Electrolux ECG6600AU User manual

Electrolux ECG6600AU User manual
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 1 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
INO
CC
PU
1C
AP
2C
AFF
ELA
TT
E
Fully Automatic Espresso-Maker ECG6600
PAGE
S
N
D
H
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 9
Brugsanvisning . . . . . . . . . . 35
Bruksanvisning . . . . . . . . . . 61
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 87
Instruction book . . . . . . . . 113
Gebrauchsanweisung . . . . 139
Návod k použití . . . . . . . . . 167
Instrukcja obsługi . . . . . . . 193
Használati útmutató . . . . . 221
Návod na obsluhu . . . . . . . 249
Navodilo za uporabo . . . . . 279
Priručnik . . . . . . . . . . . . . . .309
Priročnik za navodila . . . . .339
Instrucţiuni de utilizare . . . .369
Rokasgrāmata . . . . . . . . . .397
Instrukcija . . . . . . . . . . . . . .429
Kasutusjuhend . . . . . . . . . .459
Kullanma kılavuzu . . . . . . .489
Óïúòâàíå çà ðàáîòà. . . . . . .519
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè .553
²íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿ . . .583
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 2 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
F
G
H
E
D
J
C
B
K
L
A
M
1
2
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 3 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
N
2 CAFFELA
TTE
CC
PU
AP
1C
2C
AF
INO
FE
LA
TT
E
1 CAPPUCCINO
N1
N2
N3
N4
N5
2
3
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 4 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
U
V
T
S
R
Q
P
O
X
Y
W
3
4
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 5 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
d
e
f
b
g
h
a
j
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 6 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
28
CLEAN
25
6
26
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 7 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
CLEAN
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1C
APP
UC
2C
CIN
O
AFF
EL
AT
TE
29
1
2
41
7
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 8 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
e
a
f
b
c
43
d
42
8
44
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 9 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
kund,
s Bästa
läs noga igenom denna bruksanvisning.
Beakta särskilt säkerhetsanvisningarna! Ta väl vara på bruksanvisningen
för senare uppslagning och lämna ut
den om en annan person övertar kaffebryggaren.
Innehållsförteckning
1
1.1
1.2
1.3
Bildförklaring
Framvy (bild 1)
Mjölkbehållare (bild 2)
Framvy med öppen servicelucka
(bild 3)
1.4 Reglagepanel (bild 4)
10
10
10
2
Kaffe och espresso
11
3
Säkerhetsanvisningar
11
4
Översikt över menypunkterna
13
5
Menyfunktion
13
10
10
6 Första start av bryggaren
13
6.1 Uppställning och anslutning av
bryggaren13
6.2 Påfyllning av vatten
14
6.3 Påfyllning av kaffebönsbehållaren 14
6.4 Första inkoppling
14
6.5 Påkoppling av bryggaren
15
6.6 Frånkoppling av bryggaren
15
6.7 Inställning av vattnets hårdhet
15
7 Kaffebryggning med bönor
7.1 Tips för tappning av hetare kaffe
7.2 Sköljning
16
17
18
8
Bryggning av flera koppar
kaffe med kannfunktionen
18
9
Kaffebryggning med pulver
19
10 Tillaga cappuccino eller het
mjölk (kaffe och mjölkskum)
10.1 Tillredning av cappuccino
10.2 Uppskumning/upphettning av
mjölk
10.3 Rengöring av munstycket
20
20
20
21
11 Hetvattenberedning
21
12 Inställning av malningsgrad
21
13 Menyinställningar
13.1 Inställning av språk
13.2 Inställning av kaffetemperatur
13.3 Inställning av avstängningstid
13.4 Inställning av programmet för
kanna (Kaffestyrka och
fyllnadsmängd för kannan)
13.5 Inställning av kaffeprogram
(programmera påfyllningsmängd)
13.6 Inställning av programmet för
cappuccino (programmera mjölkoch kaffemängden)
13.7 Inställning av programmet för
hetvatten (programmering av
utmatningsmängd)
13.8 Avfråga antalet kaffetappningar,
antalet kanntappningar och
antalet avkalkningar (statistik)
13.9 Återställning av bryggaren till
fabriksinställning (reset)
22
22
22
22
14 Rengöring och skötsel
14.1 Regelbunden rengöring
14.2 Tömning av sumpbehållaren
14.3 Rengöring av mjölkbehållaren
14.4 Rengöring av kvarn
14.5 Rengöring av bryggningsenhet
14.6 Avkalkning
26
26
27
27
27
27
28
15 Vad göra om på displayen
följande meddelande visas...
30
16 Problem som kan lösas innan
kundtjänsten rings upp
31
17 Tekniska data
32
23
23
24
25
25
26
18 Avfallshantering
33
19 Om service behövs
33
9
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 10 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
1
Bildförklaring
1.1
1.3
Framvy (bild 1)
A Droppgaller
B Varmhållningskanna
C Huvudströmställare (på bryggarens
baksida)
D I höjd inställbart kaffeutlopp
E Reglagepanel (se bild 3)
F Lock för kaffebönbehållare
G Lock för kaffepulverkanal
H Uppvärmd ställplats för koppar
J Hetvattenmunstücke (svängbart)
K Öppningsknapp för servicelucka
L Vattentank med max-märke
(avtagbar)
M Droppskål med flottör
(avtagbar)
1.2
Mjölkbehållare (bild 2)
N
N1
N2
N3
N4
N5
Mjölkbehållare
Lock (avtagbart)
Slid för mjölskumsstyrka
Knapp „CLEAN“
Mjölktappningsrör (avtagbart)
Uppsugningsrör (avtagbart)
Framvy med öppen servicelucka
(bild 3)
O
P
Q
R
S
T
U
V
Servicelucka (öppen)
Kaffesumpbehållare (uttagbar)
Utsvängningsfack
Bryggenhet
Knapp för inställning av malningsgrad
Kaffebönsbehållare
Mätsked
Påfyllningskanal för förmalet
kaffepulver
W Typskylt (apparatens undersida)
X Flytande avkalkningsmedel
Y Testremsa
1.4
Reglagepanel (bild 4)
a
b
c
d
e
f
g
h
j
10
Ratt "Kaffestyrka / förmalet kaffe“
Ratt "Koppstorlek“
Display
Knapp "1 kopp kaffe"
I menyfunktionen används denna
knapp för „Bläddring“ ("<")
Knapp "2 koppar kaffe"
I menyfunktionen används denna
knapp för „Bläddring“ (">")
Knapp "Hetvatten“
I menyfunktionen bekräftar denna
knapp menypunkten ("OK")
Knapp „MENU“
I menyfunktion går man med denna
knapp tillbaka till senaste nivå utan
ändringar ("ESC")
Knapp "Till/Från“
Knapp "Kanna/cappuccino“
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 11 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
2
Kaffe och espresso
•
•
•
•
•
•
Den helautomatiska bryggarens funktion garanterar mycket lätt hantering,
vid kaffebryggning och lika enkel att
sköta och vårda.
En utsökt, individuell smak uppnås
genom
förbryggningssystemet: före den
egentliga bryggningen fuktas kaffepulvret för att utvinna hela aromen,
den individuellt inställbara vattenmängden per kopp för kort espresso
och „långt“ kaffe Crema,
den individuellt inställbara kaffetemperaturen för bryggning av kaffet,
du kan välja mellan normalt och starkt
kaffe,
malningsgraden kan ställas in i relation
till kaffets rostning,
och inte minst genom garanterad
Crema, den speciella skumkronan som
gör espresson så enastående för finsmakaren.
För övrigt: Vid bryggning av espresso
står kaffepulvret under en betydligt
kortare tid i kontakt med vattnet än
vid bryggning av vanligt filterkaffe.
Detta resulterar i att mindre mängder
bittra ämnen löses ur kaffepulvret vilket gör espresson mycket hälsosammare!
3
Säkerhetsanvisningar
1
Bryggarens säkerhet uppfyller godkända regler för teknik och apparatsäkerhetslagens föreskrifter. Det oaktat
ber vi er att göra er förtrogen med
säkerhetsanvisningarna nedan.
Allmän säkerhet
• Bryggaren får endast anslutas till elnät
vars spänning, strömtyp och frekvens
överensstämmer med uppgifterna på
typskylten (se bryggarens undre sida)!
• Låt aldrig nätsladden beröra heta delar
på bryggaren.
• Dra aldrig med nätsladden ut stickproppen ur vägguttaget!
• Bryggaren får inte tas i bruk om:
– nätsladden är skadad eller
– bryggarens hus har synliga skador.
• Anslut nätsladden till vägguttaget
endast vid frånkopplad bryggare.
• Denna apparat får inte användas av
personer (inklusive barn) som på grund
av bristande erfarenhet eller kunskap
inte kan använda apparaten på säkert
sätt och den får inte heller utnyttjas
eller användas av personer (inklusive
barn) med nedsatta fysiska, sensoriska
eller mentala färdigheter om inte en
person som är ansvarig för dem instruerar hur apparaten används och övervakar användningen i början.
Barnsäkerhet
• Lämna inte en inkopplad bryggare
utan uppsikt och var speciellt försiktig om barn finns i närheten!
• Barn måste passas så att de inte leker
med enheten.
• Förpackningsmaterial som t.ex. plastpåsar får inte hamna i barnens händer.
Säkerhet under bryggning
• Obs! Kaffeutloppet, hetvattenmunstycket, mjölktappningsröret och
ställplatsen för koppar blir under
bryggning heta. Håll barn på betryggande avstånd!
11
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 12 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
• Obs! Skållningsrisk vid inkopplat hetvattenmunstycke och mjölktappningsrör! Risk finns för att hett
vatten eller het ånga leder till skållning. Håll ett kärl under hetvattenmunstycket resp. mjölktappningsröret
innan du kopplar på dem.
• Värm inte upp flambara vätskor med
ånga!
• Använd bryggaren endast om vatten
fyllts på! Häll endast kallt vatten i vattentanken, men inte hett vatten,
mjölk eller andra vätskor. Beakta max.
volym på ca 1,8 liter.
• Fyll inte på djupfrysta eller karamelliserade kaffebönor i bönbehållaren,
utan endast rostade kaffebönor!
Rensa kaffebönorna från främmande
partiklar som t.ex. små stenar. För
skada och blockering som främmande
partiklar förorsakar kan vi frita oss
från allt ansvar.
• Kaffepulvret skall fyllas på i pulverkanalen.
• Håll inte bryggaren påkopplad längre
än nödvändigt.
• Utsätt inte bryggaren för väder och
vind.
• Som förlängningssladd får endast en i
handeln förekommande sladd med en
ledningsarea på minst 1,5 mm2 användas.
• För att undvika faror bör personer med
motoriska störningar inte använda
bryggaren utan assistans av en annan
person.
• Bryggaren får endast användas med
insatt droppskål, sumpbehållare och
droppgaller!
12
Säkerhet vid rengöring och
skötsel
• Beakta rengörings- och avkalkningsanvisningarna.
• Före underhåll och rengöring skall
bryggaren kopplas från och stickproppen dras ur!
• Doppa inte bryggaren i vatten.
• Bryggarens delar får inte rengöras i
diskmaskin.
• Häll aldrig vatten i kvarnen, risk finns
för att kvarnen skadas.
Bryggaren får varken öppnas eller
repareras. Osakkunnig reparation kan
leda till stora risker för användaren.
Elapparater får endast repareras av
elektriker.
För eventuell reparation samt byte av
nätsladden bör du kontakta
• återförsäljaren där du köpte bryggaren eller
• Electrolux serviceline.
Om kaffebryggaren används för
ändamål den inte är avsedd för eller
om den används på fel sätt fritar vi
oss från allt ansvar för skador och
garanti – detta gäller även om
avkalkningprogrammet inte utförts
omedelbart efter det displayen visat
«AVKALKA!» enligt beskrivning i
denna bruksanvisning. För skada och
blockering som främmande partiklar
förorsakar kan vi frita oss från allt
ansvar.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 13 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
4
Översikt över
menypunkterna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Meny «RESET»
Återställning av ändrade parametrar
till fabriksinställning.
Nedan lämnas en översikt över de
menypunkter med vilka vid fabriken
5
inställda parametrar kan ändras och
lagras samt program startas och informationer hämtas. Detaljerad information lämnas i de kapitel som följer i
bruksanvisningen.
Meny «VÄLJ SPRÅK»
Displayspråk, flera språk finns att välja
på.
•
Meny «VATTENHÅRDHET»
Programmerbart hårdhetssteg mellan 1
(mjukt) och 4 (mycket hårt).
•
Fabriksinställning: 4 (mycket hårt).
Meny «TEMPERATUR»
•
Programmerbar kaffetemperatur mellan LÅG, MEDEL och HÖG.
Fabriksinställning: HÖG
Meny «AVSTÄNGNINGSTID»
6
Programmerbar avstängningstid mel6.1
lan 1 timme och 3 timmar.
Fabriksinställning: 1h (1 timme).
Meny «PROGRAM FÖR
KANNA»
Programmerbar påfyllningsmängd
1
(koppstorlek) och kaffemalningsmängd (kaffestyrka) för de koppar som
bryggs i kannan.
Meny «KAFFEFPROGRAM»
Anpassa påfyllningsmängden för varje
koppstorlek (espressokopp, liten kopp,
medelstor kopp, stor kopp, mugg).
Meny «PROGRAM CAPPUCCINO»
Anpassa mängden mjölk och kaffe för
1
cappuccino.
Meny
«HETVATTENPROGRAM»
Anpassa hetvattenmängden.
Meny «AVKALKNING»
Så här startas avkalkningsprogrammet.
0
Meny «STATISTIK»
Avfråga antalet bryggda koppar kaffe,
antalet kannor med 4, 6, 8 eller 10
koppar och antalet utförda avkalkningar.
Menyfunktion
Med knappen „MENU“ (bild 5) kan
menyfunktionen kopplas på. I menyfunktionen används knapparna
"1 kopp kaffe"
, "2 koppar kaffe“
, "hetvatten“ och „MENU“ för
navigering. Aktuell funktion visas på
displayen ovanför knappen (bild 6):
«<» ("1 kopp kaffe"
) och
«>» ("2 koppar kaffe“
) medger
„Bläddring“ i menyn
«OK» ("Hetvatten“ ) bekräftar en
menypunkt
«ESC» („MENU“) återgår till senaste
menynivån utan ändring
Första start av bryggaren
Uppställning och anslutning av
bryggaren
Välj ett lämpligt, vågrätt, stabilt, ouppvärmt, torrt och vattentåligt underlag.
Kontrollera att ordentlig luftcirkulation
finns. På bryggarens sidor och baksida
måste ett fritt utrymme på minst 5 cm
och ovanför bryggaren på minst 20 cm
finnas.
Bryggaren får inte ställas upp i rum där
en temperatur på 0°C eller lägre kan
förekomma (bryggaren skadas när
vattnet fryser).
Obs! Om bryggaren tas in kall för uppställning i ett varmt rum, koppla på
den först efter ca 2 timmar!
Vi rekommenderar att lägga ett lämpligt underlag in under bryggaren för
att skydda omgivande parti mot skador
till följd av stänk.
Kaffebryggaren skall anslutas till ett
nätuttag med jorddon. Använd aldrig
ett nätuttag utan jorddon.
13
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 14 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
6.2
Påfyllning av vatten
3
Kontrollera före påkoppling att vatten
finns i vattentanken och fyll vid behov
på. Bryggaren använder vatten vid
varje in- och frånkoppling för automatisk sköljning.
0 Ta ut vattentanken ur bryggaren (bild 6.4
7).
0 Fyll vattentanken med rent och kallt
vatten. Tanken får inte fyllas på utöver
MAX-märket.
0
3 Fyll endast på kallt vatten. Andra vätskor som t.ex. mineralvatten eller mjölk
får inte användas.
0 Sätt åter in vattentanken (bild 7). Tryck
kraftigt in vattentanken så att dess
0
ventil öppnar.
För ett aromatiskt kaffe, gör så här:
• byt dagligen vattnet i vattentanken,
• rengör vattentanken minst en gång i
veckan i vanligt diskvatten (inte i diskmaskin). Skölj sedan med rent vatten.
3
6.3
Påfyllning av
kaffebönsbehållaren
0 Fäll upp kaffebönsbehållarens lock och
fyll på färska kaffebönor (bild 8). Sätt
åter på locket.
1
Obs! Använd endast rena kaffebönor
utan tillsats av karamell eller arom.
Använd inte djupfrysta bönor. Se till
att främmande partiklar som t.ex. små
stenar inte hamnar i bönbehållaren.
För skada och blockering som främmande partiklar förorsakar kan vi
frita oss från allt ansvar.
3
Kvarnen har vid fabriken ställts in på
medelhög malningsgrad. Om så behövs
kan denna inställning ändras. Anvisningar för ändring av malningsgraden
lämnas under „Inställning av malningsgrad“ Sida 21.
1
Malningsgraden får endast ändras
under malning. Vid inställning på
frånkopplad kvarn kan kaffebryggaren skadas.
14
3
0
0
0
0
Kaffebryggaren har vid fabriken kontrollerats. För testning har kaffe
använts – därför är det helt normalt
att kafferester sitter kvar i kvarnen. Vi
garanterar dock att kaffebryggaren
endast använts för testning.
Första inkoppling
När kaffebryggaren första gången tas i
bruk avlöper den automatiska inkopplingsprocessen endast om önskat språk
valts.
Koppla på bryggaren med huvudströmställaren på baksidan (bild 9).
Displayen visar i följd texten «TRYCK
MENU FÖR ATT VÄLJA
SVENSKA» i alla tillgängliga språk.
Vänta tills önskat språk visas. Bekräfta
sedan med "MENU"-knappen (bild 5)
och håll den nedtryckt tills displayen
visar «SVENSKA INSTÄLLT».
Efter första driftstarten kan när som
helst språket ändras, se „Inställning av
språk“ Sida 22.
Efter språkvalet visar displayen «FYLL
BEHÅLLAREN !».
Påfyllning av vattentank, se „Påfyllning
av vatten“ Sida 14.
Sätt åter in vattentanken (bild 7). Tryck
kraftigt in vattentanken så att dess
ventil öppnar.
Displayen visar nu:
«FYLL PÅ VATTEN+ TRYCK PÅ
MENU»
Sätt in hetvattenmunstycket (bild 10)
och ställ upp en kopp under munstycket.
Tryck på knappen „MENU“ (bild 5).
Efter ett par sekunder rinner vatten ur
hetvattenmunstycket och en stapel
visar framåtskridandet. När koppen
fyllts på med ca 30 ml vatten är stapeln full.
Displayen visar nu
«STÄNGNING
VAR GOD VÄNTA...» och bryggaren kopplas från.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 15 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
0 Fyll på kaffebönor i kaffebönsbehållaren, se „Påfyllning av kaffebönsbehållaren“ Sida 14.
Obs! För att undvika störningar får aldrig malet kaffe, djupfrysta eller karamelliserad kaffebönor eller annat fyllas
på som kan skada kaffebryggaren.
0 Tryck knappen „Till/Från“
på reglagepanelen (bild 11).
Displayen visar i övre raden
«UPPHETTNING» och i undre raden
en fortskridande stapel med procent6.6
siffra
«
40%» som
0
visar hur upphettningen fortskrider.
Efter avslutad upphettning visar displayen:
«SKÖLJNING» i övre raden och en
fortskridande stapel med procentsiffra
i undre raden
3
«
40%» och
sköljer automatisk (en mindre mängd
hett vatten rinner ur kaffeutloppet och
samlas upp i droppskålen).
Displayen visar nu grundinställning6.7
arna, dvs i övre raden koppstorleken
och i undre raden kaffets styrka t.ex.:
«MEDELSTOR KOPP
NORMAL AROM»
1
6.5
Påkoppling av bryggaren
Kontrollera före påkoppling att vatten
finns i vattentanken och fyll vid behov
på. Bryggaren använder vatten vid
varje in- och frånkoppling för automatisk sköljning.
0 Koppla på bryggaren med knappen
„Till/Från“
(bild 11).
3
Genast efter påkoppling ställer kaffebryggaren in sig. Härvid uppstår ljud
som inte har någon betydelse.
3
Under upphettning (ca 120 sekunder)
visar displayen «UPPHETTNING» i
övre raden och en fortskridande stapel
med procentsiffra i undre raden
«
40%» som
anger hur upphettningen fortskrider.
Efter avslutad upphettning visar displayen:
«SKÖLJNING» i övre raden och en
fortskridande stapel med procentsiffra
i undre raden
«
40%» och
sköljer automatisk (en mindre mängd
hett vatten rinner ur kaffeutloppet och
samlas upp i droppskålen).
Kaffebryggaren är nu klar för användning. På displayen visas senast vald
bryggningsfunktion.
Frånkoppling av bryggaren
Koppla från bryggaren med knappen
„Till/Från“
(bild 11).
Bryggaren sköljs (displayen visar
«SKÖLJNING
VAR GOD VÄNTA...») och bryggaren kopplas från.
Om bryggaren under en längre tid inte
ska användas bör efter frånkoppling
med knappen „Till/Från“ dessutom
huvudströmställaren på bryggarens
baksida slås ifrån (bild9).
Inställning av vattnets hårdhet
Innan bryggaren första gången tas i
bruk eller om vattenkvaliteten ändrar
sig skall bryggaren ställas in att
motsvara hårdheten i aktuellt vatten.
Använd bifogad testremsa för
bestämning av hårdhetsgraden eller
fråga lokalt vattenverk.
Bestämning av vattnets hårdhet
0 Doppa testremsan för ca 1 sekund i
kallt vatten. Skaka av överflödigt vatten och bestäm hårdheten med hjälp
av fälten i rosa färg.
Inget eller ett rosa fält:
Hårdhetsgrad 1, mjukt
till 1,24 mmol/l, resp.
till 7° tysk hårdhetsgrad resp.
till 12,6° fransk hårdhetsgrad
Två rosa fält:
Hårdhetsgrad 2, medelhårt
till 2,5 mmol/l, resp.
till 14° tysk hårdhetsgrad resp.
till 25,2° fransk hårdhetsgrad
15
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 16 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
Tre rosa fält:
Hårdhetsgrad 3, hårt
till 3,7 mmol/l, resp.
till 21° tysk hårdhetsgrad resp.
till 37,8° fransk hårdhetsgrad
Fyra rosa fält:
Hårdhetsgrad 4, mycket hårt
över 3,7 mmol/l, resp.
över 21° tysk hårdhetsgrad, resp.
över 37,8° fransk hårdhetsgrad
0
0
0
0
0
Inställning och inmatning av
vattnets beräknade hårdhetsgrad
4 hårdhetsgrader kan ställas in. Bryggaren har vid fabriken ställts in på
hårdhetsgrad 4.
Tryck vid påkopplad bryggare på knappen „MENU“ (bild 5).
Menypunkten «VÄLJ SPRÅK» visas.
Tryck på knapparna bläddra"<" eller
">" (bild 6) tills menypunkten
«VATTENHÅRDHET» visas.
Bekräfta menypunkten med knappen
„OK“ (bild 6).
På displayen visas aktuell inställning
t.ex. «HÅRDHETSSTEG 4»
Tryck sedan på knappen bläddra "<"
eller ">" (bild 6) tills beräknad hårdhetsgrad visas.
Bekräfta valet med knappen „OK“ (bild
6).
Om „OK“ inte trycks återgår bryggaren
efter ca 120 sekunder automatiskt till
bryggningsfunktion utan att spara
inmatningarna.
Visningen återgår efter programmering
automatiskt till menypunkten
«VATTENHÅRDHET».
0 För att gå tillbaka till bryggningsfunktionen tryck på knappen „MENU“ (bild
5) eller vänta ca 120 sekunder tills
bryggaren automatiskt återgår till
bryggningsfunktionen.
3
3
16
För andra menyinställningar se „Menyinställningar“ Sida 22.
7
Kaffebryggning med bönor
Följande process avlöper vid kaffebryggning med bönor helautomatiskt:
Malning, dosering, pressning, förbryggning, bryggning och utmatning av kaffesumpen.
Genom inställning av malningsgrad
och malningsmängd kan kaffebryggningen anpassas individuellt till personlig smak.
Använd endast rena kaffebönor utan
tillsats av karamell eller arom. Använd
inte djupfrysta bönor. Se till att främmande partiklar som t.ex. små stenar
inte hamnar i bönbehållaren. För skada
och blockering som främmande partiklar förorsakar kan vi frita oss från
allt ansvar.
Kaffebryggaren är förinställd för medelstor kopp och normalt starkt kaffe.
Välj alltefter smak en „kort“ espresso
eller ett „långt“ kaffe med Crema.
0 Välj önskad koppstorlek med ratten
„Koppstorlek“ (bild 13). Vald koppstorlek visas.
1
Kaffebryggaren har vid fabriken ställts
in på standardmängder. Dessa kan för
varje koppstorlek ändras att motsvara
egen smak och sedan sparas, se
„Inställning av programmet för cappuccino (programmera mjölk- och kaffemängden)“ Sida 24.
Kaffet kan väljas med extramild, mild,
normalstark, stark eller extrastark
smak.
0 Välj önskad kaffesmak med ratten
„Kaffestyrka“ (bild 14). Vald kaffesmak
visas.
0 Ställ upp en eller två koppar under kaffeutloppet (bild 15). Utloppet kan skjutas uppåt eller nedåt för anpassning till
koppens höjd för att reducera värmeförlust och kaffestänk (bild 16).
3
3
Om under några sekunder efter inställning av koppstorlek eller kaffesmak
ingen knapp trycks, föreslås på displayen nästa steg: «TRYCK KNAPP
FÖR 1 ELLER 2 KOPPAR».
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 17 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
0 Tryck knappen "1 kopp kaffe"
för
3
bryggning av en kopp eller knappen „2
koppar“
för 2 koppar.
Nu malas bönorna. Vid kaffebryggningen fuktas kaffepulvret för förbryggning med en liten mängd vatten. Efter
ett kort avbrott startar själva bryggningen. Kaffet rinner ut i koppen, dis3
playen visar vald koppstorlek i övre
raden och en fortskridande stapel med
procentsiffra i undre raden
«
40%».
När stapeln är full har önskad mängd
kaffe getts ut. Bryggaren avslutar
automatisk bryggningen och matar ut
förbrukat kaffepulver till sumpbehålla3
ren.
0 Kaffebryggningen kan när som helst
avbrytas med kort tryckning på knap7.1
pen "1 kopp"
eller "2 koppar"
eller genom att vrida ratten „Koppstorlek“ (bild 13) moturs i riktning mot
„Espressokopp“.
0 När kaffetappningen är avslutad kan
kaffemängden ökas genom att trycka
ned knappen „1 kopp“
och hålla
den nedtryckt tills önskad kaffemängd
uppnåtts (knappen måste tryckas omedelbart efter det den fortskridande stapeln nått 100 %) eller genom att vrida
ratten „Koppstorlek“ (bild 13) medurs i
riktning mot „Mugg“.
Efter ett par sekunder är bryggaren
åter klar för fortsatt kaffebryggning.
På displayen visas senast vald kaffeinställning.
3
Om kaffet rinner ut i droppar, inte
fulltständigt eller för snabbt och Creman inte är i din smak skall inställningen av malningsgrad ändras, se
„Inställning av malningsgrad“ Sida 21
3
När displayen visar «FYLL
BEHÅLLAREN !» måste vatten fyllas på för att kaffe skall kunna bryggas.
(Det är helt normalt att en mindre
mängd vatten finns kvar i tanken när
meddelandet visas.).
När displayen visar «TÖM KAFFESUMPBEHÅLLAREN» är sumpbehållaren full och måste tömmas och
rengöras, se „Tömning av sumpbehållaren“ Sida 27. Så länge sumpbehållaren
inte rengjorts, kvarstår meddelandet
och kaffe kan inte längre bryggas.
Under kaffetappning får vattentanken
absolut inte tas ut. Har tanken tagits ut
kan kaffebryggaren inte längre brygga
kaffe. För avluftning av kaffebryggaren
tryck knappen „Hetvatten“ och låt
för några sekunder hett vatten rinna ur
hetvattenmunstycket.
När kaffebryggaren första gången
används, skall minst
4-5 koppar bryggas innan bryggaren
ger ett gott kaffe.
Tips för tappning av hetare kaffe
• Om genast efter påkoppling av kaffebryggaren en liten kopp kaffe skall
bryggas (under 60 ml), använd det
heta sköljningsvattnet för uppvärmning av koppen.
• För inställning av en högre kaffetemperatur, se „Inställning av kaffetemperatur“ Sida 22.
• Om vid påkopplad bryggare kaffe
inte tappats under en längre tid bör
systemet före nästa tappning spolas
för förvärmning av bryggningsenheten. Välj sköljningsfunktionen i respektive meny (se „Sköljning“
Sida 18). Låt vattnet rinna ned i
droppskålen. Vattnet kan även
användas för att förvärma kaffekoppen. Tappa i detta fall det heta vattnet i koppen (och töm sedan).
• När koppar i tjock kvalitet används
bör de helst förvärmas, då materialet
absorberar värme.
• Kopparna kan förvärmas med varmt
vatten eller om de får stå minst
20 minuter på den uppvärmda ställplatsen (H) när kaffebryggaren är
påkopplad.
17
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 18 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
7.2
Sköljning
Vid sköljning värms bryggningsenheten
och kaffeutloppet upp.
Sköljningen dröjer endast några
sekunder.
0 Tryck på knappen „MENU“ (bild 5).
Menypunkten «VÄLJ SPRÅK» visas.
0 Tryck på knapparna bläddra"<" eller
">" (bild 6) tills menypunkten
«SKÖLJNING» visas.
0 Bekräfta menypunkten med knappen
„OK“ (bild 6). På displayen visas
«SKÖLJNING» och en fortskridande
stapel med procentsiffra
«
40%».
Efter sköljningen återgår bryggaren
automatiskt till bryggningsfunktion.
8
Bryggning av flera koppar
kaffe med kannfunktionen
Med denna funktion kan automatiskt
flera koppar kaffe bryggas direkt i
medföljande varmhållningskanna i
rostfritt stål : Malning, dosering,
pressning, förbryggning, bryggning och
utmatning av kaffesumpen enligt
beskrivning i föregående avsnitt.
Kaffebryggaren är förinställd för medelstor kopp och normalt starkt kaffe.
Din favoriserade koppstorlek och kaffestyrka kan ställas in enligt beskrivning under „Inställning av programmet
för kanna (Kaffestyrka och fyllnadsmängd för kannan)“ Sida 23.
0 Vrid locket på medlevererad varmhållningskanna i rostfritt stål till läget för
borttagning (bild 17) och lyft bort
locket. Skölj kannan och locket.
0 Ställ locket på varmhållningskannan i
läge för upphällning (bild 18) och ställ
kannan under kaffeutloppet (D). Kaffeutloppet måste vara helt uppskjutet
för att varmhållningskannan skall
kunna sättas in.
På displayen visas ständigt «FYLL
BÖNBEHÅLLARE + VATTENTANK, TÖM SUMPEN, TRYCK
OK» och påminner om de basaktivite-
18
ter som krävs för bryggning av kaffe
till kannan.
0 Kontrollera att vattentanken är full, att
tillräckligt mycket kaffebönor finns i
bönbehållaren och att sumpbehållaren
är tom. Tryck sedan knappen "OK"
(bild 6).
Displayen visar i övre raden den kaffestyrka som ställts in i menyn „Kanna“,
t.ex. «KANNA EXTRAMILD». I den
undre raden visas knapparna bläddra
"<" eller ">" och antalet koppar som
skall bryggas till kannan, t.ex.
«< >
4».
Om kaffestyrkan och kaffemängden
för kannfunktionen skall ändras, förfar
enligt beskrivning „Inställning av programmet för kanna (Kaffestyrka och
fyllnadsmängd för kannan)“ Sida 23.
0 Ställ vid behov med knapparna bläddra
"<" eller ">" in antalet koppar i steg
om 2 koppar som skall bryggas till kannan (4, 6, 8, 10 kannan).
3
Om ingen knapp trycks under några
sekunder kommer displayen att föreslå
nästa steg: «VÄLJ KAFFEMÄNGD,
TRYCK PÅ KANNKNAPPEN».
0 När önskat antal koppar valts, bekräfta
med knappen „Kanna/cappuccino“
(bild 19).
På displayen visas en fortskridande stapel och en procentsiffra
«
40%» som
visar hur bryggningen fortskrider.
När den fortskridande stapeln är fylld
och 100% uppnåtts, avslutar bryggaren
bryggningen och återgår automatiskt
till bryggningsfunktionen.
0 Ta nu bort varmhållningskannan och
stäng locket (bild 20) för att hålla kaffet varmt.
3
3
Om den påfyllda mängden av kaffebönor inte räcker till för inställd bryggning, kommer kaffebryggaren att
avbryta bryggningen tills kaffebönbehållaren fyllts på och knappen „Kanna/
cappuccino“
(bild 19) tryckts.
Skall t.ex. 8 koppar bryggas, men det
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 19 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
finns endast kaffebönor för 6 koppar,
kommer 6 koppar att tillagas och därefter avbryts bryggningen. Fyll på bönbehållaren och tryck sedan på knappen
„Kanna/cappuccino“
(bild 19).
Nu brygger kaffeautomaten de 2 koppar som saknades för valda 8 koppar.
Om vattnet i vattentanken inte räcker
till för önskad bryggning eller om
sumpbehållaren är full avbryts bryggningen. För påfyllning av vattentanken
eller tömning av sumpbehållaren måste
varmhållningskannan tas bort varvid
programmet avbryts. Efter det felet
avhjälpts måste programmet startas på
nytt. Härvid måste den kaffemängd
som redan finns i kannan beaktas i
annat fall finns risk att kannan rinner
över.
9
Kaffebryggning med pulver
Med denna funktion kan malet kaffe,
t.ex. koffeinfritt kaffe, bryggas.
Obs! Kontrollera att pulver inte blir
hängande i kanalen och att inga främmande partiklar hamnar i kanalen.
Påfyllningskanalen är inte en förrådsbehållare, pulvret måste hamna direkt i
bryggningsenheten.
0 Vrid ratten "Kaffesmak / förmalet
kaffe" (bild 21) till önskat läge
(för
1 kopp) eller
(för 2 koppar) för
val av funktionen för förmalet kaffepulver. Härvid frånkopplas kaffekvarnen. På displayen visas t.ex.
«ESPRESSOKOPP
FÖRMALET 1 KOPP».
0 Öppna locket på kaffepulverkanalen
och fyll på färskt kaffepulver (bild 22).
Använd endast medföljande mått. Fyll
på högst 2 mått i annat fall brygger
automaten inget kaffe, kaffepulvret
sprids i bryggaren och förorenar den,
eller så ges kaffet ut droppvis och
meddelandet
«MALNINGEN FÖR FIN
JUSTERA KVARNEN
OCH HETVATTENKNAPP».
1
Under bryggning får kaffepulver inte
fyllas på. Först när bryggningen är helt
avslutad och bryggaren åter står i
beredskap får kaffepulver för nästa
kopp fyllas på. Kaffepulver får aldrig
fyllas på när bryggaren är frånslagen;
risk finns att kaffet sprids i bryggaren.
1
Använd endast kaffepulver för helautomatisk espressobryggare. Kaffebönor,
vattenlösliga och djupfrysta instantprodukter eller andra pulver för drycker får absolut inte fyllas på. Ett för
finmalet kaffepulver kan täppa till
kanalen.
Om påfyllningskanalen är tilltäppt (till
följd av fukt i bryggaren eller pga. att
mer än 2 mått kaffepulver fyllts på)
skjut ned pulvret med en kniv eller
skedskaft (bild 23). Ta sedan bort
bryggningsenheten och rengör den tillsammans med kaffebryggaren enligt
beskrivning under „Rengöring av
bryggningsenhet“ Sida 27".
0 Stäng locket.
3
Om under några sekunder efter inställning av ”förmalet kaffe” ingen knapp
trycks, föreslås på displayen nästa steg:
«TRYCK KNAPP FÖR 1 ELLER 2
KOPPAR».
0 Välj önskad koppstorlek med ratten
„Koppstorlek“ (bild 13). Vald koppstorlek visas.
0 Tryck knappen "1 kopp kaffe"
för
bryggning av en kopp eller knappen „2
koppar“
för 2 koppar.
Nu bryggs kaffet.
3
3
För att efter kaffebryggning återgå till
funktionen för kaffebönor, vrid ratten
"Kaffestyrka / förmalet kaffe" (bild 21)
till önskat läge för kaffets styrka (nu
kan åter kaffekvarnen användas).
19
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 20 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
10
Tillaga cappuccino eller het
mjölk (kaffe och
mjölkskum)
Med denna funktion kan het, uppskummad mjölk tillredas eller även
cappuccino på en gång.
0 Lås upp och ta bort mjölkbehållarens
lock genom lätt vrida det medurs.
0 Fyll på tillräcklig mängd mjölk
(bild 24). Överskrid inte den på behållarhandtaget utmärkta MAX-linjen
(motsvarar ca 1000 ml).
0 Tryck en gång på knappen „Kanne/
cappuccino“
(bild 29).
Het och uppskummad mjölk och därefter kaffe tappas på koppen.
Displayen visar i övre raden
«CAPPUCCINO» och i undre raden
en fortskridande stapel och en procentsiffra, t.ex.
«
40%» som
visar hur cappuccinobryggningen fortskrider.
3
Använd helst skummjölk eller lättmjölk
med en temperatur på 5°C.
0 Kontrollera att uppsugningsröret är
ordentligt insatt (bild 25); placera
sedan locket på mjölkbehållaren och
lås genom att lätt vrida det moturs.
0 Dra bort hetvattenutloppet (bild 10)
10.2
och fäst mjölkbehållaren på munstycket (bild 26). Kontrollera att mjölkbehållaren sitter i korrekt läge.
0
0 Med sliden på locket kan mjölkens
uppskumning ställas in steglöst
(bild 27):
0
– Läge „1 CAPPUCCINO“: mjölken
skummas kraftigt upp.
– Läge „2 CAFFELATTE“: mjölken
skummas svagt upp.
3
3
Efter insättning av mjölkbehållaren
föreslås nästa steg på displayen:
«TRYCK KANNKNAPPEN 1
GÅNG FÖR CAPPUCCINO, 2
GÅNGER ENDAST FÖR MJÖLK».
10.1 Tillredning av cappuccino
0 Välj önskad kaffesmak för cappuccino
med ratten „Kaffestyrka“ (bild 14). Vald
kaffesmak visas.
I övre raden visad koppstorlek (t.ex.
«ESPRESSOKOPP») är utan betydelse eftersom bryggd kaffemängd har
bestämts i menyn «PROGRAM CAPPUCINO».
0 Sväng ut mjölktappningsröret (bild 28)
och ställ en tillräckligt stor kopp under
kaffeutloppet och mjölktappningsröret.
3
20
3
Mängden av mjölk och kaffe är förinställd på standardvärden. Värdena kan
anpassas till individuell smak och sedan
sparas, se „Inställning av programmet
för cappuccino (programmera mjölkoch kaffemängden)“ Sida 24.
Efter ett några sekunder är bryggaren
åter klar för användning. På displayen
visas senast vald kaffeinställning.
Uppskumning/upphettning av
mjölk
Sväng mjölktappningsröret (bild 28)
och ställ upp en tillräckligt stor kopp
under mjölktappningsröret.
Tryck två gånger på knappen „Kanne/
cappuccino“
(bild 29) (inom
2 sekunder).
Koppen fylls nu med upphettad och
uppskummad mjölk.
Displayen visar i övre raden
«MJÖLKSKUMNING» och i undre
raden en fortskridande stapel och en
procentsiffra, t.ex.
«
40%» som
visar hur mjölkskumningen fortskrider.
Mjölkmängden är inställd på ett standardvärde. Värdet kan anpassas till
individuell smak och sedan sparas, se
„Inställning av programmet för cappuccino (programmera mjölk- och kaffemängden)“ Sida 24.
Efter ett några sekunder är bryggaren
åter klar för användning. På displayen
visas senast vald kaffeinställning.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 21 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
10.3 Rengöring av munstycket
Efter varje tillredning av mjölk eller
cappuccino måste mjölkbehållarens
munstycken rengöras enligt beskrivning nedan då risk finns att mjölkrester
sitter kvar:
0 Ställ ett kärl under mjölktappningsröret och tryck minst 5 sekunder ned
knappen „CLEAN“ på mjölkbehållare
(bild 30). Displayen visar
«RENGÖRING».
Obs! Skållningsrisk till följd av ånga
och hett vatten ur mjölktappningsröret.
0 Ta nu bort mjölkbehållaren och rengör
munstyckena på bryggaren med en
fuktig trasa (bild 31).
0 Sätt åter in hetvattenmunstycket
(bild 10).
1
3
11
Efter avslutad rengöring skall mjölkbehållaren tas bort och ställas i kylskåpet.
Sätt in mjölken i kylskåpet senast efter
15 minuter.
Hetvattenberedning
Hetvattnet kan användas för
förvärmning av koppar och för
tillredning av heta drycker som t.ex. te
eller färdigsoppor.
Obs! Skållningsrisk vid påkopplat
hetvattenmunstycke! Avgående hett
vatten kan leda till skållning. Koppla på
hetvattenmunstycket endast när ett
kärl står under munstycket.
0 Sätt åter in hetvattenmunstycket (bild
10).
0 Ställ ett kärl under hetvattenmunstycket.
0 Tryck på knappen „Hetvatten“ (bild
32). Hetvatten ges ut, displayen visar
«HETVATTEN». När programmerad
mängd hett vatten getts ut, avslutas
utmatningen automatiskt.
Displayen visar under några sekunder
«VAR GOD VÄNTA...». Bryggaren är
nu åter klar för kaffebryggning; på displayen visas senast vald kaffeinställning.
1
3
Kaffebryggaren har vid fabriken ställts
in på standardmängd. Värdet kan
anpassas till individuell smak och sedan
sparas, se „Inställning av programmet
för hetvatten (programmering av
utmatningsmängd)“ Sida 25.
Vi rekommenderar att högst 2 minuter
kontinuerligt tappa hett vatten.
0 Hetvattentappningen kan när som
helst avslutas. Tryck en gång på knappen „Hetvatten“ (bild 32).
3
12
Inställning av malningsgrad
Kvarnen har vid fabriken ställts in på
medelhög malningsgrad. Om kaffetappningen är för snabb eller för långsam (droppvis) kan malningsgraden
under malning ändras.
Malningsgraden får endast ändras
under malning. Vid inställning på
frånkopplad kvarn kan kaffebryggaren skadas.
0 Ställ in malningsgraden med ratten för
inställning av malningsgrad (bild 2, T)
(bild 12).
• Om kaffet rinner ut droppvis eller
inte fullständigt, måste ratten vridas ett läge medurs.
Vrid alltid i steg om ett läge tills kaffetappningen är tillfredsställande.
• Om kaffet rinner ut för snabbt och
Creman inte är i din smak vrid ratten
ett läge moturs.
1
3
Se till att ratten för malningsgradinställning inte vrids för långt, detta kan
leda till att vid tappning av 2 koppar
kaffet ges ut droppvis.
3
Korrigeringarnas effekt märks först
efter minst 2 kaffebryggningar i följd.
Avlägsna främmande partiklar ur
kvarnen
Främmande partiklar som t.ex. små stenar kan skada kvarnen. En främmande
partikel i kaffet förorsakar ett jämnt
och högljutt knatter. Om ett sådant
ljud uppstår under malning koppla
genast från bryggaren och ta kontakt
21
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 22 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
med kundtjänsten. För skada och
blockering som främmande partiklar
förorsakar kan vi frita oss från allt
ansvar.
13
Menyinställningar
13.1 Inställning av språk
0
0
0
0
Du kan välja mellan flera språk. Ett
annat språk kan väljas så här:
Tryck på knappen „MENU“ (bild 5).
3
Menypunkten «VÄLJ SPRÅK» visas.
Bekräfta menypunkten med knappen
„OK“ (bild 6). På displayen visas inställt
språk.
Tryck på knapparna bläddra "<" eller
">" (bild 6) tills, önskat språk visas.
När önskat språk visas, bekräfta med
0
knappen „OK“ (bild 6). Valt språk har
nu programmerats.
Om „OK“ inte trycks återgår bryggaren
efter ca 120 sekunder automatiskt till
bryggningsfunktion utan att spara
13.3
inmatningarna.
3 Visningen återgår efter programmering
automatiskt till menypunkten «VÄLJ
SPRÅK».
0 För att gå tillbaka till bryggningsfunktionen tryck på knappen "MENU" (bild
5) eller vänta ca 120 sekunder tills
bryggaren automatiskt återgår till
bryggningsfunktionen.
13.2 Inställning av kaffetemperatur
Du kan välja mellan tre temperatursteg. Kaffetemperaturstegen definieras
så här:
«LÅG TEMPERATUR»
«MEDELHÖG TEMPERATUR»
«HÖG TEMPERATUR»
Vid fabriken har «HÖG TEMPERATUR» ställts in. Tiden kan ändras så
här:
0 Tryck på knappen „MENU“ (bild 5).
Menypunkten «VÄLJ SPRÅK» visas.
0 Tryck på knapparna bläddra"<" eller
">" (bild 6) tills menypunkten
«TEMPERATUR» visas.
22
0 Bekräfta menypunkten med knappen
„OK“ (bild 6). På displayen visas aktuell
inställning t.ex. «HÖG TEMPERATUR».
0 Välj vid behov med knapparna bläddra
"<" eller ">" (bild 6) en annan temperatur.
0 När önskad temperatur visas, bekräfta
med knappen „OK“ (bild 6). Temperaturen är nu programmerad.
Om „OK“ inte trycks återgår bryggaren
efter ca 120 sekunder automatiskt till
bryggningsfunktion utan att spara
inmatningarna.
Visningen återgår efter programmering
automatiskt till menypunkten
«TEMPERATUR».
För att gå tillbaka till bryggningsfunktionen tryck på knappen "MENU" (bild
5) eller vänta ca 120 sekunder tills
bryggaren automatiskt återgår till
bryggningsfunktionen.
Inställning av avstängningstid
Om bryggaren under en längre tid inte
används kopplas den automatiskt från
av säkerhetsskäl och för att spara
energi.
Du kan välja mellan 3 avstängningstider (automatisk frånkoppling efter 1
till 3 timmar):
«AVSTÄNGNINGSTID 1 H»
«AVSTÄNGNINGSTID 2 H»
«AVSTÄNGNINGSTID 3 H»
Vid fabriken har
«AVSTÄNGNINGSTID 1 H» ställts
in. Tiden kan ändras så här:
0 Tryck på knappen „MENU“ (bild 5).
Menypunkten «VÄLJ SPRÅK» visas.
0 Tryck på knapparna bläddra"<" eller
">" (bild 6) tills menypunkten
«AVSTÄNGNINGSTID» visas.
0 Bekräfta menypunkten med knappen
„OK“ (bild 6). På displayen visas aktuell
inställning t.ex.
«AVSTÄNGNINGSTID 1 H».
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 23 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
0 Välj vid behov med knapparna bläddra
"<" eller ">" (bild 6) en annan avstängningstid.
0 När önskad avstängningstid visas,
bekräfta med knappen „OK“ (bild 6).
Avstängningstiden är nu programmerad.
Om „OK“ inte trycks återgår bryggaren
efter ca 120 sekunder automatiskt till
bryggningsfunktion utan att spara
inmatningarna.
Visningen återgår efter programmering
automatiskt till menypunkten
«AVSTÄNGNINGSTID».
0 För att gå tillbaka till bryggningsfunktionen tryck på knappen „MENU“ (bild
5) eller vänta ca 120 sekunder tills
bryggaren automatiskt återgår till
bryggningsfunktionen.
3
13.4 Inställning av programmet för
kanna
(Kaffestyrka och fyllnadsmängd
för kannan)
0
0
0
0
0
0 När önskad kaffestyrka visas, bekräfta
med knappen „OK“ (bild 6). Denna kaffestyrka har nu programmerats.
Om „OK“ inte trycks återgår bryggaren
efter ca 120 sekunder automatiskt till
bryggningsfunktion utan att spara
inmatningarna.
Visningen återgår efter programmering
automatiskt till menypunkten «SMAK
FÖR KANNMÄNGD».
0 Om fyllningsmängden för kannan skall
ändras och sparas, tryck på knappen
bläddra ">" (bild 5) tills menypunkten
«KANN- ELLER KOPPNIVÅ» visas.
0 Bekräfta menypunkten med knappen
„OK“ (bild 6).
0 På displayen visas en stapel som förstoras eller förminskas; den står för
koppens påfyllningsmängd. Vid behov
kan med knapparna Bläddra "<" eller
">" (bild 5) i 10 steg en annan påfyllningsmängd väljas.
3
Är stapeln helt full motsvarar detta
den högsta påfyllningsmängden för
kannprogrammet på ca 125 ml.
0 När önskad påfyllningsmängd visas,
bekräfta med knappen „OK“ (bild 6).
Denna påfyllningsmängd är nu programmerad.
Om „OK“ inte trycks återgår bryggaren
efter ca 120 sekunder automatiskt till
bryggningsfunktion utan att spara
inmatningarna.
3
Kannprogrammet har vid fabriken
ställts in på standardvärden. Dessa kan
anpassas till egen smak och sedan sparas. Kaffestyrkan kan ställas in i 5 steg
från extramild till extrastark och fyllnadsmängden med hjälp av en grafisk
stapel i 10 steg.
Dessa inställningar kan ändras så här:
Tryck på knappen „MENU“ (bild 5).
Menypunkten «VÄLJ SPRÅK» visas.
Tryck på knapparna bläddra"<" eller
3
">" (bild 6) tills menypunkten
«KANNPROGRAM» visas.
Bekräfta menypunkten med knappen
0
„OK“ (bild 6). På displayen visas
«SMAK FÖR KANNMÄNGD».
Bekräfta menypunkten med knappen
„OK“ (bild 6). På displayen visas aktuell
inställning t.ex. «KANNA EXTRA13.5
MILD».
Välj vid behov med knapparna bläddra
"<" eller ">" (bild 6) i 5 steg en annan
kaffestyrka från extramild till extrastark.
Visningen återgår efter programmering
automatiskt till menypunkten
«KANN- ELLER KOPPNIVÅ».
För att gå tillbaka till bryggningsfunktionen tryck 2 gånger på knappen
„MENU“ (bild 5) eller vänta ca
120 sekunder tills bryggaren automatiskt återgår till bryggningsfunktionen
Inställning av kaffeprogram
(programmera påfyllningsmängd)
Kaffebryggaren har vid fabriken ställts
in på standardmängder. Dessa mängder
kan anpassas till olika koppstorlekar
och individuell smak och sedan sparas.
23
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 24 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
0
0
0
0
0
0
Påfyllningsmängden kan anpassas till 13.6
alla fem koppstorlekar
«ESPRESSOKOPP», «LITEN
KOPP», «MELLANSTOR KOPP»,
«STOR KOPP», «MUGG»:
Tryck på knappen „Menu“ (bild 5).
Menypunkten «VÄLJ SPRÅK» visas.
Tryck på knapparna bläddra"<" eller
">" (bild 6) tills menypunkten
0
«KAFFEPROGRAM» visas.
Bekräfta menypunkten med knappen
0
„OK“ (bild 6). På displayen visas
«ESPRESSOKOPP».
Välj vid behov med knapparna bläddra
0
"<" eller ">" (bild 6) en annan koppstorlek.
När önskad koppstorlek visas, bekräfta
0
med knappen „OK“ (bild 6).
På displayen visas en stapel som förstoras eller förminskas; den står för
koppens påfyllningsmängd. Vid behov
0
kan med knapparna Bläddra "<" eller
">" (bild 6) i 10 steg en annan påfyllningsmängd väljas.
Är stapeln helt full motsvarar detta
koppens högsta påfyllningsmängd på
ca 220 ml.
0 När önskad påfyllningsmängd visas,
bekräfta med knappen „OK“ (bild 6).
Denna påfyllningsmängd är nu programmerad.
Om „OK“ inte trycks återgår bryggaren
efter ca 120 sekunder automatiskt till
bryggningsfunktion utan att spara
inmatningarna.
3
Visningen hoppar efter programmeringen automatiskt tillbaka till menypunkten för inställning av
påfyllningsmängd, t.ex.
«ESPRESSOKOPP».
0 För att gå tillbaka till bryggningsfunktionen tryck 2 gånger på knappen
„MENU“ (bild 5) eller vänta ca
120 sekunder tills bryggaren automatiskt återgår till bryggningsfunktionen.
3
3
24
Koppåfyllningsmängden kan sparas
endast för 1 kopp. För tappning av 2
koppar fördubblas de lagrade värdena.
Inställning av programmet för
cappuccino (programmera mjölkoch kaffemängden)
Mjölk- och kaffemängden för tillredning av cappuccino har vid fabriken
ställts in på standardvärden. Mängderna kan anpassas till egen smak och
sedan sparas:
Tryck på knappen „MENU“ (bild 5).
Menypunkten «VÄLJ SPRÅK» visas.
Tryck på knapparna bläddra"<" eller
">" (bild 6) tills menypunkten
«PROGRAM CAPPUCCINO» visas.
Bekräfta menypunkten med knappen
„OK“ (bild 6). På displayen visas
«MJÖLKMÄNGD».
Om mjölkmängden som behövs för tillredninga av cappuccino skall ändras
och sparas, bekräfta menypunkten med
knappen "OK" (bild 6).
På displayen visas en stapel som förstoras eller förminskas; den står för
den mjölkmängd som behövs för en
cappuccino. Vid behov kan med knapparna Bläddra "<" eller ">" (bild 6) i 10
steg en annan påfyllningsmängd väljas.
När stapeln är helt full motsvarar
mjölkmängden för cappuccino-programmet på ca 120–180 ml (beroende
på uppskumningsgrad, dvs alltefter tillsatt luftmängd).
0 När önskad påfyllningsmängd visas,
bekräfta med knappen „OK“ (bild 6).
Denna påfyllningsmängd är nu programmerad.
Om „OK“ inte trycks återgår bryggaren
efter ca 120 sekunder automatiskt till
bryggningsfunktion utan att spara
inmatningarna.
3
Visningen återgår efter programmering
automatiskt till menypunkten
«MJÖLKMÄNGD».
0 Om kaffemängden för en cappuccino
skall ändras och sparas, tryck knapparna bläddra "<" eller ">" (bild 5) tills
menypunkten «KAFFE FÖR CAPPUCCINO» visas.
3
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 25 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
0 Bekräfta menypunkten med knappen
„OK“ (bild 6).
0 På displayen visas en stapel som förstoras eller förminskas; den står för
den kaffemängd som behövs för en
cappuccino. Vid behov kan med knapparna Bläddra "<" eller ">" (bild 6) i 10
steg en annan påfyllningsmängd väljas.
en gång kan tillredas, dvs ca 250280 ml.
0 När önskad mängd visas, bekräfta med
knappen „OK“ (bild 6). Denna påfyllningsmängd är nu programmerad.
Om „OK“ inte trycks återgår bryggaren
efter ca 120 sekunder automatiskt till
bryggningsfunktion utan att spara
inmatningarna.
Är stapeln helt full motsvarar detta
den högsta påfyllningsmängden för
3
cappuccino-programmet på ca 220 ml.
0 När önskad påfyllningsmängd visas,
bekräfta med knappen „OK“ (bild 6).
0
Denna påfyllningsmängd är nu programmerad.
Om „OK“ inte trycks återgår bryggaren
efter ca 120 sekunder automatiskt till
bryggningsfunktion utan att spara
13.8
inmatningarna.
3
Visningen återgår efter programmering
automatiskt till menypunkten «KAFFE
FÖR CAPPUCCINO».
0 För att gå tillbaka till bryggningsfunktionen tryck 2 gånger på knappen
„MENU“ (bild 5) eller vänta ca
120 sekunder tills bryggaren automatiskt återgår till bryggningsfunktionen
3
3
Är stapeln helt full motsvarar detta
den största hetvattenmängden som på
Avfråga antalet kaffetappningar,
antalet kanntappningar och
antalet avkalkningar (statistik)
Följande värden kan avfrågas:
– mängden av kaffe som hittills
tillagats med bryggaren,
– antalet bryggda kannor med 4
koppar, med 6 koppar, 8 koppar och
10 koppar,
– antalet tillredda cappuccini, och
dessutom
– antalet utförda avkalkningar.
13.7 Inställning av programmet för
hetvatten (programmering av
utmatningsmängd)
Kaffebryggaren har vid fabriken ställts
in på standardmängd. Denna mängd
kan anpassas och sparas:
0 Tryck på knappen „MENU“ (bild 5).
Menypunkten «VÄLJ SPRÅK» visas.
0 Tryck på knapparna bläddra"<" eller
">" (bild 6) tills menypunkten
«HETVATTENPROGRAM» visas.
0 På displayen visas en stapel som kan
förstoras eller förminskas; den står för
hetvattenmängden som ges ut. Vid
behov kan med knapparna Bläddra "<"
eller ">" (bild 6) i 10 steg en annan
påfyllningsmängd väljas.
Visningen återgår efter programmering
automatiskt till menypunkten
«HETVATTENPROGRAM».
För att gå tillbaka till bryggningsfunktionen tryck på knappen „MENU“ (bild
5) eller vänta ca 120 sekunder tills
bryggaren automatiskt återgår till
bryggningsfunktionen.
3
0
0
0
0
Om samtidigt 2 koppar kaffe tappas,
registreras även 2 koppar.
Tryck på knappen „MENU“ (bild 5).
Menypunkten «VÄLJ SPRÅK» visas.
Tryck på knapparna bläddra"<" eller
">" (bild 6) tills menypunkten
«STATISTIK» visas.
Bekräfta menypunkten med knappen
„OK“ (bild 6). På displayen visas antalet
koppar som hittills tappats, t.ex.
«TOTAL KAFFEMÄNGD 135» för
135 kaffetappningar.
Tryck upprepade gånger på knapparna
bläddra "<" eller ">" (bild 6), för att
visa antalet tappade kannor för varje
med kannprogrammet möjliga antal
koppar (4 koppar, 6 koppar, 8 koppar,
10 koppar). På displayen visas det antal
25
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 26 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
kannor som bryggts med respektive
14
antal koppar t.ex. «KANNA 4
KOPPAR 12» för 12 bryggda kannor med 4 koppar.
0 Tryck upprepade gånger på knapparna
bläddra ">" (bild 6) för att visa antalet 14.1
utförda avkalkningar, t.ex. «TOTAL
AVKALKNING 5» för 5 avkalkningar.
1
0 För att gå tillbaka till bryggningsfunktionen tryck 2 gånger på knappen
1
„MENU“ (bild 5) eller vänta ca
120 sekunder tills bryggaren automatiskt återgår till bryggningsfunktionen
13.9 Återställning av bryggaren till
fabriksinställning (reset)
0
0
0
0
0
3
26
Med denna funktion återställs alla
ändrade värden till fabriksinställda värden.
Följande inställningar resp. lagringar i
minnet berörs:
• Vattenhårdhet
• Påfyllningsmängd
• Kaffetemperatur
• Avstängningstid
Tryck på knappen „MENU“ (bild 5).
Menypunkten «VÄLJ SPRÅK» visas.
Tryck på knapparna bläddra"<" eller
">" (bild 6) tills menypunkten
«RESET» visas.
Bekräfta menypunkten med knappen
„OK“ (bild 6). På displayen visas
«RESET NEJ».
Tryck på knapparna bläddra "<" (bild 6)
tills «RESET JA» visas på displayen.
Bekräfta menypunkten med knappen
„OK“ (bild 6). Bryggaren har nu återställts till fabriksinställningar.
Om „OK“ inte trycks återgår bryggaren
efter ca 120 sekunder automatiskt till
bryggningsfunktion utan att utan att
återställa fabriksinställningarna.
Visningen hoppar efter programmeringen automatiskt tillbaka till bryggningsfunktionen.
Rengöring och skötsel
Håll kaffebryggaren ren för att uppnå
konstant kaffekvalitet och störningsfri
funktion.
Regelbunden rengöring
Obs!Slå ifrån bryggaren innan rengöring påbörjas. Låt bryggaren svalna.
Obs!Varken bryggaren eller dess delar
får diskas i diskmaskin. Kaffebryggaren
får absolut inte doppas i vatten.
1
Obs!Häll aldrig vatten i bönbehållaren,
i annat fall finns risk för att kvarnen
skadas.
1
Använd inte skrapande, skurande eller
frätande medel. Torka av bryggarens
hus in- och utvändigt endast med en
fuktig trasa.
Ta varje dag bort vattentanken (Bild 7)
och häll bort restvattnet. Skölj vattentanken med rent vatten. Använd varje
dag nytt vatten.
Töm sumpbehållaren dagligen eller
senast när texten på displayen kräver
tömning, se „Tömning av sumpbehållaren“ Sida 27.
Töm droppskålen regelbundet. Dock
senast när droppskålens röda flottör
(bild 33) dyker upp i droppgallrets öppning.
Rengör regelbundet minst en gång i
veckan, vattentanken (L), droppskålen
(M), droppgallret (A) och sumpbehållaren(P) med varmt vatten, milt diskmedel och eventuellt med en pensel.
Skölj efter varje uppskumning mjölkbehållarens munstycken för att rengöra dem från mjölkrester, se
„Rengöring av munstycket“ Sida 21.
Rengör mjölkbehållaren regelbundet,
se „Rengöring av mjölkbehållaren“
Sida 27.
Kontrollera att kaffeutloppets öppningar inte är tilltäppta. Med en nål
kan utloppet rengöras från intorkat
kaffe (bild 34).
0
0
0
0
0
0
0
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 27 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
14.2 Tömning av sumpbehållaren
Bryggaren räknar antalet kaffetappningar. Efter 14 enkla (eller 7 parvis)
bryggda kaffemängder visas följande
meddelande: «TÖM KAFFESUMPBEHÅLLAREN» som hänvisar till att
sumpbehållaren är full och måste tömmas och rengöras. Så länge sumpbehållaren inte rengjorts, kvarstår
meddelandet och kaffe kan inte längre
bryggas.
0 Lås upp och öppna serviceluckan
genom att trycka på öppningsknappen
(bild 35) ta sedan bort droppskålen
(bild 36) för tömning och rengöring.
0 Töm och rengör sumpbehållaren noggrant. Se till att alla avlagringar på
botten avlägsnas.
Viktigt: Varje gång när droppskålen
dras ut måste även sumpbehållaren
tömmas även om den inte är helt full.
Om detta inte gjorts kan det vid nästa
kaffebryggning hända att sumpbehållaren blir för full och kaffesumpen täpper då till kaffebryggaren.
3
När sumpbehållaren tagits ut visar displayen «SÄTT IN SUMPBEHÅLLAREN».
3
Om bryggaren används varje dag, töm
även behållaren varje dag.
Töm alltid sumpbehållaren med
påkopplad bryggare. Då registrerar
bryggaren att tömning skett.
14.3 Rengöring av mjölkbehållaren
0 Lås upp och ta bort mjölkbehållarens
lock genom lätt vrida det medurs.
0 Dra av mjölktappningsröret (bild 25)
och uppsugningsröret (bild 37).
0 Rengör alla delar noggrant i hett vatten med diskmedel.
0 Sätt åter in uppsugningsröret och
mjölktappningsröret.
1
Mjölkbehållaren får inte rengöras i
diskmaskin!
14.4 Rengöring av kvarn
Kafferester kan ur bönbehållaren
avlägsnas med en mjuk pensel eller en
dammsugare.
Obs! Se till att vatten inte tränger in i
kvarnen, i annat fall finns risk för att
kvarnen skadas.
0 Koppla från bryggaren med knappen
Till/Från (bild 11) och huvudströmställaren (bild 9) aus. Dra ur stickkontakten.
0 Ta bort resterande kaffebönor (använd
eventuellt dammsugare med slang eller
fogmunstycke).
1
3
Om en främmande partikel inte kan tas
bort, ta kontakt med kundtjänsten. För
skada och blockering som främmande
partiklar förorsakar kan vi frita oss
från allt ansvar.
Obs! Risk för kroppsskada vid roterande kvarn. Koppla aldrig på bryggaren om du arbetar med kvarnen. Detta
kan leda till allvarliga skador. Dra alltid
ur stickproppen.
0 Kontrollera nu kvarnens funktion
genom att med en liten mängd bönor
brygga kaffe. Vid första malningen
eller efter rengöring matas en mindre
mängd kaffepulver till bryggningsenheten eftersom kanalen måste fyllas.
Detta kan påverka första kaffets kvalitet.
1
14.5 Rengöring av bryggningsenhet
Vi rekommenderar regelbunden rengöring av bryggningsenheten (alltefter
utnyttjandefrekvens). Om bryggaren
inte kommer att användas under en
längre (t.ex. semester) skall sumpbehållaren och vattentanken tömmas och
bryggaren inklusive bryggningsenheten
noggrant rengöras.
Förfar så här:
0 Koppla från kaffebryggaren med knappen Till/Från (bild 11) (dra inte ut stickkontakten) och vänta tills displayen
slocknar!
27
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 28 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
0 Lås upp och öppna serviceluckan med
öppningsknappen (bild 35).
0 Ta bort och rengör sumpbehållaren
(bild 36).
0 Tryck in bryggningsenhetens röda upplåsningsknappar (bild 38) och dra ut
bryggningsenheten.
3
0
0
0
0
0
0
0
3
28
inte hoppat ut, kan serviceluckan inte
stängas.
3
Om bryggningsenheten går trögt att
skjuta in, måste den (före insättning)
ställas in på rätt höjd genom att kraftigt trycka ihop enheten som bilden 41
visar.
Obs! Bryggningsenheten kan tas ut
3
endast om bryggaren kopplats från
med knappen Till/Från
på bryggarens framsida. Bryggaren skall inte
kopplas bort från strömnätet. Försök
inte ta ut bryggningsenheten vid
påkopplad kaffebryggare, risk finns
för att bryggaren skadas.
Rengör bryggningsenheten utan disk- 14.6
medel under rinnande kranvatten.
Bryggningsenheten får inte rengöras
i diskmaskin.
Rengör bryggaren även invändigt.
Skrapa bort kaffeskorporna i bryggaren
med en trä- eller plastgaffel eller annat
1
föremål som inte skrapar ytan (bild 39)
och sug sedan med en dammsugare
bort alla återstoder (bild 40).
För återinsättning av bryggningsenheten (bild 42, a) skjut in den i hållaren
(bild 42, b) och mot stiftet (bild 42, c).
Stiftet måste gå in i röret (bild 42, d)
nedtill på bryggningsenheten.
3
Tryck kraftigt mot PUSH (bild 42, e)
tills bryggningsenheten hörbart snäpper fast.
Kontrollera efter det enheten snäppt
0
fast att de röda knapparna (bild 42, f)
hoppat ut, i annat fall kan serviceluckan inte stängas.
0
Bild 43: De röda knapparna har hoppat
ut korrekt.
0
Bild 44: De röda knapparna har inte
hoppat ut.
Sätt åter in droppskålen tillsammans
0
med sumpbehållaren.
Stäng serviceluckan.
Går bryggningsenheten fortfarande
trögt, stäng serviceluckan, dra ut stickkontakten ur vägguttaget och anslut
igen.
Vänta tills displayen slocknar, öppna
serviceluckan och skjut in bryggningsenheten.
Om bryggningsenheten inte är korrekt
insatt, dvs den har inte snäppt fast
hörbart och de röda knapparna har
Avkalkning
Med avkalkningsprogrammet kan bryggaren lätt och effektivt avkalkas. När
displayen visar «VAR GOD
AVKALKA !» måste bryggaren genast
avkalkas.
Obs! Använd absolut inte avkalkningsmedel som Electrolux inte rekommenderat. Om avkalkningsmedel av
främmande fabrik används fritar sig
Electrolux från allt ansvar för eventuella skador. Avkalkningsmedel kan
köpas i fackhandel eller beställas hos
Electrolux serviceline.
Avkalkningsprocessen tar ca
45 minuter och får inte avbrytas. Vid
strömavbrott måste programmet
startas på nytt.
Innan avkalkningsprogrammet startas,
rengör bryggningsenheten (se „Rengöring av bryggningsenhet“ Sida 27).
Tryck på knappen „MENU“ (bild 5).
Menypunkten «VÄLJ SPRÅK«» visas.
Tryck på knapparna bläddra"<" eller
">" (bild 6) tills menypunkten
«AVKALKNING» visas.
Bekräfta menypunkten med knappen
„OK“ (bild 6). På displayen visas
«AVKALKNING NEJ».
0 Tryck på knappen bläddra "<" nu visar
displayen «AVKALKNING JA».
0 Bekräfta valet med knappen „OK“ (bild
6). Avkalkningsprogrammet startas.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 29 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
Om „OK“ inte trycks återgår bryggaren
efter ca 120 sekunder automatiskt till
bryggningsfunktion och avkalkningsprogrammet startas inte.
Displayen visar i övre raden turvis
«TILLSÄTT AVKALKMEDEL» och
«TRYCK PÅ KNAPPEN MENU» och
i undre raden en fortskridande stapel
med procentsiffra, t.ex.
«
0%».
0 Töm vattentanken, fyll på minst 1 liter
vatten och tillsätt avkalkningsmedlet.
3
1
0
0
0
0
Obs! Se till att stänk från avkalkningsmedlet inte hamnar på syrakänsliga ytor
som t.ex. marmor, kalksten och keramik.
Sätt in hetvattenmunstycket (bild 10).
Ställ upp ett kärl med minst 1,5 liters
volym under hetvattenmunstycket.
Tryck på knappen "MENU" (bild 5).
Avkalkningsprogrammet startar och
avkalkningsvätskan rinner ut genom hetvattenmunstycke. Displayen visar
«AVKALKNING» och en fortskridande
stapel med procentindikering, t.ex.
«
25%».
Avkalkningsprogrammet utför automatiskt flera sköljningar och pauser för
att avlägsna kalkavlagringar ur kaffebryggaren.
Efter ungefär 45 minuter är vattentanken tom och displayen visas i övre
raden turvis «AVKALKNING
GENOMFÖRD» och «TRYCK PÅ
KNAPPEN MENU» och i undre raden
en fortskridande stapel och en procentsiffra
«
50%».
Tryck på knappen "MENU" (bild 5).
Kaffebryggaren är nu klar för sköljning
med rent vatten. Displayen visar i övre
raden turvis «SKÖLJNING» och
«FYLL BEHÅLLAREN !» och i undre
raden en fortskridande stapel och en
procentsiffra
«
50%».
0 Ta bort vattentanken, fyll på färskt vatten och sätt åter in tanken. Displayen
visar i övre raden turvis
«SKÖLJNING» och «TRYCK PÅ
KNAPPEN MENU» och i undre raden
en fortskridande stapel och en procentsiffra
«
50%».
0 Töm kärlet som står under hetvattenmunstycket och ställ sedan tillbaka
under munstycket.
0 Tryck på knappen "MENU" (bild 5).
Kärlet sköljs med rent vatten och vattnet rinner ut genom hetvattenmunstycket. Displayen visar
«SKÖLJNING» och en fortskridande
stapel med procentindikering, t.ex.
«
55%».
Efter några minuter är vattentanken
tom och displayen visas i övre raden
turvis «SKÖLJNING GENOMFÖRD» och «TRYCK PÅ KNAPPEN
MENU» och i undre raden en fortskridande stapel och en procentsiffra
«
90%».
0 Tryck på knappen "MENU" (bild 5).
Displayen visar i övre raden turvis
«SKÖLJNING» och «FYLL
BEHÅLLAREN !» och i undre raden
en fortskridande stapel och en procentsiffra
«
100%».
Efter några sekunder visar displayen
bara «FYLL BEHÅLLAREN !»
0 Töm sköljvattnet ur kärlet.
0 Ta bort vattentanken, fyll på färskt vatten och sätt åter in tanken.
Bryggaren är nu åter driftklar och i
senast valt tillstånd för
bryggningsfunktion.
3
Vi rekommenderar att efter
avkalkningsprogrammet hälla bort den
första koppen kaffe.
29
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 30 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
15
Vad göra om på displayen
följande meddelande
visas...
«FYLL BEHÅLLAREN»
• Vattentanken är tom eller inte riktigt
insatt.
0 Fyll på tanken och sätt in de på rätt
sätt, se „Påfyllning av vatten“ Sida 14.
• Vattentanken är smutsig eller kalkavlagringar har bildats.
0 Skölj eller avkalka vattentanken.
•
0
•
0
«MALNINGEN FÖR FIN
JUSTERA KVARNEN
UND TRYCK
HETVATTENKNAPPEN»
Kaffebryggaren kan inte längre brygga
kaffe.
Ställ ett kärl under hetvattenmunstycket och tryck på knappen „Hetvatten“ (bild 32).
Kaffet rinner för långsamt ut.
Vrid ratten för inställning av malningsgrad (bild 12) ett läge medurs (se
„Inställning av malningsgrad“ Sida 21).
«TÖM SUMPBEHÅLLAREN»
• Sumpbehållaren är full.
0 Töm sumpbehållaren enligt beskrivning i
„Tömning av sumpbehållaren“ Sida 27,
rengör och sätt åter in den.
«SÄTT IN
SUMPBEHÅLLAREN»
• Sumpbehållaren har efter rengöring
inte satts in.
0 Öppna serviceluckan och sätt in sumpbehållaren.
«TILLSÄTT FÖRMALET
KAFFE»
• Efter val av funktionen för förmalet
kaffe har kaffepulver inte blivit tillsatt
i påfyllningskanalen.
0 Tillsätt kaffepulver enligt beskrivning
under „Kaffebryggning med pulver“
Sida 19.
30
«FYLL BÖNBEHÅLLAREN»
• Det finns inte längre några kaffebönor
i kaffebönbehållaren.
0 Påfyllning av kaffebönbehållaren, se
„Påfyllning av kaffebönsbehållaren“
Sida 14.
• Om kvarnen blir mycket högljudd, kan
orsaken vara att en liten sten blockerat
kvarnen.
0 Ta kontakt med kundtjänsten. För
skada och blockering som främmande
partiklar förorsakar kan vi frita oss
från allt ansvar.
«VAR GOD AVKALKA !»
• Detta betyder att kalkavlagringar uppstått i kaffebryggaren.
0 Avkalkningsprogrammet som beskrivs i
kapitlet „Avkalkning“ Sida 28 måste
köras så fort som möjligt.
«STÄNG LUCKAN»
• Serviceluckan är öppen.
0 Stäng serviceluckan. Om serviceluckan
inte går att stänga, kontrollera att
bryggningsenheten är korrekt insatt (se
„Rengöring av bryggningsenhet“
Sida 27)
«SÄTT IN BRYGGENHETEN !»
• Troligen har bryggningsenheten efter
rengöring inte åter satts in i kaffebryggaren.
0 Insättning av bryggningsenhet, se
„Rengöring av bryggningsenhet“
Sida 27
«LARM»
• Kaffebryggaren är invändigt kraftigt
förorenad.
0 Rengör bryggaren även invändigt„Rengöring av bryggningsenhet“ Sida 27.
Om meddelandet kvarstår efter det
kaffebryggaren rengjorts, ta kontakt
med kundtjänsten.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 31 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
16
Problem som kan lösas
innan kundtjänsten rings
upp
Om kaffebryggaren inte fungerar, kan
orsaken till störningen lätt lokaliseras
och åtgärdas genom att läsa anvisningarna i kapitlet „Vad göra om på
displayen följande meddelande visas...“
Sida 30. Om indikering saknas, kontrollera följande punkter innan kundtjänsten rings upp.
•
0
•
0
Kaffet är inte hett
Kopparna har inte förvärmts.
Förvärm kopparna genom att skölja
dem i varmt vatten eller låta dem stå
minst 20 minuter på den uppvärmda
ställplatsen för koppar (H) (se „Tips för
tappning av hetare kaffe“ Sida 17).
Bryggningsenheten är för kall.
Värm före kaffebryggning med sköljprogrammet upp bryggningsenheten
(se „Sköljning“ Sida 18).
Kaffet har lite Crema
• Kaffet är för grovt malet.
0 Vrid knappen för inställning av malningsgrad ett läge moturs (se „Inställning av malningsgrad“ Sida 21).
• Kaffeblandningen är inte lämplig.
0 Välj en kaffeblandning som är lämplig
för kaffeautomater.
När funktionen
eller
kommer inget kaffe utan endast
vatten ur bryggaren
• Eventuellt har kaffepulvret fastnat i
påfyllningskanalen.
0 Luckra upp kaffepulvret i påfyllningskanalen med en kniv (se „Kaffebryggning med pulver“ Sida 19) (bild 22).
Rengör sedan bryggningsenheten och
bryggaren invändigt (se „Rengöring av
bryggningsenhet“ Sida 27)
Med knappen
kan bryggaren inte
kopplas på
• Huvudströmställaren på bryggarens
baksida är inte tillslagen (bild 8) eller
stickkontakten är inte kopplad.
0 Kontrollera att huvudströmställaren
står i läget „I“ och att stickkontakten
sitter ordentligt i vägguttaget.
Bryggningsenheten går inte att ta ut
för rengöring
• Kaffebryggaren är påkopplad. Bryggningsenheten kan endast tas bort när
bryggaren är frånslagen.
0 Koppla från bryggaren och ta ut
bryggningsenheten (se „Rengöring av
bryggningsenhet“ Sida 27).
3
Kaffet rinner för långsamt ut.
• Kaffet är för fint malet.
0 Vrid knappen för inställning av malningsgrad ett läge medurs (se „Inställning av malningsgrad“ Sida 21).
Kaffet rinner för snabbt ut.
• Kaffet är för grovt malet.
0 Vrid knappen för inställning av malningsgrad ett läge moturs (se „Inställning av malningsgrad“ Sida 21).
Kaffet rinner ut endast genom
kaffeutloppets ena pip
• Pipens hål är tilltäppta.
0 Avlägsna intorkat kaffe med en nål
(bild 29).
•
0
•
0
Obs! Bryggningsenheten kan tas ut
endast om bryggaren kopplats från
med knappen Till/Från
på bryggarens framsida. Bryggaren skall inte
kopplas bort från strömnätet. Försök
inte ta ut bryggningsenheten vid
påkopplad kaffebryggare, risk finns
för att bryggaren skadas.
Kaffet rinner inte ut genom
kaffeutloppets pipar, utan vid sidan
om serviceluckan
Kaffeutloppets öppningar är tilltäppta
med intorkat kaffe.
Avlägsna intorkat kaffe med en nål
(bild 34).
Utsvängningsfacket (Q) på serviceluckans insida är blockerat och kan inte
svängas ut.
Rengör utsvängningsfacket noggrant,
speciellt kring gångjärnen så att de
hålls rörliga.
31
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 32 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
32
Kaffepulver har använts (i stället för
kaffebönor) och inget kaffe ges ut.
För mycket förmalet kaffe har fyllts på.
Ta bort bryggningsenheten och rengör
noggrant bryggaren invändigt enligt
beskrivning under „Rengöring av bryggningsenhet“ Sida 27. Upprepa proceduren och fyll på högst 2 mått kaffepulver.
Ratten för "Kaffestyrka / förmalet kaffe“
har inte ställts i läget
eller
och
bryggaren har använt både förmalet
kaffe och kaffet som malats i kvarnen.
Rengör noggrant bryggaren invändigt
enligt beskrivning under „Rengöring av
bryggningsenhet“ Sida 27. Upprepa
processen och ställ först ratten för
"Kaffestyrka / förmalet kaffe“ i korrekt
läge enligt beskrivning under „Kaffebryggning med pulver“ Sida 19.
Förmalet kaffe har fyllts på vid frånkopplad bryggare.
Ta bort bryggningsenheten och rengör
noggrant bryggaren invändigt enligt
beskrivning under „Rengöring av bryggningsenhet“ Sida 27. Upprepa proceduren med påkopplad bryggare.
Mjölken skummas för mycket eller
för litet
Sliden på mjölkbehållarens lock är felinställd.
Med sliden på locket kan mjölkens
uppskumning ställas in steglöst
(bild 27):
– Läge „1 CAPPUCCINO“: mjölken
skummas kraftigt upp.
– Läge „2 CAFFELATTE“: mjölken
skummas svagt upp.
Om mjölken skummas upp för litet, är
eventuellt mjölkbehållaren inte korrekt insatt.
Sätt korrekt in mjölkbehållaren.
Hur skall bryggaren transporteras?
• Spara originalförpackningen för transport. För att skydda bryggaren mot skråmor skall originalplastpåsen användas.
• Skydda bryggaren och varmhållningskannan mot stötar. Vi fritar oss från
allt ansvar för skador som uppstått
under transport.
• Töm vattentanken och sumpbehållaren.
• Se till att bryggaren under den kalla
årstiden står på ett skyddat ställe. Risk
finns i annat fall att frostskada uppstår.
17
Tekniska data
Nätspänning:
Effektförbrukning:
;
220-240 V
1350 W
Den här produkten är anpassad enligt
följande EG-direktiv:
• Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG
• EMC-direktiv 89/336/EEG med
ändringarna 92/31/EEG och
93/68/EEG
• De material och föremål som är
avsedda att komma i kontakt med
livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i EG-förordning
1935/2004.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 33 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
18
2
Avfallshantering
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt
och kan återanvändas. Plastdelarna är
märkta, till exempel >PE<, >PS< etc.
Lämna förpackningsmaterialet vid de
kommunala återvinningsstationerna i
därför avsedda behållare.
19
Om service behövs
Ta vara på originalförpackningen och
skumplastdelarna. För att undvika
transportskada måste bryggaren
förpackas ordentligt.
Om kaffebryggaren skickas in skall
varmhållningskannan bifogas. Kannan
behövs för testning av bryggaren.
2 Kasserad produkt
W
Symbolen
på produkten eller
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Om produkten
avfallhanteras på rätt sätt skyddar du
miljön och dina medmänniskors hälsa.
Miljön och hälsan kan skadas vid felaktig avfallshantering. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du
köpte produkten.
33
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 34 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
s
34
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 35 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
kunde.
k Kære
Læs venligst denne brugsanvisning
opmærksomt igennem. Især bedes du
være opmærksom på sikkerhedsanvisningerne! Brugsanvisningen bør opbevares på et sikkert sted, så du har
mulighed for at slå noget op i den på
et senere tidspunkt. Hvis maskinen
gives videre til en ny ejer, bør brugsanvisningen følge med.
Indholdsfortegnelse
36
13 Menuindstillinger
49
1.1 Set forfra (fig. 1)
1.2 Mælkebeholder (fig. 2)
1.3 Set forfra med åben servicelåge
(fig. 3)
1.4 Betjeningspanel (fig. 4)
36
36
13.1
13.2
13.3
13.4
49
49
49
2
3
4
5
6
Kaffe og espresso
Sikkerhedsanvisninger
Oversigt over menupunkterne
Menu-mode
Førstegangsbrug
37
37
39
39
39
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Opstilling og tilslutning af maskinen
Påfyldning af vand
Fyldning af beholderen til kaffebønner
Igangsætning ved førstegangsbrug
Tænd for maskinen
Sluk for maskinen
Programmering af vandets hårdhed
39
40
40
40
41
41
42
7
Tilberedning af kaffe med
kaffebønner
42
7.1 Tips for at få kaffen varmere:
7.2 Skylning
44
44
1
Billedoversigt
36
36
8
Brygning af flere kopper kaffe
med kande-funktion
44
9 Tilberedning af kaffe med
malet kaffe
45
10 Tilberedning af cappuccino eller
varmt mælk (kaffe og mælkeskum)46
10.1 Tilberedning af cappuccino
10.2 Opskumning/opvarmning af mælk
10.3 Rengøring af dyserne
47
47
47
11 Varmtvandstapning
12 Indstilling af malingsgrad
48
48
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
Indstilling af sprog
Indstilling af kaffetemperatur
Indstilling af slukketid
Indstilling af kandeprogram
(Kaffestyrke og volumen til kanden)
Indstilling af kaffeprogrammet
(programmering af kopvolumen)
Indstilling af cappuccino-programmet
(programmering af mælke- og
kaffemængde)
Indstilling af programmet til varmt
vand (programmering af
tappemængde)
Oplysning om antal bryggede
kopper kaffe, antal bryggede kander
og antal afkalkninger (statistik)
Reset til fabriksindstilling (standard)
50
51
51
52
53
53
14 Rengøring og pleje
54
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
54
54
54
55
55
Regelmæssig rengøring
Tømning af affaldsbeholderen
Rengøring af mælkebeholderen
Rengøring af kaffekværnen
Rengøring af infusionsenheden
Gennemkørsel af
afkalkningsprogrammet
15 Hvad skal jeg gøre, hvis der vises
følgende besked i displayet...
16 Problemer, der kan løses, inden
man kontakter kundeservice
17 Tekniske data
18 Bortskaffelse
19 Hvis du får brug for vores service
56
57
58
60
60
60
35
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 36 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
1
Billedoversigt
1.1
1.3
Set forfra (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
Dryprist
Varmholdekande
Hovedafbryder (apparatets bagside)
Kaffeudløbsrør (regulerbar i højden
Betjeningspanel (se fig. 3)
Låg til beholderen til kaffebønner
Midterlåg til malet kaffe
Varmholdeplade til kopper
Varmtvandsdyse (udtagelig)
Åbneknap til servicelåge
Vandbeholder med Max-mærke
(udtagelig)
M Drypbakke med svømmer (udtagelig)
1.2
Mælkebeholder (fig. 2)
N
N1
N2
N3
N4
N5
Mælkebeholder
Låg (aftageligt)
Skyder til kraftig mælkeskum
Tast „CLEAN“
Mælkeudløbsrør (aftageligt)
Sugerør (aftageligt)
Set forfra med åben servicelåge
(fig. 3)
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Servicelåge (åben)
Affaldsbeholder (udtagelig)
Svingbar skuffe
Infusionsenhed
Knap til regulering af malingsgrad
Beholder til kaffebønner
Måleske
Tragt til malet kaffe
Typeskilt (apparatets underside)
Flydende afkalkningsmiddel
Teststrimmel
a
b
c
d
Knap "Kaffestyrke / formalet kaffe“
Knap "Kopstørrelse“
Display
Tast "1 kop kaffe"
I menu-mode bruges denne tast til at
"bladre" med ("<")
Tast "2 kopper kaffe“
I menu-mode bruges denne tast til at
"bladre" med (">")
Tast "Varmtvand“
I menu-mode bekræfter denne tast
menupunktet ("OK")
Tast „MENU“
I menu-mode returnerer denne tast til
forrige niveau, uden at gemme
ændringer ("ESC")
Tast "Tænd/Sluk“
Knap til damp og varmt vand
Tast "Kande/Cappuccino“
1.4
Betjeningspanel (fig. 4)
e
f
g
h
j
k
36
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 37 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
2
Kaffe og espresso
•
•
•
•
•
•
Funktionen af denne maskine garanterer dig enkel betjening, både hvad kaffebrygningen og service og plejen
angår.
Den fremragende, individuelle smag
opnås gennem
forinfusionssystemet: Før den egentlige brygning bliver kaffepulveret fugtet for at udnytte den fulde aroma,
den individuelt regulerbare vandmængde pr. kop lige fra en "kort"
espresso til en "lang" kop kaffe med
crema,
den individuelt regulerbare kaffetemperatur, som kaffen brygges med,
valgmuligheden mellem en normal
eller en stærk kop kaffe,
malingsgraden, der kan reguleres efter
bønnernes ristningsgrad,
og ikke mindst gennem den garanterede crema, den skumtop, som gør en
espressokaffe absolut uforlignelig for
en kender.
For øvrigt: Vandets kontakttid med
kaffepulveret er væsentlig kortere ved
espressokaffe end ved almindelig filterkaffe. På den måde udvindes der
færre bitterstoffer fra kaffepulveret, og
det er faktisk det der får espressokaffe
til at smage meget bedre!
3
Sikkerhedsanvisninger
1
Sikkerhedsmæssigt overholder dette
apparat de anerkendte regler for teknik
og lovens krav om apparaters sikkerhed. Alligevel ser vi os som producent
foranlediget til at informere dig som
bruger om følgende sikkerhedsregler.
Generel sikkerhed
• Maskinen må kun tilsluttes et strømforsyningsnet, hvis spænding, strømtype og frekvens stemmer overens med
oplysningerne på typeskiltet (på maskinens underside)!
• Ledningen må aldrig komme i berøring
med varme dele på maskinen.
• Træk aldrig stikket ud af stikkontakten
ved at trække i ledningen!
• Maskinen må ikke tages i brug, hvis:
– ledningen er beskadiget eller
– kabinettet har synlige skader.
• Stikket må kun sættes i stikkontakten,
når maskinen er slukket.
• Dette apparat er ikke beregnet til at
blive anvendt/brugt af personer (inkl.
børn), som på grund af deres uerfarenhed eller uvidenhed ikke er i stand til at
betjene det sikkert, eller af personer
(inkl. børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, med mindre ovennævnte personer er instrueret
af en ansvarlig person i, hvordan man
bruger apparatet sikkert, og i begyndelsen også er under opsyn af dem.
Børns sikkerhed
• Lad aldrig kaffemaskinen køre uden
opsyn. Du har en særlig opsynspligt
over for børn!
• Børn skal holdes under opsyn for at
sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Børn må ikke have adgang til emballage, som f.eks. plastikposer.
Sikkerhed under brugen
• OBS! Kaffeudløbsrøret, varmtvandsdysen, mælkeudløbsrøret og kopvarmepladen bliver meget varme under
brugen. Børn må ikke have adgang til
dem!
37
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 38 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
• OBS! Risiko for skoldning, når varmtvandsdysen eller mælkeudløbsrøret er
aktiveret! Udløbende kogende vand
resp. hed vanddamp kan give skoldning. Varmtvandsdysen og/eller mælkeudløbsrøret må kun aktiveres, når
der står en beholder under dem.
• Det er forbudt at varme antændelige
væsker op med damp!
• Maskinen må kun anvendes, når der er
vand på systemet! Der må kun hældes
koldt vand i vandbeholderen, aldrig
kogende vand, mælk eller andre
væsker. Den maksimale volumen på ca.
1,8 liter skal overholdes.
• Kom aldrig frysetørret kaffe eller
karamelliserede kaffebønner i beholderen til kaffebønner, kun ristede
kaffebønner! Fjern fremmedlegemer,
som f.eks. småsten fra kaffebønnerne. Blokering eller skader, der er
forårsaget af fremmedlegemer i kaffekværnen, falder ikke ind under
garantien.
• Der må kun hældes malet kaffe i tragten til malet kaffe.
• Sluk for maskinen, når den ikke bruges.
• Maskinen må ikke udsættes for vejrliget.
• Hvis der bruges forlængerledning, må
der kun anvendes et gængs kabel med
et ledertværsnit på mindst 1,5 mm2.
• Personer med motoriske forstyrrelser
bør aldrig bruge maskinen, uden at der
er en ledsager til stede, for at undgå
enhver form for risiko.
• Maskinen må kun bruges, når drypbakken, affaldsbeholderen og drypristen er sat på!
Sikkerhed under rengøring og
pleje
• Følg anvisningerne om rengøring og
afkalkning.
• Før service eller rengøring påbegyndes,
skal maskinen slukkes og stikket tages
ud af kontakten!
• Maskinen må ikke dyppes i vand.
38
• Maskinens komponenter må ikke stilles
i opvaskemaskinen.
• Der må aldrig kommes vand i kaffekværnen, ellers bliver kaffekværnen
beskadiget.
Maskinen må hverken åbnes eller repareres. Ved ukyndig reparation kan der
opstå betydelige risici for brugeren.
Reparationer på el-apparater må kun
udføres af fagfolk.
Skulle der opstå behov for reparationer, inkl. udskiftning af ledningen, skal
man henvende sig
• til forhandleren, hvor maskinen er
købt, eller
• til Electrolux Serviceline.
Producenten hæfter ikke for de skader, der evt. forårsages af fejlbetjening eller anvendelse til formål, som
apparatet ikke er beregnet til - ligeledes hvis afkalkningsprogrammet
ikke gennemkøres øjeblikkeligt efter
displayet viser «PLEASE DESCALE !» (AFKALKNING !) og i
henhold til oplysningerne i
nærværende brugsanvisning. Blokering eller skader, der er forårsaget af
fremmedlegemer i kaffekværnen, falder ikke ind under garantien.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 39 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
4
Oversigt over menupunkterne
•
•
•
•
•
•
•
•
• Menu «DESCALE»
(AFKALKNING)
Start på afkalkningsprogrammet.
• Menu «STATISTICS»
(STATISTIK)
Oplysning om antallet af bryggede
kopper kaffe, antal kander à 4, 6, 8
eller 10 kopper og antal gennemførte
afkalkninger.
• Menu «RESET TO DEFAULT»
(RESET)
Tilbagestilling af de ændrede parametre for maskinen til fabriksindstilling.
Nedenfor findes en oversigt over
menupunkterne, hvor man kan ændre
og gemme de fra fabrikken indstillede
parametre samt starte programmer og
bede om at få vist informationer.
Detaljerede oplysninger herom findes i
de efterfølgende kapitler i denne
brugsanvisning.
Menu «CHOOSE LANGUAGE»
(VÆLG SPROG)
Displaysproget, der kan vælges mellem
flere sprog.
5
Menu «WATER HARDNESS»
(VANDHÅRDHED)
Programmerbar hårdhedsgrad mellem
1 (blødt) og 4 (meget hårdt).
Fabriksindstilling: 4 (meget hårdt).
Menu «TEMPERATURE»
(TEMPERATUR)
Programmerbar kaffetemperatur mel•
lem LAV, MIDDEL og HØJ.
Fabriksindstilling: HØJ
Menu «AUTO SHUTOFF TIME»
•
(SLUKKETID)
Programmerbar automatisk slukketid
•
efter 1 til 3 timer.
Fabriksindstilling: 1h (1 time).
Menu «JUG PROGRAM»
(KANDEPROGRAM»)
Programmerbar volumen (kopstør6
relse) og mængden af kaffe, der skal
males (kaffens styrke) til de kopper, der 6.1
brygges til kanden.
Menu «COFFEE PROGRAM»
(KAFFEPROGRAM)
Volumen skal tilpasses efter hver kopstørrelse (espressokop, lille kop, mel1
lemstor kop, stor kop, krus).
Menu «CAPPUCCINO
PROGRAM» (CAPPUCCINOPROGRAM)
Tilpasning af mælke- og kaffemængden til cappuccino.
Menu «HOT WATER PROGRAM» (VARMTVANDSPRO1
GRAM
Tilpasning af varmtvandsmængden.
Menu-mode
Når der trykkes på tasten "MENU" (fig.
5), skiftes der til menu-mode. I menumode bruges tasterne "1 kop kaffe"
, "2 kopper kaffe“
, "Varmtvand“
og „MENU“ til at navigere rundt
med. Den enkelte funktion kan aflæses
på displayet over tasten (fig. 6):
«<» ("1 kop kaffe"
) og
«>» ("2 kopper kaffe“
) giver
adgang til at bladre i menuen
«OK» ("Varmtvand“ ) bekræfter et
menupunkt
«ESC» („MENU“) fører et trin tilbage i
menuen, uden at der foretages
ændringer
Førstegangsbrug
Opstilling og tilslutning af
maskinen
Vælg et passende vandret, stabilt, uopvarmet, tørt og vandfast underlag.
Sørg for, at der er god luftcirkulation.
Rundt om maskinen skal der være et
frit rum på mindst 5 cm og over maskinen på mindst 20 cm.
Maskinen må ikke monteres i rum, hvor
der kan forekomme temperaturer på
0 °C eller lavere (maskinen kan tage
skade, hvis vandet fryser).
OBS! Hvis maskinen skal monteres i et
varmt rum, men kommer lige ind fra
39
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 40 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
kulden, skal man vente ca. 2 timer, før
den må tændes!
Vi anbefaler at lægge et passende
underlag under maskinen for at undgå
skader på grund at stænk.
0 Apparatet må kun tilsluttes en stikkontakt med jording. Brug aldrig en stikkontakt uden jord.
6.2
Blokering eller skader, der er forårsaget af fremmedlegemer i kaffekværnen, falder ikke ind under garantien.
3
Kaffekværnen er fra fabrikken indstillet
til middel malingsgrad. Hvis det er
nødvendigt, kan denne indstilling
ændres. Henvisninger om, hvordan
man ændrer malingsgrad, findes under
„Indstilling af malingsgrad“ side 48.
1
Malingsgraden må kun reguleres,
mens kaffekværnen er i funktion.
Hvis der reguleres, mens kaffekværnen står stille, kan kaffemaskinen
blive beskadiget.
3
Kaffemaskinen er prøvekørt på fabrikken. Hertil er der brugt kaffe, derfor er
det helt normalt, hvis du finder lidt
kaffe i kaffekværnen. Under alle
omstændigheder garanterer vi for, at
denne kaffemaskine er ny.
Påfyldning af vand
Hver gang du vil tænde for maskinen,
skal du først kontrollere, om der er
vand i vandbeholderen. Hæld vand på
ved behov. Hver gang der tændes eller
slukkes for maskinen, skal den bruge
vand til den automatiske skylning.
0 Tag vandbeholderen ud af maskinen
(fig. 7).
0 Fyld vandbeholderen op med rent,
koldt vand. Beholderen må altid kun
fyldes op til MAX-mærket.
Der må kun hældes koldt vand i vand- 6.4
beholderen. Hæld aldrig andre væsker
som f.eks. danskvand eller mælk i.
0 Sæt vandbeholderen på plads igen (fig.
6). Tryk altid beholderen helt i bund, så
ventilen på vandbeholderen åbner sig.
3
For at være sikker på, at kaffen altid er
aromatisk, bør du:
• skifte vandet i vandbeholderen hver
dag,
• rengøre vandbeholderen mindst én
gang om ugen i normalt opvaskevand
(ikke i opvaskemaskinen). Skyl efter
med rent vand.
3
6.3
Fyldning af beholderen til
kaffebønner
0 Luk låget til beholderen til kaffebønner
op, og fyld beholderen op med friske
kaffebønner (fig. 8). Luk derefter låget
igen.
1
40
OBS! Bemærk, at der kun må anvendes
rene kaffebønner uden tilsætning af
karamelliserede eller aromatiserede
komponenter, og endvidere aldrig frysetørrede bønner. Kontroller, at der
ikke kommer fremmedlegemer som
f.eks. småsten ned i bønnebeholderen.
Igangsætning ved
førstegangsbrug
Når du tager maskinen i brug første
gang, vil den automatiske tænd-proces
kun køre videre, når du har valgt det
ønskede sprog.
0 Tænd for maskinen på hovedafbryderen på apparatets bagside (fig. 9).
Nu viser displayet på forskellige sprog
efter hinanden en tekst «PRESS
MENU TO CHOOSE ENGLISH»
(TRYK MENU FOR AT VÆLGE
ENGLISH).
0 Vent nu, indtil det sprog, du ønsker, bliver vist. Så trykker du på "MENU"
tasten (fig. 5) for at bekræfte og holder
den inde, indtil displayet viser
«ENGLISH INSTALLED»
(ENGLISH INSTALLERET).
Efter førstegangs idriftsættelsen kan
man til enhver tid ændre sprog, se
„Indstilling af sprog“ side 49.
Efter der er valgt sprog, viser displayet
«FILL TANK !» (FYLD
BEHOLDEREN !).
0 Påfyldning af vandbeholder, se under
„Påfyldning af vand“ side 40.
3
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 41 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
0 Sæt vandbeholderen på plads igen (fig.
7). Tryk altid beholderen helt i bund, så
ventilen på vandbeholderen åbner sig.
Nu viser displayet:
«INSERT WATER SPOUT
AND PRESS MENU KEY»
(SÆT VANDDYSEN I
+ TRYK PÅ MENU).
0 Sæt varmtvandsdysen på (fig. 10) og
6.5
stil en kop under).
0 Tryk på tasten "MENU" (fig. 5).
Efter et par sekunder begynder der at
løbe vand ud af varmtvandsdysen, og
der vises en forløbsbjælke. Når koppen
er fyldt med ca. 30 ml vand, er forløbsbjælken fyldt ud.
0
Nu viser maskinen
«TURNING OFF
PLEASE WAIT...» (
3
MASKINEN SLUKKER
VENT...) og slukkes derefter.
0 Fyld beholderen til kaffebønner med
3
bønner, se „Fyldning af beholderen til
kaffebønner“ side 40.
Nu viser maskinen grundindstillingerne, dvs. på øverste displaylinje vises
kopstørrelsen og på nederste linje kaffens styrke, f.eks.:
«MEDIUM CUP
NORMAL TASTE»
(MELLEMSTOR KOP
NORMAL AROMA).
Tænd for maskinen
Hver gang du vil tænde for maskinen,
skal du først kontrollere, om der er
vand i vandbeholderen. Hæld vand på
ved behov. Hver gang der tændes eller
slukkes for maskinen, skal den bruge
vand til den automatiske skylning.
Tænd for maskinen med tasten "Tænd/
Sluk“
(fig. 11).
Umiddelbart efter at der tændes for
maskinen, installerer den sig selv. Den
støj, den udsender, er helt normal.
Under opvarmningen (ca. 120 sekunder) viser displayet «HEATING UP...»
(VARMER OP) på den øverste displaylinje, og på nederste linje vises en
forløbsbjælke med visning i procenter
«
40%» der
indikerer, hvor langt opvarmningen er
kommet.
Når opvarmningsprocessen er udført,
viser maskinen:
«RINSING...» (SKYLNING) på den
øverste displaylinje, og på nederste
linje vises en forløbsbjælke med visning
i procenter
«
40%» og
udfører en automatisk skylning (der
løber lidt varmt vand ud af udløbsrøret, som bliver samlet i drypbakken).
Nu er maskinen klar til brug. Der vises
en displaytekst med den senest valgte
kaffe-mode.
OBS! Kom aldrig malet, frysetørret
kaffe eller karamelliserede kaffebønner
eller noget som helst andet i beholderen, det kan give fejlfunktion og
maskinen kan tage skade.
0 Tryk på tasten "Tænd/Sluk“
på
betjeningspanelet (fig. 11).
Maskinen viser «HEATING UP...»
(VARMER OP) på den øverste displaylinje og på nederste linje vises en
forløbsbjælke med visning i procenter
«
40%» der
indikerer, hvor langt opvarmningen er
kommet.
Når opvarmningsprocessen er udført,
viser maskinen:
«RINSING...» (SKYLNING) på den
øverste displaylinje, og på nederste
Sluk for maskinen
linje vises en forløbsbjælke med visning 6.6
i procenter
0 Sluk for maskinen med tasten "Tænd/
«
40%» og
Sluk“
(fig. 11).
udfører en automatisk skylning (der
løber lidt varmt vand ud af udløbsrøret, som bliver samlet i drypbakken).
1
41
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 42 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
Maskinen udfører en skylning (displayet viser
«RINSING...
PLEASE WAIT...»
(SKYLNING
VENT...)) og slukker.
3
6.7
0
Programmering af vandets
hårdhed
Efter førstegangs ibrugtagning eller
hvis der skiftes til en anden vandkvalitet, anbefales det at indstille maskinen
til den vandhårdhed, der svarer til den
lokale hårdhedsgrad. Du kan bruge
vedlagte teststrimmel til at bestemme
vandets hårdhedsgrad, eller spørg på
vandværket.
Bestemmelse af vandets
hårdhedsgrad
0 Hold teststrimmelen ned i koldt vand i
ca. 1 sekund. Ryst overskydende vand
af og aflæs hårdhedsgraden på de rosa
felter.
Intet eller kun et felt rosa:
Hårdhedsgrad 1, blødt
op til 1,24 mmol/l, resp.
op til 7° Tysk hårdhedsgrad, resp.
op til 12,6° Fransk hårdhedsgrad
To felter rosa:
Hårdhedsgrad 2, mellemhårdt
op til 2,5 mmol/l, resp.
op til 14° Tysk hårdhedsgrad, resp.
op til 25,2° Fransk hårdhedsgrad
Tre felter rosa:
Hårdhedsgrad 3, hårdt
op til 3,7 mmol/l, resp.
op til 21° Tysk hårdhedsgrad, resp.
op til 37,8° Fransk hårdhedsgrad
Fire felter rosa:
Hårdhedsgrad 4, meget hårdt
op til 3,7 mmol/l, resp.
over 21° Tysk hårdhedsgrad, resp.
over 37,8° Fransk hårdhedsgrad
42
0
Hvis du ikke skal bruge maskinen i længere tid, tilrådes det, når du har slukket
på tasten "Tænd/Sluk" også at slukke
på hovedafbryderen på apparatets
bagside (fig. 8).
0
0
0
Indstilling og lagring af den fundne
hårdhedsgrad
Der kan indstilles 4 hårdhedstrin.
Maskinen er fra fabrikken indstillet på
hårdhedstrin 4.
Tryk på tasten "MENU", mens maskinen
er tændt (fig. 5).
Nu vises menupunktet «CHOOSE
LANGUAGE» (VÆLG SPROG).
Tryk på bladre-tasterne "<" eller ">"
(fig. 6) flere gange, indtil menupunktet
«WATER HARDNESS»
(VANDHÅRDHED) vises.
Bekræft menupunktet med "OK" tasten
(fig 6).
Nu viser displayet den aktuelle indstilling, f.eks. «WATER HARDNESS 4»
(VANDHÅRDHED 4).
Tryk derefter på bladre-tasterne "<"
eller ">" (fig. 6) flere gange, indtil det
målte/oplyste hårdhedstrin vises.
Bekræft valget med "OK" tasten
(fig. 6).
Hvis der ikke trykkes på "OK", skifter
maskinen efter ca. 120 sekunder tilbage til kaffe-mode, uden at gemme
den nye indtastning.
Displayet springer efter programmeringen automatisk tilbage til menupunktet «WATER HARDNESS»
(VANDHÅRDHED).
0 Hvis du vil vende tilbage til kaffemode, trykker du nu på tasten "MENU"
(fig. 4) eller venter i ca. 120 sek., indtil
maskinen automatisk springer tilbage
til kaffe-mode.
3
3
7
Du kan foretage yderligere menuindstillinger, se „Menuindstillinger“
side 49.
Tilberedning af kaffe med
kaffebønner
Følgende proces sker fuldautomatisk
ved brygning af kaffe med kaffebønner: Male, portionere, presse, forinfusion, brygning og udkast af det brugte
kaffepulver.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 43 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
Med muligheden for at regulere
malingsgraden og mængden af bønner,
der skal males, kan maskinen indstilles
til ens personlige smag.
Bemærk, at der kun må anvendes rene
kaffebønner uden tilsætning af karamelliserede eller aromatiserede komponenter, og endvidere aldrig
frysetørrede bønner. Kontroller, at der
ikke kommer fremmedlegemer som
f.eks. småsten ned i bønnebeholderen.
Blokering eller skader, der er forårsaget af fremmedlegemer i kaffekværnen, falder ikke ind under garantien.
Maskinen er indstillet til middel kopstørrelse og normal kaffestyrke. Efter
eget behag vælger du nu en "kort"
espresso eller en "lang" kaffe med
crema.
0 Vælg den ønskede kopstørrelse med
knappen "Kopstørrelse" (fig. 13). Den
valgte kopstørrelse vises i displayet.
1
Maskinen er fra fabrikken indstillet på
standardmængder. Dem kan du ændre
efter behag for hver enkel kopstørrelse
og gemme indstillingen, se „Indstilling
af kaffeprogrammet (programmering
af kopvolumen)“ side 51.
Du kan indstille kaffen til ekstra mild,
mild, normal, stærk eller ekstra stærk
aroma.
0 Vælg den ønskede styrke på kaffen
med knappen "Kaffestyrke" (fig. 14).
Den valgte kaffestyrke vises i displayet.
0 Stil en eller to kopper under kaffeudløbsrøret (fig. 15). Udløbsrøret kan skydes opad eller nedad, og du kan på den
måde tilpasse rørets højde efter koppens højde, så du undgår varmetab og
kaffestænk (fig. 16).
3
3
Hvis der efter indstilling af kopstørrelsen eller kaffestyrken ikke trykkes på
nogen tast i et par sekunder, kommer
maskinen selv op med et forslag til
næste skridt: «PRESS 1 OR 2
CUPS KEY» (TRYK PÅ TASTEN
FOR 1 ELLER 2 KOPPER).
0 Tryk på tasten "1 kop kaffe"
for at
brygge én kop, eller tasten "2 kopper“
for at brygge 2 kopper kaffe.
Nu maler maskinen bønnerne. Under
kaffebrygningen bliver kaffepulveret
først vædet med en lille smule vand til
forinfusionen. Efter en kort afbrydelse
sker selve brygningen. Kaffen løber ud i
en kop, displayet viser på øverste linje
den valgte kopstørrelse, og på nederste
linje vises en forløbsbjælke med visning
i procenter
«
40%».
Når forløbsbjælken er fyldt ud, er den
ønskede mængde kaffe løbet ud.
Maskinen afslutter automatisk aftapningen og smider det brugte kaffepulver i affaldsbeholderen.
0 Mens maskinen er i gang med at
brygge kaffe, er det muligt at stoppe
tapningen når som helst ved at trykke
kort på den oprindeligt aktiverede tast
"1 kop"
eller "2 kopper"
igen,
eller ved at dreje knappen "Kopstørrelse" (fig. 13) mod urets retning over
mod "Espressokop".
0 Så snart kaffeudløbet er afsluttet, kan
du øge kaffemængden ved at trykke på
tasten "1 kop“
og holde den inde,
indtil den ønskede mængde kaffe er
nået (tasten skal trykkes ind umiddelbart efter at forløbsbjælken har nået
100 %), eller ved at dreje knappen
"Kopstørrelse" (fig. 13) i urets retning
over mod "Krus".
Efter et par sekunder er maskinen klar
til brug igen og du kan brygge næste
omgang kaffe. Nu viser displayet den
senest valgte kaffeindstilling.
3
Hvis kaffen løber ud dråbevis eller der
slet ikke kommer kaffe ud, eller hvis
kaffen løber for hurtigt ud og cremaen
ikke er tilfredsstillende, anbefales det
at ændre på indstillingen af malingsgraden, se „Indstilling af malingsgrad“
side 48
3
Når displayet kommer med en besked
«FILL TANK !» (FYLD
BEHOLDEREN !), skal vandbeholde-
43
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 44 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
ren fyldes op, ellers kan maskinen ikke
længere brygge kaffe. (Normalt er der
stadig en smule vand tilbage i vandbeholderen, når beskeden vises.).
3
Når displayet kommer med en besked
«EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER» (TØM AFFALDSBEHOLDER), er affaldsbeholderen fuld og
skal tømmes og rengøres, se „Tømning
af affaldsbeholderen“ side 54. Beske7.2
den bliver stående i displayet, så længe
affaldsbeholderen ikke er tømt, og kaffemaskinen kan ikke brygge kaffe.
3
Træk aldrig vandbeholderen ud, mens
maskinen er i funktion og brygger
kaffe. Hvis den er trukket ud, kan kaffemaskinen ikke brygge kaffe. Når kaffemaskinen skal udluftes, trykker du på
tasten "Varmtvand" og lader derefter vandet løbe ud af varmtvandsdysen
i et par sekunder.
3
Ved første ibrugtagning af maskinen
bør man brygge kaffe mindst
4-5 gange, inden resultatet bliver tilfredsstillende.
7.1
44
Skylning
Ved skylningen bliver infusionsenheden
og kaffeudløbsrøret varmet op.
Skylningen varer kun et par sekunder.
0 Tryk på tasten "MENU" (fig 5).
Nu vises menupunktet «CHOOSE
LANGUAGE» (VÆLG SPROG).
0 Tryk på bladre-tasterne "<" eller ">"
(fig. 6) flere gange, indtil menupunktet
«RINSING» (SKYLNING) vises.
0 Bekræft menupunktet med "OK" tasten
(fig. 6). Nu viser displayet «RINSING»
(SKYLNING) og en forløbsbjælke
med visning af procent
«
40%».
Efter skylningen vender maskinen
automatisk tilbage til kaffe-mode.
Tips for at få kaffen varmere:
• Hvis man, lige efter at have tændt
maskinen, ønsker at brygge en kaffemængde til en lille kop (under 60
ml), kan man bruge det varme vand
fra skylningen til at forvarme kopperne.
• Indstil en højere kaffetemperatur i
den pågældende menu, se „Indstilling af kaffetemperatur“ side 49.
• Hvis du i længere tid ikke har brygget kaffe og maskinen har været
tændt, tilrådes det at skylle systemet
før næste tapning, for at forvarme
infusionsenheden. Vælg skylle-funktionen i den pågældende menu (se
„Skylning“ side 44). Lad bare vandet
løbe ned i drypbakken nedenunder.
Man kan også brug vandet til at forvarme koppen med, som skal bruges
til kaffen. I det tilfælde lader man
blot det varme vand løbe ned i koppen (og hælder det ud bagefter).
• Lad være med at bruge for tykke
kopper, undtagen hvis de bliver forvarmet, for de absorberer for meget
varme.
• Brug helst forvarmede kopper ved at
skylle dem med varmt vand eller
stille dem i mindst 20 minutter på
varmholdepladen (H) på toppen af
maskinen, der skal være tændt.
8
Brygning af flere kopper
kaffe med kande-funktion
Med denne funktion kan man fuldautomatisk brygge flere kopper kaffe
direkte ned i den medfølgende varmholdekande af stål: Male, portionere,
presse, forinfusion, brygning og udkast
af det brugte kaffepulver foregår, som
beskrevet i forrige afsnit.
Maskinen er indstillet til middel kopstørrelse og normal kaffestyrke. Du kan
indstille kopstørrelsen og kaffestyrken,
som beskrevet under „Indstilling af
kandeprogram (Kaffestyrke og volumen til kanden)“ side 50.
0 Drej låget på den medfølgende stålkande over på position aftagning
(fig. 17) og tag låget af. Skyl kanden og
låget.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 45 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
«
40%», der
indikerer hvor langt brygningen er.
Når forløbsbjælken er fyldt op og procentvisningen har nået 100%, afslutter
maskinen brygningen og vender automatisk tilbage til kaffe-mode.
0 Tag nu kanden ud og luk låget (fig. 20)
for at holde kaffen varm længe.
0 Sæt låget på kanden i stilling skænk op
(fig. 18) og stil kanden under udløbsrøret (D). Kaffeudløbsrøret skal skubbes
helt op, for at der er plads til at sætte
kanden ind under det.
Displayet viser løbende «FILL BEAN
CONT. AND WATER TANK,
EMPTY WASTE CONT., PRESS
OK» (FYLD BØNNBEHOLDER
+VANDBEHOLDER, TØM
AFFALDSBEHOLDER, TRYK OK)
og minder om de principielle ting, der
skal gøres, for at kunne brygge flere
omgange kaffe ned i kanden.
0 Kontroller, at vandbeholderen er fyldt
op, at der er kaffebønner nok i bønnebeholderen og at affaldsbeholderen er
tom. Tryk nu på tasten "OK" (fig. 5).
Nu viser displayet på øverste linje den
kaffestyrke, der er indstillet i menuen
"Kande", f.eks. «EXTRA-MILD JUG»
(KANDE EKSTRAMILD). På nederste linje vises bladre-tasterne "<" eller
">" og antal kopper, der skal brygges
ned i kanden, f.eks.
«< >
4».
3
Hvis du vil ændre kaffestyrken og volumen for kande-funktionen, så gør som
beskrevet under „Indstilling af kandeprogram (Kaffestyrke og volumen til
kanden)“ side 50.
0 Indstil i givet fald med bladre-tasterne
"<" eller ">" det antal kopper, som skal
brygges ned i kanden, i trin à 2 kopper
(4, 6, 8, 10 kopper).
3
Hvis der i et par sekunder ikke trykkes
på nogen tast, kommer maskinen på
displayet selv op med et forslag til
næste skridt: «CHOOSE NUMBER
OF COFFEE, PRESS JUG KEY»
(VÆLG ANTAL KOPPER OG
TRYK PÅ KANDETASTEN).
0 Når du har valgt det ønskede antal
kopper, bekræfter du det med et tryk
på tasten "Kande/Cappuccino“
(fig. 19).
Nu viser displayet en forløbsbjælke og
en visning i procent
3
9
Hvis der er hældt for lidt kaffebønner i
til at tilendeføre den ønskede funktion,
afbryder maskinen processen og venter,
indtil beholderen til kaffebønner er
fyldt op igen og der trykkes på tasten
"Kande/Cappuccino“
(fig. 19).
Skal der f.eks. brygges 8 kopper kaffe,
og er der kun bønner til 6 kopper kaffe
i beholderen, så brygger maskinen 6
kopper og stopper derefter brygningen.
Fyld bønnebeholderen op og tryk derefter på tasten "Kande/Cappuccino“
(fig. 19). Når dette er gjort,
brygger maskinen kun de sidste 2 kopper kaffe, så den i alt når op på de
ønskede 8 kopper.
Hvis der er for lidt vand i vandbeholderen til at tilendeføre den ønskede funktion, eller hvis affaldsbeholderen er
fuld, afbryder maskinen brygningen.
Når der skal vand i vandbeholderen
eller hvis affaldsbeholderen skal tømmes, skal kanden tages ud; i samme
øjeblik afbrydes det løbende program.
Når fejlen er rettet, skal programmet
startes på ny. Samtidig skal man tage
højde for den mængde kaffe, der allerede er i kanden, så kaffen ikke løber
over.
Tilberedning af kaffe med
malet kaffe
Med denne funktion kan man brygge
med formalet kaffe, f.eks. koffeinfri
kaffe.
1
OBS! Kontroller, at der ikke sidder kaffepulver fast i tragten, ligesom der heller ikke må komme fremmedlegemer i
tragten. Tragten er ikke nogen forråds-
45
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 46 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
beholder, kaffepulveret skal kunne
komme direkte ned i infusionsenheden.
0 Drej knappen "Kaffestyrke / formalet
kaffe" (fig. 21) til den ønskede position
(til 1 kop) eller
(til 2 kopper),
for at vælge funktionen for malet
kaffe. Nu bliver kaffekværnen ikke
brugt. Maskinen viser f.eks.
«ESPRESSO CUP
PRE-GROUND 1 CUP»
(ESPRESSOKOP
FORMALET 1 KOP).
0 Løft låget til tragten for malet kaffe og
hæld friskmalet kaffe i (fig. 22).
Brug kun den medfølgende måleske.
Kom aldrig mere end 2 strøgne måleskefulde på, ellers brygger maskinen
ingen kaffe, den malede kaffe løber ud
inde i maskinen og snavser den til, eller
kaffen løber kun ud dråbevis og der
kommer en besked
«GROUND TOO FINE
ADJUST MILL
+ PRESS HOT WATER KEY»
(MALET FOR FINT
INDSTIL MALINGSGRAD
OG TRYK PÅ VARMTVANDSKNAP).
Der må ikke hældes malet kaffe i under
selve brygningen. Der må først hældes
malet kaffe i til næste kop, når hele
brygningen er afsluttet og maskinen er
klar igen. Kom aldrig malet kaffe i, hvis
maskinen er slukket, for at undgå, at
den malede kaffe løber ud inde i
maskinen.
1
Kom udelukkende malet kaffe i, der er
beregnet til fuldautomatiske espressomaskiner. Kom aldrig kaffebønner,
aldrig vandopløselige, frysetørrede
instant-produkter eller andre drikkevarepulvere ned i tragten. Kaffe, der er
malet for fint, kan bevirke, at maskinen
bliver tilstoppet.
3
Hvis tragten til påfyldning af malet
kaffe tilstoppes (på grund af fugt i
maskinen, eller fordi der er hældt mere
end 2 måleskefulde malet kaffe i), kan
man skubbe kaffen nedad med en kniv
46
eller en skaftet på en grydeske (fig. 23).
Derefter tager man infusionsenheden
ud og renser både den og kaffemaskinen som beskrevet under „Rengøring af
infusionsenheden“ side 55".
0 Luk låget.
Hvis der efter valg af funktionen "formalet kaffe" ikke trykkes på nogen tast
i et par sekunder, kommer maskinen
selv op med et forslag til næste skridt:
«PRESS 1 OR 2 CUPS KEY»
(TRYK PÅ TASTEN FOR 1 ELLER
2 KOPPER).
0 Vælg den ønskede kopstørrelse med
knappen "Kopstørrelse" (fig. 13). Den
valgte kopstørrelse vises i displayet.
0 Tryk på tasten "1 kop kaffe"
for at
brygge én kop, eller tasten "2 kopper“
for at brygge 2 kopper kaffe.
Nu bliver kaffen brygget.
3
3
10
Hvis du vil tilbage til mode for kaffebønner, når kaffebrygningen er færdig,
drejer du knappen "Kaffestyrke / formalet kaffe" (fig. 21) hen på en tilfældig indstilling af kaffestyrken (så bliver
kaffekværnen slået til igen).
Tilberedning af cappuccino
eller varmt mælk (kaffe og
mælkeskum)
Med denne funktion kan du enten tilberede varmt, opskummet mælk eller
cappuccino i samme arbejdsgang.
0 Lås låget til mælkebeholderen op ved
at dreje den lidt i urets retning og tag
den af.
0 Hæld en passende mængde mælk i
beholderen (fig. 24). Pas på ikke at
komme til at overskride markeringslinjen MAX (svarer til ca. 1000 ml) på
beholderens greb.
3
Der bør fortrinsvis bruges skummetmælk eller letmælk ved køleskabstemperatur (ca. 5 °C).
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 47 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
0 Pas på, at sugerøret sidder rigtigt
3
(fig. 25); sæt derefter låget på mælkebeholderen og lås den fast ved at dreje
den en smule mod urets retning.
0 Tag varmtvandsventilen af (fig. 10) og
stil mælkebeholderen ved dysen
(fig. 26). Pas på, at mælkebeholderen er
sat rigtigt i.
0 Med skyderen på låget kan du regulere
trinløst, hvor kraftigt mælken skal
skummes op (fig. 27):
10.2
– Stilling "1 CAPPUCCINO": Mælken
skummes kraftigt op.
0
– Stilling "2 CAFFELATTE": Mælken
skummes kun lidt op.
0
3 Når mælkebeholderen er sat på, kommer displayet selv op med et forslag til
næste skridt: «PRESS JUG KEY X1
FOR CAPPUCCINO, X2 FOR
MILK ONLY» (TRYK PÅ KANDETAST 1X FOR CAPPUCCINO, 2X
KUN FOR MÆLK).
10.1 Tilberedning af cappuccino
0 Vælg den ønskede styrke på kaffen til
cappuccinoen med knappen „Kaffestyrke“ (fig. 14). Den valgte kaffestyrke
vises i displayet.
3
Den kopstørrelse, der vises på øverste
linje (f.eks. «ESPRESSO CUP»
(ESPRESSOKOP)) er uden betydning, fordi mængden af den bryggede
kaffe er fastlagt i menuen
«CAPPUCCINO PROGRAM».
0 Drej mælkeudløbsrøret udad (fig. 28)
og stil en kop i passende størrelse
under kaffeudløbsrøret og under mælkeudløbsrøret.
10.3
0 Tryk én gang på tasten „Kande/ Cappuccino“
(fig. 29).
Nu løber der varm og opskummet
mælk og derefter kaffe ned i koppen.
Displayet viser på øverste linje
«CAPPUCCINO» og på nederste linje
0
en forløbsbjælke med visning af procent, f.eks.
«
40%», der
indikerer, hvor langt brygningen af
cappuccinoen er.
3
Mælkemængden og kaffemængden er
forindstillet til standardværdier. Du kan
ændre dem, så de passer til din egen
smag, og gemme de nye værdier, se
„Indstilling af cappuccino-programmet (programmering af mælke- og
kaffemængde)“ side 51.
Efter et par sekunder er maskinen klar
til brug igen. Nu viser displayet den
senest valgte kaffeindstilling.
Opskumning/opvarmning af
mælk
Drej mælkeudløbsrøret (fig. 28) og stil
en kop i passende størrelse under mælkeudløbsrøret.
Tryk to gange på tasten „Kande/Cappuccino“
(fig. 29) (i løbet af
2 sekunder).
Nu løber der opvarmet og opskummet
mælk ned i koppen.
Displayet viser på øverste linje «MILK
FROTHING» (MÆLKEOPSKUMNING) og på nederste linje en forløbsbjælke og en procentvisning, f.eks.
«
40%», der
indikerer, hvor langt mælkeopskumningen er.
Mælkemængden er forindstillet til en
standardværdi. Du kan ændre den, så
den passer til din egen smag, og
gemme den nye værdi, se „Indstilling af
cappuccino-programmet (programmering af mælke- og kaffemængde)“
side 51.
Efter et par sekunder er maskinen klar
til brug igen. Nu viser displayet den
senest valgte kaffeindstilling.
Rengøring af dyserne
Hver gang der er blevet tilberedt mælk
eller Cappuccino, skal dyserne på mælkebeholderen renses som beskrevet
nedenfor, ellers kan der sætte sig mælkerester fast:
Stil en beholder ind under mælkeudløbsrøret og tryk i mindst 5 sekunder
på tasten „CLEAN“ på mælkebeholderen (fig. 30). Nu viser displayet
«CLEANING» (RENGØRING).
47
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 48 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
OBS! Risiko for skoldning på den hede
damp og varmtvandet, der kommer ud
af mælkeudløbsrøret.
0 Tag derefter mælkebeholderen af og
rens dyserne på maskinen med en fugtig klud (fig. 31).
0 Sæt varmtvandsdysen på plads igen
(fig. 10).
1
3
11
Når du har renset mælkebeholderen,
tager du den ud og stiller den i køleskabet. Mælken må helst ikke stå uden
for køleskabet i over 15 minutter.
Varmtvandstapning
Det varme vand kan bruges til at forvarme kopper med og til tilberedning af
varme drikke, som f.eks. te eller bouillon.
OBS! Risiko for skoldning, når varmtvandsdysen er aktiveret! Udløbende
kogende vand kan give skoldning.
Varmtvandsdysen må kun aktiveres, når
der står en beholder under den.
0 Sæt varmtvandsdysen i igen (fig. 10).
0 Stil en beholder ind under varmtvandsdysen.
0 Tryk på tasten „Varmtvand“ (fig. 32).
Der løber varmt vand ud, displayet
viser «HOT WATER»
(VARMTVAND). Når den programmerede mængde varmt vand er løbet
ud, afsluttes tapningen automatisk.
Displayet viser i et par sekunder
«PLEASE WAIT...» (VENT...). Nu
er maskinen klar til at brygge kaffe
igen, displayet viser den senest valgte
kaffeindstilling.
1
3
Maskinen er fra fabrikken indstillet på
en standardmængde. Du kan ændre
den, så den passer til din egen smag, og
gemme den nye værdi, se „Indstilling af
programmet til varmt vand (programmering af tappemængde)“ side 52.
Det anbefales ikke at tappe varmt vand
uafbrudt i mere end 2 minutter.
0 Tapningen af varmt vand kan afsluttes
til enhver tid. Det gør du ved at trykke
på tasten „Varmtvand“ (fig. 32) igen.
3
48
12
Indstilling af malingsgrad
Kaffekværnen er fra fabrikken indstillet
til middel malingsgrad. Hvis kaffeudløbet skulle være for hurtigt eller for
langsomt (dråbevis), kan malingsgraden reguleres, mens kværnen er i funktion.
Malingsgraden må kun reguleres,
mens kaffekværnen er i funktion.
Hvis der reguleres, mens kaffekværnen står stille, kan kaffemaskinen
blive beskadiget.
0 Reguler malingsgraden med knappen
til regulering af malingsgraden
(fig. 2, T) (fig. 12).
• Hvis kaffen kun løber ud dråbevis
eller der slet ikke kommer kaffe ud,
skal knappen drejes et trin i urets
retning.
Drej altid kun et trin ad gangen og
prøv dig frem, indtil kaffeudløbet er
tilfredsstillende.
• Hvis kaffen løber for hurtigt ud og
cremaen ikke passer efter din smag,
drejer du knappen et trin mod urets
retning.
1
3
Pas på ikke at komme til at dreje knappen til regulering af malingsgraden for
langt, ellers begynder kaffen eventuelt
at løbe langsomt ud dråbevis, når der
skal tappes 2 kopper kaffe.
3
Virkningen af denne ændring mærkes
dog først efter at der er brygget kaffe
mindst 2 gange.
Fjern fremmedlegemer fra
kaffekværnen
Fremmedlegemer i kaffekværnen som
f.eks. små sten kan beskadige kværnen.
Et fremmedlegeme i kaffen vil få
maskinen til at larme. Hvis du hører
denne lyd, mens der males kaffe, skal
du straks slukke for maskinen og kontakte kundeservice. Blokering eller
skader, der er forårsaget af fremmedlegemer i kaffekværnen, falder ikke
ind under garantien.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 49 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
13
Menuindstillinger
13.1 Indstilling af sprog
0
0
0
0
Der kan vælges mellem flere sprog.
Man vælger et andet sprog som følger:
Tryk på tasten "MENU" (fig. 5).
Nu vises menupunktet «CHOOSE
LANGUAGE» (VÆLG SPROG).
Bekræft menupunktet med "OK" tasten
(fig. 6). Displayet viser det indstillede
sprog.
Tryk på bladre-tasterne "<" eller ">"
(fig. 6) flere gange, indtil det ønskede
sprog vises.
Når det ønskede sprog vises, bekræfter
du med "OK" tasten (fig. 6). Dermed er
sproget programmeret.
Hvis der ikke trykkes på "OK", skifter
maskinen efter ca. 120 sekunder tilbage til kaffe-mode, uden at gemme
den nye indtastning.
0 Tryk på bladre-tasterne "<" eller ">"
(fig. 6) flere gange, indtil menupunktet
«TEMPERATURE» (TEMPERATUR)
vises.
0 Bekræft menupunktet med "OK" tasten
(fig. 6). Nu viser displayet den aktuelle
indstilling, f.eks. «TEMPERATURE
HIGH» (TEMPERATUR HØJ).
0 Vælg i givet fald med bladre-tasterne
"<" eller ">" (fig. 6) en anden temperatur.
0 Når den ønskede temperatur vises,
bekræfter du med "OK" tasten (fig. 6).
Dermed er temperaturen programmeret.
Hvis der ikke trykkes på "OK", skifter
maskinen efter ca. 120 sekunder tilbage til kaffe-mode, uden at gemme
den nye indtastning.
Displayet springer efter programmeringen automatisk tilbage til menupunktet «TEMPERATURE»
(TEMPERATUR).
0 Hvis du vil vende tilbage til kaffemode, trykker du nu på tasten "MENU"
(fig. 5) eller venter i ca. 120 sek., indtil
maskinen automatisk springer tilbage
til kaffe-mode.
3
Displayet springer efter programmeringen automatisk tilbage til menupunktet «CHOOSE LANGUAGE»
(VÆLG SPROG).
0 Hvis du vil vende tilbage til kaffemode, trykker du nu på tasten "MENU"
(fig. 5) eller venter i ca. 120 sek., indtil
maskinen automatisk springer tilbage 13.3
til kaffe-mode.
3
13.2 Indstilling af kaffetemperatur
Der kan vælges mellem tre temperaturtrin. Trinene er defineret som følger:
«TEMPERATURE LOW»
(TEMPERATUR LAV)
«TEMPERATURE MEDIUM»
(TEMPERATUR MIDDEL)
«TEMPERATURE HIGH»
(TEMPERATUR HØJ)
Fabriksindstillingen er
«TEMPERATURE HIGH»
(TEMPERATUR HØJ). Man kan
ændre den som følger:
0 Tryk på tasten "MENU" (fig. 5).
Nu vises menupunktet «CHOOSE
LANGUAGE» (VÆLG SPROG).
Indstilling af slukketid
Hvis man ikke har brugt maskinen i
længere tid, så slukker den automatisk
af hensyn til sikkerheden og strømforbruget.
Man kan vælge mellem 3 slukketider
(automatisk slukning efter 1 til 3
timer):
«AUTO SHUTOFF TIME 1 H»
(AUTO SLUKKETID 1 H)
«AUTO SHUTOFF TIME 2 H»
(AUTO SLUKKETID 2 H)
«AUTO SHUTOFF TIME 3 H»
(AUTO SLUKKETID 3 H)
Fabriksindstillingen er «AUTO
SHUTOFF TIME 1 H» (AUTO
SLUKKETID 1 H). Man kan ændre
dem som følger:
49
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 50 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
0 Tryk på tasten "MENU" (fig. 5).
Nu vises menupunktet «CHOOSE
LANGUAGE» (VÆLG SPROG).
0 Tryk på bladre-tasterne "<" eller ">"
(fig. 6) flere gange, indtil menupunktet
«AUTO SHUTOFF TIME»
(SLUKKETID) vises.
0 Bekræft menupunktet med "OK" tasten
(fig. 5). Nu viser displayet den aktuelle
indstilling, f.eks. «AUTO SHUTOFF
TIME 1 H» (AUTO SLUKKETID
1 H).
0 Vælg i givet fald med bladre-tasterne
"<" eller ">" (fig. 6) en anden slukketid.
0 Når den ønskede slukketid vises,
bekræfter du med "OK" tasten (fig. 6).
Dermed er slukketiden programmeret.
Hvis der ikke trykkes på "OK", skifter
maskinen efter ca. 120 sekunder tilbage til kaffe-mode, uden at gemme
den nye indtastning.
Displayet springer efter programmeringen automatisk tilbage til menupunktet «AUTO SHUTOFF TIME»
(SLUKKETID).
0 Hvis du vil vende tilbage til kaffemode, trykker du nu på tasten "MENU"
(fig. 5) eller venter i ca. 120 sek., indtil
maskinen automatisk springer tilbage
til kaffe-mode.
3
13.4 Indstilling af kandeprogram
(Kaffestyrke og volumen til
kanden)
Kande-programmet er fra fabrikken
indstillet til standardværdier. Man kan
ændre dem, så de passer til ens egen
smag, og gemme indstillingen. Kaffens
styrke kan indstilles i 5 trin fra ekstra
mild til ekstra stærk og volumen kan
indstilles ved hjælp af en grafisk bjælke
i 10 trin.
Man kan ændre indstillingerne som
følger:
0 Tryk på tasten "MENU" (fig. 5).
Nu vises menupunktet «CHOOSE
LANGUAGE» (VÆLG SPROG).
50
0 Tryk på bladre-tasterne "<" eller ">"
(fig. 6) flere gange, indtil menupunktet
«JUG PROGRAM»
(KANDEPROGRAM) vises.
0 Bekræft menupunktet med "OK" tasten
(fig. 6). Displayet viser «JUG COFFEE
TASTE» (KAFFESTYRKE KANDE).
0 Bekræft menupunktet med "OK" tasten
(fig. 6). Nu viser displayet den aktuelle
indstilling, f.eks. «EXTRA-MILD
JUG» (KANDE EKSTRAMILD).
0 Vælg i givet fald med bladre-tasterne
"<" eller ">" (fig. 6) i 5 trin en anden
kaffestyrke fra ekstra mild til ekstra
stærk.
0 Når den ønskede kaffestyrke vises,
bekræfter du med "OK" tasten (fig. 6).
Dermed er kaffestyrken programmeret.
Hvis der ikke trykkes på "OK", skifter
maskinen efter ca. 120 sekunder tilbage til kaffe-mode, uden at gemme
den nye indtastning.
Displayet springer efter programmeringen automatisk tilbage til menupunktet «JUG COFFEE TASTE»
(KAFFESTYRKE KANDE).
0 Hvis du vil ændre og gemme kandens
volumen, trykker du på bladre-tasten
">" (fig. 6) flere gange, indtil menupunktet «JUG OR CUP LEVEL
(MÆNGDE KANDE / KOP) vises.
0 Bekræft menupunktet med "OK" tasten
(fig. 6).
0 I displayet vises en bjælke, der kan
gøres større eller mindre, og som
repræsenterer volumen i en kop. I givet
fald kan man vælge en anden volumen
med bladre-tasterne "<" eller ">"
(fig. 6) i 10 trin.
3
Når bjælken er helt fyldt op, svarer det
til en maks. kopvolumen til kandeprogrammet på ca. 125 ml.
0 Når den ønskede volumen vises,
bekræfter du den med "OK" tasten
(fig. 6). Nu er denne volumen programmeret.
3
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 51 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
Hvis der ikke trykkes på "OK", skifter
maskinen efter ca. 120 sekunder tilbage til kaffe-mode, uden at gemme
den nye indtastning.
Displayet springer efter programmeringen automatisk tilbage til menupunktet «JUG OR CUP LEVEL
(MÆNGDE KANDE / KOP).
0 Hvis du vil vende tilbage til kaffemode, trykker du nu 2 gange på tasten
"MENU" (fig. 5) eller venter i ca.
120 sek., indtil maskinen automatisk
springer tilbage til kaffe-mode.
3
13.5 Indstilling af kaffeprogrammet
(programmering af kopvolumen)
0
0
0
0
0
0
med bladre-tasterne "<" eller ">"
(fig. 6) i 10 trin.
Når bjælken er helt fyldt op, svarer det
til en maks. kopvolumen på ca. 220 ml.
0 Når den ønskede volumen vises,
bekræfter du den med "OK" tasten
(fig. 6). Nu er denne volumen programmeret.
Hvis der ikke trykkes på "OK", skifter
maskinen efter ca. 120 sekunder tilbage til kaffe-mode, uden at gemme
den nye indtastning.
3
Efter programmeringen springer displayet automatisk til menupunktet til
indstilling af volumen, f.eks.
«ESPRESSO CUP»
(ESPRESSOKOP).
0 Hvis du vil vende tilbage til kaffemode, trykker du nu 2 gange på tasten
"MENU" (fig. 5) eller venter i ca.
120 sek., indtil maskinen automatisk
springer tilbage til kaffe-mode.
3
Maskinen er fra fabrikken indstillet på
standardmængder. Disse mængder kan
man indstille individuelt for hver kopstørrelse, så de passer til ens egen
smag, og gemme indstillingen.
Man kan tilpasse volumen for hver af
de fem kopstørrelser «ESPRESSO
CUP» (ESPRESSOKOP), «SMALL
3
CUP» (LILLE KOP), «MEDIUM
CUP» (MELLEMSTOR KOP),
«LARGE CUP» (STOR KOP),
«MUG» (KRUS):
13.6
Tryk på tasten "MENU" (fig. 5).
Nu vises menupunktet «CHOOSE
LANGUAGE» (VÆLG SPROG).
Tryk på bladre-tasterne "<" eller ">"
(fig. 6) flere gange, indtil menupunktet
«COFFEE PROGRAM»
(KAFFEPROGRAM) vises.
Bekræft menupunktet med "OK" tasten
(fig. 6). Nu viser displayet
«ESPRESSO CUP»
0
(ESPRESSOKOP).
Vælg i givet fald med bladre-tasterne
"<" eller ">" (fig. 6) en anden kopstør0
relse.
Når den ønskede kopstørrelse vises,
bekræfter du med "OK" tasten (fig. 6).
0
I displayet vises en bjælke, der kan
gøres større eller mindre, og som
repræsenterer volumen i en kop. I givet
fald kan man vælge en anden volumen
Der kan kun gemmes volumen for 1
kop i hukommelsen. Hvis der skal tappes 2 kopper, fordobles de lagrede værdier.
Indstilling af cappuccino-programmet (programmering af
mælke- og kaffemængde)
Mælkemængden og den kaffemængde,
der bliver tilberedt til en cappuccino, er
fra fabrikken indstillet til standardmængder. Du kan ændre disse mængder, så de passer til din egen smag, og
gemme indstillingen.
Tryk på tasten "MENU" (fig. 5).
Nu vises menupunktet «CHOOSE
LANGUAGE» (VÆLG SPROG).
Tryk på bladre-tasterne "<" eller ">"
(fig. 6) flere gange, indtil menupunktet
«CAPPUCCINO-PROGRAM» vises.
Bekræft menupunktet med "OK" tasten
(fig. 6). Nu viser displayet «MILK
VOLUME» (MÆLKEMÆNGDE).
51
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 52 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
0 Når du vil ændre og gemme den mælkemængde, der skal bruges til en cappuccino, bekræfter du menupunktet
med tasten "OK" (fig. 6).
0 I displayet vises en bjælke, der kan
gøres større eller mindre, og som
repræsenterer den mælkemængde, der
bruges til en cappuccino. I givet fald
kan man vælge en anden volumen med
bladre-tasterne "<" eller ">" (fig. 6) i
10 trin.
0 Når den ønskede volumen vises, bekræfter du den med "OK" tasten (fig. 6). Nu
er denne volumen programmeret.
Hvis der ikke trykkes på „OK“, skifter
maskinen efter ca. 120 sekunder tilbage til kaffe-mode, uden at gemme
den nye indstilling.
Displayet springer efter programmeringen automatisk tilbage til menupunktet «COFFEE FOR CAPPUCC.»
(KAFFE T. CAPPUCCINO).
0 Hvis du vil vende tilbage til kaffemode, trykker du nu 2 gange på tasten
"MENU" (fig. 5) eller venter i ca.
120 sek., indtil maskinen automatisk
springer tilbage til kaffe-mode.
3
Når bjælken er helt fyldt op, svarer det
til den maksimale mælkemængde til
cappuccino-programmet på ca. 120–
180 ml (afhængig af den indstillede
opskumning, dvs. afhængig af hvor
meget luft der skummes i mælken).
13.7
0 Når den ønskede volumen vises,
bekræfter du den med "OK" tasten
(fig. 6). Nu er denne volumen programmeret.
Hvis der ikke trykkes på „OK“, skifter
maskinen efter ca. 120 sekunder tilbage til kaffe-mode, uden at gemme
den nye indstilling.
0
3
Displayet springer efter programmeringen automatisk tilbage til menupunktet «MILK VOLUME»
(MÆLKEMÆNGDE).
0 Når du vil ændre og gemme den kaffemængde, der skal bruges til en cappuccino, trykker du på bladre-tasterne "<"
eller ">" (fig. 5) flere gange, indtil
menupunktet «COFFEE FOR CAPPUCC.» (KAFFE T. CAPPUCCINO)
vises.
0 Bekræft menupunktet med "OK" tasten
(fig. 6).
0 I displayet vises en bjælke, der kan
gøres større eller mindre, og som
repræsenterer den kaffemængde, der
bruges til en cappuccino. I givet fald
kan man vælge en anden volumen med
bladre-tasterne "<" eller ">" (fig. 6) i 10
trin.
3
3
52
Når bjælken er helt fyldt op, svarer det
til en maks. kaffemængde til cappuccino-programmet på ca. 220 ml.
Indstilling af programmet til
varmt vand (programmering af
tappemængde)
Maskinen er fra fabrikken indstillet på
en standardmængde. Denne mængde
kan tilpasses og gemmes i hukommelsen.
Tryk på tasten "MENU" (fig. 5).
Nu vises menupunktet «CHOOSE
LANGUAGE» (VÆLG SPROG).
0 Tryk på bladre-tasterne "<" eller ">"
(fig. 6) flere gange, indtil menupunktet
«HOT WATER PROGRAM»
(VARMTVANDSPROGRAM) vises.
0 I displayet vises en bjælke, der kan
gøres større eller mindre, og som
repræsenterer den mængde varmt
vand, der tappes. I givet fald kan man
vælge en anden volumen med bladretasterne "<" eller ">" (fig. 6) i 10 trin.
Når bjælken er helt fyldt op, svarer det
til den maksimale mængde varmt vand,
der kan tilberedes på én gang, nemlig
ca. 250–280 ml.
0 Når den ønskede mængde vises,
bekræfter du den med "OK" tasten
(fig. 6). Nu er denne volumen programmeret.
Hvis der ikke trykkes på „OK“, skifter
maskinen efter ca. 120 sekunder tilbage til kaffe-mode, uden at gemme
den nye indstilling.
3
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 53 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
Displayet springer efter programmeringen automatisk tilbage til menupunktet «HOT WATER PROGRAM»
(VARMTVANDSPROGRAM).
0 Hvis du vil vende tilbage til kaffemode, trykker du nu på tasten "MENU"
(fig. 5) eller venter i ca. 120 sek., indtil
maskinen automatisk springer tilbage
til kaffe-mode.
3
13.8 Oplysning om antal bryggede
kopper kaffe, antal bryggede
kander og antal afkalkninger
(statistik)
Maskinen kan oplyse følgende tal:
– antal hidtil bryggede kopper kaffe
på maskinen, total,
– antal hidtil bryggede kander kaffe à
4 kopper, 6 kopper, 8 kopper og 10
kopper,
– antal hidtil bryggede kopper cappuccini, og desuden
– antal foretagne afkalkninger, total.
3
0
0
0
0
Hvis der brygges 2 kopper kaffe samtidig, så bliver de også talt som 2 kopper.
Tryk på tasten "MENU" (fig. 5).
Nu vises menupunktet «CHOOSE
LANGUAGE» (VÆLG SPROG).
Tryk på bladre-tasterne "<" eller ">"
(fig. 5) flere gange, indtil menupunktet
«STATISTICS» (STATISTIK) vises.
Bekræft menupunktet med "OK" tasten
(fig. 6). Displayet viser antallet af kopper, som er aftappet til dato, f.eks.
«TOT. COFFEES 135» (TOT. KAFFEMÆNGDE 135) for 135 kopper
kaffe.
Tryk gentagne gange på bladretasterne "<" eller ">" (fig. 6), for at få
vist antallet af tappede kander kaffe
for hvert af det antal kopper, der kan
forekomme i kandeprogrammet (4
kopper, 6 kopper, 8 kopper, 10 kopper).
Displayet viser antallet af kander, som
er brygget med det pågældende antal
kopper, f.eks. «JUG 4 CUPS 12»
(KANDE 4 KOPPER 12) for 12
bryggede kander à 4 kopper.
0 Tryk flere gange på bladre-tasten ">"
(fig. 6), for at få vist antallet af udførte
afkalkninger, f.eks. «TOT. DESCALES 5» (ANTAL AFKALKNINGER
5) for 5 afkalkninger.
0 Hvis du vil vende tilbage til kaffemode, trykker du nu 2 gange på tasten
"MENU" (fig. 5) eller venter i ca.
120 sek., indtil maskinen automatisk
springer tilbage til kaffe-mode.
13.9 Reset til fabriksindstilling
(standard)
0
0
0
0
0
3
Med denne funktion bliver de ændrede
indstillinger stillet tilbage til fabriksindstillingen:
Det drejer sig om følgende indstillinger
resp. programmeringer:
• Vandhårdhed
• Volumen pr. kop
• Kaffetemperatur
• Slukketid
Tryk på tasten "MENU" (fig. 5).
Nu vises menupunktet «CHOOSE
LANGUAGE» (VÆLG SPROG).
Tryk på bladre-tasterne "<" eller ">"
(fig. 6) flere gange, indtil menupunktet
«RESET TO DEFAULT» (RESET)
vises.
Bekræft menupunktet med "OK" tasten
(fig. 6). Nu viser displayet «RESET TO
DEFAULT NO (RESET NEJ).
Tryk på bladre-tasterne "<" eller ">"
(fig. 6) flere gange, indtil menupunktet
«RESET TO DEFAULT YES»
(RESET JA) vises.
Bekræft menupunktet med "OK" tasten
(fig. 6). Nu er maskinen stillet tilbage
til fabriksindstillingerne.
Hvis der ikke trykkes på "OK", skifter
maskinen efter ca. 120 sekunder tilbage til kaffe-mode, uden at blive stillet tilbage til fabriksindstillingerne.
Efter programmeringen vender maskinen automatisk tilbage til kaffe-mode.
53
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 54 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
14
ved at skrabe de tørre kaffeaflejringer
af med en nål (fig. 34).
Rengøring og pleje
Hold altid maskinen ren, så opnår du
en konstant kaffekvalitet og undgår
funktionsfejl.
14.1 Regelmæssig rengøring
14.2 Tømning af affaldsbeholderen
Maskinen tæller, hvor mange kopper
kaffe der er brygget. Efter hver 14.
enkelt kop kaffe (eller efter hver 7. par)
vises følgende besked: «EMPTY
WASTE COFFEE CONTAINER»
(TØM AFFALDSBEHOLDER) som
en henvisning til, at affaldsbeholderen
er fyldt og skal tømmes og rengøres.
Beskeden bliver stående i displayet, så
længe affaldsbeholderen ikke er tømt,
og kaffemaskinen kan ikke brygge
kaffe.
0 Først låser man servicelågen op ved at
trykke på den pågældende knap og
åbne lågen (fig. 35), derefter kan drypbakken tages ud (fig. 36), tømmes og
rengøres.
0 Affaldsbeholderen skal tømmes og
rengøres omhyggeligt. Vær især
omhyggelig med at få fjernet alle
rester på bunden af beholderen.
Vigtigt: Hver gang du tager drypbakken ud, skal affaldsbeholderen også
tømmes, også selv om den ikke er helt
fuld. Hvis denne procedure ikke overholdes, kan det passere næste gang der
skal brygges kaffe, at affaldsbeholderen bliver fyldt for meget op og at den
overskydende grums stopper maskinen
til.
1
OBS! Sluk for maskinen, før du begynder at rengøre den. Lad først maskinen
køle af.
1
OBS! Maskinen eller de enkelte komponenter må aldrig komme i opvaskemaskinen. Kaffemaskinen må ikke
holdes ned i vand.
1
OBS! Der må aldrig kommes vand i
bønnebeholderen, ellers bliver kaffekværnen beskadiget.
1
Brug aldrig rengøringsmidler, der kan
ridse, slibe eller ætse. Indvendigt og
udvendigt skal kabinettet kun tørres af
med en fugtig klud.
Tag vandbeholderen af hver dag (fig. 7)
og hæld det resterende vand væk. Skyl
vandbeholderen af med rent vand.
Brug rent, frisk vand hver dag.
Tøm affaldsbeholderen hver dag eller
senest, når du bliver opfordret til det i
displayet, se „Tømning af affaldsbeholderen“ side 54.
Tøm drypbakken jævnligt. Men senest,
når den røde svømmer i drypbakken
(fig. 33) bliver synlig gennem åbningen
i drypristen.
3
Rengør jævnligt, og mindst en gang
om ugen, vandbeholderen (L), drypbakken (M), drypristen (A) og affaldsbeholderen (P) med varmt vand, et mildt
opvaskemiddel og evt. en pensel.
3
Hver gang der er skummet mælk op,
skal dyserne på mælkebeholderen skylles igennem for at rense dem for mælkerester, se „Rengøring af dyserne“
side 47.
Rens mælkebeholderen regelmæssigt, 14.3
se „Rengøring af mælkebeholderen“
0
side 54.
Kontroller, at hullerne i kaffeudløbsrøret ikke er tilstoppede. De kan renses
0
0
0
0
0
0
0
54
Når affaldsbeholderen er taget ud,
viser displayet «INSERT WASTE
COFFEE CONTAINER» (SÆT
AFFALDSBEHOLDER I).
Hvis maskinen bruges hver dag, skal
beholderen principielt også tømmes
hver dag.
Affaldsbeholderen skal altid tømmes,
mens maskinen er tændt. Ellers kan
maskinen ikke "mærke", at den er tømt.
Rengøring af mælkebeholderen
Lås låget til mælkebeholderen op ved
at dreje den lidt i urets retning og tag
den af.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 55 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
0 Tag mælkeudløbsrøret (fig. 25) og
sugerøret (fig. 37) af.
0 Rens alle dele omhyggeligt i varmt
vand og opvaskemiddel.
0 Sæt sugerøret og mælkeudløbsrøret på
igen.
1
Mælkebeholderen må ikke komme i
opvaskemaskinen!
14.4 Rengøring af kaffekværnen
Rester af kaffepulver kan fjernes fra
bønnebeholderen med en blød pensel
eller en støvsuger.
OBS! Der må aldrig kommes vand i kaffekværnen, ellers bliver kaffekværnen
beskadiget.
0 Sluk for maskinen på Tænd/Sluk tasten
(fig. 11) og på hovedafbryderen (fig. 9).
Tag strømstikket ud af kontakten.
0 Fjern de resterende kaffebønner (brug
f.eks. en støvsuger med slange eller
fugedyse).
1
3
0
Hvis der er fremmedlegemer, der ikke
kan fjernes, så kontakt venligst kundeservice. Blokering eller skader, der
er forårsaget af fremmedlegemer i
kaffekværnen, falder ikke ind under
garantien.
OBS! Risiko for at komme til skade på
den kørende kværn. Tænd aldrig for
maskinen, mens kaffekværnen kører.
Det kan give meget alvorlige kvæstelser. Tag strømstikket ud af kontakten meget vigtigt.
0 Afprøv nu kaffekværnens funktion
med en lille mængde kaffebønner ved
at brygge en kop kaffe. Ved første formaling eller efter en rengøring kommer der mindre kaffepulver ned i
infusionsenheden, da kanalen skal
være fyldt. Det kan godt have betydning for den første kop kaffe.
0
0
0
3
0
1
0
0
0
14.5 Rengøring af infusionsenheden
Vi anbefaler at rense infusionsenheden
regelmæssigt (afhængig af, hvor tit
maskinen bruges). Hvis du ikke skal
bruge maskinen i længere tid (for eks-
0
empel i forbindelse med ferie), er det
nødvendigt at tømme affaldsbeholderen og vandbeholderen og at rense maskinen inkl. infusionsenheden grundigt.
Gør som følger:
Sluk for maskinen ved at trykke på
Tænd/Sluk tasten (fig. 11) (ikke ved at
tage stikket ud af kontakten) og vent,
indtil displayet slukkes!
Lås servicelågen op ved at trykke på
den pågældende åbneknap, og åbn
lågen (fig. 35).
Træk drypbakken og affaldsbeholderen
ud (fig. 36) og rengør dem.
Tryk på siden af de to oplåsetaster på
infusionsenheden, ind mod midten
(fig. 38), og træk infusionsenheden
udad.
OBS! infusionsenheden kan kun tages
ud, når maskinen er slukket på Tænd/
Sluk tasten
på maskinens forside.
Strømmen til maskinen skal ikke
afbrydes. Hvis du prøver at tage infusionsenheden ud, mens maskinen er
tændt, risikerer du at maskinen tager
alvorlig skade.
Vask infusionsenheden ved at holde
den ind under vandhanen, men brug
ikke opvaskemiddel. Infusionsenheden må aldrig komme i opvaskemaskinen.
Rengør omhyggeligt maskinens indvendige dele. Krads indtørrede kafferester indvendigt i maskinen af med en
træ- eller plastgaffel eller lignende, der
ikke ridser, (fig. 39) og sug derefter alle
rester ud med en støvsuger (fig. 40).
Sæt infusionsenheden på plads igen (fig.
42, a) ved at sætte den på den indvendige støtte (fig. 42, b) og på tappen (fig.
42, c). Tappen skal føres ind i røret (fig.
42, d) forneden på infusionsenheden.
Tryk derefter kraftigt på symbolet
PUSH (fig. 42, e), indtil infusionsenheden går hørbart i indgreb.
Når du har hørt på klikket, at den sidder fast, skal du sikre dig, at de røde
taster (fig. 42, f) er sprunget ud, ellers
kan servicelågen ikke lukkes.
55
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 56 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
Fig. 43: De to røde taster er sprunget
korrekt ud.
Fig. 44: De to røde taster er ikke sprunget ud.
0 Sæt drypbakken på igen sammen med
affaldsbeholderen.
0 Luk servicelågen.
3
Hvis infusionsenheden ikke sættes
ordentlig på plads, dvs. hvis man ikke
hører et klik og de røde taster ikke
springer korrekt ud, kan man ikke lukke
servicelågen.
3
Hvis det er besværligt at sætte infusionsenheden på plads, skal du (inden du
sætter den i) stille den i den rigtige
højde ved at trykke kraftigt på dens
over- og underside samtidig, som vist
på fig. 41.
3
Hvis det stadigvæk er vanskeligt at
sætte infusionsenheden på plads, så
luk servicelågen, tag stikket ud af stikkontakten og sæt det i igen.
Vent nu, til displayet slukker, åbn servicelågen og sæt infusionsenheden på
plads igen.
14.6 Gennemkørsel af afkalkningsprogrammet
Ved hjælp af afkalkningsprogrammet
er det nemt og effektivt at få maskinen
afkalket. Når displayet melder
«DESCALE» (AFKALK NU !), skal
maskinen afkalkes.
1
OBS! Brug under ingen omstændigheder et eller andet afkalkningsmiddel,
som ikke er anbefalet af Electrolux.
Hvis der benyttes andre afkalkningsmidler, påtager sig Electrolux sig intet
ansvar for eventuelle skader.
Afkalkningsvæsken kan købes hos specialforhandleren eller på Electrolux
Serviceline.
3
Afkalkningsproceduren varer ca.
45 minutter og bør ikke afbrydes. I tilfælde af strømsvigt skal programmet
startes op på ny.
56
0 Før afkalkningsprogrammet startes,
skal infusionsenheden renses (se „Rengøring af infusionsenheden“ side 55).
0 Tryk på tasten "MENU" (fig. 5). Nu vises
menupunktet «CHOOSE LANGUAGE» (VÆLG SPROG).
0 Tryk på bladre-tasterne "<" eller ">"
(fig. 6) flere gange, indtil menupunktet
«DESCALE» (AFKALKNING) vises.
0 Bekræft menupunktet med "OK" tasten
(fig. 6). Displayet viser «DESCALE
NO» (AFKALKNING NEJ).
0 Tryk på bladre-tasten "<", og nu viser
displayet «DESCALE YES»
(AFKALKNING JA).
0 Bekræft med "OK" tasten (fig. 6).
Afkalkningsprogrammet startes.
Hvis der ikke trykkes på "OK", skifter
maskinen efter ca. 120 sekunder tilbage til kaffe-mode, og afkalkningsprogrammet bliver ikke startet.
Displayet viser på øverste linje skiftevis
«ADD DESCALER» (TILSÆT
AFKALKER) og «PRESS MENU
KEY» (TRYK MENUTAST) og på
nederste linje en forløbsbjælke med
visning af procent, f.eks.
«
0%».
0 Tøm vandbeholderen, hæld mindst
1 liter vand på og tilsæt afkalkningsmidlet.
3
OBS! Sørg for, at eventuelle stænk fra
afkalkningsmidlet ikke rammer syrefølsomme overflader som for eksempel
marmor, kalksten eller keramik.
0 Sæt varmtvandsdysen i (fig. 10).
0 Stil en beholder med mindst 1,5 liter
volumen under varmtvandsdysen.
0 Tryk på tasten "MENU" (fig. 5).
Nu starter afkalkningsprogrammet og
afkalkningsopløsningen løber ud af
varmtvandsdysen. Displayet viser
«DESCALING» (AFKALKNING) og
der vises en forløbsbjælke med en procentvisning, f.eks
«
25%».
Afkalkningsprogrammet gennemkører
automatisk flere skylninger og pauser
1
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 57 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
0
0
0
0
0
for at fjerne kalkaflejringer i kaffemaskinens indre.
Efter ca. 45 minutter er vandbeholderen tom og displayet viser på øverste
linje skiftevis «DESCALE COMPLETE» (AFKALKNING UDFØRT)
og «PRESS MENU KEY» (TRYK
MENUTAST) og på nederste linje en
forløbsbjælke og en procentvisning
«
50%».
Tryk på tasten "MENU" (fig. 5).
Nu er maskinen klar til en skylning med
rent vand. Displayet viser på øverste
linje skiftevis «RINSING»
(SKYLNING) og «FILL TANK !»
(FYLD BEHOLDEREN !) og på
nederste linje en forløbsbjælke med
visning af procent
«
50%».
Træk vandbeholderen ud, fyld den op
med rent vand og sæt den på plads
igen. Displayet viser på øverste linje
skiftevis «RINSING» (SKYLNING)
og «PRESS MENU KEY» (TRYK
MENUTAST) og på nederste linje en
forløbsbjælke med visning af procent
«
50%».
Tøm beholderen under varmtvandsdysen og stil den ind under varmtvandsdysen igen.
Tryk på tasten "MENU" (fig. 5).
Nu udføres der en skylning med rent
vand og skyllevandet løber ud af
varmtvandsdysen. Displayet viser
«RINSING» (SKYLNING) og en forløbsbjælke med en procentvisning,
f.eks.
«
55%».
Efter et par minutter er vandbeholderen tom og displayet viser på øverste
linje skiftevis «RINSING COMPLETE» (SKYLNING UDFØRT) og
«PRESS MENU KEY» (TRYK
MENUTAST) og på nederste linje en
forløbsbjælke og en procentvisning
«
90%».
Tryk på tasten "MENU" (fig. 5).
Displayet viser på øverste linje skiftevis
«RINSING COMPLETE»
(SKYLNING UDFØRT) og «FILL
TANK !» (FYLD BEHOLDEREN !)
og på nederste linje en forløbsbjælke
med visning af procent
«
100%».
Efter et par sekunder viser displayet
kun «FILL TANK !» (FYLD
BEHOLDEREN !)
0 Tøm beholderen med skyllevandet.
0 Træk vandbeholderen ud, fyld den op
med rent vand og sæt den på plads
igen.
Nu er maskinen klar til at brygge kaffe
igen og står i den sidst valgte kaffemode.
3
15
Vi anbefaler at smide den første kop
bryggede kaffe efter afkalkningsprogrammet væk.
Hvad skal jeg gøre, hvis der
vises følgende besked i
displayet...
•
0
•
0
•
0
•
0
«FILL TANK !» (FYLD
BEHOLDEREN !)
Vandbeholderen er tom eller er sat forkert i.
Fyld vandbeholderen op og sæt den korrekt i, se „Påfyldning af vand“ side 40.
Vandbeholderen er snavset eller der er
kalkansamlinger i den.
Skyl vandbeholderen eller afkalk den.
«GROUND COFFEE TOO FINE
SET GRIND LEVEL
+ PRESS HOT WATER KEY»
(MALET FOR FINT
INDSTIL MALINGSGRAD
OG TRYK VARMTVANDSTAST)
Kaffemaskinen kan ikke brygge kaffe.
Stil en beholder under varmtvandsdysen og tryk på tasten „Varmtvand“
(fig. 32).
Kaffen løber for langsomt ud.
Drej knappen til regulering af malingsgraden (fig. 12) et trin med urets retning
(se „Indstilling af malingsgrad“ side 48).
57
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 58 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
«EMPTY WASTE COFFEE
CONTAINER» (TØM
AFFALDSBEHOLDER)
• Affaldsbeholderen er fyldt.
0 Tøm affaldsbeholderen som beskrevet i
„Tømning af affaldsbeholderen“
side 54, rengør den og sæt den korrekt
på igen.
«INSERT WASTE COFFEE
CONTAINER» (SÆT
AFFALDSBEHOLDER I)
• Affaldsbeholderen er ikke blevet sat
korrekt i igen efter rengøringen.
0 Åbn servicelågen og sæt affaldsbeholderen i.
«ADD PRE-GROUND
COFFEE» (TILSÆT FORMALET KAFFE)
• Der er valgt funktion for formalet
kaffe uden at der efterfølgende blev
hældt malet kaffe i tragten.
0 Hæld malet kaffe i, som beskrevet i
„Tilberedning af kaffe med malet
kaffe“ side 45.
•
0
•
0
«FILL BEAN CONTAINER»
(FYLD BØNNEBEHOLDEREN)
Der er ikke flere kaffebønner i beholderen.
Fyld beholderen til kaffebønner op, se
„Fyldning af beholderen til
kaffebønner“ side 40
Hvis kaffekværnen larmer for meget,
kan det betyde, at en lille sten blandt
kaffebønnerne har blokeret kaffekværnen.
Kontakt venligst kundeservice. Blokering eller skader, der er forårsaget af
fremmedlegemer i kaffekværnen, falder ikke ind under garantien.
«PLEASE DESCALE !»
(AFKALK NU !)
• Angiver, at der er kalkansamliger i
maskinen.
0 Afkalkningsprogrammet, beskrevet i
kapitel „Gennemkørsel af afkalkningsprogrammet“ side 56 skal gennemkøres
snarest muligt.
58
«CLOSE DOOR» (LUK LÅGEN)
• Servicelågen er åben.
0 Luk servicelågen. Hvis det er umuligt at
lukke servicelågen, så kontroller, om
infusionsenheden er sat korrekt i (se
„Rengøring af infusionsenheden“
side 55)
«INSERT BREWING UNIT !»
(SÆT INFUSIONSENHED !)
• Infusionsenheden er muligvis ikke blevet sat i maskinen efter rengøring.
0 Sæt infusionsenheden i, se „Rengøring
af infusionsenheden“ side 55
«GENERAL ALARM» (ALARM)
• Maskinens indre dele er meget snavsede.
0 Rengør maskinen omhyggeligt indvendigt, se „Rengøring af infusionsenheden“ side 55. Hvis maskinen stadigvæk
kommer op med den samme melding,
selv om den er gjort ren, er du nødt til
at kontakte kundeservice.
16
Problemer, der kan løses,
inden man kontakter
kundeservice
Hvis maskinen ikke fungerer, kan du
selv finde ud af, hvad årsagen til fejlen
er og rette den ved at se efter i kapitel
„Hvad skal jeg gøre, hvis der vises følgende besked i displayet...“ side 57.
Hvis maskinen tværtimod ikke viser
nogen besked, er du nødt til at foretage følgende kontroller, før du kontakter kundeservice.
Kaffen er ikke varm
• Kopperne er ikke blevet forvarmet.
0 Forvarm kopperne vad at skylle dem
med varmt vand eller ved at stille dem
mindst 20 minutter på kopvarmepladen (H) (se „Tips for at få kaffen varmere:“ side 44).
• Infusionsenheden er for kold.
0 Forvarm infusionsenheden med skylleprogrammet, før du brygger kaffe (se
„Skylning“ side 44).
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 59 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
Kaffen har for lidt crema
• Kaffen er malet for groft.
0 Drej knappen til indstilling af malingsgrad et trin til venstre mod uret (se
„Indstilling af malingsgrad“ side 48).
• Kaffeblandingen er ikke egnet.
0 Brug en kaffeblanding, der passer til
fuldautomatiske kaffemaskiner.
Umuligt at få infusionsenheden ud
for at rense den
• Maskinen er tændt. Infusionsenheden
kan kun tages ud, når maskinen er
slukket.
0 Sluk maskinen og tag infusionsenheden ud (se „Rengøring af infusionsenheden“ side 55).
Kaffen løber for langsomt ud
• Kaffen er malet for fint.
0 Drej knappen til indstilling af malingsgrad et trin med urets retning (se „Indstilling af malingsgrad“ side 48).
3
Kaffen løber for hurtigt ud
• Kaffen er malet for groft.
0 Drej knappen til indstilling af malingsgrad et trin mod urets retning (se „Indstilling af malingsgrad“ side 48).
Kaffen løber kun ud af en af
hanerne på kaffeudløbsrøret
• Hullerne på udløbene er tilstoppede.
0 Skrab indtørrede kaffeaflejringer af
med en nål (fig. 29).
Der løber vand ud af maskinen i stedet for kaffe, når der er valgt funktion
eller
• Den malede kaffe sidder måske fast i
tragten.
0 Fjern den malede kaffe, der sidder fast i
tragten, med en kniv (se „Tilberedning
af kaffe med malet kaffe“ side 45) (fig.
22). Rens derefter infusionsenheden og
maskinens indvendige dele (se „Rengøring af infusionsenheden“ side 55).
Maskinen tændes ikke, når der trykkes på tast
• Hovedafbryderen på apparatets
bagside er ikke tændt (fig. 8) eller stikket er ikke sat i kontakten.
0 Kontroller, at hovedafbryderen står på
"I"-position og at ledningen til el-forsyningen er sat rigtigt i kontakten.
•
0
•
0
•
0
•
0
OBS! Infusionsenheden kan kun tages
ud, når maskinen er slukket på Tænd/
Sluk tasten
på maskinens forside.
Strømmen til maskinen skal ikke afbrydes. Hvis du prøver at tage infusionsenheden ud, mens maskinen er tændt,
risikerer du at maskinen tager alvorlig
skade.
Kaffen løber ikke ud af hanerne på
kaffeudløbsrøret, men langs servicelågen
Hullerne på kaffeudløbsrøret er tilstoppet med indtørret kaffe.
Skrab indtørrede kaffeaflejringer af
med en nål (fig. 29).
Svingskuffen (R) bag ved servicelågen
sidder fast og kan ikke bevæges.
Rens svingskuffen omhyggeligt, især
ved hængslerne, så den kan bevæges.
Du har brugt malet kaffe (i stedet
for kaffebønner) og maskinen kan
ikke brygge kaffe
Du har hældt for meget malet kaffe i.
Tag infusionsenheden ud og rens
omhyggeligt maskinens indvendige
dele, som beskrevet i „Rengøring af
infusionsenheden“ side 55. Gentag
proceduren og brug maks. 2 strøgne
måleskefulde malet kaffe.
Knappen "Kaffestyrke / formalet kaffe"
er ikke sat på position
eller
og
maskinen har brugt både den formalede kaffe og kaffepulveret, der er
malet af kaffekværnen.
Rengør maskinens indvendige dele
omhyggeligt, som beskrevet under
„Rengøring af infusionsenheden“
side 55. Gentag proceduren, men stil
først knappen "Kaffestyrke / formalet
kaffe" på den rigtige position, som bes-
59
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 60 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
k
•
0
•
0
•
0
•
•
•
•
17
krevet under „Tilberedning af kaffe
med malet kaffe“ side 45.
Der er hældt formalet kaffe på, mens
maskinen var slukket.
Tag infusionsenheden af og rengør
omhyggeligt maskinens indvendige
dele, som beskrevet under „Rengøring
af infusionsenheden“ side 55. Gentag
proceduren, mens maskinen er tændt.
Mælken skummes for kraftigt eller
for lidt op
Skyderen på mælkebeholderens låg er
indstillet forkert.
Med skyderen på låget kan du regulere
trinløst, hvor kraftigt mælken skal
skummes op (fig. 27):
– Stilling "1 CAPPUCCINO": Mælken
skummes kraftigt op.
– Stilling "2 CAFFELATTE": Mælken
skummes kun lidt op.
Hvis mælken skummes for lidt op, er
mælkebeholderen muligvis ikke sat rigtigt i.
Sæt mælkebeholderen rigtigt i.
Hvad gør jeg, når maskinen skal
transporteres?
Gem originalemballagen som beskyttelse under transporten. Det er meget
vigtigt at bruge den originale plastpose
som beskyttelse mod ridser.
Maskinen og varmholdekanden skal
sikres mod stød. Producenten hæfter
ikke for de skader, der evt. forårsages
under transport.
Tøm vandbeholderen og affaldsbeholderen.
Vær opmærksom på maskinens opstillingsplads, især i den kolde årstid. Der
kan ske frostskader.
Tekniske data
Net-spænding:
Strømforbrug:
;
60
220-240 V
1350 W
Dette apparat er i overensstemmelse
med følgende direktiver:
• Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF
• EMC-direktiv 89/336/EØF som
ændret ved direktiv 92/31/EØF og
93/68/EØF
• De materialer og genstande, der
kommer i kontakt med fødevarer,
opfylder kravene i den europæiske
forordning 1935/2004
18
Bortskaffelse
2
Emballage
Emballagematerialerne er nedbrydelige og kan genanvendes. Kunststofdele er mærket, f.eks. >PE<, >PS< osv.
Bortskaf emballagemateriale på den
kommunale genbrugsstation, og brug
mærkningen til at finde den rigtige
affaldscontainer.
2
Udtjent apparat
W
Symbolet
på produktet eller på
pakken angiver, at dette produkt ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet overgives til en
affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge
for at dette produkt bliver bortskaffet
på den rette måde, hjælper du med til
at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og af personers
helbred, der ellers kunne forårsages af
forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor,
affaldsselskab eller den forretning,
hvor produkt er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette
produkt.
19
Hvis du får brug for vores
service
Det er vigtigt at gemme originalemballagen inkl. skumplastdelene. Maskinen
skal pakkes sikkert ind for at undgå
skader under transporten.
Hvis maskinen indsendes til reparation,
skal varmholdekanden følge med. Kanden skal bruges til test af maskinen.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 61 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
kunde!
n Kjære
Les denne bruksanvisningen nøye. Vær
særlig oppmerksom på sikkerhetsmerknadene! Oppbevar bruksanvisningen
til senere bruk, og gi den videre til
fremtidige eiere av apparatet.
Innholdsfortegnelse
1
1.1
1.2
1.3
Figurbetydning
Visning forfra (figur 1)
Melkebeholder (figur 2)
Visning forfra med åpen dør
(figur 3)
1.4 Styrekonsoll (figur 4)
2 Kaffe og espresso
3 Sikkerhetsmerknader
4 Oversikt over menypunktene
5 Menymodus
6 Første gangs oppstart
6.1 Sette opp og kople apparatet
til strømnettet
6.2 Påfylling av vann
6.3 Oppfylling av beholderen for
kaffebønner
6.4 Første gangs innkopling
6.5 Slå på apparatet
6.6 Slå av apparatet
6.7 Innstilling av vannets hardhet
7 Tilberedning av kaffe med
bønner
7.1 Tips for å få varm kaffe:
7.2 Skylling
8 Lage flere kopper kaffe med
kannefunksjonen
9 Tilberedning av kaffe med pulver
10 Tilberedning av cappuccino eller
varm melk (kaffe og
melkeskum)
10.1 Tilberedning av cappuccino
10.2 Oppskumming/oppvarming av melk
10.3 Rengjøring av dysene
11 Tilberedning med varmtvann
12 Innstilling av malegrad
62
62
62
62
62
63
63
65
65
65
65
66
66
66
67
67
68
68
70
70
70
71
72
72
73
73
73
74
13 Menyinnstillinger
74
13.1 Innstilling av språk
74
13.2 Innstilling av kaffetemperatur
74
13.3 Innstilling av utkoplingstid
75
13.4 Innstilling av kanneprogrammet
(kaffeestyrke og
oppfyllingsmengde for kannen)
75
13.5 Innstilling av kaffeprogram
(programmering av
oppfyllingsmengde)
76
13.6 Innstilling av cappuccinoprogram
(programmering av melkemengde
og kaffemengde)
77
13.7 Stille inn programmet på varmtvann
(programmer utslippsmengde)
78
13.8 Visning av antall kaffetilberedninger,
antall kanner og antall avkalkninger
(statistikk)
78
13.9 Stille apparatet tilbake til
fabrikkinnstilling (tilbakestilling)
79
14 Rengjøring og vedlikehold
79
14.1 Regelmessig rengjøring
79
14.2 Tømming av tresterbeholderen
80
14.3 Rengjøring av melkebeholderen
80
14.4 Rengjøring av kaffekvernen
80
14.5 Rengjøring av kaffetrakteren
80
14.6 Kjøre et avkalkningsprogram
81
15 Hva gjør jeg når følgende
melding vises på displayet...
83
16 Problemer som kan løses før du
tar kontakt med kundeservice
84
17 Tekniske data
85
18 Avfallsbehandling
86
19 Dersom service må utføres
86
61
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 62 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
1
Figurbetydning
1.3
1.1
Visning forfra (figur 1)
O
Plate til plassering av kopper
P
Varmekanne
Q
Hovedbryter (på baksiden av apparatet)
R
Kaffeutslippsenhet, regulerbar i høyS
den
T
E Styrekonsoll (se figur 3)
U
F Lokk til beholderen for kaffebønnene
V
G Lokk til trakten for den formalte kaffen
W
H Oppvarmet koppunderlag
X
J Varmtvannsdyse (avtagbar)
Y
K Åpningsknapp for liten dør
L Vannkolbe med maksmarkering
1.4
(kan trekkes ut)
a
M Dråpeoppsamlingsskål med
flottørbryter (kan trekkes ut)
b
1.2 Melkebeholder (figur 2)
c
N Melkebeholder
d
N1 Lokk (avtagbart)
N2 Skyver for kraftig melkeskum
N3 Knotten ”REN”
e
N4 Melkeutløpsrør (avtagbart)
N5 Innsugningsrør (avtagbart)
f
A
B
C
D
g
h
j
k
62
Visning forfra med åpen dør
(figur 3)
Servicedør (åpen)
Tresterbeholder (kan tas ut)
Bevegelig skuff
Kaffetrakter
Knapp for innstilling av malegrad
Beholder for kaffebønner
Måleskje
Trakt for formalt kaffepulver
Typeskilt (på undersiden av apparatet)
Væskeavkalker
Teststrimmel
Styrekonsoll (figur 4)
Dreiebryteren ”Kaffestyrke / formalt
kaffe”
Dreiebryteren ”Koppstørrelse”
Display
Knotten "1 kopp kaffe"
I menymopdus kan du „Bla“ ("<") med
denne knotten
Knotten "2 kopper kaffe"
I menymopdus kan du „Bla“ (">") med
denne knotten
Knotten "Varmtvann“
I menymodus bekrefter denne knotten
menypunktet (”Ok”)
Knotten "MENU“
I menymodus fører denne knotten tilbake til siste plan uten å gjøre endringer ("ESC”)
Knotten "På/av“
Dreiebryter for damp og varmtvann
Knotten "Kanne/cappuccino“
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 63 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
2
Kaffe og espresso
•
•
•
•
•
•
•
Funksjonen til kaffemaskinen garanterer svært enkel bruk, både under kaffelaging og ved vedlikehold.
En utmerket, særegen smak oppnås
gjennom
forbryggingssystemet: Før den egentlige bryggeprosessen fuktes kaffemelet for å utnytte all aromaen.
individuelt regulerbar vannmengde per
kopp for alt fra en kort espresso til en
”lang” kaffe med krem.
indviduelt regulerbar kaffetemperatur
for kaffebryggingen,
valg mellom normal og sterk kaffe,
malegrad som kan stilles inn for røstingen av bønnene,
og ikke minst – ved hjelp av den garanterte kaffekremen – skummtoppen som
gjør espressokaffe så spesiell for kjennere.
Ellers: Vannets kontakttid med kaffemelet er vesentlig kortere for espressokaffe enn for vanlig filterkaffe. Dermed
løses færre bitre stoffer fra kaffemelet,
noe som gjør espressokaffen mye
bedre!
3
Sikkerhetsmerknader
1
Dette apparatets sikkerhet følger teknikkens anerkjente regler og Loven om
apparatsikkerhet. Likevel føler vi som
produsent en forpliktelse til å gjøre deg
kjent med nedenforstående sikkerhetsmerknader.
Generell sikkerhet
• Apparatet må bare tilkoples et strømnett med en spenning og frekvens som
stemmer overens med angitt spenning/
frekvens på typeskiltet (se undersiden
av apparatet)!
• La aldri ledningen komme i kontakt
med varme apparatdeler.
• Trekk aldri stikkontakten ut av støpselet etter ledningen!
• Ikke bruk apparatet når
– ledningen er skadet eller når
– dekselet har synlige skader.
• Bare sett nettpluggen inn i stikkontakten når apparatet er slått av.
• Dette apparatet skal ikke brukes eller
drives av personer (inklusive barn) som
på grunn av manglende erfaring eller
kunnskap ikke er i stand til å bruke det
på en sikker måte, eller personer (inklusive barn) med begrensede fysiske,
sensoriske eller psykiske egenskaper
med mindre de har fått instruksjon av
en person som har ansvar for dem i
hvordan apparatet kan brukes på en
sikker måte, og denne personen holder
et oppsyn med dem til å begynne med.
Sikkerhet for barn
• Ikke la apparatet være i gang uten at
det er under oppsyn, og pass særlig
på barn!
• Barn på ha tilsyn for å sørge for at de
ikke leker med apparatet.
• Emballasjematerial, f.eks. plastposer,
må ikke komme i hendene på barn.
Sikkerhet under drift
• Advarsel! Kaffeutslippsenheten,
varmtvanndysen, melkeutløpsrøret og
koppunderlaget blir varme under
drift. Hold barn unna!
63
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 64 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
• Advarsel! Forbrenningsfare når varmtvannsdysen/melkeutløpsrøret er
aktivert! Varmtvann / varm vanndamp som kommer ut, kan føre til
forbrenninger. Ikke aktiver varmtvanndysen/melkeutløpsrøret før du
har plassert en beholder under.
• Ikke varm opp antennelige væsker med
damp!
• Bare bruk apparatet når det befinner
seg vann i systemet! Fyll bare kaldt
vann i vannkolben, ikke varmt vann,
melk eller andre væsker. Overhold den
maksimale oppfyllingsmengden på
ca. 1,8 liter.
• Ikke legg frosne eller karamellbelagte
kaffebønner i bønnebeholderen, bare
røstede kaffebønner! Fjern fremmedlegemer som f.eks. steiner fra kaffebønnene. Blokkering eller skade
forårsaket av fremmedlegemer i kaffekvernen kan være unntatt fra
garantien.
• Tilsett bare formalt kaffe i kaffeinntaket.
• Ikke la apparatet stå på når det ikke er
nødvendig.
• Ikke utsett apparatet for værpåvirkning.
• Bruk bare en vanlig ledning med et
ledertverrsnitt på minst 1,5 mm2.
• Personer med motoriske forstyrrelser
bør aldri bruke apparatet uten noen
som kan passe på dem dette for å forhindre fare.
Sikkerhet ved rengjøring og
vedlikehold
• Ta hensyn til rengjørings- og avkalkningsmerknadene.
• Slå av apparatet og trekk ut nettpluggen før vedlikeholdsarbeid eller rengjøring!
• Ikke senk apparatet ned i vann.
• Ikke vask apparatdeler i oppvaskmaskin.
• Slå aldri vann inn i kaffekvernen, da
det vil skade kvernen.
64
Ikke åpne eller reparer apparatet. Uforskriftsmessig utførte reparasjoner kan
føre til betydelig fare for brukeren.
Reparasjon av apparatet må bare utføres av fagfolk.
Dersom det er nødvendig med reparasjon, inkludert utskiftning av strømledningen, så ta kontakt
• med fagforhandleren som du kjøpte
apparatet av, eller med
• Electrolux Serviceline.
Dersom apparatet brukes utenfor
bruksområdet eller på feil måte, har
produsenten intet ansvar for eventuelle skader, og det gis ingen garanti.
Det samme gjelder dersom avkalkningsprogrammet ikke startes i henhold til instruksene i denne
bruksanvisningen straks displayet viser «PLEASE DESCALE!» (AVKALK!). Blokkering eller skade
forårsaket av fremmedlegemer i kaffekvernen kan være unntatt fra garantien.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 65 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
4
Oversikt over
menypunktene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Menyen «STATISTICS»
(STATISTIKK)
Finn antall lagede kopper kaffe, antall
kanner med 4, 6, 8 eller 10 kopper og
antall gjennomførte avkalkninger.
• Menyen «RESET TO DEFAULT»
(TILBAKESTILL)
Stille endrede apparatparametere tilbake til fabrikkinnstilling.
Nedenfor finner du en oversikt over
menypunktene der du kan endre og
lagre de forhåndsinnstilte apparatparameterne fra fabrikk og starte programmet og få informasjon. Detaljert
informasjon om dette finner du i senere
kapitler i denne bruksanvisningen.
5
Menyen «CHOOSE LANGUAGE» (VELG SPRÅK)
Displayspråk, flere språk kan velges.
Menyen «WATER HARDNESS»
(VANNETS HARDHET)
Programmerbar hardhetsgrad mellom
1 (mykt) og 4 (svært hardt). Fabrikkinnstilling: 4 (svært hardt).
Menyen «TEMPERATURE»
•
(TEMPERATUR)
Programmerbar temperatur mellom
LAV, MIDDELS og HØY.
•
Fabrikkinnstilling: HØY
Menyen «AUTO SHUTOFF
•
TIME» (UTKOPLINGSTID)
Programmerbar utkoplingstid mellom
1 time og 3 timer.
Fabrikkinnstilling: 1 t (1 time).
Menyen «JUG PROGRAM»
6
(PROGRAM FOR KANNE)
6.1
Programmerbar oppfyllingsmengde
(koppstørrelse) og malt kaffemengde
(kaffestyrke) for koppene som lages i
kannen.
Menyen «COFFEE PROGRAM»
(KAFFEPROGRAM)
1
Tilpass oppfyllingsmengden for alle
koppstørrelser (espressokopp, liten
kopp, middels stor kopp, stor kopp,
beger).
Menyen «CAPPUCCINO PROGRAM» (CAPPUCCINOPROGRAM)
Tilpass melkemengde/kaffemengde for
cappuccino.
1
Menyen «HOT WATER PROGRAM» (PROGRAM VARMTVANN)
Tilpass varmtvannsmengde.
Menyen «DESCALE» (AVKALK)
Starte avkalkningsprogrammet.
Menymodus
Ved å trykke på tasten ”MENU”
(figur 5) koples det om til menymodus.
I menymodus kan du navigere ved
hjelp av knottene "1 kopp kaffe"
,
"2 kopper kaffe“
, "Varmtvann“
og „MENU“. Aktuell funksjon vises på
displayet over knotten (figur 6):
Ved hjelp av «<» ("1 kopp kaffe"
)
og «>» ("2 kopper kaffe“
) kan du
„Bla“ i menyen
«OK» ("Varmtvann“ ) bekrefter et
menypunkt
«ESC» („MENU“) fører deg tilbake til
forrige menyplan uten at det gjøres
endringer
Første gangs oppstart
Sette opp og kople apparatet til
strømnettet
Velg et egnet, vannrett, stabilt, uoppvarmet, tørt og vannsikkert underlag.
Påse at det er god luftsirkulasjon. På
sidene og på baksiden av apparatet må
det være en klaring på minst 5 cm,
over apparatet minst 20 cm.
Apparatet må ikke settes opp i rom der
temperaturen kan komme ned i 0 °C
eller lavere (apparatet kan skades når
vannet fryser).
Advarsel! Dersom apparatet tas inn fra
kulden og settes opp i et varmt rom, så
vent ca. 2 timer før du starter det!
Vi anbefaler å plassere et egnet underlag under apparatet for å unngå på
grunn av væskesprut.
65
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 66 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
0 Bare kople en jordet stikkontakt til
apparatet. Ikke bruk stikkontakter som
ikke er jordet.
6.2
1
Påfylling av vann
Forsikre deg før innkopling om at det er
vann i vannkolben. Fyll opp om
3
nødvendig. Apparatet trenger vann til
de automatiske skylleprogrammene ved
hver inn-/utkopling.
0 Ta vannkolben ut av apparatet
(figur 7).
0 Fyll opp vannkolben med friskt, kaldt
6.4
vann. Aldri fyll opp kolben over MAKSmarkeringen.
Fyll bare kaldt vann i vannkolben. Fyll
aldri i andre væsker som f.eks.
mineralvann eller melk.
0 Sett inn vannkolben igjen (figur 7).
Press kolben fast på plass for å åpne
ventilen på vannkolben.
3
For alltid å få velduftende kaffe bør du
• skifte ut vannet i vannkolben daglig,
• rengjøre vannkolben minst én gang i
uken i vanlig skyllevann (ikke i oppvaskmaskin). Etterskyll med friskt vann.
3
6.3
Oppfylling av beholderen for
kaffebønner
0 Klapp ut lokket til beholderen for kaffebønner og fyll beholderen med friske
kaffebønner (figur 8). Sett på lokket
igjen.
1
3
66
Advarsel! Merk at du bare skal bruke
rene bønner uten tilsetning av
karamellbelagte eller aromatiserte
stoffer. Du skal heller ikke bruke frosne
bønner. Forsikre deg om at ingen
fremmedlegemer, f.eks. steiner, kommer
inn i beholderen for bønner. Blokkering
eller skade forårsaket av
fremmedlegemer i kaffekvernen kan
være unntatt fra garantien.
Kaffekvernen er innstilt på en middels
malegrad fra fabrikk. Om nødvendig
kan du endre denne innstillingen.
Merknader om endring av malegraden
finner du under „Innstilling av malegrad“ side 74.
Malegraden må bare endres under
maleprosessen. Dersom det gjøres
endringer i innstillingene når kaffekvernen er slått av, kan dette skade
kaffemaskinen.
Kaffemaskinen er kontrollert fra
fabrikk. Ved denne anledningen ble det
brukt kaffe, slik at det er helt normalt
om du skulle finne kaffe i kaffekvernen. I alle tilfeller garanteres det at
denne kaffemaskinen er ny.
Første gangs innkopling
Når du tar i bruk apparatet for første
gang, fortsetter ikke den automatiske
innkoplingen før du har valgt språk.
0 Slå på apparatet med hovedbryteren på
baksiden (fig. 9).
Displayet viser teksten «PRESS
MENU TO CHOOSE ENGLISH»
(TRYKK PÅ MENYEN FOR Å
VELGE ENGLISH) i rekkefølge på
alle tilgjengelige språk.
0 Ventil til ønsket språk vises. Trykk deretter på MENU-knotten (fig. 5) for å
bekrefte og hold knotten inne inntil
«ENGLISH INSTALLED»
(ENGLISH VALGT) vises på displayet.
3
0
0
0
0
Etter første gangs bruk kan du når som
helst endre språk, se „Innstilling av
språk“ side 74.
Etter at språk er valgt, viser displayet
«FILL TANK !» (FYLL KOLBE!).
Fyll opp vannkolben, se „Påfylling av
vann“ side 66.
Sett inn vannkolben igjen (figur 7).
Press kolben fast på plass for å åpne
ventilen på vannkolben.
Displayet viser nå:
«INSERT WATER SPOUT
AND PRESS MENU KEY»
(SETT INN VANNDYSE +
TRYKK PÅ MENU)
Sett inn varmtvannsdysen (figur 10) og
plasser en kopp under den.
Trykk på knotten ”MENU” (figur 5).
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 67 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
Etter et par sekunder kommer det litt
vann ut av varmtvannsdysen, og en
fremdriftsindikator vises. Når koppen
er fylt med ca. 30 ml vann, er fremdriftsindikatoren ferdig.
Apparatet viser nå
«TURNING OFF
PLEASE WAIT...»
(APPARATET SLÅS AV
VENT ...) og slås av.
0 Fyll beholderen for kaffebønner med
kaffebønner, se „Oppfylling av beholderen for kaffebønner“ side 66.
6.5
Slå på apparatet
Forsikre deg alltid om at det er vann i
vannkolben før innkopling. Fyll opp om
nødvendig. Apparatet trenger vann til
de automatiske skylleprogrammene
ved hver inn-/utkopling.
0 Slå på apparatet med knotten „På/av“
(figur 11).
3
Apparatet stiller seg inn umiddelbart
etter at det er slått på. Støyen som
apparatet avgir, er helt normal.
3
Under oppvarmingen (i ca. 120 sekunder) viser displayet «HEATING
UP...» (APPARATET VARMES
OPP) på den øverste linjen og en
fremdriftsindikator med prosenter
«
40 %» som viser fremdriften for oppvarmingen på den
nederste displaylinjen.
Når oppvarmingen er avsluttet, viser
apparatet:
«RINSING...» (APPARATET
SKYLLER) på den øverste displaylinjen og en indikator med prosenter
«
40 %» på den nederste
displaylinjen og utfører en automatisk
skylling (det renner litt varmt vann ut
av kaffeutslippsenheten som fanges
opp i dråpeoppsamlingsskålen).
Apparatet er nå klart til drift. Det kommer opp en displayvisning i henhold til
sist valgte kaffemodus.
1 Advarsel! For å unngå feilfunksjoner,
aldri fyll i malt kaffe, frosne eller karamellbelagte kaffebønner eller annet
som kan skade apparatet.
0 Trykk på knotten „På/av“
på betjeningskonsollen (figur 11).
Apparatet viser «HEATING UP...»
(APPARATET VARMES OPP) på
den øverste displaylinjen og en fremdriftsindikator med prosenter
«
40 %» som
viser fremdriften for oppvarmingen på
den nederste linjen.
Når oppvarmingen er avsluttet, viser
apparatet:
«RINSING...» (APPARATET
SKYLLER) på den øverste displaylinjen og en fremdriftsindikator med prosenter på den øverste linjen
«
40 %» og
utfører en automatisk skylling (det
6.6
renner litt varmt vann ut av kaffeut0
slippsenheten som fanges opp i dråpeoppsamlingsskålen).
Apparatet viser nå de grunnleggende
innstillingene, dvs. koppstørrelse på
den øverste displaylinjen og kaffestyrke på den nederste linjen, f.eks.:
«MEDIUM CUP
NORMAL TASTE»
(MELLOMSTOR KOPP
3
NORMAL AROMA)
Slå av apparatet
Slå av apparatet med knotten „På/av“
(figur 11).
Apparatet gjennomfører en skylling
(displayvisning
«RINSING
PLEASE WAIT…»
(APPARATET SKYLLER
VENT ...)) og slås av.
Dersom du ikke bruker apparatet på en
stund, bør du i tillegg til å slå det av
med knotten ”På/av” kople ut hovedbryteren på baksiden av apparatet
(figur 9).
67
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 68 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
6.7
Etter første gangs bruk eller ved bruk
av en annen vannkvalitet bør du stille
inn apparatet på den vannhardhetsgraden som tilsvarer lokal vannhardhet.
Bruk medfølgende teststav til å
bestemme hardhetsgraden, eller spør
vannverket om hardhetsgraden.
Finne vannets hardhetsgrad
0 Dypp teststrimmelen i kaldt vann i ca.
1 sekund. La overflødig vann renne
bort, og finn hardhetsgraden ved hjelp
av de rosa feltene.
Ingen rosa felter eller ett rosa felt:
Hardhetsgrad 1, mykt
inntil 1,24 mmol/l, eller
inntil 7° tysk hardhetsgrad, eller
inntil 12,6° fransk hardhetsgrad
To rosa felter:
Hardhetsgrad 2, mellomhardt
inntil 2,5 mmol/l, eller
inntil 14° tysk hardhetsgrad, eller
inntil 25,2° fransk hardhetsgrad
Tre rosa felter:
Hardhetsgrad 3, hardt
inntil 3,7 mmol/l, eller
inntil 21° tysk hardhetsgrad, eller
inntil 37,8° fransk hardhetsgrad
Fire rosa felter:
Hardhetsgrad 4, svært hardt
inntil 3,7 mmol/l, eller
inntil 21° tysk hardhetsgrad, eller
inntil 37,8° fransk hardhetsgrad
Stille inn og lagre vannets hardhetsgrad
Du kan velge mellom 4 hardhetsgrader.
Apparatet er innstilt på hardhetsgrad 4
fra fabrikk.
0 Trykk på knotten ”MENU” (figur 5) når
apparatet er slått på.
Menypunktet «CHOOSE LANGUAGE» (VELG SPRÅK) kommer
opp.
0 Trykk på knottene Bla "<" eller ">"
(figur 6) inntil menypunktet «WATER
HARDNESS» (VANNHARDHET)
kommer opp.
68
0 Trykk på menypunktet med knotten
”Ok” (figur 6).
Displayet viser aktuell innstilling, f.eks.
«WATER HARDNESS 4»
(VANNHARDHET 4)
0 Trykk deretter på knottene "<" eller ">"
(figur 6) inntil hardhetsgraden vises.
0 Velg med knotten ”Ok” (figur 6).
Dersom du ikke trykker på ”Ok", går
apparatet automatisk tilbake til kaffemodus etter ca. 120 sekunder uten å
lagre inntastingene.
Innstilling av vannets hardhet
Displayet går automatisk tilbake til
menypunktet «WATER HARDNESS» (VANNHARDHET) etter
programmeringen.
0 For å gå tilbake til kaffemodus, trykk til
slutt på knotten ”MENU” (figur 5) eller
vent ca. 120 sek. til apparatet automatisk går tilbake til kaffemodus.
3
3
7
Du kan utføre ytterligere
menyinnstillinger, se „Menyinnstillinger“ side 74.
Tilberedning av kaffe med
bønner
Følgende prosess skjer automatisk ved
kaffetilberedning med bønner: Maling,
porsjonering, pressing, forbrygging,
brygging og utskillelse av det bryggede
kaffemelet.
Ved hjelp av innstillingen for malegrad
og malemengde kan du stille inn apparatet ut fra din personlige smak
1
Merk at du bare skal bruke rene bønner
uten tilsetning av karamellbelagte eller
aromatiserte stoffer. Du skal ikke bruke
frosne bønner. Forsikre deg om at
ingen fremmedlegemer, f.eks. steiner,
kommer inn i beholderen for bønner.
Blokkering eller skade forårsaket av
fremmedlegemer i kaffekvernen kan
være unntatt fra garantien.
Apparatet er forhåndsinnstilt på en
middels stor koppstørrelse og normal
kaffestyrke. Velg en ”kort” espresso eller
en ”lang” kaffe med krem etter smak.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 69 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
0 Velg ønsket koppstørrelse med dreiebryteren „Koppstørrelse“ (figur 13).
Valgt koppstørrelse vises.
Apparatet er innstilt på standardmengder fra fabrikk. Du kan endre og lagre
disse etter smak for hver koppstørrelse,
se „Innstilling av kaffeprogram (programmering av oppfyllingsmengde)“
side 76.
Du kan velge kaffe med ekstra mild,
mild, normal, sterk eller ekstra sterk
aroma.
0 Velg ønsket kaffestyrke med dreiebryteren „Kaffestyrke“ (figur 14). Valgt
kaffestyrke vises.
0 Plasser én eller to kopper under kaffeutslippsenheten (figur 15). Ved å skyve
utløpet opp eller ned kan du tilpasse
utslippshøyden optimalt til kopphøyden og redusere varmetap og kaffesprut (figur 16).
3
Dersom du ikke trykker på noen knott i
løpet av noen sekunder etter at koppstørrelse eller kaffestyrke er stilt inn,
foreslår apparatet neste skritt på displayet: «PRESS 1 OR 2 CUPS
KEY» (TRYKK PÅ KNOTT FOR 1
ELLER 2 KOPPER).
0 Trykk på knotten "1 kopp kaffe"
for
å lage én kopp eller knotten „2 kopper“
for 2 kopper.
Apparatet maler nå bønnene. Under
kaffetilberedningen brukes først kaffen
til forbrygging sammen med litt vann.
Etter et kort pause skjer den egentlige
bryggingen. Kaffen slippes ut i koppen,
displayet viser valgt koppstørrelse på
den øverste linjen og en indikator med
prosenter
«
40 %» på
den nederste linjen.
Når indikatoren er ferdig, er også
ønsket kaffemengde sluppet ut. Apparatet avslutter utslippet automatisk og
legger kaffepulveret i tresterbeholderen.
0 Du kan når som helst avbryte kaffeutslippet ved igjen å trykke raskt på tidligere brukt knott "1 kopp"
eller
3
"2 kopper"
, eller du kan dreie dreiebryteren „Koppstørrelse“ (figur 13)
mot urviserne i retning „Espressokopp“.
0 Straks kaffeutslippet er avsluttet, kan
du øke kaffemengden ved å trykke på
knotten „1 kopp“
og holde den
inne inntil ønsket kaffemengde er nådd
(du må trykke på knotten umiddelbart
etter at indikatoren har nådd 100 %)
eller ved å dreie dreiebryteren „Koppstørrelse (figur 13) med urviserne i retning „Beger“.
Etter et par sekunder er apparatet igjen
driftsklart, og du kan lage kaffe. Displayet viser sist valgte kaffeinnstilling.
3
Dersom kaffen slippes ut dråpevis eller
ikke i det hele tatt eller kaffen slippes
ut for fort og kaffekremen ikke er etter
din smak, bør du endre innstillingen for
malegraden, se „Innstilling av malegrad“ side 74
3
Når displayet viser meldingen «FILL
TANK» (FYLL OPP KOLBE!), må du
fylle opp vannkolben, da apparatet
ellers ikke kan lage kaffe (det er normalt at det fremdeles er litt vann i
vannkolben når meldingen vises).
3
Når displayet viser meldingen «EMPTY
WASTE COFFEE CONTAINER»
(TØM TRESTERBEHOLDER), er
tresterbeholderen full og må tømmes
og rengjøres, se „Tømming av tresterbeholderen“ side 80. Denne meldingen
vises så lenge tresterbeholderen ikke er
rengjort, og kaffemaskinen kan ikke
lage kaffe.
3
Ta aldri ut vannkolben under utslipp av
kaffe. Dersom kolben er tatt ut, kan
ikke kaffemaskinen lage kaffe. For å
lufte ut kaffemaskinen, trykk på knotten „Varmtvann“ og la vannet renne
ut av varmtvannsdysen i noen sekunder.
3
Ved første gangs oppstart av kaffemaskinen må du lage minst 4-5 kaffeblandinger før maskinen gir et
tilfredsstillende resultat.
69
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 70 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
7.1
Tips for å få varm kaffe:
• Dersom du vil ha sterk kaffe rett etter
at kaffemaskinen er slått på, (under
60 ml), så bruk det varme vannet fra
skyllingen til å forvarme koppene.
• Still inn en høyere kaffetemperatur
på denne menyen, se „Innstilling av
kaffetemperatur“ side 74.
• Dersom du ikke skulle ha fått kaffe
etter en stund når apparatet er på,
bør du skylle systemet før neste kaffetilberedning for å forvarme kaffetrakteren. Velg skyllefunksjonen på
menyen (se „Skylling“ side 70). La så
vannet renne ned i dråpeoppsamlingsskålen under. Du kan også bruke
dette vannet til å forvarme koppen
du bruker til kaffen. Tøm i så fall
ganske enkelt det varme vannet opp
i koppen (og tøm koppen).
• Ikke bruk for tykke kopper bortsett
fra når de er forvarmet, da slike kopper absorberer for mye varme.
• Bruk forvarmede kopper. Skyll koppene med varmt vann eller la dem
stå i minst 20 minutter på det oppvarmede koppunderlaget (H) med
påslått kaffemaskin.
7.2
Skylling
Etter at det er utført skylling, kan kaffetrakteren og kaffeutslippsenheten
varmes opp.
Skyllingen varer bare i noen sekunder.
0 Trykk på knotten ”MENU” (figur 5).
Menypunktet «CHOOSE LANGUAGE» (VELG SPRÅK) kommer
opp.
0 Trykk på knottene Bla "<" eller ">"
(figur 6) inntil menypunktet
«RINSING» (APPARATET SKYLLER) kommer opp.
0 Trykk på menypunktet med knotten
”Ok” (figur 6). Displayet viser
«RINSING» (APPARATET SKYLLER) og en fremdriftsindikator med
prosenter
«
40 %».
Etter skyllingen går apparatet automatisk tilbake til kaffemodus.
70
8
Lage flere kopper kaffe
med kannefunksjonen
Med denne helautomatiske funksjonen kan du lage flere kopper kaffe
rett i den medfølgende edelstål-varmekannen: Maling, porsjonering, pressing, forbrygging, brygging og utslipp
av det bryggede kaffemelet gjøres som
beskrevet i forrige avsnitt.
Apparatet er forhåndsinnstilt på en
middels stor koppstørrelse og en normal kaffestyrke. Du kan stille inn
ønsket koppstørrelse og kaffestyrke
som beskrevet i „Innstilling av kanneprogrammet (kaffeestyrke og oppfyllingsmengde for kannen)“ side 75.
0 Drei lokket til den medfølgende edelstål-varmekannen i posisjon slik at du
kan (figur 17) og ta det av. Skyll kannen og lokket.
0 Plasser lokket i utslippsposisjon
(figur 18) på varmekannen, og plasser
kannen under kaffeutslippsenheten
(D). Kaffeutslippsenheten må være
skjøvet helt opp for at varmekannen
skal kunne skyves inn.
Displayet viser hele tiden «FILL
BEAN CONT. AND WATER
TANK, EMPTY WASTE CONT.,
PRESS OK» (FYLL BØNNEBEH.
+ VANNKOLBE, TØM TRESTER,
TRYKK PÅ OK) og minner deg om
de grunnleggende innstillingene som
er nødvendige for å kunne lage en
rekke kaffeblandinger til kannen.
0 Forsikre deg om at vannkolben er full,
at det er nok kaffebønner i beholderen
for bønner og at tresterbeholderen er
tom. Trykk deretter på knotten ”OK”
(figur 6).
På den øverste linjen viser displayet
innstilt kaffestyrke på menyen
"Kanne", f.eks. «EXTRA-MILD JUG»
(KANNE EKSTRA MILD). På den
øverste linjen vises knottene Bla "<"
eller ">" og antall kopper som skal
lages til kannen, f.eks.
«< >
4».
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 71 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
Når du vil endre kaffestyrke og oppfyllingsmengde for kannefunksjonen, gå
frem som beskrevet i „Innstilling av
kanneprogrammet (kaffeestyrke og
oppfyllingsmengde for kannen)“
side 75 beschrieben.
0 Still eventuelt inn antall kopper som
skal lages til kannen (4, 6, 8, 10 kopper)
med knottene Bla "<" eller ">" i 2 trinn.
3
Dersom du ikke trykker på en knott i
løpet av noen sekunder, foreslår apparatet neste skritt på displayet:
«CHOOSE NUMBER OF COFFEE,
PRESS JUG KEY» (VELG ANTALL
KOPPER OG TRYKK PÅ KNOTTEN KANNE).
0 Når du har valgt antall kopper, så
bekreft ved å trykke på knotten
„Kanne/cappuccino“
(figur19).
Displayet viser en fremdriftsindikator
og prosenter
«
40 %», som
viser fremdriften for bryggeprosessen.
Når indikatoren er ferdig og prosenten
har nådd 100 %, avslutter apparatet
bryggingen og går automatisk tilbake
til kaffemodus.
0 Ta nå ut varmekannen og sett på lokket
(figur 20) for å holde kaffen varm en
stund.
3
3
Dersom det er fylt i for få kaffebønner
til at ønsket funksjon kan fullføres,
avbryter apparatet prosessen og venter
til beholderen for kaffebønner er fylt
igjen og til det blir trykket på knotten
„Kanne/cappuccino“
(figur19).
Dersom f.eks. 8 kopper skal lages, men
det bare er kaffebønner til 6 kopper tilgjengelig, lager apparatet 6 kopper og
stanser deretter tilberedningen. Fyll
opp beholderen for bønner og trykk
deretter på knotten „Kanne/
cappuccino“
(figur19). Når
dette er gjort, lager apparatet bare de
2 siste koppene for å nå ønsket antall
på 8 kopper.
Dersom det enten er for lite vann i
vannkolben til å fullføre ønsket funksjon eller tresterbeholderen er full,
avbryter apparatet prosessen. For å
fylle vannkolben eller tømme tresterbeholderen må varmekannen tas ut; i
dette øyeblikk avbrytes programmet.
Når feilen er reparert, må programmet
startes på nytt. Det må tas hensyn til
mengden kaffe som allerede befinner
seg i kannen for at kannen ikke skal bli
overfylt.
9
Tilberedning av kaffe med
pulver
Med denne funksjonen kan du brygge
malt kaffe, f.eks. koffeinfri kaffe.
Advarsel! Forsikre deg om at det ikke er
kafferester i trakten, og at det ikke
kommer fremmedlegemer inn i den.
Trakten er ingen forrådsbeholder; kaffen må gå rett til kaffetrakteren.
0 Drei dreiebryteren „Kaffestyrke / formalt kaffe" (figur21) i ønsket posisjon
(for 1 kopp) eller
(for 2 kopper) for å velge funksjonen for formalt
kaffe. Dermed settes kaffemøllen ut av
drift. Apparatet viser f.eks.
«ESPRESSO CUP
PRE-GROUND 1 CUP»
(ESPRESSOKOPP
FORMALT 1 KOPP).
0 Åpne lokket til kaffetrakten og fyll i
den friske kaffen (figur 22).
Bare bruk medfølgende måleskje. Aldri
fyll i mer enn 2 strøkne måleskjeer,
ellers lager ikke apparatet kaffe kaffen
fordeles i apparatet og forurenser det
eller så slippes kaffen ut dråpevis, og
meldingen
«KAFFE FOR FIN
STILL INN MALEGRAD
OG TRYKK PÅ VARMTVANNSKNOTTEN» vises.
Ikke fyll i kaffe under bryggeprosessen.
Fyll først i kaffen for neste kopp når
bryggeprosessen er avsluttet og apparatet er klart igjen. Aldri fyll i kaffe når
maskinen er slått av, da kaffen i så fall
fordeles i apparatets indre.
1
71
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 72 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
1
Bare bruk kaffe for helautomatiske
espressomaskiner. Ikke fyll i kaffebønner, vannløselige og frysetørkede
engangsprodukter eller annet drikkepulver i trakten. For fin kaffe kan føre
til blokkeringer.
Dersom trakten er blokkert (på grunn
av fukt i apparatet eller fordi det er fylt
opp med mer enn 2 måleskjeer kaffe),
så bruk en kniv eller et skjeskaft til å
skyve kaffen nedover (figur 23). Ta deretter ut kaffetrakteren og rengjør den
sammen med kaffemaskinen som
beskrevet i „Rengjøring av kaffetrakteren“ side 80".
0 Sett på lokket.
3
0 Fyll beholderen med nok melk
(figur 24). Ikke overskrid markeringslinjen MAKS på beholderhåndtaket (tilsvarer ca. 1000 ml).
Helst bør det brukes skummet melk
eller lettmelk med kjøleskaptemperatur
(ca. 5 °C).
0 Påse at innsugningsrøret er riktig satt
inn (figur 25); sett deretter lokket på
melkebeholderen og lås ved å dreie
forsiktig mot urviserne.
0 Trekk av varmtvannsutløpet (figur 10)
og sett melkebeholderen på dysen
(figur 26). Påse at melkebeholderen er
satt inn på riktig måte.
0 Med skyveren på lokket kan du utføre
en trinnløs innstilling av graden melkeskum (figur 27):
– Melken skummes mye.
– Melken skummes lite.
3
Dersom du ikke trykker på en knott i
løpet av noen sekunder etter at funksjonen ”Formalt kaffe” er valgt, foreslår
apparatet neste skritt på displayet:
«PRESS 1 OR 2 CUPS KEY»
(TRYKK PÅ KNOTTEN FOR 1
3
ELLER 2 KOPPER).
0 Velg ønsket koppstørrelse med dreiebryteren „Koppstørrelse“ (figur 13).
Valgt koppstørrelse vises.
0 Trykk på knotten "1 kopp kaffe"
for
å lage én kopp eller knotten „2 kopper“ 10.1
for 2 kopper.
0
Kaffen lages.
3
3
10
For å gå tilbake til modusen for kaffebønner etter at kaffen er laget, drei dreiebryteren ”Kaffestyrke / formalt kaffe”
(figur 21) til en tilfeldig kaffestyrkeinnstilling (igjen kan kaffemøllen brukes).
Tilberedning av cappuccino
eller varm melk (kaffe og
melkeskum)
Med denne funksjonen kan du enten
lage varm, skummet melk eller cappuccino i én arbeidsoperasjon.
0 Løsne lokket til melkebeholderen ved å
dreie forsiktig med urviserne, og ta det
av.
72
Når melkebeholderen er satt inn, foreslår apparatet neste skritt på displayet:
«PRESS JUG KEY X1 FOR CAPPUCCINO, X2 FOR MILK ONLY»
(TRYKK PÅ KANNEKN. 1X FOR
CAPPUCCINO, 2X FOR MELK).
Tilberedning av cappuccino
Velg ønsket kaffestyrke for cappuccinoen med dreiebryteren „Kaffestyrke“
(figur 14). Valgt kaffestyrke vises.
Koppstørrelsen på den øverste linjen
(f.eks. «ESPRESSO CUP»
(ESPRESSOKAFFE)) er uten betydning; mengden tilberedt kaffe på
menyen «CAPPUCCINO PROGRAM»
(CAPPUCCINOPROGRAM) er fastsatt.
0 Sving ut melkeutløpsrøret (figur 28) og
plasser en tilstrekkelig stor kopp under
kaffeutslippsenheten og under melkeutløpsrøret.
0 Trykk én gang på knotten „Kanne/ cappuccino“ (figur29).
Oppvarmet og skummet melk og deretter kaffe slippes ut i koppen.
3
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 73 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
Displayet viser «CAPPUCCINO» på
den øverste linjen og en fremdriftsindikator med prosenter på den nederste
linjen, f.eks.
«
40 %». Prosentene indikerer fremdriften for tilberedningen av cappuccino.
3
Melkemengden og kaffemengden er
forhåndsinnstilt på standardverdier. Du
kan endre og lagre disse verdiene fritt,
se „Innstilling av cappuccinoprogram
(programmering av melkemengde og
kaffemengde)“ side 77.
Etter et par sekunder er apparatet
driftsklart igjen. Displayet viser sist
valgte kaffeinnstilling.
0 Plasser en beholder under melkeutløpsrøret og hold knotten ”REN” på
melkebeholderen (figur 30) inne i
minst 5 sekunder. Displayet viser nå:
«CLEANING» (RENGJØR).
Advarsel! Forbrenningsfare i form av
damp og varmt vann som kommer ut
av melkeutløpsrøret.
0 Ta nå av melkebeholderen og rengjør
dysene på apparatet med en fuktig klut
(figur 31).
0 Sett inn varmtvannsdysen igjen
(figur 10).
1
3
10.2 Oppskumming/oppvarming av
melk
0 Sving ut melkeutløpsrøret (figur 28) og
plasser en tilstrekkelig stor kopp under
melkeutløpsrøret.
0 Trykk to ganger på knotten „Kanne/
cappuccino“ (figur 29) (i løpet av
2 sekunder).
Oppvarmet og skummet melk slippes ut
i koppen.
Displayet viser «MILK FROTHING»
(SKUM MELK) på den øverste linjen
og en fremdriftsindikator med prosenter på den nederste linjen, f.eks.
«
40 %». Prosentene
indikerer fremdriften for skummingen
av melk.
3
Melkemengden er forhåndsinnstilt på
standardverdier. Du kan endre og lagre
disse verdiene fritt, se „Innstilling av
cappuccinoprogram (programmering
av melkemengde og kaffemengde)“
side 77.
Etter et par sekunder er apparatet
driftsklart igjen. Displayet viser sist
valgte kaffeinnstilling.
10.3 Rengjøring av dysene
Etter hver tilberedning av melk eller
cappuccino må melkebeholderens
dyser rengjøres på følgende måte for å
unngå at det danner seg melkerester:
11
Ta av melkebeholderen etter rengjøringen og sett den i kjøleskapet. Melken
bør ikke stå lenger enn 15 minutter
utenfor kjøleskapet.
Tilberedning med
varmtvann
Varmtvannet kan brukes til forvarming
av koppene og til tilberedning av varme
drikker som f.eks. te eller ferdigsupper.
Advarsel! Forbrenningsfare når varmtvannsdysen er aktivert! Varmtvann som
kommer ut, kan føre til forbrenninger.
Aktiver varmtvannsdysen bare når det
befinner seg en beholder under den.
0 Sett inn varmtvannsdysen igjen
(figur 10).
0 Sett en beholder under varmtvannsdysen.
0 Trykk på knotten ”Varmtvann” (figur
32). Varmt vann slippes ut; displayet
viser «HOT WATER»
(VARMTVANN). Når programmert
mengde varmtvann er sluppet ut,
avsluttes utslippet automatisk.
Displayet viser «PLEASE WAIT...»
(VENT …) i noen sekunder. Etterpå er
apparatet igjen klart til å lage kaffe. På
displayet vises den siste kaffeinnstillingen.
1
73
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 74 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
3
Apparatet er innstilt på standardmengder fra fabrikk. Du kan endre og lagre
disse verdiene fritt, se „Stille inn programmet på varmtvann (programmer
utslippsmengde)“ side 78.
Det anbefales å ikke slippe ut varmt
vann i mer enn 2 minutter sammenhengende.
0 Du kan avslutte varmtvannsutslippet
når som helst. Trykk en gang til på
knotten ”Varmtvann” (figur 32).
høre denne lysen under maleprosessen, så slå straks av apparatet og ta
kontakt med kundeservice. Blokkering
eller skade forårsaket av fremmedlegemer i kaffekvernen kan være unntatt fra garantien.
3
12
0
Kaffekvernen er stilt inn på middels
malegrad fra fabrikk. Dersom kaffeutslippet skulle skje enten for raskt eller
for langsomt (dråpevis), kan du endre
malegraden under maleprosessen.
0
Malegraden må bare endres under
maleprosessen. Dersom det gjøres
endringer i innstillingene når kaffekvernen er slått av, kan dette skade
kaffemaskinen.
0 Still inn malegraden med bryteren for
innstilling av malegrad (figur 2, T)
(figur 12).
• Dersom kaffen slippes ut dråpevis
eller ikke i det hele tatt, må bryteren
dreies én posisjon med urviserne.
Drei én posisjon om gangen inntil et
tilfredsstillende kaffeutslipp oppnås.
• Dersom kaffen slippes for fort ut og
kremen ikke er etter din smak, så drei
bryteren én posisjon med urviserne.
3
74
0
0
Du kan velge blant flere språk. Slik kan
du velge et annet språk:
Trykk på knotten ”MENU” (figur 5).
Menypunktet «CHOOSE LANGUAGE» (VELG SPRÅK) kommer
opp.
Trykk på menypunktet med knotten
”Ok” (figur 6). På displayet kommer
innstilt språk opp.
Trykk på knottene Bla "<" eller ">" (figur
6) inntil ønsket språk kommer opp.
Når ønsket språk vises, så bekreft med
knotten ”Ok” (figur 6). Språket er dermed programmert.
Dersom du ikke trykker på ”Ok", går
apparatet automatisk tilbake til kaffemodus etter ca. 120 sekunder uten å
lagre inntastingene.
Displayet går automatisk tilbake til
menypunktet «CHOOSE LANGUAGE» (VELG SPRÅK) etter programmeringen.
0 For å gå tilbake til kaffemodus, trykk til
slutt på knotten ”MENU” (figur 5) eller
vent ca. 120 sek. til apparatet automatisk går tilbake til kaffemodus.
3
Pass på at bryteren for innstilling av
malegrad ikke dreies for langt, da kaffen kan slippes ut for fort ved brygging 13.2
av 2 kopper kaffe.
Virkningen av denne korreksjonen merker du imidlertid først etter minst 2
påfølgende kaffetilberedninger.
Fjern fremmedlegemer i
kaffekvernen
Fremmedlegemer i kaffekvernen som
f.eks. steiner kan skade kvernen. Et
fremmedlegeme i kaffen forårsaker en
jevn og høy skurrelyd. Dersom du skulle
Menyinnstillinger
13.1 Innstilling av språk
Innstilling av malegrad
1
3
13
Innstilling av kaffetemperatur
Du kan velge mellom tre temperaturtrinn. Temperaturtrinnene for kaffen
defineres slik:
«TEMPERATURE LOW» (TEMPERATUR LAV)
«TEMPERATURE MEDIUM» (TEMPERATUR MIDDELS)
«TEMPERATURE HIGH» (TEMPERATUR HØY)
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 75 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
0
0
0
0
0
Fabrikkinnstillingen er
«TEMPERATURE HIGH» (TEMPERATUR HØY). Du kan endre fabrikkinnstillingen slik:
Trykk på knotten ”MENU” (figur 5).
Menypunktet «CHOOSE LANGUAGE» (VELG SPRÅK) kommer
opp.
Trykk på knottene Bla "<" eller ">"
(figur 6) inntil menypunktet
«TEMPERATURE» (TEMPERATUR)
kommer opp.
Trykk på menypunktet med knotten
”Ok” (figur 6). Displayet viser aktuell
innstilling, f.eks. «TEMPERATURE
HIGH» (TEMPERATUR HØY).
Velg eventuelt en annen temperatur
med knottene Bla "<" eller ">"
(figur 6).
Når ønsket temperatur vises, så bekreft
med knotten ”Ok” (figur 6). Temperaturen er dermed programmert.
Dersom du ikke trykker på ”Ok", går
apparatet automatisk tilbake til kaffemodus etter ca. 120 sekunder uten å
lagre inntastingene.
Displayet går automatisk tilbake til
menypunktet «TEMPERATURE»
(TEMPERATUR) etter programmeringen.
0 For å gå tilbake til kaffemodus, trykk til
slutt på knotten ”MENU” (figur 5) eller
vent ca. 120 sek. til apparatet automatisk går tilbake til kaffemodus.
0
0
0
0
0
3
13.3 Innstilling av utkoplingstid
Fabrikkinnstillingen er «AUTO SHUTOFF TIME 1 H» (UTKOPLINGSTID 1 H). Du kan endre
fabrikkinnstillingen slik:
Trykk på knotten ”MENU” (figur 5).
Menypunktet «CHOOSE LANGUAGE» (VELG SPRÅK) kommer
opp.
Trykk på knottene Bla "<" eller ">"
(figur 6) inntil menypunktet «AUTO
SHUTOFF TIME» (UTKOPLINGSTID) kommer opp.
Trykk på menypunktet med knotten
”Ok” (figur 6). Displayet viser aktuell
innstilling, f.eks. «AUTO SHUTOFF
TIME 1 H» (UTKOPLINGSTID
1 H).
Velg eventuelt en annen utkoplingstid
med knottene Bla "<" eller ">" (figur 6).
Når ønsket utkoplingstid vises, så
bekreft med knotten ”Ok” (figur 6).
Utkoplingstiden er dermed programmert.
Dersom du ikke trykker på ”Ok", går
apparatet automatisk tilbake til kaffemodus etter ca. 120 sekunder uten å
lagre inntastingene.
Displayet går automatisk tilbake til
menypunktet «AUTO SHUTOFF
TIME» (UTKOPLINGSTID) etter
programmeringen.
0 For å gå tilbake til kaffemodus, trykk
deretter på knotten ”MENU” (figur 5)
eller vent ca. 120 sek. til apparatet
automatisk går tilbake til kaffemodus.
3
13.4
Dersom apparatet ikke brukes på en
stund, slår det seg automatisk av etter
en stund av sikkerhetsårsaker og for å
spare energi.
Du kan velge mellom 3 utkoplingstider
(automatisk utkopling etter 1 til
3 timer):
«AUTO SHUTOFF TIME 1 H»
(UTKOPLINGSTID 1 H)
«AUTO SHUTOFF TIME 2 H»
(UTKOPLINGSTID 2 H)
«AUTO SHUTOFF TIME 3 H»
(UTKOPLINGSTID 3 H)
Innstilling av kanneprogrammet
(kaffeestyrke og oppfyllingsmengde for kannen)
Kanneprogrammet er forhåndsinnstilt
på standardverdier fra fabrikk. Disse
verdiene kan du tilpasse og lagre fritt.
Kaffestyrken kan stilles inn i 5 trinn fra
ekstra mild til ekstra sterk, og oppfyllingsmengden kan stilles inn ved hjelp
av en grafisk strek i 10 trinn.
Du kan endre disse innstillingene slik:
75
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 76 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
0 Trykk på knotten ”MENU” (figur 5).
0
Menypunktet «CHOOSE LANGUAGE» (VELG SPRÅK) kommer
opp.
0 Trykk på knottene Bla "<" eller ">"
(figur 6) inntil menypunktet «JUG
PROGRAM» (PROGRAM FOR
KANNE) kommer opp.
3
0 Trykk på menypunktet med knotten
”Ok” (figur 6). Displayet viser «JUG
COFFEE TASTE» (KANNE KAFFESTYRKE).
0
0 Trykk på menypunktet med knotten
”Ok” (figur 6). Displayet viser aktuell
innstilling, f.eks. «EXTRA-MILD
JUG» (KANNE EKSTRA MILD).
0 Velg eventuelt en annen kaffestyrke fra
13.5
ekstra mild til ekstra sterk med knottene Bla "<" eller ">" (figur 6) i 5 trinn.
0 Når ønsket kaffestyrke vises, så bekreft
med knotten ”Ok” (figur 6). Kaffestyrken er dermed programmert.
Dersom du ikke trykker på ”Ok", går
apparatet automatisk tilbake til kaffemodus etter ca. 120 sekunder uten å
lagre inntastingene.
Displayet går automatisk tilbake til
menypunktet «JUG COFFEE
TASTE» (KANNE KAFFESTYRKE)
etter programmeringen.
0 Dersom du vil endre og lagre oppfyllingsmengden for kannen, så trykk på
knotten Bla ">" (figur 6) menypunktet
«JUG OR CUP LEVEL» (MENGDE
KANNE O. KOPP) kommer opp.
0 Trykk på menypunktet med knotten
”Ok” (figur 6).
0 På displayet kommer det opp en strek
som kan forstørres eller forminskes;
den representerer oppfyllingsmengden
for én kopp. Eventuelt kan det velges
en annen oppfyllingsmengde i 10 trinn
med knottene Bla "<" eller ">"
(figur 6).
3
3
76
Når streken er på sitt bredeste, tilsvarer
det maks. kopp-oppfyllingsmengde for
kanneprogrammet, som er ca. 125 ml.
0
0
0
0
0
Når ønsket oppfyllingsmengde vises, så
bekreft med knotten ”Ok” (figur 6). Oppfyllingsmengden er nå programmert.
Dersom du ikke trykker på ”Ok", går
apparatet automatisk tilbake til kaffemodus etter ca. 120 sekunder uten å
lagre inntastingene.
Displayet går automatisk tilbake til
menypunktet «JUG OR CUP
LEVEL» (MENGDE KANNE O.
KOPP) etter programmeringen.
For å gå tilbake til kaffemodus, trykk
deretter to ganger på knotten ”MENU”
(figur 5) eller vent ca. 120 sek. til apparatet automatisk går tilbake til kaffemodus.
Innstilling av kaffeprogram (programmering av oppfyllingsmengde)
Apparatet er innstilt på standardmengder fra fabrikk. Disse mengdene kan du
tilpasse individuelt for hver koppstørrelse og lagre.
Du kan tilpasse oppfyllingsmengden
for hver av de fem koppstørrelsene
«ESPRESSO CUP»
(ESPRESSOKOPP), «SMALL CUP»
(LITEN KOPP), «MEDIUM CUP»
(MELLOMSTOR KOPP), «LARGE
CUP» (STOR KOPP), «MUG»
(BEGER):
Trykk på knotten ”MENU” (figur 5).
Menypunktet «CHOOSE LANGUAGE» (VELG SPRÅK) kommer
opp.
Trykk på knottene Bla "<" eller ">"
(figur 6) inntil menypunktet «COFFEE
PROGRAM» (KAFFEPROGRAM)
kommer opp.
Trykk på menypunktet med knotten
”Ok” (figur 6). Displayet viser nå:
«ESPRESSO CUP»
(ESPRESSOKOPP).
Velg eventuelt en annen koppstørrelse
med knottene Bla "<" eller ">" (figur 6).
Når ønsket koppstørrelse vises, så
bekreft med knotten ”Ok” (figur 6).
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 77 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
3
0 Trykk på menypunktet med knotten
”Ok” (figur 6). Displayet viser nå:
«MILK VOLUME»
(MELKEMENGDE).
0 Når du vil endre og lagre melkemengden for en cappuccino, så bekreft
menypunktet med knotten "Ok"
(figur 6).
0 På displayet kommer det opp en strek
som kan forstørres eller forminskes;
den angir melkemengden for én cappuccino. Eventuelt kan det velges en
annen oppfyllingsmengde i 10 trinn
med knottene Bla "<" eller ">"
(figur 6).
Displayet går automatisk tilbake til
menypunktet for å stille inn oppfyllingsmengden etter programmeringen,
f.eks. «ESPRESSO CUP»
(ESPRESSOKOPP).
0 For å gå tilbake til kaffemodus, trykk
deretter to ganger på knotten ”MENU”
(figur 5) eller vent ca. 120 sek. inntil
apparatet automatisk går tilbake til
kaffemodus.
Når streken er på sitt bredeste, tilsvarer
det maks. melkemengde for cappuccinoprogrammet, som er ca. 120180 ml (alt etter innstilt oppskumming,
dvs. tilsatt luftmengde).
0 Når ønsket oppfyllingsmengde vises, så
bekreft med knotten ”Ok” (figur 6).
Oppfyllingsmengden er nå programmert.
Dersom du ikke trykker på ”Ok", går
apparatet automatisk tilbake til kaffemodus etter ca. 120 sekunder uten å
lagre inntastingene.
0 På displayet kommer det opp en strek
som kan forstørres eller forminskes; den
representerer oppfyllingsmengden for
én kopp. Eventuelt kan det velges en
annen oppfyllingsmengde i 10 trinn
med knottene Bla "<" eller ">" (figur 6).
Når streken er på sitt bredeste, tilsvarer
det maks. kopp-oppfyllingsmengde,
som er ca 220 ml.
0 Når ønsket oppfyllingsmengde vises, så
bekreft med knotten ”Ok” (figur 6). Oppfyllingsmengden er nå programmert.
Dersom du ikke trykker på ”Ok", går
apparatet automatisk tilbake til kaffemodus etter ca. 120 sekunder uten å
lagre inntastingene.
3
3
Det er bare mulig å lagre kopp-oppfyllingsmengden for 1 kopp. Ved brygging
av 2 kopper fordobles de lagrede
verdiene.
13.6 Innstilling av cappuccinoprogram
(programmering av melkemengde og kaffemengde)
Melkemengden og kaffemengden som
lages for én cappuccino, er forhåndsinnstilt på standardmengder. Disse verdiene kan du tilpasse og lagre etter
smak:
0 Trykk på knotten «MENU» (figur 5).
Menypunktet «CHOOSE LANGUAGE» (VELG SPRÅK) kommer
opp.
0 Trykk på knottene Bla "<" eller ">"
(figur 6) inntil menypunktet
«CAPPUCCINO PROGRAM»
(CAPPUCCINOPROGRAM) kommer opp.
3
Displayet går automatisk tilbake til
menypunktet «MILK VOLUME»
(MELKEMENGDE) etter programmeringen.
0 Dersom du vil endre og lagre kaffemengden for en cappuccino, så trykk
på knotten Bla ">" (figur 5) menypunktet «COFFEE FOR CAPPUCC.»
(KAFFE F. CAPPUCCINO) kommer
opp.
0 Trykk på menypunktet med knotten
”Ok” (figur 6).
0 På displayet kommer det opp en strek
som kan forstørres eller forminskes;
den angir kaffemengden for én cappuccino. Eventuelt kan det velges en
annen oppfyllingsmengde i 10 trinn
med knottene Bla "<" eller ">"
(figur 6).
3
77
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 78 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
Når streken er på sitt bredeste, tilsvarer
det maks. kopp-oppfyllingsmengde for
cappuccinoprogrammet, som er ca
220 ml.
0 Når ønsket oppfyllingsmengde vises, så
bekreft med knotten ”Ok” (figur 6).
Oppfyllingsmengden er nå programmert.
Dersom du ikke trykker på ”Ok", går
apparatet automatisk tilbake til kaffemodus etter ca. 120 sekunder uten å
lagre inntastingene.
3
Dersom du ikke trykker på ”Ok", går
apparatet automatisk tilbake til kaffemodus etter ca. 120 sekunder uten å
lagre inntastingene.
Displayet går automatisk tilbake til
menypunktet «HOT WATER PROGRAM» (PROGRAM VARMTVANN) etter programmeringen.
0 For å gå tilbake til kaffemodus, trykk
på knotten ”MENU” (figur 5) eller vent
ca. 120 sek. til apparatet automatisk
går tilbake til kaffemodus.
3
Displayet går automatisk tilbake til
13.8
menypunktet «COFFEE FOR CAPPUCC.» (KAFFE F. CAPPUCCINO)
etter programmeringen.
0 For å gå tilbake til kaffemodus, trykk
deretter to ganger på knotten ”MENU”
(figur 5) eller vent ca. 120 sek. til apparatet automatisk går tilbake til kaffemodus.
3
13.7 Stille inn programmet på varmtvann (programmer utslippsmengde)
Apparatet er innstilt på en standardmengde fra fabrikk. Denne mengden
kan du tilpasse og lagre:
0 Trykk på knotten ”MENU” (figur 5).
Menypunktet «CHOOSE LANGUAGE» (VELG SPRÅK) kommer
opp.
0 Trykk på knottene Bla "<" eller ">"
(figur 6) inntil menypunktet «HOT
WATER PROGRAM» (PROGRAM
VARMTVANN) kommer opp.
0 På displayet kommer det opp en strek
som kan forstørres eller forminskes;
den angir varmtvannsmengden som
slippes ut. Eventuelt kan det velges en
annen oppfyllingsmengde i 10 trinn
med knottene Bla "<" eller ">"
(figur 6).
Når streken er på sitt bredeste, tilsvarer
det maks. varmtvannsmengde som kan
lages i én omgang; ca. 250-280 ml.
0 Når ønsket mengde vises, så bekreft
med knotten ”Ok” (figur 6). Oppfyllingsmengden er nå programmert.
3
78
3
0
0
0
0
Visning av antall kaffetilberedninger, antall kanner og antall
avkalkninger (statistikk)
Følgende verdier kan hentes:
– antall kaffetilberedninger til nå,
– antall tilberedte kanner med 4 kopper, med 6 kopper, 8 kopper og
10 kopper,
– antall tilberedte cappuccini, og dessuten
– antall utførte avkalkninger.
Dersom 2 kopper kaffe brygges samtidig, telles de også som 2 kopper.
Trykk på knotten ”MENU” (figur 5).
Menypunktet «CHOOSE LANGUAGE» (VELG SPRÅK) kommer
opp.
Trykk på knottene Bla "<" eller ">" (figur
6) inntil menypunktet «STATISTICS»
(STATISTIKK) kommer opp.
Trykk på menypunktet med knotten
”Ok” (figur 6). På displayet vises antall
kopptilberedninger til nå, f.eks. «TOT.
COFFEES 135» (TOT.
KAFFE 135) for 135 kaffekopper.
Trykk flere ganger på knottene Bla "<"
eller ">" (figur 6), for å vise antall kanner for hvert mulig tall i kanneprogrammet (4 kopper, 6 kopper, 8 kopper,
10 kopper). På displayet vises hvilket
antall kanner som er tilberedt med
hvilket antall kopper, f.eks. «JUG 4
CUPS 12» (KANNE 4
KOPPER 12) for 12 tilberedte kanner
med 4 kopper.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 79 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
0 Trykk flere ganger på knotten Bla ">" 14
(figur 6) for å vise antall utførte
avkalkninger, f.eks. «TOT. DESCALES 5» (ANTALL AVKALKNINGER 5) for 5 avkalkninger.
14.1
0 For å gå tilbake til kaffemodus, trykk
deretter to ganger på knotten ”MENU”
1
(figur 5) eller vent ca. 120 sek. til apparatet automatisk går tilbake til kaf1
femodus.
13.9 Stille apparatet tilbake til
fabrikkinnstilling (tilbakestilling)
0
0
0
0
0
3
Med denne funksjonen stilles tidligere
endrede verdier tilbake til fabrikkinnstilling.
Det gjelder følgende innstillinger/lagringer:
• Vannets hardhet
• Kopp-oppfyllingsmengder
• Kaffetemperatur
• Utkoplingstid
Trykk på knotten ”MENU” (figur 5).
Menypunktet «CHOOSE LANGUAGE» (VELG SPRÅK) kommer
opp.
Trykk på knottene Bla "<" eller ">"
(figur 6) inntil menypunktet «RESET
TO DEFAULT» (TILBAKESTILL)
kommer opp.
Trykk på menypunktet med knotten
”Ok” (figur 6). Displayet viser nå:
«RESET TO DEFAULT NO»
(TILBAKESTILL NEI).
Trykk på knottene Bla "<" (figur 6) inntil «RESET TO DEFAULT YES»
(TILBAKESTILL JA) vises på displayet.
Trykk på menypunktet med knotten
”Ok” (figur 6). Apparatet er nå tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.
Dersom du ikke trykker på ”Ok", går
apparatet automatisk tilbake til kaffemodus etter ca. 120 sekunder uten at
fabrikkinnstillingene tilbakestilles.
Etter programmering går apparatet
automatisk tilbake til kaffemodus.
Rengjøring og vedlikehold
Hold alltid apparatet rent for å sikre
jevn kaffekvalitet og feilfri drift.
Regelmessig rengjøring
Advarsel! Slå av apparatet før rengjøring. La apparatet kjøle seg ned.
Advarsel! Aldri vask apparatet eller
deler av apparatet i oppvaskmaskin.
Aldri senk apparatet ned i vann.
1
Advarsel! Aldri slå vann inn i beholderen for bønner, da det vil skade kaffetrakteren.
1
Ikke bruk skrapende, skurende eller
etsende midler. Bruk alltid en fuktig
klut til å tørke av dekselet på innsiden
og utsiden.
Ta ut vannkolben daglig (figur 7) og
sikt av restvannet. Skyll vannkolben
med friskt vann. Bruk friskt vann hver
dag.
Tøm tresterbeholderen daglig eller
senest når du blir bedt om det via displayet, se „Tømming av tresterbeholderen“ side 80.
Tøm dråpeoppsamlingsskålen regelmessig, og den senest når skålens røde
flottørbryter (figur 33) vises gjennom
åpningen for platen til plassering av
kopper.
Rengjør vannkolben (L), dråpeoppsamlingsskålen (M), platen til plassering av
kopper (A) og tresterbeholderen (P)
regelmessig og minst én gang i uken
med varmt vann, mildt skyllemiddel og
ev. en kost.
Skyll dysene til melkebeholderen etter
hver skumming for å rense dem for
melkerester, se „Rengjøring av dysene“
side 73.
Rengjør melkebeholderen regelmessig,
se „Rengjøring av melkebeholderen“
side 80.
Kontroller at tutene til kaffeutslippsenheten ikke er blokkert. Fjern den
størknede kaffen med en nål (fig. 34).
0
0
0
0
0
0
0
79
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 80 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
14.2 Tømming av tresterbeholderen
0 Sett inn innsugningsrøret og melkeutløpsrøret igjen.
Apparatet teller antall tilberedte kaffeblandinger. Etter hver 14. enkelt (eller
1
hver 7. parvis) tilberedte kaffe vises
følgende melding: «EMPTY WASTE
14.4
COFFEE CONTAINER» (TØM
TRESTERBEHOLDER) som en
påminnelse om at tresterbeholderen er
full og må tømmes og rengjøres. Denne
meldingen vises så lenge tresterbeholderen ikke er rengjort, og kaffemaski1
nen kan ikke lage kaffe.
0
0 For rengjøring, løsne og åpne servicedøren ved å trykke på åpningsknappen
(figur 35). Ta deretter ut dråpeoppsam0
lingsskålen (figur 36), tøm den og rengjør den.
0 Tøm og rengjør tresterbeholderen
grundig. Pass på at alle restene på bun3
nen av maskinen fjernes.
Viktig: Hver gang du trekker ut dryppskålen, må også tresterbeholderen
tømmes, selv når den ikke er helt full.
Dersom dette ikke gjøres, kan det ved
påfølgende kaffetilberedning skje at
1
tresterbeholderen fylles for mye opp,
og at kaffegruten blokkerer kaffemaskinen.
Når du har tatt ut tresterbeholderen,
viser displayet «INSERT WASTE
COFFEE CONTAINER» (SETT
INN TRESTERBEHOLDER).
3
Tøm i utgangspunktet også beholderen
daglig dersom apparatet brukes hver
dag.
Sørg alltid for at apparatet er slått på 14.5
når du tømmer tresterbeholderen. Bare
da kan apparatet gjenkjenne tømmingen.
0 Løsne lokket til melkebeholderen ved å
dreie forsiktig med urviserne, og ta det
av.
0 Dra av melkeutløpsrøret (figur 25) og
innsugningsrøret (figur 37).
0 Rengjør alle delene grundig med varmt
vann og oppvaskmiddel.
80
Rengjøring av kaffekvernen
Kaffemelrester kan fjernes fra beholderen for bønner med en myk pinsett
eller en støvsuger.
Advarsel! Slå aldri vann inn i kaffekvernen, da det vil skade den.
Slå av apparatet med knotten ”På/av”
(figur 11) og hovedbryteren (figur 9).
Trekk ut nettpluggen.
Fjern resten av kaffebønnene (bruk
f.eks. en støvsuger med slange eller en
fugedyse).
Dersom et fremmedlegeme ikke kan
fjernes, ta kontakt med kundeservice.
Blokkering eller skade forårsaket av
fremmedlegemer i kaffekvernen kan
være unntatt fra garantien.
Advarsel! Skadefare når kaffekvernen
roterer. Aldri slå på apparatet når du
arbeider med kaffetrakteren. Dette kan
forårsake alvorlige skader. Trekk ut
nettpluggen.
0 Test kaffetrakterens funksjon med en
liten mengde bønner ved å lage kaffe.
Ved første maling eller etter rengjøring
vil det komme mindre kaffemel inn i
kaffekvernen, da kanalen må fylles.
Dette kan ha konsekvenser for den første kaffen som lages.
3
14.3 Rengjøring av melkebeholderen
Melkebeholderen må ikke vaskes i oppvaskmaskin!
Rengjøring av kaffetrakteren
Vi anbefaler å rengjøre kaffetrakteren
(alt etter hvor ofte den brukes) regelmessig. Før du setter apparatet ut av
drift i lengre tid, (f.eks. ved ferie), er
det nødvendig å tømme tresterbeholderen og vannkolben og å rengjøre
apparatet inkl. kaffetrakteren grundig.
Gå frem på følgende måte:
0 Slå av kaffemaskinen ved å trykke på
knotten ”På/av” (figur 11) (ikke trekk ut
nettpluggen) og vent til displayet
kopler seg ut!
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 81 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
0 Løsne og åpne servicedøren ved å
trykke på åpningsknappen (figur 35).
0 Ta ut dråpeoppsamlingsskålen og
tresterbeholderen (fig. 36) og rengjør
disse.
0 Trekk ut de to røde låsetastene på kaffetrakteren fra siden og press dem
sammen inn mot midten (fig. 38). Trekk
ut kaffetrakteren.
3
0
0
0
0
0
0
0
3
Dersom kaffetrakteren ikke er korrekt
satt inn, dvs. før det kan høres at den
klikker på plass og de røde knottene
ikke er riktig smekket ut, kan ikke
døren lukkes.
3
Dersom det er vanskelig å sette inn
kaffetrakteren, må den (før innsettingen) bringes i riktig høyde. Dette gjøres
ved å trykke den fast sammen både
nedenfra og ovenfra, som vist på
fig. 41.
Forsiktig: Kaffetrakteren kan bare tas
ut når apparatet er slått av. Apparatet
skal ikke koples fra strømnettet. Der3
som du forsøker å ta ut kaffetrakteren når kaffemaskinen er påslått,
risikerer du å skade maskinen alvorlig.
Rengjør kaffetrakteren uten bruk av
vaskemiddel og under rennende ledningsvann. Vask aldri kaffetrakteren i
14.6
oppvaskmaskin.
Rengjør maskinens indre grundig.
Skrap av kaffeskorpene i kaffemaskinene med en tre- eller plastikkgaffel
eller en lignende gjenstand som ikke
skraper opp overflaten (figur 39). Sug
deretter vekk alle rester med en støvsu- 1
ger (40).
For å sette inn kaffetrakteren igjen,
skyv den (fig. 42, a) inn i holderen
(fig. 42, b). Skyv deretter inn stiften
(fig. 42, c). Stiften må føres inn i røret
(fig. 42, d) nederst på kaffetrakteren.
3
Trykk nå bestemt på teksten PRESS
(figur 42, e) inntil det kan høres at kaffetrakteren klikker på plass.
0
Forsikre deg om at de røde knottene
(figur 42, f) er smekket ut når du har
hørt at kaffetrakteren har klikket på
0
plass, ellers kan ikke servicedøren
lukkes.
Figur 43: De to røde tastene er korrekt
smekket ut.
0
Figur 44: De to røde tastene er ikke
smekket ut.
Sett inn dråpeoppsamlingsskålen igjen
0
sammen med tresterbeholderen.
Lukk servicedøren.
Dersom det fremdeles er vanskelig å
sette inn kaffetrakteren, så lukk døren,
trekk støpselet til strømledningen ut av
stikkontakten og sett det inn igjen.
Vent til displayet koples ut. Åpne deretter døren og sett inn kaffetrakteren
igjen.
Kjøre et avkalkningsprogram
Avkalkningsprogrammet gjør avkalkningen av apparatet enkel og effektiv.
Når du får displayteksten «DESCALE»
(AVKALK!), må apparatet avkalkes.
Forsiktig: Bruk aldri avkalkningsmidler
som ikke er anbefalt av Electrolux. Ved
bruk av andre avkalkningsmidler er
ikke Electrolux ansvarlig for ev. skader.
Avkalkingsvæske får du i spesialforretninger eller hos Electrolux Serviceline.
Avkalkningsprosessen varer i ca.
45 minutter og bør ikke avbrytes. Ved
strømbrudd må programmet startes på
nytt.
Rengjør kaffetrakteren før du starter
avkalkningsprogrammet (se „Rengjøring av kaffetrakteren“ side 80).
Trykk på knotten ”MENU” (figur 5).
Menypunktet «CHOOSE LANGUAGE» (VELG SPRÅK) kommer
opp.
Trykk på knottene Bla "<" eller ">"
(figur 6) inntil menypunktet
«DESCALE» (AVKALK) kommer opp.
Trykk på menypunktet med knotten
”Ok” (figur 6). Displayet viser nå:
«DESCALE NO» (AVKALK NEI).
81
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 82 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
0 Trykk på knotten Bla "<", og displayet
viser «DESCALE YES» (AVKALK
JA).
0 Bekreft med knotten ”Ok” (figur 6).
Avkalkningsprogrammet startes.
Dersom du ikke trykker på ”Ok", går
apparatet automatisk tilbake til kaffemodus etter ca. 120 sekunder, og
avkalkningsprogrammet startes ikke.
Displayet viser vekselvis «ADD DESCALER» (TILSETT
AVKALKNINGSMIDDEL) og
«PRESS MENU KEY» (TRYKK PÅ
MENYKNOTTEN) på den nederste
linjen og en fremskrittsindikator og
prosenter på den nederste linjen, f.eks.
«
0%».
0 Tøm vannkolben, fyll den med minst 1
liter vann og tilsett avkalkningsmiddelet.
3
1
0
0
0
0
82
Advarsel: Kontroller at eventuell sprut
fra avkalkningsmiddelet ikke kommer i
kontakt med syreømfindtlige overflater
som marmor, kalkstein og keramikk.
Sett inn varmtvannsdysen (figur 10).
Plasser en beholder med minst 1,5 liter
volum under varmtvannsdysen.
Trykk på knotten ”MENU” (figur 5).
Avkalkningsprogrammet starter, og
avkalkningsvæsken renner ut av varmtvannsdysen. Displayet viser
«DESCALE» (AVKALK) og en fremdriftsindikator med prosenter
«
25%».
Avkalkningsprogrammet utfører automatisk en rekke skyllinger og pauser
for å fjerne kalkavleiringer fra kaffemaskinens indre.
Etter ca. 45 minutter er vannkolben
tom, og displayet viser vekselvis
«DESCALE COMPLETE»
(AVKALKNING AVSLUTTET) og
«PRESS MENU KEY» (TRYKK PÅ
MENYKNOTTEN) på den øverste linjen og en fremskrittsindikator og prosenter på den nederste linjen
«
50%».
Trykk på knotten ”MENU” (figur 5).
0
0
0
0
0
0
Apparatet er nå klart til en skylleomgang med friskt vann. Displayet viser
vekselvis «RINSING» (APPARATET
SKYLLER) og «FILL TANK» (FYLL
OPP KOLBE!) på den øverste linjen
og en fremdriftsindikator og prosenter
«
50%» på
den nederste linjen.
Ta ut vannkolben, fyll den med friskt
vann og sett den inn igjen. Displayet
viser vekselvis «RINSING»
(APPARATET SKYLLER) og
«PRESS MENU KEY» (TRYKK PÅ
MENYKNOTTEN) på den øverste linjen og en fremdriftsindikator og prosenter
«
50%» på
den nederste linjen.
Tøm beholderen under varmtvannsdysen og sett den tilbake.
Trykk på knotten ”MENU” (figur 5).
En skylling med friskt vann gjennomføres, og skyllevannet renner ut av varmtvannsdysen. Displayet viser
«RINSING» (APPARATET SKYLLER) og en indikator med en prosentvisning, f.eks.
«
55%».
Etter noen minutter er vannkolben
tom, og displayet viser vekselvis
«RINSING COMPLETE»
(SKYLLING AVSLUTTET) og
«PRESS MENU KEY» (TRYKK PÅ
MENYKNOTTEN) på den øverste linjen og en fremskrittsindikator og prosenter på den nederste linjen
«
90%».
Trykk på knotten ”MENU” (figur 5).
Displayet viser vekselvis «RINSING
COMPLETE» (SKYLLING AVSLUTTET) og «FILL TANK» (FYLL
OPP KOLBE!) på den øverste linjen
og en fremdriftsindikator med prosenter
«
100 %» på den nederste linjen..
Etter noen sekunder viser displayet
bare «FILL TANK» (FYLL OPP
KOLBE!).
Tøm beholderen med skyllevannet.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 83 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
0 Ta ut vannkolben, fyll den med friskt
vann og sett den inn igjen.
Apparatet er nå driftsklart igjen og
befinner seg i sist valgt kaffemodus.
3
15
Vi anbefaler å slå vekk den første koppen kaffe etter gjennomkjøring av
avkalkningsprogrammet.
Hva gjør jeg når følgende
melding vises på displayet...
•
0
•
0
•
0
•
0
«FILL TANK» (FYLL OPP
KOLBE)
Vannkolben er tom eller er ikke satt inn
på riktig måte.
Fyll opp vannkolben og sett den inn på
forskriftsmessig måte, se „Påfylling av
vann“ side 66.
Vannkolben er forurenset, eller det har
dannet seg kalkskorper i den.
Skyll vannkolben eller avkalk den.
«GROUND COFFEE TOO FINE
SET GRIND LEVEL
+ PRESS HOT WATER KEY»
(KAFFE FOR FIN
STILL INN MALEGRAD
OG TRYKK PÅ VARMTVANNSKNOTTEN)
Kaffemaskinen kan ikke lage kaffe.
Plasser en beholder under varmtvannsdysen og trykk på knotten „Varmtvann“
(figur 32).
Kaffen slippes for sakte ut.
Drei bryteren for innstilling av malegraden (figur 12) én posisjon med urviserne (se „Innstilling av malegrad“
side 74).
«EMPTY WASTE COFFEE
CONTAINER» (TØM
TRESTERBEHOLDEREN)
• Tresterbeholderen er full.
0 Tøm, rengjør og sett inn tresterbeholderen på riktig måte igjen som beskrevet i „Tømming av tresterbeholderen“
side 80.
«INSERT WASTE COFFEE
CONTAINER» (SETT INN
TRESTERBEHOLDEREN)
• Tresterbeholderen ble ikke satt inn på
riktig måte etter rengjøringen.
0 Åpne døren og sett inn tresterbeholderen.
«ADD PRE-GROUND
COFFEE» (FYLL I FORMALT
KAFFE)
• Etter at funksjonen for formalt kaffe
ble valgt, er det ikke fylt kaffe i trakten.
0 Fyll i kaffe som beskrevet i „Tilberedning av kaffe med pulver“ side 71.
•
0
•
0
«FILL BEAN CONTAINER»
(FYLL BEHOLDEREN FOR
BØNNER)
Det er ikke lenger kaffebønner i beholderen for kaffebønner.
Fyll beholderen for kaffebønner, se
„Oppfylling av beholderen for kaffebønner“ side 66
Når kaffekvernen er veldig bråkete,
betyr det at en liten stein, som finnes i
kaffebønnene, har blokkert kvernen.
Ta kontakt med kundeservice. Blokkering eller skade forårsaket av fremmedlegemer i kaffekvernen kan være
unntatt fra garantien.
«PLEASE DESCALE !»
(AVKALK!)
• Indikerer at kaffemaskinen har kalkskorper.
0 Avkalkningsprogrammet, beskrevet I
kapittelet „Kjøre et avkalkningsprogram“ side 81, må kjøres så raskt som
mulig.
«CLOSE DOOR» (LUKK DØR)
• Døren er åpen.
0 Lukk servicedøren. Dersom det ikke
skulle være mulig å lukke servicedøren,
så forsikre deg om at kaffetrakteren er
satt inn på riktig måte (se „Rengjøring
av kaffetrakteren“ side 80)
83
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 84 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
«INSERT BREWING UNIT!»
(SETT INN
KAFFETRAKTEREN!)
• Sannsynligvis har du glemt å sette kaffetrakteren inn i kaffemaskinen igjen
etter rengjøringen.
0 Sett inn kaffetrakteren, se „Rengjøring
av kaffetrakteren“ side 80
«GENERAL ALARM» (ALARM)
• Maskinens indre er svært forurenset.
0 Rengjør maskinens indre grundig, se
„Rengjøring av kaffetrakteren“ side 80.
Dersom kaffemaskinen fremdeles viser
samme melding etter rengjøringen, så
ta kontakt med kundeservice.
16
•
0
•
0
•
0
•
0
84
Problemer som kan løses
før du tar kontakt med
kundeservice
Dersom kaffemaskinen ikke fungerer,
kan du enkelt finne årsaken til forstyrrelsen og reparere den ved å se i kapittel „Hva gjør jeg når følgende melding
vises på displayet...“ side 83. Skulle derimot kaffemaskinen ikke vise noen
melding, så utfør følgende kontroller
før du tar kontakt med kundeservice.
Kaffen er ikke varm
Koppene er ikke forvarmet.
Forvarm koppene ved å skylle dem med
varmt vann eller la dem stå i minst 20
minutter på et oppvarmet koppunderlag, (H) (se „Tips for å få varm kaffe:“
side 70).
Kaffetrakteren er for kald.
Varm opp kaffetrakteren med skylleprogrammet før tilberedning av kaffe
(se „Skylling“ side 70).
Kaffen har lite krem
Kaffen er malt for grovt.
Drei knappen for innstilling av malt
grad én posisjon mot urviserne (se
„Innstilling av malegrad“ side 74).
Kaffeblandingen er ikke egnet.
Bruk en kaffeblanding som er egnet for
helautomatiske kaffemaskiner.
Kaffen slippes for sakte ut
• Kaffen er malt for fint.
0 Drei bryteren for innstilling av malt
grad én posisjon med urviserne (se
„Innstilling av malegrad“ side 74).
Kaffen slippes for fort ut
• Kaffen er malt for grovt.
0 Drei bryteren for innstilling av malegrad én posisjon mot urviserne (se
„Innstilling av malegrad“ side 74).
Kaffen renner ikke ut av en av kaffeutslippsenhetens tuter
• Tutenes åpninger er blokkerte.
0 Fjern den størknede kaffen med en nål
(figur 29).
Når funksjonen
eller
er
valgt, slippes det ikke ut kaffe, men
vann fra maskinen
• Kaffen kan ha satt seg fast i trakten.
0 Fjern kaffen som blokkerer trakten,
med en kniv (se „Tilberedning av kaffe
med pulver“ side 71) (figur 22). Rengjør
deretter kaffetrakteren maskinens
indre (se „Rengjøring av kaffetrakteren“ side 80).
Når du trykker på tasten
, slås
ikke maskinen på
• Hovedbryteren på baksiden av apparatet er ikke koplet inn (figur 8), eller
nettpluggen er ikke satt inn.
0 Kontroller at hovedbryteren befinner
seg i ”I”-posisjon, og at strømledningen
sitter korrekt i stikkontakten.
Kaffetrakteren kan ikke tas ut for
rengjøring
• Kaffemaskinen er slått på. Kaffetrakteren
kan bare tas ut når maskinen er slått av.
0 Slå av apparatet og ta ut kaffetrakteren (se „Rengjøring av kaffetrakteren“
side 80).
3
Advarsel: Kaffetrakteren kan bare tas
ut når apparatet er slått av med
knotten ”På/av”
på fremsiden.
Apparatet skal ikke koples fra strømnettet. Dersom du forsøker å ta ut
kaffetrakteren når kaffemaskinen er
påslått, risikerer du å skade maskinen
alvorlig.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 85 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
Kaffen slippes ikke ut av tutene på
kaffeutslippsenheten, men ut av
døren på siden
Kaffeutslippsenhetens tuter er blokkert
av størknet kaffe.
Fjern den størknede kaffen med en nål
(figur 29).
Den bevegelige skuffen (R) inne i døren
er blokkert og svinger ikke.
Rengjør den bevegelige skuffen grundig, særlig ved hengslene, slik at disse
er bevegelige.
Det er brukt kaffepulver (i stedet for
kaffebønner), og maskinen slipper
ikke ut kaffe.
Det er fylt i for mye formalt kaffe.
Ta ut kaffetrakteren og rengjør maskinens indre grundig som beskrevet i
„Rengjøring av kaffetrakteren“ side 80.
Gjenta prosedyren og bruk maksimalt
2 strøkne måleskjeer kaffe.
Dreiebryteren "Kaffestyrke / formalt
kaffe“ ble ikke satt i posisjonen
eller
, og apparatet har brukt
både den formalte kaffen og den malte
kaffen fra kaffetrakteren.
Rengjør maskinens indre grundig som
beskrevet i „Rengjøring av kaffetrakteren“ side 80. Gjenta prosedyren. Drei
først dreiebryteren “Kaffestyrke / formalt kaffe” i riktig posisjon som
beskrevet i „Tilberedning av kaffe med
pulver“ side 71.
Den formalte kaffen ble fylt i mens
maskinen var slått av.
Ta ut kaffetrakteren og rengjør kaffetrakteren og maskinens indre som
beskrevet i „Rengjøring av kaffetrakteren“ side 80. Gjenta prosedyren mens
maskinen er slått på.
•
0
•
0
•
•
•
•
17
Melken skummes for mye eller for
lite
Skyveren på lokket til melkebeholderen
er feilinnstilt.
Med skyveren på lokket kan du utføre
en trinnløs innstilling av graden melkeskum (figur 27):
– Posisjon „1 CAPPUCCINO“: Melken
skummes sterkt.
– Posisjon „2 CAFFELATTE“: Melken
skummes lite.
Dersom melken skummes for lite, er
melkebeholderen kanskje ikke satt inn
på riktig måte.
Sett inn melkebeholderen på riktig
måte.
Hva gjør jeg når apparatet skal
transporteres?
Ta vare på originalemballasjen og bruk
den som transportbeskyttelse. Bruk alltid den originale plastposen som
beskyttelse mot skrammer.
Sikre apparatet og varmekannen mot
støt. Produsenten er ikke ansvarlig for
skader under transport.
Tøm vannkolben og tresterbeholderen.
Vær nøye med hvor apparatet settes
opp, særlig om vinteren. Det kan oppstå frostskader.
Tekniske data
Nettspenning:
Effektforbruk:
;
220-240 V
1350 W
Dette apparatet er i overrensstemmelse
med EUs direktiver:
• Lavspennings direktiv 2006/95/EC
• EMC direktiv 89/336/EEC med tilføyelser 93/31/EEC og 93/68/EEC
• Materialer og produkter som er
beregnet på kontakt med næringsmidler er i samsvar med forskriftene
gitt i europeisk direktiv 1935/2004
85
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 86 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
n
18
2
Avfallsbehandling
Emballasjemateriale
Emballasjematerialene er miljøvennlige og kan resirkuleres. Kunststoffene
er merket med f.eks . >PE<, >PS< osv.
Sørg for å kaste emballasjematerialene
ifølge merkingen i den kommunale
avfallshåndteringens oppsamlingsbeholdere.
2 Kassert ovn
W
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet
ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et
mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du
bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal
håndtering kan medføre. For nærmere
informasjon om resirkulering av dette
produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
19
Dersom service må utføres
Ta alltid vare på originalemballasjen.
For å unngå transportskader må apparatet være sikkert innpakket.
Alltid legg ved varmekannen når apparatet skal sendes inn. Kannen behøves
til apparattesten.
86
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 87 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
asiakas
q Arvoisa
on suositeltavaa lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Kiinnitä huomiota erityisesti
turvallisuutta koskeviin ohjeisiin! Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta
varten, ja luovuta se laitteen mahdolliselle seuraavalle omistajalle.
Sisällysluettelo
1
Kuvien numeroiden selitykset
88
13 Valikkoasetukset
100
88
88
13.1 Kielen valinta
13.2 Kahvin lämpötilanasettaminen
13.3 Automaattisen virran katkaisun
asettaminen
13.4 Kannuohjelman asettaminen
(kahvin vahvuus ja täyttömäärä
kannua varten)
13.5 Kahviohjelman asettaminen
(täyttömäärän ohjelmointi)
13.6 Cappuccinon ohjelman asettaminen
(maidon ja kahvin määrän
ohjelmointi)
13.7 Kuuman veden ohjelman
asettaminen (määrän ohjelmointi)
13.8 Valmistettujen kahvien määrän,
valmistettujen kannullisten määrän
ja kalkinpoistojen määrän kysely
(tilasto)
13.9 Laitteen asetusten palauttaminen
tehtaalla suoritettuihin asetuksiin
(Reset)
100
100
14 Puhdistus ja hoito
105
1.1 Etusivu (kuva 1)
1.2 Maitokannu (kuva 2)
1.3 Etusivu avatulla huoltoluukulla
(kuva 3)
1.4 Ohjaustaulu (kuva 4)
88
88
2
3
4
5
6
Kahvia ja espressoa
Turvaohjeita
Valikon kohdat
Valikkotila
Ensimmäinen käyttöönotto
89
89
91
91
91
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Aseta laite paikoilleen ja liitä
91
Vesisäiliön täyttäminen
92
Kahvipapusäiliön täyttäminen
92
Laitteen ensimmäinen käynnistäminen 92
Virran kytkeminen laitteeseen
93
Virran katkaiseminen laitteesta
93
Veden kovuuden asetukset
93
7
Kahvin valmistaminen
kahvipavuista
7.1 Kuumemman kahvin valmistusta
koskevia vinkkejä:
7.2 Huuhtelu
Usean kahvikupillisen valmistus
kannutoimintoa käyttäen
9 Kahvin valmistaminen
kahvijauheesta
10 Cappuccinon tai kuuman
maidon valmistaminen (kahvi
ja maitovaahto)
94
95
96
8
10.1 Cappuccinon valmistaminen
10.2 Maidon vaahdottaminen/
kuumentaminen
10.3 Suutinten puhdistaminen
11 Kuuman veden valmistaminen
12 Jauhatusasteen asetus
96
97
98
98
99
99
99
100
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
101
101
102
103
104
104
104
Säännöllinen puhdistus
105
Sakkasäiliön tyhjennys
105
Maitokannun puhdistaminen
106
Myllyn puhdistus
106
Vedenkuumennusyksikön puhdistus 106
Kalkinpoisto-ohjelman suorittaminen 107
15 Mitä tulisi tehdä, jos näyttöön
tulee seuraava viesti...
16 Ratkaistavat ongelmat, ennen
kuin soitat asiakaspalveluun
17 Tekniset tiedot
18 Hävittäminen
19 Huoltotapauksessa
109
110
111
112
112
87
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 88 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
1
Kuvien numeroiden
selitykset
1.1
Etusivu (kuva 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
Valumisritilä
Termoskannu
Pääkytkin (laitteen takasivussa)
Korkeudeltaan säädettävä kahviputki
Ohjaustaulu (katso kuva 3)
Kahvipapusäiliön kansi
Kahvijauhekuilun kansi
Kuumennettu kuppialusta
Kuumavesiputki (irrotettava)
Huoltoluukun avausnuppi
Max-merkinnällä varustettu vesisäiliö
(irrotettavissa)
M Uimurilla varustettu tippuallas
(irrotettavissa)
1.2
Maitokannu (kuva 2)
N
N1
N2
N3
N4
N5
Maitokannu
Kansi (irrotettavissa)
Maidon vaahdotuksen säädin
“CLEAN“-painike
Maitoputki (irrotettavissa)
Imuputki (irrotettavissa)
1.3
Etusivu avatulla huoltoluukulla
(kuva 3)
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Huoltoluukku (auki)
Sakkasäiliö (voidaan ottaa pois)
Kääntölokero
Vedenkuumennusyksikkö
Nuppi jauhatusasteen säätöä varten
Kahvipapusäiliö
Mittalusikka
Esijauhetun kahvijauheen täyttöaukko
Arvokilpi (laitteen pohjassa)
Kalkinpoistoneste
Testiliuskat
a
Kiertonuppi "Kahvin vahvuus /
esijauhettu kahvi“
Kiertonuppi ”Kupin koko”
Näyttöruutu
Painike "1 kuppi kahvia"
Valikkotilassa tätä painiketta käytetään
”selailuun“ ("<")
Painike "2 kuppia kahvia"
Valikkotilassa tätä painiketta käytetään
”selailuun“ (">")
"Kuuma vesi“-painike
Valikkotilassa tämä painike vahvistaa
valikkokohdan ("OK")
”MENU“-painike
Valikkotilassa tällä painikkeella siirrytään takaisin edelliseen tasoon tekemättä muutoksia ("ESC")
"Virtakytkin“
"Kannu/Cappuccino“-painike
1.4
Ohjaustaulu (kuva 4)
b
c
d
e
f
g
h
j
88
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 89 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
2
Kahvia ja espressoa
•
•
•
•
•
•
Automaattisella kahviasemallaon helppo valmistaa kahvia. Myös sen huolto
ja hoito on helppoa.
Seuraavassa luetellut seikat takaavat
erinomaisen, yksilöllisen maun:
Laite kostuttaa kahvijauheen ennen
varsinaista kahvin valmistusta, mikä
saa esille kahvin koko aromin,
Veden määrä kuppia kohti voidaan
asettaa yksilöllisesti pienen espressokupillisen ja “pitkän“ Crema-kahvin
välille,
Valmistettavan kahvin lämpötila voidaan säätää yksilöllisesti,
Voidaan valita tavallisen tai vahvan
kahvin välillä,
Kahvipapujen jauhatusaste voidaan
säätää paahdon mukaisesti,
Ja tietenkin vaahtokruunu (Crema),
joka ehdottomasti kuuluu espressoon.
Huomaa: Kahvijauhe joutuu espressoa
valmistettaessa kosketuksiin veden
kanssa huomattavasti lyhyemmäksi
ajaksi kuin suodatinkahvia valmistettaessa. Kahvijauheesta irtoaa näin vähemmän karvasaineita, mikä tekee espressosta helpommin sulavampaa!
3
Turvaohjeita
1
Tämän laitteen turvallisuus vastaa tekniikan tunnettuja sääntöjä ja laiteturvallisuuslakia. Katsomme laitteen valmistajana kuitenkin velvollisuudeksemme tutustuttaa sinut seuraaviin turvallisuutta koskeviin ohjeisiin.
Yleinen turvallisuus
• Laitteen saa liittää vain sähköverkkoon,
jonka jännite, virtalaji ja taajuus vastaavat arvokilvessä (laitteen pohjassa)
ilmoitettuja tietoja.
• Johto ei koskaan saa koskettaa laitteen
kuumia osia.
• Älä vedä pistotulppaa pistorasiasta
pitäen kiinni johdosta!
• Älä käytä laitetta, jos
– johto on vahingoittunut tai
– siinä näkyy silmämääräisesti
havaittavia vaurioita.
• Pistä pistoke pistorasiaan vain laitteen
ollessa kytketty pois päältä.
• Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaanluettuna), jotka kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä
takia eivät ole kykeneviä käyttämään
laitetta turvallisesti. Henkilöt (lapset
mukaanluettuna) joilla on fyysisiä, sensorisia tai henkisiä vammoja, saavat
käyttää laitetta vain siinä tapauksessa,
että heidät on opastettu laitteen käyttöön ja käyttöä on aluksi ollut valvomassa toinen henkilö.
Lasten turvallisuus
• Älä poistu paikalta laitteen ollessa
käynnissä. Pidä lapsia aina silmällä
laitteen ollessa toiminnassa!
• Lapsia tulisi valvoa, jotta varmistetaan,
etteivät he leiki laitteella.
• Pakkausmateriaali, kuten esim. muovipussit, eivät sovi lasten käsiin.
Käytön aikainen turvallisuus
• Huom! Kahviputki, kuumavesiputki,
maitoputki ja kuppialusta kuumenevat laitteen käytön aikana. Pidä lapset poissa laitteen läheltä!
89
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 90 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
• Huom! Toiminnassa oleva kuumavesiputki/maitoputki voi johtaa palovammoihin! Laitteesta ulos tuleva kuuma
vesi / kuuma vesihöyry voi johtaa
palovammoihin. Käynnistä veden
kuumennus / maitoputki vain, kun
niiden alla on astia.
• Älä kuumenna höyryllä syttyviä nesteitä!
• Käytä laitetta vain, kun siinä on vettä!
Laita vesisäiliöön vain kylmää vettä.
Älä laita sinne kuumaa vettä, maitoa
tai muita nesteitä. Ota huomioon, että
säiliöön mahtuu enintään 1,8 litraa.
• Älä laita kahvipapusäiliöön jäisiä tai
karamellisoituja papuja, vaan ainoastaan paahdettuja kahvipapuja! Ota
papujen joukosta pois kaikki niihin
kuulumaton. Myllyyn joutuneista vieraista aineista aiheutuva tukkeutuminen tai vioittuminen ei saata kuulua
takuun piiriin.
• Laita kahvijauheen täyttöaukkoon vain
kahvijauhetta.
• Älä anna virran olla kytkettynä laitteeseen tarpeettomasti.
• Älä altista laitetta säätilan vaikutuksille.
• Jatkojohtona saa käyttää vain tavallista johtoa, jonka johtimen halkaisija
on vähintään 1,5 mm2.
• Motorisista häiriöistä kärsivien ihmisten ei tulisi koskaan käyttä laitetta
yksinään, sillä se voi olla vaarallista.
• Käytä laitetta vain, kun valumisastia,
sakkasäiliö ja valumisritilä ovat paikoillaan!
90
Puhdistukseen ja hoitoon liittyvä
turvallisuus
• Noudata puhdistukseen ja kalkinpoistoon liittyviä ohjeita.
• Katkaise virta ja vedä pistoke pois pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteitä
tai puhdistusta!
• Älä upota laitetta veteen.
• Älä pese laitteen osia astianpesukoneessa.
• Älä koskaan kaada myllyyn vettä,
sillä vesi vaurioittaa sitä.
Älä avaa tai korjaa laitetta itse. Asiantuntemattomasti tehdyt korjaukset
voivat aiheuttaa käyttäjälle huomattavia vaaratilanteita.
Vain sähköalan ammattilainen saa korjata sähkölaitteet.
Jos laite on jouduttava korjaamaan tai
sähköjohto on vaihdettava uuteen, ota
yhteyttä
• liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai
• Electrolux-huoltopalveluun.
Takuu ei korvaa laitteen käyttötarkoituksen vastaisesta tai väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvia
vahinkoja. Takuu ei myöskään korvaa
vahinkoja, joiden syynä on kalkinpoisto-ohjelmien suorittamatta jättäminen tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti välittömästi, kun näyttöruutuun on tullut teksti «TEE KALKINPOISTO». Myllyyn joutuneista
vieraista aineista aiheutuva tukkeutuminen tai vioittuminen ei saata
kuulua takuun piiriin.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 91 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
4
Valikon kohdat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Valikko «NOLLAUS»
Muutettujen laiteparametrien palauttaminen tehdasasetusten mukaisiksi.
Valikon eri kohdilla voit muuttaa tehtaalla asetettuja laiteparametrejä ja
tallentaa suorittamasi muutokset sekä
käynnistää ohjelmia ja hakea näyttöön 5
tietoja. Yksityiskohtaisia tietoja löydät
tämän käyttöohjeen muista luvuista.
Valikko «VALITSE KIELI»
Näytössä käytettävä kieli; valittavissa
on monta eri kieltä.
Valikko «VEDEN KOVUUS»
Ohjelmoitava veden kovuus väliltä 1
(pehmeä) ja 4 (erittäin kova).
•
Tehdasasetus: 4 (erittäin kova).
Valikko «LÄMPÖTILA»
Ohjelmoitava kahvin lämpötila, asen•
not ALHAINEN, KESKIKORKEA ja KORKEA.
•
Tehdasasetus: KORKEA
Valikko «AUTOM. SAMMUTUSAIKA»
Ohjelmoitava virrankatkaisuaika: 1 – 3 6
tuntia.
Tehdasasetus: 1h (1 tunti).
6.1
Valikko «KANNUOHJELMA»
Ohjelmoitava täyttömäärä (kuppikoko)
ja kahvijauheen määrä (kahvin vahvuus) kannuun valmistettaville kahvikupillisille.
1
Valikko «KAHVIOHJELMA»
Täyttömäärän sovitus jokaiselle kuppikoolle (espressokuppi, pieni kuppi, keskisuuri kuppi, suuri kuppi, muki).
Valikko «CAPPUCCINOOHJELMA»
Maidon / kahvin määrän säätäminen
cappuccinolle sopivaksi.
1
Valikko
«KUUMAVESIOHJELMA»
Kuuman veden määrän säätäminen sopivaksi.
Valikko «KALKINPOISTO»
Kalkinpoisto-ohjelman käynnistäminen.
0
Valikko «TILASTO»
Valmistettujen kahvikupillisten määrän, kannujen määrän 4, 6, 8 tai 10 kupillisella ja suoritettujen kalkinpoistojen määrän kysely.
Valikkotila
Painamalla ”Menu“-painiketta (kuva 5)
päästään valikkotilaan. Valikkotilassa
painikkeita "1 kupillinen kahvia"
,
"2 kupillista kahvia“
, "kuuma vesi“
ja ”MENU“ käytetään navigointiin.
Toiminto näkyy näytössä painikkeen
yläpuolella (kuva 6):
«<» ("1 kuppi kahvia"
) ja
«>» ("2 kuppia kahvia"
) mahdollistavat ”selaamisen” valikon sisällä
«OK» ("Kuuma vesi“ ) vahvistaa
valikkokohdan
«ESC» (”MENU“) siirtää takaisin edelliseen valikkotasoon muutoksia
tekemättä
Ensimmäinen käyttöönotto
Aseta laite paikoilleen ja liitä
Valitse sijoituspaikaksi sopiva, vaakasuora, tukeva, lämmittämätön, kuiva ja
vedenpitävä alusta.
Huolehdi hyvästä ilmankierrosta. Laitteen sivuilla ja takana on oltava vapaata tilaa vähintään 5 cm, ja laitteen yläpuolella vähintään 20 cm.
Laitetta ei saa asettaa tiloihin, joissa
lämpötila laskee 0°C:seen tai sen alapuolelle (jäätyvä vesi vaurioittaa laitetta).
Huom! Jos laite siirretään kylmästä
lämpimiin tiloihin, on odotettava n.
2 tuntia, ennen kuin siihen kytketään
virta!
Laitteen alle kannattaa laittaa tarkoitukseen sopiva alusta, jotta vältettäisiin roiskeiden aiheuttamat vahingot.
Liitä laite ainoastaan maadoitettuun
pistorasiaan. Älä käytä maadoittamatonta pistorasiaa.
91
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 92 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
6.2
Vesisäiliön täyttäminen
3
Tarkista aina ennen kuin kytket laitteeseen virran, että vesisäiliössä on vettä.
Lisää vettä tarvittaessa. Laite tarvitsee
vettä käynnistymisen ja virrankatkaisun aikaisiin automaattisiin huuhtelu- 6.4
vaiheisiin.
0 Irrota vesisäiliö laitteesta (kuva 7).
0 Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä
vedellä. Älä koskaan täytä säiliötä
MAX-merkin yli.
0
Täytä vesisäiliöön vain kylmää vettä.
3
Älä koskaan laita sinne muita nesteitä
(esim. kivennäisvettä tai maitoa).
0 Asenna vesisäiliö takaisin laitteeseen
(kuva 7). Paina vesisäiliö tiukasti laitteeseen, jotta vesisäiliön venttiili avautuu.
Jotta saisit aina hyvänmakuista kahvia:
• vaihda vesisäiliön vesi päivittäin,
• puhdista vesisäiliö kerran viikossa
tavallisessa tiskivedessä (ei astianpesukoneessa). Huuhtele lopuksi puhtaalla
vedellä.
3
6.3
3
0
Huom! Käytä aina pelkkiä kahvipapuja,
joiden seassa ei ole karamellisoituja tai
aromatisoituja ainesosia. Älä käytä jäisiä papuja. Varmista, että papusäiliöön
ei saa pääse mitään vieraita aineita,
kuten esim. kiviä. Myllyyn joutuneista
vieraista aineista aiheutuva tukkeutuminen tai vioittuminen ei saata
kuulua takuun piiriin.
0
3
Mylly on tehtaalla asetettu keskikarkealle jauhatukselle. Voit tarvittaessa
muuttaa tätä asetusta. Lisätietoja jauhatusasteen muuttamisesta löydät kohdasta „Jauhatusasteen asetus“ Sivu 100.
0
1
Jauhatusasteen saa muuttaa vain
jauhatuksen aikana. Säätöjen tekeminen kahvimyllyn ollessa pysähdyksissä voi vaurioittaa laitetta.
1
92
Laitteen ensimmäinen
käynnistäminen
Kun otat laitteen käyttöön ensimmäistä kertaa, automaattinen käynnistysvaihe jatkuu vain, jos olet valinnut haluamasi kielen.
Kytke laitteeseen virta sen pohjassa
sijaitsevalla pääkytkimellä (kuva 9).
Näytössä näkyy peräkkäin teksti
«PAINA VALIKKOA JA VALITSE
SUOMI» kaikilla käytettävissä olevilla
kielillä.
0 Odota, kunnes haluamasi kieli näkyy.
Vahvista painamalla "MENU"-painiketta (kuva 5), ja pidä sitä painettuna,
kunnes näytössä näkyy teksti «SUOMI
ASENNETTU».
Kahvipapusäiliön täyttäminen
0 Avaa kahvipapusäiliön kansi ja laita
säiliöön tuoreita kahvipapuja (kuva 8).
Sulje säiliön kansi.
Kahvinkeitin on tarkastettu tehtaalla.
Tarkastukseen käytetään kahvia, joten
on aivan normaalia, jos myllystä löytyy
hieman kahvia. Takaamme joka tapauksessa, että tämä kahvinkeitin on uusi.
0
Ensimmäisen käyttöönoton jälkeen voit
muuttaa kieltä milloin tahansa, katso
„Kielen valinta“ Sivu 100.
Näyttöruudussa näkyy valinnan jälkeen
teksti «TÄYTÄ SÄILIÖ !».
Täytä vesisäiliö, katso „Vesisäiliön täyttäminen“ Sivu 92.
Asenna vesisäiliö takaisin laitteeseen
(kuva 7). Paina vesisäiliö tiukasti laitteeseen, jotta vesisäiliön venttiili avautuu.
Näyttöruudussa näkyy nyt:
«ASETA VESISUUTIN
+ PAINA MENU»
Aseta kuumavesiputki paikoilleen
(kuva 10), ja aseta sen alle kuppi.
Paina ”MENU”-painiketta (kuva 5).
Parin sekunnin kuluttua kuumavesiputkesta tulee vähän vettä ja näytössä
on edistymispalkki. Edistymispalkki tulee täyteen, kun kupissa noin 30 ml
vettä.
Laitteeseen tulee nyt teksti
«SAMMUTUS
ODOTA...», ja laite kytkeytyy pois
päältä.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 93 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
0 Täytä kahvipapusäiliö kahvipavuilla,
katso „Kahvipapusäiliön täyttäminen“
Sivu 92.
3
Huom! Älä koskaan täytä kahvipapusäiliöön jauhettua kahvia, pakastettuja
tai karamellisoituja kahvipapuja tai mitään muuta, mikä voisi vaurioittaa laitetta. Vältät näin toimintahäiriöt.
0 Paina ohjaustaulussa olevaa virtakytkintä
(kuva 11).
Laitteen näytön yläriville tulee teksti
«LÄMMITYS», ja alarivillä näkyy edistymispalkki, joka ilmoittaa edistymisen
prosentteina
«
40%».
Lämmityksen päätyttyä laitteen näytön
yläriville tulee teksti
«GERÄT SPÜLT» in der oberen
6.6
Displayzeile und in der unteren Zeile
0
einen Fortschrittsbalken mit ProzentanzeigeHUUHTELU» ja alarivillä näkyy edistymispalkki, joka ilmoittaa
edistymisen prosentteina
«
40%». Laite
suorittaa automaattisen huuhtelun
(Pieni määrä kuumaa vettä valuu kahviputkesta tippualtaaseen).
3
Laitteen näyttö osoittaa nyt perusasetukset, t.s. näytön ylemmällä rivillä näkyy kupin koko ja alemmalla rivillä
6.7
kahvin vahvuus, esim.:
«KESKISUURI KUPPI
NORMAALI MAKU»
1
6.5
Virran kytkeminen laitteeseen
Tarkista aina ennen kuin kytket laitteeseen virran, että vesisäiliössä on vettä.
Lisää vettä tarvittaessa. Laite tarvitsee
vettä käynnistymisen ja poiskytkeytymisen aikaisiin automaattisiin huuhteluvaiheisiin.
0 Kytke laitteeseen virta virtakytkimellä (kuva 11).
3
Laite suorittaa tarvittavat asetukset
välittömästi käynnistyksen jälkeen. Sen
aikana kuuluvat äänet ovat täysin normaaleja.
Lämmitysvaiheen aikana (n.
120 sekuntia) näytön ylärivillä näkyy
teksti «LÄMMITYS» ja alemmalla rivillä on edistymispalkki, joka näyttää
lämmityksen edistymisen prosentteina
«
40%».
Lämmityksen päätyttyä laitteen näytön
yläriville tulee teksti
«HUUHTELU» ja alarivillä näkyy edistymispalkki, joka näyttää edistymisen
prosentteina
«
40%». Laite
suorittaa automaattisen huuhtelun
(Pieni määrä kuumaa vettä valuu kahviputkesta tippualtaaseen).
Laite on nyt käyttövalmis. Näyttöruutuun ilmestyy viimeksi valittu kahvin
valmistuksen toimintamuoto.
Virran katkaiseminen laitteesta
Katkaise laitteen virta virtakytkimellä
(kuva 11).
Laite suorittaa huuhtelun (näytössä on
teksti
«HUUHTELU
ODOTA...») ja kytkeytyy pois päältä.
Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, tulee sinun virtakytkimen katkaisun jälkeen lisäksi kytkeä pois päältä laitteen
pohjassa oleva pääkytkin (kuva9).
Veden kovuuden asetukset
Ensimmäisen käyttöönoton jälkeen tai
alettaessa käyttää erilaatuista vettä
kuin aikaisemmin on laite säädettävä
käytössä olevan veden kovuuden
mukaisesti. Selvitä käytettävän veden
kovuus laitteen mukana toimitetulla
testiliuskalla, tai kysy tietoja veden
kovuudesta paikalliselta vesilaitokselta.
Veden kovuuden määrittäminen
0 Upota testiliuska noin 1 sekunnin
ajaksi kylmään veteen. Ravistele ylimääräinen vesi pois, ja määritä veden
kovuus vaaleanpunaisiksi värjäytyneiden alueiden perusteella.
93
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 94 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
Ei yhtään tai yksi vaaleapunainen
alue:
kovuusaste 1, pehmeä
enint. 1,24 mmol/l eli
7 saksalaista kovuusastetta eli
12,6 ranskalaista kovuusastetta
Kaksi vaaleanpunaista aluetta:
kovuusaste 2, keskikova
enint. 2,5 mmol/l eli
14 saksalaista kovuusastetta eli
enint. 25,2 ranskalaista kovuusastetta
Kolme vaaleanpunaista aluetta:
kovuusaste 3, kova
enint. 3,7 mmol/l eli
21 saksalaista kovuusastetta eli
enint. 37,8 ranskalaista kovuusastetta
Neljä vaaleanpunaista aluetta:
kovuusaste 4, erittäin kova
enint. 3,7 mmol/l eli
yli 21 saksalaista kovuusastetta eli
yli 37,8 ranskalaista kovuusastetta
0
0
0
0
0
94
Selvitetyn veden kovuuden
asettaminen ja tallettaminen
Käytettävissä on 4 eri kovuusastetta.
Tehtaalla laitteeseen on asetettu arvo 4.
Paina laitteen virran ollessa kytkettynä
”MENU”-painiketta (kuva 5).
Näyttöön tulee valikon kohta
«VALITSE KIELI».
Paina selauspainiketta "<" tai ">" (kuva
6) niin monta kertaa, kunnes valikon
kohta «VEDEN KOVUUS» tulee
näyttöön.
Vahvista valikon kohta ”OK”-painikkeella (kuva 6).
Sillä hetkellä voimassa oleva asetus
näkyy näyttöruudussa (esim. «VEDEN
KOVUUS 4»
Paina sen jälkeen selauspainiketta ”<”
tai ”>” (kuva 6) niin monta kertaa, kunnes selvitetty kovuusaste tulee näyttöruutuun.
Vahvista valikon kohta ”OK”-painikkeella (kuva 6).
Ellei ”OK“-painiketta paineta, laite siirtyy n. 120 s kuluttua automaattisesti
takaisin kahvin valmistuksen toimintamuotoon muutoksia tallentamatta.
Näyttö siirtyy ohjelmoinnin jälkeen automaattisesti takaisin valikon kohtaan
«VEDEN KOVUUS».
0 Palaa kahvin valmistuksen toimintamuotoon painamalla lopuksi ”Menu”painiketta (kuva 5) tai odota n.
120 sekuntia, kunnes laite palaa sinne
automaattisesti.
3
3
7
Myös muiden valikkoasetusten suorittaminen on mahdollista, katso „Valikkoasetukset“ Sivu 100.
Kahvin valmistaminen
kahvipavuista
Seuraavat kahvin valmistuksen vaiheet
kuluvat täysin automaattisesti: jauhaminen, annostelu, puristus, kahvijauheen kostutus, kahvin valmistaminen ja
kahvinporojen poisto.
Säätämällä jauhatusasteen ja jauhatusmäärän saat aina mieltymystesi mukaista kahvia.
Käytä aina pelkkiä kahvipapuja, joiden
seassa ei ole karamellisoituja tai aromatisoituja ainesosia. Älä käytä jäisiä
papuja. Varmista, että papusäiliöön ei
saa pääse mitään vieraita aineita, kuten esim. kiviä. Myllyyn joutuneista
vieraista aineista aiheutuva tukkeutuminen tai vioittuminen ei saata
kuulua takuun piiriin.
Laite on tehtaalla asetettu keskisuurelle kuppikoolle ja normaalille kahvin
vahvuudelle. Valitse makusi mukaan
joko pieni espresso tai "pitkä“ Cremakahvi.
0 Valitse haluamasi kuppikoko kiertonupilla ”Kuppikoko” (kuva 13). Valittu
kuppikoko näkyy näyttöruudussa.
1
3
Tehtaalla laitteeseen on asetettu vakiomäärät. Voit muuttaa niitä ja tallentaa muutokset jokaista kuppikokoa
varten, katso „Cappuccinon ohjelman
asettaminen (maidon ja kahvin määrän
ohjelmointi)“ Sivu 103.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 95 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
Voit valita kahviisi erittäin miedon,
miedon, normaalin, vahvan tai erittäin
vahvan maun.
0 Valitse haluamasi kahvin vahvuus kiertonupilla ”Kahvin vahvuus” (kuva 14).
Valittu kahvin vahvuus näkyy näyttöruudussa.
0 Aseta kahviputken alle yksi tai kaksi
kuppia (kuva 15). Voit säätää kahviputken korkeuden kuppien korkeuteen
sopivaksi työntämällä putkea ylös- tai
alaspäin. Vältät näin lämmönhävikin ja
kahvin roiskumisen (kuva 16).
on saavutettu (painiketta tulee painaa
välittömästi sen jälkeen, kun edistymispalkki on saavuttanut 100 %), tai kiertämällä kiertonuppia ”Kuppikoko“
(kuva 13) myötäpäivään suuntaan
”Muki“.
Laite on taas käyttövalmis parin sekunnin kuluttua, ja voit valmistaa seuraavan kupillisen kahvia. Näyttöruutu
näyttää viimeisimmän valitun kahviasetuksen.
3
Jos mitään painiketta ei paineta muutaman sekunnin kuluessa kuppikoon tai
kahvin vahvuuden säädöstä, laite ehdottaa näytössä seuraavaa vaihetta:
«PAINA 1 TAI 2 KUPIN PAINI3
KETTA».
0 Paina painiketta "1 kuppi kahvia"
yhden kahvikupillisen valmistusta varten tai painiketta ”2 kuppia”
kahta
kupillista varten.
Laite jauhaa nyt pavut. Laite kostuttaa
3
aluksi kahvijauheen pienellä määrällä
vettä. Varsinainen kahvin valmistus tapahtuu kostutusta seuraavan lyhyen
tauon jälkeen. Kahvi valuu kuppiin,
näytön ylemmällä rivillä näkyy valittu
kuppikoko ja alemmalla rivillä edistymispalkki, joka näyttää edistymisen
prosentteina
3
«
40%».
Kun edistymispalkki on täynnä, myös
haluttu kahvimäärä on valmistunut.
Laite lopettaa valmistuksen automaattisesti ja kaataa käytetyn kahvijauheen
sakkasäiliöön.
0 Voit keskeyttää kahvin valumisen mil3
loin tahansa painamalla lyhyesti aiemmin painamaasi painiketta "1 kuppi"
tai "2 kuppia"
tai kääntämällä
”kuppikoko” -kiertonuppia (kuva 13)
7.1
vastapäivään ”Espressokupin” suuntaan.
0 Voit suurentaa kahvimäärää heti kahvin valumisen loputtua painamalla painiketta ”1 kuppi“
ja pitämällä sitä
painettuna, kunnes haluttu kahvimäärä
3
Jos kahvia valmistuu tipoittaa tai sitä
ei tule ollenkaan ulos tai jos kahvi tulee
liian nopeasti ja vaahtokruunu ei ole
riittävä, tulee sinun muuttaa jauhatusastetta. Katso „Jauhatusasteen asetus“
Sivu 100
Jos näytössä on viesti «TÄYTÄ
SÄILIÖ !», tulee sinun täyttää vesisäiliö, koska laite ei muuten voi valmistaa kahvia. (On tavallista, että vesisäiliössä kuitenkin vielä on vähän vettä,
kun viesti näytetään).
Jos näytössä on viesti «TYHJENNÄ
HYLKYKAHVIASTIA», sakkasäiliö
on täynnä, ja se täytyy tyhjentää ja
puhdistaa, katso „Sakkasäiliön tyhjennys“ Sivu 105. Viesti jää näyttöön eikä
kahvinkeitin voi valmistaa kahvia, ennen kuin sakkasäiliö on puhdistettu.
Älä koskaan poista vesisäiliötä kahvin
valumisen aikana. Jos vesisäiliö irrotetaan, ei kahvinkeitin enää voi valmistaa
kahvia. Ilmasta kahvinkeitin painamalla
“Kuuma vesi“ -painiketta. Anna veden valua kuumavesiputkesta muutaman sekunnin ajan.
Kahvinkeittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä on valmistettava
vähintään 4-5 kahvia, ennen kuin keitin saavuttaa hyväksyttävän tuloksen.
Kuumemman kahvin valmistusta
koskevia vinkkejä:
• Jos tahdot valmistaa pienen kupin
kahvia (alle 60 ml) heti sen jälkeen,
kun kahvinkeittimeen on kytketty
95
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 96 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
•
•
•
•
7.2
virta, käytä huuhteluvaiheen kuumaa vettä kuppien lämmittämiseen.
Aseta vastaavassa valikossa kahvin
lämpötila suuremmaksi, katso „Kahvin lämpötilanasettaminen“
Sivu 100.
Jos kahvin valmistukseen tulee
pitempi tauko laitteen virran ollessa
päällä, tulee järjestelmä huuhdella
ennen seuraavan kahvin valmistusta, jotta keitinosa lämpenee.
Valitse huuhtelutoiminto vastaavasta valikosta (katso „Huuhtelu“
Sivu 96). Anna veden valua alapuolella olevaan tippualtaaseen. Voit
myös käyttää vettä kupin lämmittämiseen. Anna tässä tapauksessa kuuman veden valua kuppiin (ja
tyhjennä se sitten).
Älä käytä liian paksuja kuppeja,
paitsi jos lämmität niitä etukäteen,
koska ne imevät itseensä liikaa lämpöä.
Lämmitä kupit huuhtelemalla ne
kuumalla vedellä tai pitämällä niitä
vähintään 20 minuuttia kytketyn
kahvinkeittimen kuumennetulla
kuppialustalla (H).
Huuhtelu
Huuhtelu mahdollistaa vedenkuumennusyksikön ja kahviputken kuumentamisen.
Huuhtelu kestää vain muutaman sekunnin.
0 Paina ”MENU”-painiketta (kuva 5).
Näyttöön tulee valikon kohta
«VALITSE KIELI».
0 Paina selauspainiketta "<" tai ">" (kuva
6) niin monta kertaa, että valikon
kohta «HUUHTELU» tulee näyttöön.
0 Vahvista valikon kohta ”OK” -painikkeella (kuva 6). Näytössä näkyy
«HUUHTELU» ja edistymispalkki, joka
ilmoittaa edistymisen prosentteina
«
40%».
Huuhtelun jälkeen laite palaa automaattisesti takaisin kahvin valmistustilaan.
96
8
Usean kahvikupillisen
valmistus kannutoimintoa
käyttäen
Tämän toiminnon avulla voit valmistaa
täysin automaattisesti useita kupillisia kahvia suoraan toimitukseen kuuluvaan jaloteräksiseen termoskannuun: Jauhaminen, annostelu, puristus,
kahvijauheen kostutus, kahvin valmistaminen ja kahvinporojen poisto edellisessä luvussa selostetulla tavalla.
Laite on tehtaalla asetettu keskisuurelle kuppikoolle ja normaalille kahvin
vahvuudelle. Voit asettaa haluamasi
kuppikoon ja kahvin vahvuuden kohdassa „Kannuohjelman asettaminen
(kahvin vahvuus ja täyttömäärä kannua varten)“ Sivu 101 selostetulla tavalla.
0 Kierrä toimitukseen kuuluvan jaloteräksisen termoskannun kansi poistoasentoon (kuva 17), ja ota kansi pois.
Huuhtele kannu ja kansi.
0 Aseta termoskannun kansi kaatoasentoon (kuva 18) ja aseta kannu kahviputken alle (D). Kahviputken tulee olla
työnnettynä yläasentoonsa, jotta termoskannu saadaan työnnettyä paikoilleen.
Näytössä on jatkuvasti teksti «TÄYTÄ
PAPUASTIA JA VESISÄILIÖ,
TYHJÄÄ HYLKYASTIA, PAINA
OK». Se muistuttaa siten toimenpiteistä, jotka on suoritettava, jottaa kahvia
voitaisiin valmistaa kannuun.
0 Varmista, että vesisäiliö on täynnä,
papusäiliössä on tarpeeksi kahvipapuja
ja sakkasäiliö on tyhjä. Paina sitten
”OK”-painiketta (kuva 6).
Näytön ylärivillä näkyy ”Kannu”-valikossa asetettu kahvin vahvuus, esim.
«ERITTÄIN MIETO». Alemmalla rivillä näkyvät selauspainikkeet "<" tai
">" ja kuppimäärä, joka halutaan valmistaa kannuun, esim.
«< >
4».
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 97 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
Jos haluat muuttaa kahvin vahvuutta
ja kannutoiminnon täyttömäärää, menettele kohdassa „Kannuohjelman
asettaminen (kahvin vahvuus ja täyttömäärä kannua varten)“ Sivu 101 selostetulla tavalla.
0 Aseta tarvittaessa selauspainikkeilla
"<" tai ">" kuppimäärä, jonka haluat
valmistaa kannuun (4, 6, 8, 10 kupillista).
3
Jos muutaman sekunnin aikana ei paineta mitään painiketta, laite ehdottaa
näytössä seuraavaa vaihetta:
«VALITSE KAHVIN NUMERO JA
PAINA KANNUPAINIKETTA».
0 Kun olet valinnut haluamasi kuppimäärän, vahvista se painamalla
”Kannu/Cappuccino” -painiketta
(kuva 19).
Näytössä näkyy edistymispalkki ja prosenttiluku
«
40%», joka
näyttää kahvin valmistuksen etenemisen.
Kun edistyspalkki on täyttynyt ja prosenttinäyttö on saavuttanut 100%, laite lopettaa kahvin valmistuksen ja palaa automaattisesti kahvinvalmistustilaan.
0 Ota nyt termoskannu pois ja sulje kansi
(kuva 20), jotta kahvi pysyisi kuumana
pitkään.
3
3
Jos keittimessä on liian vähän kahvipapuja halutun toiminnon loppuunviemiseksi, laite keskeyttää toiminnon ja
odottaa, kunnes kahvipapusäiliö on
täytetty ja ”Kannu/cappuccino”-painiketta
(kuva 19) painetaan. Jos
esim. pitää valmistaa 8 kupillista, mutta papuja on vain 6 kupillista varten,
keitin valmistaa 6 kupillista ja keskeyttää sitten kahvin valmistuksen. Täytä
papusäiliö ja paina sitten ”Kannu-cappuccino”-painiketta
(kuva 19).
Sen jälkeen keitin valmistaa vielä vain
puuttuvat 2 kupillista, jotta haluttu 8
kupillisen kahvimäärä saavutetaan.
Laite keskeyttää toiminnon, jos joko
vesisäiliössä on liian vähän vettä toi-
minnon loppuunviemiseksi tai jos sakkasäiliö on täynnä. Termoskannu on
otettava pois vesisäiliön täyttämistä tai
sakkasäiliön tyhjennystä varten; käynnissä oleva ohjelma keskeytyy. Vian
korjauksen jälkeen on ohjelma käynnistettävä uudelleen. Tällöin on muistettava, että kannussa on jo valmista kahvia, jotta se ei tulisi liian täyteen.
9
Kahvin valmistaminen
kahvijauheesta
Tämän toiminnon avulla voit valmistaa
kahvia valmiiksi jauhetusta kahvijauheesta (esim. kofeiiniton kahvi).
Huom! Varmista, että aukkoon ei ole
jäänyt kahvijauhetta eikä sinne pääse
mitään ylimääräistä. Täyttöaukossa ei
voi varastoida kahvijauhetta, vaan jauheen on aina mentävä suoraan laitteeseen.
0 Kierrä kiertonuppi "Kahvin vahvuus /
esijauhettu kahvi" (kuva 21) haluttuun
asentoon
(1 kupillinen) tai
(2
kupillista), jolloin kahvi valmistetaan
valmiiksi jauhetusta kahvijauheesta.
Kahvimylly poistuu käytöstä. Näyttöruudussa näkyy esim. «ESPRESSOKUPPI»
JAUHATETTU 1 KUPPI».
0 Avaa kahvijauheen täyttöaukon kansi,
ja laita sinne tuoretta kahvijauhetta
(kuva 22).
Käytä vain toimitukseen kuuluvaa mittalusikkaa. Älä koskaan täytä enempää
kuin kahta tasapäistä mittalusikallista,
sillä muuten laite ei valmista kahvia,
kahvijauhe leviää laitteeseen ja likaa
sen tai kahvia tulee vain tipoittain ja
näyttöön tulee viesti
«LIIAN HIENO JAUHATUS
SÄÄDÄ JAUHINMYLLY
JA PAINA KUUMAVESIPAINIKETTA».
Älä täytä kahvijauhetta kahvin valmistuksen ollessa käynnissä. Laita kahvijauhetta seuraavaa kupillista varten vasta,
kun kahvi on valmista ja laite on jälleen
valmis käytettäväksi. Älä koskaan täytä
1
97
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 98 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
kahvijauhetta poiskytkettyyn koneeseen, koska se leviää koneen sisällä.
1
Käytä vain täysautomaattisiin espressokeittimiin tarkoitettua kahvijauhetta.
Älä täytä täyttöaukkoon kahvipapuja,
veteen liukenevia, pakastekuivattuja
pikakahvijauheita tai muita juomajauheita. Liian hienoksi jauhettu kahvijauhe voi johtaa tukoksiin.
Jos täyttöaukko on tukossa (johtuen
laitteen kosteudesta, tai koska olet
täyttänyt enemmän kuin 2 mittalusikallista kahvijauhetta), voit työntää
jauhetta alaspäin veitsen tai lusikan
varren avulla (kuva 23). Ota sitten vedenkuumennusyksikkö pois, ja puhdista
se yhdessä kahvinkeittimen kanssa
kohdan „Vedenkuumennusyksikön
puhdistus“ Sivu 106" mukaisesti.
0 Sulje kansi.
3
Jos mitään painiketta ei paineta muutaman sekunnin kuluttua siitä, kun
”jauhatettu kahvi” -toiminto on valittu, laite ehdottaa näyttöruudussa seuraavaa vaihetta: «PAINA 1 TAI 2
KUPIN PAINIKETTA».
0 Valitse haluamasi kuppikoko kiertonupilla ”Kuppikoko” (kuva 13). Valittu
kuppikoko näkyy näyttöruudussa.
0 Paina painiketta "1 kuppi kahvia"
yhden kahvikupillisen valmistusta varten tai painiketta ”2 kuppia”
kahta
kupillista varten.
Kahvi valmistetaan.
3
3
10
Voit valmistaa tällä toiminnolla joko
kuumaa, vaahdotettua maitoa tai cappuccinoa.
0 Avaa maitokannun kannen lukitus
kiertämällä kantta hieman vastapäivään. Ota kansi pois.
0 Täytä kannuun tarpeeksi maitoa
(kuva 24). Älä täytä maitoa kannun
kahvaan merkittyä MAX-merkintää
enemmän (noin 1000 ml).
Suosittelemme käyttämään jääkaappilämpöistä (noin 5°C) rasvatonta maitoa
tai kevytmaitoa.
0 Varmista, että imuputki on asetettu
oikein (kuva 25); aseta sitten kansi
maitokannuun ja lukitse se kiertämällä
sitä hieman vastapäivään.
0 Vedä kuumavesiputki irti (kuva 10), ja
aseta maitokannu putken alle
(kuva 26). Maitokannun on oltava
oikein paikoillaan.
0 Kannessa olevalla säätimellä voit säätää portaattomasti, miten voimakkaasti
maitoa vaahdotetaan (kuva 27):
– Asento “1 CAPPUCCINO“: Maitoa
vaahdotetaan voimakkaasti.
– Asento “2 CAFFELATTE“: Maitoa
vaahdotetaan vähän.
3
3
Kun maitokannu on asetettu paikoilleen, laitteen näyttö ehdottaa seuraavaa vaihetta: «PAINA KANNUPAINIKETTA X1: CAPPUCCINO, X2
VAAHDOTETTU MAITO».
Palaa kahvin valmistuksen jälkeen takaisin kahvipaputilaan kiertämällä
kiertonuppi "Kahvin vahvuus / jauhatettu kahvi" (kuva 21) haluamaasi kah10.1 Cappuccinon valmistaminen
vin vahvuuden asentoon (kahvimyllyn
0 Valitse haluamasi cappuccinon vahkäyttö on jälleen mahdollista).
vuus kiertonupilla ”Kahvin vahvuus”
(kuva 14). Valittu kahvin vahvuus
näkyy näyttöruudussa.
3
98
Cappuccinon tai kuuman
maidon valmistaminen
(kahvi ja maitovaahto)
Ylemmällä rivillä näkyvällä kuppikoolla
(esim. «ESPRESSOKUPPI») ei ole
merkitystä, sillä valmistettavan kahvin
määrä on määritetty valikossa
«OHJELMA CAPPUCCINOLLE».
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 99 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
0 Käännä maitoputkea (kuva 28) ja aseta 10.3
kahviputken ja maitoputken alle tarpeeksi iso kuppi
0 Paina kerran “Kannu/cappuccino“-painiketta
(kuva 29).
Kuppiin tulee ensin kuumennettua ja
vaahtotettua maitoa ja sen jälkeen
0
kahvia.
Näytön ylärivillä näkyy teksti
«CAPPUCCINO» ja alarivillä on edistymispalkki, joka ilmoittaa cappuccinon valmistumisen edistymisen pro1
sentteina
«
40%».
3
Maidon ja kahvin määräksi on asetettu
tehtaalla vakioarvot. Voit muuttaa niitä ja tallentaa ne mieltymystesi mukaan, katso „Cappuccinon ohjelman
asettaminen (maidon ja kahvin määrän
ohjelmointi)“ Sivu 103.
Laite on jälleen käyttövalmis muutaman sekunnin kuluttua. Näyttöruutu
näyttää viimeisimmän valitun kahviasetuksen.
10.2 Maidon vaahdottaminen/
kuumentaminen
0 Käännä maitoputkea (kuva 28), ja aseta
maitoputken alle tarpeeksi suuri kuppi.
0 Paina kaksi kertaa “Kannu/cappuccino“-painiketta
(kuva 29) (2
sekunnin kuluessa).
Kuumennettu ja vaahdotettu kahvi valuu kuppiin.
Näytön ylärivillä näkyy teksti
«VAAHDOTETTU MAITO» ja alarivillä on edistymispalkki, joka ilmoittaa
maidon vaahdottamisen edistymisen
prosentteina, esim.
«
40%».
3
Maidon määrä on asetettu vakioarvoon. Voit muuttaa ja tallentaa sitä
mieltymystesi mukaan, katso „Cappuccinon ohjelman asettaminen (maidon
ja kahvin määrän ohjelmointi)“
Sivu 103.
Laite on jälleen käyttövalmis muutaman
sekunnin kuluttua. Näyttöruutu näyttää
viimeisimmän valitun kahviasetuksen.
Suutinten puhdistaminen
Maitokannun suuttimet on puhdistettava jokaisen maidon tai cappuccinon
valmistamisen jälkeen, sillä niihin pääsee muuten kovettumaan maitoa. Menettele seuraavassa kuvatulla tavalla:
Aseta maitoputken alle astia, ja paina
maitokannussa olevaa ”CLEAN“-painiketta (kuva 30) vähintään 5 sekunnin
ajan. Näyttöön tulee teksti
«SUORITA PUHDISTUS».
Huom! Maitoputkesta ulos tuleva höyry ja kuuma vesi voi johtaa palovammoihin.
0 Ota maitokannu nyt pois, ja puhdista
laitteessa olevat suuttimet kostealla
rätillä (kuva 31).
0 Asenna kuumavesiputki takaisin laitteeseen (kuva 10).
3
11
Kun puhdistus on päättynyt, ota maitokannu pois ja laita se jääkaappiin.
Maitoa ei saa jättää yli 15 minuutin
ajaksi jääkaapin ulkopuolelle.
Kuuman veden
valmistaminen
Kuumaa vettä voidaan käyttää kuppien
lämmittämiseen ja kuumien juomien
valmistamiseen (esim. tee tai pussikeitot).
Huom! Toiminnassa oleva kuumavesiputki voi johtaa palovammoihin! Putkesta tuleva kuuma vesi voi aiheuttaa
palovammoja. Käynnistä veden kuumennus vain, kun kuumavesiputken
alla on astia.
0 Asenna kuumavesiputki laitteeseen
(kuva 10).
0 Aseta kuumavesiputken alle astia.
0 Paina ”Kuuma vesi”-painiketta
(kuva 32). Kuumaa vettä valuu astiaan;
näyttöruudussa näkyy teksti «KUUMA
VESI». Kun kuumaa vettä on tullut
ohjelmoitu määrä, sen valuminen loppuu automaattisesti.
Näytössä näkyy muutaman sekunnin
ajan «ODOTA...». Laite on sen jälkeen
1
99
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 100 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
jälleen valmis kahvin valmistusta varten, näyttöön tulee viimeksi valittu
kahviasetus.
3
Tehtaalla laitteeseen on asetettu vakiomäärä. Voit muuttaa ja tallentaa sitä
mieltymystesi mukaan, katso „Kuuman
veden ohjelman asettaminen (määrän
ohjelmointi)“ Sivu 104.
tasaisen äänekkään kolkutuksen. Jos
kuulet tämän äänen jauhatuksen aikana, katkaise laitteesta välittömästi virta
ja ota yhteys asiakaspalveluun. Myllyyn
joutuneista vieraista aineista aiheutuva tukkeutuminen tai vioittuminen
ei saata kuulua takuun piiriin.
13
Kuuman vettä ei suositella otettavan
yhtäjaksoisesti yli 2 minuutin ajan.
13.1
0 Voit keskeyttää kuuman veden ottamisen milloin tahansa. Paina uudelleen
”Kuuma vesi”-painiketta (kuva 32).
0
3
12
Jauhatusasteen asetus
Mylly on tehtaalla asetettu keskikarkealle jauhatukselle. Jos kahvia valuu ulos
joko liian nopeasti tai liian hitaasti (tiputtaen), voit muuttaa jauhatusastetta jauhatuksen aikana.
Jauhatusastetta saa muuttaa vain
jauhatuksen aikana. Säätöjen tekeminen kahvimyllyn ollessa pysähdyksissä voi vaurioittaa laitetta.
0 Säädä jauhatusastetta jauhamisen
aikana jauhatusasteen säätönupilla
(kuva 2, T) (kuva 12).
• Jos kahvia tulee ulos tipoittain tai ei
ollenkaan, kierrä nuppia yksi askel
myötäpäivään.
Kierrä aina yksi askel kerrallaan,
kunnes kahvia valuu ulos sopivasti.
• Jos kahvia tulee ulos liian nopeasti,
eikä vaahtokruunu ole haluamasi
näköinen, kierrä nuppia yhden askeleen vastapäivään.
1
Kielen valinta
Voit valita useasta eri kielestä. Toinen
kieli voidaan valita seuraavalla tavalla:
Paina "MENU”-painiketta (kuva 5).
Näyttöön tulee valikon kohta
«VALITSE KIELI».
0 Vahvista valikon kohta ”OK” -painikkeella (kuva 6). Näyttöruutuun tulee
valittu kieli «.
0 Paina selauspainiketta "<" tai ">" (kuva
6) niin monta kertaa, että haluttu kieli
tulee näyttöön.
0 Kun haluttu kieli näkyy, vahvista se
”OK”-painikkeella (kuva 6). Kieli on
näin ohjelmoitu.
Ellei ”OK“-painiketta paineta, laite siirtyy n. 120 s kuluttua automaattisesti
takaisin kahvin valmistuksen toimintamuotoon muutoksia tallentamatta.
Näyttö siirtyy ohjelmoinnin jälkeen automaattisesti takaisin. valikon kohtaan
«VALITSE KIELI».
0 Palaa kahvin valmistuksen toimintamuotoon painamalla lopuksi "Menu”painiketta (kuva 5) tai odota n.
120 sekuntia, kunnes laite palaa sinne
automaattisesti.
3
3
Varmista, ettet kierrä jauhatuksen sää- 13.2
tönuppia liian pitkälle, koska se voi
johtaa kahvin valumiseen tipoittain
valmistettaessa 2 kupillista.
3
Korjausten vaikutuksen huomaat vasta
vähintään kahden kahvin valmistuksen
jälkeen.
Vierasosien poistaminen myllystä
Kahvimyllyyn joutuneet vierasosat
(esim. kivet) voivat vaurioittaa myllyä.
Kahvissa oleva vieras esine aiheuttaa
100
Valikkoasetukset
Kahvin lämpötilanasettaminen
Voit valita kolmesta eri lämpötilasta.
Kahvin lämpötilat on määritelty
seuraavasti:
«LÄMPÖTILA MATALA»
«LÄMPÖT. KESKIKORKEA»
«LÄMPÖTILA KORKEA»
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 101 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
0
0
0
0
0
Tehtaalla suoritettu asetus on
«LÄMPÖTILA KORKEA». Voit
muuttaa sitä seuraavasti:
Paina ”MENU”-painiketta (kuva 5).
Näyttöön tulee valikon kohta
«VALITSE KIELI».
Paina selauspainiketta "<" tai ">" (kuva
6) niin monta kertaa, että valikon
kohta «LÄMPÖTILA» tulee näyttöön.
Vahvista valikon kohta ”OK” -painikkeella (kuva 6). Sillä hetkellä voimassa
oleva asetus näkyy näyttöruudussa
esim. «LÄMPÖTILA KORKEA»
Valitse tarvittaessa toinen lämpötila
selauspainikkeella "<" tai ">" (kuva 6).
Kun valitsemasi lämpötila näkyy näytössä, vahvista valinta ”OK”-painikkeella (kuva 6). Lämpötila on näin
ohjelmoitu.
0 Paina ”MENU”-painiketta (kuva 5).
Näyttöön tulee valikon kohta
«VALITSE KIELI».
0 Paina selauspainiketta < tai > (kuva 6)
niin monta kertaa, kunnes valikon
kohta «AUT. SAMMUTUSAIKA»
tulee näyttöön.
0 Vahvista valikon kohta ”OK” -painikkeella (kuva 6). Sillä hetkellä voimassa
oleva asetus näkyy näyttöruudussa esim.
«AUT. SAMMUTUSAIKA 1 H»
0 Valitse tarvittaessa toinen virrankatkaisuaika selauspainikkeella "<" tai ">"
(kuva 6).
0 Kun valitsemasi virrankatkaisuaika
näkyy näytössä, vahvista valinta ”OK”painikkeella(kuva 6). Virrankatkaisuaika
on näin ohjelmoitu.
Ellei ”OK“-painiketta paineta, laite siirtyy n. 120 s kuluttua automaattisesti
takaisin kahvin valmistuksen toimintamuotoon muutoksia tallentamatta.
Ellei ”OK“-painiketta paineta, laite siirtyy n. 120 s kuluttua automaattisesti
takaisin kahvin valmistuksen toimintamuotoon muutoksia tallentamatta.
3
Näyttö siirtyy ohjelmoinnin jälkeen automaattisesti takaisin valikon kohtaan
«LÄMPÖTILA».
0
0 Palaa kahvin valmistuksen toimintamuotoon painamalla lopuksi "Menu”painiketta (kuva 5) tai odota n.
120 sekuntia, kunnes laite palaa sinne
automaattisesti.
13.4
3
13.3 Automaattisen virran katkaisun
asettaminen
Laite kytkeytyy pois päältä automaattisesti käyttöön tulevan pitkän tauon
yhteydessä turvallisuussyistä ja energian säästämiseksi.
Voit valita kolmesta virrankatkaisuajasta (automaattinen virrankatkaisu 1–3
tunnin kuluttua):
«AUT. SAMMUTUSAIKA 1 H»
«AUT. SAMMUTUSAIKA 2 H»
«AUT. SAMMUTUSAIKA 3 H»
Tehtaalla suoritettu asetus on «AUT.
SAMMUTUSAIKA 1 H». Voit muuttaa sitä seuraavasti:
Näyttö siirtyy ohjelmoinnin jälkeen automaattisesti takaisin valikon kohtaan
«SAMMUTUSAIKA».
Palaa kahvin valmistuksen toimintamuotoon painamalla lopuksi ”Menu”painiketta (kuva 5) tai odota n.
120 sekuntia, kunnes laite palaa sinne
automaattisesti.
Kannuohjelman asettaminen
(kahvin vahvuus ja täyttömäärä
kannua varten)
Tehtaalla kannuohjelmaan on asetettu
vakiomäärät. Voit muuttaa niitä ja tallentaa muutokset makusi mukaan.
Kahvin vahvuus voidaan asettaa 5 portaassa erittäin miedosta erittäin vahvaan ja täyttömäärä graafisen palkin
avulla 10 portaassa.
Voit muuttaa näitä säätöjä seuraavasti:
0 Paina ”MENU”-painiketta (kuva 5).
Näyttöön tulee valikon kohta
«VALITSE KIELI».
0 Paina selauspainiketta "<" tai ">" (kuva
6) niin monta kertaa, että valikon
kohta «KANNUOHJELMA» tulee
näyttöön.
101
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 102 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
0
0 Vahvista valikon kohta ”OK” -painikkeella (kuva 6). Näyttöön tulee teksti
««KAHVIANNOKSEN MAKU».
0 Vahvista valikon kohta ”OK” -painikkeella (kuva 6). Sillä hetkellä voimassa
oleva asetus näkyy näyttöruudussa
13.5
esim. «ERITTÄIN MIETO».
0 Valitse tarvittaessa toinen kahvin vahvuus selauspainikkeella "<" tai ">"
(kuva 6) 5 portaassa erittäin miedosta
erittäin vahvaan.
0 Kun valitsemasi kahvin vahvuus näkyy
näytössä, vahvista valinta ”OK”-painikkeella (kuva 6). Kahvin vahvuus on näin
ohjelmoitu.
Ellei ”OK“-painiketta paineta, laite siirtyy n. 120 s kuluttua automaattisesti
0
takaisin kahvin valmistuksen toimintamuotoon muutoksia tallentamatta.
Näyttö siirtyy ohjelmoinnin jälkeen automaattisesti takaisin valikon kohtaan
«KAHVOANNOKSEN MAKU».
0 Jos tahdot muuttaa ja tallentaa kannun täyttömäärää, paina selauspainiketta ">" (kuva 5) niin monta kertaa,
että valikkokohta «KANNU- TAI
KUPPITASO» ilmestyy näyttöön.
0 Vahvista valikon kohta ”OK” -painikkeella (kuva 6).
0 Näytössä näkyy palkki, jota voi suurentaa tai pienentää; se esittää kupin täyttötasoa. Valitse tarvittaessa toinen
täyttömäärä selauspainikkeella "<" tai
">" (kuva 5) (10 eri porrasta).
3
Kokonaan täytetty palkki vastaa kannuohjelman suurinta kupin täyttömäärää, n. 125 ml.
0 Kun valitsemasi täyttömäärä näkyy
näytössä, vahvista valinta ”OK”-painikkeella(kuva 6). Täyttömäärä on nyt tallennettu.
Ellei ”OK“-painiketta paineta, laite siirtyy n. 120 s kuluttua automaattisesti
takaisin kahvin valmistuksen toimintamuotoon muutoksia tallentamatta.
0
0
0
0
0
3
3
102
Näyttö siirtyy ohjelmoinnin jälkeen automaattisesti takaisin valikon kohtaan
«KANNU- TAI KUPPITASO».
Palaa kahvin valmistuksen toimintamuotoon painamalla lopuksi kaksi kertaa ”MENU”-painiketta (kuva 5) tai
odota n. 120 sekuntia, kunnes laite
palaa sinne automaattisesti.
Kahviohjelman asettaminen
(täyttömäärän ohjelmointi)
Tehtaalla laitteeseen on asetettu vakiomäärät. Voit säätää ja tallentaa
määrät jokaiselle kupin koolle makumieltymystesi mukaisesti.
Voit sovittaa täyttömäärää jokaiselle
viidestä kuppikoosta «ESPRESSOKUPPI», «PIENI KUPPI»,
«KESKISUURI KUPPI», «SUURI
KUPPI», «MUKI»:
Paina ”Menu”-painiketta (kuva 5).
Näyttöön tulee valikon kohta
«VALITSE KIELI».
Paina selauspainiketta "<" tai ">"
(kuva 6) niin monta kertaa, että
valikon kohta «KAHVIOHJELMA»
tulee näyttöön.
Vahvista valikon kohta ”OK” -painikkeella (kuva 6). Näyttöön tulee teksti
««ESPRESSO-KUPPI».
Valitse tarvittaessa toinen kuppikoko
selauspainikkeella "<" tai ”>” (kuva 6).
Kun valitsemasi kuppikoko näkyy näytössä, vahvista valinta ”OK”-painikkeella (kuva 6).
Näytössä näkyy palkki, jota voi suurentaa tai pienentää; se esittää kupin täyttötasoa. Valitse tarvittaessa toinen
täyttömäärä selauspainikkeella "<" tai
">" (kuva 6) (10 eri porrasta).
Kokonaan täynnä oleva palkki vastaa
kupin maksimitäyttömäärää, n. 220 ml.
0 Kun valitsemasi täyttömäärä näkyy
näytössä, vahvista valinta ”OK”-painikkeella(kuva 6). Täyttömäärä on nyt tallennettu.
Ellei ”OK“-painiketta paineta, laite siirtyy n. 120 s kuluttua automaattisesti
takaisin kahvin valmistuksen toimintamuotoon muutoksia tallentamatta.
3
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 103 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
Näyttö siirtyy ohjelmoinnin jälkeen automaattisesti takaisin valikon kohtaan,
esim. «ESPRESSOKUPPI».
0 Palaa kahvin valmistuksen toimintamuotoon painamalla lopuksi kaksi kertaa ”Menu”-painiketta (kuva 5) tai
odota n. 120 sekuntia, kunnes laite
siirtyy sinne automaattisesti.
3
3
Täyttömäärän tallentaminen on mahdollista vain yhdelle kupille. Tallennetut arvot kaksinkertaistetaan valmistettaessa kahvia kahteen kuppiin.
13.6 Cappuccinon ohjelman
asettaminen (maidon ja kahvin
määrän ohjelmointi)
0
0
0
0
0
3
Cappuccinoon tarvittavan maidon ja
kahvin määrä on asetettu tehtaalla vakioarvojen mukaisesti. Voit muuttaa
näitä määriä yksilöllisesti ja tallentaa
muutokset:
Paina ”MENU”-painiketta (kuva 5).
Näyttöön tulee valikon kohta
«VALITSE KIELI».
Paina selauspainiketta "<" tai ">" (kuva
6) niin monta kertaa, että valikon
kohta « CAPPUCCINO-OHJELMA»
tulee näyttöön.
Vahvista valikon kohta ”OK” -painikkeella (kuva 6). Näyttöön tulee teksti
««MAITO-OHJELMA».
Jos haluat muuttaa cappuccinon valmistuksessa käytettävän maidon määrää ja tallentaa muutoksen, vahvista
valikon kohta "OK"-painikkeella (kuva
6).
Näytössä näkyy palkki, jota voi suurentaa tai pienentää; se esittää cappuccinon valmistuksessa käytettävän
maidon määrää. Valitse tarvittaessa
toinen täyttömäärä selauspainikkeella
"<" tai ">" (kuva 6) (10 eri porrasta).
Aivan täysi palkki vastaa cappuccinoohjelman maidon maksimimäärää (n.
120–180 ml asetetusta vaahdotuksesta eli lisättävästä ilmamäärästä riippuen).
0 Kun valitsemasi täyttömäärä näkyy
näytössä, vahvista valinta ”OK”-painikkeella(kuva 6). Täyttömäärä on nyt tallennettu.
Ellei ”OK“-painiketta paineta, laite siirtyy n. 120 s kuluttua automaattisesti
takaisin kahvin valmistuksen toimintamuotoon muutoksia tallentamatta.
Näyttö siirtyy ohjelmoinnin jälkeen automaattisesti takaisin valikon kohtaan
«MAITO-OHJELMA».
0 Jos haluat muuttaa cappuccinon valmistuksessa käytettävän maidon määrää ja tallentaa muutoksen,
painaselauspainiketta "<" tai ">"
(kuva 5) niin usein, että valikon kohta
«KAHVI CAPPUCCINOON » tulee
näyttöön.
0 Vahvista valikon kohta ”OK” -painikkeella (kuva 6).
0 Näytössä näkyy palkki, jota voi suurentaa tai pienentää; se esittää cappuccinon valmistuksessa käytettävän kahvin
määrää. Valitse tarvittaessa toinen
täyttömäärä selauspainikkeella "<" tai
">" (kuva 6) (10 eri porrasta).
3
Kokonaan täytetty palkki vastaa cappucciono-ohjelman kahvin maksimimäärää (n. 220 ml).
0 Kun valitsemasi täyttömäärä näkyy
näytössä, vahvista valinta ”OK”-painikkeella(kuva 6). Täyttömäärä on nyt tallennettu.
Ellei ”OK“-painiketta paineta, laite siirtyy n. 120 s kuluttua automaattisesti
takaisin kahvin valmistuksen toimintamuotoon muutoksia tallentamatta.
3
Näyttö siirtyy ohjelmoinnin jälkeen automaattisesti takaisin valikon kohtaan
«KAHVI CAPPUCCINOON».
0 Palaa kahvin valmistuksen toimintamuotoon painamalla lopuksi kaksi kertaa ”MENU”-painiketta (kuva 5) tai
odota n. 120 sekuntia, kunnes laite
palaa sinne automaattisesti.
3
103
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 104 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
– valmistettujen cappuccino-kahvien
määrä ja lisäksi
– suoritettujen kalkinpoistojen määrä.
13.7 Kuuman veden ohjelman
asettaminen (määrän
ohjelmointi)
Tehtaalla laitteeseen on asetettu vakiomäärä. Voit muuttaa määrää ja tallentaa muutoksen:
0 Paina ”MENU”-painiketta (kuva 5).
Näyttöön tulee valikon kohta
«VALITSE KIELI».
0 Paina selauspainiketta "<" tai ">" (kuva
6) niin monta kertaa, että valikon
kohta « « KUUMAVESIOHJELMA»
tulee näyttöön.
0 Näytössä näkyy palkki, jota voi suurentaa tai pienentää; se esittää kuuman
veden määrää. Valitse tarvittaessa toinen täyttömäärä selauspainikkeella "<"
tai ">" (kuva 6) (10 eri porrasta).
Kokonaan täytetty palkki vastaa kerrallaan valmistettavan kuuman veden
maksimimäärää (n. 250 ml).
0 Kun valitsemasi määrä näkyy näytössä,
vahvista valinta ”OK”-painikkeella(kuva
6). Täyttömäärä on nyt tallennettu.
Ellei ”OK“-painiketta paineta, laite siirtyy n. 120 s kuluttua automaattisesti
takaisin kahvin valmistuksen toimintamuotoon muutoksia tallentamatta.
3
Näyttö siirtyy ohjelmoinnin jälkeen automaattisesti takaisin valikon kohtaan
«KUUMAVESIOHJELMA».
0 Palaa kahvin valmistuksen toimintamuotoon painamalla lopuksi ”Menu”painiketta (kuva 5) tai odota n.
120 sekuntia, kunnes laite palaa sinne
automaattisesti.
3
13.8 Valmistettujen kahvien määrän,
valmistettujen kannullisten
määrän ja kalkinpoistojen
määrän kysely (tilasto)
Laite tarjoaa mahdollisuuden kysellä
seuraavia arvoja:
– kaikkien laitteella siihen saakka
valmistettujen kahvien määrä,
– valmistettujan kahvikannullisten
määrä, joissa 4 kupillista, 6 kupillista,
8 kupillista ja 10 kupillista,
104
3
0
0
0
0
0
0
Jos valmistetaan samanaikaisesti kaksi
kupillista kahvia, lasketaan myös määrä
2 kupillisena.
Paina ”MENU”-painiketta (kuva 5).
Näyttöön tulee valikon kohta
«VALITSE KIELI».
Paina selauspainiketta "<" tai ">" (kuva
6) niin monta kertaa, että valikon
kohta «TILASTO» tulee näyttöön.
Vahvista valikon kohta ”OK” -painikkeella (kuva 6). Näyttöruutuun ilmestyy siihen saakka valmistettujen
kupillisten määrä, esim.
«YHTEISKAHVIMÄÄRÄ 135», joka
tarkoittaa 135 valmistettua kahvijuomaa.
Paina toistuvasti selauspainiketta "<"
tai ">" (kuva 6) nähdäksesi valmistettujen kannullisten määrän, joka on
mahdollista kullakin kannuohjelmalla
mahdollisella kuppimäärällä (4 kuppia,
6 kuppia, 8 kuppia, 10 kuppia). Näytössä näkyy kannumäärä, joka on valmistettu kullakin kuppimäärällä, esim.
«KANNU 4 KUPPIA 12» ilmoittaa
12 valmistettua 4 kupin kannullista.
Paina toistuvasti selauspainikketta ">"
(kuva 6) nähdäksesi suoritettujen kalkinpoistojen määrän, esim.
«KALKINPOISTOT 5» tarkoittaa 5
kalkinpoistoa.
Palaa kahvin valmistuksen toimintamuotoon painamalla lopuksi kaksi kertaa ”MENU”-painiketta (kuva 5) tai
odota n. 120 sekuntia, kunnes laite
palaa sinne automaattisesti.
13.9 Laitteen asetusten
palauttaminen tehtaalla
suoritettuihin asetuksiin (Reset)
Tällä toiminnolla aikaisemmin muutetut arvot voidaan palauttaa tehdasasetuksiin.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 105 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
0
0
0
0
0
3
14
Kyse on seuraavista asetuksista / tallennuksista:
• veden kovuus
• kuppien täyttömäärät
• kahvin lämpötila
• virrankatkaisuaika
Paina ”MENU”-painiketta (kuva 5).
Näyttöön tulee valikon kohta
«VALITSE KIELI».
Paina selauspainiketta "<" tai ">" (kuva
6) niin monta kertaa, että valikon
kohta «NOLLAUS» tulee näyttöön.
Vahvista valikon kohta ”OK” -painikkeella (kuva 6). Näyttöön tulee teksti
««NOLLAUS EI».
Paina selauspainiketta "<" (kuva 6) niin
monta kertaa, kunnes valikon kohta
«NOLLAUS KYLLÄ» tulee näyttöön.
Vahvista valikon kohta ”OK” -painikkeella (kuva 6). Laitteen asetukset on
nyt palautettu tehtaalla suoritettuihin
asetuksiin.
Ellei ”OK“-painiketta paineta, siirtyy
laite n. 120 s kuluttua automaattisesti
takaisin kahvin valmistuksen toimintamuotoon tehdasasetuksia palauttamatta.
1
Näyttö siirtyy ohjelmoinnin jälkeen automaattisesti takaisin kahvin valmistuksen toimintamuotoon.
0
Puhdistus ja hoito
Laite valmistaa aina laadukasta kahvia
ja toimii häiriöittä, kun huolehdit laitteen puhtaudesta.
14.1 Säännöllinen puhdistus
1
Huom! Katkaise laitteesta ennen puhdistusta virta. Anna laitteen jäähtyä.
1
Huom! Älä koskaan puhdista laitetta
tai sen yksittäisiä osia astianpesukoneessa. Älä koskaan upota kahvinkeitintä veteen.
1
Huom! Älä koskaan laita kahvipapusäiliöön vettä, sillä vesi vaurioittaa myllyä.
0
0
0
0
0
0
Vältä naarmuttavien, hankaavien tai
syövyttävien aineiden käyttöä. Pyyhi
runko ulkoa ja sisältä vain kostealla liinalla.
Ota vesisäiliö (kuva 7) joka päivä pois
laitteesta, ja kaada siihen jäänyt vesi
pois. Huuhtele vesisäiliö aina puhtaalla
vedellä. Täytä säiliöön joka päivä raikasta vettä.
Tyhjennä sakkasäiliö päivittäin tai viimeistään näyttötekstin sitä vaatiessa,
katso „Sakkasäiliön tyhjennys“
Sivu 105.
Tyhjennä tippuallas säännöllisesti. Tyhjennä tippuallas viimeistään, kun tippualtaassa oleva punainen uimuri
(kuva 33) ilmestyy näkyviin valumisritilän aukkoon.
Puhdista vesisäiliö (L), tippuallas (M),
valumisritilä (A) ja sakkasäiliö (P)
säännöllisesti, vähintään kerran viikossa lämpimällä vedellä, miedolla
astianpesuaineella ja tarvittaessa
pensselillä.
Huuhtele maitokannun suuttimet
jokaisen maidon vaahdotuksen jälkeen, jotta saisit puhdistettua niihin
jääneen maidon, katso„Suutinten puhdistaminen“ Sivu 99.
Puhdista maitokannu säännöllisesti,
katso „Maitokannun puhdistaminen“
Sivu 106.
Tarkista, etteivät kahviputken aukot ole
tukossa. Voit puhdistaa ne poistamalla
kuivuneen kahvin neulalla (kuva 34).
14.2 Sakkasäiliön tyhjennys
Laite laskee valmistettujen kahviannosten määrän. 14 yksittäisen (tai
7 parittain) valmistetun kahvin jälkeen
näyttöön tulee viesti: «TYHJENNÄ
HYLKYKAHVIASTIA» muistuttamaan, että sakkasäiliö on tyhjennettävä ja puhdistettava. Viesti jää näyttöön, kunnes sakkasäiliö on puhdistettu, eikä kahvinkeittimellä voi valmistaa kahvia.
0 Avaa puhdistusta varten huoltoluukku
painamalla vastaavaa avauspainiketta
105
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 106 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
(kuva 35), poista tippuallas (kuva 36),
tyhjennä ja puhdista se.
0 Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö perusteellisesti. Varmista, että kaikki pohjaan
jäänyt kahvinporo poistetaan.
Tärkeää: Sakkasäiliö on tyhjennettävä
aina, kun tippusäiliö avataan, vaikka se
ei olisikaan aivan täynnä. Jos sitä ei
tyhjennetä, se saattaa tulla liian täyteen seuraavan kahvinvalmistuksen yhteydessä ja kahvinporo voi tukkia kahvinkeittimen.
3
Huom! Pyörivä mylly voi johtaa loukkaantumisiin. Älä koskaan kytke laitteeseen virtaa, kun puhdistat myllyä.
Se voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin. Vedä pistoke ehdottomasti pistorasiasta.
0 Testaa myllyn toiminta pienellä
määrällä kahvipapuja ja valmista kupillinen kahvia. Ensimmäisen jauhamisen
tai puhdistuksen jälkeen vedenkuumennusyksikköön menee vähemmän
kahvijauhetta, koska kanava on täytettävä. Se voi vaikuttaa ensimmäisen
kahvin makuun.
1
3
Kun olet poistanut sakkasäiliön, näyttöön tulee teksti «ASETA HYLKYKAHVIASTIA PAIKALLEEN».
3
Sakkasäiliö on tyhjennettävä laitteen
päivittäisen käytön yhteydessä joka päivä.
Tyhjennä sakkasäiliö aina, kun laitteen
virta on kytkettynä. Vain silloin laite
14.5
tunnistaa tyhjennyksen.
14.3 Maitokannun puhdistaminen
0 Avaa maitokannun kannen lukitus
kiertämällä kantta hieman vastapäivään. Ota kansi pois.
0 Irrota maitoputki (kuva 25) ja imuputki
(kuva 37).
0 Puhdista kaikki osat huolellisesti kuumalla vedellä ja astianpesuaineella.
0 Aseta imuputki ja maitoputki takaisin
paikoilleen.
1
Kahvijauheen jäännökset voidaan
poistaa papusäiliöstä pehmeällä pensselillä tai pölynimurilla.
Huom! Älä koskaan kaada myllyyn
vettä, sillä vesi vaurioittaa sitä.
0 Katkaise laitteen virta virtakytkimellä
(kuva 11) ja pääkytkimellä (kuva 9).
Vedä pistoke pois pistorasiasta.
0 Poista säiliöön jääneet kahvipavut
(esim. imurin letkulla tai rakosuulakkeella).
1
106
0
Maitokannua ei saa pestä astianpesukoneessa!
14.4 Myllyn puhdistus
Jos vieraan esineen poistaminen ei ole
mahdollista, on käännyttävä asiakaspalvelun puoleen. Myllyyn joutuneista vieraista aineista aiheutuva tukkeutuminen tai vioittuminen ei saata
kuulua takuun piiriin.
0
0
0
3
Vedenkuumennusyksikön
puhdistus
Suosittelemme vedenkuumennusyksikön puhdistusta (riippuen käyttöasteesta) säännöllisesti. Sakkasäiliö ja vesisäiliö on tyhjennettävä ja laite sekä
vedenkuumennusyksikkö on puhdistettava huolellisesti, ennen kuin laite
otetaan pois käytöstä pitemmäksi ajaksi (esim. loma).
Menettele seuraavasti:
Katkaise virta kahvinkeittimestä painamalla virtakytkintä (kuva 11) (älä irrota
pistoketta pistorasiasta) ja odota, kunnes näyttö sammuu!
Avaa huoltoluukku avauspainiketta
painamalla (kuva 35).
Irrota tippuallas ja sakkasäiliö (kuva 36)
ja puhdista ne.
Paina vedenkuumennusyksikön kahta
sivuttaista punaista vapautuspainiketta
keskiosan suuntaan (kuva 38) ja irrota
vedenkuumennusyksikkö.
Huom!: Vedenkuumennusyksikkö voidaan irrottaa vain, kun laitteen virta
on katkaistu laitteen etusivussa olevalla virtakytkimellä . Laitetta ei
tule irrottaa sähköverkosta. Jos koe-
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 107 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
0
0
0
0
0
0
0
tat irrottaa vedenkuumennusyksikön
3
kahvinkeittimen ollessa kytkettynä,
se saattaa vaurioitua vakavasti.
Puhdista vedenkuumennusyksikkö
juoksevan vesijohtoveden alla astianpesuainetta käyttämättä. Älä pese
vedenkuumennusyksikköä astianpesukoneessa.
14.6
Puhdista koneen sisäosat perusteellisesti. Kaavi irti kahvinkeittimessä olevat
kahvin karstat puu- tai muovihaarukalla tai vastaavalla välineellä, joka ei
naarmuta pintaa, (kuva 39), ja ime sitten pois kaikki jäännökset pölynimurilla (kuva 40).
Asenna vedenkuumennusyksikkö takaisin (kuva 42, a) työntämällä se piti1
meen (kuva 42, b) ja tappiin (kuva 42,
c). Tapin tulee asettua vedenkuumennusyksikön alla olevaan putkeen (kuva
42, d).
Paina tiukasti kirjoitusta PUSH (kuva
42, e), kunnes vedenkuumennusyksikkö lukkiutuu kuuluvasti paikoilleen.
3
Varmista lukkiutumisäänen kuultuasi,
että punaiset painikkeet (kuva 42, f)
ovat ponnahtaneet ulos. Huoltoluukkua ei muuten voida sulkea.
0
Kuva 43: Molemmat punaiset painikkeet ovat ponnahtaneet ulos oikealla
tavalla.
Kuva 44: Molemmat punaiset painik0
keet eivät ole ponnahtaneet ulos.
Asenna tippuallas ja sakkasäiliö
yhdessä paikoilleen.
0
Sulje huoltoluukku.
3
Jos vedenkuumennusyksikköä ei ole
laitettu oikein paikoilleen (sen lukittumisesta aiheutuva napsahdus ei ole
kuulunut) eivätkä punaiset painikkeet
ole ponnahtaneet oikein ulos, ei huoltoluukkua voida sulkea.
3
Jos vedenkuumennusyksikön asennus
on vaikeaa, tulee se (ennen asennusta)
asettaa oikealle korkeudelle painamalla
vedenkuumennusyksikköä yhteen samanaikaisesti alta ja ylhäältä kuvan 41
osoittamalla tavalla.
Jos vedenkuumennusyksikön asennus
on edelleenkin vaikeaa, sulje huoltoluukku, irrota verkkojohdon pistoke
pistorasiasta ja liitä se sitten uudelleen.
Odota kunnes näyttö sammuu, avaa
sitten huoltoluukku ja asenna vedenkuumennusyksikkö.
Kalkinpoisto-ohjelman
suorittaminen
Kalkinpoisto-ohjelman ansiosta laitteeseen kertynyt kalkki saadaan poistettua
helposti ja tehokkaasti. «TEE KALKINPOISTO!» -viestin ilmestyessä
näyttöön on laitteen kalkinpoisto suoritettava.
Huom!: Älä missään tapauksessa käytä
kalkinpoistoainetta, joka ei ole Electroluxin suosittelema. Electrolux ei korvaa
muiden kalkinpoistoaineiden käytöstä
mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.
Kalkinpoistonestettä saat alan liikkeistä
tai Electrolux-huoltopalvelusta.
Kalkinpoisto kestää noin 45 minuuttia
eikä sitä saa keskeyttää. Sähkökatkoksen sattuessa on ohjelma käynnistettävä uudelleen.
Puhdista vedenkuumennusyksikkö
ennen kalkinpoisto-ohjelman käynnistämistä (katso „Vedenkuumennusyksikön puhdistus“ Sivu 106).
Paina "MENU”-painiketta (kuva 5).
Näyttöön tulee valikon kohta
«VALITSE KIELI».
Paina selauspainiketta "<" tai ">" (kuva
6) niin monta kertaa, että valikon
kohta «KALKINPOISTO» tulee näyttöön.
0 Vahvista valikon kohta ”OK” -painikkeella (kuva 6). Näyttöön tulee teksti
««KALKINPOISTO EI».
0 Paina selauspainiketta "<", ja näyttöön
tulee «KALKINPOISTO KYLLÄ».
0 Vahvista ”OK”-painikkeella (kuva 6).
Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy.
3
Ellei ”OK“-painiketta paineta, laite siirtyy n. 120 s kuluttua automaattisesti
takaisin kahvin valmistuksen toiminta-
107
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 108 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
muotoon, eikä kalkinpoisto-ohjelma
käynnisty.
Näytön ylärivillä näkyy vuorotellen
teksti «LISÄÄ KALKINPOIST.» ja
«PAINA MENU-PAINIKETTA» ja
alarivillä edistymispalkki, joka näyttää
edistymisen prosentteina
«
0%».
0 Tyhjennä vesisäiliö, täytä siihen vähintään 1 litra vettä ja lisää kalkinpoistoaine.
1
0
0
0
0
108
Huom!: Varmista, että kalkinpoistoainetta ei roisku hapolle herkille pinnoille (esim. marmori, kalkkikivi tai keramiikka).
Aseta kuumavesiputki paikoilleen
(kuva 10).
Aseta vähintään 1,5 litran astia kuumavesiputken alle.
Paina "MENU"-painiketta (kuva 5).
Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy, ja
kalkinpoistoneste valuu höyrysuuttimesta. Näytössä on teksti
«KALKINPOISTO» ja edistymispalkki, joka näyttää edistymisen
prosentteina, esim.
«
25%».
Kalkinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti sarjan huuhteluja ja taukoja poistaakseen kalkkikerrostumat kahvinkeittimen sisältä.
Noin 45 minuutin kuluttua vesisäiliö
on tyhjä ja näytön ylärivillä näkyy vuorotellen teksti «KALKINPOISTO
VALMIS» ja «PAINA MENU-PAINIKETTA». Alarivillä on edistymispalkki, joka ilmoittaa edistymisen prosentteina
«
50%».
Paina "MENU"-painiketta (kuva 5).
Laite on nyt valmis puhtaalla vedellä
huuhtelua varten. Näytön ylärivillä näkyy vuorotellen teksti «HUUHTELU»
ja «TÄYTÄ SÄILIÖ !», ja alarivillä on
edistymispalkki, joka näyttää edistymisen prosentteina
«
50%».
0 Vedä vesisäiliö ulos, täytä se raikkaalla
vedellä ja laita takaisin paikoilleen.
Näytön ylärivillä näkyy vuorotellen
teksti «HUUHTELU» ja «PAINA
MENU-PAINIKETTA», ja alarivillä
on edistymispalkki, joka näyttää edistymisen prosentteina
«
50%».
0 Tyhjennä kuumavesiputken alla oleva
astia, ja aseta se takaisin höyrysuuttimen alle.
0 Paina "MENU"-painiketta (kuva 5).
Laite suorittaa huuhtelun puhtaalla vedellä ja huuhteluvesi valuu kuumavesiputkesta. Näytössä on teksti
«HUUHTELU» ja edistymispalkki, joka
näyttää edistymisen prosentteina, esim.
«
55%».
Noin 45 minuutin kuluttua vesisäiliö
on tyhjä ja näytön ylärivillä näkyy vuorotellen teksti «HUUHTELU VALMIS» ja «PAINA MENU-PAINIKETTA». Alarivillä on edistymispalkki,
joka ilmoittaa edistymisen prosentteina
«
90%».
0 Paina "MENU"-painiketta (kuva 5).
Näytön ylärivillä näkyy vuorotellen vähän aikaa teksti «HUUHTELU VALMIS» ja «TÄYTÄ SÄILIÖ !», ja alarivillä on edistymispalkki, joka näyttää
edistymisen prosentteina
«
100%».
Muutaman sekunnin kuluttua näytössä
näkyy teksti «TÄYTÄ SÄILIÖ !».
0 Tyhjenna huuhteluvesiastia.
0 Vedä vesisäiliö ulos, täytä se raikkaalla
vedellä ja laita takaisin paikoilleen.
Laite on nyt jälleen valmis käytettäväksi ja toimii viimeiseksi valitulla kahvinvalmistusasetuksella.
3
Suosittelemme heittämään kalkinpuhdistusohjelman jälkeen valmistetun
ensimmäisen kahvikupillisen pois.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 109 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
15
Mitä tulisi tehdä, jos
näyttöön tulee seuraava
viesti...
•
0
•
0
•
0
•
0
«TÄYTÄ SÄILIÖ»
Vesisäiliö on tyhjä tai asennettu väärin.
Täytä säiliö ja laita se paikoilleen ohjeiden mukaisesti, katso „Vesisäiliön täyttäminen“ Sivu 92.
Vesisäiliö on likainen, tai siihen on
kerääntynyt kalkkia.
Huuhtele vesisäiliö tai suorita kalkinpoisto.
«LIIAN HIENO JAUHATUS
SÄÄDÄ JAUHINMYLLY
JA PAINA
KUUMAVESIPAINIKETTA»
Kahvinkeitin ei pysty valmistamaan
kahvia.
Aseta kuumavesiputken alle astia, ja
paina “Kuuma vesi“-painiketta
(kuva 32).
Kahvi valuu ulos liian hitaasti.
Kierrä jauhatuksen säätönuppia (kuva
12) yhden askeleen verran myötäpäivään (katso „Jauhatusasteen asetus“
Sivu 100).
«TYHJENNÄ
HYLKYKAHVIASTIA»
• Sakkasäiliö on täynnä.
0 Tyhjennä sakkasäiliö kohdassa „Sakkasäiliön tyhjennys“ Sivu 105 selostetulla
tavalla, puhdista ja aseta se oikein takaisin paikoilleen.
«ASETA HYLKYKAHVIASTIA
PAIKALLEEN»
• Sakkasäiliötä ei ole asetettu paikalleen
puhdistuksen jälkeen.
0 Avaa huoltoluukku ja aseta sakkasäiliö
paikalleen.
«TÄYTÄ ESIJAUHETTU
KAHVI»
• Kahvijauhetta ole laitettu täyttöaukkoon esijauhatetun kahvitoiminnon
valinnan jälkeen.
0 Täytä kahvijauhetta kohdassa „Kahvin
valmistaminen kahvijauheesta“ Sivu 97
selostetulla tavalla.
«TÄYTÄ KAHVIPAPUASTIA»
• Kahvipapusäiliössä ei enää ole kahvipapuja.
0 Täytä säiliö, katso „Kahvipapusäiliön
täyttäminen“ Sivu 92.
• Jos mylly tulee hyvin kovaääniseksi,
saattaa se johtua siitä, että kahvinpapujen joukossa ollut pieni kivi on tukkinut myllyn.
0 Ota yhteyttä asiakaspalveluun. Myllyyn
joutuneista vieraista aineista aiheutuva tukkeutuminen tai vioittuminen
ei saata kuulua takuun piiriin.
«TEE KALKINPOISTO !»
• Osoittaa, että kahvinkeittimeen on
karstaantunut kalkkia.
0 Luvussa „Kalkinpoisto-ohjelman
suorittaminen“ Sivu 107 selostettu kalkinpoisto-ohjelma tulee suorittaa
mahdollisimman nopeasti.
«SULJE LUUKKU!»
• Huoltoluukku on auki.
0 Sulje huoltoluukku. Ellei huoltoluukku
mene kiinni, sinun on tarkistettava,
että vedenkuumennusyksikkö on asennettu oikein (katso „Vedenkuumennusyksikön puhdistus“ Sivu 106)
«ASETA KEITINYKSIKKÖ
PAIKALLEEN !»
• Vedenkuumennusyksikkö on todennäköisesti unohdettu asettaa takaisin
kahvinkeittimeen.
0 Aseta vedenkuumennusyksikkö paikalleen, katso „Vedenkuumennusyksikön
puhdistus“ Sivu 106
«HÄLYTYS»
• Kone on sisältä erittäin likainen.
0 Puhdista koneen sisäosat perusteellisesti, katso „Vedenkuumennusyksikön
puhdistus“ Sivu 106. Jos kahvinkeittimen näytössä on edelleen sama viesti
suoritetun puhdistuksen jälkeen, on
otettava yhteyttä asiakaspalveluun.
109
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 110 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
16
Ratkaistavat ongelmat,
ennen kuin soitat
asiakaspalveluun
Jos kahvinkeitin ei toimi, voit helposti
löytää toimintahäiriön syyn ja korjata
sen kohdassa „Mitä tulisi tehdä, jos
näyttöön tulee seuraava viesti...“
Sivu 109 annettujen tietojen perusteella Jos kahvinkeittimessä ei näy mitään
viestiä, tee seuraavat tarkistukset, ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluun.
Kahvi ei ole kuumaa
• Kuppeja ei ole lämmitetty etukäteen.
0 Käytä esilämmitettyjä kuppeja (huuhtele ne kuumalla vedellä tai pidä niitä
vähintään 20 minuuttia kytketyn kahvinkeittimen kuumennetulla kuppialustalla (H)) (katso „Kuumemman kahvin
valmistusta koskevia vinkkejä:“ Sivu 95).
• Vedenkuumennusyksikkö on liian kylmä.
0 Lämmitä vedenkuumennusyksikkö
huuhteluohjelman avulla ennen kahvin
valmistusta (katso „Huuhtelu“ Sivu 96).
•
0
•
0
Kahvin vaahtokruunu (crema) ei ole
riittävä
Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.
Kierrä jauhatuksen säätönuppia yhden
askeleen verran vastapäivään (katso
„Jauhatusasteen asetus“ Sivu 100).
Kahvisekoitus ei ole sopiva.
Käytä täysautomaattiseen kahvinkeittimeen soveltuvaa kahvisekoitusta.
Kahvi valuu ulos liian hitaasti
• Kahvin jauhatus on liian hieno.
0 Kierrä jauhatuksen säätönuppia yhden
askeleen verran myötäpäivään (katso
„Jauhatusasteen asetus“ Sivu 100).
Kahvi valuu ulos liian nopeasti
• Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.
0 Kierrä jauhatuksen säätönuppia yhden
askeleen verran vastapäivään (katso
„Jauhatusasteen asetus“ Sivu 100).
110
Kahvia tulee vain kahviputken
aukoista
• Ulostuloaukot ovat tukossa.
0 Poista kuivunut kahvi neulalla (kuva 29).
Keittimestä ei tule kahvia, vaan
vettä, kun on valittu toiminto
tai
• Kahvijauhe on voinut liimautua täyttöaukkoon.
0 Poista täyttöaukon tukkiva kahvijauhe
veitsen avulla (katso „Kahvin valmistaminen kahvijauheesta“ Sivu 97) (kuva 22).
Puhdista sitten vedenkuumennusyksikkö
ja keittimen sisäosat (katso „Vedenkuumennusyksikön puhdistus“ Sivu 106).
Keitin ei käynnisty, kun painat
painiketta
• Laitteen takasivussa olevaa pääkytkintä
ei ole kytketty (kuva 8), tai verkkopistoke ei ole pistorasiassa.
0 Tarkista, että pääkytkin on asennossa
”I“ ja verkkojohto on liitetty oikein pistorasiaan.
Vedenkuumennusyksikköä ei saa irti
puhdistusta varten
• Kahvinkeittimen virta on kytketty.
Vedenkuumennusyksikkö voidaan poistaa vain, kun keittimestä on katkaistu
virta.
0 Katkaise laitteesta virta, ja ota vedenkuumennusyksikkö pois (katso „Vedenkuumennusyksikön puhdistus“
Sivu 106).
3
Huom!: Vedenkuumennusyksikkö voidaan irrottaa vain, kun laitteen virta
on katkaistu laitteen etusivussa olevalla virtakytkimellä . Laitetta ei
tule irrottaa sähköverkosta. Jos koetat irrottaa vedenkuumennusyksikön
kahvinkeittimen ollessa kytkettynä,
se saattaa vaurioitua vakavasti.
Kahvia ei tule kahviputken aukoista,
vaan sivusta huoltoluukusta
• Kuivunut kahvi on tukkinut kahviputken aukot.
0 Poista kuivunut kahvi neulalla (kuva 34).
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 111 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
• Huoltoluukun sisäosassa oleva kääntölokero (Q) on tukossa eikä käänny.
0 Puhdista kääntölokero huolellisesti,
etenkin saranoiden läheltä, jotta ne
pysyvät liikkuvina.
•
0
•
0
•
0
On käytetty kahvijauhetta
(kahvipapujen sijasta), ja kone ei
valmista kahvia.
On täytetty liikaa esijauhatettua kahvia.
Poista vedenkuumennusyksikkö, ja
puhdista kahvinkeittimen sisäosa
perusteellisesti kohdan „Vedenkuumennusyksikön puhdistus“ Sivu 106"
mukaisesti. Toista toimenpide ja käytä
korkeintaan 2 tasapäistä mittalusikkaa
kahvijauhetta.
Kiertonuppi "Kahvin vahvuus / jauhatettu kahvi“ ei ollut asennossa
tai
, ja laite on käyttänyt sekä jauhatetun kahvin että myös myllyn jauhaman kahvijauheen.
Puhdista keittimen sisäosa perusteellisesti kohdassa „Vedenkuumennusyksikön puhdistus“ Sivu 106 selostetulla
tavalla. Toista toimenpiteet. Kierrä
ensin kiertonuppi "kahvin vahvuus /
jauhatettu kahvi“ oikeaan asentoon
kohdassa „Kahvin valmistaminen kahvijauheesta“ Sivu 97 selostetulla
tavalla.
Jauhatettu kahvi on täytetty keittimeen keittimen ollessa kytketty pois
päältä.
Poista vedenkuumennusyksikkö, ja puhdista kahvinkeittimen sisäosa perusteellisesti kohdan „Vedenkuumennusyksikön
puhdistus“ Sivu 106" mukaisesti. Toista
menettely keittimen ollessa kytkettynä.
• Jos maito vaahtoaa liian vähän, maitokannu ei saata olla oikein paikoillaan.
0 Laita maitokannu oikein paikoilleen.
•
•
•
•
17
Mitä pitää tehdä, jos laite on
kuljetettava toiseen paikkaan?
Säilytä laitteen alkuperäinen pakkaus
mahdollista kuljetusta varten. Käytä
ehdottomasti alkuperäistä muovipussia suojana naarmuja vastaan.
Suojaa laite ja termoskannu iskuilta.
Emme ota vastuuta kuljetuksen aikana
sattuneista vahingoista.
Tyhjennä vesisäiliö ja sakkasäiliö.
Kiinnitä huomiota laitteen sijaintipaikkaan erityisesti kylminä vuodenaikoina.
Pakkanen voi vioittaa laitetta.
Tekniset tiedot
Verkkojännite:
Ottoteho:
;
220-240 V
1350 W
Laite täyttää seuraavat EU-direktiivit:
• Pienjännitedirektiivi 2006/95/EU
• EMC direktiivi (sähkömagneettinen
yhteensopivuus) 89/336/EEC ja
seurannaismuutokset 92/31/EEC ja
93/68/EEC
• Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin
joutuvat materiaalit ja välineet vastaavat EY asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.
Maito vaahtoaa liikaa tai liian vähän
• Maitokannun kannessa oleva säädin on
asetettu väärään asentoon.
0 Kannessa olevalla säätimellä voit säätää portaattomasti, miten voimakkaasti
maitoa vaahdotetaan (kuva 27):
– Asento “1 CAPPUCCINO“: Maitoa
vaahdotetaan voimakkaasti.
– Asento “2 CAFFELATTE“: Maitoa
vaahdotetaan vähän.
111
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 112 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
q
18
Hävittäminen
2 Pakkausmateriaali
Pakkausmateriaalit ovat haitattomia ja
kierrätettäviä. Muoviosat on merkitty
esim. >PE<,> PS< jne. Toimita pakkausmateriaalit lajiteltuina niille varattuihin kunnallisiin keräyspisteisiin.
2 Käytöstä poistettu laite
Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva
W
ilmoittaa, että tätä tuosymboli
tetta ei saa käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä, vaan se on luovutettava
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Hävittämällä tuotteen oikein vaikutat osaltasi ympäristönsuojeluun ja estät lähimmäistesi terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset. Laitteen
väärä hävittäminen vaarantaa ympäristön ja terveyden. Lisätietoja tämän
tuotteen kierrätyksestä saat paikallisesta kunnanvirastosta, jätehuollosta tai
liikkeestä, josta hankit tuotteen.
112
19
Huoltotapauksessa
Säilytä ehdottomasti alkuperäinen
pakkaus vaahtomuoviosat
mukaanlukien. Kuljetusvaurioiden
välttämiseksi tulee laitteen olla hyvin
pakattu.
Kun lähetät laitteen huollettavaksi/
korjattavaksi, pakkaa mukaan myös
termoskannu. Sitä tarvitaan laitteen
testauksessa.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 113 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
Customer
g Dear
Please read this user manual carefully,
paying special attention to the safety
notes! Keep the manual in a safe place
for later reference, and pass it on to
any new owner.
Contents
1
1.1
1.2
1.3
Key to picture
Front view (Figure 1)
Milk container (Figure 2)
Front view with open service door
(Figure 3)
1.4 Control panel (Figure 4)
114
114
114
2
Coffee and Espresso
115
3
Safety guidelines
115
4
Summary of menu options
117
5
Menu mode
117
114
114
6 Using for the first time
117
6.1 Setting up appliance and
connecting it
117
6.2 Filling with water
118
6.3 Filling the coffee bean container 118
6.4 Switching on for the first time
118
6.5 Switching on the appliance
119
6.6 Switching off the appliance
119
6.7 Setting the water hardness
119
7 Making coffee with beans
7.1 Tips for dispensing hotter coffee
7.2 Rinsing
8
9
120
122
122
Making several cups of coffee
with the jug function
122
Makingcoffee with ground
coffee
123
10 Making cappuccino or hot milk
(coffee and milk froth)
124
10.1 Making cappuccino
124
10.2 Frothing/heating up milk
125
10.3 Cleaning the nozzles
125
11 Preparing hot water
125
12 Setting the grind level
126
13 Menu settings
126
13.1 Setting the language
126
13.2 Setting the coffee temperature
127
13.3 Setting the switch-off time
127
13.4 Setting the jug programme
(Coffee strength and filling
quantity for the jug)
127
13.5 Setting the coffee programme
(programming the filling quantity) 128
13.6 Setting the cappuccino programme
(programming the quantity of
milk and coffee)
129
13.7 Setting the hot water programme
(programming dispensing quantity)130
13.8 Looking up the number of coffees
dispensed, number of jugs
dispensed and number of
descaling procedures (statistics)
130
13.9 Resetting the appliance to
factory settings (Reset)
131
14 Care and cleaning
14.1 Regular cleaning
14.2 Emptying the waste coffee
container
14.3 Cleaning the milk container
14.4 Cleaning the mill mechanism
14.5 Cleaning the brewing unit
14.6 Carrying out the descaling
programme
131
131
132
132
132
132
133
15 What to do when the display
show the following messages...
135
16 Solvable problems, before
calling customer services
136
17 Technical data
138
18 Waste disposal
138
19 If service is needed
138
113
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 114 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
1
Key to picture
1.1
1.3
Front view (Figure 1)
Drip tray grill
Warming jug
Main switch (on back of appliance)
Height adjustable coffee dispenser
Control panel (see Figure 3)
Coffee bean holder cover
Ground coffee chute cover
Heated cup tray
Hot water nozzle (removable)
Button to open service door
Water tank with maximum mark
(removable)
M Drip tray with float
(removable)
O Service door (open)
P Waste coffee container (can be taken
out)
Q Swing drawer
R Brewing unit
S Button for setting grind level
T Coffee bean container
U Measuring spoon
V Filling chute for preground coffee
W Nameplate (bottom of appliance)
X Liquid descaler
Y Test strips
A
B
C
D
E
F
F
H
J
K
L
1.2
Milk container (Figure 2)
N
N1
N2
N3
N4
N5
Milk container
Cover (removable)
Slider for extra milk froth
"CLEAN" button
Milk dispenser pipe (removable)
Suction pipe (removable)
Front view with open service
door (Figure 3)
1.4
Control panel (Figure 4)
a
b
c
d
e
f
g
h
j
114
"Coffee strength / preground coffee"
knob
"Cup size" knob
Display
"1 cup of coffee" button
In menu mode this button is used for
"scrolling“ ("<")
"2 cups of coffee" button
In menu mode this button is used for
"scrolling“ (">")
"Hot water" button
In menu mode this button confirms the
menu option ("OK")
"MENU" button
In menu mode this button returns to
the last level without making changes
("ESC")
"On/Off" button
"Jug/Cappuccino" button
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 115 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
2
Coffee and Espresso
•
•
•
•
•
•
Your fully automated machine could
not be easier tooperate, both for making coffee and taking care of it.
The exquisit, individualtaste is attributed to the
pre-brewing system: before the actual
brewing process starts, the ground coffee is moistened to make the most of
the whole flavour,
the individually adjustable amount of
water per cup, from short espresso to
"long" coffee with crema,
the individually adjustable coffee temperature, with which the coffee is
brewed,
the choice between a normal or strong
cup of coffee,
the adjustable grind level depending
on the roast of the beans,
and last but not least the guaranteed
crema, that frothy head that makes
espresso coffee so incomparable for
connoisseurs.
By the way: The time that the water is
in contact with the ground coffee is
much shorter for espresso coffee than
for normal filter coffee. This releases
less bitterness from the ground coffee,
which makes the espresso more agreeable!
3
Safety guidelines
1
The safety of this appliance complies
with recognised technology regulations and the Equipment Safety Act.
Nevertheless, as a manufacturer we see
it as our duty to bring your attention
to the following safety guidelines.
General safety
• The appliance must only be connected
to a mains supply whose voltage, type
of current and frequency match the
details on the nameplate (see underneath of appliance)!
• Never bring the power lead into contact with hot parts on the appliance.
• Never pull the plug out of the socket
by the power lead!
• Never use the appliance if:
– the power lead is damaged or
– the housing shows signs of damage.
• Only put the plug into the socket when
the appliance is switched off.
• This appliance is not designed to be
used or operated by persons (including
children) who are not in a position to
operate it safely due to a lack of experience or knowledge, or by persons
(including children) with limited physical, sensory or mental abilities, unless
they have been instructed how the
appliance should be used safely by a
person responsible for them and supervised by that person to start with.
Child safety
• Do not let the appliance run unsupervised and keep an eye out for children in particular!
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
• Packaging material, such as plastic
bags, should be kept away from children.
115
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 116 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
Safety during operation
• Warning! Coffee spout, hot water
nozzle, milk dispenser and cup tray
become hot as a result of use. Keep
children away!
• Warning! Risk of scalding when hot
water nozzle or milk dispenser is activated! Escaping hot water or hot
steam can lead to scalding. Only use
the hot water nozzle or milk dispenser whilst holding a receptacle
underneath.
• Do not heat flammable liquids with
steam!
• Only operate the appliance when there
is water in the system! Only fill the
water tank with cold water, not hot
water, milk or other liquids. Take note
of the max. filling quantity of approx.
1.8 litres.
• Do not put frozen or caramelised coffee beans in the bean container. Use
only roasted coffee beans! Remove
any foreign sobjects, such as small
stones, from the coffee beans. Blocking or damage caused by foreign
objects in the grinder might be
excluded from the guarantee.
• Only put ground coffee in the ground
coffee slot.
• Do not leave the appliance switched on
unnecessarily.
• Do not subject appliance to the outside
elements.
• When using an extension lead, only use
a conventional lead with a cable diameter of at least 1.5 mm2.
• Persons with motor difficulties should
never use the appliance without an
accompanying person in order to prevent any hazard.
• Only operate the appliance when the
drip tray, waste coffee container and
drip tray grill are in place!
116
Safety when cleaning and
servicing
• Take note of cleaning and descaling
advice.
• Switch off appliance and pull plug out
before cleaning and maintenance
work!
• Do not immerse appliance in water.
• Do not clean appliance parts in dishwasher.
• Never put water into the mill mechanism, as this will damage the mill
mechanism.
Do not try to open up the appliance or
repair it. Unprofessional repair work
can lead to considerable danger to the
user.
Repairs to electrical appliances must
only be carried out by professionals.
In case of any necessary repair work,
including replacing the power lead,
please consult
• the dealer where you purchased the
appliance, or
• the Electrolux helpline.
If the appliance is used incorrectly or
for other purposes, no liability or
guarantee can be assumed if any
damage occurs - this also applies if
the descaling procedure is not carried
out immediately after the display
shows «PLEASE DESCALE !» and
is done in accordance with this
instruction manual. Blocking or
damage caused by foreign objects in
the grinder might be excluded from
the guarantee.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 117 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
4
Summary of menu options
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• «RESET TO DEFAULT» menu
Reset the changed appliance settings
to factory settings.
Below you will find a summary of the
menu options, which are used to
change and save the appliance's fac5
tory settings, as well as to start programmes and look up information. You
will find detailed information about
this in the subsequent chapters of this
instruction manual.
«CHOOSE LANGUAGE» menu
Display language - there is a choice of
several languages.
«WATER HARDNESS» menu
Programmable level of hardness bet•
ween 1 (soft) and 4 (very hard).
Factory setting: 4 (very hard).
«TEMPERATURE» menu
•
Programmable coffee temperature betweenLOW, MEDIUM and HIGH.
•
Factory setting: HIGH
«AUTO SHUTOFF TIME» menu
Programmable switch-off time between 1 hour and 3 hours.
6
Factory setting: 1h (1 hour).
6.1
«JUG PROGRAM» menu
Programmable filling quantity (cup
size) and amount of ground coffee
(coffee strength) for cups being made
in the jug.
«COFFEE PROGRAM» menu
Adjust filling quantity for any cup size
1
(espresso cup, small cup, medium cup,
large cup, mug).
«CAPPUCCINO PROGRAM»
menu
Adjust quantity of milk or coffee for
cappuccino.
«HOT WATER PROGRAM»
menu
Adjust quantity of hot water.
1
«DESCALE» menu
Start the descaling procedure.
«STATISTICS» menu
Look up number of cups of coffee
made, number of jugs with 4, 6, 8 or 10
cups or number of descaling procedures carried out.
0
Menu mode
Pressing the "MENU" button (Figure 5)
switches to menu mode. In menu
mode, the buttons"1 cup of coffee"
, "2 cups of coffee“"
, "hot
water" and "MENU" are used to navigate. The respective function is shown
above the button in the display
(Figure 6):
«<» ("1 cup of coffee"
) and
«>» ("2 cups of coffee"
) allow you
to "scroll" in the menu
«OK» ("hot water" ) confirms a menu
option
«ESC» ("MENU") returns to the last
menu level without making any
changes
Using for the first time
Setting up appliance and
connecting it
Choose a suitable surface that is horizontal, stable, unheated, dry and
waterproof.
Make sure that air can circulate well.
There must be a gap of at least 5 cm at
each side and behind the appliance,
and at least 20 cm above the appliance.
The appliance must not be installed in
areas where temperatures of 0°C and
below can arise (damage to appliance
due to freezing water).
Warning! If the appliance is installed in
a warm area after coming out of the
cold, wait approx. 2 hours before
switching on!
We recommend laying a suitable base
under the appliance to prevent damage
from splashes.
Only connect the appliance to an
earthed socket. Do not use an
unearthed socket.
117
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 118 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
6.2
Filling with water
1
Before switching on, always make sure
that there is water in the water tank
and top up if necessary. The appliance
needs water for the automatic rinsing
processes every time it is switched on
3
or off.
0 Take the water tank out of the appliance (Figure 7).
0 Fill the water tank with fresh cold
water. Never fill the tank beyond the
MAX mark.
6.4
3 Only fill the water tank with cold
water. Never fill it with other liquids
such as mineral water or milk.
0 Put the water tank back in (Figure 7).
0
Make sure that you press the tank
firmly into position so that the valve
on the water tank opens.
To ensure good, aromatic coffee at all
times, you should:
• change the water in the water tank
every day,
• clean the water tank with normal
water for rinsing (not in the dishwasher) at least once a week. Then
rinse off with fresh water.
3
6.3
Filling the coffee bean container
3
118
The coffee machine was tested at the
factory. Coffee was used to do this, so
it is completely normal to find some
coffee in the mill mechanism. It is definitely guaranteed that this coffee
machine is new.
Switching on for the first time
When you operate the appliance for
the first time, the automatic switching
on process will only proceed if you
have selected the desired language.
Switch the appliance on using the
main switch at the back of the appliance (Figure 9).
In turn the display shows the text
«PRESS MENU TO CHOOSE
ENGLISH» in all available languages.
0 Wait until the desired language is displayed. Then press the "MENU" button
to confirm (Figure 5) and keep pressing
on it until the display shows
«ENGLISH INSTALLED»
3
0 Flip open the cover of the coffee bean
container and fill it with fresh coffee
beans (Figure 8). Then put the cover
back.
1
The grind level can only be changed
during the milling process. Changing
the settings when the mill mechanism is at rest can damage the coffee
machine.
Note! Ensure that you use only pure
coffee beans with no caramelised or
aromatised additives. Do not use frozen
beans. Make sure that no foreign
objects, such as small stones, enter the
coffee bean container. Blocking or
damage caused by foreign objects in
the grinder might be excluded from
the guarantee.
0
The mill mechanism is set at the factory
to a medium grind level. If necessary,
you can change this setting. You can
find how to change the grind level
under „Setting the grind level“
page 126.
0
0
0
After installing the appliance for the
first time, you can change the language at any time, see „Setting the
language“ page 126.
After choosing the language the display shows «FILL TANK !».
To fill water tank, see „Filling with
water“ page 118.
Put the water tank back in (Figure 7).
Make sure that you press the tank
firmly into position so that the valve
on the water tank opens.
The display now shows:
«INSERT WATER SPOUT
AND PRESS MENU KEY»
Insert the hot water nozzle (Figure 10)
and place a cup underneath.
Press the "MENU" button (Figure 5).
After a few seconds some water comes
out of the hot water nozzle and a
progress bar is displayed. When the cup
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 119 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
is filled with about 30 ml of water, the
progress bar is completed.
The appliance now displays
«TURNING OFF
PLEASE WAIT...» and switches
itself off.
0 To fill the coffee bean container with
coffee beans, see „Filling the coffee
bean container“ page 118.
3
The appliance gets itself ready straight
after switching on. The noises occuring
at this time are completely normal.
3
During the heating up stage (approx.
120 seconds) the display shows
«HEATING UP...» on the top line
and on the bottom line a progress bar
as a percentage
«
40%»
which shows the heating up progress.
When the appliance has finished heating up it displays:
«RINSING...» on the top line of the
display and in the bottom line a
progress bar with a percentage
«
40%» and
does an automatic rinsing process (A
little hot water comes out of the coffee dispenser and is caught in the drip
tray).
The appliance is now ready to be used.
The display appears, which depends on
the coffee mode last selected.
Warning! To prevent malfunctions,
never fill with ground coffee, frozen or
caramelised coffee beans or anything
else that could damage the appliance.
0 Press the "On/Off" button on the
control panel (Figure 11).
The appliance displays «HEATING
UP...» on the top line of the display
and on the bottom line a progress bar
with a percentage
«
40%»
which shows the heating up progress.
When the appliance has finished heating up it displays:
«RINSING...» on the top line of the 6.6
display and in the bottom line a
0
progress bar with a percentage
«
40%» and
does an automatic rinsing process (A
little hot water comes out of the coffee dispenser and is caught in the drip
tray).
The appliance now displays the basic
settings, i.e. the cup size on the top line
3
of the display and the coffee strength
on the bottom line, e.g.:
«MEDIUM CUP
NORMAL TASTE»
1
6.5
Switching on the appliance
Before switching on, always make sure
that there is water in the water tank
and top up if necessary. The appliance
needs water for the automatic rinsing
processes every time it is switched on
or off.
0 Switch on the appliance with the "On/
Off" button (Figure 11).
6.7
Switching off the appliance
Switch off the appliance using the
"On/Off" button (Figure 11).
The appliance does a rinsing procedure
(display shows
«RINSING...
PLEASE WAIT...») and switches
itself off.
If you are not using the appliance for a
long time, in addition to switching off
with the "On/Off" button, you should
also switch off the main switch at the
back of the appliance (Figure 9).
Setting the water hardness
After installing for the first time or
when using a different water quality
you should set the appliance to the
water hardness level that corresponds
with yourlocal water hardness. Use the
enclosed test strip to determine the
hardness level or ask your water
company for the water hardness.
119
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 120 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
Finding out the water hardness level
0 To do this, dip the test strip in cold
water for about 1 second. Shake off
the excess water and look up the hardness level using the pink coloured
fields.
No or one pink field:
Level 1, soft
up to 1.24 mmol/l, or
up to 7° German hardness, or
bis 12.6° French hardness
Two pink fields:
Level 2, medium
up to 2.5 mmol/l, or
up to 14° German hardness, or
bis 25.2° French hardness
Three pink fields:
Level 3, hard
up to 3.7 mmol/l, or
up to 21° German hardness, or
bis 37.8° French hardness
Four pink fields:
Level 4, very hard
over 3.7 mmol/l, or
over 21° German hardness, or
over 37.8° French hardness
0
0
0
0
0
120
Setting and saving the established
water hardness level
You can set 4 levels of hardness. The
appliance is set to level 4 at the factory.
Press the "MENU" button (Figure 5)
when the appliance is switched on.
The menu option «CHOOSE LANGUAGE» appears.
Press the scrolling buttons "<" or ">"
(Figure 6) until the menu option
«WATER HARDNESS» appears.
Confirm the menu option with the
"OK" button (Figure 6).
The display shows the current setting,
e.g. «WATER HARDNESS 4»
Next press the scrolling buttons "<" or
">" (Figure 6) until the established
hardness level is displayed.
Confirm the selection with the "OK"
button (Figure 6).
If "OK" is not pressed, the appliance
automatically returns to the coffee
mode after about 120 seconds without
saving the entries.
The display automatically jumps back
to the menu option «WATER HARDNESS» after programming».
0 To go back to the coffee mode, press
the "MENU" button (Figure 5) or wait
about 120 seconds until the appliance
automatically jumps back to coffee
mode.
3
3
7
You can carry out other menu settings,
see „Menu settings“ page 126.
Making coffee with beans
The following procedure runsfully
automatically when making coffee
with beans: Milling, portioning, pressing, prebrewing, brewing and disposing
the brewed coffee grounds.
With the option of setting the grind
level and amount of grounds, you can
adjust the appliance to suit your personal taste
Ensure that you use only pure coffee
beans with no caramelised or aromatised additives. Do not use frozen
beans. Make sure that no foreign
objects, such as small stones, enter the
coffee bean container. Blocking or
damage caused by foreign objects in
the grinder might be excluded from
the guarantee.
The appliance is preset to a medium cup
size and normal coffee strength. Depending on your taste, select a "short"
espresso or a "long" coffee with crema.
0 Select the desired cup size with the
"cup size" knob (Figure 13). The
selected cup size is displayed.
1
3
The appliance is set to normal quantities at the factory. You can change and
save these for each cup size as you
wish, see„Setting the cappuccino programme (programming the quantity of
milk and coffee)“ page 129.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 121 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
You can choose your coffee with an
extra mild, mild, normal, rich or extra
rich flavour.
0 Select the desired coffee strength with
the "coffee strength" knob (Figure 14).
The selected coffee strength is displayed.
0 Put one or two cups underneath the
coffee dispenser (Figure 15). By moving
the dispenser up or down, you can
adjust the height of the dispenser to
suit the height of your cup so as to
reduce heat loss and coffee splashes
(Figure 16).
If no button is pressed for a few seconds after setting the cup size or coffee strength, the appliance suggests
the next step on its display: «PRESS
1 OR 2 CUPS KEY».
0 Press the "1 cup of coffee" button to
make one cup, or the "2 cups" button
for 2 cups.
The appliance now mills the beans. In
the coffee making process, the ground
coffee is firstly sprinkled with a small
amount of water for pre-brewing purposes. After a short interval the actual
brewing process takes place. The coffee
is dispensed into the cup, the top line
of the display shows the selected cup
size and the bottom line a progress bar
with a percentage
«
40%».
When the progress bar is completed,
the desired amount of coffee is dispensed. The appliance finishes dispensing automatically and ejects the used
coffee grounds into the waste coffee
container.
0 You can stop the coffee from dispensing at any time by pressing the previously selected"1 cup"
or "2 cups"
button again, or by turning the
"cup size" knob (Figure 13) anti-clockwise towards "espresso cup".
0 As soon as the coffee has finished dispensing, you can increase the amount
of coffee by pressing and holding the
"1 cup" button
until the desired
amount of coffee is reached (the but-
ton must be pressed as soon as the
progress bar reaches 100 %), or by
turning the"cup size" knob (Figure 13)
clockwise towards "mug".
After a few seconds the appliance is
ready to be used again and you can
make another coffee. The display
shows the last selected coffee setting.
3
If the coffee only comes out in drips or
not at all, or if the coffee comes out
too fast and the crema is not to your
taste, you should change the grind
level setting, see „Setting the grind
level“ page 126
3
When the display shows the message
«FILL TANK !», you must fill the
tank, otherwise the appliance cannot
make any coffee. (It is normal for there
to be some water left in the water tank
when the message is displayed).
3
When the display shows the message
«EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER», it means that the waste
coffee container is full and must be
emptied and cleaned, see „Emptying
the waste coffee container“ page 132.
As long as the waste coffee container
is not cleaned, this message remains in
place and the coffee machine cannot
make any coffee.
3
Never take the water tank out whilst
coffee is being dispensed. If it is taken
out, the coffee machine can no longer
make any coffee. To bleed air from the
coffee machine, please press the "hot
water" button and let water run out
of the hot water nozzle for a few seconds.
3
When installing the coffee machine for
the first time you should make at least
4-5 coffees before the machine can
give a satisfactory result.
3
121
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 122 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
7.1
Tips for dispensing hotter coffee
• If you want to make enough coffee
for a small cup (less than 60 ml)
immediately after switching on the
coffee machine, use the hot water
from the rinsing procedure to
preheat the cups.
• Set a higher coffee temperature in
the appropriate menu, see „Setting
the coffee temperature“ page 127.
• If you have not dispensed any coffee
for a long time with the appliance
switched on, you should first rinse
the system to preheat the brewing
unit. Select the rinsing function
from the appropriate menu (see
„Rinsing“ page 122). Let the water
run into the drip tray underneath.
You can also use this water to warm
up the cup that you are using for the
coffee. In this case simply let the hot
water run into the cup (and then
empty it).
• Do not use cups that are too thick,
unless they are preheated, as they
absorb too much heat.
• Use preheated cups by rinsing them
out with warm water or leaving
them at least 20 minutes on the
heated cup tray (H) when the coffee
machine is switched on.
7.2
Rinsing
Rinsing allows the brewing unit and
the coffee dispenser to heat up.
Rinsing only take a few seconds.
0 Press the "MENU" button (Figure 5).
The menu option «CHOOSE LANGUAGE» appears.
0 Press the scrolling buttons "<" or ">"
(Figure 6) until the menu option
«RINSING» appears.
0 Confirm the menu option with the
"OK" button (Figure 6). The display
shows «RINSING» and a progress bar
shown with a percentage
«
40%».
After rinsing the appliance automatically returns to coffee mode.
122
8
Making several cups of
coffee with the jug
function
Using this function you can
makeseveral cups of coffee fully
automatically in thestainless steel jug
supplied: Milling, portioning, pressing,
pre-brewing, brewing and disposing
the brewed coffee grounds as
described in the preceeding section.
The appliance is preset to a medium
cup size and normal coffee strength.
You can set your preferred cup size and
coffee strength as „Setting the jug programme (Coffee strength and filling
quantity for the jug)“ page 127
described underneath.
0 Turn the lid on the stainless steel jug
supplied to the removal position (Figure 17) and remove the lid. Rinse the
jug and the lid.
0 Put the lid in the pouring position (Figure 18) on the jug and place this
underneath the coffee dispenser (D).
The coffee dispenser must be pushed
right to the tip so that the jug can be
pushed into position.
The display continusously shows «FILL
BEAN CONT. AND WATER
TANK, EMPTY WASTE CONT.,
PRESS OK», reminding you of the
basic steps necessary to be able to
make a series of coffees in the jug.
0 Make sure that the water tank is full,
that there are enough coffee beans in
the bean container and that the waste
coffee container is empty. Then press
the "OK" button (Figure 6).
The display shows the coffee strength
on the top line, as it is set in the "jug"
menu, e.g. «EXTRA-MILD JUG». The
scrolling buttons "<" or ">" appear on
the bottom line, as does the number of
cups to be made in the jug, e.g.
«< >
4».
3
If you want to change the coffee
strength and the filling quantity for
the jug function, proceed as described
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 123 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
is full, the appliance interrupts the
process. In order to fill the water tank
or empty the waste coffee container,
the jug must be removed; the programme that is running is interrupted
at this point. Once the problem has
been resolved, the programme has to
be restarted. At this point the amount
of coffee already in the jug must be
taken into account so as not to overfill
the jug.
below „Setting the jug programme
(Coffee strength and filling quantity
for the jug)“ page 127.
0 If necessary, set the number of cups
that are to be made in the jug (4, 6, 8,
10 cups) with the scrolling buttons "<"
or ">" in steps of 2 cups.
If no button is pressed for a few seconds, the appliance suggests the next
step in the display: «CHOOSE NUMBER OF COFFEE, PRESS JUG
KEY».
0 When you have selected the desired
number of cups, confirm this by pressing the "jug/cappuccino" button
(Figure 19).
The display shows a progress bar and a
percentage
«
40%»
which shows progress of the brewing
process.
When the progress bar is complete and
the percentage has reached 100%, the
appliance stops the brewing process
and automatically returns to coffee
mode.
0 Now remove the jug and close the lid
(Figure 20) to keep the coffee warm for
a long time.
3
3
If there are not enough coffee beans in
the container to complete the selected
function, the appliance interrupts the
process and waits until the coffee bean
container is filled back up and the "jug/
cappuccino" button
(Figure 19) is pressed. If, for
example, 8 cups need making but there
are only enough coffee beans for 6
cups, the appliance makes 6 cups and
then stops the coffee making process.
Fill up the coffee bean container and
then press the "jug/cappuccino" button
(Figure 19). Once this is done,
the appliance only makes the last 2
cups to complete the desired number
of 8 cups.
If there is either not enough water in
the water tank to complete the desired
function, or the waste coffee container
9
Makingcoffee with ground
coffee
You can use this function to brew coffee that is already ground, e.g. decaffeinated coffee.
Warning! Make sure that no ground
coffee is left in the chute. Also, no
foreign bodies must get into the chute.
The filling chute is not a storage container, the ground coffee must go
straight to the brewing unit.
0 Turn the "coffee strength / preground
coffee" knob (Figure 21) to the
required position (for 1 cup) or
(for 2 cups), to select the function for preground coffee. This puts the
coffee grinding mill out of action. The
appliance shows e.g.
«ESPRESSO CUP
PRE-GROUND 1 CUP».
0 Open the cover on the ground coffee
chute and fill it with fresh ground coffee (Figure 22).
Only use the measuring spoon supplied. Never put in more than 2 level
measuring spoonfuls, otherwise the
appliance either makes no coffee, the
ground coffee goes all round the appliance and contaminates it, or the coffee
comes out in drips and the message
«GROUND TOO FINE
ADJUST MILL
+ PRESS HOT WATER KEY» is
displayed.
Do not insert any ground coffee during
the brewing process. Only once the
whole brewing process has ended and
1
123
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 124 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
the appliance is ready again can
ground coffee be inserted for the next
cup. Never insert ground coffee when
the machine is switched off, otherwise
it will be spread all over the inside of
the appliance.
1
Only use ground coffee suitable for
fully automatic espresso machines. Do
not put any coffee beans, any water
soluble, freeze dried instant powders or
any other drinking powders into the
chute. Ground coffee that is too fine
can lead to blockages.
If the filling chute is blocked (due to
damp in the appliance or because more
than 2 measuring spoons have been
inserted), use a knife or spoon handle
to push the ground coffee down
(Figure 23). Next remove the brewing
unit and clean it together with the
coffee machine as described below
„Cleaning the brewing unit“ page 132".
0 Close the cover.
3
If no button is pressed for a few seconds after selecting the "preground
coffee" function, the appliance suggests the next step on its display:
«PRESS 1 OR 2 CUPS KEY».
0 Select the desired cup size with the
"cup size" knob (Figure 13). The
selected cup size is displayed.
0 Press the "1 cup of coffee" button to
make one cup, or the "2 cups" button
for 2 cups.
The coffee is made.
3
3
10
You can use this function to either
make hot, frothy milk or cappucino in
a single process.
0 Unfasten the lid of the milk container
with a slight clockwise turn and
remove it.
0 Fill the container with sufficient milk
(Figure 24). Do not go over the MAX
line engraved on the container handle
(comes to about 1000 ml).
Preferably skimmed or semi-skimmed
milk at fridge temperature (about 5 °C)
should be used.
0 Make sure that the suction pipe is correctly inserted (Figure 25); next place
the lid back on the milk container and
fasten it with a slight anti-clockwise
turn.
0 Pull the hot water spout off (Figure 10)
and bring the milk container up to the
nozzle (Figure 26). Make sure that the
milk container is correctly put in place.
0 You can set the amount of froth on the
milk to any level using the slider on the
lid (Figure 27).
– Position "1 CAPPUCCINO": very
frothy milk.
– Position "2 CAFFELATTE": not so
frothy milk.
3
3
Once the milk container is put in place,
the appliance suggests the next step
on the display: «PRESS JUG KEY
X1 FOR CAPPUCCINO, X2 FOR
MILK ONLY».
To return to the mode for coffee beans
after making the coffee, turn the "coffee strength / preground coffee" knob
(Figure 21) to any coffee strength set10.1 Making cappuccino
ting (the coffee grinding mill is re-ena0 Select the desired coffee strength for
bled).
the cappuccino with the "coffee
strength" knob (Figure 14). The
selected coffee strength is displayed.
3
124
Making cappuccino or hot
milk (coffee and milk
froth)
The cup size on the top line (e.g.
«ESPRESSO CUP») has no meaning
here, as the amount of coffee made is
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 125 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
fixed in the «CAPPUCCINO PROGRAM» menu.
0 Swing the milk dispenser pipe out
(Figure 28) and place a sufficiently big
cup underneath the coffee dispenser
and the milk dispenser pipe.
10.3
0 Press once on the "jug/cappuccino"
button
(Figure 29).
Hot and frothy milk, then coffee, are
dispensed into the cup.
The top line of the display shows
«CAPPUCCINO» and on the bottom
0
line a progress bar and percentage are
displayed, e.g.
«
40%»
which shows progress of the cappuccino being made.
3
The amount of milk and coffee is preset to normal quantities. You can
change and save these to suit your
taste, see „Setting the cappuccino programme (programming the quantity of
milk and coffee)“ page 129.
After a few seconds the appliance is
ready for use again. The display shows
the last selected coffee setting.
3
The amount of milk is preset to a normal quantity. You can change and save
this to suit your taste, see „Setting the
cappuccino programme (programming
Cleaning the nozzles
Every time after heating milk or making cappuccino, the nozzles on the milk
container have to be cleaned as follows, otherwise remains of milk can set
hard:
Place a container under the milk dispenser pipe and press on the "CLEAN"
button on the milk container
(Figure 30) for at least 5 seconds. The
display shows «CLEANING».
Warning! Risk of scalding from steam
and hot water escaping from the milk
dispenser pipe.
0 Now remove the milk container and
clean the nozzles on the appliance
with a damp cloth (Figure 31).
0 Put the hot water nozzle back in
(Figure 10).
1
3
10.2 Frothing/heating up milk
0 Swing the milk dispensing pipe out
(Figure 28) and place a sufficiently big
cup underneath the milk dispensing
pipe.
0 Press twice on the "jug/cappuccino"
button
(Figure 29) (within
2 seconds of each other).
Hot and frothy milk is dispensed into
the cup.
The top line of the display shows
«MILK FROTHING» and on the bottom line a progress bar and percentage
are displayed, e.g.
«
40%»
which shows progress of the milk
frothing process.
the quantity of milk and coffee)“
page 129.
After a few seconds the appliance is
ready for use again. The display shows
the last selected coffee setting.
11
When you have finished cleaning, take
the milk container off and place it in the
fridge. The milk should not stay out of
the fridge for longer than 15 minutes.
Preparing hot water
Hot water can be used to warm up
cups andto make hot drinks, such as
tea or packet soups.
Warning! Risk of scalding when the hot
water nozzle is activated! Escaping hot
water can lead to scalds. Only activate
the hot water nozzle when there is a
receptacle under the hot water nozzle.
0 Put the hot water nozzle in place
(Figure 10).
0 Place a container underneath the hot
water nozzle.
0 Press the "hot water" button (Figure
32). Hot water is dispensed; the display
shows «HOT WATER» Once the programmed amount of hot water has
1
125
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 126 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
been dispensed, dispensing stops automatically.
For a few seconds the display shows
«PLEASE WAIT...». After that the
appliance is ready to make coffee
again and the last selected coffee setting appears on the display.
3
3
The appliance is set to a normal quantity
at the factory. You can change and save
this to what you want, see „Setting the
hot water programme (programming
dispensing quantity)“ page 130.
It is not recommended to pour off hot
water for longer than 2 minutes without a break.
0 You can stop hot water from dispensing at any time. To do so, press the "hot 13
water" button again (Figure 32).
13.1
3
12
Setting the grind level
The mill mechanism is set at the factory to a medium grind level. If coffee
is dispensed too quickly or too slowly
(in drips), you can change the grind
level during the milling process.
The grind level can only be changed
during the milling process. Changing
the settings when the mill mechanism is at rest can damage the coffee
machine.
0 Adjust the grind level with the knob
for setting the grind level (Figure 2, T)
(Figure 12).
• If the coffee only comes out in drips
or not at all, the knob must be
turned by one position clockwise.
Turn one position at a time until
coffee is dispensed satisfactorily.
• If the coffee comes out too fast and
the crema does not meet your taste,
turn the knob by one position anticlockwise.
0
0
1
3
126
Make sure that you do not turn the
knob for setting the grind level too far,
as otherwise coffee may come out in
drips when dispensing 2 cups.
0
0
You will only notice the effect of these
corrections after at least 2 more coffees have been made, however.
Removing foreign bodies in the mill
mechanism.
Foreign bodies in the mill mechanism,
such as small stones, can damage the
mechanism. A foreign body in the coffee causes an even rattling noise. If you
hear this noise during the milling process, switch the appliance off immediately and consult customer services.
Blocking or damage caused by foreign objects in the grinder might be
excluded from the guarantee.
Menu settings
Setting the language
You can choose between several languages. A different language can be
selected as follows:
Press the "MENU" button (Figure 5).
The menu option «CHOOSE LANGUAGE» appears.
Confirm the menu option with the
"OK" button (Figure 6). The language
set appears on the display.
Press the scrolling buttons "<" or ">"
(Figure 6) until desired language
appears.
When the desired language is displayed, confirm it with the"OK" button
(Figure 6). This language is programmed in accordingly.
If "OK" is not pressed, the appliance
automatically returns to the coffee
mode after about 120 seconds without
saving the entries.
The display automatically jumps back
to the menu option «CHOOSE LANGUAGE» after programming.
0 To go back to the coffee mode, press
the "MENU" button (Figure 5)or wait
about 120 seconds until the appliance
automatically jumps back to coffee
mode.
3
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 127 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
13.2 Setting the coffee temperature
0
0
0
0
0
You can choose between three temperature levels. The coffee temperature
levels are defined as follows:
«TEMPERATURE LOW»
«TEMPERATURE MEDIUM»
«TEMPERATURE HIGH»
The factory setting is
«TEMPERATURE HIGH». You can
change this as follows:
Press the "MENU" button (Figure 5).
The menu option «CHOOSE LANGUAGE» appears.
Press the scrolling buttons "<" or ">"
(Figure 6) until the menu option
«TEMPERATURE» appears.
Confirm the menu option with the
"OK" button (Figure 6). The display
shows the current setting, e.g.
«TEMPERATURE HIGH».
If necessary, select another temperature with the scrolling buttons "<" or
">" (Figure 6).
When the desired temperature is displayed, confirm it with the"OK" button
(Figure 6). This temperature is programmed in accordingly.
0
0
0
0
0
If "OK" is not pressed, the appliance
3
automatically returns to the coffee
mode after about 120 seconds without
0
saving the entries.
The display automatically jumps back
to the menu option
«TEMPERATURE» after programming.
0 To go back to the coffee mode, press
13.4
the "MENU" button (Figure 5)or wait
about 120 seconds until the appliance
automatically jumps back to coffee
mode.
3
13.3 Setting the switch-off time
If the appliance is not used for a while
it switches itself off automatically for
safety and energy saving reasons.
You can choose between 3 switch-off
times (automatic switch-off after 1 to
3 hours):
«AUTO SHUTOFF TIME 1 H»
«AUTO SHUTOFF TIME 2 H»
«AUTO SHUTOFF TIME 3 H»
The factory setting is «AUTO SHUTOFF TIME 1 H». You can change this
as follows:
Press the "MENU" button (Figure 5).
The menu option «CHOOSE LANGUAGE» appears.
Press the scrolling buttons "<" or ">"
(Figure 6) until the menu option
«AUTO SHUTOFF TIME» appears.
Confirm the menu option with the
"OK" button (Figure 6). The display
shows the current setting, e.g. «AUTO
SHUTOFF TIME 1 H».
If necessary, select another switch-off
time with the scrolling buttons "<" or
">" (Figure 6).
When the desired switch-off time is
displayed, confirm it with the"OK" button (Figure 6). This switch-off time is
programmed in accordingly.
If "OK" is not pressed, the appliance
automatically returns to the coffee
mode after about 120 seconds without
saving the entries.
The display automatically jumps back
to the menu option «AUTO SHUTOFF TIME» after programming.
To go back to the coffee mode, press
the "MENU" button (Figure 5) or wait
about 120 seconds until the appliance
automatically jumps back to coffee
mode.
Setting the jug programme
(Coffee strength and filling
quantity for the jug)
The jug programme is preset to normal
values at the factory. You can adjust
and change this to suit your taste. The
coffee strength can be adjusted in
5 steps from extra mild to extra strong
and the filling quantity can be
adjusted in 10 steps with the aid of a
graphic bar.
127
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 128 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
0
0
0
0
0
0
You can change these settings as fol0
lows:
Press the "MENU" button (Figure 5).
The menu option «CHOOSE LANGUAGE» appears.
Press the scrolling buttons "<" or ">"
(Figure 6) until the menu option «JUG
PROGRAM» appears.
Confirm the menu option with the
3
"OK" button (Figure 6). The display
shows «JUG COFFEE TASTE».
Confirm the menu option with the
0
"OK" button (Figure 6). The display
shows the current setting, e.g.
«EXTRA-MILD JUG».
If necessary select a different coffee
strength in 5 steps from extra mild to
extra strong using the scrolling buttons 13.5
"<" or ">" (Figure 6).
When the desired coffee strength is
displayed, confirm it with the"OK" button (Figure 6). This coffee strength is
programmed in accordingly.
If "OK" is not pressed, the appliance
automatically returns to the coffee
mode after about 120 seconds without
saving the entries.
The display automatically jumps back
to the menu option «JUG COFFEE
TASTE» after programming.
0 If you want to change and save the
filling quantity for the jug, press
thescrolling button ">" (Figure 5) until
the menu option «JUG OR CUP
LEVEL» appears.
0 Confirm the menu option with the
"OK" button (Figure 6).
0 A bar appears on the display, which can
be made bigger or smaller; this represents the cup filling quantity. If necessary a different filling quantity can be
selected using the scrolling buttons "<"
or ">" (Figure 5) in 10 steps.
3
3
128
When the bar if completely full, this
represents the max. cup filling quantity
for the jug programme of about
125 ml.
0
0
0
0
0
0
When the desired filling quantity is
displayed, confirm itwith the"OK" button (Figure 6). This filling quantity is
now programmed in.
If "OK" is not pressed, the appliance
automatically returns to the coffee
mode after about 120 seconds without
saving the entries.
The display automatically jumps back
to the menu option «JUG OR CUP
LEVEL» after programming.
To go back to the coffee mode, press
the "MENU" button (Figure 5) twice or
wait about 120 seconds until the
appliance automatically jumps back to
coffee mode.
Setting the coffee programme
(programming the filling
quantity)
The appliance is preset to normal
quantities at the factory. You can
change and save these quantities for
every cup size to suit your taste.
You can change the filling quantity for
each of the five cup sizes
«ESPRESSO CUP», «SMALL CUP»,
«MEDIUM CUP», «LARGE CUP»,
«MUG»:
Press the "MENU" button (Figure 5).
The menu option «CHOOSE LANGUAGE» appears.
Press the scrolling buttons "<" or ">"
(Figure 6) until the menu option
«COFFEE PROGRAM» appears.
Confirm the menu option with the
"OK" button (Figure 6). The display
shows «ESPRESSO CUP».
If necessary, select another cup size
with the scrolling buttons "<" or ">"
(Figure 6).
When the desired cup size is displayed,
confirm it with the"OK" button (Figure
6).
A bar appears on the display, which can
be made bigger or smaller; this represents the cup filling quantity. If necessary a different filling quantity can be
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 129 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
selected using the scrolling buttons "<"
or ">" (Figure6) in 10 steps.
When the bar is completely full, this
represents the max. cup filling quantity
of about 220 ml.
0 When the desired filling quantity is
displayed, confirm itwith the"OK" button (Figure 6). This filling quantity is
now programmed in.
If "OK" is not pressed, the appliance
automatically returns to the coffee
mode after about 120 seconds without
saving the entries.
3
After programming the display automatically jumps back to the menu
option for setting the filling quantity,
e.g. «ESPRESSO CUP».
0 To go back to the coffee mode, next
press the "MENU" button (Figure 5)
twice or wait about 120 seconds until
the appliance automatically jumps
back to coffee mode.
3
3
It is only possible to save the cup filling
quantity for 1 cup. When dispensing 2
cups the save quantity is doubled.
13.6 Setting the cappuccino
programme (programming the
quantity of milk and coffee)
0
0
0
0
The quantities of milk and coffee
required to make a cappuccino are preset to normal levels at the factory. You
can adjust and change these to suit
your taste:
Press the "MENU" button (Figure 5).
The menu option «CHOOSE LANGUAGE» appears.
Press the scrolling buttons "<" or ">"
(Figure 6) until the menu option
«CAPPUCCINO PROGRAM»
appears.
Confirm the menu option with the
"OK" button (Figure 6). The display
shows «MILK VOLUME».
If you want to change and save the
milk quantity used to make a cappuccino, confirm the menu option with
the "OK" button (Figure 6).
0 A bar appears on the display, which can
be made bigger or smaller; this represents the milk quantity used to make a
cappuccino. If necessary a different
filling quantity can be selected using
the scrolling buttons "<" or ">"
(Figure 6) in 10 steps.
When the bar is completely filled, this
represents the max. milk quantity for
the cappuccino programme of about
120-180 ml (depending on the set
amount of froth, i.e. depending on the
amount of air mixed in).
0 When the desired filling quantity is
displayed, confirm itwith the"OK" button (Figure 6). This filling quantity is
now programmed in.
If "OK" is not pressed, the appliance
automatically returns to the coffee
mode after about 120 seconds without
saving the entries.
3
The display automatically jumps back
to the menu option «MILK
VOLUME» after programming.
0 If you want to change and save the
coffee quantity used to make a cappuccino, press the scrolling buttons "<"
or ">" (Figure 5) untilthe menu option
«COFFEE FOR CAPPUCC.»
appears.
0 Confirm the menu option with the
"OK" button (Figure 6).
0 A bar appears on the display, which can
be made bigger or smaller; this represents the coffee quantity used to make
a cappuccino. If necessary a different
filling quantity can be selected using
the scrolling buttons "<" or ">"
(Figure 6) in 10 steps.
3
When the bar is completely full, this
represents the max. coffee quantity for
the cappuccino programme of about
220 ml.
0 When the desired filling quantity is
displayed, confirm itwith the"OK" button (Figure 6). This filling quantity is
now programmed in.
3
129
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 130 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
If "OK" is not pressed, the appliance
automatically returns to the coffee
mode after about 120 seconds without
saving the entries.
0 To go back to the coffee mode, press
the "MENU" button (Figure 5) or wait
about 120 seconds until the appliance
automatically jumps back to coffee
mode.
The display automatically jumps back
13.8
to the menu option «COFFEE FOR
CAPPUCC.» after programming.
0 To go back to the coffee mode, press
the "MENU" button (Figure 5) twice or
wait about 120 seconds until the
appliance automatically jumps back to
coffee mode.
3
13.7 Setting the hot water
programme (programming
dispensing quantity)
The appliance is preset to a normal
quantity at the factory. You can
change and save this quantity:
0 Press the "MENU" button (Figure 5).
The menu option «CHOOSE LANGUAGE» appears.
0 Press the scrolling buttons "<" or ">"
(Figure 6) until the menu option «HOT
WATER PROGRAM» appears.
0 A bar appears on the display, which can
be made bigger or smaller; this represents the hot water quantity that is
dispensed. If necessary a different filling quantity can be selected using the
scrolling buttons "<" or ">" (Figure 6)
in 10 steps.
When the bar is completely full, this
represents the max. hot water quantity,
which can be dispensed at once, of
about 250-280 ml.
0 When the desired quantity is displayed,
confirm itwith the"OK" button (Figure
6). This filling quantity is now programmed in.
If "OK" is not pressed, the appliance
automatically returns to the coffee
mode after about 120 seconds without
saving the entries.
3
0
0
0
3
3
130
The display automatically jumps back
to the menu option «HOT WATER
PROGRAM» after programming.
0
0
Looking up the number of
coffees dispensed, number of
jugs dispensed and number of
descaling procedures (statistics)
The appliance allows the following
values to be looked up:
– the total number of coffees made
with the appliance up to that point,
– the number of jugs made with4
cups, with 6 cups, 8 cups and 10
cups,
– the number of cappuccinos made,
and also
– the number of descaling procedures
carried out.
If 2 cups of coffee are dispensed at the
same time then these are counted as 2
cups.
Press the "MENU" button (Figure 5).
The menu option «CHOOSE LANGUAGE» appears.
Press the scrolling buttons "<" or ">"
(Figure 6) until the menu option
«STATISTICS» appears.
Confirm the menu option with the
"OK" button (Figure 6). Then number of
cups dispensed until that time appears
on the display, e.g. «TOT. COFFEES
135» for 135 coffees dispensed.
Repeatedly press the scrolling buttons
"<" or ">" (Figure 6) to display the
number of jugs dispensed for each
number of cups possible in the jug programme (4 cups, 6 cups, 8 cups, 10 cups).
The number of jugs made with the
respective number of cups appears on
the display, e.g. «JUG 4 CUPS 12»
for 12 jugs made with 4 cups.
Repeatedly press the scrolling button
">" (Figure 6) to show the number of
descaling procedures carried out, e.g.
«TOT. DESCALES 5» for 5 descaling
procedures.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 131 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
0 To go back to the coffee mode, press
14.1
the "MENU" button (Figure 5) twice or
wait about 120 seconds until the
1
appliance automatically jumps back to
coffee mode.
13.9 Resetting the appliance to
factory settings (Reset)
0
0
0
0
0
3
This function resets previously changed
values to the factory settings.
The following settings or saved data
are affected:
• Water hardness
• Cup filling quantities
• Coffee temperature
• Switch-off time
Press the "MENU" button (Figure 5).
The menu option «CHOOSE LANGUAGE» appears.
Press the scrolling buttons "<" or ">"
(Figure 6) until the menu option
«RESET TO DEFAULT» appears.
Confirm the menu option with the
"OK" button (Figure 6). The display
shows «RESET TO DEFAULT NO».
Press the scrolling button "<" (Figure 6)
until «RESET TO DEFAULT YES»
appears on the display.
Confirm the menu option with the
"OK" button (Figure 6). The appliance is
now reset to the factory settings.
If "OK" is not pressed, the appliance
automatically returns to the coffee
mode after about 120 seconds without
being reset to the factory settings.
Warning! Never put the appliance or
individual parts of the appliance into
the dishwasher. Never immerse the
coffee machine in water.
1
Warning! Never put water into the
bean container as this will damage the
mill mechanism.
1
Do not use any abrasive or caustic products. Only wipe off the inside and
outside of the housing with a damp
cloth.
Remove the water tank (Figure 7) every
day and throw the remaining water
away. Rinse the water tank with clean
water. Use clean water every day.
Empty the waste coffee container
every day or at least when the display
asks you to do this, see „Emptying the
waste coffee container“ page 132.
Empty the drip tray on a regular basis.
At the latest, however, when the red
float on the drip tray (Figure 33) shows
through the opening on the drip tray
grill.
Clean on a regular basis,at least once a
week, the water tank (L), drip tray (M),
drip tray grill (A) and waste coffee container (P) with warm water, mild detergent and possibly asmall brush.
After every frothing process rinse off
the nozzles on the milk container to
clean off remains of milk, see „Cleaning
the nozzles“ page 125.
Clean the milk container on a regular
basis, see „Cleaning the milk container“
page 132.
Check that the holes on the coffee dispenser are not blocked. You can clean
off dried on coffee using a needle (Figure 34).
0
0
0
0
0
After programming, the appliance
automatically jumps back to coffee
mode.
Care and cleaning
Keep your appliance clean at all times
to ensure that it works without
problems and the coffee quality
remains consistent.
Warning! Switch the appliance off
before cleaning. Allow the appliance to
cool off.
1
0
14
Regular cleaning
0
131
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 132 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
14.2 Emptying the waste coffee
container
0 Carefully clean all the parts with hot
water and detergent.
0 Put the suction pipe and the milk dispenser pipe back in place.
The appliance shows how many coffees
have been made. After making 14 single cups (or 7 pairs) of coffee, the fol1
lowing message is displayed: «EMPTY
WASTE COFFEE CONTAINER»
14.4
notifying that the waste coffee container is full and must therefore be
cleaned. As long as the waste coffee
container is not cleaned, this message
remains in place and the coffee
machine cannot make any coffee.
1
0 For cleaning purposes, unfasten and
open the service door by pressing on
0
the appropriate knob (Figure 35), then
remove the drip tray (Figure 36), empty
it and clean it.
0 Carefully empty and clean the waste
0
coffee container. Make sure that all the
remains stuck at the bottom are
removed.
Important:Every time you pull the drip
3
tray out, the waste coffee container
must also be emptied, even if it is not
completely full. If this process is not
carried out, it is possible for the waste
coffee container to overfill when coffee is made later and for the excess
1
coffee to block the machine.
3
When you have removed the waste
coffee container, the display shows
«INSERT WASTE COFFEE CONTAINER».
3
Always empty the container every day
when the appliance is used daily.
Always empty the waste coffee container when the appliance is switched on.
Only in this way does the appliance
register the emptying process.
14.3 Cleaning the milk container
0 Unfasten the lid of the milk container
with a slight clockwise turn and
remove it.
0 Pull off the milk dispenser pipe
(Figure 25) and the suction pipe
(Figure 37).
132
The milk container must not be cleaned
in the dishwasher!
Cleaning the mill mechanism
Ground coffee remains can be removed
from the bean container with a small
soft brush or a vacuum cleaner.
Warning! Never put water into the mill
mechanism, as this will damage the
mill mechanism.
Switch the appliance off with the On/
Off button (Figure 11) and the main
switch (Figure 9). Pull out the power
lead.
Remove the remaining coffee beans
(e.g. use a vaccum cleaner with hose or
crevice tool).
If a foreign body cannot be removed,
consult customer services. Blocking or
damage caused by foreign objects in
the grinder might be excluded from
the guarantee.
Warning!Risk of injury from rotating
mill mechanism. Never switch the
appliance on when you are working on
the mill mechanism. This can cause
serious injury. Always pull out the
power lead.
0 Next test that the mill mechanism is
working by making a coffee with a
small quantity of beans. During the
first milling process or after cleaning,
less ground coffee will enter the brewing unit, as the channel has to be filled.
This can have an affect on the first
coffee.
14.5 Cleaning the brewing unit
We recommend that you clean the brewing unit on a regular basis (depending on how much it is used). Before
leaving your appliance unused for a
long while (e.g. holidays), the waste
coffee container and water tank have
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 133 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
to be emptied and the appliance thoroughly cleaned, incl. the brewing unit.
Proceed as follows:
Switch the coffee machine off using
the On/Off button (Figure 11) (do not
pull the power lead out) and wait until
the display switches off!
Unfasten and open the service door by
pressing the appropriate knob (Figure
35).
Take out and clean the drip tray and
waste coffee container (Figure 36).
Press on the two red locking buttons
on the side of the brewing unit and
towards the centre (Figure 38) and pull
the brewing unit out.
back out, otherwise the service door
cannot be closed.
Figure 43: The two red buttons are correctly snapped out.
Figure 44: The two red buttons are not
snapped out.
0 Put the drip tray back in place together
with the waste coffee container.
0 Shut the service door.
3
If the brewing unit is not put in place
correctly, i.e. if it can be heard clicking
into position and the red buttons are
not properly snapped back out, the
service hatch cannot be closed.
3
If the brewing unit can only be put
into place with difficulty, it must be
made into the right height (before
inserting) by pressing the brewing unit
firmly together from top and bottom,
as shown in Figure 41.
Attention: The brewing unit can only
be taken out when the appliance is
switched off using the On/Off button
at the front of the appliance. The
appliance should not be disconnected
from the mains. If you try to take out
3
the brewing unit whilst the coffee
machine is switched on, this could be
seriously damaged.
Clean the brewing unit under running
tap water without using detergent.
Never clean the brewing unit in the
dishwasher.
14.6
Carefully clean the inside of the
machine. Scrape off the encrusted coffee in the coffee machine using a
wooden or plastic fork or something
similar that will not scratch the finish
(Figure 39) and then remove all the
remains with a vacuum cleaner (Figure
40).
1
To replace, push the brewing unit (Figure 42, a) into the holder (Figure 42, b)
and the pin (Figure 42, c). The pin must
be introduced into the tube (Figure 42,
d) at the bottom of the brewing unit.
Now push firmly where it says PUSH
(Figure 42, e) until the brewing unit is
heard fastening into place.
3
Once you have heard the unit clicking
into position, make sure that the red
buttons (Figure 42, f) have snapped
If it is still difficult to insert the brewing unit, shut the service door, pull the
plug off the power lead out of the
socket and put it back in again.
Wait until the display switches off,
then open the service door and put the
brewing unit back in place.
Carrying out the descaling
programme
The descaling programme enables your
appliance to be simply and effectively
descaled. When advised to do so by the
display «DESCALE», the appliance
must be descaled.
Attention: Under no circumstances
should you use any descaling products
that are not recommended by Electrolux. If different descaling products
are used, Electrolux assumes no liability
for any damage. Descaling fluid can be
bought at specialist shops or from the
Electrolux helpline.
The descaling procedure takes approx.
45 minutes and should not be
interrupted. If there is a power failure,
the programme must be restarted.
133
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 134 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
0 Before starting the descaling programme, clean the brewing unit (see
„Cleaning the brewing unit“ page 132).
0 Press the "MENU" button (Figure5). The
menu option «CHOOSE LANGUAGE» appears.
0 Press the scrolling buttons "<" or ">"
(Figure 6) until the menu option
«DESCALE» appears.
0 Confirm the menu option with the
"OK" button (Figure 6). The display
shows «DESCALE NO».
0 Press thescrolling button "<", and the
display shows «DESCALE YES».
0 Confirm with the "OK" button
(Figure 6). The descaling programme
starts.
If "OK" is not pressed, the appliance
automatically returns to the coffee
mode after about 120 seconds and the
descaling programme is not started.
The top line of the display alternates
between «ADD DESCALER» and
«PRESS MENU KEY» whilst the
bottom of the display shows a progress
bar and percentage,
«
0%».
0 Empty the water tank, fill it with at
least 1 litre of water and add the descaling agent.
3
Warning: Make sure that any splashes
from the descaling agent do not come
into contact with surfaces that are
sensitive to acids, such as marble, limestone and ceramic.
0 Insert the hot water nozzle (Figure 10).
0 Put a container with a capacity of at
least 1.5 litres underneath the hot
water nozzle.
0 Press the "MENU" button (Figure 5).
The descaling programmestarts and the
descaling liquid runs out of the hot
water nozzle. The display shows
«DESCALING» and a progress bar
shown with a percentage, e.g.
«
25%».
The descaling programme automatically goes through a series of rinses
0
0
0
0
1
134
0
and pauses to remove limescale deposits from the inside of the coffee
machine.
After about 45 minutes the water tank
is empty and the top line of the display
alternates between «DESCALE
COMPLETE» and «PRESS MENU
KEY» whilst the bottom line shows a
progress bar and a percentage
«
50%».
Press the "MENU" button (Figure 5).
The appliance is now ready for a rinsing process with clean water. The top
line of the display alternates between
«RINSING» and «FILL TANK !»
whilst the bottom of the display shows
a progress bar and percentage
«
50%».
Take out the water tank, fill it with
clean water and put it back in place.
The top line of the display alternates
between «RINSING» and «PRESS
MENU KEY» whilst the bottom of the
display shows a progress bar and percentage
«
50%».
Empty the container under the hot
water nozzle and put it back under the
hot water nozzle.
Press the "MENU" button (Figure 5).
A rinsing process takes place with clean
water and the rinsing water runs out
of the hot water nozzle. The display
shows «RINSING » and a progress
bar shown with a percentage, e.g.
«
55%».
After a few minutes the water tank is
empty and the top line of the display
alternates between «RINSING
COMPLETE» and «PRESS MENU
KEY» whilst the bottom line shows a
progress bar and a percentage
«
90%».
Press the "MENU" button (Figure 5).
For a short time the top line of the display alternates between «RINSING
COMPLETE» and «FILL TANK !»
whilst the bottom line of the display
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 135 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
shows a progress bar and percentage
«
100%».
After a few seconds the display just
shows «FILL TANK !»
0 Empty the rinsing water out of the
container.
0 Take out the water tank, fill it with
clean water and put it back in place.
The appliance is now ready for use
again and is back to the last coffee
mode selected.
3
15
We recommend throwing the first cup
of coffee away after the descaling
programme.
What to do when the
display show the following
messages...
«FILL TANK»
• The water tank is empty or not properly in place.
0 Fill the water tank and insert it according to instructions, see „Filling with
water“ page 118.
• The water tank is dirty or limescale
deposits have built up inside it.
0 Rinse out or descale the water tank.
•
0
•
0
«GROUND COFFEE TOO FINE
SET GRIND LEVEL
+ PRESS HOT WATER KEY»
The coffee machine cannot make any
coffee.
Place a container underneath the hot
water nozzle and press the "hot
water" button (Figure 32).
Coffee comes out too slowly.
Turn the knob for the grind level setting (Figure 12) clockwise by one position (see „Setting the grind level“
page 126).
«EMPTY WASTE COFFEE
CONTAINER»
• The waste coffee container is full.
0 Empty, clean and replace the waste coffee container as described in „Emptying
the waste coffee container“ page 132.
«INSERT WASTE COFFEE
CONTAINER»
• The waste coffee container was not
replaced after cleaning.
0 Open service door and insert the waste
coffee container.
«ADD PRE-GROUND
COFFEE»
• No ground coffee was put into the filling chute after selecting the preground
coffee function.
0 Add ground coffee as described under
„Makingcoffee with ground coffee“
page 123.
«FILL BEAN CONTAINER »
• There are no more coffee beans in the
coffee bean container.
0 Fill coffee bean container, see „Filling
the coffee bean container“ page 118
• If the mill mechanism starts sounding
very loud, this can mean that a small
stone from the coffee beans has
blocked the mill mechanism.
0 Consult customer services. Blocking or
damage caused by foreign objects in
the grinder might be excluded from
the guarantee.
«PLEASE DESCALE !»
• Shows that the coffee machine is
encrusted with limescale.
0 The descaling programme described in
Chapter „Carrying out the descaling
programme“ page 133 must be carried
out as soon as possible.
«CLOSE DOOR»
• The service door is open.
0 Close the service door. If the service door
cannot be closed, make sure that the
brewing unit is correctly inserted (see
„Cleaning the brewing unit“ page 132)
135
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 136 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
«INSERT BREWING UNIT !»
• Someone probably forgot to put the
brewing unit back in the coffee
machine after cleaning it.
0 Insert the brewing unit, see „Cleaning
the brewing unit“ page 132
«GENERAL ALARM»
• The inside of the machine is very dirty.
0 Carefully clean the inside of the
machine, see „Cleaning the brewing
unit“ page 132. If the coffee machine
still shows this message once it has
been cleaned, please consult customer
services.
16
Solvable problems, before
calling customer services
If the coffee machine does not work,
you can easily find out the cause of the
problem and fix it by turning to the
advice in Chapter „What to do when
the display show the following
messages...“ page 135. If, on the other
hand, the coffee machine displays no
message, please carry out the following
checks before consulting customer
services.
Coffee is not hot
• The cups were not preheated.
0 Preheat the cups by rinsing them out
with warm water or leaving them at
least 20 minutes on the heated cup
tray (H) (see „Tips for dispensing hotter
coffee“ page 122).
• The brewing unit is too cold.
0 Warm up the brewing unit with the
rinsing programme before making coffee (see „Rinsing“ page 122).
The coffee does not have enough
crema
• The coffee is too coarsely ground.
0 Turn the knob for the grind level setting one position anti-clockwise (see
„Setting the grind level“ page 126).
136
• The coffee blend is not suitable.
0 Use a coffee blend suited to fully automated coffee machines.
Coffee comes out too slowly
• The coffee is ground too fine.
0 Turn the knob for the grind level setting one position clockwise (see „Setting the grind level“ page 126).
Coffee comes out too quickly
• The coffee is too coarsely ground.
0 Turn the knob for the grind level setting one position anti-clockwise (see
„Setting the grind level“ page 126).
Coffee only comes out of one of the
spouts on the coffee dispenser
• The holes on the spouts are blocked.
0 Remove the dried on coffee with a
needle (Figure 29).
When the function or
is selected,
water comes out of the machine
instead of coffee
• The ground coffee could have got
stuck in the filling chute.
0 Remove the ground coffee blocking
the filling chute with the help of a
knife (see „Makingcoffee with ground
coffee“ page 123) (Figure 22). Then
clean the brewing unit and the inside
of the machine (see „Cleaning the
brewing unit“ page 132)
The machine does not switch on
when the
button is pressed
• The main switch on the back of the
appliance is not switched on (Figure 8)
or the mains plug is not plugged in.
0 Check that the main switch is in the "I"
position and that the power lead is
plugged in the socket properly.
The brewing unit cannot be taken
out for cleaning
• The coffee machine is switched on. The
brewing unit can only be removed
when the machine is switched off.
0 Switch the appliance off and remove
the brewing unit (see „Cleaning the
brewing unit“ page 132).
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 137 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
3
•
0
•
0
•
0
•
0
Attention: The brewing unit can only
be taken out when the appliance is
switched off using the On/Off button
at the front of the appliance. The
appliance should not be disconnected
from the mains. If you try to take out
the brewing unit whilst the coffee
machine is switched on, this could be
seriously damaged.
Coffee does not come out of the
spouts on the coffee dispenser but
out of the service door at the side
The holes on the coffee dispenser are
blocked with dried on coffee.
Remove the dried on coffee with a
needle (Figure 34).
The swing drawer (Q) on the inside of
the service hatch is blocked and will
not move.
Carefully clean the swing drawer, particulary in the area around the hinges
so that these continue to move.
Ground coffee was used (instead of
coffee beans) and the machine will
not dispense any coffee.
Too much preground coffee was
inserted.
Remove the brewing unit and carefully
clean the insided of the machine as
described under „Cleaning the brewing
unit“ page 132. Repeat the process
using a maximum of 2 level measuring
spoons of ground coffee.
The "Coffee strength / preground coffee" knob was not put into position
or
and the appliance used both
preground coffee and coffee ground by
the mill mechanism.
Carefully clean the inside of the
machine as described below under
„Cleaning the brewing unit“ page 132.
Repeat the process, first by putting the
"Coffee strength / preground coffee"
knob in the right position as described
under „Makingcoffee with ground coffee“ page 123.
• Preground coffee was inserted whilst
the machine was switched off.
0 Remove the brewing unit and carefully
clean the insided of the machine as
described under „Cleaning the brewing
unit“ page 132. Repeat the process with
the machine switched on.
•
0
•
0
•
•
•
•
Milk is frothed up too much or too
little
Wrong setting of the slider on the lid
of the milk container.
You can set the amount of froth on the
milk to any level using the slider on the
lid (Figure 27).
– Position "1 CAPPUCCINO": very
frothy milk.
– Position "2 CAFFELATTE": not so
frothy milk.
If the milk is not frothy enough, the
milk container may not be correctly in
place.
Put the milk container correctly in
place.
What should you do if the appliance
is going to be transported?
Keep the original packaging to protect
it during transport. Always use the
original plastic bag to protect against
scratches.
Protect the appliance and jug from
being banged. No liability can be
assumed for damage caused during
transport.
Empty the water tank and the waste
coffee container.
Please bear in mind where the appliance is stored, particularly during the
cold part of the year. Frost damage can
occur.
137
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 138 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
g
17
Technical data
Mains voltage:
Power consumption:
;
18
19
220-240 V
1350 W
This appliance conforms with the following EC Directives:
• Low Voltage Directive 2006/95/EC
• EMC Directive 89/336/EEC with
amendments 92/31/EEC and
93/68/EEC
• Materials and accessories coming
into contact with food conform to
EC regulation 1935/2004
Waste disposal
2 Packaging material
The packaging material is environmentally friendly and can be recycled. The
plastic components are labelled, e.g.
>PE<, >PS< etc. Dispose of the packaging materials in the prescribed containers at community recycling points
in accordance with how they are
labelled.
2 Old appliances
W
The symbol
on the product or its
packaging shows that this product
should not be treated at normal household waste, but instead should be
handed in at a collection point for recycling electrical and electronic appliances. By correctly disposing this product you are making a contribution to
the environment and the healthof your
fellow human beings. Health and the
environment are endangered by incorrect disposal. You can find out further
information about recycling this product from your local council, your waste
collection service or the company
where you bought it.
138
If service is needed
If repairs should become necessary,
including replacement of the mains
cable, please contact your nearest
Electrolux Customer service. Please also
see service and warranty information
in the separate Electrolux Warranty
Booklet.
Always keep the original packaging
including the foam parts. To prevent
damage during transport, the appliance must be securely packaged.
When sending the appliance in, always
add the jug. This is needed to test the
appliance.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 139 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
geehrte Kundin,
d Sehr
sehr geehrter Kunde,
lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie vor
allem die Sicherheitshinweise! Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung zum
späteren Nachschlagen auf und geben
Sie sie an eventuelle Nachbesitzer des
Gerätes weiter.
Inhaltsverzeichnis
1
1.1
1.2
1.3
Bildlegende
Vorderansicht (Bild 1)
Milchbehälter (Bild 2)
Vorderansicht mit offener
Servicetür (Bild 3)
1.4 Bedienfeld (Bild 4)
2 Kaffee und Espresso
3 Sicherheitshinweise
4 Übersicht der Menüpunkte
5 Menü-Modus
6 Erste Inbetriebnahme
6.1 Gerät aufstellen und anschließen
6.2 Wasser einfüllen
6.3 Kaffeebohnenbehälter befüllen
6.4 Erstes Einschalten
6.5 Gerät einschalten
6.6 Gerät ausschalten
6.7 Wasserhärte einstellen
7 Kaffee mit Bohnen zubereiten
7.1 Tipps für die Ausgabe eines
heißeren Kaffees
7.2 Spülen durchführen
8 Mehrere Tassen Kaffee mit der
Kannen-Funktion zubereiten
9 Kaffee mit Pulver zubereiten
10 Cappuccino oder heisse Milch
zubereiten (Kaffee und
Milchschaum)
10.1 Cappuccino zubereiten
10.2 Milch aufschäumen/erhitzen
10.3 Düsen reinigen
11 Heißwasserzubereitung
12 Mahlgrad einstellen
140
140
140
140
140
141
141
143
143
143
143
144
144
144
145
145
146
146
148
148
148
150
151
151
151
152
152
152
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
15
16
17
18
19
20
Menüeinstellungen
153
Sprache einstellen
153
Kaffeetemperatur einstellen
153
Abschaltzeit einstellen
154
Programm für Kanne einstellen
(Kaffeestärke und Füllmenge für
die Kanne)
154
Kaffeeprogramm einstellen
(Füllmenge programmieren)
155
Programm für Cappuccino einstellen
(Milchmenge und Kaffeemenge
programmieren)
156
Programm für Heißwasser einstellen
(Ausgabemenge programmieren)
157
Anzahl der bezogenen Kaffees,
Anzahl der bezogenen Kannen und
Anzahl Entkalkungen abfragen
(Statistik)
157
Gerät auf Werkseinstellung
zurücksetzen (Reset)
158
Reinigung und Pflege
158
Regelmäßige Reinigung
158
Tresterbehälter leeren
159
Milchbehälter reinigen
159
Mahlwerk reinigen
159
Brüheinheit reinigen
160
Entkalkungsprogramm durchführen 161
Bestellung von Zubehör
162
Was ist zu tun, wenn auf dem
Display folgende Meldung
erscheint...
162
Lösbare Probleme, bevor Sie den
Kundendienst rufen
163
Technische Daten
165
Entsorgung
166
Im Service-Fall
166
139
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 140 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
1
Bildlegende
1.1
1.3
Vorderansicht (Bild 1)
Tropfgitter
Warmhaltekanne
Hauptschalter (Geräterückseite)
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
Bedienfeld (siehe Bild 3)
Deckel für Kaffeebohnenbehälter
Deckel für Kaffeepulverschacht
Beheizte Tassenablage
Heißwasserdüse (abnehmbar)
Öffnungsknopf für Servicetür
Wassertank mit Max-Marke
(entnehmbar)
M Abtropfschale mit Schwimmer
(entnehmbar)
O
P
Q
R
S
T
U
V
Servicetür (offen)
Tresterbehälter (herausnehmbar)
Schwenkfach
Brüheinheit
Knopf für die Mahlgradeinstellung
Kaffeebohnenbehälter
Messlöffel
Einfüllschacht für vorgemahlenes
Kaffeepulver
W Typschild (Geräteunterseite)
X Flüssigentkalker
Y Teststreifen
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
1.2
Milchbehälter (Bild 2)
N
N1
N2
N3
N4
N5
Milchbehälter
Deckel (abnehmbar)
Schieber für Stärke Milchschaum
Taste „CLEAN“
Milchabgaberohr (abnehmbar)
Ansaugrohr (abnehmbar)
Vorderansicht mit offener
Servicetür (Bild 3)
1.4
Bedienfeld (Bild 4)
a
b
c
d
e
f
g
h
j
140
Drehknopf "Kaffeestärke / vorgemahlener Kaffee“
Drehknopf "Tassengrösse“
Display
Taste "1 Tasse Kaffee"
Im Menü-Modus dient diese Taste für
das „Blättern“ ("<")
Taste "2 Tassen Kaffee“
In Menü-Modus dient diese Taste für
das „Blättern“ (">")
Taste "Heißwasser“
Im Menü-Modus bestätigt diese Taste
den Menüpunkt ("OK")
Taste „MENU“
Im Menü-Modus kehrt diese Taste in
die letzte Ebene zurück, ohne Änderungen vorzunehmen ("ESC")
Taste "Ein/Aus“
Taste "Kanne/Cappuccino“
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 141 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
2
Kaffee und Espresso
•
•
•
•
•
•
Die Funktion Ihres Vollautomaten
garantiert Ihnen einfachste Bedienung, bei der Kaffeezubereitung
ebenso wie bei der Wartung und
Pflege.
Der vorzügliche, individuelle
Geschmack wird erreicht durch
das Vorbrühsystem: vor dem eigentlichen Brühvorgang wird das Kaffeemehl
angefeuchtet, um das gesamte Aroma
auszuschöpfen,
die individuell einstellbare Wassermenge pro Tasse zwischen kurzem
Espresso und „langem“ Kaffee mit
Crema,
die individuell einstellbare Kaffeetemperatur, mit der der Kaffee gebrüht
wird,
die Wahlmöglichkeit zwischen einer
normalen oder starken Tasse Kaffee,
den auf die Röstung der Bohnen einstellbaren Mahlgrad,
und nicht zuletzt durch die garantierte
Crema, jenes Schaumkrönchen, das den
Espresso-Kaffee für Kenner so unvergleichbar macht.
Übrigens: Die Kontaktzeit des Wassers
mit dem Kaffeemehl ist bei EspressoKaffee wesentlich kürzer als bei herkömmlichem Filterkaffee. Damit werden weniger Bitterstoffe aus dem
Kaffeemehl herausgelöst, was den
Espresso-Kaffee viel bekömmlicher
macht!
3
Sicherheitshinweise
1
Die Sicherheit dieses Geräts entspricht
den anerkannten Regeln der Technik
und dem Gerätesicherheitsgesetz. Dennoch sehen wir uns als Hersteller veranlasst, Sie mit den nachfolgenden
Sicherheitshinweisen vertraut zu
machen.
Allgemeine Sicherheit
• Das Gerät darf nur an ein Stromnetz
angeschlossen werden, dessen Spannung, Stromart und Frequenz mit den
Angaben auf dem Typschild (siehe
Unterseite des Gerätes ) übereinstimmen!
• Die Zuleitung nie mit heißen Geräteteilen in Berührung bringen.
• Den Netzstecker nie an der Zuleitung
aus der Steckdose ziehen!
• Das Gerät nicht in Betrieb nehmen,
wenn:
– die Zuleitung beschädigt ist oder
– das Gehäuse sichtbare Beschädigungen aufweist.
• Netzstecker nur bei ausgeschaltetem
Gerät in die Steckdose einstecken.
• Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt,
von Personen (einschließlich Kinder),
die aufgrund Ihrer Unerfahrenheit oder
Unkenntnis nicht in der Lage sind es
sicher zu bedienen oder von Personen
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten, benutzt
oder betrieben zu werden, es sei denn
sie wurden durch eine für sie verantwortliche Person angewiesen wie das
Gerät sicher zu benutzen ist und
anfänglich von ihr beaufsichtigt.
Sicherheit von Kindern
• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen und wahren Sie
gegenüber Kindern eine besondere
Aufsichtspflicht!
• Kinder müssen beaufsichtigt werden
um sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerät spielen.
141
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 142 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
• Verpackungsmaterial, wie z.B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände.
Sicherheit beim Betrieb
• Achtung! Kaffeeauslauf, Heißwasserdüse, Milchabgaberohr und Tassenablage werden funktionsbedingt
während des Betriebes heiß. Kinder
fernhalten!
• Achtung! Verbrühungsgefahr bei
aktivierter Heißwasserdüse bzw.
Milchabgaberohr! Austretendes Heißwasser bzw. heißer Wasserdampf
kann zu Verbrühungen führen. Aktivieren Sie Heißwasserdüse bzw.
Milchabgaberohr nur, wenn Sie ein
Behältnis darunter halten.
• Keine entzündbaren Flüssigkeiten mit
Dampf erhitzen!
• Das Gerät nur betreiben, wenn sich
Wasser im System befindet! Nur kaltes
Wasser in den Wassertank einfüllen,
kein heißes Wasser, Milch oder
andere Flüssigkeiten. Beachten Sie die
max. Füllmenge von ca. 1,8 Litern.
• Keine gefrorenen oder karamellisierten Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter geben, nur geröstete
Kaffeebohnen! Entfernen Sie Fremdkörper, wie z.B. Steinchen, aus den
Kaffeebohnen. Blockierung oder
Beschädigung verursacht durch
Fremdkörper im Mahlwerk können
von der Garantie ausgeschlossen sein.
• Nur Kaffeepulver in den Pulvereinwurf
geben.
• Gerät nicht unnötig eingeschaltet lassen.
• Gerät nicht Witterungseinflüssen aussetzen.
• Bei Verwendung eines Verlängerungskabels nur ein handelsübliches Kabel
mit einem Leiterquerschnitt von mindestens 1,5 mm2 benutzen.
• Personen mit motorischen Störungen
sollten das Gerät nie ohne Begleitperson benutzen, um eine Gefährdung zu
vermeiden.
• Das Gerät nur betreiben, wenn die
Tropfschale, der Tresterbehälter und
das Tropfgitter eingesetzt sind!
142
Sicherheit bei Reinigung und
Pflege
• Reinigungs- und Entkalkungshinweise
beachten.
• Vor Wartung oder Reinigung Gerät
ausschalten und Netzstecker ziehen!
• Gerät nicht in Wasser tauchen.
• Geräteteile nicht im Geschirrspüler reinigen.
• Niemals Wasser in das Mahlwerk
geben, dadurch wird das Mahlwerk
beschädigt.
Das Gerät weder öffnen noch reparieren. Durch unsachgemäße Reparaturen
können erhebliche Gefahren für den
Benutzer entstehen.
Reparaturen an Elektrogeräten dürfen
nur von Fachkräften durchgeführt
werden.
Bei einer evtl. erforderlichen Reparatur,
einschließlich Ersatz der Netzzuleitung,
wenden Sie sich bitte
• an den Fachhändler, bei dem Sie das
Gerät erworben haben, oder
• an die Electrolux Serviceline.
Wird das Gerät zweckentfremdet oder
falsch bedient, kann keine Haftung
für eventuelle Schäden oder Garantie
übernommen werden - ebenso, wenn
das Entkalkungsprogramm nicht
umgehend nach der Displayanzeige
«BITTE ENTKALKEN !» und
nach den Angaben in dieser
Gebrauchsanweisung durchgeführt
werden. Blockierung oder Beschädigung verursacht durch Fremdkörper
im Mahlwerk können von der Garantie ausgeschlossen sein.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 143 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
4
Übersicht der Menüpunkte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Menü «RESET»
Zurücksetzen der geänderten Geräteparameter auf Werkseinstellung.
Im folgenden finden Sie eine Übersicht
über die Menüpunkte, in denen Sie die
werksseitig voreingestellten Gerätepa5
rameter ändern und speichern, sowie
Programme starten und Informationen
abrufen können. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in den weiteren
Kapiteln dieser Bedienungsanleitung.
Menü «SPRACHE WÄHLEN»
Displaysprache, mehrere Sprachen stehen zur Auswahl.
Menü "WASSERHÄRTE»
Programmierbare Härtestufe zwischen
•
1 (weich) und 4 (sehr hart).
Werkseinstellung: 4 (sehr hart).
Menü "TEMPERATUR»
•
Programmierbare Kaffeetemperatur
zwischen NIEDRIG, MITTEL and HOCH.
•
Werkseinstellung: HOCH
Menü "ABSCHALTZEIT»
Programmierbare Abschaltzeit zwischen 1 Stunde bis 3 Stunden.
6
Werkseinstellung: 1h (1 Stunde).
6.1
Menü «PROGRAMM FÜR
KANNE»
Programmierbare Füllmenge (Tassengrösse) und Kaffeemahlmenge (Kaffeestärke) für die Tassen, die in die Kanne
zubereitet werden.
1
Menü «KAFFEEPROGRAMM»
Füllmenge für jede Tassengrösse anpassen (Espressotasse, kleine Tasse, mittlere Tasse, grosse Tasse, Becher).
Menü «PROG. FÜR
CAPPUCCINO»
Milchmenge bzw. Kaffeemenge für
Cappuccino anpassen.
Menü «PROGRAMM HEISSWASSER»
1
Heißwassermenge anpassen.
Menü «ENTKALKEN»
Starten des Entkalkungsprogramms.
Menü «STATISTIK»
Anzahl der zubereiteten Tassen Kaffee,
der Anzahl Kannen mit 4, 6, 8 oder 10
Tassen und der Anzahl durchgeführter
Entkalkungen abfragen.
Menü-Modus
Durch Drücken der Taste „MENU“
(Bild 5) wird in den Menü-Modus
umgeschaltet. Im Menü-Modus dienen
die Tasten "1 Tasse Kaffee"
,
"2 Tassen Kaffee“
, "Heißwasser“
und „MENU“ zum Navigieren. Die jeweilige Funktion ist im Display über der
Taste angegeben (Bild 6):
«<» ("1 Tasse Kaffee"
) und
«>» ("2 Tassen Kaffee“
) erlauben
das „Blättern“ im Menü
«OK» ("Heißwasser“ ) bestätigt einen
Menüpunkt
«ESC» („MENU“) kehrt in die letzte
Menü-Ebene zurück, ohne eine
Änderung vorzunehmen
Erste Inbetriebnahme
Gerät aufstellen und anschließen
Wählen Sie einen geeigneten, waagerechten, stabilen, unbeheizten, trockenen und wasserfesten Untergrund.
Achten Sie auf gute Luftzirkulation. An
den Seiten und der Rückseite des Gerätes muss ein Freiraum von mindestens
5 cm, und über dem Gerät von mindestens 20 cm vorhanden sein.
Das Gerät darf nicht in Räumen aufgestellt werden, in denen Temperaturen
von 0°C oder darunter vorkommen
können (Gerätebeschädigung durch
gefrierendes Wasser).
Achtung! Wenn das Gerät aus der Kälte
kommend in einem warmen Raum aufgestellt wird, ca. 2 Stunden mit dem
Einschalten warten!
Wir empfehlen eine geeignete Unterlage unter das Gerät zu legen, um
Beschädigungen durch Spritzer zu vermeiden.
143
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 144 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
0 Schließen Sie das Gerät ausschließlich
an eine geerdete Steckdose an. Benutzen Sie keine nicht geerdete Steckdose.
6.2
Wasser einfüllen
Vergewissern Sie sich vor jedem Einschalten, ob sich Wasser im Wassertank
befindet und füllen Sie gegebenenfalls
auf. Das Gerät benötigt bei jedem Einschalt- bzw. Ausschaltvorgang Wasser
für die automatischen Spülvorgänge.
0 Entnehmen Sie den Wassertank aus
dem Gerät (Bild 7).
0 Füllen Sie den Wassertank mit frischem
kaltem Wasser. Füllen Sie den Tank nie
über die MAX-Marke.
im Mahlwerk können von der Garantie ausgeschlossen sein.
3
Das Mahlwerk ist werkseitig ist einen
mittleren Mahlgrad eingestellt. Falls
notwendig, können Sie diese Einstellung verändern. Hinweise zum Ändern
des Mahlgrads finden Sie unter „Mahlgrad einstellen“ Seite 152.
1
Der Mahlgrad darf nur während des
Mahlvorgangs verändert werden. Einstellungen am stehenden Mahlwerk
können die Kaffeemaschine beschädigen.
3
Die Kaffeemaschine wurde werksseitig
geprüft. Hierzu wurde Kaffee benutzt,
sodass es vollkommen normal ist, wenn
Sie etwas Kaffee im Mahlwerk finden.
Es wird auf jeden Fall garantiert, dass
diese Kaffeemaschine neu ist.
Füllen Sie nur kaltes Wasser in den
Wassertank. Niemals andere Flüssigkeiten wie z.B. Mineralwasser oder Milch
einfüllen.
0 Setzen Sie den Wassertank wieder ein 6.4
(Bild 7). Drücken Sie dabei den Tank
fest an, damit sich das Ventil des Wassertanks öffnet.
3
Um immer einen aromatischen Kaffee
zu erhalten, sollten Sie:
• das Wasser im Wassertank täglich
wechseln,
• den Wassertank mindestens einmal pro
Woche in normalem Spülwasser (nicht
im Geschirrspüler) reinigen. Anschließend mit Frischwasser nachspülen.
3
6.3
Kaffeebohnenbehälter befüllen
0 Klappen Sie den Deckel des Kaffeebohnenbehälters auf und füllen Sie diesen
mit frischen Kaffeebohnen auf (Bild 8).
Schließen Sie anschließend den Deckel
wieder.
1
144
Achtung! Beachten Sie, dass Sie nur
reine Bohnen ohne Zusatz von karamellisierten oder aromatisierten
Bestandteilen sowie keine gefrorenen
Bohnen verwenden. Vergewissern Sie
sich, dass keine Fremdkörper, wie z.B.
Steinchen, in den Bohnenbehälter
geraten. Blockierung oder Beschädigung verursacht durch Fremdkörper
Erstes Einschalten
Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in
Betrieb nehmen wird der automatische
Einschaltprozess nur dann fortgeführt,
wenn Sie die gewünschte Sprache ausgewählt haben.
0 Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter an der Geräterückseite ein (Bild 9).
Das Display zeigt nacheinander den
Text «MENU DRÜCKEN, UM
DEUTSCH ZU WÄHLEN» in allen
zur Verfügung stehenden Sprachen.
0 Warten Sie, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird. Drücken Sie dann
zur Bestätigung die "MENU"-Taste
(Bild 5) und halten Sie sie gedrückt, bis
am Display «DEUTSCH ANGELEGT» angezeigt wird.
Nach der ersten Inbetriebnahme können Sie die Sprache jederzeit ändern,
siehe „Sprache einstellen“ Seite 153.
Nach der Sprachwahl zeigt das Display
«TANK AUFFÜLLEN !».
0 Wassertank auffüllen, siehe „Wasser
einfüllen“ Seite 144.
3
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 145 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
0 Setzen Sie den Wassertank wieder ein
(Bild 7). Drücken Sie dabei den Tank
fest an, damit sich das Ventil des Wassertanks öffnet.
Das Display zeigt nun:
6.5
«WASSERDÜSE EINSETZEN+ MENU DRÜCKEN»
0 Setzen Sie die Heißwasserdüse ein
(Bild 10) und stellen Sie eine Tasse darunter.
0 Drücken Sie die Taste "MENU" (Bild 5)..
Nach ein paar Sekunden läuft etwas
0
Wasser aus der Heißwasserdüse und es
wird ein Fortschrittsbalken angezeigt.
Wenn die Tasse mit etwa 30 ml Wasser
3
gefüllt ist, ist der Fortschrittsbalken
aufgefüllt.
Das Gerät zeigt nun an
«GERÄT SCHALTET AUS
3
BITTE WARTEN...» und schaltet
sich aus.
0 Den Kaffeebohnenbehälter mit Kaffeebohnen füllen, siehe „Kaffeebohnenbehälter befüllen“ Seite 144.
Achtung! Um Fehlfunktionen zu vermeiden, niemals gemahlen Kaffee,
gefrorene oder karamellisierte Kaffeebohnen oder etwas anderes einfüllen,
was das Gerät beschädigen könnte.
0 Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“
am
Bedienpanel (Bild 11).
Das Gerät zeigt «GERÄT HEIZT» in
der oberen Displayzeile und in der
unteren Zeile einen Fortschrittsbalken
mit Prozentanzeige
«
40%» der
den Fortschritt des Aufheizens anzeigt.
Nach Beendigung des Aufheizens zeigt
das Gerät:
6.6
«GERÄT SPÜLT» in der oberen Dis0
playzeile und in der unteren Zeile einen
Fortschrittsbalken mit Prozentanzeige
«
40%» und
führt ein automatisches Spülen durch
(Ein wenig heisses Wasser fließt aus
dem Kaffeeauslauf und wird in der
Tropfschale aufgefangen).
Das Gerät zeigt nun die Grundeinstel3
lungen an, d.h. auf der oberen Display-
1
zeile die Tassengrösse und in der
unteren Zeile die Kaffeestärke, z.B.:
«MITTLERE TASSE
NORMALES AROMA»
Gerät einschalten
Vergewissern Sie sich vor jedem Einschalten, ob sich Wasser im Wassertank
befindet und füllen Sie gegebenenfalls
auf. Das Gerät benötigt bei jedem Einschalt- bzw. Ausschaltvorgang Wasser
für die automatischen Spülvorgänge.
Schalten Sie das Gerät mit der Taste
„Ein/Aus“
ein (Bild 11).
Unmittelbar nach dem Einschalten
stellt sich das Gerät ein. Die dadurch
entstehenden Geräusche sind völlig
normal.
Während des Aufheizvorgangs (ca.
120 Sekunden) zeigt das Display
«GERÄT HEIZT» in der oberen Zeile
und in der unteren Zeile einen Fortschrittsbalken mit Prozentanzeige
«
40%» der
den Fortschritt des Aufheizens anzeigt.
Nach Beendigung des Aufheizens zeigt
das Gerät:
«GERÄT SPÜLT» in der oberen Displayzeile und in der unteren Zeile einen
Fortschrittsbalken mit Prozentanzeige
«
40%» und
führt ein automatisches Spülen durch
(Ein wenig heisses Wasser fließt aus
dem Kaffeeauslauf und wird in der
Tropfschale aufgefangen).
Das Gerät ist nun betriebsbereit. Es
erscheint die Displayanzeige gemäß des
zuletzt gewählten Kaffeemodus.
Gerät ausschalten
Schalten Sie das Gerät mit der Taste
„Ein/Aus“
aus (Bild 11).
Das Gerät führt einen Spülvorgang
durch (Displayanzeige
«GERÄT SPÜLT
BITTE WARTEN...») und schaltet
sich aus.
Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht
benutzen, sollten Sie nach dem Aus-
145
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 146 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
0 Drücken Sie die Tasten Blättern "<"
oder ">" (Bild 6) so oft, bis der Menüpunkt «WASSERHÄRTE» erscheint.
0 Bestätigen Sie den Menüpunkt mit der
Taste "OK" (Bild 6).
Das Display zeigt die aktuelle Einstellung, z.B. «WASSERHÄRTE 4»
0 Drücken sie anschließend die Tasten
Blättern "<" oder ">" (Bild 6) so oft, bis
die ermittelte Härtestufe angezeigt
wird.
0 Bestätigen Sie die Auswahl mit der
Taste "OK" (Bild 6).
Wird „OK“ nicht gedrückt, kehrt das
Gerät nach ca. 120 Sekunden automatisch in den Kaffeemodus zurück, ohne
die Eingaben zu speichern.
schalten mit der Taste „Ein/Aus“
zusätzlich den Hauptschalter an der
Geräterückseite ausschalten (Bild 9).
6.7
Wasserhärte einstellen
Nach der ersten Inbetriebnahme oder
bei Verwendung einer anderen Wasserqualität sollten Sie das Gerät auf die
Wasser-Härtestufe einstellen, die der
örtlichen Wasserhärte entspricht. Verwenden Sie das beigelegte Teststäbchen zur Bestimmung der Härtestufe,
oder fragen Sie Ihr Wasserwerk nach
dem Härtegrad.
Ermitteln der Wasser-Härtestufe
0 Tauchen Sie dazu den Teststreifen für
ca. 1 Sekunde in kaltes Wasser. Schütteln Sie das überschüssige Wasser ab
und ermitteln Sie die Härtestufe
anhand der rosa gefärbten Felder.
Kein oder ein Feld rosa:
Härtestufe 1, weich
bis 1,24 mmol/l, bzw.
bis 7° deutscher Härte, bzw.
bis 12,6° französischer Härte
Zwei Felder rosa:
Härtestufe 2, mittelhart
bis 2,5 mmol/l, bzw.
bis 14° deutscher Härte, bzw.
bis 25,2° französischer Härte
Drei Felder rosa:
Härtestufe 3, hart
bis 3,7 mmol/l, bzw.
bis 21° deutscher Härte, bzw.
bis 37,8° französischer Härte
Vier Felder rosa:
Härtestufe 4, sehr hart
über 3,7 mmol/l, bzw.
über 21° deutscher Härte, bzw.
über 37,8° französischer Härte
Einstellen und Speichern der ermittelten Wasser-Härtestufe
Sie können 4 Härtestufen einstellen.
Das Gerät ist werkseitig auf Härtestufe
4 eingestellt.
0 Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät
die Taste "MENU" (Bild 5).
Der Menüpunkt «SPRACHE WÄHLEN» erscheint.
146
Das Display springt nach der Programmierung automatisch zum Menüpunkt
«WASSERHÄRTE» zurück.
0 Um in den Kaffeemodus zurückzukehren, drücken Sie abschließend die Taste
"MENU" (Bild 5) oder warten Sie ca.
120 Sek., bis das Gerät automatisch in
den Kaffeemodus zurückspringt.
3
3
7
Sie können weitere Menüeinstellungen durchführen, siehe „Menüeinstellungen“ Seite 153.
Kaffee mit Bohnen
zubereiten
Der folgende Prozess läuft bei der Kaffezubereitung mit Bohnen vollautomatisch ab: Mahlen, Portionieren,
Pressen, Vorbrühen, Brühen und Auswerfen des aufgebrühten Kaffeemehls.
Durch die Möglichkeit der Mahlgradund Mahlmengeneinstellung können
Sie das Gerät individuell auf Ihren persönlichen Geschmack einstellen
1
Beachten Sie, dass Sie nur reine Bohnen
ohne Zusatz von karamellisierten oder
aromatisierten Bestandteilen sowie
keine gefrorenen Bohnen verwenden.
Vergewissern Sie sich, dass keine Fremdkörper, wie z.B. Steinchen, in den Bohnenbehälter geraten. Blockkierung oder
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 147 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
Beschädigung verursacht durch
Fremdkörper im Mahlwerk können von
der Garantie ausgeschlossen sein.
Das Gerät ist auf eine mittlere Tassengrösse und normale Kaffeestärke voreingestellt. Wählen Sie je nach
Geschmack einen „kurzen“ Espresso
oder einen „langen“ Kaffee mit Crema.
0 Wählen Sie die gewünschte Tassengrösse mit dem Drehknopf „Tassengrösse“ (Bild 13). Die gewählte
Tassengrösse wird angezeigt.
Das Gerät ist werkseitig auf Standardmengen eingestellt. Diese können Sie
für jede Tassengrösse nach Ihren Wünschen ändern und speichern, siehe
„Programm für Cappuccino einstellen
(Milchmenge und Kaffeemenge programmieren)“ Seite 156.
Sie können ihren Kaffee mit extramildem, mildem, normalem, starkem oder
extra-starkem Aroma wählen.
0 Wählen Sie die gewünschte Kaffeestärke mit dem Drehknopf „Kaffeestärke“ (Bild 14). Die gewählte
Kaffeestärke wird angezeigt.
0 Stellen Sie eine oder zwei Tassen unter
den Kaffeeauslauf (Bild 15). Durch
Hoch- oder Runterschieben des Auslaufes können Sie die Auslaufhöhe
optimal Ihrer Tassenhöhe anpassen, um
Wärmeverlust und Kaffeespritzer zu
reduzieren (Bild 16).
3
Wird einige Sekunden nach dem Einstellen der Tassengrösse oder der Kaffeestärke keine Taste gedrückt, schlägt
das Gerät im Display den nächsten
Schritt vor: «TASTE FÜR 1 ODER 2
TASSEN DRÜCKEN».
0 Drücken Sie die Taste "1 Tasse Kaffee"
um eine Tasse zuzubereiten, oder
die Taste „2 Tassen“
für 2 Tassen.
Das Gerät mahlt nun die Bohnen. Bei
der Kaffeezubereitung wird das Kaffeepulver zum Vorbrühen zunächst mit
einer kleinen Menge Wasser benetzt.
Nach einer kurzen Unterbrechung
erfolgt der eigentliche Brühvorgang.
Der Kaffee wird in die Tasse ausgege-
3
ben, das Display zeigt in der oberen
Zeile die gewählte Tassengrösse und in
der unteren Zeile einen Fortschrittsbalken mit Prozentanzeige
«
40%».
Wenn der Fortschrittsbalken aufgefüllt
ist, ist auch die gewünschte Menge
Kaffee ausgegeben. Das Gerät beendet
automatisch die Ausgabe und wirft das
verbrauchte Kaffeepulver in den Tresterbehälter aus.
0 Sie können jederzeit die Kaffeeausgabe
vorzeitig beenden, indem Sie die zuvor
betätigte Taste "1 Tasse"
oder
"2 Tassen"
erneut kurz drücken,
oder indem Sie den Drehknopf „Tassengrösse“ (Bild 13) gegen den Uhrzeigersinn in Richtung „Espressotasse“
drehen.
0 Sobald die Kaffeeausgabe beendet ist,
können Sie die Kaffeemenge vergrössern indem Sie die Taste „1 Tasse“
drücken und halten, bis die
gewünschte Kaffeemenge erreicht ist
(die Taste muss gedrückt werden,
unmittelbar nachdem der Fortschrittsbalken 100 % erreicht hat), oder indem
Sie den Drehknopf „Tassengrösse“
(Bild 13) im Uhrzeigersinn in Richtung
„Becher“ drehen.
Nach ein paar Sekunden ist das Gerät
wieder betriebsbereit und Sie können
den nächsten Kaffee zubereiten. Das
Display zeigt die zuletzt gewählte Kaffeeeinstellung an.
3
Wenn der Kaffee tröpfchenweise oder
nicht ganz austritt, oder der Kaffee zu
schnell austritt und die Crema nicht
nach Ihrem Geschmack ausgefallen ist,
sollten Sie die Mahlgradeinstellung
verändern, siehe „Mahlgrad einstellen“
Seite 152
3
Wenn das Display die Meldung «TANK
AUFFÜLLEN !» anzeigt, müssen Sie
den Wassertank auffüllen, da das Gerät
sonst keinen Kaffee zubereiten kann.
(Es ist normal, dass noch etwas Wasser
in dem Wassertank ist, wenn die Meldung angezeigt wird.).
147
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 148 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
3
Wenn das Display die Meldung «TRESTERBEHÄLTER LEEREN»
anzeigt, ist der Tresterbehälter voll und
muss geleert sowie gereinigt werden,
siehe „Tresterbehälter leeren“
Seite 159. Solange der Tresterbehälter
nicht gereinigt wird, bleibt diese Meldung stehen, und die Kaffeemaschine
kann keinen Kaffee zubereiten.
3
Während der Kaffeeausgabe niemals
den Wassertank herausnehmen. Falls
dieser herausgenommen wurde, kann
die Kaffeemaschine keinen Kaffee
mehr zubereiten. Zum Entlüften der
Kaffeemaschine drücken Sie bitte die
Taste „Heißwasser“ , und lassen Sie
einige Sekunden lang Wasser aus der
Heißwasserdüse laufen.
3
7.1
7.2
Spülen durchführen
Das Spülen erlaubt ein Aufheizen der
Brüheinheit und des Kaffeeauslaufs.
Das Spülen dauert nur einige
Sekunden.
0 Drücken Sie die Taste "MENU" (Bild 5).
Der Menüpunkt «SPRACHE WÄHLEN» erscheint.
0 Drücken Sie die Tasten Blättern "<"
oder ">" (Bild 6) so oft, bis der
Menüpunkt «GERÄT SPÜLT»
erscheint.
0 Bestätigen Sie den Menüpunkt mit der
Taste "OK" (Bild 6). Das Display zeigt
«GERÄT SPÜLT» und einen Fortschrittsbalken mit einer Prozentanzeige
«
40%»..
Nach dem Spülen kehrt das Gerät
automatisch in den Kaffeemodus
zurück.
Bei der ersten Inbetriebnahme der Kaffeemaschine sollten Sie mindestens
4-5 Kaffees zubereiten, bevor die
Maschine ein zufrieden stellendes
Resultat erbringt.
Tipps für die Ausgabe eines heißeren Kaffees
• Wenn Sie sofort nach Einschalten
der Kaffeemaschine die Kaffeemenge für eine kleine Tasse zubereiten möchten (unter 60 ml),
verwenden Sie das heiße Wasser des
Spülvorgangs zum Vorwärmen der
Tassen.
• Stellen Sie im entsprechenden Menü
eine höhere Kaffeetemperatur ein,
siehe „Kaffeetemperatur einstellen“
Seite 153.
• Sollten Sie bei eingeschaltetem
Gerät längere Zeit keinen Kaffee
bezogen haben, sollten Sie vor dem
nächsten Bezug das System spülen
um die Brüheinheit vorzuwärmen.
Wählen Sie die Spül-Funktion im
entsprechenden Menü (siehe „Spülen
durchführen“ Seite 148). Lassen Sie
das Wasser in die darunter stehende
Abtropfschale laufen. Sie können
dieses Wasser auch zum Vorwärmen
der Tasse, die Sie für den Kaffee
benutzen, verwenden. In diesem Fall
148
einfach das heiße Wasser in die Tasse
laufen lassen (und dann entleeren).
• Verwenden Sie keine zu dicke Tassen,
außer wenn diese vorgewärmt werden, da sie die Wärme zu sehr absorbieren.
• Verwenden Sie vorgewärmte Tassen,
indem Sie diese mit warmem Wasser
ausspülen oder sie mindestens
20 Minuten auf die beheizte Tassenablage (H) der eingeschalteten Kaffeemaschine stellen.
8
Mehrere Tassen Kaffee mit
der Kannen-Funktion
zubereiten
Mit dieser Funktion können Sie vollautomatisch mehrere Tassen Kaffee
direkt in die mitgelieferte EdelstahlWarmhaltekanne zubereiten: Mahlen,
Portionieren, Pressen, Vorbrühen, Brühen und Auswerfen des aufgebrühten
Kaffeemehls wie im vorhergehenden
Abschnitt beschrieben.
Das Gerät ist auf eine mittlere Tassengrösse und normale Kaffeestärke vor-
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 149 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
eingestellt. Sie können Ihre bevorzugte
Tassengrösse und Kaffeestärke wie
unter „Programm für Kanne einstellen
(Kaffeestärke und Füllmenge für die
Kanne)“ Seite 154 beschrieben einstellen.
0 Drehen Sie den Deckel der mitgelieferten Edelstahl-Warmhaltekanne in die
Position zum Abnehmen (Bild 17) und
nehmen Sie den Deckel ab. Spülen Sie
die Kanne und den Deckel.
0 Setzen Sie den Deckel in der Stellung
zum Ausschütten (Bild 18) auf die
Warmhaltekanne und stellen Sie diese
unter den Kaffeeauslauf (D). Der Kaffeeauslauf muss ganz nach oben
geschoben sein, damit die Warmhaltekanne eingeschoben werden kann.
Das Display zeigt laufend «BOHNENBEH. + WASSERTANK FÜLLEN,
TRESTER LEEREN, OK
DRÜCKEN» und erinnert an die
grundlegenden Tätigkeiten die nötig
sind, um eine Reihe von Kaffees in die
Kanne zubereiten zu können.
0 Überzeugen Sie sich davon, dass der
Wassertank voll ist, dass genügend
Kaffeebohnen im Bohnenbehälter sind
und der Tresterbehälter leer ist. Drükken Sie dann die Taste "OK" (Bild 6).
Das Display zeigt in der oberen Zeile
die Kaffeestärke, wie sie im Menü
„Kanne“ eingestellt ist, z.B. «KANNE
EXTRA-MILD». In der unteren Zeile
erscheinen die Tasten Blättern "<" oder
">" und die Anzahl Tassen, die in die
Kanne zubereitet werden sollen, z.B.
«< >
4».
Wenn Sie die Kaffeestärke und die Füllmenge für die Kannen-Funktion
ändern wollen, gehen Sie vor wie unter
„Programm für Kanne einstellen (Kaffeestärke und Füllmenge für die
Kanne)“ Seite 154 beschrieben.
0 Stellen Sie gegebenenfalls mit den
Tasten Blättern "<" oder ">" in Schritten von 2 Tassen die Anzahl Tassen ein,
die in die Kanne zubereitet werden sollen (4, 6, 8, 10 Tassen).
3
Wird einige Sekunden lang keine Taste
gedrückt, schlägt das Gerät im Display
den nächsten Schritt vor: «ANZAHL
TASSEN WÄHLEN UND TASTE
KANNE DRÜCKEN».
0 Wenn Sie die gewünschte Anzahl Tassen gewählt haben, bestätigen Sie dies
durch Drücken der Taste „Kanne/Cappuccino“
(Bild 19).
Das Display zeigt einen Fortschrittsbalken und eine Prozentanzeige
«
40%», die
den Stand des Brühvorgangs anzeigt.
Wenn der Fortschrittsbalken aufgefüllt
ist und die Prozentanzeige 100%
erreicht hat, beendet das Gerät den
Brühvorgang und kehrt automatisch in
den Kaffeemodus zurück.
0 Entnehmen Sie nun die Warmhaltekanne und schliessen Sie den Deckel
(Bild 20), um den Kaffee für lange Zeit
warm zu halten.
3
3
Sind zu wenig Kaffeebohnen eingefüllt, um die gewünschte Funktion zu
Ende zu führen, unterbricht das Gerät
den Vorgang und wartet, bis der Kaffeebohnenbehälter wieder gefüllt ist
und die Taste „Kanne/Cappuccino“
(Bild 19) gedrückt wird. Sollen
z.B. 8 Tassen zubereitet werden, es sind
aber nur Kaffeebohnen für 6 Tassen
vorhanden, bereitet das Gerät 6 Tasse
zu und stoppt dann die Zubereitung.
Den Bohnenbehälter auffüllen und
danach die Taste „Kanne/Cappuccino“
(Bild 19) drücken. Ist dies
geschehen, bereitet das Gerät nur noch
die letzten 2 Tassen zu, um die
gewünschte Anzahl von 8 Tassen zu
erreichen.
Ist entweder zu wenig Wasser im Wassertank, um die gewünschte Funktion
zu Ende zu führen, oder ist der Tresterbehälter voll, unterbricht das Gerät
den Vorgang. Um den Wassertank zu
füllen oder den Tresterbehälter zu leeren, muss die Warmhaltekanne entnommen werden; in diesem Moment
wird das laufende Programm abgebrochen. Nachdem der Fehler behoben ist,
149
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 150 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
muss das Programm neu gestartet werden. Dabei muss die Menge Kaffee, die
sich bereits in der Kanne befindet,
berücksichtigt werden, damit die
Kanne nicht überfüllt wird.
9
schalteter Maschine ein, da dieses
sonst im Innern des Gerätes verteilt
wird.
1
Kaffee mit Pulver
zubereiten
Mit dieser Funktion können Sie bereits
gemahlenen Kaffee, z.B. entkoffeinierten Kaffee, aufbrühen.
Achtung! Vergewissern Sie sich, dass
kein Pulver im Schacht hängengeblieben ist, ebenso dürfen keine Fremdkörper in den Schacht gelangen. Der
Einfüllschacht ist kein Vorratsbehälter,
das Pulver muss direkt zur Brüheinheit
gelangen.
0 Drehen Sie den Drehknopf "Kaffeestärke / vorgemahlener Kaffee"
(Bild 21) in die gewünschte Position
(für 1 Tasse) oder
(für 2 Tassen),
um die Funktion für vorgemahlenes
Kaffeepulver zu wählen. Dadurch wird
die Kaffeemühle außer Betrieb gesetzt.
Das Gerät zeigt z.B. «ESPRESSOTASSE
VORGEMAHLEN 1 TASSE».
0 Öffnen Sie den Deckel des Kaffeepulverschachtes und füllen Sie das frische
Kaffeepulver ein (Bild 22).
Benutzen Sie nur den mitgelieferten
Messlöffel. Füllen Sie nie mehr als 2
gestrichene Messlöffel ein, sonst bereitet entweder das Gerät keinen Kaffee
zu, das Kaffeepulver wird im Gerät verteilt und verschmutzt dieses, oder der
Kaffee wird tröpfchenweise ausgegeben und die Meldung
«PULVER ZU FEIN
MAHLGRAD EINSTELLEN
UND HEISSWASSERTASTE
DRÜCKEN» wird angezeigt.
Füllen Sie währen des Brühvorgangs
kein Kaffeepulver ein. Erst nach Beenden des kompletten Brühvorgangs,
wenn das Gerät wieder bereit ist, das
Kaffeepulver für die nächste Tasse einfüllen. Füllen Sie nie Pulver bei ausge-
1
150
Benutzen Sie nur Kaffeepulver für vollautomatische Espressomaschinen.
Keine Kaffeebohnen, keine wasserlöslichen, gefriergetrockneten Instantprodukte sowie keine anderen
Getränkepulver in den Schacht einfüllen. Zu feine Kaffeepulver können zu
Verstopfungen führen.
Ist der Einfüllschacht verstopft (auf
Grund von Feuchtigkeit im Gerät, oder
weil mehr als 2 Messlöffel Kaffeepulver
eingefüllt wurden) benutzen Sie ein
Messer oder einen Löffelstiel um das
Pulver nach unten zu schieben
(Bild 23). Dann die Brüheinheit entnehmen und zusammen mit der Kaffeemaschine wie unter „Brüheinheit
reinigen“ Seite 160" beschrieben reinigen.
0 Schließen Sie den Deckel.
3
Wird einige Sekunden nach dem Wählen der Funktion „vorgemahlener Kaffee“ keine Taste gedrückt, schlägt das
Gerät im Display den nächsten Schritt
vor: «TASTE FÜR 1 ODER 2 TASSEN DRÜCKEN».
0 Wählen Sie die gewünschte Tassengrösse mit dem Drehknopf „Tassengrösse“ (Bild 13). Die gewählte
Tassengrösse wird angezeigt.
0 Drücken Sie die Taste "1 Tasse Kaffee"
um eine Tasse zuzubereiten, oder
die Taste „2 Tassen“
für 2 Tassen.
Der Kaffe wird zubereitet.
3
3
Um nach der Zubereitung des Kaffees
wieder in den Modus für Kaffeebohnen
zurückzukehren, drehen Sie den Drehknopf "Kaffeestärke / vorgemahlener
Kaffee" (Bild 21) auf eine beliebige
Kaffeestärkeneinstellung (der Betrieb
der Kaffeemühle wird wieder ermöglicht).
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 151 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
10
Cappuccino oder heisse
Milch zubereiten (Kaffee
und Milchschaum)
Sie können mit dieser Funktion entweder heisse, aufgeschäumte Milch, oder
in einem Arbeitsgang Cappuccino
zubereiten.
0 Den Deckel des Milchbehälters durch
eine leichte Drehung im Uhrzeigersinn
entriegeln und abnehmen.
0 Den Behälter mit genügend Milch füllen (Bild 24). Dabei nicht die auf dem
Behältergriff eingeprägte Markierungslinie MAX (entspricht etwa
1000 ml) überschreiten.
Die in der oberen Zeile angezeigte Tassengrösse (z.B. «ESPRESSOTASSE»)
ist dabei ohne Bedeutung, da die
Menge des zubereiteten Kaffees im
Menü «PROG. FÜR CAPPUCCINO» festgelegt ist.
0 Das Milchabgaberohr ausschwenken
(Bild 28) und eine ausreichend große
Tasse unter den Kaffeeauslauf und
unter das Milchabgaberohr stellen.
0 Drücken Sie einmal die Taste „Kanne/
Cappuccino“
(Bild 29).
Erhitzte und aufgeschäumte Milch und
danach Kaffee werden in die Tasse ausgegeben.
Das Display zeigt in der oberen Zeile
«CAPPUCCINO» und in der unteren
Zeile einen Fortschrittsbalken und eine
Prozentanzeige, z.B.
«
40%», die
den Stand der Cappuccinozubereitung
anzeigt.
3
Vorzugsweise sollte vollentrahmte oder
teilentrahmte Milch mit Kühlschranktemperatur (etwa 5°C) verwendet werden.
0 Achten Sie darauf, dass das Ansaugrohr
richtig eingefügt ist (Bild 25); dann
3
den Deckel auf den Milchbehälter setzen und durch eine leichte Drehung
gegen den Uhrzeigersinn verriegeln.
0 Den Heißwasserauslauf abziehen
(Bild 10) und den Milchbehälter an der
Düse anbringen (Bild 26). Achten Sie
darauf, dass der Milchbehälter richtig
eingesetzt ist.
0 Mit dem Schieber am Deckel können
Sie stufenlos einstellen, wie stark die
Milch aufgeschäumt werden soll
10.2
(Bild 27):
0
– Stellung „1 CAPPUCCINO“: die Milch
wird stark aufgeschäumt.
– Stellung „2 CAFFELATTE“: die Milch
wird wenig aufgeschäumt.
0
3 Nach dem Einsetzen des Milchbehälters
schlägt das Gerät im Display den nächsten Schritt vor: «TASTE KANNE 1X
DRÜCKEN FÜR CAPPUCCINO,
2X NUR FÜR MILCH».
3
10.1 Cappuccino zubereiten
0 Wählen Sie die gewünschte Kaffeestärke für den Cappuccino mit dem
Drehknopf „Kaffeestärke“ (Bild 14). Die
gewählte Kaffeestärke wird angezeigt.
Die Milchmenge und die Kaffeemenge
ist auf Standardwerte voreingestellt.
Sie können diese nach Ihrem
Geschmack ändern und speichern,
siehe „Programm für Cappuccino einstellen (Milchmenge und Kaffeemenge
programmieren)“ Seite 156.
Nach ein paar Sekunden ist das Gerät
wieder betriebsbereit. Das Display zeigt
die zuletzt gewählte Kaffeeeinstellung
an.
Milch aufschäumen/erhitzen
Das Milchabgaberohr schwenken
(Bild 28) und eine ausreichend große
Tasse unter das Milchabgaberohr stellen.
Drücken Sie zweimal die Taste „Kanne/
Cappuccino“
(Bild 29) (innerhalb von 2 Sekunden).
Erhitzte und aufgeschäumte Milch
wird in die Tasse ausgegeben.
Das Display zeigt in der oberen Zeile
«MILCH AUFSCHÄUMEN» und in
der unteren Zeile einen Fortschrittsbalken und eine Prozentanzeige, z.B.
«
40%», die
151
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 152 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
den Stand des Milchaufschäumens
anzeigt.
3
Die Milchmenge ist auf einen Standardwert voreingestellt. Sie können
diesen nach Ihrem Geschmack ändern
und speichern, siehe „Programm für
Cappuccino einstellen (Milchmenge
und Kaffeemenge programmieren)“
Seite 156.
Nach ein paar Sekunden ist das Gerät
wieder betriebsbereit. Das Display zeigt
die zuletzt gewählte Kaffeeeinstellung
an.
10.3 Düsen reinigen
Nach jeder Zubereitung von Milch oder
Cappuccino müssen die Düsen des
Milchbehälters folgendermassen gereinigt werden, da sich ansonsten Milchreste festsetzen können:
0 Stellen Sie einen Behälter unter das
Milchabgaberohr und drücken Sie mindestens 5 Sekunden lang die Taste
„CLEAN“ am Milchbehälter (Bild 30).
Das Display zeigt «REINIGEN».
1 Achtung! Verbrühungsgefahr durch
aus dem Milchabgaberohr austretenden Dampf und heisses Wasser.
0 Nehmen Sie nun den Milchbehälter ab
und reinigen Sie die Düsen am Gerät
mit einem feuchten Lappen (Bild 31).
0 Setzen Sie danach die Heißwasserdüse
wieder ein (Bild 10).
3
11
152
3
Heißwasserzubereitung
Achtung! Verbrühungsgefahr bei aktivierter Heißwasserdüse! Austretendes
Heißwasser kann zu Verbrühungen
führen. Aktivieren Sie die Heißwasser-
Das Gerät ist werkseitig auf eine Standardmenge eingestellt. Diese können
Sie nach Ihren Wünschen ändern und
speichern, siehe „Programm für Heißwasser einstellen (Ausgabemenge programmieren)“ Seite 157.
Es wird empfohlen, nicht länger als
2 Minuten ohne Unterbrechung heisses
Wasser zu beziehen.
0 Sie können die Heißwasserausgabe
jederzeit beenden. Drücken Sie dazu
noch einmal die Taste „Heißwasser“
(Bild 32).
3
12
Mahlgrad einstellen
Das Mahlwerk ist werkseitig auf einen
mittleren Mahlgrad eingestellt. Sollte
die Kaffeeausgabe entweder zu schnell
oder zu langsam (tröpfchenweise) sein,
können Sie den Mahlgrad während des
Mahlvorgangs verändern.
Nach abgeschlossener Reinigung den
Milchbehälter abnehmen und in den
Kühlschrank stellen. Die Milch sollte
nicht länger als 15 Minuten außerhalb
des Kühlschranks verbleiben.
Das Heißwasser kann zum Vorwärmen
von Tassen und zum Zubereiten von
Heißgetränken, wie z. B. Tee oder Fertigsuppen benutzt werden.
1
düse nur, wenn sich ein Behältnis unter
die Heißwasserdüse befindet.
0 Setzen Sie die Heißwasserdüse ein
(Bild 10).
0 Stellen Sie ein Gefäß unter die Heißwasserdüse.
0 Drücken Sie die Taste „Heißwasser“
(Bild 32). Heisses Wasser wird ausgegeben; das Display zeigt «HEISSWASSER». Ist die programmierte Menge
Heißwasser ausgegeben, wird die Ausgabe automatisch beendet.
Das Display zeigt für einige Sekunden
«BITTE WARTEN...». Danach ist das
Gerät wieder für die Kaffeezubereitung
bereit, im Display erscheint die zuletzt
gewählte Kaffeeeinstellung.
Der Mahlgrad darf nur während des
Mahlvorgangs verändert werden. Einstellungen am stehenden Mahlwerk
können die Kaffeemaschine beschädigen.
0 Stellen Sie den Mahlgrad mit dem
Knopf für die Mahlgradeinstellung
(Bild 2, T) ein (Bild 12).
1
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 153 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
• Wenn der Kaffee tröpfchenweise
oder nicht ganz austritt, muss der
Knopf um eine Position im Uhrzeigersinn gedreht werden.
Drehen Sie jeweils um eine Position,
bis eine zufrieden stellende Kaffeeausgabe erreicht wird.
• Falls der Kaffee zu schnell heraustritt
und die Crema nicht nach Ihrem
Geschmack ausgefallen ist, drehen
Sie den Knopf um eine Position
gegen den Uhrzeigersinn.
3
Achten Sie darauf, den Knopf für die
Mahlgradeinstellung nicht zu weit zu
drehen, da sonst bei dem Bezug von
2 Tassen der Kaffee eventuell tröpfchenweise austritt.
3
Die Wirkung dieser Korrekturen merken
Sie jedoch erst nach mindestens 2 darauf folgenden Kaffeezubereitungen.
Fremdkörper im Mahlwerk entfernen
Fremdkörper im Mahlwerk wie z.B.
Steinchen können das Mahlwerk
beschädigen. Ein Fremdkörper im Kaffee verursacht ein gleichmäßiges lautes
Rattern. Sollten Sie während des Mahlvorgangs dieses Geräusch hören, schalten Sie das Gerät unverzüglich aus
wenden Sie sich an den Kundendienst.
Blockierung oder Beschädigung verursacht durch Fremdkörper im Mahlwerk können von der Garantie
ausgeschlossen sein.
13
Menüeinstellungen
0 Wenn die gewünschte Sprache angezeigt wird, bestätigen Sie sie mit der
Taste "OK" (Bild 6). Diese Sprache ist
hiermit programmiert.
Wird „OK“ nicht gedrückt, kehrt das
Gerät nach ca. 120 Sekunden automatisch in den Kaffeemodus zurück, ohne
die Eingaben zu speichern.
Das Display springt nach der Programmierung automatisch zum Menüpunkt
«SPRACHE WÄHLEN» zurück.
0 Um in den Kaffeemodus zurückzukehren, drücken Sie abschließend die Taste
"MENU" (Bild 5) oder warten Sie ca.
120 Sek., bis das Gerät automatisch in
den Kaffeemodus zurückspringt.
3
13.2 Kaffeetemperatur einstellen
0
0
0
13.1 Sprache einstellen
Sie können zwischen mehreren Sprachen wählen. Eine andere Sprache
kann wie folgt gewählt werden:
0 Drücken Sie die Taste "MENU" (Bild 5).
Der Menüpunkt «SPRACHE WÄHLEN» erscheint.
0 Bestätigen Sie den Menüpunkt mit der
Taste "OK" (Bild 6). Im Display erscheint
die eingestellte Sprache.
0 Drücken Sie die Tasten Blättern "<"
oder ">" (Bild 6) so oft, bis die
gewünschte Sprache erscheint.
0
0
Sie können zwischen drei Temperaturstufen wählen. Die Kaffeetemperaturstufen werden wie folgt definiert:
«TEMPERATUR NIEDRIG»
«TEMPERATUR MITTEL»
«TEMPERATUR HOCH»
Die Werkseinstellung ist «TEMPERATUR HOCH». Sie können diese wie
folgt ändern:
Drücken Sie die Taste "MENU" (Bild 5).
Der Menüpunkt «SPRACHE WÄHLEN» erscheint.
Drücken Sie die Tasten Blättern "<"
oder ">" (Bild 6) so oft, bis der
Menüpunkt «TEMPERATUR»
erscheint.
Bestätigen Sie den Menüpunkt mit der
Taste "OK" (Bild 6). Das Display zeigt
die aktuelle Einstellung, z.B. «TEMPERATUR HOCH».
Wählen Sie gegebenenfalls mit den
Tasten Blättern "<" oder ">" (Bild 6)
eine andere Temperatur.
Wenn die gewünschte Temperatur
angezeigt wird, bestätigen Sie diese
mit der Taste "OK" (Bild 6). Diese Temperatur ist hiermit programmiert.
153
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 154 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
Wird „OK“ nicht gedrückt, kehrt das
3
Gerät nach ca. 120 Sekunden automatisch in den Kaffeemodus zurück, ohne
die Eingaben zu speichern.
0
Das Display springt nach der Programmierung automatisch zum Menüpunkt
«TEMPERATUR» zurück.
0 Um in den Kaffeemodus zurückzukehren, drücken Sie abschließend die Taste 13.4
"MENU" (Bild 5) oder warten Sie ca.
120 Sek., bis das Gerät automatisch in
den Kaffeemodus zurückspringt.
3
13.3 Abschaltzeit einstellen
0
0
0
0
0
154
Wird das Gerät längere Zeit nicht
benutzt, so schaltet es sich aus Gründen der Sicherheit und Energieersparnis automatisch ab.
Sie können zwischen 3 Abschaltzeiten
wählen (automatische Abschaltung
nach 1 bis 3 Stunden):
«ABSCHALTZEIT 1 H»
«ABSCHALTZEIT 2 H»
«ABSCHALTZEIT 3 H»
Die Werkseinstellung ist
«ABSCHALTZEIT 1 H». Sie können
diese wie folgt ändern:
Drücken Sie die Taste "MENU" (Bild 5).
Der Menüpunkt «SPRACHE WÄHLEN» erscheint.
Drücken Sie die Tasten Blättern "<"
oder ">" (Bild 6) so oft, bis der Menüpunkt «ABSCHALTZEIT» erscheint.
Bestätigen Sie den Menüpunkt mit der
Taste "OK" (Bild 6). Das Display zeigt
die aktuelle Einstellung, z.B.
«ABSCHALTZEIT 1 H».
Wählen Sie gegebenenfalls mit den
Tasten Blättern "<" oder ">" (Bild 6)
eine andere Abschaltzeit.
Wenn die gewünschte Abschaltzeit
angezeigt wird, bestätigen Sie diese
mit der Taste "OK" (Bild 6). Diese
Abschaltzeit ist hiermit programmiert.
Wird „OK“ nicht gedrückt, kehrt das
Gerät nach ca. 120 Sekunden automatisch in den Kaffeemodus zurück, ohne
die Eingaben zu speichern.
0
0
0
0
0
0
Das Display springt nach der Programmierung automatisch zum Menüpunkt
«ABSCHALTZEIT» zurück.
Um in den Kaffeemodus zurückzukehren, drücken Sie abschließend die Taste
"MENU" (Bild 5) oder warten Sie ca.
120 Sek., bis das Gerät automatisch in
den Kaffeemodus zurückspringt.
Programm für Kanne einstellen
(Kaffeestärke und Füllmenge für
die Kanne)
Das Kannen-Programm ist werkseitig
auf Standardwerte voreingestellt. Diese
können Sie an Ihren Geschmack anpassen und speichern. Die Kaffeestärke
kann in 5 Schritten von extra-mild bis
extra-stark und die Füllmenge mit Hilfe
eines grafischen Balkens in
10 Schritten eingestellt werden.
Sie können diese Einstellungen wie
folgt ändern:
Drücken Sie die Taste "MENU" (Bild 5).
Der Menüpunkt «SPRACHE WÄHLEN» erscheint.
Drücken Sie die Tasten Blättern "<"
oder ">" (Bild 6) so oft, bis der
Menüpunkt «PROGRAMM FÜR
KANNE» erscheint.
Bestätigen Sie den Menüpunkt mit der
Taste "OK" (Bild 6). Das Display zeigt
«KANNE KAFFEESTÄRKE».
Bestätigen Sie den Menüpunkt mit der
Taste "OK" (Bild 6). Das Display zeigt
die aktuelle Einstellung, z.B. «KANNE
EXTRA-MILD».
Wählen Sie gegebenenfalls mit den
Tasten Blättern "<" oder ">" (Bild 6) in
5 Schritten eine andere Kaffeestärke
von extra mild bis extra stark.
Wird die gewünschte Kaffeestärke
angezeigt, bestätigen Sie dies mit der
Taste "OK" (Bild 6). Diese Kaffeestärke
ist hiermit programmiert.
Wird „OK“ nicht gedrückt, kehrt das
Gerät nach ca. 120 Sekunden automatisch in den Kaffeemodus zurück, ohne
die Eingaben zu speichern.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 155 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
Das Display springt nach der Programmierung automatisch zum Menüpunkt
«KANNE KAFFEESTÄRKE» zurück.
0 Wenn Sie die Füllmenge für die Kanne
ändern und speichern wollen, drücken
Sie die Taste Blättern ">" (Bild 5) so oft,
bis der Menüpunkt «MENGE KANNE
O. TASSE» erscheint.
0 Bestätigen Sie den Menüpunkt mit der
Taste "OK" (Bild 6).
0 Im Display erscheint ein Balken, der
vergrössert oder verkleinert werden
kann; dieser repräsentiert die Füllmenge einer Tasse. Gegebenenfalls
kann mit den Tasten Blättern "<" oder
">" (Bild 5) in 10 Stufen eine andere
Füllmenge gewählt werden.
3
Ist der Balken ganz ausgefüllt, entspricht dies der max. Tassen-Füllmenge für das Kannen-Programm von
ca. 125 ml.
0 Wenn die gewünschte Füllmenge
angezeigt wird, bestätigen Sie dies mit
der Taste "OK" (Bild 6). Diese Füllmenge
ist nun programmiert.
Wird „OK“ nicht gedrückt, kehrt das
Gerät nach ca. 120 Sekunden automatisch in den Kaffeemodus zurück, ohne
die Eingaben zu speichern.
0
0
0
0
0
3
Das Display springt nach der Programmierung automatisch zum Menüpunkt
«MENGE KANNE O. TASSE»
zurück.
0 Um in den Kaffeemodus zurückzukehren, drücken Sie abschließend 2-mal
die Taste "MENU" (Bild 5) oder warten
Sie ca. 120 Sek., bis das Gerät automatisch in den Kaffeemodus zurückspringt.
3
13.5 Kaffeeprogramm einstellen
(Füllmenge programmieren)
Das Gerät ist werkseitig auf Standardmengen voreingestellt. Diese Mengen
können Sie für jede Tassengröße individuell an Ihren Geschmack anpassen
und speichern.
Sie können die Füllmenge für jede der
fünf Tassengrössen «ESPRESSO-
0
TASSE», «KLEINE TASSE»,
«MITTLERE TASSE», «GROSSE
TASSE», «BECHER» anpassen:
Drücken Sie die Taste "Menu" (Bild 5).
Der Menüpunkt «SPRACHE WÄHLEN» erscheint.
Drücken Sie die Tasten Blättern "<"
oder ">" (Bild 6) so oft, bis der
Menüpunkt «KAFFEEPROGRAMM»
erscheint.
Bestätigen Sie den Menüpunkt mit der
Taste "OK" (Bild 6). Das Display zeigt
«ESPRESSOTASSE».
Wählen Sie gegebenenfalls mit den
Tasten Blättern "<" oder ">" (Bild 6)
eine andere Tassengrösse.
Wird die gewünschte Tassengrösse
angezeigt, bestätigen Sie dies mit der
Taste "OK" (Bild 6).
Im Display erscheint ein Balken, der
vergrössert oder verkleinert werden
kann; dieser repräsentiert die Füllmenge einer Tasse. Gegebenenfalls
kann mit den Tasten Blättern "<" oder
">" (Bild 6) in 10 Stufen eine andere
Füllmenge gewählt werden.
Ist der Balken ganz ausgefüllt, entspricht dies der max. Tassen-Füllmenge von ca. 220 ml.
0 Wenn die gewünschte Füllmenge
angezeigt wird, bestätigen Sie dies mit
der Taste "OK" (Bild 6). Diese Füllmenge
ist nun programmiert.
Wird „OK“ nicht gedrückt, kehrt das
Gerät nach ca. 120 Sekunden automatisch in den Kaffeemodus zurück, ohne
die Eingaben zu speichern.
3
Das Display springt nach der Programmierung automatisch zum Menüpunkt
zum Einstellen der Füllmenge zurück,
z.B. «ESPRESSOTASSE».
0 Um in den Kaffeemodus zurückzukehren, drücken Sie abschließend 2-mal
die Taste "Menu" (Bild 5) oder warten
Sie ca. 120 Sek., bis das Gerät automatisch in den Kaffeemodus zurückspringt.
3
155
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 156 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
3
Die Speicherung der Tassenfüllmenge
ist nur für 1 Tasse möglich. Für den
Bezug von 2 Tassen werden die gespeicherten Werte verdoppelt.
13.6 Programm für Cappuccino einstellen (Milchmenge und Kaffeemenge programmieren)
0
0
0
0
0
Die Milchmenge und die Kaffeemenge,
die für einen Cappuccino zubereitet
werden, sind werkseitig auf Standardmengen voreingestellt. Diese Mengen
können Sie individuell an Ihren
Geschmack anpassen und speichern:
Drücken Sie die Taste "MENU" (Bild 5).
Der Menüpunkt «SPRACHE WÄHLEN» erscheint.
Drücken Sie die Tasten Blättern "<"
oder ">" (Bild 6) so oft, bis der
Menüpunkt «PROG. FÜR
CAPPUCCINO» erscheint.
Bestätigen Sie den Menüpunkt mit der
Taste "OK" (Bild 6). Das Display zeigt
«MILCHMENGE».
Wenn Sie die Milchmenge, die für
einen Cappuccino zubereitet wird,
ändern und speichern wollen, bestätigen Sie den Menüpunkt mit der Taste
"OK" (Bild 6).
Im Display erscheint ein Balken, der
vergrössert oder verkleinert werden
kann; dieser repräsentiert die Milchmenge, die für einen Cappuccino zubereitet wird. Gegebenenfalls kann mit
den Tasten Blättern "<" oder ">"
(Bild 6) in 10 Stufen eine andere Füllmenge gewählt werden.
Ist der Balken ganz ausgefüllt, entspricht dies der max. Milchmenge für
das Cappuccino-Programm von ca.
120–180 ml (je nach eingestellter Aufschäumung, d.h. je nach beigemischter
Luftmenge).
0 Wenn die gewünschte Füllmenge
angezeigt wird, bestätigen Sie dies mit
der Taste "OK" (Bild 6). Diese Füllmenge
ist nun programmiert.
Wird „OK“ nicht gedrückt, kehrt das
Gerät nach ca. 120 Sekunden automa-
3
156
tisch in den Kaffeemodus zurück, ohne
die Eingaben zu speichern.
Das Display springt nach der Programmierung automatisch zum Menüpunkt
«MILCHMENGE» zurück.
0 Wenn Sie die Kaffeemenge, die für
einen Cappuccino zubereitet wird,
ändern und speichern wollen, drücken
Sie die Tasten Blättern "<" oder ">"
(Bild 5) so oft, bis der Menüpunkt
«KAFFEE F. CAPPUCCINO»
erscheint.
0 Bestätigen Sie den Menüpunkt mit der
Taste "OK" (Bild 6).
0 Im Display erscheint ein Balken, der
vergrössert oder verkleinert werden
kann; dieser repräsentiert die Kaffeemenge, die für einen Cappuccino zubereitet wird. Gegebenenfalls kann mit
den Tasten Blättern "<" oder ">"
(Bild 6) in 10 Stufen eine andere Füllmenge gewählt werden.
3
Ist der Balken ganz ausgefüllt, entspricht dies der max. Kaffeemenge für
das Cappuccino-Programm von ca.
220 ml.
0 Wenn die gewünschte Füllmenge
angezeigt wird, bestätigen Sie dies mit
der Taste "OK" (Bild 6). Diese Füllmenge
ist nun programmiert.
Wird „OK“ nicht gedrückt, kehrt das
Gerät nach ca. 120 Sekunden automatisch in den Kaffeemodus zurück, ohne
die Eingaben zu speichern.
3
Das Display springt nach der Programmierung automatisch zum Menüpunkt
«KAFFEE F. CAPPUCCINO»
zurück.
0 Um in den Kaffeemodus zurückzukehren, drücken Sie abschließend 2-mal
die Taste "MENU" (Bild 5) oder warten
Sie ca. 120 Sek., bis das Gerät automatisch in den Kaffeemodus zurückspringt.
3
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 157 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
13.7 Programm für Heißwasser ein13.8 Anzahl der bezogenen Kaffees,
stellen (Ausgabemenge programAnzahl der bezogenen Kannen
mieren)
und Anzahl Entkalkungen
abfragen (Statistik)
Das Gerät ist werkseitig eine Standardmenge voreingestellt. Diese Menge
können Sie anpassen und speichern:
0 Drücken Sie die Taste "MENU" (Bild 5).
Der Menüpunkt «SPRACHE WÄHLEN» erscheint.
0 Drücken Sie die Tasten Blättern "<"
oder ">" (Bild 6) so oft, bis der
Menüpunkt «PROGRAMM HEISSWASSER» erscheint.
0 Im Display erscheint ein Balken, der
vergrössert oder verkleinert werden
kann; dieser repräsentiert die Heißwassermenge, die ausgegeben wird. Gegebenenfalls kann mit den Tasten
Blättern "<" oder ">" (Bild 6) in 10 Stufen eine andere Füllmenge gewählt
werden.
Ist der Balken ganz ausgefüllt, entspricht dies der max. Heißwassermenge, die auf einmal zubereitet
werden kann von ca. 250–280 ml.
0 Wenn die gewünschte Menge angezeigt wird, bestätigen Sie dies mit der
Taste "OK" (Bild 6). Diese Füllmenge ist
nun programmiert.
Wird „OK“ nicht gedrückt, kehrt das
Gerät nach ca. 120 Sekunden automatisch in den Kaffeemodus zurück, ohne
die Eingaben zu speichern.
3
Das Display springt nach der Programmierung automatisch zum Menüpunkt
«PROGRAMM HEISSWASSER»
zurück.
0 Um in den Kaffeemodus zurückzukehren, drücken Sie abschließend die Taste
"MENU" (Bild 5) oder warten Sie ca.
120 Sek., bis das Gerät automatisch in
den Kaffeemodus zurückspringt.
Das Gerät bietet die Möglichkeit, folgende Werte abzufragen:
– die Anzahl aller bisher mit dem
Gerät zubereiteten Kaffees,
– die Anzahl der zubereiteten Kannen
mit 4 Tassen, mit 6 Tassen, 8 Tassen
und 10 Tassen,
– die Anzahl der zubereiteten Cappuccini, und ausserdem
– die Anzahl der durchgeführten Entkalkungen.
3
0
0
0
0
3
0
Werden gleichzeitig 2 Tassen Kaffee
bezogen, so werden diese auch als 2
Tassen gezählt.
Drücken Sie die Taste "MENU" (Bild 5).
Der Menüpunkt «SPRACHE WÄHLEN» erscheint.
Drücken Sie die Tasten Blättern "<"
oder ">" (Bild 6) so oft, bis der
Menüpunkt «STATISTICS» erscheint.
Bestätigen Sie den Menüpunkt mit der
Taste "OK" (Bild 6). Im Display erscheint
die Anzahl der Tassenbezüge, die bis zu
diesem Zeitpunkt getätigt wurden, z.B.
«TOT. COFFEES 135» für 135 Kaffeebezüge.
Drücken Sie wiederholt die Tasten Blättern "<" oder ">" (Bild 6), um die
Anzahl der bezogenen Kannen für jede
der mit dem Kannen-Programm möglichen Anzahl Tassen anzuzeigen (4 Tassen, 6 Tassen, 8 Tassen, 10 Tassen). Im
Display erscheint die Anzahl der Kannen, die mit der jeweiligen Anzahl Tassen zubereitet wurden, z.B. «KANNE
4 TASSEN 12» für 12 zubereitete
Kannen mit 4 Tassen.
Drücken Sie wiederholt die Taste Blättern ">" (Bild 6), um die Anzahl der
durchgeführten Entkalkungen anzuzeigen, z.B. «ANZAHL ENTKALKUNGEN 5» für 5 Entkalkungen.
157
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 158 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
0 Um in den Kaffeemodus zurückzukeh- 14
ren, drücken Sie abschließend 2-mal
die Taste "MENU" (Bild 5) oder warten
Sie ca. 120 Sek., bis das Gerät automatisch in den Kaffeemodus zurückspringt.
14.1
13.9 Gerät auf Werkseinstellung
zurücksetzen (Reset)
0
0
0
0
0
3
Mit dieser Funktion werden zuvor
geänderte Werte wieder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
Folgende Einstellungen bzw. Speicherungen sind davon betroffen:
• Wasserhärte
• Tassenfüllmengen
• Kaffeetemperatur
• Abschaltzeit
Drücken Sie die Taste "MENU" (Bild 5).
Der Menüpunkt «SPRACHE WÄHLEN» erscheint.
Drücken Sie die Tasten Blättern "<"
oder ">" (Bild 6) so oft, bis der
Menüpunkt «RESET» erscheint.
Bestätigen Sie den Menüpunkt mit der
Taste "OK" (Bild 6). Das Display zeigt
«RESET NEIN».
Drücken Sie die Tasten Blättern "<"
(Bild 6), bis am Display «RESET JA»
erscheint.
Bestätigen Sie den Menüpunkt mit der
Taste "OK" (Bild 6). Das Gerät ist jetzt
auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Wird „OK“ nicht gedrückt, kehrt das
Gerät nach ca. 120 Sekunden automatisch in den Kaffeemodus zurück, ohne
dass es auf die Werkseinstellungen
zurückgesetzt wird.
Halten Sie Ihr Gerät stets sauber für
konstante Kaffeequalität und störungsfreie Funktion.
Regelmäßige Reinigung
1
Achtung! Schalten Sie vor der Reinigung das Gerät aus. Lassen Sie das
Gerät abkühlen.
1
Achtung! Geben Sie das Gerät oder
einzelne Teile des Gerätes niemals in
die Geschirrspülmaschine. Tauchen Sie
die Kaffeemaschine niemals ins Wasser.
1
Achtung! Niemals Wasser in den Bohnenbehälter geben, dadurch wird das
Mahlwerk beschädigt.
1
Verwenden Sie keine kratzenden,
scheuernden oder ätzenden Mittel.
Wischen Sie das Gehäuse innen und
aussen nur mit einem feuchten Tuch
ab.
Entnehmen Sie täglich den Wassertank
(Bild 7) und schütten Sie das Restwasser weg. Spülen Sie den Wassertank mit
frischem Wasser aus. Verwenden Sie
täglich frisches Wasser.
Leeren Sie den Tresterbehälter täglich
oder spätestens, wenn Sie durch das
Display dazu aufgefordert werden,
siehe „Tresterbehälter leeren“
Seite 159.
Entleeren Sie die Tropfschale regelmäßig. Spätestens jedoch dann, wenn der
rote Schwimmer der Tropfschale
(Bild 33) durch die Öffnung im Tropfgitter erscheint.
Reinigen Sie regelmässig, mindestens
einmal pro Woche, Wassertank (L),
Tropfschale (M), Tropfgitter (A) und
Tresterbehälter(P) mit warmem Wasser, mildem Spülmittel und evtl. einem
Pinsel.
Spülen Sie nach jedem Aufschäumen
die Düsen des Milchbehälters durch,
um diese von Milchrückständen zu reinigen, siehe „Düsen reinigen“
Seite 152.
0
0
0
0
Das Gerät springt nach der Programmierung automatisch in den Kaffeemodus zurück.
0
158
Reinigung und Pflege
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 159 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
0 Reinigen Sie regelmässig den Milchbehälter, siehe „Milchbehälter reinigen“
Seite 159.
14.3
0 Überprüfen Sie, dass die Öffnungen des
0
Kaffeeauslaufs nicht verstopft sind.
Zum Säubern können Sie mit einer
Nadel den angetrockneten Kaffee ent0
fernen (Bild 34).
14.2 Tresterbehälter leeren
Wenn Sie den Tresterbehälter entnommen haben, zeigt das Display «TRESTERBEHÄLTER EINSETZEN».
3
Leeren Sie grundsätzlich bei täglichem
Gebrauch des Gerätes auch den Behälter täglich.
Entleeren Sie den Tresterbehälter
Milchbehälter reinigen
Den Deckel des Milchbehälters durch
eine leichte Drehung im Uhrzeigersinn
entriegeln und abnehmen.
Das Milchabgaberohr (Bild 25) und das
Ansaugrohr (Bild 37) abziehen.
0 Alle Teile sorgfältig mit heißem Wasser
und Spülmittel reinigen.
0 Das Ansaugrohr und das Milchabgaberohr wieder einsetzen.
Das Gerät zählt die Anzahl der zubereiteten Kaffees. Nach 14 einzeln (oder
7 paarweise) zubereiteten Kaffees wird
folgende Meldung angezeigt: «TRESTERBEHÄLTER LEEREN» um
1
darauf hinzuweisen, dass der Tresterbehälter voll ist und entleert sowie gerei14.4
nigt werden muss. Solange der
Tresterbehälter nicht gereinigt wird,
bleibt diese Meldung stehen, und die
Kaffeemaschine kann keinen Kaffee
zubereiten.
0 Zur Reinigung die Servicetür durch
1
Drücken auf den entsprechenden Öffnungsknopf entriegeln und öffnen
(Bild 35), dann die Abtropfschale ent0
nehmen (Bild 36), entleeren und reinigen.
0 Entleeren und reinigen Sie sorgfältig
den Tresterbehälter. Achten Sie bitte
0
darauf, dass alle auf dem Boden abgelagerten Rückstände beseitigt werden.
Wichtig: Jedes Mal, wenn Sie die
Abtropfschale herausziehen, muss
3
auch der Tresterbehälter geleert werden, selbst wenn dieser nicht ganz voll
ist. Wird dieser Vorgang nicht ausgeführt, kann es bei den darauf folgenden Kaffeezubereitungen passieren,
dass sich der Tresterbehälter zu sehr
1
füllt und der übermäßige Kaffeesatz
die Kaffeemaschine verstopft.
3
immer bei eingeschaltetem Gerät. Nur
dann erkennt das Gerät die Entleerung.
Der Milchbehälter darf nicht im
Geschirrspüler gereinigt werden!
Mahlwerk reinigen
Kaffeemehlrückstände können mit
einem weichen Pinsel oder einem
Staubsauger aus dem Bohnenbehälter
entfernt werden.
Achtung! Niemals Wasser in das Mahlwerk geben, dadurch wird das Mahlwerk beschädigt.
Schalten Sie das Gerät mit der Taste
Ein/Aus (Bild 11) und dem Hauptschalter (Bild 9) aus. Ziehen Sie den Netzstecker.
Entfernen Sie die restlichen Kaffeebohnen (z.B. Staubsauger mit Schlauch
oder Fugendüse verwenden).
Lässt sich ein Fremdkörper nicht entfernen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Blockierung oder
Beschädigung verursacht durch
Fremdkörper im Mahlwerk können
von der Garantie ausgeschlossen sein.
Achtung! Verletzungsgefahr durch
drehendes Mahlwerk. Schalten Sie niemals das Gerät ein, wenn Sie am Mahlwerk arbeiten. Dies kann schwerste
Verletzungen verursachen. Ziehen Sie
unbedingt den Netzstecker.
0 Testen Sie nun mit einer geringen
Menge Bohnen die Funktion des Mahlwerks, indem Sie einen Kaffee zubereiten. Bei der ersten Mahlung oder nach
der Reinigung wird weniger Kaffee-
159
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 160 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
mehl in die Brüheinheit gelangen, da
der Kanal gefüllt werden muss. Dies
kann den ersten Kaffee beeinflussen.
14.5 Brüheinheit reinigen
0
0
0
0
Wir empfehlen, die Brüheinheit (je
nach Nutzungsintensität) regelmäßig
zu reinigen. Bevor Sie Ihr Gerät längere
Zeit nicht benutzen (z.B. Urlaub), ist es
notwendig den Tresterbehälter und den
Wassertank zu entleeren und das Gerät
inkl. Brüheinheit gründlich zu reinigen.
Gehen Sie wie folgt vor:
Durch Drücken der Taste Ein/Aus aus
(Bild 11) die Kaffeemaschine ausschalten (nicht den Netzstecker ziehen) und
abwarten, bis sich das Display ausschaltet!
Die Servicetür durch Drücken auf den
entsprechenden Öffnungsknopf entriegeln und öffnen (Bild 35).
Die Abtropfschale und den Tresterbehälter entnehmen (Bild 36) und reinigen.
Die beiden roten Entriegelungstasten
der Brüheinheit seitlich und gegen die
Mitte andrücken (Bild 38) und die
Brüheinheit herausziehen.
Achtung: Die Brüheinheit kann nur
herausgenommen werden, wenn das
Gerät mit der Taste Ein/Aus
an der
Gerätevorderseite ausgeschaltet ist.
Das Gerät soll nicht vom Stromnetz
getrennt werden. Falls Sie versuchen
sollten, die Brüheinheit bei eingeschalteter Kaffeemaschine herauszunehmen, könnte diese ernsthaft
beschädigt werden.
0 Die Brüheinheit ohne Benutzung von
Spülmitteln unter fließendem Leitungswasser reinigen. Die Brüheinheit
niemals im Geschirrspüler reinigen.
0 Das Maschineninnere sorgfältig reinigen. Die Kaffeeverkrustungen in der
Kaffeemaschine mit einer Holz- oder
Plastikgabel oder etwas Ähnlichem,
was die Oberfläche nicht zerkratzt,
abkratzen (Bild 39) und dann mit
einem Staubsauger alle Rückstände
absaugen (Bild 40).
0 Zum Wiedereinsetzen die Brüheinheit
(Bild 42, a) in den Halter (Bild 42, b)
und den Stift (Bild 42, c) einschieben.
Der Stift muss in das Rohr (Bild 42, d)
unten an der Brüheinheit eingeführt
werden.
0 Nun fest auf die Schrift PUSH (Bild
42, e) drücken, bis die Brüheinheit hörbar einrastet.
0 Versichern Sie sich, nachdem Sie das
Klicken des Einrastens gehört haben,
dass die roten Tasten (Bild 42, f) herausgeschnappt sind, andernfalls kann
die Servicetür nicht geschlossen werden.
Bild 43: Die beiden roten Tasten sind
korrekt herausgeschnappt.
Bild 44: Die beiden roten Tasten sind
nicht herausgeschnappt.
0 Setzen Sie die Abtropfschale zusammen mit dem Tresterbehälter wieder
ein.
0 Schliessen Sie die Servicetür.
3
Wenn die Brüheinheit nicht korrekt
eingesetzt ist, d.h. bis ein Klicken durch
das Einrasten hörbar ist, und die roten
Tasten nicht richtig herausgeschnappt
sind, kann die Serviceklappe nicht
geschlossen werden.
3
Wenn die Brüheinheit sich nur schwer
einsetzen lässt, muss diese (vor dem
Einsetzen) auf die richtige Höhe
gebracht werden, und zwar indem die
Brüheinheit gleichzeitig von unten und
von oben, wie in Abbildung 41 dargestellt, fest zusammengedrückt wird.
3
Wenn sich die Brüheinheit noch immer
schwer einsetzen lässt, schließen Sie
die Servicetür, ziehen Sie den Stecker
des Versorgungskabels aus der Steckdose und stecken Sie ihn wieder ein.
Warten Sie ab, bis das Display sich ausschaltet, öffnen Sie dann die Servicetür
und setzen Sie die Brüheinheit wieder
ein.
3
160
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 161 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
14.6 Entkalkungsprogramm durchführen
Das Entkalkungsprogramm ermöglicht
eine einfache und wirksame Entkalkung Ihres Gerätes. Wenn Sie durch die
Displayanzeige «BITTE
ENTKALKEN !» darauf hingewiesen
werden, muss das Gerät entkalkt werden.
1
3
0
0
0
0
0
0
3
Achtung: Auf keinen Fall irgendwelche
Entkalkungsmittel verwenden, die
nicht von Electrolux empfohlen sind.
Bei Verwendung anderer Entkalkungsmittel übernimmt Electrolux keine Haftung für evtl. Schäden.
Entkalkungsflüssigkeit erhalten Sie im
Fachhandel oder unter der Electrolux
Serviceline.
Der Entkalkungsprozess dauert ca.
45 Minuten und sollte nicht unterbrochen werden. Bei Stromausfall muss
das Programm neu gestartet werden.
Bevor Sie das Entkalkungsprogramm
starten, reinigen Sie die Brüheinheit
(siehe „Brüheinheit reinigen“
Seite 160).
Drücken Sie die Taste "MENU" (Bild 5).
Der Menüpunkt «SPRACHE WÄHLEN» erscheint.
Drücken Sie die Tasten Blättern "<"
oder ">" (Bild 6) so oft, bis der
Menüpunkt «ENTKALKEN» erscheint.
Bestätigen Sie den Menüpunkt mit der
Taste "OK" (Bild 6). Das Display zeigt
«ENTKALKEN NEIN».
Drücken Sie die Taste Blättern "<", und
das Display zeigt «ENTKALKEN JA».
Bestätigen Sie mit der Taste "OK"
(Bild 6). Das Entkalkungsprogramm
wird gestartet.
Wird „OK“ nicht gedrückt, kehrt das
Gerät nach ca. 120 Sekunden automatisch in den Kaffeemodus zurück, und
das Entkalkungsprogramm wird nicht
gestartet.
Das Display zeigt in der oberen Zeile
abwechselnd «ENTKALKER ZUGEBEN» und «TASTE MENU DRÜCKEN» und in der unteren Zeile einen
Fortschrittsbalken und eine Prozentanzeige,
«
0%».
0 Den Wassertank leeren, mit mindestens
1 liter Wasser füllen und das Entkalkungsmittel zugeben.
1
0
0
0
0
Achtung: Stellen Sie sicher, dass eventuelle Spritzer des Entkalkungsmittels
nicht auf säureempfindliche Oberflächen wie Marmor, Kalkstein und Keramik geraten.
Die Heißwasserdüse einsetzen (Bild 10).
Ein Gefäss mit mindestens 1,5 Liter
Fassungsvermögen unter die Heißwasserdüse stellen.
Taste "MENU" (Bild 5) drücken.
Das Entkalkungsprogramm startet und
die Entkalkungsflüssigkeit läuft aus der
Heißwasserdüse. Das Display zeigt
«ENTKALKEN» und einen Fortschrittsbalken mit einer Prozentanzeige, z.B.
«
25%».
Das Entkalkungsprogramm führt automatisch eine Reihe von Spülungen und
Pausen durch, um Kalkablagerungen
aus dem Innern der Kaffeemaschine zu
entfernen.
Nach ungefähr 45 Minuten ist der
Wassertank leer und das Display zeigt
in der oberen Zeile abwechselnd
«ENTKALKEN BEENDET» und
«TASTE MENU DRÜCKEN» und in
der unteren Zeile einen Fortschrittsbalken und eine Prozentanzeige
«
50%».
Taste "MENU" (Bild 5) drücken.
Das Gerät ist nun bereit für einen Spülvorgang mit frischem Wasser. Das Display zeigt in der oberen Zeile
abwechselnd «GERÄT SPÜLT» und
«TANK AUFFÜLLEN !» und in der
unteren Zeile einen Fortschrittsbalken
und eine Prozentanzeige
«
50%».
161
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 162 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
0 Den Wassertank herausnehmen, mit
frischem Wasser füllen und wieder einsetzen. Das Display zeigt in der oberen
Zeile abwechselnd «GERÄT SPÜLT»
und «TASTE MENU DRÜCKEN»
und in der unteren Zeile einen Fortschrittsbalken und eine Prozentanzeige
«
50%».
0 Das Gefäss unter der Heißwasserdüse
leeren und wieder unter die Heißwasserdüse stellen.
0 Taste "MENU" (Bild 5) drücken.
Ein Spülvorgang mit frischem Wasser
wird durchgeführt und das Spülwasser
läuft aus der Heißwasserdüse. Das Display zeigt «GERÄT SPÜLT» und
einen Fortschrittsbalken mit einer
Prozentanzeige, z.B.
«
55%».
Nach einigen Minuten ist der Wassertank leer und das Display zeigt in der
oberen Zeile abwechselnd «SPÜLEN
BEENDET» und «TASTE MENU
DRÜCKEN» und in der unteren Zeile
einen Fortschrittsbalken und eine Prozentanzeige
«
90%».
0 Taste "MENU" (Bild 5) drücken.
Das Display zeigt in der oberen Zeile
kurzzeitig abwechselnd «SPÜLEN
BEENDET» und «TANK
AUFFÜLLEN !» und in der unteren
Zeile einen Fortschrittsbalken und eine
Prozentanzeige
«
100%».
Nach einigen Sekunden zeigt das Display nur noch «TANK
AUFFÜLLEN !»
0 Das Gefäss mit dem Spülwasser leeren.
0 Den Wassertank herausnehmen, mit
frischem Wasser füllen und wieder einsetzen.
Das Gerät ist nun wieder betriebsbereit
und im Zustand des zuletzt ausgewählten Kaffeemodus.
3
162
Wir empfehlen, nach dem Durchlauf
des Entkalkungsprogrammes die erste
bezogene Tasse Kaffee wegzugießen.
15
Bestellung von Zubehör
Damit Sie lange Freude an Ihrem Gerät
haben und um vorzeitige Defekte zu
vermeiden, ist es sehr wichtig, das
Gerät regelmäßig zu reinigen und zu
entkalken. Das Original-Entkalkungsmittel können Sie auch direkt bei uns
beziehen.
Bitte wenden Sie sich in Deutschland
an unsere Bestell-Hotline:
01801 - 20 30 60*
(*Ortstarif aus dem Festnetz der Deutschen Telekom)
montags bis freitags von 8.00 - 18.00 Uhr
16
Was ist zu tun, wenn auf
dem Display folgende
Meldung erscheint...
«TANK AUFFÜLLEN»
• Der Wassertank ist leer oder nicht richtig eingesetzt.
0 Den Wassertank auffüllen und vorschriftsmässig einsetzen, siehe „Wasser
einfüllen“ Seite 144.
• Der Wassertank ist schmutzig, oder es
haben sich Kalkverkrustungen darin
gebildet.
0 Den Wassertank ausspülen oder entkalken.
•
0
•
0
«PULVER ZU FEIN
MAHLGRAD EINSTELLEN
UND HEISSWASSERTASTE
DRÜCKEN»
Die Kaffeemaschine kann keinen Kaffee zubereiten.
Ein Gefäss unter die Heißwasserdüse
stellen und die Taste „Heißwasser“
drücken (Bild 32).
Der Kaffee tritt zu langsam heraus.
Den Knopf für die Mahlgradeinstellung
(Bild 12) um eine Position im Uhrzeigersinn drehen (siehe „Mahlgrad einstellen“ Seite 152).
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 163 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
«TRESTERBEHÄLTER
LEEREN»
• Der Tresterbehälter ist voll.
0 Den Tresterbehälter wie in „Tresterbehälter leeren“ Seite 159 beschrieben leeren,
reinigen und richtig wieder einsetzen.
«TRESTERBEHÄLTER
EINSETZEN»
• Der Tresterbehälter wurde nach dem
Reinigen nicht wieder eingesetzt.
0 Servicetür öffnen und Tresterbehälter
einsetzen.
«VORGEMAHLENEN KAFFEE
EINFÜLLEN»
• Nach Anwahl der Funktion für vorgemahlenen Kaffee wurde kein Kaffeepulver in den Einfüllschacht gegeben.
0 Kaffeepulver einfüllen wie unter „Kaffee mit Pulver zubereiten“ Seite 150
beschrieben.
•
0
•
0
«BOHNENBEHÄLTER
FÜLLEN»
Es sind keine Kaffeebohnen mehr im
Kaffeebohnenbehälter.
Kaffeebohnenbehälter auffüllen, siehe
„Kaffeebohnenbehälter befüllen“
Seite 144
Wenn das Mahlwerk sehr laut wird,
kann dies bedeuten, dass ein kleines, in
den Kaffeebohnen enthaltenes Steinchen das Mahlwerk blockiert hat.
Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Blockierung oder Beschädigung verursacht durch Fremdkörper im Mahlwerk können von der Garantie
ausgeschlossen sein.
«BITTE ENTKALKEN !»
• Zeigt an, dass die Kaffeemaschine mit
Kalk verkrustet ist.
0 Das in Kapitel „Entkalkungsprogramm
durchführen“ Seite 161 beschriebene
Entkalkungsprogramm muss so schnell
wie möglich durchgeführt werden.
«TÜR SCHLIESSEN»
• Die Servicetür ist offen.
0 Die Servicetür schliessen. Sollte sich die
Servicetür nicht schließen lassen, so
vergewissern Sie sich, dass die Brüheinheit korrekt eingesetzt ist (siehe
„Brüheinheit reinigen“ Seite 160)
«BRÜHEINHEIT
EINSETZEN !»
• Wahrscheinlich wurde vergessen, die
Brüheinheit nach erfolgter Reinigung
wieder in der Kaffeemaschine einzusetzen.
0 Die Brüheinheit einsetzen, siehe
„Brüheinheit reinigen“ Seite 160
«ALARM»
• Das Maschineninnere ist sehr verschmutzt.
0 Das Maschineninnere sorgfältig reinigen, siehe „Brüheinheit reinigen“
Seite 160. Wenn nach erfolgter Reinigung die Kaffeemaschine noch immer
die Meldung anzeigt, wenden Sie sich
bitte an den Kundendienst.
17
Lösbare Probleme, bevor
Sie den Kundendienst rufen
Wenn die Kaffeemaschine nicht funktioniert, können Sie leicht die Ursache
der Betriebsstörung ausfindig machen
und diese beheben, indem Sie das
Kapitel „Was ist zu tun, wenn auf dem
Display folgende Meldung erscheint...“
Seite 162 zu Rate ziehen. Sollte die
Kaffeemaschine hingegen keine Meldung anzeigen, bitte die folgenden
Überprüfungen vornehmen, bevor Sie
sich an den Kundendienst wenden.
Der Kaffee ist nicht heiß
• Die Tassen wurden nicht vorgewärmt.
0 Die Tassen vorwärmen, indem Sie sie
mit warmem Wasser ausspülen oder
mindestens 20 Minuten auf die beheizten Tassenablage (H) stellen (siehe
„Tipps für die Ausgabe eines heißeren
Kaffees“ Seite 148).
163
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 164 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
• Die Brüheinheit ist zu kalt.
0 Vor der Kaffeezubereitung die Brüheinheit mit dem Spülprogramm aufheizen
(siehe „Spülen durchführen“ Seite 148).
Der Kaffee hat wenig Crema
• Der Kaffee ist zu grob gemahlen.
0 Den Knopf für die Mahlgradeinstellung
eine Position gegen den Uhrzeigersinn
drehen (siehe „Mahlgrad einstellen“
Seite 152).
• Die Kaffeemischung ist nicht geeignet.
0 Eine für Kaffeevollautomaten geeignete Kaffeemischung verwenden.
Der Kaffee tritt zu langsam aus
• Der Kaffee ist zu fein gemahlen.
0 Den Knopf für die Mahlgradeinstellung
eine Position im Uhrzeigersinn drehen
(siehe „Mahlgrad einstellen“ Seite 152).
Der Kaffee tritt zu schnell aus
• Der Kaffee ist zu grob gemahlen.
0 Den Knopf für die Mahlgradeinstellung
eine Position gegen den Uhrzeigersinn
drehen (siehe „Mahlgrad einstellen“
Seite 152).
Bei Drücken der Taste
schaltet
sich die Maschine nicht ein
• Der Hauptschalter an der Geräterückseite ist nicht eingeschaltet (Bild 8)
oder der Netzstecker ist nicht eingesteckt.
0 Kontrollieren, dass der Hauptschalter in
der „I“-Position ist, und dass das Netzkabel richtig in der Steckdose steckt.
Die Brüheinheit lässt sich zur Reinigung nicht herausnehmen
• Die Kaffeemaschine ist eingeschaltet.
Die Brüheinheit kann nur bei ausgeschalteter Maschine entnommen
werden.
0 Gerät ausschalten und die Brüheinheit
entnehmen (siehe „Brüheinheit reinigen“ Seite 160).
3
Der Kaffee fließt nur aus einem der
Ausgüsse des Kaffeeauslaufs
• Die Löcher der Ausgüsse sind verstopft.
0 Den angetrockneten Kaffee mit einer
Nadel entfernen (Bild 29).
Wenn die Funktion
oder
gewählt ist, tritt kein Kaffee, sondern Wasser aus der Maschine heraus
• Das Kaffeepulver könnte in dem Einfüllschacht stecken geblieben sein.
0 Das den Einfüllschacht verstopfende
Kaffeepulver mit Hilfe eines Messers
beseitigen (siehe „Kaffee mit Pulver
zubereiten“ Seite 150) (Bild 22). Dann
die Brüheinheit und das Maschineninnere reinigen (siehe „Brüheinheit reinigen“ Seite 160)
164
•
0
•
0
Achtung: Die Brüheinheit kann nur
herausgenommen werden, wenn das
Gerät mit der Taste Ein/Aus
an der
Gerätevorderseite ausgeschaltet ist.
Das Gerät soll nicht vom Stromnetzt
getrennt werden. Falls Sie versuchen
sollten, die Brüheinheit bei eingeschalteter Kaffeemaschine herauszunehmen, könnte diese ernsthaft
beschädigt werden.
Der Kaffee tritt nicht aus den Ausgüssen des Kaffeeauslaufs, sondern
seitlich aus der Servicetür heraus
Die Öffnungen des Kaffeeauslaufs sind
mit angetrocknetem Kaffee verstopft.
Den angetrockneten Kaffee mit einer
Nadel entfernen (Bild 34).
Das innen an der Serviceklappe befindliche Schwenkfach (Q) ist blockiert und
schwingt nicht.
Das Schwenkfach sorgfältig reinigen,
insbesondere in der Nähe der Scharniere, sodass diese beweglich bleiben.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 165 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
•
0
•
0
•
0
Es wurde Kaffeepulver verwendet
(anstatt der Kaffeebohnen), und die
Maschine gibt keinen Kaffee ab.
Es wurde zuviel vorgemahlener Kaffee
eingefüllt.
Die Brüheinheit entnehmen und das
Innere der Maschine wie unter
„Brüheinheit reinigen“ Seite 160
beschrieben sorgfältig reinigen. Den
Vorgang wiederholen und dabei maximal 2 gestrichenen Messlöffel Kaffeepulver verwenden.
Der Drehknopf "Kaffeestärke / vorgemahlener Kaffee“ wurde nicht in die
Position
oder
gestellt und das
Gerät hat sowohl den vorgemahlenen
Kaffee als auch das vom Mahlwerk
gemahlene Kaffeepulver benutzt.
Das Innere der Maschine sorgfältig reinigen, wie unter „Brüheinheit reinigen“
Seite 160 beschrieben. Den Vorgang
wiederholen, dabei zuerst den Drehknopf "Kaffeestärke / vorgemahlener
Kaffee“ in die richtige Position stellen
wie unter „Kaffee mit Pulver
zubereiten“ Seite 150 beschrieben.
Der vorgemahlene Kaffee wurde bei
ausgeschalteter Maschine eingefüllt.
Die Brüheinheit entnehmen und das
Innere der Maschine wie unter „Brüheinheit reinigen“ Seite 160 beschrieben
sorgfältig reinigen. Den Vorgang bei eingeschalteter Maschine wiederholen.
Die Milch wird zu viel oder zu wenig
aufgeschäumt
• Falsche Einstellung des Schiebers am
Deckel des Milchbehälters.
0 Mit dem Schieber am Deckel können
Sie stufenlos einstellen, wie stark die
Milch aufgeschäumt werden soll
(Bild 27):
– Stellung „1 CAPPUCCINO“: die Milch
wird stark aufgeschäumt.
– Stellung „2 CAFFELATTE“: die Milch
wird wenig aufgeschäumt.
• Wird die Milch zu wenig aufgeschäumt, ist der Milchbehälter evt.
nicht richtig eingesetzt.
0 Den Milchbehälter richtig einsetzen.
•
•
•
•
18
Was tun, wenn das Gerät transportiert werden soll?
Originalverpackung als Transportschutz
aufbewahren. Zum Schutz gegen Kratzer unbedingt den Original-Plastikbeutel verwenden.
Gerät und Warmhaltekanne gegen
Stöße sichern. Es kann keine Haftung
für Schäden während des Transports
übernommen werden.
Wassertank und Tresterbehälter leeren.
Bitte achten Sie auch auf den Standort
des Gerätes, vor allem während der
kalten Jahreszeit. Es können Frostschäden entstehen.
Technische Daten
Netzspannung:
Leistungsaufnahme:
;
220-240 V
1350 W
Dieses Gerät erfüllt folgende EC
Normen:
• Niedrig-Spannungs-Norm
2006/95/EC
• EMC Norm 89/336/EEC und Ergänzung 92/31/EEC sowie 93/68/EEC
• Die Materialien und Gegenstände,
die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen,
entsprechen den Vorschriften der
Europäischen Verordnung
Nr. 1935/2004
165
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 166 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
d
19
Entsorgung
2
Verpackungsmaterial
Die Verpackungsmaterialien sind
umweltverträglich und wiederverwertbar. Die Kunststoffteile sind gekennzeichnet, z.B. >PE<, >PS< etc.
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung
bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.
2
Altgerät
166
W
Das Symbol
auf dem Produkt
oder seiner Verpackung weist darauf
hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist,
sondern an einem Sammelpunkt für
das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum
korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt
und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus,
Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in
dem Sie das Produkt gekauft haben.
20
Im Service-Fall
Bei einer evtl. erforderlichen Reparatur,
einschließlich Ersatz der Netzzuleitung,
wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Electrolux Kundendienststelle. Beachten Sie auch die
Informationen im separaten Heft
„Electrolux Garantiebedingungen und
Kundendienststellen“.
Die Originalverpackung inklusive Aufschäumteile unbedingt aufbewahren.
Um Transportschäden zu vermeiden,
muss das Gerät sicher verpackt sein.
Bei Einsendung des Gerätes immer die
Warmhaltekanne beifügen. Diese wird
zum Gerätetest benötigt.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 167 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
zákaznice,
c Vážená
vážený zákazníku,
laskavì si peèlivì pøeètìte tento
návod k obsluze. Dodržujte
pøedevším bezpeènostní pokyny!
Návod k použití peèlivì uschovejte a
pøedejte ho i pøípadnému dalšímu
majiteli pøístroje.
Obsah
1
1.1
1.2
1.3
Popis obrázkù
Pohled zepøedu (obr. 1)
Nádoba na mléko (obr. 2)
Pohled zepøedu na pøístroj
s otevøenými servisními dvíøky
(obr. 3)
1.4 Ovládací panel (obr. 4)
2 Káva a espreso
3 Bezpeènostní pokyny
4 Pøehled bodù menu
5 Režim Menu
6 První použití
6.1 Umístìní pøístroje a jeho pøipojení
6.2 Doplnìní vody
6.3 Nasypání zrnkové kávy do
zásobníku
6.4 První zapnutí
6.5 Zapnutí pøístroje
6.6 Vypnutí pøístroje
6.7 Nastavení tvrdosti vody
7 Pøíprava nápoje ze zrnkové
kávy
7.1 Tipy pro pøípravu teplejší kávy
7.2 Proplachování
8 Pøíprava více šálkù kávy
funkcí Konvice
9 Pøíprava nápoje z mleté kávy
10 Pøíprava cappuccina nebo
horkého mléka (káva a
napìnìné mléko)
10.1Pøíprava cappuccina
10.2Ohøev/napìnìní mléka
10.3Vyèištìní trysek
11 Pøíprava horké vody
12 Nastavení stupnì mletí
168
168
168
168
168
169
169
171
171
171
171
172
172
172
173
173
173
174
176
176
176
177
178
178
179
179
179
180
13 Nastavení voleb menu
180
13.1Nastavení jazyka
180
13.2Nastavení teploty kávy
181
13.3Nastavení doby vypnutí
181
13.4Nastavení programu Konvice
(síla kávy a plnicí množství
pro konvici)
181
13.5Nastavení programu pro pøípravu
kávy (naprogramování plnicího
množství)
182
13.6Nastavení programu pro
cappuccino (naprogramování
množství mléka a kávy)
183
13.7Nastavení programu pro horkou
vodu (naprogramování
dávkovacího množství)
184
13.8Vyvolání poètu pøipravených šálkù,
poètu pøipravených konvic a poètu
odvápòovacích cyklù (statistika) 184
13.9Nastavení pøístroje do výchozího
stavu (Resetování)
185
14 Èištìní a péèe
185
14.1Pravidelné èištìní
185
14.2Vyprázdnìní nádobky na
kávovou sedlinu
186
14.3Vyèištìní nádoby na mléko
186
14.4Èištìní mlýnku
186
14.5Èištìní spaøovací jednotky
186
14.6Spuštìní odvápòovacího
programu
187
15 Co dìlat, když se na displeji
objeví následující hlášení…
189
16 Obtíže, které se mùžete
pokusit odstranit, než
se obrátíte na servis
190
17 Technické údaje
192
18 Likvidace
192
19 Servis
192
167
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 168 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
1
Popis obrázkù
1.1
1.3
Pohled zepøedu na pøístroj
s otevøenými servisními dvíøky
(obr. 3)
Pohled zepøedu (obr. 1)
A Odkapávací møížka
B Termokonvice
C Hlavní vypínaè
(na zadní stranì pøístroje)
D Výškovì pøestavitelný výtok
E Ovládací panel (viz obr. 3)
F Víko zásobníku na zrnkovou kávu
G Víko násypky na mletou kávu
H Ohøívané místo pro šálky
J Horkovodní tryska (demontovatelná)
K Uvolòovací tlaèítko servisních dvíøek
L Zásobník na vodu se znaèkou
maxima (vyjímatelný)
M Odkapávací nádoba s plovákem
(vyjímatelná)
1.2
Nádoba na mléko (obr. 2)
N
N1
N2
N3
N4
Nádoba na mléko
Víko (demontovatelné)
Šoupátko pro silné napìnìní mléka
Tlaèítko „CLEAN“
Trubka pro dávkování mléka
(demontovatelná)
N5 Sací trubka (demontovatelná)
168
O Servisní dvíøka (otevøená)
P Nádobka na kávovou sedlinu
(vyjímatelná)
Q Výklopná pøihrádka
R Spaøovací jednotka
S Toèítko pro nastavení stupnì mletí
T Zásobník na zrnkovou kávu
U Odmìrka
V Plnicí násypka pro mletou kávu
W Typový štítek (spodní strana pøístroje)
X Tekutý odvápòovaè
Y Zkušební proužek
1.4
Ovládací panel (obr. 4)
a
Otoèný spínaè „Síla kávy /
mletá káva“
b Otoèný spínaè „Velikost šálku“
c Displej
d Tlaèítko „1 šálek kávy“
V režimu Menu je toto tlaèítko urèeno
pro pohyb v menu („<“)
e Tlaèítko „2 šálky kávy“
V režimu Menu je toto tlaèítko urèeno
pro pohyb v menu („>“)
f Tlaèítko „Horká voda“
V režimu Menu potvrïte tlaèítkem
bod menu („OK“)
g Tlaèítko „MENU“
V režimu Menu se tímto tlaèítkem
provede návrat na pøedcházející
úroveò bez zmìny nastavení („ESC“)
h Tlaèítko „Zapnout/vypnout“
j Taste „Konvice/
Cappuccino“
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 169 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
2
Káva a espreso
•
•
•
•
•
•
Vybavení plnì automatického kávovaru umožòuje nejen velmi snadno
pøipravit kávu, ale i provádìt údržbu
pøístroje.
Následující funkce jsou urèeny pro
individuální nastavení pøístroje:
systém pøedbìžného spaøení: mletá
káva je ještì pøed vlastním spaøením
navlhèena, aby uvolnila plné aroma,
individuální nastavení množství vody
na šálek v rozsahu od silného espresa až po slabší kávu s pìnou,
individuální nastavení teploty pro
spaøení kávy,
možnost volby normální nebo silné
kávy,
nastavení stupnì mletí podle upražení kávy,
a v neposlední øadì také pøíprava
pìny, tedy oné napìnìné koruny,
která nedomyslitelnì patøí k espresu.
Poznámka: Mletá káva je pøi pøípravì
espresa spaøena za mnohem kratší
dobu, než pøi pøípravì bìžné filtrované kávy. Tím se z kávy uvolòuje podstatnì ménì hoøèin, a tedy espreso
je zdravìjší.
3
Bezpeènostní pokyny
1
Bezpeènost tohoto pøístroje splòuje
uznávané technické zásady a zákon
o bezpeènosti zaøízení. Pøesto jako
výrobce cítíme povinnost vás seznámit s následujícími bezpeènostními
pokyny.
Základní zásady bezpeènosti
• Pøístroj smí být pøipojen pouze k elektrické k síti s napìtím, druhem proudu a frekvencí, které odpovídají údajùm na typovém štítku (na spodní
stranì pøístroje)!
• Pøívodní kabel nesmí pøijít do styku
s horkými díly pøístroje.
• Za žádných okolností nevytahujte
vidlici sít’ové šòùry ze sít’ové zásuvky
tahem za kabel.
• Pøístroj nezapínejte, jestliže:
– je pøívodní kabel poškozený, nebo
– kryt pøístroje je viditelnì poškozený.
• Vidlici zapojte do sít’ové zásuvky
pouze v pøípadì, že je pøístroj
vypnutý.
• Tento pøístroj nesmìjí používat osoby
(vèetnì dìtí), které vzhledem ke své
nezkušenosti nebo neznalosti nejsou
schopné ho bezpeènì obsluhovat,
ani osoby (vèetnì dìtí) s omezenými
fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi, pokud nebyly pouèeny odpovìdnou osobou, jak pøístroj bezpeènì obsluhovat, a nenauèily se pøístroj ovládat pod jejich
dohledem.
169
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 170 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
Zajištìní bezpeènosti dìtí
• Nenechávejte zapnutý pøístroj bez
dozoru, a to pøedevším v pøípadì,
když se v jeho blízkosti nacházejí
dìti!
• Dávejte pozor, aby si s pøístrojem
nehrály dìti.
• Obalový materiál, jako napø. plastový
sáèek, nepatøí do rukou dìtí.
Bezpeènost za provozu
• Pozor! Výtok kávy, horkovodní
tryska, trubka pro dávkování mléka a møížka pro odkládání šálkù
jsou za provozu pøístroje horké.
Nedovolte, aby se jich dìti
dotýkaly!
• Pozor! Nebezpeèí opaøení horkou
vodou vytékající z trysky nebo
mlékem vytékajícím z dávkovací
trubky! Vytékající horká voda
resp. horká pára mohou zpùsobit
popáleniny. Použijte horkovodní
trysku resp. trubku pro dávkování
mléka pouze v pøípadì, že se pod
nimi nachází nádoba.
• Párou neohøívejte hoølavé kapaliny!
• Pøístroj zapnìte jen v pøípadì, že je
naplnìn vodou! Do zásobníku na
vodu nalévejte pouze studenou vodu
a v žádném pøípadì horkou vodu,
mléko ani jiné tekutiny.
Upozoròujeme, že maximální obsah
pøístroje je 1,8 litru.
• Do zásobníku na zrnkovou kávu
sypejte pouze praženou zrnkovou
kávu, v žádném pøípadì mražená
nebo karamelizovaná kávová
zrna! Odstraòte z kávy nežádoucí
pøímìsi, jako napø. drobné
kaménky. Na zablokování èi
poškození mlýnku zpùsobené
nežádoucími pøímìsmi se
nevztahuje záruka.
• Do otvoru na mletou kávu sypejte
výhradnì mletou kávu.
• Pøístroj nesmí být zapnutý, pokud
není používán.
• Pøístroj chraòte proti povìtrnostním
vlivùm.
170
• Jestliže je nutno pøístroj pøipojit prodlužovacím kabelem, použijte bìžný
kabel s prùøezem min. 1,5 mm2.
• Osoby s motorickými poruchami by
mìly obsluhovat pøístroj pouze v pøítomnosti dohlížející osoby.
• Pøístroj musí být používán výhradnì s odkapávací miskou, nádobkou na kávovou sedlinu a odkapávací møížkou!
Bezpeènost pøi èištìní a péèi
• Øiïte se pokyny pro èištìní a odvápnìní.
• Pøed údržbou a èištìním je nutno pøístroj vypnout a vytáhnout vidlici sít’ové šòùry ze zásuvky!
• Pøístroj nesmí být ponoøen do vody.
• Díly pøístroje nesmìjí být umývány
v myèce.
• Do mlýnku nelijte vodu, protože by
mohlo dojít k jeho poškození.
Pøístroj neotvírejte a neopravujte.
Neodborné opravy mohou ohrozit
zdraví uživatele.
Opravy elektrických pøístrojù smìjí
provádìt pouze kvalifikovaní pracovníci.
Jestliže pøístroj vyžaduje opravu nebo
výmìnu sít’ové šòùry, obrat’te se laskavì na
• prodejce, u nìhož jste pøístroj
zakoupili
• servisní linku spoleènosti
Electrolux.
Výrobce nepøebírá záruku za škody, k nimž došlo pøi používání pøístroje zpùsobem, k nìmuž není
urèen, anebo nesprávným použitím. To platí i v pøípadì, že není
okamžitì proveden odvápòovací
program, jakmile se objeví na displeji „PROVÉST ODVÁPNĚNÍ!“,
podle pokynù uvedených v tomto
návodu k obsluze. Na zablokování
èi poškození mlýnku zpùsobené
nežádoucími pøímìsmi se
nevztahuje záruka.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 171 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
4
Pøehled bodù menu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Menu „RESETOVAT“
Nastavení zmìnìných parametrù pøístroje na výchozí hodnoty zvolené ve
výrobì.
Dále v tomto odstavci je uveden pøehled bodù menu, v nìmž mùžete
mìnit pùvodní nastavení pøístroje a
ukládat nové nastavení, spouštìt programy èi vyvolávat požadované infor- 5
mace. Podrobné informace naleznete
v dalších odstavcích tohoto návodu
k obsluze.
Menu „VYBERTE JAZYK“
Jazyk hlášení na displeji. K dispozici
je výbìr z nìkolika jazykù.
Menu „TVRDOST VODY“
Volitelná tvrdost vody v rozmezí 1
•
(mìkká) až 4 (velmi tvrdá).
Nastavení ve výrobì: 4 (velmi tvrdá).
Menu „TEPLOTA“
•
Teplotu kávy lze nastavit na hodnoty
NÍZKÁ, STØEDNÍ a VYSOKÁ.
•
Nastavení ve výrobì: VYSOKÁ.
Menu „ČAS VYPNUTÍ“
Volitelná doba vypnutí v rozmezí 1 až
3 hodiny.
6
Nastavení ve výrobì: 1 h (1 hodina).
6.1
Menu „PROGRAM KONVICE“
Volitelné plnicí množství (velikost
šálku) a množství namleté kávy (síla
kávy), která je pøipravována v konvici.
Menu „PROGRAM KÁVA“
Pøizpùsobte plnicí množství velikosti
šálku (šálek espresa, malý šálek,
1
støední šálek, velký šálek, pohárek).
Menu „PROGRAM
CAPPUCCINO“
Nastavte množství mléka resp. kávy
pro pøípravu cappuccina.
Menu „PROGRAM HORKÁ
VODA“
Nastavte množství horké vody.
Menu „ODVÁPNĚNÍ“
1
Spuštìní odvápòovacího programu.
Menu „STATISTIKA“
Zobrazení poètu pøipravených šálkù
kávy, poètu konvic se 4, 6, 8 nebo
10 šálky a poètu provedených odvápòovacích cyklù.
0
Režim Menu
Stisknutím tlaèítka „MENU“ (obr. 5)
vyvoláte režim Menu. V režimu Menu
jsou urèena tlaèítka „1 šálek kávy“
, „2 šálky kávy“
, „Horká
voda“ a „MENU“ k navigaci. Pøíslušná funkce je zobrazena na displeji nad tlaèítkem (obr. 6):
„<“ („1 šálek kávy“
) a „>“ („2
šálky kávy“
) umožòují pohyb
v menu.
„OK“ („Horká voda“ ) potvrzuje
zvolený bod menu.
„ESC“ („MENU“) provede návrat na
pøedcházející úroveò menu bez uložení zmìny.
První použití
Umístìní pøístroje a jeho
pøipojení
Pøístroj umístìte na vhodný rovný,
stabilní, nevyhøívaný, suchý a vodì
odolný podklad.
Zajistìte dostateèný obìh vzduchu.
Na stranách a na zadní stranì pøístroje musí být volný prostor min.
5 cm a nad pøístrojem alespoò
20 cm.
Pøístroj nesmí být umístìn do místnosti, v níž mùže teplota klesnout
pod 0 °C (zmrzlá voda poškodí pøístroj).
Pozor! Jestliže pøístroj pøenesete
z chladného prostøedí do teplé místnosti, vyèkejte cca. 2 hodiny, než ho
zapnete!
Doporuèujeme pøístroj umístit na
podložku, aby nedošlo k poškození
podkladu odstøikující vodou.
Pøístroj je nutno pøipojit výhradnì do
uzemnìné zásuvky. Nezapojujte ho
do neuzemnìné zásuvky.
171
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 172 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
6.2
Doplnìní vody
Pøed každým zapnutím pøístroje se
pøesvìdète, zda je v zásobníku voda
a podle potøeby ji doplòte. Pøístroj
spotøebovává vodu pøi každém zapnutí resp. vypnutí na automatické
proplachování.
0 Vyjmìte z pøístroje zásobník na vodu
(obr. 7).
0 Nalijte do zásobníku èerstvou studenou vodu. Hladina vody nesmí sahat
nad znaèku MAX.
Do zásobníku na vodu doplòujte pouze studenou vodu. Nenalévejte do
nìj jiné kapaliny, jako napø. minerální
vodu nebo mléko.
0 Zasuòte zásobník s vodou do pøístroje (obr. 7). Pøitom ho pevnì pøitisknìte do provozní polohy, aby se otevøel
ventil zásobníku.
3
Jestliže má být zajištìna automatická
pøíprava kávy, je nutno:
• každý den mìnit vodu v zásobníku
• zásobník na vodu je tøeba alespoò
jednou týdnì vypláchnout vodou
(nikoli v myèce). Nakonec zásobník
vypláchnìte èerstvou vodou.
3
6.3
Nasypání zrnkové kávy do
zásobníku
0 Odklopte víko zásobníku na zrnkovou
kávu a nasypte do nìj èerstvá kávová
zrna (obr. 8). Opìt zavøete víko.
1
3
172
Pozor! Upozoròujeme, že je nutno
používat pouze èistá kávová zrna a
nikoli karamelizovaná, aromatizovaná
èi mražená zrna. Zkontrolujte, zda
mezi zrny v zásobníku nejsou
nežádoucí pøímìsi, jako napø.
kaménky. Na zablokování èi
poškození mlýnku zpùsobené
nežádoucími pøímìsmi se
nevztahuje záruka.
Mlýnek je ve výrobì nastaven na
støední stupeò mletí. Podle potøeby
lze toto nastavení zmìnit. Postup pøi
zmìnì stupnì mletí je uveden
v èásti„Nastavení stupnì mletí“,
str. 180.
1
Stupeò mletí smí být mìnìn pouze v prùbìhu mletí. Zmìna nastavení na vypnutém mlýnku mùže
zpùsobit poškození kávovaru.
3
Kávovar prošel výrobní kontrolou. Pøi
této kontrole byla použita káva, a
tedy je zcela normální, že zùstala
v mlýnku. Tento kávovar je však zaruèenì nový.
6.4
První zapnutí
Pøi prvním zapnutí pøístroje bude
automatický proces uvádìní do provozu pokraèovat pouze v tom pøípadì, že zvolíte požadovaný jazyk.
0 Zapnìte pøístroj hlavním vypínaèem
na zadní stranì (obr. 9).
Na displeji se postupnì objeví text
„STISKNĚTE MENU PRO VOLBU
JAZYKA“ ve všech jazycích, které
jsou k dispozici.
0 Vyèkejte, dokud se neobjeví požadovaný jazyk. Potvrïte volbu stisknutím
tlaèítka „MENU“ (obr. 5) a tlaèítko pøidržte je ve stisknuté poloze, dokud
se na displeji neobjeví „ČEŠTINA
INSTALOVÁNA“.
3
0
0
0
0
Po prvním zapnutí mùžete kdykoli
jazyk zmìnit – viz „Nastavení jazyka“,
str. 180.
Po volbì jazyka se objeví na displeji
„NAPLŇTE ZÁSOBNÍK!“.
Naplòte zásobník na vodu – viz
„Doplnìní vody“, str. 172.
Zasuòte zásobník s vodou do pøístroje (obr. 7). Pøitom ho pevnì pøitisknìte do provozní polohy, aby se otevøel
ventil zásobníku.
Nyní se na displeji objeví:
„VLOŽTE VODNÍ TRYSKU A
STISKNĚTE MENU“
Nasaïte horkovodní trysku (obr. 10)
a pod ní postavte šálek.
Stisknìte tlaèítko „MENU“ (obr. 5).
Po nìkolika sekundách vyteèe trochu
vody z horkovodní trysky a na displeji
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 173 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
se objeví sloupec, který ukazuje prùbìh zvolené funkce. Jakmile je šálek
naplnìn cca. 30 ml vody, je sloupec
plný.
Na displeji se objeví
„PŘÍSTROJ SE VYPÍNÁ
ČEKEJTE…“ a pøístroj se vypne.
0 Doplòte zrnkovou kávu do pøíslušného zásobníku – viz „Nasypání
zrnkové kávy do zásobníku“,
str. 172.
0 Zapnìte pøístroj tlaèítkem „Zapnout/
vypnout“
(obr. 11).
3
Bezprostøednì po zapnutí je provedeno nastavení pøístroje. Zvuk, který
se pøitom ozývá, je zcela normální.
3
V prùbìhu ohøevu (cca. 120 s) pøístroj zobrazí na displeji „OHŘÍVÁNÍ“
na horní øádce displeje a na dolní
øádce se objeví sloupec, který
ukazuje prùbìh ohøevu, spolu
s procentuálním hodnotu
„
40%“.
Po ukonèení ohøevu se na pøístroji
objeví:
„PROPLACHOVÁNÍ“ na horní øádce
displeje a dolní øádka zobrazí sloupec, který ukazuje prùbìh proplachování, spolu s procentuálním
údajem
„
40%“ a
pøístroj provede automatické
propláchnutí (malé množství horké
vody vytéká z výtoku pro kávu a je
zachyceno v odkapávací misce).
Pøístroj je nyní pøipraven k provozu.
Na displeji se zobrazí poslední zvolený režim pøípravy kávy.
Pozor! Pokud chcete zabránit nesprávné funkci kávovaru, nepoužívejte mletou kávu, ani mražená a karamelizovaná zrna, která by mohla pøístroj poškodit.
0 Stisknìte tlaèítko „Zapnout/vypnout“
na ovládacím panelu (obr. 11).
Pøístroj zobrazí „OHŘÍVÁNÍ“ na horní øádce displeje a na dolní øádce
sloupec, který ukazuje prùbìh ohøevu, spolu s procentuálním údajem
„
40%“.
Po ukonèení ohøevu se na pøístroji
objeví:
„PROPLACHOVÁNÍ“ na horní øádce
displeje a dolní øádka zobrazí sloupec, který ukazuje prùbìh propla6.6
chování, spolu s procentuálním
0
údajem
„
40%“ a
pøístroj provede automatické
propláchnutí (malé množství horké
vody vytéká z výtoku pro kávu a je
zachyceno v odkapávací misce).
Pøístroj nyní zobrazuje základní nasta3
vení, tzn. velikost šálku na horní øádce displeje a sílu kávy na dolní øádce,
napø.:
„STŘEDNÍ ŠÁLEK
NORMÁLNÍ CHUŤ“.
1
6.5
Zapnutí pøístroje
Pøed každým zapnutím pøístroje se
pøesvìdète, zda je v zásobníku voda
a podle potøeby ji doplòte. Pøístroj
spotøebovává vodu pøi každém zapnutí resp. vypnutí na automatické
proplachování.
6.7
Vypnutí pøístroje
Vypnìte pøístroj tlaèítkem „Zapnout/
vypnout“
(obr. 11).
Pøístroj provede proplachovací cyklus
(na displeji se objeví
„PROPLACHOVÁNÍ
ČEKEJTE…“) a vypne se.
Pokud pøístroj nebudete používat delší dobu, mìli byste ho vypnout tlaèítkem „Zapnout/vypnout“ a hlavním vypínaèem za zadní stranì pøístroje
(obr. 9).
Nastavení tvrdosti vody
Po prvním uvedení pøístroje do provozu nebo pøi používání vody jiné
kvality je tøeba nastavit pøístroj na stupeò tvrdosti vody, který odpovídá tvrdosti místní vody. Stupeò tvrdosti
vody stanovte pøiloženým zkušebním
173
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 174 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
proužkem anebo se informujte ve
vodárnì.
Zjištìní stupnì tvrdosti vody
0 Ponoøte zkušební proužek na cca.
1 s do studené vody. Nechejte okapat vodu a urèete stupeò tvrdosti
podle rùžovì zbarvených polí.
Žádné nebo jedno rùžové
pole:
Stupeò tvrdosti 1, mìkká
až 1,24 mmol/l resp.
až 7° nìmecké stupnice resp.
až 12,6° francouzské stupnice
Dvì rùžová pole:
Stupeò tvrdosti 2, støednì
tvrdá
až 2,5 mmol/l resp.
až 14° nìmecké stupnice resp.
až 25,2° francouzské stupnice
Tøi rùžová pole:
Stupeò tvrdosti 3, tvrdá
až 3,7 mmol/l resp.
až 21° nìmecké stupnice resp.
až 37,8° francouzské stupnice
Ètyøi rùžová pole:
Stupeò tvrdosti 4, velmi tvrdá
vìtší než 3,7 mmol/l resp.
vìtší než 21° nìmecké
stupnice resp.
vìtší než 37,8° francouzské
stupnice
Nastavení zjištìného stupnì
tvrdosti vody a jeho uložení do
pamìti
Mùžete urèit ètyøi stupnì tvrdosti.
Výrobce nastavil na pøístroji ètvrtý
stupeò tvrdosti.
0 Po zapnutí pøístroje stisknìte tlaèítko
„MENU“ (obr. 5).
Objeví se bod menu „VYBERTE
JAZYK“.
0 Tisknìte tlaèítko pro pohyb v menu
„<“ nebo „>“ (obr. 6), dokud se neobjeví bod menu „TVRDOST VODY“.
0 Potvrïte vybranou položku menu tlaèítkem „OK“ (obr. 6).
Displej ukáže aktuální nastavení,
napø. „TVRDOST VODY 4“.
174
0 Poté tisknìte tlaèítka pro pohyb
v menu „<“ nebo „>“ (obr. 6), dokud
se neobjeví zjištìný stupeò tvrdosti.
0 Potvrïte volbu tlaèítkem „OK“
(obr. 6).
Pokud není stisknuto „OK“, pøístroj
se vrátí po cca. 120 sekundách automaticky do režimu pøípravy kávy bez
uložení údajù.
Po naprogramování se displej automaticky vrátí do bodu menu
„TVRDOST VODY“.
0 Do režimu pøípravy kávy se vrátíte tlaèítkem „MENU“ (obr. 5), nebo poèkejte cca. 120 sekund, až se pøístroj
vrátí automaticky do režimu pøípravy
kávy.
3
3
7
Je možné provést i další nastavení
menu – viz „Nastavení voleb menu“,
str. 180.
Pøíprava nápoje ze
zrnkové kávy
Následující postup pøi pøípravì nápoje ze zrnkové kávy probíhá plnì automaticky: Mletí, dávkování, stlaèení
kávy, pøedbìžné spaøení, spaøení a
vyklopení vylouhované kávové
sedliny.
Volba stupnì mletí a množství namleté kávy umožòuje pøizpùsobit pøístroj
individuálním potøebám.
Upozoròujeme, že je nutno používat
pouze èistá kávová zrna a nikoli
karamelizovaná, aromatizovaná èi
mražená zrna. Zkontrolujte, zda mezi
zrny v zásobníku nejsou nežádoucí
pøímìsi, jako napø. kaménky. Na
zablokování èi poškození mlýnku
zpùsobené nežádoucími pøímìsmi
se nevztahuje záruka.
Pøístroj je pøedem nastaven na støední velikost šálku a normální sílu kávy.
Podle chuti nastavte silné espreso
nebo slabší kávu s pìnou.
0 Otoèným spínaèem „Velikost šálku“
(obr. 13) zvolte požadovanou veli-
1
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 175 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
kost šálku. Na displeji se objeví nastavená velikost šálku.
Výrobce nastavil standardní množství. Nastavené množství pro každou
velikost šálku mùžete zmìnit a uložit
– viz „Nastavení programu pro
cappuccino (naprogramování
množství mléka a kávy)“, str. 183.
Je možné zvolit kávu s extra jemnou,
jemnou, normální, silnou a extra
silnou chutí.
0 Otoèným spínaèem „Síla kávy“ (obr.
14) zvolte požadovanou sílu. Na displeji se objeví nastavená síla kávy.
0 Pod výtok kávy postavte jeden nebo
dva šálky (obr. 15). Posunutím výtoku kávy nahoru nebo dolù lze optimálnì pøizpùsobit polohu výtoku
výšce šálkù, a tím zabránit ochlazení
kávy i jejímu rozstøikování (obr. 16).
3
Jestliže v prùbìhu nìkolika sekund
po nastavení velikosti šálku nebo síly
kávy nestisknete nìkteré tlaèítko,
navrhne pøístroj na displeji následující
krok: „STISKNĚTE TLAČÍTKO PRO
1 NEBO 2 ŠÁLKY“.
0 Stisknìte tlaèítko „1 šálek kávy“
pøi
pøípravì jednoho šálku nebo tlaèítko
„2 šálky“
pøi pøípravì 2 šálkù.
Pøístroj mele pouze kávová zrna. Pøi
pøípravì kávy je mletá káva nejprve
pøi pøedbìžném spaøení zvlhèena
malým množstvím vody. Po krátkém
pøerušení zaèíná vlastní spaøování.
Pøi nalévání kávy do šálkù se na
horní øádce displeje objeví zvolená
velikost šálkù a na dolní øádce sloupec, který ukazuje prùbìh nalévání
kávy, s procentuálním údajem
„
40%“.
Jakmile sloupec dosáhne konce, je
požadované množství kávy nalito.
Pøístroj automaticky ukonèí nalévání
a vysype sedlinu do nádobky na
sedlinu.
0 Nalévání kávy mùžete kdykoli ukonèit
opìtovným krátkým stisknutím tlaèítka „1 šálek“
èi „2 šálky“
anebo otoète otoèný spínaè „Velikost
šálku“ (obr. 13) proti smìru pohybu
hodinových ruèek do polohy „Šálek
espresa“.
0 Jakmile je káva nalita, mùžete množství kávy zvìtšit stisknutím a pøidržením tlaèítka „1 šálek“
, dokud
nenalijete požadované množství kávy
(tlaèítko stisknìte okamžitì, jakmile
sloupec zobrazující prùbìh nalévání
dosáhne 100%), nebo nastavte otoèný spínaè „Velikost šálku“ (obr. 13)
ve smìru pohybu hodinových ruèek
do polohy „Pohárek“.
Po nìkolika sekundách je pøístroj
opìt pøipraven k provozu a mùžete
pøipravit další kávu. Displej zobrazí
poslední zvolené nastavení pro pøípravu kávy.
3
Jestliže káva vytéká pouze po kapkách nebo nevytéká vùbec, popø.
vytéká velmi rychle a pìna nesplòuje
vaše pøedstavy, mìli byste zmìnit
nastavený stupeò mletí – viz
„Nastavení stupnì mletí“, str. 180.
3
Jakmile se na displeji objeví hlášení
„NAPLŇTE ZÁSOBNÍK!“, je tøeba
doplnit vodu do zásobníku, protože
v opaèném pøípadì se nezaène pøipravovat nápoj. (Je zcela normální,
že se hlášení objeví i v pøípadì, že
v zásobníku ještì zùstal zbytek vody.)
3
Jestliže se na displeji objeví hlášení
„VYPRÁZDNIT NÁDOBU NA
SEDLINU“, je nádobka plná a musí
se vyprázdnit a vyèistit – viz
„Vyprázdnìní nádobky na kávovou
sedlinu“, str. 186. Pokud nádobku
nevyprázdníte a nevyèistíte, na
displeji zùstane zobrazeno hlášení a
kávovar nemùže pokraèovat v
pøípravì kávy.
3
V prùbìhu nalévání kávy nevyjímejte
zásobník na vodu. Vyjmete-li zásobník, pøístroj nemùže pokraèovat v pøípravì kávy. Pøi odvzdušnìní kávovaru stisknìte tlaèítko „Horká voda“
a nechejte nìkolik sekund vytékat
vodu z horkovodní trysky.
3
175
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 176 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
3
7.1
Pøi prvním zapnutí kávovaru byste
mìli pøipravit alespoò 4-5 šálkù, než
budete moci pøipravit skuteènì
chutný nápoj.
Tipy pro pøípravu teplejší kávy
• Pokud ihned po zapnutí pøístroje
chcete namlít malé množství kávy
pro pøípravu malého šálku (menší
množství než 60 ml), pøedehøejte
šálek proplachovací horkou vodou.
• Zvolte v odpovídajícím menu vyšší
teplotu kávy – viz „Nastavení
teploty kávy“, str. 181.
• Pokud jste pøi zapnutém pøístroji
neodebírali delší dobu kávu, mìli
byste systém pøed pøíštím odbìrem propláchnout, èímž pøedehøejete spaøovací jednotku. Zvolte proplachovací funkci v odpovídajícím
menu (viz „Proplachování“,
str. 176). Nechejte vytéct vodu do
odkapávací nádobky. Vodu mùžete
použít k pøedehøátí šálku, v nìmž
chcete podávat kávu. V tomto
pøípadì nechejte jednoduše natéct
horkou vodu do šálku (a poté
šálek vylijte).
• Nepoužívejte silnostìnné šálky,
které velmi rychle odvádìjí teplo,
nebo je nejprve pøedehøejte.
• Používejte pøedehøáté šálky, které
ohøejete teplou vodou anebo je
postavte na alespoò 20 minut na
ohøívanou møížku pro odkládání
šálkù (H), pøièemž pøístroj musí být
zapnutý.
7.2
Proplachování
Pøi proplachování se ohøeje spaøovací jednotka a výtok kávy.
Proplachování trvá jen nìkolik
sekund.
0 Stisknìte tlaèítko „MENU“ (obr. 5).
Objeví se bod menu „VYBERTE
JAZYK“.
0 Tisknìte tlaèítko pro pohyb v menu
„<“ nebo „>“ (obr. 6), dokud se
neobjeví bod menu
„PROPLACHOVÁNÍ“.
176
0 Potvrïte vybranou položku menu tlaèítkem „OK“ (obr. 6). Na displeji se
objeví „PROPLACHOVÁNÍ“ a sloupec zobrazující prùbìh proplachování spolu s procentuálním údajem
„
40%“.
Po propláchnutí se pøístroj automaticky vrátí do režimu pro pøípravu kávy.
8
Pøíprava více šálkù kávy
funkcí Konvice
Tato funkce umožòuje pøipravit plnì
automaticky nìkolik šálkù kávy pøímo do termokonvice z nerezové
ocele, která je souèástí kávovaru:
Mletí, dávkování, stlaèení kávy, pøedbìžné spaøení, spaøení a vyklopení
vylouhované kávové sedliny probíhá
jako ve výše uvedeném odstavci.
Pøístroj je pøedem nastaven na støední velikost šálku a normální sílu kávy.
Velikost šálku a sílu kávy mùžete
zvolit podle odstavce „Nastavení
programu Konvice (síla kávy a plnicí
množství pro konvici)“, str. 181.
0 Otoète víko nerezové termokonvice
do polohy pro otevøení (obr. 17) a
víko sejmìte. Vypláchnìte konvici a
víko.
0 Nasaïte víko na termokonvici do polohy pro nalévání (obr. 18) a postavte
konvici pod výtok kávy (D). Výtok
kávy se musí nacházet v nejvyšší
poloze, aby bylo možné umístit termokonvici pod výtok.
Na displeji se objeví „NAPLŇTE
NÁDOBU NA ZRNK. KÁVU +
NAPLŇTE NÁDRŽ NA VODU +
OK“, který vám pøipomene, že je
nutné nastavit pøístroj na pøípravu
kávy do konvice.
0 Pøesvìdète se, zda je zásobník na
vodu plný, zda je v zásobníku na
zrnkovou kávu dostateèné množství
kávy a nádobka na kávovou sedlinu
je vyprázdnìná. Stisknìte tlaèítko
„OK“ (obr. 6).
Na horní øádce displeje se objeví síla
kávy, která je nastavena v menu
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 177 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
„Konvice“, napø. „KONVICE EXTRA
JEMNÁ“. Na spodní øádce jsou
zobrazena tlaèítka pro pohyb v menu
„<“ nebo „>“ a poèet šálkù, které
mají být pøipraveny do konvice, napø.:
„< >
4“.
(obr. 19). Pøístroj pøipraví
poslední dva šálky, které zbývají do
požadovaného poètu osmi šálkù.
Jestliže voda v zásobníku nedostaèuje na dokonèení zvolené funkce anebo je nádobka na kávovou sedlinu
plná, pøístroj pøeruší provádìnou
funkci. Pøi doplòování vody do zásobníku nebo vyprazdòování nádobky na
kávovou sedlinu je tøeba vyjmout termokonvici. V tom okamžiku je pøerušen provádìný program. Po odstranìní chyby je nutno program znovu
spustit. Nezapomeòte, že v konvici
mùže být již nalitá káva, a pøi dalším
provozu kávovaru mùže dojít k pøeplnìní konvice.
Pokud chcete zmìnit sílu kávy a plnicí množství, postupujte podle odstavce „Nastavení programu Konvice
(síla kávy a plnicí množství pro
konvici)“, str. 181.
0 Nastavte tlaèítky pro pohyb v menu
„<“ nebo „>“ postupnì po dvou šálcích poèet šálkù, které mají být pøipraveny do konvice (4, 6, 8, 10
šálkù).
3
Pokud v prùbìhu nìkolika sekund
nestisknete nìkteré tlaèítko, na displeji se objeví návrh následujícího
kroku: „ZVOLTE POČET ŠÁLKŮ A
STISKNĚTE TLAČÍTKO
KONVICE“.
0 Jakmile zvolíte poèet šálkù, potvrïte
volbu stisknutím tlaèítka „Konvice/
Cappuccino“
(obr. 19).
Na displeji se objeví sloupec zobrazující prùbìh spaøování a procentuální údaj
„
40%“.
Jakmile je sloupec vyplnìn a procentuální zobrazení dosáhne 100%, pøístroj ukonèí spaøovací cyklus a automaticky se vrátí do režimu pøípravy
kávy.
0 Vyjmìte termokonvici a pøiklopte ji
víkem (obr. 20), aby káva zùstala
teplá delší dobu.
3
3
Jestliže množství zrnkové kávy v pøístroji nedostaèuje pro dokonèení
funkce, kávovar pøeruší pøípravu kávy
a èeká, dokud nedoplníte zrnkovou
kávu a nestisknìte tlaèítko „Konvice/
Cappuccino“
(obr. 19).
Chcete-li napø. pøipravit osm šálkù,
avšak zrnková káva v zásobníku staèí jen na šest šálkù, pøístroj pøipraví
šest šálkù a pøeruší pøípravu dalších
šálkù. Doplòte zrnkovou kávu a stisknìte tlaèítko „Konvice/Cappuccino“
9
Pøíprava nápoje z mleté
kávy
Tato funkce umožòuje spaøit namletou, napø. bezkofeinovou kávu.
Pozor! Pøesvìdète se, zda v násypce
nezùstala mletá káva ani nežádoucí
pøímìsi. Plnicí násypka není zásobník. Mletá káva se musí dostat pøímo
do spaøovací jednotky.
0 Nastavením otoèného spínaèe „Síla
kávy / mletá káva“ (obr. 21) do požadované polohy
(pro 1 šálek)
nebo
(pro 2 šálky) zvolte funkci
pro mletou kávu. Tím vypnete mlýnek
na kávu. Displej zobrazí napø.
„ŠÁLEK ESPRESA
NAMLETÝ 1 ŠÁLEK“.
0 Otevøete kryt násypky pro mletou
kávu a nasypte do pøístroje èerstvì
namletou kávu (obr. 22).
Používejte pouze odmìrku, která je
souèástí kávovaru. Nedoplòujte do
pøístroje více než dvì zarovnané odmìrky, protože jinak pøístroj nezaène
pøipravovat kávu. Mletá káva zùstane
v pøístroji a zneèistí ho anebo káva je
nalévána po kapkách a objeví se hlášení „PŘÍLIŠ JEMNÉ SEMLETÍ
ZVOLTE STUPEŇ MLETÍ
A STISKNĚTE TLAČÍTKO HORKÉ
VODY“.
1
177
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 178 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
V prùbìhu spaøování nedoplòujte
mletou kávu. Jakmile je spaøování
dokonèeno a pøístroj je opìt pøipraven k použití, je možné doplnit mletou kávu pro další šálek. Nesypejte
mletou kávu do vypnutého pøístroje,
protože by zanesla vnitøek pøístroje.
1
Mletou kávu používejte pouze v plnì
automatických kávovarech pro pøípravu espresa. Do násypky nesypte
zrnkovou kávu, vodou rozpustné
prášky, instantní produkty sušené vymrazováním a jiné práškové nápoje.
Pøíliš jemnì mletá káva mùže ucpat
násypku.
Jestliže je násypka ucpaná (protože
je vnitøek pøístroje vlhký nebo jste
doplnili více než dvì odmìrky mleté
kávy), nožem anebo obrácenou lžící
stlaète mletou kávu dolù (obr. 23).
Vyjmìte spaøovací jednotku. Oèistìte
jednotku i kávovar podle pokynù
v èásti „Èištìní spaøovací jednotky“,
str. 186.
0 Zavøete víko.
3
10
Tato funkce umožòuje pøipravit horké, napìnìné mléko nebo v jedné
operaci cappuccino.
0 Víko nádoby na mléko uvolnìte pootoèením ve smìru pohybu hodinových ruèek a sejmìte ho.
0 Nalijte do nádoby dostateèné množství mléka (obr. 24). Hladina mléka
nesmí sahat nad znaèku MAX na
držadle (odpovídá cca. 1000 ml).
K tomuto úèelu je nevhodnìjší odstøedìné nebo èásteènì odstøedìné
mléko ochlazené v chladnièce (na
cca. 5 °C).
0 Dbejte na správné nasazení sací
trubky (obr. 25). Položte víko na
nádobu a pootoète je proti smìru
pohybu hodinových ruèek.
0 Stáhnìte výtok horké vody (obr. 10)
a položte nádobu na mléko pod
trysku (obr. 26). Dbejte, aby nádoba
na mléko byla správnì nasazena.
0 Šoupátkem na víku mùžete plynule
nastavit sílu požadovaného napìnìní
mléka (obr. 27):
– Poloha „1 CAPPUCCINO“: mléko
je silnì napìnìno.
– Poloha „2 CAFFELATTE“: mléko je
ménì napìnìno.
3
Jestliže v prùbìhu nìkolika sekund
po nastavení funkce „mletá káva“
nestisknete nìkteré tlaèítko, navrhne
pøístroj na displeji následující krok:
„STISKNĚTE TLAČÍTKO PRO 1
NEBO 2 ŠÁLKY“.
0 Otoèným spínaèem „Velikost šálku“
(obr. 13) zvolte požadovanou velikost šálku. Na displeji se objeví nastavená velikost šálku.
3
0 Stisknìte tlaèítko „1 šálek kávy“
pøi pøípravì jednoho šálku nebo
tlaèítko „2 šálky“
pøi pøípravì 2
šálkù.
Pøíprava kávy je zahájena.
10.1
0
Pokud
se
chcete
po
pøípravì
kávy
3
vrátit opìt do režimu pro pøípravu nápoje ze zrnkové kávy, nastavte otoèný spínaè „Síla kávy / mletá káva“
(obr. 21) na libovolnou sílu kávy (tím
3
je znovu uvolnìn mlýnek na kávu).
3
178
Pøíprava cappuccina
nebo horkého mléka
(káva a napìnìné mléko)
Po nasazení nádoby na mléko navrhne pøístroj následující krok na displeji
pøístroje: „STISKNĚTE TLAČÍTKO
KONVICE 1X PRO CAPPUCCINO,
2X POUZE MLÉKO“.
Pøíprava cappuccina
Otoèným spínaèem „Síla kávy“
(obr. 14) zvolte požadovanou sílu
kávy pro cappuccino. Na displeji se
objeví nastavená síla kávy.
Velikost šálku zobrazená na horní
øádce (napø. „ŠÁLEK ESPRESA“) je
uvedena pouze pro názornost, protože množství pøipravované kávy je
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 179 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
urèeno v menu „PROGRAM
CAPPUCCINO“.
0 Trubku pro dávkování mléka
(obr. 28) otoète a postavte pod výrok
kávy a trubku pro dávkování mléka
10.3
dostateènì velký šálek.
0 Stisknìte jednou tlaèítko „Konvice/
Cappuccino“
(obr. 29).
Do šálku je nalito ohøáté a napìnìné
mléko a poté káva.
Na horní øádce displeje se objeví
0
„CAPPUCCINO“ a na dolní øádce
sloupec zobrazující prùbìh pøípravy
cappuccina spolu s procentuálním
údajem, napø.
„
40%“.
3
Množství mléka a kávy jsou nastaveny na standardní hodnoty. Mùžete je
upravit podle chuti a zmìnìné hodnoty uložit – viz „Nastavení programu
pro cappuccino (naprogramování
množství mléka a kávy)“, str. 183.
Po nìkolika sekundách je pøístroj
znovu pøipraven. Displej zobrazí poslední zvolené nastavení pro pøípravu
kávy.
3
Množství mléka je pøedem nastaveno
na standardní hodnotu. Mùžete ji
upravit podle chuti a zmìnìnou hodnotu uložit – viz „Nastavení programu
pro cappuccino (naprogramování
množství mléka a kávy)“, str. 183.
Vyèištìní trysek
Po každé pøípravì mléka nebo cappuccina je tøeba nádobu na mléko
vyèistit následujícím zpùsobem, protože v opaèném pøípadì se mohou
zbytky mléka pøipéci.
Postavte nádobu pod trubku pro dávkování mléka a stisknìte alespoò na
5 sekund tlaèítko „CLEAN“ na nádobì na mléko (obr. 30). Displej zobrazí „PROBÍHÁ ČIŠTĚNÍ!“.
Pozor! Nebezpeèí popálení párou a
horkou vodou unikající z trubky pro
dávkování mléka.
0 Vyjmìte nádobu na mléko a oèistìte
trysky pøístroje vlhkým hadøíkem
(obr. 31).
0 Vložte opìt horkovodní trysku
(obr. 10).
1
3
10.2 Ohøev/napìnìní mléka
0 Trubku pro dávkování mléka
(obr. 28) otoète a postavte pod ni
dostateènì velký šálek.
0 Stisknìte dvakrát tlaèítko „Konvice/
Cappuccino“
(obr. 29)
(do 2 s).
Do šálku vyteèe ohøáté a napìnìné
mléko.
Na horní øádce displeje se objeví
„NAPĚNĚNÍ MLÉKA“ a na dolní
øádce sloupec zobrazující prùbìh
pøípravy napìnìného mléka spolu
s procentuálním údajem, napø.
„
40%“.
Po nìkolika sekundách je pøístroj
znovu pøipraven. Displej zobrazí poslední zvolené nastavení pro pøípravu
kávy.
11
Po oèištìní vyjmìte nádobu na mléko
a umístìte ji do chladnièky. Mléko by
nemìlo být umístìno mimo chladnièku po dobu delší než 15 minut.
Pøíprava horké vody
Horkou vodu lze využít pro ohøev
šálkù a pøípravu horkých nápojù, jako
napø. èaje nebo instantních polévek.
Pozor! Nebezpeèí popálení horkovodní tryskou! Vytékající horká voda
mùže zpùsobit popáleniny. Otevøete
pøívod horké vody, až když postavíte
pod trysku nádobu.
0 Vložte opìt horkovodní trysku
(obr. 10).
0 Postavte vhodnou nádobku pod horkovodní trysku.
0 Stisknìte tlaèítko „Horká voda“
(obr. 32). V prùbìhu pøípravy horké
vody se na displeji objeví „HORKÁ
VODA“. Jakmile je nalito naprogramované množství horké vody, dávkování je automaticky ukonèeno.
1
179
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 180 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
Na displeji se na nìkolik sekund objeví hlášení „ČEKEJTE…“. Pøístroj je
nyní opìt pøipraven k pøípravì kávy,
na displeji se objeví naposledy zvolené nastavení.
3
3
Výrobce nastavil na pøístroji standardní množství. Mùžete je zmìnit
podle chuti a zmìnìnou hodnotu
uložit – viz „Nastavení programu pro
horkou vodu (naprogramování
dávkovacího množství)“, str. 184.
Doporuèujeme odebírat horkou vodu
nejvýše dvì minuty bez pøerušení.
0 Dávkování horké vody mùžete kdykoli ukonèit. Stisknìte ještì jednou
tlaèítko „Horká voda“ (obr. 32).
3
12
Nastavení stupnì mletí
Mlýnek je ve výrobì nastaven na
støední stupeò mletí. Pokud je káva
nalévána pøíliš rychle nebo pøíliš pomalu (po kapkách), mùžete v prùbìhu mletí zmìnit nastavení stupnì
mletí.
Stupeò mletí smí být mìnìn pouze v prùbìhu mletí. Zmìna nastavení na vypnutém mlýnku mùže
zpùsobit poškození kávovaru.
0 Nastavte stupeò mletí otoèným spínaèem pro volbu stupnì mletí (obr. 2,
T) (obr. 12).
• Pokud káva vytéká po kapkách
nebo nevytéká vùbec, je tøeba spínaè otoèit o jeden dílek ve smìru
pohybu hodinových ruèek. Spínaè
postupnì otáèejte vždy o jeden
dílek, dokud káva nezaène vytékat
uspokojivým zpùsobem.
• Jestliže káva vytéká pøíliš rychle
nebo pìna nesplòuje vaše požadavky, otoète spínaè o jeden dílek
proti smìru pohybu hodinových
ruèek.
13
180
Nenastavujte otoèný spínaè nastavení stupnì mletí do krajní polohy, protože pøi pøípravì dvou šálkù by káva
vytékala po kapkách.
Nastavení voleb menu
13.1 Nastavení jazyka
0
0
1
3
Úèinek tìchto nastavení si uvìdomíte
teprve po následujících dvou pøípravách kávy.
Odstranìní nežádoucích pøímìsí
z mlýnku
Tyto pøímìsi, jako napø. kaménky,
mohou vyvolat poškození mlýnku.
Pøímìsi v kávì vyvolají stejnomìrné
hlasitý rachotivý zvuk. Pokud v prùbìhu mletí uslyšíte tento zvuk, pøístroj
ihned vypnìte a obrat’te se na servisní støedisko. Na zablokování èi
poškození mlýnku zpùsobené
nežádoucími pøímìsmi se
nevztahuje záruka.
0
0
Volit lze mezi nìkolika jazyky. Pøi volbì jiného jazyka postupujte následujícím zpùsobem:
Stisknìte tlaèítko „MENU“ (obr. 5).
Objeví se bod menu „VYBERTE
JAZYK“.
Potvrïte vybranou položku menu tlaèítkem „OK“ (obr. 6). Na displeji se
objeví nastavený jazyk.
Tisknìte tlaèítko pro pohyb v menu
„<“ nebo „>“ (obr. 6), dokud se neobjeví požadovaný jazyk.
Zobrazený jazyk potvrïte stisknutím
tlaèítka „OK“ (obr. 6). Tím je nastaven zvolený jazyk.
Pokud není stisknuto „OK“, pøístroj
se vrátí po cca. 120 sekundách automaticky do režimu pøípravy kávy bez
uložení údajù.
Po naprogramování se displej automaticky vrátí do bodu menu
„VYBERTE JAZYK“.
0 Do režimu pøípravy kávy se vrátíte tlaèítkem „MENU“ (obr. 5), nebo poèkejte cca. 120 sekund, až se pøístroj
vrátí automaticky do režimu pøípravy
kávy.
3
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 181 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
13.2 Nastavení teploty kávy
0
0
0
0
0
Teplotu mùžete nastavit ve tøech
stupních. Teplota kávy je definována
následujícím zpùsobem:
„NÍZKÁ TEPLOTA“
„STŘEDNÍ TEPLOTA“
„VYSOKÁ TEPLOTA“
Ve výrobì je nastavena „VYSOKÁ
TEPLOTA“. Pøi nastavení postupujte
následujícím zpùsobem:
Stisknìte tlaèítko „MENU“ (obr. 5).
Objeví se bod menu „VYBERTE
JAZYK“.
Tisknìte tlaèítko pro pohyb v menu
„<“ nebo „>“ (obr. 6), dokud se neobjeví bod menu „TEPLOTA“.
Potvrïte vybranou položku menu
tlaèítkem „OK“ (obr. 6). Displej ukáže
aktuální nastavení, napø. „VYSOKÁ
TEPLOTA“.
V pøípadì potøeby zvolte tlaèítky pro
pohyb v menu „<“ nebo „>“ (obr. 6)
jinou teplotu.
Zobrazenou teplotu potvrïte stisknutím tlaèítka „OK“ (obr. 6). Tím je nastavena požadovaná teplota.
0
0
0
0
0
Po naprogramování se displej automaticky vrátí do bodu menu „ČAS
VYPNUTÍ“.
0 Do režimu pøípravy kávy se vrátíte
tlaèítkem „MENU“ (obr. 5), nebo
poèkejte cca. 120 sekund, až se
pøístroj vrátí automaticky do režimu
pøípravy kávy.
3
Pokud není stisknuto „OK“, pøístroj
se vrátí po cca. 120 sekundách automaticky do režimu pøípravy kávy bez
uložení údajù.
Po naprogramování se displej auto13.4
maticky vrátí do bodu menu
„TEPLOTA“.
0 Do režimu pøípravy kávy se vrátíte tlaèítkem „MENU“ (obr. 5), nebo poèkejte cca. 120 sekund, až se pøístroj
vrátí automaticky do režimu pøípravy
kávy.
3
13.3 Nastavení doby vypnutí
Jestliže pøístroj není používán delší
dobu, automaticky se vypne z bezpeènostních i úsporných dùvodù.
Mùžete zvolit tøi èasy vypnutí (automatické vypnutí po 1 až 3 hodinách):
„VYPNUTÍ PO 1 HOD.“
„VYPNUTÍ PO 2 HOD.“
„VYPNUTÍ PO 3 HOD.“
Ve výrobì je nastaveno „VYPNUTÍ
PO 1 HOD.“. Pøi nastavení postupujte
následujícím zpùsobem:
Stisknìte tlaèítko „MENU“ (obr. 5).
Objeví se bod menu „VYBERTE
JAZYK“.
Tisknìte tlaèítko pro pohyb v menu
„<“ nebo „>“ (obr. 6), dokud se neobjeví bod menu „ČAS VYPNUTÍ“.
Potvrïte vybranou položku menu
tlaèítkem „OK“ (obr. 6). Displej ukáže
aktuální nastavení, napø. „VYPNUTÍ
PO 1 HOD.“.
V pøípadì potøeby zvolte tlaèítky pro
pohyb v menu „<“ nebo „>“ (obr. 6)
jiný èas vypnutí.
Zobrazený èas vypnutí potvrïte stisknutím tlaèítka „OK“ (obr. 6). Tím je
nastavena doba vypnutí.
Pokud není stisknuto „OK“, pøístroj
se vrátí po cca. 120 sekundách automaticky do režimu pøípravy kávy bez
uložení údajù.
Nastavení programu Konvice
(síla kávy a plnicí množství pro
konvici)
Ve výrobì byl program Konvice nastaven na standardní hodnoty. Nastavení však mùžete pøizpùsobit svým
potøebám a uložit do pamìti. Sílu
kávy lze zvolit v pìti krocích od extra
jemné po extra silnou a plnicí množství v deseti krocích podle grafického
znázornìní.
Pøi zmìnì nastavení postupujte následujícím zpùsobem:
0 Stisknìte tlaèítko „MENU“ (obr. 5).
Objeví se bod menu „VYBERTE
JAZYK“.
181
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 182 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
Pokud není stisknuto „OK“, pøístroj
0 Tisknìte tlaèítko pro pohyb v menu
se vrátí po cca. 120 sekundách auto„<“ nebo „>“ (obr. 6), dokud se
maticky do režimu pøípravy kávy bez
neobjeví bod menu „PROGRAM
uložení údajù.
KONVICE“.
0 Potvrïte vybranou položku menu
3 Po naprogramování se displej
tlaèítkem „OK“ (obr. 6). Displej
automaticky vrátí do bodu menu
zobrazí „SÍLA KÁVY V KONVICI“.
„KÁVA V KONVICI/ŠÁLKU“.
0 Potvrïte vybranou položku menu
0 Do režimu pøípravy kávy se vrátíte
tlaèítkem „OK“ (obr. 6). Displej ukáže
dvìma stisknutím tlaèítka „MENU“
aktuální nastavení, napø. „KONVICE
(obr. 5), nebo poèkejte cca. 120 seEXTRA JEMNÁ“.
kund, až se pøístroj vrátí automaticky
0 V pøípadì potøeby mùžete zvolit tlado režimu pøípravy kávy.
èítky pro pohyb v menu „<“ nebo „>“
(obr. 6) v pìti krocích jinou sílu kávy 13.5 Nastavení programu pro pøípravu kávy (naprogramování
od extra jemné po extra silnou.
plnicího množství)
0 Jakmile je zobrazena požadovaná
síla kávy, potvrïte ji stisknutím tlaVýrobce nastavil na pøístroji stanèítka „OK“ (obr. 6). Tím je nastavena
dardní množství. Množství mùžete
síla kávy.
individuálnì pøizpùsobit velikosti šálku a uložit do pamìti.
Pokud není stisknuto „OK“, pøístroj
se vrátí po cca. 120 sekundách autoPlnicí množství lze zvolit pro pìt velimaticky do režimu pøípravy kávy bez
kostí šálkù „ŠÁLEK ESPRESA“,
uložení údajù.
„MALÝ ŠÁLEK“, „STŘEDNÍ
ŠÁLEK“, „VELKÝ ŠÁLEK“,
3 Po naprogramování se displej auto„POHÁREK“.
maticky vrátí do bodu menu „SÍLA
0 Stisknìte tlaèítko „MENU“ (obr. 5).
KÁVY V KONVICI“.
Objeví se bod menu „VYBERTE
0 Jestliže chcete zmìnit a uložit plnicí
JAZYK“.
množství pro konvici, tisknìte tlaèítko
0
Tisknìte tlaèítko pro pohyb v menu
pro pohyb v menu „>“ (obr. 5),
„<“ nebo „>“ (obr. 6), dokud se
dokud se neobjeví bod menu „KÁVA
neobjeví bod menu „PROGRAM
V KONVICI/ŠÁLKU“.
KÁVA“.
0 Potvrïte vybranou položku menu
0
Potvrïte
vybranou položku menu tlatlaèítkem „OK“ (obr. 6).
èítkem „OK“ (obr. 6). Displej zobrazí
0 Na displeji se objeví sloupec, který
„ŠÁLEK ESPRESA“.
pøedstavuje plnicí množství na šálek
0
V pøípadì potøeby zvolte tlaèítky pro
a mùže být prodlužován nebo zkrapohyb v menu „<“ nebo „>“ (obr. 6)
cován. Podle potøeby mùžete tlaèítky
jinou velikost šálku.
pro pohyb v menu „<“ nebo „>“
0
Jakmile je požadovaná velikost šálku
(obr. 5) zvolit plnicí množství v deseti
zobrazena, potvrïte ji stisknutím tlastupních.
èítka „OK“ (obr. 6).
3 Je-li sloupec zcela vyplnìn, odpovídá 0 Na displeji se objeví sloupec, který
to maximálnímu plnicímu množství
pøedstavuje plnicí množství na šálek
125 ml na šálek v programu pro
a mùže být prodlužován nebo zkrakonvici.
cován. Podle potøeby mùžete tlaèítky
0 Zobrazené požadované plnicí množpro pohyb v menu „<“ nebo „>“
ství potvrïte stisknutím tlaèítka „OK“
(obr. 6) zvolit plnicí množství v deseti
(obr. 6). Tím je nastaveno plnicí
stupních.
množství.
182
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 183 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
Je-li sloupec zcela vyplnìn, odpovídá
to maximálnímu plnicímu množství
220 ml na šálek.
0 Zobrazené požadované plnicí množství potvrïte stisknutím tlaèítka „OK“
(obr. 6). Tím je nastaveno plnicí
množství.
Pokud není stisknuto „OK“, pøístroj
se vrátí po cca. 120 sekundách automaticky do režimu pøípravy kávy bez
uložení údajù.
3
Po naprogramování se displej automaticky vrátí na položku menu pro
nastavení plnicího množství, napø.
„ŠÁLEK ESPRESA“.
0 Do režimu pøípravy kávy se vrátíte
dvìma stisknutím tlaèítka „MENU“
(obr. 5), nebo poèkejte cca. 120
sekund, až se pøístroj vrátí automaticky do režimu pøípravy kávy.
3
3
Plnicí množství je možné uložit pouze
pro 1 šálek. Pro 2 šálky se musí
uložené hodnoty vynásobit dvìma.
13.6 Nastavení programu pro
cappuccino (naprogramování
množství mléka a kávy)
0
0
0
0
Množství mléka a kávy, které musí
být k dispozici pro pøípravu cappuccina, jsou ve výrobì nastaveny na
standardní hodnotu. Nastavení množství však mùžete pøizpùsobit svým
potøebám a uložit do pamìti.
Stisknìte tlaèítko „MENU“ (obr. 5).
Objeví se bod menu „VYBERTE
JAZYK“.
Tisknìte tlaèítko pro pohyb v menu
„<“ nebo „>“ (obr. 6), dokud se
neobjeví bod menu „PROGRAM
CAPPUCCINO“.
Potvrïte vybranou položku menu tlaèítkem „OK“ (obr. 6). Displej zobrazí
„OBJEM MLÉKA“.
Jestliže chcete zmìnit a uložit množství mléka pro pøípravu cappuccina,
potvrïte bod menu stisknutím tlaèítka „OK“ (obr. 6).
0 Na displeji se objeví sloupec, který
se prodlužuje nebo zkracuje a pøedstavuje množství mléka, pøipravovaného pro cappuccino. Podle potøeby
mùžete tlaèítky pro pohyb v menu „<“
nebo „>“ (obr. 6) zvolit plnicí množství v deseti stupních.
Jestliže je sloupec zcela vyplnìn, odpovídá max. množství mléka pro program cappuccino cca. 120-180 ml
(v závislosti na nastaveném napìnìní, tzn. v závislosti na množství vzduchu použitého pro napìnìní).
0 Zobrazené požadované plnicí množství potvrïte stisknutím tlaèítka „OK“
(obr. 6). Tím je nastaveno plnicí
množství.
Pokud není stisknuto „OK“, pøístroj
se vrátí po cca. 120 sekundách automaticky do režimu pøípravy kávy bez
uložení údajù.
3
Po naprogramování se displej automaticky vrátí do bodu menu „OBJEM
MLÉKA“.
0 Jestliže chcete zmìnit a uložit množství kávy pro pøípravu cappuccina,
tisknìte tlaèítka pro pohyb v menu
„<“ nebo „>“ (obr. 5), dokud se
neobjeví bod menu „KÁVA NA
CAPPUCCINO“.
0 Potvrïte vybranou položku menu
tlaèítkem „OK“ (obr. 6).
0 Na displeji se objeví sloupec, který
se prodlužuje nebo zkracuje a pøedstavuje množství kávy, pøipravované
pro cappuccino. Podle potøeby mùžete tlaèítky pro pohyb v menu „<“
nebo „>“ (obr. 6) zvolit plnicí množství v deseti stupních.
3
Je-li sloupec zcela vyplnìn, odpovídá
to maximálnímu množství kávy pro
cappuccino v množství 220 ml na
šálek.
0 Zobrazené požadované plnicí množství potvrïte stisknutím tlaèítka „OK“
(obr. 6). Tím je nastaveno plnicí
množství.
3
183
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 184 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
Pokud není stisknuto „OK“, pøístroj
se vrátí po cca. 120 sekundách automaticky do režimu pøípravy kávy bez
uložení údajù.
Po naprogramování se displej automaticky vrátí do bodu menu „KÁVA
NA CAPPUCCINO“.
0 Do režimu pøípravy kávy se vrátíte
dvìma stisknutím tlaèítka „MENU“
(obr. 5), nebo poèkejte cca. 120
sekund, až se pøístroj vrátí automaticky do režimu pøípravy kávy.
3
0 Do režimu pøípravy kávy se vrátíte tlaèítkem „MENU“ (obr. 5), nebo poèkejte cca. 120 sekund, až se pøístroj
vrátí automaticky do režimu pøípravy
kávy.
13.8 Vyvolání poètu pøipravených
šálkù, poètu pøipravených
konvic a poètu odvápòovacích
cyklù (statistika)
Pøístroj umožòuje vyvolat následující
hodnoty:
– poèet všech dosud pøipravených
šálkù,
– poèet pøipravených konvic se
4 šálky, 6 šálky, 8 šálky a
10 šálky,
– Poèet pøipravených šálkù cappuccina a dále
– poèet provedených odvápòovacích
cyklù.
13.7 Nastavení programu pro
horkou vodu (naprogramování
dávkovacího množství)
Výrobce nastavil na pøístroji
standardní množství. Toto množství
mùžete pøizpùsobit a uložit:
0 Stisknìte tlaèítko „MENU“ (obr. 5).
Objeví se bod menu „VYBERTE
JAZYK“.
0 Tisknìte tlaèítko pro pohyb v menu
„<“ nebo „>“ (obr. 6), dokud se
neobjeví bod menu „PROGRAM
HORKÁ VODA“.
0 Na displeji se objeví sloupec, který
se prodlužuje nebo zkracuje a pøedstavuje množství horké vody. Podle
potøeby mùžete tlaèítky pro pohyb
v menu „<“ nebo „>“ (obr. 6) zvolit
plnicí množství v deseti stupních.
Je-li sloupec zcela vyplnìn, odpovídá
to maximálnímu množství horké
vody, které mùže být pøipraveno
najednou, tj. 250 ml.
0 Zobrazené požadované množství potvrïte stisknutím tlaèítka „OK“
(obr. 6). Tím je nastaveno plnicí
množství.
Pokud není stisknuto „OK“, pøístroj
se vrátí po cca. 120 sekundách automaticky do režimu pøípravy kávy bez
uložení údajù.
3
0
0
0
3
3
184
Po naprogramování se displej automaticky vrátí do bodu menu
„PROGRAM HORKÁ VODA“.
0
0
Jestliže jste pøipravili dva šálky kávy
najednou, jsou také jako dva šálky
zapoèítány.
Stisknìte tlaèítko „MENU“ (obr. 5).
Objeví se bod menu „VYBERTE
JAZYK“.
Tisknìte tlaèítko pro pohyb v menu
„<“ nebo „>“ (obr. 6), dokud se
neobjeví bod menu „STATISTIKA“.
Potvrïte vybranou položku menu tlaèítkem „OK“ (obr. 6). Na displeji se
objeví poèet odebraných šálkù kávy,
které byly do tohoto okamžiku pøipraveny, napø. „CELKEM KÁV 135“
v pøípadì, že bylo podáno 135 šálkù
kávy.
Tisknìte tlaèítka pro pohyb v menu
„<“ nebo „>“ (obr. 6), dokud se neobjeví poèet pøipravených konvic pro
každý poèet šálkù, který umožòuje
program pro konvici (4 šálky, 6 šálkù, 8 šálkù, 10 šálkù). Na displeji se
objeví poèet konvic s pøíslušným
poètem šálkù, napø. „KONVICE 4
ŠÁLKY 12“, pokud bylo pøipraveno
12 konvic se ètyømi šálky.
Tisknìte tlaèítko pro pohyb v menu
„>“ (obr. 6), dokud se neobjeví poèet
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 185 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
provedených odvápòovacích cyklù,
14
napø. „POČET ODVÁPNĚNÍ 5“, pokud bylo provedeno pìt odvápòovacích cyklù.
0 Do režimu pøípravy kávy se vrátíte
dvìma stisknutím tlaèítka „MENU“
(obr. 5), nebo poèkejte cca. 120 se- 14.1
kund, až se pøístroj vrátí automaticky
do režimu pøípravy kávy.
1
13.9 Nastavení pøístroje do
výchozího stavu (Resetování)
0
0
0
0
0
3
Tato funkce umožòuje všechny zmìnìné hodnoty nastavit na výchozí
hodnoty nastavené ve výrobì.
Touto funkcí se zmìní následující nastavení, resp. hodnoty uložené
v pamìti:
• Tvrdost vody
• Plnicí množství
• Teplota kávy
• Doba vypnutí
Stisknìte tlaèítko „MENU“ (obr. 5).
Objeví se bod menu „VYBERTE
JAZYK“.
Tisknìte tlaèítko pro pohyb v menu
„<“ nebo „>“ (obr. 6), dokud se neobjeví bod menu „RESETOVAT“.
Potvrïte vybranou položku menu tlaèítkem „OK“ (obr. 6). Displej zobrazí
„RESETOVAT NE“.
Tisknìte tlaèítko pro pohyb v menu
„<“ (obr. 6), dokud se neobjeví bod
menu „RESETOVAT ANO“.
Potvrïte vybranou položku menu
tlaèítkem „OK“ (obr. 6). Pøístroj se
nyní vrátí zpìt na výchozí nastavení
z výroby.
Pokud není stisknuto „OK“, pøístroj
se vrátí po cca. 120 sekundách automaticky do režimu pøípravy kávy bez
zmìny nastavení.
Po naprogramování se pøístroj automaticky vrátí do režimu pøípravy kávy.
Èištìní a péèe
Udržujte pøístroj v èistotì, protože jen
v takovém pøípadì je zajištìna
vysoká kvalita kávy a bezporuchový
provoz.
Pravidelné èištìní
Pozor! Pøed èištìním pøístroj
vypnìte. Vyèkejte, dokud pøístroj
nevychladne.
1
Pozor! Pøístroj ani jeho èásti nemyjte
v myèce. Kávovar nesmí být ponoøen
do vody.
1
Pozor! Do zásobníku na zrnkovou
kávu nelijte vodu, protože by mohlo
dojít k poškození mlýnku.
1
Pøi èištìní nepoužívejte ostré, drsné
ani agresivní prostøedky. Otøete
vnìjší i vnitøní povrch pøístroje vlhkým
hadøíkem.
Každý den vyjmìte zásobník na vodu
(obr. 7) a vylijte zbytek vody.
Vypláchnìte zásobník na vodu
èerstvou vodou. Vždy používejte
èerstvou vodu.
Každý den je tøeba vyprázdnit nádobku na kávovou sedlinu, popø. nejpozdìji, jakmile se na displeji objeví
výzva k vyprázdnìní nádobky – viz
„Vyprázdnìní nádobky na kávovou
sedlinu“, str. 186.
Pravidelnì vyprazdòujte odkapávací
misku. Misku je bezpodmíneènì nutné vyprázdnit, jakmile se objeví èervený plovák misky (obr. 33), v otvoru
v odkapávací møížce.
Èištìní provádìjte pravidelnì, avšak
nejménì jednou týdnì. Omyjte teplou
vodou, mycím prostøedkem a popø.
oèistìte štìtcem zásobník na vodu
(L), odkapávací misku (M), odkapávací møížku (A) a nádobku na kávovou sedlinu (P).
Po každém napìnìní propláchnìte
trysky nádoby na mléko, abyste odstranili zbytky mléka – viz „Vyèištìní
trysek“, str. 179.
0
0
0
0
0
185
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 186 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
0 Nádobu na mléko èistìte pravidelnì
– viz „Vyèištìní nádoby na mléko“,
str. 186.
0 Zkontrolujte, zda otvory výtoku kávy
nejsou ucpané. Pøi èištìní mùžete
zaschlou usazenou kávu odstranit
jehlou (obr. 34).
14.2 Vyprázdnìní nádobky na
kávovou sedlinu
14.3 Vyèištìní nádoby na mléko
0 Víko nádoby na mléko uvolnìte pootoèením ve smìru pohybu hodinových ruèek a sejmìte ho.
0 Vytáhnìte trubku pro dávkování mléka (obr. 25) a sací trubku (obr. 37).
0 Všechny díly peèlivì oèistìte horkou
vodou a mycím prostøedkem.
0 Znovu nasaïte sací trubku a trubku
pro dávkování mléka.
Pøístroj poèítá poèet pøipravených
šálkù kávy. Po 14 jednotlivých
1 Nádoba na mléko nesmí být umývášálcích kávy (nebo 7 dvojicích) se
na v myèce!
objeví následující hlášení:
14.4 Èištìní mlýnku
„VYPRÁZDNIT NÁDOBU NA
SEDLINU“, které upozorní, že náZe zásobníku na zrnkovou kávu lze
dobka na kávovou sedlinu je plná a
odstranit zbytky kávy mìkkým štìtje tøeba ji vyprázdnit a vyèistit. Pokud
cem nebo vysavaèem.
nádobku nevyprázdníte a nevyèistíte,
na displeji zùstane zobrazeno hlášení
1 Pozor! Do mlýnku nelijte vodu, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
a kávovar nemùže pokraèovat v pøípravì kávy.
0 Vypnìte pøístroj tlaèítkem „Zapnout/
vypnout“ (obr. 11) a hlavním vypína0 Pøi èištìní otevøete servisní dvíøka
èem (obr. 9). Vytáhnìte sít’ovou vidstisknutím pøíslušného tlaèítka (obr.
lici ze zásuvky.
35). Vyjmìte odkapávací nádobku
(obr. 36), vyprázdnìte ji a vyèistìte.
0 Odstraòte zbytky zrnkové kávy (napø.
použijte vysavaè s hadicí a sací štìr0 Vyprázdnìte nádobku na kávovou
binou).
sedlinu a peèlivì ji vyèistìte. Odstraòte veškeré usazeniny na dnì.
3 Pokud nelze odstranit nežádoucí
Dùležité upozornìní: Pøi každém
pøímìsi, obrat’te se na servis. Na
vyjmutí odkapávací nádobky, je nutzablokování èi poškození mlýnku
no vyprázdnit rovnìž nádobku na kázpùsobené nežádoucími pøímìsmi
vovou sedlinu, a to i když ještì není
se nevztahuje záruka.
plná. Pokud ji nevyprázdníte, mùže
pøi pøíští pøípravì kávy dojít k pøe1 Pozor! Je-li mlýnek v chodu, hrozí
nebezpeèí úrazu. V žádném pøípadì
plnìní nádobky na kávovou sedlinu a
pøístroj nezapínejte pøi èištìní mlýnku.
ucpání kávovaru.
Mohlo by dojít k závažnému úrazu.
Vytáhnìte sít’ovou vidlici ze zásuvky.
3 Po vyjmutí nádobky na kávovou sedlinu se na displeji objeví „VLOŽTE
0 Nasypte do mlýnku malé množství
NÁDOBU NA SEDLINU“.
kávových zrn a zkontrolujte funkci
mlýnku tím, že spustíte pøípravu kávy.
Pøi
každodenním
používání
pøístroje
3
Pøi prvním mletí nebo po èištìní provyprazdòujte nádobku každý den.
nikne do spaøovací jednotky menší
Vyprázdnìte nádobku na kávovou
množství mleté kávy, protože musí
sedlinu vždy, když je pøístroj zapnutý.
být naplnìna násypka. To mùže ovlivPouze v takovém pøípadì, pøístroj
nit pøípravu prvního šálku kávy.
pozná, že jste nádobku vyèistili.
14.5 Èištìní spaøovací jednotky
Doporuèujeme pravidelnì èistit spaøovací jednotku (v závislosti na zpù-
186
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 187 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
0
0
0
0
sobu používání). Pokud jste pøístroj
nepoužívali delší dobu (napø. po
dobu dovolené), je nutné vyprázdnit
nádobku na kávovou sedlinu a zásobník na vodu a pøístroj vèetnì spaøovací jednotky dùkladnì vyèistit.
Postupujte následujícím zpùsobem:
Stisknutím tlaèítka „Zapnout/vypnout“ (obr. 11) vypnìte kávovar (nevytahujte sít’ovou vidlici ze zásuvky)
a vyèkejte, dokud nezhasne displej!
Odjistìte servisní dvíøka stisknutím
pøíslušného tlaèítka a otevøete je
(obr. 35).
Vyjmìte odkapávací nádobku a nádobku na kávovou sedlinu (obr. 36)
a vyèistìte je.
Obì èervená uvolòovací tlaèítka spaøovací jednotky na stranách stisknìte
smìrem ke støedu (obr. 38) a jednotku vytáhnìte.
0 Nyní tisknìte nápis PUSH (obr. 42,
e), dokud spaøovací jednotka nezaskoèí se slyšitelným zvukem do provozní polohy.
0 Jakmile uslyšíte, že jednotka zaskoèila do provozní polohy, zkontrolujte,
zda jsou èervená tlaèítka (obr. 42, f)
vysunutá, protože v opaèném pøípadì není možné zavøít servisní dvíøka.
Obr. 43: Obì èervená tlaèítka jsou
správnì vysunutá.
Obr. 44: Obì èervená tlaèítka nejsou
správnì vysunutá.
0 Vložte do pøístroje odkapávací
nádobku a nádobku na kávovou
sedlinu.
0 Zavøete servisní dvíøka.
3
Upozornìní: Spaøovací jednotku
lze vytáhnout pouze v pøípadì, že
3
pøístroj je vypnutý tlaèítkem „Zapnout/vypnout“
, které je umístìno na pøední èásti pøístroje. Pøístroj by nemìl být odpojen od
elektrické sítì. Pokud se pokusíte
vyjmout spaøovací jednotku ze
3
zapnutého pøístroje, mohlo by
dojít k jejímu vážnému poškození.
0 Spaøovací jednotku oèistìte pod tekoucí vodou bez použití mycích pøípravkù. Spaøovací jednotku nemyjte v myèce na nádobí.
0 Vnitøek pøístroje peèlivì vyèistìte.
Kávové usazeniny v pøístroji odstraò- 14.6
te døevenou èi plastovou vidlièkou
apod., abyste nepoškodili a nepoškrábali povrch pøístroje (obr. 39), a
poté odstraòte veškeré zbytky vysavaèem (obr. 40).
0 Pøi opìtovné montáži zasuòte spaøovací jednotku (obr. 42, a) do držáku
(obr. 42, b), pøièemž dbejte na správ- 1
né zasunutí kolíku (obr. 42, c). Kolík
musí zapadnout do trubky (obr. 42,
d) na spodní stranì spaøovací jednotky.
3
Jestliže spaøovací jednotka není
správnì nasazena, tzn. ozve se jen
jedno zaklapnutí a èervená tlaèítka
nejsou správnì vysunuta, není
možné zavøít servisní dvíøka.
V pøípadì, že spaøovací jednotku lze
namontovat jen s obtížemi, je tøeba
upravit její výšku. Pøed nasazením ji
z obou stran stlaète tak, jak to
ukazuje obr. 41.
Pokud ji nelze ani potom zasunout
do provozní polohy, zavøete servisní
dvíøka, vytáhnìte sít’ovou vidlici ze
zásuvky a znovu ji zapojte.
Vyèkejte, dokud nezhasne displej.
Otevøete servisní dvíøka a zasuòte
spaøovací jednotku do pøístroje.
Spuštìní odvápòovacího
programu
Odvápòovací program zajišt’uje
jednoduché a úèinné odvápnìní
pøístroje. Jestliže se na displeji objeví
„PROVÉST ODVÁPNĚNÍ!“, je tøeba
spustit odvápòovací cyklus.
Upozornìní: V žádném pøípadì nepoužívejte odvápòovací prostøedek,
který není doporuèen spoleèností
Electrolux. Pøi používání jiných
odvápòovacích prostøedkù nemùže
spoleènost Electrolux ruèit za
187
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 188 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
pøípadné škody. Odvápòovací pøípravek obdržíte ve specializovaných
prodejnách nebo si ho objednejte na
servisní lince Electrolux.
3
0
0
0
0
0
0
Odvápnìní trvá cca. 45 minut a
nesmí být pøerušeno. V pøípadì, že
dojde k výpadku sítì, je nutné
program znovu spustit.
Pøed spuštìním odvápòovacího programu vyèistìte spaøovací jednotku
(viz „Èištìní spaøovací jednotky“,
str. 186).
Stisknìte tlaèítko „MENU“ (obr. 5).
Objeví se bod menu „VYBERTE
JAZYK“.
Tisknìte tlaèítko pro pohyb v menu
„<“ nebo „>“ (obr. 6), dokud se
neobjeví bod menu „ODVÁPNĚNÍ“.
Potvrïte vybranou položku menu
tlaèítkem „OK“ (obr. 6). Displej
zobrazí „ODVÁPNĚNÍ NE“.
Tisknìte tlaèítko pro pohyb v menu
„<“ dokud se na displeji neobjeví
„ODVÁPNĚNÍ ANO“.
Potvrïte volbu tlaèítkem „OK“
(obr. 6). Tím spustíte odvápòovací
program.
Pokud nestisknete „OK“, pøístroj se
vrátí po cca. 120 sekundách automaticky do režimu pøípravy kávy bez
spuštìní odvápòovacího programu.
Na horní øádce displeje se støídavì
objeví „PŘIDEJTE ODVÁP.“ a
„STISKNĚTE MENU“ a na dolní
øádce sloupec zobrazující prùbìh
odvápòování a procentuální údaj,
„
0%“.
0 Vyprázdnìte zásobník na vodu,
nalijte do nìj alespoò 1 litr vody a
pøidejte odvápòovací prostøedek.
3
Upozornìní: Pøesvìdèete, že pøípadnì odstøikující kapky odvápòovacího
prostøedku nemohou dopadnout na
povrch, který by mohla kyselina poškodit, jako napø. mramor, vápenec a
keramika.
0 Nasaïte horkovodní trysku (obr. 10).
1
188
0 Postavte nádobku o objemu min.
1,5 l pod horkovodní trysku.
0 Stisknìte tlaèítko „MENU“ (obr. 5).
Tím spustíte odvápòovací program a
odvápòovací roztok zaène vytékat
z horkovodní trysky. Na displeji se
objeví „PROBÍHÁ ODVÁPNĚNÍ“ a
sloupec zobrazující prùbìh odvápòování spolu s procentuálním údajem,
napø. „
25%“.
Odvápòovací program nìkolikrát
s pøestávkami automaticky propláchne kávovar, aby usazeniny byly z pøístroje dokonale odstranìny.
Po cca. 45 minutách je zásobník na
vodu prázdný. Na horní øádce displeje se bude støídavì zobrazovat
„ODVÁPNĚNÍ HOTOVO“ a
„STISKNĚTE MENU“ a na dolní øádce sloupec zobrazující prùbìh
odvápòování spolu s procentuálním
údajem
„
50%“.
0 Stisknìte tlaèítko „MENU“ (obr. 5).
Pøístroj je nyní pøipraven k propláchnutí èerstvou vodou. Na horní øádce
displeje se bude støídavì zobrazovat
„PROPLACHOVÁNÍ“ a „NAPLŇTE
ZÁSOBNÍK!“ a na dolní øádce sloupec zobrazující prùbìh proplachování spolu s procentuálním údajem
„
50%“.
0 Vyjmìte zásobník na vodu, naplòte
ho èerstvou vodou a znovu ho vložte
do pøístroje. Na horní øádce displeje
se bude støídavì zobrazovat
„PROPLACHOVÁNÍ“ a
„STISKNĚTE MENU“ a na dolní
øádce sloupec zobrazující prùbìh
proplachování spolu s procentuálním
údajem
„
50%“.
0 Nádobku pod horkovodní tryskou
vyprázdnìte a znovu ji postavte pod
trysku.
0 Stisknìte tlaèítko „MENU“ (obr. 5).
Spustí se proplachování èerstvou
vodou, pøièemž proplachovací voda
vyteèe horkovodní tryskou. Na dis-
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 189 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
pleji se objeví „PROPLACHOVÁNÍ“
a sloupec zobrazující prùbìh proplachování spolu s procentuálním
údajem, napø.
„
55%“.
Po nìkolika minutách je zásobník na
vodu prázdný. Na horní øádce displeje se bude støídavì zobrazovat
„PROPLACH. HOTOVO“ a
„STISKNĚTE MENU“ a na dolní
øádce sloupec zobrazující prùbìh
odvápòování spolu s procentuálním
údajem
„
90%“.
0 Stisknìte tlaèítko „MENU“ (obr. 5).
Na horní øádce displeje se bude støídavì zobrazovat „PROPLACH.
HOTOVO“ a „NAPLŇTE
ZÁSOBNÍK!“ a na dolní øádce
sloupec zobrazující prùbìh proplachování spolu s procentuálním údajem
„
100%“.
Po nìkolika sekundách se objeví na
displeji „NAPLŇTE ZÁSOBNÍK!“.
0 Vylijte proplachovací vodu z nádoby.
0 Vyjmìte zásobník na vodu, naplòte
ho èerstvou vodou a znovu ho vložte
do pøístroje.
Pøístroj je nyní opìt pøipraven k provozu a ve stavu naposledy zvoleného
režimu pøípravy kávy.
3
15
Po provedení odvápòovacího programu doporuèujeme vylít šálek kávy,
který byl pøipraven jako první.
Co dìlat, když se na
displeji objeví následující
hlášení…
„NAPLŇTE ZÁSOBNÍK!“
• Zásobník na vodu je prázdný nebo je
nesprávnì nasazen.
0 Doplòte vodu do zásobníku a správnì ho zasuòte do pøístroje – viz
„Doplnìní vody“, str. 172.
• Zásobník na vodu je zneèištìný nebo
se v nìm vytvoøily vápenné usazeniny.
0 Vypláchnìte ho anebo odstraòte
vápenné usazeniny.
•
0
•
0
•
0
„PŘÍLIŠ JEMNÉ SEMLETÍ
ZVOLTE STUPEŇ MLETÍ
A STISKNĚTE TLAČÍTKO
HORKÉ VODY“
Kávovar nemùže pøipravit kávu.
Postavte nádobu pod horkovodní
trysku a stisknìte tlaèítko „Horká
voda“ (obr. 32).
Káva vytéká pomalu.
Nastavte spínaè pro volbu stupnì
mletí (obr. 12) o jeden dílek ve
smìru pohybu hodinových ruèek (viz
„Nastavení stupnì mletí“, str. 180).
„VYPRÁZDNIT NÁDOBU NA
SEDLINU“
Nádobka na kávovou sedlinu je plná:
Nádobku vyprázdnìte podle pokynù
v „Vyprázdnìní nádobky na kávovou
sedlinu“, str. 186, vyèistìte ji a
správnì nasaïte do pøístroje.
„VLOŽTE NÁDOBU NA
SEDLINU“
• Nádobka na kávovou sedlinu nebyla
po oèištìní vložena do pøístroje.
0 Otevøete servisní dvíøka a vložte do
pøístroje nádobku.
„PŘIDAT MLETOU KÁVU“
• Po volbì funkce pøi pøípravu nápoje
z mleté kávy nebyla do násypky nasypána mletá káva.
0 Doplòte mletou kávu podle „Pøíprava
nápoje z mleté kávy“, str. 177.
„NAPLŇTE NÁDOBU NA ZRNK.
KÁVU“
• Zásobník na zrnkovou kávu je
prázdný.
0 Naplòte zásobník na zrnkovou kávu
– viz „Nasypání zrnkové kávy do
zásobníku“, str. 172.
189
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 190 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
• Jestliže mlýnek je pøíliš hluèný, mùže
být zablokovaný kaménkem, který se
dostal mezi kávová zrna.
0 Obrat’te se na servis. Na
zablokování èi poškození mlýnku
zpùsobené nežádoucími pøímìsmi
se nevztahuje záruka.
„PROVÉST ODVÁPNĚNÍ!“
• Hlášení upozoròuje, že se v kávovaru
vytvoøily vápenné usazeniny.
0 Proveïte co nejrychleji odvápòovací
program popisovaný v èásti
„Spuštìní odvápòovacího programu“,
str. 187.
„ZAVŘETE DVÍŘKA!“
• Servisní dvíøka jsou otevøená.
0 Zavøete servisní dvíøka. Pokud servisní dvíøka nelze zavøít, pøíèinou mùže
být nesprávnì nasazená spaøovací
jednotka (viz „Èištìní spaøovací
jednotky“, str. 186)
„VLOŽTE SPAŘOVACÍ
JEDNOTKU“
• Pravdìpodobnì jste zapomnìli po
oèištìní vložit do pøístroje spaøovací
jednotku.
0 Vložte do pøístroje spaøovací jednotku – viz „Èištìní spaøovací jednotky“,
str. 186.
„ALARM!“
• Vnitøek pøístroje je velmi zneèištìný.
0 Vnitøek pøístroje peèlivì vyèistìte –
viz „Èištìní spaøovací jednotky“,
str. 186. Pokud i po oèištìní hlášení
nezmizí, obrat’te se laskavì na
servis.
16
Obtíže, které se mùžete
pokusit odstranit, než se
obrátíte na servis
Jestliže kávovar není funkèní, mùžete
se pokusit zjistit závadu a odstranit ji
podle kapitoly „Co dìlat, když se na
displeji objeví následující hlášení…“,
str. 189. V pøípadì, že na displeji kávovaru nejsou zobrazena žádná hlá-
190
šení, proveïte následující úkony, než
se obrátíte na servis.
Káva není horká
• Šálky nebyly pøedehøáty.
0 Šálky je tøeba pøedehøát. Vypláchnìte
je horkou vodou anebo je alespoò na
20 minut postavte na ohøívanou møížku pro odkládání šálkù (H) (viz „Tipy
pro pøípravu teplejší kávy“, str. 176).
• Spaøovací jednotka má pøíliš nízkou
teplotu.
0 Pøed pøípravou kávy je tøeba spaøovací jednotku pøedehøát proplachovacím programem (viz „Proplachování“,
str. 176).
Na kávì je vytvoøena
nedostateèná pìna
• Káva je namleta pøíliš hrubì.
0 Nastavte spínaè pro volbu stupnì
mletí o jeden dílek proti smìru pohybu hodinových ruèek (viz „Nastavení
stupnì mletí“, str. 180).
• Smìs není vhodná.
0 Použijte smìs urèenou pro kávovar.
Káva vytéká pøíliš pomalu.
• Káva je namleta pøíliš jemnì.
0 Nastavte spínaè pro volbu stupnì
mletí o jeden dílek ve smìru pohybu
hodinových ruèek (viz „Nastavení
stupnì mletí“, str. 180).
Káva vytéká pøíliš rychle.
• Káva je namleta pøíliš hrubì.
0 Nastavte spínaè pro volbu stupnì
mletí o jeden dílek proti smìru pohybu hodinových ruèek (viz „Nastavení
stupnì mletí“, str. 180).
Káva vytéká pouze z jednoho
otvoru výtoku.
• Otvory výtoku jsou ucpané.
0 Zaschlou kávu odstraòte jehlou
(obr. 29).
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 191 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
Pokud zvolíte funkci
nebo
, nevytéká z pøístroje káva,
nýbrž voda.
• Mletá káva zùstala v násypce.
0 Kávu v ucpané násypce uvolnìte
nožem (viz „Pøíprava nápoje z mleté
kávy“, str. 177) (obr. 22). Vyèistìte
spaøovací jednotku a pøístroj (viz
„Èištìní spaøovací jednotky“, str. 186).
Pøi stisknutí tlaèítka
se pøístroj
nezapne.
• Hlavní vypínaè na zadní stranì není
zapnutý (obr. 8) nebo sít’ová vidlice
není zapojena do zásuvky.
0 Zkontrolujte, zda se hlavní vypínaè
nachází v poloze „I“ a zda je sít’ový
kabel zapojen do zásuvky.
Spaøovací jednotku nelze pøi
èištìní vyjmout z pøístroje.
• Kávovar je zapnutý. Spaøovací jednotku lze vyjmout z kávovaru pouze
v pøípadì, že je pøístroj vypnutý.
0 Vypnìte pøístroj a vyjmìte spaøovací
jednotku (viz „Èištìní spaøovací
jednotky“, str. 186.
3
•
0
•
0
Upozornìní: Spaøovací jednotku
lze vytáhnout pouze v pøípadì, že
pøístroj je vypnutý tlaèítkem „Zapnout/vypnout“
, které je umístìno na pøední èásti pøístroje.
Pøístroj by nemìl být odpojen od
elektrické sítì. Pokud se pokusíte
vyjmout spaøovací jednotku ze zapnutého pøístroje, mohlo by dojít
k jejímu vážnému poškození.
Káva nevytéká z výtoku, nýbrž
kolem servisních dvíøek.
Otvory výtoku jsou zaneseny
zaschlou kávou.
Zaschlou kávu odstraòte jehlou
(obr. 34).
Na vnitøní stranì servisních dvíøek se
nachází výklopná pøihrádka (Q), která
je zablokována a nepohybuje se.
Výklopnou pøihrádku peèlivì vyèistìte, pøedevším okolí závìsù, aby
byla zajištìna pohyblivost.
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
K pøípravì kávy byla použita
mletá káva (místo zrnkové kávy) a
z pøístroje nevytéká káva.
Do pøístroje jste nasypali pøíliš velké
množství mleté kávy.
Vyjmìte spaøovací jednotku a vnitøek
pøístroje vyèistìte podle bodu
„Èištìní spaøovací jednotky“,
str. 186. Celý postup opakujte a do
pøístroje nasypejte nejvýše dvì
zarovnané odmìrky.
Otoèný spínaè „Síla kávy / mletá
káva“ nebyl nastaven do polohy
nebo
pøístroj používá souèasnì
mletou kávu i kávu rozemletou
v mlýnku.
Peèlivì vyèistìte vnitøek pøístroje
podle bodu „Èištìní spaøovací
jednotky“, str. 186. Opakujte celý postup a nastavte otoèný spínaè do
správné polohy „Síla kávy / mletá
káva“ jako v bodì „Pøíprava nápoje z
mleté kávy“, str. 177.
Mletá káva byla doplnìna do
vypnutého pøístroje.
Vyjmìte spaøovací jednotku a vnitøek
pøístroje vyèistìte podle bodu „Èištìní
spaøovací jednotky“, str. 186. Postup
opakujte po zapnutí pøístroje.
Mléko je pøíliš nebo nedostateènì
napìnìno.
Šoupátko na víku nádoby na mléko
je nesprávnì nastaveno.
Šoupátkem na víku mùžete plynule
nastavit sílu požadovaného napìnìní
mléka (obr. 27):
– Poloha „1 CAPPUCCINO“: mléko
je silnì napìnìno.
– Poloha „2 CAFFELATTE“: mléko je
ménì napìnìno.
Pokud je mléko nedostateènì napìnìno, nádoba na mléko nemusí být
správnì nasazena.
Nasaïte správnì do pøístroje
nádobu na mléko.
191
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 192 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
c
•
•
•
•
17
Co dìlat, když chcete pøístroj
pøepravit na jiné místo?
Uschovejte originální obal, abyste
v nìm mohli pøístroj pøepravovat.
Jako ochranu proti poškrábání je
bezpodmíneènì nutné používat
originální fólii.
Chraòte termokonvici proti nárazùm.
Záruka se nevztahuje na škody zpùsobené pøi pøepravì.
Vyprázdnìte zásobník na vodu a
nádobku na kávovou sedlinu.
Laskavì zvažte, kam umístíte pøístroj,
pøedevším v chladných roèních obdobích. Pøístroj mùže být poškozen
mrazem.
192
2
Obalový materiál
Obalové materiály nezatìžují životní
prostøedí a jsou recyklovatelné.
Plastové díly jsou oznaèeny, napø.
>PE<, >PS< atd. Tyto obalové materiály vyhoïte do pøíslušných kontejnerù podle oznaèení na místech pro
likvidaci komunálního odpadu.
W
Symbol
na výrobku nebo jeho
obalu upozoròuje na to, že s tento
výrobek nesmí být zacházeno jako
s normálním domovním odpadem,
ale že je nutné jej odevzdat na sbìrném místì pro recyklování elektrických a elektronických pøístrojù.
Správná likvidace tohoto výrobku
pøedstavuje váš pøíspìvek k ochranì
životního prostøedí a zdraví spoluobèanù. Nesprávná likvidace ohrožuje
životní prostøedí i zdraví. Další informace o recyklaci tohoto výrobku vám
poskytne obecní úøad, spoleènosti
pro svoz odpadu nebo prodejna,
v níž jste tento výrobek zakoupili.
220-240 V
1350 W
Tento spotøebiè odpovídá
následujícím smìrnicím ES:
• Smìrnice pro nízké napìtí
2006/95/EC
• Smìrnice pro elektromagnetickou
sluèitelnost 89/336/EEC s dodatky
92/31/EEC a 93/68/EEC
• Materiály a souèásti které jsou
urèeny pro styk s potravinami
splòují Evropskou normu
1935/2004.
Likvidace
2 Vyøazený pøístroj
Technické údaje
Sít’ové napìtí:
Pøíkon:
;
18
19
Servis
Uschovejte originální obal vèetnì
polystyrénových vložek. Pøístroj musí
být bezpeènì zabalen, aby nedošlo
k jeho poškození pøi pøepravì.
Pøístroj musí být vždy vrácen vèetnì
termokonvice. Konvice je nutná pro
zkoušení pøístroje.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 193 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
klienci!
o VážSzanowni
Prosimy o dok³adne przeczytanie tej
instrukcji obs³ugi. A w szczególnoœci
wskazówek dotycz¹cych
bezpieczeñstwa u¿ytkowania!
Instrukcjê obs³ugi nale¿y
przechowywaæ w celu korzystania z
niej w przysz³oœci lub przekazania jej
ewentualnemu nastêpnemu
u¿ytkownikowi tego urz¹dzenia.
Spis treœci
1
Opis rysunku
1.1 Widok z przodu (rys. 1)
1.2 Pojemnik na mleko (rys. 2)
1.3 Widok od przodu przy otwartych
drzwiczkach serwisowych (rys. 3)
1.4 Panel obs³ugi (rys. 4)
2
3
4
5
6
Kawa i kawa espresso
Zasady bezpieczeñstwa
Przegl¹d punktów menu
Tryb menu
Pierwsze uruchomienie
6.1 Ustawienie i pod³¹czenie urz¹dzenia
6.2 Nape³nianie wod¹
6.3 Nape³nianie pojemnika na kawê
ziarnist¹
6.4 Pierwsze w³¹czenie
6.5 W³¹czanie urz¹dzenia
6.6 Wy³¹czanie urz¹dzenia
6.7 Ustawianie twardoœci wody
7
Przygotowywanie naparu
z kawy ziarnistej
7.1 Co zrobiæ, aby kawa by³a bardziej
gor¹ca
7.2 Wykonywanie p³ukania
8
Przygotowywanie wiêkszej
iloœci fili¿anek za pomoc¹
funkcji dzbanka
9 Przygotowywanie naparu
z kawy sypkiej
10 Przyrz¹dzenie cappuccino
lub gor¹cego mleka (kawa
i spienione mleko)
10.1 Przygotowywanie cappuccino
10.2 Spienianie/podgrzewanie mleka
10.3 Czyszczenie dysz
11 Przygotowywanie gor¹cej
wody
12 Ustawianie stopnia mielenia
194
13 Ustawienia menu
208
194
194
13.1 Ustawianie jêzyka
13.2 Ustawianie temperatury kawy
13.3 Ustawianie czasu wy³¹czenia
13.4 Nastawiæ program dla dzbanka
(moc kawy i iloϾ dla dzbanka)
13.5 Ustawianie programu przyrz¹dzania
kawy (programowanie wlewanej i
loœci)
13.6 Ustawianie programu na cappuccino
(programowanie iloœci mleka i kawy)
13.7 Ustawianie programu gor¹cej wody
(programowanie iloœci nalewania)
13.8 Sprawdzenie liczby zamówionych
kaw, liczby zamówionych dzbanków
i liczby operacji usuwania kamienia
(statystyka)
13.9 Przywracanie ustawieñ fabrycznych
urz¹dzenia (Reset)
208
208
208
194
194
195
195
197
197
197
197
198
198
198
199
200
200
201
202
203
203
204
205
205
206
206
209
210
210
211
212
212
14 Czyszczenie i konserwacja
213
14.1 Regularne czyszczenie
14.2 Opró¿nianie pojemnika na fusy
14.3 Czyszczenie pojemnika na mleko
14.4 Czyszczenie m³ynka
14.5 Czyszczenie komory zaparzania
14.6 Wykonywanie programu usuwania
kamienia
213
213
214
214
214
15 Co zrobiæ, je¿eli na
wyœwietlaczu pojawi siê
nastêpuj¹cy komunikat…
16 Problemy, które mo¿na
samodzielnie rozwi¹zaæ
przed wezwaniem serwisu
17 Dane techniczne
18 Utylizacja
19 W przypadku naprawy
215
217
218
220
220
220
207
207
193
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 194 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
1
Opis rysunku
1.1
1.3
Widok z przodu (rys. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Kratka ociekowa
O
Dzbanek podtrzymuj¹cy ciep³o
P
Wy³¹cznik g³ówny (z ty³u urz¹dzenia)
Q
Wylot kawy o regulowanej wysokoœci
R
Panel obs³ugi (patrz rys. 3)
S
Pokrywa pojemnika na kawê ziarnist¹
T
Pokrywa pojemnika na mielon¹ kawê
U
Ogrzewana podstawka na fili¿ankê
V
Dysza gor¹cej wody (zdejmowana)
W
Przycisk do otwierania drzwiczek
serwisowych
X
L Pojemnik na wodê ze znakiem
Y
poziomu Max (wyjmowany)
M Podstawka ociekowa z p³ywakiem
1.4
(wyjmowana)
a
1.2 Pojemnik na mleko (rys. 2)
b
N Pojemnik na mleko
c
N1 Pokrywa (zdejmowana)
d
N2 Regulator intensywnoœci spieniania
mleka
N3 Przycisk „CLEAN”
e
N4 Rurka wyp³ywu mleka (zdejmowana)
N5 Rurka zasysaj¹ca (zdejmowana)
f
Widok od przodu przy
otwartych drzwiczkach
serwisowych (rys. 3)
Drzwiczki serwisowe (otwarte)
Pojemnik na fusy (wyjmowany)
Pó³ka obrotowa
Zaparzacz
Prze³¹cznik zmiany stopnia mielenia
Pojemnik na kawê ziarnist¹
Miarka
Otwór wsypowy na zmielon¹ kawê
Tabliczka znamionowa (spód
urz¹dzenia)
Odkamieniacz w p³ynie
Pasek testowy
Panel obs³ugi (rys. 4)
Pokrêt³o „Moc kawy / kawa mielona”
Pokrêt³o „Wielkoœæ fili¿anki”
Wyœwietlacz
Przycisk „1 fili¿anka kawy”
W trybie menu przycisk ten s³u¿y do
przegl¹dania menu („<”)
Przycisk „2 fili¿anki kawy”
W trybie menu przycisk ten s³u¿y do
przegl¹dania menu („>”)
Przycisk „Gor¹ca woda”
W trybie menu przycisk ten s³u¿y do
potwierdzania punktu menu („OK”)
g Przycisk „MENU”
W trybie menu przycisk ten s³u¿y do
powrotu do ostatniego poziomu bez
wprowadzania zmian („ESC”)
h Przycisk „W³./Wy³.”
j Przycisk „Dzbanek/Cappuccino”
194
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 195 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
2
Kawa i kawa espresso
•
•
•
•
•
•
Zasada dzia³ania tego automatu do
kawy gwarantuje bardzo prost¹ obs³ugê, zarówno przy przyrz¹dzaniu
kawy, jak i konserwacji i pielêgnacji
urz¹dzenia.
Znakomity i indywidualnie dobrany
smak kawy dziêki
systemowi wstêpnego zaparzania:
temu, ¿e przed w³aœciwym zaparzaniem zmielona kawa zostaje zwil¿ona, aby wydobyæ ca³y jej aromat,
indywidualnemu doborowi iloœci
wody – od ma³ych, „krótkich” fili¿aneczek espresso po du¿e, „d³ugie” fili¿anki kawy z piank¹,
indywidualnemu wyborowi temperatury wody zaparzaj¹cej kawê,
mo¿liwoœci wyboru pomiêdzy normalnym a mocnym naparem kawy,
stopniowi mielenia dostosowanemu
do stopnia wypra¿enia kawy,
a nawet dziêki gwarantowanej „piankowej koronie” Crema, która dla
znawców kawy espresso czyni j¹
jedyn¹ w swoim rodzaju.
Ponadto: Czas zaparzania zmielonej
kawy jest w przypadku kawy espresso znacznie krótszy ni¿ w przypadku
zwyczajnego zaparzania kawy z u¿yciem filtra. Dziêki temu do naparu
przechodzi mniej goryczy, co czyni
kawê espresso znacznie ³agodniejsz¹!
3
Zasady bezpieczeñstwa
1
Bezpieczeñstwo tego urz¹dzenia odpowiada ogólnie stosowanym przepisom technicznym i zasadom dotycz¹cym bezpieczeñstwa sprzêtu. Jednak
jako producent tego urz¹dzenia zalecamy szczególnie stosowanie siê do
poni¿szych zasad bezpieczeñstwa.
Ogólne zasady bezpieczeñstwa
• Sprzêt ten mo¿na pod³¹czaæ tylko do
Ÿród³a zasilania, którego napiêcie jest
zgodne z podanym na tabliczce
znamionowej (patrz: spód urz¹dzenia)!
• Chroniæ przewód zasilaj¹cy przed
stykaniem siê z gor¹cymi elementami
urz¹dzenia.
• Wtyczka przewodu zasilaj¹cego
nigdy nie powinna byæ wyjmowana
z gniazdka przez poci¹ganie za
przewód!
• Nie w³¹czaæ urz¹dzenia w przypadku,
gdy:
– przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony lub
– na obudowie widaæ wyraŸne œlady
uszkodzenia.
• Wtyczkê przewodu zasilaj¹cego w³¹czaæ do gniazda tylko wtedy, gdy
urz¹dzenie jest wy³¹czone.
• Urz¹dzenie nie jest przeznaczone dla
osób (w tym dzieci), które z powodu
braku doœwiadczenia lub stosownej
wiedzy nie s¹ w stanie zapewniæ bezpiecznego u¿ytkowania, ani te¿ dla
osób (w tym dzieci) niepe³nosprawnych
fizycznie, sensorycznie lub umys³owo,
chyba ¿e osoby te zosta³y odpowiednio
poinstruowane, jak nale¿y poprawnie
obchodziæ siê z urz¹dzeniem i by³y od
pocz¹tku nadzorowane przez osoby
sprawuj¹ce nad nimi opiekê.
Zagro¿enie dla dzieci
• Nigdy nie nale¿y pozostawiaæ
w³¹czonego sprzêtu bez nadzoru;
nale¿y zachowaæ szczególn¹
ostro¿noœæ w obecnoœci dzieci!
• Nie wolno dopuœciæ do tego, aby
urz¹dzeniem bawi³y siê dzieci.
195
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 196 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
• Materia³ów opakowaniowych, np.
worków foliowych, nie nale¿y
oddawaæ dzieciom do zabawy.
Bezpieczeñstwo w trakcie
u¿ytkowania
• Uwaga! Otwór wyp³ywu kawy,
dysza gor¹cej wody, rurka wyp³ywu mleka i tacka na fili¿anki s¹
podczas pracy urz¹dzenia gor¹ce. Nale¿y chroniæ przed dostêpem do nich dzieci!
• Uwaga! Niebezpieczeñstwo poparzenia podczas wyp³ywu gor¹cej
wody lub mleka! Wyp³ywaj¹ca
gor¹ca woda, wzglêdnie gor¹ca
para wodna, mo¿e spowodowaæ
poparzenie. Dyszê gor¹cej wody
lub rurkê wyp³ywu mleka nale¿y
uruchamiaæ tylko wtedy, gdy podstawione jest pod nie jakieœ
naczynie.
• Nie wolno podgrzewaæ par¹ ¿adnych
³atwopalnych p³ynów!
• Urz¹dzenie mo¿na u¿ywaæ tylko
wtedy, gdy znajduje siê w nim woda!
Pojemnik na wodê wype³niaæ tylko
zimn¹ wod¹, nigdy wod¹ gor¹c¹,
mlekiem ani innymi p³ynami.
Maksymalne wype³nienie pojemnika
wynosi ok. 1,8 litra.
• Do pojemnika na kawê ziarnist¹
wsypywaæ tylko palon¹ kawê, nie
wolno wsypywaæ kawy mro¿onej
lub z dodatkiem cukru! Z kawy
ziarnistej nale¿y usun¹æ wszelkie
obce cia³a, np. drobne kamyki.
Uszkodzenie i zablokowanie
mechanizmu spowodowane przez
cia³o obce, które dosta³o siê do
œrodka, mo¿e nie zostaæ objête
gwarancj¹.
• Do pojemnika na kawê sypk¹ wsypywaæ tylko kawê mielon¹.
• Nie pozostawiaæ bez potrzeby w³¹czonego urz¹dzenia.
• Nie nara¿aæ urz¹dzenia na wp³yw
warunków pogodowych.
• W przypadku koniecznoœci zastosowania przed³u¿acza u¿ywaæ wy³¹cz-
196
nie przed³u¿aczy dostêpnych w handlu, o przekroju co najmniej 1,5 mm2.
• Aby unikn¹æ zagro¿enia, osoby o
ograniczonej sprawnoœci motorycznej nigdy nie powinny korzystaæ
z urz¹dzenia bez nadzoru.
• Urz¹dzenie u¿ywaæ tylko z za³o¿on¹ podstawk¹ ociekow¹, pojemnikiem na fusy i kratk¹ ociekow¹!
Bezpieczeñstwo podczas
czyszczenia i konserwacji
• Stosowaæ siê do wskazówek dotycz¹cych czyszczenia i usuwania
kamienia.
• Przed rozpoczêciem czynnoœci konserwacyjnych i czyszczenia wy³¹czyæ
urz¹dzenie i wyj¹æ wtyczkê z sieci!
• Nie zanurzaæ urz¹dzenia w wodzie.
• Czêœci urz¹dzenia nie czyœciæ w zmywarce do naczyñ.
• Nie wlewaæ wody do m³ynka,
poniewa¿ spowoduje to jego uszkodzenie.
Urz¹dzenia nie wolno samodzielnie
rozkrêcaæ ani naprawiaæ. Niefachowa
naprawa mo¿e spowodowaæ powa¿ne zagro¿enia dla u¿ytkownika.
Elektryczne urz¹dzenia mog¹ byæ naprawiane wy³¹cznie przez przeszkolony personel!
W przypadku koniecznoœci naprawy,
w tym wymiany kabla zasilaj¹cego,
nale¿y zwróciæ siê do
• punktu sprzeda¿y, w którym urz¹dzenie zosta³o zakupione lub
• do serwisu firmy Electrolux.
W przypadku niezgodnego z przeznaczeniem lub niew³aœciwego
u¿ytkowania urz¹dzenia producent nie udziela gwarancji, ani nie
ponosi odpowiedzialnoœci za
ewentualne szkody – równie¿ wtedy, gdy program odkamieniania
nie by³ wykonywany zaraz po pojawieniu siê na wyœwietlaczu komunikatu „USUNĄĆ KAMIEŃ!”
zgodnie z zaleceniami niniejszej
instrukcji obs³ugi. Uszkodzenie i
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 197 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
zablokowanie mechanizmu
spowodowane przez cia³o obce,
które dosta³o siê do œrodka, mo¿e
nie zostaæ objête gwarancj¹.
4
Przegl¹d punktów menu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poni¿ej przedstawiono przegl¹d
punktów menu, za pomoc¹ których
•
mo¿na zmieniaæ ustawione fabrycznie parametry urz¹dzenia, zapamiêtywaæ nowe ustawienia oraz uruchamiaæ programy i odczytywaæ informacje. Szczegó³owe omówienie tych
•
menu znajdzie siê w dalszej czêœci
tej instrukcji obs³ugi.
Menu „WYBIERZ JĘZYK”
Na wyœwietlaczu mog¹ byæ wyœwietlane informacje w ró¿nych jêzykach
(do wyboru).
5
Menu „TWARDOŚĆ WODY”
Programowanie stopnia twardoœci
u¿ywanej wody 1 (miêkka) i 4
(bardzo twarda).
Ustawienie fabryczne: 4 (bardzo
twarda).
Menu „TEMPERATURA”
Programowanie temperatury kawy:
NISKA, ŒREDNIA i WYSOKA.
•
Ustawienie fabryczne: WYSOKA.
Menu „AUTO CZAS
WYŁĄCZENIA”
•
Programowanie czasu wy³¹czenia
urz¹dzenia od 1 godziny do
•
3 godzin.
Ustawienie fabryczne: 1 h
(1 godzina).
Menu „PROGRAM DZBANKA”
6
Programowanie iloœci nape³nienia
(wielkoœci fili¿anki) i iloœci zmielonej
6.1
kawy dla fili¿anek przyrz¹dzanych
w dzbanku.
Menu „PROGRAM KAWY”
Dopasowanie iloœci nape³nienia do
wielkoœci fili¿anki (fili¿anka espresso,
ma³a fili¿anka, œrednia fili¿anka, du¿a
fili¿anka, kubek).
1
Menu „PROGRAM
CAPPUCCINO”
Dopasowanie iloœci mleka lub kawy
do cappuccino.
Menu „PROGRAM GORĄCEJ
WODY”
Dopasowanie iloœci gor¹cej wody.
Menu „USUWANIE KAMIENIA”
Uruchamianie programu odkamieniania urz¹dzenia.
Menu „STATYSTYKA”
Liczba przyrz¹dzonych fili¿anek, liczba dzbanków z 4, 6, 8 lub 10 fili¿ankami i liczba wykonanych operacji
usuwania kamienia.
Menu „PRZYWRÓĆ USTAW
POCZ”
Przywracanie ustawieñ fabrycznych
po dokonanych zmianach parametrów urz¹dzenia.
Tryb menu
Naciskaj¹c przycisk „MENU” (rys. 5)
mo¿na przejœæ do trybu menu. W trybie menu przyciski „1 fili¿anka kawy”
, „2 fili¿anki kawy”
, „Gor¹ca
woda” i „MENU” s³u¿¹ do nawigacji. Dana funkcja jest podana na wyœwietlaczu nad przyciskiem (rys. 6):
„<” („1 fili¿anka kawy”
) i „>” („2
fili¿anki kawy”
) umo¿liwiaj¹ przegl¹danie menu.
„OK” („Gor¹ca woda” ) potwierdzenie punktu menu.
„ESC” („MENU”) – powrót do ostatniego poziomu menu bez wprowadzania zmian.
Pierwsze uruchomienie
Ustawienie i pod³¹czenie
urz¹dzenia
Do ustawienia nale¿y wybraæ odpowiednie, poziome, stabilne, niepodgrzewane, suche miejsce na wodoodpornym pod³o¿u.
Nale¿y zwróciæ uwagê na dobr¹ wentylacjê. Po bokach i za urz¹dzeniem
nale¿y zachowaæ wolne miejsce min.
5 cm, a nad urz¹dzeniem min. 20 cm.
197
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 198 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
Urz¹dzenia nie wolno wstawiaæ do
6.3
pomieszczeñ, w których mo¿e wyst¹piæ temperatura równa lub ni¿sza od
0
0 °C (urz¹dzenie mo¿e ulec uszkodzeniu z powodu zamarzniêcia wody).
Uwaga! W przypadku wniesienia
urz¹dzenia z zimna do ciep³ego
pomieszczenia nale¿y odczekaæ ok.
2 godzin przed w³¹czeniem go!
Zalecane jest umieszczenie odpowiedniej podk³adki pod urz¹dzeniem,
aby unikn¹æ uszkodzeñ spowodowanych rozpryskiwaniem.
0 Urz¹dzenie nale¿y pod³¹czaæ wy³¹cznie do gniazdka z uziemieniem. Nie
u¿ywaæ gniazdek bez uziemienia.
1
6.2
Nape³niaæ pojemnik tylko zimn¹
wod¹. Nie wlewaæ do pojemnika
innych p³ynów, np. wody mineralnej
lub mleka.
0 W³o¿yæ pojemnik na wodê na swoje
miejsce (rys. 7). Wcisn¹æ mocno
pojemnik, aby zawór pojemnika wody
otworzy³ siê.
Uwaga! Nale¿y pamiêtaæ, aby
u¿ywaæ tylko czystych ziaren kawy,
bez ¿adnych dodatków
aromatyzuj¹cych i cukru, jak równie¿
nie u¿ywaæ ziaren zmro¿onych.
Nale¿y upewniæ siê, czy do
pojemnika na kawê nie dosta³y siê
¿adne cia³a obce, np. kamyki.
Uszkodzenie i zablokowanie
mechanizmu spowodowane przez
cia³o obce, które dosta³o siê do
œrodka, mo¿e nie zostaæ objête
gwarancj¹.
3
Fabrycznie m³ynek jest ustawiony na
œredni stopieñ gruboœæ mielenia.
W razie potrzeby ustawienie to mo¿na zmieniæ. Wskazówki dotycz¹ce
zmiany stopnia gruboœci mielenia
znajduj¹ siê poni¿ej „Ustawianie
stopnia mielenia”, strona 207.
1
Stopieñ gruboœci mielenia mo¿e
byæ zmieniony tylko podczas mielenia. Regulacja przy zatrzymanym m³ynku mo¿e spowodowaæ
uszkodzenie automatu do kawy.
3
Automat do kawy zosta³ sprawdzony
przez producenta. Do tego celu u¿yta
zosta³a kawa, a wiêc w m³ynku mog¹
znajdowaæ siê jej pozosta³oœci. Gwarantujemy, ¿e Pañstwa automat jest
nowy.
3
Aby zawsze uzyskiwaæ aromatyczn¹
kawê, nale¿y:
• zmieniaæ codziennie wodê w pojemniku na wodê,
• co najmniej raz w tygodniu oczyœciæ
pojemnik podczas normalnego zmywania (nie w zmywarce do naczyñ).
Nastêpnie op³ukaæ czyst¹ wod¹.
3
198
Odchyliæ pokrywê pojemnika na
kawê i wype³niæ go œwie¿¹ kaw¹
ziarnist¹ (rys. 8). Nastêpnie zamkn¹æ
pokrywê.
1
Nape³nianie wod¹
Przed ka¿dym w³¹czeniem nale¿y
upewniæ siê, czy w pojemniku na
wodê znajduje siê woda i uzupe³niæ
go w razie potrzeby. Urz¹dzenie potrzebuje przy ka¿dym w³¹czeniu i wy³¹czeniu wody do przeprowadzenia
automatycznego p³ukania.
0 Wyj¹æ pojemnik na wodê (rys. 7).
0 Do pojemnika nalaæ œwie¿ej, zimnej
wody. Nie wlewaæ wiêcej wody, ni¿
do poziomu znaku MAX.
Nape³nianie pojemnika na
kawê ziarnist¹
6.4
Pierwsze w³¹czenie
Przy pierwszym w³¹czeniu urz¹dzenia
procedura automatycznego w³¹czenia bêdzie kontynuowana dopiero po
wybraniu ¿¹danego jêzyka komunikatów.
0 W³¹czyæ urz¹dzenie za pomoc¹ wy³¹cznika g³ównego znajduj¹cego siê
z ty³u urz¹dzenia (rys. 9).
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 199 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
Na wyœwietlaczu pojawi siê tekst
„NACIŚNIJ MENU, ABY WYBRAĆ
POLSKI” we wszystkich mo¿liwych
jêzykach.
0 Proszê poczekaæ, a¿ pojawi siê
¿¹dany jêzyk. Nastêpnie, w celu potwierdzenia, nacisn¹æ i przytrzymaæ
przycisk „MENU” (rys. 5), a¿ na wyœwietlaczy pojawi siê komunikat
„ZAINSTALOWANO POLSKI”.
3
0
0
0
0
0
1
0 W³¹czyæ przycisk „W³./Wy³.”
na
panelu obs³ugi (rys. 11).
W górnym wierszu wyœwietlacza
pojawi siê komunikat
„PODGRZEWANIE…” a w dolnym
wierszu wskaŸnik postêpu ze wskazaniem procentu
„
40%” informuj¹cym o postêpie podgrzewania.
Po zakoñczeniu podgrzewania na
urz¹dzeniu w górnym wierszu pojawi
siê komunikat:
„PŁUKANIE”, a w dolnym wierszu
pojawi siê wskaŸnik postêpu ze
wskazaniem procentu
„
40%”.
Nast¹pi automatyczne p³ukanie
(trochê gor¹cej wody wyp³ynie
z wylotu na kawê do podstawki
ociekowej).
Urz¹dzenie poka¿e teraz ustawienia
podstawowe, tzn. w górnym wierszu
wyœwietlacza wielkoœæ fili¿anki, a
w dolnym - moc kawy, np.:
„ŚREDNIA FILIŻANKA
NORMALNY AROMAT”.
Po pierwszym uruchomieniu urz¹dzenia jêzyk mo¿na dowolnie zmieniaæ –
patrz „Ustawianie jêzyka”,
strona 208.
Po wybraniu jêzyka na wyœwietlaczu
pojawi siê komunikat „NAPEŁNIJ
POJEMNIK!”.
Nape³niæ pojemnik na wodê – patrz
„Nape³nianie wod¹”, strona 198.
W³o¿yæ pojemnik na wodê na swoje
miejsce (rys. 7). Wcisn¹æ mocno pojemnik, aby zawór pojemnika wody
otworzy³ siê.
Na wyœwietlaczu pojawi siê teraz
komunikat:
„USTAW WYLOT WODY I
6.5
NACIŚNIJ MENU”
Na³o¿yæ dyszê gor¹cej wody (rys. 10)
i podstawiæ fili¿ankê.
Nacisn¹æ przycisk „MENU” (rys. 5).
Po kilku sekundach z dyszy gor¹cej
wody wycieknie nieco wody i pojawi
siê wskaŸnik postêpu. Gdy fili¿anka
nape³niona jest ok. 30 ml wody,
0
wskaŸnik postêpu jest zape³niony.
Na wyœwietlaczu pojawi siê teraz
komunikat „WYŁĄCZANIE…
3
PROSZĘ CZEKAĆ…” i nast¹pi
wy³¹czenie urz¹dzenia.
Nape³niæ pojemnik kaw¹ ziarnist¹ –
patrz „Nape³nianie pojemnika na
3
kawê ziarnist¹”, strona 198.
Uwaga! Aby dzia³anie by³o prawid³owe, nie wolno wsypywaæ kawy
mielonej, mro¿onej, kawy z cukrem
ani ¿adnych innych substancji, poniewa¿ mog¹ one uszkodziæ urz¹dzenie.
W³¹czanie urz¹dzenia
Przed ka¿dym w³¹czeniem nale¿y
upewniæ siê, czy w pojemniku na
wodê znajduje siê woda i uzupe³niæ
go w razie potrzeby. Urz¹dzenie
potrzebuje przy ka¿dym w³¹czeniu i
wy³¹czeniu wody do przeprowadzenia automatycznego p³ukania.
W³¹czyæ urz¹dzenie za pomoc¹ przycisku „W³./Wy³”
(rys. 11).
Bezpoœrednio po w³¹czeniu urz¹dzenie ustawia siê samoczynnie. Daj¹ce
siê wtedy s³yszeæ szmery s¹ normalnym objawem.
Podczas podgrzewania (ok. 120 sekund) na wyœwietlaczu w górnym
wierszu pojawi siê komunikat
„PODGRZEWANIE…”, a w dolnym
– wskaŸnik postêpu ze wskazaniem
procentu
„
40%” informuj¹cy o postêpie podgrzewania.
199
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 200 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
Po zakoñczeniu podgrzewania na
urz¹dzeniu w górnym wierszu pojawi
siê komunikat:
«„PŁUKANIE”, a w dolnym wierszu
pojawi siê wskaŸnik postêpu ze
wskazaniem procentu
„
40%”.
Nast¹pi automatyczne p³ukanie
(trochê gor¹cej wody wyp³ynie
z wylotu na kawê do podstawki
ociekowej).
Urz¹dzenie jest teraz gotowe do
pracy. Na wyœwietlaczu pojawi siê
wskazanie zgodne z ostatnio wybranym trybem pracy.
6.6
Wy³¹czanie urz¹dzenia
0 Wy³¹czyæ urz¹dzenie za pomoc¹
przycisku „W³./Wy³”
(rys. 11).
Urz¹dzenie wykona operacjê p³ukania (wyœwietlacz:„PŁUKANIE
PROSZĘ CZEKAĆ…”), a nastêpnie
wy³¹czy siê.
3
6.7
Je¿eli urz¹dzenie nie bêdzie przez
d³u¿szy czas u¿ywane, to po wy³¹czeniu przyciskiem „W³./Wy³.” nale¿y
dodatkowo wy³¹czyæ wy³¹cznik g³ówny znajduj¹cy siê w tylnej czêœci urz¹dzenia (rys. 9).
Ustawianie twardoœci wody
Po pierwszym uruchomieniu lub przy
zmianie jakoœci wody, urz¹dzenie
nale¿y ustawiæ na w³aœciwy stopieñ
twardoœci wody, odpowiadaj¹cy stopniowi twardoœci wody z lokalnego
ujêcia. W tym celu nale¿y u¿yæ do³¹czonych do urz¹dzenia pasków do
oceny stopnia twardoœci wody lub
zasiêgn¹æ informacji u lokalnego
dostawcy.
Okreœlenie stopnia twardoœci
wody
0 Zanurzyæ pasek testowy na ok. 1 sekundê w zimnej wodzie. Strz¹sn¹æ
nadmiar wody i okreœliæ stopieñ twardoœci wody na podstawie liczby zabarwionych na ró¿owo pól.
200
Brak lub jedno ró¿owe pole:
stopieñ twardoœci 1, woda
miêkka
do 1,24 mmol/l, wzgl.
do 7° w niemieckiej skali
twardoœci wody, wzgl.
do 12,6° we francuskiej skali
twardoœci wody
Dwa ró¿owe pola:
stopieñ twardoœci 2, woda
œrednio twarda
do 2,5 mmol/l, wzgl.
do 14° w niemieckiej skali
twardoœci wody, wzgl.
do 25,2° we francuskiej skali
twardoœci wody
Trzy ró¿owe pola:
stopieñ twardoœci 3, woda
twarda
do 3,7 mmol/l, wzgl.
do 21° w niemieckiej skali
twardoœci wody, wzgl.
do 37,8° we francuskiej skali
twardoœci wody
Cztery ró¿owe pola:
stopieñ twardoœci 4, woda
bardzo twarda
ponad 3,7 mmol/l, wzgl.
ponad 21° w niemieckiej skali
twardoœci wody, wzgl.
ponad 37,8° we francuskiej
skali twardoœci wody
Nastawianie i zapamiêtanie okreœlonego stopnia twardoœci wody
Mo¿na ustawiæ 4 stopnie twardoœci
wody. Urz¹dzenie jest ustawione
fabrycznie na stopieñ twardoœci 4.
0 Nacisn¹æ przy w³¹czonym urz¹dzeniu
przycisk „MENU” (rys. 5).
Pojawi siê punkt menu „WYBIERZ
JĘZYK”.
0 Naciskaæ przyciski przegl¹dania
menu „<” lub „>” (rys. 6) tak czêsto,
a¿ pojawi siê punkt menu
„TWARDOŚĆ WODY”.
0 Wybraæ ten punkt menu, naciskaj¹c
przycisk „OK” (rys. 6).
Na wyœwietlaczu pojawi siê aktualne
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 201 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
ustawienie, np. „TWARDOŚĆ
WODY 4”.
0 Naciskaæ przyciski przegl¹dania
menu „<” lub „>” (rys. 6), tak czêsto,
a¿ pojawi siê ¿¹dany stopieñ
twardoœci.
0 Wybraæ ten punkt menu, naciskaj¹c
przycisk „OK” (rys. 6).
Je¿eli przycisk „OK” nie zostanie
wciœniêty, urz¹dzenie po ok. 120 sekundach automatycznie powróci do
trybu przygotowania kawy bez zapisywania wprowadzonych ustawieñ.
Po zaprogramowaniu komunikat na
wyœwietlaczu powraca automatycznie
do punktu menu „TWARDOŚĆ
WODY”.
0 Aby powróciæ do trybu przygotowywania kawy, nale¿y nacisn¹æ przycisk
„MENU” (rys. 5) lub odczekaæ oko³o
120 sekund, a¿ urz¹dzenie prze³¹czy
siê automatycznie w ten tryb.
3
3
7
Mo¿na wykonaæ za pomoc¹ menu
inne ustawienia, patrz „Ustawienia
menu”, strona 208.
Przygotowywanie naparu
z kawy ziarnistej
Nastêpuj¹cy proces przygotowania
kawy przy u¿yciu kawy ziarnistej przebiega w pe³ni automatycznie: Mielenie, porcjowanie, ugniatanie, wstêpne
zaparzanie, zaparzanie i wyrzucanie
zu¿ytych fusów kawy.
Dziêki mo¿liwoœci ustawienia stopnia
mielenia i iloœci mielonego surowca,
mo¿na dostosowaæ urz¹dzenie do
indywidualnych upodobañ smakowych.
1
Nale¿y pamiêtaæ, aby u¿ywaæ tylko
czystych ziaren kawy, bez ¿adnych
dodatków aromatyzuj¹cych i cukru,
jak równie¿ nie u¿ywaæ ziaren
zmro¿onych. Nale¿y upewniæ siê, czy
do pojemnika na kawê nie dosta³y
siê ¿adne cia³a obce, np. kamyki.
Uszkodzenie i zablokowanie
mechanizmu spowodowane przez
cia³o obce, które dosta³o siê do
œrodka, mo¿e nie zostaæ objête
gwarancj¹.
Urz¹dzenie jest nastawione fabrycznie na œredni¹ wielkoœæ fili¿anki i
normaln¹ moc kawy. W zale¿noœci
od upodobania mo¿na ustawiæ
pojemnoœæ na „krótk¹” fili¿ankê
espresso lub „d³ug¹” fili¿ankê kawy
z piank¹.
0 Wybraæ ¿¹dan¹ wielkoœæ fili¿anki za
pomoc¹ pokrêt³a „Wielkoœæ fili¿anki”
(rys. 13). Na wyœwietlaczu pojawi siê
wybrana wielkoœæ fili¿anki.
Urz¹dzenie jest ustawione fabrycznie
na standardow¹ wielkoœæ fili¿anki.
Mo¿na j¹ dowolnie zmieniaæ i zapisywaæ dla ka¿dej wielkoœci fili¿anki –
patrz „Ustawianie programu na
cappuccino (programowanie iloœci
mleka i kawy)”, strona 210.
Mo¿na wybieraæ kawê bardzo ³agodn¹, ³agodn¹, normaln¹, mocn¹ i bardzo mocn¹.
0 Wybraæ ¿¹dan¹ moc kawy za pomoc¹ pokrêt³a „Moc kawy” (rys. 14). Na
wyœwietlaczu pojawi siê wybrana
moc kawy.
0 Postawiæ jedn¹ lub dwie fili¿anki pod
otworami wyp³ywu kawy (rys. 15).
Przez uniesienie lub opuszczenie wyp³ywu mo¿na dopasowaæ wysokoœæ
wyp³ywu do wysokoœci fili¿anki, aby
wyp³ywaj¹ca kawa nie och³adza³a siê
i nie pryska³a (rys. 16).
3
Je¿eli w ci¹gu kilku sekund po ustawieniu wielkoœci fili¿anki lub mocy
kawy nie zostanie naciœniêty ¿aden
przycisk, urz¹dzenie zaproponuje na
wyœwietlaczu kolejny krok:
„NACIŚNIJ PRZYCISK 1
FILIŻANKA LUB 2 FILIŻANKI”.
0 Nacisn¹æ przycisk „1 fili¿anka kawy”
, aby przyrz¹dziæ 1 fili¿ankê, lub
„2 fili¿anki”
aby przyrz¹dziæ
2 fili¿anki.
Urz¹dzenie miele teraz ziarno. W procesie wstêpnego zaparzania zmielo-
3
201
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 202 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
na kawa zostaje zwil¿ona niewielk¹
iloœci¹ wody. Po krótkiej przerwie rozpoczyna siê w³aœciwe zaparzanie.
Kawa zostanie nalana do fili¿anki, a
na wyœwietlaczu w górnym wierszu
pojawi siê wybrana wielkoœæ fili¿anki,
3
w dolnym natomiast wskaŸnik
postêpu ze wskazaniem procentu
„
40%”.
Gdy wskaŸnik postêpu zape³ni siê,
¿¹dana iloœæ kawy zostanie nalana.
Nalewanie kawy zakoñczy siê automatycznie, a zu¿yte fusy zostan¹
wyrzucone do odpowiedniego
pojemnika.
0 Nalewanie kawy mo¿na zawsze
zakoñczyæ wczeœniej poprzez ponow3
ne naciœniêcie przycisku „1 fili¿anka”
lub „2 fili¿anki”
lub obrócenie
pokrêt³em „Wielkoœæ fili¿anki”
(rys. 13) w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, w kierunku
„Fili¿anka espresso”.
0 Po zakoñczeniu nalewania kawy
mo¿na zwiêkszyæ jej iloœæ naciskaj¹c
3
przycisk „1 fili¿anka”
, który nale¿y przytrzymaæ, a¿ nalana zostanie
¿¹dana iloœæ kawy (przycisk trzeba
przycisn¹æ przed 100-procentowym
nape³nieniu siê wskaŸnika postêpu. 7.1
Mo¿na te¿ obróciæ pokrêt³em
„Wielkoœæ fili¿anki” (rys. 13) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, w kierunku „Kubek”.
Po kilku sekundach urz¹dzenie bêdzie znowu gotowe do pracy i przyrz¹dzania nastêpnej kawy. Na wyœwietlaczu edytowane bêdzie ostatnio wybrane ustawienie przyrz¹dzania kawy.
3
Je¿eli kawa wyp³ywa kroplami, niepe³nym strumieniem lub za szybko,
lub te¿ œmietanka nie ma oczekiwanego smaku, nale¿y zmieniæ ustawienie stopnia mielenia – patrz
„Ustawianie stopnia mielenia”,
strona 207
3
Je¿eli na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat „NAPEŁNIJ POJEMNIK!”,
202
nale¿y nape³niæ pojemnik na wodê,
aby automat móg³ przyrz¹dziæ kawê.
(Normaln¹ sytuacj¹ jest to, ¿e komunikat ten pojawia siê, gdy w pojemniku znajduje siê jeszcze trochê wody.)
Gdy na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat „OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA
FUSY”, pojemnik jest pe³ny i musi
zostaæ opró¿niony oraz wyczyszczony – patrz „Opró¿nianie
pojemnika na fusy”, strona 213.
Komunikat ten wyœwietlany jest do
czasu wyczyszczenia pojemnika na
fusy. Automat nie mo¿e wtedy przyrz¹dzaæ kawy.
Podczas nalewania kawy nie wolno
wyjmowaæ pojemnika na wodê. Je¿eli
zostanie on wyjêty, automat nie mo¿e
dalej przyrz¹dzaæ kawy. W celu odpowietrzenia ekspresu do kawy nale¿y nacisn¹æ przycisk „gor¹ca woda”
i na kilka sekund puœciæ wodê
z dyszy gor¹cej wody.
Przy pierwszym uruchomieniu urz¹dzenia zadowalaj¹cy rezultat wyst¹pi
po przyrz¹dzeniu przynajmniej 4-5
kaw.
Co zrobiæ, aby kawa by³a
bardziej gor¹ca
• Aby przyrz¹dziæ ma³¹ fili¿ankê (poni¿ej 60 ml) kawy zaraz po w³¹czeniu automatu, do podgrzania fili¿anek nale¿y wykorzystaæ gor¹c¹
wodê z p³ukania.
• W odpowiednim menu nale¿y nastawiæ wy¿sz¹ temperaturê kawy –
patrz „Ustawianie temperatury
kawy”, strona 208.
• Jeœli wtedy, gdy urz¹dzenie by³o
w³¹czone, przez d³u¿szy czas nie
by³a przygotowywana kawa, przed
nastêpnym przygotowaniem nale¿y
wykonaæ p³ukanie ekspresu w celu
podgrzania zaparzacza. Wybraæ
funkcjê p³ukania w odpowiednim
menu (patrz „Wykonywanie
p³ukania”, strona 203). Spuœciæ
wodê do miski ociekowej. Wodê t¹
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 203 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
mo¿na równie¿ wykorzystaæ do
podgrzania fili¿anki u¿ywanej do
kawy. W takim przypadku wystarczy spuœciæ gor¹c¹ wodê do fili¿anki (a nastêpnie wylaæ).
• Nie u¿ywaæ zbyt grubych, niepodgrzanych fili¿anek, poniewa¿ poch³aniaj¹ one du¿o ciep³a.
• Podgrzewaæ fili¿anki, p³ucz¹c je
ciep³¹ wod¹ lub stawiaj¹c je na co
najmniej 20 minut na ogrzewan¹
podstawkê na fili¿anki (H) w³¹czonego automatu do kawy.
7.2
Wykonywanie p³ukania
P³ukanie umo¿liwia nagrzanie zaparzacza i wylotu kawy.
P³ukanie trwa tylko kilka sekund.
0 Nacisn¹æ przycisk „MENU” (rys. 5).
Pojawi siê punkt menu „WYBIERZ
JĘZYK”.
0 Naciskaæ przyciski przegl¹dania
menu „<” lub „>” (rys. 6) tak czêsto,
a¿ pojawi siê punkt menu
„PŁUKANIE”.
0 Wybraæ ten punkt menu, naciskaj¹c
przycisk „OK” (rys. 6). Na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat
„PŁUKANIE” i wskaŸnik postêpu ze
wskazaniem procentu
„
40%”.
Po zakoñczeniu p³ukania urz¹dzenia
wraca automatycznie do trybu przyrz¹dzania kawy.
8
Przygotowywanie wiêkszej iloœci fili¿anek za
pomoc¹ funkcji dzbanka
Za pomoc¹ tej funkcji mo¿na automatycznie przygotowaæ wiêksz¹
iloœæ fili¿anek bezpoœrednio do
dzbanka ze stali szlachetnej,
który podtrzymuje ciep³o: Mielenie,
porcjowanie, ugniatanie, wstêpne
zaparzanie, zaparzanie i wyrzucanie
zu¿ytych fusów kawy odbywa siê tak
samo, jak opisano w poprzednim
rozdziale.
Urz¹dzenie jest nastawione fabrycznie na œredni¹ wielkoœæ fili¿anki i normaln¹ moc kawy. Preferowan¹ wielkoœæ fili¿anki i moc kawy mo¿na nastawiæ zgodnie z opisem w p.
„Nastawiæ program dla dzbanka
(moc kawy i iloœæ dla dzbanka)”,
strona 209.
0 Odchyliæ pokrywkê dzbanka stalowego w pozycjê zdejmowania (rys. 17) i
zdj¹æ pokrywkê. Wyp³ukaæ dzbanek i
pokrywkê.
0 Po³o¿yæ pokrywkê w pozycji wylewania (rys. 18) na dzbanku i podstawiæ
go pod wylot kawy (D). Wylot kawy
musi byæ przesuniêty ca³kowicie do
góry, aby mo¿na by³o wsun¹æ
dzbanek.
Na wyœwietlaczu pojawi¹ siê komunikaty „NAPEŁNIJ POJEMNIKI NA
ZIARNA I WODĘ, OPR. POJ. NA
FUSY, OK”, które przypominaj¹ o
podstawowych czynnoœciach niezbêdnych do przygotowania serii
kaw.
0 Sprawdziæ, czy pojemnik na wodê
jest pe³ny, czy w pojemniku na ziarna
jest doϾ kawy, a pojemnik na fusy
jest pusty. Nacisn¹æ przycisk „OK”
(rys. 6).
Na wyœwietlaczu w górnym wierszu
znajduje siê moc kawy nastawiona
w menu „Dzbanek”, np. „DZBANEK
B. ŁAGODNA”. W dolnym wierszu
pojawi¹ siê przyciski „<” lub „>” oraz
liczba fili¿anek, jaka ma byæ przygotowana do dzbanka, np.
«< > 4».
Aby zmieniæ moc i iloœæ kawy dla
funkcji dzbanka, nale¿y postêpowaæ
tak, jak opisano w p. „Nastawiæ
program dla dzbanka (moc kawy i
iloœæ dla dzbanka)”, strona 209.
0 W razie potrzeby za pomoc¹ przycisków „<” lub „>” w krokach po 2 fili¿anki nastawiæ iloœæ fili¿anek, która
ma byæ przygotowana do dzbanka
(4, 6, 8, 10 fili¿anek).
3
203
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 204 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
Je¿eli w ci¹gu kilku sekund nie zostanie przyciœniêty ¿aden przycisk, urz¹dzenie zaproponuje na wyœwietlaczu
nastêpny krok: „WYBIERZ ILOŚĆ
FILIŻANEK I NACIŚNIJ PRZYCISK
DZBANEK”.
0 Po wybraniu ¿¹danej iloœci fili¿anek
nale¿y j¹ potwierdziæ naciskaj¹c przycisk „Dzbanek/Cappuccino”
(rys. 19).
Wyœwietlacz wskazuje wskaŸnik
postêpu i wskazanie procentu
„
40%” informuj¹cy o stanie parzenia.
Gdy wskaŸnik postêpu jest wype³niony, a wskazanie procentu osi¹gnie
100%, urz¹dzenie zakoñczy parzenie
i wróci automatycznie do trybu przyrz¹dzania kawy.
0 Nale¿y teraz wyj¹æ dzbanek i zamkn¹æ pokrywkê (rys. 20), aby kawa
by³a ciep³a przez jak najd³u¿szy czas.
przy tym uwzglêdniæ iloœæ kawy, która
jest ju¿ w dzbanku, aby dzbanek nie
zosta³ przepe³niony.
3
3
204
Je¿eli iloœæ wsypanej kawy ziarnistej
nie wystarcza na dokoñczenie ¿¹danej funkcji, urz¹dzenie przerwie operacjê i bêdzie czekaæ na uzupe³nienie
ziarna w pojemniku i wciœniêcie
przycisku „Dzbanek/Cappuccino”
(rys. 19). Je¿eli przyk³adowo
ma byæ przyrz¹dzonych 8 fili¿anek, a
ziarna starczy tylko na 6, to urz¹dzenie przygotuje 6 fili¿anek, a nastêpnie
wstrzyma pracê. Nale¿y wtedy wsypaæ ziarno do pojemnika, a nastêpnie nacisn¹æ przycisk „Dzbanek/
Cappuccino”
(rys. 19).
Nastêpnie urz¹dzenie przygotuje tylko ostatnie 2 fili¿anki, aby wykonana
by³a zadana iloœæ 8 sztuk fili¿anek.
Je¿eli iloœæ wody w pojemniku nie
wystarcza na dokoñczenie ¿¹danej
funkcji, lub pojemnik na fusy jest pe³ny, to urz¹dzenie przerywa aktualn¹
operacjê. W celu nape³nienia pojemnika na wodê lub opró¿nienia pojemnika na fusy nale¿y wyj¹æ dzbanek.
W tym momencie aktualny program
zostanie przerwany. Po usuniêciu
przyczyny zak³ócenia program wymaga ponownego uruchomienia. Nale¿y
9
Przygotowywanie naparu
z kawy sypkiej
Korzystaj¹c z tej funkcji mo¿na przygotowaæ napar z kawy ju¿ zmielonej,
na przyk³ad z kawy pozbawionej
kofeiny.
Uwaga! Nale¿y upewniæ siê, czy
w pojemniku na kawê sypk¹ nie
pozosta³y resztki kawy z poprzedniego parzenia i czy nie dosta³y siê tam
¿adne cia³a obce. Otwór na kawê
sypk¹ nie jest przeznaczony do przechowywania zapasu kawy; kawa
z tego otworu musi dostaæ siê bezpoœrednio do komory zaparzania.
0 Obróciæ pokrêt³o „Moc kawy / kawa
mielona” (rys. 21) w ¿¹dan¹ pozycjê
(1 fili¿anka) lub
(2 fili¿anki),
aby wybraæ funkcjê z u¿yciem kawy
sypkiej, mielonej. Wtedy m³ynek jest
wy³¹czony. Urz¹dzenie wskazuje np.
„FILIŻANKA ESPRESSO
MIELONA 1 FILIŻANKA”.
0 Otworzyæ pokrywê otworu kawy sypkiej i nasypaæ œwie¿o zmielonej kawy
(rys. 22).
U¿ywaæ do tego celu miarki dostarczonej wraz z urz¹dzeniem. Nie wsypywaæ nigdy wiêcej kawy, ni¿ 2 p³askie miarki, poniewa¿ w przeciwnym
razie urz¹dzenie nie przyrz¹dzi kawy,
albo zmielona kawa zostanie rozsypana po urz¹dzeniu i zanieczyœci go,
albo te¿ kawa bêdzie nalewana
kroplami i pojawi siê komunikat
„ZBYT DROBNO ZMIELONA
USTAW INT. MIELENIA
I NACIŚNIJ PRZYCISK GORĄCEJ
WODY”.
Nie wsypywaæ zmielonej kawy podczas parzenia. Kawê sypk¹ do zaparzenia nastêpnej fili¿anki wsypaæ
dopiero po zakoñczeniu zaparzania
poprzedniej, gdy urz¹dzenie jest ponownie gotowe. Nie wsypywaæ zmie-
1
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 205 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
lonej kawy do wy³¹czonego urz¹dzenia, poniewa¿ wtedy zostanie ona
rozsypana w jego wnêtrzu.
1
U¿ywaæ wy³¹cznie kawy mielonej
przeznaczonej do parzenia w automatach Espresso. Otwór ten nie jest
przeznaczony na kawê ziarnist¹, rozpuszczaln¹, zamro¿one lub wysuszone produkty typu instant ani inne
proszki do przygotowywania napojów. Zbyt mia³ko zmielona kawa
mo¿e spowodowaæ zapchanie
urz¹dzenia.
W razie zapchania otworu wsypowego (wskutek obecnoœci wilgoci
w urz¹dzeniu lub dlatego, ¿e wsypano wiêcej ni¿ 2 miarki zmielonej
kawy) nale¿y go przepchaæ za pomoc¹ no¿a lub uchwytu ³y¿eczki
(rys. 23). Nastêpnie wyj¹æ zaparzacz
i wyczyœciæ go razem z automatem
w sposób opisany w p. „Czyszczenie
komory zaparzania”, strona 214.
0 Zamkn¹æ pokrywê.
3
Je¿eli w ci¹gu kilku sekund po
wybraniu funkcji „mielona kawa” nie
zostanie naciœniêty ¿aden przycisk,
urz¹dzenie zaproponuje na wyœwietlaczu kolejny krok: „NACIŚNIJ
PRZYCISK 1 FILIŻANKA LUB 2
FILIŻANKI”.
0 Wybraæ ¿¹dan¹ wielkoœæ fili¿anki za
pomoc¹ pokrêt³a „Wielkoœæ fili¿anki”
(rys. 13). Na wyœwietlaczu pojawi siê
wybrana wielkoœæ fili¿anki.
0 Nacisn¹æ przycisk „1 fili¿anka kawy”
, aby przyrz¹dziæ 1 fili¿ankê, lub
„2 fili¿anki”
aby przyrz¹dziæ
2 fili¿anki.
Rozpoczyna siê proces przygotowania kawy.
3
3
Aby po przyrz¹dzeniu kawy ponownie powróciæ do trybu pracy z u¿yciem kawy ziarnistej, nale¿y obróciæ
pokrêt³em „Moc kawy / kawa mielona” (rys. 21) na dowolne ustawienie
(praca m³ynka bêdzie znowu
mo¿liwa).
10
Przyrz¹dzenie cappuccino lub gor¹cego mleka
(kawa i spienione mleko)
Dziêki tej funkcji mo¿na przygotowaæ
gor¹ce, spienione mleko lub cappuccino.
0 Pokrywê pojemnika na mleko odblokowaæ lekko obracaj¹c w kierunku
ruchu wskazówek zegara i zdj¹æ.
0 Nalaæ wystarczaj¹c¹ iloœæ mleka do
pojemnika (rys. 24). Nie przekraczaæ
oznaczenia MAX na uchwycie pojemnika (odpowiada ok. 1000 ml).
Preferowany rodzaj mleka to mleko
czêœciowo lub ca³kowicie odt³uszczone, sch³odzone do temperatury
panuj¹cej w lodówce (ok. 5 °C).
0 Zwróciæ uwagê, aby rurka zasysaj¹ca
zosta³a prawid³owo w³o¿ona (rys.
25); nastêpnie za³o¿yæ pokrywê na
zbiornik na mleko i zablokowaæ lekko
obracaj¹c w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.
0 Wyj¹æ koñcówkê wyp³ywow¹ gor¹cej
wody (rys. 10) i do dyszy (rys. 26)
pod³¹czyæ pojemnik na mleko.
Uwa¿aæ, aby pojemnik na mleko
zosta³ prawid³owo w³o¿ony.
0 Regulatorem na pokrywie mo¿na
bezstopniowo ustawiæ intensywnoœæ
spieniania mleka (rys. 27):
– Ustawienie „1 CAPPUCCINO”:
mleko zostanie silnie spienione.
– Ustawienie „2 CAFFELATTE”:
mleko zostanie s³abo spienione.
3
3
Po w³o¿eniu pojemnika na mleko
urz¹dzenie zaproponuje na wyœwietlaczu kolejny krok: „NACIŚNIJ
DZBANEK 1X DLA CAPPUCCINO,
2X - TYLKO MLEKO”.
10.1 Przygotowywanie cappuccino
0 Wybraæ ¿¹dan¹ moc kawy dla
cappuccino za pomoc¹ pokrêt³a
„Moc kawy” (rys. 14). Na wyœwietlaczu pojawi siê wybrana moc kawy.
205
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 206 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
Wielkoœæ fili¿anek wskazana w górnym wierszu wyœwietlacza (np.
„FILIŻANKA ESPRESSO”) nie ma tu
znaczenia, poniewa¿ iloœæ przygotowywanej kawy jest zaprogramowana
w Menu „PROGRAM
CAPPUCCINO”.
0 Odchyliæ rurkê wyp³ywu mleka (rys.
3
28) i podstawiæ wystarczaj¹co du¿¹
fili¿ankê pod otwór wyp³ywu kawy i
rurkê wyp³ywu mleka.
0 Nacisn¹æ raz przycisk „Dzbanek/
Cappuccino”
(rys. 29).
Podgrzane i spienione mleko, a nastêpnie kawa zostan¹ nalane do fili¿anki.
Na wyœwietlaczu w górnym wierszu
pojawi siê komunikat „CAPPUCCINO”, a w dolnym wierszu wskaŸnik
postêpu i wskazanie procentu np.
„
40%”, które 10.3
pokazuje stan przygotowania
cappuccino.
3
3
Iloœæ mleka i kawy s¹ ustawione
wstêpnie jako wartoœci standardowe.
Mo¿na je zmieniæ wed³ug indywidualnych upodobañ smakowych i zapisaæ zmiany, patrz „Ustawianie
programu na cappuccino
(programowanie iloœci mleka i
kawy)”, strona 210.
Po kilku sekundach urz¹dzenie jest
znowu gotowe do pracy. Na wyœwietlaczu edytowane bêdzie ostatnio
wybrane ustawienie przyrz¹dzania
kawy.
10.2 Spienianie/podgrzewanie
mleka
0 Odchyliæ rurkê wyp³ywu mleka (rys.
28) i podstawiæ wystarczaj¹co du¿¹
fili¿ankê pod rurkê wyp³ywu mleka.
0 Nacisn¹æ dwa razy przycisk
„Dzbanek/Cappuccino”
(rys.
29) (w ci¹gu 2 sekund).
Do fili¿anki zostanie nalane podgrzane i spienione mleko.
206
Na wyœwietlaczu w górnym wierszu
pojawi siê komunikat „SPIENIANIE
MLEKA”, a w dolnym wierszu
wskaŸnik postêpu i wskazanie
procentu np.
„
40%”, które
pokazuje stan spieniania mleka.
Iloœæ mleka jest wstêpnie ustawiona
na wartoœæ standardow¹. Mo¿na j¹
zmieniæ wed³ug indywidualnych upodobañ smakowych i zapisaæ zmiany,
patrz „Ustawianie programu na
cappuccino (programowanie iloœci
mleka i kawy)”, strona 210.
Po kilku sekundach urz¹dzenie jest
znowu gotowe do pracy. Na wyœwietlaczu edytowane bêdzie ostatnio
wybrane ustawienie przyrz¹dzania
kawy.
Czyszczenie dysz
Po ka¿dym przygotowaniu mleka lub
cappuccino nale¿y w nastêpuj¹cy
sposób czyœciæ dysze pojemnika na
mleko, poniewa¿ w innym wypadku
mog¹ osadziæ siê pozosta³oœci
mleka:
0 Ustawiæ pojemnik pod rurkê wyp³ywu
mleka i przynajmniej przez 5 sekund
nacisn¹æ przycisk „CLEAN” na pojemniku na mleko (rys. 30). Na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat
„CZYSZCZENIE”.
Uwaga! Niebezpieczeñstwo poparzenia przez parê wydobywaj¹c¹ siê
z rurki wyp³ywu mleka i gor¹c¹ wodê.
0 Zdj¹æ pojemnik na mleko i wyczyœciæ
dysze urz¹dzenia wilgotn¹ œciereczk¹
(rys. 31).
0 W³o¿yæ dyszê gor¹cej wody na swoje
miejsce (rys. 10).
1
3
Po zakoñczeniu czyszczenia wyj¹æ
pojemnik na mleko i odstawiæ do lodówki. Mleka nie nale¿y pozostawiaæ
poza lodówk¹ d³u¿ej ni¿ 15 minut.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 207 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
11
Przygotowywanie gor¹cej 12
wody
Ustawianie stopnia
mielenia
Gor¹c¹ wodê mo¿na u¿ywaæ do podgrzewania fili¿anek i do przygotowywania gor¹cych napojów, np. herbaty
lub gotowych zup w proszku.
Fabrycznie m³ynek jest ustawiony na
œredni stopieñ gruboœæ mielenia.
Je¿eli kawa jest podawana za szybko
lub za wolno (kroplami), to podczas
mielenia mo¿na zmieniæ stopieñ
mia³koœci.
Uwaga! Niebezpieczeñstwo poparzenia podczas wyp³ywu gor¹cej wody!
Wyp³ywaj¹ca gor¹ca woda mo¿e
spowodowaæ poparzenie. Przed w³¹czeniem wyp³ywu gor¹cej wody nale¿y pod otworem wyp³ywu ustawiæ
odpowiednie naczynie.
0 W³o¿yæ dyszê gor¹cej wody (rys. 10).
0 Ustawiæ naczynie pod otworem
wyp³ywu gor¹cej wody.
0 Nacisn¹æ przycisk „Gor¹ca woda”
(rys. 32). Rozpocznie siê przygotowywanie gor¹cej wody; na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat „GORĄCA
WODA”. Po nalaniu zaprogramowanej iloœci gor¹cej wody proces nalewania zostaje automatycznie zakoñczony.
Na wyœwietlaczu na kilka sekund
pojawi siê „PROSZĘ CZEKAĆ…”.
Teraz urz¹dzenie jest znowu gotowe
do przygotowywania kawy, a na
wyœwietlaczu pojawi siê ostatnio
wybrane ustawienie.
1
3
Urz¹dzenie jest ustawione fabrycznie
na standardow¹ wielkoœæ fili¿anki.
Mo¿na j¹ zmieniæ wed³ug indywidualnych upodobañ i zapisaæ zmiany,
patrz „Ustawianie programu gor¹cej
wody (programowanie iloœci
nalewania)”, strona 211.
Zaleca siê, aby nie nagrzewaæ gor¹cej wody przez d³u¿ej ni¿ 2 minuty
bez przerwy.
0 Nalewanie gor¹cej wody mo¿na zakoñczyæ w ka¿dej chwili. W tym celu
nacisn¹æ jeszcze raz przycisk
„Gor¹ca woda” (rys. 32).
3
Stopieñ gruboœci mielenia mo¿e
byæ zmieniony tylko podczas mielenia. Regulacja przy zatrzymanym m³ynku mo¿e spowodowaæ
uszkodzenie automatu do kawy.
0 Stopieñ mielenia ustawia siê za pomoc¹ pokrêt³a (rys. 2, T) (rys. 12).
• Je¿eli kawa wyp³ywa kroplami lub
nieca³kowicie, nale¿y wykonaæ jeden obrót pokrêt³em w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek
zegara. Obracaæ po jednej pozycji
a¿ do uzyskania zadowalaj¹cej
intensywnoœci nalewania kawy.
• Je¿eli kawa wycieka zbyt szybko
lub jej smak nie spe³nia oczekiwañ,
nale¿y obróciæ pokrêt³o o jedn¹
pozycjê w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.
1
3
Nie nale¿y za daleko obracaæ pokrêt³a do regulacji stopnia mielenia, poniewa¿ przy 2 fili¿ankach kawa mog³aby wyp³ywaæ kroplami.
3
Skutecznoœæ tych korekt mo¿na jednak zauwa¿yæ dopiero po co najmniej 2 kolejnych operacjach przyrz¹dzania kawy.
Usuwanie obcych cia³ z m³ynka
Dostanie siê obcych cia³ do m³ynka,
np. kamyków, mo¿e spowodowaæ
jego uszkodzenie. Obce cia³a w kawie powoduj¹ równomierne, g³oœne
trzaskanie. Je¿eli podczas mielenia
s³ychaæ taki dŸwiêk, nale¿y natychmiast wy³¹czyæ urz¹dzenie i zwróciæ
siê do serwisu. Uszkodzenie i
zablokowanie mechanizmu
spowodowane przez cia³o obce,
które dosta³o siê do œrodka, mo¿e
nie zostaæ objête gwarancj¹.
207
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 208 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
13
Ustawienia menu
13.1 Ustawianie jêzyka
0
0
0
0
Mo¿na wybraæ jeden z wielu dostêpnych jêzyków. Wybór innego jêzyka:
Nacisn¹æ przycisk „MENU” (rys. 5).
Pojawi siê punkt menu „WYBIERZ
JĘZYK”.
Wybraæ ten punkt menu, naciskaj¹c
przycisk „OK” (rys. 6). Na wyœwietlaczu pojawi siê nastawiony jêzyk.
Naciskaæ przyciski przegl¹dania
menu „<” lub „>” (rys. 6) tak czêsto,
a¿ pojawi siê ¿¹dany jêzyk.
Po pojawieniu siê ¿¹danego jêzyka
potwierdziæ wybór, naciskaj¹c przycisk „OK” (rys. 6). Ten jêzyk zostanie
zaprogramowany.
Je¿eli przycisk „OK” nie zostanie wciœniêty, urz¹dzenie po ok. 120 sekundach automatycznie powróci do trybu
przygotowania kawy bez zapisywania
wprowadzonych ustawieñ.
0 Naciskaæ przyciski przegl¹dania
menu „<” lub „>” (rys. 6) tak czêsto,
a¿ pojawi siê punkt menu
„TEMPERATURA”.
0 Wybraæ ten punkt menu, naciskaj¹c
przycisk „OK” (rys. 6). Na wyœwietlaczu pojawi siê aktualne ustawienie,
np. „TEMPERATURA WYSOKA”.
0 W razie potrzeby przyciskami przegl¹dania menu „<” lub „>” (rys. 6)
wybraæ inn¹ temperaturê.
0 Po pojawieniu siê ¿¹danej temperatury potwierdziæ wybór, naciskaj¹c
przycisk „OK” (rys. 6). Ta temperatura zostanie zaprogramowana.
Je¿eli przycisk „OK” nie zostanie wciœniêty, urz¹dzenie po ok. 120 sekundach automatycznie powróci do trybu
przygotowania kawy bez zapisywania
wprowadzonych ustawieñ.
Po zaprogramowaniu komunikat na
wyœwietlaczu powraca automatycznie
do punktu menu „TEMPERATURA”.
0 Aby powróciæ do trybu przygotowywania kawy, nale¿y nacisn¹æ przycisk
„MENU” (rys. 5) lub odczekaæ oko³o
120 sekund, a¿ urz¹dzenie prze³¹czy
siê automatycznie w ten tryb.
3
Po zaprogramowaniu komunikat na
wyœwietlaczu powraca automatycznie
do punktu menu „WYBIERZ
JĘZYK”.
0 Aby powróciæ do trybu przygotowywania kawy, nale¿y nacisn¹æ przycisk 13.3
„MENU” (rys. 5) lub odczekaæ oko³o
120 sekund, a¿ urz¹dzenie prze³¹czy
siê automatycznie w ten tryb.
3
13.2 Ustawianie temperatury kawy
Urz¹dzenie ma trzy stopnie wyboru
temperatury kawy. Temperatura kawy
jest definiowana w nastêpuj¹cy
sposób:
„TEMPERATURA NISKA”
„TEMPERATURA ŚREDNIA”
„TEMPERATURA WYSOKA”
Fabrycznie ustawiona jest
„TEMPERATURA WYSOKA”.
Mo¿na j¹ zmieniæ w nastêpuj¹cy
sposób:
0 Nacisn¹æ przycisk „MENU” (rys. 5).
Pojawi siê punkt menu „WYBIERZ
JĘZYK”.
208
Ustawianie czasu wy³¹czenia
Jeœli urz¹dzenie nie jest u¿ywane
przez d³u¿szy czas, to ze wzglêdów
ekonomicznych i bezpieczeñstwa
automatycznie wy³¹cza siê.
Mo¿na wybraæ trzy czasy wy³¹czenia
(automatyczne wy³¹czenie po 1 do 3
godzin).
„AUTO CZAS WYŁ. 1 H”
„AUTO CZAS WYŁ. 2 H”
„AUTO CZAS WYŁ. 3 H”
Fabrycznie ustawiony jest „AUTO
CZAS WYŁ. 1 H”. Mo¿na j¹ zmieniæ
w nastêpuj¹cy sposób:
0 Nacisn¹æ przycisk „MENU” (rys. 5).
Pojawi siê punkt menu „WYBIERZ
JĘZYK”.
0 Naciskaæ przyciski przegl¹dania
menu „<” lub „>” (rys. 6) tak czêsto,
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 209 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
a¿ pojawi siê punkt menu „AUTO
CZAS WYŁĄCZENIA”.
0 Wybraæ ten punkt menu, naciskaj¹c
przycisk „OK” (rys. 6). Na wyœwietlaczu pojawi siê aktualne ustawienie,
np. „AUTO CZAS WYŁ. 1 H”.
0 W razie potrzeby przyciskami przegl¹dania menu „<” lub „>” (rys. 6)
wybraæ inny czas.
0 Po pojawieniu siê ¿¹danego czasu
wy³¹czenia potwierdziæ wybór, naciskaj¹c przycisk „OK” (rys. 6). Ten
czas wy³¹czenia zostanie zaprogramowany.
Je¿eli przycisk „OK” nie zostanie wciœniêty, urz¹dzenie po ok. 120 sekundach automatycznie powróci do trybu
przygotowania kawy bez zapisywania
wprowadzonych ustawieñ.
Po zaprogramowaniu komunikat na
wyœwietlaczu powraca automatycznie
do punktu menu „AUTO CZAS
WYŁĄCZENIA”.
0 Aby powróciæ do trybu przygotowywania kawy, nale¿y nacisn¹æ przycisk
„MENU” (rys. 5) lub odczekaæ oko³o
120 sekund, a¿ urz¹dzenie prze³¹czy
siê automatycznie w ten tryb.
3
13.4 Nastawiæ program dla dzbanka
(moc kawy i iloϾ dla dzbanka)
Program dla dzbanka jest fabrycznie
nastawiony na standardowe wartoœci.
Wartoœci te mo¿na dopasowywaæ
wed³ug swego gustu i zapisywaæ w
pamiêci. Moc kawy mo¿na nastawiaæ
w 5 stopniach od bardzo ³agodnej do
bardzo mocnej, a iloœæ za pomoc¹
s³upka graficznego w 10 stopniach.
Mo¿na j¹ zmieniæ w nastêpuj¹cy
sposób:
0 Nacisn¹æ przycisk „MENU” (rys. 5).
Pojawi siê punkt menu „WYBIERZ
JĘZYK”.
0 Naciskaæ przyciski przegl¹dania
menu „<” lub „>” (rys. 6) tak czêsto,
a¿ pojawi siê punkt menu
„PROGRAM DZBANKA”.
0 Wybraæ ten punkt menu, naciskaj¹c
przycisk „OK” (rys. 6). Na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat
„DZBANEK MOC KAWY”.
0 Wybraæ ten punkt menu, naciskaj¹c
przycisk „OK” (rys. 6). Na wyœwietlaczu pojawi siê aktualne ustawienie,
np. „DZBANEK B. ŁAGODNA”.
0 W razie potrzeby za pomoc¹ przycisków „<” lub„>” (rys. 6) wybraæ inn¹
moc kawy od bardzo ³agodnej do
bardzo mocnej.
0 Po pojawieniu siê ¿¹danej mocy potwierdziæ wybór, naciskaj¹c przycisk
„OK” (rys. 6). Ta moc kawy zostanie
zaprogramowana.
Je¿eli przycisk „OK” nie zostanie wciœniêty, urz¹dzenie po ok. 120 sekundach automatycznie powróci do trybu
przygotowania kawy bez zapisywania
wprowadzonych ustawieñ.
Po zaprogramowaniu komunikat na
wyœwietlaczu powraca automatycznie
do punktu menu „DZBANEK MOC
KAWY”.
0 Aby zmieniæ i zapisaæ iloœæ dla
dzbanka, nale¿y naciskaæ przycisk
„>” (rys. 5), tak czêsto, a¿ pojawi siê
punkt menu „IL. KAWY W DZB./
FIL.”.
0 Wybraæ ten punkt menu, naciskaj¹c
przycisk „OK” (rys. 6).
0 Na wyœwietlaczu pojawi siê s³upek,
który mo¿na powiêkszaæ lub pomniejszaæ. Reprezentuje on iloœæ wlewan¹
do fili¿anki. W razie potrzeby za pomoc¹ przycisków „<” lub „>” (rys. 5)
mo¿na wybraæ inny z 10 stopni iloœci.
3
Ca³kowite zape³nienie s³upka odpowiada maksymalnej iloœci w fili¿ance
dla programu dzbanka wynosz¹cej
ok. 125 ml.
0 Po pojawieniu siê ¿¹danej iloœci potwierdziæ wybór, naciskaj¹c przycisk
„OK” (rys. 6). Iloœæ ta zostanie teraz
zaprogramowana.
Je¿eli przycisk „OK” nie zostanie wciœniêty, urz¹dzenie po ok. 120 sekun-
3
209
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 210 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
dach automatycznie powróci do trybu
przygotowania kawy bez zapisywania
wprowadzonych ustawieñ.
Po zaprogramowaniu komunikat
powraca automatycznie do punktu
menu „IL. KAWY W DZB./FIL.”.
0 Aby powróciæ do trybu przygotowywania kawy, nale¿y nacisn¹æ 2 razy
przycisk „MENU” (rys. 5) lub odczekaæ oko³o 120 sekund, a¿ urz¹dzenie
prze³¹czy siê automatycznie w ten
tryb pracy.
3
13.5 Ustawianie programu przyrz¹dzania kawy (programowanie
wlewanej iloœci)
0
0
0
0
0
0
210
moc¹ przycisków „<” lub „>” (rys. 6)
mo¿na wybraæ inny z 10 stopni iloœci.
Ca³kowite zape³nienie s³upka odpowiada maksymalnemu nape³nieniu
fili¿anki wod¹ w iloœci ok. 220 ml.
0 Po pojawieniu siê ¿¹danej iloœci potwierdziæ wybór, naciskaj¹c przycisk
„OK” (rys. 6). Iloœæ ta zostanie teraz
zaprogramowana.
Je¿eli przycisk „OK” nie zostanie wciœniêty, urz¹dzenie po ok. 120 sekundach automatycznie powróci do trybu
przygotowania kawy bez zapisywania
wprowadzonych ustawieñ.
3
3 Po zaprogramowaniu komunikat
prze³¹cza siê automatycznie do
Urz¹dzenie jest ustawione fabrycznie
punktu menu, w którym ustawia siê
na standardow¹ wielkoœæ fili¿anki. Tê
iloœæ kawy, np. „FILIŻANKA
wielkoœæ mo¿na indywidualnie dla
ESPRESSO”.
ka¿dej wielkoœci fili¿anki dopasowaæ
0 Aby powróciæ do trybu przygotowyi zapamiêtaæ.
wania kawy, nale¿y nacisn¹æ 2 razy
Wlewan¹ iloœæ mo¿na dopasowaæ do
przycisk „MENU” (rys. 5) lub odczeka¿dej z nastêpuj¹cych 5 wielkoœci
kaæ oko³o 120 sekund, a¿ urz¹dzenie
fili¿anek
prze³¹czy siê automatycznie w ten
„FILIŻANKA ESPRESSO”,
tryb pracy.
„MAŁA FILIŻANKA”,
„ŚREDNIA FILIŻANKA”,
3 Zapamiêtanie pojemnoœci wype³nie„DUŻA FILIŻANKA”, „KUBEK”:
nia jest mo¿liwe tylko dla 1 fili¿anki.
Nacisn¹æ przycisk „MENU” (rys. 5).
Dla 2 fili¿anek zapamiêtana wartoœæ
Pojawi siê punkt menu „WYBIERZ
zostanie podwojona.
JĘZYK”.
13.6 Ustawianie programu na
Naciskaæ przyciski przegl¹dania
cappuccino (programowanie
menu „<” lub „>” (rys. 6) tak czêsto,
iloœci mleka i kawy)
a¿ pojawi siê punkt menu
„PROGRAM KAWY”.
IloϾ mleka i kawy do przygotowania
cappuccino jest ustawiona fabrycznie
Wybraæ ten punkt menu, naciskaj¹c
na standardow¹ wielkoœæ fili¿anki.
przycisk „OK” (rys. 6). Na wyœwietlaWartoœci te mo¿na dopasowywaæ
czu pojawi siê komunikat
wed³ug w³asnego smaku i zapisywaæ
„FILIŻANKA ESPRESSO”.
w pamiêci:
W razie potrzeby przyciskami prze0
Nacisn¹æ przycisk „MENU” (rys. 5).
gl¹dania menu „<” lub „>” (rys. 6)
Pojawi siê punkt menu „WYBIERZ
wybraæ inn¹ wielkoœæ fili¿anki.
JĘZYK”.
Po pojawieniu siê ¿¹danej wielkoœci
0
Naciskaæ przyciski przegl¹dania
potwierdziæ wybór, naciskaj¹c przymenu „<” lub „>” (rys. 6) tak czêsto,
cisk „OK” (rys. 6).
a¿ pojawi siê punkt menu
Na wyœwietlaczu pojawi siê s³upek,
„PROGRAM CAPPUCCINO”.
który mo¿na powiêkszaæ lub pomniejszaæ. Reprezentuje on iloœæ wlewan¹
do fili¿anki. W razie potrzeby za po-
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 211 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
0 Wybraæ ten punkt menu, naciskaj¹c
przycisk „OK” (rys. 6). Na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat „ILOŚĆ
MLEKA”.
0 Aby zmieniæ i zapisaæ iloœæ mleka do
przygotowania cappuccino, nale¿y
potwierdziæ punkt menu przyciskiem
„OK” (rys. 6).
0 Na wyœwietlaczu pojawi siê s³upek,
który mo¿na powiêkszaæ lub pomniejszaæ. Przedstawia on iloœæ mleka do
przyrz¹dzenia cappuccino. W razie
potrzeby za pomoc¹ przycisków „<”
lub „>” (rys. 6) mo¿na wybraæ inny
z 10 stopni iloœci.
Ca³kowite zape³nienie s³upka odpowiada maksymalnemu nape³nieniu
fili¿anki kaw¹ w programie cappuccino w iloœci ok. 220 ml.
0 Po pojawieniu siê ¿¹danej iloœci potwierdziæ wybór, naciskaj¹c przycisk
„OK” (rys. 6). Iloœæ ta zostanie teraz
zaprogramowana.
Je¿eli przycisk „OK” nie zostanie wciœniêty, urz¹dzenie po ok. 120 sekundach automatycznie powróci do trybu
przygotowania kawy bez zapisywania
wprowadzonych ustawieñ.
3
Po zaprogramowaniu komunikat na
wyœwietlaczu powraca automatycznie
do punktu menu „KAWA NA
CAPPUCCINO”.
0 Aby powróciæ do trybu przygotowywania kawy, nale¿y nacisn¹æ 2 razy
przycisk „MENU” (rys. 5) lub odczekaæ oko³o 120 sekund, a¿ urz¹dzenie
prze³¹czy siê automatycznie w ten
tryb pracy.
3
Ca³kowite zape³nienie s³upka odpowiada maksymalnemu nape³nieniu
fili¿anki mlekiem w programie
cappuccino w iloœci ok. 120-180 ml
(w zale¿noœci od ustawionego spienienia, tzn. od dodanej iloœci powietrza).
0 Po pojawieniu siê ¿¹danej iloœci potwierdziæ wybór, naciskaj¹c przycisk 13.7
„OK” (rys. 6). Iloœæ ta zostanie teraz
zaprogramowana.
Je¿eli przycisk „OK” nie zostanie wciœniêty, urz¹dzenie po ok. 120 sekundach automatycznie powróci do trybu
przygotowania kawy bez zapisywania
0
wprowadzonych ustawieñ.
3
Po zaprogramowaniu komunikat na
wyœwietlaczu powraca automatycznie
do punktu menu „ILOŚĆ MLEKA”.
0 Aby zmieniæ i zapisaæ iloœæ kawy do
przygotowania cappuccino, nale¿y
naciskaæ przyciski do przegl¹dania
pozycji „<” lub „>” (rys. 5) tak czêsto,
a¿ pojawi siê punkt menu „KAWA
NA CAPPUCCINO”.
0 Wybraæ ten punkt menu, naciskaj¹c
przycisk „OK” (rys. 6).
0 Na wyœwietlaczu pojawi siê s³upek,
który mo¿na powiêkszaæ lub pomniejszaæ. Reprezentuje on iloœæ kawy do
przyrz¹dzenia cappuccino. W razie
potrzeby za pomoc¹ przycisków „<”
lub „>” (rys. 6) mo¿na wybraæ inny
z 10 stopni iloœci.
3
Ustawianie programu gor¹cej
wody (programowanie iloœci
nalewania)
Urz¹dzenie jest ustawione fabrycznie
na standardow¹ wielkoœæ fili¿anki.
Iloœæ tê mo¿na dopasowaæ i zapisaæ:
Nacisn¹æ przycisk „MENU” (rys. 5).
Pojawi siê punkt menu „WYBIERZ
JĘZYK”.
0 Naciskaæ przyciski przegl¹dania
menu „<” lub „>” (rys. 6) tak czêsto,
a¿ pojawi siê punkt menu
„PROGRAM GORĄCEJ WODY”.
0 Na wyœwietlaczu pojawi siê s³upek,
który mo¿na powiêkszaæ lub pomniejszaæ. Przedstawia on iloœæ gor¹cej
wody wlewan¹ do fili¿anki. W razie
potrzeby za pomoc¹ przycisków „<”
lub „>” (rys. 6) mo¿na wybraæ inny
z 10 stopni iloœci.
3
Ca³kowite zape³nienie s³upka odpowiada maksymalnej iloœci gor¹cej
wody, któr¹ mo¿na przygotowaæ
jednorazowo, wynosz¹cej ok. 250280 ml.
211
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 212 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
0 Po pojawieniu siê ¿¹danej iloœci potwierdziæ wybór, naciskaj¹c przycisk
„OK” (rys. 6). Iloœæ ta zostanie teraz
zaprogramowana.
Je¿eli przycisk „OK” nie zostanie wciœniêty, urz¹dzenie po ok. 120 sekundach automatycznie powróci do trybu
przygotowania kawy bez zapisywania
wprowadzonych ustawieñ.
Po zaprogramowaniu komunikat na
wyœwietlaczu powraca automatycznie
do punktu menu „PROGRAM
GORĄCEJ WODY”.
0 Aby powróciæ do trybu przygotowywania kawy, nale¿y nacisn¹æ przycisk
„MENU” (rys. 5) lub odczekaæ oko³o
120 sekund, a¿ urz¹dzenie prze³¹czy
siê automatycznie w ten tryb.
3
13.8 Sprawdzenie liczby zamówionych kaw, liczby zamówionych
dzbanków i liczby operacji
usuwania kamienia
(statystyka)
czu pojawi siê liczba pobranych do
tej pory fili¿anek kawy, na przyk³ad.
„KAWY OGÓLNIE 135”, co oznacza
135 wydanych fili¿anek kawy.
0 Naciskaæ kilkakrotnie przyciski przegl¹dania menu „<” lub „>” (rys. 6),
aby wyœwietliæ liczbê pobranych
dzbanków dla ka¿dej
zaprogramowanej iloœci fili¿anek
w jednym dzbanku (4 fili¿anki, 6 fili¿anek, 8 fili¿anek, 10 fili¿anek).
Na wyœwietlaczu pojawi siê liczba
dzbanków z danymi iloœciami fili¿anek, np. „ DZBANEK 4
FILIŻANKI 12” dla 12 dzbanków
po 4 fili¿anki.
0 Naciskaæ kilkakrotnie przycisk „>”
(rys. 6), aby wyœwietliæ liczbê operacji
usuwania kamienia, np.
„USUWANIE KAMIENIA 5” dla 5
operacji usuwania kamienia.
0 Aby powróciæ do trybu przygotowywania kawy, nale¿y nacisn¹æ 2 razy
przycisk „MENU” (rys. 5) lub odczekaæ oko³o 120 sekund, a¿ urz¹dzenie
prze³¹czy siê automatycznie w ten
tryb pracy.
Urz¹dzenie umo¿liwia sprawdzenie
nastêpuj¹cych wartoœci:
– liczba wszystkich kaw przyrz¹dzo13.9 Przywracanie ustawieñ fanych dotychczas przy pomocy
brycznych urz¹dzenia (Reset)
tego urz¹dzenia,
Ta funkcja s³u¿y do przywracania
– liczba wszystkich przyrz¹dzonych
ustawieñ fabrycznych dla wszystkich
dzbanków z 4 fili¿ankami, 6 fili¿anzmienionych ustawieñ.
kami, 8 fili¿ankami i 10 fili¿ankami,
Dotyczy to nastêpuj¹cych ustawieñ
– liczba przyrz¹dzonych kaw
wzgl. zapisanych ustawieñ:
cappuccino, i ponadto
• Twardoœæ wody
– liczba wykonanych operacji usuwania kamienia.
• Pojemnoœci wype³nienia fili¿anek
• Temperatura kawy
3 Równie¿ gdy przygotowywano jedno• Czas wy³¹czenia
razowo 2 fili¿anki, zostan¹ one policzone jako 2 fili¿anki.
0 Nacisn¹æ przycisk „MENU” (rys. 5).
Pojawi siê punkt menu „WYBIERZ
0 Nacisn¹æ przycisk „MENU” (rys. 5).
JĘZYK”.
Pojawi siê punkt menu „WYBIERZ
JĘZYK”.
0 Naciskaæ przyciski przegl¹dania
menu „<” lub „>” (rys. 6) tak czêsto,
0 Naciskaæ przyciski przegl¹dania
a¿ pojawi siê punkt menu
menu „<” lub „>” (rys. 6) tak czêsto,
„PRZYWRÓĆ USTAW POCZ”.
a¿ pojawi siê punkt menu
„STATYSTYKA”.
0 Wybraæ ten punkt menu, naciskaj¹c
przycisk „OK” (rys. 6). Na wyœwietla0 Wybraæ ten punkt menu, naciskaj¹c
przycisk „OK” (rys. 6). Na wyœwietla-
212
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 213 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
czu pojawi siê komunikat „PRZYWR
UST. POCZ NIE”.
0 Naciskaæ przycisk przegl¹dania menu „<” (rys. 6), a¿ na wyœwietlaczu
pojawi siê komunikat „ PRZYWR
UST. POCZ TAK”.
0 Wybraæ ten punkt menu, naciskaj¹c
przycisk „OK” (rys. 6). W urz¹dzeniu
zostan¹ teraz przywrócone ustawienia fabryczne.
Je¿eli przycisk „OK” nie zostanie wciœniêty, urz¹dzenie po ok. 120 sekundach automatycznie powróci do trybu
przygotowywania kawy bez przywracania ustawieñ fabrycznych.
3
14
Po programowaniu urz¹dzenie prze³¹cza siê automatycznie z powrotem
na tryb przygotowywania kawy.
Czyszczenie i konserwacja
Urz¹dzenie powinno byæ stale utrzymywane w czystoœci, aby zapewniæ
sta³¹ jakoœæ kawy i sprawne funkcjonowanie.
14.1 Regularne czyszczenie
1
Uwaga! Przed przyst¹pieniem do
czyszczenia urz¹dzenie nale¿y wy³¹czyæ. Nastêpnie odczekaæ, a¿
ostygnie.
1
Uwaga! Nigdy nie wk³adaæ ca³ego
urz¹dzenia lub jego czêœci do zmywarki do naczyñ. Automatu do kawy
nie wolno zanurzaæ w wodzie.
1
Uwaga! Nie wlewaæ wody do pojemnika na kawê ziarnist¹, poniewa¿
spowoduje to uszkodzenie m³ynka.
Nie u¿ywaæ szoruj¹cych, tr¹cych ani
¿r¹cych œrodków do czyszczenia.
Zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹ czêœæ obudowy przecieraæ wilgotn¹ œciereczk¹.
0 Codziennie wyjmowaæ pojemnik na
wodê (rys. 7) i wylewaæ resztkê
wody. Zbiornik na wodê p³ukaæ œwie¿¹ wod¹. Codziennie nalewaæ œwie¿¹
wodê.
1
0 Pojemnik na fusy nale¿ opró¿niaæ codziennie, a najpóŸniej po pojawieniu
siê polecenia na wyœwietlaczu –
patrz „Opró¿nianie pojemnika na
fusy”, strona 213.
0 Regularnie opró¿niaæ podstawkê
ociekow¹. Jednak nie póŸniej, ni¿
gdy czerwony p³ywak podstawki
ociekowej (rys. 33) pojawi siê
w otworze kratki ociekowej.
0 Regularnie – co najmniej raz w tygodniu – czyœciæ pojemnik na wodê (L),
podstawkê ociekow¹ (M), kratkê
ociekow¹ (A) i pojemnik na fusy (P),
u¿ywaj¹c do tego celu ciep³ej wody,
³agodnego œrodka do mycia naczyñ i
ewentualnie pêdzla.
0 Po ka¿dym spienieniu przep³ukaæ
dysze pojemnika na mleko, aby
oczyœciæ je z resztek mleka, patrz
„Czyszczenie dysz”, strona 206.
0 Regularnie czyœciæ pojemnik na mleko, patrz „Czyszczenie pojemnika na
mleko”, strona 214.
0 Sprawdziæ, czy otwory w wylocie na
kawê nie s¹ zatkane. Podczas czyszczenia zaschniêt¹ kawê mo¿na usun¹æ ig³¹ (rys. 34).
14.2 Opró¿nianie pojemnika na
fusy
Urz¹dzenie liczy iloœæ przygotowanych kaw. Po 14 kawach parzonych
pojedynczo (lub 7 parami) pojawia
siê nastêpuj¹cy komunikat:
«„OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY”
informuj¹cy o tym, ¿e pojemnik jest
pe³ny i wymaga opró¿nienia i
wyczyszczenia. Komunikat ten wyœwietlany jest do czasu wyczyszczenia pojemnika na fusy. Automat nie
mo¿e wtedy przyrz¹dzaæ kawy.
0 Do czyszczenia odblokowaæ i otworzyæ drzwiczki serwisowe naciskaj¹c
odpowiedni przycisk (rys. 35), a nastêpnie wyj¹æ, opró¿niæ i wyczyœciæ
podstawkê ociekow¹ (rys. 36).
0 Opró¿niæ i dok³adnie wyczyœciæ pojemnik na fusy. Usun¹æ dok³adnie
213
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 214 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
wszystkie resztki, które osadzi³y siê
na dnie.
Wa¿ne: Za ka¿dym razem, gdy wyjmowana jest podstawka ociekowa
opró¿niony, musi zostaæ te¿ pojemnik na fusy – nawet, gdy nie jest jeszcze pe³ny. Je¿eli czynnoœæ ta nie zostanie wykonana, to przy nastêpnych
kawach mo¿e siê zdarzyæ, ¿e zostanie on nadmiernie nape³niony, a nadmiar fusów zatka urz¹dzenie.
0 Usun¹æ pozosta³oœci ziaren kawy
(np. przy pomocy odkurzacza z rur¹
lub z koñcówk¹ szczelinow¹).
3
Po wyjêciu pojemnika na fusy na
wyœwietlaczu pojawi siê polecenie
„WSTAW POJEMNIK NA FUSY”.
1
3
Przy codziennym u¿ywaniu urz¹dzenia pojemnik nale¿y w zasadzie
opró¿niaæ codziennie.
Pojemnik na fusy nale¿y opró¿niaæ
przy w³¹czonym urz¹dzeniu. W przeciwnym razie urz¹dzenie „nie pamiêta” opró¿nienia.
14.3 Czyszczenie pojemnika na
mleko
3
Je¿eli nie mo¿na usun¹æ obcego
przedmiotu, nale¿y skontaktowaæ siê
z serwisem. Uszkodzenie i
zablokowanie mechanizmu
spowodowane przez cia³o obce,
które dosta³o siê do œrodka, mo¿e
nie zostaæ objête gwarancj¹.
Uwaga! Niebezpieczeñstwo obra¿enia przy obracaj¹cym siê m³ynku.
Nigdy nie w³¹czaæ urz¹dzenia przy
pracach z m³ynkiem. Mo¿e to spowodowaæ bardzo powa¿ne obra¿enia.
Wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka sieciowego.
0 Sprawdziæ z ma³¹ iloœci¹ ziaren kawy
dzia³anie m³ynka, przygotowuj¹c
jedn¹ kawê. Przy pierwszym mieleniu
lub tak¿e po czyszczeniu, do komory
zaparzania dostaje siê mniej zmielonej kawy, gdy¿ kana³ musi zostaæ
wype³niony. Mo¿e to mieæ wp³yw na
jakoϾ pierwszej kawy.
0 Pokrywê pojemnika na mleko odblokowaæ lekko obracaj¹c w kierunku
14.5 Czyszczenie komory
ruchu wskazówek zegara i zdj¹æ.
zaparzania
0 Wyj¹æ rurkê wyp³ywu mleka (rys. 25)
Zalecane jest regularne czyszczenie
i rurkê zasysaj¹c¹ (rys. 37).
zaparzacza (w zale¿noœci od inten0 Starannie oczyœciæ wszystkie czêœci
sywnoœci u¿ytkowania). Przed d³u¿gor¹c¹ wod¹ i p³ynem do mycia
szymi okresami nieu¿ywania urz¹dzenaczyñ.
nia (np. przed urlopem) konieczne
0 Ponownie za³o¿yæ rurkê wyp³ywu
jest opró¿nienie pojemnika na fusy,
mleka i rurkê zasysaj¹c¹.
pojemnika na wodê i dok³adne
oczyszczenie ca³oœci, w tym równie¿
Pojemnika
na
mleko
nie
nale¿y
1
komory zaparzania.
czyœciæ w zmywarce do naczyñ.
Postêpowanie:
14.4 Czyszczenie m³ynka
0 Naciskaj¹c przycisk W³./Wy³. (rys.
Resztki zmielonej kawy mo¿na usu11) wy³¹czyæ automat (nie wyci¹gaæ
n¹æ z pojemnika na ziarna kawowe
wtyczki z gniazdka) i poczekaæ, a¿
za pomoc¹ miêkkiego pêdzla lub
wy³¹czy siê wyœwietlacz!
odkurzacza.
0 Odblokowaæ i otworzyæ drzwiczki
serwisowe, naciskaj¹c na odpowied1 Uwaga! Nie wlewaæ wody do m³ynka,
ni przycisk (rys. 35).
bo spowoduje to jego uszkodzenie.
0 Wyj¹æ i wyczyœciæ podstawkê ocie0 Wy³¹czyæ urz¹dzenie za pomoc¹
kow¹ i pojemnik na fusy (rys. 36).
przycisku W³./Wy³. (rys. 11) i wy³¹cznika g³ównego (rys. 9). Wyci¹gn¹æ
0 Docisn¹æ z boku i do œrodka dwa
wtyczkê z gniazdka sieciowego.
czerwone przyciski odblokowuj¹ce
214
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 215 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
zaparzacz (rys. 38), a nastêpnie
wyci¹gn¹æ zaparzacz.
3
0
0
0
0
0
0
0
3
Uwaga: Wyjêcie zaparzacza jest
mo¿liwe tylko wtedy, gdy urz¹dzenie jest wy³¹czone przyciskiem
W³./Wy³.
znajduj¹cym siê
3
w przedniej czêœci urz¹dzenia.
Nie nale¿y od³¹czaæ urz¹dzenia
od sieci zasilaj¹cej. W razie prób
wyjêcia zaparzacza przy w³¹czonym urz¹dzeniu mo¿e ulec ono
3
powa¿nemu uszkodzeniu.
Zaparzacz myæ bez u¿ywania ¿adnych œrodków myj¹cych pod bie¿¹c¹
wod¹ sieciow¹. Nie wolno myæ
zaparzacza w zmywarkach do
naczyñ.
Dok³adnie wyczyœciæ wnêtrze automatu do kawy. Zbrylone resztki kawy
wewn¹trz urz¹dzenia zdrapaæ drew- 14.6
nianym lub plastikowym widelcem
lub innym podobnym przedmiotem,
który nie powoduje zadrapañ na
powierzchni (rys. 39), a nastêpnie
wszystkie resztki usun¹æ odkurzaczem (rys. 40).
Przy wk³adaniu zaparzacz (rys. 42, a)
w³o¿yæ do uchwytu (rys. 42, b) i
1
wsun¹æ trzpieñ (rys. 42, c). Trzpieñ
musi byæ wprowadzony do rurki (rys.
42, d) na dole przy zaparzaczu.
Nastêpnie nacisn¹æ mocno na PUSH
(rys. 42, e), a¿ rozlegnie siê dŸwiêk
zatrzaœniêcia.
Po us³yszeniu odg³osu zatrzaœniêcia
sprawdziæ, czy czerwone przyciski
(rys. 42, f) s¹ wysuniête. W przeciwnym razie nie mo¿na zamkn¹æ drzwi3
czek serwisowych.
Rys. 43: Oba czerwone przyciski s¹
prawid³owo wysuniête.
Rys. 44: Oba czerwone przyciski nie
0
s¹ prawid³owo wysuniête.
W³o¿yæ podstawkê ociekow¹ razem
z pojemnikiem na fusy.
Zamkn¹æ drzwiczki serwisowe.
0
Je¿eli zaparzacz nie zosta³ prawid³owo w³o¿ony, tzn. bez charakterystycznego trzasku, a czerwone przyciski
nie s¹ wysuniête, zamkniêcie drzwiczek serwisowych nie jest mo¿liwe.
Je¿eli wystêpuj¹ trudnoœci przy wk³adaniu zaparzacza, to przed w³o¿eniem
nale¿y go ustawiæ na odpowiedni¹
wysokoœæ, œciskaj¹c go jednoczeœnie
od do³u i od góry, jak na rys. 41.
Je¿eli nadal trudno jest w³o¿yæ zaparzacz, nale¿y zamkn¹æ drzwiczki serwisowe, wyci¹gn¹æ a nastêpnie ponownie w³¹czyæ do gniazdka wtyczkê
kabla zasilaj¹cego.
Poczekaæ, a¿ wy³¹czy siê wyœwietlacz, a nastêpnie otworzyæ drzwiczki
serwisowe i w³o¿yæ zaparzacz.
Wykonywanie programu
usuwania kamienia
Program usuwania kamienia umo¿liwia ³atwe i skuteczne oczyszczenie
urz¹dzenia z osadów kamienia. Je¿eli
na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat „USUNĄĆ KAMIEŃ!” odkamienianie urz¹dzenia jest konieczne.
Uwaga: Nie wolno stosowaæ odkamieniaczy, które nie s¹ zalecane
przez firmê Electrolux. W razie
stosowania innych odkamieniaczy
firma Electrolux nie odpowiada za
ewentualne szkody. Odkamieniacz w
p³ynie mo¿na nabyæ u sprzedawcy
automatów do kawy lub po kontakcie
z lini¹ serwisow¹ Electrolux.
Proces usuwania kamienia trwa
oko³o 45 minut i nie powinien byæ
przerywany. Na skutek przerwania
lub chwilowego braku pr¹du program trzeba uruchomiæ ponownie.
Przed wykonaniem programu odkamieniania nale¿y oczyœciæ zaparzacz
(patrz „Czyszczenie komory
zaparzania”, strona 214).
Nacisn¹æ przycisk „MENU” (rys. 5).
Pojawi siê punkt menu „WYBIERZ
JĘZYK”.
215
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 216 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
0 Naciskaæ przyciski przegl¹dania
menu „<” lub „>” (rys. 6) tak czêsto,
a¿ pojawi siê punkt menu
„USUWANIE KAMIENIA”.
0 Wybraæ ten punkt menu, naciskaj¹c
przycisk „OK” (rys. 6). Na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat „USUW.
KAMIENIA NIE”.
0 Nacisn¹æ przycisk przegl¹dania
menu „<”. Na wyœwietlaczu pojawi
siê komunikat „USUW. KAMIENIA
TAK”.
0 Potwierdziæ, naciskaj¹c przycisk
„OK” (rys. 6). Uruchomiony zostanie
program usuwania kamienia.
Je¿eli przycisk „OK” nie zostanie wciœniêty, urz¹dzenie po ok. 120 sekundach automatycznie powróci do trybu
przygotowywania kawy, a program
usuwania kamienia nie zostanie uruchomiony.
Na wyœwietlaczu w wierszu górnym
wyœwietlaj¹ siê na przemian komunikaty „DODAJ ODKAMIENIACZ” i
„NACIŚNIJ MENU”, a w wierszu
dolnym pasek postêpu oraz wartoœæ
procentowa,
„
0%”.
0 Opró¿niæ pojemnik na wodê, wlaæ do
niego co najmniej litr wody i dodaæ
odkamieniacz.
3
Uwaga: Ewentualne odpryski odkamieniacza nie mog¹ spaœæ na powierzchnie wra¿liwe na dzia³anie kwasów, np. marmur, wapieñ i ceramika.
0 Za³ozyæ dyszê gor¹cej wody
(rys. 10).
0 Pod dyszê gor¹cej wody podstawiæ
naczynie o pojemnoœci co najmniej
1,5 litra.
0 Nacisn¹æ przycisk „MENU” (rys. 5).
Rozpocznie siê program usuwania
kamienia, a p³ynny odkamieniacz bêdzie wyp³ywa³ z dyszy gor¹cej wody.
Na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat „USUWANIE KAMIENIA” i s³upek postêpu ze wskazaniem wartoœci
0
0
1
216
0
0
procentowej, np.
„
25%”.
Program usuwania kamienia automatycznie wykona seriê p³ukañ z przerwami, których celem jest usuniêcie
osadów kamienia z wnêtrza automatu do kawy.
Po up³ywie oko³o 45 minut pojemnik
na wodê bêdzie pusty i na wyœwietlaczu w wierszu górnym bêd¹ wyœwietla³y siê na przemian komunikaty
„USUW KAM. ZAKOŃCZONE” i
„NACIŚNIJ MENU”, a w wierszu
dolnym s³upek postêpu oraz wartoœæ
procentowa
„
50%”.
Nacisn¹æ przycisk „MENU” (rys. 5).
Teraz urz¹dzenie jest gotowe do
p³ukania œwie¿¹ wod¹. Na wyœwietlaczu w wierszu górnym wyœwietlaj¹ siê
na przemian komunikaty
„PŁUKANIE” i „NAPEŁNIJ
POJEMNIK!”, a w wierszu dolnym
s³upek postêpu oraz wartoœæ
procentowa
„
50%”.
Wyj¹æ pojemnik na wodê, wlaæ do
niego œwie¿ej wody i w³o¿yæ go na
swoje miejsce. Na wyœwietlaczu w
wierszu górnym wyœwietlaj¹ siê na
przemian komunikaty „PŁUKANIE” i
„NACIŚNIJ MENU”, a w wierszu
dolnym s³upek postêpu oraz wartoœæ
procentowa
„
50%”.
Opró¿niæ naczynie znajduj¹ce siê
pod dysz¹ gor¹cej wody i wstawiæ je
powtórnie po dyszê.
Nacisn¹æ przycisk „MENU” (rys. 5).
Zostanie przeprowadzone p³ukanie
œwie¿¹ wod¹, a z dyszy wyp³ynie
woda u¿yta do tego p³ukania. Na
wyœwietlaczu pojawi siê komunikat
„PŁUKANIE” i s³upek postêpu ze
wskazaniem wartoœci procentowej,
np. „
55%”.
Po kilku minutach pojemnik na wodê
bêdzie pusty i na wyœwietlaczu
w wierszu górnym bêd¹ wyœwietla³y
siê na przemian komunikaty
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 217 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
„PŁUKANIE ZAKOŃCZONE” i
„NACIŚNIJ MENU”, a w wierszu
dolnym s³upek postêpu oraz wartoœæ
procentowa
„
90%”.
0 Nacisn¹æ przycisk „MENU” (rys. 5).
Na wyœwietlaczu w wierszu górnym
wyœwietlaj¹ siê na przemian komunikaty „PŁUKANIE ZAKOŃCZONE” i
„NAPEŁNIJ POJEMNIK!”, a
w wierszu dolnym s³upek postêpu
oraz wartoϾ procentowa
„
100%”.
Po kilku sekundach na wyœwietlaczu
pojawia siê tylko komunikat
„NAPEŁNIJ POJEMNIK!”.
0 Opró¿niæ naczynie z wod¹
z p³ukania.
0 Wyj¹æ pojemnik na wodê, wlaæ do
niego œwie¿ej wody i w³o¿yæ go na
swoje miejsce.
Urz¹dzenie jest teraz ponownie gotowe do pracy i jest w stanie ostatnio
wybranego trybu przygotowywania
kawy.
3
15
Po wykonaniu programu odkamieniania zalecane jest wylanie pierwszej
zaparzonej fili¿anki kawy.
Co zrobiæ, je¿eli na
wyœwietlaczu pojawi siê
nastêpuj¹cy komunikat…
„NAPEŁNIJ POJEMNIK!”
• Pojemnik na wodê jest pusty lub
w³o¿ony nieprawid³owo.
0 Nape³niæ i prawid³owo w³o¿yæ pojemnik – patrz „Nape³nianie wod¹”,
strona 198.
• Pojemnik na wodê jest zabrudzony
lub utworzy³y siê w nim bry³ki
kamienia.
0 Wyp³ukaæ lub oczyœciæ pojemnik
z kamienia.
•
0
•
0
•
0
„ZBYT DROBNO ZMIELONA
USTAW INT. MIELENIA
I NACIŚNIJ PRZYCISK
GORĄCEJ WODY”
Przyrz¹dzenie kawy nie jest mo¿liwe.
Podstawiæ pojemnik pod dyszê gor¹cej wody i nacisn¹æ przycisk „Gor¹ca
woda” (rys. 32).
Kawa wyp³ywa zbyt powoli.
Obróciæ ga³kê do regulacji stopnia
mielenia (rys. 12) o jedn¹ pozycjê
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (patrz „Ustawianie
stopnia mielenia”, strona 207).
„OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA
FUSY”
Pojemnik na fusy jest pe³ny.
Opró¿niæ i wyczyœciæ i w³o¿yæ pojemnik jak opisano w „Opró¿nianie
pojemnika na fusy”, strona 213.
„WSTAW POJEMNIK NA FUSY”
• Po czyszczeniu pojemnik na fusy nie
zosta³ z powrotem w³o¿ony do urz¹dzenia.
0 Otworzyæ drzwiczki serwisowe i
w³o¿yæ pojemnik na fusy.
„DODAJ ZMIELONĄ KAWĘ”
• Po wybraniu tej funkcji do otworu nie
wsypano zmielonej kawy.
0 Wsypaæ zmielon¹ kawê, jak opisano
w p. „Przygotowywanie naparu z
kawy sypkiej”, strona 204.
•
0
•
0
„NAPEŁNIJ POJEMNIK NA
ZIARNA”
Pojemnik na kawê ziarnist¹ jest
pusty.
Nape³niæ pojemnik na kawê ziarnist¹
– patrz „Nape³nianie pojemnika na
kawê ziarnist¹”, strona 198.
Je¿eli m³ynek pracuje bardzo g³oœno,
to mo¿e to oznaczaæ, ¿e zosta³ on
zablokowany kamyczkiem znajduj¹cym siê w miêdzy ziarnami kawy.
W takiej sytuacji nale¿y zwróciæ siê
do serwisu. Uszkodzenie i
zablokowanie mechanizmu
spowodowane przez cia³o obce,
217
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 218 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
które dosta³o siê do œrodka, mo¿e
nie zostaæ objête gwarancj¹.
„USUNĄĆ KAMIEŃ!”
• Komunikat ten informuje, ¿e w automacie do kawy znajduj¹ siê osady
kamienia.
0 Nale¿y jak najszybciej przeprowadziæ
program odkamieniania opisany
w rozdziale „Wykonywanie programu
usuwania kamienia”, strona 215.
„ZAMKNĄĆ DRZWI!”
• Drzwiczki serwisowe s¹ otwarte.
0 Zamkn¹æ drzwiczki. Je¿eli zamkniêcie drzwiczek nie jest mo¿liwe, nale¿y
sprawdziæ, czy zaparzacz jest prawid³owo w³o¿ony (patrz „Czyszczenie
komory zaparzania”, strona 214).
„WSTAW ZAPARZACZ!”
• Prawdopodobnie po czyszczeniu zapomniano w³o¿yæ zaparzacz z powrotem do urz¹dzenia.
0 W³o¿yæ zaparzacz – patrz
„Czyszczenie komory zaparzania”,
strona 214.
„ALARM!”
• Wnêtrze urz¹dzenia jest bardzo
zanieczyszczone.
0 Dok³adnie oczyœciæ wnêtrze urz¹dzenia – patrz punkt „Czyszczenie
komory zaparzania”, strona 214.
Je¿eli po wyczyszczeniu urz¹dzenie
nadal zg³asza ten komunikat, nale¿y
zwróciæ siê do serwisu.
16
Problemy, które mo¿na
samodzielnie rozwi¹zaæ
przed wezwaniem
serwisu
Je¿eli automat do kawy nie dzia³a,
przyczynê awarii mo¿na ³atwo znaleŸæ i usun¹æ, korzystaj¹c z porad
zawartych w rozdziale „Co zrobiæ,
je¿eli na wyœwietlaczu pojawi siê
nastêpuj¹cy komunikat…”,
strona 217. Je¿eli urz¹dzenie nie
wyœwietla ¿adnych komunikatów,
218
przed zg³oszeniem siê do serwisu
nale¿y sprawdziæ poni¿sz¹ listê
problemów.
Kawa nie jest gor¹ca
• Fili¿anki nie zosta³y podgrzane.
0 Podgrzaæ fili¿anki, p³ucz¹c je gor¹c¹
wod¹ lub stawiaj¹c na co najmniej
20 minut na ogrzewanej podstawce
(H) (patrz „Co zrobiæ, aby kawa by³a
bardziej gor¹ca”, strona 202).
• Zaparzacz jest za zimny.
0 Przed przyrz¹dzeniem kawy nagrzaæ
zaparzacz w programie p³ukania
(patrz „Wykonywanie p³ukania”,
strona 203).
Kawa ma ma³o pianki Crema
• Za grubo zmielona kawa.
0 Obróciæ ga³k¹ do regulacji stopnia
mielenia o jedn¹ pozycjê w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara (patrz „Ustawianie stopnia
mielenia”, strona 207).
• Niew³aœciwa mieszanka kawy.
0 Zastosowaæ mieszanki kawowe
nadaj¹cej siê do stosowania w automatach.
Kawa wyp³ywa zbyt powoli.
• Kawa zmielona jest zbyt mia³ko.
0 Obróciæ ga³k¹ do regulacji stopnia
mielenia o jedn¹ pozycjê w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek
zegara (patrz „Ustawianie stopnia
mielenia”, strona 207).
Kawa wyp³ywa zbyt szybko.
• Za grubo zmielona kawa.
0 Obróciæ ga³k¹ do regulacji stopnia
mielenia o jedn¹ pozycjê w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara (patrz „Ustawianie stopnia
mielenia”, strona 207).
Kawa wyp³ywa tylko z jednego
otworu wyp³ywowego.
• Otwory wyp³ywowe s¹ zatkane.
0 Usun¹æ zaschniêt¹ kawê za pomoc¹
ig³y (rys. 29).
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 219 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
Gdy wybrana jest funkcja
lub
, z automatu nie p³ynie kawa,
tylko woda.
• Zmielona kawa zawiesi³a siê w kanale wsypowym.
0 Przepchaæ kana³ wsypowy zatkany
zmielon¹ kaw¹ za pomoc¹ no¿a
(patrz „Przygotowywanie naparu z
kawy sypkiej”, strona 204) (rys. 22).
Nastêpnie wyczyœciæ zaparzacz i
wnêtrze urz¹dzenia (patrz
„Czyszczenie komory zaparzania”,
strona 214).
Po naciœniêciu przycisku
urz¹dzenie nie w³¹cza siê.
• Nie jest w³¹czony wy³¹cznik g³ówny
znajduj¹cy siê w tylnej czêœci urz¹dzenia (rys. 8) lub wtyczka nie
zosta³a w³o¿ona do gniazdka.
0 Sprawdziæ, czy wy³¹cznik g³ówny jest
ustawiony w pozycji „I” i czy wtyczka
jest prawid³owo w³o¿ona do
gniazdka.
Nie mo¿na wyj¹æ zaparzacza, aby
go wyczyœciæ.
• Automat jest w³¹czony. Zaparzacz
mo¿na wyj¹æ tylko przy wy³¹czonym
urz¹dzeniu.
0 Wy³¹czyæ urz¹dzenie i wyj¹æ zaparzacz (patrz „Czyszczenie komory
zaparzania”, strona 214).
3
Uwaga: Wyjêcie zaparzacza jest
mo¿liwe tylko wtedy, gdy urz¹dzenie jest wy³¹czone przyciskiem
W³./Wy³.
znajduj¹cym siê
w przedniej czêœci urz¹dzenia.
Nie nale¿y od³¹czaæ urz¹dzenia
od sieci zasilaj¹cej. W razie prób
wyjêcia zaparzacza przy w³¹czonym urz¹dzeniu mo¿e ulec ono
powa¿nemu uszkodzeniu.
Kawa nie wyp³ywa z otworów wyp³ywowych, tylko z boku przez
drzwiczki serwisowe.
• Otwory wyp³ywowe s¹ zatkane zaschniêtymi resztkami kawy.
0 Usun¹æ zaschniêt¹ kawê za pomoc¹
ig³y (rys. 34).
• Pó³ka obrotowa znajduj¹ca siê od
wewn¹trz na drzwiczkach serwisowych (Q) jest zablokowana i nie
przechyla siê.
0 Oczyœciæ pó³kê, przede wszystkim w
pobli¿u zawiasów, aby by³y ruchome.
•
0
•
0
•
0
Zastosowano kawê mielon¹
(zamiast ziarnistej) i dlatego
maszyna nie produkuje kawy.
Wsypano za du¿o zmielonej kawy.
Wyj¹æ zaparzacz i dok³adnie wyczyœciæ wnêtrze urz¹dzenia, jak opisano
w p. „Czyszczenie komory
zaparzania”, strona 214. Powtórzyæ
tê czynnoœæ, u¿ywaj¹c maks. 2
p³askie miarki mielonej kawy.
Pokrêt³o „Moc kawy / kawa mielona”
nie zosta³a ustawiona w pozycji
lub
i urz¹dzenie u¿ywa³o
zarówno wsypanej kawy mielonej, jak
i samodzielnie zmielonej kawy ziarnistej.
Wyczyœciæ dok³adnie wnêtrze
urz¹dzenia, jak opisano w p.
„Czyszczenie komory zaparzania”,
strona 214. Powtórzyæ tê czynnoœæ,
ustawiaj¹c najpierw pokrêt³o „Moc
kawy / kawa mielona” we w³aœciwym
pozycji, jak opisano w p.
„Przygotowywanie naparu z kawy
sypkiej”, strona 204.
Zmielona kawa zosta³a wsypana do
urz¹dzenia, gdy by³o ono wy³¹czone.
Wyj¹æ zaparzacz i dok³adnie
wyczyœciæ wnêtrze urz¹dzenia, jak
opisano w p. „Czyszczenie komory
zaparzania”, strona 214. Powtórzyæ
tê czynnoœæ przy w³¹czonym
urz¹dzeniu.
Mleko zostaje spienione za s³abo
albo za mocno.
• Z³e ustawienie regulatora na pokrywie pojemnika na mleko.
0 Regulatorem na pokrywie mo¿na
bezstopniowo ustawiæ intensywnoœæ
spieniania mleka (rys. 27):
219
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 220 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
o
– Ustawienie „1 CAPPUCCINO”:
mleko zostanie silnie spienione.
– Ustawienie „2 CAFFELATTE”:
mleko zostanie s³abo spienione.
• Je¿eli mleko zostaje spienione za
s³abo, pojemnik na mleko jest prawdopodobnie nieprawid³owo w³o¿ony.
0 Pojemnik na mleko w³o¿yæ prawid³owo.
Przed transportem urz¹dzenia
• Przechowywaæ oryginalne opakowanie w celu zabezpieczenia podczas
transportu. W celu ochrony przed
zadrapaniami stosowaæ koniecznie
foliê oryginaln¹.
• Zabezpieczyæ urz¹dzenie i dzbanek
przed uderzeniami. Producent nie
odpowiada za szkody podczas
transportu.
• Opró¿niæ pojemnik na wodê i pojemnik na fusy.
• Zwracaæ uwagê na odpowiednie
miejsce przechowywania urz¹dzenia,
szczególnie w zimnych porach roku.
W przeciwnym razie mog¹ powstaæ
uszkodzenia spowodowane mrozem.
17
220
2
Opakowanie
Opakowanie wykonano z materia³ów
ekologicznych i nadaj¹cych siê do
ponownego wykorzystania. Czêœci
z tworzywa sztucznego s¹ oznaczone, np. >PE<, >PS< itd. Opakowania
nale¿y utylizowaæ zgodnie z ich oznaczeniem w zak³adach oczyszczania i
przetwarzania odpadów miejskich,
w pojemnikach s³u¿¹cych do gromadzenia tego typu odpadów.
W
Symbol
na samym produkcie
lub jego opakowaniu wskazuje, ¿e
stare urz¹dzenie nie mo¿e zostaæ wyrzucone z normalnymi odpadami domowymi, lecz nale¿y je utylizowaæ
w punktach zajmuj¹cych siê recyklingiem urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych. Stosuj¹c prawid³owe
procedury utylizacji tego rodzaju
urz¹dzeñ przyczyniamy siê do ochrony œrodowiska i zdrowia wspó³mieszkañców. Niew³aœciwa utylizacja zagra¿a zdrowiu i œrodowisku. Wiêcej
informacji dotycz¹cych recyklingu
tego produktu mo¿na otrzymaæ
w urzêdach gminnych, zak³adach
us³ug komunalnych i w miejscu
zakupu.
220-240 V
1350 W
Urz¹dzenie spe³nia wymagania
Dyrektyw Unii Europejskiej:
• Dyrektywa 2006/95/EC – niskie
napiêcie
• Dyrektywa 89/336/EEC ze
zmianami 92/31/EEC oraz
93/68/EEC РkompatybilnoϾ
elektromagnetyczna
• Materia³y i akcesoria przeznaczone
do kontaktu z produktami
¿ywnoœciowymi s¹ zgodne z
przepisami aktu normatywnego
UE 1935/2004
Utylizacja
2 Stare urz¹dzenia
Dane techniczne
Napiêcie znamionowe:
Pobór mocy:
;
18
19
W przypadku naprawy
Bezwzglêdnie zachowaæ oryginalne
opakowanie i elementy piankowe.
Aby unikn¹æ uszkodzeñ podczas
transportu, urz¹dzenie nale¿y odpowiednio opakowaæ.
Urz¹dzenie przesy³aæ zawsze
z dzbankiem. Jest on niezbêdny do
wykonania testu urz¹dzenia.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 221 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
Vásárló!
h Tisztelt
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
használati útmutatót.
Mindenekelõtt kérjük, tartsa be az
útmutató elsõ lapjain közölt biztonsági
tudnivalókat. A használati útmutatót
gondosan õrizze meg, hogy késõbb is
felhasználhassa. Ha a készüléket
eladja vagy elajándékozza, kérjük,
adja tovább az útmutatót is az új
tulajdonosnak.
Tartalomjegyzék
1
Jelmagyarázat
222
13 Menübeállítások
235
222
222
235
235
236
1.1 Elölnézet (1. ábra)
1.2 Tejtartály (2. ábra)
1.3 Elölnézet nyitott karbantartónyí
lással (3. ábra)
1.4 Kezelõmezõ (4. ábra)
6.1 A készülék felállítása és
csatlakoztatása
6.2 Víz betöltése
6.3 A babkávé tartályának feltöltése
6.4 A készülék elsõ bekapcsolása
6.5 A készülék bekapcsolása
6.6 A készülék kikapcsolása
6.7 A vízkeménység beállítása
225
226
226
226
227
227
228
13.1A nyelv beállítása
13.2A kávéhõmérséklet beállítása
13.3A lekapcsolási idõ beállítása
13.4A kanna beállítására szolgáló
program (a kanna kávéerõssége
és feltöltési mennyisége)
13.5Kávéprogram beállítása (feltöltési
mennyiség programozása)
13.6Cappuccino program beállítása
(a tej és a kávé mennyiségének
programozása)
13.7Forró víz program beállítása (a
kiadási mennyiség programozása)
13.8Az elkészített csészék számának,
az elkészített kannák számának
és a vízkõmentesítések számának
lekérdezése (statisztika)
13.9A készülék visszaállítása a gyári
beállításra (reset)
222
222
2
3
4
5
6
223
223
225
225
225
7
229
14 Tisztítás és ápolás
240
14.1Rendszeres tisztítás
14.2A zacctartály kiürítése
14.3A tejtartály tisztítása
14.4A daráló tisztítása
14.5A forrázóegység tisztítása
14.6A vízkõmentesítõ program
végrehajtása
240
241
241
241
242
Kávé és presszókávé
Biztonsági tudnivalók
A menüpontok áttekintése
Menü üzemmód
Az elsõ üzembe helyezés
Kávékészítés babkávéból
7.1 Tanácsok forróbb kávé kiadásához 230
7.2 Az öblítés végrehajtása
230
8
Több csésze kávé készítése
a kanna funkcióval
9 Kávékészítés õrölt kávéból
10 Cappuccino vagy forró tej
készítése (kávé és tejhab)
233
10.1Cappuccino készítése
10.2Tej habosítása/felforrósítása
10.3A fúvókák tisztítása
233
233
234
231
232
11 Forró víz készítése
234
12 Az õrlési finomság beállítása 234
15 Mi a teendõ, ha a kijelzõn az
alábbi üzenet jelenik meg…
16 A vevõszolgálat nélkül
megoldható problémák
17 Mûszaki adatok
18 Ártalmatlanítás
19 Ha javításra van szükség
236
237
238
239
239
240
243
244
245
247
247
248
221
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 222 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
1
Jelmagyarázat
1.1
1.3
Elölnézet (1. ábra)
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
Csepegtetõrács
Melegen tartó kanna
Fõkapcsoló (a készülék hátoldalán)
Állítható magasságú kávékifolyó
Kezelõmezõ (lásd 3. ábra)
A babkávé tartályának fedele
Az õrölt kávé rekeszének fedele
Fûtött csészetároló
Forróvíz-fúvóka (levehetõ)
A karbantartónyílás nyitógombja
Víztartály maximum-jelöléssel
(kivehetõ)
M Csepptálca úszóval (kivehetõ)
1.2
Tejtartály (2. ábra)
N
N1
N2
N3
N4
N5
222
Tejtartály
Fedél (levehetõ)
A tejhabosítás mértékének gombja
„CLEAN” gomb
Tejkifolyó (levehetõ)
Szívócsõ (levehetõ)
Elölnézet nyitott
karbantartónyílással (3. ábra)
1.4
Karbantartónyílás (nyitva)
Zacctartály (kivehetõ)
Mozgatható rekesz
Forrázóegység
Az õrlési finomság beállító gombja
A babkávé tartálya
Mérõkanál
Az õrölt kávé betöltõrekesze
Típustábla (a készülék alján)
Folyékony vízkõmentesítõ
Tesztcsík
Kezelõmezõ (4. ábra)
a
„Kávéerõsség / õrölt kávé“
forgatható gomb
b „Csészeméret” forgatható gomb
c Kijelzõ
d 1 csésze kávé készítésére szolgáló
gomb
Menü üzemmódban ez a gomb
„lapozásra” szolgál („<”)
e 2 csésze kávé készítésére szolgáló
gomb
Menü üzemmódban ez a gomb
„lapozásra” szolgál („>”)
f „Forró víz” gomb
Menü üzemmódban ez a gomb
nyugtázza a menüpontot („OK”)
g „MENU” gomb
Menü üzemmódban ezzel a gombbal
– módosítások végrehajtása nélkül –
visszatérhetünk a legutóbbi szintre
(„ESC”)
h „KI/BE” gomb
j „Kanna/cappucino” gomb
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 223 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
2
Kávé és presszókávé
•
•
•
•
•
•
A kávéautomata mûködése egyszerû
kezelhetõséget biztosít a kávékészítés, valamint a karbantartás és a
gondozás során is.
A kitûnõ, egyéni íz az alábbiaknak
köszönhetõ:
elõforrázó rendszer: a tulajdonképpeni forrázás elõtt a készülék megnedvesíti az õrölt kávét, hogy kiaknázza
a teljes aromát,
csészénként egyedileg beállítható
vízmennyiség a kávéhabos rövid
presszókávé és „hosszú” kávé
között,
egyedileg beállítható forrázási kávéhõmérséklet,
választási lehetõség normál és erõs
kávé között,
a babkávé pörköléséhez állítható
õrlési finomság,
és nem utolsósorban a garantált
kávéhab, az a habkorona, ami a
hozzáértõk számára a presszókávét
páratlanná teszi.
Egyebekben: A víz az õrölt kávéval
lényegesen rövidebb ideig érintkezik
a presszókávé esetében, mint a
hagyományos filteres kávénál. Ezáltal
kevesebb keserû anyag oldódik ki a
kávéból, ami sokkal kellemesebbé
teszi a presszókávét!
3
Biztonsági tudnivalók
1
Ez a készülék biztonsági szempontból megfelel az elismert mûszaki szabályzatoknak és a készülékbiztonságról szóló törvény elõírásainak.
Gyártóként mégis kötelességünknek
érezzük, hogy felhívjuk a figyelmét az
alábbi biztonsági tudnivalókra.
Általános biztonság
• A készüléket kizárólag olyan elektromos hálózatra szabad csatlakoztatni,
amelynek feszültsége, áramfajtája és
frekvenciája megegyezik a típustáblán megadottakkal (lásd a készülék
alján)!
• A tápvezeték sohase érintkezzen a
készülék forró részeivel.
• A hálózati csatlakozódugót sohase a
vezetéknél fogva húzza ki az aljzatból!
• Ne helyezze üzembe a készüléket,
ha:
– sérült a tápvezeték vagy
– a házon látható sérülések vannak.
• A hálózati csatlakozódugót mindig a
készülék kikapcsolt állapotában dugja be az aljzatba.
• Korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
szellemi képességû, ill. a készülék
kezeléséhez szükséges tapasztalattal
és ismeretekkel nem rendelkezõ személyek (beleértve a gyermekeket) a
készüléket kizárólag csak az értük felelõs személy által végzett betanítás
és kezdeti felügyelet után üzemeltethetik és használhatják.
A gyermekek biztonsága
• Sohase mûködtesse a készüléket
felügyelet nélkül, és gyermekek
jelenlétében különösen körültekintõen használja!
• Gyõzõdjön meg, hogy gyermekek
nem tudják a készüléket játék céljára
használni!
• Csomagolóanyagok (pl. fóliazacskók) nem gyermekek kezébe valók.
223
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 224 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
Biztonságos üzemeltetés
• Vigyázat! A kávékifolyó, a forróvízfúvóka, a tejkifolyó és a csészetároló mûködés közben üzemszerûen felforrósodik. A gyermekeket tartsa távol a készüléktõl!
• Vigyázat! Bekapcsolt forróvízfúvóka ill. tejkifolyó esetén forrázásveszély áll fenn! A kilépõ forró
víz ill. forró vízgõz égési sérülést
okozhat. A forróvíz-fúvókát ill. a
tejkifolyót csak akkor kapcsolja
be, amikor edényt tart alá.
• Gyúlékony folyadékot ne melegítsen
gõzzel!
• A készüléket csak akkor üzemeltesse, ha van víz a rendszerben! A víztartályba kizárólag hideg vizet töltsön.
Ne töltsön bele forró vizet, tejet
vagy más folyadékot. Vegye figyelembe, hogy a max. feltöltési mennyiség kb. 1,8 liter.
• Ne tegyen fagyasztott vagy
karamellezett kávészemeket a
kávétartályba, csak pörkölt
babkávét! Az idegen testeket, pl.
az apró kövecskéket távolítsa el a
kávészemek közül. A daráló
idegen testek következtében
fellépõ sérülése és beszorulása
kizárható a garancia hatálya alól.
• Az õrölt kávé rekeszébe csak õrölt
kávét tegyen.
• Ne hagyja szükségtelenül bekapcsolva a készüléket.
• A készüléket ne tegye ki az idõjárás
hatásának.
• Hosszabbító kábel használata esetén
kizárólag kereskedelemben kapható,
legalább 1,5 mm2 vezeték-keresztmetszetû kábelt használjon.
• A veszélyek elkerülése érdekében
mozgászavarban szenvedõ személyek sohase használják a készüléket
kísérõszemély nélkül.
• A készüléket csak akkor üzemeltesse, ha be van helyezve a
csepptálca, a zacctartály és a
csepegtetõrács!
224
Biztonság a tisztítás és
gondozás során
• Vegye figyelembe a tisztítási és
vízkõ-mentesítési tudnivalókat.
• A karbantartás ill. a tisztítás elõtt a
készüléket kapcsolja ki, és húzza ki a
hálózati csatlakozódugót!
• Ne merítse víz alá a készüléket.
• A készülék alkatrészeit ne tisztítsa
mosogatógépben.
• Sohase öntsön vizet a darálóba, a
víz károsítja a darálót.
A készüléket ne nyissa fel, és ne próbálja megjavítani. A szakszerûtlen javítás következtében a felhasználó súlyos veszélynek lehet kitéve.
Villamos készülékeken csak képzett
szakember végezhet javítást.
Amennyiben esetleg javítás szükséges, beleértve a hálózati tápvezeték
cseréjét is, kérjük forduljon
• ahhoz a szakkereskedõhöz, akinél
a készüléket vásárolta, vagy
• az Electrolux szervizvonalához.
A készülék nem rendeltetésszerû
használata vagy helytelen kezelése esetén nem tudunk garanciát
ill. felelõsséget vállalni az esetleges károkért – ugyanez érvényes
abban az esetben is, ha a tisztítási és a vízkõmentesítõ programot
nem ennek a használati útmutatónak megfelelõen, vagy a „VÍZKŐMENTESÍTSEN!” kijelzés után
nem azonnal hajtják végre. A
daráló idegen testek
következtében fellépõ sérülése
és beszorulása kizárható a
garancia hatálya alól.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 225 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
4
A menüpontok
áttekintése
•
•
•
•
•
•
•
•
• „VÍZKŐMENTESÍTÉS”
menüpont
A vízkõ-mentesítési program elindítása.
• „STATISZTIKA” menüpont
Az elkészített csészék számának, a
4, 6, 8 vagy 10 csészés kannák számának és az elvégzett vízkõmentesítések számának lekérdezése.
• „RESET” menüpont
A készülék módosított paramétereinek visszaállítása a gyári beállításokra.
Az alábbiakban megtalálja azon
menüpontok áttekintését, amelyek
segítségével módosíthatja a készülék
gyári beállításait, elmentheti a módosításokat, programokat indíthat el, és
információkat hívhat be. Az erre
vonatkozó részletes információkat e
kezelési útmutató további fejezeteiben találja.
„NYELVVÁLASZTÁS” menüpont
Segítségével a kijelzõ nyelve állítható
be, több nyelv is rendelkezésre áll.
5
„VÍZKEMÉNYSÉG” menüpont
A vízkeménység 1 (lágy) és 4
(nagyon kemény) közötti értékre
programozható be.
Gyári beállítás: 4 (nagyon kemény).
„HŐMÉRSÉKLET” menüpont
Programozható kávéhõmérséklet,
ALACSONY, KÖZEPES és MAGAS
közül választható.
•
Gyári beállítás: MAGAS.
„AUTO KIKAPCS. IDŐ”
menüpont
•
A kikapcsolási idõ 1 és 3 óra közötti
idõtartamra programozható be.
•
Gyári beállítás: 1 h (1 óra).
„KANNA PROGRAM” menüpont
Programozható töltési mennyiség
(csészeméret) és kávéõrlési mennyiség (kávéerõsség) a kannában készí- 6
tett csészékre vonatkozóan.
6.1
„KÁVÉPROGRAM” menüpont
A töltési mennyiséget minden
csészemérethez igazítsa hozzá
(presszócsésze, kis csésze, közepes
csésze, nagy csésze, bögre).
„CAPPUCCINO PROGRAM”
1
menüpont
Itt a cappuccino tej- ill. kávémennyiségét állíthatja be.
„FORRÓ VÍZ PROGRAM”
menüpont
Itt a forró víz mennyiségét állíthatja
be.
Menü üzemmód
A „MENU” gomb (5. ábra) megnyomásával kapcsolhatunk át menü
üzemmódba. Menü üzemmódban az
„1 csésze kávé”
, „2 csésze kávé”
, „forró víz” és „MENU” gomb
a menüben való lépkedésre szolgál.
A megfelelõ funkció a kijelzõn a
gomb felett látható (6. ábra):
Az „<” („1 csésze kávé”
) és a „>”
(„2 csésze kávé”
) gombbal
„lapozhatunk” a menüben.
Az „OK” („forró víz” ) gombbal
nyugtázható a menüpont.
Az „ESC” („MENU”) gombbal visszatérhetünk az utolsó menüszintre,
módosítás végrehajtása nélkül.
Az elsõ üzembe helyezés
A készülék felállítása és
csatlakoztatása
Válasszon ki egy megfelelõ, vízszintes, stabil, fûtetlen, száraz és vízálló
felületet.
Ügyeljen a jó levegõáramlásra. A készülék oldalán és hátulján legalább
5 cm, a készülék felett legalább
20 cm szabad helynek kell lennie.
A készüléket tilos olyan helyiségben
felállítani, amelyben 0 °C-os vagy az
alatti hõmérséklet léphet fel (a készülék a megfagyó víz következtében
károsodik).
225
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 226 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
Figyelem! Ha a hideg helyrõl érkezõ
készüléket meleg helyiségben állítja
fel, a bekapcsolás elõtt várjon kb.
2 órát!
A kifröccsenésbõl eredõ károk elkerülése érdekében javasoljuk, hogy
helyezzen megfelelõ alátétet a készülék alá.
0 A készüléket kizárólag földelt aljzathoz csatlakoztassa. Ne használjon
földeletlen dugaszolóaljzatot.
vagy aromásított összetevõk, sem
fagyasztott szemek. Gyõzõdjön meg
arról, hogy nem kerül idegen test, pl.
kavics a babkávé tartályába. A
darálóba került idegen testek
következtében fellépõ sérülések
ki vannak zárva a garancia
hatálya alól.
1
6.2
3
A daráló gyárilag közepes õrlési
finomságra van beállítva. Szükség
esetén módosíthatjuk ezt a beállítást.
Az õrlési finomság módosítására vonatkozó tudnivalókat lásd: „Az õrlési
finomság beállítása”, 234. oldal.
1
Az õrlési finomságot csak õrlés
közben szabad módosítani. Az
álló darálón végzett beállítás a
kávégép sérülését okozhatja.
3
A kávégépet gyárilag ellenõrizték.
Ehhez kávét használtak, így teljesen
normális, ha a darálóban némi kávé
található. Minden esetben garantáljuk, hogy a kávégép új.
Víz betöltése
Minden bekapcsolás elõtt gyõzõdjön
meg arról, hogy van-e víz a víztartályban, és szükség esetén töltse fel.
A készüléknek az automatikus öblítéshez minden be- ill. kikapcsolási
folyamatnál vízre van szüksége.
0 Vegye ki a víztartályt a készülékbõl
(7. ábra).
0 Töltse fel a víztartályt friss, hideg vízzel. Sohase töltse a tartályt a MAX
jelölés fölé.
A víztartályba kizárólag hideg vizet
6.4
töltsön. Sohase töltsön bele egyéb
folyadékot, pl. ásványvizet vagy tejet.
0 Helyezze be ismét a víztartályt
(7. ábra). A tartályt erõsen nyomja a
helyére, hogy kinyíljon a víztartály
0
szelepe.
3
Annak érdekében, hogy mindig aromás kávét kapjon:
• naponta cserélje a vizet a víztartályban,
• a víztartályt hetente legalább egyszer
tisztítsa meg normál mosogatóvízben
(ne mosogatógépben). Utána öblítse
át friss vízzel.
3
6.3
A babkávé tartályának
feltöltése
0 Hajtsa fel a babkávé tartályának fedelét, és töltse fel a tartályt friss babkávéval (8. ábra). Ezt követõen ismét
zárja le a fedelet.
1
226
Figyelem! Vegye figyelembe, hogy
csak tiszta babkávé használható,
amelyben nincsenek karamellezett
A készülék elsõ bekapcsolása
A készülék elsõ üzembe helyezése
során az automatikus bekapcsolási
folyamat csak akkor megy végbe, amikor Ön kiválasztotta a kívánt nyelvet.
Kapcsolja be a készüléket a hátoldalán található fõkapcsolóval (9. ábra).
A kijelzõn „MAGYAR NYELVHEZ
NYOMJA MEG A MENÜT” szöveg
jelenik meg egymás után minden
rendelkezésre álló nyelven.
0 Várjon a kívánt nyelv megjelenéséig.
Ekkor nyugtázásul nyomja meg a
„MENU” gombot (5. ábra), és tartsa
nyomva, amíg a kijelzõn meg nem
jelenik a „MAGYAR
KIVÁLASZTVA” felirat.
3
Az elsõ üzembe helyezést követõen
a nyelv bármikor módosítható, lásd
„A nyelv beállítása”, 235. oldal.
A nyelvválasztást követõen a kijelzõn
„TARTÁLYT TÖLTSE MEG!” felirat
látható.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 227 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
0 Töltse fel a víztartályt, lásd „Víz
betöltése”, 226. oldal.
0 Helyezze be ismét a víztartályt
(7. ábra). A tartályt erõsen nyomja a
helyére, hogy kinyíljon a víztartály
szelepe.
A kijelzõn ekkor a következõ látható: 6.5
„TEGYE BE A FÚVÓKÁT,
NYOMJA MEG A MENÜT”
0 Helyezze be a forróvíz-fúvókát
(10. ábra), és állítson alá egy csészét.
0 Nyomja meg a „MENU” gombot
(5. ábra).
Pár másodperc elteltével némi víz fo0
lyik ki a forróvíz-fúvókából, és megjelenik egy folyamatjelzõ sáv. Amikor a
csésze fel van töltve mintegy 30 ml
3
vízzel, végéhez ér a folyamatjelzõ
sáv.
A készülék ekkor „A GÉP
KIKAPCSOL…
3
KÉREM, VÁRJON…” feliratot jelenít
meg és kikapcsol.
0 Töltse fel a babkávé tartályát babkávéval, lásd „A babkávé tartályának
feltöltése”, 226. oldal.
Figyelem! A hibás mûködés elkerülése érdekében soha ne töltsön bele
õrölt, fagyasztott, karamellezett kávét
vagy mást, ami károsíthatná a készüléket.
0 Nyomja meg a kezelõpanel „KI/BE”
gombját (11. ábra).
A készülék „MELEGÍTÉS” feliratot
jelenít meg a kijelzõ felsõ sorában, az
alsó sorban pedig a felfûtés folyamatát jelzõ sávot,
„
40%”
százalékos kijelzõvel.
A felfûtés befejeztével a készülék a
6.6
következõt jeleníti meg:
„ÖBLÍTÉS” feliratot a kijelzõ felsõ
0
sorában, az alsó sorban pedig egy
folyamatjelzõ sávot
„
40%”
százalékos kijelzõvel, továbbá
automatikus öblítést végez (egy kevés forró víz kifolyik a kávékifolyón és
3
összegyûlik a csepptálcán).
1
A készülék ekkor az alapbeállításokat jelzi ki, azaz a kijelzõ felsõ sorában a csészeméretet, az alsó sorban
pedig a kávéerõsséget, pl.:
„KÖZEPES CSÉSZE
NORMÁL ÍZ”.
A készülék bekapcsolása
Minden bekapcsolás elõtt gyõzõdjön
meg arról, hogy van-e víz a víztartályban, és szükség esetén töltse fel.
A készüléknek az automatikus öblítéshez minden be- ill. kikapcsolási
folyamatnál vízre van szüksége.
Kapcsolja be a készüléket a „KI/BE”
gombbal (11. ábra).
Közvetlenül a bekapcsolást követõen
a készülék beállítja önmagát. Az ezáltal keletkezõ zajok teljesen normálisak.
A felfûtési folyamat során (kb. 120 s)
„MELEGÍTÉS” felirat jelenik meg a
kijelzõ felsõ sorában, az alsó sorban
pedig a felfûtés folyamatát jelzõ sáv,
„
40%”
százalékos kijelzõvel.
A felfûtés befejeztével a készülék a
következõt jeleníti meg:
„ÖBLÍTÉS” feliratot a kijelzõ felsõ
sorában, az alsó sorban pedig egy
folyamatjelzõ sávot
„
40%”
százalékos kijelzõvel, továbbá automatikus öblítést végez (egy kevés
forró víz kifolyik a kávékifolyón és
összegyûlik a csepptálcán).
A készülék ekkor üzemkész. A kijelzõn a legutóbb használt kávékészítési módnak megfelelõ felirat jelenik
meg.
A készülék kikapcsolása
Kapcsolja ki a készüléket a „KI/BE”
gombbal (11. ábra).
A készülék öblítést végez („ÖBLÍTÉS
KÉREM, VÁRJON…” kijelzés), majd
kikapcsol.
Ha hosszabb ideig nem használjuk a
készüléket, a „KI/BE” gombbal törté-
227
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 228 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
nõ kikapcsolás után kapcsoljuk ki a
készülék hátoldalán található fõkapcsolót is (9. ábra).
6.7
A vízkeménység beállítása
Az elsõ üzembe helyezés után ill.
más vízminõség használata esetén a
készüléket be kell állítani a helyi vízkeménységnek megfelelõ keménységi fokra. A keménységi fok meghatározásához használja a mellékelt
tesztcsíkot, vagy kérdezze meg a vízmûveket.
A vízkeménységi fokozat
meghatározása
0 Mártsa a tesztcsíkot kb. 1 másodpercre hideg vízbe. Rázza le a felesleges vizet, és a rózsaszínre színezõdött mezõk alapján határozza meg a
keménységi fokozatot.
Nulla vagy egy rózsaszín mezõ:
1. keménységi fokozat, lágy
max. 1,24 mmol/l, ill.
max. 7 német keménységi fok, ill.
max. 12,6 francia keménységi
fok
Két rózsaszín mezõ:
2. keménységi fokozat,
közepesen kemény
max. 2,5 mmol/l, ill.
max. 14 német keménységi fok, ill.
max. 25,2 francia keménységi
fok
Három rózsaszín mezõ:
3. keménységi fokozat,
kemény
max. 3,7 mmol/l, ill.
max. 21 német keménységi fok, ill.
max. 37,8 francia keménységi
fok
Négy rózsaszín mezõ:
4. keménységi fokozat,
nagyon kemény
3,7 mmol/l felett, ill.
21 német keménységi fok felett, ill.
37,8 francia keménységi fok
felett
228
0
0
0
0
0
A meghatározott vízkeménységi
fokozat beállítása és tárolása
A beállítható keménységi fokozatok
száma 4. A készülék gyárilag a 4.
keménységi fokozatra van beállítva.
Bekapcsolt készüléknél nyomja meg
a „MENU” gombot (5. ábra).
Megjelenik a „NYELVVÁLASZTÁS”
menüpont.
Nyomja meg a lapozásra szolgáló
„<” vagy „>” gombot (6. ábra) annyiszor, hogy a kijelzõn a
„VÍZKEMÉNYSÉG” menüpont
jelenjen meg.
Nyugtázza a menüpontot az „OK”
gombbal (6. ábra).
A kijelzõn megjelenik a jelenlegi
beállítás, pl. „VÍZKEMÉNYSÉG 4”.
Ezután nyomja meg a lapozásra szolgáló „<” vagy „>” gombot (6. ábra)
annyiszor, hogy a kijelzõn a meghatározott keménységi fokozat jelenjen meg.
Nyugtázza a választást az „OK”
gombbal (6. ábra).
Ha nem nyomják meg az „OK” gombot, a készülék kb. 120 másodperc
után a bevitel mentése nélkül automatikusan visszatér kávékészítési
üzemmódba.
A programozás után a kijelzõn automatikusan ismét a
„VÍZKEMÉNYSÉG” menüpont
jelenik meg.
0 A kávékészítési üzemmódba való
visszatéréshez végül nyomja meg a
„MENU” gombot (5. ábra) vagy várjon kb. 120 másodpercet, míg a készülék automatikusan visszatér kávékészítési üzemmódba.
3
3
További menübeállításokat is
elvégezhet, ehhez lásd
„Menübeállítások”, 235. oldal.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 229 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
7
Kávékészítés babkávéból
A babkávéból történõ kávékészítés
során a következõ folyamat teljesen
automatikusan megy végbe: õrlés,
adagolás, préselés, elõforrázás,
forrázás és a leforrázott kávézacc
kidobása.
Az õrlési finomság és az õrlési
mennyiség beállításának lehetõsége
által a készülék egyedileg az Ön
személyes ízléséhez állítható.
Vegye figyelembe, hogy csak tiszta
babkávé használható, amelyben
nincsenek karamellezett vagy
aromásított összetevõk, sem
fagyasztott szemek. Gyõzõdjön meg
arról, hogy nem kerül idegen test, pl.
kavics a babkávé tartályába. A
darálóba került idegen testek
következtében fellépõ sérülések
ki vannak zárva a garancia
hatálya alól.
A készülék gyárilag közepes csészeméretre és normál kávéerõsségre
van beállítva. Ízlés szerint válasszon
a „rövid” presszókávé és a kávéhabos „hosszú” kávé közül.
0 Válassza ki a kívánt csészeméretet a
forgatható „csészeméret” gombbal
(13. ábra). Megjelenik a kiválasztott
csészeméret.
1
A készülék gyárilag a szabványos
mennyiségekre van beállítva. Ezeket
minden csészeméretnél kívánság
szerint módosíthatja és elmentheti,
lásd „Cappuccino program beállítása
(a tej és a kávé mennyiségének
programozása)”, 238. oldal.
Kiválaszthatja, hogy kávéja extrakönnyû, könnyû, normál, erõs vagy
extraerõs ízû legyen.
0 Válassza ki a kívánt kávéerõsséget a
forgatható „kávéerõsség” gombbal
(14. ábra). Megjelenik a kiválasztott
kávéerõsség.
0 Helyezzen egy vagy két csészét a
kávékifolyó alá (15. ábra). A kifolyó
fel- vagy lehúzásával a kifolyási ma-
3
gasság optimális módon a csésze
magasságához illeszthetõ, a hõveszteség és a kávé kifröcskölésének
csökkentése érdekében (16. ábra).
Ha a csészeméret vagy a kávéerõsség beállítása után néhány másodpercig nem nyomunk meg egy gombot sem, a készülék a kijelzõn javaslatot tesz a következõ lépésre:
„NYOMJA MEG AZ 1 VAGY 2
CSÉSZE GOMBOT”.
0 Egy csésze kávé készítéséhez nyomja meg az „1 csésze kávé”
gombot, ill. 2 csésze készítéséhez a
„2 csésze kávé”
gombot.
A készülék ekkor megõrli a babkávét. A kávékészítés során a készülék
elõször kevés vízzel elõforrázza az
õrölt kávét. Rövid megszakítást követõen megtörténik a tulajdonképpeni
forrázás. A kávé kifolyik a csészébe,
a kijelzõ felsõ sorában a kiválasztott
csészeméret, az alsó sorban pedig
egy folyamatjelzõ sáv jelenik meg
„
40%”
százalékos kijelzõvel.
Amire a folyamatjelzõ sáv a végéhez
ér, addigra kifolyik a kívánt mennyiségû kávé is. A készülék automatikusan befejezi a kávékészítést, és az
elhasznált õrölt kávét a zacctartályba
dobja.
0 A kávékészítés bármikor befejezhetõ
idõ elõtt az „1 csésze kávé”
vagy
„2 csésze kávé”
gomb ismételt
rövid megnyomásával, vagy a
forgatható „csészeméret” gombot
(13. ábra) az óramutató járásával
ellentétes irányban a „presszócsésze” felé forgatva.
0 Amikor befejezõdött a kávékiadás, a
kávémennyiség növelhetõ az
„1 csésze”
gomb megnyomásával és a kívánt kávémennyiség eléréséig történõ nyomva tartásával
(a gombot meg kell nyomni közvetlenül az után, hogy a folyamatjelzõ sáv
elérte a 100%-ot), vagy a forgatható
„csészeméret” gombot (13. ábra) az
3
229
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 230 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
lásd „A kávéhõmérséklet
beállítása”, 235. oldal.
• Ha a bekapcsolt készülékkel
hosszabb idõn keresztül nem
készített kávét, akkor a következõ
használat elõtt a forrázóegység
elõmelegítése céljából öblítse át a
rendszert. Válassza ki az öblítés
funkciót a megfelelõ menüben
(lásd „Az öblítés végrehajtása”,
230. oldal). Folyassa a vizet az
alatta álló csepptálcába. Ezt a vizet
használhatja a kávéscsésze elõmelegítésére is. Ebben az esetben a
forró vizet egyszerûen folyassa a
csészébe (majd öntse ki).
• Ne használjon túl vastag csészét,
kivéve ha elõmelegíti õket, mivel az
ilyenek túl sok hõt nyelnek el.
• Meleg vízzel kiöblítve vagy legalább 20 percre a bekapcsolt
kávégép fûtött csészetárolójára (H)
állítva elõmelegített csészéket
használjon.
óramutató járásával megegyezõ
irányban a „bögre” felé forgatva.
A készülék pár másodperc elteltével
ismét üzemkész, elkészíthetõ a
következõ kávé. A kijelzõn az utoljára
kiválasztott kávébeállítás látható.
3
Ha a kávé cseppenként ill. egyáltalán
nem vagy túl gyorsan folyik ki, és a
kávéhab nem ízlésének megfelelõ,
módosítsa az õrlés beállítását, lásd
„Az õrlési finomság beállítása”,
234. oldal.
3
Ha a kijelzõn „TARTÁLYT TÖLTSE
MEG!” felirat látható, fel kell tölteni a
víztartályt, mivel különben a készülék
nem tud kávét készíteni. (Az, hogy az
üzenet megjelenésekor még van egy
kevés víz a tartályban, normális.)
3
Ha a kijelzõn „ÜRÍTSE KI A
ZACCTARTÁLYT” felirat látható,
tele van a zacctartály, ki kell üríteni,
valamint meg kell tisztítani. Lásd „A
zacctartály kiürítése”, 241. oldal.
Amíg a zacctartályt meg nem
tisztítják, az üzenet fennáll, és a
kávégép nem tud kávét készíteni.
3
Kávékészítés közben sohase vegye
ki a víztartályt. Ha kivette, a kávégép
már nem tud kávét készíteni. A kávégép légtelenítése céljából kérjük,
nyomja meg a „forró víz” gombot,
és néhány másodpercig folyassa a
vizet a forróvíz-fúvókából.
3
A kávégép elsõ üzembe helyezésekor legalább 4-5 kávét kell készíteni,
mielõtt a gép kielégítõ eredményt
nyújtana.
7.1
Tanácsok forróbb kávé
kiadásához
• Ha a rögtön a kávégép bekapcsolása után kis csésze kávét kíván
készíteni (60 ml-nél kevesebbet),
használja az öblítés forró vizét a
csészék elõmelegítésére.
• A megfelelõ menüben állítson be
magasabb kávéhõmérsékletet,
230
7.2
Az öblítés végrehajtása
Az öblítés lehetõvé teszi a forrázóegység és a kávékifolyó felfûtését.
Az öblítés csak néhány másodpercig
tart.
0 Nyomja meg a „MENU” gombot
(5. ábra).
Megjelenik a „NYELVVÁLASZTÁS”
menüpont.
0 Nyomja meg a lapozásra szolgáló
„<” vagy „>” gombot (6. ábra) annyiszor, hogy a kijelzõn az „ÖBLÍTÉS”
menüpont jelenjen meg.
0 Nyugtázza a menüpontot az „OK”
gombbal (6. ábra). A kijelzõn
„ÖBLÍTÉS” felirat jelenik meg, és
egy folyamatjelzõ sáv
„
40%”
százalékos kijelzõvel.
Az öblítést követõen a készülék automatikusan visszakapcsol kávékészítés üzemmódba.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 231 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
8
Több csésze kávé készítése a kanna funkcióval
Ezzel a funkcióval teljesen automatikusan készíthet több csésze kávét
közvetlenül a mellékelt nemesacél termoszkannába: õrlés, adagolás, préselés, elõforrázás, forrázás
és a leforrázott kávézacc kidobása
az elõzõ fejezetben leírtak szerint.
A készülék gyárilag közepes csészeméretre és normál kávéerõsségre
van beállítva. A kedvelt csészeméret
és kávéerõsség beállítását lásd
„A kanna beállítására szolgáló program (a kanna kávéerõssége és feltöltési mennyisége)”, 236. oldal.
0 Fordítsa a mellékelt nemesacél
termoszkanna fedelét levételi helyzetbe (17. ábra), és vegye le a
fedelet. Öblítse át a kannát és a
fedelet.
0 Helyezze a fedelet kiöntõállásban
(18. ábra) a termoszkannára, és
tegye azt a kávékifolyó (D) alá.
A kávékifolyónak egészen feltolva
kell lennie, hogy a termoszkanna
behelyezhetõ legyen.
A kijelzõn „TÖLTSE FEL A
BABKÁVÉ ÉS A VÍZ TARTÁLYÁT,
ÜRÍTSE A ZACCOT + OK” felirat fut
és emlékeztet azokra az alapvetõ
tevékenységekre, amelyek
szükségesek, hogy kávésorozatot
készíthessünk a kannába.
0 Gyõzõdjön meg arról, hogy a víztartály tele van, hogy elegendõ babkávé
van a babkávé tartályában, és hogy
üres a zacctartály. Ezután nyomja
meg az „OK” gombot (6. ábra).
A kijelzõ a felsõ sorban a „kanna”
menüben beállított kávéerõsséget
mutatja, pl. „KANNA: EXTRAKÖNNYŰ”. Az alsó sorban a lapozásra szolgáló „<” vagy „>” gomb és
a kannába készítendõ csészék száma jelenik meg, pl. „< > 4”.
3
Ha módosítani kívánja a kanna funkció kávéerõsségét és feltöltési
mennyiségét, a „A kanna beállítására
szolgáló program (a kanna kávéerõssége és feltöltési mennyisége)”,
236. oldal részben leírtak szerint
járjon el.
0 Adott esetben a lapozásra szolgáló
„<” vagy „>” gombbal 2 csészés
lépésekben állítsa be, hány csésze
kávét kíván a kannába készíteni
(4, 6, 8, 10 csészényit).
Ha néhány másodperc hosszan nem
nyomunk meg egy gombot sem, a
készülék a kijelzõn javaslatot tesz a
következõ lépésre: „ADJA BE,
HÁNY CSÉSZE KÁVÉT KÉR, ÉS
NYOMJA MEG A KANNA
GOMBOT”.
0 Amikor kiválasztotta a kívánt csészemennyiséget, nyugtázza azt a
„kanna/cappuccino”
gomb
(19. ábra) megnyomásával.
A kijelzõn folyamatjelzõ sáv és a
forrázási folyamatot jelzõ
„
40%”
százalékos kijelzõ látható.
Amikor a folyamatjelzõ sáv a végéhez ér és a százalékos kijelzés eléri a
100%-ot, a készülék befejezi a forrázási folyamatot és automatikusan
visszakapcsol kávékészítés üzemmódba.
0 Vegye ki a termoszkannát, és zárja le
a fedelet (20. ábra), hogy hosszú
idõn át melegen tartsa a kávét.
3
3
Ha a kívánt funkció végrehajtásához
túl kevés babkávé van betöltve, a
készülék megszakítja a folyamatot és
vár, amíg ismét feltöltjük a babkávé
tartályát és megnyomjuk a „kanna/
cappuccino”
gombot
(19. ábra). Ha pl. 8 csésze kávét kell
készíteni de csak 6 csészéhez áll
rendelkezésre babkávé, a készülék
elkészíti a 6 csészét, majd leállítja a
kávékészítést. Töltse fel a babkávé
tartályát, majd nyomja meg a
„kanna/cappuccino”
gombot (19. ábra). Ha ez megtörtént,
a készülék már csak az utolsó
231
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 232 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
2 csészét készíti el, hogy elérje a
kívánt 8 csészényi kávét.
A készülék megszakítja a folyamatot,
ha túl kevés víz van a víztartályban a
kívánt funkció végrehajtásához, illetve ha tele van a zacctartály. A víztartály feltöltéséhez vagy a zacctartály
ürítéséhez a termoszkannát ki kell
venni; és abban a pillanatban megszakad a futó program. A hiba elhárítása után újra kell indítani a programot. Ekkor, annak érdekében, hogy
ne töltsük túl a kannát, figyelembe
kell venni a már a kannában található
kávémennyiséget is.
9
Kávékészítés õrölt
kávéból
Ezzel a funkcióval már megõrölt
kávé, pl. koffeinmentesített kávé
forrázható.
Figyelem! Gyõzõdjön meg arról, hogy
nem kerül idegen test a rekeszbe, és
hogy az õrölt kávé nem akadt fenn a
rekeszben. A betöltõrekesz nem
készletezõtartály, az õrölt kávé közvetlenül a forrázóegységhez kerül.
0 Az õrölt kávé funkció kiválasztásához
forgassa a „kávéerõsség / õrölt
kávé” gombot (21. ábra) a kívánt
helyzetbe:
(1 csészéhez) vagy
(2 csészéhez). Ezáltal üzemen
kívül helyezi a kávédarálót. A készüléken pl. „PRESSZÓCSÉSZE
ŐRÖLT, 1 CSÉSZE felirat jelenik
meg.
0 Nyissa fel az õrölt kávé rekeszének
fedelét, és töltsön bele friss õrölt
kávét (22. ábra).
Csak a mellékelt mérõkanalat használja. Sohase töltsön be 2 csapott
mérõkanálnál többet, különben vagy
nem készít kávét a készülék, és az
õrölt kávé szétoszlik a gépben és elszennyezi azt, vagy a kávé cseppenként folyik ki, és „TÚL FINOMRA
ŐRÖLVE – ŐRLÉST ÁLLÍTSA BE
ÉS NYOMJA MEG A FORRÓVÍZGOMBOT” üzenet jelenik meg.
1
232
Kávéfõzés közben ne töltsön be õrölt
kávét. A következõ csészéhez való
õrölt kávét csak a kávéfõzés teljes
befejezése után töltse be, amikor a
készülék ismét üzemkész. Kikapcsolt
gépbe sohase töltsön õrölt kávét,
mivel máskülönben az szétoszlik a
készülék belsejében.
1
Csak automata presszógépekhez való õrölt kávét használjon. Ne töltsön
babkávét, vízben oldható, fagyasztva
szárított azonnal oldódó terméket
vagy más italport a rekeszbe. A túl
finomra õrölt kávé dugulást okozhat.
Ha eldugult a betöltõrekesz (a készülékbe jutott nedvesség miatt, vagy
mert több mint 2 mérõkanál õrölt kávét töltöttek be) az õrölt kávé lejjebb
tolására használjon kést vagy kanálnyelet (23. ábra). Ezután vegye ki a
forrázóegységet és tisztítsa meg a
kávégéppel együtt, lásd „A
forrázóegység tisztítása”, 242. oldal.
0 Zárja le a fedelet.
3
Ha az „õrölt kávé” funkció kiválasztása után néhány másodpercig nem
nyomunk meg egy gombot sem, a
készülék a kijelzõn javaslatot tesz a
következõ lépésre: „NYOMJA MEG
AZ 1 VAGY 2 CSÉSZE GOMBOT”.
0 Válassza ki a kívánt csészeméretet a
forgatható „csészeméret” gombbal
(13. ábra). Megjelenik a kiválasztott
csészeméret.
0 Egy csésze kávé készítéséhez nyomja meg az „1 csésze kávé”
gombot, ill. 2 csésze készítéséhez a
„2 csésze kávé”
gombot.
Elkészül a kávé.
3
3
Ahhoz, hogy a kávé elkészítése után
ismét visszatérjünk babkávé üzemmódba, forgassuk el a „kávéerõsség
/ õrölt kávé” gombot (21. ábra) egy
tetszõleges kávéerõsség-beállításra
(ismét lehetségessé válik a kávédaráló üzeme).
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 233 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
10
Cappuccino vagy forró
tej készítése (kávé és
tejhab)
Ezzel a funkcióval forró, habosított
tejet készíthet, illetve cappuccinót
egy munkamenetben.
0 A tejtartály fedelét az óramutató járásával megegyezõ irányba kissé elforgatva reteszelje ki és vegye le.
0 Töltse fel a tartályt elegendõ tejjel
(24. ábra). Ennek során ne lépje túl a
tartály fogóján lévõ MAX jelölés vonalát (ez mintegy 1000 ml-nek felel
meg).
A felsõ sorban kijelzett csészeméretnek (pl. „PRESSZÓCSÉSZE”)
nincs jelentõsége, mivel az elkészített
kávé mennyiségét a „CAPPUCCINO
PROGRAM” határozza meg.
0 Hajtsa ki a tejkifolyót (28. ábra), és
állítson egy elegendõen nagy csészét
a kávékifolyó és a tejkifolyó alá.
0 Nyomja meg egyszer a „Kanna/
cappuccino”
gombot
(29. ábra).
A felforrósított és felhabosított tej,
majd a kávé kifolyik a csészébe.
A kijelzõn a felsõ sorban
„CAPPUCCINO” felirat jelenik meg,
az alsó sorban pedig egy folyamatjelzõ sáv és egy százalékos kijelzõ,
pl. „
40%”,
amely a cappuccino-készítés állását
jelzi.
3
Elõnyös a hûtõszekrény hõmérsékletére hûtött (mintegy 5 °C-os), zsírszegény vagy zsírmentes tejet használni.
0 Ügyeljen arra, hogy a szívócsõ megfelelõen be legyen illesztve
3
(25. ábra); majd helyezze fel a tejtartály fedelét, és reteszelje az óramutató járásával ellentétes irányba kissé
elforgatva.
0 Húzza le a forró víz kifolyóját
(10. ábra) és erõsítse a tejtartályt a
fúvókához (26. ábra). Ügyeljen arra,
hogy a tejtartály megfelelõen legyen
behelyezve.
0 A fedélen található gombbal fokozatmentesen állítható, hogy mennyire
legyen felhabosítva a tej (27. ábra): 10.2
0
– „1 CAPPUCCINO” állás: a tej jól fel
lesz habosítva.
– „2 CAFFELATTE” (tejeskávé) állás:
0
a tej kevéssé lesz felhabosítva.
3
3
A tejtartály behelyezése után a készülék a kijelzõn javaslatot tesz a következõ lépésre: „KANNA GOMB 1X
CAPPUCCINO, 2X CSAK TEJ”.
10.1 Cappuccino készítése
0 Válassza ki a cappuccino kívánt
kávéerõsségét a forgatható „kávéerõsség” gombbal (14. ábra). Megjelenik a kiválasztott kávéerõsség.
A tej és a kávé mennyisége gyárilag
a szabványos értékekre van beállítva.
Ezeket a saját ízlése szerint módosíthatja majd eltárolhatja, lásd
„Cappuccino program beállítása (a
tej és a kávé mennyiségének
programozása)”, 238. oldal.
Néhány másodperc elteltével a készülék ismét üzemkész. A kijelzõn az
utoljára kiválasztott kávébeállítás
látható.
Tej habosítása/felforrósítása
Hajtsa ki a tejkifolyót (28. ábra), és
állítson egy elegendõen nagy csészét
a tejkifolyó alá.
Nyomja meg kétszer (2 másodpercen belül) a „Kanna/cappuccino”
gombot (29. ábra).
A felforrósított és felhabosított tej
kifolyik a csészébe.
A kijelzõn a felsõ sorban „TEJHABOSÍTÁS” felirat jelenik meg, az
alsó sorban pedig egy folyamatjelzõ
sáv és egy százalékos kijelzõ, pl.
„
40%”,
amely a tejhabosítás állását jelzi.
233
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 234 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
3
A tejmennyiség gyárilag szabványos
értékre van beállítva. Ezt a saját ízlése szerint módosíthatja majd eltárolhatja, lásd „Cappuccino program
beállítása (a tej és a kávé mennyiségének programozása)”, 238. oldal.
Néhány másodperc elteltével a készülék ismét üzemkész. A kijelzõn az
utoljára kiválasztott kávébeállítás
látható.
10.3 A fúvókák tisztítása
Tej vagy cappuccino készítése után a
tejtartály fúvókáit minden alkalommal
meg kell tisztítani az alábbiak szerint,
különben tejmaradványok rakódhatnak rá:
0 Állítson egy edényt a tejkifolyó alá, és
nyomja legalább 5 másodperc
hosszan a tejtartály „CLEAN” gombját (30. ábra). A kijelzõn megjelenik a
„TISZTÍTÁS!” felirat.
Vigyázat! Forrázás veszélye áll fenn a
tejkifolyóból kifolyó gõz és forró víz
miatt.
0 Ekkor vegye le a tejtartályt, és egy
nedves kendõvel tisztítsa meg a
készülék fúvókáit (31. ábra).
0 Ezután helyezze vissza a forróvízfúvókát (10. ábra).
1
3
11
A készülék gyárilag szabványos
mennyiségre van beállítva. Ezt a
kívánsága szerint módosíthatja majd
eltárolhatja, lásd „Forró víz program
beállítása (a kiadási mennyiség
programozása)”, 239. oldal.
Azt ajánljuk, hogy 2 percnél hosszabban megszakítás nélkül ne folyassa a
forró vizet.
0 A forró víz vétele bármikor befejezhetõ. Ehhez nyomja meg még egyszer
a „forró víz” gombot (32. ábra).
3
12
Az õrlési finomság
beállítása
A daráló gyárilag közepes õrlési
finomságra van beállítva.
Amennyiben a kávékiadás túl gyors
vagy túl lassú (cseppenkénti) volna,
az õrlés során módosíthatja az õrlési
finomságot.
Forró víz készítése
Vigyázat! Bekapcsolt forróvíz-fúvóka
esetén forrázásveszély áll fenn!
A kilépõ forró víz égési sérülést
okozhat. A forróvíz-fúvókát csak
akkor kapcsolja be, ha van edény a
forróvíz-fúvóka alatt.
0 Helyezze be a forróvíz-fúvókát
(10. ábra).
234
3
A tisztítás befejeztével vegye le a tejtartályt és tegye a hûtõszekrénybe.
A tej ne legyen 15 percnél
hosszabban a hûtõszekrényen kívül.
A forró víz csészék elõmelegítésére
és forró italok, pl. tea vagy zacskós
leves készítésére használható.
1
0 Állítson egy edényt a forróvíz-fúvóka
alá.
0 Nyomja meg a „forró víz” gombot
(32. ábra). Megtörténik a forró víz
kiadása, a kijelzõn ennek során
„FORRÓ VÍZ” felirat látható. Ha
megtörtént a beprogramozott forróvíz-mennyiség kiadása, a készülék
automatikusan elzárja a forró vizet.
A kijelzõn néhány másodpercre
megjelenik a „KÉREM, VÁRJON…”
felirat. A készülék ez után ismét kész
a kávékészítésre, a kijelzõn a legutóbb kiválasztott kávékészítési
beállítás látható.
Az õrlési finomságot csak õrlés
közben szabad módosítani. Az
álló darálón végzett beállítás a
kávégép sérülését okozhatja.
0 Az õrlési finomság beállító gombjával
(2. ábra, T) állítsa be az õrlési finomságot (12. ábra).
• Ha a kávé cseppenként ill. egyáltalán nem folyik ki, a gombot egy pozícióval el kell fordítani az óramutató járásával megegyezõ irányban.
1
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 235 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
Mindig egy pozícióval fordítsa
odébb, egészen a kielégítõ kávékiadás eléréséig.
• Amennyiben túl gyorsan folyik ki a
kávé, és a kávéhab sem felel meg
az ízlésének, fordítsa vissza a gombot egy pozícióval, az óramutató
járásával ellentétes irányba.
(6. ábra). Ezzel a kívánt nyelv került
beállításra.
Ha nem nyomják meg az „OK” gombot, a készülék kb. 120 másodperc
után a bevitel mentése nélkül automatikusan visszatér kávékészítési
üzemmódba.
A programozás után a kijelzõn automatikusan ismét a
„NYELVVÁLASZTÁS” menüpont
jelenik meg.
0 A kávékészítési üzemmódba való
visszatéréshez végül nyomja meg a
„MENU” gombot (5. ábra) vagy
várjon kb. 120 másodpercet, míg a
készülék automatikusan visszatér
kávékészítési üzemmódba.
3
3
Ügyeljen arra, hogy az õrlési finomság beállító gombját ne fordítsa el
túlságosan, különben 2 csésze kávé
készítésekor esetleg cseppenként
fog kifolyni a kávé.
3
E korrekció hatása azonban csak
legalább 2 kávékészítéssel késõbb
észlelhetõ.
Idegen testek eltávolítása a
darálóból
13.2
A darálóban található idegen testek,
pl. kavicsok károsíthatják a darálót.
A kávéban található idegen test
egyenletes, hangos kattogást okoz.
Ha a darálás alatt ilyen zajt hall, haladéktalanul kapcsolja ki a készüléket,
és forduljon a vevõszolgálathoz. A
darálóba került idegen testek
következtében fellépõ sérülések
ki vannak zárva a garancia
hatálya alól.
0
13
Menübeállítások
13.1 A nyelv beállítása
0
0
0
0
Több nyelv közül lehet választani.
Másik nyelv a következõképpen
választható:
Nyomja meg a „MENU” gombot
(5. ábra).
Megjelenik a „NYELVVÁLASZTÁS”
menüpont.
Nyugtázza a menüpontot az „OK”
gombbal (6. ábra). A kijelzõn megjelenik a beállított nyelv.
Nyomja meg a lapozásra szolgáló
„<” vagy „>” gombot (6. ábra) annyiszor, hogy a kijelzõn a kívánt nyelv
jelenjen meg.
Amikor megjelenik a kívánt nyelv,
nyugtázza az „OK” gombbal
0
0
0
0
A kávéhõmérséklet beállítása
Három hõmérsékleti fokozat közül
lehet választani. A kávéhõmérsékleti
fokozatok meghatározása a következõ:
„ALACSONY HŐMÉRSÉKLET”
„KÖZEPES HŐMÉRSÉKLET”
„MAGAS HŐMÉRSÉKLET”
A gyári beállítás a „MAGAS
HŐMÉRSÉKLET”. Ezt a következõképpen módosíthatja:
Nyomja meg a „MENU” gombot
(5. ábra).
Megjelenik a „NYELVVÁLASZTÁS”
menüpont.
Nyomja meg a lapozásra szolgáló
„<” vagy „>” gombot (6. ábra) annyiszor, hogy a kijelzõn a „HŐMÉRSÉKLET” menüpont jelenjen meg.
Nyugtázza a menüpontot az „OK”
gombbal (6. ábra). A kijelzõn megjelenik a jelenlegi beállítás, pl.
„MAGAS HŐMÉRSÉKLET”.
A lapozásra szolgáló „<” vagy „>”
gomb (6. ábra) segítségével adott
esetben válasszon más hõmérsékletet.
Amikor megjelenik a kívánt hõmérséklet, nyugtázza az „OK” gombbal
(6. ábra). Ezzel a kívánt hõmérséklet
került beállításra.
235
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 236 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
Ha nem nyomják meg az „OK” gombot, a készülék kb. 120 másodperc
után a bevitel mentése nélkül automatikusan visszatér kávékészítési
üzemmódba.
A programozás után a kijelzõn automatikusan ismét a „HŐMÉRSÉKLET” menüpont jelenik meg.
0 A kávékészítési üzemmódba való
visszatéréshez végül nyomja meg a
„MENU” gombot (5. ábra) vagy
várjon kb. 120 másodpercet, míg a
készülék automatikusan visszatér
kávékészítési üzemmódba.
(6. ábra). Ezzel a kívánt kikapcsolási
idõ került beállításra.
Ha nem nyomják meg az „OK” gombot, a készülék kb. 120 másodperc
után a bevitel mentése nélkül automatikusan visszatér kávékészítési
üzemmódba.
3
13.3 A lekapcsolási idõ beállítása
0
0
0
0
0
236
A programozás után a kijelzõn automatikusan ismét az „AUTO
KIKAPCS. IDŐ” menüpont jelenik
meg.
0 A kávékészítési üzemmódba való
visszatéréshez végül nyomja meg a
„MENU” gombot (5. ábra) vagy
várjon kb. 120 másodpercet, míg a
készülék automatikusan visszatér
kávékészítési üzemmódba.
3
Ha a készüléket hosszabb ideig nem
használják, akkor biztonsági és energiatakarékossági okokból automati13.4 A kanna beállítására szolgáló
kusan lekapcsol.
program (a kanna kávéerõssé3 lekapcsolási idõ közül lehet válaszge és feltöltési mennyisége)
tani (automatikus lekapcsolás 1…3
A kanna program gyárilag a szabváóra után):
nyos értékekre van beállítva. Ezeket
„AUTO KIKAPCS. IDŐ 1H”
a saját ízléshez igazíthatja majd eltá„AUTO KIKAPCS. IDŐ 2H”
rolhatja. A kávéerõsség az extra„AUTO KIKAPCS. IDŐ 3H”
könnyûtõl az extraerõsig 5 lépésben,
a feltöltési mennyiség grafikus sáv
A gyári beállítás az „AUTO
segítségével 10 lépésben állítható.
KIKAPCS. IDŐ 1H”. Ezt a következõképpen módosíthatja:
Ezeket a beállításokat a következõképpen módosíthatja:
Nyomja meg a „MENU” gombot
(5. ábra).
0 Nyomja meg a „MENU” gombot
Megjelenik a „NYELVVÁLASZTÁS”
(5. ábra).
menüpont.
Megjelenik a „NYELVVÁLASZTÁS”
menüpont.
Nyomja meg a lapozásra szolgáló
„<” vagy „>” gombot (6. ábra) annyi0 Nyomja meg a lapozásra szolgáló
szor, hogy a kijelzõn az „AUTO
„<” vagy „>” gombot (6. ábra) annyiKIKAPCS. IDŐ” menüpont jelenjen
szor, hogy a kijelzõn a „KANNA
meg.
PROGRAM” menüpont jelenjen
meg.
Nyugtázza a menüpontot az „OK”
gombbal (6. ábra). A kijelzõn megje0 Nyugtázza a menüpontot az „OK”
lenik a jelenlegi beállítás, pl. „AUTO
gombbal (6. ábra). A kijelzõn
KIKAPCS. IDŐ 1H”.
megjelenik a „KANNA:
KÁVÉERŐSSÉG” felirat.
A lapozásra szolgáló „<” vagy „>”
gomb (6. ábra) segítségével adott
0 Nyugtázza a menüpontot az „OK”
esetben válasszon más kikapcsolási
gombbal (6. ábra). A kijelzõn megidõt.
jelenik a jelenlegi beállítás, pl.
„KANNA: EXTRAKÖNNYŰ”.
Amikor megjelenik a kívánt kikapcsolási idõ, nyugtázza az „OK” gombbal
0 A lapozásra szolgáló „<” vagy „>”
gomb (6. ábra) segítségével adott
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 237 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
esetben válasszon más kávéerõssé0 A kávékészítési üzemmódba való
get az extrakönnyûtõl az extraerõsig,
visszatéréshez végül nyomja meg 2szer a „MENU” gombot (5. ábra)
5 lépésben.
vagy várjon kb. 120 másodpercet,
0 Amikor megjelenik a kívánt kávéerõsmíg a készülék automatikusan
ség, nyugtázza az „OK” gombbal
visszatér kávékészítési üzemmódba.
(6. ábra). Ezzel a kívánt kávéerõsség
került beállításra.
13.5 Kávéprogram beállítása
Ha nem nyomják meg az „OK” gom(feltöltési mennyiség
bot, a készülék kb. 120 másodperc
programozása)
után a bevitel mentése nélkül autoA készülék gyárilag a szabványos
matikusan visszatér kávékészítési
mennyiségekre van beállítva. Ezek a
üzemmódba.
mennyiségek minden csészeméret
esetében egyedileg saját ízléshez
A
programozás
után
a
kijelzõn
auto3
igazíthatók és tárolhatók.
matikusan ismét a „KANNA: KÁVÉERŐSSÉG” menüpont jelenik meg.
A feltöltési mennyiség mind az öt
csészeméretnél –
0 Ha módosítani, majd tárolni szeretné
„PRESSZÓCSÉSZE”,
a kanna feltöltési mennyiségét,
„KIS CSÉSZE”,
nyomja meg a lapozásra szolgáló „>”
„KÖZEPES CSÉSZE”,
gombot (5. ábra) annyiszor, hogy a
„NAGY CSÉSZE”,
kijelzõn a „KANNA/CSÉSZE SZINT”
„BÖGRE” – állítható:
menüpont jelenjen meg.
0 Nyomja meg a „MENU” gombot
0 Nyugtázza a menüpontot az „OK”
(5. ábra).
gombbal (6. ábra).
Megjelenik a „NYELVVÁLASZTÁS”
0 A kijelzõn megjelenik egy növelhetõ
menüpont.
ill. csökkenthetõ sáv, amely egy
0 Nyomja meg a lapozásra szolgáló
csésze töltési mennyiségét jelképezi.
„<” vagy „>” gombot (6. ábra) annyiA lapozásra szolgáló „<” vagy „>”
szor, hogy a kijelzõn a „KÁVÉgomb (5. ábra) segítségével adott
PROGRAM” menüpont jelenjen
esetben 10 lépésben választható
meg.
más feltöltési mennyiség.
0
Nyugtázza a menüpontot az „OK”
3 Ha a sáv teljesen fel van töltve, az a
gombbal (6. ábra). A kijelzõn megjekanna program maximális csészetöllenik a „PRESSZÓCSÉSZE” felirat.
tési mennyiségének felel meg, ami
0 A lapozásra szolgáló „<” vagy „>”
kb. 125 ml.
gomb (6. ábra) segítségével adott
0 Amikor megjelenik a kívánt feltöltési
esetben válasszon más csészemennyiség, nyugtázza az „OK”
méretet.
gombbal (6. ábra). Ezzel a kívánt fel0
Amikor megjelenik a kívánt csészetöltési mennyiség került beállításra.
méret, nyugtázza az „OK” gombbal
Ha nem nyomják meg az „OK” gom(6. ábra).
bot, a készülék kb. 120 másodperc
0
A kijelzõn megjelenik egy növelhetõ
után a bevitel mentése nélkül autoill. csökkenthetõ sáv, amely egy
matikusan visszatér kávékészítési
csésze töltési mennyiségét jelképezi.
üzemmódba.
A lapozásra szolgáló „<” vagy „>”
gomb (6. ábra) segítségével adott
3 A programozás után a kijelzõn
automatikusan ismét a „KANNA/
esetben 10 lépésben választható
CSÉSZE SZINT” menüpont jelenik
más feltöltési mennyiség.
meg.
237
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 238 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
Ha a sáv teljesen fel van töltve, az a
maximális csészetöltési mennyiségnek felel meg, ami kb. 220 ml.
0 Amikor megjelenik a kívánt feltöltési
mennyiség, nyugtázza az „OK”
gombbal (6. ábra). Ezzel a kívánt
feltöltési mennyiség került beállításra.
Ha nem nyomják meg az „OK” gombot, a készülék kb. 120 másodperc
után a bevitel mentése nélkül automatikusan visszatér kávékészítési
üzemmódba.
3
A programozás után a kijelzõn automatikusan ismét a feltöltési
mennyiség beállítására szolgáló
„PRESSZÓCSÉSZE” menüpont
jelenik meg.
0 A kávékészítési üzemmódba való
visszatéréshez végül nyomja meg 2szer a „MENU” gombot (5. ábra)
vagy várjon kb. 120 másodpercet,
míg a készülék automatikusan
visszatér kávékészítési üzemmódba.
3
3
A csészetöltési mennyiség csak
1 csészére vonatkozóan tárolható.
Két csésze kávé készítése esetén a
tárolt mennyiséget kétszerezi meg a
készülék.
13.6 Cappuccino program beállítása (a tej és a kávé mennyiségének programozása)
A cappuccinóhoz készített tej és
kávé mennyisége gyárilag szabványos értékre van beállítva. Ezeket a
mennyiségeket egyedileg saját ízléséhez igazíthatja majd eltárolhatja:
0 Nyomja meg a „MENU” gombot
(5. ábra).
Megjelenik a „NYELVVÁLASZTÁS”
menüpont.
0 Nyomja meg a lapozásra szolgáló
„<” vagy „>” gombot (6. ábra)
annyiszor, hogy a kijelzõn a
„CAPPUCCINO PROGRAM” menüpont jelenjen meg.
0 Nyugtázza a menüpontot az „OK”
gombbal (6. ábra). A kijelzõn megjelenik a „TEJ MENNYISÉGE” felirat.
238
0 Ha módosítani, majd tárolni szeretné
a cappuccinóhoz való tej mennyiségét, nyugtázza a menüpontot az
„OK” gombbal (6. ábra).
0 A kijelzõn megjelenik egy növelhetõ
ill. csökkenthetõ sáv, amely a
cappuccinóhoz való tej mennyiségét
jelképezi. A lapozásra szolgáló „<”
vagy „>” gomb (6. ábra) segítségével
adott esetben 10 lépésben választható más feltöltési mennyiség.
Ha a sáv teljesen fel van töltve, az a
cappuccino program maximális tejmennyiségének felel meg, ami kb.
120-180 ml (a beállított habosítástól,
azaz a hozzáadott levegõ mennyiségétõl függõen).
0 Amikor megjelenik a kívánt feltöltési
mennyiség, nyugtázza az „OK”
gombbal (6. ábra). Ezzel a kívánt
feltöltési mennyiség került beállításra.
Ha nem nyomják meg az „OK” gombot, a készülék kb. 120 másodperc
után a bevitel mentése nélkül automatikusan visszatér kávékészítési
üzemmódba.
3
A programozás után a kijelzõn automatikusan ismét a „TEJ MENNYISÉGE” menüpont jelenik meg.
0 Ha módosítani, majd tárolni szeretné
a cappuccinóhoz készített kávé
mennyiségét, nyomja meg a lapozásra szolgáló „<” vagy „>” gombot
(5. ábra) annyiszor, hogy a kijelzõn a
„KÁVÉ CAPPUCCINÓHOZ” menüpont jelenjen meg.
0 Nyugtázza a menüpontot az „OK”
gombbal (6. ábra).
0 A kijelzõn megjelenik egy növelhetõ
ill. csökkenthetõ sáv, amely a
cappuccinóhoz való kávé mennyiségét jelképezi. A lapozásra szolgáló
„<” vagy „>” gomb (6. ábra) segítségével adott esetben 10 lépésben
választható más feltöltési mennyiség.
3
3
Ha a sáv teljesen fel van töltve, az a
cappuccino program maximális kávé-
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 239 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
mennyiségének felel meg, ami
kb. 220 ml.
0 Amikor megjelenik a kívánt feltöltési
mennyiség, nyugtázza az „OK”
gombbal (6. ábra). Ezzel a kívánt
feltöltési mennyiség került beállításra.
Ha nem nyomják meg az „OK” gombot, a készülék kb. 120 másodperc
után a bevitel mentése nélkül automatikusan visszatér kávékészítési
üzemmódba.
A programozás után a kijelzõn
automatikusan ismét a „KÁVÉ
CAPPUCCINÓHOZ” menüpont
jelenik meg.
0 A kávékészítési üzemmódba való
visszatéréshez végül nyomja meg 2szer a „MENU” gombot (5. ábra)
vagy várjon kb. 120 másodpercet,
míg a készülék automatikusan
visszatér kávékészítési üzemmódba.
3
13.7 Forró víz program beállítása
(a kiadási mennyiség
programozása)
A készülék gyárilag szabványos
mennyiségre van beállítva. Ezt a
mennyiséget módosíthatja majd
eltárolhatja:
0 Nyomja meg a „MENU” gombot
(5. ábra).
Megjelenik a „NYELVVÁLASZTÁS”
menüpont.
0 Nyomja meg a lapozásra szolgáló
„<” vagy „>” gombot (6. ábra) annyiszor, hogy a kijelzõn a „FORRÓ VÍZ
PROGRAM” menüpont jelenjen
meg.
0 A kijelzõn megjelenik egy növelhetõ
ill. csökkenthetõ sáv, amely a kiadott
forró víz mennyiségét jelképezi.
A lapozásra szolgáló „<” vagy „>”
gomb (6. ábra) segítségével adott
esetben 10 lépésben választható
más feltöltési mennyiség.
3
Ha a sáv teljesen fel van töltve, az a
forró víz egyszerre készíthetõ maximális mennyiségének felel meg, ami
kb. 250-280 ml.
0 Amikor megjelenik a kívánt mennyiség, nyugtázza az „OK” gombbal
(6. ábra). Ezzel a kívánt feltöltési
mennyiség került beállításra.
Ha nem nyomják meg az „OK” gombot, a készülék kb. 120 másodperc
után a bevitel mentése nélkül automatikusan visszatér kávékészítési
üzemmódba.
A programozás után a kijelzõn automatikusan ismét a „FORRÓ VÍZ
PROGRAM” menüpont jelenik meg.
0 A kávékészítési üzemmódba való
visszatéréshez végül nyomja meg a
„MENU” gombot (5. ábra) vagy
várjon kb. 120 másodpercet, míg a
készülék automatikusan visszatér
kávékészítési üzemmódba.
3
13.8 Az elkészített csészék számának, az elkészített kannák számának és a vízkõmentesítések
számának lekérdezése
(statisztika)
A készülék lehetõséget ad a következõ értékek lekérdezésére:
– a készülékkel eddig elkészített
összes kávék száma,
– a 4, 6, 8 vagy 10 csészés kannák
száma,
– az elkészített cappuccinók száma,
és ezenkívül
– az elvégzett vízkõmentesítések
száma.
Két csésze kávé egyidejû elkészítése
esetén a készülék két csésze elkészítését is számolja.
0 Nyomja meg a „MENU” gombot
(5. ábra).
Megjelenik a „NYELVVÁLASZTÁS”
menüpont.
0 Nyomja meg a lapozásra szolgáló
„<” vagy „>” gombot (6. ábra)
annyiszor, hogy a kijelzõn a
„STATISZTIKA” menüpont jelenjen
meg.
0 Nyugtázza a menüpontot az „OK”
gombbal (6. ábra). A kijelzõn megje-
3
239
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 240 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
0
lenik az eddig készített kávék száma,
pl. 135 alkalommal történt kávékészítés esetén „ÖSSZES KÁVÉ 135”.
0
0 Nyomja meg ismételten a lapozásra
szolgáló „<” vagy „>” gombot
(6. ábra), hogy megjelenítse az
elkészített kannák számát a kanna
programmal lehetséges minden
0
csészeszám tekintetében (4 csésze,
6 csésze, 8 csésze, 10 csésze).
A kijelzõn megjelenik az adott számú
csészével készített kannák száma, pl.
12 alkalommal történt 4 csészés
kávékészítés esetén „4 CSÉSZÉS
KANNA 12”.
0 Az elvégzett vízkõmentesítések számának kijelzéséhez nyomja meg
ismételten a lapozásra szolgáló „>”
3
gombot (6. ábra). Pl. 5 vízkõmentesítés esetén „ÖSSZES VÍZKŐOLDÁS
5” felirat jelenik meg.
0 A kávékészítési üzemmódba való
14
visszatéréshez végül nyomja meg 2szer a „MENU” gombot (5. ábra)
vagy várjon kb. 120 másodpercet,
míg a készülék automatikusan
visszatér kávékészítési üzemmódba. 14.1
13.9 A készülék visszaállítása a
gyári beállításra (reset)
Ez a funkció az elõzõleg módosított
értékeket visszaállítja a gyári
beállításra.
Ez a következõ beállításokat ill. tárolt
értékeket érinti:
• vízkeménység
• csészetöltési mennyiségek
• kávéhõmérsékletek
• kikapcsolási idõ
0 Nyomja meg a „MENU” gombot
(5. ábra).
Megjelenik a „NYELVVÁLASZTÁS”
menüpont.
0 Nyomja meg a lapozásra szolgáló
„<” vagy „>” gombot (6. ábra) annyiszor, hogy a kijelzõn a „RESET”
menüpont jelenjen meg.
240
Nyugtázza a menüpontot az „OK”
gombbal (6. ábra). A kijelzõn megjelenik a „RESET NEM” felirat.
Nyomja meg a lapozásra szolgáló
„<” gombot (6. ábra), amíg a kijelzõn
a „RESET IGEN” menüpont nem
jelenik meg.
Nyugtázza a menüpontot az „OK”
gombbal (6. ábra). A készülék ekkor
vissza van állítva a gyári beállításokra.
Ha nem nyomják meg az „OK” gombot, a készülék kb. 120 másodperc
után a gyári értékekre való visszaállítás nélkül automatikusan visszatér
kávékészítési üzemmódba.
A programozást követõen a készülék
automatikusan visszakapcsol kávékészítés üzemmódba.
Tisztítás és ápolás
A kávé egyenletes minõsége és a
zavarmentes mûködés érdekében
készülékét tartsa mindig tisztán.
Rendszeres tisztítás
1
Vigyázat! Tisztítás elõtt kapcsolja ki
a készüléket! Hagyja lehûlni a
készüléket!
1
Figyelem! A készüléket és annak
részeit sohase tegye mosogatógépbe. A kávégépet sohase merítse
vízbe.
1
Figyelem! Sohase öntsön vizet a
babkávé tartályába, a víz károsítja a
darálót.
Ne használjon karcoló, súroló vagy
maró szereket. A házat kívül és belül
csak nedves kendõvel törölje le.
0 Naponta vegye ki a víztartályt
(7. ábra), és öntse ki a maradék
vizet. Friss vízzel öblítse ki a víztartályt. Használjon naponta friss vizet.
0 A zacctartályt ürítse ki naponta, vagy
legkésõbb amikor a kijelzõn erre felszólító üzenet jelenik meg, lásd „A
zacctartály kiürítése”, 241. oldal.
1
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 241 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
a túlcsorduló kávézacc eltömíti a
0 Rendszeresen ürítse ki a csepptálcát,
kávégépet.
de a legkésõbb akkor, amikor a
csepptálca piros úszója (33. ábra)
3 A zacctartály kivétele esetén a kijelmegjelenik a csepegtetõrács nyílázõn a „TEGYE BE A ZACCsában.
TARTÁLYT” felirat látható.
0 Rendszeresen, hetente legalább egyszer tisztítsa meg a víztartályt (L), a
3 A készülék napi használata esetén a
csepptálcát (M), a csepegtetõrácsot
tartályt is naponta ürítse ki.
(A) és a zacctartályt (P) meleg vízzel,
A zacctartályt mindig bekapcsolt
enyhe mosogatószerrel és esetleg
készüléknél ürítse ki. A készülék
ecsettel.
csak így ismeri fel az ürítést.
0 Minden habosítás után öblítse át a
14.3 A tejtartály tisztítása
tejtartály fúvókáit, hogy megtisztítsa
0 A tejtartály fedelét az óramutató járáõket a tejmaradványoktól, lásd „A
sával megegyezõ irányba kissé elforfúvókák tisztítása”, 234. oldal.
gatva reteszelje ki és vegye le.
0 Rendszeresen tisztítsa meg a tejtar0
Húzza le a tejkifolyót (25. ábra) és a
tályt, lásd „A tejtartály tisztítása”,
szívócsövet (37. ábra).
241. oldal.
0
Gondosan tisztítson meg minden
0 Ellenõrizze, hogy nincsenek-e eldudarabot forró vízzel és mosogatógulva a kávékifolyó nyílásai. Tisztításszerrel.
képpen tûvel távolíthatja el a beszá0
Helyezze ismét be a szívócsövet és a
radt kávét (34. ábra).
tejkifolyót.
14.2 A zacctartály kiürítése
1
A készülék számolja az elkészített
kávékat. 14 egyesével (vagy 7 párosával) készített kávé után az alábbi
14.4
üzenet jelenik meg: „ÜRÍTSE KI A
ZACCTARTÁLYT”, amely arra utal,
hogy tele van a zacctartály, ki kell
üríteni és meg kell tisztítani. Amíg a
zacctartályt meg nem tisztítják, az
1
üzenet fennáll, és a kávégép nem tud
kávét készíteni.
0
0 Tisztításhoz a megfelelõ nyitógombot
megnyomva reteszelje ki és nyissa
fel a karbantartónyílást (35. ábra),
majd vegye ki, ürítse ki és tisztítsa
0
meg a csepptálcát (36. ábra).
0 Gondosan ürítse ki és tisztítsa meg a
zacctartályt. Kérjük, ügyeljen arra,
3
hogy eltávolítson a fenékre lerakódott
minden maradványt.
Fontos: Minden alkalommal, amikor
kihúzza a csepptálcát, ki kell üríteni
a zacctartályt is, még ha az nincs is
egészen tele. Ha nem hajtjuk végre
ezt a mûveletet, akkor a rákövetkezõ
1
kávékészítéseknél elõfordulhat, hogy
a zacctartály túlságosan megtelik, és
A tejtartályt tilos mosogatógépben
tisztítani.
A daráló tisztítása
Az õrölt kávé maradványai puha
ecsettel vagy porszívóval távolíthatók
el a babkávé tartályából.
Figyelem! Sohase öntsön vizet a
darálóba, a víz károsítja a darálót.
Kapcsolja ki a készüléket a KI/BE
gombbal (11. ábra) és a fõkapcsolóval (9. ábra). Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
Távolítsa el a maradék kávészemeket
(pl. használjon tömlõs vagy résszívós
porszívót).
Ha egy idegen test nem távolítható
el, forduljon a vevõszolgálathoz. A
darálóba került idegen testek
következtében fellépõ sérülések
ki vannak zárva a garancia
hatálya alól.
Vigyázat! A forgó daráló sérülésveszélyt okoz. Sose kapcsolja be a készüléket, amikor a darálón dolgozik.
241
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 242 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
Ez rendkívül súlyos sérüléseket okozhat. Feltétlenül húzza ki a hálózati
csatlakozódugót.
0 Kevés babkávéval kávét készítve próbálja ki a daráló mûködését. Az elsõ
darálás alkalmával vagy tisztítás után
kevesebb kávé kerül a forrázóegységbe, mivel fel kell tölteni a csatornát is. Ez hatással lehet az elsõ
kávéra.
14.5 A forrázóegység tisztítása
0
0
0
0
Javasoljuk, hogy a forrázóegységet
(a használat gyakoriságától függõen)
rendszeresen tisztítsa meg. Mielõtt a
készüléket hosszabb idõre leállítja
(pl. nyaraláskor), a zacctartályt és a
víztartályt ki kell üríteni, és a készüléket – a forrázóegységet is beleértve
– alaposan meg kell tisztítani.
A következõképpen járjon el:
A KI/BE gomb (11. ábra) megnyomásával kapcsolja ki a kávégépet (ne
húzza ki a hálózati csatlakozódugót)
és várjon, amíg ki nem kapcsol a
kijelzõ!
A megfelelõ nyitógombot megnyomva reteszelje ki és nyissa fel a karbantartónyílást (35. ábra).
Vegye ki és tisztítsa meg csepptálcát
és a zacctartályt (36. ábra).
Nyomja meg a forrázóegység két
piros kioldógombját oldalra és közép
felé (38. ábra), és húzza ki a forrázóegységet.
3 Figyelem! A forrázóegység csak
akkor vehetõ ki, ha a készüléket a
készülék elülsõ oldalán található
KI/BE
gombbal kikapcsolták.
A készüléket nem kell leválasztani
a hálózatról. Ha megkísérli a bekapcsolt kávégépbõl kivenni a
forrázóegységet, súlyosan károsodhat a gép.
0 A forrázóegységet mosogatószer
használata nélkül, folyó vezetékes víz
alatt tisztítsa meg. A forrázóegységet sohase tisztítsa mosogatógépben.
242
0 Alaposan tisztítsa meg a gép belsejét. A kávégépre rásült kávémaradványokat fa vagy mûanyag villával vagy
hasonló, a felületet nem karcoló
tárggyal kaparja le (39. ábra), majd
porszívózzon ki minden maradványt
(40. ábra).
0 Az ismételt behelyezéshez tegye a
forrázóegységet (42. ábra, a) a tartóba (42. ábra, b) és tolja be a rögzítõcsapot (42. ábra, c). A rögzítõcsapot
be kell vezetni a forrázóegységen
alul található csõbe (42. ábra, d).
0 Ekkor nyomja meg erõsen a PUSH
feliratot (42. ábra, e), amíg a forrázóegység hallhatóan be nem kattan.
0 Miután hallotta a bekattanást, gyõzõdjön meg arról, hogy a piros gombok (42. ábra, f) ki vannak pattanva,
máskülönben nem zárható be a karbantartónyílás.
43. ábra: A két piros gomb helyesen
ki van pattanva.
44. ábra: A két piros gomb nincs
kipattanva.
0 A zacctartállyal együtt helyezze
vissza a csepptálcát.
0 Zárja le a karbantartónyílást.
3
Ha a forrázóegység nincs megfelelõen behelyezve, azaz a hallható kattanásig bepattintva, és a piros gombok
nincsenek helyesen kipattanva, nem
zárható be a karbantartónyílás.
3
Ha a forrázóegység csak nehezen
helyezhetõ be, akkor (behelyezés
elõtt) megfelelõ magasságba kell állítani, mégpedig a 41. ábrán bemutatott módon alulról és felülrõl egyidejûleg erõsen összenyomva a forrázóegységet.
3
Amennyiben a forrázóegység még
mindig nehezen helyezhetõ be, zárja
le a karbantartónyílást, húzza ki a
tápkábel csatlakozódugóját a dugaszolóaljzatból, majd dugja ismét
vissza.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 243 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
Várja meg, hogy a kijelzõ kikapcsoljon, majd nyissa fel a karbantartónyílást, és helyezze ismét be a forrázóegységet.
14.6 A vízkõmentesítõ program
végrehajtása
A vízkõmentesítõ program lehetõvé
teszi a készülék egyszerû és hatásos
vízkõmentesítését. A készüléket vízkõmentesíteni kell, amikor a kijelzõ
„VÍZKŐMENTESÍTSEN!” felirata
erre figyelmeztet.
1
3
0
0
0
0
0
0
Figyelem! Semmi esetre se használjon az Electrolux által ajánlottak
között nem szereplõ vízkõmentesítõt.
Más vízkõmentesítõ szer használata
esetén az Electrolux nem vállal
felelõsséget az esetleges károkért.
Vízkõmentesítõ folyadék kapható a
szakkereskedésekben és az
Electrolux szervizvonalán.
A vízkõ-mentesítési folyamat kb. 45
percig tart, és nem ajánlott megszakítani. Áramkimaradás esetén újra kell
indítani a programot!
A vízkõ-mentesítési program elindítása elõtt tisztítsa meg a forrázóegységet (lásd „A forrázóegység tisztítása”,
242. oldal).
Nyomja meg a „MENU” gombot
(5. ábra). Megjelenik a
„NYELVVÁLASZTÁS” menüpont.
Nyomja meg a lapozásra szolgáló
„<” vagy „>” gombot (6. ábra) annyiszor, hogy a kijelzõn a „VÍZKŐMENTESÍTÉS” menüpont jelenjen
meg.
Nyugtázza a menüpontot az „OK”
gombbal (6. ábra). A kijelzõn megjelenik a „VÍZKŐMENTESÍTÉS
NEM” felirat.
Nyomja meg a lapozásra szolgáló
„<” gombot, és a kijelzõn megjelenik
a „VÍZKŐMENTESÍTÉS IGEN”
felirat.
Nyugtázza az „OK” gombbal
(6. ábra). A vízkõ-mentesítési
program elindul.
Ha nem nyomják meg az „OK” gombot, a készülék kb. 120 másodperc
után automatikusan visszatér kávékészítési üzemmódba, és nem indul
el a vízkõ-mentesítési program.
A kijelzõn a felsõ sorban váltakozva
a „TEGYEN BE VÍZKŐOLDÓT” és
a „NYOMJA MEG A MENÜT” felirat
látható, az alsó sorban pedig egy
folyamatjelzõ sáv és egy százalékos
kijelzõ,
„
0%”.
0 Ürítse ki a víztartályt, töltse fel legalább 1 liter friss vízzel és tegye bele
a vízkõoldó szert.
3
1
0
0
0
0
Figyelem! Gyõzõdjön meg arról, hogy
az esetleg kifröccsenõ vízkõoldó szer
nem kerül olyan, savra érzékeny felületre, mint a márvány, a mészkõ és a
kerámia.
Helyezze be a forróvíz-fúvókát
(10. ábra).
Állítson legalább 1,5 liter ûrtartalmú
edényt a forróvíz-fúvóka alá.
Nyomja meg a „MENU” gombot
(5. ábra).
Elindul a vízkõ-mentesítési program,
és vízkõmentesítõ folyadék folyik a
forróvíz-fúvókából. A kijelzõn
„VÍZKŐMENTESÍTÉS” felirat jelenik
meg, és egy folyamatjelzõ sáv
százalékos kijelzõvel, pl.
„
25%”.
A vízkõ-mentesítési program automatikusan végrehajt egy sor öblítést
(szünetekkel elválasztva), hogy eltávolítsa a vízkõlerakódásokat a kávégép belsejébõl.
Mintegy 45 perc elteltével a víztartály
kiürül, és a kijelzõ felsõ sorában váltakozva a „VÍZKŐOLDÁS
BEFEJEZVE” és a „NYOMJA MEG
A MENÜT” felirat látható, alsó sorában pedig egy folyamatjelzõ sáv és
egy százalékos kijelzõ:
„
50%”.
Nyomja meg a „MENU” gombot
(5. ábra).
243
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 244 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
0
0
0
0
0
244
A készülék ekkor elõ van készítve a
friss vízzel való öblítésre. A kijelzõn a
felsõ sorban váltakozva az
„ÖBLÍTÉS” és a „TARTÁLYT
TÖLTSE MEG!” felirat látható, az
alsó sorban pedig egy folyamatjelzõ
sáv és egy százalékos kijelzõ:
„
50%”.
Vegye ki a víztartályt, töltse fel friss
vízzel, majd helyezze vissza. A kijelzõn a felsõ sorban váltakozva az
„ÖBLÍTÉS” és a „NYOMJA MEG A
MENÜT” felirat látható, az alsó sorban pedig egy folyamatjelzõ sáv és
egy százalékos kijelzõ:
„
50%”.
Ürítse ki a forróvíz-fúvóka alatti
edényt, majd helyezze ismét a
forróvíz-fúvóka alá.
Nyomja meg a „MENU” gombot
(5. ábra).
A készülék a friss vízzel öblítést végez, öblítõvíz folyik a forróvíz-fúvókából. A kijelzõn „ÖBLÍTÉS” felirat jelenik meg, és egy folyamatjelzõ sáv
százalékos kijelzõvel, pl.
„
55%”.
Pár perc elteltével a víztartály kiürül,
és a kijelzõ felsõ sorában váltakozva
az „ÖBLÍTÉS BEFEJEZVE” és a
„NYOMJA MEG A MENÜT” felirat
látható, alsó sorában pedig egy folyamatjelzõ sáv és egy százalékos kijelzõ: „
90%”.
Nyomja meg a „MENU” gombot
(5. ábra).
A kijelzõn a felsõ sorban rövid ideig
váltakozva az „ÖBLÍTÉS
BEFEJEZVE” és a „TARTÁLYT
TÖLTSE MEG!” felirat látható, az
alsó sorban pedig egy folyamatjelzõ
sáv és egy százalékos kijelzõ:
„
100%”.
Néhány másodperc elteltével a kijelzõn már csak a „TARTÁLYT
TÖLTSE MEG!” felirat látható.
Ürítse ki az öblítõvizes edényt.
0 Vegye ki a víztartályt, töltse fel friss
vízzel, majd helyezze vissza.
A készülék ekkor ismét üzemkész
állapotban, a legutóbb kiválasztott
kávékészítési üzemmódban van.
3
15
Javasoljuk, hogy a vízkõmentesítõ
program futtatása utáni elsõ csésze
kávét öntse ki.
Mi a teendõ, ha a kijelzõn
az alábbi üzenet jelenik
meg…
„TARTÁLYT TÖLTSE FEL!”
• A víztartály üres vagy nem megfelelõen van behelyezve:
0 Töltse fel és helyezze be elõírásszerûen a víztartályt, lásd „Víz betöltése”,
226. oldal.
• Szennyezett a víztartály, vagy vízkõkéreg képzõdött rajta.
0 Öblítse ki vagy vízkõmentesítse a
víztartályt.
•
0
•
0
•
0
„TÚL FINOMRA ŐRÖLVE
ŐRLÉST ÁLLÍTSA BE ÉS
NYOMJA MEG A FORRÓVÍZGOMBOT”
A kávégép nem tud kávét készíteni.
Állítson egy edényt a forróvíz-fúvóka
alá és nyomja meg a „Forró víz”
gombot (32. ábra).
A kávé túl lassan folyik ki.
Fordítsa az õrlési finomság beállító
gombját (12. ábra) az óramutató járásával megegyezõ irányban egy pozícióval odébb (lásd „Az õrlési
finomság beállítása”, 234. oldal).
„ÜRÍTSE KI A
ZACCTARTÁLYT!”
A zacctartály megtelt.
A „A zacctartály kiürítése”, 241. oldal
részben leírtak szerint ürítse ki, tisztítsa
meg és helyezze ismét be a zacctartályt.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 245 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
„TEGYE BE A
ZACCTARTÁLYT!”
• A zacctartályt a tisztítás után nem
helyezték vissza.
0 Nyissa fel a karbantartónyílást, és
helyezze be a zacctartályt.
„TÖLTSE BE AZ ŐRÖLT
KÁVÉT!”
• Az õröltkávé-funkció kiválasztása
után nem töltöttek õrölt kávét a
betöltõrekeszbe.
0 Töltse be az õrölt kávét, lásd
„Kávékészítés õrölt kávéból”,
232. oldal.
•
0
•
0
„TÖLTSE MEG A BABKÁVÉ
TARTÁLYÁT!”
Nincs több babkávé a babkávé
tartályában.
Töltse fel a babkávé tartályát, lásd „A
babkávé tartályának feltöltése”,
226. oldal.
Ha túl hangossá válik a daráló, az azt
jelentheti, hogy a babkávéban lévõ
kis kavics megakasztotta a darálót.
Forduljon a vevõszolgálathoz. A
darálóba került idegen testek
következtében fellépõ sérülések
ki vannak zárva a garancia
hatálya alól.
„VÍZKŐMENTESÍTSEN!“
• Azt jelzi, hogy a kávégép elvízkövesedett.
0 A lehetõ leghamarabb végre kell hajtani a vízkõ-mentesítési programot,
lásd „A vízkõmentesítõ program
végrehajtása”, 243. oldal.
„CSUKJA BE AZ AJTÓT!”
• Nyitva van a karbantartónyílás.
0 Zárja le a karbantartónyílást.
Amennyiben a karbantartónyílás nem
volna lezárható, gyõzõdjön meg
arról, hogy helyesen van-e behelyezve a forrázóegység (lásd „A
forrázóegység tisztítása”, 242. oldal).
„TEGYE BE A
FORRÁZÓEGYSÉGET!”
• Valószínûleg elfelejtették visszatenni
a forrázóegységet a kávégépbe a
tisztítás után.
0 Helyezze be a forrázóegységet, lásd
„A forrázóegység tisztítása”,
242. oldal.
„RIASZTÁS”
• A gép nagyon szennyezett.
0 Alaposan tisztítsa meg a gép belsejét, lásd „A forrázóegység tisztítása”,
242. oldal. Ha a tisztítás elvégzését
követõen a kávégép még mindig
ilyen üzenetet jelenít meg, kérjük,
forduljon a vevõszolgálathoz.
16
A vevõszolgálat nélkül
megoldható problémák
Amennyiben nem mûködik a kávégép,
könnyen megtalálhatja és elháríthatja
az üzemzavar okát, ha tanulmányozza
az alábbi fejezetet: „Mi a teendõ, ha a
kijelzõn az alábbi üzenet jelenik
meg…”, 244. oldal. Ha azonban a
kávégép nem jelez ki üzenetet, kérjük,
végezze el az alábbi ellenõrzéseket,
mielõtt a vevõszolgálathoz fordul.
Nem elég forró a kávé.
• Nem melegítették elõ a csészéket.
0 Melegítse elõ a csészéket úgy, hogy
vízzel kiöblíti vagy legalább 20 percre a fûtött csészetárolóra (H) állítja
õket (lásd „Tanácsok forróbb kávé
kiadásához”, 230. oldal).
• Túl hideg a forrázóegység.
0 Kávékészítés elõtt melegítse fel a
forrázóegységet az öblítési programmal (lásd „Az öblítés végrehajtása”,
230. oldal).
Kevés a kávéhab
• Túl durvára van õrölve a kávé.
0 Fordítsa az õrlési finomság beállító
gombját az óramutató járásával ellentétes irányban egy pozícióval odébb
(lásd „Az õrlési finomság beállítása”,
234. oldal).
245
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 246 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
• Nem alkalmas a kávékeverék.
0 Használjon kávéautomatához alkalmas kávékeveréket.
A kávé túl lassan folyik ki.
• Túl finomra van õrölve a kávé.
0 Fordítsa az õrlési finomság beállító
gombját az óramutató járásával megegyezõ irányban egy pozícióval
odébb (lásd „Az õrlési finomság
beállítása”, 234. oldal).
A forrázóegység nem vehetõ ki
tisztítás céljából.
• Be van kapcsolva a kávégép. A forrázóegység csak kikapcsolt gépnél
vehetõ ki.
0 Kapcsolja ki a készüléket és vegye ki
a forrázóegységet (lásd „A
forrázóegység tisztítása”, 242. oldal).
3
A kávé túl gyorsan folyik ki.
• Túl durvára van õrölve a kávé.
0 Fordítsa az õrlési finomság beállító
gombját az óramutató járásával
ellentétes irányban egy pozícióval
odébb (lásd „Az õrlési finomság
beállítása”, 234. oldal).
Csak az egyik kávékifolyóból jön
kávé.
• Eldugultak a kifolyók furatai.
0 A beszáradt kávét tûvel távolíthatja el
(29. ábra).
Ha
vagy
funkció van
kiválasztva, nem kávé, hanem víz
folyik a gépbõl.
• Az õrölt kávé megakadhatott a
betöltõrekeszben.
0 Kés segítségével távolítsa el a betöltõrekeszt eltömítõ õrölt kávét (lásd
„Kávékészítés õrölt kávéból”,
232. oldal) (22. ábra). Ezután tisztítsa
meg a forrázóegységet és a gép belsejét (lásd „A forrázóegység
tisztítása”, 242. oldal).
A gép nem kapcsol be a
gomb
megnyomásakor.
• Nincs bekapcsolva a készülék hátoldalán található fõkapcsoló (8. ábra)
vagy nincs bedugva a hálózati csatlakozódugó.
0 Ellenõrizze, hogy a fõkapcsoló „I”
állásban áll-e, és hogy a hálózati
kábel megfelelõen be van-e dugva a
dugaszolóaljzatba.
246
•
0
•
0
Figyelem! A forrázóegység csak
akkor vehetõ ki, ha a készüléket a
készülék elülsõ oldalán található
KI/BE
gombbal kikapcsolták.
A készüléket nem kell leválasztani
a hálózatról. Ha megkísérli a bekapcsolt kávégépbõl kivenni a
forrázóegységet, súlyosan károsodhat a gép.
A kávé nem a kávékifolyó
nyílásain, hanem oldalt, a
karbantartónyíláson folyik ki.
A kávékifolyó nyílásait eltömítette a
beszáradt kávé.
A beszáradt kávét tûvel távolíthatja el
(34. ábra).
A karbantartónyíláson belül található
mozgatható rekesz (Q) megakadt és
nem mozog.
Alaposan tisztítsa meg a mozgatható
rekeszt, különösen a zsanérok közelében, hogy azok mozgathatók
maradjanak.
Õrölt kávét használtak (babkávé
helyett), és a gép nem ad kávét.
• Túl sok õrölt kávét töltöttek be.
0 Vegye ki a forrázóegységet, és alaposan tisztítsa meg a gép belsejét,
lásd „A forrázóegység tisztítása”,
242. oldal. Ismételje meg a kávékészítést és ennek során legfeljebb 2
csapott mérõkanál õrölt kávét használjon.
• A forgatható „kávéerõsség / õrölt
kávé” gombot nem
vagy
pozícióba állították, és a készülék
felhasználta az õrölt kávét és a
daráló által õrölt kávét is.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 247 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
0 Alaposan tisztítsa meg a gép belsejét, lásd „A forrázóegység tisztítása”,
242. oldal. Ismételje meg a kávékészítést, és ennek során elõször
állítsa a forgatható „kávéerõsség /
õrölt kávé” gombot a helyes
pozícióba, lásd „Kávékészítés õrölt
kávéból”, 232. oldal.
• Az õrölt kávét kikapcsolt gépnél töltötték be.
0 Vegye ki a forrázóegységet, és alaposan tisztítsa meg a gép belsejét, lásd
„A forrázóegység tisztítása”,
242. oldal. Ismételje meg a mûveletet
bekapcsolt gépnél.
•
0
•
0
•
•
•
•
A tej túlságosan vagy túl kevéssé
habos.
Helytelenül van beállítva a tejtartály
fedelén található gomb.
A fedélen található gombbal fokozatmentesen állítható, hogy mennyire
legyen felhabosítva a tej (27. ábra):
– „1 CAPPUCCINO” állás: a tej jól fel
lesz habosítva.
– „2 CAFFELATTE” (tejeskávé) állás:
a tej kevéssé lesz felhabosítva.
Ha a tej túl kevéssé lesz felhabosítva,
esetleg nincs jól behelyezve a tejtartály.
Helyezze be jól a tejtartályt.
Mi a teendõ, ha a készüléket
szállítani kell?
Szállítási célokra õrizze meg az eredeti csomagolást. A karcolások elleni
védelemre használja az eredeti mûanyag zsákot.
Biztosítsa a készüléket és a termoszkannát ütõdés ellen. A szállítás során
bekövetkezõ sérülésekért nem tudunk felelõsséget vállalni.
A víztartályt és a zacctartályt ürítse ki.
Kérjük, fordítson gondot a készülék
tárolási helyére, különösen hideg
idõben. Fagykárok keletkezhetnek.
17
Mûszaki adatok
Hálózati feszültség:
Teljesítményfelvétel:
;
18
2
220-240 V
1350 W
Ez a készülék megfelel az EK alábbi
irányelveinek:
• 2006/95 "A kisfeszültségrõl szóló
irányelv"
• 89/336/EGK, "Az
elektromágneses kompatibilitásról
szóló irányelv", beleértve a 92/31/
EGK és 93/68/EGK számú
módosításokat is
• Az élelmiszerekkel érintkezésbe
kerülõ anyagok és tárgyak
megfelelnek az 1935/2004/EK
rendelet elõírásainak.
Ártalmatlanítás
Csomagolóanyagok
A csomagoláshoz felhasznált anyagok nem károsítják a környezetet és
újrahasznosíthatók. A mûanyag részek meg vannak jelölve, pl. >PE<,
>PS< stb. A csomagolóanyagokat jelölésüknek megfelelõen ártalmatlanítsa a kommunális hulladékgyûjtõ
helyeken, az erre a célra szolgáló
gyûjtõkonténerekben.
2 Kiselejtezett készülék
A terméken vagy a csomagolásán
W
jelzés azt jelenti, hogy
található
a termék nem kezelhetõ szokványos
háztartási hulladékként, hanem az
elektromos és az elektronikai készülékek újrahasznosítási gyûjtõhelyeinek egyikén kell leadni. E termék
megfelelõ ártalmatlanításával Ön védi
a természetet és embertársainak
egészségét. A helytelen hulladékkezelés veszélyt jelent a természetre és
az egészségre. E termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkor-
247
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 248 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
h
mányzathoz, a szemétszállítókhoz,
vagy az üzlethez, amelyben a terméket megvásárolta.
19
Ha javításra van szükség
Feltétlenül õrizze meg az eredeti
csomagolást, beleértve a habosított
darabokat is. A szállítási károk elkerülése érdekében a készüléket biztonságosan be kell csomagolni.
A készülék beküldésekor mindig mellékelje a termoszkannát is. A készülék próbájához szükség van rá.
248
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 249 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
v Vážený zákazník,
prečítajte si pozorne tieto pokyny
na obsluhu.
Najmä dodržiavajte bezpečnostné
pokyny na prvých stranách tohto
návodu na obsluhu! Odložte si tieto
pokyny na obsluhu pre budúcu
potrebu. Tento návod na obsluhu
odovzdajte prípadne ďalšiemu
používateľovi tohto prístroja.
Obsah
1
1.1
1.2
1.3
Popis obrázku
Predný pohľad (obr. 1)
Nádoba na mlieko (obr. 2)
Predný pohľad s otvorenými
servisnými dvierkami (obr. 3)
1.4 Ovláddací panel (obr. 4)
2
Káva a espresso
3
Bezpečnostné pokyny
4
Súhrn možností ponuky
5
Režim ponuka
6
Pred prvým použitím
6.1 Nastavenie prístroja a jeho
zapojenie
6.2 Naplnenie vodou
6.3 Naplnenie zásobníka na
kávové zrná
6.4 Prvé zapnutie
6.5 Zapnutie prístroja
6.6 Vypnutie prístroja
6.7 Nastavenie tvrdosti vody
7
Príprava zrnkovej kávy
7.1 Tipy na dávkovanie horúcejšej
kávy
7.2 Opláchnutie
8
Príprava niekoľkých šálok
kávy s funkciou džbánu
9
Prípravakávy zo zomletej kávy
10 Príprava capuccina alebo
horúceho mlieka (káva a
spenené mlieko)
10.1 Príprava cappuccina
10.2 Spenenie/ohriatie mlieka
10.3 Čistenie trysiek
11 Príprava horúcej vody
12 Nastavenie hrúbky zomletia
13 Nastavenia ponuky
13.1 Nastavenie jazyka
250
250
250
250
250
251
251
253
253
254
254
254
254
255
256
256
256
257
258
259
259
260
261
262
262
262
263
263
264
264
13.2 Nastavenie teploty kávy
13.3 Nastavenie času vypnutia
13.4 Nastavenie programu pre džbán
(Sila kávy a hladina naplnenia
pre džbán)
13.5 Nastavenie programu kávy
(programovanie hladiny naplnenia)
13.6 Nastavenie programu cappuccino
(naprogramovanie množstva
mlieka a kávy)
13.7 Nastavenie programu pre horúcu
vodu (naprogramovanie
dávkovaného množstva)
13.8 Zistenie počtu pripravených káv,
počtu pripravených džbánov a
počtu odvápnení (štatistika)
13.9 Resetovanie prístroja na
továrenské nastavenia (Reset)
14 Čistenie a údržba
14.1 Pravidelné čistenie
14.2 Vyprázdnenie odpadovej
nádoby na kávovinu
14.3 Čistenie nádrže na mlieko
14.4 Čistenie mechanizmu mlynčeka
14.5 Čistenie varnej jednotky
14.6 Vykonanie odvápňovacieho
programu
15 Čo robit’, ak displej ukazuje
nasledujúce oznamy...
16 Riešiteľné problémy, ktoré
dokážete odstránit’ ešte pred
zavolaním zákazníckeho
servisu
17 Technické údaje
18 Likvidácia
19 V prípade potreby servisu
264
265
265
266
267
268
268
269
269
269
270
270
270
271
272
273
275
277
277
277
249
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 250 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
1
Popis obrázku
1.1
1.3
Predný pohľad (obr. 1)
O
A Mriežka odkvapkávacej misky
P
B Termálný džbán
C Hlavný vypínač (zadná strana
Q
prístroja)
R
D Výškovo nastaviteľný dávkovač
S
kávy
E Ovláddací panel (viď obr. 3)
T
F Kryt zásobníka na zrnkovú kávu
U
G Kryt lievika na zomletú kávu
V
H Ohrievaný podnos na šálky
W
J Tryska na horúcu vodu
(odpojiteľná)
X
K Tlačidlo na otvorenie servisných
Y
dvierok
L Nádrž na vodu so značkou maxima
1.4
(odpojiteľná)
a
M Odkvapkávacia miska
b
s plavákom (odpojiteľná)
c
1.2 Nádoba na mlieko (obr. 2)
d
N Nádoba na mlieko
N1 Kryt (odpojiteľný)
N2 Posúvač pre extra penu z mlieka
N3 Tlačidlo "CLEAN" (ČISTIŤ)
N4 Rúrka dávkovača mlieka
(odpojiteľná)
N5 Nasávacia rúrka (odpojiteľná)
250
Predný pohľad s otvorenými
servisnými dvierkami (obr. 3)
Servisné dvierka (otvorené)
Odpadová nádoba na kávu (môže
sa vybrat’)
Pohyblivá zásuvka
Varná jednotka
Tlačidlo pre nastavenie hrúbky
zomletia
Zásobník na zrnkovú kávu
Odmerka
Plniaci otvor na zomletú kávu
Typový štítok (spodná čast’
zariadenia)
Kvapalný odvápňovač
Testovacie pásiky
Ovláddací panel (obr. 4)
Gombík "Sila kávy / Zomletá káva"
Gombík "Veľkost’ šálky"
Displej
Tlačidlo "1 šálka kávy"
V režime ponuky sa toto tlačidlo
používa na "rolovanie" ("<")
e Tlačidlo "2 šálky kávy"
V režime ponuky sa toto tlačidlo
používa na "rolovanie" (">")
f Tlačidlo "Horúca voda"
V režime ponuky sa toto tlačidlo
používa na potvrdenie možnosti
ponuky ("OK")
g Tlačidlo "MENU" (PONUKA)
V režime ponuka toto tlačidlo
vyvolá návrat na poslednú úroveň
bez zmeny nastavení ("ESC")
h "Zap/Vyp" tlačidlo
j Tlačidlo "Džbán/
Cappuccino"
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 251 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
2
Káva a espresso
•
•
•
•
•
•
Váš plnoautomatický prístroj je
veľmi jednoduché obsluhovat’,
či už pri príprave kávy alebo pri
jeho údržbe.
Jedinečná, individuálna chut’ sa
dosiahne
zohriatim varného systému: pred
samotným procesom varenia sa
zomletá káva navlhčí, aby sa
dosiahla plná chut’,
individuálne nastaviteľným
množstvom vody na šálku, od
malého espressa po "veľkú" kávu s
"kremou",
individuálne nastaviteľnou teplotou
kávy, pri ktorej sa káva varí,
výberom medzi normálnou a silnou
šálkou kávy,
nastaviteľnou hrúbkou zomletia
podľa opečenia zŕn,
a v neposlednej rade, zaručenou
"kremou", tou malou korunkou
peny, ktorá robí espresso kávu tak
jedinečnou pre znalcov.
Mimochodom:Čas, počas ktorého
je voda v kontakte s kávou, je
podstatne menší pre espresso
kávu ako pre bežnú filtrovanú kávu.
Výsledkom je menšie uvoľnenie
horkosti z kávových zŕn a preto je
espresso káva jemnejšia!
3
Bezpečnostné pokyny
1
Bezpečnost’ tohto prístroja je v
súlade s uznávanými
technologickými nariadeniami a
zákonom o bezpečnosti prístrojov.
Ako výrobca si však pokladáme za
povinnost’ zoznámit’ vás s
nasledujúcimi bezpečnostnými
pokynmi.
Všeobecná bezpečnost’
• Prístroj sa musí zapojit’ do elektrickej
siete, len ak napätie, typ prúdu a
frekvencia súhlasia s údajmi
uvedenými na typovom štítku
(na spodnej strane zariadenia)!
• Nikdy nedovoľte, aby sa napájací
kábel dostal do styku s horúcimi
čast’ami zariadenia.
• Nikdy nevyt’ahujte zástrčku zo
zásuvky t’ahaním za elektrický
kábel!
• Zariadenie nikdy nepoužívajte, ak:
– je elektrický kábel poškodený,
alebo
– kryt vykazuje viditeľné známky
poškodenia.
• Zástrčku zasúvajte do zásuvky, len
ak je zariadenie vypnuté.
• Toto zariadenie nie je určené na
používanie ľuďmi (vrátane detí), ktorí
v dôsledku nedostatku skúsenosti
alebo vedomostí nie sú schopní ho
obsluhovat’ bezpečne, alebo na
používanie ľuďmi (vrátane detí),
ktorých fyzické, zmyslové alebo
mentálne schopnosti sú znížené,
pokiaľ osoba, ktorá je za nich
zodpovedná, im neukázala ako
zariadenie obsluhovat’ bezpečne a
zo začiatku na nich dohliadala.
Bezpečnost’ detí
• Nenechávajte prístroj bez dozoru
a dávajte pozor najmä na deti!
• Na deti je potrebné dohliadat’, aby
sa s týmto prístrojom nehrali.
• Obalový materiál, napr. plastové
vrecká, sa musia držat’ mimo
dosahu detí.
251
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 252 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
Bezpečnost’ počas
prevádzky
• Upozornenie! Výtok kávy, tryska
horúcej vody, dávkovač mlieka a
podnos na šálky sú počas
používania horúce. Chráňte pred
det’mi!
• Upozornenie! Nebezpečenstvo
obarenia pri zapnutí trysky na
horúcu vodu alebo dávkovača
na mlieko! Unikajúca horúca
voda alebo para môžu spôsobit’
obarenie. Trysku na horúcu
vodu alebo dávkovač na mlieko
používajte len s podloženou
nádobou.
• Nezohrievajte horľavé kvapaliny
parou!
• Prístroj prevádzkujte, len ak je v
jeho systéme voda! Do nádrže na
vodu lejte len studenú vodu, nie
horúcu vodu, mlieko alebo iné
kvapaliny. Dajte pozor na
maximálne množstvo naplnenia
pribl. 1,8 litra.
• Do zásobníka zrnkovej kávy
nedávajte zamrznuté alebo
karamelizované kávové zrná.
Používajte len opražené kávové
zrná! Vyberte akékoľvek cudzie
predmety, napr. kamienky z
kávových zŕn. Zablokovanie
alebo poškodenie spôsobené
cudzími predmetmi v mlynčeku
môže byt’ vylúčené zo záruky.
• Zomletú kávu sypte len do
určeného otvoru.
• Prístroj nenechávajte zapnutý, ak
to nie je potrebné.
• Nevystavujte prístroj vplyvu
vonkajšieho prostredia.
• Pri použití predlžovacieho kábla
používajte len komerčne dostupné
káble s prierezom vodiča aspoň
1,5 mm2.
• Osoby s poruchami motoriky
nesmú tento prístroj používat’ bez
sprevádzajúcej osoby, aby nedošlo
k akémukoľvek ohrozeniu.
252
• Prístroj prevádzkujte, len ak sú
odkvapkávacia miska, odpadová
nádoba na kávu a
odkvapkávacia mriežka
namontované.
Bezpečnost’ pri čistení a
údržbe
• Pozrite si radu o čistení a
odstraňovaní vodného kameňa.
• Pred čistením a údržbou vypnite
prístroj a odpojte ho od elektrickej
siete!
• Zariadenie neponárajte do vody.
• Nečisitite jednotlivé časti prístroja v
umývačke na riad.
• Do mlynčeka nikdy nedávajte
vodu, pretože dôjde k poškodeniu
jeho mechanizmu.
Nepokúšajte sa zariadenie otvorit’
alebo opravovat’. Neprofesionálna
oprava môže viest’ k vážnemu
ohrozeniu používateľa.
Opravy elektrických prístrojov smú
vykonávat’ len kvalifikovaní
servisní technici.
V prípade potreby opravy, vrátane
výmeny napájacieho kábla, spojte
sa s
• obchodníkom, od ktorého ste si
zakúpili prístroj, alebo
• linkou pomoci Electrolux.
Ak sa zariadenie používa na
akýkoľvek iný účel alebo
nesprávnym spôsobom, výrobca
nezodpovedá za akékoľvek
škody, ktoré môžu vzniknút’ - to
isté platí, ak sa nevykonáva
odvápňovací program v súlade s
týmto návodom na obsluhu
ihneď po zobrazení oznamu
«PLEASE DESCALE !»
(PROSÍM ODVÁPNIT’!).
Zablokovanie alebo poškodenie
spôsobené cudzími predmetmi v
mlynčeku môže byt’ vylúčené zo
záruky.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 253 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
4
Súhrn možností ponuky
•
•
•
•
•
•
V ďalšom texte uvádzame súhrn
možností ponuky, ktoré sa
používajú na zmenu a uloženie
továrenských nastavení, ako aj
spustenie programov a
prehliadanie informácií.
Podrobnejšie informácie nájdete v
nasledujúcich kapitolách tohto
návodu na obsluhu.
Ponuka
«CHOOSE LANGUAGE»
(VÝBER JAZYKA)
Zobrazuje jazyk - máte k dispozícii
výber z niekoľkých jazykov.
Ponuka «WATER HARDNESS»
(TVRDOST’ VODY)
Naprogramovateľná úroveň
tvrdosti vody od 1 (mäkká) do 4
(veľmi tvrdá). Továrenské
nastavenie: 4 (4 (veľmi tvrdá).
Ponuka «TEMPERATURE»
(TEPLOTA)
Naprogramovateľná teplota kávy
LOW (NÍZKA), MEDIUM
(STREDNÁ) alebo HIGH
(VYSOKÁ). Továrenské
nastavenie: HIGH (VYSOKÁ)
Ponuka
«AUTO SHUTOFF TIME»
(ČAS AUTOMATICKÉHO
VYPNUTIA)
Naprogramovateľný čas vypnutia
od 1 do 3 hodín.
Továrenské nastavenie: 1h (1
hodina).
Ponuka «JUG PROGRAM»
(PROGRAM DŽBÁN)
Naprogramovateľné množstvo
naplnenia (veľkost’ šálky) a
množstvo zomletej kávy (sila kávy)
pre šálky pripravované do džbánu.
Ponuka «COFFEE PROGRAM»
(PROGRAM KÁVA)
Nastavenie úrovne naplnenia pre
každú veľkost’ šálky (espresso
šálka, malá šálka, stredná šálka,
veľká šálka, hrnček).
• Ponuka
«CAPPUCCINO PROGRAM»
(PROGRAM CAPPUCCINO)
Nastavenie množstva mlieka alebo
kávy pre cappuccino.
• Ponuka
«HOT WATER PROGRAM»
(PROGRAM HORÚCA VODA)
Nastavenie množstva horúcej vody.
• Ponuka
«DESCALE» (ODVÁPNENIE)
Spustenie odvápňovacieho
programu.
• Ponuka
«STATISTICS» (ŠTATISTIKA)
Vyhľadanie počtu šálok pripravenej
kávy, počtu džbánov na 4, 6, 8
alebo 10 šálok alebo počet
vykonaných odvápnení.
• Ponuka
«RESET TO DEFAULT»
(ZÁKLADNÉ NASTAVENIE)
Nastavenie zmenených parametrov
na továrenské nastavenia.
5
Režim ponuka
Stlačenie tlačidla "MENU"
(PONUKA) (obr. 5) zapína režim
ponuky. V režime ponuky sa
tlačidlá "1 cup of coffee" (1 šálka
kávy)
, "2 cups of coffee" (2
šálky kávy)
, "hot water" (horúca
voda) a "MENU" (PONUKA)
používajú na navigáciu. Príslušná
funkcia sa zobrazuje nad tlačidlom
na displeji (obr. 6):
• «<» ("1 cup of coffee"
(1 šálka
kávy) a
«>» ("2 cups of coffee"
(2 šálky kávy) sú na "rolovanie" v
ponuke
• «OK» ("hot water" (horúca voda)
) potvrdzuje položku ponuky
• «ESC» ("MENU") (PONUKA)
vracia na poslednú úroveň bez
zmeny nastavení
253
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 254 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
6
Pred prvým použitím
6.1
Nastavenie prístroja a jeho
zapojenie
Vyberte si vhodný povrch, ktorý je
vodorovný, stabilný, teplovzdorný a
vodovzdorný.
1
254
Do zásobníka na vodu lejte len
studenú vodu. Nikdy do zásobníka
nelejte iné kvapaliny ako je
minerálna voda alebo mlieko.
Naplnenie zásobníka na
kávové zrná
Vyklopte veko zásobníka zrnkovej
kávy a naplňte ho čerstvou
zrnkovou kávou (obr. 8). Potom
veko zatvorte.
1
Poznámka! Používajte len čisté
kávové zrná bez karamelizujúcich
alebo aromatizujúcich prísad.
Nepoužívajte zmrazené kávové
zrná. Pozor, aby sa do zásobníka
na kávové zrná nedostali žiadne
cudzie predmety, napr. malé
kamienky. Zablokovanie alebo
poškodenie spôsobené cudzími
predmetmi v mlynčeku môže
byt’ vylúčené zo záruky.
3
Mechanizmus mlynčeka je
prednastavený na strednú hrúbku
zomletia. V prípade potreby je
možné toto nastavenie zmenit’.
Zmenu nastavenia hrúbky zomletia
môžete nájst’ v „Nastavenie hrúbky
zomletia“, strana 263.
1
Hrúbka zomletia sa môže menit’
len za chodu mlynčeka. Zmena
nastavenia, ak je mechanizmus
mlynčeka zastavený, môže
poškodit’ kávovar.
3
Kávovar bol otestovaný v továrni.
Na tento účel sa použila káva a
preto je úplne normálne, ak nájdete
jej zvyšky v mlynčeku. Zaručujeme
sa, že tento kávovar je nový.
Naplnenie vodou
Pred zapnutím vždy skontrolujte, či
je v nádrži na vodu dostatok vody a
prípadne ju dolejte. Prístroj
potrebuje vodu pre automatický
proces oplachovania vždy pri
zapínaní a vypínaní.
0 Vyberte zásobník vody z prístroja
(obr. 7).
0 Do zásobníka na vodu nalejte
čerstvú studenú vodu. Nikdy
neprelievajte vodu nad značku
MAX.
3
Pre zaistenie vždy dobrej,
aromatickej kávy je vhodné:
• denne vymieňat’ vodu v nádrži na
vodu,
• umývat’ nádrž na vodu v normálnej
vode (nie v umývačke na riad)
aspoň raz za týždeň. Potom ju
opláchnite čerstvou vodou.
3
Postarajte sa o dobrú cirkuláciu
vzduchu. Pri umiestňovaní prístroja
na pracovný povrch ponechajte
aspoň 5 cm medzeru medzi
povrchom prístroja a zadnými/
6.3
bočnými stenami a aspoň 20 cm
nad kávovarom.
0
Prístroj sa nesmie inštalovat’ do
prostredí, v ktorých môže teplota
dosiahnut’ 0°C a menej (ak voda
zamrzne, zariadenie sa môže
poškodit’).
1 Upozornenie! Ak sa prístroj
inštaluje do teplého prostredia po
príchode zo studeného, počkajte
pribl. 2 hodiny, pokým prístroj
zapnete!
Odporúčame vám umiestnit’
kávovar na vhodnú podložku, aby
nedošlo k poškodeniu pri
postriekaní.
0 Prístroj zapájajte len do uzemnenej
zásuvky. Nepoužívajte
neuzemnenú zásuvku.
6.2
0 Položte nádrž na vodu naspät’
(obr. 7). Nádrž pevne zasuňte,
aby sa otvoril jej ventil.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 255 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
6.4
Prvé zapnutie
Ak ste prístroj zapli prvý krát, tak
automatický proces zapínania
bude pokračovat’ až po zvolení
požadovaného jazyka.
0 Zapnite prístroj pomocou hlavného
vypínača na zadnej strane prístroja
(obr. 9).
Displej bude ukazovat’ text
«PRESS MENU TO CHOOSE
ENGLISH» (STLAČTE PONUKA
NA VÝBER ANGLIČTINY)
postupne vo všetkých dostupných
jazykoch.
0 Počkajte, pokým sa zobrazí
požadovaný jazyk. Potom stlačte
tlačidlo "MENU" (PONUKA) na
potvrdenie (obr. 5) a nechajte ho
stlačené, pokiaľ displej neukáže
«ENGLISH INSTALLED»
(ANGLIČTINA NAINŠTALOVANÁ).
3
0
0
0
0
Po prvom použití prístroja môžete
kedykoľvek zmenit’ nastavenie
jazyka; viď „Nastavenie jazyka“,
strana 264.
Po výbere jazyka displej zobrazí
«FILL TANK !»
(NAPLŇTE NÁDRŽ!).
Na naplnenie nádrže na vodu; viď
„Naplnenie vodou“, strana 254.
Položte nádrž na vodu naspät’
(obr. 7). Nádrž pevne zasuňte, aby
sa otvoril jej ventil.
Displej ukáže:
«INSERT WATER SPOUT
AND PRESS MENU KEY»
(NASUNÚŤ VÝPUST VODY A
STLAČIŤ TLAČIDLO PONUKA)
Nasuňte trysku na horúcu vodu
(obr. 10) a podložte pod ňu šálku.
Stlačte tlačidlo "MENU" (PONUKA)
(obr. 5).
Po niekoľkých sekundách z trysky
na horúcu vodu vytečie malé
množstvo vody a zobrazí sa lišta
priebehu. Keď sa šálka naplní pribl.
30 ml vody, lišta priebehu bude
úplná.
Prístroj teraz ukazuje:
«TURNING OFF
PLEASE WAIT...» (VYPÍNANIE,
PROSÍM ČAKAJTE...) a vypne sa.
0 Pre postup nasypania zrnkovej
kávy do zásobníka si pozrite
„Naplnenie zásobníka na kávové
zrná“, strana 254.
Upozornenie! Aby nedošlo k
poškodeniu, nikdy do tejto nádoby
nedávajte zomletú kávu,
zamrznutú alebo karamelizovanú
zrnkovú kávu alebo čokoľvek iné,
čo by mohlo poškodit’ prístroj.
0 Stlačte tlačidlo "Zap/Vyp"
na
ovládacom paneli (obr. 11).
Prístroj zobrazí «HEATING UP...»
(OHRIEVANIE...) na vrchnej časti
displeja a na spodnej sa objaví
priebeh postupu s percentuálnym
označením
«
40%» pre
zobrazenie postupu ohrievania.
Po dokončení ohrievania prístroj
zobrazí:
«RINSING...»
(VYPLACHOVANIE...) na vrchnej
časti displeja a na spodnej sa
objaví priebeh postupu s
percentuálnym označením
«
40%» a
prístroj vykoná automatický
vyplachovací cyklus (trochu
horúcej vody vytečie z dávkovača a
zachytí sa do odkvapkávacej
misky).
Prístroj teraz zobrazuje základné
nastavenia, t.j. veľkost’ šálky na
hornej časti displeja a silu kávy na
spodne časti, napr.:
«MEDIUM CUP
NORMAL TASTE» (STREDNÁ
ŠÁLKA NORMÁLNA CHUŤ)
1
255
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 256 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
6.5
Zapnutie prístroja
3
Pred zapnutím vždy skontrolujte, či
je v nádrži na vodu dostatok vody a
prípadne ju dolejte. Prístroj
potrebuje vodu pre automatický
proces oplachovania vždy pri
6.7
zapínaní a vypínaní.
0 Zapnite prístroj tlačidlom "Zap/
Vyp"
(obr. 11).
3
Prístroj sa po zapnutí automaticky
nastaví. Hluk, ktorý vzniká v tomto
čase, je úplne normálny.
3
Počas zohrievania (pribl.
120 sekúnd) displej ukazuje
«HEATING UP...»
(OHRIEVANIE...) na hornej časti
displeja a na spodnej sa ukazuje
priebeh a percentuálne zobrazenie
«
40%»,
ktoré znázorňuje proces
ohrievania.
Po dokončení ohrievania prístroj
zobrazí:
«RINSING...»
(VYPLACHOVANIE...) na vrchnej
časti displeja a na spodnej sa
objaví priebeh postupu s
percentuálnym označením
«
40%» a
prístroj vykoná automatický
vyplachovací cyklus (trochu
horúcej vody vytečie z dávkovača a
zachytí sa do odkvapkávacej
misky).
Zariadenie je teraz pripravené na
používanie. Displej sa nastaví
podľa naposledy zvoleného
nastavenie režimu kávy.
6.6
Vypnutie prístroja
0 Prístroj vypnete tlačidlom "Zap/
Vyp"
(obr. 11).
Prístroj vykoná vypláchnutie
(displej ukazuje
«RINSING...
PLEASE WAIT...»)
(VYPLACHOVANIE... PROSÍM
POČKAJTE) a potom sa vypne.
256
Ak prístroj nebudete používat’ dlhší
čas, tak okrem vypnutia tlačidlom
"Zap/Vyp" musíte takisto vypnút’
hlavný vypínač na zadnej strane
prístroja (obr. 9).
Nastavenie tvrdosti vody
Po prvom nainštalovaní alebo ak
používate odlišnú kvalitu vody,
musíte nastavit’ prístroj na úroveň
tvrdosti vody, ktorá zodpovedá
vašejmiestnej tvrdosti vody.
Pomocou priloženého testovacieho
prúžku môžete určit’ úroveň
tvrdosti alebo sa môžete na to
opýtat’ vo vašej vodárenskej
spoločnosti.
Určenie tvrdosti vody
0 Ponorte testovací prúžok do
studenej vody na približne
1 sekundu. Otraste zvyšnú vodu a
odmerajte tvrdost’ pomocou
ružových pásikov.
Žiadne alebo jedno ružové
pole:
Úroveň 1, mäkká
až do 1,24 mmol/l, alebo
až do 7° nemeckej tvrdosti,
alebo
do 12,6° francúzskej tvrdosti
Dva ružové polia:
Úroveň 2, stredná
až do 2,5 mmol/l, alebo
až do 14° nemeckej tvrdosti,
alebo
do 25,2° francúzskej tvrdosti
Tri ružové polia:
Úroveň 3, tvrdá
až do 3,7 mmol/l, alebo
až do 21° nemeckej tvrdosti,
alebo
do 37,8° francúzskej tvrdosti
Štyri ružové polia:
Úroveň 4, veľmi tvrdá
nad 3,7 mmol/l alebo
nad 21° nemeckej tvrdosti,
alebo
nad 37,8° francúzskej tvrdosti
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 257 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
0
0
0
0
0
Nastavenie a uloženie úrovne
tvrdosti vody
Môžete nastavit’ 4 úrovne tvrdosti.
Prístroj je prednastavený na
úroveň 4.
Stlačte tlačidlo "MENU" (PONUKA)
(obr. 5) pri zapnutom prístroji.
Objaví sa položka ponuky
«CHOOSE LANGUAGE»
(VÝBER JAZYKA).
Stlačte rolovacie tlačidlá "<" alebo
">" (obr. 6), pokým sa neobjaví
položka «WATER HARDNESS»
(TVRDOST’ VODY).
Potvrďte položku ponuky tlačidlom
"OK" (obr. 6).
Displej ukazuje aktuálne
nastavenie, napr.
«WATER HARDNESS 4»
(TVRDOST’ VODY 4).
Ďalej stlačte rolovacie tlačidlá "<"
alebo ">" (obr. 6) , pokiaľ sa
nezobrazí stanovená tvrdost’ vody.
Potvrďte výber tlačidlom "OK"
(obr. 6).
Ak sa "OK" nestlačí, tak sa prístroj
po približne 120 sekundách vráti
automaticky do režimu prípravy
kávy bez uloženia nastavenia.
Po naprogramovaní displej
automaticky skočí naspät’ na
možnost’ ponuky
«WATER HARDNESS»
(TVRDOST’ VODY)».
0 Pre návrat do režimu kávy stlačte
tlačidlo "MENU" (PONUKA) (obr. 5)
alebo počkajte pribl. 120 sekúnd,
pokým prístroj automaticky neskočí
naspät’ do režimu kávy.
3
3
7
Môžete vykonat’ aj iné nastavenia
ponuky, viď „Nastavenia ponuky“,
strana 264.
Príprava zrnkovej kávy
Nasledujúcí postup sa vykoná
celkom automaticky pri príprave
kávy zo zŕn: Zomletie, porciovanie,
stlačenie, predvarenie, varenie a
vysypanie použitej kávoviny.
Možnost’ výberu hrúbky zomletia a
množstva zomletej kávy vám
umožňuje individuálne nastavenie
kávovaru podľa vašej osobnej
chute.
Používajte len čisté kávové zrná
bez karamelizujúcich alebo
aromatizujúcich prísad.
Nepoužívajte zmrazené kávové
zrná. Pozor, aby sa do zásobníka
na kávové zrná nedostali žiadne
cudzie predmety, napr. malé
kamienky. Zablokovanie alebo
poškodenie spôsobené cudzími
predmetmi v mlynčeku môže
byt’ vylúčené zo záruky.
Prístroj je prednastavený na
prípravu kávy so strednou šálkou a
normálnou silou. Podľa vašej chute
si vyberte "malé" espresso alebo
"veľkú" kávu s "kremou".
0 Vyberte si požadovanú veľkost’
šálky gombíkom "veľkost’ šálky"
(obr. 13). Zobrazí sa vybraná
veľkost’ šálky.
1
Prístroj je prednastavený na
normálne množstvo. Je možné
zmenit’ a uložit’ tieto nastavenia
podľa vašej potreby pre každú
šálku; viď „Nastavenie programu
cappuccino (naprogramovanie
množstva mlieka a kávy)“,
strana 267.
Môžete si takisto vybrat’ kávu s
extra jemnou, jemnou, normálnou,
silnou a extra bohatou arómou.
0 Vyberte si požadovanú silu kávy
gombíkom "sila kávy" (obr. 14).
Zobrazí sa vybraná sila kávy.
0 Po dávkovač kávy podložte jednu
alebo dve šálky (obr. 15).
Posúvaním dávkovača nahor alebo
nadol môžete upravit’ výšku
dávkovača podľa výšky vašej šálky,
aby nedochádzalo ku stratám tepla a
vylievaniu kávy (obr. 16).
3
257
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 258 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
Ak sa po nastavení veľkosti šálky
3
alebo sily kávy nestlačí žiadne
tlačidlo v priebehu niekoľkých
sekúnd, prístroj na svojom displeji
navrhne ďalší krok: «PRESS 1 OR
2 CUPS KEY» (STLAČTE
TLAČIDLO 1 ALEBO 2 ŠÁLKY).
3
0 Stlačte tlačidlo "1 šálka kávy" na
prípravu jednej šálky, alebo tlačidlo
"2 šálky"
na 2 šálky.
Prístroj teraz začne mliet’ zrná.
Počas procesu prípravy sa zomletá
káva najprv navlhčí malým
množstvom vody na predvarenie.
Po malej chvíľke začne samotné
3
varenie. Káva sa dávkuje do šálky,
horná čast’ displeja ukazuje
veľkost’ šálky a spodná priebehovú
lištu s percentuálnym zobrazením
«
40%».
Po dokončení priebehovej lišty je
naliate požadované množstvo
kávy. Prístroj automaticky zastaví
dávkovanie kávy a vysype
kávovinu do odpadovej nádobky.
3
0 Dávkovanie kávy môžete
kedykoľvek zastavit’ opätovným
stlačením predtým vybraného
tlačidla "1 šálka"
alebo "2 šálky"
, alebo otočením gombíka
"veľkost’ šálky" (obr. 13) proti
smeru hodinových ručičiek smerom
k "espresso šálke".
3
0 Ihneď po dokončení dávkovania
môžete zvýšit’ množstvo kávy
stlačením a podržaním tlačidla "1
šálka"
, pokiaľ sa nedosiahne
7.1
požadované množstvo kávy
(tlačidlo sa musí stlačit’ hneď ako
priebehová lišta dosiahne 100 %),
alebo otočením gombíka "veľkost’
šálky" (obr. 13) v smere
hodinových ručičiek k "hrnčeku".
Po niekoľkých sekundách je
prístroj znovu pripravený na
prípravu ďalšej kávy. Displej
ukazuje posledné vybrané
nastavenie kávy.
3
258
Ak káva vyteká iba po kvapkách
alebo vôbec, alebo ak káva vyteká
príliš rýchlo a "krema" nie je podľa
vašej chuti, je potrebné zmenit’
hrúbku zomletia, viď „Nastavenie
hrúbky zomletia“, strana 263.
Ak displej zobrazí správu «FILL
TANK !» (DOPLNIT’ NÁDRŽ!),
musíte doliat’ vodu do nádrže, inak
prístroj nemôže pokračovat’ v
príprave kávy. (Je normálne, ak v
nádrži po zobrazení správy,
zostane malé množstvo vody).
Ak displej zobrazí správu «EMPTY
WASTE COFFEE CONTAINER»
(VYSYPAŤ ODPADOVÚ) ávu plná
a musí sa vysypat’ a vyčistit’; viď
„Vyprázdnenie odpadovej nádoby
na kávovinu“, strana 270. Pokiaľ
nie je odpadová nádoba vyčistená,
tak správa zostáva zobrazená a
kávovar nemôže pripravovat’
žiadnu kávu.
Nikdy nevyberajte nádrž na vodu,
ak sa káva dávkuje. Ak ju
vyberiete, tak kávovar nemôže
pripravovat’ žiadnu kávu. Na
odvzdušnenie kávovaru stlačte
tlačidlo "horúca voda" a nechajte
vodu niekoľko sekúnd vytekat’ z
trysky na horúcu vodu.
Ak sa kávovar používa prvý krát,
tak na dosiahnutie uspokojivých
výsledkov je potrebné najprv
pripravit’ 4-5 šálok kávy.
Tipy na dávkovanie
horúcejšej kávy
• Ak si želáte pripravit’ dost’ kávy
pre malú šálku (menej ako
60 ml), ihneď po zapnutí
kávovaru použite horúcu vodu z
opláchnutia na zohriatie šálky.
• Nastavte vyššiu teplotu kávy v
príslušnej ponuke; viď
„Nastavenie teploty kávy“,
strana 264.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 259 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
• Ak ste dlhší čas nedávkovali
žiadnu kávu pri zapnutom
prístroji, tak musíte najprv
prepláchnut’ systém, aby sa
zohriala varná jednotka. Vyberte
funkciu oplachovania v príslušnej
ponuke (viď „Opláchnutie“,
strana 259). Nechajte vodu
vytiect’ do odkvapkávacej misky.
Túto vodu môžete takisto použit’
na zohriatie šálky, do ktorej
pripravujete kávu. V takomto
prípade nechajte jednoducho
horúcu vodu napustit’ do šálky
(a potom ju vyprázdnite).
• Nepoužívajte príliš hrubé šálky,
ak nie sú zohriate, pretože
pohltia príliš veľa tepla.
• Používajte zohriate šálky, ktoré
ste opláchli v horúcej vode, alebo
ktoré ste nechali aspoň 20 minút
na zohriatej priehradke na šálky
(H) pri zapnutom kávovare.
7.2
Opláchnutie
Opláchnutie umožňuje zohriatie
varnej jednotky a dávkovača kávy.
Opláchnutie trvá len niekoľko
sekúnd.
0 Stlačte tlačidlo "MENU" (PONUKA)
(obr. 5).
Objaví sa položka ponuky
«CHOOSE LANGUAGE»
(VÝBER JAZYKA).
0 Stlačte rolovacie tlačidlá "<" alebo
">" (obr. 6), pokým sa neobjaví
položka «RINSING»
(OPLACHOVANIE).
0 Potvrďte položku ponuky tlačidlom
"OK" (obr. 6). Displej ukazuje
«RINSING» (OPLACHOVANIE) a
priebehová lišta ukazuje
percentuálne zobrazenie
«
40%».
Po opláchnutí sa prístroj automaticky
prepne do režimu kávy.
8
Príprava niekoľkých
šálok kávy s funkciou
džbánu
Pomocou tejto funkcie môžete
pripravit’niekoľko šálok kávy
úplne automaticky do dodaného
džbánu z nehrdzavejúcej ocele:
Zomletie, porciovanie, stlačenie,
predvarenie, varenie a vysypanie
použitej zomletej kávy, ako je
uvedené v predchádzajúcej časti.
Prístroj je prednastavený na
prípravu kávy so strednou šálkou a
normálnou silou. Môžete nastavit’
obľúbenú veľkost’ šálky a silu kávy
podľa „Nastavenie programu pre
džbán (Sila kávy a hladina
naplnenia pre džbán)“,
strana 265ďalej uvedeného
postupu.
0 Otočte veko džbánu z
nehrdzavejúcej ocele do polohy na
vybratie (obr. 17) a vyberte veko.
Opláchnite džbán aj veko.
0 Dajte veko džbánu do polohy na
nalievanie (obr. 18) a položte ho
pod dávkovač kávy (D). Dávkovač
kávy sa musí zatlačit’ doprava ku
hrane, aby bolo možné džbán
zasunút’ na jeho miesto.
Displej nepretržite ukazuje «FILL
BEAN CONT. AND WATER
TANK, EMPTY WASTE CONT.,
PRESS OK» (NAPLŇTE NÁDOBU
NA KÁVU A NÁDRŽ NA VODU,
VYSYPTE ODPADOVÚ NÁDOBU,
STLAČTE OK), aby vám
pripomenul základné kroky na
prípravu niekoľkých káv do
džbánu.
0 Skontrolujte naplnenie nádrže na
vodu, dostatok kávy v nádobe na
kávové zrná a či je odpadová
nádoba na kávovinu prázdna.
Potom stlačte tlačidlo "OK" (obr. 6).
Na hornej čiare displej ukazuje silu
kávy, ktorá je nastavená v ponuke
"Jug" (Džbán), napr.
«EXTRA-MILD JUG»
259
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 260 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
proces varenia. Doplňte nádobu na
zrnkovú kávu a stlačte tlačidlo "jug/
cappuccino" (džbán/cappuccino)
(obr. 19). Potom prístroj už
len pripraví dve zvyšné šálky na
dokončenie požadovaných 8 šálok.
Ak na dokončenie varenia nie je
dostatok vody v nádrži na vodu,
alebo ak sa zaplní odpadová
nádoba, tak prístroj preruší proces.
Za účelom naplnenia nádrže na
vodu alebo vysypania odpadovej
nádoby je potrebné odstránit’
džbán; na tomto mieste sa bežiaci
program preruší. Po vyriešení
problému sa musí program
reštartovat’. Na tomto mieste je
potrebné zohľadnit’ počet už
pripravených šálok v džbáne, aby
nedošlo k jeho preliatiu.
(EXTRA JEMNÁ - DŽBÁN).
Rolovacie tlačidlá "<" alebo ">" sa
objavia na dolnej čiare spolu s
počtom šálok, ktoré sa majú
pripravit’ do džbánu, napr.
«< >
4».
Ak si želáte zmenit’ silu kávy a
hladinu naplnenia pre funkciu
džbánu, postupujte podľa nižšie
uvedeného postupu „Nastavenie
programu pre džbán (Sila kávy a
hladina naplnenia pre džbán)“,
strana 265.
0 V prípade potreby nastavte počet
šálok, ktoré sa majú pripravit’ do
džbánu (4, 6, 8, 10 šálok),
pomocou rolovacích tlačidiel "<"
alebo ">" s krokom 2 šálky.
3
Ak sa v priebehu niekoľkých
sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo,
prístroj navrhne ďalší krok na
displeji: «CHOOSE NUMBER OF
COFFEE, PRESS JUG KEY»
(VÝBER POČTU KÁV, STLAČTE
TLAČIDLO DŽBÁN).
0 Ak ste si vybrali požadovaný počet
šálok, potvrďte to stlačením tlačidla
"jug/cappuccino" (džbán/
cappuccino)
(obr. 19).
Displej ukazuje priebehovú lištu s
percentuálnym zobrazením
«
40%»,
ktoré znázorňuje priebeh varenia.
Ak priebehová lišta je úplná a
percento dosiahlo hodnotu 100%,
prístroj vypne varenie a vráti sa
automaticky do režimu kávy.
0 Teraz môžete vybrat’ džbán a
zatvorit’ veko (obr. 20), aby sa káva
dlhšie udržala teplá.
3
3
260
Ak na dokončenie vybranej funkcie
nie je dostatok zrnkovej kávy v
zásobníku, prístroj preruší varenie
a čaká na doplnenie zásobníka a
stlačenie tlačidla "jug/cappuccino"
(obr. 19. Ak je potrebné
napríklad pripravit’ 8 šálok, ale
káva vystačuje len na 6, prístroj
pripraví 6 šálok a potom zastaví
9
Prípravakávy zo
zomletej kávy
Túto funkciu môžete použit’ na
uverenie kávy, ktorá je už zomletá,
napr. bezkofeínová káva.
Upozornenie! Pozor, aby v lieviku
nezostala žiadna zomletá káva.
Takisto sa do lievika nesmú dostat’
žiadne cudzie predmety. Plniaci
otvor nie je zásobník, zomletá káva
sa musí vždy priamo dostat’ do
varnej jednotky.
0 Otočte gombík "sila kávy / zomletá
káva" (obr. 21) do požadovanej
polohy
(pre 1 šálku) or
(pre 2 šálky) na výber funkcie pre
zomletú kávu. Týmto sa vypne
mlynček. Prístroj zobrazí napr.
«ESPRESSO CUP
PRE-GROUND 1 CUP»
(ESPRESSO ŠÁLKA - ZOMLETÁ 1 ŠÁLKA).
0 Otvorte kryt na plniacom otvore pre
zomletú kávu a naplňte ho čerstvou
zomletou kávou (obr. 22).
Používajte len dodávanú odmerku.
Nikdy nedávajte viac ako 2
odmerky, pretože inak prístroj buď
1
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 261 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
nepripraví žiadnu kávu, káva sa
rozpráši po celom prístroji a
znečistí ho, alebo bude káva
vytekat’ z otvorov pomaly po
kvapkách a zobrazí sa správa
«GROUND TOO FINE
ADJUST MILL
+ PRESS HOT WATER KEY»
(KÁVA PRÍLIŠ JEMNÁ,
NASTAVTE MLYNČEK +
STLAČTE TLAČIDLO PRE
HORÚCU VODU).
Počas varenia nepridávajte
zomletú kávu. Až po skončení
celého procesu varenia je
zariadenie znovu pripravené na
nasypanie zomletej kávy pre ďalšiu
šálku. Nikdy nepridávajte zomletú
káva, ak je prístroj vypnutý, inak sa
rozpráši po vnútrajšku prístroja.
1
Používajte iba zomletú kávu
vhodnú pre plnoautomatické
espresso kávovary. Do otvoru
nedávajte zrnkovú kávu, ani žiadne
rozpustné, sublimačne vysušené
instatné prášky alebo iné nápojové
prášky. Kávový prášok, ktorý je
príliš jemný, môže spôsobovat’
zablokovanie.
Ak je plniaci otvor upchaný (kvôli
vlhkosti vo vnútri zariadenia, alebo
ak sa pridali viac ako 2 odmerky
zomletej kávy), použite nôž alebo
rukovät’ lyžičky na posunutie kávy
smerom nadol (obr. 23). Potom
vyberte varnú jednotku a vyčistite
ju spolu s kávovarom podľa nižšie
uvedeného postupu „Čistenie
varnej jednotky“, strana 271.
0 Zatvorte kryt.
3
Ak sa po nastavení funkcie
"zomletej kávy" nestlačí žiadne
tlačidlo v priebehu niekoľkých
sekúnd, prístroj na svojom displeji
navrhne ďalší krok: «PRESS 1 OR
2 CUPS KEY» (STLAČTE
TLAČIDLO 1 ALEBO 2 ŠÁLKY).
0 Vyberte si požadovanú veľkost’
šálky gombíkom "veľkost’ šálky"
3
(obr. 13). Zobrazí sa vybraná
veľkost’ šálky.
0 Stlačte tlačidlo "1 šálka kávy" na
prípravu jednej šálky, alebo tlačidlo
"2 šálky"
na 2 šálky.
Káva sa pripravuje.
3
10
Pre návrat do režimu pre zrnkovú
kávu po urobení kávy, otočte
gombík "sila kávy / zomletá káva"
(obr. 21) na akékoľvek nastavenie
sily kávy (je povolená funkcia
mlynčeka).
Príprava capuccina
alebo horúceho mlieka
(káva a spenené mlieko)
Túto funkciu môžete použit’ na
prípravu horúceho, speneného
mlieka alebo zároveň cappuccina.
0 Uvoľnite veko nádrže na mlieko
malým pootočením v smere
hodinových ručičiek a vyberte ho.
0 Do nádrže nalejte dostatok mlieka
(obr. 24). Neprekračujte hranicu
MAX vyznačenú na rukoväti
nádrže (je to pribl. 1000 ml).
Najlepšie je použit’ polotučné alebo
odtučnené mlieko pri teplote
ľadničky (prib. 5 °C).
0 Pozor na správne osadenie
nasávacej rúrky (obr. 25); potom
zakryte vekom nádrž na mlieko a
upevnite ho malým pootočením
proti smeru hodinových ručičiek.
0 Výpust na horúce mlieko vytiahnite
(obr. 10) a priložte nádrž na mlieko
ku tryske (obr. 26). Pozor na
správne osadenie nádrže na
mlieko.
0 Množstvo peny na mlieku môžete
nastavit’ na akúkoľvek hladinu
pomocou jazdca na veku (obr. 27).
– Poloha "1 CAPPUCCINO": veľmi
spenené mlieko.
– Poloha "2 CAFFELATTE": nie
príliš spenené mlieko.
3
261
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 262 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
3
Po osadení nádrže na mlieko
prístroj navrhne na displeji ďalší
krok: «PRESS JUG KEY X1 FOR
CAPPUCCINO, X2 FOR MILK
ONLY» (STLAČTE DŽBÁNOVÉ
TLAČIDLO X1 PRE
CAPPUCCINO, X2 IBA PRE
MLIEKO).
10.1 Príprava cappuccina
0 Vyberte si požadovanú silu kávy
pre cappuccino gombíkom "sila
kávy" (obr. 14). Zobrazí sa vybraná
sila kávy.
10.2 Spenenie/ohriatie mlieka
0 Rúrku dávkovač na mlieko otočte
von (obr. 28) a pod dávkovaciu
rúrku mlieka podložte dostatočne
veľkú šálku.
0 Dvakrát stlačte tlačidlo "jug/
cappuccino" (džbán/cappuccino)
(obr. 29) (do 2 sekúnd po
sebe).
Do šálky vytečie horúce a spenené
mlieko.
Horná polovica displeja ukazuje
«MILK FROTHING» (SPENENIE
MLIEKA) a spodná obsahuje
priebehovú lištu s percentuálnym
zobrazením, napr.
«
40%»,
čo zobrazuje priebeh spenenia
mlieka.
Veľkost’ šálky na hornej čiare
(napr. «ESPRESSO CUP»
(ESPRESSO ŠÁLKA) tu nemá
žiadny význam, nakoľko množstvo
pripravenej kávy je stanovené v
ponuke «CAPPUCCINO
PROGRAM» (Program
3 Množstvo mlieka je nastavené na
cappuccino).
bežnú hodnotu. Toto nastavenie
0 Dávkovač mlieko otočte von
môžete zmenit’ a uložit’ podľa
(obr. 28) a pod dávkovač kávy a
vašej chuti, viď „Nastavenie
rúrku mlieka podložte dostatočne
programu cappuccino
veľkú šálku.
(naprogramovanie množstva
mlieka a kávy)“, strana 267.
0 Raz stlačte tlačidlo "jug/
cappuccino" (džbán/cappuccino)
Po niekoľkých sekundách je
(obr. 29).
prístroj znovu pripravený na
používanie. Displej ukazuje
Do šálky vytečie horúce a spenené
posledné vybrané nastavenie kávy.
mlieko a potom káva.
Horná polovica displeja ukazuje
10.3 Čistenie trysiek
«CAPPUCCINO» a spodná
Vždy po ohriati mlieka alebo po
obsahuje priebehovú lištu s
príprave cappuccina je potrebné
percentuálnym zobrazením, napr.
vyčistit’ trysky na nádrži na mlieko,
«
40%»,
inak môžu zaschnút’ zvyšky
čo zobrazuje priebeh prípravy
mlieka:
cappuccina.
0 Položte nádobu pod rúrku
dávkovača mlieka a stlačte tlačidlo
3 Množstvo mlieka a kávy je
prednastavené na bežné hodnoty.
"CLEAN" (ČISTIŤ) na nádrži na
Tieto nastavenia môžete zmenit’ a
mlieko (obr. 30) na aspoň
uložit’ podľa vašej chuti, viď
5 sekúnd. Displej ukazuje
„Nastavenie programu cappuccino
«CLEANING» (ČISTENIE).
(naprogramovanie množstva
mlieka a kávy)“, strana 267.
1 Upozornenie! Nebezpečenstvo
obarenia z pary a horúcej vody
Po niekoľkých sekundách je
unikajúcej z rúrky dávkovača
prístroj znovu pripravený na
mlieka.
používanie. Displej ukazuje
posledné vybrané nastavenie kávy.
3
262
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 263 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
0 Teraz vyberte nádrž na mlieko a
vyčistite trysky na prístroji
pomocou vlhkej handričky
(obr. 31).
0 Dajte trysku na horúcu vodu
naspät’ (obr. 10).
3
11
Po skončení čistenia vezmite nádrž
na mlieko a dajte ju do ľadničky.
Mlieko by nemalo byt’ mimo
ľadničky dlhšie ako 15 minút.
Neodporúča sa bez prestávky
vypúšt’at’ horúcu vodu dlhšie ako
2 minúty.
0 Dávkovanie horúcej vody môžete
kedykoľvek prerušit’. Stlačte znovu
tlačidlo "hot water" (horúca voda)
(obr. 32).
3
12
Mechanizmus mlynčeka je
prednastavený na strednú hrúbku
zomletia. Ak sa káva dávkuje príliš
rýchlo alebo príliš pomaly (po
kvapkách), môžete zmenit’ hrúbku
zomletia počas procesu mletia.
Príprava horúcej vody
Horpca voda sa môže použit’ na
ohriatie šálok ana prípravu
horúcich nápojov, napr. čajov alebo
balíčkovaných polievok.
Upozornenie! Nebezpečenstvo
obarenia pri zapnutí trysky na
horúcu vodu! Unikajúca horúca
voda môže spôsobit’ obarenie.
Trysku na horúcu vodu zapínajte,
len ak je pod tryskou postavená
nádoba.
0 Dajte trysku na horúcu vodu
namiesto (obr. 10).
0 Pod trysku na horúcu vodu
postavte nádobu.
0 Stlačte tlačidlo "hot water" (horúca
voda) (obr. 32). Vypúšt’a sa
horúca voda; displej ukazuje «HOT
WATER» (HORÚCA VODA).
Po vypustení naprogramovaného
množstva horúcej vody sa
dávkovanie automaticky zastaví.
Na niekoľko sekúnd displej ukáže
«PLEASE WAIT...»
(PROSÍM POČKAJTE...).
Potom je prístroj znovu pripravený
varit’ kávu a posledné nastavenie
kávy sa zobrazí na displeji.
1
3
Prístroj je prednastavený na
normálne množstvo. Toto
nastavenie môžete zmenit’ a uložit’
podľa potreby, viď „Nastavenie
programu pre horúcu vodu
(naprogramovanie dávkovaného
množstva)“, strana 268.
Nastavenie hrúbky
zomletia
Hrúbka zomletia sa môže menit’
len za chodu mlynčeka. Zmena
nastavenia, ak je mechanizmus
mlynčeka zastavený, môže
poškodit’ kávovar.
0 Hrúbku zomletia nastavíte
gombíkom pre nastavenie hrúbky
zomletia (obr. 2, T) (obr. 12).
• Ak káva vyteká po kvapkách
alebo vôbec, tak sa gombík musí
otočit’ o jednu polohu v smere
hodinových ručičiek.
Otáčajte postupne po jednom
stupni, až pokiaľ káva nezačne
dostatočne tiect’.
• Ak káva vyteká príliš rýchlo a
"krema" nie je podľa vašej chuti,
otočte gombík o jednu polohu
proti smeru hodinových ručičiek.
1
3
Pozor, aby ste nepretočili gombík
pre nastavenie hrúbky zomletia
príliš ďaleko, pretože inak bude
káva dávkovaná do 2 šáliek po
kvapkách.
3
Účinok týchto nastavení sa prejaví
až po príprave aspoň 2 ďalších káv.
Odstránenie cudzích predmetov
z mechanizmu mlynčeka
Cudzie predmety v mechanizme
mlynčeka, napr. malé kamienky,
môžu poškodit’ mechanizmus.
Cudzie teleso v kávovare
263
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 264 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
13
13.1
0
0
0
0
3
0
264
spôsobuje rovnomerný rapotavý
13.2 Nastavenie teploty kávy
zvuk. Ak počas mletia počujete
Môžete si vybrat’ spomedzi troch
takýto zvuk, ihneď prístroj vypnite a
teplôt. Teplotné hladiny kávy sú
spojte sa so servisným strediskom.
označené nasledovne:
Zablokovanie alebo poškodenie
«TEMPERATURE LOW»
spôsobené cudzími predmetmi v
(NÍZKA TEPLOTA)
mlynčeku môže byt’ vylúčené zo
«TEMPERATURE MEDIUM»
záruky.
(STREDNÁ TEPLOTA)
«TEMPERATURE HIGH»
Nastavenia ponuky
(VYSOKÁ TEPLOTA)
Základné nastavenie je
Nastavenie jazyka
«TEMPERATURE HIGH»
Môžete si vybrat’ z niekoľkých
(VYSOKÁ TEPLOTA).
jazykov. Iný jazyk nastavíte
Toto nastavenie je možné zmenit’
nasledovne:
nasledovne:
Stlačte tlačidlo "MENU"
0
Stlačte tlačidlo "MENU" (PONUKA)
(PONUKA) (obr. 5).
(obr. 5).
Objaví sa položka ponuky
Objaví sa položka ponuky
«CHOOSE LANGUAGE»
«CHOOSE LANGUAGE»
(VÝBER JAZYKA).
(VÝBER JAZYKA).
Potvrďte položku ponuky tlačidlom
0
Stlačte rolovacie tlačidlá "<" alebo
"OK" (obr. 6). Nastavovaný jazyk
">" (obr. 6), pokým sa neobjaví
sa zobrazuje na displeji.
položka
Stláčajte rolovacie tlačidlá "<"
«TEMPERATURE» (TEPLOTA).
alebo ">" (obr. 6), pokiaľ sa
0
Potvrďte
položku ponuky tlačidlom
nezobrazí požadovaný jazyk.
"OK" (obr. 6). Displej ukazuje
Ak sa zobrazí požadovaný jazyk,
aktuálne nastavenie,
potvrďte ho tlačidlom "OK" (obr. 6).
napr.«TEMPERATURE HIGH»
Tento jazyk sa týmto naprogramuje.
(VYSOKÁ TEPLOTA).
Ak sa "OK" nestlačí, tak sa prístroj
0 V prípade potreby nastavte inú
po približne 120 sekundách vráti
teplotu pomocou rolovacích
automaticky do režimu prípravy
tlačidiel "<" alebo ">" (obr. 6).
kávy bez uloženia nastavenia.
0 Ak sa zobrazí požadovaná teplota,
potvrďte ju tlačidlom "OK" (obr. 6).
Po naprogramovaní displej
Táto teplota sa týmto naprogramuje.
automaticky skočí naspät’ na
možnost’ ponuky «CHOOSE
3 Ak sa "OK" nestlačí, tak sa prístroj
LANGUAGE» (VÝBER JAZYKA)».
po približne 120 sekundách vráti
Pre návrat do režimu kávy stlačte
automaticky do režimu prípravy
tlačidlo "MENU" (PONUKA) (obr. 5)
kávy bez uloženia nastavenia.
alebo počkajte pribl. 120 sekúnd,
Po naprogramovaní displej
pokým prístroj automaticky neskočí
automaticky skočí naspät’ na
naspät’ do režimu kávy.
možnost’ ponuky
«TEMPERATURE» (TEPLOTA)».
0 Pre návrat do režimu kávy stlačte
tlačidlo "MENU" (PONUKA) (obr. 5)
alebo počkajte pribl. 120 sekúnd,
pokým prístroj automaticky neskočí
naspät’ do režimu kávy.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 265 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
13.3 Nastavenie času vypnutia
0 Pre návrat do režimu kávy stlačte
tlačidlo "MENU" (PONUKA) (obr. 5)
alebo počkajte pribl. 120 sekúnd,
pokým prístroj automaticky neskočí
naspät’ do režimu kávy.
Ak sa zariadenie chvíľu nepoužíva,
tak sa automaticky vypne kvôli
bezpečnosti a z úsporných dôvodov.
Môžete si vybrat’ z troch časov
vypnutia (automatické vypnutie po 13.4 Nastavenie programu pre
1 až 3 hodinách):
džbán (Sila kávy a hladina
«AUTO SHUTOFF TIME 1 H»
naplnenia pre džbán)
(AUTOMATICKÉ VYPNUTIE PO 3H)
Program pre džbán je
«AUTO SHUTOFF TIME 2 H»
prednastavený na bežné hodnoty.
(AUTOMATICKÉ VYPNUTIE PO 3H)
Toto nastavenie môžete zmenit’ a
uložit’ podľa vašej chuti. Sila kávy sa
«AUTO SHUTOFF TIME 3 H»
môže upravit’ v 5 krokoch od extra
(AUTOMATICKÉ VYPNUTIE PO 3H)
jemnej až po extra silnú a hladinu
Základné nastavenie je
naplnenia je možné zmenit’ v
«AUTO SHUTOFF TIME 1 H»
10 krokoch pomocou grafickej lišty.
(AUTOMATICKÉ VYPNUTIE PO 1H).
Tieto nastavenia je možné zmenit’
Toto nastavenie je možné zmenit’
nasledovne:
nasledovne:
0 Stlačte tlačidlo "MENU" (PONUKA)
0 Stlačte tlačidlo "MENU" (PONUKA)
(obr. 5).
(obr. 5).
Objaví sa položka ponuky
Objaví sa položka ponuky
«CHOOSE LANGUAGE»
«CHOOSE LANGUAGE»
(VÝBER JAZYKA).
(VÝBER JAZYKA).
0 Stlačte rolovacie tlačidlá "<" alebo
0 Stlačte rolovacie tlačidlá "<" alebo
">" (obr. 6), pokým sa neobjaví
">" (obr. 6), pokým sa neobjaví
položka «JUG PROGRAM»
položka «AUTO SHUTOFF TIME»
(PROGRAM PRE DŽBÁN).
(AUTOMATICKÝ ČAS VYPNUTIA).
0
Potvrďte položku ponuky tlačidlom
0 Potvrďte položku ponuky tlačidlom
"OK" (obr. 6). Displej ukazuje
"OK" (obr. 6). Displej ukazuje
«JUG COFFEE TASTE»
aktuálne nastavenie, napr.
(CHUŤ KÁVY - DŽBÁN).
«AUTO SHUTOFF TIME 1 H»
(AUTOMATICKÉ VYPNUTIE PO 1 H).
0 Potvrďte položku ponuky tlačidlom
"OK" (obr. 6). Displej ukazuje
0 V prípade potreby nastavte iný čas
aktuálne nastavenie, napr.
vypnutia pomocou rolovacích
«EXTRA-MILD JUG»
tlačidiel "<" alebo ">" (obr. 6).
(EXTRA-JEMNÁ DŽBÁN).
0 Ak sa zobrazí požadovaný čas
0 V prípade potreby si vyberte silu
vypnutia, potvrďte ho tlačidlom
kávy z 5 možností od extra jemnej
"OK" (obr. 6). Tento čas vypnutia
až po extra silnú pomocou
sa týmto naprogramuje.
rolovacích tlačidiel "<" alebo ">"
Ak sa "OK" nestlačí, tak sa prístroj
(obr. 6).
po približne 120 sekundách vráti
0 Ak sa zobrazí požadovaná sila
automaticky do režimu prípravy
kávy, potvrďte ju tlačidlom "OK"
kávy bez uloženia nastavenia.
(obr. 6). Táto sila kávy sa týmto
naprogramuje.
3 Po naprogramovaní displej
automaticky skočí naspät’ na
Ak sa "OK" nestlačí, tak sa prístroj
možnost’ ponuky «AUTO
po približne 120 sekundách vráti
SHUTOFF TIME» (VÝBER
automaticky do režimu prípravy
JAZYKA).
kávy bez uloženia nastavenia.
265
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 266 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
Po naprogramovaní displej
13.5 Nastavenie programu kávy
automaticky skočí naspät’ na
(programovanie hladiny
možnost’ ponuky
naplnenia)
«JUG COFFEE TASTE»
Prístroj je prednastavený na
(CHUŤ KÁVY PRE DŽBÁN)».
normálne množstvo. Tieto
0 Ak chcete zmenit’ a uložit’ hladinu
množstvá môžete zmenit’ a uložit’
naplnenia pre džbán, stlačte
pre každú veľkost’ šálky podľa
rolovacie tlačidlo ">" (obr. 5) ,
vašej chuti.
pokým sa nezobrazí možnost’
Je možné zmenit’ hladinu
ponuky «JUG OR CUP LEVEL»
naplnenia pre každú z piatich
(HLADINA ŠÁLKY ALEBO
veľkostí šálok «ESPRESSO CUP»
DŽBÁNU).
(ESPRESSO ŠÁLKA),
0 Potvrďte položku ponuky tlačidlom
«SMALL CUP» (MALÁ ŠÁLKA),
"OK" (obr. 6).
«MEDIUM CUP» (STREDNÁ
0 Na displeji sa zobrazí lišta, ktorá sa
ŠÁLKA), «LARGE CUP» (VEľKÁ
môže zväčšovat’ alebo
ŠÁLKA), «MUG» (HRNČEK):
zmenšovat’; znamená to hladinu
0 Stlačte tlačidlo "MENU" (PONUKA)
naplnenia šálky. V prípade potreby
(obr. 5).
je možné vybrat’ inú hladinu
Objaví sa položka ponuky
naplnenia pomocou rolovacích
«CHOOSE LANGUAGE»
tlačidiel "<" alebo ">" (obr. 5) v 10
(VÝBER JAZYKA).
krokoch.
0 Stlačte rolovacie tlačidlá "<" alebo
">" (obr. 6), pokým sa neobjaví
3 Ak je lišta úplne celá, znamená to
max. naplnenie šálky pre program
položka «COFFEE PROGRAM»
džbán, čo je pribl. 125 ml.
(PROGRAM KÁVA).
0 Ak sa zobrazí požadovaná hladina
0 Potvrďte položku ponuky tlačidlom
naplnenia, potvrďte ju tlačidlom
"OK" (obr. 6). Displej ukazuje
"OK" (obr. 6). Hladina naplnenia sa
«ESPRESSO CUP»
týmto naprogramovala.
(ESPRESSO ŠÁLKA).
Ak sa "OK" nestlačí, tak sa prístroj
0 V prípade potreby nastavte inú
po približne 120 sekundách vráti
veľkost’ šálky pomocou rolovacích
automaticky do režimu prípravy
tlačidiel "<" alebo ">" (obr. 6).
kávy bez uloženia nastavenia.
0 Ak sa zobrazí požadovaná veľkost’
šálky, potvrďte ju tlačidlom "OK"
Po
naprogramovaní
displej
3
(obr.
6).
automaticky skočí naspät’ na
0 Na displeji sa zobrazí lišta, ktorá sa
možnost’ ponuky «JUG OR CUP
môže zväčšovat’ alebo zmenšovat’;
LEVEL» (HLADINA ŠÁLKY
znamená to hladinu naplnenia šálky.
ALEBO DŽBÁNU)».
V prípade potreby je možné vybrat’
0 Pre návrat do režimu kávy stlačte
inú hladinu naplnenia pomocou
tlačidlo "MENU" (PONUKA) (obr. 5)
rolovacích tlačidiel "<" alebo ">"
alebo počkajte pribl. 120 sekúnd,
(obr. 6) v 10 krokoch.
pokým prístroj automaticky neskočí
naspät’ do režimu kávy.
3 Ak je lišta úplne celá, znamená to
max. naplnenie šálky, čo je pribl.
220 ml.
0 Ak sa zobrazí požadovaná hladina
naplnenia, potvrďte ju tlačidlom
"OK" (obr. 6). Hladina naplnenia sa
týmto naprogramovala.
3
266
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 267 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
Ak sa "OK" nestlačí, tak sa prístroj
po približne 120 sekundách vráti
automaticky do režimu prípravy
kávy bez uloženia nastavenia.
Po naprogramovaní displej
automaticky skočí spät’ do ponuky
pre nastavenie hladiny naplnenia,
napr. «ESPRESSO CUP»
(ESPRESSO ŠÁLKA).
0 Pre návrat do režimu kávy stlačte
dvakrát tlačidlo "MENU"
(PONUKA) (obr. 5) alebo počkajte
pribl. 120 sekúnd, pokým prístroj
automaticky neskočí naspät’ do
režimu kávy.
3
3
Je možné uložit’ hladinu naplnenia
len pre 1 šálku. Ak sa dávkuje do 2
šálok, tak sa uložená hodnota
zdvojnásobí.
13.6 Nastavenie programu
cappuccino
(naprogramovanie množstva
mlieka a kávy)
0
0
0
0
Množstvo mlieka a kávy potrebné
na prípravu cappuccina je
prednastavené na bežné hodnoty.
Toto nastavenie môžete zmenit’ a
uložit’ podľa vašej chuti:
Stlačte tlačidlo "MENU" (PONUKA)
(obr. 5).
Objaví sa položka ponuky
«CHOOSE LANGUAGE»
(VÝBER JAZYKA).
Stlačte rolovacie tlačidlá "<" alebo
">" (obr. 6), pokým sa neobjaví
položka
«CAPPUCCINO PROGRAM»
(PROGRAM CAPPUCCINO).
Potvrďte položku ponuky tlačidlom
"OK" (obr. 6). Displej ukazuje
«MILK VOLUME»
(OBJEM MLIEKA).
Ak chcete zmenit’ a uložit’
množstvo mlieka použitého na
prípravu cappuccina, potrďte
možnost’ ponuky tlačidlom "OK"
(obr. 6).
0 Na displeji sa zobrazí lišta, ktorá sa
môže zväčšovat’ alebo
zmenšovat’; znamená to množstvo
mlieka použitého na prípravu
cappuccina. V prípade potreby je
možné vybrat’ inú hladinu
naplnenia pomocou rolovacích
tlačidiel "<" alebo ">" (obr. 6) v 10
krokoch.
Ak je lišta úplne celá, znamená to
max. objem mlieka pre program
cappuccino, čo predstavuje pribl.
120-180 ml (podľa nastaveného
množstva peny, t.j. podľa množstva
zamixovaného vzduchu).
0 Ak sa zobrazí požadovaná hladina
naplnenia, potvrďte ju tlačidlom
"OK" (obr. 6). Hladina naplnenia sa
týmto naprogramovala.
Ak sa "OK" nestlačí, tak sa prístroj
po približne 120 sekundách vráti
automaticky do režimu prípravy
kávy bez uloženia nastavenia.
3
Po naprogramovaní displej
automaticky skočí naspät’ na
možnost’ ponuky
«MILK VOLUME»
(OBJEM MLIEKA)».
0 Ak chcete zmenit’ a uložit’
množstvo kávy potrebnej na
prípravu cappuccina, stlačte
rolovacie tlačidlá "<" alebo ">"
(obr. 5) , pokiaľsa nezobrazí
ponuka
«COFFEE FOR CAPPUCC.»
(KÁVA PRE CAPPUCCINO).
0 Potvrďte položku ponuky tlačidlom
"OK" (obr. 6).
0 Na displeji sa zobrazí lišta, ktorá sa
môže zväčšovat’ alebo
zmenšovat’; znamená to množstvo
kávy použitej na prípravu
cappuccina. V prípade potreby je
možné vybrat’ inú hladinu
naplnenia pomocou rolovacích
tlačidiel "<" alebo ">" (obr. 6) v 10
krokoch.
3
267
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 268 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
Ak je lišta úplne celá, znamená to
max. naplnenie šálky pre program
cappuccino, čo je pribl. 220 ml.
0 Ak sa zobrazí požadovaná hladina
naplnenia, potvrďte ju tlačidlom
"OK" (obr. 6). Hladina naplnenia sa
týmto naprogramovala.
Ak sa "OK" nestlačí, tak sa prístroj
po približne 120 sekundách vráti
automaticky do režimu prípravy
kávy bez uloženia nastavenia.
3
0 Ak sa zobrazí požadované
množstvo, potvrďte hotlačidlom
"OK" (obr. 6). Hladina naplnenia sa
týmto naprogramovala.
Ak sa "OK" nestlačí, tak sa prístroj
po približne 120 sekundách vráti
automaticky do režimu prípravy
kávy bez uloženia nastavenia.
Po naprogramovaní displej
automaticky skočí naspät’ na
možnost’ ponuky
«HOT WATER PROGRAM»
(PROGRAM HORÚCA VODA)».
0 Pre návrat do režimu kávy stlačte
tlačidlo "MENU" (PONUKA) (obr. 5)
alebo počkajte pribl. 120 sekúnd,
pokým prístroj automaticky neskočí
naspät’ do režimu kávy.
3
Po naprogramovaní displej
automaticky skočí naspät’ na
možnost’ ponuky
«COFFEE FOR CAPPUCC.»
(KÁVA PRE CAPPUCCINO).
0 Pre návrat do režimu kávy stlačte
tlačidlo "MENU" (PONUKA) (obr. 5)
alebo počkajte pribl. 120 sekúnd,
13.8 Zistenie počtu pripravených
pokým prístroj automaticky neskočí
káv, počtu pripravených
naspät’ do režimu kávy.
3
džbánov a počtu odvápnení
(štatistika)
13.7 Nastavenie programu pre
horúcu vodu
(naprogramovanie
dávkovaného množstva)
Prístroj je prednastavený na
normálne množstvo. Môžete
zmenit’ a uložit’ toto nastavenie:
0 Stlačte tlačidlo "MENU" (PONUKA)
(obr. 5). Objaví sa položka ponuky
«CHOOSE LANGUAGE»
(VÝBER JAZYKA).
0 Stlačte rolovacie tlačidlá "<" alebo
">" (obr. 6), pokým sa neobjaví
položka
«HOT WATER PROGRAM»
(PROGRAM HORÚCA VODA).
0 Na displeji sa zobrazí lišta, ktorá sa
môže zväčšovat’ alebo zmenšovat’;
znamená to množstvo dávkovanej
horúcej vody. V prípade potreby je
možné vybrat’ inú hladinu naplnenia
pomocou rolovacích tlačidiel "<"
alebo ">" (obr. 6) v 10 krokoch.
3
268
Ak je lišta úplne celá, znamená to
max. množstvo horúcej vody, ktoré
je možno naraz vypustit’, čo je 250280 ml.
Prístroj umožňuje vyhľadanie
nasledujúcich hodnôt:
– celkový počet pripravených káv
prístrojom až do tohto momentu,
– počet pripravených džbánov,
obsahujúcich 4 šálky, 6 šálok, 8
šálok a 10 šálok,
– počet pripravených cappuccín a
tiež
– počet vykonaných odvápnení.
Ak sa zároveň dávkujú 2 šálky, tak
sa tieto počítajú ako 2 šálky.
0 Stlačte tlačidlo "MENU" (PONUKA)
(obr. 5). Objaví sa položka ponuky
«CHOOSE LANGUAGE»
(VÝBER JAZYKA).
0 Stlačte rolovacie tlačidlá "<" alebo
">" (obr. 6), pokým sa neobjaví
položka
«STATISTICS» (ŠTATISTIKA).
0 Potvrďte položku ponuky tlačidlom
"OK" (obr. 6). Potom sa zobrazí
počet pripravených šálok až do
tohto času, napr.
«TOT. COFFEES 135»
3
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 269 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
(CELKOVÝ POČET 135)
pre 135 pripravených káv.
0 Opakovane stláčajte rolovacie
tlačidlá "<" alebo ">" (obr. 6) na
zobrazenie počtu pripravených
džbánov pre každú možnú veľkost’
pre program džbánu (4 šálky, 6
šálok, 8 šálok, 10 šálok). Na
displeji sa zobrazí počet džbánov
pripravených s príslušným počtom
šálok, napr. «JUG 4 CUPS 12»
(DŽBÁN 4 ŠÁLKY 12) pre 12
džbánov naplnených po 4 šálky.
0 Opakovane stláčajte rolovacie
tlačidlo ">" (obr. 6) na zobrazenie
počtu vykonaných odvápnení,
napr. «TOT. DESCALES 5»
(CELKOVÝ POČET ODVÁPNENÍ 5)
pre 5 odvápnení.
0 Pre návrat do režimu kávy stlačte
tlačidlo "MENU" (PONUKA) (obr. 5)
alebo počkajte pribl. 120 sekúnd,
pokým prístroj automaticky neskočí
naspät’ do režimu kávy.
13.9 Resetovanie prístroja na
továrenské nastavenia
(Reset)
Táto funkcia resetuje predtým
zmenené hodnoty na továrenské
nastavenia.
Vykoná sa zmena nasledujúcich
nastavení a uložených hodnôt:
• tvrdost’ vody
• hladina naplnenia šálky
• teplota kávy
• čas vypnutia
0 Stlačte tlačidlo "MENU" (PONUKA)
(obr. 5). Objaví sa položka ponuky
«CHOOSE LANGUAGE»
(VÝBER JAZYKA).
0 Stlačte rolovacie tlačidlá "<" alebo
">" (obr. 6), pokým sa neobjaví
položka «RESET TO DEFAULT»
(RESET NA ZÁKLADNÉ
NASTAVENIE).
0 Potvrďte položku ponuky tlačidlom
"OK" (obr. 6). Displej ukazuje
«RESET TO DEFAULT NO»
(RESET NA ZÁKLADNÉ
NASTAVENIE - NIE).
0 Stlačte rolovacie tlačidlo "<"
(obr. 6), pokým sa nezobrazí
«RESET TO DEFAULT YES»
(RESET NA ZÁKLADNÉ
NASTAVENIE - ÁNO).
0 Potvrďte položku ponuky tlačidlom
"OK" (obr. 6). Prístroj sa teraz
resetuje na továrenské nastavenia.
Ak sa "OK" nestlačí, tak sa prístroj
po približne 120 sekundách vráti
automaticky do režimu prípravy
kávy bez uloženia továrenských
nastavení.
3
14
Po naprogramovaní prístroj
automaticky skočí spät’ do režimu
kávy.
Čistenie a údržba
Udržiavajte váš prístroj v stálej
čistote, aby pracoval bez problémov
a so stálou kvalitou kávy.
14.1 Pravidelné čistenie
1
Upozornenie! Pred čistením
vypnite prístroj. Nechajte prístroj
vychladnút’.
1
Upozornenie! Nikdy nedávajte
prístroj alebo jeho jednotlivé časti
do umývačky na riad: Kávovar
nikdy neponárajte do vody.
1
Upozornenie! Do mlynčeka nikdy
nedávajte vodu, pretože dôjde k
poškodeniu jeho mechanizmu.
Nepoužívajte žiadne drhnúce alebo
leptavé produkty. Vnútrajšok a
vonkajšok krytu stačí poutierat’
navlhčenou handričkou.
0 Nádrž na vodu (obr. 7) vyberajte
každý deň a zvyšnú vodu
vylievajte. Nádrž na vodu
opláchnite čerstvou vodou Každý
deň používajte čerstvú vodu.
0 Denne vyprázdňujte odpadovú
nádobu na kávovinu, prípadne, ak
budete na to vyzvaný cez displej;
1
269
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 270 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
0
0
0
0
0
14.2
0
0
270
Pozor, aby sa odstránili všetky
viď „Vyprázdnenie odpadovej
zvyšky aj z dna nádoby.
nádoby na kávovinu“, strana 270.
Dôležité: Vždy, keď vyprázdňujete
Pravidelne vyprázdňujte
odkvapkávaciu misku, musí sa
odkvapkávaciu misku. Avšak vždy,
vyprázdnit’ takisto aj odpadová
keď sa ukáže červený plavák
nádoba, aj keď nie je úplne plná.
(obr. 33) pomedzi otvory
Ak sa postup nevykoná, môže
odkvapkávacej mriežky.
dôjst’ k preplneniu nádoby pri
Pravidelne čistite,avšak aspoň raz
neskoršej príprave kávy a k
za týždeň, nádrž na vodu (L),
zablokovaniu kávovaru.
odkvapkávaciu misku (M),
odkvapkávaciu mriežku (A) a
3 Po vybratí odpadovej nádoby
odpadovú nádobu na kávovinu (P)
displej oznamuje «INSERT
teplou vodou, jemným čistiacim
WASTE COFFEE CONTAINER»
prostriedkom a prípadne malou
(ZASUŇTE ODPADOVÚ NÁDOBY
kefkou.
NA KÁVU).
Po každom spenení opláchnite
trysky nádrže na mlieko od
3 Ak sa prístroj používa denne, tak
vyprázdňujte nádobu na dennej
zvyškov mlieka, viď „Čistenie
báze. Odpadovú nádobu
trysiek“, strana 262.
vyprázdňujte vždy pri zapnutom
Pravidelne čistite nádrž na mlieko,
prístroji. Len takto prístroj
viď „Čistenie nádrže na mlieko“,
zaznamená vysypanie.
strana 270.
14.3 Čistenie nádrže na mlieko
Skontrolujte, či nedošlo k
zablokovaniu otvorov dávkovača
0 Uvoľnite veko nádrže na mlieko
kávy. Zaschnutú kávu môžete
malým pootočením v smere
odstránit’ pomocou ihly (obr. 34).
hodinových ručičiek a vyberte ho.
0 Vytiahnite rúrku dávkovača mlieka
Vyprázdnenie odpadovej
(obr. 25) a nasávaciu rúrku (obr. 37).
nádoby na kávovinu
0
Opatrne vyčistite všetky časti
Prístroj ukazuje koľko bolo
horúcou vodou a čistiacim
pripravených káv. Po pripravení 14
prostriedkom.
samostatných šálok (alebo
0
Vrát’te naspät’ nasávaciu rúrku a
7 párov) kávy sa zobrazí
dávkovaciu rúrku na mlieko.
nasledujúca správa: «EMPTY
WASTE COFFEE CONTAINER»
1 Nádrž na mlieko sa nesmie
(VYSYPAŤ ODPADOVÚ NÁDOBU)
umývat’ v umývačke na riad!
na oznámenie, že je odpadová
nádoba na kávu plná a musí sa
14.4 Čistenie mechanizmu
vysypat’ a vyčistit’. Pokiaľ nie je
mlynčeka
odpadová nádoba vyčistená, tak
Zomletá káva sa môže zo
správa zostáva zobrazená a
zásobníka zrnkovej kávy vybrat’
kávovar nemôže pripravovat’
malou kefkou a vysávačom.
žiadnu kávu.
Uvoľnite a otvorte servisné dvierka
1 Upozornenie! Do mlynčeka nikdy
nedávajte vodu, pretože dôjde k
stlačením príslušného tlačidla
poškodeniu jeho mechanizmu.
(obr. 35), vyberte odkvapkávaciu
misku (obr. 36), vyprázdnite ju a
0 Vypnite prístroj tlačidlom "Zap/Vyp"
vyčistite.
(obr. 11) a hlavným vypínačom
(obr. 9). Vytiahnite napájací kábelOpatrne vysypte a vyčistite
odpadovú nádobu na kávovinu.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 271 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
0 Vyebrte zvyšné kávové zrná (napr.
vysávačom s hadicou a štrbinovou
násadou).
3
Ak sa cudzí predmet nedarí vybrat’,
spojte sa so zákazníckym
servisom. Zablokovanie alebo
poškodenie spôsobené cudzími
predmetmi v mlynčeku môže
byt’ vylúčené zo záruky.
1 Varovanie! Nebezpečenstvo
poranenia z rotujúceho
mechanizmu mlynčeka. Nikdy
nezapínajte kávovar, ak pracujete
na mlynčeku. Môže to viest’ k
vážnemu poraneniu. Vždy
vytiahnite napájací kábel.
0 Ďalej otestujte, či mlecí
mechanizmus funguje pri príprave
kávy s malým množstvom zrnkovej
kávy. Pri prvom použití mlynčeka
alebo po jeho vyčistení sa do varnej
jednotky dostane menšie množstvo
zomletej kávy, pretože sa najprv
musí naplnit’ prívodný kanálik. Môže
to ovplyvnit’ prvú kávu.
14.5 Čistenie varnej jednotky
0
0
0
0
Odporúčame vám pravidelné
čistenie varnej jednotky (podľa toho,
ako často kávovar používate). Pred
odložením prístroja na dlhší čas
(napr. dovolenka) sa musí odpadová
nádoba a nádrž na vodu vyprázdnit’
a prístroj dôkladne vyčistit’, vrátane
varnej jednotky.
Postupujte nasledovne:
Vypnite kávovar tlačidlom "Zap/
Vyp" (obr. 11) (nevyt’ahujte
napájací kábel) a počkajte, pokiaľ
sa vypne displej.
Uvoľnite a otvorte servisné dvierka
stlačením príslušného gombíka
(obr. 35).
Vyberte a vyčistite odkvapkávaciu
misku a odpadovú nádobu (obr. 36).
Stlačte dve červené uzamkýnacie
tlačidlá po stranách varnej jednotky
smerom dovnútra (obr. 38) a
vytiahnite varnú jednotku.
3
0
0
0
0
0
0
0
Upozornenie: Varná jednotka sa
smie vybrat’, len ak je prístroj
vypnutý tlačidlom Zap/)Vyp na
prednej strane prístroja. Prístroj
sa nemusí odpojit’ z elektrickej
siete. Ak sa pokúsite vybrat’
varnú jednotku pri zapnutom
prístroji, tak môže dôjst’ k jeho
vážnemu poškodeniu.
Umyte varnú jednotku pod tečúcou
vodou bez použitia čistiacich
prostriedkov. Nikdy varnú
jednotku neumývajte v
umývačke na riad.
Opatrne poumývajte vnútro
prístroja. Usadenú kávu oškriabte
pomocou drevenej alebo plastovej
vidličky alebo niečím podobným,
čo nepoškriabe povrch (obr. 39) a
vysajte všetko vysávačom
(obr. 40).
Ak chcete varnú jednotku
(obr. 42, a) vrátit’, tak ju umiestnite
do držiaka (obr. 42, b) a na kolík
(obr. 42, c) Kolík sa musí zaviest’
do trubky (obr. 42, d) na spodnej
časti varnej jednotky.
Teraz silno zatlačte na mieste
označenom PUSH (obr.42, e),
pokým varná jednotka hlasno
nezapadne na miesto.
Po zakliknutí skontrolujte, či sa
červené tlačidlá (obr. 42, f) vysunuli
von, pretože inak nie je možné
zatvorit’ servisné dvierka.
Obrázok 43: Dve červené tlačidlá
správne zapadli.
Obrázok 44: Dve červené tlačidlá
nesprávne zapadli.
Vrát’te naspät’ odkvapkávaciu
misku a odpadovú nádobu.
Zatvorte servisné dvierka.
3
Ak varná jednotka nie je správne
nasunutá, t.j. bolo počut’ kliknutie,
ale červené tlačidlá sa správne
nevysunuli a servisné dvierka nie je
možné zatvorit’.
3
Ak varná jednotka ide nasadit’ len
veľmi t’ažko, je nutné prispôsobit’
271
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 272 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
jej výšku (pred vložením) stlačením
varnej jednotky zhora a zboku ako
ukazuje obr. 41.
3
Ak je stále t’ažko zasunút’ varnú
jednotku, zatvorte servisné dvierka,
vytiahnite zástrčku z elektrickej
zásuvky a zasuňte ju naspät’.
Počkajte, pokým sa displej vypne,
otvorte servisné dvierka a zasuňte
varnú jednotku.
14.6 Vykonanie odvápňovacieho
programu
Odvápňovací program umožňuje
jednoduché a efektívne
odstránenie vodného kameňa z
vášho prístroja. Ak displej tak
odporúča urobit’ so správou
«PLEASE DESCALE !»
(PROSÍM ODVÁPNIŤ!),
tak sa prístroj musí odvápnit’.
1
Upozornenie: Za žiadnych
okolností nepoužívajte
odvápňovacie prostriedky, ktoré
neboli schválené Electroluxom.
Ak sa použije iný odvápňovací
prostriedok, Electrolux nepreberá
žiadnu zodpovednost’ za
akékoľvek škody. Odvápňovacia
kvapalina samôže zakúpit’ v
špecializovaných obchodoch alebo
na linke pomoci Electrolux .
Odvápnenie trvá približne 45 minút
a nesmie byt’ prerušené. Ak dôjde
k výpadku prúdu, program sa musí
reštartovat’.
0 Pred spustením odvápňovacieho
programu vyčistite varnú jednotku
(pozrite si „Čistenie varnej
jednotky“, strana 271).
0 Stlačte tlačidlo "MENU" (PONUKA)
(obr.5). Objaví sa položka ponuky
«CHOOSE LANGUAGE»
(VÝBER JAZYKA).
0 Stlačte rolovacie tlačidlá "<" alebo
">" (obr. 6), pokým sa neobjaví
položka
«DESCALE» (ODVÁPNENIE).
3
272
0 Potvrďte položku ponuky tlačidlom
"OK" (obr. 6). Displej ukazuje
«DESCALE NO»
(ODVÁPNENIE NIE).
0 Stlačte rolovacie tlačidlo "<", displej
ukazuje «DESCALE YES»
(ODVÁPNENIE ÁNO).
0 Potvrďte výber tlačidlom "OK"
(obr. 6). Spustí sa program
odvápňovania.
Ak sa "OK" nestlačí, tak sa prístroj
po približne 120 sekundách vráti
automaticky do režimu prípravy
kávy a program odvápňovania sa
nespustí.
Horná čast’ displeja sa striedavo
prepína medzi «ADD DESCALER»
(PRIDAT’ ODVÁPŇOVAČ) a
«PRESS MENU KEY» (STLAČTE
TLAČIDLO PONUKA), pričom
spodná čast’ displeja ukazuje
priebehovú lištu a percentá,
«
0%».
0 Vyprázdnite nádrž na vodu, nalejte
do nej aspoň 1 liter vody a pridajte
odvápňovací roztok.
3
Varovanie: Pozor, aby sa
odvápňovací prostriedok nerozlial
na povrchy citlivé na kyselinu ako
je mramor, vápenec a keramika.
0 Nasaďte trysku na horúcu vodu
(obr. 10).
0 Pod trysku s horúcou vodou podložte
nádobu s objemom aspoň 1,5 litra
0 Stlačte tlačidlo "MENU"
(PONUKA) (obr. 5).
Odvápňovací programzačne a
odvápňovací roztok začne
pretekat’ cez trysku na horúcu
vodu. Displej ukazuje
«DESCALING» (ODVÁPNENIE) a
priebehová lišta ukazuje
percentuálne zobrazenie, napr.
«
25%».
Odvápňovací program automaticky
vykoná niekoľko prepláchnutí a
prestávok za účelom odstránenia
usadenín vodného kameňa zvnútra
kávovaru.
1
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 273 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
0
0
0
0
Po približne 45 minútach sa vodná
nádrž vyprázdni a horná čast’
displeja sa mení medzi «DESCALE
COMPLETE» (ODVÁPNENIE
DOKONČENÉ) a «PRESS MENU
KEY» (STLAČIT’ TLAČIDLO
PONUKA), pričom spodná čast’
ukazuje priebehovú lištu s
percentuálnym zobrazením
«
50%».
Stlačte tlačidlo "MENU"
(PONUKA) (obr. 5).
Prístroj je teraz pripravený na
prepláchnutie čistou vodou. Horná
čast’ displeja sa striedavo prepína
medzi «RINSING»
(OPLACHOVANIE) a
«FILL TANK !» (NAPLNIT’ NÁDRŽ!),
pričom spodná čast’ displeja
ukazuje priebehovú lištu a
percentá
«
50%».
Vyberte nádrž na vodu, naplňte ju
čerstvou vodou a vrát’te naspät’.
Horná čast’ displeja sa striedavo
prepína medzi «RINSING»
(OPLACHOVANIE) a
«PRESS MENU KEY» (STLAČIT’
TLAČIDLO PONUKA), pričom
spodná čast’ displeja ukazuje
priebehovú lištu a percentá
«
50%».
Vyprázdnite nádobu pod tryskou s
horúcou vodou a dajte ju spät’ pod
trysku s horúcou vodou.
Stlačte tlačidlo "MENU"
(PONUKA) (obr. 5).
Spustí sa oplachovací proces s
čistou vodou a oplachovacia voda
vyteká z trysky na horúcu vodu.
Displej ukazuje «RINSING »
(OPLACHOVANIE) a priebehová
lišta ukazuje percentuálne
zobrazenie , napr.
«
55%».
Po niekoľkých minútach sa vodná
nádrž vyprázdni a horná čast’
displeja sa mení medzi «RINSING
COMPLETE» (VYPLÁCHNUTIE
DOKONČENÉ) a «PRESS MENU
KEY» (STLAČIT’ TLAČIDLO
PONUKA), pričom spodná čast’
ukazuje priebehovú lištu s
percentuálnym zobrazením
«
90%».
0 Stlačte tlačidlo "MENU"
(PONUKA) (obr. 5).
Na krátku chvíľu horná čast’
displeja sa prepína medzi
«RINSING COMPLETE»
(VYPLÁCHNUTIE DOKONČENÉ)
a «FILL TANK !»
(NAPLNIT’ NÁDRŽ!), pričom
spodná čast’ displeja ukazuje
priebehovú lištu a percentá
«
100%».
Po niekoľkých sekundách displej
zobrazí «FILL TANK !»
(NAPLŇTE NÁDRŽ!).
0 Z nádoby vylejte oplachovaciu
vodu.
0 Vyberte nádrž na vodu, naplňte ju
čerstvou vodou a vrát’te naspät’.
Prístroj je teraz znovu pripravený
na používanie s posledným
nastavením kávového režimu.
3
15
Po odvápnení odporúčame vyliat’
prvú šálku kávy.
Čo robit’, ak displej
ukazuje nasledujúce
oznamy...
•
0
•
0
«FILL TANK»
(DOPLNIT’ NÁDRŽ)
Nádrž na vodu je prázdna alebo
nesprávne umiestnená.
Naplňte nádrž na vodu a vložte
podľa pokynov, viď „Naplnenie
vodou“, strana 254.
Nádrž na vodu je znečistená alebo
obsahuje vodný kameň.
Opláchnite alebo odstráňte vodný
kameň z nádrže.
273
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 274 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
•
0
•
0
«GROUND COFFEE TOO FINE
SET GRIND LEVEL
+ PRESS HOT WATER KEY»
(ZOMLETÁ KÁVA PRÍLIŠ
JEMNÁ, NASTAVTE MLYNČEK +
STLAČTE TLAČIDLO PRE
HORÚCU VODU)
Kávovar nemôže pripravovat’ kávu.
Pod trysku s horúcou vodou
postavte nádobu a stlačte tlačidlo
"horúca voda" (obr. 32).
Káva vychádza príliš pomaly.
Otočte gombík nastavenia hrúbky
zomletia (obr. 12) v smere
hodinových ručičiek o jednu polohu
(viď „Nastavenie hrúbky zomletia“,
strana 263).
•
0
•
0
«FILL BEAN CONTAINER»
(NAPLNIT’ ZÁSOBNÍK KÁVY)
V zásobníku na zrnkovú kávu už
nie je žiadna káva.
Doplňte zásobník na zrnkovú kávu,
viď „Naplnenie zásobníka na
kávové zrná“, strana 254.
Ak mechanizmus mlynčeka začne
byt’ veľmi hlučný, môže to
znamenat’, že sa do neho dostal
malý kamienok, ktorý ho
zablokoval.
Zavolajte zákaznícky servis.
Zablokovanie alebo poškodenie
spôsobené cudzími predmetmi v
mlynčeku môže byt’ vylúčené zo
záruky.
«EMPTY WASTE COFFEE
CONTAINER»
(VYSYPAŤ ODPADOVÚ NÁDOBU)
• Nádoba na odpadovú kávu je plná.
0 Vysypte, vyčistite a vložte naspät’
odpadovú nádobu na kávovinu
podľa postupu v „Vyprázdnenie
odpadovej nádoby na kávovinu“,
strana 270.
«PLEASE DESCALE !»
(PROSÍM ODVÁPNIT’!)
• Znamená to, že sa v kávovare
usadil vodný kameň.
0 Musá sa čo najskôr vykonat’
odvápňovací program popísaný v
kapitole „Vykonanie
odvápňovacieho programu“,
strana 272.
«INSERT WASTE COFFEE
CONTAINER»
(ZASUNÚŤ ODPADOVÚ NÁDOBU)
• Odpadovä nádobu na kávovinu
nebola po vyčistení vrátená
naspät’.
0 Otvorte servisné dvierka a zasuňte
odpadovú nádobu.
«CLOSE DOOR»
(ZATVORIT’ DVIERKA)
• Servisné dvierka sú otvorené.
0 Zatvorte servisné dvierka. Ak nie je
možné zatvorit’ servisné dvierka,
skontrolujte, či je varná jednotka
správne vložená (viď čast’ „Čistenie
varnej jednotky“, strana 271).
«ADD PRE-GROUND
COFFEE»
(PRIDAŤ ZOMLETÚ KÁVU)
• Do plniaceho otvoru sa nepridala
žiadna zomletá káva po výbere
funkcie zomletá káva.
0 Pridajte zomletú kávu podľa
postupu v „Prípravakávy zo
zomletej kávy“, strana 260.
«INSERT BREWING UNIT !»
(VLOŽIT’ VARNÚ JEDNOTKU!)
• Pravdepodobne niekto zabudol
vložit’ varnú jednotku spät’ do
prístroja po vyčistení.
0 Vložte varnú jednotku; viď
„Čistenie varnej jednotky“,
strana 271.
274
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 275 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
«GENERAL ALARM»
(VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA)
• Vnútro prístroja je veľmi
znečistené.
0 Opatrne poumývajte vnútro
prístroja, viď „Čistenie varnej
jednotky“, strana 271. Ak kávovar
stále ukazuje túto správu, aj keď
bol vyčistený, zavolajte zákaznícky
servis.
16
Riešiteľné problémy,
ktoré dokážete
odstránit’ ešte pred
zavolaním zákazníckeho
servisu
Ak kávovar nefunguje, tak príčinu
problému môžete jednoducho
identifikovat’ a opravit’ pomocou
rád v kapitole „Čo robit’, ak displej
ukazuje nasledujúce oznamy...“,
strana 273. Ak však kávovar
neukazuje žiadnu správu,
vykonajte nasledujúce kontroly
ešte pred zavolaním zákazníckeho
servisu.
Káva nie je horúca
• Šálky neboli zohriate.
0 Predhrejte šálky opláchnutím v
horúcej vode alebo ich
ponechaním na aspoň 20 minút na
zohriatej priehradke na šálky (H)
(viď „Tipy na dávkovanie horúcejšej
kávy“, strana 258).
• Varná jednotka je príliš studená.
0 Pred prípravou kávy zohrejte varnú
jednotku výberom programu
opláchnutia (viď „Opláchnutie“,
strana 259).
Káva nemá dost’ "kremy".
• Káva je zomletá príliš nahrubo.
0 Otočte gombík nastavenia hrúbky
zomletia proti smeru hodinových
ručičiek o jednu polohu (viď
„Nastavenie hrúbky zomletia“,
strana 263).
• Kávová zmes nie je vhodná.
0 Používajte kávovú zmes vhodnú
pre plnoautomatické kávovary.
Káva vychádza príliš pomaly.
• Káva je zomletá príliš najemno.
0 Otočte gombík nastavenia hrúbky
zomletia v smere hodinových
ručičiek o jednu polohu (viď
„Nastavenie hrúbky zomletia“,
strana 263).
Káva vychádza príliš rýchlo.
• Káva je zomletá príliš nahrubo.
0 Otočte gombík nastavenia hrúbky
zomletia proti smeru hodinových
ručičiek o jednu polohu (viď
„Nastavenie hrúbky zomletia“,
strana 263).
Káva vyteká len z jedného z
dávkovacích otvorov.
• Otvory vo výstupoch sú
zablokované.
0 Zaschnutú kávu odstráňte ihlou
(obr.29).
Ak sa vyberie funkcia alebo ,
z prístroja namiesto kávy vyteká
voda
• Zomeltá káva sa mohla zablokovat’
v plniacom otvore.
0 Uvoľnite zablokovanú kávu v
plniacom otvore pomocou noža
(viď „Prípravakávy zo zomletej
kávy“, strana 260) (obr. 22). Potom
vyčistite varnú jednotku a vnútro
prístroja (viď „Čistenie varnej
jednotky“, strana 271).
Prístroj sa nezapne po stlačení
tlačidla
• Hlavný vypínač na zadnej strane
prístroj nie je zapnutý (obr. 8) alebo
nie je zastrčená elektrická zástrčka
do zásuvky.
0 Skontrolujte, či je hlavný vypínač v
polohe "I" a či je napájací kábel
správne zasunutý do elektrickej
zásuvky.
275
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 276 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
Varnú jednotku nie je možné
vytiahnut’ na čistenie
• Kávovar je zapnutý. Varná jednotka
sa môže vytiahnut’, len ak je
prístroj vypnutý.
0 Vypnite prístroj a vyberte varnú
jednotku (viď „Čistenie varnej
jednotky“, strana 271).
3
•
0
•
0
Upozornenie: Varná jednotka sa
smie vybrat’, len ak je prístroj
vypnutý tlačidlom Zap/)Vyp na
prednej strane prístroja. Prístroj
sa nemusí odpojit’ z elektrickej
siete. Ak sa pokúsite vybrat’
varnú jednotku pri zapnutom
prístroji, tak môže dôjst’ k jeho
vážnemu poškodeniu.
Káva nevyteká z otvorov
dávkovača, ale zboku zo
servisných dvierok.
Otvory dávkovača sú zablokované
zaschnutou kávou
Zaschnutú kávu odstráňte ihlou
(obr. 34).
Vyklápacia zásuvka (Q) vo vnútri
servisného poklopu je zablokovaná
a nehýbe sa.
Opatrne vyčistite vyklápaciu
zásuvku, najmä priestor okolo
pántov tak, aby sa pohybovala.
Namiesto zrnkovej kávy sa
použila zomletá káva a prístroj
nepripravuje žiadnu kávu.
• Nasypalo sa príliš veľa zomletej
kávy.
0 Vyberte varnú jednotku a dôkladne
vyčistite vnútro prístroja, podľa
postupu uvedeného v „Čistenie
varnej jednotky“, strana 271.
Zopakujte postup s použitím
maximálne 2 odmeriek zomletej
kávy.
• Gombík "Sila kávy / zomletá káva"
nebol otočený do polohy
alebo
a prístroj použil do mlynčeka
zomletú aj zrnkovú kávu.
276
0 Dôkladne vyčistite vnútro prístroja,
podľa postupu uvedeného v časti
„Čistenie varnej jednotky“,
strana 271. Zopakujte postup najprv
otočením gombíka "Sila kávy /
zomletá káva" do správnej polohy
ako je uvedené v „Prípravakávy zo
zomletej kávy“, strana 260.
• Zomletá káva bola pridaná pri
vypnutom prístroji.
0 Vyberte varnú jednotku a dôkladne
vyčistite vnútro prístroja, podľa
postupu uvedeného v „Čistenie
varnej jednotky“, strana 271.
Zopakujte postup so zapnutým
prístrojom.
•
0
•
0
•
•
•
•
Mlieko sa príliš veľmi alebo príliš
málo speňuje
Zlé nastavenie jazdca na veku
nádrže na mlieko.
Množstvo peny na mlieku môžete
nastavit’ na akúkoľvek hladinu
pomocou jazdca na veku (obr. 27).
– Poloha "1 CAPPUCCINO": veľmi
spenené mlieko.
– Poloha "2 CAFFELATTE": nie
príliš spenené mlieko.
Ak mlieko nie je dostatočne
spenené, tak nemusí byt’ správne
umiestnená nádrž na mlieko.
Správne postavte nádrž na mlieko.
Čo robit’ v prípade prepravy
prístroja?
Odložte si pôvodný obal ako
ochranu počas prepravy. Vždy
používajte originálne plastové
vrecko ako ochranu pred
poškriabaním.
Prístroj a džbán chráňte pred
údermi. Za škody počas prepravy
nepreberáme žiadnu zodpovednost’.
Vyprázdnite nádrž na vodu a
odpadovú nádobu na kávu.
Prosíme, aby ste dobre zvážili
miesto uskladnenia prístroja,
najmä počas studených období
roka. Môže dôjst’ k poškodeniu
zamrznutím.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 277 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
17
Technické údaje
Siet’ové napätie:
Príkon:
;
18
spracovateľa vášho domového
odpadu alebo v obchode, kde ste
tento výrobok zakúpili.
220-240 V
1350 W
Tento prístroj je v súlade s
nesledujúcimi smernicami ES:
• Smernica o nízkom napätí
2006/95/EC
• EMC Smernica 89/336/EEC v
znení doplnkov 92/31/EEC a
93/68/EEC
• Materiály a príslušenstvo, ktoré
prichádzajú do kontaktu s
potravinami, vyhovujú smernici
EC 1935/2004.
Likvidácia
2
Obalový materiál
Obalový materiál chráni životné
prostredie a je recyklovateľný.
Plastové súčiastky sú označené
značkami, napr. >PE<, >PS< atď.
Prosíme, aby ste obalový materiál
dali do príslušnej odpadovej
nádoby na mieste zberu
druhotných surovín.
2
Staré zariadenie
19
V prípade potreby
servisu
Ak je nutná oprava, vrátane
výmeny napájacieho kábla,
prosíme, aby ste sa spojili s vašim
najbližším zákazníckym strediskom
Electrolux. Prosíme, aby ste si
takisto pozreli servisné a záručné
informácie v samostatnej záručnej
brožúrke Electrolux.
Vždy si odkladajte originálne
balenie vrátane polystyrénových
dielov. Aby nedošlo k poškodeniu
počas prepravy, musí byt’
zariadenie bezpečne zabalené.
Ak zasielate prístroj, tak vždy
pripojte aj džbán. Je potrebný na
otestovanie prístroja.
W
na výrobku alebo na
Symbol
obale označuje, že výrobok sa
nesmie odhodit’ do domového
odpadu. Namiesto toho sa musí
odniest’ na zberné miesto pre
recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Tým, že
zabezpečíte správnu likvidáciu
tohto výrobku, pomôžete zabránit’
prípadným negatívnym dôsledkom
na životné prostredie a ľudské
zdravie, ku ktorému by inak mohlo
dôjst’ v prípade nesprávnej
likvidácie tohto výrobku.
Podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku môžete
získat’ od vášho miestneho úradu,
277
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 278 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
v
278
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 279 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
x
xSpoštovani kupec,
Prosimo vas, da skrbno preberete
navodilo za uporabo.
Predvsem vas prosimo, da
preberete vse varnostne napotke
na prvih straneh navodila za
uporabo! Shranite navodilo za
uporabo, da vam bo pri roki v
prihodnje. Če boste dali aparat
komu drugemu, predajte navodilo
naslednjemu lastniku aparata.
Vsebina
1
1.1
1.2
1.3
Legenda
Pogled od spredaj (slika 1)
Posoda za mleko (slika 2)
Pogled od spredaj pri odprtih
servisnih vratcih (slika 3)
1.4 Komandna plošča (slika 4)
2
Kava in espresso
3
Varnostni napotki
4
Povzetek postavk v meniju
5
Način Menu
6
Pred prvo uporabo
6.1 Postavitev in priključitev aparata
6.2 Nalivanje vode
6.3 Polnjenje posode za kavna zrna
6.4 Prvi vklop
6.5 Vklop aparata
6.6 Izklop aparata
6.7 Nastavitev trdote vode
7
Kuhanje kave s kavo v zrnju
7.1 Nasveti za bolj vročo kavo
7.2 Splakovanje
8
Priprava več skodelic kave
hkrati s funkcijo kavnik
9
Kuhanje kave s kavo v zrnju
10 Priprava cappuccina ali vročega
mleka (kava in penjeno mleko)
10.1 Priprava cappuccina
10.2 Penjenje/segrevanje mleka
10.3 Čiščenje šob
11 Priprava vroče vode
12 Nastavitev zrnatosti mletja
280
280
280
280
280
281
281
283
283
284
284
284
284
285
286
286
286
287
289
289
289
290
291
292
292
293
293
293
13 Nastavitve v menijih
294
13.1 Nastavitev jezika
294
13.2 Nastavitev temperature kave
294
13.3 Nastavite časa izklopa
295
13.4 Nastavitev programa "kavnik"
(jakost kave in količina v kavniku) 295
13.5 Nastavitev programa "kava"
(programiranje nivoja polnjenja)
296
13.6 Nastavitev programa cappuccino
(programiranje količine mleka
in kave)
297
13.7 Nastavitev programa za vročo vodo
(programiranje iztočene količine) 298
13.8 Prikaz števila pripravljenih kav,
števila pripravljenih kavnikov in
števila opravljenih odstranjevanj
kotlovca (statistični podatki)
298
13.9 Ponastavitev aparata na
tovarniške vrednosti (Reset)
299
14 Nega in čiščenje
299
14.1 Redno čiščenje
299
14.2 Praznjenje posode za kavno
usedlino
300
14.3 Čiščenje posode za mleko
300
14.4 Čiščenje kavnega mlinčka
301
301
14.5 Čiščenje kuhalne enote
14.6 Odstranjevanje kotlovca
302
15 Kaj storiti, če na zaslonu
vidite tale obvestila...
304
16 Problemi, ki jih lahko rešite,
ne da bi klicali servisno službo 305
17 Tehnični podatki
307
18 Odstranjevanje
307
19 Če je potreben servisni poseg
307
279
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 280 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
x
1
Legenda
1.1
1.3
Pogled od spredaj (slika 1)
A Rešetka odkapne posode
B Termo vrč
C Glavno stikalo (na zadnji strani
aparata)
D Po višini nastavljiv iztok kave
E Komandna plošča (glejte sliko 3)
F Pokrov posode za kavo v zrnju
G Pokrov lijaka za mleto kavo
H Ogrevanapolica za skodelice
J Šoba za vročo vodo (odstranljiva)
K Gumb za odpiranje servisnih vratc
L Posoda za vodo z oznako
najvišjega nivoja
(odstranljiva)
M Odkapna posoda s plovcem
(odstranljiva)
1.2
Posoda za mleko (slika 2)
N Posoda za mleko
N1 Pokrov (odstranljiv)
N2 Drsnik za nastavitev penjenja
mleka
N3 Gumb "CLEAN"
N4 Cev za točenje mleka (odstranljiva)
N5 Sesalna cev (odstranljiva)
Pogled od spredaj pri odprtih
servisnih vratcih (slika 3)
O Servisna vratca (odprta)
P Posoda za kavno usedlino
(odstranljiva)
Q Zasučni predal
R Kuhalna enota
S Gumb za nastavitev zrnatosti
mletja
T Posoda za kavo v zrnju
U Merilna žlica
V Lijak za mleto kavo
W Napisna tablica (na spodnji strani
aparata)
X Tekoče sredstvo za odstranjevanje
kotlovca
Y Testni trak
1.4
Komandna plošča (slika 4)
a
b
c
d
e
f
g
h
j
280
Vrtljivi gumb "jakost kave / mleta
kava"
Vrtljivi gumb "velikost skodelice"
Zaslon
Tipka "1 skodelica kave"
V meniju se ta tipka uporablja za
"listanje" ("<")
Tipka "2 skodelici kave"
V meniju se ta tipka uporablja za
"listanje" (">")
Tipka "vroča voda“
V meniju se ta tipka uporablja za
potrditev postavke ("OK")
Tipka "MENU"
V meniju se s to tipko vrnete na
prejšnji nivo, ne da bi spremenili
nastavitve ("ESC")
"Stikalo "VKLOP/IZKLOP"
Tipka "Kavnik/Cappuccino"
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 281 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
x
2
Kava in espresso
•
•
•
•
•
•
Vaš popolnoma avtomatičen kavni
aparat ne bi mogel biti bolj
preprosto uporaben, tako pri
kuhanju kave kot pri vzdrževanju.
Odlična, individualna aroma je
zagotovljena s
sistemom za predkuhanje: pred
dejanskim postopkom kuhanja
kave se mleta kava naprej omoči,
kar pripomore k temu, da odda vso
svojo aromo,
individualno nastavljivo količino
vode na skodelico, od kratkega
espressa do "dolge" kave s
"kremo",
individualno nastavljivo
temperaturo, pri kateri se kuha
kava,
izbiro med navadno in močno kavo,
nastavljivo stopnjo mletja, odvisno
od praženja kave,
in ne nazadnje, zajamčeno kremo,
to je tistim slojem pene na kavi,
zaradi katere poznavalci tako zelo
cenijo espresso kavo.
Mimogrede: Pri kuhanju espresso
kave je voda v stiku s kavo dosti
krajši čas kakor pri pripravi
navadne filtrirane kave. Zato se iz
mlete kave sprosti manj grenkih
snovi in zato je espresso kava
toliko bolj lahka!
3
Varnostni napotki
1
Varnost kavnega avtomata ustreza
priznanim tehničnim pravilnikom in
zakonu o varnosti električnih
aparatov. Navzlic temu menimo, da
je naša dolžnost, da vas kot
proizvajalec seznanimo z
naslednjimi varnostnimi napotki.
Splošna varnost
• Aparat je lahko priključen samo na
takšno električno omrežje,
katerega napetost, jakost in
frekvenca ustrezata podatkom, ki
so navedeni na napisni tablici
(glejte spodnjo stran aparata)!
• Priključna vrvica ne sme priti v stik
z vročimi deli aparata.
• Nikdar ne potegnite vtiča iz vtičnice
tako, da bi ga vlekli za omrežni
kabel!
• Nikdar ne uporabljajte aparata, če:
– je omrežni kabel poškodovan,
– ohišje kaže vidne znake
poškodb.
• Vtič vtaknite v vtičnico samo pri
izklopljenem aparatu.
• Ta naprava ni namenjena, da bi jo
uporabljale osebe (vključno z
otroki), katerih telesne, zaznavne
ali duševne zmožnosti so omejene,
ali osebe (vključno z otroki), ki
nimajo izkušenj in znanja, če niso
bile na začetku podučene o
uporabi s strani osebe, ki je
odgovorna za njihovo varnost.
Varnost otrok
• Aparat naj ne deluje brez
nadzora, še posebej pazite na
otroke!
• Otroci morajo biti pod nadzorom,
da se ne igrajo z aparatom.
• Embalažo, še zlasti plastične
vrečke, spravite tako, da otroci
nimajo dostopa do nje.
281
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 282 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
x
Varnost med delovanjem
• Pozor! Med delovanjem se iztok
kave, iztok mleka in polica za
gretje skodelic močno segrejejo.
Otrokom ne dovolite v bližino
aparata!
• Pozor! Nevarnost opeklin pri
vklopu šobe za vročo vodo ali
iztoka za mleko! Vroča voda ali
para lahko povzročita opekline.
Šobo za vročo vodo ali iztok za
mleko uporabljajte le, če ste
podnjo podstavili primerno
posodo.
• Pare ne uporabljajte za segrevanje
vnetljivih tekočin!
• Aparat za kavo uporabljajte samo,
če je v njem voda! V posodo za
vodo nalivajte samo hladno vodo,
nikakor pa ne mleka ali drugih
tekočin. Pri dolivanju ne
prekoračite največje količine
približno 1,8 litra.
• V posodo za kavna zrna na
dajajte zmrznjenih ali
karameliziranih kavnih zrn.
Uporabljajte samo pražena
kavna zrna! Iz kavnih zrn
odstranite vse tujke, npr. drobne
kamenčke. Zamašitev ali škoda,
ki bi jo v mlinčku povzročili tujki,
ni krita z garancijo.
• V lijak za mleto kavo dajajte le
mleto kavo.
• Ne pustite aparata prižganega brez
potrebe.
• Aparata ne izpostavljajte
vremenskim vplivom na prostem.
• Če uporabljate električni podaljšek,
uporabite samo v trgovini kupljen
kabel, katerega vodniki imajo
presek vsaj 1,5 mm2.
• Da se preprečijo telesne poškodbe,
ne smete nikdar dovoliti osebam, ki
imajo motnje motoričnega sistema,
da bi uporabljale aparat same, brez
pomoči.
282
• Aparat vklopite le, če so
odkapna posoda, posoda za
kavno usedlino in odkapna
rešetka montirani!
Varnost pri čiščenju in
vzdrževanju
• Upoštevajte navodila za čiščenje in
odstranjevanje kotlovca.
• Pred vsakim čiščenjem in
vzdrževanjem je treba izklopiti
aparat in potegniti vtič iz omrežne
vtičnice!
• Aparata nikdar ne potopite v vodo.
• Ne čistite delov kavnega avtomata
v stroju za pomivanje posode.
• Nikdar ne nalijte vode v mlinček,
saj bi to poškodovalo njegov
mehanizem.
Ne poskušajte odpreti aparata ali
ga popravljati. Napačno popravilo
lahko povzroči hudo nevarnost za
uporabnika.
Električne aparate lahko popravlja
samo usposobljen serviser.
Če je potrebno popravilo ali
zamenjava priključnega kabla, se,
prosimo, obrnite na
• trgovino, v kateri ste kupili aparat
za kavo, ali
• servisno službo Electrolux.
V primeru nenamenske ali
nepravilne uporabe proizvajalec
ne prevzema nikakršne
odgovornosti za škodo,
garancija pa se razveljavi enako tudi v primeru,če se
program odstranjevanja
kotlovca ne izvaja v skladu z
opisom v pričujočih navodilih za
uporabo takoj po tem, ko se
prižge obvestilo
«PLEASE DESCALE!»
(PROSIMO, ODSTRANITE
KOTLOVEC!) . Zamašitev ali
škoda, ki bi jo v mlinčku
povzročili tujki, ni krita z
garancijo.
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 283 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
x
4
• «CAPPUCCINO PROGRAM»
(PROGRAM CAPPUCCINO)
menu
Prilagodite količino mleka ali kave
za cappuccino.
• «HOT WATER PROGRAM»
(PROGRAM VROČA VODA)
menu
Nastavite količino vroče vode.
• «DESCALE»
(ODSTRANJEVANJE
KOTLOVCA) menu
Začne izvajati program za
odstranjevanje kotlovca.
• «STATISTICS» (STATISTIKA)
menu
Prikaže podatke o tem, koliko
skodelic kave je pripravil aparat,
koliko vrčkov za 4, 6, 8 ali 10
skodelic in skupno število
izvedenih programov za
odstranjevanje kotlovca.
• «RESET TO DEFAULT»
(PONASTAVITEV NA
TOVARNIŠKE VREDNOSTI)
menu
Ponastavi vrednost
spremenjenega parametra na
tovarniško vrednost..
Povzetek postavk v
meniju
•
•
•
•
Spodaj so navedene tiste postavke
v meniju, pri katerih lahko
spremenite in shranite tovarniško
nastavljene parametre, ter tudi
zaženete programe in prikličete
informacije. Podrobnejše podatke o
tem boste našli v kasnejših
poglavjih navodila za uporabo.
«CHOOSE LANGUAGE»
(IZBERITE JEZIK) menu
Jezik obvestil na zaslonu - na izbiro
imate več jezikov.
«WATER HARDNESS»
(TRDOTA VODE) menu
Sprogramirate lahko trdoto vode od
1 (mehka voda) do 4 (zelo trda
voda).
Tovarniška nastavitev: 4 (zelo trda
voda).
«TEMPERATURE»
(TEMPERATURA) menu
Sprogramirate lahko temperaturo
kave NIZKA, SREDNJA, ali
VISOKA.
Tovarniška nastavitev: VISOKA
«AUTO SHUTOFF TIME»
(SAMODEJNI IZKLOP) menu
Sprogramirate lahko čas
samodejnega izklopa od 1 ure do 3
ur.
Tovarniška nastavitev: 1h (1 ura).
«JUG PROGRAM»
(PROGRAM KAVNIK) menu
Sprogramirate lahko nivo polnjenja
(velikost skodelice) in količino
zmlete kave (jakost kave) za
skodelice kave, ki se bodo natekle
v kavnik.
«COFFEE PROGRAM»
(KAVNI PROGRAM) menu
Nastavite nivo polnjenja vsake
posamezne velikosti skodelic
(skodelica za espresso, majhna
skodelica, srednja skodelica, velika
skodelica, čaša).
5
Način Menu
V način meni pridete s pritiskom na
tipko "MENU" (slika 5). Za
premikanje po meniju uporabljate
tipke "1 skodelica kave"
,
"2 skodelici kave“
, "vroča voda“
in "MENU“ . Ustrezna funkcija
vsake posamezne tipke je
prikazana na zaslonu nad tipko
(slika 6):
• «<» ("1 skodelica kave"
) in
«>» ("2 skodelici kave"
) sta
namenjeni za "listanje" po meniju
• «OK» ("vroča voda" ) potrdita
izbrano postavko v meniju
• «ESC» ("MENU") vas vrne nazaj na
prejšnji nivo menija brez
spremembe nastavitve.
283
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 284 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
x
6
Pred prvo uporabo
6.1
Postavitev in priključitev
aparata
Postavite aparat na primerno
ravno, stabilno, neogrevano in
vodoodporno površino.
1
potisnite posodo v ležišče, tako da
se odpre ventil posode za vodo.
Da si vselej zagotovite dobro,
aromatično kavo, morate:
• menjavati vodo v posodi vsak dan,
• oprati posodo za vodo vsaj enkrat
tedensko v navadni vodi za
pomivanje (ne v pomivalnem
stroju). Nato jo splaknite s čisto
vodo.
3
Zagotovite dobro kroženje zraka
okrog aparata. Ko postavljate
aparat na delovno površino, pustite
vsaj 5 cm prostega prostora med
6.3
površino aparata in stranskima
stenama in zadnjo steno ter vsaj
20 cm prostega prostora nad
0
aparatom.
Nikdar ne postavite aparata v
prostor, v katerem lahko
temperatura pade na 0°C ali manj
1
(aparat se lahko poškoduje, če
voda zamrzne).
Pozor! Če aparat prinesete v topel
prostor iz mrzlega prostora, pred
vklopom počakajte približno 2 uri!
Priporočamo vam, da postavite
aparat za kavo na primerno
podlogo, s čimer preprečite škodo,
ki bi jo povzročilo brizganje vode.
0 Aparat lahko priključite samo na
ozemljeno vtičnico.. Ne
uporabljajte neozemljene vtičnice.
1
6.2
V posodo za vodo nalijte svežo
hladno vodo. Vanjo nikdar ne
nalivajte drugih tekočin, npr.
mineralne vode ali mleka.
0 Vrnite posodo za vodo na svoje
mesto (slika 7). Pri tem krepkeje
3
284
Dvignite pokrov posode za kavna
zrna in v posodo denite svežo kavo
v zrnju (slika 8). Nato denite pokrov
nazaj.
Opomba! Obvezno morate
uporabljati samo čisto kavo v zrnju
brez karameliziranih ali
aromatiziranih dodatkov. Ne
uporabljate zmrznjenih kavnih zrn.
Pazite, da v posodo ne zaidejo
tujki, na primer kamenčki.
Zamašitev ali škoda, ki bi jo v
mlinčku povzročili tujki, ni krita z
garancijo.
3
Mlinček za kavo je tovarniško
nastavljen na srednjo zrnatost
mletja.. Po potrebi lahko to
nastavitev spremenite. Napotke za
spreminjanje nastavitve mlinčka
najdete v „Nastavitev zrnatosti
mletja“, stran 293.
1
Nastavitev zrnatosti lahko
spreminjate samo tedaj, kadar
mlinček melje kavo. Nastavljanje
pri mirujočem mlinčku lahko
povzroči poškodbo kavnega
avtomata.
3
Kavni avtomat je bil preizkušen v
tovarni. Pri preizkusu delovanja
kavnega mlinčka v tovarni je bila v
mlinčku kava, zato je popolnoma
normalno, da so v njem sledovi
kave. Aparat je navzlic temu
zajamčeno nov.
Nalivanje vode
Pred vsakim vklopom preverite, da
je v posodi za vodo voda, in jo po
potrebi dolijte. Aparat za kavo
potrebuje vodo za proces
samodejnega čiščenja ob vsakem
vklopu in izklopu aparata.
0 Vzemite posodo za vodo iz aparata
(slika 7).
0 V posodo za vodo nalijte svežo
hladno vodo. Nikdar ne nalijte vode
čez oznako MAX.
Polnjenje posode za kavna
zrna
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 285 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
x
6.4
Prvi vklop
Ko prvikrat prižgete aparat, se
samodejni postopek vklopa
nadaljuje samo, če ste izbrali želeni
jezik.
0 Vklopite aparat z glavnim stikalom
na hrbtni strani aparata (slika 9).
Na zaslonu se prikazuje obvestilo
«PRESS MENU TO CHOOSE
ENGLISH»
(PRITISNITE MENU ZA IZBIRO
ANGLEŠČINE) izmenoma v vseh
razpoložljivih jezikih.
0 Počakajte, dokler ni prikazan želeni
jezik. Tedaj pritisnite tipko "MENU"
za potrditev (slika 5) in jo držite
pritisnjeno, dokler se na zaslonu ne
prikaže:
«ENGLISH INSTALLED»
(INSTALIRANA ANGLEŠČINA)
3
0
0
0
0
Po prvi uporabi aparata lahko jezik
kadarkoli spremenite; glejte točko
„Nastavitev jezika“, stran 294.
Potem ko ste izbrali jezik, se na
zaslonu izpiše obvestilo
«FILL TANK !»
(NAPOLNITE POSODO ZA
VODO).
Kako polnite posodo za vodo, je
opisano v „Nalivanje vode“,
stran 284.
Vrnite posodo za vodo na svoje
mesto (slika 7). Pri tem krepkeje
potisnite posodo v ležišče, tako da
se odpre ventil posode za vodo.
Na zaslonu je zdaj napis:
«INSERT WATER SPOUT
AND PRESS MENU KEY»
(VSTAVITE IZTOK ZA VODO IN
PRITISNITE TIPKO MENU).
Vstavite šobo za vročo vodo
(slika 10) in podnjo postavite
skodelico.
Pritisnite gumb "MENU" (slika 5).
Po par sekundah iz šobe za vročo
vodo priteče nekaj vode in zaslon
prikazuje letvico napredovanja. Ko
je v skodelici približno 30 ml vode,
je letvica napredovanja zaključena.
Aparat tedaj izpiše obvestilo:
«TURNING OFF
PLEASE WAIT...»
(IZKLAPLJAM. PROSIMO,
POČAKAJTE...) in se izklopi.
0 Napolnite posodo za kavna zrna s
kavo v zrnju; glejte „Polnjenje
posode za kavna zrna“, stran 284.
Pozor! Za preprečitev motenj v
delovanju v to posode ne denite
mlete kave, zamrzovalno sušene
kave, karameliziranih kavnih zrn ali
česarkoli drugega, kar bi lahko
povzročilo poškodbo aparata.
0 Pritisnite tipko "VKLOP/IZKLOP"
na komandni plošči (slika 11).
Na zaslonu aparata se izpiše
obvestilo «HEATING UP...»
(APARAT SE SEGREVA...) v
zgornji vrstici, v spodnji pa se kaže
letvica napredovanja s prikazom
odstotkov
«
40%», ki
kaže, koliko se je aparat že segrel.
Ko je segrevanje končano, se na
zaslonu izpiše obvestilo:
«RINSING...» (SPLAKOVANJE) v
zgornji vrstici zaslona, v spodnji
vrstici pa letvica napredovanja s
prikazom
«
40%», pri
čemer aparat izvede samodejni
postopek splakovanja (iz iztočnih
odprtin za kavo priteče nekaj vroče
vode in kane v odkapno posodo
pod njimi).
Aparat nato prikaže osnovne
nastavitve; v zgornji vrstici zaslona
je prikazana velikost skodelic, v
spodnji pa jakost kave, npr.:
«MEDIUM CUP NORMAL TASTE»
(SREDNJA SKODELICA
NORMALNA AROMA)
1
285
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 286 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
x
6.5
Vklop aparata
Pred vsakim vklopom preverite, da
je v posodi za vodo voda, in jo po
6.7
potrebi dolijte. Aparat za kavo
potrebuje vodo za proces
samodejnega čiščenja ob vsakem
vklopu in izklopu aparata.
0 Vklopite aparat z gumbom
“VKLOP/IZKLOP”
(slika 11).
3
Po vklopu se aparat pripravi za
kuhanje kave. Zvoki, ki jih je ob tem
slišati, so popolnoma normalni.
3
V fazi segrevanja (približno
120 sekund) kaže zaslon obvestilo
«HEATING UP..»
(APARAT SE SEGREVA) v zgornji
vrstici in v spodnji letvico
napredovanja
«
40%» z
odstotkom, ki kaže, koliko se je
aparat že ogrel.
Ko je segrevanje končano, se na
zaslonu izpiše obvestilo:
«RINSING...»
(SPLAKOVANJE) v zgornji vrstici
zaslona, v spodnji vrstici pa letvica
napredovanja s prikazom
«
40%», pri
čemer aparat izvede samodejni
postopek splakovanja (iz iztočnih
odprtin za kavo priteče nekaj vroče
vode in kane v odkapno posodo
pod njimi).
Aparat je zdaj pripravljen za
uporabo. Na zaslonu je prikazana
zadnja izbrana nastavitev.
6.6
Izklop aparata
0 Izklopite aparat s tipko "VKLOP/
IZKLOP"
(slika 11).
Aparat izvede postopek
splakovanja (obvestilo na zaslonu
«RINSING... PLEASE WAIT...»
(SPLAKOVANJE PROSIMO,
POČAKAJTE...) in se izklopi.
3
286
Če aparata dalj časa ne
nameravate uporabljati, potem ga
po izklopu s tipko "VKLOP/
IZKLOP" ugasnite še z glavnim
stikalom na hrbtni strani (slika 9).
Nastavitev trdote vode
Po prvi uporabi aparata ali če
uporabljate vodo drugačne
kakovosti, morate na aparatu
izbrati trdoto vode, ki ustreza trdoti
vode iz vodovoda. S priloženim
preizkusnim trakom lahko določite
trdoto vode, ali pa povprašajte pri
svojem komunalnem podjetju.
Ugotavljanje trdote vode
0 Pomočite preizkusni trak v mrzlo
vodo za približno 1 sekundo.
Stresite z njega odvečno vodo in
ocenite trdoto s pomočjo rožnato
obarvanih pasov.
Ni rožnatih pasov ali en
rožnat pas:
Trdotna stopnja 1, mehka
voda
do 1,24 mmol/l, ali
do 7° po nemški trdotni
lestvici, ali
do 12,6° po francoski trdotni
lestvici
Dva rožnata pasova:
Trdotna stopnja 2, srednje
trda voda
do 2,5 mmol/l, ali
do 14° po nemški trdotni
lestvici, ali
do 25,2° po francoski trdotni
lestvici
Trije rožnati pasovi:
Trdotna stopnja 3, trda voda
do 3,7 mmol/l, ali
do 21° po nemški trdotni
lestvici, ali
do 37,8° po francoski trdotni
lestvici
Štirje rožnati pasovi:
Trdotna stopnja 4, zelo trda
voda
nad 3,7 mmol/l ali
nad 21° po nemški trdotni
lestvici, ali
nad 37,8° po francoski trdotni
lestvici
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 287 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
x
0
0
0
0
0
0
Nastavitev in shranitev
ugotovljene vrednosti trdote
vode
Nastavite lahko 4 nivoje trdote
vode. Aparat za kavo je tovarniško
nastavljen na trdoto vode 4.
Pritisnite gumb "MENU" (slika 5),
ko je aparat vklopljen.
Pojavi se postavka
«CHOOSE LANGUAGE»
(IZBERITE JEZIK).
Nato pritiskajte tipko za listanje "<"
ali ">" (slika 6), dokler se ne pojavi
postavka «WATER HARDNESS»
(TRDOTA VODE).
Potrdite postavko v meniju s tipko
"OK" (slika 6).
Na zaslonu se prikaže trenutna
nastavitev, npr.
«WATER HARDNESS 4»
(TRDOTNA STOPNJA 4).
Nato pritiskajte tipko za listanje "<"
ali ">" (slika 6) , dokler se ne pojavi
ugotovljena trdota vode.
Potrdite izbiro s tipko "OK" (slika 6).
Če ne pritisnete tipke "OK", se po
približno 120 sekundah aparat vrne
v stanje za pripravo kave, ne da bi
shranil nastavitev.
Po programiranju se na zaslonu
spet prikaže menijska postavka
«WATER HARDNESS»
(TRDOTA VODE).
0 Za povratek v stanje za pripravo
kave po končani nastavitvi pritisnite
tipko "MENU" (slika 5) ali počakajte
približno 120 sekund, da se aparat
samodejno vrne v stanje za
pripravo kave.
3
3
Lahko pa izvedete tudi še druge
nastavitve iz menija, glejte točko
„Nastavitve v menijih“, stran 294.
7
Kuhanje kave s kavo v
zrnju
Spodaj opisani postopek kuhanja
kave s kavo v zrnju poteka
popolnoma avtomatsko: Mletje,
doziranje, stiskanje, omočitev,
kuhanje in izmet kavne usedline.
Ker si lahko ji nastavite zrnatost
mletja in količino zmlete kave,
imate možnost, da kavo prilagodite
svojemu okusu
Obvezno morate uporabljati samo
čisto kavo v zrnju brez
karameliziranih ali aromatiziranih
dodatkov. Ne uporabljate
zmrznjenih kavnih zrn. Pazite, da v
posodo ne zaidejo tujki, na primer
kamenčki. Blokada ali škoda, ki
bi jo v mlinčku povzročili tujki,
ne bo krita z garancijo.
Aparat je tovarniško nastavljen tako,
da kuha kavo normalne jakosti v
količini srednje velike skodelice. Po
okusu si izberite "kratek" espresso
ali "dolgo" kavo s kremo.
0 Nastavite želeno število skodelic z
vrtljivim stikalom "velikost skodelic"
(slika 13). Prikazana bo izbrana
velikost skodelice.
1
Aparat je tovarniško nastavljen na
normalne količine. Po želji jih lahko
spremenite in shranite in to za
vsako velikost skodelice posebej;
glejte točko „Nastavitev programa
cappuccino (programiranje količine
mleka in kave)“, stran 297.
Izberete lahko ekstra šibko, šibko,
normalno, močno in ekstra močno
kavo.
0 Za izbiro želene jakosti obrnite
vrtljivi gumb "jakost kave" (slika 14).
Prikazana je izbrana jakost kave.
0 Pod iztočni odprtini za kavo
postavite eno ali dve skodelici (slika
15). Iztok kave lahko dvigate ali
spuščate, s čimer ga prilagodite
višini skodelice ali čaše in zmanjšate
3
287
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 288 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
x
(slika 13) v smeri urnega kazalca
proti položaju "čaša“.
Po par sekundah je aparat znova
pripravljen za uporabo in lahko si
skuhate še eno skodelico kave. Na
zaslonu je prikazana zadnja
izbrana nastavitev.
toplotne izgube ter preprečite
škropljenje kave (slika 16).
Če v par sekundah potem, ko ste
nastavili velikost skodelice ali
jakost kave, ne pritisnete na
nobeno tipko, aparat na zaslonu
predlaga naslednji korak:
«PRESS 1 OR 2 CUPS KEY»
(PRITISNITE TIPKO ZA 1 ALI 2
SKODELICI).
0 Pritisnite tipko za "1 skodelico" za
pripravo ene skodelice kave, ali
tipko za "2 skodelici"
za
pripravo 2 skodelic.
Aparat nato zmelje kavna zrna. Pri
pripravi kave se zmleta kava
najprej ovlaži z majhno količino
vode v postopku priprave na
kuhanje. Po kratkem premoru se
nato začne dejanski postopek
kuhanja. Kava priteče v skodelico
in na zaslonu je v zgornji vrstici
izbrano velikost skodelice, v
spodnji vrstici pa letvico
napredovanja s prikazom
odstotkov
«
40%».
Ko pride letvica napredovanja do
konca, se je v skodelico natekla
želena količina kave. Aparat
samodejno preneha točiti kavo in
izvrže kavno usedlino v posodo za
kavno usedlino.
0 Pritekanje skuhane kave lahko
predčasno ustavite kadarkoli s
kratkim pritiskom na tipko za
"1 skodelico"
ali "2 skodelici"
, ali s tem, da obrnete vrtljivi
gumb za "velikost skodelice" (slika
13) v smeri proti urnemu kazalcu
proti položaju "espresso".
0 Če želite, čim je iztekanje kave
končano, količino kave povečati,
samo pritisnite