår hemsida på
www.aeg-hem.se. Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.
3
Adressen till din närmaste servicestation finner du via www.aeg-hem.se
eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror - service.
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och
hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas
av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp
följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning .................................
Produktnummer ....................................
Serienummer ..........................................
Inköpsdatum ..........................................
Hur och när uppträder felet ?
46
Finland
Service, reservdelsbeställningar och eventuella reparationer får utföras
endast av ett auktoriserat serviceföretag. Information om det närmaste
auktoriserade serviceföretaget får du från numret 0200-2662
(0,1597H/min (0,95 mk/min)+pvm), * eller telefonkatalogens gula sidor "hushållsapparatservice".
För att säkra maskinens klanderfria
funktion skall man vid reparationer
endast använda originala reservdelar.
* När du beställer service eller reservdelar bör du veta produktnummer och modellbeteckning som står
på dataskylten. Skriv up dem här så
har du dem tillhands när du behöver
dem.
Modell: ........................................................
Produktnummer: ...................................
Serienummer: ..........................................
Inköpsdatum: ...........................................
47
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt
skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar,
tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder kronor i
över 150 länder runt hela världen.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg-electrolux.de
© Copyright by AEG
822 927 858-A-240505-02
Med reservation för ändringar
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising