Electrolux EOB6690WELUXEURO User manual

Electrolux EOB6690WELUXEURO User manual
P i e k a r n i k
e l e k t r y c z n y
z a b u d o w y
d o
Instrukcja obs³ugi
EOB 6690
822 947 999-B-200203-06
o
Szanowni Pañstwo,
prosimy przeczytaæ uwa¿nie poni¿sz¹ instrukcjê obs³ugi.
Przede wszystkim nale¿y przestrzegaæ zaleceñ zawartych w rozdziale
“Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa” na pierwszych stronach instrukcji.
Prosimy zachowaæ instrukcjê obs³ugi, aby móc z niej korzystaæ w razie potrzeby.
Nale¿y j¹ przekazaæ ewentualnemu nastêpnemu u¿ytkownikowi urz¹dzenia.
1
3
2
W tekœcie u¿ywane s¹ nastêpuj¹ce symbole:
Wskazówki bezpieczeñstwa
Ostrze¿enie: Wskazówki s³u¿¹ce Pañstwa osobistemu bezpieczeñstwu.
Uwaga! Wskazówki zapobiegaj¹ce uszkodzeniom urz¹dzenia.
Wskazówki i praktyczne porady
Informacje na temat œrodowiska
1. Te punkty poprowadz¹ Pañstwo krok po kroku poprzez obs³ugê urz¹dzenia.
2. …
3. …
Instrukcja obs³ugi zawiera wskazówki dotycz¹ce postêpowania w przypadku
wyst¹pienia zak³óceñ i usuwania ich przez u¿ytkownika w rozdziale “Co zrobiæ,
gdy ...”.
2
Spis treœci
Bezpieczeñstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Recykling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Opis urz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Widok z przodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel steruj¹cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyposa¿enie piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akcesoria piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
8
8
9
Przed pierwszym u¿yciem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawianie jêzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawianie kontrastu na wyœwietlaczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pierwsze czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
12
13
Obs³uga piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektroniczne sterowanie piekarnikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcje - piekarnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U¿ycie rusztu, blachy i blachy uniwersalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zak³adanie/wyjmowanie filtra t³uszczowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcje zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pozosta³e funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wy³¹czanie wyœwietlacza czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabezpieczenie piekarnika przed dzieæmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blokada przycisków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wy³¹czanie awaryjne piekarnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mechaniczna blokada drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
19
19
20
23
29
29
30
30
31
32
Zastosowania, tabele i rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pieczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabela pieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pieczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabela pieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabela Termosonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grillowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grill z promieniami podczerwonymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grillowanie turbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasteryzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suszenie gor¹cym powietrzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przepisy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
36
42
43
45
46
46
48
49
51
52
3
Czyszczenie i pielêgnacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zewnêtrzna strona urz¹dzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wnêtrze piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filtr t³uszczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prowadnice listew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oœwietlenie piekarnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Górna œciana piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drzwi piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przeszklone drzwi piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
62
62
62
62
63
64
65
66
67
Co zrobiæ, gdy …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiary wewnêtrzne piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przepisy, normy, wytyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
71
71
Indeks hase³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
4
1 Bezpieczeñstwo
Bezpieczeñstwo elektryczne
• Urz¹dzenie mo¿e byæ pod³¹czane tylko przez wykwalifikowanego specjalistê.
• W przypadku zak³óceñ lub uszkodzeñ urz¹dzenia: wykrêciæ/wy³¹czyæ
bezpieczniki.
• Czyszczenie urz¹dzenia za pomoc¹ strumienia pary lub wysokiego ciœnienia
jest zabronione ze wzglêdów bezpieczeñstwa.
• Naprawy urz¹dzenia mog¹ byæ przeprowadzane tylko przez autoryzowany
serwis. Niefachowe naprawy mog¹ spowodowaæ powa¿ne niebezpieczeñstwa.
W przypadku koniecznoœci naprawy nale¿y zwróciæ siê do naszego serwisu lub
do sprzedawcy.
Bezpieczeñstwo dzieci
• Ma³ych dzieci nie nale¿y nigdy pozostawiaæ bez opieki w pobli¿u w³¹czonego
urz¹dzenia.
Bezpieczeñstwo podczas u¿ytkowania
• Urz¹dzenie mo¿e byæ u¿ywane tylko do pieczenia i sma¿enia potraw.
• Nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ podczas pod³¹czania innych urz¹dzeñ
elektrycznych do gniazd wtykowych w pobli¿u piekarnika. Przewody zasitaj¹ce
nie mog¹ le¿eæ przy gor¹cych palnikach, ani nie mog¹ byæ przyciœniête
gor¹cymi drzwiami piekarnika.
• Ostrze¿enie: Niebezpieczeñstwo oparzenia siê !
Podczas pracy wnêtrze piekarnika jest gor¹ce.
• Je¿eli w piekarniku znajduj¹ siê produkty zawieraj¹ce alkohol, mo¿e powstaæ
palna mieszanka alkoholu z powietrzem. W takim przypadku nale¿y ostro¿nie
otworzyæ drzwi. Nie zbli¿aæ siê do piekarnika z innymi Ÿród³ami ognia (iskry,
¿ar).
5
W jaki sposób mo¿na unikn¹æ uszkodzeñ urz¹dzenia
• Nie wyk³adaæ piekarnika foli¹ aluminiow¹ i nie stawiaæ blachy do pieczenia ani
¿adnego garnka itd. na dnie, poniewa¿ emalia piekarnika mo¿e ulec
uszkodzeniu przez przegrzanie.
• Kapi¹ce na blachê do pieczenia soki z owoców pozostawiaj¹ trwa³e plamy. Do
bardzo wilgotnych ciast nale¿y u¿ywaæ blachy uniwersalnej.
• Nie obci¹¿aæ otwartych drzwi piekarnika.
• Nigdy nie polewaæ wod¹ rozgrzanego piekarnika. Powoduje to uszkodzenia
emalii.
• U¿ycie si³y, zw³aszcza na krawêdzie szyby frontowej, mo¿e spowodowaæ
pêkniêcie szk³a.
• W piekarniku nie wolno przechowywaæ ¿adnych palnych przedmiotów.
Mog³yby zapaliæ siê podczas jego w³¹czania.
• W piekarniku nie wolno przechowywaæ ¿adnych wilgotnych artyku³ów
spo¿ywczych. Mog¹ spowodowaæ uszkodzenia emalii.
2 Recykling
Opakowanie
Wszystkie u¿yte materia³y mog¹ bez ograniczeñ zostaæ powtórnie przetworzone.
Tworzywa sztuczne s¹ oznaczone w nastêpuj¹cy sposób:
• >PE< dla polietylenu, np. w przypadku pow³oki zewnêtrznej i worków wewn¹trz.
• >PS< dla spienionego polistyrenu, np. w przypadku czêœci wyœcielanych (bez
FCKW).
1
Usuwanie starego urz¹dzenia
Ostro¿nie! Aby stare urz¹dzenie nie stwarza³o niebiezpieczeñstwa, nale¿y je
unieruchomiæ.
W zwi¹zku z tym odci¹æ przewód.
Ze wzglêdów ochrony œrodowiska wszystkie niesprawne urz¹dzenia musz¹
zostaæ poddane fachowej utylizacji.
• Urz¹dzenie nie mo¿e byæ wyrzucone wraz ze zwyk³ymi odpadami.
Informacjê o terminach wywozu lub miejscach zbierania starych urz¹dzeñ
otrzymaæ mo¿na w urzêdzie gminy.
6
Opis urz¹dzenia
Widok z przodu
Panel steruj¹cy
Uchwyt
drzwiczek
Drzwi z
pe³nego
szk³a
7
Panel steruj¹cy
Funkcje piekarnika
Wyœwietlacz piekarnika /
czasu
Przycisk g³ówny
Ustawianie temperatury
i czasu
Funkcje zegara
Funkcje piekarnika
Wyposa¿enie piekarnika
Górna grza³ka i grza³ka grilla
Oœwietlenie
piekarnika
Termosonda
Filtr
przeciwt³uszczowy
Oœwietlenie piekarnika
Poziomy wsuwania
blach
Grza³ka tylna
Grza³ka dolna
Prowadnice listew
8
Akcesoria piekarnika
Ruszt kombi
Do naczyñ, form do ciast, pieczenia i
grillowania
Blacha do pieczenia
Do pieczenia ciast i placków.
Blacha uniwersalna
Do pieczenia lub jako pojemnik na
skapuj¹cy t³uszcz. Nale¿y j¹ wsun¹æ pod
ruszt.
Termosonda
Wskazuje dokladnie, czy potrawa jest
upieczona.
9
Przed pierwszym u¿yciem
Ustawianie zegara
3
Piekarnik pracuje tylko z ustawionym zegarem.
Po w³¹czeniu piekarnika do gniazdka lub po
w³¹czeniu pr¹du po przerwie pulsuje
strza³ka ustawiania czasu.
W³¹cznikiem
godzinê.
/
ustawiæ aktualn¹
Odczekaæ 5 sekund.
Pulsowanie ustaje i zegar wskazuje
ustawiony czas.
Urz¹dzenie jest gotowe do pracy.
10
Ustawianie jêzyka
1. W³¹czyæ urz¹dzenie w³¹cznikiem
g³ównym .
2. Równoczeœnie nacisn¹æ w³¹cznik
g³ówny i przycisk wyboru czasu
.
3. Przyciskiem / wybraæ jeden z
zaproponowanych jêzyków.
4. Aby zapamiêtaæ ustawiony jêzyk, nale¿y
równoczeœnie nacisn¹æ przycisk
g³ówny i przycisk wyboru czasu .
11
Ustawianie kontrastu na wyœwietlaczu
Aby poprawiæ czytelnoœæ wskazañ wyœwietlacza piekarnika mo¿na wyregulowaæ
kontrast.
1. W³¹czyæ urz¹dzenie w³¹cznikiem
g³ównym .
2. Równoczeœnie nacisn¹æ w³¹cznik
g³ówny i przycisk wyboru czasu
.
3. Obróciæ pokrêt³o do ustawiania funkcji
piekarnika.
4. Prze³¹cznikiem / ustawiæ kontrast.
5. Aby zapamiêtaæ ustawion¹ wartoœæ,
nale¿y równoczeœnie nacisn¹æ przycisk
g³ówny i przycisk wyboru czasu .
12
Pierwsze czyszczenie
1
3
Przed pierwszym u¿yciem piekarnika nale¿y go wyczyœciæ.
Uwaga: Nie nale¿y u¿ywaæ ¿adnych ostrych, szoruj¹cych œrodków czyszcz¹cych!
Pow³oki powierzchniowe mog¹ ulec uszkodzeniu.
Elementy metalowe nale¿y czyœciæ specjalnymi œrodkami, dostêpnymi w
sklepach.
1. Otworzyæ drzwi piekarnika.
W³¹czone jest oœwietlenie piekarnika.
2. Wszystkie elementy wyposa¿enia i filtr t³uszczowy nale¿y wyj¹æ i umyæ w
gor¹cej wodzie.
3. Piekarnik umyæ ciep³¹ wod¹ z dodatkiem detergentu i osuszyæ.
4. Przedni¹ œciankê urz¹dzenia przetrzeæ na mokro.
13
Obs³uga piekarnika
Elektroniczne sterowanie piekarnikiem
Funkcje piekarnika
Wyœwietlacz czasu (zegar)
Wyœwietlacz czasu gotowania
Funkcje czasu
Ustawianie temperatury
i czasu
Wyœwietlacz koñca
Czas (zegar) /
Krótki Czas
Funkcje czasu
Przepisy
Sprawdzanie
Wyœwietlacz
Wyœwietlacz
temperatury
funkcji
temperatury
piekarnika
Termosonda
Przycisk g³ówny
Funkcje zegara
3
3
1
14
Wskazówki ogólne
• Urz¹dzenie nale¿y zawsze w³¹czyæ najpierw w³¹cznikiem g³ównym.
• Podœwietlenie wybranej funkcji oznacza rozpoczêcie rozgrzewania piekarnika
lub odliczanie ustawionego czasu.
• Oœwietlenie piekarnika w³¹cza siê po wybraniu funkcji piekarnika.
• Wy³¹czyæ urz¹dzenie w³¹cznikiem g³ównym.
• Po nagrzaniu siê piekarnika do ustawionej temperatury rozlega siê sygna³
dŸwiêkowy.
Obs³uga
Aby ustawiæ czas, temperaturê lub funkcjê,
nale¿y obróciæ pokrêt³o w praw¹ lub lew¹
stronê w obrêbie zaznaczonego obszaru.
Uwaga: Nie obracaæ poza ogranicznik.
Funkcje - piekarnik
3
Piekarnik jest wyposa¿ony w nastêpuj¹ce funkcje:
Funkcje "Pizza", "Nagrzewanie górn¹ i doln¹ grza³k¹" oraz "Turbo grill"
maj¹ funkcjê automatycznego szybkiego rozgrzewania. Zapewnia ona
mo¿liwie szybkie uzyskanie wybranej temperatury.
Nagrzewanie z nawiewem gor¹cego powietrza
Propozycja temperatury: 180°C
Do pieczenia na maksymalnie trzech poziomach jednoczeœnie.
Ustawiæ temperaturê piekarnika o 20-40°C poni¿ej temperatury u¿ywanej przy
nagrzewaniu górn¹ i doln¹ grza³k¹.
Pracuje element grzejny na tylnej œciance i dodatkowo w³¹czony jest wentylator.
Nagrzewanie górn¹ i doln¹ grza³k¹
Propozycja temperatury: 200°C
W celu sma¿enia i pieczenia na jednym poziomie.
Nale¿y uruchomiæ górn¹ i doln¹ grza³kê.
Funkcja "Pizza"
Propozycja temperatury: 200°C
Do pieczenia pizzy, ciast owocowych i innych oraz zapiekania zapiekanek.
Pracuj¹ elementy grzejne w tylnej œcianie piekarnika, dolna grza³ka oraz
dodatkowo wentylator.
Turbo grill
Propozycja temperatury: 180°C
Do pieczenia wiêkszych kawa³ków miêsa na jednej powierzchni. Funkcja nadaje
siê równie¿ do zapiekania i do opiekania.
Pracuje grza³ka grilla i wentylator.
Grill z promieniowaniem podczerwonym
Propozycja temperatury: 250°C
W celu grillowania p³askich produktow, które s¹ u³o¿one na œrodku rusztu, jak
np. steków, sznycli, ryb lub tostów.
Nale¿y uruchomiæ grza³kê grilla.
Du¿y grill
Propozycja temperatury: 250°C
W celu grillowania p³askich produktów w wiêkszych iloœciach, jak np. steków,
sznycli, ryb lub tostów.
Nale¿y w³¹czyæ górn¹ grza³kê i grza³kê grilla.
15
Nagrzewanie górn¹ grza³k¹
Propozycja temperatury: 120°C
Do zapiekania produktów pieczonych i rozpiekania, np. sera.
Nale¿y w³¹czyæ górn¹ grza³kê.
Nagrzewanie doln¹ grza³k¹
Propozycja temperatury: 120°C
Do pieczenia ciast z kruchym spodem.
Nale¿y w³¹czyæ doln¹ grza³kê.
Utrzymuje cieplo (Podgrzewanie ci¹g³e)
Propozycja temperatury: 80°C
Do utrzymywania ciep³ych potraw.
Pracuje górna i dolna grza³ka.
Rozmra¿anie
Propozycja temperatury: 30°C
S³u¿y do rozmra¿ania powierzchniowego i ca³kowitego, np. tortów, mas³a,
chleba, owoców lub innych zamro¿onych produktów spo¿ywczych.
Podczas dzia³ania tej funkcji uruchomiony jest wentylator i nie dzia³aj¹ grza³ki.
16
W³¹czanie funkcji piekarnika
1. W³¹czyæ urz¹dzenie w³¹cznikiem g³ównym
2. Obróciæ pokrêt³o funkcji piekarnika do
momentu pojawienia siê odpowiedniej
funkcji.
– Na wyœwietlaczu temperatury pojawia
siê propozycja temperatury.
– Jeœli zaproponowana temperatura nie
zostanie zmieniona w ci¹gu ok. 5 sek.,
to piekarnik rozpocznie podgrzewanie.
.
Zmiana temperatury piekarnika
Obróciæ pokrêt³o / w celu
podwy¿szenia lub obni¿enia temperatury.
Proces ustawiania odbywa siê co 5°C.
Symbol termometra
• Zwiêkszaj¹cy siê powoli symbol termometra wskazuje stopieñ rozgrzania
piekarnika.
• Trzy pulsuj¹ce kolejno segmenty symbolu termometra oznaczaj¹ w³¹czony tryb
szybkiego nagrzewania.
Sprawdzanie temperatury
Nacisn¹æ przycisk sprawdzania
temperatury .
Na wyœwietlaczu pojawia siê aktualna
temperatura piekarnika.
17
Zmiana funkcji piekarnika
Obróciæ pokrêt³o funkcji piekarnika do
momentu pojawienia siê odpowiedniej
funkcji.
Wy³¹czanie funkcji piekarnika
W celu wy³¹czenia piekarnika obróciæ
pokrêt³o funkcji piekarnika do momentu
znikniêcia funkcji z wyœwietlacza.
Wy³¹czanie piekarnika
Urz¹dzenie wy³¹czyæ przy pomocy
wy³¹cznika g³ównego .
3
18
Wentylator nawiewu ch³odnego powietrza
Aby powierzchnia urz¹dzenia pozostawa³a ch³odna, po uruchomieniu piekarnika
automatycznie w³¹cza siê wentylator. Po wy³¹czeniu piekarnika, wentylator
pracuje dalej, aby sch³odziæ urz¹dzenie i wy³¹cza siê automatycznie.
U¿ycie rusztu, blachy i blachy uniwersalnej
U¿ycie blachy i blachy uniwersalnej:
Blachy maj¹ po lewej i po prawej stronie
niewielkie wybrzuszenie. Wybrzuszenie to
zabezpiecza przed przechyleniem siê blach
i musi znajdowaæ siê zawsze z ty³u.
3
U¿ycie rusztu:
Ruszt nale¿y wsun¹æ na wybrany poziom.
Aby u³atwiæ zak³adanie blachy przy ró¿nie wysuniêtych listwach, nale¿y po³o¿yæ
blachê na szynach, wsun¹æ do oporu, a nastêpnie obni¿yæ.
Zak³adanie/wyjmowanie filtra t³uszczowego
Podczas pieczenia filtr t³uszczowy chroni
tyln¹ grza³kê przed pryskaj¹cym t³uszczem.
Zak³adanie filtra
Przytrzym¹æ filtr za uchwyt i umieœciæ
obydwie wypustki od góry w otworze
na œcianie tylnej piekarnika (otwór
wentylatora).
Wyjmowanie filtra t³uszczowego
Przytrzym¹æ filtr za uchwyt i wyj¹æ.
19
Funkcje dodatkowe
Przepisy
3
Dla aktualnej funkcji nale¿y wykorzystaæ podane przepisy.
Wybór przepisu
1. Nacisn¹æ przycisk przepisów
.
Na wyœwietlaczu pojawia siê napis
“Przepisy”
2. Przyciskiem funkcji piekarnika nale¿y
wybraæ odpowiedni przepis.
– Na wyœwietlaczu funkcji pojawia siê
symbol odpowiedniej funkcji piekarnika
i zalecana prowadnica.
– Na wyœwietlaczu temperatury pojawia
siê ustawiona temperatura.
– Na wyœwietlaczu czasu pojawia siê czas i godzina zakoñczenia pieczenia.
– Po ok. 5 sek. piekarnik w³¹cza siê.
– Przed up³ywem ustalonego czasu pieczenia rozlega siê sygna³.
3. Nale¿y wówczas sprawdziæ rezultat pieczenia.
– Przed up³ywem ustalonego czasu pieczenia rozlega siê sygna³.
Na wyœwietlaczu czasu pulsuje “0:00”.
4. Sygna³ mo¿na wy³¹czyæ naciœniêciem dowolnego przycisku.
3
Przesuniêcie czasu rozpoczêcia pieczenia
Pieczenie potrawy mo¿na rozpocz¹æ z pewnym przesuniêciem czasowym.
(Patrz Koniec funkcji zegara)
Koniec funkcji zegara mo¿na ustawiæ, jeœli program nie pracuje d³u¿ej ni¿ dwie
minuty.
Zakoñczenie pieczenia przed up³ywem ustalonego czasu
Naciskaæ przycisk przepisów
do chwili znikniêcia wszystkich przepisów z
wyœwietlacza.
20
Termosonda
1
S³u¿y do precyzyjnego wy³¹czenia siê piekarnika po uzyskaniu ustawionej
wewnêtrznej temperatury potrawy.
Termosondy nale¿y u¿ywaæ przy nagrzewaniu górn¹ i doln¹ grza³k¹ oraz
nagrzewaniu z nawiewem gor¹cego powietrza.
Nale¿y przestrzegaæ dwóch temperatur:
– temperatury piekarnika: patrz tabela pieczenia
– wewnêtrznej temperatury potrawy: patrz tabela “Termosonda”
Uwaga: Nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie termosondy dostarczonej wraz z piekarnikiem!
U¿ywaæ wy³¹cznie oryginalnych czêœci zamiennych!
1. W miarê mo¿liwoœci wprowadziæ ca³¹
koñcówkê termosondy do centralnej czêœci
pieczonego miêsa..
2. Wtyczkê termosondy w³¹czyæ (do oporu)
do gniazdka na bocznej œcianie
piekarnika.
3. Ustawiæ odpowiedni¹ funkcjê piekarnika..
4. W ci¹gu 5 sekund ustawiæ za pomoc¹
lub
odpowiedni¹ wewnêtrzn¹
temperaturê potrawy.
Na wyœwietlaczu pojawia siê aktualna
wewnêtrzna temperatura potrawy..
21
3
• Wewnêtrzna temperatura potrawy
wyœwietlana jest po osi¹gniêciu wartoœci
30° C.
• Jeœli przed ustawieniem wewnêtrznej
temperatury potrawy ma zostaæ
wyœwietlona aktualna wewnêtrzna
temperatura potrawy, to nale¿y nacisn¹æ
przycisk termosondy i dokonaæ
odpowiednich ustawieñ.
• Aby ustawiæ temperaturê piekarnika,
nale¿y dwukrotnie nacisn¹æ przycisk termosondy.
• W ci¹gu 5 sekund ustawiæ odpowiedni¹
temperaturê piekarnika przy u¿yciu
lub .
– Po uzyskaniu ustawionej wewnêtrznej
temperatury potrawy rozlega siê sygna³
dŸwiêkowy i piekarnik wy³¹cza siê
automatycznie.
5. Sygna³ mo¿e zostaæ wy³¹czony poprzez naciœniêcie dowolnego przycisku.
1
Uwaga: Termosonda jest gor¹ca!
Niebezpieczeñstwo poparzenia podczas
wyci¹gania koñcówki i wtyczki!
6. Wyci¹gn¹æ wtyczkê termosondy z
gniazdka i wyj¹æ miêso z piekarnika .
7. W razie koniecznoœci wy³¹czyæ
urz¹dzenie.
Sprawdzenie lub zmiana wewnêtrznej temperatury potrawy
– Przyciskiem termosondy mo¿na zobaczyæ aktualn¹ i mo¿na dokonaæ zmiany
miêdzy aktualn¹ ustawion¹ temperatur¹ potrawy, a ustawion¹ temperatur¹
piekarnika.
– W razie koniecznoœci mo¿na zmieniæ temperaturê za pomoc¹
lub
.
22
Funkcje zegara
Minutnik
Ustawienie krótkiego zakresu ozasu. Po up³ywie ustawionego czasu rozlega siê
sygna³.
Ta funkcja nie ma wp³ywu na dzia³anie piekarnika.
Czas trwania
Ustawianie czasu pracy piekarnika.
Koniec
Ustawianie czasu wy³¹czenia siê piekarnika.
Czas aktualny
Do ustawiania lub zmiany aktualnego czasu.
(Patrz równie¿ rozdzia³ “Przed pierwszym u¿yciem”)
3
Wskazówki ogólne
• Po wybraniu funkcji zegara pulsuje odpowiednia strza³ka przez ok. 5 sekund.
Przyciskami
lub
mo¿na wówczas ustawiæ lub zmieniæ odpowiedni czas.
• Po ustawieniu wybranego czasu strza³ka ponownie pulsuje przez ok. 5 sekund.
Nastêpnie strza³ka zostaje podœwietlona. Rozpoczyna siê odliczanie
ustawionego czasu.
23
Krótki czas
1. Naciskaæ przycisk “ ” do momentu, w
którym zacznie pulsowaæ strza³ka
krótkiego czasu .
2. Przyciskiem / ustawiæ odpowiedni
krótki czas. (Maks. 99 minut).
Po ok. 5 sekundach na wyœwietlaczu
pojawia siê pozosta³y czas.
Strza³ka funkcji "Krótki czas - " jest
podœwietlona.
Po up³ywie ustalonego czasu rozlega siê
sygna³ dŸwiêkowy trwaj¹cy 2 minuty.
Pulsuje wartoœæ “0.00” i strza³ka krótkiego
czasu .
Wy³¹czanie sygna³u:
nacisn¹æ dowolny przycisk.
24
Czas trwania
1. Wybraæ funkcjê piekarnika i temperaturê.
2. Naciskaæ przycisk “ ” do momentu, w
którym zacznie pulsowaæ strza³ka czas
trwania .
3. Przyciskiem /
czas gotowania.
ustawiæ odpowiedni
Strza³ka funkcji "Czas trwania podœwietlona.
" jest
Po up³ywie ustalonego czasu rozlega siê
sygna³ dŸwiêkowy trwaj¹cy 2 minuty.
Piekarnik wy³¹cza siê.
Pulsuje wyra¿enie “0.00” i strza³ka Czas
trwania .
Wy³¹czanie sygna³u:
nacisn¹æ dowolny przycisk.
25
Koniec
1. Wybraæ funkcjê piekarnika i temperaturê.
2. Naciskaæ przycisk “ ” do momentu, w
którym zacznie pulsowaæ strza³ka
koñcowa .
3. Przyciskiem / ustawiæ odpowiedni
czas wy³¹czenia.
Strza³ka funkcji "Koniec podœwietlona.
" jest
Po up³ywie ustalonego czasu rozlega siê
sygna³ dŸwiêkowy trwaj¹cy 2
minuty. Piekarnik wy³¹cza siê.
Pulsuje wyra¿enie “0.00” i strza³ka
koñcowa .
Wy³¹czanie sygna³u:
nacisn¹æ dowolny przycisk.
26
3
Po³¹czenie funkcji "Czas trwania -
" i "Koniec gotowania -
".
Funkcje "Czas trwania" i "Koniec gotowania" mo¿na stosowaæ równoczeœnie, jeœli
piekarnik ma siê w³¹czaæ i wy³¹czaæ automatycznie w póŸniejszym czasie.
1. Wybraæ funkcjê piekarnika i temperaturê.
2. Za pomoc¹ funkcji "Czas trwania "
ustawiæ czas gotowania potrawy.
np.: 1 godzina.
3. Za pomoc¹ funkcji funkcji "Koniec
gotowania " ustawiæ czas, po up³ywie
którego potrawa bêdzie gotowa.
np.: godz. 14:05.
Strza³ki funkcji "Czas trwania - " i "Koniec
gotowania - " s¹ podœwietlone.
Piekarnik w³¹cza siê automatycznie w
obliczonym czasie.
np.: godz. 13:05
Po up³ywie ustawionego czas trwania
rozlega siê sygna³ dŸwiêkowy trwaj¹cy 2
minuty i piekarnik wy³¹cza siê
automatycznie.
np.: godz. 14:05.
27
Zmiana czasu
1. Naciskaæ przycisk “ ” do momentu, w
którym zacznie pulsowaæ strza³ka
ustawiania czasu .
2. W³¹cznikiem
godzinê.
/
ustawiæ aktualn¹
3. Po ok. 5 sekundach strza³ka przestaje
pulsowaæ i zegar pokazuje ustawion¹
godzinê.
Urz¹dzenie jest ponownie gotowe do
pracy.
3
28
Ustawienia zegara mo¿na zmieniæ tylko przy
wy³¹czonym zabezpieczeniu przed dzieæmi i
przy nieustawionych funkcjach zegara
“Czas trwania ” lub “"Koniec gotowania " oraz wtedy, gdy nie jest ustawiona
¿adna z funkcji piekarnika.
Pozosta³e funkcje
3
Pomiêdzy godzin¹ 22:00 a 6:00 nastêpuje automatyczne wygaszenie
wyœwietlacza.
Wy³¹czanie wyœwietlacza czasu
2
Wy³¹czenie wyœwietlacza czasu pozwala zaoszczêdziæ energiê.
1. W razie koniecznoœci wy³¹czyæ piekarnik przyciskiem g³ównym.
2. Naciskaæ jednoczeœnie przycisk
termosondy i temperatury
do chwili
wygaszenia wyœwietlacza (ok. 2 sekund).
3
Po ponownym uruchomieniu piekarnika
wyœwietlacz w³¹cza siê automatycznie.
Po kolejnym wy³¹czeniu urz¹dzenia
ponownie gaœnie wyœwietlacz czasu.
W celu ci¹g³ego wyœwietlania zegara nale¿y
ponownie w³¹czyæ wyœwietlacz czasu.
W³¹czanie wyœwietlacza czasu (zegara)
1. W razie koniecznoœci wy³¹czyæ piekarnik przyciskiem g³ównym.
2. Naciskaæ równoczeœnie przycisk termosondy i temperatury
do chwili
ponownego pojawienia siê wskazañ wyœwietlacza (ok. 2 sekund).
29
Zabezpieczenie piekarnika przed dzieæmi
Po w³¹czeniu zabezpieczenia przed dzieæmi nie mo¿na uruchomiæ piekarnika.
W³¹czanie zabezpieczenia przed dzieæmi
Nie wybieraæ funkcji piekarnika.
• Równoczeœnie naciskaæ przyciski
przepisów
i temperatury
do chwili
pojawienia siê na wyœwietlaczu wyra¿enia
“BLOKADA P DZIECMI” (Zabezpieczenie
przed dzieæmi).
Zabezpieczenie przed dzieæmi jest
w³¹czone.
Wy³¹czanie zabezpieczenia przed
dzieæmi
• Równoczeœnie naciskaæ przyciski
przepisów
i temperatury
do chwili znikniêcia z wyœwietlacza wyra¿enia
“BLOKADA P DZIECMI” (Zabezpieczenie przed dzieæmi).
Zabezpieczenie przed dzieæmi jest wy³¹czone, a piekarnik gotowy do pracy.
Blokada przycisków
S³u¿y do zabezpieczenia piekarnika przed przypadkow¹ zmian¹ ustawionych
funkcji.
W³¹czanie blokady przycisków
1. W razie koniecznoœci w³¹czyæ piekarnik w³¹cznikiem g³ównym.
2. Wybraæ funkcjê piekarnika.
3. Równoczeœnie naciskaæ przyciski
przepisów
i temperatury
do chwili
pojawienia siê na wyœwietlaczu wyra¿enia
“BLOKADA” (Zabezpieczenie programu).
Przyciski s¹ zablokowane.
Odblokowanie przycisków
• Równoczeœnie naciskaæ przyciski
przepisów
i temperatury
przez ok.
2 sekundy.
Przyciski zostaj¹ automatycznie
odblokowane po wy³¹czeniu piekarnika.
30
Wy³¹czanie awaryjne piekarnika
3
Jeœli piekarnik nie zostanie wy³¹czony w okreœlonym czasie lub jego temperatura
nie ulegnie zmianie, to urz¹dzenie wy³¹czy siê automatycznie.
Na wyœwietlaczu temperatury pulsuje ostatnio ustawiona temperatura i rozlega
siê sygna³ dŸwiêkowy.
Piekarnik wy³¹cza siê automatycznie przy temperaturze:
30
120
200
250
- 120
- 200
- 250
- 280
°C
°C
°C
°C
po
po
po
po
12,5 godzinach
8,5 godzinach
5,5 godzinach
1,5 godzinie
Uruchomienie piekarnika po wy³¹czeniu awaryjnym
Ca³kowicie wy³¹czyæ piekarnik.
Potem ponownie uruchomiæ piekarnik .
31
Mechaniczna blokada drzwi
W fabrycznie nowym urz¹dzeniu blokada drzwi nie jest aktywna.
Uaktywnienie blokady mechanicznej
Poci¹gn¹æ zasuwê do przodu, a¿ zaskoczy.
Otwieranie drzwi piekarnika:
1. Docisn¹æ drzwi.
2. Docisn¹æ zasuwê i przytrzymywaæ
dociœniêt¹.
3. Otworzyæ drzwi.
Zamykanie drzwi piekarnika
Zamkn¹æ drzwi piekarnika nie naciskaj¹c zasuwy.
3
32
Zwolnienie blokady drzwi
Docisn¹æ zasuwê do obudowy.
Wy³¹czenie urz¹dzenia nie zwalnia mechanicznej blokady drzwi.
Zastosowania, tabele i rady
Pieczenie
3
Do pieczenia u¿ywaæ funkcji „Nagrzewanie gor¹cym powietrzem“ lub
„Nagrzewanie górn¹/doln¹ grza³k¹“.
Na czas pieczenia wyj¹æ filtr t³uszczowy, gdy¿ w przeciwnym razie proces
pieczenia przed³u¿a siê i powierzchnia produktu nierówno siê zarumienia.
Formy do pieczenia
• W przypadku funkcji „Nagrzewanie doln¹/górn¹ grza³k¹“ nale¿y u¿ywaæ form z
ciemnego metalu oraz form powlekanych.
• W przypadku funkcji „Nagrzewanie gor¹cym powietrzem“ do u¿ycia nadaj¹ siê
tak¿e jasne formy metalowe, szklane i ceramiczne.
Poziomy
• Funkcja „Nagrzewanie górn¹/doln¹ grza³k¹“ umo¿liwia pieczenie na jednym
poziomie.
• Przy pomocy funkcji „Nagrzewanie gor¹cym powietrzem“ suche, p³askie
wypieki mo¿na piec na maksymalnie trzech blachach równoczeœnie.
1 blacha do pieczenia:
np. poziom 3
1 forma do pieczenia:
np. poziom 1
33
2 blachy do pieczenia:
poziom 1 i 4
3 blachy do pieczenia:
poziom1, 3 i 5
34
Wskazówki ogólne
• Poziomy nale¿y liczyæ od do³u do góry.
• Blachy do pieczenia umieszczaæ œciêt¹ krawêdzi¹ do przodu!
• Ciasto w formie stawiaæ zawsze na œrodku rusztu.
• U¿ywaj¹c funkcji „Nagrzewanie gor¹cym powietrzem“ lub „Nagrzewanie doln¹/
górn¹ grza³k¹“ mo¿na piec w dwóch ustawionych obok siebie na ruszcie
formach. Czas pieczenia wyd³u¿a siê nieznacznie.
3
Przy u¿ywaniu artyku³ów zamro¿onych blachy mog¹ siê odkszta³ciæ podczas
pieczenia. Uwarunkowane jest to du¿¹ ró¿nic¹ temperatury pomiêdzy
zamro¿onym artyku³em, a piekarnikiem. Po och³odzeniu blachy odkszta³cenie
znika.
Wskazówki dotycz¹ce tabeli pieczenia
W tabeli umieszczone zosta³y ró¿ne potrawy wraz z wymaganymi dla nich
temperaturami, czasem pieczenia i poziomem wsuniêcia blachy.
• Wartoœci temperatur i czasy pieczenia s¹ wartoœciami orientacyjnymi i zale¿¹
od sk³adu ciasta, iloœci ciasta i formy do pieczenia.
• Zalecamy ustawienie na pocz¹tku ni¿szej temperatury i dopiero w razie
potrzeby, np. gdy konieczne jest mocniejsze zarumienienie ciasta lub w
przypadku gdy pieczenie trwa za d³ugo, ustawienie wy¿szej temperatury.
• Je¿eli nie uda siê znaleŸæ w tabeli danych pasuj¹cych do konkretnego
przepisu, nale¿y kierowaæ siê wskazówkami dotycz¹cymi podobnego przepisu.
• W przypadku pieczenia ciast na blachach lub w formach na kilku poziomach,
czas pieczenia mo¿e siê wyd³u¿yæ o 10-15 minut.
• Wilgotne ciasta, np. pizza, ciasta owocowe etc.) nale¿y piec na jednym
poziomie.
• Ró¿nica w wysokoœci, na której pieczone s¹ potrawy, mo¿e spowodowaæ w
pocz¹tkowym stadium pieczenia to, ¿e potrawy bêd¹ siê zarumieniaæ w
ró¿nym tempie. W takim przypadku nie nale¿y zmieniaæ ustawienia
temperatury. Ró¿nice zarumienienia wyrównaj¹ siê w trakcie pieczenia.
2
W przypadku gdy pieczenie trwa d³ugo, piekarnik mo¿na wy³¹czyæ 10 minut
przed up³ywem czasu pieczenia. W ten sposób wykorzystuje siê zgromadzone
ciep³o.
Dane zamieszczone w tabelach dotycz¹, o ile nie zaznaczono inaczej, pieczenia
w zimnym piekarniku.
35
Tabela pieczenia
Podane czasy pieczenia maj¹ charakter orientacyjny.
Zalecane metody pieczenia i temperatury s¹ zaznaczone wyt³uszczonym
drukiem.
Nagrzewanie
Nagrzewanie górn¹/
gor¹cym powietrzem
do³n¹ grza³k¹
Czas
Poziomy
pieczenia
uk³adania
w
¿ywnoœci
minutach
Temperatura
w °C
Poziomy
uk³adania
¿ywnoœci
Temperatura
w °C
Babka
150-170
1
160-180
1
50-70
Królewska babka
piaskowa (forma
skrzynkowa)
140-160
1
150-170
1
70-80
Ciasto owocowe
150-170
3
170-190
2
20-25
Tort jab³kowy
150-170
1
170-190*
1
45-60
Placek
150-170
3
180-190
3
20-30
Produkt
Ciasto ukrêcane
Kruche ciasto
Tort serowy
140-160
1
170-190
1
60-90 +
10 min
Ciep³o
zgromadzone
Zakryty tort
owocowy
150-170
1
170-190
1
50-60
---
---
160-180
2
50-70
150-170
1
190-200*
1
40-50
Sernik na blasze
Ciasto francuskie
Francuski tort
jab³kowy
Ciasto biszkoptowe
36
Tort biszkoptowy
(DIN)
150-170
1
160-180
2
25-40
Ciasto owocowe
150-160*
3
170-180*
3
25-30
Rolada
biszkoptowa
150-170*
3
180-200*
3
10-15
Nagrzewanie
Nagrzewanie górn¹/
gor¹cym powietrzem
do³n¹ grza³k¹
Czas
Poziomy
pieczenia
uk³adania
w
¿ywnoœci
minutach
Temperatura
w °C
Poziomy
uk³adania
¿ywnoœci
Temperatura
w °C
Babka
150-170
1
160-180
1
45-60
Warkocz
dro¿d¿owy,
strucla
150-170
3
170-190
3
30-40
Ciasto maœlane-/
cukrowe
160-180
3
190-200*
3
25-30
Placek z
kruszonk¹
150-170
3
180-190
3
20-40
Ciasto jab³kowe
z kruszonk¹
(DIN)
150-170
3
170-190
3
35-50
Ciasto z serem
(blacha)
150-170
3
170-190
3
45-50
Strucla
(500 g m¹ki)
150-170*
3
160-180*
3
40-70
Pizza
(okr¹g³a blacha
do ciast)
230-250*
1
250-270*
1
10-25
80-90*
3
80-90
3
150-180
Makaroniki
100-120
3
3
20-30
Ciasteczka
140-160
4+1
1+5+3
150-170
3
15-30
Ciasto
orzechowe
---
---
160-180
2
25-35
Wypieki na
cieœcie
francuskim
160-180*
4+1
180-200*
3
20-30
Ro¿ki dro¿d¿owe
160-180*
4+1
170-190*
3
20-40
Produkt
Ciasto dro¿d¿owe
Drobne wypieki
Bezy
37
Nagrzewanie
Nagrzewanie górn¹/
gor¹cym powietrzem
do³n¹ grza³k¹
Czas
Poziomy
pieczenia
uk³adania
w
¿ywnoœci
minutach
Temperatura
w °C
Poziomy
uk³adania
¿ywnoœci
Temperatura
w °C
160-180
4+2
190-210*
3
25-40
Ciasto jab³kowe
szwajcarskie
---
---
210-230*
1
35-50
Ciasto serowe
szwajcarskie
---
---
210-230*
1
40-50
Ciasto ze
szpinakiem i
jarzynami,
zapiekanka
---
---
190-210*
1
40-60
Chleb
170-190*
3
190-210*
3
45-60
Chleb bia³y
170-190*
2
180-200*
1
40-50
Podp³omyk
---
---
230-250*
2
15-25
Zapiekanka z
makaronem
180-200
1
Zapiekanka z
ziemniakami
180-200
2
200-220
3
240-260
3
14-16
Produkt
Ciasto parzone
Ptyœ
Ciasto ucierane
Chleb i bu³ki
Zapiekanki
Tost “Hawaii“
* Podgrzaæ piekarnik
38
Mro¿onki
Nagrzewanie gor¹cym powietrzem + Nagrzewanie
górn¹/do³n¹ grza³k¹
Produkt
Pizza (mro¿ona)
Temperatura
w °C
Poziomy uk³adania
¿ywnoœci
Czas pieczenia
w minutach
Zgodnie ze
wskazówkami
producenta
na opakowaniu
Po³o¿yæ na ruszt
do grilla,
Pod³o¿yæ na dole
blachê Zgodnie ze
wskazówkami
producenta na
opakowaniu
Wed³ug
wskazówek
producenta
na opakowaniu
Nale¿y przestrzegaæ wskazówek producenta równie¿ dla wszystkich
innych produktów mro¿onych.
39
Funkcja „Pizza“
Podane czasy pieczenia s¹ wartoœciami szacunkowymi.
Pieczenie pizzy
Produkt
Temperatura
w °C
Poziomy
uk³adania
¿ywnoœci
Czas
pieczenia w
minutach
Kruche ciasto
Sernik (750 g sera,
forma sprê¿ynowa,
26 cm)
150-160
2
60-90 +
10 min.
zgromadzone
ciep³o
Zakryty tort owocowy
150-160
2
45-60
Sernik na blasze
150-160
2
45-55
Ciasto porzeczkowe
pieczenie spodu
160-170
2
15
Pieczenie ciasta
porzeczkowego
150-160
2
30
160-170*
2
40-45
150-160
2
35-45
220*
1
15-20
160-170
1
25
190-200
2
30-35
200-220*
2
21
Zapiekanki z kapust¹
w³osk¹
180-200
1
30
Makaron z porami
180-200
1
37
Ciasto francuskie
francuski tort jab³kowy
Ciasto dro¿d¿owe
Ciasto z serem
Pizza
Drobne wypieki
Ciasto orzechowe
Ciasto ucierane
Ciasto ze szpinakiem
Chleb i bu³ki
Podp³omyk
Zapiekanki
* Podgrzaæ piekarnik
40
Potrawy z
zamra¿arki
Produkt
Zamro¿ona pizza
Pieczenie pizzy
Temperatura w
°C
Poziomy
uk³adania
¿ywnoœci
Czas pieczenia
w minutach
Zgodnie ze
wskazówkami
producenta na
opakowaniu
Po³o¿yæ na ruszt
do grilla,
Pod³o¿yæ na dole
blachê (wysokoœæ
zgodnie ze
wskazówkami
producenta na
opakowaniu)
zgodnie ze
wskazówkami
producenta na
opakowaniu
Zastosowaæ siê do wskazówek producenta równie¿ dla innych mro¿onych
produktów.
41
Pieczenie
Do pieczenia miês u¿ywaæ funkcji „Nagrzewanie gor¹cym powietrzem“.
Naczynia do pieczenia
• Do pieczenia nadaj¹ siê wszystkie ¿aroodporne naczynia (uwzglêdniæ
wskazówki producenta!)
• W przypadku u¿ycia naczyñ z uchwytami z tworzywa sztucznego zwróciæ
uwagê na to, czy s¹ one ¿aroodporne (uwzglêdniæ wskazówki producenta!).
• Du¿e pieczenie mo¿na piec bezpoœrednio na blasze uniwersalnej lub na
ruszcie z podstawion¹ na dole blach¹ uniwersaln¹ (np. indyk, gêœ, 3-4
kurczaki, 3-4 golonki).
• Zaleca siê pieczenie chudych miês w garnku z pokrywk¹ (np. pieczeñ
jagniêca, wo³owa na dziko, duszona pieczeñ wo³owa, mro¿one miêso). Miêso
pozostaje wówczas soczyste.
• Wszystkie rodzaje miês, które powinny mieæ chrupi¹c¹ powierzchniê, mo¿na
piec w garnku przeznaczonym do pieczenia bez pokrywki (np. pieczeñ
wieprzowa, rzymska, jagniêca, barania, kaczka, 1-2 golonki, 1-2 kurczaki,
kawa³ki drobiu, rostbef, filety, dziczyzna).
3
Je¿eli do pieczenia u¿ywa siê naczyñ, piekarnik mniej siê zanieczyszcza!
Wskazówki dotycz¹ce tabeli
pieczenia miêsa
W tabeli zamieszczono dla ró¿nych rodzajów miês dane dotycz¹ce
odpowiednich funkcji piekarnika, ustawienia temperatury, czasu pieczenia
i poziomu, na którym powinno siê ono odbywaæ. Zamieszczone dane s¹ danymi
orientacyjnymi.
• Zaleca siê pieczenie miêsa i ryb w iloœci od 1kg.
• Aby zapobiec przypalaniu siê sosu lub t³uszczu, zaleca siê nalanie niewielkiej
iloœci p³ynu do naczynia, w którym siê piecze.
• W razie potrzeby obróciæ pieczeñ (po 1/2 - 2/3 czasu pieczenia).
3
2
42
Du¿e pieczenie i drób polewaæ kilkakrotnie podczas pieczenia powsta³ym
sosem. Daje to lepszy efekt.
Piekarnik nale¿y wy³¹czyæ ok. 10 minut przed up³ywem czasu pieczenia, pozwoli
to na wykorzystanie zgromadzonego ciep³a.
Tabela pieczenia
Blachê lub patelniê uniwersaln¹ wsun¹æ na 1 poziom.
Nagrzewanie gor¹cym powietrzem
Produkt
Temperatura
w °C
Poziomy
uk³adania
¿ywnoœci
Czas pieczenia
w minutach
1 blacha 2 blachy
Wieprzowina
1 kg pieczeni
wieprzowej
(karkówka, szynka,
pieczeñ zwijana),
1 cm wysokoœci
150-160
2
---
14-20
Miêso peklowane,
1 cm wysokoœci
150-160
2
---
10-15
Pieczeñ rzymska
160-170
2
---
60-70
Pieczeñ wo³owa,
1 cm wysokoœci
150-160
2
---
18-20
Filet wo³owy,
1 cm wysokoœci
190-200*
2
---
6-8
Rostbef,
1 cm wysokoœci
190-200*
2
---
8-10
170-180
2
---
14-17
170-180
2
---
90
150-160
2
---
11-15
Wo³owina
Cielêcina
Pieczeñ cielêca,
1 cm wysokoœci
Miêso jagniêce
Udziec jagniêcy
(1800 g)
Drób
1 kg rolady z indyka,
1 cm wysokoœci
43
Nagrzewanie gor¹cym powietrzem
Produkt
Temperatura
w °C
Poziomy
uk³adania
¿ywnoœci
Czas pieczenia
w minutach
1 blacha 2 blachy
Potrawy do krótkiego pieczenia na blasze
Kie³baski “cordon
bleu“
220-230*
3
4+1
5-8
Kie³baski
220-230*
3
4+1
12-15
Sznycel lub kotlet
panierowany
240-250*
3
4+1
13-15
Zrazy
210-220*
3
4+1
15-20
Pstr¹gi 200-250 g
190-200
3
---
20-25
4 filety z pstr¹ga
(waga po 200 g)
170-180
3
---
20-25
Filety z sandacza
panierowane
(waga ca³kowita
ok. 1 kg)
190-200
3
---
25-30
Kurczak
150-160
2
---
55-60
Kaczka (2000-2500 g)
150-160
2
---
90-120
Gêœ (4500 g)
150-160
2
---
150-180
Ryby
Drób
* Podgrzaæ piekarnik
44
Tabela Termosonda
Rodzaj miêsa
Temperatura w centralnej
czêœci miêsa
Wo³owina
Pieczeñ wo³owa na kwaœno
90 - 95°C
Pieczeñ i pieczony filet krwisty (po angielsku)
œrednio wypieczona w œrodku (ró¿owa)
dobrze wypieczona w œrodku.
45 - 50°C
60 - 65°C
75 - 80°C
Wieprzowina
Golonka, szynkówka, karkówka
80 - 82°C
Schab, ¿eberka
75 - 80°C
Pieczeñ rzymska
75 - 80°C
Cielêcina
Pieczeñ cielêca
75 - 80°C
Golonka cielêce
85 - 90°C
Baranina/jagniêcina
Udziec barani
80 - 85°C
Karkówka barania
80 - 85°C
Pieczeñ jagniêca, udziec jagniêcy
75 - 80°C
Dziczyzna
Zaj¹c - karkówka
70 - 75°C
Zajêcze udka
70 - 75°C
Ca³y zaj¹c
70 - 75°C
Karkówka sarnia i jelenia
70 - 75°C
Udziec sarni i jeleni
70 - 75°C
45
Grillowanie
1
3
Do grillowania wykorzystaæ funkcjê grilla z promieniowaniem podczerwonym lub
du¿ego grilla z mo¿liwoœci¹ ustawiania temperatury.
Uwaga: Podczas dzia³ania funkcji "Grill" drzwi piekarnika musz¹ byæ zamkniête.
Pusty piekarnik z funkcjami grillowania rozgrzewaæ wstêpnie przez 5 minut!
Naczynia do grillowania
• Do grillowania u¿ywaæ rusztu i blachy uniwersalnej.
Poziomy wsuwania blach
• W przypadku grillowania p³askich artyku³ów korzystaæ z 4. poziomu licz¹c od
do³u.
Wskazówka dotycz¹ca tabeli grillowania
Sugerowany czas grillowania jest wartoœci¹ orientacyjn¹ i zale¿y od rodzaju i
jakoœci miêsa czy ryb.
• Grillowanie jest zalecane zw³aszcza w przypadku p³askich kawa³ków miêsa czy
ryb.
• Grillowane artyku³y obróciæ po up³ywie ok. po³owy czasu grillowania.
Grill z promieniami podczerwonymi
Potrawa
Funkcja
Temperatura
w °C
Blacha
uniwersalna
Ruszt
druciany
Poziomy
uk³adania
¿ywnoœci
46
Czas
grillowania w
minutach
1.
2.
Strona Strona
4-8 kotletów
wieprzowych
Du¿y grill
275
1
4
15
10
2-4 kotlety
wieprzowe
Grill na
podczerwieñ
275
1
4
12
12
Marynowane
steki wieprzowe
Du¿y grill
275
1
4
12
12
Stek krwisty
Grill na
podczerwieñ
275
1
4
5-7
4-6
4 steki œrednio
wysma¿one
Du¿y grill
275
1
4
6-8
5-7
Potrawa
Funkcja
Temperatura
w °C
Blacha
uniwersalna
Ruszt
druciany
Czas
grillowania w
minutach
Poziomy
uk³adania
¿ywnoœci
1.
2.
Strona Strona
2 po³ówki
kurczaka
Grill na
podczerwieñ
250
1
4
15-20
15-20
4 po³ówki
kurczaka
Du¿y grill
250
1
3
15-20
15-20
1-4 udka z
kurczaka
Du¿y grill
250
1
4
20
10
4-6 udek z
kurczaka
Du¿y grill
250
1
4
20
15
Grill na
Kie³baski na grill,
podczerdo 6 sztuk
wieñ
275
1
4
5-10
5
Kie³baski na grill,
Du¿y grill
ponad 6 sztuk
275
1
4
5-10
5
Zwijane kie³baski
na grill, do 4
sztuk
Grill na
podczerwieñ
275
1
4
10
9
Zwijane kie³baski
na grill, do 6
Du¿y grill
sztuk
275
1
4
10
9
Ca³e ryby
Du¿y grill
250
1
3
10
---
Tosty (bez
dodatków)
Du¿y grill
275
1
4
1-2
1-2
47
Grillowanie turbo
Funkcja piekarnika: Turbogrill
Danie
Temperatura w °C
Blacha
uniwersalna
Ruszt
grilla
Czas
Odwróciæ
grillowania
po ...
w minutach minutach
Poziomy
uk³adania
¿ywnoœci
48
Kurczak
(900-1000 g)
160
1
2
50-60
25-30
Nadziewana
zwijana pieczeñ
wieprzowa
(2000 g)
160
1
2
90-95
45
Zapiekanka z
makaronem
180
---
2
30
---
Zapiekanka z
ziemniakami
(przykryta serem
¿ó³tym)
200
1
3
20-23
---
Zapiekanka z
gnocchi (przykryta
serem ¿ó³tym)
180
1
3
20-23
---
Kalafior w sosie
holenderskim
200
---
3
15
---
Pasteryzacja
Do pasteryzacji u¿ywaæ funkcji piekarnika „Nagrzewanie doln¹ grza³k¹“.
Naczynia do pasteryzacji
• U¿ywaæ dostêpnych w handlu naczyñ szklanych jednakowej wielkoœci.
3
Nie nale¿y u¿ywaæ naczyñ z zamkniêciem Twist-Off, zamkniêciem
bagnetowym i puszek metalowych.
Prowadnice
• Do pasteryzacji 1. blachê wsun¹æ w dolne po³o¿enie.
Wskazówki dotycz¹ce pasteryzacji
• Do pasteryzacji nale¿y u¿ywaæ blachy. Mieœci siê na niej do szeœciu
jednolitrowych naczyñ szklanych.
• Wszystkie naczynia powinny byæ nape³nione do jednakowej wysokoœci i
powinny byæ szczelnie zamkniête.
• Naczynia nale¿y ustawiæ na blasze tak, aby siê nie dotyka³y.
• Na blachê nale¿y wylaæ ok. 1/2 litra wody, aby w piekarniku powsta³o
wystarczaj¹co du¿o wilgoci.
• Jak tylko ciecz w pierwszych naczyniach zaczyna wrzeæ (przy 1--litrowych
naczyniach po ok. 35-60 minutach), wy³¹czyæ piekarnik lub ustawiæ
temperaturê na 100° C (patrz tabela).
49
Tabela pasteryzowania
Podane czasy i temperatury zagotowywania s¹ wartoœciami orientacyjnymi.
Produkt
Temperatura w
°C
Zagotowaæ do
wrzenia
min.
Dalej
gotowaæ
przy 100°C
min.
pozostawiæ w
wy³¹czonym
piekarniku
Jagody
truskawki, czarne
jagody, maliny,
dojrza³y agrest
160-170
35-45
-
-
niedojrza³y agrest
160-170
35-45
10-15
-
160-170
35-45
10-15
-
Marchew
160-170
50-60
5-10
60
Grzyby
160-170
40-60
10-15
60
Ogórki
160-170
50-60
-
-
Pikle
160-170
50-60
15
-
Kalarepa, zbo¿e,
groch, szparaga
160-170
50-60
15-20
-
Fasola
160-170
50-60
-
-
mus œliwkowy
160-170
50
45
-
6-8 godz.
-
Owoce
Gruszki, pigwy,
œliwki
Warzywa
50
Suszenie gor¹cym powietrzem
Nale¿y u¿ywaæ rusztów wy³o¿onych papierem do kanapek lub do pieczenia.
Rezultat bêdzie lepszy, je¿eli po up³ywie po³owy czasu suszenia, piekarnik
zostanie wy³¹czony,
otwarty i pozostawiony do ostygniêcia, najlepiej przez noc. Nastêpnego dnia
dokoñczyæ suszenie.
Temperatura w °C
Czas w godzinach
(wartoϾ orientacyjna)
Fasola
60-70
6-8
Papryka (paski)
60-70
5-6
Jarzyny na zupê
60-70
5-6
Grzyby
50-60
6-8
Kapusta
40-50
2-3
Œliwki
60-70
8-10
Morele
60-70
8-10
Krojone jab³ka
60-70
6-8
Gruszki
60-70
6-9
Warzywa
Owoce
51
Przepisy
1. Biszkopt (Babka piaskowa)
Sk³adniki:
– 185g margaryny
– 200g cukru
– szczypta cukru waniliowego
– 3 jajka
– 375g m¹ki pszennej
– 3 ³y¿eczki proszku do pieczenia
– szczypta soli
– 100ml mleka
– 1³y¿ka kakao
Sposób przyrz¹dzania:
Margarynê dok³adnie wymieszaæ z cukrem, cukrem waniliowym i sol¹. Kolejno
dodawaæ po jednym jajku i dok³adnie wymieszaæ, a¿ powstanie jednorodna
masa. Porcjami dodawaæ do masy m¹kê wymieszan¹ z proszkiem do pieczenia i
mlekiem oraz delikatnie mieszaæ.
2/3 ciasta wlaæ do nat³uszczonej wczeœniej, prostok¹tnej formy (d³ugoœci 30
cm). Pozosta³¹ czêœæ ciasta wymieszaæ z kakao i wlaæ na jasn¹ czêœæ masy w
formie.
Widelcem rozprowadziæ ciemn¹ czêœæ masy po jasnej i w³o¿yæ ciasto do
piekarnika.
52
2. Bia³y chleb
Sk³adniki:
– 50g margaryny
– 50g dro¿d¿y
– 500ml mleka lub wody
– 1 ³y¿eczka soli
– 1 ³y¿ka cukru
– 750g m¹ki pszennej lub
(specjalnej m¹ki do pieczenia bia³ego chleba)
Sposób przyrz¹dzania:
Roztopiæ margarynê. Dodaæ do niej mleko i podgrzaæ do temperatury + 37°C.
Rozdrobniæ dro¿d¿e w misce i rozmieszaæ je z cukrem. Dodaæ do nich
margarynê rozmieszan¹ z mlekiem, a nastêpnie m¹kê.
Wyrabiaæ razem a¿ do uzyskania jednorodnego ciasta. Pozostawiæ do
wyroœniêcia (podwojenie rozmiarów). Ponownie wyrobiæ ciasto i podzieliæ je na 2
czêœci.
Nasmarowaæ t³uszczem 2 prostok¹tne formy i umieœciæ w nich ciasto. Ponownie
pozostawiæ ciasto do wyroœniêcia i umieœciæ w piekarniku.
53
3. Ryba (Filety rybne)
pieczone w piekarniku
Sk³adniki:
– 600-700g filetów rybnych
– 150g startego ¿ó³tego sera
– 250ml œmietany
– 50g tartej bu³ki
– drobno pokrojona zielona pietruszka
– 50g mas³a
– sól, pieprz
– cytryna
Sposób przyrz¹dzania:
Filety rybne skropiæ sokiem z cytryny i pozostawiæ do nasi¹kniêcia. Papierowymi
rêcznikami zebraæ nadmiar soku. Filety posypaæ z obu stron sol¹ i pieprzem.
U³o¿yæ w naczyniu ¿aroodpornym. Zmieszaæ ze sob¹ tarty ser ¿ó³ty, œmietanê,
bu³kê tart¹ i pokrojon¹ pietruszkê i polaæ tym filety. Rybê umieœciæ w piekarniku i
piec zgodnie ze wskazówkami.
Naczynia:
¯aroodporne naczynie do zapiekanek
54
4. Pizza
na blasze do pieczenia
(w okr¹g³ej formie u¿yæ po³owê ciasta)
Sk³adniki:
Ciasto:
– 14g dro¿d¿y
– 185g wody
– 300g m¹ki
– 3g soli
Wierzch:
– 200g salami
– 500g pomidorów
– 170g pieczarek (osuszonych)
– oregano, sól, pieprz
– 150g tartego sera Ementaler
Sposób przyrz¹dzania:
Dro¿d¿e rozdrobniæ w misce i rozmieszaæ w ciep³ej wodzie. Dodaæ m¹kê i sól.
Wyrabiaæ do powstania jednorodnego ciasta dro¿d¿owego, które odchodzi od
œcianek miski.
Pozostawiæ ciasto w ciep³ym miejscu na ok. 20 min.
Rozwa³kowaæ ciasto na nienat³uszczonej blasze i na³o¿yæ na nie wierzchni¹
warstwê w podanej kolejnoœci.
Ponownie pozostawiæ na ok. 20 min. Piec po up³ywie tego czasu.
55
5. Zapiekanka z ziemniakami
Sk³adniki:
– 1 kg ziemniaków
– ³y¿eczka soli i ³y¿eczka pierzu
– 2 z¹bki czosnku
– 300g tartego sera ¿ó³tego Greyerzer lub Ementaler
– 3 jajka
– 250ml mleka
– 4 ³y¿ki s³odkiej œmietany
– 1 ³y¿ka œwie¿ego tymianku
– 4 ³y¿ki mas³a
Sposób przyrz¹dzania:
Ziemniaki pokroiæ na cienkie plastry, osuszyæ, przyprawiæ sol¹ i pieprzem.
Naczynie ¿aroodporne natrzeæ jednym z¹bkiem czosnku i nat³uœciæ jedn¹ ³y¿k¹
mas³a.
Po³owê ziemniaków u³o¿yæ w naczyniu, posypaæ serem ¿ó³tym, na to po³o¿yæ
drug¹ po³owê ziemniaków i posypaæ j¹ pozosta³¹ iloœci¹ sera ¿ó³tego.
Drugi z¹bek czosnku rozgnieœæ i wymieszaæ z jajkami, mlekiem, œmietan¹ i
tymiankiem. Posoliæ sos i polaæ nim ziemniaki.
Pozosta³e mas³o rozprowadziæ po wierzchu zapiekanki.
56
6. Quiche Lorraine
Sk³adniki:
Ciasto:
– 300g m¹ki pszennej
– 2 jajka
– 150g sch³odzonego mas³a
– 1/2 ³y¿eczki soli
– pieprz do smaku
– 1/2 ³y¿eczki startej ga³ki muszkato³owej
Wierzch:
– 150g tartego sera ¿ó³tego Gruyere lub Ementaler
– 200g gotowanej szynki lub
chudego boczku
– 2 jajka
– 2 ³y¿ki szczypiorku
– 250g kwaœnej œmietany
– sól, pieprz i ga³ka muszkato³owa do smaku
Sposób przyrz¹dzania:
Rozwa³kowaæ ciasto i u³o¿yæ je w nat³uszczonej formie. Za³o¿yæ ciasto na
brzegach i kilkakrotnie nak³uæ spód. Na cieœcie rozprowadziæ szynkê.
Z jaj, kwaœnej œmietany i szczypiorku przygotowaæ sos, ostro¿nie dodaæ sól,
pieprz oraz ga³kê muszkato³ow¹, a nastêpnie ser. Sosem polaæ szynkê (boczek).
57
7. Lasagne
Sk³adniki:
Sos miêsny:
– 100g poprzerastanego t³uszczem boczku
– 1 cebula i 1 marchewka
– 50g selera
– 2 ³y¿ki oliwy z oliwek
– 400g mieszanego miêsa mielonego
– 250ml roso³u
– 2 ³y¿ki przecieru pomidorowego
– oregano, tymianek, sól, pieprz
– 3 ³y¿ki mas³a
– 250g zielonych pasków lasagne (gotowanych)
– 100g sera parmezan
Sos beszamelowy:
– 1 ³y¿ka mas³a
– 1 pe³na ³y¿ka m¹ki
– 500ml mleka
– sól, pieprz, ga³ka muszkato³owa
– 1 listek laurowy
Sposób przyrz¹dzania:
1. Boczek oddzieliæ od chrz¹stek i pokroiæ ostrym no¿em na drobne kostki.
Obraæ cebulê, marchewkê i seler. Warzywa pokroiæ na drobne kawa³ki.
2. Rozgrzaæ olej w rondlu i mieszaj¹c usma¿yæ na nim s³oninê i warzywa. Powoli
dodawaæ miêso mielone, usma¿yæ je na drobne kawa³ki stale mieszaj¹c i dodaæ
rosó³. Do miêsa dodaæ przecier pomidorowy, przyprawy i gotowaæ ok. 30 min.
pod przykryciem.
3. Jednoczeœnie przygotowaæ sos beszamelowy. Roztopiæ mas³o w rondelku,
dodaæ m¹kê i zasma¿yæ na z³oty kolor. Stale mieszaj¹c wlaæ mleko. Doprawiæ
sos sol¹, pieprzem, liœciem laurowym i ga³k¹ muszkato³ow¹. Gotowaæ ok. 10
min. bez przykrycia.
4. Du¿¹ kwadratow¹ formê nasmarowaæ 1 ³y¿k¹ mas³a. Warstwami nak³adaæ
naprzemian makaron, warstwê miêsn¹, sos beszamelowy i tarty ser ¿ó³ty. Na
wierzchu powinna znajdowaæ siê warstwa sosu beszamelowego pokryta tartym
serem ¿ó³tym. Potrawê posmarowaæ z wierzchu pozosta³¹ czêœci¹ mas³a.
5. Wsun¹æ lasagne do piekarnika na drugi poziom od do³u i piec ok. 55 minut.
Podawaæ posypan¹ lekko parmezanem.
58
8. Kurczak
Sk³adniki:
– 2 kurczaki, po 1200 g
– 2 ³y¿eczki soli
– pêczek pietruszki
– 2 ³y¿ki mleka skondensowanego
– 1 ³y¿ka oleju
– 1 ³y¿eczka s³odkiej papryki
Sposób przyrz¹dzania:
Zdj¹æ opakowanie z kurczaka i rozmra¿aæ ok. 1 godziny w temperaturze 30°.
Usun¹æ podroby, wyp³ukaæ kurczaka w zimnej wodzie i dok³adnie osuszyæ
œcierk¹ z zewn¹trz i od wewn¹trz. Posypaæ od œrodka przyprawami, za³o¿yæ
skrzyd³a na grzbiecie i dok³adnie polaæ z wierzchu mieszank¹ mleka
skondensowanego, oleju, papryki i soli.
U³o¿yæ kurczaka na ruszcie.
Patelniê uniwersaln¹ i ruszt wsun¹æ w odpowiednie prowadnice.
59
9. Udziec Barani (Udziec jagniêcy)
Sk³adniki:
– 2 z¹bki czosnku
– 1 ³y¿ka soli
– 1500 - 2000g udŸca jagniêcego
– 2 cebule
– 1 marchewka
– 50g selera
– 3 ³y¿ki smalcu
– 1/2 ³y¿eczki tymianku
– 125 ml wody
– 1/2 ³y¿eczki czarnego pieprzu
– 2 listki laurowe
– szczypta mielonych goŸdzików
– 1 strak papryki
– 50 g posiekanych migdalów
– 1 ³y¿eczka mas³a
– 250ml roso³u baraniego, np. spod pieczeni
– 1 ³y¿ka pietruszki
– 1 ³y¿ka m¹ki zagêszczaj¹cej
Sposób przyrz¹dzania:
1. Obraæ czosnek i utrzeæ w moŸdzierzu z 2 ³y¿eczkami soli. Umyæ udziec
jagniêcy, osuszyæ i mocno natrzeæ czosnkiem roztartym z sol¹.
2. Obraæ cebulê; umyæ i obraæ marchewkê i seler. Pokroiæ na du¿e kawa³ki.
3. W du¿ym rondlu rozgrzaæ smalec i ze wszystkich stron mocno przypiec udziec
na kuchence. Dodaæ cebulê, marchewkê i seler. Chwilê podpiec stale mieszaj¹c.
4. Do warzyw dodaæ ok. 1/8 l wody. Doprawiæ pieprzem, tymiankiem,
rozdrobnionymi liœæmi laurowymi i mielonymi goŸdzikami. Miêso piec na 2.
poziomie od do³u. Kilkakrotnie odwracaæ, czêsto polewaæ t³uszczem
wydzielaj¹cym siê podczas pieczenia. Piec ok. 2 godziny bez przykrycia.
5. Jednoczeœnie oczyœciæ, umyæ i pokroiæ paprykê na ma³e kostki. Na ok. 10
min. przed koñcem pieczenia dodaæ paprykê. Na patelni lekko zarumieniæ
migda³y na maœle.
6. Wyci¹gn¹æ miêso z blachy, zawin¹æ w foliê aluminiow¹ i w³o¿yæ jeszcze na 10
minut do wy³¹czonego piekarnika. Podgrzaæ w piekarniku naczynie, w którym
bêdzie serwowana potrawa.
7. Sos powsta³y podczas pieczenia udŸca podgrzaæ w rondlu z roso³em. Dodaæ
migda³y i pietruszkê.
8. M¹czkê zagêszczaj¹c¹ rozmieszaæ z niewielk¹ iloœci¹ zimnej wody. Zagêœciæ
ni¹ sos i doprawiæ do smaku sol¹ i pieprzem.
9. Wyj¹æ udziec z folii, usun¹æ koœæ, pokroiæ miêso na plastry i podawaæ na
ogrzanym wczeœniej pó³misku. Polaæ sosem.
60
10. Pieczeñ wieprzowa
Sk³adniki:
– 1000 - 1500g wieprzowiny bez koœci
– 1 ³y¿eczka soli
– 1/2 ³y¿eczki pieprzu
– 2 cebule pokrojone w kostkê
– 2 marchewki
– 1 z¹bek czosnku (ewent.)
– 2 ³y¿ki smalcu wieprzowego
– 500ml roso³u
Sposób przyrz¹dzania:
Przyprawiæ miêso. Pokroiæ cebulê, marchewkê i z¹bki czosnku (przekroiæ na
pó³).
Miêso i warzywa umieœciæ razem na patelni lub w naczyniu do pieczenia.
Po up³ywie po³owy czasu pieczenia odwróciæ pieczeñ, polaæ roso³em, a do sosu
dodaæ kminku.
Upiec miêso do koñca i ponownie polaæ sosem.
Po wy³¹czeniu piekarnika pozostawiæ w nim pieczeñ jeszcze przez 10 minut.
Naczynia:
Blacha uniwersalna lub naczynie do pieczenia
61
Czyszczenie i pielêgnacja
1
Ostrze¿enie: Ze wzglêdów bezpieczeñstwa zabrania siê czyszczenia
piekarnika par¹ lub pod wysokim ciœnieniem!
Zewnêtrzna strona urz¹dzenia
• Przód urz¹dzenia myæ miêkk¹ œciereczk¹ zamoczon¹ w ciep³ej wodzie z
dodatkiem p³ynu.
• Nie wolno u¿ywaæ ¿adnych œrodków szoruj¹cych, ani ostrych myjek.
• Do czyszczenia przednich elementów metalowych nale¿y u¿ywaæ ogólnie
dostêpnych œrodków myj¹cych.
Wnêtrze piekarnika
1
3
Uwaga: Przed rozpoczêciem procesu czyszczenia nie nale¿y wybieraæ funkcji
piekarnika, a sam piekarnik musi byæ zimny.
Piekarnik nale¿y czyœciæ po ka¿dym u¿yciu. Bêdzie mo¿na wtedy ³atwo usun¹æ
zabrudzenia.
1. Podczas otwierania drzwi piekarnika oœwietlenie w³¹cza siê automatycznie.
2. Piekarnik po ka¿dym u¿yciu wytrzeæ i osuszyæ œciereczk¹. Nie nale¿y u¿ywaæ
¿adnych przedmiotów do szorowania.
3
1
Mocno przyklejone zanieczyszczenia usun¹æ specjalnym œrodkiem do
czyszczenia piekarnika.
Uwaga: W przypadku u¿ycia spray'u do piekarników nale¿y koniecznie
przestrzegaæ wskazówek ich producenta!
Akcesoria
Wszystkie wyjmowane elementy (ruszt, blacha do pieczenia itd.) nale¿y po
ka¿dym u¿yciu przep³ukaæ i dobrze osuszyæ. Dla ³atwiejszego czyszczenia krótko
namoczyæ.
Filtr t³uszczowy
1. Filtr t³uszczowy nale¿y myæ w gor¹cej wodzie z dodatkiem p³ynu do mycia
naczyñ lub w zmywarce do naczyñ.
2. W przypadku silnych zabrudzeñ wygotowaæ w wodzie z dodatkiem 2-3 ³y¿ek
œrodka myj¹cego przeznaczonego do zmywarek.
62
Prowadnice listew
Aby oczyœciæ œciany boczne z lewej i z prawej strony piekarnika, mo¿na wyj¹æ
prowadnice.
Wysun¹æ prowadnicê
Prowadnicê nale¿y najpierw zwolniæ z
przodu œciany piekarnika (1), a nastêpnie
zdj¹æ z ty³u z zawiasów (2).
3
1
Zamontowaæ prowadnicê
Wa¿ne! zaokr¹glone koñce dr¹¿ków
prowadz¹cych musz¹ znajdowaæ siê z
przodu!
W celu zamontowania prowadnicy nale¿y
zawiesiæ j¹ ponownie z ty³u (1), a nastêpnie
wpi¹æ z przodu i docisn¹æ (2).
Uwaga! W ¿adnym przypadku nie nale¿y
smarowaæ lub nat³uszczaæ prowadnic
zestawu teleskopowego.
63
Oœwietlenie piekarnika
1
3
Ostrze¿enie: Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem. Przed wymian¹ ¿arówki
piekarnika:
– Wy³¹czyæ piekarnik!
– Wykrêciæ bezpieczniki ze skrzynki lub wy³¹czyæ.
W celu ochrony Ÿarówki piekarnika i szklanej os³ony po³o¿yæ œciereczkê na dnie
piekarnika.
Wymieniæ tyln¹ ¿arówkê/wyczyœciæ
szklan¹ os³onê
1. Szklan¹ os³onê przekrêciæ w lewo, wyj¹æ i
oczyœciæ.
2. W razie potrzeby:
wymieniæ ¿arówkê piekarnika 40
Watt, 230 V, 300 °C, ¿aroodporna.
3. Zamontowaæ ponownie szklany klosz.
Wymiana bocznej ¿arówki piekarnika /
czyszczenie szklanej os³ony
1. Zdj¹æ lew¹ prowadnicê listew.
2. Przy pomocy w¹skiego, têpego
przedmiotu (np. ³y¿eczki do herbaty)
wyj¹æ i oczyœciæ os³onê.
3. O ile jest to konieczne:
wymieniæ ¿aroodporn¹ (300°C)
¿arówkê piekarnika 25 W, 230 V.
4. Zamontowaæ ponownie szklan¹ os³onê.
5. W³o¿yæ prowadnicê listew.
64
Górna œciana piekarnika
W celu ³atwiejszego czyszczenia górnej œciany piekarnika mo¿na zdemontowaæ
górn¹ grza³kê.
1
1
Demonta¿ grza³ki
Ostrze¿enie: Grza³kê mo¿na demontowaæ,
gdy piekarnik jest wy³¹czony i nie ma
niebezpieczeñstwa poparzenia!
1. Zdj¹æ boczn¹ prowadnicê listew.
2. Grza³kê chwyciæ od przodu i poci¹gn¹æ
na zewn¹trz poprzez wyt³oczenie na
wewnêtrznej œcianie piekarnika.
3. Grza³kê odchyliæ teraz w dó³.
Uwaga: Grza³ki nie nale¿y za mocno
ci¹gn¹æ w dó³! Mo¿e ulec z³amaniu.
Oczyœciæ górn¹ œcianê piekarnika.
Zamocowaæ grza³kê
1. Grza³kê podnieœæ z powrotem do górnej
œciany piekarnika.
2. Grza³kê poci¹gn¹æ do przodu przeciwnie
do si³y sprê¿yny i prze³o¿yæ ponad
wyt³oczeniem piekarnika.
3. Pozostawiæ w uchwycie.
4. Zamocowaæ prowadnicê listew.
1
Uwaga: Grza³ka musi le¿eæ z obu stron
ponad wyt³oczeniem na górnej œcianie
piekarnika i spoczywaæ prawid³owo w
zamocowaniu (2).
65
Drzwi piekarnika
W celu oczyszczenia istnieje mo¿liwoœæ zdemontowania drzwi piekarnika.
Drzwi piekarnika zdj¹æ z zawiasów
1. Drzwi piekarnika otworzyæ ca³kowicie.
2. Odchyliæ ca³kowicie dŸwignie
zaciskowe w kolorze mosi¹dzu przy
obu zawiasach drzwi.
3. Obiema rêkami uj¹æ po bokach drzwi i
pokonuj¹æ opór przymkn¹æ je na 3/4.
4. Zdj¹æ drzwi
(Ostro¿nie: ciê¿kie!)
5. Drzwi po³o¿yæ na zewnêtrznej stronie na
miêkkim, p³askim pod³o¿u (na przyk³ad
na stole), aby zapobiec porysowaniu.
Zawiesiæ drzwi
1. Chwyciæ je obiema rêkami od strony
uchwytu.
2. Trzymaæ pod k¹tem ok. 60°.
3. Zawiasy wsun¹æ jednoczeœnie do obu
zamocowañ po prawej i lewej stronie u
do³u tak daleko, jak to tylko mo¿liwe.
4. Drzwi podnieœæ do oporu do góry i
nastêpnie ca³kowicie otworzyæ.
5. Odchyliæ na powrót do pierwotnej pozycji
dŸwignie zaciskowe w kolorze mosi¹dzu
przy obu zawiasach.
6. Zamkn¹æ drzwi piekarnika.
66
Przeszklone drzwi piekarnika
1
1
Drzwi piekarnika wyposa¿one s¹ w potrójn¹ szybê. Szyby wewnêtrzne mo¿na
zdemontowaæ podczas czyszczenia.
Uwaga: Czynnoœci nale¿y wykonywaæ wy³¹cznie przy zdjêtych drzwiczkach
piekarnika! Po wyjêciu szyby zamocowane drzwi mog¹ odbiæ na skutek zmiany
ich ciê¿aru i zagroziæ u¿ytkownikowi.
Uwaga! U¿ycie si³y, zw³aszcza na krawêdzi szyby frontowej, mo¿e spowodowaæ
pêkniêcie szk³a.
Demonta¿ górnej szyby.
1. Drzwi piekarnika zdj¹æ z zawiasów i
uchwytem do spodu po³o¿yæ na miêkkim,
p³askim pod³o¿u.
2. Górn¹ szybê chwyciæ za doln¹ krawêdŸ i
poci¹gn¹æ odwrotnie do si³y dzia³ania
sprê¿yny w kierunku uchwytu drzwi
piekarnika.
3. Szybê podnieœæ lekko i wyci¹gn¹æ.
Demonta¿ œrodkowej szyby.
1. Uchwyciæ krawêdŸ œrodkowej szyby i
poci¹gn¹æ w kierunku uchwytu drzwi, a¿
do zwolnienia dolnej krawêdzi.
2. Szybê podnieœæ lekko i wyci¹gn¹æ.
Oczyœciæ szyby
67
Monta¿ œrodkowej szyby
1. Do profilu wsun¹æ od góry œrodkow¹
szybê trzymaj¹c j¹ ukoœnie w stosunku do
drzwi. Monta¿ wykonaæ od strony uchwytu
drzwi.
2. Szybê wsun¹æ w dó³ do profilu, a¿ do
oporu poni¿ej uchwytu przy dolnej
krawêdzi.
Monta¿ górnej szyby
1. Górn¹ szybê wsun¹æ od góry ukoœnie w
profil drzwi po stronie uchwytu.
2. Opuœciæ szybê. Pokonuj¹c si³ê sprê¿yny
po³o¿yæ szybê na stronie uchwytu przed
profilem utrzymuj¹cym na krawêdzi dolnej
drzwi i przesun¹æ pod ten profil.
Szyba musi byæ pewnie zamocowana!
Zawiesiæ ponownie drzwi piekarnika
68
Co zrobiæ, gdy …
Usterka
Piekarnik nie nagrzewa
siê.
Mo¿liwa przyczyna
Rozwi¹zanie
Piekarnik nie jest
w³¹czony.
W³¹czyæ piekarnik.
Nie jest wyœwietlany
czas.
Ustawiæ czas.
Nie mo¿na osi¹gn¹æ
wymaganych ustawieñ.
Skontrolowaæ ustawianie.
Uruchomione jest
awaryjne wy³¹czanie
piekarnika.
Patrz “Wy³¹czanie
awaryjne”.
Bezpiecznik w instalacji
domowej (skrzynka z
bezpiecznikami) jest
spalony.
Skontrolowaæ
bezpieczniki.
Je¿eli bezpieczniki
wielokrotnie siê pal¹,
nale¿y wezwaæ
wykwalifikowanego
elektryka.
Gdy “F 9” pojawia siê na wskaŸniku.
Nale¿y nacisn¹æ g³ówny
przycisk.
Piekarnik siê nie
nagrzewa, wyœwietlacz
funkcji dzia³a.
Œwieci siê ma³a strza³ka.
Funkcjê piekarnika
ustawiæ w pozycji ZERO.
Nie wy³¹czaæ piekarnika.
Wcisn¹æ jednoczeœnie
trzy œrodkowe przyciski i
przytrzymaæ, a¿ rozlegnie
siê sygna³.
Oœwietlenie piekarnika
nie dzia³a.
Oœwietlenie jest
uszkodzone.
Wymieniæ ¿arówkê
piekarnika (patrz
“Czyszczenie i
konserwacja”).
Je¿eli usterki nie mo¿na usun¹æ samodzielnie wed³ug podanych powy¿ej
wskazówek, nale¿y zg³osiæ naprawê w autoryzowanym serwisie.
69
1
3
70
Ostrze¿enie: Naprawy urz¹dzenia mog¹ byæ przeprowadzane tylko przez
autoryzowany serwis! Samodzielne naprawy stwarzaj¹ niebezpieczeñstwo dla
u¿ytkownika.
W przypadku wezwania serwisu do naprawy spowodowanej niew³aœciw¹
obs³ug¹, koszty pokrywa klient tak¿e w czasie gwarancji.
Wskazówka dotycz¹ca urz¹dzeñ z metalowym frontem:
W niektórych przypadkach po otwarciu drzwi mo¿e dojœæ do osadzenia siê pary
na wewnêtrznej ich szybie, poniewa¿ zewnêtrzna czêœæ drzwi jest ch³odniejsza.
Dane techniczne
Wymiary wewnêtrzne piekarnika
Wysokoœæ x Szerokoœæ x G³êbokoœæ
Pojemnoœæ (Pojemnoœæ u¿yteczna)
31 cm x 40 cm x 41 cm
50 l
Przepisy, normy, wytyczne
Urz¹dzenie to odpowiada nastêpuj¹cym normom:
• EN 60 335-1 oraz EN 60 335-2-6
odnoœnie bezpieczeñstwa urz¹dzeñ elektrycznych do u¿ytku domowego i o
podobnym przeznaczeniu oraz
• EN 60350 wzglêdnie DIN 44546 / 44547 / 44548
odnoœnie w³aœciwoœci u¿ytkowych kuchenek elektrycznych dla gospodarstw
domowych.
• EN 55014-2
• EN 55014
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3
odnoœnie zasadniczych wymogów ochronnych w zakresie kompatybilnoœci
elektromagnetycznej.
5
Urz¹dzenie to odpowiada nastêpuj¹cym wytycznym UE:
• 73/23/EWG z dn. 19.02.1973 (wytyczna dot. niskiego napiêcia)
• 89/336/EWG z dn. 03.05.1989 (wytyczna dot. kompatybilnoœci
elektromagnetycznej ³¹cznie z jej nowelizacj¹ 92/31/EWG).
71
72
73
Indeks hase³
A
Z
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zabezpieczenie przed dzieæmi . . . . . . . . . 30
Zegar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ustawianie aktualnego czasu . . . . . . . . 23
Ustawianie czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
B
Bezpieczeñstwo . . . . . .
Bezpieczeñstwo dzieci .
Blacha do pieczenia . . .
Blacha uniwersalna . . . .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
...
...
...
...
....5
. . . 32
....9
. 9, 19
C
Co zrobiæ, gdy... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Czyszczenie
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Filtr t³uszczouy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Górna œciana piekarnika . . . . . . . . . . . . 65
Prowadnice listew . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Wnêtrze piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . 62
wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
F
Filtr przeciwt³uszczowy . . . . . . . . . . . . . . . 19
Funkcje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Funkcje zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
N
Naprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
P
Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 8
Piekarnik
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Obs³uga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Podgrzewanie ci¹g³e . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Prowadnice listew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Przepisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
R
Recykling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rozmra¿anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ruszt kombi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
S
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
T
Tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Tabele i rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Tabliczka znamionowa . . . . . . . . . . . . . . . 75
W
Wyœwietlacz czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
74
Serwis
W rozdziale "Co zrobiæ, gdy ...“ zosta³y przedstawione niektóre usterki, mo¿liwe
do usuniêcia we w³asnym zakresie. W razie awarii prosimy najpierw sprawdziæ,
czy mo¿na je usun¹æ samodzielnie. Jeœli nie znajd¹ tam Pañstwo ¿adnych
wskazówek, prosimy zwróciæ siê do autoryzowanego zak³adu serwisowego.
(Adresy oraz numery telefonów znajd¹ Pañstwo w rozdziale "Autoryzowane
serwisy“.)
Prosimy o sprawdzenie usterki oraz zanotowanie jej objawów, aby przekazaæ te
informacje podczas rozmowy z serwisem. U³atwi¹ Pañstwo w ten sposób
diagnozê oraz decyzjê, czy potrzebna jest wizyta serwisu.
Prosimy zanotowaæ numer PNC oraz numer
seryjny. Oba numery znajd¹ Pañstwo na
tabliczce znamionowej urz¹dzenia.:
Proszê mo¿liwie dok³adnie okreœliæ:
• Jakie s¹ objawy usterki?
• W jakich okolicznoœciach wystêpuje
usterka?
Modell:
. . . . . . . . . . .
PNC:
. . . . . . . . . . .
S-No:
. . . . . . . . . . .
Kiedy ponosz¹ Pañstwo koszty tak¿e w okresie obowi¹zywania
gwarancji?
• gdy mogli Pañstwo sami usun¹æ awariê w oparciu o tabelê usterek (patrz
rozdzia³ "Co zrobiæ, gdy ...“),
• kiedy wymagana jest wiêksza liczba przyjazdów pracownika technicznego
serwisu, gdy¿ nie uzyska³ on przed swoim przyjazdem wszystkich wa¿nych
informacji, a potrzebne s¹ np. czêœci zamienne. Mo¿na unikn¹æ kilku
przyjazdów pracownika serwisu, jeœli przygotuj¹ siê Pañstwo dobrze do
rozmowy telefonicznej w sposób opisany powy¿ej.
75
822 947 999-B-200203-06
Mo¿e ulec zmianie bez powiadomienia
The Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
Grupa Electrolux jest najwiêkszym na œwiecie producentem zmechanizowanych urz¹dzeñ przeznaczonych do kuchni,
do czyszczenia oraz do lasu i ogrodu. Ka¿dego roku sprzedaje ponad 55 milionów produktów (takich jak lodówki,
kuchenki, pralki automatyczne, odkurzacze, pilarki ³añcuchowe i kosiarki do trawy) o lacznej wartoœci ok. 14 miliardów
USD w ponad 150 krajach œwiata.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement