Aeg EA1000 Uživatelský manuál

Aeg EA1000 Uživatelský manuál
EA 1000
Automat na espresso
Návod k použití
1
B
A
Q
C
D
P
F
H
G
O
M
2
K
L
N
J
D
C
B
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
11
124
5
13
A
3
18
17
8
14
15
9
17
17
18
10 A
1016
B
18
D
A
B
C
19
17
20
4
21
18
Vážená zákaznice,
vážený zákazníku
pøeètìte si prosím pozornì tento
návod k použití. Velmi dùležité jsou
pøedevším bezpeènostní pokyny na
prvních stranách tohoto návodu!
Návod k použití si prosím uschovejte
pro další použití. Pøedejte ho i
pøípadnému dalšímu majiteli tohoto
pøístroje.
Souèásti pøístroje (obr. 1)
A
B
C
D
E
F
G
J
K
L
M
N
O
P
Q
ovládací prvky
víko nádoby na vodu
zásobník vody (vyjímatelný)
tryska na páru a horkou vodu
napìòovaè mléka
nádoba s víkem a vodicí trubièkou
odkapávací miska (vyjímatelná)
odkapávací møížka (vyjímatelná)
držák sítka s chránièem prstù
sítko na 1 šálek Crema-plus
sítko na 2 šálky Crema-plus
typový štítek (na spodní stranì
pøístroje)
odmìrka
prostor na kabel (spodní strana
pøístroje)
otoèný voliè páry, horké vody a
espressa
ukazatel teploty (oranžový)
Ovládací prvky (obr. 2)
A hlavní vypínaè Zap/Vyp s provozní
kontrolkou (èervená)
B pøepínaè pro odbìr horké vody
nebo páry
Napìòovaè mléka (obr. 3 a 14)
A
B
C
D
E
knoflík pro regulaci pìny
nasávací koncovka
otvor pro výstup mléka
spojovací kus
hadièka
1 Bezpeènostní pokyny
• Provozní napìtí a napìtí v síti si musí
odpovídat. (Viz typový štítek na
spodní stranì automatu na
espresso.)
• Pøívodní kabel se nikdy nesmí
dotýkat horkých èástí pøístroje.
• Nikdy nevytahujte sít’ovou zástrèku
ze zásuvky taháním za kabel.
• Pøístroj nezapínejte, jestliže:
– je pøívodní kabel poškozený,
– je kryt pøístroje viditelnì poškozen.
• Upevòovací hlavice, držák sítka,
sítko, otoèná tryska a výstupní otvor
na mléko se pøi použití z provozních
dùvodù zahøívají na vysokou teplotu.
• Nedovolte dìtem, aby se jich
dotýkaly.
• Dodržujte pokyny k odvápòování
pøístroje.
• Pøi údržbì nebo mytí se vždy
pøesvìdète, zda je pøístroj vypnutý a
zástrèka je vytažená ze zásuvky.
• Pøístroj neponoøujte do vody!
• Není-li zásobník na vodu naplnìný
vodou, pøístroj nezapínejte.
• Zásobník na èistou vodu naplòujte
pouze studenou vodou, nikdy ne
mlékem nebo jinými tekutinami.
• Držák sítka bìhem spaøovacího
procesu neodstraòujte. Nebezpeèí
popálení!
• Pøístroj nepoužívejte bez odkapávací
misky a møížky.
• Pøi pøípadné opravì zahrnující
výmìnu pøívodního kabelu je nutné
zaslat pøístroj do odborného
obchodu (k výmìnì se musí použít
speciální náøadí), ve kterém jste
automat na espreso zakoupili, nebo
do nìkterého ze zákaznických
servisù AEG (adresy jsou uvedeny na
poslední stranì). Opravy elektrických
pøístrojù smí provádìt pouze
odbornì vyškolení pracovníci.
Neodborné opravy mohou pro
uživatele pøedstavovat znaèné
nebezpeèí. V pøípadì, že je
pøístroj využíván k jiným úèelùm,
5
nebo je používán nevhodným
zpùsobem, nemùže výrobce
pøevzít odpovìdnost za pøípadné
škody.
Technické údaje
Pøíkon: 1365 W
Napìtí v síti: 220 - 240 V
;
Tento pøístroj odpovídá následujícím
smìrnicím EU:
– 73/23/EHS ze dne 19.02.1973
„Smìrnice o nízkém napìtí“ ve
znìní pozmìòovací smìrnice
93/68/EHS
– 89/336/EHS ze dne 3.5.1989
(EMV-Smìrnice ve znìní 92/31/
EHS).
Prostor na kabel (obrázek 4)
V automatu na espreso je v jeho
spodní èásti prostor na kabel, kam
mùžete stoèit nevyužitou èást kabelu.
Vodní filtr
Automat je vybaven vodním filtrem.
Tímto vodním filtrem se voda z
vodovodu zbavuje ve znaèné míøe
látek, jež nepøíznivì ovlivòují chut’,
jako napø. chlóru. Takto dosáhnete
uvolnìní plného aroma kávy. Kromì
toho se použitím vodního filtru
znaènì snižuje obsah vápníku ve
vodì.
Použití a výmìna vodního filtru
0 Vodní filtr, který je souèástí dodávky,
vyjmìte z plastového obalu a
dùkladnì jej propláchnìte pod
tekoucí vodou.
0 Zdvihnìte víko zásobníku vody (obr.
1/B).
0 Vodní filtr usaïte do pøídržného
zaøízení na dnì zásobníku vody a
otoète (obr. 5). Dbejte na správné
usazení filtru!
0 Nyní nalijte do zásobníku èistou vodu
a vrat’te ho zpìt do automatu.
6
0 Filtraèní vložku je nutné propláchnout
nejménì polovinou vody ze
zásobníku na vodu. Postupujte
pøitom tak, jak je uvedeno v kapitole
Ohøívání vody.
Voda se mùže lehce zbarvit (zbarvení
není zdraví škodlivé).
Vodovodní voda se filtruje, jakmile je
nasávána èerpadlem.
Nezapomínejte, že filtraèní vložka
se musí vymìnit buï po uvaøení
pøibližnì 500 šálkù espressa
(nebo po 6 týdnech, vždy podle
toho, co nastane døíve). Vložku
není možné vyèistit, je tøeba ji
vymìnit za novou.
Pozor: Nezávisle na poètu
uvaøených káv je nutné filtr vymìnit
nejpozdìji po 2 mìsících, aby se
zabránilo množení bakterií ve filtru.
3
Na víku zásobníku na vodu se
nachází speciální otoèný kotouèek,
na kterém je možné nastavit datum
pøíští výmìny filtru.
Nový vodní filtr mùžete získat buï v
odborné prodejnì (obj. è. 900 084
951/4), nebo v pøíslušném
zákaznickém servisu AEG (obj. è.
900 084 951/4).
Pøed uvedením do provozu
Pøed první pøípravou espresa
propláchnìte topný systém uvaøením,
popøípadì odpaøením jedné náplnì
èisté vody bez kávy. Postupujte
pøitom pøesnì stejným zpùsobem
jako v kapitole „ Pøíprava espresa“,
ale do sítka nedávejte espresso.
Doprostøed odkapávací møížky pod
oba otvory držáku sítka a pod parní
trysku postavte co nejvìtší nádobu
(obrázek 1/D).
Dbejte na to, aby šipka na
chránièi prstù na držáku sítka
smìøovala na znaèku na
upevòovací hlavici.
Pøíprava espresa
3
Po uvaøení by mìlo být espresso
pokryto hustou pìnovou vrstvou, tzv.
Crema. Pro získání voòavého
espressa s hustou pìnou jsou
nejdùležitìjší èerstvá voda, správný
stupeò mletí kávy a teplota vody.
Pøíprava
Pozor: Zásobník na èistou vodu
naplòujte pouze studenou, èistou
vodou. Nepoužívejte minerální nebo
destilovanou vodu, ani mléko nebo
jiné tekutiny.
3
0
0
0
0
Doporuèujeme vám, abyste pøed
pøípravou prvního šálku espressa
automat, držák sítka a sítko
pøedehøáli. Tímto zpùsobem získáte
vždy stále stejnì horké espresso.
Otevøete víko zásobníku na vodu.
Zásobník na vodu uchopte za
držadlo a nalijte do nìj studenou,
èistou vodu (obr. 6).
Po naplnìní vrat’te zásobník zpìt do
automatu.
Automat zapnìte vypínaèem Zap/
Vyp (obr. 2/A). Rozsvítí se provozní
kontrolka (èervená).
Po rozsvícení ukazatele teploty (obr.
1/Q) je automat pøipraven k provozu.
Pøíprava espressa
0 Pod výtokové otvory držáku sítka
postavte jeden nebo dva šálky (obr.
10).
0 Otoèný voliè (obr. 1/P) nastavte
smìrem doprava do polohy „Pøíprava
espressa“
(obr. 11/A).
0 Po uvaøení požadovaného množství
espressa otoète volièem zpìt do
nulové polohy (obr. 11/B).
Pozor: Pokaždé, když vrátíte otoèný
voliè zpìt do nulové polohy pøípravì
kávy nebo volbì páry èi horké vody,
odvede se zbylá voda do odkapávací
misky, aby mìlo espresso vždy dokonalou chut’. Tak je zaruèeno, že je
každý šálek espressa pøipraven z
èerstvé vody. Odkapávací misku
byste proto mìli pravidelnì vylévat.
Vyjmutí držáku sítka (obr. 12)
0 Vytoète držák sítka doleva z
upevòovacího kroužku.
3
Dávkování mleté kávy na
espreso (obr. 8)
0 Podle toho, zda chcete pøipravit
jeden nebo dva šálky espresa, vložte
do držáku sítka (obr. 7) sítko Cremaplus na 1 šálek (obr. 1/K) nebo sítko
Crema-plus na 2 šálky (obr. 1/L).
Pozor: Pøed prvním uvedením do
provozu mletou kávou nedávejte.
0 Umletou kávu nasypte do sítka
pomocí odmìrky (obr. 1/N) a
uhlaïte.
0 Okraj sítka oèistìte od zbytkù kávy.
Mytí sítka a držáku sítka
0
0
0
0
Nasazení držáku sítka
0 Držák sítka zašroubujte do
upevòovacího kroužku smìrem
doprava, až slyšitelnì zaklapne
(obr. 9).
Jestliže nebudete kávovar delší dobu
používat, držák nenasazujte. Prodloužíte tak životnost tìsnìní varného
sítka.
0
Držák sítka i sítko po každém použití
umyjte.
Chrániè prstù na držáku sítka vytlaète
palcem smìrem dopøedu.
Použitou kávu z držáku sítka nebo
sítka vyklepnìte (obr. 13).
Dbejte na to, abyste chrániè prstù
drželi pøitisknutý palcem, jinak by
sítko mohlo vypadnout.
Sítko vyjmìte z držáku sítka.
Vymyjte sítko dùkladnì teplou vodou.
Zkontrolujte, zda v malých otvorech
sítka nezùstaly žádné zbytky umleté
kávy.
Držák sítka vypláchnìte teplou
vodou.
Upozornìní: Držák sítka nemyjte v
myèce nádobí.
7
Napìnìní nebo ohøívání mléka
Pomocí napìòovaèe mléka (obr. 3/A,
B, C, D) mùžete pøipravit kapuèíno,
kávu s mlékem a kakao, nebo prostì
jen ohøát mléko (napø. jako nápoj
proti nachlazení s pøidáním medu)
nebo vodu.
Sestavení a pøipojení
napìòovaèe mléka
(obr. 14, 15 a 16)
0 Knoflík pro regulaci pìny (obr.
14/A) nasaïte do nasávacího kusu
(obr. 14/B) a pevnì pøitisknìte.
0 Nasávací kus (obr. 14/B) zasuòte do
spojovacího kusu (obr. 14/D),
výstupní otvor pro mléko (obr. 14/C)
nasaïte na spojovací kus (obr.
14/D).
0 Celé napìòovací zaøízení nasaïte
pevnì na trysku (obr. 1/D) tak, aby
èervené tìsnìní parní trysky zmizelo,
a pøipojte k nádobì (obr. 15).
Upozornìní: Mléko mùžete také
nasávat pomocí hadièky (obr. 14/E)
pøímo ze zakoupeného balení (obr.
16). Balení mléka nesmí být ale výše,
než je napìòovací tryska. Ohebnou
hadièku zaveïte dolù do balení
mléka.
0 Pøitom pøipojte hadièku k napìòovaèi
a druhý konec hadièky zaveïte do
balení mléka.
0 Pod parní trysku postavte prázdný
šálek (obr. 1/D)
0 Pøepínaè (obr. 2/B) nastavte na
„Odbìr páry“
.
0 Otoèný voliè (obr. 1/P) nastavte do
zahøívací polohy
(obr. 11/C).
Po rozsvícení ukazatele teploty (obr.
1/Q) je automat pøipraven k provozu.
0 Otoèný voliè (obr. 1/P) nastavte do
polohy pro páru
nebo horkou
vodu
(obr. 11/D).
Mléko se pak bude z nádoby
nasávat. V napìòovaèi mléka se
mléko mísí s párou, pøitom se zahøívá
a souèasnì napìòuje. Napìnìné
mléko protéká výstupním otvorem na
mléko do pøipraveného šálku.
8
Dùležité upozornìní: Pomocí
knoflíku pro regulaci pìny (obr. 3/A)
mùžete nastavit vytváøení pìny (vìtší
nebo menší pøívod vzduchu) a
teplotu mléka podle své chuti (obr.
17/A, B, C). Pøitom otáèejte
knoflíkem pomalu do-prava nebo
doleva, až dosáhnete požadovaného
výsledku.
(obrázek 17/A): maximální pìna/
teplé mléko
(obrázek 17/B: bez pìny
(obrázek 17/C: ménì pìny/
horké mléko
0 Po pøípravì mléèné pìny nastavte
otoèný voliè (obr. 1/P) zpìt do
nulové polohy.
Pozor! Po každé pøípravì pìny dùkladnì vymyjte napìòovaè mléka
podle postupu popsaného v èásti
Mytí, Mytí napìòovaèe (obr. 19):
Pøíprava kapuèína
Na jednu porci kapuèína použijte
velký šálek na kávu, který naplníte
espresem jen do 1/2 až 2/3 a šálek
pak doplníte napìnìným mlékem.
Pøíprava kakaa
0 Do nádoby (obr. 1/F) nalijte mléko a
pøidejte práškové kakao.
0 Nádobu pøipojte k napìòovaèi mléka
(obr. 1/E).
0 Postupujte stejným zpùsobem, jako
pøi napìòování mléka.
Ohøívání vody.
Pozor: Pøi pøípravì horké vody musí
být nasávací kus (obr. 3/B) vždy
namontovaný a knoflík pro regulaci
pìny (obr. 3/B) zavøený (obr. 18).
Jinak by horká voda mohla
vystøikovat boènì ze spojovacího
kusu (obr. 3/D).
0 Pøepínaè (obr. 2/B) nastavte do
polohy „Horká voda“
.
0 Pod parní trysku postavte nádobu
(obr. 1/D).
0 Otoèný voliè (obr. 1/P) nastavte do
polohy „Horká voda“
(obr. 11/D).
Z parní trysky vyteèe horká voda.
0 Po odebrání požadovaného množství
horké vody otoète volièem (obr. 1/P)
zpìt do nulové polohy (obr. 11/B).
Mytí
Pøed každým mytím automatu
vytáhnìte zástrèku ze zásuvky a
nechte automat vychladnout.
Tìleso automatu otøete vlhkou
utìrkou, ale nikdy ho neponoøujte do
vody.
Mytí sítka a držáku sítka
Postupujte zpùsobem popsaným v
odstavci Pøíprava espressa, Mytí
sítka a držáku sítka.
Mytí zásobníku na èistou vodu
0 Ze zásobníku na èistou vodu vylijte
zbytek vody a vymyjte ho normálnì v
døezu.
Mytí napìòovaèe mléka
(obr. 19)
Pozor: Všechny èásti, které
pøicházejí do styku s mlékem
(napìòovaè mléka, nádobu vèetnì
víka a vodicí trubièky, ohebné
hadièky, odkapávací misku a
odkapávací møížku) umyjte ihned po
použití normálnì v døezu.
Dbejte pøitom na to, abyste
neumývali dùkladnì jen všechny
jednotlivé souèásti napìòovaèe
mléka, (obr. 19/B, C, D), ale
umyjte i knoflík pro regulaci pìny
(obr. 19/A).
Bìhem napìòování se mùže mléko
usazovat ve spáøe knoflíku (obr.
19/A „šipka“). Tyto zbytky by mohly
nepøíznivì ovlivnit výsledek
napìòování, a proto je nutné místo
oznaèené na obrázku šipkou
obzvláštì dùkladnì vyèistit. Nakonec
opláchnìte všechny souèásti èistou
vodou a vysušte je.
K mytí tìchto souèástí nepoužívejte
myèku, protože by se mohlo poškodit
jejich tìsnìní.
Mytí odkapávací møížky a
misky
Odkapávací misku je možné kvùli jednoduššímu mytí snadno vyjmout
pomocí žlábkù pro prsty vpravo a
vlevo. Odkapávací misku pøed
èištìním nadzdvihnìte a smìrem
dopøedu ji vytáhnìte z podstavce
automatu (obr. 20). Odkapávací
møížku a misku mùžete mýt normálnì
v døezu.
Mytí upevòovací hlavice a
sítka
Upevòovací hlavici byste mìli po
delším používání vyèistit vlhkou
utìrkou. Je-li síto hlavice silnì
zneèištìné, vyšroubujte ho z varné
hlavice pomocí mince (obr. 21) a
omyjte ho pod tekoucí vodou.
Odvápnìní - tak bude automat
na espreso podávat dlouho
dobrý výkon
Pravidelnì provádìné odvápòování
prodlouží životnost vašeho kávovaru.
Doporuèujeme odvápnit automat
každého ètvrt roku. Používáte-li
tvrdou vodu, je nutné provést
odvápnìní èastìji. Použitím vodního
filtru se nutnost odvápnìní oddálí.
K odvápnìní byste mìli použít
odvápòovací ekologický prostøedek,
který zakoupíte bìžnì v obchodì.
Vždy se øiïte pokyny výrobce.
Nepoužívejte žádné odvápòovací
pro-støedky na bázi kyseliny
mravenèí.
0 Automat odpojte od sítì a nechte ho
vychladnout.
Nezapomeòte odstranit sítko na
upevòovací hlavici (obr. 21).
Odšrou-bujte parní trysku (obr.
1/D) a vyjmìte vodní filtr ze
zásobníku vody.
0 Nasaïte držák sítka bez sítka.
0 Pod držák sítka postavte dostateènì
velkou nádobu.
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Pozor: Nyní nalijte do zásobníku 0,5
l vody a teprve pak pøidejte
prostøedek na odvápnìní v množství
doporuèeném výrobcem. Nikdy ne
obrácenì!
Pøívodní kabel zasuòte do zásuvky a
automat zapnìte hlavním vypínaèem
(obr. 2/A).
Otoèný voliè (obr. 1/P) nastavte do
polohy „Pøíprava espressa“
(obr.
11/A) a nechte systémem protékat
asi 1/4 vody s odvápòovacím
prostøedkem.
Automat vypnìte hlavním vypínaèem
a nechte odvápòovací smìs asi 10
minut pùsobit.
Opakujte postup a nechte systémem
protéct další ètvrtinu roztoku.
Odvápnìní trysky
Pod trysku postavte dostateènì
velkou nádobu.
Pøepínaè (2/B) nastavte do polohy
„Horká voda“
.
Otoèný voliè (obr. 1/P) nastavte do
polohy „Pára“
nebo „Horká
voda“
a nechte systémem
protékat další ètvrtinu vody s
odvápòovacím prostøedkem.
Automat vypnìte hlavním vypínaèem
a nechte odvápòovací smìs asi 10
minut pùsobit.
Opakujte postup a nechte systémem
protéct další ètvrtinu roztoku.
Ze zásobníku vody musí být
dùkladnì odstranìny všechny zbytky
odvápòovací smìsi.
Nalijte do zásobníku èistou vodu.
Polovinu vody nechte podle výše
uvedeného popisu proèerpat
držákem sítka a druhou polovinu
nechte protéct parní tryskou.
Znovu nasaïte síto upevòovací
hlavice a vodní filtr.
Namontujte trysku.
Pøi silném usazení vápence celý
odvápòovací proces opakujte.
Co dìlat, když...
... je teplota espresa pøíliš nízká?
• Pøed vlastní pøípravou espresa
proveïte jeden varný cyklus bez
kávy, ale s nasazeným sítkem a
držákem, aby se mohly pøedehøát.
• Šálky pøedehøejte horkou vodou.
• Proveïte odvápnìní kávovaru.
... se výraznì sníží rychlost
prùtoku?
• Kávu do sítka tak silnì nepìchujte.
• Proveïte odvápnìní kávovaru.
• Je-li káva umletá pøíliš jemnì, mùže
se sítko Crema-Plus zanést. Jemné
otvory øádnì vymyjte ho pod tekoucí
vodou.
... espreso nevytéká?
• Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu
naplnìný a správnì usazený.
• Zkontrolujte, zda je držák sítka
správnì zasazený.
• Zkontrolujte, zda je otoèný voliè (obr.
1/P) v poloze „Pøíprava espressa“
(obr. 11/A).
• Káva je umletá pøíliš najemno.
• Vyèistìte sítko v upevòovací hlavici.
• Proveïte odvápnìní kávovaru.
... smetanová pìna není tak
dokonalá?
• Vždy používejte jen èerstvou kávu.
• Zkontrolujte, zda je v sítku
dostateèné množství kávy.
• Kávu stlaète jen lehce.
... se výraznì sníží rychlost
prùtoku?
• Káva je umletá pøíliš nahrubo.
• Zkontrolujte, zda je v sítku
dostateèné množství kávy.
... espreso vytéká po stranách
držáku sítka?
• Zkontrolujte, zda je držák sítka
správnì zasazený.
• Okraj držáku sítka oèistìte od kávy.
• Vyèistìte tìsnìní a zkontrolujte ho.
... se pøi napìnìní mléka tvoøí
málo pìny?
• Používejte vždy chladné a èerstvé
(nízkotuèné) mléko.
• Použijte vhodnou nádobu, (napø.
konvièku).
• Napìòovací trysku a knoflík pro
regulaci pìny vymyjte.
2 Životní prostøedí
Obalový materiál nevyhazujte s
domácím odpadem.
• Obal z lepenky mùžete odevzdat do
sbìrny starého papíru nebo
pøíslušného recyklaèního centra.
• Umìlohmotný sáèek z polyetylénu
(PE) odevzdejte ve sbìrném místì k
recyklaci.
• Vycpávky z pìnového polystyrénu
neobsahují freony.
Adresu místní sbìrny
recyklovatelných materiálù zjistíte na
obecním úøadì.
Zákaznický servis
Pro naše výrobky platí nejvyšší
kvalitativní požadavky.
Pokud byste pøesto mìli k používání
tohoto pøístroje nìjaké dotazy,
napište nám. Pouze s vaší podporou
jsme schopni vyvíjet pøístroje, které
odpovídají vašim nárokùm.
11
12
13
14
Garantiebedingungen
AEG Kundendienst in Deutschland
AEG Kundendienst in Europa
Sollte dieses AEG Gerät wider Erwarten nicht
funktionieren, wenden Sie sich bitte an unseren
Service. Wir werden die Abholung und
Instandsetzung durch unsere Werkstatt veranlassen.
In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen
Vertriebsorganisationen. Diese können dort eingesehen werden.
In these countries our AEG sales organisations own guarantee
conditions are applicable. Please obtain further details direct.
Österreich, 4010 Linz, 0732 / 770101 - 30
Belgique/België, 1502 Lembeek, 02/363.04.44
Czech Republic, Hanusova ul., Praha 4, 02/6112 6112
Danmark, 7000 Fredericia, 70 11 74 00
España, Madrid, 1-885-2700
France, 60307 Senlis, 03-44 62 24 24
Great Britain, Service Force 08705 929 929
Hellas, 18346 MOÓXATO, 01/4822646
Island, Reykjavik (Bræóurnir Ormsson hf), 91-3 88 20
Italia, 33080 Porcia (PN), 0434 39 41
Kroatien, 10000 Zagreb, 385 1 6323 333
Luxembourg, 1273 Luxembourg-Hamm, 4 24 31-443
Magyarország, 1142 Budapest, 36-1-252-1773
Nederland, 2400 AC Alphen aan den Rijn, 0172-468 300
Norge, 0516 Oslo, 22 72 58 00
Poland, 02-034 Warszawa, 022 874 33 33
Portugal, 2635-445 Rio de Mouro, (21) 926 75 75
Romania, Bucuresti, B-dul Timisoara 90, 01-444-25-81
Russia, 129090 Moscow, +7 095 956 2917, 937 7893
Slovakia, 81105 Bratislava, 07/4333 9757
Slovenija, Tražaška 132, 1000 Ljubljana, 01 24 25 730
Schweiz/Svizzera, 5506 Mägenwil, 062/889 93 00
Suomi, Porissa, puh. (02) 622 3300
Sverige, 10545 Stockholm, 08-672 53 60
Turkey, Tarlabasi cad no:35 Taksim/Istanbul-0, 262-7249420
AEG Kleingeräte-Zentralwerkstatt
Firma Trepesch GmbH
Steinstraße 500
90419 Nürnberg
In Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen,
Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Kleingeräte und Raumpflegegeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
AEG-Serviceline: 01805-30 60 80
(Deutsche Telekom 0,12 Euro/Min.)
Fax:
0911/ 3 23-49 19 30
E-Mail: [email protected]
Der Endabnehmer dieses Geräts (Verbraucher) hat bei einem
Kauf dieses Geräts von einem Unternehmer (Händler) in
Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie
nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, leisten wir, AEG Hausgeräte GmbH, gegenüber dem Verbraucher
Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24 Monaten ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
3.
4.
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe vom Händler an
den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für
dieses Gerät aufgeführten Eigenschaften aufweist. Ein
Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die Gebrauchstauglichkeit dieses Geräts erheblich gemindert ist.
Zeigt sich der Mangel nach Ablauf von sechs (6) Monaten
ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nachzuweisen, dass das Gerät bereits im Übergabezeitpunkt
mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden
oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung sowie Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es
in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland
betrieben wird und Garantieleistungen auch in Deutschland erbracht werden können. Mängel müssen uns inner-
5.
6.
halb von zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt
werden.
Mängel dieses Geräts werden wir innerhalb angemessener
Frist nach Mitteilung des Mangels unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Arbeits- und Materialkosten werden von uns
getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende Ansprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher
nicht eingeräumt.
Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für
seinen Wohnort zuständige AEG-Zentralwerkstatt zu versenden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die vollständige Anschrift des Verbrauchers zusammen mit einer
kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen ist. Zum
Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) beizufügen.
Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung
noch einen Neubeginn der Garantiezeit für dieses Gerät;
ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2)
Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Geräts vom
Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses
Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist sechs (6) Monate.
AEG Hausgeräte GmbH, D-90429 Nürnberg, Muggenhofer Straße 135
Änderungen vorbehalten
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 949 226 - 0203
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement