Electrolux EEA150 Ръководство за употреба

Electrolux EEA150 Ръководство за употреба
822 949 402_EEA150.book Seite 1 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
Automatic Espresso Machine EEA150
PAGE
S
N
D
F
E
P
H
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 4
Brugsanvisning . . . . . . . . . . 10
Bruksanvisning . . . . . . . . . . 17
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 23
Instruction book . . . . . . . . . 29
Gebrauchsanweisung . . . . . 36
Mode d’emploi . . . . . . . . . . 43
Instrucciones de uso. . . . . . 50
Instruções de utilização . . . 57
Návod k použití . . . . . . . . . . 64
Instrukcja obsługi . . . . . . . . 71
Használati útmutató . . . . . . 78
Návod na obsluhu . . . . . . . . 85
Navodilo za uporabo . . . . . . 92
Priručnik. . . . . . . . . . . . . . . . 99
Priročnik za navodila . . . . . 106
Instrucţiuni de utilizare . . . . 113
Rokasgrāmata . . . . . . . . . . 120
Instrukcija. . . . . . . . . . . . . . 127
Kasutusjuhend . . . . . . . . . . 134
Kullanma kılavuzu . . . . . . . 141
Óïúòâàíå çà ðàáîòà . . . . . . 148
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè 156
²íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿ . . . 164
822 949 402_EEA150.book Seite 2 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
1
2
2
3
4
822 949 402_EEA150.book Seite 3 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3
14
4
15
165
3
822 949 402_EEA150.book Seite 4 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
s
s Bästa kund,
Läs igenom denna bruksanvisning
noga. Beakta framför allt
säkerhetsanvisningarna! Spara den för
framtida behov.
Lämna även bruksanvisningentill
eventuell annan framtida användare av
apparaten.
Beskrivning (Bild 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
4
På-/av-vred
Vatten-/ång-vred
Till-/från-lampa
Temperaturindikator
Plats för koppar
Vattenbehållare (på baksidan)
Väljarvred för kaffe, ånga
och hetvatten
Skummunstycke (med tillsats)
Typskylt
Mätskopa
Vårdredskap
Kaffepressare
Filter för 1 kopp
Filter för 2 koppar
Sil för portionspåse
Filterhållare
Fingerskydd
Droppskål
Droppgaller
Nivåindikator
Filter i brygghuvud (inuti)
Brygghuvud med fäste för filterhållare
1 Säkerhetsanvisningar
Säkerhet vid placering
• Apparaten måste stå stadigt. Placera
den på en jämn och vågrät
uppställningsplats.
• Apparaten får endast anslutas till ett
elnät vars spänning, strömtyp och
frekvens överensstämmer med
uppgifterna på typskylten (finns på
apparatens undersida)!
Säkerhet vid användning
• Apparaten far inte hanteras av personer (inklusive barn) som är fysiskt, eller
psykiskt handikappade eller som saknar
erforderlig erfarenhet och kunskap om
de inte blivit undervisade eller instruerade av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
• Håll barnen borta!
• Barn måste passas så att de inte leker
med enheten.
• Låt aldrig nätsladden komma i kontakt
med de delar av apparaten som blir
heta!
• Drag aldrig ur stickkontakten genom
att dra i nätsladden!
• Använd inte apparaten, om:
– nätsladden är skadad eller
– apparathöljet har tydliga skador.
• Skummunstycke, filter, filterhållare och
filterfäste blir, beroende på vald
funktion, heta när apparaten används.
• Metallhöljet blir, beroende på vald
funktion, varmt när apparaten
används.
• Ta inte ur filterhållaren under
bryggning, eftersom apparaten är
under tryck! Risk för brännskador!
• Fyll endast vattenbehållaren med kallt
vatten, aldrig med mjölk eller andra
vätskor!
• Använd inte apparaten om inte
vattenbehållaren är fylld!
• Använd inte apparaten utan droppskål
eller droppgaller!
822 949 402_EEA150.book Seite 5 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
s
Säkerhet vid rengöring
• Säkerställ att apparaten är frånslagen,
och att stickkontakten är urdragen före
vård och rengöring!
• Följ anvisningarna för avkalkning!
• Doppa inte apparaten i vatten!
Säkerhet vid reparation
• Reparationer av denna apparat får
endast utföras av fackpersonal.
Reparationer som utförs av ej utbildad
personal kan innebära stora risker.
Vänd Dig vid behov av reparation till
kundtjänst eller till en auktoriserad
fackhandlare.
Om apparaten används felaktigt eller
på ej avsett sätt ansvarar Electrolux
inte för eventuella skador som uppstår.
;
Den här produkten är anpassad enligt
följande EG-direktiv:
• Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG
• EMC-direktiv 89/336/EEG med
ändringarna 92/31/EEG och
93/68/EEG
Före första användning
Var vänlig läs säkerhetsanvisningarna,
för att undvika fara för Dig själv och
skador på apparaten.
0 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
Innan Du gör espresso första gången
skall Du spola igenom värmesystemet
en gång med en full vattenbehållare.
Detta gör Du enligt anvisningarna i
avsnittet “Göra espresso” respektive
“Skumning av mjölk”, dock utan att
tillsätta espressokaffe i filtret. Ställ en
skål, så stor som möjligt, i mitten av
droppgallret (Bild 1/T) och under
skummunstycket (Bild 1/H).
1. Påfyllning av vatten (Bild 2)
0 Drag vattenbehållaren uppåt och ur
apparaten (Bild 2).
0 Öppna locket på vattenbehållaren.
0 Fyll endast behållaren med kallt, rent
vatten.
Kontrollera att vattennivån inte är
under MIN-markeringen (Minimum)
och inte över MAX-markeringen
(Maximum).
0 Stäng locket.
0 Sätt tillbaka den fyllda
vattenbehållaren i apparaten och tryck
ner den, så att den sitter fast ordentligt
(Bild 2).
3
Du kan även lyfta behållarlocket och
vrida det åt sidan. Så kan Du med tex
en kanna fylla vattenbehållaren direkt i
apparaten.
2. Slå på apparaten/förvärma
koppar
0 Slå på apparaten med på-/av-vredet
(Bild 1/A). Till/från-lampan (Bild 1/C,
röd) och temperaturindikatorn (Bild
1/D, orange) lyser.
Temperaturindikatorn släcks så snart
rätt temperatur har uppnåtts.
Temperaturindikatorn kan tändas även
senare under bryggningen för att visa
att apparaten värmer upp igen.
Du kan ställa en eller flera koppar med
öppningen nedåt på platsen för koppar
(Bild 1/E).
3. Påfyllning av espressokaffe
(Bild 3, 4, 5)
0 Tag filterhållaren, dra tillbaka
fingerskyddet och sätt 1-kopps eller 2koppsfiltret i filterhållaren (Bild 3).
När du använder portionspåsar använder du silen för portionspåsar (Bild 1/P
och Bild 5).
0 Fyll espressokaffe i filtret. Använd:
1 full mätskopa för 1-koppsfiltret,
2 fulla mätskopor för 2-koppsfiltret.
3
Göra espresso
Efter bryggning skall espresson vara
täckt av ett tjockt, skummande skikt,
den så kallade Creman.
För en aromatisk espresso med Crema
är det viktigt med friskt, klart vatten,
den rätta malningen av kaffet och
vattentemperaturen.
5
822 949 402_EEA150.book Seite 6 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
s
0 Pressa espressokaffet med
kaffepressaren (Bild 1/M) lätt i filtret
(Bild 4). Kontrollera att filtret efter
pressningen är fyllt till kanten med
espressokaffe. Torka bort espressokaffe
från filterkanten.
3
3
Pressa inte espressokaffet hårt i filtret!
Om Du gör så kan genomströmningen
starkt förminskas. (Se även “Vad gör
jag om ...”)
Om Du själv mal espressokaffet, välj
malningsgrad “medel”.
4. Fastsättning av filterhållaren
(Bild 6, 7)
0 Placera filterhållaren på plats i
filterfästet så att filterhållarens
handtag befinner sig under den
vänstra vita trekanten (Bild 6,”1”).
0 Vrid filterhållaren åt höger tills det tar
emot (Bild 6,”2”), så att handtaget
pekar framåt och befinner sig nedanför
den vita linjen mellan de båda
punkterna (Bild 7,”3”).
5. Ställa kopp(ar) under (Bild 8)
0 Ställ en eller två koppar under
filterhållarens öppning (Bild 8).
6. Brygga espresso
0 Ställ vatten-/ångvredet (Bild 1/B) på
symbolen .
0 När apparaten värmts upp till rätt
temperatur, ställ väljarvredet (Bild 1/G)
på symbolen
. Vattnet pressas nu
med högt tryck genom espressokaffet.
0 När den önskade mängden espresso har
bryggts, vrid väljarvredet tillbaka åt
vänster till läget ”•”.
3
6
Efter varje espressobryggning eller
efter varje användning av ånga-/
hetvatten, när väljarvredet ställs i läge
“•” leds resterande vatten in i
droppskålen. Varje ny kopp bryggs med
friskt vatten. Så får Du alltid den bästa
njutningen av espresso. Därför måste
droppskålen regelbundet tömmas.
Var vänlig notera att vatten-ångvredet (Bild 1/B) vid espressobryggning
alltid skall stå i läget . Bryggs
espresso i läget kan genom den höga
bryggtemperaturen kaffets smak
påverkas.
7. Borttagning av
filterhållare(Bild 9)
0 Vrid filterhållaren åt vänster och tag ur
den ur fästet.
0 Fäll fram fingerskyddet och håll det
fasttryckt. Knacka ur det använda
espressokaffet ur filterhållaren
respektive ur filtret (Bild 9).
0 Spola rent filterhållaren och filtret med
varmt vatten. Rengör inte
filterhållaren i diskmaskin!
3
Dra inte fast filterhållaren igen, om Du
inte tänker använda apparaten under
en längre tid. Därigenom förlängs
livslängden på packningen i
brygghuvudet.
Ångalstring/skumning av mjölk
(Bild 10, 11)
Den heta ångan kan användas både för
att skumma mjölk till cappuccino och
för att värma andra vätskor.
1. Slå på apparaten
0 Sätt på den medlevererade tillsatsen på
skummunstycket (Bild 10).
0 Slå på apparaten med på-/av-vredet
(Bild 1/A). Vänta tills apparaten har
uppnått rätt temperatur och den
orange temperaturindikatorn (Bild
1/D) har slocknat.
0 Ställ vatten-/ångvredet (Bild 1/B) på
symbolen .
822 949 402_EEA150.book Seite 7 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
s
2. Ångalstring/skumning av
mjölk
0 Häll mjölk, eller den vätska som skall
värmas i ett värmebeständig kärl.
0 Doppa skummunstycket i mjölken, eller
i den vätska som skall värmas (Bild 11).
0 Vrid väljarvredet (Bild 1/G) åt vänster
till symbolen
. Apparaten börjar nu
att alstra ånga. I början kan några
droppar hett vatten komma med ur
munstycket.
Viktigt: För att ångan inte skall
hindras från att komma fram, får inte
skummunstycket vidröra kärlets
botten.
0 Du avbryter ångtillförseln genom att
åter vrida väljarvredet (Bild 1/G) åt
höger till läget “•”.
0 Ställ undan den skummade vätskan
och ställ ångväljaren några sekunder
på symbolen
. Därmed avlägsnar Du
eventuella rester av mjölk eller andra
vätskor från munstycket. Försiktigt!
Ångan är het.
3
Använd helst kall, mager mjölk för att
få ett fint, krämigt mjölkskum.
Göra cappuccino
Rengöring och vård
Daglig vård
Vi rekomenderar att Du, dagligen före
första och efter sista bryggningen
spolar igenom apparaten, utan
espressokaffe under ca 10 sekunder, för
att undvika att kaffepartriklar fastnar.
Gör som vid espressobryggning, dock
utan espressokaffe.
0 Ställ därefter väljarvredet (Bild 1/G) en
kort stund i läge
.
0 Häll ut överblivet vatten ur
vattenbehållaren.
Rengöring
(Bild 12, 13, 14, 15, 16)
1
0
0
0
Fyll en stor kaffekopp från ½ till ¾
med espresso. Häll över den skummade
mjölken. Strö lite kakaopulver över
mjölkskummet.
0
3. Upphettning av vatten
0
0 Ställ vatten-/ångvredet (Bild 1/B) i
läge .
0 Placera ett kärl under skummunstycket
(bild 1/H).
0 Ställ väljarvredet för kaffe, ånga och
hetvatten (Bild 1/G) i läge
. Ur
ångmunstycket kommer hett vatten.
0 När Du fått den önskade mängden hett
vatten, ställ väljarvredet för kaffe,
ånga och hetvatten (Bild 1/G) åter i
läge “•”.
0
0
0
Stäng av apparaten och dra ur
stickkontakten före varje rengöring!
Rengör inga delar av apparaten i
diskmaskin!
Torka av apparatens alla ytor med en
fuktig trasa. Använd inga skarpa eller
slipande rengöringsmedel.
Diska vattenbehållaren minst en gång
per vecka i vanligt diskvatten.
Rengör 1-och 2 koppars filtren då och
då med en borste.
Skummunstycke
Dra bort tillsatsen från
skummunstycket och diska tillsatsen i
vanligt diskvatten.
Torka rent skummunstycket med en
fuktig trasa. Med vårdredskapet
(Bild 1/L) kan Du skruva av
munstyckshuvudet för rengöring och
avkalkning.
Droppgaller och droppskål:
När nivåindikatorn (Bild 1/U) sticker ut
över droppgallret, måste droppskålen
tömmas.
Ta tag i hålen i droppgallret. Ta bort
droppgallret och tvätta det under
rinnande vatten (Bild 12).
För tömning, ta tag i droppskålen på
båda sidor och drag den framåt ut ur
apparaten (Bild 13).
Ta bort plastdelen med nivåindikatorn
och spola båda under rinnande vatten
(Bild 14).
7
822 949 402_EEA150.book Seite 8 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
s
0 Sätt tillbaka plastdelen med
nivåindikatorn i droppskålen.
0 Skjut in den rengjorda droppskålen i
apparaten och sätt tillbaka
droppgallret.
Rengöring av bryggfiltret
I brygghuvudet finns bryggfiltret,
genom vilket hett vatten rinner.
Kontrollera då och då om hålen i
bryggfiltret är igensatta med
kaffepartriklar.
Om hålen är igensatta:
0 Skruva ur bryggfiltret med ett mynt
(Bild 15).
0 Ta bort bryggfilter med packning
(Bild 16/1) och ta bort bryggfiltrets
packning (Bild 16/2).
0 Rengör bryggfiltret med varmt vatten
och en borste.
0 Rengör packningen med varmt
diskvatten.
Om apparaten skall transporteras i
minusgrader:
0 Töm vattenbehållaren.
0 Ställ väljarvredet (Bild 1/G) i läge
och låt apparaten “avångas”.
3
Avkalkning
Om espresson rinner ovanligt långsamt
genom filtret, är det dags för
avkalkning.
Vi rekomenderar att avkalka apparaten
en gång i kvartalet med flytande
avkalkningsmedel. Om Du bor i ett
område med hårt vatten måste
eventuellt avkalkning göras oftare.
Beakta härvid anvisningarna av
avkalkningsmedlets tillverkare.
Viktigt: Ta, före avkalkning, bort
bryggfiltret (Bild 1/V) och packningen,
som beskrivs i avsnittet “Rengöring av
bryggfiltret” (Bild 15, 16).
Fyll först vatten i vattenbehållaren,
sedan avkalkningsmedel, aldrig
tvärtom. Minst 0,5 l vatten måste
användas. Motsvarande skall
avkalkningsmedlet doseras.
8
0 Dra ur stickkontakten ur
väggkontakten och låt apparaten kylas
av.
0 Ta bort skummunstycket med tillsats
(Bild 1/H).
0 Sätt fast filterhållaren, utan filter.
0 Ställ ett tillräckligt stort kärl under
filterhållaren.
0 Sätt i stickkontakten i väggkontakten
och slå på apparaten.
0 Ställ väljarvredet (Bild 1/G) i
läge
och låt ca ¼ av
avkalkningslösningen rinna genom
systemet.
0 Stäng därefter av apparaten och låt
avkalkningslösningen verka i 10
minuter.
Upprepa detta förfarande med
ytterligare ¼ av avkalkningsmedlet.
0 Ställ väljarvredet (Bild 1/G) i läge
.
Låt resten av avkalkningslösningen
rinna genom munstycket och låt åter
verka i 10 minuter.
0 Rengör därefter vattenbehållaren
noggrant.
0 Fyll vattenbehållaren med friskt vatten
och låt hälften rinna genom
brygghuvudet, resten genom
munstycket.
Upprepa proceduren vid kraftig
förkalkning.
0 Sätt tillbaka bryggfilter och packning
efter avkalkningen.
Vad gör jag om...
• espressotemperaturen är för låg:
– Genomför en bryggning utan
espressokaffe, men med filter och
filterhållare, för att förvärma
systemet.
– Förvärm kopparna.
– Avkalka apparaten.
• om genomströmningen märkbart
försämras:
– Packa inte samman espressokaffet
för hårt i filtret.
– Mal inte espressokaffet för fint
(malningsgrad “medel”).
– Avkalka apparaten.
822 949 402_EEA150.book Seite 9 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
s
• espresson rinner ut vid sidan av
filterhållaren:
– Kontrollera att filterhållaren sitter
fast ordentligt i fästet.
– Dra åt filterhållaren lite hårdare i
fästet.
– Torka bort espressokaffe från
filterhållarens kanter.
• ingen espresso kommer ut:
– Kontrollera att vattenbehållaren är
fylld och riktigt isatt.
– Kontrollera att filterhållaren sitter
fast ordentligt i fästet.
– Kontrollera att vatten-/ångvredet
(Bild 1/B) står i läge och
väljarvredet för kaffe, ånga och
hetvatten (Bild 1/G) är vridet åt
höger i läge
.
– Packa inte samman espressokaffet
för hårt i filtret.
– Rengör bryggfiltret.
– Avkalka apparaten.
• creman blir sämre:
– Kontrollera att det finns tillräckligt
med espressokaffe i filtret.
– Använd alltid färskt espressokaffe.
– Tryck lätt på espressokaffet.
• det blir för lite skum vid
mjölkskumning:
– Använd alltid, färsk och mager
mjölk.
– Rengör skummunstycket.
• genomströmningen ökar:
– espressokaffet är för grovt malet:
– Kontrollera att det finns tillräckligt
med espressokaffe i filtret.
• kaffemaskinen slås av under
användning:
Maskinens pump har en
temperaturvakt som skyddar den mot
överhettning. Temperaturvakten
avbryter maskinens drift om maskinen
har använts för länge utan paus eller
om pumpen gått utan vatten.
– Ställ På-/Av-vredet på “Av” och drag
ur kontakten ur vägguttaget.
– Låt maskinen kylas av i minst 20
minuter. Fyll på vatten.
– Anslut maskinen åter till elnätet och
slå på den. Vänd Dig till vår
kundtjänst om maskinen fortfarande
inte fungerar.
Teknisk information
• Spänning: 230 V, 50 Hz
• Effekt: 1000 W
(Se typskylt på apparatens undersida.)
Avfallshantering
2
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt
och kan återanvändas. Plastdelarna är
märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc.
Lämna förpackningsmaterialet vid de
kommunala återvinningsstationerna i
därför avsedda behållare.
2
Avfallshantering när produkten är
utsliten
W
Symbolen
på produkten eller
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där
du köpte varan.
9
822 949 402_EEA150.book Seite 10 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
k
k Kære kunde.
Læs venligst denne brugsanvisning
opmærksomt igennem. Især bedes du
være opmærksom på sikkerhedsanvisningerne! Brugsanvisningen bør opbevares, så du har mulighed for at slå
noget op i den på et senere tidspunkt.
Hvis apparatet gives videre til en ny
ejer, bør brugsanvisningen følge med.
Udstyr (Figur 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
10
Tænd/sluk-kontakt
Kontakt til valg af vand/damp
Strømindikatorlampe
Temperaturindikator
Område til opbevaring af kopper
Vandtank (bagi)
Kontakt til valg af kaffe, damp
eller varmt vand
Hane til damp (med mundstykke)
Typeskilt
Måleske
Værktøj
Presser til malet kaffe
Filter til 1 kop
Filter til 2 kopper
Filter til forpakkede protioner
Filterholder
Fingerbeskytter
Drypbakke
Dryprist
Opfyldingsniveaumåler
Filter i bryggehoved (indeni)
Bryggehoved med filterholderbakke
1 Sikkerhedsinstruktioner
Sikkerhedsanvisninger til
opsætning af apparatet
• Apparatet skal stå stabilt. Kontroller, at
det sted hvor apparatet skal stå, er lige
og jævnt.
• Apparatet må kun tilsluttes en strømkilde, hvis spænding, strømtype og frekvens svarer til informationen på
typepladen (se apparatets underside).
Sikkerhed ved brug af apparatet.
• Dette apparat er ikke egnet for at brug
af personer (inklusiv børn) med manglende evner, eller viden omkring produktet med mindre de har modtaget
undervisning eller instruktioner i brug
af apparatet fra en person, som er
ansvarlig for sikkerheden.
• Sørg for at holde børn væk fra apparatet.
• Der skal være opsyn med børn for at
sikre, at de ikke leger med maskinen.
• Lad aldrig strømkablet komme i kontakt med varme komponenter på apparatet.
• Fjern aldrig strømkablet fra stikkontakten ved at trække i kablet.
• Brug ikke apparatet hvis:
– kablet er beskadiget eller
– indkapslingen er tydeligt beskadiget.
• Damphanen, filtret, filterholderen og
bakken bliver altid meget varme under
anvendelse.
• Metalindkapslingen bliver nødvendigvis også varm under anvendelse.
• Fjern ikke filterholderen under bryggeprocessen, da apparatet er under tryk.
Der er stor chance for forbrændinger.
• Fyld kun vandtanken med koldt vand;
aldrig med mælk eller andre væsker.
• Brug ikke apparatet, hvis vandtanken
ikke er blevet fyldt.
• Brug ikke apparatet uden drypbakke
eller dryprist.
822 949 402_EEA150.book Seite 11 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
k
Sikkerhed under rengøring
Sådan laver du en espresso
• Sørg for, at apparatet er slukket og
stikket trukket ud af stikkontakten,
inden du foretager rengøring eller vedligeholdelse.
• Følg instruktionerne vedrørende
afkalkning.
• Dyp ikke apparatet ned i vand.
Når du har brygget, bør espressoen
være dækket af et tykt lag skum - den
såkaldte crema.
For at opnå en aromatisk esprosso med
crema er det vigtigt med frisk klart
vand, malede kaffebønner af den rigtige konsistens og korrekt vandtemperatur.
Sikkerhed under reparation
Reparationer på dette apparat må kun
udføres af kvalificerede serviceteknikere. Ved ukyndig reparation kan der
opstå betydelige risici. Henvend dig i
tilfælde af reparation til kundeservice
eller til din forhandler.
Hvis apparatet anvendes til andre formål end det tiltænkte - eller anvendes
forkert, kan producenten ikke acceptere noget ansvar for eventuelle skader.
;
Dette apparat er i overensstemmelse
med følgende direktiver:
• Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF
• EMC-direktiv 89/336/EØF som
ændret ved direktiv 92/31/EØF og
93/68/EØF
Inden første anvendelse af
apparatet
Læs venligst sikkerhedsinstruktionerne, så du undgår at forårsage skade
på dig selv eller apparatet.
0 Sæt stikket i stikkontakten.
Inden der laves espresso for første
gang, bør du rense opvarmningssystemet igennem ved at fylde tanken. Gør
præcis som beskrevet i afsnittet "Sådan
laver du Espresso" og "Skummende
mælk", men uden at du hælder noget
malet kaffe i filtret. Placer en så stor
som mulig beholder midt på drypristen
(figur 1/T) og under damphanen
(figur 1/H).
1. Påfyldning af vand (Figur 2)
0 Træk vandtanken opad og ud af apparatet (Figur 2).
0 Åbn tankens låg.
0 Fyld vandtanken udelukkende med
koldt klart vand.
Sørg for, at vandniveauet ikke kommer
under MIN (minimumslinien) eller over
MAX (maksimumlinien).
0 Luk vandtankens låg.
0 Sæt vandtanken i igen og tryk den
nedad, så den sidder godt fast i apparatet (Figur 2).
3
Du kan også løfte tankens låg og folde
det til siden. Dette gør, at du kan fylde
tanken direkte, mens den sidder i apparatet - for eksempel med en kop.
2. Sådan tændes apparatet /
forvarmning af kopper
0 Tænd for apparatet ved hjælp af tænd/
sluk-kontakten (Figur 1/A). Strømindikatoren (figur 1/C, rød) og temperaturindikatoren (figure 1/D, orange)
lyser.
Så snart driftstemperaturen er nået,
slukker temperaturindikatoren. Temperaturindikatoren kan tænkes at
tænde igen, mens apparatet anvendes,
for at indikere at apparatet genopvarmes.
Du kan placere en eller flere kopper
med bunden opad i opbevaringsområdet til kopper (figure 1/E).
11
822 949 402_EEA150.book Seite 12 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
k
3. Tilføjelse af malet
espressokaffe (figurer 3,4 og 5)
0 Tag filterholderen, fold fingerbeskytteren tilbage og placer et filter til 1 kop
eller filter til 2 kopper i filterholderen
(figur 3).
Hvis du anvender forpakkede portioner,så indsæt et filter til forpakkede
portioner
(figur 1/P og figur 5).
0 Fyld filtret med malet espressokaffe.
Anvend:
1 fuld måleske til filtret til 1 kop eller 2
fulde måleskeer til filtret til 2 kopper.
0 Tryk let ned på den malede kaffe i filtret (figur 4) anvend presseren til malet
kaffe (figur 1/M). Sørg for, at filtret
stadig er helt fyldt med kaffe, efter at
du har trykket den malede kaffe sammen. Rens filtrets kant for kaffe.
3
3
Tryk ikke kaffen for fast sammen i filtret. I så fald kan vandets bane gennem
kaffen nemlig blive besværet betydeligt. (Se også “Hvad skal jeg gøre,
hvis…”)
3
Hvis du selv maler din kaffe, så vælg, at
kaffens finhed skal være "medium".
4. Påskruning af filterholderen
(Figur 6 og 7)
0 Placer filterholderen i filterbakken, så
håndtaget på filterholderen befinder
sig under den venstre hvide trekant
(figur 6,“1“).
0 Drej filterholderen så langt til højre,
som den kan komme (figur 6,“2“), så
håndtaget peger fremad og befinder
sig under den hvide linje mellem de to
punkter (figur 7,"3").
5. Placering af en kop (flere
kopper) nedenunder (Figur 8)
0 Placer en eller flere kopper under
åbningerne i filterholderen (figur 8).
12
6. Brygning af en espresso
0 Sæt kontakten til valg af vand/damp
(figur 1/B) over på symbolet .
0 Når apparatet har opnået driftstemperatur, så drej kontakten (figur 1/G)
over på symbolet
. Vandet vil nu
blive tvunget gennem den malede
kaffe under meget højt tryk.
0 Når den ønskede mængde espresso er
blevet brygget, så drej kontakten til
venstre igen til positionen "•".
3
Bemærk, at når du brygger espresso,
skal kontakten til valg af vand-damp
(figur 1/B) altid være sat til positionen
. Hvis du brygger espresso i -positionen, kan kaffens smag blive påvirket
negativt på grund af den højere bryggetemperatur.
Hver gang du har lavet espresso eller
efter anvendelse af damp/varmt vand,
når kontakten er drejet til positionen
“•”, vil resterende vand blive ledt ned i
drypbakken. Hver ekstra kop skal brygges med frisk vand. Sådan opnår du
den bedste espresso. Derfor skal drypbakken tømmes med jævne mellemrum.
7. Sådan fjernes drypbakken
(Figur 9)
0 Drej filterholderen til venstre og ud af
bakken.
0 Fold fingerbeskytteren fremad og hold
den nede. Slå den brugte kaffe ud af
filterholderen og ud af filtret (figur 9).
0 Rengør filterholderen og filtret med
varmt vand. Undlad at vaske filtret i en
opvaskemaskine!
3
Hvis apparatet ikke skal anvendes i en
længere periode, så undlad at skrue filterholderen på plads igen. Dette vil
forøge holdbarheden af den lukkemekanisme, som sidder på bryghovedet.
822 949 402_EEA150.book Seite 13 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
k
Sådan laver du dampet/
skummende mælk
(Figur 10 og 11)
Den varme damp kan anvendes til at
lave mælkeskum til en cappucino eller
til at opvarme anden væske.
1. Tænd for apparatet.
0 Placer mundstykket på damphanen
(figur 10).
0 Tænd for apparatet ved hjælp af tænd/
sluk-kontakten (Figur 1/A). Vent indtil
apparatet har opnået driftstemperatur,
og den orange temperaturindikator er
slukket (figur 1/D).
0 Sæt kontakten til valg af vand/damp
(figur 1/B) over på symbolet .
2. Sådan laver du dampet/
skummende mælk
0 Hæld noget mælk eller anden væske,
som skal opvarmes ned i en beholder,
som kan tåle varme.
0 Stik dampmundstykket ned i den mælk
eller væske, som skal varmes op
(figur 11).
0 Drej kontakten (figur 1/G) mod venstre
over på symbolet
. Apparatet vil nu
begynde at lave skum. I begyndelsen
kan det tænkes, at der også vil dryppe
noget vand ud af hanen.
Vigtigt: For at undgå at dampen slipper ud, må damphanen ikke røre ved
beholderens bund.
0 Stop udsendelsen af damp ved at dreje
kontakten (figur 1/G) tilbage mod
højre til positionen “•”.
0 Sæt den dampede væske til side og drej
dampvælgerkontakten tilbage til
symbolet i et par sekunder. Dette vil
fjerne mælkerester eller anden væske
fra hanen. Advarsel: Dampen er varm.
3
For at opnå fint cremet mælkeskum er
det bedst at anvende mælk med et lavt
fedtindhold.
Sådan laver du en cappucino
Fyld en stor kop ½ til ¾ med espresso.
Hæld mælkeskum ud over espressoen.
Drys lidt kakao oven på mælkeskummet.
3. Opvarmning af vand
0 Drej kontakten til valg af vand/damp
(figur 1/B) over til positionen .
0 Placer en beholder under damphanen
(figur 1/H).
0 Drej kontakten til valg af kaffe, damp
og varmt vand (figur 1/G) over til positionen
. Der kommer nu varmt vand
ud af damphanen.
0 Når du har fået den ønskede mængde
varmt vand, så drej kontakten til valg
af kaffe, damp og varmt vand
(figur 1/G) til positionen "•".
Rengøring og vedligeholdelse
Daglig vedligeholdelse
Vi anbefaler, at du hver dag før den
første og efter den sidste espresso, renser systemet i cirka 10 sekunder uden
kaffe, så du undgår, at små stykker kaffegrums kommer til at sidde fast i
apparatet. Lad som om du laver en
espresso, men uden malet kaffe i apparatet.
0 Bagefter drejer du vælgerkontakten
(figur 1/G) hen til positionen
i kort
tid.
0 Hæld resterende vand ud af vandtanken.
Rengøring
(figur12,13,14,15 og16)
Før du rengør apparatet, skal det slukkes, og stikket tages ud af stikkontakten.
Lad være med at vaske nogen af
apparatets dele i en opvaskemaskine.
0 Tør alle apparatets overflader af med
en fugtig klud. Brug ikke koncentrerede eller slibende rengøringsmidler.
0 Skyl vandtanken mindst en gang om
ugen i almindeligt vand.
1
13
822 949 402_EEA150.book Seite 14 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
k
0 Rengør filtret til 1 kop og filtret til 2
kopper med mellemrum med en børste.
Damphanen
0 Fjern mundstykket fra damphanen og
rens mundstykket i almindeligt vand.
0 Tør damphanen af med en fugtig klud.
Du kan anvende vedligeholdelsesguiden (figur 1/L) til at skrue hanens
hoved af for at rense det eller afkalke
det.
Dryprist og drypbakke
Drypristen skal tømmes, når niveauindikatoren (figur 1/U) når op over drypristen.
0 Sæt dine fingre i hullerne i drypristen.
Fjern drypristen og skyl den i rindende
vand (figur 12).
0 Når drypbakken skal tømmes, holder
du den i begge sider og trækker den
fremad og ud af apparatet (figur 13).
0 Fjern plastikstykket med niveauindikatoren og skyl begge under rindende
vand (figur 14).
0 Sæt plastikstykket med niveauindikatoren tilbage i drypbakken.
0 Skub den rene drypbakke ind i apparatet og placer drypristen oven på den.
Rengøring af bryggefiltret
Bryggefiltret, som det varme vand
løber igennem, befinder sig på bryggehovedet. Kontroller fra tid til anden, at
hullerne i bryggefiltret ikke er blevet
blokeret af kaffepartikler.
Hvis hullerne er blevet blokeret:
0 Skru filtret af ved hjælp af en mønt
(figur 15).
0 Fjern bryggefiltret og lukkeringen
(figur 16/1) og tag ringen af filtret
(figur 16/2).
0 Vask bryggefiltret med varmt vand og
en børste.
0 Skyl ringen med varmt vand.
Hvis apparatet skal transporteres ved
temperaturer under nul grader:
0 Tøm vandtanken.
0 Drej vælgerkontakten (figur 1/G) til
positionen
og lad apparatet tørre.
3
14
Afkalkning
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hvis espressoen løber gennem filtret
med mindre hastighed end normalt, så
er det tid til at afkalke apparatet.
Vi anbefaler, at du afkalker maskinen
en gang hver tredje måned med flydende kalkfjerner. Hvis du bor i et
område med hårdt vand, vil du muligvis skulle afkalke apparatet oftere. Når
du gør dette, skal du følge instruktionerne på kalkfjerneren.
Vigtigt: Før du anvender kalkfjerneren,
skal du fjerne bryggefiltret (figur 1/V)
samt bryggefiltrets ring som beskrevet
i afsnittet "Rengøring af bryggefiltret"
(figur 15 og 16).
Først hælder du vand i vandtanken,
derefter tilføjer du kalkfjerner; aldrig i
modsat rækkefølge. Du skal mindst
bruge 0,5 liter vand. Dertil skal der tilføjes en passende mængde vand.
Fjern strømkablet fra stikkontakten og
lad apparatet køle af.
Fjern damphanen og mundstykket
(figur 1/H).
Placer filterholderen på sin plads uden
filtret.
Placer en tilstrækkeligt stor beholder
under filterholderen.
Sæt stikket i stikkontakten og tænd for
apparatet.
Bagefter drejer du vælgerkontakten
(figur 1/G) til positionen
og lader
cirka ¼ af kalkfjerneren flyde gennem
systemet.
Sluk derefter for apparatet og lad kalkfjerneren virke i cirka 10 minutter.
Gentag denne procedure med yderligere ¼ af kalkfjerneren.
Drej vælgerkontakten (figur 1/G) hen
til positionen
. Lad den resterende
del af kalkfjerneren løbe igennem
hanen og virke i omkring 10 minutter.
Skyl derefter vandtanken grundigt.
Fyld vandtanken op med frisk vand og
lad halvdelen flyde over bryggehovedet og den anden halvdel flyde igennem hanen.
822 949 402_EEA150.book Seite 15 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
k
Gentag denne procedure, hvis der er
meget kalk.
0 Når du har afkalket apparatet, så sæt
bryggefiltret og ringen i igen.
Hvad skal jeg gøre, hvis...
• espressoen temperatur er for lav:
– Udfør beyggeproceduren uden malet
kaffe, men med filter og filterholder,
så du opvarmer systemet.
– Foropvarm kopperne.
– Afkalk apparatet.
• gennemløbshastigheden nedsættes
betragteligt:
– Tryk ikke kaffen for fast sammen i
filtret.
– Undgå at male kaffen for fint
("medium finhed").
– Afkalk apparatet.
• espressoen siver ud i siden af filterholderen:
– Kontroller, at filterholderen sidder
rigtigt i bakken.
– Drej filterholderen en smule
strammere fast i bakken.
– Rens filterholderens kant for
kaffegrums.
• der ikke kommer noget espresso ud:
– Kontroller, at vandtanken er blevet
fyldt og sidder rigtigt.
– Kontroller, at filterholderen sidder
rigtigt i bakken.
– Sørg for, at kontakten til valg af
vand/damp (figur 1/B) sidder i
position , og at vælgerkontakten
til kaffe, damp og varmt vand
(figur 1/G) er sat til den rigtige
position .
– Tryk ikke kaffen for fast sammen i
filtret.
– Rens bryggefiltret.
– Afkalk apparatet.
• cremaen produceres ikke længere, som
den skal:
– Sørg for, at der er nok malet kaffe i
filtret.
– Anvend altid helt friskmalet kaffe.
– Tryk let ned på den malede kaffe.
• der ikke er nok mælkeskum, når jeg
skummer mælk:
– Brug altid kold frisk mælk med et
lavt fedtindhold.
– Rengør damphanen.
• gennemstrømningen forøges:
– kaffen er ikke malet fint nok:
– Sørg for, at der er nok malet kaffe i
filtret.
• kaffemaskinen slukker for sig selv
under driften:
Apparatets pumpe er udstyret med en
temperatursikring, som beskytter den
mod overophedning. Temperatursikringen afbryder maskinens drift, hvis
maskinen anvendes i for lang tid, eller
hvis pumpen kører uden vand.
– Indstil tænd/sluk-kontakten til "off"
og tag stikket ud af stikkontakten.
– Lad maskinen køle af i mindst
20 minutter. Fyld den med vand.
– Stik stikket i stikkontakten igen og
tænd for apparatet. Hvis apparatet
stadig ikke virker, så kontakt vores
kundeserviceafdeling.
Tekniske data
• Inputspænding: 230 V, 50 Hz
• Strømforbrug: 1000 W
(Se typeskiltet på undersiden af apparatet).
15
822 949 402_EEA150.book Seite 16 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
k
Bortskaffelse
2
Emballage
2
Udtjent apparat
Emballagematerialerne er nedbrydelige og kan genanvendes. Kunststofdele er mærket, f.eks. >PE<, >PS< osv.
Bortskaf emballagemateriale på den
kommunale genbrugsstation, og brug
mærkningen til at finde den rigtige
affaldscontainer.
W
Symbolet
på produktet eller på
pakken angiver, at dette produkt ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet overgives til en
affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge
for at dette produkt bliver bortskaffet
på den rette måde, hjælper du med til
at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og af personers
helbred, der ellers kunne forårsages af
forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor,
affaldsselskab eller den forretning,
hvor produkt er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette
produkt.
16
822 949 402_EEA150.book Seite 17 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
n
n Kjære kunde!
Vennligst les hele denne bruksanvisningen nøye. Vær særlig oppmerksom på
sikkerhetsmerknadene! Ta vare på den
så du kan slå opp i den senere.
Gi også bruksanvisningen videre til
eventuelle andre brukere av maskinen.
Utstyr (Figur 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
På/av-bryter
Vann/damp velgerbryter
Strømlampe
Temperaturindikator
Plass til kopper
Vanntank (bak)
Velgerbryter for kaffe, damp
og varmtvann
Dampdyse (med tilbehør)
Typeskilt
Måleskje
Vedlikeholdsverktøy
Kaffepresse
1-kopps filter
2-koppers filter
Filter for ferdigporsjoner
Filterholder
Fingerbeskytter
Dryppebrett
Drypperist
Nivåindikator
Filter i traktehodet (innvendig)
Traktehode med filterholder
1 Sikkerhetsinstrukser
Sikkerhet ved oppsett av maskinen
• Maskinen må stå støtt. Sjekk at stedet
der maskinen skal stå er jevnt og vannrett.
• Maskinen kan kun koples til en stikkkontakt som gir spenning, strømtype
og frekvens i overensstemmelse med
spesifikasjonene på typeskiltet (se bunnen av maskinen).
Sikkerhet ved bruk av maskinen
• Denne maskinen er ikke beregnet brukt
av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller mangel på erfaring eller
kunnskap, med mindre de rettledes og
instrueres i bruken av en person som
har ansvar for deres sikkerhet.
• Sørg for å holde barna på avstand.
• Barn på ha tilsyn for å sørge for at de
ikke leker med maskinen.
• Ikke la elektriske ledninger komme i
kontakt med maskinens varme komponenter.
• Ta aldri støpslet ut av stikkontakten
ved å trekke i ledningen.
• Ikke bruk maskinen hvis:
– ledningen er skadet eller
– det er synlig skade på maskinens
ytre.
• Dampdysen, filteret og filterholderen
og blir varme når maskinen brukes.
• Metallhuset vil også bli varmt ved bruk.
• Ikke ta ut filterholderen under trakteprosessen, da maskinen står under
trykk. Dette kan føre til brannskader.
• Fyll vanntanken kun med kaldt vann,
aldri med melk eller andre væsker.
• Ikke bruk maskinen uten vann i tanken.
• Ikke bruk maskinen uten dryppebrettet eller drypperisten.
Sikkerhet ved rengjøring
• Før vedlikehold eller rengjøring må
maskinen være slått av og støpslet må
trekkes ut av stikkontakten.
• Følg instruksjonene om avkalking.
• Senk aldri maskinen ned i vann.
17
822 949 402_EEA150.book Seite 18 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
n
Sikkerhet under reparasjon
Dette apparatet kan kun repareres av
en kvalifisert servicetekniker. Uriktig
reparasjon kan føre til stor fare. Hvis
det er behov for reparasjon, bes du
kontakte vår kundeserviceavdeling
eller din autoriserte forhandler.
Hvis maskinen brukes til andre formål
enn den er beregnet til, eller hvis den
brukes feil, aksepterer produsenten
ikke noe ansvar for mulige skader.
;
Dette apparatet er i overrensstemmelse
med EUs direktiver:
• Lavspennings direktiv 2006/95/EC
• EMC direktiv 89/336/EEC med tilføyelser 93/31/EEC og 93/68/EEC
Før første gangs bruk
Les sikkerhetsinstruksene for å unngå
fare for deg selv og skade på maskinen.
0 Sett støpslet i en stikkontakt.
Før du lager espresso første gang må
du skylle ut maskinens system en gang
ved å fylle tanken. Gå frem nøyaktig
som beskrevet i avsnittet "Lage en
espresso" og "Lage melkeskum", men
uten å fylle kaffe i filteret. Sett en så
stor beholder som mulig midt på
drypperisten (figur 1/T) og under
dampdysen (figur 1/H).
Lage en espresso
Etter at espressoen er traktet bør den
dekkes med et tykt lag av melkeskum,
den såkalte "crema".
For å oppnå en aromatisk espresso med
"crema" er det viktig å bruke friskt,
rent vann, korrekt malte kaffebønner
og riktig temperatur på vannet.
1. Fylle på vann (figur 2)
0 Trekk vanntanken opp og ut av maskinen (figur 2).
0 Åpne lokket på tanken.
0 Fyll tanken kun med kaldt, rent vann.
Sørg for at vannlinjen ikke ligger under
linjen MIN (minimum) eller over linjen
MAX (maksimum).
18
0 Lukk lokket på tanken.
0 Sett vanntanken inn på maskinen og
trykk den ned slik at den sitter fast
(figur 2).
3
Du kan også løfte lokket av tanken og
folde det til siden. Dette gjør at du kan
fylle tanken mens den står i maskinen,
f.eks. med en mugge.
2. Slå maskinen på / forvarme kopper
0 Slå maskinen på med PÅ/AV-bryteren
(figur 1/A). Strømlampen (figur 1/C,
rød) og temperaturindikatoren
(figur 1/D, oransje) vil lyse.
Når riktig brukstemperatur er nådd vil
temperaturindikatoren slukkes.
Temperaturindikatoren vil lyse igjen
når maskinen brukes, for å indikere at
maskinen varmes opp igjen.
Du kan plassere en eller flere kopper
med åpningen ned på området for
oppbevaring av kopper (figur 1/E).
3. Fylle på malt kaffe (figurer 3,4,5)
0 Ta filterholderen, fold tilbake fingerbeskyttelsen og plasser et 1-kopps filter
eller 2-koppers filter i filterholderen
(figur 3).
Hvis du bruker ferdigporsjoner, setter
du inn filteret for ferdigporsjoner
(figur 1/P og figur 5).
0 Fyll filteret med espresso kaffe. Bruk:
1 full måleskje til 1-kopps filter, 2 fulle
måleskjeer til 2-kopper filter.
0 Trykk kaffen lett ned i filteret (figur 4)
med bruk av kaffepressen (figur 1/M).
Påse at filteret er fylt til randen med
kaffe selv etter at du har presset kaffen. Tørk bort overflødig kaffe fra kanten av filteret.
3
3
Ikke press espressokaffen for hardt ned
i filteret. Hvis du gjør det kan det
strømme for lite vann gjennom kaffen.
(Se også "Hva gjør jeg når...")
3
Hvis du selv maler espressokaffen,
bør du velge middels kornstørrelse.
822 949 402_EEA150.book Seite 19 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
n
4. Skru på filterholderen
(Figurer 6, 7)
0 Plasser filterholderen i filteråpningen
slik at håndtaket på filterholderen sitter nedenfor den hvite trekanten til
venstre (figur 6, "1").
0 Vri filterholderen til høyre så langt det
går (figur 6, "2") slik at håndtaket
peker fremover og sitter under den
hvite linjen mellom de to punktene
(figur 7, "3").
5. Plassere kopp(er) under (Figur 8)
0 Plasser en eller to kopper under åpningene i filterholderen (figur 8).
6. Trakte en espresso
0 Slå velgerbryteren for vann/damp
(figur 1/B) til symbolet .
0 Når maskinen har nådd riktig temperatur, dreier du velgerbryteren (figur 1/G)
til symbolet
. Vannet vil nå bli presset gjennom kaffen under høyt trykk.
0 Når du har traktet ønsket mengde
espresso, dreier du velgerbryteren til
venstre igjen, til posisjonen “•”.
3
Merk deg at når du lager espresso er
velgerbryter for vann/damp (figur 1/B)
alltid i stillingen . Hvis espresso
traktes i stillingen , kan smaken bli
helt annerledes på grunn av den høye
traktetemperaturen.
Hver gang du har laget en espresso
eller du har brukt damp/varmt vann,
vil alt gjenværende vann renne ut i
dryppebrettet når du setter
velgerbryteren til stillingen “•”. Hver
nye kopp traktes med friskt vann. Det
er slik du får den riktig gode
espressoen. Derfor er det viktig å
tømme dryppebrettet med jevne
mellomrom.
7. Fjerne dryppebrettet
(Figur 9)
0 Vri filterholderen til vestre og ut av
åpningen.
0 Fold fingerbeskyttelsen fremover og
hold den nede. Bank bruk espressogrut
ut av filterholderen og ut av filteret
(figur 9).
0 Skyll filterholderen og filteret med
varmt vann. Ikke vask filterholderen i
oppvaskmaskinen!
3
Hvis maskinen ikke skal brukes over
lengre tid, bør du ikke skru
filterholderen inn igjen. På denne
måten slites pakningen på traktehodet
mindre.
Lage damp/melkeskum
(figurer 10, 11)
Den varme dampen kan brukes til å
lage melkeskum for en cappuccino,
eller til å varme opp væsker.
1. Slå maskinen på.
0 Plasser tilbehøret på dampdysen
(figur 10).
0 Slå maskinen på med PÅ/AV-bryteren
(figur 1/A). Vent til maskinen har nådd
riktig temperatur og den oransje temperaturindikatoren slukkes (figur 1/D).
0 Slå velgerbryteren for vann/damp
(figur 1/B) til symbolet .
2. Lage damp/lage melkeskum
0 Hell litt melk eller annen væske som
skal varmes opp i en varmebestandig
beholder.
0 Stikk dampdysen ned i melken eller
væsken som skal varmes opp (figur 11).
0 Vri velgerbryteren (figur 1/G) til venstre, til symbolet
. Maskinen vil nå
gi begynne å lage damp. I begynnelsen
kan det dryppe litt vann ut av dysen.
Viktig: For ikke å hindre dampen fra å
komme ut, er det viktig at dampdysen
ikke berører bunnen på beholderen.
0 Stopp dampstrømmen ved å dreie velgerbryterenl (figur 1/G) tilbake mot
høyre, til stillingen “•”.
0 Sett den varme væsken til side og vri
dampvelgerbryteren tilbake til symbolet
i et par sekunder. Dette vil
fjerne alle rester av melk eller annen
væske fra dysen.
Forsiktig: Dampen er varm.
19
822 949 402_EEA150.book Seite 20 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
n
3
For å oppnå et fint, kremaktig melkeskum er et best å bruke kald skummet melk.
Lage en cappuccino
Fyll en stor kaffekopp 1/2 eller 3/4 full
av espresso. Hell melkeskum over
kaffen. Strø litt kakao over skummet.
3. Varme vann
0 Slå velgerbryteren for vann/damp
(figur 1/B) til stillingen .
0 Plasser en beholder under dampdysen
(figur 1/H).
0 Vri velgerbryteren for kaffe, damp og
varmtvann (figur 1/G) til stillingen
.
Det vil komme varmt vann ut av dampdysen.
0 Etter at du har fått ønsket mengde
varmtvann, dreier du velgerbryteren
for kaffe, damp og varmtvann (figur 1/
G) til stillingen “•”.
Rengjøring og stell
Daglig stell
Vi anbefaler at du skyller ut systemet i
ca. 10 sekunder hver dag uten kaffe i
filteret, før den første espressoen og
etter at den siste, for å hindre at
kaffepartikler setter seg fast inne i
maskinen. Gå frem som når du lager en
espresso, men uten kaffe i filteret.
0 Etter dette dreies velgerbryteren (figur
1/G) kort til stillingen
.
0 Hell alt overflødig vann ut av vanntanken.
Rengjøring (figurer12,13,14,15,16)
Før maskinen gjøres rent, må den slås
av og støpslet må trekkes ut.
Ikke vask noen del av maskinen i
oppvaskmaskinen.
0 Tørk alle utvendige flater med en fuktig klut. Ikke bruk skarpe eller skurende
rengjøringsmidler.
0 Skyll ut vanntanken minst en gang i
uken med rent vann.
0 Rens 1-kopps filter og 2-koppers filter
med en børste med jevne mellom.
1
20
Dampdysen
0 Ta tilbehøret av dampdysen og skyll tilbehøret i rent vann.
0 Tørk av dampdysen med en fuktig klut.
Du kan bruke vedlikeholdsguiden
(figur 1/L) til å skru av dysehodet og
gjøre det rent eller avkalke det.
Drypperist og dryppebrett
Dryppebrettet må tømmes når
nivåindikatoren (figur 1/U) stikker opp
over drypperisten.
0 Sett fingrene i hullene i drypperisten.
Ta av drypperisten og skyll den under
rennende vann (figur 12).
0 For å tømme dryppebrettet, hold det i
begge ender og trekk det ut av maskinen (figur 13).
0 Ta av plasttilbehøret med nivåindikatoren og skyll begge deler under rennende vann (figur 14).
0 Sett plasttilbehøret med nivåindikatoren tilbake i brettet.
0 Skyv det rene dryppebrettet tilbake inn
i maskinen og plasser drypperisten.
Rengjøring av traktefilteret
Traktefilteret som det varme vannet
strømmer gjennom sitter i traktehodet.
Sjekk med jevne mellomrom at hullene
i traktefilteret ikke er blokkert av
kaffepartikler.
Hvis hullene er tette:
0 Skru ut traktefilteret med en mynt
(figur 15).
0 Ta ut traktefilteret og pakningen
(figur 16/1) og ta pakningen av filteret
(figur 16/2).
0 Rens traktefilteret med varmt vann og
en børste.
0 Skyll pakningen med varmt vann.
Hvis maskinen skal transporteres ved
temperaturer under null:
0 Tøm vanntanken.
0 Vri velgerbryteren (figur 1/G) til stillingen
og la maskinen tørke.
3
822 949 402_EEA150.book Seite 21 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
n
Avkalking
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hvis espresso strømmer gjennom
filteret langsommere enn vanlig, er det
tid for å avkalke maskinen.
Vi anbefaler at du avkalker maskinen
en gang hver 3. måned med flytende
avkalkingsmiddel. Hvis du bor på et
sted med hardt vann, kan det være du
må avkalke maskinen oftere. Når du
avkalker bør du følge instruksene fra
produsenten av avkalkingsmidlet.
Viktig: Før avkalking, fjern
traktefilteret (figur 1/V) og
traktefilterets pakning som beskrevet i
avsnittet “Rengjøring av traktefilteret”
(figurer 15, 16).
Hell først vann på vanntanken, tilsett
deretter avkalkingsmiddel - aldri
motsatt. Du må bruke minst 0,5 liter
vann. Avkalkingsmidlet bør tilsettes i
henhold til mengden vann.
Trekk ut støpslet og la maskinen kjøles
ned.
Ta av dampdysen med tilbehøret (figur
1/H).
Plasser filterholder i stilling, uten filter.
Plasser en passende stor beholder
under filterholderen.
Sett i støpslet og slå på maskinen.
Etter dette dreier du velgerbryteren (figur 1/G) til stillingen
og lar ca. ¼
av avkalkingsmidlet strømme gjennom
systemet.
Deretter slår du av maskinen og lar
avkalkingsmidlet virke i ca. 10 minutter.
Gjenta denne prosedyren med
ytterligere 1/4 porsjon av
avkalkingsmidlet.
Vri velgerbryteren (figur 1/G) til stillingen
. La resten av avkalkingsløsningen strømme gjennom dysen og virke i
10 minutter.
Etter dette vasker du vanntanken
grundig.
Fyll vanntanken med friskt vann og la
halvparten strømme gjennom trakte-
hodet og den andre halvparten gjennom dysen.
Gjenta denne prosedyren hvis det er
mye kalkavleiringer.
0 Etter at maskinen er avkalket, settes
traktefilter og pakning på igjen.
Hva gjør jeg når...
• espressotemperaturen er for lav:
– Utfør trakteprosedyren uten kaffe
med med filter og filterholder, dette
for å forvarme systemet.
– Forvarm koppene.
– Avkalk maskinen.
• strømmen går mye saktere:
– Ikke press espressokaffen for hardt
ned i filteret.
– Ikke kvern espressokaffen så fint
(bruk middels kverning).
– Avkalk maskinen.
• espresso strømmer ut på siden av filterholderen:
– Påse at filterholderen sitter korrekt i
åpningen.
– Vri filterholderen litt fastere inn i
åpningen.
– Tørk bort overflødig kaffe fra kanten
av filterholderen.
• det kommer ingen espresso ut:
– Sjekk at det er vann i tanken og at
denne sitter korrekt plassert.
– Påse at filterholderen sitter korrekt i
åpningen.
– Påse at velgerbryteren for vann/
damp (figur 1/B) er i stillingen og
at velgerbryteren for kaffe, damp og
varmtvann (figur 1/G) er satt i
stillingen
.
– Ikke press espressokaffen for hardt
ned i filteret.
– Rengjør traktefilteret.
– Avkalk maskinen.
• crema blir ikke lenger produsert som
den skal:
– Påse at det er nok espressokaffe i
filteret.
– Bruk alltid nymalt kaffe.
21
822 949 402_EEA150.book Seite 22 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
n
– Press espressokaffen lett.
• for lite melkeskum skapes ved damping
av melk:
– Bruk alltid kald, frisk skummet melk.
– Gjør rent dampdysen.
• strømmen øker:
– espressokaffen er for grovmalt:
– Påse at det er nok espressokaffe i
filteret.
• kaffemaskinen slår seg selv av når den
er i gang:
Maskinens pumpe er utstyrt med en
temperatursikring som beskytter mot
overoppheting. Temperatursikringen
avbryter maskinens funksjon hvis maskinen har stått på for lenge eller hvis
pumpen kjøres uten vann.
– Sett PÅ/AV-bryteren til AV og trekk
ut støpslet.
– La maskinen kjøle seg ned i minst 20
minutter. Fyll tanken med vann.
– Plugg i støpslet igjen og slå
maskinen på. Hvis maskinen
fremdeles ikke virker, må du
kontakte vår kundeserviceavdeling.
Tekniske data
• Strømforsyning: 230 V, 50 Hz
• Strømforbruk: 1000 W
(Se typeskiltet på bunnen av
maskinen.)
22
Avfallsbehandling
2
Emballasjemateriale
Emballasjematerialene er miljøvennlige og kan resirkuleres. Kunststoffene
er merket med f.eks . >PE<, >PS< osv.
Sørg for å kaste emballasjematerialene
ifølge merkingen i den kommunale
avfallshåndteringens oppsamlingsbeholdere.
2
Kassert ovn
W
på produktet eller på
Symbolet
emballasjen viser at dette produktet
ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et
mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du
bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal
håndtering kan medføre. For nærmere
informasjon om resirkulering av dette
produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
822 949 402_EEA150.book Seite 23 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
q
q Arvoisa asiakas!
Tutustu tähän käyttöohjeeseen huolella. Kiinnitä erityistä huomiota turvaohjeisiin. Säilytä käyttöohje
myöhempää käyttöä varten.
Luovuta ohje tarvittaessa eteenpäin
myös laitteen mahdolliselle uudelle
omistajalle.
Varustelu (kuva 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Virtakytkin
Vesi-/höyry-valitsin
Käyttötilan merkkivalo
Lämpötilan ilmaisin
Kuppitaso
Vesisäiliö (takasivulla)
Valitsin kahville, höyrylle
ja kuumalle vedelle
Vaahdotussuutin (päällyksineen)
Tyyppikilpi
Mittalusikka
Irrotusvarsi
Tiivistin
1 kupin siivilä
2 kupin siivilä
Siivilä annospusseille
Siiviläteline
Sormisuojus
Valumisastia
Ritilä
Täyttötason ilmaisin
Siivilä keittopäässä (sisällä)
Keittopää ja siivilätelineen kiinnittimet
1 Turvaohjeet
Turvallisuus keitintä
asennettaessa
• Keittimen tulee seistä vakaasti. Aseta
keitin tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle.
• Laite saadaan liittää vain sellaiseen virtaverkkoon, jonka jännite, virran laatu
ja taajuus ovat tyyppikilven tietojen
mukaiset (ks. laitteen alapuolta)!
Turvallisuus keitintä käytettäessä
• Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt
(mukaan lukien lapset), jotka eivät ole
fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti täysin kehittyneitä tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, paitsi
jos henkilöiden turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö valvoo tai ohjaa
heitä alussa.
• Kone on säilytettävä lasten ulottumattomissa.
• Lapsia tulisi valvoa, jotta varmistetaan,
etteivät he leiki laitteella.
• Verkkojohto ei saa joutua kosketuksiin
laitteen kuumien osien kanssa.
• Pistoketta ei saa koskaan irrottaa pistorasiasta johdosta vetämällä.
• Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos:
– johto on vahingoittunut
– kotelossa on näkyviä vaurioita.
• Vaahdotussuutin, siivilä, siiviläteline ja
siivilän kiinnike kuumenevat laitteen
toiminnan aikana.
• Metallikotelo lämpenee laitteen normaalin toiminnan aikana.
• Siivilätelinettä ei saa irrottaa keittämisen aikana, koska laitteessa on paine.
Palovammavaara!
• Vesisäiliön saa täyttää ainoastaan kylmällä vedellä, ei maidolla eikä muilla
nesteillä!
• Laitetta ei saa käynnistää, jos vesisäiliötä ei ole täytetty.
• Laitetta ei saa käyttää ilman valumisastiaa tai ritilää.
23
822 949 402_EEA150.book Seite 24 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
q
Turvallisuus puhdistettaessa
• Ennen huoltoa tai puhdistusta on tarkistettava, että laitteen virta on katkaistu ja verkkopistoke on irrotettu!
• Noudata kalkinpoisto-ohjeita.
• Laitetta ei saa upottaa veteen!
Turvallisuus korjattaessa
Tämän laitteen korjaukset tulee aina
jättää ammatti-ihmisen tehtäväksi.
Epäasianmukaiset korjaustyöt saattavat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.
Käänny huoltoasioissa aina valtuutetun huoltoliikkeen puoleen.
Emme ota vastuuta mahdollisista korjauksista, jos laitetta käytetään asiattomiin tarkoituksiin tai väärin.
;
Laite täyttää seuraavat EU-direktiivit:
• Pienjännitedirektiivi 2006/95/EU
• EMC direktiivi (sähkömagneettinen
yhteensopivuus) 89/336/EEC ja
seurannaismuutokset 92/31/EEC ja
93/68/EEC
Ennen ensimmäistä
käyttöönottoa
Lue turvaohjeet, jotta pystyisit välttämään vaarat ja laitteen vaurioitumisen.
0 Työnnä pistoke pistorasiaan.
Huuhtele lämmitysjärjestelmä yhdellä
säiliöllisellä ennen ensimmäisen espressoerän valmistusta. Toimi kuten jäljempänä espresson valmistamista tai
maidon vaahdottamista kuvaavissa
ohjeissa, mutta älä lisää espressojauhetta siivilään. Aseta mahdollisimman
suuri astia keskelle ritilää (kuva 1/T) ja
vaahdotussuuttimen alle (kuva 1/H).
Espresson valmistus
Keittämisen jälkeen espresson tulee
olla tiheän, vaahtomaisen ns. cremakerroksen peitossa.
Aromikkaalle, crema-pintaiselle espressolle tarvitaan raikasta, puhdasta vettä,
oikea jauhatus ja oikea lämpötila.
24
1. Veden lisääminen (kuva 2)
0 Vedä vesisäiliö yläkautta laitteesta ulos
(kuva 2).
0 Avaa säiliön kansi.
0 Täytä vesisäiliö ainoastaan kylmällä,
kirkkaalla vedellä.
Veden pinta ei saa alittaa minimimerkkiä MIN eikä ylittää maksimimerkkiä
MAX.
0 Sulje säiliön kansi.
0 Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen ja
paina säiliötä alas, kunnes se on tiukasti kiinni laitteessa (kuva 2).
3
Säiliön kantta voi myös nostaa hieman
ja kääntää sivulle. Siten vesisäiliön voi
täyttää myös sen ollessa laitteessa
kiinni, esim. kannun avulla.
2. Virran kytkeminen laitteeseen
ja kuppien lämmittäminen
0 Kytke virta päälle virtakytkimellä
(kuva 1/A). Käyttötilan merkkivalossa
(kuva 1/C, punainen) ja lämpötilan
ilmaisimessa (kuva 1/D, oranssi) palaa
valo.
Kun keitin saavuttaa käyttölämpötilan, lämpötilan ilmaisimen valo sammuu. Lämpötilan ilmaisimen valo voi
käytön aikana syttyä sen merkiksi, että
keitin kuumenee uudelleen.
Kuppitasolle voidaan asettaa yksi kuppi
tai useampia kuppeja ylösalaisin
(kuva 1/E).
3. Espressojauheen lisääminen
(kuva 3, 4, 5)
0 Ota siiviläteline, käännä sormisuoja
taakse ja aseta joko 1 kupin siivilä tai 2
kupin siivilä telineeseen (kuva 3).
Annospusseja käytettäessä tulee käyttää annospusseille tarkoitettua siivilää
(kuva 1/M ja kuva 5).
0 Lisää espressojauhetta siivilään. Käytä:
1 täysi mitallinen 1 kupin siivilään, 2
täyttä mittalusikallista 2 kupin siivilään.
3
822 949 402_EEA150.book Seite 25 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
q
0 Purista espressojauho tiivistimellä
(kuva 1/M) kevyesti siivilään (kuva 4).
Puristamisen jälkeen siivilän tulee olla
reunaa myöten täynnä espressojauhetta. Puhdista siivilän reuna espressojauheesta.
3
Älä puserra espressojauhetta liian tiiviisti siivilään! Tämä voi haitata läpivirtausta. (Ks. myös kohtaa “Mitä tehdä,
jos…”)
3
Jos jauhat itse espressojauhetta, valitse
keskikarkea jauhatusaste.
4. Siivilätelineen kiertäminen
paikalleen
(kuva 6, 7)
0 Aseta siiviläteline siivilän kiinnikkeeseen siten, että siivilätelineen kahva on
vasemman valkoisen kolmion alapuolella (kuva 6,”1”).
0 Kierrä siivilätelinettä oikealle pidäkkeeseen asti (kuva 6,”2”), kunnes kahva
osoittaa eteenpäin ja on valkoisen viivan alapuolella kahden pisteen välissä
(kuva 7,”3”).
5. Kup(p)i(e)n asettaminen
(kuva 8)
0 Aseta yksi tai kaksi kuppia siivilätelineen aukkojen alle (kuva 8).
6. Espresson keittäminen
0 Käännä vesi-/höyry-valitsin (kuva 1/B)
merkin kohdalle.
0 Kun laite on saavuttanut käyttölämpötilansa, käännä kääntövalitsin (kuva 1/
G) merkin
kohdalle. Nyt vesi puristuu korkeapaineella espressojauheen
läpi.
0 Kun haluttu määrä espressoa on keitetty, palauta kääntövalitsin asentoon
“•”.
3
Huomaa, että espressoa valmistettaessa vesi-/höyry-valitsimen (kuva 1/B)
tulee olla asennossa . Jos espresso
valmistetaan asennossa , liian korkea
lämpötila voi pilata kahvin maun.
Aina kun on valmistettu espressoa tai
otettu höyryä tai kuumaa vettä, jään-
nösvesi ohjataan valumisastiaan, jos
kääntövalitsin on asennossa ”•”. Täytä
säiliö aina raikkaalla vedellä juuri
ennen keittämistä. Näin voidaan aina
nauttia parhaasta mahdollisesta espressosta. Tyhjennä valumisastia säännöllisesti.
7. Siivilätelineen
irrottaminen(kuva 9)
0 Käännä siivilätelinettä vasemmalle,
kunnes se irtoaa kiinnittimestään.
0 Käännä sormisuoja eteenpäin ja pidä
sitä painettuna. Poista käytetty espressojauhe siivilätelineestä ja siivilästä
(kuva 9).
0 Huuhtele siiviläteline ja siivilä lämpimällä vedellä. Siiivilätelinettä ei saa
pestä astianpesukoneessa!
3
Jos laitetta ei aiota käyttää vähään
aikaan, älä kierrä siivilätelinettä takaisin paikalleen. Tällä tavalla voidaan
pidentää keittopään tiivisteen elinikää.
Höyryttäminen ja maidon
vaahdottaminen (kuva 10, 11)
Kuumaa höyryä voidaan käyttää maidon vaahdottamiseen cappuccinoa
varten sekä nesteiden kuumentamiseen.
1. Virran kytkeminen
0 Aseta laitteen mukana toimitettu päällys vaahdotussuuttimen päälle
(kuva 10).
0 Kytke virta laitteeseen virtakytkimellä
(kuva 1/A). Odota, kunnes laite on lämmennyt käyttölämpötilaansa ja oranssi
lämpötilan merkkivalo (kuva
1/D) on sammunut.
0 Käännä vesi-/höyryvalitsin (kuva 1/B)
merkin kohdalle.
2. Höyryttäminen ja maidon
vaahdottaminen
0 Kaada maito tai lämmitettävä neste
kuumuutta kestävään astiaan.
0 Kasta vaahdotussuutin maitoon tai
lämmitettävään nesteeseen (kuva 11).
25
822 949 402_EEA150.book Seite 26 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
q
0 Käännä kääntövalitsin (kuva 1/G)
vasemmalle merkin
kohdalle. Laite
alkaa nyt höyryttää. Aluksi suuttimesta
voi vielä hieman tippua kuumaa vettä.
Tärkeää: Vaahdotussuutin ei saa koskettaa astian pohjaa, jotta höyryvirta ei
tukkeutuisi.
0 Höyryn tulo pysäytetään kääntämällä
kääntövalitsin (kuva 1/G) oikealle kohtaan ”•”.
0 Aseta vaahdotettu neste sivuun ja
käännä höyryvalitsin vielä kertaalleen
muutamaksi sekunniksi merkin
kohdalle. Näin poistetaan mahdolliset
maidon tai muiden nesteiden jäämät
suuttimesta. Varo! Höyry on kuumaa.
3
Hienon, kermamaisen vaahdon
tekemiseen tulee käyttää mieluiten
viileää, vähärasvaista maitoa.
0 Käännä sitten kääntövalitsin (kuva 1/G)
hetkeksi asentoon
.
0 Poista vesisäiliöstä ylimääräinen vesi.
Puhdistus
(kuva 12, 13, 14, 15, 16)
1
0
0
0
Cappuccinon valmistus
Kaada isoon kahvikuppiin ½ - ¾ espressokahvia. Lisää sen päälle vaahdotettua maitoa. Ravista vaahdotetun
maidon päälle hieman kaakaojauhoa.
0
0
3. Veden kuumentaminen
0 Käännä vesi-/höyryvalitsin (kuva 1/B)
asentoon .
0 Aseta vaahdotussuuttimen alle astia
(kuva 1/H).
0 Säädä kahvin, höyryn ja kuuman veden
valitsin (kuva 1/B) asentoon
. Vaahdotussuuttimesta tulee kuumaa vettä.
0 Kun kuumaa vettä on otettu haluttu
määrä, käännä kahvin, höyryn ja kuuman veden valitsin (kuva 1/G) takaisin
asentoon ”•”.
Puhdistus ja hoito
0
0
0
Päivittäinen hoito
Suosittelemme käyttämään laitetta 10
sekunnin ajan ilman espressojauhetta
aina ennen ensimmäistä espressoerää
sekä viimeisen espressoerän jälkeen,
jotta kahvijäämät huuhtoutuisivat pois
eivätkä pinttyisi. Menettele tällöin
aivan kuten espressoa keitettäessä,
mutta ilman espressojauhetta.
26
0
0
Tarkista aina ennen puhdistusta, että
laitteen virta on katkaistu ja verkkopistoke on irrotettu!
Älä puhdista laitetta tai sen osia astianpesukoneessa!
Pyyhi laitteen kaikki pinnat kostealla
liinalla. Älä käytä teräviä tai hankaavia
puhdistusvälineitä.
Huuhtele vesisäiliö vedellä vähintään
kerran viikossa.
Puhdista 1 kupin siivilä ja 2 kupin siivilä silloin tällöin vettä ja harjaa käyttäen.
Vaahdotussuutin
Poista päällys vaahdotussuuttimelta ja
huuhtele päällys vedellä.
Pyyhi vaahdotussuutin kostealla liinalla
puhtaaksi. Voit irrottaa suutinpään
puhdistusta tai kalkinpoistoa varten
ruuvaamalla suutinpään irti irrotusvarrella (kuva 1/L).
Ritilä ja valumisastia
Tyhjennä valumisastia, jos täyttötason
ilmaisin (kuva 1/U) nousee ritilää korkeammalle.
Tartu ritilän reikiin. Ota ritilä ulos ja
huuhtele se juoksevalla vedellä
(kuva 12).
Irrota valumisastia tyhjennystä varten
tarttumalla valumisastiaan molemmilta
puolilta ja vetämällä se etukautta laitteesta (kuva 13).
Ota muovinen päällysosa ja täyttötason ilmaisin ulos ja huuhtele molemmat osat juoksevalla vedellä (kuva 14).
Aseta muovinen päällysosa ja täyttötasonäyttö takaisin valumisastiaan.
Työnnä puhdistettu valumisastia takaisin laitteeseen ja aseta ritilä paikoilleen.
822 949 402_EEA150.book Seite 27 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
q
0
0
0
0
Keittosiivilän puhdistaminen
Keittopäässä sijaitsee keittosiivilä,
jonka läpi kuuma vesi virtaa. Tarkista
silloin tällöin, ovatko kahvijäämät tukkineet siivilän reiät.
Jos reiät ovat tukossa:
ruuvaa siivilä irti esimerkiksi kolikon
syrjällä (kuva 15).
Irrota keittosiivilä tiivisteineen
(kuva 16/1) ja irrota sitten keittosiivilästä sen tiiviste (kuva 16/2).
Puhdista keittosiivilä lämpimällä
vedellä ja harjalla.
Huuhtele tiiviste lämpimällä vedellä.
Jos laitetta pitää kuljettaa hyvin kylmissä oloissa:
0 tyhjennä vesisäiliö.
0 Kierrä kääntövalitsin (kuva 1/G) asentoon
ja anna laitteen lämmetä
ennen käyttöönottoa.
3
Kalkinpoisto
Jos espresso valuu suodattimen läpi
epätavallisen hitaasti, poista kalkkikertymät.
Suosittelemme puhdistamaan laitteen
3 kk välein nestemäisellä kalkinpoistoaineella. Jos paikallinen vesi on hyvin
kovaa (kalkkipitoista), kalkki on ehkä
poistettava useamminkin. Tällöin on
aina noudatettava kalkinpoistoaineen
valmistajan antamia ohjeita.
Tärkeää: Irrota ennen kalkinpoistoa
keittosiivilä (kuva 1/V) ja keittosiivilän
tiiviste keittosiivilän puhdistusta käsittelevän kohdan mukaisesti (kuva 15,
16).
Lisää ensin vesi vesisäiliöön, sitten
vasta kalkinpoistoaine, ei koskaan
päinvastoin. Vettä on käytettävä
vähintään 0,5 litraa. Annostele kalkinpoistoaine valmistajan ohjeen mukaisesti.
0 Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.
0 Poista vaahdotussuutin päällyksineen
(kuva 1/H).
0 Aseta siiviläteline paikalleen ilman siivilää.
0 Aseta siivilätelineen alle riittävän suuri
astia.
0 Työnnä pistoke pistorasiaan ja kytke
laitteen virta.
0 Käännä kääntövalitsin (kuva 1/G) asentoon
ja anna noin ¼ kalkinpoistoliuoksesta juosta keittimen läpi.
0 Katkaise sen jälkeen laitteen virta ja
jätä kalkinpoistoliuos noin 10 minuutiksi vaikuttamaan.
Toista tämä menettely jokaisella neljänneksellä kalkinpoistoliuosta.
0 Käännä kääntövalitsin (kuva 1/G)
asentoon
. Anna loput kalkinpoistoliuoksesta virrata suuttimen läpi ja vaikuttaa 10 minuuttia.
0 Puhdista sen jälkeen vesisäiliö perusteellisesti.
0 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä ja
anna puolet vedestä virrata keittopään
ja puolet vedestä vaahdotussuuttimen
kautta.
Jos keittimeen on muodostunut paljon
kalkkikertymiä, menettely on toistettava.
0 Kalkinpoiston jälkeen keittopää ja tiiviste tulee asettaa takaisin paikalleen.
Mitä tehdä, jos…
• espresson lämpötila on liian alhainen:
– Keitä ilman espressojauhetta, mutta
siivilää ja siivilätelinettä käyttäen,
jotta järjestelmä lämpenisi.
– Lämmitä kupit etukäteen.
– Poista laitteesta kalkki.
• läpivirtaus hidastuu merkittävästi:
– Älä purista espressojauhetta liian
tiiviisti siivilään.
– Älä jauha espressojauhetta liian
hienoksi (käytä keskihienoa
jauhatusta).
– Poista laitteesta kalkki.
27
822 949 402_EEA150.book Seite 28 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
q
• espresso valuu siivilätelineen sivusta:
– Varmista, että siiviläteline on
asetettu oikein kiinnikerenkaaseen.
– Kierrä siiviläteline tiukemmin
kiinnikerenkaaseen.
– Puhdista siivilätelineen reuna
espressojauheesta.
• espressoa ei tule ulos:
– Varmista, että vesisäiliö on täytetty
ja asetettu oikein paikalleen.
– Varmista, että siiviläteline on
asetettu oikein kiinnikerenkaaseen.
– Varmista, että vesi-/höyry-valitsin
(kuva 1/B) on asennossa ja että
veden, höyryn ja kuuman veden
kääntövalitsin (kuva 1/G) on
käännetty oikealle asentoon
.
– Älä purista espressojauhetta liian
tiiviisti siivilään.
– Puhdista keittosiivilä.
– Poista laitteesta kalkki.
• ns. crema-vaahto ei muodostu kunnolla:
– Varmista, että siivilässä on riittävästi
espressojauhetta.
– Käytä aina tuoretta
espressojauhetta.
– Purista espressojauhetta kevyesti
kokoon.
• maidon vaahdotuksessa muodostuu
liian vähän vaahtoa:
– Käytä aina viileää, tuoretta ja
vähärasvaista maitoa.
– Puhdista vaahdotussuutin.
• läpivirtaus nopeutuu liikaa:
– espressojauheen jauhatus on liian
karkea:
– Varmista, että siivilässä on riittävästi
espressojauhetta.
• kahvinkeittimen virta katkeaa käytön
aikana.
Laitteen pumppu on varustettu lämpövarokkeella, joka suojaa sitä ylikuumenemiselta. Lämpövaroke keskeyttää
laitteen toiminnan, jos laitetta on käytetty liian kauan tauotta tai jos
pumppu on kuivunut.
28
– Käännä katkaisimesta virta pois ja
vedä pistoke irti seinästä.
– Anna laitteen jäähtyä vähintään 20
minuuttia. Lisää vettä säiliöön.
– Liitä laite taas sähköverkkoon ja
kytke virta uudelleen päälle. Jos laite
ei vieläkään toimi, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Tekniset tiedot
• Verkkojännite: 230 V, 50 Hz
• Tehontarve: 1000 W
(Ks. laitteen alapuolella olevaa tyyppikilpeä.)
Jätehuolto
2
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ekologisesti
kestäviä ja ne voidaan käyttää uudelleen. Muoviosat tunnistaa mm. merkinnöistä >PE<, >PS< jne. Toimita
käytetyt pakkausmateriaalit niille varattuihin keräyspisteisiin ja noudata
materiaalimerkinnöistä annettuja
ohjeita.
2
Käytöstä poistettujen laitteiden
hävittäminen
W
Symboli
, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa,
että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän
tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on
ostettu.
822 949 402_EEA150.book Seite 29 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
g
g Dear Customer,
Please read this instruction manual
carefully. Please pay particular
attention to the safety instructions.
Retain it for future reference.
Give the instruction manual to any
future owner of the machine.
Equipment (Figure 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
On/off switch
Water/steam selection switch
Power indicator light
Temperature indicator
Cup storage area
Water tank (at the rear)
Selector dial for coffee, steam
and hot water
Steam nozzle (with attachment)
Rating plate
Measuring spoon
Maintenance tool
Ground coffee presser
1-cup filter
2-cup filter
Filter for prepacked portions
Filter holder
Finger protector
Drip tray
Drip grating
Fill level indicator
Filter in brew head (inside)
Brew head with filter holder retainer
1 Safety instructions
Safety when setting up the
appliance
• The appliance must be stable when
standing. Check that the site at which
the appliance is to be installed is even
and level.
• The appliance may only be connected
to a mains supply which has a voltage,
electricity type and frequency that
complies with the specifications on the
rating plate (see underside of the
appliance).
Safety when operating the
appliance
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
• Ensure that children are kept away.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
• Never bring the electrical cord in
contact with hot components of the
appliance.
• Never remove the power plug from the
power point by pulling on the cord.
• Do not use the appliance if:
– the cord is damaged or
– there is visible damage to the
housing.
• The steam nozzle, filter, filter holder
and retainer necessarily become hot
during use.
• The metal housing will necessarily
become warm during use.
• Do not remove the filter holder during
the brewing process as the appliance is
pressurised. The risk of burns exists.
• Fill the water tank only with cold
water, never with milk or other liquids.
• Do not use the appliance if the water
tank has not been filled.
29
822 949 402_EEA150.book Seite 30 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
g
(figure 1/T) and under the steam
nozzle (figure 1/H).
• Do not use the appliance without the
drip tray or the drip grating.
Safety during cleaning
• Prior to maintenance or cleaning
ensure that the appliance has been
switched off and that the power plug
has been disconnected.
• Follow the instructions referring to
decalcification.
• Do not immerse the appliance in water.
Making an espresso
After having been brewed, the espresso
should be covered with a dense frothy
layer, the so-called crema.
To achieve an aromatic espresso with
crema, fresh, clear water, the correct
size grounds and the water
temperature are important.
Safety during repairs
Repairs to this appliance may only be
carried out by qualified service
engineers. Considerable danger may
result from improper repairs. If repairs
become necessary, please contact the
Customer Care Department or your
authorised dealer.
If the appliance is used for purposes
other than those for what it was
intended or is operated wrongly, no
liability for possible damages can be
accepted.
;
This appliance conforms with the following EC Directives:
• Low Voltage Directive 2006/95/EC
• EMC Directive 89/336/EEC with
amendments 92/31/EEC and
93/68/EEC
Prior to using the appliance for
the first time
Please read the safety instructions in
order to prevent danger to yourself
and damage to the appliance.
0 Insert the power plug into the power
outlet.
Prior to preparing an espresso for the
first time you should rinse out the
heating system once by filling the tank.
Proceed exactly as described in the
section “Making an espresso” and
“Frothing milk”, but without placing
any ground coffee in the filter. Place a
container that is as large as possible in
the middle of the drip grating
30
1. Adding water (Figure 2)
0 Pull the water tank upwards and out of
the appliance (figure 2).
0 Open the tank lid.
0 Fill the water tank with cold, clear
water only.
Ensure that the water line does not lie
below the MIN (minimum) line or
above the MAX (maximum) line.
0 Close the tank lid.
0 Replace the water tank and press it
downwards so that it is sitting firmly in
the appliance (figure 2).
3
You can also lift the tank lid and fold it
to the side. This enables you to fill the
water tank directly when it is in the
appliance, e.g. with a jug.
2. Switching on the appliance /
preheating cups
0 Switch the appliance on using the on/
off switch (figure 1/A). The power
indicator (figure 1/C, red) and the
temperature indicator (figure 1/D,
orange) will illuminate.
As soon as the operating temperature
has been attained, the temperature
indicator will go out. The temperature
indicator may illuminate again while
the appliance is being used to indicate
that the appliance is re-heating.
You can place one or more cups with
the opening facing downwards on the
cup storage area (figure 1/E).
822 949 402_EEA150.book Seite 31 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
g
3. Adding espresso grounds
(figures 3,4,5)
0 Take the filter holder, fold back the
finger protector and place the 1-cup
filter or the 2-cup filter into the filter
holder (figure 3).
When using prepacked portions, insert
the filter for prepacked portions
(figure 1/P and figure 5).
0 Fill the filter with espresso grounds.
Use:
1 full measuring spoon for the 1-cup
filter, 2 full measuring spoons for the
2-cup filter.
0 Lightly press the espresso grounds into
the filter (figure 4) using the ground
coffee presser (figure 1/M). Ensure that
after pressing the coffee, the filter is
still filled to the rim with espresso
grounds. Clean any espresso grounds
away from the rim of the filter.
3
6. Brewing an espresso
0 Switch the water/steam selection
switch (figure 1/B) to the symbol .
0 When the appliance has attained its
operating temperature, turn the
selector dial (figure 1/G) to the
symbol
. The water will now be
forced through the espresso grounds
under high pressure.
0 When the desired amount of espresso
has been brewed, turn the selector dial
left again to the “•” position.
3
Do not press the espresso grounds too
firmly into the filter. In such an event
the flow of water through the coffee
can decrease significantly. (See also
“What to do if…”)
3
If you grind espresso grounds yourself,
choose the “middle” fineness level.
Please note that when making an
espresso the water-steam selection
switch (figure 1/B) is always at the
position. If the espresso is brewed at
the position, the taste of the coffee
can be adversely affected due to the
higher brewing temperature.
Each time after making an espresso or
after using steam/hot water when the
selector dial is turned to the “•”
position, any remaining water is
directed to the drip tray. Each
additional cup is brewed using fresh
water. This is how to obtain the total
enjoyment out of espresso. This is why
the drip tray must be emptied
regularly.
4. Screwing on the filter holder
(Figures 6, 7)
7. Removing the drip tray
(Figure 9)
0 Position the filter holder in the filter
retainer such that the handle of the
filter holder is located below the left
white triangle (figure 6,“1“).
0 Twist the filter holder to the right as
far as it will go (figure 6,“2“), so that
the handle is pointing forwards and is
located beneath the white line
between the two points (figure 7,“3“).
5. Placing cup(s) underneath
(Figure 8)
0 Place one or two cups under the
openings in the filter holder (figure 8).
3
0 Twist the filter holder to the left and
out of the retainer.
0 Fold the finger protector forwards and
hold it down. Tap the used espresso
grounds out of the filter holder and
out of the filter (figure 9).
0 Rinse the filter holder and the filter
with warm water. Do not clean the
filter holder in the dishwasher!
3
If the appliance is not going to be used
for a longer period of time, do not
screw the filter holder back in. This will
increase the life of the seal located on
the brew head.
31
822 949 402_EEA150.book Seite 32 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
g
Creating steam/frothing milk
(Figures 10, 11)
Making a cappuccino
Fill a large coffee cup from ½ to ¾ full
of espresso. Pour the frothed milk over
the top. Sprinkle a little cocoa over the
milk froth.
The hot steam can be used to froth
milk for a cappuccino or to heat
liquids.
1. Switch on the appliance.
0 Place the attachment provided onto
the steam nozzle (figure 10).
0 Switch on the appliance using the on/
off switch (figure 1/A). Wait until the
appliance has attained its operating
temperature and the orange
temperature indicator has gone out
(figure 1/D).
0 Switch the water/steam selection
switch (figure 1/B) to the symbol .
2. Creating steam/frothing milk
0 Pour some milk or other liquid to be
heated into a heat-proof container.
0 Immerse the steam nozzle into the milk
or liquid to be heated (figure 11).
0 Turn the selector dial (figure 1/G) to
the left onto the
symbol. The
appliance will now begin to create
steam. At the beginning some drops of
water may drip out of the nozzle as
well.
Important: So as not to prevent the
steam from exiting, the steam nozzle
must not touch the base of the
container.
0 Stop steam from being emitted by
turning the selector dial (figure 1/G)
back to the right into the “•” position.
0 Place the steamed liquid to one side
and turn the steam selection switch
back to the
symbol for a couple of
seconds. This will remove any milk
residue or residue from other liquids
out of the nozzle. Caution: The steam
is hot.
3
32
To achieve a fine, creamy milk froth it
is best to use cool low-fat milk.
3. Heating water
0 Turn the water/steam selection switch
(figure 1/B) to the position.
0 Place a container under the steam
nozzle (figure 1/H).
0 Turn the selector dial for coffee, steam
and hot water (figure 1/G) to the
position. Hot water will be emitted
from the steam nozzle.
0 After the desired amount of hot water
has been obtained, turn the selector
dial for coffee, steam and hot water
(figure 1/G) to the “•” position.
Cleaning and care
Daily care
We recommend that, each day prior to
the first and after the last espresso, you
rinse out the system for approx. 10
seconds without espresso grounds in
order to prevent particles coffee from
becoming lodged in the appliance.
Proceed as for making an espresso, but
without using espresso grounds.
0 Afterwards, turn the selector dial
(figure 1/G) briefly to the
position.
0 Pour any remaining water out of the
water tank.
Cleaning
(figures12,13,14,15,16)
Prior to cleaning the appliance, switch
it off and disconnect the power plug.
Do not clean any part of the
appliance in the dishwasher.
0 Wipe all the appliance’s surfaces using
a damp cloth. Do not use harsh or
scratching cleaning agent.
0 Rinse out the water tank at least once
a week in normal rinse water.
1
822 949 402_EEA150.book Seite 33 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
g
0 Clean the 1-cup filter and the 2-cup
filter from time to time using a brush.
Steam nozzle
0 Remove the attachment from the
steam nozzle and rinse the attachment
in normal rinse water.
0 Wipe the steam nozzle clean using a
damp cloth. You can use the
maintenance guide (figure 1/L) to
screw off the nozzle head to clean it or
decalcify it.
Drip grating and drip tray
The drip tray must be emptied when
the level indicator (figure 1/U) is
protruding above the drip grating.
0 Insert your fingers into the holes in the
drip grating. Remove the drip grating
and rinse it under running water
(figure 12).
0 To empty it, hold the drip tray on both
sides and pull it forwards and out of
the appliance (figure 13).
0 Remove the plastic attachment with
the level indicator and rinse both
under running water (figure 14).
0 Place the plastic attachment with the
level indicator back into the drip tray.
0 Push the clean drip tray back into the
appliance and place the drip grating
back in.
Cleaning the brew filter
The brew filter through which the hot
water flows is located on the brew
head. Check from time to time to
ensure that the holes in the brew filter
have not become blocked by coffee
particles.
If the holes have become blocked:
0 Unscrew the brew filter using a coin
(figure 15).
0 Remove the brew filter and seal
(figure 16/1) and remove the brew
filter’s seal (figure 16/2).
0 Clean the brew filter with warm water
and a brush.
0 Rinse the seal with warm rinse water.
If the appliance is to be transported at
temperatures below zero:
0 Empty the water tank.
0 Turn the selector dial (figure 1/G) to
the
position and let the appliance
dry.
3
Decalcifying
0
0
0
0
0
0
If the espresso is flowing through the
filter at a slower rate than usual, it is
time for the appliance to be
decalcified.
We recommend that you decalcify the
machine once every three months with
liquid decalcifier. If you live in an area
with hard water the decalcifying
procedure may have to be carried out
more often. When doing this follow
the instructions provided by the
manufacturer of the decalcifier.
Important: Prior to decalcifying,
remove the brew filter (figure 1/V) and
the brew filter’s seal, as described in
the section “Cleaning the brew filter”
(figures 15, 16).
First pour the water into the water
tank, then add the decalcifier; never in
the reverse order. At least 0.5 litres of
water must be used. The decalcifier
should be added accordingly.
Remove the power plug from the
power point and allow the appliance to
cool.
Remove the steam nozzle with the
attachment (figure 1/H).
Place the filter holder in position
without the filter.
Place a sufficiently large container
under the filter holder.
Insert the power plug into the power
point and switch on the appliance.
Afterwards, turn the selector dial
(figure 1/G) to the
position and let
approx. ¼ of the decalcifier flow
through the system.
33
822 949 402_EEA150.book Seite 34 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
g
0 Then switch off the appliance and
allow the decalcifying solution to act
for approx. 10 minutes.
Repeat this procedure with an
additional ¼ of the decalcifying
solution.
0 Turn the selector dial (figure 1/G) to
the
position. Allow the remaining
decalcifying solution to flow over the
nozzle and act for another 10 minutes.
0 Then thoroughly clean the water tank.
0 Fill the water tank with fresh water
and allow half to flow over the brew
head and the other half to flow over
the nozzle.
Repeat the procedure if there is a lot of
limescale.
0 After decalcifying the appliance,
replace the brew filter and seal.
•
•
What to do if…
• the espresso temperature is too low:
– Carry out the brewing procedure
without using espresso grounds, but
using the filter and filter holder, in
order to preheat the system.
– Preheat the cups.
– Decalcify the appliance.
• the flow speed decreases noticeably:
– Do not press the espresso grounds
too firmly into the filter.
– Do not grind the espresso grounds
too finely (“medium” fineness).
– Decalcify the appliance.
• the espresso is flowing out of the side
of the filter holder:
– Ensure that the filter holder has
been placed in the retainer correctly.
– Twist the filter holder a little more
firmly into the retainer.
– Clean any espresso grounds away
from the rim of the filter holder.
• no espresso is coming out:
– Ensure that the water tank has been
filled and is correctly in place.
– Ensure that the filter holder has
been placed in the retainer correctly.
34
•
•
– Ensure that the water/steam
selection switch (figure 1/B) is in the
position and the selector dial for
water, steam and hot water
(figure 1/G) has been turned right to
the
position.
– Do not press the espresso grounds
too firmly into the filter.
– Clean the brew filter.
– Decalcify the appliance.
the crema is no longer being produced
as it should:
– Ensure that there are enough
espresso grounds in the filter.
– Always use fresh espresso grounds.
– Press the espresso grounds lightly.
too little milk froth is created when
steaming milk:
– Always use cool, fresh and low-fat
milk.
– Clean the steam nozzle.
the flow increases:
– the espresso grounds have been
ground too rough:
– Ensure that there are enough
espresso grounds in the filter.
the coffee machine switches itself off
while operating:
The appliance pump is equipped with a
temperature fuse that protects it from
overheating. The temperature fuse
interrupts the machine’s operation, if
the machine is operated for too long or
if the pump is run without water.
– Set the on / off switch to “off” and
remove the plug from the mains
socket.
– Leave the machine to cool for at
least 20 minutes. Fill up with water.
– Plug the appliance into the mains
again and switch it on. If the
appliance still does not work, please
contact our Customer Care
Department.
822 949 402_EEA150.book Seite 35 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
g
Technical data
• Input supply voltage: 230 v, 50 Hz
• Power consumption: 1000 W
(See rating plate on the underside of
the appliance.)
Disposal
2
Packaging material
The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified
by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at
the community waste disposal facilities.
2
Old appliance
W
The symbol
on the product or on
its packaging indicates that this product may not be treated as household
waste. Instead it shall be handed over
to the applicable collection point for
the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise
be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more
detailed information about recycling
of this product, please contact your
local city office, your household waste
disposal service or the shop where you
purchased the product.
35
822 949 402_EEA150.book Seite 36 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
d
geehrte Kundin,
d Sehr
sehr geehrter Kunde,
lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie vor
allem die Sicherheitshinweise! Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen
auf.
Geben Sie die Gebrauchsanweisung
auch an eventuelle Nachbesitzer des
Gerätes weiter.
Ausstattung (Bild 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
36
Ein-/Aus-Schalter
Wasser-/Dampf-Wahlschalter
Betriebsanzeige
Temperaturanzeige
Tassenabstellfläche
Wassertank (auf der Rückseite)
Drehwähler für Kaffee, Dampf
und Heißwasser
Aufschäumdüse (mit Aufsatz)
Typschild
Messlöffel
Wartungshilfe
Kaffeemehlpresser
1-Tassen-Sieb
2-Tassen-Sieb
Sieb für Portionsbeutel
Siebträger
Fingerschutz
Tropfschale
Tropfgitter
Füllstandsanzeige
Sieb im Brühkopf (innen)
Brühkopf mit Siebträgeraufnahme
1 Sicherheitshinweise
Sicherheit beim Aufstellen
• Das Gerät muss standsicher stehen.
Achten Sie auf eine gerade und waagerechte Aufstellfläche.
• Das Gerät darf nur an ein Stromnetz
angeschlossen werden, dessen Spannung, Stromart und Frequenz mit den
Angaben auf dem Typschild (siehe
Unterseite des Gerätes) übereinstimmen!
Sicherheit beim Betrieb
• Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt,
von Personen (einschließlich Kinder),
die aufgrund Ihrer Unerfahrenheit oder
Unkenntnis nicht in der Lage sind es
sicher zu bedienen oder von Personen
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten, benutzt
oder betrieben zu werden, es sei denn
sie wurden durch eine für sie verantwortliche Person angewiesen wie das
Gerät sicher zu benutzen ist und
anfäglich von ihr beaufsichtigt.
• Bitte Kinder fernhalten!
• Kinder müssen beaufsichtigt werden
um sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerät spielen.
• Das Netzkabel nie mit heißen Geräteteilen in Berührung bringen!
• Den Netzstecker nie am Kabel aus der
Steckdose ziehen!
• Das Gerät nicht in Betrieb nehmen,
wenn:
– das Kabel beschädigt ist oder
– das Gehäuse sichtbare Beschädiggen aufweist.
• Aufschäumdüse, Sieb, Siebträger und
Siebhalterung werden funktionsbedingt während des Betriebes heiß.
• Funktionsbedingt wird das Metallgehäuse während des Betriebs warm.
• Den Siebträger nicht während des
Brühvorganges entnehmen, da das
Gerät unter Druck steht! Verbrennungsgefahr!
822 949 402_EEA150.book Seite 37 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
d
• Den Wassertank nur mit kaltem Wasser
füllen, niemals mit Milch oder anderen
Flüssigkeiten!
• Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn
der Wassertank nicht gefüllt ist!
• Gerät nicht ohne Tropfschale oder
Tropfgitter betreiben!
zu geben. Stellen Sie ein möglichst
großes Gefäß in die Mitte des Tropfgitters (Bild 1/T) und unter die Aufschäumdüse (Bild 1/H).
Espresso zubereiten
Nach dem Aufbrühen sollte der
Espresso von einer dichten, schaumigen Schicht, der sogenannten Crema,
bedeckt sein.
Wichtig für einen aromatischen
Espresso mit Crema sind frisches, klares
Wasser, der richtige Mahlgrad und die
Wassertemperatur.
Sicherheit bei der Reinigung
• Vor Wartung oder Reinigung sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet
und der Netzstecker gezogen ist!
• Entkalkungshinweise beachten!
• Das Gerät nicht in Wasser tauchen!
Sicherheit bei Reparatur
Reparaturen an diesem Gerät dürfen
nur von Fachkräften durchgeführt
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im
Reparaturfall an den Kundendienst
oder an Ihren autorisierten Fachhändler.
Wird das Gerät zweckentfremdet
benutzt oder falsch bedient, kann
keine Haftung für eventuelle Schäden
übernommen werden.
;
Dieses Gerät erfüllt folgende EC
Normen:
• Niedrig-Spannungs-Norm
2006/95/EC
• EMC Norm 89/336/EEC und Ergänzung 92/31/EEC sowie 93/68/EEC
Vor dem ersten Gebrauch
Lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise,
um Gefahren für Sie selbst und
Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.
0 Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose.
Vor der ersten Espressozubereitung
sollten Sie das Heizsystem einmal mit
einer Tankfüllung durchspülen. Verfahren Sie dazu genau so, wie unter dem
Abschnitt „Espresso zubereiten“ bzw.
„Milch aufschäumen“ beschrieben,
ohne jedoch Espressomehl in das Sieb
1. Wasser einfüllen (Bild 2)
0 Ziehen Sie den Wassertank nach oben
aus dem Gerät (Bild 2).
0 Öffnen Sie den Tankdeckel.
0 Befüllen Sie den Wassertank nur mit
kaltem, klarem Wasser.
Achten Sie darauf, dass der Wasserpegel nicht unter der Marke MIN (Minimum) und nicht über der Marke MAX
(Maximum) steht.
0 Schließen Sie den Deckel.
0 Setzen Sie den Wassertank wieder ein
und drücken Sie ihn nach unten, so
dass er fest im Gerät sitzt (Bild 2).
3
Sie können den Tankdeckel auch anheben und zur Seite klappen. So können
Sie den Wassertank auch direkt am
Gerät, z.B. mit einer Kanne, befüllen.
2. Gerät einschalten/Tassen vorwärmen
0 Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/
Aus-Schalter ein (Bild 1/A). Die
Betriebsanzeige (Bild 1/C, rot) und die
Temperaturanzeige (Bild 1/D, orange)
leuchten.
Sobald die Betriebstemperatur erreicht
ist, erlischt die Temperaturanzeige. Die
Temperaturanzeige kann während des
Betriebs wieder aufleuchten zum Zeichen, dass das Gerät nachheizt.
Sie können eine oder mehrere Tassen
mit der Öffnung nach unten auf die
Tassenabstellfläche stellen (Bild 1/E).
37
822 949 402_EEA150.book Seite 38 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
d
3. Espressomehl einfüllen
(Bild 3,4,5)
0 Nehmen Sie den Siebträger, klappen
Sie den Fingerschutz zurück und legen
Sie das 1-Tassen-Sieb oder das 2-Tassen-Sieb in den Siebträger (Bild 3).
Wenn Sie Portionsbeutel benutzen,
verwenden Sie das Sieb für Portionsbeutel (Bild 1P und Bild 5).
0 Füllen Sie Espressomehl in das Sieb.
Verwenden Sie:
1 Meßlöffel voll für das 1-Tassen-Sieb,
2 Meßlöffel voll für das 2-Tassen Sieb.
0 Pressen Sie das Espressomehl mit dem
Kaffeemehlpresser (Bild 1/M) leicht in
das Sieb (Bild 4). Achten Sie darauf,
dass nach dem Pressen das Sieb bis
zum Rand mit Espressomehl gefüllt ist.
Säubern Sie den Rand des Siebes von
Espressomehl.
3
3
Pressen Sie das Espressomehl nicht fest
in das Sieb! In diesem Fall kann sich der
Durchfluss sehr stark verringern. (Siehe
auch „Was tun, wenn ...“)
3
Falls Sie das Espressomehl selbst mahlen, wählen Sie den Mahlgrad „mittel“.
6. Espresso aufbrühen
0 Schalten Sie den Wasser-/DampfWahlschalter (Bild 1/B) auf das Symbol
.
0 Wenn das Gerät die Betriebstemperatur erreicht hat, drehen Sie den Drehwähler (Bild 1/G) auf das Symbol
.
Das Wasser wird jetzt mit hohem Druck
durch das Espressomehl gepresst.
0 Wenn die gewünschte Menge Espresso
aufgebrüht ist, den Drehwäler zurück
nach links auf die Position "•" drehen.
3
4. Siebträger eindrehen
(Bild 6,7)
0 Positionieren Sie den Siebträger in der
Siebhalterung so, dass sich der Griff
des Siebträgers unterhalb des linken
weißen Dreiecks befindet (Bild 6,“1“).
0 Drehen Sie den Siebträger nach rechts
bis zum Anschlag (Bild 6,“2“), so dass
der Griff nach vorne zeigt und sich
unterhalb der weißen Linie zwischen
den beiden Punkten befindet
(Bild 7,“3“).
5. Tasse(n) unterstellen (Bild 8)
0 Stellen Sie eine Tasse oder zwei Tassen
unter die Öffnungen des Siebträgers
(Bild 8).
38
Beachten Sie bitte, dass bei der Espressozubereitung der Wasser-DampfWahlschalter (Bild 1/B) immer auf der
Position steht. Wird der Espresso auf
der Position gebrüht, kann durch die
höhere Brühtemperatur der Geschmack
des Kaffees beeinträchtigt werden.
Nach jeder Espressozubereitung oder
nach jedem Dampf-/Heißwasserbezug,
wenn der Drehwähler in die Position
„•“ gedreht wird, wird das Restwasser
in die Tropfschale geleitet. Jede weitere
Tasse wird mit frischem Wasser gebrüht. So erhalten Sie immer den vollen Espressogenuss. Deshalb muss die
Tropfschale regelmäßig geleert werden.
7. Siebträger entnehmen (Bild 9)
0 Drehen Sie den Siebträger nach links
aus der Halterung heraus.
0 Klappen Sie den Fingerschutz nach
vorne und halten Sie ihn gedrückt.
Klopfen Sie das gebrauchte Espressomehl aus dem Siebträger bzw. aus dem
Sieb (Bild 9).
0 Siebhalter und Sieb mit warmem Wasser spülen. Siebhalter nicht in der
Geschirrspülmaschine reinigen!
3
Wenn das Gerät längere Zeit nicht
benutzt wird, den Siebträger nicht wieder eindrehen. Dadurch wird die
Lebensdauer der Dichtung am Brühkopf verlängert.
822 949 402_EEA150.book Seite 39 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
d
Dampf erzeugen/Milch aufschäumen (Bild 10,11)
Cappuccino zubereiten
Füllen Sie eine große Kaffeetasse zu ½
bis ¾ mit Espresso. Geben Sie die aufgeschäumte Milch darüber. Stäuben
Sie etwas Kakaopulver auf den Milchschaum.
Der heiße Dampf kann zum Aufschäumen von Milch für Cappuccino sowie
zum Erhitzen von Flüssigkeiten verwendet werden.
1. Gerät einschalten
0 Stecken Sie den mitgelieferten Aufsatz
auf die Aufschäumdüse (Bild 10).
0 Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/
Aus-Schalter (Bild 1/A) ein. Warten
Sie, bis das Gerät seine Betriebstemperatur erreicht hat und die orange Temperaturanzeige (Bild 1/D) erloschen ist.
0 Stellen Sie den Wasser-/Dampf-Wahlschalter (Bild 1/B) auf das Symbol .
2. Dampf erzeugen/Milch aufschäumen
0 Füllen Sie Milch oder die zu erhitzende
Flüssigkeit in ein hitzebeständiges
Gefäß.
0 Tauchen Sie die Aufschäumdüse in die
Milch bzw. die zu erhitzende Flüssigkeit
(Bild 11).
0 Stellen Sie den Drehwähler (Bild 1/G)
nach links auf das Symbol
. Das
Gerät beginnt jetzt, Dampf zu erzeugen. Zu Anfang können noch einige
Tropfen heißes Wasser mit aus der Düse
austreten.
Wichtig: Die Aufschäumdüse darf den
Boden des Gefäßes nicht berühren, um
den Dampfaustritt nicht zu behindern.
0 Sie stoppen die Dampfzufuhr, indem
Sie den Drehwähler (Bild 1/G) wieder
nach rechts in die Position „•“ bringen.
0 Stellen Sie die aufgeschäumte Flüssigkeit ab und drehen Sie den Dampfwähler noch einmal für einige Sekunden
auf das Symbol
. Damit entfernen
Sie eventuelle Rückstände von Milch
oder anderen Flüssigkeiten aus der
Düse. Vorsicht! Der Dampf ist heiß.
3
Für feinen, cremigen Milchschaum verwenden Sie am besten kühle, fettarme
Milch.
3. Wasser erhitzen
0 Den Wasser-/Dampf-Wahlschalter
(Bild 1/B) auf die Position stellen.
0 Einen Behälter unter die Aufschäumdüse (Bild 1/H) stellen.
0 Den Drehwähler für Kaffee, Dampf und
Heißwasser (Bild 1/G) auf die Position
stellen. Aus der Aufschäumdüse
tritt heißes Wasser aus.
0 Nachdem die gewünschte Menge Heißwasser bezogen wurde, den Drehwähler
für Kaffee, Dampf und Heißwasser (Bild
1/G) wieder auf die Position „•“ stellen.
Reinigung und Pflege
Tägliche Pflege
Wir empfehlen Ihnen, täglich vor dem
ersten und nach dem letzten Espresso
das System ca. 10 Sekunden lang ohne
Espressomehl durchzuspülen, um zu
vermeiden, dass sich Kaffeepartikel
festsetzen können. Verfahren Sie dazu
wie bei der Espressozubereitung,
jedoch ohne Espressomehl.
0 Stellen Sie danach den Drehwähler
(Bild 1/G) kurz auf die Position
.
0 Gießen Sie restliches Wasser aus dem
Wassertank.
Reinigung (Bild 12,13,14,15,16)
Schalten Sie vor jeder Reinigung das
Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker!
Reinigen Sie kein Teil des Gerätes in
der Geschirrspülmaschine!
0 Wischen Sie alle Flächen an der Maschine mit einem feuchten Tuch ab.
Benutzen Sie keine scharfen oder
scheuernden Reinigungsmittel.
1
39
822 949 402_EEA150.book Seite 40 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
d
0 Spülen Sie den Wassertank mindestens
einmal pro Woche in normalem Spülwasser.
0 Reinigen Sie das 1-Tassen-Sieb und das
2-Tassen-Sieb von Zeit zu Zeit mit
einer Bürste.
Aufschäumdüse
0 Ziehen Sie den Aufsatz von der Aufschäumdüse und spülen Sie den Aufsatz in normalem Spülwasser.
0 Wischen Sie die Aufschäumdüse mit
einem feuchten Tuch sauber. Mit der
Wartungshilfe (Bild 1/L) können Sie
den Düsenkopf zum Säubern oder Entkalken abschrauben.
Tropfgitter und Tropfschale
Wenn die Füllstandsanzeige (Bild 1/U)
über das Tropfgitter hinausragt, muss
die Tropfschale geleert werden.
0 Greifen Sie in die Löcher des Tropfgitters. Nehmen Sie das Tropfgitter heraus
und spülen Sie es unter fließendem
Wasser (Bild 12).
0 Zum Entleeren fassen Sie die Tropfschale an beiden Seiten und ziehen Sie
sie nach vorne aus dem Gerät (Bild 13).
0 Nehmen Sie den Kunststoffaufsatz mit
der Füllstandsanzeige ab und spülen
Sie beides unter fießendem Wasser
(Bild 14).
0 Setzen Sie den Kunststoffaufsatz mit
der Füllstandsanzeige wieder in die
Tropfschale ein.
0 Schieben Sie die saubere Tropfschale
zurück in das Gerät und setzen Sie das
Tropfgitter wieder ein.
Brühsieb reinigen
Am Brühkopf befindet sich das Brühsieb, durch das das heiße Wasser
strömt. Untersuchen Sie von Zeit zu
Zeit, ob sich die Löcher des Brühsiebs
mit Kaffeepartikeln zugesetzt haben.
Falls sich die Löcher zugesetzt haben:
0 Schrauben Sie das Brühsieb mit einer
Münze ab (Bild 15).
0 Entnehmen Sie Brühsieb und Dichtung
(Bild 16/1) und entfernen Sie die Dichtung des Brühsiebs (Bild 16/2).
40
0 Reinigen Sie das Brühsieb mit warmem
Wasser und einer Bürste.
0 Spülen Sie die Dichtung mit warmem
Spülwasser.
Wenn das Gerät bei Minustemperaturen transportiert werden soll:
0 Wassertank leeren.
0 Drehwähler (Bild 1/G) auf die Position
drehen und das Gerät „ausdampfen“ lassen.
3
Entkalken
0
0
0
0
0
Wenn der Espresso ungewöhnlich langsam durch den Filter läuft, ist es Zeit
für eine Entkalkung.
Wir empfehlen, die Maschine jedes
Vierteljahr mit Flüssigentkalker zu entkalken. Wenn Sie in einer Gegend mit
hartem Wasser wohnen, muss die Entkalkung evtl. öfter durchgeführt werden. Beachten Sie dabei die Angaben
des Herstellers des Entkalkungsmittels.
Wichtig: Entfernen Sie vor dem Entkalken das Brühsieb (Bild 1/V) und die
Dichtung des Brühsiebes, wie im Abschnitt „Brühsieb reinigen“ beschrieben
(Bild 15, 16).
Füllen Sie erst das Wasser in den Wassertank, dann den Entkalker, niemals
umgekehrt. Es müssen mindestens 0,5 l
Wasser verwendet werden. Entsprechend ist das Entkalkungsmittel zu
dosieren.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose und lassen Sie das Gerät
abkühlen.
Entfernen Sie die Aufschäumdüse mit
Aufsatz (Bild 1/H).
Setzen Sie den Siebträger ohne Sieb
ein.
Stellen Sie einen ausreichend großen
Behälter unter den Siebträger.
Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose und schalten Sie das Gerät
ein.
822 949 402_EEA150.book Seite 41 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
d
0 Stellen Sie den Drehwähler (Bild 1/G)
auf die Position
und lassen Sie ca.
¼ der Entkalkungslösung durch das
System laufen.
0 Danach das Gerät ausschalten und die
Entkalkungslösung ca. 10 Minuten einwirken lassen.
Diesen Vorgang mit weiteren ¼ der
Entkalkungslösung wiederholen.
0 Den Drehwähler (Bild 1/G) auf die
Position
stellen. Die restliche Entkalkungslösung über die Düse laufen
lassen und wiederum 10 Minuten einwirken lassen.
0 Danach den Wassertank gründlich reinigen.
0 Den Wassertank mit frischem Wasser
füllen und die eine Hälfte über den
Brühkopf, die andere Hälfte über die
Düse laufen lassen.
Bei starker Verkalkung den Vorgang
wiederholen.
0 Nach dem Entkalken Brühsieb und
Dichtung wieder einsetzen.
Was tun, wenn ...
• die Espressotemperatur zu niedrig ist:
– Führen Sie einen Brühvorgang ohne
Espressomehl, aber mit Sieb und
Siebträger durch, um das System
vorzuwärmen.
– Tassen vorwärmen.
– Gerät entkalken.
• sich die Durchlaufgeschwindigkeit
merklich verringert:
– Espressomehl nicht zu fest ins Sieb
pressen.
– Espressomehl nicht zu fein mahlen
(Mahlgrad „mittel“).
– Gerät entkalken.
• der Espresso seitlich aus dem Siebträger herausläuft:
– Sicherstellen, daß der Siebträger
richtig im Haltering eingesetzt ist.
•
•
•
•
•
– Siebträger etwas fester im Haltering
eindrehen.
– Den Rand des Siebträgers von
Espressomehl reinigen.
kein Espresso austritt:
– Sicherstellen, daß der Wassertank
gefüllt und richtig eingesetzt ist.
– Sicherstellen, daß der Siebträger
richtig im Haltering eingesetzt ist.
– Sicherstellen, dass sich der Wasser-/
Dampf-Wahlschalter (Bild 1/B) in
der Position befindet und der
Drehwähler für Wasser, Dampf und
Heißwasser (Bild 1/G) nach rechts
auf die Position
gedreht wurde.
– Espressomehl nicht zu fest in das
Sieb pressen.
– Brühsieb reinigen.
– Gerät entkalken.
die Cremabildung sich verschlechtert:
– Sicherstellen, daß sich ausreichend
Espressomehl im Sieb befindet.
– Stets frisches Espressomehl verwenden.
– Espressomehl leicht andrücken.
zu wenig Schaum beim Milchaufschäumen entsteht:
– Stets kühle, frische und fettarme
Milch verwenden.
– Aufschäumdüse reinigen.
der Durchlauf sich erhöht:
– Epressomehl ist zu grob gemahlen:
– Sicherstellen, dass sich ausreichend
Espressomehl im Sieb befindet.
die Kaffemaschine sich während des
Betriebes ausschaltet:
Die Pumpe des Gerätes ist mit einer
Temperatursicherung ausgestattet, die
es vor Überhitzung schützt. Die Temperatursicherung unterbricht den Betrieb
der Maschine, wenn die Maschine zu
lange ohne Pause betrieben wurde
oder wenn die Pumpe ohne Wasser
gelaufen ist.
41
822 949 402_EEA150.book Seite 42 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
d
– Stellen Sie den Ein- /Aus-Schalter
auf „Aus“ und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
– Lassen Sie die Maschine mindestens
20 Minuten abkühlen. Füllen Sie
Wasser nach.
– Schließen Sie das Gerät wieder ans
Stromnetz an und schalten Sie es
ein. Falls das Gerät jetzt nicht wieder
funktioniert, wenden Sie sich an
unseren Kundendienst.
Technische Daten
• Anschlussspannung: 230 V, 50 Hz
• Leistungsaufnahme: 1000 W
(Siehe Typenschild sich auf der Geräteunterseite.)
Entsorgung
2
Verpackungsmaterial
2
Altgerät
42
Die Verpackungsmaterialien sind
umweltverträglich und wiederverwertbar. Die Kunststoffteile sind gekennzeichnet, z. B. >PE<, >PS< etc.
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung
bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.
W
Das Symbol
auf dem Produkt
oder seiner Verpackung weist darauf
hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist,
sondern an einem Sammelpunkt für
das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum
korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt
und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus,
Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in
dem Sie das Produkt gekauft haben.
822 949 402_EEA150.book Seite 43 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
f
cliente,
f Chère
Chèr client,
Veuillez lire attentivement cette notice
d’utilisation. Veuillez prêter une attention toute particulière aux consignes
de sécurité ! Conservez cette notice
pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
Transmettez aussi la notice à l’éventuel
futur propriétaire de l’appareil.
Equipement (figure 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Interrupteur Marche/Arrêt
Sélecteur Eau/Vapeur
Voyant Marche
Voyant Température
Plateau porte-tasses
Réservoir d’eau (à l’arrière)
Sélecteur rotatif Café, Vapeur
et Eau chaude
Buse vapeur (avec embout)
Plaque signalétique
Doseur
Outil de maintenance
Tasseur de mouture
Filtre 1-tasse
Filtre 2-tasses
Filtre pour sachet individuel
Porte-filtre
Protection des doigts
Plateau récolte-gouttes
Grille récolte-gouttes
Gauge de niveau
Filtre dans la buse d’écoulement de
café (à l’intérieur)
Buse d’écoulement du café et anneau
support du porte-filtre
1 Consignes de sécurité
Précautions à prendre lors de
l’installation
• Précautions à prendre lors de
l’installation de l’appareil. Veillez à
placer l’appareil sur une surface plane
et horizontale.
• L’appareil ne peut être branché que sur
un réseau électrique dont la tension, le
type de courant et la fréquence
correspondent à ceux qui figurent sur
la plaque signalétique (voir dessous de
l’appareil).
Précautions à prendre lors de
l’installation
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des personnes (notamment
des enfants) présentant des capacités
physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience
et de connaissances, sauf sous la supervision d'une personne responsable de
leur sécurité ou si cette personne les a
informées de l'utilisation de l'appareil.
• Placez l’appareil hors de portée des
enfants!
• Les enfants doivent être supervisés afin
de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.
• Le câble d’alimentation électrique ne
doit jamais entrer en contact avec les
éléments chauds de l’appareil !
• Ne jamais tirer sur le câble pour
débrancher la fiche de contact de la
prise !
• Ne pas mettre l’appareil en marche si :
– le câble est endommagé ou
– s’il présente des dommages
extérieurs visibles.
• La buse vapeur, le filtre, le porte-filtre
et l’anneau support du filtre chauffent
nécessairement lorsque l’appareil est
en marche.
• Lorsque l’appareil est en marche, la
coque en métal devient nécessairement
chaude.
43
822 949 402_EEA150.book Seite 44 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
f
• N’enlevez pas le porte-filtre lorsque le
café est en train de passer car l’appareil
est sous pression ! Danger de
brûlures !
• Ne remplissez le réservoir qu’avec de
l’eau, jamais avec du lait ou autres
liquides !
• Ne mettez l’appareil en marche lorsque
le réservoir est vide !
• N’utilisez pas l’appareil sans le récoltegouttes ou sans la grille récoltegouttes !
Précautions de nettoyage
• Avant d’effectuer des travaux de
maintenance ou avant de nettoyer
l’appareil, assurez-vous qu’il est hors
tension et débranchez-le !
• Respectez les instructions de
détartrage !
• Ne plongez pas l’appareil dans l’eau !
Précautions à prendre lors de
travaux de réparation
• Les travaux de réparations d’appareil
électriques ne peuvent être réalisés que
par des spécialistes agréés.
D’importants dangers peuvent survenir
par le biais de réparations incorrectes.
En cas de réparation, adressez-vous au
service-clientèle ou à votre
commerçant spécialisé agréé.
• La société décline toute responsabilité
pour des dommages survenant à la
suite d’une utilisation non conforme
ou de manipulation erronée de
l’appareil.
;
Cet appareil est conforme aux directives suivantes de la C.E. :
• 2006/95/CE relative a la "basse
tension"
• 89/336/CEE "Directive CEM" y compris les directives de modifications
92/31/CEE et 93/68/CEE
Avant d’utiliser l’appareil pour la
première fois
Afin d’éviter de vous blesser ou
d’endommager l’appareil, veuillez lire
les consignes de sécurité.
0 Branchez la fiche dans la prise.
Avant de préparer le tout premier
expresso, il est recommandé de d’abord
nettoyer une fois le système de chauffage en remplissant le réservoir. Procédez exactement comme indiqué dans le
paragraphe “Préparer un expresso” ou
“Faire mousser du lait”, sans toutefois
mettre de la poudre expresso dans le
filtre. Placez un récipient assez large au
milieu de la grille récolte-gouttes
(figure 1 /T) et sous la buse vapeur
(figure 1/H).
Préparer un expresso
Après être passé, l’expresso doit normalement être recouvert d’une épaisse couche de mousse qu’on appelle la Crème.
Pour obtenir un expresso aromatique, il
est important d’utiliser de l’eau fraîche
et claire, une mouture expresso et une
température de l’eau adéquates.
1. Versez l’eau (figures 2)
0 Tirez le réservoir d’eau vers le haut et
sortez-le (figure 2).
0 Ouvrez le couvercle du réservoir.
0 Remplissez le réservoir exclusivement
avec de l’eau claire et froide.
Assurez-vous que le niveau de l’eau ne
soit pas inférieur au repère MIN (minimum) et qu’il n’excède pas le repère
MAX (maximum).
0 Fermez le couvercle.
0 Remettez le réservoir dans l’appareil et
poussez-le vers le bas de manière à ce
qu’il soit bien en place (figure 2).
3
44
Vous pouvez aussi soulever le couvercle
du réservoir et le rabattre sur le côté.
Cela permet de remplir le réservoir
d’eau directement sans le retirer de
l’appareil, par ex. avec une carafe.
822 949 402_EEA150.book Seite 45 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
f
2. Mettre l’appareil en marche/
Préchauffer les tasses
0 Mettez l’appareil en marche à l’aide de
l’interrupteur Marche/Arrêt
(figure 1/A). Le voyant Marche
(figure 1/C, rouge) et le voyant
Température (figure 1/D, orange)
s’allument.
Dès que la température requise est
atteinte, le voyant Température
s’éteint. Le Température peut se rallumer au cours du processus : cela signifie que l’appareil chauffe de nouveau.
Vous pouvez placer une ou plusieurs
tasses, ouverture vers le bas, sur le plateau porte-tasses (figure 1/E).
3. Ajouter la mouture expresso
(figures 3, 4, 5)
0 Saisissez le porte-filtre, rabattez la
protection des doigts et placez le filtre
1-tasse ou le filtre 2-tasses dans le
porte-filtre (figure 3).
Lorsque vous utilisez un sachet individuel, servez-vous du filtre prévu pour
les sachets individuels (figures 1P, 5)
0 Versez la mouture expresso dans le
filtre. Utilisez pour cela :
1 plein doseur pour un filtre 1-tasse et
2 pleins doseurs pour un filtre 2-tasses.
0 Tassez la mouture expresso à l’aide du
tasseur de mouture (figure 1/M)
légèrement dans le filtre (figure 4).
Après avoir tassé la mouture expresso,
vérifiez que le filtre est plein à rasbord. Enlevez le surplus de mouture du
rebord du filtre.
3
3
Ne tassez pas trop la mouture expresso
dans le filtre ! Cela pourrait fortement
ralentir l’écoulement du café. (Voir
aussi “Que faire, si…”).
3
Si vous moulez vous-même le café
expresso, utilisez des grains de taille
“moyenne”.
4. Vissez le porte-filtre
(figures 6, 7)
0 Positionnez le porte-filtre dans
l’anneau support du filtre de telle
manière que la poignée du porte-filtre
se trouve au-dessous du triangle blanc
gauche (figure 6, “1”).
0 Tournez le porte-filtre vers la droite
jusqu’à la butée (figure 6, “2”) de telle
manière que la poignée pointe vers
l’avant et qu’elle se trouve au-dessous
de la ligne blanche entre les deux
points (figure 7, “3”).
5. Placez les tasses au-dessous du
porte-filtre (figure 8)
0 Placez une ou deux tasse(s) au-dessous
de l’orifice du porte-filtre (figure 8).
6. Faire un expresso
0 Positionnez le sélecteur Eau/Vapeur
(figure 1/B) sur le symbole .
0 Lorsque la température de l’eau dans
l’appareil atteint le niveau requis,
tournez le sélecteur (figure 1/G) sur le
symbole.
L’eau est alors sous haute
pression et pénètre dans la mouture
expresso.
0 Lorsque la quantité souhaitée
d’expresso est passée, tournez le
sélecteur de nouveau vers la gauche
sur la position “•”.
3
Lorsque vous préparez un expresso,
assurez-vous que le sélecteur Eau/
Vapeur (figure 1/B) se trouve toujours
sur la position . Si, lorsque vous faites
un expresso, le sélecteur se trouve sur
la position , la température de l’eau
est très élevée, ce qui peut dénaturer le
goût du café.
Après avoir fait un expresso ou après
avoir utilisé de l’eau bouillante ou de la
vapeur, tournez le sélecteur rotatif sur
la position “•” pour évacuer l’eau
restante vers le récolte-gouttes. Pour
tout autre tasse de café supplémentaire,
il est nécessaire de rajouter la quantité
d’eau correspondante. C’est tout le
secret d’un expresso au goût parfait.
C’est la raison pour laquelle le récoltegouttes doit être régulièrement vidé.
45
822 949 402_EEA150.book Seite 46 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
f
7. Enlever le porte-filtre
(figure 9)
0 Tournez le porte-filtre vers la gauche
et enlevez-le de l’anneau support.
0 Rabattez la protection des doigts vers
l’avant et maintenez-la dans cette
position. Videz le rebut de mouture
expresso en tapant sur le porte-filtre
ou sur le filtre (figure 9).
0 Nettoyez le filtre et le porte-filtre avec
de l’eau chaude. Le porte-filtre ne doit
pas être lavé dans un lave-vaisselle !
3
Ne revissez pas le porte-filtre si
l’appareil doit rester inutilisé pendant
une assez longue période. Cela permet
d’allonger la durée de vie du joint de la
d’écoulement du café.
Créer de la vapeur/Faire mousser
le lait (figures 10, 11).
La vapeur bouillante peut servir à faire
mousser le lait d’un Cappuccino ou à
chauffer des liquides.
1. Mettez l’appareil sous tension
0 Placez les accessoires livrés sur la buse
vapeur (figure 10).
0 Mettez l’appareil en marche à l’aide de
l’interrupteur Marche/Arrêt (figure
1/A). Attendez jusqu’à ce que l’eau
dans l’appareil ait atteint la
température requise et que le voyant
Température orange (figure 1/D)
s’éteigne.
0 Positionner le sélecteur Eaur/Vapeur
(figure 1/B) sur le symbole .
2. Créer de la vapeur/Faire
mousser le lait (figures 10, 11).
0 Versez du lait ou le liquide à chauffer
dans un récipient réfractaire à la
chaleur.
0 Plongez la buse de vapeur dans le lait
ou dans le liquide à chauffer
(figure 11).
46
0 Positionnez le sélecteur rotatif (figure
1/B) à gauche sur le symbole
.
L’appareil commence à produire de la
vapeur. Au début, il se peut que
quelques gouttes d’eau chaude
s’écoulent de la buse.
Important : La buse vapeur ne doit pas
entrer en contact avec le fond du
récipient afin de ne pas freiner
l’écoulement de la vapeur.
0 Pour arrêter l’écoulement de la vapeur,
placez de nouveau le sélecteur rotatif
(figure 1/G) à droite sur la position “•”
0 Retirez le liquide moussant et tournez
de nouveau le sélecteur de vapeur
pendant quelques secondes sur le
symbole
. Cela permet d’éliminer
tous les restes éventuels de lait ou
d’autres liquides de la buse.
Attention ! La vapeur est bouillante.
3
Pour obtenir une mousse fine et
crêmeuse, utilisez de préférence du lait
frais écrémé.
Préparer un expresso
Remplissez une grande tasse à café à
demi ou aux trois quarts avec de
l’expresso. Versez-y le lait moussant.
Parsemez la mousse du lait d’un peu de
poudre de cacao.
3. Faire chauffer de l’eau
0 Placez le sélecteur Eau/Vapeur
(figure1/B) sur la position .
0 Placez un récipient sous la buse à
vapeur (figure 1/H).
0 Placez le sélecteur rotatif Café, Vapeur
et Eau chaude (figure 1/G) sur la
position
. L’eau bouillante s’écoule
de la buse de vapeur.
0 Après avoir recueilli la quantité
souhaitée d’eau bouillante, placez de
nouveau le sélecteur rotatif Café,
Vapeur et Eau bouillante (figure 1/G)
sur la position “•”.
822 949 402_EEA150.book Seite 47 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
f
Nettoyage et entretien
Entretien quotidien
Avant de faire le premier et après avoir
fait le dernier expresso de la journée,
nous vous recommandons de nettoyer
le système pendant env. 10 secondes
sans aucune mouture, afin d’éviter que
des particules de café ne s’y incrustent.
Pour ce faire, procédez de la même
façon que si vous faisiez un expresso,
mais sans la mouture.
0 Placez ensuite brièvement le sélecteur
rotatif (figure 1/G) sur la position
.
0 Videz l’eau restante du réservoir.
Nettoyage
(figures 12, 13, 14, 15, 16)
Avant chaque nettoyage, mettez
l’appareil hors tension et débranchezle !
Ne mettez aucun élément de l’appareil
dans le lave-vaisselle !
0 Nettoyez toutes les surfaces
extérieures de l’appareil à l’aide d’un
chiffon humide. N’utilisez pas de
produits détergents agressifs ou
abrasifs.
0 Nettoyez le réservoir d’eau au moins
une fois par semaine dans une eau de
vaisselle normale.
0 Nettoyez le filtre 1-tasse et le filtre 2tasses de temps en temps à l’aide d’une
brosse.
Buse à vapeur
0 Enlevez l’embout de la buse à vapeur et
nettoyez-le dans de l’eau de vaisselle
normale.
0 Nettoyez la buse à vapeur à l’aide d’un
chiffon humide. En vous aidant de
l’outil de maintenance (figure 1/L),
vous pouvez dévisser la tête de la buse
pour la nettoyer ou pour la détartrer.
1
Grille récolte-gouttes et récoltegouttes
Lorsque la jauge de niveau (figure 1/U)
dépasse la grille du récolte-gouttes, le
récolte-gouttes doit être vidé.
0 Saisissez la grille de récolte-gouttes
par les trous. Enlevez la grille du
récolte-gouttes et nettoyez-la sous
l’eau courante (figure 12).
0 Pour vider le récolte-gouttes, saisissezle par chacun des côtés et tirez-le vers
l’avant hors de l’appareil (figure 13).
0 Enlevez l’élément en plastique et la
jauge de niveau et nettoyez-les sous
l’eau courante (figure 14).
0 Replacez ensuite l’élément en plastique
et la jauge de niveau dans le récoltegouttes.
0 Réinserez le récolte-gouttes nettoyé
dans l’appareil et replacez la grille du
récolte-goutes.
Nettoyer le filtre à café
Sur la tête de la buse se trouve un filtre à
travers lequel s’écoule l’eau bouillante.
Vérifiez de temps à autre que des particules de café n’aient pas obstrué les
orifices du filtre.
Si les orifices du filtre sont obstrués :
0 Dévissez la filtre à café à l’aide d’une
pièce de monnaie (figure 15).
0 Enlevez le filtre et le joint (figure 16/1)
et détachez le joint du filtre
(figure 16/2).
0 Nettoyez le filtre à café avec de l’eau
chaude et une brosse.
0 Lavez le joint avec de l’eau de vaisselle
chaude.
Pour transporter l’appareil à des températures au-dessous de zéro :
0 Vider le réservoir d’eau.
0 Tournez le sélecteur rotatif (figure 1/G)
et placez-le sur la position
puis
laissez sécher l’appareil.
3
47
822 949 402_EEA150.book Seite 48 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
f
Détartrage
Lorsque l’expresso s’écoule plus lentement que d’habitude à travers le filtre,
il est temps de détartrer l’appareil.
Nous recommandons de détartrer
l’appareil tous les trimestres à l’aide
d’un détartrant liquide. Si vous résidez
dans une région où l’eau est dure, il
serait même judicieux de détartrer
l’appareil plus souvent. Lors d’un
détartrage, respectez la notice d’utilisation du fabricant du produit.
Important : Avant de procéder au détartrage, enlevez le filtre à café (figure 1/
V) et détachez le joint du filtre comme
indiqué au chapitre “Nettoyer le filtre à
café” (figures 15, 16).
Remplissez d’abord le réservoir avec de
l’eau puis versez le détartrant, ne faites
jamais l’inverse. Il faut pour cela au
moins 0,5 l d’eau. Le dosage du détartrant doit correspondre à la quantité
d’eau.
0 Débranchez l’appareil et laissez-le
refroidir.
0 Enlevez la buse vapeur et son embout
(figure 1/H).
0 Placez le porte-filtre sans le filtre.
0 Placez un récipient suffisamment
grand au-dessous du porte-filtre.
0 Branchez l’appareil et mettez-le sous
tension.
0 Placez le sélecteur rotatif (figure 1/G)
sur la position
et laissez couler env.
¼ de la dose de détartrant à travers le
système.
0 Mettez ensuite l’appareil hors tension
et laissez le détartrant agir pendant
env. 10 minutes.
Recommencez ensuite le processus en
utilisant un autre ¼ de dose de détartrant.
0 Placez le sélecteur rotatif (figure1/G)
sur la position
. Laissez couler le
reste du détartrant à travers la buse et
laissez agir de nouveau pendant 10
minutes.
48
0 Nettoyez ensuite soigneusement le
réservoir d’eau.
0 Remplissez le réservoir d’eau fraîche,
laissez couler une moitié à travers la
tête d’écoulement du café et l’autre
moitié à travers la buse.
Recommencez le processus si l’entartrage est important.
0 Après le détartrage, replacez le filtre à
café et le joint.
Que faire, si …
• la température de l’expresso est trop
basse :
– Faites couler de l’eau chaude sans
mouture d’expresso, mais avec filtre
et porte-filtre afin de préchauffer le
système.
– Préchauffez les tasses.
– Détartrez l’appareil.
• la vitesse d’écoulement du café se
réduit notablement :
– Ne tassez pas trop la mouture
expresso dans le filtre.
– N’utilisez pas de mouture expresso
trop fine (grains “moyens”).
– Détartrez l’appareil.
• l’expresso déborde du porte-filtre :
– Assurez-vous que le porte-filtre est
bien inséré dans l’anneau de support.
– Vissez un peu plus fermement le
porte-filtre dans l’anneau de
support.
– Enlevez le surplus de mouture du
rebord du filtre.
• l’expresso ne coule pas :
– Assurez-vous que le réservoir est
plein et qu’il est correctement
installé.
– Assurez-vous que le porte-filtre est
bien inséré dans l’anneau de support.
– Assurez-vous que le sélecteur Eau/
Vapeur (figure 1/B) se trouve bien
sur la position et que le sélecteur
rotatif Eau, Vapeur et Eau bouillante
(figure 1/G) a bien été tourné vers la
droite sur la position
.
822 949 402_EEA150.book Seite 49 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
f
•
•
•
•
– Ne tassez pas trop la mouture
expresso dans le filtre.
– Nettoyez le filtre à café
– Détartrez l’appareil.
Le processus de formation de la crème
se détériore :
– Assurez-vous que le filtre contient
assez de mouture expresso.
– Utilisez toujours du café fraîchement
moulu.
– Tassez légèrement seulement la
mouture expresso.
on obtient que très peu de mouse
lorsque l’on fait mousser du lait :
– Utilisez toujours du lait frais et
écrémé.
– Nettoyez la buse à vapeur
l’écoulement est trop rapide :
– La texture de la mouture expresso
est trop grossière.
– Assurez-vous que le filtre contient
assez de mouture.
la machine à café s’éteint en cours de
fonctionnement :
La pompe de l’appareil est protégée par
un dispositif de sécurité contre une
éventuelle surchauffe. Le dispositif de
sécurité contre une surchauffe
interrompt le fonctionnement de
l’appareil lorsque ce dernier a
fonctionné sans discontinué pendant
un long moment ou lorsque la pompe a
fonctioné sans eau.
– Positionnez l’interrupteur Marche/
Arrêt sur arrêt et débranchez le
câble de la prise de courant.
– Laissez refroidir l’appareil pendant
au moins 20 minutes. Versez de l’eau.
– Rebranchez l’appareil dans la prise
secteur et remettez l’appareil sous
tension. Si l’appareil ne fonctionne
toujours pas, contactez le service
après-vente.
Données techniques
• Tension de raccordement : 230 V, 50
Hz
• Consommation électrique : 1000 W
(Voir plaque signalétique au-dessous
de l’appareil.)
Protection de l’environnement
2
Elimination du matériel d’emballage
Les matériaux d’emballage sont écologiques et recyclables. Les matières plastiques portent un signe distinctif, par
ex. >PE<, >PS<, etc. Eliminez les
matériaux d’emballage en fonction de
leur signe distinctif dans les containeurs prévus à cet effet sur le site de
collecte de votre commune.
2
Appareils usagés
W
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne
peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de
ramassage concerné, se chargeant du
recyclage du matériel électrique et
électronique. En vous assurant que ce
produit est éliminé correctement, vous
favorisez la prévention des conséquences négatives pour l’environnement et la santé humaine qui, sinon,
seraient le résultat d’un traitement
inapproprié des déchets de ce produit.
Pour obtenir plus de détails sur le
recyclage de ce produit, veuillez
prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d’élimination des déchets ménagers ou le
magasin où vous avez acheté le produit.
49
822 949 402_EEA150.book Seite 50 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
e
cliente,
e Distinguida
distinguido cliente:
sírvase leer atentamente estas
instrucciones de uso. ¡Observe, sobre
todo, las indicaciones para la
seguridad! Consérvelas para consultas
posteriores.
Entregue las instrucciones de uso
también a eventuales propietarios
posteriores del aparato.
Equipamiento (Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
50
Interruptor ON/OFF
Selector de agua/vapor
Indicador de funcionamiento
Indicador de temperatura
Superficie de apoyo para las tazas
Depósito de agua (en el lado posterior)
Selector giratorio para café, vapor
y agua caliente
Boquilla de espuma (con suplemento)
Placa de características
Cuchara medidora
Ayuda de mantenimiento
Prensador de café molido
Filtro para 1 taza
Filtro para 2 tazas
Filtro para bolsitas individuales
Portafiltros
Protección para los dedos
Bandeja recogegotas
Rejilla antigoteo
Indicador de nivel
Filtro en el cabezal escaldador (interior)
Cabezal escaldador con alojamiento
para el portafiltros
1 Indicaciones para la
seguridad
Seguridad en la colocación
• El aparato se tiene que colocar de
forma estable. Cuide de instalarlo en
una superficie lisa y horizontal.
• ¡El aparato sólo se debe conectar a una
red eléctrica cuya tensión, clase de
corriente y frecuencia coincidan con
los datos que figuran en la placa de
características (ver lado inferior del
aparato)!
Seguridad en el funcionamiento
• Este aparato no está concebido para su
uso por personas (incluyendo ninos)
con capacidades físicas, sensoriales o
mentales disminuídas, o con falta de
experiencia y conocimiento, a menos
de que se les haya dado una formación
o supervisión inicial sobre el uso del
aparato, por una persona responsable
de su seguridad.
• ¡Mantenga alejados a los niños!
• Los niños deben estar bajo vigilancia
para asegurar que no juegan con el
aparato.
• ¡El cable de red no debe entrar nunca
en contacto con partes calientes del
aparato!
• ¡Para extraer el conector de red de la
caja de enchufe, no tire nunca del
cable!
• El aparato no se debe poner en servicio
si:
– el cable está defectuoso o
– la carcasa muestra defectos visibles.
• Por razones técnicas, la boquilla de
espuma, el filtro, el portafiltros y el
soporte de filtro se calientan durante el
funcionamiento.
• Por razones técnicas, la carcasa metálica se calienta durante el funcionamiento.
• ¡No retire el portafiltros durante el
proceso de escaldado, dado que el aparato se encuentra bajo presión! ¡Peligro de quemaduras!
822 949 402_EEA150.book Seite 51 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
e
parar espresso” o “Espumar leche”, pero
sin colocar café molido en el filtro.
Coloque un recipiente lo más grande
posible en el centro de la rejilla antigoteo (Fig. 1/T) y debajo de la boquilla de
espuma (Fig. 1/H).
• El depósito de agua sólo se debe llenar
con agua fría; ¡nunca con leche u otros
líquidos!
• ¡El aparato no se debe poner en servicio si el depósito de agua no está lleno!
• ¡El aparato no se debe utilizar sin bandeja recogegotas o sin rejilla antigoteo!
Seguridad en la limpieza
Preparar espresso
• ¡Antes de proceder al mantenimiento o
a la limpieza, cerciórese de que el aparato está desconectado y el conector
separado de la red!
• ¡Observe las indicaciones para la descalcificación!
• ¡No sumerja el aparato en agua!
Después del escaldado, el espresso
debería estar cubierto de una densa
capa espumosa: la denominada crema.
Lo importante para obtener un
espresso aromático con crema son
agua fresca y clara, el grado de
molienda correcto y la temperatura del
agua.
Seguridad en la reparación
• Las reparaciones en este aparato deben
ser ejecutadas únicamente por técnicos
cualificados. En caso de reparaciones
inadecuadas se pueden producir considerables peligros. En caso de reparación, sírvase consultar al Servicio
postventa o a su distribuidor autorizado.
En caso de uso inadecuado o manejo
incorrecto del aparato, no se puede
asumir ninguna responsabilidad en
caso de eventuales daños.
;
Este aparato cumple los requisitos de
las siguientes directivas europeas:
• Directiva de baja tensión 2006/95/CE
• Directiva EMC (Compatibilildad
electromagnética) 89/336/CEE con
las modificaciones 92/31/CEE y
93/68/CEE
Antes del primer uso
Sírvase leer las indicaciones para la
seguridad para evitar peligros para su
persona y daños en el aparato.
0 Introduzca el enchufe de red en la caja
de enchufe.
Antes de la primera preparación de
espresso debería aclarar una vez el sistema de calentamiento con una carga
del depósito. Para este fin, proceda de
la forma descrita en el apartado “Pre-
1. Introducir el agua (Fig. 2)
0 Retire el depósito de agua hacia arriba
(Fig. 2).
0 Abra la tapa del depósito.
0 Llene el depósito de agua únicamente
con agua fría y clara.
Preste atención a que el nivel de agua
no se sitúe por debajo de la marca MIN
(mínimo) ni por encima de la marca
MAX (máximo).
0 Cierre la tapa.
0 Vuelva a insertar el depósito de agua y
apriételo hacia abajo para situarlo firmemente en el interior del aparato
(Fig. 2).
3
También puede levantar la tapa del
depósito y abatirla hacia un lado. El
depósito de agua también se puede
llenar directamente en el aparato, p.ej.
con la ayuda de una jarra.
2. Conectar el aparato/
precalentar las tazas
0 Conecte el aparato con el interruptor
ON/OFF (Fig. 1/A). El indicador de funcionamiento (Fig. 1/C, rojo) y el indicador de temperatura (Fig. 1/D, naranja)
se encienden.
En cuanto se haya alcanzado la temperatura de servicio, se apaga el indicador
de temperatura. Durante el funcionamiento, el indicador de temperatura se
51
822 949 402_EEA150.book Seite 52 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
e
puede volver a encender, lo cual indica
que el aparato se está recalentando.
Puede colocar una o varias tazas con la
apertura hacia abajo en la superficie de
apoyo para las tazas (Fig. 1/E).
3. Introducir café molido
(Fig. 3, 4, 5)
0 Tome el portafiltros, rebata la protección para los dedos e inserte el filtro
para 1 o para 2 tazas en el portafiltros
(Fig. 3).
Si utiliza bolsitas individuales, hágalo
con el filtro para bolsitas individuales
(Fig. 1/P y Fig. 5).
0 Introduzca café molido en el filtro. Utilice:
1 cuchara medidora para el filtro para
1 taza, 2 cucharas medidoras para el
filtro para 2 tazas.
0 Con el prensador de café molido (Fig.
1/M), apriete el café ligeramente en el
filtro (Fig. 4). Preste atención a que,
después de prensar, el filtro esté lleno
hasta el borde de café molido. Limpie el
café molido del borde del filtro.
3
3
3
¡No apriete el café molido demasiado
en el filtro! En este caso, el flujo se
puede reducir fuertemente. (Véase
también “Qué hacer cuando ...”)
En caso de moler usted mismo su café,
elija el grado de molienda “mediano”.
4. Insertar el portafiltros
(Fig. 6, 7)
0 Posicione el portafiltros en el soporte
de filtro, de modo que el mango del
portafiltros se sitúe por debajo del
triángulo blanco izquierdo (Fig. 6,“1“).
0 Gire el portafiltros hacia la derecha
hasta el tope (Fig. 6,“2“), de modo que
el mango apunte hacia delante y se
encuentre por debajo de la línea blanca
entre los dos puntos (Fig. 7,“3“).
5. Colocar la(s) taza(s) (Fig. 8)
0 Coloque una o dos tazas por debajo de
los orificios del portafiltros (Fig. 8).
52
6. Preparar espresso
0 Coloque el selector de agua/vapor
(Fig. 1/B) en el símbolo .
0 Una vez que el aparato haya alcanzado
la temperatura de servicio, gire el
selector giratorio (Fig. 1/G) al
símbolo
. Entonces, el agua atraviesa el café molido con alta presión.
0 Cuando haya preparado la cantidad
deseada de espresso, vuelva a girar el
selector giratorio hacia la izquierda a la
posición “•”.
3
Al preparar espresso, cuide de que el
selector de agua-vapor (Fig. 1/B) se
encuentre siempre en la posición . Si
el espresso se prepara en la posición ,
la mayor temperatura de escaldado
puede perjudicar el sabor del café.
Después de cada preparación de
espresso o toma de vapor/agua
caliente, el agua restante se conduce a
la bandeja recogegotas al girar el
selector giratorio a la posición “•”.
Cada nueva taza se prepara con agua
fresca. De este modo, podrá disfrutar
siempre plenamente de su espresso. Por
esta razón, la bandeja recogegotas se
tiene que vaciar regularmente.
7. Retirar el portafiltros(Fig. 9)
0 Gire el portafiltros hacia la izquierda
para retirarlo del soporte.
0 Rebata la protección para los dedos
hacia delante y manténgala apretada.
Golpee ligeramente el portafiltros o el
filtro para eliminar el café usado
(Fig. 9).
0 Aclare el portafiltros y el filtro con
agua caliente. ¡El portafiltros no es
apto para el lavavajillas!
3
En caso de no utilizar el aparato
durante un tiempo prolongado, no
vuelva a enroscar el portafiltros. De
este modo se alarga la vida útil de la
junta en el cabezal escaldador.
822 949 402_EEA150.book Seite 53 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
e
Generar vapor/espumar leche
(Fig. 10, 11)
Preparar capuccino
Llene una taza de café grande hasta ½
a ¾ de espresso. Vierta la lecha
espumada encima. Espolvoree un poco
de polvo de cacao encima de la espuma
de leche.
El vapor caliente se puede utilizar para
espumar leche para capuccino, así
como para calentar líquidos.
1. Conexión del aparato
0 Enchufe el suplemento adjunto a la
boquilla de espuma (Fig. 10).
0 Conecte el aparato con el interruptor
ON/OFF (Fig. 1/A). Espere hasta que el
aparato haya alcanzado su temperatura de servicio y se haya apagado el
indicador de temperatura de color
naranja (Fig. 1/D).
0 Coloque el selector de agua/vapor
(Fig. 1/B) en el símbolo .
2. Generar vapor/espumar leche
0 Introduzca la leche o el líquido a calentar en un recipiente resistente al calor.
0 Sumerja la boquilla de espuma en la
leche o en el líquido a calentar (Fig. 11).
0 Coloque el selector giratorio (Fig. 1/G)
hacia la izquierda en el símbolo
.
Entonces, el aparato empieza a producir vapor. Al principio aún pueden salir
unas gotas de agua cliente de la boquilla.
Importante: la boquilla de espuma no
debe tocar el fondo del aparato para
que la salida del vapor no quede obstaculizada.
0 El suministro de vapor se corta girando
el selector giratorio (Fig. 1/G) de nuevo
hacia la derecha a la posición “•”.
0 Deposite el líquido espumado y vuelva
a girar el selector de vapor durante
unos segundos al símbolo
. De este
modo se eliminan eventuales restos de
leche u otros líquidos de la boquilla.
¡Precaución! El vapor está caliente.
3
Para obtener una espuma de leche fina
y cremosa, utilice leche fresca con bajo
contenido en grasa.
3. Calentar agua
0 Coloque el selector de agua/vapor (Fig.
1/B) en posición .
0 Coloque un recipiente debajo de la
boquilla de espuma (Fig. 1/H).
0 Ponga el selector giratorio para café,
vapor y agua caliente (Fig. 1/G) en
posición
. De la boquilla de espuma
sale agua caliente.
0 Una vez que haya tomado la cantidad
deseada de agua caliente, vuelva a
colocar el selector giratorio para café,
vapor y agua caliente (Fig. 1/G) en
posición “•”.
Limpieza y conservación
Cuidados diarios
Le recomendamos aclarar el sistema
cada día antes del primer y después del
último espresso durante 10 segundos
sin café molido para evitar que se
puedan acumular partículas de café.
Para este fin, proceda como para
preparar espresso, pero sin café molido.
0 A continuación, coloque el selector
giratorio (Fig. 1/G) brevemente en la
posición
.
0 Tire el agua restante del depósito de
agua.
Limpieza
(Fig. 12, 13, 14, 15, 16)
¡Antes de cada limpieza, desconecte el
aparato y retire el enchufe de red!
¡No limpie ningún elemento del
aparato en el lavavajillas!
0 Frote todas las superficies de la
máquina con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza agresivos o
abrasivos.
1
53
822 949 402_EEA150.book Seite 54 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
e
0 Lave el depósito de agua al menos una
vez a la semana en agua con detergente normal.
0 Limpie el filtro para 1 y para 2 tazas de
vez en cuando con un cepillo.
Boquilla de espuma
0 Retire el suplemento de la boquilla de
espuma y lávelo en agua con detergente normal.
0 Limpie la boquilla de espuma con un
paño húmedo. Con la ayuda de mantenimiento (Fig. 1/L) puede desenroscar
el cabezal de boquilla para limpiarlo o
descalcificarlo.
Rejilla antigoteo y bandeja
recogegotas
Cuando el indicador de nivel (Fig. 1/U)
sobrepasa la rejilla antigoteo, se tiene
que vaciar la bandeja recogegotas.
0 Introduzca los dedos en los orificios de
la rejilla. Retire la rejilla antigoteo y
lávela bajo el grifo (Fig. 12).
0 Para vaciar la bandeja recogegotas,
sujétela por ambos lados y extráigala
del aparato hacia delante (Fig. 13).
0 Quite el suplemento de material sintético con el indicador de nivel y lave
ambos elementos bajo el grifo (Fig. 14).
0 Vuelva a insertar el suplemento de
material sintético con el indicador de
nivel en la bandeja recogegotas.
0 Vuelva a introducir la bandeja recogegotas limpia en el aparato e inserte la
rejilla antigoteo.
Limpiar el filtro de escaldado
En el cabezal escaldador se encuentra
el filtro de escaldado a través del cual
fluye el agua caliente. Examine de vez
en cuando si los agujeros del filtro de
escaldado han quedado obstruidos por
partículas de café.
Si los agujeros están obstruidos:
0 desenrosque el filtro de escaldado con
la ayuda de una moneda (Fig. 15).
0 Retire el filtro de escaldado y la junta
(Fig. 16/1) y quite la junta del filtro de
escaldado (Fig. 16/2).
54
0 Limpie el filtro de escaldado con agua
caliente y un cepillo.
0 Lave la junta con agua caliente y
detergente.
Si el aparato será transportado a
temperaturas inferiores a cero grados:
0 vacíe el depósito de agua.
0 Coloque el selector giratorio (Fig. 1/G)
en posición
y deje que se evaporen
los restos de agua.
3
Descalcificar
0
0
0
0
0
Cuando el espresso tarda
excesivamente en atravesar el filtro, es
hora de descalcificar el aparato.
Recomendamos descalcificar la
máquina cada tres meses con
desincrustante líquido. Si vive en una
zona de agua dura, puede ser necesario
efectuar esta operación con mayor
frecuencia. Observe al efecto las
indicaciones del fabricante del
desincrustante.
Importante: Antes de descalcificar,
retire el filtro de escaldado (Fig. 1/V) y
la junta del mismo y límpielos de la
forma descrita en el apartado “Limpiar
el filtro de escaldado” (Fig. 15, 16).
Introduzca primero el agua en el
depósito de agua y sólo después el
desincrustante, nunca al revés. Se
tienen que utilizar al menos 0,5 litros
de agua. Dosifique el desincrustante en
consecuencia.
Retire el enchufe de red de la caja de
enchufe y deje que el aparato se enfríe.
Quite la boquilla de espuma con el
suplemento (Fig. 1/H).
Inserte el portafiltros sin filtro.
Coloque un recipiente suficientemente
grande debajo del portafiltros.
Vuelva a introducir el enchufe de red
en la caja de enchufe y conecte el aparato.
822 949 402_EEA150.book Seite 55 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
e
0 Coloque el selector giratorio (Fig. 1/G)
en la posición
y deje pasar aprox.
¼ de la solución desincrustante por el
sistema.
0 A continuación, desconecte el aparato
y deje actuar la solución desincrustante durante aprox. 10 minutos.
Repita este proceso con un ¼ más de la
solución desincrustante.
0 Coloque el selector giratorio (Fig. 1/G)
en la posición
. Deje pasar el resto
de la solución desincrustante por la
boquilla y vuelva a dejar actuar
durante 10 minutos.
0 A continuación, limpie a fondo el
depósito de agua.
0 Llene el depósito de agua con agua
fresca y deje pasar una mitad por el
cabezal escaldador y la otra mitad por
la boquilla.
En caso de incrustaciones fuertes,
repita el proceso.
0 Después de descalcificar, vuelva a
insertar el filtro de escaldado y la
junta.
•
•
Qué hacer cuando ...
• la temperatura del espresso es demasiado baja:
– Efectúe un escaldado sin café
molido, pero con el filtro y el
portafiltros para precalentar el
sistema.
– Precaliente las tazas.
– Descalcifique el aparato.
• la velocidad de paso se va reduciendo
notablemente:
– No comprima excesivamente el café
molido en el filtro.
– No utilice café molido demasiado
fino (grado de molienda “mediano”).
– Descalcifique el aparato.
• el espresso sale lateralmente del portafiltros:
– Cerciórese de que el portafiltros está
insertado correctamente en el anillo
de soporte.
•
•
•
– Enrosque el portafiltros un poco más
en el anillo de soporte.
– Elimine el café molido en el borde
del portafiltros.
no sale espresso:
– Cerciórese de que el depósito de
agua está lleno e insertado
correctamente.
– Cerciórese de que el portafiltros está
insertado correctamente en el anillo
de soporte.
– Cerciórese de que el selector de
agua/vapor (Fig. 1/B) se encuentra
en la posición y el selector
giratorio de agua, vapor y agua
caliente (Fig. 1/G) ha sido girado
hacia la derecha hasta la
posición
.
– No comprima excesivamente el café
molido en el filtro.
– Limpie el filtro de escaldado.
– Descalcifique el aparato.
la formación de crema se ve mermada:
– Cerciórese de que se encuentra
suficiente cantidad de café molido
en el filtro.
– Utilice siempre café molido fresco.
– Apriete ligeramente el café molido.
al espumar la leche, se produce demasiado poca espuma:
– Utilice siempre leche fría, fresca y
con poco contenido de grasa.
– Limpie la boquilla de espuma.
aumenta el caudal:
– El café está molido demasiado
grueso:
– Cerciórese de que se encuentra
suficiente cantidad de café molido
en el filtro.
la cafetera se desconecta durante el
funcionamiento:
La bomba del aparato esté equipada
con un protector contra sobretemperatura que la protege contra el sobrecalentamiento. El protector contra
sobretemperatura interrumpe el funcionamiento de la máquina cuando
ésta ha sido utilizada demasiado
55
822 949 402_EEA150.book Seite 56 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
e
tiempo de forma ininterrumpida o la
bomba ha funcionado sin agua.
– Coloque la tecla ON/OFF en “OFF” y
retire el conector de red de la caja de
enchufe.
– Deje enfriar la máquina durante mín.
20 minutos. Rellene con agua.
– Vuelva a conectar el aparato a la red
eléctrica y conéctelo. Si el aparato
no vuelve a funcionar entonces,
consulte a nuestro Servicio
postventa.
Datos técnicos
• Tensión de conexión: 230 V, 50 Hz
• Consumo de potencia: 1000 W
(Ver placa de características en la base
del aparato.)
Eliminación de desechos
2
56
Material de embalaje
Los materiales de embalaje respetan el
medio ambiente y son reciclables. Los
elementos de materia plástica están
identificados; por ejemplo, >PE<, >PS<
etc. Elimine los materiales de embalaje,
según su identificación, en los contenedores de recogida disponibles en
los puntos de gestión de desechos
locales.
2
Aparato viejo
W
en el producto o en su
El símbolo
empaque indica que este producto no
se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe
entregar al punto de recolección de
equipos eléctricos y electrónicos para
reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted
ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la
salud pública, lo cual podría ocurrir si
este producto no se manipula de forma
adecuada. Para obtener información
más detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con la
administración de su ciudad, con su
servicio de desechos del hogar o con la
tienda donde compró el producto.
822 949 402_EEA150.book Seite 57 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
p
p Prezado cliente,
por favor leia atentamente as instruções que se seguem. Tenha em especial
atenção as instruções de segurança!
Guarde estas instruções para consulta
futura.
Passe o Manual de Instruções a qualquer
eventual futuro proprietário da
máquina.
Equipamento (Figura 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Botão de ligar/desligar
Botão de selecção água/vapor
Luz indicadora de energia
Indicador de temperatura
Prateleira para armazenagem de chávenas
Reservatório de água (na parte traseira)
Botão de selecção para café, vapor
e água quente
Bico de vapor (com guarnição)
Placa de características
Colher doseadora
Ferramenta de manutenção
Prensa para café moído
Filtro para 1 chávena
Filtro para 2 chávenas
Filtro para saquetas individuais
Suporte do fltro
Protecção para os dedos
Tabuleiro de escoamento
Grelha de escoamento
Indicador de nível de enchimento
Filtro da cabeça de infusão (no interior)
Cabeça de infusão com encaixe para
suporte do filtro
1 Instruções de Segurança
Segurança na instalação do
aparelho
• A máquina tem que ser colocada de
modo a que permaneça estável Verifique se a superfície sobre a qual a
máquina vai ser colocada é plana e
horizontal.
• A máquina apenas pode ser ligada a
uma fonte de energia cuja tensão, tipo
de corrente e frequência estejam em
conformidade com as especificações
patentes na placa de características
(ver base do aparelho)
Segurança na operação do
aparelho
• Este aparelho nao se destina a ser utilizado por pessoas (inclusive crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou falta de experiencia e conhecimento, a nao ser que
tenha havido uma supervisao inicial ou
elas tenham recebido instruçoes
quanto ao uso deste aparelho por parte
de uma pessoa responsável pela sua
segurança.
• Mnater a máquina fora do alcance das
crianças!
• As crianças devem ser vigiadas de
forma a assegurar que estas não brincam com o aparelho.
• Nunca deixe o cabo de alimentação em
contacto com componentes do aparelho que possam aquecer!
• Nunca desligue a ficha da tomada
puxando o cabo de alimentação!
• Nunca utilize o aparelho se:
– o cabo se encontrar danificado ou
– o corpo da máquina evidenciar qualquer dano.
• O bico de vapor, o filtro, o suporte do
filtro e o encaixe do suporte do filtro
são componentes que aquecem obrigatoriamente quando a máquina se
encontra em funcionamento.
• O corpo metálico do aparelho aquece
inevitavelmente quando a máquina se
encontra em funcionamento.
57
822 949 402_EEA150.book Seite 58 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
p
• Nunca remover o suporte do filtro
durante o processo de infusão, pois o
aparelho encontra-se sob pressão!
Perigo de queimadura!
• Utilizar apenas água fria para encher o
reservatório de água. Nunca utilizar
leite ou outros líquidos!
• Nunca colocar o aparelho em funcionamento com o reservatório de água
vazio!
• Não utilizar o aparelho sem o tabuleiro
e grelha de escoamento montados!
Segurança na limpeza do
aparelho
• Antes de proceder a qualquer operação
de manutenção ou de limpeza, assegure-se de que o aparelho se encontra
desligado e de que a ficha foi retirada
da tomada de alimentação!
• Ter em atenção as instruções de descalcificação!
• Não mergulhar o aparelho em água!
Segurança na reparação do
aparelho
• Qualquer reparação neste aparelho
deve ser efectuada unicamente por
técnicos especializados. Reparações
inadequadas podem causar ferimentos
graves. Em caso de reparação, dirija-se
ao serviço de assistência técnica ou ao
seu revendedor autorizado.
• A garantia não cobre quaisquer danos
provocados pela utilização incorrecta
do aparelho, ou caso o aparelho tenha
sido utilizado para outros que não os
fins a que se destina.
;
58
Este aparelho está de acordo com as
seguintes Directivas EC:
• Directiva Baixa Voltagem
2006/95/EC
• Directiva EMC 89/336/EEC com aditamentos 92/31/EEC e 93/68/EEC
Antes de colocar a máquina em
funcionamento pela primeira vez
Leia por favor as instruções de segurança, a fim de evitar qualquer perigo
para si e eventuais danos no aparelho.
0 Ligue a ficha do aparelho à tomada de
alimentação.
Antes de preparar pela primeira vez um
café Expresso, deverá enxaguar o sistema de aquecimento enchendo o
reservatório de água. Proceda exactamente conforme indicado na secção
“Preparar café Expresso” e “Preparar
espuma de leite”, mas sem colocar café
moído no filtro. Coloque um recipiente
o maior possível no centro da grelha de
escoamento (Figura 1/T) por debaixo
do bico de espuma (Figura 1/H).
Preparar café Expresso
Após preparada a infusão, o café
deverá apresentar-se coberto com uma
camada de espuma espessa, a chamada
Crema.
Para preparar um café Expresso aromático é importante ter em atenção a utilização de água pura e fresca, o tipo
correcto de moagem de café e a temperatura da água.
1. Abastecer de água (Figura 2)
0 Puxe o reservatório de água para cima
e para fora do aparelho (Figura 2).
0 Abra a tampa do reservatório.
0 Encha o reservatório apenas com água
fria e pura.
Assegure-se de que o nível de água não
se encontra abaixo da marca MIN
(Mínimo) nem acima da marca MAX
(Máximo).
0 Feche a tampa.
0 Volte a colocar o reservatório de água
no aparelho e pressione para baixo até
que este se encontre perfeitamente
encaixado no aparelho (Figura 2).
822 949 402_EEA150.book Seite 59 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
p
3
Pode também levantar a tampa do
reservatório e rodá-la para o lado.
Deste modo, poderá encher o reservatório de água directamente no aparelho, utilizando por exemplo um jarro.
3
Não pressione o café no filtro com
demasiada força! Caso o faça, o fluxo
de água através do café pode ficar significativamente reduzido. (Consultar
também “O que fazer em caso de...“)
2. Ligar o aparelho / Pré-aquecer
as chávenas
3
Caso a moagem do café seja feita por
si, seleccione o grau de moagem
“médio”.
0 Ligar o aparelho no botão de ligar/desligar (Figura 1/A). Acende-se o indicador luminoso de energia (Figura 1/C,
vermelho) e o indicador de temperatura (Figura 1/D, laranja).
Assim que é alcançada a temperatura
de funcionamento o indicador de temperatura apaga-se. O indicador de temperatura pode voltar a ligar-se
enquanto a máquina se encontra em
funcionamento para indicar que o aparelho se encontra em re-aquecimento.
Pode colocar uma ou mais chávenas
viradas para baixo sobre a prateleira de
armazenagem (Figura 1/E).
3. Colocar o café moído
(Figura 3, 4, 5)
0 Pegue no suporte do filtro, rode a protecção para os dedos para trás e coloque o filtro para 1 chávena ou o filtro
para 2 chávenas no suporte (Figura 3).
Caso utilize saquetas individuais,
deverá utilizar o filtro para saquetas
individuais (Figura 1/P e Figura 5).
0 Encha o filtro com o café moído. Para
tal utilize:
1 colher doseadora cheia para o filtro
de 1 chávena, 2 colheres doseadoras
cheias para o filtro de 2 chávenas.
0 Pressione levemente o café moído no
filtro (Bild 4), utilizando a prensa de
café (Figura 1/M). Certifique-se que,
após realizada esta operação, o filtro se
encontra completamento cheio com
café. Limpe eventuais resíduos de café
do rebordo do filtro.
3
4. Encaixar o suporte do filtro
(Figura 6, 7)
0 Posicione o suporte do filtro no encaixe
do mesmo, de modo a que o cabo do
suporte se encontre abaixo do triângulo branco esquerdo (Figura 6,“1“).
0 Rode o suporte do filtro para a direita
até ao encosto (Figura 6,“2“), de modo
a que o cabo fique virado para a frente
e abaixo da linha branca entre ambos
os pontos (Figura 7,“3“).
5. Colocar a(s) chávena(s) por
baixo (Figura 8)
0 Coloque uma ou duas chávenas por
debaixo da abertura do suporte do filtro (Figura 8).
6. Preparar a infusão de café
Expresso
0 Rode o botão de selecção de água/
vapor (Figura 1/B) para o símbolo .
0 Quando o aparelho atingir a temperatura de funcionamento, rode o botão
(Figura 1/G) para o símbolo
. A água
passa agora sob pressão através do café
moído.
0 Quando foi vertida a quantidade de
Expresso suficiente, volte a rodar o
botão para a esquerda, para a posição
“•”.
3
Certifique-se sempre de que, quando
da preparação do café Expresso, o
botão de selecção água/vapor (Bild
1/B) se encontra na posição . Caso o
café Expresso seja preparado na
posição , o paladar do café pode ser
afectado pela temperatura excessiva da
infusão.
Após cada preparação decafé Expresso
ou após cada tirada de vapor/água
59
822 949 402_EEA150.book Seite 60 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
p
quente, e quando o botão de selecção é
rodado para a posição “•“, a água residual é vertida no tabuleiro de escoamento. Cada nova chávena de café
Expresso será preparada com água
fresca. Deste modo poderá desfrutar
sempre de todo o aroma do café
Expresso. Por isso, é necessário proceder a um esvaziamento regular do
tabuleiro de escoamento.
7. Retirar o suporte do
filtro(Figura 9)
0 Rode o suporte do filto para a esquerda
e para fora do encaixe.
0 Coloque a protecção para os dedos
para a frente e mantenha-a pressionada. Com uma pancada, retire do
suporte do filtro e do filtro, o café
moído utilizado (Figura 9).
0 Enxague o suporte do filtro e o filtro
com água morna. Não lavar o suporte
do filtro na máquina de lavar louça!
3
Quando o aprelho não for utilizado
durante um período de tempo prolongado, não encaixar o suporte do filtro.
Deste modo, estará a prolongar o
tempo de vida útil do anel de vedação
da cabeça de infusão.
2. Preparar vapor/espuma de
leite
0 Verta o leite ou o líquido a aquecer
para um recipiente resistente ao calor.
0 Introduza o bico de vapor no leite ou
no líquido que pretende aquecer
(Figura 11).
0 Rode o botão de selecção (Figura 1/G)
para a esquerda até ao símbolo
.O
aparelho começa agora a libertar o
vapor. No início, é possível que caiam
do bico algumas gotas de água quente.
Atenção: O bico de vapor não pode
ficar em contacto com a base do recipiente, para que a saída de vapor não
seja bloqueada.
0 Para interromper a saída de vapor, rode
o botão de selecção (Figura 1/G) novamente para a direita até à posição “•“.
0 Retire o recipiente com o líquido aquecido e rode o botão de selecção mais
uma vez para o símbolo durante alguns
segundos
. Deste modo, removerá
do bico eventuais resíduos de leite ou
de outros líquidos. Atenção! O vapor é
expelido a alta temperatura.
3
Para obter uma espuma fina e cremosa
utilize de preferência leite magro frio.
Preparar Cappuccino
Peprarar vapor/espuma de leite
(Figura 10, 11)
O vapor quente pode ser utilizado
tanto para preparar espuma de leite
para o Cappuccino, como para aquecer
líquidos.
1. Ligar o aparelho
0 Coloque no bico de vapor, a guarnição
fornecida juntamente com o aparelho
(Figura 10).
0 Ligue o aparelho no botão de ligar/desligar (Figura 1/A). Aguarde até que o
aparelho atinja a temperatura de funcionamento e o indicador de temperatura cor de laranja (Figura 1/D) se
apague.
0 Rode o botão de selecção água/vapor
(Figura 1/B) para o símbolo .
60
Encha ½ a ¾ de uma chávena grande
com café Expresso. Coloque por cima a
espuma de leite. Polvilhe um pouco de
pó de cacau sobre a espuma de leite.
3. Aquecer água
0 Coloque o botão de selecção água/
vapor (Figura 1/B) na posição .
0 Coloque um recipiente por debaixo do
bico de vapor (Figura 1/H).
0 Rodar o botão de selecção para café,
vapor e água quente (Figura 1/G) para
a posição
. Do bico de vapor
começa a sair água quente.
0 Assim que tenha saído a quantidade de
água quente desejada, voltar a rodar o
botão de selecção para café, vapor e
água quente (Figura 1/G) de novo para
a posição “•“.
822 949 402_EEA150.book Seite 61 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
p
Limpeza e cuidados a ter
Cuidados diários
Recomendamos que, diariamente,
antes da primeira e após a última preparação de café Expresso deixe correr
água pelo sistema durante aproximadamente 10 segundos, sem utilizar
qualquer café, a fim de evitar que partículas de café se alojem no mesmo.
Para tal, proceda de modo semelhante
à da preparação de um café Expresso,
mas sem utilizar qualquer café.
0 Em seguida, rode o botão de selecção
(Figura 1/G) momentaneamente para a
posição
.
0 Retire a restante água do reservatório.
Limpeza
(Figura 12, 13, 14, 15, 16)
1
0
0
0
0
0
Antes de proceder a qualquer limpeza
desligue o aparelho e retire a ficha da
tomada de alimentação.
Não lave nenhuma das componentes
do aparelho na máquina de lavar
louça!
Limpe todas as superfícies da máquina
com um pano húmido. Não utilize
utensílios e agentes de limpeza afiados
ou abrasivos.
Lave o reservatório de água pelo menos
uma vez por semana, com água e
detergente comum.
De tempos a tempos, limpe os filtros
para 1 e 2 chávenas utilizando para o
efeito uma escova.
Bico de vapor
Remova a guarnição do bico de vapor e
lave-a com água e detergente comum.
Limpe o bico de vapor com um pano
húmido. Com a ferramenta de manutenção (Figura 1/L) poderá desaparafusar o bico de vapor para proceder à sua
limpeza ou descalcificação.
Grelha e tabuleiro de escoamento
Quando o indicador de nível
(Figura 1/U) se tornar saliente por cima
da grelha de escoamento, é necessário
esvaziar o tabuleiro de escoamento.
0 Introduza os seus dedos nos orifícios da
grelha de escoamento. Retire para fora
a grelha de escoamento e lave-a com
água corrente (Figura 12).
0 Para esvaziar o tabuleiro de escoamento segure ambos os seus lados e
puxe-o para a frente, para fora do aparelho (Figura 13).
0 Remova a cobertura de plástico com o
indicador de nível e lave ambos em
água corrente (Figura 14).
0 Volte a colocar a cobertura de plástico
com o indicador de nível no tabuleiro.
0 Introduza o tabuleiro de escoamento
limpo de novo no aparelho e coloque
por cima a grelha de escoamento.
Limpeza do filtro de infusão
O filtro de infusão através do qual
passa a água quente está localizado na
cabeça de infusão. De tempos a tempos
verifique se, os orifícios do filtro de
infusão se encontram bloqueados com
partículas de café.
Caso os orifícos se encontrem bloqueados:
0 Desaparafuse o filtro de infusão com a
ajuda de uma moeda (Figura 15).
0 Retire o filtro de infusão e anel de
vedação (Figura 16/1) e remova o anel
de vedação do filtro (Figura 16/2).
0 Lave o filtro de infusão com água
morna e uma escova.
0 Lave o anel de vedação com água
morna.
Caso o aparelho tenha que ser transportado com uma temperatura ambiente abaixo de zero:
0 Esvaziar o reservatório de água.
0 Rodar o botão de selecção (Figura 1/G)
para a posição
e deixar sair toda a
humidade.
3
Descalcificação
Caso o café esteja a passar através do
filtro com demasiada lentidão, está na
altura de proceder a uma descalcificação.
61
822 949 402_EEA150.book Seite 62 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
p
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
Recomendamos uma descalcificação da
máquina com descalcificante líquido,
de 3 em 3 meses. Se mora numa zona
de água calcária, poderá ser necessária
uma descalcificação mais frequente.
Tenha em atenção as recomendações
do fabricante do agente descalcificador.
Atenção: Antes de proceder à descalcificação, remova o filtro de infusão (Figura 1/V) e o anel de vedação do filtro,
de acordo com as instruções fornecidas
na secção “Limpeza do filtro de infusão“ (Figura 15, 16).
Introduza em primeiro lugar a água no
reservatório, e só depois o descalcificante, nunca ao contrário. É necessário
utilizar no mínimo 0,5 L de água. O
agente descalcificador deve ser doseado de acordo com a quantidade de
água utilizada.
Retire a ficha da tomada de alimentação e deixa o aparelho arrefecer.
Remova o bico de vapor e a guarnição
do mesmo (Figura 1/H).
Coloque o suporte do filtro sem o filtro.
Coloque um recipiente suficientemente
grande por debaixo do suporte do filtro.
Introduza a ficha na tomada de alimentação e ligue o aparelho.
Rode o botão de selecção (Figura 1/G)
para a posição
e deixe passar aproximadamente ¼ do líquido descalcificador através do sistema.
Em seguida, desligue o aparelho e deixe
o líquido descalcificador actuar
durante aproximadamente 10 minutos.
Repetir este procedimento com mais ¼
do líquido descalcificador.
Colocar o botão de selecção (Figura
1/G) na posição
. Deixar passar o
restante líquido descalcificador através do bico de vapor e deixar actuar
durante mais 10 minutos.
Em seguida, lavar bem o reservatório
de água.
0 Encher o reservatório com água fresca
e deixar passar metade da água através
da cabeça de infusão e a outra metade
através do bico de vapor.
Em caso de uma forte calcificação,
repetir este procedimento.
0 Após efectuada a descalcificação, voltar a colocar o filtro de infusão e o anel
de vedação.
O que fazer em caso de…
• a temperatura do café Expresso ser
demasiado baixa:
– Prepare uma infusão sem utilizar
café, mas com o filtro e o suporte do
filtro colocados nas devidas posições,
a fim de pré-aquecer o sistema.
– Pré-aquecer as chávenas.
– Descalcificar o aparelho.
• a velocidade de passagem da água se
encontrar notoriamente reduzida:
– Não pressionar demasiado o café
moído no filtro.
– Não utilizar uma moagem demasiado fina (Moagem indicada:
“média”).
– Descalcificar o aparelho.
• o café Expresso sair pelos lados do filtro:
– Certifique-se de que, o suporte do
filtro se encontra correctamente
colocado no encaixe.
– Rodar com um pouco mais de firmeza o suporte do filtro no encaixe.
– Limpar eventuais resíduos de café do
rebordo do suporte do filtro.
• não haver saída de café Expresso:
– Certifique-se de que, o resevatório
de água se encontra cheio e correctamente colocado.
– Certifique-se de que, o suporte do
filtro se encontra correctamente
encaixado.
– Certifique-se de que, o botão de
selecção água/vapor (Figura 1/B) se
encontra na posição e de que, o
botão de selecção para café, vapor e
água quente (Figura 1/G) se encon-
822 949 402_EEA150.book Seite 63 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
p
•
•
•
•
tra rodado para a direita, na
posição
.
– Não pressionar demasiado o café
moído no filtro.
– Limpar o filtro de infusão.
– Descalcificar o aparelho.
a formação da espuma do café (Crema)
não se estar a processar convenientemente:
– Certifique-se de que, foi colocada
uma quantidade suficiente de café
moído no filtro.
– Utilizar sempre café moído fresco.
– Pressionar levemente o café moído
no filtro.
a formação de espuma de leite ser
insuficiente:
– Utilizar sempre leite magro fresco.
– Limpar o bico de vapor.
o fluxo de passagem aumentar:
– A moagem de café é demasiado
grossa.
– Certifique-se de que, foi colocada
uma quantidade suficiente de café
moído no filtro.
a máquina de café se desligar durante
o seu funcionamento:
A bomba do aparelho está equipada
com um sistema de segurança que a
protege contra um eventual sobreaquecimento. Este sistema de segurança
contra sobreaquecimento interrompe o
funcionamento da máquina, quando a
mesma foi operada durante um período excessivamente longo ou quando a
bomba esteve em funcionamento sem
água.
– Coloque o interruptor Ligar/Desligar
na posição “Desligar” e retire a ficha
da tomada eléctrica.
– Aguarde que a máquina arrefeça
durante pelo menos 20 minutos.
Abasteça de água.
– Volte a ligar o aparelho à alimentação de corrente e ligue o interruptor
do mesmo. Caso o aparelho continue
sem funcionar, contacte por favor o
nosso Serviço de Assistência a Clientes.
Dados Técnicos
• Tensão de alimentação: 230 V, 50 Hz
• Consumo de energia: 1000 W
(Ver Placa de Características na base do
aparelho)
Eliminação
2
Material de embalagem
Os materiais utilizados na embalagem
deste aparelho são compatíveis com o
ambiente e recicláveis. As peças em
plástico estão identificadas, por exemplo, >PE<, >PS< etc. Elimine os materiais de embalagem de acordo com a sua
identificação, utilizando para o efeito
os contentores de recolha existentes
para essa finalidade nos locais de eliminação de resíduos da sua área de residência.
2
Aparelho usado
W
O símbolo
no produto ou na
embalagem indica que este produto
não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue
ao centro de recolha selectiva para a
reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências
negativas para o meio ambiente e para
a saúde pública, que, de outra forma,
poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para
obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto,
contacte os serviços municipalizados
locais, o centro de recolha selectiva da
sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.
63
822 949 402_EEA150.book Seite 64 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
c
zákaznice,
c Vážená
vážený zákazníku,
pøeètìte si prosím pozornì tento
návod k použití. Velmi dùležité jsou
pøedevším bezpeènostní pokyny.
Návod k použití si prosím uschovejte
pro pøípad potøeby získání potøebných
informací.
Pøedejte ho i pøípadnému dalšímu
majiteli tohoto pøístroje.
Souèásti pøístroje (obr. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Hlavní vypínaè Zap/Vyp
Pøepínaè vody/páry
Provozní kontrolka
Kontrolka teploty
Odkládací plocha na šálky
Zásobník vody (na zadní stranì)
Otoèný voliè kávy/páry
a horké vody
Napìòovací tryska (s nástavcem)
Typový štítek
Odmìrka
Èisticí pomùcka
Pìchovaè kávy
Sítko na 1 šálek
Sítko na 2 šálky
Sítko pro nálevový sáèek
Držák sítka
Chrániè prstù
Odkapávací miska
odkapávací møížka
Ukazatel množství vody
Sítko ve varné hlavici (uvnitø)
Varná hlavice s uchycením držáku
sítka
1 Bezpeènostní pokyny
Bezpeènost pøi instalaci
• Automat musí stát bezpeènì. K
instalaci vyberte vodorovnou plochu.
• Automat smí být pøipojen jen k
elektrické síti, jejíž napìtí, druh
proudu a frekvence odpovídají
údajùm na typovém štítku (viz spodní
stranu pøístroje).
Bezpeènost pøi provozu
• Toto zaøízení nesmìjí používat osoby
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
64
(vèetnì dìtí) s omezenými fyzickými,
smyslovými a mentálními
schopnostmi nebo nedostateènými
zkušenostmi a znalostmi bez dozoru
osob odpovìdných za jejich
bezpeènost ani bez pøedchozího
pouèení provedeného odpovìdnými
osobami.
Nedovolte dìtem, aby se jich
dotýkaly.
Dávejte pozor, aby si s pøístrojem
nehrály dìti.
Pøívodní kabel se nikdy nesmí
dotýkat horkých èástí pøístroje.
Kabel ze zásuvky vytahujte vždy za
zástrèku, nikdy netahejte za kabel.
Pøístroj nezapínejte, jestliže:
– je pøívodní kabel poškozený, nebo
– je kryt pøístroje viditelnì poškozen.
Napìòovací tryska, sítko a držák
sítka a kruhový úchyt se pøi použití z
provozních dùvodù zahøívají na
vysokou teplotu.
Pøi provozu je horký i kovový kryt
pøístroje.
Držák sítka bìhem varného procesu
neodstraòujte, protože pøístroj je pod
tlakem. Nebezpeèí popálení!
Zásobník na èistou vodu naplòujte
pouze studenou vodou, nikdy ne
mlékem nebo jinými tekutinami.
Není-li zásobník na vodu naplnìný
vodou, automat nezapínejte.
Automat nepoužívejte bez
odkapávací misky nebo møížky.
822 949 402_EEA150.book Seite 65 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
c
Bezpeènost pøi èištìní
Pøíprava espresa
• Pøed údržbou nebo mytím se vždy
•
•
Po uvaøení by mìlo být espreso
pokryto hustou pìnovou vrstvou, tzv.
Crema.
K uvaøení voòavého espresa s
hustou pìnou jsou nejdùležitìjší
èistá, èerstvá voda, správnì umletá
káva a vhodná teplota vody.
pøesvìdète, zda je automat vypnutý a
zástrèka je vytažená ze zásuvky.
Dodržujte pokyny k odvápòování
automatu.
Automat neponoøujte do vody!
Bezpeènost pøi opravì
Opravy tohoto spotøebièe smí
provádìt pouze odbornì vyškolení
pracovníci. Nesprávnì provedené
opravy mohou zpùsobit znaèné
škody. Potøebujete-li opravu, obrat’te
se na naši zákaznickou službu nebo
na svého autorizovaného prodejce.
V pøípadì, že je automat využíván k
jiným úèelùm, nebo je používán
nevhodným zpùsobem, nemùže
výrobce pøevzít odpovìdnost za
pøípadné škody.
;
Tento spotøebiè odpovídá
následujícím smìrnicím ES:
• Smìrnice pro nízké napìtí
2006/95/EC
• Smìrnice pro elektromagnetickou
sluèitelnost 89/336/EEC s dodatky
92/31/EEC a 93/68/EEC
Pøed prvním použitím
Pøeètìte si prosím bezpeènostní
pokyny, abyste zabránili svému
možnému zranìní a poškození
pøístroje.
0 Zástrèku zasuòte do zásuvky.
Pøed první pøípravou espresa byste
mìli topný systém jednou
propláchnout vodou ze zásobníku.
Postupujte pøitom pøesnì stejným
zpùsobem popsaným v kapitole
“Pøíprava espresa” nebo “Napìnìní
mléka”, ale do sítka nedávejte mletou
kávu na espreso. Doprostøed
odkapávací møížky (obr. 1/T) a pod
napìòovací trysku (obr. 1/H)
postavte co nejvìtší nádobu.
1. Doplòování vody (obr. 2)
0 Zásobník vody lehce vytáhnìte ven z
automatu (obr. 2).
0 Pak otevøete víko zásobníku.
0 Zásobník vody naplòujte pouze
chladnou, èistou vodou.
Dbejte na to, aby hladina vody byla
nad znaèkou MIN (minimum) a pod
znaèkou MAX (maximum).
0 Víko opìt zavøete.
0 Po naplnìní vrat’te zásobník zpìt do
automatu a zasuòte ho smìrem dolù,
aby dobøe zapadl (obr. 2).
3
Víko zásobníku mùžete také
nadzdvihnout a sklopit ke stranì.
Zásobník vody mùžete také doplnit
pøímo v automatu, napø. pomocí
konvice.
2. Zapnutí automatu na kávu /
pøedehøátí šálkù
0 Automat nejprve zapnìte hlavním
vypínaèem Zap/Vyp (obr. 1/A).
Provozní kontrolka (obr. 1/C,
èervená) a kontrolka teploty (obr.
1/D, oranžová) blikají.
Jakmile pøístroj dosáhne provozní
teploty, kontrolka teploty zhasne.
Kontrolka teploty se mùže bìhem
provozu zase rozsvítit a signalizovat,
že se pøístroj opìt zahøívá.
Jeden nebo více pøipravených šálkù
mùžete položit dnem vzhùru nahoru
na odkládací møížku na šálky (obr.
1/E).
65
822 949 402_EEA150.book Seite 66 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
c
3. Dávkování mleté kávy
na espreso (obr. 3, 4, 5)
0 Uchopte držák sítka, sklapnìte
chrániè prstù zpìt a vložte do nìj sítko
na jeden nebo dva šálky kávy (obr. 3).
0 Po uvaøení požadovaného množství
espresa otoète volièem zpìt doleva
do polohy “•”.
3
Pøi pøípravì kávy z nálevových sáèkù
používejte sítko na nálevové sáèky
(obr. 1/P a obr. 5).
0 Sítko naplòte umletou kávou na
espreso. Použijte:
1 plnou odmìrku pro sítko na jeden
šálek kávy, 2 plné odmìrky pro sítko
na dva šálky kávy.
0 Pìchovaèem kávy (obr. 1/M) stlaète
kávu lehce do sítka (obr. 4). Dávejte
pozor, aby bylo sítko po stlaèení kávy
naplnìno až po okraj. Okraj sítka
vyèistìte od zbytkù kávy.
3
3
Kávu nepìchujte do sítka silou! Voda
by pak kávou špatnì protékala. (Viz
také “Co dìlat, když ...”)
3
Melete-li kávu sami, zvolte støední
stupeò mletí.
4. Zašroubování držáku sítka
(obr. 6, 7)
0 Držák sítka umístìte do úchytu sítka
tak, aby rukojet’ držáku sítka byla
pod levým bílým trojúhelníkem
(obr. 6,”1”).
0 Držákem sítka otoète doprava až na
doraz (obr. 6,”2”), takže rukojet’ nyní
smìøuje dopøedu a nachází se pod
bílou èárou mezi dvìma body (obr.
7,”3”).
5. Umístìní šálku (šálkù)
(obr. 8)
0 Jeden nebo dva šálky postavte pod
otvory držáku sítka (obr. 8).
6. Pøíprava espresa
0 Pøepínaè vody/páry (obr. 1/B)
nastavte na symbol .
0 Jakmile automat dosáhne potøebné
teploty, otoète otoèným volièem (obr.
1/G) na symbol
. Nyní se voda
pod vysokým tlakem protlaèí umletou
kávou.
66
Uvìdomte si prosím, že pøi pøípravì
espresa je pøepínaè vody/kávy (obr.
1/B) vždy v poloze . Kdybyste
pøipravovali espreso s pøepínaèem v
poloze , mohla by vysoká
spaøovací teplota nepøíznivì ovlivnit
chut’ kávy.
Po každé pøípravì espresa nebo
použití páry èi horké vody, kdy se
otoèný voliè otáèí do polohy “•”,
steèe zbylá voda do odkapávací
misky. Další šálek espresa se
pøipraví opìt s èerstvou vodou. Tím
je vždy zaruèena dokonalá chut’
espresa. Odkapávací misku proto
pravidelnì vylévejte.
7. Vyjmutí držáku sítka
(obr. 9)
0 Držák sítka vytoète doleva z
upevòovacího úchytu.
0 Chrániè prstù sklopte dopøedu a
držte ho stisknutý. Použitou kávu z
držáku sítka nebo sítka vyklepnìte
(obr. 9).
0 Držák sítka a sítko vypláchnìte
teplou vodou. Držák sítka nemyjte v
myèce nádobí!
3
Jestliže nebudete kávovar delší dobu
používat, držák sítka znovu
nenasazujte. Prodloužíte tím životnost
tìsnìní na varné hlavici.
Pøíprava páry/napìnìní mléka
(obr. 10, 11)
Horkou páru mùžete použít k
napìnìní mléka pøi pøípravì
kapuèína, nebo k ohøátí tekutin.
1. Zapnutí automatu na kávu
0 Na napìòovací trysku nasuòte
nástavec, který je souèástí vybavení
(obr. 10).
822 949 402_EEA150.book Seite 67 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
c
0 Automat zapnìte vypínaèem Zap/
Vyp (obr. 1/A). Poèkejte, až automat
dosáhne provozní teploty a oranžová
kontrolka teploty (obr. 1/D) zhasne.
0 Pøepínaè vody/páry (obr. 1/B)
nastavte na symbol .
2. Pøíprava páry / Napìnìní
mléka
0 Mléko nebo tekutinu, kterou chcete
ohøát, nalijte do žáruvzdorné nádoby.
0 Napìòovací trysku ponoøte do mléka
nebo do jiné tekutiny k ohøátí
(obr. 11).
0 Otoèným volièem otoète (obr. 1/G)
doleva na symbol . Nyní zaène
automat vyrábìt páru. Na zaèátku
mùže z trysky ještì vytéct nìkolik
kapek vody.
Dùležité upozornìní: Napìòovací
tryska se nesmí dotýkat dna šálku,
aby z ní pára mohla volnì vycházet.
0 Pøívod páry zastavíte otoèením
otoèného volièe (obr. 1/G) zpìt
smìrem doprava do polohy “•”
0 Napìnìnou tekutinu odstavte a
otoèným volièem páry ještì jednou
na nìkolik vteøin otoète na symbol
. Tímto zpùsobem odstraníte
pøípadné zbytky mléka nebo jiných
tekutin z trysky. Pozor! Pára je
horká.
3
Chcete-li získat jemnou, krémovou
mléènou pìnu, doporuèujeme použít
studené nízkotuèné mléko.
Pøíprava kapuèína
Velký šálek na kávu naplòte do ½ až
¾ espresem. Pøelijte ho napìnìným
mlékem. Na mléènou pìnu pak ještì
nasypte trochu kakaa.
0 Otoèný voliè kávy, páry a horké vody
(obr. 1/G) nastavte do polohy
.Z
napìòovací trysky bude téct horká
voda.
0 Po odebrání požadovaného množství
horké vody otoète volièem kávy, páry
a horké vody (obr. 1/G) zpìt do
polohy “•”.
Èištìní a údržba
Denní péèe
Doporuèujeme vám, abyste dennì
pøed první a po poslední pøípravì
espresa systém asi na 10 vteøin
propláchli bez umleté kávy, aby se v
nìm neusazovaly kávové èástice.
Postupujte pøitom jako pøi pøípravì
espresa, ale bez použití kávy.
0 Potom nastavte otoèný voliè (obr. 1/
G) krátce do polohy
.
0 Zbylou vodu ze zásobníku na vodu
vylijte.
Èištìní
(obr. 12, 13, 14, 15, 16)
1
0
0
0
3. Ohøívání vody.
0 Pøepínaè vody/páry (obr. 1/B)
nastavte do polohy .
0 Pod napìòovací trysku postavte
nádobu (obr. 1/H).
0
0
Pøed každým èištìním automat
vypnìte a vytáhnìte zástrèku ze
zásuvky.
Žádnou èást automatu na espreso
nemyjte v myèce!
Všechny plochy automatu otøete
vlhkým hadøíkem. Nepoužívejte
žádné ostré nebo abrazivní èisticí
prostøedky.
zásobník na vodu umyjte alespoò
jednou týdnì bìžným zpùsobem v
døezu.
Obì sítka, na jeden i na dva šálky,
èas od èasu vyèistìte kartáèkem.
Napìòovací tryska
Z trysky stáhnìte nástavec a umyjte
ho normálnì v døezu.
Napìòovací trysku otøete doèista
vlhkou utìrkou. Pomocí èisticí
pomùcky (obr. 1/L) mùžete
vyšroubovat hlavici trysky a vyèistit ji
nebo odvápnit.
67
822 949 402_EEA150.book Seite 68 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Odkapávací møížka a odkapávací
miska
Jestliže ukazatel množství vody
(obr. 1/U) pøesahuje odkapávací
møížku, je nutné vodu z misky vylít.
Odkapávací møížku uchopte za
otvory. Vyjmìte ji a propláchnìte pod
tekoucí vodou (obr. 12).
Odkapávací misku uchopte na obou
stranách a vytáhnìte ji smìrem
dopøedu z automatu (obr. 13).
Vyjmìte umìlohmotný nástavec s
ukazatelem množství vody a
propláchnìte je pod tekoucí vodou
(obr. 14).
Umìlohmotný nástavec s ukazatelem
množství vody vrat’te do odkapávací
misky.
Èistou odkapávací misku zasuòte
zpìt do automatu a nasaïte na ni
møížku.
Èištìní spaøovacího sítka
Ve varné hlavici je umístìno
spaøovací sítko, kterým protéká
horká voda. Pravidelnì kontrolujte,
zda nejsou otvory spaøovacího sítka
zanesené kávou.
Jsou-li otvory zanesené:
Pomocí mince spaøovací sítko
vyšroubujte (obr. 15).
Spaøovací sítko s tìsnìním (obr. 16/
1) vyjmìte a tìsnìní oddìlte od sítka
(obr. 16/2).
Spaøovací sítko umyjte teplou vodou
a kartáèkem.
Tìsnìní opláchnìte teplou vodou.
3 Potøebujete-li automat pøepravovat pøi
teplotì pod bodem mrazu:
0 Vylijte zásobník na vodu.
0 Otoèným volièem (obr. 1/G)
pootoète do polohy
a nechte
automat “vypaøit”.
Odvápòování
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
Jestliže espreso protéká filtrem
neobvykle pomalu, je nejvyšší èas k
odvápnìní automatu.
Doporuèujeme automat každého
ètvrt roku odvápnit pomocí tekutého
odvápòovaèe. Jestliže bydlíte v
oblasti s tvrdou vodou, je nutné
odvápnìní podle potøeby provádìt i
èastìji. Dodržujte pøitom údaje
výrobce odvápòovacího prostøedku.
Dùležité upozornìní: Pøed
odvápnìním vyjmìte spaøovací sítko
(obr. 1/V) i s tìsnìním; postupujte
podle popisu v èásti “Èištìní
spaøovacího sítka” (obr. 15,16).
Do zásobníku na vodu nalijte nejprve
vodu a teprve potom pøidejte
odvápòovací prostøedek, nikdy ne
naopak! Musíte použít alespoò 0,5 l
vody. Pøidejte odpovídající množství
odvápòovacího prostøedku.
Vytáhnìte zástrèku ze zásuvky a
nechte automat vychladnout.
Sejmìte napìòovací trysku s
nástavcem (obr. 1/H).
Nasaïte držák sítka bez sítka.
Pod držák sítka postavte dostateènì
velkou nádobu.
Pøívodní kabel zasuòte do zásuvky a
automat zapnìte.
Otoèným volièem (obr. 1/G) otoète
do polohy
a nechte systémem
protéct asi ¼ odvápòovacího
roztoku.
Pak automat vypnìte a odvápòovací
roztok nechte asi 10 minut pùsobit.
Opakujte postup a nechte systémem
protéct další ètvrtinu roztoku.
Otoèným volièem (obr. 1/G) otoète
do polohy
. Zbývající odvápòovací
roztok nechte protéct tryskou a opìt
nechte asi 10 minut pùsobit.
Potom zásobník vody dùkladnì
vymyjte.
822 949 402_EEA150.book Seite 69 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
c
0 Nalijte do zásobníku èistou vodu a
jednu polovinu vody nechte protéct
varnou hlavicí, druhou polovinu
tryskou.
Pøi silném usazení vápence celý
odvápòovací proces opakujte.
0 Po odvápnìní opìt nasaïte
spaøovací sítko s tìsnìním.
• pìna není tak dokonalá:
•
Co dìlat, když ...
• je teplota espresa pøíliš nízká:
•
•
•
– Proveïte jeden varný cyklus bez
kávy, ale s nasazeným sítkem i
držákem, aby se systém pøedehøál.
– Pøedehøejte šálky.
– Proveïte odvápnìní kávovaru.
se výraznì sníží rychlost prùtoku:
– Kávu do sítka tak silnì nepìchujte.
– Kávu na espreso nemelte tak
jemnì (zvolte støední stupeò mletí).
– Proveïte odvápnìní kávovaru.
espreso vytéká po stranách držáku
sítka:
– Zkontrolujte, zda je držák sítka
správnì zasazený v upevòovacím
kroužku.
– Držák sítka utáhnìte pevnìji v
upevòovacím kroužku.
– Okraj držáku sítka oèistìte od
kávy.
espreso nevytéká:
– Zkontrolujte, zda je v zásobníku
dost vody a je správnì usazený.
– Zkontrolujte, zda je držák sítka
správnì zasazený v upevòovacím
kroužku.
– Zkontrolujte, zda je pøepínaè vody/
páry (obr. 1/B) v poloze a
otoèný voliè vody, páry a horké
vody (obr. 1/G) je otoèený
doprava v poloze
.
– Kávu do sítka tak silnì nepìchujte.
– Vyèistìte spaøovací sítko.
– Proveïte odvápnìní kávovaru.
•
•
– Zkontrolujte, zda je v sítku
dostateèné množství kávy.
– Vždy používejte jen èerstvou kávu.
– Kávu stlaète jen lehce.
pøi napìnìní mléka vzniká málo
pìny:
– Používejte vždy chladné a èerstvé
nízkotuèné mléko.
– Vyèistìte napìòovací trysku.
prùtok se zvýšil:
– Káva je umletá pøíliš nahrubo.
– Zkontrolujte, zda je v sítku
dostateèné množství kávy.
automat na kávu se pøi provozu
vypíná:
Èerpadlo automatu je vybaveno
tepelnou pojistkou, která ho chrání
pøed pøehøátím. Tato tepelná pojistka
pøeruší provoz automatu, jestliže se
používá pøíliš dlouho bez pøestávky,
nebo bìží-li èerpadlo bez vody.
– Vypínaè Zap/Vyp nastavte na
“Vyp” a vytáhnìte zástrèku ze
zásuvky.
– Automat nechte alespoò 20 minut
vychladnout. Doplòte vodu.
– Automat opìt pøipojte k elektrické
síti a zapnìte ho. Jestliže spotøebiè
stále nefunguje, obrat’te se na naši
zákaznickou službu.
Technické údaje
• Pøipojovací napìtí: 230 V, 50 Hz
• Pøíkon: 1000 W
(Viz typový štítek na spodní stranì
automatu.)
69
822 949 402_EEA150.book Seite 70 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
c
Likvidace
2
Obalový materiál
Použité obalové materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Umìlé hmoty
jsou oznaèeny následujícím
zpùsobem: >PE<, >PS<, atd. Obalový
materiál zlikvidujte v souladu s jeho
oznaèením ve speciálních sbìrných
dvorech ve své obci.
2
Starý spotøebiè
W
Symbol
na výrobku nebo jeho
balení udává, že tento výrobek nepatrí do domácího odpadu. Je nutné
odvézt ho do sberného místa pro
recyklaci elektrického a elektronického zarízení. Zajištením správné
likvidace tohoto výrobku pomužete
zabránit negativním dusledkum pro
životní prostredí a lidské zdraví, které
by jinak byly zpusobeny nevhodnou
likvidací tohoto výrobku. Podrobnejší
informace o recyklaci tohoto výrobku
zjistíte u príslušného místního úradu,
služby pro likvidaci domovního
odpadu nebo v obchode, kde jste
výrobek zakoupili.
70
822 949 402_EEA150.book Seite 71 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
o
o Szanowni Klienci!
Prosimy o dok³adne zapoznanie siê z
niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nale¿y
zwróciæ szczególn¹ uwagê na
wskazówki dotycz¹ce
bezpieczeñstwa! Instrukcjê nale¿y
zachowaæ w razie potrzeby
póŸniejszej konsultacji.
Prosimy o przekazanie instrukcji
obs³ugi ewentualnemu kolejnemu
nabywcy urz¹dzenia.
Wyposa¿enie (rys. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
W³¹cznik/wy³¹cznik
Prze³¹cznik woda/para
Kontrolka stanu pracy
Kontrolka temperatury
Pó³ka na fili¿anki
Zbiornik na wodê (z ty³u)
Pokrêt³o kawa / para
i gor¹ca woda
Dysza spieniaj¹ca (z koñcówk¹)
Tabliczka znamionowa
£y¿eczka do odmierzania
Przyrz¹d serwisowy
Dociskacz kawy
Sitko na 1 fili¿ankê
Sitko na 2 fili¿anki
Sitko do kawy porcjowanej w
torebkach
Filtr
Os³ona palca
Korytko ociekowe
Kratka ociekowa
WskaŸnik nape³nienia
Sitko w g³owicy zaparzaj¹cej
(wewnêtrzne)
G³owica zaparzaj¹c¹ z uchwytem
filtra
1 Wskazówki
bezpieczeñstwa
Zachowanie bezpieczeñstwa
przy instalacji
• Urz¹dzenie musi byæ ustawione
stabilnie. Zwróciæ uwagê na to, aby
pod³o¿e by³o równe i poziome.
• Urz¹dzenie nigdy nie mo¿e byæ
pod³¹czane do sieci elektrycznej,
której napiêcie, natê¿enie i
czêstotliwoœæ pr¹du nie zgadzaj¹ siê
z danymi na tabliczce znamionowej
(patrz u do³u urz¹dzenia)!
Bezpieczeñstwo podczas
pracy
• To urz¹dzenie nie jest przeznaczone
dla osób (w tym dzieci), które
z powodu braku doœwiadczenia lub
stosownej wiedzy nie s¹ w stanie
zapewniæ bezpiecznego u¿ytkowania,
jak równie¿ dla osób (w tym dzieci)
niepe³nosprawnych fizycznie,
sensorycznie lub umys³owo, chyba,
¿e osoby te zosta³y odpowiednio
poinstruowane jak nale¿y poprawnie
obchodziæ siê z urz¹dzeniem i by³y
na pocz¹tku nadzorowane przez inne
osoby sprawuj¹ce nad nimi opiekê.
• Prosimy odk³adaæ te elementy w
miejscu niedostêpnym dla dzieci!
• Nie wolno dopuœciæ do tego, aby
urz¹dzeniem bawi³y siê dzieci.
• Kabel sieciowy nigdy nie mo¿e
stykaæ siê z gor¹cymi elementami
urz¹dzenia!
• Nigdy nie wyci¹gaæ wtyczki sieciowej
ci¹gn¹c za kabel!
• Nie w³¹czaæ urz¹dzenia, gdy:
– kabel jest uszkodzony lub
– na obudowie s¹ widoczne
uszkodzenia.
• Podczas pracy, zale¿nie od dzia³ania,
dysza spieniaj¹ca, gniazdko i uchwyt
sitka staj¹ siê gor¹ce.
• W zale¿noœci od dzia³ania, podczas
pracy mo¿e siê nagrzewaæ równie¿
metalowa obudowa.
71
822 949 402_EEA150.book Seite 72 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
o
• Nie odkrêcaæ filtra podczas parzenia
kawy, poniewa¿ urz¹dzenie jest pod
ciœnieniem! Niebezpieczeñstwo
poparzenia!
• Nape³niaæ zbiornik jedynie zimn¹
wod¹, nigdy mlekiem lub innymi
p³ynami!
• Nie w³¹czaæ urz¹dzenia, gdy zbiornik
wody nie jest nape³niony!
• Nie w³¹czaæ urz¹dzenia bez korytka i
kratki ociekowej!
Bezpieczeñstwo podczas
czyszczenia
• Przed konserwacj¹ lub czyszczeniem
nale¿y upewniæ siê, ¿e urz¹dzenie
jest wy³¹czone i z gniazda
wyci¹gniêta jest wtyczka sieciowa!
• Przestrzegaæ wskazówek
dotycz¹cych usuwania kamienia!
• Nie zanurzaæ urz¹dzenia w wodzie!
Bezpieczeñstwo podczas
naprawy
Urz¹dzenie mo¿e byæ naprawiane
wy³¹cznie przez specjalistów.
Niefachowe naprawy mog¹
prowadziæ do wyst¹pienia du¿ych
zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa w
u¿ytkowaniu urz¹dzenia. W razie
koniecznoœci przeprowadzenia
naprawy nale¿y zwróciæ siê do
serwisu lub autoryzowanego
sprzedawcy.
Nie przejmujemy odpowiedzialnoœci
za ewentualne szkody, które s¹
zwi¹zane z niepoprawnym lub
niezgodnym z przeznaczeniem
u¿ywanego urz¹dzenia.
;
72
Urz¹dzenie spe³nia wymagania
Dyrektyw Unii Europejskiej:
• Dyrektywa 2006/95/EC – niskie
napiêcie
• Dyrektywa 89/336/EEC ze
zmianami 92/31/EEC oraz
93/68/EEC РkompatybilnoϾ
elektromagnetyczna
Przed pierwszym u¿yciem
Prosimy o zapoznanie siê ze
wskazówkami dotycz¹cymi
bezpieczeñstwa, aby unikn¹æ
zagro¿eñ dla obs³ugi lub
uszkodzenia urz¹dzenia.
0 W³o¿yæ wtyczkê do gniazda
elektrycznego.
Przed pierwszym zaparzeniem kawy
nale¿y przep³ukaæ jednokrotnie uk³ad
grzewczy jedn¹ pe³n¹ zawartoœci¹
zbiornika wody. Postêpowaæ w
sposób opisany w rozdziale
“Przyrz¹dzanie espresso” lub
“Spienianie mleka”, ale nie dodaj¹c
kawy do sitka. Ustawiæ mo¿liwie du¿e
naczynie poœrodku kratki ociekowej
(rys. 1/T) oraz pod dysz¹ spieniaj¹c¹
(rys. 1/H).
Przyrz¹dzanie espresso
Po zaparzeniu nale¿y pokryæ
espresso gêst¹ warstw¹ piany,
zwan¹ crema.
Dla uzyskania aromatycznego
espresso z crem¹ istotne jest u¿ycie
œwie¿ej, czystej wody, dobranie
odpowiedniego stopnia zmielenia
kawy oraz zachowanie odpowiedniej
temperatury wody.
1. Wlaæ wodê (rys. 2)
0 Wyci¹gn¹æ zbiornik wody w górê z
urz¹dzenia (rys. 2).
0 Otworzyæ pokrywê zbiornika.
0 Nape³niaæ zbiornik jedynie zimn¹,
czyst¹ wod¹.
Zwróciæ uwagê na to, aby poziom
wody nie by³ poni¿ej oznaczenia MIN
(minimum) i nie powy¿ej oznaczenia
MAX (maksimum).
0 Zamkn¹æ pokrywê zbiornika.
0 W³o¿yæ zbiornik wody i wcisn¹æ go w
dó³, do momentu sta³ego osadzenia
w urz¹dzeniu (rys. 2).
822 949 402_EEA150.book Seite 73 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
o
3
Mo¿na równie¿ podnieœæ pokrywê
zbiornika i odchyliæ j¹ na bok.
Zbiornik mo¿na nape³niæ wod¹
równie¿ bezpoœrednio bez
wyjmowania z urz¹dzenia, np.
korzystaj¹c z dzbanka.
2. W³¹czanie urz¹dzenia /
podgrzewanie fili¿anek
0 W³¹czyæ urz¹dzenie za pomoc¹
w³¹cznika/wy³¹cznika (rys. 1/A).
Œwiec¹ siê kontrolka stanu pracy
(rys. 1/C, czerwona) i temperatury
(rys. 1/D, pomarañczowa).
Po osi¹gniêciu temperatury roboczej
kontrolka temperatury gaœnie.
Kontrolka temperatury mo¿e siê
ponownie w³¹czyæ podczas pracy co
oznacza, ¿e nastêpuje ponowne
podgrzewanie.
Na pó³kê na fili¿anki mo¿na postawiæ
jedn¹ lub kilka fili¿anek otworem
skierowanym w dó³ (rys. 1/E).
3. Nape³nianie kaw¹ zmielon¹
(rys. 3, 4, 5)
0 Wyci¹gn¹æ filtr, odchyliæ do ty³u
os³onê palca i za³o¿yæ sitko na 1
fili¿ankê lub na 2 fili¿anki (rys. 3).
W przypadku u¿ywania kawy porcjowanej w torebkach, nale¿y stosowaæ
sitko do kawy porcjowanej w torebkach (rys. 1/P i rys. 5).
0 Wsypaæ zmielon¹ kawê do sitka.
U¿yæ przy tym nastêpuj¹cych
proporcji:
1 pe³na ³y¿eczka-miarka do sitka na
1 fili¿ankê, 2 pe³ne ³y¿ki-miarki do
sitka na 2 fili¿anki.
0 Ubiæ zmielon¹ kawê za pomoc¹
ubijaka do kawy (rys. 1/M) lekko w
sitku (rys. 4). Zwróciæ uwagê na to,
aby po ubiciu sitko by³o wype³nione
do krawêdzi mielon¹ kaw¹.
Wyczyœciæ krawêdŸ sitka z kawy.
3
3
Nie ubijaæ kawy w sitku zbyt mocno !
Mog³oby to znacznie zmniejszyæ
przep³yw wody. (Patrz równie¿ “Co
robiæ, gdy …”)
3
Gdy kawê nale¿y zmieliæ
samodzielnie, nale¿y wybraæ “œredni”
stopieñ mielenia.
4. Osadzanie filtra
(rys. 6, 7)
0 Ustawiæ filtr w uchwycie filtra w taki
sposób, aby r¹czka filtra znalaz³a siê
pod lewym, bia³ym trójk¹tem
(rys. 6,”1”).
0 Obróciæ filtr do oporu w prawo
(rys. 6,“2“), tak aby r¹czka
wskazywa³a do przodu i znalaz³a siê
pod bia³¹ lini¹ pomiêdzy dwoma
punktami (rys. 7,”3”).
5. Podstawiæ fili¿ankê(i)
(rys. 8)
0 Ustawiæ jedn¹ lub dwie fili¿anki pod
otwory filtra (rys. 8).
6. Zaparzanie espresso
0 Prze³¹czyæ prze³¹cznik woda/para
(rys. 1/B) na symbol .
0 Po osi¹gniêciu temperatury roboczej
przez urz¹dzenie obróciæ pokrêt³o
(rys. 1/G) na symbol
. Woda pod
wysokim ciœnieniem bêdzie teraz
t³oczona przez kawê w sitku.
0 Po zaparzeniu ¿¹danej iloœci
espresso nale¿y obróciæ pokrêt³o z
powrotem w lewo, do po³o¿enia “•”.
3
Prosimy zwróciæ uwagê na to, aby
przy przyrz¹dzaniu espresso
prze³¹cznik woda/para (rys. 1/B) by³
ustawiony zawsze w po³o¿eniu .
Jeœli espresso bêdzie zaparzane w
po³o¿eniu , wy¿sza temperatura
zaparzania mo¿e wp³ywaæ na smak
kawy.
Po ka¿dym zaparzeniu lub u¿yciu
funkcji para/gor¹ca woda, gdy
pokrêt³o zostanie obrócone w
po³o¿enie “•“, resztka wody bêdzie
kierowana do korytka ociekowego.
Ka¿da kolejna fili¿anka jest
zaparzana œwie¿¹ wod¹. Dziêki temu
ka¿da fili¿anka espresso bêdzie
aromatyczna. Dlatego nale¿y
regularnie opró¿niaæ korytko
ociekowe.
73
822 949 402_EEA150.book Seite 74 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
o
7. Wyjmowanie filtra(rys. 9)
0 Wykrêciæ filtr w lewo z uchwytu.
0 Przechyliæ os³onê palca do przodu i
przytrzymaæ, dociskaj¹c j¹. Stukaj¹c
w krawêdŸ sitka usun¹æ zu¿yt¹ kawê
z filtra lub sitka (rys. 9).
0 Przep³ukaæ uchwyt sitka i sitko pod
ciep³¹ wod¹. Nie myæ uchwytu sitka
w zmywarce do naczyñ!
3
Jeœli urz¹dzenie nie jest u¿ywane
przez d³u¿szy czas, nie wkrêcaæ
ponownie filtra. W ten sposób
przed³u¿a siê ¿ywotnoœæ uszczelki na
g³owicy zaparzaj¹cej.
Tworzenie pary/spienianie
mleka (rys. 10, 11)
Gor¹ca para mo¿e byæ u¿ywana do
spieniania mleka do cappuccino oraz
do podgrzewania p³ynów.
1. W³¹czyæ urz¹dzenie
0 Nasadziæ znajduj¹c¹ siê w komplecie
koñcówkê na dyszê spieniaj¹c¹
(rys. 10).
0 W³¹czyæ urz¹dzenie za pomoc¹
w³¹cznika/wy³¹cznika (rys. 1/A).
Odczekaæ, a¿ osi¹gniêta zostanie
temperatura robocza i zgaœnie
pomarañczowa kontrolka
temperatury (rys. 1/D).
0 Ustawiæ prze³¹cznik woda/para (rys.
1/B) na symbol .
2. Tworzenie pary/spienianie
mleka
0 Wlaæ mleko lub podgrzewan¹ ciecz
do odpornego na wysok¹
temperaturê naczynia.
0 Zanurzyæ dyszê spieniaj¹c¹ w mleku
lub podgrzewanej cieczy (rys. 11).
0 Ustawiæ pokrêt³o (rys. 1/G),
obracaj¹c w lewo, na symbol
.
Urz¹dzenie rozpocznie wytwarzanie
pary. Na pocz¹tku z dyszy wycieknie
jeszcze kilka kropel gor¹cej wody.
Wa¿ne: Dysza spieniaj¹ca nie mo¿e
dotykaæ dna naczynia, poniewa¿
utrudni³oby to wylot pary.
74
0 W celu zatrzymania wylotu pary
nale¿y przekrêciæ pokrêt³o (rys. 1/G)
ponownie w prawo, w po³o¿enie “•“.
0 Odstawiæ spienian¹ ciecz i ponownie
obróciæ na kilka sekund prze³¹cznik
woda/para na symbol
. W ten
sposób usuwa siê z dyszy
ewentualne pozosta³oœci mleka lub
innych p³ynów. Ostro¿nie! Para jest
gor¹ca.
3
Dla uzyskania delikatnej, kremowej
pianki nale¿y najlepiej u¿yæ
sch³odzonego mleka o niskiej
zawartoœci t³uszczu.
Przyrz¹dzanie cappuccino
Wype³niæ du¿¹ fili¿ankê kawy do 1/2
lub 3/4 kaw¹ espresso. Przykryæ
kawê spienionym mlekiem. Posypaæ
na piankê niewielk¹ iloœæ kakao w
proszku.
3. Podgrzewanie wody
0 Ustawiæ prze³¹cznik woda/para (rys.
1/B) w po³o¿enie .
0 Ustawiæ pojemnik pod dysz¹
spieniaj¹c¹ (rys. 1/H).
0 Ustawiæ pokrêt³o do kawy, pary i
gor¹cej wody (rys. 1/G) w po³o¿enie
. Z dyszy spieniaj¹cej wycieka
gor¹ca woda.
0 Po wlaniu po¿¹danej iloœci gor¹cej
wody, ustawiæ pokrêt³o kawy, pary i
gor¹cej wody (rys. 1/G) ponownie w
po³o¿enie “•“.
Czyszczenie i pielêgnacja
Codzienna pielêgnacja
Zalecamy codziennie przed
pierwszym i ostatnim zaparzaniem
espresso przep³ukanie uk³adu przez
ok. 10 sekund bez kawy, aby
unikn¹æ osadzenia siê kawy. Nale¿y
w tym celu postêpowaæ jak w
przypadku przygotowania espresso,
ale nie dodaj¹c kawy.
0 Ustawiæ nastêpnie pokrêt³o (rys. 1/G)
na krótko w pozycji
.
0 Zlaæ pozosta³oœci wody ze zbiornika.
822 949 402_EEA150.book Seite 75 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
o
Czyszczenie
(rys. 12, 13, 14, 15, 16)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Przed ka¿dym czyszczeniem nale¿y
wy³¹czyæ urz¹dzenie i wyci¹gn¹æ
wtyczkê sieciow¹ z gniazda!
Nie czyœciæ ¿adnego z elementów
urz¹dzenia w zmywarce do
naczyñ!
Zmyæ wszystkie powierzchnie na
urz¹dzeniu wilgotn¹ œciereczk¹. Nie
u¿ywaæ ostrych lub szoruj¹cych
œrodków czyszcz¹cych.
P³ukaæ zbiornik wody co najmniej raz
w tygodniu w normalnej wodzie.
Od czasu do czasu czyœciæ szczotk¹
sitko na 1 fili¿ankê oraz na 2 fili¿anki.
Dysza spieniaj¹ca
Wyci¹gn¹æ koñcówkê dyszy
spieniaj¹cej i przep³ukaæ j¹ w
normalnej wodzie.
Zmyæ do czysta dyszê spieniaj¹c¹
wilgotn¹ œciereczk¹. Za pomoc¹
przyrz¹du serwisowego (rys. 1/L)
mo¿na odkrêciæ g³owicê dyszy w
celu wyczyszczenia lub usuniêcia
kamienia.
Kratka ociekowa i korytko
ociekowe
Jeœli wskaŸnik nape³nienia (rys. 1/U)
wysunie siê powy¿ej kratki ociekowej,
nale¿y opró¿niæ korytko ociekowe z
wody.
Proszê chwyciæ za otwory w kratce
ociekowej. Wyci¹gn¹æ kratkê
ociekow¹ i przep³ukaæ pod bie¿¹c¹
wod¹ (rys. 12).
W celu opró¿nienia chwyciæ korytko
ociekowe po obu stronach i
wyci¹gn¹æ je z urz¹dzenia (rys. 13),
wysuwaj¹c do przodu.
Œci¹gn¹æ plastikow¹ nasadkê ze
wskaŸnikiem stanu nape³nienia i
przep³ukaæ oba elementy pod
bie¿¹c¹ wod¹ (rys. 14).
Osadziæ plastikow¹ nasadkê ze
wskaŸnikiem stanu nape³nienia
ponownie w korytku ociekowym.
0 Wsun¹æ czyste korytko ociekowe do
urz¹dzenia i osadziæ kratkê
ociekow¹.
Czyszczenie sitka zaparzaj¹cego
Na g³owicy zaparzaj¹cej znajduje siê
sitko zaparzaj¹ce, przez które
przep³ywa gor¹ca woda. Od czasu
do czasu nale¿y sprawdzaæ, czy
otwory sitka zaparzaj¹cego nie s¹
zatkane kaw¹.
Jeœli otwory sitka s¹ zatkane:
0 Wykrêciæ sitko zaparzaj¹ce za
pomoc¹ monety (rys. 15).
0 Wyci¹gn¹æ sitko zaparzaj¹ce i
uszczelkê (rys. 16/1) i usun¹æ
uszczelkê sitka zaparzaj¹cego
(rys. 16/2).
0 Wyczyœciæ szczotk¹ i ciep³¹ wod¹
sitko zaparzaj¹ce.
0 Przep³ukaæ uszczelkê pod ciep³¹
wod¹.
Jeœli urz¹dzenie ma byæ
transportowane w ujemnych
temperaturach:
0 Opró¿niæ zbiornik wody.
0 Ustawiæ pokrêt³o (rys. 1/G) w
po³o¿enie
i “spuœciæ” parê z
urz¹dzenia.
3
Usuwanie kamienia
Jeœli espresso p³ynie zbyt wolno
przez filtr, oznacza to koniecznoϾ
usuniêcia kamienia.
Zalecamy usuwanie kamienia z
urz¹dzenia co kwarta³, za pomoc¹
œrodka do usuwania kamienia. Jeœli
woda z kranu jest twarda, usuwanie
kamienia nale¿y ewentualnie
przeprowadzaæ czêœciej. Prosimy
zwróciæ przy tym uwagê na
wskazówki producenta
odkamieniacza.
Wa¿ne: Przed odkamienianiem
nale¿y wyci¹gn¹æ sitko zaparzaj¹ce
(rys. 1/V) i uszczelkê sitka
zaparzaj¹cego, jak opisano w czêœci
“Czyszczenie sitka zaparzaj¹cego”
(rys. 15, 16).
75
822 949 402_EEA150.book Seite 76 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
Najpierw nape³niaæ zbiornik wod¹,
nastêpnie wlaæ/wsypaæ œrodek do
usuwania kamienia, nigdy nie w
odwrotnej kolejnoœci.. Nale¿y u¿yæ co
najmniej 0,5 litra wody.
Odkamieniacz nale¿y dozowaæ
zale¿nie od iloœci wody.
Wyci¹gn¹æ wtyczkê sieciow¹ z
gniazda i pozostawiæ urz¹dzenie do
momentu sch³odzenia.
Wyj¹æ dyszê spieniaj¹c¹ z koñcówk¹
(rys. 1/H).
Wkrêciæ filtr bez sitka.
Ustawiæ pojemnik o odpowiedniej
pojemnoœci pod filtrem.
Pod³¹czyæ wtyczkê sieciow¹ do
gniazda i w³¹czyæ urz¹dzenie.
Ustawiæ pokrêt³o (rys. 1/G) w
po³o¿enie
i przepuúciã ok. ¼
roztworu wody z odkamieniaczem
przez ukùad.
Nastêpnie wy³¹czyæ urz¹dzenie i
pozostawiæ roztwór wody z
odkamieniaczem na czas dzia³ania
ok. 10 minut.
Powtórzyæ ten krok z pozosta³¹
czêœci¹ ¼ roztworu.
Ustawiæ pokrêt³o (rys. 1/G) w
po³o¿enie
. Przepuœciæ pozosta³¹
czêœæ roztworu przez dyszê i
pozostawiæ urz¹dzenie w³¹czone na
czas dzia³ania ok. 10 minut.
Nastêpnie starannie wyczyœciæ
zbiornik wody.
Nape³niæ zbiornik œwie¿¹ wod¹ i
przepuœciæ po³owê wody przez
g³owicê zaparzaj¹c¹, drug¹ po³owê
przez dyszê.
Przy silnym osadzie kamienia nale¿y
powtórzyæ jego usuwanie.
Po usuniêciu kamienia nale¿y
ponownie osadziæ sitko zaparzaj¹ce i
uszczelkê.
Co robiæ, gdy …
• temperatura espresso jest za niska:
– Przeprowadziæ zaparzanie bez
kawy mielonej, ale z sitkiem i
dozownikiem, aby nagrzaæ uk³ad.
– Podgrzaæ fili¿anki.
– Usun¹æ kamieñ z urz¹dzenia.
• szybkoœæ przep³ywu w wyraŸny
sposób zmniejszy³a siê:
– nie ubijaæ tak mocno kawy w sitku.
– nie mieliæ za drobno kawy
(“œredni” stopieñ mielenia).
– Usun¹æ kamieñ z urz¹dzenia.
• espresso wylewa siê na bok z filtra:
– upewniæ siê, czy filtr jest
prawid³owo osadzony w uchwycie.
– Wkrêciæ mocniej filtr w uchwyt.
– Wyczyœciæ krawêdŸ filtra z kawy.
• nie wyp³ywa espresso
– upewniæ siê, czy zbiornik wody jest
nape³niony i prawid³owo osadzony.
– upewniæ siê, czy filtr jest
prawid³owo osadzony w uchwycie.
– Upewniæ siê, czy prze³¹cznik
woda/para (rys. 1,B) znajduje siê
w po³o¿eniu i czy pokrêt³o dla
wody, pary i gor¹cej wody
(rys. 1,G) zosta³o obrócone w
prawo do po³o¿enia
.
– Nie ubijaæ za mocno kawy w sitku.
– Wyczyœciæ sitko zaparzaj¹ce.
– Usun¹æ kamieñ z urz¹dzenia.
• s³abszy wynik zaparzania cremy:
– upewniæ siê, czy w sitku jest
wystarczaj¹ca iloœæ kawy.
– U¿ywaæ zawsze œwie¿o zmielonej
kawy.
– Lekko ubiæ kawê mielon¹.
• podczas spieniania mleka powstaje
za ma³o pianki:
– U¿ywaæ zawsze œwie¿ego i
ch³odnego mleka o ma³ej
zawartoœci t³uszczu.
– Wyczyœciæ dyszê spieniaj¹c¹.
822 949 402_EEA150.book Seite 77 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
o
• przep³yw zwiêksza siê:
– kawa do espresso jest za grubo
zmielona:
– Upewniæ siê, ¿e w sitku jest
wystarczaj¹ca iloœæ kawy.
• ekspres do kawy wy³¹cza siê w
trakcie pracy:
pompa urz¹dzenia jest wyposa¿ona
w wy³¹cznik temperaturowy
zabezpieczaj¹cy przed przegrzaniem.
Wy³¹cznik temperaturowy przerywa
pracê urz¹dzenia, gdy pracuje ono
zbyt d³ugo bez przerwy lub gdy
pompa pracuje bez wody.
– Nastawiæ w³¹cznik w pozycji “Wy³”
i wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka.
– Od³o¿yæ urz¹dzenie na 20 minut
tak, aby wystyg³o. Nape³niæ wod¹.
– Pod³¹czyæ urz¹dzenie ponownie
do sieci i w³¹czyæ. Je¿eli
urz¹dzenie dalej nie dzia³a, nale¿y
skontaktowaæ siê z autoryzowanym
serwisem technicznym.
2
Wyeksploatowane urz¹dzenie
W
na produkcie lub na
Symbol
opakowaniu oznacza, ze tego produktu nie wolno traktowaæ tak, jak
innych odpadów domowych. Nalezy
oddaæ go do w³asciwego punktu
skupu surowców wtórnych
zajmuj¹cego siê z³omowanym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym.
W³asciwa utylizacja i z³omowanie
pomaga w eliminacji niekorzystnego
wp³ywu z³omowanych produktów na
srodowisko naturalne oraz zdrowie.
Aby uzyskaæ szczegó³owe dane
dotycz¹ce mozliwosci recyklingu
niniejszego urz¹dzenia, nalezy skontaktowaæ siê z lokalnym urzêdem
miasta, s³uzbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt
zosta³ zakupiony.
Dane techniczne
• Napiêcie przy³¹czowe: 230 V,
50 Hz
• Pobór mocy: 1000 W
(patrz tabliczka znamionowa u
do³u urz¹dzenia.)
Recykling
2
Materia³ opakowania
Materia³y opakowania mog¹ bez
ograniczeñ zostaæ powtórnie przetworzone. Elementy z tworzyw sztucznych s¹ oznakowane, np. >PE<,
>PS<, itd. Usuwaæ materia³y opakowañ zgodnie z ich oznaczeniem w
komunalnych zak³adach utylizacyjnych, do przewidzianych w tym
celu pojemników zbiorczych.
77
822 949 402_EEA150.book Seite 78 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
h
h Tisztelt Vásárlónk!
Kérjük, alaposan olvassa át ezt a
használati utasítást. A biztonsági
tudnivalókat mindenképpen tartsa
be! Õrizze meg a használati utasítást,
hogy késõbb is utána tudjon benne
nézni, ha valamilyen kérdése van.
Ha esetleg eladja a készüléket, a
használati utasítást adja oda az új
tulajdonosnak.
A készülék elemei és
tartozékai (1. ábra)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
78
Be/ki kapcsoló
Víz/gõz kapcsoló
Mûködésjelzõ
Hõmérsékletjelzõ
Csészetartó
Víztartály (a készülék hátoldalán)
Forgókapcsoló kávé, gõz vagy
forró víz választásához
Habosítófúvóka (rátéttel)
Típustábla
Mérõkanál
Karbantartó szerszám
Kávéõrlemény-lenyomó
Kávétartály 1 csészéhez
Kávétartály 2 csészéhez
Szûrõ egyadagos kiszerelésû
kávéhoz
Kávétartálytartó
Ujjvédõ
Csepegtetõtálca
Csepegtetõrács
Töltöttségszint-jelzõ
Kávétartály a forrázófej belsejében
Forrázófej kávétartálytartó-foglalattal
1 Biztonsági tudnivalók
A készülék felállítása
• A készüléknek stabilan kell állnia.
Ügyeljen arra, hogy vízszintes,
egyenes felületre állítsa a készüléket.
• A készülék csak olyan villamos
hálózatra csatlakoztatható, amelynek
feszültsége, áramfajtája és
frekvenciája megegyezik a készülék
alján lévõ típustáblán feltüntetett
adatokkal!
Használat közben
• A készülék rendeltetésszerûen nem
való arra, hogy olyan személyek
(köztük gyermekek) kezeljék, akik
tapasztalatlanságuk vagy
ismerethiányuk, illetve fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességeik
korlátozottsága miatt nem képesek a
biztonságos használatára, kivéve, ha a
felügyeletükért felelõs személy
megtanította õket a készülék
biztonságos kezelésére, és kezdetben
ellenõrzi a tevékenységüket.
• A készüléket tartsa távol
gyermekektõl!
• Gyõzõdjön meg, hogy gyermekek
nem tudják a készüléket játék céljára
használni!
• A hálózati kábel soha nem érhet a
készülék forró részeihez!
• A hálózati kábelt soha ne a kábelnél
fogva húzza ki a konnektorból!
• Ne kapcsolja be a készüléket, ha
– a kábel sérült, vagy
– a készülék házán látható
sérüléseket észlel.
• A habosítófúvóka, a kávétartály és a
kávétartálytartó használat közben
felforrósodik.
• A fémház használat közben
felmelegszik.
• Forrázás közben ne vegye ki a
kávétartálytartót, mert a készülék
nyomás alatt áll! Égésveszély!
• A víztartályba mindig hideg vizet
töltsön, tej vagy más folyadék
betöltése tilos!
822 949 402_EEA150.book Seite 79 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
h
felhabosítása” fejezetben leírtakat,
csak most ne tegyen kávéõrleményt
a szitába. Tegyen egy lehetõleg nagy
edényt a csepegtetõrács közepére
(1/T. ábra) és a habosítófúvóka (1/
H. ábra) alá.
• Ha a víztartály üres, ne kapcsolja be
a készüléket!
• Csepegtetõtálca vagy
csepegtetõrács nélkül ne használja a
készüléket!
Tisztítás
• Karbantartás vagy tisztítás elõtt
gyõzõdjön meg arról, hogy a
készülék ki van kapcsolva, és a
hálózati dugó ki van húzva a
konnektorból!
• Kövesse a mészkõtelenítési
utasításokat!
• Ne merítse vízbe a készüléket!
Presszókávé készítése
A presszókávét lefõzés után sûrû,
habos réteg, úgynevezett “crema”
(krém) fedi.
Az aromás, krémes presszókávé titka
a tiszta, friss víz, a megfelelõ õrlési
finomság és a vízhõmérséklet.
Javítás
A készüléken javításokat csak
szakember végezhet. A
szakszerûtlen javítások jelentõs
károkat okozhatnak. Amennyiben
javításra van szükség, forduljon a
vevõszolgálathoz vagy a hivatalos
márkakereskedõhöz.
A készülék nem rendeltetésszerû
vagy helytelen használatából eredõ
esetleges károkért a gyártó
semmilyen felelõsséget nem vállal.
;
Ez a készülék megfelel az EK
alábbi irányelveinek:
• 2006/95 "A kisfeszültségrõl szóló
irányelv"
• 89/336/EGK, "Az
elektromágneses kompatibilitásról
szóló irányelv", beleértve a 92/31/
EGK és 93/68/EGK számú
módosításokat is
Az elsõ használat elõtt
Az Önt fenyegetõ veszélyek és a
készüléket fenyegetõ sérülések
elkerülése érdekében olvassa el a
biztonsági tudnivalókat.
0 Dugja be a hálózati dugót a
konnektorba.
Az elsõ presszókávé elkészítése elõtt
egy tartálynyi vízzel öblítse át a
fûtõrendszert. Hajtsa végre a
“Presszókávé készítése” ill. “Tej
1. Víz betöltése (2. ábra)
0 Fölfelé húzva vegye ki a víztartályt a
készülékbõl (2. ábra).
0 Nyissa ki a tartály fedelét.
0 Csakis tiszta, hideg vizet töltsön a
tartályba.
Ügyeljen arra, hogy a vízszint a MIN
(minimum) és a MAX (maximum)
jelzés között legyen.
0 Zárja le a fedelet.
0 Tegye vissza, majd nyomja lefelé a
víztartályt, hogy szorosan álljon a
készülékben (2. ábra).
3
Meg is emelheti, és oldalra billentheti
a tartály fedelét. Így például egy
kannából közvetlenül is feltöltheti a
készülékben lévõ víztartályt.
2. A készülék bekapcsolása /
csésze elõmelegítése
0 A Be/ki kapcsolóval (1/A. ábra)
kapcsolja be a készüléket. Világít a
mûködésjelzõ (1/C. ábra, piros) és a
hõmérsékletjelzõ (1/D. ábra,
narancssárga).
Amint a víz elérte az üzemi
hõmérsékletet, a hõmérsékletjelzõ
kialszik. A hõmérsékletjelzõ mûködés
közben újra kigyulladhat, ami azt
jelenti, hogy a készülék utánfûti a
vizet.
Fejjel lefelé állítva egy vagy több
csészét is rátehet a csészetartóra
(1/E. ábra).
79
822 949 402_EEA150.book Seite 80 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
h
3. A kávéõrlemény betöltése
(3. 4. 5. ábra)
0 Vegye ki a kávétartálytartót, hajtsa
vissza az ujjvédõt, és tegye az 1 vagy
2 csészés szitát a kávétartálytartóba
(3. ábra).
Ha az egyadagos kiszerelésû kávét
használ, alkalmazza az ehhez való
szûrõt (1/P és 5. ábra).
0 Tegyen a szitába kávéõrleményt.
Az 1 csészés szitához egy teljes
mérõkanálnyi, a 2 csészés szitához 2
teljes mérõkanálnyi kávét tegyen a
szitába.
0 A kávéõrlemény-lenyomóval (1/M.
ábra) nyomja bele finoman a kávét a
szitába (4. ábra). Ügyeljen arra, hogy
a kávé nyomás után a kávétartály
pereméig érjen. Tisztítsa meg a
kávétartály peremét a
kávéõrleménytõl.
3
3
3
Ne nyomja bele túl erõsen a szitába
kávéõrleményt! Ebben az esetben
sokkal nehezebben folyik át rajta a
víz. (lásd még “Mit tegyünk, ha ...?”)
Ha saját maga darálja a kávét,
válassza a “közepes” õrlési
finomságot.
4. A kávétartálytartó betétele
(6. és 7. ábra)
0 Úgy helyezze a kávétartálytartót a
kávétartályfoglalatba, hogy a
kávétartálytartó nyele a bal oldali
fehér háromszög alatt legyen
(6. ábra, “1”).
0 Ütközésig fordítsa jobbra a
kávétartálytartót (6. ábra, “2“); a nyél
most elõre néz, és a fehér vonal alatt
a két pont között áll (7. ábra, “3“).
5. A csésze vagy csészék
alátétele (8. ábra)
0 Tegyen egy vagy két csészét a
kávétartálytartó nyílásai alá (8. ábra).
6. Presszókávé lefõzése
0 Fordítsa a víz/gõz kapcsolót (1/
B. ábra) a jelre.
80
0 Ha a készülék elérte az üzemi
hõmérsékletet, fordítsa a
forgókapcsolót (1/G. ábra) a
jelre. A készülék nagy nyomással
átnyomja a vizet a kávéõrleményen.
0 Ha lefõzte a kívánt mennyiségû
presszókávét, fordítsa vissza a
kapcsolót balra a "•" állásba.
3
Ügyeljen arra, hogy presszókávé
készítése közben a víz/gõz kapcsoló
(1/B. ábra) mindig a
jelen álljon.
Ha a kapcsoló
állásban van, és
így fõzi le a kávét, a magasabb
forrázási hõmérséklet ronthatja a
kávé ízét.
Amikor a forgókapcsolót kávéfõzés,
gõzölés vagy forróvízvétel után a “•“
állásba fordítja, a maradék víz mindig
a csepegtetõtálcába kerül. Mindegyik
további csésze kávé friss vízzel
készül. A kávé így mindig finom lesz.
A csepegtetõtálcát ezért
rendszeresen ki kell üríteni.
7. A kávétartálytartó
kivétele(9. ábra)
0 Fordítsa el balra, majd vegye ki a
foglalatból a kávétartálytartót.
0 Hajtsa elõre, és tartsa nyomva az
ujjvédõt. Ütögesse ki a használt
kávéõrleményt a kávétartálytartóból
ill. a kávétartályból (9. ábra).
0 Öblítse le meleg vízzel a
kávétartálytartót és a kávétartályt. Ne
mosogassa mosogatógépben a
kávétartálytartót!
3
Ha hosszabb ideig nem használja a
készüléket, ne tegye vissza a
kávétartálytartót. Ezzel megnövelheti
a forrázófej tömítésének élettartamát.
Gõzfejlesztés / tej
felhabosítása (10. és 11. ábra)
A forró gõzzel kapucíner
készítéséhez felhabosíthatja a tejet,
vagy más folyadékot hevíthet fel.
822 949 402_EEA150.book Seite 81 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
h
1. A készülék bekapcsolása
0 Dugja rá a csomagban található
rátétet a habosítófúvókára (10. ábra).
0 A Be/ki kapcsolóval (1/A. ábra)
kapcsolja be a készüléket. Várja
meg, amíg a készülék eléri az üzemi
hõmérsékletet, és a hõmérsékletjelzõ
narancssárga lámpája (1/D. ábra)
kialszik.
0 Állítsa a víz/gõz kapcsolót
(1/B. ábra) a
jelre.
2. Gõzfejlesztés / tej
felhabosítása
0 Töltse bele a tejet vagy a hevítendõ
folyadékot egy hõálló edénybe.
0 Merítse bele a habosítófúvókát a
tejbe vagy a felhevítendõ folyadékba
(11. ábra).
0 Állítsa a forgókapcsolót (1/G. ábra) a
jelre. A készülék elkezd gõzt
fejleszteni. Az elején néhány csepp
forró víz is kifolyhat a fúvókából.
Fontos! A gõz kiáramlása
akadályozásának elkerülésére ne
érintse a habosítófúvókát az edény
aljára.
0 A gõz kiáramlását a forgókapcsoló
(1/G. ábra) “•“ állásba
kapcsolásával állíthatja le.
0 Tegye félre a felhabosított folyadékot,
és fordítsa a gõzkapcsolót még
néhány másodpercig a
jelre.
Ezzel eltávolíthatja az esetleges tejvagy folyadékmaradékot a fúvókából.
Vigyázat! A gõz forró.
3
0 Tegyen egy edényt a habosítófúvóka
(1/H. ábra) alá.
0 Fordítsa a kávé – víz/gõz
forgókapcsolót (1/G. ábra) a
jelre. A habosítófúvókából forró víz
folyik.
0 Miután a forró víz elérte a kívánt
mennyiséget, fordítsa a kávé – víz/
gõz forgókapcsolót (1/G. ábra) a “•“
jelre.
Tisztítás és gondozás
Napi gondozás
Azt ajánljuk, hogy minden nap az
elsõ kávé elõtt és az utolsó kávé után
kb. 10 másodpercig kávéõrlemény
nélkül öblítse át a készüléket. Így
elkerülheti a kávrészecskék
lerakódását. Tegye ugyanazt, mintha
presszókávét készítene – csak kávé
nélkül.
0 Ezután állítsa röviden a
forgókapcsolót (1/G. ábra) a
jelre.
0 Öntse ki a maradék vizet a
víztartályból.
Tisztítás
(12. 13. 14. 15. 16. ábra)
1
0
Ha finom, krémes tejhabot akar
készíteni, használjon hideg,
zsírszegény tejet.
Kapucíner készítése
Töltsön meg egy nagy kávéscsészét
félig vagy háromnegyedig
presszókávéval. Öntse rá a
felhabosított tejet. Szórjon a tejhabra
egy kis kakaóport.
3. Víz hevítése
0 Fordítsa a víz/gõz kapcsolót (1/B.
ábra) a
jelre.
0
0
0
Tisztítás elõtt mindig kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
kábelt a konnektorból.
A készülék egyik részét se
mosogassa mosogatógépben!
Nedves kendõvel törölje le a
készülék felületét. A tisztításhoz ne
használjon éles tárgyakat vagy súroló
tisztítószert.
Legalább hetente egyszer
mosogassa el a víztartályt.
Az 1 csészés és a 2 csészés
kávétartályt idõnként tisztítsa meg
kefével.
Habosítófúvóka
Húzza le a habosítófúvókáról a
rátétet, majd mosogassa el.
81
822 949 402_EEA150.book Seite 82 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
h
0 Nedves kendõvel törölje tisztára a
fúvókát. A karbantartó szerszám
(1/L. ábra) segítségével tisztításhoz
vagy mészkõtelenítéshez
lecsavarhatja a fúvóka fejét.
Csepegtetõrács és
csepegtetõtálca
Ha a töltöttségszint-jelzõ (1/U. ábra)
a csepegtetõrács fölé ér, ki kell
üríteni a csepegtetõtálcát.
0 Nyúljon bele a csepegtetõrács két
lyukába. Vegye ki, majd folyó víz alatt
öblítse le a csepegtetõrácsot
(12. ábra).
0 A csepegtetõtálcát két oldalánál
fogva húzza ki elõre a készülékbõl
(13. ábra).
0 Vegye ki, majd folyó víz alatt öblítse
le a töltöttségszint-jelzõ és a
mûanyag rátétet (14. ábra).
0 Tegye vissza a mûanyag rátétet és a
töltöttségszint-jelzõt a
csepegtetõtálcába.
0 Tolja vissza a tiszta csepegtetõtálcát
a készülékbe, és tegye be a
csepegtetõrácsot.
A forrázókávétartály tisztítása
A forrázókávétartály, amelyen át a
forró víz áramlik, a forrázófejben
található. Idõnként nézze meg, hogy
a kávérészecskék nem tömítették-e
el a kávétartály lyukait.
Ha igen:
0 csavarja le a kávétartályt egy érmével
(15. ábra).
0 Vegye ki a kávétartályt (16. ábra / 1),
és távolítsa el a kávétartály tömítését
(16/2. ábra).
0 Meleg vízzel és kefével tisztítsa meg
a kávétartályt.
0 Meleg vízben öblítse le a tömítést.
Ha fagypont alatti hõmérsékleten
szállítja a készüléket:
0 ürítse ki a víztartályt.
0 Állítsa a forgókapcsolót (1/G. ábra) a
jelre, és “engedje ki a gõzt“ a
készülékbõl.
3
82
Mészkõtelenítés
0
0
0
0
0
0
0
Ha a kávé szokatlanul lassan folyik át
a szûrõn, ideje mészkõteleníteni a
készüléket.
Azt ajánljuk, hogy folyékony
mészkõtelenítõvel negyedévente
mészkõtelenítse a készüléket. Ha
magas vízkeménységû környéken
lakik, elképzelhetõ, hogy gyakrabban
kell mészkõteleníteni a készüléket.
Kövesse a mészkõtelenítõ
gyártójának utasításait.
Fontos! Mészkõtelenítés elõtt “A
forrázókávétartály tisztítása“
fejezetben leírtaknak megfelelõen
távolítsa el a kávétartályt (1/V. ábra)
és a kávétartály tömítését (15. és 16.
ábra).
Elõször mindig a vizet töltse a
víztartályba, és utána a mészkõoldót,
sohasem fordítva. A
mészkõtelenítéshez legalább fél liter
vizet használjon fel. A
mészkõoldószert ennek megfelelõen
kell adagolni.
Húzza ki a hálózati kábelt a
konnektorból, és hagyja lehûlni a
készüléket.
Távolítsa el a habosítófúvókát és a
fúvóka rátétjét (1/H. ábra).
Tegye be a kávétartálytartót
kávétartály nélkül.
Tegyen elegendõ méretû edényt a
kávétartálytartó alá.
Dugja be a hálózati kábelt a
konnektorba, és kapcsolja be a
készüléket.
Állítsa a forgókapcsolót (1/G. ábra) a
jelre, és folyassa át a rendszeren
a mészkõtelenítõ oldat kb. egy
negyedét.
Ezután kapcsolja ki a készüléket, és
hagyja kb. 10 percig hatni a
mészkõtelenítõ oldatot.
Újabb egy negyeddel ismételje meg
a folyamatot.
822 949 402_EEA150.book Seite 83 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
h
0 Fordítsa a forgókapcsolót (1/G. ábra)
a
jelre. A fennmaradó
mészkõtelenítõ oldatot a fúvókán
keresztül folyassa ki, és hagyja ismét
10 percen át hatni.
0 Ezután alaposan tisztítsa meg a
víztartályt.
0 Töltsön friss vizet a víztartályba, és
egyik felét a forrázófejen, a másikat a
fúvókán keresztül folyassa ki.
Ha túl sok mészkõ képzõdött,
ismételje meg a mûveletet.
0 Mészkõtelenítés után tegye vissza a
forrázó kávétartályt és a tömítést.
•
Mit tegyünk, ha ...
• a presszókávé hõmérséklete túl
alacsony?
– A rendszer elõmelegítésére fõzzön
egy üres fõzetet kávé nélkül, de
kávétartállyal és kávétartálytartóval.
– Melegítse elõ a csészéket.
– Mészkõtelenítse a készüléket.
• az átfolyási sebesség érezhetõen
lecsökken?
– Ne nyomja túl szorosan a
kávétartályba a kávéõrleményt.
– Ne darálja túl finomra a kávét
(“közepes“ fokozat).
– Mészkõtelenítse a készüléket.
• a kávé a kávétartálytartó oldalán
folyik ki?
– Gyõzõdjön meg róla, hogy
rendesen tette-e be a
kávétartálytartót a foglalatba.
– Kicsit szorosabban csavarja be a
kávétartálytartót a foglalatba.
– Tisztítsa meg a kávétartálytartó
peremét a kávéõrleménytõl.
• nem jön a kávé?
– Gyõzõdjön meg róla, hogy a
víztartályban legyen víz, és
rendesen be legyen téve a helyére.
– Gyõzõdjön meg róla, hogy a
kávétartálytartót rendesen tette-e
be a foglalatba.
•
•
•
– Gyõzõdjön meg arról, hogy a víz/
gõz kapcsoló (1/B. ábra) a
állásban van, és hogy a kávé – víz/
gõz kapcsoló (1/G. ábra) jobbra
a
állásban van.
– Ne nyomja túl szorosan a
kávétartályba a kávéõrleményt.
– Tisztítsa meg forrázókávétartályt.
– Mészkõtelenítse a készüléket.
romlik a krémképzõdés?
– Gyõzõdjön meg róla, hogy van-e
elegendõ kávéõrlemény a
kávétartályban.
– Mindig friss kávéõrleményt
használjon.
– Nyomja meg finoman a
kávéõrleményt.
túl kevés hab képzõdik a tej
habosításakor?
– Mindig hideg, friss és zsírmentes
tejet használjon.
– Tisztítsa meg a habosítófúvókát.
túl gyorsan jön a kávé?
– Túl durvára darált kávét használt.
– Gyõzõdjön meg róla, hogy van-e
elegendõ kávéõrlemény a
kávétartályban.
a kávéfõzõ gép használat közben
kikapcsol:
A készülék szivattyújában
túlhevüléstõl védõ hõbiztosíték van.
Ha a készüléket túl hosszú idõn
keresztül, szünet nélkül használták,
vagy ha a szivattyú víz nélkül
üzemelt, a hõbiztosíték kikapcsolja a
készüléket.
– Állítsa a Be/ki kapcsolót “Ki”
állásba, és húzza ki a dugót a
konnektorból.
– Hagyja lehûlni a készüléket: várjon
legalább 20 percet. Töltsön vizet a
készülékbe.
– Dugja be újra a készülék dugóját a
konnektorba, és kapcsolja be. Ha
a készülék újra leáll vagy nem
mûködik, forduljon a
vevõszolgálathoz.
83
822 949 402_EEA150.book Seite 84 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
h
Mûszaki adatok
• Csatlakozási feszültség: 230 V, 50
Hz
• Teljesítményfelvétel: 1000 W
(Lásd a készülék alján lévõ
típustáblát.)
Ártalmatlanítás
2
Csomagolóanyag
A csomagoláshoz felhasznált anyag
környezetkímélõ és újra felhasználható. A mûanyag részek külön meg
vannak jelölve, pl. >PE<, >PS< stb. A
csomagolóanyagot a rajta lévõ jelölésnek megfelelõen az ártalmatlanító helyeken az arra kijelölt
gyûjtõtartályba ártalmatlanítsa.
2
Elhasznált készülék
A terméken vagy a csomagoláson
található
szimbólum azt jelzi,
hogy a termék nem kezelhetö háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket
el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelö
begyüjtö helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséröl, sergit
megelözni azokat, a környrzetre és
az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezötlen következményeket, amelyeket ellenkezö esetben a
termék nem megfelelö hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végzö szolgálattal vagy
azzal a bolttal, ahol a terméket
vásárolta.
W
84
822 949 402_EEA150.book Seite 85 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
v
vVážený zákazník,
prečítajte si pozorne tieto pokyny
na obsluhu.
Najmä dodržiavajte bezpečnostné
pokyny na prvých stranách tohto
návodu na obsluhu! Odložte si tieto
pokyny na obsluhu pre budúcu
potrebu. Tento návod na obsluhu
odovzdajte prípadne ďalšiemu
používateľovi tohto prístroja.
Príslušenstvo (obr. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Zap/Vyp prepínač
Prepínač voda/para
Kontrolka napájania
Kontrolka teploty
Priestor na odloženie šálky
Nádrž na vodu (vzadu)
Prepínač pre kávu, paru
a horúcu vodu
Parná tryska (s prípojkou)
Typový štítok
Odmerka
Servisný nástroj
Lis na zomletú kávu
1-šálkový filter
2-šálkový filter
Filter na balíčkované porcie
Držiak filtra
Chránič na prsty
Odkvapová misa
Odkvapkávacia mriežka
Ukazovateľ naplnenia
Filter vo varnej hlave (vo vnútri)
Varná hlava s uchytením pre držiak
filtra
1 Bezpečnostné pokyny
Bezpečnost’ pri montáži
prístroja
• Postavený prístroj musí byt’ v
stabilnej polohe. Skontrolujte, či
miesto, na ktoré sa prístroj má
nainštalovat’ je rovné a vyrovnané.
• Prístroj sa smie pripojit’ len na
elektrickú siet’, ktorej napätie a
frekvencia je v súlade s údajmi
uvedenými na typovom štítku
(spodná strana zariadenia).
Bezpečnost’ pri obsluhe
prístroja
• Tento prístroj nesmú používat’
osoby (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo
rozumovými schopnost’ami,
nedostatkom skúseností a
vedomostí, pokiaľ neboli
upovedomení o používaní prístroja
alebo nepracujú pod dozorom
osoby zodpovednej za ich
bezpečnost’.
• Nepúšt’ajte deti do blízkosti
prístroja.
• Na deti je potrebné dohliadat’, aby
sa s týmto prístrojom nehrali.
• Nedovoľte, aby sa napájací kábel
dostal kontaktu s horúcimi čast’ami
prístroja.
• Nikdy nevyt’ahujte zástrčku zo
zásuvky t’ahom za siet’ový kábel.
• Prístroj nepoužívajte, ak:
– je napájací kábel poškodený
alebo
– je kryt viditeľne poškodený.
• Parná tryska, filter, držiak filtra a
jeho upevnenie sú počas
používania horúce.
• Kovový kryt sa počas používania
zohrieva.
• Neodstraňujte držiak filtra počas
varenia, nakoľko je prístroj pod
tlakom. Existuje tu
nebezpečenstvo popálenia.
85
822 949 402_EEA150.book Seite 86 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
v
Postupujte presne ako je uvedené
v časti "Príprava espressa" a
"Spenenie mlieka", ale bez
vloženia mletej kávy do filtra. Do
stredu odkvapkávacej mriežky (obr.
1/T) a pod parnú trysku (obr. 1/H)
položte čo najväčšiu nádobu.
• Do nádrže na vodu lejte len
studenú vodu, nikdy nie mlieko
alebo iné kvapaliny.
• Prístroj nepoužívajte, ak nádrž na
vodu nebola naplnená.
• Prístroj nepoužívajte bez
odkvapkávacej misky alebo
odkvapkávacej mriežky.
Bezpečnost’ pri čistení
Príprava espressa
• Pred údržbou alebo čistením
prístroj vypnite a odpojte siet’ovú
zástrčku.
• Dodržiavajte pokyny pre
odvápňovanie.
• Zariadenie neponárajte do vody.
Po uvarení by espresso malo byt’
pokryté hustou spenenou vrstvou,
tzv. krema.
Na dosiahnutie aromatického
espressa s "kremou" sú dôležité
čerstvá, čistá voda, správny
rozmer zŕn a teplota vody.
Bezpečnost’ pri opravách
Opravy tohto prístroja smú
vykonávat’ len kvalifikovaní
servisní technici. Ak sa prístroj
nesprávne opraví, môže dôjst’ k
vážnym ohrozeniam. Ak je oprava
nevyhnutná, vyhľadajte zákaznícke
oddelenie alebo autorizovaného
predajcu.
Ak sa prístroj používa na iné účely
ako určené alebo ak je nesprávne
obsluhovaný, tak výrobca
nezodpovedá za prípadné škody.
;
Tento prístroj je v súlade s
nesledujúcimi smernicami ES:
• Smernica o nízkom napätí
2006/95/EC
• EMC Smernica 89/336/EEC v
znení doplnkov 92/31/EEC a
93/68/EEC
Pred prvým použitím
prístroja
Prečítajte si bezpečnostné pokyny,
aby ste zabránili ohrozeniu seba
samého a poškodeniu zariadenia.
0 Zapojte zástrčku do elektrickej
zásuvky.
Pred prvou prípravou espresa je
potrebné raz prepláchnut’ ohrievací
systém naplnením nádrže.
86
1. Pridanie vody (obr. 2)
0 Vytiahnite nádrž na vodu smerom
hore von z prístroja (obr. 2).
0 Otvorte veko nádrže.
0 Do zásobníka na vodu nalejte len
čerstvú studenú vodu.
Pozor na to, aby hladina vody
nebola pod čiarou MIN (minimum)
alebo nad čiarou MAX (maximum).
0 Zatvorte veko nádrže.
0 Nádrž na vodu vložte naspät’ a
zatlačte ju smerom dole tak, aby
pevne dosadla do prístroja (obr. 2).
3
Môžete takisto zdvihnút’ veko
nádrže a vyklopit’ ho nabok. Takto
môžete naplnit’ nádrž na vodu
priamo v prístroji, napr. pomocou
džbánu.
2. Zapnutie prístroja/zahriatie
šálok
0 Prístroj zapnite pomocou hlavného
vypínača (obr. 1/A). Kontrolka
napájania (obr. 1/C, červená) a
kontrolka teploty (obr. 1/D,
oranžová) sa rozsvietia.
Po dosiahnutí prevádzkovej teploty
kontrolka teploty zhasne. Kontrolka
teploty sa môže znovu rozsvietit’,
ak sa prístroj začne opätovne
zohrievat’.
822 949 402_EEA150.book Seite 87 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
v
Na priestor pre odkladanie šálok
môžete položit’ jednu alebo
niekoľko šálok hlavou dole
(obr. 1/E).
3. Pridanie espresso kávy
(obr. 3,4,5)
0 Zoberte držiak filtra, otočte
ochranu prstov a vložte 1-šálkový
alebo 2-šálkový filter do držiaka
filtra (obr. 3).
Ak používate balíčkované porcie,
vložte filter na balíčkované porcie
(obr. 1/P a obr. 5).
0 Naplňte filter espresso kávou.
Použite:
1 plnú odmerku pre 1-šálkový filter,
2 plné odmerky pre 2-šálkový filter.
0 Mierne zatlačte espresso kávu do
filtra (obr. 4) pomocou prítlačnej
časti odmerky na kávu (obr. 1/M).
Skontrolujte, či aj po zatlačení kávy
je filter stále naplnený po okraj
espresso kávou. Z okraja filtra
odstráňte akékoľvek zvyšky
espresso kávy.
3
3
Kávu nepritláčajte príliš silno do
filtra. V takomto prípade môže byt’
prietok vody cez filter podstatne
obmedzený. (Pozrite tiež "Čo robit’,
ak...")
3
Ak si kávu meliete sami, tak si
vyberte "strednú" úroveň zomletia.
4. Zaskrutkovanie držiaka
filtra (obr. 6, 7)
0 Držiak na filter vložte do upevnenia
filtra tak, aby sa rukovät’ držiaka
nachádzala pod ľavým bielym
trojuholníkom (obr. 6, "1").
0 Zatočte držiak filtra čo najviac ako
je možné doprava (obr. 6, "2") tak,
aby rukovat’ smerovala dopredu a
nachádzala sa pod bielou čiarou
medzi dvomi bodmi (obr. 7, "3").
5. Podloženie šálky/šálok
(obr. 8)
0 Položte jednu alebo dve šálky pod
otvory držiaka filtra (obr. 8).
6. Varenie espressa
0 Prepnite prepínač voda/para
(obr. 1/B) na symbol .
0 Po dosiahnutí pracovnej teploty
prístroja, otočte prepínač (obr. 1/
G) na symbol
. Voda bude teraz
nútená prechádzat’ cez espresso
kávu pod vysokým tlakom.
0 Po uvarení požadovaného
množstva espressa, otočte
prepínač znovu do polohy "•".
3
Zapamätajte si, že pri príprave
espressa musí byt’ prepínač vodapara (obr. 1/B) vždy nastavený do
polohy . Ak sa espresso
pripravuje v polohe , chut’ kávy
môže byt’ nepriaznivo ovplyvnená
vyššou teplotou varenia.
Vždy po príprave espressa alebo
po použití pary/horúcej vody, keď
sa otočný prepínač nastaví do
polohy "•", je zvyšná voda
presmerovaná do odkvapkávacej
misky. Každá ďalšia šálka sa varí s
čerstvou vodou. To je spôsob, ako
dosiahnut’ maximálne potešenie z
espressa. Z tohto dôvodu je
potrebné odkvapkávaciu misku
pravidelne vyprázdňovat’.
7. Vybratie odkvapkávacej
misky
(obr. 9)
0 Otočte držiak na filter doľava a
vyberte ho z uchytenia.
0 Ohnite ochranu prstov dopredu a
držte smerom dole. Vyklepte
použitú espresso kávu z držiaka
filtra a z filtra (obr. 9).
0 Opláchnite držiak filtra a filter
teplou vodou. Neumývajte držiak
filtra v umývačke na riad!
87
822 949 402_EEA150.book Seite 88 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
v
3
Ak sa prístroj nebude používat’
dlhšiu dobu, nezaskrutkujte držiak
filtra do prístroja. Zvýši sa tak
životnost’ tesnenia, ktoré sa
nachádza vo varnej hlave.
3
Príprava cappuccina
Naplňte veľkú kávovú šálku do ˝ aţ
ľ espressom. Navrch nalejte
spenené mlieko. Na mliečnu penu
rozprášte trošku kakaa.
Vytvorenie pary/spenenie
mlieka (obr. 10, 11)
Horúcu paru je možné použit’ na
spenenie mlieka pre cappuccino
alebo na zohriatie mlieka.
1. Zapnite nástroj.
0 Na parnú trysku pripevnite dodané
príslušenstvo (obr. 10).
0 Prístroj zapnite pomocou hlavného
vypínača (obr. 1/A). Počkajte,
kým prístroj dosiahne svoju
prevádzkovú teplotu a zhasne sa
oranžová kontrolka (obr. 1/D).
0 Prepnite prepínač voda/para
(obr. 1/B) na symbol .
2. Vytvorenie pary/spenenie
mlieka
0 Nalejte trochu mlieka alebo inú
kvapalinu, ktorú chcete ohriat’, do
teplovzdornej nádoby.
0 Ponorte parnú trysku do mlieka
alebo do ohrievanej kvapaliny
(obr. 11).
0 Prepnite otočný prepínač
(obr. 1/G) doľava na symbol .
Prístroj začne teraz vytvárat’ paru.
Na začiatku môže z trysky kvapkat’
voda.
Dôležité:Aby nedošlo k zabráneniu
výstupu pary, parná tryska sa
nesmie dotýkat’ dna nádoby.
0 Tvorbu pary ukončíte prepnutím
otočného prepínača (obr. 1/G)
vpravo spät’ do polohy “•”.
0 Zohriatu kvapalinu nakloňte na
jednu stranu a znovu pretočte
otočný prepínač spät’ na symbol
na niekoľko sekúnd. Takto sa
odstránia zvyšky mlieka alebo inej
kvapaliny z trysky. Upozornenie:
Para je horúca.
88
Ak chcete dosiahnut’ jemnú,
krémovitú mliečnu penu, je
najlepšie použit’ studené
nízkotučné mlieko.
3. Ohrev vody
0 Otočte prepínač voda/para (obr.1/
B) do polohy .
0 Pod parnú trysku (obr. 1/H)
podložte nádobu.
0 Otočte prepínač káva, para a
horúca voda (obr. 1/G) do polohy
. Z parnej trysky začne vytekat’
horúca voda.
0 Po získaní požadovaného
množstva horúcej vody otočte
prepínač káva, para a horúca voda
(obr. 1/G) do polohy “•”.
Čistenie a údržba
Denná starostlivost’
Odporúčame, aby ste každý deň
vždy pred prvou a po poslednej
príprave espressa prepláchli
systém približne 10 sekúnd bez
espresso kávy za účelom
zabránenia tvorby kávových
usadenín v prístroji. Postupujte ako
pri príprave espressa, ale bez
použitia espresso kávy.
0 Potom otočte prepínač (obr. 1/G)
nakrátko do polohy
.
0 Vylejte všetku zvyšnú vodu z
nádrže na vodu.
Čistenie (obr. 12,13,14,15,16)
1
Pred čistením prístroj vypnite a
odpojte siet’ovú zástrčku.
822 949 402_EEA150.book Seite 89 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
v
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Žiadnu čast’ prístroja nečistite v
umývačke riadu.
Všetky povrchové časti prístroja
poutierajte vlhkou handričkou.
Nepoužívajte tvrdé a brúsiace
čistiace prostriedky.
Opláchnite nádrž na vodu aspoň
raz za týždeň v normálnej tečúcej
vode.
1-šálkový a 2-šálkový filter vyčistite
príležitostne pomocou kefy.
Parná tryska
Z parnej trysky odpojte
príslušenstvo a opláchnite
príslušenstvo v normálnej tečúcej
vode.
Poutierajte parnú trysku pomocou
vlhkej handričky. Môžete použit’
servisný nástroj (obr. 1/L) na
odskrutkovanie tryskovej hlavy a jej
vyčistenie, prípadne odvápnenie.
Odkvapkávacia miska a
odkvapkávacia mriežka
Odkvapkávaciu misku je nutné
vyprázdnit’, ak ukazovateľ hladiny
(obr. 1/U) ukazuje nad
odkvapkávaciu mriežku.
Vložte prsty do otvorov
odkvapkávacej mriežky. Vyberte
odkvapkávaciu mriežku a
opláchnite ju pod tečúcou vodou
(obr. 12).
Ak chcete odkvapkávač
vyprázdnit’, pridržte ho na oboch
stranách, potiahnite dopredu a
vyberte z prístroja (obr. 13).
Vyberte plastové uchytenie s
ukazovateľom hladiny a opláchnite
všetko pod tečúcou vodou
(obr. 14).
Plastové uchytenie s ukazovateľom
hladiny vrát’te naspät’ do
odkvapkávacej misky.
Zasuňte čistú odkvapkávaciu
misku naspät’ do prístroja a vrát’te
na miesto aj odkvapkávaciu
mriežku.
0
0
0
0
Čistenie varného filtra
Varný filter, cez ktorý preteká
horúca voda, sa nachádza na
varnej hlave. Z času na čas
skontrolujte varný filter, či otvory vo
filtri nie sú zablokované
čiastočkami kávy.
Ak sú otvory zablokované:
Odskrutkujte varný filter pomocou
mince (obr. 15).
Vyberte varný filter a tesnenie
(obr. 16/1) a zložte tesnenie
varného filtra (obr. 16/2).
Varný filter vyčistite v teplej vode
pomocou kefy.
Opláchnite tesnenie v teplej
tečúcej vode.
Ak je prístroj potrebné prenášat’ pri
teplotách pod 0:
0 Vypustite nádrž na vodu.
0 Prepnite otočný prepínač
(obr. 1/G) do polohy
a nechajte
prístroj uschnút’.
3
Odvápnenie
Ak espresso tečie cez filter
pomalšie ako zvyčajne, je potrebné
prístroj odvápnit’.
Odporúčame vykonávat’
odvápnenie prístroja kvapalným
odvápňovačom raz za tri mesiace.
Ak bývate na mieste s tvrdou
vodou, tak odvápnenie sa môže
vykonat’ častejšie. Pri odvápňovaní
postupujte podľa pokynov výrobcu
odvápňovacieho prostriedku.
Dôležité: Pred odvápnením
vyberte varný filter (obr. 1/V) a
tesnenie varného filtra podľa
postupu uvedeného v časti
"Čistenie varného filtra"
(obr. 15, 16).
Najprv nalejte vodu do nádrže na
vodu, potom pridajte odvápňovací
prostriedok; nikdy nie v opačnom
poradí. Musí sa použit’ aspoň 0,5
litra vody. Následne je možné
pridat’ odvápňovací prostriedok.
89
822 949 402_EEA150.book Seite 90 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
v
0 Vytiahnite siet’ovú zástrčku a
nechajte prístroj vychladnút’.
0 Odpojte parnú trysku s
príslušenstvom (obr. 1/H).
0 Držiak filtra zasuňte na jeho miesto
bez filtra.
0 Pod držiak filtra postavte
dostatočne veľkú nádobu.
0 Siet’ovú zástrčku zapojte do
elektrickej zásuvky a prístroj
zapnite.
0 Potom pretočte otočný prepínač
(obr.1/G) do polohy
a nechajte
približne Ľ odvápňovača pretiect’
cez systém.
0 Následne vypnite prístroj a
nechajte odvápňovací roztok
pôsobit’ približne 10 minút.
Zopakujte tento postup s ďalšou Ľ
odvápňovacieho roztoku.
0 Prepnite otočný prepínač (obr. 1/
G) do polohy
. Nechajte zvyšok
odvápňovacieho roztoku pretiect’
cez trysku a pôsobit’ ďalších 10
minút.
0 Potom dôkladne vyčistite nádrž na
vodu.
0 Naplňte nádrž na vodu čerstvou
vodou a nechajte polovicu pretiect’
cez varnú hlavu a druhú polovicu
cez trysku.
Ak sa vytvorili veľké vápenné
usadeniny, zopakujte postup.
0 Po odvápnení prístroja vložte
naspät’ varný filter a tesnenie.
Čo robit’, ak...
• teplota espressa je príliš nízka:
– Vykonajte postup varenia bez
použitia espresso kávy, ale s
použitím filtra a držiaka filtra za
účelom rozohriatia systému.
– Predhrejte šálky.
– Odvápnite prístroj.
90
• rýchlost’ prietoku sa podstatne
znížila:
– Kávu nepritláčajte príliš silno do
filtra.
– Nezomieľajte espresso kávu
príliš najemno ("stredná" úroveň
zomletia).
– Odvápnite prístroj.
• espresso vyteká z bočných strán
držiaka na filter:
– Skontrolujte správne
umiestnenie držiaka na kávu do
uchytenia.
– Zaskrutkujte držiak filtra do
uchytenia o niečo silnejšie.
– Z okraja držiaka filtra odstráňte
akékoľvek zvyšky espresso kávy.
• nevyteká žiadne espresso:
– Skontrolujte naplnenie nádrže na
vodu a jej správne umiestnenie.
– Skontrolujte správne
umiestnenie držiaka na kávu do
uchytenia.
– Zaistite, aby bol prepínač voda/
para (obr. 1/B) v polohe
a
otočný prepínač káva, para a
horúca voda (obr. 1/G) bol
otočený vpravo do polohy
.
– Kávu nepritláčajte príliš silno do
filtra.
– Vyčistite varný filter.
– Odvápnite prístroj.
• krema sa už nevytvára tak, ako by
mala:
– Skontrolujte, či je vo filtri
dostatok espresso kávy.
– Vždy používajte čerstvú
espresso kávu.
– Espresso kávu mierne zatlačte.
• pri spenení mlieka sa vytvára príliš
málo peny:
– Vždy používajte studené, čerstvé
a nízkotučné mlieko.
– Vyčistite parnú trysku.
822 949 402_EEA150.book Seite 91 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
v
• prietok sa zvyšuje:
– espresso káva bola zomletá
príliš nahrubo:
– Skontrolujte, či je vo filtri
dostatok espresso kávy.
• kávovar sa sám vypína počas
prevádzky:
Pumpa prístroja je vybavená
teplotnou poistkou, ktorá zabraňuje
jeho prehriatiu. Teplotná poistka
preruší fungovanie prístroja, ak
prístroj pracuje príliš dlho alebo ak
pumpa pracuje bez vody.
– Vypnite hlavný vypínač a z
elektrickej zásuvky vyberte
zástrčku.
– Nechajte stroj vychladnút’ aspoň
20 minút. Nalejte vodu.
– Zapojte prístroj znovu do
elektrickej siete a zapnite. Ak
prístroj stále nefunguje,
vyhľadajte zákaznícke
oddelenie.
Technické údaje
• Vstupné napájacie
napätie: 230 V, 50 Hz
• Príkon: 1000 W
(Pozrite typový štítok na spodnej
strane zariadenia.)
Likvidácia
2
Obalový materiál
Obalový materiál chráni životné
prostredie a je recyklovateľný.
Plastové súčiastky sú označené
značkami, napr. >PE<, >PS< atď.
Prosíme, aby ste obalový materiál
dali do príslušnej odpadovej
nádoby na mieste zberu
druhotných surovín.
2
Staré zariadenie
W
Symbol
na výrobku alebo na
obale označuje, že výrobok sa
nesmie odhodit’ do domového
odpadu. Namiesto toho sa musí
odniest’ na zberné miesto pre
recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Tým, že
zabezpečíte správnu likvidáciu
tohto výrobku, pomôžete zabránit’
prípadným negatívnym dôsledkom
na životné prostredie a ľudské
zdravie, ku ktorému by inak mohlo
dôjst’ v prípade nesprávnej
likvidácie tohto výrobku.
Podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku môžete
získat’ od vášho miestneho úradu,
spracovateľa vášho domového
odpadu alebo v obchode, kde ste
tento výrobok zakúpili.
91
822 949 402_EEA150.book Seite 92 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
x
xSpoštovani kupec,
Prosimo vas, da skrbno preberete
navodilo za uporabo.
Predvsem vas prosimo, da
preberete vse varnostne napotke
na prvih straneh navodila za
uporabo! Shranite navodilo za
uporabo, da vam bo pri roki v
prihodnje. Če boste dali aparat
komu drugemu, predajte navodilo
naslednjemu lastniku aparata.
Sestavni deli (slika 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
92
Stikalo vklop/izklop
Stikalo za izbiro voda/para
Kontrolna lučka vklopa
Kontrolna lučka temperature
Prostor za odlaganje skodelic
Posoda za vodo (zadaj)
Izbirno stikalo za kavo, paro
in vročo vodo
Šoba za penjenje (z nastavkom)
Napisna tablica
Merilna žlica
Pripomoček za oskrbovanje
Stiskalec za mleto kavo
Filter za 1 skodelico
Filter za 2 skodelici
Filter za kavne vrečke
Nosilec filtra
Ščitnik za prste
Odkapna posoda
Odkapna rešetka
Indikator napolnjenosti
Filter v kuhalni glavi (v notranjosti)
Kuhalna glava s sedežem za
nosilec filtra
1 Varnostni napotki
Varnost pri postavitvi aparata
• Aparat mora stati stabilno.
Preglejte, da je mesto, kjer bo
aparat stal, ravno in vodoravno.
• Aparat je lahko priključen samo na
takšno električno omrežje,
katerega napetost in frekvenca
ustrezata podatkom, ki so
navedeni na napisni tablici (glejte
spodnjo stran aparata).
Varnost pri uporabi aparata
• Ta naprava ni namenjena, da bi jo
uporabljale osebe (vključno z
otroki), katerih telesne, zaznavne
ali duševne zmožnosti so omejene,
ali ki nimajo izkušenj in znanja, če
niso bile podučene o uporabi s
strani osebe, ki je odgovorna za
njihovo varnost.
• Zagotovite, da se otroci ne
približajo aparatu.
• Otroci morajo biti pod nadzorom,
da se ne igrajo z aparatom.
• Pazite, da električni kabel ne pride
v stik z vročimi deli aparata.
• Nikdar ne vlecite vtiča iz vtičnice
tako, da bi ga vlekli za omrežni
kabel.
• Aparata ne uporabljajte, če:
– je kabel poškodovan, ali
– če so na ohišju vidna znamenja
poškodb.
• Šoba za penjenje, filter, nosilec
filtra in sedež filtra postanejo med
uporabo vroči.
• Med delovanjem se segreje tudi
kovinsko ohišje aparata.
• Ne odstranite nosilca filtra med
pripravo espressa, saj je aparat
pod pritiskom. Obstaja nevarnost
opeklin.
• V posodo za vodo nalivajte samo
hladno vodo, nikakor pa ne mleka
ali drugih tekočin.
• Ne uporabljajte aparata, če posode
za vodo niste napolnili.
822 949 402_EEA150.book Seite 93 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
x
• Ne uporabljajte aparata brez
odkapne posode ali brez odkapne
rešetke.
Priprava espresso kave
Ko je espresso kava skuhana,
mora biti prekrita z gostim,
penastim slojem, tako imenovano
kremo.
Da dobimo aromatično espresso
kavo s kremo, so potrebni sveža,
čista voda, primerno zmleta kava in
primerna temperatura vode.
Varnost med čiščenjem
• Pred začetkom vzdrževanja ali
čiščenja preverite, da je aparat
izklopljen in da je omrežni kabel
izključen iz električnega omrežja.
• Upoštevajte navodila za
odstranjevanje kotlovca
• Aparata nikdar ne potopite v vodo.
Varnost med popravilom
Aparat lahko popravlja samo
usposobljen serviser. Nepravilno
popravilo ima lahko za posledico
hudo nevarnost. Če je potrebno
popravilo, se obrnite na servisno
službo ali na pooblaščenega
trgovca.
Ne prevzemamo nikakršne
odgovornosti za škodo, ki bi
nastala zaradi nepravilne ali
nenamenske rabe aparata.
;
Aparat ustreza naslednjim
smernicam ES:
• Direktiva o nizki napetosti 2006/
95/ES
• Direktiva EMC 89/336/EEC z
dopolniloma 92/31/EEC in
93/68/EEC
Pred prvo uporabo aparata
Prosimo, preberite varnostne
napotke, da preprečite nevarnost
telesnih poškodb in okvare aparata.
0 Vtaknite vtič v omrežno vtičnico.
Preden prvikrat pripravite espresso
kavo, morate enkrat izprati grelni
sistem tako, da napolnite posodo
za vodo. Ravnajte natančno tako,
kot je opisano pod točkama
“Priprava espresso kave” in
“Penjenje mleka”, vendar ne da bi v
filter dali kavo. Namestite karseda
veliko posodo na sredino odkapne
rešetke (slika 1/T) in pod šobo za
penjenje (slika 1/H).
1. Dodajanje vode (slika 2)
0 Potegnite posodo za vodo navzgor
in jo vzemite iz aparata (slika 2).
0 Odprite pokrov posode.
0 V posodo nalivajte samo čisto,
hladno vodo.
Zagotovite, da voda ni pod črtico
MIN (minimum) ali nad črtico MAX
(maksimum).
0 Zaprite pokrov posode.
0 Vrnite posodo za vodo na njeno
mesto in jo pritisnite navzdol, da
dobro sede v aparat (slika 2).
3
Pokrov posode lahko tudi
privzdignete in ga preklopite
vstran. Na ta način lahko polnite
posodo za vodo direktno v aparatu,
npr. s pomočjo vrča.
2. Vklop aparata / ogrevanje
skodelic
0 Aparat vklopite s stikalom vklop/
izklop (slika 1/A). Prižgeta se
kontrolna lučka delovanja
(slika 1/C, rdeča) in lučka
temperature (slika 1/D, oranžna).
Brž ko je dosežena delovna
temperatura, kontrolna lučka
temperature ugasne. Indikator
temperature se lahko med uporabo
spet prižge, kar pomeni, da se
aparat znova segreva.
Na prostoru za odlaganje skodelic
lahko shranite več navzdol
obrnjenih skodelic (slika 1/E).
93
822 949 402_EEA150.book Seite 94 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
x
3. Dodajte kavo za espresso
(slike 3,4,5)
0 Vzemite nosilec filtra, preklopite
ščitnik za prste nazaj in namestite
filter za 1 skodelico ali filter za 2
skodelici v nosilec filtra (slika 3).
Kadar uporabljate pakirano kavo v
vrečkah, vstavite filter za kavo v
vrečkah (slika 1/P in slika 5).
0 Dajte espresso kavo v filter.
Uporabite:
1 polno merilno žlico v filter za 1
skodelico kave, 2 polni merilni žlici
v filter za 2 skodelici kave.
0 Nalahno potlačite espresso kavo v
filtru (slika 4) s pomočjo stiskalca
za mleto kavo (slika 1/M).
Prepričajte se, da je potem, ko ste
kavo potlačili, filter še zmeraj poln
do roba. Pobrišite kavo z roba filtra.
3
3
Kave v filtru ne potlačite preveč.
Sicer se pretok vode skozi kavo
lahko bistveno zmanjša. (glejte tudi
“Kaj storiti, če …”)
3
Če kavo za espresso meljete sami,
izberite “srednjo” nastavitev.
4. Uvitje nosilca filtra
(sliki 6, 7)
0 Namestite nosilec filtra na sedež
tako, da se ročaj filtrirnega ročaja
nahaja pod levim belim trikotnikom
(slika 6,“1“).
0 Zasukajte nosilec filtra do konca v
desno (slika 6,“2“), tako da je ročaj
obrnjen proti vam in da se nahaja
pod belo črto med obema pikama
(slika 7,“3“).
5. Podstavite skodelico
(skodelici) (slika 8)
0 Podstavite eno ali dve skodelici
pod odprtini v nosilcu filtra (slika 8).
6. Priprava espresso kave
0 Obrnite stikalo za izbiro vode/pare
(slika 1/B) na znak .
94
0 Ko se aparat ogreje na delovno
temperaturo, obrnite vrtljivo stikalo
(slika 1/G) na znak
. Voda bo
zdaj pod visokim pritiskom stekla
skozi espresso kavo.
0 Ko je želena količina espresso
kave skuhana, obrnite vrtljivi gumb
spet nazaj v levo v položaj “•”.
3
Upoštevajte, da mora biti pri
pripravi espresso kave izbirno
stikalo voda-para (slika 1/B) vselej
v položaju . Če bi espresso
skuhali pri položaju , bi višja
temperatura kuhanja lahko
negativno vplivala na aromo kave.
Po vsakem kuhanju espresso kave
ali po tem, ko ste uporabili paro/
vročo vodo, morebitna preostala
voda, potem ko obrnete vrtljivo
stikalo v položaj “•”, odteče v
odkapno posodo. Aparat naslednjo
skodelico kave zmeraj pripravi s
svežo vodo. Tako vam je vselej
zagotovljen poln užitek ob vaši
espresso kavi. To je razlog, zakaj je
treba redno prazniti odkapno
posodo.
7. Odstranjevanje odkapne
posode (slika 9)
0 Zasukajte nosilec filtra v levo in ven
iz sedeža.
0 Preklopite ščitnik za prste naprej in
ga držite pritisnjenega. Stresite
usedlino espresso kave iz nosilca
filtra in iz filtra (slika 9).
0 Splaknite nosilec filtra in filter z
mlačno vodo. Ne pomivajte nosilca
filtra v pomivalnem stroju!
3
Če aparata dlje časa ne boste
uporabljali, nosilca filtra ne uvijte
nazaj v aparat. S tem podaljšate
življenjsko dobo tesnila v tesnilni
glavi.
822 949 402_EEA150.book Seite 95 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
x
Priprava pare/penjenje mleka
(sliki 10, 11)
Priprava cappuccina
Napolnite veliko skodelico za kavo
od ˝ do ľ z espresso kavo Nanjo
nalijte spenjeno mleko. Po vrhu
potresite s kakavom v prahu.
Vročo paro lahko uporabite za
penjenje mleka za cappuccino ali
za segrevanje tekočin.
1. Vklopite aparat.
0 Nataknite priloženi nastavek na
šobo za paro (slika 10).
0 Aparat vklopite s stikalom vklop/
izklop (slika 1/A). Počakajte, da se
aparat segreje na delovno
temperaturo in da oranžna
kontrolna lučka ugasne (slika 1/D).
0 Obrnite stikalo za izbiro vode/pare
(slika 1/B) na znak .
2. Priprava pare/penjenje
mleka
0 Nalijte mleko ali drugo tekočino, ki
jo želite ogreti, v posodo, ki je
odporna na toploto.
0 Potopite parno šobo v mleko ali
tekočino, ki jo želite ogreti
(slika 11).
0 Obrnite vrtljivi gumb (slika 1/G) v
levo na znak
. Aparat bo začel
delati paro. Na začetku lahko iz
šobe priteče tudi nekaj kapljic
vode.
Pomembno: Da pari ne preprečite
izstopa, se parna šoba ne sme
dotikati dna skodelice.
0 Dovajanje pare ustavite tako, da
obrnete vrtljivo stikalo (slika 1/G)
nazaj v desno v položaj “•”.
0 Odstavite spenjeno tekočino in
obrnite vrtljivo stikalo za par
sekund nazaj na znak
. S tem
boste iz šobe odstranili vse
ostanke mleka ali drugih tekočin.
Pozor: Para je vroča.
3
Da dobite fino, kremasto mlečno
peno, je najbolj primerno uporabiti
mrzlo, nemastno mleko.
3. Segrevanje vode
0 Obrnite stikalo za izbiro vode/pare
(slika 1/B) v položaj .
0 Postavite posodo pod šobo za paro
(slika 1/H).
0 Obrnite vrtljivo stikalo za kavo,
paro in vročo vodo (slika 1/G) v
položaj
. Iz šobe za paro bo
začela izhajati vroča voda.
0 Potem ko ste dobili želeno količino
vroče vode, obrnite vrtljivo stikalo
za kavo, paro in vročo vodo
(slika 1/G) v položaj “•”.
Čiščenje in nega
Vsakodnevna nega
Priporočamo vam, da vsak dan,
pred prvo uporabo in po zadnji
uporabi, približno 10 sekund
izpirate sistem, s čimer preprečite,
da bi se drobci kave usedli v
aparatu. Ravnajte tako, kakor da bi
pripravljali espresso, le da brez
kave.
0 Nato obrnite vrtljivo stikalo
(slika 1/G) na kratko v položaj
.
0 Iz posode za vodo iztočite vso
preostalo vodo.
Čiščenje
(slike12,13,14,15,16)
Pred čiščenjem napravo ugasnite
in potegnite vtič iz vtičnice.
Ne čistite nobenega dela aparata
v pomivalnem stroju.
0 Z vlažno krpo obrišite vse površine
aparata. Ne uporabljajte ostrih ali
grobih čistil.
0 Vsaj enkrat na teden splaknite
posodo za vodo z navadno vodo.
0 Občasno s ščetko očistite filter za 1
skodelico in filter za 2 skodelici.
1
95
822 949 402_EEA150.book Seite 96 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
x
Parna šoba
0 Snemite nastavek s parne šobe in
ga splaknite v navadni vodi.
0 Z vlažno krpo obrišite parno šobo.
Uporabite lahko pripomoček za
oskrbovanje (slika 1/L), da z njim
odvijete glavo šobe in jo očistite ali
z nje odstranite kotlovec.
Odkapna rešetka in odkapna
posoda
Odkapno posodo je treba
izprazniti, ko iz odkapne rešetke
pogleda ven indikator nivoja
(slika 1/U).
0 S prsti sezite v luknje v odkapni
rešetki. Odstranite odkapno
rešetko in jo splaknite pod tekočo
vodo (slika 12).
0 Odkapno posodo spraznite tako,
da jo primete na obeh straneh in jo
potegnete naprej in ven iz aparata
(slika 13).
0 Odstranite plastični nastavek z
indikatorjem nivoja in oba dela
splaknite pod tekočo vodo
(slika 14).
0 Namestite plastični nastavek z
indikatorjem nivoja nazaj v
odkapno posodo.
0 Potisnite čisto odkapno posodo
nazaj v aparat in namestite
odkapno rešetko na njeno mesto.
Čiščenje espresso filtra
Na kuhalni glavi se nahaja
espresso filter, skozi katerega teče
vroča voda. Občasno preglejte
espresso filter, da luknjice v njem
niso zamašene s kavnimi drobci.
Če so se luknjice zamašile:
0 Odvijte espresso filter s pomočjo
kovanca (slika 15).
0 Odstranite espresso filter s
tesnilom (slika 16/1) in odstranite
tesnilo espresso filtra (slika 16/2).
0 S toplo vodo in ščetko očistite
espresso filter.
0 Splaknite tesnilo v topli vodi za
splakovanje.
96
Če boste aparat prevažali pri
temperaturah pod ničlo:
0 Spraznite posodo za vodo.
0 Obrnite vrtljivi gumb (slika 1/G) v
položaj
in pustite, da se aparat
posuši.
3
Odstranjevanje kotlovca
0
0
0
0
0
0
Če espresso teče skozi filter
počasneje kot po navadi, je čas, da
se iz aparata odstrani kotlovec.
Priporočamo vam, da kotlovec
odstranjujete iz aparata vsake tri
mesece s pomočjo tekočega
sredstva za odstranjevanje
kotlovca. Če živite v kraju s trdo
vodo, bo treba postopek
odstranjevanja kotlovca izvajati bolj
pogosto. Pri tem upoštevajte
navodila proizvajalca sredstva za
odstranjevanje kotlovca.
Pomembno: Pred
odstranjevanjem kotlovca
demontirajte espresso filter
(slika 1/V) in tesnilo espresso filtra,
kakor je opisano v točki “Čiščenje
espresso filtra” (sliki 15, 16).
Najprej v posodo za vodo nalijte
vodo, nato šele dodajte sredstvo za
odstranjevanje kotlovca, nikdar
obratno. Uporabite vsaj 0,5 litra
vode. Dodajte ustrezno količino
sredstva za odstranjevanje
kotlovca.
Potegnite vtič iz vtičnice in
počakajte, da se aparat ohladi.
Odstranite šobo za paro z
nastavkom (slika 1/H).
Namestite nosilec filtra brez filtra
na njegovo mesto.
Pod nosilec filtra postavite zadosti
veliko posodo.
Vtaknite vtič v omrežno vtičnico in
prižgite aparat.
Obrnite vrtljivi gumb (slika 1/G) v
položaj
in pustite, da skozi
sistem steče pribliţno Ľ sredstva za
odstranjevanje kotlovca.
822 949 402_EEA150.book Seite 97 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
x
0 Nato izklopite aparat in počakajte
približno 10 minut, da raztopina
sredstva učinkuje.
Ponovite postopek z dodatno Ľ
raztopine za odstranjevanje
kotlovca.
0 Obrnite vrtljivi gumb (slika 1/G) v
položaj
. Pustite, da preostala
raztopina za odstranjevanje
kotlovca steče preko šobe in
počakajte, da deluje še 10 minut.
0 Nazadnje temeljito izperite posodo
za vodo.
0 Natočite svežo vodo v posodo za
vodo in pustite, da je polovica
steče skozi kuhalno glavo in
polovica skozi šobo.
Če je kotlovca veliko, postopek
ponovite.
0 Po odstranjevanju kotlovca vrnite
espresso filter in tesnilo na svoje
mesto.
Kaj storiti, kadar...
• je temperatura espresso kave
prenizka:
– Najprej izvedite postopek
kuhanja, vendar brez kave, samo
s filtrom in nosilcem filtra, tako da
se bo sistem pregrel.
– Ogrejte skodelice.
– Odstranite kotlovec iz aparata.
• če se hitrost pretoka opazno zniža:
– Kave v filtru ne potlačite preveč.
– Ne zmeljite espresso kave
preveč na drobno (izberite
“srednjo” nastavitev).
– Odstranite kotlovec iz aparata.
• espresso izteka ob strani nosilca
filtra:
– Preverite, da je bil nosilec filtra
pravilno vstavljen v sedež.
– Malo močneje zasukajte nosilec
filtra v sedež.
– Pobrišite zmleto kavo z roba
nosilca filtra.
• espresso ne izteka:
– Preglejte, da je v posodi za vodo
voda in da je posoda pravilno
nameščena.
– Preverite, da je bil nosilec filtra
pravilno vstavljen v sedež.
– Preverite, da je stikalo voda/para
(slika 1/B) v položaju
in da je
vrtljivo stikalo za vodo, paro in
vročo vodo (slika 1/G) v položaju
.
– Kave v filtru ne potlačite preveč.
– Očistite espresso filter.
– Odstranite kotlovec iz aparata.
• krema ni več takšna, kakor je bila:
– Preglejte, da je v filtru zadosti
espresso kave.
– Vselej uporabljajte svežo
espresso kavo.
– Espresso kavo potlačite bolj
narahlo.
• pri penjenju mleka nastane
premalo mlečne pene:
– Vselej uporabljajte hladno,
sveže, nemastno mleko.
– Očistite parno šobo.
• se pretok poveča:
– espresso kava je bila zmleta
preveč na grobo:
– Preglejte, da je v filtru zadosti
espresso kave.
• se espresso avtomat med delom
sam izklopi:
Črpalka v aparatu je opremljena s
termovarovalko, ki jo varuje pred
pregretjem. Termovarovalka
prekine delovanje aparata, kadar
aparat deluje predolgo ali če črpalki
zmanjka vode.
– Premaknite glavno stikalo vklop /
izklop v položaj “izklop” in
potegnite vtič iz omrežne
vtičnice.
– Počakajte vsaj 20 minut, da se
aparat ohladi. Nalijte vodo.
– Aparat spet priključite na
električno omrežje in ga prižgite.
Če aparat še zmeraj ne dela, se
obrnite na našo servisno službo.
97
822 949 402_EEA150.book Seite 98 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
x
Tehnični podatki
• Napajalna
napetost:
230 V, 50 Hz
• Poraba:
1000 W
(glejte tipsko tablico na spodnji
strani aparata.)
Odstranjevanje
2
Embalaža
Embalažni material je okolju
prijazen in je primeren za
recikliranje. Plastični sestavni dele
prepoznate po oznakah, npr.
>PE<, >PS<, itd. Prosimo,
odstranite embalažo v ustrezne
zbiralnike.
2
Odstranjevanje starega aparata
W
Znak
na izdelku ali na njegovi
embalaži pomeni, da izdelek ne
velja za običajen gospodinjski
odpadek. Namesto tega ga je treba
predati na ustrezno zbirno mesto
za recikliranje električnih in
elektronskih naprav. S tem ko
zagotovite, da bo izdelek pravilno
odstranjen, boste pomagali
preprečevati morebitne negativne
posledice za okolje in človekovo
zdravje, ki bi sicer nastale z
nepravilnim ravnanjem pri
odstranitvi tega izdelka.
Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko
dobite pri mestni upravi,
komunalnem podjetju za odvoz
smeti ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili.
98
822 949 402_EEA150.book Seite 99 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
w
wDragi kupče,
Molimo, pažljivo pročitajte ove
upute za uporabu.
Iznad svega, molimo, pridržavajte
se sigurnosnih uputa na prvih
nekoliko stranicama ovih uputa !
Molimo, sačuvajte ove upute za
uporabu za buduće potrebe. Ako je
izvedivo, predajte ove upute
slijedećem vlasniku aparata.
Oprema (Slika 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
S
Uklj/isklj Prekidač
Voda/para - prekidač selektora
Indikator napona
Temperaturni prekidač
Spremište za šalice
Spremnik za vodu (straga)
Selektorski birač za kavu, paru
i vruću vodu
Parna mlaznica (s priključkom)
Nazivna pločica
Mjerna žlica
Alat za održavanje
Pritiskivač za kavu
Filter za 1 šalicu
Filter za 2 šalice
Filter za pakirane doze
Držač filtera
Štitnik za prste
Okapnica
Rešetka okapnice
Indikator napunjenosti
Filter u glavi za kuhanje (unutra)
Glava za kuhanje s nosačem
držača filtera
1 Sigurnosne upute
Sigurnost pri postavljanju
aparata
• Aparat mora biti stabilan u
stojećem položaju. Provjerite da je
mjesto na kojem aparat treba biti
instaliran ravno i horizontalno.
• Uređaj se smije priključiti na kućnu
el. mrežu samo ako napon i
frekvencija odgovaraju specifikaciji
na nazivnoj pločici postavljenoj na
dno aparata.
Sigurnost pri radu aparatom
• Ovim uređajem ne smiju rukovati
osobe (uključujući djecu) sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima ili s
nedovoljnim iskustvom i znanjem,
osim ako se takve osobe nalaze
pod nadzorom ili ih u uporabu
ovoga uređaja upućuju osobe
odgovorne za njihovu sigurnost.
• Pobrinite se da djeca nemaju
pristup aparatu.
• Djeca trebaju biti pod nadzorom
kako bi se osiguralo da se ne igraju
ovim aparatom.
• Mrežni kabel nikada ne smije
dolaziti u dodir s vrućim dijelovima
aparata.
• Nikada ne izvlačite utikač iz
utičnice povlačeći za kabel.
• Ne koristite uređaj ako:
– je kabel oštećen ili
– postoje vidljiva oštećenja kućišta.
• Parna mlaznica, filter, držač filtera i
nosač po prirodi funkcije postaju
vrući tijekom uporabe.
• Kućište se po prirodi funkcije
aparata zagrijava tijekom uporabe.
• Nemojte skidati držač filtera
tijekom procesa zakuhavanja, jer je
aparat pod tlakom.
Postoji opasnost od opeklina.
• Spremnik za vodu punite isključivo
običnom hladnom vodom. Nikada
mlijekom ili drugim tekućinama.
99
822 949 402_EEA150.book Seite 100 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
w
"Pripravljanje espresso kave" i
"Pjenjenje mlijeka", ali bez
stavljanja mljevene kave u filter.
Postavite što veću posudu na
sredinu rešetke okapnice (slika
1/T) i to pod parnu mlaznicu
(slika 1/H).
• Nemojte koristiti aparat ako
spremnik za vodu nije napunjen.
• Ne koristite uređaj bez okapnice ili
rešetke okapnice.
Sigurnost prilikom čišćenja
• Prije održavanja ili čišćenja,
uvjerite se da je uređaj isključen i
da je utikač izvučen iz mrežne
utičnice.
• Pridržavajte se uputa u uklanjanju
vapnenca.
• Aparat ne uranjajte u vodu.
Pripravljanje espresso kave
Nakon kuhanja, espresso kava
trebala bi biti prekrivena gustim
pjenastim slojem, tzv. kremom.
Da bi se napravila aromatična
espresso kava s kremom, važni su
svježa čista voda, pravilna
granulacija mljevene kave i
temperatura vode.
Sigurnost prilikom
popravaka
Popravke ovog uređaja smije
izvoditi samo kvalificirano servisno
osoblje. Nepravilni popravci mogu
biti izvor značajnih opasnosti. Ako
su potrebni popravci, molimo da se
obratite Odjelu za brigu o
korisnicima ili vašem ovlaštenom
trgovcu.
Ako se aparat koristi u svrhe
drugačije od onih za koje je
namijenjen ili ako se koristi
nepravilno, ne može se prihvatiti
nikakva odgovornost za bilo kakve
štete koje bi mogle nastati.
;
Ovaj uređaj usklađen je sa
slijedećim EC direktivama:
• Direktiva o niskom naponu
2006/95/EC
• EMC Direktiva 89/336/EEC s
amandmanima 92/31/EEC i
93/68/EEC
Prije prve uporabe aparata
Molimo, pažljivo pročitajte
sigurnosne upute, kako biste
spriječili oštećenja aparata i
opasnosti za vas osobno.
0 Umetnite utikač u mrežnu utičnicu.
Prije prvoga pripravljanja espresso
kave, trebali biste jednom isprati
sustav za zagrijavanje tako da
napunite spremnik. Postupajte
točno prema opisu u sekciji
100
1. Ulijevanje vode (Slika 2)
0 Spremnik za vodu povucite prema
gore i izvan aparata (Slika 2).
0 Otvorite poklopac spremnika.
0 Spremnik za vodu punite
isključivo svježom hladnom
vodom.
Uvjerite se da razina vode nije
ispod oznake MIN (minimum) niti
iznad oznake MAX (maksimum).
0 Zatvorite poklopac spremnika.
0 Vratite spremnik za vodu na mjesto
i pritisnite ga prema dolje, tako da
čvrsto leži u aparatu (slika 2).
3
Poklopac spremnika također
možete podići i preklopiti ga na
stranu. To vam omogućava da
spremnik za vodu punite izravno,
dok je u aparatu, npr. bokalom.
2. Uključivanje aparata /
predgrijavanje šalica
0 Aparat se uključuje pomoću
prekidača uklj/isklj (Slika 1/A).
Upalit će se indikator napona
(slika 1/C, crveni) i indikator
temperature (slika 1/D,
narančasti).
Čim se postigne radna
temperatura, ugasit će se indikator
temperature. Ako indikator
822 949 402_EEA150.book Seite 101 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
w
temperature opet počne bljeskati
kada se aparat koristi, to znači da
se aparat ponovo zagrijava.
U spremište za šalice možete
staviti jednu ili više čaša okrenutih
otvorom prema dolje (slika 1/E).
3. Dodavanje mljevene
espresso kave (slike 3,45)
0 Uzmite držač filtera, preklopite
štitnik za prste i postavite filter za 1
šalicu ili filter za 2 šalice u držač
filtera (slika 3).
Kada koristite pakirane doze,
umetnite filter za pakirane doze
(slika 1/P i slika 5).
0 Napunite filter mljevenom espresso
kavom. Upotrijebite:
1 punu mjernu žlicu za filter za 1
šalicu, 2 pune mjerne žlice za filter
za 2 šalice.
0 Lagano natisnite mljevenu kavu u
filter (slika 4) pomoću pritiskivača
za kavu (slika 1/M). Provjerite da je
nakon pritiskanja filter još uvijek
napunjen mljevenom kavom do
prstena. Prsten filtera očistite od
mljevene kave.
3
3
Mljevenu kavu nemojte prečvrsto
pritiskati u filter. U tom slučaju,
protok vode kroz kavu može se
znatno smanjiti. (pogledajte
također "Što učiniti ako...")
3
Ako sami meljete zrna espresso
kave, odaberite "srednju" finoću
mljevenja.
4. Namještanje držača filtera
(Slika 6, 7)
0 Postavite držač filtera u nosač tako
da je ručica držača filtera
smještena ispod lijevog bijelog
trokuta (Slika 6,“1“).
0 Zakrenite držač filtera u desno,
koliko se može (Slika 6,“2“), tako
da je ručica usmjerena prema
naprijed i postavljena ispod bijele
linije između dvije točke
(Slika 7,“3“).
5. Postavljanje šalice(a)
ispod (Slika 8)
0 Postavite jednu ili dvije šalice ispod
otvora u držaču filtera (Slika 8).
6. Kuhanje espresso kave
0 Prekidač selektora voda/para
(slika 1/B) postavite na simbol .
0 Kada aparat postigne svoju radnu
temperaturu, zakrenite selektorski
birač (slika 1/G) na simbol
.
Voda će se sada protiskivati pod
visokim tlakom kroz mljevenu kavu.
0 Kada je skuhana željena količina
espresso kave, zakrenite
selektorski birač opet u lijevo u
položaj “•”.
3
Molimo zapazite da je prilikom
priprave espresso kave prekidač
selektora voda-para (slika 1/B)
uvijek u položaju . Ako se
espresso kuha u položaju , okus
kave može biti značajno
promijenjen uslijed više
temperature kuhanja.
Svaki put nakon kuhanja espresso
kave ili nakon korištenja pare/
vruće vode, kada se selektorski
birač zakrene u položaj “•”,sva
preostala voda se usmjerava u
okapnicu. Svaka slijedeća šalica
kuha se koristeći svježu vodu. Na
taj način postiže se potpuni užitak
u espresso kavi. Zbog toga se
okapnica mora redovito prazniti.
7. Vađenje okapnice
(Slika 9)
0 Zakrenite držač filtera u lijevo i
prema van iz nosača.
0 Preklopite štitnik za prste i držite ga
prema dolje. Talog iskorištene kave
istresite iz filtera i držača filtera
(Slika 9).
0 Isperite držač filtera i filter toplom
vodom. Nemojte prati držač filtera
u perilici suđa.
101
822 949 402_EEA150.book Seite 102 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
w
3
Ako se aparat neće koristiti dulje
vrijeme, nemojte uvijati držač filtera
na njegovo mjesto. To će produljiti
radni vijek brtve na novoj glavi za
kuhanje.
eventualni ostaci mlijeka ili drugih
tekućina. Oprez: Para je vruća.
3
Stvaranje pare/pjenjenje
mlijeka (Slika 10, 11)
Pripravljanje cappuccina
Napunite ˝ do ľ velike šalice
espresso kavom. Nalijte
zapjenjeno mlijeko preko toga.
Pospite nešto kakao praha preko
mliječne pjene.
Vruća para može se koristiti za
pjenjenje mlijeka za cappuccino ili
za zagrijavanje tekućina.
1. Uključivanje aparata.
0 Postavite isporučeni priključak na
parnu mlaznicu (Slika 10).
0 Aparat se uključuje pomoću
prekidača uklj/isklj (Slika 1/A).
Pričekajte da aparat postigne
radnu temperaturu i da se ugasi
narančasti indikator temperature
(Slika 1/D).
0 Prekidač selektora voda/para
(slika 1/B) postavite na simbol .
2. Stvaranje pare/pjenjenje
mlijeka
0 Ulijte nešto mlijeka ili druge
tekućine koju treba zagrijati u
posudu otpornu na vrućinu.
0 Uronite parnu mlaznicu u mlijeko ili
tekućinu koju treba zagrijati
(Slika 11).
0 Zakrenite selektorski birač
(slika 1/G) u lijevo na simbol
.
Aparat će sada početi stvarati paru.
U početku iz mlaznice može iscuriti
i nešto kapljica vode.
Važno: Da se ne bi spriječilo
izlaženje pare, parna mlaznica ne
smije biti u dodiru s dnom posude.
0 Paru koja izlazi možete zaustaviti
zakretanjem selektorskog birača
(slika 1/G) nazad u desno na
položaj “•”.
0 Postavite parom ugrijanu tekućinu
na jednu stranu i zakrenite
prekidač selektora pare nazad na
simbol
na nekoliko sekundi.
Tako će se iz mlaznice izbaciti
102
Da bi se dobila fina, kremasta
mliječna pjena, najbolje je koristiti
niskomasno mlijeko.
3. Grijanje vode
0 Prekidač selektora voda/para
(slika1/B) zakrenite u položaj .
0 Postavite neku posudu pod parnu
mlaznicu (slika 1/H).
0 Zakrenite selektorski birač za kavu,
paru i vruću vodu (slika 1/G) u
položaj
. Iz parne mlaznice
poteći će vruća voda.
0 Kada se dobije željena količina
vruće vode, zakrenite selektorski
birač za kavu, paru i vruću vodu
(slika 1/G) u položaj “•” .
Čišćenje i skrb
Dnevna skrb
Preporučujemo da svaki dan, prije
prve i poslije posljednje
pripravljene espresso kave,
isperete sustav tijekom približno 10
sekundi bez kave u njemu, da se
spriječi taloženje čestica kave u
aparatu. Postupite isto kao pri
kuhanju espresso kave, ali bez
korištenja samljevene kave.
0 Nakon toga, zakrenite selektorski
birač (slika 1/G) nakratko u položaj
.
0 Izlijte svu preostalu vodu iz
spremnika za vodu.
Čišćenje
(slike12,13,14,15,16)
1
Prije čišćenja aparata isključite ga i
izvucite utikač iz mrežne utičnice.
822 949 402_EEA150.book Seite 103 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
w
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ni jedan dio aparata nemojte
prati u perilici suđa.
Obrišite sve površine aparata
pomoću vlažne krpe. Nemojte
koristiti hrapava ili gruba sredstva
za čišćenje.
Isperite spremnik vode barem
jednom tjedno u normalnoj vodi za
ispiranje.
S vremena na vrijeme očistite
četkom filter za 1 šalicu i filter za 2
šalice.
Parna mlaznica
Skinite priključak s parne mlaznice
i isperite ga u normalnoj vodi za
ispiranje.
Obrišite parnu mlaznicu vlažnom
krpom. Možete koristiti alat za
održavanje (slika 1/L) da odvijete
glavu mlaznice da biste ju očistili ili
uklonili kamenac.
Rešetka okapnice i okapnica
Okapnica se mora isprazniti kada
se indikator napunjenosti (Slika 1/
U) izdigne iznad rešetke okapnice.
Umetnite prste u rupe na rešetki
okapnice. Izvadite rešetku i isperite
ju pod tekućom vodom (Slika 12).
Da ispraznite okapnicu, uhvatite ju
na oba kraja i povucite prema
naprijed i iz aparata (Slika 13).
Izvadite plastični priključak s
indikatorom napunjenosti i isperite
oboje pod tekućom vodom
(slika 14).
Postavite plastični priključak s
indikatorom napunjenosti nazad u
okapnicu.
Čistu okapnicu utisnite nazad u
aparat i postavite rešetku okapnice
na mjesto.
Čišćenje filtera za kuhanje
Filter za kuhanje, kroz koji protječe
vruća voda, nalazi se u glavi za
kuhanje. S vremena na vrijeme
pregledajte filter za kuhanje da
provjerite jesu li rupice u njemu
začepljene česticama kave.
Ako su rupice začepljene:
0 Pomoću novčića odvijte filter za
kuhanje (Slika 15).
0 Skinite filter za kuhanje i brtvu
(Slika 16/1) i skinite brtvu s filtera
(Slika 16/2).
0 Očistite filter za kuhanje toplom
vodom i četkom.
0 Isperite brtvu toplom vodom za
ispiranje.
Ako aparat treba prevoziti na
temperaturama ispod nule:
0 Ispraznite spremnik za vodu.
0 Zakrenite selektorski birač
(slika 1/G) u položaj
i pustite da
se aparat osuši.
3
Uklanjanje kamenca
Ako espresso kava teče kroz filter
sporije nego što je uobičajeno,
vrijeme je da se aparat očisti od
kamenca.
Preporučujemo da aparat čistite od
kamenca jednom u tri mjeseca
tekućim sredstvom protiv kamenca.
Ako živite u području s tvrdom
vodom, postupak uklanjanja
kamenca može se izvoditi i češće.
Pri tomu se pridržavajte uputa što
ih daje proizvođač sredstva za
uklanjanje kamenca.
Važno: Prije čišćenja kamenca
izvadite filter za kuhanje (slika 1/V)
i njegovu brtvu, kako je opisano u
sekciji "Čišćenje filtera za kuhanje"
(slike 15, 16).
Prvo ulijte vodu u spremnik za
vodu, a zatim dodajte sredstvo za
uklanjanje kamenca; nikada
obratnim redoslijedom. Mora se
koristite najmanje 0,5 litre vode.
Sredstvo za uklanjanje kamenca
treba dodati u skladu s količinom
vode.
0 Izvucite utikač iz mrežne utičnice i
pustite da se aparat ohladi.
0 Skinite parnu mlaznicu s
priključkom (slika 1/H).
103
822 949 402_EEA150.book Seite 104 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
w
0 Postavite držač filtera na njegovo
mjesto, bez filtera.
0 Ispod držača filtera postavite
dovoljno veliku posudu.
0 Umetnite utikač u mrežnu utičnicu i
uključite aparat.
0 Nakon toga, zakrenite selektorski
birač (Slika 1/G) u položaj
i
propustite kroz sustav pribl. Ľ
sredstva za uklanjanje kamenca.
0 Zatim isključite aparat i pustite
otopinu za uklanjanje kamenca da
djeluje oko 10 minuta.
Ponovite ovaj postupak s
dodatnom Ľ otopine za uklanjanje
kamenca.
0 Nakon toga, zakrenite selektorski
birač (slika 1/G) u položaj
.
Pustite ostatak otopine za
uklanjanje kamenca da teže preko
mlaznice i djeluje slijedećih 10
minuta.
0 Zatim temeljito operite spremnik za
vodu.
0 Spremnik za vodu napunite
svježom vodom i pustite da pola te
vode proteče preko glave za
kuhanje, a druga polovica da
proteče kroz mlaznicu.
Ako ima puno kamenca, ponovite
postupak.
0 Nakon uklanjanja kamenca
zamijenite filter za kuhanje i brtvu.
•
•
•
Što učiniti ako...
• temperatura espresso kave je
preniska:
– Izvedite postupak kuhanja bez
korištenja mljevene kave, ali
koristeći filter i držač filtera, da bi
se sustav predgrijao.
– Predgrijte šalice.
– Očistite aparat od kamenca.
• brzina protoka znatno se smanjila:
– Mljevenu kavu nemojte prečvrsto
pritiskati u filter.
104
•
•
– Nemojte mljeti zrna kave
presitno ("srednja" finoća).
– Očistite aparat od kamenca.
espresso kava istječe sa strane
držača filtera:
– Uvjerite se da je držač filtera
pravilno postavljen na svoje
mjesto u nosaču.
– Zakrenite držač filtera malo
čvršće u nosač.
– Ivicu držača filtera očistite od
ostataka mljevene kave.
espresso kava ne izlazi:
– Uvjerite se da je spremnik za
vodu napunjen i pravilno
namješten.
– Uvjerite se da je držač filtera
pravilno postavljen na svoje
mjesto u nosaču.
– Uvjerite se da je prekidač
selektora voda/para (slika 1/B) u
položaju
i da je selektorski
birač za vodu, paru i vruću vodu
(slika 1/G) zakrenut u desno u
položaj
.
– Mljevenu kavu nemojte prečvrsto
pritiskati u filter.
– Očistite filter za kuhanje.
– Očistite aparat od kamenca.
krema se više ne stvara kako bi
trebala:
– Uvjerite se da ima dovoljno
mljevene kave u filteru.
– Uvijek koristite svježe
samljevenu kavu.
– Samljevenu kavu pritiskujte
lagano.
prilikom pjenjenja mlijeka stvara se
premalo pjene:
– Uvijek koristite hladno, svježe i
niskomasno mlijeko.
– Očistite parnu mlaznicu.
protok se povećava:
– kava je bila samljevena
prekrupno:
– Uvjerite se da ima dovoljno
mljevene kave u filteru.
822 949 402_EEA150.book Seite 105 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
w
• aparat za kavu se isključuje za
Odbacivanje
vrijeme rada:
2
Ambalažni materijal
Pumpa aparata je opremljena
Ambalažni materijali nisu štetni za
temperaturnim osiguračem koji ju
okoliš i mogu se reciklirati.
štiti od pregrijavanja. Temperaturni
Plastične komponente identificiraju
osigurač prekida rad stroja ako
se po oznakama, npr. >PE<, >PS<
stroj radi predugo ili ako se pumpa
itd. Molimo, odbacujte ambalažne
vrti bez vode.
materijale u odgovarajuće
– Postavite prekidač uklj / isklj u
kontejnere na odlagalištima
položaj "isklj" i izvadite utikač iz
otpada.
mrežne utičnice.
– Ostavite stroj da se hladi
Stari aparat
najmanje 20 minuta. Ulijte vodu. 2
– Ponovo priključite aparat u el.
mrežu i uključite ga. Ako uređaj
Simbol
na proizvodu ili na
još uvijek ne radi, molimo
njegovoj ambalaži označava da se
obratite se našem Odjelu za
taj proizvod ne smije tretirati kao
brigu o korisnicima.
kućanski otpad. Takav proizvod
treba predati na odgovarajuće
sabiralište za recikliranje električne
Tehnički podaci
i elektroničke opreme. Pobrinuvši
se da je proizvod pravilno odbačen,
• Ulazni napon
pomoći ćete u spriječavanju
napajanja: 230 V, 50 Hz
mogućih negativnih posljedica za
• Potrošnja snage: 1000 W
okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi
(Vidi nazivnu pločicu na donjoj
inače mogle biti uzrokovane
strani aparata)
neodgovarajućim odbacivanjem
• 93/68/EEC
ovoga proizvoda u otpad. Za
podrobnije informacije o recikliranju
ovoga proizvoda, molimo obratite
se svom lokalnom gradskom
uredu, firmi za odvoz kućanskog
otpada ili u trgovinu gdje ste kupili
taj proizvod.
W
105
822 949 402_EEA150.book Seite 106 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
Dragi kupče
Molimo da pažljivo pročitate ova
uputstva za upotrebu.
Pre svega, molimo vas da se držite
bezbednosnih uputstava na
početnih nekoliko strana ovih
uputstava za rad! Molimo vas da
sačuvate ova uputstva za rad za
buduće savete. Ako je izvedivo,
predajte ove upute sledećem
vlasniku aparata.
Oprema (Slika 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
S
106
Uklj/isklj prekidač
Voda/para - selektorski prekidač
Indikator napona
Temperaturni prekidač
Polica za šolje
Rezervoar za vodu (pozadi)
Selektorski birač za kafu, paru
i vrelu vodu
Parna mlaznica (sa priključkom)
Nazivna pločica
Merna kašika
Alat za održavanje
Pritiskač za kafu
Filter za 1 šolju
Filter za 2 šolje
Filter za pakovane doze
Držač filtera
Štitnik za prste
Sud za kapanje
Rešetka okapnice
Indikator nivoa napunjenosti
Filter u glavi za kuvanje (unutra)
Glava za kuvanje sa nosačem
držača filtera
1 Bezbednosna uputstva
Bezbednost pri postavljanju
aparata
• Aparat mora biti stabilan kad stoji.
Proverite da je mesto na kom
aparat treba da bude instaliran
ujednačeno i horizontalno.
• Aparat se sme priključiti na
ečlektričnu mrežu samo ako napon
i frekvencija odgovaraju
specifikaciji na nazivnoj pločici
(videti donji deo aparata).
Bezbednost pri rukovanju
aparatom
• Ovim uređajem ne smeju se
koristiti osobe (uključujući decu) sa
smanjenim telesnim, čulnim ili
mentalnim sposobnostima, ili sa
nedovoljnim iskustvom i znanjem,
osim ako se takve osobe ne nalaze
pod nadzorom ili ih u upotrebu
ovog aparata upućuje lice
odgovorno za njihovu bezbednost.
• Pobrinite se da deca budu na
odstojanju od aparata.
• Deca treba da budu pod nadzorom
kako bi se obezbedilo da se ne
igraju sa ovim uređajem.
• Električni kabl nikada ne sme
dolaziti u dodir sa vrućim delovima
aparata.
• Nikada ne izvlačite utikač iz tačke
napajanja povlačeći za kabl.
• Ne koristite aparat ako:
– je kabl oštećen ili
– postoje vidljiva oštećenja kućišta.
• Parna mlaznica, filter, držač filtera i
nosač po prirodi funkcije postaju
vrući tokom upotrebe.
• Kućište će nužno postati vruće
tokom upotrebe.
• Nemojte skidati držač filtera tokom
procesa pripremanja kafe, jer je
aparat pod pritiskom. Postoji
opasnost od opekotina.
• Rezervoar za vodu punite samo
hladnom vodom. Nikada mlekom ili
drugim tečnostima.
822 949 402_EEA150.book Seite 107 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
"Penjenje mleka", ali bez stavljanja
mlevene kafe u filter. Postavite što
veću posudu na sredinu rešetke
okapnice (slika 1/T) i to pod parnu
mlaznicu (slika 1/H).
• Nemojte koristiti aparat ako
spremnik za vodu nije napunjen.
• Ne koristite uređaj bez suda za
kapanje ili rešetke okapnice.
Bezbednost tokom čišćenja
• Pre održavanja ili čišćenja,
proverite da je aparat isključen i da
je utikač izvučen iz mrežne
utičnice.
• Pridržavajte se uputstava koja se
odnose na uklanjanje kamenca.
• Aparat ne uranjajte u vodu.
Pripremanje espreso kafe
Nakon kuvanja, espreso kafa bi
trebala da bude prekrivena gustim
penušavim slojem, tzv. kremom.
Da bi se napravila aromatična
espreso kafa sa kremom, važni su
sveža, čista voda, pravilna
granulacija mlevene kafe i
temperatura vode.
Bezbednost tokom popravki
Popravke ovog uređaja smeju da
obavljaju samo kvalifikovani
servisni inženjeri. Nepravilne
popravke mogu biti izvor značajnih
opasnosti. Ako popravke postanu
potrebne, molimo da se obratite
Odeljenju za brigu o kupcima ili
vašem ovlašćenom distributeru.
Ako se aparat koristi u svrhe
drugačije od onih za koje je prvotno
namenjen ili ako se njime rukuje
pogrešno, ne može se prihvatiti
nikakva odgovornost za moguća
oštećenja.
;
Ovaj uređaj usaglašen je sa
sledećim EC direktivama:
• Direktiva o niskom naponu
2006/95/EC
• EMC Direktiva 89/336/EEC sa
amandmanima 92/31/EEC i
93/68/EEC
Pre prve upotrebe aparata
Molimo, pažljivo pročitajte
bezbednosna uputstva, kako biste
sprečili oštećenje aparata i
opasnosti za vas lično.
0 Uključite utikač u mrežnu utičnicu.
Pre prvog pripremanja espreso
kafe, trebali biste jednom isprati
sistem za zagrevanje tako da
napunite rezervoar. Postupajte
tačno prema opisu u odeljku
"Pripremanje espreso kafe" i
1. Dodavanje vode (Slika 2)
0 Rezervoar za vodu povucite prema
gore i van aparata (slika 2).
0 Otvorite poklopac rezervoara.
0 Rezervoar za vodu punite samo
svežom hladnom vodom.
Uverite se da nivo vode nije ispod
oznake MIN (minimum) niti iznad
oznake MAX (maksimum).
0 Zatvorite poklopac rezrvoara.
0 Rezervoar za vodu vratite na
mesto i pritisnite ga prema dole,
tako da čvrsto leži u aparatu
(slika 2).
3
Poklopac rezervoara također
možete podići i preklopiti ga na
stranu. To vam omogućava da
rezervoar za vodu punite direktno,
dok je u aparatu, npr. bokalom.
2. Uključivanje aparata /
zagrevanje šolja
0 Aparat se uključuje pomoću
prekidača uklj/isklj (slika 1/A).
Indikator napona (slika 1/B, crveni)
će se upaliti, a indikator
temperature (slika 1/C, zeleni) će
početi da trepće.
Čim se postigne radna
temperatura, indikator temperature
će se ugasiti. Ako indikator
temperature opet počne da trepće
107
822 949 402_EEA150.book Seite 108 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
dok se aparat koristi, to znači da se
aparat dodatno zagreva.
Na policu za šolje možete da
stavite jednu ili više šolja okrenutih
otvorom na dole (slika 1/E).
3. Dodavanje mlevene
espreso kafe (slike 3,4,5)
0 Uzmite držač filtera, preklopite
štitnik za prste i postavite filter za 1
šolju ili filter za 2 šolje u držač
filtera (slika 3).
Kad koristite pakovane doze,
umetnite filter za pakovane doze
(slika 1/P i slika 5).
0 Napunite filter mlevenom espreso
kafom. Upotrebite:
1 punu mernu kašiku za filter za 1
šolju, 2 pune merne kašike za filter
za 2 šolje.
0 Lagano pritisnite mlevenu kafu u
filter (slika 4) pomoću pritiskača za
kafu (slika 1/M). Pobrinite se da
nakon pritiskanja filter još uvek
bude napunjen mlevenom kafom
do ivice obruča. Obruč filtera
očistite od samlevene espreso
kafe.
3
3
Mlevenu kafu nemojte prečvrsto
pritiskati u filter. U tom slučaju,
protok vode kroz kafu može se
značajno smanjiti. (Videti takođe
"Šta uraditi ako...")
3
Ako sami meljete zrna espreso
kafe, izaberite "srednju" strukturu
mlevenja.
4. Pritezanje držača filtera
(Slike 6, 7)
0 Postavite držač filtera u nosač
filtera tako da drška držača filtera
bude smeštena ispod levog belog
trougla (slika 6,“1“).
0 Zakrenite držač filtera udesno,
koliko se može (slika 6,“2“), tako da
je drška usmerena prema napred i
smeštena ispod bele linije između
dve tačke (slika 7,“3“).
108
5. Postavljanje šolje(a) ispod
(Slika 8)
0 Postavite jednu ili dve šolje ispod
otvora u držaču filtera (slika 8).
6. Kuvanje espreso kafe
0 Selektorski prekidač voda/para
(slika 1/B) postavite na simbol .
0 Kad aparat postigne svoju radnu
temperaturu, zakrenite selektorski
birač (slika 1/G) na simbol
.
Voda će se sada protiskivati pod
visokim pritiskom kroz mlevenu
kafu.
0 Kada je skuvana željena količina
espreso kafe, selektorski prekidač
okrenite opet ulevo u položaj “•”.
3
Molimo vas da obratite pažnju na
to da prilikom pripremanja
espresso kafe prekidač selektora
voda-para (slika 1/B) uvek bude u
položaju . Ako se espresso kuva
u položaju , ukus kafe može da
se značajno promeni zbog veće
temperature kuvanja.
Svaki put nakon spravljanja
espreso kafe ili nakon korišćenja
prekidača para/vrela voda, kad se
selektorski prekidač vraća u
položaj “•” sva preostala voda se
usmerava u sud za kapanje. Svaka
sledeća šolja se priprema uz
korišćenje sveže vode. Na taj način
se postiže potpuni užitak u espreso
kafi. Zbog toga se sud za kapanje
mora redovito prazniti.
7. Vađenje suda za kapanje
(Slika 9)
0 Zakrenite držač filtera ulevo i van
nosača.
0 Preklopite štitnik za prste i držite ga
prema dole. Talog iskorišćene kafe
istresite iz filtera i držača filtera
(slika 9).
0 Isperite držač filtera i filter toplom
vodom. Nemojte prati držač filtera
u mašini za pranje posuđa.
822 949 402_EEA150.book Seite 109 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
3
Ako aparat neće biti korišćen duži
vremenski period, držač filtera
nemojte vratiti na njegovo mesto.
To će produžiti radni vek zaptivke
na glavi za kuvanje.
mleka ili drugih tečnosti. Oprez:
Para je vruća.
3
Stvaranje pare/penjenje
mleka (Slika 10, 11)
Spravljanje kapućina
Napunite ˝ do ľ velike đolje espreso
kafom. Nalijte penuđavo mleko
preko toga. Pospite neđto kakao
praha preko mlečne pene.
Vrela para može da se upotrebi za
penjenje mleka za kapućino ili za
zagrevanje tečnosti.
1. Uključivanje aparata.
0 Postavite isporučeni priključak na
parnu mlaznicu (slika 10).
0 Aparat se uključuje pomoću
prekidača uklj/isklj (slika 1/A).
Sačekajte da aparat postigne
radnu temperaturu i da se upali
narandžasti indikator temperature
(slika 1/D).
0 Selektorski prekidač voda/para
(slika 1/B) postavite na simbol .
2. Stvaranje pare/penjenje
mleka
0 Ulijte nešto mleka ili druge tečnosti
koju treba zagrejati u posudu
otpornu na vrućinu.
0 Uronite parnu mlaznicu u mleko ili
tečnost koju treba zagrejati
(slika 11).
0 Zakrenite selektorski birač (slika 1/
G) ulevo na simbol
. Aparat će
sada početi da stvara paru. U
početku iz mlaznice može iscuriti i
nešto kapi vode.
Važno: Da se ne bi sprečilo
izlaženje pare, parna mlaznica ne
sme da dodiruje dno posude.
0 Paru koja izlazi zaustavite
zakretanjem selektorskog
prekidača (slika 1/G) nazad
udesno na položaj “•”.
0 Postavite parom zagrejanu tečnost
na jednu stranu i zakrenite selektor
pare nazad na simbol
na
nekoliko sekundi. Tako će se iz
mlaznice izbaciti eventualni ostaci
Da bi se dobila fina, kremasta
mlečna pena, najbolje je koristiti
obrano mleko.
3. Zagrevanje vode
0 Zakrenite selektorski prekidač
voda/para (figure 1/B) u položaj
.
0 Postavite neku posudu pod parnu
mlaznicu (slika 1/H).
0 Zakrenite selektorski birač za kafu,
paru i vrelu vodu (slika 1/G) u
položaj
. Iz parne mlaznice će
poteći vrela voda.
0 Kad se dobije željena količina vrele
vode, zakrenite selektorski birač za
kafu, paru i vrelu vodu (slika 1/G) u
položaj “•”.
Čišćenje i održavanje
Dnevno održavanje
Preporučujemo da svaki dan, pre
prve i posle zadnje spravljene
espreso kafe, ispirete sistem
približno 10 sekundi bez espreso
kafe u njemu, da se spreči
taloženje čestica kafe u aparatu.
Postupite isto kao pri pripremanju
espreso kafe, ali bez korišćenja
mlevene espreso kafe.
0 Nakon toga, zakrenite selektorski
birač (slika 1/G) nakratko u položaj
.
0 Izlijte svu preostalu vodu iz
rervoara za vodu.
Čišćenje
(slike12,13,14,15,16)
1
Pre čišćenja aparata isključite ga i
izvucite utikač iz mrežne utičnice.
109
822 949 402_EEA150.book Seite 110 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
Ni jedan deo aparata nemojte
prati u mašini za pranje posuđa.
Obrišite sve površine aparata
pomoću vlažne krpe. Nemojte
koristiti hrapava ili gruba sredstva
za čišćenje.
Isperite rezervoar vode barem
jednom sedmično u normalnoj vodi
za ispiranje.
Sa vremena na vreme očistite
četkom filter za 1 šolju i filter za 2
šolje.
Parna mlaznica
Skinite priključak sa parne
mlaznice i isperite ga u normalnoj
vodi za ispiranje.
Obrišite parnu mlaznicu vlažnom
krpom. Možete da koristite alat za
održavanje (slika 1/L) da odvrtite
glavu mlaznice kako biste je očistili
ili uklonili kamenac.
Rešetka okapnice i sud za kapanje
Sud za kapanje se mora isprazniti
kada se indikator napunjenosti
(slika 1/U) izdigne iznad rešetke
okapnice.
Stavite prste u rupe na rešetki
okapnice. Izvadite rešetku i isperite
pod tekućom vodom (slika 12).
Da ispraznite sud za kapanje,
uhvatite ga na oba kraja i povucite
prema napred i iz aparata
(slika 13).
Izvadite plastični priključak i
isperite oboje pod tekućom vodom
(slika 14).
Postavite plastični priključak sa
indikatorom napunjenosti nazad u
sud za kapanje.
Čist sud za kapanje gurnite nazad
u aparat i postavite rešetku
okapnice na njeno mesto.
Čišćenje filtera za kuvanje
Filter za kuvanje, kroz koji proiče
vreal voda, nalazi se u glavi za
kuvanje. S vremena na vreme
pregledajte filter za kuvanje da
proverite da li se rupice u filteru
blokirane česticama kafe.
Ako su rupice začepljene:
0 Pomoću kovanice odvrtite filter za
kuvanje (slika 15).
0 Skinite filter za kuvanje i zaptivku
(slika 16/1) i skinite zaptivku sa
filtera (slika 16/2).
0 Očistite filter za kuvanje toplom
vodom i četkom.
0 Isperite zaptivku toplom vodom za
ispiranje.
Ako aparat treba prevoziti na
temperaturama ispod nule:
0 Ispraznite rezervoar za vodu.
0 Zakrenite selektorski birač
(slika 1/G) u položaj
i pustite da
se aparat osuši.
3
Uklanjanje kamenca
Ako espresso kafa teče kroz filter
sporije nego što je uobičajeno,
vreme je da se aparat očisti od
kamenca.
Preporučujemo da aparat čistite od
kamenca jednom u tri meseca. Ako
živite u području sa tvrdom vodom,
postupak uklanjanja kamenca
može se izvoditi i češće. Pri tome
se pridržavajte uputstva koje daje
proizvođač sredstva za uklanjanje
kamenca.
Važno: Pre čišćenja kamenca
izvadite filter za kuvanje (slika 1/T)
i njegovu zaptivku, kako je opisano
u sekciji “Čišćenje filtera za
kuvanje” (slike 15, 16).
Prvo ulijte vodu u rezervoar za
vodu, a zatim dodajte sredstvo za
uklanjanje kamenca; nikada
obrnutim redosledom. Mora se
upotrebiti najmanje 0,5 litre vode.
Sredstvo za uklanjanje kamenca
treba dodati prema količini vode.
0 Izvadite utikač iz mrežne utičnice i
pustite da se aparat ohladi.
0 Skinite parnu mlaznicu sa
priključkom (slika 1/H).
822 949 402_EEA150.book Seite 111 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
0 Postavite držač filtera na njegovo
mesto, bez filtera.
0 Ispod držača filtera postavite
dovoljno veliku posudu.
0 Umetnite utikač u mrežnu utičnicu i
uključite aparat.
0 Nakon toga, zakrenite selektorski
birač (slika 1/G) u položaj
i
propustite kroz sistem pribl.
Ľ sredstva za uklanjanje kamenca.
0 Zatim isključite aparat i pustite
rastvor za uklanjanje kamenca da
deluje oko 10 minuta.
Ponovite ovaj postupak sa
dodatnih Ľ rastvora za ulanjanje
kamenca.
0 Nakon toga, zakrenite selektorski
birač (slika 1/G) u položaj
.
Pustite ostatak ratsvora za
uklanjanje kamenca da teče preko
mlaznice i deluje sledećih 10
minuta.
0 Zatim pažljivo očistite rezervoar za
vodu.
0 Rezervoar za vodu napunite
svežom vodom i pustite da pola te
vode proteče preko glave za
kuvanje, a druga polovina da
proteče kroz mlaznicu.
Ako ima puno kamenca, ponovite
postupak.
0 Nakon uklanjanja kamenca vratite
na mesto filter za kuvanje i brtvu.
•
•
•
Šta uraditi ako...
• je temperatura espreso kafe
preniska:
– Izvedite postupak kuvanja bez
korištenja mlevene kafe, ali
koristeći filter i držač filtera, da bi
se sistem unapred zagrejao.
– Unapred zagrejte šolje.
– Očistite aparat od kamenca.
• brzina protoka se znatno smanjila:
– Mlevenu kafu nemojte prečvrsto
pritiskati u filter.
•
•
– Nemojte mleti zrna kave presitno
("srednja" finoća).
– Očistite aparat od kamenca.
espreso kava ističe sa strane
držača filtera:
– Uverite se da je držač filtera
pravilno postavljen na svoje
mesto u nosaču.
– Zakrenite držač filtera malo
čvršće u nosač.
– Ivicu držača filtera očistite od
ostataka mlevene kafe.
espreso kafa ne izlazi:
– Uverite se da je rezervoar za
vodu napunjen i pravilno
namešten.
– Uverite se da je držač filtera
pravilno postavljen na svoje
mesto u nosaču.
– Uverite se da je prekidač
selektora voda/para (slika 1/B) u
položaju
i da je selektorski
birač za vodu, paru i vrelu vodu
(slika 1/G) zakrenut udesno u
položaj
.
– Mlevenu kafu nemojte prečvrsto
pritiskati u filter.
– Očistite filter za kuvanje.
– Očistite aparat od kamenca.
krema se više ne pravi onako kako
bi trebala:
– Uverite se da ima dovoljno
mlevene kafe u filteru.
– Uvek koristite sveže mlevenu
kafu.
– Mlevenu espreso kafu pritiskajte
lagano.
prilikom penjenja mleka stvara se
premalo pene:
– Uvek koristite hladno, sveže i
obrano mlijeko.
– Očistite parnu mlaznicu.
protok se povećava:
– kafa je bila mlevena prekrupno:
– Uverite se da ima dovoljno
mlevene kafe u filteru.
111
822 949 402_EEA150.book Seite 112 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
• aparat za kafu se isključuje za
vreme rada:
Pumpa aparata je opremljena
temperaturnim osiguračem koji ju
štiti od pregrevanja. Temperaturni
osigurač prekida rad mašine ako
mašina radi suviše dugo ili ako
pumpa radi bez vode.
– Postavite prekidač uklj / isklj u
položaj "isklj" i izvadite utikač iz
mrežne utičnice.
– Ostavite mašinu da se hladi
najmanje 20 minuta. Napunite
vodom.
– Ponovo priključite aparat na el.
mrežu i uključite ga. Ako aparat
još uvek ne radi, molimo obratite
se našem Odelenju za brigu o
kupcima.
Tehnički podaci
• Ulazni napon
napajanja: 230 V, 50 Hz
• Potrošnja snage: 1000 W
(Vidi nazivnu pločicu na donjoj
strani aparata)
112
Odbacivanje
2
2
Ambalažni materijal
Ambalažni materijali nisu štetni za
okolinu i mogu se reciklirati.
Plastične komponente identifikuju
se po oznakama, npr. >PE<, >PS<
itd. Molimo vas da ambalažne
materijale odlažete u odgovarajuće
kontejnere na odlagalištima
otpada.
Stari aparat
W
Simbol
na proizvodu ili na
njegovoj ambalaži označava da se
taj proizvod ne sme tretirati kao
otpad iz domaćinstva. Takav
proizvod treba predati na
odgovarajuće prikupljalište za
recikliranje električne i elektroničke
opreme. Pobrinuvši se da je
proizvod pravilno odbačen, pomoći
ćete u sprečavanju mogućih
negativnih posledica za okolinu i
ljudsko zdravlje, koje bi inače
mogle biti uzrokovane
neodgovarajućim odlaganjem ovog
proizvoda na otpad. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog
proizvoda, molimo obratite se
svojoj lokalnoj gradskoj upravi,
vašoj službi za odlaganje otpada iz
domaćinstva ili u prodavnicu gde
ste kupili taj proizvod.
822 949 402_EEA150.book Seite 113 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
z
zStimate client,
Vã rugãm sã citiþi cu atenþie aceste
instrucþiuni de utilizare.
Înainte de toate, vã rugãm sã
respectaþi
instrucþiunile de siguranþã din primele
pagini ale acestor instrucþiuni de
utilizare! Vã rugãm sã pãstraþi aceste
instrucþiuni de utilizare pentru
consultãri ulterioare. Dacã este cazul,
înmânaþi aceste instrucþiuni mai
departe unui eventual nou proprietar
al aparatului.
Dotare aparat (Figura 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Întrerupător PORNIT/OPRIT
Comutator selectare apă/aburi
Indicator luminos alimentare
Indicator temperatură
Zonă depozitare ceşti
Rezervor de apă (în spate)
Selector rotativ pentru cafea, aburi
şi apă fierbinte
Duză aburi (cu accesoriu)
Plăcuţă indicatoare
Lingură măsurare
Ustensilă întreţinere
Presă cafea măcinată
Filtru 1 ceaşcă
Filtru 2 ceşti
Filtru pentru porţii preambalate
Suport filtru
Protecţie deget
Tavă scurgere
Grătar scurgere
Indicator nivel umplere
Filtru inclus în capul de fierbere
(interior)
Cap de fierbere cu dispozitiv de
fixare pentru suport filtru
1 Instrucţiuni de siguranţă
Măsuri de siguranţă la
pregătirea aparatului
• Aparatul trebuie să fie stabil la
instalare. Verificaţi ca locul de
amplasare a aparatului să fie drept
şi plat.
• Aparatul se poate conecta numai la
o priză de alimentare care are
tensiunea, tipul de curent şi
frecvenţa conforme cu specificaţiile
de pe plăcuţa cu caracteristicile
tehnice (a se vedea pe partea
inferioară a aparatului).
Măsuri de siguranţă pentru
utilizarea aparatului
• Acest aparat nu trebuie folosit de
persoane (inclusiv copii) cu abilităţi
fizice, senzoriale sau mintale
reduse, sau fără prea multe
cunoştinţe sau experienţă, decât
dacă sunt supravegheate sau
instruite în ceea ce priveşte
folosirea acestui aparat de către o
persoană răspunzătoare de
siguranţa lor.
• A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
• Copiii trebuie supravegheaţi pentru
a fi sigur că nu se joacă cu
aparatul.
• Nu se va lăsa cablul de alimentare
în contact cu componentele
fierbinţi ale aparatului.
• Nu scoateţi ştecărul din priză
trăgând de cablu.
• No folosiţi aparatul dacă:
– cablul este deteriorat sau
– există o deteriorare vizibilă a
carcasei.
• Duza de aburi, filtrul, suportul
filtrului şi dispozitivul de fixare se
înfierbântă în timpul utilizării.
• Carcasa de metal se înfierbântă în
timpul utilizării.
• Nu îndepărtaţi suportul filtrului în
timpul fierberii deoarece aparatul
funcţionează sub presiune.
Există riscul de arsuri.
113
822 949 402_EEA150.book Seite 114 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
z
• Umpleţi rezervorul de apă numai
cu apă rece, niciodată cu lapte sau
alte lichide.
• Nu utilizaţi aparatul dacă nu s-a
umplut rezervorul de apă.
• Nu utilizaţi aparatul fără tava sau
grătarul de scurgere.
Măsuri de siguranţă în timpul
curăţării
• Înainte de curăţare sau întreţinere
asiguraţi-vă că aparatul a fost oprit
şi ştecărul a fost deconectat.
• Urmaţi instrucţiunile referitoare la
detartrare.
• Nu introduceţi aparatul în apă.
Măsuri de siguranţă în timpul
reparării
Reparaţiile aparatului pot fi
efectuate numai de ingineri de
service calificaţi. Datorită
reparaţiilor necorespunzătoare,
poate rezulta un pericol
considerabil. Dacă reparaţiile devin
necesare, contactaţi departamentul
de asistenţă clienţi sau vânzătorul
dvs. autorizat.
Dacă aparatul este utilizat în alte
scopuri decât cele prevăzute sau
este utilizat necorespunzător, firma
nu-şi asumă răspunderea pentru
eventuale daune.
;
Acest aparat respectã urmãtoarele
Directive CE:
• Directiva 2006/95/CE privind
tensiunea joasă
• Directiva 89/336/CEE referitoare
la compatibilitatea
electromagnetică, cu
amendamentele 92/31/CEE şi
93/68/CEE
Înainte de prima utilizare a
aparatului
Citiţi instrucţiunile de siguranţă
pentru a preveni vătămarea
corporală sau deteriorarea
aparatului.
114
0 Introduceţi ştecărul în priză.
Înainte de a prepara prima cafea
espresso, trebuie să clătiţi sistemul
de încălzire prin umplerea
rezervorului. Procedaţi exact ca în
descrierea din secţiunea “Cum se
prepară o cafea espresso” şi
“Spumarea laptelui”, dar fără a
introduce cafea măcinată în filtru.
Aşezaţi un vas cât mai larg posibil
în mijlocul grătarului de scurgere
(figura 1/T) şi sub duza de aburi
(figura 1/H).
Cum se prepară o cafea
espresso
După fierbere, cafeaua espresso
trebuie acoperită cu un strat dens
de spumă, aşa-numit cremă.
Pentru a obţine o cafea espresso
aromată cu cremă, sunt importante
apa proaspătă şi curată,
dimensiunea corectă a cafelei
măcinate şi temperatura apei.
1. Adăugarea apei (Figura 2)
0 Împingeţi în sus rezervorul de apă
şi spre înafara aparatului (figura 2).
0 Deschideţi capacul rezervorului.
0 Umpleţi rezervorul de apă numai cu
apă rece şi curată.
Asiguraţi-vă că nivelul apei nu se
situează sub nivelul MIN (minim)
sau peste nivelul MAX (maxim).
0 Închideţi capacul rezervorului.
0 Aşezaţi la loc rezervorul de apă şi
apăsaţi-l în jos pentru a se fixa în
aparat (figura 2).
3
De asemenea, puteţi să ridicaţi
capacul rezervorului şi să-l pliaţi
lateral. Acest lucru vă permite
umplerea rezervorului de apă
direct în aparat, de ex. cu o cană.
822 949 402_EEA150.book Seite 115 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
z
2. Pornirea aparatului /
preîncălzirea ceştilor
0 Porniţi aparatul folosind
întrerupătorul PORNIT/OPRIT
(figura 1/A). Indicatorul de
alimentare (figura 1/C, roşu) şi
indicatorul de temperatură
(figura 1/D, portocaliu) vor lumina.
La atingerea temperaturii de
funcţionare, indicatorul de
temperatură se va stinge.
Indicatorul de temperatură poate
să lumineze din nou în timpul
utilizării aparatului pentru a indica
reîncălzirea aparatului.
Puteţi aşeza una sau mai multe
ceşti cu gura în jos în zona de
depozitare a ceştilor (figura 1/E).
3. Adăugarea cafelei
măcinate espresso
(figurile 3,4,5)
0 Luaţi suportul filtrului, pliaţi spre
înapoi protecţia pentru deget şi
aşezaţi filtrul pentru 1 ceaşcă sau
cel pentru 2 ceşti în suportul filtrului
(figura 3).
La utilizarea porţiilor preambalate,
introduceţi filtrul pentru porţii
preambalate (figura 1/P şi
figura 5).
0 Umpleţi filtrul cu cafea măcinată
espresso. Utilizaţi:
1 lingură de măsurare plină pentru
filtrul de 1 ceaşcă, 2 linguri de
măsurare pline pentru filtrul de 2
ceşti.
0 Apăsaţi uşor cafeaua măcinată
espresso în filtru (figura 4) utilizând
presa pentru cafea măcinată
(figura 1/M). Asiguraţi-vă că după
presarea cafelei filtrul este în
continuare plin până la margine cu
cafea măcinată espresso. Curăţaţi
orice urmă de cafea măcinată
espresso de pe marginea filtrului.
3
3
Nu apăsaţi prea puternic cafeaua
măcinată espresso în filtru. În acest
caz debitul de apă prin cafea poate
să scadă semnificativ. (A se vedea
şi “Ce trebuie să faceţi dacă…”)
3
Dacă măcinaţi personal cafeaua
espresso, selectaţi nivelul de fineţe
“mediu”.
4. Înşurubarea suportului de
filtru (Figurile 6, 7)
0 Aşezaţi suportul filtrului în
dispozitivul de fixare astfel încât
mânerul suportului filtrului să se
afle sub triunghiul alb din stânga
(figura 6,“1“).
0 Rotiţi suportul filtrului spre dreapta
atât cât este posibil (figura 6,“2“),
astfel încât mânerul să fie orientat
spre înainte şi să fie amplasat sub
linia albă dintre cele două puncte
(figura 7,“3“).
5. Aşezarea ceştilor pentru
umplere (Figura 8)
0 Aşezaţi una sau două ceşti sub
deschiderile suportului filtrului
(figura 8).
6. Fierberea unei cafele
espresso
0 Fixaţi comutatorul de selectare
apă/aburi (figura 1/B) la simbolul
.
0 Când aparatul a ajuns la
temperatura de funcţionare, rotiţi
selectorul rotativ (figura 1/G) la
simbolul
. Acum apa va trece
forţat, sub presiune, prin cafeaua
espresso măcinată.
0 După fierberea cantităţii dorite de
cafea espresso, rotiţi din nou
spre stânga selectorul rotativ în
poziţia “•”.
3
Reţineţi că la prepararea unei
cafele espresso comutatorul de
selectare apă-aburi (figura 1/B) se
află întotdeauna în poziţia . La
fierberea cafelei espresso în
poziţia , gustul acesteia poate fi
alterat datorită temperaturii mai
mare de fierbere.
115
822 949 402_EEA150.book Seite 116 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
z
De fiecare dată după prepararea
unei cafele espresso sau după
utilizarea aburilor/apei fierbinţi,
dacă selectorul rotativ este rotit în
poziţia “•”, restul de apă este
direcţionat către tava de scurgere.
Fiecare ceaşcă în plus este
preparată cu apă proaspătă. În
acest mod obţineţi satisfacţie
deplină de la cafeaua espresso.
Acesta este motivul pentru care
tava de scurgere trebuie golită
regulat.
7. Îndepărtarea tăvii de
scurgere
(Figura 9)
0 Rotiţi suportul filtrului spre stânga
şi scoateţi-l din dispozitivul de
fixare.
0 Pliaţi protecţia pentru deget spre
înainte şi ţineţi-o apăsată. Loviţi
uşor pentru a elimina cafeaua
espresso măcinată utilizată din
suportul filtrului şi din filtru
(figura 9).
0 Clătiţi suportul filtrului şi filtrul cu
apă caldă. Nu curăţaţi suportul
filtrului în maşina de spălat vase!
3
Dacă aparatul nu va fi utilizat o
perioadă îndelungată, nu înfiletaţi
la loc suportul filtrului. În acest fel
se va prelungi durata de viaţă a
garniturii de etanşare poziţionată în
capul de fierbere.
Cum se obţin aburi/
spumarea laptelui
(Figurile 10, 11)
Aburii fierbinţi pot fi utilizaţi la
spumarea laptelui pentru un
cappuccino sau pentru a încălzi
lichide.
1. Porniţi aparatul.
0 Montaţi accesoriul livrat la duza de
aburi (figura 10).
116
0 Porniţi aparatul utilizând
întrerupătorul PORNIT/OPRIT
(figura 1/A). Aşteptaţi până când
aparatul a ajuns la temperatura de
funcţionare, iar indicatorul
portocaliu de temperatură s-a stins
(figura 1/D).
0 Fixaţi comutatorul de selectare
apă/aburi (figura 1/B) la simbolul
.
2. Cum se obţin aburi/
spumarea laptelui.
0 Turnaţi lapte sau alt lichid pentru
încălzire într-un vas termorezistent.
0 Introduceţi duza de aburi în lapte
sau în lichidul pentru încălzit
(figura 11).
0 Rotiţi selectorul rotativ (figura 1/G)
spre stânga la simbolul
. Acum
aparatul va furniza aburi. La
început vor curge câteva picături
de apă din duză.
Important: Pentru a nu împiedica
furnizarea aburului, duza de aburi
nu trebuie să atingă fundul vasului.
0 Opriţi furnizarea aburului prin
rotirea selectorului rotativ (figura 1/
G) înapoi spre dreapta în poziţia
“•”.
0 Aşezaţi lichidul preparat cu aburi
de o parte şi rotiţi comutatorul de
selectare aburi înapoi la simbolul
timp de câteva secunde. În
acest fel se va elimina din duza de
aburi restul de lapte sau alte
lichide. Atenþie: Aburul este
fierbinte.
3
Pentru a obþine o spumã de lapte
finã, cremoasã, este mai bine sã
utilizaþi lapte rece degresat.
Cum se prepară un
cappuccino
Umpleţi o ceaşcă mare de cafea
între ˝ ţi ľ cu cafea espresso.
Turnaţi deasupra spuma de lapte.
Presăraţi puţină cacao peste
spuma de lapte.
822 949 402_EEA150.book Seite 117 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
z
3. Încălzirea apei
0 Rotiţi comutatorul de selectare
apă/aburi (figura 1/B) în poziţia .
0 Aşezaţi un vas sub duza de aburi
(figura 1/H).
0 Rotiţi selectorul rotativ pentru
cafea, aburi şi apă fierbinte (figura
1/G) în poziţia
. Prin duza de
aburi va curge apă fierbinte.
0 După ce aţi obţinut cantitatea dorită
de apă fierbinte, rotiţi selectorul
rotativ pentru cafea, aburi şi apă
fierbinte (figura 1/G) în poziţia “•”.
Curăţarea şi întreţinerea
Întreţinerea zilnică
Vă recomandăm, în fiecare zi
înainte de prima cafea şi după
ultima, să clătiţi sistemul timp de
aprox. 10 secunde, fără cafea
espresso măcinată, pentru a
împiedica particulele de cafea să
se fixeze în aparat. Procedaţi la fel
ca la prepararea unei cafele
espresso, dar fără cafea espresso
măcinată.
0 După aceasta, rotiţi scurt selectorul
rotativ (figura 1/G) în poziţia
.
0 Scurgeţi restul de apă din
rezervorul de apă.
Curăţarea
(figuri12,13,14,15,16)
Înainte de curăţare, opriţi aparatul
şi deconectaţi-l de la priză.
Nu curăţaţi nicio piesă a
aparatului în maşina de spălat
vase.
0 Ştergeţi toate suprafeţele
aparatului cu o lavetă moale. Nu
folosiţi agenţi de curăţare puternici
sau abrazivi.
0 Clătiţi rezervorul de apă cel puţin
săptămânal cu apă obişnuită.
0 Curăţaţi din când în când filtrele
pentru 1 şi 2 cafele cu o perie.
1
Duza de aburi
0 Îndepărtaţi accesoriul de la duza
de aburi şi clătiţi accesoriul cu apă
obişnuită.
0 Ştergeţi duza de aburi cu o lavetă
uscată. Puteţi utiliza ustensila de
întreţinere (figura 1/L) pentru a
deşuruba capul duzei pentru
curăţare sau detartrare.
Grătarul şi tava de scurgere
Tava de scurgere trebuie golită
atunci când indicatorul de nivel
(figura 1/U) urcă peste nivelul
grătarului de scurgere.
0 Introduceţi degetele în orificiile
grătarului de scurgere. Îndepărtaţi
grătarul de scurgere şi clătiţi-l sub
jet de apă (figura 12).
0 Pentru golire, prindeţi tava de
scurgere de ambele laturi şi
împingeţi spre înainte şi spre
exteriorul aparatului (figura 13).
0 Îndepărtaţi accesoriul de plastic cu
indicatorul de nivel şi clătiţi-le sub
jet de apă (figura 14).
0 Aşezaţi accesoriul de plastic cu
indicatorul de nivel înapoi în tava
de scurgere.
0 Împingeţi tava de scurgere curată
înapoi în aparat şi reaşezaţi
grătarul de scurgere.
Curăţarea filtrului de fierbere
Filtrul de fierbere prin care curge
apa fierbinte se află pe capul de
fierbere. Verificaţi din când în când
pentru a vă asigura că orificiile din
filtrul de fierbere nu sunt blocate de
particule de cafea.
Dacă orificiile sunt blocate:
0 Deşurubaţi filtrul de fierbere cu o
monedă (figura 15).
0 Îndepărtaţi filtrul de fierbere şi
garnitura de etanşare (figura 16/1)
şi îndepărtaţi garnitura de etanşare
a filtrului (figura 16/2).
0 Curăţaţi filtrul de fierbere cu apă
caldă şi o perie.
0 Clătiţi garnitura de etanşare cu apă
caldă.
117
822 949 402_EEA150.book Seite 118 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
z
Dacă aparatul urmează să fie
transportat la temperaturi sub zero
grade:
0 Goliţi rezervorul de apă.
0 Rotiţi selectorul rotativ (figura 1/G)
în poziţia
şi lăsaţi aparatul să se
usuce.
3
Detartrarea
0
0
0
0
0
0
118
În cazul în care cafeaua espresso
curge mai greu decât de obicei prin
filtrul, este momentul să efectuaţi
detartrarea.
Vă recomandăm să efectuaţi
detartrarea aparatului la fiecare trei
luni cu lichid detartrant. Dacă locuiţi
în zone cu apă dură, procedura de
detartrare se poate efectua mai
des. La efectuarea acestei
proceduri urmaţi instrucţiunile
oferite de producător sau pe cele
ale produsului de detartrare.
Important: Înainte de detartrare,
îndepărtaţi filtrul de fierbere/V) şi
garnitura de etanşare a filtrului de
fierbere, conform descrierii din
secţiunea “Curăţarea filtrului de
fierbere” (figuri 15, 16).
Turnaţi mai întâi apă în rezervorul
de apă, apoi adăugaţi detartrantul;
niciodată în ordine inversă. Se vor
utiliza cel puţin 0,5 litri de apă.
Detartrantul se va adăuga în mod
corespunzător.
Scoateţi ştecărul din priză şi lăsaţi
aparatul să se răcească.
Îndepărtaţi duza de aburi împreună
cu accesoriul (figura 1/H).
Aşezaţi suportul filtrului în poziţie,
dar fără filtru.
Aşezaţi un vas suficient de mare
sub suportul filtrului.
Introduceţi ştecărul în priză şi
porniţi aparatul.
După aceasta, rotiţi selectorul
rotativ (figura 1/G) în poziţia
şi
lăsaţi să curgă prin sistem aprox. Ľ
din detartrant.
0 Apoi opriţi aparatul şi lăsaţi soluţia
detartrantă să acţioneze aprox.
10 minute.
Repetaţi procedura cu încă Ľ din
soluţia detartrantă.
0 Rotiţi scurt selectorul rotativ (figura
1/G) în poziţia
. Lăsaţi restul
soluţiei detartrante să curgă prin
duză şi să acţioneze alte 10 minute.
0 Apoi curăţaţi temeinic rezervorul de
apă.
0 Umpleţi rezervorul de apă cu apă
proaspătă şi lăsaţi ca jumătate din
cantitate să curgă prin capul de
fierbere şi cealaltă jumătate să
curgă prin duză.
Repetaţi procedura dacă există
multe depuneri de calcar.
0 După detartrarea aparatului,
montaţi la loc filtrul de fierbere şi
garnitura de etanşare.
Ce trebuie să faceţi dacă...
• temperatura cafelei espresso este
prea scăzută:
– Efectuaţi procedura de fierbere
fără a utiliza cafea espresso
măcinată, doar filtrul şi suportul
filtrului, pentru a preîncălzi
sistemul.
– Preîncălziţi ceştile.
– Detartraţi aparatul.
• viteza de curgere scade
considerabil:
– Nu apăsaţi prea puternic cafeaua
măcinată espresso în filtru.
– Nu măcinaţi cafeaua espresso
prea fin (fineţe “medie”).
– Detartraţi aparatul.
• cafeaua espresso curge pe la
marginea suportului filtrului:
– Asiguraţi-vă că suportul filtrului a
fost corect aşezat în dispozitivul
de fixare.
– Rotiţi puţin mai ferm suportul
filtrului în dispozitivul de fixare.
– Curăţaţi orice urmă de cafea
măcinată espresso de pe
marginea suportului filtrului.
822 949 402_EEA150.book Seite 119 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
z
• nu curge cafea espresso:
– Asiguraţi-vă că rezervorul de apă
a fost umplut şi că este corect
aşezat.
– Asiguraţi-vă că suportul filtrului a
fost corect aşezat în dispozitivul
de fixare.
– Asiguraţi-vă că selectorul apă/
aburi (figura 1/B) este în poziţia
şi că selectorul rotativ pentru
apă, aburi şi apă fierbinte
(figura 1/G) a fost rotit spre
dreapta în poziţia
.
– Nu apăsaţi prea puternic cafeaua
măcinată espresso în filtru.
– Curăţaţi filtrul de fierbere.
– Detartraţi aparatul.
• crema nu mai este preparată cum
ar trebui:
– Asiguraţi-vă că există suficientă
cafea espresso măcinată în filtru.
– Utilizaţi întotdeauna cafea
espresso măcinată proaspătă.
– Apăsaţi uşor cafeaua espresso
măcinată.
• la trecerea aburului prin lapte
rezultă prea puţină spumă de lapte:
– Utilizaţi întotdeauna lapte rece,
proaspăt şi degresat.
– Curăţaţi duza de aburi.
• debitul creşte:
– cafeaua espresso a fost
măcinată prea mare:
– Asiguraţi-vă că există suficientă
cafea espresso măcinată în filtru.
• cafetiera se opreşte de la sine în
timpul funcţionării:
Pompa aparatului este echipată cu
un fuzibil de temperatură pentru
protecţie la supraîncălzire. Fuzibilul
de temperatură întrerupe
funcţionarea aparatului dacă
acesta funcţionează un timp prea
îndelungat sau dacă pompa
funcţionează fără apă.
– Fixaţi întrerupătorul PORNIT /
OPRIT în poziţia “OPRIT” şi
scoateţi ştecărul din priză.
– Lăsaţi aparatul să se răcească
cel puţin 20 de minute. Umpleţi
cu apă.
– Introduceţi din nou aparatul în
priză şi porniţi-l. Dacă aparatul
tot nu funcţionează, contactaţi
departamentul Relaţii Clienţi.
Date tehnice
• Tensiune de alimentare: 230 v, 50 Hz
• Consumul de putere: 1000 W
(A se vedea plăcuţa cu specificaţii
tehnice de pe partea inferioară a
aparatului.)
Eliminarea
2
Ambalajul
Ambalajele sunt ecologice şi pot fi
reciclate. Componentele de plastic
sunt identificate după marcaje, de
ex. >PE<, >PS<, etc. Eliminaţi
ambalajele în containerul adecvat
la instalaţiile de eliminare a
deşeurilor locale.
2
Aparatele vechi
W
Simbolul
de pe produs sau
ambalaj indică faptul că produsul
nu poate fi trata ca deşeu menajer.
În schimb, aparatul va fi predat
punctului de colectare adecvat
pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Asigurându-vă că acest produs
este eliminat corect, contribuiţi la
prevenirea consecinţelor potenţial
negative pentru mediu şi sănătatea
umană, care pot fi cauzate de
manipularea necorespunzătoare a
deşeurilor acestui tip de produs.
Pentru informaţii mai detaliate
despre reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale,
serviciul local de eliminare a
deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi cumpărat produsul.
119
822 949 402_EEA150.book Seite 120 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
Cienījamais pircēj,
Lūdzu, uzmanīgi izlasi šīs
lietošanas instrukcijas.
Pats galvenais, ievērojiet drošības
noteikumus, kas aprakstīti pirmajās
šo lietošanas instrukciju lapaspusēs!
Lūdzu, saglabājiet šīs lietošanas
instrukcijas uzziņai nākotnē. Ja
ierīce tiek nodota citam lietotājam,
nododiet šīs instrukcijas tālāk
nākamajam ierīces īpašniekam.
Aprīkojums (1. attēls)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
120
Slēdzis On/off (ieslēgt/izslēgt)
Ūdens/tvaika izvēles slēdzis
Jaudas signāllampiņa
Temperatūras indikators
Krūzīšu uzglabāšanas vieta
Ūdens tvertne (aizmugurē)
Pārslēgs kafijai, tvaikam
un karstam ūdenim
Tvaika caurulīte (ar pievienojumu)
Strāvas jaudas plāksne
Mērkarote
Tehniskās apkopes instruments
Maltās kafijas spiedējs
1 krūzītes filtrs
2 krūzīšu filtrs
Filtrs fasētām devām
Filtra turētājs
Pirkstu aizsargs
Pilienu savācējs
Pilienu režģis
Uzpildes līmeņa indikators
Filtrs gatavo anas galviņā
(iekšpusē)
Gatavošanas galviņa ar filtra
turētāja aizturi
1 Drošības noteikumi
Drošība ierīces
sagatavošanas laikā
• Ierīcei stāvot ir jābūt stabilai.
Pārbaudiet, vai vieta, uz kuras
ierīce tiks uzstādīta, ir gluda un
līdzena.
• Ierīci jāpievieno pie
elektroenerģijas tīkla padeves,
kuras voltāža, elektrības tips un
frekvence atbilst specifikācijām,
kas norādītas uz izgatavotāja
plāksnes zem ierīces (skatīt ierīces
apakšpusi).
Drošība darbinot ierīci
• Šo ierīci nevajadzētu izmantot
cilvēkiem (ieskaitot bērnus), ar
pazeminātām fiziskām, maņu vai
garīgajām spējām, vai arī tiem,
kam trūkst pieredzes un zināšanu,
ja vien viņi tiek pieskatīti vai viņiem
instruktāžu par ierīces
izmantošanu sniedz cilvēks, kas ir
atbildīgs par viņu drošību.
• Pārliecinieties, lai bērni netuvotos
ierīcei.
• Bērni ir jāuzmana, lai pārliecinātos,
ka tie nespēlējas ar ierīci.
• Nekad netuviniet elektrības vadu
ierīces karstajām sastāvdaļām.
• Nekad neatvienojiet kontaktdak u
no kontaktligzdas, raujot aiz vada.
• Nelietojiet ierīci, ja:
– vads ir bojāts vai
– ir acīmredzams korpusa
bojājums.
• Tvaika caurulīte, filtrs, filtra turētājs
un aizturis vienmēr kļūst karsti
lietošanas laikā.
• Metāla korpuss noteikti kļūs karsts
lietošanas laikā.
• Neizņemiet filtra turētāju
gatavošanas laikā, jo ierīce ir zem
spiediena.
Pastāv apdedzināšanās risks.
• Piepildiet ūdens tvertni tikai ar
aukstu ūdeni, nekad neizmantojiet
pienu vai citus šķidrumus.
822 949 402_EEA150.book Seite 121 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
Pirms espresso kafijas
gatavošanas pirmo reizi jums
vajadzētu izskalot sildīšanas
sistēmu vienu reizi, piepildot
tvertni. Rīkojieties tā kā aprakstīts
nodaļā "Espresso kafijas
gatavošana" un "Piena putošana",
bet neberiet filtrā malto kafiju.
Nolieciet pilienu režģa vidū
(1/T attēls) un zem tvaika caurules
(1/H attēls) pēc iespējas lielāku
trauku.
• Neizmantojiet ierīci, ja ūdens
tvertne nav piepildīta.
• Neizmantojiet ierīci bez pilienu
savācēja vai pilienu režģa.
Drošība tīrīšanas laikā
• Pirms tehniskās apkopes vai
tīrīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir
izslēgta un kontaktdakša ir
atvienota.
• Sekojiet instrukcijām, kas attiecas
uz atkaļķošanu.
• Nemērcējiet ierīci ūdenī.
Drošība remontu laikā
Remontus šai ierīcei drīkst veikt
tikai apmācīti remontmeistari. No
nepareiza remonta var rasties
ievērojami bojājumi. Ja ir
nepieciešams remonts, lūdzu,
sazinieties ar klientu apkalpošanas
nodaļu vai ar tuvāko izplatītāju.
Ja ierīce tiek izmantota mērķiem,
kādiem tā nav domāta, vai tiek
izmantota nepareizi, garantija
nesegs izraisīto bojājumu
izmaksas.
;
Šī ierīce atbilst sekojošajām EK
direktīvām:
• Zemas voltāžas direktīva
2006/95/EK
• EMC Direktīva 89/336/EEK ar
labojumiem 92/31/EEK un
93/68/EEK
Pirms izmantojat ierīci pirmo
reizi
Lūdzu, izlasiet drošības
instrukcijas, lai novērstu briesmas
sev un bojājumus ierīcei.
0 Ievietojiet kontaktdak u
kontaktligzdā.
Espresso kafijas gatavo ana
Pēc gatavošanas espresso kafijai ir
jābūt pārklātai ar biezu putojošu
kārtu, tā saukto krēmu.
Lai iegūtu aromātisku espresso
kafiju ar krēmu, ļoti svarīgas
sastāvdaļas ir svaigs, tīrs ūdens,
pareizs daudzums maltās kafijas
un ūdens temperatūra.
1. Ūdens pievienošana
(2.attēls)
0 Paceliet ūdens tvertni uz augšu un
izceliet to ārā no ierīces (2. attēls).
0 Atveriet tvertnes vāciņu.
0 Piepildiet ūdens tvertni tikai ar
aukstu, skaidru ūdeni.
Pārliecinieties, ka ūdens līmenis
neatrodas zem atzīmes MIN
(minimums) vai virs atzīmes MAX
(maksimums).
0 Aizveriet tvertnes vāciņu.
0 Nomainiet ūdens tvertni un
nospiediet to uz leju tā, lai tā stingri
iesēžas ierīcē (2. attēls).
3
Jūs varat arī pacelt tvertnes vāciņu
un noliekt to uz sānu. Tas ļauj jums
tieši piepildīt ūdens tvertni, kad tā
atrodas ierīcē, piem., ar krūzi.
121
822 949 402_EEA150.book Seite 122 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
2. Ierīces / krūzīšu
uzsildīšanas ieslēgšana
0 Ieslēdziet ierīci ar pogu on/off
(ieslēgt/izslēgt) (1/E attēls).
Iedegsies jaudas signāllampiņa
(1/C, sarkana) un temperatūras
signāllampiņa (1/D, oranža).
Tiklīdz darba temperatūra ir
sasniegta, temperatūras
signāllampiņa izslēgsies.
Temperatūras signāllampiņa
lietošanas laikā var atkal iedegties,
lai norādītu, ka ierīce uzsildās.
Krūzīšu uzglabāšanas vietā jūs
varat novietot vienu vai vairākas
krūzītes ar atveri uz leju
(1/E attēls).
3. Espresso maltās kafijas
pievienošana ( 3.,4.,5. attēls)
0 Paņemiet filtra turētāju, atlokiet
pirksta aizsargu un ielieciet filtra
turētājā 1 krūzītes vai 2 krūzīšu
filtru (3. attēls).
Kad izmantojat fasētās devas,
ievietojiet filtru fasētajām devām
(1/P attēls un 5. attēls).
0 Piepildiet filtru ar espresso malto
kafiju. Izmantojiet:
1 pilnu mērkaroti 1 krūzītes filtram,
2 pilnas mērkarotes 2 krūzīšu
filtram.
0 Viegli iespiediet espresso malto
kafiju filtrā (4. attēls), izmantojot
maltās kafijas spiedēju
(1/M attēls). Pēc kafijas
saspiešanas pārliecinieties, vai
filtrs joprojām nav piepildīts ar
espresso malto kafiju līdz pašām
filtra malām. Notīriet espresso
maltās kafijas atlikumus no filtra
malām.
3
3
122
Nespiediet espresso malto kafiju
filtrā pārāk stipri. Tādā gadījumā
ūdens plūsma cauri kafijai var
ievērojami samazināties. (Skatīt arī
"Ko darīt, ja...")
3
Ja jūs pats maļat espresso malto
kafiju, izvēlieties "vidējo" maluma
pakāpi.
4. Filtra turētāja
uzskrūvēšana ( 6., 7. attēls)
0 Ielieciet filtra turētāju filtra aizturī tā,
lai filtra turētāja rokturis atrodas
zem kreisā baltā trīsstūra
(6.,“1“ attēls).
0 Pagrieziet filtra turētāju pa labi cik
tālu vien iespējams (6,“2“ attēls),
tā, lai rokturis norādītu uz priekšu
un atrastos zem baltās līnijas starp
diviem punktiem (7,“3“ attēls).
5. Krūzīšu novietošana
(8. attēls)
0 Nolieciet vienu vai divas krūzītes
zem atverēm filtra turētājā
(8. attēls).
6. Espresso kafijas
pagatavo ana
0 Pārslēdziet ūdens/tvaika izvēles
slēdzi (1/B attēls) uz simbolu .
0 Kad ierīce ir sasniegusi savu
darbības temperatūru, pagrieziet
pārslēgu (1/G attēls) uz
simbolu
. Tagad ūdens tiks
izspiests cauri espresso maltajai
kafijai zem liela spiediena.
0 Kad ir pagatavots vēlamais
espresso kafijas daudzums,
pagrieziet pārslēgu atkal pa kreisi
pozīcijā “•”.
3
Lūdzu, ievērojiet, ka gatavojot
espresso, ūdens-tvaika izvēles
slēdzis (1/B attēls) vienmēr ir
pozīcijā. Ja espresso tiek gatavots
pozīcijā, kafijas garša tiks
nelabvēlīgi ietekmēta dēļ
augstākas gatavošanas
temperatūras.
Katru reizi pēc espresso kafijas
pagatavošanas vai tvaika/karsta
ūdens izmantošanas, kad pārslēgs
ir pagriezts pozīcijā “•”, atlikušais
ūdens daudzums tiek novirzīts uz
pilienu savācēju. Katra nākamā
822 949 402_EEA150.book Seite 123 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
krūzītes porcija tiek pagatavota,
izmantojot svaigu ūdeni.
Šādi var iegūt pilnīgu baudu no
espresso kafijas. Tādēļ pilienu
savācējs ir regulāri jāiztukšo.
7. Pilienu savācēja
izņemšana (9. attēls)
0 Pagrieziet filtra turētāju pa kreisi un
izņemiet ārā no aiztura.
0 Salokiet pirkstu aizsargu uz priekšu
un pieturiet to. Izkratiet izlietoto
espresso malto kafiju ārā no filtra
turētāja un ārā no filtra (9. attēls).
0 Izskalojiet filtra turētāju un filtru ar
siltu ūdeni. Nemazgājiet filtra
turētāju trauku mazgājamā mašīnā!
3
Ja ierīce netiks izmantota ilgāku
laika periodu, neskrūvējiet filtra
turētāju atpakaļ. Šādi jūs
paildzināsiet gatavošanas galviņas
blīves mūžu.
Tvaicēta/putota piena
pagatavo ana ( 10., 11.
attēls)
Karsto tvaiku var izmantot, lai
saputotu pienu kapučīno vai
uzsildītu dažādus šķidrumus.
1. Ierīces ieslēgšana.
0 Uzlieciet paredzēto uzgali tvaika
caurulītei (10. attēls).
0 Ieslēdziet ierīci ar pogu on/off
(ieslēgt/izslēgt) (1/A attēls).
Pagaidiet, līdz ierīce ir sasniegusi
tās darba temperatūru un izslēdzas
oranžā temperatūras signāllampiņa
(1/D attēls).
0 Pārslēdziet ūdens/tvaika izvēles
slēdzi (1/B attēls) uz simbolu .
2. Tvaika radīšana/piena
puto ana
0 Ielejiet mazliet pienu vai citu
šķidrumu, kas ir jāuzsilda,
karstumizturīgā traukā.
0 Iegremdējiet tvaika caurulīti pienā
vai šķidrumā, kas ir jāuzsilda
(11 attēls).
0 Pagrieziet pārslēgu (1/G attēls) pa
kreisi uz simbolu
. Ierīce sāks
radīt tvaiku. No sākuma no
caurules var izpilēt pāris ūdens
lāses.
Svarīgi: Lai nenovērstu tvaiku no
izdalīšanās, tvaika caurulīte
nedrīkst pieskarties trauka
korpusam.
0 Apturiet tvaiku no izdalīšanās,
pagriežot pārslēgu (1/G attēls)
atpakaļ pa labi pozīcijā “•”.
0 Nolieciet tvaicēto šķidrumu vienā
pusē un pagrieziet uz pāris
sekundēm tvaika pārslēgu atpakaļ
uz simbolu
. Šādi jūs
atbrīvosieties no piena
pārpalikumiem vai no citu šķidrumu
pārpalikumiem, kas palikuši
caurulītē. Uzmanību: Tvaiks ir
karsts.
3
Lai iegūtu labas kvalitātes
krēmainas piena putas, vislabāk
izmantot vēsu, zema tauku satura
pienu.
Kapučīno pagatavošana
Piepildiet ½ līdz ¾ no lielas kafijas
krūzes ar espresso kafiju. Uzlejiet
pāri saputotu pienu. Uzberiet piena
putām virsū mazliet kakao.
3. Ūdens sildīšana
0 Pārslēdziet ūdens/tvaika izvēles
slēdzi (1/B attēls) uz
pozīciju.
0 Novietojiet tvertni zem tvaika
caurules (1/H attēls).
0 Pagrieziet pārslēgu kafijai, tvaikam
un karstam ūdenim (1/G attēls) uz
pozīciju. No tvaika caurules tiks
izlaists karsts ūdens.
0 Kad vēlamais karstā ūdens
daudzums ir iegūts, pagrieziet
pārslēdzēju kafijai, tvaikam un
karstam ūdenim (1/G attēls) uz “•”
pozīciju.
123
822 949 402_EEA150.book Seite 124 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
Tīrīšana un kopšana
Ikdienas tīrīšana
Mēs iesakām, lai jūs katru dienu
pirms pirmās un pēc pēdējās
espresso kafijas pagatavošanas
izskalotu sistēmu apmēram 10
sekundes bez espresso maltās
kafijas, lai novērstu kafijas daļiņu
nosprostošanos ierīcē. Turpiniet
tāpat kā espresso kafijas
pagatavošanā, bet neizmantojot
espresso malto kafiju.
0 Pēc tam uz īsu mirkli pagrieziet
pārslēgu (1/G attēls) pozīcijā
.
0 Izlejiet pārpalikušo ūdeni ārā no
ūdens tvertnes.
Tīrīšana
(12.,13.,14.,15.,16. attēls)
1
0
0
0
0
0
124
Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to
un atvienojiet kontaktdakšu.
Nevienu no ierīces daļām
nedrīkst mazgāt trauku
mazgājamā mašīnā.
Notīriet visas ierīces virsmas,
izmantojot mitru lupatiņu.
Neizmantojiet raupju vai
skrāpējošu tīrīšanas līdzekli.
Vismaz reizi nedēļā izskalojiet
ūdens tvertni parastā ūdenī.
Laiku pa laikam ar suku iztīriet 1
krūzītes un 2 krūzīšu filtru.
Tvaika caurulīte
Noņemiet uzgali no tvaika
caurulītes un izskalojiet uzgali
ūdenī.
Notīriet tvaika caurulīti, izmantojot
mitru lupatiņu. Jūs varat izmantot
tehniskās apkopes rokasgrāmatu
(1/L attēls), lai noskrūvētu
caurulītes galviņu, lai notīrītu to vai
atkaļķotu.
Pielienu režģis un pilienu
savācējs
Pilienu savācējs ir jāiztukšo, kad
līmeņa indikators (1/U attēls) ir
izvirzījies virs pilienu režģa.
0 Ievietojiet savus pirkstus pilienu
režģa caurumos. Noņemiet pilienu
režģi un noskalojiet to zem tekoša
ūdens (12. attēls).
0 Lai to iztukšotu, satveriet pilienu
savācēju aiz abiem sāniem un
pavelciet to uz priekšu, un izvelciet
ārā no ierīces (13. attēls).
0 Noņemiet plastmasas uzgali ar
līmeņa indikatoru, un noskalojiet
abus zem tekoša ūdens
(14. attēls).
0 Ielieciet plastmasas uzgali ar
līmeņa indikatoru atpakaļ pilienu
savācējā.
0 Iestumiet tīro pilienu savācēju
atpakaļ ierīcē un uzlieciet atpakaļ
pielienu režģi.
Gatavošanas filtra tīrīšana
Gatavošanas filtrs, caur kuru plūst
karstais ūdens, atrodas uz
gatavošanas galviņas. Laiku pa
laikam pārbaudiet, lai pārliecinātos,
ka caurumi gatavošanas filtrā nav
aizsprostoti ar kafijas atlikumiem.
Ja caurumi ir aizsprostoti:
0 Atskrūvējiet gatavošanas filtru,
izmantojot monētu (15. attēls).
0 Izņemiet gatavošanas filtru un blīvi
(16/1 attēls) un izņemiet
gatavošanas filtra blīvi
(16/2 attēls).
0 Tīriet gatavošanas filtru ar siltu
ūdeni un suku.
0 Noskalojiet blīvi ar siltu ūdeni.
Ja ierīce tiek pārvietota pie
temperatūras, kas zemāka par
nulles atzīmi:
0 Iztukšojiet ūdens tvertni.
0 Pagrieziet pārslēgu (1/G attēls) uz
pozīciju
, un ļaujiet ierīcei izžūt.
3
822 949 402_EEA150.book Seite 125 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
Atkaļķošana
0
0
0
0
0
0
0
0
Ja espresso kafija tek cauri filtram
lēnāk nekā parasti, tas nozīmē, ka ir
pienācis laiks ierīces atkaļķošanai.
Mēs iesakām atkaļķot ierīci ik pēc
trīs mēnešiem ar šķidrumu
atkaļķotāju. Ja jūs dzīvojat vietā,
kur ir ciets ūdens, atkaļķošanas
procedūru vajadzētu veikt daudz
biežāk. To darot, ievērojiet
atkaļķotāja ražotāja instrukcijas.
Svarīgi: Pirms atkaļķošanas
izņemiet gatavošanas filtru
(1/V attēls) un gatavošanas filtra
blīvi, kā aprakstīts nodaļā
“Gatavošanas filtra tīrīšana”
(15., 16. attēls).
Vispirms ielejiet ūdeni ūdens
tvertnē, tad pievienojiet atkaļķotāju;
nekad nedariet to apgrieztā secībā.
Ir jāizmanto vismaz 0,5 litri ūdens.
Atbilstoši būtu jāpievieno
atkaļķotājs.
Atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei
atdzist.
Izņemiet tvaika caurulīti ar uzgali
(1/H attēls).
Ielieciet filtra turētāju vietā bez
filtra.
Nolieciet pietiekami lielu trauku
zem filtra turētāja.
Pievienojiet kontaktdakšu
kontaktligzdai un ieslēdziet ierīci.
Pēc tam pagrieziet pārslēgu
(1/G attēls) pozīcijā
, un
izlaidiet apm. ¼ atkaļķotāja cauri
sistēmai.
Tad izslēdziet ierīci un ļaujiet
atkaļķošanas līdzeklim iedarboties
apm. 10 minūtes.
Atkārtojiet šo procedūru ar papildu
¼ atkaļķotāja šķīduma.
Pagrieziet pārslēgu (1/G attēls) uz
pozīciju. Ļaujiet atlikušajam
atkaļķošanas šķīdumam plūst pa
caurulīti un iedarboties vēl
10 minūtes.
0 Tad kārtīgi iztīriet ūdens tvertni.
0 Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu
ūdeni, un ļaujiet vienai pusei plūst
pa gatavošanas galviņu un otrai
pusei plūst pa caurulīti.
Ja ir daudz kaļķakmens, atkārtojiet
procedūru vēlreiz.
0 Pēc ierīces atkaļķošanas ielieciet
atpakaļ gatavošanas filtru un blīvi.
Ko darīt, ja...
• espresso kafijas temperatūra ir
pārāk zema:
– Veiciet gatavošanas procedūru,
neizmantojot espresso malto
kafiju, bet izmantojiet filtru un
filtra turētāju, lai iesildītu sistēmu.
– Uzsildiet krūzītes.
– Atkaļķojiet ierīci.
• ievērojami samazinās tecēšanas
ātrums:
– Nespiediet espresso malto kafiju
filtrā pārāk stipri.
– Nesamaliet espresso malto kafiju
pārāk smalki ("vidēja" maluma).
– Atkaļķojiet ierīci.
• espresso kafija tek pa filtra turētāja
malām:
– Pārliecinieties, vai filtra turētājs ir
ievietots aizturī pareizi.
– Nostipriniet filtra turētāju aizturī
mazliet stingrāk.
– Notīriet espresso maltās kafijas
atlikumus no filtra malām.
• espresso kafija netek ārā:
– Pārliecinieties, vai ūdens tvertne
ir uzpildīta un novietota pareizi
vietā.
– Pārliecinieties, vai filtra turētājs ir
ievietots aizturī pareizi.
– Pārliecinieties, ka ūdens/tvaika
izvēles slēdzis (1/B attēls) ir
pozīcijā, un pārslēgs ūdenim,
tvaikam un karstam ūdenim
(1/G attēls) ir pagriezts pa labi
uz
pozīciju.
125
822 949 402_EEA150.book Seite 126 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
•
•
•
•
126
– Nespiediet espresso malto kafiju
filtrā pārāk stipri.
– Iztīriet gatavošanas filtru.
– Atkaļķojiet ierīci.
krēms vairs netiek ražots tā kā
iepriekš:
– Pārliecinieties, vai filtrā ir
pietiekami daudz espresso
maltās kafijas.
– Vienmēr izmantojiet svaigu
espresso malto kafiju.
– Viegli saspiediet malto espresso
kafiju.
piena tvaicēšanas laikā tiek
saražots pārāk maz piena putas:
– Vienmēr izmantojiet vēsu, svaigu
un zema tauku satura pienu.
– Iztīriet tvaika caurulīti.
plūsma palielinās:
– espresso maltā kafija ir samalta
pārāk rupji:
– Pārliecinieties, vai filtrā ir
pietiekami daudz espresso
maltās kafijas.
kafijas automāts darbības laikā
izslēdzas pats:
Ierīces sūknis ir aprīkots ar
temperatūras drošinātāju, kas
aizsargā to no pārkaršanas.
Temperatūras drošinātājs pārtrauc
ierīces darbību, ja ierīce tiek
darbināta pārāk ilgi vai sūknis
darbojas bez ūdens.
– Pārslēdziet on / off (ieslēgt/
izslēgt) slēdzis uz "off" un
izraujiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
– Ļaujiet ierīcei atdzist vismaz 20
minūtes. Uzpildiet ar ūdeni.
– Pievienojiet ierīci
elektroenerģijas tīklam un
ieslēdziet to. Ja ierīce joprojām
nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar
mūsu klientu apkalpošanas
nodaļu.
Tehniskie dati
• Ievades padeves
spriegums:
230 v, 50 Hz
• Strāvas patēriņš:
1000 W
(Skatīt izgatavotāja plāksni ierīces
apakšpusē)
Atbrīvošanās no atkritumiem
2
Iepakošanas materiāls
Iepakošanas materiāli ir videi
draudzīgi un tos var nodot
otrreizējai pārstrādei. Plastmasas
sastāvdaļas ir apzīmētas ar
apzīmējumiem, piem., >PE<, >PS<,
u.t.t. Lūdzu, atbrīvojieties no
iepakojuma materiāliem izmetot tos
attiecīgajā konteinerī sabiedriskajā
atkritumu likvidēšanas vietās.
2
Veca ierīce
W
Simbols
uz produkta vai uz tā
iepakojuma norāda uz to, ka šo
produktu nevar uzskatīt par
mājturības atkritumiem. Tā vietā tas
ir jānodod attiecīgajā savākšanas
vietā elektrisko un elektronisko
aprīkojumu otrreizējai pārstrādei.
Nodrošinot to, ka no šī produkta
atbrīvojas pareizi, jūs palīdzēsiet
novērst potenciālās negatīvās
sekas videi un cilvēku veselībai, ko
savādāk varētu izraisīt nepareiza
atbrīvošanās no šī produkta.
Sīkākai informācijai par šī produkta
otrreizējo pārstrādi, lūdzu
sazinieties ar jūsu vietējās pilsētas
biroju, jūsu mājsaimniecības
atkritumu atbrīvošanās servisu vai
ejiet uz vietu, kur pirkāt šo produktu.
822 949 402_EEA150.book Seite 127 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
Brangus vartotojau,
Prašome atidžiai perskaityti šią
naudojimo instrukciją.
Pirmiausia prašome laikytis
saugumo nurodymų, esančių
pirmuose naudojimo instrukcijos
puslapiuose! Išsaugokite šią
naudojimo instrukciją ateičiai. Jei
prietaisas galiojantis, perduokite
šias instrukcijas kitam prietaiso
savininkui.
Sudedamosios dalys
(1 paveikslas)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Įjungimo ir išjungimo mygtukas
Vandens/garų parinkimo jungiklis
Įjungimo šviesinis indikatorius
Temperatūros indikatorius
Puodelių laikymo skyrius
Vandens rezervuaras (galinėje
aparato pusėje)
Kavos, garų ir karšto vandens
parinkimo rankenėlė
Garų vamzdelis (su antgaliu)
Duomenų plokštelė
Matavimo šaukštelis
Priežiūros įrankis
Maltos kavos slėgiklis
filtras vienam puodeliui
filtras dviem puodeliams
Filtras porcijomis sufasuotai kavai
Filtro laikiklis
Pirštų apsauga
Lašų surinkimo padėklas
Grotelės lašams nubėgti
Vandens lygio indikatorius
Filtras virintuve (viduje)
Virintuvas su filtro laikiklio
fiksatoriumi
1 Saugumo taisyklės
Saugumo instrukcijos
parenkant prietaiso vietą
• Prietaisas turi stovėti ant stabilaus
paviršiaus. Patikrinkite, ar vieta,
kur prietaisas stovės, yra lygi ir
horizontali.
• Prietaisas turi būti įjungtas tik į tokį
maitinimo lizdą, kurio įtampa,
elektros tipas ir dažnis atitinka ant
duomenų plokštelės nurodytas
specifikacijas (žr. prietaiso apačią)!
Saugumo instrukcijos
naudojant prietaisą
• Šio prietaiso negali naudoti
asmenys (įskaitant vaikus) su
mažesniais fiziniais, jutiminiais ar
psichiniais sugebėjimais, taip pat
neturintys pakankamai patirties ir
žinių, išskyrus atvejus, kai už šių
asmenų saugą atsakingas asmuo
juos tinkamai instruktuoja ir,
pradėjus darbą, kurį laiką stebi.
• Saugokite prietaisą nuo vaikų.
• Vaikams neturi būti leidžiama žaisti
prietaisu.
• Saugokite, kad elektros laidas
neprisiliestų prie karštų prietaiso
dalių.
• Niekada nebandykite traukti
kištuko iš lizdo laikydami už laido.
• Nenaudokite prietaiso, jei:
– pažeistas laidas arba
– prietaiso korpusas akivaizdžiai
pažeistas.
• Garų vamzdelis, filtras, filtrų
laikiklis ir fiksatorius naudojimo
metu įkaista.
• Metalinis prietaiso korpusas
naudojimo metu įšyla.
• Neišimkite filtro laikiklio virimo
metu, nes prietaise tuo metu yra
aukštas slėgis. Galite nusideginti.
• Į vandens rezervuarą pilkite tik
šaltą vandenį, niekada nepilkite
pieno ar kitų skysčių.
• Nenaudokite prietaiso, jei vandens
rezervuaras nepripildytas.
127
822 949 402_EEA150.book Seite 128 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
„Pieno putų ruošimas“, tik į filtrą
nedėkite kavos. Padėkite kiek
galima didesnį indą ant grotelių
lašams nutekėti (1/T paveikslas) ir
po garų vamzdeliu
(1/H paveikslas).
• Nenaudokite prietaiso, jei
nepadėtas lašų surinkimo padėklas
ar grotelės lašams nutekėti.
Saugumo taisyklės valant
prietaisą
• Prieš atlikdami apžiūrą ar valymą,
įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas,
o elektros kištukas ištrauktas iš
maitinimo lizdo!
• Laikykitės nuovirų šalinimo
instrukcijų!
• Nemerkite prietaiso į vandenį.
Espresso kavos ruoŠimas
Virimui pasibaigus, espresso kava
padengiama tirštu putų sluoksniu,
kitaip vadinamu „crema“.
Norint paruošti aromatingą kavą su
tankiomis putomis, svarbu šviežias
švarus vanduo, tinkamas kavos
malimo rupumas ir vandens
temperatūra.
Saugumo taisyklės taisant
Prietaisą gali taisyti tik kvalifikuoti
aptarnavimo inžinieriai. Dėl
nekvalifikuoto taisymo gali kilti
didelis pavojus. Jei prietaisą būtina
taisyti, susisiekite su Klientų
aptarnavimo skyriumi ar įgaliotu
atstovu.
Gamintojas neprisiima
atsakomybės už žalą, sukeltą
prietaisą netinkamai naudojant ar
naudojant kitais nei numatyta
tikslais.
;
Šis prietaisas atitinka šias Europos
Komisijos direktyvas:
• Direktyva dė žemos įtampos
2006/95/EC
• EMC direktyva 89/336/EEC su
pataisymais 92/31/EEC ir
93/68/EEC
PrieŠ naudojant prietaisą
pirmą kartą
Prašome atidžiai perskaityti
saugumo instrukcijas, kad
išvengtumėte pavojaus ir
nesugadintumėte prietaiso.
0 Įjunkite elektros kištuką į elektros
lizdą.
Prieš pirmą kartą ruošdami
espresso kavą, turėtumėte vieną
kartą pravalyti kaitinimo sistemą,
pripildydami vandens rezervuarą.
Sekite nurodymais skyriuje
„Espresso kavos ruošimas“ ir
128
1. Vandens įpylimas
(2 paveikslas)
0 Patraukite vandens rezervuarą į
viršų ir ištraukite ( 2 paveikslas).
0 Atidarykite rezervuaro dangtį.
0 Pripilkite rezervuarą tik šalto ir
švaraus vandens.
Įsitikinkite, kad vandens lygis yra
tarp „MIN“ (minimalios) ir „MAX“
(maksimalios) vandens linijos
žymų.
0 Uždarykite rezervuaro dangtį.
0 Įdėkite vandens rezervuarą ir
paspauskite jį, kad tinkamai
įsistatytų į prietaisą ( 2 paveikslas).
3
Taip pat galite pakelti rezervuaro
dangtį ir palenkti jį į šoną. Taip
galite pripilti vandens į rezervuarą,
kai jis yra prietaise, pavyzdžiui,
ąsočiu.
2. Prietaiso įjungimas /
puodelių pašildymas
0 Įjunkite prietaisą įjungimo ir
išjungimo mygtuku
(1/A paveikslas). Užsižiebs
elektros indikatorius
(1/C paveikslas, raudonas) ir
temperatūros indikatorius
(1/D paveikslas, žalias).
Kai tik bus pasiekta tinkama
veikimo temperatūra, temperatūros
822 949 402_EEA150.book Seite 129 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
indikatorius užges. temperatūros
indikatorius gali vėl užsidegti
prietaiso naudojimo metu, rodantis,
kad prietaisas pradeda kaisti iš
naujo.
Galite padėti vieną ar daugiau
apverstų puodelių į puodelių
laikymo skyrių (1/E paveikslas).
3. Espresso kavos įdėjimas
(3, 4, 5 paveikslai)
0 Paimkite filtro laikiklį, atlenkite
pirštų apsaugą ir įstatykite filtrą
vienam arba dviem puodeliams į
filtro laikiklį (3 paveikslas).
Jei naudojate porcijomis sufasuotą
kavą, įstatykite tam skirtą filtrą
(1/P paveikslas ir 5 paveikslas).
0 Į filtrą įdėkite maltos espresso
kavos. Naudokite:
1 pilną matavimo šaukštelį kavos į
filtrą vienam puodeliui, ir 2 pilnus
matavimo šaukštelius kavos į filtrą
dviem puodeliams.
0 Lengvai paspauskite maltą
espresso kavą ( 4 paveikslas)
maltos kavos slėgikliu (1/M
paveikslas). Įsitikinkite, kad
paspaudus kavą, jos būtų iki filtro
kraštų. Nuo filtro kraštelių
nuvalykite kavos likučius.
3
5. Puodukų padėjimas
(8 paveikslas)
0 Padėkite vieną ar du puodukus po
filtro laikiklio angomis
(8 paveikslas).
6. Espresso kavos virimas
0 Pasukite vandens/garų rankenėlę
(1/B paveikslas) iki simbolio.
0 Kai prietaisas pasieks reikiamą
veikimo temperatūrą, pasukite
rankenėlę (1/G paveikslas) iki
simbolio. Veikiamas žemo
slėgio, vanduo tekės pro kavos
tirščius.
0 Išvirę norimą kiekį kavos, pasukite
rankenėlę iki „•” padėties.
3
Nespauskite kavos per stipriai.
Tokiu atveju pro kavą prasiskverbs
žymiai mažiau vandens. (Taip pat
žr. „Ką daryti, jei...“)
3
Jei espresso kavą malate pats (-i),
rinkitės vidutinio malimo kavą.
Atkreipkite dėmesį, kad ruošiant
espresso kavą, vandens/garų
parinkimo rankenėlė
(1/B paveikslas) visada būna
padėtyje. Jei espresso kava
verdama esant nustatytai
padėčiai, kavos skonis gali
suprastėti dėl aukštos virimo
temperatūros poveikio.
Kiekvieną kartą ruošiant espresso
kavą ar panaudojus garų/karšto
vandens funkciją, kai rankenėlė
pasukama iki „•” padėties, ant lašų
surinkimo padėklo nulaša likęs
vanduo. Kiekvienas papildomas
kavos puodelis ruošiamas
naudojant šviežią vandenį. Taip
galite mėgautis espresso kavos
skoniu ir aromatu. Todėl reikia
reguliariai išpilti vandenį iš lašų
surinkimo padėklo.
4. Filtro laikiklio įstatymas
(6, 7 paveikslai)
7. Lašų surinkimo padėklo
ištraukimas (9 paveikslas)
0 Įstatykite filtro laikiklį į filtro
fiksatorių taip, kad filtro laikiklio
rankena būtų po kairiuoju baltu
trikampiu (6, “1“ paveikslas).
0 Pasukite laikiklį į dešinę iki galo
(6, “2“ paveikslas), kad jo rankena
būtų priekyje po balta linija tarp
dviejų taškų (7, “3“ paveikslas).
3
0 Pasukite filtro laikiklį į kairę ir
ištraukite iš filtro fiksatoriaus.
0 Nulenkite pirštų apsaugą ir
palaikykite. Iškratykite panaudotus
kavos tirščius iš filtro laikiklio ir filtro
(9 paveikslas).
0 Išskalaukite filtro laikiklį ir filtrą šiltu
vandeniu. Neplaukite filtro laikiklio
indaplovėje!
129
822 949 402_EEA150.book Seite 130 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
3
Jei neketinate prietaiso naudoti
ilgesnį laiką, neįdėkite filtro laikiklio,
kad sandariklio virintuve tarnavimo
trukmė būtų ilgesnė.
3
Capucchino kavos ruošimas
Pripilkite didelį puodelį nuo ½ iki ¾
espresso kavos. Pilkite pieno putas
ant viršaus. Pabarstykite ant
viršaus truputį kakavos miltelių.
Garų/pieno putų vamzdelis
(10, 11 paveikslai)
Karštus garus galima naudoti
ruošiant pieno putas capucchino
kavai ar karštiems gėrimams.
1. Įjunkite prietaisą
0 Užmaukite ant garų vamzdelio
antgalį (10 paveikslas).
0 Įjunkite prietaisą įjungimo/
išjungimo mygtuku
(1/A paveikslas). Palaukite, kol
prietaisas pasieks reikiamą
temperatūrą ir užges oranžinės
spalvos temperatūros indikatorius
(1/D paveikslas).
0 Pasukite vandens/garų rankenėlę
(1/B paveikslas) iki simbolio.
2. Garų/pieno putų vamzdelis
0 Į karščiui atsparų indą įpilkite pieno
ar kito skysčio.
0 Įmerkite garų vamzdelį į pieną ar
skystį (11 paveikslas).
0 Pasukite rankenėlę
(1/G paveikslas) į kairę iki
simbolio. Prietaisas pradės tiekti
garus. Iš pradžių iš vamzdelio gali
iškristi keli vandens lašai.
Svarbu: Kad garai galėtų išeiti,
garų vamzdelio galas neturi liestis
su indo dugnu.
0 Sustabdykite garų tiekimą
pasukdami kavos/garų rankenėlę
(1/G paveikslas) atgal į dešinę
pusę iki „•” padėties.
0 Padėkite indą su putomis ir
nustatykite garų rankenėlę į iki
simbolio porai sekundžių. Taip iš
vamzdelio išsivalys pieno ar kito
skysčio likučiai. Įspėjimas: Garai
yra karšti.
130
Kad gautumėte tankias kremo
pavidalo pieno putas, naudokite
atvėsintą mažo riebumo pieną.
3. Vandens šildymas
0 Pasukite vandens/garų rankenėlę
(1/B paveikslas) iki
padėties.
0 Po garų vamzdeliu pastatykite indą
(1/H paveikslas).
0 Pasukite kavos, garų ir karšto
vandens pasirinkimo rankenėlę
(1/G paveikslas) iki
padėties. Iš
garų vamzdelio bėgs karštas
vanduo.
0 Išbėgus reikiamam kiekiui karšto
vandens, pasukite kavos, garų ir
karšto vandens (1/G paveikslas)
rankenėlę iki „•“ padėties.
Valymas ir priežiūra
Kasdienė priežiūra
Rekomenduojama prieš ir po
espresso kavos ruošimo pravalyti
prietaisą apie 10 sekundžių be
kavos, kad jame neužsiliktų kavos
dalelių. Atlikite tuos pačius
veiksmus, kaip ir ruošdami
espresso kavą, tik be pačios kavos.
0 Tada trumpam pasukite rankenėlę
(1/G paveikslas) iki
padėties.
0 Išpilkite iš vandens rezervuaro
likusį vandenį.
Valymas
(12, 13, 14, 15, 16 paveikslai)
Prieš valydami prietaisą, jį išjunkite
ir ištraukite elektros laidą.
Neplaukite jokios prietaiso
dalies indaplovėje.
0 Visus prietaiso paviršius valykite
drėgna šluoste. Nenaudokite aštrių
ar šlifuojamųjų valiklių.
1
822 949 402_EEA150.book Seite 131 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
0 Kartą per savaitę išskalaukite
vandens rezervuarą įprastame
plovimo vandenyje.
0 Retkarčiais išvalykite vieno ar
dviejų puodelių filtrus šepetėliu.
Garų vamzdelis
0 Nuimkite garų vamzdelio antgalį ir
praskalaukite jį vandenyje.
0 Nuvalykite garų vamzdelį drėgna
šluoste. Galite naudotis priežiūros
įrankiu (1/L paveikslas), norėdami
atsukti vamzdelį ir jį išvalyti ar
pašalinti kalkes.
Lašų surinkimo padėklas ir lašų
nutekėjimo grotelės
Lašų surinkimo padėklą reikia
valyti, kai lygio indikatorius
(1/U paveikslas) kyšo pro lašų
nutekėjimo groteles.
0 Įkiškite pirštus į lašų nutekėjimo
grotelių skyles. Nuimkite lašų
nutekėjimo groteles ir išskalaukite
jas po tekančiu vandeniu
(12 paveikslas).
0 Norėdami ištuštinti lašų surinkimo
padėklą, paimkite jį iš abiejų pusių
ir traukite į priekį kol išsitrauks iš
prietaiso (13 paveikslas).
0 Nuimkite plastmasinį įdėklą su
lygio indikatoriumi ir abu
išskalaukite po tekančiu vandeniu
(14 paveikslas).
0 Įdėkite plastmasinį įdėklą su lygio
indikatoriumi į lašų surinkimo
padėklą.
0 Įstumkite švarų lašų surinkimo
padėklą atgal į prietaisą ir uždėkite
lašų nutekėjimo groteles.
Virimo filtro valymas
Virimo filtras, pro kurį teka karštas
vanduo, yra virintuvo apačioje.
Retkarčiais patikrinkite virimo filtrą,
ar jo skylutės neužkimštos kavos
dalelėmis.
Jei skylutės užsikimšusios:
0 Nusukite virimo filtrą, naudodami
monetą ( 15 paveikslas).
0 Nuimkite virimo filtrą su sandarikliu
(16/1 paveikslas), o nuo virimo
filtro nuimkite sandariklį ( 16/2
paveikslas).
0 Išvalykite virimo filtrą šiltame
vandenyje naudodami šepetėlį.
0 Nuskalaukite sandariklį šiltame
vandenyje.
Jei prietaisą reikia gabenti, kai
temperatūra yra žemiau nulio:
0 Ištuštinkite vandens rezervuarą.
0 Pasukite rankenėlę (1/G
paveikslas) iki
padėties ir
leiskite prietaisui išdžiūti.
3
Kalkių šalinimas
Jei espresso kava bėga pro filtrą
lėčiau nei įprasta, laikas iš prietaiso
pašalinti kalkes.
Rekomenduojame kalkes šalinti
kalkių šalinimo skysčiu kas tris
mėnesius. Jei ten, kur gyvenate,
naudojamas kietas vanduo, kalkes
reikia šalinti dar dažniau. Atlikdami
kalkių šalinimo procedūrą,
vadovaukitės kalkių šalinimo
priemonės gamintojo nurodymais.
Svarbu: Prieš pradėdami šalinti
kalkes, nuimkite virimo filtrą (1/V
paveikslas) ir virimo filtro
sandariklį, kaip aprašyta skyriuje
„Virimo filtro valymas“ (15, 16
paveikslai).
Pirmiausia į vandens rezervuarą
įpilkite vandens, tada įpilkite kalkių
šalinimo priemonės. Niekada
nedarykite atvirkščiai. Reikia įpilti
bent 0,5 litro vandens. Kalkių
šalinimo priemonės reikia pilti
atitinkamai.
0 Ištraukite elektros kištuką iš
maitinimo lizdo ir leiskite prietaisui
atvėsti.
0 Nuimkite garų vamzdelį su antgaliu
(1/H paveikslas).
0 Įdėkite filtro laikiklį į jo vietą, tik be
filtro.
131
822 949 402_EEA150.book Seite 132 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
0 Po filtro laikikliu padėkite
pakankamai didelį indą.
0 Įkiškite elektros kištuką į maitinimo
lizdą ir įjunkite prietaisą.
0 Tada pasukite rankenėlę
(1/G paveikslas) į
padėtį ir
leiskite maždaug ¼ kalkių šalinimo
priemonės kiekio pratekėti per
prietaiso sistemą.
0 Prietaisą išjunkite ir leiskite kalkių
šalinimo tirpalui veikti maždaug 10
minučių.
Pakartokite procedūrą su
papildomai paruoštu ¼ kalkių
šalinimo priemonės tirpalu.
0 Pasukite rankenėlę
(1/G paveikslas) iki
simbolio.
Leiskite likusiam kalkių šalinimo
tirpalui pratekėti pro garų vamzdelį
maždaug dar 10 minučių.
0 Kruopščiai išskalaukite vandens
rezervuarą.
0 Pripildykite vandens rezervuarą
švaraus vandens ir leiskite pusei
šio vandens pratekėti pro virintuvą,
o kitai pusei pro garų vamzdelį.
Jei susikaupė daug kalkių,
procedūrą pakartokite.
0 Baigę kalkių šalinimo procedūrą,
įstatykite virimo filtrą ir sandariklį.
Ką daryti, jei...
• espresso kava per šalta:
– Atlikite virimo procedūrą be
maltos espresso kavos,
naudodami filtrą ir filtro laikiklį,
kad sistema iš naujo įkaistų.
– Pašildykite puodelius.
– Pašalinkite iš prietaiso kalkes.
• pastebimai sulėtėjo kavos tekėjimo
srovė:
– Nespauskite kavos per stipriai.
– Nemalkite kavos per smulkiai
(vidutinio rupumo).
– Pašalinkite iš prietaiso kalkes.
132
• kava bėga per filtro laikiklio
kraštus:
– Įsitikinkite, kad filtro laikiklis
tinkamai įtaisytas į fiksatorių.
– Pasukite filtro laikiklį fiksatoriuje
šiek tiek stipriau.
– Nuo filtro laikiklio kraštelių
nuvalykite kavos likučius.
• kava nebėga:
– Įsitikinkite, kad vandens
rezervuaras pripildytas ir
tinkamai įstatytas.
– Įsitikinkite, kad filtro laikiklis
tinkamai įtaisytas į fiksatorių.
– Įsitikinkite, kad vandens/garų
pasirinkimo jungiklis
(1/B paveikslas) yra padėtyje,
o vandens, garų ir karšto
vandens rankenėlė
(1/G paveikslas) pasukta į
padėtį.
– Nespauskite kavos per stipriai.
– Išvalykite virimo filtrą.
– Pašalinkite iš prietaiso kalkes.
• prietaisas tinkamai negamina putų:
– Įsitikinkite, kad į filtrą įdėta
pakankamai kavos.
– Visada naudokite šviežią maltą
kavą.
– Paspauskite kavą lengvai.
• pasigamino per mažai pieno putų:
– Visada naudokite atvėsintą,
šviežią ir mažo riebumo pieną.
– Išvalykite garų vamzdelį.
• didėja srovė:
– kava buvo per stambiai sumalta:
– Įsitikinkite, kad į filtrą įdėta
pakankamai kavos.
• kavos aparatas išsijungia veikimo
metu:
Prietaiso pompoje įtaisytas
temperatūros saugiklis,
apsaugantis prietaisą nuo
perkaitimo. Temperatūros saugiklis
pertraukia prietaiso veikimą, jei
prietaisas per ilgai veikė ar jei
pompa veikė be vandens.
822 949 402_EEA150.book Seite 133 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
– Išjunkite prietaisą ir ištraukite
elektros kištuką iš maitinimo
lizdo.
– Leiskite prietaisui atvėsti bent 20
minučių. Pripilkite vandens.
– Įkiškite elektros kištuką į
maitinimo lizdą ir įjunkite
prietaisą. Jei prietaisas vistiek
neveikia, susisiekite su Klientų
aptarnavimo skyriumi.
Techniniai duomenys
• Elektros įtampa:
230 V, 50 Hz
• Energijos suvartojimas: 1000 W
(Žr. duomenų plokštelę apatinėje
prietaiso pusėje)
Šalinimas
2
Įpakavimo medžiaga
Įpakavimo medžiagos yra
nekenksmingos aplinkai, jas galima
perdirbti. Plastikiniai komponentai
pažymėti ženklais, pavyzdžiui,
>PE<, >PS<, ir t.t. Prašome išmesti
įpakavimo medžiagas į tinkamą
konteinerį komunalinėms atliekoms
skirtose vietose.
2
Pasenęs prietaisas
Ant produkto arba įpakavimo
W
esantis
simbolis rodo, kad
produkto negalima išmesti
komunalinėms atliekoms skirtose
vietose. Todėl produktą reikia
atiduoti elektrinių ir elektroninių
atliekų surinkimo centrui.
Užtikrindami, kad nenaudojamas
produktas bus tinkamai išmestas,
padėsite išvengti neigiamų
padarinių aplinkai ir žmonių
sveikatai. Norėdami gauti
smulkesnės informacijos apie
produkto išmetimą, kreipkitės į
vietinę miesto tarnyba, buitinių
atliekų išmetimo centrą ar
parduotuvę, kurioje pirkote šį
produktą.
133
822 949 402_EEA150.book Seite 134 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
Lugupeetud klient
Palun lugege tähelepanelikult
käesolevat kasutusjuhendit.
Eriti oluline on järgida käesoleva
kasutusjuhendi esimestel lehtedel
toodud ohutusjuhiseid! Palun hoidke
kasutusjuhend alles. Andke see
kasutusjuhend edasi ka seadme
järgmisele omanikule.
Masin (Joonis 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
134
Sisse/Välja lüliti
Vesi/aur valikunupp
Toite indikaatorlamp
Temperatuuri indikaator
Tassi hoidmise koht
Veepaak (tagaküljel)
Kohvi, auru ja kuuma vee
valikunupp
Aurupihusti (koos otsikuga)
Nimeplaat
Mõõtelusikas
Hooldusvahend
Jahvatatud kohvi press
1 tassi filter
2 tassi filter
Eelpakitud portsjonite filter
Filtrihoidja
Sõrmekaitse
Aluskandik
Tilgarest
Täituvuse indikaator
Kohvipeas olev filter (sees)
Kohvipea koos filtrihoidja
kinnitusega
1
Ohutusjuhised
Seadme ohutu paigaldamine
• Masin peab stabiilselt oma kohal
püsima. Veenduge, et seadme
paigaldamise alus oleks tasane ja
loodis.
• Seadme võib ühendada ainult
sellisesse vooluvõrku, mille pinge,
tüüp ja sagedus vastavad seadme
põhjal oleval nimeplaadil toodud
näitajatele.
Seadme ohutu kasutamine
• Käesolev seade ei ole mõeldud
kasutamiseks isikutele (k.a. lapsed),
kellel on piiratud füüsilised,
meelelised või vaimsed võimed, või
kel puuduvad vastavad kogemused
ja teadmised, v.a. juhul kui neid on
seadme kasutamise osas
juhendatud isiku poolt, kes vastutab
nende ohutuse eest.
• Hoidke lapsed kindlasti eemal.
• Lapsi ei tohi järelevalveta jätta,
tagamaks seda, et nad antud
seadmega ei mängiks.
• Elektrijuhe ei tohi kunagi puutuda
vastu seadme kuumi osasid.
• Ärge kunagi tõmmake pistikut
pesast välja, hoides seda juhtmest.
• Ärge kasutage seadet, kui:
– selle juhe on vigastatud või
– selle korpus on nähtavalt
kahjustatud.
• Aurupihusti, filter, filtrihoidja ja selle
kinnitus muutuvad kasutamisel
kuumaks.
• Metallkorpus muutub masina
kasutamisel kuumaks.
• Ärge eemaldage filtrihoidjat
kohvivalmistamise ajal, sest masin
on survestatud. Sellega kaasneb
põletusoht.
• Täitke veepaak ainult külma veega;
ärge kunagi kallake sellesse piima
või teisi vedelikke.
• Ärge kasutage masinat, kui selle
veepaak ei ole täidetud.
822 949 402_EEA150.book Seite 135 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
• Ärge kasutage masinat ilma
aluskandiku või tilgarestita.
Espresso valmistamine
Pärast valmimist peaks espresso
olema kaetud tiheda, vahuse kihiga,
ehk kreemiga.
Aromaatse, kreemiga espresso
saamiseks on oluline värske, puhas
vesi, õige suurusega jahvatus ja
õige veetemperatuur.
Masina ohutu puhastamine
• Enne hooldust või puhastamist
tuleb seade välja lülitada ja
vooluvõrgust lahti ühendada.
• Järgige katlakivi eemaldamise
juhiseid.
• Ärge kastke seadet vette.
Masina ohutu parandamine
Käesolevat seadet võivad
parandada ainult vastavalt
kvalifitseeritud hooldustehnikud.
Ebaõige parandamine võib kaasa
tuua ohtlikke tagajärgi. Kui seadet
on vaja parandada, siis võtke
ühendust klienditoe osakonna või
volitatud edasimüüjaga.
Tootja ei võta endale vastutust
kahjude eest, mis on tingitud
seadme ebaõigest või
mitteotstarbelisest kasutamisest.
;
Käesolev seade vastab
järgmistele EÜ direktiividele:
• Madalpinge direktiiv 2006/95/EC
• Elektromagnetilise ühilduvuse
direktiv 89/336/EMÜ, k.a.
parandused 92/31/EMÜ ja
93/68/EMÜ
Enne masina esmakordset
kasutamist
Palun lugege ohutusjuhiseid, et ära
hoida ohtu endale ja kahjustusi
masinale.
0 Ühendage toitepistik seinakontakti.
Enne esimese espresso valmistamist
peaksite te kuumutussüsteemi üks
kord läbi loputama, täites selle veega.
Toimige täpselt nii nagu on kirjeldatud
peatükis “Espresso valmistamine” ja
“Piima vahustamine”, kuid ärge
pange jahvatatud kohvi filtrisse.
Asetage tilgaresti (joonis 1/T) keskele
ja aurupihusti alla
(joonis 1/H) võimalikult suur anum.
1. Vee lisamine (Joonis 2)
0 Tõmmake paak üles ja masinast
välja (joonis 2).
0 Avage paagi kaas.
0 Täitke veemahuti ainult värske,
külma veega.
Veenduge, et veetase ei oleks
allpool MIN (miinimum) joont või üle
MAX (maksimum) joone.
0 Sulgege paagi kaas.
0 Asetage veepaak tagasi ja suruge
seda allapoole kuni see on kindlalt
masina sees (joonis 2).
3
Te võite paagikaane ka üles tõsta ja
selle kõrvale keerata. See
võimaldab teil täita veepaaki, kui
see on masinas, nt kasutades
selleks kannu.
2. Masina sisselülitamine /
tasside eelsoojendamine
0 Lülitage seade sisse, kasutades
sisse/välja lülitit (joonis 1/A). Süttib
voolu indikaatorlamp (joonis 1/C,
punane) ja temperatuuri indikaator
(joonis 1/D, oran˛).
Temperatuuri indikaator kustub
töötemperatuuri saavutamisel.
Temperatuuriindikaator võib süttida
ka seadme kasutamise ajal,
näidates seda, et toimub
ülessoojendamine.
Te võite tassi hoidmise alasse
tagurpidi asetatuna panna ühe või
mitu tassi (joonis 1/E).
135
822 949 402_EEA150.book Seite 136 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
3. Espressojahvatuste
lisamine (joonised 3,4,5)
0 Võtke filtrihoidja, keerake
sõrmekaitse tagasi ja asetage
filtrihoidjasse 1 tassi või 2 tassi filter
(joonis 3).
Eelpakitud portsjonite kasutamisel
sisestage eelpakitud portsjonite
filter (joonis 1/P ja joonis 5).
0 Täitke filter espresso jahvatusega.
Kasutage:
1 täis mõõtelusikas 1 tassi filtri
jaoks, 2 täis mõõtelusikat 2 tassi
filtri jaoks.
0 Suruge espressopulber kergelt
filtrisse (joonis 4), kasutades selleks
jahvatatud kohvi pressi (joonis 1/
M). Veenduge, et kohvi vajutamise
järel oleks filter endiselt pulbriga
servani täidetud. Pühkige
pulbrijäägid filtriservalt ära.
3
3
Ärge suruge pulbrit liiga tugevalt
filtrisse. See võib oluliselt
vähendada vee läbivoolu kohvist.
(Vt ka “Mida teha kui…”)
3
Kui te teete espressojahvatuse
ise, siis valige “keskmine”
jämedusaste.
4. Filtrihoidja külgekeeramine
(Joonised 6, 7)
0 Asetage filtrihoidja filtri kinnitusse
nõnda, et filtrihoidja käepide
asetseks vasaku valge kolmnurga
all (joonis 6,“1“).
0 Lükake filtrihoidja nii kaugele
paremale kui võimalik (joonis 6,“2“),
nõnda et käepide oleks kahe punkti
vahel oleva valge joone all
(joonis 7,“3“).
5. Tassi(de) asetamine
(Joonis 8)
0 Asetage üks või kaks tassi
filtrihoidja avauste alla (joonis 8).
136
6. Espresso tegemine
0 Lülitage vesi/aur valiklüliti (joonis 1/
B) märgile .
0 Kui masin on saavutanud
töötemperatuuri, siis keerake
valikunupp (joonis 1/G) märgile
.
Nüüd surutakse vesi suure survega
läbi espressojahvatuse.
0 Soovitud koguse saamise järel
keerake valikunupp uuesti
asendisse “•”.
3
Espresso tegemisel on vesi-aur
valiklüliti (joonis 1/B) alati asendis
. Kui espressot tehakse asendis
, siis võib kõrgem
tõmbamistemperatuur kohvi
maitsele halvasti mõjuda.
Iga kord, kui espresso tegemise või
auru/kuuma vee kasutamise järel
keeratakse valikunupp asendisse
“•”, juhib see järelejäänud vee
aluskandikule. Iga täiendav tassitäis
kohvi tehakse värske veega. Just
nõnda on võimalik saada täielikku
espressonaudingut. Seetõttu peab
aluskandikut regulaarselt
tühjendama.
7. Aluskandiku eemaldamine
(Joonis 9)
0 Lükake filtrihoidja vasakule ja
kinnitusest välja.
0 Lükake sõrmekaitset edasi ja
hoidke seda all. Koputage
kasutatud espressopulber
filtrihoidjast ja filtrist välja (joonis 9).
0 Loputage filtrihoidjat ja filtrit sooja
veega. Filtrihoidjat ei tohi
puhastada nõudepesumasinas!
3
Kui seadet ei kasutata pikemat
aega, siis ärge keerake filtrihoidjat
tagasi masina külge. See aitab
pikendada kohvipea küljes oleva
tihendi tööiga.
822 949 402_EEA150.book Seite 137 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
Auru tekitamine/piima
vahustamine
(Joonised 10, 11)
Kuuma auruga saab vahustada
piima cappuccino jaoks või
kuumutada vedelikke.
1. Lülitage masin sisse.
0 Paigaldage komplektis olev otsik
aurupihusti otsa (joonis 10).
0 Lülitage masin sisse, kasutades
sisse/välja lülitit (joonis 1/A).
Oodake kuni masin on saavutanud
töötemperatuuri ja oran˛
temperatuuriindikaator (joonis 1/D)
on kustunud.
0 Lülitage vesi/aur valiklüliti (joonis 1/
B) märgile .
2. Auru tekitamine/piima
vahustamine
0 Valage kuumakindlasse anumasse
veidi piima või muud kuumutatavat
vedelikku.
0 Pistke aurupihusti piima või muu
kuumutatava vedeliku sisse
(joonis 11).
0 Keerake valikunupp (joonis 1/G)
vasakule,
märgi peale. Masin
hakkab nüüd auru tegema. Alguses
võib otsikust tulla ka paar tilka vett.
Tähtis teave: Selleks, et aur
pääseks otsikust välja, ei tohi otsik
puutuda vastu anuma põhja.
0 Lõpetage auru väljastamine,
keerates valikunuppu (joonis 1/G)
tagasi paremale, asendisse “•”.
0 Asetage aurutatud vedelik ühele
poole ja keerake auru valiklüliti
mõneks sekundiks tagasi märgi
peale. See eemaldab otsikust piima
või muu vedeliku jäänused.
Ettevaatust: Aur on kuum.
3
Peene, kreemja piimavahu
saamiseks on kõige parem
kasutada, jahutatud, madala
rasvasisaldusega piima.
Cappuccino valmistamine
Täitke suur kohvitass ½ kuni ¾
ulatuses espressoga. Kallake
vahustatud piim peale. Puistake
piimavahu peale veidi kakaod.
3. Vee keetmine
0 Keerake vesi/aur valiklüliti
(joonis 1/B) asendisse .
0 Asetage aurupihusti alla anum
(joonis 1/H).
0 Keerake kohvi, auru ja kuuma vee
valikunupp (joonis 1/G) asendisse
. Aurupihustist hakkab tulema
kuuma vett.
0 Pärast soovitud koguse kuuma vee
saamist keerake kohvi, auru ja
kuuma vee valikunupp (joonis 1/G)
asendisse “•”.
Puhastamine ja hooldus
Igapäevane hooldus
Me soovitame iga päev enne
esimest ja pärast viimast espressot
süsteemi umbes 10 sekundit ilma
espressojahvatuseta loputada, et
kohvi ära hoida kohviosakeste
kogunemist masinasse. Toimige nii
nagu espresso valmistamisel, ainult
et jätke espressojahvatus sisse
panemata.
0 Keerake valikunupp (joonis 1/G)
hiljem korraks asendisse
.
0 Kallake järelejäänud vesi
veepaagist välja.
Puhastamine
(joonised 12,13,14,15,16)
Enne masina puhastamist tuleb see
välja lülitada ja vooluvõrgust lahti
ühendada.
Ärge puhastage seadme ühtegi
osa nõudepesumasinas.
0 Pühkige seadme kõiki pindasid
niiske lapiga. Ärge kasutage
tugevaid või abrasiivseid
puhastusvahendeid.
0 Loputage veepaaki vähemalt üks
kord nädalas tavalise loputusveega.
1
137
822 949 402_EEA150.book Seite 138 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
0 Puhastage 1 ja 2 tassi filtreid aegajalt harjaga.
Aurupihusti
0 Eemaldage otsik aurupihusti küljest
ja loputage otsikut tavalise
loputusveega.
0 Pühkige aurupihusti niiske lapiga
puhtaks. Te võite kasutada
hooldusvahendit (joonis 1/L), et
pihusti otsikut selle puhastamiseks
või katlakivi eemaldamiseks lahti
keerata.
Tilgarest ja aluskandik
Aluskandikut peab tühjendama siis,
kui tasemenäidik (joonis 1/U)
hakkab üle tilgaresti ulatuma.
0 Lükake sõrmed tilgaresti avadesse.
Eemaldage tilgarest ja loputage
seda jooksva vee all (joonis 12).
0 Aluskandiku tühjendamiseks hoidke
seda mõlemast otsast ja tõmmake
ettepoole ning masinast välja
(joonis 13).
0 Eemaldage plastikkinnitus koos
tasemenäidikuga ja loputage neid
jooksva vee all (joonis 14).
0 Paigaldage plastikkinnitus koos
tasemenäidikuga aluskandikule
tagasi.
0 Lükake puhas aluskandik
masinasse tagasi ja asetage
tilgarest tagasi oma kohale.
Kohvifiltri puhastamine
Kohvifilter, millest kuum vesi läbi
voolab, asub kohvipeas. Kontrollige
aeg-ajalt, et kohvifiltri avad ei oleks
kohviosakeste poolt ummistatud.
Kui avad on ummistunud, siis:
0 Keerake kohvifilter metallraha abil
lahti (joonis 15).
0 Eemaldage kohvifilter koos
tihendiga (joonis 16/1) ning seejärel
eemaldage tihend filtri küljest
(joonis 16/2).
138
0 Puhastage kohvifilter sooja vee ja
harjaga.
0 Loputage tihendit sooja veega.
Kui masinat transporditakse
miinuskraadide juures, siis:
0 Tühjendage veepaak.
0 Keerake valikunupp (joonis 1/G)
asendisse
ja laske masinal
kuivada.
3
Katlakivi eemaldamine
0
0
0
0
Kui espresso voolab läbi filtri
tavalisest aeglasemalt, siis on õige
aeg seadet katlakivist puhastada.
Me soovitame puhastada masinat
vedela katlakivieemaldajaga üks
kord kolme kuu jooksul. Kui te elate
piirkonnas, kus on suure
karedusega vesi, siis peab katlakivi
eemaldamist tihemini teostama.
Selle toimingu juures peab järgima
katlakivieemaldaja valmistaja
juhiseid.
Tähtis teave: Enne katlakivi
eemaldamist tuleb eemaldada
kohvifilter (joonis 1/V) ja filtri tihend,
nagu on kirjeldatud peatükis
“Kohvifiltri puhastamine” (joonised
15, 16).
Kallake veepaaki esmalt vesi ja
seejärel lisage katlakivieemaldit;
ärge kunagi toimige vastupidises
järjekorras. Kasutama peab
vähemalt 0,5 liitrit vett. Selle järgi
tuleb lisada ka katlakivieemaldit.
Tõmmake masina pistik
seinakontaktist välja ja laske
masinal jahtuda.
Eemaldage aurupihusti koos
otsikuga (joonis 1/H).
Asetage filtrihoidja oma kohale ilma
filtrita.
Asetage filtrihoidja alla piisavalt
suur anum.
822 949 402_EEA150.book Seite 139 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
0 Sisestage pistik seinakontakti ja
lülitage seade sisse.
0 Seejärel keerake valikunupp
(joonis 1/G) asendisse
ja laske
umbes ¼ katlakivieemaldist läbi
süsteemi voolata.
0 Nüüd lülitage masin välja ja laske
katlakivieemaldi lahusel umbes
10 minutit toimida.
Korrake seda toimingut täiendava ¼
katlakivieemaldaja lahusega.
0 Keerake valikunupp (joonis 1/G)
asendisse
. Laske otsikust
voolata ülejäänud katlakivieemaldi
lahusel ja mõjuda veel 10 minutit.
0 Seejärel puhastage põhjalikult
veepaaki.
0 Täitke paak värske veega laske
poolel sellest läbi kohvipea ja
ülejäänud poolel läbi pihusti
voolata.
Korrake toimingut, kui masinas on
palju katlakivi.
0 Pärast masina puhastamist
katlakivist paigaldage kohvifilter ja
tihend tagasi.
Mida teha kui...
• espresso temperatuur on liiga
madal:
– Teostage kohvivalmistamise
toimingut ilma
espressojahvatuseta, kuid
kasutage filtrit ja filtrihoidjat, et
süsteemi eelsoojendada.
– Soojendage tasse.
– Puhastage seade katlakivist.
• voolukiirus väheneb oluliselt:
– Ärge suruge pulbrit liiga tugevalt
filtrisse.
– Ärge jahvatage
espressojahvatust liiga peeneks
(“keskmine” jämedus).
– Puhastage seade katlakivist.
• espresso voolab filtrihoidja serva
vahelt välja:
– Veenduge, et filtrihoidja on
korralikult kinnituspesasse
asetatud.
•
•
•
•
•
– Lükake filtrihoidjat veidi
tugevamini kinnituspesasse.
– Pühkige pulbrijäägid filtrihoidja
servalt ära.
masinast ei tule espressot:
– Veenduge, et veepaak on täis ja
korralikult oma kohal.
– Veenduge, et filtrihoidja on
korralikult kinnituspesasse
asetatud.
– Veenduge, et vesi/aur valiklüliti
(joonis 1/B) on asendis ja vee,
auru ja kuuma vee valikunupp
(joonis 1/G) oleks keeratud
paremale, asendisse
.
– Ärge suruge pulbrit liiga tugevalt
filtrisse.
– Puhastage kohvifilter.
– Puhastage seade katlakivist.
enam ei teki kreemi nõnda nagu
peaks:
– Veenduge, et filtris on piisavalt
espressopulbrit.
– Kasutage alati värsket
espressojahvatust.
– Suruge õrnalt espressopulbrit.
piima aurustamisel tekib liiga vähe
piimavahtu:
– Kasutage alati jahutatud, värsket
ja madala rasvasisaldusega
piima.
– Puhastage aurupihusti.
vool suureneb:
– espressojahvatus on liiga jäme:
– Veenduge, et filtris on piisavalt
espressopulbrit.
kohvimasin lülitab end töötamise
ajal välja:
Masina pump on varustatud
temperatuurikaitsmega, mis kaitseb
masinat ülekuumenemise eest.
Temperatuurikaitse katkestab
masina töö, kui masin on liiga kaua
töötanud, või kui pump töötab ilma
veeta.
– Vajutage sisse / välja lüliti
asendisse “väljas” ja eemaldage
pistik seinakontaktist.
139
822 949 402_EEA150.book Seite 140 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
– Laske masinal vähemalt
20 minutit jahtuda. Täitke veega.
– Ühendage masin uuesti
vooluvõrku ja lülitage sisse. Kui
masin ikkagi ei tööta, siis võtke
ühendust meie Klienditoe
osakonnaga.
Tehnilised andmed
• Sisendi toitepinge: 230 v, 50 Hz
• Voolutarve:
1000 W
(Vt Nimeplaati seadme all.)
Kõrvaldamine
2
Pakkematerjal
Pakkematerjalid on
keskkonnasõbralikud ja neid saab
ümber töödelda. Plastikosad on
tähistatud vastavate
täheühenditega, nt >PE<, >PS<,
jne. Palun viige pakkematerjalid
vastavatesse prügikonteineritesse.
2
Vana seade
W
sümbol toote või selle pakendi
peal tähendab seda, et antud toodet
ei saa käsitleda olmeprügina. Selle
asemel tuleb seade elektri- ja
elektroonikaseadmete
ümbertöötlemiseks vastavale
kogumispunktile üle anda. Tagades
selle toote õige kõrvaldamise, aitate
te ära hoida võimaikke kahjulikke
mõjusid keskkonnale ja
inimtervisele, mis võivad olla
tagajärjeks selle toote ebaõige
jäätmekäitluse korral. Täpsemat
teavet selle toote ümbertöötlemise
kohta saate te oma linnakantseleist,
olmejäätmete kõrvaldamise
teenistusest või poest, kust te selle
toote ostsite.
140
822 949 402_EEA150.book Seite 141 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
t
tSayın müşterimiz,
Lütfen, bu kullanım talimatlarını
dikkatli bir şekilde okuyun.
Herşeyden önce, lütfen bu kullanım
talimatlarının ilk birkaç
sayfasındaki güvenlik talimatlarına
uyun! Lütfen, bu kullanma
talimatlarını ileride kullanmak üzere
saklayın. Mümkünse, bu talimatları
cihazın sonraki sahibine teslim
edin.
Cihaz (Şekil 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Açma/kapama düğmesi
Su/dem seçim düğmesi
Güç gösterge lambası
Sıcaklık göstergesi
Fincan saklama alanı
Su haznesi (arkada)
Kahve, dem
ve sıcak su seçici döner düğme
Sıcak su çeşmesi (ek parçasıyla)
Anma değeri plakası
Ölçme kaşığı
Bakım aleti
Çekilmiş kahve presleyicisi
1 fincanlık filtre
2 fincanlık filtre
Önceden paketlenmiş kısımlar için
filtre
Filtre tutucusu
Parmak koruyucu
Damlama tepsisi
Damla ızgarası
Doldurma seviyesi göstergesi
Kaynatma kafası filtresi (içeride)
Filtre tutuculu kaynatma kafası
1 Güvenlik talimatları
Cihazı kurarken güvenlik
• Cihaz kurulduğunda sabit olmalıdır.
Cihazın kurulacağı alanın düz ve
pürüzsüz olup olmadığını kontrol
edin.
• Cihaz yalnızca anma değeri
plakasındaki (cihazın alt tarafına
bakınız) teknik özelliklere uyan
voltaj, elektrik türü ve frekanstaki
bir güç kaynağına bağlanabilir.
Cihazı çalıştırırken güvenlik
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu
bir kişinin cihazın kullanımıyla ilgili
gözetim veya talimatları olmaksızın
fiziksel, duyusal veya zihinsel
engele sahip yada bilgi ve
deneyimden yoksun kişiler
tarafından (çocuklar dahil)
kullanılmaya uygun değildir.
• Çocukların uzakta durmasını
sağlayınız.
• Çocuklar, cihazla oynamalarını
engellemek için gözetim altında
tutulmalıdır.
• Elektrik kablosunu cihazın sıcak
parçalarıyla kesinlikle temas
ettirmeyin.
• Fişi prizden asla kabloyu çekerek
çıkarmayın.
• Cihazı:
– kablo hasarlıysa veya
– gövdede gözle görülür bir hasar
varsa kullanmayın.
• Sıcak su çeşmesi, filtre, filtre
tutucusu ve sabitleyici kullanım
sırasında doğal olarak sıcak
olacaktır.
• Metal gövde kullanım sırasında
doğal olarak sıcak olacaktır.
• Kaynatma işlemi sırasında cihaz
basınçlı olacağı için filtre tutucusunu
çıkarmayın. Yanma tehlikesi vardır.
• Su haznesini sadece soğuk suyla
doldurun, kesinlikle süt veya başka
sıvılarla doldurmayın.
• Su haznesi dolu değilse, cihazı
kullanmayın.
141
822 949 402_EEA150.book Seite 142 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
t
• Cihazı damlama tepsisi veya
damlama ızgarası olmadan
kullanmayın.
Espresso yapma
Espresso kaynatıldıktan sonra
yoğun köpüklü bir tabakayla yani
sözde kremayla kaplı olmalıdır.
Kremalı aromatik bir espresso elde
etmek için, taze, temiz su, doğru
büyüklükte kahve çekirdeği ve su
sıcaklığı önemlidir.
Temizleme sırasında güvenlik
• Bakım veya temizleme öncesinde
cihazın kapalı olduğundan ve fişin
çıkarıldığından emin olun.
• Kireç çözmeyle ilgili talimatlara
uyun.
• Cihazı suya batırmayın.
Onarım sırasında güvenlik
Bu cihazda onarım sadece yetkili
servis mühendisleri tarafından
gerçekleştirilebilir. Hatalı onarım
ciddi tehlikelerin ortaya çıkmasıyla
sonuçlanabilir. Onarım gerekli
olursa, lütfen Müşteri Hizmetleri
Bölümüyle veya yetkili satıcınızla
temasa geçin.
Cihaz amacı dışında kullanılırsa ya
da yanlış çalıştırılırsa, olası
hasarlardan sorumluluk kabul
edilmez.
;
Bu cihaz aşağıdaki AB
Direktiflerine uygundur:
• Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC
• 92/31/EEC ve 93/68/EEC
Değişiklikleriyle birlikte
EMC Direktifi 89/336/EEC
Cihazı ilk kez kullanmadan
önce
Yaralanmaları ve cihazın hasar
görmesini önlemek için lütfen
güvenlik talimatlarını okuyun.
0 Fişi prize takın.
İlk kez espresso hazırlamadan
önce tankı doldurarak ısıtma
sistemini arındırmalısınız. Filtreye
çekilmiş kahve koymadan önce
“Espresso yapma” ve “Sütü
köpürtme” bölümünde
açıklananları izleyin. Damla
ızgarasının (şekil 1/T) ortasına ve
sıcak su çeşmesinin (şekil 1/H)
altına mümkün olduğunca geniş bir
kap koyun.
142
1. Su ekleme (Şekil 2)
0 Su haznesini yukarıya ve cihazın
dışına doğru çekin (şekil 2).
0 Haznenin kapağını açın.
0 Su haznesini sadece temiz, soğuk
suyla doldurun.
Su çizgisinin MIN (minimum)
çizgisinin altında veya MAX
(maksimum) çizgisinin üstünde
olmadığından emin olun.
0 Haznenin kapağını kapatın.
0 Su haznesini yeniden yerleştirin ve
cihazın içine iyice oturacak şekilde
aşağı doğru bastırın (şekil 2).
3
Ayrıca haznenin kapağını
kaldırabilir ve yana katlayabilirsiniz.
Bu, su haznesini cihazın
içindeyken doğrudan, örn.
sürahiyle doldurmanızı sağlar.
2. Cihazın açılması /
fincanların önceden ısıtılması
0 Cihazı on/off (Açma/Kapama)
düğmesiyle açın (şekil 1/A). Güç
göstergesi (şekil 1/C, kırmızı) ve
sıcaklık göstergesi (şekil 1/D,
yeşil) yanacaktır.
Çalıştırma sıcaklığına erişildiğinde,
sıcaklık göstergesi sönecektir.
Cihaz kullanılırken sıcaklık
göstergesi cihazın tekrar ısındığını
göstermek için tekrar yanabilir.
Fincan saklama alanına bir veya
birden fazla fincanı ağızları
aşağıya bakacak şekilde
yerleştirebilirsiniz (şekil 1/E).
822 949 402_EEA150.book Seite 143 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
t
3. Espresso çekirdeklerini
ekleme (şekil 3,4,5)
0 Filtre tutucusunu alın, parmak
koruyucusunu katlayın ve 1
fincanlık filtreyi ya da 2 fincanlık
filtreyi filtre tutucusuna yerleştirin
(şekil 3).
Önceden paketlenen kısımları
kullanırken, önceden paketlenen
kısımlar için olan filtreyi takın
(şekil 1/P ve şekil 5).
0 Espresso taneleriyle filtreyi
doldurun. Kullanın:
1 fincanlık filtre için 1 tam ölçme
kaşığı, 2 fincanlık filtre için 2 tam
ölçme kaşığı.
0 Espresso çekirdeklerini çekilmiş
kahve presleyicisini (şekil 1/M)
kullanarak filtreye (şekil 4) hafifçe
bastırın. Kahveyi presledikten
sonra, filtrenin kenara kadar
espresso taneleriyle dolu
olduğundan emin olun. Espresso
tanelerini filtrenin kenarından
temizleyin.
3
3
5. Fincan(lar)ı alta yerleştirme
(Şekil 8)
0 Filtre tutucusundaki deliklerin altına
bir veya iki fincan yerleştirin
(şekil 8).
6. Espresso kaynatma
0 Su/dem seçim düğmesini
(şekil 1/B) sembolüne çevirin.
0 Cihaz çalıştırma sıcaklığına
ulaştığında, seçici döner düğmeyi
(şekil 1/G)
sembolüne çevirin.
Şimdi su yüksek basınçla espresso
tanecikleri arasında akacaktır.
0 İstenilen miktarda espresso
kaynatıldığında, seçici döner
düğmeyi sola tekrar “•” konumuna
getirin.
kendiniz öğütürseniz, "orta"
incelik seviyesini seçin.
Lütfen, espresso yaparken su-dem
seçim düğmesinin (şekil 1/B) her
zaman
konumunda olmasına
dikkat edin.
konumunda
kaynarsa, kahvenin tadı yüksek
kaynama sıcaklığından olumsuz
etkilenebilir.
Seçici döner düğme “•” konumuna
çevrildiğinde, her espresso
yaptıktan ya da demi /sıcak suyu
kullandıktan sonra, kalan su
damlama tepsisine yönelir. İlave
her fincan taze suyla kaynatılır. İşte
espressonun tadı böyle çıkarılır. Bu
yüzden damlama tepsisi düzenli
olarak boşaltılmalıdır.
4. Filtre tutucusunu vidalama
(Şekil 6, 7)
7. Damlama tepsisinin
çıkarılması (Şekil 9)
Espresso tanelerini filtreye çok sıkı
bastırmayın. Böyle bir durumda,
suyun kahve içinde akışı önemli
ölçüde azalabilir. (Ayrıca “Ne
yapılmalı…” bölümüne bakın)
3 Espresso çekirdeklerini
0 Filtre sabitleyicisindeki filtre
tutucusunu filtre tutucusunun sapı
soldaki beyaz üçgenin altına
gelecek şekilde konumlandırın
(şekil 6,“1“).
0 Filtre tutucusunu sap ileri yöne
bakacak ve iki nokta arasındaki
beyaz çizginin altına gelecek
şekilde (şekil 7, "3") mümkün
olduğunca (şekil 6,“2“) sağa çevirin
3
0 Filtre tutucusunu sola ve
sabitleyicinin dışına çevirin.
0 Parmak koruyucuyu ileri doğru
katlayın ve tutun. Kullanılan
espresso taneciklerini filtre
tutucusunun ve filtrenin dışına
çıkarın (şekil 9).
0 Filtre tutucusunu ve filtreyi sıcak
suyla durulayın. Filtre tutucusunu
bulaşık makinesinde
temizlemeyin!
143
822 949 402_EEA150.book Seite 144 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
t
3
Cihaz uzun bir süre
kullanılmayacaksa, filtre
tutucusunu geri vidalamayın. Bu
sayede, kaynatma kafasından
bulununan contanın ömrü artar.
Sıcak su/köpüklü süt ortaya
çıkarma (Şekil 10, 11)
Cappuccino için sütü köpürtmek
veya sıvıları ısıtmak için sıcak su
kullanılabilir.
1. Cihazı açın.
0 Cihazla birlikte verilen ek parçayı
sıcak su çeşmesine takın
(şekil 10).
0 Cihazı on/off (Açma/Kapama)
düğmesiyle açın (şekil 1/A). Cihaz
çalıştırma sıcaklığına ulaşana ve
turuncu sıcaklık göstergesi sönene
kadar bekleyin (şekil 1/D).
0 Su/dem seçim düğmesini (şekil 1/
B)
sembolüne çevirin.
2. Sıcak su/köpüklü süt
ortaya çıkarma
0 Isıya dayanıklı bir kaba ısıtmak
üzere biraz süt veya başka bir sıvı
dökün.
0 Sıcak su çeşmesini süte veya
ısıtılacak sıvıya daldırın (şekil 11).
0 Seçici döner düğmeyi (şekil 1/G)
sembolüne çevirin. Cihaz şimdi
dem yapmaya başlayacaktır.
Başlangıçta çeşmeden biraz su
damlayabilir.
Önemli: Sıcak suyun çıkmasını
engellemek için, sıcak su çeşmesi
kabın tabanıyla temas etmemelidir.
0 Seçici döner düğmeyi (şekil 1/G)
tekrar “•” konumuna getirerek sıcak
suyun çıkmasını durdurun.
0 Sıcak sulu sıvıyı bir tarafa koyun ve
sıcak su seçimi düğmesini birkaç
saniye
sembolüne çevirin. Bu,
varsa, süt veya diğer sıvıların
kalıntısını çeşmenin dışına çıkarır.
Dikkat: Su sıcaktır.
144
3
İnce, kremalı süt köpüğü elde
etmek için, az yağlı, soğuk süt
kullanmak en iyisidir.
Cappuccino yapma
Geniş bir fincanı ½ ila ¾ tam
espresso ile doldurun. Üstüne
köpüklü süt dökün. Sütün köpüğü
üzerine biraz kakao serpin.
3. Suyun ısıtılması
0 Su/dem seçim düğmesini (şekil 1/
B)
konumuna çevirin.
0 Sıcak su çeşmesinin altına bir kap
yerleştirin (şekil 1/H).
0 Kahve, dem ve sıcak su seçici
döner düğmeyi (şekil 1/G)
konumuna çevirin. Sıcak su, sıcak
su çeşmesinden dışarı çıkacaktır.
0
0 İstediğiniz miktarda sıcak su
sağlandıktan sonra, kahve, dem ve
sıcak su seçici düğmeyi (şekil 1/G)
“•” konumuna çevirin.
Temizlik ve bakım
Günlük bakım
Kahve taneciklerinin cihazda
kalmasını önlemek için ilk
espressodan önce ve son
espressodan sonra her gün,
sistemi espresso tanecikleri
olmadan yaklaşık 10 saniye
boyunca temizleyin. Espresso
yapılışındaki aynı işlemleri izleyin,
ancak espresso tanecikleri
kullanmayın.
0 Bundan sonra, seçici döner
düğmeyi kısa sürede (şekil 1/G)
konumuna getirin.
0 Kalan suyu su haznesinden dışarı
dökün.
822 949 402_EEA150.book Seite 145 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
t
Temizlik
(şekil12,13,14,15,16)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cihazı temizlemeden önce, kapatın
ve fişini çekin.
Cihazın hiçbir parçasını bulaşık
makinesinde temizlemeyin.
Cihazın tüm yüzeylerini yumuşak
bir bezle silin. Sert ya da çizici
temizlik maddesi kullanmayın.
Su haznesini normal durulama
suyunda haftada en az bir kez
durulayın.
1 fincanlık filtre ve 2 fincanlık filtreyi
ara sıra bir fırçayla temizleyin.
Sıcak su çeşmesi
Ek parçayı sıcak su çeşmesinden
çıkarın ve normal durulama
suyunda durulayın.
Sıcak su çeşmesini nemli bir bezle
silin. Çeşme kafasını temizlemek
veya kirecini çözmek için bakım
kılavuzunu (şekil 1/L)
kullanabilirsiniz.
Damlama ızgarası ve damlama
tepsisi
Seviye göstergesi (şekil 1/U)
damlama ızgarasının üzerine
çıktığında damlama tepsisi
boşaltılmalıdır.
Parmaklarınızı damlama
ızgarasındaki deliklere geçirin.
Damlama ızgarasını çıkarın ve
akan suda temizleyin (şekil 12).
Boşşaltmak için, damlama tepsisini
her iki taraftan tutun ve ileriye ve
cihazın dışına doğru çekin
(şekil 13).
Plastik ek parçayı seviye
göstergesiyle birlikte çıkarın ve her
ikisini de akan suda temizleyin
(şekil 14).
Plastik ek parçayı seviye
göstergesiyle birlikte tekrar
damlama tepsisine yerleştirin.
Temiz damlama tepsisini cihaza
takın ve damlama ızgarasını geri
takın.
0
0
0
0
Kaynatma filtresini temizleme
İçerisinden sıcak suyun aktığı
kaynatma filtresi kaynatma
kafasına yerleştirilmiştir. Kaynatma
filtresindeki deliklerin kahve
parçacıklarıyla tıkanmadığından
emin olmak için ara sıra kontrol
edin.
Delikler tıkanmışsa:
Kaynatma filtresini madeni para
kullanarak çıkarın (şekil 15).
Kaynatma filtresini ve contayı
(şekil 16/1) çıkarın ve kaynatma
filtresinin contasını çıkarın
(şekil 16/2).
Kaynatma filtresini sıcak su ve bir
fırçayla temizleyin.
Contayı sıcak durulama suyuyla
durulayın.
Cihaz sıfırın altındaki sıcaklıklarda
taşınacaksa:
0 Su haznesini boşaltın.
0 Seçici döner düğmeyi (şekil 1/G)
konumuna çevirin ve cihazı
kurumaya bırakın.
3
Kireç çözme
Espresso filtreden normalden
yavaş akarsa, cihazın kirecini
çözme vakti gelmiştir.
Makinenin kirecini üç ayda bir sıvı
kireç çözücüyle çözmenizi tavsiye
ederiz. Yaşadığınız bölgede sert su
kullanılıyorsa, kireç çözme
işleminin daha sık yapılması
gerekebilir. Bunu yaparken, kireç
çözücünün üreticisi tarafından
verilen talimatlara uyun.
Önemli: Kireci çıkarmadan önce,
kaynatma filtresini (şekil 1/V) ve
kaynatma filtresi contasını
“Kaynatma filtresini temizleme”
bölümünde açıklandığı gibi
(şekil 15, 16) çıkarın.
145
822 949 402_EEA150.book Seite 146 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
t
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Önce su haznesine su dökün,
ardından kireç çözücü ekleyin; asla
ters sırayla yapmayın. En az 0.5
litre su kullanılmalıdır. Kireç çözücü
buna göre eklenmelidir.
Fişi prizden çekin ve cihazı
soğumaya bırakın.
Sıcak su çeşmesini ek parçayla
birlikte çıkarın (şekil 1/H).
Filtre tutucusunu filtresiz konuma
getirin.
Filtre tutucusunun altına yeterli
derecede geniş bir kap koyun.
Fişi prize takın ve cihazı açın.
Bundan sonra, seçici döner
düğmeyi (şekil 1/G)
konumuna
getirin ve kireç çözücünün yaklaşık
¼ 'inin sistemden akmasını
sağlayın.
Cihazı kapatın ve kireç çözücü
solüsyonun işlev görmesi için
yaklaşık 10 dakika bekleyin.
Bu işlemi ¼ oranında ilave kireç
çözücü solüsyonla tekrarlayın.
Seçici döner düğmeyi (şekil 1/G)
konumuna çevirin. Kalan kireç
çözücü solüsyonun 10 dakika daha
çeşmeden akmasına ve harekete
geçmesine izin verin.
Su haznesini iyice temizleyin.
Su haznesini temiz suyla doldurun
ve yarısının kaynatma kafasından,
diğer yarısının çeşmeden
akmasına izin verin.
Çok kireç varsa işlemi yineleyin.
Cihazın kirecini çözdükten sonra,
kaynatma filtresi ve contayı yerine
takın.
Ne yapılmalı…
• Espresso sıcaklığı çok düşükse:
– Kaynatma işlemini espresso
tanecikleri olmadan, ancak
sistemin ön ısınmasını sağlamak
için filtre ve filtre tutucuyu
kullanarak uygulayın.
– Fincanları önceden ısıtın.
146
– Cihazın kirecini çözün.
• Akış hızı önemli ölçüde azalıyor:
– Espresso tanelerini filtreye çok
sıkı bastırmayın.
– Espresso çekirdeklerini çok ince
öğütmeyin (“orta” incelik).
– Cihazın kirecini çözün.
• Espresso filtre tutucusunun
yanından dışarı akıyor:
– Filtre tutucusunun sabitleyiciye
düzgün bir şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
– Filtre tutucusunu sabitleyiciye
daha sıkı oturacak şekilde
hafifçe çevirin.
– Espresso tanelerini filtre
tutucusunun kenarından
temizleyin.
• Hiç espresso çıkmıyor:
– Su haznesinin dolu olduğundan
ve yerine düzgün bir şekilde
takıldığından emin olun.
– Filtre tutucusunun sabitleyiciye
düzgün bir şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
– Su/dem seçim düğmesinin
(şekil 1/B)
konumunda
olduğundan ve kahve, dem ve
sıcak su seçici döner düğmenin
(şekil 1/G) sağa
konumuna
çevrildiğinden emin olun.
– Espresso tanelerini filtreye çok
sıkı bastırmayın.
– Kaynatma filtresini temizleyin.
– Cihazın kirecini çözün.
• Krema olması gerektiği gibi
çıkmıyor:
– Filtrede yeterli miktarda espresso
çekirdeği olduğundan emin olun.
– Daima taze espresso tanecikleri
kullanın.
– Espresso taneciklerini hafifçe
bastırın.
• Sütü kaynatırken çok az süt
köpüğü oluşuyor:
– Daima soğuk, taze ve az yağlı
süt kullanın.
– Sıcak su çeşmesini temizleyin.
822 949 402_EEA150.book Seite 147 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
t
• akış artar:
– Espresso tanecikleri çok sert
çekilmiş:
– Filtrede yeterli miktarda espresso
çekirdeği olduğundan emin olun.
• kahve makinesi çalışırken kendini
kapatıyor:
Cihaz pompasında cihazı aşırı
ısınmadan koruyan bir sıcaklık
sigortası bulunmaktadır. Sıcaklık
sigortası, makine çok uzun süre
çalıştırılırsa veya pompa susuz
çalışırsa makinenin çalışmasını
durdurur.
– Açma / kapama düğmesini "off"
(kapalı) konuma getirin ve fişi
prizden çekin.
– Makineyi en az 20 dakika
soğumaya bırakın. Suyla
doldurun.
– Cihazın fişini tekrar takın ve
çalıştırın. Cihaz hala
çalışmıyorsa, lütfen Müşteri
Hizmetleri Bölümümüzle temasa
geçin.
Teknik bilgiler
• giriş besleme voltajı: 230 v, 50 Hz
• Güç tüketimi:
1000 W
(Cihazın altındaki anma değeri
plakasına bakınız.)
Atım
2
Ambalaj malzemesi
Ambalaj malzemeleri çevre
dostudur ve geri dönüştürülebilir.
Plastik parçalar örneğin >PE<,
>PS<, gibi işaretlerle
tanımlanmışlardır. Lütfen ambalaj
malzemelerini kamu atık boşaltma
tesislerindeki uygun kutulara atın.
2
Eski cihaz
Ürün ve ambalajının üzerindeki
W
işareti bu ürünün evsel atık
olarak işlenemeyeceğini
göstermektedir. Bunun yerine
elektrikli ve elektronik cihaz geri
dönüşümü için kullanılan toplama
noktasına teslim edilmelidir. Bu
ürünün doğru şekilde atılmasını
sağlayarak, ürünün uygun olmayan
atık işlemlerinden geçirilmesinin yol
açabileceği çevre ve insan sağlığı
açısından muhtemel olumsuz
sonuçların önüne geçilmesine
yardımcı olabilirsiniz. Bu ürünün
geri dönüşümü hakkında daha
fazla bilgi almak için, lütfen
belediyenizle, evsel atık toplama
servisinizle veya ürünü aldığınız
mağazayla temas kurun.
147
822 949 402_EEA150.book Seite 148 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
y
yСкъпи клиенти,
Моля, прочетете настоящите
инструкции за работа
внимателно.
Спазвайте особено инструкциите
за безопасност на първите
няколко страници от настоящите
инструкции за работа! Моля,
запазете инструкциите за работа
за бъдеща справка. Ако е
приложимо, предайте
инструкциите на следващия
собственик на уреда.
Описание на уреда (фиг. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Т
U
V
W
148
Копче за включване/изключване
Ключ за избиране на вода/пара
Контролна лампа
Температуратурен индикатор
Зона за съхранение на чаши
Резервоар за вода (отзад на
уреда)
Копче за избиране на кафе, пара
и гореща вода
Дюза за пара (с приставка)
Табелка с основни данни
Дозираща лъжичка
Инструмент за поддръжка
Притискач на смляното кафе
Филтър за една чаша
Филтър за две чаши
Филтър за пакетчета
Държач на филтъра
Предпазител за пръста
Ваничка за отцеждане
Решетка за отцеждане
Индикатор за нивото на
напълване
Филтър в главата за варене
(вътре)
Глава за варене с фиксатор на
държача на филтъра
1 Инструкции за
безопасност
Безопасност при поставяне
на уреда
• Уредът трябва да стои стабилно.
Уверете се, че повърхността,
върху която ще поставите уреда,
е равна.
• Свързвайте уреда към
електрическата мрежа само ако
напрежението, видът ток и
честотата отговарят на данните
върху табелката с основните
характеристики на уреда (вижте
от долната страна на уреда).
Безопасност при работа с
уреда
• Този уред не е предназначен за
използване от лица (включително
деца) с понижени физически,
психически и сетивни способности
или без опит и знание, освен ако
са наблюдавани и инструктирани
относно използването на уреда от
отговорно за тяхната безопасност
лице.
• Дръжте уреда далеч от деца.
• Не разрешавайте на деца да
играят с уреда.
• Никога не допирайте
електрическия кабел до
горещите части на уреда.
• Никога не вадете щепсела от
контакта, дърпайки кабела.
• Не използвайте уреда, ако:
– кабелът е повреден или
– по корпуса има видими
повреди.
• Дюзата за пара, филтърът,
държачът и фиксаторът на
филтъра се нагорещяват по
време на употреба.
• Металният корпус се затопля по
време на употреба.
• Не сваляйте държача на
филтъра по време на работа,
тъй като уредът е под налягане.
822 949 402_EEA150.book Seite 149 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
y
Съществува опасност от
изгаряне.
• Пълнете резервоара за вода
само със студена вода, никога с
мляко или други течности.
• Не използвайте уреда, ако
резервоарът за вода не е
напълнен.
• Не използвайте уреда без
ваничката или решетката за
отцеждане.
Безопасност при
почистване
• Преди извършване на поддръжка
или почистване се уверете, че
уредът е изключен и щепселът е
изваден от контакта.
• Спазвайте инструкциите за
отстраняване на котлен камък.
• Не потапяйте уреда във вода.
Безопасност при ремонт
Поправките по уреда трябва да
се извършват само от
квалифицирани сервизни
техници. Неправилните поправки
могат да доведат до значителна
опасност. Ако се налага ремонт,
моля, свържете се с Отдела за
обслужване на клиенти или с
лицензиран търговски
представител.
Не поемаме никаква отговорност
за щети в резултат на
неправилно използване на уреда
или използване за цели,
различни от посочените.
;
Този уред отговаря на следните
директиви на ЕС:
• Директива за ниско
напрежение 2006/95/EC
• EMC директива 89/336/EEC с
изменения 92/31/EEC и
93/68/EEC
Преди да използвате уреда
за първи път
Моля, прочетете инструкциите за
безопасност, за да избегнете
опасности за Вас и повреждане
на уреда.
0 Вкарайте щепсела в контакта.
Преди да приготвите еспресо за
първи път, трябва да промиете
нагревателната система с едно
напълване на резервоара.
Направете точно, както е
описано в частта "Приготвяне на
еспресо" и "Разпенване на
мляко", но без да слагате кафе
във филтъра. Поставете
възможно по-голям съд в
средата на решетката за
отцеждане (фиг. 1/Т) и под
дюзата за пара (фиг. 1/H).
Приготвяне на еспресо
След сваряване еспресото
трябва да се покрие с плътен
слой пяна, т.н.крема.
За получаване на ароматно
еспресо с крема от значение са
прясната, чиста вода, точната
степен на смилане и
температурата на водата.
1. Наливане на вода (фиг. 2)
0 Издърпайте резервоара за вода
нагоре и го извадете от уреда
(фиг. 2).
0 Отворете капака на резервоара.
0 Налейте само студена, чиста
вода.
Внимавайте нивото на водата да
не е под знака MIN (минимум)
или над знака MAX (максимум).
0 Затворете капака на резервоара.
0 Сложете обратно резервоара и
го натиснете надолу, докато
застане здраво в уреда (фиг. 2).
149
822 949 402_EEA150.book Seite 150 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
y
3
Можете също и да повдигнете
капака на резервоара и да го
отворите настрани. Така можете
да го напълните направо, както е
в уреда, например с кана.
2. Включване на уреда /
предварително загряване
на чашите
0 Включете уреда с ключа за
включване/изключване (фиг. 1/
A). Индикаторът за включено
(фиг. 1/С, червен) и
температурният индикатор
(фиг. 1/C, оранжев) ще светнат.
Щом работната температура
бъде достигната,
температурният индикатор ще
изгасне. Температурният
индикатор може да светне
отново по време на работа,
сигнализирайки, че уредът
загрява наново.
Можете да поставите една или
повече чаши, обърнати надолу,
върху зоната за съхранение на
чаши (фигура 1/E).
3. Сипване на смляно
еспресо (фиг. 3,4,5)
0 Вземете държача на филтъра,
бутнете назад предпазителя за
пръста и сложете филтъра за
една чаша или филтъра за две
чаши в държача (фиг. 3).
При използване на готови
пакетчета кафе, поставете
филтъра за готови пакетчета
(фиг. 1/Р и фиг. 5).
0 Напълнете филтъра със смляно
еспресо. Употреба:
1 пълна дозираща лъжичка за
филтъра за една чаша, 2 пълни
дозиращи лъжички за филтъра
за две чаши.
0 Натиснете леко смляното кафе
във филтъра (фиг. 4) с
притискача (фиг. 1/М).
Внимавайте след натискане на
кафето филтърът да е все още
3
150
пълен до ръба с кафе. Почистете
ръба на филтъра от кафето.
3
Не натискайте смляното еспресо
прекалено силно във филтъра. В
противен случай потокът вода
през кафето може да намалее
значително. (Вижте също "Какво
да направите, ако...")
3 Ако сами смилате кафето,
изберете "средна" степен
на смилане.
4. Завинтване на държача
на филтъра
(фиг. 6, 7)
0 Поставете държача на филтъра
във фиксатора така, че дръжката
на държача да застане под левия
бял триъгълник (фиг. 6,“1“).
0 Завъртете държача надясно до
ограничителя (фиг. 6,“2“), така че
дръжката да сочи напред и да се
намира под бялата линия между
двете точки (фиг. 7,“3“).
5. Поставяне на чаша(и)
отдолу (фиг. 8)
0 Поставете една или две чаши
под отворите на държача на
филтъра (фиг. 8).
6. Сваряване на еспресо
0 Завъртете копчето за вода/пара
(фигура 1/B) на символа .
0 Когато уредът достигне
работната си температура,
завъртете копчето за избиране
на вода, кафе и гореща вода
(фигура 1/G) на символа
.
Сега водата ще бъде изтласкана
през смляното еспресо под
високо налягане.
0 След сваряване на желаното
количество еспресо, завъртете
регулатора наляво на позиция
“•”.
822 949 402_EEA150.book Seite 151 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
y
3
Моля, обърнете внимание, че
при приготвяне на еспресо
копчето за вода-пара (фигура
1/B) е винаги на позиция . Ако
еспресото се приготвя при
позиция , вкусът на кафето
може да се развали поради повисоката температура на варене.
След всяко приготвяне на
еспресо или след всяка употреба
на пара /гореща вода, когато
регулаторът е завъртян на
позиция “•”, остатъчната вода се
отвежда във ваничката за
отцеждане. Всяка допълнителна
чаша се приготвя с прясна вода.
Така получавате винаги пълно
удоволствие от еспресото.
Затова трябва да изпразвате
редовно ваничката за
отцеждане.
7. Изпразване на ваничката
за отцеждане (фиг. 9)
0 Завъртете държача на филтъра
наляво и го извадете от
фиксатора.
0 Разгънете предпазителя за
пръста напред и го дръжте
натиснат. Отстранете
използваното еспресо от
държача и от филтъра (фиг. 9).
0 Изплакнете държача и филтъра с
топла вода. Не мийте държача на
филтъра в съдомиялна машина!
3
Ако няма да използвате уреда за
продължително време, не
слагайте филтъра обратно. Така
ще се удължи полезния живот на
уплътнението върху главата за
варене.
Образуване на пара/
разпенване на мляко
(фиг. 10, 11)
Горещата пара може да се
използва за разпенване на мляко
за капучино или за нагряване на
течности.
1. Включване на уреда
0 Поставете включената в
доставката приставка към
дюзата за пара (фиг. 10).
0 Включете уреда с ключа за
включване/изключване (фиг.
1/A). Изчакайте, докато уредът
достигне работната си
температура и оранжевият
температурен индикатор (фиг.
1/D) изгасне.
0 Завъртете копчето за вода/пара
(фигура 1/B) на символа .
2. Образуване на пара/
разпенване на мляко
0 Налейте мляко или друга течност
в термоустойчив съд.
0 Вкарайте дюзата за пара в
млякото или течността за
загряване (фиг. 11).
0 Завъртете регулатора (фиг. 1/G)
наляво на символа
. Сега
уредът ще започне да
произвежда пара. В началото, от
дюзата може да излязат и
няколко капки вода.
Важно: За да не се блокира
излизането на пара, дюзата за
пара не трябва да докосва
дъното на съда.
0 Спрете образуването на пара,
като завъртите регулатора
(фиг. 1/G) надясно на позиция
“•”.
0 Сложете нагрятата с пара
течност настрана и завъртете
ключа за пара обратно на
символа
за няколко секунди.
Така ще се отстранят
евентуалните остатъци от мляко
или други течности от дюзата.
Внимание: Парата е гореща.
3
За получаване на фина,
кремообразна пяна на млякото е
най-добре да използвате хладко
нискомаслено мляко.
151
822 949 402_EEA150.book Seite 152 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
y
Приготвяне на капучино
Напълнете голяма чаша за кафе
от Ѕ до ѕ с еспресо. Налейте
млякото с пяна отгоре. Посипете
малко какао върху пяната.
0
3. Загряване на вода
0 Завъртете копчето за вода/пара
(фигура1/B) на позиция .
0 Поставете съд под дюзата за
пара (фиг. 1/H).
0 Завъртете копчето за кафе, пара
и гореща вода (фигура 1/G) на
позиция
. От дюзата за пара
ще започне да излиза гореща
вода.
0 След достигане на желаното
количество гореща вода,
завъртете копчето за кафе, пара
и гореща вода (фигура 1/G) на
позиция “•”.
0
0
0
0
Почистване и поддръжка
Ежедневна поддръжка
Препоръчваме Ви, всеки ден
преди първото и след
последното еспресо, да
промивате системата за около 10
секунди без кафе с цел
предотвратяване засядането на
частици кафе в уреда.
Процедирайте както при
приготвяне на еспресо, но без да
използвате кафе.
0 След това завъртете копчето
(фиг. 1/G) за кратко на позиция
.
0 Изпразнете водата, ако има
такава, от резервоара.
Почистване (фигури
12,13,14,15,16)
1
152
Преди да почиствате уреда, го
изключете и извадете щепсела
от контакта.
0
0
0
0
Не мийте нито една от частите
на уреда в съдомиялна
машина.
Забърсвайте всички повърхности
на уреда с влажно парче плат. Не
използвайте груби или
абразивни почистващи средства.
Изплаквайте резервоара за вода
поне един път седмично с
обикновена вода за изплакване.
Почиствайте филтъра за една
чаша и този за две чаши от
време на време с четка.
Дюза за пара
Свалете приставката от дюзата и
я изплакнете с обикновена вода
за изплакване.
Забършете дюзата за пара с
влажна кърпа. Можете да
използвате водача за поддръжка
(фиг. 1/L), за да развиете главата
на дюзата, за да я почистите и
отстраните котления камък от
нея.
Ваничка и решетка за
отцеждане
Ваничката за отцеждане трябва
да се изпразни, когато
индикаторът за нивото (фиг. 1/U)
излезе над решетката за
отцеждане.
Пъхнете пръстите си в дупките
на решетката за отцеждане.
Свалете решетката за отцеждане
и я изплакнете под течаща вода
(фиг. 12).
За да изпразните ваничката за
отцеждане, я хванете от двете
страни, издърпайте я нагоре и я
извадете от уреда (фиг. 13).
Свалете пластмасовата
приставка с индикатора за
нивото и изплакнете и двете
части под течаща вода (фиг. 14).
Сложете обратно пластмасовата
приставка с индикатора за
нивото във ваничката за
отцеждане.
822 949 402_EEA150.book Seite 153 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
y
0 Бутнете чистата ваничка за
отцеждане обратно в уреда и
сложете решетката.
Почистване на филтъра
Филтърът за варене, през който
преминава горещата вода, се
намира от долната страна на
главата за варене. От време на
време проверявайте филтъра, за
да сте сигурни, че отворите му не
са се запушили с частици кафе.
Ако отворите са се запушили:
0 Развийте филтъра с монета
(фиг. 15).
0 Свалете филтъра и
уплътнението (фиг. 16/1) и
отстранете уплътнението на
филтъра (фиг. 16/2).
0 Почистете филтъра с топла вода
и четка.
0 Изплакнете уплътнението с
топла вода за изплакване.
Ако се налага транспортирането
на уреда при температури под
нулата:
0 Изпразнете резервоара за вода.
0 Завъртете копчето кафе, пара и
гореща вода (фиг. 1/G) на
позиция
и оставете уреда да
изсъхне.
3
Отстраняване на котлен
камък
Ако еспресото тече през
филтъра по-слабо от
обикновено, е време да се
отстрани котленият камък.
Препоръчваме да отстранявате
котления камък веднъж на всеки
три месеца с течен препарат за
котлен камък. Ако живеете в
район с твърда вода, може да се
наложи да извършвате
процедурата за отстраняване на
котления камък по-често. Когато
правите това, спазвайте
инструкциите на производителя
0
0
0
0
0
0
0
0
0
на препарата за отстраняване на
котлен камък.
Важно: Преди отстраняването
на котлен камък, свалете
филтъра (фиг. 1/V) и
уплътнението на филтъра, както
е описано в частта "Почистване
на филтъра" (фиг. 15, 16).
Първо налейте вода в
резервоара за вода, след това
добавете средство за
отстраняване на котлен камък,
никога в обратен ред.
Използвайте най-малко 0,5
литра вода. Дозирайте
средството за отстраняване на
котлен камък съгласно
инструкциите.
Извадете щепсела от контакта и
оставете уреда да изстине.
Извадете дюзата за пара с
приставката (фиг. 1/H).
Сложете държача на филтъра на
мястото му без филтъра.
Сложете достатъчно голям съд
под държача на филтъра.
Вкарайте щепсела в контакта и
включете уреда.
След това завъртете копчето
(фиг. 1/G) на позиция
и
оставете около ј от препарата за
отстраняване на котлен камък да
протече през системата.
След това изключете уреда и
оставете разтвора за
отстраняване на котлен камък да
действа за около 10 минути.
Повторете процедурата с още ј
от разтвора.
Завъртете копчето (фиг. 1/G) на
позиция
. Оставете остатъка
от разтвора за отстраняване на
котлен камък да протече през
дюзата и да действа за още 10
минути.
След това почистете основно
резервоара за вода
153
822 949 402_EEA150.book Seite 154 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
y
0 Напълнете резервоара с прясна
вода и оставете половината от
водата да премине през главата
за варене, а другата половина през дюзата.
Повторете процедурата при
наличие на много котлен камък.
0 След отстраняване на котления
камък от уреда, сложете обратно
филтъра за варене и
уплътнението.
Какво да направите, ако...
• температурата на еспресото е
прекалено ниска:
– Изпълнете процедурата за
варене, без да използвате
еспресо, но с поставени
филтър и държач на филтъра,
за да загреете системата
предварително.
– Затоплете предварително
чашите.
– Отстранете котления камък от
уреда.
• скоростта на потока намалее
забележимо:
– Не натискайте смляното
еспресо прекалено силно във
филтъра.
– Не смилайте кафето
прекалено фино ("средна"
степен)
– Отстранете котления камък от
уреда.
• еспресото излиза отстрани на
държача на филтъра:
– Проверете дали държачът на
филтъра е поставен правилно
във фиксатора.
– Завъртете държача на
филтъра малко по-силно във
фиксатора.
– Почистете ръба на държача на
филтъра от евентуално кафе.
154
• не излиза никакво еспресо.
– Проверете дали резервоарът
за вода е напълнен и поставен
правилно на мястото му.
– Проверете дали държачът на
филтъра е поставен правилно
във фиксатора.
– Уверете се, че ключът за вода/
пара (фигура 1/B) е на
позиция
и че ключът за
вода, пара и гореща вода
(фигура 1/G) е завъртян
надясно на позиция
.
– Не натискайте смляното
еспресо прекалено силно във
филтъра.
– Почистете филтъра за варене.
– Отстранете котления камък от
уреда.
• образуването на крема се влоши:
– Уверете се, че във филтъра
има достатъчно еспресо.
– Винаги използвайте прясно
кафе.
– Натиснете смляното еспресо
леко.
• образува се прекалено малко
пяна при използване на дюзата
за пяна:
– Винаги използвайте хладко,
прясно и нискомаслено мляко.
– Почистете дюзата за пара.
• струята се увеличи:
– еспресото е смляно прекалено
едро:
– Уверете се, че във филтъра
има достатъчно еспресо.
• кафемашината се изключва по
време на работа:
Помпата на устройството има
температурен предпазител,
който го защитава от прегряване.
Температурният предпазител
прекъсва работата на машината,
ако уредът се използва
прекалено дълго без прекъсване
или ако помпата работи без
вода.
822 949 402_EEA150.book Seite 155 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
y
– Сложете ключа за включване/
изключване на "off" и извадете
щепсела от контакта.
– Оставете машината да се
охлади поне за 20 минути.
Долейте вода.
– Пъхнете щепсела в контакта и
включете уреда. Ако уредът
все още не работи, се
свържете с нашия Отдел за
обслужване на клиенти.
Технически данни
• Захранващо
напрежение: 230 v, 50 Hz
• Консумация на
енергия: 1000 W
(Вижте табелката с основните
данни от долната страна на
уреда.)
зхвърляне
2
2
Остарял уред
W
върху продукта и
Символът
опаковката означава, че не бива
да се третира като домакински
отпадък. Вместо това трябва да
се предаде на пункт за вторични
отпадъци за рециклиране на
електрическо и електронно
оборудване. Изхвърляйки
продукта по правилен начин, ще
помогнете да се предотвратят
потенциални отрицателни
последици за околната среда и
човешкото здраве, които иначе
биха били предизвикани от
неправилното изхвърляне на
продукта. За повече информация
относно рециклирането на този
продукт, се свържете с местния
Съвет, службата за събиране на
отпадъци или с магазина,
откъдето сте закупили продукта.
Опаковъчен материал
Опаковъчните материали не
вредят на околната среда и
могат да се рециклират.
Пластмасовите части са
обозначени със знаци, например
>PE<, >PS< и т.н. Моля,
изхвърлете опаковъчните
материали в съответния.
предвиден за тази цел контейнер
за събиране на отпадъци.
155
822 949 402_EEA150.book Seite 156 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
u
u Óâàæàåìàÿ
ïîêóïàòåëüíèöà,
óâàæàåìûé ïîêóïàòåëü!
Ïîæàëóéñòà, âíèìàòåëüíî
ïðî÷èòàéòå íàñòîÿùóþ èíñòðóêöèþ
ïî ýêñïëóàòàöèè. Ïðåæäå âñåãî
îáðàòèòå âíèìàíèå íà óêàçàíèÿ ïî
òåõíèêå áåçîïàñíîñòè! Ñîõðàíèòå
ýòó èíñòðóêöèþ, ñ òåì ÷òîáû Âû
ìîãëè îáðàùàòüñÿ ê íåé â áóäóùåì.
Ïðè ñëó÷àå ïåðåäàéòå åå
ñëåäóþùåìó âëàäåëüöó ìàøèíû.
Îñíàùåíèå (Ðèñ. 1)
A Ïåðåêëþ÷àòåëü Âêë./Âûêë.
B Ïåðåêëþ÷àòåëü ðåæèìîâ “Âîäà/
Ïàð”
C Ðàáî÷èé èíäèêàòîð
D Èíäèêàòîð òåìïåðàòóðû
E Ïîäñòàâêà äëÿ ÷àøåê
F Ðåçåðâóàð äëÿ âîäû (ñçàäè)
G Ïîâîðîòíûé ñåëåêòîð äëÿ êîôå,
ïàðà è ãîðÿ÷åé âîäû
H Ñîïëî äëÿ âçáèâàíèÿ ìîëî÷íîé
ïåíû (ñ íàñàäêîé)
I Ôèðìåííàÿ òàáëè÷êà
K Ìåðíàÿ ëîæêà
L Âñïîìîãàòåëüíûé èíñòðóìåíò
M Óïëîòíèòåëü äëÿ ìîëîòîãî êîôå
N Ôèëüòð äëÿ 1 ÷àøêè êîôå
O Ôèëüòð äëÿ 2-õ ÷àøåê êîôå
P Ñèòî äëÿ ïîðöèîííûõ ïàêåòèêîâ
Q Äåðæàòåëü ôèëüòðà
R Ùèòîê äëÿ çàùèòû ïàëüöåâ
S Êàïåëüíûé ïîääîí
T Êàïåëüíàÿ ðåøåòêà
U Èíäèêàòîð çàïîëíåíèÿ êàïåëüíîãî
ïîääîíà
V Ôèëüòð çàâàðî÷íîãî áëîêà (âíóòðè)
W Çàâàðî÷íûé áëîê ñ êðåïëåíèåì äëÿ
äåðæàòåëÿ ôèëüòðà
156
1 Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå
áåçîïàñíîñòè
Ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè
óñòàíîâêå
• Ìàøèíà äîëæíà ñòîÿòü óñòîé÷èâî.
Ïðîñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû
ïîâåðõíîñòü äëÿ óñòàíîâêè ìàøèíû
áûëà ðîâíîé è ãîðèçîíòàëüíîé.
• Ðàçðåøåíî ïîäêëþ÷àòü ìàøèíó ê
ýëåêòðîñåòè ëèøü â òîì ñëó÷àå,
åñëè íàïðÿæåíèå, âèä è ÷àñòîòà
òîêà â ýòîé ñåòè ñîîòâåòñòâóþò
äàííûì ôèðìåííîé òàáëè÷êè,
ðàñïîëîæåííîé íà äíèùå ìàøèíû!
Ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè
ýêñïëóàòàöèè
• Ýòîò ïðèáîð íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ ëþäüìè (âêëþ÷àÿ
äåòåé), êîòîðûå ïî ïðè÷èíå ñâîåé
íåîïûòíîñòè èëè
íåîñâåäîìëåííîñòè íå â ñîñòîÿíèè
áåçîïàñíî èì óïðàâëÿòü, à òàêæå
ëþäüìè (âêëþ÷àÿ äåòåé) ñ
îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè,
ñåíñîðíûìè èëè óìñòâåííûìè
ñïîñîáíîñòÿìè. Èñêëþ÷åíèåì èç
äàííîãî ïðàâèëà ÿâëÿþòñÿ ñëó÷àè,
êîãäà òàêèå ëþäè ïîëó÷àþò
èíñòðóêöèè ïî áåçîïàñíîé
ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà îò
îòâåòñòâåííîãî çà íèõ ëèöà è ïåðâîå
âðåìÿ ïîëüçóþòñÿ ïðèáîðîì ïîä
íàáëþäåíèåì ýòîãî ëèöà.
• Óïàêoâo÷íûå ìàòåðèàëû, íàïðè
ìåð, ïoëèçòèëåíoâûå ïàêåòû, íå
äoëæíû ïoïàäàòü äåòÿì â ðóêè.
• Íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì íàõîäèòüñÿ
ðÿäîì ñ íèìè!
• Íå äîïóñêàéòå ñîïðèêîñíîâåíèÿ
øíóðà ïèòàíèÿ ñ ãîðÿ÷èìè ÷àñòÿìè
ìàøèíû!
• Íè â êîåì ñëó÷àå íå òÿíèòå çà
øíóð, âûíèìàÿ ñåòåâîé øòåêåð èç
ðîçåòêè!
• Íå âêëþ÷àéòå ìàøèíó, åñëè:
— ïîâðåæäåí øíóð ïèòàíèÿ èëè
— íà êîðïóñå êîôåâàðêè èìåþòñÿ
ÿâíûå ïîâðåæäåíèÿ.
822 949 402_EEA150.book Seite 157 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
u
• Ïàðîâîå ñîïëî, ôèëüòð, äåðæàòåëü
ôèëüòðà è êðåïëåíèå ôèëüòðà âî
âðåìÿ ðàáîòû ìàøèíû ñòàíîâÿòñÿ
ãîðÿ÷èìè.
• Ìåòàëëè÷åñêèé êîðïóñ âî âðåìÿ
ðàáîòû ìàøèíû íàãðåâàåòñÿ.
• Íå èçâëåêàéòå äåðæàòåëü ôèëüòðà
âî âðåìÿ öèêëà çàâàðèâàíèÿ, ò.ê.
ñèñòåìà íàõîäèòñÿ ïîä äàâëåíèåì!
Ìîæíî îáæå÷üñÿ!
• Â ðåçåðâóàð äëÿ âîäû çàëèâàéòå
òîëüêî õîëîäíóþ âîäó, íè â êîåì
ñëó÷àå íå ìîëîêî èëè äðóãèå
æèäêîñòè!
• Íå çàïóñêàéòå ìàøèíó, åñëè
ðåçåðâóàð äëÿ âîäû íå çàïîëíåí!
• Íå ýêñïëóàòèðóéòå ìàøèíó áåç
êàïåëüíîãî ïîääîíà èëè êàïåëüíîé
ðåøåòêè!
Ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè
÷èñòêå
• Ïåðåä íà÷àëîì òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ èëè ÷èñòêè
îáÿçàòåëüíî âûêëþ÷èòå ìàøèíó è
âûíüòå ñåòåâîé øòåêåð èç ðîçåòêè!
• Ñîáëþäàéòå óêàçàíèÿ ïî óäàëåíèþ
íàêèïè!
• Íå ïîãðóæàéòå ìàøèíó â âîäó!
Ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè
ïðîâåäåíèè ðåìîíòà
Ðåìîíò äàííîãî ïðèáîðà èìåþò
ïðàâî ïðîèçâîäèòü òîëüêî
êâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû.
Íåêâàëèôèöèðîâàííûé ðåìîíò
ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü çíà÷èòåëüíóþ
îïàñíîñòü äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ. Â
ñëó÷àÿõ, êîãäà íåîáõîäèìî
ïðîèçâåñòè ðåìîíò, îáðàùàéòåñü â
ñåðâèñíûé öåíòð èëè â
ñïåöèàëèçèðîâàííûé ìàãàçèí.
 ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ìàøèíû íå
ïî íàçíà÷åíèþ, ëèáî
íåïðàâèëüíîãî ñ íåé îáðàùåíèÿ,
èçãîòîâèòåëü íå ìîæåò îòâå÷àòü çà
âîçìîæíûé óùåðá.
;
Ïðèáîð ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì
äèðåêòèâàì ÅÑ:
• Äèðåêòèâà ïî íèçêîìó
íàïðÿæåíèþ 2006/95/EC
• EMC Äèðåêòèâà 89/336/EEC ñ
ïîïðàâêàìè 92/31/EEC è
93/68/EEC
Ïåðåä ïåðâûì ââîäîì â
ýêñïëóàòàöèþ
×òîáû íå ïîäâåðãàòü ñåáÿ
îïàñíîñòè è èçáåæàòü
ïîâðåæäåíèé ìàøèíû, ïðî÷èòàéòå,
ïîæàëóéñòà, óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå
ýêñïëóàòàöèè.
0 Âñòàâüòå ñåòåâîé øòåêåð â ðîçåòêó.
Ïåðåä ïåðâûì ïðèãîòîâëåíèåì
êîôå ýñïðåññî ðåêîìåíäóåì Âàì
ïðîïóñòèòü ÷åðåç íàãðåâàòåëüíóþ
ñèñòåìó ñîäåðæèìîå îäíîãî
ïîëíîãî ðåçåðâóàðà ñ âîäîé.
Äåéñòâóéòå ïðè ýòîì òî÷íî òàê, êàê
îïèñàíî â ðàçäåëàõ
“Ïðèãîòîâëåíèå êîôå ýñïðåññî” è
“Âçáèâàíèå ìîëî÷íîé ïåíû”, íî
áåç âíåñåíèÿ â ôèëüòð ìîëîòîãî
êîôå ýñïðåññî. Óñòàíîâèòå íà
ñåðåäèíó êàïåëüíîé ðåøåòêè
(Ðèñ. 1/T) ïîä ñîïëî äëÿ âçáèâàíèÿ
ìîëî÷íîé ïåíû (Ðèñ. 1/H) ñîñóä
êàê ìîæíî áîëüøåãî ðàçìåðà.
Ïðèãîòîâëåíèå êîôå
ýêñïðåññî
Ïîñëå çàâàðèâàíèÿ êîôå ýñïðåññî
äîëæåí áûòü ïîêðûò ãóñòûì ñëîåì
òàê íàçûâàåìîé ïåíêè “êðåìà”.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ àðîìàòíîãî
ýñïðåññî ñ ïåíêîé “êðåìà”
íåîáõîäèìî çàëèòü â ìàøèíó
÷èñòóþ ïðîçðà÷íóþ âîäó, çàäàòü
ïîäõîäÿùóþ òîíêîñòü ïîìîëà êîôå
è ïðàâèëüíóþ òåìïåðàòóðó âîäû.
157
822 949 402_EEA150.book Seite 158 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
u
ôèëüòðà (Ðèñ. 3) ôèëüòð äëÿ 1 èëè
2-õ ÷àøåê êîôå.
1. Çàïîëíåíèå ðåçåðâóàðà
âîäîé (Ðèñ. 2)
0 Èçâëåêèòå ðåçåðâóàð äëÿ âîäû èç
ìàøèíû â íàïðàâëåíèè ââåðõ
(Ðèñ. 2).
0 Îòêðîéòå êðûøêó ðåçåðâóàðà.
0 Çàïîëíèòå ðåçåðâóàð ÷èñòîé,
îáÿçàòåëüíî õîëîäíîé âîäîé.
Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû óðîâåíü
âîäû â ðåçåðâóàðå íàõîäèëñÿ íå
íèæå îòìåòêè MIN (ìèíèìóì) è íå
âûøå îòìåòêè MAX (ìàêñèìóì).
0 Çàêðîéòå êðûøêó.
0 Ñíîâà âñòàâüòå ðåçåðâóàð äëÿ
âîäû è ïðèæìèòå åãî êíèçó òàê,
÷òîáû îí íàäåæíî ñåë íà ìåñòî
âíóòðè ìàøèíû (Ðèñ. 2).
3
Âû ìîæåòå òàêæå ïîäíÿòü è
îòêèíóòü íà áîê êðûøêó
ðåçåðâóàðà. Ýòî ïîçâîëèò Âàì
çàëèâàòü âîäó èç êàíèñòðû
íåïîñðåäñòâåííî â ðåçåðâóàð,
êîòîðûé íàõîäèòñÿ âíóòðè ìàøèíû.
Äëÿ ïîðöèîííûõ ïàêåòèêîâ
èñïîëüçóéòå ñïåöèàëüíîå ñèòî äëÿ
ïîðöèîííûõ ïàêåòèêîâ (Ðèñ. 1/P è
Ðèñ. 5).
0 Âíåñèòå â ôèëüòð ìîëîòûé êîôå
ýñïðåññî. Çàñûïüòå:
1 ïîëíóþ ìåðíóþ ëîæêó â ôèëüòð
äëÿ 1 ÷àøêè, 2 ïîëíûå ìåðíûå
ëîæêè â ôèëüòð äëÿ 2-õ ÷àøåê êîôå.
0 Ñ ïîìîùüþ óïëîòíèòåëÿ äëÿ
ìîëîòîãî êîôå (Ðèñ.1/M) ñëåãêà
óïëîòíèòå íàõîäÿùèéñÿ â ôèëüòðå
(Ðèñ. 4) ìîëîòûé ýñïðåññî. Ó÷òèòå,
÷òî ïîñëå óïëîòíåíèÿ ôèëüòð
äîëæåí áûòü íàïîëíåí ìîëîòûì
êîôå ýñïðåññî ïî ñàìóþ êðîìêó.
Î÷èñòèòå êðîìêó ôèëüòðà îò
ìîëîòîãî êîôå ýñïðåññî.
3
3
Íå ñëèøêîì óïëîòíÿéòå
íàõîäÿùèéñÿ â ôèëüòðå ìîëîòûé
êîôå ýñïðåññî! Îò ýòîãî ìîæåò
ðåçêî óìåíüøèòüñÿ ïðîõîäèìîñòü
êîôå. (Ñì. òàêæå ðàçäåë “×òî
äåëàòü, åñëè…”)
3
Åñëè Âû ìåëåòå êîôå ñàìè,
çàäàéòå òîíêîñòü ïîìîëà “mittel”
(ñðåäíÿÿ).
2. Âêëþ÷åíèå ìàøèíû /
Ïîäîãðåâ ÷àøåê
0 Âêëþ÷èòå ìàøèíó ïåðåêëþ÷àòåëåì
Âêë./Âûêë. (Ðèñ. 1/A). Ðàáî÷èé
èíäèêàòîð (Ðèñ. 1/C, êðàñíûé) è
èíäèêàòîð òåìïåðàòóðû (Ðèñ. 1/D,
îðàíæåâûé) íà÷íóò ñâåòèòüñÿ.
Ïîñëå íàáîðà ñèñòåìîé ðàáî÷åé
òåìïåðàòóðû èíäèêàòîð
òåìïåðàòóðû ïîãàñíåò. Èíäèêàòîð
òåìïåðàòóðû ìîæåò çàãîðåòüñÿ
ñíîâà âî âðåìÿ ðàáîòû ìàøèíû,
ñèãíàëèçèðóÿ î òîì, ÷òî
âûïîëíÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûé
íàãðåâ.
Ó Âàñ èìååòñÿ âîçìîæíîñòü
óñòàíîâèòü íà ïîäñòàâêó äëÿ ÷àøåê
îäíó èëè íåñêîëüêî ÷àøåê
îòâåðñòèÿìè âíèç (Ðèñ. 1/E).
3. Âíåñåíèå ìîëîòîãî êîôå
ýñïðåññî (Ðèñ. 3, 4, 5)
0 Âîçüìèòå äåðæàòåëü ôèëüòðà,
îòêèíüòå íàçàä ùèòîê äëÿ çàùèòû
ïàëüöåâ è âëîæèòå â äåðæàòåëü
158
4.Ââèí÷èâàíèå äåðæàòåëÿ
ôèëüòðà (Ðèñ. 6, 7)
0 Óñòàíîâèòå äåðæàòåëü ôèëüòðà â
êðåïëåíèå ôèëüòðà òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû ðó÷êà äåðæàòåëÿ ôèëüòðà
îêàçàëàñü íèæå ëåâîãî áåëîãî
òðåóãîëüíèêà (Ðèñ. 6, “1”).
0 Çàâèíòèòå äåðæàòåëü ôèëüòðà
âïðàâî äî óïîðà (Ðèñ 6, “2”) òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû ïîñëå ýòîãî ðó÷êà
áûëà íàïðàâëåíà âïåðåä è
íàõîäèëàñü íèæå áåëîé ëèíèè
ìåæäó äâóìÿ òî÷êàìè (Ðèñ. 7, “3”).
5. Íàïîëíåíèå ÷àøêè (÷àøåê)
(Ðèñ. 8)
0 Ïîäñòàâüòå ïîä îòâåðñòèÿ
äåðæàòåëÿ ôèëüòðà (Ðèñ. 8) îäíó
èëè äâå ÷àøêè.
822 949 402_EEA150.book Seite 159 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
u
6. Çàâàðèâàíèå êîôå
ýñïðåññî
0 Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü
ðåæèìîâ “Âîäà/Ïàð” (Ðèñ. 1/B) íà
çíà÷îê .
0 Ïîñëå òîãî, êàê ìàøèíà íàáåðåò
ðàáî÷óþ òåìïåðàòóðó, ïåðåâåäèòå
ïîâîðîòíûé ñåëåêòîð (Ðèñ.1/G) íà
çíà÷îê
. ×åðåç ìîëîòûé êîôå
ýñïðåññî ïîä âûñîêèì äàâëåíèåì
íà÷íåò ïðîõîäèòü âîäà.
0 Ïîñëå òîãî, êàê áóäåò çàâàðåíî
íóæíîå êîëè÷åñòâî ýñïðåññî,
ñíîâà ïåðåâåäèòå ïîâîðîòíûé
ñåëåêòîð âëåâî â ïîëîæåíèå “•”.
3
Ïðîñèì ïîìíèòü, ÷òî âî âðåìÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ êîôå ýñïðåññî
ïåðåêëþ÷àòåëü ðåæèìîâ “Âîäà/
Ïàð” (Ðèñ.1/B) äîëæåí ïîñòîÿííî
íàõîäèòüñÿ â ïîëîæåíèè . Ïðè
çàâàðèâàíèÿ êîôå ýñïðåññî â
ïîëîæåíèè ïåðåêëþ÷àòåëÿ , âêóñ
êîôå èç-çà áîëåå âûñîêîé
òåìïåðàòóðû çàâàðèâàíèÿ ìîæåò
óõóäøèòüñÿ.
Ïîñëå êàæäîãî ïðèãîòîâëåíèÿ
êîôå ýñïðåññî è êàæäîé âûäà÷è
ïàðà èëè ãîðÿ÷åé âîäû, åñëè
ïîâîðîòíûé ñåëåêòîð ïåðåâîäèòñÿ
â ïîëîæåíèå “•”, âñÿ îñòàâøàÿñÿ
âîäà ñòåêàåò â êàïåëüíûé ïîääîí.
Äëÿ çàâàðèâàíèÿ êàæäîé
ïîñëåäóþùåé ÷àøêè èñïîëüçóåòñÿ
ñâåæàÿ âîäà. Áëàãîäàðÿ ýòîìó Âû
ìîæåòå âñåãäà â ïîëíîé ìåðå
íàñëàäèòüñÿ êîôå ýñïðåññî.
Ïîýòîìó íåîáõîäèìî ðåãóëÿðíî
îïîðîæíÿòü êàïåëüíûé ïîääîí.
7. Èçâëå÷åíèå äåðæàòåëÿ
ôèëüòðà(Ðèñ. 9)
0 Âûâèíòèòå âëåâî è âûíüòå
äåðæàòåëü ôèëüòðà èç êðåïëåíèÿ.
0 Îòêèíüòå ùèòîê äëÿ çàùèòû
ïàëüöåâ è äåðæèòå åãî íàæàòûì.
Âûáåéòå èç äåðæàòåëÿ ôèëüòðà èëè
èç ôèëüòðà îòðàáîòàííûé êîôå
ýñïðåññî (Ðèñ. 9).
0 Ïðîìîéòå äåðæàòåëü ôèëüòðà è
ôèëüòð òåïëîé âîäîé. Íèêîãäà íå
ìîéòå äåðæàòåëü ôèëüòðà â
ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíå!
3
Åñëè Âû íå èñïîëüçóåòå ìàøèíó â
òå÷åíèå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà, íå
ââîðà÷èâàéòå äåðæàòåëü ôèëüòðà
ñíîâà â êðåïëåíèå. Ýòî ïðîäëèò
ñðîê ñëóæáû óïëîòíåíèÿ
çàâàðî÷íîãî áëîêà.
Ïîëó÷åíèå ïàðà/Âçáèâàíèå
ìîëî÷íîé ïåíû (Ðèñ. 10, 11)
Ãîðÿ÷èé ïàð ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ
äëÿ âçáèâàíèÿ ìîëî÷íîé ïåíû
êîôå êàïó÷÷èíî è äëÿ íàãðåâàíèÿ
æèäêîñòåé.
1. Âêëþ÷åíèå ìàøèíû
0 Íàäåíüòå íà ñîïëî äëÿ âçáèâàíèÿ
ìîëî÷íîé ïåíû íàñàäêó, êîòîðàÿ
ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ ìàøèíîé
(Ðèñ. 10).
0 Âêëþ÷èòå ìàøèíó ïåðåêëþ÷àòåëåì
Âêë./Âûêë. (Ðèñ. 1/A). Ïîäîæäèòå,
ïîêà ìàøèíà íå íàáåðåò ñâîþ
ðàáî÷óþ òåìïåðàòóðó è íå ïîãàñíåò
îðàíæåâûé òåìïåðàòóðíûé
èíäèêàòîð (Ðèñ. 1/D).
0 Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü
ðåæèìîâ “Âîäà/Ïàð” (Ðèñ. 1/B) íà
çíà÷îê .
2. Ïîëó÷åíèå ïàðà/Âçáèâàíèå
ìîëî÷íîé ïåíû
0 Çàëåéòå ìîëîêî èëè
ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ íàãðåâàíèÿ
æèäêîñòü â æàðîïðî÷íûé ñîñóä.
0 Ïîãðóçèòå â ìîëîêî èëè â
ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ íàãðåâàíèÿ
æèäêîñòü ñîïëî äëÿ âçáèâàíèÿ
ìîëî÷íîé ïåíû (Ðèñ. 11).
0 Ïåðåâåäèòå ïîâîðîòíûé ñåëåêòîð
(Ðèñ.1/G) âëåâî íà çíà÷îê
.
Ìàøèíà íà÷íåò ïðîèçâîäèòü ïàð.
Âíà÷àëå èç ñîïëà ìîãóò òàêæå
âûòå÷ü íåñêîëüêî êàïåëü ãîðÿ÷åé
âîäû.
159
822 949 402_EEA150.book Seite 160 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
u
Âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ: ×òîáû íå
ïðåïÿòñòâîâàòü âûõîäó ïàðà, ñîïëî
äëÿ âçáèâàíèÿ ìîëî÷íîé ïåíû íå
äîëæíî êàñàòüñÿ äíà ñîñóäà.
0 Âû ìîæåòå îñòàíîâèòü ïîäà÷ó
ïàðà, ïåðåâåäÿ ïîâîðîòíûé
ñåëåêòîð (Ðèñ. 1/G) îïÿòü âïðàâî â
ïîëîæåíèå “•”.
0 Îòñòàâüòå âñïåíåííóþ æèäêîñòü â
ñòîðîíó, ïåðåâåäèòå ñåëåêòîð ïàðà
íà çíà÷îê
è îñòàâüòå åãî â ýòîì
ïîëîæåíèè åùå íà íåñêîëüêî
ñåêóíä. Òàêèì îáðàçîì âû óäàëèòå
èç ñîïëà ñëó÷àéíûå îñòàòêè ìîëîêà
è äðóãèõ æèäêîñòåé. Îñòîðîæíî!
Ïàð î÷åíü ãîðÿ÷èé.
3
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ òîíêîé êðåìîâîé
ïåíêè ëó÷øå âñåãî èñïîëüçîâàòü
ïðîõëàäíîå íåæèðíîå ìîëîêî.
Ïðèãîòîâëåíèå êàïó÷÷èíî
Çàëåéòå êîôå ýñïðåññî â áîëüøóþ
÷àøêó íà ½ - ¾ åå îáúåìà.
Äîáàâüòå âçáèòóþ ìîëî÷íóþ ïåíó.
Ïîñûïüòå ìîëî÷íóþ ïåíó êàêàîïîðîøêîì.
×èñòêà è óõîä
Åæåäíåâíûé óõîä
×òîáû ïðåäîòâðàòèòü íàêèïàíèå
÷àñòèö êîôå íà ñòåíêè ìàøèíû,
ðåêîìåíäóåì Âàì åæåäíåâíî
ïåðåä ïåðâûì è ïîñëå ïîñëå
ïîñëåäíåãî ïî ñ÷åòó ïðèãîòîâëåíèÿ
êîôå ýñïðåññî â òå÷åíèå ïðèáë. 10
ñåêóíä âûïîëíÿòü ïðîìûâêó
ñèñòåìû áåç ìîëîòîãî êîôå
ýñïðåññî. Äåéñòâóéòå ïðè ýòîì òàê
æå, êàê ïðè ïðèãîòîâëåíèè êîôå, íî
áåç èñïîëüçîâàíèÿ ìîëîòîãî êîôå
ýñïðåññî.
0 Çàòåì íà êîðîòêîå âðåìÿ ñíîâà
ïåðåâåäèòå ïîâîðîòíûé ñåëåêòîð
(Ðèñ.1/G) â ïîëîæåíèå
.
0 Âûëåéòå èç ðåçåðâóàðà äëÿ âîäû
îñòàâøóþñÿ â íåì âîäó.
×èñòêà
(Ðèñ. 12, 13, 14, 15, 16)
1
3. Íàãðåâàíèå âîäû
0 Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü
ðåæèìîâ “Âîäà/Ïàð” (Ðèñ.1/B) â
ïîëîæåíèå .
0 Ïîäñòàâüòå ïîä ñîïëî äëÿ
âçáèâàíèÿ ìîëî÷íîé ïåíû êàêóþëèáî åìêîñòü (Ðèñ.1/H).
0 Ïåðåâåäèòå ïîâîðîòíûé ñåëåêòîð
äëÿ êîôå, ïàðà è ãîðÿ÷åé âîäû
(Ðèñ.1/G) â ïîëîæåíèå
. Èç
ñîïëà äëÿ âçáèâàíèÿ ìîëî÷íîé
ïåíû ïîòå÷åò ãîðÿ÷àÿ âîäà.
0 Ïîñëå òîãî, êàê ìàøèíà âûäàñò
íóæíîå êîëè÷åñòâî ãîðÿ÷åé âîäû,
ïåðåâåäèòå ïîâîðîòíûé ñåëåêòîð
äëÿ êîôå, ïàðà è ãîðÿ÷åé âîäû
(Ðèñ.1/G) ñíîâà â ïîëîæåíèå “•”.
0
0
0
0
0
160
Ïåðåä ïðîâåäåíèåì ÷èñòêè âñÿêèé
ðàç îòêëþ÷àéòå è ìàøèíó è
âûíèìàéòå ñåòåâîé øòåêåð èç
ðîçåòêè!
Íèêàêóþ ÷àñòü ìàøèíû íåëüçÿ
ìûòü â ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíå!
Âñå ïîâåðõíîñòè ìàøèíû
ïðîòèðàéòå âëàæíîé ìàòåðèåé. Íå
ïðèìåíÿéòå îñòðûõ è àáðàçèâíûõ
÷èñòÿùèõ ñðåäñòâ.
Ïî ìåíüøåé ìåðå îäèí ðàç â
íåäåëþ ïðîìûâàéòå ðåçåðâóàð
îáû÷íîé âîäîé.
Ôèëüòð äëÿ 1 ÷àøêè è ôèëüòð äëÿ 2õ ÷àøåê êîôå âðåìÿ îò âðåìåíè
ïðî÷èùàéòå ùåòêîé.
Ñîïëî äëÿ âçáèâàíèÿ ìîëî÷íîé
ïåíû
Ñíèìèòå íàñàäêó ñ ñîïëà äëÿ
âçáèâàíèÿ ìîëî÷íîé ïåíû è
ïðîìîéòå åå îáû÷íîé âîäîé.
Òùàòåëüíî ïðîòðèòå ñîïëî
âëàæíîé ìàòåðèåé. Äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ÷èñòêè è óäàëåíèÿ
íàêèïè Âû ìîæåòå îòâèíòèòü
822 949 402_EEA150.book Seite 161 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
u
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ãîëîâêó ñîïëà âñïîìîãàòåëüíûì
èíñòðóìåíòîì (Ðèñ. 1/L).
Êàïåëüíàÿ ðåøåòêà è êàïåëüíûé
ïîääîí
Åñëè èíäèêàòîð çàïîëíåíèÿ
êàïåëüíîãî ïîääîíà (Ðèñ. 1/U)
ïîäíÿëñÿ âûøå êàïåëüíîé ðåøåòêè,
çíà÷èò êàïåëüíûé ïîääîí
íåîáõîäèìî îïîðîæíèòü.
Âëîæèòå ïàëüöû â îòâåðñòèå
êàïåëüíîé ðåøåòêè. Âûíüòå
êàïåëüíóþ ðåøåòêó è ïðîìîéòå åå
ïîä ïðîòî÷íîé âîäîé (Ðèñ. 12).
×òîáû îïîðîæíèòü êàïåëüíûé
ïîääîí, âîçüìèòåñü çà íåãî ñ
îáåèõ ñòîðîí è âûòÿíèòå èç
ìàøèíû âïåðåä (Ðèñ. 13).
Âûíüòå ïëàñòèêîâóþ íàñàäêó ñ
èíäèêàòîðîì çàïîëíåíèÿ
êàïåëüíîãî ïîääîíà è ïðîìîéòå
îáå ýòè äåòàëè ïðîòî÷íîé âîäîé
(Ðèñ. 14).
Âñòàâüòå ïëàñòèêîâóþ íàñàäêó ñ
èíäèêàòîðîì çàïîëíåíèÿ
êàïåëüíîãî ïîääîíà îáðàòíî â
êàïåëüíûé ïîääîí.
Ñíîâà çàäâèíüòå ÷èñòûé êàïåëüíûé
ïîääîí â ìàøèíó è âñòàâüòå
êàïåëüíóþ ðåøåòêó íà ïðåæíåå
ìåñòî.
×èñòêà çàâàðî÷íîãî ôèëüòðà
Âíóòðè çàâàðî÷íîãî áëîêà
íàõîäèòñÿ ñïåöèàëüíûé çàâàðî÷íûé
ôèëüòð, ÷åðåç êîòîðûé ïðîõîäèò
ãîðÿ÷àÿ âîäà. Âðåìÿ îò âðåìåíè
ïðîâåðÿéòå, íå çàáèëèñü ëè ÿ÷åéêè
çàâàðî÷íîãî ôèëüòðà ÷àñòèöàìè
êîôå.
Åñëè ÿ÷åéêè ôèëüòðà çàêóïîðåíû:
Âûâèíòèòå çàâàðî÷íûé ôèëüòð
ìîíåòîé (Ðèñ. 15).
Âûíüòå çàâàðî÷íûé ôèëüòð ñ
óïëîòíåíèåì (Ðèñ. 16/1) è ñíèìèòå
óïëîòíåíèå ôèëüòðà (Ðèñ. 16/2).
Î÷èñòèòå çàâàðî÷íûé ôèëüòð
òåïëîé âîäîé è ùåòêîé.
Ïðîìîéòå òåïëîé âîäîé
óïëîòíåíèå.
Åñëè íåîáõîäèìî
òðàíñïîðòèðîâàòü ìàøèíó ïðè
ìèíóñîâîé òåìïåðàòóðå:
0 Îïîðîæíèòå ðåçåðâóàð äëÿ âîäû.
0 Ïåðåâåäèòå ïîâîðîòíûé ñåëåêòîð
(Ðèñ.1/G) â ïîëîæåíèå
è äàéòå
óëåòó÷èòüñÿ íàõîäÿùåìóñÿ â
ìàøèíå ïàðó.
3
Óäàëåíèå íàêèïè
0
0
0
0
Åñëè êîôå ýñïðåññî ïðîõîäèò
÷åðåç ôèëüòð ñëèøêîì äîëãî, ïîðà
ïðîèçâåñòè î÷èñòêó ìàøèíû îò
íàêèïè.
Ðåêîìåíäóåì åæåêâàðòàëüíî
î÷èùàòü ìàøèíó îò íàêèïè ñ
ïîìîùüþ æèäêîãî ñðåäñòâà äëÿ
óäàëåíèÿ íàêèïè. Åñëè âû
ïðîæèâàåòå â ìåñòíîñòè ñ æåñòêîé
âîäîé, ïðîöåäóðó óäàëåíèÿ íàêèïè,
âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ ïðîâîäèòü
÷àùå. Ñîáëþäàéòå ïðè ýòîì
óêàçàíèÿ èçãîòîâèòåëÿ ñðåäñòâà
äëÿ óäàëåíèÿ íàêèïè.
Âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ: Ïðåæäå ÷åì
ïðèñòóïèòü ê óäàëåíèþ íàêèïè,
èçâëåêèòå èç ìàøèíû çàâàðî÷íûé
ôèëüòð (Ðèñ.1/V) è óïëîòíåíèå
çàâàðî÷íîãî ôèëüòðà, êàê îïèñàíî
â ðàçäåëå “×èñòêà çàâàðî÷íîãî
ôèëüòðà” (Ðèñ.15, 16).
Ñíà÷àëà çàëåéòå â ðåçåðâóàð âîäó,
è òîëüêî ïîñëå ýòîãî âíåñèòå
ñðåäñòâî äëÿ óäàëåíèÿ íàêèïè, íè â
êîåì ñëó÷àå íå íàîáîðîò.
Íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü íå
ìåíåå 0,5 ë âîäû. Ñðåäñòâî äëÿ
óäàëåíèÿ íàêèïè ñëåäóåò
äîçèðîâàòü ñîîòâåòñòâåííî.
Âûíüòå ñåòåâîé øòåêåð èç ðîçåòêè
è äàéòå ìàøèíå îñòûòü.
Ñíèìèòå ñîïëî äëÿ âçáèâàíèÿ
ìîëî÷íîé ïåíû âìåñòå ñ íàñàäêîé
(Ðèñ.1/H).
Âñòàâüòå â êîôåâàðêó äåðæàòåëü
ôèëüòðà áåç ôèëüòðà.
Ïîäñòàâüòå ïîä äåðæàòåëü ôèëüòðà
ïîäõîäÿùóþ ïî îáúåìó åìêîñòü.
161
822 949 402_EEA150.book Seite 162 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
u
0 Âñòàâüòå ñåòåâîé øòåêåð â ðîçåòêó
è âêëþ÷èòå ìàøèíó.
0 Ïåðåâåäèòå ïîâîðîòíûé ñåëåêòîð
(Ðèñ.1/G) â ïîëîæåíèå
è
ïðîïóñòèòå ÷åðåç ñèñòåìó
ïðèìåðíî ¼ ðàñòâîðà äëÿ
óäàëåíèÿ íàêèïè.
0 Ïîñëå ýòîãî îòêëþ÷èòå ìàøèíó è
ïðèìåðíî íà 10 ìèíóò îñòàâüòå
ðàñòâîð äåéñòâîâàòü.
Òàêóþ æå ïðîöåäóðó ïðîâåäèòå è
ñî ñëåäóþùåé ¼ ðàñòâîðà äëÿ
óäàëåíèÿ íàêèïè.
0 Óñòàíîâèòå ïîâîðîòíûé ñåëåêòîð
(Ðèñ.1/G) â ïîëîæåíèå
. Îñòàòîê
ðàñòâîðà äëÿ óäàëåíèÿ íàêèïè
ïðîïóñòèòå ÷åðåç ñîïëî è ñíîâà
îñòàâüòå åãî äåéñòâîâàòü â òå÷åíèå
10 ìèíóò.
0 Ïîñëå ýòîãî ðåçåðâóàð äëÿ âîäû
ñëåäóåò òùàòåëüíî ïðîìûòü.
0 Çàïîëíèòå ðåçåðâóàð ñâåæåé
âîäîé. Îäíó ïîëîâèíó ýòîé âîäû
ïðîïóñòèòå ÷åðåç çàâàðî÷íûé áëîê,
äðóãóþ ïîëîâèíó — ÷åðåç ñîïëî.
Ïðè íàëè÷èè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà
íàêèïè ïîâòîðèòå óêàçàííóþ
ïðîöåäóðó.
0 Ïî îêîí÷àíèè óäàëåíèÿ íàêèïè
ñíîâà âñòàâüòå íà ìåñòî
çàâàðî÷íûé ôèëüòð è óïëîòíåíèå.
•
•
×òî äåëàòü, åñëè…
• êîôå ýñïðåññî ïîëó÷àåòñÿ
íåäîñòàòî÷íî ãîðÿ÷èì:
— ×òîáû ïðîãðåòü ñèñòåìó,
ïðîâåäèòå îäèí öèêë
çàâàðèâàíèÿ áåç ìîëîòîãî êîôå
ýñïðåññî, íî ñ ôèëüòðîì è
äåðæàòåëåì ôèëüòðà.
— Ïðåäâàðèòåëüíî ïîäîãðåéòå
÷àøêè.
— Î÷èñòèòå ìàøèíó îò íàêèïè.
• ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ìàøèíû
çàìåòíî ñíèæàåòñÿ:
— Íå ñëèøêîì óïëîòíÿéòå
íàõîäÿùèéñÿ â ôèëüòðå êîôå
ýñïðåññî.
162
•
•
— Íå ìåëèòå êîôå ýñïðåññî
ñëèøêîì òîíêî (òîíêîñòü ïîìîëà
äîëæíà áûòü “mittel” (ñðåäíÿÿ).
— Î÷èñòèòå ìàøèíó îò íàêèïè.
êîôå ýñïðåññî âûòåêàåò èç
äåðæàòåëÿ ôèëüòðà ñáîêó:
— Óáåäèòåñü, ÷òî äåðæàòåëü
ôèëüòðà ïðàâèëüíî âñòàâëåí â
ñòîïîðíîå êîëüöî.
— ×óòü ñèëüíåå ñòÿíèòå äåðæàòåëü
ôèëüòðà ñòîïîðíûì êîëüöîì.
— Î÷èñòèòå êðîìêó äåðæàòåëÿ
ôèëüòðà îò ìîëîòîãî êîôå
ýñïðåññî.
êîôå ýñïðåññî ïåðåñòàë òå÷ü:
— Óáåäèòåñü, ÷òî ðåçåðâóàð äëÿ
âîäû çàïîëíåí è ïðàâèëüíî
óñòàíîâëåí.
— Óáåäèòåñü, ÷òî äåðæàòåëü
ôèëüòðà ïðàâèëüíî âñòàâëåí â
ñòîïîðíîå êîëüöî.
— Óáåäèòåñü, ÷òî ïåðåêëþ÷àòåëü
ðåæèìîâ “Âîäà/Ïàð” (Ðèñ. 1/B)
íàõîäèòñÿ â ïîëîæåíèè , à
ïîâîðîòíûé ñåëåêòîð äëÿ âîäû,
ïàðà è ãîðÿ÷åé âîäû (Ðèñ. 1/G)
ïåðåâåäåí íàïðàâî â
ïîëîæåíèå
.
— Íå ñëèøêîì óïëîòíÿéòå
íàõîäÿùèéñÿ â ôèëüòðå ìîëîòûé
êîôå ýñïðåññî.
— Ïðî÷èñòèòå çàâàðî÷íûé ôèëüòð.
— Î÷èñòèòå ìàøèíó îò íàêèïè.
êà÷åñòâî ïåíêè “êðåìà”
óõóäøàåòñÿ:
— Óáåäèòåñü, ÷òî â ôèëüòðå
íàõîäèòñÿ äîñòàòî÷íîå
êîëè÷åñòâî ìîëîòîãî êîôå
ýñïðåññî.
— Âñåãäà èñïîëüçóéòå ñâåæèé
ìîëîòûé êîôå ýñïðåññî.
— Ñëåãêà óïëîòíèòå ìîëîòûé êîôå
ýñïðåññî.
ïðè âçáèâàíèè ìîëîêà îáðàçóåòñÿ
ìàëî ïåíû:
— Èñïîëüçóéòå òîëüêî ïðîõëàäíîå,
ñâåæåå è íåæèðíîå ìîëîêî.
822 949 402_EEA150.book Seite 163 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
u
— Ïðî÷èñòèòå ñîïëî äëÿ âçáèâàíèÿ
ìîëî÷íîé ïåíû.
• ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ìàøèíû
ïîâûøàåòñÿ:
— Èñïîëüçóåìûé êîôå ýñïðåññî
ñëèøêîì ãðóáîãî ïîìîëà:
— Óáåäèòåñü, ÷òî â ôèëüòðå
íàõîäèòñÿ äîñòàòî÷íî ìîëîòîãî
êîôå ýñïðåññî.
• êîôåâàðêà âî âðåìÿ ðàáîòû
îòêëþ÷àåòñÿ:
Íàñîñ ìàøèíû îñíàùåí
òåðìîçàùèòîé, ïðåäîõðàíÿþùåé
ìàøèíó îò ïåðåãðåâà.  ñëó÷àå
ïðîäîëæèòåëüíîé íåïðåðûâíîé
ðàáîòû ìàøèíû, à òàêæå ïðè
çàïóñêå íàñîñà áåç âîäû,
òåðìîçàùèòà ïðåðûâàåò ðàáîòó
ìàøèíû.
— Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü Ein- /
Aus (Âêë./Âûêë.) â ïîëîæåíèå
“Aus” (Âûêë.) è âûíüòå ñåòåâîé
øòåïñåëü èç ðîçåòêè.
— Äàéòå ìàøèíå îñòûòü, äëÿ ÷åãî
ïîòðåáóåòñÿ íå ìåíåå 20 ìèíóò.
Äîëåéòå âîäó â áàê äëÿ âîäû.
— Ñíîâà ïîäñîåäèíèòå ê
ýëåêòðîñåòè è âêëþ÷èòå ìàøèíó.
Åñëè ïîñëå ýòîãî ìàøèíà íå
çàðàáîòàåò, îáðàòèòåñü â íàø
ñåðâèñíûé öåíòð.
Òåõíè÷åñêèå äàííûå
• Íàïðÿæåíèå ïîäêëþ÷åíèÿ:
230 Â, 50 Ãö
• Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü:
1000 Âò
(Ñì. ôèðìåííóþ òàáëè÷êó íà
äíèùå ìàøèíû.)
Óòèëèçàöèÿ
2
Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû
Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû
ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíû è
ïðèãîäíû äëÿ âòîðè÷íîãî
èñïîëüçîâàíèÿ. Ñèíòåòè÷åñêèå
÷àñòè ñíàáæåíû ñïåöèàëüíîé
ìàðêèðîâêîé, íàïðèìåð: >PE< äëÿ
ïîëèýòèëåíà, >PS< äëÿ ïîëèñòèðîëà
è äð. Ïîìåùàéòå óïàêîâî÷íûå
ìàòåðèàëû â ñîîòâåòñòâèè ñ
ìàðêèðîâêîé â ñïåöèàëüíûå
êîíòåéíåðû äëÿ ñáîðà óòèëÿ,
óñòàíîâëåííûå ìåñòíîé
êîììóíàëüíîé ñëóæáîé.
2
Ñòàðûé ïðèáîð
W
Ñèìâîë
íà èçäåëèè èëè íà åãî
óïàêîâêå óêàçûâàåò, ÷òî îíî íå
ïîäëåæèò óòèëèçàöèè â êà÷åñòâå
áûòîâûõ îòõîäîâ.
Âìåñòî ýòîãî åãî ñëåäóåò ñäàòü â
ñîîòâåòñòâóþùèé ïóíêò ïðèåìêè
ýëåêòðîííîãî è
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ äëÿ
ïîñëåäóþùåé óòèëèçàöèè.
Ñîáëþäàÿ ïðàâèëà óòèëèçàöèè
èçäåëèÿ, Âû ïîìîæåòå
ïðåäîòâðàòèòü ïðè÷èíåíèå
îêðóæàþùåé ñðåäå è çäîðîâüþ
ëþäåé ïîòåíöèàëüíîãî óùåðáà,
êîòîðûé âîçìîæåí, â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå, âñëåäñòâèå
íåïîäîáàþùåãî îáðàùåíèÿ ñ
ïîäîáíûìè îòõîäàìè.
Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé
îá óòèëèçàöèè ýòîãî èçäåëèÿ
ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ ê ìåñòíûì
âëàñòÿì, â ñëóæáó ïî âûâîçó è
óòèëèçàöèè îòõîäîâ èëè â ìàãàçèí,
â êîòîðîì Âû ïðèîáðåëè èçäåëèå.î
âûâîçó è óòèëèçàöèè îòõîäîâ èëè â
ìàãàçèí, â êîòîðîì Âû ïðèîáðåëè
èçäåëèå.
163
822 949 402_EEA150.book Seite 164 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
Øàíîâíèé ïîêóïåöü
Áóäü ëàñêà, óâàæíî ïðî÷èòàéòe öþ
³íñòðóêö³þ ç åêñïëóàòàö³¿.
Íàñàìïåðåä, áóäü ëàñêà,
äîäåðæóéòåñÿ ³íñòðóêö³é ç áåçïåêè,
íàäàíèõ íà ïåðøèõ ñòîð³íêàõ äàíî¿
³íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿! Áóäü ëàñêà,
çáåð³ãàéòå ³íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿,
ùîá ìàòè ìîæëèâ³ñòü çâåðòàòèñÿ
äî íèõ íàäàë³. Çà ìîæëèâîñò³
ïåðåäàâàéòå ö³ ³íñòðóêö³¿
íàñòóïíîìó òðèìà÷îâ³ ïîáóòîâî¿
òåõí³êè.
Îïèñ ïðèëàäó (Ìàëþíîê 1)
A
B
Ñ
D
E
F
G
H
²
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
164
Âèìèêà÷ ²ÌÊ/ÂÈÌÊ
Ïåðåìèêà÷ âîäà/ïàðà
Ëàìïî÷êà-³íäèêàòîð æèâëåííÿ
²íäèêàòîð òåìïåðàòóðè
³ää³ë äëÿ çáåð³ãàííÿ ÷àøîê
ªìí³ñòü äëÿ âîäè (ççàäó)
Êðóãëèé ïåðåìèêà÷ äëÿ êàâè, ïàðè
³ ãàðÿ÷î¿ âîäè
Íîñèê äëÿ ïàðè (ç íàñàäêîþ)
Òàáëè÷êà ç òåõí³÷íèìè äàíèìè
Âèì³ðþâàëüíà ëîæêà
Ðåìîíòíèé ³íñòðóìåíò
Ïðåñ äëÿ ìîëîòî¿ êàâè
Ô³ëüòð íà 1 ÷àøêó
Ô³ëüòð íà 2 ÷àøêè
Ô³ëüòð äëÿ ðîçôàñîâàíèõ ïîðö³é
Òðèìà÷ ô³ëüòðà
Ïðîòåêòîð ïàëüö³â
Òàöÿ äëÿ ñò³êàííÿ
Ðåø³òêà äëÿ ñò³êàííÿ
²íäèêàòîð ð³âíÿ çàïîâíåííÿ
Ô³ëüòð â ãîëîâö³ äëÿ çàâàðþâàííÿ
(âñåðåäèí³)
Ãîëîâêà äëÿ çàâàðþâàííÿ ç
ô³êñàòîðîì òðèìà÷à ô³ëüòðà
1 Ïðàâèëà áåçïåêè
Òåõí³êà áåçïåêè ïðè óñòàíîâö³
ïðèëàäó
• Ïðèëàä ïîâèíåí ñòîÿòè íå
õèòàþ÷èñü. Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî
ïîâåðõíÿ, íà ÿê³é áóäå âñòàíîâëåíî
ïðèëàä, ð³âíà ³ ãîðèçîíòàëüíà.
• Äîïóñêàºòüñÿ âìèêàííÿ ïðèëàäó
ëèøå äî ìåðåæ³ ç íàïðóãîþ, òèïîì
³ ÷àñòîòîþ, ùî â³äïîâ³äàþòü
ñïåöèô³êàö³¿ íà òàáëè÷ö³ ç
òåõí³÷íèìè äàíèìè (íà íèæí³é
÷àñòèí³ ïðèëàäó).
Òåõí³êà áåçïåêè ïðè ðîáîò³ ç
ïðèëàäîì
• Äàíèé ïðèëàä íå ïðèçíà÷åíèé äëÿ
âèêîðèñòàííÿ îñîáàìè (âêëþ÷àþ÷è
ä³òåé) ç³ çíèæåíèìè ô³çè÷íèìè,
ñåíñîðíèìè àáî ðîçóìîâèìè
ìîæëèâîñòÿìè àáî íåäîñòàòí³ì
äîñâ³äîì òà çíàííÿìè, êð³ì
âèïàäê³â âèêîðèñòàííÿ íèìè
ïðèëàäó ï³ä íàãëÿäîì àáî ï³ñëÿ
³íñòðóêòóâàííÿ îñîáîþ,
â³äïîâ³äàëüíîþ çà ¿õíþ áåçïåêó.
• Ñë³äêóéòå, ùîá ïîáëèçó íå áóëî
ä³òåé.
• ijòè ïîâèíí³ áóòè ï³ä íàãëÿäîì äëÿ
çàïîá³ãàííÿ ïóñòîù³â ç ïðèëàäîì.
• Åëåêòðè÷íèé êàáåëü íå ïîâèíåí
òîðêàòèñÿ ãàðÿ÷èõ ÷àñòèí ïðèëàäó.
• ͳêîëè íå âèòÿãàéòå øòåïñåëüíó
âèëêó ç ðîçåòêè çà êàáåëü.
• Íå âèêîðèñòîâóéòå ïðèëàä, ÿêùî:
— éîãî êàáåëü óøêîäæåíèé àáî
— º ïîì³òí³ óøêîäæåííÿ êîðïóñà
• Íîñèê äëÿ ïàðè, ô³ëüòð, òðèìà÷
ô³ëüòðà ³ ô³êñàòîð çàâæäè ãàðÿ÷³ ï³ä
÷àñ ðîáîòè ïðèëàäó.
• Ìåòàëåâèé êîðïóñ çàâæäè òåïëèé
ï³ä ÷àñ ðîáîòè ïðèëàäó.
• Íå âèéìàéòå òðèìà÷ ô³ëüòðà ï³ä ÷àñ
çàâàðêè êàâè, îñê³ëüêè ïðèëàä
ïðàöþº ï³ä òèñêîì.
ª íåáåçïåêà îï³êó.
822 949 402_EEA150.book Seite 165 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
• Íàïîâíþéòå ºìí³ñòü äëÿ âîäè
ò³ëüêè õîëîäíîþ âîäîþ; í³êîëè íå
íàïîâíþéòå ìîëîêîì àáî ³íøèìè
ð³äèíàìè.
• Íå âèêîðèñòîâóéòå ïðèëàä, ÿêùî
ºìí³ñòü äëÿ âîäè ïîðîæíÿ.
• Íå âèêîðèñòîâóéòå ïðèëàä áåç òàö³
äëÿ ñò³êàííÿ òà ðåø³òêè äëÿ
ñò³êàííÿ.
Ïðàâèëà áåçïåêè ï³ä ÷àñ
÷èùåííÿ
• Ïåðåä îáñëóãîâóâàííÿì ³
÷èùåííÿì îáîâ'ÿçêîâî âèìêí³òü
ïðèëàä ³ âèòÿãí³òü øòåïñåëüíó âèëêó
ç ðîçåòêè.
• Äîòðèìóéòåñÿ ³íñòðóêö³é ùîäî
äåêàëüöèíàö³¿.
• Íå çàíóðþéòå ïðèëàä ó âîäó.
Ïðàâèëà áåçïåêè ï³ä ÷àñ
ðåìîíòó
Ðåìîíòí³ ðîáîòè ñòîñîâíî äàíîãî
ïðèëàäó ìîæóòü ïðîâîäèòèñÿ
âèíÿòêîâî êâàë³ô³êîâàíèìè
ôàõ³âöÿìè ç òåõí³÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ. Íåïðàâèëüíèé
ðåìîíò ìîæå ñòàòè ïðè÷èíîþ
âèíèêíåííÿ çíà÷íî¿ íåáåçïåêè. Ó
ðàç³ âèíèêíåííÿ íåîáõ³äíîñò³
ðåìîíòó âàðòî çâ'ÿçàòèñÿ ç
â³ää³ëîì îáñëóãîâóâàííÿ ïîêóïö³â
àáî âàøèì óïîâíîâàæåíèì
äèëåðîì.
Âèðîáíèê íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³
çà ìîæëèâèé çáèòîê ïðè
íåïðàâèëüíîìó âèêîðèñòàíí³
ïðèëàäó, àáî ïðè âèêîðèñòàíí³ éîãî
íå çà ïðèçíà÷åííÿì.
;
Äàíèé ïðèëàä â³äïîâ³äàº
íàñòóïíèì ªâðîïåéñüêèì
Äèðåêòèâàì:
• Äèðåêòèâà ïðî íèçüêó íàïðóãó
2006/95/EC
• Äèðåêòèâà ïðî åëåêòðîìàãí³òíó
ñóì³ñí³ñòü 89/336/EEC ç
âèïðàâëåííÿìè 92/31/EEC é
93/68/EEC
Ïåðåä ïåðøèì âèêîðèñòàííÿì
Áóäü ëàñêà, ïðî÷èòàéòå ³íñòðóêö³þ ç
òåõí³êè áåçïåêè ùîá óíèêíóòè
íåáåçïåêè äëÿ ñåáå ³ óøêîäæåíü
ïðèëàäó.
0 Óâ³ìêí³òü êàáåëü æèâëåííÿ ó
íàñò³ííó øòåïñåëüíó ðîçåòêó.
Ïåðåä ïåðøèì ïðèãîòóâàííÿ
åñïðåñî ïîòð³áíî îäèí ðàç
ïðîìèòè ñèñòåìó íàãð³âàííÿ, äëÿ
÷îãî ïîòð³áíî íàïîâíèòè ºìí³ñòü
äëÿ âîäè. ijéòå ÿê îïèñàíî â
ðîçä³ë³ "Ïðèãîòóâàííÿ åñïðåñî" ³
"Ñï³íþâàííÿ ìîëîêà", àëå íå
çàñèïàéòå ìåëåíó êàâó â ô³ëüòð.
Ïîñòàâòå ºìí³ñòü ìàêñèìàëüíîãî
ðîçì³ðó ïîñåðåäèí³ ðåø³òêè äëÿ
ñò³êàííÿ (ìàëþíîê 1/T) òà ï³ä
íîñèê äëÿ ïàðè (ìàëþíîê 1/H).
Ïðèãîòóâàííÿ åñïðåñî
ϳñëÿ çàâàðþâàííÿ åñïðåñî
ïîòð³áíî ïîêðèòè ù³ëüíèì ï³íèñòèì
øàðîì, òàê çâàíîþ ï³íêîþ.
Ùîá îòðèìàòè àðîìàòíèé åñïðåñî
ñ ï³íêîþ, âàæëèâî êîðèñòóâàòèñÿ
÷èñòîþ âîäîþ ³ ïîìåëîì
ïðàâèëüíîãî ðîçì³ðó; òàêîæ
âàæëèâà òåìïåðàòóðà âîäè.
1. Íàïîâíåííÿ âîäîþ
(Ìàëþíîê 2)
0 Ïîòÿãí³òü ºìí³ñòü äëÿ âîäè äîãîðè ³
âèéì³òü ¿¿ ç ïðèëàäó (ìàëþíîê 2).
0 ³äêðèéòå êðèøêó ºìíîñò³.
0 Íàïîâíþéòå ºìí³ñòü ò³ëüêè
õîëîäíîþ, ÷èñòîþ âîäîþ.
Âàæëèâî, ùîá ð³âåíü âîäè áóâ íå
íèæ÷å ïîçíà÷êè MIN (ì³í³ìóì) ³ íå
âèùå ïîçíà÷êè MAX (ìàêñèìóì).
0 Çàêðèéòå êðèøêó ºìíîñò³.
0 Âñòàâòå ºìí³ñòü äëÿ âîäè íà ì³ñöå ³
íàòèñí³òü íà íå¿, ùîá âñòàíîâèòè ¿¿ â
ïðèëàä (ìàëþíîê 2).
3
Âè òàêîæ ìîæåòå ï³äíÿòè êðèøêó
ºìíîñò³ ³ ñêëàñòè ¿¿ âá³ê. Öå
äîçâîëÿº íàïîâíèòè ºìí³ñòü äëÿ
âîäè, íå âèéìàþ÷è ¿¿ ç ïðèëàäó,
íàïðèêëàä ç ãëå÷èêà.
165
822 949 402_EEA150.book Seite 166 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
2. Âìèêàííÿ ïðèëàäó /
ïîïåðåäíº ïðîãð³âàííÿ ÷àøîê
0 Ââ³ìêí³òü ïðèëàä ïåðåìèêà÷åì
²ÌÊ/ÂÈÌÊ (ìàëþíîê 1/A).
²íäèêàòîð æèâëåííÿ
(ìàëþíîê 1/C, ÷åðâîíèé) ³
³íäèêàòîð òåìïåðàòóðè
(ìàëþíîê 1/D, ïîìàðàí÷åâèé)
çàñâ³òèòüñÿ.
Êîëè âñòàíîâèòüñÿ ðîáî÷à
òåìïåðàòóðà, ³íäèêàòîð
òåìïåðàòóðè çãàñíå. ²íäèêàòîð
òåìïåðàòóðè ìîæå çàñâ³òèòèñÿ
çíîâó ï³ä ÷àñ ðîáîòè ïðèëàäó; öå
îçíà÷àº, ùî ïðèëàä íàãð³âàºòüñÿ
çíîâó.
Âè ìîæåòå ïîñòàâèòè îäíó àáî
á³ëüøå ÷àøîê îòâîðîì äîíèçó â
â³ää³ë äëÿ çáåð³ãàííÿ ÷àøîê
(ìàëþíîê 1/E).
3. Çàñèïàííÿ ìåëåíî¿ êàâè
(ìàëþíêè 3,4,5)
0 ³çüì³òü òðèìà÷ ô³ëüòðà, â³ä³ãí³òü
ïðîòåêòîð ïàëüö³â ³ ïîñòàâòå ô³ëüòð
íà 1 ÷àøêó àáî ô³ëüòð íà 2 ÷àøêè â
òðèìà÷ ô³ëüòðà (ìàëþíîê 3).
ßêùî âè âèêîðèñòîâóºòå
ðîçôàñîâàí³ ïîðö³¿, âñòàâòå ô³ëüòð
äëÿ ðîçôàñîâàíèõ ïîðö³é
(ìàëþíîê 1/P ³ ìàëþíîê 5).
0 Çàñèïòå ìåëåíó êàâó â ô³ëüòð.
Êîðèñòóâàííÿ:
1 ïîâíó ì³ðíó ëîæêó äëÿ ô³ëüòðà íà
1 ÷àøêó, 2 ïîâí³ ì³ðí³ ëîæêè äëÿ
ô³ëüòðà íà 2 ÷àøêè.
0 Ëåãêî íàòèñí³òü íà ìåëåíó êàâó â
ô³ëüòð³ (ìàëþíîê 4) çà äîïîìîãîþ
ïðåñà äëÿ ìåëåíî¿ êàâè (ìàëþíîê 1
/M). Âàæëèâî, ùîá ï³ñëÿ ñòèñêàííÿ
êàâè ô³ëüòð áóâ íàïîâíåíèé
ìåëåíîþ êàâîþ äî êðà¿â. Çí³ì³òü
çàëèøêè ìåëåíî¿ êàâè ç îáîäêà
ô³ëüòðà.
3
3
166
Íå ñïðåñîâóéòå ìåëåíó êàâó â
ô³ëüòð³ äóæå ñèëüíî.  òàêîìó
âèïàäêó ïîò³ê âîäè ñêð³çü êàâó
çíà÷íî óïîâ³ëüíèòüñÿ. (Äèâ³òüñÿ
òàêîæ ðîçä³ë "Ùî ðîáèòè ÿêùî...")
3
ßêùî âè ìåëåòå êàâó ñàì³,
îáèðàéòå "ñåðåäí³é" ðîçì³ð
ïîìåëó.
4. Çàãâèí÷óâàííÿ òðèìà÷à
ô³ëüòðà.
(Ìàëþíêè 6, 7)
0 Âñòàíîâ³òü òðèìà÷ ô³ëüòðà â
ô³êñàòîð ô³ëüòðà òàê, ùîá ðó÷êà
òðèìà÷à ô³ëüòðà áóëà ðîçòàøîâàíà
ï³ä ë³âèì á³ëèì òðèêóòíèêîì
(ìàëþíîê 6,“1“).
0 Ïîâåðí³òü òðèìà÷ ô³ëüòðà âïðàâî
äî óïîðó (ìàëþíîê 6,“2“), òàê ùîá
ðó÷êà áóëà íàïðÿìëåíà âïåðåä ³
áóëà ðîçòàøîâàíà ï³ä á³ëîþ ë³í³ºþ
ì³æ äâîìà òî÷êàìè
(ìàëþíîê 7,“3“).
5. Óñòàíîâêà ÷àøêè (÷àøîê)
âíèçó (Ìàëþíîê 8)
0 Âñòàíîâ³òü îäíó àáî äâ³ ÷àøêè ï³ä
îòâîðè â òðèìà÷³ ô³ëüòðà
(ìàëþíîê 8).
6. Ïðèãîòóâàííÿ åñïðåñî
0 Ïåðåâåä³òü ïåðåìèêà÷ âîäà/ïàðà
(ìàëþíîê) 1/B) â ïîëîæåííÿ .
0 Êîëè ïðèëàä äîñÿãíå ðîáî÷î¿
òåìïåðàòóðè, ïîâåðí³òü êðóãëèé
ïåðåìèêà÷ (ìàëþíîê 1/G) â
ïîëîæåííÿ
. Âîäó áóäå
ïðîïóùåíî ñêð³çü ìåëåíó êàâó ï³ä
âèñîêèì òèñêîì.
0 Êîëè áàæàíèé îá'ºì åñïðåñî áóäå
ïðèãîòîâàíî, ïîâåðí³òü êðóãëèé
ïåðåìèêà÷ âë³âî â ïîëîæåííÿ “•”.
3
Áóäü ëàñêà çâåðí³òü óâàãó, ùî ï³ä
÷àñ ïðèãîòóâàííÿ åñïðåñî
ïåðåìèêà÷ âîäà-ïàðà
(ìàëþíîê 1/B) çàâæäè çíàõîäèòüñÿ
â ïîëîæåíí³ . ßêùî åñïðåñî
çàâàðþºòüñÿ â ïîëîæåíí³ , ñìàê
êàâè ìîæå ïîã³ðøèòèñÿ ÷åðåç âèùó
òåìïåðàòóðó çàâàðþâàííÿ.
Êîæíîãî ðàçó ï³ñëÿ ïðèãîòóâàííÿ
åñïðåñî àáî ï³ñëÿ êîðèñòóâàííÿ
ïàðîþ/ãàðÿ÷îþ âîäîþ ïðè
ïîëîæåíí³ êðóãëîãî ïåðåìèêà÷à “•”,
âåñü çàëèøîê âîäè ñïðÿìîâóºòüñÿ
â òàöþ äëÿ ñò³êàííÿ. Êîæíà
822 949 402_EEA150.book Seite 167 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
äîäàòêîâà ÷àøêà çàâàðþºòüñÿ
ñâ³æîþ âîäîþ. Òàêèì ÷èíîì âè
îòðèìàºòå íàéâèùó íàñîëîäó â³ä
åñïðåñî. Îñü ÷îìó ïîòð³áíî
ðåãóëÿðíî âèëèâàòè ð³äèíó ³ç òàö³
äëÿ ñò³êàííÿ.
7. ßê çíÿòè òàöþ äëÿ ñò³êàííÿ
(Ìàëþíîê 9)
0 Ïîâåðí³òü òðèìà÷ ô³ëüòðó âë³âî ³
âèòÿãí³òü éîãî ³ç ô³êñàòîðà.
0 dzãí³òü ïðîòåêòîð ïàëüö³â âïåðåä ³
ïðèòèñí³òü éîãî. Âèòðóñ³òü
âèêîðèñòàíó ìåëåíó êàâó ³ç òðèìà÷à
ô³ëüòðà ³ ç ô³ëüòðà (ìàëþíîê 9).
0 Ïðîìèéòå òðèìà÷ ô³ëüòðó ³ ô³ëüòð
òåïëîþ âîäîþ. Íå ìèéòå òðèìà÷
ô³ëüòðà â ïîñóäîìèéí³é ìàøèí³!
3
ßêùî âè íå áóäåòå êîðèñòóâàòèñÿ
ïðèëàäîì äîâãèé ÷àñ, íå âñòàâëÿéòå òðèìà÷ ô³ëüòðà ó ïðèëàä. Öå
çá³ëüøèòü òåðì³í åêñïëóàòàö³¿
ïðîêëàäêè, ùî çíàõîäèòüñÿ íà
ãîëîâö³ äëÿ çàâàðþâàííÿ.
Ñòâîðåííÿ ïàðè/ñï³íþâàííÿ
ìîëîêà (Ìàëþíêè 10, 11)
Ãàðÿ÷à ïàðà ìîæå
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ ñï³íþâàííÿ
ìîëîêà äëÿ êàïó÷³íî àáî äëÿ
ï³ä³ãð³âàííÿ ð³äèí.
1. Ââ³ìêí³òü ïðèëàä.
0 Âñòàíîâ³òü íàñàäêó íà íîñèê äëÿ
ïàðè (ìàëþíîê 10).
0 Ââ³ìêí³òü ïðèëàä ïåðåìèêà÷åì
²ÌÊ/ÂÈÌÊ (ìàëþíîê 1/A).
Çà÷åêàéòå, äîêè ïðèëàä äîñÿãíå
ðîáî÷î¿ òåìïåðàòóðè ³
ïîìàðàí÷åâèé ³íäèêàòîð
òåìïåðàòóðè çãàñíå
(ìàëþíîê 1/D).
0 Ïåðåâåä³òü ïåðåìèêà÷ âîäà/ïàðà
(ìàëþíîê) 1/B) â ïîëîæåííÿ .
2. Ñòâîðåííÿ
ïàðè/ñï³íþâàííÿ ìîëîêà
0 Íàëèéòå ìîëîêà àáî ³íøî¿ ð³äèíè,
ùî ïîòð³áíî íàãð³òè, â òåïëîñò³éêó
ºìí³ñòü.
0 Çàíóðòå íîñèê äëÿ ïàðè â ìîëîêî
àáî â ð³äèíó, ùî ïîòð³áíî íàãð³òè
(ìàëþíîê 11).
0 Ïîâåðí³òü êðóãëèé ïåðåìèêà÷
(ìàëþíîê 1/G) âë³âî â ïîëîæåííÿ
. Ïðèëàä ïî÷íå ñòâîðþâàòè
ïàðó. Íà ïî÷àòêó ç íîñèêà ìîæóòü
âïàñòè äåê³ëüêà êàïåëü âîäè.
Âàæëèâî: Ùîá ïàðà íå âèõîäèëà
íàçîâí³, íîñèê äëÿ ïàðè íå ïîâèíåí
òîðêàòèñÿ îñíîâè ºìíîñò³.
0 Ùîá ïðèïèíèòè âèõ³ä ïàðè íàçîâí³
ïîâåðí³òü êðóãëèé ïåðåìèêà÷
(ìàëþíîê 1/G) âïðàâî â
ïîëîæåííÿ “•”.
0 ³äñòàâòå ïðèãîòîâàíó ð³äèíó ³
ïîâåðí³òü ïåðåìèêà÷ ïàðè â
ïîëîæåííÿ íà äåê³ëüêà ñåêóíä.
Öå âèâ³ëüíèòü çàëèøêè ìîëîêà àáî
çàëèøêè ³íøèõ ð³äèí ç íîñèêà.
Óâàãà: Ïàðà ãàðÿ÷à.
3
Äëÿ îòðèìàííÿ í³æíî¿, ãóñòî¿
ìîëî÷íî¿ ï³íêè êðàùå
âèêîðèñòîâóâàòè ïðîõîëîäíå
ìîëîêî ç³ çíèæåíîþ æèðí³ñòþ.
Ïðèãîòóâàííÿ êàïó÷³íî
Íàïîâí³òü âåëèêó êîôåéíó ÷àøêó
åñïðåñî íà ½ àáî ¾. Çàïîâí³òü
÷àøêó ñï³íåíèì ìîëîêîì äî âåðõó.
Ïîñèïòå òðîøêè êàêàî ïîâåðõ
ìîëî÷íî¿ ï³íêè.
3. Íàãð³âàííÿ âîäè
0 Ïîâåðí³òü ïåðåìèêà÷ âîäà/ïàðà
(ìàëþíîê 1/B) â ïîëîæåííÿ .
0 Ïîñòàâòå ºìí³ñòü ï³ä íîñèê äëÿ
ïàðè (ìàëþíîê 1/H).
0 Ïîâåðí³òü êðóãëèé ïåðåìèêà÷ äëÿ
êàâè, ïàðè òà ãàðÿ÷î¿ âîäè
(ìàëþíîê 1/G) â ïîëîæåííÿ .
Ãàðÿ÷à âîäà ïî÷íå ëèòèñÿ ç íîñèêà
äëÿ ïàðè.
167
822 949 402_EEA150.book Seite 168 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
0 ϳñëÿ îòðèìàííÿ íåîáõ³äíîãî
îá'ºìó âîäè ïîâåðí³òü êðóãëèé
ïåðåìèêà÷ äëÿ êàâè, ïàðè ³ ãàðÿ÷î¿
âîäè (ìàëþíîê 1/G) â ïîëîæåííÿ
“•”.
×èùåííÿ ³ äîãëÿä
Ùîäåííèé äîãëÿä
Ìè ðåêîìåíäóºìî ùîäíÿ ïåðåä
ïåðøèì òà ï³ñëÿ îñòàííüîãî
åñïðåñî ïðîìèâàòè ñèñòåìó
ïðèáëèçíî 10 ñåêóíä áåç ìåëåíî¿
êàâè ùîá ÷àñòèíêè êàâè íå
çàëèøàëèñÿ â ïðèëàä³. ijéòå ÿê ïðè
ïðèãîòóâàíí³ åñïðåñî, àëå áåç
âèêîðèñòàííÿ ìåëåíî¿ êàâè.
0 ϳñëÿ ÷îãî ïîâåðí³òü êðóãëèé
ïåðåìèêà÷ (ìàëþíîê 1/G) íà
êîðîòêèé ÷àñ â ïîëîæåííÿ
.
0 Âèëèéòå çàëèøêè âîäè ç ºìíîñò³
äëÿ âîäè.
×èùåííÿ
(ìàëþíêè12,13,14,15,16)
1
0
0
0
0
0
168
Ïåðåä ÷èùåííÿì ïðèëàäó çàâæäè
âèìèêàéòå éîãî ç äæåðåëà
åëåêòðîæèâëåííÿ.
Íå ìèéòå í³ÿê³ ÷àñòèíè ïðèëàäó â
ïîñóäîìèéí³é ìàøèí³.
Äëÿ âèòèðàííÿ âñ³õ ïîâåðõîíü
ïðèëàäó âèêîðèñòîâóéòå âîëîãó
ãàí÷³ðêó. Íå âèêîðèñòîâóéòå äëÿ
÷èùåííÿ ãîñòð³ ïðåäìåòè àáî
àáðàçèâí³ ðå÷îâèíè.
Ïðîìèâàéòå ºìí³ñòü äëÿ âîäè õî÷à
á îäèí ðàç â òèæäåíü çâè÷àéíîþ
âîäîþ.
Ðåãóëÿðíî ìèéòå ô³ëüòð íà 1 ÷àøêó
òà ô³ëüòð íà 2 ÷àøêè ç³ ù³òêîþ.
Íîñèê äëÿ ïàðè
Çí³ì³òü íàñàäêó ç íîñèêà äëÿ ïàðè ³
ïðîìèéòå íàñàäêó ï³ä çâè÷àéíîþ
âîäîþ.
Äîáðå âèòð³òü íîñèê äëÿ ïàðè
âîëîãîþ ãàí÷³ðêîþ. Ìîæåòå
çâåðíóòèñÿ äî ³íñòðóêö³¿ ïî äîãëÿäó
(ìàëþíîê 1/L), ùîá â³äêðóòèòè
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ãîëîâêó íîñèêà äëÿ ÷èñòêè àáî
äåêàëüöèíàö³¿.
Ðåø³òêà äëÿ ñò³êàííÿ ³ òàöÿ äëÿ
ñò³êàííÿ
Ç òàö³ äëÿ ñò³êàííÿ ïîòð³áíî âèëèòè
âîäó êîëè ³íäèêàòîð ð³âíÿ
(ìàëþíîê 1/U) ç'ÿâèòüñÿ íàä
ïîâåðõíåþ ðåø³òêè äëÿ ñò³êàííÿ.
Âñòàâòå ïàëüö³ â îòâîðè â ðåø³òö³
äëÿ ñò³êàííÿ. Çí³ì³òü ðåø³òêó äëÿ
ñò³êàííÿ ³ ïðîìèéòå ¿¿ ï³ä
âîäîïðîâ³äíîþ âîäîþ
(ìàëþíîê 12).
Ùîá âèëèòè ç íå¿ âîäó, â³çüì³òü
òàöþ ç îáîõ áîê³â, ïîòÿãí³òü ¿¿
âïåðåä ³ çí³ì³òü ç ïðèëàäó
(ìàëþíîê 13).
Çí³ì³òü ïëàñòèêîâó âñòàâêó ç
³íäèêàòîðîì ð³âíÿ ³ ïðîìèéòå ¿õ ï³ä
âîäîïðîâ³äíîþ âîäîþ
(ìàëþíîê 14).
Âñòàâòå ïëàñòèêîâó âñòàâêó ç
³íäèêàòîðîì ð³âíÿ íàçàä â òàöþ äëÿ
ñò³êàííÿ.
Âñòàâòå ÷èñòó òàöþ äëÿ ñò³êàííÿ
íàçàä â ïðèëàä ³ âñòàíîâ³òü ðåø³òêó
äëÿ ñò³êàííÿ.
×èùåííÿ ô³ëüòðó äëÿ
çàâàðþâàííÿ
Ô³ëüòð äëÿ çàâàðþâàííÿ, ñêð³çü
ÿêèé ïðîõîäèòü ãàðÿ÷à âîäà,
çíàõîäèòüñÿ íà ãîëîâö³ äëÿ
çàâàðþâàííÿ. Ïåðåâ³ðÿéòå ÷àñ â³ä
÷àñó, ùîá îòâîðè â ô³ëüòð³ äëÿ
çàâàðþâàííÿ íå çàáèâàëèñÿ
÷àñòèíêàìè êàâè.
ßêùî îòâîðè çàáèëèñÿ:
³äêðóò³òü ô³ëüòð äëÿ çàâàðþâàííÿ
çà äîïîìîãîþ ìîíåòè
(ìàëþíîê 15).
Âèéì³òü ô³ëüòð äëÿ çàâàðþâàííÿ ç
ïðîêëàäêîþ (ìàëþíîê 16/1) ³
çí³ì³òü ïðîêëàäêó ô³ëüòðà
(ìàëþíîê 16/2).
Ïðîìèéòå ô³ëüòð äëÿ çàâàðþâàííÿ
òåïëîþ âîäîþ ³ ù³òêîþ.
Ïðîìèéòå ïðîêëàäêó òåïëþ âîäîþ.
822 949 402_EEA150.book Seite 169 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
ßêùî ïðèëàä áóäå
òðàíñïîðòóâàòèñÿ ïðè òåìïåðàòóð³
íèæ÷å íóëÿ:
0 Âèëèéòå âîäó ç ºìíîñò³ äëÿ âîäè.
0 Ïîâåðí³òü êðóãëèé ïåðåìèêà÷
(ìàëþíîê 1/G) â ïîëîæåííÿ
³
äàéòå ïðèëàäó âèñîõíóòè.
3
Äåêàëüöèíàö³ÿ
0
0
0
0
0
ßêùî åñïðåñî ïðîõîäèòü ñêð³çü
ô³ëüòð ïîâ³ëüí³øå í³æ çâè÷àéíî, ÷àñ
ïðîâåñòè äåêàëüöèíàö³þ ïðèëàäó.
Ìè ðåêîìåíäóºìî ïðîâîäèòè
äåêàëüöèíàö³þ ïðèëàäó îäèí ðàç íà
òðè ì³ñÿöÿ çà äîïîìîãîþ ð³äêîãî
çàñîáó äëÿ äåêàëüöèíàö³¿. ßêùî âè
æèâåòå â ðàéîí³ ç æîðñòêîþ
âîäîþ, äåêàëüöèíàö³þ ïîòð³áíî
ïðîâîäèòè ÷àñò³øå. Ïðè ïðîâåäåíí³
ïðîöåäóðè äîòðèìóéòåñÿ
³íñòðóêö³é, íàäàíèõ âèðîáíèêîì
çàñîáó äëÿ äåêàëüöèíàö³¿.
Âàæëèâî: Ïåðåä äåêàëüöèíàö³ºþ
çí³ì³òü ô³ëüòð äëÿ çàâàðþâàííÿ
(ìàëþíîê 1/V) ³ ïðîêëàäêó ô³ëüòðà
äëÿ çàâàðþâàííÿ, ÿê îïèñàíî â
ðîçä³ë³ “×èùåííÿ ô³ëüòðó äëÿ
çàâàðþâàííÿ” (ìàëþíêè 15, 16).
Ñïî÷àòêó íàïîâí³òü âîäîþ ºìí³ñòü
äëÿ âîäè, ïîò³ì äîäàéòå çàñ³á äëÿ
äåêàëüöèíàö³¿. Ò³ëüêè â òàêîìó
ïîðÿäêó, à íå ³íàêøå. Ïîâèííî
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ùîíàéìåíø 0,5
ë³òðà âîäè. Ïîòð³áíî äîäàòè
âñòàíîâëåíó ê³ëüê³ñòü çàñîáó äëÿ
äåêàëüöèíàö³¿.
Âèòÿãí³òü âèëêó ç ðîçåòêè ³ äàéòå
ïðèëàäó îõîëîíóòè.
Çí³ì³òü íîñèê äëÿ ïàðè ç íàñàäêîþ
(ìàëþíîê 1/H).
Âñòàâòå òðèìà÷ ô³ëüòðà íà ì³ñöå,
àëå áåç ô³ëüòðà.
Ïîñòàâòå ºìí³ñòü äîñòàòíüîãî
ðîçì³ðó ï³ä òðèìà÷ ô³ëüòðà.
Âñòàâòå âèëêó â ðîçåòêó ³ ââ³ìêí³òü
ïðèëàä.
0 Ïîò³ì ïîâåðí³òü êðóãëèé ïåðåìèêà÷
(ìàëþíîê 1/G) â ïîëîæåííÿ
³
çà÷åêàéòå, äîêè ¼ ð³äèíè äëÿ
äåêàëüöèíàö³¿ ïðîéäå ñêð³çü
ñèñòåìó.
0 Ïîò³ì âèìêí³òü ïðèëàä ³ çà÷åêàéòå
ïðèáëèçíî 10 õâèëèí, ùîá ðîç÷èí
äëÿ äåêàëüöèíàö³¿ ïîä³ÿâ.
Ïîâòîð³òü öþ ïðîöåäóðó, äîäàâøè ¼
ðîç÷èíó äëÿ äåêàëüöèíàö³¿.
0 Ïîâåðí³òü êðóãëèé ïåðåìèêà÷
(ìàëþíîê 1/G) â ïîëîæåííÿ
.
Äàéòå ðîç÷èíó, ùî çàëèøèâñÿ,
ïðîéòè ñêð³çü íîñèê ³ çà÷åêàéòå ùå
10 õâèëèí, ùîá ðîç÷èí ïîä³ÿâ.
0 Ïîò³ì ðåòåëüíî ïðîìèéòå ºìí³ñòü
äëÿ âîäè.
0 Íàïîâí³òü ºìí³ñòü ÷èñòîþ âîäîþ
òàê, ùîá ïîëîâèíà ïðîéøëà ñêð³çü
ãîëîâêó äëÿ çàâàðþâàííÿ, à ³íøà
ïîëîâèíà ïðîéøëà ñêð³çü íîñèê.
Ïîâòîð³òü ïðîöåäóðó, ÿêùî º
áàãàòî íàêèïó.
0 ϳñëÿ äåêàëüöèíàö³¿ ïðèëàäó
ïîâåðí³òü ô³ëüòð äëÿ çàâàðþâàííÿ ³
ïðîêëàäêó íà ì³ñöå.
Ùî ðîáèòè ÿêùî...
• òåìïåðàòóðà åñïðåñî äóæå íèçüêà:
— Ïðîâåä³òü ïðîöåäóðó
çàâàðþâàííÿ áåç âèêîðèñòàííÿ
ìåëåíî¿ êàâè, àëå ç
âèêîðèñòàííÿì ô³ëüòðà ³ òðèìà÷à
ô³ëüòðà, ùîá ïîïåðåäíüî
ïðîãð³òè ñèñòåìó.
— Ïîïåðåäíüî ïðîãð³éòå ÷àøêè.
— Ïðîâåä³òü ïðîöåäóðó
äåêàëüöèíàö³¿ ïðèëàäó.
• ïðîòîê ð³äèíè ïîì³òíî
ñïîâ³ëüíþºòüñÿ:
— Íå ñïðåñîâóéòå ìåëåíó êàâó â
ô³ëüòð³ äóæå ñèëüíî.
— Êàâà íå ïîâèííà áóòè ïîìåëåíà
çàíàäòî äð³áíî (âèáèðàéòå
"ñåðåäí³é" ðîçì³ð ïîìåëó).
— Ïðîâåä³òü ïðîöåäóðó
äåêàëüöèíàö³¿ ïðèëàäó.
169
822 949 402_EEA150.book Seite 170 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
• åñïðåñî âèëèâàºòüñÿ ÷åðåç êðàé
òðèìà÷à ô³ëüòðà:
— Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî òðèìà÷
ô³ëüòðà ïðàâèëüíî âñòàíîâëåíî â
ô³êñàòîð.
— Çàêðóò³òü òðèìà÷ ô³ëüòðà
ù³ëüí³øå â ô³êñàòîð.
— Çí³ì³òü ìåëåíó êàâó ç îáîäó
òðèìà÷à ô³ëüòðà.
• åñïðåñî íå ëëºòüñÿ:
— Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî ºìí³ñòü äëÿ
âîäè áóëà íàïîâíåíà ³ ïðàâèëüíî
âñòàíîâëåíà.
— Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî òðèìà÷
ô³ëüòðà ïðàâèëüíî âñòàíîâëåíî â
ô³êñàòîð.
— Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî ïåðåìèêà÷
âîäà/ïàðà (ìàëþíîê 1/B) â
ïîëîæåíí³ à êðóãëèé
ïåðåìèêà÷ äëÿ âîäè, ïàðè ³
ãàðÿ÷î¿ âîäè (ìàëþíîê 1/G)
ïîâåðíåíî âïðàâî â
ïîëîæåííÿ
.
— Íå ñïðåñîâóéòå ìåëåíó êàâó â
ô³ëüòð³ äóæå ñèëüíî.
— Ïî÷èñò³òü ô³ëüòð äëÿ
çàâàðþâàííÿ.
— Ïðîâåä³òü ïðîöåäóðó
äåêàëüöèíàö³¿ ïðèëàäó.
• ï³íêà íå ñòâîðþºòüñÿ, ÿê ïîòð³áíî:
— Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî â ô³ëüòð³
äîñòàòíüî ìåëåíî¿ êàâè.
— Çàâæäè âèêîðèñòîâóéòå ñâ³æó
ìåëåíó êàâó.
— Íå ñïðåñîâóéòå ìåëåíó êàâó
äóæå ñèëüíî.
• äóæå ìàëî ìîëî÷íî¿ ï³íêè
âèðîáëÿºòüñÿ ïðè ïðèãîòóâàíí³
ìîëîêà:
— Çàâæäè âèêîðèñòîâóéòå
ïðîõîëîäíå, ñâ³æå ìîëîêî ñ
íèçüêîþ æèðí³ñòþ.
— Ïî÷èñò³òü íîñèê äëÿ ïàðè.
170
• ïðîòîê ð³äèíè ïðèñêîðþºòüñÿ:
— êàâà áóëà ïîìåëåíà äóæå ãðóáî:
— Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî â ô³ëüòð³
äîñòàòíüî ìåëåíî¿ êàâè.
• ïðèëàä âèìèêàºòüñÿ ï³ä ÷àñ ðîáîòè:
Íàñîñ ïðèëàäó îáëàäíàíèé
òåìïåðàòóðíèì çàïîá³æíèêîì, ùî
çàõèùຠéîãî â³ä ïåðåãð³âàííÿ.
Òåìïåðàòóðíèé çàïîá³æíèê
ïåðåðèâຠðîáîòó ïðèëàäó, ÿêùî
ïðèëàä ïðàöþº çàíàäòî äîâãî, àáî
ÿêùî íàñîñ ïðàöþº áåç âîäè.
— Ïåðåâåä³òü ïåðåìèêà÷
²ÌÊ/ÂÈÌÊ â ïîëîæåííÿ
"âèìê" ³ âèòÿãí³òü âèëêó ç
äæåðåëà æèâëåííÿ.
— Ïðèëàä ìຠîõîëîíóòè õî÷à á 20
õâèëèí. Íàïîâí³òü âîäîþ.
— Âñòàâòå âèëêó â ðîçåòêó ³
ââ³ìêí³òü ïðèëàä. ßêùî ï³ñëÿ
öüîãî ïðèëàä íå çàïðàöþº, áóäüëàñêà çâ'ÿæ³òüñÿ ç íàøèì
â³ää³ëîì îáñëóãîâóâàííÿ
ïîêóïö³â.
Òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè
• Íàïðóãà â ìåðåæ³: 230 Â, 50 Ãö
• Ñïîæèâàíà ïîòóæí³ñòü: 1000 Âò
(Äèâ³òüñÿ òàáëè÷êó ç òåõí³÷íèìè
äàíèìè íà íèæí³é ÷àñòèí³ ïðèëàäó.)
822 949 402_EEA150.book Seite 171 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
Óòèë³çàö³ÿ
2
Ïàêóâàëüí³ ìàòåð³àëè
Ïàêóâàëüí³ ìàòåð³àëè º åêîëîã³÷íî
÷èñòèìè ³ ìîæóòü áóòè ïîâòîðíî
âèêîðèñòàí³. Ïëàñòèêîâ³ äåòàë³
ïîçíà÷åí³ ìàðêóâàííÿì, íàïð. >PE<,
>PS<, ³ ò.ä. Áóäü ëàñêà, âèêèäàéòå
ïàêóâàëüí³ ìàòåð³àëè ó â³äïîâ³äíèé
êîíòåéíåð êîìóíàëüíèõ îðãàí³çàö³é
äëÿ ë³êâ³äàö³¿ â³äõîä³â.
2
Ñòàð³ ïðèëàäè
W
Ñèìâîë
íà ïðîäóêò³ àáî íà
éîãî óïàêóâàíí³ îçíà÷àº, ùî äàíèé
ïðîäóêò íå ï³äëÿãຠóòèë³çàö³¿ ÿê
ïîáóòîâå ñì³òòÿ. Çàì³ñòü öüîãî
íåîáõ³äíà éîãî ïåðåäà÷à ó
â³äïîâ³äíèé ïóíêò çáîðó äëÿ
ïåðåðîáêè åëåêòðè÷íîãî ³
åëåêòðîííîãî óñòàòêóâàííÿ.
Çàáåçïå÷óþ÷è ïðàâèëüíó óòèë³çàö³þ
äàíîãî ïðîäóêòó, âè äîïîìàãàºòå
çàïîá³ãòè íåãàòèâíèì íàñë³äêàì äëÿ
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³
çäîðîâ'ÿ ëþäåé, ïðè÷èíîþ ÿêèõ
ìîæå ñòàòè íåïðàâèëüíå
ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè äàíîãî
ïðîäóêòó. Äëÿ îäåðæàííÿ
äîêëàäí³øî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî
ïåðåðîáêó äàíîãî ïðîäóêòó, áóäü
ëàñêà, çâ'ÿæ³òüñÿ ç âàøîþ
ì³ñöåâîþ ì³ñüêîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ,
ïðåäñòàâíèêîì âàøî¿ ñëóæáè
óòèë³çàö³¿ ïîáóòîâîãî ñì³òòÿ àáî ç
êðàìíèöåþ, äå âè ïðèäáàëè
ïðîäóêò.
171
822 949 402_EEA150.book Seite 172 Freitag, 18. Januar 2008 7:44 19
822 949 402 - 01 - 1207
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement