Zanussi DCS 382 W User manual

Zanussi DCS 382 W User manual
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
DCS 382W
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Περιεχόµενα
Για τον τεχνικό εγκατάστασης
Για το χρήστη
Σηµαντικές πληροφορίες ασφάλειας
3
Περιγραφή της συσκευής
Θήκη λαµπρυντικού
Βραχίονας ψεκασµού
Χονδρό φίλτρο
Λεπτό φίλτρο
Θήκη απορρυπαντικού
Αποσκληρυντής νερού
Πώµα αποσκληρυντή νερού
4
Πίνακας ελέγχου
5
Φόρτωση της συσκευής
6
Χρήση της συσκευής
7
Κάτι δεν λειτουργεί
Σέρβις και ανταλλακτικά
8
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ξεπακετάρισµα συσκευής
Αν η συσκευή έχει χτυπηθεί
Προφυλάξεις για την παγωνιά
Προσαρµογή κάτω από τον πάγκο
10
Εγκατάσταση
Τοποθέτηση
Είσοδος νερού
11
Οδηγός χρήσης του εγχειριδίου οδηγιών
Στο κείµενο θα βρεθούν τα ακόλουθα σύµβολα τα οποία θα σας βοηθήσουν µε όλες τις οδηγίες:
Οδηγίες ασφάλειας
Οδηγίες βήµα προς βήµα
Συµβουλές χρήσης
Οικολογικές πληροφορίες
2
9
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πριν εγκαταστήσετε και χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε µε προσοχή τις οδηγίες χρήσεως,
συµπεριλαµβανοµένου των υποδείξεων και συµβουλών. Για να αποφύγετε τυχόν λάθη και ατυχήµατα,
είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι όλοι που θα χρησιµοποιούν τη συσκευή να είναι απολύτως
εξοικειωµένοι µε τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά της. Βεβαιωθείτε ότι το εγχειρίδιο µένει πάντα
µαζί µε τη συσκευή σε περίπτωση που αυτή πουληθεί ή µετακινηθεί, ώστε ο καθένας που το
χρησιµοποιεί να είναι κατάλληλα ενηµερωµένος ως προς τη χρήση και την ασφάλειά του.
•
Μην τοποθετείτε µαχαίρια µε την µυτερή άκρη προς
τα πάνω. Είναι πιο ασφαλές να τα ξαπλώσετε οριζόντια στο
καλάθι.
•
Αν βγάλετε πιάτα από το πλυντήριο πριν από τη λήξη
του κύκλου πλύσης, είναι πολύ σηµαντικό να τα ξεπλένετε
πλήρως κάτω από τη βρύση για να ξεβγάλετε υπολείµµατα
απορρυπαντικού.
ƒ Κλείνετε πάντα την πόρτα όταν γεµίζετε ή αδειάζετε το
πλυντήριο, διότι µια ανοιχτή πόρτα ενέχει κίνδυνο.
•
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύµατος
και κόβετε την παροχή νερού µετά τη χρήση. Όταν βγάζετε
το ρευµατολήπτη πιάστε το από το βύσµα και όχι από το
καλώδιο.
Προστασία του περιβάλλοντος
•
Όταν η συσκευή θα πρέπει να πεταχτεί αποσυνδέστε
τον ρευµατολήπτη από την παροχή ρεύµατος. Κατόπιν
κόψτε το καλώδιο του ρεύµατος στο σηµείο εισόδου του στη
συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν είναι σε θέση να
παίξουν µε αυτό.
Εγκατάσταση και συντήρηση
•
Είναι υποχρεωτικό όλες οι εργασίες για την
εγκατάσταση και συντήρηση να γίνονται από
ειδικευµένο
προσωπικό.
Εργασία
που
πραγµατοποιείται από άτοµα µε ανεπαρκή γνώση,
µπορεί να επηρεάσει την ικανοποιητική λειτουργία του
προϊόντος, ενώ µπορεί να προκαλέσει και τυχόν
τραυµατισµούς ή δυσλειτουργίες.
•
Αυτή η συσκευή είναι βαριά. Παίρνετε
προφυλάξεις όταν τη µετακινείτε.
•
Η παροχή νερού θα πρέπει να γίνει µέσω
προσβάσιµου στρόφιγγα.
•
Το ηλεκτρικό καλώδιο παροχής πρέπει να
συνδεθεί µε γειωµένη πρίζα, η οποία να είναι και
εύκολα προσβάσιµη. Μόνιµη εγκατάσταση πρέπει να
πραγµατοποιείται από ειδικευµένο ηλεκτρολόγο.
•
Αν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει καταστραφεί,
πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό καλώδιο ή να
συναρµολογηθεί από τον κατασκευαστή ή το τµήµα
εξυπηρέτησης.
•
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έχει κοπεί ή
υποστεί άλλη ζηµιά και ότι τα λάστιχα δεν
συντρίβονται ή στραβώνουν κατά τη µεταφορά, την
εγκατάσταση ή τον καθαρισµό του πλυντηρίου πιάτων.
Ασφάλεια παιδιών
•
Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιµοποιείται από
ενήλικες. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε τα
κουµπιά ή άλλα µέρη της.
•
Μην ξεχνάτε ότι οι πλαστικές σακούλες που
υπάρχουν στο πακέτο εγκυµονούν κινδύνους για τα
µικρά παιδιά αν γίνουν παιχνίδι.
•
Κρατήστε τα απορρυπαντικά σε ασφαλές µέρος
µακριά από τα παιδιά.
•
Αποτρέψτε τα παιδιά από το να κάθονται ή να
στηρίζονται στην πόρτα, όταν αυτή είναι ανοικτή.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης
•
Το
πλυντήριο
πιάτων
έχει
σχεδιαστεί
αποκλειστικά για την πλύση οικιακών σκευών,
κατάλληλων για µηχανική πλύση. Η χρησιµοποίησή
του για άλλους σκοπούς µπορεί να οδηγήσει
σε τραυµατισµό ή φθορές και σε ακύρωση της
εγγύησης.
•
Τα σκεύη που έχουν έρθει σε επαφή µε
πετρέλαιο, µπογιά, θραύσµατα χάλυβα ή σιδήρου,
διαβρωτικά, όξινα ή αλκαλικά χηµικά προϊόντα δεν
πρέπει να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.
•
Αποφύγετε να ανοίξετε την πόρτα όταν η
συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, καθώς µπορεί να
έχουµε διαφυγή καυτού ατµού.
•
Χρησιµοποιείτε µόνο ειδικά κατασκευασµένα
απορρυπαντικά για χρήση στα πλυντήρια πιάτων.
Τα απορρυπαντικά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται
µε ιδιαίτερη προσοχή. Αν κάποιος καταπιεί
απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, δώστε του να πιει
αρκετά ποτήρια γάλα ή νερό αµέσως. Μην προκαλέσετε
εµετό. Αναζητήστε βοήθεια µέσω φαρµάκων. Αν το
απορρυπαντικό για το πλυντήριο των πιάτων έρθει σε
επαφή µε τα µάτια, πλύνετε το πρόσωπό σας µε µπόλικο
νερό. Αναζητήστε βοήθεια µέσω φαρµάκων.
∆ιατηρείτε όλα τα απορρυπαντικά σε ασφαλές µέρος
µακριά από τα παιδιά.
3
Περιγραφή της συσκευής
Θήκη λαµπρυντικού (1)
Η χρήση λαµπρυντικού έχει ως αποτέλεσµα
καθαρότερο και ταχύτερο στέγνωµα των σκευών,
καθώς βοηθάει να βγουν νερά και λεκέδες
Υπερβολική δόση λαµπρυντικού µπορεί να επιφέρει
ραβδώσεις, ενώ πολύ λίγο, άσπρα στίγµατα. Η θήκη
έχει χωρητικότητα 140ml τα οποία επαρκούν για
περίπου 40-70 προγράµµατα πλύσης, ανάλογα µε την
προγραµµατισµένη δόση. όταν το επίπεδο
λαµπρυντικού πλησιάζει το χαµηλότερο σηµείο,
συµπληρώστε στη θήκη έως ότου φθάσει στο κόκκινο
σηµάδι στον αντίστοιχο δείκτη. Ρυθµίστε τη δόση
ανάλογα µε την σκληρότητα του νερού.
Ξεκινήστε µε τη χαµηλότρη δόση και αυξήστε τη
ρύθµιση αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο, γυρνώντας το
διακόπτη.
Η λυχνία ανάβει στο πίνακα ελέγχου όταν το δοχείο απαιτεί
γέµισµα.
1. Ξεβιδώστε το κάλυµµα για το δοχείο
άλατος.
2. Γεµίστε το δοχείο µε νερό (µόνο την
πρώτη φορά)_.
3. Γεµίστε το δοχείο µε χονδρόκοκκο
αλάτι, χρησιµοποιώντας το χωνί που
παρέχεται µε τη συσκευή.
4. Αποµακρύνετε το χωνί και σκουπίστε
τις όποιες σταγόνες που υπάρχουν γύρω
από το άνοιγµα.
5. Βιδώστε το κάλυµµα σωστά.
Το δοχείο είναι χωρητικότητας 1 lit., που είναι αρκετό για
20-30 κύκλους πλύσης. Πάντα να είστε βέβαιοι ότι υπάρχει
νερό στο δοχείο, πριν το συµπληρώσετε µε αλάτι.
Μην βάζετε υγρό απορρυπαντικό στη θήκη
του λαµπρυντικού.
Βραχίονας ψεκασµού (2)
Είναι σηµαντικό να διατηρείται όλες τις τρύπες στον
βραχίονα ψεκασµού καθαρές και ανοικτές. Μια
βουλωµένη τρύπα µπορεί να επηρεάσει σοβαρά την
απόδοση της πλύσης. Αν ο βραχίονας ψεκασµού
χρειάζεται καθάρισµα, ξεβιδώστε τη βίδα δεξιόστροφα
και ανασηκώστε το βραχίονα. Καθαρίστε τις τρύπες
και κουνήστε το για υπολείµµατα φαγητού.
Χονδρό φίλτρο (3)
Ο σκοπός του στραγγιστηριού είναι να συγκρατεί
µεγάλα αντικείµενα όπως οδοντογλυφίδες και τσόφλια
αυγών. Φροντίστε ώστε το στραγγιστήρι µένει πάντα
καθαρό. Γυρίστε το στραγγιστήρι αριστερόστροφα,
ανασηκώστε το και αφήστε το κάτω από µια ανοικτή
βρύση, όποτε είναι αυτό απαραίτητο.
Πώµα αποσκληρυντή νερού
Το συγκεκριµένο πλυντήριο πιάτων έχει ρυθµιστεί
από το εργοστάσιο για επίπεδα σκληρότητας του
νερού µέχρι τα 20° dH. Εάν το νερό της περιοχής σας
είναι σκληρότερο από αυτά τα επίπεδα, µπορείτε να
µεγαλώσετε τη χωρητικότητα του δοχείου άλατος,
τραβώντας το λαστιχένιο πώµα που βρίσκεται στο
πίσω αριστερό τµήµα του πλυντηρίου πιάτων.
Βλέπε εικόνα.
Λεπτό φίλτρο (4)
Είναι εξίσου σηµαντικό να διατηρείται το φίλτρο αυτό
καθαρό. Ένα βρώµικο ή βουλωµένο φίλτρο θα µειώνει
πάντα την αποτελεσµατικότητα της πλύσης. Το φίλτρο
βγαίνει εύκολα, όταν βγάλετε το στραγγιστήρι.
Θήκη απορρυπαντικού (5)
Χρησιµοποιείται απορρυπαντικά ειδικά σχεδιασµένα
για πλυντήρια πιάτων.
Να γνωρίζετε ότι οι οδηγίες αναφέρονται συνήθως σε
µεγάλα (κανονικού µεγέθους) πλυντήρια πιάτων. Για
παράδειγµα όταν χρησιµοποιείται ταµπλέτες, είναι
επαρκές να βάλετε µισή.
Επικοινωνήστε µε την εταιρεία ύδρευσης, για να
µάθετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού της
περιοχής σας.
Αποσκληρυντής νερού (6)
Ποτέ µην λειτουργήσετε το πλυντήριο πιάτων
χωρίς να έχετε αλάτι στο δοχείο, καθώς το αντίθετο
µπορεί να προκαλέσει ζηµίες στον αποσκληρυντή νερού.
Το συγκεκριµένο πλυντήριο πιάτων έχει εξοπλιστεί
αποσκληρυντή νερού και γι’ αυτό η θήκη
λαµπρυντικού θα πρέπει να ρυθµιστεί για χαµηλή
δόση. Τα άλατα στο σκληρό νερό δηµιουργούν άσπρα
κατακάθια που εµφανίζονται στα σκεύη και στο
εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων.
Για να αποτρέψετε τα παραπάνω, το νερό πρέπει να
περάσει διάµεσου ειδικού δοχείου, όπου εξαλείφεται η
σκληράδα του νερού.
Από τη στιγµή που ο αποσκληρυντής νερού
χρησιµοποιεί χονδρόκοκκο αλάτι, θα πρέπει να
γεµίζετε το δοχείο του άλατος ύστερα από κάποιο
συγκεκριµένο αριθµό πλύσεων.
4
Πίνακας ελέγχου
1. Πλήκτρο επιλογής θερµοκρασίας
55° - Πλήκτρο µέσα
65° - Πλήκτρο έξω
Φάση πλύσης
2. ∆ιακόπτης προγραµµάτων
Για να ξεκινήσετε το πλυντήριο πιάτων:
Γυρίστε το διακόπτη δεξιόστροφα στην έναρξη
του προγράµµατος. Ο διακόπτης έναρξης / λήξης
βρίσκεται ενσωµατωµένος µέσα στο ρυθµιστή
χρόνου του προγράµµατος. Κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας ζεστάµατος του νερού, ο
χρονοδιακόπτης παραµένει σταθερός. Για να
αποµονώσετε το πλυντήριο πιάτων, βγάλτε την
πρίζα.
Φάση ξεβγάλµατος
Κλείδωµα πόρτας
Πιέστε το χερούλι προς τα κάτω και ανοίξτε την πόρτα.
Αποφύγετε να ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας του πλυντηρίου πιάτων. Αν ανοίξετε την
πόρτα και την αφήσετε µισάνοιχτη, µετά το πέρα του
προγράµµατος, τα σερβίτσια θα στεγνώσουν πιο γρήγορα.
3. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
Όσο το πρόγραµµα βρίσκεται σε εξέλιξη, η
ενδεικτική λυχνία είναι αναµµένη και σβήνει
όταν το πρόγραµµα έχει ολοκληρωθεί.
4. Λυχνία ένδειξης άλατος
Η λυχνία δείχνει πότε πρέπει να αναπληρώσετε τη
συσκευή µε αλάτι. Η λυχνία µπορεί να
παραµείνει αναµµένη για ένα ή και δύο
προγράµµατα µετά την αναπλήρωσή του, γεγονός
απολύτως φυσιολογικό.
ΡΥΘΜΙΣΗ
Κύκλος
Επιλογή θερµοκρασίας
°C
55
65
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ
Παροχή κρύου νερού
Παροχή ζεστού νερού
15° C
60° C
Ενέργεια/ Χρόνος/
Ενέργεια/ Χρόνος/
kWh
min
kWh
min
0,60
47
0,19
29
0,75
55
0,28
33
5
Νερό/
λίτρα
13
13
Φόρτωση της συσκευής
Η εικόνα δείχνει το πλυντήριο φορτωµένο µε πέντε σερβίτσια.
Τα δικά σας σκεύη δεν θα είναι πανοµοιότυπα µε αυτά της
εικόνας, αλλά αν ακολουθήσετε τις οδηγίες που ακολουθούν,
είµαστε σίγουροι ότι θα µείνετε ευχαριστηµένοι από τα
αποτελέσµατα.
•
Πάντα τοποθετείτε ποτήρια, φλιτζάνια και
µπολ ανάποδα.
•
Τοποθετείτε τα βαθιά πιάτα (πιάτα σούπας)
γυρτά, ώστε να πέφτει το νερό κατά το στέγνωµα.
•
Βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη δεν ακουµπούν
µεταξύ τους. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό όσον
αφορά το καλάθι για τα µαχαιροπήρουνα (τα
κουτάλια για παράδειγµα δεν µπορούν να πλυθούν
σωστά, αν το ένα «ξαπλώνει» µέσα στο άλλο). Το
νερό πρέπει να εισχωρεί σε όλες τις λερωµένες
επιφάνειες.
•
Βεβαιωθείτε ότι µαχαιροπήρουνα µε λεπτά
χερούλια δεν εξέχουν από τα ανοίγµατα του
καλαθιού, εµποδίζοντας έτσι την περιστροφή του
βραχίονα ψεκασµού.
•
Ποτέ µην βάζετε ασηµένια µε ανοξείδωτα
σκεύη µαζί. Αν αυτά τα µέταλλα έρθουν σε επαφή
µεταξύ τους, λαµβάνει χώρα µια χηµική αντίδραση
που µαυρίζει τα ασηµένια.
•
Πορσελάνες µε σχέδια επάνω µπορεί να µην
ενδείκνυνται για πλύση στο πλυντήριο πιάτων,
καθώς τα χρώµατα ίσως ξεθωριάσουν και χάσουν
τη γυαλάδα τους. Το ίδιο ισχύει και για
µαχαιροπήρουνα µε ξύλινη ή πλαστική λαβή.
Βεβαιωθείτε ότι πάντα αγοράζετε είδη εµπορίου
που είναι ασφαλή για το πλυντήριο πιάτων.
•
Ασηµένια και αλουµινένια αντικείµενα
τείνουν να χάνουν το χρώµα τους όταν πλένονται.
•
∆εν είναι όλα τα πλαστικά είδη κατάλληλα για
πλύση σε πλυντήριο. Αν έχετε αµφιβολία στο να
πλύνετε ή όχι πλαστικοειδή, σας συµβουλεύουµε να
δοκιµάσετε πλένοντας ένα µόνο του ή να τα
πλύνετε στο χέρι.
•
Όταν πλένετε ευαίσθητα αντικείµενα, επιλέξτε
το πρόγραµµα µε την µικρότερη θερµοκρασία
πλύσης.
•
Υλικά όπως το κέτσαπ που περιέχουν ισχυρές
χρωστικές ουσίες, µπορούν να προκαλέσουν
προσωρινή αλλοίωση χρώµατος στο εσωτερικό της
συσκευής.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Πρέπει να γεµίστε το δοχείο άλατος και τη θήκη λαµπρυντικού σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσεως.
Πριν διαχειριστείτε τις µετρήσεις, το πλυντήριο πιάτων θα πρέπει να λειτουργήσει για ένα ή δύο ολοκληρωµένους
κύκλους µε απορρυπαντικό και καθαρό φορτίο.
Έλεγχος στάνταρ:
Σχετική χωρητικότητα:
Φόρτωση καλαθιού:
∆οκιµαστικό πρόγραµµα:
Απορρυπαντικό (IEC τύπου Β):
Λαµπρυντικό (τύπου ΙΙΙ):
Τροφοδοσία πίεσης νερού:
Σύνδεση εξόδου νερού:
EN 50242
5 σερβίτσια
Σύµφωνα µε την εικόνα 1
Κανονικό 65° C
15 γρ. στη θήκη
Μεσαία ρύθµιση
Ελάχιστη 0,8 bar, µέγιστη 10 bar
Τοποθετήστε σύµφωνα µε την εικόνα 2
6
Χρήση της συσκευής
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ξύστε υπολείµµατα στερεών τροφών
Φορτώστε την συσκευή.
Γεµίστε τη θήκη του λαµπριντικού.
Βάλτε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντι
θήκη.
Κλείστε τη πόρτα.
Επιλέξτε την επιθυµητή θερµοκρασία.
Ξεκινήστε το πλυντήριο πιάτων, γυρνώ
διακόπτη στη σωστή θέση.
Ελέγξτε τα φίλτρα, µήπως χρειάζονται
καθάρισµα, όταν έχει τελειώσει η πλύση.
7
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
Πριν καλέσετε τεχνικό, ελέγξτε τις παρακάτω λεπτοµέρειες, γιατί ορισµένα προβλήµατα µπορούν να διορθωθούν
εύκολα χωρίς να καλέσετε ένα τεχνικό.
Σύµπτωµα
Έλεγχος
Το πρόγραµµα δεν ξεκινάει
•
Έχει κλείσει καλά η πόρτα;
•
Έχετε ρυθµίσει σωστά το διακόπτη προγραµµάτων;
•
Έχετε ανοίξει τη βρύση;
•
Έχετε βάλει το ρευµατολήπτη στη πρίζα;
•
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει καεί η ασφάλεια.
•
Έχετε ανοίξει τη βρύση;
•
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει γενική διακοπή της παροχής
νερού.
•
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει σπάσει ή τσακίσει ο σωλήνας
παροχής νερού.
•
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει βουλώσει το φίλτρο του σωλήνα
παροχής νερού.
•
Είναι πολύ χαµηλή η πίεση του νερού;
•
Βεβαιωθείτε ότι δεν ανοίξατε την πόρτα πριν το τέλος του
κύκλου προγράµµατος.
•
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει σπάσει ή τσακίσει ο σωλήνας
εκκένωσης.
•
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν βουλώσει τα φίλτρα.
•
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε γεµίσει πάρα πολύ τα καλάθια.
•
Ελέγξτε αν κάτι εµποδίζει τον βραχίονα ψεκασµού να
περιστρέφεται.
•
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν βουλώσει οι τρύπες στο
βραχίονα ψεκασµού.
•
Έχετε τοποθετήσει τα σκεύη σωστά; (Όχι πολύ κοντά το
ένα µε το άλλο).
•
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν βουλώσει τα φίλτρα.
•
Έχετε τοποθετήσει τα φίλτρα σωστά στις θέσεις τους;
•
Χρησιµοποιήσατε αρκετό απορρυπαντικό;
•
Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό δεν είναι πολύ παλιό ή
ακατάλληλο.
•
Έχετε κλείσει καλά το καπάκι του δοχείου αλατιού;
•
Βεβαιωθείτε ότι δεν επιλέξατε πρόγραµµα µε πολύ χαµηλή
θερµοκρασία.
•
Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι άδεια η θήκη του λαµπρυντικού.
•
Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι άδειο το δοχείο άλατος.
•
Έχετε ρυθµίσει σωστά τον αποσκληρυντή νερού;
•
Βεβαιωθείτε ότι δεν βάλατε µικρότερη της απαιτούµενης
ποσότητας λαµπρυντικού.
•
Βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη δεν χτυπάνε µεταξύ τους.
•
Βεβαιωθείτε ότι οι βραχίονες ψεκασµού δεν χτυπάνε πάνω
στα σκεύη.
•
Βεβαιωθείτε ότι δεν αφήσατε τα σκεύη µέσα στο
πλυντήριο πιάτων πολύ ώρα.
•
Έχει τοποθετηθεί το πλυντήριο πιάτων σε ισόπεδη
επιφάνεια;
Το πλυντήριο πιάτων δε γεµίζει µε νερό
Το νερό δεν αποχετεύεται στο τέλος του κύκλου
Τα σκεύη δεν έχουν πλυθεί ικανοποιητικά
Ορατά υπολείµµατα ασβεστίου ή λευκή επίστρωση
στα σκεύη
Η συσκευή κάνει θόρυβο
Τα σκεύη δεν έχουν στεγνώσει καλά
Η πόρτα κλείνει µε δυσκολία
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το πλυντήριο πιάτων µόνοι σας.
Επισκευές που πραγµατοποιούνται από µη εξουσιοδοτηµένα ή άπειρα άτοµα, µπορούν
να προκαλέσουν τραυµατισµούς ή σοβαρές δυσλειτουργίες.
8
Σέρβις
Σέρβις και ανταλλακτικά
Πριν καλέσετε τεχνικό ενηµερωθείτε από τον
πίνακα του προηγούµενου κεφαλαίου «Σε
περίπτωση
σφάλµατος»,
ώστε
να
επιµεληθείτε του προβλήµατος µόνοι σας. Αν
έχετε καλέσει ένα τεχνικό να λύσει ή να
επισκευάσει ένα πρόβληµα από αυτά που
αναφέρθηκαν προηγουµένως,, θα υπάρξει
χρέωση ακόµη και αν ισχύει η εγγύηση της
συσκευής.
Το σέρβις και οι επιδιορθώσεις πρέπει να
λαµβάνουν χώρα από έναν εξουσιοδοτηµένο
από τον προµηθευτή, τεχνικό εταιρείας.
Χρησιµοποιείτε µόνο γνήσια ανταλλακτικά.
Προσέξτε ώστε οι ηλεκτρικές βλάβες να
διορθώνονται
από
εξουσιοδοτηµένο
ηλεκτρολόγο.
Αναφέρετε το µοντέλο και τον αριθµό σειράς
που υπάρχουν στο πλαίσιο που βρίσκεται
επικολληµένο στο πίσω τµήµα της
συσκευής..
Μπορείτε να σηµειώσετε τις λεπτοµέρειες
αυτές εδώ :
ΤΥΠΟΣ ……………………………………..
ΜΟΝΤΕΛΟ …………………………………
ΑΡΙΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ …………………….
ΑΡΙΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ …………………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ …………………
Αυτή η συσκευή είναι σύµφωνη µε τις ακόλουθες οδηγίες Ε.Ο.Κ.:
- 73/23 της 19.02.1973 (οδηγία χαµηλής τάσης)
-
89/336 της 03.05.1989 (οδηγία ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας)
Οδηγίες εγκατάστασης
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα:
∆ιαστάσεις:
Βάρος:
Πίεση παροχής νερού:
Θερµοκρασία νερού:
Ηλεκτρικά δεδοµένα:
5 σερβίτσιων σύµφωνα µε το EN 50242
Ύψος
Πλάτος
Βάθος (από την άκρη της πόρτας)
Καθαρό
Ελάχιστη
Μέγιστη
Μέγιστη
Παροχή ρεύµατος
Ασφάλεια
Ισχύς θερµαντικού στοιχείου
Συνολική ισχύς
9
460 mm
450 mm
480 mm
17 kg
50 kPa (0,5 bar)
1000 kPa (10 bar)
65° C
220 /230 V – 50 Hz
10A
1200 W
1280 W
Ξεπακετάρισµα
Εάν η συσκευή έχει χτυπηθεί
Εάν το πλυντήριο πιάτων έχει υποστεί ζηµιές κατά τη
διάρκεια της µεταφοράς του, θα πρέπει να
επικοινωνήσετε αµέσως και να γνωστοποιήσετε στην
εταιρεία την ευθύνη της.
Ελέγξτε ότι η συσκευή δεν φέρει ζηµιές. Αν
ανακαλύψετε οποιαδήποτε ζηµιά, λάθη ή παραλήψεις,
πρέπει να ενηµερώσετε τον προµηθευτή αµέσως.
Μην αφήνετε ποτέ υλικά συσκευασίας σε µέρη που
µπορούν τα παιδιά να βρουν και να παίξουν.
Ελέγξτε ότι τα παρακάτω εξαρτήµατα υπάρχουν µε το
πλυντήριο πιάτων όταν το ξεπακετάρετε:
- Γωνία στήριξης σωλήνα αποχέτευσης (1)
- Ένα χωνί για να συµπληρώνεται το αλάτι (2)
Προστασία κατά του παγετού
Αν το πλυντήριο πιάτων έχει τοποθετηθεί σε ένα
περιβάλλον όπου η θερµοκρασία µερικές φορές
πέφτει κάτω από τους 0° C, υπάρχει ένα ρίσκο ότι
η µικρή ποσότητα νερού που παραµένει στα
τµήµατα της συσκευής µπορεί να παγώσει και να
προκαλέσει ζηµίες στο πλυντήριο πιάτων.
Για να το αποτρέψετε αυτό πρέπει:
1. Να κλείσετε την παροχή νερού
στο πλυντήριο και να αποσυνδέσετε
το σωλήνα εισαγωγής καθώς και τα
λάστιχα.
2. Επιλέξτε ένα πρόγραµµα, ξεκινήστε
το πλυντήριο και αφήστε το
πρόγραµµα να τρέξει για ένα µικρό διάσ
Αναγνωρησιµότητα των υλικών
Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται
στη συσκευασία της συσκευής είναι
φιλικά προς το περιβάλλον. Τα
διάφορα
πλαστικά
που
χρησιµοποιούνται
είναι
αναγνωρίσιµα και ανακυκλώνονται.
•
Το PE αναφέρεται στο πολυαιθυλένιο, το οποίο
χρησιµοποιείται στη σακούλα που τυλίγει τη συσκευή
καθώς και τη σακούλα που εµπεριείχε τις οδηγίες
χρήσεως.
•
Το PS αναφέρεται στην πολυστερίνη, η οποία
χρησιµοποιείται στα σηµεία εκείνα της συσκευασίας
που χρειάζονται για την προστασία της συσκευής
«µαξιλαράκια».
Τα συστατικά από χαρτόνι της συσκευασίας είναι από
ανακυκλώσιµο χαρτί και πρέπει να πεταχτούν στους
ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
Η συσκευή περιέχει συστατικά από πλαστικό και
καουτσούκ. Αυτά έχουν σηµάδια που δείχνουν από τι
υλικό έγιναν, ώστε να ανακυκλωθούν ή να
διαχειριστούν σωστά στο τέλος του κύκλου ζωής του
προϊόντος.
Τα υλικά είναι αναγνωρίσιµα σύµφωνα µε τα διεθνή
πρότυπα.
10
Εγκατάσταση
Τοποθέτηση
Το πλυντήριο πιάτων είναι προµελετηµένο να εγκατασταθεί
σε νεροχύτη (στον πάγκο), σε επιφάνεια εργασίας ή και
εντοιχιζόµενο. Για να λειτουργήσει σωστά, βεβαιωθείτε ότι η
συσκευή έχει τοποθετηθεί σε
Ισόπεδη επιφάνεια. Το ύψος της µπορεί να ρυθµιστεί µε τη
βοήθεια των ρυθµιζόµενων ποδιών (8mm το καθένα)
Είσοδος νερού
Η θερµοκρασία του παρεχόµενου νερού δεν πρέπει να
υπερβαίνει τους 65° C και η πίεση να είναι µεταξύ 50 – 1000
kPa (0,5 – 10 bar).
Είναι σηµαντικό να υπάρχει µια βρύση κοντά στο πλυντήριο
πιάτων που να είναι εύκολα προσβάσιµη. Ειδικές κάνουλες µε
µίκτη, µε συνδέσεις για πλυντήρια πιάτων είναι διαθέσιµα,
καθώς και προσαρµογείς για παλαιότερες βρύσες. Συνδέστε
το λάστιχο εισόδου (παροχής) στην βρύση µε σπείρωµε σε
στόµιο ¾.
Το λάστιχο εισόδου (1) δεν πρέπει να συνδυαστεί µε καµία
µορφή επέκτασης. Εάν είναι κοντό, θα πρέπει να
αντικατασταθεί µε µακρύτερο υψηλής πίεσης λάστιχο, ειδικά
σχεδιασµένο γι’ αυτό το σκοπό. Η άκρη του λάστιχου που
είναι συνδεδεµένη µε το πλυντήριο πιάτων µπορεί να στραφεί
προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Χαλαρώστε τη βίδα, γυρίστε
το λάστιχο και ξανασφίξτε τη βίδα.
Ελέγξτε ότι η βίδα έχει σφίξει καλά πριν
τοποθετήσετε στο σηµείο που θέλετε τη
συσκευή.
Χρησιµοποιείστε µόνο το λάστιχο παροχής
που παρέχεται µε τη συσκευή και όχι κάποιο
παλιό λάστιχο.
Αποστράγγιση νερού
Τοποθετήστε το σωλήνα αποχέτευσης στο πίσω µέρος του
πλυντηρίου πιάτων. Είναι σηµαντικό να πιέσετε όσο το
δυνατό πιο πολύ το σωλήνα, ώστε να σφίξει καλά
Τοποθετήστε το άλλο άκρο του σωλήνα αποχέτευσης πάνω
στο νεροχύτη όπως φαίνεται στην εικόνα Μην ξεχνάτε ότι το
νερό θα τρέξει µε µεγάλη ορµή. Γι’ αυτό το λόγο τοποθετήστε
το σωλήνα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε δεν θα φύγει από το
νεροχύτη. Χρησιµοποιήστε ακόµη τη γωνία στήριξης.
Ελέγξτε ότι δεν έχει βουλώσει ή έξοδος. ∆εν πρέπει σε καµία
περίπτωση να βρίσκεται σε ύψος µεγαλύτερο από την
επιφάνεια στην οποία στέκεται η συσκευή. Αν είναι
ψηλότερα, η λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων µπορεί να
διαταραχθεί.
Είναι επίσης σηµαντικό να βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική
διάµετρος του σωλήνα να µην είναι µικρότερη από 13 mm σε
κανένα του σηµείο. Αν ο σωλήνας αποχέτευσης είναι πολύ
µακρύς, µπορεί εύκολα να κοπεί στο σηµείο που πρέπει.
1. Κόψτε το σωλήνα µα ένα κοφτερό
µαχαίρι στο σηµείο που πρέπει.
2. Τοποθετήστε τη γωνία στήριξης, που
παρέχεται µε τη συσκευή, στο άκρο του
σωλήνα αποχέτευσης.
Ηλεκτρική σύνδεση
Η συσκευή προµηθεύεται µε καλώδιο και φις για σύνδεση µε
πρίζα 220/230 V, που θα πρέπει να είναι συµβατή µε
ασφάλεια 10 A.
Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή, θα
πρέπει να την αποµονώσετε από την ηλεκτρική παροχή,
βγάζοντας το ρευµατολήπτη από τη πρίζα.
Μόνιµη ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να
γίνει από ειδικευµένο ηλεκτρολόγο ή
αρµόδιο πρόσωπο.
11
Ο όµιλος Electrolux είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικών συσκευών κουζίνας, καθαρισµού και κήπου στον κόσµο.
Περισσότερα από 55 εκατοµµύρια προϊόντα του οµίλου Electrolux (όπως ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, ηλεκτρικές σκούπες,
αλυσοπρίονα και χορτοκοπτικές µηχανές) αξίας περίπου 14 δις δολαρίων πωλούνται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 150 χώρες
ανά τον κόσµο.
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement