Electrolux | EOC68000X EU ENV06 | Recipe Book | Electrolux EOC68000X EU ENV06 Recipe Book

tabulky, tipy a recepty
Elektrická vestavìná
trouba
We were thinking of you
when we made this product
obsah electrolux 3
Obsah
Recepty kuchaøského pomocníka
Použití, tabulky a tipy
4
41
V tomto návodu pro uživatele se používají následující symboly:
1
3
2
Dùležité informace týkající se Vaší bezpeènosti a informace o ochranì
spotøebièe pøed poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornìní k ochranì životního prostøedí
4 electrolux recepty kuchaøského pomocníka
Recepty kuchaøského
pomocníka
Automatická váha
Doba peèení se stanoví automaticky
zadáním váhy masa.
Nastavení probíhá v krocích po 0,2 kg.
Jídla s Automatická váha
Na displeji se zobrazí úroveò drážek
a uvedená doba trvání nebo koneèný
èas u teploty jádra pro daný
automatický recept.
V kuchaøském pomocníkovi jsou
rùzná jídla rozdìlena do nìkolika
kategorií.
• Vepøové/Telecí
• Hovìzí/Zvìøina/Jehnìèí
• Drùbež
• Ryba
• Dort
• Pizza/Piroh/Chléb
• Dušená/zapékaná jídla
V rámci kategorií se nacházejí vhodné
automatické recepty. S tìmito
automatickými recepty se každé jídlo
dokonale pøipraví. A je jedno, jestli jde o
recept od babièky nebo z kuchaøky.
Volba požadovaných jídel
1. Zapnìte spotøebiè tlaèítkem Zap/Vyp.
Je umístìno v hlavní nabídce.
2. Smìrovými tlaèítky nebo nebo
Podporované vaøení zvolte položku
nabídky, požadovanou kategorii a
recept.
3. Vždy potvrïte pomocí OK.
Vepøová peèenì
Telecí peèenì
Hovìzí peèenì
Peèená zvìøina
Jehnìèí peèenì
Celé kuøe
Celá krùta
Celá kachna
Celá husa
Automatický recept
S automatickými recepty se každé
navržené jídlo dokonale pøipraví.
Na displeji se pro každý automatický
recept zobrazí úroveò drážek a
stanovená doba nebo koneèný èas.
Potøebné pøísady a pokyny k pøípravì
jsou uvedeny v tomto návodu.
recepty kuchaøského pomocníka electrolux 5
Automatická peèicí sonda
Po dosažení nastavené teploty jádra se
trouba vypne.
V ukazateli èasových funkcí se
vypoèítá doba trvání programu.
Vypoèítaný èas se zobrazí po
nìkolika minutách. Doba trvání
programu se neustále novì
vypoèítává a aktualizuje.
Upozornìní: Sonda do masa je horká!
Pøi vytahování zástrèky a špièky hrozí
nebezpeèí popálení!
Jídla s Automatická peèicí sonda
Vepøová peèenì
Hovìzí plátky
Hovìzí na skandinávský zp.
Zadní peèenì ze zvìøiny
Jehnìèí peè., stø. propeè.
Drùbež bez kostí
Celá ryba
6 electrolux recepty kuchaøského pomocníka
Vepøové/Telecí
Vepøová peèenì
Zadání:
Automatická váha. Nastavitelný rozsah
váhy mezi 1000 a 3000 g.
Pøíprava:
Maso okoøeníme podle chuti a vložíme v
žáruvzdorné nádobì do trouby. Pøilijeme
vodu nebo jinou tekutinu tak, aby dno
bylo zakryto na asi 20-40 mm.
Vepøová peèenì
Zadání:
Automatická sonda do masa, teplota
jádra 75 °C.
Pøíprava:
Maso okoøeníme podle chuti, zasuneme
sondu do masa a vložíme v žáruvzdorné
nádobì do trouby.
Vepøové koleno
Pøísady:
• 1 vepøové koleno 0,8-1,2 kg
• 2 lžíce oleje
• 1 lžièka soli
• lžièka sladké papriky
• 1/2 lžièky bazalky
• 1 malá plechovka s žampiony
nakrájenými na plátky
• polévkové zelené koøení
• voda
Pøíprava:
Kùži vepøového kolena kolem dokola
naøízneme. Smícháme dohromady olej,
sùl, papriku a bazalku a touto smìsí
vepøové koleno potøeme. Vložíme ho do
pekáèe a posypeme žampiony. Pøidáme
polévkové zelené koøení a vodu tak, aby
dno bylo zakryto na asi 10-15 mm.
– Peèení v troubì: 160 minut
– Úroveò drážek: 1
recepty kuchaøského pomocníka electrolux 7
Vepøové plecko
Pøísady:
• 1,5 kg mladého vepøového plecka s
kùží
• sùl
• pepø
• 2 lžíce olivového oleje
• 150 g nadrobno nakrájeného celeru
• 1 stonek pórku nakrájeného na plátky
• 1 malá plechovka s nakrájenými
rajèaty
• 250 ml smetany
• 2 oloupané a prolisované stroužky
èesneku
• èerstvý rozmarýn a tymián
Pøíprava:
Kùži proøízneme ostrým nožem do
kosoètverce. Ochutíme solí a pepøem a
osmažíme na olivovém oleji v pekáèi na
plotýnce ze všech stran, pak maso
vyjmeme.
Celer a pórek zpìníme s trochou oleje v
pekáèi, pak pøidáme rajèata, šlehaèku,
stroužky èesneku, rozmarýn a tymián,
zamícháme a vložíme vepøové plecko.
Pekáè dáme do trouby.
– Peèení v troubì: 130 minut
– Úroveò drážek: 1
Telecí peèenì
Zadání:
Automatická váha. Nastavitelný rozsah
váhy mezi 1000 a 3000 g.
Pøíprava:
Maso okoøeníme podle chuti a vložíme v
žáruvzdorné nádobì do trouby. Pøilijeme
vodu nebo jinou tekutinu tak, aby dno
bylo zakryto na asi 10-20 mm. Zakryjeme
víkem.
Telecí koleno
Pøísady:
• 1 zadní telecí koleno 1,5-2 kg
• 4 plátky vaøené šunky
• 2 lžíce oleje
• 1 lžièka soli
• 1 lžièka sladké papriky
• 1/2 lžièky bazalky
• 1 malá plechovka s žampiony
nakrájenými na plátky
• polévkové zelené koøení
• voda
Pøíprava:
Na telecím koleni udìláme kolem dokola
8 záøezù. Ètyøi plátky vaøené šunky
rozkrojíme na poloviny a zasuneme do
záøezù. Olej, sùl, papriku a bazalku
smícháme dohromady a koleno jimi
potøeme. Telecí koleno vložíme do
pekáèe a posypeme žampiony. Pøidáme
polévkové zelené koøení a vodu tak, aby
dno bylo zakryto na asi
10-15 mm.
– Peèení v troubì: 160 minut
– Úroveò drážek: 1
8 electrolux recepty kuchaøského pomocníka
Telecí ossobuco
Pøísady/Pøíprava:
• 4 lžíce másla na smažení
• 4 pláty telecích nožièek, asi 3-4 cm
silné (krájené šikmo ke kosti)
• 4 støední mrkve nakrájené na malé
kostièky
• 4 stonky øepíkatého celeru nakrájené
na malé kostièky
• 1 kg zralých rajèat oloupeme,
rozkrojíme na pùlky, odstraníme
jadérka a nakrájíme na kostky
• 1 svazek petržele omyjeme a
nasekáme nahrubo
• 4 lžíce másla
• 2 lžíce mouky na obalení
• 6 lžic olivového oleje
• 250 ml bílého vína
• 250 ml hovìzího vývaru
• 3 støední cibule oloupeme a
nasekáme najemno
• Oloupeme 3 stroužky èesneku a
nakrájíme je na jemné plátky.
• 1/2 lžièky tymiánu a 1/2 lžièky
oregana
• 2 bobkové listy
• 2 høebíèky
• sùl, umletý èerný pepø
Pøíprava:
V pekáèi rozpustíme 4 lžíce másla a
podusíme v nìm zeleninu. Zeleninu
vyjmeme z pekáèe.
Pláty telecích nožièek omyjeme,
osušíme, okoøeníme a potom obalíme v
mouce. Pøebyteènou mouku oklepeme.
Ohøejeme olivový olej a maso osmažíme
pøi støední teplotì dozlatova. Maso
vyjmeme a z pekáèe slijeme zbylý olivový
olej.
Zbytky z peèení v pekáèi zalijeme 250 ml
vína, dáme do hrnce a trochu povaøíme.
Pøilijeme 250 ml hovìzího vývaru a
pøidáme petržel, tymián, oregano a na
kostièky nakrájená rajèata. Ochutíme solí
a pepøem. Ještì jednou povaøíme.
Zeleninu vložíme do pekáèe, na ni
položíme maso a pøelijeme omáèkou.
Pekáè zakryjeme poklièkou a vložíme do
trouby.
– Peèení v troubì: 120 minut
– Úroveò drážek: 1
recepty kuchaøského pomocníka electrolux 9
Plnìné telecí hrudí
Pøísady:
• 1 houska
• 1 vejce
• 200 g mletého masa
• sùl, pepø
• 1 nasekaná cibule
• nasekaná petržel
• 1 kg telecího hrudí (s vyøíznutou
kapsou)
• polévkové zelené koøení
• 50 g slaniny
• 250 ml vody
Pøíprava:
Housky namoèíme a pak je vymaèkáme.
Potom je smícháme s vejcem, mletým
masem, solí, pepøem, nasekanou cibulí a
petrželí.
Telecí hrudí (s vyøíznutou kapsou)
ochutíme koøením a kapsu naplníme
masovou smìsí. Pak otvor zašijeme.
Telecí hrudí vložíme do pekáèe, pøidáme
polévkové zelené koøení, slaninu a vodu.
– Peèení v troubì: 100 minut
– Úroveò drážek: 1
Sekaná
Pøísady:
• 2 suché housky
• 1 cibule
• 3 lžíce nasekané petrželky
• 750 g míchaného mletého masa
• 2 vejce
• sùl, pepø a paprika
• proužky slaniny
Pøíprava:
Suché housky namoèíme ve vodì a
vysušíme. Oloupeme cibuli a nasekáme
nadrobno, potom podusíme a pøidáme
nasekanou petrželku.
Smícháme dohromady mleté maso,
vejce, suché housky a cibule. Vložíme do
pekáèe spolu se solí, pepøem a paprikou
podle chuti a obložíme proužky slaniny.
Pøilijeme trochu vody a dáme do trouby.
– Peèení v troubì: 70 minut
– Úroveò drážek: 1
10 electrolux recepty kuchaøského pomocníka
Hovìzí/Zvìøina/Jehnìèí
Hovìzí plátky
Zadání:
Automatická sonda do masa, teplota
jádra pro:
Málo propeèené 50 °
Støednì 65 °C
Propeèené 70 °C
Pøíprava:
Maso okoøeníme podle chuti, zasuneme
sondu do masa a vložíme v žáruvzdorné
nádobì do trouby.
Hovìzí na skandinávský zp.
(ne pøíliš dohnìda)
Zadání:
Automatická sonda do masa, teplota
jádra pro:
Málo propeèené 50 °
Støednì 65 °C
Propeèené 70 °C
Pøíprava:
Maso okoøeníme podle chuti, zasuneme
sondu do masa a vložíme v žáruvzdorné
nádobì do trouby.
Hovìzí peèenì
Zadání:
Automatická váha. Nastavitelný rozsah
váhy mezi 1000 a 3000 g.
Pøíprava:
Maso okoøeníme podle chuti a vložíme v
žáruvzdorné nádobì do trouby. Pøilijeme
vodu nebo jinou tekutinu tak, aby dno
bylo zakryto na asi 10-20 mm. Zakryjeme
víkem.
Marinované hovìzí
Marinování:
• 1 l vody
• 500 ml vinného octa
• 2 lžièky soli
• 15 zrnek pepøe
• 15 plodù jalovce
• 5 bobkových listù
• 2 svazeèky polévkového zeleného
koøení
povaøíme dohromady a pak necháme
vychladit
• 1,5 kg hovìzí peèenì
polijeme marinádou tak, až je zcela
zakrytá a necháme marinovat 5 dní
Pøísady k peèení:
• sùl
• pepø
• polévkové zelené koøení z marinády
Pøíprava:
Hovìzí peèeni vyjmeme z marinády a
vysušíme. Ochutíme solí a pepøem a
zprudka opeèeme v pekáèi na plotýnce
ze všech stran, pøidáme trochu
polévkového zeleného koøení z
marinády.
K peèeni pøidáme marinádu tak, aby dno
bylo zakryto na asi
10-15 mm. Pekáè zakryjeme poklièkou a
vložíme do trouby.
– Peèení v troubì: 150 minut
– Úroveò drážek: 1
recepty kuchaøského pomocníka electrolux 11
Zadní peèenì ze zvìøiny
Zadání:
Automatická sonda do masa, teplota
jádra 70 °C.
Pøíprava:
Maso okoøeníme podle chuti, zasuneme
sondu do masa a vložíme do
žáruvzdorné nádoby do trouby.
Peèená zvìøina
Zadání:
Automatická váha. Nastavitelný rozsah
váhy mezi 1000 a 3000 g.
Pøíprava:
Maso vložíme v žáruvzdorné nádobì do
trouby a okoøeníme podle chuti. Pøilijeme
vodu nebo jinou tekutinu tak, aby dno
bylo zakryto na asi 10-20 mm. Zakryjeme
víkem.
Králík
Pøísady:
• 2 prošpikované králièí høbety
• 6 plodù jalovce (rozdrcených)
• sùl a pepø
• 30 g rozpuštìného másla
• 125 ml kyselé smetany
• polévkové zelené koøení
Pøíprava:
Do králièích høbetù vetøeme rozdrcené
plody jalovce, osolíme a opepøíme a
potøeme rozpuštìným máslem.
Položíme je do pekáèe, pøelijeme
kyselou smetanou a pøidáme polévkové
zelené koøení.
– Peèení v troubì: 35 minut
– Úroveò drážek: 1
Králièí peèenì s hoøèicí
Pøísady:
• 2 králíci, po 800 g
• sùl a pepø
• 2 lžíce olivového oleje
• 2 nahrubo nasekané cibule
• 50 g slaniny nakrájené na kostièky
• 2 lžíce mouky
• 375 ml kuøecího vývaru
• 125 ml bílého vína
• 1 lžièka èerstvého tymiánu
• 125 ml smetany
• 2 lžíce dijonské hoøèice
Pøíprava:
Králíky rozdìlíme na 8 stejnì velkých
èástí, ochutíme solí a pepøem, vložíme do
pekáèe a na plotýnce osmáhneme.
Pak kousky králíka vyjmeme a opražíme
dozlatova cibuli a slaninu. Posypeme
moukou a zamícháme. Vmícháme kuøecí
vývar, bílé víno a tymián a povaøíme.
Pøidáme smetanu a dijonskou hoøèici,
vložíme kusy masa, zakryjeme poklièkou
a potom dáme do trouby.
– Peèení v troubì: 90 minut
– Úroveò drážek: 1
12 electrolux recepty kuchaøského pomocníka
Kanèí
Marinování:
• 1,5 l èerveného vína
• 150 g celerové hlízy
• 150 g mrkví
• 2 cibule
• 5 bobkových listù
• 5 høebíèkù
• 2 svazeèky polévkového zeleného
koøení
povaøíme dohromady a pak necháme
vychladit.
• 1,5 kg kanèí peèenì (plec)
polijeme marinádou tak, až je zcela
zakrytá a necháme marinovat 3 dny.
Pøísady k peèení:
• sùl
• pepø
• polévkové zelené koøení z marinády
• 1 malá plechovka lišek
Pøíprava:
Kanèí vyjmeme z marinády a vysušíme.
Ochutíme solí a pepøem a opeèeme v
pekáèi na plotýnce ze všech stran.
Pøidáme lišky a trochu polévkového
zeleného koøení z marinády.
K peèeni pøidáme marinádu tak, aby dno
bylo zakryto na asi
10-15 mm. Pekáè zakryjeme poklièkou a
vložíme do trouby.
– Peèení v troubì: 140 minut
– Úroveò drážek: 1
Jehnìèí peèenì
Zadání:
Automatická váha. Nastavitelný rozsah
váhy mezi 1000 a 3000 g.
Pøíprava:
Maso okoøeníme podle chuti a vložíme v
žáruvzdorné nádobì do trouby. Pøilijeme
vodu nebo jinou tekutinu tak, aby dno
bylo zakryto na asi 10-30 mm.
Jehnìèí peè., stø. propeè.
Zadání:
Automatická sonda do masa, teplota
jádra 70 °C.
Pøíprava:
Maso okoøeníme podle chuti, zasuneme
sondu do masa a vložíme v žáruvzdorné
nádobì do trouby.
Jehnìèí kýta
Pøísady:
• 2,7 kg jehnìèí kýty
• 30 ml olivového oleje
• sùl
• pepø
• 3 stroužky èesneku
• 1 svazek èerstvého rozmarýnu (nebo
1 lžièka sušeného)
• voda
Pøíprava:
Jehnìèí kýtu omyjeme a osušíme
dosucha, potøeme olivovým olejem a
provedeme nìkolik záøezù. Ochutíme solí
a pepøem. Oloupeme 3 stroužky
èesneku, nakrájíme je na plátky a
zasuneme spolu s rozmarýnem do
záøezù v peèeni.
Jehnìèí kýtu vložíme do pekáèe a
pøilijeme vodu tak, aby dno bylo zakryto
na asi 10-15 mm.
– Peèení v troubì: 165 minut
– Úroveò drážek: 1
recepty kuchaøského pomocníka electrolux 13
Drùbež
Celé kuøe
Zadání:
Automatická váha. Nastavitelný rozsah
váhy mezi 900 a 2100 g.
Pøíprava:
Kuøe vložíme do žáruvzdorné nádoby a
okoøeníme podle chuti.
Po 30 minutách obrátíme. Trouba nás
sama upozorní.
Celá krùta
Zadání:
Automatická váha. Nastavitelný rozsah
váhy mezi 1700 a 4700 g.
Pøíprava:
Telecí høbet vložíme do žáruvzdorné
nádoby a okoøeníme podle chuti. Po 30
minutách obrátíme. Trouba nás sama
upozorní.
Celá kachna
Zadání:
Automatická váha. Nastavitelný rozsah
váhy mezi 1500 a 3300 g.
Pøíprava:
Kachnu vložíme do žáruvzdorné nádoby
do trouby a okoøeníme podle chuti. Po 30
minutách obrátíme. Trouba nás sama
upozorní.
Celá husa
Zadání:
Automatická váha. Nastavitelný rozsah
váhy mezi 2300 a 4700 g.
Pøíprava:
Husu vložíme do žáruvzdorné nádoby do
trouby a okoøeníme podle chuti. Po 30
minutách obrátíme. Trouba nás sama
upozorní.
Drùbež bez kostí
Zadání:
Automatická sonda do masa, teplota
jádra 75 °C.
Pøíprava:
Krùtí prsa (bez kostí) okoøeníme podle
chuti, zasuneme sondu do masa a
vložíme do žáruvzdorné nádoby do
trouby.
14 electrolux recepty kuchaøského pomocníka
Kuøecí stehna
Pøísady:
• 4 kuøecí stehna po 250 g
• 250 g smetany
• 125 ml smetany
• 1 lžièka soli
• 1 lžièka papriky
• 1 lžièka curry
• 1/2 lžièky pepøe
• 250 g nakrájených žampionù z
plechovky
• 20 g mouky
Pøíprava:
Kuøecí stehna oèistíme a položíme do
pekáèe. Smícháme dohromady další
pøísady a nalijeme na kuøecí stehna.
– Peèení v troubì: 55 minut
– Úroveò drážek: 1
Coq au Vin
Pøísady/Pøíprava:
• 1 kuøe
• sùl
• pepø
• 1 lžíce mouky
• 50 g margarínu
• 500 ml bílého vína
• 500 ml drùbežího vývaru
• 4 lžíce sojové omáèky
• 1/2 svazeèku petržele
• 1 vìtvièka tymiánu
• 150 g slaniny nakrájené na kostièky
• 250 g hnìdých žampionù, oèištìných
a nakrájených na ètvrtky
• 12 oloupaných šalotek
• 2 stroužky èesneku, oloupané a
prolisované
Pøíprava:
Oèistíme kuøe, ochutíme solí a pepøem a
poprášíme moukou.
V pekáèi na plotýnce ohøejeme margarín
a ze všech stran na nìm kuøe zprudka
opeèeme. Pøilijeme bílé víno, drùbeží
vývar a sojovou omáèku a necháme
povaøit.
Pøidáme petržel, vìtvièku tymiánu,
kostièky slaniny, šalotku a stroužky
èesneku.
Ještì jednou necháme povaøit,
zakryjeme poklièkou a dáme do trouby.
– Peèení v troubì: 55 minut
– Úroveò drážek: 1
recepty kuchaøského pomocníka electrolux 15
Peè.kachna na pomeranèích
Pøísady/Pøíprava:
• 1 kachna (1,6 až 2,0 kg)
• sùl
• pepø
• Vybereme jadérka ze 3 pomeranèù a
nakrájíme na malé kostièky.
• 1/2 lžièky soli
• 2 pomeranèe k vymaèkání
• 150 ml sherry
Pøíprava:
Kachnu oèistíme, ochutíme solí a pepøem
a potøeme št’ávou z jednoho pomeranèe.
Kachnu naplníme osolenými kostièkami
pomeranèe a sešijeme.
Položíme ji do pekáèe høbetem nahoru.
Pomeranèe vymaèkáme, smícháme se
sherry a vzniklou smìsí kachnu
pøelijeme.
Kachnu dáme do trouby a za 30 minut ji
obrátíme, upozorní nás na to zvukový
signál.
– Peèení v troubì: 90 minut
– Úroveò drážek: 1
Plnìné kuøe
Pøísady/Pøíprava:
• 1 kuøe 1,2 kg (s vnitønostmi)
• 1 lžíce oleje
• 1 lžièka soli
• 1/4 lžièky papriky
• 50 g strouhanky
• 3-4 lžíce mléka
• 1 nasekaná cibule
• 1 svazek petržele, nasekané
• 20 g másla
• 1 vejce
• sùl a pepø
Pøíprava:
Kuøe oèistíme a osušíme. Olej, sùl a
papriku smícháme a vetøeme do kuøete.
Náplò: Smícháme strouhanku s mlékem.
Nasekanou cibuli, petržel a máslo dáme
na pánev a podusíme. Srdce, játra a
žaludek nakrájíme nadrobno a pøidáme k
nim vejce. Pak všechno smícháme
dohromady a ochutíme solí a pepøem.
Kuøe vložíme do pekáèe høbetem nahoru
a za 30 minut ho obrátíme, upozorní nás
na to zvukový signál.
– Peèení v troubì: 90 minut
– Úroveò drážek: 1
16 electrolux recepty kuchaøského pomocníka
Ryba
Celá ryba
Zadání:
Automatická sonda do masa, teplota
jádra 70 °C.
Pøíprava:
Rybu okoøeníme podle chuti, zasuneme
sondu do masa a vložíme
v žáruvzdorné nádobì do trouby.
Rybí filé
Pøísady:
• 600-700 g filetù z candáta, lososa,
nebo pstruha
• 150 g nastrouhaného sýra
• 250 ml smetany
• 50 g strouhanky
• 1 èajová lžièka estragonu
• nasekaná petržel
• sùl, pepø
• citrón
• máslo
Pøíprava:
Rybí filé pokapeme citrónem a necháme
odležet. Pak osušíme pøebyteènou št’ávu
kuchyòským papírem. Po obou stranách
je osolíme a okoøeníme.
Rybí filé vložíme do máslem vymazané
žáruvzdorné formy.
Smícháme dohromady nastrouhaný sýr,
smetanu, strouhanku, estragon a
nasekanou petrželku. Vzniklou smìs
ihned rozdìlíme na filety a vše ještì
posypeme vloèkami másla.
– Peèení v troubì: 35 minut
– Úroveò drážek: 3
Treska
Pøísady:
• 800 g tresek
• 2 lžíce olivového oleje
• 2 velké cibule
• 6 oloupaných stroužkù èesneku
• 2 stonky pórku
• 6 èervených paprik
• 1/2 plechovky s nakrájenými rajèaty
• 200 ml bílého vína
• 200 ml rybího vývaru
• pepø, sùl, tymián, oregano
Pøíprava:
Tresky pøes noc namoèíme. Další den z
nich slijeme vodu, dáme je do hrnce s
èerstvou vodou, postavíme na plotýnku a
povaøíme. Sejmeme hrnec z plotýnky a
necháme vychladit.
Do pánve nalijeme olivový olej a
zahøejeme. Oloupeme cibule, nakrájíme
je na jemné plátky, oloupané stroužky
èesneku rozdrtíme, pórek nakrájíme na
koleèka a omyjeme. Vše vložíme na
horký tuk a krátce osmažíme. Z papriky
odstraníme semínka a nakrájíme ji na
proužky. Dáme do pánve s nakrájenými
rajèaty.
Pøidáme bílé víno a rybí vývar a necháme
trochu podusit. Ochutíme pepøem, solí,
tymiánem a oreganem a necháme v
pánvi vaøit dalších 15 minut.
Vychladlé tresky vyjmeme z hrnce a
vysušíme pot’ukáním kuchyòským
papírem. Odstraníme kùži, kosti a
všechny ploutve. Ryby rozdìlíme na
menší kousky, smícháme se zeleninou a
vložíme do žáruvzdorné formy.
– Peèení v troubì: 30 minut
– Úroveò drážek: 1
recepty kuchaøského pomocníka electrolux 17
Ryba obalená v soli
Pøísady:
• celá ryba, cca. 1,5-2 kg
• 2 neošetøené citróny
• 1 hlíza fenyklu
• 4 èerstvé tymiánové vìtvièky
• 3 kg kamenné soli
Pøíprava:
Rybu oèistíme a z obou stran potøeme
neošetøenými citróny.
Hlízu fenyklu nakrájíme na slabé plátky a
naplníme jimi rybu spolu s èerstvými
tymiánovými plátky.
Polovinu soli nasypeme do nádoby a
rybu na ni položíme. Zbývající pùlku soli
nasypeme na rybu a silnì pøitiskneme.
– Peèení v troubì: 55 minut
– Úroveò drážek: 1
Plnìná oliheò (calamari)
Pøísady:
• 1 kg støednì velká oèištìná oliheò
• 1 velká cibule
• 2 lžíce olivového oleje
• 90 g dlouhozrnné rýže
• 4 lžíce piniových jadérek
• 4 lžíce korintek (rozinek)
• 2 lžíce nasekané petrželky
• sùl, pepø
• št’áva z citrónu
• 4 lžíce olivového oleje
• 150 ml vína
• 500 ml rajèatové št’ávy
Pøíprava:
Do olihnì vetøeme velké množství soli a
potom ji omyjeme pod tekoucí vodou.
Cibuli oloupeme, nasekáme najemno a
necháme zesklovatìt na dvou lžících
olivového oleje. Pøidáme k ní
dlouhozrnnou rýži, piniová jadérka,
korintky a nasekanou petrželku a
ochutíme solí, pepøem a št’ávou z
jednoho citrónu.
Oliheò bohatì naplníme vzniklou smìsí a
otvor zašijeme.
Do pekáèe nalijeme ètyøi lžíce olivového
oleje a oliheò prudce osmažíme na
plotýnce, pøidáme víno a rajèatovou
št’ávu.
Pekáè zakryjeme poklièkou a vložíme do
trouby.
– Peèení v troubì: 60 minut
– Úroveò drážek: 1
18 electrolux recepty kuchaøského pomocníka
Dušená ryba
Pøísady:
• 400 g brambor
• 2 svazeèky jarních cibulek
• 2 stroužky èesneku
• 1 malá plechovka s nakrájenými
rajèaty
• 4 lososové filety
• št’áva z 1 citrónu
• sùl a pepø
• 75 ml zeleninového vývaru
• 50 ml bílého vína
• 1 èerstvé vìtvièky rozmarýnu
• 1/2 svazeèek èerstvého tymiánu
Pøíprava:
Brambory omyjeme, oloupeme,
nakrájíme na ètvrtky a povaøíme 25 minut
ve slané vodì, pak je ochutíme koøením
a nakrájíme na plátky.
Omyjeme jarní cibulky a nakrájíme je na
slabé plátky. Oloupeme stroužky
èesneku a nakrájíme na kousky. Cibuli a
pórek smícháme s nakrájenými rajèaty.
Lososové filety pokapeme št’ávou z 1
citrónu a necháme odležet. Potom je
vysušíme a ochutíme solí a pepøem.
Smícháme zeleninu a brambory a
vložíme do vymaštìné žáruvzdorné
formy, okoøeníme a na smìs položíme
lososa.
Zalijeme zeleninovým vývarem a bílým
vínem, posypeme rozmarýnem a
tymiánem.
– Peèení v troubì: 30 minut
– Úroveò drážek: 3
Anèovièky s bramborem
Pøísady:
• 8-10 brambor
• 2 cibule
• 125 g filetù anèovièek
• 300 ml smetany
• 2 lžíce strouhanky
• pepø
• èerstvý nasekaný tymián
• 2 lžíce másla
Pøíprava:
Brambory omyjeme, oloupeme a
nakrájíme na jemné proužky. Cibule
oloupeme a nakrájíme na proužky.
Žáruvzdornou formu na nákyp
vymastíme máslem. Vložíme do ní tøetinu
brambor a cibulí. Na nì položíme
polovinu filetù anèovièek a pøekryjeme
další tøetinou cibule a brambor. Zbytek
filetù anèovièek rozložíme na tuto vrstvu.
Pak položíme opìt cibule a brambory,
pøièemž poslední vrstva by mìly být
brambory.
Posypeme pepøem a nasekaným
tymiánem.
Nákyp ještì pøelijeme solným lákem z
anèovièek a pøidáme smetanu.
Posypeme strouhankou a vloèkami
másla.
– Peèení v troubì: 60 minut
– Úroveò drážek: 3
recepty kuchaøského pomocníka electrolux 19
Dort
Švédský koláè
Citrónový koláè
Pøísady:
• 5 vajec
• 340 g cukru
• 100 g rozpuštìného másla
• 360 g mouky
• 1 sáèek prášku do peèiva
• 1 sáèek vanilkového cukru
• 1 špetka soli
• 200 ml studené vody
Dále:
kulatá zavírací forma 28 cm,
èerný plech, dno vyložené papírem na
peèení
Tìsto:
• 250 g másla
• 200 g cukru
• 1 sáèek vanilkového cukru
• 1 špetka soli
• 4 vejce
• 150 g mouky
• 150 g škrobu
• 1 zarovnaná lžièka prášku do peèiva
• nastrouhaná kùra ze 2 citrónù
Na polevu:
• 125 citrónové št’ávy
• 100 g práškového cukru
Dále:
• èerná podélná forma, 30 cm dlouhá
• margarín na vymazání
• strouhanka na vysypání
Pøíprava:
Máslo, cukr, citrónovou kùru, vanilkový
cukr a sùl dáme do mísy a utøeme do
pìny. Potom pøidáváme po jednom vejce
a znovu tøeme do pìny.
Do vzniklé pìny pøidáme mouku
smíchanou s práškem do peèiva a mléko
a lehce zamícháme.
Tìsto rozetøeme do vymaštìné a
vysypané formy, uhladíme a postavíme
do trouby.
Po upeèení smícháme citrónovou št’ávu
s práškovým cukrem. Upeèený koláè
vyklopíme na alobalovou fólii.
Fólii vytáhnìme po stranách koláèe tak
vysoko, aby poleva nemohla vytéct ven.
Koláè napíchneme špejlí a štìtcem
naneseme polevu.
Polevu necháme nìjakou dobu vsakovat.
– Peèení v troubì: 75 minut
– Úroveò drážek: 1
Pøíprava:
Cukr, vejce, vanilkový cukr a sùl dáme do
mísy a 5 minut tøeme do pìny. Pak
pøilijeme rozpuštìné máslo a
zamícháme.
Do vzniklé pìny pøidáme mouku
smíchanou s práškem do peèiva a
zamícháme.
Nakonec pøilijeme studenou vodu a vše
dobøe promícháme. Tìsto dáme do
formy, uhladíme a vložíme do trouby.
– Peèení v troubì: 55 minut
– Úroveò drážek: 1
20 electrolux recepty kuchaøského pomocníka
Sušenky
Pøísady:
• 4 vejce
• 2 lžíce horké vody
• 50 g cukru
• 1 sáèek vanilkového cukru
• 1 špetka soli
• 100 g cukru
• 100 g mouky
• 100 g škrobu
• 2 rovné lžièky prášku do peèiva
Dále:
• kulatá zavírací forma 28 cm,
• dno vyložte papírem na peèení
Pøíprava:
Oddìlíme vajeèné žloutky a bílky. Žloutek
smícháme s horkou vodou, 50 g cukru,
vanilkovým cukrem a solí.
Vajeèný bílek ušleháme do tuha se 100
g cukru.
Mouku, škrob a prášek do peèiva
prosijeme dohromady.
Vajeèný bílek a žloutek opatrnì
smícháme dohromady. Nakonec opatrnì
vmícháme mouènou smìs. Tìsto dáme
do formy, uhladíme a vložíme do trouby.
– Peèení v troubì: 30 minut
– Úroveò drážek: 3
Tvarohový koláè
Tìsto:
• 150 g mouky
• 70 g cukru
• 1 sáèek vanilkového cukru
• 1 vejce
• 70 g mìkkého másla
Sýrový krém:
• 3 bílky
• 50 g rozinek
• 2 lžíce rumu
• 750 g nízkotuèného tvarohu
• 3 žloutky
• 200 g cukru
• št’áva z 1 citrónu
• 200 g smetany
• 1 sáèek pudinkového prášku s
vanilkovou pøíchutí
Dále:
• èerná zavírací kruhová forma o
prùmìru 26 cm, vymazaná
Pøíprava:
Do mísy prosejeme mouku. Pøidáme
další pøísady a ruèním šlehaèem
zpracujeme tìsto. Hotové tìsto necháme
v chladnièce 2 hodiny odpoèinout.
Asi 2/3 tìsta vyložíme vymaštìné dno
zavírací formy a propícháme ho
nìkolikrát vidlièkou.
Ze zbytku tìsta vytvarujeme 3 cm vysoký
okraj.
Vajeèné bílky ušleháme dotuha ruèním
šlehaèem. Rozinky umyjeme, necháme
je dobøe odkapat, pokapeme je rumem a
necháme nasáknout.
Nízkotuèný tvaroh, žloutek, cukr,
citrónovou št’ávu, smetanu a pudinkový
prášek dáme do mísy a dobøe
promícháme.
Nakonec opatrnì vmícháme do
tvarohové smìsi sníh z bílkù a rozinky.
– Peèení v troubì: 85 minut
– Úroveò drážek: 1
recepty kuchaøského pomocníka electrolux 21
Biskupský chlebíèek
Pøísady:
• 200 g másla
• 200 g cukru
• 1 sáèek vanilkového cukru
• 1 špetka soli
• 3 vejce
• 300 g mouky
• 1/2 sáèku prášku do peèiva
• 125 g korintek
• 125 g rozinek
• 60 g nasekaných mandlí
• 60 g kandované citrónové nebo
pomeranèové kùry
• 60 g nasekaných kandovaných tøešní
• 70 g celých oloupaných mandlí
Dále:
• èerná zavírací forma o prùmìru 24
cm
• margarín na vymazání
• strouhanka na vysypání
Pøíprava:
Máslo, cukr, vanilkový cukr a sùl dáme
do mísy a utøeme do pìny. Potom
pøidáme po jednom vejce a znovu
utøeme do pìny.
Do vzniklé pìny pøisypeme mouku
smíchanou s práškem do peèiva a lehce
zamícháme.
Do smìsi vmícháme ještì ovoce.
Pøipravenou formu vyložíme tìstem tak,
aby okraje byly vytažené o nìco výše než
støed. Okraj a støed koláèe posypeme
celými oloupanými mandlemi. Koláè
vložíme do trouby.
– Peèení v troubì: 100 minut
– Úroveò drážek: 1
Koláè s drobenkou
Tìsto:
• 375 g mouky
• 20 g droždí
• 150 ml vlažného mléka
• 60 g cukru
• 1 špetka soli
• 2 žloutky
• 75 g mìkkého másla
Na drobenku:
• 200 g cukru
• 200 g másla
• 1 lžièka skoøice
• 350 g mouky
• 50 g nastrouhaných oøechù
• 30 g rozpuštìného másla
Pøíprava:
Do mísy prosijeme mouku a uprostøed
udìláme dùlek. Droždí rozdrobíme,
dáme do dùlku, smícháme s mlékem a
trochou mouky z okraje, poprášíme
moukou a necháme tak dlouho kynout
na teplém místì, až je mouka naprášená
na kvásku popraskaná.
Na okraj mouky dáme cukr, žloutek,
máslo a sùl. Všechny pøísady zpracujeme
na vláèné kynuté tìsto.
Tìsto necháme na teplém místì vykynout
do dvojnásobné výšky. Tìsto vyválíme,
položíme na vymaštìný plech a necháme
dál kynout.
Do mísy vložíme cukr, máslo a skoøici a
dobøe promícháme.
Pøidáme mouku a oøechy a hnìtením
zpracujeme na drobenku. Vykynuté tìsto
potøeme máslem a rovnomìrnì
posypeme drobenkou.
– Peèení v troubì: 35 minut
– Úroveò drážek: 3
22 electrolux recepty kuchaøského pomocníka
Máslový pletenec
Pøísady:
• 750 g mouky
• 30 g droždí
• 400 ml vlažného mléka
• 10 g cukru
• 15 g soli
• 1 vejce
• 100 g mìkkého másla
Na dokonèení:
• 1 žloutek
• trocha mléka
Pøíprava:
Do mísy prosijeme mouku a uprostøed
udìláme dùlek. Droždí rozdrobíme,
dáme do dùlku, smícháme s mlékem a
trochou cukru a trochou mouky z okraje,
poprášíme moukou a necháme tak
dlouho kynout na teplém místì, až je
mouka naprášená na kvásku
popraskaná.
Zbytek cukru, soli, vejce a másla dáme
na okraj mouky. Všechny pøísady
zpracujeme na vláèné kynuté tìsto.
Tìsto necháme na teplém místì vykynout
do dvojnásobné výšky.
Pak odvážíme tøi stejnì velké díly tìsta a
vytvarujeme do jednoho pramene. Ze tøí
kusù tìsta upleteme cop.
Nyní necháme zakryté ještì pùl hodiny
kynout. Povrch copu potøeme smìsí ze
žloutku a mléka a vložíme do trouby.
– Peèení v troubì: 50 minut
– Úroveò drážek: 3
Vánoèka
Tìsto:
• 650 g mouky
• 20 g droždí
• 200 ml vlažného mléka
• 40 g cukru
• sùl
• 5 žloutkù
• 200 g mìkkého másla
Náplò:
• 250 g nasekaných oøechù
• 20 g strouhanky
• 1 lžièka mletého zázvoru
• 50 ml mléka
• 60 g medu
• 30 g rozpuštìného másla
• 20 ml rumu
Na dokonèení:
• 1 žloutek
• trocha mléka
• 50 g nastrouhaných mandlí
Pøíprava:
Do mísy prosijeme mouku a uprostøed
udìláme dùlek. Droždí rozdrobíme,
dáme do dùlku, smícháme s mlékem a
trochou cukru a mouky z okraje,
poprášíme moukou a necháme tak
dlouho kynout na teplém místì, až je
mouka naprášená na kvásku
popraskaná.
Zbytek cukru dáme na okraj mouky.
Všechny pøísady zpracujeme na vláèné
kynuté tìsto. Tìsto necháme na teplém
místì vykynout do dvojnásobné výšky.
Na náplò smícháme dohromady všechny
pøísady. Tìsto rozdìlíme na tøi stejné díly
a vyválíme na podlouhlé obdélníky. Na
každý obdélník dáme tøetinu náplnì a
kusy tìsta stoèíme dohromady.
Ze tøí kusù tìsta upleteme cop. Povrch
copu potøeme smìsí ze žloutku a mléka
a posypeme ho nastrouhanými
mandlemi.
– Peèení v troubì: 55 minut
– Úroveò drážek: 3
recepty kuchaøského pomocníka electrolux 23
Kulatý koláè
Pøísady:
• 500 g mouky
• 1 sáèek suchého droždí
• 80 g práškového cukru
• 150 g másla
• 3 vejce
• 2 rovné lžièky soli
• 150 ml vlažného mléka
• 70 g rozinek (1 hodinu pøedem
naložte do 20 ml tøešòovky)
Na dokonèení:
• 50 g celých oloupaných mandlí
Pøíprava:
Mouku, suché droždí, práškový cukr,
máslo, vejce, sùl a mléko dáme do mísy
a zpracujeme na hladké tìsto. Tìsto v
míse zakryjeme a necháme kynout 1
hodinu.
Do tìsta ruènì zapracujeme naložené
rozinky.
Jednotlivé mandle vložíme do každé
prohlubnì vymazané a moukou
vysypané formy na kulatý koláè. Pak
vytvarujeme tìsto do tvaru váleèku,
vložíme do formy a ještì jednou
necháme 45 minut zakryté kynout.
– Peèení v troubì: 60 minut
– Úroveò drážek: 1
Ovocný Savarin
Tìsto:
• 350 g mouky
• 1 sáèek suchého droždí
• 75 g cukru
• 100 g másla
• 5 žloutkù
• 1/2 lžièky soli
• 1 sáèek vanilkového cukru
• 125 ml teplého mléka
Po upeèení:
• 375 ml vody
• 200 g cukru
• 100 ml švestkové št’ávy nebo 100 ml
pomeranèového likéru
Pøíprava:
Mouku, suché droždí, cukr, máslo,
žloutek, sùl, vanilkový cukr a mléko dáme
do mísy a zpracujeme na hladké kynuté
tìsto. Tìsto v míse zakryjeme a necháme
kynout 1 hodinu. Pak ho vložíme ho do
vymaštìné formy na bábovku a ještì
jednou necháme 45 minut zakryté
kynout.
– Peèení v troubì: 35 minut
– Úroveò drážek: 1
Po upeèení:
Povaøíme vodu a cukr a necháme
vychladit.
K cukrové vodì pøilijeme švestkovou
št’ávu nebo pomeranèový likér a vše
dobøe promícháme.
Vychladlý koláè nìkolikrát propíchneme
párátkem a necháme rovnomìrnì
nasáknout vytvoøenou smìsí.
24 electrolux recepty kuchaøského pomocníka
Brownies - èok. sušenky
Pøísady:
• 250 g nahoøklé èokolády
• 250 g másla
• 375 g cukru
• 2 sáèky vanilkového cukru
• 1 špetka soli
• 5 lžic vody
• 5 vajec
• 375 g jader vlašských oøechù
• 250 g mouky
• 1 lžièka prášku do peèiva
Pøíprava:
Nahoøklou èokoládu nasekáme nahrubo
a rozpustíme v horké lázni.
Máslo, cukr, vanilkový cukr, sùl a vodu
umícháme dohromady do pìny, pøilijeme
vejce a rozpuštìnou èokoládu.
Jádra vlašských oøechù nasekáme
nahrubo, smícháme s moukou a
práškem do peèiva a vmícháme do
èokoládové smìsi.
Hluboký plech na peèení vyložíme
papírem na peèení, na nìj nalijeme tìsto
a uhladíme.
– Peèení v troubì: 50 minut
– Úroveò drážek: 3
Po upeèení:
Poèkáme, až plech vychladne,
odstraníme papír a zákusek rozkrájíme
na pravoúhlé kousky.
Muffins
Pøísady:
• 150 g másla
• 150 g cukru
• 1 sáèek vanilkového cukru
• 1 špetka soli
• kùra z neošetøeného citrónu
• 2 vejce
• 50 ml mléka
• 25 g jedlého škrobu
• 225 g mouky
• 10 g prášku do peèiva
• 1 sklenice amarel (375g)
• 25 g èokoládových lupínkù
Dále:
• papírové formièky, asi 7 cm prùmìr
Pøíprava:
Máslo, cukr, vanilkový cukr, sùl a kùru z
neošetøeného citrónu dáme do mísy a
utøeme do pìny. Pøidáme vejce a znovu
utøeme do pìny.
Smícháme jedlý škrob, mouku a prášek
do peèiva a spolu s mlékem vmícháme
do smìsi.
Amarely slijeme a vmícháme do tìsta
spolu s èokoládovými lupínky.
Tìstem naplníme papírové formièky,
postavíme je na plech a vložíme do
trouby.
– Peèení v troubì: 35 minut
– Úroveò drážek: 3
recepty kuchaøského pomocníka electrolux 25
Sladký koláè
Pøísady:
• 2 pláty tìsta na originální švýcarský
koláè s náplní nebo listového tìsta
(vyválíme do pravého úhlu)
• 50 g mletých lískových oøíškù
• 1,2 kg jablek
• 3 vejce
• 300 ml smetany
• 70 g cukru
Pøíprava:
Tìsto rozložíme na dobøe vymaštìný
plech, propícháme ho hustì vidlièkou.
Na tìsto rovnomìrnì nasypeme lískové
oøíšky. Oloupeme jablka, odstraníme
jádra a nakrájíme na 12 dílkù. Dílky
rovnomìrnì rozložíme na plech.
Vejce, smetanu, cukr a vanilkový cukr
dobøe promísíme a vzniklou smìsí jablka
pøelijeme.
– Peèení v troubì: 45 minut
– Úroveò drážek: 1
Mrkvový koláè
Tìsto:
• 150 ml sluneènicového oleje
• 100 g hnìdého cukru
• 2 vejce
• 75 g sirupu
• 175 g mouky
• 1 lžièka skoøice
• 1/2 lžièky mletého zázvoru
• 1 lžièka prášku do peèiva
• 200 g jemnì nastrouhaných mrkví
• 75 g sultánek
• 25 g nastrouhaného kokosového
oøechu
Na polevu:
• 50 g másla
• 150 g tvarohu
• 40 g hrubozrnného cukru
• mleté lískové oøíšky
Dále:
• kruhová forma na peèení o prùmìru
22 cm, vymazaná
Pøíprava:
Sluneènicový olej, hnìdý cukr, vejce a
sirup umícháme do pìny.
Do smìsi pøimícháme zbývající pøísady.
Tìsto rozetøeme do vymaštìné formy.
– Peèení v troubì: 55 minut
– Úroveò drážek: 3
Po upeèení:
Máslo, tvaroh a hrubozrnný cukr
smícháme (mùžeme pøidat trochu mléka,
abychom mohli smìs rozetøít).
Vzniklou smìsí potøeme vychladlý koláè
a povrch ještì posypeme umletými
lískovými oøíšky.
26 electrolux recepty kuchaøského pomocníka
Mandlový koláè
Tìsto:
• 5 vajec
• 200 g cukru
• 100 g marcipánu
• 200 ml olivového oleje
• 450 g mouky
• 1 lžíce skoøice
• 1 sáèek prášku do peèiva
• 50 g nasekaných pistácií
• 125 g mletých bílých mandlí
• 300 ml mléka
Na polevu:
• 200 g meruòkové marmelády
• 5 lžic práškového cukru
• 1 lžièka skoøice
• 2 lžíce teplé vody
• nastrouhané mandle
Dále:
• Otvírací forma 28 cm
Pøíprava:
Vejce, cukr a marcipán mícháme po
dobu 5 minut do pìny, pak k vajeèné
smìsi pomalu pøidáváme olivový olej.
Mouku, skoøici a prášek do peèiva
prosijeme dohromady a vmícháme
nasekané pistácie a namleté mandle.
Nakonec spolu s mlékem opatrnì
vmícháme do vajeèné smìsi.
Hotovou smìs nalijeme do formy, jejíž
dno jsme vysypali strouhankou.
– Peèení v troubì: 70 minut
– Úroveò drážek: 3
Po upeèení:
Povaøíme meruòkovou marmeládu a pak
jí štìtcem potøeme koláè; necháme
vychladnout.
Smícháme práškový cukr, skoøici a
teplou vodu; vzniklou smìsí koláè
polijeme. Na polevu koláèe hned
nasypeme nastrouhané mandle.
Ovocný koláè
Tìsto:
• 200 g mouky
• 1 špetka soli
• 125 g másla
• 1 vejce
• 50 g cukru
• 50 ml studené vody
Náplò:
• Ovoce podle roèní doby (jablka,
broskve, višnì apod.)
• 90 g mletých mandlí
• 2 vejce
• 100 g cukru
• 90 g mìkkého másla
Dále:
• forma na slaný koláè o prùmìru 28
cm, vymazaná
Pøíprava:
Do mísy prosejeme mouku, vmícháme
sùl a máslo rozdrobené na kousky.
Potom pøidáme vejce, cukr a studenou
vodu a zpracujeme na tìsto.
Tìsto necháme 2 hodiny uležet na
chladném místì.
Vychlazené tìsto vyválíme a vložíme do
vymaštìné formy na slaný koláè, povrch
propícháme vidlièkou.
Oèistíme ovoce, odstraníme pecky,
rozkrájíme ho na malé kousky, které
poklademe na tìsto. Mleté mandle,
vejce, cukr a mìkké máslo dáme do mísy
a utøeme do pìny. Vzniklou smìs dáme
na ovoce a uhladíme.
– Peèení v troubì: 50 minut
– Úroveò drážek: 1
recepty kuchaøského pomocníka electrolux 27
Pizza/Piroh/Chléb
Pizza
Tìsto:
• 14 g droždí
• 200 ml vlažné vody
• 300 g mouky
• 3 g soli
• 1 lžíce oleje
Náplò:
• 1/2 malé plechovky s nakrájenými
rajèaty
• 200 g nastrouhaného ementálu
• 100 g salámu
• 100 g uvaøené šunky
• 150 žampionù
• 150 g sýru feta
• oregano
Dále:
• plech na peèení, vymaštìný
Pøíprava:
Droždí nadrobíme do mísy a necháme
rozpustit ve vlažné vodì.
Na nìj nasypeme mouku smíchanou se
solí a nalijeme olej.
Pøísady zpracujeme do vláèného tìsta,
které se nelepí na mísu. Potom necháme
tìsto na teplém místì vykynout do
dvojnásobného množství.
Tìsto vyválíme, rozložíme na vymaštìný
plech a propícháme ho vidlièkou.
Pokryjeme ho pøísadami v uvedeném
poøadí.
– Peèení v troubì: 25 minut
– Úroveò drážek: 1
Cibulový koláè
Tìsto:
• 300 g mouky
• 20 g droždí
• 125 ml vlažného mléka
• 1 vejce
• 50 g másla
Náplò:
• 750 g cibule
• 250 g slaniny
• 3 vejce
• 250 g smetany
• 125 ml mléka
• 1 lžièka soli
• 1/2 lžièky mletého pepøe
Pøíprava:
Do mísy prosijeme mouku a uprostøed
udìláme dùlek.
Rozdrobíme droždí, nasypeme ho do
dùlku, smícháme s vlažným mlékem a
trochou mouky z okraje. Poprášíme
moukou a necháme na teplém místì tak
dlouho kynout, až je mouka naprášená
na kvásku popraskaná.
Na okraj mouky dáme žloutek a máslo.
Všechny pøísady zpracujeme na vláèné
kynuté tìsto.
Tìsto necháme na teplém místì vykynout
do dvojnásobné výšky.
Mezitím oloupeme cibule, nakrájíme je na
ètvrtky a pak na jemné plátky. Slaninu
nakrájíme na kostièky, necháme ji na
plotýnce zesklovatìt s cibulí a pak
vychladnout.
Tìsto vyválíme, rozložíme na vymaštìný
plech, propícháme ho vidlièkou a okraje
zdvihneme do výšky. Tam ho necháme
dále kynout.
Smícháme vejce, smetanu, mléko, sùl a
pepø. Ke smìsi pøidáme vychladlou cibuli
se slaninou. Všechny pøísady smícháme
dohromady, položíme na tìsto a
uhladíme.
– Peèení v troubì: 45 minut
– Úroveò drážek: 1
28 electrolux recepty kuchaøského pomocníka
Slaný lotrinský koláè
Tìsto:
• 200 g mouky
• 2 vejce
• 100 g másla
• 1/2 lžièky soli
• trocha pepøe
• 1 špetka muškátového oøíšku
Náplò:
• 150 g nastrouhaného sýra
• 200 g uvaøené šunky nebo libové
slaniny
• 2 vejce
• 250 g kyselé smetany
• sùl, pepø a muškátový oøíšek
Dále:
• forma z èerného plechu, vymaštìná,
prùmìr 28 cm
Pøíprava:
Mouku, máslo, vejce a koøení dáme do
mísy a zpracujeme na hladké tìsto. Tìsto
necháme nìkolik hodin uležet na
chladném místì.
Pak tìsto vyválíme a vložíme ho do
vymaštìné formy z èerného plechu. Dno
propícháme vidlièkou.
Tìsto rovnomìrnì posypeme slaninou.
Na polevu smícháme vejce s kyselou
smetanou a koøením. Nakonec
vmícháme sýr.
Vzniklou smìsí slaninu pøelijeme.
– Peèení v troubì: 45 minut
– Úroveò drážek: 1
Koláè z kozího sýra
Tìsto:
• 125 g mouky
• 60 ml olivového oleje
• 1 špetka soli
• 3-4 lžíce studené vody
Náplò:
• 1 lžíce olivového oleje
• 2 cibule
• sùl a pepø
• 1 lžièka nasekaného tymiánu
• 125 g sýru ricotta
• 100 g kozího sýra
• 2 lžíce oliv
• 1 vejce
• 60 ml smetany
Dále:
• forma z èerného plechu, vymaštìná,
prùmìr 28 cm
Pøíprava:
Mouku, olivový olej a sùl dáme do mísy a
zpracujeme, až vznikne drobenka.
Pøidáme vodu a zpracujeme na tìsto.
Tìsto necháme nìkolik hodin uležet na
chladném místì.
Pak tìsto vyválíme a vložíme ho do
vymaštìné formy z èerného plechu. Dno
propícháme vidlièkou.
Na pánev nalijeme 1 lžíci olivového oleje.
Cibule oloupeme, nakrájíme je na slabé
plátky a podusíme v oleji pod poklièkou
asi 30 minut. Ochutíme solí a pepøem a
vmícháme 1/2 lžièky nasekaného
tymiánu.
Cibule necháme trochu vychladit a pak je
nasypeme na tìsto.
Posypeme ještì ricottou a kozím sýrem a
pøidáme olivy. Nakonec posypeme 1/2
lžièkou nasekaného tymiánu.
Na polevu smícháme vejce se smetanou.
Vzniklou smìsí koláè pøelijeme.
– Peèení v troubì: 45 minut
– Úroveò drážek: 1
recepty kuchaøského pomocníka electrolux 29
Pudinkový koláè
Pøísady:
• 1,5 plátu originálního tìsta na
švýcarský koláè s náplní nebo
listového tìsta (vyválíme do pravého
úhlu)
• 500 g nastrouhaného ementálu
• 200 ml smetany
• 100 ml mléka
• 4 vejce
• sùl, pepø a muškát
Pøíprava:
Tìsto položíme na dobøe vymaštìný
plech. Propícháme ho hustì vidlièkou.
Na tìsto rovnomìrnì nasypeme ementál.
Smícháme smetanu, mléko a vejce a
ochutíme solí, pepøem a muškátem.
Ještì jednou dobøe promícháme a
nalijeme na sýr.
– Peèení v troubì: 40 minut
– Úroveò drážek: 1
Tvarohové peèivo
Pøísady:
• 400 g sýru feta
• 2 vejce
• 3 lžíce hladce nasekané petržele
• èerný pepø
• 80 ml olivového oleje
• 375 g tìsta Filot
Pøíprava:
Smícháme dohromady fetu, vejce,
petržel a pepø.
Tìsto Filot zakryjeme vlhkou utìrkou, aby
nevyschlo. Vždy 4 pláty položíme pøes
sebe a každý plát lehce potøeme olejem.
Nakrájíme na 4 pruhy asi 7 cm dlouhé.
Do rohu každého pruhu dáme vždy 2
vrchovaté lžíce smìsi fety a pruh složíme
pøíènì do trojúhelníku a pøitiskneme.
Položíme obrácenì na plech a potøeme
olejem.
– Peèení v troubì: 25 minut
– Úroveò drážek: 3
Bílý chléb
Tìsto:
• 1000 g mouky
• 1 kostka èerstvého droždí nebo 2
balíèky suchého droždí
• 650 ml mléka
• 15 g soli
Dále:
• Plech na peèení, vymaštìný nebo s
papírem na peèení.
Pøíprava:
Mouku a sùl nasypeme do velké mísy.
Droždí rozpustíme ve vlažném mléce a
pøidáme k mouce. Vše zpracujeme na
vláèné tìsto.
Podle kvality mouky mùžeme pøidat
trochu mléka, aby bylo tìsto hezky
vláèné.
Tìsto necháme vykynout do
dvojnásobného množství.
Pak ho rozdìlíme na dvì poloviny,
vytvarujeme z nìho dva podélné chleby a
položíme na plech vyložený papírem na
peèení.
Nyní necháme chleby ještì o polovinu
vykynout.
Pøed peèením je trochu poprášíme
moukou a ostrým nožem provedeme 3-4
pøíèné øezy do hloubky alespoò 1 cm.
– Množství vody do zásobníku na vodu:
300 ml
– Peèení v troubì: 55 minut
– Úroveò drážek: 1
30 electrolux recepty kuchaøského pomocníka
Selský chléb
Pøísady:
• 500 g pšenièné mouky
• 250 g žitné mouky
• 15 g soli
• 1 sáèek suchého droždí
• 250 ml vody
• 250 ml mléka
• 15 g soli
Dále:
• Plech na peèení, vymaštìný nebo s
papírem na peèení.
Pøíprava:
Pšenièkou mouku, žitnou mouku, sùl a
suché droždí dáme do velké mísy.
Vodu, mléko a sùl smícháme a pøidáme
k mouce. Vše zpracujeme na vláèné
tìsto.
Tìsto necháme vykynout do
dvojnásobného množství.
Tìsto vytvarujeme do tvaru podélného
chleba a položíme na vymaštìný plech,
nebo vyložený papírem na peèení.
Nyní necháme chléb ještì o polovinu
vykynout.
Pøed peèením trochu poprášíme
moukou.
– Množství vody do zásobníku na vodu:
300 ml
– Peèení v troubì: 60 minut
– Úroveò drážek: 1
Ruský koláè (Piroh)
Tìsto:
• 250 g špaldy
• 250 g másla
• 250 g nízkotuèného tvarohu
• sùl
Náplò:
• 1 hlávka bílého zelí
• 50 g slaniny
• 2 lžíce margarínu
• sùl, pepø a muškát
• 3 lžíce g kyselé smetany
• 2 vejce
Dále:
• plech na peèení s papírem na peèení
Pøíprava:
Špaldu, máslo, nízkotuèný tvaroh a
trochu soli zpracujeme do tìsta a
postavíme do chladu.
Bílé zelí nakrájíme na jemné proužky.
Slaninu nakrájíme na kostièky a
osmažíme s margarínem. Pøidáme zelí a
krátce podusíme. Ochutíme solí, pepøem
a muškátem a vmícháme kyselou
smetanu.
Dusíme dál, dokud se nevypaøí všechna
tekutina.
Vejce uvaøíme natvrdo, necháme
vychladnout, nakrájíme na kostièky,
vmícháme do zelí a celé necháme opìt
vychladit.
Pak tìsto vyválíme a vykrájíme koleèka o
prùmìru 8 cm.
Doprostøed dáme vždy trochu náplnì a
pøiklopíme okraje. Pevnì je ještì
pøitiskneme vidlièkou.
Pirohy rozložíme na plech na peèení
vyložený papírem na peèení a potøeme
žloutkem.
– Peèení v troubì: 20 minut
– Úroveò drážek: 3
recepty kuchaøského pomocníka electrolux 31
Dušená/zapékaná jídla
Lasagne
Na masovou omáèku:
• 100 g prorostlého bùèku
• 1 cibule
• 1 mrkev
• 100 g celeru
• 2 lžíce olivového oleje
• 400 g smíchaného mletého masa
• 100 ml hovìzího vývaru
• 1 malá plechovka s nakrájenými
rajèaty (asi 400 g)
• oregano, tymián, sùl a pepø
Na bešamelovou omáèku:
• 75 g másla
• 50 g mouky
• 500 ml mléka
• sùl, pepø a muškátový oøíšek
Na dokonèení:
• 3 lžíce másla
• 250 g zelených nudlí na lasagne
• 50 g nastrouhaného parmezánu
• 50 g nastrouhaného ementálu
Pøíprava:
Ze slaniny odstraníme ostrým nožem kùži
a chrupavku a nakrájíme ji najemno na
kostky. Cibuli a mrkev oloupeme, celer
oèistíme a zeleninu najemno nakrájíme.
V hrnci na dušení ohøejeme olej,
vmícháme slaninu a na kostièky
nakrájenou zeleninu a za stálého míchání
osmažíme.
Postupnì pøidáváme mleté maso, za
stálého míchání necháme osmáhnout, až
se vytvoøí kùrèièka, a zalijeme hovìzím
vývarem. Masové ragú ochutíme
rajèatovým protlakem, koøením, solí a
pepøem a v zakryté nádobì vaøíme na
slabém plameni asi 30 minut.
Mezitím si pøipravíme bešamelovou
omáèku. V hrneèku rozpustíme máslo,
vmícháme mouku a za stálého míchání
necháme osmažit dozlatova. Stále
mícháme a postupnì pøiléváme mléko.
Omáèku ochutíme solí, pepøem a
muškátovým oøíškem a necháme vaøit asi
10 minut bez poklièky.
Jednou polévkovou lžící másla
vymažeme velkou pravoúhlou formu na
nákyp. Do formy støídavì vkládáme vždy
jednu vrstvu nudlových plátù, masového
ragú, bešamelové omáèky a
nastrouhaného sýra. Poslední vrstva by
mìla být bešamelová omáèka posypaná
sýrem. Povrch ještì ozdobíme vloèkami
másla nakrájenými ze zbývajícího másla.
– Množství vody do zásobníku na vodu:
350 ml
– Peèení v troubì: 55 minut
– Úroveò drážek: 1
32 electrolux recepty kuchaøského pomocníka
Cannelloni
Náplò:
• 50 g nasekané cibule
• 30 g másla
• 350 g nasekaného listového špenátu
• 100 g smetany
• 200 g èerstvého lososa nakrájeného
na kostièky
• 200 g okouna nakrájeného na
kostièky
• 150 g garnátù
• 150 g masa z mušlí
• sùl, pepø
• 50 g nastrouhaného parmezánu
• 150 g nastrouhaného ementálu
Na bešamelovou omáèku:
• 75 g másla
• 50 g mouky
• 500 ml mléka
• 100 g uzeného lososa
• sùl, pepø a muškátový oøíšek
Na dokonèení:
• 1 balení tìstovin Cannelloni
• 50 g nastrouhaného parmezánu
• 150 g nastrouhaného ementálu
Pøíprava:
Nasekané cibule a máslo dáme do hrnce
a necháme zesklovatìt. Pøidáme
nasekaný listový špenát a ještì krátce
podusíme. Pøilijeme smetanu,
promícháme a necháme vychladit.
Mezitím si pøipravíme bešamelovou
omáèku. V hrneèku rozpustíme máslo,
vmícháme mouku a za stálého míchání
necháme osmažit dozlatova. Stále
mícháme a postupnì pøiléváme mléko.
Omáèku ochutíme solí, pepøem a
muškátovým oøíškem a necháme vaøit asi
10 minut bez poklièky.
Do vychlazeného špenátu vložíme
lososa, okouna, garnáty, mušle a sùl a
vše zamícháme.
Jednou polévkovou lžící másla
vymažeme velkou pravoúhlou formu na
nákyp.
Tìstoviny Cannelloni naplníme
špenátovou smìsí a vložíme do formy.
Støídáme vždy vrstvu plnìných tìstovin a
bešamelové omáèky. Poslední vrstva by
mìla být bešamelová omáèka posypaná
sýrem. Povrch ještì ozdobíme vloèkami
másla nakrájenými ze zbývajícího másla.
– Množství vody do zásobníku na vodu:
400 ml
– Peèení v troubì: 55 minut
– Úroveò drážek: 1
Zapeèené brambory
Pøísady:
• 1000 g brambor
• 1 lžièka soli, pepøe a muškátu
• 2 stroužky èesneku
• 200 g nastrouhaného sýra
• 3 vejce
• 100 ml mléka
• 250 ml smetany
• 4 lžíce másla
Pøíprava:
Brambory oloupeme, nakrájíme je na
slabé plátky, osušíme a okoøeníme.
Žáruvzdornou formu na nákyp vytøeme
stroužkem èesneku a vymastíme trochou
másla.
Do formy dáme polovinu okoøenìných
bramborových plátkù a posypeme je
trochou nastrouhaného sýra. Pøidáme
zbytek bramborových plátkù a posypeme
zbylým sýrem.
Rozdrtíme druhý stroužek èesneku a
smícháme s vejci, mlékem a smetanou.
Vzniklou smìsí brambory pøelijeme a vše
posypeme vloèkami zbylého másla.
– Peèení v troubì: 65 minut
– Úroveò drážek: 1
recepty kuchaøského pomocníka electrolux 33
Moussaka
Pøísady:
• 1 nasekaná cibule
• olivový olej
• 1,5 kg mletého masa
• 1 plechovka nakrájených rajèat
• 50 g nastrouhaného ementálu
• 4 lžièky strouhanky
• sùl a pepø
• skoøice
• 1 kg brambor
• 1,5 kg lilkù
• máslo na smažení
Na bešamelovou omáèku:
• 100 g másla
• 75 g mouky
• 750 ml mléka
• sùl, pepø a muškátový oøíšek
Na dokonèení:
• 150 g nastrouhaného ementálu
• 4 lžíce strouhanky
• 50 g másla
Pøíprava:
Nasekané cibule podusíme s trochou
olivového oleje, pak pøidáme mleté maso
a pøipravujeme za stálého míchání.
Pøidáme nasekaná rajèata, nastrouhaný
ementál a strouhanku, dobøe zamícháme
a necháme vaøit. Ochutíme solí, pepøem
a skoøicí a odstraníme z plotýnky.
Oloupeme brambory a nakrájíme je na 1
cm silné plátky, lilky omyjeme a
nakrájíme je také na 1 cm silné plátky.
Všechny plátky osušíme kuchyòským
papírem. Nakonec osmažíme dohnìda
na pánvi s velkým množstvím másla.
Mezitím si pøipravíme bešamelovou
omáèku. V hrneèku rozpustíme máslo,
vmícháme mouku a za stálého míchání
necháme osmažit dozlatova. Stále
mícháme a postupnì pøiléváme mléko.
Omáèku ochutíme solí, pepøem a
muškátovým oøíškem a necháme vaøit asi
10 minut bez poklièky.
Bramborové plátky položíme na dno
vymaštìné formy na nákyp a posypeme
trochou nastrouhaného sýra. Pak na nì
položíme vrstvu lilkù. Pøekryjeme trochou
mletého masa. Zalijeme trochou
bešamelové omáèky.
Pak položíme opìt vrstvu brambor, lilkù a
mletého masa. Poslední vrstvu by mìla
tvoøit bešamelová omáèka. Tu posypeme
ještì zbytkem sýra a strouhankou.
Necháme rozpustit máslo a moussaku
jím pøelijeme.
– Peèení v troubì: 60 minut
– Úroveò drážek: 1
34 electrolux recepty kuchaøského pomocníka
Zapeèené tìstoviny
Pøísady:
• 1 litr vody
• sùl
• 250 g šòùrkových nudlí
• 250 g uvaøené šunky
• 20 g másla
• 1 svazek petržele
• 1 cibule
• 100 g másla
• 1 vejce
• 250 ml mléka
• sùl, pepø a muškát
• 50 g nastrouhaného parmezánu
Pøíprava:
Vodu s trochou soli uvedeme na plotýnce
do varu. Do vaøící slané vody vložíme
šòùrkové nudle a necháme vaøit asi 12
minut. Potom je slijeme.
Šunku nakrájíme na kostièky.
Na pánvi ohøejeme máslo.
Nasekáme petržel, oloupeme cibule a
také ji nasekáme. Obojí podusíme na
pánvi.
Formu na nákyp vymastíme trochou
másla. Nudle, šunku a podušenou
petržel smícháme s cibulí a vložíme do
formy.
Smícháme vejce a ochutíme solí, pepøem
a muškátem a vzniklou smìs nalijeme na
nudle. Nakonec posypeme parmezánem.
– Peèení v troubì: 45 minut
– Úroveò drážek: 1
Zapeèená èekanka
Pøísady:
• 8 støednì velkých èekanek
• 8 plátkù vaøené šunky
• 30 g másla
• 1,5 lžíce mouky
• 250 ml zeleninového vývaru (z
èekanky)
• 5 lžic mléka
• 100 g nastrouhaného ementálu
Pøíprava:
Èekanku rozdìlíme na pùlky a vyøízneme
hoøké jádro. Pak opatrnì omyjeme a
podusíme 15 minut ve vroucí vodì.
Pùlky èekanky vyjmeme z vody,
zchladíme je a pøiložíme zase
dohromady. Nyní je ovineme vždy jedním
plátkem šunky a vložíme do vymaštìné
nákypové formy.
Máslo necháme rozpustit na plotýnce a
pøidáme mouku. Krátce zpìníme a
potom pøilijeme zeleninový vývar a mléko
a povaøíme.
Do omáèky vmícháme 50 g ementálu a
pøelijeme ji pøes èekanku. Nakonec
nastrouháme na zapeèené jídlo zbylý sýr.
– Peèení v troubì: 35 minut
– Úroveò drážek: 3
recepty kuchaøského pomocníka electrolux 35
Dušené maso se zeleninou
Pøísady:
• 600 g hovìzího masa
• sùl a pepø
• mouka k poprášení
• 10 g másla
• 1 cibule
• 330 ml tmavého piva
• 2 lžièky hnìdého cukru
• 2 lžièky rajèatového protlaku
• 400 ml hovìzího vývaru
Pøíprava:
Hovìzí maso nakrájíme na kostièky,
ochutíme solí a pepøem a poprášíme
trochou mouky.
V pánvi ohøejeme máslo a opražíme v
nìm do kousky masa. Pak vložíme do
nádoby na nákyp.
Oloupeme cibuli a nasekáme nadrobno,
podusíme s trochou másla a nasypeme
na maso.
Smícháme tmavé pivo, hnìdý cukr,
rajèatový protlak a hovìzí vývar, vlijeme
na pánev a povaøíme. Pak vzniklou
omáèku nalijeme na maso (maso by
mìlo být celé polité).
Zakryjeme poklièkou a vložíme do
trouby.
– Peèení v troubì: 120 minut
– Úroveò drážek: 3
Dušené zelí
Pøísady:
• 1 menší hlávka zelí
• majoránka
• 1 cibule
• olej k podušení
• 400 g mletého masa
• 250 g dlouhozrnné rýže
• sùl, pepø a paprika
• 1 litr hovìzího vývaru
• 200 ml èerstvé smetany
• 100 g nastrouhaného ementálu
Pøíprava:
Zelí rozdìlíme na ètvrtky a vyøízneme
košt’ál. Spaøíme ve vodì okoøenìné
majoránkou.
Oloupeme cibuli a nasekáme nadrobno,
podusíme s trochou oleje. Pøidáme mleté
maso a dlouhozrnnou rýži, znovu
podusíme a ochutíme solí, pepøem a
paprikou. Pøilijeme hovìzí vývar a
necháme na varné plotýnce zakryté
mírnì vaøit po dobu 20 minut.
Zelí a smìs rýže s mletým masem
vložíme po vrstvách do nádoby. Na
nákyp nalijeme smetanu a posypeme
sýrem.
– Peèení v troubì: 60 minut
– Úroveò drážek: 3
36 electrolux recepty kuchaøského pomocníka
Convenience
Pøednastavení pro vìtšinu hotových jídel
Dodržujte také pokyny k pøípravì od
výrobce. V tomto pøípadì použijte
funkci trouby Horký vzduch .
Tabulka Polotovary (zmraz./konz.)
Hotové jídlo
úroveò drážek
Èas v minutách
Pizza, mražená
3
15
Americká pizza, mražená
1
25
Pizza, chlazená
3
20
Malé pizzy, mražené
1
25
Hranolky
3
20
Amer. brambory, krokety
3
20
Opeèená bramborová kaše
3
23
Chléb/Rohlíky
3
20
Chléb/Rohlíky, zmrazené, ne pøíliš
dohnìda
3
30
Jableèný štrúdl, zmrazený
3
60
Rybí filé, zmrazené
3
45
Kuøecí køídla
3
30
Lasagne/Cannelloni, zmraz.
3
50
recepty kuchaøského pomocníka electrolux 37
Speciality
Rozmrazit
• Vybalené potraviny položte v talíøi na
rošt.
• Potraviny nezakrývejte talíøi ani
mísami; èas k rozmrazení by se tak
znaènì prodloužil.
• K rozmrazování zasuòte rošt do
1. úrovnì drážek zdola.
Tabulka k rozmrazování
Jídlo
Èas k
Èas k dojití
rozmrazení
min.
min.
Poznámka
Kuøe, 1000 g
100-140
20-30
Kuøe položte na obrácený talíøek ve velkém
talíøi.
V polovinì doby obrat’te.
Maso, 1000 g
100-140
20-30
V polovinì doby obrat’te.
Maso, 500 g
90-120
20-30
V polovinì doby obrat’te.
Pstruh, 150 g
25-35
10-15
---
Jahody, 300 g
30-40
10-20
---
Máslo, 250 g
30-40
10-15
---
Smetana, 2 x 200
g
80-100
10-15
Smetanu lze snadno ušlehat i s ještì lehce
zmrazenými kousky.
60
60
Dort, 1400 g
---
38 electrolux recepty kuchaøského pomocníka
Sušení
• Rošt pøi této funkci pokryjte
svaèinovým papírem nebo papírem
na peèení.
• Lepšího výsledku docílíte, když po
uplynutí poloviny doby sušení troubu
vypnete, otevøete a nejlépe pøes noc
necháte vychladnout.
• Pak potraviny dosušte.
Potraviny k
sušení
Úroveò drážek
Teplota ve °C
1 úroveò
2 úrovnì
(orientaènì)
Zelenina
Fazole
60-70
3
1/4
6-8
Paprika (proužky)
60-70
3
1/4
5-6
Polévková zelenina
60-70
3
1/4
5-6
Houby
50-60
3
1/4
6-8
50
3
1/4
2-3
Švestky
60-70
3
1/4
8-10
Meruòky
60-70
3
1/4
8-10
Jableèné plátky
60-70
3
1/4
6-8
Hrušky
60-70
3
1/4
6-9
Zelí
Uchovat teplé
Slouží k udržení teploty jídel.
Teplota se automaticky pøepne na 80 °C.
– Úroveò drážek: 3
recepty kuchaøského pomocníka electrolux 39
Uchovávání
• Ke sterilování používejte výluènì
zavaøovací sklenice stejné velikosti.
• Sklenice s uzávìrem typu TwistOff, bajonetovým uzávìrem, nebo
kovové nádoby nejsou vhodné.
• K zavaøování použijte 1. úroveò
zdola.
• Sklenice postavte na plech. Vejde se
na nìj až šest sklenic s litrovým
obsahem.
• Sklenice musí být naplnìné do stejné
výše a dobøe uzavøené.
• Postavte je na plech tak, aby se
vzájemnì nedotýkaly.
• Na plech nalijte asi 1/2 litru vody, aby
bylo v troubì dostateèné vlhko.
• Jakmile se v prvních sklenicích
zaènou tvoøit bublinky
(u 1-litrových sklenic asi za 35-60
minut), troubu vypnìte nebo nastavte
teplotu zpìt na 100° C (viz tabulka).
40 electrolux recepty kuchaøského pomocníka
Zavaøovací tabulka
Uvedené doby zavaøování a teploty jsou
pouze orientaèní.
Teplota
ve°C
Zavaøování až do
zaèátku bublinek
v min.
Dále vaøit pøi
100°C
v min.
Jahody, borùvky, maliny, zralý
angrešt
160-170
35-45
---
Nezralý angrešt
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
160-170
50-60
5-10
Houby
160-170
40-60
10-15
Okurky
160-170
50-60
---
Zeleninová smìs v nálevu
160-170
50-60
15
Kvìták, hrášek, chøest
160-170
50-60
15-20
Fazole
160-170
50-60
---
Potraviny k zavaøování
Bobuloviny
Peckoviny
Hrušky, kdoule, švestky
Zelenina
Karotka1)
1)
1) Nechte dojít ve vypnuté troubì
Ohøev talíøù
K pøedehøívání talíøù a nádobí.
Talíøe a další nádoby rovnomìrnì
rozložíme na rošt. Nádobí po
uplynutí doby potøebné k zahøátí
pøemístìte (vymìòte horní a dolní
polohu).
Teplota se automaticky pøepne na 70 °C.
– Úroveò drážek: 1
použití, tabulky a tipy electrolux 41
Použití, tabulky a tipy
Peèení peèiva
Funkce trouby: Horký vzduch
Vrchní a spodní
nebo
Formy na peèení
• Pro Vrchní a spodní
jsou vhodné
formy z tmavého kovu a formy s
povrchovou vrstvou.
• Pro Horký vzduch
lze použít i
svìtlé kovové formy.
napø. úroveò drážek 3
1 forma na peèení:
napø. úroveò drážek 1
2 plechy na peèení:
napø. úroveò 1 a 3
3 plechy na peèení:
úroveò 1, 3 a 5
Úroveò drážek
• Pøi funkci Vrchní a spodní
je
možné peèení na jedné úrovni.
• S funkcí Horký vzduch
mùžete
péct souèasnì až tøi plechy:
42 electrolux použití, tabulky a tipy
Všeobecné pokyny
• Plech zasunujte vždy zkosením
dopøedu!
• S funkcí Vrchní a spodní
nebo
Horký vzduch
mùžete péct
souèasnì ve dvou formách vedle
sebe na jednom roštu. Doba peèení
se tím prodlouží jen nepatrnì.
Pøi pøípravì hlubokozmrazených
potravin se mohou zasunuté plechy
zdeformovat. Pøíèinou je velký
tepelný rozdíl mezi
hlubokozmrazenými potravinami a
troubou. Po vychladnutí se plechy
opìt vyrovnají.
Pokyny k tabulkám pro peèení
V tabulkách najdete požadované údaje o
teplotì, délce peèení a úrovni drážek pro
rùzná jídla.
• Teploty a doby peèení jsou pouze
orientaèní, protože se mohou mìnit
podle složení tìsta, množství a typu
formy na peèení.
• Pøi prvním peèení doporuèujeme
nastavit nižší teplotu a teprve pøejeteli si napø. výraznìjší zhnìdnutí, nebo
jestliže trvá peèení pøíliš dlouho, zvolit
vyšší teplotu.
• Jestliže nenajdete pro vlastní recept
žádné konkrétní údaje, vyberte si
nìjaké podobné peèivo.
• Pøi peèení koláèù na plechu nebo ve
formì na více úrovních se mùže doba
peèení prodloužit o 10-15 minut.
• Vlhké peèivo (napø. pizza, ovocné
koláèe apod.) se pøipravuje na jedné
úrovni.
• Rùzná výška jídla mùže na zaèátku
peèení zpùsobit jeho nestejnomìrné
zhnìdnutí. V tomto pøípadì nemìòte
nastavení teploty. Rozdíly ve
zhnìdnutí se v prùbìhu peèení
vyrovnají.
• Peèení masa nebo sladkostí mùže v
nové troubì probíhat jinak, než jak
jste byli zvyklí u staré trouby. Upravte
proto obvyklá nastavení (teplotu,
doby peèení) a úroveò drážek podle
údajù doporuèených v následující
tabulce.
Pøi delší dobì peèení mùžete troubu
vypnout asi 10 minut pøed koncem
peèení, abyste využili zbytkového
tepla.
Tabulky platí, pokud není uvedeno
jinak, pro vložení jídla do chladné
trouby.
použití, tabulky a tipy electrolux 43
Tabulka peèení
Peèení na jedné úrovni
Druh
peèiva
Funkce trouby
Úroveò
drážek
Teplota
°C
Doba
hod.: min.
Peèivo ve formì
Bábovka apod.
Horký vzduch
1
150-160
0:50-1:10
Linecký koláè/královská
bábovka
Horký vzduch
1
140-160
1:10-1:30
Piškotový dort
Horký vzduch
1
140
0:25-0:40
Piškotový dort
Vrchní a spodní
1
160
0:25-0:40
Dortový korpus, køehké tìsto
Horký vzduch
3
170-1801)
0:10-0:25
Dortový korpus, tøené tìsto
Horký vzduch
3
150-170
0:20-0:25
Vrchní a spodní
1
170-190
0:50-1:00
Jablkový koláè (2formy
R20cm, pøíènì pøekládaný)
Horký vzduch
1
160
1:10-1:30
Jablkový koláè (2formy
R20cm, pøíènì pøekládaný)
Vrchní a spodní
1
180
1:10-1:30
Pikantní dort (napø. Quiche
Lorraine)
Horký vzduch
1
160-180
0:30-1:10
Vrchní a spodní
1
170-190
1:00-1:30
Vrchní a spodní
3
170-190
0:30-0:40
Jablkový dort, s horní vrstvou
Sýrový dort
Peèivo na plechu
Kynutá pletýnka/vìnec
Vánoèní štola
Vrchní a spodní
3
Chléb (žitný chléb)
-nejprve
-potom
Vrchní a spodní
1
Vìtrníky
Vrchní a spodní
Piškotová roláda
Drobenkový koláè suchý
1)
160-180
0:40-1:00
2301)
160-180
0:25
0:30-1:00
3
160-1701)
0:15-0:30
Vrchní a spodní
3
1)
0:10-0:20
180-200
Horký vzduch
3
150-160
0:20-0:40
Vrchní a spodní
3
190-2101)
0:15-0:30
Horký vzduch
3
150
0:35-0:50
Ovocný koláè
(kynuté tìsto/tøené tìsto)2
Vrchní a spodní
3
170
0:35-0:50
Ovocné koláèe z køehkého
tìsta
Horký vzduch
3
160-170
0:40-1:20
Máslový koláè/koláè s
cukrovou polevou
Ovocný koláè
(z kynutého/tøeného tìsta)2)
44 electrolux použití, tabulky a tipy
Druh
peèiva
Koláèe na plech s choulostivou
náplní (napø. tvaroh, smetana,
koláè s cukrem a mandlemi)
Pizza (s velkou náplní)2
Úroveò
drážek
Teplota
°C
Doba
hod.: min.
Vrchní a spodní
3
160-1801)
0:40-1:20
Horký vzduch
1
180-2001)
0:30-1:00
0:10-0:25
Funkce trouby
Pizza (slabá)
Horký vzduch
1
200-2201)
Chlebové placky
Horký vzduch
1
200-220
0:08-0:15
Ploché koláèe s náplní
Horký vzduch
1
180-200
0:35-0:50
Placièky z køehkého tìsta
Horký vzduch
3
150-160
0:06-0:20
Støíkané peèivo
Horký vzduch
3
140
0:20-0:30
Malé peèivo
Støíkané peèivo
Vrchní a spodní
3
Placièky z tøeného tìsta
Horký vzduch
3
Pusinky
Horký vzduch
Mandlové pusinky
Horký vzduch
Malé kynuté kousky
Horký vzduch
Malé kousky z listového tìsta
Horký vzduch
1)
160
0:20-0:30
150-160
0:15-0:20
3
80-100
2:00-2:30
3
100-120
0:30-0:60
3
150-160
0:20-0:40
3
170-1801)
0:20-0:30
1)
Housky
Horký vzduch
3
160
0:20-0:35
Housky
Vrchní a spodní
3
1801)
0:20-0:35
1)
Malé koláèky (20kouskù na
plech)
Horký vzduch
3
140
0:20-0:30
Malé koláèky (20kouskù na
plech)
Vrchní a spodní
3
1701)
0:20-0:30
1) Troubu pøedehøejte.
2) Použijte hluboký plech nebo pánev.
použití, tabulky a tipy electrolux 45
Peèení na více úrovních
Horký
vzduch
Druh peèiva
Horký
vzduch
Úroveò drážek zdola
Teplota
°C
Doba
hod.: min.
2 úrovnì
3 úrovnì
Vìtrníky
1/4
---
160-1801)
0:35-0:60
Drobenkový koláè suchý
1/3
---
140-160
0:30-0:60
Placièky z køehkého tìsta
1/3
1/3/5
150-160
0:15-0:35
Støíkané peèivo
1/3
1/3/5
140
0:20-0:60
Placièky z tøeného tìsta
1/3
---
160-170
0:25-0:40
Pusinky
1/3
---
80-100
2:10-2:50
Mandlové pusinky
1/3
---
100-120
0:40-1:20
Malé kynuté kousky
1/3
---
160-170
0:30-0:60
Malé kousky z listového
tìsta
1/3
---
170-1801)
0:30-0:50
Housky
1/4
---
160
0:30-0:45
Malé koláèky (20kouskù/
na plech)
1/4
---
1401)
0:25-0:40
Peèivo na plechu
Malé peèivo
1) Troubu pøedehøejte.
46 electrolux použití, tabulky a tipy
Tipy k peèení
Výsledek peèení
Možná pøíèina
Øešení
Spodek koláèe je pøíliš
svìtlý.
Špatná úroveò drážek
Zasuòte koláè víc dolù.
Koláè klesl (je mazlavý,
nepropeèený, s vodním
pruhem).
Pøíliš vysoká teplota peèení.
Nastavte o nìco nižší teplotu
peèení.
Pøíliš krátká doba peèení
Prodlužte dobu peèení.
Dobu peèení není možné
zkrátit nastavením vyšší
teploty.
V tìstì je pøíliš mnoho tekutiny.
Použijte ménì tekutiny.
Dodržujte dobu tøení, zejména
používáte-li kuchyòského robota.
Pøíliš nízká teplota.
Nastavte vyšší teplotu peèení.
Pøíliš dlouhá doba peèení.
Zkrat’te dobu peèení.
Koláè je pøíliš suchý.
Koláè není stejnomìrnì
hnìdý.
Pøíliš vysoká teplota peèení a pøíliš Nastavte nižší teplotu peèení a
krátká doba peèení.
prodlužte dobu peèení.
Tìsto není rovnomìrnì rozdìlené. Tìsto rovnomìrnì rozetøete na
plech.
Koláè není po uvedené
dobì upeèený.
Je nasazený filtr proti mastnotì.
Vyjmìte tukový filtr.
Pøíliš nízká teplota.
Nastavte o nìco vyšší teplotu
peèení.
Je nasazený filtr proti mastnotì.
Vyjmìte tukový filtr.
použití, tabulky a tipy electrolux 47
Tabulka Výroba pizzy
Úroveò drážek
Teplota
°C
Èas
hod.: min.
Pizza (slabá)
1
180 - 2001)
20 - 30
Pizza (s velkou náplní)
1
180 - 200
20 - 30
Ploché koláèe s náplní
1
180 - 200
45 - 60
Špenátový dort
1
160 -180
45 - 60
Slaný lotrinský koláè
1
170 - 190
40 - 50
Tvarohový dort, kulatý
1
140 - 160
60 - 90
Tvarohový dort na plechu
1
140 - 160
50 - 60
Jableèný koláè, s horní vrstvou
1
150 - 170
50 - 70
Zeleninový koláè
1
160 - 180
50 - 60
1
2301)
15 -25
Druh peèiva
Chlebové placky
Dort z listového tìsta
1
Alsaský slaný koláè
1
Pirohy
1
160 - 180
1)
2301)
40 - 50
15 -25
180 - 200
1)
15 - 25
1) Troubu pøedehøejte.
Tabulka pro nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Úroveòd
rážek
Teplota
°C
Èas
hod.: min.
Vrchní a spodní
1
180-200
0:45-1:00
Vrchní a spodní
1
180-200
0:25-0:40
Turbo gril
1
160-170
0:15-0:30
Funkce trouby
Nudlový nákyp
Lasagne
1)
Zapékaná zelenina
1)
Zapékané bagety
Turbo gril
1
160-170
0:15-0:30
Sladké nákypy
Vrchní a spodní
1
180-200
0:40-0:60
Rybí nákypy
Vrchní a spodní
1
180-200
0:30-1:00
Turbo gril
1
160-170
0:30-1:00
Plnìná zelenina
1) Troubu pøedehøejte.
48 electrolux použití, tabulky a tipy
Tabulka pro mražená a hotová jídla
Úroveò
drážek
Teplota
°C
Èas
Vrchní a spodní
3
podle pokynù
výrobce
podle pokynù
výrobce
Turbo gril
3
200-220
podle pokynù
výrobce
Bagety
Vrchní a spodní
3
podle pokynù
výrobce
podle pokynù
výrobce
Ovocný koláè
Vrchní a spodní
3
podle pokynù
výrobce
podle pokynù
výrobce
Druh jídla
Hlubokozmrazená pizza
Hranolky1)
(300-600 g)
Funkce trouby
1) Poznámka: Hranolky pøi rozmrazování 2-3 x obrat’te.
použití, tabulky a tipy electrolux 49
Peèení masa
Funkce trouby: Vrchní a spodní
nebo Turbo gril
K peèení nasaïte filtr proti mastnotì!
Nádoby na peèení
• K peèení masa jsou vhodné všechny
žáruvzdorné nádoby (dodržujte
pokyny výrobce).
• Velké peèenì mùžete péct pøímo na
zachycovacím plechu nebo na
roštu a zachycovací plech zasuòte
pod rošt.
• Libové maso všeho druhu
doporuèujeme péct v pekáèi s
poklicí. Maso tak zùstane št’avnaté.
• Všechny druhy masa, které by mìly
mít po upeèení kùrèièku, mùžete péct
ve vhodné nádobì bez poklièky.
Pokyny k tabulce peèení masa
Údaje v následující tabulce jsou
pouze orientaèní.
• Maso a ryby doporuèujeme péct v
troubì až od množství 1 kg .
• Pøidáte-li do nádoby na peèení trochu
tekutiny, zabráníte tím pøipeèení
vystøikující masové št’ávy nebo tuku.
• Peèeni podle potøeby (po 1/2 - 2/3
doby peèení) obrat’te.
• Velké peèenì a drùbež bìhem peèení
nìkolikrát polijte vypeèenou št’ávou.
Peèenì pak bude mít lepší chut’.
• Troubu vypnìte asi 10 minut pøed
koncem peèení, abyste využili
zbytkového tepla.
50 electrolux použití, tabulky a tipy
Tabulka peèení masa
Druh masa
Množství Funkce trouby
Úroveòd
rážek
Teplota
°C
Èas
hod.: min.
1
200-250
2:00-2:30
Hovìzí maso
Dušené hovìzí
1-1,5 kg
Vrchní a
spodní
Rostbíf nebo filety
na cm výšky
- uvnitø krvavé
na cm
výšky
Turbo gril
1
190-2001)
0:05-0:06
- uvnitø rùžové
na cm
výšky
Turbo gril
1
180-190
0:06-0:08
- propeèené
na cm
výšky
Turbo gril
1
170-180
0:08-0:10
Ramínko, plec, šunka
1-1,5 kg
Turbo gril
1
160-180
1:30-2:00
Kotlety, uzené maso
1-1,5 kg
Turbo gril
1
170-180
1:00-1:30
Sekaná peèenì
750 g-1 kg
Turbo gril
1
160-170
0:45-1:00
Vepøové nožièky
(pøedvaøené)
750 g-1 kg
Turbo gril
1
150-170
1:30-2:00
Telecí peèenì
1 kg
Turbo gril
1
160-180
1:30-2:00
Telecí nožièky
1,5-2 kg
Turbo gril
1
160-180
2:00-2:30
Jehnìèí kýta, Jehnìèí
peèenì
1-1,5 kg
Turbo gril
1
150-170
1:15-2:00
jehnìèí høbet
1-1,5 kg
Turbo gril
1
160-180
1:00-1:30
Zajeèí høbet, zajeèí
kýty
až 1 kg
Vrchní a
spodní
3
220-2501)
0:25-0:40
Srnèí/jelení høbet
1,5-2 kg
Vrchní a
spodní
1
210-220
1:15-1:45
Srnèí/jelení kýta
1,5-2 kg
Vrchní a
spodní
1
200-210
1:30-2:15
Drùbeží kusy
po 200250g
Turbo gril
1
200-220
0:35-0:50
Kuøecí pùlky
po 400500g
Turbo gril
1
190-210
0:35-0:50
Vepøové maso
Telecí maso
Jehnìèí
Zvìøina
Drùbež
použití, tabulky a tipy electrolux 51
Druh masa
Množství Funkce trouby
Úroveòd
rážek
Teplota
°C
Èas
hod.: min.
Kuøe, mladá slepice
1-1,5 kg
Turbo gril
1
190-210
0:45-1:15
Kachna
1,5-2 kg
Turbo gril
1
180-200
1:15-1:45
Husa
3,5-5 kg
Turbo gril
1
160-180
2:30-3:30
Krocan/krùta
2,5-3,5 kg
Turbo gril
1
160-180
1:45-2:30
Krocan/krùta
4-6 kg
Turbo gril
1
140-160
2:30-4:00
1-1,5 kg
Vrchní a
spodní
1
210-220
0:45-1:15
Ryba (dušená)
Celé ryby
1) Troubu pøedehøejte.
52 electrolux použití, tabulky a tipy
Tabulka Peèicí sonda
Jídlo
Teplota v masovém jádøe
Hovìzí maso
Roštìnka nebo peèené filety uvnitø krvavé (anglický)
uvnitø rùžové (støední)
uvnitø propeèené
45 - 50 °C
60 - 65 °C
75 - 80 °C
Vepøové maso
Vepøové ramínko, šunka, plec
80 - 82 °C
Kotlety (høbet), uzené maso
75 - 80 °C
Sekaná peèenì
75 - 80 °C
Telecí maso
Telecí peèenì
75 - 80 °C
Telecí nožièky
85 - 90 °C
Skopové / Jehnìèí
Skopová kýta
80 - 85 °C
Skopový høbet
80 - 85 °C
Jehnìèí peèenì, jehnìèí kýta
75 - 80 °C
Zvìøina
Zajeèí høbet
70 - 75 °C
Zajeèí kýty
70 - 75 °C
Celý zajíc
70 - 75 °C
Srnèí høbet, jelení høbet
70 - 75 °C
Srnèí kýta, jelení kýta
70 - 75 °C
použití, tabulky a tipy electrolux 53
Plochý gril
Funkce trouby: Gril
nebo
Velkoplošný gril
s maximálním
nastavením teploty.
Prázdnou troubu vždy pomocí funkce
Gril na 5 minut pøedehøejte.
• Ke grilování zasuòte rošt do
doporuèené úrovnì drážek.
• Hluboký plech zasuòte vždy do 1.
úrovnì drážek zezdola.
• Grilovací èasy jsou orientaèní.
• Grilování je vhodné zejména pro
ploché kousky masa nebo ryb.
Upozornìní: Grilujte vždy se
zavøenými dveømi trouby.
Grilovací tabulka
Doba grilování
Potraviny ke grilování
Úroveò drážžek
1. strana
2. strana
Špikované maso
4
8-10 min.
6-8 min.
Vepøové bez kosti
4
10-12 min.
6-10 min.
Klobásy
4
8-10 min.
6-8 min.
Hovìzí steaky, telecí steaky
4
6-7 min.
5-6 min.
Hovìzí høbet, rostbíf
(asi 1 kg)
3
10-12 min.
10-12 min.
Toastový chléb1)
3
4-6 min.
3-5 min.
Obložžené toustovací chleby
3
6-8 min.
---
1) Nepøedehøívejte.
54 electrolux použití, tabulky a tipy
Nízkoteplotní peèení
Funkce trouby: Nízkoteplotní
peèení .
Pomocí funkce trouby Nízkoteplotní
peèení bude peèenì køehká a zùstane
št’avnatá.
Nízkoteplotní peèení doporuèujeme pro
køehké, libové kousky masa a ryby.
Nízkoteplotní peèení není vhodné napø.
pro dušené nebo tuèné vepøové peèenì.
120 °C doporuèujeme pro menší kousky
masa, napø. steaky.
150 °C doporuèujeme pro vìtší kusy
masa, napø. hovìzí høbet.
Upozornìní: Pøi peèení masa
nasaïte filtr proti mastnotì!
S funkcí trouby Nízkoteplotní peèení vždy
peète jídlo bez poklièky.
1. Peèeni opeète zprudka na pánvi 1-2
min. z každé strany.
2. Potom ji položte do mísy na peèení
nebo pøímo na rošt, pod který položíte
hluboký plech.
3. Peèeni vložte do trouby. Zvolte funkci
trouby Nízkoteplotní peèení , nebo
mùžete zvolit 150 °C a dokonèete
peèení (viz tabulku).
Tabulka Nízkoteplotní peèení
Váha
g
Nastavení
Úroveòdráž
ek
Celkový èas
min.
Rostbíf
1000-1500
150 °C
1
90-110
Hovìzí høbet
1000-1500
150 °C
3
90-110
Telecí peèenì
1000-1500
150 °C
1
100-120
Steaky
200 - 300
120 °C
3
20-30
Jídlo
www.electrolux.com
www.electrolux.cz
822 928 511-C-120107-03
Download PDF

advertising