AEG KM750 User manual

AEG KM750 User manual
KM 7.. Assistent
Köksmaskin
Monitoimikone
Kuchyòský robot
ROBOT KUCHENNY
Konyhai robotgép
Bruksanvisning
Käyttöohje
Návod k použití
Instrukcja obs³ugi
Használati útmutató
D
C
E
B
F
A
G
H
L
K
J
I
M
N
R
O
P
S
Q
T
1
2
2
3
4
5
6
7
a
3
8
9
10
4
11
b
a
13
b
a
14
12
15
5
c
zákaznice,
c Vážená
vážený zákazníku,
pøeètìtì si laskavì peèlivì tento
návod k použití.
Dbejte pøedevším bezpeènostních
pokynù na prvních stránkách tohoto
návodu k použití! Návod k použití
laskavì uschovejte pro pozdìjší
vyhledání. Pøedejte jej dále
pøípadným novým vlastníkùm
pøístroje.
Prostøednictvím výstražného trojúhelníku a/nebo návìstí (Výstraha!,
Opatrnì!, Pozor!) jsou zdùraznìny
pokyny, které jsou dùležité pro Vaši
bezpeènost èi pro funkènost
pøístroje. Bezpodmíneènì si jich laskavì povšimnìte.
0 Tato znaèka Vás povede krok za krokem pøi obsluze tohoto pøístroje.
1
3
Po této znaèce obdržíte doplòující
informace k obsluze a praktickému
použití pøístroje.
2
Trojlístek oznaèuje tipy a upozornìní
pro hospodárné a ekologicky vhodné
použití pøístroje.
Popis zaøízení
(obrázek 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Skøíò motoru
Mixovací nádoba
Víko mixéru
Horní uzávìr
Maèkací zaøízení s odmìrkou
Víko s plnicím otvorem
Univerzální nádoba
Vøeteno
Voliè poètu otáèek
Pulzní tlaèítko
Pøihrádka na øezné nástavce
Navíjeè kabelu (zadní strana
pøístroje)
Typový štítek (dolní strana pøístroje)
Držák nástavcù
Umìlohmotný nùž
Kovový nùž s ochranným pouzdrem
Šlehací kotouè
Lis na citronovou št‘ávu (pouze u
modelu KM 750)
Bezpeènostní kryt mechaniky mixéru
Stìrka tìsta
29
c
1 Bezpeènostní pokyny
Bezpeènost pøístrojù AEG odpovídá
uznávaným pravidlùm techniky a
zákonu o bezpeènosti pøístrojù. Jako
výrobce máme však nicménì
zapotøebí Vás seznámit
s následujícími bezpeènostními
pokyny.
Všeobecné bezpeènostní
pokyny
• Pøístroj se smí pøipojit pouze k takové
elektrické síti, jejíž napìtí a kmitoèet
souhlasí s údaji na typovém štítku!
• Nikdy pøístroj neuvádìjte do provozu,
pokud je poškozená
– napájecí šòùra
– nebo pouzdro.
• Pøi vytahování zástrèky ze sít’ové
šòùry netahejte nikdy za napájecí
šòùru.
• Pokud je napájecí šòùra pøístroje
poškozená, musí ji výrobce,
pracovníci servisního støediska nebo
jiná kvalifikovaná osoba vymìnit, aby
se zabránilo možným škodám.
• Opravy tohoto pøístroje smìjí
provádìt pouze odborníci.
Neodbornì provedené opravy se
mohou stát zdrojem znaèného rizika.
V pøípadì potøeby se proto obrat’te
na servisní støedisko spoleènosti
AEG nebo na svého odborného
prodejce.
• Pøístroj je urèen pouze ke
zpracovávání potravin v domácnosti.
Výrobce neruèí za škody, které
vzniknou neodborným použitím
pøístroje nebo jeho použitím k jinému
než urèenému úèelu.
Zabezpeèení pøed dìtmi
• Nenechávejte pøístroj v provozu
bez dozoru a uchovávejte jej
mimo dosah dìtí!
30
Pøi provozu kuchyòského
robotu dodržujte následující
pokyny
• Nikdy pøístroj nespouštìjte mokrýma
rukama.
• V pøístroji není dovoleno míchat
jakékoli barvy (laky, polyester atd.) –
nebezpeèí výbuchu!
• Pøed každým èištìním nebo operací
údržby pøístroj vypnìte a zástrèku
vytáhnìte ze sítì.
• Skøíò motoru (obrázek 1/A) nikdy
neponoøujte do vody nebo jakékoli
jiné kapaliny!
• Výrobce neruèí za pøípadné škody,
které vzniknou v dùsledku
nesprávného použití pøístroje nebo
chybné obsluhy.
• Nástroje je na robot dovoleno
nasazovat (nebo je z nìj vyjímat)
pouze v pøípadì, že je pøístroj
odpojen od sítì.
• Pozor: Kovový nùž (obrázek 1/P)
je mimoøádnì ostrý! Nebezpeèí
poranìní! Kovový nùž uchopte vždy
pouze za rukojet‘ a uchovávejte ho v
ochanném pouzdøe! Pøi umývání
nože postupujte opatrnì.
• Pozor: Øezné nástavce (obrázek
9) jsou velmi ostré! Nebezpeèí
poranìní! Nástavce uchovávejte
pouze v pøihrádce pro pøíslušenství
(obrázek 1/K). Pøi umývání
postupujte opatrnì.
• Pozor: Øezná mechanika mixéru
(obrázek 14/a) je velmi ostrá.
Nebezpeèí poranìní! Pøi rozebírání
i opìtovném sestavování mixéru
postupujte opatrnì.
• Pozor: Nikdy nevkládejte prsty do
plnicího otvoru (obrázek 1/F)!
Nebezpeèí poranìní!
• Pozor: Pøed spuštìním mixéru
zkontrolujte, zda jste v nìm nenechali
žádné pevné pøedmìty (napøíklad
lžíce), a do mixovací nádoby
nezasahujte rukama. Nebezpeèí
poranìní!
c
• Víko sundávejte teprve poté, co se
nástroje zcela zastaví.
• Nenechávejte v plnicím otvoru žádné
dlouhé pøedmìty (nože, vaøeèky,
stìrky tìsta a podobnì). Nebezpeèí
poranìní! Ke stlaèování
zpracovávaného materiálu používejte
pouze maèkací zaøízení (obrázek
1/E).
• Do mixovací nádoby ani do
univerzální nádoby nenalévejte horké
tekutiny (tekutiny smìjí být pouze
studené nebo teplé).
• Pøed nasazením vøetene (obrázek
1/H) a nástrojù nasaïte vždy na
motor univerzální nádobu (obrázek
1/G).
• Nepoužívejte pøístroj bez pøerušení
déle než 10 minut. Po 10 minutách
chodu nechte pøístroj alespoò
20 minut vychladnout. Pøi
zpracovávání vìtšího množství
tuhých látek, napøíklad 1,5 kg tìsta,
nepoužívejte pøístroj bez pøerušení
déle než 1 minutu.
• Pøed vyjmutím univerzální nádoby
vždy nejprve vyjmìte nástroje a
vøeteno.
• Nepøekraèujte maximální plnicí
objem.
• Nenechávejte zapnutý pøístroj bez
dozoru. I když z místnosti odcházíte
jen nakrátko, vždy odpojte zátrèku od
sítì.
• Po ukonèení práce pøítroj vypnìte a
vytáhnìte zástrèku ze sítì.
2 Likvidování
Zlikvidujte obalový materiál!
Obalový materiál jednoduše
neodhoïte. Dbejte laskavì
následujících pokynù:
Obal z kartonu lze odevzdat do
sbìren starého papíru.
Pytlík z polyetylenu (PE) odevzdejte
do sbìren PE k opìtnému
zužitkování. Fixaèní obalové èásti
z lehèeného polystyrenu (PS)
neobsahují freony a lze je odevzdat
do odpovídajících sbìren
(recyklaèních støedisek).
Informujte se laskavì u Vaší obecní
správy o recyklaèním støedisku, ke
kterému pøíslušíte.
Zlikvidujte starý pøístroj!
Vyøadíte-li pøístroj jednoho dne
navždy z provozu, odevzdejte jej
laskavì v nejbližším recyklaèním
støedisku nebo Vašemu prodejci,
který jej za nepatrný poplatek
pøevezme.
Všeobecné pokyny k
obsluze
Kuchyòský robot vám pøi pøípravì
jídel pomáhá nejrùznìjšími zpùsoby:
• Mixér slouží k pøípravì nerùznìjších
mixovaných nápojù, drcení ledu,
rozmìlòování ovoce a zeleniny a
podobnì.
• S multifunkèním dílem mùžete
napøíklad
–pøipravovat tìsto,
–sekat maso, oøechy a podobnì,
–krájet nebo strouhat ovoce a
zeleninu,
–krájet bramborové hranolky,
–šlehat smetanu a vajeèný bílek,
–lisovat št‘ávu z citronù,
pomeranèù èi grapefruitù (pouze
u modelu KM 750).
Bezpeènostní systémy
Pøístroj je vybaven rùznými
bezpeènostními systémy.
• Mixér i univerzální nádobu lze spustit
pouze v pøípadì, že pøíslušná
nádoba i víko jsou správnì
nasazeny.
• Univerzální nádobu lze uvést do
provozu pouze po vyjmutí mixovací
nádoby a nasazení bezpeènostního
krytu na mechaniku mixéru (obrázky
1/S a 4).
31
c
1
Pøesto pøístroj uchovávejte mimo
dosah dìtí.
1
Pøístroj používejte pouze na rovné a
suché pracovní ploše.
Mixér
Mixér slouží k pøípravì nejrùznìjších
míchaných nápojù, k drcení ledu,
rozmìlòování ovoce a zeleniny a
podobnì.
Pøíprava mixéru
Aby bylo možné na robot nasadit
mixovací nádobu, je nutno nejprve
sejmout bezpeènostní kryt
mechaniky mixéru (obrázky 1/S a 4).
0 Pootoète bezpeènostmí krytem ve
smìru hodinových ruèièek a sejmìte
ho.
–Èervený indikátor (obrázek 4/a)
zaène blikat.
0 Na podstavec mixéru nasaïte mixovací nádobu (obrázky 1/B a 2; šipka
se musí shodovat se šipkou
)
a otáèejte nádobou proti smìru
hodinových ruèièek až na doraz
(dokud neuslyšíte klapnutí). Obì
èerné šipky se musejí pøekrývat.
–Èervený indikátor (obrázek 4/a)
zhasne.
0 Na mixovací nádobu nasaïte víko
mixéru (obrázky 1/C a 3) otoète jím
tak, aby se výstupek na víku nacházel pøímo nad držadlem. Víko pak
slyšitelnì zaklapne.
Mixér lze zapnout pouze v pøípadì,
že mixovací nádoba i víko jsou
správnì nasazeny.
0 Nasaïte a utáhnìte horní uzávìr
(obrázek 1/D).
Pozor: Nepøekraèujte maximální
plnicí objem 1,5 litru!
Bìhem provozu mùžete do nádoby
pøidávat další pøísady plnicím
otvorem. K plnìní mùžete mùžete
použít i horní uzávìr (obrázek 1/D).
Plnicí otvor vždy opìt ihned zavøete,
aby nedocházelo k vystøikování
mixovaných potravin.
0 Spuštìní mixéru: Otoète volièem
poètu otáèek (obrázek 1/I) doprava a
nastavte jej na požadovaný rychlostní
stupeò, nebo stisknìte pulzní tlaèítko
(obrázek 1/J).
3
Doporuèujeme zaèít nižší rychlostí a
poté rychlost zvýšit. Po stisknutí
pulzního tlaèítka bude mixér pracovat
nejvyšší rychlostí.
Orientaèní hodnoty pro nastavení
rychlosti naleznete v kapitole “Tipy
pro používání mixéru”.
0 Vypnutí pøístroje: Otoète volièem
otáèek doleva do polohy “0”.
0 Po mixování otoète nádobou ve
smìru hodinových ruèièek a vyjmìte
ji. Potom otoète víkem a sejmìte je.
3
Multifunkèní díl
Jednotlivé nástroje a možnosti
jejich použití
•
3
Obsluha mixéru
0 Otevøete víko (obrázek 1/Ca vložte
do nádoby všechny potøebné
pøísady.
32
•
•
•
Do multifunkèního dílu mùžete
nasadit následující nástroje:
Šlehací kotouè (obrázek 1/Q)
Ke šlehání smetany a vajeèného
bílku, k pøípravì krémù a lehkých
tìst.
Kovový nùž (obrázek 1/P)
K sekání syrového masa, èokolády,
oøechù a podobnì.
Umìlohmotný nùž (obrázek 1/O)
K hnìtení a míchaní tuhých tìst.
Držák nástavcù (obrázek 1/N) s
øezným nástavcem (obrázek 10)
Nástavce jsou na upínacím konci
oznaèeny èíslem (1 až 6).
c
Požadovaný nástavec se upevní do
držáku nástavcù.
1 Krájení nahrubo
Ke krájení ovoce a zeleniny na
silné plátky.
2 Nástavec pro krájení najemno
Ke krájení ovoce, zeleniny,
syrového masa a uzenin
(napøíklad salámù) na jemné
plátky.
3 Nástavec na hranolky
K vykrajování bramborových
hranolkù.
4 Jemné struhadlo
K jemnému strouhání tvrdých
sýrù (napøíklad parmezánu) a
podobnì.
5 Hrubé struhadlo
Ke strouhání ovoce, zeleniny a
podobnì.
6 Støední struhadlo
K jemnìjšímu strouhání zeleniny,
ovoce, èokolády, èesneku a
podobnì.
Pøíprava multifunkèního dílu
Nasazení bezpeènostního
krytu (obrázek 4)
Multifunkèní díl lze spustit pouze po
vyjmutí mixovací nádoby a nasazení
bezpeènostního krytu na mechaniku
mixéru (obrázky 1/S a 4).
0 Sejmìte mixovací nádobu; postupujte
pøitom podle pokynù v èásti “Mixér”.
–Èervený indikátor (obrázek 4/a)
zaène blikat.
0 Na mechaniku mixéru nasaïte
bezpeènostní kryt (znaèka se musí
shodovat se znaèkou ) a pootoète
krytem proti smìru hodinových
ruèièek až na doraz. Kryt pøitom
slyšitelnì zaklapne. Znaèka se
musí nacházet nad výstražným
indikátorem (obrázek 4).
–Èervený indikátor (obrázek 4/a)
zhasne.
Nasazení univerzální nádoby
(obrázek 5)
0 Univerzální nádobu (obrázek 1/G)
nasaïte na pøístroj (šipka
se
musí shodovat se šipkou
)a
otáèejte jí proti smìru hodinových
ruèièek až na doraz. Nádoba
slyšitelnì zaklapne. Obì èerné šipky
se musejí pøekrývat.
Nasazení vøetena (obrázek 7)
0 Vøeteno (obrázek 1/H) nasaïte na
èep ve støedu univerzální nádoby.
Nasazování nástrojù
•
•
•
•
U tohoto zaøízení lze používat
následující nástroje:
šlehací kotouè (obrázek 1/Q), nebo
kovový nùž (obrázek 1/P), nebo
umìlohmotný nùž (obrázek 1/O),
nebo
držák nástavcù (obrázek 1/N) s
øezným nástavcem (obrázek 9).
Do držáku nástavcù upevnìte
vhodný nástavec podle toho, k èemu
chcete robot použít (viz èást
“Nasazení øezného nástavce do
držáku nástavcù”).
0 Požadovaný nástroj nasaïte na
vøeteno.
–Šlehací kotouè, kovový nùž a nùž
z umìlé hmoty (obrázek 8)
zasahují do ozubení dole na
vøetenu.
–Držák nástavcù (obrázek 11)
umístìte na šestihran vøetena.
3
3
S nosišem nástavcù manipulujte
pokud možno pouze prsty pomocí
dvou otvorù v držáku.
Nasazení víka (obrázek 6)
0 Na univerzální nádobu nasaïte víko
(obrázek 1/F; šipka
se musí shodovat se šipkou
) a otáèejte jím
proti smìru hodinových ruèièek až
na doraz; víko slyšitelnì zaklapne.
33
c
Výstupek na víku se bude nacházet
pøímo nad držadlem. Obì èerné
šipky se musejí pøekrývat.
0 Do plnicího otvoru vložte maèkací
zaøízení (obrázek 1/E).
Nasazení øezného nástavce do
držáku nástavcù (obrázek 10)
Do držáku nástavcù upevnìte
vhodný nástavec podle toho, k èemu
chcete robot použít.
3
Nástavce jsou uloženy v pøíslušné
vyklápìcí pøihrádce (obrázek 1/K) ve
skøíni motoru.
1
Nástavce jsou velmi ostré. Berte je
vždy pouze za rukojet‘!
Chcete-li odklopit kryt pøihrádky,
uchopte úchytku na krytu a za kryt
zatáhnìte (obrázek 9).
Požadovaný nástavec držte pøi
vyjímání z pøihrádky vždy za rukojet‘
(obrázek 9).
Hrot nástavce umístìte do støedu
držáku nástavcù a zasuòte jej do
drážky v kotouèi (obrázek 10).
Chcete-li nástavec vyjmout, uchopte
jej za rukojet‘, lehce za ni zatáhnìte a
nástavec nadzvednìte.
0
0
0
0
Ke stlaèování zpracovávaného
materiálu používejte pouze maèkací
zaøízení!
0 Spuštìní zaøízení: Otoète volièem
otáèek (obrázek 1/I) doprava a nastavte jej na požadovaný rychlostní
stupeò, nebo stisknìte pulzní tlaèítko
(obrázek 1/J).
1
3
Doporuèujeme zaèít nižší rychlostí a
poté rychlost zvýšit. Po stisknutí
pulzního tlaèítka bude pøístroj
pracovat nejvyšší rychlostí.
Orientaèní hodnoty naleznete v
kapitole “Tipy pro používání
multifunkèního dílu”.
Pokud èervený indikátor
(obrázek 4/a) bliká a pøístroj nelze
spustit, není správnì nasazen
bezpeènostní kryt mechaniky mixéru
(obrázky 1/S a 4).
0 Vypnutí pøístroje: Otoète volièem
otáèek doleva do polohy “0”.
0 Po použití multifunkèního dílu otoète
víkem ve smìru hodinových ruèièek
a sejmìte je.
1
Víko snímejte teprve po úplném
zastavení nástroje!
0 Vyjmìte nástroj a vøeteno.
0 Otoète univerzální nádobou ve
smìru hodinových ruèièek a
vyjmìte ji.
1
Obsluha multifunkèního dílu
0 Otevøete víko (obrázek 1/F) a vložte
do univerzální nádoby všechny
potøebné pøísady.
Pozor! Nepøekraèujte maximální
plnicí objem:
–kapaliny: 1,75 litru
–tuhé potraviny: 1,5 litru
3
34
Bìhem provozu mùžete do nádoby
pøidávat plnicím otvorem další
pøísady. Mùžete k tomu použít i
kalíšek maèkacího zaøízení
(obrázek 1/E). Plnicí otvor opìt ihned
uzavøete, aby nedocházelo k
vystøikování zpracovávaných potravin
z nádoby.
Lis na citronovou št’ávu
(pouze u modelu KM 750)
Pøíprava (obrázek 13)
0 Nasaïte na pøístroj univerzální
nádobu (obrázek 5) výše popsaným
zpùsobem 5).
0 Na univerzální nádobu nasaïte síto
lisu (obrázek 13/a; šipka
se musí
shodovat se šipkou
) a otoète jím
proti smìru hodinových ruèièek až
na doraz. Síto slyšitelnì zaklapne.
Šipka
se musí nacházet nad
šipkou
.
c
0 Do síta nasaïte lisovací kužel
(obrázek 13/b).
Obsluha lisu na citronovou
št’ávu
0 Spuštìní pøístroje: Otoète volièem
otáèek (obrázek 1/J) doprava a nastavte jej do polohy 1.
3
0
0
0
0
1
Pøi použití lisu na citronovou št‘ávu
smí pøístroj pracovat pouze nejnižší
rychlostí.
Vypnutí pøístroje: Otoète volièem
otáèek doleva do polohy “0”.
Po použití lisu lisovací kužel vyjmìte.
Otoète sítem ve smìru hodinových
ruèièek a vyjmìte je.
Otoète univerzální nádobou ve
smìru hodinových ruèièek a vyjmìte
ji.
Nenechte pøístroj bìžet bez pøerušení
déle než 10 minut. Po 10 minutách
provozu je nutno pøístroj nechat
alespoò 20 minut vychladnout.
Èištìní a údržba
Skøíò motoru
Ujistìte se, že do skøínì motoru
nepronikla žádná tekutina!
0 Oèistìte skøíò motoru vlhkým
hadøíkem. Nikdy skøíò neponoøujte
do vody a neumývejte ji pod
tekoucí vodu!
1
Mixér
Nádobu i nože lze snadno a
bezpeènì vyèistit pomocí pulzního
tlaèítka.
0 Mixovací nádobu naplòte do poloviny
teplou (nikoli horkou!) vodou a
pøidejte do ní nìkolik kapek
prostøedku na mytí nádobí.
0 Stisknìte krátce pulzní tlaèítko.
3
0 Nakonec nádobu vypláchnìte tekoucí vodou.
Demontáž a montáž øezné
mechaniky (obrázek 14)
3
Pokud je to nutné, lze øeznou
mechaniku z pøístroje vymontovat a
vyèistit ji samostatnì.
Pozor: Øezná mechanika je velmi
ostrá! Hrozí nebezpeèí poranìní!
0 Otáèejte øeznou mechanikou
(obrázek 14/a) proti smìru hodinových ruèièek a po uvolnìní ji
vyjmìte; držte ji pøitom mírnì
zešikma.
0 Z øezné mechaniky vyjmìte tìsnicí
kroužek (obrázek 14/b.
1
1
Øezná mechanika je velmi ostrá.
Tìsnicí kroužek se mùže poškodit.
Èásti mechaniky opatrnì
propláchnìte v rukou (nebezpeèí
poranìní!). K èištìní používejte
pouze vodu a prostøedek na mytí
nádobí.
Øeznou mechaniku mixéru nikdy
neumývejte v myèce na nádobí.
0 Nasaïte na øeznou mechaniku
tìsnicí kroužek.
0 Øeznou mechaniku zespodu nasaïte
zpìt do nádoby; držte ji pøitom mírnì
zešikma.
0 Nakonec øeznou mechaniku upevnìte pootoèením ve smìru hodinových ruèièek.
1
Univerzální nádoba a nástroje
0 Univerzální nádobu a nástroje
umývejte v døezu na nádobí.
1
Pozor: Kovový nùž je mimoøádnì
ostrý! Hrozí nebezpeèí poranìní!
1
Jestliže budete plastové èásti umývat
èasto v myèce na nádobí, budou
stárnout rychleji. Pokud je pøesto
chcete umývat v myèce, umístìte je
do horního koše.
35
c
Nástavce
Technické údaje
0 Nástavce umývejte kartáèem nebo
hadøíkem pod tekoucí vodou nebo v
myèce na nádobí!
1
Pozor: Nástavce jsou mimoøádnì
ostré! Hrozí nebezpeèí poranìní!
Uchovávání
Všechny souèásti pøíslušenství (s
výjimkou lisu na citrónovou št‘ávu)
lze uchovávat pøímo v pøístroji.
• Nástavce ukládejte do pøihrádky na
pøíslušenství (obrázek 1/K).
1 Pozor: Nástavce jsou velmi ostré.
Nebezpeèí poranìní! Nástavce
berte vždy pouze za rukojet‘!
• Souèásti pøíslušenství ukládejte do
univerzální nádoby (viz obrázek 12).
Pozor: Kovový nùž (obrázek 1/P)
je mimoøádnì ostrý! Nebezpeèí
poranìní! Kovový nùž berte vždy
pouze za rukojet‘ a ukládejte jej
pouze s nasazeným ochranným
pouzdrem!
• Kabel oviòte kolem dvou háèkù na
zadní stranì pøístroje (obrázek 15).
1
36
Napìtí v síti: 230 – 240 V
Pøíkon: 700 W
;
Tento pøístroj odpovídá následujícím
smìrnicím ES:
• 73/23/EHS ze dne 19.2.1973 –
Nízkonapìt’ové smìrnice
• 89/336/EHS ze dne 3.5.1989
(vèetnì modifikaèní smìrnice
92/31/EHS) – Smìrnice EMV.
Servis
Pro naše výrobky platí nejvyšší
nároky na kvalitu. V pøípadì, že
pøesto vzniknou poruchy, pro jejichž
odstranìní nenaleznete pokyn
v návodu k použití, pak se obrat’te
na odborného prodejce nebo servis
AEG.
c
Tipy pro používání
pøístroje
• Vejce: Než do nádoby rozklepnete
vejce, nalijte do ní trochu vody.
• Pøi zpracovávání suchých smìsí
mùže být zapotøebí mixér bìhem
práce vypnout, otevøít víko a stìrkou
tìsta seškrábnout smìs, která ulpìla
na stìnách mixéru.
• Pøi mixování tekutých i pevných
pøísad rozmixujte nejprve tekuté
pøísady a teprve poté k nim pøidejte
pøísady tuhé.
• Horké tekutiny nechte pøed
zpracováním v mixéru vychladnout.
• Pokud chcete zpracovávat teplé
pøísady, musíte mixér vyvìtrat.
Sejmìte horní uzávìr.
Mixér
• Mixér se velmi dobøe hodí k sekání a
drcení malého množství potravin,
jako jsou oøechy, strouhanka nebo
koøení.
• Omáèky, které se srazily, lze v mixéru
rychle zachránit.
• Potraviny, které chcete v mixéru
zpracovávat, naøežte nebo nalámejte
na zhruba dvou- až tøícentimetrové
kousky.
• Ovoce vždy vypeckujte a maso
vykostìte, aby nedošlo k poškození
øezné mechaniky.
Potraviny
Rychlost*
Tipy
Mixování
mléèné koktejly
5 – 10
Používejte vychlazené mléko.
Sekání
oøechy, èokoláda,
èesnek, bylinky
pulzní
tlaèítko
Chcete-li dosáhnout jemného
nasekání, zpracovávejte najednou
pouze 1/2 šálku.
Výroba
strouhanky
housky, keksy, toasty
5 – 10
Pøed zpracováním peèivo nahrubo
nadrobte.
pulzní
tlaèítko
Pøidejte 1/4 šálku vody.
3–4 x zmáèknìte pulzní tlaèítko.
Šlehání vajec
Emulgování
salátové dresinky
7 – 10
Dobøe zamíchejte.
Bìhem míchání mùžete pøilévat olej
plnicím otvorem.
Míchání
Kuchyòské smìsi, tìsto na
omelety
1
Pøísady pouze dobøe promíchejte.
Nešlehejte je pøíliš dlouho.
Výroba pyré
Polévky, zelenina, ovoce
3 – 10
Mixujte smìs, dokud nezhoustne.
*Zaèínejte vždy nižší rychlostí a poté pøepnìte pøístroj na vyšší rychlost.
37
c
Multifunkèní díl
Sekání
Pro dosažení rovnomìrného
výsledku potraviny pøed zpravováním
nakrájejte nebo nalámejte na zhruba
stejnì velké kusy.
Nádobu nikdy nepøeplòujte.
Sekané maso
Pøed zpracováním maso nakrájejte
na zhruba 2 cm velké kousky.
Zelenina
Cibuli a podobné druhy zeleniny pøed
zpracováním oloupejte a rozkrájejte
na ètvrtky.
Mixování
Zpracovávané množství se rùzní
podle konzistence zpracovávaných
potravin.
Pøidávání pøísad
Suché pøísady, jako je mouka, vložte
do univerzální nádoby pøed
zpracováním. Pøísady pøed
zpracováním není tøeba míchat.
Tekuté pøísady lze do nádoby nalévat
bìhem zpracování plnicím otvorem.
Upozornìní: Pøi zpracovávání
omáèek nebo polotekutých pøísad
mùže být zapotøebí pøístroj bìhem
práce vypnout, otevøít víko univerzální
nádoby a setøít stìrkou tìsta smìs,
která ulpìla na stìnách nádoby.
38
Práce s držákem nástavcù
Velmi dùležitý je správný pøísun
potravin plnicím otvorem.
Pøipravené potraviny lze nakrájet na
tak malé kousky, aby bez problémù
prošly plnicím otvorem.
Kousky vkládejte do plnicího otvoru
kolmo jeden po druhém.
Potraviny pravidelnì stlaèujte
maèkacím zaøízením. Síla tlaku ovlivní
sílu zpracování.
1
Ke stlaèování potravin používejte
pouze maèkací zaøízení. Do plnicího
otvoru nikdy nevkládejte prsty!
Pøíliš silný tlak na maèkací zaøízení
mùže pøístroj poškodit!
3
Mezi maèkacím zaøízením a
držákem nástavcù vždy zùstane
trochu nezpracované potraviny.
Strouhání sýrù
Mìkké sýry, jako je ementál nebo
mozarella, pøed strouháním dobøe
vychlaïte.
Tvrdé sýry, jako je napøíklad
parmezán, zpracovávejte pøi
pokojové teplotì.
Upozornìní: Pøi strouhání
parmezánu na maèkací zaøízení pøíliš
netlaète.
c
Max.
Rychlost
množství
Nástroj
Potravina
Sekání
kovový
nùž
zelenina, napøíklad cibule
ovoce
èerstvé bylinky
oøechy, mandle
èokoláda
800 g
800 g
1 svazek
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Ovoce a zelenina by
mìly být èerstvé.
Používejte zhruba stejnì
velké kusy.
Sekání
masa
kovový
nùž
maso,
rybí filety (vykostìné),
slanina
500 g
4–6
Odstraòte kosti a šlachy
a maso nakrájejte na cca
2 cm velké kostky.
Výroba
strouhan
ky
kovový
nùž
suché peèivo, keksy
125 g
3 nebo 4
Pøed zpracováním
peèivo nahrubo
nadrobte.
Výroba
pyré
kovový
nùž
vaøené ovoce nebo
zelenina
do
1,75 l
3 – 10
Bìhem zpracovávání
pøilijte popøípadì trochu
vody.
Míchání
kovový
nùž
lehké kuchyòské smìsi,
tìsto na omelety a
podobnì
800 ml
3–7
Zaènìte pøísady míchat
rychlostí 1, poté rychlost
zvyšte.
Míchání
kovový
nùž
majonéza
1l
pulzní
tlaèítko
nebo 3
Pøi pøidávání oleje
pøístroj nevypínejte.
1,5 kg
1–5
Zaènìte pøísady míchat
rychlostí 1, poté rychlost
zvyšte.
Použijte ovoce a
zeleninu o zhruba stejné
velikosti.
Maso nakrájejte tak, aby
kousky mohly projít
plnicím otvorem.
Hnìtení
umìlohmo tuhá tìsta, napøíklad tìsto
tný nùž
na chléb a na pizzu
Upozornìní
Krájení
(nahrubo
nebo
najemno)
krájecí nùž
hrubý,
jemný
(è. 1
nebo è. 2)
zelenina (napøíklad
okurky, cukety, rajèata,
mrkev a podobnì),
ovoce (napøíklad jablka),
maso, uzeniny (napøíklad
salámy) a podobnì
800 g
1–2
Krájení
na
proužky
nùž na
hranolky
(è. 3)
brambory, mrkev,
pastinák
1 kg
1–2
Strouhání
Struhadlo
(è. 4)
parmezán
500 g
1–2
Na mackací zarízení příliš
netlačte.
Strouhání
(nahrubo
nebo
najemno)
Struhadlo
hrubé,
jemné
(è. 5
nebo è. 6)
tabulková èokoláda,
ovoce (napøíklad jablka),
zelenina (napøíklad
mrkev)
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Èokoládu na vaøení
rozlomte na 2–3 kusy.
Šlehání
šlehací
kotouè
lehké kuchyòské smìsi,
vajeèný bílek,
smetana
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Vajeèný bílek nešlehejte
pøíliš dlouho.
39
c
Recepty
Základní recept na piškot
4
vajeèný bílek
4 polévková studená voda
lžíce
200 g
vanilinový cukr
4
vajeèný žloutek
80 g
80 g
1 èajová
lžièka
3
0
0
0
0
0
40
cukr
1 balení
Základní recept na míchané
tìsto
500 g
vajeèný bílek
1 balení prášek do peèiva
250 g
mìkký margarín nebo
máslo
250 g
cukr
mouka
1 balení vanilinový cukr
ochucovadlo
1 špetka sùl
prášek do peèiva
4
vejce
150 ml
mléko
Použité pøíslušenství:
univerzální nádoba s kotouèem ke
šlehání
Do univerzální nádoby dáme vajeèný
bílek a vodu a smìs šleháme na
stupni 5 zhruba 1 minutu, dokud
neztuhne.
Plnicím otvorem pøidáme do nádoby
cukr a vanilinový cukr a opìt
šleháme 1 minutu, dokud se cukr
nerozpustí.
Pøidáme vajeèný žloutek a nìkolikrát
stiskneme pulzní tlaèítko.
Vmícháme mouku, ochucovadlo a
prášek do peèiva tak, aby vznikla
krémovitá hmota, a smìs krátce
promícháme (nìkolikrát stiskneme
pulzní tlaèítko).
Tìstem naplníme formu a dáme péci.
Použité pøíslušenství:
Univerzální nádoba s umìlohmotným
nožem
0 Do nádoby vložíme postupnì
všechny pøísady v uvedeném poøadí.
0 Poté tìsto mícháme až 1½ minuty
rychlostí 3–4, dokud nebude mít
krémovitou a hladkou konzistenci.
3
Pokud tìsto bìhem zpracování
pøetéká, vypneme pøístroj, otevøeme
víko a tìsto z okraje nádoby setøeme
stìrkou zpìt do støedu nádoby.
0 Naplníme tìstem vhodnou formu na
peèení a tìsto upeèeme.
3
Toto tìsto lze libovolnì obmìòovat
pøidáním jiných chut‘ových pøísad.
Pøíklad: Mramorová bábovka
0 Dvì tøetiny tìsta vložíme do formy.
Ke zbývající tøetinì pøidáme
1 polévkovou lžíci kakaa a
1 polévkovou lžíci mléka a ještì
jednou krátce promícháme
(stiskneme nìkolikrát pulzní tlaèítko).
0 Tmavé tìsto nalijeme do formy na
svìtlé tìsto. Vidlièkou obì vrstvy
tìsta spirálovitì promícháme, aby
vznikl mramorový vzor.
3
c
Základní recept na kypré tìsto Základní recept na kynuté
tìsto
250 g
mouka
1 èajová
lžièka
125 g
60 g
prášek do peèiva
cukr
1 špetka
sùl
1
vejce
0
0
0
0
0
Použité pøíslušenství:
Univerzální nádoba s umìlohmotným
nožem
Do univerzální nádoby nasypeme
mouku, prášek do peèiva, sùl a cukr.
Vychlazené máslo rozkrájíme na
kousky a pøidáme je k mouce.
Smìs asi 1 minutu mícháme rychlostí
3–4, plnicím otvorem pøidáme vejce
a studenou vodu a pokraèujeme v
míchání. Dobøe promíchané tìsto by
mìlo ulpìt na noži.
Poté tìsto vyjmeme z nádoby a
rukama je ještì krátce prohnìteme.
Pøed dalším zpracováváním
necháme tìsto cca 30 minut
odpoèinout v chladnièce.
Tìsto vyválíme, vložíme je do dobøe
vymazané formy a podle chuti
obložíme ovocem, napøíklad jablky
nebo švestkami.
mouka
40 g
droždí (èerstvé) nebo
1 balíèek droždí
sušeného
80 g
cukr
studený margarín
nebo máslo
1 polévková studená voda
lžíce
3
500 g
1 špetka sùl
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
margarín, rozehøátý
vlažné mléko
Použité pøíslušenství:
Univerzální nádoba s umìlohmotným
nožem
Do univerzální nádoby vložíme
všechny pøísady v uvedeném poøadí.
1 až 1½ minuty tìsto rychlostí 3–4
mícháme. Dobøe promíchané tìsto
by mìlo ulpìt na noži.
Tìsto vyjmeme z nádoby a rukama
ještì krátce prohnìteme.
Pøísady, které mají zùstat
nerozmìlnìné (napøíklad rozinky),
vmícháme do tìsta dodateènì
rukama.
Pøed dalším zpracováním necháme
tìsto v zakryté nádobì na teplém
místì kynout tak dlouho, dokud jeho
objem nebude zhruba dvojnásobný.
Použití:
ovocné koláèe, kynuté knedlíky,
taštièky, drobné peèivo.
Pøi pøípravì pikantních koláèù
(napøíklad cibulového) pøipravujte
kynuté tìsto bez cukru.
41
o
o Szanowni klienci
Prosimy o staranne przeczytanie tej
instrukcji obs³ugi. Nale¿y szczególnie
zwróciæ uwagê na zasady
bezpieczeñstwa, które podano na
pierwszych stronach! Instrukcjê
obs³ugi nale¿y przechowywaæ w celu
korzystania z niej w póŸniejszym
terminie. Instrukcjê tê nale¿y
przekazaæ ewentualnemu nastêpnemu
u¿ytkownikowi tego sprzêtu.
Symbol trójk¹ta ostrzegawczego i/lub
s³owa ostrzegawcze (Ostrze¿enie!,
Niebezpieczeñstwo!, Uwaga!) s¹
stosowane w celu podkreœlenia
zagro¿eñ osobistych lub podkreœlenia
informacji wa¿nych dla zachowania
u¿ytecznoœci sprzêtu. Prosimy o
bezwarunkowe ich przestrzeganie.
0 Ten symbol wskazuje kolejne
czynnoœci podczas obs³ugi sprzêtu.
1
3
Tym symbolem oznaczono informacje
uzupe³niaj¹ce, dotycz¹ce obs³ugi i
praktycznych zastosowañ sprzêtu.
2
Symbolem koniczynki oznaczono
rady i wskazówki dotycz¹ce
ekonomicznego i przyjaznego dla
naturalnego œrodowiska sposobu
u¿ywania sprzêtu.
42
Opis urz¹dzenia
(rysunek 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Obudowa silnika
Pojemnik miksera
Pokrywa miksera
Korek
Popychacz z miark¹
Pokrywa z otworem wrzutowym
Miska uniwersalna
Oœ napêdowa
Regulator obrotów
Przycisk impulsowania
Schowek na wk³ady tn¹ce
Miejsce na przechowywanie kabla
(tylna strona urz¹dzenia)
Tabliczka znamionowa (dolna czêœæ
urz¹dzenia)
Tarcza wsporcza
Nó¿ z tworzywa sztucznego
Nó¿ metalowy z os³on¹ no¿a
Tarcza do ubijania
Wyciskacz do cytrusów (tylko
KM 750)
Pokrywa do napêdu miksera
Skrobak do ciasta
o
1 Zasady
bezpieczeñstwa
Bezpieczeñstwo sprzêtu
elektrycznego firmy AEG odpowiada
ogólnie stosowanym technicznym
przepisom i zasadom dotycz¹cym
bezpieczeñstwa sprzêtu. Jako
producent sprzêtu szczególnie
zalecamy stosowanie siê do
poni¿szych zasad bezpieczeñstwa
Ogólne wskazówki dotycz¹ce
bezpieczeñstwa
• Urz¹dzenie mo¿na pod³¹czaæ tylko i
wy³¹cznie do sieci elektrycznej, której
napiêcie i czêstotliwoœci s¹ zgodne z
danymi na tabliczce znamionowej!
• Urz¹dzenia nie nale¿y uruchamiaæ,
jeœli
– Przewód przy³¹czeniowy jest
uszkodzony,
– Uszkodzona jest obudowa.
• Wtyczki nie nale¿y wyci¹gaæ z
gniazda sieciowego poci¹gaj¹c za
przewód.
• Jeœli uszkodzeniu uleg³ kabel
przy³¹czeniowy urz¹dzenia, nale¿y
zleciæ jego wymianê producentowi
lub odpowiedniemu punktowi
serwisowemu, lub odpowiednio
wykwalifikowanemu personelowi, w
celu zapobiegniêcia
niebezpieczeñstwom.
• Sprzêt mo¿e byæ naprawiany
wy³¹cznie przez wykwalifikowanych
pracowników. Niew³aœciwie
wykonane naprawy mog¹ byæ
przyczyn¹ powa¿nych uszkodzeñ
sprzêtu. W przypadku koniecznoœci
naprawy sprzêtu nale¿y zwróciæ siê
do punktu serwisowego AEG lub do
punktu handlowego.
• Urz¹dzenie jest przeznaczone do
przyrz¹dzania artyku³ów
spo¿ywczych w gospodarstwie
domowym. Producent nie odpowiada
za szkody powsta³e na skutek
niew³aœciwego lub niezgodnego z
przeznaczeniem zastosowania.
Bezpieczeñstwo dzieci
• Nie pozostawiaæ w³¹czonego
urz¹dzenia bez nadzoru.
Szczególn¹ ostro¿noœæ nale¿y
zachowaæ w przypadku obecnoœci
dzieci!
Przy pracy z u¿yciem robota
kuchennego nale¿y
przestrzegaæ nastêpuj¹cych
zasad
• Nie nale¿y uruchamiaæ urz¹dzenia
mokrymi rêkami.
• Za pomoc¹ urz¹dzenia nie mo¿na
mieszaæ farb (lakierów, poliestrów
itd.) – niebezpieczeñstwo
wybuchu!
• Przed czyszczeniem i pielêgnacj¹
nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie i
wyci¹gn¹æ kabel sieciowy z gniazda.
• Nie zanurzaæ obudowy silnika
(rysunek 1/A) w wodzie lub w innych
cieczach!
• Producent nie odpowiada za
ewentualne szkody, które powsta³y
na skutek u¿ytkowania niezgodnego
z przeznaczeniem lub niew³aœciwej
obs³ugi.
• Przystawki nale¿y zak³adaæ i
wyjmowaæ tylko po od³¹czeniu
urz¹dzenia z zasilania sieciowego.
• Uwaga: nó¿ metalowy (rysunek
1/P) jest bardzo ostry!
Niebezpieczeñstwo doznania
obra¿eñ! Nó¿ metalowy nale¿y
chwytaæ tylko i wy³¹cznie za uchwyt i
nale¿y go przechowywaæ z na³o¿on¹
os³on¹ no¿a! Przy zmywaniu
zachowaæ ostro¿noœæ!
• Uwaga: Wk³ady tn¹ce (rysunek 9)
s¹ bardzo ostre!
Niebezpieczeñstwo doznania
obra¿eñ! Wk³ady tn¹ce nale¿y
przechowywaæ w przewidzianym to
tego celu schowku na akcesoria
(rysunek 1/K). Ostro¿nie przy
zmywaniu!
• Uwaga: Nó¿ miksera (rysunek
14/a) jest bardzo ostry.
Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
43
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
44
Prosimy zachowaæ ostro¿noœæ przy
rozk³adaniu i sk³adaniu miksera.
Uwaga: Nie wk³adaæ palców do
otworu wrzutowego (rysunek
1/F)! Niebezpieczeñstwo
doznania obra¿eñ!
Uwaga: Nie wk³adaæ twardych
przedmiotów (np. ³y¿ki) do
pracuj¹cego miksera oraz nie
wk³adaæ rêki do pojemnika miksera.
Niebezpieczeñstwo doznania
obra¿eñ!
Pokrywê zdj¹æ dopiero po
zatrzymaniu siê przystawek.
Nie wk³adaæ d³ugich przedmiotów
(no¿y, ³y¿ek, skrobaka do ciasta i
innych) do otworu.
Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
U¿ywaæ popychacza (rysunek 1/E) w
celu dociœniêcia krojonych artyku³ów.
Nie nape³niaæ pojemnika miksera lub
miski uniwersalnej gor¹cymi (tylko
zimnymi lub ciep³ymi) cieczami.
Na obudowê silnika nale¿y zawsze
nak³adaæ miskê uniwersaln¹ (rys.
1/G), zanim osadzona zostanie oœ
napêdowa (rys. 1/H) i przystawki.
Nigdy nie u¿ywaæ urz¹dzenia d³u¿ej
ni¿ 10 minut bez przerwy. Po czasie
pracy 10 minut urz¹dzenie musi
zostaæ pozostaæ wy³¹czone przez
najmniej 20 minut w celu
och³odzenia. Przy przyrz¹dzaniu
bardzo ciê¿kich sk³adników, np. 1,5
kg ciasta, nie w³¹czaæ urz¹dzenia
bez przerwy na okres d³u¿szy ni¿ 1
minuta.
Przed wyjêciem zawartoœci miski
uniwersalnej nale¿y zawsze
wyci¹gn¹æ najpierw przystawki i oœ
napêdow¹.
Nie przekraczaæ maksymalnych iloœci
nape³nienia.
Nigdy nie u¿ywaæ urz¹dzenia bez
nadzoru. Równie¿ w razie
krótkotrwa³ego opuszczenia
pomieszczenia nale¿y wyci¹gn¹æ
wtyczkê sieciow¹ z gniazda.
• Po zakoñczeniu pracy wy³¹czyæ
urz¹dzenie i wyci¹gn¹æ z gniazda
wtyczkê sieciow¹.
2 Utylizacja
Utylizacja opakowania!
Materia³u na opakowanie nie nale¿y
tak po prostu wyrzucaæ. Prosimy o
przestrzeganie nastêpuj¹cych
wskazówek:
Opakowanie z kartonu nale¿y
umieœciæ w pojemniku na
makulaturê.
Torbê z tworzywa sztucznego
wykonan¹ z polietylenu (PE)
umieœciæ w pojemniku na odpady
polietylenowe do ponownego
wykorzystania. Elementy wype³nienia
wykonane z polistyrenu spienionego
(PS) s¹ wolne od freonów i mo¿na je
sk³adowaæ w pojemnikach na
odpady znajduj¹cych siê na
lokalnych sk³adowiskach materia³ów
przeznaczonych do odzysku.
Informacje dotycz¹ce sk³adowisk
materia³ów przeznaczonych do
odzysku mo¿na uzyskaæ w lokalnych
samorz¹dach.
Utylizacja zu¿ytego sprzêtu!
Jeœli sprzêt jest zu¿yty, nale¿y go
dostarczyæ do najbli¿szego centrum
materia³ów do odzysku lub do
wykwalifikowanego sprzedawcy,
który ma obowi¹zek przyj¹æ go za
drobn¹ op³at¹.
o
Generalne wskazówki do
obs³ugi
Robot kuchenny jest pomocny na
wiele sposobów przy
przygotowywaniu potraw:
• Mikser s³u¿y do przyrz¹dzania
ró¿nych napojów, do rozbijania lodu,
rozdrabniania owoców i warzyw, itd.
• Za pomoc¹ czêœci
wieloczynnoœciowej mo¿na np.
–przyrz¹dziæ ciasto ...
–posiekaæ miêso, orzechy lub
podobne ...
–pokroiæ, szatkowaæ lub zetrzeæ
warzywa lub owoce,
–poci¹æ ziemniaki na frytki ...
–ubiæ œmietanê lub bia³ko ...
–jak i wycisn¹æ sok z cytryn,
pomarañczy, grejpfrutów (tylko
KM 750)
System bezpieczeñstwa
Urz¹dzenie jest wyposa¿one w ró¿ne
systemy bezpieczeñstwa.
• Mikser lub miska uniwersalna mog¹
byæ w³¹czane tylko wtedy, gdy
prawid³owo osadzone s¹ dany
pojemnik oraz odpowiednia pokrywa.
• Miska uniwersalna mo¿e byæ
w³¹czana tylko wtedy, gdy od³¹czony
jest pojemnik miksera i nasadzona
jest os³ona bezpieczeñstwa napêdu
miksera (rys. 1/S i rys. 4).
1
Przechowywaæ urz¹dzenie w miejscu
niedostêpnym dla dzieci.
1
W³¹czaæ urz¹dzenie wy³¹cznie na
p³askiej, suchej powierzchni.
Mikser
Mikser s³u¿y do przyrz¹dzania
ró¿nych napojów, do rozbijania lodu,
szatkowania owoców i warzyw itd.
Przygotowanie miksera
Aby mo¿na by³o nasadziæ pojemnik
miksera, nale¿y zdj¹æ os³onê
zabezpieczaj¹c¹ napêd miksera (rys.
1/S i rys. 4).
0 Obróciæ os³onê zabezpieczaj¹c¹ w
kierunku ruchu wskazówek zegara i
zdj¹æ j¹.
–Miga czerwona kontrolka (rys.
4/a).
0 Nasadziæ pojemnik miksera (rys. 1/B
i rys. 2) na napêd miksera (strza³ka
na strza³kê
) i obróciæ do
oporu w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara. Pojemnik
miksera zostanie w sposób s³yszalny
zablokowany. Obie czarne strza³ki
musz¹ byæ ustawione nad sob¹.
–Czerwona kontrolka (rys. 4/a)
gaœnie.
0 Na³o¿yæ pokrywê (rys. 1/C i rys. 3)
na pojemnik miksera i obróciæ, a¿
nosek pokrywy znajdzie siê
bezpoœrednio nad uchwytem.
Pokrywa zablokuje siê w s³yszalny
sposób.
Mikser da siê w³¹czyæ dopiero, gdy
pojemnik i pokrywa s¹ poprawnie
osadzone.
0 Za³o¿yæ korek (rys. 1/D) i
zablokowaæ.
3
Obs³uga miksera
0 Otworzyæ pokrywê (rys. 1/C) i dodaæ
wszystkie wymagane sk³adniki do
pojemnika.
Uwaga: nie przekraczaæ
maksymalnej pojemnoœci 1,5 litra!
45
o
Podczas pracy mo¿na dodaæ dalsze
sk³adniki przez otwór w pokrywie. W
tym celu mo¿na u¿ywaæ korka (rys.
1/D) równie¿ jako kubeczka do
nape³niania. Zamkn¹æ otwór
natychmiast po dodaniu, aby unikn¹æ
rozpryskiwania miksowanych
sk³adników.
0 Uruchomianie mikser: obróciæ
pokrêt³o regulatora obrotów (rys. 1/I)
w prawo na po¿¹dany poziom
prêdkoœci lub wcisn¹æ przycisk
impulsowania (rys. 1/J).
3
Zaleca siê rozpoczêcie miksowania z
ma³ymi prêdkoœciami i nastêpnie
przechodzenia na wy¿sze. Po wciœniêciu na przycisk impulsowania mikser pracuje z najwy¿sz¹ prêdkoœci¹.
Wartoœci zalecane do ustawienia
prêdkoœci, patrz rozdzia³ „Porady
dotycz¹ce zastosowania miksera“.
0 Wy³¹czanie urz¹dzenie: obróciæ
pokrêt³o w lewo do po³o¿enia „0“.
0 Po zmiksowaniu obróciæ pojemnik w
kierunku ruchu wskazówek zegara i
wyj¹æ go. Nastêpnie obróciæ pokrywê
i zdj¹æ j¹.
3
Czêœæ wieloczynnoœciowa
Przystawki i mo¿liwoœci ich
zastosowania
•
•
•
•
46
W czêœci wieloczynnoœciowej mo¿na
u¿yæ nastêpuj¹cych przystawek:
Tarcza do ubijania (rys. 1/Q)
Ubijanie œmietany i bia³ka,
przyrz¹dzanie kremów i lekkich ciast.
Nó¿ metalowy (rys. 1/P)
Do siekania surowego miêsa,
czekolady, orzechów, itd.
Nó¿ plastikowy (rys. 1/O)
Do wyrabiania i mieszania ciê¿kich
ciast.
Tarcza noœna (rys. 1/N) z
wk³adem tn¹cym (rys. 10)
Wk³ady s¹ oznakowane na uchwycie
numerem (1 do 6). Po¿¹dany wk³ad
jest osadzany na tarczy noœnej.
1 Nó¿ du¿y
Do ciêcia owoców i warzyw na
grube plasterki.
2 Nó¿ drobny
Do ciêcia owoców, warzyw,
surowego miêsa lub kie³basy
(np. salami) itd. na cienkie
plasterki.
3 Frytki
Do ciêcia ziemniaków i frytek.
4 Tarka drobna
Do tarcia twardego sera, np.
parmezanu itd.
5 Tarka do ucierania na grubo
Do ucierania na grubo warzyw i
owoców itd.
6 Tarka do ucierania na drobno
Do ucierania na drobno warzyw,
owoców, czekolady, czosnku itd.
Przygotowanie czêœci
wieloczynnoœciowej
Nasadzanie os³ony
zabezpieczaj¹cej (rys 4)
Czêœæ wieloczynnoœciowa mo¿e byæ
uruchamiana wy³¹cznie wtedy, gdy
zdjêty jest pojemnik miksera i
na³o¿ona jest os³ona
zabezpieczaj¹ca napêd miksera (rys.
1/S i rys. 4).
0 Wyj¹æ pojemnik miksera zgodnie z
poni¿szym opisem w punkcie
„Mikser“.
–Miga czerwona kontrolka (rys.
4/a).
0 Na³o¿yæ os³onê zabezpieczaj¹c¹ na
napêd miksera (oznaczenie na
oznaczeniu ) i obróciæ do oporu w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Os³ona
zabezpieczaj¹ca zaskoczy w
s³yszalny sposób. Oznaczenie
musi byæ nad kontrolk¹ (rys. 4).
o
–Czerwona kontrolka (rys. 4/a)
gaœnie.
Nasadzanie miski uniwersalnej
(rys. 5)
0 Nasadziæ miskê uniwersaln¹ (rys.
1/G) na urz¹dzenie (strza³ka
na
strza³ce
) i obróciæ do oporu w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Miska
uniwersalna zaskoczy w s³yszalny
sposób. Obie czarne strza³ki musz¹
znajdowaæ siê nad sob¹.
strza³ce
) i obróciæ w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara do oporu, pokrywa zaskoczy
z charakterystycznym odg³osem.
Nosek pokrywy musi znajdowaæ siê
bezpoœrednio nad uchwytem, obie
czarne strza³ki musz¹ znajdowaæ siê
nad sob¹.
0 Wsadziæ popychacz (rysunek 1/E) do
otworu wrzutowego.
Osadziæ wk³ad tn¹cy w tarczê
noœn¹ (rys. 10)
W zale¿noœci od zastosowania nale¿y
w³o¿yæ odpowiedni wk³ad do tarczy.
Osadzanie osi napêdowej
(rys. 7)
0 Nasadziæ oœ napêdow¹ (rys. 1/H) na
czop w œrodku miski uniwersalnej.
Za³o¿yæ przystawki
•
•
•
•
Do wyboru mo¿na za³o¿yæ
nastêpuj¹ce przystawki:
tarcza do ubijania (rys. 1/Q), lub
nó¿ metalowy (rys. 1/P), lub
nó¿ plastikowy (rys. 1/O), lub
tarcza noœna (rys. 1/N) z wk³adem
tn¹cym (rys. 9)
Na tarczê noœn¹ - w zale¿noœci od
zastosowania – nale¿y za³o¿yæ
pasuj¹cy wk³ad (patrz „Wk³adanie
wk³adu tn¹cego na tarczê noœn¹“).
0 Za³o¿yæ po¿¹dan¹ przystawkê na oœ
napêdow¹.
–Tarcza do ubijania, nó¿ metalowy
oraz nó¿ z tworzywa sztucznego
(rysunek 8) zaskakuj¹ na
zazêbienie znajduj¹ce siê w
dolnej czêœci osi .
–Tarcza noœna (rysunek 11) jest
osadzona na szeœciok¹tnym
elemencie osi napêdowej.
3
Wk³ady znajduj¹ siê w otwieranym
schowku na akcesoria (rysunek 1/K)
w obudowie silnika.
1
Wk³ady tn¹ce s¹ bardzo ostre.
Nale¿y chwytaæ je tylko za uchwyt!
Schowek na akcesoria otwieraæ
poci¹gaj¹c za uchwyt (rys. 9).
Wyj¹æ ze schowka po¿¹dany wk³ad
chwytaj¹c za uchwyt (rys. 9).
Wk³ad umieœciæ szpiczastym
zakoñczeniem po œrodku tarczy
noœnej i wsun¹æ w otwór tarczy
(rys. 10).
W celu wyjêcia wk³adkê nale¿y
poci¹gn¹æ za uchwyt lekko na
zewnêtrz i nastêpnie unieœæ.
0
0
0
3
3
Tarczê noœn¹ nale¿y trzymaæ dwoma
palcami za otwory.
Nak³adanie pokrywy (rys. 6)
0 Pokrywê (rysunek 1/F) osadziæ na
misce uniwersalnej (strza³ka
na
0
Obs³uga czêœci
wieloczynnoœciowej
0 Otworzyæ pokrywê (rysunek 1/F) i
umieœciæ wszystkie sk³adniki w misce
uniwersalnej.
Uwaga: nie przekraczaæ
maksymalnego poziomu nape³nienia:
–Dla cieczy 1,75 litra
–Dla konsystencji sta³ych 1,5 litra
3
Podczas pracy dalsze sk³adniki
mo¿na dodawaæ poprzez otwór
wrzutowy. Mo¿na tak¿e w tym celu
u¿ywaæ miarki w popyczaczu
47
o
(rysunek 1/E). Po dodaniu
sk³adników natychmiast zamkn¹æ
otwór, aby unikn¹æ rozpryskiwania.
Popychacz nale¿y u¿ywaæ tylko i
wy³¹cznie do dociskania krojonych
artyku³ów spo¿ywczych!
0 W³¹czanie urz¹dzenia: obróciæ
regulator obrotów (rysunek 1/I) w
prawo na po¿¹dany stopieñ
prêdkoœci lub wcisn¹æ przycisk
impulsowania (rysunek 1/J).
1
3
Zaleca siê rozpoczêcie pracy na
ni¿szych obrotach i stopniowe
prze³¹czanie na wy¿sze obroty. Przyciœniêcie przycisku impulsowania
powoduje prze³¹czenie siê urz¹dzenia na najwy¿sz¹ prêdkoœæ.
Wartoœci orientacyjne znajduj¹ siê w
rozdziale „Porady dotycz¹ce zastosowania czêœci wieloczynnoœciowej“.
Jeœli miga kontrolka ostrzegawcza
(rysunek 4/a) i urz¹dzenia nie mo¿na
w³¹czyæ, oznacza to ¿e pokrywa
bezpieczeñstwa napêdu miksera
(rysunek 1/S i rysunek 4) nie zosta³a
w³aœciwie na³o¿ona.
0 Wy³¹czanie urz¹dzenia: obróciæ
regulator obrotu w lewo, do pozycji
„0“.
0 Po skoñczonym u¿ytkowaniu
pokrywê zdj¹æ, obracaj¹c j¹ w
kierunku ruchu wskazówek zegara.
1
Pokrywê mo¿na zdj¹æ dopiero po
ca³kowitym zatrzymaniu siê
przystawki!
0 Zdj¹æ przystawkê oraz oœ napêdow¹.
0 Zdj¹æ miskê uniwersaln¹, obracaj¹c
j¹ w kierunku ruchu wskazówek
zegara.
1
48
Wyciskacz do cytrusów
(tylko w KM 750)
Przygotowanie (rys. 13)
0 Na³o¿yæ miskê uniwersaln¹ w sposób
opisany powy¿ej (rysunek 5).
0 Nasadziæ sito wyciskacza do
cytrusów (rysunek 13/a) na miskê
uniwersaln¹ (strza³ka
na strza³ce
) i obróciæ do oporu przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara. Sitko
zaskoczy wydaj¹c charakterystyczny
odg³os, strza³ka
musi znajdowaæ
siê nad strza³k¹
.
0 W³o¿yæ sto¿ek wyciskacza (rysunek
13/b) na sitko.
Obs³uga wyciskacza do
cytrusów
0 W³¹czanie urz¹dzenia: regulator
obrotów (rysunek 1/J) obróciæ w
prawo do pozycji 1.
3
0
0
0
0
1
Wyciskacz do cytrusów mo¿na
u¿ywaæ tylko na najni¿szej prêdkoœci.
Wy³¹czyæ urz¹dzenie: obróciæ
pokrêt³o w lewo w po³o¿enie „0“.
Po u¿yciu wyj¹æ sto¿ek dociskaj¹cy.
Obróciæ sitko w kierunku ruchu
wskazówek zegara i wyj¹æ je.
Obróciæ miskê uniwersaln¹ w
kierunku ruchu wskazówek zegara i
wyj¹æ j¹.
Urz¹dzenie nie powinno pracowaæ
bez przerwy d³u¿ej ni¿ 10 minut. Po
10 minutach pracy nale¿y pozostawiæ urz¹dzenie do sch³odzenia na co
najmniej 20 minut.
o
Czyszczenie i pielêgnacja
1
Obudowa silnika
1
Upewniæ siê, ¿e do obudowy silnika
nie dosta³a siê jakakolwiek ciecz!
0 Wyczyœciæ obudowê silnika mokr¹
œciereczk¹. Nigdy nie zanurzaæ w
wodzie lub trzymaæ poD bie¿¹c¹
wod¹!
1
Mikser
Pojemnik i nó¿ mo¿na ³atwo i
bezpiecznie wyczyœciæ za pomoc¹
stopnia impulsowania.
0 Nape³niæ pojemnik miksera do
po³owy ciep³¹ (nie gor¹c¹!) wod¹ i
dodaæ kilka kropli œrodka do mycia
naczyñ.
0 W³¹czyæ na chwilê przycisk
impulsowania.
0 Nastêpnie sp³ukaæ pojemnik pod
bie¿¹c¹ wod¹.
3
Zdemontowaæ/zamontowaæ
nó¿ miksera (rys. 14)
3
Jeœli by³oby to konieczne, nale¿y
równie¿ zdemontowaæ i wyczyœciæ
oddzielnie nó¿ miksera.
Uwaga: Nó¿ jest bardzo ostry!
Istnieje niebezpieczeñstwo
zranienia!
0 Zwolniæ nó¿ miksera (rys. 14/a)
obrotem w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara z
pojemnika miksera i wyci¹gn¹æ,
przytrzymuj¹c go przy tym lekko po
skosie.
0 Zdj¹æ okr¹g³¹ uszczelkê (rys. 14/b) z
no¿a miksera.
Nó¿ jest bardzo ostry. Uszczelka
okr¹g³a mo¿e zostaæ uszkodzona.
Czêœci nale¿y p³ukaæ rêcznie z du¿¹
ostro¿noœci¹ (niebezpieczeñstwo
zranienia!). Do czyszczenia u¿ywaæ
wy³¹cznie wody i p³ynu do mycia
naczyñ.
Nie czyœciæ no¿a miksera w
zmywarce do naczyñ.
0 Osadziæ okr¹g³¹ uszczelkê w no¿u
miksera.
0 Osadziæ nó¿ miksera od do³u w
pojemniku, przytrzymuj¹c go przy
tym lekko po skosie.
0 Dokrêciæ nó¿ miksera w kierunku
ruchu wskazówek zegara.
Miska uniwersalna i
przystawki
0 Zmywaæ miskê uniwersaln¹ oraz
przystawki w wodzie z p³ynem do
mycia naczyñ.
1
Uwaga: Nó¿ metalowy jest bardzo
ostry! Niebezpieczeñstwo
zranienia!
1
Elementy plastikowe szybciej starzej¹
siê, gdy s¹ czêsto zmywane w
zmywarce do naczyñ. Jeœli elementy
te maj¹ byæ pomimo tego
czyszczone w zmywarce do naczyñ,
nale¿y je umieœciæ w górnym koszu.
1
Wk³ady
0 Wk³ady nale¿y czyœciæ szczotk¹ lub
œciereczk¹ pod bie¿¹c¹ wod¹ lub w
zmywarce do naczyñ!
1
Uwaga: Wk³ady s¹ bardzo ostre!
Niebezpieczeñstwo zranienia!
49
o
Przechowywanie
Wszystkie akcesoria poza
wyciskaczem do cytrusów mo¿na
przechowywaæ bezpoœrednio w
urz¹dzeniu.
• Wk³ady nale¿y przechowywaæ w
schowku na akcesoria (rys. 1/K).
Uwaga: Wk³ady s¹ bardzo ostre.
Niebezpieczeñstwo zranienia!
Proszê chwytaæ je wy³¹cznie za
uchwyt!
• Akcesoria nale¿y przechowywaæ w
misce uniwersalnej w sposób
przedstawiony na rysunku 12.
1
Uwaga: Nó¿ metalowy (rys. 1/P)
jest bardzo ostry!
Niebezpieczeñstwo zranienia!
Chwytaæ nó¿ metalowy wy³¹cznie za
uchwyt i przechowywaæ tylko z
nasadzon¹ os³on¹ no¿a!
• Kabel nawin¹æ na oba haczyki na
stronie tylnej urz¹dzenia (rys. 15).
1
50
Dane techniczne
Napiêcie sieciowe: 230 – 240 V
Pobór mocy: 700 W
Ten sprzêt odpowiada nastêpuj¹cym
wytycznym obowi¹zuj¹cym w Unii
Europejskiej:
• 73/23/EWG z dnia 19.2.1973
„Wytyczne dotycz¹ce niskich
napiêæ”, w³¹cznie ze zmianami
zawartymi w wytycznych
93/68/EWG.
• 89/336/EWG z dnia 3.5.1989
„Wytyczne dotycz¹ce zgodnoœci
elektromagnetycznej”, w³¹cznie ze
zmianami zawartymi w wytycznych
92/31/EWG.
;
Serwis
Ten sprzêt zosta³ wykonany zgodnie
z najwy¿szymi wymaganiami
jakoœciowymi. W przypadku wyst¹pi¹
nieprawid³owoœci, na które nie
mo¿na znaleŸæ odpowiedzi w tej
instrukcji obs³ugi, nale¿y zwróciæ siê
do wykwalifikowanego sprzedawcy
lub serwisu firmy AEG.
o
Porady dotycz¹ce
zastosowania
• Rozbijanie lodu: przed wrzuceniem
lodu zawsze dodaæ do pojemnika
niewielk¹ iloœæ wody.
• Przy przyrz¹dzaniu suchych
mieszanek mo¿e byæ konieczne co
pewien czas wy³¹czenie urz¹dzenia,
otworzenie pokrywy miksera i
usuniêcie mieszanki ³opatk¹ do
ciasta ze œcian pojemnika miksera.
• Przy miksowaniu p³ynnych i sta³ych
sk³adników nale¿y najpierw zmieszaæ
sk³adniki p³ynne i nastêpnie dodaæ
sk³adniki suche.
• Przed przyrz¹dzeniem w mikserze
nale¿y sch³odziæ gor¹ce ciecze.
• Gdy przyrz¹dzane maj¹ byæ gor¹ce
sk³adniki nale¿y zapewniæ wentylacjê
pojemnika miksera poprzez zdjêcie
pokrywy.
Mikser
• Mikser nadaje siê znakomicie do
siekania mniejszych iloœci artyku³ów
spo¿ywczych, jak orzechy, bu³ka
tarta lub przypraw.
• Sosy, które zwa¿y³y siê, mo¿na
szybko odratowaæ mieszaj¹c je w
mikserze.
• Artyku³y spo¿ywcze, które maj¹ przy
przyrz¹dzane w mikserze, nale¿y
poci¹æ lub po³amaæ na kostki oko³o
2 do 3 cm.
• Zawsze usuwaæ pestki owoców i
koœci z miêsa, poniewa¿ mog¹ one
uszkodziæ nó¿ miksera.
Artyku³y spo¿ywcze
Prêdkoœæ*
Wskazówki
Miksowanie
Koktajl mleczny
5 – 10
U¿yæ sch³odzonego mleka
Siekanie
Orzechy, czekolada,
czosnek, zio³a
Bu³ka tarta
Bu³ki, keksy, tosty
Rozbijanie
lodu
Przygotowywaæ tylko 1/2 fili¿anki
impulsowanie na raz, aby produkty zosta³y posiekane
na drobno
5 – 10
Przed przyrz¹dzeniem lekko pokruszyæ
impulsowanie
Dodaæ 1/4 fili¿anki wody.
Wcisn¹æ przycisk impulsowania
3–4 razy
Emulgowanie
Dressing do sa³atki
7 – 10
Dobrze wymieszaæ.
Olej mo¿e byæ dodawany podczas
mieszania przez otwór wrzutowy.
Mieszanie
Ciasta w proszku,
ciasto do naleœników
1
Dobrze zmieszaæ sk³adniki,
nie ubijaæ zbyt d³ugo
Ucieranie do
puree
Zupy, warzywa, owoce
3 – 10
Mieszaæ, a¿ mieszanka zgêstnieje
*Pracê rozpoczynaæ ni¿szymi prêdkoœciami i nastêpnie przechodziæ na wy¿sze.
51
o
Czêœæ wieloczynnoœciowa
Siekanie
Dla uzyskania równomiernego
wyniku nale¿y przyrz¹dzaæ w miarê
równej wielkoœci kawa³ki. Przed
przyrz¹dzeniem nale¿y poci¹æ lub
po³amaæ sk³adniki na mo¿liwe równie
kawa³ki.
Zwróciæ uwagê na to, aby nie
przepe³niæ pojemnika.
Miêso mielone
Poci¹æ miêso przed przyrz¹dzeniem
na kostki o wielkoœci ok. 2 cm.
Warzywa
W przypadku przyrz¹dzania warzyw
jak np. cebula, nale¿y je obraæ ze
skórki i poæwiartowaæ.
Miksowanie
Przyrz¹dzana iloœæ zmienia siê
zale¿nie od gêstoœci przyrz¹dzanych
artyku³ów spo¿ywczych.
Dodawanie sk³adników
Przed przyrz¹dzeniem dodaæ do
miski uniwersalnej suche sk³adniki
jak np. m¹ka. Sk³adniki nie musz¹
byæ mieszane przez przyrz¹dzeniem
w robocie.
Sk³adniki p³ynne mo¿na dodawaæ
podczas przyrz¹dzenia przez otwór
wrzutowy.
Wskazówka: Przy przyrz¹dzaniu
sosów lub sk³adników pó³p³ynnych
konieczne mo¿e byæ co pewien czas
wy³¹czenie urz¹dzenia, otworzenie
pokrywy miski i usuniêcie mieszanki
³opatk¹ do ciasta ze œcian pojemnika
miski uniwersalnej.
52
Praca z tarcz¹ noœn¹
Bardzo wa¿ne jest poprawne
dodawanie artyku³ów spo¿ywczych
przez otwór wrzutowy.
Przygotowane artyku³y spo¿ywcze
mo¿na ewentualnie poci¹æ na
mniejsze kawa³ki, aby pasowa³y one
bez wciskania do otworu
wrzutowego.
Sk³adniki nale¿y wrzucaæ w otwór
wrzutowy mo¿liwie w pozycji
pionowej.
Dociskaæ artyku³y spo¿ywcze
równomiernie za pomoc¹
popychacza. Si³a docisku wp³ywa na
gruboœæ ciêtych artyku³ów.
1
W celu dociskania nale¿y u¿ywaæ
jedynie popychacza. Nigdy nie
wk³adaæ palców do otworu
wrzutowego!
Zbyt silny docisk popychaczem mo¿e
uszkodziæ urz¹dzenie!
3
Pomiêdzy popychaczem a tarcz¹
pozostaj¹ zawsze resztki
nieprzetworzonych produktów.
Œcieranie serów
Sery miêkkie takie jak ementaler czy
mozarella przed tarciem nale¿y
dobrze sch³odziæ.
Sery twarde takie jak parmezan
nale¿y przetwarzaæ w temperaturze
pokojowej.
Wskazówka: Parmezan nale¿y lekko
dociskaæ popychaczem podczas
tarcia.
o
Przystawki
Artyku³y spo¿ywcze
Maks.
iloϾ
Prêdkoœæ
Wskazówki
Siekanie
Nó¿
metalowy
Warzywa jak np. cebula,
owoce,
œwie¿e zio³a
orzechy, migda³y
czekolada
800 g
800 g
1 pêczek
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Owoce i warzywa powinny
byæ œwie¿e i twarde,
najlepiej mniej wiêcej tej
samej wielkoœci
Siekanie
miêsa
Nó¿
metalowy
Miêso,
filety rybne (bez oœci),
s³onina
500 g
4–6
Wyci¹gn¹æ koœci i
chrz¹stki, pokroiæ w kostki
wielkoœci ok. 2 cm
Bu³ka
tarta
Nó¿
metalowy
Suchy chleb, ciastka
125 g
3 lub 4
Przed przetworzeniem
pokruszyæ
Ucieranie
puree
Nó¿
metalowy
Gotowane owoce lub
warzywa
do
1,75 l
3 – 10
Podczas przetwarzania
dodaæ ewentualnie
niewielk¹ iloœæ wody
Mieszanie
Nó¿
metalowy
Lekkie mieszanki ciast, ciasto
naleœnikowe itd.
800 ml
3–7
Rozpocz¹æ na 1 stopniu,
w celu wymieszania
sk³adników, nastêpnie
podwy¿szyæ prêdkoœæ
Mieszanie
Nó¿
metalowy
Majonez
1l
Impulsowanie lub
3
Nie wy³¹czaæ urz¹dzenia
podczas dodawania oleju
Wyrabiani
e ciasta
Nó¿ z
tworzywa
sztucznego
Ciê¿sze ciasta jak np.
ciasto na chleb lub na pizzê
1–5
Rozpocz¹æ na stopniu 1 w
celu wymieszania
sk³adników, nastêpnie
prze³¹czyæ na wy¿szy
stopieñ
Krojenie
(na
grubsze
lub
drobniejsz
e kawa³ki)
Nó¿ do
krojenia
wiêkszy,
mniejszy
(nr 1
lub nr 2)
Warzywa jak np. ogórki,
cukinia, marchewka, owoce
jak np. jab³ka, pomidory,
miêso, jak np. kie³basa,
salami itp.
800 g
1–2
Wybraæ owoce i warzywa
mniej wiêcej o tej samej
wielkoœci,
Miêso poci¹æ na kawa³ki
pasuj¹ce do otworu
wrzutowego
Krojenie
na paski
Nóż do
frytek
(nr 3)
Ziemniaki, marchewka,
pasternak
1 kg
1–2
Œcieranie
Tarka
drobna
(nr 4)
Sery typu parmezan
500 g
1–2
Nie naciskaæ zbyt mocno
popychaczem
Œcieranie
(drobne
lub
grubsze)
Tarka do
ucierania
na grubo,
drobno
(nr 5
lub nr 6)
Blok czekolady,
owoce, np. jabłka warzywa,
np. marchewka
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Po³amaæ czekoladê na 2-3
kawa³ki
Ubijanie
Tarcza o
ubijania
Lekkie mieszanki ciast,
bia³ko, œmietana
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Bia³ka nie nale¿y ubijaæ
zbyt d³ugo
1,5 kg
53
o
Przepisy
Podstawowy przepis na
biszkopt
4
bia³ka
4 ³y¿ek
zimnej wody
200 g
500 g
1 opak.
m¹ki
proszku do pieczenia
250 g
miêkkiej margaryny
lub mas³a
250 g
cukru
cukru
1 opak.
cukru waniliowego
4
¿ó³tka
1 opak.
80 g
m¹ki
1 szczypta soli
80 g
m¹ki ziemniaczanej
1 ³y¿eczka
3
0
0
0
0
0
54
Przepis podstawowy keks
proszku do pieczenia
Wymagane akcesoria:
Miska uniwersalna z tarcz¹ do
ubijania
Do miski wlaæ wodê i bia³ka, ubijaæ
przez oko³o 1 minutê na stopniu 5 do
uzyskania sztywnej masy.
Cukier i cukier waniliowy dodaæ
przez otwór wrzutowy, kontynuowaæ
ubijanie przez ok. 1 minutê do
rozpuszczenia siê cukru.
Dodaæ ¿ó³tko i wymieszaæ je
kilkakrotnie w³¹czaj¹c przycisk
impulsowania.
Wymieszaæ m¹kê, m¹kê
ziemniaczan¹ i proszek do pieczenia,
dodaæ do masy kremowej i krótko
rozmieszaæ.
Ciasto przelaæ do foremki i piec.
cukru waniliowego
4
jajek
150 ml
m¹ki
Wymagane akcesoria:
Miska uniwersalna i nó¿ plastikowy
0 Wszystkie sk³adniki dodaæ do miski
uniwersalnej w podanej kolejnoœci.
0 Mieszaã skùadniki na stopniu 3 – 4
przez okoùo 1 do 1½ minuty do
momentu uzyskania kremowej i
g³adkiej masy.
3
Jeœli podczas pracy robota ciasta
bêdzie za bardzo wychodzi³o na
zewn¹trz, urz¹dzenie wy³¹czyæ,
otworzyæ pokrywê i ciasto zdrapaæ
³opatk¹ z brzegu i zgarn¹æ je do
œrodka.
0 Przelaæ ciasto do pasuj¹cej formy i
piec.
3
Smak ciasta mo¿na zmieniæ dodaj¹c
ró¿ne dodatki.
Ciasto marmurkowe:
0 Nape³niæ 2/3 foremki ciastem.
Pozosta³e ciasto wymieszaæ z 1 ³y¿k¹
sto³ow¹ kakao, 1 ³y¿k¹ sto³ow¹
mleka i ponownie krótko wymieszaæ
w³¹czaj¹c kilkakrotnie przycisk
impulsowania.
0 Ciemne ciasto wlaæ na jasne ciasto.
Wbiæ w masê widelec i przeci¹gn¹æ
ruchem spiralnym, aby osi¹gn¹æ
efekt „marmuru”.
3
o
Przepis podstawowy na ciasto Przepis podstawowy na ciasto
kruche
dro¿d¿owe
250 g
1 ³y¿eczka
125 g
60 g
1 szczypta
3
0
0
0
0
0
m¹ki
proszku do pieczenia
500 g
40 g
dro¿d¿y (œwie¿ych) lub
jedno opakowanie
dro¿d¿y suchych
80 g
cukru
zimnej margaryna lub
mas³a
cukru
1 szczypta soli
soli
1
jajko
1 ³y¿ka
zimnej wody
Wymagane akcesoria:·
Miska uniwersalna z no¿em
plastikowym
Dodaæ m¹kê, proszek do pieczenia,
sól, cukier do miski uniwersalnej.
Pokroiæ na kawa³ki zimne mas³o i
dodaæ.
Mieszaæ na stopniu 3 – 4 przez
oko³o 1 minutê, dodaæ jajko i zimn¹
wodê przez otwór wrzutowy oraz
dalej mieszaæ do momentu, a¿ z
ciasta wokó³ no¿a utworzy siê kulka.
Ciasto wyj¹æ z miski i jeszcze raz
ugnieœæ je rêcznie.
Przed dalsz¹ obróbk¹ ciasto w³o¿yæ
na oko³o 30 minut do lodówki.
Ciasto rozwa³kowaæ, uformowaæ,
w³o¿yæ do nasmarowanej t³uszczem
blaszki, przyozdobiæ owocami (np.
jab³kami, œliwkami)
m¹ki
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
stopionej margaryny
letniego mleka
Wymagane akcesoria:·
Miska uniwersalna z no¿em
plastikowym
Wszystkie sk³adniki dodaæ do miski
uniwersalnej w podanej kolejnoœci.
Mieszaã na stopniu 3 – 4 przez
okoùo 1 do 1½ minut, do momentu
utworzenia siæ wokóù noýa kuli
ciasta.
Ciasto wyj¹æ z miski i jeszcze raz
ugnieœæ rêcznie.
Sk³adniki, które nie maj¹ byæ
rozdrobnione np. rodzynki, nale¿y
zagnieœæ rêcznie.
Nastêpnie umieœciæ ciasto w
przykrytej misce w ciep³ym miejscu,
do momentu a¿ powiêkszy o ok. 2
razy swoj¹ objêtoœæ.
Mo¿liwoœci zastosowania:
Wieniec, bu³eczki, ciasta owocowe,
przek³adañce.
Aby uzyskaæ pikantne ciasto, np.
cebulowe, ciasto dro¿d¿owe
przygotowaæ bez cukru.
55
Garantiebedingungen
AEG Kundendienst in Deutschland
AEG Kundendienst in Europa
Sollte dieses AEG Gerät wider Erwarten nicht
funktionieren, wenden Sie sich bitte an unseren
Service. Wir werden die Abholung und
Instandsetzung durch unsere Werkstatt veranlassen.
In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen
Vertriebsorganisationen. Diese können dort eingesehen werden.
In these countries our AEG sales organisations own guarantee
conditions are applicable. Please obtain further details direct.
Österreich, 4010 Linz, 0732 / 770101 - 30
Belgique/België, 1502 Lembeek, 02/363.04.44
Czech Republic, Hanusova ul., Praha 4, 02/6112 6112
Danmark, 7000 Fredericia, 70 11 74 00
España, Madrid, 1-885-2700
France, 60307 Senlis, 03-44 62 24 24
Great Britain, Service Force 08705 929 929
Hellas, 18346 MOÓXATO, 01/4822646
Island, Reykjavik (Bræóurnir Ormsson hf), 91-3 88 20
Italia, 33080 Porcia (PN), 0434 39 41
Kroatien, 10000 Zagreb, 385 1 6323 333
Luxembourg, 1273 Luxembourg-Hamm, 4 24 31-443
Magyarország, 1142 Budapest, 36-1-252-1773
Nederland, 2400 AC Alphen aan den Rijn, 0172-468 300
Norge, 0516 Oslo, 22 72 58 00
Poland, 02-034 Warszawa, 022 874 33 33
Portugal, 2635-445 Rio de Mouro, (21) 926 75 75
Romania, Bucuresti, B-dul Timisoara 90, 01-444-25-81
Russia, 129090 Moscow, +7 095 956 2917, 937 7893
Slovakia, 81105 Bratislava, 07/4333 9757
Slovenija, Tražaška 132, 1000 Ljubljana, 01 24 25 730
Schweiz/Svizzera, 5506 Mägenwil, 062/889 93 00
Suomi, Porissa, puh. (02) 622 3300
Sverige, 10545 Stockholm, 08-672 53 60
Turkey, Tarlabasi cad no:35 Taksim/Istanbul-0, 262-7249420
AEG Kleingeräte-Zentralwerkstatt
Firma Trepesch GmbH
Steinstraße 500
90419 Nürnberg
In Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen,
Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Kleingeräte und Raumpflegegeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
AEG-Serviceline: 01805-30 60 80
(Deutsche Telekom 0,12 Euro/Min.)
Fax:
0911/ 3 23-49 19 30
E-Mail: [email protected]
Der Endabnehmer dieses Geräts (Verbraucher) hat bei einem
Kauf dieses Geräts von einem Unternehmer (Händler) in
Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie
nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, leisten wir, AEG Hausgeräte GmbH, gegenüber dem Verbraucher
Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24 Monaten ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
3.
4.
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe vom Händler an
den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für
dieses Gerät aufgeführten Eigenschaften aufweist. Ein
Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die Gebrauchstauglichkeit dieses Geräts erheblich gemindert ist.
Zeigt sich der Mangel nach Ablauf von sechs (6) Monaten
ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nachzuweisen, dass das Gerät bereits im Übergabezeitpunkt
mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden
oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung sowie Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es
in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland
betrieben wird und Garantieleistungen auch in Deutschland erbracht werden können. Mängel müssen uns inner-
5.
6.
halb von zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt
werden.
Mängel dieses Geräts werden wir innerhalb angemessener
Frist nach Mitteilung des Mangels unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Arbeits- und Materialkosten werden von uns
getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende Ansprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher
nicht eingeräumt.
Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für
seinen Wohnort zuständige AEG-Zentralwerkstatt zu versenden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die vollständige Anschrift des Verbrauchers zusammen mit einer
kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen ist. Zum
Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) beizufügen.
Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung
noch einen Neubeginn der Garantiezeit für dieses Gerät;
ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2)
Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Geräts vom
Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses
Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist sechs (6) Monate.
AEG Hausgeräte GmbH, D-90429 Nürnberg, Muggenhofer Straße 135
Änderungen vorbehalten
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 949 250 - 0403
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement