Electrolux ESF2435 User manual

Electrolux ESF2435 User manual

Obsah

Pre uÏívateºa

Bezpeãnostné pokyny

Opis spotrebiãa

-

Sprchovacie rameno

-

Hrub˘ filter / mikrofilter

-

Jemn˘ filter

-

Pridávanie prostriedku na um˘vanie riadu

-

Pridávanie oplachovacieho prostriedku

-

Zariadenie na zmäkãovanie vody

-

âistenie spotrebiãa

Ovládací panel

-

Nastavenie posunutého ‰tartu

Nastavenie zariadenia na zmäkãovanie vody

Tabuºka programov

PouÏívanie

-

Spustenie programu

-

Doãasné preru‰enie programu

-

Zru‰enie programu

-

Funkcia Prestávka

-

Zru‰enie su‰enia

-

Vypnutie um˘vaãky

Plnenie a vyprázdÀovanie um˘vaãky

V prípade poruchy

Servis

-

Servis a náhradné diely

Informácie pre skú‰obne

3

4-5

6

Pre in‰talatéra

Technické údaje

Vybalenie

-

·kody spôsobené prepravou

-

PouÏívanie

-

Umiestnenie

-

Ochrana pred mrazom

Návod na in‰taláciu

-

Pripojenie prítokovej hadice

-

Pripojenie odtokovej hadice

-

Zapojenie do elektrickej siete

7

8

9

10

11

12

12

Ako ãítaÈ túto príruãku

Nasledujúce symboly vám pomôÏu ºahko sa orientovaÈ v texte.

Bezpeãnostné pokyny

Postupujte takto

Rady a tipy

V záujme ochrany Ïivotného prostredia

- 2 -

13

14

15

Bezpeãnostné pokyny

Nasledujúce pokyny si z bezpeãnostn˘ch dôvodov pozorne preãítajte e‰te pred in‰talovaním a prv˘m pouÏitím spotrebiãa. Tento návod na pouÏívanie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli pouÏiÈ aj v budúcnosti. Ak um˘vaãku predáte, darujete alebo ju pri sÈahovaní necháte v starom byte, postarajte sa o to, aby sa tento návod na pouÏívanie dostal do rúk ìal‰ieho majiteºa. Nov˘ uÏívateº sa taktieÏ bude môcÈ oboznámiÈ s bezpeãnostn˘mi pokynmi, prevádzkou a vlastnosÈami spotrebiãa.

In‰talácia

V‰etky práce spojené s in‰taláciou tohto spotrebiãa smie vykonaÈ v˘luãne kvalifikovan˘ in‰talatér. Neodborn˘ zásah môÏe pre uÏívateºa predstavovaÈ veºké nebezpeãenstvo.

Pri in‰talácii musí byÈ spotrebiã odpojen˘ od elektrickej siete.

Prívod vody treba zabezpeãiÈ prostredníctvom ºahko dostupného vodovodného kohútika.

Zapojenie do elektrickej siete treba zabezpeãiÈ prostredníctvom ºahko dostupnej, uzemnenej elektrickej zásuvky.

Pevné zapojenie do elektrickej siete smie vykonaÈ v˘luãne kvalifikovan˘ elektrikár.

Ubezpeãte sa, Ïe spotrebiã nestojí na elektrickom kábli.

Dbajte na to, aby prítoková a odtoková hadica nebola pricviknutá, zalomená alebo skrútená.

Servis a opravy smú vykonávaÈ len autorizované servisné strediská. Zoznam autorizovan˘ch servisn˘ch stredísk je priloÏen˘. Pri oprave smú byÈ pouÏité v˘luãne originálne náhradné diely. Za Ïiadnych okolností sa nepokú‰ajte opraviÈ spotrebiã sami.

Ak z um˘vaãky vyberiete riad e‰te pred skonãením um˘vacieho programu, treba ho dôkladne opláchnuÈ pod teãúcou vodou a odstrániÈ tak z neho zvy‰ky saponátu.

Um˘vaãka je vybavená ochrann˘m systémom, ktor˘ chráni spotrebiã pred po‰kodením vodou. Aby fungoval správne, musia byÈ splnené tieto predpoklady:

-

Um˘vaãka musí byÈ zapojená do elektrickej siete, aj keì je vypnutá.

- Um˘vaãka musí byÈ správne in‰talovaná.

- Ak nechávate um˘vaãku urãit˘ ãas bez dozoru, vÏdy zatvorte prívod vody.

V prípade preteãenia alebo vyteãenia vody zatvorte prívod vody (pouÏit˘ vodovodn˘ kohútik) a spotrebiã odpojte od elektrickej siete (odpojte zásuvku alebo vyberte poistku).

Pri odpájaní od elektrickej siete uchopte vÏdy zástrãku a neÈahajte za elektrick˘ kábel.

BezpeãnosÈ detí

Spotrebiã smú pouÏívaÈ len dospelé osoby. Nedovoºte deÈom, aby sa so spotrebiãom hrali, alebo aby manipulovali s jeho ovládacími prvkami.

Obalov˘ materiál odstráÀte z dosahu detí.

Prípravky na um˘vanie riadu uschovajte mimo dosahu detí.

Dbajte na to, aby si deti na dvierka um˘vaãky nesadali, nestúpali, a aby sa na nich nehojdali.

PouÏívanie

Ochrana Ïivotného prostredia

-

obaly:

V‰etky pouÏité obalové materiály sú ohºaduplné voãi

Ïivotnému prostrediu. PouÏité plasty sú príslu‰ne oznaãené a recyklovateºné:

PE je znaãka polyetylénu, ktor˘ je pouÏit˘ na fóliu okolo spotrebiãa a vrecko pre príslu‰enstvo.

PS je znaãkou penového polystyrénu, ktor˘ slúÏi ako obalová v˘plÀ.

Kartónové ãasti obalu sú vyrobené z recyklovaného papiera a treba ich odovzdaÈ v zberni starého papiera.

Spotrebiã obsahuje plastové a gumené súãasti, ktoré sú príslu‰ne oznaãené. Po vyradení spotrebiãa sú urãené na recyklovanie.

Materiály sú oznaãené v súlade s medzinárodn˘mi predpismi.

-

star˘ spotrebiã

Star˘ vyraden˘ spotrebiã odpojte od elektrickej siete a tesne pri spotrebiãi odreÏte prívodn˘ kábel. Kábel odstráÀte z dosahu detí, aby sa s ním nemohli hraÈ.

Táto um˘vaãka je urãená v˘luãne na um˘vanie beÏného riadu v domácnosti. Pri pouÏívaní na in˘ úãel môÏe dôjsÈ k zraneniam, materiálnym ‰kodám a k zániku záruky.

Za Ïiadnych okolností neotvárajte dvierka um˘vaãky poãas prevádzky, pretoÏe môÏe uniknúÈ horúca para.

PouÏívajte v˘luãne prípravky urãené na um˘vanie riadu v um˘vaãke.

NoÏe s dlhou ãepeºou umiestnené vo vertikálnej polohe predstavujú potencionálne nebezpeãenstvo. Dlhé a ostré predmety poloÏte horizontálne do ko‰a.

- 3 822 90 18-48

Opis spotrebiãa

4 5

- 4 -

Opis spotrebiãa

Sprchovacie rameno

(1)

Otvory sprchovacieho rameno musia byÈ vÏdy priechodné.

Upchat˘ otvor môÏe podstatne ovplyvniÈ úãinnosÈ um˘vaãky.

V prípade potreby odskrutkujte maticu proti smeru hodinov˘ch ruãiãiek a rameno vyberte. Otvory vyãistite a z vnútra vytraste eventuálne zvy‰ky pokrmov.

3. Ak ste trochu oplachovacieho prostriedku vyliali, utrite ho handriãkou. Vyhnete sa tak nadmernej tvorbe peny pri nasledujúcom um˘vacom programe.

4. Veko zatvorte a pritlaãte, aby zapadlo.

Do nádrÏky na oplachovací prostriedok nedávajte tekut˘ prípravok na um˘vanie riadu.

Hrub˘ filter/mikrofilter

Hrub˘ filter slúÏi na zachytávanie väã‰ích predmetov, ako sú napr. ‰páradlá a vajeãné ‰krupiny. Dbajte na to, aby bol hrub˘ filter vÏdy ãist˘. V prípade potreby ho otoãte proti smeru hodinov˘ch ruãiãiek, vyberte a oãistite pod teãúcou vodou.

Jemn˘ filter

(3)

(2)

Je dôleÏité, aby ste tento filter udrÏiavali ãist˘. Zanesen˘ filter spravidla ovplyvní úãinnosÈ um˘vania. Po odÀatí hrubého filtra môÏete bez problémov vybraÈ jemn˘ filter.

Zariadenie na zmäkãovanie vody

(6)

Táto um˘vaãka je vybavená zariadením na zmäkãovanie tvrdej vody, preto treba nastaviÈ nízke dávkovanie oplachovacieho prostriedku.

Tvrdá voda spôsobuje na riade a v um˘vaãke biele usadeniny.

Zariadenie na zmäkãovanie vody obsahuje ‰peciálny zásobník, v ktorom sa z vody odstránia vápenaté zloÏky. Zariadenie na zmäkãovanie vody priebeÏne spotrebúva ‰peciálnu soº. Po urãitom poãte um˘vacích cykloch treba preto soº doplniÈ.

Je veºmi dôleÏité naplniÈ zásobník soli e‰te pred prv˘m pouÏitím spotrebiãa.

Pridávanie prostriedku na um˘vanie riadu

(4)

Otvorte veko nádrÏky potlaãením príchytky smerom k nádrÏke.

Preãítajte si pokyny na obale v˘robku a do nádrÏky pridajte odporúãané mnoÏstvo prípravku na um˘vanie riadu. V prípade potreby pridajte men‰ie mnoÏstvo prostriedku aj do ºavej men‰ej priehradky na predumytie. Táto dávka prípravku na um˘vanie riadu bude pôsobiÈ uÏ poãas predumytia. Dbajte na to, aby sa veko nádrÏky nedopatrením neotvorilo.

PouÏívajte v˘luãne prostriedky urãené ‰peciálne pre um˘vaãky riadu.

Pridávanie oplachovacieho prostriedku

(5)

Oplachovací prostriedok je tekutina, ktorá dodáva riadu lesk a podporuje jeho su‰enie. Ak na umytom riade zostávajú kvapky alebo fºaky, dávkovanie oplachovacieho prostriedku je nízke.

Ak sú na riade belavé a lepkavé ‰muhy, je dávkovanie vysoké.

NádrÏka na oplachovací prostriedok má kapacitu pribliÏne 150 ml.

Tento objem vystaãí v závislosti od dávkovania pribliÏne na 60 um˘vacích programov. Dávkovanie nastavte podºa tvrdosti vody vo va‰ej lokalite.

Dávkovanie nastavíte pomocou ‰esÈstupÀového regulátora, ktor˘ sa nachádza vo vnútri otvoru nádrÏky.

Dávkovanie môÏete nastaviÈ v ‰kále od 1 do 6 , ão zodpovedá mnoÏstvu 1-6 cm

3 prostriedku.

Dávkovanie je v˘robcom nastavené na minimum 1 .

Zaãnite s najniωím dávkovaním a v prípade potreby nastavenie zv˘‰te otoãením v smere ‰ípky prostredníctvom rukoväte lyÏiãky.

Keì sa na ovládacom paneli rozsvieti sveteln˘ ukazovateº nedostatku oplachovacieho prostriedku , treba ho doplniÈ.

1. Stlaãte príchytku veka nádrÏky a veko nádrÏky úplne otvorte.

2. NádrÏku naplÀte oplachovacím prostriedkom.

NádrÏku neprepæÀajte.

- 5 -

Ak sa na ovládacom paneli rozsvieti príslu‰n˘ ukazovateº , treba soº doplniÈ.

1.

Veko zásobníka odskrutkujte proti smeru hodinov˘ch ruãiãiek.

2. Platí len pri prvom plnení: zásobník naplÀte vodou.

3. Do otvoru zásobníka vsuÀte dodávan˘ lievik.

Prostredníctvom lievika nasypte do zásobníka

‰peciálnu soº.

4. Eventuálne zvy‰ky soli okolo otvoru zásobníka odstráÀte.

5. Vieãko zásobníka zatvorte otoãením v smere hodinov˘ch ruãiãiek.

Teraz je zariadenie na zmäkãovanie vody pripravené na normálne pouÏívanie. Dbajte na to, aby bolo v zásobníku vÏdy dostatoãné mnoÏstvo soli. Zásobník soli pojme pribliÏne 1 liter soli.

Pokyny pre nastavenie zariadenia na zmäkãovanie vody sú uvedené na str. 7.

PouÏívajte v˘luãne ‰peciálnu soº pre um˘vaãky riadu. BeÏná kuchynská soº môÏe zariadenie na zmäkãovanie vody po‰kodiÈ.

âistenie spotrebiãa

Vonkaj‰í povrch spotrebiãa vyãistite ‰etrn˘m ãistiacim prostriedkom pre domácnosÈ. Zvy‰ky ãistiaceho prostriedku potom odstráÀte vlhkou handriãkou.

Na ãistenie nepouÏívajte abrazívne a agresívne

ãistiace prostriedky, prípravky s obsahom alkoholu, rozpú‰Èadlá a pod.

Ovládací panel

Svetelné ukazovatele a kontrolky

Ukazovatele

Posunut˘ ‰tart

Tlaãidlo Zap/Vyp

Sveteln˘ ukazovateº prevádzky

Tlaãidlo nastavenia zariadenia na zmäkãovanie vody

Funkãné tlaãidlá

Tlaãidlo nastavenia zariadenia na zmäkãovanie vody a funkãné tlaãidlo:

Okrem voºby um˘vacieho programu slúÏia tieto tlaãidlá na nastavenie zariadenia na zmäkãovanie vody.

Svetelné ukazovatele:

Svetelné ukazovatele zobrazujú aktuálnu fázu um˘vacieho programu

• um˘vanie horn˘ ukazovateº

• su‰enie

• koniec programu stredn˘ ukazovateº doln˘ ukazovateº

Kontrolky:

Kontrolky informujú:

Tlaãidlo

Posunut˘ ‰tart

Tlaãidlá programov

• Ïe je spotrebiã v prevádzke

• Ïe treba doplniÈ ‰peciálnu soº

• Ïe treba doplniÈ oplachovací prostriedok

Nastavenie posunutého ‰tartu

Spustenie um˘vacieho programu je moÏné posunúÈ o 3 , 6 alebo

9 hodín.

1. Stlaãte tlaãidlo Zap/Vyp.

2. Tlaãidlo Posunut˘ ‰tart stláãajte dovtedy, k˘m nenastavíte poÏadované posunutie.

3. Stlaãte tlaãidlo Ïelaného programu.

4. Po uplynutí nastaveného ãasu sa um˘vací program automaticky spustí.

Zmena nastavenia posunutého ‰tartu:

Ak program e‰te nezaãal, môÏete zmeniÈ nastavenie stlaãením príslu‰ného tlaãidla.

Zru‰enie posunutého ‰tartu:

Ak program e‰te nezaãal, môÏete posunut˘ ‰tart zru‰iÈ.

Stláãajte príslu‰né tlaãidlo dovtedy, k˘m nebude svietiÈ ani jeden sveteln˘ ukazovateº Posunut˘ ‰tart. Nastaven˘ program sa spustí okamÏite.

- 6 -

Nastavenie zariadenia na zmäkãovanie vody

Automatizované um˘vanie riadu si vyÏaduje mäkkú vodu s nízkym obsahom vápnika, aby sa na riade a v um˘vaãke neusadzoval vodn˘ kameÀ. Z toho dôvodu je va‰a um˘vaãka vybavená zabudovan˘m zariadením na zmäkãovanie vody, ktoré pomocou ‰peciálnej soli zmäkãuje vodu z vodovodu s tvrdosÈou od 4°d (Nemecké stupne).

Zariadenie na zmäkãovanie vody nastavte podºa stupÀa tvrdosti vody vo va‰ej lokalite.

Informácie o stupni tvrdosti vody vo va‰ej lokalite vám poskytne príslu‰ná vodohospodárska organizácia.

Zariadenie môÏete nastaviÈ v 5 stupÀoch.

Poãet bliknutí

°d

1)

> 24

18 - 24

12 - 18

4 - 12 menej ako 4

TvrdosÈ vody

mmol/l

2)

> 4,2

3,2 - 4,2

2,1 - 3,2

0,7 - 2,1 menej ako 0,7

Nastavenie zariadenia

5

4

3

2*

1 soº nie je potrebná

5

4

3

2

1

Pri nastavovaní zariadenia na zmäkãovanie vody musí byÈ spotrebiã vypnut˘ a v‰etky programy ukonãené.

Pozri stranu 9 .

1.

2.

3.

-

-

4.

5.

Stlaãte tlaãidlo zariadenia na zmäkãovanie vody a funkãné tlaãidlo a podrÏte ich súãasne stlaãené.

Stlaãte tlaãidlo Zap/Vyp.

Keì svetelné ukazovatele tlaãidla zariadenia na zmäkãovanie vody a funkãného tlaãidla zaãnú blikaÈ, môÏete tlaãidlá uvoºniÈ.

Znovu stlaãte tlaãidlo zariadenia na zmäkãovanie vody.

Poãet bliknutí zodpovedá aktuálnemu nastaveniu zariadenia na zmäkãovanie vody.

Blikanie sa niekoºkokrát zopakuje po krátkej prestávke.

Po stlaãení tlaãidla zariadenia na zmäkãovanie vody sa nastaven˘ stupeÀ zv˘‰i o 1. (V˘nimka: po stupni

5 nasleduje stupeÀ 1).

Nastavte správnu hodnotu a stlaãte tlaãidlo Zap/Vyp.

Hodnota sa uloÏí v pamäti spotrebiãa. Nastavenie je ukonãené.

Ak je nastaven˘ stupeÀ 1, sveteln˘ ukazovateº doplnenia ‰peciálnej soli nebude svietiÈ.

Ak pouÏívate prípravok na um˘vanie riadu, ktor˘ obsahuje oplachovací prostriedok, môÏete vypnúÈ sveteln˘ ukazovateº doplnenia oplachovacieho prostriedku. Postupujte takto:

1. Stlaãte tlaãidlo zariadenia na zmäkãovanie vody a funkãné tlaãidlo a podrÏte ich súãasne stlaãené.

Stlaãte tlaãidlo Zap/Vyp.

2. Keì svetelné ukazovatele tlaãidla zariadenia na zmäkãovanie vody a funkãného tlaãidla zaãnú blikaÈ, môÏete tlaãidlá uvoºniÈ.

3.

Stlaãte funkãné tlaãidlo. Sveteln˘ ukazovateº funkãného tlaãidla a skonãenia programu zaãnú blikaÈ. Znovu stlaãte funkãné tlaãidlo a ukazovateº skonãenia programu zhasne. Teraz je sveteln˘ ukazovateº doplnenia oplachovacieho prostriedku vypnut˘.

4. Stlaãte tlaãidlo Zap/Vyp. Nastavenie je ukonãené.

Ak chcete funkãnosÈ svetelného ukazovateºa doplnenia ‰peciálnej soli obnoviÈ, postupujte podºa krokov 1 a 2 . Funkãné tlaãidlo stlaãte dvakrát, aby zaãal ukazovateº skonãenia programu opäÈ blikaÈ.

1)

(°d) nemecké stupne, jednotka tvrdosti vody

2) (mmol/l) milimol na liter, medzinárodná jednotka tvrdosti vody

*) nastavenie v˘robcu

- 7 -

Tabuºka programov

Druh riadu Taniere a varné nádoby

Zneãistenie:

V‰etky druhy riadu

• silne zneãistené

• zaschnuté zvy‰ky pokrmov, predov‰etk˘m bielkoviny a ‰krob

• normálne zneãistené

• zaschnuté zvy‰ky pokrmov

• normálne zneãistené

• mierne zneãistené

·álky, poháre a citliv˘ riad

• mierne zneãistené

Vhodn˘ program:

INTENZæVNY

70° C

Priebeh programu:

1) predumytie um˘vanie

2 x opláchmutie závereãné opláchmutie su‰enie

Hodnoty spotreby:

2)

Trvanie programu aj so su‰ením:

112 minút

Su‰enie:

12 minút

Energia:

1,15 kWh

Voda:

9 litrov

NORMÁLNY

65° C predumytie um˘vanie opláchmutie závereãné opláchmutie su‰enie

92

12 minút minút

0,85 kWh

ENERGETICKY

ÚSPORN¯

55° C 3) predumytie um˘vanie opláchmutie závereãné opláchmutie su‰enie

150

50 minút minút

0,63 kWh

um˘vanie opláchmutie závereãné opláchmutie

-

R¯HLO

50° C

35 minút

0,48 kWh

-

SKLO

40° C

um˘vanie opláchmutie závereãné opláchmutie

30 minút

0,41 kWh

7 litrov 7 litrov 6 litrov 6 litrov

1) Hladina hluku je pri jednotliv˘ch fázach um˘vacieho programu odli‰ná, pretoÏe v záujme lep‰ích v˘sledkov sa riad krátky ãas um˘va silnej‰ím tlakom vody.

2) Hodnoty spotreby podliehajú ‰tandardn˘m podmienkam. Závisia tieÏ od teploty pritekajúcej vody a zaplnenia ko‰ov.

Skutoãné hodnoty sa preto môÏu odchyºovaÈ od údajov v tabuºke.

3) Testovací program pre skú‰obne.

KaÏd˘ um˘vací program zaãína odãerpaním.

Tabletové prípravky na um˘vanie riadu nie sú vhodné pre um˘vacie programy R¯CHLO a SKLO.

- 8 -

PouÏívanie

Spustenie programu

1. Z riadu zo‰krabte alebo opláchnite pevné zvy‰ky pokrmov.

2. Riad vloÏte do um˘vaãky (pozri str. 10).

3.

Do príslu‰nej nádrÏky pridajte potrebné mnoÏstvo prostriedku na um˘vanie riadu a zatvorte veko nádrÏky.

4. Zatvorte dvierka um˘vaãky.

5. Stlaãte tlaãidlo Zap/Vyp.

6. Stlaãte tlaãidlo poÏadovaného programu (pozri tabuºku programov). Príslu‰n˘ sveteln˘ ukazovateº sa rozsvieti. Prv˘ch ‰esÈ sekúnd po zvolení um˘vacieho programu dva horné svetelné ukazovatele blikajú.

Poãas t˘chto ‰iestich sekúnd môÏete nastavenie programu zmeniÈ. Ak nezvolíte in˘ program, nastaven˘ program sa spustí. Príslu‰né svetelné ukazovatele vás budú informovaÈ o aktuálnej prebiehajúcej fáze programu.

7. Po skonãení um˘vacieho programu skontrolujte filtre a v prípade potreby ich vyãistite.

Ak bliká horn˘ a stredn˘ sveteln˘ ukazovateº, skontrolujte, ãi sú správne zatvorené dvierka um˘vaãky.

V prípade potreby si preãítajte kapitolu "V prípade poruchy".

Funkcia Prestávka

Vìaka tejto funkcii môÏete um˘vací program doãasne na krátky ãas preru‰iÈ.

1. Stlaãte tlaãidlo Zap/Vyp. Um˘vací program sa zastaví.

2.

V‰etky svetelné ukazovatele zhasnú.

3. Ak chcete, aby program pokraãoval, opäÈ stlaãte tlaãidlo Zap/Vyp. Program bude pokraãovaÈ.

Program by ste nemali preru‰ovaÈ na dlh‰í ãas, pretoÏe voda v um˘vaãke vychladne a opätovné zohrievanie zvy‰uje spotrebu elektrickej energie.

Zru‰enie su‰enia

Ak si Ïeláte zru‰iÈ fázu su‰enia, postupujte takto:

1. Stlaãte tlaãidlo Zap/Vyp. Sveteln˘ ukazovateº prevádzky zhasne.

2. Otvorte dvierka um˘vaãky. Su‰enie je zru‰ené.

Vypnutie um˘vaãky

Um˘vaãku nevypínajte dovtedy, k˘m sa nerozsvieti sveteln˘ ukazovateº (koniec programu).

1.

Stlaãte tlaãidlo Zap/Vyp. Sveteln˘ ukazovateº prevádzky zhasne.

Bezprostredne po skonãení programu otvárajte dvierka opatrne, pretoÏe môÏe uniknúÈ horúca para.

Doãasné preru‰enie programu

1.

Otvorte dvierka um˘vaãky. Program sa zastaví.

2. V závislosti od prebiehajúcej fázy programu bliká horn˘ alebo stredn˘ sveteln˘ ukazovateº.

3. Zatvorte dvierka a pribliÏne po ‰iestich sekundách bude program pokraãovaÈ.

Dvierka otvárajte opatrne, pretoÏe môÏe uniknúÈ horúca para.

Va‰a um˘vaãka riadu je vybavená nov˘m "IMPUL-

ZOV¯M UM¯VACÍM SYSTÉMOM", vìaka ktorému sa r˘chlosÈ motora a tlak vody poãas um˘vacieho programu v záujme dokonalého umytia riadu mení.

Z toho dôvodu sa mení aj hladina hluku poãas prevádzky.

Zru‰enie programu

1. Stlaãte tlaãidlo prebiehajúceho programu a podrÏte ho dovtedy, k˘m sveteln˘ ukazovateº zhasne.

2.

Tlaãidlo programu uvoºnite, program je zru‰en˘.

Teraz môÏete zvoliÈ nov˘ um˘vací program.

Vypnutím um˘vaãky zvolen˘ program preru‰íte, av‰ak nezru‰íte. Po opätovnom zapnutí spotrebiãa bude program pokraãovaÈ.

- 9 -

Plnenie a vyprázdÀovanie um˘vaãky

Usporiadanie riadu

Na obrázku je znázornené usporiadanie riadu ‰iestich

‰tandardn˘ch servírovacích súprav. Vበriad pravdepodobne nie je identick˘ s riadom na obrázku, ak sa v‰ak budete riadiÈ nasledujúcimi pokynmi, budete s úãinnosÈou spotrebiãa urãite spokojní.

Poháre, ‰álky a nádoby umiestnite vÏdy hore dnom.

Hlboké nádoby (hlboké taniere) vÏdy nakloÀte, aby z nich mohla pri su‰ení odtekaÈ voda.

Dbajte na to, aby jednotlivé kusy riadu do seba nenaráÏali.

Aj kusy príboru by do seba nemali zapadaÈ, inak nebudú dostatoãne umyté. Dbajte na to, aby sa voda dostala na v‰etky zneãistené plochy.

Dávajte pozor, aby príbor s tenk˘mi rúãkami a iné predmety nepret⁄ãali cez otvory v ko‰i, pretoÏe by mohli zabrániÈ pohybu sprchovacieho ramena.

Nikdy neukladajte u‰ºachtilú oceº a striebro vedºa seba.

Tieto dva kovy spolu chemicky reagujú a na striebre sa môÏu objaviÈ fºaky.

âínsky porcelán s dekoráciou na glazúre nie je vhodné um˘vaÈ v um˘vaãke riadu, pretoÏe farby môÏu vyblednúÈ a stratiÈ lesk. To isté platí aj pre príbor s dreven˘mi alebo plastov˘mi rukoväÈami.

V budúcnosti kupujte len riad vhodn˘ pre um˘vaãky riadu.

Striebro a hliník sa môÏe v dôsledku um˘vania v um˘vaãke zakaliÈ a zmatnieÈ. Riad bude umyt˘, ale na úkor straty lesku.

Niektoré zvy‰ky pokrmov, ako sú napr. vajcia a horãica, spôsobujú na striebre ‰kvrny. Ak riad nehodláte umyÈ okamÏite po pouÏití, opláchnite zo striebra aspoÀ agresívne zvy‰ky pokrmov.

Nie v‰etky plastové predmety je moÏné um˘vaÈ v um˘vaãke riadu. V prípade pochybností vám odporúãame skúsiÈ umyÈ v um˘vaãke len jeden kus a ostatné ruãne.

Pri um˘vaní chúlostiv˘ch predmetov zvoºte niωiu teplotu.

Potraviny s obsahom siln˘ch farbív, ako je napr. keãup, môÏu zapríãiniÈ doãasnú zmenu farby interiéru um˘vaãky.

NoÏe s dlhou ãepeºou umiestnené vo vertikálnej polohe predstavujú potencionálne nebezpeãenstvo.

Dlhé a ostré predmety poloÏte horizontálne do ko‰a.

V prípade potreby môÏete hornú ãasÈ a rukoväÈ príborového ko‰íka odÀaÈ.

Vyberanie riadu

Horúci riad je citliv˘ na nárazy a údery. Pred vyberaním nechajte riad v um˘vaãke vÏdy vychladnúÈ.

Riad uschne r˘chlej‰ie, ak po skonãení programu dvierka na krátko úplne otvoríte a potom ich necháte mierne odch˘lené.

Ko‰e

Kô‰ na riad

Príborov˘ ko‰ík

- 10 -

V prípade poruchy

Najprv sa pokúste vyrie‰iÈ problémy s um˘vaãkou pomocou nasledujúcich pokynov. Ak sa obrátite na servisné stredisko s problémom, ktor˘ by ste mohli vyrie‰iÈ pomocou tejto tabuºky alebo so závadou spôsobenou nesprávnou in‰taláciou, ãi obsluhou, nebude náv‰teva servisného technika bezplatná ani poãas záruãnej doby.

Problém Príãina

Um˘vaãka sa nespustí.

Do um˘vacieho programu sa voda neodãerpá.

Na konci um˘vacieho programu sa voda neodãerpá.

Riad nie je dobre umyt˘.

Na riade je biely lepkav˘ povlak.

Hluk poãas prevádzky.

Pískanie poãas prevádzky.

Riad nie je úplne such˘ a neleskne sa.

Dvierka sa zle zatvárajú.

• Dvierka nie sú správne zatvorené.

• Zabudli ste stlaãiÈ tlaãidlo Zap/Vyp.

• Vodovodn˘ kohútik je zatvoren˘.

• Zástrãka nie je poriadne zasunutá v zásuvke.

• Vypálená poistka.

• Je nastaven˘ oneskoren˘ ‰tart programu.

• Predchádzajúci um˘vací program sa e‰te neskonãil. (Pozri str. 9).

• Vodovodn˘ kohútik je zatvoren˘.

• Presu‰enie dodávky vody.

• Prítoková hadica je zalomená alebo stlaãená. Obnovte jej priechodnosÈ.

• Prítoková hadica je upchatá. Zatvorte prívod vody a oãistite filter.

• Tlak vody je príli‰ nízky.

• Dvierka spotrebiãa ste otvorili pred skonãením um˘vacieho programu, t.j. skôr ako sa rozsvietil ukazovateº .

• Predchádzajúci um˘vací program sa e‰te neskonãil. (Pozri str. 9).

• Filtre sú upchaté.

• Sprchovacie ramená sa nemôÏu voºne otáãaÈ.

• Sprchovacie ramená sú upchaté.

• Ko‰e sú preplnené.

• Riad nie je správne uloÏen˘.

• Filtre sú zanesené.

• Filtre nie sú správne vsadené.

• Dávka prípravku na um˘vanie riadu nebola dostaãujúca alebo prípravok nie je vhodn˘ pre um˘vaãky riadu.

• Zásobník soli nie je dobre zatvoren˘.

• Zvolili ste príli‰ ‰etrn˘ program.

• NádrÏka na oplachovací prostriedok je prázdna.

• Zásobník soli je prázdny alebo veko zásobníka nie je dobre zatvorené.

• Zariadenie na zmäkãvanie vody nie je správne nastavené.

• Riad o seba naráÏa.

• Vyãnievajúci riad bráni v pohybe sprchovacím ramenám.

• Nejde o poruchu. Skúste pouÏiÈ in˘ prostriedok na um˘vanie riadu.

• NádrÏka na oplachovací prostriedok je prázdna.

• Riad ste nechali v um˘vaãky príli‰ dlho.

• Um˘vaãka nie je správne in‰talovaná alebo vyrovnaná.

Ak bliká horn˘ alebo stredn˘ sveteln˘ ukazovateº, pravdepodobne môÏete závadu odstrániÈ samostatne. Keì nájdete príãinu problému a odstránite ju, stlaãte tlaãidlo Zap/Vyp a program bude pokraãovaÈ. Ak sa problém opäÈ vyskytne, alebo ak bliká niektor˘ in˘ sveteln˘ ukazovateº, obráÈte sa na autorizované servisné stredisko.

Problém

Horn˘ sveteln˘ ukazovateº bliká.

Príãina

Stredn˘ sveteln˘ ukazovateº bliká.

• Vodovodn˘ kohútik je zatvoren˘.

• Prítoková hadica je zalomená alebo stlaãená. Obnovte jej priechodnosÈ.

• Prítoková hadica je upchatá. Zatvorte prívod vody a oãistite filter.

• Upchat˘ odtokov˘ systém.

- 11 -

Servis

Servis a náhradné diely

Servis spotrebiãa smie vykonávaÈ v˘luãne autorizované servisné stredisko. Pri oprave treba pouÏiÈ originálne náhradné diely.

Zoznam autorizovan˘ch servisn˘ch stredísk je priloÏen˘.

Skôr, ako sa obrátite na autorizované servisné stredisko, preãítajte si tabuºku "V prípade poruchy". Ak vám uvedené pokyny nepomohli a závada pretrváva naìalej, obráÈte sa na autorizované servisné stredisko. Poruchy elektrického systému smie opravovaÈ v˘luãne kvalifikovan˘ servisn˘ technik.

Pred rozhovorom so servisn˘m technikom si poznaãte model, v˘robné a sériové ãíslo spotrebiãa. Tieto údaje si môÏete zapísaÈ sem, aby ste ich mali v prípade potreby po ruke:

TYPE.

............................................................

MOD.

............................................................

PROD.NO.

............................................................

SER.NO.

............................................................

Dátum kúpy ............................................................

V Ïiadnom prípade sa nepokú‰ajte opraviÈ spotrebiã sami.

Neodborné zásahy môÏu maÈ za následok zranenia alebo závaÏné materiálne ‰kody.

Informácie pre skú‰obne

Najskôr treba doplna naplniÈ zásobník soli a nádrÏku na oplachovací prostriedok podºa pokynov v tomto návode na pouÏívanie.

Pred testovaním treba spustiÈ jeden alebo dva kompletné um˘vacie programy s pouÏitím prípravku na um˘vanie riadu a s

ãist˘m riadom.

Testovacia norma:

Kapacita:

Umiestnenie riadu:

Testovací program:

EN 50242 a EN 60704

6 servírovacích súprav podºa EN 50242 podºa obrázku na str. 10 energeticky úsporn˘ 55° C

MnoÏstvo prostriedku na um˘vanie riadu: 15 g do nádrÏky + 3 g do nádrÏky na predumytie

Nastavenie dávkovania oplachovacieho prostriedku: poloha 3

Tlak vody: minimálne 0,8 bar, maximálne 10 bar

- 12 -

Pre in‰talatéra

Práce spojené so zapojením spotrebiãa do elektrickej siete smie vykonaÈ len kvalifikovan˘ elektrikár.

Práce spojené s in‰taláciou spotrebiãa smie vykonaÈ len kvalifikovan˘ in‰talatér.

Technické údaje

Kapacita:

Rozmery:

HmotnosÈ:

Tlak vody:

Teplota vody:

Zapojenie do elektrickej siete:

6 ‰tandardn˘ch súprav podºa EN 50242

V˘‰ka

·írka

Hæbka (po hranu dvierok)

Hæbka (po stred dvierok)

Netto

447 mm

546 mm

480 mm

507 mm

22 kg

Minimálne

Maximálne

Maximálne

Napätie/frekvencia

Poistka

Príkon vyhrievacieho telesa

Celkov˘ príkon

80 kPa (0,8 bar)

1000 kPa (10 bar)

65° C

230 V - 50 Hz

10 A

1100 W

1180 W

Tento spotrebiã zodpovedá nasledujúcim smerniciam EU:

73/23/ EWG zo dÀa 19.02.1973 – smernica o nízkom napätí

89/336/ EWG zo dÀa 03.05.1989 (vrátane modifikaãnej smernice

92/31/ EWG ) – smernica o elektromagnetickej kompatibilite

- 13 -

Vybalenie

·kody spôsobené prepravou

Po dodaní skontrolujte, ãi spotrebiã nie je po‰koden˘, a ãi nech˘bajú Ïiadne ãasti. Ak zistíte, Ïe sa spotrebiã poãas prepravy po‰kodil, alebo Ïe nejaké ãasti ch˘bajú, okamÏite o tom informujte vá‰ho dodávateºa.

Obalov˘ materiál bezpodmieneãne odstráÀte z dosahu detí.

Po vybalení skontrolujte, ãi sú k um˘vaãke priloÏené nasledujúce ãasti:

– lievik na pridávanie soli (1)

– drÏiak na odtokovú hadicu (2)

– podloÏka / filter do prítokovej hadice (3)

PouÏívanie

Táto um˘vaãka je urãená v˘luãne na um˘vanie beÏného riadu v domácnosti. Spotrebiã nepouÏívajte na Ïiaden in˘ úãel. V opaãnom prípade by mohlo dôjsÈ k jeho po‰kodeniu a zániku záruky.

Umiestnenie

Um˘vaãka je urãená na in‰taláciu na pracovnú dosku alebo na zabudovanie. Spotrebiã musí byÈ správne vyrovnan˘. V˘‰ku spotrebiãa môÏete nastaviÈ pomocou nastaviteºn˘ch noÏiãiek

(kaÏdá 5 mm). Rozmery pre zabudovanie sú uvedené na príslu‰nom obrázku.

Ochrana pred mrazom

Ak je um˘vaãka umiestnená v priestoroch, kde môÏe teplota klesnúÈ pod bod mrazu (0° C), hrozí nebezpe-

ãenstvo, Ïe malé mnoÏstvo vody, ktoré v um˘vaãke zostáva po kaÏdom pouÏití, zamrzne a po‰kodí ju.

V takomto prípade by ste preto mali postupovaÈ podºa nasledujúcich pokynov:

1. Zatvorte prívod vody.

2. Odpojte prítokovú a odtokovú hadicu.

3. Ubezpeãte sa, Ïe sa v zásobníku soli nachádza dostatoãné mnoÏstvo hrubozrnnej zmäkãujúcej soli.

Spotrebiã je urãen˘ na pouÏívanie a umiestnenie v priestoroch s normálnou izbovou teplotou. V˘robca nezodpovedá za ‰kody spôsobené mrazom.

2

3

1

- 14 -

Návod na in‰taláciu

Pripojenie prítokovej hadice

Um˘vaãka je vybavená ‰peciálnym zariadením, ktoré zabraÀuje spätnému vtekaniu pouÏitej vody. Toto zariadenie zodpovedá príslu‰n˘m technick˘m bezpeãnostn˘m predpisom.

Teplota pritekajúcej vody by nemala byÈ vy‰‰ia ako 65 °C.

Tlak vody by mal byÈ minimálne 80 a maximálne 1000 kPa

( 0,8-10 bar).

PouÏit˘ vodovodn˘ kohútik by sa mal pokiaº moÏno nachádzaÈ v blízkosti um˘vaãky a mal by byÈ ºahko prístupn˘. Existujú

‰peciálne zmie‰avacie batérie s prípojkou pre um˘vaãku alebo adaptéry na star‰ie zmie‰avacie batérie. Do prítokovej hadice vloÏte kombinovanú gumenú podloÏku a filter a pripojte ju na kohútik so závitom 3/4".

Prítoková hadica sa nesmie predlÏovaÈ. V prípade potreby treba prítokovú hadicu vymeniÈ za ‰peciálnu dlh‰iu vysokotlakovú hadicu, osobitne urãenú pre tento úãel. Hadicu môÏete viesÈ ktor˘mkoºvek smerom. Uvoºnite maticu, hadicu otoãte do poÏadovanej polohy a potom maticu dotiahnite.

Pripojenie odtokovej hadice

V záujme ochrany pred po‰kodením vodou je um˘vaãka vybavená ‰peciálnym ochrann˘m zariadením. V prípade poruchy sa automaticky spustí odtokové

ãerpadlo a odãerpá zvy‰nú vodu vo vnútri um˘vaãky.

Ochrann˘ systém je funkãn˘, aj keì je um˘vaãka vypnutá. Spotrebiã v‰ak musí byÈ zapojen˘ do elektrickej siete.

Koniec odtokovej hadice preveste cez okraj um˘vadla podºa obrázku. Pripojenie odtokovej hadice nesmie byÈ umiestnené vy‰‰ie ako 75 cm od podloÏky, na ktorej je um˘vaãka postavená.

V opaãnom prípade um˘vaãka nebude správne fungovaÈ.

ëalej treba dbaÈ na to, aby vnútorn˘ priemer hadice nebol nikde men‰í ako 13 mm. Ak je odtoková hadica pridlhá, môÏete ju odrezaÈ a prispôsobiÈ tak jej dæÏku va‰im podmienkam.

1. Hadicu odreÏte na poÏadovanú dæÏku pomocou ostrého noÏa.

2.

Dodávan˘ drÏiak nasuÀte na koniec odtokovej hadice.

Zapojenie do elektrickej siete

Spotrebiã je dodávan˘ s elektrick˘m káblom a zástrãkou.

Zapojte ho do elektrickej siete s napätím 230 V prostredníctvom uzemnenej zásuvky. Zásuvka by mala byÈ ºahko prístupná a istená poistkou o 10 Amp.

Pred ak˘mkoºvek zásahom, kontrolou alebo opravou treba spotrebiã odpojiÈ od elektrickej siete. Zástrãku spotrebiãa odpojte od elektrickej zásuvky.

Pevné zapojenie do elektrickej siete smie vykonaÈ v˘luãne kvalifikovan˘ elektrikár.

- 15 -

ELECTROLUX

DOMÁCE SPOTREBIâE SK

ELECTROLUX SLOVAKIA, spol. s r.o.

Seberíniho 1

821 03 Bratislava tel: 02/4333 9757, 4333 1585 fax: 02/434 11072 servis: 02/4333 9745 zákaznícke centrum: 02/4333 4322, 02/4333 4355

Va‰e otázky nám môÏete zaslaÈ na e-mailovú adresu: [email protected]

[email protected]

Internet: www.electrolux.sk

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement