Electrolux EDB8590 User manual

Electrolux EDB8590 User manual
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 1 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
Digital Steam Iron EDB8590
PAGE
S
N
D
F
I
E
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 3
Bruksanvisning . . . . . . . . . . 10
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 16
Instruction book . . . . . . . . . 23
Gebrauchsanweisung . . . . . 30
Mode d’emploi . . . . . . . . . . 38
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . 45
Istruzione per l'uso . . . . . . . 52
Instrucciones de uso. . . . . . 59
P
H
Instruções de utilização . . . .67
Návod k použití . . . . . . . . . .75
Használati útmutató . . . . . . .82
Návod na obsluhu . . . . . . . .89
Navodila za uporabo . . . . . .96
Priručnik . . . . . . . . . . . . . . .103
Instrucţiuni de utilizare . . . .110
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè.117
²íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿ . . .125
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 2 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
F
E
G
D
H
J, K
C
B
E4
E3
E2
E5
E1
A
E6
1
a
b
2
a
30 sec.
b
15 min.
b
c
4
2
3
5
6
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 3 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
s Bästa kund,
läs dessa anvisningar noggrant.
Följ alla säkerhetsanvisningar på
de första sidorna i denna bruksanvisning! Bevara bruksanvisningen
för senare konsultation. Överlämna
dem till den nye ägaren till apparaten vid ägarbyte.
Information som är viktig för den
personliga säkerheten eller för att
apparaten ska fungera korrekt är
markerad med en varningstriangel
och/eller nyckelorden (Fara!, Varning!, Viktigt!). Den informationen
måste följas.
0 Denna symbol leder dig steg för
steg genom användandet av apparaten.
1
3
Bredvid denna symbol hittar du
extra information och praktiska
tips för hur man använder apparaten.
2
Tips och information om hur man
använder apparaten på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt är markerat med en treklöver.
Modellbeskrivning (Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Strykfot
Markering maximal vattennivå
Sprutmunstycke
Påfyllningsöppning med lock
Driftelement
E1 Temperaturknappar
”–” och ”+”
E2 Sprutknapp
E3 Rengöringsinställning
E4 Ångväljare
E5 Ångstråleknapp
E6 Lampa för temperaturkontroll
Kabel med 360° kabeluttag
Vattentank (kapacitet 400 ml)
LCD-skärm
Kabellindningsanordning
Märkplåt
1 Säkerhetsanvisningar
Denna apparat överensstämmer
med accepterade teknologiska
standarder gällande säkerheten.
Trots det anser vi som tillverkare
att det är vår skyldighet att göra
dig uppmärksam på följande
säkerhetsinformation.
Allmänna säkerhetsåtgärder
• Driftspänningen för apparaten och
huvudspänningen samt strömtyp
måste överensstämma (se typskylten).
• Anslut den endast till ett korrekt
installerat jordat uttag.
• Drag alltid ut kontakten när apparaten inte används.
• Dra aldrig i sladden för att koppla
ur kontakten ur uttaget!
• Om fel uppstår eller före rengöring,
koppla först ifrån apparaten!
• Strykjärnet får inte användas om det
har tappats, om det finns synliga
skador eller om det läcker.
• Använd inte apparaten om nätkabeln är skadad.
• Låt inte apparatens huvudkabel
hänga över en bordskant eller bänk
eller vidröra heta ytor.
• Använd inte apparaten med förlängningssladdar om den inte har
kontrollerats och testats av en kvalificerad tekniker eller serviceman.
• Placera inte apparaten på eller
nära en het gaslåga, elelement
eller i en varm ugn. Placera den
inte ovanpå andra apparater.
• Reparationer av denna apparat
inklusive byte av elkabeln, får bara
utföras av behörig servicetekniker.
Felaktig reparation kan innebära
risk för allvarliga personskador.
Om reparation skulle bli nödvändig, kontakta då behörig serviceverkstad eller din återförsäljare av
utrustningen.
• Om apparaten används för syften
den inte är avsedd för eller om den
används felaktigt, kommer inget
3
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 4 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
s
ansvar att accepteras för eventuella skador som uppstår.
• Denna apparat är inte avsedd att
användas av personer (inkluderande barn) med nedsatt fysiska,
sensoriska eller mentala förmågor,
eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har betryggande övervakning eller har fått
anvisningar rörande användning av
utrustningen av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
Säkerhet vid rengöring och
vård
• Följ rengöringsanvisningarna.
• Dra alltid ut kontakten ur vägguttaget och låt ångstrykjärnet svalna
helt innan du rengör det.
• Sänk inte ner apparaten i vatten
eller andra vätskor.
Drift
Dubbelelementsteknik
Barns säkerhet
Detta ångstrykjärn innehåller två
element, ett i strykfoten (Fig. 2/a)
och ett i ångkammaren (Fig. 2/b).
Denna teknik ger bra ångprestanda även vid låga temperaturinställningar (en punkt) • (synth).
Ångbildningen är oberoende av
strykfotens temperatur. Till skillnad från strykjärn med endast ett
element, förblir strykfotens temperatur konstant, eftersom den inte
påverkas av det kontinuerliga inflödet av vatten från ångventilen och
ångstrålepumpen.
• Lämna aldrig apparaten utan tillsyn
då den används. Om barn råkar
komma åt ett ångstrykjärn kan det
orsaka svåra brännskador.
• Håll barn på avstånd från elektriska apparater.
• Förpackningsmaterial, t.ex. plastpåsar, ska inte vara åtkomliga för
barn.
• Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
Säkerhet under driften
• Ångstrykjärnet måste användas
och ställas på en stabil yta.
• Kontrollera när du ställer strykjärnet på stället att det står på en stabil yta.
• Varning! Under användning kommer ångstrykjärnets strykfot och
kåpa upp
i höga temperaturer.
• Vid ångstrykning kommer ånga ut
ur hålen på strykfoten - risk för
brännskador.
• Det tar ca. 30 minuter för ett ångstrykjärn att svalna. Förvara inte
apparaten innan den har svalnat
och du har tömt ut kvarblivet vatten.
• Linda inte sladden runt strykfoten
innan ångstrykjärnet har svalnat.
• Dra alltid ut kontakten ur vägguttaget innan du fyller på eller tömmer
vattentanken.
4
Före den första
användningen
0 Ta bort alla klisteretiketter, plastoch kartongomslag från strykfoten.
0 Var noga med att ta bort allt klister
från strykfoten, gnid med en trasa
som fuktats med denaturerad sprit.
0 Fyll på vattentanken (se nästa
kapitel) och töm ut vattnet igen.
Detta sköljer bort alla främmande
föremål som kan ha blivit kvar sedan
tillverkningsprocessen.
3
När ångstrykjärnet sätts på första
gången, kan det avge ånga i upp
till 10 minuter. Detta beror på att
det är första gången som allt material upphettas. Det är inte farligt,
det påverkar inte ångstrykjärnets
prestanda negativt, och det kommer inte att hända igen.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 5 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
s
Påfyllning av vatten i
ångstrykjärnet
1
0
0
0
0
Se alltid till att kontakten är utdragen ur vägguttaget innan ångstrykjärnet fylls på med vatten.
Ångstrykjärnet kan fyllas på med
vatten medan det är varmt.
Vrid ångväljaren (Fig. 1/E4) till
inställningen Torrt (Dry) ( ).
Ställ ångstrykjärnet på hälen och
öppna påfyllningsöppningens lock
(Fig. 1/D).
Använd den medföljande bägaren
och häll långsamt vatten i påfyllningsöppningen till det nått upp till
den maximala vattennivån (Fig. 1/
B). Häll inte i mer vatten än till markeringen för maximal vattennivå.
Skjut igen påfyllningsöppningens
lock ordentligt så att det stängs.
3
Det går bra att använda kranvatten
i ångstrykjärnet. Anti-kalkpatronen
tar bort mineraler från vattnet och
förhindrar att beläggningar bildas.
Om kranvattnet är mycket hårt
rekommenderar vi dock att man
använder destillerat eller avmineraliserat vatten.
1
Fyll inte på ångstrykjärnet med
sköljmedel, stärkelse eller andra
lösningar, dessa kommer att skada
ångmekanismen. Använd inte
smutsigt vatten.
Användning av
ångstrykjärnet
0 Anslut nätsladden till ett 220-240 V
vägguttag.
LCD-skärmen (Fig. 1/H) och lampan för temperaturkontroll (orange)
(Fig. 1/E6, mellan temperaturknapparna +/–) tänds för att visa att ångstrykjärnet är påsatt och värms
upp.
0 Använd temperaturknapparna +/–
(Fig. 1/E1) för att välja önskad temperaturinställning, vilket visas på
LCD-skärmen (Fig. 3).
Staplarna på LCD-skärmen blin-
kar medan ångstrykjärnet värms
upp till den valda temperaturinställningen. Efterhand som de olika
temperaturstegen uppnås, slutar
staplarna att blinka. Den faktiska
temperaturen i grader Celsius
visas också på LCD-skärmen i
5-graderssteg.
När ångstrykjärnet uppnår den
valda temperaturen, tänds den
gröna lampan för temperaturkontroll (Fig. 1/E6) som visar att ångstrykjärnet är klart att användas.
0 Välj önskad ångutmatning med
ångväljaren (Fig. 1/E4) eller vrid
ångväljaren till inställningen Torrt
(Dry) ( ) för att stryka utan ånga.
Vid ångstrykning måste tanken
vara fylld till minst ¼.
Om man ändrar från en hög temperatur till en lägre temperatur,
tänds den röda lampan för temperaturkontroll
(Fig. 1/E6) och LCD-skärmen blinkar för att visa att ångstrykjärnet
kyls ned.
0 För att minska nedkylningstiden
kan man vrida ångväljaren (Fig.
1/E4) till något läge på ångbandet
och trycka på
ångstråleknappen
(Fig. 1/E5).
När ångstrykjärnet uppnår den
valda temperaturen, tänds den
gröna lampan för temperaturkontroll (Fig. 1/E6) och staplarna på
LCD-skärmen slutar blinka, vilket
visar att ångstrykjärnet är klart att
användas.
3
3
Ångstrykjärnets konstruktion med
dubbelelement gör att man kan
stryka med maximal ånga, även vid
låga temperaturinställningar (en
punkt) • (synth).
Användning av sprutdimma
3
Sprutdimma kan användas vid strykning eller ångstrykning för att förfukta svårstrykta material.
Tanken måste vara fylld med vatten till minst ¼.
5
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 6 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
s
0 Tryck på sprutknappen
(Fig. 1/E2)
under strykning för att mata ut en fin
dimma från sprutmunstycket (Fig.
1/C).
Användning av
ångstrålefunktionen
Ångstrålefunktionen kan användas
vid torr- eller ångstrykning.
Tanken måste vara fylld med vatten till minst ¼.
0 Välj önskad temperatur med knapparna +/– (Fig. 1/E1).
3
Ångstrykjärnets konstruktion med
dubbelelement gör att man kan
stryka med maximal ånga, även vid
låga temperaturinställningar (en
punkt) • (synth).
0 Tryck på ångstråleknappen
(Fig. 1/E5) flera gånger med strykjärnet på strykfoten för att få in vatten i pumpen.
3
3
Om vattentanken är tom kan man
behöva pumpa in vatten i pumpen
igen när ångstrykjärnet fyllts på
med vatten.
Ångning av hängande
klädesplagg
Den vertikala ångstrålefunktionen
är idealisk för ångning av gardiner,
kostymer och känsliga material.
0 Häng det aktuella föremålet på en
hängare och håll ångstrykjärnet ca.
10–20 cm från materialet.
0 Tryck sedan på
ångstråleknappen
(Fig. 1/E5).
3
1
Försök aldrig stryka något plagg
medan du eller någon annan har
det på sig. Stor risk för brännskador!
Trippelsäkerhetsfunktion
med automatisk avstängning
För fullständig säkerhet och ro i
sinnet stänger ångstrykjärnet av sig
automatiskt om det glöms bort
påslaget. Det stänger av sig självt
om det glöms i strykläget
6
i 30 sekunder, eller om det välter
omkull och blir liggande i 30 sekunder (Fig. 4/a). Det stänger även av
sig självt om det lämnas i stående
position i 15 minuter (Fig. 4/b).
Om du glömmer bort ångstrykjärnet, börjar den röda lampan för
temperaturkontroll (Fig. 1/E6) mellan temperaturknapparna +/– att
blinka och en varningssignal hörs
för att uppmärksamma dig på att
den automatiska avstängningsfunktionen har aktiverats. 'standby'
visas på LCD-skärmen (Fig. 4/c).
Strömmen till ångstrykjärnets uppvärmningselement stängs av och
ångstrykjärnet börjar svalna av.
0 För att återställa den automatiska
avstängningsfunktionen räcker det
med att röra på ångstrykjärnet.
Strömmen till ångstrykjärnets element kopplas då på igen och uppvärmningen sätts igång igen. Vänta
tills den gröna lampan tänds igen
innan du återupptar strykningen.
3
Efter 30 sekunder minskar frekvensen på varningssignalen.
Onormal digital funktion
Om du märker att ångstrykjärnet
inte kan ånga eller att knapparna
för temperaturkontroll inte fungerar, har ett fel inträffat.
Om ett fel inträffar börjar den röda
lampan för temperaturkontroll
(Fig. 1/E6) mellan temperaturknapparna +/– att blinka.
0 För att återställa ångstrykjärnet
drar man helt enkelt ut strömkontakten ur vägguttaget. Vänta några
sekunder och anslut sedan strömkontakten igen. Då kan man sätta
på ångstrykjärnet igen och det bör
då fungera korrekt.
Skulle felet kvarstå kontaktar du
kundtjänst.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 7 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
s
Skötsel och rengöring
Efter varje användning
0 Stäng av strömmen och dra ut kontakten ur vägguttaget.
0 Låt ångstrykjärnet svalna innan du
lindar sladden runt den inbyggda
sladdvindan (Fig. 1/J).
Förvaring
0 Förvara alltid ångstrykjärnet stående på stödklacken (Fig. 5).
Förvara inte ångstrykjärnet med
strykfoten nedåt eller i kartongen.
Rengöring
0 Rengör ångstrykjärnets utsida med
en fuktig mjuk trasa och torka torrt.
1
Använd inte starka slipmedel, rengöringsmedel eller lösningsmedel,
dessa kommer att skada ytan.
Rengöring av den
borttagbara ångventilen
0 För att ta bort ångventilen vrider
man ångväljaren moturs till den
inbuktade inställningen Rengöring
(Clean)
(•, Fig. 1/E3) så att ångventilen hoppar upp (Fig. 6).
0 Skura försiktigt toppen på ventilen
med stålull fuktat med varmvatten.
0 Skölj och torka med en ren trasa.
0 Sätt tillbaka ångventilen och vrid
medurs för att låsa fast den i läge.
Rengöring av ånghålen
0 För att ta bort beläggningar i ånghålen som kan påverka ångstrykjärnets prestanda, använder man
en bomullstops fuktad med denaturerad sprit.
Rengöring av strykfoten
0 Torka av strykfoten med en mjuk
fuktig trasa och torka torrt.
0 För att ta bort fastbrända rester
från strykfoten, stryker man en fuktig trasa när ångstrykjärnet är
varmt.
Strykningsguide
Val av strykningstemperatur
0 Läs alltid på plaggens etiketter och
följ tillverkarnas strykningsanvisningar. Se strykningstabellen på
sidan 9 för temperaturrekommendationer.
Tips
• Sortera artiklarna som ska strykas
efter tygsort. Då behöver du inte
justera temperaturen efter olika
tygsorter så ofta.
• Börja med de plagg som ska ha
lägst temperaturer och gå igenom
plaggen efter hand till de som ska
ha högre temperaturer.
• Material som velour, ull, linne och
siden bör strykas med en strykduk
för att undvika glansiga märken.
• Om du är osäker på vad det är för
material i plagget kan du testa på ett
litet ”osynligt” område, t.ex. en
söm eller en invändig fåll, innan du
stryker de synliga delarna. Börja
med låg temperaturinställning och
öka gradvis värmen tills du hittar
den bästa stryktemperaturen för
plagget.
• Om du sänker temperaturen för att
stryka känsliga material får du
vänta ca. 2 minuter tills ångstrykjärnet har svalnat till rätt inställning.
• Rena ylletyger (100 % ull) kan ångstrykas med temperaturen inställd
på Wool (ull). Använd strykduk för
att undvika glansiga märken på
tyget.
• Stryk aldrig delar av tyg där det
finns svettmärken, eftersom värmen från ångstrykjärnet då fixerar
fläckarna och gör dem permanenta.
7
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 8 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
s
Tekniska data
Nätspänning:
220 – 240 V / 50 Hz
Strömförbrukning:
2000 – 2400 W
Bortskaffning
2
8
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialen är miljövänliga och kan återvinnas. Plastdelarna har olika markeringar, t.ex.
>PE<, >PS<, etc. Kasta förpackningsmaterialen i lämplig behållare
vid närmaste lokala avfallshanteringscentral.
2
Gammal apparat
W
på produkten eller
Symbolen
förpackningen visar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Den ska istället lämnas
till tillämplig insamlingsplats för
återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. När du gör dig av
med den här produkten på ett korrekt sätt medverkar du till att förhindra negativa effekter på miljö
och hälsa, vilket annars kan bli
resultatet av felaktig avfallshantering av denna produkt. För mer
detaljerad information om återvinning av denna produkt, ta kontakt
med lokala myndigheter, hushållsavfallshanteringsföretag eller affären där du köpte produkten.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 9 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
s
Strykningstabell
TEMPERATURIN
STÄLLNING
MATERIAL
minimum
Akryl
syntetisk
siden
STRYKNINGSREKOMMENDATION
Torrstryk på fel sida.
Acetat
Torrstryk på fel sida medan fuktigt eller spruta på vatten för att
fukta.
Nylon &
polyester
Stryk på fel sida medan fuktigt eller spruta på vatten för att
fukta.
Rayon
Stryk på fel sida.
Viskos
I huvudsak torrstrykning. Använd ånga endast enligt
tillverkarens anvisningar.
Siden
Stryk på fel sida. Använd strykduk för att förhindra glansiga
märken.
Läs etiketten och följ tillverkarens anvisningar.
Bomullsbland
Använd inställningen för den fiber som ska ha lägst
ningar
inställning.
ull
Ull &
Ångstryk på fel sida eller använd strykduk.
ullblandningar
bomull
Bomull
Manchester
Torrstryk medan fuktigt eller spruta på vatten för att fukta.
Använd ånga medium till hög.
Ångstryk på fel sida eller använd strykduk.
linne
Linne
Stryk på fel sida eller använd strykduk för att förhindra
glansiga märken, speciellt på mörka färger.
Torrstryk medan fuktigt eller spruta på vatten för att fukta.
Använd ånga medium till hög.
Denim
Använd maximal ånga.
maximal
Varierande hastigheter vid strykning och fuktighet i tygen kan innebära att den optimala
inställningen är annorlunda än vad som anges i tabellen!
9
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 10 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
n
n Kjære kunde,
1 Sikkerhetsinstrukser
Les disse bruksanvisningene nøye.
Legg særskilt vekt på sikkerhetsinstruksene på de første sidene av
denne bruksanvisningen. Ta vare på
bruksanvisningen for fremtidig bruk.
La bruksanvisningen følge med til
en eventuell ny eier av apparatet.
Dette apparatet følger aksepterte
tekniske standarder relatert til sikkerhet. Som produsenter anser vi
imidlertid at det er vår plikt å gjøre
deg oppmerksom på følgende sikkerhetsinformasjon.
Informasjon som er viktig for din
sikkerhet og for at apparatet skal
virke riktig er merket med en varseltrekant og/eller nøkkelordene
(Fare!, Forsiktig!, Viktig!). Det er
meget viktig at denne informasjonen observeres.
0 Dette symbolet leder deg trinn for
trinn gjennom bruken av apparatet.
• Apparatets nominelle spenning og
type strøm må stemme overens
med strømforsyningen (se typeskiltet).
• Må kun plugges i en korrekt installert, jordet stikkontakt.
• Trekk alltid ut støpslet når apparatet ikke brukes.
• Trekk aldri ut støpslet ved å trekke i
ledningen.
• Trekk alltid ut støpslet først før rengjøring eller hvis det oppstår feil.
• Strykejernet må ikke brukes hvis
det har blitt sluppet ned, hvis det er
tydelige tegn på skade eller hvis
det lekker.
• Ikke bruk apparatet hvis strømledningen er skadet.
• Ikke la strømledningen henge over
bord- eller benkkanter eller berører
varme flater.
• Ikke bruk apparatet med en skjøteledning med mindre denne har blitt
kontrollert og testet av en kvalifisert
elektriker eller serviceperson.
• Ikke plasser apparatet på eller i nærheten av en gassflamme, et elektrisk element eller en varm ovn. Ikke
plasser apparatet på toppen av noe
annet apparat.
• Reparasjoner, inkludert skifte av
strømledning, må kun utføres av
kvalifiserte serviceteknikere. Uriktig reparasjon kan føre til stor fare.
Hvis det er behov for reparasjon,
bes du kontakte vår kundeserviceavdeling eller din autoriserte forhandler.
• Hvis apparatet brukes feil eller til
noe annet enn det det er beregnet
1
3
Ved siden av symbolet vil du finne
tilleggsinformasjon og praktiske
tips om bruken av apparatet.
2
Tips og informasjon om økonomisk
og miljøvennlig bruk av apparatet
er merket med en kløver.
Modellbeskrivelse (Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
10
Såle
Indikator for maksimal vannstand
Sprutedyse
Fylleåpning med deksel
Betjeningselementer
E1 Temperaturknapper „–“ og „+“
E2 Spruteknapp
E3 Renseinnstilling
E4 Dampvelger
E5 Dampstråleknapp
E6 Temperaturkontrollampe
Ledning med 360° kontakt
Vanntank (kapasitet 400 ml)
LCD-skjerm
Ledningsvikler
Typeskilt
Generell sikkerhet
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 11 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
n
til, vil produsenten ikke akseptere
noe ansvar for eventuelle skader.
• Dette apparatet er ikke beregnet
brukt av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller mangel på
erfaring eller kunnskap, med mindre de rettledes og instrueres i bruken av dette apparatet av en
person som har ansvar for deres
sikkerhet.
• Før rengjøring må støpslet trekkes
ut og dampjernet må kjøles helt
ned.
• Ikke senk apparatet i vann eller
annen væske.
Bruk
Teknologi med to elementer
Dampjernet har to elementer - et i
sålen (Fig. 2/a) og et annet i dampkammeret (Fig. 2/b). Denne teknologien gjør at du kan stryke med
damp selv med temperaturen satt
til en prikk • (synth). Damputviklingen er uavhengig av sålens temperatur. Ulikt konvensjonelle
dampjern med ett element, er
sålens temperatur konstant. Den
påvirkes ikke av den konstante
vannstrømmen fra dampventilen
og dampstrålepumpen.
Barnesikkerhet
• La aldri apparatet stå på uten tilsyn. Hvis barn kommer i kontakt
med et varmt dampjern, kan de få
alvorlige brannskader.
• Hold barna unna elektriske apparater.
• Barn bør ikke ha tilgang til emballasjematerialer som f.eks. plastposer.
• Barn på ha tilsyn for å sørge for at
de ikke leker med apparatet.
Sikkerhet under bruk
• Dampjernet må stå og brukes på
et solid underlag.
• Når du plasserer jernet i stativet,
må du sørge for at stativet står på
et støtt underlag.
• Forsiktig! Ved bruk blir sålen og
dekslet på dampjernet meget
varme.
• Ved dampstryking kommer det
damp ut av hullene i sålen - fare for
brannskader.
• Et dampjern bruk ca. 30 minutter
på å kjøles ned. Sett ikke apparatet bort før det er nedkjølt, og husk
å tømme ut resten av vannet.
• Ikke vikle ledningen rundt sålen
mens jernet fremdeles er varmt.
• Trekk alltid støpslet ut av stikkontakten før du fyller eller tømmer
vanntanken.
Sikkerhet ved rengjøring og
stell
• Følg rengjøringsinstruksene.
Før første gangs bruk
0 Fjern alle klistremerker, plastdeksler eller papphylser fra sålen.
0 Fjern alt lim ved å gni sålen med en
klut fuktet i metylalkohol.
0 Fyll vanntanken (se neste kapittel)
og tøm ut vannet. Dette vil skylle ut
eventuelle fremmede partikler som
er igjen fra fabrikken.
3
Når jernet slås på første gang, kan
det avgi dunster i ca. 10 minutter.
Det skyldes første gangs oppvarming materialene i jernet. Dette er
normalt, skader ikke, og vil ikke
skje flere ganger.
Fylle dampjernet med vann
Før du fyller dampjernet med vann,
sørg for at støpslet er trukket ut av
stikkontakten. Dampjernet kan fylles med vann selv om det er varmt.
0 Drei dampvelgeren (Fig. 1/E4) til
innstillingen Tørr (Dry) ( ).
0 Plasser dampjernet på høykant og
åpne dekslet over fylleåpningen
(Fig. 1/D).
1
11
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 12 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
n
0 Bruk begeret som følger med og
hell vann sakte inn gjennom fylleåpningen til maksimal vannstand
(Fig. 1/B) er nådd. Ikke fyll mer enn
opp til indikator for maksimal
vannstand.
0 Trykk dekslet på plass over fylleåpningen.
3
Du kan trygt bruke vanlig springvann i dampjernet. Den kalkfjernende patronen fjerner mineraler fra
vannet og hindrer at det bygges
opp et kalklag. På steder med
ekstremt hardt vann anbefaler vi at
du bruker destillert eller avmineralisert vann.
1
Ikke fyll dampjernet med mykemiddel, stivelse eller andre midler.
Disse vil skade dampmekanismen. Ikke bruk urent vann.
Bruke dampstrykejernet
0 Sett støpslet i en stikkontakt med
220-240 V strøm.
LCD-skjermen (Fig. 1/H) og den
oransje temperaturkontrollampen
(Fig. 1/E6, mellom temperaturknappene +/-) vil lyse for å indikere
at dampjernet er slått på og varmes
opp.
0 Bruk temperaturknappene +/- (Fig.
1/E1) til å velge ønsket temperaturinnstillingen, slik den vises på
LCD-skjermen (Fig. 3).
Stolpene på LCD-skjermen vi
blinke når jernet varmes opp til den
valgte temperaturinnstillingen. Etter
hvert som temperaturtrinnene nås
vil stolpene lyse hele tiden. Den
aktuelle temperaturen i Celsius
vises på LCD-skjermen, i inkrementer på 5 grader.
Når dampjernet har nådd den
valgte temperaturen vil den grønne
temperaturkontrollampen (Fig.
1/E6) lyse for å indikere at jernet er
klart til bruk.
12
0 Velg ønsket dampfunksjon med
dampvelgeren (Fig. 1/E4) eller drei
dampvelgeren til innstillingen Tørr
(Dry) ( ) for å stryke uten damp.
Når du stryker med damp, må du
sørge for at tanken er minst ¼ full.
Når du slår over fra høy temperatur
til lav temperatur, vil den røde temperaturkontrollampen (Fig. 1/E6)
lyse og LCD-skjermen vil blinke for
å indikere at dampjernet kjøles
ned.
0 For å redusere nedkjølingsperioden, kan du dreie dampvelgeren
(Fig. 1/E4) til enhver posisjon på
dampsektoren og trykke på
dampstråleknappen
(Fig. 1/E5).
Når dampjernet har nådd den
valgte temperaturen vil den grønne
temperaturkontrollampen (Fig.
1/E6) lyse og stolpene på LCDskjermen vil lyse hele tiden, for å
indikere at jernet er klart til bruk.
3
3
Dampjernets konstruksjon med to
elementer gjør at du får maksimal
damp, selv med temperaturinnstilling på en prikk • (synth).
Bruk av sprutetåke
0 Sprutetåken kan brukes når du
damp- eller tørrstryker, for å fukte
stoffer som er vanskelige å stryke.
3
Sørg for at tanken er minst ¼ full.
0 Trykk på spruteknappen
(Fig.
1/E2) mens du stryker for å sende en
fin tåke ut av sprutedysen (Fig. 1/C).
Bruke dampstrålefunksjonen
Dampstrålefunksjonen kan brukes
når du tørr- eller dampstryker.
3
Sørg for at tanken er minst ¼ full.
0 Velg ønsket temperatur med knappene +/- (Fig. 1/E1).
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 13 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
n
Dampjernets konstruksjon med to
elementer gjør at du får maksimal
damp, selv med temperaturinnstilling på en prikk • (synth).
0 Trykk på dampstråleknappen
(Fig. 1/E5) flere ganger med jernet
stående på sålen for å fylle pumpen.
3
3
Hvis vanntanken er gått tom, kan
det være nødvendig å fylle pumpen igjen etter at du fyller vann på
tanken.
Dampe plagg som henger
Den vertikale dampstrålefunksjonen er ypperlig til å dampe gardiner, drakter og ømtålige stoffer.
0 Heng plagget/stoffet på en henger
og hold dampjernet på en avstand
av 10-20 cm fra stoffet.
0 Trykk på dampstråleknappen
(Fig. 1/E5).
3
1
Ikke forsøk å dampe klær mens de
sitter på. Fare for brannskade!
3-veis sikkerhetsfunksjon
med automatisk avstenging
For total sikkerhet og trygghet, vil
dampjernet automatisk slå seg av
hvis du lar det stå. Det vil slå seg av
hvis du lar det stå i strykeposisjon i
30 sekunder, eller hvis det veltes
på siden i 30 sekunder (Fig. 4/a).
Det vil også slå seg av hvis det står
urørt i oppreist stilling i 15 minutter
(Fig. 4/b).
Hvis du lar dampjernet stå uten å
røre det, vil den røde temperaturkontrollampen (Fig. 1/E6) mellom
temperaturknappene +/- blinke, og
det høres en pipetone som varsler
deg om at den automatiske
avstengingsfunksjonen er aktivert.
LCD-skjermen vil vise "standby"
(Fig. 4/c).
Strømmen til dampjernets varmeelementer vil bli kuttet, og jernet
begynner å kjøles ned.
0 Hvis du beveger dampjernet, vil
den automatiske avstengingen tilbakestilles.
Strømmen til jernets varmeelementer vil kobles inn igjen, og jernet
begynner å varmes opp. Vent til
den grønne lampen lyser før du
begynner å stryke igjen.
3
Etter 30 sekunder vil pipetonen
lyde hyppigere.
Unormal digital funksjon
Hvis du oppdager at dampjernet
ikke gir damp, eller at temperaturkontrollknappene ikke virker, har
det oppstått en feil.
Ved feil vil den røde temperaturkontrollampen (Fig. 1/E6) mellom
temperaturknappene +/-, lyse opp.
0 For å tilbakestille dampjernet, trekker
du simpelthen støpslet ut av stikkkontakten. Etter noen sekunder
setter du støpslet inn igjen.
Dampjernet kan deretter slås på
igjen og bør nå virke normalt.
Hvis feilen vedvarer, bør du kontakte vår kundeservice.
Rengjøring og stell
Etter hver gangs bruk
0 Slå av strømmen og trekk støpslet
ut av stikkontakten.
0 La dampjernet kjøles ned før du
vikler ledningen rundt den innebygde vikleren (Fig. 1/J).
Oppbevaring
0 Oppbevar alltid dampjernet stående oppreist (Fig. 5).
Ikke oppbevare dampjernet med
sålen vendt ned, eller i en eske.
Rengjøring
0 Rengjør jernet utvending med en
fuktig klut, og tørk det.
1
Ikke bruk skuremidler eller kjemiske rensemidler, disse skader
flatene.
13
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 14 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
n
Rengjøring av den avtakbare
dampventilen
0 For å ta av dampventilen, drei
dampvelgeren mot klokken til den
innfeldte innstillingen Rengjør
(Clean) (•, Fig. 1/E3) slik at dampventilen spretter ut (Fig. 6).
0 Skrubb tuppen på ventilen forsiktig
med stålull, varmt vann og såpe.
0 Skyll av og tørk med en ren klut.
0 Sett på plass dampventilen og drei
den med klokken for å låse den på
plass.
Rengjøring av damphullene
0 For å fjerne avleiring i damphullene, som kan redusere dampjernets ytelse, bruker du en
bomullspinne fuktet i metylalkohol.
en lav temperatur og øk temperaturen gradvis til du finner den beste
innstillingen for plagget.
• Når du reduserer temperaturen for
å stryke ømfintlige plagg, bør du la
det gå ca. 2 minutter slik at
dampjernet kan kjøles ned til den
nye innstillingen.
• Rene ullstoffer (100 % ull) kan
dampstrykes med temperaturen
satt til Ull. Bruk et strykeklede for å
unngå blanke merker.
• Ikke stryk områder av et plagg der
det er synlige svettemerker, varmen fra jernet vil feste flekkene og
gjøre dem permanente.
Tekniske data
Nettspenning:
Rengjøring av sålen
0 Gni sålen med en myk, fuktig klut
og tørk av.
0 For å fjerne fastbrente rester fra
sålen, stryker du over en fuktig klut
mens jernet er varmt.
Strykeveiledning
220 – 240 V / 50 Hz
Strømforbruk:
2000 – 2400 W
Kast
2
Emballasje
Emballasjen er miljøvennlig og kan
gjenvinnes. plastkomponentene er
identifisert med merking, f.eks.
>PE<, >PS< osv. Kast emballasjematerialer i passende beholdere på
lokale avfallsanlegg.
2
Gammelt apparat
Velge stryketemperatur
0 Les alltid etikettene i plaggene, og
følg produsentens strykeinstruksjoner. Se strykediagrammet på side 15
for anbefalte temperaturer.
Tips
• Sorter artiklene som skal strykes
etter typen stoff. Dette vil redusere
behovet for å justere temperaturen
mellom plaggene.
• Start med plagg som krever lave
temperaturer og fortsett med plagg
som krever høyere temperaturer.
• Stoffer som velur, ull, lin og silke
bør helst strykes med et strykeklede for å unngå blanke merker.
• Hvis du er usikker på stoffet i et
plaff, kan du teste et lite område
(en søm, innvendig kant) før du
stryker synlige områder. Start med
14
W
Symbolet
på produktet eller
på emballasjen indikerer at dette
produktet ikke kan behandles som
husholdningsavfall. I stedet skal det
leveres inn ved et passende innsamlingspunkt for gjenvinning av
elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å
sørge for at dette produktet kastes
på korrekt måte, vil du hjelpe til å
bevare miljøet og menneskers
helse. For mer detaljert informasjon
om gjenvinning av dette produktet,
kontakt lokale myndigheter, din
lokale renovasjonstjeneste, eller
forhandler der produktet ble kjøpt.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 15 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
n
Strykediagram
TEMPERATURIN
NSTILLING
STOFF
minimum
Akrylisk
Tørrstryk på vrangen.
Acetat
Tørrstryk på vrangen mens det er fuktig, eller sprut for å
fukte.
syntetisk
silke
Nylon &
polyester
STRYKEANBEFALING
Stryk på vrangen mens det er fuktig, eller sprut for å fukte.
Rayon
Stryk på vrangen.
Viskose
Tørrstryking. Damp kan bruks etter fabrikantens
instruksjoner.
Silke
Bomullsblandinger
Stryk på vrangen. Bruk et strykeklede for å unngå blanke
merker.
Sjekk etiketten og følg fabrikantens instruksjoner.
Bruk innstillingen for typen fiber som krever laveste
innstilling.
ull
Ull &
ullblandinger
bomull
Bomull
Kordfløyel
Dampstryk på vrangen eller bruk strykeklede.
Tørrstryk mens det er fuktig, eller sprut for å fukte.
Bruk damp, middels til høy styrke.
Dampstryk på vrangen eller bruk strykeklede.
lin
Lin
Stryk på vrangen eller bruk et strykeklede for å unngå
blanke merker, spesielt med mørke farger.
Tørrstryk mens det er fuktig, eller sprut for å fukte.
Bruk damp, middels til høy styrke.
maksimum
Denim
Bruk maksimal dampstyrke.
Ulike strykehastigheter og stoffets fuktighetsgrad kan gjøre at optimal innstilling avviker fra
den som anbefales i tabellen!
15
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 16 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
q
q Hyvä Asiakas,
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti.
Noudata ennen kaikkea näiden
käyttöohjeiden ensimmäisillä
sivuilla olevia turvallisuusohjeita!
Säilytä käyttöohjeet tulevia käyttökertoja varten. Toimita ohjeet laitteen mahdolliselle uudelle
omistajalle.
Varoituskolmion ja/tai avainsanojen
(Vaara!, Huomio!, Tärkeää!)
käyttö painottaa turvallisuuden tai
laitteen virheettömän toiminnan kannalta tärkeitä tietoja. Kyseisiä
ohjeita tulee noudattaa.
0 Tämä merkki ohjaa käyttäjää vaihe
vaiheelta laitteen käytössä.
1
3
Tämän merkin kohdalta käyttäjä
löytää lisätietoa ja käytännöllisiä
neuvoja laitteen käyttöön.
2
Laitteen taloudelliseen ja ympäristöystävälliseen käyttöön liittyvät
neuvot ja tiedot on merkitty apilalla.
Kuvaus laitteesta (kuva 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
16
Silityspohja
Vesisäiliön maksimitaso
Sumutin
Täyttöaukko kannella
Kytkimet
E1 Lämpötilapainikkeet „–“ ja „+“
E2 Sumuttimen painike
E3 Puhdistusasetus
E4 Höyrytoiminnon valitsin
E5 Höyrytyspainike
E6 Lämpötilan merkkivalo
Kaapeli 360° lähdöllä
Vesisäiliö (tilavuus 400 ml)
LCD-näyttö
Kaapelin säilytystila
Arvokilpi
1 Turvallisuusohjeet
Tämä laite vastaa hyväksyttyjä turvallisuuteen liittyviä teknologisia
standardeja. Joka tapauksessa
valmistajina pidämme velvollisuutenamme tehdä sinut tietoiseksi
seuraavista turvallisuustiedoista.
Yleinen turvallisuus
• Laitteen käyttöjännitteen ja verkkojännitteen kuten myös verkkojännitetyypin on sovittava yhteen (ks.
arvokilpi).
• Kytke pistoke vain oikein asennettuun maadoitettuun pistorasiaan.
• Irrota pistoke pistorasiasta aina
kun laitetta ei käytetä.
• Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä!
• Ennen puhdistusta tai jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö,
irrota pistoke pistorasiasta!
• Silitysrautaa ei saa käyttää, jos se
on pudonnut, siinä on näkyviä vaurioita tai jos se vuotaa.
• Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto
on vaurioitunut.
• Älä anna laitteen virtajohdon roikkua pöydän tai työpöydän reunan
yli tai koskea kuumia pintoja.
• Älä käytä laitetta jatkojohdolla ellei
sitä ole tarkastettu ja testattu
ammattitaitoisen teknikon tai huoltohenkilöstön puolesta.
• Älä aseta laitetta kaasuliekin, sähkölevyn tai kuumennetun uunin päälle
tai läheisyyteen. Älä aseta sitä minkään muun laitteen päälle.
• Laitteeseen saavat tehdä korjauksia, mukaan lukien virtajohdon
vaihto, ainoastaan pätevät huoltoteknikot. Virheellisesti tehdyt korjaustyöt saattavat aiheuttaa
merkittävän vaaran. Jos korjaustyöt ovat tarpeen, ota yhteyttä
asiakaspalveluosastoon tai omaan
valtuutettuun jälleenmyyjääsi.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 17 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
q
• Jos laitetta käytetään muuhun kuin
sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai sitä väärinkäytetään, valmistaja ei voi hyväksyä vastuuta
mistään siitä aiheutuvasta vauriosta.
• Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), jotka
eivät ole fyysisesti, aistillisesti tai
henkisesti täysin kehittyneitä tai
joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, paitsi jos henkilöiden turvallisuudesta vastuussa
oleva henkilö valvoo tai ohjaa heitä
alussa.
• Irrota höyrysilitysrauta verkkovirtalähteestä ennen vesisäiliön täyttöä
tai tyhjennystä.
Perushuoltoon liittyvä
turvallisuus
• Noudata puhdistusohjeita.
• Ennen puhdistusta laite on irrotettava verkkovirtalähteestä ja sen on
annettava jäähtyä kokonaan.
• Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
Käyttö
Kaksiosainen teknologia
Lasten turvallisuus
Höyrysilitysraudassa on kaksi kuumennusjärjestelmää, yksi silityspohjassa (kuva 2/a) ja toinen
höyrykammiossa (kuva 2/b). Kyseinen teknologia mahdollistaa höyryn käytön jopa alhaisimmalla
lämpötila-asetuksella • (synth). Höyryn tuotto ei riipu silityspohjan lämpötilasta. Tavallisista yksiosasista
silitysraudoista poiketen silityspohjan lämpötila pysyy vakaana, sillä
veden jatkuva virtaus höyryventtiilistä ja höyrypumpusta ei vaikuta
siihen.
• Älä koskaan jätä laitetta päälle
ilman valvontaa. Jos lapset pääsevät kosketuksiin kuumaan silitysrautaan, voi se johtaa vakaviin
palovammoihin.
• Pidä lapset loitolla sähkölaitteista.
• Pakkausmateriaali esim. muovipussit täytyy pitää poissa lasten
ulottuvilta.
• Valvo lapsia varmistaaksesi etteivät he leiki laitteella.
Käyttöturvallisuus
• Höyrysilitysrautaa on käytettävä ja
säilytettävä vakaalla alustalla.
• Kun rauta asetetaan telineelle, varmista, että teline on asetettu
vakaalle alustalle.
• Varoitus! Käytön aikana höyrysilitysraudan silityspohja ja pinta saavuttavat korkean toimintalämpötilan.
• Höyrysilityksen aikana höyry tulee
ulos silityspohjan rei'istä – palovammavaara.
• Höyrysilitysraudan jäähtymiseen
menee noin 30 minuuttia. Aseta
laite säilöön vasta sitten, kun se on
jäähtynyt ja kaikki jäljelle jäävä vesi
on poistettu.
• Älä kierrä virtajohtoa silityspohjan
ympärille silitysraudan ollessa edelleen kuuma.
Ennen ensimmäistä
käyttökertaa
0 Poista kaikki tarrat, muovisuojat tai
pahvikappaleet silityspohjasta.
0 Varmista, että kaikki liimapinnat on
poistettu hieromalla silityspohjaa
alkoholiin kostutetulla kankaalla.
0 Täytä vesisäiliö (ks. seuraava kappale) ja tyhjennä säiliö. Tällöin valmistusprosessin jättämät vieraat
hiukkaset huuhtoutuvat pois.
3
Kun silitysrauta kytketään päälle
ensimmäisen kerran, raudasta voi
päästä höyryjä jopa 10 minuutin
ajan. Tämä johtuu käytettyjen materiaalien alkukuumennuksesta. Se on
turvallista eikä se heikennä höyrysilitysraudan tehokkuutta, se ei myöskään tapahdu muulloin.
17
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 18 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
q
Höyrysilitysraudan
täyttäminen vedellä
1
0
0
0
0
Ennen höyrysilitysraudan täyttämistä on varmistettava, että pistoke
on irrotettu verkkovirtalähteestä.
Höyrysilitysrauta voidaan täyttää
vedellä silloin, kun se ei ole kuuma.
Aseta höyrytoiminnon valitsin
(kuva 1/E4) kuivaan asetukseen
( ).
Aseta höyrysilitysrauta pystyasentoon ja avaa täyttöaukon kansi
(kuva 1/D).
Kaada vettä täyttöaukkoon pakkaukseen kuuluvaa täyttöastiaa käyttäen, kunnes saavutat
maksimitason (kuva 1/B). Älä ylitä
vesisäiliön maksimitasoa.
Paina täyttöaukon kansi tiukasti
paikoilleen.
3
Hanaveden käyttö höyrysilitysraudassa on sallittua. Kalkinpoistopatruuna poistaa vedestä mineraalit ja
estää kalkin kertymisen. Jos vesi on
kuitenkin erittäin kovaa, suosittelemme tislatun veden käyttöä.
1
Älä täytä höyrysilitysrautaa kankaiden hoitoaineilla, tärkillä tai muilla
liuoksilla, sillä ne vaurioittavat höyrymekanismia.
Höyrysilitysraudan käyttö
0 Kytke pistoke 220-240 V verkkovirtalähteeseen.
LCD-näyttö (kuva 1/H) ja oranssi
lämpötilan merkkivalo (kuva 1/E6,
lämpötilapainikkeiden +/- välissä)
syttyy ja ne ilmoittavat, että höyrysilitysrauta on päällä ja sen kuumennus on käynnissä.
0 Valitse haluamasi lämpötila-asetus
lämpötilapainikkeilla +/- (kuva
1/E1) LCD-näytöltä (kuva 3).
LCD-näytön palkit vilkkuvat höyrysilitysraudan kuumentuessa haluttuun lämpötila-asetukseen. Kun
korkeampi lämpötila saavutetaan,
palkit näkyvät vakaana. LCD-näy-
18
töllä näkyy myös todellinen lämpötila celsiusasteina 5 asteen
tarkkuudella.
Kun höyrysilitysrauta on saavuttanut valitun lämpötilan, vihreä lämpötilan merkkivalo (kuva 1/E6)
syttyy ja ilmoittaa, että höyrysilitysrauta on valmis käyttöä varten.
0 Valitse haluamasi höyrymäärä
höyrytoiminnon valitsimella (kuva
1/E4) tai käännä valitsin kuivaan
asetukseen ( ) silittääksesi ilman
höyryä.
Höyrysilitystä käytettäessä on varmistettava, että säiliö on vähintään
¼ täynnä.
Kun korkeasta lämpötilasta siirrytään matalampaan, punainen lämpötilan merkkivalo (kuva 1/E6)
syttyy ja LCD-näyttö vilkkuu osoittaen, että höyrysilitysraudan jäähtyminen on käynnissä.
0 Lyhentääksesi jäähdytysaikaa
käännä höyrytoiminnon valitsin
(kuva 1/E4) mihin tahansa höyryasteikolle ja paina
höyrytyspainiketta
(kuva 1/E5).
Kun höyrysilitysrauta on saavuttanut valitun lämpötilan, vihreä lämpötilan merkkivalo (kuva 1/E6)
syttyy ja LCD-näytön palkit palavat
vakaana ilmoittaen, että höyrysilitysrauta on valmis käyttöä varten.
3
3
Höyrysilitysraydan kahden kuumennusjärjestelmän ansiosta voidaan
höyrytystoiminnon maksimiasetusta käyttää jopa alhaisimmalla
lämpötila-asetuksella • (synth).
Sumuttimen käyttö
Sumutinta voidaan käyttää silloin,
kun höyryllä tai ilman höyryä silitetään vaikeasti silitettäviä kankaita.
3 Varmista, että säiliö on vähintään
¼ täynnä.
0 Paina sumutuspainiketta
(kuva
1/E2) silityksen aikana vapauttaaksesi tasaisen sumun sumuttimesta
(kuva 1/C).
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 19 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
q
Höyrytystoiminnon käyttö
Höyrytystoimintoa voidaan käyttää silittäessä höyryllä tai ilman
höyryä.
Varmista, että säiliö on vähintään
¼ täynnä.
0 Valitse haluttu lämpötila painikkeilla
+/- (kuva 1/E1).
3
Höyrysilitysraydan kahden kuumennusjärjestelmän ansiosta voidaan
höyrytystoiminnon maksimiasetusta käyttää jopa alhaisimmalla
lämpötila-asetuksella • (synth).
0 Paina höyrytyspainiketta
(kuva
1/E5) useita kertoja raudan nojatessa silityspohjaan pumpun käynnistystäyttöä varten.
3
3
Jos vesitankki on kuivunut tyhjäksi,
pumpun uudelleen täyttö voi olla tarpeen sen jälkeen, kun höyrysilitysrauta on täytetty vedellä.
Riippuvien kankaiden höyrytys
Pystysuora höyrytystoiminto on
ihanteellinen verhojen, pukujen ja
herkkäluontoisten kankaiden höyrytystä varten.
0 Ripusta kyseessä oleva kohde hengariin ja pitele höyrysilitysrautaa
10–20 cm päässä materiaalista.
0 Paina tämän jälkeen höyrytyspainiketta
(kuva 1/E5).
3
1
Älä käsittele vaatteita niiden
ollessa henkilön päällä. Palovammavaara!
3-vaiheinen
sammutustoiminto
Turvallisuuden takaamiseksi höyrysilitysrauta sammuu automaattisesti, jos se jätetään ilman
valvontaa. Laite sammuu, jos se jätetään silitysasentoon 30 sekunniksi,
tai jos se kaatuu sivulleen
30 sekunniksi (kuva 4/a). Se sammuu myös silloin, jos se jätetään
ilman valvontaa pystyasentoon
15 minuutiksi (kuva 4/b).
Jos höyrysilitysrauta jätetään ilman
valvontaa, punainen lämpötilan
merkkivalo (kuva 1/E6) lämpötilapainikkeiden +/- välissä vilkkuu ja
laitteesta kuuluu hälytysääni, joka
ilmoittaa automaattisen sammutustoiminnon aktivoinnista. LCDnäyttöön tulee näkyviin ‘standby’
(valmiustila) (kuva 4/c).
Virransyöttö höyrysilitysraudan
kuumennuselementtiin katkeaa ja
höyrysilitysraudan jäähtyminen
alkaa.
0 Resetoi automaattinen sammutustoiminto yksinkertaisesti höyrysilitysrautaa liikuttamalla.
Virransyöttö höyrysilitysraudan
kuumennuselementtiin palautuu ja
sen kuumennus alkaa uudelleen.
Odota kunnes vihreä valo syttyy,
ennen kuin aloitat silityksen uudelleen.
3
30 sekunnin kuluttua hälytysäänen
toistumistiheys laskee.
Poikkeava digitaalinen
toiminto
Jos huomaat, että höyrysilitysraudan höyrytoiminto on tehoton tai
että lämpötilapainikkeet eivät
toimi, laitteessa on vika.
Jos laite on vioittunut, punainen
lämpötilan merkkivalo (kuva 1/E6)
lämpötilapainikkeiden +/- välissä
vilkkuu.
0 Resetoi höyrysilitysrauta yksinkertaisesti irrottamalla laite verkkovirtalähteestä. Kytke laite
verkkovirtaan uudelleen muutaman
sekunnin kuluttua. Höyrysilitysrauta voidaan tällöin kytkeä uudelleen päälle ja se toimii normaalisti.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä
asiakaspalveluun.
19
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 20 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
q
Ylläpito ja puhdistus
Jokaisen käyttökerran
jälkeen
0 Kytke virta pois päältä ja irrota pistoke verkkovirtalähteestä.
0 Anna höyrysilitysraudan jäähtyä
ennen virtajohdon kiertämistä
sisäänrakennettuun johtotilaan
(kuva 1/J).
Säilytys
0 Säilytä höyrysilitysrautaa pystyasennossa (kuva 5).
Älä säilytä höyrysilitysrautaa silityspohja alaspäin tai pakkauksessa.
Puhdistus
0 Puhdista höyrysilitysraudan ulkoisesti pyyhkimällä se kostealla ja
pehmeällä kankaalla ja kuivaamalla
se.
1
Älä käytä hioma-aineita, kemiallisia
puhdistusaineita tai liuotusaineita,
sillä ne vaurioittavat laitteen pintaa.
Irrotettavan höyryventtiilin
puhdistus
0 Irrota höyryventtiili kääntämällä
höyrytoiminnon valitsinta vastapäivään halutun puhdistusasetuksen
(•, kuva 1/E3) kohdalle niin, että
höytyventtiili ponnahtaa ulos
(kuva 6).
0 Hankaa kevyesti venttiilin pää
teräsvillalla, saippuaa ja lämmintä
vettä käyttäen.
0 Huuhtele ja kuivaa puhtaalla pyyhkeellä.
0 Aseta höyryventtiili paikoilleen ja
käännä sitä myötäpäivään sen
lukitsemiseksi.
Höyrytysreikien puhdistus
0 Poista laitteen höyrytystehokkuuteen vaikuttava kerääntynyt kalkki
höyrytysrei'istä alkohollin kostutetulla puuvillaharsolla.
20
Silityspohjan puhdistus
0 Pyyhi silityspohja pehmeällä ja kostealla kankaalla, kuivaa pohja
tämän jälkeen.
0 Poista silityspohjaan palaneet jäämät silittämällä kosteaa kangasta
höyrysilitysraudan ollessa kuuma.
Silitysopas
Silityslämpötilan valinta
0 Lue aina vaatteiden merkit ja noudata valmistajan silitysohjeita.
Katso suositeltavat lämpötila-arvot
silitystaulukosta sivulla 22.
Vinkkejä
• Lajittele silitettävät vaatteet kangastyyppien mukaan. Tällöin lämpötilan säätö ei ole aina tarpeen
siirtyessä vaatteesta toiseen.
• Aloita silitys vaatteista, jotka vaativat alhaisen silityslämpötilan, ja
jatka korkeampaa lämpötilaa vaativiin vaatteisiin.
• Tekstiilit, kuten mokka, villa, pellava ja silkki kannattaa silittää silityskangasta käyttäen kiiltävien
jälkien välttämiseksi.
• Jos olet epävarma tekstiilin laadusta, testaa rautaa pieneen osioon
tai tekstiilin sisäosaan ennen sen
silittämistä. Aloita alhaisesta lämpötilasta ja korota arvoa asteittain
parhaan asetuksen löytämiseksi
kyseiselle tekstiilille.
• Kun lämpötilaa lasketaan herkkäluontoisten tekstiilien silitystä varten, anna höyrysilitysraudan jäähtyä
2 minuuttia uuden asetuksen saavuttamiseksi.
• Aidot villatuotteet (100 % villaa)
voidaan silittää höyryllä lämpötilasäätimen ollessa asennossa Wool
(Villa). Käytä silityskangasta niin,
ettei kankaaseen jää kiiltäviä jälkiä.
• Älä koskaan silitä kankaan alueita,
joissa hikoilun jäljet on näkyvissä,
sillä höyrysilitysrauta tekee jäljistä
pysyviä.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 21 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
q
2
Tekniset tiedot
Verkkojännite:
220 – 240 V / 50 Hz
Tehonkulutus:
2000 – 2400 W
Hävitys
2
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää. Muoviosat on merkitty, esim.
>PE<, >PS<, jne. Hävitä pakkausmateriaalit erilliskeräyksiin.
Vanha laite
Tuotteessa tai paikkauksessa
W
ilmoittaa, että
oleva merkki
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan laite
tulee viedä vastaavaan keräyspisteeseen sen sähkö- ja elektronisten osien kierrätystä varten. Kun
tuote hävitetään asianmukaisesti,
voidaan sen virheellisen hävityksen
aiheuttavat ympäristö- ja terveyshaitat välttää. Lisätietoa tuotteen
kierrätyksestä saa paikalliselta
viranomaiselta, jätehuoltopalvelulta tai jälleenmyyjältä.
21
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 22 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
q
Silitystaulukko
LÄMPÖTILAASETUS
TEKSTIILI
minimi
Akryyli
synteettinen
Kuivasilitys nurjalta puolelta.
Asetaatti
Kuivasilitys nurjalta puolelta. kankaan ollessa edelleen
kostea tai käytä kankaan kostuttamiseen sumutinta.
Nailon &
polyesteri
Silitys nurjalta puolelta. kankaan ollessa edelleen kostea tai
käytä kankaan kostuttamiseen sumutinta.
Raion
silkki
SUOSITELTAVA SILITYS
Silitys nurjalta puolelta.
Viskoosi
Pääosin kuivasilitys. Höyryä voidaan käyttää valmistajan
ohjeiden mukaan.
Silkki
Silitys nurjalta puolelta. Käytä silityskangasta kiiltävien
jälkien välttämiseksi.
Puuvillasekoitukset
Tarkista merkki ja noudata valmsitajan ohjeita.
Käytä alhaisimman asetuksen vaatimaa kuidun asetusta.
villa
Villa & villaseHöyrysilitys nurjalta puolelta tai käytä silityskangasta.
koitukset
puuvilla
Puuvilla
Kuivasilitys kankaan ollessa edelleen kostea tai käytä
kankaan kostuttamiseen sumutinta.
Käytä keskisuurta-suurta höyryasetusta.
Vakosametti
Höyrysilitys nurjalta puolelta tai käytä silityskangasta.
pellava
Pellava
Silitys nurjalta puolelta tai käytä silityskangasta kiiltävien
jälkien välttämiseksi, erityisesti tummia värejä silittäessä.
Kuivasilitys kankaan ollessa edelleen kostea tai käytä
kankaan kostuttamiseen sumutinta.
Käytä keskisuurta-suurta höyryasetusta.
maksimi
Farkkukangas Käytä suurinta höyryasetusta.
Eri silitysnopeudet ja tekstiilin kosteus voivat vaikuttaa optimaaliseen asetukseen, jolloin asetus
voi poiketa taulukon suosituksista!
22
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 23 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
g
gDear Customer,
please read these operating
instructions through carefully.
Above all please observe the
safety instructions on the first few
pages of these operating instructions! Please keep these operating
instructions for later reference. Pass
them on to any subsequent owner
of the appliance.
Using the warning triangle and/or
the key words (Danger!, Caution!,
Important!), information that is
important for your safety or the
correct functioning of the appliance is highlighted. It is essential
that this information is observed.
0 This symbol guides you step by
step through the operation of the
appliance.
1
3
Next to this symbol you will find
additional information and practical tips on using the appliance.
2
Tips and information about the
economical and environmentally
friendly use of the appliance are
marked with the clover.
Appliance Description (Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Soleplate
Maximum water level indicator
Spray nozzle
Filling aperture with cover
Operating elements
E1 Temperature buttons
„–“ and „+“
E2 Spray button
E3 Clean setting
E4 Steam selector
E5 Steam jet button
E6 Temperature control light
Cable with 360° cable outlet
Water tank (capacity 400 ml)
LCD screen
Cable wrap facility
Rating plate
1 Safety Instructions
This appliance corresponds to
accepted technological standards
with regards to safety. Nevertheless, as a manufacturer we consider it our obligation to make you
aware of the following safety information.
General Safety
• The operating voltage of the appliance and the mains voltage as well
as the type of current must match
(see the rating plate).
• Only plug into a correctly installed
earthed mains socket.
• Always remove the plug when the
appliance is not in use.
• Never pull the plug from the socket
by means of the mains cable!
• Prior to cleaning or in the event of
a malfunction, unplug the appliance first!
• The iron is not to be used if it has
been dropped, if there are visible
signs of damage or if it is leaking.
• Do not use the appliance if the
mains cable is damaged.
• Do not let the mains cable of an
appliance hang over the edge of a
table or bench top or touch any hot
surface.
• Do not use the appliance with an
extension cable unless this cable
has been checked and tested by a
qualified technician or service person.
• Do not place an appliance on or
near a hot gas flame, electric element or on a heated oven. Do not
place on top of any other appliance.
• Repairs to this appliance, including
replacement of the mains cable,
may only be carried out by qualified service engineers. Considerable danger may result from
improper repairs. If repairs become
necessary, please contact the
23
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 24 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
g
Customer Care Department or
your authorised dealer.
• If the appliance is used for purposes other than those intended or
used incorrectly, no liability can be
accepted for any damage that may
be caused.
• This appliance is not intended for
use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge
unless they have been given initial
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
• Do not wind the cord around the
soleplate while the steam iron is
still hot.
• Always unplug the steam iron from
the power outlet before filling or
emptying the water tank.
Safety in cleaning and care
• Follow the cleaning instructions.
• Prior to cleaning, unplug the appliance first and allow the steam iron
to cool completely.
• Do not immerse the appliance in
water or any other liquid.
Operating
Child Safety
Twin element technology
• Never leave the appliance unattended while in use. If children
come into contact with a hot
steam iron it could lead to serious
burns.
• Keep children away from electrical
appliances.
• Packaging material, e.g. plastic
bags, should not be accessible to
children.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with
the appliance.
Your steam iron contains two elements, one in the soleplate (Fig.
2/a) and another in the steam
chamber (Fig. 2/b).This technology allows having steam performance even on one dot temperature
setting • (synth). Steam generation
is independent of the soleplate
temperature. Unlike conventional
single element irons, the soleplate
temperature stays constant, as it is
unaffected by the continual inflow
of water from the steam valve and
steam jet pump.
Safety in operation
• The steam iron must be used and
rested on a stable surface.
• When placing the iron on its stand,
ensure that the surface on which
the stand is placed is stable.
• Caution! When in use, the soleplate and cover of the steam iron
reach high operating temperatures.
• When steam ironing, steam is
emitted from the holes in the soleplate – risk of burns.
• A steam iron takes approximately
30 minutes to cool down. Only
store the appliance once it is cool
and after emptying any remaining
water.
24
Before first use
0 Remove any adhesive stickers,
plastic covers or cardboard sleeves from the soleplate.
0 Ensure that all adhesive is removed by rubbing the soleplate with a
cloth dampened with methylated
spirits.
0 Fill the water tank (see following
chapter) and empty the water. This
will rinse out any foreign particles
remaining from the manufacturing
process.
3
When turned on for the first time,
your new steam iron may give off
vapours for up to 10 minutes. This
is due to the initial heating of the
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 25 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
g
materials used. It is safe, not detrimental to the performance of the
steam iron, and will not reoccur.
Filling the steam iron with
water
1
0
0
0
0
Before filling the steam iron with
water ensure that the plug is
removed from the power outlet.
The steam iron can be filled with
water while it is hot.
Turn the steam selector (Fig. 1/E4)
to the Dry setting ( ).
Place the steam iron on its heel
and open the filling aperture cover
(Fig.1/D).
Using the beaker provided, slowly
pour water into the filling aperture
until the maximum water level (Fig.
1/B) is reached. Do not exceed the
maximum water level indicator.
Push the filling aperture cover
firmly to close.
3
It is safe to use tap water in your
steam iron. The anti-calc cartridge
removes minerals from the water,
preventing scale build-up. However, in extremely hard water areas
we recommend the use of distilled
or demineralised water.
1
Do not fill the steam iron with fabric conditioner, starches or other
solutions as these will damage the
steam mechanism. Do not use
contaminated water.
Using your steam iron
0 Plug the power cable into a
220-240 V power outlet.
The LCD screen (Fig. 1/H) and the
orange temperature control light
(Fig. 1/E6, located between the
temperature +/- buttons) will illuminate to indicate that the steam iron
is switched on and heating.
0 Use the temperature +/- buttons
(Fig. 1/E1) to select the desired
temperature setting, as displayed
on the LCD (see Fig. 3).
The bars on the LCD will flash as
the steam iron heats up to the selected temperature setting. As each
incremental temperature is reached, the bars will display solidly.
The actual temperature in degrees
Celsius will also be displayed on
the LCD, in increments of 5
degrees.
Once the steam iron has reached
the selected temperature, the
green temperature control light
(Fig. 1/E6) will illuminate to indicate
that the steam iron is ready to use.
0 Select the desired steam output on
the steam selector (Fig. 1/E4) or
turn the steam selector to the Dry
setting ( ) to iron without steam.
When steam ironing, ensure that
the tank is at least ¼ full of water.
When changing from a high temperature to a lower temperature,
the red temperature control light
(Fig. 1/E6) will illuminate and the
LCD will flash indicating that the
steam iron is cooling down.
0 To reduce the cooling period, turn
the steam selector (Fig. 1/E4) to
any position on the steam band
and press the steam jet button
(Fig. 1/E5).
Once the steam iron has reached
the selected temperature, the
green temperature control light
(Fig. 1/E6) will illuminate and the
bars on the LCD will display solidly,
indicating that the steam iron is
ready to use.
3
3
The steam iron’s twin element construction allows you to iron with
maximum steam, even on one dot
temperature setting • (synth).
Using the spray mist
The spray mist can be used when
steam or dry ironing to predampen hard to iron fabrics.
25
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 26 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
g
Ensure that the tank is at least ¼
full of water.
0 Press the spray button
(Fig. 1/E2)
during ironing to release a fine mist
from the spray nozzle (Fig. 1/C).
3
Using the steam jet function
The steam jet function can be used
when dry or steam ironing.
Ensure that the tank is at least ¼
full of water.
0 Select the desired temperature
using the +/- buttons (Fig. 1/E1).
3
The steam iron’s twin element construction allows you to iron with
maximum steam, even on one dot
temperature setting • (synth).
0 Press the steam jet button
(Fig.
1/E5) several times with the iron on
the soleplate to prime the pump.
3
3
If the water tank has run dry, it may
be necessary to re-prime the pump
after filling the steam iron with
water.
Steaming hanging items of
clothing
The vertical steam jet function is
ideal for steaming curtains, suits
and delicate fabrics.
0 Hang the article concerned on a
hanger and hold the steam iron at
a distance of 10–20 cm from the
material.
0 Now press the steam jet button
(Fig. 1/E5).
3
1
Do not attempt to freshen up clothing whilst it is still being worn.
Risk of burning!
The 3 way safety auto-off
feature
For total safety and peace of mind,
the steam iron will automatically
switch itself off if left unattended. It
will switch off if left in the ironing
position for 30 seconds, or if it is
knocked onto its side for 30 seconds (see Fig. 4/a). It will also
26
switch off if left unattended in the
upright position for 15 minutes
(see Fig. 4/b).
Should you leave the steam iron
unattended, the red temperature
control light (Fig. 1/E6) between
the +/- temperature buttons will
flash and a warning beep will
sound to alert you that the auto-off
function has been activated.
‘standby’ will appear on the LCD
screen (see Fig. 4/c).
Power to the steam iron’s heating
element will be cut and the steam
iron will start to cool.
0 To reset the safety auto-off feature,
simply move the steam iron.
The power to the steam iron’s elements will then reconnect and it
will begin heating again. Wait until
the green light illuminates before
recommencing ironing.
3
After 30 seconds the frequency of
the beep alarm will decrease.
Abnormal digital function
If you find that your steam iron is
incapable of steaming or that the
temperature control buttons have
become inoperable, a fault has
occurred.
In the event of a fault, the red temperature control light (Fig. 1/E6)
located between the +/- temperature buttons will flash.
0 To reset the steam iron, simply
unplug the appliance from the
power outlet. After some seconds,
plug in again. The steam iron can
then be switched on again and
should operate normally.
If the fault persists contact the
Customer Care Department.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 27 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
g
Care and Cleaning
After each use
0 Turn the power off and remove the
plug from the power outlet.
0 Allow the steam iron to cool before
winding the cord around the builtin cord wrap (Fig. 1/J).
Storage
0 Always store the steam iron on its
heel rest (see Fig. 5).
Do not store the steam iron with
the soleplate facing down, or in the
carton.
Cleaning
0 To clean the exterior of the steam
iron, wipe with a damp soft cloth
and wipe dry.
1
Do not use harsh abrasives, chemical cleaners or solvents, as these
will damage the surface.
Cleaning the removable
steam valve
0 To remove the steam valve, turn the
steam selector anticlockwise to the
indented Clean setting (•, Fig. 1/E3)
so that the steam valve pops up
(see Fig. 6).
0 Gently scrub the tip of the valve
with a steel wool soap pad moistened in warm water.
0 Rinse and dry with a clean cloth.
0 Replace the steam valve and turn
clockwise to lock into position.
Cleaning the steam holes
0 To remove scale build up in the
steam holes that may affect your
iron’s steam performance, use a
cotton wool tip moistened in
methylated spirits.
Cleaning the soleplate
0 Wipe the soleplate with a soft
damp cloth and wipe dry.
0 To remove burnt residue from the
soleplate, iron over a damp cloth
while the steam iron is hot.
Ironing Guide
Selecting the ironing
temperature
0 Always read garment labels and follow the manufacturer’s ironing
instructions. Refer to the Ironing
Chart on page 29 for temperature
recommendations.
Hints
• Sort articles to be ironed according
to the type of fabric. This will
reduce the need to adjust the temperature to suit varying garments.
• Start with garments requiring lower
temperatures and work your way
through to items requiring higher
temperatures.
• Fabrics such as velour, wool, linen
and silk are best ironed with an
ironing cloth to prevent shine
marks.
• If you are unsure of the fabric content of a garment, test a small area
such as a seam or inside hem section before ironing a visible area.
Start with a low temperature and
gradually increase the heat to find
the best setting for ironing the garment.
• When reducing the temperature to
iron sensitive fabrics, allow
approximately 2 minutes for the
steam iron to cool to the new setting.
• Pure woollen fabrics (100 % wool)
can be steam ironed with the temperature dial set to Wool. Use an
ironing cloth to prevent shine
marks on the fabric.
• Never iron areas of a garment
where perspiration marks are visible, as the heat of the steam iron
will fix the stains, making them
permanent.
27
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 28 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
g
Technical Data
Mains voltage:
220 – 240 V / 50 Hz
Power consumption:
2000 – 2400 W
Disposal
2
28
Packaging material
The packaging materials are environmentally friendly and can be
recycled. The plastic components
are identified by markings, e.g.
>PE<, >PS<, etc. Please dispose of
the packaging materials in the
appropriate container at the community waste disposal facilities.
2
Old appliance
W
on the product or
The symbol
on its packaging indicates that this
product may not be treated as
household waste. Instead it shall
be handed over to the applicable
collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For
more detailed information about
recycling of this product, please
contact your local city office, your
household waste disposal service
or the shop where you purchased
the product.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 29 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
g
Ironing Chart
TEMPERATURE
SETTING
FABRIC
minimum
Acrylic
Dry iron on wrong side.
Acetate
Dry iron on wrong side while still damp or use spray to
dampen.
synthetic
Nylon &
Polyester
Rayon
silk
IRONING RECOMMENDATION
Iron on wrong side while still damp or use spray to
dampen.
Iron on wrong side of fabric.
Viscose
Mainly dry iron. Steam can be used under manufacturer’s
instructions.
Silk
Iron on wrong side. Use an ironing cloth to prevent shine
marks.
Cotton
Blends
Check label and follow manufacturer’s instructions.
Use setting for the fibre requiring the lowest setting.
wool
cotton
Wool &
Wool Blends
Steam iron on wrong side or use an ironing cloth.
Cotton
Dry iron while still damp or use spray to dampen.
Use steam medium to high.
Corduroy
Steam iron on wrong side or use an ironing cloth.
linen
Linen
Iron on wrong side or use an ironing cloth to prevent shine
marks, especially with dark colours.
Dry iron while still damp or use spray to dampen.
Use steam medium to high.
Denim
Use maximum steam.
maximum
Varied ironing speeds and fabric dampness can mean that the optimal setting can differ from
that recommended in the table!
29
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 30 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
d
geehrte Kundin,
dSehr
sehr geehrter Kunde,
lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.
Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise auf den ersten Seiten dieser Gebrauchsanweisung!
Bewahren Sie bitte die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie diese an
eventuelle Nachbesitzer des Gerätes weiter.
Mit dem Warndreieck und/oder
durch Signalwörter (Warnung!,
Vorsicht!, Achtung!) sind Hinweise hervorgehoben, die für Ihre
Sicherheit oder für die Funktionsfähigkeit des Gerätes wichtig sind.
Bitte unbedingt beachten.
0 Dieses Zeichen leitet Sie Schritt für
Schritt beim Bedienen des Gerätes.
1
3
Nach diesem Zeichen erhalten Sie
ergänzende Informationen zur
Bedienung und praktischen
Anwendung des Gerätes.
2
Mit dem Kleeblatt sind Tipps und
Hinweise zum wirtschaftlichen und
umweltschonenden Einsatz des
Gerätes gekennzeichnet.
Gerätebeschreibung (Bild 1)
A
B
C
D
E
F
30
Bügelsohle
Markierung für maximale Füllhöhe
Spraydüse
Wassereinfüllöffnung mit Deckel
Bedienelemente
E1 Tasten für Temperatureinstellung „–“ und „+“
E2 Taste für Spray-Funktion
E3 Reinigungs-Stellung
E4 Dampfwähler
E5 Taste für DampfstoßFunktion
E6 Temperatur-Kontrollleuchte
Anschlussleitung mit 360°-Ausgang
G
H
J
K
Wassertank
(Fassungsvermögen 400 ml)
LCD-Anzeige
Kabelaufwicklung
Typschild
1 Sicherheitshinweise
Die Sicherheit dieses Geräts entspricht den anerkannten Regeln
der Technik. Dennoch sehen wir
uns als Hersteller veranlasst, Sie
mit den nachfolgenden Sicherheitshinweisen vertraut zu
machen.
Allgemeine Sicherheit
• Die Spannung und Frequenz des
Stromnetzes und des Gerätes
müssen übereinstimmen (siehe
Typschild).
• Der Anschluss darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose erfolgen.
• Immer den Netzstecker ziehen,
wenn das Gerät nicht in Gebrauch
ist.
• Den Netzstecker nie an der
Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen.
• Vor der Reinigung und im Falle
einer Fehlfunktion zuerst den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
• Der Dampfbügler darf nicht mehr
benutzt werden, wenn er heruntergefallen ist, sichtbare Beschädigungen aufweist oder undicht ist.
• Das Gerät darf nicht mehr benutzt
werden, wenn die Anschlussleitung beschädigt ist.
• Lassen Sie die Anschlussleitung
des Gerätes nicht über Kanten
hängen oder heiße Oberflächen
berühren.
• Wenn Sie das Gerät mit einem Verlängerungskabel benutzen, muss
dieses durch einen Fachmann
überprüft sein.
• Das Gerät nicht auf oder neben
eine heiße Gasflamme, ein elektrisches Bauteil oder einen beheizten
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 31 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
d
Ofen stellen. Nicht auf ein anderes
Gerät stellen.
• Reparaturen an diesem Gerät, einschließlich Ersatz der Netzzuleitung, dürfen nur von Fachkräften
durchgeführt werden. Durch
unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im Reparaturfall an den Kundendienst oder
an Ihren autorisierten Fachhändler.
• Der Hersteller haftet nicht für
Schäden, die durch unsachgemäßen oder zweckfremden Gebrauch
entstanden sind.
• Dieses Gerät ist nicht dazu
bestimmt, von Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund
Ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind es sicher
zu bedienen oder von Personen
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten,
benutzt oder betrieben zu werden,
es sei denn sie wurden durch eine
für sie verantwortliche Person
angewiesen wie das Gerät sicher
zu benutzen ist und anfänglich von
ihr beaufsichtigt.
• Der Dampfbügler darf nur auf einer
stabilen Oberfläche auf seine
Abstellfläche abgestellt werden.
• Vorsicht! Während des Betriebes
werden Sohle und Haube des
Dampfbüglers funktionsbedingt
heiß!
• Beim Dampfbügeln strömt Dampf
aus den Öffnungen in der Sohle –
Verbrennungsgefahr.
• Ein Dampfbügler braucht etwa
30 Minuten um abzukühlen. Den
Dampfbügler erst nach dem
Abkühlen versorgen. Restliches
Wasser ausleeren.
• Die Anschlussleitung nicht um den
noch heißen Dampfbügler wickeln.
• Der Netzstecker ist grundsätzlich
zu ziehen, bevor Wasser nachgefüllt oder entleert wird.
Sicherheit bei Reinigung und
Pflege
• Befolgen Sie die Reinigungsvorschriften.
• Vor dem Reinigen Netzstecker ziehen und den Dampfbügler ganz
auskühlen lassen.
• Das Gerät nie in Wasser oder
andere Flüssigkeiten tauchen.
Sicherheit von Kindern
• Betreiben Sie das Gerät nicht ohne
Aufsicht. Wenn Kinder in Kontakt
mit einem heißen Dampfbügler
kommen, kann das zu schweren
Verbrennungen führen.
• Halten Sie Kinder von Elektrogeräten fern.
• Verpackungsmaterial, wie z.B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie
nicht mit dem Gerät spielen.
Sicherheit bei der Benutzung
• Der Dampfbügler muss auf einer
stabilen Oberfläche benutzt und
abgestellt werden.
Bedienung
Ausgestattet mit zwei Heizelementen
Der Dampfbügler besitzt zwei
Heizelemente – eines in der Bügelsohle (Bild 2/a) und eines in der
Dampfkammer (Bild 2/b). Diese
Technologie erlaubt Dampfleistung schon bei der Temperatureinstellung • (synth). Die
Dampferzeugung erfolgt unabhängig von der Temperatur der Bügelsohle. Im Gegensatz zu
Dampfbüglern mit nur einem Heizelement bleibt die Temperatur der
Bügelsohle konstant, da sie nicht
durch das Nachströmen von Wasser durch das Dampfventil oder für
31
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 32 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
d
die Dampfstoss-Funktion beeinflusst wird.
Vor dem ersten Gebrauch
0 Entfernen Sie Aufkleber, Kunststoffabdeckungen und Kartonhüllen von der Dampfsohle.
0 Um alle Kleberückstände zu entfernen, reiben Sie die Bügelsohle
mit einem mit Spiritus angefeuchteten Tuch ab.
0 Füllen Sie den Wassertank (siehe
folgendes Kapitel) und leeren Sie
das Wasser wieder aus. Dadurch
werden eventuell von der Herstellung verbliebene Teilchen herausgespült.
3
Nach dem ersten Einschalten kann
der neue Dampfbügler bis zu
10 Minuten lang Dämpfe abgeben. Dies wird durch das erstmalige Erhitzen der verwendeten
Materialien hervorgerufen. Es ist
ungefährlich, beeinträchtigt die
Leistung des Dampfbüglers nicht
und tritt später nicht wieder auf.
Dampfbügler mit Wasser füllen
Vergewissern Sie sich vor dem Füllen des Dampfbüglers mit Wasser,
dass der Netzstecker nicht eingesteckt ist.
Wasser kann auch eingefüllt werden, wenn der Dampfbügler heiß
ist.
0 Dampfwähler (Bild 1/E4) auf die
Position für Trockenbügeln ( )
stellen.
0 Den Dampfbügler auf seine Abstellfläche stellen und den Deckel der
Wassereinfüllöffnung (Bild 1/D)
öffnen.
0 Mit dem mitgelieferten Becher
langsam Wasser in die Einfüllöffnung füllen, bis die Markierung für
die maximale Füllhöhe (Bild 1/B)
erreicht ist. Nicht höher als bis zur
Max-Marke füllen.
1
32
0 Den Deckel fest auf die Wassereinfüllöffnung drücken, um diese zu
verschließen.
3
Sie können Leitungswasser verwenden. Die Kalkschutz-Patrone
im Wassertank entfernt Mineralien
aus dem Wasser und verhindert
eine Verkalkung. In Gegenden mit
sehr hartem Wasser empfehlen wir
jedoch die Verwendung von destilliertem oder demineralisiertem
Wasser.
1
Füllen Sie keine Weichspüler,
Wäschestärke oder andere Mittel
in den Dampfbügler, dies würde
den Dampferzeuger beschädigen.
Verwenden Sie kein verunreinigtes
Wasser.
Dampfbügler benutzen
0 Die Anschlussleitung an eine 220240 V Steckdose anschließen.
Die LCD-Anzeige (Bild 1/H) und die
orange Temperatur-Kontrollleuchte (Bild 1/E6, zwischen den
Tasten für die Temperatureinstellung +/-) leuchten und zeigen an,
dass der Dampfbügler eingeschaltet ist und aufheizt.
0 Stellen Sie mit den Tasten für die
Temperatureinstellung +/- (Bild
1/E1) die gewünschte Temperatur
ein; diese wird auf der LCDAnzeige angezeigt (siehe Bild 3).
Die Balken der LCD-Anzeige blinken, solange der Dampfbügler auf
die eingestellte Temperatur aufheizt. Sobald ein Temperaturschritt
erreicht ist, wird dieser Balken
dauerhaft angezeigt. Die aktuelle
Temperatur wird in Schritten von
5 ° Celsius auf der LCD-Anzeige
angezeigt.
Ist die eingestellte Temperatur
erreicht, leuchtet die grüne Temperatur-Kontrollleuchte (Bild 1/E6)
und zeigt an, dass der Dampfbügler bereit ist.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 33 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
d
Dampfstoß-Funktion
benutzen
0 Stellen Sie die gewünschte Dampfmenge am Dampfwähler (Bild
1/E4) ein, oder drehen Sie den
Dampfwähler auf die Stellung für
Trockenbügeln ( ).
Die Dampfstoß-Funktion kann
beim Dampfbügeln und beim
Trockenbügeln benutzt werden.
Zum Dampfbügeln muss der Wassertank mindestens ¼ gefüllt sein.
Wenn Sie von einer hohen Temperatur zu einer niedrigeren Temperatur wechseln, leuchtet die rote
Temperatur-Kontrollleuchte (Bild
1/E6) und die Balken in der LCDAnzeige blinken; das zeigt an, dass
der Dampfbügler abkühlt.
0 Um die Abkühlphase zu verkürzen,
drehen Sie den Dampfwähler (Bild
1/E4) auf eine beliebige Stellung
innerhalb der Dampfeinstellung
und drücken Sie die Taste für die
Dampfstoß-Funktion
(Bild
1/E5).
Ist die eingestellte Temperatur
erreicht, leuchtet die grüne Temperatur-Kontrollleuchte (Bild 1/E6)
und die Balken der LCD-Anzeige
werden dauerhaft angezeigt. Dies
zeigt an, dass der Dampfbügler
bereit ist.
Der Wassertank muss mindestens
¼ gefüllt sein.
0 Stellen Sie mit den Tasten für die
Temperatureinstellung +/- (Bild
1/E1) die gewünschte Temperatur
ein.
Durch die zwei Heizelemente kann
sogar mit der Temperatureinstellung • (synth) mit maximalem
Dampf gebügelt werden.
Die vertikale Dampfstoß-Funktion
ist ideal für das Dämpfen von Vorhängen, Anzügen und empfindlichen Stoffen.
0 Hängen Sie das betreffende Kleidungsstück auf einen Bügel und
halten Sie den Dampfbügler in
einem Abstand von 10 - 20 cm
über den Stoff.
0 Betätigen Sie nun die Taste für die
Dampfstoß-Funktion
(Bild
1/E5).
3
3
Spray-Funktion benutzen
Die Spray-Funktion kann beim
Dampfbügeln und beim Trockenbügeln benutzt werden, um
schwierig zu bügelnde Stoffe zu
befeuchten.
Der Wassertank muss mindestens
¼ gefüllt sein.
0 Betätigen Sie während dem
Bügeln die Taste für die SprayFunktion
(Bild 1/E2); ein feiner
Sprühnebel kommt aus der Spraydüse (Bild 1/C).
3
3
Durch die zwei Heizelemente kann
sogar mit der Temperatureinstellung • (synth) mit maximalem
Dampf gebügelt werden.
0 Stellen Sie den Dampfbügler auf
die Bügelsohle; betätigen Sie
mehrmals die Taste für die Dampfstoß-Funktion
(Bild 1/E5), um
die Pumpe zu entlüften.
3
3
Ist der Wassertank ganz leer
geworden, muss die Pumpe nach
dem Auffüllen von Wasser möglicherweise erneut entlüftet werden.
Aufdampfen von hängenden
Kleidungsstücken
3
1
Kleidung nicht am Körper auffrischen. Verbrennungsgefahr!
Automatische DreifachSicherheitsabschaltung
Für größtmögliche Sicherheit
schaltet sich der Dampfbügler
selbständig ab, wenn er unbeaufsichtigt gelassen wird. Der Dampf-
33
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 34 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
d
bügler schaltet sich nach
30 Sekunden ab, wenn er in Bügelstellung nicht bewegt wird, oder
wenn er auf der Seite liegt (siehe
Bild 4/a). Der Dampfbügler schaltet
sich nach 15 Minuten automatisch
ab, wenn er senkrecht auf seiner
Abstellfläche stehend nicht bewegt
wird (siehe Bild 4/b).
Durch Blinken der roten Temperatur-Kontrollleuchte (Bild 1/E6) zwischen den Tasten für die
Temperatureinstellung +/- und
einen Warnton wird angezeigt,
dass die automatische Abschaltung erfolgt ist. Auf der LCDAnzeige steht ‘standby’ (siehe Bild
4/c).
Die Stromversorgung der Heizelemente wird unterbrochen und der
Dampfbügler kühlt ab.
Nach 30 Sekunden nimmt die Häufigkeit der Warntöne ab.
0 Bewegen Sie den Dampfbügler, um
die automatische Abschaltung wieder zurückzusetzen.
Die Heizelemente des Dampfbüglers werden wieder mit Strom versorgt und der Dampfbügler wird
wieder aufgeheizt. Warten Sie bis
die grüne Kontrolllampe leuchtet,
bevor Sie weiterbügeln.
Besteht die Funktionsstörung weiterhin, wenden Sie sich an den
Kundendienst.
Reinigung und Pflege
Nach jedem Gebrauch
0 Ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose.
0 Lassen Sie den Dampfbügler
abkühlen, bevor sie das Netzkabel
um die Kabelaufwicklung (Bild 1/J)
wickeln.
Aufbewahrung
0 Den Dampfbügler immer senkrecht
auf seiner Abstellfläche stehend
aufbewahren (siehe Bild 5).
Bewahren Sie den Dampfbügler
nicht auf der Bügelsohle stehend
oder im Karton auf.
Reinigung
3
Funktionsstörung
Wenn Ihr Dampfbügler keinen
Dampf mehr produziert oder die
Tasten für die Temperatureinstellung nicht mehr funktionieren, ist
eine Funktionsstörung aufgetreten.
In diesem Fall blinkt die rote Temperatur-Kontrollleuchte (Bild 1/E6)
zwischen den Tasten für die Temperatureinstellung +/-.
0 Sie müssen einen Reset durchführen. Ziehen Sie dazu den Netzstecker aus der Steckdose. Stecken
Sie den Netzstecker nach ein paar
Sekunden wieder ein. Der Dampfbügler sollte dann wieder normal
funktionieren.
34
0 Das Gehäuse des Dampfbüglers
mit einem weichen feuchten Tuch
abwischen und trockenreiben.
1
Verwenden Sie keine scharfen und
scheuernden Reinigungsmittel und
keine chemischen Reiniger oder
Lösungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen.
Dampfventil reinigen
0 Zum Entfernen des Dampfventils
drehen Sie den Dampfwähler
gegen den Uhrzeigersinn auf die
Reinigungs-Stellung (•, Bild 1/E3).
Das Ventil springt heraus (siehe
Bild 6).
0 Reiben sie die Spitze des Ventils
sanft mit einem mit warmem Wasser befeuchteten Topfreiniger aus
verseifter Stahlwolle ab.
0 Das Ventil abspülen und mit einem
sauberen Lappen trocknen.
0 Das Dampfventil wieder einsetzen
und durch Drehen im Uhrzeigersinn verriegeln.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 35 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
d
Dampföffnungen reinigen
0 Wenn sich Zunder in den Dampföffnungen der Bügelsohle gebildet
hat und die Dampfleistung beeinträchtigt, diesen mit einem mit Spiritus befeuchteten Wattestäbchen
entfernen.
Bügelsohle reinigen
0 Die Bügelsohle mit einem weichen,
feuchten Lappen abwischen und
trockenreiben.
0 Zu Entfernen von eingebrannten
Ablagerungen von der Bügelsohle
mit dem heißen Dampfbügler über
ein feuchtes Tuch bügeln.
Bügeltipps
Wahl der richtigen Bügeltemperatur
0 Beachten Sie immer die Pflegekennzeichen auf den Etiketten der
Wäsche und befolgen Sie die
Bügelhinweise des Kleidungsherstellers. Informieren Sie sich in der
Bügeltabelle auf page 37 über die
richtige Bügeltemperatur.
Hinweise
• Sortieren Sie die Bügelwäsche
nach Gewebeart. Sie müssen dann
seltener die Temperatur für die verschiedenen Gewebe anpassen.
• Beginnen Sie mit dem Bügeln von
Stoffen, die niedrige Bügeltemperaturen erfordern, und bügeln Sie
anschließend Stoffe, die jeweils
höhere Temperaturen erfordern.
• Gewebe wie Velours, Wolle, Leinen
und Seide werden am besten mit
Hilfe eines Bügeltuchs gebügelt,
um die Entstehung von Glanzstellen zu vermeiden.
• Bei Unsicherheit über die Gewebezusammensetzung eines Wäschestücks, testen Sie zuerst an einer
kleinen, nicht sichtbaren Stelle
(z.B. innen am Saum), vor Sie
sichtbare Bereiche bügeln. Beginnen Sie mit einer niedrigen Temperatur und erhöhen Sie die
Temperatur stufenweise, um die
beste Einstellung herauszufinden.
• Wenn Sie die Temperatur zum
Bügeln von empfindlichen Stoffen
verringern, lassen Sie den Dampfbügler etwa 2 Minuten auf die neue
Einstellung abkühlen.
• Reine Wolle (100 % Wolle) kann
mit der Temperatureinstellung
„wool“ dampfgebügelt werden.
Benutzen Sie ein Bügeltuch, um
die Entstehung von Glanzstellen zu
vermeiden.
• Bügeln Sie nie Bereiche von Kleidungsstücken, auf denen Schwitzflecken sichtbar sind, da diese
durch die Hitze des Dampfbüglers
fixiert und dauerhaft sichtbar
gemacht werden.
Technische Daten
Netzspannung:
220 – 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme:
2000 – 2400 W
35
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 36 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
d
Entsorgung
2 Verpackungsmaterial
Die Verpackungsmaterialien sind
umweltverträglich und wiederverwertbar. Die Kunststoffteile sind
gekennzeichnet, z. B. >PE<, >PS<
etc. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend
ihrer Kennzeichnung bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den
dafür vorgesehenen Sammelbehältern.
2 Altgerät
W
Das Symbol
auf dem Produkt
oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht
als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling
von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden
muss. Durch Ihren Beitrag zum
korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt
und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit
werden durch falsches Entsorgen
gefährdet. Weitere Informationen
über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem
Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
36
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 37 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
d
Bügeltabelle
TEMPERATUREINSTELLUNG
GEWEBE
minimum
Polyacryl
Acetat
synthetic
silk (Seide)
Nylon &
Polyester
BÜGELEMPFEHLUNG
Von links trockenbügeln.
Von links trockenbügeln solange das Gewebe noch feucht
ist, oder mit Spray-Funktion befeuchten.
Von links bügeln solange das Gewebe noch feucht ist,
oder mit Spray-Funktion befeuchten.
Rayon
Von links bügeln.
Viskose
Hauptsächlich trockenbügeln. Dampf kann nach
Herstellerangaben verwendet werden.
Seide
Von links bügeln. Bügeltuch verwenden um Glanzstellen zu
vermeiden.
BaumwollEtikett beachten und Herstellerangaben befolgen.
Mischgewebe Einstellung für die empfindlichste Faser benutzen.
wool (Wolle)
Wolle & WollVon links dampfbügeln oder Bügeltuch verwenden.
mischgewebe
cotton
(Baumwolle)
Baumwolle
Cord
linen (Leinen)
Leinen
Von links trockenbügeln solange das Gewebe noch feucht
ist, oder mit Spray-Funktion befeuchten.
Dampf mittel bis hoch verwenden.
Von links dampfbügeln oder Bügeltuch verwenden.
Von links bügeln oder Bügeltuch verwenden um Glanzstellen zu vermeiden, vor allem bei dunklen Farben.
Trockenbügeln solange das Gewebe noch feucht ist, oder
mit Spray-Funktion befeuchten.
Dampf mittel bis hoch verwenden.
maximum
Jeansstoff
Maximalen Dampf verwenden.
Wegen unterschiedlicher Bügelgeschwindigkeit, Gewebe-Restfeuchtigkeit usw. kann die
optimale Einstellung von der in der Tabelle aufgeführten Empfehlung abweichen!
37
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 38 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
cliente,
f Chère
cher client,
Veuillez prendre connaissance de
ces instructions d'utilisation avec
soin.
Surtout, respectez les instructions
de sécurité des premières pages
de ces instructions d'utilisation!
Veuillez conserver ces instructions
d'utilisation pour référence future.
Veuillez les transmettre à tout propriétaire suivant de cet appareil.
L'emploi d'un triangle d'alerte ou
des mots clés (Danger!, Attention!, Important!) permet d'indiquer des informations importantes
pour votre sécurité ou le fonctionnement correct de l'appareil. Il est
essentiel que ces informations
soient respectées.
0 Ce symbole vous guide pas à pas
afin de vous expliquer le fonctionnement de l'appareil.
1
3
À côté de ce symbole, vous
découvrirez des informations additionnelles et des conseils pratiques
d'emploi de l'appareil.
2
Les conseils et informations sur
l'usage économique et écologique
de l'appareil sont marqués avec le
trèfle.
Description d'appareil (Fig. 1)
A
B
C
D
E
38
Semelle
Indicateur de niveau maximum
d'eau
Buse de vaporisation
Ouverture de remplissage avec
cache
Éléments de fonctionnement
E1 Boutons de température
"–" et "+"
E2 Bouton de vaporisation
E3 Réglage de nettoyage
E4 Sélecteur de vapeur
E5 Bouton de jet de vapeur
E6 Témoin de contrôle de
température
F
G
H
J
K
Câble avec sortie 360°
Réservoir d'eau (capacité 400 ml)
Écran LCD
Enrouleur de cordon
Plaque signalétique
1 Instructions de sécurité
Cet appareil est conforme aux
règles et à la législation en vigueur
sur la sécurité du matériel électrique.
Néanmoins, en notre qualité de
fabriquant, nous souhaitons vous
familiariser avec les consignes de
sécurité suivantes.
Sécurité générale
• La tension de fonctionnement de
l'appareil et la tension secteur de
même que le type de courant doivent correspondre (voir la plaque
signalétique).
• Connectez uniquement à une prise
secteur correctement installée et
mise à la terre.
• Débranchez toujours l'appareil s'il
n'est pas utilisé.
• Ne débranchez jamais la fiche de la
prise en tirant sur le cordon électrique.
• Avant tout nettoyage ou en cas de
panne, débranchez d'abord
l'appareil.
• Le fer ne doit pas être utilisé en
cas de chute et s'il présente des
signes visibles de dégâts ou des
fuites.
• N'utilisez pas l'appareil si le cordon secteur est endommagé.
• Ne laissez pas le cordon secteur
de l'appareil pendre sur le bord
d'une table ou d'un plan de travail
ou entrer en contact avec toute
surface chaude.
• N'utilisez pas l'appareil avec une rallonge sauf si elle a été contrôlée et
testée par un technicien ou un
chargé d'entretien qualifié.
• Ne placez pas un appareil sur ou à
proximité d'une flamme chaude,
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 39 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
f
d'un élément électrique voire d'un
four chaud. Ne le placez pas sur
un autre appareil.
• Les réparations de cet appareil,
notamment le remplacement du
cordon secteur, doivent être confiées uniquement à des spécialistes
agrées. Des réparations inappropriées sont sources de risques
considérables. Si des réparations
s'avèrent nécessaires, veuillez
contacter notre service Clientèle
ou votre revendeur agréé.
• Si l'appareil est utilisé pour un
objet différent de celui pour lequel
il est prévu ou s'il est mal utilisé,
nous déclinons toute responsabilité pour tous les dégâts causés.
• Cet appareil n'est pas destiné à
être utilisé par des personnes
(notamment des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites
ou manquant d'expérience et de
connaissances, à moins que celles-çi ne soient sous surveillance
où qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable
de leur sécurité.
Sécurité des enfants
• Ne laissez jamais l'appareil en
marche sans surveillance. Si les
enfants entrent en contact avec le
fer à vapeur chaud, ils peuvent être
gravement brûlés.
• Assurez-vous que les enfants restent à l'écart des appareils électriques.
• Les enfants ne doivent pas avoir
accès aux emballages, notamment
aux sacs plastiques.
• Les enfants doivent être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne
jouent pas avec l'appareil.
Sécurité en fonctionnement
• Le fer à vapeur doit être utilisé et
reposer sur une surface stable.
• Si vous placez le fer sur un pied,
assurez-vous que la surface sur
laquelle il repose est stable.
• Attention ! Pendant l'utilisation, la
semelle et le cache du fer à vapeur
atteignent des températures élevées.
• Pendant le repassage à la vapeur,
de la vapeur s'échappe des orifices de la semelle – risque de brûlures.
• Un fer à vapeur a besoin de près
de 30 minutes pour refroidir. Rangez l'appareil uniquement lorsqu'il
est froid et après avoir vidé le
restant d'eau.
• N'enroulez pas le cordon autour de
la semelle pendant le fer à vapeur
est encore chaud.
• Débranchez toujours le fer à
vapeur du secteur avant de remplir
ou de vider son réservoir d'eau.
Sécurité du nettoyage et de
l'entretien
• Suivez les instructions de nettoyage.
• Avant tout nettoyage, débranchez
d'abord l'appareil puis laissez le fer
à vapeur refroidir complètement.
• N'immergez pas l'appareil dans
l'eau ou tout autre liquide.
Fonctionnement
Technologie à double résistance
Votre fer à vapeur comporte deux
résistances – l'une dans la semelle
(Fig. 2/a) et l'autre dans la chambre
de vaporisation (Fig. 2/b). Cette
technologie assure un repassage à
la vapeur même pour un réglage
de température sur un point •
(synth). La génération de vapeur
est indépendante de la température de la semelle. Contrairement
aux fers conventionnels à résistance unique, la température de la
semelle reste constante car elle
39
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 40 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
f
n'est pas affectée par le flux d'eau
continu de la soupape de vapeur et
de la pompe de jet de vapeur.
3
Vous pouvez utiliser de l'eau du
robinet en toute sécurité pour votre
fer à vapeur. La cartouche anti-calcaire élimine les minéraux de l'eau
en évitant l'accumulation de calcaire. Cependant, dans les zones
dont l'eau est très dure, nous
recommandons l'emploi d'eau distillée ou déminéralisée.
1
Ne remplissez pas le fer à vapeur
avec de l'adoucissant, de l'amidonnant ou autres solutions car
vous risquez d'endommager le
mécanisme de génération de
vapeur. N'utilisez pas d'eau contaminée.
Avant toute utilisation
0 Retirez tous les autocollants,
caches plastiques ou manchons
de carton de la semelle.
0 Vérifiez que tous les adhésifs sont
éliminés en frottant la semelle avec
un chiffon mouillé avec de l'alcool
dénaturé.
0 Remplissez le réservoir d'eau (voir
le chapitre suivant) et videz l'eau.
Vous rincez ainsi tous les corps
étrangers encore présents après le
processus de fabrication.
3
À l'occasion de la première utilisation, votre fer à vapeur neuf peut
laisser s'échapper de la vapeur
pendant environ 10 minutes. Cela
est dû au chauffage initial des
matériaux utilisés. Ceci est normal
et les performances du fer à
vapeur n'en sont pas affectées.
Remplissage du fer à vapeur
avec de l'eau
1
0
0
0
0
40
Avant de remplir le fer à vapeur
avec de l'eau, assurez-vous de
débrancher la prise du secteur. Le
fer à vapeur peut être rempli d'eau
même s'il est chaud.
Positionnez le sélecteur de vapeur
(Fig. 1/E4) sur le réglage Sec ( ).
Placez le fer à vapeur sur son talon
et ouvrez le cache de l'ouverture de
remplissage (Fig. 1/D).
Avec le gobelet fourni, versez lentement l'eau dans l'ouverture de
remplissage pour atteindre le
niveau d'eau maximum (Fig. 1/B).
Ne dépassez pas l'indicateur de
niveau d'eau maximum.
Appuyez sur le cache de l'ouverture de remplissage pour bien le
fermer.
Utilisation de votre fer à
vapeur
0 Connectez le cordon d'alimentation à une prise secteur de
220-240 V.
L'écran LCD (Fig. 1/H) et le témoin
de contrôle de température orange
(Fig. 1/E6, situé entre les boutons
+/- de température) s'allument
pour indiquer que le fer à vapeur
est en marche et chauffe.
0 Utilisez les boutons +/- de température (Fig. 1/E1) pour sélectionner
le réglage de température, affiché
sur l'écran LCD (Fig. 3).
Les barres de l'écran LCD clignotent à mesure que le fer à vapeur
chauffe pour atteindre le réglage
de température. Dès que chaque
niveau de température est atteint,
la barre lui correspondant cesse de
clignoter. La température réelle en
degrés Celsius est également affichée sur l'écran LCD par incréments de 5 degrés.
Une fois que le fer à vapeur a
atteint la température sélectionnée, le témoin de contrôle de température vert (Fig. 1/E6) s'allume
pour indiquer que le fer à vapeur
est prêt à l'emploi.
0 Sélectionnez le débit de vapeur
désiré avec le sélecteur de vapeur
(Fig. 1/E4) ou positionnez le sélec-
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 41 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
f
teur de vapeur sur le réglage Sec
( ) pour repasser sans vapeur.
Pour un repassage à la vapeur,
assurez-vous que le réservoir est au
moins rempli d'eau au quart.
En passant d'une température élevée à une température plus basse,
le témoin de contrôle de température rouge (Fig. 1/E6) s'allume et
l'écran LCD clignote pour indiquer
que le fer à vapeur refroidit.
0 Afin de réduire le délai de refroidissement, positionnez le sélecteur de
vapeur (Fig. 1/E4) sur une position
quelconque et appuyez sur le bouton de jet de vapeur
(Fig. 1/E5).
Une fois que le fer à vapeur a
atteint la température sélectionnée, le témoin de contrôle de température vert (Fig. 1/E6) s'allume et
les barres sur l'écran LCD cessent
de clignoter pour indiquer que le
fer à vapeur est prêt à l'emploi.
3
3
La structure à double résistance
vous permet de repasser avec une
vapeur maximum même pour un
réglage de température sur un
point • (synth).
Utilisation du vaporisateur
Le vaporisateur peut être employé
pour repasser avec ou sans vapeur
des tissus humidifiés difficiles à
repasser.
Assurez-vous que le réservoir est
au moins rempli d'eau au quart.
0 Appuyez sur le bouton de
vaporisation
(Fig. 1/E2) pendant
le repassage afin de diffuser une
légère brume avec la buse de
vaporisation (Fig. 1/C).
3
Utilisation de la fonction de
jet de vapeur
La fonction de jet de vapeur peut
être employée pour repasser avec
ou sans vapeur.
3
Assurez-vous que le réservoir est
au moins rempli d'eau au quart.
0 Sélectionnez la température voulue
avec les boutons +/- (Fig. 1/E1).
La structure à double résistance
vous permet de repasser avec une
vapeur maximum même pour un
réglage de température sur un
point • (synth).
0 Appuyez sur le bouton de jet de
vapeur
(Fig. 1/E5) à plusieurs
reprises avec le fer sur la semelle
pour amorcer la pompe.
3
3
Si le réservoir manque d'eau, il
peut être nécessaire d'amorcer à
nouveau la pompe après avoir rempli le fer à vapeur d'eau.
Vaporiser des vêtements suspendus
La fonction de jet de vapeur vertical est idéale pour vaporiser les
rideaux, les costumes et les tissus
délicats.
0 Suspendez l'article sur un cintre et
maintenez le fer à vapeur à une distance de 10–20 cm du tissu.
0 Appuyez alors sur le bouton de jet
de vapeur
(Fig. 1/E5).
3
1
N'essayez pas de rafraîchir les
vêtements si vous les portez
encore. Risque de brûlure !
Fonction arrêt automatique :
triple système de sécurité
Par souci de sécurité et pour votre
tranquillité d'esprit, le fer à vapeur
s'arrête automatiquement s'il est
laissé sans surveillance. S'il est
laissé en position de repassage
pendant 30 secondes ou s'il bascule sur le côté pendant 30 secondes (Fig. 4/a), il s'arrête
automatiquement. Il s'éteint également s'il est laissé sans surveillance
en position verticale pendant 15
minutes (Fig. 4/b).
Si vous laissez le fer à vapeur sans
surveillance, le témoin de contrôle
de température rouge (Fig. 1/E6)
entre les boutons +/- de tempéra-
41
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 42 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
f
ture clignote et un bip sonore vous
avertit que la fonction d'arrêt automatique a été activée. ‘standby’
s'affiche sur l'écran LCD (Fig. 4/c).
L'alimentation de l'élément chauffant du fer à vapeur se coupe et le
fer à vapeur commence à refroidir.
Après 30 secondes, la fréquence
du bip d'alarme diminue.
0 Pour réinitialiser la fonction d'arrêt de
sécurité, déplacez simplement le fer
à vapeur.
Les éléments du fer à vapeur sont à
nouveau alimentés et recommencent
à chauffer. Attendez que le témoin
vert s'allume avant de reprendre le
repassage.
3
Fonction numérique anormale
Si vous trouvez que votre fer à
vapeur est incapable de produire
de la vapeur ou que les boutons de
contrôle de température ne sont
pas opérationnels, une panne s'est
produit.
En cas de panne, le témoin de
contrôle de température rouge
(Fig. 1/E6) situé entre les boutons
+/- de température clignote.
0 Pour réinitialiser le fer à vapeur,
débranchez simplement l'appareil
du secteur. Après quelques secondes, branchez à nouveau. Le fer à
vapeur peut être remis en marche
à nouveau et devrait fonctionner
normalement.
Si la panne persiste, contactez le
Service clientèle.
Nettoyage et entretien
Après chaque utilisation
0 Coupez l'alimentation et débranchez la prise du secteur.
0 Laissez le fer à vapeur refroidir
avant d'enrouler le cordon autour
de l'enrouleur de cordon intégré
(Fig. 1/J).
42
Rangement
0 Rangez toujours le fer à vapeur sur
son talon (Fig. 5).
Ne rangez pas le fer à vapeur avec
la semelle dirigée vers le bas ou
dans le carton.
Nettoyage
0 Pour nettoyer l'extérieur du fer à
vapeur, essuyez-le avec un chiffon
doux humide et séchez bien.
1
N'utilisez pas de produits abrasifs,
de nettoyants chimiques ou de solvants car ils peuvent endommager
la surface.
Nettoyage de la tige anticalcaire
0 Pour retirer la tige anticalcaire,
tournez le sélecteur dans le sens
anti-horaire sur le réglage coché
Nettoyage (•, Fig. 1/E3) afin que la
soupape de vapeur s'ouvre (Fig. 6).
0 Frottez doucement le bout de la tige
avec une grattoir en laine de fer et
de l'eau tiède savonneuse.
0 Rincez et séchez avec un chiffon
propre.
0 Replacez la tige anticalcaire et
tournez dans le sens horaire pour
verrouiller.
Nettoyage des orifices de
vapeur
0 Pour éliminer le calcaire qui s'est
formé dans les orifices de vapeur,
susceptible d'affecter les performances de votre fer à vapeur, utilisez un bâtonnet de coton humidifié
avec de l'alcool dénaturé.
Nettoyage de la semelle
0 Essuyez la semelle avec un chiffon
doux humide et séchez bien.
0 Pour éliminer les résidus brûlés de
la semelle, repassez un chiffon
mouillé avec le fer à vapeur chaud.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 43 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
f
Guide de repassage
Données techniques
Tension secteur :
220 – 240 V / 50 Hz
Consommation électrique :
2000 – 2400 W
Sélection de la température
de repassage
0 Lisez toujours l'étiquette des vêtements et suivez les instructions de
repassage du fabricant. Reportezvous au tableau de repassage en
page 44 pour les recommandations
de température.
Mise au rebut
2
Emballage
Les matériaux d'emballage sont
écologiques et recyclables. Les
composants plastiques sont identifiés par des repères, ainsi >PE<,
>PS<, etc. Veuillez mettre les
matériaux d'emballage au rebut
dans un conteneur adapté sur un
site de collecte de déchets.
2
Anciens appareils
Conseils
• Triez les articles à repasser selon le
type de tissu. Vous limitez ainsi la
fréquence de réglage de la température pour l'adapter aux différents
tissus.
• Commencez par les vêtements
nécessitant une température plus
faible puis passez peu à peu à
ceux compatibles avec des températures plus élevées.
• Les tissus comme le velours, la
laine, le lin et la soie sont mieux
repassés avec une patte mouille afin
de limiter les marques brillantes.
• Si vous n'êtes pas certain du contenu en tissu d'un vêtement, faites
un essai sur une petite partie,
comme une couture ou à l'intérieur
d'un ourlet avant de repasser une
zone visible. Commencez par une
température basse puis augmentez graduellement la chaleur pour
obtenir le meilleur réglage de
repassage du vêtement.
• Afin de réduire la température pour
repasser les tissus délicats, laissez
le fer à vapeur refroidir environ
2 minutes pour atteindre le nouveau réglage.
• Les tissus pure laine (100 % laine)
peuvent être repassés à la vapeur
sur le réglage de température
Laine. Utilisez une patte mouille
pour éviter les marques brillantes
sur le tissu.
• Ne repassez jamais des zones présentant des marques visibles de
sueur. En effet, le fer à vapeur fixe
les taches et les rend permanentes.
W
Le symbole
sur le produit ou
son emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme
les déchets ménagers. Ne jetez
pas votre appareil en fin de vie avec
les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte
approprié pour son recyclage. Vous
contribuerez ainsi à la protection de
l'environnement.
43
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 44 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
f
Tableau de repassage
RÉGLAGE DE
TEMPÉRATURE
TISSU
minimum
Acrylique
Acétate
synthétique
soie
RECOMMANDATION DE REPASSAGE
Repassage à sec sur l'envers
Repassage à sec sur l'envers encore humide ou vaporisation pour humidifier.
Nylon &
polyester
Repassage sur l'envers encore humide ou vaporisation
pour humidifier.
Rayonne
Repassage sur l'envers.
Viscose
Essentiellement repassage à sec. La vapeur est possible
selon les instructions du fabricant.
Soie
Repassage sur l'envers Utilisez une patte mouille pour éviter les marques brillantes.
Mélange de
coton
Vérifiez l'étiquette et suivez les instructions du fabricant.
Utilisez le réglage pour la fibre imposant le réglage le plus
faible.
Laine &
mélange de
laine
Repassage à la vapeur sur l'envers ou avec une patte
mouille.
Coton
Repassage à sec encore humide ou vaporisation pour
humidifier.
Utilisez un réglage moyen à fort.
Velours côtelé
Repassage à la vapeur sur l'envers ou avec une patte
mouille.
laine
coton
lin
Lin
Repassage sur l'envers ou avec une patte mouille pour
éviter les marques brillantes, spécialement avec les couleurs sombres.
Repassage à sec encore humide ou vaporisation pour
humidifier.
Utilisez un réglage moyen à fort.
maximum
Jean
Vapeur maximum.
Les diverses vitesses de repassage et humidités de tissu impliquent que le réglage optimal
peut différer de celui du tableau !
44
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 45 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
l Beste Klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door.
Neem vooral de veiligheidsvoorschriften op de eerste pagina's van
deze gebruiksaanwijzing in acht!
Bewaar deze gebruiksaanwijzing
om deze later te kunnen raadplegen. Geef de gebruiksaanwijzing
aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat door.
Met behulp van de waarschuwings-driehoek en/of de woorden
(Gevaar!, Voorzichtig!, Belangrijk!) wordt informatie die belangrijk is voor uw veiligheid of voor de
juiste werking van het apparaat
benadrukt. Het is van essentieel
belang dat u deze informatie in
acht neemt.
0 Dit symbool leidt u stap voor stap
door de bediening van het apparaat.
1
3
Naast dit symbool vindt u extra
informatie en praktische tips over
het gebruik van het apparaat.
2
Tips en informatie over zuinig en
milieu-vriendelijk gebruik van het
apparaat worden met het klavertje
aangegeven.
Omschrijving van het
apparaat (Fig. 1)
A
B
C
D
E
Zool
Indicatie van het
maximumwaterpeil
Sproeimond
Vulopening met klep
Bedieningselementen
E1 Temperatuurknoppen
„–“ en „+“
E2 Sproeiknop
E3 Instelling voor reinigen
E4 Stoomregelaar
E5 Stoomstootknop
E6 Temperatuurcontrolelamp
F
G
H
J
K
Snoer met 360° draaibare
snoeruitgang
Waterreservoir (inhoud 400 ml)
LCD-scherm
Opbergplaats voor snoer
Specificatieplaatje
1 Veiligheidsvoorschriften
Dit apparaat voldoet aan de geaccepteerde technische veiligheidsnormen. Toch vinden we dat wij als
fabrikant verplicht zijn u op de volgende veiligheidsgegevens te wijzen.
Algemene veiligheid
• De bedrijfsspanning van het apparaat en de netspanning evenals het
type elektriciteit moeten overeenkomen
(zie specificatieplaatje).
• Sluit het apparaat aan op een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact.
• Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in
gebruik is.
• Trek de stekker nooit aan het snoer
uit het stopcontact!
• Haal vóór het reinigen of bij een
storing altijd eerst de stekker uit
het stopcontact!
• Gebruik het strijkijzer niet als het is
gevallen, als er zichtbare beschadigingen zijn of als het lekt.
• Gebruik het apparaat niet als het
netsnoer is beschadigd.
• Laat het netsnoer van een apparaat niet over de rand van een tafel
of aanrecht hangen en zorg dat het
apparaat niet in aanraking komt
met een heet oppervlak.
• Gebruik het apparaat niet met een
verlengsnoer, tenzij dit snoer door
een daarvoor opgeleide monteur of
servicemedewerker is gecontroleerd en getest.
• Plaats nooit een apparaat op of in
de buurt van een hete gasvlam,
een elektrisch element of op een
45
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 46 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
l
hete oven. Zet het apparaat niet
bovenop een ander apparaat.
• Reparaties aan dit apparaat, inclusief vervanging van het netsnoer,
moge uitsluitend worden uitgevoerd door hiervoor opgeleide
onderhoudsmonteurs. Door ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen zeer gevaarlijke situaties
ontstaan. Neem als reparatie
noodzakelijk is contact op met de
klantenservice of uw bevoegde
dealer.
• Als het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor het is bedoeld, accepteren wij
geen aansprakelijkheid voor enige
hieruit voortvloeiende schade.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor
gebruik door personen (inclusief
kinderen) met verminderde fysieke,
sensorische of verstandelijke vermogens of met een gebrek aan
ervaring en kennis, tenzij zij eerst
het apparaat hebben gebruikt
onder toezicht of na instructies
betreffende het gebruik van het
apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Veiligheid voor kinderen
• Laat het apparaat nooit onbewaakt
achter terwijl het in gebruik is. Als
kinderen in aanraking komen met
een heet stoomstrijkijzer kan dit tot
ernstige brandwonden leiden.
• Houd kinderen uit de buurt van
elektrische apparaten.
• Houd verpakkingsmateriaal zoals
plastic zakken en dergelijke altijd
buiten bereik van kinderen.
• Houd toezicht op kinderen en zorg
dat ze niet met het apparaat spelen.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Het stoomstrijkijzer moet op een
stabiele ondergrond worden
gebruikt en neergezet.
• Zorg dat als u het strijkijzer op de
standaard plaatst deze op een stabiele ondergrond staat.
46
• Voorzichtig! Tijdens gebruik worden de zool en de bescherming
van het stoomstrijkijzer zeer heet.
• Tijdens het strijken met stoom
komt stoom uit de openingen in de
zool – dit kan tot brandwonden leiden.
• Een stoomstrijkijzer heeft ongeveer
30 minuten nodig om af te koelen.
Berg het apparaat pas op als het is
afgekoeld en nadat het waterreservoir is geleegd.
• Wind het snoer niet om de zool als
het stoomstrijkijzer nog heet is.
• Haal altijd de stekker van het
stoomstrijkijzer uit het stopcontact
voordat u het reservoir gaat bijvullen of legen.
Veiligheid bij reiniging en
onderhoud
• Volg de reinigingsinstructies.
• Haal vóór het reinigen eerst de
stekker uit het stopcontact en laat
het stoomstrijkijzer volledig afkoelen.
• Dompel het apparaat niet onder in
water of enige andere vloeistof.
Bediening
Technologie met dubbel element
Uw stoomstrijkijzer bevat twee elementen, één in de zool (Fig. 2/a) en
een ander in de stoomkamer (Fig.
2/b). Deze technologie maakt
stoomwerking zelfs mogelijk voor
éénpunts-temperatuurinstellingen
• (synth). Stoomvorming is onafhankelijk van de zooltemperatuur.
In tegenstelling tot conventionele
strijkijzers met een enkel element,
blijft de temperatuur van de zool
constant, omdat deze niet afhankelijk is van de constante instroom van
water vanuit de stoomklep en de
stoomstootpomp.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 47 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
l
Voor het eerste gebruik
0 Verwijder alle stickers, kunststof
beschermingen of kartonnen hulzen van de zool.
0 Zorg dat alle lijm is verwijderd door
met een vochtige doek met brandspiritus over de zool te wrijven.
0 Vul het waterreservoir (zie het volgende hoofdstuk) en gooi het
water weer weg. Hierdoor worden
vreemde deeltjes die eventueel bij
het productieproces zijn achtergebleven weggespoeld.
3
Als het nieuwe stoomstrijkijzer
voor de eerste keer wordt ingeschakeld, kan het maximaal
10 minuten dampen afgeven. Dit
heeft te maken met het voor de
eerste keer opwarmen van de
gebruikte materialen. Het is veilig,
niet nadelig voor de werking van
het stoomstrijkijzer en het zal zich
niet herhalen.
Het stoomstrijkijzer met
water vullen
1
0
0
0
0
3
Controleer voordat u het stoomstrijkijzer met water gaat vullen of
de stekker niet in het stopcontact
zit. U kunt het stoomstrijkijzer terwijl het warm is met water vullen.
Zet de stoomregelaar (Fig. 1/E4)
op de instelling Droog ( ).
Plaats het stoomstrijkijzer op de
achterkant en open het deksel van
de vulopening (Fig.1/D).
Giet met behulp van de bijgeleverde beker langzaam water in de
vulopening tot het maximumwaterpeil (Fig. 1/B) is bereikt. Vul niet
verder dan de maximumindicatie
van het waterpeil.
Druk het deksel van de vulopening
stevig dicht.
U kunt het stoomstrijkijzer veilig
met kraanwater vullen. Het antikalksysteem verwijdert de mineralen uit het water, waardoor
kalkafzetting niet kan worden opgebouwd. Bij extreem hard water
raden wij echter aan om gedestilleerd of gedemineraliseerd water te
gebruiken.
1
Vul het stoomstrijkijzer niet met
wasverzachter, stijfsel of andere
oplossingen, aangezien deze het
stoommechanisme zullen beschadigen. Gebruik geen verontreinigd
water.
Gebruik van het stoomstrijkijzer
0 Steek de stekker van het netsnoer
in een 220-240 V stopcontact.
Het LCD-scherm (Fig. 1/H) en de
oranje controlelamp voor de temperatuur (Fig. 1/E6, bevindt zich
tussen de +/- temperatuurknoppen) gaat branden om aan te geven
dat het stoomstrijkijzer is ingeschakeld en wordt opgewarmd.
0 Kies met de +/- temperatuurknoppen (Fig. 1/E1) de gewenste temperatuur-instelling, zoals
weergegeven op het scherm
(Fig. 3).
De balkjes op het scherm gaan knipperen terwijl het stoomstrijkijzer
opwarmt tot de gekozen temperatuurinstelling. Bij het bereiken van
iedere temperatuurstap gaan de
betreffende balkjes constant branden. Het scherm geeft ook de werkelijke temperatuur weer in graden
Celsius in stappen van 5 graden.
Zodra het stoomstrijkijzer de gekozen temperatuur heeft bereikt, gaat
de groene temperatuurcontrolelamp (Fig. 1/E6) branden om aan te
geven dat het stoomstrijkijzer
gereed is voor gebruik.
0 Kies de gewenste stoomproductie
met de stoomregelaar (Fig. 1/E4) of
zet de stoomregelaar op Droog ( )
om zonder stoom te strijken.
3
Zorg tijdens het strijken met stoom
dat het reservoir minstens voor ¼
met water is gevuld.
47
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 48 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
l
Bij de overgang van een hoge temperatuur naar een lagere temperatuur gaat de rode
temperatuurcontrolelamp (Fig.
1/E6) branden en het scherm knipperen om aan te geven dat het
stoomstrijkijzer aan het afkoelen is.
0 Zet om de afkoelperiode te verkorten de stoomregelaar (Fig. 1/E4) op
een willekeurige stoomstand en
druk op de stoomstootknop
(Fig. 1/E5). Zodra het stoomstrijkijzer de gekozen temperatuur heeft
bereikt, gaat de groene temperatuurcontrolelamp
(Fig. 1/E6) branden en worden de
balkjes op het scherm constant
weergegeven om aan te geven dat
het stoomstrijkijzer gereed is voor
gebruik.
3
Door de dubbele elementenconstructie van het stoomstrijkijzer
kunt u zelfs voor éénpunts-temperatuurinstellingen • (synth) met
maximaal stoom strijken.
Gebruik van de sproeinevel
De sproeinevel kan worden gebruikt
om moeilijk te strijken stoffen
vooraf te bevochtigen als u met
stoom of droog strijkt.
Zorg dat het reservoir minstens
voor ¼ met water is gevuld.
0 Druk tijdens het strijken op de
sproeiknop
(Fig. 1/E2), zodat de
sproeimond (Fig. 1/C) een fijne
nevel afgeeft.
3
Gebruik van de stoomstootfunctie
De stoomstootfunctie kan tijdens
het droog of met stoom strijken
worden gebruikt.
Zorg dat het reservoir minstens
voor ¼ met water is gevuld.
0 Kies de gewenste temperatuur met
de +/- knoppen (Fig. 1/E1).
3
3
48
Door de dubbele elementenconstructie van het stoomstrijkijzer
kunt u zelfs voor éénpunts-temperatuurinstellingen • (synth) met
maximaal stoom strijken.
0 Druk verschillende keren op de
stoomstootknop
(Fig. 1/E5) terwijl het strijkijzer op de zool staat
om de pomp voor te bereiden.
3 Als het waterreservoir leeg is, kan
het zijn dat u nadat u het stoomstrijkijzer weer met water heeft
gevuld de pomp opnieuw moet
voorbereiden.
Stomen van hangende kledingstukken
De verticale stoomstootfunctie is
ideaal voor het stomen van gordijnen, kostuums en kwetsbare stoffen.
0 Hang het betreffende artikel op
een hanger en houd het stoomstrijkijzer op een afstand van 10–
20 cm van het materiaal.
0 Druk nu op de stoomstootknop
(Fig. 1/E5).
3
1
Probeer niet kleding op te frissen
terwijl u deze nog aan heeft. Dit
geeft kans op brandwonden!
De drievoudige automatische uitschakelfunctie
Voor uw maximale veiligheid en
gemoedsrust schakelt het stoomstrijkijzer zichzelf uit als het onbewaakt wordt achtergelaten. Het
schakelt uit als het gedurende 30
seconden in de strijkstand wordt
achtergelaten of als het gedurende
30 seconden op de zijkant ligt (Fig.
4/a). Het strijkijzer schakelt ook uit
als het rechtop staand gedurende
15 minuten onbewaakt wordt achtergelaten (Fig. 4/b).
Als u het stoomstrijkijzer onbewaakt achterlaat, gaat de rode
temperatuur-controlelamp (Fig.
1/E6) tussen de +/- temperatuurknoppen knipperen en klinkt een
waarschuwingspiep om u erop
attent te maken dat de automati-
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 49 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
l
sche uitschakelfunctie is geactiveerd. Op het LCD-scherm
verschijnt ‘standby’ (zie Fig. 4/c).
De voeding naar het verwarmingselement van het stoomstrijkijzer
wordt afgesloten en het stoomstrijkijzer zal gaan afkoelen.
De frequentie van de waarschuwingspiep zal na 30 seconden afnemen.
0 U hoeft het stoomstrijkijzer alleen
maar te bewegen om de automatische uitschakelfunctie te resetten.
De voeding naar de verwarmingselementen wordt weer geactiveerd
en het strijkijzer gaat weer opwarmen. Wacht tot de groene lamp
brandt voordat u weer verder gaat
met strijken.
3
Abnormale digitale functie
Als u vindt dat uw stoomstrijkijzer
niet goed stoomt of dat de temperatuur-regelknoppen niet meer
goed werken, dan heeft zich een
storing voorgedaan.
In geval van een storing gaat de
rode temperatuurcontrolelamp
(Fig. 1/E6) tussen de +/- temperatuurknoppen knipperen.
0 Haal om het stoomstrijkijzer te resetten eenvoudig de stekker van het
apparaat uit het stopcontact. Steek
de stekker na een paar seconden
weer in het stopcontact. U kunt het
stoomstrijkijzer vervolgens weer
inschakelen en nu zou het normaal
moeten werken.
Neem als de storing hiermee niet is
opgelost contact op met de afdeling Klantenservice.
Onderhoud en reiniging
Na ieder gebruik
0 Schakel de voeding uit en haal de
stekker uit het stopcontact.
0 Laat het stoomstrijkijzer afkoelen
voordat u het snoer om de ingebouwde snoeropbergplaats (Fig.
1/J) heen windt.
Opbergen
0 Berg het stoomstrijkijzer altijd op
de achterkant staand op (Fig. 5).
Berg het stoomstrijkijzer niet op
met de zool naar beneden gericht
of in de doos.
Reinigen
0 Neem om de buitenkant van het
stoomstrijkijzer te reinigen deze af
met een vochtige, zachte doek en
wrijf het strijkijzer ook weer droog.
1
Gebruik geen harde schuurmiddelen, chemische reinigingsmiddelen
of oplosmiddelen. Deze zullen het
oppervlak beschadigen.
Reinigen van de verwijderbare stoomklep
0 Draai om de stoomklep te verwijderen de stoomregelaar linksom
naar de van een inkeping voorziene Reinigingsinstelling (•, Fig.
1/E3), zodat de stoomklep
omhoog komt (Fig. 6).
0 Boen de top van de klep zachtjes
met een schuurspons van staalwol
met zeep dat met warm water vochtig is gemaakt.
0 Spoel de klep af en droog deze
met een schone doek.
0 Plaats de stoomklep weer terug en
draai rechtsom om de klep op de
plaats te vergrendelen.
Reinigen van de stoomgaten
0 Verwijder de opgebouwde kalkafzetting in de stoomgaten die de
werking van het stoomstrijkijzer
kan verminderen met een wattenstaafje bevochtigd met brandspiritus.
Reinigen van de zool
0 Neem de zool met een zachte, vochtige doek as en wrijf deze droog.
49
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 50 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
l
0 Strijk om verbrandingsresten van de
zool te verwijderen met een heet
stoomstrijkijzer over een vochtige
doek.
Gids voor het strijken
Selecteren van de strijktemperatuur
0 Lees altijd de labels in de kledingstukken en volg de strijkinstructies
van de fabrikant op. Zie de Strijkkaart op page 51 voor aanbevolen
temperaturen.
Tips
• Sorteer artikelen die gestreken
moeten worden op soort stof. Hierdoor hoeft u minder de temperatuur
aan verschillende soorten kledingstukken aan te passen.
• Begin met kledingstukken die op
lage temperaturen moeten worden
gestreken en werk zo verder met de
kledingstukken die hogere temperaturen vereisen.
• Stoffen zoals fluweel, wol, linnen
en zijde kunt u het beste met een
strijklap strijken om te voorkomen
dat de stof gaat glimmen.
• Als u niet zeker weet van welke
stof een kledingstuk is gemaakt,
test dan eerst een klein stukje
zoals een zoom of een binnennaad
voordat u een zichtbaar deel gaat
strijken. Begin met een lage temperatuur en verhoog deze geleidelijk
om de beste instelling voor het
strijken van het kledingstuk te vinden.
• Laat als u de temperatuur verlaagt
om kwetsbare stoffen te strijken
het stoomstrijkijzer ongeveer
2 minuten tot de nieuwe instelling
afkoelen.
• Puur wollen stoffen (100 % wol)
kunnen met stoom worden gestreken met de temperatuurkeuzeknop
op Wol ingesteld. Gebruik een strijklap om te voorkomen dat de stof
gaat glimmen.
50
• Strijk nooit delen van een kledingstuk waar transpiratievlekken
zichtbaar zijn. De warmte van het
stoomstrijkijzer zal de vlekken fixeren, waarna ze niet meer zullen
verdwijnen.
Technische gegevens
Netspanning: 220 – 240 V / 50 Hz
Stroomverbruik:
2000 – 2400 W
Afvoeren
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn
milieuvriendelijk en recyclebaar. De
kunststof onderdelen zijn gemarkeerd, bijvoorbeeld >PE<, >PS<,
enz. Gooi de verpakkingsmaterialen
in de juiste container bij de algemene afvalverzamelfaciliteiten weg.
2
Oude apparaten
W
Het symbool
op het product
of op de verpakking geeft aan dat
dit product niet als huishoudelijk
afval mag worden behandeld. In
plaats daarvan moet het apparaat
naar het betreffende afvalverzamelpunt worden gebracht voor het
recyclen van elektrische en elektronische apparaten. Door ervoor
te zorgen dat het product op de
juiste manier wordt afgevoerd,
voorkomt u mogelijke negatieve
gevolgen voor het milieu en de
menselijke gezondheid die anders
mogelijk zouden kunnen worden
veroorzaakt door verkeerde afvalbehandeling met betrekking tot dit
product. Neem voor nadere informatie over het recyclen van dit
product contact op met uw plaatselijke gemeentehuis, uw ophaaldienst voor huishoudelijk afval of
de winkel waar u het product heeft
gekocht.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 51 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
l
Gids voor het strijken
TEMPERATUURINSTELLING
STOF
minimum
Acryl
synthetisch
AANBEVELING VOOR STRIJKEN
Droog strijken aan de binnenzijde.
Acetaat
Droog strijken aan de binnenzijde terwijl de stof nog vochtig is of de sproeier gebruiken om de stof te bevochtigen.
Nylon &
polyester
Strijken aan de binnenzijde terwijl de stof nog vochtig is de
sproeier gebruiken om de stof te bevochtigen.
Rayon (kunstStrijken aan de binnenzijde van de stof.
zijde)
Viscose
zijde
Zijde
Hoofdzakelijk droog strijken. Stoom kan volgens de aanwijzingen van de fabrikant worden toegepast.
Droog strijken aan de binnenzijde. Gebruik een strijklap om
te voorkomen dat de stof gaat glimmen.
Controleer het label en volg de aanwijzingen van de fabriKatoenmeng- kant op.
Gebruik de instelling voor de vezel die de laagste instelling
sels
vereist.
wol
Wol &
wolmengsels
katoen
Katoen
Ribfluweel
linnen
Linnen
Stoomstrijken aan de binnenzijde of een strijklap
gebruiken.
Droog strijken terwijl de stof nog vochtig is of de sproeier
gebruiken om de stof te bevochtigen.
Gebruik stoom op de stand midden tot hoog.
Stoomstrijken aan de binnenzijde of een strijklap
gebruiken.
Strijken aan de binnenkant of een strijklap gebruiken om te
voorkomen dat de stof gaat glimmen, vooral bij donkere
kleuren.
Droog strijken terwijl de stof nog vochtig is of de sproeier
gebruiken om de stof te bevochtigen.
Gebruik stoom op de stand midden tot hoog.
maximum
Spijkerstof
Gebruik maximaal stoom.
Afwisselende strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen betekenen dat de optimale
instelling van de aanwijzing op het label kan verschillen!
51
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 52 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
i Gentile cliente,
la preghiamo di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni.
Soprattutto la invitiamo ad osservare le istruzioni di sicurezza riportate nelle prime pagine del
presente manuale! Conservare il
manuale per future consultazioni.
Consegnarlo agli eventuali successivi proprietari dell'apparecchio.
Con l'uso del simbolo a triangolo
di pericolo e/o delle parole chiave
(Pericolo!, Attenzione!, Importante!), vengono evidenziate le
informazioni importanti per la sicurezza dell'utente e per il corretto
funzionamento dell'apparecchio. È
essenziale che tali informazioni
vengano rispettate.
0 Questo simbolo guida l'utente
passo a passo nell'uso dell'apparecchio.
1
3
Accanto a questo simbolo sono
riportate informazioni aggiuntive e
suggerimenti pratici sull'uso
dell'apparecchio.
2
I suggerimenti e le informazioni
riguardo ad un uso economico ed
ecologico dell'apparecchio sono
indicati con il trifoglio.
Descrizione dell'apparecchio
(Fig. 1)
A
B
C
D
E
52
Piastra
Indicatore del livello massimo
d'acqua
Ugello per spruzzare
Apertura di riempimento con
coperchio
Elementi operativi
E1 Pulsanti per regolare la temperatura „–“ e „+“
E2 Pulsante per nebulizzare
E3 Impostazioni per la pulizia
E4 Selettore di vapore
F
G
H
J
K
E5 Pulsante per il getto di
vapore
E6 Spia di controllo della
temperatura
Cavo con connettore regolabile
a 360°
Serbatoio dell'acqua
(capacità 400 ml)
Schermo LCD
Avvolgicavo
Targhetta nominale
1 Istruzioni di sicurezza
Questo apparecchio risulta conforme agli standard tecnologici
approvati in materia di sicurezza.
Tuttavia, in quanto fabbricanti, consideriamo nostro dovere informare
l'utente sulle seguenti istruzioni di
sicurezza.
Sicurezza generale
• La tensione di funzionamento
dell'apparecchio, la tensione della
rete elettrica e il tipo di corrente
devono corrispondere (vedere la
targhetta nominale).
• Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa della rete elettrica dotata di messa a terra
correttamente installata.
• Quando l'apparecchio non viene
utilizzato disinserire sempre la
spina.
• Non estrarre mai la spina dalla
presa tirandola per il cavo di alimentazione!
• Prima di ogni operazione di pulizia
o in caso di malfunzionamento,
disinserire la spina di alimentazione!
• Se il ferro è caduto, o se presenta
segni visibili di danni, oppure se
perde, non deve essere utilizzato.
• Non usare l'apparecchio se il cavo
di alimentazione è danneggiato.
• Non lasciar pendere il cavo di alimentazione di un apparecchio dal
bordo di un tavolo o di un ripiano
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 53 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
i
•
•
•
•
•
ed evitarne il contatto con superfici
calde.
Non utilizzare l'apparecchio con un
cavo di prolunga a meno che questo non sia stato precedentemente
controllato e collaudato da un tecnico qualificato o da un addetto
all'assistenza.
Non collocare l'apparecchio sopra
o vicino a fornelli a gas accesi, elementi elettrici o forni riscaldati. Non
collocarlo sopra qualsiasi altro
apparecchio.
Gli interventi di riparazione su questo apparecchio, incluso la sostituzione del cavo di alimentazione,
devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici qualificati. Le
riparazioni non eseguite correttamente possono comportare gravi
pericoli. Quando si rende necessario un intervento di riparazione,
rivolgersi al Reparto di assistenza
clienti o al rivenditore di fiducia
autorizzato.
Decliniamo ogni responsabilità per
eventuali danni derivanti da un uso
non corretto dell'apparecchio o per
scopi diversi da quelli previsti.
Questo apparecchio non deve
essere utilizzato da persone
(inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o
privi di esperienza e conoscenza,
se queste non sono state seguite
nella fase iniziale o non hanno ricevuto istruzioni adeguate sull'uso
dell'apparecchio da una persona
responsabile per la loro sicurezza.
Sicurezza dei bambini
• Durante l'uso non lasciare mai
l'apparecchio incustodito. Se un
bambino entra in contatto con un
ferro da stiro caldo può riportare
serie ustioni.
• Tenere gli apparecchi elettrici fuori
dalla portata dei bambini.
• Il materiale da imballaggio, ad
esempio i sacchetti di plastica, non
deve essere accessibile ai
bambini.
• I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
Sicurezza durante l'uso
• Il ferro da stiro a vapore deve
essere usato e appoggiato su una
superficie stabile.
• Prima di appoggiare il ferro da stiro
sull'apposito supporto, assicurarsi
che la superficie su cui poggia il
supporto sia stabile.
• Attenzione! Durante l'uso, la piastra e la copertura del ferro da stiro
a vapore raggiungono temperature operative elevate.
• Durante la stiratura a vapore, il
vapore viene emesso dai fori della
piastra: rischio di ustioni.
• Un ferro da stiro a vapore impiega
circa 30 minuti per raffreddarsi.
Riporre l'apparecchio solo quando
è freddo e dopo aver eliminato
l'acqua residua.
• Non avvolgere il cavo attorno alla
piastra quando il ferro da stiro a
vapore è ancora caldo.
• Scollegare sempre il cavo del ferro
da stiro a vapore dalla presa di alimentazione prima di riempire o
svuotare il serbatoio dell'acqua.
Sicurezza durante pulizia
e manutenzione
• Seguire le istruzioni per la pulizia.
• Prima di effettuare qualunque pulizia, scollegare il ferro da stiro dalla
presa e farlo raffreddare completamente.
• Non immergere l'apparecchio in
acqua o in qualsiasi altro liquido.
Funzionamento
Tecnologia a elementi gemelli
Il ferro da stiro a vapore contiene
due elementi, uno nella piastra
(Fig. 2/a) e un altro nella camera
53
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 54 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
i
del vapore (Fig. 2/b). Questa tecnologia permette di ottenere le prestazioni della funzione vapore
anche con la regolazione della
temperatura su un solo pallino •
(synth). La generazione del vapore è
indipendente dalla temperatura
della piastra. Diversamente dai
ferri da stiro a elemento singolo, la
temperatura della piastra rimane
costante, in quanto non è influenzata dal flusso d'acqua costante in
ingresso dalla valvola del vapore e
dalla pompa a getto di vapore.
0 Collocare il ferro da stiro sul tallone
e aprire il coperchio dell'apertura di
riempimento (Fig. 1/D).
0 Usando il misurino in dotazione,
versare lentamente l'acqua
nell'apertura di riempimento fino a
raggiungere il massimo livello (Fig.
1/B). Non superare l'indicatore del
livello massimo di acqua.
0 Premere con forza il coperchio
dell'apertura di riempimento per
chiuderlo.
3
Per questo ferro da stiro è possibile usare acqua del rubinetto. La
cartuccia anticalcare rimuove i
minerali dall'acqua, evitando la formazione di incrostazioni. Comunque, nelle zone dove l'acqua è
estremamente dura, si consiglia di
usare acqua distillata o demineralizzata.
1
Non riempire il ferro da stiro a
vapore con ammorbidente,
appretto o altre soluzioni, in quanto
danneggerebbero il meccanismo di
produzione del vapore. Non usare
acqua contaminata.
Prima di utilizzare il ferro da
stiro per la prima volta.
0 Rimuovere tutte le etichette adesive, le coperture di plastica o i
manicotti di cartone dalla piastra.
0 Verificare che tutto l'adesivo sia
stato rimosso strofinando la piastra con un panno imbevuto di
alcol denaturato.
0 Riempire il serbatoio dell'acqua
(vedere il capitolo seguente) e
svuotarlo. In questo modo si elimineranno eventuali residui del processo di produzione.
3
Accendendo il ferro da stiro per la
prima volta, l'apparecchio
potrebbe rilasciare vapore per un
massimo di 10 minuti. Ciò è
dovuto al riscaldamento iniziale dei
materiali impiegati: è perfettamente normale, non pregiudica il
corretto funzionamento del ferro
da stiro e non si ripeterà.
Riempimento del serbatoio
con acqua
Prima di riempire il ferro da stiro a
vapore con acqua, verificare che la
spina sia scollegata dalla presa. È
possibile rabboccare l'acqua
anche quando il ferro da stiro è
caldo.
0 Ruotare il selettore del vapore (Fig.
1/E4) sull'impostazione Dry ( ).
1
54
Uso del ferro da stiro
0 Collegare il cavo di alimentazione
in una presa da 220-240 V.
Lo schermo LCD (Fig. 1/H) e la
spia arancione di controllo della
temperatura (Fig. 1/E6, posta fra i
pulsanti +/- di regolazione della
temperatura) si illuminano per indicare che il ferro da stiro a vapore è
acceso e in fase di riscaldamento.
0 Usare i pulsanti per la regolazione
della temperatura +/- (Fig. 1/E1)
per selezionare la temperatura
desiderata, come visualizzato sullo
schermo LCD (Fig. 3).
Mentre il ferro da stiro a vapore si
riscalda, le barre sull'LCD lampeggiano fino all'impostazione di temperatura selezionata. Man mano
che vengono raggiunte le temperature intermedie, le barre vengono
visualizzate in modo solido. Sullo
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 55 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
i
schermo LCD sarà visualizzata
anche la temperatura effettiva in
gradi Celsius, con incrementi di
5 gradi.
Quando il ferro da stiro a vapore ha
raggiunto la temperatura selezionata, la luce verde di controllo
della temperatura (Fig. 1/E6) si illumina per indicare che il ferro da
stiro a vapore è pronto all'uso.
0 Selezionare il getto di vapore desiderato tramite l'apposito selettore
(Fig. 1/E4) o ruotare il selettore
sull'impostazione Dry ( ) per stirare a secco.
Verificare che il serbatoio sia riempito d'acqua almeno per ¼.
0 Durante la stiratura, premere il pulsante della nebulizzazione
(Fig.
1/E2) per nebulizzare l'acqua
dall'apposito ugello (Fig. 1/C).
Per stirare a vapore, verificare che
il serbatoio sia riempito d'acqua
almeno per ¼.
Passando da una temperatura elevata ad una bassa, la spia rossa di
controllo della temperatura (Fig.
1/E6) si illumina e lo schermo LCD
lampeggia per indicare che il ferro
si sta raffreddando.
0 Per ridurre il periodo di raffreddamento, ruotare il selettore del
vapore (Fig. 1/E4) su qualunque
posizione della gamma del vapore
e premere il pulsante di getto di
vapore
(Fig. 1/E5). Quando il
ferro da stiro a vapore ha raggiunto
la temperatura selezionata, la luce
verde di controllo della temperatura
(Fig. 1/E6) si illumina e le barre
sullo schermo LCD vengono visualizzate in modo solido per indicare
che il ferro da stiro è pronto all'uso.
La struttura a elementi gemelli del
ferro da stiro a vapore consente di
stirare con il massimo del vapore
anche con la regolazione della temperatura su un solo pallino • (synth).
0 Premere varie volte il pulsante del
getto di vapore
(Fig. 1/E5) con il
ferro da stiro appoggiato sulla piastra per adescare la pompa.
3 Se l'acqua nell'apposito serbatoio
si esaurisce, può essere necessario riadescare la pompa dopo
averlo riempito.
Stiratura a vapore di capi appesi
3
3
La struttura a elementi gemelli del
ferro da stiro a vapore consente di
stirare con il massimo del vapore
anche con la regolazione della temperatura su un solo pallino • (synth).
Uso della nebulizzazione
d'acqua
Sia stirando a secco che a vapore
è possibile usare la nebulizzazione
d'acqua per inumidire bene i tessuti prima della stiratura.
3
Uso del getto di vapore
È possibile usare il getto di vapore
sia stirando a secco che a vapore.
Verificare che il serbatoio sia riempito d'acqua almeno per ¼.
0 Selezionare la temperatura desiderata usando i pulsanti +/- (Fig.
1/E1).
3
3
La funzione di getto di vapore verticale è ideale per stirare tende,
completi e tessuti delicati.
0 Appendere il capo e tenere il ferro
da stiro a vapore ad una distanza
di 10–20 cm dal materiale.
0 Quindi premere il pulsante del
getto di vapore
(Fig. 1/E5).
3
1
Non cercare di rinfrescarsi gli abiti
addosso. Rischio di ustioni!
I 3 metodi per lo
spegnimento automatico di
sicurezza
Per una totale sicurezza e tranquillità, il ferro da stiro si spegne automaticamente se viene lasciato
incustodito. Si spegne se lasciato
in posizione di stiratura per
55
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 56 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
i
30 secondi, o se appoggiato di lato
per 30 secondi (Fig. 4/a). Inoltre si
spegne automaticamente se
lasciato incustodito in posizione
verticale per 15 minuti (Fig. 4/b).
Se l'utente lascia il ferro da stiro
incustodito, la spia rossa di controllo della temperatura (Fig. 1/E6),
posta fra i pulsanti +/- di regolazione della temperatura, lampeggia
e si attiva un allarme sonoro per
avvisare che la funzione di spegnimento automatico è stata attivata.
Sullo schermo LCD compare la
scritta ‘standby’ (Fig. 4/c).
L'alimentazione agli elementi riscaldanti del ferro da stiro a vapore
viene interrotta e il ferro inizia a raffreddarsi.
Dopo 30 secondi la frequenza
dell'allarme sonoro inizia a diminuire.
0 Per azzerare la funzione di spegnimento automatico di sicurezza, è
sufficiente spostare il ferro.
In questo modo viene ripristinata
l'alimentazione agli elementi riscaldanti del ferro che inizierà a riscaldarsi nuovamente. Attendere finché
non si accende la spia verde prima
di ricominciare a stirare.
3
Funzioni digitali anomale
Se il ferro da stiro non è in grado di
produrre vapore o se i pulsanti di
controllo della temperatura non funzionano, si è verificato un errore.
In caso di errore, la spia rossa di
controllo della temperatura (Fig. 1/
E6), posta fra i pulsanti +/- di regolazione della temperatura, lampeggia.
0 Per ripristinare il ferro da stiro, scollegare l'apparecchio dalla presa di
alimentazione. Dopo alcuni
secondi, reinserire la spina nella
presa. A questo punto sarà possibile riaccendere il ferro da stiro che
dovrebbe funzionare normalmente.
Se il malfunzionamento persiste,
rivolgersi al reparto assistenza
clienti.
56
Pulizia e manutenzione
Dopo ogni uso
0 Spegnere il ferro e scollegare la
spina dalla presa di alimentazione.
0 Far raffreddare il ferro da stiro
prima di riavvolgere il cavo attorno
all'avvolgicavo integrato (Fig. 1/J).
Conservazione
0 Riporre sempre il ferro da stiro
appoggiato sul tallone (Fig. 5).
Non riporre il ferro da stiro con la
piastra rivolta verso il basso o
nell'imballaggio.
Pulizia
0 Per pulire l'esterno del ferro da stiro,
passarlo con un panno umido morbido e poi con uno asciutto.
1
Non usare prodotti abrasivi, detergenti chimici o solventi aggressivi
che potrebbero danneggiare la
superficie.
Pulizia della valvola a vapore
amovibile
0 Per rimuovere la valvola del
vapore, ruotare il selettore del
vapore in senso antiorario sulla
impostazione di pulizia desiderata:
Clean (•, Fig. 1/E3): in questo modo
la valvola del vapore fuoriesce
(Fig. 6).
0 Pulire delicatamente la punta della
valvola con una paglietta di lana
d'acciaio imbevuta d'acqua calda.
0 Sciacquare e asciugare con un
panno pulito.
0 Reinserire la valvola del vapore e
ruotarla in senso orario per bloccarla.
Pulizia dei fori di emissione
del vapore
0 Per rimuovere le incrostazioni dai
fori di emissione del vapore che
potrebbero compromettere le prestazioni del ferro da stiro, usare un
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 57 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
i
bastoncino cotonato imbevuto di
alcol denaturato.
Pulizia della piastra
0 Pulire la piastra con un panno morbido inumidito e ripassarla con un
panno asciutto.
0 Per rimuovere i residui bruciati
dalla piastra, stirare un panno
bagnato quando il ferro è caldo.
Guida per la stiratura
• Per stirare i tessuti di pura lana
(100 % lana) impostare il selettore
della temperatura su Wool. Usare
un panno da stiro per evitare di
lasciare segni lucidi sul tessuto.
• Non stirare mai aree di capi dove
sono visibili segni di sudore: il
calore del ferro da stiro fisserebbe
le macchie rendendole indelebili.
Dati tecnici
Tensione di alimentazione:
220 – 240 V / 50 Hz
Assorbimento:
2000 – 2400 W
Selezione della temperatura
per stirare
0 Leggere sempre le etichette dei capi
e seguire le istruzioni di stiratura del
produttore. Consultare lo schema di
stiratura a page 58 per i consigli
sulla regolazione delle temperature.
Smaltimento
2
Materiale di imballaggio
I materiali dell'imballaggio sono
ecologici e possono essere riciclati.
I componenti in plastica sono identificati da simboli, ad es. >PE<,
>PS<, ecc. Smaltire i materiali
dell'imballaggio negli appositi contenitori presso i punti per la raccolta
differenziata.
2
Vecchi apparecchi
Suggerimenti
• Ordinare i capi da stirare in base al
tipo di tessuto. In questo modo di
riduce la necessità di regolare la
temperatura adattandola ai vari tipi
di capi.
• Iniziare con indumenti che richiedono temperature più basse e proseguire con i capi che richiedono
temperature più elevate.
• Per stirare tessuti quali velluto,
lana, lino e seta è consigliabile
usare un panno da stiro per evitare
segni lucidi.
• In caso di dubbi sul tipo di tessuto
di un capo, fare una prova su una
piccola area come una cucitura o
la parte interna di un orlo, prima di
stirare un'area visibile. Iniziare con
una temperatura bassa e aumentare gradualmente il calore fino a
trovare la regolazione migliore per
stirare quel capo.
• Riducendo la temperatura per stirare capi delicati, attendere almeno
2 minuti per consentire al ferro da
stiro a vapore di raffreddarsi e raggiungere la nuova regolazione.
W
Il simbolo
sul prodotto o sul
suo imballaggio indica che il prodotto non deve essere smaltito con
i rifiuti domestici. Deve essere
invece portato presso il punto di
raccolta per il riciclo dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Verificando che questo
prodotto venga smaltito correttamente, si contribuisce a prevenire
conseguenze negative per
l'ambiente e per la salute umana
che potrebbero derivare da uno
smaltimento inadeguato del prodotto. Per maggiori informazioni
sul riciclo di questo prodotto, contattare l'ufficio municipale, il servizio di smaltimento dei rifiuti
domestici o il negozio in cui è stato
acquistato il prodotto.
57
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 58 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
i
Schema di stiratura
REGOLAZIONE
DI TEMPERATURA
TESSUTO
minimo
Acrilico
Stirare a secco da rovescio.
Acetato
Stirare a secco da rovescio quando è ancora umido o
nebulizzare per inumidire.
sintetico
Nylon e
poliestere
Rayon
Viscosa
seta
Seta
Misto cotone
CONSIGLI DI STIRATURA
Stirare da rovescio quando è ancora umido o nebulizzare
per inumidire.
Stirare da rovescio.
Stirare principalmente a secco. Il vapore può essere usato
seguendo le istruzioni del produttore.
Stirare da rovescio. Usare un panno da stiro per evitare
segni lucidi.
Controllare l'etichetta e seguire le istruzioni del produttore.
Usare la regolazione relativa alla fibra che richiede la temperatura più bassa.
lana
Lana e
misto lana
Stirare a vapore da rovescio o usare un panno da stiro.
Cotone
Stirare a secco quando è ancora umido o nebulizzare per
inumidire.
Usare vapore da medio a forte.
Velluto
a coste
Stirare a vapore da rovescio o usare un panno da stiro.
cotone
lino
Lino
Stirare da rovescio o usare un panno da stiro per evitare
segni lucidi, specialmente sui colori scuri.
Stirare a secco quando è ancora umido o nebulizzare per
inumidire.
Usare vapore da medio a forte.
massimo
Denim
Usare il vapore al massimo.
Velocità di stiratura e umidità dei tessuti diverse implicano che le impostazioni ottimali possono differire da quelle consigliate nella tabella!
58
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 59 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
e Estimado cliente:
le rogamos lea estas instrucciones
de uso detenidamente.
¡Respete siempre las instrucciones
de seguridad de las primeras páginas de estas instrucciones de uso!
Conserve las instrucciones de uso
para su posterior consulta. Páselas
a cualquier propietario posterior del
aparato.
Mediante la utilización del triángulo
de advertencia y/o las palabras
clave (¡Peligro!, ¡Precaución!,
¡Importante!), la información que
es importante para su seguridad o
el correcto funcionamiento del
aparato se resalta. Es fundamental que se respete dicha información.
0 Este símbolo le guía paso a paso
en el manejo del aparato.
1
3
Al lado de este símbolo encontrará
información adicional y consejos
prácticos sobre la utilización del
aparato.
2
Los consejos y la información
sobre el uso respetuoso del aparato económica y medioambientalmente están marcados con el
trébol.
Descripción del aparato
(Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
Base
Indicador de nivel máximo de agua
Boquilla de pulverización
Abertura de llenado con tapa
Elementos de manejo
E1 Botones de temperatura
"–" y "+"
E2 Botón de pulverización
E3 Ajuste de limpieza
E4 Selector de vapor
E5 Botón de chorro de vapor
E6 Luz de control de temperatura
Cable con toma de cable de 360°
G
H
J
K
Depósito de agua (capacidad
400 ml)
Pantalla LCD
Función de enrollado de cable
Placa de características
1 Instrucciones de
seguridad
Este aparato es conforme con las
normas tecnológicas aceptadas
con respecto a la seguridad. No
obstante, como fabricante consideramos nuestra obligación poner
en su conocimiento la siguiente
información de seguridad.
Seguridad general
• La tensión de funcionamiento del
aparato y la tensión de red, así
como el tipo de corriente deben
corresponder (véase la placa de
características).
• Enchufe únicamente en un
enchufe con una toma de tierra
correctamente instalada.
• Desenchufe siempre que el aparato no se esté utilizando.
• ¡Nunca desenchufe el aparato
tirando del cable eléctrico!
• ¡Desenchufe siempre el aparato
antes de limpiar o en caso de fallo!
• La plancha no debe utilizarse si se
ha caído, si hay signos visibles de
daños o si tiene fugas.
• No utilice el aparato si el cable de
red ha sufrido daños.
• No permita que el cable eléctrico
de un aparato cuelgue sobre el
borde de una mesa o encimera o
que toque superficies calientes.
• No utilice el aparato con un cable
alargador a menos que este cable
haya sido verificado y probado por
una persona con la debida cualificación o por un técnico de servicio.
• No coloque el aparato encima o
cerca de una llama de gas, elemento eléctrico o sobre un horno
59
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 60 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
e
caliente. No lo coloque encima de
ningún otro aparato.
• Las reparaciones del aparato,
incluida la sustitución del cable
eléctrico, únicamente deben ser
realizadas por técnicos de servicio
con la debida cualificación. Una
reparación inadecuada podría provocar un peligro considerable. En
caso de que sean necesarias reparaciones, póngase en contacto
con el departamento de atención al
cliente o con un distribuidor autorizado.
• Si el aparato se utiliza para fines
distintos a los previstos o se utiliza
incorrectamente, no se aceptarán
responsabilidades por los daños
que pudieran producirse.
• Este aparato no es apto para su
uso por personas (niños incluidos)
con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o falta
de experiencia y conocimiento a
menos que hayan recibido supervisión o instrucción inicial con respecto al uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad.
Seguridad de los niños
• Nunca descuide el aparato mientras está en uso. Si los niños llegaran a tocar la plancha de vapor
caliente podrían sufrir quemaduras
graves.
• Mantenga a los niños alejados de
los aparatos eléctricos.
• El material de embalaje, p. ej. bolsas de plástico, nunca debe
dejarse al alcance de los niños.
• Debe supervisarse a los niños para
asegurarse de que no jueguen con
el aparato.
Seguridad durante el funcionamiento
• La plancha de vapor debe utilizarse y apoyarse sobre una superficie estable.
60
• ¡Atención! Cuando está en uso, la
base y la tapa de la plancha de
vapor alcanzan temperaturas de
funcionamiento elevadas.
• Al planchar con vapor, sale vapor
despedido por los orificios de la
base - riesgo de quemaduras.
• Una plancha de vapor tarda
aproximadamente 30 minutos en
enfriarse. Almacene el aparato únicamente cuando se haya enfriado
y tras vaciar el agua restante.
• No enrolle el cable alrededor de la
base mientras la plancha de vapor
aún esté caliente.
• Desenchufe siempre la plancha de
vapor de la toma eléctrica antes de
llenar o vaciar el depósito de agua.
Seguridad durante la limpieza y el cuidado
• Siga las instrucciones de limpieza.
• Antes de la limpieza, desenchufe el
aparato y deje que la plancha de
vapor se enfríe completamente.
• No sumerja el aparato en agua o
cualquier otro líquido.
Funcionamiento
Tecnología de doble
elemento
La plancha de vapor contiene dos
elementos, uno en la base (Fig.
2/a) y otro en la cámara de vapor
(Fig. 2/b). Esta tecnología permite
disponer de vapor, incluso con el
ajuste de temperatura de un punto
• (synth). La generación de vapor
es independiente de la temperatura
de la base. A diferencia de las planchas convencionales con un solo
elemento, la temperatura de la
base permanece constante, ya
que no se ve afectada por la
entrada continua de agua de la
válvula de vapor y la bomba del
chorro de vapor.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 61 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
e
Antes del primer uso
0 Retire todos los adhesivos, cubiertas de plástico o manguitos de
cartón de la base.
0 Asegúrese de que se elimine todo
el adhesivo frotando la base con
un paño impregnado con alcohol
metilado.
0 Llene el depósito de agua (consulte el capítulo siguiente) y vacíe
el agua. Esto aclarará las partículas extrañas que queden del proceso de fabricación.
3
Cuando se encienda por primera
vez, la plancha de vapor nueva
puede emitir vapores durante unos
10 minutos. Esto se debe al calentamiento inicial de los materiales
utilizados. Esto es seguro, no perjudicial para el rendimiento de la
plancha de vapor, y no volverá a
ocurrir.
Llenado de agua de la plancha de vapor
1
0
0
0
0
3
Antes de llenar de agua la plancha
de vapor asegúrese de retirar el
enchufe de la toma eléctrica. La
plancha de vapor puede llenarse
de agua cuando está caliente.
Gire el selector de vapor (Fig. 1/E4)
al ajuste en seco ( ).
Coloque la plancha de vapor sobre
su talón y abra la tapa de la abertura de llenado (Fig.1/D).
Utilizando el vaso suministrado,
eche el agua lentamente por la
abertura de llenado hasta que se
alcance el nivel máximo de agua
(Fig. 1/B). No sobrepase el indicador de nivel máximo de agua.
Presione firmemente la tapa de la
abertura de llenado para cerrarla.
Puede utilizarse agua del grifo en
la plancha de vapor. El cartucho
antical elimina los minerales del
agua, evitando la acumulación de
incrustaciones.
No obstante, en zonas de agua
extremadamente dura se recomienda utilizar agua destilada o
desmineralizada.
1
No llene la plancha de vapor con
acondicionador para tejidos, almidones u otras soluciones ya que
éstas dañarán el mecanismo de
vapor. No utilice agua contaminada.
Uso de la plancha de vapor
0 Enchufe el cable eléctrico en una
toma de 220-240 V.
La pantalla LCD (Fig. 1/H) y la luz
naranja de control de temperatura
(Fig. 1/E6, situada entre los botones de temperatura +/-) se encenderán para indicar que la plancha
de vapor está encendida y calentando.
0 Utilice los botones de temperatura
+/- (Fig. 1/E1) para seleccionar el
ajuste de temperatura deseado,
como se muestra en la pantalla
LCD (Fig. 3).
Las barras de la pantalla LCD parpadearán mientras la plancha de
vapor se calienta al ajuste de temperatura seleccionado. A medida
que aumente la temperatura, las
barras se mostrarán de forma continua. También se mostrará la temperatura real en grados Celsius en
la pantalla LCD, en incrementos de
5 grados.
Una vez que la plancha de vapor
haya alcanzado la temperatura
seleccionada, la luz verde de control de temperatura (Fig. 1/E6) se
encenderá para indicar que la
plancha de vapor está lista para su
uso.
0 Seleccione la salida de vapor
deseada en el selector de vapor
(Fig. 1/E4) o sitúe el selector de
vapor en el ajuste en seco ( )
para planchar sin vapor.
61
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 62 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
e
Cuando planche con vapor, asegúrese de que el depósito tenga al
menos ¼ de agua.
Cuando cambie de una temperatura elevada a un temperatura inferior, la luz roja de control de
temperatura (Fig. 1/E6) se encenderá y la pantalla LCD parpadeará
indicando que la plancha de vapor
se está enfriando.
0 Para reducir el periodo de enfriamiento, gire el selector de vapor
(Fig. 1/E4) a cualquier posición en
la banda de vapor y pulse el botón
de chorro de vapor
(Fig. 1/E5).
Una vez que la plancha de vapor
haya alcanzado la temperatura
seleccionada, la luz verde de control de temperatura (Fig. 1/E6)
se encenderá y las barras en la
pantalla LCD se mostrarán de
forma continua para indicar que la
plancha de vapor está lista para su
uso.
3
3
La estructura de doble elemento
de la plancha de vapor le permite
planchar con el máximo de vapor,
incluso con el ajuste de temperatura de un punto • (synth).
Uso de la pulverización
La pulverización puede utilizarse al
planchar con vapor o en seco para
prehumedecer los tejidos difíciles
de planchar.
Cuando planche con vapor, asegúrese de que el depósito tenga al
menos ¼ de agua.
0 Pulse el botón de pulverización
(Fig. 1/E2) durante el planchado
para liberar una fina bruma de la
boquilla de pulverización (Fig. 1/C).
3
Uso de la función de chorro
de vapor
La función de chorro de vapor
puede utilizarse al planchar en
seco o con vapor.
62
Cuando planche con vapor, asegúrese de que el depósito tenga al
menos ¼ de agua.
0 Seleccione la temperatura
deseada utilizando los botones +/(Fig. 1/E1).
3
La estructura de doble elemento
de la plancha de vapor le permite
planchar con el máximo de vapor,
incluso con el ajuste de temperatura de un punto • (synth).
0 Pulse el botón de chorro de
vapor
(Fig. 1/E5) varias veces
con la plancha sobre la base para
cebar la bomba.
3
3
Si el depósito de agua se vacía,
puede que sea necesario volver a
cebar la bomba tras llenar de agua
la plancha de vapor.
Vaporización de tejidos
colgados
La función de chorro de vapor vertical es ideal para vaporizar cortinas, trajes y tejidos delicados.
0 Cuelgue el artículo en cuestión en
una percha y sujete la plancha de
vapor a una distancia de 10–20 cm
del material.
0 Pulse el botón de chorro de
vapor
(Fig. 1/E5).
3
1
No intente planchar la ropa cuando
la lleve puesta. ¡Riesgo de quemaduras!
La función de autoapagado
de seguridad triple
Para una total seguridad y tranquilidad, la plancha de vapor se desconectará automáticamente cuando
se deje desatendida. Se desconectará si se deja en la posición de
planchado durante 30 segundos o
si se golpea en el lateral durante
30 segundos (Fig. 4/a). También se
desconectará si de deja desatendida en la posición vertical durante
15 minutos (Fig. 4/b).
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 63 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
e
En caso de dejar desatendida la
plancha de vapor, la luz roja de
control de temperatura (Fig. 1/E6)
entre los botones de temperatura
+/- parpadeará y sonará un pitido
de advertencia para avisarle de
que se ha activado la función de
autoapagado. En la pantalla LCD
aparecerá "standby" (Fig. 4/c).
Se cortará la alimentación eléctrica
al elemento de calentamiento y la
plancha de vapor empezará a
enfriarse.
Tras 30 segundos la frecuencia del
pitido de alarma disminuirá.
0 Para restablecer la función de
autoapagado, simplemente mueva
la plancha de vapor.
La alimentación eléctrica a los elementos de la plancha de vapor se
volverá a conectar y ésta empezará a
calentarse de nuevo. Espere hasta
que la luz verde se encienda antes
de empezar a planchar.
3
Función digital anormal
Si ve que la plancha de vapor no
puede planchar con vapor o que los
botones de control de temperatura
no funcionan, se ha producido un
fallo.
En el caso de fallo, la luz roja de
control de temperatura (Fig. 1/E6)
situada entre los botones de temperatura +/- parpadeará.
0 Para restablecer la plancha, simplemente desenchufe el aparato de la
toma eléctrica. Tras unos segundos, vuelva a enchufar. La plancha
de vapor puede volver a encenderse y debe funcionar normalmente.
Si el fallo persiste, contacte con el
departamento de atención al
cliente.
Cuidado y limpieza
Tras cada uso
0 Apague la alimentación eléctrica y
retire el enchufe de la toma.
0 Deje que la plancha de vapor se
enfríe antes de enrollar el cable
alrededor del enrollacables integrado (Fig. 1/J).
Almacenamiento
0 Almacene siempre la plancha de
vapor sobre su talón (Fig. 5).
No almacene la plancha de vapor
con la base hacia abajo, o en el
cartón.
Limpieza
0 Para limpiar el exterior de la plancha de vapor, limpie con un paño
humedecido y después seque.
1
No utilice abrasivos fuertes, limpiadores o disolventes químicos, ya
que dañarán la superficie.
Limpieza de la válvula de
vapor desmontable
0 Para retirar la válvula de vapor, gire
el selector de vapor en el sentido
contrario a las agujas del reloj
hasta el ajuste de limpieza marcado (•, Fig. 1/E3) de modo que la
válvula de vapor salga (Fig. 6).
0 Frote suavemente la punta de la
válvula con una almohadilla jabonosa de fibra metálica humedecida
con agua templada.
0 Aclare y seque con un paño limpio.
0 Vuelva a colocar la válvula de
vapor y gire en el sentido de las
agujas del reloj para bloquearla en
su posición.
63
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 64 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
e
Limpieza de los orificios de
vapor
0 Para retirar la acumulación de
incrustaciones en los orificios de
vapor, que puede afectar al rendimiento de la plancha de vapor, utilice un bastoncillo de algodón
humedecido con alcohol metilado.
Limpieza de la base
0 Limpie la base con un paño suave
humedecido y seque.
0 Para retirar los residuos de quemaduras de la base, planche sobre un
paño húmedo mientras la plancha
está caliente.
Guía de planchado
Selección de la temperatura
de planchado
0 Lea siempre las etiquetas de las
prendas y siga las instrucciones de
planchado del fabricante. Consulte
la tabla de planchado de page 66
para conocer las recomendaciones
de temperatura.
Consejos
• Clasifique los artículos que va a
planchar según el tipo de tejido.
Esto reducirá la necesidad de ajustar la temperatura para ajustarse a
las distintas prendas.
• Empiece por las prendas que
necesiten temperaturas inferiores y
siga por las que necesiten temperaturas superiores.
• Los tejidos como el velour, lana,
lino y seda se planchan mejor con
un paño de planchado para evitar
brillos en la prenda.
64
• Si no está seguro del contenido
del tejido de una prenda, haga una
prueba en una zona pequeña
como una costura o dobladillo
antes de planchar una zona visible.
Empiece con una temperatura baja
y aumente gradualmente el calor
para encontrar el mejor ajuste para
el planchado de la prenda.
• Al reducir la temperatura para
planchar tejidos delicados, espere
aproximadamente 2 minutos a que
la plancha de vapor se enfríe al
nuevo ajuste.
• Los tejidos de pura lana (100 %
lana) pueden plancharse con vapor
con el disco de temperatura
situado en la posición de lana. Utilice un paño de planchado para evitar brillos en el tejido.
• Nunca planche zonas de una
prenda donde haya marcas de
transpiración visibles, ya que el
calor de la plancha de vapor fijará
las manchas, haciendo que sean
permanentes.
Datos técnicos
Tensión de red:
220 – 240 V / 50 Hz
Consumo eléctrico: 2000 – 2400 W
Eliminación
2
Material de embalaje
Los materiales de embalaje son
respetuosos con el medio ambiente
y pueden reciclarse. Los componentes de plástico están identificados por marcas, p. ej. >PE<, >PS<,
etc. Deseche los materiales de
embalaje en el contenedor adecuado en las instalaciones de eliminación de residuos de la
comunidad.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 65 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
e
2
Aparato usado
W
en el producto o
El símbolo
su embalaje indica que este producto no puede tratarse como un
residuo doméstico. En su lugar,
debe entregarse en el punto de
recogida correspondiente para el
reciclado de los componentes
eléctricos y electrónicos. Al garantizar la correcta eliminación de este
producto contribuirá a evitar las
consecuencias potencialmente
negativas para el medio ambiente y
la salud humana que se producirían por la eliminación inadecuada
del mismo. Si desea información
adicional sobre el reciclado de este
producto, contacte con su ayuntamiento local, el servicio de eliminación de residuos domésticos o la
tienda donde ha comprado el producto.
65
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 66 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
e
Tabla de planchado
AJUSTE DE
TEMPERATURA
TEJIDO
mínimo
Acrílico
Planche en seco por el revés.
Acetato
Planche en seco por el revés mientras está húmedo o pulverice para humedecer.
Nylon y
poliéster
Planche por el revés mientras está húmedo o pulverice
para humedecer.
sintético
Rayón
Viscosa
seda
Seda
RECOMENDACIÓN DE PLANCHADO
Planche por el revés del tejido.
Normalmente, planche en seco. Puede utilizarse vapor
siguiendo las instrucciones del fabricante.
Planche por el revés. Utilice un paño de planchado para
evitar brillos.
Mezclas de
algodón
Compruebe la etiqueta y siga las instrucciones del
fabricante.
Utilice el ajuste para la fibra que requiera el ajuste inferior.
Lana y mezclas de lana
Planche con vapor por el revés o utilice un paño de
planchado.
lana
Algodón
Planche en seco por el revés mientras está húmedo o pulverice para humedecer.
Utilice vapor de medio a alto.
Pana
Planche con vapor por el revés o utilice un paño de planchado.
Lino
Planche por el revés o utilice un paño de planchado para
evitar brillos, especialmente con los colores oscuros.
Planche en seco por el revés mientras está húmedo o pulverice para humedecer.
Utilice vapor de medio a alto.
algodón
lino
máximo
Tela vaquera
Utilice el vapor al máximo.
¡Las distintas velocidades de planchado y humedad del tejido pueden hacer que el ajuste
óptimo difiera del recomendado en la tabla!
66
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 67 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
p Estimado(a) cliente,
Leia atentamente as instruções de
utilização que se seguem.
Acima de tudo, cumpra as instruções de segurança indicadas nas
primeiras páginas destas instruções de utilização! Guarde estas
instruções para posterior consulta.
Entregue-as a qualquer proprietário(a) posterior do aparelho.
1 O triângulo de aviso e/ou as palavras-chave (Perigo!, Atenção!,
Importante!), realçam informações
importantes para a sua segurança
ou o correcto funcionamento do
aparelho. É essencial que cumpra
estas informações.
0 Este símbolo indica instruções
passo a passo para a utilização do
aparelho.
3
Ao lado deste símbolo encontrará
informações adicionais e sugestões práticas para a utilização do
aparelho.
2
As sugestões e as informações referentes à utilização económica e
ecológica do aparelho são indicadas com um trevo.
Descrição do aparelho
(Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
Base
Indicador do nível máximo de água
Bico do borrifador
Abertura de enchimento com
tampa
Elementos de controlo
E1 Botões de regulação da temperatura „–“ e „+“
E2 Botão do borrifador
E3 Limpeza
E4 Selector de vapor
E5 Botão de jacto de vapor
E6 Indicador luminoso de controlo da temperatura
Cabo com saída de cabo a 360°
G
H
J
K
Depósito de água (capacidade
para 400 ml)
Visor LCD
Acessório para enrolamento do
cabo
Placa de características
1 Instruções de
segurança
Em termos de segurança, este
aparelho corresponde a padrões
tecnológicos aceitáveis. Todavia,
enquanto fabricantes, consideramos ser nossa obrigação chamar a
sua atenção para as seguintes
informações de segurança.
Aspectos gerais de segurança
• A tensão de serviço do aparelho e
a tensão da rede, bem como o tipo
de corrente, têm de ser compatíveis (consulte a placa de características).
• Ligue o aparelho apenas a uma
tomada com ligação à terra correctamente instalada.
• Sempre que o aparelho não estiver
a ser utilizado, retire a ficha da
tomada.
• Nunca puxe a ficha da tomada
pelo cabo de alimentação!
• Antes de proceder à limpeza ou
em caso de avaria, retire primeiro a
ficha da tomada!
• Se o ferro de engomar sofrer uma
queda e apresentar sinais visíveis
de danos ou fugas não deverá ser
utilizado.
• Não utilize o aparelho se o cabo de
alimentação estiver danificado.
• Não permita que o cabo de alimentação fique sobre o canto de uma
mesa ou bancada de trabalho,
nem que entre em contacto com
superfícies quentes.
• Não utilize o aparelho com um
cabo de extensão, a menos que
esse cabo tenha sido verificado e
67
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 68 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
p
•
•
•
•
testado por um técnico qualificado
ou por uma pessoa do serviço de
assistência técnica.
Não coloque o aparelho sobre nem
na proximidade de uma chama a
gás, um elemento eléctrico ou um
fogão quente. Não o coloque sobre
outro electrodoméstico.
As reparações, incluindo a substituição do cabo de alimentação,
poderão apenas ser efectuadas por
técnicos qualificados do serviço de
assistência. As reparações incorrectas poderão provocar perigos
consideráveis. Se for necessário
efectuar reparações, contacte o
Departamento de Apoio ao Cliente
ou o seu revendedor autorizado.
Se o aparelho for utilizado para
finalidades diferentes daquelas a
que se destina ou se for utilizado
de forma incorrecta, não nos responsabilizaremos por eventuais
danos que possam surgir.
Este aparelho não se destina a ser
utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou
que não possuam qualquer experiência e conhecimento, excepto se
estiverem sob supervisão ou se
tiverem obtido instruções iniciais
quanto à utilização do aparelho,
por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.
Segurança das crianças
• Nunca deixe o aparelho sem
supervisão quando este está a ser
utilizado. O contacto de uma criança com um ferro de engomar a
vapor quente pode resultar em
queimaduras graves.
• Mantenha as crianças afastadas
dos aparelhos eléctricos.
• Materiais de embalagem como,
por exemplo, sacos de plástico
não devem estar acessíveis para
as crianças.
68
• Para assegurar que as crianças
não brincam com o aparelho,
estas devem ser supervisionadas.
Segurança durante a
utilização
• O ferro de engomar a vapor tem de
ser utilizado e colocado sobre uma
superfície estável.
• Ao colocar o ferro de engomar no
suporte, certifique-se de que a
superfície onde apoia o suporte é
estável.
• Atenção! Durante a utilização, a
base e a cobertura do ferro de
engomar a vapor atingem temperaturas elevadas.
• Ao engomar com vapor, é expelido
vapor através dos orifícios existentes na base - risco de queimaduras.
• Um ferro de engomar a vapor
demora, aproximadamente,
30 minutos a arrefecer. Guarde o
aparelho apenas depois de frio e
depois de retirar à água que possa
ter ficado no depósito.
• Não enrole o cabo à volta da base
com o ferro de engomar quente.
• Desligue sempre o ferro de engomar da tomada antes de encher ou
esvaziar o depósito de água.
Segurança durante as tarefas
de limpeza e de cuidados
• Siga as instruções de limpeza.
• Antes de limpar, desligue o aparelho da tomada e deixe-o arrefecer
completamente.
• Não mergulhe o aparelho em água
ou outro líquido.
Funcionamento
Tecnologia de duplo elemento
O seu ferro de engomar a vapor
contém dois elementos – um na
base (Fig. 2/a) e outro na câmara
de vapor (Fig. 2/b) – para obter um
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 69 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
p
desempenho máximo do vapor,
mesmo a baixas temperaturas •
(synth). A geração de vapor é independente da base, garantindo uma
emissão máxima de vapor a qualquer temperatura.
Ao contrário dos ferros de engomar de um elemento, a temperatura da base permanece
constante, uma vez que não é
afectada pelo influxo contínuo de
água da válvula de admissão de
vapor e da bomba do jacto de
vapor.
0 Utilizando o recipiente fornecido,
verta lentamente água na abertura
de enchimento até atingir o nível
máximo de água (Fig. 1/B). Não
ultrapasse o indicador do nível
máximo de água.
0 Pressione firmemente a abertura
de enchimento para fechá-la.
3
É seguro utilizar água da torneira no
seu ferro de engomar a vapor. O
cartucho anti-calcário remove os
minerais da água, evitando a acumulação de calcário. No entanto,
em zonas com água extremamente dura, recomendamos a utilização de água destilada ou
desmineralizada.
1
Não encha o ferro de engomar a
vapor com amaciador de roupa,
goma ou quaisquer outras soluções pois estas danificam o mecanismo de produção de vapor. Não
utilize água contaminada.
Antes da primeira utilização
0 Retire autocolantes, coberturas
plásticas ou protecções de cartão
da base.
0 Certifique-se de que qualquer vestígio de cola é removido da base
com um pano humedecido com
álcool desnaturado.
0 Encha o depósito de água (consulte o capítulo que se segue) e
volte a esvaziá-lo. Isto irá eliminar
quaisquer partículas estranhas que
se possam ter acumulado durante
o processo de fabrico.
3
Quando ligado pela primeira vez, o
seu novo ferro de engomar a vapor
poderá emitir vapores durante até
10 minutos. Isto deve-se ao aquecimento inicial dos materiais utilizados. É seguro, não afecta
negativamente do desempenho do
ferro e não voltará a acontecer.
Enchimento do ferro de
engomar a vapor com água
Antes de encher o ferro de engomar
com água, certifique-se de que
retira a ficha da tomada. Pode reabastecer o ferro com água
enquanto quente.
0 Rode o selector de vapor (Fig. 1/E4)
para a regulação sem vapor ( ).
0 Coloque o ferro na vertical e abra
a tampa da abertura de enchimento
(Fig. 1/D).
1
Utilização do ferro de engomar a vapor
0 Ligue o cabo de alimentação a
uma tomada eléctrica de
220-240 V.
O visor LCD (Fig. 1/H) e o indicador luminoso laranja de controlo
da temperatura (Fig. 1/E6, situado
entre os botões de regulação da
temperatura +/-) acendem-se para
indicar que o ferro está ligado e a
aquecer.
0 Utilize os botões de regulação da
temperatura +/- (Fig. 1/E1) para
seleccionar a temperatura pretendida, conforme apresentada no
LCD (Fig. 3).
As barras no LCD irão piscar à
medida que o ferro de engomar
aquece até atingir a temperatura
seleccionada.
À medida que a cada temperatura
é atingida, as barras são visualizadas fixas. A temperatura em graus
Celsius é também apresentada no
LCD, em incrementos de 5 graus.
69
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 70 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
p
Assim que o ferro de engomar
tenha atingido a temperatura
seleccionada, o indicador luminoso de controlo da temperatura
verde (Fig. 1/E6) acende-se para
indicar que o ferro está pronto
para ser utilizado.
0 Seleccione a potência de vapor
pretendida no selector de vapor
(Fig. 1/E4) ou rode o selector para
a regulação sem vapor ( ) para
engomar sem vapor.
Certifique-se que o depósito está,
no mínimo, cheio até ¼ de água.
0 Prima o botão do borrifador
(Fig. 1/E2) enquanto engoma, para
libertar uma névoa fina através do
bico do borrifador (Fig. 1/C).
Ao engomar com a emissão de
vapor, certifique-se que o depósito
está, no mínimo, cheio até ¼ de
água.
Ao mudar de uma temperatura elevada para uma temperatura inferior, o indicador luminoso de
controlo da temperatura vermelho
(Fig. 1/E6) acende-se e o LCD pisca
para indicar que o ferro está a arrefecer.
0 Para reduzir o período de arrefecimento, rode o selector de vapor
(Fig. 1/E4) para qualquer posição
de vapor e prima o botão de jacto
de vapor
(Fig. 1/E5). Assim que
o ferro de engomar tenha atingido
a temperatura seleccionada,
o indicador luminoso de controlo
da temperatura verde (Fig. 1/E6)
acende-se e as barras no LCD
ficam fixas, para indicar que o ferro
está pronto para ser utilizado.
Certifique-se que o depósito está,
no mínimo, cheio até ¼ de água.
0 Seleccione a temperatura pretendida com os botões +/- (Fig. 1/E1).
3
3
O duplo elemento do ferro de
engomar a vapor permite-lhe
engomar com o máximo de vapor,
mesmo a baixas temperaturas •
(synth).
Utilização do borrifador
O borrifador pode ser utilizado
enquanto engoma com ou sem
vapor para pré-humedecer tecidos
difíceis de engomar.
70
3
Utilização da função de jacto
de vapor
A função de jacto de vapor pode
ser utilizada enquanto engoma com
ou sem vapor.
3
O duplo elemento do ferro de
engomar a vapor permite-lhe
engomar com o máximo de vapor,
mesmo a baixas temperaturas •
(synth).
0 Prima o botão de jacto de
vapor
(Fig. 1/E5) várias vezes
com o ferro assente sobre a base
para escorvar a bomba.
3 Se o depósito de água estiver
vazio, poderá ser necessário voltar
a escorvar a bomba depois de reabastecer o ferro com água.
Remoção de vincos em roupa
pendurada
3
A função de jacto de vapor vertical
é ideal para engomar cortinas,
fatos e tecidos delicados.
0 Pendure o artigo em questão num
cruzeta ou outro objecto adequado e segure o ferro de engomar a uma distância entre 10 a
20 cm do material.
0 Prima agora o botão de jacto de
vapor
(Fig. 1/E5).
3
1
Não tente remover vincos de roupa
ainda vestida. Risco de queimaduras!
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 71 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
p
Função de tripla desactivação automática de
segurança
Para total segurança e paz de
espírito, o ferro de engomar a
vapor irá desligar-se automaticamente caso não seja utilizado.
Este desligar-se-á caso permaneça na posição de engomar
durante 30 segundos ou se ficar
pousado de lado durante
30 segundos (Fig. 4/a). Também se
desligará se permanecer na posição vertical durante 15 minutos
(Fig. 4/b).
Caso deixe o ferro ligado sem o
utilizar, o indicador luminoso de
controlo da temperatura vermelho
(Fig. 1/E6) entre os botões de
regulação da temperatura +/- irá
piscar e irá escutar um sinal
sonoro para o avisar que a função
de desactivação automática foi
activada. A indicação "standby"
(espera) irá aparecer no visor LCD
(Fig. 4/c).
O fornecimento de energia ao elemento calefactor do ferro de engomar será cortado e este começará
a arrefecer.
Após 30 segundos a frequência do
sinal sonoro irá diminuir.
0 Para cancelar a função de desactivação automática de segurança basta
mover o ferro de engomar.
O fornecimento de energia aos elementos do ferro de engomar será
retomado e este começará a aquecer novamente. Aguarde até que o
indicador luminoso verde se acenda
antes de recomeçar a engomar.
3
Funcionamento digital
anormal
Se o seu ferro de engomar a vapor
não produz vapor ou se os botões
de controlo da temperatura não
funcionarem, ocorreu uma falha.
Em caso de falha, o indicador
luminoso de controlo da tempera-
tura vermelho (Fig. 1/E6) situado
entre os botões de regulação da
temperatura +/- pisca.
0 Para reiniciar o ferro de engomar,
desligue-o da tomada. Após
alguns segundos, volte a ligá-lo. O
ferro de engomar a vapor pode ser
novamente ligado e deverá estar a
funcionar normalmente.
Se a falha persistir, contacte o
Departamento de Apoio ao Cliente.
Cuidados e limpeza
Após cada utilização
0 Desligue o ferro e retire a ficha da
tomada.
0 Deixe o ferro de engomar arrefecer
antes de enrolar o cabo à volta do
enrolador de cabo incorporado
(Fig. 1/J).
Armazenamento
0 Guarde sempre o ferro de engomar
a vapor na vertical (Fig. 5).
Não guarde o ferro com a base
virada para baixo ou na caixa.
Limpeza
0 Para limpar o exterior do ferro de
engomar a vapor, limpe-o com um
pano macio humedecido e sequeo.
1
Não utilize abrasivos, agentes de
limpeza químicos ou solventes
pois estes danificam a superfície.
Limpeza da válvula de admissão de vapor amovível
0 Para remover a válvula de admissão de vapor, rode o selector de
vapor para a esquerda para a
regulação de limpeza (•, Fig. 1/E3)
de modo a que a válvula de admissão de vapor salte para fora
(Fig. 6).
0 Esfregue suavemente a ponta da
válvula com palha de aço com
sabão humedecida em água
morna.
71
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 72 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
p
0 Enxagúe e segue com um pano
limpo.
0 Volte a colocar a válvula de admissão de vapor e rode para a direita
para bloqueá-la.
Limpeza dos orifícios de
saída de vapor
0 Para remover o calcário acumulado nos orifícios de saída de
vapor que podem afectar o
desempenho do seu ferro de
engomar, utilize uma ponta algodão humedecida em álcool desnaturado.
Limpeza da base
0 Limpe a base com um pano
húmido e seque.
0 Para remover resíduos de tecido
queimado da base, passe o ferro
quente sobre um pano húmido.
Guia para engomar
Selecção da temperatura do
ferro de engomar
0 Leia sempre as etiquetas das roupas e siga as instruções do fabricante das mesmas sobre o modo
como engomá-las. Consulte as
temperaturas recomendadas na
tabela de regulações page 74.
Sugestões
• Separe as peças a engomar de
acordo com o tipo de tecido. Isto
reduzirá a necessidade de ajustar
a temperatura para cada peça.
• Comece com as peças que requerem temperaturas mais baixas e
continue até às peças que requerem temperaturas mais elevadas.
72
• Os tecidos com o veludo, a lã, o
linho e a seda são melhor engomados utilizando um pano sobre o
mesmo para evitar marcas de brilho.
• Se não tiver a certeza do tipo de
tecido de uma peça, teste uma
pequena área como, por exemplo
o interior de uma bainha ou costura antes de engomar uma área
visível. Comece com uma temperatura baixa e aumente-a gradualmente para encontrar a melhor
regulação para engomar a peça.
• Ao reduzir a temperatura para tecidos sensíveis ao calor, deixe aproximadamente 2 minutos para que
o ferro de engomar arrefeça e
atinja a nova regulação.
• Os tecidos em pura lã (100 % lã)
podem ser engomados com a utilização de vapor e com o regulador
de temperatura em Wool (lã). Utilize um pano sobre os tecidos para
evitar marcas de brilho.
• Nunca engome área de uma peça
onde existam marcas de transpiração dado que o calor do ferro de
engomar a vapor irá fixar as
nódoas, tornando-as permanentes.
Dados técnicos
Tensão da rede:
220 – 240 V / 50 Hz
Consumo energético:
2000 – 2400 W
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 73 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
p
Eliminação
2
Material de embalagem
Os materiais de embalagem são
ecológicos e podem ser reciclados.
Os componentes plásticos são
identificados por marcas, por
exemplo, >PE<, >PS<, etc.. Coloque os materiais de embalagem no
contentor adequado.
2
Aparelho antigo
W
O símbolo
no produto ou na
respectiva embalagem indica que
este produto não pode ser descartado junto do lixo doméstico.
Deverá ser entregue num ponto de
recolha selectiva para reciclagem
de equipamento eléctrico
e electrónico. Garantindo que este
produto é correctamente eliminado, irá ajudar a evitar possíveis
consequências negativas no ambiente e saúde humana, que poderiam ser provocadas por uma
eliminação inadequada deste produto. Para obter informações mais
detalhadas sobre a reciclagem
deste produto, queira contactar o
centro de recolha selectiva local, o
serviço de recolha de resíduos
domésticos local ou a loja onde
adquiriu o produto.
73
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 74 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
p
Tabela de regulações
TEMPERATURA
TECIDO
mínimo
Acrílico
Engome sem vapor do avesso.
Acetato
Engome sem vapor do avesso enquanto húmido ou utilize
o borrifador para humedecer.
Nylon e
poliéster
Engome do avesso enquanto húmido ou utilize o borrifador para humedecer.
sintéticos
seda
RECOMENDAÇÃO
Raiom
Engome do avesso.
Viscose
Deve engomar sem vapor. Pode utilizar vapor seguindo as
instruções do fabricante.
Seda
Misturas de
algodão
Engome do avesso. Utilize um pano sobre os tecidos para
evitar marcas de brilho.
Verifique a etiqueta e siga as instruções do fabricante.
Utilize a regulação para a fibra que requer a temperatura
mais baixa.
lã
Lã e misturas
de lã
Engome com vapor do avesso ou utilize um pano sobre os
tecidos.
Algodão
Engome sem vapor enquanto húmido ou utilize o borrifador para humedecer.
Utilize uma regulação de vapor entre médio e alto.
Bombazina
Engome com vapor do avesso ou utilize um pano sobre os
tecidos.
Linho
Engome do avesso ou utilize um pano sobre os tecidos
para evitar marcas de brilho, especialmente em cores
escuras.
Engome sem vapor enquanto húmido ou utilize o borrifador para humedecer.
Utilize uma regulação de vapor entre médio e alto.
Ganga
Utilize uma regulação de vapor máxima.
algodão
linho
máximo
A velocidade da pessoa ao engomar e o teor de humidade do tecido podem significar que a
regulação ideal pode ser diferente da recomendada na tabela!
74
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 75 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
c
c Vážený zákazníku,
přečtěte si pozorně tyto pokyny
k obsluze.
Zejména dodržujte bezpečnostní
pokyny na prvních stránkách tohoto
návodu k obsluze! Uschovejte si
tyto pokyny k obsluze pro příští
potřebu. Odevzdejte je kterémukoli
dalšímu uživateli tohoto přístroje.
Výstražný trojúhelník a/nebo klíčová
slova (Nebezpečí!, Upozornění!,
Důležité!) vás upozorňují na
informace, které jsou důležité pro
vaši bezpečnost nebo správný
chod přístroje. Je nezbytné tyto
informace dodržovat.
0 Tento symbol vás krok za krokem
obeznámí s postupem obsluhy
vašeho přístroje.
1
3
Vedle tohoto symbolu naleznete
dodatečné informace a praktické
rady o používání přístroje.
2
Rady a informace o úsporném a
ekologickém používání přístroje
jsou označeny jetelovým lístkem.
Popis přístroje (obr. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Žehlící ploténka
Ukazatel maximální hladiny vody
Rozprašovací tryska
Plnící otvor s krytem
Ovládací prvky
E1 Nastavení teploty „–“ a „+“
E2 Rozprašovací tlačítko
E3 Nastavení čištění
E4 Přepínač páry
E5 Tlačítko parní trysky
E6 Kontrolka teploty
Kabel s 360° vývodem
Nádrž na vodu (kapacita 400 ml)
LCD displej
Navíjení kabelu
Typový štítek
1 Bezpečnostní pokyny
Toto zařízení je v souladu se
schválenými technologickými
standardy pro bezpečnost.
Nicméně vás jako výrobce musíme
seznámit s následujícími
bezpečnostními pokyny.
Obecná bezpečnost
• Pracovní napětí přístroje a napětí
elektrické sítě stejně i typ proudu
musí souhlasit (viz typový štítek).
• Přístroj zapojujte pouze do správně
nainstalované a uzemněné zásuvky.
• Pokud se zařízení nepoužívá, vždy
vytáhnete zástrčku.
• Nikdy netahejte zástrčku ze zásuvky
za napájecí kabel!
• Před čistěním nebo v případě
poškození, vždy nejprve odpojte
zařízení od elektrického napětí!
• Žehličku nepoužívejte, když upadla
nebo jsou na ní viditelné známky
poškození nebo když netěsní.
• Zařízení nepoužívejte, pokud je
napájecí kabel poškozený.
• Nikdy nedovolte, aby napájecí kabel
visel přes hranu stolu nebo pracovní
desky nebo se dotýkal horkého
povrchu.
• Nikdy nepoužívejte toto zařízení
s prodlužovacím kabelem, který
nebyl zkontrolován a přezkoušen
kvalifikovaným technikem nebo
opravářem.
• Neklaďte zařízení na nebo do
blízkosti horkého plynového
plamenu, topného tělesa nebo na
horkou pec. Neklaďte na povrch
jakéhokoli jiného zařízení.
• Opravy tohoto zařízení, včetně
výměny napájecího kabelu, smí
vykonávat pouze kvalifikovaní
servisní pracovníci. Když se přístroj
nesprávně opraví, může dojít k
vážným ohrožením. Pokud je oprava
nezbytná, vyhledejte zákaznické
oddělení nebo autorizovaného
prodejce.
75
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 76 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
c
• Když se zařízení používá na jiný
než určený účel nebo když se
nepoužívá správně, tak výrobce
nezodpovídá za jakékoli vzniklé
škody.
• Tento přístroj nesmí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo rozumovými
schopnostmi, nedostatkem
zkušeností a vědomostí, pokud
nebyli obeznámené s používáním
přístroje nebo nepracují pod
dozorem osoby odpovědné za jejich
bezpečnost.
Bezpečnost dětí
• Zapnuté zařízení nikdy nenechávejte
bez dozoru. Pokud děti přijdou do
kontaktu s horkou napařovací
žehličkou, může to vést k vážným
popáleninám.
• Zabraňte dětem v přístupu k
elektrickým zařízením.
• Obalový materiál, např. plastikové
sáčky, se nesmí dostat do rukou dětí.
• Na děti je nutno dohlížet, aby se
s tímto přístrojem nehráli.
Bezpečnost během provozu
• Napařovací žehlička se musí
používat a odkládat na stabilním
povrchu.
• Pokud žehličku kladete na stojan,
přesvědčte se, zda je povrch, na
kterém stojan stojí, stabilní.
• Upozornění! Během používání
žehlící ploténka a kryt napařovací
žehličky dosahují velmi vysokých
provozních teplot.
• Při napařovacím žehlení se pára
vypouští z otvorů v žehlící ploténce
- nebezpečí popálení.
• Napařovací žehličce trvá přibližně
30 minut, dokud se ochladí. Přístroj
skladujte až po jeho úplném
vychlazení a po vylití zbytkové vody.
• Neobtáčejte kabel kolem žehlící
ploténky, pokud je napařovací
žehlička ještě horká.
76
• Před plněním nebo vyprázdněním
nádržky na vodu vždy odpojte
napařovací žehličku ze stěnové
zásuvky.
Bezpečnost při čistění
a údržbě
• Postupujte dle pokynů na čištění.
• Před čištěním vždy nejprve odpojte
přístroj od napájení a nechte ho
zcela vychladnout.
• Přístroj neponořujte do vody ani do
jiných kapalin.
Obsluha
Dvouprvková technologie
Vaše napařovací žehlička obsahuje
dva prvky - jeden v žehlící ploténce
(obr. 2/a) a druhý v napařovací
komoře (obr. 2/b). Tato technologie
vám umožňuje napařovací žehlení
i při nastavení teploty na jedné
tečce • (synth). Výroba páry
nezávisí od žehlící ploténky. Na
rozdíl od běžných jednoprvkových
žehliček se teplota žehlící ploténky
nemění, protože není ovlivněná
průběžným tokem vody z parního
ventilu a parní tryskové pumpy.
Před prvním použitím
0 Odstraňte všechny nálepky,
plastové kryty nebo kartónové
obaly ze žehlící ploténky.
0 Zajistěte odstranění všeho lepivého
materiálu ze žehlící ploténky
vytřením hadříkem navlhčeným do
denaturovaného alkoholu.
0 Naplňte nádrž na vodu (viz
následující kapitola) a vodu znovu
vylijte. Tak odstraníte jakékoli cizí
částečky, které tam mohly zůstat
z výroby.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 77 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
c
3
Po prvním zapnutí vaše nová
napařovací žehlička může ještě
vypouštět páru během až 10 minut.
Je to v důsledku počátečního
zahřátí použitých materiálů. Je to
bezpečné, bez škodlivých účinků
na výkonnost napařovací žehličky
a bez dalšího zopakování.
Naplnění napařovací žehličky
vodou
1
0
0
0
0
Před naplněním napařovací
žehličky vodou zkontrolujte, zda je
zástrčka odpojená od elektrické
zásuvky. Do napařovací žehličky
lze doplňovat vodu, i když je horká.
Otočte přepínačem páry (obr. 1/E4)
na Suché nastavení ( ).
Postavte napařovací žehličku na
patu a otevřete kryt plnícího otvoru
(obr. 1/D).
Pomocí dodané nádobky pomalu
lijte vodu do plnícího otvoru až po
značku maximální hladiny (obr. 1/B).
Nepřekročte značku maximálního
naplnění.
Pevně zatlačte kryt plnícího otvoru
a zavřete ho.
3
Do napařovací žehličky můžete
použít vodu z vodovodu. Vložka
proti usazování vodního kamene
odstraňuje z vody minerály a
zabraňuje tak jejich usazování.
Nicméně v případě mimořádné tvrdé
vody se doporučuje použít
destilovanou nebo
demineralizovanou vodu.
1
Do napařovací žehličky nedávejte
avivážní prostředek, škrob nebo
jiné roztoky, protože tyto poškozují
napařovací mechanizmus.
Nepoužívejte znečištěnou vodu.
Používaní napařovací žehličky
0 Zapojte napájecí kabel do 220-240 V
elektrické zásuvky.
LCD displej (obr. 1/H) a oranžová
kontrolka teploty (obr. 1/E6,
umístěná mezi tlačítky teploty +/-)
se rozsvítí pro informaci, že
napařovací žehlička je zapnutá a
zahřívá se.
0 Pomocí tlačítek +/- (obr. 1/E1) lze
nastavit požadovanou teplotu, která
se zobrazuje na LCD (obr. 3).
Čárky na LCD blikají podle toho,
jak se postupně dosahuje
nastavená teplota. Po dosažení
každé průběžné teploty se čárky
rozsvítí nastálo. Aktuální teplota
v Celsiových stupních se rovněž
zobrazuje na LCD s krokem 5
stupňů.
Po dosažení nastavené teploty se
rozsvítí zelená kontrolka teploty
(obr. 1/E6) pro informaci, že
napařovací žehlička je připravená
k používání.
0 Vyberte si požadovaný výstup páry
pomocí přepínače páry (orb. 1/E4)
nebo přepněte přepínač páry na
Suché nastavení ( ) pro žehlení
bez páry.
Při napařovacím žehlení zajistěte,
aby byla nádrž naplněná vodou
alespoň do ¼ jejího objemu.
Při změně z vysoké teploty na nižší
se rozsvítí červená kontrolka
(obr. 1/E6) a LCD bliká pro
oznámení, že napařovací žehlička
se ochlazuje.
0 Pokud si přejete snížit čas
ochlazování, přepněte přepínač
páry (obr. 1/E4) do jakékoli polohy
parní stupnice a zmáčkněte tlačítko
parní trysky
(obr. 1/E5). Po
dosažení nastavené teploty se
rozsvítí zelená kontrolka teploty
(obr. 1/E6) a čárky na LCD neblikají,
což značí, že napařovací žehlička
je připravená k používání.
3
3
Dvouprvkové vyhotovení
napařovací žehličky vám umožňuje
žehlit s maximální párou a to i při
nastavení teploty na jedné tečce •
(synth).
77
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 78 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
c
Použití rozprašovače
Trojcestní bezpečnostní
funkce automatického vypnutí
Rozprašování mlhy lze použít pro
napařovací nebo suché žehlení za
účelem navlhčení obtížně
žehlitelných látek.
Pro dokonalou bezpečnost a pokoj
mysli se napařovací žehlička
automaticky vypne, když se nechá
bez dohledu. Vypne se, pokud se
nechá v žehlící poloze 30 sekund,
nebo když se převrátí na
30 sekund (obr. 4/a). Taky se
vypne, když se nechá bez dohledu
ve svislé poloze po dobu 15 minut
(obr. 4/b).
Když ponecháte napařovací žehličku
bez dozoru, začne blikat červená
kontrolka (obr. 1/E6) mezi tlačítky +/a zazní varovné pípnutí, které vás
upozorní na to, že se zapnulo
automatické vypnutí. Na LCD displeji
se zobrazí "standby" (obr. 4/c).
Přeruší se přívod energie do
topného tělesa a napařovací
žehlička začne chladnout.
Zajistěte, aby byla nádrž naplněná
vodou alespoň do ¼ jejího objemu.
0 Během žehlení zmáčkněte
rozprašovací tlačítko
(obr. 1/E2)
pro vypuštění jemné mlhy z
rozprašovací trysky (obr. 1/C).
3
Použití funkce parního proudu
Funkci parního proudu lze použít
pro suché nebo napařovací žehlení.
Zajistěte, aby byla nádrž naplněná
vodou alespoň do ¼ jejího objemu.
0 Nastavte si požadovanou teplotu
pomocí tlačítek +/- (obr. 1/E1).
3
Dvouprvkové vyhotovení
napařovací žehličky vám umožňuje
žehlit s maximální párou a to i při
nastavení teploty na jedné tečce •
(synth).
0 Několikrát zmáčkněte tlačítko
parního proudu
(obr. 1/E5) se
žehličkou položenou na žehlící
plotýnce pro spuštění pumpy.
3
3
Když se vodní nádrž vyprázdní,
může být zapotřebí znovu
nastartovat pumpu po naplnění
napařovací žehličky vodou.
Napařování pověšených šatů
3 Vertikální funkce parního proudu je
ideální pro napařování záclon,
obleků nebo jemných materiálů.
0 Pověste příslušný předmět na
věšák a podržte napařovací
žehličku ve vzdálenosti 10-20 cm
od materiálu.
0 Nyní stiskněte tlačítko parního
proudu
(obr. 1/E5).
1
78
Nezkoušejte napařovat oblečené
šaty. Riziko popálení!
Po 30 sekundách se frekvence
pípání snižuje.
0 Pokud chcete zrušit funkci
automatického vypnutí, jednoduše
pohněte napařovací žehličkou.
Obnoví se přívod energie do
napařovací žehličky a začne se
znovu zahřívat. Před pokračováním
v žehlení počkejte, dokud se
nerozsvítí zelená kontrolka.
3
Nenormální digitální funkce
Když zjistíte, že vaše napařovací
žehlička neprodukuje páru nebo
jsou nefunkční ovládací tlačítka
teploty, došlo k nějaké poruše.
V případě poruchy se rozsvítí
červená kontrolka (obr. 1/E6) mezi
tlačítky nastavení teploty +/-.
0 Restart napařovací žehličky se
provede jednoduše vytáhnutím
přístroje z elektrické zásuvky. Po
několika vteřinách ho znovu
připojte. Napařovací žehlička se
může znovu zapnout a měla by
normálně fungovat.
Pokud chyba přetrvává, vyhledejte
zákaznicky servis.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 79 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
c
Čištění a údržba
Po každém použití
0 Vypněte přístroj a odpojte ho od
zdroje elektrické energie.
0 Před navinutím kabelu na vinutí
(obr. 1/J) nechejte napařovací
žehličku dostatečně vychladnout.
Skladování
0 Napařovací žehličku skladujte vždy
na její patě (obr. 5).
Neskladujte napařovací žehličku
na žehlící plotýnce nebo na kartonu.
Čištění
0 K čištění vnějších ploch napařovací
žehličky používejte navlhčený
hadřík. Poté vytřete dosucha.
1
Nepoužívejte hrubé brusivo,
chemická čistidla nebo rozpouštědla,
protože mohou poškodit povrch.
Čištění snímatelného parního
ventilu
0 Když chcete demontovat parní
ventil, otočte přepínač páry proti
směru hodinových ručiček do
polohy pro čištění (•, obr. 1/E3) tak,
aby se objevil parní ventil (obr.6).
0 Jemně vyčistěte hrot ventilu
drátěnkou navlhčenou v mýdlové
teplé vodě.
0 Opláchněte a osušte čistým hadrem.
0 Parní ventil vrat’te do původní
polohy a otočte ve směru
hodinových ručiček pro jeho
zajištění.
Čištění parních otvorů
0 Pro odstranění nashromážděného
vodního kamenu v otvorech pro
páru, který může ovlivňovat výkon
vaší napařovací žehličky, použijte
hrot s namotanou vatou namočenou
do denaturovaného alkoholu.
0 Pokud chcete ze žehlící plotýnky
odstranit připáleniny, přežehlete
vlhkou látku s horkou napařovací
žehličkou.
Návod pro žehlení
Nastavení teploty žehlení
0 Vždy si přečtěte štítek na šatech
a žehlete dle pokynů výrobce.
Prohlídněte si tabulku žehlení s
strana 81 doporučenými teplotami.
Rady
• Roztřiďte si věci, které chcete
žehlit, podle druhu látky. Takto se
sníží potřeba přestavení teploty dle
různých oděvů.
• Začněte s věcmi, které vyžadují
nižší teploty a pokračujte postupně
až k věcem, pro které je zapotřebí
vyšší teplota.
• Látky jako samet, vlna, len a hedvábí
je nejlepší žehlit přes žehlící látku,
aby nevznikali šmouhy.
• Pokud neznáte složení látky
oděvu, vyzkoušejte malou oblast,
jako je šev nebo vnitřní lem, dříve
než začněte žehlit viditelnou
oblast. Začněte při nízké teplotě a
postupně zvyšujte teplo, až pokud
nenajděte nejlepší nastavení pro
vyžehlení oděvu.
• Při snižování teploty pro žehlení
citlivých látek, nechejte napařovací
žehličku přibližně 2 minuty
vychladnout pro nové nastavení.
• Čisté vlněné věci (100 % vlna) lze
žehlit napařováním s teplotou
nastavenou na Vlnu. Použijte
žehlící látku, aby na oděvu
nevznikali šmouhy.
• Nikdy nežehlete oblasti šatů, kde
jsou zřetelné stopy po pocení,
jelikož teplo z napařovací žehličky
natrvalo vytvoří skvrny.
Čištění žehlící plotýnky
0 Žehlící plotýnku poutírejte mírně
navlhčenou látkou a vytřete
dosucha.
79
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 80 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
c
Technické údaje
Sít’ové napětí:
Příkon:
220 – 240 V / 50 Hz
2000 – 2400 W
Likvidace
2
Obalový materiál
Obalový materiál je ekologický a
může se recyklovat. Plastikové
komponenty jsou označené
značkami, např. >PE<, >PS<, atd.
Prosíme, odhazujte obalový materiál
do příslušné sběrné nádoby na
místech sběru komunálního odpadu.
2
Staré zařízení
W
Symbol
na výrobku nebo jeho
obalu oznamuje, že tento výrobek
nelze odhazovat do domovního
odpadu. Namísto toho se musí
zanést na příslušného sběrné
místo pro recyklaci elektrických a
elektronických součástí. Zajištěním
správné likvidace tohoto výrobku
pomůžete zabránit případným
negativním důsledkům pro životní
prostředí a lidské zdraví, které by
jinak bylo způsobeno nevhodným
zpracováním odpadu z tohoto
výrobku. Víc informací o recyklaci
tohoto výrobku vám poskytnou vaše
místní úřady, vaši zpracovatelé
odpadů nebo obchod, kde jste
tento výrobek zakoupili.
80
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 81 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
c
Tabulka žehlení
NASTAVENÍ
TEPLOTY
LÁTKA
minimum
Akryl
syntetika
hedvábí
DOPORUČENÉ ŽEHLENÍ
Suché žehlení na opačné straně.
Acetát
Suché žehlení na opačné straně s použitím navlhčení nebo
použijte sprej pro navlhčení.
Nylon a
polyester
Žehlení na opačné straně s použitím navlhčení nebo použijte
sprej pro navlhčení.
Umělé
hedvábí
Žehlení na opačné straně látky.
Viskóza
Hlavně suché žehlení. Pára se může použít dle pokynů
výrobce.
Hedvábí
Žehlení na opačné straně. Použijte žehlící látku, aby nedošlo
ke vzniku šmouh.
Bavlněné
směsi
Zkontrolujte štítek a postupujte dle pokynů výrobce.
Použijte nastavení pro vlákno vyžadující nejnižší nastavení.
vlna
Vlna a vlněné Napařovací žehlení na opačné straně nebo použijte žehlící
směsi
látku.
Bavlna
Suché žehlení s použitím navlhčení nebo použijte sprej pro
navlhčení.
Použijte střední až vysokou páru.
Manšestr
Napařovací žehlení na opačné straně nebo použijte žehlící
látku.
Len
Žehlení na opačné straně nebo použijte žehlící látku, aby
nevznikali šmouhy, zejména pro tmavé barvy.
Suché žehlení s použitím navlhčení nebo použijte sprej pro
navlhčení.
Použijte střední až vysokou páru.
bavlna
len
maximum
Denim
Použijte maximální páru.
Různé rychlosti žehlení a vlhkost látky může značit, že optimální nastavení se může lišit od
doporučovaného, které je uvedeno v této tabulce!
81
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 82 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
h
h Tisztelt Vásárló!
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa
el ezt a kezelési utasítást.
Mindenek előtt a kezelési utasítás
első néhány oldalán található
biztonsági előírásokkal ismerkedjen
meg! A kezelési utasítást későbbi
használatra őrizze meg. A kezelési
utasítást a készülékkel együtt adja
át a későbbi tulajdonosnak.
Figyelmeztető háromszöggel
és/vagy bizonyos kulcsszavakkal
(Veszély!, Vigyázat!, Fontos!)
emeljük ki az Ön biztonsága vagy a
készülék megfelelő működésének
biztosítása szempontjából fontos
információkat. Fontos, hogy ezeket
az információkat megismerje.
0 Ez a szimbólum lépésről lépésre
bemutatja a készülék kezelését.
1
3
E szimbólum mellett további
információk és praktikus tanácsok
találhatók a készülék használatával
kapcsolatban.
2
A készülék gazdaságos és
környezetbarát használatával
kapcsolatos ötleteket és
információkat jelöli a lóhere.
Készülékleírás (1. ábra)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
82
Vasalótalp
Maximális vízszint jelzője
Permetezőfej
Feltöltőnyílás fedéllel
Kezelőelemek
E1 Hőmérséklet-szabályozó
gombok „–“ és „+“
E2 Porlasztógomb
E3 Tiszta beállítás
E4 Gőzválasztó
E5 Gőzsugár gomb
E6 Hőmérséklet-ellenőrző lámpa
Kábel 360°-ban körbe forgatható
kimenettel
Víztartály (kapacitás: 400 ml)
LCD-kijelző
Kábeltartó egység
Típustábla
1 Biztonsági utasítások
A készülék megfelel a biztonságra
vonatkozó elfogadott technológiai
szabványoknak. Ettől függetlenül
gyártóként kötelességünknek
tartjuk felhívni a figyelmet az alábbi
biztonsági utasításokra.
Általános biztonság
• A készülék üzemi feszültségének
és a hálózati feszültségnek, valamint
az áramfajtának egyeznie kell (lásd
a típustáblát).
• A dugasz csak megfelelően telepített
földelt fali aljzatba csatlakoztatható.
• A dugaszt mindig húzza ki az
aljzatból, ha a készülék nincs
használatban.
• A dugaszt az aljzatból soha ne a
kábelnél fogva húzza ki!
• Tisztításkor vagy hibás működés
esetén először mindig húzza ki a
készülék csatlakozóját az aljzatból.
• A vasalót nem szabad használni, ha
előzőleg leesett, ha sérülés látható
rajta vagy ha szivárog.
• Ne használja a készüléket, ha a
tápkábel sérült.
• A készülék tápkábelét ne vezesse
keresztül asztal vagy pad éles szélén
keresztül, és ügyeljen, hogy ne érjen
forró felülethez.
• A készüléket csak akkor használja
hosszabbítókábellel, ha a
hosszabbítót képzett technikus vagy
szervizes ellenőrizte és tesztelte.
• Ne tegye a készüléket forró
gázlángra, elektromos eszközre vagy
felfűtött kályhára vagy ezek mellé.
Ne helyezze semmilyen másik
készülék tetejére.
• A készülék javítását, beleértve a
tápkábel cseréjét is, csak képzett
szervizmérnökök végezhetik.
A szakszerűtlen javítások nagy
veszélyt jelenthetnek. Ha a javítás
szükségessé válik, forduljon az
ügyfélszolgálathoz vagy a hivatalos
forgalmazóhoz.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 83 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
h
• Ha a készüléket nem a
rendeltetésének megfelelő célra
vagy nem megfelelően használja,
semmilyen okozott kárért nem
vállalunk felelősséget.
• A készüléket nem használhatják
csökkent fizikai, érzékelési vagy
mentális képességű vagy
tapasztalatlan és ismeretekkel nem
rendelkező személyek (beleértve a
gyerekeket is), illetve kezdetben
csak felügyelet mellett, illetve
abban az esetben használhatják,
ha a biztonságukért felelős
személytől megkapták a készülék
használatára vonatkozó
utasításokat.
Gyermekbiztonság
• A készüléket használat közben soha
ne hagyja felügyelet nélkül. Ha a
gyermekek hozzáérnek a forró
fémhez, súlyos égési sérülést
szenvedhetnek.
• A gyermekeket tartsa távol az
elektromos készülékektől.
• A csomagolóanyagot, pl. műanyag
tasakokat gyermekektől elzárva kell
tárolni.
• Ügyeljen, hogy gyerekek ne
játszhassanak a készülékkel.
Üzemelési biztonság
• A gőzölős vasaló csak szilárd
felületen használható és tartható
máködés közben.
• Amikor a vasalót az állványra
helyezi, ügyeljen, hogy a felület,
amelyen az állvány áll, stabil legyen.
• Vigyázat! Használat közben a
vasalótalp és a gözölős vasaló
burkolata nagyon forró üzemi
hőmérsékletet ér el.
• Gőzzel történő vasaláskor gőz
áramlik ki a vasalótalpon található
nyílásokból – égési sérülés veszélye.
• A gőzölős vasaló lehűléséhez
körülbelül 30 perc szükséges.
A készüléket csak lehűlés és a
maradék víz eltávolítása után tegye
el.
• Ne tekerje fel a kábelt a vasalótalp
köré, amíg a vasaló forró.
• A gőzölős vasaló tápkábelét mindig
húzza ki a fali csatlakozóból a
víztartály feltöltése vagy kiürítése
előtt.
Biztonsági utasítások
tisztításhoz és ápoláshoz
• Tartsa be a tisztítási utasításokat.
• A tisztítás előtt húzza ki a készülék
tápkábelét a fali csatlakozóból, és
hagyja a vasalót teljesen lehűlni.
• Ne merítse a készüléket vízbe vagy
más folyadékba.
Működés
Ikerelemes technológia
A gőzölős vasaló két elemet
tartalmaz, egyet a vasalótalpban
(2/a ábra), egyet pedig a
gőzkamrában (2/b ábra). Ez a
technológia lehetővé teszi a
gőzteljesítmény kihasználását az
egypontos (legalacsonyabb)
hőmérsékleti beállítás • (synth/
szint.) esetén is. A gőzképzés
független a vasalótalp
hőmérsékletétől.
A hagyományos, egy elemes
vasalóktól eltérően a vasalótalp
hőmérséklete állandó, mivel nincs rá
hatással a gőzszelep és a gőzsugárszivattyú felől folyamatosan
beáramló víz.
Az első használat előtt
0 Távolítson el minden
ragasztószalagot, műanyag borítást
vagy kartonbetétet a vasalótalpról.
0 Távolítson el minden
ragasztóanyagot a vasalótalp
denaturált szesszel megnedvesített
ruhával történő átdörzsölésével.
0 Töltse fel a víztartályt (lásd a
következő fejezetet), majd öntse ki a
vizet. Ezzel kiöblíti a gyártási
folyamat során visszamaradt idegen
részecskéket.
83
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 84 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
h
3
Az első bekapcsolás alkalmával az
új gőzölős vasalóból gőzök
távozhatnak, ez a jelenség max.
10 percig tart. Ez a felhasznált
anyagok első felmelegedése miatt
történik. A jelenség biztonságos,
nem csökkenti a vasaló
teljesítményét, és nem fordul elő
máskor.
A gőzölős vasaló feltöltése
vízzel
1
0
0
0
0
A gőzölős vasaló vízzel való
feltöltése előtt ellenőrizze, hogy a
tápkábel ki van-e húzva a fali
csatlakozóból. A gőzölős vasaló
forró állapotban is feltölthető vízzel.
A gőzválasztó kapcsolót (1/E4 ábra)
állítsa Dry (Száraz) állásba ( ).
Állítsa a vasalót a sarkára, majd
nyissa ki a feltöltőnyílás fedelét
(1/D ábra).
A mellékelt beöntőpohárral lassan
öntsön vizet a feltöltő nyílásba a
maximális vízszint (1/B ábra)
eléréséig. A vízmennyiség nem
haladhatja meg a jelzett szintet.
Erősen nyomja be feltöltő nyílás
fedelét a lezáráshoz.
3
A vasaló csapvízzel történő
használata biztonságos. A
vízkőgátló betét eltávolítja az
ásványi anyagokat a vízből, így
akadályozva meg a vízkő
lerakódását. Azonban ha a víz
keménységi foka rendkívül magas,
ajánlatos desztillált vizet vagy
ioncserélt vizet használni.
1
A gőzölős vasalót ne töltse fel
szövetkondicionáló folyadékkal,
keményítővel vagy más oldattal,
mert ezek károsítják a gőzölő
mechanizmust. Ne használjon
szennyezett vizet.
A gőzölős vasaló használata
0 Csatlakoztassa a tápkábelt egy
220-240 V-os hálózati
csatlakozóhoz.
Az LCD-kijelző (1/H ábra) és a
84
narancs színű hőmérsékletellenőrző lámpa (1/E6 ábra, a
hőmérsékletszabályozó +/- gombok
között) világítani kezd, jelezve,
hogy a vasaló be van kapcsolva,
és melegszik.
0 A hőmérséklet-szabályozó +/gombokkal (1/E1 ábra) állítsa be a
kívánt hőmérsékletet az LCDkijelző segítségével (3. ábra).
Az LCD-kijelzőn látható sávok
villognak, amíg a vasaló
felmelegszik a kiválasztott
hőmérsékletre. Az egyes
hőmérsékleti fokozatok elérésekor
a sávok folyamatosan látszanak.
Az aktuális hőmérséklet Celsius
fokban, 5 fokonként ugyanscak
megjelenik a kijelzőn.
Amikor a vasaló elérte a kívánt
hőmérsékletet, a zöld hőmérsékletellenőrző lámpa (1/E6 ábra) kezd
világítani, jelezve, hogy a vasaló
használatra kész.
0 Válassza ki a kívánt gőzkimeneti
típust a gőzválasztóval (1/E4 ábra),
vagy állítsa a gőzválasztó kapcsolót
száraz állásba ( ) a gőz nélküli
vasaláshoz.
Vasalás közben ügyeljen arra,
hogy a tartály legalább negyed
részéig fel legyen töltve vízzel.
Magasabb hőmérsékletről
alacsonyabbra történő
átkapcsoláskor a vörös
hőmérséklet-ellenőrző lámpa (1/E6
ábra) fog világítani, a kijelző pedig
villogással jelzi, hogy a vasaló hűl.
0 A lehűlés idejének csökkentésére
fordítsa a gőzválasztó kapcsolót (1/
E4 ábra) bármilyen állásba a gőz
sávban, és nyomja meg a
gőzsugár gombot
(1/E5 ábra).
Amikor a vasaló elérte a kívánt
hőmérsékletet, a zöld hőmérsékletellenőrző lámpa (1/E6 ábra) kezd
világítani, a kijelzőn a sávok pedig
folyamatosan láthatók, jelezve,
hogy a vasaló használatra kész.
3
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 85 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
h
3
A gőzölős vasaló ikerelemes
konstrukciója lehetővé teszi a
maximális gőzteljesítménnyel
történő vasalást az egypontos
(legalacsonyabb) hőmérsékleti
beállítás • (synth/szint.) mellett is.
A párásító használata
A párásító akkor használható,
amikor nehezen előnedvesíthető
fémszálas anyagok gőzzel vagy
szárazon történő vasalása
szükséges.
0 A szóban forgó ruhát vagy egyéb
anyagot akassza vállfára vagy más
tartóeszközre, és tartsa a vasalót
10–20 cm távolságra az anyagtól.
0 Most nyomja meg a gőzsugár
gombot
(1/E5 ábra).
1
A háromutas automatikus
kikapcsoló funkció
A teljes biztonság és nyugalom
érdekében a gőzölős vasalő
automatikusan kikapcsol, ha
felügyelet nélkül marad. Kikapcsol,
ha vasaló pozícióban marad
30 másodpercig, vagy ha
30 másodpercig az oldalára van
fordítva (4/a ábra). Akkor is
kikapcsol, ha felállított helyzetben
15 percig felügyelet nélkül marad
(4/b ábra).
Ha felügyelet nélkül hagyja a
vasalót, a +/- hőmérsékletszabályozó gombok között a vörös
hőmérséklet-ellenőrző lámpa
(1/E6 ábra) villogni kezd, majd
hangjelzés figyelmeztet az
automatikus kikapcsoló funkció
aktiválására. Az LCD-kijelzőn a
‘standby’ (készenlét) felirat jelenik
meg (4/c ábra).
A gőzölős vasalő fűtőelemeinek
áramellátása megszakad, és a
vasaló elkezd kihűlni.
Ügyeljen arra, hogy a tartály
legalább negyed részéig fel legyen
töltve vízzel.
0 Nyomja meg a porlasztás gombot
(1/E2 ábra) vasalás közben
finom gőzfelhő kibocsátásához a
permetezőfejen (1/C ábra) át.
3
A gőzsugár funkció
használata
A gőzsugár funkció száraz és
gőzölős vasaláskor használható.
Ügyeljen arra, hogy a tartály
legalább negyed részéig fel legyen
töltve vízzel.
0 A kívánt hőmérsékletet a +/gombokkal (1/E1 ábra) válassza ki.
3
A gőzölős vasaló ikerelemes
konstrukciója lehetővé teszi a
maximális gőzteljesítménnyel
történő vasalást az egypontos
(legalacsonyabb) hőmérsékleti
beállítás • (synth/szint.) mellett is.
0 Nyomja meg a gőzsugár gombot
(1/E5 ábra) többször egymás
után a szivattyú beindításához,
miközben a vasaló a talpán áll.
3
3
Ha a víztartály kiürül, szükség lehet
a szivattyú újraindítására a vasaló
vízzel való feltöltése után.
Felakasztott ruhadarabok
vasalása gőzzel
3
A függőleges gőzsugár funkció
ideáls megoldás függönyök, öltönyök
és kényes szövetek vasalásához.
Ne próbálkozzon a ruházat viselés
közben történő frissítésével. Égési
sérülést okozhat!
30 másodperc eltetltével a
figyelmeztető lámpa frekvenciája
csökken.
0 A biztonsági automatikus kikapcsoló
funkció törléséhez csak meg kell
mozdítani a vasalót.
Ekkor a vasaló elemeinek
áramellátása helyreáll, és ismét
megkezdődik a felmelegedés. A
vasalás ismételt megkezdése előtt
várja meg, amíg a zöld fény világítani
nem kezd.
3
85
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 86 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
h
Nem megfelelő digitális
funkció
Ha azt észleli, hogy a gőzölős
vasalő nem képes gőzfejlesztésre,
vagy hogy a hőmérséklet-ellenőrző
gombok működésképtelenek,
akkor meghibásodás történt.
Hiba esetén a vörös hőmérsékletellenőrző lámpa (1/E6 ábra) villog
majd a +/- hőmérséklet-szabályozó
gombok között.
0 A gőzölős vasaló állapotának
törléséhez húzza ki a tápkábelt a
fali aljzatból. Néhány másodperc
múlva dugja vissza újra. A gőzölős
vasalő ekkor ismét bekapcsolható,
és megfelelően kell működnie.
Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen
kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal.
Ápolás és tisztítás
Minden használat után
0 Kapcsolja ki az áramellátást, és
húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
0 Hagyja lehűlni a vasalót, mielőtt a
kábelt a beépített kábeltartóra
tekerné (1/J ábra).
Tárolás
0 A gőzölős vasalót mindig a sarkára
állítva tárolja (5. ábra).
Ne tárolja a vasalót a vasalótalppal
lefelé vagy a kartondobozban.
Tisztítás
0 A gőzölős vasaló külső részét a
tisztításához nedves puha ronggyal
törölje át, majd törölje szárazra.
1
Ne használjon erős tisztítószereket,
vegyi tisztítószereket vagy
oldószereket, mert ezek károsítják
a felületet.
A kivehető gőzszelep
tisztítása
0 A gőzszelep kivételéhez fordítsa el
a gőzválasztó kapcsolót az óra
járásával ellentétese irányba a
86
Tisztítás beállításig (•, 1/E3 ábra),
hogy a gőzszelep kiugorjon
(6. ábra).
0 Óvatosan dörzsölje meg a szelep
csúcsát langyos szappanos vízzel
megnedvesített acélgyapot
párnával.
0 Öblítse le, majd tiszta ruhával
szárítsa meg.
0 Tegye vissza a gőzszelepet, és az
óra járásával egyező irányba
forgatva állítsa be a helyére.
A gőznyílások tisztítása
0 A gőznyílásokban a
gőzteljesítményre hatással lévő
vízkőlerakódások eltávolításához
használjon denaturált szesszel
megnedvesített gyapjúval/pamuttal
bevont tűszerű eszközt.
A vasalótalp tisztítása
0 A vasalótalpat puha, nedves
ruhával törölje meg, majd törölje
szárazra.
0 A vasalótalpról a ráégett
maradványok eltávolításához a
forró vasalóval vasaljon át egy
nedves ruhát.
Vasalási útmutató
A vasalási hőmérséklet
kiválasztása
0 Mindig olvassa el a ruhacímkéket,
és kövesse a gyártó vasalási
utasításait. Olvassa el a vasalási
diagramot (lap 88), amelyben
hőmérsékleti ajánlásokat talál.
Tanácsok
• A vasalni kívánt anyagokat a szövet
típusa szerint válogassa szét. Ez
csökkenti a különböző anyagokból
készült ruhák vasalásakor a
hőmérsékletváltáshoz szükséges
időt.
• Kezdje azokkal az anyagokkal,
amelyekhez alacsonyabb
hőmérséklet szükséges, és folytassa
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 87 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
h
•
•
•
•
•
az egyre magasabb hőmérsékletet
igénylőkkel.
A velúr, a gyapjú, a len és a selyem
a legjobban vasalóruhával
vasalhatók a kifényesedés
megakadályozására.
Ha nem biztos abban, hogy a ruha
milyen anyagból készült, egy kis
területen (a szegésnél vagy a balső
oldalon) próbálja ki a vasalót,
mielőtt látható részeket vasalna.
Kezdje alacsony hőmérsékleten,
és fokozatosan emelje a hőt a ruha
vasalásához legmegfelelőbb
beállítás megtalálásához.
Amikor csökkenti a hőmérsékletet
érzékeny szövetek vasalásához,
várjon kb. 2 percig, hogy a vasaló
lehűlhessen az új beállításra.
Tiszta gyapjú szövet (100 % gyapjú)
vasalásához a hőmérséklet-választó
tárcsát fordítsa Wool (gyapjú)
állásba. A szövet kifényesedésének
megakadályozására használjon
vasalóruhát.
Soha ne vasaljon olyan területeket,
ahol izzadság jelei láthatók, mivel a
forró gőz rögzíti a foltokat, amelyek
aztán nem távolíthatók el.
Műszaki adatok
Feszültség:
220 – 240 V / 50 Hz
Áramfelvétel:
2000 – 2400 W
Ártalmatlanítás
2
Csomagolóanyag
A csomagolóanyagok
környezetbarát és újrahasznosítható
anyagok. A műanyag komponensek
jelzésekkel vannak ellátva, pl.
>PE<, >PS<, stb. Kérjük, hogy a
csomagolóanyagokat a helyi
hulladéklerakó telepen a megfelelő
tárolóedényben helyezze el.
2
Régi készülék
A terméken vagy a csomagolásán
W
látható
jelzés arra utal, hogy
a termék nem kezelhető együtt a
háztartási hulladékkal. Ehelyett a
megfelelő gyűjtőhelyen át kell adni
az elektromos és elektronikus
alaktrészek újrahasznosítására.
A termék megfelelő módon történő
ártalmatlanításával Ön is
csökkentheti a környezetre és az
emberek egészségére gyakorolt
negatív hatásokat, amelyek a nem
megfelelő hulladékkezelés miatt
egyébként előfordulnának. A termék
újrahasznosításával kapcsolatos
további részletes információért
forduljon az helyi hatósághoz, a
háztartási hulladék begyűjtésével
foglalkozó szervezethez vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket
vásárolta.
87
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 88 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
h
Vasalási diagram
HŐMÉRSÉKLETBEÁLLÍTÁS
TEXTILFAJTA
minimum
Akril
Acetát
szintetikus
selyem
VASALÁSI AJÁNLÁS
Száraz vasaló a fordított oldalon.
Száraz vasaló a fordított oldalon, amíg nedves, vagy
használjon permetezőt a nedvesítéshez.
Nejlon és
poliészter
Vasaló a fordított oldalon, amíg nedves, vagy használjon
permetezőt a nedvesítéshez.
Műselyem
Vasaló a textil fordított oldalán.
Viszkóz
Nagyrészt száraz vasaló. Gőz a gyártó utasításai alapján
használható.
Selyem
Vasaló a fordított oldalon. Használjon vasalóruhát a
kifényesedés megelőzéséhez.
Pamutkeverékek
Ellenőrizze a ruhacímkét és kövesse a gyártó utasításait.
A legalacsonyabb beállítást igénylő szövetszálhoz való
beállítást használja.
Gyapjú és
gyapjúkeverékek
Vasalás gőzzel a fordított oldalon vagy vasalóruha
használata.
gyapjú
pamut
Pamut
Kordbársony
lenvászon
Lenvászon
Száraz vasaló, amíg nedves, vagy használjon permetezőt
a nedvesítéshez.
Használjon közepes-magas gőzmennyiséget.
Vasalás gőzzel a fordított oldalon vagy vasalóruha
használata.
Vasalás a fordított oldalon vagy vasalóruha használata a
kifényesedés megakadályozására, különösen sötét színek
esetén.
Száraz vasaló, amíg nedves, vagy használjon permetezőt
a nedvesítéshez.
Használjon közepes-magas gőzmennyiséget.
maximum
Denim
Használjon maximális gőzmennyiséget.
A változó vasalási sebességek és a textilnedvesség miatt az optimális beállítás eltérhet a
táblázatban megadott értéktől!
88
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 89 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
v
v Vážený zákazník,
prečítajte si pozorne tieto pokyny
na obsluhu.
Najmä dodržiavajte bezpečnostné
pokyny na prvých stranách tohto
návodu na obsluhu! Odložte si ho
pre budúcu potrebu. Odovzdajte ich
ktorémukoľvek ďalšiemu
používateľovi tohto prístroja.
Výstražný trojuholník a/alebo
kľúčové slová (Nebezpečenstvo!,
Upozornenie!, Dôležité!) vás
upozorňujú na informácie, ktoré sú
dôležité pre vašu bezpečnost’
alebo správne fungovanie prístroja.
Je nevyhnutné, aby sa tieto
informácie dodržiavali.
0 Tento symbol vás krok za krokom
prevedie cez postup obsluhy vášho
prístroja.
1
3
Vedľa tohto symbolu sa budú
nachádzat’ dodatočné informácie a
praktické rady o používaní prístroja.
2
Rady a informácie o hospodárnom
a ekologickom používaní prístroja
sú označené ďatelinou.
Popis prístroja (obr. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Žehliaca plocha
Ukazovateľ maximálnej hladiny vody
Rozprašovacia tryska
Plniaci otvor s krytom
Obslužné prvky
E1 Nastavenie teploty „–“ a „+“
E2 Rozprašovacie tlačidlo
E3 Nastavenie čistenia
E4 Prepínač pary
E5 Tlačidlo parného prúdu
E6 Kontrolka teploty
Kábel s 360° vývodom
Nádrž na vodu (kapacita 400 ml)
LCD displej
Navíjanie kábla
Typový štítok
1 Bezpečnostné pokyny
Toto zariadenie je v súlade so
schválenými technologickými
štandardmi pre bezpečnost’.
Jednako však ako výrobca vás
musíme zoznámit’ s nasledujúcimi
bezpečnostnými pokynmi.
Všeobecná bezpečnost’
• Pracovné napätie prístroja a napätie
elektrickej siete ako aj druh prúdu
musia zhodovat’ (pozrite typový
štítok).
• Prístroj zapájajte len do správne
nainštalovanej a uzemnenej zásuvky.
• Ak sa zariadenie nepoužíva, vždy
vytiahnite zástrčku.
• Nikdy nevyt’ahujte zástrčku zo
zásuvky t’ahaním za napájací kábel!
• Pred čistením alebo v prípade
poškodenia, vždy najprv odpojte
zariadenie od elektrického napätia!
• Žehličku nepoužívajte, ak spadla
alebo ak sú na nej viditeľné známky
poškodenia alebo ak netesní.
• Zariadenie nepoužívajte, ak je
napájací kábel poškodený.
• Nikdy nedovoľte, aby napájací kábel
visel cez hranu stola alebo pracovnú
dosku alebo aby sa dotýkal horúceho
povrchu.
• Nikdy nepoužívajte toto zariadenie
s predlžovacou šnúrou, ktorá nebola
skontrolovaná a preskúšaná
kvalifikovaným technikom alebo
opravárom.
• Neklaďte zariadenie na alebo do
blízkosti horúceho plynového
plameňa, vyhrievacieho telesa alebo
na rozohriatu pec. Neklaďte na
povrch akéhokoľvek iného
zariadenia.
• Opravy tohto zariadenia vrátane
výmeny napájacieho kábla smú
vykonávat’ len kvalifikovaní servisní
pracovníci. Ak sa prístroj nesprávne
opraví, môže dôjst’ k vážnym
ohrozeniam. Ak je oprava
nevyhnutná, vyhľadajte zákaznícke
89
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 90 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
v
oddelenie alebo autorizovaného
predajcu.
• Ak sa zariadenie používa na iný ako
určený účel alebo ak sa nepoužíva
správne, tak výrobca nezodpovedá
za akékoľvek vzniknuté škody.
• Tento prístroj nesmú používat’ osoby
(vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo
rozumovými schopnost’ami,
nedostatkom skúseností a
vedomostí, pokiaľ neboli
upovedomení o používaní prístroja
alebo nepracujú pod dozorom osoby
zodpovednej za ich bezpečnost’.
Bezpečnost’ detí
• Zariadenie nikdy nenechávajte bez
dozoru počas prevádzky. Ak sa deti
dostanú do kontaktu s horúcou
naparovacou žehličkou, môže to
viest’ k vážnym popáleninám.
• Zabráňte det’om v prístupe k
elektrickým zariadeniam.
• Obalový materiál, napr. plastikové
vrecká, sa nesmú dostat’ do rúk detí.
• Na deti je potrebné dohliadat’, aby
sa s týmto prístrojom nehrali.
Bezpečnost’ počas prevádzky
• Naparovacia žehlička sa musí
používat’ a odkladat’ na stabilnom
povrchu.
• Ak žehličku odkladáte na stojan,
presvedčte sa, že povrch, na ktorom
stojan stojí, je stabilný.
• Upozornenie! Pri používaní žehliaca
plocha a kryt naparovacej žehličky
dosahujú veľmi vysoké prevádzkové
teploty.
• Pri naparovacom žehlení je para
vypúšt’aná z otvorov v žehliacej
platni - nebezpečenstvo popálenia.
• Naparovacej žehličke trvá približne
30 minút, pokým vychladne. Prístroj
skladujte až po jeho úplnom
vychladnutí a po vyliati zvyšnej vody.
• Neobtáčajte kábel okolo žehliacej
platne, ak je naparovacia žehlička
ešte horúca.
90
• Pred napĺňaním alebo
vyprázdňovaním nádržky na vodu
vždy odpojte naparovaciu žehličku
zo stenovej zásuvky.
Bezpečnost’ pri čistení
a údržbe
• Postupujte podľa pokynov na
čistenie.
• Pred čistením vždy najprv odpojte
prístroj od napájania a nechajte ho
úplne vychladnút’.
• Prístroj neponárajte do vody ani do
iných kvapalín.
Prevádzka
Dvojprvková technológia
Vaša naparovacia žehlička obsahuje
dva prvky - jeden v žehliacej platni
(obr. 2/a) a druhý v naparovacej
komore (obr. 2/b). Táto technológia
umožňuje naparovacie žehlenie aj
pri nastavení teploty na jednej
bodke • (synth). Tvorba pary
nezávisí od teploty žehliacej platne.
Oproti bežným jednoprvkovým
žehličkám, teplota žehliacej platne
zostáva nemenná, nakoľko nie je
ovplyvnená priebežným tokom
vody z parného ventilu a parnej
tryskovej pumpy.
Pred prvým použitím
0 Odstráňte všetky nálepky, plastové
kryty alebo kartónové obaly zo
žehliacej platne.
0 Zabezpečte odstránenie všetkého
lepivého materiálu zo žehliacej
platne vyutieraním handričkou
navlhčenou do denaturovaného
liehu.
0 Naplňte nádrž na vodu (pozrite si
nasledujúcu kapitolu) a vodu znovu
vylejte. Takto odstránite akékoľvek
cudzie čiastočky, ktoré tam mohli
zostat’ pri výrobe.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 91 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
v
3
Po prvom zapnutí vaša nová
naparovacia žehlička môže
vypúšt’at’ paru až počas 10 minút.
Je to v dôsledku počiatočného
nahriatia použitých materiálov. Je
to bezpečné, bez škodlivých
účinkov na výkonnost’ naparovacej
žehličky a bez ďalšieho opakovania.
Naplnenie naparovacej
žehličky vodou
1
0
0
0
0
Pred naplnením naparovacej
žehličky vodou skontrolujte, či je
zástrčka odpojená od elektrickej
zásuvky. Do naparovacej žehličky
je možné dolievat’ vodu, aj keď je
horúca.
Otočte prepínač pary (obr. 1/E4) do
polohy Suché nastavenie ( ).
Postavte naparovaciu žehličku na
pätu a otvorte kryt plniaceho otvoru
(obr. 1/D).
Pomocou dodanej nádobky pomaly
nalejte vodu do plniaceho otvoru až
po značku maximálnej hladiny (obr.
1/B). Neprekročte značku
maximálneho naplnenia.
Pevne zatlačte kryt plniaceho
otvoru a zatvorte ho.
3
Do naparovacej žehličky môžete
použit’ vodu z vodovodu. Vložka
proti usadzovaniu vodného kameňa
odstraňuje z vody minerály a
zabraňuje tak usadzovaniu vodného
kameňa. Avšak v prípade
mimoriadne tvrdej vody sa odporúča
použit’ destilovanú alebo
odmineralizovanú vodu.
1
Do naparovacej žehličky
nenalievajte avivážny prostriedok,
škrob alebo iné roztoky, pretože
tieto poškodzujú naparovací
mechanizmus. Nepoužívajte
znečistenú vodu.
Používanie naparovacej
žehličky
LCD displej (obr. 1/H) a oranžová
kontrolka teploty (obr. 1/E6,
umiestnená medzi tlačidlami
teploty +/-) sa rozsvietia pre
informáciu, že naparovacia žehlička
je zapnutá a nahrieva sa.
0 Pomocou tlačidiel +/- (obr. 1/E1)
si môžete nastavit’ požadovanú
teplotu, ktorá sa zobrazuje na LCD
(obr. 3).
Paličky na LCD blikajú podľa toho,
ako sa postupne dosahuje
nastavená teplota. Po dosiahnutí
každej priebežnej teploty sa palička
rozsvieti natrvalo. Aktuálna teplota
v Celziových stupňoch sa takisto
zobrazuje na LCD s krokom 5
stupňov.
Po dosiahnutí nastavenej teploty sa
rozsvieti zelená kontrolka teploty
(obr. 1/E6) pre informáciu, že
naparovacia žehlička je pripravená
na používanie.
0 Vyberte si požadovaný výstup pary
pomocou prepínača pary (obr. 1/E4)
alebo prepnite prepínač pary na
Suché nastavenie ( ) pre žehlenie
bez pary.
Pri naparovacom žehlení
zabezpečte, aby bola nádrž
naplnená vodou aspoň do ¼ jej
objemu.
Pri zmene z vysokej teploty na nižšiu
sa rozsvieti červená kontrolka
(obr. 1/E6) a LCD bliká ako oznam,
že naparovacia žehlička chladne.
0 Ak chcete znížit’ čas
ochladzovania, prepnite prepínač
pary (obr. 1/E4) do akejkoľvek
polohy parnej stupnice a stlačte
tlačidlo parného prúdu
(obr. 1/E5). Po dosiahnutí
nastavenej teploty sa rozsvieti
zelená kontrolka teploty (obr. 1/E6)
a paličky na LCD neblikajú, čo
znamená, že naparovacia žehlička
je pripravená na používanie.
3
0 Zapojte napájací kábel do 220-240 V
elektrickej zásuvky.
91
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 92 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
v
3
Dvojprvkové vyhotovenie
naparovacej žehličky vám
umožňuje žehli″ s maximálnou
parou aj pri nastavení teploty na
jednej bodke • (synth).
0 Teraz stlačte tlačidlo parného
prúdu
(obr. 1/E5).
1
Trojitá bezpečnostná funkcia
automatického vypnutia
Použitie rozprašovania
Rozprašovanie hmly sa môže použit’
pre naparovacie alebo suché
žehlenie za účelom navlhčenia
t’ažko žehlitelných látok.
Pre dokonalú bezpečnost’ a pokoj
mysle sa naparovacia žehlička
automaticky vypne, ak sa nechá
bez dozoru. Vypne sa, ak sa nechá
v žehliacej polohe 30 sekúnd,
alebo ak sa prevráti nabok na
30 sekúnd (obr. 4/a). Takisto sa
vypne, ak sa nechá bez dozoru vo
zvislej polohe počas 15 minút
(obr. 4/b).
Ak necháte naparovaciu žehličku
bez dozoru, začne blikat’ červená
kontrolka (obr. 1/E6) medzi
tlačidlami +/- a zaznie varovné
pípnutie, ktoré vás upozorní na to,
že sa zaplo automatické vypnutie.
Na LCD displeji sa zobrazí
"standby" (obr. 4/c).
Preruší sa prívod energie do
ohrievacieho telesa a naparovacia
žehlička začne chladnút’.
Zabezpečte, aby bola nádrž
naplnená vodou aspoň do ¼ jej
objemu.
0 Počas žehlenia stlačte
rozprašovacie tlačidlo
(obr. 1/E2)
pre vypustenie jemnej hmly z
rozprašovacej trysky (obr. 1/C).
3
Použitie funkcie parného prúdu
Funkcia parného prúdu sa môže
použit’ pri suchom alebo
naparovacom žehlení.
Zabezpečte, aby bola nádrž
naplnená vodou aspoň do ¼ jej
objemu.
0 Zvoľte si požadovanú teplotu
pomocou tlačidiel +/- (obr. 1/E1).
3
Dvojprvkové vyhotovenie
naparovacej žehličky vám
umožňuje žehli″ s maximálnou
parou aj pri nastavení teploty na
jednej bodke • (synth).
0 Niekoľkokrát stlačte tlačidlo
parného prúdu
(obr. 1/E5) so
žehličkou položenou na žehliacej
platni na spustenie pumpy.
3
3
Ak sa vodná nádrž vyprázdni,
môže byt’ potrebné znovu
naštartovat’ pumpu po naplnení
naparovacej žehličky vodou.
Naparovanie zavesených šiat
Vertikálna funkcia parného prúdu je
ideálna pre naparovanie záclon,
oblekov alebo jemných materiálov.
0 Zaveste príslušný predmet na vešiak
a podržte naparovaciu žehličku vo
vzdialenosti 10-20 cm od materiálu.
3
92
Nepokúšajte sa naparovat’
oblečené šaty. Riziko popálenia!
Po 30 sekundách sa frekvencia
pípania znižuje.
0 Ak chcete zrušit’ funkciu
automatického vypnutia, jednoducho
pohnite naparovacou žehličkou.
Obnoví sa prívod energie do
naparovacej žehličky a začne sa
opät’ zohrievat’. Pred pokračovaním
v žehlení počkajte, pokým sa
rozsvieti zelená kontrolka.
3
Porušená digitálna funkcia
Ak zistíte, že vaša naparovacia
žehlička nevyrába paru alebo sú
nefunkčné ovládacie tlačidlá
teploty, došlo ku chybe.
V prípade poruchy sa rozsvieti
červená kontrolka (obr. 1/E6) medzi
tlačidlami nastavenia teploty +/-.
0 Reštartovanie naparovacej
žehličky sa urobí jednoducho
vytiahnutím prístroja z elektrickej
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 93 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
v
zásuvky. Po niekoľkých sekundách
ju znovu zapojte. Naparovacia
žehlička sa môže znovu zapnút’ a
mala by normálne fungovat’.
Ak chyba pretrváva, vyhľadajte
zákaznícky servis.
Čistenie a údržba
Po každom použití
0 Vypnite prístroj a odpojte ho od
zdroja elektrickej energie.
0 Pred navinutím kábla na vinutie
(obr. 1/J) nechajte naparovaciu
žehličku dostatočne vychladnút’.
Skladovanie
0 Naparovaciu žehličku skladujte
vždy na jej päte (obr. 5).
Neskladujte naparovaciu žehličku
na žehliacej platni alebo na
kartóne.
Čistenie
0 Na čistenie vonkajších plôch
naparovacej žehličky používajte
navlhčenú handričku. Následne
vyutierajte dosucha.
1
Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, chemické čistidlá alebo
rozpúšt’adlá, pretože tieto môžu
poškodit’ povrch.
Čistenie odstrániteľného
parného ventilu
0 Ak chcete demontovat’ parný
ventil, otočte prepínač pary proti
smeru hodinových ručičiek do
polohy pre čistenie (•, obr. 1/E3)
tak, aby sa objavil parný ventil
(obr. 6).
0 Jemne vyčistite hrot ventilu
drôtenkou navlhčenou v mydlovej
teplej vode.
0 Opláchnite a vysušte čistou
handrou.
0 Parný ventil vrát’te do pôvodnej
polohy a otočte v smere
hodinových ručičiek pre jeho
zaistenie.
Čistenie parných otvorov
0 Na odstránenie nahromadeného
vodného kameňa v otvoroch pre
paru, ktorý môže ovplyvňovat’
výkon vašej naparovacej žehličky,
použite paličku s namotanou vatou
namočenou do denaturovaného
liehu.
Čistenie žehliacej platne
0 Žehliacu platňu poutierajte mierne
navlhčenou látkou a vyutierajte
dosucha.
0 Ak chcete zo žehliacej platne
odstránit’ pripáleniny, prežehlite
vlhkú handru s horúcou
naparovacou žehličkou.
Návod na žehlenie
Nastavenie teploty žehlenia
0 Vždy si pozrite štítok na šatách a
žehlite podľa pokynov výrobcu.
Pozrite si tabuľku žehlenia s
strana 95 odporúčanými teplotami.
Rady
• Roztrieďte si veci, ktoré chcete
žehlit’, podľa druhu látky. Takto sa
zníži potreba prestavenia teploty
podľa rôznych odevov.
• Začnite s vecami, ktoré vyžadujú
nižšie teploty a pokračujte
postupne až k veciam, pre ktoré je
potrebná vyššia teplota.
• Látky ako zamat, vlna, ľan a hodváb
je najlepšie žehlit’ cez žehliacu
látku, aby nevznikli šmuhy.
• Ak nepoznáte zloženie látky odevu,
vyskúšajte maličkú oblast’, ako je
švík alebo vnútorný lem, skôr ako
začnete žehlit’ viditeľnú oblast’.
Začnite pri nízkej teplote a
postupne zvyšujte teplo, až pokým
nenájdete najlepšie nastavenie pre
vyžehlenie odevu.
93
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 94 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
v
• Pri znižovaní teploty pre žehlenie
citlivých látok, nechajte
naparovaciu žehličku približne
2 minúty vychladnút’ pre nové
nastavenie.
• Čisté vlnené veci (100 % vlna) je
možné žehlit’ naparovaním s
teplotou nastavenou na Vlnu.
Použite žehliacu látku, aby na
odeve nevznikali šmuhy.
• Nikdy nežehlite oblasti šiat, kde sú
viditeľné stopy po potení, nakoľko
teplo z naparovacej žehličky
natrvalo vytvorí škvrny.
Technické údaje
Siet’ové napätie:
220 – 240 V / 50 Hz
Príkon:
2000 – 2400 W
Likvidácia
2
94
Obalový materiál
Obalový materiál chráni životné
prostredie a je recyklovateľný.
Plastové súčiastky sú označené
značkami, napr. >PE<, >PS< atď.
Prosíme, aby ste obalový materiál
dali do príslušnej odpadovej nádoby
na mieste zberu druhotných
surovín.
2
Staré zariadenie
W
na výrobku alebo na
Symbol
obale označuje, že výrobok sa
nesmie odhodit’ do domového
odpadu. Namiesto toho sa musí
odniest’ na zberné miesto pre
recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Tým,
že zabezpečíte správnu likvidáciu
tohto výrobku, pomôžete zabránit’
prípadným negatívnym dôsledkom
na životné prostredie a ľudské
zdravie, ku ktorému by inak mohlo
dôjst’ v prípade nesprávnej likvidácie
tohto výrobku. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto
výrobku môžete získat’ od vášho
miestneho úradu, spracovateľa
vášho domového odpadu alebo
v obchode, kde ste tento výrobok
zakúpili.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 95 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
v
Tabuľka žehlenia
NASTAVENIE
TEPLOTY
LÁTKA
minimum
Akryl
syntetika
ODPORUČENÉ ŽEHLENIE
Suché žehlenie na opačnej strane.
Acetát
Suché žehlenie na opačnej strane s použitím navlhčenia
alebo použite sprej na navlhčenie.
Nylon a
polyester
Žehlenie na opačnej strane s použitím navlhčenia alebo
použite sprej na navlhčenie.
Umelý
hodváb
Žehlenie na opačnej strane látky.
Viskóza
Najmä suché žehlenie. Para sa môže použit’ podľa
pokynov výrobcu.
Žehlenie na opačnej strane. Použite žehliacu látku, aby
nedošlo ku vzniku šmúh.
hodváb
Bavlnené
zmesi
Skontrolujte štítok a postupujte podľa pokynov výrobcu.
Použite nastavenie pre vlákno vyžadujúce najnižšie
nastavenie.
vlna
Vlna a vlnené Naparovacie žehlenie na opačnej strane alebo použite
zmesi
žehliacu látku.
bavlna
Bavlna
Menčester
ľan
Ľan
Suché žehlenie s použitím navlhčenia alebo použite sprej
na navlhčenie.
Použite strednú až vysokú paru.
Naparovacie žehlenie na opačnej strane alebo použite
žehliacu látku.
Žehlenie na opačnej strane alebo použite žehliacu látku,
aby nevznikali šmuhy, najmä pre tmavé farby.
Suché žehlenie s použitím navlhčenia alebo použite sprej
na navlhčenie.
Použite strednú až vysokú paru.
maximum
Denim
Použite maximálnu paru.
Rôzne rýchlosti žehlenia a vlhkost’ látky môže znamenat’, že optimálne nastavenie sa môže
odlišovat’ od odporúčaného, ktoré je uvedené v tejto tabuľke!
95
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 96 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
x
x Spoštovani kupec,
Prosimo vas, da skrbno preberete
navodilo za uporabo.
Predvsem vas prosimo, da
preberete vse varnostne napotke na
prvih straneh navodila za uporabo!
Shranite navodilo za uporabo, da
vam bo pri roki v prihodnje.
Morebitnemu novemu lastniku jih
izročite skupaj z aparatom.
Opozorilni trikotnik in/ali opozorila
(Nevarnost!, Pozor!, Pomembno!),
vas opozarjajo na podatke, ki so
pomembni za vašo varnost in za
pravilno delovanje aparata. Zelo
pomembno je, da upoštevate te
informacije.
0 Ta znak vas korakoma vodi skozi
postopek uporabe vašega aparata.
1
3
Pri tem znaku dobite dodatne
informacije in praktične napotke za
uporabo aparata.
2
Deteljica označuje nasvete in
informacije o varčni in okolju prijazni
rabi aparata.
Opis aparata (slika 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
96
Likalna ploskev
Indikator najvišjega nivoja vode
Razpršilna šoba
Polnilna odprtina s pokrovom
Stikala za upravljanje
E1 Gumba za temperaturo „–“ in „+“
E2 Gumb za pršenje
E3 Položaj za "čiščenje"
E4 Gumb za paro
E5 Gumb za curek pare
E6 Kontrolna lučka za temperaturo
Omrežni kabel s 360° kabelsko
uvodnico
Posoda za vodo (prostornina 400 ml)
Zaslon na tekoče kristale
Navijalnik kabla
Napisna tablica
1 Varnostni napotki
Aparat ustreza splošno veljavnim
tehničnim standardom na področju
varnosti. Navzlic temu kot
proizvajalec menimo, da je naša
dolžnost, da vas seznanimo z
naslednjimi varnostnimi napotki.
Splošna varnost
• Delovna napetost aparata in
napetost električnega omrežja ter
vrsta toka se morajo ujemati (glejte
tipsko tablico).
• Aparat priključite samo na pravilno
vgrajeno in ozemljeno omrežno
vtičnico.
• Kadar aparata ne uporabljate, vselej
potegnite vtič iz vtičnice.
• Nikdar ne potegnite vtiča iz vtičnice
tako, da bi ga vlekli za omrežni kabel!
• Pred čiščenjem ali pri motnji v
delovanju najprej izvlecite vtič iz
vtičnice!
• Likalnika ne smete uporabljati, če
je padel na tla, če so na njem vidni
znaki poškodb ali če pušča vodo.
• Ne uporabljajte aparata, če je
omrežni kabel poškodovan.
• Ne dovolite, da bi omrežni kabel visel
čez rob mize ali delovnega pulta
oziroma se dotikal vročih površin.
• Aparata nikdar ne priključujte na
podaljšek, če ga ni pregledal in
preizkusil usposobljen strokovnjak
ali serviser.
• Aparata ne postavljajte na ali v bližino
plinskega kuhalnika, električnega
grelnika ali prižgane pečice. Ne
postavljajte ga na vrh kateregakoli
drugega aparata.
• Popravila aparata, vključno z
zamenjavo omrežnega kabla, lahko
izvede samo usposobljen serviser.
Nepravilno popravilo ima lahko za
posledico hudo nevarnost. Če je
potrebno popravilo, se obrnite na
servisno službo ali na pooblaščenega
trgovca.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 97 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
x
• V primeru nenamenske ali nepravilne
rabe aparata ni jamstva za
povzročeno škodo.
• Ta naprava ni namenjena, da bi jo
uporabljale osebe (vključno z otroki),
katerih telesne, zaznavne ali duševne
zmožnosti so omejene, ali ki nimajo
izkušenj in znanja, če niso bile na
začetku podučene o uporabi s strani
osebe, ki je odgovorna za njihovo
varnost.
• Pred čiščenjem obvezno potegnite
vtič omrežnega kabla iz vtičnice in
počakajte, da se likalnik popolnoma
ohladi.
• Ne potapljajte aparata v vodo ali
drugo tekočino.
Uporaba
Tehnologija twin element dva grelnika
Varnost otrok
Vaš parni likalnik ima dva grelna
elementa, enega v likalni ploskvi
(slika 2/a) in enega v parni komori
(slika 2/b). Ta tehnologija omogoča
tvorbo pare tudi pri nizki temperaturi
(ena pika) • (synth). Tvorba pare je
odvisna od temperature likalne
ploskve. Drugače kot pri običajnih
likalnikih z enim samim grelnim
elementom ostaja temperatura
likalne ploskve konstantna, saj
nanjo ne vpliva stalen pritok vode
iz parnega ventila in črpalke za
parni curek.
• Nikdar ne puščajte aparata v
delovanju brez nadzora. Če se otroci
dotaknejo vročega parnega likalnika,
se lahko hudo opečejo.
• Otroci naj nimajo dostopa do
električnih aparatov.
• Embalirni material, npr. plastične
vrečke, ne smejo priti v roke otrokom.
• Otroci morajo biti pod nadzorom,
da se ne igrajo z aparatom.
Varnost pri uporabi
• Parni likalnik morate uporabljati in
ga odlagati na stabilni površini.
• Kadar postavljate likalnik pokonci, se
prepričajte, da je površina, na kateri
stoji, stabilna.
• Pozor! Med uporabo se likalna
ploskev in pokrov parnega likalnika
segrejeta na zelo visoko temperaturo.
• Kadar likate s paro, iz odprtin na
likalni ploskvi izhaja para, ki vas
lahko opeče.
• Da se parni likalnik ohladi, traja
približno 30 minut. Aparat shranite
šele potem, ko se ohladi in ko iz
njega iztočite preostalo vodo.
• Ne navijajte priključnega kabla okoli
likalne ploskve, dokler je likalnik še
vroč.
• Pred nalivanjem ali izlivanjem vode
iz posode za vodo vselej potegnite
vtič omrežnega kabla iz vtičnice.
Varnost pri čiščenju in negi
• Upoštevajte navodila za čiščenje.
Pred prvo uporabo
0 Z likalne ploskve odstranite vse
samolepilne nalepke, plastične
pokrove ali kartonske tulce.
0 Z likalne ploskve obvezno odstranite
vse ostanke lepila, kar storite tako,
da jo zdrgnete s krpo, ki jo ovlažite
v denaturiranem alkoholu.
0 Napolnite posodo za vodo (glejte
naslednje poglavje) in nato izlijte
vodo proč. S tem boste izplaknili
tujke, ki so morda ostali v aparatu
pri postopku izdelave.
3
Ko parni likalnik prvikrat vklopite,
iz njega izhajajo hlapi in sicer kakšnih
10 minut. Vzrok je v prvem
segrevanju uporabljenih materialov,
iz katerih sestoji. Pojav je neškodljiv,
ne vpliva na kasnejše delovanje
parnega likalnika in se kasneje ne
ponovi nikoli več.
97
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 98 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
x
Nalivanje vode v parni likalnik
1
0
0
0
0
3
1
Preden v parni likalnik nalijete
vodo, morate obvezno potegniti
vtič kabla iz omrežne vtičnice.
Vodo lahko nalivate tudi v vroč
parni likalnik.
Obrnite vrtljivi gumb za paro
(slika 1/E4) v položaj za suho likanje
( ).
Postavite parni likalnik pokonci in
odprite pokrov polnilne odprtine
(slika 1/D).
S priloženo čašo počasi nalivajte
vodo v polnilno odprtino, dokler
gladina ne seže do oznake za
najvišjo gladino (slika 1/B). Ne
nalivajte vode čez oznako za najvišji
nivo.
Čvrsto pritisnite pokrov polnilne
odprtine.
V svojem parnem likalniku lahko
uporabljate vodo iz vodovoda.
Kartuša za preprečevanje izločanja
apnenca odstrani minerale iz vode
in prepreči nastajanje vodnega
kamna. Navzlic temu pa na področjih
z izredno trdo vodo priporočamo
uporabo destilirane ali
demineralizirane vode.
V parni likalnik ne nalivajte
mehčalcev za perilo, škroba ali
drugih raztopin, saj bi poškodovale
mehanizem za proizvajanje pare.
Ne uporabljate onesnažene vode.
Uporaba parnega likalnika
0 Priključite vtič omrežnega kabla
v vtičnico 220-240 V.
Prižgeta se zaslon na tekoče kristale
(slika 1/H) in oranžna kontrolna
lučka temperature (slika 1/E, ki se
nahaja med gumboma za določitev
temperature +/- in vam s tem
sporočita, da je likalnik vklopljen in
da se segreva.
98
0 Z gumboma za določitev
temperature +/- (slika 1/E1) določite
želeno temperaturo, ki je prikazana
na zaslonu na tekoče kristale
(slika 3).
Črtice na zaslonu na tekoče kristale
utripajo, medtem ko se parni likalnik
segreva na izbrano temperaturo.
Ko so dosežene posamezne
temperaturne stopnje, črtice
prenehajo utripati. Povečevanje
dejanske temperature v stopinjah
Celzija je prikazano tudi na zaslonu
na tekoče kristale in sicer v korakih
po 5 stopinj.
Ko se parni likalnik segreje na
izbrano temperaturo, se prižge
zelena kontrolna lučka temperature
(slika 1/E), kar pomeni, da je likalnik
pripravljen za uporabo.
0 Z vrtljivim gumbom za paro izberite
želeni način izhajanja pare
(slika 1/E4) ali pa ga obrnite
v položaj za suho likanje ( ),
če želite likati brez pare.
Kadar likate s paro, zagotovite, da
je posoda za vodo polna vsaj do ¼.
Pri prehodu z višje na nižjo
temperaturo se prižge rdeča
kontrolna lučka (slika 1/E), zaslon
na tekoče kristale pa utripa in s tem
sporoča, da se parni likalnik ohlaja.
0 Da skrajšate čas ohlajanja, obrnite
gumb za paro (slika 1/E4) v katerikoli
položaj za paro in pritisnite na gumb
za curek pare
(slika 1/E5). Ko
se parni likalnik ohladi na izbrano
temperaturo, se prižge zelena
kontrolna lučka temperature (slika
1/E) in črtice na zaslonu na tekoče
kristale prenehajo utripati, kar
pomeni, da je likalnik pripravljen za
uporabo.
3
3
Ker ima parni likalnik vgrajena
dva grelna elementa, lahko likate
z maksimalno količino pare tudi pri
nizki temperaturi (ena pika) •
(synth).
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 99 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
x
Uporaba pršenja vode
Trojna funkcija samodejnega
izklopa
Pršenje vode lahko uporabite, da
pred suhim likanjem ali likanjem s
paro ovlažite tkanine, ki jih je sicer
težko likati.
Za vašo polno varnost in
brezskrbnost ima vaš parni likalnik
funkcijo samodejnega izklopa, če
ga pustite brez nadzora. Izklopi se,
če ga pustite 30 sekund v položaju
za likanje ali če se prevrne na bok
in ostane v takšnem položaju
30 sekund (slika 4/a). Prav tako se
izklopi, če ga pustite 15 minut brez
nadzora v pokončnem položaju
(slika 4/b).
Če pustite parni likalnik brez
nadzora, začne rdeča kontrolna
lučka temperature (slika 1/E) med
gumboma za določitev temperature
+/- utripati in likalnik odda zvočni
opozorilni signal ter vas s tem
opozori, da se je aktivirala funkcija
samodejnega izklopa. Na zaslonu
na tekoče kristale se izpiše obvestilo
‘standby’ (slika 4/c).
Napajanje grelnih elementov v
likalniku se prekine in parni likalnik
se začne ohlajati.
Zagotovite, da je posoda za vodo
polna vsaj do ¼.
0 Med likanjem pritisnite na gumb za
pršenje
(slika 1/E2), da iz pršilne
šobe (slika 1/C) izhaja fina vodna
meglica.
3
Uporaba curka pare
Curek pare lahko uporabite pri
suhem ali parnem likanju.
Zagotovite, da je posoda za vodo
polna vsaj do ¼.
0 Izberite želeno temperaturo z
gumboma +/- (slika 1/E1).
3
Ker ima parni likalnik vgrajena
dva grelna elementa, lahko likate
z maksimalno količino pare tudi pri
nizki temperaturi (ena pika) •
(synth).
0 Večkrat pritisnite na gumb za curek
pare
(slika 1/E5), medtem ko
likalnik stoji na likalni ploskvi, da na
ta način napolnite črpalko.
3
3
Če se je posoda za vodo spraznila,
bo morda potrebno ponoviti
polnjenje črpalke, potem ko v parni
likalnik natočite vodo.
Parjenje visečih oblačil
Funkcija navpičnega curka pare je
idealna za parjenje zaves, oblek in
zelo občutljivih tkanin.
0 Obesite izbrano oblačilo na
obešalnik in držite parni likalnik
kakšnih 10–20 cm od tkanine.
0 Pritisnite gumb za curek pare
(slika 1/E5).
Po 30 sekundah se pogostost
opozorilnih piskov zmanjša.
0 Samodejni izklop se razveljavi, brž
ko premaknete likalnik.
Napajanje grelnih elementov v
parnem likalniku se znova vzpostavi
in likalnik se spet začne segrevati.
Počakajte z likanjem, dokler se ne
prižge zelena lučka.
3
3
Nenormalno delovanje
1
Če ugotovite, da vaš parni likalnik
ne oddaja pare ali da gumba za
določitev temperature ne delujeta,
je prišlo do motnje v delovanju.
V primeru okvare začne utripati
rdeča kontrolna lučka temperature
(slika 1/E), ki se nahaja med
gumboma za določitev temperature
+/-.
Tega ne počnite z oblačili, ki jih ima
oseba na sebi. Nevarnost opeklin!
99
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 100 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
x
0 Za ponastavitev parnega likalnika
zadošča, da aparat odklopite od
električnega omrežja. Po nekaj
sekundah vtič znova vtaknite v
omrežno vtičnico. Parni likalnik
tedaj lahko spet vklopite in mora
delovati normalno.
Če motnja ni odpravljena, stopite v
stik s servisno službo.
Nega in čiščenje
Po vsaki uporabi
0 Izklopite aparat in potegnite vtič iz
omrežne vtičnice.
0 Počakajte, da se parni likalnik ohladi,
preden navijete priključno vrvico okoli
vgrajenega navijalnika (slika 1/J).
Shranjevanje
0 Parni likalnik vselej shranjujte v
pokončnem položaju (slika 5).
Ne shranjujte parnega likalnika
tako, da je likalna ploskev obrnjena
navzdol, oziroma v kartonu.
Čiščenje
0 Za čiščenje zunanjosti parnega
likalnika ga obrišite z mehko, vlažno
krpo in nato zbrišite do suhega.
1
Ne uporabljajte abrazivnih sredstev,
kemičnih čistil ali topil, saj ta
poškodujejo površino.
Čiščenje snemljivega parnega
ventila
0 Če želite odstraniti parni ventil,
obrnite vrtljivi gumb za paro v smeri
proti urnemu kazalcu do položaja
za čiščenje (•, slika 1/E3), tako da
parni ventil izskoči (slika 6).
0 Nežno podrgnite konico ventila
s čistilno gobico iz jeklene volne,
ki jo ovlažite v topli vodi.
0 Splaknite in obrišite s suho krpo.
0 Vstavite parni ventil nazaj na
njegovo mesto in obrnite v smeri
urnega kazalca, da vskoči.
100
Čiščenje odprtin za paro
0 Za odstranjevanje apnenca, ki se je
nabral v odprtinah za paro in ki bi
lahko vplival na delovanje vašega
parnega likalnika, uporabite vatirano
palčko, ki jo namočite v denaturirani
alkohol.
Čiščenje likalne ploskve
0 Obrišite likalno ploskev z vlažno
mehko krpo in jo nato obrišite do
suhega.
0 Da odstranite prižgane ostanke z
likalne ploskve, likajte po vlažni krpi
z vročim parnim likalnikom.
Napotki za likanje
Izbira temperature za likanje
0 Zmeraj preberite etikete na oblačilih
in upoštevajte napotke proizvajalca
glede likanja. Poglejte priporočene
temperature v razpredelnici
temperatur za likanje na strani
stran 102.
Nasveti
• Sortirajte oblačila za likanje glede
na vrsto tkanine. Tako vam ne bo
treba ves čas spreminjati
temperature in je prilagajati različnim
vrstam blaga.
• Začnite s kosi oblačil, ki se likajo pri
nižji temperaturi, in nato nadaljujte
s tistimi, ki zahtevajo višjo
temperaturo.
• Pri likanju nekaterih vrst blaga, na
primer velurja, volne, platna in svile,
je najbolje likati preko likalne krpe,
da se preprečijo svetleče lise.
• Če niste prepričani o sestavi
določenega blaga, preizkusite na
majhnem kosu blaga, na primer na
šivu ali na notranjem robu, preden
začnete likati na vidnem mestu.
Začnite pri nižji temperaturi in jo
nato postopoma povečujte, tako da
najdete najprimernejšo nastavitev
za likanje določenega oblačila.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 101 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
x
• Ko znižate temperaturo za likanje
bolj občutljivega blaga, počakajte
približno 2 minuti, da se parni likalnik
ohladi na novo nastavitev.
• Tkanine iz čiste volne (100 % volna)
se lahko likajo s paro, kadar je
vrtljivo stikalo za nastavitev
temperature v položaju Volna.
Likajte preko krpe, da preprečite
nastanek svetlečih lis na tkanini.
• Nikdar ne likajte tistih delov
oblačila, na katerih so vidni znaki
potu, saj bo sicer parni likalnik
madeže fiksiral, tako da bodo
postali trajni.
Tehnični podatki
Omrežna napetost:
220 – 240 V / 50 Hz
Poraba:
2000 – 2400 W
Odstranjevanje
2
Embalaža
Embalažni material je okolju prijazen
in je primeren za recikliranje.
Plastične sestavne dele prepoznate
po oznakah, npr. >PE<, >PS<, itd.
Prosimo, odvrzite embalažo v
ustrezne zbiralnike.
2
Odstranjevanje starega aparata
W
Znak
na izdelku ali na njegovi
embalaži pomeni, da izdelek ne
velja za običajen gospodinjski
odpadek. Namesto tega ga je treba
predati na ustrezno zbirno mesto
za recikliranje električnih in
elektronskih naprav. S tem ko
zagotovite, da bo izdelek pravilno
odstranjen, boste pomagali
preprečevati morebitne negativne
posledice za okolje in človekovo
zdravje, ki bi sicer nastale z
nepravilnim ravnanjem pri odstranitvi
tega izdelka. Podrobnejše
informacije o recikliranju izdelka
lahko dobite pri mestni upravi,
komunalnem podjetju za odvoz
smeti ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili.
101
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 102 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
x
Razpredelnica temperatur za likanje
NASTAVITEV
TEMPERATURE
TKANINA
najnižja
Akril
Acetat
sintetika
Najlon &
poliester
Umetna svila
svila
PRIPOROČILA ZA LIKANJE
Suho likanje na drugi strani.
Suho likanje na drugi strani dokler je tkanina še vlažna ali jo
ovlažite s pršenjem.
Likanje na drugi strani dokler je tkanina še vlažna ali jo
ovlažite s pršenjem.
Likanje na drugi strani tkanine.
Viskoza
Večinoma suho likanje. Paro lahko uporabite v skladu z
navodili proizvajalca.
Svila
Likanje na drugi strani. Likajte preko krpe, da preprečite
svetleče lise na tkanini.
Bombažne
mešanice
Preverite na etiketi in upoštevajte navodila proizvajalca.
Uporabite nastavitev za tista vlakna, ki zahtevajo najnižjo
temperaturo.
Volna in
volnene
mešanice
Likajte s paro na drugi strani ali likajte preko likalne krpe.
volna
Bombaž
Suho likanje dokler je tkanina še vlažna ali jo ovlažite s
pršenjem.
Uporabite paro pri srednji ali najmočnejši nastavitvi.
Rebrast
žamet
Likajte s paro na drugi strani ali likajte preko likalne krpe.
Platno
Likajte na drugi strani ali pa likajte preko likalne krpe, da
preprečite nastanek svetlečih lis, še zlasti pri temnejših
barvah.
Suho likanje dokler je tkanina še vlažna ali jo ovlažite s
pršenjem.
Uporabite paro pri srednji ali najmočnejši nastavitvi.
Denim
Uporabite maksimalno paro.
bombaž
platno
najvišja
Razlike pri hitrosti likanja in vlažnosti tkanine lahko povzročijo, da se optimalna nastavitev
razlikuje od tiste, ki je priporočena v razpredelnici!
102
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 103 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
w
w Dragi kupče,
molimo pažljivo pročitajte ove
upute za uporabu.
Iznad svega, molimo, pridržavajte se
sigurnosnih uputa na prvih nekoliko
stranica ovih uputa ! Molimo,
sačuvajte ove upute za uporabu za
buduće potrebe. Predajte ih svakom
slijedećem vlasniku uređaja.
Trokut upozorenja i/ili ključne riječi
(Opasnost !, Oprez !, Važno !)
privlače vašu pozornost na
informacije koje su važne za vašu
sigurnost ili za pravilan rad aparata.
Bitno je da se ove informacije
uvažavaju.
0 Ovaj simbol vas vodi korak po korak
kroz radnu proceduru vašeg aparata.
1
3
Uz ovaj simbol naći ćete dodatne
informacije i praktične savjete o
korištenju aparata.
2
Savjeti i informacije o ekonomičnom
i ekološkom korištenju ovoga
uređaja označeni su djetelinom.
Opis aparata (Sl. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Stopa glačala
Indikator maksimalne razine vode
Mlaznica za prskanje
Otvor za punjenje, s poklopcem
Radni elementi
E1 Dugmad za temperaturu „–“ i „+“
E2 Dugme za prskanje
E3 Postavka za čišćenje
E4 Selektor pare
E5 Dugme mlaza pare
E6 Kontrolno svjetlo temperature
Kabel s utikačem za 360°
Spremnik za vodu (kapacitet 400 ml)
LCD zaslon
Uređaj za namatanje kabla
Nazivna pločica
1 Sigurnosne upute
Ovaj uređaj odgovara prihvaćenim
tehnološkim standardima u pogledu
sigurnosti. Ipak, kao proizvođač
smatramo našom dužnošću upozoriti
vas na slijedeće sigurnosne
informacije.
Opća sigurnost
• Radni napon aparata mora se
podudarati s mrežnim naponom, kao
i vrsta struje (vidi nazivnu pločicu).
• Priključujte aparat samo u pravilno
instaliranu i uzemljenu mrežnu
utičnicu.
• Uvijek izvadite utikač kada se aparat
ne koristi.
• Nikada ne izvlačite utikač iz utičnice
povlačeći za kabel !
• Prije čišćenja ili u slučaju kvara,
najprije iskopčajte aparat iz mrežne
utičnice !
• Glačalo se ne smije koristiti ako je
palo na pod, ako su na kućištu vidljivi
znakovi oštećenja ili ako curi.
• Nemojte koristiti aparat, ako je
priključni kabel oštećen.
• Nemojte ostavljati mrežni kabel
aparata da visi preko ruba stola ili
radne klupe niti da dodiruje neku
vruću površinu.
• Nemojte koristiti aparat s produžnim
kabelom, osim ako je taj kabel
provjeren i ispitan od strane
kvalificiranog tehničara ili servisera.
• Na postavljajte aparat na ili u blizinu
otvorenog plinskog plamena,
grijaćeg elementa ili vruće pećnice.
Ne stavljajte ga na neki drugi aparat.
• Popravke ovoga aparata, uključujući
zamjenu mrežnog kabela, smiju
izvoditi samo kvalificirani servisni
tehničari. Nepravilni popravci mogu
biti izvor značajnih opasnosti. Ako
su potrebni popravci, molimo da se
obratite Odjelu za brigu o korisnicima
ili vašem ovlaštenom trgovcu.
• Ako se aparat koristi u svrhe
drugačije od onih za koje je
namijenjen ili ako se koristi
103
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 104 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
w
nepravilno, ne može se prihvatiti
nikakva odgovornost za bilo kakve
štete koje bi mogle nastati.
• Ovim uređajem ne smiju rukovati
osobe (uključujući djecu) sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima ili s
nedovoljnim iskustvom i znanjem,
osim ako se takve osobe nalaze pod
nadzorom ili ih u uporabu ovoga
uređaja upućuju osobe odgovorne
za njihovu sigurnost.
Sigurnost pri čišćenju
i održavanju
• Pridržavajte se uputa za čišćenje.
• Prije čišćenja, najprije isključite
aparat i ostavite parno glačalo da
se potpuno ohladi,
• Nemojte uranjati aparat u vodu ili
bilo koju drugu tekućinu.
Rad
Tehnologija dvaju elemenata
Sigurnost djece
Vaše parno glačalo sadrži dva
elementa - jedan u stopi glačala
(Sl. 2/a), a drugi u parnoj komori
(Sl. 2/b). Ova tehnologija omogućava
učinkovitost pare, čak i pri niskim
temperaturama • (synth).
Generiranje pare neovisno je o
temperaturi stope glačala. Za
razliku od konvencionalnih parnih
glačala, temperatura stope ostaje
ista budući da na nju ne utječe
stalni protok vode iz parnog ventila
i pumpe za mlaz pare.
• Nikada ne ostavljajte uključen aparat
bez nadzora. Ako djeca dođu u
kontakt s vrućim parnim glačalom
mogu zadobiti ozbiljne opekotine.
• Djecu držite podalje od električnih
aparata.
• Ambalažni materijal, npr. plastične
vreće, ne smije biti dostupan djeci.
• Djeca trebaju biti pod nadzorom kako
bi se osiguralo da se ne igraju ovim
aparatom.
Sigurnost u radu
• Parno glačalo se mora koristiti i
ostavljati na stabilnoj podlozi.
• Kada glačalo postavljate na stalak,
provjerite da je površina na kojoj
stalak stoji stabilna.
• Oprez ! Prilikom uporabe, stopa
parnog glačala dosiže visoke
temperature.
• Pri parnom glačanju para se ispušta
iz otvora na stopi glačala - opasnost
od opekotina.
• Potrebno je oko 30 minuta da se
parno glačalo ohladi. Prije spremanja
pričekajte da se aparat potpuno
ohladi i ispraznite svu preostalu
vodu.
• Nemojte namatati kabel oko stope
glačala dok je ona vruća.
• Uvijek isključite parno glačalo iz
mrežne utičnice prije punjenja ili
pražnjenja spremnika za vodu.
104
Prije prvog korištenja
0 Uklonite sve naljepnice, plastične
pokrove ili kartonske ovoje sa stope
glačala.
0 Pazite da svo ljepilo uklonite
trljanjem stope glačala krpom
namočenom u metilni alkohol.
0 Napunite spremnik za vodu (vidi
slijedeće poglavlje), a zatim izlijte
vodu. Tako ćete isprati sva strana
tijela koja su eventualno zaostala iz
procesa proizvodnje.
3
Kada se prvi put uključi, vaše novo
parno glačalo može ispuštati mirise
do 10 minuta. To se događa zbog
početnog zagrijavanja korištenih
materijala. To je sigurno, ne utječe
na radna svojstva parnog glačala
i neće se ponavljati.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 105 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
w
Punjenje parnog glačala
vodom
1
0
0
0
0
Prije punjenja parnog glačala
vodom, uvjerite se da je utikač
glačala izvađen iz mrežne utičnice.
Parno glačalo se može puniti
vodom dok je vruće.
Zakrenite selektor pare (Sl. 1/E4)
na postavku Suho ( ).
Postavite parno glačalo na njegovu
petu o otvorite poklopac otvora za
punjenje (Sl. 1/D).
Pomoću isporučene posude lagano
ulijevajte vodu u otvor za punjenje
dok se ne dosegne maksimalna
razina vode (Sl. 1/B). Nemojte
prelaziti oznaku za maksimalnu
razinu vode.
Čvrsto potisnite poklopac otvora za
punjenje da ga zatvorite.
3
U ovom parnom glačalu smije se
koristiti voda iz vodovoda. Kaseta
protiv kamenca uklanja minerale iz
vode, spriječavajući nastanak
kamenca. Međutim, ako je voda jako
tvrda, preporučujemo korištenje
destilirane ili demineralizirane vode.
1
Nemojte parno glačalo puniti
omekšivačima, štirkom ili drugi
otopinama, jer bi to oštetilo parni
mehanizam. Nemojte koristiti
zagađenu vodu.
Korištenje vašeg parnog
glačala
0 Ukopčajte utikač u utičnicu od
220-240 V.
Upalit će se LCD zaslon (Sl. 1/H)
i narančasto kontrolno svjetlo
temperature (Sl. 1/E6, između
dugmadi +/-) u znak da je parno
glačalo uključeno i da se zagrijava.
0 Koristite dugmad za temperaturu
+/- (Sl. 1/E1) da selektirate željenu
postavku temperature, kako je
prikazano na LCD zaslonu (Sl. 3).
Prečke na LCD zaslonu će bljeskati
dok se parno glačalo zagrijava na
željenu postavku temperature.
Kako se postiže svaki idući korak
temperature, prečke će biti
prikazane stabilno. Stvarna
temperatura u stupnjevima Celzija
također će biti prikazana na LCD,
u koracima od 5 stupnjeva.
Kada se parno glačalo zagrije na
selektiranu temperaturu, upalit će se
zeleno kontrolno svjetlo (Sl. 1/E6)
u znak da je parno glačalo spremno
za uporabu.
0 Odaberite željenu količinu pare na
selektoru pare (Sl. 1/E4) ili zakrenite
selektor pare na postavku Suho ( )
za glačanje bez pare.
Prilikom parnog glačanja osigurajte
da u je spremnik napunjen vodom
do najmanje ¼ zapremine.
Kada prelazite s više temperature na
nižu, upalit će se crveno kontrolno
svjetlo (Sl. 1E6), a LCD zaslon će
bljeskati označavajući da se parno
glačalo hladi.
0 Da bi se period hlađenja smanjio,
zakrenite selektor pare (Sl. 1/E4)
u bilo koji položaj na parnoj traci
i pritisnite dugme parnog mlaza
(Sl. 1/E5). Kada parno glačalo
dosegne selektiranu temperaturu,
upalit će se zeleno kontrolno svjetlo
(Sl. 1/E6),a prečke na LCD zaslonu
bit će stabilne, u znak da je parno
glačalo spremno za uporabu.
3
3
Konstrukcija parnog glačala s dva
elementa omogućava vam glačanje
s maksimalnom količinom pare, čak
i na niskim temperaturama • (synth).
Korištenje mlazne maglice
Mlazna maglica može se koristiti
pri glačanju parom ili na suho
prethodno navlažene tkanine teške
za glačanje.
Osigurajte da je spremnik
napunjen vodom do najmanje ¼
zapremine.
0 Pritisnite dugme za prskanje
(Sl.
1/E2) tijekom glačanja da ispustite
finu maglicu iz mlaznice (Sl. 1/C).
3
105
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 106 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
w
Korištenje funkcije 'mlaz pare'
Ako ostavite parno glačalo bez
nadzora, upalit će se crveno
kontrolno svjetlo temperature
(Sl. 1/E6) između +/- dugmadi za
temperaturu i začut će se
upozoravajući pisak da vas
obavijesti da je auto-off funkcija bila
aktivirana. Na LCD zaslonu se
pojavljuje 'standby' (mirovanje)
(Sl. 4/c)
Prekinut će se napon u grijaćem
elementu i parno glačanje počet će
se hladiti.
Funkcija mlaza pare može se koristiti
pri suhom ili parnom glačanju.
Osigurajte da je spremnik napunjen
vodom do najmanje ¼ zapremine.
0 Postavite željenu temperaturu
pomoću dugmadi +/- (Sl. 1/E1).
3
Konstrukcija parnog glačala s dva
elementa omogućava vam glačanje
s maksimalnom količinom pare, čak
i na niskim temperaturama • (synth).
0 Pritisnite dugme za mlaz pare
(Sl. 1/E5) nekoliko puta, dok glačalo
leži na stopi, da napunite pumpu.
3
3
Ako u spremniku nestane vode,
može biti potrebno ponovo napuniti
pumpu nakon punjenja glačala
vodom.
Parno glačanje ovješene odjeće
Funkcija vertikalnog parenja idealna
je za glačanje zavjesa, odijela i
osjetljivih tkanina.
0 Objesite predmet koji treba glačati
na vješalicu i držite parno glačalo
na udaljenosti od 10–20 cm od
materijala.
0 Sada pritisnite dugme mlaza
pare
(Sl. 1/E5).
3
1
Ne pokušavajte osvježavati odjeću
dok je ona na nekoj osobi. Opasnost
od opeklina.
3-strana sigurnosna
auto-iskljfunkcija
Za potpunu sigurnost i smirenost,
parno glačalo će se samo isključiti
ako se ostavi bez nadzora. Ono se
isključuje ako se ostavi u poziciji za
glačanje 30 sekundi ili ako zadobije
udarac u bok unutar 30 sekundi
(Sl. 4/a). Također se isključuje ako
je tijekom 15 minuta ostavljeno bez
nadzora u uspravnom položaju
(Sl. 4/b).
106
Nakon 30 sekundi učestalost
zvučnog alarma se smanjuje.
0 Da isključite tu funkciju, jednostavno
pomaknite parno glačalo.
Elementi parnog glačala opet će
dobiti napon i počet će se zagrijavati.
Čekajte dok se upali zeleno svjetlo pa
tek onda počnite s glačanjem.
3
Digitalna funkcija za
nenormalnosti
Ako uočite da vaše parno glačalo ne
može puštati paru ili da kontrolna
dugmad za temperaturu ne rade,
došlo je do kvara.
U slučaju kvara, bljeskat će crveno
kontrolno svjetlo temperature
(Sl. 1/E6) između +/- dugmadi za
temperaturu.
0 Za resetiranje parnog glačala,
jednostavno ga iskopčajte iz mrežne
utičnice. Nakon nekoliko sekundi,
ukopčajte ga opet. Parno glačalo
može se zatim ponovo ukopčati i
trebalo bi raditi normalno.
Ako se greška i dalje javlja, obratite
su u Odjel za brigu o korisnicima.
Čišćenje i skrb
Nakon svakog korištenja
0 Isključite el. energiju i izvadite
utikač iz mrežne utičnice.
0 Pustite da se parno glačalo ohladi
prije nego namotavate kabel oko
ugrađene motalice (Sl. 1/J).
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 107 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
w
Spremanje
0 Parno glačalo uvijek spremajte tako
da je oslonjeno na svoju petu (Sl. 5).
Nemojte ostavljati parno glačalo da
stoji na kartonu ili sa stopom
okrenutom prema dolje.
Čišćenje
0 Pri čišćenju, vanjsku stranu parnog
glačala obrišite vlažnom mekom
krpom pa ga istrljate do suha.
1
Nemojte koristiti abrazive, kemijska
sredstva za čišćenje ili otapala, jer
svi oni mogu oštetiti površine.
Čišćenje parnog ventila
0 Da skinete parni ventil, zakrenite
selektor pare suprotno kazaljci sata
u postavku Čišćenje (•, Sl. 1/E3),
tako da parni ventil iskoči (Sl. 6).
0 Nježno ostružite vrh ventila
jastučićem od čelične vune
umočenim u toplu vodu.
0 Isperite i posušite čisto krpom.
0 Zamjenite parni ventil i zakrenite ga
u smjeru kazaljke sata da se
zaključa na svoje mjesto.
Čišćenje otvora za paru
0 Da uklonite kamenac nakupljen u
otvorima za paru, što može utjecati
na djelovanje vašeg parnog
glačala, poslužite se štapićem s
pamučnim vrhom navlaženim u
metilnom alkoholu.
Čišćenje stope glačala
0 Izbrišite stopu glačala mekom
vlažnom krpom i istrljate do suha.
0 Da sa stope glačala uklonite
sagorjele ostatke, glačajte po
vlažnoj krpi dok je glačalo vruće.
Vodič za glačanje
Izbor temperature glačanja
0 Uvijek čitajte etikete na odjeći i
pridržavajte se proizvođačkih uputa
za glačanje. U tablici glačanja na
stranica 109 naći ćete preporuke za
temperaturu.
Savjeti
• Sortirajte predmete prema vrsti
tkanine. Tako ćete smanjiti potrebu
za često mijenjanje temperature
potrebne za različite odjevne
predmete.
• Počnite s komadima odjeće koji
trebaju niže temperature i nastavite
raditi sve do predmeta koji
zahtijevaju više temperature.
• Tkanine poput velura, vune,
lanenih i svilenih najbolje se
glačaju preko gaze za glačanje da
bi se spriječile sjajne oznake.
• Ako niste sigurni o kojoj se vrsti
tkanine radi, provjerite na maloj
površini poput šava ili s unutarnje
strane poruba prije nego glačate
vidljivu stranu. Počnite s nižom
temperaturom i postupno
povećavajte toplinu dok ne nađete
najbolju postavku za glačanje takve
odjeće.
• Kada smanjujete temperaturu radi
glačanja osjetljivih tkanina,
pričekajte oko 2 minute da se parno
glačalo ohladi na novu postavku.
• Čiste vunene tkanine (100 % vuna)
mogu se parno peglati s regulatorom
temperature postavljenim na Wool
(vuna). Koristite gazu za peglanje
da spriječite sjajne oznake na
tkanini.
• Nikada ne glačajte površine odjeće
na kojoj su vidljiva mjesta znojenja,
jer će parno glačalo fiksirati mrlje
čineći ih stalnima.
107
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 108 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
w
Tehnički podaci
Mrežni napon: 220 – 240 V / 50 Hz
Potrošnja snage: 2000 – 2400 W
Odbacivanje
2
Ambalažni materijal
Ambalažni materijali nisu štetni za
okoliš i mogu se reciklirati. Plastične
komponente identificiraju se po
oznakama, npr. >PE<, >PS< itd.
Molimo, odbacujte ambalažne
materijale u odgovarajuće
kontejnere na odlagalištima otpada.
2
Stari aparat
W
Simbol
na proizvodu ili na
njegovoj ambalaži označava da se
taj proizvod ne smije tretirati kao
kućanski otpad. Takav proizvod
treba predati na odgovarajuće
sabiralište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Pobrinuvši
se da je proizvod pravilno odbačen,
pomoći ćete u spriječavanju
mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi inače
mogle biti uzrokovane
neodgovarajućim odbacivanjem
ovoga proizvoda u otpad. Za
podrobnije informacije o recikliranju
ovoga proizvoda, molimo obratite se
svom lokalnom gradskom uredu,
firmi za odvoz kućanskog otpada ili
u trgovinu gdje ste kupili taj proizvod.
108
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 109 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
w
Tablica glačanja
POSTAVKA
TEMPERATURE
TKANINA
minimum
Akril
sintetika
Suho glačanje s naličja.
Acetat
Suho glačanje s naličja dok je još vlažno ili navlaživati
prskanjem.
Najlon i
poliester
Suho glačanje s naličja dok je još vlažno ili navlaživati
prskanjem.
Rajon
Viskoza
svila
PREPORUKA ZA GLAČANJE
Glačati s naličja tkanine.
Uglavnom suho glačanje Para se može koristiti prema
proizvođačkim uputama.
Svila
Glačanje s naličja. Koristite gazu za peglanje da spriječite
sjajne oznake.
Pamučne
mješavine
Provjerite etiketu i slijedite proizvođačke upute.
Koristite postavku za vlakna koja traže najmanju postavku.
vuna
Vuna i vunene
Parno glačanje s naličja ili preko gaze za glačanje.
mješavine
pamuk
Pamuk
Suho glačanje s unutarnje strane dok je još vlažno ili
navlaživati prskanjem.
Para na medium (srednje) do high (visoko).
Baršun
Parno glačanje s naličja ili preko gaze za glačanje.
Lanene
tkanine
Glačati s naličja ili pomoću gaze za glačane da se spriječe
sjajne oznake, posebno kod tamnijih boja.
Suho glačanje s unutarnje strane dok je još vlažno ili
navlaživati prskanjem.
Para na medium (srednje) do high (visoko).
Traper
tkanina
Koristite maksimalnu paru.
lanene tkanine
maksimum
Različite brzine glačanja i vlažnosti tkanina mogu značiti da se optimalne postavke mogu
razlikovati od preporučenih u ovoj tablici !
109
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 110 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
z
z Stimate Client,
vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni
de funcţionare cu atenţie.
Mai presus de toate respectaţi
instrucţiunile de siguranţă din
primele pagini ale acestor instrucţiuni
de funcţionare! Vă rugăm să păstraţi
aceste instrucţiuni de funcţionare
pentru referinţe ulterioare.
Transmiteţi-le, dacă e cazul,
viitorului proprietar al aparatului.
Utilizând triunghiul de avertizare
şi/sau cuvintele cheie (Pericol!,
Atenţie!, Important!), informaţiile
importante pentru siguranţa dvs. sau
pentru funcţionarea corectă a
aparatului sunt evidenţiate.
Respectarea acestor informaţii
este esenţială.
0 Acest simbol vă ghidează pas cu
pas prin funcţionarea aparatului.
1
3
Lângă acest simbol găsiţi informaţii
suplimentare şi sfaturi practice
privind utilizarea aparatului.
2
Sfaturile şi informaţiile privind
utilizarea economică şi ecologică a
aparatului sunt marcate cu simbolul
trifoiului.
Descrierea aparatului (Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
110
Talpă
Indicator nivel apă maxim
Duză pulverizare
Orificiu de umplere cu capac
Elemente de funcţionare
E1 Butoane de temperatură
„–“ şi „+“
E2 Buton de pulverizare
E3 Setare de curăţare
E4 Selector de aburi
E5 Buton jet de aburi
E6 Bec de control temperatură
Cablu cu orificiu de cablu de 360°
Rezervor de apă (capacitate 400 ml)
Ecran LCD
Dispozitiv de înfăşurare cablu
Plăcuţă indicatoare
1 Instrucţiuni de siguranţă
Acest aparat este în conformitate
cu standardele tehnologice de
siguranţă aprobate. Cu toate
acestea, avem obligaţia, în calitate
de producător, de a vă prezenta
următoarele informaţii de siguranţă.
Instrucţiuni generale de
siguranţă
• Tensiunea de funcţionare a
aparatului şi tensiunea de reţea,
precum şi tipul de curent, trebuie
să corespundă cu indicaţiile (vezi
plăcuţa indicatoare).
• Conectaţi aparatul numai la o priză
cu legare la pământ instalată corect.
• Scoateţi întotdeauna fişa din priză
atunci când nu utilizaţi aparatul.
• Nu scoateţi niciodată fişa din priză
trăgând de cablul de alimentare!
• Înainte de curăţare sau în caz de
defecţiune, deconectaţi întâi aparatul!
• Fierul de călcat nu trebuie utilizat
dacă a fost scăpat pe jos, dacă
există semne vizibile de deteriorare
sau dacă prezintă scurgeri.
• Nu utilizaţi aparatul în cazul în care
cablul de alimentare este deteriorat.
• Nu lăsaţi cablul de alimentare al unui
aparat suspendat pe marginea mesei
sau a banchetei şi nu permiteţi
atingerea cu suprafeţe fierbinţi.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor
pentru alimentarea aparatului decât
dacă acesta a fost verificat şi testat
de un tehnician autorizat sau de un
reprezentant al serviciului de
întreţinere.
• Nu aşezaţi aparatul pe sau în
apropierea unei surse de gaz, a unui
element electric sau pe un cuptor
încălzit. Nu aşezaţi aparatul deasupra
unui alt aparat.
• Reparaţiile aduse acestui aparat,
inclusiv înlocuirea cablului de
alimentare, pot fi efectuate numai
de ingineri de service calificaţi.
Reparaţiile necorespunzătoare pot
avea drept consecinţă riscuri
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 111 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
z
considerabile la folosirea aparatului.
Dacă sunt necesare reparaţii,
contactaţi departamentul de
asistenţă pentru clienţi sau
distribuitorul autorizat.
• Dacă aparatul este utilizat pentru
alte scopuri decât cele destinate
sau este utilizat incorect, nu ne
asumăm nicio răspundere pentru
eventualele pagube.
• Aparatul nu este destinat pentru
utilizare de către persoanele (inclusiv
copii) cu abilităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse, sau lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, decât dacă
se află sub supravegherea sau au
fost instruite iniţial cu privire la
utilizarea aparatului de către o
persoană responsabilă de siguranţa
lor.
Instrucţiuni pentru siguranţa
copiilor
• Nu lăsaţi niciodată aparatul
nesupravegheat în timpul utilizării.
În cazul în care copiii intră în contact
cu un fier de călcat cu aburi fierbinte,
se pot produce arsuri grave.
• Nu lăsaţi copiii în apropierea
aparatelor electrice.
• Ambalajele, de exemplu pungile de
plastic, nu trebuie să fie accesibile
copiilor.
• Copiii trebuie supravegheaţi pentru
a vă asigura că nu se joacă cu
aparatul.
Siguranţa în funcţionare
• Fierul de călcat cu aburi trebuie
utilizat şi sprijinit pe o suprafaţă
stabilă.
• Când aşezaţi fierul de călcat pe
suport, asiguraţi-vă că suprafaţa pe
care este aşezat suportul este
stabilă.
• Atenţie! În timpul utilizării, talpa şi
capacul fierului de călcat cu aburi
ating temperaturi de funcţionare
înalte.
• Când călcaţi cu aburi, aburii sunt
emişi prin orificiile din talpă – risc
de arsuri.
• Un fier de călcat cu aburi necesită
aproximativ 30 de minute pentru
răcire. Depozitaţi aparatul numai
după răcire şi după golirea apei
rămase.
• Nu înfăşuraţi cordonul în jurul tălpii
în timp ce fierul de călcat cu aburi
este încă fierbinte.
• Deconectaţi întotdeauna fierul de
călcat cu aburi de la priză înainte
de umplerea sau golirea rezervorului
de apă.
Măsuri de siguranţă la curăţare
şi întreţinere
• Respectaţi instrucţiunile de
curăţare.
• Înainte de curăţare, deconectaţi întâi
aparatul şi permiteţi răcirea completă
a fierului de călcat cu aburi.
• Nu scufundaţi niciodată aparatul în
apă sau în alte lichide.
Funcţionarea
Tehnologia de elemente în
pereche
Fierul dvs. de călcat cu aburi conţine
două elemente, unul în talpă (fig. 2/a)
şi celălalt în compartimentul de aburi
(fig. 2/b). Această tehnologie permite
utilizarea aburilor chiar şi la setarea
temperaturii la un punct • (synth).
Generarea aburilor este
independentă de temperatura tălpii.
Spre deosebire de fiarele de călcat
convenţionale cu un singur element,
temperatura tălpii rămâne constantă,
deoarece nu este afectată de fluxul
continuu de apă din supapa de aburi
şi pompa de jet de aburi.
Înainte de prima utilizare
0 Îndepărtaţi orice etichete adezive,
capace de plastic sau manşoane
de carton de pe talpă.
111
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 112 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
z
0 Asiguraţi-vă că adezivul este
îndepărtat complet prin frecarea
tălpii cu o cârpă înmuiată în alcool
metilic.
0 Umpleţi rezervorul de apă (vezi
capitolul următor) şi goliţi apa. Acest
lucru va spăla orice particule străine
rămase din procesul de fabricaţie.
3
Când este pornit pentru prima dată,
noul fier de călcat cu aburi poate
elibera vapori timp de până la
10 minute. Aceasta se datorează
încălzirii iniţiale a materialelor
utilizate. Acest lucru este sigur, nu
afectează performanţa fierului de
călcat cu aburi şi nu se va repeta.
Umplerea fierului de călcat
cu aburi cu apă
1
0
0
0
0
3
112
Înainte de umplerea fierului de călcat
cu aburi cu apă, asiguraţi-vă că fişa
este deconectată de la priză. Fierul
de călcat cu aburi poate fi umplut
cu apă când este fierbinte.
Rotiţi selectorul de aburi (Fig. 1/E4)
la setarea Dry (Uscat) ( ).
Asezaţi fierul de călcat cu aburi pe
toc şi deschideţi capacul orificiului
de umplere (Fig. 1/D).
Utilizând paharul gradat furnizat,
turnaţi încet apă în orificiul de
umplere până când nivelul de apă
maxim (Fig. 1/B) este atins. Nu
depăşiţi indicatorul de nivel de apă
maxim.
Împingeţi ferm capacul orificiului de
umplere pentru închidere.
Utilizarea apei de robinet în fierul
de călcat cu aburi este sigură.
Cartuşul anticalcar îndepărtează
mineralele din apă, prevenind
acumularea pietrei. Cu toate
acestea, în zonele cu apă extrem
de dură recomandăm utilizarea
apei distilate sau demineralizate.
1
Nu umpleţi fierul de călcat cu aburi
cu balsam de rufe, apret sau alte
soluţii, deoarece deteriorează
mecanismul de aburi. Nu utilizaţi
apă contaminată.
Utilizarea fierului de călcat
cu aburi
0 Conectaţi cablul de alimentare la
o priză de 220-240 V.
Ecranul LCD (Fig. 1/H) şi becul
portocaliu de control al temperaturii
(Fig. 1/E6, amplasat între butoanele
de temperatură +/-) iluminează
pentru a indica pornirea şi încălzirea
fierului de călcat cu aburi.
0 Utilizaţi butoanele de temperatură +/(Fig. 1/E1) pentru a selecta setarea
de temperatură dorită, după cum
este afişat pe LCD (Fig. 3).
Barele de pe LCD clipesc pe
măsură ce fierul de călcat cu aburi
se încălzeşte până la setarea de
temperatură selectată. Pe măsură
ce fiecare temperatură incrementală
este atinsă, barele sunt afişate solid.
Temperatura efectivă în grade
Celsius este de asemenea afişată
pe LCD, în incremente de 5 grade.
O dată ce fierul de călcat atinge
temperatura selectată, becul verde
de control al temperaturii (Fig. 1/E6)
iluminează pentru a indica faptul că
fierul de călcat cu aburi este pregătit
pentru utilizare.
0 Selectaţi debitul de aburi dorit pe
selectorul de aburi (Fig. 1/E4) sau
rotiţi selectorul de aburi la setarea
Dry (Uscat) ( ) pentru a călca fără
aburi.
3
Când călcaţi cu aburi, asiguraţi-vă
că rezervorul este umplut cu apă cel
puţin ¼.
Când modificaţi de la o temperatură
înaltă la o temperatură mai scăzută,
becul roşu de control al temperaturii
(Fig. 1/E6) iluminează şi LCD-ul
clipeşte, indicând răcirea fierului de
călcat cu aburi.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 113 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
z
0 Pentru a reduce perioada de răcire,
rotiţi selectorul de aburi (Fig. 1/E4)
la orice poziţie de pe banda de aburi
şi apăsaţi butonul de jet de aburi
(Fig. 1/E5). O dată ce fierul de
călcat atinge temperatura selectată,
becul verde de control al
temperaturii (Fig. 1/E6) iluminează
şi barele de pe LCD sunt afişate
solid, indicând faptul că fierul de
călcat cu aburi este pregătit pentru
utilizare.
3
Construcţia fierului de călcat cu aburi
cu elemente în pereche vă permite
călcarea cu o performanţă maximă
a aburilor, chiar şi la setarea
temperaturii la un punct • (synth).
Utilizarea pulverizării
3
Funcţia de jet de aburi vertical este
ideală pentru spălarea cu aburi a
perdelelor, a costumelor şi a
ţesăturilor delicate.
0 Agăţaţi articolul respectiv pe un cuier
şi ţineţi fierul de călcat cu aburi la o
distanţă de 10–20 de cm de
material.
0 Apoi apăsaţi pe butonul de jet de
aburi
(Figura 1/E5).
3
1
Pulverizarea poate fi utilizată la
călcarea cu aburi sau uscată, pentru
umezirea ţesăturilor greu de călcat.
Nu încercaţi reîmprospătarea
articolelor de îmbrăcăminte în timp
ce incă sunt purtate. Risc de arsuri!
Caracteristica de oprire
automată de siguranţă în
3 direcţii
Asiguraţi-vă că rezervorul este
umplut cu apă cel puţin ¼.
0 Apăsaţi pe butonul de pulverizare
(Fig. 1/E2) în timpul utilizării
fierului de călcat pentru a elibera o
ploaie fină din duza de pulverizare
(Fig. 1/C).
3
Pentru o siguranţă şi lipsă de griji
totale, fierul de călcat cu aburi se
opreşte automat când este lăsat
nesupravegheat. Se opreşte dacă
este lăsat în poziţia de călcare timp
de 30 de secunde, sau dacă este
răsturnat lateral timp de 30 de
secunde (Fig. 4/a). De asemenea,
se opreşte dacă este lăsat
nesupravegheat în poziţie vertical
timp de 15 minute (Fig. 4/b).
În cazul în care lăsaţi fierul de călcat
cu aburi nesupravegheat, becul
roşu de control al temperaturii
(Fig. 1/E6) dintre butoanele de
temperatură +/- clipeşte şi un sunet
de avertizare va suna pentru a vă
alerta că funcţia de oprire automată
a fost activată. Pe ecranul LCD
apare ‘standby’ (Fig. 4/c).
Este întreruptă alimentarea
elementului de încălzire al fierului
de călcat cu aburi şi acesta începe
să se răcească.
Utilizarea funcţiei de jet
de aburi
Funcţia de jet de aburi poate fi
utilizată la călcarea uscată sau cu
aburi.
Asiguraţi-vă că rezervorul este
umplut cu apă cel puţin ¼.
0 Selectaţi temperatura dorită utilizând
butoanele +/- (Fig. 1/E1).
3
Construcţia fierului de călcat cu aburi
cu elemente în pereche vă permite
călcarea cu o performanţă maximă
a aburilor, chiar şi la setarea
temperaturii la un punct • (synth).
0 Apăsaţi pe butonul de jet de aburi
(Figura 1/E5) de câteva ori cu
fierul de călcat pe talpă pentru
umplerea pompei.
Dacă rezervorul de apă s-a golit,
poate fi necesară reumplerea
pompei după umplerea fierului de
călcat cu aburi cu apă.
Spălarea cu aburi a articolelor de
îmbrăcăminte agăţate
3
3
După 30 de secunde, frecvenţa
alarmei sonore scade.
113
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 114 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
z
0 Pentru resetarea caracteristicii de
oprire automată de siguranţă,
deplasaţi fierul de călcat cu aburi.
Alimentarea elementelor fierului de
călcat cu aburi este reluată şi acesta
reîncepe să se încălzească. Aşteptaţi
iluminarea becului verde înainte de
a relua călcarea.
Funcţionarea digitală
anormală
În cazul în care constataţi că fierul
de călcat cu aburi este incapabil de
spălarea cu aburi sau dacă
butoanele de control al temperaturii
devin nefuncţionale, s-a produs o
defecţiune.
În cazul unei defecţiuni, becul roşu
de control al temperaturii (Fig. 1/E6)
amplasat între butoanele de
temperatură +/- clipeşte.
0 Pentru resetarea fierului de călcat
cu aburi, deconectaţi aparatul de la
priză. După câteva secunde,
conectaţi-l din nou. Fierul de călcat
cu aburi poate fi repornit şi trebuie
să funcţioneze normal.
Dacă defecţiunea persistă, contactaţi
departamentul de asistenţă clienţi.
Întreţinerea şi curăţarea
După fiecare utilizare
0 Opriţi alimentarea şi scoateţi fişa
din priză.
0 Permiteţi răcirea fierului de călcat
cu aburi înainte de înfăşurarea
cordonului în jurul dispozitivului de
înfăşurare a cordonului încorporat
(Fig. 1/J).
Depozitarea
0 Depozitaţi întotdeauna fierul de
călcat cu aburi pe suportul tocului
(Fig. 5).
Nu depozitaţi fierul de călcat cu
aburi cu talpa în jos, sau în cutia de
carton.
114
Curăţarea
0 Pentru curăţarea părţii exterioare a
fierului de călcat cu aburi, ştergeţi
cu o cârpă moale umedă şi ştergeţi
până când se usucă.
1
Nu utilizaţi materiale abrazive aspre,
produse de curăţare sau solvenţi
chimici, deoarece acestea
deteriorează suprafaţa.
Curăţarea supapei de aburi
detaşabile
0 Pentru îndepărtarea supapei de
aburi, rotiţi selectorul de aburi în
sens contrar acelor de ceasornic
la setarea de curăţare dorită
(•, Fig. 1/E3), astfel încât supapa
de aburi să iasă afară (Fig. 6).
0 Frecaţi uşor vârful supapei cu un
burete de lână metalică cu săpun
înmuiat în apă caldă.
0 Clătiţi şi uscaţi cu o cârpă curată.
0 Reaşezaţi supapa de aburi şi rotiţi
în sensul acelor de ceasornic pentru
a bloca în poziţie.
Curăţarea orificiilor de aburi
0 Pentru a îndepărta piatra acumulată
în orificiile de aburi, care poate
afecta performanţa fierului de călcat
cu aburi, utilizaţi un beţigaş cu vată
înmuiat în alcool metilic.
Curăţarea tălpii
0 Ştergeţi talpa cu o cârpă moale
umedă şi ştergeţi până când se
usucă.
0 Pentru a îndepărta reziduurile arse
de pe talpă, călcaţi o cârpă umedă
în timp ce fierul de călcat cu aburi
este fierbinte.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 115 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
z
Ghid pentru călcare
Date tehnice
Tensiune de alimentare:
220 – 240 V / 50 Hz
Consum de energie:
2000 – 2400 W
Selectarea temperaturii
de călcare
0 Citiţi întotdeauna etichetele
articolelor de îmbrăcăminte şi urmaţi
instrucţiunile producătorului pentru
călcare. Consultaţi Tabelul pentru
călcare de la pagina 116 pentru
recomandările de temperatură.
Eliminarea
2
Ambalajul
Ambalajele sunt ecologice şi pot fi
reciclate. Componentele de plastic
sunt identificate după marcaje,
de ex. >PE<, >PS<, etc. Eliminaţi
ambalajele în containerul adecvat la
instalaţiile de eliminare a deşeurilor
locale.
2
Aparatele vechi
Sugestii
• Sortaţi articolele de călcat în funcţie
de tipul de material. Acest lucru
reduce nevoia de reglare a
temperaturii pentru a se potrivi cu
diversele articole de îmbrăcăminte.
• Începeţi cu articole de îmbrăcăminte
care necesită temperaturi mai
scăzute şi continuaţi cu articolele
care necesită temperaturi mai înalte.
• Materialele, cum sunt velurul, lâna,
pânza şi mătasea, se calcă optim
cu o cârpă pentru călcat pentru a
preveni urmele de lustru.
• Dacă nu sunteţi sigur cu privire la
materialul unui articol de
îmbrăcăminte, testaţi o suprafaţă
mică, cum ar fi o cusătură sau un
tiv interior, înainte de călcarea unei
suprafeţe vizibile. Începeţi cu o
temperatură scăzută şi măriţi
gradual temperatura pentru a
descoperi setarea optimă pentru
călcarea articolului de îmbrăcăminte.
• Când reduceţi temperatura pentru
a călca ţesături sensibile, permiteţi
aproximativ 2 minute pentru răcirea
fierului de călcat cu aburi la noua
setare.
• Ţesăturile din lână pură (100 %
lână) pot fi călcate cu aburi cu
selectorul de temperatură setat la
Wool (Lână). Utilizaţi o cârpă pentru
călcat pentru a preveni urmele de
lustru pe ţesătură.
• Nu călcaţi niciodată un articol de
îmbrăcăminte cu urme de transpiraţie
vizibile, deoarece căldura fierului
de călcat cu aburi fixează petele,
făcându-le permanente.
W
Simbolul
de pe produs sau
ambalaj indică faptul că produsul
nu poate fi tratat ca deşeu menajer.
În schimb, aparatul va fi predat
punctului de colectare adecvat
pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Asigurându-vă că acest produs
este eliminat corect, contribuiţi la
prevenirea consecinţelor potenţial
negative pentru mediu şi sănătatea
umană, care pot fi cauzate de
manipularea necorespunzătoare a
deşeurilor acestui tip de produs.
Pentru informaţii mai detaliate
despre reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale, serviciul
local de eliminare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care
aţi cumpărat produsul.
115
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 116 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
z
Tabelul pentru călcare
SETARE DE
TEMPERATURĂ
MATERIAL
minim
Fibră acrilică
Acetat
sintetic
mătase
RECOMANDARE PENTRU CĂLCARE
Călcaţi uscat pe interior.
Călcaţi uscat pe interior în timp ce este umed sau utilizaţi
pulverizatorul pentru umezire.
Nailon şi
poliester
Călcaţi pe interior în timp ce este umed sau utilizaţi
pulverizatorul pentru umezire.
Mătase
artificială
Călcaţi pe interiorul materialului.
Viscoză
Călcaţi în special uscat. Aburii pot fi utilizaţi la instrucţiunile
producătorului.
Mătase
Călcaţi pe interior. Utilizaţi o cârpă pentru călcat pentru a
preveni urmele de lustru.
Amestecuri
de bumbac
Verificaţi eticheta şi urmaţi instrucţiunile producătorului.
Utilizaţi setarea pentru fibrele care necesită setarea cea
mai scăzută.
Lână şi
amestecuri
de lână
Călcaţi cu aburi pe interior sau utilizaţi o cârpă pentru călcat.
lână
bumbac
Bumbac
Catifea cord
pânză
Pânză
Călcaţi uscat în timp ce este umed sau utilizaţi
pulverizatorul pentru umezire.
Utilizaţi aburi la putere medie spre mare.
Călcaţi cu aburi pe interior sau utilizaţi o cârpă pentru
călcat.
Călcaţi pe interior sau utilizaţi o cârpă pentru călcat pentru
a preveni urmele de lustru, în special pentru culori închise.
Călcaţi uscat în timp ce este umed sau utilizaţi pulverizatorul
pentru umezire.
Utilizaţi aburi la putere medie spre mare.
maxim
Dril
Utilizaţi aburi la putere maximă.
Diferitele viteze de călcare şi grade de umezeală a materialului pot semnifica faptul că
setarea optimă poate diferi de cea recomandată în tabel!
116
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 117 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
u
u Уважаемый
покупатель,
пожалуйста, внимательно
прочитайте настоящую
инструкцию по эксплуатации.
Прежде всего соблюдайте
инструкции по технике
безопасности, приведенные на
первых страницах настоящей
инструкции! Сохраните эту
инструкцию по эксплуатации для
обращения к ней в будущем.
Передайте инструкцию
следующему владельцу
устройства.
Предупредительным
треугольником и/или ключевыми
словами (Опасность!, Внимание!,
Важно!), выделена информация
важная для вашей безопасности
или правильного
функционирования устройства.
Необходимо следовать данной
информации.
0 Этот символ будет
последовательно сопровождать
вас по всем инструкциям по
эксплуатации устройства.
1
3
2
Рядом с этим символом вы
найдете дополнительную
информацию и практические
советы по использованию
устройства.
Подсказки и информация об
экономичном и экологически
безопасном использовании
устройства отмечены значком
клевера.
Описание устройства (рис. 1)
A
B
C
D
Подошва утюга
Индикатор максимального
уровня воды
Распылительная насадка
Заливное отверстие с крышкой
E
F
G
H
J
К
Элементы управления
Е1 Кнопки “+“ и “–“ для
настройки температуры
E2 Кнопка распылителя
E3 Настройка функции очистки
Е4 Ручка регулировки пара
Е5 Кнопка выброса пара
Е6 Индикатор регулировки
температуры
Кабель с выходом кабеля 360°
Резервуар для воды
(объем 400 мл)
Жидкокристаллический экран
Приспособление для
наматывания шнура
Паспортная табличка
1 Правила техники
безопасности
Это устройство отвечает
требованиям принятых
технологических стандартов в
отношении безопасности. Тем не
менее, будучи производителем мы
считаем своей обязанностью
ознакомить вас со следующими
правилами техники безопасности.
Общие положения по
безопасности
• Рабочее напряжение устройства,
напряжение в сети, а также тип
тока должны совпадать (см.
паспортную табличку).
• Вставляйте вилку только в
установленную должным образом
розетку с заземлением.
• Когда устройство на используется
всегда извлекайте вилку из
розетки.
• Никогда не извлекайте вилку из
розетку за сетевой шнур!
• Перед чисткой или в случае
неисправной работы, сначала
отключите устройство от сети!
• Утюгом не следует пользоваться
если после падения видны
признаки повреждения или если
утю протекает.
117
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 118 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
u
• Не пользуйтесь устройством с
поврежденным сетевым шнуром.
• Не допускайте свисания сетевого
шнура через край стола или
рабочей поверхности, а также не
допускайте касания шнура с
горячей поверхностью.
• Не используйте удлинитель для
подключения устройства до
проверки и испытания этого
кабеля квалифицированным
специалистом или специалистом
по техническому обслуживанию.
• Не ставьте устройство на
газовую горелку или рядом с ней,
на электрическую плиту или в
нагретую духовку. Не ставьте его
на какое-либо другое устройство.
• Ремонт данного прибора,
включая замену сетевого шнура,
должны проводить только
квалифицированные специалисты
по техническому обслуживанию.
Неправильное проведение
ремонта опасно. Если проведение
ремонта становится необходимым,
обратитесь в Отдел по
обслуживанию клиентов или
уполномоченному дилеру.
• Если устройство используется
в целях отличных от тех, для
которых оно предназначено,
или используется неправильно,
производитель не несет
ответственности за возможный
ущерб.
• Данное устройство не
предназначено для использования
лицами (включая детей) с
физическими, нервными или
умственными недостатками,
а также не обладающими
достаточным опытом и знаниями
без наблюдения или без
проведения инструктажа о порядке
пользования прибором лицом,
ответственным за их безопасность.
Безопасность детей
• Во время использования не
оставляйте устройство без
118
присмотра. Прикосновение к
горячему утюгу может привести
к серьезным ожогам ребенка.
• Держите детей на расстоянии от
электроприборов.
• Упаковочные материалы,
например, пластиковые пакеры,
должны быть недоступны для
детей.
• За детьми следует наблюдать,
чтобы не допустить игр с
прибором.
Безопасность во время
эксплуатации
• Паровой утюг следует
использовать и ставить на
устойчивую поверхность.
• При установке утюга на подставку,
проверьте, чтобы поверхность,
на которой расположена подставка
была устойчивой.
• Осторожно! Во время
использования подошва и корпус
парового утюга достигают
высоких рабочих температур.
• При отпаривании пар вырывается
из отверстий в подошве утюга:
риск ожогов.
• Для остывания утюга требуется
приблизительно 30 минут. Перед
помещением устройства на
хранение дождитесь его полного
остывания и слейте оставшуюся
воду.
• Не наматывайте шнур вокруг
подошвы, если утюг еще не остыл.
• Перед наполнением или
опустошением резервуара для
воды извлекайте вилку из розетки.
Безопасность при чистке
и уходе
• Соблюдайте следующие
инструкции по чистке.
• Перед чисткой, сначала отключите
устройство от сети и дайте
паровому утюгу полностью остыть.
• Не погружайте устройство в воду
или какие-либо иные жидкости.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 119 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
u
Эксплуатация
Технология спаренных
элементов
Ваш паровой утюг состоит из двух
элементов - подошвы (рис. 2/а)
и паровой камеры (рис. 2/b).
Эта технология позволяет
использовать пар даже при
установке низкой температуры
(одна точка) • (synth/синтетика).
Генерация пара не зависит от
температуры подошвы. В отличие
от обычных утюгов с одинарным
элементом температура
полошвы остается постоянной,
поскольку она не зависит от
непрерывного потока воды от
парового клапана и насоса для
создания струи пара.
Перед использованием
в первый раз
0 Удалите все наклейки,
пластмассовые крышки или
картонные рукава с подошвы
утюга.
0 Проверьте, чтобы весь клей был
удален, для этого потрите
подошву утюга тканью,
смоченной денатуратом.
0 Наполните резервуар для воды
(см. следующую главу), затем
слейте воду. Это позволит удалить
любые посторонние частицы,
оставшиеся после процесса
производства.
3
При первом включении ваш новый
паровой утюг может парить
в течение, приблизительно
10 минут. Это связано с
первоначальным разогревом
использованных материалов. Это
не опасно, не влияет на
функционирование парового утюга
и в последствии не повторится.
Наполнение парового утюга
водой
1
0
0
0
0
Перед наполнением утюга водой
проверьте, чтобы вилка была
извлечена из розетки. Горячий
утюг можно наполнить водой.
Поверните ручку выбора пара
(рис. 1/Е4) в положение "сухая"
( ).
Поставьте паровой утюг на пяту
и откройте крышку заливного
отверстия (рис. 1/D).
С помощью прилагаемой
мензурки, медленно влейте воду
в заливное отверстие до
достижения максимального
уровня (рис. 1/B). Не
превышайте максимальное
значение индикатора уровня.
Сильно толкните крышку
заливного отверстия, чтобы
закрыть его.
3
С этим утюгом можно безопасно
использовать водопроводную
воду. Фильтр улавливающий
кальций удаляет из воды
минералы, что предотвращает
скопление кальция. Однако в
местах с очень жесткой водой мы
рекомендуем использовать
дистиллированную или
деминерализованную воду.
1
Не заливайте в утюг
кондиционер для тканей,
крахмал или другие растворы,
поскольку это может повредить
механизм парообразования. Не
пользуйтесь загрязненной водой.
Порядок пользования
паровым утюгом
0 Вставьте вилку сетевого шнура
в сетевую розетку с напряжением
220-240 В.
Жидкокристаллический экран
(рис. 1/H) и оранжевый индикатор
температуры (рис. 1Е6,
расположенный между кнопками
119
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 120 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
u
регулировки температуры +/-)
загорается, что свидетельствует
от том, что паровой утюг включен
и начался разогрев.
0 Используйте кнопки настройки
температуры +/- (рис. 1/E1) для
выбора желаемой настройки
температуры, которая
отображается на
жидкокристаллическом экране
(рис. 3).
По мере нагрева утюга до
установленной температуры
полоски на жидкокристаллическом
экране будут мигать. По
достижении промежуточного
значения температуры мигание
полосок прекращается.
Фактическое значение
температуры в градусах Цельсия
также отображается на
жидкокристаллическом экране
с шаго 5 градусов.
Как только утюг достигает
выбранной температуры
загорается зеленый индикатор
температуры (рис. 1/Е6), что
свидетельствует о готовности
утюга к использованию.
0 Выберите желаемую
интенсивность подачи пара с
помощью ручки выбора пара
(рис. 1/Е4) или поверните ручку
в положение "Сухая" ( ), чтобы
провести глажку без пара.
При глажке с паром проверьте,
чтобы резервуар был наполнен
не менее чем на ¼.
При переключении с высокой
температуры на более низкую
загорается красный индикатор
температуры (рис. 1/Е6) и
начинает мигать
жидкокристаллический экран, что
свидетельствует о том, что утюг
остывает.
0 Чтобы сократить время остывания
поверните ручку регулировки пара
(рис. 1/Е4) в любое положение
в секторе пара и нажмите кнопку
выброса пара
(рис. 1/E5).
Как только утюг достигает
выбранной температуры
загорается зеленый индикатор
температуры (рис. 1/Е6), полоски
на жидкокристаллическом
экране прекращают мигать, что
свидетельствует о готовности
утюга к использованию.
3
Использование
распыленного тумана
Распыленный туман можно
использовать при глажении с
паром или сухом глажении для
смачивания тяжелой для
глажения ткани.
Проверьте, чтобы резервуар был
наполнен не менее чем на ¼.
0 Нажмите кнопку распылителя
(рис. 1/E2) во время глажения,
чтобы выпустить распыленный
туман из распылительной насадки
(рис. 1/С).
3
Использование функции
струи пара
Функцию струи пара можно
использовать при сухой глажке
или глажке с паром.
3
120
Конструкция спаренных элементов
утюга позволяет вам гладить
с максимальным выбросом пара
даже установке низкой
температуры (одна точка) •
(synth/синтетика).
Проверьте, чтобы резервуар был
наполнен не менее чем на ¼.
0 Установите желаемую
температуру с помощью кнопок
+/- (рис. 1/Е1).
3
Конструкция спаренных элементов
утюга позволяет вам гладить
с максимальным выбросом пара
даже установке низкой
температуры (одна точка) •
(synth/синтетика).
0 Нажмите кнопку струи пара
(рис. 1/Е5) несколько раз,
3
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 121 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
u
поставив утюг на подошву, чтобы
загрузить насос.
3
Если резервуар для воды пуст,
возможно, после заправки водой
насос придется загрузить еще раз.
Отпаривание одежды в
подвешенной состоянии
Функция вертикальной подачи
пара идеально подходит для
отпаривания штор, костюмов и
нежных тканей.
0 Повесьте подлежащий
отпариванию предмет на вешалку
и держите утюг на расстоянии
10–20 см от материала.
0 Затем нажмите кнопку струи
пара
(рис. 1/Е5).
3
1
Не пытайтесь разглаживать
одежду на себе. Риск ожога!
Функция трех вариантов
автоматического
отключения в целях
безопасности
Для обеспечения полной
безопасности и спокойствия
паровой утюг, если он оставлен
без внимания, автоматически
отключается. Утюг отключается,
если остается в положении для
глажения в течение 30 секунд
или если пролежал на боку в
течение 30 секунд (рис. 4/а).
Кроме того, утюг отключается
если остается в вертикальном
положении в течение 15 минут
(рис. 4/b).
Если вы оставите утюг без
внимания, красный индикатор
температуры (рис. 1/Е6),
расположенный между кнопками
настрйоки температуры +/начнет мигать и раздастся
предупредительный сигнал, чтобы
предупредить вас об активации
функции автоматического
отключения. На
жидкокристаллическом экране
появится сообщение "standby"
(режим ожидания) (рис. 4/c).
Подача питания к нагревательному
элементу парового утюга
прекращается и утюг начинает
остывать.
0 Чтобы переустановить функцию
автоматического отключения
просто сдвиньте утюг.
Подача питания к нагревательным
элементам парового утюга
восстанавливается и утюг
начинает нагреваться снова.
Перед продолжением глажения
дождитесь когда загорится
зеленый индикатор.
3
Через 30 секунд частота
предупредительного сигнала
повышается.
Функция предупреждения
об аномальной работе
Если вы обнаружили, что ваш
утюг не способен гладить белье
с паром или кнопки установки
температуры не работают,
значит произошел сбой.
В случае отказа красный
индикатор температуры
(рис. 1/Е6), расположенный между
кнопками настройки температуры
+/-, начнет мигать.
0 Чтобы перезагрузить паровой
утюг просто извлеките вилку
сетевого шнура из розетки. Через
несколько секунд вставьте вилку
обратно. После этого паровой
утюг можно снова включить и он
должен работать в нормальном
режиме.
Если отказ не устраняется
обратитесь в отдел по
обслуживанию клиентов.
121
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 122 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
u
Уход и чистка
После каждого
использования
0 Отключите питание и извлеките
вилку из сетевой розетки.
0 Перед тем, как намотать шнур
вокруг устройства для намотки
шнура (рис. 1/J), дайте утюгу
остыть.
Хранение
0 Всегда храните утюг вертикально,
на пяте (рис. 5).
Не храните паровой утюг
подошвой вниз или в коробке.
Чистка
0 Чтобы вычистить утюг снаружи,
протрите его мягкой влажной
тканью и насухо вытрите.
1
Не пользуйтесь жесткими
чистящими средствами,
химическими чистящими
средствами или растворителями,
поскольку они повредят
поверхность.
Чистка съемного парового
клапана
0 Для того чтобы снять паровой
клапан поверните ручку выбора
режима пара против часовой
стрелки в положение "чистка"
(clean) (•, рис. 1/E3), чтобы
паровой клапан поднялся (рис. 6).
0 Осторожно поскребите наконечник
клапана губкой со стальной
стружкой, смоченной в теплой
воде.
0 Сполосните клапан и высушите
чистой тканью.
0 Вставьте паровой клапан и
поверните по часовой стрелке,
чтобы зафиксировать его на
месте.
122
Чистка паровых отверстий
0 Чтобы удалить осадок,
скопившийся в паровых
отверстиях, который может
повлиять на эффективность
работы утюга, используйте
ватную палочку, смоченную в
денатурате.
Чистка подошвы утюга
0 Протрите подошву мягкой влажной
тканью и насухо вытрите.
0 Чтобы удалить образовавшийся
нагар с подошвы утюга, проведите
горячим утюгом по влажной ткани.
Руководство по глажению
Выбор температуры
глажения
0 Всегда читайте красные ярлыки
на одежде и следуйте указаниям
производителя в отношении
глажения. Обратитесь к схеме
глажения на странице 124, где
приведены рекомендации в
отношении температуры.
Подсказки
• Рассортируйте одежду,
подлежащую глажению, в
соответствии с типом ткани.
Это снизит необходимость в
регулировке температуры в
соответствии с типом одежды.
• Начните с одежды, для глажения
которой требуется более низкая
температура и постепенно
переходите к глажению одежды,
для которой требуется более
высокая температура.
• Такие ткани, как велюр, шерсть,
лен и шелк лучше всего гладить
через ткань для предотвращения
образования блестящих участков.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 123 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
u
• Если вы не уверены в составе
ткани одежды, попробуйте на
небольшом участке, например,
на шве или внутреннем подшитом
крае одежды, перед глажением
видимой области. Начните с
низкой температуры и постепенно
увеличивайте нагрев, чтобы найти
лучшую настройку для глажения
белья.
• При снижении температуры для
глажения чувствительных тканей,
подождите приблизительно
2 минуты, чтобы паровой утюг
остыл до нового значения
температуры.
• Чисто шерстяные ткани (100 %
шерсть) можно отпаривать,
установив диск настройки
температуры на "Шерсть" (Wool).
Используйте ткань для глажения,
чтобы предотвратить возможность
образования блестящих участков.
• Никогда не гладьте участки
одежды с видимыми пятнами
пота, поскольку тепло парового
утюга зафиксирует зафиксирует
их на месте и они станут
несмываемыми.
Технические данные
Напряжение сети питания:
220 – 240 В / 50 Гц
Потребляемая мощность:
2000 – 2400 Вт
Утилизация
2
Упаковочный материал
Упаковочные материалы
экологически безопасны и
подлежат переработке.
Пластмассовые компоненты
имеют маркировку, например,
>PE<, >PS< и т.д. Проводите
утилизацию упаковочных
материалов в соответствующие
контейнеры на местном
предприятии по переработке
отходов.
2
Старое устройство
W
Символ
на изделии или на
его упаковке указывает, что с
данными материалами нельзя
обращаться как с обычными
бытовыми отходами. Их следует
передать в соответствующий
сборный пункт для переработки
электрических и электронных
приборов. Проводя правильную
утилизацию данного изделия, вы
помогаете предотвратить
потенциальные негативные
последствия для окружающей
среды и здоровья людей, которые
возможны при неправильном
обращении с данным изделием.
За более подробной информацией
о переработке данного изделия
обратитесь к местным органам
власти, службу по утилизации
бытовых отходов или в магазин,
где вы приобрели данное изделие.
123
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 124 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
u
Схема глажения
НАСТРОЙКА
ТЕМПЕРАТУРЫ
ТКАНЬ
минимум
Акриловая
Сухое глажение с изнанки.
Ацетатная
Сухое глажение с изнанки увлажненной ткани или с
использованием распылителя для увлажнения.
Нелон и
полиэфир
Глажение с изнанки увлажненной ткани или с
использованием распылителя для увлажнения.
синтетическая
Искусственн
ый шелк
Вискоза
шелк
Шелк
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ГЛАЖЕНИЮ
Глажения с изнаночной стороны ткани.
В основном сухое глажение. Пар можно использовать
в соответствии с инструкциями изготовителя.
Глажение с изнанки. Используйте ткань для глажения,
чтобы предотвратить образование блестящих участков.
Обратите внимание на ярлык и следуйте инструкциям
Смесовые
производителя.
хлопчатобум
Используйте настройку для ткани, которой требуется
ажные ткани
самая низкая температура.
шерсть
Шерстяные и
смесовые ше Отпаривание с изнанки, либо с использованием ткани
рстяные
для глажения.
ткани
Хлопок
Сухое глажение влажной ткани или использование
распылителя для увлажнения.
Используйте настройки пара от средней до высокой.
Вельвет
Отпаривание с изнанки, либо с использованием ткани
для глажения.
Лен
Глажение с изнанки либо с использованием ткани для
глажения для предотвращения блеска, особенно при
глажении темных тканей.
Сухое глажение влажной ткани или использование
распылителя для увлажнения.
Используйте настройки пара от средней до высокой.
хлопок
лен
максимум
Грубая
хлопчатобум Максимальная настройка пара.
ажная ткань
Различны скорости глажения и различная влажность ткани может означать, что
оптимальная настройка может отличаться от рекомендованной в таблице!
124
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 125 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
Шановний покупець,
Будь-ласка, уважно прочитайте
цю інструкцію.
Перш за все будь-ласка
ознайомтесь з вказівками з
безпеки, що наведені на декількох
перших сторінках цього
керівництва з експлуатації. Будьласка, збережіть цю інструкцію
для подальшого використання.
Передайте її наступним власникам
приладу.
Використання трикутного знаку
та/або застережних слів
(Небезпека!, Обережно!,
Важливо!), вказує на інформацію,
яка важлива для вашої безпеки
чи правильного функціонування
приладу. Важливо прийняти до
уваги наведену інформацію.
0 Цей символ буде супроводжувати
вас крок за кроком під час
використання приладу.
1
3
Після цього символу наводиться
додаткова інформація та практичні
поради з застосування приладу.
2
Поради та інформація щодо
економічного та екологічного
використання приладу помічена
знаком клівера.
Опис приладу (мал. 1)
A
B
C
D
E
F
Підошва
Індикатор максимального рівня
води
Розприскувач
Отвір для наповнення водою
з кришкою
Органи керування
E1 Кнопки температури „–“ та „+“
E2 Кнопка розприскувача
E3 Положення для чищення
E4 Вибір пара
E5 Кнопка подачі пара
E6 Лампочка контролю
температури
Кабель з шарніром на 360°
G
H
J
K
Резервуар для води (об'єм 400 мл)
РКД екран
Місце для зберігання кабелю
Табличка з технічними даними
1 Правила безпеки
Цей прилад відповідає прийнятим
технологічним стандартам
безпеки. Проте, як виробник, ми
вважаємо своїм обов'язком
ознайомити вас з наступними
правилами техніки безпеки.
Загальні правила безпеки
• Робоча напруга приладу і напруга
в мережі, а також тип струму
повинні співпадати (див. табличку
з технічними даними).
• Вмикайте в розетку з правильно
заземленою мережею.
• Завжди виймайте вилку з розетки,
якщо не користуєтеся приладом.
• Ніколи не витягуйте вилку з
розетки за кабель!
• Перед чисткою або у випадку
несправності, від'єднайте прилад
від джерела струму!
• Якщо внаслідок падіння праски
наявні помітні пошкодження, або
праска тече, не використовуйте її.
• Не користуйтеся приладом, якщо
кабель живлення пошкоджено.
• Кабель живлення не повинен
звисати з краю стола або іншої
поверхні чи торкатися гарячої
поверхні.
• Не використовуйте прилад с
подовжувачем кабелю, якщо цей
подовжувач не був перевірений
кваліфікованим спеціалістом.
• Не ставте прилад на або біля
відкритого полум'я,
електроприладів або розігрітої
духовки. Не ставте на будь-які інші
прилади.
• Ремонт цього приладу, включаючи
заміну кабелю живлення, можуть
виконувати тільки кваліфіковані
фахівці з технічного
125
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 126 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
обслуговування. Неналежний
ремонт може стати причиною
серйозної небезпеки. У разі
виникнення необхідності ремонту
звертайтесь у відділ з
обслуговування покупців або до
вашого уповноваженого дилера.
• Виробник не несе відповідальності
за можливий збиток при
неправильному використанні
приладу, або при використанні
його не за призначенням.
• Даний прилад не призначений для
використання особами (включаючи
дітей) зі зниженими фізичними,
сенсорними або розумовими
можливостями або недостатнім
досвідом та знаннями, крім
випадків використання ними
приладу під наглядом або після
інструктування особою,
відповідальною за їхню безпеку.
Безпека дітей
• Не залишайте прилад без нагляду
під час користування! Доторкання
дитини до гарячої праски може
призвести до серйозних опіків.
• Діти повинні знаходитися на
безпечній відстані від електричних
приладів!
• Пакувальні матеріали, такі як
пакети, повинні знаходитися в
місці, недоступному для дітей.
• Діти повинні бути під наглядом для
запобігання пустощів з приладом.
Безпека під час роботи
• Праска має використовуватись та
зберігатись на стійкий поверхні.
• При встановленні праски на
підставку, переконайтесь, що
підставка розташована на стійкий
поверхні.
• Увага! Під час використання
підошва та кришка праски сильно
нагріваються.
• При прасуванні з парою, пар
випускається з отворів на підошві –
небезпека опіків.
126
• Охолодження праски триває
приблизно 30 хвилин. Зберігайте
праску тільки після її повного
охолодження та зливання всіх
залишків води.
• Не намотуйте кабель живлення
навколо підошви, якщо праска ще
гаряча.
• Перед наповненням резервуару
водою чи зливанням залишків
завжди від'єднуйте праску від
мережі.
Безпека при чищенні
і догляді
• Дотримуйтеся інструкцій з чистки.
• Перед чисткою вийміть кабель
живлення приладу з розетки та
дайте прасці повністю охолонути.
• Не занурюйте прилад у воду чи
іншу рідину.
Робота
Двохелементна технологія
Ваша парова праска містить
два елементи – один у підошві
(мал. 2/a), а другий - у
парогенераторі (мал. 2/b).
Ця технологія дозволяє отримати
потужну пару навіть при
встановленому значенні
температури на одну поділку •
(synth/синт.). Генерація пари не
залежить від температури
підошви. На відміну від
традиційної праски з одним
елементом, температура
підошви залишається незмінною,
оскільки на неї не впливає потік
води, що подається з клапана
пари чи насоса подачі парового
струменя.
Перш ніж використовувати
0 Зніміть з підошви усі наліпки,
пластикові кришки та картонні
прокладки.
0 Переконайтесь, що весь клей
знято. Для цього протріть підошву
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 127 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
шматком тканини, змоченої у
денатураті.
0 Заповніть ємність для води (див.
відповідний розділ) та злійте її. Це
необхідно для того щоб вимити всі
сторонні частки, що залишились
під час виробництва.
3
Під час першого використання
праска може давати пару протягом
до 10 хвилин. Це відбувається
внаслідок початкового прогріву
матеріалів, що використовуються.
Це безпечно, не впливає на
експлуатацію праски та
відбувається тільки один раз.
Заповніть праску водою
1
0
0
0
0
Перед наповненням праски водою
переконайтеся, що кабель
живлення витягнут з розетки.
Можна наповнювати праску водою
навіть якщо вона гаряча.
Поверніть регулятор пара
(мал. 1/E4) на позначку сухого
прасування ( ).
Поставте праску на п'яту та
відкрийте отвір для наповнення
(мал. 1/D).
Використовуючи стакан, що
знаходиться в комплекті поставки,
повільно заливайте воду доки не
буде досягнуто максимального
рівня (мал. 1/B). Не перевищуйте
позначку максимального рівня.
Закрийте отвір для наповнення,
щільно притиснувши кришку.
3
В цій прасці можна безпечно
використовувати звичайну воду з
водогону. Картридж антікальцитний картридж видаляє
мінерали з води, що попереджає
появу накипу. Проте, у районах з
дуже жорсткою водою ми радимо
використовувати дистильовану
чи демінералізовану воду.
1
Не наповнюйте праску
пом'якшувачем для тканин,
крохмалем чи іншими розчинами,
що можуть пошкодити механізм
пара. Не використовуйте
забруднену воду.
Експлуатація праски
0 Вставте вилку кабелю живлення
в розетку 220-240 В.
Загориться РКД екран (мал. 1/H)
та жовто-гарячий індикатор
температури (мал. 1/E6), який
розташовано між кнопками
температури +/-. Це свідчить, що
праска увімкнена і нагрівається.
0 Щоб обрати бажану температуру,
використовуйте кнопки +/(мал. 1/E1). Задана температура
відображається на РКД (мал. 3).
Смужки на РКД мигають під час
прогріву праски до заданої
температури. Після досягнення
заданої температури смужки
відображаються постійно. Також
температура у градусах Цельсія
відображується на РКД, з кроком
у 5 градусів.
Як тільки температура праски
досягне заданої, загориться
зелений індикатор температури
(мал. 1/E6). Це свідчить про те, що
праска готова для використання.
0 Оберіть бажаний вихід пара за
допомогою регулятора пара
(мал. 1/E4), або, щоб прасувати
без пара, поставте його на
позначку сухого прасування ( ).
Під час прасування з парою,
ємність для води має бути
наповненою не менш ніж на ¼.
При переході від високої
температури до меншої,
загориться червоний індикатор
температури (мал. 1/E6), а РКД
буде мигати. Це свідчить про те,
що праска охолоджується.
0 Щоб зменшити час охолодження,
поставте регулятор пара
(мал. 1/E4), у будь-яке положення
пари та натисніть кнопку пара
(мал. 1/E5).
3
127
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 128 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
Як тільки температура праски
досягне заданої, загориться
зелений індикатор температури
(мал. 1/E6), а смужки на РКД
будуть горіти постійно. Це свідчить
про те, що праска готова для
використання.
3
Двохелементна конструкція
парової праски дозволяє прасувати
з максимальною парою, навіть
при при встановленому значенні
температури на одну поділку •
(synth/синт.).
Використання розприскувача
Розприскувач може
використовуватись під час сухого
прасування чи прасування з парою
для попереднього зволоження
тканини, якщо вона важко
прасується.
3 Ємність для води має бути
наповненою не менш ніж на ¼.
0 Натисніть кнопку розприскування
(мал. 1/E2) під час прасування,
щоб виприснути дрібний аерозоль
крізь розприскувач (мал. 1/C).
Використання функції
подачі пара
Подача пара може
використовуватись під час сухого
прасування чи прасування з парою.
Ємність для води має бути
наповненою не менш ніж на ¼.
0 Оберіть бажану температуру за
допомогою кнопок +/- (мал. 1/E1).
3
Двохелементна конструкція
парової праски дозволяє прасувати
з максимальною парою, навіть
при при встановленому значенні
температури на одну поділку •
(synth/синт.).
0 Щоб підготувати насос до роботи,
натисніть кнопку подачі пара
(мал. 1/E5) декілька разів під час
знаходження праски на підошві.
3
128
3
Якщо ємність для води була сухою,
то після заповнення праски водою
може знадобитися повторно
підготувати насос до роботи.
Прасування підвішеного одягу
Функція вертикальної подачі пара
ідеальна для прасування штор,
костюмів та тканин, що потребують
делікатного поводження.
0 Повісте речі на вішалку та
тримайте праску на відстані
10–20 см від матеріалу.
0 Тепер натисніть кнопку подачі
пара
(мал. 1/E5).
3
1
Не намагайтесь розгладити одяг,
який вдягнено. Небезпека опіків!
Три ступені запобіжного
вимикання
Щоб забезпечити повну безпеку
праска автоматично вимикається,
якщо її залишили без догляду.
Праска вимкнеться через 30
секунд, якщо її залишили у
положенні для прасування, або
якщо вона протягом 30 секунд
лежить на боці (мал. 4/a). Також
вона вимкнеться, якщо її лишити
без догляду у стоячому положенні
на 15 хвилин (мал. 4/b).
Якщо лишити праску без догляду,
червоний індикатор температури
(мал. 1/E6), між кнопками
температури +/- почне мигати та
увімкнеться звуковий сигнал, який
попереджає, що активована
функція автоматичного вимкнення.
На РКД з'явиться напис ‘standby’
(очікування) (мал. 4/c).
Живлення праски буде вимкнено
і вона почне охолоджуватись.
0 Щоб зупинити роботу функції
автоматичного вимикання, просто
порухайте праску.
Живлення праски буде включено
і вона знов розпочне нагрівання.
Перш ніж продовжити прасування,
дочекайтесь загоряння зеленого
індикатора.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 129 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
3
Через 30 секунд частота звукових
сигналів тревоги зменшиться.
розчинники, оскільки вони можуть
пошкодити поверхню.
Ненормальна робота
цифрової частини
Чищення з'ємного клапана
пари
Якщо ви помітили, що праска
погано генерує пар, або кнопки
регулювання температури не
діють, це свідчить про виникнення
помилки.
В такому випадку червоний
індикатор температури, який
розташовано між кнопками
температури +/- (мал. 1/E6) буде
мигати.
0 Щоб відновити роботу праски
витягніть кабель живлення з
розетки. Через декілька секунд
знов приєднайте кабель. Тепер
можна знов увімкнути і
використовувати праску.
Якщо несправність залишилась,
зв'яжіться з відділом з
обслуговування.
Чищення і догляд
Після кожного
використання
0 Вимкніть живлення та витягніть
кабель з розетки.
0 Перш ніж намотати кабель
живлення навколо його місця
зберігання, дайте прасці охолонути
(мал. 1/J).
Зберігання
0 Завжди зберігайте праску на п'яті
(мал. 5).
Не зберігайте праску при
розташуванні підошвою до низу,
або у картонній коробці.
Чищення
0 Щоб очистити праску назовні,
протріть корпус вологою тканиною,
після чого витріть насухо.
1
Не використовуйте абразиви,
хімічні засоби для чищення чи
0 Щоб зняти клапан пара, поверніть
регулятор пара проти годинникової
стрілки, до положення очищення
(•, мал. 1/E3), так щоб клапан
піднявся догори (мал. 6).
0 Обережно очистить кінець
клапана за допомогою металевої
мочалки, змоченої у теплій воді.
0 Промийте потоком води, та витріть
насухо.
0 Встановіть клапан пара та
поверніть за годинниковою
стрілкою, щоб зафіксувати на місці.
Чищення отворів для пари
0 Щоб зняти накип з отворів для
пара, яка може впливати на його
подачу, використовуйте ватний
тампон змочений денатуратом.
Чищення підошви
0 Очистить вологою м'якою
тканиною та прорить насухо.
0 Щоб очистити нагар з підошви,
відпрасуйте вологу тканину поки
праска ще гаряча.
Керівництво по прасуванню
Вибір температури праски
0 Завжди дотримуйтесь інструкцій
виробника щодо прасування, які
наведені на етикетках.
Рекомендації з вибору
температури наведені у розділі
сторінці 131 Прасування.
Поради
• Відсортуйте речі відповідно до
типу тканини. Це зменшить потребу
у регулюванні температури для
прасування різних тканин.
• Почніть з речей з найменшою
температурою, а потім прасуйте
речі з більш високою
температурою прасування.
129
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 130 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
• Щоб запобігти появі блискучих
плям, такі тканини як велюр,
шерсть, льон та шовк слід
прасувати через ганчірку для
прасування.
• Якщо ви не впевнені щодо складу
тканини, перевірте обраний режим
прасування на невеликій частині
тканини, наприклад всередині шва,
перш ніж прасувати видимі зони.
Розпочніть з малої температури та
поступово підвищуйте її, доки не
знайдете найкраще налаштування
для прасування речі.
• При зменшенні температури перед
прасування делікатних тканин
зачекайте приблизно 2 хвилини,
щоб дати прасці охолонути.
• Чиста шерстяна тканини (100 %
шерсті) може прасуватись при
регуляторі температурі, який
встановлено на Шерсть. Щоб
попередити появу блискучих плям
використовуйте ганчірку для
прасування.
• Ніколи не прасуйте речі, якщо на
них помітні плями від поту, оскільки
нагрів при прасуванні зробить ці
плями постійними.
Технічні характеристики
Напруга в мережі:
220 – 240 В / 50 Гц
Споживана потужність:
2000 – 2400 Вт
130
Утилізація
2
Пакувальні матеріали
Пакувальні матеріали є екологічно
чистими і можуть бути повторно
використані. Пластикові деталі
позначені маркуванням, напр.
>PE<, >PS<, і т.д. Будь ласка,
викидайте пакувальні матеріали
у відповідний контейнер
комунальних організацій для
ліквідації відходів.
2
Старі прилади
W
Символ
на продукті або на
його упакуванні означає, що даний
продукт не підлягає утилізації як
побутове сміття. Замість цього
необхідна його передача у
відповідний пункт збору для
переробки електричного і
електронного устаткування.
Забезпечуючи правильну
утилізацію даного продукту, ви
допомагаєте запобігти негативним
наслідкам для навколишнього
середовища і здоров'я людей,
причиною яких може стати
неправильне поводження з
відходами даного продукту. Для
одержання докладнішої інформації
про переробку даного продукту,
будь ласка, зв'яжіться з вашою
місцевою міською адміністрацією,
представником вашої служби
утилізації побутового сміття або з
крамницею, де ви придбали
продукт.
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 131 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
Таблиця з прасування
НАЛАШТУВАННЯ
ТЕМПЕРАТУРИ
ТКАНИНА
мінімум
Акрил
Сухе прасування з оборотної сторони.
Ацетат
Сухе прасування з оборотної сторони вологої тканини
(або зволожити розприскувачем).
Нейлон та
поліестер
синтетика
Штучний
шовк
Віскоза
шовк
Шовк
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРАСУВАННЯ
Прасування з оборотної сторони вологої тканини
(або зволожити розприскувачем).
Прасування з оборотної сторони тканини.
В основному сухе прасування. Пар може
використовуватись у разі наявності відповідних
вказівок виробника.
Прасування з оборотної сторони Щоб попередити
появу блискучих плям використовуйте ганчірку для
прасування.
Перевірте етикетку. Прасуйте у відповідності до
вказівок виробника.
Суміші на
основі хлопку Використовуйте налаштування, яке відповідає волокнам,
яки потребують найнижчої температури прасування.
шерсть
Шерсть та
Прасування з парою з оборотної сторони чи
суміші шерсті використовуйте ганчірку для прасування.
хлопок
Хлопок
Сухе прасування вологої тканини (або зволожити
розприскувачем).
Використовуйте режим пара від помірного до високого.
Кордюр
Прасування з парою з оборотної сторони чи
використовуйте ганчірку для прасування.
льон
Льон
максимальний
Груба
тканина
з хлопку
(деніум)
Прасування з оборотної сторони або використовуйте
ганчірку для прасування щоб попередити появу
блискучих плям, особливо на темних речах.
Сухе прасування вологої тканини (або зволожити
розприскувачем).
Використовуйте режим пара від помірного до високого.
Використовуйте максимальний режим пара.
Різна швидкість прасування та вологість матерії можуть призвести до того, що оптимальні
налаштування будуть відрізнятись від рекомендованих у таблиці!
131
822 949 431_EDB8590-EX.book Seite 132 Dienstag, 12. Mai 2009 10:47 22
Share more of our thinking at
www.electrolux.com
EDB8590 (822 949 431 - 04 - 0509)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project