Aeg-Electrolux | CAFE PERFETTO CP3300 | User manual | Aeg-Electrolux CAFE PERFETTO CP3300 Uživatelský manuál

Aeg-Electrolux CAFE PERFETTO CP3300 Uživatelský manuál
CP 33..
Kaffe-espresso helautomat
Täysin automaattinen espressokahviasema
Zcela automatický automat na espresso
Automat do kawy espresso
Kávéautomata
Πλήρως αυτόµατη µηχανή εσπρέσσο
Êîôåâàðêà-àâòîìàò
Bruksanvisning
Käyttöohje
Návod k použití
Instrukcja obs³ugi
Használati útmutató
Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
A
B
C
K
D
L
E
F
G
M
H
I
J
N
O
1
2
P
T
Q
R
U
S
2
a
e
b
f
g
h
i
c
j
d
k
3
3
a
4
b
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
5
27
31
6
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
7
8
c
zákaznice,
c Vážená
vážený zákazníku,
laskavì si peèlivì pøeètìte tento
návod k obsluze. Dodržujte
pøedevším bezpeènostní pokyny!
Návod k použití peèlivì uschovejte a
pøedejte ho i pøípadnému dalšímu
majiteli pøístroje.
Obsah
1
1.1
1.2
1.3
Popis obrázkù
Vybavení (obr. 1)
Pohled seshora (obr. 2)
Ovládací panel (obr. 3)
48
48
48
48
10 Zmìna množství namleté
kávy a uložení do pamìti
56
11 Nastavení stupnì mletí
56
2
Káva a espreso
49
12 Nastavení teploty kávy
56
3
Bezpeènostní pokyny
49
13 Nastavení doby vypnutí
57
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
První použití
Umístìní pøístroje a jeho pøipojení
Doplnìní vody
Zapnutí pøístroje
Vypnutí pøístroje
Nastavení tvrdosti vody
51
51
51
51
51
52
14 Nastavení pøístroje do
výchozího stavu (reset)
58
5
5.2
5.3
5.4
Pøíprava nápoje ze
zrnkové kávy
Nasypání zrnkové kávy do
zásobníku
Volba velikosti šálku
Volba množství namleté kávy
Nalévání kávy
6
6.1
6.2
6.3
Pøíprava nápoje z mleté kávy
Nasypání mleté kávy do násypky
Volba velikosti šálku
Nalévání kávy
54
54
54
54
7
Napìnìní mléka
54
8
Pøíprava horké vody
55
9
Zmìna plnicího množství
a uložení do pamìti
55
5.1
52
53
53
53
53
15 Èištìní a péèe
15.1Pravidelné èištìní
15.2Èištìní výškového nastavení
15.3Vyprázdnìní nádobky na kávovou
sedlinu
15.4Èištìní mlýnku
15.5Èištìní spaøovací jednotky
15.6Spuštìní èisticího programu
15.7Spuštìní odvápòovacího programu
15.8Objednávání pøíslušenství
58
58
58
16 Co dìlat, když...
62
17 Vyvolání poètu pøipravených
šálkù kávy
64
18 Technické údaje
65
19 Likvidace
65
58
59
59
60
61
62
47
c
1
Popis obrázkù
1.1
Vybavení (obr. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
1.2
Pohled seshora (obr. 2)
P Místo pro šálky
Q Plnicí otvor pro mletou kávu s víkem
(pro sypání mleté kávy)
R Nastavení polohy zásobníku na
zrnkovou kávu
S Zámek servisních dvíøek
T Pojistka pro uvolnìní mlecího
prstence
U Páka pro nastavení stupnì mletí
Pohled seshora (viz obr. 2)
Zásobník na zrnkovou kávu s víkem
Servisní dvíøka
Otoèný spínaè pro páru a horkou
vodu
Výškovì pøestavitelný výtok
s výtokovou trubkou
Otoèná tryska pro páru a horkou
vodu s odnímatelným nástavcem pro
1.3
napìnìní mléka
a
Nádobka na kávovou sedlinu
(vyjímatelná)
b
Odkapávací møížka
Plovák odkapávací misky
c
Odkapávací miska
Ovládací panel (viz obr. 3)
d
Zásobník na vodu s ukazatelem
stavu (vyjímatelný)
e
Typový štítek (v horní èásti za
servisními dvíøky)
f
Proužek na zkoušení tvrdosti vody
g
Odmìrka a štìtec na èištìní
h
i
j
k
48
Ovládací panel (obr. 3)
Tlaèítko pro dva šálky kávy
(se svìtelnou kontrolkou)
Tlaèítko pro jeden šálek kávy
(se svìtelnou kontrolkou)
Tlaèítko „Množství namleté kávy“
(se svìtelnou kontrolkou)
Tlaèítko „Velikost šálku“
(se svìtelnou kontrolkou)
Tlaèítko „Pøedvolba páry“
(se svìtelnou kontrolkou)
Tlaèítko „Zapnout/vypnout“
Svìtelná kontrolka „Ohøev“
Svìtelná kontrolka „Vyprázdnit
nádobku na kávovou sedlinu“
Svìtelná kontrolka „Naplnit zásobník
na vodu“
Tlaèítko „Odvápnìní“
(se svìtelnou kontrolkou)
Tlaèítko „Èištìní“
(se svìtelnou kontrolkou)
c
2
Káva a espreso
•
•
•
•
•
•
•
Funkce tohoto kávovaru AEG
zaruèují
neobyèejnì jednoduchou obsluhu
pøi pøípravì kávy i pøi údržbì a péèi.
Následující funkce umožòují
individuální nastavení pøístroje
systém pøedbìžného spaøení: mletá
káva je ještì pøed vlastním spaøením
navlhèena, aby uvolnila plné aroma,
individuální nastavení množství vody
na šálek v rozsahu od silného
espresa až po slabší napìnìnou
kávu,
individuální nastavení teploty pro
pøípravu kávy,
možnost volby normální nebo silné
kávy,
nastavení stupnì mletí podle
upražení kávy,
a v neposlední øadì také smetanová
pìna, napìnìná koruna, která
nedomyslitelnì patøí k espresu.
Poznámka: Doba spaøování mleté
kávy je pøi pøípravì espresa mnohem
kratší, než u bìžné filtrované kávy.
Tím se z kávy uvolòuje podstatnì
ménì hoøèin, a tedy espreso je
mnohem zdravìjší.
3
Bezpeènostní pokyny
1
Bezpeènost tohoto spotøebièe
odpovídá platným technickým
pøedpisùm a zákonu o bezpeènosti
spotøebièù. Pøesto jako výrobce
cítíme povinnost vás seznámit
s následujícími bezpeènostními
pokyny.
Základní zásady bezpeènosti
• Pøístroj smí být pøipojen pouze
k elektrické k síti s napìtím, druhem
proudu a frekvencí, které odpovídají
údajùm na typovém štítku (v horní
èásti za servisními dvíøky)!
• Pøívodní kabel nesmí pøijít do styku
s horkými díly pøístroje.
• Za žádných okolností nevytahujte
zástrèku ze sít’ové zásuvky tahem za
kabel.
• Pøístroj nespouštìjte, jestliže:
– je pøívodní kabel poškozený, nebo
– kryt pøístroje je viditelnì poškozen.
• Tento pøístroj nesmìjí používat osoby
(vèetnì dìtí), které vzhledem ke své
nezkušenosti nebo neznalosti nejsou
schopné ho bezpeènì obsluhovat,
ani osoby (vèetnì dìtí) s omezenými
fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi, pokud nebyly
pouèeny odpovìdnou osobou, jak
pøístroj bezpeènì obsluhovat, a
nenauèily se pøístroj ovládat pod
jejich dohledem.
Zajištìní bezpeènosti dìtí
• Nenechávejte pøístroj v chodu bez
dozoru, a to pøedevším v pøípadì,
když se jeho v blízkosti nacházejí
dìti!
Bezpeènost za provozu
• Pozor! Výtok kávy, otoèná tryska
a møížka pro odkládání šálkù jsou
za chodu z provozních dùvodù
horké. Nedovolte, aby se jich dìti
dotýkaly!
49
c
• Pozor! Nebezpeèí popálení parní
tryskou! Vytékající horká voda
resp. horká pára mohou zpùsobit
popáleniny. Otevøete parní trysku
pouze v pøípadì, že se pod ní
nachází nádoba.
• Párou neohøívejte hoølavé kapaliny!
• Pøístroj uveïte do provozu pouze
v pøípadì, že je naplnìn vodou! Do
zásobníku na vodu nalévejte
výhradnì studenou vodu a v žádném
pøípadì horkou vodu, mléko ani jiné
tekutiny. Max. obsah pøístroje je
1,5 litru vody.
• Do zásobníku na zrnkovou kávu
sypejte pouze praženou kávu,
v žádném pøípadì mražená nebo
karamelizovaná kávová zrna!
Odstraòte z kávy nežádoucí pøímìsi.
V opaèném pøípadì výrobce nemùže
pøevzít záruku za správnou funkci
pøístroje.
• Do otvoru na mletou kávu sypejte jen
mletou kávu.
• Pøístroj nesmí být zapnutý, pokud
není používán.
• Pøístroj chraòte proti povìtrnostním
vlivùm.
• Jestliže je nutno pøístroj pøipojit
prodlužovacím kabelem, použijte
bìžný kabel s prùøezem min.
1,5 mm2.
• Osoby s motorickými poruchami by
mìly obsluhovat pøístroj pouze
v pøítomnosti dohlížející osoby.
• Pøístroj musí být používán výhradnì
s odkapávací miskou, nádobkou na
kávovou sedlinu a odkapávací
møížkou!
50
Bezpeènost pøi èištìní a péèi
• Øiïte se pokyny pro èištìní a
odvápnìní.
• Pøed údržbou a èištìním je nutno
pøístroj vypnout a vytáhnout zástrèku
ze sít’ové zásuvky!
• Pøístroj nesmí být ponoøen do vody.
• Pøi èištìní parní trysky musí být
pøístroj vypnutý, studený a nesmí být
pod tlakem!
• Díly pøístroje nesmìjí být umývány
v myèce.
• Do mlýnku nelijte vodu, protože by
mohlo dojít k jeho poškození.
Pøístroj neotvírejte a neopravujte.
Neodborné opravy mohou ohrozit
zdraví uživatele.
Opravy elektrických pøístrojù smìjí
provádìt pouze kvalifikovaní
pracovníci.
Jestliže pøístroj vyžaduje opravu nebo
výmìnu sít’ové šòùry, obrat’te se
laskavì na
• prodejce, u nìhož jste pøístroj
zakoupili
• nebo na servisní linku AEG.
Výrobce nepøebírá záruku za
škody, pokud je pøístroj používán
zpùsobem, k nìmuž není urèen,
anebo je používán nesprávnì. To
platí i v pøípadì, že není okamžitì
proveden èisticí a odvápòovací
program, jakmile se rozsvítí
tlaèítko „Èištìní“ (obr. 3, k)
resp. tlaèítko „Odvápnìní“ (obr.
3, j) , a podle pokynù
uvedených v tomto návodu
k obsluze.
c
4
První použití
4.1
Umístìní pøístroje a jeho
pøipojení
0
0
0
0
0
4.2
0 Vyjmìte zásobník na vodu z pøístroje
(obr. 7).
0 Nalijte do nìj èerstvou studenou
vodu (obr. 8).
Pøístroj umístìte na vhodný, rovný,
3
stabilní, nevyhøívaný, suchý a vodì
odolný podklad. Zajistìte obìh
vzduchu.
Pozor! Jestliže pøístroj pøenesete
0
z chladného prostøedí do teplé
místnosti, vyèkejte cca. 2 hodiny, než
ho zapnete!
Doporuèujeme pod pøístroj vložit
podložku, aby nedošlo k poškození
3
podkladu odstøikující vodou.
Uchopte zásobník na zrnkovou kávu
tak, aby se znaèka nacházela
v poloze „Zásobník uvolnit“
,a
nasaïte ho (obr. 4). Pøitom musí být
spodní otvor zásobníku na kávu
3
uzavøen (obr. 4, a). Pokud tomu tak
není (obr. 4, b), zasuòte špièku
•
propisovací tužky do oválného otvoru
•
(viz šipka) èerného kroužku
s oznaèením „TOP“ a otvor zásobníku zavøete otoèením ve smìru
hodinových ruèièek až na doraz.
4.3
Nyní otoète zásobník na kávu proti
smìru pohybu hodinových ruèièek
0
do polohy „Zrnková káva“
(obr. 10) nebo dále do polohy
„Mletá káva“
(obr. 14).
Zasuòte do pøístroje odkapávací
0
misku tak, aby zaskoèila do provozní
polohy vpravo pod zásobníkem na
vodu (obr. 5).
Pøístroj je nutno pøipojit výhradnì do
uzemnìné zásuvky.
Podle potøeby otevøete kryt prostoru
3
pro kabel na zadní stranì pøístroje a
uložte do nìj nevyužitou èást kabelu
(obr. 6).
Doplnìní vody
Pøed každým zapnutím pøístroje se
pøesvìdète, zda je v zásobníku voda
a podle potøeby ji doplòte. Pøístroj
spotøebovává vodu pøi každém
zapnutí resp. vypnutí na automatické
propláchnutí.
4.4
Do zásobníku na vodu doplòujte
pouze studenou vodu. Nenalévejte
do nìj jiné kapaliny, jako napø.
minerální vodu nebo mléko.
Zasuòte do pøístroje zásobník
s vodou (obr. 7). Pøitom ho pevnì
pøitisknìte, aby se otevøel ventil
zásobníku.
Pokud je tøeba do pøístroje doplnit
vodu, bliká svìtelná kontrolka
„Naplnit zásobník na vodu“ (obr. 3, i)
. Pøíprava kávy resp. horké vody/
páry je pøerušena. Doplòte zásobník
na vodu!
Jestliže má být zajištìna automatická
pøíprava kávy, je nutno:
každý den mìnit vodu v zásobníku
zásobník na vodu je tøeba alespoò
jednou týdnì vypláchnout vodou
(nikoli v myèce). Nakonec nalijte do
zásobníku èerstvou vodu.
Zapnutí pøístroje
Zapnìte pøístroj tlaèítkem „Zapnout/
vypnout“ (obr. 3, f)
(obr. 9).
Bìhem zahøívání (cca. 60 sekund)
bliká kontrolka „Ohøev“ (obr. 3, g) .
Jakmile je dosaženo provozní teploty,
pøístroj automaticky provede
propláchnutí. Voda vyteèe do
odkapávací misky. Kontrolka „Ohøev“
(obr. 3, g) svítí.
Pøístroj je nyní pøipraven k provozu.
Bezprostøednì po zapnutí je provedeno nastavení pøístroje. Zvuk, který
se pøitom ozývá, je zcela normální.
Vypnutí pøístroje
Jestliže je pøístroj po pøípravì kávy
vypnut tlaèítkem „Zapnout/vypnout“
(obr. 3, f)
, spustí se
proplachování a svìtelná kontrolka
„Vyprázdnit nádobku na kávovou
sedlinu“ (obr. 3, h)
bliká ještì
51
c
cca. 1 min. Pokud je pøístroj za
provozu vypnut tlaèítkem „Zapnout/
vypnout“ (obr. 3, f)
, jsou
okamžitì ukonèeny veškeré funkce.
4.5
Nastavení tvrdosti vody
Po prvním uvedení pøístroje do
provozu nebo pøi používání vody jiné
kvality je tøeba nastavit pøístroj na
stupeò tvrdosti vody, který odpovídá
tvrdosti místní vody. Stupeò tvrdosti
vody stanovte pøiloženou zkušební
testovací tyèinkou anebo se
informujte ve vodárnì.
Zjištìní stupnì tvrdosti vody
0 Ponoøte zkušební proužek na cca.
1 s do studené vody. Nechejte
okapat vodu a urèete stupeò tvrdosti
podle rùžovì zbarvených polí.
Žádné nebo jedno rùžové
pole:
Stupeò tvrdosti 1, mìkká
až 1,24 mmol/l resp.
až 7° nìmecké stupnice resp.
až 12,6° francouzské stupnice
Dvì rùžová pole:
Stupeò tvrdosti 2, støednì
tvrdá
až 2,5 mmol/l resp.
až 14° nìmecké stupnice resp.
až 25,2° francouzské stupnice
Tøi rùžová pole:
Stupeò tvrdosti 3, tvrdá
až 3,7 mmol/l resp.
až 21° nìmecké stupnice resp.
až 37,8° francouzské stupnice
Ètyøi rùžová pole:
Stupeò tvrdosti 4, velmi tvrdá
vìtší než 3,7 mmol/l resp.
vìtší než 21° nìmecké
stupnice resp.
vìtší než 37,8° francouzské
stupnice
Nastavení zjištìných stupòù
tvrdosti vody a jejich uložení do
pamìti
Mùžete urèit ètyøi stupnì tvrdosti.
Výrobce nastavil na pøístroji ètvrtý
stupeò tvrdosti.
52
0 Po zapnutí pøístroje otoète zásobník
na zrnkovou kávu do polohy
„Zrnková káva“
(obr. 10).
0 Stisknìte tlaèítko „Èištìní“ (obr. 3, k)
a pøidržte je ve stisknuté poloze.
0 Souèasnì tisknìte tlaèítko „Množství
namleté kávy“ (obr. 3, c) , dokud
nenastavíte zjištìný stupeò tvrdosti.
Jakmile uvolníte tlaèítko „Odvápnìní“,
nastavená hodnota je uložena do
pamìti. Pøístroj zaène znovu
signalizovat „Množství namleté kávy“.
Stupnì tvrdosti jsou zobrazovány
v následujícím zpùsobem:
Stupeò tvrdosti 1
Stupeò tvrdosti 2
Stupeò tvrdosti 3
Stupeò tvrdosti 4
3
5
Vyvolání nastaveného stupnì tvrdosti
vody: Po zapnutí pøístroje otoète
zásobník na zrnkovou kávu do
polohy „Zrnková káva“
. Stisknìte
tlaèítko „Èištìní“ (obr. 3, k)
a
pøidržte je ve stisknuté poloze. Objeví
se nastavený stupeò tvrdosti vody.
Pøíprava nápoje ze
zrnkové kávy
Následující postup pøípravy kávy
probíhá plnì automaticky: Mletí,
dávkování, stlaèení kávy, pøedbìžné
spaøení, spaøení a vyklopení
vylouhované kávové sedliny.
Volba stupnì mletí a množství
namleté kávy umožòuje pøizpùsobit
pøístroj individuálním potøebám.
1
Upozoròujeme, že je nutno používat
pouze èistá kávová zrna a nikoli
karamelizované nebo aromatizovaná,
ani mražená zrna.
c
5.1
Nasypání zrnkové kávy do
zásobníku
0 Otoète zásobník na zrnkovou kávu
do polohy „Zrnková káva“
(obr. 10). Tím je nastavena
mechanická èást.
0 Nastavte stupeò mletí (obr. 11).
Volbou stupnì mletí (obr. 2, U)
nastavíte stupeò mletí na mlýnku.
1
5.3
„velmi slabá“
Pozor! Pøed prvním naplnìním
pøístroje zrnkovou kávou mùžete
mlýnek nastavit, i když je mlýnek
v klidu. Jakmile je mlýnek naplnìn
zrnkovou kávou, nastavení už nelze
mìnit, protože by mohlo dojít
k poškození pøístroje.
Výrobce nastavil støední stupeò mletí.
Pokyny pro nastavení mlýnku jsou
uvedeny v èásti „Nastavení stupnì
mletí“, strana 56.
0 Odklopte víko zásobníku na
zrnkovou kávu a nasypejte do nìj
èerstvá kávová zrna (obr. 12). Opìt
zavøete zásobník.
Pozor! Zkontrolujte, zda mezi zrnky
1 v zásobníku nejsou nežádoucí pøímìsi,
jako napø. kaménky. Na poškození
zpùsobené nežádoucími pøímìsemi
v mlýnku se nevztahuje záruka.
„slabá“
„normální“
3
5.2
Volba velikosti šálku
Podle chuti nastavte silné espreso
nebo slabší kávu s napìnìným
mlékem.
0 Tisknìte tlaèítko „Velikost šálku“
(obr. 3, d) , dokud se neobjeví
požadovaný symbol šálku.
Velikosti šálkù jsou zobrazovány
následujícím zpùsobem:
Šálek espresa
Šálek kávy
Velký hrnek kávy
Výrobce nastavil standardní
množství.
3
Pokud chcete zmìnit plnicí množství,
postupujte podle návodu „Zmìna
plnicího množství a uložení do
pamìti“, strana 55.
Volba množství namleté kávy
0 Tisknìte tlaèítko „Množství namleté
kávy“ (obr. 3, c) , dokud se
neobjeví požadované množství
namleté kávy.
Množství namleté kávy jsou
zobrazována v následujícím
zpùsobem:
„silná“
„velmi silná“
3
5.4
Pøístroj umožòuje uložit do pamìti
množství namleté kávy v závislosti na
velikosti šálku, aby nebylo nutné tuto
hodnotu zadávat pøi každém zapnutí
pøístroje. Pokyny pro nastavení
mlýnku jsou uvedeny v èásti „Zmìna
množství namleté kávy a uložení do
pamìti“, strana 56.
Nalévání kávy
0 Pod výtok kávy postavte jeden nebo
dva šálky. Posunutím výtoku kávy
nahoru nebo dolù lze optimálnì
pøizpùsobit výtok výšce šálkù, a tím
zabránit ztrátì tepla a rozstøikování
kávy (obr. 13).
Jestliže lze nastavit výšku jen
s obtížemi, postupujte podle bodu
„Èištìní výškového nastavení“,
strana 58.
0 Stisknìte tlaèítko pro jeden šálek
kávy (obr. 3, b)
resp. tlaèítko pro
dva šálky kávy (obr. 3, a)
. Pøi
podávání dvou šálkù kávy jsou
odpovídajícím zpùsobem nastaveny
na dvojnásobek pùvodnì zvolené
3
53
c
V prùbìhu spaøování již nedoplòujte
mletou kávu. Jakmile je spaøování
dokonèeno a pøístroj je opìt
pøipraven, je možné doplnit mletou
kávu pro další šálek.
0 Zavøete kryt.
hodnoty „Plnicí množství“ a
„Množství namleté kávy“.
Pøíprava kávy je zahájena.
Pøi pøípravì kávy je mletá káva
nejprve pøi pøedbìžném spaøení
zvlhèena malým množstvím vody. Po
krátkém pøerušení zaèíná vlastní
6.2
spaøování.
0 Nalévání kávy mùžete kdykoli
pøerušit krátkým stisknutím tlaèítka.
3
6.3
6
1
Pozor! Pøesvìdète se, zda v násypce
nezùstala mletá káva ani nežádoucí
pøímìsi. Plnicí násypka není
zásobník. Mletá káva se musí dostat
pøímo do spaøovacího zaøízení.
1
Do násypky nesypejte vodou
rozpustné prášky, instantní produkty
sušené vymrazováním a jiné
práškové nápoje. Pøíliš jemnì
namletá káva mùže ucpat násypku.
6.1
Nasypání mleté kávy do
násypky
0 Otoète zásobník na zrnkovou kávu
do polohy „Mletá káva“
(obr. 14). Tím je nastavena
mechanická èást.
Pøi pøípravì nápoje z mleté kávy
nelze používat funkci „Množství
namleté kávy“. Tento stav je
signalizován zhasnutím všech
kontrolek množství namleté kávy
(obr. 3, c)
(obr. 15).
0 Otevøete kryt násypky pro mletou
kávu a nasypejte do pøístroje èerstvì
namletou kávu (obr. 16).
3
54
Viz odstavec „Volba velikosti šálku“,
strana 53.
Nalévání kávy
Viz odstavec „Nalévání kávy“,
strana 53.
Pøíprava nápoje z mleté
kávy
Tato funkce umožòuje spaøit
namletou kávu, napø.
bezkofeinovou.
Používejte vždy pouze odmìrku,
která je souèástí dodávky pøístroje, a
nesypejte do pøístroje více než dvì
odmìrky mleté kávy.
Volba velikosti šálku
7
Napìnìní mléka
Pára mùže být využita pro napìnìní
mléka anebo ohøev kapalin.
Vzhledem k tomu, že k výrobì páry
je zapotøebí vyšší teplota než
k pøípravì kávy, pøístroj musí
pracovat v parním režimu.
3
Pøi pøípravì jednoho kapuèína
naplòte šálek z jedné poloviny až ze
dvou tøetin espresem a pøidejte
napìnìné mléko.
Pozor! Nebezpeèí popálení parní
tryskou! Vytékající horká voda resp.
horká pára mohou zpùsobit
popáleniny. Parní trysku otevøete, až
když je ponoøena do mléka.
0 Pøi pøípravì páry stisknìte tlaèítko
„Pøedvolba páry“ (obr. 3, e) .
Kontrolka se rozsvítí a zaène rovnìž
blikat kontrolka „Ohøev“ (obr. 3, g)
. Po ukonèení ohøevu kontrolka
svítí nepøetržitì
a pøístroj je
pøipraven k napìnìní mléka.
1
Jestliže není pára využívána déle než
1 minutu, pøístroj se automaticky
pøepne zpìt do režimu pøípravy kávy.
0 Nalijte netuèné studené mléko do
pohárku, který se musí vejít pod
parní trysku pøístroje.
3
3
Mléko by mìlo být dostateènì
vychlazeno. Kromì toho by mìla být
nádoba – nejlépe kelímek z nerezové
c
oceli – také vychlazena a pøed použitím ji nevyplachujte teplou vodou.
0 Otoète parní trysku smìrem ven a
pøidržte nádobu pod tryskou tak, aby
ústí trysky bylo ponoøené tìsnì pod
hladinou mléka.
Pozor! Zneèištìní parní trysky
zaschlým mlékem. Dbejte, aby
nebyla parní tryska ponoøena do
mléka tak hluboko, aby byl otvor pro
nasávání vzduchu na horním konci
parní trysky zaplaven mlékem. Tímto
otvorem mùže proniknout mléko do
parní trysky a zpùsobit její zneèištìní.
0 Nastavte otoèný spínaè pro páru a
horkou vodu (obr. 1, D) do polohy
(obr. 17). Mléko je napìnìno.
0 Po každém napìnìní mléka demontujte nástavec pro napìnìní (obr. 18).
Pøitom uchopte nástavec pro napìnìní
za èerný uzávìr a uvolnìte bajonetový
uzávìr pootoèením proti smìru hodinových ruèièek. Pod tekoucí vodou
spláchnìte zbytky mléka. Vlhkým
hadøíkem otøete parní trysku.
1
V prùbìhu pìnìní mléka nepohybujte
kelímkem. Tryska se nesmí dotýkat
dna kelímku, aby pára mohla volnì
unikat. Napìòte mléko nejménì na
dvojnásobný objem.
0 Jakmile je mléko napìnìno, nastavte
otoèný spínaè pro páru a horkou
vodu (obr. 1, D) do polohy a
vyjmìte nádobu (obr. 17).
3
Pozor! Nebezpeèí popálení
odstøikujícím horkým mlékem! Pøívod
páry uzavøete døíve, než vyjmete
nádobu s napìnìným mlékem.
0 Režim tvorby páry opustíte stiskem
tlaèítka „Pøedvolba páry“ (obr. 3, e) ,
nebo poèkejte cca. 60 sekund, dokud
se pøístroj nevrátí automaticky do
režimu pøípravy kávy a kontrolka
nezhasne.
Pøístroj je nyní opìt pøipraven
k pøípravì kávy.
0 Po napìnìní mléka nechejte krátce
protéct tryskou horkou vodu, pøièemž
nastavte otoèný spínaè pro páru a
horkou vodu (obr. 1, D) do polohy
. Tryska musí být propláchnuta,
aby v ní nezaschlo mléko, protože by
ji ucpalo. K èištìní používejte vhodnou jímací nádobu. Poté nastavte
otoèný pøepínaè opìt do polohy .
1
8
Pozor! Nebezpeèí popálení nástavcem
pro napìnìní! Držte nástavec pro
napìnìní pouze za èerný uzávìr.
Pøíprava horké vody
Horkou vodu lze využít pro ohøev
šálkù a pøípravu horkých nápojù, jako
napø. èaje nebo instantních polévek.
Pozor! Nebezpeèí popálení
horkovodní tryskou! Vytékající horká
voda mùže zpùsobit popáleniny.
Otevøete pøívod horké vody, až když
postavíte pod trysku nádobu.
0 Postavte vhodnou nádobku pod
horkovodní trysku. Nastavte otoèný
spínaè pro páru a horkou vodu (obr.
1, D) do polohy
(obr. 19).
Horká voda je pøipravena.
0 Po nalití horké vody nastavte otoèný
spínaè pro páru a horkou vodu (obr.
1, D) do polohy
(obr. 19) a
vyjmìte nádobu.
1
1
9
Zmìna plnicího množství
a uložení do pamìti
Výrobce nastavil na pøístroji standardní množství. Množství mùžete
individuálnì pøizpùsobit velikosti
šálku a uložit do pamìti. Pøizpùsobení lze provést v režimu zrnková
káva i v režimu mletá káva. Plnicí
množství mùže být uloženo pouze
pro 1 šálek. Pøi podávání dvou šálkù
kávy je odpovídajícím zpùsobem
nastaveno dvojnásobné „Plnicí
množství“.
55
c
0 Tisknìte tlaèítko „Velikost šálku“
(obr. 3, d) , dokud se neobjeví
symbol šálku, pro nìjž chcete plnicí
množství nastavit.
0 Postavte šálek pod výrok kávy (napø.
hrnek).
0 Stisknìte tlaèítko pro jeden šálek
kávy (obr. 3, b)
a pøidržte je ve
stisknutí poloze, dokud nedosáhnete
požadovaného plnicího množství.
Tlaèítko uvolnìte. Nyní je uloženo do
pamìti nové plnicí množství.
0 Opakujte celý postup, pokud chcete
zmìnit i jiná plnicí množství
nastavená výrobcem.
3
10
Uložené hodnoty zùstanou v pøístroji
uchovány i po vypnutí. Pokud budete
chtít v budoucnu zmìnit velikost
šálku nebo jiné preference, mùžete
nastavení kdykoli zmìnit.
11
Uložené hodnoty zùstanou v pøístroji
uchovány i po vypnutí.
Nastavení stupnì mletí
Pozor! Zmìnu nastavení mlýnku
mùžete provádìt pouze v prùbìhu
mletí. Jestliže mlýnek není v chodu,
zmìna nastaveného stupnì mletí
mùže zpùsobit poškození pøístroje.
0 Stisknìte tlaèítko pro jeden šálek
kávy (obr. 3, b)
pro pøípravu
kávy. V prùbìhu mletí zmìòte stupeò
mletí pákou pro nastavení stupnì
mletí (obr. 2, U) a (obr. 22).
Polohy páky mají následující funkci:
jemné mletí pro „intenzivní
chut’“
1
støední mletí pro „normální
chut’“
Zmìna množství namleté
kávy a uložení do pamìti
Pøístroj se automaticky vypne, jakmile
je dosaženo maximální plnicí
množství šálku. Pro každý symbol
šálku mùžete zvlášt’ nastavit jiné
množství namleté kávy. Nastavení je
však možné pouze v režimu zrnkové
kávy a nikoli v režimu mleté kávy.
0 Tisknìte opakovanì tlaèítko „Velikost
šálku“ (obr. 3, d) , dokud se
neobjeví požadovaný symbol šálku.
0 Poté tisknìte opakovanì tlaèítko
„Množství namleté kávy“ (obr. 3, c)
, dokud se nerozsvítí požadované
množství namleté kávy. Tlaèítko
pøidržte ve stisknuté poloze
(obr. 20).
Po nìkolika sekundách krátce
zhasnou všechny kontrolky množství
namleté kávy (obr. 21). Jakmile
uvolníte tlaèítko, množství namleté
kávy je uloženo do pamìti.
0 Opakujte celý postup, pokud chcete
zmìnit množství namleté kávy i pro
ostatní symboly šálkù a uložit je do
pamìti.
56
3
hrubé mletí pro „slabou
kávu“
Odstranìní nežádoucích pøímìsí
z mlýnku
Tyto pøímìsi, jako napø. kaménky,
mohou vyvolat poškození mlýnku.
Pøístroj je vybaven tzv. ochranou proti
kaménkùm, která vyvolá hlasitý
chøestivý zvuk, pokud se do mlýnku
dostanou nežádoucí pøímìsi. Jestliže
v prùbìhu mletí uslyšíte tento zvuk,
okamžitì vypnìte pøístroj a odstraòte
cizí pøedmìt podle odstavce „Èištìní
mlýnku“, strana 59.
12
Nastavení teploty kávy
Teplotu mùžete nastavit v pìti
stupních. V režimu „Nastavení teploty
kávy“ se rozsvítí kontrolka regulace
množství namleté kávy, která v tomto
režimu signalizuje teplotu kávy.
c
Mùžete zvolit pìt èasù vypnutí
(automatické vypnutí po 1 až 5
hodinách).
V režimu „Nastavení doby vypnutí“ se
rozsvítí kontrolka regulace množství
namleté kávy, která v tomto režimu
signalizuje dobu vypnutí.
Doby vypnutí jsou zobrazovány
následujícím zpùsobem:
Teplota kávy je zobrazována
následujícím zpùsobem:
„vlažná“
„teplá“
„normální“
1 hodina
„horká“
2 hodiny
„velmi horká“
0
0
0
0
0
0
0
13
Výrobce nastavil „normální“. Toto
nastavení lze zmìnit následujícím
zpùsobem:
Zapnìte pøístroj a vyèkejte, dokud
není nastaven základní stav.
Stisknìte souèasnì tlaèítko pro jeden
šálek kávy (obr. 3, b)
a tlaèítko
„Pøedvolba páry“ (obr. 3, e) .
Pøidržte tlaèítko ve stisknuté poloze a
souèasnì stisknìte ještì tlaèítko
„Zapnout/vypnout“ (obr. 3, f)
.
Všechny kontrolky zhasnou.
Podržte všechna tøi tlaèítka ve
stisknuté poloze na cca. 1 sekundu,
dokud se nerozsvítí kontrolka
„Ohøev“ (obr. 3, g) spolu
s kontrolkou teploty kávy.
Poté uvolnìte všechna tlaèítka.
Tlaèítky „Množství namleté kávy“
(obr. 3, c)
(zvýšení teploty) nebo
„Volba velikosti šálku“ (obr. 3, d)
(snížení teploty) zvolte požadovanou
teplotu.
Volbu uložte tlaèítkem „Èištìní“ (obr.
3, k)
a opustíte režim „Nastavení
teploty kávy“.
Nastavení doby vypnutí
3 hodiny
4 hodiny
5 hodin
0
0
0
0
0
Výrobce nastavil dobu vypnutí na
3 hodiny. Toto nastavení lze zmìnit
následujícím zpùsobem:
Zapnìte pøístroj a vyèkejte, dokud
není nastaven základní stav.
Stisknìte souèasnì tlaèítko pro dva
šálky kávy (obr. 3, a)
a tlaèítko
„Zapnout/vypnout“ (obr. 3, f)
.
Podržte obì tlaèítka ve stisknuté
poloze na cca. 1 sekundu, dokud se
nerozsvítí jedna z kontrolek doby
vypnutí.
Poté uvolnìte všechna tlaèítka.
Tlaèítky „Množství namleté kávy“
(obr. 3, c)
(prodloužení èasu)
nebo „Volba velikosti šálku“
(obr. 3, d)
(zkrácení èasu) zvolte
požadovaný èas vypnutí.
Volbu uložte tlaèítkem „Èištìní“
(obr. 3, k)
a opust’te režim
„Nastavení doby vypnutí“.
Jestliže pøístroj není používán delší
dobu, automaticky se vypne
z úsporných dùvodù.
57
c
14
•
•
•
•
0
0
15
15.1
1
1
Nastavení pøístroje do
výchozího stavu (reset)
Tato funkce umožòuje všechny
zmìnìné hodnoty nastavit na výchozí
hodnoty zvolené ve výrobì.
Touto funkcí jsou zmìnìna
následující nastavení:
Plnicí množství
Množství namleté kávy
Teploty kávy
Tvrdost vody
Zapnìte pøístroj a vyèkejte, dokud
není nastaven základní stav.
Stisknìte souèasnì tlaèítko
„Odvápnìní“ (obr. 3, j)
a tlaèítko
„Èištìní“ (obr. 3, k) . Pøidržte obì
tlaèítka ve stisknuté poloze cca. 3
sekundy, dokud se pøístroj nevypne.
Pøi zapnutí je obnoveno nastavení
z výroby. Pøístroj je nyní nastaven do
výchozího stavu.
Èištìní a péèe
0
0
0
0
„Vyprázdnìní nádobky na kávovou
sedlinu“, strana 58.
Pravidelnì vyprazdòujte odkapávací
misku. Vyprázdnìní však musí být
bezpodmíneènì provedeno, jakmile
se objeví èervený plovák odkapávací
misky (obr. 1, I) v otvoru
v odkapávací møížce.
Èištìní provádìjte pravidelnì, avšak
nejménì jednou týdnì omyjte teplou
vodou, mycím prostøedkem a popø.
oèistìte štìtcem následující díly:
zásobník na vodu (obr. 1, L),
odkapávací miska (obr. 1, J),
odkapávací møížka (obr. 1, H) a
nádobka na kávovou sedlinu
(obr. 1, G).
Èas od èasu vyjmìte zásobník na
zrnkovou kávu a odstraòte zbytky.
Po každém napìnìní mléka
demontujete nástavec pro napìnìní
a dùkladnì odstraòte zbytky mléka.
Sací vzduchový otvor pod uzávìrem
nesmí být ucpaný, popø. otvor
vyèistìte tenkou jehlou.
Udržujte pøístroj v èistotì, protože jen 15.2 Èištìní výškového nastavení
v takovém pøípadì je zajištìna
0 Pokud lze obtížnì nastavit výšku
vysoká kvalita kávy a bezporuchový
výtoku kávy, vytáhnìte nádobku na
provoz.
kávovou sedlinu. Otevøete servisní
Pravidelné èištìní
dvíøka a vyjmìte nádobku. Posuòte
výtok do dolní krajní polohy, pøièemž
Pozor! Pøed èištìním pøístroj vypnìte.
musíte povytáhnout zajišt’ovací hák.
Vyèkejte, dokud pøístroj nevychladne.
Spláchnìte z obou dílù zbytky kávy
Pøi èištìní nepoužívejte ostré, drsné
teplou vodou. Namontujte oba díly,
ani agresivní prostøedky. Otøete
pøièemž je nutno lehce nadzdvihnout
vnìjší i vnitøní povrch pøístroj vlhkým
zajišt’ovací hák. Zkontrolujte, zda lze
hadøíkem.
výtokem lehce pohybovat ve svislém
smìru. Nasaïte servisní dvíøka a
Pozor! Pøístroj ani jeho èásti nemyjte
nádobku na kávovou sedlinu.
v myèce.
15.3 Vyprázdnìní nádobky na
Pozor! Do zásobníku na zrnkovou
kávu nelijte vodu, protože by mohlo
kávovou sedlinu
dojít k poškození mlýnku.
Pravidelnì po každých 16 použitích
0 Každý den vyjmìte zásobník na vodu
pøístroje pro pøípravu „1 šálku“ resp.
(obr. 7) a vylijte zbytek vody.
po osmi použitích pro pøípravu
Vypláchnìte zásobník na vodu
„2 šálkù“ signalizuje kontrolka
èerstvou vodou. Vždy používejte
pøístroje „Vyprázdnit nádobku na
èerstvou vodu.
kávovou sedlinu“ (obr. 3, h) , že je
tøeba nádobku vyprázdnit a vyèistit.
0 Každý den vyprázdnìte nádobku na
kávovou sedlinu podle odstavce
1
58
c
0 Pøi každodenním používání pøístroje
vyprazdòujte nádobku každý den.
Pøístroj vás na to vždy upozorní – po
vypnutí bliká svìtelná kontrolka ještì
asi 1 minutu.
3
Vyprázdnìte nádobku na kávovou
sedlinu vždy, když je pøístroj zapnutý.
Pouze v takovém pøípadì, pøístroj
pozná, že jste nádobku vyèistili.
15.4 Èištìní mlýnku
Zbytky kávy lze odstranit štìtcem,
který je souèástí dodávky pøístroje.
Pozor! Do mlýnku nelijte vodu,
protože by mohlo dojít k jeho
poškození.
0 Vypnìte pøístroj tlaèítkem „Zapnout/
vypnout“ (obr. 3, f)
a vytáhnìte
zástrèku ze sít’ové zásuvky.
0 Nastavte zásobník na zrnkovou kávu
do polohy „Uvolnìní zásobníku“
a vyjmìte zásobník (obr. 23).
0 Odstraòte zbytky zrnkové kávy (napø.
použijte vysavaè s hadicí a sací
štìrbinou).
1
protože by mohlo dojít k vážnému
úrazu. Vytáhnìte zástrèku ze sít’ové
zásuvky.
Pøi montáži mlecího prstence dbejte,
aby oba háky na držáku mlecího
prstence zaskoèily do odpovídajících
otvorù (obr. 25).
Pøi nedodržení uvedených pokynù
dojde k poškození mlýnku.
0 Otoète páèkou pro nastavení stupnì
mletí (obr. 2, U) o cca. jednu otáèku
proti smìru pohybu hodinových
ruèek do výchozí polohy až
k zarážce.
0 Nasaïte zásobník na zrnkovou kávu
do polohy „Uvolnit zásobník“
a
otoète ho do polohy „Zrnková káva“
.
0 Nasypejte do mlýnku malé množství
kávových zrn a zkontrolujte funkci
mlýnku tím, že spustíte pøípravu kávy.
Pøi prvním mletí nebo po èištìní
pronikne do spaøovací jednotky
menší množství mleté kávy, protože
musí být naplnìna násypka. To mùže
ovlivnit pøípravu prvního šálku kávy.
3
Pokud nelze odstranit nežádoucí
15.5 Èištìní spaøovací jednotky
pøímìsi, je tøeba demontovat mlecí
Doporuèujeme pravidelnì èistit
prstenec.
spaøovací jednotku (v závislosti na
0 Postupujte podle níže uvedených
zpùsobu používání), avšak nejpozdìji
pokynù (obr. 24):
pøed spuštìním èisticího programu.
1. Posuòte pojistku pro uvolnìní
Pokud jste pøístroj nepoužívali delší
mlecího prstence (obr. 2, T) dopøedu
dobu (napø. po dobu dovolené), je
smìrem k ose mlýnku.
nutné vyprázdnit nádobku na
2. Pøidržte ji v této poloze a otoète
kávovou sedlinu a zásobník na vodu
páèkou pro nastavení stupnì mletí
a pøístroj vèetnì spaøovací jednotky
(obr. 2, U) o cca. jednu otáèku ve
dùkladnì vyèistit.
smìru pohybu hodinových ruèek až
Vyjmutí spaøovací jednotky
k zarážce.
0 Vypnìte pøístroj tlaèítkem „Zapnout/
3 Upozoròujeme, že páèkou pro
vypnout“ (obr. 3, f)
a vytáhnìte
nastavení stupnì mletí (obr. 2, U) lze
zástrèku ze sít’ové zásuvky.
otáèet pouze v pøípadì, že pojistka
0 Vyjmìte z pøístroje nádobku na
pro uvolnìní mlecího prstence (obr.
kávovou sedlinu (obr. 26).
2, T) je stisknuté poloze.
0
Stisknìte zámek servisních dvíøek
0 Povolte mlecí prstenec (obr. 25) a
(obr. 2, S) (obr. 27).
vyjmìte cizí tìleso.
Servisní dvíøka se odklopí (obr. 28).
1 Pozor! Pokud je mlýnek v chodu,
0 Odložte servisní dvíøka stranou.
hrozí nebezpeèí úrazu. Nezapínejte
pøístroj, dokud je mlýnek v chodu,
3
59
c
0
1.
2.
3.
0
0
0
0
1.
2.
3.
0
60
Za servisními dvíøky se nachází
3 Jestliže jsou servisní dvíøka zavøená,
mùžete pøístroj zapnout. Po zapnutí
spaøovací jednotka (obr. 29). Tøi
pøístroje je spaøovací jednotka opìt
èervené prvky jsou urèeny pro
nastavena a je spuštìn ohøev.
zajištìní resp. uvolnìní spaøovací
jednotky.
15.6 Spuštìní èisticího programu
Pøi vyjmutí spaøovací jednotky
Èisticí program umožòuje intenzivní
postupujte následujícím zpùsobem
èištìní na jinak nepøístupných
(obr. 30):
místech. Spust’te èisticí program
Vytáhnìte pojišt’ovací páku.
nejpozdìji tehdy, když zaène blikat
Stisknìte pojistku a pøidržte ji ve
tlaèítko „Èištìní“ (obr. 3, k) .
stisknutém stavu.
Èištìní trvá cca. 8 minut a nesmí být
Stisknìte pojišt’ovací tlaèítko, pøidržte
pøerušeno.
je ve stisknuté poloze a vytáhnìte
spaøovací jednotku (obr. 31).
3 Používejte výhradnì originální èisticí
tablety AEG! Mùžete si je objednat na
Èištìní spaøovací jednotky
servisní lince AEG (obj.è. 663 910
Ze spaøovací jednotky je nutno
480) nebo koupit ve specializované
odstranit hrubé èástice (neèistoty), a
prodejnì (obj. è. 950 078 803).
proto zaøízení otevøete stlaèením
0
Pøed spuštìním èisticího programu
èervené servisní páky smìrem dolù
vyèistìte spaøovací jednotku (viz
až k zarážce (obr. 32).
odst. „Èištìní spaøovací jednotky“,
Tím získáte pøístup k obìma sítkùm.
strana 59) a vyprázdnìte nádobku
Vyhazovací páka spadne dolù.
na kávovou sedlinu. Nalijte do
Spaøovací jednotku opláchnìte pod
zásobníku na vodu alespoò l litr èisté
tekoucí teplou vodou, pøièemž
vody.
peèlivì oèistìte pøedevším sítko
0 Zapnìte pøístroj tlaèítkem „Zapnout/
z nerezové ocele (obr. 33 a 34).
vypnout“ (obr. 3, f)
.
Vysušte spaøovací jednotku a
0 Otoète zásobník na zrnkovou kávu
zdvihnìte servisní páku nahoru až
do polohy „Mletá káva“
(obr.
k zarážce (obr. 35).
38). Vyèkejte, dokud není provedeno
Vyhazovací páka opìt zapadne do
mechanické nastavení a nezhasnou
výchozí polohy a spaøovací jednotka
všechny kontrolky množství namleté
je zajištìna v provozní poloze.
kávy.
Nasazení spaøovací jednotky
0 Povytáhnìte vyprázdnìnou nádobku
Pøi nasazování spaøovací jednotky
na kávovou sedlinu tak, aby se
postupujte následujícím zpùsobem:
nacházela pod výtokem kávy
(obr. 39).
Nasaïte spaøovací jednotku na
vodicí tyè a zasuòte ji až k zarážce
Nádobka poslouží jako jímka na
v pøístroji (obr. 36).
èisticí kapalinu. Svìtelná kontrolka
Stisknìte pojišt’ovací tlaèítko a
„Vyprázdnit nádobku na kávovou
posuòte spaøovací jednotku ještì o
sedlinu“ (obr. 3, h)
svítí, dokud je
cca. 1 cm smìrem dolù, dokud
zásobník vytažen.
pojišt’ovací tlaèítko nezaskoèí do
0 Vložte jednu èisticí tabletu do
provozní polohy (obr. 37).
násypky na mletou kávu (obr. 40).
Stlaète pojišt’ovací páku smìrem
0 Stisknìte tlaèítko „Èištìní“ (obr. 3, k)
dolù až k zarážce (obr. 37).
na cca. 3 sekundy. Svìtelná
Nasaïte opìt servisní dvíøka, zavøete
kontrolka pøestane blikat a zaène
je a zasuòte do pøístroje nádobku na
svítit nepøerušovanì. Jakmile je
kávovou sedlinu.
program spuštìn, nesmí být
pøerušen.
c
V prùbìhu èištìní svítí støídavì
kontrolka „Vyprázdnit nádobku na
kávovou sedlinu“ (obr. 3, h)
a
symboly množství namleté kávy.
Program provede šest èisticích cyklù,
pøi nichž èisticí roztok proteèe
pøístrojem. Èisticí program je
nìkolikrát pozastaven, aby byl
podpoøen úèinek èisticí tablety.
V pøípadì, že dojde k výpadku sítì
nebo je program pøerušen, je nutné
program znovu spustit!
Èištìní je ukonèeno po cca.
8 minutách, když zhasne kontrolka
množství namleté kávy a kontrolka
„Vyprázdnit nádobku na kávovou
sedlinu“ (obr. 3, h)
zaène blikat.
0 Vyprázdnìte nádobku na kávovou
sedlinu a znovu ji zasuòte do
pøístroje. Svìtelná kontrolka
zhasne.
0 Nastavte zásobník na zrnkovou kávu
do požadované polohy a nalijte do
zásobníku na vodu èerstvou vodu.
Pøístroj je nyní znovu pøipraven
k provozu.
3
3
0
0
0
0
Doporuèujeme vylít šálek kávy, který
byl pøipraven jako první po provedení
èisticího programu.
15.7 Spuštìní odvápòovacího
programu
Odvápòovací program zajišt’uje
jednoduché a úèinné odvápnìní
pøístroje. Pøístroj je tøeba pravidelnì
odvápòovat po každých 4-6
mìsících, avšak nejpozdìji tehdy,
když zaène tlaèítko „Odvápnìní“
(obr. 3, j)
blikat.
1
0
Pozor: V žádném pøípadì
nepoužívejte odvápòovací prostøedky
na bázi kyseliny mravenèí, ani ocet
nebo èistou kyselinu citrónovou,
protože by mohly pøístroj poškodit.
Práškové prostøedky
nedoporuèujeme. Používejte
výhradnì odvápòovací tablety AEG.
0
0
0
Pøi použití jiných odvápòovacích
prostøedkù neruèí podnik AEG za
pøípadné škody. Odvápòovací tablety
získáte v odborném obchodì (obj.è.
900 195 537/7) nebo na servisní
linku AEG.
Odvápnìní probíhá ve dvou fázích a
nemìlo by být pøerušeno.
Fáze 1: Odvápòovací fáze a
Fáze 2: Fáze proplachování.
V pøípadì, že dojde k výpadku sítì
nebo je program pøerušen, je nutné
program znovu spustit!
Fáze 1: Odvápnìní
Pøed spuštìním programu odvápnìní
vypnìte pøístroj.
Vyjmìte a vyèistìte spaøovací
jednotku (viz èást „Èištìní spaøovací
jednotky“, strana 59). Spaøovací
jednotka mùže být znovu použita až
po odvápnìní.
Znovu nasaïte servisní dvíøka.
Vyprázdnìte nádobku na kávovou
sedlinu a vložte ji opìt zpìt.
Nalijte do zásobníku na vodu cca.
400 ml teplé vody tak, aby hladina
sahala tìsnì pod žebra víka
zásobníku, a vložte do nìj jeden
sáèek (2 odvápòovací tablety)
(obr. 41).
Nasaïte zásobník na vodu, jakmile
se tablety rozpustí, což trvá cca. 5–7
minut, a pøístroj zapnìte.
Zapnìte pøístroj a vyèkejte, dokud
není nastaven základní stav.
Stisknìte tlaèítko „Odvápnìní“
(obr. 3, j)
na cca. 3 sekundy.
V prùbìhu odvápnìní svítí nepøetržitì
kontrolka „Odvápnìní“ (obr. 3, j)
a støídavì symboly kontrolky
množství namleté kávy.
Po ukonèení odvápnìní zaène blikat
kontrolka „Naplnit zásobník na vodu“
(obr. 3, i)
.
0 Vypláchnìte zásobník na vodu,
naplòte ho min. 1 litrem èisté vody a
znovu ho nasaïte.
3
61
c
Fáze 2: Proplachování
15.8 Objednávání pøíslušenství
0 Stisknìte tlaèítko „Odvápnìní“ (obr.
Pokud vám má pøístroj sloužit k plné
3, j) . Potom zaène automatické
spokojenosti a chcete-li pøedejít
proplachování èerstvou vodou.
závadám, je nezbytné ho pravidelnì
èistit a odvápòovat. Originální èisticí
Èerpadlo se automaticky zastaví,
tablety a odvápòovací prostøedek
jakmile je ukonèeno proplachování
mùžete získat pøímo u nás.
nádobky na kávovou sedlinu. Zaène
blikat kontrolka tlaèítka „Pøedvolba
V Nìmecku se laskavì obracejte na
páry“ (obr. 3, e) .
naši objednávkovou telefonní horkou
linku
0 Postavte vhodnou nádobku pod
0 18 01-20 30 90
horkovodní trysku. Nádobka by mìla
mít objem alespoò 200 ml.
0 Nastavte otoèný spínaè pro páru a
16 Co dìlat, když...
horkou vodu (obr. 1, D) do polohy
• ... pøíprava kávy je pøerušena a
(obr. 42). Rozsvítí se
svìtelná kontrolka „Naplnit
kontrolka tlaèítka „Pøedvolba páry“
zásobník na vodu“ (obr. 3, i)
(obr. 3, e) .
bliká?
Èerpadlo se automaticky zastaví,
– Zásobník na èerstvou vodu je
jakmile je ukonèeno proplachování.
prázdný. Nalijte èerstvou vodu do
Zhasnou symboly kontrolky množství
zásobníku a popø. znovu stisknìte
namleté kávy a zaène blikat
tlaèítko
resp. tlaèítko
.
kontrolka tlaèítka „Pøedvolba páry“
–
Zásobník
na
vodu
není
správnì
(obr. 3, e) .
nasazen. Zkontrolujte, zda je
0 Nastavte otoèný spínaè pro páru a
zásobník správnì nasazen.
horkou vodu (obr. 1, D) zpìt do
–
Káva
je pøíliš jemnì namleta.
polohy
(obr. 42).
Vyèistìte spaøovací jednotku a
Proplachování je ukonèeno. Pøístroj
nastavte stupeò mletí.
pøejde do základního stavu a poté se
•
...
pøístroj nelze spustit a svìtelná
vypne. Kontrolka „Vyprázdnit nádobkontrolka
„Vyprázdnit nádobku na
ku na kávovou sedlinu“ (obr. 3, h)
kávovou sedlinu“ (obr. 3, h)
bliká ještì cca. 1 minutu.
bliká?
0 Vyprázdnìte nádobku na kávovou
– Nádobka na kávovou sedlinu je
sedlinu.
plná: Vyprázdnìte a dobøe
0 Vypláchnìte dùkladnì zásobník na
vyèistìte nádobku na kávovou
vodu, naplòte ho èerstvou vodou a
sedlinu, viz „Vyprázdnìní nádobky
znovu ho nasaïte.
na kávovou sedlinu“, strana 58.
0 Pøed opìtovným zapnutím pøístroje
• ... pøístroj nefunguje a všech pìt
nasaïte oèištìnou spaøovací
kontrolek množství namleté kávy
jednotku (viz „Èištìní spaøovací
a
nebo
bliká?
jednotky“, strana 59).
– Výrobník páry je ucpaný resp.
Pøístroj je nyní znovu pøipraven
pøeplnìný: viz „Èištìní spaøovací
k provozu.
jednotky“, strana 59. Peèlivì
odstraòte kávovou sedlinu
Po
provedení
odvápòovacího
3
z výrobníku páry.
programu doporuèujeme vylít šálek
– Doplòujte menší množství mleté
kávy, který byl pøipraven jako první.
kávy.
62
c
•
•
•
•
•
– Nastavte menší množství namleté
kávy, viz „Zmìna množství namleté
kávy a uložení do pamìti“,
strana 56.
– Zkontrolujte vyklápìè.
– Pokud nedokážete závadu
odstranit, obrat‘te se laskavì na
servisní linku AEG.
... bliká tlaèítko „Èištìní“
(obr. 3, k) ?
– Vzhledem k poètu odebraných
šálkù kávy je zapotøebí provést
èištìní: Spust’te èisticí program, viz
„Spuštìní èisticího programu“,
strana 60.
... nelze spustit program èištìní?
– Zásobník na zrnkovou kávu otoète
do polohy pro mletou kávu a
spust’te program èištìní.
... bliká tlaèítko „Odvápnìní“
(obr. 3, j) ?
– Vzhledem k poètu odebraných
šálkù kávy je zapotøebí provést
odvápnìní: Spust’te odvápòovací
program, viz „Spuštìní
odvápòovacího programu“,
strana 61.
... espreso/káva nemá
dostateènou teplotu?
– Pøedehøejte šálek horkou vodou.
– Zvyšte teplotu kávy, viz „Nastavení
teploty kávy“, strana 56.
... espreso/káva je pøíliš slabá?
– V pøístroji je pøíliš malé množství
mleté kávy: Dávkujte mletou kávu
správnì, max. 2 odmìrky.
– Zásobník na zrnkovou kávu je
prázdný: Nasypejte do zásobníku
zrnkovou kávu.
– Malé množství namleté kávy:
Nastavte vìtší množství namleté
kávy, viz „Zmìna množství namleté
kávy a uložení do pamìti“,
strana 56.
– Stupeò mletí je nastaven na hrubé
mletí: Zvolte jemnìjší stupeò mletí,
viz „Nastavení stupnì mletí“,
strana 56.
• ...je smetanová pìna pøíliš slabá?
– Použijte èerstvou vodu.
– Použijte èerstvou zrnkovou kávu
nebo èerstvì mletou kávu.
– Vyèistìte spaøovací jednotku – viz
„Èištìní spaøovací jednotky“,
strana 59.
• ... pøi napìnìní mléka vzniká pøíliš
malé množství pìny?
– Mléko je pøíliš teplé nebo staré
nebo obsahuje pøíliš velké množství
tuku: Použijte vhodné mléko.
– Parní tryska je ucpaná: Vyèistìte
parní trysku, viz strana 55.
– Vzduchový sací otvor nástavce pro
napìnìní je ucpaný: Vyèistìte
nástavec pro napìnìní, viz
strana 55.
• ... nelze nasadit zásobník na
zrnkovou kávu?
– Úlomky kávových zrn na mlýnku
nebo vedle mlýnku: Odstraòte
úlomky kávových zrn z mlýnku –
viz strana 59.
– Úlomky kávových zrn jsou
vzpøíèeny ve víku zásobníku na
zrnkovou kávu: Odstraòte úlomky
kávových zrn z víka zásobníku na
zrnkovou kávu.
• ... mlýnek vydává hlasité zvuky pøi
mletí?
– Mlýnek je zablokován cizími
èásticemi: Nežádoucí pøímìsi
odstraòte podle návodu – viz
„Èištìní mlýnku“, strana 59.
V pøípadì potøeby nechejte
zkontrolovat pøístroj v servisu AEG.
– Pøístroj mùže být používán pro
pøípravu nápoje z mleté kávy.
• ... není možné vyjmout z pøístroje
spaøovací jednotku?
– Spaøovací jednotka se nenachází
ve výchozí poloze:
–Pøístroj znovu sestavte a zapnìte.
–Nyní pøístroj vypnìte správným
postupem. Spaøovací jednotka je
nastavena do základního stavu.
–Vyjmìte spaøovací jednotku – viz
„Èištìní spaøovací jednotky“,
strana 59.
63
c
• ... není možné zasunout do
pøístroje spaøovací jednotku?
– Spaøovací jednotka se nenachází
ve správné poloze: Nastavte
spaøovací jednotku do správné
polohy vùèi servisní páce.
– Pojišt’ovací páka na pøístroji není
vytažena do horní polohy:
Nadzdvihnìte kovový tømen a
zasuòte výrobník páry, viz
strana 60.
• ... je tøeba pøístroj pøevézt jinam?
– Uschovejte originální obal, abyste
v nìm mohli pøístroj pøevážet. Jako
ochranu proti poškrábání je
bezpodmíneènì nutné používat
originální fólii.
– Chraòte pøístroj proti nárazùm.
– Vyprázdnìte zásobníky v pøístroji a
vypust’te páru ze systému.
Tím ochráníte pøístroj proti
poškození mrazem pøi nižších
teplotách. Páru vypustíte ze
systému tak, že vyjmete zásobník
na vodu a zapnete parní funkci.
Jakmile pøestane vycházet pára,
zavøete parní kohout a pøístroj
vypnìte. Pøed zabalením musí
pøístroj vychladnout.
– Laskavì zvažte, kam umístíte
pøístroj, pøedevším v chladných
roèních obdobích. Pøístroj mùže
být poškozen mrazem.
17
64
1 bliknutí odpovídá
1000 šálkùm
1 bliknutí odpovídá
100 šálkùm
1 bliknutí odpovídá
10 šálkùm
1 bliknutí odpovídá
1 šálku
Signalizace blikáním se prùbìžnì
opakuje. Pøed každým opakováním
se krátce rozsvítí všechny kontrolky
najednou.
0 Spoèítejte poèet bliknutí.
Pøíklad: Následující signalizace
odpovídá 1529 šálkùm.
žádné bliknutí
Vyvolání poètu
pøipravených šálkù kávy
1 bliknutí
Pøístroj je vybaven funkcí, která
umožòuje vyvolat poèet šálkù kávy,
které byly pøipraveny.
5 bliknutí
Jestliže jste tlaèítkem pro dva šálky
kávy (obr. 3, a)
pøipravili dva
šálky kávy najednou, jsou
zaznamenány jako dva šálky.
0 Zapnìte pøístroj a vyèkejte, dokud
není nastaven základní stav.
0 Stisknìte souèasnì tlaèítko
„Pøedvolba páry“ (obr. 3, e)
a
tlaèítko „Zapnout/vypnout“ (obr. 3, f)
. Podržte obì tlaèítka ve stisknuté
3
poloze na cca. 1 sekundu, dokud se
nerozsvítí kontrolka pro 1 šálek kávy
(obr. 3, b)
spolu s kontrolkou
množství namleté kávy.
0 Poté uvolnìte všechna tlaèítka.
Poté zaènou blikat jednotlivé svìtelné
kontrolky množství namleté kávy,
pøièemž je zobrazen poèet
pøipravených šálkù kávy:
1 bliknutí odpovídá
10 000 šálkùm
2 bliknutí
9 bliknutí
0 Stisknutím tlaèítko „Èištìní“ (obr. 3,
k)
ukonèíte tento režim.
c
18
Technické údaje
Sít’ové napìtí:
Pøíkon:
;
19
220–240 V
1290–1400 W
Pøístroj splòuje následující smìrnice
EU:
• 73/23/EHS z 19.2.1973
„Smìrnice pro nízké napìtí“ vèetnì
pozmìòovací smìrnice 93/68/
EHS.
• 89/336/EHS z 3.5.1989
„Smìrnice pro elektromagnetickou
kompatibilitu“ vèetnì pozmìòovací
smìrnice 92/31/EHS.
Likvidace
2
Obalový materiál
Použité obalové materiály jsou
ekologické a recyklovatelné. Umìlé
hmoty jsou oznaèeny následujícím
zpùsobem: >PE<, >PS<, atd. Obalový
materiál zlikvidujte v souladu s jeho
oznaèením ve speciálních sbìrných
dvorech ve své obci.
2
Starý spotøebiè
W
Symbol
na výrobku nebo jeho
balení udává, že tento výrobek
nepatrí do domácího odpadu. Je
nutné odvézt ho do sberného místa
pro recyklaci elektrického a
elektronického zarízení. Zajištením
správné likvidace tohoto výrobku
pomužete zabránit negativním
dusledkum pro životní prostredí a
lidské zdraví, které by jinak byly
zpusobeny nevhodnou likvidací
tohoto výrobku. Podrobnejší
informace o recyklaci tohoto výrobku
zjistíte u príslušného místního úradu,
služby pro likvidaci domovního
odpadu nebo v obchode, kde jste
výrobek zakoupili.
65
c
66
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH
Muggenhofer Str. 135
D-90429 Nürnberg
http://www.electrolux.de
© Copyright by Electrolux
822 949 326 – 01 - 0206
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising