Electrolux ESF2435 User manual

Electrolux ESF2435 User manual
Spis treÊci
Dla instalatora
Dla u˝ytkownika
Wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa
Opis urzàdzenia
3
4-5
- Rami´ natryskowe
- Filtr / mikrofiltr
- Filtr siatkowy
- Pojemnik na Êrodki pioràce
- Pojemnik na p∏yn nab∏yszczajàcy
- Zmi´kczacz wody
- Czyszczenie zmywarki
Dane techniczne
Rozpakowanie
13
14
- Uszkodzenia
- Przeznaczenie
- Ustawienie
- Zabezpieczenie zmywarki w przypadku niskich
temperatur otoczenia
Instalacja
Panel sterujàcy
- Pod∏àczenie w´˝a doprowadzajàcego wod´
- Pod∏àczenie w´˝a odprowadzajàcego wod´
- Pod∏àczenie do zasilania elektrycznego
6
- Jak opóêniç rozpocz´cie programu zmywania
Regulacja zmi´kczacza wody
7
Tabela programów
8
Korzystanie ze zmywarki
9
- Ustawienie programu
- Zmiana i przerwanie wybranego programu
- Zmiana programu przez otwarcie drzwi zmywarki
- Kasowane programu zmywania
- Kasowanie cyklu suszenia
- Wy∏àczenie zmywarki
Wk∏adanie i wyjmowanie naczyƒ
ze zmywarki
10
Zak∏ócenia w funkcjonowaniu zmywarki 11
Autoryzowany serwis
12
Informacje dla instytucji kontrolnych
12
Symbole instrukcji obs∏ugi
Poni˝sze symbole pojawiajà si´ w instrukcji obs∏ugi i majà nast´pujàce znaczenie:
Wskazówki bezpieczeƒstwa
Obs∏uga urzàdzenia
Informacje uzupe∏niajàce
Wskazówki ekologiczne
-2-
15
Wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa
Przed przystàpieniem do pod∏àczenia i eksploatacji urzàdzenia prosimy o dok∏adne zapoznanie si´ z instrukcjà
obs∏ugi, w której podano wa˝ne informacje dotyczàce bezpiecznej eksploatacji, instalacji oraz konserwacji
zmywarki. Instrukcj´ obs∏ugi nale˝y zachowaç, aby w razie koniecznoÊci móc z niej skorzystaç w trakcie
u˝ywania zmywarki. W przypadku sprzeda˝y urzàdzenia nale˝y pami´taç o przekazaniu instrukcji obs∏ugi
nowemu u˝ytkownikowi.
Instalacja i serwis
●
Wszystkie prace zwiàzane z instalacjà i serwisem muszà
byç wykonane przez uprawnionego technika. Instalacja
i naprawy wykonywane przez osoby bez odpowiednich
kwalifikacji mogà przyczyniç si´ do nieprawid∏owej pracy
lub usterki urzàdzenia oraz niebezpieczeƒstwa dla
u˝ytkownika. Przed rozpocz´ciem prac nale˝y od∏àczyç
zmywark´ od zasilania elektrycznego. Wtyczk´ przewodu
nale˝y wyjàç z gniazdka.
●
Zawór dop∏ywu wody musi byç ∏atwo dost´pny.
●
Wtyczk´ przewodu zasilajàcego nale˝y pod∏àczyç do
gniazdka z uziemieniem (ono tak˝e powinno znajdowaç
si´ w ∏atwo dost´pnym miejscu). Pod∏àczenie na sta∏e
mo˝e wykonaç wykwalifikowany elektryk.
●
Nie wk∏adaç no˝y i innych ostrych narz´dzi ostrzem
skierowanym do góry. Nale˝y je u∏o˝yç poziomo w koszu
zmywarki.
●
Je˝eli wyjmiecie Paƒstwo jakieÊ naczynia ze zmywarki
przed koƒcem programu, nale˝y je dok∏adnie op∏ukaç pod
bie˝àcà wodà, aby pozbyç si´ ewentualnych resztek
detergentów.
System zabezpieczajàcy chroni przed ewentualnymi
szkodami spowodowanymi zalaniem wodà. Aby system
zabezpieczajàcy funkcjonowa∏ muszà zostaç spe∏nione
nast´pujàce warunki :
●
- Po wy∏àczeniu zmywarki musi ona pozostaç w∏àczona
do sieci zasilajàcej.
- Zmywarka musi byç prawid∏owo zainstalowana.
●
Zwróciç uwag´, aby przewód zasilajàcy oraz w´˝e nie
zosta∏y zgniecione lub uszkodzone podczas przesuwania
zmywarki (w czasie instalacji, czyszczenia itp.).
●
Naprawy urzàdzenia mo˝e dokonaç wy∏àcznie uprawniony
technik z autoryzowanego zak∏adu serwisowego. Nie wolno
próbowaç naprawiaç urzàdzenia samodzielnie.
- Zawór wodny nale˝y zawsze zakr´caç, jeÊli zmywarka
pozostaje przez d∏u˝szy czas bez nadzoru (np. wyjazd
domowników na urlop).
●
Bezpieczeƒstwo dzieci
●
Dzieci nie potrafià dostrzec niebezpieczeƒstwa zwiàzanego
z obs∏ugà zmywarki. Dlatego podczas pracy zmywarki nie
wolno dopuszczaç, aby dzieci bawi∏y si´ w pobli˝u urzàdzenia.
Istnieje niebezpieczeƒstwo, ˝e dzieci zamknà si´ wewnàtrz
zmywarki.
●
Cz´Êci sk∏adowe opakowania (np. folia, styropian) mogà
stanowiç zagro˝enie dla dzieci, dlatego nale˝y przechowywaç je w miejscu niedost´pnym dla dzieci.
●
Ârodki do zmywania w zmywarkach mogà wywo∏aç
podra˝nienia skóry, oczu, jamy ustnej i spowodowaç
nawet zatrucie ! Ârodki do zmywania w zmywarce nale˝y
przechowywaç w miejscu niedost´pnym dla dzieci.
●
Nie zezwalaç dzieciom na siadanie lub stawanie na
otwartych drzwiach zmywarki.
U˝ywanie zmywarki zgodnie z
przeznaczeniem
●
W przypadku stwierdzenia usterki nale˝y zakr´ciç zawór
wodny, nast´pnie urzàdzenie wy∏àczyç i wyjàç wtyczk´ z
gniazdka. W przypadku pod∏àczenia na sta∏e wy∏àczyç lub
wykr´ciç zabezpieczenia. Podczas wyjmowania przewodu
z gniazdka nale˝y trzymaç wtyczk´. Nie ciàgnàç za przewód.
Utylizacja
- Usuni´cie opakowania:
Zmywarki Electrolux sà zabezpieczone na czas transportu
specjalnym opakowaniem ochronnym.
Wszystkie materia∏y, z których wykonane jest
opakowanie zmywarki, sà przyjazne dla Êrodowiska
naturalnego, nadajà si´ do recyklingu i powtórnego
wykorzystania.
Cz´Êci kartonu wyprodukowano z surowców wtórnych, a
elementy drewniane z drewna bez obróbki chemicznej.
Tworzywa sztuczne oznaczono nast´pujàcymi symbolami :
●
PE polietylen - folia opakowaniowa
●
PS polistyren – podk∏adki (bez zawartoÊci FCKW).
Dzi´ki ponownemu przetworzeniu elementów opakowania
oszcz´dzamy surowce i ograniczamy iloÊç odpadów.
Opakowanie nale˝y przekazaç do punktów zbiórki odpadów z
przeznaczeniem na powtórne przetworzenie (do recyklingu).
W zmywarce mo˝na zmywaç wy∏àcznie naczynia do
u˝ytku gospodarstwa domowego, przeznaczone do
zmywania mechanicznego. W przypadku u˝ywania
zmywarki do celów niezgodnych z przeznaczeniem,
producent nie ponosi odpowiedzialnoÊci za uszkodzenia
sprz´tu lub powsta∏e szkody.
●
W czasie pracy zmywarki nie nale˝y otwieraç jej drzwi,
gdy˝ z wn´trza wydostanie si´ goràca para.
●
Przed dodaniem soli regeneracyjnej, p∏ynu nab∏yszczajàcego
i proszku nale˝y sprawdziç, czy Êrodki te nadajà si´ do
stosowania w zmywarkach domowych.
- Usuni´cie starego urzàdzenia:
JeÊli chcà Paƒstwo usunàç dotychczas u˝ywanà zmywark´,
nale˝y przed z∏omowaniem unieruchomiç jà np. poprzez
odci´cie przewodu zasilania elektrycznego.
Dzieci mogà podczas zabawy zamknàç si´ wewnàtrz
urzàdzenia, co mo˝e stworzyç zagro˝enie dla ich ˝ycia.
Dlatego nale˝y odciàç przewód zasilania elektrycznego i
unieruchomiç zamek drzwi, aby uniemo˝liwiç zamkni´cie
drzwi zmywarki.
-3-
822 90 18-40
Opis urzàdzenia
4
5
-4-
Opis urzàdzenia
4. Wytrzeç szmatkà resztki rozlanego p∏ynu
nab∏yszczajàcego, w przeciwnym razie podczas
zmywania mo˝e powstaç zbyt du˝a iloÊç piany.
Rami´ natryskowe (1)
Otwory w ramionach natryskowych nale˝y utrzymywaç w
czystoÊci. Zatkane otwory mogà wp∏ynàç ujemnie na rezultaty
zmywania. Je˝eli rami´ wymaga czyszczenia, nale˝y odkr´ciç
nakr´tk´ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
zdjàç podk∏adk´ i rami´. WyczyÊciç otwory.
Uwa˝aç, aby do zasobnika p∏ynu nab∏yszczajàcego
nie dodaç detergentu myjàcego w p∏ynie.
Zmi´kczacz wody (6)
Filtr / mikrofiltr (2)
Celem filtra jest wychwytywanie wi´kszych elementów, np.
wyka∏aczek, kawa∏ków skorupek jajek. Sprawdzaç regularnie,
czy filtr jest czysty. Odkr´ciç filtr w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara. Wyjàç i op∏ukaç pod bie˝àcà wodà.
Filtr siatkowy (3)
Filtr nale˝y utrzymywaç w czystoÊci. Brudny lub zatkany filtr
wp∏ywa ujemnie na rezultaty zmywania. Filtr siatkowy mo˝na
wyjàç do czyszczenia po uprzednim wyj´ciu mikrofiltra.
Zmywark´ wyposa˝ono w zmi´kczacz wody, który automatycznie i w regularnych odst´pach czasu regeneruje zmi´kczacz
roztworem soli. Zwiàzku zawarte w twardej wodzie powodujà
powstawanie bia∏ego osadu na naczyniach i we wn´trzu
urzàdzenia. Aby temu zapobiec, woda przep∏ywa przez
specjalny zbiornik, w którym jest zmi´kczania.
Poziom soli w pojemniku nale˝y uzupe∏niaç po pewnej iloÊci
cyklów zmywania.
Przed pierwszym w∏àczeniem zmywarki nale˝y
wype∏niç pojemnik solà.
Wska˝nik na panelu sterujàcym
zostanie podÊwietlony
sygnalizujàc koniecznoÊç uzupe∏nienia poziomu soli.
Pojemnik na Êrodki pioràce (4)
Otworzyç pokrywk´ pojemnika wciskajàc zaczep (do pojemnika).
Nape∏niç pojemnik detergentem do zmywania, stosujàc si´ do
wskazówek producenta Êrodka czyszczàcego. Detergent do
zmywania wst´pnego nale˝y w∏o˝yç do mniejszej komory
pojemnika, po lewej stronie. Detergent do zmywania
wst´pnego b´dzie tak˝e wykorzystany w czasie wst´pnego
p∏ukania. Zamknaàç pokrywk´.
1. Odkr´ciç pokrywk´ pojemnika soli obracajàc jà w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Nape∏niç pojemnik wodà - jest to konieczne tylko
przy pierwszym nasypywaniu soli.
3. Lejek znajdujàcy si´ na wyposa˝eniu zmywarki
nale˝y na∏o˝yç na otwór pojemnika soli. Nasypaç
sól przez lejek.
U˝ywaç detergentów przeznaczonych do zmywania
w zmywarkach automatycznych.
4. Zdjàç lejek i wytrzeç resztki soli wokó∏ otworu
pojemnika.
Pojemnik na p∏yn nab∏yszczajàcy (5)
P∏yn nab∏yszczajàcy nadaje po∏ysk i u∏atwia wysychanie naczyƒ.
Regulacj´ dozowania p∏ynu nab∏yszczajàcego nale˝y przeprowadziç stopniowo. Je˝eli po zmywaniu na naczyniach
pozostajà krople wody lub Êlady wapnia, nale˝y zwi´kszyç
dozowanie o jednà pozycj´ a˝ do uzyskania idealnego po∏ysku.
Je˝eli po zmywaniu na naczyniach pozostajà lepkie bia∏e smugi,
nale˝y zmniejszyç dozowanie o jednà pozycj´.
W pojemniku mieÊci si´ ok. 150 ml p∏ynu, co wystarcza na ok.
60 cykli zmywania, w zale˝noÊci od ustawionego dozowania.
Dozowanie p∏ynu nale˝y tak˝e ustawiç w zale˝noÊci od stopnia
twardoÊci wody.
P∏yn nab∏yszczajàcy jest automatycznie podawany
z pojemnika do wody podczas zmywania naczyƒ.
Dozowanie mo˝na ustawiç w zakresie 1–6 odpowiednio
1–6 cm3. Ustawienie fabryczne jest na poziomie
„1”. Je˝eli jest to konieczne, zwi´kszyç dozowanie
obracajàc regulator za pomocà uchwytu ∏y˝ki.
5. Za∏o˝yç i dokr´ciç pokrywk´ pojemnika.
Teraz zmi´kczacz jest przygotowany do pierwszego zmywania
naczyƒ. Pojemnik mieÊci ok. 1 l soli.
Wskazówki dotyczàce regulacji zmi´kczacza wody znajdujà
si´ na dalszych stronach instrukcji obs∏ugi.
U˝ywaç tylko soli specjalnie przeznaczonej do stosowania w zmywarkach do naczyƒ. Inne rodzaje soli
(np. sól kuchenna) zawierajà du˝à iloÊç ró˝nych
substancji, które mogà zmniejszaç skutecznoÊç
dzia∏ania zmi´kczacza, a nawet go powa˝nie
uszkodziç.
Czyszczenie zmywarki
Zewn´trzne elementy zmywarki nale˝y czyÊciç za pomocà
∏agodnego (nie Êciernego) p∏ynu do zmywania. OczyÊciç
wilgotnà szmatkà.
Do czyszczenia nie u˝ywaç detergentów
zawierajàcych np. alkohol, rozpuszczalniki.
Wskaênik na panelu sterujàcym
zostanie podÊwietlony,
gdy nale˝y uzupe∏niç poziom p∏ynu nab∏yszczajàcego.
1. Otworzyç pokrywk´ pojemnika wciskajàc zaczep w
kierunku pojemnika, otworzyç pokrywk´.
2. Wlaç p∏yn nab∏yszczajàcy, nie przepe∏niajàc
zbiornika.
3. Zamknàç zasobnik przykr´cajàc pokrywk´ w prawo.
-5-
Panel sterujàcy
Wskaêniki i lampki
kontrolne
Wskaêniki
opóênionego startu
Przycisk zmi´kczania
wody
Przycisk
On/OFF
Przycisk
funkcji
Lampka kontrolna
zasilania
Przycisk opóênionego
startu
Przyciski
programów
Przycisk zmi´kczania wody i funkcji:
Przyciski (oprócz uruchomienia programów zmywania) s∏u˝à
do regulacji zmi´kczacza wody.
Wskaêniki:
Lampki kontrolne:
Pokazujà • Aktualny etap wybranego programu zmywania
Pokazujà, ˝e:
• WciÊni´to przycisk On/OFF
• Zmywanie
górny wskaênik
• Nale˝y uzupe∏niç poziom soli
• Suszenie
Êrodkowy wskaênik
• Koniec programu
dolny wskaênik
• Nale˝y uzupe∏niç poziom p∏ynu
nab∏yszczajàcego
Jak opóêniç rozpocz´cie programu zmywania
Start programu zmywania mo˝na opóêniç o 3, 6 lub 9 godzin.
1. Wcisnàç przycisk On/Off (w∏àczony / wy∏àczony).
2. Wcisnàç przycisk opóênionego startu kilkakrotnie,
a˝ lampka obok wymaganej iloÊci godzin zostanie
podÊwietlona.
Zmiana ustawionego opóênienia:
Je˝eli program jeszcze si´ nie rozpoczà∏, mo˝na
zmieniç ustawione opóênienie, wciskajàc przycisk
opóênionego startu.
Kasowanie opóênionego startu:
Je˝eli program jeszcze si´ nie rozpoczà∏, mo˝na
skasowaç opóênienie. Nale˝y wcisnàç przycisk
opóênionego startu kilkakrotnie, a˝ zgasnà wszystkie
lampki oznaczajàce godziny opóênienia. Wybrany
program rozpocznie si´ natychmiast.
3. Wcisnàç przycisk programu zmywania.
4. Po up∏ywie ustawionego czasu rozpocznie si´
wybrany program zmywania.
-6-
Regulacja zmi´kczacza wody
Aby zapobiec osadzaniu si´ nalotu na naczyniach i we wn´trzu
zmywarki, zmywarka musi zmi´kczyç wod´.
Dlatego urzàdzenie jest wyposa˝one w zmi´kczacz wody, gdzie
woda o twardoÊci powy˝ej 4°d (skala niemiecka) jest zmi´kczana
specjalnà solà.
Informacji o stopniu twardoÊci wody w miejscu
zamieszkania nale˝y zasi´gnàç w lokalnym
zak∏adzie wodociàgowym.
Zmi´kczacz wody mo˝na regulowaç w zakresie
5 stopni:
Wyregulowaç zmi´kczacz wody zgodnie z poni˝szà tabelà, bioràc
pod uwag´ stopieƒ twardoÊci wody w miejscu eksploatacji zmywarki.
Stopieƒ twardoÊci wody
i °d 1)
i mmol/l 2)
Pozycja zmi´kczacza
wody
Liczba
pulsowaƒ
> 24
> 4,2
5
5
18 - 24
3,2 - 4,2
4
4
12 - 18
2,1 - 3,2
3
3
4 - 12
0,7 - 2,1
2 *)
2
poni˝ej 4
poni˝ej 0,7
1
sól nie jest potrzebna
1
W obu przypadkach zmywarka musi byç wy∏àczona, a program zmywania zakoƒczony. Wskazówki dotyczàce
zakoƒczenia programu znajdujà si´ na nast´pnych stronach instrukcji.
1. JednoczeÊnie wcisnàç przyciski zmi´kczania wody i
funkcji. Przytrzymujàc je, wcisnàç przycisk On/Off.
2. Kiedy wskaêniki zmi´kczacza wody i funkcji zacznà
pulsowaç, zwolniç przyciski.
Je˝eli u˝ywacie Paƒstwo detergentu myjàcego
zawierajàcego nab∏yszczacz, mo˝na wy∏àczyç
lampk´ wskazujàcà brak p∏ynu nab∏yszczajàcego.
1. JednoczeÊnie wcisnàç przyciski zmi´kczania wody i
funkcji. Przytrzymujàc je, wcisnàç przycisk On/Off.
3. Wcisnàç jednokrotnie przycisk zmi´kczania wody.
Lampka zostanie podÊwietlona i b´dzie pulsowa∏a.
2. Kiedy wskaêniki zmi´kczacza wody i funkcji zacznà
pulsowaç, zwolniç przyciski.
- WielokrotnoÊç pulsowaƒ wskazuje na ustawiony
poziom zmi´kczania wody.
- Pulsowanie powtarza si´ po kilkusekundowej przerwie.
4. Stopieƒ twardoÊci wody podwy˝sza si´ o 1 stopieƒ
za ka˝dym wciÊni´ciem przycisku.
3. Wcisnàç jednokrotnie przycisk funkcji. Lampki funkcji
oraz wskaênik koƒca programu b´dà pulsowa∏y.
Wcisnàç przycisk funkcji jeszcze raz. Wskaênik
koƒca programu zgaÊnie.
4. Wycisnàç przycisk On/Off, aby zakoƒczyç ustawienie.
Po wskazaniu stopnia 5 pojawia si´ poziom 1.
Aby przywróciç funkcj´ nale˝y wykonaç punkt 1 i 2,
a nast´pnie wcisnàç dwukrotnie przycisk funkcji, a˝
wskaêniki funkcji i koƒca programu zacznà pulsowaç.
5. Po ustawieniu stopnia twardoÊci wycisnàç przycisk
On/Off, aby zakoƒczyç regulacj´.
Je˝eli wybrano stopieƒ 1, wskaênik soli na panelu
sterujàcym nie b´dzie podÊwietlony.
1) niemiecki stopieƒ twardoÊci wody
2) milimol, mi´dzynarodowa jednostka twardoÊci wody
*) ustawienie fabryczne
-7-
Tabela programów
Rodzaj
naczyƒ
Rodzaj
zabrudzenia
Garnki i zastawa
sto∏owa
Wszystkie rodzaje naczyƒ
• naczynia lekko
zabrudzone
Serwisy
kawowe,
delikatne
naczynia
• naczynia mocno
zabrudzone
• naczynia Êrednio
zabrudzone
• z zaschni´tymi
resztkami potraw
(bia∏ko)
• z zaschni´tymi
resztkami potraw
Intensywny
70° C
Zasadniczy
65° C
Energooszcz´dny
55° C 3)
QUICK Szybki
50° C
Szk∏o
40° C
Zmywanie wst´pne
Zmywanie
2 x p∏ukanie
P∏ukanie z p∏ynem
nab∏yszczajàcym
Suszenie
Zmywanie wst´pne
Zmywanie
P∏ukanie
P∏ukanie z p∏ynem
nab∏yszczajàcym
Suszenie
Zmywanie wst´pne
Zmywanie
P∏ukanie
P∏ukanie z p∏ynem
nab∏yszczajàcym
Suszenie
Zmywanie
P∏ukanie
P∏ukanie z p∏ynem
nab∏yszczajàcym
-
Zmywanie
P∏ukanie
P∏ukanie z p∏ynem
nab∏yszczajàcym
-
Czas trwania
programu
zmywania z
suszeniem
112 minut
92 minut
150 minut
36 minut
30 minut
Czas
suszenia:
12 minut
12 minut
50 minut
—
—
Zu˝ycie
energii:
1,15 kWh
0,80 kWh
0,63 kWh
0,40 kWh
0,35 kWh
Zu˝ycie
wody:
9 litrów
7 litrów
7 litrów
6 litrów
6 litrów
• naczynia Êrednio
zabrudzone
• naczynia lekko
zabrudzone
Program
zmywania:
Przebieg
programu 1)
WartoÊci
eksploatac.2)
1) Niektóre etapy programu mogà ró˝niç si´ nat´˝eniem szumów, np. podczas zmywania zasadniczego zmywarka
mo˝e pracowaç nieco g∏oÊniej.
2) WartoÊci eksploatacyjne zosta∏y skalkulowane w warunkach znormalizowanych. WartoÊci rzeczywiste mogà byç
inne, w zale˝noÊci od, np. temperatury pobieranej wody, wype∏nienia kosza i koszyka na sztuçce.
3) Program oszcz´dzajàcy energi´ elektrycznà.
Wszystkie programy rozpoczynajà si´ odprowadzeniem wody.
Detergent w postaci tabletki nie jest odpowiedni dla programu
Quick – Szybki i Szk∏o.
-8-
Korzystanie ze zmywarki
Ustawienie programu
Przerwanie programu
1. OczyÊciç naczynia z resztek potraw.
Funkcja pauzy umo˝liwia chwilowe przerwanie programu.
2. W∏o˝yç naczynia do koszy zmywarki (wskazówki
na kolejnych stronach instrukcji obs∏ugi).
1. Nacisnàç przycisk On/Off (w∏àczony/wy∏àczony).
Program zatrzyma si´.
3. Dodaç odpowiednià iloÊç detergentu do pojemnika
i zamknàç pokrywk´ zasobnika.
2. Wszystkie lampki zgasnà.
3. Aby program wznowi∏ prac´, nale˝y wcisnàç ponownie
przycisk On/Off. Program b´dzie kontynuowany od
miejsca, w którym zosta∏ przerwany.
4. Zamknàç drzwi zmywarki.
5. Nacisnàç przycisk On / Off („W∏àczony/Wy∏àczony”).
Program zmywania mo˝na chwilowo przerywaç
wtedy, gdy jest to konieczne. Woda znajdujàca si´
w zmywarce och∏odzi si´ i b´dzie wymaga∏a
podgrzania, co zwi´kszy pobór energii elektrycznej.
6. Nacisnàç przycisk wybranego programu (patrz
tabela programów). ZaÊwieci si´ lampka kontrolna
ustawionego programu. Przez ok. 6 sekund dwa
górne wskaêniki pulsujà, mo˝na jeszcze wybraç
inny program. Je˝eli nie zostanà dokonane ˝adne
zmiany, program rozpocznie si´. Lampki kontrolne
wskazujà na aktualny etap trwajàcego programu.
Kasowanie cyklu suszenia
Je˝eli nie chcecie Paƒstwo czekaç, a˝ zakoƒczy si´ suszenie,
mo˝na go skasowaç.
7. Po zakoƒczeniu zmywania nale˝y sprawdziç
czystoÊç filtrów. Je˝eli sà zabrudzone lub zatkane,
nale˝y je oczyÊciç.
1. Wcisnàç przycisk On/Off. Wskaênik zasilania
zgaÊnie.
JeÊli pulsuje jednoczeÊnie górny i Êrodkowy wskaênik,
nale˝y sprawdziç, czy drzwi sà prawid∏owo zamkni´te.
W przeciwnym razie nale˝y przeczytaç wskazówki
w rozdziale „Zak∏ócenia w funkcjonowaniu zmywarki
i ich przyczyny”.
Zmiana i przerwanie wybranego
programu
2. Otworzyç drzwi. Faza suszenia zosta∏a skasowana.
Wy∏àczenie zmywarki
Zmywark´ nale˝y wy∏àczyç dopiero wtedy, gdy wskaênik
przebiegu programu zostanie podÊwietlony.
1. Nacisnàç przycisk On/Off („W∏àczony/Wy∏àczony”).
Lampka kontrolna przycisku zgaÊnie.
1. Otworzyç drzwi zmywarki. Program zostanie
zatrzymany.
2. Górny i Êrodkowy wskaênik pulsuje, w zale˝noÊci od
etapu zatrzymanego programu.
Podczas otwierania drzwi z wn´trza zmywarki
wydostaje si´ goràca para. Prosimy o zachowanie
szczególnej ostro˝noÊci przy otwieraniu drzwi
bezpoÊrednio po zakoƒczeniu programu zmywania,
aby si´ nie poparzyç.
3. Zamknàç drzwi zmywarki. Program b´dzie kontynuowany w ciàgu ok. 6 sekund.
Paƒstwa nowa zmywarka do naczyƒ wyposa˝ona
jest w nowoczesny system zmywania tzw. „System
impulsowy”. W systemie impulsowym liczba
obrotów silnika i ciÊnienie natrysku sà regulowane
podczas programu, co pozwala na intensywniejsze
zmywanie i uzyskanie optymalnych rezultatów
zmywania. Dlatego poziom szumów podczas pracy
zmywarki jest zmienny.
Podczas otwierania drzwi nale˝y zachowaç
szczególnà ostro˝noÊç, poniewa˝ z wn´trza
zmywarki wydostaje si´ goràca para. Zagro˝enie
oparzenia !
Kasowane programu zmywania
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk trwajàcego
programu, a˝ wskaênik programu zgaÊnie.
2. Zwolniç przycisk. Program zosta∏ skasowany.
Mo˝na ustawiç kolejny program.
Je˝eli zmywarka zostanie wy∏àczona, wybrany
program nie skoƒczy si´ lecz zostanie przerwany.
Po w∏àczeniu zmywarki program b´dzie kontynuowany.
-9-
Wk∏adanie i wyjmowanie naczyƒ ze zmywarki
Wk∏adanie naczyƒ
Wyjmowanie naczyƒ
Na rysunkach pokazano sposób w∏o˝enia szeÊciu kompletów
naczyƒ do zmywarki. Uk∏adajàc naczynia w zmywarce nale˝y
przestrzegaç ni˝ej podanych wskazówek:
Naczynia tu˝ po zakoƒczeniu zmywania sà bardzo goràce i
nieodporne na uderzenia. Przed ich wyj´ciem ze zmywarki
nale˝y pozostawiç je na jakiÊ czas do ostygni´cia.
●
Wszystkie naczynia jak garnki, fili˝anki i szklanki nale˝y
uk∏adaç otworami do do∏u.
●
Naczynia z zag∏´bieniami lub wkl´Êni´ciami nale˝y
rozmieszczaç ukoÊnie tak, aby woda mog∏a swobodnie
z nich sp∏ywaç.
●
Unikaç stykania si´ naczyƒ w zmywarce (szczególnie
naczyƒ szklanych, które mogà ulec st∏uczeniu oraz
sztuçców). Prawid∏owe u∏o˝enie naczyƒ w zmywarce
gwarantuje dobre efekty zmywania.
●
Naczynia i sztuçce nie mogà wystawaç z kosza ani
blokowaç ramion natryskowych. Ramiona muszà si´
swobodnie obracaç.
●
Nie zmywaç razem naczyƒ i sztuçców srebrnych i ze
stali nierdzewnej. Wchodzà one w reakcj´ chemicznà
(srebrne sztuçce zostanà pokryte nalotem).
●
Przed w∏o˝eniem naczyƒ i sztuçców (zw∏aszcza z
plastikowymi i drewnianymi uchwytami) do zmywarki
nale˝y sprawdziç, czy nadajà si´ one do zmywania
mechanicznego (np. porcelana zdobiona mo˝e straciç
kolor).
Naczynia wyschnà szybciej, jeÊli po zakoƒczeniu
programu otworzà Paƒstwo na chwil´ ca∏kowicie
drzwi zmywarki, a nast´pnie pozostawià je lekko
uchylone.
Kosze
Kosz na naczynia
Koszyk na sztuçce
Przed zakupem nowych naczyƒ upewniç si´,
˝e nadajà si´ one do mycia w zmywarkach
automatycznych.
●
Srebrne i aluminiowe przedmioty mogà straciç kolor
podczas zmywania. Resztki jajek i musztardy tak˝e
mogà odbarwiç lub zaplamiç trwale srebro, je˝eli nie
b´dà zmywane natychmiast po u˝yciu.
●
Nie wszystkie przedmioty plastikowe mo˝na zmywaç
w zmywarkach do naczyƒ. Je˝eli nie jesteÊcie Paƒstwo
tego pewni, zalecamy sprawdzenie poprzez umycie
najpierw jednej sztuki lub zmywanie r´czne.
●
Szczególnie delikatne naczynia nale˝y zmywaç w niskich
temperaturach.
●
˚ywnoÊç zawierajàca silne barwniki (np. ketchup) mo˝e
powodowaç chwilowe odbarwienia wn´trza zmywarki.
D∏ugich, ostrych no˝y nie nale˝y umieszczaç
ostrzami do góry. Bezpieczniej jest je po∏o˝yç
poziomo w g∏ównym koszu.
Wierzch i ràczka pojemnika na sztuçce sà
wyjmowane.
- 10 -
Zak∏ócenia w funkcjonowaniu zmywarki
Niektóre usterki powstajà wskutek niewykonania prostych czynnoÊci konserwacyjnych lub niedopatrzeƒ i mo˝na je ∏atwo
usunàç bez wzywania technika z zak∏adu serwisowego. Je˝eli technik zostanie wezwany, aby usunàç usterk´ opisanà poni˝ej
lub spowodowanà nieprawid∏owà instalacjà i obs∏ugà, us∏uga b´dzie odp∏atna, tak˝e w czasie trwania gwarancji.
Prosz´ sprawdziç wed∏ug poni˝szych wskazówek, czy danà usterk´ mo˝na usunàç samodzielnie:
Usterka
Sprawdziç, czy:
Program nie rozpoczyna si´.
•
•
•
•
•
•
•
Drzwi sà zamkni´te?
Przycisk On/Off jest wciÊni´ty?
Zawór wodny jest odkr´cony?
Wtyczka przewodu zasilajàcego jest w∏o˝ona do gniazdka?
Bezpiecznik jest sprawny?
WciÊni´to przycisk opóênionego startu?
Zakoƒczy∏ si´ poprzedni program?
Zmywarka nie podbiera wody.
•
•
•
•
•
Zawór wodny jest odkr´cony?
Nastàpi∏a przerwa w dostawie wody?
Wà˝ dop∏ywowy jest zgnieciony lub zgi´ty?
Filtr w´˝a dop∏ywowego jest zablokowany?
CiÊnienie wody jest za niskie?
Zmywarka nie odprowadza wody pod
koniec programu.
• Drzwi by∏y otwarte przed podÊwietleniem wskaênika
i zakoƒczeniem programu?
• Poprzedni program zakoƒczy∏ si´?.
• Filtry sà zablokowane?
Naczynia sà niewystarczajàco czyste niezadowalajàcy efekt zmywania.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Widoczne Êlady odk∏adajàcego si´
wapnia, bia∏y nalot na naczyniach.
• Pojemnik na sól jest pusty, a zmi´kczacz prawid∏owo ustawiony?
• Dozowanie p∏ynu nab∏yszczajàcego jest zbyt niskie?
Zmywarka pracuje g∏oÊno.
• Naczynia dotykajà si´ w czasie zmywania?
• Ramiona natryskowe sà blokowane przez naczynia?
„Gwi˝d˝àcy” szum podczas zmywania.
• To nie jest usterka. U˝yç innego detergentu do zmywania.
Naczynia sà niewystarczajàco
osuszone i nie majà po∏ysku.
• Pojemnik na p∏yn nab∏yszczajàcy jest pusty?
• Naczynia pozostawa∏y zbyt d∏ugo wewnàtrz zmywarki?
Drzwi zmywarki nie zamykajà si´ ∏atwo.
• Zmywarka jest prawid∏owo wypoziomowana?
Ramiona natryskowe mogà swobodnie si´ obracaç?
Otwory w ramionach natryskowych sà zablokowane?
Naczynia sà umieszczone zbyt blisko siebie?
Filtry sà zablokowane?
Filtry sà w∏aÊciwie za∏o˝one?
U˝yto wystarczajàcej iloÊci detergentu?
Pokrywka pojemnika soli jest w∏aÊciwie dokr´cona?
Wybrano program z niskà temperaturà zmywania?
Pojemnik na p∏yn nab∏yszczajàcy jest pusty?
Usterk´ mo˝na usunàç samodzielnie, je˝eli górny lub Êrodkowy wskaênik pulsuje. Po jej usuni´ciu nale˝y wcisnàç przycisk
On/Off i kontynuowaç program zmywania. Je˝eli usterka pojawi si´ ponownie lub pulsujà inne wskaêniki nale˝y skontaktowaç
si´ z autoryzowanym serwisem.
Usterka
Sprawdziç, czy:
Górny wskaênik pulsuje.
• Zawór wodny jest odkr´cony?
• Filtr w´˝a dop∏ywowego jest czysty?
• Wà˝ dop∏ywowy jest zagnieciony lub zablokowany?
Ârodkowy wskaênik pulsuje.
• Domowy system kanalizacji jest sprawny?
- 11 -
Autoryzowany serwis
Je˝eli po wykonaniu wy˝ej opisanych czynnoÊci kontrolnych
zmywarka nadal nie funkcjonuje, usterk´ nale˝y zg∏osiç w
autoryzowanym zak∏adzie serwisowym Electrolux. Przy
zg∏oszeniu nale˝y podaç model wyrobu i numer fabryczny
oraz typ urzàdzenia. Informacje te znajdujà si´ na tabliczce
znamionowej umieszczonej na wewn´trznej kraw´dzi drzwi.
Dane te umo˝liwià szybkie za∏atwienie Paƒstwa zg∏oszenia
oraz w przypadku koniecznoÊci zamówienia cz´Êci zamiennych
przyspieszy to realizacj´ zamówienia, o ile zmywarki nie b´dzie
mo˝na naprawiç przy pierwszej wizycie technika z punktu
serwisowego.
Zalecamy wpisanie tych danych poni˝ej.
TYPE.
............................................................
MOD.
............................................................
PROD.NO.
............................................................
SER.NO.
............................................................
Data zakupu ............................................................
Nie nale˝y próbowaç naprawiaç urzàdzenia samodzielnie.
Naprawy wykonywane przez nieuprawnione osoby mogà
spowodowaç powa˝ne uszkodzenia urzàdzenia oraz zagra˝aç
bezpieczeƒstwu u˝ytkownika.
Informacje dla instytucji kontrolnych
Pojemnik z solà zmi´kczacza wody i pojemnik z p∏ynem nab∏yszczajàcym powinny byç ca∏kowicie wype∏nione.
Norma kontrolna:
EN 50242 lub EN 60704
Program porównawczy:
Program enegooszcz´dny 55° C
Pe∏ny wsad:
6-osobowa zastawa ∏àcznie z serwisem
Dozowanie Êrodka do zmywania (IEC typ B):
15 g do pojemnika na Êrodki do zmywania + 3 g do
przegrody zmywania wst´pnego
Ustawienie dozowania p∏ynu nab∏yszczajàcego:
Stopieƒ 3
CiÊnienie wody dop∏ywowej:
Min 0,8 bar, max 10 bar
- 12 -
Dla instalatora
Prace zwiàzane z instalacjà elektrycznà musi wykonaç
uprawniony technik.
Wszelkie modyfikacje konieczne do instalacji urzàdzenia
musi wykonaç uprawniony technik.
Dane techniczne
PojemnoÊç:
6- osobowa zastawa sto∏owa (zgodnie z EN 50242)
Wymiary:
WysokÊç
SzerokoÊç
G∏´bokoÊç (do kraw´dzi drzwi)
G∏´bokoÊç (do Êrodka drzwi)
447 mm
546 mm
480 mm
507 mm
Ci´˝ar:
Netto
22 kg
Dopuszczalne ciÊnienie wody:
Minimalne
Maksymalne
Maksymalna
80 kPa (0,8 bar)
1000 kPa (10 bar)
65° C
Napi´cie
Zabezpieczenie
Grza∏ka
Ca∏kowite
230 V - 50 Hz
10 A
1100 W
1180 W
Temperatura wody dop∏ywowej:
Dane elektryczne:
-
Urzàdzenie spe∏nia wymogi Unii Europejskiej :
dyrektywa Nr 73/23/EEC z 19.02.1973 r. - wytyczne o niskich napi´ciach
dyrektywa Nr 89/336/EEC z 03.05.1989 r. (∏àcznie z dyrektywà
92/31/EEC o kompatybilnoÊci elektromagnetycznej
PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA SZKODY SPOWODOWANE NIEPRZESTRZEGANIEM PRZEPISÓW BEZPIECZE¡STWA.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i modyfikacji (nie wp∏ywajàcych jednak ujemnie na u˝ywanie urzàdzenia)
bez wczeÊniejszego powiadomienia!
- 13 -
Rozpakowanie
Uszkodzenia
Je˝eli zmywarka zosta∏a uszkodzona podczas transportu
nale˝y natychmiast powiadomiç sprzedawc´.
Po rozpakowaniu sprawdziç, czy urzàdzenie jest sprawne.
Je˝eli zauwa˝ycie Paƒstwo jakiekolwiek uszkodzenia lub braki
w wyposa˝eniu nale˝y powiadomiç sprzedawc´.
Nie pozostawiaç materia∏ów opakowania w miejscu
dost´pnym dla dzieci.
1
Sprawdziç, czy w opakowaniu fabrycznym znajduje si´:
– lejek do nasypywania soli (1)
– kolanko dla w´˝a odp∏ywowego (2)
– filtr/podk∏adka dla w´˝a dop∏ywowego (3)
2
3
Przeznaczenie
Zmywarka jest przeznaczona do u˝ytku w warunkach
gospodarstwa domowego i s∏u˝y do zmywania naczyƒ
oraz sztuçców. U˝ywanie urzàdzenia do innych celów
jest wzbronione.
Ustawienie
Zmywark´ nale˝y ustawiç na równym i stabilnym pod∏o˝u,
a nast´pnie wypoziomowaç (mo˝na jà wstawiç do wn´ki).
WysokoÊç mo˝na regulowaç nó˝kami (5 mm ka˝da).
Przyjrzeç si´ wskazówkom dotyczàcym zabudowy.
Zabezpieczenie zmywarki w przypadku
niskich temperatur otoczenia
Je˝eli zmywarka b´dzie ustawiona w miejscu, w którym
temperatura mo˝e spaÊç poni˝ej 0° C, istnieje ryzyko,
˝e niewielka iloÊç wody wewnàtrz zmywarki i w´˝y
mo˝e zamarznàç i uszkodziç urzàdzenie. Aby zapobiec
takiemu wypadkowi, nale˝y:
1. Zakr´ciç zawór wodny zmywarki.
2. Odkr´ciç wà˝ dop∏ywowy i odp∏ywowy.
3. Uprawniç si´, ˝e w pojemniku znajduje si´ sól do
zmi´kczania wody.
Urzàdzenie nale˝y ustawiç i przechowywaç w
pomieszczeniach o normalnej temperaturze
otoczenia. Producent nie odpowiada za szkody
powsta∏e w wyniku niskich temperatur w miejscu
przechowywania zmywarki.
- 14 -
Instalacja
Pod∏àczenie w´˝a doprowadzajàcego
wod´
Zmywarka jest wyposa˝ona w blokad´, która
zabezpiecza przed powrotem wody ze zmywarki
do sieci wodociàgowej.
Temperatura wody dop∏ywajàcej nie powinna przekraczaç
65° C, a ciÊnienie powinno wynosiç mi´dzy 80 a 1000 kPa
(0,8 - 10 bar).
Zawór wodny musi byç zlokalizowany w pobli˝u zmywarki
oraz powinien byç ∏atwo dost´pny. Wà˝ doprowadzajàcy
wod´ nie mo˝e byç zagnieciony, za∏amany lub zakr´cony.
Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na prawid∏owe u∏o˝enie
w´˝a.
Wà˝ dop∏ywowy wody jest wyposa˝ony w nakr´tk´ i mo˝e
byç pod∏àczony do zaworu wodnego z gwintem 3/4”. Nie
u˝ywaç innych uszczelek. Nakr´tki z∏àczek w´˝a mo˝na
nakr´caç r´cznie.
JeÊli wà˝ znajdujàcy si´ na wyposa˝eniu zmywarki jest za
krótki i konieczne jest zamontowanie d∏u˝szego w´˝a
doprowadzajàcego wod´, prosz´ zwróciç si´ do autoryzowanego zak∏adu serwisowego.
Pod∏àczenie w´˝a odprowadzajàcego
wod´
Zmywarka jest wyposa˝ona w system bezpieczeƒstwa
przed zalaniem. W przypadku usterki pompa
opró˝niajàca odprowadza wod´ z wn´trza zmywarki.
System bezpieczeƒstwa chroni zmywark´ tak˝e
wtedy, gdy jest ona wy∏àczona. Musi byç jednak
pod∏àczona do zasilania elektrycznego.
Przewiesiç wà˝ nad zlewem. Nie mo˝e byç on po∏o˝ony (w
˝adnym punkcie) wy˝ej ni˝ 75 cm ponad powierzchnià np.
blatu. Je˝eli b´dzie u∏o˝ony wy˝ej, mo˝e dojÊç do uszkodzenia zmywarki.
Nale˝y tak˝e upewniç si´, ˝e wewn´trzna Êrednica w´˝a nie
jest mniejsza ni˝ 13 mm (w ˝adnym punkcie). Je˝eli wà˝
odp∏ywowy b´dzie zbyt d∏ugi, mo˝na go ∏atwo obciàç do
po˝àdanej d∏ugoÊci.
1. Odciàç niepotrzebny kawa∏ek w´˝a, u˝ywajàc
ostrego no˝a.
2. Za∏o˝yç dostarczonà nak∏adk´ na koniec w´˝a.
Pod∏àczenie do zasilania elektrycznego
Zmywarka jest wyposa˝ona w przewód zasilajàcy z wtyczká.
Nale˝y jà pod∏àczyç do uziemionego gniazdka 220-230 V
(∏atwo dost´pnego, zabezpieczenie 10 A).
Przed rozpocz´ciem jakichkolwiek prac instalacyjno konserwacyjnych nale˝y od∏àczyç urzàdzenie od
zasilania, poprzez wyj´cie wtyczki przewodu z gniazdka.
Sta∏e pod∏àczenie mo˝e wykonaç wy∏àcznie elektryk z
kwalifikacjami zgodnie z przepisami bezpieczeƒstwa !
- 15 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement