AEG ER6685I, AR6685I User manual

AEG ER6685I, AR6685I User manual
I n b o u w k o e l
F r i g o r í f i c o s
d e
m o n
K y l s k å p f ö r
K j ø l e s k a p f o r
I n d b y g n i n g s
U p o t e t t a v a t
a u t o m a a t
t a g e m
e n c a s t r a d a
i n b y g g n a d
i n n b y g g i n g
k ø l e s k a b e
j ä ä k a a p i t
G E B RU I K S A A N W I J Z I N G
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
B RU K S A N V I S N I N G
B RU K S A N V I S N I N G
B RU G S A N V I S N I N G
KÄYTTÖHJE
NL
P
S
N
DK
822 941 090 - 01 - 12/99
FIN
Kære kunde,
inden du tager det nye køleskab i brug, skal du læse
denne brugsanvisning grundigt. Den indeholder vigtige oplysninger om sikker brug, opstilling og vedligeholdelse af apparatet.
Gem brugsanvisningen, så du kan slå op i den
senere. Sørg for, at den følger med apparatet, hvis
det overdrages til andre.
Henvisning: Denne brugsanvisning gælder for flere
teknisk lignende modeller med varierende udstyr. Se
venligst kun de henvisninger, der vedrører din køleskabsmodel.
1
Vha. en advarselstrekant og/eller vha. signaler (Advarsel!, Forsigtig!, Obs!) gives der henvisninger, som er vigtige for din sikkerhed
eller for apparatets funktionsdygtighed.
Disse skal overholdes.
1. Dette symbol og numre giver dig anvisninger om
betjening af apparatet skridt for skridt.
2. .....
3
Efter dette symbol får du supplerende oplysninger om betjening og praktisk anvendelse
af apparatet.
2
Tips og henvisninger vedr. økonomisk og miljørigtig brug af apparatet er markeret med et
trekløver.
Forklaringer til fagudtryk, der anvendes i brugsanvisningen, kan du finde helt til sidst i afsnittet "Fagudtryk".
For evt. fejl indeholder brugsanvisningen henvisninger om, hvad du selv kan gøre for at afhjælpe, se
afsnittet "Hvad skal man gøre, hvis ...". Hvis disse
henvisninger ikke er tilstrækkelige, står vores kundeservice altid til rådighed.
66
Indhold
Sikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Kassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Information om apparatets emballering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Kassering af gamle apparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Fjernelse af transportsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Opstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Opstillingssted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Maskinen har brug for luft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Installering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Elektrisk tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Beskrivelse af apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Oversigt over apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Inden idriftsættelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Ibrugtagning og termostat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Slukning af apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Indvendigt tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Hylder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Variabel indvendig dør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Rigtig opbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Afrimning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Kølerummet afrimes automatisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Rengøring og vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Gode råd om energibesparelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Hvad skal man gøre, hvis ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Afhjælpning ved fejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Udskiftning af pære . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Driftslyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Bestemmelser, standarder, direktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Fagudtryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Kundeservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Monteringsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
67
1 Sikkerhed
Sikkerheden i forbindelse med vores køleskabe lever
op til de anerkendte sikkerhedstekniske regler de
gældende regler for elektriske apparater. Vi skal dog
alligevel, gøre Dem bekendt med følgende sikkerhedshenvisninger:
Børn og sikkerhed
•
•
Anvendelse i overensstemmelse med formålet
•
•
•
Køleskabet er kun beregnet til brug i private husholdninger. Det er beregnet til at køle levnedsmidler. Hvis apparatet anvendes til andre formål eller
anvendes ukorrekt, overtager producenten ikke
ansvaret for eventuelle skader som følge af dette.
Der må af sikkerhedsårsager ikke foretages
ændringer eller ombygninger af køleskabet.
Hvis køleskabet benyttes industrielt eller til andre
formål end at køle levnedsmidler, skal De overholde de gældende lovmæssige regler indenfor
det pågældende område.
•
I daglig brug
•
Før ibrugtagning første gang
•
Kontroller køleskabet for transportskader. Tilslut
aldrig et beskadiget apparat! Henvend Dem hos
producenten ved skadetilfælde.
Kølemiddel
Apparatet indeholder kølemidlet isobutan (R600a) i
kølemiddelkredsløbet, en naturgas, der ikke skader
miljøet, men som kan brænde.
• Vær opmærksom på, at der ikke beskadiges dele i
kølemiddelkredsløbet under transport og opstilling
af apparatet
• Ved beskadigelse af kølemiddelkredsløbet:
– hold ild og antændingskilder væk;
– udluft rummet, hvor apparatet står, grundigt.
•
•
•
Beholdere med brændbare gasser eller væsker
kan blive utætte ved påvirkning af kulde. Eksplosionsfare! Opbevar ikke beholdere med brændbare
stoffer, som f.eks. spraydåser, gas til ligthere etc. i
køleskabet.
Anvend ikke elektriske apparater (f.eks. elektriske
ismaskiner, røremaskiner etc.) i køleskabet.
Sluk altid for apparatet inden rengøring og træk
netstikket ud eller slå sikringen i boligen fra eller
skru den ud.
Tag altid netstikket ud af stikdåsen ved stikket,
træk aldrig i kablet.
Ved fejl
•
•
68
Emballage og lignende (f.eks. folie, styropor) kan
være farligt for børn. Fare for kvælning! Emballage
bør holdes væk fra børn!
Udtjente apparater skal sikres mod brug før bortskaffelse. Netstikket demonteres, netkablet klippes over, eventuelle smæk- eller skydelåse
fjernes eller ødelægges. Derved undgås det, at
legende børn bliver spærret inde i maskinen (Fare
for kvælning!) eller kommer i andre livsfarlige situationer.
Børn er ofte ikke opmærksomme på farer i forbindelse med husholdningsapparater. Sørg derfor for,
at de er under opsyn og ikke får lov til at lege med
maskinen!
Hvis der er en fejl i apparatet, se venligst først i
denne brugsanvisning under "Hvad skal man
gøre, hvis ...". Hvis de henvisningerne heri ikke
hjælper, bør du ikke selv foretage yderligere.
Køleskabe må kun repareres af en fagmand. Ved
uautoriserede reparationer kan der opstå fare.
Kontakt venligst faghandleren eller vores kundeservice for reparation.
Kassering
Information om apparatets emballering
Alle anvendte materialer er miljøvenlige! De kan uden
videre kasseres eller forbrændes i affaldsdestruktionsovne!
Om materialerne: Kunststofferne kan også genanvendes og de er markerede på følgende måde:
>PE< for polyætylen, f.eks. den ydre emballage og
poserne indeni.
>PS< for skummet polystyren, f.eks. ved polsterdelene, principielt uden CFC.
Kartondelene fremstilles af genbrugspapir og bør
også afleveres til genbrug igen.
Kassering af gamle apparater
På grund af årsager angående miljøbeskyttelse skal
dybfrysere kasseres på en faglig korrekt måde. Dette
gælder for Deres tidligere maskine og – når den en
skønne dag ikke mere kan bruges – også for Deres
nye maskine.
1
Advarsel! Udtjente apparater skal gøres ubrugelige inden kasseringen. Netstikket trækkes
ud, netledningen skæres igennem, eventuelt
forhåndenværende smæk- eller skydelåse
fjernes og ødelægges. Derved forhindres, at
legende børn låser sig inde i maskinen (fare
for kvælning!) eller kommer i andre livsfarlige
situationer.
Kasseringshenvisninger:
•
•
•
Maskinen må ikke kasseres med det normale
affald eller storskrald.
Kølemiddelkredsløbet, især varmeveksleren på
bagsiden af maskinen, må ikke beskadiges.
Deres kommunale renovationsvæsen eller administration kan oplyse om afhentningstider eller samlingssteder.
Fjernelse af transportsikring
Maskinen såvel som dele af den indre indretning er
sikret til transporten.
1. Fjern alt tape og polsterdele inde i apparatet.
Tip: Eventuelle limrester kan De fjerne med rensebenzin.
69
Opstilling
Opstillingssted
Maskinen skal opstilles i et godt ventileret og tørt
rum.
Omgivelsestemperaturen har indflydelse på elforbruget.
Derfor bør maskinen
– ikke udsættes for direkte solindstråling;
– ikke stå ved radiatorer, ved komfur eller andre
varmekilder;
– kun placeres et sted, hvis omgivelsestemperatur svarer til den klimaklasse, som maskinen er
konstrueret til.
Klimaklassen står på typeskiltet, som er anbragt til
venstre inde i maskinen.
Den efterfølgende tabel viser til hvilken klimaklasse
omgivelsestemperaturen er tildelt:
Hvis apparatet skal opstilles ved siden af en varmekilde, skal følgende minimumsafstande overholdes til
siderne:
– til elkomfur 3 cm;
– til olie- og kulkomfurer 30 cm.
Hvis disse afstande ikke kan overholdes, skal der indsættes en varmeisoleringsplade mellem komfur og
køleskab.
Klimaklasse
for omgivelsestemperaturen af
SN
+10 til +32 ºC
N
+16 til +32 ºC
ST
+18 til +38 ºC
T
+18 til +43 ºC
Maskinen har brug for luft
Skabets integrerede dør lukker indbygningsnichen
vidtgående. Derfor skal ventileringen foregå via en
åbning i soklen ved i-apparater svarende. Den opvarmede luft skal kunne undvige opad gennem luftskakten på bagsiden af skabet. Ventilationshullernes
tværsnit skal mindst være 200 cm2.
min. 200 cm
2
50
50
OBS.! For at apparatets funktion ikke indskrænkes,
må ventilationshullerne ikke tildækkes eller blokeres.
min. 200 cm
2
Installering
Se afsnit "Monteringsvejledning".
Efter installering af maskinen, især efter udskiftning
af dørhængsel, skal det kontrolleres, om dørtætningen lukker rigtigt hele vejen omkring. En utæt dørtætning kan føre til en forøget rimdannelse og derved til
70
et højere energiforbrug (se ligeledes afsnit "Afhjælpning ved forstyrrelser").
Elektrisk tilslutning
Til den elektriske tilslutning er en reglementeret
installeret beskyttelseskontaktdåse nødvendig. Den
elektriske sikring skal mindst udgøre 10 ampere.
Hvis stikkontakten ikke mere er tilgængelig efter
installeringen, skal en egnet foranstaltning foretages i
elektroinstallationen, for at maskinen kan adskilles fra
nettet (f.eks. sikring, LS-kontakt, fejlstrømsrelæ eller
lignende med en kontaktafstand på mindst 3 mm).
1. Inden idriftsættelse skal det kontrolleres på apparatets typeskilt, om tilslutningsspændingen og
strømarten stemmer overens med værdierne af
elnettet på opstillingsstedet.
F.eks.: AC 220 ... 240 V 50 Hz eller
220 ... 240 V ~50 Hz
(dvs. 220 til 240 volt vekselstrøm, 50 Hertz)
Typeskiltet er anbragt til venstre inde i maskinen.
Obs: Netledningen må kun udskiftes af en elektriker.
Ved reparationer skal du kontakte din faghandler eller
vores kundeservice.
Beskrivelse af apparatet
Oversigt over apparatet
Termostat og indvendigt lys
Smør-/osteboks med klap
Boks i døren
Frugt-/grøntsagsskuffer
Hylder
Typeskilt
Flaskerum
Inden idriftsættelse
1. Rengør indvendigt og rengør alt tilbehør, inden
apparatet tages i brug første gang (se afsnittet
"Rengøring og vedligeholdelse").
71
Ibrugtagning og termostat
Termostaten sidder øverst til højre i kølerummet. Den
fungerer også som TÆND/SLUK-kontakt.
Derfor skal termostatindstillingen eventuelt tilpasses
efter de givne forhold.
Anbefalede indstillinger:
Eksempler:
3
Position "0" = Kølefunktion fra
Position "1" = varmeste indvendige temperatur
Position "6" = koldeste indvendige temperatur
1. Sæt netstikket ind i stikdåsen.
2. Den ønskede temperatur indstilles ved at dreje på
termostaten. Det indvendige lys tændes. Kompressoren starter og kører derpå automatisk.
3. Hvis De ønsker en højere eller lavere temperatur,
skal De dreje termostaten på en varmere eller koldere position.
Henvisning: Hvis indstillingen bliver ændret, starter
kompressoren ikke med det samme, hvis der i øjeblikket afrimes automatisk.
3
Da opbevaringstemperaturen i kølerummet
nås hurtigt, kan du lægge kølevarer ind,
straks efter apparatet er tændt.
3
Af ernæringsmæssige årsager bør der være
en temperatur på +5 °C i kølerrummet.
Følgende forhold påvirker den indvendige temperatur:
– Omgivelsestemperatur;
– Mængde og temperatur for de opbevarede levnedsmidler;
– Hyppig eller langvarig åbning af døren;
– en fejl på apparatet.
Slukning af apparatet
1. Ved slukning skal termostaten stilles på position
"0". Det indvendige lys går ud.
Hvis apparatet skal tages ud af drift i en
længere periode:
1. Sluk for apparatet og stil termostaten på position
"0". Det indvendige lys går ud.
2. Træk netstikket ud og kobbel sikringen fra eller
skru den ud.
3. Rengøres grundigt (se afsnittet "Rengøring og
vedligeholdelse").
4. Lad dørene stå åben for at undgå lugtgener.
72
Omgivelsestemperatur
Termostatposition
ca. 10 °C
1 til 2
ca. 16 °C
1 til 2
ca. 25 °C
2 til 3
ca. 32 °C
1 til 2
ca. 38 °C
1 til 2
Vigtigt!
En høj omgivelsestemperatur (f.eks. på varme sommerdage) og en kold indstilling af termostaten (position "5" til "6") kan betyde, at kompressoren kører
konstant.
Årsag: Kompressoren skal køre uafbrudt, for at holde
den lave temperatur i apparatet ved en høj omgivelsestemperatur. Apparatet afrimer således ikke længere - da automatisk afrimning kun er mulig, hvis
kompressoren står stille (se også afsnittet automatisk
"afrimning"). Resultatet er en kraftig rimdannelse på
bagvæggen i kølerummet.
Stil i dette tilfælde termostaten tilbage på en varmere
indstilling (position "4" til "5"). Ved denne indstilling
reguleres kompressoren og afrimningen startes igen
automatisk.
Indvendigt tilbehør
Hylder
Leveres køleskabet enten med glashylder.
Glashylderne over frugt- og grøntsagsboksene skal
altid have denne placering, så frugt og grøntsager
holdes frisk længere.
De øvrige hylder kan justeres i højden:
1. Hylden trækkes ud, indtil den kan vippes op eller
ned og tages ud.
2. For at sætte den ind i en anden højde, skal du gå
frem i modsat rækkefølge.
Placering af høje kølevarer:
1. Den forreste halvdel af den to-delte glashylde
tages ud og sættes ind i et andet niveau. Derved
sparer du plads, så du kan sætte høje kølevarer
ind på hylden nedenunder.
Variabel indvendig dør
Efter behov kan boksene i køleskabsdøren løftes ud
og sættes ind i andre holdere.
73
Rigtig opbevaring
I kølerummet findes der, fysisk betinget, forskellige
temperaturområder. Det koldeste område er på den
nederste hylde over frugt- og grønsagsskuffen. De
varmere områder er de øvre hylder og dørhylderne.
Hvor du finder de passende temperaturer for forskellige slags levnedsmidler i køleskabet, fremgår af placeringen, der vises på tegningen ved siden af.
Tip: Levnedsmidler skal altid være dækket til eller
pakket ind, for at undgå udtørring og overføring af lugt
eller smag til andre kølevarer i køleskabet.
Egnet emballage:
– Poser og folie af polyæthylen;
– Kunststofbeholdere med låg;
– Specielle hætter af kunststof med gummibånd;
– Aluminiumsfolie.
Afrimning
Kølerummet afrimes automatisk
Afrimning af fordamperen på bagvæggen i kølerummet sker automatisk.
Kondensvandet opsamles i afløbsrenden på bagvæggen i kølerummet, føres gennem afløbshullet ned i
opsamlingsbakken ved kompressoren, hvor det fordamper.
Smeltvands-afløbshullet skal rengøres regelmæssigt
(se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").
74
Rengøring og vedligeholdelse
Af hygiejniske grunde skal køleskabet, inklusive tilbehør, rengøres regelmæssigt.
1
•
•
•
Advarsel!
Apparatet må ikke tilsluttes til strømnettet under
rengøring. Risiko for elektrisk stød! Inden rengøring skal apparatet slukkes og netstikket trækkes
ud eller sikringen skal kobles fra eller skrues ud.
Rengør aldrig apparatet med damprensere. Der
kan komme fugt ind i elektriske komponenter,
risiko for elektrisk stød! Varm damp kan ødelægge
kunststofdele.
Apparatet skal være tørt, inden det tages i brug
igen.
1. Tag kølevarer ud. Pak de varer ind i flere lag avispapir. Alt dækkes og opbevares på et køligt sted.
2. Sluk for apparatet og træk stikket ud eller kobbel
sikringen fra eller skru den ud.
3. Rengør apparat og tilbehør med en klud og
lunkent vand. Kom eventuelt lidt mildt opvaskemiddel i.
4. Tør efter med rent vand og tør af.
5. Rens afløbshullet til kondensvand på bagvæggen
i kølerummet regelmæssigt vha. den grønne rengøringsstift i afløbshullet.
Obs!
•
•
Æteriske olier og organiske opløsningsmidler kan
angribe kunststofdele f.eks.
– Saft fra citron- eller appelsinskaller;
– Smørsyre;
– Rengøringsmidler med eddikesyre.
Disse substanser må ikke komme i kontakt
med apparatdele.
Anvend ikke slibende rengøringsmidler.
6. Start apparatet igen, når alt er tørt.
2 Gode råd om energibesparelse
•
•
Apparatet må ikke opstilles i nærheden af komfurer, radiatorer eller andre varmekilder. Ved høje
omgivelsestemperaturer arbejder kompressoren
oftere og længere.
Sørg for tilstrækkelig ventilation ved apparatsoklen
og på bagsiden af apparatet. Udluftningskanaler
må aldrig tildækkes.
•
•
•
Sæt ikke varme retter ind i apparatet. Lad dem
afkøle først.
Hold ikke døren åben længere end nødvendigt.
Indstil ikke temperaturen koldere end nødvendigt.
75
Hvad skal man gøre, hvis ...
Afhjælpning ved fejl
Det drejer sig muligvis i tilfælde af fejl om en mindre
fejl, som du selv kan afhjælpe vha. følgende henvisninger. Udfør ikke selv andet arbejde, hvis efterfølgende oplysninger ikke hjælper i det konkrete
tilfælde.
Problem
Apparatet fungerer ikke.
Apparatet køler for kraftigt.
Temperaturen i køleskabet er
ikke tilstrækkelig.
1
Advarsel! Reparationer af køleskabet må
kun udføres af en tekniker. Ved uautoriserede reparationer kan der opstå alvorlige
farer for brugeren. Ved reparationer skal du
kontakte din faghandler eller vores kundeservice.
Mulig årsag
Afhjælpning
Apparatet er ikke tændt.
Tænd for apparatet
Netstikket er ikke isat eller løst.
Netstikket tilsluttes.
Sikringen er udløst eller er defekt.
Kontroller sikringen, udskift evt.
Stikdåsen er defekt.
Fejl i strømnettet afhjælpes af en elektriker.
Temperaturen er indstillet for koldt.
Drej termostaten midlertidigt på en
varmere position.
Temperaturen er ikke korrekt indstillet.
Se venligst i afsnittet " Ibrugtagning Indstilling af temperatur".
Døren har været åben i længere tid.
Hold ikke døren åben længere end
nødvendigt.
Der er blevet nedkølet store mængder
varme levnedsmidler indenfor de sid- Vælg en koldere termostatposition.
ste 24 timer.
Apparatet står ved siden af en varmeSe venligst i afsnittet " Opstilling".
kilde.
Det indvendige lys fungerer
ikke.
Pæren er defekt.
Se venligst i dette afsnit under
"Udskiftning af pære".
Kraftig rimdannelse i apparaTætningslisten er utæt (evt. efter
tet, og evt. også ved tætningsliudskiftning af hængsler).
sten i døren.
Opvarm dørens tætningsliste forsigtigt med en føntørrer på de utætte steder (ikke varmere end ca. 50 °C).
Form samtidigt den opvarmede dørliste manuelt, således at den passer
igen.
Efter en ændring af temperaturindstillingen starter kompressoren ikke straks.
Det er normalt og der er ikke tale om
en fejl.
Kompressoren starter af sig selv efter
et stykke tid.
Vand i bunden af kølerummet
eller på hylderne.
Kondensafløbshullet er tilstoppet.
Se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse".
76
Udskiftning af pære
1
Advarsel! Fare for strømstød! Inden pæren
udskiftes, skal netstikket trækkes ud eller sikringen frakobles hhv. drejes ud.
Pæredata: 220-240 V, max. 15 W,
fatning: E 14
1. Hvis apparatet skal slukkes, skal termostaten stilles på "0".
2. Træk netstikket ud og kobbel sikringen fra eller
skru den ud.
3. Hvis pæren skal udskiftes, skrues stjerneskruen
ud og afskærmningen fjernes bagud.
4. Udskift den defekte pære.
5. Sæt afskærmningen på igen og skru stjerneskruen i.
3
Driftslyde
De følgende lyde er karakteristiske for dybfrysere:
• Kliklyd
Hver gang kompressoren kobler til- eller fra, høres
et klik.
• Summelyd
Så snart kompressoren arbejder, høres en summende lyd.
•
Klukke-/rislelyd
Når kølemiddel strømmer ind i de tynde rør, høres
en klukkende hhv. rislende lyd. Også efter frakobling af kompressoren kan denne lyd høres et lille
stykke tid endnu.
Bestemmelser, standarder, direktiver
Kølemaskinen er beregnet til husholdnsbrug og er
fremstillet under overholdelse af de gældende standarder for disse apparater.
Ved fremstillingen er der truffet de nødvendige forholdsregler, især med hensyn til loven om maskiners
sikkerhed (GSG), forskriftet til forebyggelse af uheld
køleanlæg (VBG 20) og bestemmelserne fra de tyske
elektroteknikeres forbund (VDE).
Kølekredsløbet er blevet afprøvet for tæthed.
;
Dette apparat opfylder følgende EU-direktiver:
– 73/23/EØF fra 19.2.1973 – lavspændingsdirektiv
– 89/336/EØF fra 3.5.1989
(inklusive ændringsdirektiv 92/31/EØF) –
EMC-direktiv
– 94/2/EØF fra 21.01.1994 – direktiv vedr.
energiettikettering
– 96/57/EØF fra 3.9.1996 – Krav til elektriske husholdningskøle- og fryseapparater
og tilsvarende kombinationer med hensyn
til energieffektiviteten.
77
Fagudtryk
•
•
•
Kølemiddel
Væsker, der kan anvendes til frembringelse af
kulde, kalder man kølemidler. De har et forholdsvist lavt kogepunkt, så lavt at varmen af fødevarer,
der opbevares i dybfryseren kan få kølemidlet til at
koge hhv. fordampe.
Kølemiddelkredsløb
Lukket kredsløbssystem i hvilket der er kølemiddel. Kølemiddelkredsløbet består i det væsentlige
af fordamper, kompressor, kondensator såvel som
af rørledninger.
Fordamper
I fordamperen fordamper kølemidlet. Ligesom alle
væsker har kølemidlet brug for varme til fordampningen. Denne varme hentes fra apparatets indre,
der derved afkøles. Derfor er fordamperen anbragt
i det indre af maskinen eller umiddelbart gemt bag
indervæggen og kan derfor ikke ses.
•
•
Kompressor
Kompressoren ser ud som en lille tønde. Den drives af en indbygget elektromotor og er anbragt
bag i apparatets sokkelområde. Kompressorens
opgave er det at hente kølemiddel i form af damp
ud af fordamperen, fortætte det og føre det videre
til kondensatoren.
Kondensator
Kondensatoren har for det meste en form som et
gitter. I kondensatoren gøres det af kompressoren
fortættede kølemiddel flydende. Derved kommer
varme fri, som føres til den omgivende luft over
kondensatorens overflade. Kondensatoren er derfor udenpå, for det meste på bagsiden af maskinen.
Kundeservice
Hvis De ved tilfælde af fejl ikke kan finde en afhjælpning i denne brugsanvisning, så kontakter venligst
Deres fagforhandler eller vor kundeservice.
•Modelbetegnelse
•Produktnummer (PNC)
•Produktionsnummer (S-No.)
Disse oplysninger finder De på typeskiltet til venstre
inde i maskinen. For at De hurtigt har disse data
parat, tilråder vi, at skrive dem ind her.
Henvisning: Uberettigede besøg af kundeservice er,
selvom det er inden for garantitiden, ikke uden
omkostninger.
78
For at spare unødvendige besøg og omkostninger,
angiv venligst de følgende data af Deres maskine:
Monteringsvejledning
Indhold
Medleverede monteringsdele . . . . . . . . . . . .
Måltegninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering af møbelskab . . . . . . . . . . . . . . . .
Skift af hængsler (hvis nødvendigt) . . . . . . . .
Tilpasning af fugeafdækningsliste . . . . . . . .
Monter ventilationsgitteret . . . . . . . . . . . . . . .
Befæstning af liste (hvis nødvendigt) . . . . . .
Medleverede monteringsdele
79
79
79
80
80
80
81
Isætning og justering af køleskab. . . . . . . . . . 81
Befæstning af fugeafdækningsliste . . . . . . . . 81
Fastskruning af køleskab . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Placering af afskærmninger . . . . . . . . . . . . . .81
Tilkobling køleskabsdør / møbeldør . . . . . . . . 81
Måltegninger
200 cm 2
50
550 min.
540
549
50
874-880
560 min.
873
200 cm 2
200 cm 2
50
540
550 min.
549
50
1221-1227
560 min.
1220
200 cm 2
Justering af møbelskab
100
90°
90°
79
Skift af hængsler (hvis nødvendigt)
ikke ved alle modeller
De følgende monteringsanvisninger er kun vist
for hængsler til venstre. Ved hængsler til højre,
skal følgende monteringsanvisninger udføres
tilsvarende på køleskabets modsatte side.
Tilpasning af fugeafdækningsliste
80
Monter ventilationsgitteret
Befæstning af liste (hvis nødvendigt)
Isætning og justering af køleskab
m
2m
Befæstning af fugeafdækningsliste
Fastskruning af køleskab
Placering af afskærmninger
Tilkobling køleskabsdør / møbeldør
a: Glatte møbeldøre
b: Møbeldøre med ramme og fyldning
81
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement