Electrolux ASB8000 User manual

Electrolux ASB8000 User manual
822 949 412_ASB8000.book Seite 1 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
Stand-Blender ASB8000
PAGE
S
N
D
F
I
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 4
Bruksanvisning . . . . . . . . . . 13
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 21
Instruction book . . . . . . . . . 30
Gebrauchsanweisung . . . . . 39
Mode d’emploi . . . . . . . . . . 49
Gebruiksaanwijzing. . . . . . . .58
Istruzione per l'uso . . . . . . . 67
E
P
H
Instrucciones de uso . . . . . .77
Instruções de utilização . . . .86
Návod k použití . . . . . . . . . .95
Használati útmutató . . . . . .103
Návod na obsluhu . . . . . . .112
Priručnik . . . . . . . . . . . . . . .120
Instrucţiuni de utilizare . . . .128
822 949 412_ASB8000.book Seite 2 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
A
B
C
D
F
G
E
H
J
K
1
2
822 949 412_ASB8000.book Seite 3 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
2
3
4
5
3
822 949 412_ASB8000.book Seite 4 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
s
s Bästa Kund,
läs igenom denna bruksanvisning
noga. Observera framför allt säkerhetsanvisningarna på de första sidorna i denna bruksanvisning! Förvara bruksanvisningen så att Du
kan använda den vid behov. Glöm
inte att skicka med den om mixern
får en ny ägare.
Med hjälp av varningstriangeln
och/eller signalorden (Varning! Se
upp! Obs!) framhävs punkter som
är viktiga för en säker och fungerande användning av apparaten.
De ska absolut beaktas.
0 Det här tecknet handleder dig steg.
1
3
Det här tecknet står för kompletterande uppgifter som gäller den
praktiska användningen av apparaten.
2
Med klöverbladet betecknas hänvisningar och tips om en sparsam
och miljövänlig användning av
apparaten.
Modellbeskrivning (Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
4
Påfyllningskopp (rymmer 70 ml)
Flexibelt lock med hål
Mixerkanna (rymmer 1,6 liter)
Bladgrupp, kan tas bort
Motorhus
Typskylt (baksidan av apparaten)
Hastighetsväljare
PULSE-knapp
Glidskyddade gummifötter
Fack för kabelförvaring (undersidan av apparaten)
1 Säkerhetsinstruktioner
Denna apparat överensstämmer
med accepterade teknologiska
standarder gällande säkerheten.
Trots det anser vi som tillverkare
att det är vår skyldighet att göra
dig uppmärksam på följande
säkerhetsinformation.
Allmänna säkerhetsåtgärder
• Apparaten får endast anslutas till
nätspänning som har samma
spänning och frekvens som den
som anges på apparatens typskylt.
• Drag alltid ut kontakten när apparaten inte används.
• Om fel uppstår, koppla först ifrån
apparaten!
• Drag aldrig i sladden för att dra ur
stickkontakten ur vägguttaget.
• Försök aldrig använda mixern om:
– höljet är skadat,
– nätsladden är skadad.
• Om nätsladden till apparaten har
skadats, ska den av säkerhetsskäl
endast bytas ut av tillverkaren eller
kundserviceavdelningen eller en
person med lämpliga kvalifikationer.
• Reparationer av denna utrustning
får bara utföras av behörig servicetekniker. Felaktig reparation kan
innebära risk för allvarliga personskador. Om reparation skulle bli
nödvändig, kontakta då behörig serviceverkstad eller din återförsäljare av utrustningen.
• Denna utrustning är inte avsedd att
användas av personer (inkluderande barn) med nedsatt fysiska,
sensoriska eller mentala förmågor,
eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har betryggande övervakning eller har fått
anvisningar rörande användning av
utrustningen av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
822 949 412_ASB8000.book Seite 5 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
s
• Om apparaten används för syften
den inte är avsedd för eller om den
används felaktigt, kommer inget
ansvar att accepteras för eventuella skador som uppstår.
Möjlig användning
Mixern kan användas för att blanda
olika typer av drinkar, för att krossa
is, för att hacka frukt och grönsaker och vispa grädde osv.
Barns säkerhet
• Lämna inte apparaten utan uppsikt
när den används, och var extra försiktig när du har barn i närheten!
• Barn måste passas så att de inte
leker med enheten.
• Förpackningsmaterial, t.ex. plastpåsar, ska inte vara åtkomliga för
barn.
När du använder apparaten
• Placera alltid apparaten på en
platt, jämn yta.
• Använd aldrig apparaten med våta
händer.
• Se till att Hastighetsväljaren är i
innan du ansluter
avstängt läge
sladden till nätuttaget.
• Plastdelar får aldrig torkas på eller
nära direkta värmekällor.
• Apparaten får inte användas till att
blanda färger (målarfärg eller lackfärg osv.). Annars kan en explosion uppstå!
• När du har använt apparaten klart,
ska du före rengöring stänga av den
och dra ut kontakten ur uttaget.
• Bladgruppen får endast demonteras av en auktoriserad tekniker.
• Rengör aldrig motorhöljet under
rinnande vatten eller med vatten
och tvål.
• Varning! Bladgruppen är mycket
vass. Var försiktig när du demonterar
och åter monterar mixern. Personskador kan uppstå om den hanteras
felaktigt
• Lämna inte hårda föremål (till
exempel skedar) i bladgruppen
medan den är igång och ta inte tag
i apparaten med handen inuti mixerkannan. Annars kan personskador uppstå!
Kabelförvaring
Apparaten har ett kabelförvaringsutrymme undertill. Om anslutningskabeln till strömuttaget är för
lång, kan den lindas runt kabelförvaringen till önskad längd.
Demontera apparaten
0
0
0
0
0
Ta ut kontakten ur uttaget.
Ta bort locket (Fig. 1/B).
Avlägsna mixerkannan (Fig. 1/C).
Vänd mixerkannan upp och ned.
Rotera bladgruppen motsols med
påfyllningskoppen (Fig. 1/A) som
verktyg och ta bort den (Fig. 3).
Spåren i doseringsbägaren passar i
bladgruppens räfflor.
0 Du kan nu ta bort gummipackningen (Fig. 4).
1
Varning! Bladgruppen är mycket
vass. Personskador kan uppstå
om den hanteras felaktigt! Gummipackningen kan lätt skadas
ohjälpligt av bladgruppen.
Varning! Använd inte kraft när du tar
ut bladgruppen ur mixern, eftersom skada kan uppstå. Om nödvändigt, luta den lätt när du tar bort
den.
Försök inte ta bort blad av rostfritt
stål från bladgruppen.
Att montera mixern
0 Placera gummipackningen på
bladgruppen.
0 Sätt i bladgruppen i mixerkannan
underifrån. Vrid den medsols för
att sätta fast den (Fig. 5). Varning! Hanteras försiktigt!
5
822 949 412_ASB8000.book Seite 6 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
s
Du kan använda påfyllningskoppen
som redskap.
Mixerkannan läcker om bladgruppen inte monteras korrekt.
0 Placera tanken på motorhuset.
0 Sätt locket på mixerkannan.
0 Sätt i påfyllningskoppen och lås
den.
3
0 Efter att ha avslutat blandningen,
stäng av Hastighetsväljaren i
läge .
0 Efter blandningen ska du första avlägsna mixerkannan innan du tar
bort locket.
1
Att använda mixern
Placera mixern på en jämn, torr
yta.
0 Anslut nätsladden till ett vägguttag.
0 Öppna locket (Fig. 1/B) och lägg
alla ingredienser som behövs i
mixerkannan.
Viktigt! Överskrid inte den maximala volymen 1,6 liter.
Låt inte mixern köra i mer än 2
minuter åt gången med en tung
belastning. Efter 2 minuter med en
tung belastning, ska mixern få
kylas av i minst 10 minuter.
3
3
Du kan tillsätta andra ingredienser
genom hålet medan mixern är
igång. Du kan använda påfyllningskoppen (Fig. 1/A) i locket för att
göra det. Stäng hålet omedelbart
efteråt för att undvika stänk.
Starta inte mixern utan locket (Fig.
1/B) påsatt.
Trots att locket sitter ordentligt fast
på mixerkannan, råder vi dig att
sätta handen på locket då du börjar mixa flytande ingredienser. Den
starka motorn kan göra att vätskan
lyfts och läcker ut. Då du har börjat
mixa kan du ta bort handen.
0 Starta mixern genom att vrida hastighetsväljaren (Fig. 1/G) åt höger
eller tryck på PULSE-knappen (Fig.
1/H).
1
3
6
Vi rekommenderar att du startar
med mixer hastighet 1, och sedan
övergår till hastighet 2 eller 3.
PULSE-knappen kör mixern på full
hastighet.
„Mixervägledning“, sidan 8 visar
funktioner som kan utföras och
föreslagen hastighet att använda.
Säkerhetssystem
Säkerhetssystemet förhindrar att
mixern sätts igång om inte mixerkannan sitter på ordentligt.
1
Du ska trots det se till att barn hålls
på avstånd från apparaten.
Krossa is
Mixern kan användas till att krossa
is.
0 Tillsätt helt enkelt is i mixern och
tryck på PULSE-knappen och håll
den nedtryckt i 1-2 sekunder och
släpp sedan knappen.
Fortsätt med denna process och
isen krossas på några sekunder.
Bearbeta varma vätskor
Om du vill bearbeta varma vätskor
ska du låta dem kylas av tills de är
ljumma, fylla mixerkannan till hälften och starta med en låg hastighet.
1
När du mixar varma vätskor kan
mixerkannan bli mycket varm. Akta
händerna.
När du mixar varma vätskor, genereras ånga. Var försiktig så att du
undviker brännskador. Se till att
ångan får ventilera genom locket
eller hålet i påfyllningskoppen.
822 949 412_ASB8000.book Seite 7 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
s
Praktiska mixningsråd
• Livsmedel som ska mixas ska skäras till kuber (cirka 2-3 cm), vilket
ger det bästa resultatet.
• För att garantera en effektiv mixning
när du blandar torra ingredienser,
kan du behöva stoppa mixern och
trycka ner ingredienserna från
sidorna av mixerkannan med en
spatel.
• När du gör ströbröd, ska du
använda bröd som är 2 till 3 dagar
gammalt för att minska risken för
klumpar. Om du bara har färskt
bröd, ska du låta det torka i några
minuter i en ugn på låg värme.
• När du mixar olika ingredienser,
ska du först blanda vätskorna och
sedan tillsätta de torra ingredienserna.
• Se till att ta bort kärnor ur frukt och
ben ur kött eftersom de kan skada
bladen.
• Låt inte en använd mixer sitta för
länge eftersom ingredienserna torkar på bladen och gör den svår att
rengöra. Om du inte kan rengöra
mixern direkt, häll varmt vatten i
den och låt den stå i blöt.
Skötsel och rengöring
1
Ta ut kontakten ur uttaget innan du
rengör mixern.
1
Se till att ingen vätska kommer in i
motorhuset!
1
Rengör huset med en fuktig trasa.
Sänk aldrig ner den i vatten eller
rengör den under rinnande vatten.
3
Mixerkannan och bladgruppen kan
rengöras snabbt och säkert med
PULSE-knappen.
0 Häll varmt vatten i mixerkannan
och tillsätt några droppar diskmedel.
0 Blanda vatten och diskmedel
genom att trycka kort på PULSEknappen.
0 Skölj slutligen mixerkannan under
rinnande vatten.
3
Om nödvändigt kan du rengöra
bladgruppen separat.
1
Var försiktig när du rengör bladgruppen (Bladen är vassa!).
Använd endast vatten och diskmedel.
Rotera bladgruppen medsols med
påfyllningskoppen (Fig. 1/A) som
verktyg och ta bort den. Se stycke
„Att montera mixern“, sida 5.
Alla delar som kan avlägsnas (mixerlocket, påfyllningskoppen, gummipackningen, bladgruppen och
mixerkannan) kan rengöras i diskmaskinen.
3
Tekniska data
Nätspänning: 230 – 240 V / 50 Hz
Strömförbrukning:
600 W
;
Den här produkten är anpassad
enligt följande EG-direktiv:
• Lågspänningsdirektiv
2006/95/EG
• EMC-direktiv 89/336/EEG med
ändringarna 92/31/EEG och
93/68/EEG
7
822 949 412_ASB8000.book Seite 8 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
s
Avfallshantering
2
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas.
Plastdelarna är märkta, till exempel
>PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsmaterialet vid de kommunala
återvinningsstationerna i därför
avsedda behållare.
2
Avfallshantering när produkten
är utsliten
inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning
av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som
kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning
bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
W
Symbolen
på produkten eller
emballaget anger att produkten
Mixervägledning
Bearbetningsuppgift
Livsmedel
Föreslagen
inställning
Bearbetningsprocedur som
rekommenderas
Luftning
Milkshakes,
smoothies
2 och 3
Använd kall mjölk. Blanda tills du
uppnår önskad konsistens.
Hackning
Nötter, choklad,
vitlök eller örter
PULSE
Bearbeta 1/2 kopp åt gången för
att garantera jämnstora stycken.
Smulning
Ströbröd
PULSE och 2
Riv brödet i bitar.
Mixa tills konsistensen är korrekt.
Kaksmulor
PULSE och 2
Bryt kakorna i bitar och impulskör
eller mixa tills de smultats.
PULSE
Använd PULSE-knappen flera
gånger tills konsistensen är så som
önskas.
Krossa is
8
Emulgering
Salladsdressing
1
Mixa allt väl. Olja kan tillsättas till
blandningen under bearbetningen
genom hålet i locket.
Mixning
Deg, kaksmet
1 och 2
Mixa ingredienserna men var noga
att inte överarbeta degen.
Göra puré
Soppor, grönsaker, frukt
2 och 3
Mixa tills purén är slät.
822 949 412_ASB8000.book Seite 9 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
s
Rekommenderad mixningshastighet
Hastighetsinställning 1
• Vispa grädde
• Göra grönsaks- och fruktpuréer
• Curryblandningar
• Kaffebönor
• Majonnäs
Hastighetsinställning 2
• Smoothies med frukt
• Soppor
• Råa grönsaker
• Tårtsmet
Hastighetsinställning 3
• Cocktails
• Laksapasta
• Milkshakes
PULSE
• Isbitar
• Kött
• Ströbröd
• Kakor
• Finmalda nötter
• Choklad
• Självrengörande enhet
Några recept
Ingredienser
Anvisningar
Soppor/förrätter
Redd grönsakssoppa
250 g
125 g
100 g
1
1l
1 kopp
potatis
morötter
selleri
lök
köttbuljong
crème fraîche
eller grädde
1 matsked hackade örter
salt, peppar
Tvätta och skala potatisen, morötterna, selleri och
lök och hacka dem i bitar. Tillsätt hackade grönsaker till 1/3 av köttbuljongen och låt koka. Koka i 10
minuter.
Låt grönsakerna och buljongen svalna och blanda dem
sedan fint med mixern på hastighet 2. Låt resten av
köttbuljongen koka i en kastrull, tillsätt grönsakspurén och låt koka upp igen.
Krydda efter smak med crème fraîche, salt och
peppar
Strö över hackade örter och servera.
9
822 949 412_ASB8000.book Seite 10 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
s
Ingredienser
Anvisningar
Kall tomatsoppa
750 g
1
3 matsked
ar
1 kopp
1
2 matskedar
1 matsked
tomater
lök
olivolja
crème fraîche
citron
balsamvinäger
Skär ett kryss upptill på tomaterna och skålla dem i
hett vatten. Ta bort skinnet från tomaterna och skär
dem i stora bitar. Skala löken och skär den i bitar.
Lägg tomaterna och löken i mixern och blanda till en
fin puré med hastighet 2.
Tillsätt citronsaft, olja och vinäger. Krydda efter
smak med salt, peppar och socker. Rör i crème
fraîche.
hackade basilikablad
salt, peppar,
socker
Redd morotssoppa
500 g
1/2 l
1/8 l
1/8 l
morötter
grönsaksbuljong
grädde
vitt vin
körvel, persilja,
salt, peppar,
socker
Skölj och skala morötterna och skär dem i bitar.
Koka dem i 1/4 l grönsaksbuljong i cirka 15 minuter.
Låt svalna en stund. Blanda med mixern på hastighet 2 och lägg sedan tillbaks dem i kastrullen.
Tillsätt resten av buljongen och värm soppan igen.
Tillsätt vitt vin och grädde efter smak.
Kall gurksoppa
750 g
500 g
1 klyfta
1 nypa
1 knippa
1 knippa
10
gurka
naturell yogurt
vitlök
socker, salt, peppar
gräslök
dill
Skölj och skala gurkan, halvera den och kärna ur
den. Hacka gurkan i bitar och lägg den i mixern tillsammans med vitlöken. Blanda med mixern på hastighet 2. Tillsätt yogurten och blanda väl. Krydda
efter smak med socker, salt och peppar efter smak.
Dekorera med dill och gräslök.
822 949 412_ASB8000.book Seite 11 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
s
Ingredienser
Anvisningar
Hummus
250 g
3 matskedar
30 ml
4 klyftor
30 ml
kokade kikärtor
(det går att
använda kikärtor
på burk - skölj
dem noga)
olivolja
Mixa alla ingredienser med inställning 2 i
40 sekunder eller tills blandningen är slät.
citronsaft
vitlök
vatten
Tårtor och bakverk
Pannkaksblandning
500 ml
3
1 nypa
250 g
mjölk
ägg
salt
mjöl
Tillsätt ingredienserna i mixern i ovanstående
ordning.
Blanda till en deg med mixern på hastighet 2.
Under tiden ska du skrapa bort mjöl som fastnar på
koppens sidor.
Låt degen jäsa i cirka 15 minuter innan du använder
den.
Tårta med smält smör
150 g
140 g
125 g
2
1 tesked
60 ml
vetemjöl
florsocker
smör eller margarin som får smälta
ägg
vanillin
mjölk
Värm ugnen till 180 °C. Smörj en 20 cm rund kakform.
Lägg alla ingredienser i en mixertillbringare. Mixa
alla ingredienser med inställning 2 i 50 sekunder
eller tills blandningen är slät.
Stryk ut blandningen i en form och grädda i cirka
30-35 minuter tills den är gyllenbrun. Låt svalna eller
lägg i kyl.
11
822 949 412_ASB8000.book Seite 12 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
s
Ingredienser
Anvisningar
Drinkar/Cocktails
Iskaffe
2 matskedar
50 ml
250 ml
½ kopp
100 ml
snabbkaffe
kokande vatten
mjölk
krossad is
vispad grädde
Lös upp kaffepulver i kokande vatten och låt det
sedan svalna. Häll lite vatten i tanken och tillsätt is och
krossa allt med hastighet 3. Blanda alla ingredienser
utom grädden med inställning 1 i 30-60 sekunder.
Vispa grädden i 40 sekunder. Häll i glas och toppa
med grädde. Strö chokladpulver över.
Äggtoddy
250 ml
2 matskedar
2 matskedar
1
12
varm mjölk
Rom
honung
ägg
muskotnöt
Blanda mjölk, rom och honing med inställning 2
i 30-60 sekunder.
Tillsätt ägg och blanda med inställning 2 i ytterligare
20 sekunder.
Strö över muskotnöt och servera.
822 949 412_ASB8000.book Seite 13 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
n
nKjære kunde,
Vennligst les denne bruksanvisningen nøye gjennom. Pass fremfor
alt på sikkerhetsanvisningene på
første siden av denne bruksavisningen! Vennligst oppbevar bruksanvisningen for senere å kunne konsultere den. Gi den videre til en som
eventuelt overtar apparatet.
Varseltrekanten og/eller signalordene (Advarsel!, Forsiktig!,
Merk!) markerer punkter som er
viktig med tanke på sikkerheten
eller funksjonen til apparatet. Følg
disse henvisningene.
0 Dette tegnet leder deg trinnvis
gjennom bruk av apparatet.
1
3
Etter dette tegnet får du utfyllende
informasjon vedrørende betjening
og praktisk bruk av apparatet.
2
Etter kløverbladet får du tips og
råd for økonomisk og miljøvennlig
bruk av apparatet
Modellbeskrivelse (Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Fyllebeger (kapasitet 70 ml)
Fleksibelt lokk med helleåpning
Miksebeholder (kapasitet 1,6 liter)
Knivenhet, avtakbar
Motorhus
Typeskilt (bak på apparatet)
Hastighetsvelger
PULSE-knapp
Sklisikre gummiføtter
Rom for ledning (under apparatet)
1 Sikkerhetsinstrukser
Dette apparatet følger aksepterte
tekniske standarder relatert til sikkerhet. Som produsenter anser vi
imidlertid at det er vår plikt å gjøre
deg oppmerksom på følgende sikkerhetsinformasjon.
Generell sikkerhet
• Apparatet bør kun kobles til nettstrøm som har samme spenning
og frekvens som verdiene indikert
på typeskiltet.
• Trekk alltid ut støpslet når apparatet ikke brukes.
• Ved funksjonsfeil må du først
trekke ut støpslet!
• Ta aldri støpslet ut av stikkontakten
ved å trekke i ledningen.
• Forsøk aldri å bruke mikseren hvis:
– huset er skadet,
– ledningen er skadet.
• Hvis apparatets strømledning er
skadet, må den av sikkerhetsmessige årsaker skiftes ut hos produsenten eller kundeservice, eller av
en kvalifisert person.
• Dette apparatet kan kun repareres
av en kvalifisert servicetekniker.
Uriktig reparasjon kan føre til stor
fare. Hvis det er behov for reparasjon, bes du kontakte vår kundeserviceavdeling eller din
autoriserte forhandler.
• Denne maskinen er ikke beregnet
brukt av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller mangel på erfaring eller kunnskap, med
mindre de rettledes og instrueres i
bruken av en person som har
ansvar for deres sikkerhet.
• Hvis apparatet brukes feil eller til
noe annet enn det det er beregnet
til, vil produsenten ikke akseptere
noe ansvar for eventuelle skader.
13
822 949 412_ASB8000.book Seite 14 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
n
Barnesikkerhet
• La aldri apparatet stå på uten tilsyn, og la aldri barn komme nær
apparatet.
• Barn på ha tilsyn for å sørge for at
de ikke leker med apparatet.
• Barn bør ikke ha tilgang til emballasje-materialer som f.eks. plastposer.
Ved bruk av apparatet
• Sett alltid enheten på et flatt og
jevnt underlag.
• Bruk aldri apparatet med våte hender.
• Påse at hastighetsvelgeren er slått
før støpslet settes i stikkonav
takten.
• Plastdeler må aldri tørkes på eller i
nærheten av direkte varmekilder.
• Apparatet må ikke brukes til å
blande fargestoffer (maling, lakk
osv.). Dette kan føre til eksplosjon.
• Når du er ferdig med å bruke apparatet, før du vasker det, må du slå
det av og trekke ut støpslet.
• Knivenheten må kun demonteres
av en autorisert tekniker.
• Motorhuset må aldri rengjøres
under rennende vann eller med
såpevann.
• Forsiktig! Knivenheten er meget
skarp. Vær forsiktig når denne
mikseren demonteres og monteres igjen. Feil håndtering kan føre
til skader.
• Ikke få harde objekter (f.eks.
skjeer) inn i knivenheten mens
apparatet er i gang, og grip aldri
mikseren med en hånd inne i miksebeholderen. Dette kan føre til
skade.
Anvendelsesområder
Mikseren kan brukes til å blande
ulike drikker, knuse is, mose frukter
og grønnsaker, piske krem osv.
14
Rom for strømledning
Apparatet har plass til strømledningen i bunnen. Hvis strømledningen
er unødvendig lang, kan den vikles
opp i ledningsrommet slik at kun
nødvendig lengde stikker ut.
Demontering av apparatet
0
0
0
0
0
Trekk støpslet ut av stikkontakten.
Ta av lokket (fig. 1/B).
Ta av miksebeholderen (fig. 1/C).
Snu miksebeholderen opp ned.
Drei knivenheten mot klokken med
bruk av fyllebegeret (fig. 1/A) som
verktøy, og ta den ut (fig. 3). Sporene i fyllebegeret passer til ribbbene på knivenheten.
0 Nå kan du ta ut gummipakningen
(fig. 4).
1
Forsiktig! Knivenheten er meget
skarp. Feil håndtering kan føre til
skader. Gummipakningen kan
lett skades av knivenheten.
Forsiktig! Ikke bruk makt når du tar
knivenheten ut av mikseren, da dette
kan føre til skade. Om nødvendig
kan du tippe mikseren litt når du tar
knivene ut.
Ikke forsøk å ta de rustfrie stålknivene av knivenheten.
Montering av mikseren
0 Sett gummipakningen på knivenheten.
0 Sett knivenheten inn i miksebeholderen fra bunnen. Drei den med
klokken for å feste den (fig. 5).
Forsiktig! Må håndteres med forsiktighet.
Du kan bruke fyllebegeret som
verktøy.
Miksebeholderen vil lekke hvis knivenheten settes feil i.
0 Sett beholderen ned på motorhuset.
3
822 949 412_ASB8000.book Seite 15 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
n
0 Sett lokket på miksebeholderen.
0 Sett i fyllebegeret, og lås den på
plass.
1
Bruke mikseren
Plasser mikseren på et tørt og flatt
underlag.
0 Sett støpslet i stikkontakten.
0 Åpne lokket (fig. 1/B) og fyll de
ønskede ingrediensene i miksebeholderen.
Viktig! Ikke overskrid maksimumskapasieten på 1,6 liter.
3
3
Du kan fylle på andre ingredienser
gjennom fylleåpningen mens mikseren er i gang. Du kan bruke fyllebegeret i lokket (fig. 1/A) til dette.
Lukk fylleåpningen umiddelbart
etterpå, for å unngå spruting.
Ikke start mikseren uten å ha lokket (fig. 1/B) på plass.
Selv om lokket sitter godt på miksebeholderen, anbefaler vi at du
holder hånden på lokket ved oppstart når du mikser væsker. Den
kraftige motoren kan få væsken til å
slynges opp og lekke ut. Når miksingen er i gang kan du fjerne hånden.
0 Start mikseren ved å dreie hastighetsvelgeren (fig. 1/G) til høyre,
eller ved å trykke på PULSE-knappen (fig. 1/H).
1
Vi anbefaler at du starter med hastighet 1, deretter kan du gå videre til
hastighet 2 eller 3. PULSE-knappen får mikseren til å gå med topphastighet.
„Mikseveiledning“, side 17 viser
funksjonene som kan utføres og
foreslår hastigheten som skal brukes.
0 Etter at du er ferdig med miksingen, dreier du hastighetsvelgeren
av til stillingen
.
0 Etter miksingen bør du først ta av
miksebeholderen før du fjerner lokket.
3
Ikke la mikseren gå i mer enn 2
minutter om gangen med tung
belastning. Etter å ha gått i 2 minutter med stor belastning, bør mikseren kjøles ned i minst 10 minutter.
Sikkerhetssystem
Sikkerhetssystemet gjør at mikseren ikke kan startes hvis miksebeholderen ikke sitter korrekt på.
1
Uansett bør du holde barna unna
apparatet.
Knuse is
Mikseren kan brukes til å knuse is.
0 Bare fyll is i mikseren og trykk på
PULSE-knappen, hold i 12 sekunder og slipp knappen.
Fortsett på denne måten, og isen
knuses på noen sekunder.
Miksing av varme væsker
Hvis du vil mikse varme væsker
bør disse kjøles ned til lunken temperatur. Fyll miksebeholderen kun
halvveis opp og start miksingen
med lav hastighet.
1
Når du mikser varme væsker kan
miksebeholderen bli veldig varm,
sørg for å beskytte hendene.
Ved miksing av varme væsker dannes det damp. Vær forsiktig og
unngå brannskader. Påse at dampen slippes ut gjennom lokket eller
åpningen til fyllebegeret.
Nyttig tips for miksing
• Matvarer som skal mikses bør
skjæres i terninger (ca. 2-3 cm).
Dette hjelper til å gi et jevnt
resultat.
• For effektiv miksing av tørre blandinger kan det være nødvendig å
stoppe miksebeholderen og skyve
ingrediensene ned fra kantene med
en spatel.
15
822 949 412_ASB8000.book Seite 16 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
n
• Når du lager brødsmuler, bruker du 2
til 3 dager gammelt brød for å
redusere mulighetene for klumping. Hvis du kun har ferskt brød,
bør du tørke det noen minutter i en
ovn på svak varme.
• Når du blander forskjellige typer
ingredienser, bør du først blande
væskene, deretter tilsettes de tørre
ingrediensene.
• Sørg alltid for å fjerne steiner fra
frukt og ben fra kjøtt. Disse kan
skade knivene.
• Ikke la en brukt mikser stå for
lenge. Matvarene vil tørke på knivene og det kan bli vanskelig å
gjøre dem rene. Hvis du ikke kan
vaske mikseren med en gang, hell
litt varmt vann i beholderen og la
den stå i bløt.
Rengjøring og stell
1
Før mikseren vaskes må du trekke
støpslet ut av stikkontakten.
1
Pass på at det ikke kommer væske
inn i motorhuset.
1
Vask huset med en fuktig klut. Senk
det aldri i vann, og vask det ikke
under rennende vann.
Miksebeholderen og knivenheten
kan rengjøres raskt og sikkert med
bruk av PULSE-knappen.
0 Hell varmt vann i miksebeholderen,
med noen dråper oppvaskmiddel.
0 Bland vann og oppvaskmiddel ved
å trykk kort på PULSE-knappen.
0 Til slutt, skyll miksebeholderen
under rennende vann.
3
3
Om nødvendig kan knivenheten rengjøres for seg.
1
Vær forsiktig når du skyller knivenheten (Knivene er skarpe). Bruk
kun vann og oppvaskmiddel.
Når du setter på plass knivenheten, drei den med klokken med
bruk av fyllebegeret (fig. 1/A) som
16
3
verktøy. Se avsnittet „Montering av
mikseren“, side 14.
Alle avtakbare deler (lokk, fyllebeger, gummipakning, knivenhet og
miksebeholder) kan vaskes i oppvaskmaskin.
Tekniske data
Nettspenning: 230 – 240 V / 50 Hz
Strømforbruk:
600 W
;
Dette apparatet er i overrensstemmelse med EUs direktiver:
• Lavspennings direktiv
2006/95/EC
• EMC direktiv 89/336/EEC med
tilføyelser 93/31/EEC og
93/68/EEC
Avfallsbehandling
2
Emballasjemateriale
Emballasjematerialene er miljøvennlige og kan resirkuleres.
Kunststoffene er merket med f.eks.
>PE<, >PS< osv. Sørg for å kaste
emballasjematerialene ifølge merkingen i den kommunale avfallshåndteringens
oppsamlingsbeholdere.
2
Kassert ovn
W
Symbolet
på produktet eller
på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt
avhending av apparatet, vil du
bidra til å forebygge de negative
konsekvenser for miljø og helse
som gal håndtering kan medføre.
For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
822 949 412_ASB8000.book Seite 17 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
n
Mikseveiledning
Mikseoppgave
Matvare
Anbefalt innstilling
Foreslått mikseprosedyre
Gjøre luftig
Milkshakes,
smoothies
2 og 3
Bruk kald melk. Miks til du oppnår
ønsket konsistens.
Hakking
Nøtter, sjokolade,
hvitløk eller urter
PULSE
Puls 1/2 kopp om gangen for å få
jevn størrelse på bitene.
Smuling
Brødsmuler
PULSE og 2
Riv brødet i stykker.
Miks til ønsket konsistens oppnås.
Kjekssmuler
PULSE og 2
Bryt i biter og puls eller miks til alt
er smulet opp.
PULSE
Bruk PULSE-knappen flere ganger
til den knuste isen har ønsket
konsistens.
Knuse is
Emulgering
Salatdressing
1
Miks til alt er jevnt blandet. Det kan
tilsettes olje til blandingen under
miksingen, gjennom fylleåpningen i
lokket.
Miksing
Røre, deiger
1 og 2
Miks ingrediensene til de er blandet. Ikke miks for lenge.
Lage puré
Supper, grønnsaker, frukt
2 og 3
Miks til alt er jevnt.
Anbefalt miksehastighet.
Hastighet 1
• Piske krem
• Mose grønnsaker og frukt
• Karripasta
• Kaffebønner
• Majones
Hastighet 2
• Smoothies med frukt
• Supper
• Rå grønnsaker
• Kakedeiger rører
Hastighet 3
• Cocktails
• Laksapastaer
• Milkshakes
PULSE
• Isbiter
• Kjøtt
• Brødsmuler
• Kjeks
• Finmalte nøtter
• Sjokolade
• Selvrensing av enheten
17
822 949 412_ASB8000.book Seite 18 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
n
Eksempler på oppskrifter
Ingredienser
Instruksjoner
Supper/forretter
Kremet grønnsakssuppe
250 g
125 g
100 g
1
1l
1 kopp
poteter
gulrøtter
selleri
løk
kjøttkraft
crème fraîche
eller fløte
1 spiseskje hakkede urter
salt, pepper
Vask og skrell poteter, gulrøtter, selleri og løk, og
hakk dem i biter. Tilsett de hakkede grønnsakene til
1/3 av kjøttkraft og kok opp. Kok i 10 minutter.
La grønnsakene og kraften kjøles ned, og miks deretter fint på miksehastighet 2. Kok opp resten av kjøttkraften i en kjele, tilsett grønnsakspuréen og kok opp
igjen.
Smak til med crème fraîche, salt og pepper.
Strø litt grønt og server.
Kald tomatsuppe
750 g
1
3 spiseskje
er
1 kopp
1
2 spiseskjeer
1 spiseskje
tomater
løk
olivenolje
crème fraîche
sitron
balsamisk eddik
Skjær opp tomatene i kryss og forvell med varmt
vann. Ta skinnet av tomatene og skjær dem i store
biter. Skrell løkene og skjær dem i biter.
Legg tomater og løk i mikseren og miks til en jevn
puré på hastighet 2.
Tilsett sitronsaft, olje og eddik. Smak til med salt,
pepper og sukker. Rør inn crème fraîche.
hakket basilikum
salt, pepper,
sukker
Kremet gulrotsuppe
500 g
1/2 l
1/8 l
1/8 l
18
gulrøtter
grønnsaksbuljong
fløte
hvitvin
kjørvel, persille,
salt, pepper,
sukker
Vask og skrell gulrøttene og skjær dem i biter. Kok i
1/4 l grønnsaksbuljong i ca.15 minutter. La det kjøle
en kort stund. Miks på hastighet 2, og hell det tilbake i kjelen. Tilsett resten av kraften en og varm
opp suppen igjen. Tilsett hvitvin og fløte for smak.
822 949 412_ASB8000.book Seite 19 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
n
Ingredienser
Instruksjoner
Kald agurksuppe
750 g
500 g
1 fedd
1 klype
1 bunt
1 bunt
slangeagurk
naturlig yoghurt
hvitløk
salt, pepper, sukker
gressløk
dill
Vask og skrell agurken, del den på langs og fjern
kjernen. Skjær i biter og legg dem i mikseren sammen
med hvitløken. Miks med hastighet 2. Tilsett yoghurt
og miks det hele godt. Smak til med salt, pepper og
sukker.
Pynt med dill og gressløk.
Hummus
250 g
2 spiseskjeer
30 ml
4 fedd
30 ml
kokte kikerter
Bland alle ingrediensene ved hastighet 2 i 40 sek(hermetiske kiker- under eller til blandingen er jevn.
ter kan brukes må skylles godt)
olivenolje
sitronsaft
hvitløk
vann
Kaker og butterdeig
Pannekakerøre
500 ml
3
1 klype
250 g
melk
egg
salt
mel
Tilsett ingrediensene i mikseren i rekkefølgen
ovenfor.
Miks med hastighet 2 til en masse.
Skrap av alt mel som kleber seg på sidene av
koppen.
La deigen heves i 15 minutter før den brukes.
19
822 949 412_ASB8000.book Seite 20 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
n
Ingredienser
Instruksjoner
Drikker/cocktails
Iskaffe
2 spiseskjeer
50 ml
250 ml
1/2 kopp
100 ml
pulverkaffe
kokende vann
melk
knust is
pisked krem
Løs opp pulverkaffen i kokende vann og la kaffen
kjøle. Hell litt vann i beholderen, tilsett is og knus
ved hastighet 3. Bland alle ingrediensene (bortsett
fra fløte) ved hastighet 1 i 30-60 sekunder.
Pisk følten i 40 sekunder. Hell i glass med en kremtopp. Strø litt kokesjokolade.
Eggetoddi
250 ml
2 spiseskjeer
2 spiseskjeer
1
20
varm melk
Rom
honning
egg
muskat
Bland melk, rom og honning ved hastighet 2 i 3060 sekunder.
Tilsett egg og miks ved hastighet 2 i ytterligere
20 sekunder.
Dryss litt muskatt og server.
822 949 412_ASB8000.book Seite 21 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
q
qArvoisa asiakkaamme!
Pyydämme, että tutustut huolellisesti tähän käyttöohjeeseen. Noudata ennen kaikkea ensimmäisillä
sivuilla olevia turvallisuusohjeita!
Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten. Luovuta se edelleen
laitteen mahdolliselle myöhemmälle omistajalle.
Huomioi varoituskolmio ja/tai
varoitussanat (Varoitus!, Varo!,
Huomio!), joiden avulla tuodaan
esille turvallisuutesi ja laitteen toimintakyvyn kannalta tärkeitä
ohjeita. Noudata niitä ehdottomasti!
0 Tämä merkki ohjaa sinua askel
askeleelta laitteen käytössä.
1
3
Tämän merkin jälkeen saat laitteen
hallintaan ja käyttöön liittyviä lisätietoja.
2
Laitteen taloudelliseen ja ympäristöystävälliseen käyttöön liittyvät
vinkit ja ohjeet on merkitty apilanlehdellä.
Kuvaus laitteesta (kuva 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Täyttöastia (tilavuus 70 ml)
Joustava kansi täyttöaukolla
Astia, sekoitustila (tilavuus
1,6 litraa)
Teräkokoonpano, irrotettava
Moottoritila
Arvokilpi (laitteen takana)
Nopeuden säädin
PULSE-painike
Liukumista estävät kumijalat
Johdon säilytystila (laitteen alla)
1Turvallisuusohjeet
Tämä laite vastaa hyväksyttyjä turvallisuuteen liittyviä teknologisia
standardeja. Joka tapauksessa
valmistajina pidämme velvollisuutenamme tehdä sinut tietoiseksi
seuraavista turvallisuustiedoista.
Yleinen turvallisuus
• Tämä laite tulee kytkeä ainoastaan
verkkovirtaan, jonka jännite- ja taajuusarvot vastaavat laitteen tyyppikilvessä olevia arvoja.
• Irrota pistoke pistorasiasta aina
kun laitetta ei käytetä.
• Jos laitteessa tapahtuu toimintahäiriö, irrota laite ensin pistokkeesta!
• Älä koskaan vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessa pistorasiasta.
• Älä koskaan yritä käyttää sekoitinta, jos
– ulkokuori on vaurioitunut,
– virtajohto on vaurioitunut.
• Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, sen saa turvallisuussyistä
vaihtaa ainoastaan valtuutettu
huoltoliike.
• Laitteeseen saavat tehdä korjauksia ainoastaan pätevät huoltoteknikot. Virheellisesti tehdyt korjaustyöt
saattavat aiheuttaa merkittävän
vaaran. Jos korjaustyöt ovat tarpeen, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan tai valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
• Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), jotka
eivät ole fyysisesti, aistillisesti tai
henkisesti täysin kehittyneitä tai
joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, paitsi jos henkilöiden turvallisuudesta vastuussa
oleva henkilö valvoo tai ohjaa heitä
alussa.
21
822 949 412_ASB8000.book Seite 22 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
q
• Jos laitetta käytetään muuhun kuin
sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai sitä väärinkäytetään, valmistaja ei voi hyväksyä vastuuta
mistään siitä aiheutuvasta vauriosta.
Mahdolliset
käyttötarkoitukset
Sekoitinta voidaan käyttää eri juomien sekoitukseen, jään murskaamiseen, hedelmien ja vihannesten
paloittelemiseen, kerman vatkaamiseen jne.
Lasten turvallisuus
• Älä koskaan jätä laitetta päälle
ilman valvontaa, tai anna lasten
olla laitteen lähellä ilman valvontaa!
• Valvo lapsia varmistaaksesi etteivät he leiki laitteella.
• Pakkausmateriaali esim. muovipussit täytyy pitää poissa lasten
ulottuvilta.
Laitetta käytettäessä
• Aseta yksikkö aina vaakasuoralle
ja tasaiselle pinnalle.
• Älä koskaan käytä laitetta märillä
käsillä.
• Varmista, että Nopeuden säädin on
pois päältä
ennen pistokkeen
kytkemistä pistorasiaan.
• Muoviosia ei saa koskaan kuivata
lämpölähteillä tai asettaa lämpölähteiden lähelle.
• Laitetta ei saa käyttää väriaineiden
sekoitukseen (maalit, lakat, jne.).
Tämä voi aiheuttaa räjähdyksiä!
• Kun laitteen käyttö lopetetaan,
kytke laite pois päältä ja irrota se
pistorasiasta ennen sen puhdistusta.
• Teräkokoonpanon saa purkaa ainoastaan valtuutettu teknikko.
• Älä koskaan puhdista moottoritilaa juoksevan veden alla tai saippuavedellä.
• Varoitus! Teräkokoonpano on
erittäin terävä. Ole varovainen
irrottaessa sekoittimen osia ja niitä
uudelleen kootessa. Osien virheellinen käsittely voi aiheuttaa
henkilövahinkoja.
• Älä jätä kovia esineitä (esim. lusikoita) teräkokoonpanoon käytön
aikana, älä myöskään tartu laitteeseen pitämällä kättä sekoitustilassa. Henkilövahinkovaara!
22
Johdon säilytys
Laitteen alapuolella on johdon säilytystila. Jos virtajohto pistorasiaan
on liian pitkä, se voidaan kiertää
johdon säilytystilaan, kunnes se on
sopivan pituinen.
Laitteen purku
0
0
0
0
Irrota pistoke pistorasiasta.
Poista kansi (kuva 1/B).
Poista sekoitustila (kuva 1/C).
Käännä sekoittimen sekoitustila
ylösalaisin.
0 Kierrä teräkokoonpanoa vastapäivään täyttöastiaa (kuva 1/A) työkaluna käyttäen ja poista osa
(kuva 3). Täyttöastian urat sopivat
teräkokoonpanon sivuun.
0 Kumitiiviste voidaan poistaa
(kuva 4).
1
Varoitus! Teräkokoonpano on erittäin terävä. Osien virheellinen
käsittely voi aiheuttaa henkilövahinkoja! Kumitiiviste voi helposti
vaurioitua pysyvästi teräkokoonpanon osuessa siihen.
Varoitus! Älä poista teräkokoonpano voimalla sekoittimesta, sillä
se voi aiheuttaa vahinkoja. Kallista
sitä tarvittaessa hiukan poiston
aikana.
Älä yritä poistaa ruostumattomia
teriä teräkokoonpanosta.
Sekoittimen kokoaminen
0 Aseta kumitiiviste teräkokoonpanoon.
822 949 412_ASB8000.book Seite 23 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
q
0 Aseta teräkokoonpano sekoitustilaan alhaalta päin. Kierrä sitä myötäpäivään sen kiinnittämiseksi
(kuva 5). Varoitus! Käsittele
varoen!
Täyttöastiaa voidaan käyttää työkaluna.
Sekoitustila vuotaa, jos teräkokoonpanoa ei ole asennettu oikein.
0 Kiinnitä sekoitustila moottorikokoonpanoon.
0 Aseta sekoittimen kansi paikoilleen.
0 Aseta täyttöastia paikoilleen ja
lukitse se.
3
Suosittelemme sekoitinnopeuden
1 käyttöä aluksi, jonka jälkeen voidaan siirtyä nopeuteen 2 tai 3.
PULSE-painike käynnistää sekoittimen täydellä nopeudella.
„Sekoitusopas“ sivulla 25 näyttää
käytettävissä olevat toiminnot ja niiden suositeltavat nopeudet.
0 Kun sekoitus on suoritettu loppuun, käännä nopeuden säädin
pois päältä .
0 Sekoituksen jälkeen irrota ensin
sekoitustila ja vasta sitten kansi.
3
1
Sekoittimen käyttö
Aseta sekoitin tasaiselle ja kuivalle
alustalle.
0 Kytke pistoke verkkovirtalähteeseen.
0 Avaa kansi (kuva 1/B) ja aseta
kaikki ainekset sekoitustilaan.
Tärkeää! Älä ylitä sekoittimen
maksimitilavuutta, joka on
1,6 litraa.
3
3
Muita aineksia voidaan lisätä täyttöaukosta laitteen käytön aikana.
Voit käyttää täyttöastiaa (kuva 1/A)
tähän tarkoitukseen. Sulje täyttöaukko heti täytön jälkeen niin, etteivät ainekset räisky aukosta.
Älä käynnistä sekoitinta, jos kansi
(kuva 1/B) ei ole paikoillaan.
Vaikka kansi sopii hyvin sekoittimeen, suosittelemme, että kannen
päällä pidellään kättä silloin, kun
nestemäisiä aineita aloitetaan
sekoittamaan. Tehokas moottori voi
aiheuttaa nesteen ylivuotamiseen.
Kun laite on käynnistetty, voit poistaa käden kannelta.
0 Käynnistä sekoitin kääntämällä
nopeuden säädin (kuva 1/G) oikealle,
tai painamalla PULSE-painiketta
(kuva 1/H).
1
Älä anna sekoittimen käydä yli 2
minuuttia kerrallaan kuormittaen
sitä voimakkaasti. Kun laitetta on
kuormitettu 2 minuuttia, sen tulee
antaa jäähtyä vähintään
10 minuuttia.
Turvajärjestelmä
Turvajärjestelmä estää sekoittimen
käytön, jos sekoitusastiaa ei ole
asetettu oikein paikoilleen.
1
Laite tulee siitä huolimatta pitää
lasten ulottumattomissa.
Jään murskaus
Sekoitinta voidaan käyttää jään
murskaukseen.
0 Lisää jäätä sekoittimeen ja paina
sitten PULSE-painiketta, pidä painiketta alhaalla 1-2 sekuntia ja vapauta
se tämän jälkeen.
Jatka prosessia ja jää on murskattu muutamassa sekunnissa.
Kuumien nesteiden käsittely
Jos haluat käsitellä laitteella nesteitä, anna niiden jäähtyä haaleaksi, täytä sekoitusastia
ainoastaan puolilleen ja käynnistä
sekoitus alhaisella nopeudella.
23
822 949 412_ASB8000.book Seite 24 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
q
1
Kuumia nesteitä käsitellessä sekoitusastia voi kuumentua, suojaa
kätesi.
Kuumia nesteitä käsitellessä muodostuu höyryä, varo mahdollisia
palovammoja. Varmista, että höyry
poistuu kannen tai täyttöastian
aukon kautta.
Hyödyllisiä vinkkejä
• Sekoitettavat ainekset tulee leikata kuutioiksi (noin 2-3 cm), tällöin saavutetaan tasainen tulos.
• Jotta tehokas kuivien aineksien
sekoitus taattaisiin, voi olla tarpeen
pysäyttää sekoitin ja painaa aineksia sekoitustilan sivuilta alaspäin
lastalla.
• Korppujauhoja valmistaessa on
käytettävä 2 - 3 päivää vanhaa leipää niin, ettei kokkareita muodostu. Jos käytettävissä on vain
tuoretta leipää, kuivata sitä muutaman minuutin ajan hiukan lämpimässä uunissa.
• Eri aineksia sekoittaessa samalla
kertaa, sekoita ensin nesteet ja sen
jälkeen kuivat aineet.
• Poista aina kivet hedelmistä ja luut
lihasta, sillä ne voivat vaurioittaa
teriä.
• Älä anna käytetyn terän olla liian
kauan paikoillaan, sillä ainekset kuivuvat teriin ja niiden puhdistus on
vaikeaa. Jos sekoitinta ei voida
puhdistaa heti, kaada sen päälle
hiukan lämpimää vettä ja anna sen
kastua.
Ylläpito ja puhdistus
1
Ennen sekoittimen puhdistusta on
pistoke poistettava pistorasiasta.
1
Varmista, ettei nesteitä pääse
moottoritilan sisälle!
24
1
Puhdista ulkokuori kostealla pyyhkeellä. Älä koskaan upota laitetta veteen tai puhdista sitä
juoksevan veden alla.
Sekoitusastia ja teräkokoonpano
voidaan puhdistaa nopeasti ja turvallisesti PULSE-painiketta käyttäen.
0 Kaada sekoitusastiaan lämpimää
vettä ja muutama pisara astianpesuainetta.
0 Sekoita vesi ja pesuaine paimalla
PULSE-painiketta lyhyesti.
0 Huuhtele sekoitusastia lopuksi juoksevalla vedellä.
3
3
Teräkokoonpano voidaan tarvittaessa myös puhdistaa erikseen.
1
Huuhtele teräkokoonpano varovaisesti (terät ovat teräviä!). Käytä
ainoastaan vettä ja astianpesuainetta.
Teräkokoonpano voidaan vaihtaa
kiertämällä sitä myötäpäivään
täyttöastiaa (kuva 1/A) työkaluna
käyttäen. Katso kappale „Sekoittimen kokoaminen“ sivulla 22.
3
Kaikki irrotettavat osat (sekoittimen
kansi, täyttöastia, kumitiiviste, teräkokoonpano ja sekoitusastia) voidaan pestä astianpesukoneessa.
Tekniset tiedot
Verkkojännite: 230 – 240 V / 50 Hz
Virrankulutus:
600 W
;
Laite täyttää seuraavat EU-direktiivit:
• Pienjännitedirektiivi 2006/95/EU
• EMC direktiivi (sähkömagneettinen yhteensopivuus) 89/336/
EEC ja seurannaismuutokset
92/31/EEC ja 93/68/EEC
822 949 412_ASB8000.book Seite 25 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
q
Jätehuolto
2
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ekologisesti kestäviä ja ne voidaan käyttää uudelleen. Muoviosat tunnistaa
mm. merkinnöistä >PE<, >PS< jne.
Toimita käytetyt pakkausmateriaalit niille varattuihin keräyspisteisiin
ja noudata materiaalimerkinnöistä
annettuja ohjeita.
2
Käytöstä poistettujen laitteiden
hävittäminen
käsitellä talousjätteenä. Tuote on
sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään
sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa
tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta
tuote on ostettu.
W
Symboli
, joka on merkitty
tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
Sekoitusopas
Toimenpide
Ruoka
Suositeltu
asetus
Suositeltu käsittely
Vatkaus
Pirtelöt ja
smoothiet
2 ja 3
Käytä kylmää maitoa. Sekoita,
kunnes haluttu paksuus
saavutetaan.
Silppuaminen
Pähkinät, suklaa,
valkosipuli tai yrtit
PULSE
Sekoita ½ astiaa kerralla, jotta
saavutettaisiin tasainen
silppuamistulos.
Murskaus
Korppujauho
PULSE ja 2
Palottele leipä.
Sekoita, kunnes saavutat halutun
massan.
Keksin murskaus
PULSE ja 2
Riko palasiksi ja sekoita, kunnes
palaset on murskattu.
PULSE
Käytä PULSE-painiketta useita kertoja, kunnes jäämurska on sopivaa.
Jään murskaus
Emulgoiminen
Salaattikastike
1
Sekoita, kunnes aineet ovat
sekoittuneet hyvin. Öljyä voidaan
lisätä sekoitukseen kannen
täyttöaukosta.
Sekoitus
Taikinat, kakut
1 ja 2
Sekoita, kunnes aineet ovat sekoittuneet hyvin. Älä sekoita liikaa.
Soseutus
Keitot, kasvikset,
hedelmät
2 ja 3
Sekoita, kunnes sose on tasaista.
25
822 949 412_ASB8000.book Seite 26 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
q
Suositeltu sekoitusnopeus
Nopeusasetus 1
• Kerman vatkaus
• Vihanneksien ja hedelmien
soseutus
• Currytaikinat
• Kahvipavut
• Majoneesi
Nopeusasetus 2
• Hedelmäsmoothiet
• Keitot
• Raa'at vihannekset
• Kakkutaikinat
Nopeusasetus 3
• Juomasekoitukset
• Laksa-taikinat
• Pirtelöt
PULSE
• Jääkuutiot
• Liha
• Leipäpalat
• Keksit
• Hienonnetut pähkinät
• Suklaa
• Yksikön puhdistus
Esimerkkireseptit
Ainekset
Ohjeet
Keitot/alkupalat
Kasviskeitto
250 g
125 g
100 g
1
1l
1 kuppi
1 ruokalusikallin
en
perunat
porkkanat
selleri
sipuli
lihaliemi
ranskankerma
tai kerma
silputut yrtit
suola, pippuri
26
Pese ja kuori perunat, porkkanat, selleri ja
sipuli. Kuutioi vihannekset. Lisää paloitellut
vihannekset 1/3 lihaliemeen ja keitä ne. Keitä 10
minuutin ajan.
Jätä vihannekset ja liemi jäähtymään, sekoita
ne sen jälkeen sekoittimessa nopeudella 2. Kiehauta loput lihaliemestä kattilassa, lisää siihen
vihannessose ja kuumenna keitto uudelleen.
Mausta maun mukaan ranskankermalla, suolalla ja pippurilla.
Ripottele yrttejä keiton päälle ja tarjoile.
822 949 412_ASB8000.book Seite 27 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
q
Ainekset
Ohjeet
Kylmä tomaattikeitto
750 g
1
3 ruokalusikallist
a
1 kuppi
1
2 ruokalusikallista
1 ruokalusikallinen
tomaatit
sipuli
oliiviöljy
ranskankerma
sitruuna
Balsamiviinietikka
silputut basilikan lehdet
suola, pippuri,
sokeri
Leikkaa tomaatit poikittain ja esikeitä ne
vedessä. Kuori tomaatit ja leikkaa ne suuriksi
palasiksi. Kuori sipulit ja leikkaa ne paloiksi.
Aseta tomaatit ja sipuli sekoittimeen ja sekoita
ne soseeksi nopeudella 2.
Lisää sitruunamehua, öljyä ja viinietikkaa.
Mausta maun mukaan suolalla, pippurilla ja
sokerilla. Lisää ranskankerma.
Porkkanakeitto
500 g
1/2 l
1/8 l
1/8 l
porkkanat
kasvisliemikuutio
kerma
valkoviini
koiranputki, persilja, suola, pippuri, sokeri
Pese ja kuori porkkanat ja paloittele ne. Keitä
ne 1/4 l kasvisliemessä noin 15 minuutin ajan.
Anna jäähtyä lyhyen aikaa. Sekoita sekoittimessa nopeudella 2, kuumenna sen jälkeen
uudelleen. Lisää loput liemestä ja kuumenna
keitto uudelleen. Lisää valkoviiniä ja kermaa
maun mukaan.
Kylmä kurkkukeitto
750 g
500 g
1 kynsi
1 ripaus
1 kourallinen
1 kourallinen
kurkku
maustamatonta
jogurtti
valkosipuli
sokeri, suola,
pippuri
ruohosipuli
tilli
Pese ja palottele kurkku, leikkaa se pituussuunnassa puoliksi ja poista sen sisus. Silppua sisus
paloiksi ja aseta se sekoittimeen valkosipulin
kanssa. Sekoita sekoittimessa nopeudella 2.
Lisää jogurttia ja sekoita hyvin. Mausta maun
mukaan sokerilla, suolalla ja pippurilla.
Koristele tillillä ja ruohosipulilla.
27
822 949 412_ASB8000.book Seite 28 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
q
Ainekset
Ohjeet
Humus
250 g
3 ruokalusikallista
30 ml
4 kynttä
30 ml
keitetyt kikherSekoita kaikki ainekset 2 asetuksella 40 sekunneet
nin ajan tai kunnes seos on tasaista.
(purkitettuja kikherneitä voidaan käyttää huuhtele hyvin)
oliiviöljy
sitruunamehu
valkosipuli
vesi
Kakut ja leivonnaiset
Pannukakkutaikina
500 ml
3
1 ripaus
250 g
maito
kananmuna
suola
vehnäjauhot
Lisää ainekset sekoittimeen yllä mainitussa järjestyksessä.
Sekoita taikinaksi nopeudella 2.
Poista samalla mahdollinen jauho astian reunoilta.
Jätä taikina nousemaan noin 15 minuutiksi
ennen sen käyttöä.
jauhot
hieno sokeri
voi tai margariini, sulatettu
kananmuna
vaniljajauhe
maito
Esilämmitä uuni 180 °C. Voitele 20 cm pyöreä
kakkuvuoka.
Aseta ainekset sekoitusastiaan. Sekoita kaikki
ainekset 2 asetuksella 50 sekunnin ajan tai kunnes seos on tasaista.
Levitä seos kakkuvuokaan ja kypsennä uunissa
noin 30-35 minuuttia, kunnes se saavuttaa kullanruskean värin. Anna jäähtyä maun mukaan.
Melt’n’Mix-kakku
150 g
140 g
125 g
2
1 teelusikallinen
60 ml
28
822 949 412_ASB8000.book Seite 29 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
q
Ainekset
Ohjeet
Juomat/juomasekoitukset
Jääkahvi
2 ruokalusikallista
50 ml
250 ml
½ kuppia
100 ml
pikakahvi
kuuma vesi
maito
jäämurska
kermavaahto
Anna kahvijauheen liueta kuumaan veteen, jätä
kahvi sen jälkeen jäähtymään. Kaada hiukan
vettä astiaan, lisää jää ja murskaa se nopeudella 3. Sekoita kaikki ainekset, lukuun ottamatta
kermaa, 1 asetuksella 30-60 sekunnin ajan.
Vatkaa kermaa 40 sekuntia. Kaada laseihin ja
lisää kermaa niiden päälle. Ripottele kaakaojauhetta päälle.
Munatoti
250 ml
2 ruokalusikallista
2 ruokalusikallista
1
kuuma maito
rommi
hunaja
Sekoita maito, rommi ja hunaja 2 asetuksella
30-60 sekunnin ajan.
Lisää muna ja sekoita 2 asetuksella toisten
20 sekunnin ajan.
Ripottele muskottipähkinää päälle ja tarjoile.
kananmuna
muskottipähkinä
29
822 949 412_ASB8000.book Seite 30 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
g
gDear Customer,
1Safety Instructions
Please read these instructions
carefully.
Pay special attention to the safety
instructions on the first pages.
Keep the instructions in a safe
place for future reference. Give
them to any new owners of the appliance.
This appliance corresponds to
accepted technological standards
with regards to safety. Nevertheless, as a manufacturer we consider it our obligation to make you
aware of the following safety information.
1 Using the warning triangle and/or
the key words (Danger!, Caution!,
Important!), information that is
important for your safety or the
correct functioning of the appliance is highlighted. It is essential
that this information is observed.
0 This symbol guides you step by
step through the operation of the
appliance.
• The appliance should only be connected to mains supplies with the
same voltage and frequency ratings as those indicated on the Ratings Label.
• Always remove the plug when the
appliance is not in use.
• In the event of a malfunction,
unplug the appliance first!
• Never pull the plug out of the
power socket by pulling on the
cord.
• Never try to operate the blender if
– the casing has been damaged,
– the cord has been damaged.
• If the power cord for this appliance
has been damaged, it should only
be replaced, for safety reasons, by
the manufacturer or Customer
Service, or by a suitably qualified
person.
• Repairs to this appliance may only
be carried out by qualified service
engineers. Considerable danger
may result from improper repairs. If
repairs become necessary, please
contact the Customer Care
Department or your authorised
dealer.
• This appliance is not intended for
use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge,
unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
• If the appliance is used for purposes other than those intended or
3
Next to this symbol you will find
additional information and practical tips on using the appliance.
2
Tips and information about the
economical and environmentally
friendly use of the appliance are
marked with the clover.
Appliance Description (Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
30
Filler cup (capacity 70 ml)
Flexible lid with pouring hole
Blender tank (capacity 1.6 litre)
Blade assembly, detachable
Motor housing
Rating label (rear side of appliance)
Speed Selector
PULSE Button
Non-slip rubber feet
Cord storage facility (underside of
appliance)
General Safety
822 949 412_ASB8000.book Seite 31 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
g
used incorrectly, no liability can be
accepted for any damage that may
be caused.
Possible applications
The blender can be used for mixing a wide variety of drinks, crushing ice, reducing fruit and
vegetables, whipping cream, etc.
Child Safety
• Do not leave the appliance running
while unattended, or let children
near the appliance unsupervised!
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with
the appliance.
• Packaging material, e.g. plastic
bags, should not be accessible to
children.
When operating the
appliance
• Always place the unit on a flat,
level surface.
• Never operate the appliance with
wet hands.
• Ensure the Speed Selector is in the
off position before plugging into
the power outlet.
• Plastic parts should never be dried
at or near direct sources of heat.
• The appliance must not be used
for mixing dyes (paints, or lacquer,
etc,). This can cause explosions!
• When you have finished using the
appliance, before cleaning, switch
off and pull the plug out of the
socket.
• The blade assembly should only
be disassembled by an authorised
technician.
• Never clean the motor casing
under running water or soapy
water.
• Caution! The blade assembly is
very sharp. Be careful when taking
the blender apart and re-assembling. It
may cause injury if handled
incorrectly.
• Do not leave hard objects (for
example spoons) in the blade
assembly while running, and do
not grasp the appliance with the
hand inside the blender tank. This
may cause injury!
Cord storage
The appliance is fitted with a cord
storage facility at the bottom. If the
connection cord to the power outlet is too long, it can be wraped
around the cord storage until it is
the required length.
Disassembling the Appliance
0 Take the plug out of the socket.
0 Remove the lid (Fig. 1/B).
0 Remove the blender tank
(Fig. 1/C).
0 Turn the blender blender tank
upside down.
0 Turn the blade assembly counterclockwise using the filler cup
(Fig. 1/A) as tool and remove
(Fig. 3). The grooves of the filler
cup fit the ribs of the blade assembly.
0 You can now remove the rubber
seal (Fig. 4).
1
Caution! The blade assembly is
very sharp. It can cause injury if
handled incorrectly! The rubber
seal can easily be irreparably
damaged by the blade assembly.
Caution! Do not use force when
taking the blade assembly out of
the blender, as this might cause
damage. If necessary, tilt it slightly
when removing.
Do not attempt to remove the
stainless steel blades from the
blade assembly.
Assembling the Blender
0 Place the rubber seal on the blade
assembly.
31
822 949 412_ASB8000.book Seite 32 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
g
0 Insert the blade assembly into the
blender tank from the bottom. Turn
it clockwise to fasten it (Fig. 5).
Caution! Handle carefully!
You can use the filler cup as tool.
The blender tank will leak if the
blade assembly is not assembled
correctly.
0 Seat the tank on the motor housing.
0 Set the lid on the blender tank.
0 Insert the filler cup, and lock it in.
3
Operating the Blender
Place the blender on a level, dry
surface.
0 Plug the power cord into a power
outlet.
0 Open the lid (Fig. 1/B) and put all
the required ingredients in the
blender tank.
Important! Do not exceed the
maximum capacity of 1.6 litres.
We recommend starting with
blender Speed 1, then progressing
to Speed 2 or 3. The PULSE Button runs the blender at full speed.
The „Blending guide“ on page 34
shows the functions that can be
performed and the suggested
speeds to use.
0 After you have completed blending, turn the Speed Selector off to
position .
0 After mixing, first remove the blender tank, before taking off the lid.
3
1
3
3
You can add other ingredients
through the filler hole while the
blender is running. You can use the
filler cup in the lid to do this (Fig. 1/
A). Close the filler hole immediately
after, to avoid splashing.
Do not start the blender without
the lid (Fig. 1/B) in position.
Although the lid fits firmly to the
blender tank, we advise when
blending liquid ingredients, to
place your hand on the lid as you
initially start blending. As the powerful motor could cause the liquid
to surge up causing leakage. Once
you have started blending you can
remove your hand.
0 Start the blender by turning the
Speed Selector (Fig. 1/G) to the
right, or by pressing the PULSE
Button (Fig. 1/H).
1
32
Do not let the blender run for more
than 2 minutes at a time using
heavy loads. After running for 2
minutes with heavy loads, the
blender should be left to cool for at
least 10 minutes.
Safety System
The safety system prevents the
blender from being operated if the
blender tank is not correctly
seated.
1
You should nevertheless still keep
children away from the appiance.
Ice crushing
The blender can be used for crushing ice.
0 Simply add ice to the blender then
press the PULSE button and hold
for 1-2 seconds and release.
Continue this process and in seconds your ice is crushed.
Processing hot liquids
If you would like to process hot liquids please allow to cool down
until lukewarm, fill the blender tank
only half full and start processing
on low speed.
822 949 412_ASB8000.book Seite 33 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
g
1
When processing hot liquids the
blender tank can become very
warm, please take care to protect
your hands.
When processing hot liquids steam
is generated, please take care to
avoid burns. Ensure that the steam
is allowed ventilate out trough the
lid or the hole for the filler cup.
Handy Blending Hints
• Food items for blending should be
cut into cubes (approximately 23 cm), this will assist in achieving
an even result.
• To ensure efficient mixing when
blending dry mixtures, it may be
necessary to stop the blender and
push ingredients down the sides of
the blender tank with a spatula.
• When making bread crumbs, use 2
to 3 day old bread, to minimise the
possibility of clumping. If only fresh
bread is available, dry it out for a
few minutes in a low heated oven.
• When blending a variety of ingredients together, blend the liquids
first, then add dry ingredients.
• Always ensure stones are removed
from fruit and bones from meat as
these can harm the blades.
• Don’t allow a used blender to sit
for too long as the food will dry
onto the blades, making it difficult
to clean. If you can’t clean the
blender straight away, pour some
warm water in it and allow to soak.
Care and Cleaning
1
Before cleaning the blender, take
the plug out of the socket.
1
Make sure that no liquids get
inside the motor housing!
1
Clean the housing with a damp
cloth. Never immerse in water or
clean under running water.
The blender tank and blade
assembly can be cleaned quickly
and safely using the PULSE Button.
0 Pour warm water into the blender
tank, with a few drops of washingup liquid.
0 Mix the water and wahing-up
liquid, by pushing the PULSE Button briefly.
0 Finally, rinse the blender tank
under running water.
3
3
If necessary, the blade assembly
can also be cleaned separately.
1
Be careful when rinsing the blade
assembly (The blades are sharp!).
Use only water and washing-up
liquid.
When replacing the blade assembly, turn it clockwise using the
filler cup (Fig. 1/A) as tool. See paragraph „Assembling the Blender“
on page 31.
3
All removable parts (blender lid,
filler cup, rubber seal, blade
assembly and blender tank) can be
cleaned in the dishwasher.
Technical Data
Mains voltage: 230 – 240 V / 50 Hz
Power consumption:
600 W
;
This appliance conforms with the
following EC Directives:
• Low Voltage Directive
2006/95/EC
• EMC Directive 89/336/EEC with
amendments 92/31/EEC and
93/68/EEC
33
822 949 412_ASB8000.book Seite 34 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
g
Disposal
2
Packaging material
The packaging materials are environmentally friendly and can be
recycled. The plastic components
are identified by markings, e.g.
>PE<, >PS<, etc. Please dispose
of the packaging materials in the
appropriate container at the community waste disposal facilities.
2
Old appliance
household waste. Instead it shall
be handed over to the applicable
collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For
more detailed information about
recycling of this product, please
contact your local city office, your
household waste disposal service
or the shop where you purchased
the product.
W
The symbol
on the product or
on its packaging indicates that this
product may not be treated as
Blending guide
Processing
Task
Food
Suggested Setting
Suggested Processing Procedure
Aerating
Milkshakes,
Smoothies
2 and 3
Use chilled milk. Blend until
desired consistency is achieved.
Chopping
Nuts, Chocolate,
Garlic or Herbs
PULSE
Pulse ½ cup at a time,
to ensure evenly sized pieces.
Crumbing
Bread Crumbs
PULSE and 2
Tear bread roughly.
Blend until desired consistency.
Biscuit Crumbs
PULSE and 2
Break into pieces and as desired
pulse or blend until crumbed.
PULSE
Use the PULSE button several
times until crushed as desired
consistency.
Crushing Ice
34
Emulsifying
Salad Dressing
1
Blend until well combined. Oil may
be added to the mixture during
processing through the pouring
hole in the lid.
Mixing
Batters, Cakes
1 and 2
Blend ingredients until just
combined. Do not overprocess.
Pureeing
Soups, Vegetables, Fruits
2 and 3
Blend until smooth.
822 949 412_ASB8000.book Seite 35 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
g
Recommended blending speed
Speed Setting 1
• Whipping cream
• Puree vegetables & fruit
• Curry pastes
• Coffee beans
• Mayonnaise
Speed Setting 2
• Smoothies with fruit
• Soups
• Raw vegetables
• Cake batters
Speed Setting 3
• Cocktails
• Laksa pastes
• Milkshakes
PULSE
• Ice cubes
• Meat
• Breadcrumbs
• Biscuits
• Finely ground nuts
• Chocolate
• Self cleaning the unit
Example recipes
Ingredients
Instructions
Soups/Starters
Cream of Vegetable Soup
250 g
125 g
100 g
1
1l
1 Cup
potatoes
carrots
celery
onion
meatstock
Crème fraîche
or cream
1 table- chopped herbs
spoon
salt, pepper
Wash and peel the potatoes, carrots, celery, and onion,
and chop them into pieces. Add the chopped vegetables to 1/3 of the meat stock and bring to the boil.
Cook for 10 minutes.
Leave the vegetables and stock to cool, then blend
finely at blender Speed 2. Bring the rest of the meat
stock to the boil in a pot, add the vegetable purée, and
bring briefly to the boil again.
Season to taste with the Crème fraîche, salt and
pepper
Sprinkle with the chopped herbs, and serve.
35
822 949 412_ASB8000.book Seite 36 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
g
Ingredients
Instructions
Cold tomato soup
750 g
1
3 tablespoons
1 cup
1
2 tablespoons
1 tablespoon
tomatoes
onion
olive oil
Crème fraîche
lemon
Balsamic vinegar
Cut the tomatoes open crosswise and blanch with hot
water. Skin the tomatoes and cut into large pieces.
Peel the onions and cut into pieces.
Put the tomatoes and onion in the blender and mix to a
fine pure at Speed 2.
Add the lemon juice, oil, and vinegar. Season to taste
with the salt, pepper, and sugar. Stir in the Crème
fraîche.
chopped basil
leaves
salt, pepper,
sugar
Cream of Carrot soup
500 g
1/2 l
1/8 l
1/8 l
carrots
vegetable stock
cream
white wine
chervil, parsley,
salt, pepper,
sugar
Wash and peel the carrots, and chop into pieces. Boil
in 1/4 l vegetable stock for around 15 minutes. Leave
to cool for a short time. Mix at blender Speed 2, then
put them back in the pot. Add the rest of the stock and
heat up the soup again. Add the white wine and cream
to taste.
Cold cucumber soup
750 g
500 g
1 clove
1 pinch
cucumber
natural joghourt
garlic
sugar, salt, pepper
1 bunch chives
1 bunch dill
36
Wash and peel the cucumber, halve lengthwise and
core it. Chop the flesh into pieces and put in the
blender with the garlic. Mix at blender Speed 2. Add
the joghourt and mix well. Season with sugar, salt, and
pepper to taste.
Garnish with the dill and chives.
822 949 412_ASB8000.book Seite 37 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
g
Ingredients
Instructions
Humus (Hommos)
250 g
cooked chick
Blend all ingredients on setting 2 for 40 seconds or
peas
until smooth.
(canned chick
peas can be used
- rinse well)
3 table- olive oil
spoons
30 ml
lemon juice
4 cloves garlic
30 ml
water
Cakes and pastries
Pancake mix
500 ml
3
1 pinch
250 g
milk
eggs
salt
flour
Add the ingredients to the blender in the above order.
Mix to a paste at blender Speed 2.
Meanwhile, scrape off any flour sticking to the sides of
the cup.
Leave the paste to rise for around 15 minutes before
using.
Melt’n’Mix Cake
150 g
140 g
125 g
2
1 teaspoon
60 ml
S.R. flour
caster sugar
butter or margarine, melted
eggs
vanilla
Pre-heat oven to 180 °C. Grease a 20 cm round cake
tin.
Place all ingredients into blender jug. Blend on setting
2 for 50 seconds, or until smooth.
Spread mixture into prepared tin and bake for approximately 30-35 minutes, until golden. Cool and ice as
desired.
milk
37
822 949 412_ASB8000.book Seite 38 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
g
Ingredients
Instructions
Drinks/Cocktails
Iced Coffee
2 tablespoons
50 ml
250 ml
½ cup
100 ml
instant coffee
boiling water
milk
crushed ice
whipped cream
Dissolve the coffee powder in boiling water, then leave
to cool. Pour a little water into the tank, then add the
ice and crush on Speed 3. Blend all ingredients except
cream on setting 1 for 30-60 seconds.
Whip cream for 40 seconds. Pour into glasses and top
with cream. Sprinkle with drinking chocolate.
Egg Nog
250 ml
2 tablespoons
2 tablespoons
1
38
hot milk
Rum
honey
egg
nutmeg
Blend milk, rum and honey on setting 2 for 3060 seconds.
Add egg and blend on setting 2 for a further
20 seconds.
Sprinkle with nutmeg and serve.
822 949 412_ASB8000.book Seite 39 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
d
geehrte Kundin,
dSehr
sehr geehrter Kunde,
lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise auf den ersten Seiten dieser Gebrauchsanweisung!
Bewahren Sie bitte die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie diese an
eventuelle Nachbesitzer des Gerätes weiter.
Mit dem Warndreieck und/oder
durch Signalwörter (Warnung!,
Vorsicht!, Achtung!) sind Hinweise hervorgehoben, die für Ihre
Sicherheit oder die Funktionsfähigkeit des Gerätes wichtig sind. Bitte
unbedingt beachten.
0 Dieses Zeichen leitet Sie Schritt für
Schritt beim Bedienen des Gerätes.
1
3
Nach diesem Zeichen erhalten Sie
ergänzende Informationen zur
Bedienung und praktischen
Anwendung des Gerätes.
2
Mit dem Kleeblatt sind Tipps und
Hinweise zum wirtschaftlichen und
umweltschonenden Einsatz des
Gerätes gekennzeichnet.
Gerätebeschreibung (Abb. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Füllbecher (ca. 70 ml)
Flexibler Deckel mit Einfüllöffnung
Mixbehälter (Füllmenge 1,6 Liter)
Messervorrichtung, abnehmbar
Motorgehäuse
Typschild (Rückseite des Geräts)
Drehwähler für Geschwindigkeitsstufen
PULSE-Taste
Rutschfeste Gummifüße
Fach für Kabelaufwicklung
(Geräteunterseite)
1 Sicherheitshinweise
Die Sicherheit dieses Geräts entspricht den anerkannten Regeln
der Technik. Dennoch sehen wir
uns als Hersteller veranlaßt, Sie mit
den nachfolgenden Sicherheitshinweisen vertraut zu machen.
Allgemeine Sicherheit
• Das Gerät darf nur an ein Stromnetz
angeschlossen werden, dessen
Spannung und Frequenz mit der
Angabe auf dem Typschild übereinstimmt!
• Ziehen Sie stets den Stecker aus
der Steckdose, wenn das Gerät
nicht gebraucht wird.
• Ziehen Sie im Falle einer Störung
zuerst den Gerätestecker aus der
Steckdose!
• Den Netzstecker nie an der
Anschlußleitung aus der Steckdose ziehen.
• Nehmen Sie den Mixer niemals in
Betrieb, wenn
– das Gehäuse beschädigt ist,
– die Anschlußleitung beschädigt
ist.
• Wenn die Anschlußleitung dieses
Gerätes beschädigt wird, muß sie
durch den Hersteller oder seinen
Kundendienst oder eine ähnliche
qualifizierte Person ersetzt werden,
um Gefährdungen zu vermeiden.
• Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können
erhebliche Gefahren entstehen.
Wenden Sie sich im Reparaturfall
an den Kundendienst oder an Ihren
autorisierten Fachhändler.
• Dieses Gerät ist nicht dazu
bestimmt, von Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund
Ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind es sicher
zu bedienen oder von Personen
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensori-
39
822 949 412_ASB8000.book Seite 40 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
d
schen oder geistigen Fähigkeiten,
benutzt oder betrieben zu werden,
es sei denn sie wurden durch eine
für sie verantwortliche Person
angewiesen wie das Gerät sicher
zu benutzen ist und anfäglich von
ihr beaufsichtigt.
• Wird das Gerät zweckentfremdet
oder falsch gebraucht, kann keine
Haftung für eventuell verursachte
Schäden übernommen werden.
Sicherheit von Kindern
• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen, und wahren Sie
gegenüber Kindern eine besondere Aufsichtspflicht!
• Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie
nicht mit dem Gerät spielen.
• Verpackungsmaterial, wie z.B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände.
• Achtung: Die Messervorrichtung
ist sehr scharf. Seien Sie vorsichtig beim Aufbau und Auseinandernehmen des Standmixers.
Verletzungsgefahr.
• Halten Sie keine harten Gegenstände (z.B. Löffel) in das laufende
Messer und greifen Sie nicht mit
der Hand in den Behälter. Es
besteht Verletzungsgefahr!
Anwendungsbeispiele
Der Standmixer dient zur Zubereitung verschiedenster Mixgetränke, zum Zerstoßen von Eis,
Zerkleinern von Früchten und
Gemüse, Sahne schlagen usw.
Kabelfach
Das Gerät verfügt an seiner Unterseite über eine Kabelaufwicklung. Ist
die Anschlussleitung zur Steckdose zu lang, kann sie um die Kabelaufwicklung gewickelt werden, bis
sie die erforderliche Länge hat.
Beim Betrieb des Geräts
• Stellen Sie das Gerät stets auf eine
flache ebene Oberfläche.
• Nehmen Sie den Mixer nie mit nassen Händen in Betrieb.
• Vergewissern Sie sich, dass sich
der Geschwindigkeitswähler in der
Aus-Stellung
befindet, bevor
der Stecker in die Steckdose
gesteckt wird.
• Plastikteile dürfen nicht auf oder in
unmittelbarer Nähe von Heizkörpern getrocknet werden.
• Mit dem Gerät dürfen keine Farben
(Lacke, Polyester usw.) gerührt
werden – Explosionsgefahr!
• Nach Beendigung der Arbeiten
sowie vor allen Reinigungs- und
Pflegearbeiten das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
• Die Messervorrichtung darf nur
von autorisiertem Fachpersonal
zerlegt werden.
• Reinigen Sie das Motorgehäuse
nie unter fließendem Wasser oder
im Spülwasser.
40
Mixer auseinandernehmen
0
0
0
0
Netzstecker ziehen.
Deckel (Abb. 1/B) abnehmen.
Mixbehälter (Abb. 1/C) abnehmen.
Drehen Sie den Mixbehälter auf
den Kopf.
0 Messervorrichtung mit Hilfe des
Füllbechers (Bild 1/A) gegen den
Uhrzeigersinn drehen und abnehmen. Die Vertiefungen des Füllbechers passen in die Rippen der
Messervorrichtung.
0 Nun kann die Gummidichtung entfernt werden (Abb. 4).
1
Vorsicht! Die Messervorrichtung
ist sehr scharf! Bei falscher Handhabung können Verletzungen
verursacht werden! Die Gummidichtung kann durch das Messer
leicht irreparabel beschädigt
werden.
822 949 412_ASB8000.book Seite 41 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
d
Vorsicht! Die Messervorrichtung
nicht mit Gewalt aus dem Mixbehälter entnehmen, da diese sonst
beschädigt werden könnte! Messervorrichtung beim Entnehmen
ggf. leicht schräg halten.
Versuchen Sie nicht, die Edelstahlklingen von der Messervorrichtung
zu entfernen.
Zusammenbau des Mixers
0 Setzen Sie die Gummidichtung auf
die Messervorrichtung.
0 Setzen Sie die Messervorrichtung
von unten in den Behälter. Drehen
Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie
zu befestigen (Abb. 5). Vorsicht!
Gehen Sie behutsam vor!
Sie können den Füllbecher als
Werkzeug verwenden.
Der Mixbehälter ist undicht, wenn
die Messervorrichtung nicht richtig
zusammengebaut wird.
0 Setzen Sie den Behälter auf das
Motorgehäuse.
0 Setzen Sie den Deckel auf den
Mixbehälter.
0 Setzen Sie den Füllbecher ein und
verriegeln Sie ihn.
3
Bedienung des Mixers
Stellen Sie den Mixer auf eine
ebene und trockene Arbeitsfläche.
0 Stecken Sie das Netzkabel in eine
Steckdose.
0 Öffnen Sie den Deckel (Abb. 1/B)
und füllen Sie alle benötigten Zutaten in den Mixbehälter.
Wichtig! Maximale Füllmenge von
1,6 Liter nicht überschreiten.
3
3
Während des Betriebes können
Sie weitere Zutaten durch die Einfüllöffnung hinzugeben. Hierzu
können Sie den Füllbecher im
Deckel verwenden (Abb. 1/A).
Schließen Sie die Einfüllöffnung
danach sofort, um ein Spritzen zu
vermeiden.
Starten Sie den Mixer nicht ohne
aufgesetzten Deckel (Abb. 1/B).
Obwohl der Deckel fest auf dem
Mixbehälter sitzt, empfehlen wir
beim Mixen flüssiger Zutaten, beim
Start des Mixvorgangs die Hand
auf den Deckel zu halten, da der
leistungsstarke Motor bewirken
könnte, dass die Flüssigkeit überläuft. Sobald der Mixvorgang
gestartet ist, können Sie die Hand
wegnehmen.
0 Starten Sie den Standmixer, indem
Sie den Drehwähler (Abb. 1/G)
nach rechts drehen oder die PulseTaste (Abb. 1/H) drücken.
1
Es empfiehlt sich, mit Geschwindigkeitsstufe 1 zu beginnen und
dann zur Stufe 2 oder 3 überzugehen. Durch Drükken der PulseTaste läuft der Standmixer mit
höchster Geschwindigkeit.
Aus dem „Leitfaden für das Mixen“
auf Seite 44 gehen die möglichen
Funktionen sowie die empfohlenen
Geschwindigkeiten hervor.
0 Nach Beendigung des Mixvorgangs drehen Sie den Geschwindigkeitswähler auf Position
„AUS .
0 Entfernen Sie nach dem Mixvorgang zunächst den Mixbehälter,
bevor Sie den Deckel abnehmen.
3
1
Lassen Sie den Mixer bei starker
Belastung nicht länger als 2 Minuten ununterbrochen laufen. Nach
2minütigem Betrieb mit starker
Belastung muss sich der Mixer
mindestens 10 Minuten lang
abkühlen.
41
822 949 412_ASB8000.book Seite 42 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
d
Sicherheitssystem
Das Sicherheitssystem verhindert,
dass der Mixer betrieben werden
kann, wenn der Mixbehälter nicht
richtig aufgesetzt ist.
1
Dennoch sollten Sie Kinder vom
Gerät fernhalten.
Eis-crushen
Der Mixer kann zum Zerkleinern
von Eis verwendet werden.
0 Geben Sie einfach Eis in den Mixer
und drücken Sie anschließend auf
die PULSE-Taste, halten Sie sie 12 Sekunden lang fest und lassen
Sie sie dann los.
Fahren Sie auf diese Weise fort
und Ihr Eis ist in Sekunden zerkleinert.
Verarbeitung von heißen
Flüssigkeiten
Wenn Sie heiße Flüssigkeiten verarbeiten möchten, lassen Sie sie
abkühlen, bis sie lauwarm sind,
befüllen Sie den Mixbehälter nur
zur Hälfte und beginnen Sie die
Verarbeitung mit niedriger
Geschwindigkeit.
1
42
Werden heiße Flüssigkeiten verarbeitet, kann der Mixbehälter sehr
warm werden. Schützen Sie daher
Ihre Hände.
Werden heiße Flüssigkeiten verarbeitet, entsteht Dampf. Gehen Sie
vorsichtig vor, um Verbrennungen
zu vermeiden. Vergewissern Sie
sich, dass der Dampf aus dem
Deckel oder der Öffnung für den
Füllbecher entweichen kann.
Nützliche Hinweise für das
Mixen
• Zu mixende Lebensmittel sollten in
Würfel (ca. 2-3 cm) geschnitten werden. Dadurch wird ein einheitliches
Ergebnis erzielt.
• Um beim Mixen von trockenen
Substanzen einen effizienten Mixvorgang sicherzustellen, kann es
erforderlich sein, den Mixer auszuschalten und die Zutaten mit einem
Spachtel an den Seiten des Mixbehälters herunterzuschieben.
• Verwenden Sie zur Herstellung von
Brotpanade 2 bis 3 Tage altes
Brot, um die Möglichkeit der Klumpenbildung zu verringern. Steht
nur frisches Brot zur Verfügung,
trocknen Sie es in einem schwach
beheizten Ofen einige Minuten
lang.
• Wird eine Vielzahl von Zutaten verarbeitet, mixen Sie zunächst die
Flüssigkeiten und fügen Sie
anschließend die trockenen Substanzen hinzu.
• Vergewissern Sie sich stets, dass
aus Früchten die Kerne und von
Fleisch die Knochen entfernt werden, da andernfalls die Messervorrichtung beschädigt werden kann.
• Lassen Sie einen benutzten Mixer
nicht zu lange in diesem Zustand
stehen, da das Lebensmittel an
den Messern antrocknet und die
Reinigung dadurch schwierig wird.
Falls Sie den Mixer nicht unmittelbar nach dem Gebrauch reinigen
können, gießen Sie etwas warmes
Wasser hinein und lassen Sie die
Teile einweichen.
822 949 412_ASB8000.book Seite 43 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
d
Pflege und Reinigung
1
Ziehen Sie vor der Reinigung des
Mixers den Stecker aus der Steckdose.
1
Stellen Sie sicher, daß keine Flüssigkeit in das Motorgehäuse
gelangt!
1
Netzspannung:
230 – 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme:
600 W
;
Reinigen Sie das Gehäuse mit
einem feuchten Lappen. Tauchen
Sie das Gerät niemals in Wasser
ein und reinigen Sie es niemals
unter fließendem Wasser.
Mixbehälter und Messer können
unter Verwendung der PULSETaste schnell und sicher gereinigt
werden.
0 Gießen Sie warmes Wasser mit
einigen Tropfen Spülmittel in den
Mixbehälter.
0 Mixen Sie Wasser und Spülmittel,
indem Sie kurz auf die PULSETaste drücken.
0 Spülen Sie den Mixbehälter
anschließend unter fließendem
Wasser.
3
3
Sollte es notwendig sein, kann die
Messervorrichtung auch separat
gereinigt werden.
1
Gehen Sie beim Abspülen der
Messervorrichtung vorsichtig vor
(die Klingen sind scharf!). Verwenden Sie nur Wasser und Spülmittel.
Wenn Sie die Messervorrichtung
wieder einsetzen, drehen Sie sie
mit Hilfe des Füllbechers (Abb. 1/A)
im Uhrzeigersinn. Siehe Abschnitt
„Zusammenbau des Mixers“ auf
Seite 41.
Alle entfernbaren Teile (Mixerdeckel, Füllbecher, Gummidichtung, Messervorrichtung und
Mixbehälter) können in der Spülmaschine gereinigt werden.
3
Technische Daten
Dieses Gerät erfüllt folgende EC
Normen:
• Niedrig-Spannungs-Norm
2006/95/EC
• EMC Norm 89/336/EEC und
Ergänzung 92/31/EEC sowie
93/68/EEC
Entsorgung
2
Verpackungsmaterial
2
Altgerät
Die Verpackungsmaterialien sind
umweltverträglich und wiederverwertbar. Die Kunststoffteile sind
gekennzeichnet, z. B. >PE<, >PS<
etc. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend
ihrer Kennzeichnung bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den
dafür vorgesehenen Sammelbehältern.
W
Das Symbol
auf dem Produkt
oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht
als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling
von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden
muss. Durch Ihren Beitrag zum
korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt
und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit
werden durch falsches Entsorgen
gefährdet. Weitere Informationen
über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem
Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
43
822 949 412_ASB8000.book Seite 44 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
d
Leitfaden für das Mixen
Verarbeitungsaufgabe
Lebensmittel
Empfohlene
Einstellung
Empfohlene Verarbeitungsmaßnahme
Sauerstoffanreicherung
Milkshakes,
Fruchtshakes
2 und 3
Gekühlte Milch verwenden. Mixen,
bis die gewünschte Konsistenz
erreicht ist.
Zerkleinern
Nüsse, Schokolade, Knoblauch
oder Kräuter
PULSE
½ Tasse auf einmal im PulseBetrieb mixen, um gleichmäßig
große Stücke zu erhalten.
Herstellen von
Panade
Brotpanade
PULSE und 2
Das Brot grob zerreißen.
Mixen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
Kekskrumen
PULSE und 2
In Stücke zerbrechen und je nach
Wunsch im Pulse- oder Normalbetrieb zerkleinern.
PULSE
Verwenden Sie die PULSE-Taste
mehrmals, bis die gewünschte Zerkleinerungskonsistenz erzielt ist.
Zerkleinern von
Eis
44
Emulgieren
Salatdressing
1
Mixen, bis eine gute Vermengung
erzielt ist. Während der Verarbeitung kann der Mischung über die
Einfüllöffnung im Deckel Öl hinzugefügt werden.
Mixen
Teigwaren,
Kuchen
1 und 2
Zutaten mixen, bis sie gerade vermengt sind. Verarbeitung nicht
übertreiben.
Pürieren
Suppen, Gemüse,
Früchte
2 und 3
Mixen, bis die Speise fein ist.
822 949 412_ASB8000.book Seite 45 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
d
Empfohlene Mixgeschwindigkeit
Geschwindigkeitseinstellung 1
• Schlagen von Sahne
• Pürieren von Gemüse und
Früchten
• Currypasten
• Kaffeebohnen
• Mayonnaise
Geschwindigkeitseinstellung 2
• Fruchtshakes
• Suppen
• Rohes Gemüse
• Kuchenteig
Geschwindigkeitseinstellung 3
• Cocktails
• Laksa-Pasten
• Milkshakes
PULSE
• Eiswürfel
• Fleisch
• Brotkrumen
• Kekse
• Feine Bodennüsse
• Schokolade
• Selbstreinigung des Geräts
Rezeptbeispiele
Zutaten
Zubereitung
Suppen/Vorspeisen
Gemüse-Cremesuppe
250 g
125 g
100 g
1
1l
1 Tasse
1 EL
Kartoffeln
Karotten
Sellerie
Zwiebel
Fleischbrühe
Crème Fraîche
oder Sahne
gehackte
Kräuter
Salz, Pfeffer
Kartoffeln, Karotten, Sellerie und Zwiebeln waschen,
schälen und in Würfel schneiden. Zerkleinertes
Gemüse in 1/3 der Fleischbrühe zum Kochen bringen
und 10 Min. kochen.
Brühe und Gemüse kurz abkühlen lassen und im Mixer
auf Stufe 2 fein pürieren. Restliche Fleischbrühe in
einem Topf zum Kochen bringen, püriertes Gemüse
zufügen und kurz aufkochen lassen.
Suppe mit Crème fraîche, Salz und Pfeffer
abschmecken.
Vor dem Servieren gehackte Kräuter darüber streuen.
45
822 949 412_ASB8000.book Seite 46 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
d
Zutaten
Zubereitung
Kalte Tomatensuppe
750 g
1
3 EL
1 Becher
1
2 EL
1 EL
Tomaten
Zwiebel
Olivenöl
Crème Fraîche
Zitrone
Balsamico-Essig
gehackte Basilikumblätter
Salz, Pfeffer,
Zucker
Tomaten kreuzweise einschneiden und mit heißem
Wasser überbrühen. Tomaten häuten und in grobe Stücke schneiden. Zwiebel schälen und ebenfalls in Stücke schneiden.
Tomaten und Zwiebel im Mixer auf Stufe 2 fein
pürieren.
Zitronensaft, Öl und Essig hinzufügen. Mit Salz, Pfeffer
und Zucker abschmecken. Crème fraîche unterziehen.
Möhren-Cremesuppe
500 g
1/2 l
1/8 l
1/8 l
Möhren
Gemüsebrühe
Sahne
Weißwein
Kerbel, Petersilie, Salz, Pfeffer,
Zucker
Möhren waschen, schälen und in Stücke schneiden. In
1/4 l Gemüsebrühe ca. 15 Min. kochen. Kurz abkühlen
lassen. Im Mixer auf Stufe 2 pürieren und zurück in den
Topf geben. Restliche Gemüsebrühe zugeben und die
Suppe nochmal erhitzen. Weißwein und Sahne zugeben und abschmecken.
Gurken-Kaltschale
750 g
500 g
1
1 Pr.
1 Bund
1 Bund
46
Salatgurke
Natur-Joghurt
Knoblauchzehe
Zucker, Salz,
Pfeffer
Schnittlauch
Dill
Salatgurke waschen, schälen, der Länge nach halbieren und entkernen. Gurkenfleisch in Stücke schneiden
und mit dem Knoblauch im Mixer auf Stufe 2 pürieren.
Joghurt zufügen und gut vermischen. Mit Zucker, Salz
und Pfeffer abschmecken.
Kaltschale mit Dill und Schnittlauchröllchen garnieren.
822 949 412_ASB8000.book Seite 47 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
d
Zutaten
Zubereitung
Hummus (Hommos)
250 g
3 EL
30 ml
4
30 ml
gekochte
Alle Zutaten auf der Stufe 2 für 40 Sekunden, oder bis
Kichererbsen
die Masse glatt ist, durchmixen.
(Kichererbsen in
Dosen können
gut gespült verwendet werden)
Olivenöl
Zitronensaft
Knoblauchzehen
Wasser
Gebäck
Pfannkuchenteig
500 ml
3
1 Pr.
250 g
Milch
Eier
Salz
Mehl
Zutaten in angegebener Reihenfolge in den Mixer füllen.
Den Teig auf Stufe 2 gut durchmixen. Zwischendurch
am Becherrand anhaftendes Mehl abschaben.
Teig vor der Weiterverarbeitung ca. 15 Min. zum Ausquellen ruhen lassen.
Melt’n’Mix Cake
150 g
140 g
125 g
2
1 TL
60 ml
Mehl
Zucker
zerlassene Butter oder Margarine
Eier
Vanille
Milch
Den Backofen auf 180° C vorheizen. Eine runde
Kuchenform mit ca. 20 cm Durchmesser einfetten.
Geben Sie alle Zutaten in den Mix-Behälter. Alles auf
Stufe 2 für 50 Sekunden, oder bis die Masse glatt ist,
durchmixen.
Die Mischung in der vorbereiteten Kuchenform verteilen und etwa 30-35 Minuten goldbraun backen.
Abkühlen lassen und nach Wunsch mit einer Glasur
versehen.
47
822 949 412_ASB8000.book Seite 48 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
d
Zutaten
Zubereitung
Drinks/Cocktails
Iced Coffee
2 EL
50 ml
250 ml
½ Tasse
100 ml
löslichen Kaffee
kochendes
Wasser
Milch
zerstoßenes Eis
Schlagsahne
Kaffeepulver in kochendem Wasser auflösen, abkühlen
lassen.
Etwas Wasser in den Behälter füllen, Eiswürfel zugeben und auf Stufe 3 zerkleinern. Alle Zutaten, bis auf
die Schlagsahne, auf Stufe 1 30-60 Sekunden lang
durchmixen.
Sahne etwa 40 Sekunden lang steif schlagen.
In Gläser gießen und mit Schlagsahne versehen.
Mit Trinkschokolade verzieren.
heiße Milch
Rum
Honig
Ei
Muskatnuss
Milch, Rum und Honig auf Stufe 2 30-60 Sekunden
lang durchmixen.
Das Ei hinzufügen und auf Stufe 2 für weitere
20 Sekunden mixen.
Mit Muskatnuß bestreut servieren.
Egg Nog
250 ml
2 TL
2 TL
1
48
822 949 412_ASB8000.book Seite 49 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
f
Cliente,
fChère
Cher Client,
Lisez attentivement ce mode d’emploi s’il vous plaît! Accordez une attention particulière aux avis de sécurité contenus dans les premières pages dece mode d’emploi. Conservez
s’il vous plaît le mode d’emploi en
vue d’une consultation ultérieure.
Transmettez-le aux propriétaires suivants éventuels de l’appareil.
Ce symbole et/ou les mots
(Avertissement !, Prudence !,
Attention !) mettent en évidence
des indications importantes pour
votre sécurité ou pour le bon fonctionnement de l’appareil. Elles doivent être absolument respectées.
0 Ce repère vous guide pas à pas
dans l'utilisation de l’appareil.
1
3
Après ce symbole, vous trouverez
des informations complémentaires
sur le fonctionnement et l’utilisation pratique de l’appareil.
2
Le trèfle signale les conseils ou
indications concernant une utilisation de l'appareil plus économique
et plus respectueuse de l'environnement.
Description d'appareil (Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Doseur gradué (capacité 70 ml)
Couvercle flexible avec orifice de
remplissage
Bol blender en verre
(capacité 1,6 litre)
Dispositif de couteaux, amovible
Bloc moteur
Étiquette signalétique (derrière
l'appareil)
Sélecteur de vitesse
Bouton PULSE
Pieds en caoutchoutés antidérapant
Rangement du cordon (sous
l'appareil)
1 Instructions de sécurité
Cet appareil est conforme aux
règles et à la législation en vigueur
sur la sécurité du matériel électrique. Néanmoins, en notre qualité
de fabriquant, nous souhaitons
vous familiariser avec les consignes de sécurité suivantes.
Sécurité générale
• L'appareil doit être raccordé au
secteur uniquement s'il présente
une tension et une fréquence identiques à celles mentionnées sur
l'étiquette signalétique.
• Débranchez toujours l'appareil s'il
n'est pas utilisé.
• En cas de panne, débranchez
d'abord l'appareil.
• Ne débranchez jamais la fiche de la
prise en tirant sur le cordon.
• Ne tentez jamais d'utiliser le mixer
si
– le bloc est endommagé,
– le cordon est endommagé.
• Si le cordon d'alimentation de cet
appareil a été endommagé, il doit
être remplacé uniquement par le
fabricant, l'assistance client ou un
spécialiste agréé, pour des motifs
de sécurité.
• Confiez les réparations de cet
appareil uniquement à des spécialistes agréés. Des réparations
inappropriées sont sources de risques considérables. Si des réparations s'avèrent nécessaires,
veuillez contacter notre service
consommateurs ou votre revendeur agréé.
• Cet appareil n'est pas destiné à
être utilisé par des personnes
(notamment des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites
ou manquant d'expérience et de
connaissances, à moins que celles-çi ne soient sous surveillance
où qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appa-
49
822 949 412_ASB8000.book Seite 50 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
f
reil par une personne responsable
de leur sécurité.
• Si l'appareil est utilisé pour une utilisation différente de celle prévue ou
s'il est mal utilisé, nous déclinons
toute responsabilité pour tous les
dégâts causés.
Sécurité des enfants
• Ne laissez jamais l'appareil en
marche sans surveillance, surtout
si des enfants sont à proximité
sans supervision !
• Les enfants doivent être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne
jouent pas avec l'appareil.
• Les enfants ne doivent pas avoir
accès aux emballages, notamment
aux sacs plastiques.
• Ne laissez pas d'objets durs (ainsi
des cuillères) dans le dispositif de
couteaux en marche. N'essayez
pas de saisir l'appareil avec la
main dans le bol blender. C'est
une source de blessures.
Applications possibles
Le mixer peut servir à mélanger
une multitude de boissons, à piler de
la glace, à réduire fruits et légumes,
à fouetter de la crème, etc.
Rangement du cordon
L'appareil dispose d'un rangement du cordon, sur le fond. Si le
cordon d'alimentation secteur est
trop long, il peut s'enrouler autour
du rangement jusqu'à la longueur
souhaitée.
Pour utiliser l'appareil
• Placez toujours l'unité sur une surface plane et de niveau.
• N'utilisez jamais l'appareil avec les
mains mouillées.
• Assurez-vous que le Sélecteur de
vitesse est en position arrêt
avant de brancher sur le secteur.
• Les pièces en plastique ne doivent
jamais être séchées ou à proximité
d'une source directe de chaleur.
• L'appareil ne doit pas servir à
mélanger des teintures (peintures,
laques, etc.). C'est une source
d'explosions.
• Une fois que vous avez fini d'utiliser l'appareil, avant de le nettoyer,
arrêtez-le et retirez la fiche de la
prise.
• Le dispositif de couteaux doit être
démonté uniquement par un spécialiste agréé.
• Ne nettoyez jamais le bloc moteur
sous l'eau ou avec de l'eau savonneuse.
• Attention ! Le dispositif de couteaux est très coupant. Faites
attention lors du démontage puis
du montage du mixer. Une manipulation incorrecte peut vous
blesser.
50
Démontage de l'appareil
0
0
0
0
0
Retirez la fiche de la prise.
Retirez le couvercle (Fig. 1/B).
Retirez le bol blender (Fig. 1/C).
Retournez le bol blender.
Tournez le dispositif de couteaux
dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre en utilisant le doseur
gradué (Fig. 1/A) comme un outil
puis retirez (Fig. 3). Les rainures du
doseur gradué s'insèrent sur les
crénelures du dispositif de couteaux.
0 Vous pouvez maintenant retirer le
joint caoutchouc (Fig. 4).
1
Attention ! Le dispositif de couteaux est très coupant. Une manipulation incorrecte peut vous
blesser. Le dispositif de couteaux peut endommager le joint
caoutchouc de manière irréparable.
Attention ! Ne forcez pas pour retirer le dispositif de couteaux hors du
mixer. Des dommages sont possi-
822 949 412_ASB8000.book Seite 51 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
f
bles. Si nécessaire, inclinez légèrement pour retirer.
Ne tentez pas de retirer les couteaux en acier inox du dispositif de
couteaux.
Montage du blender
0 Placez le joint caoutchouc sur le
dispositif de couteaux.
0 Insérez le dispositif de couteaux
dans le bol blender par le bas. Tournez-le dans le sens des aiguilles
d'une montre pour le serrer
(Fig. 5). Attention ! Manipulez
avec soin.
Vous pouvez utiliser le doseur gradué comme un outil.
Le bol blender fuit si le dispositif
de couteaux est mal monté.
0 Positionnez le bol blender sur le
bloc moteur.
0 Glissez le couvercle sur le bol
blender.
0 Insérez le doseur gradué et verrouillez-le.
3
Utilisation du blender
Placez le blender sur une surface
sèche et de niveau.
0 Connectez le cordon d'alimentation à une prise secteur.
0 Ouvrez le couvercle (Fig. 1/B) et
placez tous les ingrédients requis
dans le bol blender.
Important ! Ne dépassez pas la
capacité maximum de 1,6 litre.
3
3
Vous pouvez ajouter d'autres ingrédients via l'orifice de remplissage
pendant que le blender est en marche. Vous pouvez utiliser le doseur
gradué (Fig. 1/A) du couvercle pour
ce faire. Fermez l'orifice de remplissage immédiatement après
pour éviter les éclaboussures.
Ne mettez pas le blender en marche sans le couvercle (Fig. 1/B) en
position.
Bien que le couvercle se positionne fermement sur le bol du
blender, nous vous recommandons,
pour mélanger des ingrédients liquides, de placer une main sur le couvercle au début du mélange. En
effet, la puissance du moteur pourrait projeter le liquide et occasionner une fuite. Une fois le mélange
commencé, vous pouvez retirer la
main.
0 Démarrez le blender en positionnant le sélecteur de vitesse (Fig.
1/G) à droite ou en appuyant sur le
bouton PULSE (Fig. 1/H).
1
Nous vous recommandons de commencer avec la vitesse 1 puis de
progresser vers les vitesses 2 et 3.
Le bouton PULSE fait tourner le
mixer à vitesse maximum.
Le „Guide de mélange“ en page 54
indique les fonctions possibles et
les vitesses d'usage recommandées.
0 Une fois le mélange terminé, positionnez le Sélecteur de vitesse sur
arrêt .
0 Après le mélange, retirez d'abord le
bol blender avant d'enlever le couvercle.
3
1
Ne laissez pas le blender tourner
plus de 2 minutes consécutives
avec des charges importantes.
Après 2 minutes de marche avec
des charges importantes, le mixer
doit reposer au moins 10 minutes
pour se refroidir.
Système de sécurité
Le système de sécurité empêche
l'utilisation du mixer si sa cuve est
mal positionnée.
1
Vous devez cependant maintenir
les enfants à l'écart de l'appareil.
51
822 949 412_ASB8000.book Seite 52 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
f
Piler la glace
Le mixer peut servir à piler la
glace.
0 Ajoutez simplement de la glace
dans le mixer puis appuyez sur le
bouton PULSE pendant 1 à
2 secondes et relâchez.
Continuez ce processus et en
quelques secondes votre glace est
pilée.
Traitement des liquides
chauds
Si vous souhaitez traiter des liquides chauds, laissez-les d'abord
tiédir puis remplissez le bol blender
au maximum à la moitié de la contenance autorisée et commencez
le traitement à vitesse lente.
1
En traitant des liquides chauds, le
bol blender peut devenir très
chaud. Assurez-vous donc de protéger vos mains.
Lors du traitement de liquides
chauds, de la vapeur est générée.
Faites attention aux brûlures.
Assurez-vous de la ventilation suffisante de la vapeur via le couvercle ou l'orifice du doseur gradué.
• Pour faire des miettes de pains,
utilisez du pain rassis de 2 à
3 jours afin de minimiser les risques de formation d'une masse de
pain. Si vous disposez uniquement
de pain frais, séchez-le quelques
minutes dans un four tiède.
• Pour mélanger ensemble une multitude d'ingrédients, commencez
par les liquides puis ajoutez les
ingrédients secs.
• Assurez-vous de toujours retirer
les noyaux des fruits et les os des
viandes. Ils pourraient endommager
les couteaux.
• Après utilisation, ne laissez pas les
aliments trop longtemps dans le
mixer. Ils risquent de sécher sur les
couteaux rendant leur nettoyage
plus difficile. Si vous ne pouvez
pas nettoyer le blender immédiatement, versez-y un peu d'eau tiède
et laissez tremper.
Nettoyage et entretien
1
Avant de nettoyer le blender, retirez la fiche de la prise.
1
Assurez-vous qu'aucun liquide ne
s'infiltre dans le boîtier moteur !
1
Nettoyez le boîtier avec un chiffon
humide. N'immergez jamais sous
l'eau et ne nettoyez pas sous l'eau
courante.
Conseils pratiques de
mélange
• Les aliments à mélanger doivent
être découpés en cubes (environ 2
à 3 cm), pour assurer un résultat
homogène.
• Afin de garantir un mélange efficace d'aliments secs, il peut être
nécessaire d'arrêter le blender et
de pousser avec une spatule les
ingrédients vers le bas le long des
parois du bol.
52
Le bol du blender et le dispositif de
couteaux peuvent être nettoyés
rapidement et en toute sécurité
avec le bouton PULSE.
0 Versez de l'eau tiède dans le bol
blender et quelques gouttes de
liquide vaisselle.
0 Mélangez l'eau et le liquide vaisselle en appuyant brièvement sur
le bouton PULSE.
0 Finalement, rincez le bol du blender à l'eau courante.
3
822 949 412_ASB8000.book Seite 53 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
f
3
Si nécessaire, le dispositif de couteaux peut également être nettoyé
séparément.
Protection de
l’environnement
1
Attention lors du rinçage séparé du
dispositif de couteaux (Les couteaux sont coupants !). Utilisez
uniquement de l'eau et du liquide
vaisselle.
Pour replacer le dispositif de couteaux, tournez-le dans le sens
des aiguilles d'une montre en utilisant le doseur gradué (Fig. 1/A)
comme un outil . Voir le paragraphe „Montage du blender“ en
page 51.
Toutes les pièces amovibles (couvercle du blender, doseur gradué,
joint caoutchouc, dispositif de
couteaux et bol du blender) peuvent être nettoyés dans un lavevaisselle.
2
Elimination du matériel
d’emballage
Les matériaux d’emballage sont
écologiques et recyclables. Les
matières plastiques portent un
signe distinctif, par ex. >PE<,
>PS<, etc. Eliminez les matériaux
d’emballage en fonction de leur
signe distinctif dans les containeurs prévus à cet effet sur le site
de collecte de votre commune.
2
Appareils usagés
3
Données techniques
Tension secteur :
230 – 240 V / 50 Hz
Consommation électrique : 600 W
;
Cet appareil est conforme aux
directives suivantes de la C.E. :
• 2006/95/CE relative a la "basse
tension"
• 89/336/CEE "Directive CEM" y
compris les directives de modifications 92/31/CEE et 93/68/CEE
W
Le symbole
sur le produit ou
son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme
déchet ménager. Il doit plutôt être
remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage
du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous
favorisez la prévention des conséquences négatives pour l’environnement et la santé humaine qui,
sinon, seraient le résultat d’un traitement inapproprié des déchets de
ce produit. Pour obtenir plus de
détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec
le bureau municipal de votre
région, votre service d’élimination
des déchets ménagers ou le
magasin où vous avez acheté le
produit.
53
822 949 412_ASB8000.book Seite 54 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
f
Guide de mélange
Tâche
Aliment
Réglage
suggéré
Procédure de traitement
suggérée
Aération
Milk-shakes, jus
de fruits
2 et 3
Utilisez du lait froid. Mélangez pour
atteindre la consistance voulue.
Émincer
Noix, chocolat, ail
ou herbes
PULSE
Pulsez 125 cl à la fois pour obtenir
un émincé homogène.
Émietter
Miettes de pain
PULSE et 2
Rompez le pain grossièrement.
Mélangez pour atteindre la consistance voulue.
Miettes de biscuit
PULSE et 2
Morcelez et pulsez ou mélangez
selon le résultat attendu.
PULSE
Utilisez le bouton PULSE à plusieurs reprises pour piler à la consistance voulue.
Piler la glace
Émulsifier
Sauce salade
1
Mélangez pour que le résultat soit
homogène. L'huile peut être ajoutée au mélange pendant le traitement via l'orifice de remplissage du
couvercle.
Mélanger
Pâtes, gâteaux
1 et 2
Mélangez les ingrédients pour
qu'ils soient homogènes. Ne
mélangez pas trop.
Purée
Soupes, légumes, fruits
2 et 3
Mélangez pour atteindre une consistance veloutée.
Vitesse de mélange recommandée
Réglage de vitesse 1
• Crème fouettée
• Purée de légumes et fruits
• Pâtes de curry
• Grains de café
• Mayonnaise
Réglage de vitesse 2
• Jus de fruits
• Soupes
• Légumes crus
• Pâtes à gâteau
54
Réglage de vitesse 3
• Cocktails
• Pâtes de laksa
• Milk-shakes
PULSE
• Glaçons
• Viande
• Miettes de pain
• Biscuits
• Noix finement moulues
• Chocolat
• Nettoyage automatique de
l'unité
822 949 412_ASB8000.book Seite 55 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
f
Exemples de recettes
Ingrédients
Instructions
Soupes/hors d'œuvre
Crème de légumes
250 g
125 g
100 g
1
1l
1 tasse
pommes de terre
carottes
céleri
oignon
bouillon de viande
crème fraîche ou
crème
1 cuillère herbes émincées
à soupe
sel, poivre
Lavez et pelez les pommes de terre, carottes, céleris et
oignons et découpez-les. Ajoutez les légumes découpés à 1/3 du bouillon de viande et faites bouillir. Cuisez
pendant 10 minutes.
Laissez les légumes et la viande refroidir puis passez
au mixer à vitesse 2 pour obtenir un résultat fin. Faites
bouillir le reste du bouillon de viande dans une casserole, ajoutez la purée de légumes et faites à nouveau
bouillir brièvement.
Assaisonnez selon les goûts avec de la crème fraîche,
du sel et du poivre.
Parsemez des herbes émincées et servez.
Soupe de tomate froide
750 g
1
3 cuillère
sà
soupe
1 tasse
1
2 cuillères à
soupe
1 cuillère
à soupe
tomates
oignon
huile d'olive
crème fraîche
citron
vinaigre balsamique
Ouvrez les tomates transversalement et blanchissez à
l'eau chaude. Pelez les tomates et coupez en grands
morceaux. Pelez les oignons et coupez en morceaux.
Placez tomates et oignon dans le mixer et mélangez à
vitesse 2 en purée fine.
Ajoutez le jus de citron, l'huile et le vinaigre. Assaisonnez selon les goûts avec du sucre, du sel et du poivre.
Mélangez-y la crème fraîche.
feuilles de basilic
émincées
sel, poivre, sucre
Crème de carotte
500 g
1/2 l
1/8 l
1/8 l
carottes
bouillon de légumes
crème
vin blanc
cerfeuil, persil,
sel, poivre, sucre
Lavez et pelez les carottes et découpez-les. Faites
bouillir dans 1/4 l de bouillon de légumes pendant 15
minutes. Laissez refroidir brièvement. Mélangez à
vitesse 2 puis remettez dans la casserole. Ajoutez le
reste du bouillon et chauffez à nouveau la soupe. Ajoutez vin et blanc et crème selon les goûts.
55
822 949 412_ASB8000.book Seite 56 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
f
Ingrédients
Instructions
Soupe de concombre froide
750 g
500 g
1
1 pincée
1 botte
1 botte
concombres
yaourt naturel
des gousses d'ail
sel, poivre, sucre
ciboulette
aneth
Lavez et pelez les concombres, fendez longitudinalement et videz-les. Tranchez la chair en morceaux et placez dans le mixer avec l'ail. Mélangez à vitesse 2.
Ajoutez le yaourt et mélangez bien. Assaisonnez selon
les goûts avec du sucre, du sel et du poivre.
Garnissez avec de l'aneth et de la ciboulette.
Hoummos
250 g
3 cuillères à
soupe
30 ml
4
30 ml
pois chiches cuits Mélangez tous les ingrédients à vitesse 2 pendant
(usage possible
40 secondes ou jusqu'à obtenir un aspect velouté.
de pois chiches
en boîte - rincez
bien)
huile d'olive
jus de citron
des gousses d'ail
eau
Gâteaux et pâtisseries
Mélange pour pancakes
500 ml
3
1 pincée
250 g
lait
œufs
sel
farine
Ajoutez les ingrédients dans le mixer dans l'ordre
indiqué.
Mélangez en pâte à vitesse 2.
Ce faisant, enlevez toute la farine collée aux parois du
gobelet.
Laissez la pâte monter pendant 15 minutes environ
avant de l'utiliser.
Gâteau Melt’n’Mix
150 g
140 g
125 g
farine à gâteau
sucre glacé
beurre ou margarine, fondu
2
œufs
1 cuillère vanille
à dessert
60 ml
lait
56
Préchauffez le four à 180 °C. Graissez un moule à
gâteau de 20 cm.
Placez tous les ingrédients dans le bol du blender.
Mélangez à vitesse 2 pendant 50 secondes ou jusqu'à
obtenir un aspect velouté.
Étendez le mélange dans un moule préparé et cuisez
environ 30-35 minutes, pour faire blondir. Refroidissez
et glacez selon les goûts.
822 949 412_ASB8000.book Seite 57 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
f
Ingrédients
Instructions
Boissons/cocktails
Café glacé
2 cuillères à
soupe
50 ml
250 ml
½ tasse
100 ml
café instantané
eau bouillante
lait
glace pilée
crème fouettée
Dissolvez la poudre de café dans de l'eau bouillante
et laissez refroidir. Versez un peu d'eau dans le bol
blender puis ajoutez de la glace et pilez à vitesse 3.
Mélangez tous les ingrédients sauf la crème à vitesse
1 pendant 30-60 secondes.
Fouettez la crème pendant 40 secondes. Versez dans
des verres et complétez avec de la crème. Parsemez
de chocolat liquide.
Lait de poule
250 ml
2 cuillères à
soupe
2 cuillères à
soupe
1
lait chaud
rhum
miel
Mélangez le lait, le rhum et le miel à vitesse 2 pendant
30-60 secondes.
Ajoutez l'œuf et mélangez à vitesse 2 pendant
20 secondes additionnelles.
Parsemez de noix de muscade et servez.
œuf
noix de muscade
57
822 949 412_ASB8000.book Seite 58 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
l
l Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing
a.u.b. zorgvuldig door. Volg met
name de veiligheidsrichtlijnen op
de eerste pagina’svan deze
gebruiksaanwijzing op! Bewaar de
gebruiksaanwijzing voor eventueel
toekomstig gebruik. Geef de
gebruiksaanwijzing aan een eventuele volgende eigenaar van het
apparaat.
Met de waarschuwingsdriehoek
en/of de signaalwoorden (Waarschuwing! Voorzichtig! Let op!)
wordt informatie aangegeven, die
voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat van
belang zijn. Deze dienen volledig
opgevolgd te worden.
0 Dit teken geeft u stapsgewijze
informatie bij het bedienen van het
apparaat.
1
3
Na dit teken volgt verklarende
informatie voor de bediening en
het praktische gebruik van het
apparaat.
2
Tips en informatie voor economische en milieubesparend gebruik
van het apparaat zijn met een klavertje vier aangegeven.
Beschrijving van het apparaat (Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
L
58
Vulbeker (inhoud 70 ml)
Flexibele deksel met vulopening
Blenderreservoir (inhoud 1,6 liter)
Messendeel, verwijderbaar
Motorbehuizing
Specificatieplaatje
(achterkant van het apparaat)
Snelheidregelaar
PULSE-knop
Antislip rubberen voeten
Snoeropbergplaats
(onderkant van het apparaat)
1Veiligheidsvoorschriften
Dit apparaat voldoet aan de geaccepteerde technische veiligheidsnormen. Toch vinden we dat wij
als fabrikant verplicht zijn u op de
volgende veiligheidsgegevens te
wijzen.
Algemene veiligheid
• Sluit het apparaat altijd aan op een
netvoeding met dezelfde voltageen frequentiewaarden als op het
specificatieplaatje staan vermeld.
• Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in
gebruik is.
• Haal bij een storing eerst de stekker uit het stopcontact!
• Trek de stekker nooit aan het snoer
uit het stopcontact.
• Gebruik de blender nooit als
– de behuizing beschadigd is,
– het snoer beschadigd is.
• Als het netsnoer van dit apparaat
beschadigd is, mag het om veiligheidsredenen alleen door de fabrikant, de klantenservice of een
hiervoor opgeleide persoon worden vervangen.
• Laat reparaties aan dit apparaat
uitsluitend uitvoeren door hiervoor
opgeleide onderhoudsmonteurs.
Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen tot zeer gevaarlijke
situaties leiden. Neem als reparatie
noodzakelijk is contact op met de
klantenservice of uw bevoegde
dealer.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor
gebruik door personen (inclusief
kinderen) met verminderde fysieke,
sensorische of verstandelijke vermogens of met een gebrek aan
ervaring en kennis, tenzij onder
toezicht of met instructies betreffende het gebruik van het apparaat
van iemand die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.
822 949 412_ASB8000.book Seite 59 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
l
• Als het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor het is bedoeld, accepteren wij
geen aansprakelijkheid voor enige
hieruit voortvloeiende schade.
Veiligheid voor kinderen
• Laat het apparaat nooit onbewaakt
achter terwijl het in werking is en
laat kinderen nooit zonder toezicht
in de buurt van het apparaat
komen!
• Houd toezicht op kinderen en zorg
dat ze niet met het apparaat spelen.
• Houd verpakkingsmateriaal zoals
plastic zakken en dergelijke altijd
buiten bereik van kinderen.
keerd gebruik kan letsel veroorzaken.
• Zorg dat er tijdens het draaien
geen harde voorwerpen (bijvoorbeeld lepels) aanwezig zijn in het
messendeel en grijp niet met een
hand in het blenderreservoir. Dit kan
tot letsel leiden!
Mogelijke toepassingen
De blender kan worden gebruikt
om uiteenlopende dranken te
mixen, ijs te malen, fruit en groenten te pureren, slagroom te kloppen, enz.
Opbergplaats voor het snoer
Tijdens het werken met het
apparaat
• Zet het apparaat altijd op een
vlakke, waterpas gestelde ondergrond.
• Werk nooit met natte handen met
het apparaat.
• Controleer voordat u de stekker in
het stopcontact steekt of de snelheidregelaar op uit staat .
• Droog kunststof onderdelen nooit
op of in de buurt van directe hittebronnen.
• Gebruik het apparaat niet voor het
mengen van kleurstoffen (verf of
lak, enz,). Dit kan explosies veroorzaken!
• Schakel als u gereed bent met het
gebruik het apparaat uit en haal de
stekker uit het stopcontact voordat
u het apparaat gaat reinigen.
• De messen mogen alleen door een
hiervoor bevoegde monteur uit
elkaar worden gehaald.
• Reinig de motorbehuizing nooit
onder stromend water of in een
sopje.
• Voorzichtig! De messen zijn
vlijmscherp. Wees voorzichtig bij
het uit elkaar halen en weer in
elkaar zetten van de blender. Ver-
Het apparaat is aan de onderkant
voorzien van een opbergplaats voor
het snoer. Als het netsnoer te lang
is, kan het om de opbergplaats
voor het snoer worden gewikkeld
tot het de gewenste lengte heeft.
Het apparaat uit elkaar halen
0 Haal de stekker uit het stopcontact.
0 Verwijder de deksel (Fig. 1/B).
0 Verwijder het blenderreservoir
(Fig. 1/C).
0 Zet het blenderreservoir ondersteboven.
0 Draai het messendeel linksom,
waarbij u de vulbeker (Fig. 1/A) als
hulpmiddel gebruikt, en verwijder
het messendeel (Fig. 3). De groeven van de vulbeker passen in de
ribben van het messendeel.
0 U kunt nu de rubberen afdichting
verwijderen (Fig. 4).
1
Voorzichtig! De messen bladen
zijn vlijmscherp. Verkeerd gebruik
kan letsel veroorzaken! De messen kunnen de rubberen afdichting gemakkelijk onherstelbaar
beschadigen.
59
822 949 412_ASB8000.book Seite 60 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
l
Voorzichtig! Gebruik geen kracht
bij het verwijderen van het messendeel uit de blender. Dit kan
schade veroorzaken. Indien nodig,
kunt u het messendeel enigszins
kantelen bij het verwijderen.
Probeer niet de roestvrijstalen
messen van het messendeel te
verwijderen.
De blender in elkaar zetten
0 Plaats de rubberen afdichting op
het messendeel.
0 Plaats de messen van onderaf in
het blenderreservoir. Draai het
messendeel rechtsom om het
vast te zetten (Fig. 5). Voorzichtig!
Ga voorzichtig te werk!
U kunt de vulbeker als hulpmiddel
gebruiken.
Bij verkeerde plaatsing van de messen zal het reservoir van de blender
gaan lekken.
0 Plaats het reservoir op de motorbehuizing.
0 Plaats de deksel op het blenderreservoir.
0 Plaats de vulbeker en vergrendel
deze.
3
Werken met de blender
Plaats de blender op een vlakke,
droge ondergrond.
0 Steek de stekker van het netsnoer
in een stopcontact.
0 Open de deksel (Fig. 1/B) en doe
alle benodigde ingrediënten in het
reservoir van de blender.
Belangrijk! Overschrijd niet de
maximuminhoud van 1,6 liter.
3
3
60
U kunt andere ingrediënten via de
vulopening toevoegen terwijl de
blender draait. Gebruik hiervoor de
vulbeker (Fig. 1/A) in de deksel.
Sluit de vulopening onmiddellijk na
het toevoegen om spatten te voorkomen.
Start de blender niet als de deksel
(Fig. 1/B) niet op de plaats zit.
Hoewel de deksel stevig op het
blenderreservoir vastzit, raden wij u
aan om tijdens het mengen van
vloeibare ingrediënten uw hand als
u begint met mengen op de deksel
te leggen. Door de krachtige motor
kan de vloeistof omhoog komen en
lekkage veroorzaken. Als het mengen eenmaal is opgestart, kunt u
uw hand weghalen.
0 Start de blender door de snelheidregelaar (Fig. 1/G) naar rechts te
draaien of door op de PULSE-knop
(Fig. 1/H) te drukken.
1
Wij raden u aan om te beginnen
met blendersnelheid 1 en dan door
te gaan naar snelheid 2 of 3. De
PULSE-knop laat de blender op
maximale snelheid draaien.
De „Gids voor het blenden“ op
pagina 63 beschrijft de functies die
kunnen worden uitgevoerd en de
hierbij aanbevolen snelheden.
0 Zet als u gereed bent met mengen
de snelheidregelaar op uit .
0 Verwijder na het mengen eerst het
blenderreservoir voordat u de deksel afneemt.
3
1
Laat de blender niet langer dan 2
minuten zwaar belast draaien. Laat
de blender nadat deze 2 minuten
zwaar belast heeft gedraaid minstens 10 minuten afkoelen.
Veiligheidssysteem
Het veiligheidssysteem zorgt dat
de blender niet werkt als het reservoir niet goed is geplaatst.
1
Houd kinderen desondanks toch
uit de buurt van het apparaat.
822 949 412_ASB8000.book Seite 61 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
l
IJs malen
De blender kan worden gebruikt
om ijs te malen.
0 Stop gewoon ijs in de blender en
druk vervolgens op de PULSEknop en houd deze 1-2 seconden
ingedrukt en laat hem los.
Herhaal dit proces en uw ijs is in
een paar seconden gemalen.
Warme vloeistoffen
verwerken
Laat bij het verwerken van warme
vloeistoffen deze tot lauwwarm
afkoelen, vul het reservoir van de
blender slechts voor de helft en
begin met mengen op een lage
snelheid.
1
Bij het verwerken van warme vloeistoffen kan het blenderreservoir
heel warm worden. Bescherm
daarom uw handen.
Bij het verwerken van warme vloeistoffen ontstaat stoom. Wees voorzichtig om brandwonden te
voorkomen. Controleer of de stoom
via de deksel of de opening voor de
vulbeker kan ontsnappen.
Handige tips voor het
mengen
• Snijd voedingsmiddelen voor het
mengen in blokjes (ongeveer 23 cm). Hierdoor krijgt u een gelijkmatiger resultaat.
• Voor het efficiënt mengen van
droge ingrediënten kan het nodig
zijn om de blender te stoppen en
de ingrediënten met een spatel
langs de zijkant van het blenderreservoir omlaag te duwen.
• Gebruik voor het maken van broodkruim 2 tot 3 dagen oud brood,
zodat het brood geen bal vormt. Als
alleen vers brood beschikbaar is,
droog dit dan gedurende een paar
minuten op een lage temperatuur
in de oven.
• Meng bij het verwerken van verschillende soorten ingrediënten eerst de
vloeistoffen en voeg vervolgens
droge ingrediënten toe.
• Zorg altijd dat steentjes uit fruit en
botten uit vlees zijn verwijderd.
Deze kunnen de messen beschadigen.
• Laat een gebruikte blender niet al te
lang staan zonder te reinigen. De
restanten zullen op de messen uitdrogen en zo het reinigen moeilijker maken. Giet als u de blender
niet meteen kunt reinigen een
beetje warm water in het reservoir
en laat dit weken.
Onderhoud en reiniging
1
Haal voordat u de blender gaat reinigen de stekker uit het stopcontact.
1
Zorg dat geen vloeistoffen de
motorbehuizing kunnen binnendringen!
1
Reinig de behuizing met een vochtige doek. Dompel de motorbehuizing niet onder in water en
reinig het niet onder stromend
water.
Het blenderreservoir en het messendeel kunnen snel en veilig worden gereinigd met behulp van de
PULSE-knop.
0 Giet warm water en een paar druppels vloeibaar afwasmiddel in het
blenderreservoir.
0 Meng het water en het afwasmiddel
door kort op de PULSE-knop te
drukken.
0 Spoel vervolgens het blenderreservoir onder stromend water af.
3
3
Indien nodig kunt u het messendeel ook apart reinigen.
61
822 949 412_ASB8000.book Seite 62 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
l
1
3
Wees voorzichtig bij het spoelen
van het messendeel (De messen
zijn scherp!). Gebruik alleen water
en vloeibaar afwasmiddel.
Draai het messendeel bij het terugplaatsen rechtsom en gebruik de
vulbeker (Fig. 1/A) hierbij als hulpmiddel. Zie paragraaf „De blender
in elkaar zetten“ op pagina 60.
Alle verwijderbare onderdelen
(deksel van de blender, vulbeker,
rubberen afdichting, messen en
blenderreservoir) zijn geschikt voor
reiniging in de afwasmachine.
Technische gegevens
Netspanning: 230 – 240 V / 50 Hz
Stroomverbruik:
600 W
;
62
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU richtlijnen:
• Laagspanningsrichtlijn
2006/95/EC
• EMC-richtlijn 89/336/EEC met
toevoeging 92/31/EEC en
93/68/EEC
Verwijderen
2
Verpakkingsmateriaal
2
Oude apparaten
De verpakkingsmaterialen zijn
milieuvriendelijke en geschikt voor
hergebruik. De kunststof onderdelen zijn van een markering voorzien,
bijv. >PE<, >PS< enz. Verwijder de
verpakkingsmaterialen volgens de
markeringen bij het plaatselijke
afvalverwijderingsdepot in de daarvoor voorziene containers.
W
Het symbool
op het product
of de verpakking daarvan verwijst
naar het feit dat dit product niet als
regulier huishoudelijke afval te behandelen is, maar dat het bij een
centraal afvalverwijderingsdepot
voor het herbewerken of recyclen
van elektrisch en elektronisch apparatuur afgegeven dient te worden. Als gevolg van uw bijdrage
voor het op de juiste wijze verwijderen van dit product, helpt u mee
het milieu en de gezondheid van u
en uw medemens te beschermen.
Milieu en gezondheid worden door
het op onjuiste wijze verwijderen in
gevaar gebracht. Meer informatie
over het recyclen van dit product
treft u bij de gemeente aan of bij
de organisatie waar u het product
hebt gekocht.
822 949 412_ASB8000.book Seite 63 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
l
Gids voor het blenden
Verwerking
Voedingsmiddelen
Aanbevolen
instelling
Aanbevolen verwerkingsprocedure
Kloppen
Milkshakes,
smoothies
2 en 3
Gebruik gekoelde melk. Meng tot
de gewenste dikte is bereikt.
Hakken
Noten, chocolade,
knoflook of kruiden
PULSE
Hak ½ kop tegelijk voor stukjes van
gelijke grootte.
Verkruimelen
Broodkruim
PULSE en 2
Scheur het brood in stukken.
Meng tot de gewenste grofheid is
bereikt.
Biscuitkruim
PULSE en 2
Breek in stukjes en gebruik de
Pulse-knop of meng naar wens tot
het verkruimeld is.
PULSE
Druk een paar keer op de PULSEknop tot het ijs in de gewenste
grofheid is gemalen.
IJs malen
Emulgeren
Saladedressing
1
Mix tot alle ingrediënten goed
gemengd zijn. Tijdens het mengen
kan olie via de vulopening in de
deksel aan het mengsel worden
toegevoegd.
Mixen
Beslag, cake
1 en 2
Verwerk de ingrediënten tot ze net
goed gemengd zijn. Meng niet te
lang.
Pureren
Soepen, groenten, fruit
2 en 3
Meng tot een gladde substantie is
ontstaan.
Aanbevolen mengsnelheid
Snelheidinstelling 1
• Slagroom kloppen
• Groenten en fruit pureren
• Curriepasta's
• Koffiebonen
• Mayonaise
Snelheidinstelling 2
• Smoothies met fruit
• Soepen
• Rauwe groenten
• Cakebeslag
Snelheidinstelling 3
• Cocktails
• Laksapasta's
• Milkshakes
PULSE
• IJsblokjes
• Vlees
• Broodkruim
• Biscuits
• Fijn gemalen noten
• Chocolade
• Het apparaat zelf laten reinigen
63
822 949 412_ASB8000.book Seite 64 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
l
Voorbeeldrecepten
Ingrediënten
Aanwijzingen
Soepen/voorgerechten
Gebonden groentesoep
250 g
125 g
100 g
1
1l
1 kop
aardappelen
wortels
selderij
ui
vleesbouillon
crème fraîche of
room
1 eetlepel gehakte kruiden
zout, peper
Was en schil de aardappelen, wortelen, selderij en ui
en hak alles in stukjes. Voeg de gehakte groenten aan
1/3 van de bouillon toe en breng dit aan de kook. Laat
10 minuten koken.
Laat de groenten en de bouillon afkoelen en maak dit
vervolgens fijn met de blender op snelheid 2. Breng de
rest van de bouillon aan de kook in een pan, voeg de
groentepuree toe en laat dit nogmaals kort koken.
Maak op smaak af met crème fraîche, zout en peper.
Strooi de gehakte kruiden op de soep en serveer dit.
Koude tomatensoep (gazpacho)
750 g
1
3 eetlepel
s
1 kop
1
2 eetlepels
1 eetlepel
tomaten
ui
olijfolie
crème fraîche
citroen
balsamico-azijn
gehakte basilicumblaadjes
zout, peper, suiker
Snijd het vel van de tomaten kruiselings in en
blancheer de tomaten in heet water. Ontvel de tomaten
en snijd ze in grote stukken. Pel de uien en snijd ze in
stukken.
Stop de tomaten en de ui in de blender en meng dit
tot een fijne puree op snelheid 2.
Voeg de citroensap, olie en azijn toe. Maak op smaak
af met zout, peper en suiker. Roer de crème fraîche
erdoor.
Gebonden wortelsoep
500 g
1/2 l
1/8 l
1/8 l
64
wortels
groentebouillon
room
witte wijn
kervel, peterselie, zout, peper,
suiker
Was en schil de wortels en snijd ze in stukken. Kook
ze ongeveer 15 minuten in 1/4 l groentebouillon. Laat
even afkoelen. Mix het mengsel in de blender op
snelheid 2 en giet het terug in de pan. Voeg de rest
van de bouillon toe en warm de soep weer op. Voeg
de witte wijn en de room naar smaak toe.
822 949 412_ASB8000.book Seite 65 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
l
Ingrediënten
Aanwijzingen
Koude komkommersoep
750 g
500 g
1 teen
1 snufje
1 bosje
1 bosje
komkommer
yoghurt naturel
knoflook
suiker, zout,
peper
bieslook
dille
Was en schil de komkommer, halveer deze in de
lengte en verwijder de zaadjes. Snijd het vruchtvlees in
stukken en stop dit in de blender met de knoflook.
Meng dit op blendersnelheid 2. Voeg de yoghurt toe
en meng goed. Maak op smaak af met suiker, zout en
peper.
Garneer met de dille en bieslook.
Houmous
250 g
3 eetlepels
30 ml
4 tenen
30 ml
gekookte kikke- Meng alle ingrediënten op instelling 2 gedurende
rerwten
40 seconden tot een gladde massa.
(u kunt ook kikkererwten uit blik
gebruiken - wel
goed afspoelen)
olijfolie
citroensap
knoflook
water
Cake en gebak
Pannenkoekenbeslag
500 ml
3
1 snufje
250 g
melk
eieren
zout
meel
Stop de ingrediënten in de bovenstaande volgorde in
de blender.
Meng tot een pasta ontstaat op blendersnelheid 2.
Schraap meel dat eventueel aan de zijkanten van het
reservoir blijft hangen tussendoor af.
Laat de pasta ongeveer 15 minuten rijzen voor
gebruik.
65
822 949 412_ASB8000.book Seite 66 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
l
Ingrediënten
Aanwijzingen
Melt’n’Mix Cake
150 g
140 g
125 g
2
1 theelepel
60 ml
zelfrijzend bakmeel
poedersuiker
boter of margarine, gesmolten
eieren
vanille
melk
Verwarm de oven voor op 180 °C. Vet een 20 cm
ronde bakvorm in.
Stop alle ingrediënten in de kom van de blender.
Meng de ingrediënten op instelling 2 gedurende 50
seconden tot een gladde massa is ontstaan.
Verspreid het mengsel in de voorbereide bakvorm en
bak de cake in ongeveer 30-35 minuten goudbruin.
Laat de cake afkoelen en glaceer deze indien
gewenst.
Dranken/cocktails
IJskoffie
2 eetlepels
50 ml
250 ml
½ kop
100 ml
poederkoffie
kokend water
melk
gemalen ijs
slagroom
Los de poederkoffie in kokend water op en laat dit
afkoelen. Giet een beetje water in het reservoir en
voeg vervolgens het ijs toe en maal dit op snelheid 3.
Meng alle ingrediënten behalve de room op snelheid
1 gedurende 30-60 seconden.
Klop de slagroom 40 seconden. Giet het koffiemengsel in glazen en bedek het met slagroom. Strooi
cacaopoeder op de slagroom.
Eierpunch
250 ml
2 eetlepels
2 eetlepels
1
66
hete melk
rum
honing
ei
nootmuskaat
Meng de melk, rum en honing op instelling 2 gedurende 30-60 seconden.
Voeg het ei toe en meng op instelling 2 gedurende
nogmaals 20 seconden.
Besprenkel met nootmuskaat en serveer.
822 949 412_ASB8000.book Seite 67 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
i
iGentile Cliente,
La preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per
l’uso, osservando in particolare le
avvertenze di sicurezza riportate
nelle prime pagine! Si prega inoltre
di conservare le presenti istruzioni
per l’uso per consultarle in seguito
e consegnarle ad un eventuale futuro proprietario dell’apparecchio.
Con il triangolo d'avvertimento e/o
con gli avvertimenti (Avvertimento!, Prudenza!, Attenzione!)
sono state evidenziate indicazioni,
importanti per la sua sicurezza o
per la funzionalità dell'apparecchio. Si prega di osservarle rigorosamente.
0 Questa sigla l'accompagna passo
dopo passo durante l'uso
dell'apparecchio.
1
3
Presso questa sigla si ottengono
informazioni complementari relative ai comandi e all'uso pratico
dell'apparecchio.
2
Con il quadrifoglio si distinguono i
consigli e le osservazioni adatte
all'impiego economico ed ecologico dell'apparecchio.
Descrizione dell'apparecchio
(Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Tappo dosatore (capacità 70 ml)
Coperchio flessibile con foro di
versamento
Contenitore del frullatore
(capacità 1,6 l)
Blocco lame, staccabile
Alloggiamento del motore
Targhetta nominale
(parte posteriore dell'apparecchio)
Selettore della velocità
Tasto PULSE (funzionamento a
impulsi)
Piedini in gomma anti-scivolo
Supporto di avvolgimento del cavo
(sotto l'apparecchio)
1Istruzioni di sicurezza
Questo apparecchio risulta conforme agli standard tecnologici
approvati in materia di sicurezza.
Tuttavia, in quanto fabbricanti, consideriamo nostro dovere informare
l'utente sulle seguenti istruzioni di
sicurezza.
Sicurezza generale
• L'apparecchio deve essere collegato solo alla rete di alimentazione
avente la stessa tensione e frequenza nominale di quella riportata
sulla targhetta nominale.
• Quando l'apparecchio non viene
utilizzato disinserire sempre la
spina.
• In caso di funzionamento difettoso,
scollegare innanzitutto la spina
dell'apparecchio!
• Non scollegare mai la spina dalla
presa di alimentazione afferrando il
cavo.
• Non cercare mai di azionare il frullatore se
– l'involucro è stato danneggiato,
– il cavo è stato danneggiato.
• Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio è danneggiato,
dovrà essere sostituito esclusivamente, per motivi di sicurezza, dal
costruttore o dal Servizio Assistenza Clienti, oppure da un tecnico in possesso della qualifica
adatta.
• La riparazione di questo apparecchio può essere effettuata esclusivamente da tecnici dell'assistenza
qualificati. Le riparazioni non eseguite correttamente possono comportare gravi pericoli. Quando si
rende necessario un intervento di
riparazione, rivolgersi al Reparto di
assistenza clienti o al rivenditore di
fiducia autorizzato.
• Questo apparecchio non deve
essere utilizzato da persone
(inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o
67
822 949 412_ASB8000.book Seite 68 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
i
privi di esperienza e conoscenza,
se queste non sono state seguite
nella fase di apprendimento iniziale
o non hanno ricevuto istruzioni
adeguate sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile
per la loro sicurezza.
• Decliniamo ogni responsabilità per
eventuali danni derivanti da un uso
non corretto dell'apparecchio o
per scopi diversi da quelli previsti.
Sicurezza dei bambini
• Non lasciare mai l'apparecchio
incustodito durante il suo utilizzo,
né lasciare dei bambini nelle vicinanze dell'apparecchio senza la
supervisione di un adulto!
• I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
• Il materiale da imballaggio, ad
esempio i sacchetti di plastica, non
deve essere accessibile ai bambini.
Durante il funzionamento
dell'apparecchio
• Posizionare sempre l'apparecchio
su una superficie liscia e orizzontale.
• Non usare mai l'apparecchio con le
mani bagnate.
• Assicurarsi che il Selettore della
velocità sia posizionato su OFF
prima di inserire la spina nella
presa di alimentazione.
• Non fare mai asciugare le parti di
plastica a contatto o in prossimità
di fonti di calore diretto.
• L'apparecchio non deve essere
usato per miscelare colori (vernici,
lacche, ecc.). Tale imprudenza
può provocare un'esplosione!
• Una volta finito di utilizzare l'apparecchio, prima di pulirlo, spegnerlo
ed estrarre la spina dalla presa.
• Il blocco lame deve essere smontato solo da un tecnico autorizzato.
68
• Non pulire mai l'involucro del
motore sotto l'acqua corrente o
usando acqua saponata.
• Attenzione! Il blocco lame è
molto affilato. Prestare attenzione durante le operazioni di
smontaggio e rimontaggio del frullatore. Se maneggiato in modo
incauto, può causare lesioni.
• Non lasciare oggetti duri (per esempio un cucchiaio) nel blocco lame
durante il funzionamento
dell'apparecchio, e non afferrare
l'apparecchio mettendo la mano
all'interno del contenitore. Tale
imprudenza può causare lesioni!
Impieghi possibili
dell'apparecchio
Il frullatore può essere utilizzato
per miscelare un'ampia varietà di
bevande, tritare il ghiaccio, frullare
frutta e verdure, montare la panna,
ecc.
Avvolgimento del cavo
L'apparecchio è provvisto, sotto alla
base, di un supporto di avvolgimento del cavo. Se il cavo di alimentazione risulta troppo lungo per
raggiungere la presa di alimentazione, il tratto in eccesso può
essere avvolto attorno all'apposito
supporto fino ad ottenere la lunghezza desiderata.
Smontaggio dell'apparecchio
0 Estrarre la spina dalla presa.
0 Togliere il coperchio (Fig. 1/B).
0 Togliere il contenitore del frullatore
(Fig. 1/C).
0 Capovolgere il contenitore del frullatore.
0 Ruotare il blocco lame in senso
antiorario utilizzando il tappo
dosatore (Fig. 1/A) come utensile e
rimuoverlo (Fig. 3). Le tacche del
822 949 412_ASB8000.book Seite 69 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
i
tappo dosatore si inseriscono sui
denti del blocco lame.
0 Ora è possibile rimuovere la guarnizione di gomma (Fig. 4).
1
Attenzione! Il blocco lame è molto
affilato. Se maneggiato in modo
incauto, può causare lesioni! La
guarnizione di gomma può
restare facilmente danneggiata
dal blocco lame, in modo irreparabile.
Attenzione! Non esercitare alcuna
forza nell'estrarre il blocco lame dal
frullatore, in quanto si rischia di
provocare dei danni. Se necessario, inclinarlo leggermente durante
la rimozione.
Non tentare di rimuovere le lame in
acciaio inossidabile dal blocco
lame.
Montaggio del frullatore
0 Disporre la guarnizione di gomma
sul blocco lame.
0 Inserire il blocco lame nel contenitore del frullatore dal fondo. Ruotarlo in senso orario per serrarlo
(Fig. 5). Attenzione! Maneggiare
con cautela!
Si può utilizzare il tappo dosatore
come utensile.
Se non si dovesse montare il
blocco lame in modo corretto, il
contenitore del frullatore presenterà delle perdite.
0 Assestare il contenitore nella sua
sede sull'alloggiamento del
motore.
0 Montare il coperchio sul contenitore del frullatore.
0 Inserire il tappo dosatore, e bloccarlo.
3
Funzionamento del frullatore
3
Disporre il frullatore su una superficie piana e asciutta.
0 Inserire la spina del cavo in una
presa di alimentazione.
0 Aprire il coperchio (Fig. 1/B) e versare tutti gli ingredienti desiderati
nel contenitore del frullatore.
Importante! Non superare la
capacità massima di 1,6 litri.
3
Si possono aggiungere altri ingredienti attraverso il foro di riempimento durante il funzionamento
dell'apparecchio. Per fare ciò, si
può utilizzare il tappo dosatore
(Fig. 1/A) del coperchio. Chiudere il
foro di riempimento subito dopo,
per evitare gli schizzi.
Non avviare il frullatore se il coperchio (Fig. 1/B) non è in posizione.
Benché il coperchio si installi saldamente sul contenitore del miscelatore, al momento di iniziare a
miscelare degli ingredienti liquidi
consigliamo di appoggiare la mano
sul coperchio. In questo caso,
infatti, la potente azione del motore
potrebbe fare schizzare con violenza il liquido verso l'alto, dando
luogo ad una perdita. Una volta iniziata la miscelazione, si può togliere
la mano.
0 Avviare il frullatore ruotando verso
destra il selettore della velocità
(Fig. 1/G), oppure premendo il
tasto PULSE (Fig. 1/H).
1
Consigliamo di iniziare con la velocità 1, passando poi successivamente alla velocità 2 oppure 3. Il
tasto PULSE aziona il frullatore a
piena velocità.
La „Guida all'uso del frullatore“ a
pagina 72 illustra tutte le funzioni
che si possono utilizzare e le velocità d'impiego consigliate.
0 Completata la miscelazione, portare il Selettore della velocità su
OFF .
0 Dopo aver miscelato gli ingredienti,
prima di togliere il coperchio rimuovere innanzitutto il contenitore del
frullatore.
3
69
822 949 412_ASB8000.book Seite 70 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
i
1
Evitare di azionare il frullatore per
più di 2 minuti alla volta se questo
è particolarmente carico. Dopo
aver azionato il frullatore per 2
minuti con un carico ingente,
lasciarlo raffreddare per almeno 10
minuti.
Sistema di sicurezza
Il sistema di sicurezza impedisce il
funzionamento del frullatore qualora il suo contenitore non fosse
installato correttamente nella sua
sede.
1
Ciò nonostante, si raccomanda di
tenere comunque i bambini lontano
dall'apparecchio.
Tritaghiaccio
Il frullatore può essere utilizzato
per tritare il ghiaccio.
0 Basta aggiungere il ghiaccio nel
frullatore e tenere premuto il tasto
PULSE per 1-2 secondi, per poi
rilasciarlo.
Continuare con quest'operazione
e, in pochi secondi, il ghiaccio tritato sarà pronto.
Miscelazione di liquidi molto
caldi
Prima di essere versati e miscelati, i
liquidi molto caldi devono essere
lasciati intiepidire; poi, riempire il
contenitore del frullatore solo fino a
metà, e avviare la miscelazione a
velocità moderata.
1
70
Durante la miscelazione di liquidi
molto caldi, il contenitore del frullatore può raggiungere una temperatura elevata, fare attenzione alle
mani.
Durante la miscelazione di liquidi
molto caldi, inoltre, si forma del
vapore e pertanto è necessario prestare attenzione ad evitare le scotta-
ture. Lasciare uscire il vapore
attraverso l'apertura del coperchio
o del foro di riempimento.
Suggerimenti pratici per l'uso
del frullatore
• I cibi da frullare devono essere
tagliati a cubetti (circa 2-3 cm), in
questo modo si otterranno più facilmente risultati uniformi.
• Per assicurare una miscelazione uniforme in caso di cibi asciutti,
potrebbe essere necessario arrestare il frullatore e spingere gli
ingredienti verso il basso, lungo i
fianchi del contenitore, con una
spatola.
• Per grattugiare il pane, utilizzare
pane vecchio di almeno 2 3 giorni, per ridurre al minimo la
possibilità che si formino degli
agglomerati. Se si dispone soltanto di pane fresco, farlo essiccare per alcuni minuti in un forno a
bassa temperatura.
• Per frullare assieme una varietà di
ingredienti, miscelare dapprima i
liquidi, quindi aggiungere gli ingredienti solidi.
• Ricordare di rimuovere sempre i
noccioli dai frutti e le ossa dalla
carne, dato che possono danneggiare le lame.
• Evitare di lasciar passare troppo
tempo prima di lavare il frullatore
sporco, dato che il cibo tende ad
essiccare sulle lame, rendendone
poi difficoltosa la pulizia.
Se non fosse possibile pulire il frullatore subito dopo l'uso, versarvi
un po' di acqua calda e lasciarlo
riposare per ammorbidire i residui.
Pulizia e manutenzione
1
Prima di pulire il frullatore, togliere
la spina dalla presa.
822 949 412_ASB8000.book Seite 71 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
i
1
1
Assicurarsi che non penetrino
liquidi nell'alloggiamento del
motore!
Pulire l'alloggiamento con un
panno umido. Non immergerlo
mai in acqua, non metterlo mai
sotto l'acqua corrente per pulirlo.
Il contenitore del frullatore e il
blocco lame possono essere puliti
rapidamente e in modo sicuro
usando il tasto PULSE.
0 Versare acqua calda nel contenitore, aggiungendo poche gocce di
detersivo liquido per le stoviglie.
0 Miscelare l'acqua e il detersivo
liquido, agendo per qualche
istante sul tasto PULSE.
0 Risciacquare quindi il contenitore
del frullatore sotto l'acqua corrente.
Dati tecnici
Tensione di alimentazione:
230 – 240 V / 50 Hz
Assorbimento:
600 W
;
3
3
Se necessario, è anche possibile
pulire il blocco lame separatamente.
1
Durante il risciacquo del blocco
lame, prestare la massima attenzione (Le lame sono affilate!). Usare
solo acqua e detersivo liquido per
le stoviglie.
Per rimontare il blocco lame, ruotarlo in senso orario utilizzando il
tappo dosatore (Fig. 1/A) come
utensile. Vedere il paragrafo „Montaggio del frullatore“ a pagina 69.
3
Tutte le parti amovibili (coperchio
del frullatore, tappo dosatore,
guarnizione di gomma, blocco
lame e contenitore del frullatore)
possono essere lavate in lavastoviglie.
Questa apparecchiatura è conforme alle seguenti Direttive CE:
• Direttiva Bassa tensione
2006/95/CE
• Direttiva EMC 89/336/EEC e
successivi emendamenti
92/31/EEC e 93/68/EEC
Smaltimento
2
Materiale di imballaggio
I materiali di imballaggio sono ecologici e riciclabili. Gli elementi in
materiale plastico sono contrassegnati ad es. >PE< (polietilene),
>PS< (polistirolo espanso), ecc.
Smaltite i materiali di imballaggio a
seconda del loro contrassegno
conferendoli negli appositi contenitori sistemati presso le discariche
comunali.
2
Vecchio elettrodomestico
W
sul prodotto o sulla
Il simbolo
confezione indica che il prodotto
non deve essere considerato come
un normale rifiuto domestico, ma
deve essere portato nel punto di
raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche
ed elettroniche. Provvedendo a
smaltire questo prodotto in modo
appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative, che potrebbero derivare da
uno smaltimento inadeguato del
prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo
prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è
stato acquistato il prodotto.
71
822 949 412_ASB8000.book Seite 72 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
i
Guida all'uso del frullatore
Tipo di lavorazione
Cibo
Impostazione
consigliata
Procedura di lavorazione consigliata
Aerare
Frullati, vellutate
2e3
Usare latte ben freddo. Miscelare
fino ad ottenere la consistenza
desiderata.
Tritare
Nocciole, cioccolato, aglio o erbe
aromatiche
PULSE
Lavorare con il funzionamento a
impulsi 1/2 tappo dosatore alla
volta, per ottenere pezzi di dimensioni uniformi.
PULSE e 2
Spezzettare grossolanamente il
pane.
Azionare il frullatore fino ad ottenere la consistenza desiderata.
PULSE e 2
Spezzettare i biscotti e azionare il
funzionamento a impulsi o la
miscelazione fino ad ottenere la
lavorazione desiderata.
PULSE
Usare il tasto PULSE numerose
volte, fino ad ottenere la consistenza desiderata.
Grattugiare
Pane grattugiato
Biscotti sbriciolati
Tritare il ghiaccio
72
Emulsionare
Preparare condimenti per l'insalata
1
Miscelare finché gli ingredienti non
si saranno ben combinati. Si può
aggiungere l'olio alla miscela
durante la lavorazione, versandolo
attraverso l'apposito foro nel
coperchio.
Miscelare
Pastelle, impasti
per torte
1e2
Miscelare gli ingredienti per combinarli appena. Non prolungare oltre
la lavorazione.
Purè
Minestre, verdura, frutta
2e3
Miscelare fino ad ottenere un composto omogeneo.
822 949 412_ASB8000.book Seite 73 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
i
Velocità di miscelazione consigliata
Impostazione velocità 1
• Montare la panna
• Passati di verdura e frutta
• Impasto a base di curry
• Chicchi di caffè
• Maionese
Impostazione velocità 2
• Vellutate alla frutta
• Minestre
• Verdure crude
• Pastelle per torte
Impostazione velocità 3
• Cocktail
• Preparazione per gli spaghetti di
riso Laksa
• Frullati
PULSE
• Cubetti di ghiaccio
• Carne
• Pane grattato
• Biscotti
• Nocciole finemente macinate
• Cioccolato
• Autopulizia dell'apparecchio
Ricette - tipo
Ingredienti
Istruzioni
Minestre/Antipasti
Crema di verdure
250 g
125 g
100 g
1
1l
1 tappo
dosatore
1 cucchiaio
patate
carote
sedano
cipolla
brodo di carne
crème fraîche o
crema di latte
erbe aromatiche
tritate
sale, pepe
Lavare e sbucciare le patate, le carote, il sedano e la
cipolla,
e tagliarli a pezzi. Aggiungere le verdure tagliate a 1/3
del brodo di carne e portare ad ebollizione. Lasciare
cuocere per 10 minuti.
Lasciare raffreddare le verdure e il brodo, quindi frullarli finemente usando la Velocità 2. Portare a ebollizione il resto del brodo in una pentola, aggiungere il
passato di verdura, e portare nuovamente ad ebollizione per qualche istante.
Condire a piacere con crème fraîche, sale e pepe
Spruzzare di erbe aromatiche tritate finemente, e servire.
73
822 949 412_ASB8000.book Seite 74 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
i
Ingredienti
Istruzioni
Zuppa di pomodoro fredda
750 g
1
3 cucchia
i
1 tappo
dosatore
1
2 cucchiai
1 cucchiaio
pomodori
cipolla
olio di oliva
crème fraîche
limone
aceto balsamico
Aprire i pomodori tagliandoli di traverso e scottarli
nell'acqua bollente. Pelare i pomodori e tagliarli in
grossi pezzi. Sbucciare le cipolle e tagliarle a pezzi.
Mettere i pomodori e la cipolla nel frullatore e miscelarli alla Velocità 2, fino ad ottenere un fine purè.
Aggiungere succo di limone, olio e aceto. Condire a
piacere con sale, pepe e zucchero. Aggiungere la
crème fraîche, mescolando bene.
foglie di basilico
tritate
sale, pepe, zucchero
Passato di carote
500 g
1/2 l
1/8 l
1/8 l
carote
brodo vegetale
crema di latte
vino bianco
cerfoglio, prezzemolo, sale, pepe,
zucchero
Lavare e sbucciare le carote, e tagliarle a pezzi. Farle
bollire in 1/4 l di brodo vegetale per circa 15 minuti.
Lasciarle raffreddare per un po' di tempo. Passarle
nel frullatore alla Velocità 2, quindi rimetterle nella
pentola. Aggiungere il resto del brodo e riscaldare
nuovamente il passato. Aggiungere il vino bianco e la
crema di latte a piacere.
Zuppa di cetrioli fredda
750 g
500 g
1 chiodo
di garofano
1 presa
cetrioli
yogurt naturale
aglio
zucchero, sale,
pepe
1 mazzo- erba cipollina
lino
1 mazzo- semi di aneto
lino
74
Lavare e sbucciare i cetrioli, tagliarli a metà nel senso
della lunghezza e togliere la parte centrale. Tagliare la
polpa a pezzi e metterla nel frullatore insieme
all'aglio. Frullare alla Velocità 2. Aggiungere lo yogurt
e frullare bene. Condire a piacere con zucchero, sale
e pepe.
Guarnire con erba cipollina e semi di aneto.
822 949 412_ASB8000.book Seite 75 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
i
Ingredienti
Istruzioni
Hummus
250 g
3 cucchiai
30 ml
4 chiodi
di garofano
30 ml
pisellini cotti
(si possono utilizzare i pisellini in
scatola - risciacquare bene)
olio di oliva
Frullare tutti gli ingredienti alla Velocità 2 per
40 secondi, oppure fino ad ottenere un impasto
vellutato.
succo di limone
aglio
acqua
Torte e pasticcini
Miscela per i pancake
500 ml
3
1 presa
250 g
latte
uova
sale
farina
Aggiungere gli ingredienti al frullatore rispettando
l'ordine indicato sopra.
Frullare fino ad ottenere un impasto alla Velocità 2.
Nel frattempo, raschiare via la farina rimasta eventualmente attaccata ai lati del tappo dosatore.
Lasciare lievitare l'impasto per circa 15 minuti prima
di utilizzarlo.
Torta Melt’n’Mix
150 g
140 g
125 g
2
1 cucchiaino
60 ml
farina autolievitante
zucchero semolato
burro o margarina, fuso
uova
vaniglia
Preriscaldare il forno a 180 °C. Imburrare una teglia
per torte rotonda da 20 cm di diametro.
Versare tutti gli ingredienti nel contenitore del frullatore. Frullare alla Velocità 2 per 50 secondi, oppure fino
ad ottenere un impasto vellutato.
Distendere la miscela nella teglia e cuocere in forno
per 30-35 minuti circa, fino ad ottenere una crosta
dorata. Lasciare raffreddare e mettere in frigorifero a
piacere.
latte
75
822 949 412_ASB8000.book Seite 76 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
i
Ingredienti
Istruzioni
Bevande/Cocktail
Caffè con ghiaccio
2 cucchiai
50 ml
250 ml
½ tappo
dosatore
100 ml
caffè istantaneo
acqua bollente
latte
ghiaccio tritato
panna montata
Sciogliere la polvere di caffè in acqua bollente, quindi
lasciare raffreddare. Versare un po' di acqua nel contenitore, aggiungere il ghiaccio e tritarlo alla Velocità
3. Miscelare tutti gli ingredienti eccetto la crema di
latte, usando la Velocità 1 per 30-60 secondi.
Montare la panna per 40 secondi. Versare nei bicchieri e
rifinire con la panna montata. Spruzzare con cioccolato liquido.
Egg Nog (Bevanda calda a base di latte e uova)
250 ml
2 cucchiai
2 cucchiai
1
76
latte caldo
rum
miele
uovo
noce moscata
Miscelare il latte, il rum e il miele alla Velocità 2 per
30-60 secondi.
Aggiungere l'uovo e frullare alla Velocità 2 per altri
20 secondi.
Spruzzare con noce moscata macinata e servire.
822 949 412_ASB8000.book Seite 77 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
e
eEstimado/a cliente:
Lea detenida y completamente las
instrucciones de uso. En especial,
observe las normas de seguridad
incluidas en las primeras páginas
de estas instrucciones de uso.
Conserve las instrucciones de uso
para realiza consultas en el futuro.
Asimismo, proporcione estas instrucciones a otros posibles usuarios
del aparato.
1 El triángulo de alerta y/o las palabras (¡Advertencia!, ¡Cuidado!,
¡Atención) sirven para destacar
indicaciones importantes para su
seguridad o para el normal funcionamiento de la máquina. Sígalas
sin falta.
0 Este indicativo le conducirá paso a
paso por el manejo del electrodoméstico.
3
Después de este indicativo recibirá
usted información complementaria sobre el manejo y la aplicación
práctica de la máquina.
2
La hoja de trébol se aplica para
destacar consejos e indicaciones
útiles para trabajar con esta máquina
de forma ahorrativa y ecológica.
Descripción del aparato
(Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Cangilón de llenado (capacidad
70 ml)
Tapa flexible con orificio de vertido
Depósito de la batidora
(capacidad 1,6 litros)
Cuchilla, desmontable
Carcasa del motor
Etiqueta de características (parte
posterior del aparato)
Selector de velocidad
Botón PULSE
Pies de goma antideslizantes
Base de acoplamiénto del cable de
alimentación (parte inferior del
aparato)
1 Instrucciones de
seguridad
Este aparato es conforme con las
normas tecnológicas aceptadas
con respecto a la seguridad. No
obstante, como fabricante consideramos nuestra obligación poner
en su conocimiento la siguiente
información de seguridad.
Seguridad general
• El aparato sólo debe conectarse a
suministros de red con la misma
tensión y frecuencia que se indican
en la etiqueta de características.
• Desenchufe siempre que el aparato no se esté utilizando.
• En caso de fallo, ¡desenchufe primero el aparato!
• Nunca saque el enchufe de la
toma tirando del cable.
• Nunca intente poner en marcha la
batidora si
– la carcasa ha sufrido daños,
– el cable ha sufrido daños.
• Si el cable eléctrico de este aparato
sufre daños, únicamente debe ser
sustituido, por motivos de seguridad, por el fabricante o el servicio
al cliente, o por una persona con la
debida cualificación.
• Las reparaciones de este aparato
únicamente deben realizarlas técnicos de servicio cualificados. Una
reparación inadecuada podría provocar un peligro considerable. En
caso de que sean necesarias reparaciones, póngase en contacto
con el departamento de atención al
cliente o con un distribuidor autorizado.
• Este aparato no es apto para su
uso por personas (niños incluidos)
con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o falta
de experiencia y conocimiento a
menos que hayan recibido supervisión o instrucción con respecto al
uso del aparato por una persona
responsable de su seguridad.
77
822 949 412_ASB8000.book Seite 78 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
e
• Si el aparato se utiliza para fines
distintos a los previstos o se utiliza
incorrectamente, no se aceptarán
responsabilidades por los daños
que pudieran producirse.
rato poniendo la mano en el interior del depósito de la batidora.
¡Esto puede provocar lesiones!
Posibles aplicaciones
Seguridad de los niños
• ¡No deje el aparato funcionando
cuando se encuentre desatendido,
ni permita que haya niños cerca de
un aparato sin supervisión!
• Debe supervisarse a los niños para
asegurarse de que no jueguen con
el aparato.
• El material de embalaje, p. ej. bolsas de plástico, nunca debe
dejarse al alcance de los niños.
La batidora puede utilizarse para
mezclar una gran variedad de
bebidas, triturar hielo, reducir frutas y verduras, montar nata, etc.
Almacenamiento del cable
El aparato está equipado con un
sistema de acoplamiento del cable
en la parte inferior. Si el cable de
conexión hasta la toma eléctrica
es demasiado largo, puede enrollarse alrededor del interior de la
base hasta la longitud deseada .
Cuando maneje el aparato
• Coloque siempre la unidad sobre
una superficie plana y nivelada.
• Nunca maneje el aparato con las
manos mojadas.
• Asegúrese de que el selector de
velocidad esté en la posición de
apagado
antes de enchufar en
la toma eléctrica.
• Las piezas de plástico nunca
deben secarse en o cerca de fuentes directas de calor.
• El aparato no debe utilizarse para
mezclar tintes (pinturas o lacas,
etc.). ¡Esto puede provocar
explosiones!
• Cuando termine de utilizar el aparato, antes de la limpieza, apáguelo y saque el enchufe de la
toma.
• La cuchilla únicamente debe ser
desmontada por un técnico autorizado.
• Nunca limpie la carcasa del motor
con agua corriente o jabonosa.
• ¡Atención! La cuchilla está muy
afilada. Tenga cuidado al desmontar la batidora y volver a montarla.
Podría provocar lesiones si se
manipula incorrectamente.
• No deje objetos duros (por ejemplo
cucharas) en la cuchilla durante el
funcionamiento y no coja el apa-
78
Desmontaje del aparato
0 Saque el enchufe de la toma.
0 Retire la tapa (Fig. 1/B).
0 Retire el depósito de la batidora
(Fig. 1/C).
0 Dé la vuelta al depósito de la batidora.
0 Gire la cuchilla en el sentido contrario a las agujas del reloj utilizando como herramienta el
cangilón de llenado (Fig. 1/A) y
retírela (Fig. 3). Las muescas del
cangilón de llenado encajan en las
estrías de la cuchilla.
0 Ahora puede quitar la junta de
goma (Fig. 4).
1
¡Atención! La cuchilla está muy afilada. ¡Podría provocar lesiones si
se manipula incorrectamente! La
junta de goma puede resultar
dañada irreparablemente por la
cuchilla.
¡Atención! No utilice la fuerza
cuando saque la cuchilla de la
batidora, ya que esto podría provocar daños. En caso necesario,
inclínela ligeramente cuando la
retire.
822 949 412_ASB8000.book Seite 79 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
e
No intente retirar las cuchillas de
acero inoxidable de la cuchilla.
Montaje de la batidora
0 Coloque la junta de goma en la
cuchilla.
0 Inserte la cuchilla en el depósito de
la batidora desde la parte inferior.
Gírela en el sentido de las agujas
del reloj para fijarla (Fig. 5).
¡Atención! ¡Peligro de lesiones!
Puede utilizar el cangilón de llenado como herramienta.
El depósito de la batidora tendrá
fugas si la cuchilla no se monta
correctamente.
0 Asiente el depósito en la carcasa
del motor.
0 Ajuste la tapa en el depósito de la
batidora.
0 Inserte el cangilón de llenado y
bloquéelo.
3
Funcionamiento de la
batidora
Coloque la batidora sobre una
superficie nivelada y seca.
0 Enchufe el cable eléctrico en la
toma.
0 Abra la tapa (Fig. 1/B) y ponga todos
los ingredientes necesarios en el
depósito de la batidora.
¡Importante! No supere la capacidad máxima de 1,6 litros.
3
3
Puede añadir otros ingredientes
por el orificio de llenado mientras
la batidora está funcionando.
Puede utilizar el cangilón de llenado (Fig. 1/A) de la tapa para
hacerlo. Cierre el orificio de llenado
inmediatamente después para evitar salpicaduras.
No ponga en marcha la batidora
sin la tapa (Fig. 1/B) en su posición.
Aunque la tapa encaja firmemente
en el depósito de la batidora, le
recomendamos que al batir ingredientes líquidos, coloque la mano
sobre la tapa cuando empiece a
batir. La potencia del motor podría
hacer que el líquido subiera produciendo fugas. Una vez que haya
empezado a batir puede quitar la
mano.
0 Ponga en marcha la batidora
girando el selector de velocidad
(Fig. 1/G) a la derecha o pulsando
el botón PULSE (Fig. 1/H).
1
Le recomendamos que empiece
por la velocidad 1 de la batidora, y
a continuación pase a velocidad 2
ó 3. El botón PULSE hace funcionar
la batidora a la velocidad máxima.
La „Guía de batido“ en página 82
muestra las funciones que pueden
realizarse y las velocidades de uso
sugeridas.
0 Cuando haya terminado de batir,
gire el selector de velocidad a la
posición .
0 Tras el mezclado, retire primero el
depósito de la batidora antes de
quitar la tapa.
3
1
No deje que la batidora funcione
durante más de 2 minutos seguidos cuando soporte cargas pesadas. Tras funcionar durante
2 minutos con cargas pesadas, la
batidora debe dejarse enfriar
durante al menos 10 minutos.
Sistema de seguridad
El sistema de seguridad impide
que la batidora se ponga en funcionamiento si el depósito de la
batidora no está correctamente
asentado.
1
No obstante, debe mantenerse a los
niños alejados del aparato.
79
822 949 412_ASB8000.book Seite 80 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
e
Triturado de hielo
La batidora puede utilizarse para triturar hielo.
0 Simplemente añada hielo a la batidora y pulse el botón PULSE y
manténgalo durante 1-2 segundos
y suelte.
Continúe este proceso y en cuestión de segundos el hielo estará triturado.
Procesamiento de líquidos
calientes
Si desea procesar líquidos calientes
deje que se enfríen hasta que
estén templados, llene el depósito
de la batidora sólo a la mitad y
empiece a procesar a velocidad
baja.
1
Cuando procese líquidos calientes
es posible que el depósito de la
batidora se caliente. Tenga cuidado de proteger sus manos.
Cuando se utilizan líquidos calientes se genera vapor. Tenga cuidado para evitar posibles
quemaduras. Asegúrese de que el
vapor se ventile por la tapa o el orificio del cangilón de llenado.
Consejos prácticos de batido
• Los alimentos que se van a batir
deben cortarse en cubos (aproximadamente 2-3 cm), esto contribuirá a lograr un resultado
uniforme.
• Para garantizar un mezclado eficaz
al batir mezclas secas, puede que
sea necesario parar la batidora y
empujar los ingredientes de los
laterales del depósito de la batidora con una paleta.
80
• Cuando ralle pan, utilice pan de 2
ó 3 días antes para minimizar la
posibilidad de que se haga una
masa. Si sólo dispone de pan
reciente, séquelo durante unos
minutos en la parte baja del horno.
• Cuando bata varios ingredientes
juntos, bata primero los líquidos,
posteriormente añada los ingredientes secos.
• Asegúrese siempre de quitar los
huesos de las frutas y de la carne
ya que éstos pueden dañar las
cuchillas.
• No deje la batidora usada sin limpiar durante mucho tiempo ya que
los alimentos se secarán en las
cuchillas, dificultando su limpieza.
Si no puede limpiar la batidora
inmediatamente, vierta agua templada y deje en remojo.
Cuidado y limpieza
1
Antes de limpiar la batidora, saque
el enchufe de la toma.
1
¡Asegúrese de que no penetren
líquidos al interior de la carcasa del
motor!
1
Limpie la carcasa con un paño
húmedo. Nunca sumerja en agua
ni limpie con agua corriente.
El depósito de la batidora y la
cuchilla pueden limpiarse de forma
rápida y segura utilizando el botón
PULSE.
0 Vierta agua templada en el depósito de la batidora, con unas gotas
de lavavajillas.
0 Mezcle el agua y el lavavajillas, pulsando brevemente el botón
PULSE.
0 Finalmente, aclare el depósito de
la batidora con agua corriente.
3
822 949 412_ASB8000.book Seite 81 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
e
3
En caso necesario, la cuchilla
puede limpiarse aparte.
1
Tenga cuidado al aclarar la cuchilla
(!las cuchillas están afiladas!).
Utilice únicamente agua y lavavajillas.
Cuando sustituya la cuchilla, gírela
en el sentido de las agujas del
reloj utilizando como herramienta el
cangilón de llenado (Fig. 1/A). Consulte el párrafo „Montaje de la batidora“ en página 79.
3
Todas las piezas desmontables (tapa
de la batidora, cangilón de llenado,
junta de goma, cuchilla y depósito
de la batidora) pueden lavarse en el
lavavajillas.
Datos técnicos
Tensión de red:
230 – 240 V / 50 Hz
Consumo eléctrico:
600 W
;
Este aparato cumple los requisitos
de las siguientes directivas europeas:
• Directiva de baja tensión
2006/95/CE
• Directiva EMC (Compatibilildad
electromagnética) 89/336/CEE
con las modificaciones
92/31/CEE y 93/68/CEE
Eliminación de desechos
2 Material de embalaje
Los materiales de embalaje respetan el medio ambiente y son reciclables. Los elementos de materia
plástica están identificados; por
ejemplo, >PE<, >PS< etc. Elimine
los materiales de embalaje, según
su identificación, en los contenedores de recogida disponibles en
los puntos de gestión de desechos
locales.
2 Aparato viejo
W
El símbolo
en el producto o
en su empaque indica que este
producto no se puede tratar como
desperdicios normales del hogar.
Este producto se debe entregar al
punto de recolección de equipos
eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este
producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar
posibles consecuencias negativas
para el ambiente y la salud
pública, lo cual podría ocurrir si
este producto no se manipula de
forma adecuada. Para obtener
información más detallada sobre el
reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su
servicio de desechos del hogar o
con la tienda donde compró el
producto.
81
822 949 412_ASB8000.book Seite 82 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
e
Guía de batido
Tarea a
procesar
Alimento
Ajuste sugerido
Procedimiento de
procesamiento sugerido
Gasificar
Batidos, smoothies
2y3
Utilice leche fría. Mezcle hasta
lograr la consistencia deseada.
Picar
Nueces, chocolate, ajo o hierbas
PULSE
Pulse ½ taza cada vez para garantizar trozos de tamaño uniforme.
Rayar
Pan rallado
PULSE y 2
Rompa el pan toscamente.
Bata hasta lograr la consistencia
deseada.
Galletas ralladas
PULSE y 2
Rompa en pedazos y pulse o bata
según desee hasta que estén ralladas.
PULSE
Utilice el botón PULSE varias
veces hasta que esté triturado a la
consistencia deseada.
Triturar hielo
Emulsificar
Aliño de ensalada
1
Basta hasta que esté bien combinado. Es posible añadir aceite a la
mezcla durante la realización por el
orificio de vertido de la tapa.
Amasar
Masas, tartas
1y2
Mezcle los ingredientes justo hasta
que se hayan combinado. No procese en exceso.
Hacer purés
Sopas, verduras,
frutas
2y3
Bata hasta que no haya grumos.
Velocidad de batido recomendada
Ajuste de velocidad 1
• Montar nata
• Puré de verduras y frutas
• Pastas de curry
• Granos de café
• Mayonesa
Ajuste de velocidad 2
• Smoothies con fruta
• Sopas
• Verduras crudas
• Masas de tarta
82
Ajuste de velocidad 3
• Cócteles
• Pastas laksa
• Batidos
PULSE
• Cubos de hielo
• Carne
• Pan rallado
• Galletas
• Nueces picadas finas
• Chocolate
• Autolimpieza de la unidad
822 949 412_ASB8000.book Seite 83 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
e
Recetas de ejemplo
Ingredientes
Instrucciones
Sopas/entrantes
Crema de sopa de verduras
250 g
125 g
100 g
1
1l
1 taza
1 cucharada
patatas
zanahorias
apio
cebolla
caldo de carne
crème fraîche o
nata
hierbas picadas
sal, pimienta
Lave y pele las patatas, las zanahorias, el apio y la
cebolla y trocéelos. Añada las verduras cortadas a 1/3
del caldo de carne y lleve a ebullición. Cueza durante
10 minutos.
Deje que las verduras y el caldo se enfríen, posteriormente bata finamente a la velocidad 2 de la batidora. Ponga a hervir el resto del caldo de carne en
una cazuela, añada el puré de verduras y haga hervir de nuevo.
Sazone al gusto con la crème fraîche, la sal y la
pimienta
Espolvoree con las hierbas picadas y sirva.
Sopa de tomate fría
750 g
1
3
cucharadas
1 taza
1
2 cucharadas
1 cucharada
tomates
cebolla
aceite de oliva
crème fraîche
limón
vinagre balsámico
Corte los tomates en diagonal y escalde con agua
caliente. Pele los tomates y corte en trozos grandes.
Pele y trocee las cebollas.
Ponga los tomates y la cebolla en la batidora y mezcle
hasta lograr un puré fino a la velocidad 2.
Añada el zumo de limón, el aceite y el vinagre.
Sazone al gusto con la sal, la pimienta y el azúcar.
Añada la crème fraîche.
hojas de albahaca
picadas
sal, pimienta,
azúcar
Crema de sopa de zanahorias
500 g
1/2 l
1/8 l
1/8 l
zanahorias
caldo de verduras
nata
vino blanco
perifollo, perejil,
sal, pimienta, azúcar
Lave y pele las zanahorias y trocéelas. Cueza en 1/4 l
de caldo de verduras durante unos 15 minutos. Deje
enfriar un rato. Mezcle a la velocidad 2 de la batidora y vuelva a poner en la cazuela. Añada el resto
del caldo y vuelva a calentar la sopa. Añada el vino
blanco y la nata al gusto.
83
822 949 412_ASB8000.book Seite 84 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
e
Ingredientes
Instrucciones
Sopa fría de pepino
750 g
500 g
1 diente
1 pizca
1 manojo
1 manojo
pepino
yogur natural
ajo
azúcar, sal,
pimienta
cebollino
eneldo
Lave y pele el pepino, corte longitudinalmente y quítele el centro. Trocee la carne y ponga en la batidora
con el ajo. Mezcle a la velocidad 2 de la batidora.
Añada el yogur y mezcle bien. Sazone al gusto con el
azúcar, la sal y la pimienta.
Decore con eneldo y cebollino.
Hummus
250 g
garbanzos cocina- Mezcle todos los ingredientes al ajuste 2 durante
dos
40 segundos o hasta que no haya grumos.
(pueden utilizarse
garbanzos enlatados - aclare bien)
3 cuchara- aceite de oliva
das
30 ml
zumo de limón
4 dientes ajo
30 ml
agua
Tartas y pasteles
Mezcla para tortitas
500 ml
3
1 pinza
250 g
84
leche
huevos
sal
harina
Añada los ingredientes a la batidora en el orden
anterior.
Mezcle hasta obtener una pasta a la velocidad 2 de
la batidora.
Mientras tanto, quite la harina que se pegue a los
laterales del cangilón.
Deje que la pasta suba unos 15 minutos antes de
utilizarla.
822 949 412_ASB8000.book Seite 85 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
e
Ingredientes
Instrucciones
Tarta Melt’n’Mix
150 g
harina con levadura
140 g
azúcar en polvo
125 g
mantequilla o
margarina, derretida
2
huevos
1 cuchara- vainilla
dita
60 ml
leche
Precaliente el horno a 180 °C. Engrase un molde de
tarta redondo de 20 cm.
Coloque todos los ingredientes en la jarra de la batidora. Mezcle al ajuste 2 durante 50 segundos o
hasta que no haya grumos.
Extienda la mezcla en el molde preparado y hornee
durante aproximadamente 30-35 minutos, hasta
que se dore. Enfríe y decore como desee.
Bebidas/cócteles
Café helado
2 cucharadas
50 ml
250 ml
½ taza
100 ml
café instantáneo
agua hirviendo
leche
hielo triturado
nata montada
Disuelva el café en polvo en agua hirviendo y deje
enfriar. Vierta un poco de agua en el depósito,
añada el hielo y triture a la velocidad 3. Bata todos
los ingredientes excepto la nata al ajuste 1 durante
30-60 segundos.
Monte la nata durante 40 segundos. Vierta en vasos
y corone con la nata. Rocíe con chocolate líquido.
Ponche de huevo
250 ml
2 cucharadas
2 cucharadas
1
leche caliente
ron
miel
Mezcle la leche, el ron y la miel al ajuste 2 durante
30-60 segundos.
Añada el huevo y bata al ajuste 2 durante 20 segundos más.
Espolvoree con nuez moscada y sirva.
huevo
nuez moscada
85
822 949 412_ASB8000.book Seite 86 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
p
Cliente,
pExma.
Exmo. Cliente,
É favor ler estas instruções com
atenção. Tenha em linha de conta
sobretudo as indicações de segurança nas primeiras páginas destas
instruções! É favor guardar estas
instruções para uma consulta posterior. Entregue-as a eventuais possuidores posteriores do aparelho.
O que está marcado com um triângulo de advertência e/ou palavras
de aviso (Aviso!, Cuidado!, Atenção!) são instruções importantes
para a sua segurança ou para o
bom funcionamento do aparelho.
Observe-as, portanto, imprescindivelmente.
0 Este símbolo encaminha-o, passo
a passo, durante a utilização do
aparelho.
1
3
A seguir a este símbolo receberá
informações complementares para
o comando e sobre a utilização
prática do aparelho.
2
São ressaltadas com a folha de
trevo as instruções referentes a
utilização económica do aparelho,
além de instruções relativas à preservação do meio ambiente.
Descrição do aparelho
(Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
86
Copo de enchimento
(capacidade para 70 ml)
Tampa flexível com abertura
Copo da liquidificadora
(capacidade para 1,6 litro)
Conjunto das lâminas, amovível
Caixa do motor
Placa de características
(na parte posterior do aparelho)
Selector de velocidade
Botão PULSE
Pés de borracha anti-deslizantes
Arrumação do cabo
(na parte inferior do aparelho)
1Instruções de segurança
Em termos de segurança, este
aparelho corresponde a padrões
tecnológicos aceitáveis. Todavia,
enquanto fabricantes, consideramos ser nossa obrigação chamar a
sua atenção para as seguintes
informações de segurança.
Aspectos gerais de
segurança
• O aparelho só deve ser ligado a
uma fonte de alimentação com a
mesma tensão e frequência, tal
como é indicado na etiqueta de
características.
• Sempre que o aparelho não estiver
a ser utilizado, retire a ficha da
tomada.
• Em caso de avaria, retire primeiro a
ficha da tomada!
• Nunca puxe a ficha da tomada pelo
cabo de alimentação.
• Nunca tente utilizar o aparelho se
– a estrutura estiver danificada,
– o cabo estiver danificado.
• Por motivos de segurança, se o
cabo de alimentação do aparelho
tiver sofrido danos, deverá apenas
ser substituído pelo fabricante, pelo
Serviço de Apoio ao Cliente ou por
uma pessoa devidamente qualificada.
• As reparações poderão apenas ser
efectuadas por técnicos qualificados do serviço de assistência. As
reparações incorrectas poderão
provocar perigos consideráveis. Se
for necessário efectuar reparações,
contacte o Departamento de Apoio
ao Cliente ou o seu revendedor
autorizado.
• Este aparelho não se destina a ser
utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou
que não possuam qualquer experiência e conhecimento, excepto se
estiverem sob supervisão ou se
tiverem obtido instruções quanto à
822 949 412_ASB8000.book Seite 87 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
p
utilização do aparelho, por parte de
uma pessoa responsável pela sua
segurança.
• Se o aparelho for utilizado para
finalidades diferentes daquelas a
que se destina ou se for utilizado
de forma incorrecta, não nos responsabilizaremos por eventuais
danos que possam surgir.
Segurança das crianças
• Não abandone o aparelho sem
supervisão quando este estiver a
ser utilizado ou se estiverem crianças por perto!
• Para assegurar que as crianças
não brincam com o aparelho,
estas devem ser supervisionadas.
• Materiais de embalagem como,
por exemplo, sacos de plástico
não devem estar ao alcance das
crianças.
Quando utilizar o aparelho
• Coloque-o sempre sobre uma
superfície plana e nivelada.
• Nunca o utilize com mãos molhadas.
• Certifique-se de que, antes de ligar
o aparelho à tomada eléctrica, o
Selector de velocidade se encontra na posição off (desligado) .
• As partes plásticas nunca devem
colocadas a secar sobre ou na
proximidade de fontes de calor
directas.
• O aparelho não pode ser utilizado
para misturar matérias corantes
(tintas, vernizes, etc.). Tal pode
provocar explosões!
• Quando tiver concluído a utilização
do aparelho, desligue-o e retire a
ficha da tomada, antes de proceder
à sua limpeza.
• O conjunto das lâminas deve apenas ser desmontado por um técnico autorizado.
• Nunca lave a caixa do motor com
água corrente ou com água com
detergente.
• Atenção! O conjunto das lâminas é muito afiado. Tenha cuidado quando desmontar e voltar a
montar a liquidificadora. Em caso
de manuseamento incorrecto
existe perigo de ferimento.
• Não deixe objectos duros (por
exemplo colheres) no conjunto das
lâminas em funcionamento e não
segure o aparelho com a mão dentro do copo da liquidificadora.
Perigo de ferimento!
Possíveis aplicações
A liquidificadora pode ser utilizada
para misturar uma grande variedade de bebidas, picar gelo, reduzir frutos e legumes a puré, bater
natas, etc.
Arrumação do cabo
O aparelho dispõe de uma arrumação para o cabo na parte inferior.
Se o comprimento do cabo de
ligação até à tomada for excessivo, este pode ser enrolado na
arrumação prevista para esse efeito,
até ficar exposto o comprimento
necessário.
Desmontagem do aparelho
0 Retire a ficha da tomada.
0 Retire a tampa (Fig. 1/B).
0 Retire o copo da liquidificadora (Fig.
1/C).
0 Vire o copo da liquidificadora ao
contrário.
0 Retire o conjunto das lâminas,
rodando-o no sentido contrário
ao dos ponteiros do relógio, utilizando o copo de enchimento
(Fig. 1/A) como ferramenta (Fig. 3).
As ranhuras do copo de enchimento encaixam nas nervuras do
conjunto das lâminas.
0 Agora pode remover o anel de
vedação (Fig. 4).
87
822 949 412_ASB8000.book Seite 88 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
p
1
Atenção! O conjunto das lâminas
é muito afiado. Em caso de
manuseamento incorrecto
existe perigo de ferimento! O
conjunto das lâminas pode facilmente provocar danos irreparáveis no anel de vedação.
Atenção! Não aplique força
quando retirar o conjunto das lâminas da liquidificadora, pois pode
provocar danos. Se necessário,
incline-o ligeiramente durante o
processo.
Não tente retirar as lâminas em
aço inoxidável do conjunto das
lâminas.
Montagem da liquidificadora
0 Coloque o anel de vedação sobre
o conjunto das lâminas.
0 Insira o conjunto das lâminas no
copo da liquidificadora pela parte
inferior. Para o apertar, rode-o no
sentido dos ponteiros do relógio
(Fig. 5). Atenção! Manuseie com
cuidado!
Pode utilizar o copo de enchimento como uma ferramenta.
Se o conjunto das lâminas não for
montado correctamente, o copo
da liquidificadora não será estanque.
0 Encaixe o copo sobre a caixa do
motor.
0 Coloque a tampa no copo da liquidificadora.
0 Insira o copo de enchimento e bloqueie-o.
3
Utilização da liquidificadora
Coloque a liquidificadora sobre
uma superfície seca e nivelada.
0 Ligue o cabo de alimentação a
uma tomada eléctrica.
3
88
0 Abra a tampa (Fig. 1/B) e coloque
os ingredientes necessários no
copo da liquidificadora.
Importante! Não exceda a capacidade máxima de 1,6 litro.
3
Enquanto está a utilizar a liquidificadora, pode adicionar outros ingredientes pelo orifício de enchimento.
Para esse efeito, pode utilizar a
copo de enchimento (Fig. 1/A) da
tampa. Em seguida, feche imediatamente o orifício de enchimento,
para evitar salpicos.
Não coloque a liquidificadora em
funcionamento se a tampa (Fig. 1/
B) não estiver na devida posição.
Embora a tampa encaixe firmemente no copo da liquidificadora,
aconselhamos que, na fase inicial
do processamento dos ingredientes
líquidos, coloque a mão sobre a
tampa. O potente motor pode
fazer com que o nível do líquido
suba, provocando derramamentos. Depois de iniciado o processamento pode retirar a mão.
0 Coloque a liquidificadora em funcionamento, rodando o Selector de
velocidade (Fig. 1/G) para a direita
ou premindo o botão PULSE
(Fig. 1/H).
1
Recomendamos que comece com
a Velocidade 1 e, em seguida,
avance para a Velocidade 2 ou 3. O
botão PULSE coloca a liquidificadora a funcionar na velocidade
máxima.
O „Guia de processamento“ na
página 91 mostra as possíveis funções e as velocidades de utilização
recomendadas.
0 Depois de concluir o processamento, rode o Selector de velocidade para a posição desligada .
0 Após a mistura, retire primeiro o
copo da liquidificadora, antes de
retirar a tampa.
3
822 949 412_ASB8000.book Seite 89 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
p
1
Não deixe a liquidificadora funcionar com grandes quantidades
durante mais de 2 minutos de
cada vez. Depois de funcionar
com grandes quantidades durante
2 minutos, a liquidificadora deve
repousar durante, pelo menos,
10 minutos.
Sistema de segurança
O sistema de segurança impede o
funcionamento da liquidificadora
se o copo da mesma não estiver
correctamente encaixado.
1
Todavia, deverá manter as crianças afastadas do aparelho.
Picar gelo
A liquidificadora pode ser utilizada
para picar gelo.
0 Basta colocar gelo na liquidificadora e premir o botão PULSE,
mantendo-o premido durante 1 a
2 segundos e soltá-lo.
Continue este processo e, em apenas alguns segundos, o gelo
estará picado.
Processar líquidos quentes
Se pretender processar líquidos
quentes, deixe-os arrefecer até
estarem mornos, encha o copo da
liquidificadora apenas até ao meio
e comece o processamento com
uma velocidade baixa.
1
Ao processar líquidos quentes, o
copo da liquidificadora pode aquecer bastante, pelo que deverá ter o
cuidado de proteger as mãos.
As processar líquidos quentes
gera-se vapor, pelo que deverá ter
cuidado para evitar queimaduras.
Certifique-se de que o vapor consegue sair pela tampa ou pelo orifício
destinado ao copo de enchimento.
Sugestões práticas de
processamento
• Os alimentos a processar devem
ser cortados em cubos (com aproximadamente 2 a 3 cm), assim
obtém-se mais facilmente um
resultado homogéneo.
• Para assegurar uma mistura eficaz
durante o processamento de misturas secas, poderá ser necessário
interromper a liquidificadora e
empurrar os ingredientes com a
ajuda de uma espátula, nas paredes laterais do copo.
• Ao preparar pão ralado, utilize pão
com 2 ou 3 dias, de forma a minimizar a possibilidade de formação
de grumos. Se dispuser apenas de
pão fresco, seque-o durante alguns
minutos num forno a baixa temperatura.
• Quando processar uma variedade
de ingredientes, processe primeiro os líquidos e, em seguida,
adicione os ingredientes secos.
• Certifique-se sempre de que retira
os caroços dos frutos e os ossos
da carne, pois estes podem danificar as lâminas.
• Depois de cada utilização, não
deixe a liquidificadora secar
durante muito tempo, pois os alimentos ressequidos nas lâminas
dificultam a sua limpeza. Se não
puder limpar a liquidificadora de
imediato, coloque alguma água
morna dentro da mesma e deixe a
amolecer.
Cuidados e limpeza
1
Antes de limpar a liquidificadora
retire a ficha da tomada.
1
Certifique-se de que não entram
líquidos na caixa do motor!
89
822 949 412_ASB8000.book Seite 90 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
p
1
Limpe a caixa com um pano
húmido. Nunca mergulhe a caixa
do motor em água nem a lave
com água corrente.
O copo da liquidificadora e o conjunto das lâminas pode ser limpo
de forma rápida e segura com o
botão PULSE.
0 Adicione água morna ao copo da
liquidificadora com algumas gotas
de detergente para loiça.
0 Misture a água e o detergente de
louça premindo brevemente o
botão PULSE.
0 Por fim, enxagúe o copo da liquidificadora com água corrente.
;
3
3
Se necessário, o conjunto das lâminas pode ser limpo em separado.
1
Tenha cuidado ao enxaguar o conjunto das lâminas (As lâminas são
afiadas!). Utilize apenas água com
detergente de louça.
Ao voltar a colocar o conjunto das
lâminas, rode-o no sentido dos
ponteiros do relógio , utilizando o
copo de enchimento (Fig. 1/A)
como ferramenta. Consulte o parágrafo „Montagem da liquidificadora“ na página 88.
3
Todas as peças amovíveis (tampa
da liquidificadora, copo de enchimento, anel de vedação, conjunto
das lâminas e o copo da liquidificadora) podem ser lavados na
máquina de lavar louça.
Dados técnicos
Tensão de rede:
230 – 240 V / 50 Hz
Consumo energético:
600 W
90
Este aparelho está de acordo com
as seguintes Directivas EC:
• Directiva Baixa Voltagem
2006/95/EC
• Directiva EMC 89/336/EEC com
aditamentos 92/31/EEC e
93/68/EEC
Eliminação
2
Material de embalagem
Os materiais utilizados na embalagem deste aparelho são compatíveis com o ambiente e recicláveis.
As peças em plástico estão identificadas, por exemplo, >PE<, >PS<
etc. Elimine os materiais de embalagem de acordo com a sua identificação, utilizando para o efeito os
contentores de recolha existentes
para essa finalidade nos locais de
eliminação de resíduos da sua
área de residência.
2
Aparelho usado
W
O símbolo
no produto ou na
embalagem indica que este produto não pode ser tratado como
lixo doméstico. Em vez disso, deve
ser entregue ao centro de recolha
selectiva para a reciclagem de
equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação
adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio
ambiente e para a saúde pública,
que, de outra forma, poderiam ser
provocadas por um tratamento
incorrecto do produto. Para obter
informações mais pormenorizadas
sobre a reciclagem deste produto,
contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha
selectiva da sua área de residência
ou o estabelecimento onde adquiriu
o produto.
822 949 412_ASB8000.book Seite 91 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
p
Guia de processamento
Tarefa de processamento
Alimento
Ajuste sugerido
Procedimento de processamento sugerido
Emulsificar
Batidos de leite,
smoothies
2e3
Utilize leite bastante frio. Processe
até obter a consistência pretendida.
Triturar
Frutos secos,
chocolate, alho ou
ervas aromáticas
PULSE
Processe ½ copo de cada vez,
para assegurar peças de tamanho
uniforme.
Pão ralado
PULSE e 2
Parta o pão em pedaços
grosseiros.
Processe até obter a consistência
pretendida.
Bolacha ralada
PULSE e 2
Parta em pedaços e processe até
obter a consistência pretendida.
PULSE
Accione o botão PULSE várias
vezes, até obter a consistência
pretendida.
Emulsionar
Molho para
salada
1
Processe até estar bem misturado.
A abertura da tampa permite
adicionar óleo à mistura durante o
processamento.
Misturar
Massas, bolos
1e2
Processe os ingredientes até
estarem bem misturados. Não
processe excessivamente.
Reduzir a puré
Sopas, legumes,
frutos
2e3
Processe até a consistência ser
suave.
Esmigalhar
Picar gelo
Velocidade de processamento recomendada
Ajuste de velocidade 1
• Bater natas
• Reduzir legumes e frutas a puré
• Pastas de caril
• Grãos de café
• Maionese
Ajuste de velocidade 2
• Smoothies com fruta
• Sopas
• Legumes crus
• Massas para bolos
Ajuste de velocidade 3
• Cocktails
• Pastas para laksa
• Batidos de leite
PULSE
• Cubos de gelo
• Carne
• Pão ralado
• Bolachas
• Frutos secos finamente picados
• Chocolate
• Limpeza automática da unidade
91
822 949 412_ASB8000.book Seite 92 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
p
Exemplos de receitas
Ingredientes
Instruções
Sopas/Entradas
Creme de legumes
250 g
125 g
100 g
1
1l
1 chávena
1 colher
de sopa
batatas
cenouras
aipo
cebola
caldo de carne
crème fraîche ou
natas
ervas aromáticas
picadas
sal, pimenta
Lave e descasque as batatas, as cenouras, o aipo e a
cebola e corte tudo em pedaços. Adicione os legumes
cortados a
1/3 do caldo de carne e deixe levantar fervura. Coza
durante 10 minutos.
Deixe arrefecer o caldo com os legumes e, em seguida,
processe finamente na Velocidade 2. Deixe o restante
caldo de carne levantar fervura numa panela, adicione
o puré de legumes e deixe novamente levantar uma
fervura breve.
Tempere a gosto com o crème fraîche, sal e pimenta.
Decore com as ervas picadas e sirva.
Sopa fria de tomate
750 g
1
3 colher
es de
sopa
1 chávena
1
2 colheres de
sopa
1 colher
de sopa
tomates
cebola
azeite
crème fraîche
limão
vinagre balsâmico
Faça uns cortes em cruz nos tomates e escalde-os
com água quente. Pele os tomates e corte-os em
pedaços grandes. Descasque as cebolas e corte-as
em pedaços.
Coloque os tomates e a cebola na liquidificadora e
processe na Velocidade 2 até obter um puré fino.
Adicione o sumo de limão, o azeite e o vinagre. Tempere a gosto com sal, pimenta e açúcar. Adicione o
crème fraîche.
folhas de manjericão picadas
sal, pimenta, açúcar
Creme de cenouras
500 g
1/2 l
1/8 l
1/8 l
92
cenouras
caldo de legumes
natas
vinho branco
cerefólio, salsa,
sal, pimenta, açúcar
Lave e descasque as cenouras e corte-as em pedaços. Coza-as em 1/4 l de caldo de legumes, durante
aproximadamente 15 minutos. Deixe arrefecer um
pouco. Processe na Velocidade 2 e, em seguida, volte
a colocar na panela. Adicione o restante caldo e volte
a aquecer a sopa. Adicione o vinho branco e as natas
a gosto.
822 949 412_ASB8000.book Seite 93 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
p
Ingredientes
Instruções
Sopa fria de pepino
750 g
500 g
1 dente
1 pitada
1 ramo
1 ramo
pepinos
iogurte natural
alho
açúcar, sal,
pimenta
cebolinho
endro
Lave e descasque os pepinos, corte-os longitudinalmente ao meio e retire as sementes. Corte-os em
pedaços e coloque-os na liquidificadora com o alho.
Processe na Velocidade 2. Adicione o iogurte e processe bem. Tempere a gosto com açúcar, sal e pimenta.
Guarneça com o endro e o cebolinho.
Homus
250 g
de grão de bico
Processe todos os ingredientes na velocidade 2
cozido
durante 40 segundos ou até apresentar uma consis(pode ser grão de tência suave.
bico de lata, bem
passado por
água)
azeite
3 colheres de
sopa
30 ml
sumo de limão
4 dentes alho
30 ml
água
Bolos e massas
Mistura para panquecas
500 ml
3
1 pitada
250 g
leite
ovos
sal
de farinha
Adicione os ingredientes na liquidificadora pela ordem
apresentada.
Processe na Velocidade 2 até obter uma pasta.
Entretanto, rape qualquer farinha que esteja colada às
paredes laterais do copo.
Deixe a massa descansar durante cerca de 15 minutos antes de a utilizar.
93
822 949 412_ASB8000.book Seite 94 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
p
Ingredientes
Instruções
Bolo Melt’n’Mix
150 g
140 g
125 g
2
1 colher
de chá
60 ml
farinha auto-levedante
açúcar refinado
manteiga ou margarina, derretida
ovos
baunilha
Pré-aqueça o forno até aos 180 °C. Unte uma forma
redonda para bolos com 20 cm de diâmetro.
Coloque todos os ingredientes no copo da liquidificadora. Processe na velocidade 2 durante 50 segundos
ou até obter uma consistência suave.
Espalhe a mistura na forma preparada e coza durante
aproximadamente 30 a 35 minutos, até ficar dourado.
Deixe arrefecer e aplique uma cobertura a gosto.
leite
Bebidas/Cocktails
Café gelado
2 colheres de
sopa
50 ml
250 ml
½ chávena
100 ml
café instantâneo
água a ferver
leite
gelo picado
natas batidas
Dissolva o café instantâneo em água a ferver e deixe
arrefecer. Adicione um pouco de água ao copo e, em
seguida, junte o gelo e pique na Velocidade 3. Misture
todos os ingredientes na posição 1, durante 30 a
60 segundos, excepto as natas.
Bata as natas durante 40 segundos. Verta em copos e
cubra com as natas batidas. Decore com chocolate
em pó.
Egg Nog
250 ml
2 colheres de
sopa
2 colheres de
sopa
1
94
leite quente
rum
mel
ovo
noz moscada
Processe o leite, o rum e o mel na velocidade 2 durante
30 a 60 segundos.
Adicione o ovo e processe na velocidade 2 durante
mais 20 segundos.
Decore com noz moscada e sirva.
822 949 412_ASB8000.book Seite 95 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
c
c Vážený zákazníku,
1Bezpečnostní pokyny
Přečtěte si pozorně tyto pokyny.
Zvláštní pozornost věnujte
bezpečnostním pokynům uvedeným
na prvních stránkách. Uschovejte
si tyto pokyny pro příští potřebu.
Odevzdejte je novému majiteli
zařízení.
Toto zařízení je v souladu se
schválenými technologickými
standardy pro bezpečnost. Nicméně
vás jako výrobce musíme seznámit
s následujícími bezpečnostními
pokyny.
Výstražný trojúhelník a/nebo klíčová
slova (Nebezpečí!, Upozornění!,
Důležité!) vás upozorňují na
informace, které jsou důležité pro
vaši bezpečnost nebo správný chod
přístroje. Je nezbytné tyto informace
dodržovat.
0 Tento symbol vás krok za krokem
obeznámí s postupem obsluhy
vašeho přístroje.
• Zařízení se smí zapojovat pouze do
elektrické sítě se stejným napětím a
frekvencí jako je uvedeno na
typovém štítku.
• Pokud se zařízení nepoužívá, vždy
vytáhněte zástrčku.
• V případě poruchy nejprve odpojte
zařízení!
• Nikdy netahejte zástrčku ze zásuvky
za napájecí kabel.
• Mixér nikdy nepoužívejte, pokud
– byl kryt poškozen,
– byl poškozen kabel.
• Výměnu kabelu v případě jeho
poškození by měl z bezpečnostních
důvodů provést výrobce, servisní
středisko nebo kvalifikovaná osoba.
• Opravy tohoto přístroje smí
vykonávat pouze kvalifikovaní
servisní technici. Když se přístroj
nesprávně opraví, může dojít k
vážným ohrožením. Pokud je oprava
nezbytná, vyhledejte zákaznické
oddělení nebo autorizovaného
prodejce.
• Tento přístroj nesmí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo rozumovými
schopnostmi, nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud nebyly
obeznámeny s používáním přístroje
nebo nepracují pod dohledem osoby
odpovědné za jejich bezpečnost.
• Když se zařízení používá k jinému
než určenému účelu nebo není
používáno správně, výrobce
nezodpovídá za jakékoli vzniklé
škody.
1
3
Vedle tohoto symbolu naleznete
dodatečné informace a praktické
rady o používání přístroje.
2
Rady a informace o úsporném a
ekologickém používání přístroje
jsou označeny jetelovým lístkem.
Popis přístroje (obr. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Plnicí kalíšek (objem 70 ml)
Pružné víčko s vylévacím otvorem
Nádoba mixéru (objem 1,6 l)
Sada čepelí, odpojitelné
Kryt motoru
Typový štítek (zadní strana zařízení)
Přepínač rychlostních stupňů
Tlačítko PULSE
Protiskluzová pryžová podložka
Uložení kabelu
(spodní strana zařízení)
Obecná bezpečnost
95
822 949 412_ASB8000.book Seite 96 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
c
Bezpečnost dětí
• Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte
bez dozoru a dávejte zvláštní pozor,
nachází-li se v blízkosti jeho
používání malé děti!
• Na děti je nutno dohlížet, aby si s
tímto přístrojem nehrály.
• Obalový materiál, např. igelitové
sáčky, se nesmí dostat do rukou dětí.
Je-li přístroj v provozu
• Zařízení vždy postavte na plochý a
rovný povrch.
• Přístroj nepoužívejte, máte-li mokré
ruce.
• Ujistěte se, zda je Přepínač
rychlostních stupňů v poloze Vypnuto
, a až poté připojte přístroj ke zdroji
napájení.
• Umělohmotné části se nesmí sušit
na přímých tepelných zdrojích nebo
v jejich blízkosti.
• Přístroj nesmí být používán k
míchání barviv (barev nebo laků
atd.). Hrozí nebezpečí výbuchu!
• Ukončíte-li práci s přístrojem, před
čištěním jej vypněte a vytáhněte ze
zásuvky.
• Demontáž čepelí by měl provádět
pouze autorizovaný technik.
• Kryt motoru nikdy nečistěte pod
tekoucí vodou nebo v mýdlové vodě.
• Upozornění! Čepele jsou velmi
ostré. Při rozebírání a opětovném
skládání čepelí buďte opatrní.
Nesprávné zacházení může
způsobit zranění.
• Je-li přístroj v provozu, nemanipulujte
v blízkosti čepelí s žádnými pevnými
předměty (například lžícemi) a
nevkládejte ruce do nádoby mixéru.
Hrozí nebezpečí zranění!
Možná využití
Mixér může být používán k mixování
široké škály nápojů, k drcení ledu,
mixování ovoce a zeleniny, šlehání
šlehačky atd.
96
Prostor pro uschování kabelu
Přístroj je ve spodní části vybaven
prostorem pro uschování kabelu.
Je-li spojovací kabel zbytečně
dlouhý, může být přebytečná délka
uschována do tohoto prostoru.
Demontáž spotřebiče
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Odejměte víko (obr. 1/B).
Odejměte nádobu mixéru (obr. 1/C).
Obrat’te mixér dnem vzhůru.
Sadu čepelí otočte proti směru
hodinových ručiček pomocí
plnicího kalíšku (obr. 1/A) jako
nástroje a vyberte (obr. 3). Drážky
plnicího kalíšku zapadají do
žebrování sestavy nožů.
0 Nyní můžete vyjmout gumové těsnění
(obr. 4).
0
0
0
0
0
1
Upozornění! Čepele jsou velmi
ostré. Nesprávné zacházení může
způsobit zranění! Gumové těsnění
lze čepelemi snadno
neopravitelně poškodit.
Upozornění! Čepele vyjímejte z
mixéru jemně, bez použití síly, tak,
aby nedošlo k jeho poškození.
V případě potřeby je při vyjímání
mírně nakloňte.
Nesnažte se odmontovat nerezové
čepele z jednotky.
Montáž přístroje
0 Na sadu čepelí nasuňte gumové
těsnění.
0 Sadu čepelí vkládejte do nádržky
mixéru zespoda. Otočte ji ve směru
hodinových ručiček a upevněte
(obr. 5). Upozornění! Postupujte
opatrně!
3
Plnicí kalíšek můžete použít jako
nástroj.
Nejsou-li čepele správně
namontovány, z nádržky může
prosakovat obsah.
822 949 412_ASB8000.book Seite 97 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
c
0 Umístěte nádržku na kryt motoru.
0 Přikryjte nádržku víkem.
0 Vložte plnicí kalíšek a zajistěte ho.
Obsluha mixéru
Umístěte mixér na rovný a suchý
povrch.
0 Zapojte napájecí kabel do elektrické
zásuvky.
0 Otevřete víko (obr. 1/B) a vložte do
nádoby všechny potřebné
ingredience.
Důležité! Nepřekračujte maximální
kapacitu 1,6 litru.
0 Ukončíte-li mixování, nejdříve
odejměte nádobu a teprve potom
sundejte víko.
1
3
3
Další přísady můžete do mixéru
přidávat i během provozu skrz plnicí
otvor. K tomu lze použít plnicí kalíšek
ve víku (obr. 1/A). Abyste se vyhnuli
rozstřikování obsahu, plnicí otvor po
použití ihned uzavřete.
Nespouštějte mixér bez víčka
(obr. 1/B).
I když je víčko pevně nasazené na
nádržce, doporučujeme při mixování
tekutin položit při spuštění mixéru na
víčko ruku. Výkonný motor může
způsobit stoupání a vytečení
tekutiny. Jakmile mixér spustíte,
můžete ruku sundat.
0 Zapněte mixér otočením přepínače
rychlostních stupňů (obr. 1/G)
směrem doprava, nebo stisknutím
tlačítka PULSE (obr. 1/H).
1
Doporučujeme začít práci s mixérem
na rychlostním stupni 1 a poté přejít
na stupeň 2. Stisknete-li tlačítko
PULSE, mixér přejde na maximální
rychlost.
„Průvodce mixováním“ na
straně 99 ukazuje funkci, kterou lze
použít a navrhovanou rychlost.
0 Po dokončení mixování otočte
přepínač rychlostních stupňů do
polohy Vypnuto .
3
Mixér při vysoké zátěži nepřetržitě
používejte nejvýše 2 minuty. Po 2
minutách provozu by se mixér měl
nechat zchladnout po dobu nejméně
10 minut.
Bezpečnostní systém
Bezpečnostní systém zabraňuje
použití mixéru v případě, že nádoba
není správně nasazena.
1
I přesto byste však do blízkosti
přístroje neměli pouštět děti.
Drcení ledu
Mixér lze použít k drcení ledu.
0 Vložte led do mixéru, stiskněte
tlačítko PULSE a podržte jej
1-2 sekundy. Poté uvolněte.
Postup zopakujte a během několika
sekund bude led rozdrcen.
Zpracování horkých tekutin
Chcete-li zpracovat horké tekutiny,
počkejte, dokud nebudou vlažné,
naplňte nádobu do poloviny a
používejte nižší rychlostní stupně.
1
Při zpracování horkých tekutin se
nádoba příliš zahřeje. Dejte si pozor
na ruce!
Při zpracování horkých tekutin uniká
pára. Dejte pozor, abyste se
nepopálili. Ujistěte se, že pára
může unikat přes víčko nebo otvor
v plnicím kalíšku.
Tipy pro mixování
• Potraviny určené k mixování
nakrájejte na kostky (cca 2-3 cm),
dosáhnete rovnoměrný výsledek.
97
822 949 412_ASB8000.book Seite 98 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
c
• Pro dosažení kvalitních výsledků
mixování suchých přísad je vhodné
zastavit mixér a pomocí stěrky
posunout přísady ke dnu.
• Při přípravě strouhanky použijte 2 až
3 dni starý chleba, aby se netvořily
hrudky. Pokud chcete použít čerstvý
chléb, vysušte ho několik minut v
málo vyhřáté troubě.
• Při mixování různých ingrediencí
nejdřív rozmixujte tekutiny a poté
suché přísady.
• Ujistěte se, že mixujete ovoce bez
pecek a maso bez kostí. Mohly by
poškodit čepele.
• Nenechávejte použitý mixér dlouho
stát. Zbytky potravin zaschnou na
čepelích a znesnadní jejich čistění.
Pokud nemůžete mixér umýt
bezprostředně po použití, nalijte do
něj trochu teplé vody a nechte
chvíli odstát.
1
3
Technické údaje
Sít’ové napětí: 230 – 240 V / 50 Hz
Příkon:
600 W
;
Čištění a údržba
1
Před čištěním vytáhněte zástrčku
ze zásuvky.
1
Dávejte pozor, aby se dovnitř krytu
motoru nedostala žádná tekutina!
1
Kryt motoru očistěte pomocí vlhkého
hadříku. Nikdy jej neponořujte do
vody nebo nečistěte pod tekoucí
vodou.
Nádoba a čepele se dají rychle a
bezpečně vyčistit pomocí tlačítka
PULSE.
0 Do nádoby napust’te teplou vodu s
několika kapkami prostředku na mytí
nádobí.
0 Promíchejte vodu s čistícím
prostředkem tak, že krátce stisknete
tlačítko PULSE.
0 Nakonec nádobu opláchněte pod
tekoucí vodou.
98
V případě potřeby mohou být čepele
čištěny i samostatně.
Toto zařízení je v souladu s
následujícími směrnicemi ES:
• Směrnice o nízkém napětí
2006/95/ES
• EMC Směrnice 89/336/EHS s
dodatky 92/31/EHS a 93/68/EHS
Likvidace
2
Obalový materiál
Obalový materiál je ekologický a
může se recyklovat. Plastikové
komponenty jsou označené
značkami, např. >PE<, >PS<, atd.
Prosíme, odhazujte obalový materiál
do příslušné sběrné nádoby na
místech sběru komunálního odpadu.
2
Staré zařízení
3
3
Při oplachování čepelí buďte velmi
opatrní (jsou velmi ostré!). Používejte
pouze vodu a prostředky na mytí
nádobí.
Při výměně sestavy čepelí otočte
sestavu ve směru hodinových
ručiček pomocí plnicího kalíšku
(obr. 1/A) jako nástroje. Viz bod
„Montáž přístroje“ na straně 96.
Všechny snímatelné části (víčko,
plnicí kalíšek, gumové těsnění,
čepele a nádoba mixéru) jsou
vhodné do myčky nádobí.
W
Symbol
na výrobku nebo jeho
obalu oznamuje, že tento výrobek
nelze odhazovat do domovního
odpadu. Namísto toho se musí
zanést na příslušného sběrné místo
pro recyklaci elektrických a
elektronických součástí. Zajištěním
správné likvidace tohoto výrobku
pomůžete zabránit případným
negativním důsledkům pro životní
prostředí a lidské zdraví, které by
822 949 412_ASB8000.book Seite 99 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
c
nevhodným zpracováním odpadu z
tohoto výrobku mohly být způsobeny.
Více informací o recyklaci tohoto
výrobku vám poskytnou vaše místní
úřady, vaši zpracovatelé odpadů
nebo obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
Průvodce mixováním
Co je potřeba
zpracovat
Potraviny
Doporučené
nastavení
Doporučený postup zpracování
Kypření
Mléčné koktejly,
hladké
2a3
Použijte vychlazené mléko. Mixujte
až do dosažení požadované
konzistence.
Sekání
Oříšky, čokoláda,
česnek nebo
bylinky
PULSE
Mixujte najednou ½ nádobky,
abyste dosáhli rovnoměrných
kousků.
Strouhanka
Chlebová
strouhanka
PULSE a 2
Chléb rovnoměrně nakrájejte.
Mixujte do dosažení požadované
konzistence.
Sušenkové drobky
PULSE a 2
Rozlámejte sušenky na kousky a
mixujte, dokud se nerozdrobí.
PULSE
Několikrát stiskněte tlačítko
PULSE, dokud led nebude nadrcen
do požadované konzistence.
Drcení ledu
Emulgace
Salátové zálivky
1
Mixujte, dokud se jednotlivé složky
nespojí. Během zpracování lze
přidat olej přes nalévací otvor ve
víčku.
Mixování
Hnětení, koláče
1a2
Mixujte přísady, dokud se nespojí.
Nezpracovávejte těsto nadměrně.
Příprava pyré
Polévky, zelenina,
ovoce
2a3
Mixujte, dokud nedosáhnete
jemného pyré.
99
822 949 412_ASB8000.book Seite 100 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
c
Doporučená rychlost mixování
Nastavení rychlosti 1
• Šlehání šlehačky
• Zeleninové a ovocné pyré
• Kari pasta
• Kávová zrna
• Majonéza
Nastavení rychlosti 2
• Ovocné koktejly
• Polévky
• Syrová zelenina
• Koláčové těsto
Nastavení rychlosti 3
• Koktejly
• Pasta pro přípravu laksy
• Mléčné koktejly
PULSE
• Ledové kostky
• Maso
• Strouhanka
• Sušenky
• Jemně mleté oříšky
• Čokoláda
• Samočištění zařízení
Tipy na recepty
Ingredience
Postup
Polévky/předkrmy
Krémová zeleninová polévka
250 g
125 g
100 g
1
1l
1 šálek
brambory
mrkev
celer
cibule
vývar
čerstvá smetana
nebo smetana
1 polévková nasekané bylinky
lžíce
sůl, pepř
100
Brambory, mrkev, celer a cibuli omyjte, oloupejte a
nakrájejte na kousky. Nakrájenou zeleninu přidejte
do 1/3 masového vývaru a přiveďte k varu. Vařte
10 minut.
Nechte vývar se zeleninou vychladnout, pak jej
rozmixujte při rychlosti 2. Zbytek vývaru přiveďte v
hrnci k varu, přidejte zeleninové pyré a krátce povařte.
Podle chuti osolte, opepřete a přidejte jemně čerstvou
smetanu.
Posypte nasekanými bylinkami a podávejte.
822 949 412_ASB8000.book Seite 101 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
c
Ingredience
Postup
Studená rajčatová polévka
750 g
1
3 polévkové
lžíce
1 kelímek
1
2 polévkové
lžíce
1 polévková
lžíce
rajčata
cibule
olivový olej
čerstvá smetana
citrón
balzamikový ocet
Rajčata nakrojte do kříže a krátce ponořte do vroucí
vody. Oloupejte je a nakrájejte na větší kousky.
Oloupejte a nakrájejte cibuli.
Vložte rajčata s cibulí do mixéru a při rychlosti 2
rozmixujte na jemné pyré.
Přidejte citronovou št’ávu, olej a ocet. Dochut’te solí,
pepřem a cukrem. Vmíchejte čerstvou smetanu.
nasekané
bazalkové listy
sůl, pepř, cukr
Krémová mrkvová polévka
500 g
1/2 l
1/8 l
1/8 l
mrkev
zeleninový vývar
smetana
bílé víno
kerblík, petržel,
sůl, pepř, cukr
Mrkev omyjte, oškrábejte a nakrájejte na kousky.
Zhruba 15 minut ji povařte v 1/4 l zeleninového
vývaru. Nechte krátce zchladnout. Poté směs
rozmixujte při rychlosti 2 a přelijte zpět do hrnce.
Přidejte zbylý vývar a polévku znovu ohřejte.
Dochut’te bílým vínem a smetanou.
Studená okurková polévka
750 g
500 g
1 stroužek
1 špetku
1 trs
1 trs
okurek
bílý jogurt
česnek
cukr, sůl, pepř
pažitka
kopr
Okurky omyjte, oloupejte, podélně rozkrojte a
odstraňte semínka. Dužinu nakrájejte na kousky a
spolu s česnekem vložte do mixéru. Rozmixujte při
rychlosti 2. Přidejte jogurt a dobře promíchejte.
Dochut’te cukrem, solí a pepřem.
Ozdobte koprem a pažitkou.
Směs z cizrny
250 g
vařená cizrna
(lze použít cizrnu
z konzervy,
kterou je nutné
důkladně
propláchnout)
3 polévkové olivový olej
lžíce
30 ml
citrónová št’áva
4 stroužky
česnek
30 ml
voda
Všechny přísady mixujte při rychlosti 2 po dobu
40 sekund, nebo dokud nebude směs úplně jemná.
101
822 949 412_ASB8000.book Seite 102 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
c
Ingredience
Postup
Koláče a cukroví
Směs na palačinky
500 ml
3
špetka
250 g
mléko
vejce
sůl
mouka
Přísady vložte do mixéru v pořadí, v jakém jsou
uvedeny výše.
Mixujte při rychlosti 2, dokud nevznikne těsto.
Mezitím setřete mouku, která ulpěla na stěnách
nádobky.
Nechte těsto zhruba 15 minut před použitím kynout.
Umixovaný koláč
150 g
140 g
125 g
2
1 čajová
lžička
60 ml
mouka s přísadou
kypřícího prášku
moučkový cukr
rozpuštěné máslo
nebo margarín
vejce
vanilka
Předehřejte troubu na 180 °C. Vymažte kulatou formu
na koláč o průměru 20 cm.
Vložte všechny přísady do nádoby mixéru. Mixujte při
rychlosti 2 po dobu 50 sekund, nebo dokud nebude
těsto jemné.
Přelijte směs do připravené formy a pečte dozlatova
zhruba 30-35 minut. Nechte zchladnout a ozdobte
polevou.
mléko
Nápoje/koktejly
Ledová káva
2 polévkové
lžíce
50 ml
250 ml
½ šálku
100 ml
instantní káva
vroucí voda
mléko
drcený led
šlehačka
Instantní kávu rozpust’te ve vroucí vodě a nechejte
zchladnout. Do nádoby mixéru nalijte trochu vody,
přidejte led a mixujte při rychlosti 3. Všechny přísady
kromě šlehačky mixujte při rychlosti 1 po dobu 30-60
sekund.
Šlehačku šlehejte po dobu 40 sekund. Nalijte směs do
sklenic a ozdobte šlehačkou. Posypte granulovaným
kakaem.
Vaječný koňak
250 ml
2 polévkové
lžíce
2 polévkové
lžíce
1
102
horké mléko
rum
med
vejce
muškátový oříšek
Mléko, rum a med mixujte při rychlosti 2 po dobu
30-60 sekund.
Přidejte vejce a mixujte při rychlosti 2 po dobu dalších
20 sekund.
Posypte muškátovým oříškem a podávejte.
822 949 412_ASB8000.book Seite 103 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
h
hTisztelt Vásárló!
Kérjük olvassa el figyelmesen az
alábbi utasításokat.
Különösen fontosak az első
oldalalkon található biztonsági
utasítások. A használati utasítást
későbbi felhasználásra tartsa
biztonságos helyen. A használati
utasítást adja át új tulajdonosának.
Figyelmeztető háromszöggel
és/vagy bizonyos kulcsszavakkal
(Veszély!, Vigyázat!, Fontos!)
emeljük ki az Ön biztonsága vagy a
készülék megfelelő működésének
biztosítása szempontjából fontos
információkat. Fontos, hogy ezeket
az információkat megismerje.
0 Ez a szimbólum lépésről lépésre
bemutatja a készülék kezelését.
1
3
E szimbólum mellett további
információk és praktikus tanácsok
találhatók a készülék használatával
kapcsolatban.
2
A készülék gazdaságos és
környezetbarát használatával
kapcsolatos ötleteket és
információkat jelöli a lóhere.
Készülékleírás (1. ábra)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Töltőcsésze (kapacitás:70 ml)
Rugalmas fedél betöltőnyílással
Keverőtartály (kapacitás: 1,6 liter)
Aprítószerkezet, kivehető
Motorház
Adattábla (a készülék hátoldalán)
Fordulatszám-választó
PULSE gomb
Csúszásgátló gumitalp
Kábeltartó (a készülék alsó oldalán)
1 Biztonsági utasítások
A készülék megfelel a biztonságra
vonatkozó elfogadott technológiai
szabványoknak. Ettől függetlenül
gyártóként kötelességünknek tartjuk
felhívni a figyelmet az alábbi
biztonsági utasításokra.
Általános biztonság
• A készüléket csak az adatlapon
feltüntetett feszültségű és
frekvenciájú elektromos
áramkörhoz szabad csatlakoztatni.
• A dugaszt mindig húzza ki az
aljzatból, ha a készülék nincs
használatban.
• Hibás működés esetén előbb a
készüléket válassza le az
áramkörről.
• A dugaszt soha ne a kábelnél fogva
húzza ki a fali aljzatból.
• Soha ne működtesse a keverőt, ha
– a burkolata megsérült,
– a kábel megsérült.
• Ha a készülék tápkábele sérült,
akkor azt biztonsági okokból csak a
gyártóval, az ügyfélszolgálattal vagy
megfelelően képzett szakemberrel
cseréltesse ki.
• A készülék javítását csak képzett
szervízszakemberek végezhetik.
A szakszerűtlen javítások nagy
veszélyt jelenthetnek. Ha a javítás
szükségessé válik, forduljon az
ügyfélszolgálathoz vagy a hivatalos
forgalmazóhoz.
• A készüléket nem használhatják
csökkent fizikai, érzékelési vagy
mentális képességű vagy
tapasztalatlan és ismeretekkel nem
rendelkező személyek (beleértve a
gyerekeket is), illetve kezdetben
csak felügyelet mellett, illetve abban
az esetben használhatják, ha a
biztonságukért felelős személytől
megkapták a készülék használatára
vonatkozó utasításokat.
103
822 949 412_ASB8000.book Seite 104 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
h
• Ha a készüléket nem a
rendeltetésének megfelelő célra
vagy nem megfelelően használja,
semmilyen okozott kárért nem
vállalunk felelősséget.
Alkalmazási területek
A keverő különféle italok keverésére,
jégkása készítésére, gyümölcsök
és zöldségek aprítására, krém
kikeverésére stb. használható.
Gyermekbiztonság
• Ne hagyja magára a készüléket
működés közben, és gyermekek
közelében felügyelet nélkül!
• Ügyeljen, hogy gyerekek ne
játszhassanak a készülékkel.
• A csomagolóanyagot, pl. műanyag
tasakokat gyermekektől elzárva kell
tárolni.
A készülék alkalmazása
közben
• A készüléket helyezze lapos, sima
felületre.
• Ne használja a készüléket nedves
kézzel.
• Ellenőrizze, hogy a fordulatszámválasztó kikapcsolt állásban legyen,
mielőtt a készüléket a hálózathoz
csatlakoztatja.
• A műanyag részeket nem szabad
közvetlen hőforrások közelében
szárítani.
• A készülék nem használható
festékek, lakkok vagy hasonló
anyagok keverésére. Ez
robbanásveszélyes!
• Használat után tisztítás előtt
kapcsolja ki és húzza ki a fali
csatlakozóból a készüléket.
• Az aprítószerkezetet csak
szakképzett szerelő távolíthatja el.
• Ne tisztítsa a motorházat folyóvízben
vagy szappanos vízzel.
• Vigyázat! Az aprítószerkezet
nagyon éles. Legyen óvatos a
keverő szétszerelésekor és
összeszerelésekor. A helytelen
használat sérülést okozhat.
• Ne hagyjon kemény tárgyakat, pl.
kanalakat az aprítószerkezetben,
és ne fogja meg a készüléket, ha a
másik kezével a keverőtartályba
nyúl. Sérülésveszély!
104
Kábeltároló
A készülék kábeltárolóval
rendelkezik az alsó részén.
Ha a csatlakozókábel túl hosszú,
feltekerhető a zsinórtartóra a
felesleges része.
A készülék szétszerelése
Húzza ki a dugaszt az aljzatból.
Vegye le a fedelet (1/B ábra).
Vegye le a keverőtartályt (1/C ábra).
Fordítsa felső részével lefelé a
keverőtartályt.
0 Az óra járásával ellentétes irányba
fordítsa el az aprítófejet a töltőcsésze
(1/A ábra) segítségével, majd vegye
le (3. ábra). A töltőcsésze hornyaiba
beleillik a vágószerelvény bordázata.
0 Most levehető a gumitömítés
(4. ábra).
0
0
0
0
1
Vigyázat!Az aprítószerkezet nagyon
éles. A helytelen használat
sérülést okozhat! A gumitömítést az
aprítófej könnyen és kijavíthatatlanul
megsértheti.
Vigyázat! Ne erőlködjön az aprítófej
kivételekor a keverőbül, mert ez a
készülék károsodását okozhatja.
Szükség esetén eltávolítás közben
kissé döntse meg.
Ne próbálja levenni a rozsdamentes
acélból készült késeket az
aprítószerkezetből.
822 949 412_ASB8000.book Seite 105 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
h
A keverő összeszerelése
0 Helyezze a gumitömítést az
aprítóegységre.
0 Alulról helyezze az aprítószerkezetet
a keverőtartályba. Az óra járásával
egyező irányba forgatva rögzítse
(5. ábra). Vigyázat! Bánjon
óvatosan a készülékkel!
A töltőcsésze eszközként is
használható.
A keverőtartály szivárogni fog, ha
az aprítófej nem megfelelően van
behelyezve.
0 Helyezze a tartályt a motorházra.
0 Tegye a fedelet a keverőtartályra.
0 Helyezze fel a feltöltőcsészét, és
rögzítse.
3
A keverő működtetése
Helyezze a keverőt vízszintes,
száraz felületre.
0 Dugja be a tápkábelt a fali
csatlakozóba.
0 Nyissa fel a fedelet (1/B ábra), és
tegye a szükséges összetevőket a
keverőtartályba.
Fontos! Ne lépje túl a maximális
1,6 literes kapacitást.
0 Indítsa el a keverőt a fordulatszámválasztó (1/G ábra) jobbra
fordításával vagy a PULSE gomb
(1/H gomb) megnyomásával.
Javasoljuk, hogy indításkor használja
az 1-es fokozatot, majd ezután
kapcsolja a 2. vagy 3. fokozatot.
A PULSE gomb a keverőt teljes
sebességgel forgatja.
A „Keverési útmutató“ (108. oldal)
bemutatja a végrehajtható
funkciókat és a javasolt
sebességeket.
0 A keverés befejezése után fordítsa a
fordulatszám-választót „Ki“
állásba .
0 Keverés után először vegye le a
keverőtartályt, és csak ezután a
fedelet.
3
1
3
3
1
A keverő működése közben a fedél
töltőnyílásán keresztül adhat hozzá
további hozzávalókat. Ehhez a
fedélben lévő töltőcsészét (1/A ábra)
használhatja. Ezután azonnal zárja
le a feltöltőnyílást a kifröccsenés
megakadályozására.
Ne indítsa el a keverőt, ha a fedél
(1/B ábra) nincs a helyén.
Bár a fedél szorosan illeszkedik a
keverőtartályra, javasoljuk, hogy
folyékony hozzávalók keverésekor
kézzel fogja le a fedelet a keverés
megkezdésekor. Az erős motor
miatt a folyadék felcsapódhat, ami
szivárgáshoz vezet. Keverés
közben nem kell lefogni a fedelet.
Ne működtesse a keverőt
folyamatosan 2 percnél tovább teljes
fordulatszámon. Két perc teljes
fordulatszámon történő működtetés
után legalább 10 percig hagyja a
keverőt lehűlni.
Biztonsági rendszer
A biztonsági rendszer
megakadályozza a keverő
működtetését, ha a keverőtartály
nincs megfelelően felhelyezve.
1
Ennek ellenére is tartsa távol a
gyermekeket a készüléktől.
Jégdarabolás
A keverő felhasználható jégkása
készítésére.
0 Tegye a jeget a keverőbe, majd
nyomja meg a PULSE gombot, tartsa
lenyomva 1-2 másodpercig, majd
engedje el.
Folytassa az eljárást, és
másodpercek alatt kész a jégkása.
105
822 949 412_ASB8000.book Seite 106 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
h
Forró folyadékok keverése
Ha forró folyadékokat szeretne
keverni, először hagyja a
folyadékokat langyosra hűlni, majd
csak ezután töltse be a tartályba
(legfeljebb félig), majd alacsony
fordulatszámmal kezdje meg a
keverést.
1
Forró folyadékok keverése közben
a tartály átforrósodhat, ezért ügyeljen
a kezére!
Forró folyadékok keverésekor gőz is
keletkezik, ezért ügyeljen az égési
sérülés veszélyére. Hagyja, hogy a
gőz eltávozzon a fedélen vagy a
feltöltőcsésze nyílásán keresztül.
• Használat után ne hagyja sokáig állni
a keverőt, mert az élelmiszer
rászárad az aprítófejre, és így azt
nehéz lesz tisztítani. Ha nincs mód
a keverő azonnali tisztítására, öntsön
kevés meleg vizet a tartályba, és
hagyja ázni.
Ápolás és tisztítás
1
A keverő tisztítása előtt húzza ki a
tápvezetéket az aljzatból.
1
Ügyeljen, hogy ne kerüljön folyékony
anyag a motorházba!
1
A burkolatot nedves törlőruhával
tisztítsa meg. Ne merítse a
készüléket vízbe, illetve ne tartsa
folyóvíz alá.
Hasznos keverési tanácsok
• Élelmiszerek keveréséhez a
hozzávalókat vágja kockára
(kb. 2-3 cm) az egyenletes eredmény
elérése érdekében.
• Száraz keverékek készítéséhez
szükség lehet időnként a keverő
leállítására és a hozzávalóknak a
tartály faláról a tartály aljára
kaparására egy spatulával.
• Zsemlemorzsa készítéséhez
használjon 2-3 napos kenyeret a
csomósodás elkerülésére. Ha csak
friss kenyér áll rendelkezésre,
szárítsa sütőben alacsony hőfokon
néhány percig.
• Többféle hozzávaló
összekeverésekor előbb a
folyadékokat keverje össze, majd
ezután adja hozzá a száraz
hozzávalókat.
• Ügyeljen, hogy a gyümölcsökben ne
legyenek csonthéjas magvak, a
húsfélékben pedig csontok, mert
ezek károsíthatják a vágófejet.
A keverőtartály és az aprítófej
gyorsan és biztonságosan tisztítható
a PULSE gombbal.
0 Öntsön meleg vizet a
keverőtartályba, és tegyen bele
néhány csepp folyékony
mosogatószert.
0 A PULSE gombot rövid ideig
megnyomva keverje össze a vizet
és a mosogatószert.
0 Végül folyóvízben öblítse ki a
keverőtartályt.
3
3
Szükség esetén az aprítófej külön
is tisztítható.
1
Ügyeljen az aprítófej öblítésekor
(A kések élesek!). Csak vizet és
folyékony mosogatószert használjon.
A darabolófej cseréjekor fordítsa el
azt az óra járásával egyező irányba
a töltőcsésze használatával
(1/A ábra). Lásd még: „A keverő
összeszerelése“ fejezetben (105.
oldal).
Minden levehető alkatrész
(keverőfedél, feltöltőcsésze,
gumitömítés, aprítófej és
keverőtartály) kézmeleg
mosogatóvízben tisztítható.
3
106
822 949 412_ASB8000.book Seite 107 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
h
Műszaki adatok
Feszültség:
230 – 240 V / 50 Hz
Áramfelvétel:
600 W
;
A készülék megfelel a következő
EK-irányelveknek:
• Alacsony feszültségre vonatkozó
irányelv 2006/95/EK
• Elektromágneses kompatibilitásról
szóló (EMC) irányelv: 89/336/EGK
a 92/31/EGK és 93/68/EGK sz.
módosításokkal
Ártalmatlanítás
2
Csomagolóanyag
A csomagolóanyagok környezetbarát
és újrahasznosítható anyagok. A
műanyag komponensek jelzésekkel
vannak ellátva, pl. >PE<, >PS<, stb.
Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat
a helyi hulladéklerakó telepen a
megfelelő tárolóedényben helyezze
el.
2
Régi készülék
A terméken vagy a csomagolásán
W
jelzés arra utal, hogy a
látható
termék nem kezelhető együtt a
háztartási hulladékkal. Ehelyett a
megfelelő gyűjtőhelyen át kell adni
az elektromos és elektronikus
alaktrészek újrahasznosítására.
A termék megfelelő módon történő
ártalmatlanításával Ön is
csökkentheti a környezetre és az
emberek egészségére gyakorolt
negatív hatásokat, amelyek a nem
megfelelő hulladékkezelés miatt
egyébként előfordulnának. A termék
újrahasznosításával kapcsolatos
további részletes információért
forduljon az helyi hatósághoz, a
háztartási hulladék begyűjtésével
foglalkozó szervezethez vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket
vásárolta.
107
822 949 412_ASB8000.book Seite 108 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
h
Keverési útmutató
Művelet
Étel
Javasolt
beállítás
Javasolt művelet
Levegőztetés
Tejes turmixok,
sima italok
2 és 3
Hűtött tejet használjon. A keverést
végezze a kívánt simaság eléréséig.
Darabolás
Mogyoró,
csokoládé,
fokhagyma vagy
zöld növények
PULSE
Egyszerre ½ csészényi hozzávalót
daraboljon az egyforma méret
érdekében.
Morzsakészítés
Zsemlemorzsa
PULSE és 2
A kenyeret törje nagy darabokra.
Keverje a kívánt állag eléréséig.
Kekszmorzsa
PULSE és 2
Törje darabokra, majd a kívánt
méret eléréséig darabolja.
PULSE
Többször használja a PULSE
gombot a kívánt állag eléréséig.
Jégkása
Emulgeálás
Salátadresszing
1
Alaposan keverje össze a
hozzávalókat. Keverés közben olaj
adható hozzá a keverékhez a
fedélen lévő nyíláson keresztül.
Mixelés
Tészták,
sütemények
1 és 2
A hozzávalókat a megfelelő
keveredésig keverje. Ne végezze
túl sokáig a keverést.
Pürésítés
Levesek,
zöldségek,
gyümölcsök
2 és 3
Keverje a kellő simaság eléréséig.
Ajánlott fordulatszám
1-es fokozat
• Kérmkészítés
• Zöldség- és gyümölcspüré
• Curry-keverékek
• Babkávé
• Majonéz
2-es fokozat
• Shake-ek gyümölccsel
• Levesek
• Nyers zöldségek
• Süteménytészták
108
3-es fokozat
• Koktélok
• Tejes shake-ek
PULSE
• Jégkockák
• Hús
• Zsemlemorzsa
• Kekszek
• Finomra darált mogyoró
• Csokoládé
• Az egység öntisztítása
822 949 412_ASB8000.book Seite 109 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
h
Receptpéldák
Hozzávalók
Utasítások
Levesek/előételek
Zöldségkrémleves
250 g
125 g
100 g
1
1l
1 csésze
1 evőkanál
burgonya
sárgarépa
zeller
hagyma
húslé
tejföl vagy
főzőtejszín
darabolt zöldség
só, bors
Mossa meg, tisztítsa meg és darabolja fel a burgonyát,
a sárgarépát, a zellert és a hagymát. A darabolt
zöldséget adja hozzá az erőleves 1/3-ához, és forralja
fel. Főzze 10 percig.
Hagyja lehűlni a zöldségeket és a húst, majd finoman
keverje össze 2-es fokozaton. A maradék húslét
forralja fel egy edényben, adja hozzá a zöldségpürét,
majd ismét forralja fel rövid időre.
Ízesítse ízlés szerint tejföllel vagy főzőtejszínnel,
sózza, borsozza.
Szórja meg darabolt fűszerekkel, majd tálalja.
Hideg paradicsomleves
750 g
1
3 evőkanál
1 csésze
1
2 evőkanál
1 evőkanál
paradicsom
hagyma
olívaolaj
tejföl vagy
főzőtejszín
citrom
balzsamecet
aprított
bazsalikomlevél
só, bors, cukor
Hasítsa fel a paradicsomok héját, és mártsa forró
vízbe. Húzza le a paradicsom héját, és vágja nagy
darabokra. Tisztítsa meg a hagymákat, és darabolja fel.
A paradicsomot és a hagymát tegye a keverőbe, és
készítsen finom pürét 2-es fokozattal.
Adja hozzá a citromlét, az olajat és az ecetet.
Ízesítse sóval, borssal és cukorral. A tejfölt vagy
főzőtejszínt keverje bele.
Sárgarépakrém-leves
500 g
1/2 l
1/8 l
1/8 l
sárgarépa
zöldségleves
tejszín
fehérbor
turbolya,
petrezselyem, só,
bors, cukor
Mossa meg és tisztítsa meg a sárgarépát, majd
darabolja fel. Főzze 1/4 l zöldséglevesben körülbelül
15 percig. Kis ideig hagyja hűlni. A keverőben keverje
2-es fokozaton, majd tegye vissza az edénybe. A
maradék zöldséglevest adja hozzá, és melegítse fel
újra a levest. Adja hozzá a fehérbort és a tejszínt.
109
822 949 412_ASB8000.book Seite 110 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
h
Hozzávalók
Utasítások
Hideg uborkaleves
750 g
500 g
1 gerezd
1 csipet
1 csomó
1 csomó
uborka
természetes
joghurt
fokhagyma
cukor, só, bors
snidling
kapor
Mossa meg és hámozza meg az uborkát, hosszában
vágja ketté és magozza ki. Az uborkát darabolja fel,
és tegye a keverőbe a fokhagymával együtt. Keverje
2-es fokozaton. Adja hozzá a joghurtot, és alaposan
keverje össze. Ízesítse sóval, cukorral és ízlés szerint
borssal.
Kaporral és snidlinggel tálalja.
Hommosz (humusz, csicseriborsópép)
250 g
3 evőkanál
30 ml
4 gerezd
30 ml
főtt csicseriborsó Minden hozzávalót keverjen össze 2-es fokozattal
(konzerv
40 másodpercig vagy amíg sima nem lesz.
csicseriborsó is
használható, de
jól le kell öblíteni)
olívaolaj
citromlé
fokhagyma
víz
Sütemények és tészták
Palacsintatészta
500 ml
3
1 csipet
250 g
tej
tojás
só
liszt
Tegye a keverőbe a hozzávalókat a fenti sorrendben.
Keverje tészta állugúvá 2-es fokozaton.
Közben távolítsa el a tartály oldalára tapadt lisztet.
Felhasználás előtt hagyja pihenni a tésztát 15 percig.
Melt’n’Mix süti
150 g
140 g
125 g
liszt
porcukor
olvasztott vaj
vagy margarin
2
tojás
1 teáskanál vanília
60 ml
tej
110
A sütőt melegítse fel 180 °C-ra. Kenjen ki egy 20 cm-es
kerek tortaformát.
Minden hozzávalót tegyen a keverőbe. A hozzávalókat
keverje 2-es fokozattal 50 másodpercig vagy amíg
sima nem lesz.
A keveréket oszlassa szét az előkészített formában,
és süsse aranybarnára kb. 30-35 percig. Hagyja
kihűlni, és ízlés szerint fagyassza.
822 949 412_ASB8000.book Seite 111 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
h
Hozzávalók
Utasítások
Italok/koktélok
Jeges kávé
2 evőkanál
50 ml
250 ml
½ csésze
100 ml
instant kávé
forró víz
tej
jégkása
tejszínhab
Oldja fel a kávéport forró vízben, majd hagyja kihűlni.
Öntsön egy kis vizet a tartályba, adja hozzá a jeget,
és 3-as fokozaton aprítsa össze. 1-es fokozaton 30-60
másodpercig keverje a hozzávalókat a tejszín
kivételével.
40 másodpercig habosítsa a tejszínt. Öntse poharakba,
és fedje be tejszínnel. Hintse meg folyékony
csokoládéval.
forró tej
rum
méz
tojás
szerecsendió
2-es fokozaton 30-60 másodpercig keverje a tejet, a
rumot és a mézet.
Adja hozzá a tojást, és 2-es fokozaton keverje 20
másodpercig.
Hintse meg szerecsendióval, és tálalja.
Tojáslikőr
250 ml
2 evőkanál
2 evőkanál
1
111
822 949 412_ASB8000.book Seite 112 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
v
v Vážený zákazník,
Prečítajte si pozorne tieto pokyny.
Špeciálnu pozornost’ venujte
bezpečnostným pokynom uvedeným
na prvých stránkach. Odložte si
tieto pokyny pre neskoršiu potrebu.
Odovzdajte ich novému vlastníkovi
zariadenia.
Výstražný trojuholník a/alebo
kľúčové slová (Nebezpečenstvo!,
Upozornenie!, Dôležité!) vás
upozorňujú na informácie, ktoré sú
dôležité pre vašu bezpečnost’ alebo
správne fungovanie prístroja. Je
nevyhnutné, aby sa tieto pokyny
dodržiavali.
0 Tento symbol vás krok za krokom
prevedie cez postup obsluhy vášho
prístroja.
1
3
Vedľa tohto symbolu sa budú
nachádzat’ dodatočné informácie a
praktické rady o používaní
prístroja.
2
Rady a informácie o hospodárnom
a ekologickom používaní prístroja
sú označené ďatelinou.
Popis prístroja (obr. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
112
Plniaci kalíšok (objem 70 ml)
Pružné viečko s vylievacím otvorom
Nádoba mixéra (objem 1,6 l)
Sada čepelí, odpojiteľné
Kryt motora
Typový štítok
(zadná strana zariadenia)
Prepínač rýchlostných stupňov
Tlačidlo PULSE
Protišmyková gumová podložka
Uloženie kábla
(spodná strana zariadenia)
1Bezpečnostné pokyny
Toto zariadenie je v súlade so
schválenými technologickými
štandardmi pre bezpečnost’.
Ako výrobca sme povinní vás
oboznámit’ s nasledujúcimi
bezpečnostnými pokynmi.
Všeobecná bezpečnost’
• Zariadenie sa smie pripájat’ len do
elektrickej siete s rovnakým napätím
a frekvenciou ako sú uvedené na
typovom štítku.
• Ak sa zariadenie nepoužíva, vždy
vytiahnite zástrčku.
• V prípade poruchy najprv odpojte
zariadenie!
• Nikdy nevyt’ahujte zástrčku zo
zásuvky t’ahom za siet’ový kábel.
• Mixér nikdy nepoužívajte, ak
– bol poškodený kryt,
– bol poškodený kábel.
• Výmenu kábla v prípade poškodenia
by mal z bezpečnostných dôvodov
vykonat’ výrobca, servisné stredisko
alebo kvalifikovaná osoba.
• Opravy tohto prístroja smú
vykonávat’ len kvalifikovaní servisní
technici. Ak sa prístroj nesprávne
opraví, môže dôjst’ k vážnym
ohrozeniam. Ak je oprava
nevyhnutná, vyhľadajte zákaznícke
oddelenie alebo autorizovaného
predajcu.
• Tento prístroj nesmú používat’ osoby
(vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo rozumovými
schopnost’ami, nedostatkom
skúseností a vedomostí, ak sa
nezoznámili s používaním prístroja
alebo nepracujú pod dozorom osoby
zodpovednej za ich bezpečnost’.
• Ak sa zariadenie používa na iný ako
určený účel alebo ak sa nepoužíva
správne, tak výrobca nezodpovedá
za akékoľvek vzniknuté škody.
822 949 412_ASB8000.book Seite 113 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
v
Bezpečnost’ detí
• Zapnutý prístroj nikdy nenechávajte
bez dozoru a dávajte zvláštny pozor,
ak sú v jeho blízkosti malé deti!
• Na deti je potrebné dohliadat’, aby
sa s týmto prístrojom nehrali.
• Obalový materiál, napr. plastikové
vrecká, sa nesmú dostat’ do rúk detí.
Ak je prístroj v prevádzke
• Zariadenie vždy postavte na plochý
a rovný povrch.
• Prístroj nepoužívajte holými rukami.
• Skontrolujte, či je Prepínač
rýchlostných stupňov v polohe
Vypnuté
a až potom pripojte
prístroj ku zdroju napájania.
• Umelohmotné časti sa nesmú sušit’
na priamych tepelných zdrojoch
alebo v ich blízkosti.
• Prístroj sa nesmie používat’ na
miešanie farieb (náterov alebo lakov
atď.). Hrozí nebezpečenstvo
výbuchu!
• Prístroj pred čistením vypnite a
vytiahnite zo zásuvky.
• Demontáž čepelí by mal vykonávat’
len autorizovaný technik.
• Kryt motora nikdy nečistite pod
tečúcou vodou alebo v mydlovej
vode.
• Upozornenie! Čepele sú veľmi
ostré. Pri rozoberaní a opätovnom
skladaní čepelí buďte opatrní.
Nesprávne zaobchádzanie môže
spôsobit’ zranenie.
• Ak je prístroj v prevádzke,
nemanipulujte v blízkosti čepelí so
žiadnymi pevnými predmetmi
(napríklad lyžicami) a nevkladajte
ruky do nádoby mixéra. Hrozí
nebezpečenstvo zranenia!
Možné využitie
Mixér sa môže používat’ na
mixovanie širokej škály nápojov, na
drvenie ľadu, mixovanie ovocia a
zeleniny, šľahanie šľahačky atď.
Priestor na uschovanie kábla
Prístroj je v spodnej časti vybavený
priestorom na uschovanie kábla.
Ak je spojovací kábel zbytočne dlhý,
môže byt’ prebytočná dĺžka
uschovaná do tohto priestoru.
Demontáž spotrebiča
Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Odoberte viečko (obr. 1/B).
Odoberte nádobu mixéra (obr. 1/C).
Obrát’te mixér dnom nahor.
Sadu čepelí otočte proti smeru
hodinových ručičiek pomocou
plniaceho kalíška (obr. 1/A) ako
nástroja a vyberte (obr. 3). Drážky
plniaceho pohára dosadajú na
rebrovanie zostavy nožov.
0 Teraz môžete vytiahnut’ gumové
tesnenie (obr. 4).
0
0
0
0
0
1
Upozornenie! Čepele sú veľmi
ostré. Nesprávne zaobchádzanie
môže spôsobit’ zranenie! Gumové
tesnenie sa dá čepeľami
jednoducho neopraviteľne
poškodit’.
Upozornenie! Čepele vytiahnite z
mixéra jemne, bez použitia sily tak,
aby nedošlo k jeho poškodeniu.
V prípade potreby ho pri vyberaní
mierne nakloňte.
Nesnažte sa odmontovat’ nerezové
čepele z jednotky.
Montáž prístroja
0 Na sadu čepelí nasuňte gumové
tesnenie.
0 Sadu čepelí vkladajte do nádržky
mixéra zospodu. Otočte ju v smere
hodinových ručičiek a upevnite
(obr. 5). Upozornenie! Postupujte
opatrne!
3
Plniaci kalíšok môžete použit’ ako
nástroj.
113
822 949 412_ASB8000.book Seite 114 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
v
Ak nie sú čepele správne
namontované, z nádržky môže
presakovat’ obsah.
0 Umiestnite nádržku na kryt motora.
0 Prikryte nádržku viečkom.
0 Vložte plniaci kalíšok a zabezpečte
ho.
Obsluha mixéra
Umiestnite mixér na rovný a suchý
povrch.
0 Zapojte napájací kábel do elektrickej
zásuvky.
0 Otvorte viečko (obr. 1/B) a vložte do
nádoby všetky potrebné ingrediencie.
Dôležité! Neprekračujte maximálnu
kapacitu 1,6 litra.
3
3
Ďalšie prísady môžete do mixéra
pridávat’ i počas prevádzky cez
plniaci otvor. Použite plniaci kalíšok
vo viečku (obr. 1/A). Aby ste predišli
striekaniu obsahu, plniaci otvor po
použití hneď uzavrite.
Nespúšt’ajte mixér bez viečka
(obr. 1/B).
Hoci je viečko pevne nasadené na
nádobke, odporúčame pri mixovaní
tekutín položit’ pri spustení mixéra
na viečko ruku. Výkonný motor môže
spôsobit’ stúpanie a vytečenie
tekutiny. Len čo mixér spustíte,
môžete ruku zložit’.
0 Zapnite mixér otočením prepínača
rýchlostných stupňov (obr. 1/G)
smerom doprava alebo stlačením
tlačidla PULSE (obr. 1/H).
1
Odporúčame začat’ prácu s mixérom
na rýchlostnom stupni 1 a potom
prejst’ na stupeň 2. Ak stlačíte
tlačidlo PULSE, mixér prejde na
maximálnu rýchlost’.
„Sprievodca mixovaním“ na
strane 116 ukazuje funkciu, ktorú je
možné použit’ a navrhovanú rýchlost’.
0 Po dokončení mixovania otočte
prepínač rýchlostných stupňov do
polohy Vypnuté (off) .
3
114
0 Keď ukončíte mixovanie, najskôr
odmontujte nádobu (obr. 3) a až
potom zložte viečko.
1
Mixér pri vysokej zát’aži
nepretržite používajte maximálne 2
minúty. Po 2 minútach prevádzky
by sa mixér mal nechat’
vychladnút’ najmenej 10 minút.
Bezpečnostný systém
Bezpečnostný systém zabraňuje
použitiu mixéra v prípade, že
nádoba nie je správne nasadená.
1
Aj tak by ste do blízkosti prístroja
nemali púšt’at’ deti.
Drvenie ľadu
Mixér sa dá použit’ na drvenie ľadu.
0 Vložte ľad do mixéra, stlačte tlačidlo
PULSE a podržte ho 1-2 sekundy.
Potom uvoľnite.
Postup zopakujte a o niekoľko
sekúnd je ľad rozdrvený.
Spracovanie horúcich tekutín
Ak chcete spracovat’ horúce tekutiny,
počkajte, kým nebudú vlažné, naplňte
nádobu do polovice a používajte
nižšie rýchlostné stupne.
1
Pri spracovaní horúcich tekutín sa
nádoba príliš zahreje. Dajte si pozor
na ruky!
Pri spracovaní horúcich tekutín uniká
para. Dajte pozor, aby ste sa
nepopálili. Skontrolujte, či para môže
unikat’ cez viečko alebo otvor v
plniacom kalíšku.
Tipy na mixovanie
• Potraviny určené na mixovanie
nakrájajte na kocky (cca 2-3 cm),
dosiahnete rovnomerný výsledok.
822 949 412_ASB8000.book Seite 115 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
v
• Na dosiahnutie kvalitných výsledkov
mixovania suchých prísad je vhodné
zastavit’ mixér a pomocou stierky
posunút’ prísady ku dnu.
• Pri príprave strúhanky použite 2 až
3 dni starý chlieb, aby sa netvorili
hrudky. Ak chcete použit’ čerstvý
chlieb, vysušte ho niekoľko minút v
málo vyhriatej rúre.
• Pri mixovaní rôznych ingrediencií
najskôr rozmixujte tekutiny a potom
suché prísady.
• Skontrolujte, či mixujete ovocie bez
kôstok a mäso bez kostí. Mohli by
poškodit’ čepele.
• Nenechávajte použitý mixér dlho
stát’. Zvyšky potravín zaschnú na
čepeliach a skomplikuje sa ich
čistenie. Ak nemôžete mixér umyt’
bezprostredne po použití, nalejte
doňho trochu teplej vody a nechajte
chvíľu odstát’.
1
3
Technické údaje
Siet’ové napätie:
230 – 240 V / 50 Hz
Príkon:
600 W
;
Čistenie a údržba
1
Pred čistením vytiahnite zástrčku
zo zásuvky.
1
Dávajte pozor, aby sa do krytu
motora nedostala žiadna tekutina!
1
Kryt motora očistite pomocou vlhkej
handričky. Nikdy ho neponárajte
do vody ani nečistite pod tečúcou
vodou.
Nádoba a čepele sa dajú rýchlo a
bezpečne vyčistit’ pomocou tlačidla
PULSE.
0 Do nádoby napustite teplú vodu s
niekoľkými kvapkami prostriedku
na umývanie riadu.
0 Premiešajte vodu s čistiacim
prostriedkom tak, že krátko stlačíte
tlačidlo PULSE.
0 Nakoniec nádobu opláchnite pod
tečúcou vodou.
V prípade potreby sa čepele môžu
čistit’ aj samostatne.
Tento prístroj je v súlade s
nasledujúcimi smernicami ES:
• Smernica o nízkom napätí
2006/95/ES
• EMC Smernica 89/336/EHS
v znení doplnkov 92/31/EHS
a 93/68/EHS
Likvidácia
2
Obalový materiál
Obalový materiál chráni životné
prostredie a je recyklovatelný.
Plastové súčiastky sú označené
značkami, napr. >PE<, >PS< atď.
Prosíme, aby ste obalový materiál
dali do príslušnej odpadovej nádoby
na mieste zberu druhotných surovín.
2
Staré zariadenie
3
3
Pri oplachovaní čepelí buďte
mimoriadne opatrní (sú veľmi ostré!).
Používajte len vodu a prostriedky
na umývanie riadu.
Pri výmene zostavy čepelí otočte
zostavu v smere hodinových
ručičiek pomocou plniaceho kalíška
(obr. 1/A) ako nástroja. Pozri bod
„Montáž prístroja“ na strane 113.
Všetky snímateľné časti (viečko,
plniaci kalíšok, gumové tesnenie,
čepele a nádoba mixéra) sa môžu
umývat’ v umývačke riadu.
W
Symbol
na výrobku alebo na
obale označuje, že výrobok sa
nesmie odhodit’ do domového
odpadu. Namiesto toho sa musí
odniest’ na zberné miesto pre
recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Tým, že
zabezpečíte správnu likvidáciu tohto
výrobku, pomôžete zabránit’
115
822 949 412_ASB8000.book Seite 116 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
v
prípadným negatívnym dôsledkom
na životné prostredie a ľudské
zdravie, ku ktorému by inak mohlo
dôjst’ v prípade nesprávnej likvidácie
tohto výrobku. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku
môžete získat’ od vášho miestneho
úradu, spracovateľa vášho
domového odpadu alebo v obchode,
kde ste tento výrobok zakúpili.
Sprievodca mixovaním
Čo je potrebné
spracovat’
Potravina
Odporúčané
nastavenie
Odporúčaný postup spracovania
Kyprenie
Mliečne koktaily,
hladké
2a3
Použite vychladené mlieko. Mixujte
až do dosiahnutia požadovanej
konzistencie.
Sekanie
Oriešky, čokoláda,
cesnak alebo
bylinky
PULSE
Mixujte na jeden raz ½ kalíška,
dosiahnete rovnomernost’ kúskov.
Strúhanka
Chlebová
strúhanka
PULSE a 2
Chlieb rovnomerne nakrájajte.
Mixujte do dosiahnutia
požadovanej konzistencie.
Sušienkové
drobky
PULSE a 2
Nalámte sušienky na kúsky a
mixujte, kým sa nerozdrobia.
PULSE
Niekoľkokrát stlačte tlačidlo
PULSE, kým ľad nie je rozdrvený
do požadovaného tvaru.
Drvenie ľadu
Emulgácia
Šalátové zálievky
1
Mixujte, kým sa jednotlivé zložky
nespoja. Počas spracovania
môžete pridat’ olej cez nalievací
otvor vo viečku.
Mixovanie
Miešanie tuhého
cesta, koláče
1a2
Mixujte prísady, kým sa nespoja.
Nespracovávajte cesto nadmerne.
Príprava pyré
Polievky, zelenina,
ovocie
2a3
Mixujte, kým potravina nebude
jemná.
116
822 949 412_ASB8000.book Seite 117 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
v
Odporúčaná rýchlost’ mixovania
Nastavenie rýchlosti 1
• Šľahanie šľahačky
• Zeleninové a ovocné pyré
• Karí pasta
• Kávové zrná
• Majonéza
Nastavenie rýchlosti 2
• Ovocné koktaily
• Polievky
• Surová zelenina
• Koláčové cesto
Nastavenie rýchlosti 3
• Koktaily
• Pasta pre laksu
• Mliečne koktaily
PULSE
• Ľadové kocky
• Mäso
• Strúhanka
• Sušienky
• Jemne mleté oriešky
• Čokoláda
• Samočistenie zariadenia
Tipy na recepty
Ingrediencie
Postup
Polievky/predkrmy
Krémová zeleninová polievka
250 g
125 g
100 g
1
1l
1 šálka
1 polievková
lyžica
zemiaky
mrkva
zeler
cibuľa
vývar
kyslá smotana
alebo smotana
nasekané bylinky
Zemiaky, mrkvu, zeler a cibuľu umyte, očistite a
nakrájajte na kúsky. Nakrájanú zeleninu pridajte do 1/3
mäsového vývaru a priveďte k varu. Varte 10 minút.
Nechajte vývar so zeleninou vychladnút’, potom ho
rozmixujte rýchlost’ou 2. Zvyšok vývaru priveďte v
hrnci k varu, pridajte zeleninové pyré a krátko povarte.
Podľa chuti osoľte, okoreňte a pridajte kyslú smotanu.
Posypte nasekanými bylinkami a podávajte.
soľ, korenie
117
822 949 412_ASB8000.book Seite 118 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
v
Ingrediencie
Postup
Studená paradajková polievka
750 g
1
3 polievková
lyžica
1 téglik
1
polievková
lyžica
1 polievková
lyžica
paradajky
cibuľa
olivový olej
kyslá smotana
citrón
balzamikový ocot
Paradajky nakrojte do kríža a krátko ponorte do
vriacej vody. Olúpte ich a nakrájajte na väčšie kúsky.
Olúpte a nakrájajte cibuľu.
Vložte paradajky s cibuľou do mixéra a pri rýchlosti 2
rozmixujte na jemné pyré.
Pridajte citrónovú št’avu, olej a ocot. Dochut’te soľou,
korením a cukrom. Vmiešajte kyslú smotanu.
nasekané
bazalkové listy
soľ, korenie, cukor
Krémová mrkvová polievka
500 g
1/2 l
1/8 l
1/8 l
mrkvy
zeleninový vývar
smotana
biele víno
tebuľku, petržlen,
soľ, korenie, cukor
Mrkvu umyte, očistite a nakrájajte na kúsky. Zhruba
15 minút ju povarte v 1/4 l zeleninového vývaru.
Nechajte krátko ochladnút’. Potom zmes rozmixujte
rýchlost’ou 2 a prelejte spät’ do hrnca. Pridajte
zvyšný vývar a polievku znovu zohrejte. Dochut’te
bielym vínom a smotanou.
Studená uhorková polievka
750 g
500 g
1 strúčik
1 štipka
1 zväzok
1 zväzok
uhorka
bieley jogurt
cesnak
soľ, korenie, cukor
pažítka
kôpor
Uhorky umyte, olúpte, pozdĺžne rozkrojte a odstráňte
semienka. Dužinu nakrájajte na kúsky a spolu s
cesnakom vložte do mixéra. Rozmixujte pri
rýchlosti 2. Pridajte jogurt a dobre premiešajte.
Dochut’te soľou, korením a cukrom.
Ozdobte kôprom a pažítkou.
Humus
250 g
3 polievkové
lyžice
30 ml
4 strúčky
30 ml
118
varený cícer
Všetky prísady mixujte pri rýchlosti 2 počas 40 sekúnd
(môžete použit’
alebo kým nebude zmes úplne jemná.
cícer z konzervy,
musíte ho však
dôkladne
prepláchnut’)
olivový olej
citrónová št’ava
cesnak
voda
822 949 412_ASB8000.book Seite 119 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
v
Ingrediencie
Postup
Koláče a zákusky
Zmes na palacinky
500 ml
3
štipka
250 g
mlieko
vajcia
soľ
múka
Prísady vložte do mixéra v uvedenom poradí.
Mixujte rýchlost’ou 2, kým nevznikne cesto.
Medzitým zotrite múku, ktorá zostala na stenách
kalíška.
Nechajte cesto zhruba 15 minút pred použitím kysnút’.
Umixovaný koláč
150 g
140 g
125 g
2
1 čajová
lyžička
60 ml
múka s prísadou
prášku do pečiva
práškový cukor
rozpustené
maslo alebo
margarín
vajcia
vanilka
Zohrejte rúru na 180 °C. Vymažte okrúhlu formu na
koláč s priemerom 20 cm.
Vložte všetky prísady do nádoby mixéra. Mixujte
rýchlost’ou 2 počas 50 sekúnd alebo kým nebude
cesto jemné.
Prelejte zmes do pripravenej formy a pečte do zlatista
zhruba 30-35 minút. Nechajte vychladnút’ a ozdobte
polevou.
mlieko
Nápoje/koktaily
Ľadová káva
2 polievkové
lyžice
50 ml
250 ml
½ šálky
100 ml
instantná káva
vriaca voda
mlieko
drvený ľad
šľahačka
Instantnú kávu rozpustite v horúcej vode a nechajte
vychladnút’. Do nádoby mixéra nalejte trochu vody,
pridajte ľad a mixujte rýchlost’ou 3. Všetky prísady
okrem šľahačky mixujte rýchlost’ou 1 počas 3060 sekúnd.
Šľahačku šľahajte 40 sekúnd. Nalejte zmes do
pohárikov a ozdobte šľahačkou. Posypte
granulovaným kakaom.
Vaječný koňak
250 ml
2 polievkové
lyžice
2 polievkové
lyžice
1
horúce mlieko
Rum
med
Mlieko, rum a med mixujte rýchlost’ou 2 asi 3060 sekúnd.
Pridajte vajce a mixujte rýchlost’ou 2 ďalších
20 sekúnd.
Posypte muškátovým orieškom a podávajte.
vajce
muškátový
oriešok
119
822 949 412_ASB8000.book Seite 120 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
w
wDragi kupče !
Molimo, pažljivo pročitajte ove upute
za uporabu.
Posebno obratite pažnju na
sigurnosne upute na prvim
stranicama. Upute držite na sigurnom
mjestu radi budućih potreba.
Predajte ih svakom novom vlasniku
aparata.
Trokut upozorenja i/ili ključne riječi
(Opasnost !, Oprez !, Važno !)
privlače vašu pozornost na
informacije koje su važne za vašu
sigurnost ili za pravilan rad aparata.
Bitno je da se ove informacije
uvažavaju.
0 Ovaj simbol vas vodi korak po korak
kroz radnu proceduru vašeg aparata.
1
3
Uz ovaj simbol naći ćete dodatne
informacije i praktične savjete o
korištenju aparata.
2
Savjeti i informacije o ekonomičnom
i ekološkom korištenju ovoga
uređaja označeni su djetelinom.
Opis aparata (Sl. 1)
A
B
Posuda za punjenje (kapacitet 70 ml)
Fleksibilni poklopac s otvorom
za ulijevanje
C Spremnik miksera (kapacitet 1,6 litra)
D Sklop noževa, odvojiv
E Kućište motora
F Nazivna pločica
(stražnja strana aparata)
G Selektor brzine
H Tipka PULSE
J Protuklizne gumene stope
LK Prostor za kabel (ispod aparata)
120
1Sigurnosne upute
Ovaj aparat odgovara prihvaćenim
tehnološkim standardima u pogledu
sigurnosti. Ipak, kao proizvođač
smatramo našom dužnošću upozoriti
vas na slijedeće sigurnosne
informacije.
Opća sigurnost
• Uređaj se smije priključiti na kućnu
el. mrežu samo ako napon i
frekvencija odgovaraju vrijednostima
navedenim na nazivnoj pločici.
• Uvijek izvadite utikač kada se aparat
ne koristi.
• U slučaju kvara, najprije iskopčajte
aparat iz mrežne utičnice !
• Nikada ne izvlačite utikač iz utičnice
povlačeći za kabel.
• Nikada ne pokušavajte koristite
aparat ako
– je kućište oštećeno,
– je kabel oštećen.
• Ako je priključni kabel ovoga aparata
oštećen, iz sigurnosnih razloga smije
ga zamijeniti samo proizvođač ili
Servis za korisnike ili odgovarajuće
kvalificirana osoba.
• Popravke ovog aparata smije izvoditi
samo kvalificirano servisno osoblje.
Nepravilni popravci mogu biti izvor
značajnih opasnosti. Ako su potrebni
popravci, molimo da se obratite
Odjelu za brigu o korisnicima ili
vašem ovlaštenom trgovcu.
• Ovim aparatom ne smiju rukovati
osobe (uključujući djecu) sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima ili s
nedovoljnim iskustvom i znanjem,
osim ako se takve osobe nalaze pod
nadzorom ili ih u uporabu ovoga
uređaja upućuju osobe odgovorne
za njihovu sigurnost.
• Ako se aparat koristi u svrhe
drugačije od onih za koje je
namijenjen ili ako se koristi
nepravilno, ne može se prihvatiti
nikakva odgovornost za bilo kakve
štete koje bi mogle nastati.
822 949 412_ASB8000.book Seite 121 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
w
Sigurnost djece
• Ne ostavljajte uključen aparat u radu
bez nadzora i ne ostavljajte djecu
bez nadzora u blizini aparata !
• Djeca trebaju biti pod nadzorom
kako bi se osiguralo da se ne igraju
ovim aparatom.
• Ambalažni materijal, npr. plastične
vreće, ne smije biti dostupan djeci.
Pri korištenju aparata
• Uvijek stavljajte jedinicu na ravnu i
horizontalnu površinu.
• Nikada ne koristite aparat dok su
vam ruke mokre.
• Uvjerite se da je Selektor brzina u
položaju ISKLJ prije prikopčavanja
aparata u mrežnu utičnicu.
• Plastični dijelovi nikada se ne smiju
sušiti izravno na izvorima topline ili
blizu njih.
• Aparat se ne smije koristiti za
miješanje boja, lakova i sl. To može
uzrokovati eksplozije !
• Kada ste završili s korištenjem
aparata, isključite ga i izvucite utikač
iz mrežne utičnice prije čišćenja.
• Sklop noževa smije rastavljati samo
ovlašteni tehničar.
• Nikada ne perite kućište motora pod
tekućom vodom ili u sapunjavoj vodi.
• Oprez ! Sklop noževa je vrlo oštar.
Pazite prilikom rastavljanja miksera
i ponovnog sklapanja. Nepravilno
rukovanje može uzrokovati povrede.
• Nemojte stavljati tvrde predmete
(npr. žlice) u sklop noževa dok se on
okreće i ne hvatajte mikser rukom s
unutrašnje strane spremnika. To
može uzrokovati povrede !
Moguće primjene
Mikser se može koristiti za miješanje
različitih pića, mljevenje leda,
reduciranje voća i povrća, tučenje
kreme itd.
Spremište za kabel
Aparat na dnu ima spremište za
kabel. Ako je priključni kabel
predugačak, možete ga namotati u
spremištu za kabel dok ne postignete
željenu duljinu.
Rastavljanje uređaja
Izvucite utikač iz mrežne utičnice.
Skinite poklopac (Sl. 1/B).
Odvojite spremnik miksera (Sl. 1/C).
Preokrenite spremnika miksera
prema dolje.
0 Zakrenite sklop noževa suprotno
kazaljci sata koristeći posudu za
punjenje (Sl. 1/A) kao alat i skinite ga
(Sl. 3). Utori na posudi za punjenje
odgovaraju rebrima na sklopu
noževa.
0 Sada možete skinuti gumenu brtvu
(Sl. 4).
0
0
0
0
1
Oprez ! Sklop noževa je vrlo oštar.
On može uzrokovati povrede pri
nepravilnom rukovanju Gumena
brtva može se nepovratno oštetiti
na sklopu noževa.
Oprez ! Nemojte primjenjivati silu pri
vađenju sklopa noževa iz miksera,
jer to može uzrokovati oštećenja.
Ako je potrebno, nagnite ga malo
pri skidanju.
Nemojte pokušavati skidati noževe
od nehrđajućeg čelika sa sklopa
noževa.
Sastavljanje miksera
0 Namjestite gumenu brtvu na sklop
noževa.
0 Umetnite sklop noževa s donje strane
u spremnik miksera. Zakrenite ga
u smjeru kazaljke sata da ga
učvrstite (Sl. 5). Oprez ! Pažljivo
rukujte nožem !
121
822 949 412_ASB8000.book Seite 122 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
w
Posudu za punjenje možete koristiti
kao alat.
Spremnik miksera će curiti ako sklop
noževa nije pravilno spojen.
0 Nalegnite spremnik na kućište
motora.
0 Postavite poklopac na spremnik
miksera.
0 Umetnite posudu za punjenje i
zaključajte ju.
3
Rad mikserom
Postavite mikser na suhu
horizontalnu površinu
0 Ukopčajte priključni kabel u el.
utičnicu.
0 Otvorite poklopac (Sl. 1/B) i stavite
sve potrebne sastojke u spremnik
miksera.
Važno ! Ne prelazite maksimalni
volumen punjenja od 1,6 litre.
brzine 2 i 3. Tipka PULSE odmah
uključuje mikser na punu brzinu.
U „Vodič za miksanje“ na
stranici 124 prikazane su funkcije
koje se mogu obavljati i brzine
preporučljive za korištenje.
0 Kada se miješanje završi, zakrenite
selektor brzina u položaj ISKLJ .
0 Nakon miksanja, najprije skinite
spremnik miksera, a tek onda
skidajte poklopac.
1
3
3
Ostale sastojke možete dodavati
kroz otvor za punjenje za vrijeme
rada miksera. U tu svrhu možete
koristiti posudu za punjenje (Sl. 1/A).
Zatvorite otvor za punjenje odmah
nakon toga, da izbjegnete prskanje.
Nemojte pokretati mikser dok
poklopac (Sl. 1/B) nije na svom
mjestu.
Premda poklopac čvrsto prianja u
spremnik, savjetujemo da prilikom
miješanja tekućih sastojaka
postavite ruku na poklopac na
početku rada miksera. Zbog toga
što snažni motor može uzburkati
tekućinu toliko da izbije poklopac.
Kad miješanje započne možete
maknuti ruku.
0 Pokrenite mikser zakretanjem
selektora brzina (Sl. 1/G) u desno
ili pritiskanjem tipke PULSE (Sl.
1/H).
1
3
122
Preporučujemo da počnete na
brzini 1, a zatim ubrzavate na
Nemojte puštati mikser da radi pod
većim opterećenjima dulje od 2
minute. Nakon 2-minutnog rada pod
većim opterećenjem, mikser treba
ostaviti najmanje 10 minuta da se
ohladi.
Sigurnosni sustav
Sigurnosni sustav spriječava rad
miksera ako spremnik miksera nije
pravilno postavljen.
1
Djecu, ipak, treba držati podalje od
ovog aparata.
Lomljenje leda
Mikser se može koristiti za lomljenje
leda.
0 Jednostavno stavite led u spremnik,
pritisnite tipku PULSE i držite je
oko 1-2 sekunde pa otpustite.
Ponavljajte taj postupak i led će se
razmrviti u nekoliko sekundi.
Procesiranje vrućih tekućina
Ako želite procesirati vruće tekućine,
molimo pustite ih da se ohlade toliko
da su mlake, napunite spremnik
miksera samo do pola i počnite
miješati na maloj brzini.
1
Prilikom procesiranja vrućih tekućina
spremnik miksera može se jako
zagrijati. Molimo, pazite na zaštitu
vaših ruku.
822 949 412_ASB8000.book Seite 123 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
w
Pri procesiranju vrućih tekućina
stvara se para. Molimo, pazite na
se ne opečete. Osigurajte da para
može izlaziti kroz poklopac ili kroz
otvor za posudu za punjenje.
Savjeti za miksanje
• Komadi hrane koji se miksaju trebaju
biti isječeni u kockice (oko 2-3 cm),
čime se postiže jednolika masa.
• Da osigurate učinkovito miksanje
suhih smjesa, ponekad može biti
potrebno zaustaviti mikser i lopaticom
skinuti sastojke s unutarnje stijenke
spremnika miksera.
• Kod pripreme krušnih mrvica koristite
kruh star 2 do 3 dana da se smanji
mogućnost zgrudavanja. Ako imate
na raspolaganju samo svjež kruh,
sušite ga nekoliko minuta u pećnici
na niskoj temperaturi.
• Kada miksate raznovrsne sastojke
prvo umiješajte tekućine, a zatim
dodajte suhe sastojke.
• Uvijek uklanjajte kamenčiće iz voća
i kosti iz mesa, jer oni mogu oštetiti
oštrice noževa.
• Nemojte pustiti da smjesa dugo stoji
u mikseru, jer se hrana može sasušiti
na noževima, što otežava čišćenje.
Ako ne možete odmah očistiti mikser,
ulijte u njega malo tople vode i pustite
ga da se kvasi.
Čišćenje i skrb
1
Izvucite utikač iz mrežne utičnice
prije čišćenja miksera.
1
Pobrinite se da nikakve tekućine ne
ulaze u kućište motora !
1
Obrišite kućište vlažnom krpom.
Nikada ga nemojte uranjati u vodu
niti držati pod tekućom vodom.
Spremnik miksera i sklop noževa
mogu se očistiti brzo i sigurno
pomoću tipke PULSE.
0 Ulijte toplu vodu u spremnik miksera
i dodajte nekoliko kapi tekućeg
deterdženta.
0 Nakratko umiješajte vodu i tekući
deterdžent pritiskom na tipku
PULSE.
0 Na kraju isperite spremnik miksera
pod tekućom vodom.
3
3
Ako je potrebno, sklop noževa se
također može demontirati i posebno
oprati.
1
Pazite prilikom ispiranja sklopa
noževa (Noževi su oštri !). Koristite
samo vodu i tekući deterdžent.
Kada ponovo montirate sklop
noževa, zakrenite ga u smjeru
kazaljke sata koristeći posudu za
punjenje (Sl. 1/A) kao alat. Vidi
paragraf „Sastavljanje miksera“ na
stranici 121.
Svi odvojivi dijelovi (poklopac
miksera, posuda za punjenje, sklop
noževa i spremnik miksera) mogu
se prati u perilici suđa.
3
Tehnički podaci
Mrežni napon: 230 – 240 V / 50 Hz
Potrošnja snage:
600 W
;
Ovaj uređaj je usklađen sa slijedećim
EC direktivama:
• Direktiva o niskom naponu
2006/95/EC
• EMC Direktiva 89/336/EEC
s amandmanima 92/31/EEC
i 93/68/EEC
123
822 949 412_ASB8000.book Seite 124 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
w
Odbacivanje
2
Ambalažni materijal
Ambalažni materijali nisu štetni za
okoliš i mogu se reciklirati. Plastične
komponente identificiraju se po
oznakama, npr. >PE<, >PS< itd.
Molimo, odbacujte ambalažne
materijale u odgovarajuće kontejnere
na odlagalištima otpada.
2
Stari aparat
kućanski otpad. Takav proizvod treba
predati na odgovarajuće sabiralište
za recikliranje električne i
elektroničke opreme. Pobrinuvši se
da je proizvod pravilno odbačen,
pomoći ćete u spriječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i
ljudsko zdravlje, koje bi inače mogle
biti uzrokovane neodgovarajućim
odbacivanjem ovoga proizvoda u
otpad. Za podrobnije informacije o
recikliranju ovoga proizvoda, molimo
obratite se svom lokalnom gradskom
uredu, firmi za odvoz kućanskog
otpada ili u trgovinu gdje ste kupili
taj proizvod.
W
Simbol
na proizvodu ili na
njegovoj ambalaži označava da se
taj proizvod ne smije tretirati kao
Vodič za miksanje
Postupak
obrade
Hrana
Preporučena
postavka
Preporučeni postupak obrade
Prozračivanje
Milkshakes,
Smoothies
2i3
Koristite hladno mlijeko. Miješajte
dok se ne postigne željena gustoća.
Sjeckanje
Orasi, čokolada,
češnjak ili biljke
PULSE
Pulsirajte 1/2 šalice istovremeno,
da postignete komade jednolike
veličine.
Mrvljenje
Krušne mrvice
PULSE i 2
Ugrubo istrgajte kruh.
Miješajte do želje strukture.
Biskvit mrvice
PULSE i 2
Izlomite u komade i miješajte ili
impulsima ili na brzini 2 dok želite.
PULSE
Nekoliko puta pritisnite tipku
PULSE dok se led ne samelje po
vašoj želji.
Lomljenje leda
Emulgiranje
Preljevi za salate
1
Miješajte dok nije dobro
kombinirano. Za vrijeme procesa
možete dodavati ulje kroz otvor za
ulijevanje na poklopcu.
Miksanje
Lupano tijesto,
kolači
1i2
Miješajte dok se dobro umiješa.
Nemojte previše miješati.
Pravljenje pirea
Juhe, povrće,
voće
2i3
Miksajte dok nije glatko.
124
822 949 412_ASB8000.book Seite 125 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
w
Preporučena brzina miksanja
Postavka brzine 3
• Kokteli
• Laksa paste
• Milkshakes
Postavka brzine 1
• Tučenje kreme
• Pirei povrća i voća
• Curry tjestenine
• Kava u zrnu
• Majoneza
PULSE
• Kocke leda
• Meso
• Krušne mrvice
• Biskviti
• Fino mljeveni orasi
• Čokolada
• Samočišćenje jedinice.
Postavka brzine 2
• Smoothies s voćem
• Juhe
• Sirovo povrće
• Smjese za kolače
Primjeri recepata
Sastojci
Upute
Juhe / Predjela
Krem supa ili juha od povrća
250 g
125 g
100 g
1
1l
1 šalica
rajčica
mrkva
celer
luk
meso
crème fraîche ili
krema
1 žlica za isjeckane biljke
juhu
sol, papar
Operite i oljuštite rajčice, mrkvu, celer i luk pa ih izrežite
na komade. U isječeno povrće dodajte 1/3 mesnih
sastojaka i zakuhajte. Kuhajte 10 minuta.
Ostavite povrće i meso da se ohlade pa ih fino
izmiksajte pri brzini 2. Ostatak mesa iskuhajte u loncu,
dodajte pire od povrća i ponovo zakuhajte.
Začinite s crème fraîche, solju i paprom.
Pospite po isjeckanom povrću i servirajte.
125
822 949 412_ASB8000.book Seite 126 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
w
Sastojci
Upute
Hladna supa od rajčice
750 g
1
3 žlice za
juhu
1 šalica
1
2 žlice za
juhu
1 žlica za
juhu
rajčica
luk
maslinovo ulje
crème fraîche
limun
balzamni ocat
Razrežite rajčice poprijeko i blanširajte ih vrućom
vodom. Ogulite kožicu s rajčica i isjecite ih u velike
komade. Ogulite luk i isjeckajte ga u komade.
Stavite rajčice i luk u mikser i umiksajte fini pire na
brzini 2.
Dodajte limunov sok i ocat. Začinite solju i paprom i
šećerom. Umiješajte crème fraîche.
isjeckano lišće
bosiljka
sol, papar, šećer
Krem supa od povrća
500 g
1/2 l
1/8 l
1/8 l
mrkva
povrće
kreme
bijelo vino
krasuljica, peršin,
sol, papar, šećer
Operite i oljuštite mrkvu pa izrežite na komade.
Kuhajte 1/4 l povrća oko 15 minuta. Pustite da se
nakratko ohladi. Miksajte na brzini 2, zatim vratite u
lonac. Dodajte ostatak materijala i ponovo zagrijte
supu. Za okus dodajte bijelo vino i kremu.
Hladna supa od krastavaca
750 g
500 g
1 režanj
1 zahvat
1 svežanj
1 svežanj
krastavac
prirodni jogurt
češnjak
šećer, sol, papar
luk vlasac
kopar
Operite i oljuštite krastavce, razrežite uzduž i izvadite
sredinu. Isjeckajte meso krastavaca na komade i
stavite u mikser s češnjakom. Miješajte u mikseru na
brzini 1. Dodajte jogurt i dobro umiksajte. Začinite
solju, paprom i šećerom.
Garnirajte koprom i lukom vlascom
kuhani slanutak
(može se koristiti
slanutak iz
konzerve - dobro
isprati)
3 žlice za maslinovo ulje
juhu
30 ml
limunov sok
4 režnja češnjak
30 ml
voda
Miksati sve sastojke na brzini 2 oko 40 sekundi ili dok
nije glatko.
Humus
250 g
126
822 949 412_ASB8000.book Seite 127 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
w
Sastojci
Upute
Kolači i pašte
Tijesto za palačinke
500 ml
3
1 zahvat
250 g
mlijeko
jaja
sol
brašno
Stavljajte sastojke u mikser gornjim redoslijedom.
Umiksajte u pastu na brzini 2.
U međuvremenu, ostružite svo brašno koje se uhvatilo
za stjenku posude.
Ostavite pastu da se diže oko 15 minuta prije korištenja.
Kolač otopi-i-miksaj
150 g
140 g
125 g
2
1 čajna
žlica
60 ml
brašno
šećer u prahu
maslac ili
margarin, otopljen
jaja
vanilija
Predgrijte pećnicu na 180 °C. Namastite okruglu tepsiju
od 20 cm.
Stavite sve sastojke u posudu miksera. Miksati na
brzini 2 oko 50 sekundi ili dok nije glatko.
Razlijte smjesu u pripremljenu tepsiju i pecite oko 3035 minuta, dok ne požuti. Ohladite i razrežite prema
želji.
mlijeko
Pića / Kokteli
Ledena kava
2 žlice za
juhu
50 ml
250 ml
1/2 šalice
100 ml
instant kava
vrela voda
mlijeko
lomljeni led
tučena krema
Otopite kavu u vreloj vodi pa ostavite da se ohladi. Ulijte
malo vode u spremnik, zatim dodajte led i sameljite ga
na brzini 3. Umiješajte sve sastojke osim kreme na
brzini 1 tijekom 30-60 sekundi.
Tucite kremu oko 40 sekundi. Ulijte u šalice i stavite
kremu na vrh. Pospite zrncima čokolade.
Punč s jajima
250 ml
2 žlice za
juhu
2 žlice za
juhu
1
vruće mlijeko
Rum
med
Miješajte mlijeko, rum i med na brzini 2 tijekom 3060 sekundi.
Dodajte jaje i miješajte na brzini 2 slijedećih 20 sekundi.
Pospite muškatnim oraščićem i servirajte.
jaje
muškatni oraščić
127
822 949 412_ASB8000.book Seite 128 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
z
z Stimate client,
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste
instrucţiuni de folosire.
Acordaţi o atenţie deosebită
instrucţiunilor de siguranţă din
primele pagini. Păstraţi aceste
instrucţiuni într-un loc sigur pentru
referinţe ulterioare. Transmiteţi-le,
dacă e cazul, viitorilor proprietari ai
aparatului.
Informaţiile importante pentru
siguranţa dvs. sau pentru
funcţionarea corectă a aparatului
sunt evidenţiate utilizând triunghiul
de avertizare şi/sau cuvintele cheie
(Pericol!, Atenţie!, Important!).
Respectarea acestor informaţii
este esenţială.
0 Acest simbol vă ghidează pas cu
pas prin funcţionarea aparatului.
1
3
Lângă acest simbol găsiţi informaţii
suplimentare şi sfaturi practice
privind utilizarea aparatului.
2
Sfaturile şi informaţiile privind
utilizarea economică şi ecologică a
aparatului sunt marcate cu simbolul
„frunză de trifoi”.
Descrierea aparatului (Fig. 1)
A
B
N
D
E
K
G
H
J
L
128
Dop de umplere (capacitate 70 ml)
Capac flexibil cu orificiu de umplere
Rezervor blender (capacitate 1,6 ml)
Ansamblu de lame, detaşabil
Carcasă motor
Etichetă cu datele nominale de
funcţionare (partea din spate a
aparatului)
Selector turaţie
Buton PULSE (IMPULS)
Picioruşe de cauciuc antialunecare
Dispozitiv pentru cordonul de
alimentare (partea inferioară a
aparatului)
1Instrucţiuni de siguranţă
Acest aparat este în conformitate cu
standardele tehnologice de siguranţă
aprobate. Cu toate acestea, în
calitate de producător, avem
obligaţia să vă prezentăm
următoarele informaţii de siguranţă.
Instrucţiuni generale de
siguranţă
• Aparatul trebuie conectat numai la
reţele de alimentare electrică cu
aceleaşi caracteristici de tensiune
şi de frecvenţă ca cele specificate
pe eticheta cu datele nominale de
funcţionare.
• Scoateţi întotdeauna fişa din priză
atunci când nu utilizaţi aparatul.
• În caz de funcţionare defectuoasă,
deconectaţi aparatul!
• Nu scoateţi ştecărul din priză trăgând
de cablu.
• Nu folosiţi niciodată blenderul atunci
când
– carcasa s-a deteriorat,
– cordonul de alimentare s-a
deteriorat.
• În cazul în care cordonul de
alimentare al aparatului s-a
deteriorat, acesta trebuie înlocuit
numai de către producător, de
Centrul de service clienţi sau de o
persoană calificată, din motive de
siguranţă.
• Repararea aparatului poate fi
efectuată numai de către ingineri
de service calificaţi. Reparaţiile
necorespunzătoare pot avea drept
consecinţă riscuri considerabile la
folosirea aparatului. Dacă sunt
necesare reparaţii, contactaţi
departamentul de asistenţă pentru
clienţi sau distribuitorul autorizat.
822 949 412_ASB8000.book Seite 129 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
z
• Acest aparat nu trebuie folosit de
persoane (inclusiv copii) cu
dizabilităţi fizice, senzoriale sau
mintale ori care nu deţin experienţă
sau cunoştinţe suficiente decât dacă
sunt supravegheate sau instruite în
ceea ce priveşte folosirea acestui
aparat de către o persoană
răspunzătoare de siguranţa lor.
• Dacă aparatul este utilizat pentru
alte scopuri decât cele destinate
sau este utilizat incorect, nu ne
asumăm nicio răspundere pentru
eventualele pagube.
Instrucţiuni pentru siguranţa
copiilor
• Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat
în timpul utilizării şi nu lăsaţi copiii
nesupravegheaţi în apropierea
aparatului!
• Copiii trebuie supravegheaţi pentru
a vă asigura că nu se joacă cu
aparatul.
• Ambalajele, de exemplu pungile de
plastic, nu trebuie să fie accesibile
copiilor.
Când folosiţi aparatul
• Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă
plată şi orizontală.
• Nu utilizaţi niciodată aparatul cu
mâinile ude.
• Asiguraţi-vă că Selectorul de turaţie
este în poziţia Off (Oprit) înainte
de conectarea aparatului la priză.
• Nu uscaţi niciodată părţile de plastic
pe sau în apropierea surselor directe
de căldură.
• Nu folosiţi aparatul pentru
amestecarea vopselelor (pastă sau
lac etc.). Acest lucru poate
provoca explozii!
• După ce aţi terminat de folosit
aparatul, opriţi-l şi scoateţi-l din
priză înainte de a-l curăţa.
• Ansamblul de lame trebuie demontat
numai de către un tehnician
autorizat.
• Nu curăţaţi carcasa motorului sub
jet de apă sau cu apă şi săpun.
• Atenţie! Lamele care compun
ansamblul sunt foarte ascuţite!
Aveţi grijă la dezasamblarea şi
reasamblarea blenderului. Dacă
este folosit incorect, acesta
poate provoca răni.
• Nu lăsaţi obiecte tari (de exemplu
linguri) în ansamblul de lame în
timpul funcţionării şi nu atingeţi cu
mână partea interioară a rezervorului
blenderului. Acest lucru poate
provoca răni!
Posibilităţi de aplicare
Blenderul poate fi folosit pentru
amestecarea unei game largi de
băuturi, pentru zdrobirea gheţii,
mărunţirea fructelor şi legumelor,
pentru frişcă etc.
Compartiment pentru cordonul
de alimentare
Aparatul dispune de un
compartiment pentru cordonul de
alimentare, situat în partea
inferioară. În cazul în care cordonul
de alimentare la priză este prea
lung, acesta poate fi înfăşurat în
jurul compartimentului până când
se obţine lungimea dorită.
Demontarea aparatului
0 Scoateţi ştecărul din priză.
0 Înlăturaţi capacul (Fig. 1/B).
0 Înlăturaţi rezervorul blenderului
(Fig. 1/C).
0 Întoarceţi blenderul cu rezervorul în
sus.
0 Rotiţi ansamblul lamei în sens
invers acelor de ceasornic
utilizând dopul de umplere (Fig. 1/
A) ca ustensilă şi îndepărtaţi-l (Fig.
3). Canelurile de pe dopul de
umplere se potrivesc cu striaţiile de
pe ansamblul lamei.
0 În acest moment puteţi îndepărta
garnitura de cauciuc (Fig. 4).
129
822 949 412_ASB8000.book Seite 130 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
z
1
Atenţie! Lamele care compun
ansamblul sunt foarte ascuţite.
Dacă este folosit incorect,acesta
poate provoca răni! Garnitura de
cauciuc poate fi deteriorată
uşoară de către ansamblul de
lame şi nu mai poate fi reparată.
Atenţie! Nu forţaţi îndepărtarea
ansamblului de lame din blender,
deoarece acest lucru poate provoca
deteriorări. Dacă este necesar,
înclinaţi-l uşor în timpul îndepărtării.
Nu încercaţi să îndepărtaţi lamele
de inox din ansamblul de lame.
Asamblarea blenderului
0 Aşezaţi garnitura de cauciuc pe
ansamblul de lame.
0 Introduceţi ansamblul de lame în
rezervorul blenderului prin partea
inferioară. Rotiţi-l în sensul acelor
de ceasornic pentru fixare (Fig. 5).
Atenţie! Manevraţi cu grijă!
Puteţi folosi dopul de umplere ca
ustensilă.
Rezervorul blenderului va avea
scăpări dacă ansamblul de lame nu
este montat corect.
0 Plasaţi rezervorul pe carcasa
motorului.
0 Puneţi capacul deasupra rezervorului
blenderului.
0 Introduceţi dopul de umplere şi
blocaţi-l.
3
Funcţionarea blenderului
Aşezaţi blenderul pe o suprafaţă
plată uscată.
0 Conectaţi cordonul de alimentare
la o priză.
0 Deschideţi capacul (Fig. 1/B) şi
introduceţi toate ingredientele
necesare în rezervorul blenderului.
Important! Nu depăşiţi volumul
maxim de umplere de 1,6 litri.
3
130
3
În timpul funcţionării blenderului,
puteţi introduce alte ingrediente
prin orificiul de umplere. În acest
scop, puteţi folosi dopul de umplere
de pe capac (Fig. 1/A). Închideţi
dispozitivul de umplere imediat
pentru evitarea împroşcării.
Nu porniţi blenderul înainte de
aşezarea capacului (Fig. 1/B) în
poziţia corectă.
Deşi capacul se fixează cu fermitate
deasupra rezervorului, vă
recomandăm ca, în timpul
amestecării unor lichide, să ţineţi
mâna pe capac la început. Motorul
puternic poate cauza agitarea
excesivă a lichidului, provocând
scurgeri. După ce aţi început
amestecarea, puteţi îndepărta mâna.
0 Porniţi blenderul prin rotirea
Selectorului de turaţie (Fig. 1/G) spre
dreapta sau prin apăsarea butonului
PULSE (IMPULS) (Fig. 1/H).
1
Vă recomandăm ca, la pornirea
blenderului, să alegeţi Viteza de
turaţie 1, iar apoi să treceţi la Viteza
de turaţie 2 sau 3. La apăsarea
butonului PULSE (IMPULS),
blenderul porneşte la viteză maximă.
„Ghid de amestecare“ la
pagina 133 indică funcţiile care pot
fi folosite şi vitezele de turaţie
recomandate.
0 După ce aţi terminat de amestecat
ingredientele, rotiţi Selectorul de
turaţie în poziţia .
0 După amestecare, îndepărtaţi
rezervorul blenderului înainte de a
scoate capacul.
3
1
Nu utilizaţi blenderul mai mult de
2 minute pentru cantităţi mari de
ingrediente. După folosirea
blenderului timp de 2 minute cu
cantităţi mari de ingrediente, lăsaţi
aparatul să se răcească cel puţin
10 minute.
822 949 412_ASB8000.book Seite 131 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
z
Sistemul de siguranţă
Sistemul de siguranţă nu permite
folosirea blenderului dacă rezervorul
nu este aşezat corespunzător.
1
Totuşi, nu lăsaţi copiii în apropierea
aparatului.
Zdrobirea gheţii
Blenderul poate fi folosit pentru
zdrobirea gheţii.
0 Adăugaţi gheaţă în blender, apoi
apăsaţi butonul PULSE (IMPULS),
menţineţi-l apăsat 1-2 secunde,
apoi eliberaţi-l.
Continuaţi acest proces şi veţi
zdrobi gheaţa în câteva secunde.
• Pentru obţinerea miezului de pâine,
folosiţi pâine de 2 sau 3 zile, pentru
reducerea riscului de blocare. Dacă
aveţi numai pâine proaspătă,
uscaţi-o timp de câteva minute în
cuptor, la temperatură mică.
• Pentru amestecarea mai multor
tipuri de ingrediente, amestecaţi
mai întâi lichidele, apoi adăugaţi
ingredientele uscate.
• Îndepărtaţi întotdeauna sâmburii
din fructe şi dezosaţi carnea; în caz
contrar, lamele se pot deteriora.
• Nu lăsaţi blenderul necurăţat pentru
mult timp, deoarece alimentele de pe
lame se pot usca, iar blenderul va fi
greu de curăţat. Dacă nu puteţi
curăţa blenderul imediat, umpleţi-l
cu apă caldă şi lăsaţi-l la înmuiat.
Procesarea lichidelor fierbinţi Întreţinerea şi curăţarea
Dacă doriţi să procesaţi lichide
fierbinţi, lăsaţi-le să se răcească
până când devin călduţe, umpleţi
rezervorul numai până la jumătate şi
începeţi procesarea la viteză mică.
1
În timpul procesării lichidelor fierbinţi,
rezervorul se poate încălzi foarte
tare; vă rugăm să vă protejaţi
mâinile.
În timpul procesării lichidelor fierbinţi,
se produc aburi; vâ rugăm să
preveniţi arsurile. Asiguraţi-vă că
aburii pot ieşi prin capac sau prin
orificiul dopului de umplere.
Sugestii pentru o amestecare
uşoară
• Pentru un rezultat satisfăcător,
alimentele pe care doriţi să le
amestecaţi trebuie tăiate în cubuleţe
(aproximativ 2-3 cm).
• Pentru amestecarea eficientă
ingredientelor uscate, s-ar putea să
fie nevoie să opriţi blenderul şi să
împingeţi ingredientele în rezervor
cu ajutorul unei spatule.
1
Înainte de curăţarea aparatului,
scoateţi ştecărul din priză.
1
Asiguraţi-vă că nu pătrunde niciun
lichid în carcasa motorului!
1
Curăţaţi carcasa cu o lavetă
umedă. Nu scufundaţi niciodată
în apă şi nu curăţaţi sub jet de
apă.
Rezervorul blenderului şi ansamblul
de lame pot fi uscate repede şi în
siguranţă cu ajutorul butonului
PULSE (IMPULS).
0 Puneţi apă caldă în rezervor şi
adăugaţi câteva picături de detergent
lichid.
0 Amestecaţi apa şi detergentul lichid
prin apăsarea scurtă a butonului
PULSE (IMPULS).
0 La final, clătiţi rezervorul sub jet de
apă.
3
3
Dacă este necesar, ansamblul de
lame poate fi curăţat separat.
1
Aveţi grijă la curăţarea ansamblului
de lame (Lamele sunt ascuţite!).
Folosiţi numai apă şi detergent lichid.
131
822 949 412_ASB8000.book Seite 132 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
z
3
La înlocuirea ansamblului de lame,
rotiţi-l în sensul acelor de
ceasornic utilizând ca ustensilă
dopul de umplere (Fig. 1/A).
Consultaţi paragraful „Asamblarea
blenderului“ la pagina 130.
Toate părţile detaşabile (capacul
blenderului, dopul de umplere,
garnitura de cauciuc, ansamblul de
lame şi rezervorul) pot fi curăţate în
maşina de spălat vase.
Date tehnice
Tensiune de alimentare:
230 – 240 V / 50 Hz
Consum de energie:
600 W
;
132
Acest aparat este în conformitate
cu următoarele Directive CE:
• Directiva 2006/95/CE pentru
tensiuni joase
• Directiva CEM 89/336/CEE
cu amendamentele 92/31/CEE
şi 93/68/CEE
Scoaterea din uz a aparatului
2
Ambalajul
Ambalajele sunt ecologice şi pot fi
reciclate. Componentele din plastic
sunt identificate după marcaje, de
ex. >PE<, >PS< etc. Eliminaţi
ambalajele în containerele
adecvate din instalaţiile de
eliminare a deşeurilor comunitare.
2
Aparatele vechi
W
Simbolul
de pe produs sau de
pe ambalaj indică faptul că produsul
nu poate fi tratat ca deşeu menajer.
În schimb, aparatul trebuie predat la
punctul de colectare adecvat pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că acest
produs este scos din uz corect,
contribuiţi la prevenirea consecinţelor
potenţial negative pentru mediu şi
sănătatea umană, care pot fi cauzate
de manipularea necorespunzătoare
a deşeurilor acestui tip de produs.
Pentru informaţii mai detaliate
despre reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale, serviciul
local de eliminare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care
aţi cumpărat produsul.
822 949 412_ASB8000.book Seite 133 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
z
Ghid de amestecare
Funcţie de
procesare
Aliment
Setare
recomandată
Procedeu de procesare
recomandat
Agitare
Milkshake-uri,
cocktail-uri de fructe
2 şi 3
Folosiţi lapte răcit. Amestecaţi până
obţineţi densitatea dorită.
Tocare
Nuci, ciocolată,
usturoi sau zarzavat
IMPULS
Adăugaţi câte o jumătate de cană
pentru obţinerea unor bucăţi egale.
Producerea
miezului de
pâine
Miez de pâine
IMPULS şi 2
Tăiaţi pâinea în bucăţi mari.
Amestecaţi până obţineţi
densitatea dorită.
IMPULS şi 2
Rupeţi biscuiţii în bucăţele şi, în
funcţie de dorinţa dvs., folosiţi
butonul pulse (impuls) sau
amestecaţi.
IMPULS
Folosiţi butonul PULSE (IMPULS)
de câteva ori, până când obţineţi
densitatea dorită.
Miez de biscuiţi
Zdrobirea
gheţii
Emulsionare
Sos pentru salată
1
Amestecaţi până când se
omogenizează. Puteţi adăuga ulei
în timpul procesării, prin orificiul de
umplere al capacului.
Amestecare
Aluaturi, prăjituri
1 şi 2
Amestecaţi ingredientele până când
se omogenizează. Nu amestecaţi
mai mult decât este nevoie.
Obţinerea
piureului
Supe, legume,
fructe
2 şi 3
Amestecaţi până când se înmoaie.
Viteză de amestecare recomandată
Viteza de turaţie 1
• Frişcă
• Piure de legume şi fructe
• Paste picante
• Boabe de cafea
• Maioneză
Viteza de turaţie 2
• Cocktail-uri de fructe
• Supe
• Legume crude
• Aluat pentru prăjituri
Viteza de turaţie 3
• Cocktail-uri
• Supe condimentate
• Milkshake-uri
IMPULS
• Cuburi de gheaţă
• Carne
• Miez de pâine
• Biscuiţi
• Nuci măcinate mărunt
• Ciocolată
• Curăţarea automată a aparatului
133
822 949 412_ASB8000.book Seite 134 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
z
Exemple de reţete
Ingrediente
Instrucţiuni
Supe/Aperitive
Supă cremă de legume
250 g
125 g
100 g
1
1l
1 cană
1
lingură
cartofi
morcovi
ţelină
ceapă
carne
smântănă sau
cremă
zarzavat mărunţit
sare, piper
Spălaţi şi curăţaţi cartofii, morcovii, ţelina şi ceapa şi
tăiaţi-le în bucăţele. Adăugaţi legumele tăiate la 1/3 din
cantitatea de carne şi aduceţi la fierbere. Lăsaţi-le 10
minute.
Lăsaţi legumele şi carnea să se răcească, apoi amestecaţi
uşor la Viteza de turaţie 2. Fierbeţi restul de carne într-o
oală, adăugaţi piureul de legume şi aduceţi uşor la
fierbere.
Adăugaţi, după gust, smântână, sare şi piper.
Se adăugă zarzavatul şi se serveşte.
Supă rece de roşii
750 g
1
3 linguri
1 cană
1
2 linguri
1
lingură
roşii
ceapă
ulei de măsline
smântână
lămâie
oţet aromat
busuioc mărunţit
sare, piper, zahăr
Tăiaţi roşiile în cruce şi spălaţi cu apă fierbinte. Curăţaţi
roşiile şi tăiaţi-le în bucăţi mari. Curăţaţi ceapa şi tăiaţio cubuleţe.
Adăugaţi roşiile şi ceapa în blender şi amestecaţi la
Viteza de turaţie 2 până obţineţi un piure.
Adăugaţi zeama de lămâie, uleiul şi oţetul. Adăugaţi,
după gust, sare, piper şi zahăr. Amestecaţi smântâna.
Supă cremă de morcovi
500 g
1/2 l
1/8 l
1/8 l
134
morcovi
amestec de
legume
cremă
vin alb
antonică,
pătrunjel, sare,
piper, zahăr
Spălaţi şi curăţaţi morcovii şi tăiaţi-i cubuleţe. Fierbeţi
cu 1/4 l amestec de legume timp de 15 minute. Lăsaţi
să se răcească timp de câteva minute. Amestecaţi la
Viteza de turaţie 2 şi adăugaţi amestecul în oală.
Adăugaţi şi restul de legume şi încălziţi supa din nou.
Adpugaţi vinul alb şi smântâna, după gust.
822 949 412_ASB8000.book Seite 135 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
z
Ingrediente
Instrucţiuni
Supă rece de castraveţi
750 g
500 g
1 căţel
1 vârf
1
legătură
1
legătură
castraveţi
iaurt natural
usturoi
zahăr, sare, piper
arpagic
Spălaţi şi curăţaţi castraveţii, tăiaţi-i în jumătate şi scoateţi
miezul. Mărunţiţi miezul şi adăugaţi în blender, împreună
cu usturoiul. Amestecaţi la Viteza de turaţie 2. Adăugaţi
iaurt şi amestecaţi bine. Adăugaţi, după gust, zahăr, sare
şi piper.
Presăraţi mărarul şi arpagicul.
mărar
Humus
250 g
năut prăjit
Amestecaţi toate ingredientele la Viteza de turaţie 2 timp
(puteţi folosi năut de 40 de secunde sau până când obţineţi un amestec
conservat - a se omogen.
clăti bine)
3 linguri ulei de măsline
30 ml
zeamă de lămâie
4 căţei usturoi
30 ml
apă
Prăjituri şi aluaturi
Aluat pentru clătite
500 ml
3
1 vârf
250 g
lapte
ouă
sare
făină
Adăugaţi ingredientele în blender în ordinea de mai sus.
Amestecaţi până obţineţi o pastă la Viteza de turaţie 2.
Între timp, răzuiţi resturile de fâină rămase pe marginile
ceştii.
Lăsaţi aluatul să crească timp de 15 minutes înainte de
folosire.
135
822 949 412_ASB8000.book Seite 136 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
z
Ingrediente
Instrucţiuni
Prăjitură Melt’n’Mix
150 g
140 g
125 g
făină cu ferment
zahăr pudră
unt sau
margarină, topite
ouă
vanilie
2
1
linguriţă
60 ml
lapte
Pre-încălziţi cuptorul la 180 °C. Ungeţi o tavă rotundă
de prăjituri cu diametrul de 20 cm.
Adăugaţi toate ingredientele în blender. Amestecaţi la
Viteza de turaţie 2 timp de 50 de secunde sau până
când obţineţi un amestec omogen.
Întindeţi amestecul în tavă şi coaceţi timp de aproximativ
30-35 de minute, până când aluatul capătă o culoare
aurie. Răciţi sau puneţi la rece, în funcţie de preferinţele
dvs..
Băuturi/Cocktail-uri
Cafea cu gheaţă
2 linguri
50 ml
250 ml
1/2
ceaţcă
100 ml
cafea instant
apă clocotită
lapte
gheaţă zdrobită
frişcă
Dizolvaţi pudra de cafea în apa clocotită, apoi lăsaţi să se
răcească. Puneţi puţină apă în rezervor, apoi adăugaţi
gheaţă şi zdrobiţi la Viteza de turaţie 3. Amestecaţi toate
ingredientele, mai puţin crema, la Viteza de turaţie 1,
timp de 30-60 de secunde.
Bateţi crema timp de 40 de secunde. Turnaţi în pahare şi
adăugaţi cremă pe deasupra. Adăugaţi ciocolată caldă.
Cocktail de ouă
250 ml
2 linguri
2 linguri
1
136
lapte fierbinte
rom
miere
ou
nucşoară
Amestecaţi laptele, romul şi mierea la Viteza de turaţie
2 timp de 30-60 de secunde.
Adăugaţi oul şi amestecaţi la Viteza de turaţie 2 pentru
încă 20 de secunde.
Se adaugă nucşoară şi se serveşte.
822 949 412_ASB8000.book Seite 137 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
137
822 949 412_ASB8000.book Seite 138 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
138
822 949 412_ASB8000.book Seite 139 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
139
822 949 412_ASB8000.book Seite 140 Donnerstag, 29. Mai 2008 8:18 08
Share more of our thinking at
www.electrolux.com
ASB8000 (822 949 412 - 01 - 0508)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project