Electrolux EFP4200, EFP4400 User manual

Electrolux EFP4200, EFP4400 User manual
Svenska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Electrolux Food Processor EFP4XXX
Norsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Suomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
S
N
D
F
I
E
P
PULSE
MAX
Share more of our thinking at
www.electrolux.com
EFP4XXX (822 949 451 - 03 - 0209)
Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Nederlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Español . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Português . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
ýesky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
EFP4400
D
C
PULSE
MAX
E
B
F
8
A
G
H
L
K
3
2
EFP4400
a
PULSE
EFP4200
J
I
PULSE
M
N (EFP4400)
MAX
AX
O
9
4
11
6
5
S
P
Q
T
R
U
E
1
10
2
7
b
a
13
a
b
c
14
12
15
3
2
3
3
3
2
2
1
1
17
16
1
3
3
4
2
5
4
18
4
s
s Bästa köpare,
läs noga igenom denna bruksanvisning. Beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna på de första sidorna.
Förvara bruksanvisningen för ett
senare bruk på ett säkert ställe och
ge den vidare till möjliga senare
ägare.
Med hjälp av varningstriangeln
och/eller signalorden (Varning! Se
upp! Obs!) framhävs punkter som
är viktiga för en säker och fungerande användning av apparaten.
De ska absolut beaktas.
0 Det här tecknet handleder dig steg
för steg när du använder vattenkokaren.
1
3
Det här tecknet står för kompletterande uppgifter som gäller den
praktiska användningen av apparaten.
2
Med klöverbladet betecknas hänvisningar och tips om en sparsam
och miljövänlig användning av
apparaten.
Beskrivning av maskin
(bild 1)
3
Bilden visar EFP4200
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Motorhus
Mixerbägare*
Mixerlock
Skruvlock
Påmatare med mätbägare
Lock med mataröppning
Universalskål
Drivaxel
Hastighetsreglage
Pulse-knapp
Förvaringsfack för skärinsatser
Sladdvinda (på maskinens undre
sida)
M Typskylt (på maskinens undre sida)
N Knapp för överbelastningsskydd **
(på maskinens undre sida)
Svenska
O
P
Q
R
S
T
U
Insatshållare
Plastkniv
Metallkniv med knivskydd
Slagskiva
Citruspress
Skyddslock för mixerns drivning
Degskrapa
* EFP4200 är försedd med en mixerbägare i plast, EFP4400 med en
mixerbägare i glas.
** EFP4400
1 Säkerhets
föreskrifter
• Apparaten får endast anslutas till
ett strömnät med en spänning och
frekvens som överensstämmer
med data på typskylten!
• Starta inte apparaten om
– Nätsladden skadats,
– om huset är skadat.
• Dra aldrig ut stickproppen ur vägguttaget genom att slita i nätsladden.
• För undvikande av olycksrisker får
en skadad nätsladd endast bytas
ut av tillverkaren eller tillverkarens
kundtjänst eller annan kvalificerad
person.
• Reparationer av denna apparat får
endast utföras av fackpersonal.
Reparationer som utförs av ej utbildad personal kan innebära stora
risker. Vänd Dig vid behov av reparation till kundtjänst eller till en
auktoriserad fackhandlare.
• Maskinen är avsedd endast för
bearbetning av livsmedel i hushållet. Tillverkaren fritar sig från allt
ansvar för skador som uppstår
genom felhantering och icke ändamålsenlig användning.
• Apparaten far inte hanteras av personer (inklusive barn) som är
fysiskt, eller psykiskt handikappade eller som saknar erforderlig
erfarenhet och kunskap om de inte
blivit undervisade eller instruerade
5
s
av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
• Lämna inte inkopplad maskin
utan uppsikt och var speciellt
försiktig om barn finns i närheten!
• Barn måste passas så att de inte
leker med enheten.
Beakta följande vid användning av köksmaskinen
• Starta inte maskinen med våta
händer.
• Apparaten får inte användas för att
röra färg (lack, polyester osv) Explosionsrisk!
• Innan rengörings- och underhållsarbeten utförs skall maskinen frånkopplas och stickproppen dras ur
vägguttaget.
• Motorenheten (bild 1/A) får aldrig
doppas i vatten eller andra vätskor!
• Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått till följd av icke
avsedd användning eller felhantering.
• Vid insättning eller borttagning av
redskap skall maskinen vara frånkopplad.
• Obs! Metallkniven (bild 1/Q) är
mycket vass! Risk för skärskada!
Grip alltid tag i metallknivens grepp
och förvara kniven med påsatt
knivskydd! Var försiktig vid diskning!
• Obs! Skärinsatserna (bild 9) är
mycket vassa! Risk för skärskada! Förvara alltid insatserna i
härför avsett tillbehörsfack (bild
1/K). Var försiktig vid diskning!
• Obs! Mixerns knivenhet (bild
14/a) är mycket vass. Risk för
skärskada! Var försiktig vid isärtagning och hopsättning av mixern.
• Obs! För inte in fingrarna i mataröppningen (bild 1/F)! Risk för
skärskada!
• Obs! För inte in hårda föremål
(t.ex. sked) eller handen i mixerbägaren. Risk för skärskada!
• Ta inte av locket förrän redskapen
stannat helt.
• För inte in långa föremål i mataröppningen (kniv, slev, degskrapa
eller liknande). Risk för skada!
Använd alltid påmataren (bild 1/E)
för att mata ner ingredienserna.
• Fyll inte på heta vätskor (endast
kalla eller varma) i mixerbägaren
eller universalskålen.
• Sätt alltid universalskålen (bild 1/G)
på motorenheten innan drivaxeln
(bild 1/H) och redskapen sätts in.
• Vid normala arbeten (bearbetning
av lättare degar etc.) kan du
använda maskinen i upp till
10 minuter utan avbrott. Låt apparaten svalna efter en längre tids
oavbruten användning (låt svalna
minst 20 minuter efter 10 minuters
arbete utan avbrott). Vid bearbetning av mycket tunga ingredienser,
t.ex. 1,5 kg deg får maskinen gå
kontinuerligt högst 1 minut.
• Ta alltid först bort redskapen och
drivaxeln innan universalskålen
töms.
• Överskrid inte den tillåtna påfyllningsmängden.
• Lämna inte maskinen utan uppsikt.
Även om maskinen lämnas för en
kort stund skall nätsladden dras ur
vägguttaget.
• Efter avslutat arbete frånkoppla
maskinen och dra ut stickproppen
ur vägguttaget.
Allmänna användningsinstruktioner
Överbelastningsskydd
(EFP4400)
Köksmaskinen är försedd med ett
överbelastningsskydd. Skyddet
6
s
kopplar ifran om maskinen eventuellt överhettas och skyddar därför
mot skada. Överbelastningsskyddets knapp (bild 1/N) pa maskinens
undre sida hoppar i detta fall ut.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Om skyddet löser ut, gör sa här. I
annat fall kan skador uppsta pa
maskinen för vilka ingen garanti
lämnas.
Lat maskinen svalna minst 15 sekunder.
Vrid omkopplaren (bild 1/I) at vänster till läget "0" (bild 16/➀).
Ta bort mixerbägare resp. universalskalen (bild 16/➁ och ➂) enligt
beskrivning i denna bruksanvisning.
Dra stickproppen ur vägguttaget
(bild 17/➀).
Tippa maskinen sa att dess undre
sida blir atkomlig (bild 17/➁).
Tryck in överbelastningsskyddets
knapp (bild 1/N) pa maskinens
undre sida. Har maskinen svalnat
nog laser knappen i intryckt läge
(bild 17/➂). Hoppar knappen ater
upp, maste maskinen fa svalna lite
till; försök senare trycka in knappen pa nytt.
När knappen last i läget, ställ ater
upp maskinen (bild 18/➀).
Anslut stickproppen (bild 18/➁).
Sätt mixerbägaren resp. universalskalen pa plats (bild 18/➂ och
➃) enligt beskrivning i denna
bruksanvisning.
Maskinen kan nu ater tas i bruk.
Vrid omkopplaren at höger till önskat läge (bild 18/➄) och fortsätt
med avbruten funktion.
Mixer
Förberedelser för mixning
Innan mixerbägaren kan placeras
på motorenheten måste skyddslocket för mixerns drivning (bild 1/T
och bild 4) tas bort.
0 Skruva av skyddslocket medurs.
– Den röda varningslampan (bild
4/a) blinkar.
0 Sätt mixerbägaren (bild 1/B och
bild 2) på mixerdrivningen
(markering
on markering )
och vrid moturs mot anslag
(markering
on markering ).
Mixerbägaren snäpper tydligt fast.
– Den röda varningslampan (bild
4/a) slocknar.
0 Endast EFP4200: Sätt mixerlocket
(bild 1/C och bild 3) på mixerbägaren och vrid tills lockets klack står
exakt ovanför handtaget. Locket
snäpper tydligt fast.
Mixern kan startas endast när
bägaren och locket är rätt påsatta.
0 Endast EFP4400: lägg upp mixerlocket pa mixerbägaren.
3
3
Köksmaskinen kan aterstartas
endast när mixerbägaren sitter i
korrekt läge.
0 Sätt in och lås skruvlocket (bild
1/D).
Så här används mixern
0 Öppna locket (bild 1/C) fyll i alla
ingredienser som behövs.
Obs! Överskrid inte högsta mängden på 1,5 liter!
Under användningen kan ytterligare ingredienser fyllas i genom
påfyllningsöppningen. Härvid kan
även skruvlocket (bild 1/D) användas som påfyllningsbägare. Stäng
genast påfyllningsöppningen för
att undvika stänk.
0 Så här startas mixern: Vrid ratten
(bild 1/I) åt höger till önskat hastighetssteg eller tryck Pulse-knappen (bild 1/J).
3
3
Vi rekommenderar att du startar
med låg hastighet för att sedan
koppla till högre. När Pulse-knap-
7
s
pen trycks går mixern med högsta
hastighet.
Riktvärden för hastighetsinställning
lämnas i kapitlet "Tips för användning av mixern".
0 Frånkoppling av maskinen: Vrid
ratten åt vänster till läget "0".
0 Efter avslutad mixning vrid bägaren medurs och lyft bort den. Vrid
sedan bort locket.
Multifunktionsenhet
Redskapen och deras
användningsmöjligheter
•
•
•
•
Följande redskap kan användas i
multifunktionsenheten:
Slagskiva (bild 1/R)
Metallkniv (bild 1/Q)
Plastkniv (bild 1/P)
Insatshållare (bild 1/O) med
skärinsats (bild 10)
Insatserna är på greppen märkta
med ett nummer (1 till 6). Sätt in
önskad insats i insatshållaren.
1 Skivare fin
PG1Potatisrivjärn
För rivning av potatis.
3 Pommes frites-skiva
(endast EFP4400)
4 Ostrivjärn
5 Strimlare fin
6 Strimlare grov
Så här förbereds multifunktionsenheten
Sätt på skyddslocket (bild 4)
Multifunktionsenheten kan startas
endast om mixerbägaren tagits
bort och skyddslocket för mixerns
drivning är påsatt (bild 1/T och
bild 4.
0 Ta bort mixerbägaren enligt
beskrivning i kapitlet "Mixer".
– Den röda varningslampan (bild
4/a) blinkar.
8
0 Lägg skyddslocket på mixerns
drivning (markering
mot markering ) och vrid moturs mot
anslag. Skyddslocket snäpper tydligt fast (markering
on
markering ).
– Den röda varningslampan (bild
4/a) slocknar.
Lägg upp universalskålen
(bild 5)
– Den röda varningslampan (bild
4/a) blinkar.
0 Sätt universalskålen (bild 1/G) på
motorenheten (markering
on
markering ) och vrid moturs mot
anslag. Universalskålen snäpper
tydligt fast (markering
on
markering ).
– Den röda varningslampan (bild
4/a) slocknar.
Sätt in drivaxeln (bild 7)
0 Sätt upp drivaxeln (bild 1/H) på
tappen i mitten på universalskålen.
Insättning av redskap
•
•
•
•
Alternativt kan följande redskap
användas:
Slagskiva (bild 1/R), eller
Metallkniv (bild 1/Q), eller
Plastkniv (bild 1/P), eller
Insatshållare (bild 1/O) med skärinsats (bild 9)
Insatshållaren skall alltefter avsedd
användning förses med lämplig
insats (se "Insättning av skärinsats
på insatshållaren").
0 Lägg upp önskat redskap på drivaxeln.
– Slagskivan, metallkniven och
plastkniven (bild 8) griper in i
kuggarna nedtill på drivaxeln.
– Insatshållaren (bild 11) sitter på
drivaxelns sexkant.
3
3
Grip tag i insatshållaren med varsitt finger i de båda hålen.
s
Påsättning av locket (bild 6)
– Den röda varningslampan (bild
4/a) blinkar.
0 Sätt locket (bild 1/F) på universalskålen (markering
on markering ) och vrid moturs mot
anslag tills locket tydligt snäpper
fast. Lockets klack skall nu stå
exakt över handtaget (markering
on markering ).
– Den röda varningslampan (bild
4/a) slocknar.
0 Sätt påmataren (bild 1/E) i mataröppningen.
bägaren i påmataren (bild 1/E) kan
även användas. Stäng sedan
påfyllningsöppningen för att undvika stänk.
För nedtryckning av ingredienser
skall endast påmataren användas!
0 Starta maskinen: Vrid ratten (bild
1/I) åt höger till önskat hastighetssteg eller tryck Pulse-knappen
(bild 1/J).
1
3
Insättning av skärinsats i redskapshållaren (bild 10)
Montera den insats som passar till
aktuell användning.
3
Insatserna förvaras i tillbehörsfacket (bild 1/K) på motorenheten.
1
Insatserna är mycket vassa. Håll i
insatserna på greppet!
Öppna tillbehörsfacket genom att
dra i handtaget (bild 9).
Ta ut önskad insats ur tillbehörsfacket och håll endast i greppet
(bild 9).
Placera insatsens spets i centrum
på insatshållaren och skjut in i skivans spår (bild 10).
För borttagning av insatsen håll i
greppet, dra lätt utåt och uppåt.
0
0
0
0
Så här används multifunktionsenheten
0 Öppna locket (bild 1/F) och fyll universalskålen med alla ingredienser
som behövs.
Obs! Överskrid inte maximimängder:
– vätska 1,75 liter
– fasta 1,5 liter
3
Under användningen kan ytterligare ingredienser fyllas i genom
påfyllningsöppningen. Påfyllnings-
Vi rekommenderar att du startar
med en lägre hastighet för att
sedan öka hastigheten. När Pulseknappen trycks går maskinen med
högsta hastighet.
Riktvärden lämnas i kapitlet "Tips
för användning av multifunktionsenheten".
Blinkar varningslampan (bild 4/a)
och kan maskinen inte startas är
skyddslocket på mixerns drivning
inte korrekt påsatt (bild 1/T och
bild 4).
0 Frånkoppling av maskinen: Vrid
ratten åt vänster till läget "0".
0 Efter avslutad användning vrid
locket medurs och lyft bort det.
1
Ta av locket först sedan redskapet
stannat helt!
0 Ta bort redskapen och drivaxeln.
0 Skruva bort universalskålen medurs.
1
Citruspress
Förberedelser (bild 13)
0 Lägg upp universalskålen enligt
beskrivning ovan (bild 5).
0 Sätt upp citruspressens silinsats
(bild 13/a) på universalskålen
(markering
on markering )
och vrid moturs mot anslag. Silinsatsen snäpper tydligt fast
(markering
on markering ).
0 Sätt in presskonen (bild 13/b) i silinsatsen.
9
s
Så här används citruspressen
0 Starta maskinen: Vrid ratten (bild
1/I) åt höger till läget 1.
3
0
0
0
0
1
Citruspressen får endast användas
på lägsta hastigheten.
Frånkoppling av maskinen: Vrid
ratten åt vänster till läget "0".
Efter användning ta bort presskonen.
Skruva bort silinsatsen medurs.
Skruva bort universalskålen medurs.
Du kan använda apparaten i upp
till 10 minuter utan avbrott. Låt
apparaten svalna efter en längre
tids användning utan avbrott (låt
svalna 20 minst minuter efter
10 minuters användning utan
avbrott).
Rengöring och skötsel
Motorenhet
Se till att väta inte tränger in i
motorhuset!
0 Rengör motorenheten med en fuktig trasa. Motorenheten får aldrig
doppas i vatten eller spolas
under rinnande vatten!
1
Mixer
3 Med hjälp av Pulse-steget kan
bägaren och kniven rengöras på
lätt och säkert sätt.
0 Fyll mixerbägaren till hälften med
varmt (inte hett!) vatten och tillför
några droppar diskmedel.
0 Tryck helt kort på Pulse-knappen.
0 Skölj sedan bägaren under rinnande vatten.
10
Demontering/montering av
knivenhet (bild 14)
3
Om så krävs kan knivenheten demonteras och rengöras separat.
Obs! Kniven är mycket vass!
Risk för skärskada!
0 Lossa knivenheten (bild 14/a) från
mixerbägaren med hjälp av
skruvlocket (bild 1/D och bild
14/c). Spåren i skruvlocket passar i
knivenhetens räfflor. Vrid moturs
och luta enheten lätt och ta ut
knivenheten.
0 Ta bort tätningsringen (bild 14/b)
från knivenheten.
1
1
Knivenheten är mycket vass. Risk
finns för att tätningsringen skadas.
Diska delarna försiktigt för hand
(risk för skärskada!). Använd för
diskning endast vatten och diskmedel.
Knivenheten får inte diskas i
maskin.
0 Sätt in tätningsringen i knivenheten.
0 Sätt in knivenheten i bägaren från
undre sidan, luta knivenheten en
aning. Dra åt knivenheten med
hjälp av skruvlocket, skruva medurs (bild 14).
1
Universalskål och redskap
0 Diska universalskålen och redskapen i diskvatten.
1
Obs! Metallkniven är mycket
vass! Risk för skärskada!
1
Plastdetaljer åldras snabbare om
de ofta diskas i maskin. Om de det
oaktat skall diskas i maskin måste
de placeras i övre korgen.
s
Insatser
0 Rengör insatser med borste eller
trasa under rinnande vatten eller i
diskmaskin!
1
Avfallshantering
2
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas.
Plastdelarna är märkta, till exempel
>PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsmaterialet vid de kommunala
återvinningsstationerna i därför
avsedda behållare.
2
Avfallshantering när produkten
är utsliten
Obs! Insatserna är mycket
vassa. Risk för skärskada!
Förvaring
Alla tillbehörsdelar förutom citruspressen kan förvaras på motorenheten.
• Förvara insatserna i tillbehörsfacket (bild 1/K).
Obs! Insatserna är mycket
vassa. Risk för skärskada! Håll i
insatserna på greppet!
• Lägg in tillbehörsdelarna i universalskålen som bilden 12 visar.
1
Obs! Metallkniven (bild 1/Q) är
mycket vass! Risk för skärskada!
Grip alltid tag i metallknivens grepp
och förvara kniven med påsatt
knivskydd!
• Linda upp sladden kring de båda
klackarna på maskinens baksida
(bild 15).
1
W
Symbolen
på produkten eller
emballaget anger att produkten
inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning
av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som
kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning
bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Tekniska data
Nätspänning: 230 – 240 V
Upptagen effekt: 800 W
11
s
Användningstips
Mixer
• Ta bort kärnor ur frukt och ben ur
kött eftersom dessa kan skada knivenheten.
• Iskrossning: Häll litet vatten i bägaren innan isen krossas.
Livsmedel
Hastighet*
Anvisningar
Mixning
Milkshakes
5 – 10**
(3 – 5)***
Använd avkyld mjölk
Hacka
Nötter, choklad,
vitlök, örter
Pulse
Bearbeta endast 1/2 kopp åt gången
för att allt skall bli väl hackat
Rivebröd
Småfranska, kex, toast
5 – 10 **
(3 – 5)***
Grovsmula före bearbetning
Pulse
Tillsätt 1/4 kopp vatten.
Tryck Pulse-knappen 3-4 gånger
Iskrossning
Emulgera
Salladsdressing
7 – 10 **
(4 – 5)***
Blanda väl.
Olja kan under mixning tillsättas
genom mataröppningen
Blanda
Kakblandningar, pankakssmet
1 **
(1)***
Blanda ingredienserna väl,
vispa inte för länge
Mosa
Soppor, grönsaker, frukt
3 – 10 **
(2 – 5)***
Mixa tills blandningen är simmig
*Starta alltid med låg hastighet och öka sedan hastigheten.
** EFP4400
***EFP4200
Multfunktionsenhet
Hacka
Mala kött
12
Redskap
Livsmedel
Max.
mängd
Hastighet
Anvisningar
Metallkniv
Grönsaker t.ex. lök
800 g
Frukt
Färska örter
Nötter, mandel
Choklad
800 g
1 knippe
500 g
400 g
3 – 5**
(2 – 3)***
3** (2)***
2** (1)***
5** (3)***
4** (2)***
Frukt och grönsaker bör
vara färska och fasta,
skär dem i lika stora bitar
Kött,
fiskfiléer (benade),
fläsk
500 g
4 – 6**
(2 – 3)***
Avlägsna ben och senor,
skär i tärningar om 2 cm
Metallkniv
s
Redskap
Livsmedel
Max.
mängd
Hastighet
Anvisningar
Rivebröd
Metallkniv
torrt bröd, kex
125 g
3 eller
4**
(2)***
Grovsmula före bearbetning
Mosa
Metallkniv
kokt frukt
eller grönsaker
till
1,75 l
3 – 10**
(2 – 5)***
Tillsätt event litet vatten
under tillredningen
Blanda
Metallkniv
lätta kaksmetar,
pankakssmet mm.
800 ml
3 – 7**
(2 – 4)***
Starta med steg 1 för
blandning av
ingredienserna, öka
sedan hastigheten
Blanda
Metallkniv
Majonnäs
1l
Pulse
eller 3**
(2)***
Frånkoppla inte maskinen under tillsättning av
olja
Knåda
Plastkniv
tunga degar t.ex.
bröd- och pizzadeg
1,5 kg
1 – 5**
(1 – 3)***
Starta med steg 1 för
blandning av
ingredienserna, öka
sedan hastigheten
Skiva
Skivare fin
(nr. 1)
Grönsaker, t.ex. gurka, zucchini, morot mm.
Frukt t.ex. äpplen, tomater,
kött, korv, salami mm.
800 g
1 – 2**
(1)***
Sök ut frukt och grönsaker ungefär i samma
storlek
Skär kött i bitar lämpliga
för mataröppningen
Rivjärn
Potatisrivjärn
(nr. PG1)
Potatis
till
1 kg
1 – 2**
(1)***
t.ex. för potatisbullar
Skär i
strimlor
Pommes
frites-skiva
(nr. 3)*
Potatis, morot, palsternacka
1 kg
1 – 2**
(1)***
Riva
Ostrivjärn
(nr. 4)
Parmesanost
500 g
1 – 2**
(1)***
Tryck inte för kraftigt ned
påmataren
Strimla
(grov
eller fin)
Strimlare,
grov, fin
(nr. 5
eller nr. 6)
Blockchoklad
Frukt t.ex. äpplen
Grönsaker t.ex. morot
500 g
1 kg
1 kg
1 – 2**
(1)***
Bryt kokchokladen i
2-3 bitar
Vispa
Slagskiva
lätta kaksmetar
1 kg
4 – 5**
(2–3)***
2 – 10**
(1 –5 )***
4 – 6**
(2 – 3)***
Vispa inte äggvita för
länge
Äggvita
Grädde
*endast EFP4400
** EFP4400
***EFP4200
13
k
k Kære kunde
Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem.
Bemærk i særdeleshed sikkerhedshenvisningerne på de første sider i
denne! Opbevar venligst brugsanvisningen til senere brug. Giv den videre
til eventuelle nye ejere af apparatet.
Med advarselstrekanten og/eller
med signalord (Advarsel!, Forsigtig!, Giv agt!) er henvisninger fremhævet, der er vigtige for din
sikkerhed eller for apparatets funktionsevne. Bemærk venligst ubetinget disse.
0 Dette tegn vejleder dig skridt for
skridt ved betjeningen af apparatet.
R
S
T
U
Piskeskive
Citronpresse
Sikkerhedsafdækning til
mikserdrev
Dejskraber
* EFP4200 er forsynet med en mikserbeholder af plastik, EFP4400
med en mikserbeholder af glas.
** EFP4400
1
3
Efter dette tegn får du supplerende informationer til betjening og
praktisk brug af apparatet.
2
Tips og henvisninger til økonomisk
og miljøvenlig brug af apparatet er
kendetegnet med kløverbladet.
Apparatbeskrivelse
(billede 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
14
Illustrationen viser EFP4200
Motorhus
Mikserbeholder *
Mikserdæksel
Dæksel
Stopper med målebæger
Dæksel med påfyldningsstuds
Universalskål
Spindel
Drejekontakten
Impuls-knap
Tilbehørsfag til skæreindsatse
Kabelopvikling (apparatbagside)
Typeskilt (apparatunderside)
Knap til overbelastningssikring **
(apparatunderside)
Indsatsholder
Plastikkniv
Metalkniv med knivbeskyttelse
Dansk
1 Sikkerhedshenvisninger
• Apparatet må kun tilsluttes til et
strømnet, hvis spænding og frekvens stemmer overens med dataene på typeskiltet!
• Tilslutningen må kun ske til en forskriftsmæssigt installeret stikdåse.
• Tag aldrig apparatet i brug, hvis
– tilslutningsledningen er beskadiget,
– huset er beskadiget.
• Træk aldrig stikket ud af stikdåsen i
tilslutningsledningen.
• Skulle tilslutningsledningen på dette
apparat blive beskadiget, skal den
udskiftes af producenten eller hans
kundeservice eller af en lignende
kvalificeret person, for at undgå risici.
• Reparationer på dette apparat må
kun udføres af en faguddannet montør. Ukorrekt udførte reparationer kan
indebære betydelige risici. Hvis
apparatet skal repareres: Henvend
Dem til kundeservice eller i den forretning, hvor apparatet er købt.
• Apparatet er kun beregnet til forarbejdning af levnedsmidler i husholdningen. Producenten hæfter
ikke for eventuelle skader der forårsages af usagkyndig eller ikkeformålsbestemt brug.
• Dette apparat er ikke beregnet til at
blive brugt af personer (inkl. børn)
med nedsatte fysiske, sensoriske
eller psykiske evner eller mangel
på erfarenhed eller kendskab med
mindre ovennævnte personer er
k
instrueret af en person, ansvarlig
for deres sikkerhed, i hvordan man
bruger apparatet sikkert.
• Lad aldrig apparatet køre uden
opsyn, og varetag overfor børn en
særlig opsynspligt!
• Børn skal holdes under opsyn for at
sikre, at de ikke leger med apparatet.
Hvad du bør være opmærksom på ved drift af køkkenmaskinen
• Tag aldrig apparatet i brug med
våde hænder.
• Der må ikke røres farver (lakker,
polyester osv.) med apparatet eksplosionsfare!
• Inden alle rengørings- og plejearbejder skal apparatet slukkes og
stikket trækkes ud.
• Dyp aldrig motorhus (billede 1/A) i
vand eller andre væsker!
• Producenten hæfter ikke for eventuelle skader der forårsages af
ikke-formålsbestemt brug eller forkert betjening.
• Arbejdsværktøjerne må kun stikkes i hhv. tages ud af apparatet når
dette er adskilt fra nettet.
• Giv agt: Metalkniven (billede 1/Q)
er ekstrem skarp! Fare for kvæstelser! Hold kun metalkniven på
grebstykket og opbevar den med
påsat knivbeskyttelse! Forsigtig
ved opvask!
• Giv agt: Skæreindsatse (billede
9) er meget skarpe! Fare for
kvæstelser! Opbevar kun indsatsene i det påtænkte tilbehørsfag
(billede 1/K). Forsigtig ved opvask!
• Giv agt: Knivanordningen i mikseren (billede 14/a) er meget
skarp! Fare for kvæstelser! Vær
forsigtig ved adskillelse og samling
af mikseren.
• Giv agt: Stik aldrig fingrene ned i
påfyldningsstudsen (billede 1/F)!
Fare for kvæstelser!
• Giv agt: Hold aldrig hårde genstande (fx skeer) i den kørende
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mikser og stik aldrig hånden ned i
mikserbeholderen. Fare for kvæstelser!
Tag først dækslet af når værktøjerne står stille.
Stik ikke lange genstande (knive,
grydeskeer, dejskraber o.l.) i
påfyldningsstudsen. Fare for kvæstelser! Arbejd kun med stopperen
(billede 1/E), for at trykke skæregodset ned.
Fyld ingen hede (kun kolde eller
varme) væsker i mikserbeholder
eller universalskålen.
Sæt altid universalskålen (billede
1/G) på motorhuset, inden du sætter
spindel (billede 1/H) og værktøjer i.
Til normale arbejder (forarbejdning
af lette deje ect.) kan du benytte
apparatet i indtil 10 minutter uden
afbrydelse. Lad apparatet afkøle
efter længere tids uafbrudt drift
(efter 10 minutter uden afbrydelse,
mindst 20 minutter). Ved forarbejdning af meget store mængder, fx
1,5 kg dej, må apparatet ikke tændes i mere end 1 minut.
Tag altid først værktøjer og spindel
ud, inden du tager indholdet ud af
universalskålen.
Overskrid ikke de maksimale fyldmængder.
Brug kun apparatet under opsyn.
Også hvis rummet kun forlades
kort skal stikket trækkes ud.
Efter afslutning af arbejdet slukkes
apparatet og stikket trækkes ud.
Generelle betjeningshenvisninger
Overbelastningssikring
(EFP4400)
Apparatet har en overbelastningssikring. Den kobler apparatet ud
ved en mulig overophedning og
beskytter det således mod beskadigelser. Knappen til overophednings15
k
sikringen (billede 1/N) i apparatets
bund springer i det tilfælde ud.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hvis den situation opstår, gør man
som følger. Ellers kan der opstå
skader på apparatet, som er udelukket fra garantien.
Lad apparatet køle af i mindst
15 sekunder.
Drej drejekontakten (billede 1/I) til
venstre på stilling „0“ (billede 16/➀).
Tag mikserbeholderen eller universalskålen af (billede 16/➁ og ➂),
som beskrevet på det pågældende
sted i brugsanvisningen.
Tag stikket ud af stikdåsen (billede
17/➀).
Læg apparatet ned, så der er
adgang til apparatundersiden (billede 17/➁).
Tryk på knappen til overbelastningssikringen (billede 1/N) på
apparatundersiden. Når apparatet
er tilstrækkeligt afkølet, går knappen i hak (billede 17/➂). Hvis knappen springer ud igen, skal
apparatet køle mere af, hvorefter
proceduren gentages.
Når knappen er gået i hak, stilles
apparatet op igen i normal arbejdsstilling (billede 18/➀).
Sæt stikket i stikdåsen igen (billede
18/➁).
Sæt mikserbeholderen eller universalskålen på igen (billede 18/➂ og
➃), som beskrevet på det pågældende sted i brugsanvisningen.
Nu kan apparatet bruges igen. Drej
drejekontakten til højre til den ønskede stilling (billede 18/➄) og fortsæt med den afbrudte funktion.
Mikser
Forberedelse mikser
For at mikserbeholderen kan sættes på, skal sikkerhedsafdæknin-
16
gen til mikserdrevet (billede 1/T og
billede 4) være taget af.
0 Drej sikkerhedsafdækningen med
uret og tag den af.
– den røde advarselslampe (billede
4/a) blinker.
0 Sæt mikserbeholderen (billede 1/B
og billede 2) på mikserdrevet
(mærke
på mærke ) og drej
den mod uret til anslag. Mikserbeholderen går tydeligt i hak (mærke
på mærke ).
– den røde advarselslampe (billede
4/a) slukker.
0 Kun EFP4200: Sæt mikserdækslet (billede 1/C og billede 3) på
mikserbeholderen og drej, indtil
dækslets næse står direkte over
grebet. Dækslet går tydeligt i hak.
Mikseren kan kun tændes, hvis
beholder og dæksel sidder rigtigt.
0 Kun EFP4400: Sæt mikserdækslet på mikserbeholder.
3
3
Mikseren kan kun tændes, når
beholderen er sat rigtigt på.
0 Sæt lukkedækslet (billede 1/D) i og
lås det.
Betjening af mikser
0 Åbn dækslet (billede 1/C) og hæld
alle nødvendige ingredienser i
beholderen.
Giv agt: Overskrid ikke den maksimale fyldmængde på 1,5 liter!
Under driften kan du gennem
påfyldningsåbningen tilsætte yderligere ingredienser. Hertil kan du
også anvende lukkedækslet (billede 1/D) som påfyldningsbæger.
Luk straks påfyldnings-åbningen
igen, for at undgå udsprøjtning.
0 Start mikser: Drej drejekontakten
(billede 1/l) til højre på det ønskede
hastighedstrin eller tryk impulsknappen (billede 1/J).
3
k
Det anbefales at begynde på en lav
hastighed og derefter skue op på
en højere hastighed. Trykkes
impuls-knappen kører mikseren på
højeste hastighed.
Vejledende værdier til hastighedsindstilling fremgår af kapitel „Tips
til brug, mikser“.
0 Sluk apparat: Drej drejekontakten
til venstre på stilling „0“.
0 Efter miksningen drejes beholderen med uret og tages af. Drej så
dækslet og tag det af.
3
Multifunktionsdel
Værktøjerne og deres
indsatsmuligheder
•
•
•
•
Du kan du sætte i følgende værktøjer i multifunktionsdelen:
Piskeskive (billede 1/R)
Metalkniv (billede 1/Q)
Plastikkniv (billede 1/P)
Indsatsholder (billede 1/O) med
skæreindsats (billede 10)
Indsatsene er på grebstykket mærket med et nummer (1 til 6). Den
ønskede indsats sættes i indsatsholderen.
1 Fin skærekniv
PG1Kartoffelrivejern
3 Pommes-frites-skærekniv
(kun EFP4400)
4 Osterive
5 Fint rivejern.
6 Groft rivejern
Forberedelse multifunktionsdel
Påsætning af sikkerhedsafdækning (billede 4)
Multifunktionsdelen kan kun tages
i brug, hvis mikserbeholderen er
taget af og sikkerhedsafdækningen til mikserdrevet (billede 1/T og
billede 4) er sat på.
0 Tag mikserbeholderen af, som
beskrevet under „Mikser“.
– den røde advarselslampe (billede
4/a) blinker.
0 Sæt mikserbeholderen på mikserdrevet (mærke
på mærke )
og drej mod uret til anslag. Sikkerhedsafdækningen går tydeligt i hak
(mærke
på mærke ).
– den røde advarselslampe (billede
4/a) slukker.
Påsætning af universalskål
(billede 5)
– den røde advarselslampe (billede
4/a) blinker.
0 Sæt universalskålen (billede 1/G)
på apparatet (mærke
på
mærke ) og drej mod uret til
anslag. Universalskålen går tydeligt i hak (mærke
på mærke ).
– den røde advarselslampe (billede
4/a) slukker.
Isætning af spindel (billede 7)
0 Sæt spindlen (billede 1/H) på tappen i midten af universalskålen.
Isætning af værktøj
•
•
•
•
Valgvis kan der isættes følgende
værktøjer:
piskeskive (billede 1/R), eller
metalkniv (billede 1/Q), eller
plastikkniv (billede 1/P), eller
indsatsholder (billede 1/O) med
skæreindsats (billede 9)
Indsatsholderen skal alt efter formålet bestykkes med den passende indsats (se „Isætning af
skæreindsats i indsatsholder“).
0 Sæt det ønskede værktøj på
spindlen.
– piskeskive, metalkniv og plastikkniv (billede 8) griber ind i fortandingen forneden på spindlen.
– Indsatsholderen (billede 11) sidder på spindlens sekskant.
3
17
k
3
Hold indsatsholderen bedst med
to fingre i de to gribehuller.
3
Påsætning af dæksel (billede 6)
– den røde advarselslampe (billede
4/a) blinker.
0 Sæt dæksel (billede 1/F) på universalskålen (mærke
på mærke
) og drej mod uret til anslag.
Dækslet går tydeligt i hak. Næsen
står direkte over grebet (mærke
på mærke ).
– den røde advarselslampe (billede
4/a) slukker.
0 Sæt stopperen (billede 1/E) i
påfyldningsstudsen.
Isætning af skæreindsats i
indsatsholderen (billede 10)
Alt efter anvendelse skal den passende indsats sættes i indsatsholderen.
3
Indsatsene er anbragt i det oplukkelige tilbehørsfag (billede 1/K) i
motorhuset.
1
Indsatsene er meget skarpe. Hold
dem kun på grebstykket!
Luk tilbehørsfaget op ved at
trække i grebet (billede 9).
Tag den ønskede indsats ud af tilbehørsfaget i grebstykket
(billede 9).
Placer indsatsen med spidsen i
midten af indsatsholderen og læg
skiven i udsparingen (billede 10).
For at tage den af, trækkes indsatsen i grebstykket lidt udad og løftes op.
0
0
0
0
Betjening multifunktionsdel
Åbn dækslet (billede 1/F) og fyld
alle nødvendige ingredienser i universalskålen.
Giv agt: Overskrid ikke den maksimale fyldmængde:
– flydende 1,75 liter
– fast 1,5 liter
18
Under driften kan du gennem
påfyldningsåbningen tilsætte yderligere ingredienser. Hertil kan du
også anvende målebægeret i stopperen (billede 1/E). Luk straks
påfyldningsåbningen igen, for at
undgå udsprøjtning.
Anvend udelukkende stopperen til
nedtrykning af skæregods!
0 Start apparatet: Drej drejekontakten (billede 1/l) til højre på det
ønskede hastighedstrin eller tryk
impuls-knappen (billede 1/J).
1
Det anbefales at begynde på en lav
hastighed og derefter skrue op på
en højere hastighed. Trykkes
impuls-knappen kører mikseren på
højeste hastighed.
Vejledende værdier til hastighedsindstilling fremgår af kapitel „Tips
til brug, multifunktionsdel“.
1 Blinker advarselslampe (billede
4/a) og lader apparatet sig ikke
starte, er sikkerheds afdækningen
til mikserdrevet (billede 1/T og billede 4) ikke sat rigtigt på.
0 Sluk apparatet: Drej drejekontakten til venstre på stilling „0“.
0 Efter brug drejes dækslet med uret
og tages af.
3
Tag først dækslet af, når værktøjet
står helt stille!
0 Tag værktøj og spindel af.
0 Drej universalskålen med uret og
tag den af.
1
Citronpresse
Forberedelse (billede 13)
0 Sæt universalskålen på som
beskrevet længere oppe (billede 5).
0 Sæt citronpressens siindsats (billede 13/a) på universalskålen
(mærke
på mærke ) og drej
mod uret til anslag. Siindsatsen
k
går tydeligt i hak (mærke
på
mærke ).
0 Sæt pressekeglen (billede 13/b) i
siindsatsen.
Betjening af citronpressen
0 Start apparatet: Drej drejekontakten (billede 1/I) til højre på
position 1.
3
0
0
0
0
1
Citronpressen må kun drives på
den laveste hastighed.
Sluk apparatet: Drej drejekontakten til venstre i stilling „0“.
Efter brug tages pressekeglen af.
Drej siindsatsen med uret og tag
den af.
Drej universalskålen med uret og
tag den af.
Du kan benytte apparatet i indtil
10 minutter uden afbrydelse. Lad
apparatet afkøle efter længere tids
uafbrudt drift (efter 10 minutter
uden afbrydelse, mindst
20 minutter).
Rengøring og pleje
Motorhus
Sørg for, at der ikke kommer
væske ind i motorhuset!
0 Rengør motorhuset med en klud.
Dyp det aldrig i vand og hold det
ikke under rindende vand!
1
Mikser
Beholder og kniv lader sig let rengøre vha. impuls-trinnet.
0 Fyld mikserbeholderen halvt med
varmt vand (ikke hedt!) og tilsæt et
par dråber opvaskemiddel.
0 Tryk kort på impuls-knappen.
0 Skyl derefter beholderen under rindende vand.
3
På- og afmontering af knivanordningen (billede 14)
3
Skulle det være nødvendigt, kan
knivanordningen også afmonteres
og rengøres separat.
Giv agt: Kniven er meget skarp!
Der er fare for kvæstelser!
0 Frigør knivenheden (billede 14/a)
fra mikserbeholderen ved at bruge
lukkedækslet (billede 1/D og
billede 14/c) som værktøj.
Fordybningerne i lukkedækslet
passer med rillerne på
knivenheden. Drej mod uret og
fjern det, mens det holdes let på
skrå.
0 Tag pakningsringen (billede 14/b)
af knivanordningen.
1
Knivanordningen er meget skarp.
Pakningsringen kan beskadiges.
1 Skyl delene med hånden (Der er
fare for kvæstelser!). Anvend kun
vand og opvaskemiddel til rengøring.
Rengør ikke knivanordningen i
opvaskemaskinen.
0 Sæt pakningsringen i knivanordningen.
0 Sæt knivanordningen i beholderen
nedefra, derved skal knivanordningen holdes lidt skråt. Stram knivenheden ved at bruge
lukkedækslet som værktøj ved at
dreje det med uret (billede 14).
1
Universalskål og værktøjer
0 Rengør universalskålen og værktøjer i opvaskevand.
1
Giv agt: Metalkniven er ekstrem
skarp! Der er fare for kvæstelser!
1
Plastikdele ældes hurtigere, hvis
de ofte rengøres i opvaskemaskine. Ønsker du alligevel at rengøre disse dele i
opvaskemaskinen, skal de placeres i øverste kurv.
19
k
Indsatse
0 Rengør indsatse med børste eller
klud under rindende vand eller i
opvaskemaskinen!
1
Bortskaffelse
2
Emballage
Emballagematerialerne er nedbrydelige og kan genanvendes.
Kunststofdele er mærket, f.eks.
>PE<, >PS< osv. Bortskaf emballagemateriale på den kommunale
genbrugsstation, og brug mærkningen til at finde den rigtige
affaldscontainer.
2
Udtjent apparat
Giv agt: Indsatsene er meget
skarpe!
Der er fare for kvæstelser!
Opbevaring
Alle tilbehørsdele undtagen citronpressen kan opbevares direkte i
apparatet.
• Opbevar indsatsene i tilbehørsfaget (billede 1/K).
Giv agt: Indsatsene er meget
skarpe! Der er fare for kvæstelser! Hold kun disse på grebsstykket!
• Placer tilbehørsdelene i universalskålen som vist i billede 12.
1
Giv agt: Metalkniven (billede 1/Q)
er ekstrem skarp! Der er fare for
kvæstelser! Hold kun metalkniven
på grebstykket og opbevar den
med påsat knivbeskyttelse!
• Vikl kablet omkring de to kroge på
bagsiden af apparatet (billede 15).
1
Tekniske data
Netspænding: 230 – 240 V
Strømforbrug: 800 W
20
W
Symbolet
på produktet eller
på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet
overgives til en affaldsstation for
behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at
dette produkt bliver bortskaffet på
den rette måde, hjælper du med til
at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af
dette produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab
eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette
produkt.
k
Tips til brug
Mikser
• Fjern altid kerner fra frugt og knogler fra kød, da disse kan beskadiget knivanordningen.
• Is-knusning: Hæld lidt vand i
beholderen, inden du knuser isen.
Levnedsmiddel
Hastighed*
Henvisninger
Miksen
Milkshakes
5 – 10**
(3 – 5)***
Brug kold mælk
Hakke
Nødder, chokolade, hvidløg,
krydderier
impuls
Forarbjed kun ½ kop ad gangen, således at alt bliver fint hakket
Rasp
Boller, kiks, toast
5 – 10 **
(3 – 5)***
Brækkes inden forarbejdningen i grove
stykker
impuls
Tilsæt ¼ kop vand.
Tryk impuls-knappen 3–4 gange
Is-knusning
Emulgere
Salat-dressig
7 – 10 **
(4 – 5)***
Bland godt.Tilsæt olie gennem påfyldningsåbningen under blandingen
Blande
Kageblandinger, pandekagedej
1 **
(1)***
Bland kun ingredienserne godt,
pisk ikke for længe
Puré
Supper, grønsager, frugt
3 – 10 **
(2 – 5)***
Miks, indtil blandingen er tyktflydende
*Begynnd altid på en lav hasighed og gå så op på en højere hastighed.
** EFP4400
***EFP4200
Multifunktionsdel
Hakke
Værktøj
Levnedsmiddel
Max.
mængde
Hastighed
Henvisninger
Metalkniv
Grønsager, fx løg
800 g
frugt
friske urter
nødder, mandler
chokolade
800 g
1 bundt
500 g
400 g
3 – 5**
(2 – 3)***
3** (2)***
2** (1)***
5** (3)***
4** (2)***
Frugt og grønsager bør
være friske og faste,
anvend lige store styker
21
k
Værktøj
Levnedsmiddel
Max.
mængde
Hastighed
Henvisninger
Hakkekød
Metalkniv
Kød,
fiskefilet (udbenet),
spæk
500 g
4 – 6**
(2 – 3)***
Fjern knogler og sener,
skær i ca. 2 cm store terninger
Rasp
fremstilling
Metalkniv
Tørt brød, kiks
125 g
3 eller
4**
(2)***
Bræl i grove stykker
inden forarbejdningen
Puré
Metalkniv
Kogt frugt
eller grønsager
Til
1,75 l
3 – 10**
(2 – 5)***
Tilsæt evt. lidt vand
under forarbejdningen
Blande
Metalkniv
Lette kageblandinger,
pandekagedej osv.
800 ml
3 – 7**
(2 – 4)***
Begynd med trin 1 for at
blande ingredienserne,
forøg derefter hastigheden
Blande
Metalkniv
Majonaise
1l
Pulse
eller 3**
(2)***
Stands ikke apparatet
ved tilsætning af olie
Ælte
Plastikkniv
Tunge deje, fx
brød- og pizzadej
1,5 kg
1 – 5**
(1 – 3)***
Begynd med trin 1 for at
blande ingredienserne,
forøg derefter hastigheden
Hakke
Skærejern
fin (nr. 1)
Grønsager, fx agurker, zucchini,
gulerødder osv.
frugt, fx æbler, tomater,
kød, pølse, Salami ect.
800 g
1 – 2**
(1)***
Udvælg frugt og grønsager af ca. samme størrelse,skær kødet i
passende stykker til
påfyldningstudsen
Hakkekød
Kartofelrivejern
(nr. PG1)
Kartofler
Til
1 kg
1 – 2**
(1)***
Fx til kartofelboller
Rasp
fremstilling
Pommesfrites-skærejern
(nr. 3)*
Kartofler, gulerødder,
pastinak
1 kg
1 – 2**
(1)***
Puré
Osterivejern
(nr. 4)
Parmesan-ost
500 g
1 – 2**
(1)***
Tryk ikke for hårdt med
stopperen
Blande
Rivejern
grov, fin
(nr. 5 eller
nr. 6)
Blokchokolade
frugt, fx æbler
grønsager fx gulerødder
500 g
1 kg
1 kg
1 – 2**
(1)***
Bræk kogechokoladen
i 2–3 stykker
Blande
Piskeskive
Lette kageblandinger
1 kg
4 – 5**
(2–3)***
2 – 10**
(1 –5 )***
4 – 6**
(2 – 3)***
Pisk ikke æggehvide for
længe
æggehvide
fløde
*Kun EFP4400
22
** EFP4400
***EFP4200
n
n Kjære kunde,
les nøye gjennom denne bruksanvisningen.
Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsreglene på de første sidene
i bruksanvisningen! Ta vare på
bruksanvisningen for senere bruk.
Gi den videre til eventuelle nye
eiere av apparatet.
Varseltrekanten og/eller signalordene (Advarsel!, Forsiktig!,
Merk!) markerer punkter som er
viktig med tanke på sikkerheten
eller funksjonen til apparatet. Følg
disse henvisningene.
0 Dette tegnet leder deg trinnvis
gjennom bruk av apparatet.
P
Q
R
S
T
U
Plastkniv
Metallkniv med knivbeskyttelse
Vispeskive
Sitruspresse
Sikkerhetslokk til mikserdrev
Slikkepott
* EFP4200 er utstyrt med en miksebeholder av plast, EFP4400 med
en miksebeholder av glass.
** EFP4400
1
3
Etter dette tegnet får du utfyllende
informasjon vedrørende betjening
og praktisk bruk av apparatet.
2
Etter kløverbladet får du tips og
råd for økonomisk og miljøvennlig
bruk av apparatet
Beskrivelse av maskinen
(figur 1)
3
Tegningen viser EFP4200
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Motorhus
Miksebeholder *
Mikserlokk
Lite lokk
Stamper med målebeger
Lokk med påfyllingsstuss
Universalbolle
Spindel
Hastighetsbryter
Pulstast
Tilbehørsrom til skjæreinnsatser
Ledningsholder
(på baksiden av maskinen)
M Typeskilt (på undersiden av
maskinen)
N Knapp for overlastvern **
(undersiden av maskinen)
O Innsatsholder
Norsk
1Sikkerhetsregler
• Maskinen skal bare kobles til et
strømnett med samme spenning
og frekvens som angitt på typeskiltet!
• Maskinen skal bare kobles til en
forskriftsmessig installert stikkontakt.
• Bruk aldri maskinen når
– ledningen er skadet,
– huset er skadet.
• Trekk aldri støpselet ut av stikkontakten etter ledningen.
• Hvis ledningen til denne maskinen
blir skadet, må den skiftes av produsenten eller dennes kundeservice eller av en annen kvalifisert
person, for å unngå fare.
• Kun fagfolk må foreta reparasjon
av dette apparatet. Feil reparasjon
kan medføre betydelige farer. Ta
kontakt med Electrolux kundeservice eller din fagforhandler ved
reparasjon.
• Maskinen er bare ment å brukes til
bearbeiding av matvarer i husholdningen. Produsenten er ikke
ansvarlig for skader som oppstår
som følge av uforskriftsmessig
bruk eller bruk utenfor bruksområdet.
• Dette apparatet er ikke beregnet
brukt av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller mangel på
erfaring eller kunnskap, med
mindre de rettledes og instrueres i
bruken av dette apparatet av en
23
n
person som har ansvar for deres
sikkerhet.
• Ikke la maskinen gå uten tilsyn,
og pass særlig godt på barn!
• Barn på ha tilsyn for å sørge for at
de ikke leker med apparatet.
Dette bør du være oppmerksom på når du bruker kjøkkenmaskinen
• Bruk aldri maskinen når du er våt
på hendene.
• Det er ikke tillatt å røre maling
(lakk, polyester osv.) med maskinen - eksplosjonsfare!
• Før rengjørings- og vedlikeholdsarbeid skal alltid maskinen slås av og
støpselet trekkes ut.
• Motorhuset (fig. 1/A) må aldri dyppes i vann eller andre væsker!
• Produsenten er ikke ansvarlig for
skader som følge av bruk utenfor
bruksområdet eller feil bruk.
• Utstyret skal bare settes inn og tas
ut mens maskinen er koblet fra
nettet.
• Advarsel: Metallkniven (fig. 1/Q)
er ekstremt skarp! Fare for skader! Grip alltid metallkniven i gripestykket og oppbevar den alltid
med knivbeskyttelsen på! Vær forsiktig når den vaskes!
• Advarsel: Skjæreinnsatsene (fig.
9) er svært skarpe! Fare for skader! Oppbevar alltid innsatsene i
det tilhørende tilbehørsrommet (fig.
1/K). Vær forsiktig når de vaskes!
• Advarsel: Knivinnretningen til
mikseren (fig. 14/a) er svært
skarp! Fare for skader! Vær forsiktig når du tar fra hverandre og
setter sammen mikseren.
• Advarsel: Stikk aldri fingrene ned
i påfyllingsstussen (fig. 1/F)! Fare
for skader!
• Advarsel: Hold aldri harde gjenstander (f.eks. en skje) inn i mikseren når den går, og stikke aldri
hånden inn i miksebeholderen.
Fare for skader!
24
• Lokket skal først tas av når utstyret
står stille.
• Hold aldri lange gjenstander (kniv,
sleiv, slikkepott eller liknende) inn i
påfyllingsstussen. Fare for skader! Bruk alltid stamperen (fig. 1/E)
for å dytte matvarene ned.
• Hell aldri kokende (bare kalde eller
varme) væsker inn i miksebeholderen eller i universalbollen.
• Sett alltid universalbollen (fig. 1/G)
på motorhuset før du setter inn
spindel (fig. 1/H) og utstyr.
• Til vanlige oppgaver (røring av lette
deiger osv.) kan du bruke maskinen i opptil 10 minutter uten
pause. La alltid maskinen kjøles
ned etter lengre, uavbrutt drift
(minst 20 minutter etter
10 minutter uten pause). Ved bearbeiding av svært tunge/store
mengder, f.eks. 1,5 kg deig, må
maskinen ikke kobles inn lenger
enn 1 minutt uten pause.
• Ta alltid først ut utstyret og spindelen før du tar ut innholdet av universalbollen.
• Maksimal fyllmengde må ikke
overskrides.
• Bruk bare maskinen under tilsyn.
Også når rommet forlates en kort
stund, skal støpselet trekkes ut.
• Etter at arbeidet er avsluttet, skal
maskinen slås av og støpselet
trekkes ut.
Generelle betjeningsanvisninger
Overlastvern (EFP4400)
Maskinen er utstyrt med overlastvern. Det kobler ut maskinen ved
mulig overoppheting og beskytter
den dermed mot skader. Knappen
til overlastvernet (fig. 1/N) under
maskinen spretter da ut.
n
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Når det skjer, skal man gå fram
som beskrevet under. Ellers kan
det oppstå skader på maskinen
som ikke dekkes av garantien.
La maskinen kjøles ned i minst
15 sekunder.
Vri bryteren (fig. 1/I) mot venstre til
stilling "0" (fig 16/➀).
Ta av miksebeholderen eller universalbollen (fig. 16/➁ og ➂) som
beskrevet på tilsvarende sted i
denne bruksanvisningen.
Trekk ut støpselet (fig. 17/➀).
Legg ned maskinen slik at du kommer til undersiden (fig. 17/➁).
Trykk knappen til overlastvernet
(fig. 1/N) på undersiden av maskinen. Hvis maskinen er tilstrekkelig
avkjølt, smekker knappen inn (fig.
17/➂). Hvis knappen spretter ut
igjen, må maskinen avkjøles mer;
gjenta så framgangsmåten.
Når knappen har smekket inn, setter du maskinen i normal arbeidsstilling (fig. 18/➀).
Sett inn støpselet igjen (fig. 18/➁).
Sett på miksebeholderen eller universalbollen igjen (fig. 18/➂ og ➃)
som beskrevet på tilsvarende sted
i denne bruksanvisningen.
Maskinen er klar til bruk igjen. Bryteren kan vris mot høyre til ønsket
stilling (fig. 18/➄) og du kan forsette med oppgaven som ble
avbrutt.
Mikser
Klargjøring av mikser
For at miksebeholderen skal kunne
settes på, må sikkerhetslokket til
mikserdrevet (fig 1/T og fig. 4) tas av.
0 Vri sikkerhetslokket med klokka
og ta det av.
– Den røde varsellampen (fig. 4/a)
blinker.
0 Sett miksebeholderen (fig. 1/B og
fig. 2) på mikserdrevet (merke
på merke ) og vri mot klokka til
anslaget. Miksebeholderen smekker merkbart på plass (merke
på merke ).
– Den røde varsellampen (fig. 4/a)
slokner.
0 Bare EFP4200: Sett mikserlokket
(fig. 1/C og fig. 3) på miksebeholderen og vri til tappen på lokket
står rett over håndtaket. Lokket
smekker merkbart på plass.
Mikseren kan bare slås på når
beholderen og lokket sitter riktig.
0 Bare EFP4400: Sett mikserlokket
på miksebeholderen.
3
Mikseren kan bare slås på når
beholderen sitter riktig.
0 Sett inn det lille lokket (fig. 1/D) og
lås det.
3
Betjening mikser
0 Åpne lokket (fig. 1/C) og hell alle
nødvendige ingredienser inn i
beholderen.
Merk: Maksimal fyllmengde på
1,5 liter må ikke overskrides!
Mens maskinen går, kan du ha i
flere ingredienser gjennom påfyllingsåpningen. Til dette kan du
også bruke det lille lokket (fig. 1/D)
som påfyllingsbeger. Lukk alltid
påfyllingsåpningen igjen med én
gang for å unngå sprut.
0 Starte mikseren: Vri bryteren (fig.
1/I) mot høyre til ønsket hastighet
eller trykk på pulstasten (fig. 1/J).
3
3
Det anbefales å begynne med en
lav hastighet og så gå over til en
høyere hastighet. Når man trykker
på pulstasten, går mikseren på
høyeste hastighet.
Holdepunkter for hastighetsinnstilling, se i kapitlet "Tips om bruk,
mikser".
25
n
0 Slå av maskinen: Vri bryteren mot
venstre til stilling "0".
0 Etter miksing skal beholderen vris
med klokka og tas av. Deretter vrir
man lokket og fjerner det.
hetslokket smekker merkbart på
plass (merke
på merke ).
– Den røde varsellampen (fig. 4/a)
slokner.
Sette på universalbollen
(fig. 5)
Multifunksjonsdel
Utstyret og dets
bruksmuligheter
•
•
•
•
Følgende utstyr kan du bruke i
multifunksjonsdelen:
Vispeskive (fig. 1/R)
Metallkniv (fig. 1/Q)
Plastkniv (fig. 1/P)
Innsatsholder (fig. 1/O) med
skjæreinnsats (fig. 10)
Innsatsene er merket med et nummer (1 til 6) på gripestykket. Den
ønskede innsatsen settes inn i innsatsholderen.
1 Finsnitter
PG1Potetrasp
3 Pommes frites-skjærer
(bare EFP4400)
4 Osterasp
5 Finrasp
6 Grovrasp
Klargjøring av
multifunksjonsdel
Sette på sikkerhetslokket
(fig. 4)
Multifunksjonsdelen kan bare tas i
bruk når miksebeholderen er tatt
av og sikkerhetslokket til mikserdrevet (fig. 1/T og fig. 4) er satt på.
0 Ta av miksebeholderen som
beskrevet under "Mikser".
– Den røde varsellampen (fig. 4/a)
blinker.
0 Sett sikkerhetslokket på mikserdrevet (merke
på merke ) og
vri mot klokka til anslaget. Sikker-
26
– Den røde varsellampen (fig. 4/a)
blinker.
0 Sett universalbollen (fig. 1/G) på
maskinen (merke
på merke )
og vri mot klokka til anslaget. Universalbollen smekker merkbart på
plass (merke
på merke ).
– Den røde varsellampen (fig. 4/a)
slokner.
Sette inn spindel (fig. 7)
0 Sett spindelen (fig. 1/H) på tappen
midt i universalbollen.
Sette inn utstyr
•
•
•
•
Følgende utstyr kan settes inn
etter ønske:
vispeskive (fig. 1/R) eller
metallkniv (fig. 1/Q) eller
plastkniv (fig. 1/P) eller
innsatsholder (fig. 1/O) med skjæreinnsats (fig. 9)
Innsatsholderen må forsynes med
passende innsats etter hva den
skal brukes til (se "Sette inn skjæreinnsats i innsatsholderen").
0 Sette ønsket utstyr på spindelen.
– Vispeskive, metallkniv og plastkniv (fig. 8) griper inn i fortanningen nede på spindelen.
– Innsatsholderen (fig. 11) sitter på
sekskanten på spindelen.
3
3
Innsatsholderen er det best å
holde med to fingrer i de to gripehullene.
n
Sette på lokket (fig. 6)
– Den røde varsellampen (fig. 4/a)
blinker.
0 Sett lokket (fig. 1/F) på universalbollen (merke
på merke ) og
vri mot klokka til anslaget, lokket
smekker merkbart på plass. Tappen på lokket står da rett over
håndtaket (merke
på
merke ).
– Den røde varsellampen (fig. 4/a)
slokner.
0 Sett stamperen (fig. 1/E) inn i påfyllingsåpningen.
3
Bruk utelukkende stamperen til å
dytte ned matvarene med!
0 Starte maskinen: Vri bryteren (fig.
1/I) mot høyre til ønsket hastighet
eller trykk på pulstasten (fig. 1/J).
1
3
Sette en skjæreinnsats inn i
innsatsholderen (fig. 10)
Avhengig av bruk må en passende
innsats settes inn i innsatsholderen.
3
Innsatsene er plassert i tilbehørsrommet (fig. 1/K) i motorhuset.
1
Innsatsene er svært skarpe. Grip
dem alltid bare i gripestykket!
Åpne tilbehørsrommet ved å dra i
håndtaket (fig. 9).
Ta den ønskede innsatsen ut av tilbehørsrommet ved å gripe i gripestykket (fig. 9).
Plasser innsatsen med spissen i sentrum av innsatsholderen og legg den
inn i utsparingen i skiven (fig. 10).
Når innsatsen skal tas av, trekker
man den litt ut etter gripestykket
og løfter den opp.
0
0
0
0
Mens maskinen går, kan du ha i
flere ingredienser gjennom påfyllingsstussen. Til dette kan du også
bruke påfyllingsbegeret i stamperen (fig. 1/E). Lukk alltid påfyllingsstussen igjen med én gang for å
unngå sprut.
Det anbefales å begynne med en
lav hastighet og så gå over til en
høyere hastighet. Når man trykker
på pulstasten, går maskinen på
høyeste hastighet.
Holdepunkter, se i kapitlet "Tips
om bruk, multifunksjonsdel".
Hvis varsellampen blinker (fig. 4/a)
og maskinen ikke kan startes, er
sikkerhetslokket til mikserdrevet
(fig. 1/T og fig. 4) ikke satt riktig på.
0 Slå av maskinen: Vri bryteren mot
venstre til stilling "0".
0 Etter bruk skal lokket vris med
klokka og tas av.
1
Ta først av lokket når utstyret har
stoppet fullstendig!
0 Ta av utstyret og spindelen.
0 Vri universalbollen med klokka og
ta den av.
1
Sitruspresse
Klargjøring (fig. 13)
Betjening multifunksjonsdel
0 Åpne lokket (fig. 1/F) og hell alle
nødvendige ingredienser inn i universalbollen.
Merk: Maksimal fyllmengde må
ikke overskrides:
– flytende 1,75 liter
– fast 1,5 liter
0 Sett på universalbollen som
beskrevet høyere oppe (fig. 5).
0 Sett silen til sitruspressen (fig.
13/a) på universalbollen (merke
på merke ) og vri mot klokka til
anslaget. Silen smekker merkbart
på plass (merke
på merke ).
0 Sett pressekeglen (fig. 13/b) inn i
silen.
27
n
Betjening av sitruspressen
0 Starte maskinen: Vri bryteren (fig.
1/I) mot høyre til stilling 1.
3
0
0
0
0
1
Sitruspressen skal bare brukes på
laveste hastighet.
Slå av maskinen: Vri bryteren mot
venstre til stilling "0".
Etter bruk skal pressekeglen tas
av.
Vri silen med klokka og ta den av.
Vri universalbollen med klokka og
ta den av.
Du kan bruke maskinen i opptil
10 minutter uten pause. La alltid
maskinen kjøles ned etter lengre,
uavbrutt drift (minst 20 minutter
etter 10 minutter uten pause).
Rengjøring og stell
Motorhus
Forsikre deg om at ingen væsker
kommer inn i motorhuset!
0 Rengjør motorhuset med en fuktig
klut. Det må aldri dyppes i vann
eller holdes under rennende
vann!
1
Mikser
Ved hjelp av pulstrinnet kan beholder og kniv rengjøres lett og trygt.
0 Fyll miksebeholderen halvfull med
varmt (ikke kokende!) vann og tilsett noen dråper oppvaskmiddel.
0 Betjen pulstasten en kort stund.
0 Skyll deretter beholderen under
rennende vann.
3
Demontere/montere knivinnretning (fig. 14)
3
28
Ved behov kan også knivinnretningen demonteres og rengjøres
separat.
Advarsel: Kniven er svært skarp!
Fare for skader!
0 Ta skjæreinnsatsen (fig. 14/a) ut av
miksebeholderen ved å bruke det
lille lokket (fig. 1/D og fig. 14/c)
som verktøy. Sporene i det lille
lokket passer til ribbene på
skjæreinnsatsen. Drei mot
klokken og ta innsatsen ut mens
du heller litt på enheten.
0 Ta pakningen (fig. 14/b) av knivinnretningen.
1
1
Knivinnretningen er svært skarp.
Pakningen kan skades.
Vask delene forsiktig for hånd (fare
for skader!). Bruk bare vann og
oppvaskmiddel ved rengjøringen.
Ikke vask knivinnretningen i oppvaskmaskin.
0 Sett pakningen inn i knivinnretningen.
0 Sett knivinnretningen inn i beholderen nedenfra, hold da knivinnretningen litt på skrå. Skru til
skjæreinnsatsen med bruk av det
lille lokket som verktøy ved å dreie
med klokken (fig. 14).
1
Universalbolle og utstyr
0 Vask universalbollen og utstyret i
oppvaskvann.
1
Advarsel: Metallkniven er ekstremt skarp! Fare for skader!
1
Plastdeler slites raskere hvis de
vaskes ofte i oppvaskmaskin. Hvis
du likevel vil vaske disse delene i
oppvaskmaskin, må de plasseres i
den øvre kurven.
Innsatser
0 Innsatser skal vaskes med oppvaskkost eller klut under rennende
vann eller i oppvaskmaskin!
1 Advarsel: Innsatsene er svært
skarpe! Fare for skader!
n
Oppbevaring
Alle tilbehørsdeler unntatt sitruspressen kan oppbevares i maskinen.
• Innsatsene skal oppbevares i tilbehørsrommet (fig..
Advarsel: Innsatsene er svært
skarpe. Fare for skader! Grip
dem alltid bare i gripestykket!
• Tilbehørsdelene skal oppbevares i
universalbollen som vist på
figur 12.
Avfallsbehandling
2
Emballasjemateriale
Emballasjematerialene er miljøvennlige og kan resirkuleres.
Kunststoffene er merket med f.eks.
>PE<, >PS< osv. Sørg for å kaste
emballasjematerialene ifølge merkingen i den kommunale avfallshåndteringens
oppsamlingsbeholdere.
2
Kassert ovn
1
Advarsel: Metallkniven (fig. 1/Q)
er ekstremt skarp! Fare for skader! Grip alltid metallkniven i gripestykket og oppbevar den alltid
med knivbeskyttelsen på!
• Ledningen skal vikles rundt de to
hakene på baksiden av maskinen
(fig. 15).
1
Tekniske data
Nettspenning: 230 – 240 V
Effektforbruk: 800 W
W
Symbolet
på produktet eller
på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt
avhending av apparatet, vil du
bidra til å forebygge de negative
konsekvenser for miljø og helse
som gal håndtering kan medføre.
For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
Når du ikke skal bruke apparatet
ditt lenger, leveres du det til nærmeste returmottak eller til din forhandler.
29
n
Tips om bruk
Mikser
• Fjern alltid stein/kjernehus fra frukten og bein fra kjøttet så de ikke
skader knivinnretningen.
• Knusing av is: Hell alltid litt vann i
beholderen før du knuser is i den.
Matvarer
Hastighet*
Anvisninger
Miksing
Milkshake
5 – 10**
(3 – 5)***
Bruk kald melk
Hakking/maling
Nøtter, sjokolade,
hvitløk, urter
Puls
Bearbeid bare ½ kopp av gangen,
slik at alt blir finhakket
Lage brødrasp
Rundstykker, kjeks, toast
5 – 10 **
(3 – 5)***
Grovdel de tørre bakervarene før
rasping
Puls
Tilsett ¼ kopp vann.
Trykk 3-4 ganger på pulstasten
Knusing av is
Emulgering
Salatdressing
7 – 10 **
(4 – 5)***
Bland godt.
Olje kan tilsettes gjennom påfyllingsåpningen mens man mikser
Blanding
Kakeblandinger,
pannekakerøre
1 **
(1)***
Ingrediensene skal bare blandes godt,
ikke vispes for lenge
Mosing
Supper, grønnsaker,
frukt/bær
3 – 10 **
(2 – 5)***
Mikses til blandingen er tyktflytende
*Begynn alltid med lav hastighet og gå så over til en høyere hastighet.
** EFP4400
***EFP4200
Multifunksjonsdel
Hakking/
maling
30
Utstyr
Matvarer
Maks.
mengde
Hastighet
Anvisninger
Metallkniv
Grønnsaker, f.eks. løk
800 g
frukt og bær,
friske urter,
nøtter, mandler,
sjokolade
800 g
1 bunt
500 g
400 g
3 – 5**
(2 – 3)***
3** (2)***
2** (1)***
5** (3)***
4** (2)***
Frukt og grønnsaker bør
være friske og faste,
bruk jevnstore stykker
n
Utstyr
Matvarer
Maks.
mengde
Hastighet
Anvisninger
Male
kjøtt
Metallkniv
Kjøtt,
fiskefilet (uten skinn og
bein), flesk
500 g
4 – 6**
(2 – 3)***
Fjern bein og sener,
skjær i ca. 2 cm store
terninger
Lage
brødrasp
Metallkniv
Tørt brød, kjeks
125 g
3 eller
4**
(2)***
Grovdel de tørre
bakervarene før rasping
Mosing
Metallkniv
Kokt frukt
eller grønnsaker
opptil
1,75 l
3 – 10**
(2 – 5)***
Tilsett eventuelt litt vann
under bearbeidingen
Blanding
Metallkniv
Lette kakeblandinger,
pannekakerøre osv.
800 ml
3 – 7**
(2 – 4)***
Begynn på trinn 1 for å
blande ingrediensene, øk
deretter hastigheten
Blanding
Metallkniv
Majones
1l
Puls eller
3** (2)***
Ikke slå av maskinen
mens oljen tilsettes
Knaing
Plastkniv
Tyngre deiger, f.eks.
brød- og pizzadeig
1,5 kg
1 – 5**
(1 – 3)***
Begynn på trinn 1 for å
blande ingrediensene, øk
deretter hastigheten
Snitting
Finsnitter
(nr. 1)
Grønnsaker, f.eks. agurk,
squash, gulrøtter osv.
frukt/bær, f.eks. epler,
tomater,
kjøtt, pølse, salami osv.
800 g
1 – 2**
(1)***
Bruk frukt og grønnsaker som er omtrent like
store.
Skjær kjøttet i biter som
passer til påfyllingsstussen
Riving
Potetrasp
(nr. PG1)
Poteter
opptil
1 kg
1 – 2**
(1)***
F.eks. til potetball
Strimling
Pommes
fritesskjærer
(nr. 3)*
Poteter, gulrøtter, pastinakk
1 kg
1 – 2**
(1)***
Riving
Osterasp
(Nr. 4)
Parmesan-ost
500 g
1 – 2**
(1)***
Ikke trykk for hardt med
stamperen
Rasping
(grov
eller fin)
Rasp grov,
fin
(nr. 5
eller nr. 6)
Kokesjokolade
frukt, f.eks. epler
grønnsaker, f.eks. gulrøtter
500 g
1 kg
1 kg
1 – 2**
(1)***
Bryt kokesjokoladen i
2-3 biter
Visping
Vispeskive
Lette kakeblandinger,
1 kg
4 – 5**
(2–3)***
2 – 10**
(1 –5 )***
4 – 6**
(2 – 3)***
Ikke visp eggehvite
for lenge
eggehvite,
kremfløte
*bare EFP4400
** EFP4400
***EFP4200
31
q
q Arvoisa asiakas,
lue tämä käyttöohje huolellisesti
läpi. Ota ennen kaikkea huomioon
tämän käyttöohjeen ensimmäisillä
sivuilla olevat turvallisuusohjeet!
Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten. Luovuta ohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle.
1. Huomioi varoituskolmio ja/tai
varoitussanat (Varoitus!, Varo!,
Huomio!), joiden avulla tuodaan
esille turvallisuutesi ja laitteen toimintakyvyn kannalta tärkeitä
ohjeita. Noudata niitä ehdottomasti!
0 Tämä merkki ohjaa sinua askel
askeleelta laitteen käytössä.
3
Tämän merkin jälkeen saat laitteen
hallintaan ja käyttöön liittyviä lisätietoja.
2
Laitteen taloudelliseen ja ympäristöystävälliseen käyttöön liittyvät
vinkit ja ohjeet on merkitty apilanlehdellä.
Laitekuvaus (Kuva 1)
3
Kuvassa on EFP4200
A
Laitteen runko-osa, jossa on
moottori
B Tehosekoittimen kulho*
C Tehosekoittimen kansi
D Sulkukansi
E Mitta-astialla varustettu painin
F Kansi ja syöttösuppilo
G Monitoimiosan kulho
H Käyttöakseli
I
Kierrosluvun valitsin
J Pitokytkin
K Terien säilytyslokero
L Johdon kelaus (laitteen takapuoli)
M Tyyppilaatta (laitteen alapuoli)
N Ylikuormitussuojauksen painike **
(laitteen alapuoli)
O Kiinnityslevy
P Muoviterä
32
Suomi
Q
R
S
T
U
Metalliterä ja teränsuojus
Vaahdotuslevy
Sitruspuserrin
Tehosekoittimen varmuuskansi
Taikinankaavin
* EFP4200:ssä on muovikulho,
EFP4400:ssä lasikulho.
** EFP4400
1 Turvallisuusohjeet
• Laite saadaan liittää ainoastaan
sähkö-verkkoon, jonka jännite ja
taajuus vastaa mallikilpeen merkittyjä tietoja!
• Älä koskaan ota laitetta käyttöön, jos
– verkkojohto on vahingoittunut,
– kotelo on vaurioitunut.
• Älä koskaan irrota pistotulppaa
pistorasiasta verkkojohdosta vetämällä.
• Jos laitteen verkkojohto on vahingoittunut, vaihto on annettava
vahingon välttämiseksi verkkojohdon vaihto annettava valmistajan,
valmistajan asiakaspalvelun tai
vastaavan ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi.
• Tämän laitteen korjaukset tulee aina
jättää ammatti-ihmisen tehtäväksi.
Epäasianmukaiset korjaustyöt saattavat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita. Käänny huoltoasioissa aina
valtuutetun huoltoliikkeen puoleen.
• Laite on tarkoitettu ainoastaan
elintarvikkeiden käsittelyyn kotitalouskäyttöön. Valmistaja ei vastaa
epäasianmukaisen käytön aiheuttamista vaurioista.
• Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), jotka
eivät ole fyysisesti, aistillisesti tai
henkisesti täysin kehittyneitä tai
joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, paitsi jos henkilöiden
turvallisuudesta vastuussa oleva
henkilö valvoo tai ohjaa heitä alussa.
• Älä koskaan jätä laitetta käyntiin
ilman valvontaa ja kiinnitä erityistä
huomiota lasten turvallisuuteen!
q
• Lapsia tulisi valvoa, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella.
Tämä tulee ottaa huomioon
laitetta käytettäessä
• Älä koskaan käytä laitetta, kun
kätesi ovat märät.
• Laitteessa ei saa sekoittaa maaleja
(lakkaa, polyesteriä jne.)– Räjähdysvaara!
• Laite on aina sammutettava ja pistoke vedettävä seinästä ennen
puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä.
• Älä koskaan upota laitteen runkoosaa (kuva 1/A) veteen tai muihin
nesteisiin!
• Valmistaja ei vastaa epäasianmukaisen käytön tai väärien hoitotoimenpiteiden aiheuttamista vaurioista.
• Koneen osia vaihdettaessa on aina
huolehdittava siitä, että laite ei ole
liitettynä verkkovirtaan.
• Huomio: Metalliterä (kuva 1/Q)
on erittäin terävä! Loukkaantumisvaara! Ota terää ainoastaan
keskiosasta kiinni ja säilytä sitä
aina teräsuojuksen sisällä! Noudata varovaisuutta terää puhdistettaessa!
• Huomio: Terät (kuva 9) ovat erittäin teräviä! Loukkaantumisvaara! Säilytä teriä aina niille
tarkoitetussa säilytyslokerossa
(kuva 1/K). Noudata varovaisuutta
teriä puhdistettaessa!
• Huomio: Tehosekoittimen terät
ovat erittäin teräviä (kuva 14/a).
Loukkaantumisvaara! Noudata
varovaisuutta sekoittimen kokoamisessa ja purkamisessa.
• Huomio: Älä koskaan työnnä
sormia syöttösuppiloon (kuva
1/F)! Loukkaantumisvaara!
• Huomio: Älä työnnä kovia esineitä
(esim. lusikka) käynnissä olevaan
sekoittimeen, äläkä työnnä kättä
sekoituskulhoon. Loukkaantumisvaara!
• Poista kansi vasta käyttöosien
pysähdyttyä.
• Älä työnnä pitkiä esineitä (veitsiä,
pitkäkahvaisia lusikoita, taikinankaapimia tai vastaavia) syöttösuppiloon.
Loukkaantumisvaara! Käytä aina
paininta (kuva 1/E) työntääksesi hienonnettavia ruoka-aineita alemmas
syöttösuppilossa.
• Älä kaada kuumia (ainoastaan kylmiä tai lämpimiä) nesteitä tehosekoittimen kulhoon tai
monitoimikoneen kulhoon.
• Aseta monitoimikulho (kuva 1/G)
aina laitteeseen ennen käyttöakselin (kuva 1/H) ja käyttöosien asentamista.
• Tavanomaiseen työskentelyyn
(kevyiden taikinoiden vaivaamiseen
jne.) voidaan laitetta käyttää keskeytyksettä jopa 10 minuutin ajan.
Anna laitteen jäähtyä aina pidemmän, keskeytyksettömän käytön jälkeen (10 minuutin käytön jälkeen
vähintään 20 minuuttia). Erittäin raskaita aineita työstettäessä, esim.
1,5 kg:n taikinaa, laite ei saa olla
keskeytyksettä käytössä kauempaa
kuin 1 minuutin.
• Poista aina käyttöosat ja käyttöakseli ennen monitoimikulhon tyhjentämistä.
• Älä ylitä enimmäistäyttömääriä.
• Älä jätä käynnissä olevaa laitetta
yksin. Vedä pistoke seinästä poistuessasi huoneesta lyhyeksikin
aikaa.
• Työskentelyn päätteeksi sammuta
laite ja vedä pistoke seinästä
Yleisiä käyttöohjeita
Ylikuormitussuojaus
(EFP4400)
Laite on varustettu ylikuormitussuojauksella. Se katkaisee laitteesta virran ylikuumenemisen
yhteydessä ja suojaa sitä näin
vioittumiselta. Laitteen pohjassa
oleva ylikuormituksen painike
(kuva 1/N) vapautuu tällöin.
33
q
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Menettele seuraavassa kuvatulla
tavalla, mikäli näin tapahtuu. Laitteeseen voi muuten tulla vikoja,
jotka eivät kuulu takuun piiriin.
Anna laitteen jäähtyä vähintään 15
sekunnin ajan.
Käännä kierrosluvun valitsin (kuva
1/l) vasemmalle asentoon "0" (kuva
16/➀).
Ota tehosekoittimen kulho/monitoimiosan kulho pois (kuva 16/➁ ja
➂), tämän käyttöohjeen vastaavassa kohdassa kuvatulla tavalla.
Irrota verkkopistoke pistorasiasta
(kuva 17/➀).
Aseta laite selälleen, jotta pääset
käsiksi laitteen pohjaan (kuva 17/➁).
Paina laitteen pohjassa olevaa ylikuormitussuojauksen painiketta
(kuva 1/N). Painike lukittuu, kun
laite on jäähtynyt tarpeeksi (kuva
17/➂). Jos painike ponnahtaa
uudelleen ulos, on laitteen annettava jäähtyä lisää; paina painiketta
jonkin ajan kuluttua uudelleen.
Kun painike on lukittunut, aseta
laite takaisin tavalliseen käyttöasentoon (kuva 18/➀).
Pistä verkkopistoke pistorasiaan
(kuva 18/➁).
Laita tehosekoittimen kulho/monitoimiosan kulho takaisin paikoilleen (kuva 18/➂ ja ➃), tämän
käyttöohjeen vastaavassa kohdassa kuvatulla tavalla.
Laite on jälleen käyttövalmis.
Käännä kierrosluvun valitsin oikealle haluamaasi asentoon (kuva
18/➄) ja jatka kesken jääneestä
vaiheesta.
Tehosekoitin
Sekoittimen käytön
esivalmistelut
Tehosekoittimen kulho voidaan
asettaa paikoilleen vasta kun
34
tehosekoittimen varmuuskansi
(kuvat 1/T ja 4) on poistettu.
0 Käännä varmuuskantta
myötäpäivään ja irrota se.
– Punainen varoituslamppu (kuva
4/a) alkaa vilkkua.
0 Aseta tehosekoittimen kulho (kuva
1/B ja kuva 2) sekoittimeen (merkintä
merkinnän
alle) ja
käännä vastapäivään niin kauan,
että se lukkiutuu. Tehosekoittimen
kulho naksahtaa selvästi paikoilleen (merkintä
merkinnän
alle).
– Punainen varoituslamppu (kuva
4/a) sammuu.
0 Vain EFP4200: Aseta tehosekoittimen kansi (kuva 1/C ja kuva 3)
sekoittimen kulhon päälle ja
käännä kunnes kannen nokka on
kädensijan yläpuolella. Kansi naksahtaa selvästi paikoilleen.
Tehosekoitin voidaan käynnistää
vain, kun kulho ja kansi ovat asianmukaisesti paikoillaan.
0 Vain EFP4400: Pistä tehosekoittimen kansi sekoittimen kulhon
päälle.
3
3
Tehosekoittimen voi käynnistää
vain, kun kulho on hyvin paikoillaan.
0 Aseta sulkukansi (kuva 1/D)
paikoilleen ja lukitse se.
Tehosekoittimen käyttö
0 Avaa kansi (kuva 1/C) ja laita tarvittavat ainekset kulhoon.
Huomio: Älä ylitä 1,5 litran enimmäistäyttömäärää!
3
Käytön aikana voit lisätä kulhoon
aineksia täyttöaukon kautta. Tätä
tarkoitusta varten voit käyttää sulkukantta (kuva 1/D) myös mittaastiana. Sulje täyttöaukko aina
välittömästi aineksien lisäämisen
jälkeen välttääksesi roiskeita.
q
0 Sekoittimen käynnistys: käännä
kiertovalitsin (kuva 1/I) toivottuun
nopeusasteeseen tai paina pitokytkintä (kuva 1/J).
3 On suositeltavaa aloittaa alhaisemmalla kierrosluvulla ja siirtyä sitten
korkeampaan nopeuteen. Painamalla pitokytkintä saat sekoittimen
käymään maksiminopeudella.
Nopeuden säätöön liittyviä ohjearvoja löydät luvusta ”Käyttövinkkejä, tehosekoitin”.
0 Laitteen sammuttaminen: käännä
kiertovalitsinta vasemmalle asentoon ”0”.
0 Käännä kulhoa myötäpäivään sekoittamisen jälkeen ja poista se laitteesta. Käännä tämän jälkeen kantta
ja poista se.
Monitoimiosa
Käyttöosat ja niiden käyttömahdollisuudet
•
•
•
•
Seuraavia käyttöosia voit käyttää
laitteen monitoimiosassa:
Vaahdotuslevy (kuva 1/R)
Metalliterä (kuva 1/Q)
Muoviterä (kuva 1/P)
Kiinnityslevy (kuva 1/O) ja terä
(kuva 10) on numeroitu
Terien varsiosat ovat numeroidut
(1 – 6). Sopiva terä asetetaan kiinnityslevyyn.
1 Ohut viipalointi
PG1Perunaraastin
3 Ranskalaisten perunoiden
leikkuri (vain EFP4400)
4 Juustoraastin
5 Hieno raastinterä
6 Karkea raastinterä
Monitoimiosan käytön
esivalmistelut
Aseta tehosekoittimen varmuuskansi paikalleen
(kuva 4)
Monitoimiosaa voidaan käyttää
ainoastaan silloin kun
tehosekoittimen kulho on pois
paikaltaan ja sekoittimen
varmuuskansi on kiinnitettynä
(kuva 1/T ja kuva 4).
0 Poista tehosekoittimen kulho
paikaltaan luvun ”Tehosekoitin”
kuvauksen mukaisesti.
– Punainen varoituslamppu (kuva
4/a) alkaa vilkkua.
0 Aseta tehosekoittimeen varmuuskansi paikalleen (merkintä
merkinnän
alle) ja käännä
vastapäivään kunnes se lukkiutuu.
Varmuuskansi naksahtaa selvästi
paikoilleen (merkintä
merkinnän
alle).
– Punainen varoituslamppu (kuva
4/a) sammuu.
Aseta monitoimiosan kulho
paikalleen (kuva 5)
– Punainen varoituslamppu (kuva
4/a) alkaa vilkkua.
0 Aseta monitoimiosan kulho (kuva
1/G) laitteeseen (merkintä
merkinnän
alle) ja käännä vastapäivään kunnes se lukkiutuu.
Monitoimiosan kulho naksahtaa
selvästi paikoilleen (merkintä
merkinnän
alle).
– Punainen varoituslamppu (kuva
4/a) sammuu.
Aseta akseli paikalleen
(kuva 7)
0 Aseta akseli (kuva 1/H) monitoimiosan kulhon keskellä oleviin ulokkeisiin.
35
q
Käyttöosien paikalleen asettaminen
•
•
•
•
3
0
3
Seuraavia käyttöosia voidaan käyttää tarpeen mukaan:
Vaahdotuslevy (kuva 1/R) tai
Metalliterä (kuva 1/Q) tai
Muoviterä (kuva 1/P), tai
Kiinnityslevy (kuva 1/O) ja terä
(kuva 9)
Kiinnityslevyyn asetetaan käyttötarkoitukseen sopiva terä (katso
”Terän asettaminen kiinnityslevyyn”).
Aseta toivottu käyttöosa akseliin.
– Vaahdotuslevy, metalliterä ja
muoviterä (kuva 8) tarttuvat akselin alaosan hammastukseen.
– Kiinnityslevy (kuva 11) sopii
akselin kuusikantaan.
Kiinnityslevyssä on kaksi tarttumisaukkoa kiinnipitämisen helpottamiseksi.
Kannen paikalleen asettaminen (kuva 6)
– Punainen varoituslamppu (kuva
4/a) alkaa vilkkua.
0 Aseta kansi monitoimiosan kulhon
päälle(kuva 1/F)(merkintä
merkinnän
alle) ja käännä vastapäivään kunnes se lukkiutuu, kansi
napsahtaa selvästi paikoilleen.
Kannen nokka on tällöin suoraan
kahvan yläpuolella (merkintä
merkinnän
alle).
– Punainen varoituslamppu (kuva
4/a) sammuu.
0 Työnnä painin (kuva 1/E) syöttösuppiloon.
1
0
0
0
0
Monitoimiosan käyttö
0 Avaa kansi (kuva 1/F) ja laita tarvittavat ainekset kulhoon.
Huomio: Älä ylitä enimmäistäyttömääriä:
– nesteet 1,75 litraa
– kiinteät aineet 1,5 litraa
3
3
36
Terät löytyvät avattavasta säilytyslokerosta (kuva 1/K) laitteen
rungosta.
Käytön aikana voidaan kulhoon
lisätä aineksia syöttösuppilon
kautta. Voit käyttää tähän tarkoitukseen myös painimen täyttöastiaa (kuva 1/E). Sulje syöttösuppilo
välittömästi täyttämisen jälkeen
välttääksesi roiskeita.
Käytä aina paininta ruoka-aineiden syvemmälle työntämiseen!
0 Laitteen käynnistäminen: käännä
kiertovalitsin (kuva 1/I) toivottuun
nopeusasteeseen tai paina pitokytkintä (kuva 1/J).
1
3
On suositeltavaa aloittaa alhaisemmalla kierrosluvulla ja siirtyä sitten
korkeampaan nopeuteen. Painamalla pitokytkintä saat laitteen
käymään maksiminopeudella.
Ohjearvoja löydät luvusta ”Käyttövinkkejä, monitoimiosa”.
1
Jos varoituslamppu vilkkuu
(kuva 4/a) eikä laitteen käynnistäminen onnistu, ei tehosekoittimen
(kuva 1/T ja kuva 4) varmuuskansi
ole oikein suljettu.
Aseta terä kiinnityslevyyn
(kuva 10)
Käyttötarkoituksen mukaan kiinnityslevyyn asetetaan soveltuva terä.
Terät ovat erittäin teräviä. Ota teristä
kiinni ainoastaan niiden yläosasta!
Avaa säilytyslokero vetämällä
kädensijasta (kuva 9).
Ota tarvitsemasi terä säilytyslokerosta, muista koskea ainoastaan
terän yläosaan (kuva 9).
Aseta terän kärki kiinnityslevyn
keskustaan ja työnnä se levyn
syvennykseen (kuva 10).
Kun haluat poistaa terän, vedä sitä
yläosasta kevyesti ulospäin ja
nosta pois kiinnityslevystä.
q
0 Laitteen sammuttaminen: käännä
kiertovalitsinta vasemmalle asentoon ”0”.
0 Käännä kantta käytön jälkeen
myötäpäivään ja irrota se.
Irrota kansi vasta, kun käyttöosa
on täydellisesti pysähtynyt!
0 Irrota käyttöosa ja akseli.
0 Käännä monitoimiosan kulhoa
myötäpäivään ja irrota se.
1
Sitruspuserrin
Ennen käyttöä (kuva 13)
0 Aseta monitoimiosan kulho edelläkuvatulla tavalla paikalleen
(kuva 5).
0 Aseta sitruspusertimen (kuva 13/a)
siiviläosa kulhon päälle (merkintä
merkinnän
alle) ja käännä
vastapäivään kunnes se lukkiutuu.
Siiviläosa napsahtaa selvästi paikoilleen (merkintä
merkinnän
alle).
0 Aseta puserrinosa (kuva 13/b) siiviläosaan.
Sitruspusertimen käyttö
jälkeen (10 minuutin käytön jälkeen
vähintään 20 minuuttia).
Puhdistus ja hoito
Monitoimikoneen runko-osa,
jossa on moottori
Pidä huolta siitä, ettei runko-osan
sisään pääse nestettä!
0 Puhdista runko-osa kostealla
pyyhkeellä. Älä koskaan upota
runko-osaa veteen, äläkä pidä
sitä juoksevan veden alla!
1
Tehosekoitin
Kulho ja terä voidaan helposti ja
turvallisesti puhdistaa pitokytkimen avulla.
0 Täytä tehosekoittimen kulho puolilleen lämmintä (ei kuumaa!) vettä ja
lisää sinne muutama pisara astianpesuainetta.
0 Paina hetken aikaa pitokytkintä.
0 Huuhtele kulho lopuksi juoksevan
veden alla.
3
Tehosekoittimen teräasennelman asentaminen/irrottaminen (kuva 14)
0 Laitteen käynnistäminen: Käännä
kiertovalitsinta (kuva 1/I) oikealle
asentoon 1.
3
0
0
0
0
1
Sitruspuristinta saa käyttää
ainoastaan alhaisimmilla nopeuksilla.
Laitteen sammuttaminen: käännä
kiertovalitsinta vasemmalle asentoon ”0”.
Poista puserrinosa laitteesta
käytön jälkeen.
Käännä siiviläosaa myötäpäivään
ja poista se laitteesta.
Käännä kulhoa myötäpäivään ja
irrota se.
Voit käyttää laitetta jopa
10 minuutin ajan keskeytyksettä.
Anna laitteen jäähtyä aina pidemmän, keskeytyksettömän käytön
3
Teräasennelma voidaan tarvittaessa irrottaa ja puhdistaa erikseen.
Huomio: Terä on erittäin terävä!
Loukkaantumisvaara!
0 Irrota teräyksikkö (kuva 14/a)
sekoitusastiasta sulkevaa kantta
työkaluna käyttäen (kuva 1/D ja
kuva 14/c). Sulkevan kannen urat
sopivat teräyksikön sivuun. Kierrä
yksikköä vastapäivään ja poista
se kevyesti reunasta pitäen.
0 Irrota kumitiiviste (kuva 14/b) teräasennelmasta.
1
1
Terä on erittäin terävä. Kumitiiviste
voi vaurioitua.
37
q
Huuhtele osat varoen käsin (loukkaantumisvaara!). Käytä puhdistamiseen ainoastaan vettä ja
astianpesuainetta.
Älä laita tehosekoittimen terää astianpesukoneeseen.
0 Aseta kumitiiviste teräasennelmaan.
0 Aseta teräasennelma alakautta kulhoon, pidä sitä samalla lievästi
vinossa. Kiristä teräyksikkö sulkevaa kantta työkaluna käyttäen kiertämällä sitä myötäpäivään
(kuva 14).
1
Monitoimiosan kulho ja
käyttöosat
Huomio: Metalliterä (kuva 1/Q)
on erittäin terävä! Loukkaantumisvaara! Ota terää ainoastaan
tarttumisosasta kiinni ja säilytä sitä
aina teräsuojuksen sisällä!
• Kiedo johto laitteen takapuolella
sijaitsevien hakasten ympärille
(kuva 15).
1
Tekniset tiedot
Verkkojännite: 230 – 240 V
Tehontarve: 800 W
Jätehuolto
2
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ekologisesti kestäviä ja ne voidaan käyttää uudelleen. Muoviosat tunnistaa
mm. merkinnöistä >PE<, >PS< jne.
Toimita käytetyt pakkausmateriaalit niille varattuihin keräyspisteisiin
ja noudata materiaalimerkinnöistä
annettuja ohjeita.
2
Käytöstä poistettujen laitteiden
hävittäminen
0 Puhdista monitoimiosan kulho ja
käyttöosat astianpesuainevedellä.
1
Huomio: Metalliterä on erittäin
terävä! Loukkaantumisvaara!
1
Muoviosat kuluvat nopeammin, jos
niitä pestään usein astianpesukoneessa. Jos tästä huolimatta haluat
pestä muoviosat astianpesukoneessa, on ne asetettava yläkoriin.
Terät
0 Puhdista terät harjalla tai pyyhkeellä juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa!
1
Huomio: Terät ovat erittäin teräviä. Loukkaantumisvaara!
Säilytys
Kaikkia muita lisäosia paitsi sitruspuserrinta voidaan säilyttää laitteen sisällä.
• Säilytä teriä säilytyslokerossa (kuva
1/K).
Huomio: Terät ovat erittäin teräviä.
Loukkaantumisvaara! Ota teristä
kiinni ainoastaan niiden yläosasta!
• Asettele lisäosat kuvan 12
mukaisesti monitoimiosan kulhoon.
1
38
W
, joka on merkitty
Symboli
tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on
sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään
sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa
tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta
tuote on ostettu.
q
Käyttövinkkejä
Tehosekoitin
• Poista aina siemenet hedelmistä ja
luut lihasta välttyäksesi terien vaurioitumiselta.
• Jään murskaaminen: laita aina kulhoon tilkka vettä ennen kuin alat
murskata jäätä.
Ruoka-aine
Nopeus
Ohjeita
Vatkaaminen
Pirtelöt
5 – 10**
(3 – 5)***
Käytä kylmää maitoa.
Hienontaminen
Pähkinät, suklaa, valkosipuli, yrtit
Pito
Parhaan mahdollisen lopputuloksen
takaamiseksi hienonna vain 1/2 kuppia
kerrallaan
Korppujauhojen valmistus
Sämpylät, keksit, paahtoleipä
5 – 10 **
(3 – 5)***
Murenna ainekset käsin ennen hienontamista
Pito
Lisää kulhoon 1/4 kupillinen vettä.
Paina pitokytkintä 3-4 kertaa
7 – 10 **
(4 – 5)***
Sekoita hyvin.
Öljy voidaan lisätä seokseen sekoittamisen aikana täyttöaukon kautta.
1 **
(1)***
Ainekset ainoastaan sekoitetaan hyvin,
ei vatkata kauan
3 – 10 **
(2 – 5)***
Sekoitetaan, kunnes seos on sakeaa
Jään murskaaminen:
Emulgointi
Salaatinkastike
Sekoittaminen Kakkutaikinat, ohukaistaikina
Soseuttaminen
Keitot, vihannekset,
hedelmät
*Aloita aina alhaisemmalla nopeudella ja siirry sitten korkeampaan nopeuteen.
** EFP4400
***EFP4200
Monitoimiosa
Hienontaminen
Käyttöosa
Ruoka-aine
Enimmäismäärä
Määrä
Nopeus
Ohjeita
Metalliterä
Vihannekset, esim. sipulit
800 g
hedelmät
tuoreet yrtit
pähkinät, mantelit
suklaa
800 g
1 nippu
500 g
400 g
3 – 5**
(2 – 3)***
3** (2)***
2** (1)***
5** (3)***
4** (2)***
Hedelmien ja vihannesten tulee olla tuoreita ja
kiinteitä, suunnilleen
samankokoisiksi paloiksi
leikattuja
39
q
Lihan
jauhaminen
Käyttöosa
Ruoka-aine
Enimmäismäärä
Määrä
Nopeus
Ohjeita
Metalliterä
Liha, kalan fileet (ruodottomat), pekoni
500 g
4 – 6**
(2 – 3)***
Poista luut ja jänteet,
leikkaa suunnilleen 2 cm
kokoisiksi kuutioiksi.
Kuiva leipä, keksit
125 g
3 tai 4**
(2)***
Murenna ainekset käsin
ennen hienontamista
Korppu- Metalliterä
jauhojen
valmistus
Soseuttaminen
Metalliterä
Keitetyt hedelmät
tai vihannekset
enintään
1,75 l
3 – 10**
(2 – 5)***
Lisää seokseen soseuttamisen aikana tarvittaessa hieman vettä
Sekoittaminen
Metalliterä
Kevyet kakkutaikinat, ohukaistaikina jne.
800 ml
3 – 7**
(2 – 4)***
Aloita 1-tasolla sekoittaaksesi ainekset, lisää
sitten nopeutta
Sekoittaminen
Metalliterä
Majoneesi
1l
Pito tai
3** (2)***
Älä sammuta laitetta
öljyn lisäämisen aikana
Vaivaaminen
Muoviterä
Raskaat taikinat, esim.
leipä- ja pitsataikina
1,5 kg
1 – 5**
(1 – 3)***
Aloita 1-tasolla sekoittaaksesi ainekset, lisää
sitten nopeutta
Viipalointi
Ohut
viipalointi
(nro 1)
Vihannekset, esim. kurkku,
kesäkurpitsa, porkkanat
jne.
hedelmät, esim. omenat,
tomaatit,
liha, makkara, meetvursti
jne.
800 g
1 – 2**
(1)***
Valitse suunnilleen
samankokoisia hedelmiä
ja vihanneksia viipaloitavaksi
Leikkaa liha syöttösuppiloon sopiviksi paloiksi
Raastaminen
Perunaraastin (nro
PG1)
Perunat
enintään
1 kg
1 – 2**
(1)***
esim. perunapihveihin
Suikalointi
Ranskalaisten
perunoiden leikkuri
(nro 3)*
Perunat, porkkanat,
palsternakat
1 kg
1 – 2**
(1)***
Rouhinta
Juustoraastin
(nro 4)
Parmesaani-juusto
500 g
1 – 2**
(1)***
Älä paina liian voimakkaasti painimella
Taloussuklaa
hedelmät, esim. omenat
vihannekset, esim. porkkanat
500 g
1 kg
1 kg
1 – 2**
(1)***
Murra taloussuklaa 2-3
palaseksi
Kevyet kakkutaikinat
1 kg
4 – 5**
(2–3)***
2 – 10**
(1 –5 )***
4 – 6**
(2 – 3)***
Älä vatkaa munanvalkuaisia liian kauaa
Rouhimi- Raastinnen/raas- terä kartaminen kea, hieno
(karkea t.
(nro 5
hieno)
tai nro 6)
Vaahdottaminen
Vaahdotuslevy
munanvalkuaiset
kerma
*vain EFP4400
40
** EFP4400
***EFP4200
g
g Dear customer,
Please read these operating
instructions through carefully.
Above all please follow the safety
instructions on the first few pages
of these operating instructions!
Please keep the operating instructions for future reference. If applicable pass these instructions on to the
next owner of the appliance.
With the warning triangle and/or by
means of key words (Danger!,
Caution!, Attention!), information
is emphasized which is important
for your safety or the correct functioning of the appliance. It is
essential that this information is
observed.
0 This symbol guides you step by
step through the operating procedure for your appliance.
1
3
After this symbol you receive supplementary information on the
practical application and use of the
appliance.
2
Tips and information about the
economical and environmentally
friendly use of the appliance are
marked with the clover.
Description of appliance
(Fig. 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Picture shows EFP4200
Motor casing
Mix container *
Mixer cover
Closing cover
Stopper with measuring beaker
Cover with filling inlet
All-purpose bowl
Spindle
Speed selector
Pulse button
Accessories compartment for
cutting inserts
English
L Cable winder (rear of appliance)
M Nameplate (underside of
appliance)
N Overload cut-out reset button **
(underside of appliance)
O Insert holder
P Plastic blade
Q Metal blade with blade protector
R Whisking disk
S Citrus press
T Safety cover for mixer drive
U Dough scraper
* EFP4200 has a mix container
made of plastic, EFP4400 is equipped with a mix container made of
glass.
** EFP4400
1 Safety instructions
• The appliance may only be connected to a power supply whose
voltage and frequency comply with
the specifications on the rating
plate!
• Never pick up the appliance if
– the lead is damaged,
– the housing is damaged.
• Never use the lead to pull the plug
out from the socket.
• In order to avoid danger, if the connection lead of this appliance is
damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its customer
service department or a similarly
qualified person.
• Repairs to this appliance may only
be carried out by qualified service
engineers. Considerable danger
may result from improper repairs. If
repairs become necessary, please
contact the Customer Care
Department or your authorised
dealer.
• The appliance is only intended for
processing foods in the home. The
manufacturer accepts no liability
for damage caused by improper
use or use other than for the
intended purpose.
41
g
• This appliance is not intended for
use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge,
unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
• Never leave the appliance unattended when on and supervise
particularly carefully if young
children are around!
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with
the appliance.
To be noted when using the
food processor
• Never put the appliance into use
when the hands are wet.
• No paints (lacquer, polyester, etc.)
must be stirred with the appliance
– Explosion danger!
• Switch the appliance off and withdraw the mains plug each time
before cleaning and maintenance.
• Never dip the motor casing (fig.
1/A) in water or other liquids.
• The manufacturer accepts no liability for possible damage caused
by improper or incorrect use.
• The tools must only be inserted or
removed from the appliance when
it is disconnected from the mains
supply.
• Caution: The metal blade
(fig. 1/Q) is extremely sharp!
Danger of injury! The metal blade
should only be held by the handle
and only stored with the blade protector fitted! Caution when rinsing!
• Caution: The cutting inserts
(fig. 9) are very sharp! Danger of
injury! Keep the inserts only in the
accessories compartment provided (fig. 1/K). Caution when rinsing!
• Caution: The blade unit of the
mixer (fig. 14/a) is very sharp.
Danger of injury! Care should be
42
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
taken when disassembling and
assembling the mixer.
Caution: Never reach with the
fingers in the filling inlet
(fig. 1/F)! Danger of injury!
Caution: No hard objects (e.g.
spoons) must be placed in the
mixer while running and do not
reach into the mix container with
the hands. Danger of injury!
The cover should only be removed
when the tools are stationary.
Do not hold long objects (blade,
wooden spoon, dough scraper or
the like) in the filling inlet. Danger
of injury! Work only with the stopper (fig. 1/E) to compress the cut
food.
Do not fill hot liquids (only cold or
warm) in the mix container or allpurpose bowl.
Always place the all-purpose bowl
(fig. 1/G) on the motor casing
before inserting the spindle
(fig. 1/H) and the tools.
For normal work (stirring light
doughs, etc.) the appliance can be
used for up to 10 minutes without
stopping. It should be allowed to
cool each time following prolonged, continuous operation (for
at least 20 minutes after using for
10 minutes without stopping).
When processing very heavy
items, e.g. 1.5 kg dough, the appliance should not be switched on for
longer than 1 minute without stopping.
Always first remove the tools and
spindle before removing the contents of the bowl.
Do not exceed the maximum filling
volume.
Only use the appliance under
supervision. The mains plug
should be withdrawn even when
leaving the room for a short time.
After finishing work switch off the
appliance and withdraw the mains
plug.
g
General operating
instructions
Overload cut-out (EFP4400)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
The appliance is equipped with an
overload cut-out, which switches
the appliance off if it starts to overheat, protecting the unit from
damage. When this happens, the
overload cut-out reset button
(fig. 1/N) jumps out.
If this happens, proceed as follows. Failure to follow this procedure can result in damage to the
appliance, which is not covered by
the guarantee.
Allow the appliance to cool down
for at least 15 seconds.
Turn the speed selector (fig. 1/I) left
to "0" position (fig. 16/➀).
Remove the mix container or allpurpose bowl (fig. 16/➁ and ➂), as
described at the relevant point in
these operating instructions.
Remove the mains plug from the
socket (fig. 17/➀).
Lay the appliance on its back to
gain access to the bottom
(fig. 17/➁).
Press the overload cut-out reset
button (fig. 1/N) on the bottom of
the appliance. If the appliance has
cooled down sufficiently, the button will engage (fig. 17/➂). If it
jumps back out, allow the appliance to cool down a little longer,
then repeat the process.
Once the reset button has engaged, put the appliance back to its
normal working position (fig. 18/➀).
Plug the power lead back into the
mains socket (fig. 18/➁).
Replace the mix container or allpurpose bowl (fig. 18/➂ and ➃), as
described at the relevant point in
these operating instructions.
0 The appliance is now ready for use
again. Turn the speed selector to
the right to the required position
(fig. 18/➄) and continue with the
function that was interrupted.
Mixer
Preparing mixer
In order to fit the mix container, the
safety cover for the mixer drive
(figs. 1/T and 4) must be removed.
0 Turn the safety cover clockwise
and remove.
– The red warning lamp (fig. 4/a)
flashes.
0 Place the mix container (figs. 1/B
and 2) on the mixer drive (mark
on mark ) and turn counterclockwise to the stop. The mix
container is heard to engage (mark
on mark ).
– The red warning lamp (fig. 4/a)
extinguishes.
0 Only EFP4200: Place mixer cover
(figs. 1/C and 3) on mix container
and turn until the nose of the cover
is directly above the handle. The
cover can be heard to engage.
The mixer can only be switched on
when the container and cover are
fitted correctly.
0 Only EFP4400: Place mixer cover
on mix container.
3
3
The mixer can only be switched on
when the container is fitted correctly.
0 Fit closing cover (fig. 1/D) and lock.
Operating mixer
0 Open cover (fig. 1/C) and fill all
ingredients required in the container.
Caution: Do not exceed maximum filling volume of 1.5 litres!
43
g
During operation further ingredients can be added through the filling inlet. The sealing cover (fig.
1/D) can also be used as a filling
beaker for this purpose. Close the
filling inlet again immediately every
time to avoid splashing.
0 Start the mixer: turn speed selector (fig. 1/l) to the right to the
desired speed or press the pulse
button (fig. 1/J).
3
It is recommended to start at a
slow speed and then to increase
the speed. The mixer operates at
maximum speed by pressing the
pulse button.
Refer to the section "Tips on using
mixer" for reference values for setting the speed.
0 Switch off appliance: turn speed
selector left to "0" position.
0 After mixing, turn container clockwise and remove. Then turn the
cover and remove.
3
Multifunction section
Tools and their application
possibilities
•
•
•
•
44
The following tools can be used in
the multifunction section:
Whisking disk (fig. 1/R)
Metal blade (fig. 1/Q)
Plastic blade (fig. 1/P)
Insert holder (fig. 1/O) with cutting insert (fig. 10)
The inserts are marked by a number
(1 to 6) on the handle. The desired
insert is placed in the insert holder.
1 Fine cutter
PG1Potato grater
3 French fries cutter
(only EFP4400)
4 Cheese grater
5 Fine rasp
6 Coarse rasp
Preparing multifunction
section
Fit safety cover (fig. 4)
The multifunction section can only
be put into operation when the mix
container is removed and the
safety cover for the mixer drive
(figs. 1/T and 4) is fitted.
0 Remove mix container as
described under "Mixer".
– The red warning lamp (fig 4/a)
flashes.
0 Place safety cover on mixer drive
(mark
on mark ) and turn
counter-clockwise to the stop.
The safety cover is heard to
engage (mark
on mark ).
– The red warning lamp (fig. 4/a)
extinguishes.
Fitting all-purpose bowl
(fig. 5)
– The red warning lamp (fig 4/a)
flashes.
0 Place all-purpose bowl (fig. 1/G) on
appliance (mark
on mark )
and turn counter-clockwise to the
stop. The all-purpose bowl can be
heard to engage (mark
on
mark ).
– The red warning lamp (fig. 4/a)
extinguishes.
Inserting spindle (fig. 7)
0 Place spindle (fig. 1/H) on spigot in
centre of all-purpose bowl.
Inserting tools
•
•
•
•
3
The following tools can be
selected for insertion:
Whisking disk (fig. 1/R) or
Metal blade (fig. 1/Q) or
Plastic blade (fig. 1/P) or
Insert holder (fig. 1/O) with cutting
insert (fig. 9)
The insert holder must be fitted
with the appropriate insert
g
depending on the purpose of
application (see "Inserting cutting
insert in insert holder").
0 Place desired tool on spindle.
– Whisking disk, metal blade and
plastic blade (fig. 8) mesh with
the teeth underneath on the
spindle.
– The insert holder (fig. 11) rests
on the hexagonal spindle.
3
Preferably hold the insert holder
with two fingers in the two handle
holes.
Fitting the cover (fig. 6)
– The red warning lamp (fig 4/a)
flashes.
0 Place cover (fig. 1/F) on the all-purpose bowl (mark
on mark )
and turn counter-clockwise to the
stop. The cover can be heard to
engage. The nose of the cover is
then directly above the handle
(mark
on mark ).
– The red warning lamp (fig. 4/a)
extinguishes.
0 Insert stopper (fig. 1/E) in filling
inlet.
Inserting cutting insert in
insert holder (fig. 10)
The appropriate insert must be
placed in the insert holder depending on use.
3
0 Place the insert with the tip at the
centre of the insert holder and
place in the recess of the disk
(fig. 10).
0 To remove the insert draw slightly
outwards with the handle and
raise.
Operating multifunction
section
0 Open cover (fig. 1/F) and place all
ingredients required in the all-purpose bowl.
Caution: Do not exceed maximum filling volume:
– liquid 1.75 litres
– solid 1.5 litres
3
Use the stopper exclusively to
compress the cutting items!
0 Start the appliance: turn speed
selector (fig. 1/l) right to the
desired speed setting or press the
pulse button (fig. 1/J).
1
3
The inserts are contained in the
hinged accessories compartment
(fig. 1/K) in the motor casing.
The inserts are very sharp. They
should be held only with the
handle!
0 Open accessories compartment by
pulling the handle (fig. 9).
0 Take required insert by the handle
from the accessories compartment
(fig. 9).
Further ingredients can be added
during operation through the filling
inlet. The filling beaker in the stopper (fig. 1/E) can also be used for
this purpose. Close the filling inlet
immediately each time to avoid
splashes.
1
It is recommended to start at a
slow speed and then to increase
the speed. The appliance operates at maximum speed by pressing the pulse button.
Refer to the section "Tips on using
multifunction section" for reference
values.
If the warning lamp (fig. 4/a)
flashes and the appliance cannot
be started, the safety cover for the
mixer drive (figs. 1/T and 4) is not
properly fitted.
0 Switch off appliance: turn speed
selector left to the "0" position.
1
45
g
0 After using, turn cover clockwise
and remove.
Cleaning and care
Only remove the cover when the
tool has come to a complete stop!
0 Remove the tool and spindle.
0 Turn the all-purpose bowl clockwise and remove.
Motor casing
1
Citrus press
Preparation (fig. 13)
0 Fit all-purpose bowl as described
above (fig. 5).
0 Place sieve insert of citrus press
(fig. 13/a) on all-purpose bowl
(mark
on mark ) and turn
cunter-clockwise to the stop. The
sieve insert can be heard to
engage (mark
on mark ).
0 Insert press cone (fig. 13/b) in
sieve insert.
Ensure that no liquid enters the
motor casing!
0 Clean the motor casing with a
moist cloth. Never immerse in
water or hold under running
water!
1
Mixer
Container and blade can be
cleaned easily and properly with
the aid of the pulse position.
0 Fill the mix container half full with
warm (not hot!) water and add a
few drops of detergent.
0 Press the pulse button briefly.
0 Then rinse the container under running water.
3
Dismantle/fit blade unit
(fig. 14)
Operating citrus press
0 Start appliance: turn speed selector (fig. 1/I) right to position 1.
3
0
0
0
0
1
46
The citrus press must only be
operated at the lowest speed.
Switch off appliance: turn speed
selector left to the "0" position.
Remove press cone after use.
Turn sieve insert clockwise and
remove.
Turn all-purpose bowl clockwise
and remove.
The appliance can be used for up
to 10 minutes without stopping. It
should be allowed to cool each
time following prolonged, continuous operation (for at least
20 minutes after using for
10 minutes without stopping).
3
If necessary, the blade unit can
also be dismantled and cleaned
separately.
Caution: The blade is very sharp!
Danger of injury!
0 Release blade unit (fig. 14/a) from
mix container using the closing
cover (fig. 1/D and fig. 14/c) as
tool. The grooves of the closing
cover fit the ribs of the blade unit.
Turn counter-clockwise and
remove while holding slightly at an
angle.
0 Remove gasket (fig. 14/b) from
blade unit.
1
1
The blade unit is very sharp. The
gasket can be damaged.
1
Rinse the components carefully by
hand (danger of injury!). Use only
water and detergent for cleaning.
Do not clean the blade unit in a
dishwasher.
g
0 Insert gasket in blade unit.
0 Insert blade unit in container from
below. Hold blade unit at a slight
angle. Tighten blade unit using the
closing cover as tool by turning
clockwise (fig. 14).
All-purpose bowl and tools
0 The all-purpose bowl and tools
should be cleaned in rinsing water.
1
Caution: The metal blade is extremely sharp! Danger of injury!
1
Plastic parts age more quickly if
cleaned frequently in a dishwasher.
If they are nevertheless to be
cleaned in a dishwasher, they must
be placed in the upper basket.
Inserts
0 Clean inserts with brush or cloth
under running water or in a dishwasher!
1
Caution: The inserts are very
sharp! Danger of injury!
Storage
All accessories except the citrus
press can be stored directly in the
appliance.
• Store the inserts in the accessories
compartment (fig. 1/K).
Caution: The inserts are very
sharp. Danger of injury! They
should only be held by the handle!
• Stow the accessories away in the
all-purpose bowl as shown in
fig. 12.
1
Technical data
Mains voltage: 230 – 240 V
Power consumption: 800 W
Disposal
2
Packaging material
The packaging materials are environmentally friendly and can be
recycled. The plastic components
are identified by markings, e.g.
>PE<, >PS<, etc. Please dispose of
the packaging materials in the
appropriate container at the community waste disposal facilities.
2
Old appliance
W
on the product or
The symbol
on its packaging indicates that this
product may not be treated as
household waste. Instead it shall
be handed over to the applicable
collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For
more detailed information about
recycling of this product, please
contact your local city office, your
household waste disposal service
or the shop where you purchased
the product.
Caution: The metal blade (fig.
1/Q) is extremely sharp! Danger
of injury! Hold the metal blade
only by the handle and store only
with the blade guard fitted!
• Wind the cable round the two
hooks at the rear of the appliance
(fig. 15).
1
47
g
Tips for use
Mixer
• Always remove the stones of fruit
and bones from meat, since these
can damage the blade unit.
• Crushing ice: always add a little
water to the container before
crushing ice.
Food
Speed*
Notes
Mixing
Milk shakes
5 – 10**
(3 – 5)***
Use cold milk.
Chopping
Nuts, chocolate,
garlic, herbs
Pulse
Only process ½ cup at a time to ensure
everything is finely chopped
Making breadcrumbs
Bread roll, biscuits, toast
5 – 10 **
(3 – 5)***
Crumble coarsely before processing
Pulse
Add ¼ cup water.
Press pulse button 3-4 times
Crushing ice
Emulsifying
Salad dressing
7 – 10 **
(4 – 5)***
Mix well.
Oil can be added through the filling
hole while mixing
Mixing
Cake mixes,
pancake dough
1 **
(1)***
Only mix ingredients well,
do not whisk too long,
Puréeing
Soups, vegetables, fruit
3 – 10 **
(2 – 5)***
Mix until the mixture is thick
*Always start at a low speed and then increase the speed.
** EFP4400
48
***EFP4200
g
Multifunction section
Chopping
Tool
Food
Max.
amount
Speed
Notes
Metal
blade
Vegetables, e.g. onions
800 g
fruit
fresh herbs
nuts, almonds
chocolate
800 g
1 bunch
500 g
400 g
3 – 5**
(2 – 3)***
3** (2)***
2** (1)***
5** (3)***
4** (2)***
Fruit and vegetables
should be fresh and firm,
use pieces of roughly
equal size
Chopping
meat
Metal
blade
Meat,
fish fillets (filleted),
bacon
500 g
4 – 6**
(2 – 3)***
Remove bones and
sinews, cut into cubes of
approx. 2 cm
Making
bread
crumbs
Metal
blade
Dry bread, biscuits
125 g
3 or 4**
(2)***
Crumble coarsely before
processing
Puréeing
Metal
blade
Boiled fruit or vegetables
up to
1.75 l
3 – 10**
(2 – 5)***
Add a little water if necessary while processing
Mixing
Metal
blade
Light cake mixes, pancake
dough, etc.
800 ml
3 – 7**
(2 – 4)***
Start with setting 1 to
mix the ingredients, then
increase speed
Mixing
Metal
blade
Mayonnaise
1l
Pulse or
3** (2)***
Do not switch off appliance while adding oil
Kneading
Plastic
blade
Heavy doughs, e.g. bread
and pizza dough
1.5 kg
1 – 5**
(1 – 3)***
Start with setting 1 to
mix the ingredients, then
increase speed
Cutting
Fine cutter (no. 1)
Vegetables, e.g. gherkins,
zucchini, carrots, etc.
Fruit, e.g. apples, tomatoes,
meat, sausage, salami, etc.
800 g
1 – 2**
(1)***
Select fruit and vegetables of roughly equal size
Cut meat suitable for the
filling inlet
Grating
Potato
grater
(no. PG1)
Potatoes
up to
1 kg
1 – 2**
(1)***
e.g. for potato dumplings
Cutting
strips
French
fries cutter (no. 3)*
Potatoes, carrots, parsnips
1 kg
1 – 2**
(1)***
Grating
Cheese
grater
(no. 4)
Parmesan cheese
500 g
1 – 2**
(1)***
Do not press too hard
with stopper
Rasping
(coarse
or fine)
Coarse,
fine rasp
(no. 5 or 6)
Block chocolate
fruit, e.g. apples
vegetables, e.g. carrots
500 g
1 kg
1 kg
1 – 2**
(1)***
Break cooking chocolate into 2-3 pieces
Beating
Beating
disk
Light cake mixes
1 kg
4 – 5**
(2 – 3)***
2 – 10**
(1 – 5)***
4 – 6**
(2 – 3)***
Do not beat egg white
too long
egg whites
cream
*only EFP4400
** EFP4400
***EFP4200
49
d
geehrte Kundin,
d Sehr
sehr geehrter Kunde,
lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.
Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise auf den ersten Seiten dieser Gebrauchsanweisung!
Bewahren Sie bitte die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie diese an
eventuelle Nachbesitzer des Gerätes weiter.
Mit dem Warndreieck und/oder
durch Signalwörter (Warnung!,
Vorsicht!, Achtung!) sind Hinweise hervorgehoben, die für Ihre
Sicherheit oder für die Funktionsfähigkeit des Gerätes wichtig sind.
Bitte unbedingt beachten.
0 Dieses Zeichen leitet Sie Schritt für
Schritt beim Bedienen des Gerätes.
1
3
Nach diesem Zeichen erhalten Sie
ergänzende Informationen zur
Bedienung und praktischen
Anwendung des Gerätes.
2
Mit dem Kleeblatt sind Tipps und
Hinweise zum wirtschaftlichen und
umweltschonenden Einsatz des
Gerätes gekennzeichnet.
Gerätebeschreibung
(Bild 1)
3
Abbildung zeigt EFP4200
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Motorgehäuse
Mixbehälter *
Mixerdeckel
Verschlussdeckel
Stopfer mit Messbecher
Deckel mit Einfüllstutzen
Universalschüssel
Spindel
Drehzahlwähler
Pulse-Taste
50
Deutsch
K
L
Zubehörfach für Schneideinsätze
Kabelaufwicklung (Geräterückseite)
M Typschild (Geräteunterseite)
N Knopf für Überlastschutz **
(Geräteunterseite)
O Einsatzträger
P Kunststoffmesser
Q Metallmesser mit Messerschutz
R Schlagscheibe
S Zitruspresse
T Sicherheitsabdeckung für Mixerantrieb
U Teigschaber
* EFP4200 ist mit einem Mixbehälter
aus Kunststoff, EFP4400 mit einen
Mixbehälter aus Glas ausgestattet.
** EFP4400
1 Sicherheitshinweise
• Das Gerät darf nur an ein Stromnetz angeschlossen werden, dessen Spannung und Frequenz mit
der Angabe auf dem Typschild
übereinstimmt!
• Der Anschluss darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose erfolgen.
• Nehmen Sie das Gerät niemals in
Betrieb, wenn
– die Anschlussleitung beschädigt
ist,
– das Gehäuse beschädigt ist.
• Den Netzstecker nie an der
Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen.
• Wenn die Anschlussleitung dieses
Gerätes beschädigt wird, muss sie
durch den Hersteller oder seinen
Kundendienst oder eine ähnliche
qualifizierte Person ersetzt werden,
um Gefährdungen zu vermeiden.
• Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch
unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im
Reparaturfall an den Kunden-
d
•
•
•
•
dienst oder an Ihren autorisierten
Fachhändler.
Das Gerät ist nur für die Verarbeitung von Lebensmitteln im Haushalt bestimmt. Der Hersteller haftet
nicht für Schäden, die durch
unsachgemäßen oder zweckfremden Gebrauch entstanden sind.
Dieses Gerät ist nicht dazu
bestimmt, von Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund
Ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind es sicher
zu bedienen oder von Personen
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten,
benutzt oder betrieben zu werden,
es sei denn sie wurden durch eine
für sie verantwortliche Person
angewiesen wie das Gerät sicher
zu benutzen ist und anfäglich von
ihr beaufsichtigt.
Lassen Sie das Gerät nicht
unbeaufsichtigt laufen und wahren Sie gegenüber Kindern eine
besondere Aufsichtspflicht!
Kinder müssen beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie
nicht mit dem Gerät spielen.
Das sollten Sie beim Betrieb
der Küchenmaschine beachten
• Nehmen Sie das Gerät nie mit nassen Händen in Betrieb.
• Mit dem Gerät dürfen keine Farben
(Lacke, Polyester usw.) gerührt
werden – Explosionsgefahr!
• Vor allen Reinigungs- und Pflegearbeiten ist das Gerät auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.
• Motorgehäuse (Bild 1/A) nie in
Wasser oder andere Flüssigkeiten
tauchen!
• Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht
bestimmungsgemäßen Gebrauch
oder falsche Bedienung verursacht
werden.
• Die Werkzeuge dürfen nur bei vom
Netz getrenntem Gerät eingesetzt
bzw. abgenommen werden.
• Achtung: Das Metallmesser (Bild
1/Q) ist extrem scharf! Verletzungsgefahr! Das Metallmesser
nur am Griffstück anfassen und nur
mit aufgesetztem Messerschutz
aufbewahren! Vorsicht beim
Abspülen!
• Achtung: Die Schneideinsätze
(Bild 9) sind sehr scharf! Verletzungsgefahr! Bewahren Sie die
Einsätze nur im vorgesehenen
Zubehörfach (Bild 1/K) auf. Vorsicht beim Abspülen!
• Achtung: Die Messervorrichtung
des Mixers (Bild 14/a) ist sehr
scharf. Verletzungsgefahr! Seien
Sie vorsichtig beim Auseinandernehmen und Zusammensetzen des Mixers.
• Achtung: Greifen Sie nie mit den
Fingern in den Einfüllstutzen
(Bild 1/F)! Verletzungsgefahr!
• Achtung: Halten Sie keine harten
Gegenstände (z.B. Löffel) in den
laufenden Mixer und greifen Sie
nicht mit der Hand in den Mixbehälter. Verletzungsgefahr!
• Deckel erst nach dem Stillstand
der Werkzeuge abnehmen.
• Keine langen Gegenstände (Messer, Kochlöffel, Teigschaber oder
dergleichen) in den Einfüllstutzen
halten. Verletzungsgefahr! Nur
mit dem Stopfer (Bild 1/E) arbeiten,
um das Schneidgut nachzudrücken.
• Keine heißen (nur kalte oder
warme) Flüssigkeiten in den Mixbehälter oder die Universalschüssel füllen.
• Immer Universalschüssel (Bild 1/G)
auf das Motorgehäuse aufsetzen,
bevor Sie die Spindel (Bild 1/H)
und die Werkzeuge einsetzen.
• Für normale Arbeiten (rühren von
leichten Teigen etc.) können Sie
das Gerät bis zu 10 Minuten lang
ohne Unterbrechung benutzen.
51
d
•
•
•
•
Lassen Sie das Gerät nach einem
längeren, ununterbrochenen
Betrieb jeweils abkühlen (nach
10 Minuten ohne Unterbrechung
mindestens 20 Minuten). Bei Verarbeitung von sehr schweren Mengen, z.B. 1,5 kg Teig, das Gerät
nicht länger als 1 Minute ohne
Unterbrechung einschalten.
Immer zuerst die Werkzeuge und
die Spindel entnehmen, bevor Sie
den Inhalt der Universalschüssel
entnehmen.
Die maximalen Füllmengen nicht
überschreiten.
Gerät nur unter Aufsicht betreiben.
Auch bei kurzfristigem Verlassen
des Raumes ist der Netzstecker zu
ziehen.
Nach Beendigung der Arbeit Gerät
ausschalten und Netzstecker ziehen.
Generelle Bedienhinweise
Überlastschutz (EFP4400)
Das Gerät verfügt über einen Überlastschutz. Dieser schaltet das
Gerät bei einer möglichen Überhitzung ab und schützt es so vor
Beschädigungen. Der Knopf des
Überhitzungsschutzes (Bild 1/N)
am Geräteboden rastet in diesem
Fall aus.
Tritt dies ein, ist wie nachstehend
beschrieben vorzugehen. Ansonsten kann es zu Schäden am Gerät
kommen, die von der Garantie
ausgeschlossen sind.
0 Das Gerät mindestens
15 Sekunden lang abkühlen lassen.
0 Den Drehwähler (Bild 1/I) nach
links auf Stellung „0“ drehen (Bild
16/➀).
1
52
0 Mixbehälter bzw. Universalschüssel abnehmen (Bild 16/➁ und ➂),
wie an der entsprechenden Stelle
in dieser Gebrauchsanweisung
beschrieben.
0 Netzstecker ziehen (Bild 17/➀).
0 Das Gerät auf den Rücken legen,
so dass die Geräteunterseite
zugänglich ist (Bild 17/➁).
0 Knopf des Überlastschutzes (Bild
1/N) auf der Geräteunterseite drücken. Ist das Gerät genügend
abgekühlt, rastet der Knopf ein
(Bild 17/➂). Springt der Knopf wieder heraus, muss das Gerät noch
länger abkühlen; den Vorgang
dann wiederholen.
0 Wenn der Knopf eingerastet hat,
das Gerät in die normale Arbeitslage aufstellen (Bild 18/➀).
0 Netzstecker wieder einstecken
(Bild 18/➁).
0 Mixbehälter bzw. Universalschüssel
wieder aufsetzen (Bild 18/➂ und ➃),
wie an der entsprechenden Stelle in
dieser Gebrauchsanweisung
beschrieben.
0 Das Gerät ist wieder betriebsbereit. Den Drehwähler nach rechts in
die gewünschte Stellung drehen
(Bild 18/➄) und mit der unterbrochenen Funktion fortfahren.
Mixer
Vorbereitung Mixer
Damit der Mixbehälter aufgesetzt
werden kann, muss die
Sicherheitsabdeckung für den
Mixerantrieb (Bild 1/T und Bild 4)
abgenommen sein.
0 Sicherheitsabdeckung im Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
– Die rote Warnlampe (Bild 4/a)
blinkt.
0 Mixbehälter (Bild 1/B und Bild 2)
auf den Mixerantrieb aufsetzen
(Marke
auf Marke ) und
d
gegen den Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag drehen. Der Mixbehälter
rastet merklich ein (Marke
auf
Marke ).
– Die rote Warnlampe (Bild 4/a)
erlischt.
0 Nur EFP4200: Mixerdeckel (Bild
1/C und Bild 3) auf den Mixbehälter aufsetzen und drehen, bis die
Nase des Deckels direkt über dem
Griff steht. Der Deckel rastet merklich ein.
Der Mixer lässt sich nur einschalten, wenn der Behälter und der
Deckel richtig sitzen.
0 Nur EFP4400: Mixerdeckel auf
den Mixbehälter aufsetzen.
3
3
Der Mixer lässt sich nur einschalten, wenn der Behälter richtig sitzt.
0 Verschlussdeckel (Bild 1/D) einsetzen und verriegeln.
Bedienen Mixer
0 Deckel (Bild 1/C) öffnen und alle
benötigten Zutaten in den Behälter
geben.
Achtung: Maximale Füllmenge von
1,5 Liter nicht überschreiten!
Während des Betriebes können
Sie weitere Zutaten durch die Einfüllöffnung hinzugeben. Hierzu
können Sie den Verschlussdeckel
(Bild 1/D) auch als Füllbecher verwenden. Schließen Sie die Einfüllöffnung jeweils wieder sofort, um
Spritzer zu vermeiden.
0 Mixer starten: Drehwähler (Bild 1/I)
nach rechts auf die gewünschte
Geschwindigkeitsstufe drehen
oder Pulse-Taste (Bild 1/J) drücken.
3
3
Es empfiehlt sich, mit einer niedrigen Geschwindigkeit zu beginnen
und dann zu einer höheren
Geschwindigkeit überzugehen.
Durch Drücken der Pulse-Taste
läuft der Mixer mit höchster
Geschwindigkeit.
Anhaltswerte zur Geschwindigkeitseinstellung siehe im Kapitel
„Tipps zur Benutzung, Mixer“.
0 Gerät ausschalten: Drehwähler
nach links auf Stellung „0“ drehen.
0 Nach dem Mixen den Behälter im
Uhrzeigersinn drehen und abnehmen. Dann den Deckel drehen und
entfernen.
Multifunktionsteil
Die Werkzeuge und ihre Einsatzmöglichkeiten
•
•
•
•
Folgende Werkzeuge können Sie
im Multifunktionsteil einsetzen:
Schlagscheibe (Bild 1/R)
Metallmesser (Bild 1/Q)
Kunststoffmesser (Bild 1/P)
Einsatzträger (Bild 1/O) mit
Schneideinsatz (Bild 10)
Die Einsätze sind am Griffstück
durch eine Nummer (1 bis 6)
gekennzeichnet. Der gewünschte
Einsatz wird in den Einsatzträger
eingesetzt.
1 Schneide fein
PG1Kartoffelreibe
3 Pommes-frites-Schneide
(nur EFP4400)
4 Käsereibe
5 Raspel fein
6 Raspel grob
Vorbereiten Multifunktionsteil
Sicherheitsabdeckung aufsetzen (Bild 4)
Der Multifunktionsteil kann nur
dann in Betrieb genommen werden, wenn der Mixbehälter abgenommen und die
Sicherheitsabdeckung für den
Mixerantrieb (Bild 1/T und Bild 4)
aufgesetzt ist.
53
d
0 Mixbehälter abnehmen, wie unter
„Mixer“ beschrieben.
– Die rote Warnlampe (Bild 4/a)
blinkt.
0 Sicherheitsabdeckung auf den
Mixerantrieb aufsetzen (Marke
auf Marke ) und gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Die Sicherheitsabdeckung
rastet merklich ein (Marke
auf
Marke .
– Die rote Warnlampe (Bild 4/a)
erlischt.
Universalschüssel aufsetzen
(Bild 5)
– Die rote Warnlampe (Bild 4/a)
blinkt.
0 Universalschüssel (Bild 1/G) auf
das Gerät aufsetzen (Marke
auf
Marke ) und gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
Die Universalschüssel rastet merklich ein (Marke
auf Marke ).
– Die rote Warnlampe (Bild 4/a)
erlischt.
– Schlagscheibe, Metallmesser
und Kunststoffmesser (Bild 8)
greifen in die Verzahnung unten
an der Spindel ein.
– Der Einsatzträger (Bild 11) sitzt
auf dem Sechskant der Spindel.
3
Deckel aufsetzen (Bild 6)
– Die rote Warnlampe (Bild 4/a)
blinkt.
0 Deckel (Bild 1/F) auf die Universalschüssel aufsetzen (Marke
auf
Marke ) und gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen,
der Deckel rastet merklich ein. Die
Nase des Deckels steht dann
direkt über dem Griff (Marke
auf Marke ).
– Die rote Warnlampe (Bild 4/a)
erlischt.
0 Stopfer (Bild 1/E) in den Einfüllstutzen einsetzen.
Schneideinsatz in den
Einsatzträger einsetzen
(Bild 10)
Spindel einsetzen (Bild 7)
0 Spindel (Bild 1/H) auf den Zapfen
in der Mitte der Universalschüssel
aufsetzen.
Werkzeuge einsetzen
•
•
•
•
Wahlweise können folgende Werkzeuge eingesetzt werden:
Schlagscheibe (Bild 1/R), oder
Metallmesser (Bild 1/Q), oder
Kunststoffmesser (Bild 1/P), oder
Einsatzträger (Bild 1/O) mit
Schneideinsatz (Bild 9)
Der Einsatzträger muss je nach
Einsatzzweck mit dem passenden
Einsatz bestückt werden (siehe
„Schneideinsatz in den Einsatzträger einsetzen“).
0 Gewünschtes Werkzeug auf die
Spindel aufsetzen.
3
54
Den Einsatzträger am besten mit
zwei Fingern in den beiden Grifflöchern halten.
Je nach Verwendung muss der
passende Einsatz in den Einsatzträger eingesetzt werden.
3
Die Einsätze sind im aufklappbaren
Zubehörfach (Bild 1/K) im Motorgehäuse untergebracht.
Die Einsätze sind sehr scharf. Fassen Sie diese nur am Griffstück an!
0 Zubehörfach durch Ziehen am Griff
aufklappen (Bild 9).
0 Gewünschten Einsatz am Griffstück aus dem Zubehörfach nehmen (Bild 9).
0 Den Einsatz mit der Spitze im Zentrum des Einsatzträgers platzieren
und in die Aussparung der Scheibe
legen (Bild 10).
1
d
0 Zum Abnehmen den Einsatz am
Griffstück leicht nach außen ziehen
und abheben.
0 Nach der Benutzung den Deckel
im Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
Den Deckel erst abnehmen, wenn
das Werkzeug vollständig zum
Stillstand gekommen ist!
0 Das Werkzeug und die Spindel abnehmen.
0 Die Universalschüssel im Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
1
Bedienen Multifunktionsteil
0 Deckel (Bild 1/F) öffnen und alle
benötigten Zutaten in die Universalschüssel geben.
Achtung: Maximale Füllmengen
nicht überschreiten:
– flüssig 1,75 Liter
– fest 1,5 Liter
3
Während des Betriebes können
Sie weitere Zutaten durch den Einfüllstutzen hinzugeben. Sie können
hierfür auch den Füllbecher im
Stopfer (Bild
1/E) verwenden. Schließen Sie den
Einfüllstutzen jeweils sofort wieder,
um Spritzer zu vermeiden.
Verwenden Sie ausschließlich den
Stopfer zum Nachdrücken von
Schneidgut!
0 Gerät starten: Drehwähler (Bild 1/I)
nach rechts auf die gewünschte
Geschwindigkeitsstufe drehen
oder Pulse-Taste (Bild 1/J) drücken.
1
3
Es empfiehlt sich, mit einer niedrigen Geschwindigkeit zu beginnen
und dann zu einer höheren
Geschwindigkeit überzugehen.
Durch Drücken der Pulse-Taste
läuft das Gerät mit höchster
Geschwindigkeit.
Anhaltswerte siehe im Kapitel
„Tipps zur Benutzung, Multifunktionsteil“.
Blinkt die Warnlampe (Bild 4/a) und
lässt sich das Gerät nicht starten,
ist die Sicherheitsabdeckung für
den Mixerantrieb (Bild 1/T und
Bild 4) nicht richtig aufgesetzt.
0 Gerät ausschalten: Drehwähler
nach links auf Stellung „0“ drehen.
Zitruspresse
Vorbereitung (Bild 13)
0 Universalschüssel aufsetzen, wie
weiter oben beschrieben (Bild 5).
0 Siebeinsatz der Zitruspresse (Bild
13/a) auf die Universalschüssel
aufsetzen (Marke
auf Marke )
und gegen den Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag drehen. Der Siebeinsatz rastet merklich ein (Marke
auf Marke ).
0 Den Presskegel (Bild 13/b) in den
Siebeinsatz einsetzen.
Bedienen der Zitruspresse
0 Gerät starten: Drehwähler (Bild 1/I)
nach rechts auf Position 1 drehen.
3
0
0
0
1
0
1
Die Zitruspresse darf nur mit der
niedrigsten Geschwindigkeit
betrieben werden.
Gerät ausschalten: Drehwähler
nach links auf Stellung „0“ drehen.
Nach der Benutzung den Presskegel abnehmen.
Den Siebeinsatz im Uhrzeigersinn
drehen und abnehmen.
Die Universalschüssel im Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
Sie können das Gerät bis zu
10 Minu-ten lang ohne Unterbrechung benutzen. Lassen Sie das
Gerät nach einem längeren, ununterbrochenen Betrieb jeweils
55
d
abkühlen (nach 10 Minuten ohne
Unterbrechung mindestens
20 Minuten).
0 Dichtungsring (Bild 14/b) von der
Messervorrichtung abnehmen.
1
Reinigung und Pflege
Die Messervorrichtung ist sehr
scharf. Der Dichtungsring kann
beschädigt werden.
Spülen Sie die Teile vorsichtig von
Hand (Verletzungsgefahr!). Verwenden Sie zur Reinigung nur
Wasser und Geschirrspülmittel.
Reinigen Sie die Messervorrichtung nicht in der Geschirrspülmaschine.
0 Dichtungsring in die Messervorrichtung einsetzen.
0 Messervorrichtung von unten in
den Behälter einsetzen, Messervorrichtung dabei leicht schräg
halten. Messervorrichtung mit Hilfe
des Verschlussdekkels im Uhrzeigersinn festdrehen (Bild 14).
1
Motorgehäuse
Stellen Sie sicher, daß keine Flüssigkeit in das Motorgehäuse
gelangt!
0 Reinigen Sie das Motorgehäuse
mit einem feuchten Tuch. Niemals
in Wasser tauchen oder unter
fließendes Wasser halten!
1
Mixer
Mit Hilfe der Pulse-Stufe lassen
sich Behälter und Messer leicht
und sicher reinigen.
0 Den Mixbehälter zur Hälfte mit
warmem (nicht heißem!) Wasser
füllen und einige Tropfen Geschirrspülmittel zugeben.
0 Kurzzeitig die Pulse-Taste betätigen.
0 Behälter anschließend unter fließendem Wasser abspülen.
3
Messervorrichtung demontieren/montieren (Bild 14)
3
Sollte es notwendig sein, kann die
Messervorrichtung auch demontiert und separat gereinigt werden.
Achtung: Das Messer ist sehr
scharf! Es besteht Verletzungsgefahr!
0 Messervorrichtung (Bild 14/a) mit
Hilfe des Verschlussdeckels (Bild
1/D und Bild 14/c) lösen. Die Vertiefungen des Verschlussdeckels
passen in die Rippen der Messervorrichtung. Durch Drehen gegen
den Uhrzeigersinn aus dem Mixbehälter lösen und entnehmen,
dabei leicht schräg halten.
1
56
Universalschüssel und
Werkzeuge
0 Reinigen Sie die Universalschüssel und die Werkzeuge im Spülwasser.
1
Achtung: Das Metallmesser ist
extrem scharf! Verletzungsgefahr!
1
Plastikteile altern schneller, wenn
Sie oft im Geschirrspüler gereinigt
werden. Wollen Sie diese Teile
trotzdem im Geschirrspüler reinigen, müssen diese im Oberkorb
platziert werden.
Einsätze
0 Einsätze mit Bürste oder Tuch
unter fließendem Wasser oder im
Geschirrspüler reinigen!
1 Achtung: Die Einsätze sind sehr
scharf! Verletzungsgefahr!
d
Aufbewahrung
Alle Zubehörteile außer der Zitruspresse können direkt im Gerät aufbewahrt werden.
• Die Einsätze im Zubehörfach (Bild
1/K) aufbewahren.
Achtung: Die Einsätze sind sehr
scharf. Verletzungsgefahr! Fassen Sie diese nur am Griffstück an!
• Die Zubehörteile wie in Bild 12
gezeigt in der Universalschüssel
verstauen.
1
Achtung: Das Metallmesser (Bild
1/Q) ist extrem scharf! Verletzungsgefahr! Das Metallmesser
nur am Griffstück anfassen und nur
mit aufgesetztem Messerschutz
aufbewahren!
• Das Kabel um die beiden Haken an
der Rückseite des Gerätes wickeln
(Bild 15).
1
Technische Daten
Netzspannung: 230 – 240 V
Leistungsaufnahme: 800 W
Entsorgung
2 Verpackungsmaterial
Die Verpackungsmaterialien sind
umweltverträglich und wiederverwertbar. Die Kunststoffteile sind
gekennzeichnet, z. B. >PE<, >PS<
etc. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend
ihrer Kennzeichnung bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den
dafür vorgesehenen Sammelbehältern.
2 Altgerät
W
Das Symbol
auf dem Produkt
oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht
als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling
von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden
muss. Durch Ihren Beitrag zum
korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt
und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit
werden durch falsches Entsorgen
gefährdet. Weitere Informationen
über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem
Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
57
d
Tipps zur Benutzung
Mixer
• Entfernen Sie immer die Kerne von
Obst und Knochen aus dem
Fleisch, da diese die Messervorrichtung beschädigen können.
• Eis-Crushen: Geben Sie immer
etwas Wasser in den Behälter,
bevor Sie das Eis darin zerstoßen.
Lebensmittel
Geschwindigkeit*
Hinweise
Mixen
Milchschakes
5 – 10**
(3 – 5)***
Gekühlte Milch verwenden
Hacken
Nüsse, Schokolade,
Knoblauch, Kräuter
Pulse
Nur 1/2 Tasse auf einmal verarbeiten,
damit alles fein zerhackt wird
Brösel herstellen
Brötchen, Kekse, Toast
5 – 10 **
(3 – 5)***
Vor dem Verarbeiten grob zerbröckeln
Pulse
1/4 Tasse Wasser zugeben.
Pulse-Taste 3–4 Mal drücken
Eis crushen
Emulgieren
Salat-Dressing
7 – 10 **
(4 – 5)***
Gut mischen.
Öl kann während dem Mischen durch
die Einfüllöffnung zugegeben werden
Mischen
Kuchenmischungen,
Pfannkuchenteig
1 **
(1)***
Zutaten nur gut mischen,
nicht zu lange schlagen
Pürieren
Suppen, Gemüse, Früchte
3 – 10 **
(2 – 5)***
Mixen, bis die Mischung sämig ist
*Immer mit einer niedrigen Geschwindigkeit beginnen und dann zu einer höheren Geschwindigkeit übergehen.
** EFP4400
***EFP4200
Multfunktionsteil
Hacken
58
Werkzeug
Lebensmittel
Max. GeschwinMenge
digkeit
Metallmesser
Gemüse, z.B. Zwiebeln
800 g
Früchte
Frische Kräuter
Nüsse, Mandeln
Schokolade
800 g
1 Bund
500 g
400 g
Hinweise
3 – 5** Früchte und Gemüse soll(2 – 3)*** ten frisch und fest sein,
3** (2)*** etwa gleich große Stücke
2** (1)***
verwenden
5** (3)***
4** (2)***
d
Werkzeug
Lebensmittel
Fleisch
hacken
Metallmesser
Fleisch,
Fischfilets (entgrätet),
Speck
500 g
Brösel
herstellen
Metallmesser
trockenes Brot, Kekse
125 g
3 oder 4** Vor dem Verarbeiten grob
(2)***
zerbröckeln
Pürieren
Metallmesser
gekochtes Obst
oder Gemüse
bis
1,75 l
3 – 10** Während dem Verarbeiten
(2 – 5)*** eventuell etwas Wasser
zugeben
Mischen
Metallmesser
leichte Kuchenmischungen,
Pfannkuchenteig usw.
800 ml
3 – 7**
(2 – 4)***
Mit Stufe 1 beginnen um
die Zutaten zu mischen,
dann Geschwindigkeit
erhöhen
Mischen
Metallmesser
Majonäse
1l
Pulse
oder 3**
(2)***
Gerät während der
Zugabe von Öl nicht
abschalten
Kneten
Kunststoffmesser
schwerere Teige, z.B.
Brot- und Pizzateig
1,5 kg
1 – 5**
(1 – 3)***
Mit Stufe 1 beginnen um
die Zutaten zu mischen,
dann Geschwindigkeit
erhöhen
Schneiden
Schneide
fein
(Nr. 1)
Gemüse, z.B. Gurken, Zucchini, Karotten usw.
Früchte, z.B. Äpfel,
Tomaten,
Fleisch, Wurst, Salami etc.
800 g
1 – 2**
(1)***
Früchte und Gemüse von
etwa gleicher Größe
aussuchen
Fleisch in etwa passend
für den Einfüllstutzen
schneiden
Reiben
Kartoffelreibe
(Nr. PG1)
Kartoffeln
bis
1 kg
1 – 2**
(1)***
z.B. für Kartoffelklöße
Kartoffeln, Karotten,
Pastinaken
1 kg
1 – 2**
(1)***
Streifen
Pommesschneiden
fritesSchneide
(Nr. 3)*
Max. GeschwinMenge
digkeit
4 – 6**
(2 – 3)***
Hinweise
Knochen und Sehnen
entfernen, in ca. 2 cm
große Würfel schneiden
Reiben
Käsereibe
(Nr. 4)
Parmesan-Käse
500 g
1 – 2**
(1)***
Nicht zu stark mit dem
Stopfer drücken
Raspeln
(grob oder
fein)
Raspel
grob, fein
(Nr. 5
oder Nr. 6)
Blockschokolade
Früchte, z.B. Äpfel
Gemüse, z.B. Karotten
500 g
1 kg
1 kg
1 – 2**
(1)***
Kochschokolade in
2–3 Stücke brechen
Schlagen
Schlagscheibe
leichte Kuchenmischungen
1 kg
4 – 5**
(2–3)***
2 – 10**
(1 –5 )***
4 – 6**
(2 – 3)***
Eiweiß nicht zu lange
schlagen
Eiweiß
Sahne
*nur EFP4400
** EFP4400
***EFP4200
59
f
cliente,
f Chère
Cher client,
Veuillez lire soigneusement le présent mode d'emploi. Observez
spécialement les indications de sécurité figurant en première page.
Conservez ce mode d'emploi pour
toute référence ultérieure. Et transmettez-le à un éventuel nouveau
propriétaire.
Ce symbole et/ou les mots d’avertissement (Avertissement !,
Prudence !, Attention !) mettent
en évidence des indications importantes pour votre sécurité ou pour
le bon fonctionnement de l’appareil. A respecter absolument.
0 Ce repère vous guide pas à pas
dans la commande de l’appareil.
1
3
2
Ce symbole indique la présence
d’informations complémentaires
sur la commande et l’utilisation
pratique de l’appareil.
La feuille de trèfle signalise les
conseils et indications concernant
un emploi économique et écologique de l’appareil.
Description de l'appareil
(figure 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
60
L'illustration représente le modèle
EFP4200
Bloc moteur
Bol mixer (blender) *
Couvercle du mixer
Couvercle de fermeture
Poussoir doseur gradué
Couvercle avec ouverture de
remplissage
Bol
Axe du bol
Sélecteur de vitesse
Touche pulse
Rangement accessoires
Français
L
Range cordon (arrière de
l'appareil)
M Plaque signalétique (sous
l'appareil)
N Bouton de réinitialisation après
arrêt dû à une surchauffe **
(sous l'appareil)
O Support de lame
P Couteau en plastique
Q Couteau en métal avec protection
R Disque émulsionneur
S Presse-agrumes
T Couvercle de sûreté du mixer
(blender)
U Spatule
* Le modèle EFP4200 est équipé
d'un bol mixer (blender) en plastique et celui du modèle EFP4400
est en verre.
** EFP4400
1 Consignes de
sécurité
• L'appareil ne doit être raccordé
qu'à un réseau électrique dont la
tension et la fréquence correspondent aux indications de la plaque
signalétique.
• Ne jamais mettre l'appareil en marche si
– le cordon d'alimentation est
endommagé,
– le corps de l'appareil est endommagé.
• Ne jamais retirer la fiche de la prise
en tirant sur le cordon d'alimentation.
• Si le cordon d'alimentation de cet
appareil est endommagé, il devra
être remplacé par le fabricant, son
service après-vente ou une personne qualifiée, afin d'éviter tout
risque. Cette intervention n'est pas
prise en charge par la garantie.
• Les travaux de réparations d'appareils électriques ne peuvent être
réalisés que par des spécialistes
agréés. D’importants dangers peu-
f
•
•
•
•
vent survenir dans le cas de réparations incorrectes. Pour toute
réparation, adressez-vous au service-clientèle ou à votre commerçant spécialisé agréé.
L'appareil n'est destiné qu'à la
préparation d'aliments dans un
environnement domestique. Le
fabricant n'est pas responsable
pour des dommages causés par
un usage inadéquat ou non conforme aux dispositions.
Cet appareil n'est pas destiné à
être utilisé par des personnes
(notamment des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites
ou manquant d'expérience et de
connaissances, sauf sous la
supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou si
cette personne les a informées de
l'utilisation de l'appareil.
Ne laissez jamais fonctionner
l'appareil sans surveillance et
soyez particulièrement vigilant
en présence d'enfants.
Les enfants doivent être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne
jouent pas avec l'appareil.
En utilisant cet appareil,
veuillez respecter les précautions suivantes
• Ne mettez jamais l'appareil en
marche les mains mouillées.
• Ne pas mélanger des peintures
(laques, polyester, etc...) avec
l'appareil – Risque d'explosion !
• Avant tous travaux de nettoyage et
d'entretien, il faut arrêter l'appareil
et retirer la fiche du réseau.
• Ne jamais plonger le bloc moteur
(figure 1/A) dans l'eau ou tout autre
liquide !
• Le fabricant n'est pas responsable
des dommages éventuels causés
par un usage non conforme aux
dispositions ou une erreur de
manipulation.
• Les accessoires ne doivent être
mis en place ou enlevés que lorsque l'appareil est hors tension.
• Attention : le couteau en métal
(figure 1/Q) est extrêmement
tranchant. Risque de blessure !
Ne saisir le couteau en métal que
par la poignée et le ranger avec le
protège-lame en place. Attention
lors du lavage !
• Attention : Les disques de coupe
(figure 9) sont très tranchants.
Risque de blessure ! Ne conservez les disques de coupe que dans
le casier prévu à cet effet (figure
1/K). Attention lors du lavage !
• Attention : Les lames du mixer
(blender) (figure 14/a) sont très
tranchantes. Risque de
blessure ! Soyez très prudent au
montant du montage et du démontage.
• Attention : ne mettez jamais les
doigts dans l'ouverture de remplissage (figure 1/F). Risque de
blessure !
• Attention : ne mettez aucun objet
dur (par ex. cuillère) dans le mixer
en marche et ne mettez pas la
main dans le bol. Risque de
blessure !
• N'enlever le couvercle qu'après
l'arrêt des outils.
• Ne pas mettre d'objets tels que
couteau, spatule..... dans l'ouverture de remplissage. Risque de
blessure ! Ne travailler qu'avec le
poussoir doseur (figure 1/E), pour
appuyer sur les aliments.
• Ne pas verser de liquides
bouillants (seulement froids ou
chauds) dans le dans le bol ou le
bol mixer (blender).
• Placer toujours le bol (figure 1/G)
sur le bloc moteur avant de mettre
en place l'axe du bol (figure 1/H) et
les accessoires.
• Pour les travaux normaux
(mélange de pâtes légères, etc.),
vous pouvez utiliser l'appareil sans
61
f
•
•
•
•
interruption jusqu'à 10 minutes.
Après une utilisation prolongée
sans interruption, laissez refroidir
l'appareil (au moins 20 minutes au
bout de 10 minutes d'utilisation
sans interruption). Pour travailler
des pâtes très lourdes, par ex.
1,5 kg de pâte, faire fonctionner
l'appareil pendant plus d'une
minute sans interruption.
Commencer toujours par enlever
les accessoires et l'axe du bol
avant d'enlever le contenu du bol.
Ne pas dépasser la quantité maximale de remplissage.
N'utiliser l'appareil que sous surveillance. Même en ne quittant la
pièce que pendant un court instant, il faut toujours mettre l'appareil hors tension.
Après l'utilisation, arrêter l'appareil
et débrancher le cordon d'alimentation.
Utilisation - informations
générales
Protection contre la
surchauffe (EFP4400)
Cet appareil dispose d'une protection contre la surchauffe. Celle-ci
déconnecte l'appareil en cas de
surchauffe, le protégeant ainsi des
éventuels dommages. Dans ce
cas, le bouton de réinitialisation
situé sous l'appareil se déclenche
(figure 1/N).
Dans ce cas, il convient de procéder comme suit faute de quoi
l'appareil pourrait subir des dommages non couverts par la garantie.
0 Laisser refroidir l'appareil pendant
au moins 15 secondes.
0 Tourner le sélecteur de vitesse
(figure 1/I) vers la gauche en position „0“ (figure 16/➀).
1
62
0 Retirer le bol mixer (blendeur) ou le
bol (figure 16/➁ et ➂) comme
décrit dans ce mode d'emploi.
0 Débrancher le cordon d'alimentation (figure 17/➀).
0 Retourner l'appareil pour que le
fond soit accessible (figure 17/➁).
0 Appuyer sur le bouton réinitialisation (figure 1/N) sous de l'appareil.
Si l'appareil a suffisamment
refroidi, le bouton se ré-enclenche
(figure 17/➂). Si le bouton se
désenclenche à nouveau, l'appareil doit refroidir plus longtemps ;
répéter alors l'opération.
0 Lorsque le bouton s'est réenclenché, replacer l'appareil dans sa
position normale (figure 18/➀).
0 Brancher le cordon d'alimentation
(figure 18/➁).
0 Remettre en place le bol mixer
(blender) ou le bol (figure 18/➂ et
➃) comme décrit dans ce mode
d'emploi.
0 L'appareil est à nouveau opérationnel. Tourner le sélecteur de
vitesse vers la droite dans la position souhaitée (figure 18/➄) et
poursuivre la fonction interrompue.
Mixer (Blender)
Préparation du mixer
(Blender)
Afin de pouvoir poser le récipient
de mélange, il faut enlever le couvercle de sécurité (figure 1/T et
figure 4).
0 Tourner le couvercle de sécurité
dans le sens des aiguilles d'une
montre et l'enlever.
– La lampe rouge d'avertissement
(figure 4/a) clignote.
0 Poser le bol mixer (blender) (figure
1/B et figure 2) sur le dessus du
bloc moteur (marque
sur marque ) et le tourner dans le sens
f
contraire à celui des aiguilles d'une
montre jusqu'à la butée. Le bol
mixer (blender) s'encliquète perceptiblement (marque
sur marque ).
– La lampe rouge d'avertissement
(figure 4/a) s'éteint.
0 Uniquement sur le modèle
EFP4200 : Fixer le couvercle du
bol mixer (blender) (figure 1/C et
figure 3) sur le récipient de
mélange en le tournant jusqu'à ce
que la languette du couvercle se
trouve directement au dessus de la
poignée. Le couvercle s'enclenche de façon perceptible.
Le mixer (blender) ne peut être mis
en marche que si le bol mixer et
son couvercle sont bien en place.
0 Uniquement sur le modèle
EFP4400 : Fixer le couvercle sur le
bol mixer (blender).
3
3
Le mixer (blender) ne peut être mis
en marche que si le récipient est
bien en place.
0 Poser le couvercle de fermeture
(figure 1/D) et le verrouiller.
Utilisation du mixer (blender)
0 Ouvrir le couvercle (figure 1/C) et
introduire tous les ingrédients
nécessaires dans le bol.
Attention : ne pas dépasser la
quantité maximale de remplissage
de 1,5 litres.
Pendant le fonctionnement, il est
possible d'ajouter d'autres ingrédients par l'ouverture de remplissage. Vous pouvez également
utiliser à cet effet le couvercle de
fermeture (figure 1/D) comme récipient de remplissage. Remettez
immédiatement le couvercle pour
éviter des projections.
0 Démarrer le mixer : tourner le
sélecteur de vitesse (figure 1/I) vers
la droite sur le niveau de vitesse
3
désirée ou appuyer sur la touche
pulse (figure 1/J).
Il est recommandé de commencer
à une vitesse basse et de passer
ensuite à une vitesse supérieure.
En appuyant sur la touche pulse, le
mixer tourne à sa plus grande
vitesse.
Valeur recommandées du réglage
de vitesse, voir au chapitre „Conseils pour l'utilisation, mixer (blender)“.
0 Arrêter l'appareil : tourner le sélecteur de vitesse vers la gauche en
position „0“.
0 Après l'utilisation du mixer (blender), tourner le bol dans le sens
des aiguilles d'une montre et
l'enlever. Tourner ensuite le couvercle et l'enlever.
3
Robot multifonction
Les accessoires et leurs
utilisations
•
•
•
•
Vous pouvez utiliser les accessoires suivants dans la partie
multifonction :
disque émulsionneur (figure 1/R)
couteau en métal (figure 1/Q)
couteau en plastique (figure 1/P)
support de lame (figure 1/O)
avec disque de coupe (figure 10)
Les disques sont numérotés de 1 à
6 sur la poignée. Ils se placent sur
le support disque :
1 Tranchage fin
PG1Râpe pommes de terre
3 Tranchage frites
(uniquement EFP4400)
4 Râpe fromage
5 Râpe fine
6 Grosse râpe
63
f
Préparation du robot
multifonction
Fixer le couvercle de sûreté
sur le haut du bloc moteur
(figure 4)
Le robot multifonction ne peut être
mise en marche que si le bol du
mixer (blender) est enlevé et le
couvercle de sûreté (figure 1/T et
figure 4) est en place.
0 Enlever le bol du mixer (blender),
comme décrit au paragraphe
„Mixer“.
– La lampe rouge d'avertissement
(figure 4/a) clignote.
0 Fixer le couvercle de sûreté sur le
haut du bloc moteur (marque
sur
marque ) et le tourner dans le
sens contraire à celui des aiguilles
d'une montre jusqu'à la butée. Le
couvercle de sûreté s'enclenche de
façon très perceptible (marque
sur marque ).
– La lampe rouge d'avertissement
(figure 4/a) s'éteint.
Poser le bol (figure 5)
– La lampe rouge d'avertissement
(figure 4/a) clignote.
0 Poser le bol (figure 1/G) sur l'appareil (marque
sur marque ) et
le tourner dans le sens contraire
à celui des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. Le bol
s'enclenche de façon très perceptible (marque
sur marque ).
– La lampe rouge d'avertissement
(figure 4/a) s'éteint.
Mettre en place l'axe du bol
(figure 7)
0 Mettre en place l'axe du bol (figure
1/H) sur l'axe central du bol.
64
Mise en place des
accessoires
•
•
•
•
Vous pouvez choisir les accessoires suivants :
disque émulsionneur (figure 1/R),
ou
couteau en métal (figure 1/Q), ou
couteau en plastique (figure 1/P),
ou
support de lame (figure 1/O) avec
disque de coupe (figure 9)
Le support de lame doit être muni
du disque correspondant à l'usage
voulu (voir „Poser le disque de
coupe sur le support de lame“).
0 Mettez en place l'accessoire sélectionné sur l'axe du bol.
– le disque émulsionneur, le couteau en métal et le couteau en
plastique (figure 8) doivent
s'adapter aux dents qui se trouvent sous l'axe.
– Le support de lame (figure 11)
repose sur l'axe hexagonal.
3
3
Tenir le support de lame de préférence avec deux doigts dans les
deux trous de la poignée.
Poser le couvercle (figure 6)
– La lampe rouge d'avertissement
(figure 4/a) clignote.
0 Fixer le couvercle (figure 1/F) sur le
bol (marque
sur marque ) et
en le tournant dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une
montre jusqu'à la butée, le couvercle s'enclenche de façon très
perceptible. Le nez du couvercle
se trouve ensuite directement sur
la poignée (marque
sur
marque ).
– La lampe rouge d'avertissement
(figure 4/a) s'éteint.
0 Placer le poussoir doseur (figure
1/E) dans l’ouverture de remplissage.
f
Fixer le disque de coupe dans
le support de lame (figure 10)
Il faut poser le disque qui convient
selon l'utilisation dans le support
de lame.
3
Les disques sont rangés dans le
casier (figure 1/K) dans le bloc
moteur.
1
Les disques sont très tranchants.
Ne les saisissez que par la
poignée !
Ouvrir le casier de rangement en
tirant sur la poignée (figure 9).
Prendre le disque sélectionné par
la poignée dans le casier (figure 9).
Placer le disque avec la pointe
dans le centre du support de lame
et le poser dans l'évidement du
disque (figure 10).
Pour enlever le disque, le tirer légèrement par la poignée vers l'extérieur et le soulever.
0
0
0
0
Utilisation du robot
multifonction
0 Ouvrir le couvercle (figure 1/F) et
introduire tous les ingrédients
nécessaires dans le bol.
Attention : ne pas dépasser la
quantité maximale de
remplissage :
– liquide 1,75 litre
– solide 1,5 litre
3
1
Pendant le fonctionnement, on
peut ajouter d'autres ingrédients
par l'ouverture de remplissage.
Vous pouvez également utiliser à
cet effet le couvercle de fermeture
(figure 1/E) comme récipient de
remplissage. Replacez le couvercle immédiatement pour éviter des
projections.
Utilisez exclusivement le poussoir
doseur pour appuyer sur les aliments à couper.
0 Démarrer l'appareil : tourner le
sélecteur de vitesse (figure 1/I) vers
la droite sur le niveau de vitesse
désirée ou appuyer sur la touche
pulse (figure 1/J).
3
Il est recommandé de commencer à
une vitesse basse et de passer
ensuite à une vitesse supérieure. En
appuyant sur la touche pulse, l'appareil tourne à sa plus grande vitesse.
Valeur recommandées, voir au
chapitre „Conseils pour l'utilisation, robot multifonction“.
Si la lampe d'avertissement
(figure 4/a) clignote et si l'appareil
ne veut pas démarrer, c'est que le
couvercle de sûreté du mixer
(blender) (figure 1/T et figure 4)
n'est pas bien en place.
0 Arrêter l'appareil : tourner le sélecteur de vitesse vers la gauche en
position „0“.
0 Après utilisation, tourner le couvercle dans le sens des aiguilles
d'une montre et l'enlever.
1
N'enlever le couvercle que lorsque
l'accessoire s'est complètement
arrêté !
0 Enlever l'outil et la broche.
0 Tourner le bol dans le sens des
aiguilles d'une montre et l'enlever.
1
Presse-agrumes
Préparation (figure 13)
0 Fixer le bol selon la description
donnée plus haut (figure 5).
0 Poser le filtre du presse-agrumes
(figure 13/a) sur le bol (marque
sur marque ) et le tourner dans le
sens contraire à celui des aiguilles
d'une montre jusqu'à la butée. Il
s'enclenche de façon très perceptible (marque
sur marque ).
0 Placer le cône presseur (figure
13/b) sur le filtre.
65
f
Utilisation du
presse-agrumes
0 Démarrer l'appareil : tourner le
sélecteur de vitesse (figure 1/I) vers
la droite en position 1.
3
0
0
0
0
1
Le presse-agrumes ne doit être utilisé qu'à la vitesse la plus basse.
Arrêter l'appareil : tourner le sélecteur de vitesse vers la gauche
jusqu'à la position "0".
Après l'utilisation, enlever le cône
presseur.
Tourner le filtre du presse agrumes
dans le sens des aiguilles d'une
montre et l'enlever.
Tourner le bol dans le sens des
aiguilles d'une montre et l'enlever.
Vous pouvez utiliser l'appareil
jusqu'à 10 minutes sans interruption. Après une utilisation prolongée sans interruption, laissez
refroidir l'appareil (au moins
20 minutes au bout de 10 minutes
d'utilisation sans interruption).
Nettoyage et entretien
Bloc moteur
1
Assurez-vous qu'aucun liquide ne
pénètre dans le bloc moteur.
1
Nettoyez le bloc moteur avec un
chiffon humide. Ne jamais le
plonger dans l'eau ni le tenir
sous l'eau courante !
Mixer (blender)
A l'aide de la touche pulse, le bol
mixer et les couteaux peuvent être
nettoyés facilement et sûrement.
0 Remplir à moitié le bol du mixer
(blender) d'eau chaude (pas
bouillante !) et de quelques gouttes
de liquide vaisselle.
3
66
0 Actionner brièvement la touche
pulse.
0 Rincer ensuite le bol sous l'eau
courante.
Monter / démonter le dispositif de coupe (figure 14)
3
Si nécessaire, le dispositif de
coupe peut aussi être démonté et
nettoyé séparément.
Attention : le couteau est très
tranchant. Il y a un risque de
blessure !
0 Libérer le dispositif de coupe
(figure 14/a) du bol mixer en
utilisant le couvercle de fermeture
(figure 1/D et figure 14/c) comme
outil. Les rainures du couvercle de
fermeture s'insèrent sur les
crénelures du dispositif de coupe.
Tourner dans le sens contraire à
celui des aiguilles d'une montre
et retirer tout en maintenant
légèrement incliné.
0 Enlever le joint (figure 14/b) du dispositif de coupe.
1
1
Le dispositif de coupe est très
tranchant. Le joint risque d'être
endommagé.
Rincer avec précaution les pièces
à la main (risque de blessure !).
N'utilisez pour le nettoyage que de
l'eau et du détergent pour vaisselle.
Ne pas mettre le dispositif de
coupe au lave-vaisselle.
0 Remettre en place le joint dans le
dispositif de coupe.
0 Poser le dispositif de coupe depuis
la bas dans le récipient, tenir alors
le dispositif de coupe légèrement
oblique. Serrer le dispositif de
coupe en utilisant le couvercle de
fermeture comme un outil et en
tournant dans le sens des
aiguilles d'une montre (figure 14).
1
f
Bol du robot multifonction et Caractéristiques
accessoires
techniques
0 Nettoyez le bol du robot multifonction et les accessoires dans de
l'eau de vaisselle.
1
Attention : le couteau en métal
est extrêmement tranchant. Risque de blessure !
1
Les pièces en plastique vieillissent
rapidement si vous les lavez souvent dans un lave-vaisselle. Si
vous voulez néanmoins laver ces
pièces au lave-vaisselle, placez-les
alors dans le panier supérieur.
Tension du réseau : 230 – 240 V
Puissance consommée : 800 W
Protection de
l’environnement
2
Elimination du matériel d’emballage
Les matériaux d’emballage sont
écologiques et recyclables. Les
matières plastiques portent un
signe distinctif, par ex. >PE<,
>PS<, etc. Eliminez les matériaux
d’emballage en fonction de leur
signe distinctif dans les conteneurs prévus à cet effet sur le site
de collecte de votre commune.
2
Appareils usagés
Disques
0 Nettoyez les disques avec une
brosse ou un linge sous l'eau courante ou au lave-vaisselle !
1
Attention : les disques sont très
tranchants. Risque de blessure !
Rangement
Tous les accessoires, à l'exception
du presse-agrumes, peuvent être
rangés directement dans l'appareil.
• Rangez les disques dans le casier
de rangement (figure 1/K).
Attention : les disques sont très
tranchants. Risque de blessure !
Ne les saisir que par la poignée !
• Les accessoires se rangent dans le
récipient universel comme le montre la figure 12.
1
Attention : le couteau en métal
(figure 1/Q) est extrêmement
tranchant. Risque de blessure !
Ne saisir le couteau en métal que
par la poignée et ne le ranger
qu'avec le protège-lame en place !
• Enrouler le cordon autour des deux
crochets à l'arrière de l'appareil
(figure 15).
1
W
Le symbole
sur le produit ou
son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme
déchet ménager. Il doit plutôt être
remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage
du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous
favorisez la prévention des conséquences négatives pour l’environnement et la santé humaine qui,
sinon, seraient le résultat d’un traitement inapproprié des déchets de
ce produit. Pour obtenir plus de
détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec
le bureau municipal de votre
région, votre service d’élimination
des déchets ménagers ou le
magasin où vous avez acheté le
produit.
67
f
Conseils pour l'utilisation
Mixer (blender)
• Enlevez toujours les noyaux des
fruits et les os de la viande, car ils
risquent d'endommager le dispositif de coupe.
• Piler de la glace : mettez toujours
un peu d'eau dans le bol avant d'y
introduire la glace.
Aliment
Vitesse*
Remarques
Mixer
Milk shakes
5 – 10**
(3 – 5)***
Utiliser du lait froid.
Hacher
Noix, chocolat,
ails, herbes
Pulse
Ne travailler qu'une 1/2 tasse à la fois,
afin que tout soit haché très fin
Emietter
Petit pain, biscuit, toast
5 – 10 **
(3 – 5)***
Morceler avant de traiter
Pulse
Ajouter 1/4 de tasse d'eau.
Presser 3–4 fois sur la touche pulse
Piler la glace
Emulsifier
Sauce pour salade
7 – 10 **
(4 – 5)***
Bien mélanger.
L'huile peut être ajoutée pendant le
mélange par l'ouverture de remplissage.
Mélanger
Mélanges pour gâteaux,
pâte à crêpes
1 **
(1)***
Bien mélanger les composants,
sans les battre trop longtemps
Presser en
purée
Soupes, légumes, fruits
3 – 10 **
(2 – 5)***
Mixer jusqu'à ce que
le mélange soit épaisse
*Il est recommandé de commencer toujours à une vitesse basse et de passer
ensuite à une vitesse supérieure.
** EFP4400
***EFP4200
Robot multifonction
Hacher
68
Outil
Aliment
Quantité
max.
Vitesse
Remarques
Couteau
en métal
Légumes, par ex. oignons
800 g
fruits
herbes fraîches
noix, amandes
chocolat
800 g
1 bouquet
500 g
400 g
3 – 5**
(2 – 3)***
3** (2)***
2** (1)***
5** (3)***
4** (2)***
Les fruits et légumes
doivent être frais et fermes, utiliser des morceaux de grandeur
presque égale
f
Outil
Aliment
Quantité
max.
Vitesse
Remarques
Hacher la
viande
Couteau
en métal
Viande, filets de poisson
(sans arêtes), lard
500 g
4 – 6**
(2 – 3)***
Enlever les os et les tendons, couper en dés de
2 cm environ
Emietter
Couteau
en métal
Pain sec, biscuits
125 g
3 ou 4**
(2)***
Briser en morceaux
avant le travail
Presser
en
purées
Couteau
en métal
Fruits
ou légumes cuits
jusqu'à
1,75 l
3 – 10**
(2 – 5)***
Ajouter éventuellement
un peu d'eau pendant le
travail
Mélanger
Couteau
en métal
Pâtes à gâteau légères,
pâte à crêpes, etc.
800 ml
3 – 7**
(2 – 4)***
Commencer à la vitesse
1 pour mélanger les
ingrédients, puis augmenter la vitesse
Mélanger
Couteau
en métal
Mayonnaise
1l
Pulse ou
3** (2)***
Ne pas arrêter l'appareil
pendant l'ajout d'huile
Pétrir
Couteau
en plastique
Pâtes lourdes, par ex.
pâte à pain et à pizza
1,5 kg
1 – 5**
(1 – 3)***
Commencer à la vitesse
1 pour mélanger les
ingrédients, puis augmenter la vitesse
Emincer
Tranchage fin
(N° 1)
Légumes, par ex. concombres, courgettes, carottes,
tomates, etc.
fruits, par ex. pommes,
viande, saucisse, salami
etc.
800 g
1 – 2**
(1)***
Trier les fruits et légumes
de taille identique.
Couper la viande pour
qu'elle passe dans
l'ouverture de remplissage
Râper
Râpe pommes de
terre
(N° PG1)
Pommes de terre
jusqu'à
1 kg
1 – 2**
(1)***
p.ex. pour croquettes de
pommes de terre
Trancher
Tranchage
frites
(N° 3)*
Pommes de terre, carottes,
panais
1 kg
1 – 2**
(1)***
Râper
Râpe
fromage
(N° 4)
Parmesan
500 g
1 – 2**
(1)***
Ne pas appuyer trop fort
avec le poussoir doseur
Râper
(gros
ou fin)
Râpe
grosse,
fine
(N° 5
ou N° 6)
plaque de chocolat
fruits, par ex. pommes
légumes, par ex. carottes
500 g
1 kg
1 kg
1 – 2**
(1)***
Briser le chocolat à cuire
en 2–3 morceaux
Fouetter
Disque
émulsionneur
Pâtes à gâteau légères
1 kg
4 – 5**
(2–3)***
2 – 10**
(1 –5 )***
4 – 6**
(2 – 3)***
Ne pas battre trop longtemps les blancs d'œuf
blancs d'œuf
crème
*uniquement EFP4400
** EFP4400
***EFP4200
69
l
l Geachte klant
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Lees vooral de aanwijzingen m.b.t. de veiligheid op de
eerste pagina's van deze gebruiksaanwijzing. Bewaar het boekje,
zodat u nog eens iets kunt nalezen. Geef de gebruiksaanwijzing
door aan een eventuele volgende
eigenaar van het apparaat.
Met de waarschuwingsdriehoek
en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!)
wordt de aandacht gevestigd op
aanwijzingen die van belang zijn
voor Uw veiligheid of voor het
goed functioneren van het apparaat. Hier goed op letten.
0 Dit teken begeleidt u stap voor
stap bij de bediening van het toestel.
1
3
Bij dit symbool vindt u aanvullende
informatie m.b.t. bediening en
praktisch gebruik van het toestel.
2
Tips en aanwijzingen m.b.t. de rendabele en milieuvriendelijke toepassing van het toestel zijn met
een klaverblad gekenmerkt.
Uitrusting (figuur 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
70
Figuur toont EFP4200
Motorhuis
Mixbeker *
Mixerdeksel
Sluitdeksel
Stop met maatbeker
Deksel met vulopening
Universele kom
Spil
Toerentalkiezer
Pulsknop
Accessoirevak voor snij-elementen
Kabelopwikkeling (achterkant van
apparaat)
Nederlands
M Typeplaatje (onderkant van
apparaat)
N Knop voor overbelastingsbeveiliging ** (onderkant van apparaat)
O Elementdrager
P Kunststofmes
Q Metalen mes met mesbeschermer
R Klopschijf
S Citruspers
T Veiligheidsafdekking voor
mixeraandrijving
U Deegschraper
* EFP4200 is voorzien van een mixbeker van kunststof, EFP4400
heeft een glazen mixbeker.
** EFP4400
1 Veiligheidsinstructies
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten aan een elektriciteitsnet waarvan spanning en frequentie overeenkomen met de
specificatie op het typeplaatje!
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten aan een volgens de
voorschriften geïnstalleerd stopcontact.
• Zet het apparaat nooit in werking als
– het aansluitsnoer beschadigd is,
– het huis van het apparaat
beschadigd is.
• De netstekker nooit aan het snoer
uit het stopcontact trekken.
• Als het snoer van dit apparaat
beschadigd wordt, moet het door
de fabrikant of de klantendienst van
de fabrikant of een andere gekwalificeerde persoon vervangen worden om gevaren te voorkomen.
• Reparaties aan dit apparaat
mogen alleen door vakbekwame
deskundigen worden uitgevoerd.
Als gevolg van ondeskundig uitgevoerde reparaties kan een aanzienlijk gevaar ontstaan. Neem in het
geval van reparaties contact op
met de klantenservice of een door
l
•
•
•
•
de fabrikant erkende deskundige
vakorganisatie.
Het apparaat is alleen bedoeld
voor het verwerken van levensmiddelen in de huishouding. De fabrikant is niet aansprakelijk voor
schade die door onjuist gebruik of
gebruik voor andere doeleinden is
ontstaan.
Dit apparaat is niet geschikt voor
personen (ook kinderen) met een
lichamelijke, sensorische of geestelijke handicap of met gebrek aan
ervaring en kennis, tenzij zij het
gebruik van het apparaat eerst hebben geleerd onder toezicht of met
instructie van een persoon die voor
hun veiligheid verantwoordelijk is.
Laat het apparaat nooit onbeheerd lopen en wees bijzonder
voorzichtig met kinderen!
Let op dat kinderen niet met het
apparaat spelen.
Neem bij het gebruik van de
keukenmachine de volgende
punten in acht
• Zet het apparaat nooit met natte
handen in werking.
• Met het apparaat mag geen verf
(lak, polyester, enz.) gemengd worden – Explosiegevaar!
• Voor alle reinigingswerkzaamheden moet het apparaat uitgeschakeld worden en moet de stekker uit
het stopcontact getrokken worden.
• Motorhuis (figuur 1/A) nooit in water
of een andere vloeistof dompelen!
• De fabrikant is niet aansprakelijk
voor eventuele schade die door
niet-reglementair gebruik of verkeerde bediening wordt veroorzaakt.
• De hulpstukken mogen alleen aangebracht en verwijderd worden
wanneer het apparaat niet meer
aan het elektriciteitsnet is aangesloten.
• Attentie: het metalen mes (figuur
1/Q) is extreem scherp! Verwon-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dingsgevaar! Het metalen mes
alleen aan de handgreep vastpakken en altijd bewaren met de mesbeschermer erop! Wees
voorzichtig bij het afspoelen!
Attentie: de snij-elementen
(figuur 9) zijn zeer scherp! Verwondingsgevaar! Bewaar de
hulpstukken altijd in het daarvoor
aanwezige accessoirevak (figuur
1/K). Wees voorzichtig bij het
afspoelen!
Attentie: de mesdeel van de
mixer (figuur 14/a) is zeer
scherp. Verwondingsgevaar!
Wees voorzichtig bij het uit elkaar
halen en in elkaar zetten van de
mixer.
Attentie: komt nooit met uw vingers in de vulopening (figuur
1/F)! Verwondingsgevaar!
Attentie: houd geen harde voorwerpen (b.v. lepels) in de lopende
mixer en kom niet met uw hand in
de mixbeker. Verwondingsgevaar!
Deksel pas verwijderen wanneer
de hulpstukken stilstaan.
Geen lange voorwerpen (mes,
lepel, deegschraper en dergelijke)
in de vulopening steken. Verwondingsgevaar! Alleen met de stop
(figuur 1/E) werken om het te snijden materiaal aan te drukken.
Geen zeer hete (alleen koude of
warme) vloeistof in de mixbeker of
de universele kom doen.
Altijd de universele kom (figuur
1/G) op het motorhuis zetten voordat u de spil (figuur 1/H) en de
hulpstukken aanbrengt.
Voor normale werkzaamheden
(roeren van lichte soorten deeg
etc.) kunt u het apparaat maximaal
10 minuten lang zonder onderbreking gebruiken. Laat het apparaat
na een langere, ononderbroken
werking telkens afkoelen (na
10 minuten zonder onderbreking
gedurende minstens 20 minuten).
Bij verwerking van zeer zwaar
71
l
•
•
•
•
materiaal, b.v. 1,5 kg deeg, het
apparaat niet langer dan 1 minuut
zonder onderbreking ingeschakeld houden.
Altijd eerst de hulpstukken en de
spil verwijderen voordat u de
inhoud uit de universele kom haalt.
De maximale vulhoeveelheden niet
overschrijden.
Apparaat alleen onder toezicht
gebruiken. Ook wanneer u maar
kort wegloopt, moet u de stekker
uit het stopcontact trekken.
Na afloop van het werk het apparaat uitschakelen en de stekker uit
het stopcontact trekken.
Algemene opmerkingen
over de bediening
Overbelastingsbeveiliging
(EFP4400)
Het apparaat heeft een overbelastingsbeveiliging. Deze schakelt het
apparaat bij oververhitting uit en
beschermt het zo tegen beschadiging. De knop van de overbelastingsbeveiliging (figuur 1/N) aan de
onderkant van het apparaat komt
daarbij naar buiten.
1
0
0
0
0
72
Als dit gebeurt, moet u op de
hierna beschreven manier te werk
gaan. Anders kan er schade aan
het apparaat ontstaan waarvoor
geen garantie wordt gegeven.
Het apparaat minstens 15 seconden laten afkoelen.
De draaiknop (figuur 1/I) naar links
draaien naar stand "0" (figuur
16/➀).
Mixbeker of universele kom verwijderen (figuur 16/➁ en ➂), zoals op
de betreffende plek in deze
gebruiksaanwijzing beschreven is.
Stekker uit het stopcontact trekken
(figuur 17/➀).
0 Het apparaat op zijn rug leggen,
zodat de onderkant van het apparaat toegankelijk is (figuur 17/➁).
0 Knop van de overbelastingsbeveiliging (figuur 1/N) aan de onderkant
van het apparaat indrukken. Wanneer het apparaat voldoende is
afgekoeld, klikt de knop in (figuur
17/➂). Als de knop weer naar buiten springt, moet het apparaat nog
langer afkoelen; herhaal het proces
dan.
0 Wanneer der knop ingeklikt is, het
apparaat in de normale werkpositie zetten (figuur 18/➀).
0 Stekker weer in het stopcontact
steken (figuur 18/➁).
0 Mixbeker of universele kom weer
aanbrengen (figuur 18/➂ en ➃),
zoals op de betreffende plek in
deze gebruiksaanwijzing beschreven is.
0 Het apparaat is weer bedrijfsklaar.
De draaiknop naar rechts naar de
gewenste stand draaien (figuur
18/➄) en de onderbroken functie
voorzetten.
Mixer
Voorbereiding mixer
Om ervoor te zorgen dat de mixbeker aangebracht kan worden ,
moet de veiligheidsafdekking voor
de mixeraandrijving (figuur 1/T en
figuur 4) verwijderd zijn.
0 Veiligheidsafdekking met de klok
mee draaien en verwijderen.
– Het rode waarschuwingslampje
(figuur 4/a) knippert.
0 Mixbeker (figuur 1/B en figuur 2)
op de mixeraandrijving zetten
(markering
op markering ) en
helemaal tegen de klok in draaien.
De mixbeker klikt voelbaar vast
(markering
op markering ).
– Het rode waarschuwingslampje
(figuur 4/a) gaat uit.
l
0 Alleen EFP4200: Mixerdeksel
(figuur 1/C en figuur 3) op de mixbeker plaatsen en draaien tot het
uitsteeksel van de deksel direct
boven de greep staat. De deksel
klikt voelbaar vast.
De mixer kan alleen ingeschakeld
worden als de kom en de deksel
goed zijn aangebracht.
0 Alleen EFP4400: Mixerdeksel op
de mixbeker plaatsen.
Multifunctiedeel
De hulpstukken en hun
gebruiksmogelijkheden
3
3
De mixer kan alleen ingeschakeld
worden als de beker correct zit.
0 Sluitdeksel (figuur 1/D) aanbrengen
en vergrendelen.
Bedienen van de mixer
0 Deksel (figuur 1/C) openen en alle
benodigde ingrediënten in de beker
doen.
Attentie: maximale vulhoeveelheid
van 1,5 liter niet overschrijden!
Tijdens het gebruik kunt u verdere
ingrediënten door de vulopening
toevoegen. Daarvoor kunt u de
sluitdeksel (figuur 1/D) ook als vulbeker gebruiken. Sluit de vulopening telkens meteen weer om
spatten te voorkomen.
0 Mixer starten: draaiknop (figuur 1/I)
naar rechts op de gewenste snelheid draaien of op de pulsknop
(figuur 1/J) drukken.
3
Het is aan te bevelen met een lage
snelheid te beginnen en dan naar
een hogere snelheid over te gaan.
Als u op de pulsknop drukt, loopt
de mixer op de hoogste snelheid.
Richtwaarden voor het instellen
van de snelheid vindt u onder „Tips
voor het gebruik, Mixer“.
0 Apparaat uitschakelen: draaiknop
naar links in de stand „0" draaien.
0 Na het mixen de beker met de klok
mee draaien en verwijderen. Dan de
deksel draaien en verwijderen.
3
•
•
•
•
De volgende hulpstukken kunnen
in het multifunctiedeel worden
geplaatst:
Klopschijf (figuur 1/R)
Metalen mes (figuur 1/Q)
Kunststofmes (figuur 1/P)
Elementdrager (figuur 1/O) met
snij-element (figuur 10)
De hulpstukken zijn op de handgreep van een nummer (1 tot 6) voorzien. Het gewenste hulpstuk wordt in
de elementdrager geplaatst.
1 Snijder fijn
PG1Aardappelrasp
3 Fritessnijder
(alleen EFP4400)
4 Kaasrasp
5 Raspel fijn
6
Raspel grof
Voorbereiden van het
multifunctiedeel
Veiligheidsafdekking
aanbrengen (figuur 4)
Het multifunctiedeel kan alleen dan
in werking worden gezet als de
mixbeker verwijderd is en de veiligheidsafdekking voor de
mixeraandrijving (figuur 1/T en
figuur 4) aangebracht is.
0 Mixbeker verwijderen, zoals
beschreven onder „Mixer".
– Het rode waarschuwingslampje
(figuur 4/a) knippert.
0 Veiligheidsafdekking op de
mixeraandrijving plaatsen (markering
op markering ) en helemaal tegen de klok in draaien. De
veiligheidsafdekking klikt voelbaar
vast (markering
op
markering ).
73
l
– Het rode waarschuwingslampje
(figuur 4/a) gaat uit.
Universele kom aanbrengen
(figuur 5)
– Het rode waarschuwingslampje
(figuur 4/a) knippert.
0 Universele kom (figuur 1/g) op het
apparaat zetten (markering
op
markering ) en helemaal tegen
de klok in draaien. De universele
kom klikt voelbaar vast (markering
op markering ).
– Het rode waarschuwingslampje
(figuur 4/a) gaat uit.
Deksel aanbrengen (figuur 6)
– Het rode waarschuwingslampje
(figuur 4/a) knippert.
0 Deksel (figuur 1/F) op de universele
kom aanbrengen (markering
op markering ) en helemaal
tegen de klok in draaien; de deksel klikt voelbaar vast. Het uitsteeksel van de deksel staat dan
direct boven de greep (markering
op markering ).
– Het rode waarschuwingslampje
(figuur 4/a) gaat uit.
0 Stop (figuur 1/E) in de vulopening
zetten.
Snij-element in de elementdrager aanbrengen
(figuur 10)
Spil aanbrengen (figuur 7)
0 Spil (figuur 1/H) op de tap in het
midden van de universele kom zetten.
Afhankelijk van de toepassing
moet het passende hulpstuk in de
elementdrager worden aangebracht.
Hulpstukken aanbrengen
•
•
•
•
Naar keuze kunnen de volgende
hulpstukken aangebracht worden:
klopschijf (figuur 1/R)
metalen mes (figuur 1/Q)
kunststofmes (figuur 1/P)
elementdrager (figuur 1/O) met
snij-element (figuur 9)
De elementdrager moet afhankelijk
van het gebruik voorzien worden
van het passende element (zie
„Snij-element in de elementdrager
aanbrengen“).
0 Gewenst hulpstuk op de spil zetten.
– Klopschijf, metalen mes en
kunststofmes (figuur 8) grijpen in
de tanden onder aan de spil.
– De elementdrager (figuur 11)
komt op de zeskant van de spil.
U
3 kunt de elementdrager het best
met twee vingers in de twee greepgaten vasthouden.
3
74
3
De hulpstukken zijn in het openklapbare accessoirevak (figuur 1/K)
in het motorhuis ondergebracht.
1
De hulpstukken zijn zeer scherp.
Pak ze alleen aan de handgreep
vast!
Accessoirevak door trekken aan
de greep openklappen (figuur 9).
Gewenste hulpstuk aan de handgreep uit het accessoirevak nemen
(figuur 9).
Het hulpstuk met de punt in de
centrum van de elementdrager
plaatsen en in de uitsparing van de
schijf leggen (figuur 10).
Om het hulpstuk weer te verwijderen trekt u het aan de handgreep
iets naar buiten en tilt u het op.
0
0
0
0
l
Bedienen van het
multifunctiedeel
0 Deksel (figuur 1/f) openen en alle
benodigde ingrediënten in de universele kom doen.
Attentie: maximale vulhoeveelheid niet overschrijden:
– vloeibaar 1,75 liter
– vast 1,5 liter
3
Tijdens het gebruik kunt u verdere
ingrediënten door de vulopening
toevoegen. U kunt hiervoor ook de
vulbeker in de stop (figuur 1/E)
gebruiken. Sluit de vulopening telkens meteen weer om spatten te
voorkomen.
Gebruik uitsluitend de stop om het
te snijden materiaal aan te drukken!
0 Apparaat starten: draaiknop
(figuur 1/I) naar rechts op de
gewenste snelheid draaien of op
pulsknop (figuur 1/J) drukken.
1
3
Het is aan te bevelen met een lage
snelheid te beginnen en dan naar
een hogere snelheid over te gaan.
Als u op de pulsknop drukt, loopt
de mixer op de hoogste snelheid.
Richtwaarden vindt u onder „Tips
voor het gebruik, Multifunctiedeel“.
Als het waarschuwingslampje
(figuur 4/a) knippert en het apparaat niet gestart kan worden, is de
veiligheidsafdekking voor de
mixeraandrijving (figuur 1/T en
figuur 4) niet goed aangebracht.
0 Apparaat uitschakelen: draaiknop
naar links op stand „0" draaien.
0 Na het gebruik de deksel met de
klok mee draaien en verwijderen.
1
De deksel pas verwijderen als het
hulpstuk volledig tot stilstand is
gekomen!
0 Het hulpstuk en de spil verwijderen.
0 De universele kom met de klok
mee draaien en verwijderen.
1
Citruspers
Voorbereiding (figuur 13)
0 Universele kom aanbrengen zoals
hierboven beschreven is (figuur 5).
0 Zeefinzetstuk van de citruspers
(figuur 13/a) op de universele kom
plaatsen (markering
op markering ) en helemaal tegen de klok
in draaien. Het zeefinzetstuk klikt
voelbaar vast (markering
op
markering ).
0 De perskegel (figuur 13/b) in het
zeefinzetstuk plaatsen.
Bedienen van de citruspers
0 Apparaat starten: draaiknop (figuur
1/I) naar rechts op stand 1 draaien.
3
0
0
0
0
1
De citruspers mag alleen met de
laagste snelheid worden gebruikt.
Apparaat uitschakelen: draaiknop
naar links op stand „0" draaien.
Na het gebruik de perskegel verwijderen.
Het zeefinzetstuk met de klok
mee draaien en verwijderen.
De universele kom met de klok
mee draaien en verwijderen.
U kunt het apparaat maximaal
10 minuten lang zonder onderbreking gebruiken. Laat het apparaat
na een langere, ononderbroken
werking telkens afkoelen (na
10 minuten zonder onderbreking
gedurende minstens 20 minuten).
Reiniging
Motorhuis
Zorg ervoor dat er geen vloeistof in
het motorhuis komt!
0 Reinig het motorhuis met een
vochtige doek. Nooit in water
onderdompelen of onder stromend water houden!
1
75
l
Mixer
Met behulp van de pulsknop kunnen beker en mes gemakkelijk en
veilig schoongemaakt worden.
0 De mixbeker half met warm (niet
heet!) water vullen en een paar
druppels vaatwasmiddel erbij
doen.
0 Even op de pulsknop drukken.
0 Beker vervolgens onder stromend
water afspoelen.
3
Universele kom en
hulpstukken
0 Reinig de universele kom en de
hulpstukken in afwaswater.
1
Attentie: het metalen mes is extreem scherp! Verwondingsgevaar!
1
Kunststofdelen worden sneller oud
als ze vaak in de afwasmachine
gereinigd worden. Als u deze
onderdelen toch in de afwasmachine wilt afwassen, moeten ze in
het bovenste rek worden geplaatst.
Mesdeel demonteren/monteren (figuur 14)
3
Als het nodig zou zijn, kan het
mesdeel ook gedemonteerd en
apart gereinigd worden.
Attentie: het mes is zeer scherp!
Er bestaat verwondingsgevaar!
0 Mesdeel (figuur 14/a) met behulp
van het sluitdeksel (figuur 1/D en
figuur 14/c) van de mixbeker
loshalen. De groeven van het
sluitdeksel passen in de ribben van
het mesdeel. Tegen de klok in
draaien en verwijderen, daarbij iets
schuin houden.
0 Dichtingsring (figuur 14/b) van het
mesdeel verwijderen.
1
1
Het mesdeel is zeer scherp. De
dichtingsring kan beschadigd worden.
Spoel de delen voorzichtig met de
hand af (verwondingsgevaar!).
Gebruik voor het reinigen alleen
water en vaatwasmiddel.
Reinig het mesdeel niet in de
afwasmachine.
0 Dichtingsring in het mesdeel aanbrengen.
0 Mesdeel van onderen in de beker
plaatsen, mesdeel daarbij iets
schuin houden. Mesdeel met behulp
van het sluitdeksel met de klok
mee vastdraaien (figuur 14).
1
76
Hulpstukken
0 Hulpstukken met borstel of doek
onder stromend water of in de
afwasmachine schoonmaken!
1
Attentie: de hulpstukken zijn
zeer scherp! Verwondingsgevaar!
Bewaren
Alle onderdelen behalve de citruspers kunnen direct in het apparaat
bewaard worden.
• De hulpstukken in het accessoirevak (figuur 1/K) bewaren.
1 Attentie: de hulpstukken zijn
zeer scherp. Verwondingsgevaar! Pak ze alleen aan de handgreep vast!
• De accessoires zoals in figuur 12
weergegeven in de universele kom
opbergen.
Attentie: het metalen mes (figuur
1/Q) is extreem scherp! Verwondingsgevaar! Het metalen mes
alleen aan de handgreep vastpakken en alleen met de mesbeschermer erop bewaren!
• Het snoer om de twee haken aan
de achterkant van het apparaat
wikkelen (figuur 15).
1
l
Technische gegevens
Netspanning: 230 – 240 V
Opgenomen vermogen: 800 W
Afvalverwerking
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet
schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben
de volgende aanduidingen, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de
gemeentelijke inzamelplaatsen in
de daarvoor bestemde containers.
2
Oud apparaat verwijderen
W
op het product
Het symbool
of op de verpakking wijst erop dat
dit product niet als huishoudafval
mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijk voor mens en milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. Voor
meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u
het best contact op met de
gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of
de winkel waar u het product hebt
gekocht.
77
l
Tips voor het gebruik
Mixer
• Verwijderen altijd de pitten uit fruit
en de botten uit vlees, aangezien
deze het mesdeel kunnen beschadigen.
• IJs crushen: doe altijd een beetje
water in de beker voordat u het ijs
erin fijnmaakt.
Levensmiddelen
Snelheid*
Instructies
Mixen
Milkshakes
5 – 10**
(3 – 5)***
Gekoelde melk gebruiken
Hakken
Noten, chocola,
knoflook, kruiden
Pulse
Slechts 1/2 kop tegelijk verwerken om
ervoor te zorgen dat alles fijngehakt
wordt
Kruimels
maken
Brood, biscuits, toast
5 – 10 **
(3 – 5)***
Voor het verwerken in stukken
verdelen
Pulse
1/4 kop toevoegen.
Pulsknop 3-4 keer indrukken
IJs crushen
Emulgeren
Sla-dressing
7 – 10 **
(4 – 5)***
Goed mengen.
Olie kan tijdens het mengen door de
vulopening toegevoegd worden
Mengen
Taartmengsels,
pannenkoekbeslag
1 **
(1)***
Ingrediënten alleen goed mengen,
niet te lang kloppen
Pureren
Soep, groente, fruit
3 – 10 **
(2 – 5)***
Mixen tot het mengsel glad is
*Altijd met een lage snelheid beginnen en dan naar een hogere snelheid overgaan.
** EFP4400
***EFP4200
Multifunctiedeel
Hakken
78
Element
Levensmiddelen
Max.
Snelheid
hoeveelheid
Metalen
mes
Groente, b.v. uien
800 g
Fruit
Verse kruiden
Noten, amandelen
Chocola
800 g
1 bosje
500 g
400 g
3 – 5**
(2 – 3)***
3** (2)***
2** (1)***
5** (3)***
4** (2)***
Instructies
Fruit en groente moeten
vers en stevig zijn;
ongeveer even grote
stukken gebruiken
l
Element
Levensmiddelen
Max.
Snelheid
hoeveelheid
Vlees
hakken
Metalen
mes
Vlees,
visfilets (zonder graten),
spek
500 g
4 – 6**
(2 – 3)***
Botten en pezen
verwijderen, in ca. 2 cm
grote blokken snijden
Kruimels
maken
Metalen
mes
Droog brood, biscuits
125 g
3 of 4**
(2)***
Voor het verwerken in
stukken breken
Pureren
Metalen
mes
Gekookt fruit of groente
tot
1,75 l
3 – 10**
(2 – 5)***
Tijdens het verwerken
eventueel wat water toevoegen
Mengen
Metalen
mes
Lichte taartmengsels,
pannenkoekdeeg, enz.
800 ml
3 – 7**
(2 – 4)***
Met stand 1 beginnen
om de ingrediënten te
mengen, dan snelheid
verhogen
Mengen
Metalen
mes
Mayonaise
1l
Pulse
Apparaat tijdens het
toevoegen van olie niet
uitschakelen
of 3**
(2)***
Instructies
Kneden
Kunststofmes
Zware deegsoorten,
b.v. brood- en pizzadeeg
1,5 kg
1 – 5**
(1 – 3)***
Met stand 1 beginnen
om de ingrediënten te
mengen, dan snelheid
verhogen
Snijden
Fijne snijder
(nr. 1)
Groente, b.v. komkommer,
courgette, wortel, enz.
Fruit, b.v. appel
Tomaten, vlees, worst,
salami etc.
800 g
1 – 2**
(1)***
Fruit en groente van
ongeveer gelijke grootte
uitzoeken
Vlees ongeveer passend
voor de vulopening snijden
Raspen
Aardappelrasp
(nr. PG1)
Aardappelen
tot
1 kg
1 – 2**
(1)***
B.v. voor aardappelknoedels
Staafjes
snijden
Fritessnijder
(nr. 3)*
Aardappels, wortel,
knolgroente
1 kg
1 – 2**
(1)***
Raspen
Kaasrasp
(nr. 4)
Parmezaanse kaas
500 g
1 – 2**
(1)***
Niet te sterk met de stop
drukken
Rasp
(fijn of
grof)
Raspel
grof, fijn
(nr. 5 of
nr. 6)
Blok chocola
Fruit, b.v. appel
Groente, b.v. wortel
500 g
1 kg
1 kg
1 – 2**
(1)***
Kookchocola in
2-3 stukken breken
Kloppen
Klopschijf
Lichte taartmengsels
1 kg
4 – 5**
(2–3)***
2 – 10**
(1 –5 )***
4 – 6**
(2 – 3)***
Eiwit niet te lang kloppen
Eiwit
Room
*alleen EFP4400
** EFP4400
***EFP4200
79
i
i Gentile Cliente
La preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per
l’uso, osservando in particolare le
avvertenze di sicurezza riportate
nelle prime pagine! Si prega inoltre
di conservare le presenti istruzioni
per l’uso per consultarle in seguito
e consegnarle ad un eventuale futuro proprietario dell’apparecchio.
Con il triangolo d'avvertimento e/o
con gli avvertimenti (Avvertimento!, Prudenza!, Attenzione!)
sono state evidenziate indicazioni,
importanti per la sua sicurezza o
per la funzionalità dell'apparecchio. Si prega di osservarle rigorosamente.
0 Questa sigla l'accompagna passo
dopo passo durante l'uso
dell'apparecchio.
1
3
2
Presso questa sigla si ottengono
informazioni complementari relative ai comandi e all'uso pratico
dell'apparecchio.
Con il quadrifoglio si distinguono i
consigli e le osservazioni adatte
all'impiego economico ed ecologico dell'apparecchio.
Descrizione dell'apparecchio (Figura 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
80
La figura mostra il EFP4200
Carter motore
Vaso da lavoro *
Coperchio del frullatore
Coperchio di chiusura
Pressore con misurino
Coperchio con introduttore alimenti
Vaso universale
Fuso
Selettore velocità
Tasto pulse
Cassetto accessori per lame
Italiano
L
Avvolgicavo
(lato posteriore dell'apparecchio)
M Targhetta delle caratteristiche
(lato inferiore dell'apparecchio)
N Bottone per salvamotore **
(lato inferiore dell'apparecchio)
O Supporto utensili
P Lama sintetica
Q Lama metallica con proteggilama
R Disco sbattitore
S Spremiagrumi
T Carter di protezione per azionamento frullatore
U Spatola da impasto
* EFP4200 dispone di un vaso di
lavoro in materiale sintetico,
EFP4400 dispone di un vaso di
lavoro in vetro.
** EFP4400
1 Avvertenze di
sicurezza
• L'apparecchio può essere collegato solo ad una rete elettrica, la
cui tensione e frequenza corrispondono alle indicazioni riportate
sulla targhetta delle caratteristiche!
• È permesso collegarlo solo ad una
presa installata conformemente
alle norme.
• Mai mettere in esercizio l'apparecchio quando:
– il cordone d'alimentazione è
danneggiato,
– l'involucro è danneggiato.
• Mai estrarre la spina dalla presa
tirando dal cordone di alimentazione.
• Quando il cordone di alimentazione di questo apparecchio è
danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio
dopo vendita o da una persona
adeguatamente qualificata, per
evitare pericoli.
• Le riparazioni su questo apparecchio devono essere eseguite solo
da tecnici specializzati. Le riparazioni non eseguite correttamente
i
•
•
•
•
possono comportare gravi pericoli.
In caso di riparazione rivolgersi al
servizio assistenza o al rivenditore
di fiducia autorizzato.
L'apparecchio è destinato unicamente alla lavorazione di derrate
alimentari nell'economia domestica. Il produttore non risponde
dei danni causati da un uso inappropriato o estraneo allo scopo.
Questo apparecchio non deve
essere utilizzato da persone
(inclusi i bambini) con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali o
senza esperienza e conoscenza, a
meno che che le stesse non siano
state seguite nella fase iniziale
dell'uso dell'apparecchio o non
abbiano avuto istruzioni adeguate
sull'uso dell'apparecchio da una
persona responsabile della loro
sicurezza.
Mai far funzionare la macchina
incustodita e nei confronti dei
bambini attenersi sempre ad un
particolare obbligo di sorveglianza!
Tenere l'apparecchio lontano dalla
portata dei bambini.
Durante l'esercizio del robot
da cucina attenersi alle
seguenti regole
• Mai mettere l'apparecchio in esercizio con le mani bagnate.
• Non è permesso usare l'apparecchio per miscelare colori (vernici,
poliestere, ecc.) - pericolo
d'esplosione!
• Prima di procedere a qualsiasi
lavoro di pulizia e di cura, l'apparecchio deve essere spento e la
spina di collegamento alla rete sfilata.
• Mai immergere il carter motore
(figura 1/A) nell'acqua o in altri
liquidi!
• Il produttore non risponde per
eventuali danni causati da un uso
non conforme allo scopo o sbagliato.
• È permesso sostituire o togliere gli
utensili solo dopo aver staccato
l'apparecchio dalla rete elettrica.
• Attenzione: La lama in metallo
(figura 1/Q) è estremamente affilata! Pericolo di ferirsi! Afferrare
la lama in metallo solo dalla presa
e conservarla solo con proteggilama applicata. Attenzione durante
il risciacquo!
• Attenzione: Gli inserti da taglio
(figura 9) sono estremamente
affilati! Pericolo di ferirsi! Conservare gli inserti solo nell'apposito
cassetto (figura 1/K). Attenzione
durante il risciacquo!
• Attenzione: Il dispositivo di
taglio del frullatore (figura 14/a)
è affilatissimo. Pericolo di ferirsi!
Fare molta attenzione nello smontare e rimontare il frullatore.
• Attenzione: Mai mettere le dita
nell'introduttore alimenti
(figura 1/F)! Pericolo di ferirsi!
• Attenzione: Non inserire oggetti
duri (ad es. cucchiai) nel frullatore
in funzione e non mettere le mani
nel vaso da lavoro. Pericolo di
ferirsi!
• Togliere il coperchio solo dopo che
si sono fermati gli utensili.
• Non tenere oggetti lunghi (coltello,
cucchiai, spatola da impasto o
simili) nell'introduttore alimenti.
Pericolo di ferirsi! Lavorare
usando solo il pressore (figura 1/E),
per aggiungere premendo l'alimento da tagliare.
• Non riempire il vaso da lavoro o il
vaso universale con liquidi bollenti
(solo freddi o caldi).
• Applicare sempre il vaso universale
(figura 1/G) sul carter motore,
prima di attaccare il fuso (figura
1/H) e gli utensili.
• Per lavori normali (mescolare paste
soffici ecc.) l'apparecchio può
essere utilizzato ininterrottamente
fino a 10 minuti. Dopo un lungo
esercizio ininterrotto dell'apparec81
i
•
•
•
•
chio, lasciarlo raffreddare (dopo
10 minuti ininterrotti, per minimo
20 minuti). Per lavorare paste di
grande volume e molto pesanti,
per es. 1,5 kg di pasta, non tenere
acceso l'apparecchio più a lungo
di 1 minuto.
Prima di prelevare il contenuto del
vaso universale, togliere sempre
dapprima gli utensili e il fuso.
Non superare i volumi di riempimento massimi.
Mettere in esercizio l'apparecchio
solo se sorvegliato. La spina deve
essere staccata dalla presa elettrica anche se si esce brevemente
dalla stanza.
Dopo terminato il lavoro spegnere
l'apparecchio e staccare la spina
dalla rete elettrica.
Indicazioni d'uso
generali
Salvamotore (EFP4400)
L'apparecchio dispone di una protezione salvamotore. Questa disinserisce l'apparecchio in caso di
possibile surriscaldamento e lo
protegge dal danneggiamento. Il
bottone del salvamotore (figura
1/N) presso il fondo dell'apparecchio scatta.
In questo caso occorre procedere
come susseguentemente
descritto. Altrimenti possono verificarsi danni all'apparecchio, esclusi
dalla garanzia.
0 Lasciar raffreddare l'apparecchio
15 minuti come minimo.
0 Girare la manopola di selezione
(figura 1/I) a sinistra sulla posizione
"0" (figura 16/➀).
0 Togliere il vaso di lavoro rispettiv. il
vaso universale (figura 16/➁ e ➂),
come descritto nel rispettivo passaggio delle istruzioni per l'uso.
1
82
0 Staccare la spina dalla rete elettrica (figura 17/➀).
0 Capovolgere l'apparecchio, in
modo da rendere accessibile il lato
inferiore dell'apparecchio (figura
17/➁).
0 Premere il bottone del salvamotore
(figura 1/N) sul lato inferiore
dell'apparecchio. Quando l'apparecchio è sufficientemente raffreddato, il bottone si aggancia (figura
17/➂). Se il bottone scatta di
nuovo, l'apparecchio deve raffreddare ancora per qualche tempo.
Poi ripetere la manovra.
0 Quando il bottone è scattato nuovamente nella sua posizione, rigirare l'apparecchio in posizione di
lavoro (figura 18/➀).
0 Collegare nuovamente la spina alla
rete elettrica (figura 18/➁).
0 Applicare nuovamente il vaso di
lavoro rispettiv. il vaso universale
(figura 18/➂ e ➃), come descritto
nel rispettivo passaggio delle istruzioni per l'uso.
0 L'apparecchio è nuovamente
pronto per l'uso. Girare la manopola
di selezione a destra nella posizione
desiderata figura 18/➄) e continuare
con la funzione sospesa.
Frullatore
Preparazione frullatore
Per poter applicare il vaso di
lavoro, occorre togliere prima il
carter di protezione dell'azionamento del frullatore (figura 1/T e
figura 4).
0 Girare il carter di protezione in
senso orario e toglierlo.
– La spia d'avvertimento rossa
(figura 4/a) lampeggia.
0 Applicare l'azionamento del frullatore (figura 1/B e figura 2) sull'azionamento del frullatore (marca
su marca ) e girarlo in senso
i
antiorario fino all'arresto. L'azionamento del frullatore aggancia
percettibilmente (marca
su
marca ).
– La spia d'avvertimento rossa
(figura 4/a) si spegne.
0 Solo EFP4200: Applicare il coperchio del frullatore (figura 1/C e
figura 3) sul vaso di lavoro e girare
fino a quando il naso del coperchio
viene a trovarsi direttamente sopra
l'impugnatura. Il coperchio aggancia percettibilmente.
Il frullatore si può accendere soltanto quando vaso e coperchio
sono stati posizionati correttamente.
0 Solo EFP4400: Applicare il coperchio del frullatore sul vaso di
lavoro.
3
Il frullatore si può accendere soltanto quando il vaso è stato posizionato correttamente.
0 Inserire il coperchio di chiusura
(figura 1/D) e bloccare.
Si consiglia di iniziare a una velocità ridotta per poi aumentare fino
a velocità superiori. Quando si
preme il tasto pulse, il frullatore
gira alla velocità massima.
Valori di riferimento per la regolazione della velocità, vedere al capitolo "Consigli per l'uso, frullatore".
0 Spegnere l'apparecchio: girare la
manopola di selezione a sinistra
sulla posizione "0".
0 Dopo aver usato il frullatore, girare
il vaso in senso orario e toglierlo.
Poi girare il coperchio e toglierlo.
3
Parte multifunzionale
Gli utensili e le loro possibilità d'impiego
3
Uso del frullatore
0 Aprire il coperchio (figura 1/C) e
mettere nel contenitore tutti gli
ingredienti desiderati.
Attenzione: Non superare il
volume di riempimento massimo di
1,5 litri!
Durante l'esercizio si possono
aggiungere altri ingredienti attraverso l'apertura di riempimento. A
questo scopo il coperchio di chiusura (figura 1/D) può essere utilizzato anche da bicchiere di
riempimento. Richiudere sempre
subito l'apertura di riempimento,
per evitare la fuoriuscita di spruzzi.
0 Avviare il frullatore: girare la manopola di selezione (figura 1/I) a destra
fino allo stadio di velocità desiderato oppure premere il tasto pulse
(figura 1/J).
3
•
•
•
•
Nella parte multifunzionale si possono impiegare i seguenti utensili:
Disco sbattitore (Figura 1/R)
Lama in metallo (Figura 1/Q)
Lama in materiale sintetico
(Figura 1/P)
Portautensili (figura 1/O) con
inserto (figura 10)
Gli inserti sono contrassegnati con
un numero (da 1 a 6) sull'impugnatura. Nel portautensili si inserisce
l'inserto desiderato.
1 Lama fine
PG1Grattugia da patate
3 Lama per patatine fritte
(solo EFP4400)
4 Grattugia da formaggio
5 Grattugia fine
6 Grattugia grossa
Preparazione della parte
multifunzionale
Applicare il carter di protezione (figura 4)
La parte multifunzionale può
essere messa in esercizio solo
83
i
dopo aver tolto il vaso del frullatore
e applicato il carter di protezione
per l'azionamento del frullatore
(figura 1/T e figura 4).
0 Togliere il vaso del frullatore, come
descritto presso "frullatore".
– La spia d'avvertimento rossa
(figura 4/a) lampeggia.
0 Applicare il carter di protezione
sull'azionamento del frullatore
(marca
su marca ) e girare in
senso antiorario fino alla battuta
d'arresto. Il carter di protezione
aggancia percettibilmente
(marca
su marca ).
– La spia d'avvertimento rossa
(figura 4/a) si spegne.
Il portautensili deve essere attrezzato con l'inserto adatto
all'impiego desiderato (vedere
"Inserire l'inserto nel portautensili").
0 Applicare sul fuso l'utensile desiderato.
– Il disco sbattitore, la lama in
metallo e la lama in materiale
sintetico (figura 8) ingranano
nella dentatura in basso presso il
fuso.
– Il portautensili (figura 11) è posizionato sull'esagono del fuso.
3
3
Applicare il vaso universale
(figura 5)
– La spia d'avvertimento rossa
(figura 4/a) lampeggia.
0 Applicare il vaso universale (figura
1/G) sull'apparecchio (marca
su marca ) e girarlo in senso
antiorario fino all'arresto. Il vaso
universale aggancia percettibilmente (marca
su marca ). .
– La spia d'avvertimento rossa
(figura 4/a) si spegne.
Inserire il fuso (figura 7)
0 Applicare il fuso (figura 1/H) sul
perno al centro del vaso universale.
Applicare il coperchio
(figura 6)
– La spia d'avvertimento rossa
(figura 4/a) lampeggia.
0 Applicare il coperchio (figura 1/F)
sul vaso universale (marca
su
marca ) e girarlo in senso antiorario fino alla battuta d'arresto, il
coperchio aggancia percettibilmente. Il naso del coperchio si
trova direttamente sopra l'impugnatura (marca
su marca ).
– La spia d'avvertimento rossa
(figura 4/a) si spegne.
0 Inserire il pressore (figura 1/E)
nell'introduttore alimenti.
Inserire l'inserto nel portautensili (figura 10)
Applicare gli utensili
•
•
•
•
84
Si possono impiegare a scelta i
seguenti utensili:
Disco sbattitore (figura 1/R),
oppure
Lama in metallo (figura 1/Q),
oppure
Lama in materiale sintetico
(figura 1/P), oppure
Portautensili (figura 1/O) con
inserto (figura 9)
Tenere il portautensili preferibilmente con due dita nei due fori di
presa.
A seconda dell'uso, inserire nel
portautensili l'inserto adatto.
3
Gli inserti si trovano nel vano per
accessori apribile (figura 1/K) nel
carter del motore.
Gli inserti sono affilatissimi. Afferrarli esclusivamente all'impugnatura!
0 Aprire il cassetto accessori tirando
la maniglia (figura 9).
1
i
0 Prelevare dal vano accessori
l'inserto desiderato afferrandolo
per l'impugnatura (figura 9).
0 Posizionare l'inserto con la punta
al centro del portautensili e porlo
nella scanalatura del disco
(figura 10).
0 Per togliere l'inserto tirarlo
dall'impugnatura leggermente
verso l'esterno e sollevarlo.
Uso della parte multifunzionale
0 Aprire il coperchio (figura 1/F) e
mettere nel vaso universale tutti gli
ingredienti necessari.
Attenzione: Non superare i volumi
di riempimento massimi:
– liquido 1,75 litri
– solido 1,5 litri
3
Durante l'esercizio si possono
aggiungere altri ingredienti attraverso l'apertura di riempimento. A
questo scopo si può utilizzare
anche il bicchiere di riempimento
nel pressore (figura 1/E). Richiudere sempre subito l'apertura di
riempimento, per evitare la fuoriuscita di spruzzi.
Utilizzare esclusivamente il pressore per spingere nel vaso gli alimenti da lavorare!
0 Avviare l'apparecchio: girare la
manopola di selezione (figura 1/I) a
destra fino allo stadio di velocità
desiderato oppure premere il tasto
pulse (figura 1/J).
1
3
Si consiglia di iniziare a una velocità ridotta per poi aumentare fino
a velocità superiori. Quando si
preme il tasto pulse, l'apparecchio
funziona alla velocità massima.
Per i valori di riferimento vedere al
capitolo "Consigli per l'uso, parte
multifunzionale".
1
Quando la spia d'avvertimento
lampeggia (figura 4/a) e l'apparec-
chio non parte, significa che il carter di protezione dell'azionamento
del frullatore (figura 1/T e figura 4)
non è stato correttamente applicato.
0 Spegnere l'apparecchio: girare la
manopola di selezione a sinistra
sulla posizione "0".
0 Dopo l'uso, girare il coperchio in
senso orario e toglierlo.
Togliere il coperchio solo quando
l'utensile si è fermato completamente!
0 Togliere l'utensile e il fuso.
0 Girare il vaso universale in senso
orario e toglierlo.
1
Spremiagrumi
Preparazione (figura 13)
0 Applicare il vaso universale, come
descritto più in alto (figura 5).
0 Applicare l'inserto filtrante dello
spremiagrumi (figura 13/a) sul vaso
universale (marca
su marca )
e girarlo in senso antiorario fino
alla battuta d'arresto. L'inserto filtrante aggancia percettibilmente
(marca
su marca ).
0 Inserire il cono spremitore (figura
13/b) nell'inserto filtrante.
Uso dello spremiagrumi
0 Avviare l'apparecchio: girare la
manopola di selezione (figura 1/I) a
destra sulla posizione 1.
Lo spremiagrumi può essere utilizzato solo alla velocità più bassa.
0 Spegnere l'apparecchio: girare la
manopola di selezione a sinistra
sulla posizione "0".
0 Dopo l'uso, togliere il cono spremitore.
0 Girare l'inserto filtrante in senso
orario e toglierlo.
3
85
i
0 Girare il vaso universale in senso
orario e toglierlo.
1
L'apparecchio può essere utilizzato senza interruzioni fino a 10
minuti. Dopo un lungo esercizio
ininterrotto dell'apparecchio,
lasciarlo raffreddare (dopo
10 minuti ininterrotti, per minimo
20 minuti).
Pulizia e cura
0 Utilizzando il coperchio di chiusura
come utensile (figura 1/D e figura
14/c) sbloccare il dispositivo di
taglio (figura 14/a) dal vaso da
lavoro. Le tacche del coperchio di
chiusura si inseriscono sui denti
del dispositivo di taglio. Ruotare in
senso antiorario e rimuoverlo
tenendolo leggermente inclinato.
0 Togliere l'anello di guarnizione
(figura 14/b) dal dispositivo di
taglio.
1
Carter motore
Assicurarsi che nessun liquido
penetri all'interno del carter
motore!
0 Pulire il carter motore usando un
panno umido. Mai immergerlo
nell'acqua o tenerlo sotto l'acqua
corrente!
1
Frullatore
Con l'aiuto dello stadio pulse si
possono pulire facilmente e con
sicurezza vaso e lame.
0 Riempire il vaso del frullatore a
metà con acqua calda (non bollente!) e aggiungere alcune gocce
di detersivo per stoviglie.
0 Azionare brevemente il tasto pulse.
0 Sciacquare poi il contenitore sotto
l'acqua corrente.
3
Il dispositivo di taglio è affilatissimo. L'anello di guarnizione può
essere danneggiato.
Sciacquare le parti con cautela a
mano (pericolo di ferirsi!). Per la
pulizia utilizzare acqua e detersivo
per stoviglie.
Non pulire il dispositivo di taglio
nella lavastoviglie.
0 Inserire l'anello di guarnizione nel
dispositivo di taglio.
0 Inserire il dispositivo di taglio al
basso nel contenitore, tenendo il
dispositivo di taglio leggermente
inclinato. Serrare il dispositivo di
taglio utilizzando il coperchio come
utensile ruotando in senso orario
(figura 14).
1
Vaso universale e utensili
0 Pulire il vaso universale e gli utensili nell'acqua di risciacquo.
Smontare/montare il dispositivo di taglio (figura 14)
1
Attenzione: La lama in metallo è
estremamente affilata! Pericolo
di ferirsi!
3
Dovesse risultare necessario, il
dispositivo di taglio può essere
anche smontato e pulito separatamente.
1
1
Attenzione: La lama è affilatissima! Esiste il pericolo di ferirsi!
Le parti di plastica sono soggette
ad invecchiamento se vengono
pulite spesso nella lavastoviglie.
Dovendo ugualmente pulire queste
parti nella lavastoviglie, dovranno
essere piazzate nel cestello superiore.
86
i
Inserti
0 Pulire gli inserti sotto l'acqua corrente con una spazzola o un
panno, oppure nella lavastoviglie!
1
Attenzione: Gli inserti sono affilatissimi! Pericolo di ferirsi!
Conservazione
Tutti gli accessori eccetto lo spremiagrumi possono essere conservati direttamente nell'apparecchio.
• Conservare gli inserti nel vano
degli accessori (figura /K).
Attenzione: Gli inserti sono affilatissimi. Pericolo di ferirsi! Afferrarli esclusivamente
all'impugnatura!
• Riporre gli accessori nel vaso universale come si vede nella figura 12.
1
Attenzione: La lama di metallo
(figura 1/Q) è estremamente affilata! Pericolo di ferirsi! Afferrare
la lama di metallo solo dalla presa
e conservarla solo con proteggilama applicata!
• Avvolgere il cavo attorno ai due
ganci sul lato posteriore dell'apparecchio (figura 15).
1
Dati tecnici
Smaltimento
2 Materiale di imballaggio
I materiali di imballaggio sono ecologici e riciclabili. Gli elementi in
materiale plastico sono contrassegnati ad es. >PE< (polietilene),
>PS< (polistirolo espanso), ecc.
Smaltire i materiali di imballaggio a
seconda del loro contrassegno
conferendoli negli appositi contenitori sistemati presso le discariche
comunali.
2 Vecchio elettrodomestico
W
Il simbolo
sul prodotto o sulla
confezione indica che il prodotto
non deve essere considerato come
un normale rifiuto domestico, ma
deve essere portato nel punto di
raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche
ed elettroniche. Provvedendo a
smaltire questo prodotto in modo
appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative, che potrebbero derivare da
uno smaltimento inadeguato del
prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo
prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è
stato acquistato il prodotto.
Tensione di rete: 230 – 240 V
Potenza assorbita: 800 W
87
i
Consigli per la conservazione
Frullatore
• Togliere sempre i noccioli dalla
frutta e le ossa dalla carne, perché
questi potrebbero danneggiare il
dispositivo di taglio.
• Frantumaghiaccio: aggiungere
sempre un poco d'acqua nel contenitore, prima di triturarvi il ghiaccio.
Alimento
Velocità*
Osservazioni
Frullare
Shake al latte
5 – 10**
(3 – 5)***
Usare latte freddo
Tritare
Noci, cioccolato, aglio,
erbe aromatiche
Pulse
Preparare solo ½ vaso alla volta, per
triturare finemente il contenuto
Pane grattugiato
Panini, biscotti, toast
5 – 10 **
(3 – 5)***
Prima della lavorazione spezzettare
grossolanamente
Pulse
Aggiungere ¼ di tazza d'acqua.
Premere 3-4 volte il tasto pulse
Frantumaghiaccio
Emulsionare
Condimento per insalata
7 – 10 **
(4 – 5)***
Miscelare bene.
L'olio può essere aggiunto durante
la miscelazione attraverso l'apertura
di riempimento
Mescolare
Impasti per torte,
pasta per migliacci
1 **
(1)***
Limitarsi a mescolare bene gli ingredienti, non frullare troppo a lungo
Passati
Zuppe, verdura, frutta
3 – 10 **
(2 – 5)***
Frullare fino a quando la miscela è
densa
* Iniziare sempre ad una velocità ridotta per poi aumentare fino a velocità superiori.
** EFP4400
***EFP4200
Parte multifunzionale
Tritare
88
Utensile
Alimento
Quantità Velocità
max.
Lama in
metallo
Verdure, per es. cipolle
800 g
frutta
verdure aromatiche fresche
noci, mandorle
cioccolato
800 g
1 fascio
500 g
400 g
3 – 5**
(2 – 3)***
3** (2)***
2** (1)***
5** (3)***
4** (2)***
Osservazioni
Frutta e verdura dovrebbero essere fresche e
compatte - utilizzare
pezzi all'incirca della
stessa grandezza
i
Utensile
Alimento
Tritare
carne
Lama in
metallo
Carne,
Filetti di pesce (sliscati),
Lardo
500 g
4 – 6**
(2 – 3)***
Togliere ossa e tendini,
tagliare a cubetti
di ca. 2 cm
Pane
grattugiato
Lama in
metallo
Pane secco, biscotti
125 g
3 o 4**
(2)***
Prima della lavorazione
spezzettare
grossolanamente
Passati
Lama in
metallo
Frutta cotta
o verdura
fino a
1,75 l
3 – 10**
(2 – 5)***
Durante la lavorazione
aggiungere eventualmente un poco d'acqua
Mescolare
Lama in
metallo
Impasti da torta soffici,
impasti da migliacci, ecc.
800 ml
3 – 7**
(2 – 4)***
Iniziare allo stadio 1, per
mescolare gli ingredienti,
poi aumentare la velocità
Mescolare
Lama in
metallo
Maionese
1l
Pulse
oppure
3** (2)***
Durante l'aggiunta di olio
non disinserire l'apparecchio
Impastare
Lama di
plastica
Impasti pesanti, ad es.
impasti per pane o pizza
1,5 kg
1 – 5**
(1 – 3)***
Iniziare allo stadio 1, per
mescolare gli ingredienti, poi aumentare la
velocità
Tagliare
Lama fine
(n. 1)
Verdura, ad es. cetrioli,
zucchini, carote, ecc.
Frutta, ad es. mele, pomodori,
carne, insaccati, salame,
ecc.
800 g
1 – 2**
(1)***
Selezionare frutta e
verdura circa della
stessa dimensione.
Tagliare la carne in pezzi
adatti all'apertura di
riempimento
Grattare
Grattugia
da patate
(n. PG1)
Patate
fino a
1 kg
1 – 2**
(1)***
per es. gnocchi di patate
Tagliare a
strisce
Lama per
patatine
fritte (n. 3)*
Patate, carote, pastinache
1 kg
1 – 2**
(1)***
Grattare
Grattugia
da formaggio
(n. 4)
Formaggio parmigiano
500 g
1 – 2**
(1)***
Non premere troppo
forte sul pressore
Raspare
(grossolano
o fine)
Raspa
grossa,
fine (n. 5 o
n. 6)
Cioccolato a tavolette
Frutta, ad es. mele
Verdure, ad es. carote
500 g
1 kg
1 kg
1 – 2**
(1)***
Spezzare il cioccolato da
cucina in 2-3 pezzi
Montare
Disco
sbattitore
Miscele da torta soffici
1 kg
4 – 5**
(2–3)***
2 – 10**
(1 –5 )***
4 – 6**
(2 – 3)***
Non montare la chiara
d'uovo troppo a lungo
Chiara d'uovo
Panna
*solo EFP4400
** EFP4400
Quantità Velocità
max.
Osservazioni
***EFP4200
89
e
e Estimado/a cliente:
Lea detenida y completamente las
instrucciones de uso. En especial,
observe las normas de seguridad
incluidas en las primeras páginas
de estas instrucciones de uso.
Conserve las instrucciones de uso
para realiza consultas en el futuro.
Asimismo, proporcione estas instrucciones a otros posibles usuarios
del aparato.
El triángulo de alerta y/o las palabras (¡Advertencia!, ¡Cuidado!,
¡Atención) sirven para destacar
indicaciones importantes para su
seguridad o para el normal funcionamiento de la máquina. Sígalas
sin falta.
0 Este indicativo le conducirá paso a
paso por el manejo del electrodoméstico.
1
3
2
Después de este indicativo recibirá
usted información complementaria sobre el manejo y la aplicación
práctica de la máquina.
La hoja de trébol se aplica para
destacar consejos e indicaciones
útiles para trabajar con esta
máquina de forma ahorrativa y
ecológica.
Descripción del aparato
(Fig. 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
90
La figura muestra el EFP4200
Carcasa del motor
Recipiente de la batidora *
Tapa de la batidora
Tapita de cierre
Empujador con vaso de medida
Tapa con tolva de llenado
Recipiente universal
Husillo
Selector de velocidad
Tecla "Pulse"
Compartimento de accesorios
Español
L
Enrollador del cable (parte de atrás
del aparato)
M Placa tipo (parte inferior del
aparato)
N Botón de protección de sobrecarga ** (parte inferior del aparato)
O Soporte para insertos
P Cuchilla de plástico
Q Cuchilla de metal con su
protección
R Disco de batido
S Exprimidor de cítricos
T Cubierta de seguridad para el eje
de la batidora
U Rascador de masa
* El recipiente de la batidora del
EFP4200 es de plástico; el del
EFP4400, de vidrio.
** EFP4400
1 Normas de
seguridad
• Antes de poner en funcionamiento
el aparato, asegúrese de que la
tensión y la frecuencia de la red
eléctrica coinciden con los valores
indicados en la placa de características.
• No utilice jamás la batidora si
– el cable eléctrico está dañado, o
– la carcasa está dañada.
• Nunca desenchufe el aparato
tirando del cable.
• Si el cable de este aparato estuviese dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su Servicio
Técnico o una persona con cualificación semejante con el fin de evitar riesgos.
• Las reparaciones en este aparato
deben ser ejecutadas únicamente
por técnicos cualificados. En caso
de reparaciones inadecuadas se
pueden producir considerables
peligros. En caso de reparación,
sírvase consultar al Servicio postventa o a su distribuidor autorizado.
e
• Este aparato está destinado solamente al procesamiento doméstico de alimentos. El fabricante no
responde de los daños causados
por un uso inadecuado o distinto
al que tiene el aparato.
• Este aparato no está concebido
para su uso por personas (incluyendo ninos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales
disminuídas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos
de que se les haya dado una formación o supervisión inicial sobre
el uso del aparato, por una persona responsable de su seguridad.
• Nunca deje la máquina funcionando sin vigilancia y tenga
especial cuidado en presencia
de niños.
• Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no juegan
con el aparato.
Al trabajar con el robot de
cocina tenga en cuenta lo
siguiente:
• No lo ponga en marcha con las
manos mojadas.
• No utilice el aparato para mezclar
pinturas (barniz, poliéster, etc.)
– ¡Peligro de explosión!
• Antes de cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento, apague la
batidora y desenchufe la clavija de
la red eléctrica.
• ¡No sumerja nunca la carcasa del
motor (Fig. 1/A) en agua u otros
líquidos!
• El fabricante no se hace responsable de eventuales daños originados por una utilización inapropiada
o la manipulación incorrecta del
robot.
• Poner y quitar los accesorios sólo
con el aparato desenchufado de la
red.
• ¡Cuidado! ¡La cuchilla de metal
(Fig 1/Q) está muy afilada!
¡Existe riesgo de lesión! ¡Agarre
la cuchilla de metal sólo por la
•
•
•
•
•
•
•
•
•
empuñadura y guárdela siempre
con su protección! ¡Tenga cuidado
al fregarla!
¡Cuidado! ¡Los insertos de corte
(Fig 9) están muy afilados! ¡Existe
riesgo de lesión! ¡Guarde siempre los insertos en su compartimento (Fig. 1/K)! ¡Tenga cuidado al
fregarlos!
Cuidado: el dispositivo de cuchilla de la batidora (Fig. 14/a) está
muy afilado. ¡Existe riesgo de
lesión! Tenga cuidado al desmontar y al montar la batidora.
Cuidado: ¡Nunca introduzca sus
dedos en la tolva de llenado
(Fig. 1/F)! ¡Existe riesgo de
lesión!
Cuidado: No introduzca ningún
objeto duro (p.ej. una cuchara) en
la batidora en marcha y no introduzca la mano en el recipiente de
la batidora. ¡Existe riesgo de
lesión!
Quitar la tapa sólo cuando se
hayan parado completamente los
accesorios.
No introduzca ningún objeto alargado (cuchillo, cucharón, batidor o
similares) por la tolva de llenado.
¡Existe riesgo de lesión! Para presionar los alimentos a cortar, use
sólo el empujador (Fig. 1/E).
No ponga líquidos muy calientes
en el recipiente universal ni en el
de la batidora (sólo líquidos fríos o
templados).
Ponga siempre primero el recipiente universal (Fig 1/G) sobre la
carcasa del motor, antes de colocar el husillo (Fig 1/H) y los accesorios.
Para los trabajos normales (preparación de masas ligeras) Usted
podrá utilizar el aparato sin interrupción hasta 10 minutos. Tras un
funcionamiento ininterrumpido
prolongado, deje que el aparato se
enfríe (tras 10 minutos de funcionamiento sin interrupción por lo
menos 20 minutos). Si se trabajan
91
e
•
•
•
•
materiales muy pesados, p.ej. con
1,5 kg de masa, no se deberá
hacer funcionar al aparato durante
más de 1 minuto sin interrupción.
Retirar siempre los accesorios y el
husillo, antes de sacar el contenido del recipiente universal.
No sobrepasar las cantidades
máximas de llenado.
Nunca deje el aparato funcionando
sin vigilancia. Deberá desenchufarlo de la red si se ausenta de la
habitación donde esté el aparato,
aunque sea por un rato corto.
Tras finalizar el trabajo, desconectar el aparato y desenchufarlo de la
red.
Instrucciones generales
de manejo
Protección contra la
sobrecarga (EFP4400)
El aparato dispone de una protección contra la sobrecarga. Ésta
desconecta el aparato en caso de
sobrecalentamiento, protegiéndolo así de posibles daños. En tal
caso, el botón de la protección
contra la sobrecarga (Fig. 1/N), en
la parte inferior del aparato, saltará.
Si esto ocurre, se deberá proceder
como se describe aquí. De lo contrario pueden producirse daños en
el aparato, los cuales están excluídos de la garantía.
0 Dejar que el aparato se enfríe
durante por lo menos
15 segundos.
0 Girar el selector giratorio (Fig. 1/l) a
la izquierda, hasta la posición "0"
(Fig. 16/➀).
0 Retirar el recipiente de la batidora /
recipiente universal (Fig. 16/➁ y ➂),
tal como se describe en estas instrucciones de manejo.
1
92
0 Desenchufar el cable de la red
(Fig. 17/➀).
0 Poner el aparato sobre su parte
posterior para poder tener acceso
a la parte inferior (Fig. 17/➁).
0 Pulsar el botón de protección contra la sobrecarga (Fig. 1/N). Si el
aparato ya se ha enfriado lo
suficiente, el botón permanecerá
por sí mismo en la posición de
pulsado (Fig. 17/➂). Si el botón no
se queda pulsado, eso significa
que el aparato debe enfriarse
todavía por más tiempo; repetir el
procedimiento más tarde.
0 Cuando el botón permanezca en
posición de pulsado, volver a colocar el aparato en la posición normal de trabajo (Fig. 18/➀).
0 Volver a enchufar el cable a la red
(Fig. 18/➁).
0 Volver a colocar el recipiente de la
batidora / recipiente universal
(Fig. 18/➂ y ➃), tal como se describe en estas instrucciones de
manejo.
0 El aparato está ahora listo para
funcionar. Volvar a girar el selector
giratorio a la derecha hasta la posición deseada (Fig. 18/➄) y continuar con la función interrumpida.
Batidora
Preparación de la batidora
Para poder colocar el recipiente de
la batidora, debe de haberse retirado antes la cubierta de seguridad
del eje de la misma (Figs. 1/T y 4).
0 Girar la cubierta de seguridad en el
sentido de las agujas del reloj y
retirarla.
– Se encenderá la lámpara roja de
aviso (Fig. 4/a).
0 Colocar el recipiente de la batidora
(Figs. 1/B y 2) sobre el eje motriz
de la batidora (la marca
sobre
la marca ) y girar en sentido con-
e
trario a las agujas del reloj hasta el
tope. Notará que el recipiente de la
batidora se bloquea (la marca
sobre la marca ).
– Se apagará la lámpara roja de
aviso (Fig. 4/a).
0 Sólo EFP4200: colocar la tapa
(Figs. 1/C y 3) sobre el recipiente
de la batidora y girarla, hasta que el
pico de la tapa esté colocado
directamente sobre el asa. Notará
que la tapa queda bloqueada.
La batidora sólo se puede conectar
si tanto el recipiente como la tapa
están correctamente colocados.
0 Sólo EFP4400: colocar la tapa
sobre el recipiente de la batidora.
3
3
La batidora funcionará solamente
si el recipiente está bien colocado.
0 Colocar la tapita de cierre (Fig.
1/D) y cerrarla.
Manejo de la batidora
0 Abrir la tapa (Fig. 1/C) e introducir
todos los ingredientes precisos en el
recipiente.
Atención: ¡No sobrepase la cantidad
máxima de llenado, de 1,5 Litros!
Durante el funcionamiento podrá
introducir otros ingredientes a través de la abertura de llenado. Para
ello podrá utilizar la tapita de cierre
(Fig. 1/D) también como vaso de
llenado. Vuelva a cerrar la abertura
de llenado rápidamente, para evitar
salpicaduras.
0 Puesta en marcha de la batidora:
girar el selector giratorio (Fig. 1/I)
hacia la derecha hasta alcanzar la
velocidad deseada, o bien pulsar
la tecla "Pulse" (Fig. 1/J).
3
3
Se recomienda comenzar con una
velocidad reducida, e ir aumentándola progresivamente. Si se pulsa
la tecla "Pulse", la batidora funcionará a la velocidad máxima.
Podrá ver algunos valores orientativos para ajustar la velocidad en el
capítulo "Consejos para la utilización de la batidora".
0 Desconexión de la batidora: girar
el selector giratorio hacia la
izquierda hasta la posición "0".
0 Tras el batido, girar el recipiente en
el sentido de las agujas del reloj.
Girar entonces la tapa y retirarla.
Dispositivo multiusos
Los accesorios y sus posibilidades de utilización
•
•
•
•
Usted podrá utilizar los siguientes
accesorios con el dispositivo multiusos:
Disco de batido (Fig. 1/R)
Cuchilla de metal (Fig. 1/Q)
Cuchilla de plástico (Fig. 1/P)
Portainsertos (Fig. 1/O) con
inserto de corte (Fig. 10)
Los insertos están marcados en el
asidero con un número (1 a 6). El
inserto requerido se coloca en el
portainsertos.
1 Cortador fino
PG1Rallador de patatas
3 Cortador de patatas para
freir (Sólo EFP4400)
4 Rallador de queso
5 Rallado fino
6 Rallado grueso
Preparación del dispositivo
multiusos
Colocación de la cubierta de
seguridad (Fig. 4)
El dispositivo multiusos sólo se
puede conectar, si se ha retirado el
recipiente de la batidora y se ha
colocado la cubierta de seguridad
del eje (Figs. 1/T y 4) de la misma.
0 Retirar el recipiente de la batidora,
como se describe bajo "Batidora".
93
e
– Se encenderá la lámpara roja de
aviso (Fig. 4/a).
0 Colocar la cubierta de seguridad
sobre el eje motriz de la batidora
(la marca
sobre la marca ) y
girar en sentido contrario a las
agujas del reloj hasta el tope.
Usted notará cómo se bloquea la
cubierta de seguridad (la
marca
sobre la marca ).
– Se apagará la lámpara roja de
aviso (Fig. 4/a).
Colocación del recipiente
universal (Fig. 5)
– Se encenderá la lámpara roja de
aviso (Fig. 4/a).
0 Colocar el recipiente universal
(Fig. 1/G) sobre el aparato (la
marca
sobre la marca ) y
girar hasta el tope en sentido contrario a las agujas del reloj. Notará
cómo se bloquea el recipiente (la
marca
sobre la marca ).
– Se apagará la lámpara roja de
aviso (Fig. 4/a).
cas inferiores del husillo.
– El portainsertos (Fig. 11) se
encaja en la parte hexagonal del
husillo.
3
Colocación de la tapa (Fig. 6)
– Se encenderá la lámpara roja de
aviso (Fig. 4/a).
0 Colocar la tapa (Fig. 1/F) sobre el
recipiente universal (la marca
sobre la marca ) y girar hasta el
tope en el sentido de las agujas del
reloj. Notará cómo se bloquea la
tapa. El pico de la tapa estará
entonces situado sobre el asa (la
marca
sobre la marca )
– Se apagará la lámpara roja de
aviso (Fig. 4/a).
0 Colocar el empujador (Fig. 1/E) en
la tolva de llenado.
Colocación de los insertos de
corte en el portainsertos
(Fig. 10)
Colocación del husillo (Fig. 7)
Se deberá colocar en el portainsertos el inserto apropiado a cada
una de las tareas a realizar.
0 Colocar el husillo (Fig. 1/H) en la
mangueta del centro del recipiente universal.
•
•
•
•
Colocación de los accesorios
3
Se podrán colocar alternativamente los siguientes accesorios:
disco de batido (Fig. 1/R), o
cuchilla de metal (Fig. 1/Q), o
cuchilla de plástico (Fig. 1/P), o bien
portainsertos (Fig. 1/O) con inserto
de corte (Fig. 9)
Los insertos se encuentran alojados en el compartimento abatible
para accesorios (Fig. 1/K), en la
carcasa del motor.
1
Los insertos están muy afilados.
¡Agárrelos siempre por su asidero!
Abra el compartimento por medio
del tirador incorporado (Fig. 9).
Saque el inserto deseado -agarrándolo por su asidero- del compartimento de accesorios (Fig. 9).
Coloque el inserto, con la punta
hacia el centro del portainsertos,
en el hueco del disco (Fig. 10).
Para retirar el inserto, tire ligeramente del asidero hacia afuera y
levante después el inserto.
El portainsertos deberá de llevar el
inserto adecuado a la tarea a realizar en cada caso (ver "Colocar el
inserto en el portainsertos").
0 Colocar el accesorio requerido
sobre el husillo.
– El disco de batido, la cuchilla de
metal y la cuchilla de plástico
(Fig. 8) se engranan en las mues-
3
94
Para agarrar el disco portainsertos,
utilizar los dos orificios de sujeción
con el índice y el pulgar.
0
0
0
0
e
Manejo del dispositivo
multiusos
0 Abra la tapa (Fig. 1/F) e introduzca
todos los ingredientes necesarios
en el recipiente universal.
Atención: no sobrepase las cantidades máximas de llenado:
– 1,75 litros para líquidos
– 1,5 litros para sólidos
3
Se pueden añadir otros ingredientes durante el funcionamiento, a
través de la tolva de llenado. Para
ello, Ud. podrá utilizar también el
vaso de llenado del empujador
(Fig. 1/E). Vuelva a cerrar la tolva
de llenado rápidamente, para evitar salpicaduras.
Para presionar sobre los alimentos
a cortar, utilice sólo el empujador!
0 Conectar el aparato: girar el selector giratorio (Fig. 1/I) hacia la derecha, hasta alcanzar el nivel de
velocidad deseado, o bien pulsar
la tecla "Pulse" (Fig. 1/J).
1
3
Se recomienda comenzar con una
velocidad reducida, e ir aumentándola progresivamente. Si se pulsa
la tecla "Pulse", el dispositivo multiusos funcionará a la velocidad
máxima.
Podrá ver algunos valores orientativos para ajustar la velocidad en el
capítulo "Consejos para la utilización del dispositivo multiusos".
Si la lámpara de aviso (Fig. 4/a) se
enciende, y el aparato no se puede
poner en marcha, la cubierta de
seguridad del eje motriz de la batidora (Figs. 1/T y 4) no está correctamente colocada.
0 Desconectar el aparato: girar el selector giratorio hacia la izquierda
hasta la posición "0".
0 Tras la utilización, girar la tapa en
el sentido de las agujas del reloj, y
retirarla.
1
¡No quite la tapa hasta que el aparato se haya parado completamente!
0 Retirar el accesorio y el husillo.
0 Girar el recipiente universal en el
sentido de las agujas del reloj, y
retírelo.
1
Exprimidor de cítricos
Preparación (Fig. 13)
0 Colocar el recipiente universal,
como descrito más arriba (Fig. 5).
0 Colocar el elemento de filtro del
exprimidor de cítricos (Fig. 13/a)
sobre el recipiente universal (la
marca
sobre la marca ) y
girar en el sentido contrario a las
agujas del reloj hasta el tope.
Notará que el elemento de filtro se
bloquea en esa posición (la marca
sobre la marca ).
0 Colocar el cono exprimidor (Fig.
13/b) en el elemento de filtro.
Manejo del exprimidor de
cítricos
0 Conectar el aparato: girar el selector de giro (Fig. 1/I) hacia la derecha hasta la posición 1.
3
0
0
0
0
El exprimidor de cítricos sólo se
puede utilizar con la velocidad
mínima.
Desconectar el aparato: girar el
selector hacia la izquierda hasta la
posición de "0".
Quitar el cono exprimidor tras la
utilización.
Girar el elemento de filtro en el
sentido de las agujas del reloj y
retirarlo.
Girar el recipiente universal en el
sentido de las agujas del reloj y
retirarlo.
95
e
1
Usted podrá utilizar el aparato hasta
10 minutos sin interrupción. Después de un funcionamiento ininterrumpido prolongado, deje que el
aparato se enfríe (tras 10 minutos de
funcionamiento sin interrupción por
lo menos 20 minutos).
Limpieza y cuidados
Carcasa del motor
¡Asegúrese de que no entre ningún
líquido dentro de la carcasa del
motor!
0 Limpie la carcasa del motor con
un trapo húmedo. ¡Nunca
sumerja el aparato ni lo mantenga bajo el grifo abierto!
1
Batidora
El recipiente y las cuchillas se pueden limpiar fácilmente y de manera
segura por medio de la tecla
"Pulse".
0 Llenar el recipiente de la batidora
hasta la mitad con agua templada
(¡nunca con agua muy caliente!) y
añadir unas gotas de líquido lavavajillas.
0 Pulsar la tecla "Pulse" durante un
tiempo corto.
0 Aclarar el recipiente a continuación
con agua corriente.
3
Desmontar / montar el conjunto de cuchillas (Fig. 14)
3
1
96
Si fuese necesario, se puede también desmontar el sistema de cuchillas de la batidora para limpiarlo
por separado.
Atención: ¡Las cuchillas están
muy afiladas! ¡Existe riesgo de
lesión!
0 Soltar el sistema de cuchillas (Fig.
14/a) del recipiente de la batidora
utilizando como herramienta la
tapita de cierre (Fig. 1/D y Fig.
14/c). Las muescas de la tapita de
cierre encajan en las estrías del
sistema de cuchillas. Girar en
sentido contrario a las agujas
del reloj y retirar manteniendo
ligeramente inclinado.
0 Quitar la junta tórica (Fig. 14/b) del
sistema de cuchillas.
1
Las cuchillas están muy afiladas.
La junta tórica puede resultar
dañada.
Friegue las piezas manualmente,
con cuidado (¡Peligro de lesión!).
Para la limpieza, utilice sólo agua y
lavavajillas.
No limpie el sistema de cuchillas
en el lavavajillas.
0 Colocar la junta tórica en el sistema de cuchillas.
0 Colocar el sistema de cuchillas
desde abajo en el recipiente, manteniéndolo ligeramente inclinado.
Apretar el sistema de cuchillas utilizando como herramienta la tapita
de cierre girando en el sentido de
las agujas del reloj (Fig. 14).
1
Recipiente universal y
accesorios
0 Limpie el recipiente universal y los
accesorios fregándolos normalmente.
1
Atención: ¡La cuchilla de metal
está extremadamente afilada!
¡Existe riesgo de lesión!
1
Las piezas de plástico se estropean más rápidamente si se lavan
con frecuencia en el lavavajillas. Si
a pesar de ello Usted quiere lavarlas en el lavavajillas, colóquelas en
la cesta superior.
e
Insertos
0 Limpie los insertos con un cepillo o
trapo bajo el grifo, o bien friéguelos normalmente.
1
Eliminación de desechos
2
Material de embalaje
Los materiales de embalaje respetan
el medio ambiente y son reciclables.
Los elementos de materia plástica
están identificados; por ejemplo,
>PE<, >PS< etc. Elimine los materiales de embalaje, según su identificación, en los contenedores de
recogida disponibles en los puntos
de gestión de desechos locales.
2
Aparato viejo
Atención: ¡Los insertos están
muy afilados! ¡Existe riesgo de
lesión!
Consejos para guardar el
aparato
Todos los accesorios, excepto el
exprimidor de cítricos, se pueden
guardar en el propio aparato.
• Guardar los insertos en el compartimento de accesorios (Fig. 1/K).
Atención: ¡Los insertos están
muy afilados! ¡Existe riesgo de
lesión!
¡Agárrelos sólo por el asidero!
• Guarde los accesorios en el recipiente universal, como se muestra
en la Fig. 12.
1 Atención: ¡La cuchilla de metal
(Fig. 1/Q) está extremadamente
afilada! ¡Existe riesgo de lesión!
¡Agarre la cuchilla de metal sólo
por la empuñadura y guárdela
siempre con su protección!
• Enrolle el cable alrededor de las
dos sujeciones en la parte posterior del aparato (Fig. 15).
1
Datos técnicos
W
El símbolo
en el producto o
en su empaque indica que este
producto no se puede tratar como
desperdicios normales del hogar.
Este producto se debe entregar al
punto de recolección de equipos
eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este
producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para
el ambiente y la salud pública, lo
cual podría ocurrir si este producto
no se manipula de forma adecuada.
Para obtener información más
detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con
la administración de su ciudad, con
su servicio de desechos del hogar
o con la tienda donde compró el
producto.
Tensión de red: 230 – 240 V
Potencia: 800 W
97
e
Consejos para la utilización
Batidora
• Quite los huesos de la fruta y los
de la carne, ya que podrían dañar
el sistema de cuchillas.
• Para picar hielo: añada siempre un
poco de agua al recipiente, antes
de picar el hielo en él.
Alimentos
Velocidad*
Consejos
Hacer batidos
Batidos de leche
5 – 10**
(3 – 5)***
Use leche fría
Picar
Frutos secos, chocolate,
ajo, hierbas
Tecla
"Pulse"
Eche sólo media taza cada vez, para
que se pique todo bien fino
Desmigar
Pan, galletas y tostadas
5 – 10**
(3 – 5)***
Antes de procesar, trocear un poco
Tecla
"Pulse"
Añadir ¼ de taza de agua
Pulsar la tecla "Pulse" 3-4 veces
Picar hielo
Emulsionar
Vinagretas y salsas para
ensalada
7 – 10 **
(4 – 5)***
Mezclar bien. Se puede introducir el
aceite durante el funcionamiento a través de la abertura de llenado.
Mezclar
Mezclas de cocina, masa de
tortitas o panqueques
1 **
(1)***
Solamente mezclar bien los ingredientes, no batirlos demasiado tiempo.
Hacer purés
Sopas, verduras, frutas
3 – 10 **
(2 – 5)***
Mezclar los ingredientes, hasta que la
mezcla sea cremosa
*Comenzar siempre con una velocidad baja e ir aumentándola después.
** EFP4400
***EFP4200
Dispositivo multiusos
Picar
Picar
carne
98
Accesorio
Tipo alimentos
Cant.
máx.
Velocidad
Notas
Cuchilla
de metal
Verduras, p.ej. cebollas
800 g
Frutas
Hierbas, especias
Frutos secos, almendras
Chocolate
800 g
1 ramillete
500 g
400 g
3 – 5**
(2 – 3)***
3** (2)***
2** (1)***
5** (3)***
4** (2)***
La fruta y la verdura
debe ser fresca y firme.
Utilice trozos de tamaño
similar.
Carne, filetes de pescado
(sin espinas), panceta
500 g
4 – 6**
(2 – 3)***
Quitar los huesos y tendones. Cortar en dados
de unos 2 cm
Cuchilla
de metal
e
Accesorio
Tipo alimentos
Cant.
máx.
Velocidad
Notas
Picar
carne
Cuchilla
de metal
Carne, filetes de pescado
(sin espinas), panceta
500 g
4 – 6**
(2 – 3)***
Quitar los huesos y tendones. Cortar en dados
de unos 2 cm
Desmigar
Cuchilla
de metal
Pan seco, galletas
125 g
3 ó 4**
(2)***
Trocear antes de preparar
Purés
Cuchilla
de metal
Fruta o verdura cocidas
hasta
1,75 l
3 – 10**
(2 – 5)***
Añadir algo de agua
durante el proceso
Mezclar
Cuchilla
de metal
Mezclas ligeras de repostería, masa de tortitas o panqueques, etc.
800 ml
3 – 7**
(2 – 4)***
Comenzar en el nivel 1
para mezclar los ingredientes y aumentar después
Mezclar
salsas
Cuchilla
de metal
Mayonesa
1l
Amasar
Cuchilla
de plástico
Masas pesadas, p.ej. para
pan o pizza
1,5 kg
1 – 5**
(1 – 3)***
Comenzar en el nivel 1
para mezclar los ingredientes y aumentar después
Cortar
Cortador
fino
(Nº 1)
Verduras, p.ej. pepinos,
calabacines, zanahorias,
etc.Fruta, p.ej. manzanas,
tomates, carne, embutido,
salchichón, etc.
800 g
1 – 2**
(1)***
Escoger frutas y verduras
del mismo tamaño aprox.
Cortar la carne en trozos
apropiados para la tolva
Rallar
Rallador de
patatas
(Nº PG1)
Patatas
hasta
1 kg
1 – 2**
(1)***
p.ej. para albóndigas de
patata
Cortar en
tiras
Cortador
de patatas
para freir
(Nº 3)*
Patatas, zanahorias,
chirivías
1 kg
1 – 2**
(1)***
Rallar
extrafino
Rallador
de queso
(Nº 4)
Queso Parmesano
500 g
1 – 2**
(1)***
No apretar demasiado
con el empujador
Rallar
(grueso o
fino)
Rallador
grueso o
fino (Nº 5
o Nº 6)
Chocolate en barra
Fruta, p.ej. manzanas
Verdura, p.ej. zanahorias
500 g
1 kg
1 kg
1 – 2**
(1)***
Romper el chocolate en
2-3 trozos
Batir
Disco de
batido
Mezclas ligeras
1 kg
4 – 5**
(2 – 3)***
2 – 10**
(1 –5 )***
4 – 6**
(2 – 3)***
No batir demasiado la
clara de huevo
Clara de huevo
Nata
*sólo EFP4400
** EFP4400
Tecla
No desconectar el apa"Pulse" o rato mientras se añade el
nivel 3**
aceite
(2)***
***EFP4200
99
p
p Prezado cliente,
Leia este manual de instruções
com atenção. Tenha especial atenção às Instruções de segurança
nas primeiras páginas deste
manual de instruções! Guarde este
manual de instruções para posteriores consultas. Dê este manual a
um eventual novo proprietário do
aparelho.
O que está marcado com um triângulo de advertência e/ou palavras
de aviso (Aviso!, Cuidado!, Atenção!) são instruções importantes
para a sua segurança ou para o
bom funcionamento do aparelho.
Observá-las, portanto, imprescindivelmente.
0 Este símbolo encaminha-o, passo
a passo, durante a utilização do
aparelho.
1
3
2
A seguir a este símbolo receberá
informações complementares para
o comando e sobre a utilização
prática do aparelho.
São ressaltadas com a folha de
trevo as instruções referentes a
utilização económica do aparelho,
além de instruções relativas à preservação do meio ambiente.
Descrição do aparelho
(Fig. 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
100
A ilustração mostra o modelo
EFP4200
Carcaça do motor
Recipiente do mixer *
Tampa do mixer
Tampa de fecho
Batoque com copo medidor
Tampa com bocal de enchimento
Recipiente universal
Veio
Selector de velocidade
Tecla "Pulse"
Português
K
L
Compartimento para acessórios
Enrolador do fio eléctrico
(parte traseira do aparelho)
M Placa de características
(parte inferior do aparelho)
N Botão do dispositivo de protecção
contra sobrecargas **
(parte inferior do aparelho)
O Suporte para acessórios
P Lâminas de plástico
Q Lâmina de metal com a sua respectiva protecção
R Disco batedor
S Espremedor de citrinos
T Tampa de segurança para o accionamento do mixer
U Raspador de massa
* O EFP4200 está equipado com um
recipiente do mixer de plástico; o
EFP4400 dispõe de um recipiente
do mixer de vidro.
** EFP4400
1 Instruções de
segurança
• Antes de pôr o aparelho em funcionamento, certifique-se de que a
tensão e a frequência da rede eléctrica coincidem com os valores indicados na placa de características.
• Nunca use a batedeira se
– fio eléctrico estiver danificado, ou
– chassis estiver danificado.
• Nunca desligue o aparelho
puxando pelo fio de ligação à rede.
• Se o fio deste aparelho estiver danificado, deve ser substituído pelo
fabricante, o seu Serviço Técnico
ou uma pessoa com habilitações
similares, a fim de evitar riscos.
• Qualquer reparação neste aparelho deve ser efectuada unicamente
por técnicos especializados.
Reparações inadequadas podem
causar ferimentos graves. Em caso
de reparação, dirija-se ao serviço
de assistência técnica ou ao seu
revendedor autorizado.
p
• Este aparelho destina-se exclusivamente ao processamento
doméstico de alimentos. O fabricante não se responsabiliza pelos
danos causados por um uso inadequado ou diferente daquele a
que se destina a máquina.
• Este aparelho nao se destina a ser
utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou
falta de experiencia e conhecimento, a nao ser que tenha havido
uma supervisao inicial ou elas
tenham recebido instruçoes
quanto ao uso deste aparelho por
parte de uma pessoa responsável
pela sua segurança.
• Nunca deixe a máquina a funcionar sem vigilância e esteja especialmente atento em presença
de crianças.
• As crianças devem ser vigiadas de
forma a assegurar que estas não
brincam com o aparelho.
Ao trabalhar com o robot de
cozinha, tenha em atenção o
seguinte:
• Não ponha a máquina em funcionamento com as mãos molhadas.
• Não use o aparelho para misturar
tintas (verniz, poliéster, etc.)
Perigo de explosão!
• Antes de efectuar qualquer trabalho de limpeza ou manutenção,
apague o robot de cozinha e tire a
ficha da tomada eléctrica.
• Não meta a carcaça do motor (Fig.
1/A) dentro de água ou outros
líquidos!
• O fabricante não se responsabiliza
por eventuais danos causados por
um uso inadequado ou o manuseamento incorrecto da máquina.
• Coloque e desmonte os acessórios apenas com a máquina desligada da rede.
• Cuidado! A lâmina de metal (Fig.
1/Q) é muito afiada! Existe risco
de lesão! Agarre a lâmina de metal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
somente pelo punho e guarde-a
sempre com a sua protecção!
Tenha cuidado ao lavá-la!
Cuidado! Os acessórios de corte
(Fig. 9) são muito afiados! Existe
risco de lesão! Guarde os acessórios sempre no seu compartimento
(Fig. 1/K)! Tenha cuidado ao laválos!
Cuidado! O dispositivo de lâmina
do mixer (Fig. 14/a) é muito afiado. Existe risco de lesão! Tenha
cuidado ao desmontar e montar o
mixer.
Cuidado: Nunca meta os seus
dedos no bocal de enchimento
(Fig. 1/F)! Existe risco de lesão!
Cuidado: Não introduza nenhum
objecto duro (p.ex. uma colher) no
mixer em movimento e não meta a
mão no recipiente do mixer. Existe
risco de lesão!
A tampa só deve ser tirada quando
os acessórios estiverem completamente parados.
Não introduza nenhum objecto
comprido (faca, colher de cozinha,
raspador ou similares) através do
bocal de enchimento. Existe risco
de lesão! Para carregar e ir
metendo os alimentos que queira
cortar, use somente o batoque
(Fig. 1/E).
Não meta líquidos muito quentes
no recipiente universal, nem no
recipiente do mixer (só líquidos
frios ou mornos).
Ponha sempre primeiro o recipiente universal (Fig. 1/G) sobre a
carcaça do motor, antes de colocar o veio (Fig. 1/H) e os acessórios.
Para trabalhos normais (bater massas leves, etc.) poderá utilizar o
aparelho até 10 minutos, sem interrupção. Depois de um tempo de
funcionamento longo, sem interrupções, deverá deixar o aparelho
arrefecer (depois de 10 minutos
sem interrupção deixar no mínimo
20 minutos a arrefecer). Se se esti101
p
•
•
•
•
ver a trabalhar com quantidades
muito pesadas, p.ex. 1,5 kg de
massa, não se deve fazer funcionar
o aparelho durante mais de
1 minuto sem interrupção.
Retire sempre os acessórios e o
veio, antes de tirar o conteúdo do
recipiente universal.
Não supere as quantidades máximas de enchimento.
Nunca deixe o aparelho a funcionar
sem vigilância. Se sair do quarto em
que se encontra a máquina, mesmo
que seja por pouco tempo, deve
desligá-la da tomada.
Depois de acabar o trabalho, apague o aparelho e desligue-o da
rede eléctrica.
Instruções gerais de
utilização
Dispositivo de protecção
contra sobrecargas
(EFP4400)
O aparelho está equipado com um
dispositivo de protecção contra
sobrecargas. Este dispositivo desliga o aparelho em caso de um
eventual aquecimento excessivo,
protegendo-o assim de possíveis
danos. Quando isto acontece, o
botão do dispositivo de protecção
contra sobrecargas (Fig. 1/N), situado na parte inferior do aparelho,
salta.
Se isto acontecer, é necessário
seguir os passos que se descrevem a seguir. Caso contrário,
podem verificar-se danos no aparelho que não se encontram abrangidos pela garantia.
0 Deixe arrefecer o aparelho durante
pelo menos 15 segundos.
0 Vire o selector de velocidade
(Fig. 1/I) para a esquerda, colocando-o na posição "0" (Fig. 16/➀).
1
102
0 Retire o recipiente do mixer e/ou o
recipiente universal (Figs. 16/➁
e ➂), tal como se descreve no
ponto correspondente destas instruções de utilização.
0 Retire a ficha da tomada (Fig. 17/➀).
0 Dê a volta ao aparelho, colocando-o
na horizontal, de forma a ter acesso
ao seu lado inferior (Fig. 17/➁).
0 Prima o botão do dispositivo de
protecção contra sobrecargas
(Fig. 1/N). Se o aparelho já tiver
arrefecido suficientemente, o
botão mantém-se na posição premida (Fig. 17/➂). Se o botão saltar
de novo, é preciso deixar arrefecer
o aparelho durante mais tempo;
depois, repetir o procedimento.
0 Quando o botão estiver novamente engatado, coloque o aparelho na sua posição de trabalho
normal (Fig. 18/➀).
0 Torne a introduzir a ficha na
tomada (Fig. 18/➁).
0 Coloque novamente o recipiente
do mixer e o recipiente universal
(Figs. 18/➂ e ➃), tal como se descreve no ponto correspondente
destas instruções de utilização.
0 O aparelho está outra vez pronto a
funcionar. Vire o selector de velocidade para a direita, colocando-o
na posição desejada (Fig. 18/➄) e
continue o procedimento que se
tinha interrompido.
Mixer
Preparação do mixer
Para poder colocar o recipiente do
mixer, é necessário ter tirado antes
a tampa de protecção de segurança do seu veio (Figs. 1/T e 4).
0 Gire a tampa de segurança no
sentido dos ponteiros do relógio e
retire-a.
– A luz de aviso vermelha acendese (Fig. 4/a).
p
0
Coloque o recipiente do mixer
(Figs.1/B e 2) sobre o eixo motriz
do mixer (a marca
sobre a
marca ) e gire em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
até ao máximo. Notará que o recipiente do mixer fica bloqueado (a
marca
sobre a marca ).
– A luz vermelha de aviso apagase (Fig. 4/a).
0 Só EFP4200: Coloque a tampa
(Figs. 1/C e 3) sobre o recipiente
do mixer e gire-a, até que o bico
da tampa esteja colocado directamente sobre a asa. Notará que a
tampa fica bloqueada.
O mixer só pode ser ligado se o
recipiente e também a tampa estiverem bem colocados.
0 Só EFP4400: Coloque a tampa de
fecho no recipiente do mixer.
3
3
O mixer só pode ser ligado se o
recipiente estiver bem colocado.
0 Colocar a tampa de fecho (Fig.
1/D) e bloqueie-a.
Utilização do mixer
0 Abra a tampa (Fig. 1/C) e introduza
todos os ingredientes necessários
no recipiente.
Atenção: Não ultrapasse a quantidade máxima de enchimento de
1,5 litros!
Durante o funcionamento poderá
introduzir outros ingredientes através da abertura de enchimento.
Para isso, poderá usar a tampa de
fecho (Fig. 1/D) também como
copo de enchimento. Torne a
fechar rapidamente a abertura de
enchimento, a fim de evitar salpicos.
0 Colocação em funcionamento do
mixer: Gire o selector giratório (Fig.
1/I) para a direita até alcançar a
velocidade desejada, ou então
prima o botão "Pulse" (Fig. 1/J).
3
Recomenda-se começar com uma
velocidade baixa e ir aumentandoa progressivamente. Premindo o
botão "Pulse", o mixer funcionará
à velocidade máxima.
Poderá ver alguns valores orientativos para regular a velocidade no
capítulo "Conselhos de utilização,
mixer".
0 Para desligar o mixer: Gire o selector giratório para a esquerda até à
posição "0".
0 Depois de bater, gire o recipiente
no sentido dos ponteiros do relógio. Gire então a tampa e retire-a.
3
Os acessórios e as suas possibilidades de utilização
•
•
•
•
Poderá usar os seguintes acessórios com o dispositivo multiusos:
Disco batedor (Fig. 1/R)
Lâmina de metal (Fig. 1/Q)
Lâmina de plástico (Fig. 1/P)
Porta-acessórios (Fig. 1/O) com
acessório de corte (Fig. 10)
Os acessórios de corte estão marcados na pega com um número (1
a 6). O acessório de corte requerido
coloca-se no porta-acessórios.
1 Cortador fino
PG1Ralador de batatas
3 Batatas fritas (Só EFP4400)
4 Ralador de queijo
5 Ralador fino
6 Ralador grosso
Preparação do dispositivo
multiusos
Colocação da tampa de
segurança (Fig. 4)
O dispositivo multiusos só pode
ser ligado, se se tirou o recipiente
do mixer e se colocou a tampa de
segurança do veio (Figs. 1/T e 4)
sobre ele.
103
p
0 Retire o recipiente do mixer, tal
como se descreve na secção
"Mixer".
– A luz vermelha de aviso acendese (Fig. 4/a).
0 Coloque a tampa de segurança
sobre o veio de accionamento do
mixer (a marca
sobre a marca
) e gire-a até chegar ao máximo
no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Notará como a
tampa de segurança engata (a
marca
sobre a marca ).
– A luz vermelha de aviso apagase (Fig. 4/a).
"Colocar o acessório no portaacessórios").
0 Coloque o acessório requerido
sobre o veio.
– O disco batedor, a lâmina de
metal e a lâmina de plástico
(Fig. 8) inserem-se nos dentes
inferiores do veio.
– O porta-acessórios (Fig. 11)
encaixa na parte hexagonal do
veio.
Colocação do recipiente universal (Fig. 5)
Colocação da tampa (Fig. 6)
– A luz vermelha de aviso acendese (Fig. 4/a).
0 Coloque o recipiente universal (Fig.
1/G) sobre o aparelho (a marca
sobre a marca ) e gire-o até chegar ao máximo no sentido dos
ponteiros do relógio. Notará como
o recipiente engata (a marca
sobre a marca ).
– A luz vermelha de aviso apagase (Fig. 4/a).
Introdução do veio (Fig. 7)
0 Introduza o veio (Fig. 1/H) na
espiga central do recipiente universal.
3
– A luz vermelha de aviso acendese (Fig. 4/a).
0 Coloque a tampa (Fig. 1/F) sobre o
recipiente universal (a marca
sobre a marca ) e gire no sentido dos ponteiros do relógio, até
chegar ao máximo. Notará como a
tampa engata. O pico da tampa
estará então situado por cima da
asa (a marca
sobre a
marca ).
– A luz vermelha de aviso apagase (Fig. 4/a).
0 Coloque o batoque (Fig. 1/E) no
bocal de enchimento.
Colocação dos acessórios de
corte no porta-acessórios
(Fig. 10)
Colocação dos acessórios
•
•
•
•
3
104
Conforme necessário, podem ser
colocados os seguintes acessórios:
disco batedor (Fig. 1/R), ou
lâmina de metal (Fig. 1/Q), ou
lâmina de plástico (Fig. 1/P), ou bem
porta-acessórios (Fig. 1/O) com
acessório de corte (Fig. 9)
O porta-acessórios deve levar o
acessório de corte adequado, conforme a tarefa que se deseja realizar em cada caso (consulte
Para pegar no disco porta-acessórios, agarrá-lo pelos dois orifícios
de fixação com o índice e o polegar.
3
1
Deve-se colocar no porta-acessórios o acessório de corte apropriado para a tarefa que se deseja
realizar.
Os acessórios de corte guardamse no compartimento com tampa
de abertura para acessórios (Fig.
1/K), na carcaça do motor.
Os acessórios de corte são muito
afiados. Agarre-os sempre pela
sua pega!
p
0 Abra o compartimento puxando o
puxador incorporado (Fig. 9).
0 Tire o acessório de corte desejado
-agarrando-o pela sua pega- do
compartimento de acessórios
(Fig. 9).
0 Coloque o acessório de corte, com
a ponta virada para o centro do
porta-acessórios, no espaço do
disco (Fig. 10).
0 Para retirar o acessório de corte,
puxe-o ligeiramente pela pega
para fora, e levante-o depois.
Funcionamento do
dispositivo multiusos
0 Abra a tampa (Fig. 1/F) e introduza
todos os ingredientes necessários
no recipiente universal.
Atenção: não supere as quantidades máximas de enchimento:
– 1,75 litros para líquidos
– 1,5 litros para sólidos
3
É possível adicionar outros ingredientes durante o funcionamento,
através do bocal de enchimento.
Para isso, poderá usar também o
copo de enchimento do batoque
(Fig. 1/E). Torne a fechar o bocal
de enchimento rapidamente, para
evitar salpicos.
Para carregar nos alimentos a cortar, use somente o batoque!
0 Ligue o aparelho: gire o selector
giratório (Fig. 1/I) para a direita, até
alcançar o nível de velocidade
desejado, ou prima o botão
"Pulse" (Fig. 1/J).
1
3
Recomenda-se começar com uma
velocidade baixa e ir aumentandoa progressivamente. Premindo o
botão "Pulse", o dispositivo multiusos funcionará à velocidade
máxima.
Poderá ver alguns valores orientativos para regular a velocidade no
capítulo "Conselhos de utilização,
dispositivo multiusos".
Se a luz de aviso (Fig. 4/a) se
acende e o aparelho não se põe
em funcionamento, isso significa
que a tampa de segurança do veio
de accionamento do mixer (Figs.
1/T y 4) não está bem colocado.
0 Desligue o aparelho: gire o selector
giratório para a esquerda até à posição "0".
0 Após a utilização, gire a tampa no
sentido dos ponteiros do relógio,
e retire-a.
1
Não tire a tampa antes do aparelho
ter parado completamente!
0 Retire o acessório e o veio.
0 Gire o recipiente universal no sentido dos ponteiros do relógio e
retire-o.
1
Espremedor de citrinos
Preparação (Fig. 13)
0 Coloque o recipiente universal, tal
como se descreve acima (Fig. 5).
0 Coloque o elemento de filtro do
espremedor de citrinos (Fig. 13/a)
sobre o recipiente universal (a
marca
sobre a marca ) e
gire-o no sentido contrário ao
dos ponteiros do relógio até chegar ao máximo. Notará que o elemento de filtro engata nessa
posição (a marca
sobre a
marca ).
0 Coloque o cone espremedor (Fig.
13/b) no elemento de filtro.
Uso do espremedor de citrinos
0 Ligar o aparelho: gire o selector
giratório (Fig. 1/I) para a direita até
à posição 1.
3
O espremedor de citrinos só pode
ser usado à velocidade mínima.
105
p
0 Desligar o aparelho: gire o selector
giratório para a esquerda até à
posição "0".
0 Tire o cone espremedor após a
sua utilização.
0 Gire o elemento de filtro no sentido dos ponteiros do relógio e retire-o.
0 Gire o recipiente universal no sentido dos ponteiros do relógio e
retire-o.
1
Poderá utilizar o aparelho durante
um período de até 10 minutos,
sem interrupção. Depois de um
período longo de funcionamento,
sem interrupções, deverá deixar o
aparelho arrefecer (depois de
10 minutos sem interrupção deixar, no mínimo, 20 minutos a arrefecer).
Limpeza e cuidados
Carcaça do motor
Certifique-se de que não entre
nenhum líquido dentro da carcaça
do motor!
0 Limpe a carcaça do motor com um
pano húmido. Nunca meta o aparelho dentro de água nem o
ponha por baixo de água a correr!
1
Mixer
O recipiente e as lâminas podem
ser limpas de um modo fácil e
seguro usando o botão "Pulse".
0 Encha o recipiente do mixer até à
metade com água morna (nunca
com água muito quente) e adicione
umas gotas de detergente para a
loiça.
0 Prima o botão "Pulse" durante um
momento.
0 Enxagúe depois o recipiente com
água corrente.
3
106
Desmontar / montar o conjunto de lâminas (Fig. 14)
3
Em caso de ser necessário, também se pode desmontar o sistema
de lâminas do mixer para o limpar
separadamente.
Atenção: As lâminas são muito
afiadas! Existe risco de lesão!
0 Liberte o dispositivo de lâmina
(Fig. 14/a) do recipiente do mixer
utilizando a tampa de fecho
(Fig. 1/D e Fig. 14/c) como
utensílio. As ranhuras da tampa de
fecho encaixam nas nervuras do
dispositivo de lâmina. Rode no
sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio e retire,
mantendo ligeiramente inclinada.
0 Retire o anel vedante (Fig. 14/b) do
sistema de lâminas.
1
1
As lâminas são muito afiadas. O
anel vedante pode sofrer danos.
Lave as peças à mão, com cuidado (Perigo de lesão!). Para a
limpeza, use apenas água e detergente para a loiça.
Não limpe o sistema de lâminas na
máquina de lavar loiça.
0 Coloque o anel vedante no sistema de lâminas.
0 Coloque o sistema de lâminas no
recipiente pela parte de baixo,
mantendo-o ligeiramente inclinado. Aperte o dispositivo de
lâmina utilizando a cobertura de
fecho como utensílio rodando-a
no sentido dos ponteiros do relógio (Fig. 14).
1
Recipiente universal e acessórios
0 Limpe o recipiente universal e os
acessórios lavando-os normalmente no lava-loiças.
p
1
1
Atenção: A lâmina de metal é extremamente afiada! Existe risco
de lesão!
As peças de plástico estragam-se
mais rapidamente se forem lavadas com frequência na máquina de
lavar loiça. Se apesar disso quiser
lavá-las na máquina de lavar loiça,
coloque-as no cesto superior.
Dados técnicos
Tensão de rede: 230 – 240 V
Potência: 800 W
Eliminação
2
Material de embalagem
Os materiais utilizados na embalagem deste aparelho são compatíveis com o ambiente e recicláveis.
As peças em plástico estão identificadas, por exemplo, >PE<, >PS<
etc. Elimine os materiais de embalagem de acordo com a sua identificação, utilizando para o efeito os
contentores de recolha existentes
para essa finalidade nos locais de
eliminação de resíduos da sua
área de residência.
2
Aparelho usado
Acessórios de corte
0 Limpe os acessórios de corte com
uma escova ou um pano com água
corrente ou meta-os na máquina
de lavar loiça.
1
Atenção: Os acessórios são muito
afiados! Existe risco de lesão!
Conselhos para guardar
o aparelho
Todos os acessórios, excepto o
espremedor de citrinos, podem ser
guardados no próprio aparelho.
• Guarde os acessórios de corte no
compartimento de acessórios
(Fig. 1/K).
Atenção: Os acessórios de corte
são muito afiados! Existe risco de
lesão!
Agarre-os apenas pela pega!
• Guarde os acessórios no recipiente universal, tal como se mostra
na Fig. 12.
1
Atenção: A lâmina de metal (Fig.
1/Q) é extremamente afiada!
Existe risco de lesão! Agarre na
lâmina de metal somente pela
pega e guarde-a sempre com a
sua protecção!
• Enrole o fio eléctrico à volta dos
dois ganchos situados na parte
posterior do aparelho (Fig. 15).
1
W
O símbolo
no produto ou na
embalagem indica que este produto não pode ser tratado como
lixo doméstico. Em vez disso, deve
ser entregue ao centro de recolha
selectiva para a reciclagem de
equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação
adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio
ambiente e para a saúde pública,
que, de outra forma, poderiam ser
provocadas por um tratamento
incorrecto do produto. Para obter
informações mais pormenorizadas
sobre a reciclagem deste produto,
contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha
selectiva da sua área de residência
ou o estabelecimento onde adquiriu
o produto.
107
p
Conselhos de utilização
Mixer
• Tire os caroços da fruta e os ossos
da carne, porque poderiam estragar o sistema de lâminas.
• Para picar gelo: adicione sempre
um pouco de água ao recipiente,
antes de picar o gelo.
Alimentos
Velocidade*
Conselhos
Fazer batidos
Batidos de leite
5 – 10**
(3 – 5)***
Use leite frio
Picar
Frutos secos, chocolate,
alho, ervas
Tecla
"Pulse"
Deite só meia chávena de cada vez,
para que fique tudo bem picadinho
Esmigalhar
Pão, bolachas e torradas
5 – 10**
(3 – 5)***
Antes de processar, parta
grosseiramente
Tecla
"Pulse"
Adicione ¼ de chávena de água Prima
o botão "Pulse" 3 – 4 vezes
Picar gelo
Emulsionar
Vinagretas e molhos para
salada
7 – 10 **
(4 – 5)***
Misture bem.
Pode adicionar azeite durante o funcionamento, através da abertura de
enchimento.
Misturar
Misturas de cozinha, massa
de panquecas
1 **
(1)***
Só misture bem os ingredientes, não
os bata demasiado tempo
Fazer purés
Sopas, verduras, frutas
3 – 10 **
(2 – 5)***
Misture os ingredientes até a mistura
estar cremosa
*Começar sempre com uma velocidade baixa e ir aumentando pouco a pouco.
** EFP4400
***EFP4200
Dispositivo multiusos
Picar
108
Acessório
Tipo de alimentos
Quant.
máx
Velocidade
Notas
Lâmina de
metal
Verduras, p.ex. cebolas
800 g
Frutas
Ervas, especiarias
Frutos secos, amêndoas
Chocolate
800 g
1 ramo
500 g
400 g
3 – 5**
(2 – 3)***
3** (2)***
2** (1)***
5** (3)***
4** (2)***
A fruta e as verduras
devem ser frescas e firmes. Use bocados do
mesmo tamanho
p
Acessório
Tipo de alimentos
Quant.
máx
Velocidade
Notas
Picar
carne
Lâmina de
metal
Carne,
filetes de peixe (sem espinhas), bacon
500 g
4 – 6**
(2 – 3)***
Tire os ossos e tendões.
Corte em dados de
2 cm., aprox
Esmigalhar
Lâmina de
metal
Pão seco, bolachas
125 g
3 ou 4**
(2)***
Parta antes de preparar
Purés
Lâmina de
metal
Fruta ou verduras cozidas
até
1,75 l
3 – 10**
(2 – 5)***
Adicione um pouco de
água durante o processo
Misturar
Lâmina de
metal
Misturas ligeiras para
bolos, massa de panquecas, etc.
800 ml
3 – 7**
(2 – 4)***
Comece no nível 1 para
misturar os ingredientes
e aumente depois
Misturar
molhos
Lâmina de
metal
Maionese
1l
Botão
"Pulse" o
nível 3**
(2)***
Não desligue o aparelho
enquanto estiver a adicionar o azeite
Amassar
Lâmina de
plástico
Massas pesadas, p.ex.
para pão ou pizza
1,5 kg
1 – 5**
(1 – 3)***
Comece no nível 1 para
misturar os ingredientes
e aumente depois
Cortar
Cortador
fino
(nº 1)
Verduras, p.ex. pepinos,
courgettes, cenouras, etc.
Fruta, p.ex. maçãs, tomates, carne, chouriço,
salame, etc.
800 g
1 – 2**
(1)***
Escolha frutas e verduras mais ou menos do
mesmo tamanho.
Corte a carne em bocados apropriados para o
bocal
Ralar
Ralador de
batatas
(nº PG1)
Batatas
até
1 kg
1 – 2**
(1)***
Por ex. para bolinhos
de batatas
Cortar às
tiras
Batatas
fritas
(nº 3)*
Batatas, cenouras,
pastinagas
1 kg
1 – 2**
(1)***
Ralar
extrafino
Ralador de
queijo
(nº 4)
Queijo Parmesão
500 g
1 – 2**
(1)***
Não apertar demasiado
com o batoque
Ralar
(grosso
ou fino)
Ralador
grosso ou
fino
(nº 5
ou
nº 6)
Chocolate em tablete
Fruta, p.ex. maçãs
Verdura, p.ex. cenouras
500 g
1 kg
1 kg
1 – 2**
(1)***
Partir o chocolate em
2-3 bocados
Bater
Disco
batedor
Misturas ligeiras
1 kg
4 – 5**
(2 – 3)***
2 – 10**
(1 –5 )***
4 – 6**
(2 – 3)***
Não bater demasiado a
clara de ovo
Clara de ovo
Nata
*só EFP4400
** EFP4400
***EFP42000
109
c
zákaznice,
c Vážená
vážený zákazníku,
pøeètìtì si laskavì peèlivì tento
návod k použití.
Dbejte pøedevším bezpeènostních
pokynù na prvních stránkách tohoto
návodu k použití! Návod k použití
laskavì uschovejte pro pozdìjší
vyhledání. Pøedejte jej dále
pøípadným novým vlastníkùm
pøístroje.
Prostøednictvím výstražného trojúhelníku a/nebo návìstí (Výstraha!,
Opatrnì!, Pozor!) jsou zdùraznìny
pokyny, které jsou dùležité pro Vaši
bezpeènost èi pro funkènost
pøístroje. Bezpodmíneènì si jich laskavì povšimnìte.
0 Tato znaèka Vás povede krok za krokem pøi obsluze tohoto pøístroje.
1
3
Po této znaèce obdržíte doplòující
informace k obsluze a praktickému
použití pøístroje.
2
Trojlístek oznaèuje tipy a upozornìní
pro hospodárné a ekologicky vhodné
použití pøístroje.
Popis zaøízení
(obrázek 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
110
Obrázek pøedstavuje EFP4200
Skøíò motoru
Mixovací nádoba*
Víko mixéru
Horní uzávìr
Maèkací zaøízení s odmìrkou
Víko s plnicím otvorem
Univerzální nádoba
Vøeteno
Voliè poètu otáèek
Pulzní tlaèítko
Pøihrádka na øezné nástavce
Navíjeè kabelu (zadní strana
pøístroje)
Typový štítek (dolní strana pøístroje)
Česky
N
O
P
Q
R
S
T
U
Tlaèítko ochrany proti pøetížení **
(dolní strana pøístroje)
Držák nástavcù
Umìlohmotný nùž
Kovový nùž s ochranným pouzdrem
Šlehací kotouè
Lis na citronovou št‘ávu
Bezpeènostní kryt mechaniky mixéru
Stìrka tìsta
* Typ EFP4200 má plastovou mixovací
nádobu, typ AFP 880 má sklenìnou
nádobu.
** EFP4400
1 Bezpeènostní pokyny
• Pøístroj se smí pøipojit pouze k takové
elektrické síti, jejíž napìtí a kmitoèet
souhlasí s údaji na typovém štítku!
• Nikdy pøístroj neuvádìjte do provozu,
pokud je poškozená
– napájecí šòùra
– nebo pouzdro.
• Pøi vytahování zástrèky ze sít’ové
šòùry netahejte nikdy za napájecí
šòùru.
• Pokud je napájecí šòùra pøístroje
poškozená, musí ji výrobce,
pracovníci servisního støediska nebo
jiná kvalifikovaná osoba vymìnit, aby
se zabránilo možným škodám.
• Opravy tohoto spotøebièe smí
provádìt pouze odbornì vyškolení
pracovníci. Nesprávnì provedené
opravy mohou zpùsobit znaèné
škody. Potøebujete-li opravu, obrat’te
se na naši zákaznickou službu nebo
na svého autorizovaného prodejce.
• Pøístroj je urèen pouze ke
zpracovávání potravin v domácnosti.
Výrobce neruèí za škody, které
vzniknou neodborným použitím
pøístroje nebo jeho použitím k jinému
než urèenému úèelu.
• Tento pøístroj nesmìjí používat osoby
(vèetnì dìtí), které vzhledem ke své
nezkušenosti nebo neznalosti nejsou
schopné ho bezpeènì obsluhovat,
ani osoby (vèetnì dìtí) s omezenými
c
fyzickými, senzorickými nebo
duševními schopnostmi, pokud
nebyly pouèeny odpovìdnou
osobou, jak pøístroj bezpeènì
obsluhovat, a nenauèily se pøístroj
ovládat pod jejich dohledem.
• Nenechávejte pøístroj v provozu
bez dozoru a uchovávejte jej
mimo dosah dìtí!
• Dávejte pozor, aby si s pøístrojem
nehrály dìti.
Pøi provozu kuchyòského
robotu dodržujte následující
pokyny
• Nikdy pøístroj nespouštìjte mokrýma
rukama.
• V pøístroji není dovoleno míchat
jakékoli barvy (laky, polyester atd.) –
nebezpeèí výbuchu!
• Pøed každým èištìním nebo operací
údržby pøístroj vypnìte a zástrèku
vytáhnìte ze sítì.
• Skøíò motoru (obrázek 1/A) nikdy
neponoøujte do vody nebo jakékoli
jiné kapaliny!
• Výrobce neruèí za pøípadné škody,
které vzniknou v dùsledku
nesprávného použití pøístroje nebo
chybné obsluhy.
• Nástroje je na robot dovoleno
nasazovat (nebo je z nìj vyjímat) pouze
v pøípadì, že je pøístroj odpojen od sítì.
• Pozor: Kovový nùž (obrázek 1/Q)
je mimoøádnì ostrý! Nebezpeèí
poranìní! Kovový nùž uchopte vždy
pouze za rukojet‘ a uchovávejte ho v
ochanném pouzdøe! Pøi umývání
nože postupujte opatrnì.
• Pozor: Øezné nástavce (obrázek
9) jsou velmi ostré! Nebezpeèí
poranìní! Nástavce uchovávejte
pouze v pøihrádce pro pøíslušenství
(obrázek 1/K). Pøi umývání
postupujte opatrnì.
• Pozor: Øezná mechanika mixéru
(obrázek 14/a) je velmi ostrá.
Nebezpeèí poranìní! Pøi rozebírání
i opìtovném sestavování mixéru
postupujte opatrnì.
• Pozor: Nikdy nevkládejte prsty do
plnicího otvoru (obrázek 1/F)!
Nebezpeèí poranìní!
• Pozor: Pøed spuštìním mixéru
zkontrolujte, zda jste v nìm nenechali
žádné pevné pøedmìty (napøíklad
lžíce), a do mixovací nádoby
nezasahujte rukama. Nebezpeèí
poranìní!
• Víko sundávejte teprve poté, co se
nástroje zcela zastaví.
• Nenechávejte v plnicím otvoru žádné
dlouhé pøedmìty (nože, vaøeèky,
stìrky tìsta a podobnì). Nebezpeèí
poranìní! Ke stlaèování
zpracovávaného materiálu používejte
pouze maèkací zaøízení (obrázek 1/E).
• Do mixovací nádoby ani do
univerzální nádoby nenalévejte horké
tekutiny (tekutiny smìjí být pouze
studené nebo teplé).
• Pøed nasazením vøetene (obrázek 1/H)
a nástrojù nasaïte vždy na motor
univerzální nádobu (obrázek 1/G).
• Pøi normálním zpùsobu použití
(míchání lehkého tìsta atd.) mùže
zaøízení pracovat až 10 minut bez
pøerušení. Po delším
nepøerušovaném použití nechejte
zaøízení vychladnout (po 10 minutách
bez pøerušení minimálnì 20 minut).
Pøi zpracovávání vìtšího množství
tuhých látek, napøíklad 1,5 kg tìsta,
nepoužívejte pøístroj bez pøerušení
déle než 1 minutu.
• Pøed vyjmutím univerzální nádoby
vždy nejprve vyjmìte nástroje a
vøeteno.
• Nepøekraèujte maximální plnicí objem.
• Nenechávejte zapnutý pøístroj bez
dozoru. I když z místnosti odcházíte jen
nakrátko, vždy odpojte zátrèku od sítì.
• Po ukonèení práce pøítroj vypnìte a
vytáhnìte zástrèku ze sítì.
111
c
Všeobecné pokyny k
obsluze
Ochrana proti pøetížení
(EFP4400)
Pøístroj je vybaven ochranou proti
pøetížení, která ho vypne pøi
pøípadném pøehøátí a tím ho chrání
proti poškození. V takovém pøípadì
vyskoèí tlaèítko ochrany proti pøetížení
(obrázek 1/N) na spodku pøístroje.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
Pokud takový pøípad nastane, je
tøeba postupovat níže uvedeným
zpùsobem. V opaèném pøípadì by
mohlo dojít k poškození pøístroje, na
nìž se nevztahuje záruka.
Vyèkejte alespoò 15 sekund, dokud
pøístroj nevychladne.
Nastavte otoèný voliè (obrázek 1/I)
doleva do polohy "0" (obrázek
16/➀).
Sejmìte mixovací resp. univerzální
nádobu (obrázek 16/➁ a ➂) podle
pokynù uvedených na pøíslušném
místì tohoto návodu k použití.
Vytáhnìte sít‘ovou zástrèku
(obrázek 17/➀).
Pøístroj obrat‘te spodní èástí vzhùru,
abyste získali pøístup ke spodní
stranì pøístroje (obrázek 17/➁).
Stisknìte tlaèítko ochrany proti
pøetížení (obrázek 1/N) na spodní
stranì pøístroje. Jestliže pøístroj
vychladl, tlaèítko zaskoèí (obrázek
17/➂). Pokud tlaèítko znovu vyskoèí,
nechejte pøístroj chladnout delší
dobu. Celý postup opakujte.
Jakmile tlaèítko zaskoèí, pøístroj
postavte do normální provozní
polohy (obrázek 18/➀).
Zástrèku znovu zasuòte (obrázek
18/➁).
Nasaïte mixovací resp. univerzální
nádobu (obrázek 18/➂ a ➃) podle
pokynù uvedených na pøíslušném
místì tohoto návodu k použití.
0 Pøístroj je znovu pøipraven k provozu.
Otoète otoèný spínaè doprava do
požadované polohy (obrázek 18/➄)
a pokraèujte v èinnosti, pøí níž došlo
k pøerušení funkce.
Mixér
Pøíprava mixéru
Aby bylo možné na robot nasadit
mixovací nádobu, je nutno nejprve
sejmout bezpeènostní kryt
mechaniky mixéru (obrázky 1/T a 4).
0 Pootoète bezpeènostmí krytem ve
smìru hodinových ruèièek a sejmìte
ho.
– Èervený indikátor (obrázek 4/a)
zaène blikat.
0 Na podstavec mixéru nasaïte mixovací nádobu (obrázky 1/B a 2;
šznaèka
se musí shodovat se
znaèkou ) a otáèejte nádobou
proti smìru hodinových ruèièek až
na doraz (znaèka
se musí
shodovat se znaèkou ).
– Èervený indikátor (obrázek 4/a)
zhasne.
0 Pouze EFP4200: Na mixovací
nádobu nasaïte víko mixéru (obrázky
1/C a 3) otoète jím tak, aby se výstupek na víku nacházel pøímo nad
držadlem. Víko pak slyšitelnì zaklapne.
Mixér lze zapnout pouze v pøípadì,
že mixovací nádoba i víko jsou
správnì nasazeny.
0 Pouze EFP4400: Víko mixéru
nasaïte na mixovací nádobu.
3
3
Mixér lze zapnout pouze v pøípadì,
že nádoba je správnì nasazena.
0 Nasaïte a utáhnìte horní uzávìr
(obrázek 1/D).
Obsluha mixéru
0 Otevøete víko (obrázek 1/C) a vložte
do nádoby všechny potøebné pøísady.
c
Pozor: Nepøekraèujte maximální
plnicí objem 1,5 litru!
Bìhem provozu mùžete do nádoby
pøidávat další pøísady plnicím
otvorem. K plnìní mùžete mùžete
použít i horní uzávìr (obrázek 1/D).
Plnicí otvor vždy opìt ihned zavøete,
aby nedocházelo k vystøikování
mixovaných potravin.
0 Spuštìní mixéru: Otoète volièem
poètu otáèek (obrázek 1/I) doprava a
nastavte jej na požadovaný rychlostní
stupeò, nebo stisknìte pulzní tlaèítko
(obrázek 1/J).
3
Doporuèujeme zaèít nižší rychlostí a
poté rychlost zvýšit. Po stisknutí
pulzního tlaèítka bude mixér pracovat
nejvyšší rychlostí.
Orientaèní hodnoty pro nastavení
rychlosti naleznete v kapitole “Tipy
pro používání mixéru”.
0 Vypnutí pøístroje: Otoète volièem
otáèek doleva do polohy “0”.
0 Po mixování otoète nádobou ve
smìru hodinových ruèièek a vyjmìte
ji. Potom otoète víkem a sejmìte je.
3
Multifunkèní díl
Jednotlivé nástroje a možnosti
jejich použití
•
•
•
•
Do multifunkèního dílu mùžete
nasadit následující nástroje:
Šlehací kotouè (obrázek 1/R)
Kovový nùž (obrázek 1/Q)
Umìlohmotný nùž (obrázek 1/P)
Držák nástavcù (obrázek 1/O) s
øezným nástavcem (obrázek 10)
Nástavce jsou na upínacím konci
oznaèeny èíslem (1 až 6).
Požadovaný nástavec se upevní do
držáku nástavcù.
1
Krájení najemno
PG1 Struhadlo na brambory
3 Krájení hranolkù
(Pouze EFP4400)
4
5
6
Struhadlo na sýr
Strouhání najemno
Strouhání nahrubo
Pøíprava multifunkèního dílu
Nasazení bezpeènostního
krytu (obrázek 4)
Multifunkèní díl lze spustit pouze po
vyjmutí mixovací nádoby a nasazení
bezpeènostního krytu na mechaniku
mixéru (obrázky 1/T a 4).
0 Sejmìte mixovací nádobu; postupujte
pøitom podle pokynù v èásti “Mixér”.
– Èervený indikátor (obrázek 4/a)
zaène blikat.
0 Na mechaniku mixéru nasaïte
bezpeènostní kryt (znaèka
se musí
shodovat se znaèkou ) a pootoète
krytem proti smìru hodinových
ruèièek až na doraz. Kryt pøitom
slyšitelnì zaklapne (znaèka
se
musí shodovat se znaèkou ).
– Èervený indikátor (obrázek 4/a)
zhasne.
Nasazení univerzální nádoby
(obrázek 5)
– Èervený indikátor (obrázek 4/a)
zaène blikat.
0 Univerzální nádobu (obrázek 1/G)
nasaïte na pøístroj (znaèka
se
musí shodovat se znaèkou ) a
otáèejte jí proti smìru hodinových
ruèièek až na doraz. Nádoba
slyšitelnì zaklapne (znaèka
se
musí shodovat se znaèkou ).
– Èervený indikátor (obrázek 4/a)
zhasne.
Nasazení vøetena (obrázek 7)
0 Vøeteno (obrázek 1/H) nasaïte na
èep ve støedu univerzální nádoby.
Nasazování nástrojù
U tohoto zaøízení lze používat
následující nástroje:
• šlehací kotouè (obrázek 1/R), nebo
113
c
• kovový nùž (obrázek 1/Q), nebo
• umìlohmotný nùž (obrázek 1/P), nebo
• držák nástavcù (obrázek 1/O) s
øezným nástavcem (obrázek 9).
Do držáku nástavcù upevnìte
vhodný nástavec podle toho, k èemu
chcete robot použít (viz èást
“Nasazení øezného nástavce do
držáku nástavcù”).
0 Požadovaný nástroj nasaïte na
vøeteno.
– Šlehací kotouè, kovový nùž a nùž z
umìlé hmoty (obrázek 8) zasahují
do ozubení dole na vøetenu.
– Držák nástavcù (obrázek 11)
umístìte na šestihran vøetena.
S
nosišem
nástavcù manipulujte
3
pokud možno pouze prsty pomocí
dvou otvorù v držáku.
3
Nasazení víka (obrázek 6)
– Èervený indikátor (obrázek 4/a)
zaène blikat.
0 Na univerzální nádobu nasaïte víko
(obrázek 1/F; znaèka
se musí
shodovat se znaèkou ) a otáèejte
jím proti smìru hodinových ruèièek
až na doraz; víko slyšitelnì zaklapne.
Výstupek na víku se bude nacházet
pøímo nad držadlem (znaèka
se
musí shodovat se znaèkou ).
– Èervený indikátor (obrázek 4/a)
zhasne.
0 Do plnicího otvoru vložte maèkací
zaøízení (obrázek 1/E).
Nasazení øezného nástavce do
držáku nástavcù (obrázek 10)
Do držáku nástavcù upevnìte
vhodný nástavec podle toho, k èemu
chcete robot použít.
3
Nástavce jsou uloženy v pøíslušné
vyklápìcí pøihrádce (obrázek 1/K) ve
skøíni motoru.
1
Nástavce jsou velmi ostré. Berte je
vždy pouze za rukojet‘!
114
0 Chcete-li odklopit kryt pøihrádky,
uchopte úchytku na krytu a za kryt
zatáhnìte (obrázek 9).
0 Požadovaný nástavec držte pøi
vyjímání z pøihrádky vždy za rukojet‘
(obrázek 9).
0 Hrot nástavce umístìte do støedu
držáku nástavcù a zasuòte jej do
drážky v kotouèi (obrázek 10).
0 Chcete-li nástavec vyjmout, uchopte
jej za rukojet‘, lehce za ni zatáhnìte a
nástavec nadzvednìte.
Obsluha multifunkèního dílu
0 Otevøete víko (obrázek 1/F) a vložte
do univerzální nádoby všechny
potøebné pøísady.
Pozor! Nepøekraèujte maximální
plnicí objem:
– kapaliny: 1,75 litru
– tuhé potraviny: 1,5 litru
3
Bìhem provozu mùžete do nádoby
pøidávat plnicím otvorem další pøísady.
Mùžete k tomu použít i kalíšek
maèkacího zaøízení (obrázek 1/E).
Plnicí otvor opìt ihned uzavøete, aby
nedocházelo k vystøikování
zpracovávaných potravin z nádoby.
Ke stlaèování zpracovávaného
materiálu používejte pouze maèkací
zaøízení!
0 Spuštìní zaøízení: Otoète volièem
otáèek (obrázek 1/I) doprava a nastavte jej na požadovaný rychlostní
stupeò, nebo stisknìte pulzní tlaèítko
(obrázek 1/J).
1
3
Doporuèujeme zaèít nižší rychlostí a
poté rychlost zvýšit. Po stisknutí
pulzního tlaèítka bude pøístroj
pracovat nejvyšší rychlostí.
Orientaèní hodnoty naleznete v
kapitole ”Tipy pro používání
multifunkèního dílu”.
1
Pokud èervený indikátor
(obrázek 4/a) bliká a pøístroj nelze
spustit, není správnì nasazen
c
bezpeènostní kryt mechaniky mixéru
(obrázky 1/T a 4).
0 Vypnutí pøístroje: Otoète volièem
otáèek doleva do polohy “0”.
0 Po použití multifunkèního dílu otoète
víkem ve smìru hodinových ruèièek
a sejmìte je.
Víko snímejte teprve po úplném
zastavení nástroje!
0 Vyjmìte nástroj a vøeteno.
0 Otoète univerzální nádobou ve smìru
hodinových ruèièek a vyjmìte ji.
1
Lis na citronovou št’ávu
Pøíprava (obrázek 13)
0 Nasaïte na pøístroj univerzální
nádobu (obrázek 5) výše popsaným
zpùsobem 5).
0 Na univerzální nádobu nasaïte síto
lisu (obrázek 13/a; znaèka
se
musí shodovat se znaèkou ) a
otoète jím proti smìru hodinových
ruèièek až na doraz. Síto slyšitelnì
zaklapne (znaèka
se musí
shodovat se znaèkou ).
0 Do síta nasaïte lisovací kužel
(obrázek 13/b).
Obsluha lisu na citronovou
št’ávu
0 Spuštìní pøístroje: Otoète volièem
otáèek (obrázek 1/I) doprava a nastavte jej do polohy 1.
3
0
0
0
0
Pøi použití lisu na citronovou št‘ávu
smí pøístroj pracovat pouze nejnižší
rychlostí.
Vypnutí pøístroje: Otoète volièem
otáèek doleva do polohy “0”.
Po použití lisu lisovací kužel vyjmìte.
Otoète sítem ve smìru hodinových
ruèièek a vyjmìte je.
Otoète univerzální nádobou ve smìru
hodinových ruèièek a vyjmìte ji.
1
Zaøízení mùžete používat až 10 minut
bez pøerušení. Po delším nepøerušovaném provozu je vždy nechejte vychladnout (po 10 minutách bez pøerušení
minimálnì 20 minut).
Èištìní a údržba
Skøíò motoru
Ujistìte se, že do skøínì motoru
nepronikla žádná tekutina!
0 Oèistìte skøíò motoru vlhkým
hadøíkem. Nikdy skøíò neponoøujte
do vody a neumývejte ji pod
tekoucí vodu!
1
Mixér
Nádobu i nože lze snadno a
bezpeènì vyèistit pomocí pulzního
tlaèítka.
0 Mixovací nádobu naplòte do poloviny
teplou (nikoli horkou!) vodou a
pøidejte do ní nìkolik kapek
prostøedku na mytí nádobí.
0 Stisknìte krátce pulzní tlaèítko.
0 Nakonec nádobu vypláchnìte tekoucí vodou.
3
Demontáž a montáž øezné
mechaniky (obrázek 14)
3
Pokud je to nutné, lze øeznou
mechaniku z pøístroje vymontovat a
vyèistit ji samostatnì.
Pozor: Øezná mechanika je velmi
ostrá! Hrozí nebezpeèí poranìní!
0 Vyberte øeznou mechaniku (obrázek
14/a) z mixovací nádoby nádoby
pomocí víka mixéru krytu
(obrázek 1/D a obrázek 14/c) jako
nástroje. Drážky víka mixéru zapadají
do žebrování øezné mechaniky.
Otoète proti smìru hodinových
ruèièek a vyberte pod mírným
náklonem.
1
115
c
0 Z øezné mechaniky vyjmìte tìsnicí
kroužek (obrázek 14/b).
1
Øezná mechanika je velmi ostrá.
Tìsnicí kroužek se mùže poškodit.
Èásti mechaniky opatrnì
propláchnìte v rukou (nebezpeèí
poranìní!). K èištìní používejte
pouze vodu a prostøedek na mytí
nádobí.
Øeznou mechaniku mixéru nikdy
neumývejte v myèce na nádobí.
0 Nasaïte na øeznou mechaniku
tìsnicí kroužek.
0 Øeznou mechaniku zespodu nasaïte
zpìt do nádoby; držte ji pøitom mírnì
zešikma. Upevnìte øeznou mechaniku pomocí víka mixéru jako
nástroje otoèením ve smìru hodinových ruèièek (obrázek 14).
1
Univerzální nádoba a nástroje
Pozor: Nástavce jsou velmi ostré.
Nebezpeèí poranìní! Nástavce
berte vždy pouze za rukojet‘!
• Souèásti pøíslušenství ukládejte do
univerzální nádoby (viz obrázek 12).
1
Pozor: Kovový nùž (obrázek 1/Q)
je mimoøádnì ostrý! Nebezpeèí
poranìní! Kovový nùž berte vždy
pouze za rukojet‘ a ukládejte jej pouze
s nasazeným ochranným pouzdrem!
• Kabel oviòte kolem dvou háèkù na
zadní stranì pøístroje (obrázek 15).
1
Technické údaje
Napìtí v síti: 230 – 240 V
Pøíkon: 800 W
Likvidace
2
Obalový materiál
Použité obalové materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Umìlé hmoty
jsou oznaèeny následujícím
zpùsobem: >PE<, >PS<, atd. Obalový
materiál zlikvidujte v souladu s jeho
oznaèením ve speciálních sbìrných
dvorech ve své obci.
2
Starý spotøebiè
0 Univerzální nádobu a nástroje
umývejte v døezu na nádobí.
1
Pozor: Kovový nùž je mimoøádnì
ostrý! Hrozí nebezpeèí poranìní!
1
Jestliže budete plastové èásti umývat
èasto v myèce na nádobí, budou
stárnout rychleji. Pokud je pøesto
chcete umývat v myèce, umístìte je
do horního koše.
Nástavce
0 Nástavce umývejte kartáèem nebo
hadøíkem pod tekoucí vodou nebo v
myèce na nádobí!
1
Pozor: Nástavce jsou mimoøádnì
ostré! Hrozí nebezpeèí poranìní!
Uchovávání
Všechny souèásti pøíslušenství (s
výjimkou lisu na citrónovou št‘ávu)
lze uchovávat pøímo v pøístroji.
• Nástavce ukládejte do pøihrádky na
pøíslušenství (obrázek 1/K).
116
W
Symbol
na výrobku nebo jeho
balení udává, že tento výrobek nepatrí do domácího odpadu. Je nutné
odvézt ho do sberného místa pro
recyklaci elektrického a elektronického zarízení. Zajištením správné
likvidace tohoto výrobku pomužete
zabránit negativním dusledkum pro
životní prostredí a lidské zdraví, které
by jinak byly zpusobeny nevhodnou
likvidací tohoto výrobku. Podrobnejší
informace o recyklaci tohoto výrobku
zjistíte u príslušného místního úradu,
služby pro likvidaci domovního
odpadu nebo v obchode, kde jste
výrobek zakoupili.
c
Tipy pro používání pøístroje
Mixér
• Ovoce vždy vypeckujte a maso
vykostìte, aby nedošlo k poškození
øezné mechaniky.
• Vejce: Než do nádoby rozklepnete
vejce, nalijte do ní trochu vody.
Potraviny
Rychlost*
Tipy
Mixování
mléèné koktejly
5 – 10**
(3 – 5)***
Používejte vychlazené mléko.
Sekání
oøechy, èokoláda,
èesnek, bylinky
pulzní
tlaèítko
Chcete-li dosáhnout jemného
nasekání, zpracovávejte najednou
pouze 1/2 šálku.
Výroba
strouhanky
housky, keksy, toasty
5 – 10**
(3 – 5)***
Pøed zpracováním peèivo nahrubo
nadrobte.
pulzní
tlaèítko
Pøidejte 1/4 šálku vody.
3–4 x zmáèknìte pulzní tlaèítko.
Šlehání vajec
Emulgování
salátové dresinky
7 – 10 **
(4 – 5)***
Dobøe zamíchejte.
Bìhem míchání mùžete pøilévat olej
plnicím otvorem.
Míchání
Kuchyòské smìsi, tìsto na
omelety
1 **
(1)***
Pøísady pouze dobøe promíchejte.
Nešlehejte je pøíliš dlouho.
Výroba pyré
Polévky, zelenina, ovoce
3 – 10 **
(2 – 5)***
Mixujte smìs, dokud nezhoustne.
*Zaèínejte vždy nižší rychlostí a poté pøepnìte pøístroj na vyšší rychlost.
** EFP4400
***EFP4200
Multifunkèní díl
Nástroj
Sekání
Potravina
kovový nùž zelenina, napøíklad cibule
ovoce
èerstvé bylinky
oøechy, mandle
èokoláda
Max.
Rychlost
množství
800 g
800 g
1 svazek
500 g
400 g
Upozornìní
3 – 5** Ovoce a zelenina by mìly
(2 – 3)*** být èerstvé. Používejte
3** (2)*** zhruba stejnì velké kusy.
2** (1)***
5** (3)***
4** (2)***
117
c
Max.
Rychlost
množství
Nástroj
Potravina
kovový nùž
maso,
rybí filety (vykostìné),
slanina
500 g
4 – 6**
Odstraòte kosti a šlachy
(2 – 3)*** a maso nakrájejte na cca
2 cm velké kostky.
Výroba kovový nùž
strouhanky
suché peèivo, keksy
125 g
3 nebo 4** Pøed zpracováním peèivo
(2)***
nahrubo nadrobte.
Sekání
masa
Upozornìní
Výroba
pyré
kovový nùž
vaøené ovoce nebo
zelenina
do
1,75 l
3 – 10**
(2 – 5)***
Bìhem zpracovávání
pøilijte popøípadì trochu
vody.
Míchání
kovový nùž
lehké kuchyòské smìsi,
tìsto na omelety a
podobnì
800 ml
3 – 7**
(2 – 4)***
Zaènìte pøísady míchat
rychlostí 1, poté rychlost
zvyšte.
Míchání
kovový nùž
majonéza
1l
Hnìtení
umìlohmot tuhá tìsta, napøíklad tìsto
ný nùž
na chléb a na pizzu
1,5 kg
1 – 5**
(1 – 3)***
Zaènìte pøísady míchat
rychlostí 1, poté rychlost
zvyšte.
zelenina (napøíklad okurky,
cukety, rajèata, mrkev a
podobnì),
ovoce (napøíklad jablka),
maso, uzeniny (napøíklad
salámy) a podobnì
800 g
1 – 2**
(1)***
Použijte ovoce a zeleninu
o zhruba stejné velikosti.
Maso nakrájejte tak, aby
kousky mohly projít
plnicím otvorem.
brambory
do
1 kg
1 – 2**
(1)***
napø. pro bramborové
knedlíky
Krájení
Krájení
najemno
(è. 1)
Strouhání struhadlo na
brambory
(è. PG1)
Pøi pøidávání oleje pøístroj
pulzní
nevypínejte.
tlaèítko
nebo 3**
(2)***
Krájení na
proužky
krájení
hranolkù
(è. 3)*
brambory, mrkev, pastinák
1 kg
1 – 2**
(1)***
Strouhání
struhadlo
na sýr (è. 4)
parmezán
500 g
1 – 2**
(1)***
Na mackací zarízení pøíliš
netlaète.
Strouhání
(nahrubo
nebo
najemno)
strouhání tabulková èokoláda, ovoce
nahrubo, (napøíklad jablka), zelenina
(napøíklad mrkev)
najemno
(è. 5
nebo è. 6)
500 g
1 kg
1 kg
1 – 2**
(1)***
Èokoládu na vaøení
rozlomte na 2–3 kusy.
1 kg
4 – 5**
(2 – 3)***
2 – 10**
(1 –5 )***
4 – 6**
(2 – 3)***
Vajeèný bílek nešlehejte
pøíliš dlouho.
Šlehání
šlehací
kotouè
lehké kuchyòské smìsi,
vajeèný bílek,
smetana
*pouze EFP4400
118
** EFP4400
***EFP4200
o
o Szanowni klienci
Prosimy o staranne przeczytanie tej
instrukcji obs³ugi. Nale¿y szczególnie
zwróciæ uwagê na zasady
bezpieczeñstwa, które podano na
pierwszych stronach! Instrukcjê
obs³ugi nale¿y przechowywaæ w celu
korzystania z niej w póŸniejszym
terminie. Instrukcjê tê nale¿y
przekazaæ ewentualnemu nastêpnemu
u¿ytkownikowi tego sprzêtu.
Symbol trójk¹ta ostrzegawczego i/lub
s³owa ostrzegawcze (Ostrze¿enie!,
Niebezpieczeñstwo!, Uwaga!) s¹
stosowane w celu podkreœlenia
zagro¿eñ osobistych lub podkreœlenia
informacji wa¿nych dla zachowania
u¿ytecznoœci sprzêtu. Prosimy o
bezwarunkowe ich przestrzeganie.
0 Ten symbol wskazuje kolejne
czynnoœci podczas obs³ugi sprzêtu.
1
3
2
Tym symbolem oznaczono informacje
uzupe³niaj¹ce, dotycz¹ce obs³ugi i
praktycznych zastosowañ sprzêtu.
Symbolem koniczynki oznaczono
rady i wskazówki dotycz¹ce
ekonomicznego i przyjaznego dla
naturalnego œrodowiska sposobu
u¿ywania sprzêtu.
Opis urz¹dzenia (rys. 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Na rysunku pokazano robota
kuchennego EFP4200
Obudowa silnika
Pojemnik miksera *
Pokrywa miksera
Korek
Popychacz z miark¹
Pokrywa z otworem wrzutowym
Miska uniwersalna
Oœ napêdowa
Regulator obrotów
Przycisk impulsowania
Schowek na wk³ady tn¹ce
Miejsce na przechowywanie kabla
(tylna strona urz¹dzenia)
Polski
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
Tabliczka znamionowa
(dolna czêœæ urz¹dzenia)
Przycisk do zabezpieczenia
przeci¹¿eniowego **
(dolna czêœæ urz¹dzenia)
Tarcza wsporcza
Nó¿ z tworzywa sztucznego
Nó¿ metalowy z os³on¹ no¿a
Tarcza do ubijania
Wyciskacz do cytrusów
Pokrywa do napêdu miksera
Skrobak do ciasta
* Robot kuchenny EFP4200 jest
wyposa¿ony w pojemnik miksera
wykonany z tworzywa sztucznego,
natomiast robot AFP 880 jest
wyposa¿ony w pojemnik miksera
wykonany ze szk³a.
** EFP4400
1 Zasady
bezpieczeñstwa
• Urz¹dzenie mo¿na pod³¹czaæ tylko i
wy³¹cznie do sieci elektrycznej, której
napiêcie i czêstotliwoœci s¹ zgodne z
danymi na tabliczce znamionowej!
• Urz¹dzenia nie nale¿y uruchamiaæ,
jeœli
– Przewód przy³¹czeniowy jest
uszkodzony,
– Uszkodzona jest obudowa.
• Wtyczki nie nale¿y wyci¹gaæ z
gniazda sieciowego poci¹gaj¹c za
przewód.
• Jeœli uszkodzeniu uleg³ kabel
przy³¹czeniowy urz¹dzenia, nale¿y
zleciæ jego wymianê producentowi
lub odpowiedniemu punktowi
serwisowemu, lub odpowiednio
wykwalifikowanemu personelowi, w
celu zapobiegniêcia
niebezpieczeñstwom.
• Urz¹dzenie mo¿e byæ naprawiane
wy³¹cznie przez specjalistów.
Niefachowe naprawy mog¹
prowadziæ do wyst¹pienia du¿ych
zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa w
u¿ytkowaniu urz¹dzenia. W razie
119
o
•
•
•
•
koniecznoœci przeprowadzenia
naprawy nale¿y zwróciæ siê do
serwisu lub autoryzowanego
sprzedawcy.
Urz¹dzenie jest przeznaczone do
przyrz¹dzania artyku³ów
spo¿ywczych w gospodarstwie
domowym. Producent nie odpowiada
za szkody powsta³e na skutek
niew³aœciwego lub niezgodnego z
przeznaczeniem zastosowania.
To urz¹dzenie nie jest przeznaczone
dla osób (w tym dzieci), które
z powodu braku doœwiadczenia lub
stosownej wiedzy nie s¹ w stanie
zapewniæ bezpiecznego u¿ytkowania,
jak równie¿ dla osób (w tym dzieci)
niepe³nosprawnych fizycznie,
sensorycznie lub umys³owo, chyba,
¿e osoby te zosta³y odpowiednio
poinstruowane jak nale¿y poprawnie
obchodziæ siê z urz¹dzeniem i by³y
na pocz¹tku nadzorowane przez inne
osoby sprawuj¹ce nad nimi opiekê.
Nie pozostawiaæ w³¹czonego
urz¹dzenia bez nadzoru.
Szczególn¹ ostro¿noœæ nale¿y
zachowaæ w przypadku obecnoœci
dzieci!
Nie wolno dopuœciæ do tego, aby
urz¹dzeniem bawi³y siê dzieci.
•
•
•
•
•
•
Przy pracy z u¿yciem robota
kuchennego nale¿y
przestrzegaæ nastêpuj¹cych
zasad
• Nie nale¿y uruchamiaæ urz¹dzenia
mokrymi rêkami.
• Za pomoc¹ urz¹dzenia nie mo¿na
mieszaæ farb (lakierów, poliestrów
itd.) – niebezpieczeñstwo
wybuchu!
• Przed czyszczeniem i pielêgnacj¹
nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie i
wyci¹gn¹æ kabel sieciowy z gniazda.
• Nie zanurzaæ obudowy silnika
(rysunek 1/A) w wodzie lub w innych
cieczach!
• Producent nie odpowiada za
ewentualne szkody, które powsta³y
na skutek u¿ytkowania niezgodnego
120
•
•
•
•
z przeznaczeniem lub niew³aœciwej
obs³ugi.
Przystawki nale¿y zak³adaæ i
wyjmowaæ tylko po od³¹czeniu
urz¹dzenia z zasilania sieciowego.
Uwaga: nó¿ metalowy (rysunek
1/Q) jest bardzo ostry!
Niebezpieczeñstwo doznania
obra¿eñ! Nó¿ metalowy nale¿y
chwytaæ tylko i wy³¹cznie za uchwyt i
nale¿y go przechowywaæ z na³o¿on¹
os³on¹ no¿a! Przy zmywaniu
zachowaæ ostro¿noœæ!
Uwaga: Wk³ady tn¹ce (rysunek 9)
s¹ bardzo ostre!
Niebezpieczeñstwo doznania
obra¿eñ! Wk³ady tn¹ce nale¿y
przechowywaæ w przewidzianym to
tego celu schowku na akcesoria
(rysunek 1/K). Ostro¿nie przy
zmywaniu!
Uwaga: Nó¿ miksera (rysunek
14/a) jest bardzo ostry.
Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
Prosimy zachowaæ ostro¿noœæ przy
rozk³adaniu i sk³adaniu miksera.
Uwaga: Nie wk³adaæ palców do
otworu wrzutowego (rysunek
1/F)! Niebezpieczeñstwo
doznania obra¿eñ!
Uwaga: Nie wk³adaæ twardych
przedmiotów (np. ³y¿ki) do
pracuj¹cego miksera oraz nie
wk³adaæ rêki do pojemnika miksera.
Niebezpieczeñstwo doznania
obra¿eñ!
Pokrywê zdj¹æ dopiero po
zatrzymaniu siê przystawek.
Nie wk³adaæ d³ugich przedmiotów
(no¿y, ³y¿ek, skrobaka do ciasta i
innych) do otworu.
Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
U¿ywaæ popychacza (rysunek 1/E) w
celu dociœniêcia krojonych artyku³ów.
Nie nape³niaæ pojemnika miksera lub
miski uniwersalnej gor¹cymi (tylko
zimnymi lub ciep³ymi) cieczami.
Na obudowê silnika nale¿y zawsze
nak³adaæ miskê uniwersaln¹ (rys.
o
•
•
•
•
•
1/G), zanim osadzona zostanie oœ
napêdowa (rys. 1/H) i przystawki.
Podczas normalnych prac
(wygniatanie lekkiego ciasta itp.)
urz¹dzenie mo¿na u¿ywaæ bez
przerwy w czasie nie d³u¿szym ni¿
10 minut. Po d³u¿szym czasie pracy
bez przerwy urz¹dzenie nale¿y za
ka¿dym razem wy³¹czyæ w celu jego
och³odzenia. (oko³o 20 minut przerwy
po 10 minutach pracy ci¹g³ej). Przy
przyrz¹dzaniu bardzo ciê¿kich
sk³adników, np. 1,5 kg ciasta, nie
w³¹czaæ urz¹dzenia bez przerwy na
okres d³u¿szy ni¿ 1 minuta.
Przed wyjêciem zawartoœci miski
uniwersalnej nale¿y zawsze wyci¹gn¹æ
najpierw przystawki i oœ napêdow¹.
Nie przekraczaæ maksymalnych iloœci
nape³nienia.
Nigdy nie u¿ywaæ urz¹dzenia bez
nadzoru. Równie¿ w razie
krótkotrwa³ego opuszczenia
pomieszczenia nale¿y wyci¹gn¹æ
wtyczkê sieciow¹ z gniazda.
Po zakoñczeniu pracy wy³¹czyæ
urz¹dzenie i wyci¹gn¹æ z gniazda
wtyczkê sieciow¹.
Generalne wskazówki do
obs³ugi
Zabezpieczenie
przeci¹¿eniowe (EFP4400)
Urz¹dzenie posiada zabezpieczenie
przeci¹¿eniowe. Zabezpieczenie to
wy³¹cza urz¹dzenie w momencie
jego przegrzania i chroni przed jego
uszkodzeniem. W tym wypadku
przycisk ochrony przed przegrzaniem
(rys. 1/N) umieszczony na spodzie
urz¹dzenia wystaje.
1
Jeœli to nast¹pi, nale¿y postêpowaæ
wed³ug poni¿szego opisu. W
przeciwnym razie mo¿e dojœæ do nie
podlegaj¹cego gwarancji
uszkodzenia urz¹dzenia.
0 Pozostawiæ urz¹dzenie przez oko³o
15 sekund do wystygniêcia.
0 Prze³¹cznik obrotowy (rys. 1/I)
obróciæ w lewo do po³o¿enia "0"
(rys. 16/➀).
0 Zdj¹æ pojemnik miksera lub miskê
uniwersaln¹ (rys. 16/➁ i ➂), jak
opisano to w odpowiednim miejscu
tej instrukcji obs³ugi.
0 Wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka (rys.
17/➀).
0 Urz¹dzenie po³o¿yæ na boku tak, aby
by³ swobodny dostêp do spodu
urz¹dzenia (rys. 17/➁).
0 Przycisk do zabezpieczenia
przeci¹¿eniowego (rys. 1/N) na
spodzie urz¹dzenia wcisn¹æ. Jeœli
urz¹dzenie jest wystarczaj¹co
ch³odne, przycisk pozostaje
schowany (rys. 17/➂). Jeœli przycisk
ponownie wyskakuje, oznacza to, ¿e
urz¹dzenie nie jest wystarczaj¹co
ch³odne i proces nale¿y powtórzyæ.
0 W przypadku, gdy przycisk jest
schowany, urz¹dzenie postawiæ w
pozycji pracy (rys. 18/➀).
0 Wtyczkê ponownie w³o¿yæ do
gniazdka (rys. 18/➁).
0 Na³o¿yæ pojemnik miksera lub miskê
uniwersaln¹ (rys. 18/➂ i ➃), jak
opisano to w odpowiednim miejscu
tej instrukcji obs³ugi.
0 Urz¹dzenie jest ponownie gotowe do
pracy. Prze³¹cznik obrotowy obróciæ
w prawo w ¿¹dane po³o¿enie (rys.
18/➄) i kontynuowaæ za pomoc¹
funkcji pracy stopniowanej.
Mikser
Przygotowanie miksera
Aby mo¿na by³o nasadziæ pojemnik
miksera, nale¿y zdj¹æ os³onê
zabezpieczaj¹c¹ napêd miksera (rys.
1/T i rys. 4).
0 Obróciæ os³onê zabezpieczaj¹c¹ w
kierunku ruchu wskazówek zegara i
zdj¹æ j¹.
121
o
– Miga czerwona kontrolka
(rys. 4/a).
0 Nasadziæ pojemnik miksera (rys. 1/B
i rys. 2) na napêd miksera
(oznaczenie
na oznaczeniua ) i
obróciæ do oporu w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara. Pojemnik miksera zostanie w
sposób s³yszalny zablokowany
(oznaczenie
na oznaczeniua ).
– Czerwona kontrolka (rys. 4/a)
gaœnie.
0 Tylko EFP4200: Na³o¿yæ pokrywê
(rys. 1/C i rys. 3) na pojemnik
miksera i obróciæ, a¿ nosek pokrywy
znajdzie siê bezpoœrednio nad
uchwytem. Pokrywa zablokuje siê w
s³yszalny sposób.
Mikser da siê w³¹czyæ dopiero, gdy
pojemnik i pokrywa s¹ poprawnie
osadzone.
0 Tylko EFP4400: Pokrywê miksera
na³o¿yæ na pojemnik miksera.
3
3
Po prawid³owym w³o¿eniu pojemnika
mikser wystarczy tylko w³¹czyæ.
0 Za³o¿yæ korek (rys. 1/D) i zablokowaæ.
Obs³uga miksera
0 Otworzyæ pokrywê (rys. 1/C) i dodaæ
wszystkie wymagane sk³adniki do
pojemnika.
Uwaga: nie przekraczaæ
maksymalnej pojemnoœci 1,5 litra!
Podczas pracy mo¿na dodaæ dalsze
sk³adniki przez otwór w pokrywie. W
tym celu mo¿na u¿ywaæ korka (rys.
1/D) równie¿ jako kubeczka do
nape³niania. Zamkn¹æ otwór
natychmiast po dodaniu, aby unikn¹æ
rozpryskiwania miksowanych
sk³adników.
0 Uruchomianie mikser: obróciæ
pokrêt³o regulatora obrotów (rys. 1/I)
w prawo na po¿¹dany poziom
prêdkoœci lub wcisn¹æ przycisk
impulsowania (rys. 1/J).
3
122
Zaleca siê rozpoczêcie miksowania z
ma³ymi prêdkoœciami i nastêpnie
przechodzenia na wy¿sze. Po wciœniêciu na przycisk impulsowania mikser pracuje z najwy¿sz¹ prêdkoœci¹.
Wartoœci zalecane do ustawienia
prêdkoœci, patrz rozdzia³ „Porady
dotycz¹ce zastosowania miksera“.
0 Wy³¹czanie urz¹dzenie: obróciæ
pokrêt³o w lewo do po³o¿enia „0“.
0 Po zmiksowaniu obróciæ pojemnik w
kierunku ruchu wskazówek zegara i
wyj¹æ go. Nastêpnie obróciæ pokrywê
i zdj¹æ j¹.
3
Czêœæ wieloczynnoœciowa
Przystawki i mo¿liwoœci ich
zastosowania
•
•
•
•
W czêœci wieloczynnoœciowej mo¿na
u¿yæ nastêpuj¹cych przystawek:
Tarcza do ubijania (rys. 1/R)
Nó¿ metalowy (rys. 1/Q)
Nó¿ plastikowy (rys. 1/P)
Tarcza noœna (rys. 1/O) z
wk³adem tn¹cym (rys. 10)
Wk³ady s¹ oznakowane na uchwycie
numerem (1 do 6). Po¿¹dany wk³ad
jest osadzany na tarczy noœnej.
1 Nó¿ do krojenia mniejszy
PG1 Tarka do ziemniaków
3 Nó¿ do frytek
(Tylko EFP4400)
4 Tarka do serów
5 Tarka do ucierania na drobne
kawa³ki
6 Tarka do ucierania na grubo
Przygotowanie czêœci
wieloczynnoœciowej
Nasadzanie os³ony
zabezpieczaj¹cej (rys 4)
Czêœæ wieloczynnoœciowa mo¿e byæ
uruchamiana wy³¹cznie wtedy, gdy
zdjêty jest pojemnik miksera i
na³o¿ona jest os³ona
o
zabezpieczaj¹ca napêd miksera (rys.
1/T i rys. 4).
0 Wyj¹æ pojemnik miksera zgodnie z
poni¿szym opisem w punkcie
„Mikser“.
– Miga czerwona kontrolka
(rys. 4/a).
0 Na³o¿yæ os³onê zabezpieczaj¹c¹ na
napêd miksera (oznaczenie
na
oznaczeniua ) i obróciæ do oporu
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Os³ona
zabezpieczaj¹ca zaskoczy w
s³yszalny sposób (oznaczenie
na
oznaczeniua ).
– Czerwona kontrolka (rys. 4/a)
gaœnie.
Nasadzanie miski uniwersalnej
(rys. 5)
– Miga czerwona kontrolka
(rys. 4/a).
0 Nasadziæ miskê uniwersaln¹ (rys.
1/G) na urz¹dzenie (oznaczenie
na oznaczeniua ) i obróciæ do
oporu w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara. Miska
uniwersalna zaskoczy w s³yszalny
sposób (oznaczenie
na
oznaczeniua ).
– Czerwona kontrolka (rys. 4/a)
gaœnie.
Osadzanie osi napêdowej
(rys. 7)
Na tarczê noœn¹ - w zale¿noœci od
zastosowania – nale¿y za³o¿yæ
pasuj¹cy wk³ad (patrz „Wk³adanie
wk³adu tn¹cego na tarczê noœn¹“).
0 Za³o¿yæ po¿¹dan¹ przystawkê na oœ
napêdow¹.
– Tarcza do ubijania, nó¿ metalowy
oraz nó¿ z tworzywa sztucznego
(rysunek 8) zaskakuj¹ na
zazêbienie znajduj¹ce siê w dolnej
czêœci osi .
– Tarcza noœna (rysunek 11) jest
osadzona na szeœciok¹tnym
elemencie osi napêdowej.
3
3
Nak³adanie pokrywy (rys. 6)
– Miga czerwona kontrolka (rys.
4/a).
0 Pokrywê (rysunek 1/F) osadziæ na
misce uniwersalnej (oznaczenie
na oznaczeniua ) i obróciæ w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara do oporu,
pokrywa zaskoczy z
charakterystycznym odg³osem.
Nosek pokrywy musi znajdowaæ siê
bezpoœrednio nad uchwytem
(oznaczenie
na oznaczeniua ).
– Czerwona kontrolka (rys. 4/a)
gaœnie.
0 Wsadziæ popychacz (rysunek 1/E) do
otworu wrzutowego.
0 Nasadziæ oœ napêdow¹ (rys. 1/H) na
czop w œrodku miski uniwersalnej.
Osadziæ wk³ad tn¹cy w tarczê
noœn¹ (rys. 10)
W zale¿noœci od zastosowania nale¿y
w³o¿yæ odpowiedni wk³ad do tarczy.
Za³o¿yæ przystawki
•
•
•
•
Do wyboru mo¿na za³o¿yæ
nastêpuj¹ce przystawki:
tarcza do ubijania (rys. 1/R), lub
nó¿ metalowy (rys. 1/Q), lub
nó¿ plastikowy (rys. 1/P), lub
tarcza noœna (rys. 1/O) z wk³adem
tn¹cym (rys. 9)
Tarczê noœn¹ nale¿y trzymaæ dwoma
palcami za otwory.
3
Wk³ady znajduj¹ siê w otwieranym
schowku na akcesoria (rysunek 1/K)
w obudowie silnika.
Wk³ady tn¹ce s¹ bardzo ostre.
Nale¿y chwytaæ je tylko za uchwyt!
0 Schowek na akcesoria otwieraæ
poci¹gaj¹c za uchwyt (rys. 9).
1
123
o
0 Wyj¹æ ze schowka po¿¹dany wk³ad
chwytaj¹c za uchwyt (rys. 9).
0 Wk³ad umieœciæ szpiczastym
zakoñczeniem po œrodku tarczy
noœnej i wsun¹æ w otwór tarczy
(rys. 10).
0 W celu wyjêcia wk³adkê nale¿y
poci¹gn¹æ za uchwyt lekko na
zewnêtrz i nastêpnie unieœæ.
Obs³uga czêœci
wieloczynnoœciowej
0 Otworzyæ pokrywê (rysunek 1/F) i
umieœciæ wszystkie sk³adniki w misce
uniwersalnej.
Uwaga: nie przekraczaæ
maksymalnego poziomu nape³nienia:
– Dla cieczy 1,75 litra
– Dla konsystencji sta³ych 1,5 litra
3
Podczas pracy dalsze sk³adniki
mo¿na dodawaæ poprzez otwór
wrzutowy. Mo¿na tak¿e w tym celu
u¿ywaæ miarki w popyczaczu
(rysunek 1/E). Po dodaniu
sk³adników natychmiast zamkn¹æ
otwór, aby unikn¹æ rozpryskiwania.
Popychacz nale¿y u¿ywaæ tylko i
wy³¹cznie do dociskania krojonych
artyku³ów spo¿ywczych!
0 W³¹czanie urz¹dzenia: obróciæ
regulator obrotów (rysunek 1/I) w
prawo na po¿¹dany stopieñ
prêdkoœci lub wcisn¹æ przycisk
impulsowania (rysunek 1/J).
1
3
1
124
Zaleca siê rozpoczêcie pracy na
ni¿szych obrotach i stopniowe
prze³¹czanie na wy¿sze obroty. Przyciœniêcie przycisku impulsowania
powoduje prze³¹czenie siê urz¹dzenia na najwy¿sz¹ prêdkoœæ.
Wartoœci orientacyjne znajduj¹ siê w
rozdziale „Porady dotycz¹ce zastosowania czêœci wieloczynnoœciowej“.
Jeœli miga kontrolka ostrzegawcza
(rysunek 4/a) i urz¹dzenia nie mo¿na
w³¹czyæ, oznacza to ¿e pokrywa
bezpieczeñstwa napêdu miksera
(rysunek 1/T i rysunek 4) nie zosta³a
w³aœciwie na³o¿ona.
0 Wy³¹czanie urz¹dzenia: obróciæ
regulator obrotu w lewo, do pozycji
„0“.
0 Po skoñczonym u¿ytkowaniu
pokrywê zdj¹æ, obracaj¹c j¹ w
kierunku ruchu wskazówek zegara.
Pokrywê mo¿na zdj¹æ dopiero po
ca³kowitym zatrzymaniu siê
przystawki!
0 Zdj¹æ przystawkê oraz oœ napêdow¹.
0 Zdj¹æ miskê uniwersaln¹, obracaj¹c
j¹ w kierunku ruchu wskazówek
zegara.
1
Wyciskacz do cytrusów
Przygotowanie (rys. 13)
0 Na³o¿yæ miskê uniwersaln¹ w sposób
opisany powy¿ej (rysunek 5).
0 Nasadziæ sito wyciskacza do
cytrusów (rysunek 13/a) na miskê
uniwersaln¹ (oznaczenie
na
oznaczeniua ) i obróciæ do oporu
przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara. Sitko zaskoczy wydaj¹c
charakterystyczny odg³os
(oznaczenie
na oznaczeniua ).
0 W³o¿yæ sto¿ek wyciskacza (rysunek
13/b) na sitko.
Obs³uga wyciskacza do
cytrusów
0 W³¹czanie urz¹dzenia: regulator
obrotów (rysunek 1/I) obróciæ w
prawo do pozycji 1.
Wyciskacz do cytrusów mo¿na
u¿ywaæ tylko na najni¿szej prêdkoœci.
0 Wy³¹czyæ urz¹dzenie: obróciæ
pokrêt³o w lewo w po³o¿enie „0“.
0 Po u¿yciu wyj¹æ sto¿ek dociskaj¹cy.
3
o
0 Obróciæ sitko w kierunku ruchu
wskazówek zegara i wyj¹æ je.
0 Obróciæ miskê uniwersaln¹ w
kierunku ruchu wskazówek zegara i
wyj¹æ j¹.
1
Urz¹dzenie mo¿e pracowaæ bez
przerwy w czasie nie d³u¿szym ni¿
10 minut. Po d³u¿szym czasie pracy
bez przerwy urz¹dzenie nale¿y za
ka¿dym razem wy³¹czyæ w celu jego
och³odzenia. (oko³o 20 minut
przerwy po 10 minutach pracy
ci¹g³ej).
Czyszczenie i pielêgnacja
Obudowa silnika
Upewniæ siê, ¿e do obudowy silnika
nie dosta³a siê jakakolwiek ciecz!
0 Wyczyœciæ obudowê silnika mokr¹
œciereczk¹. Nigdy nie zanurzaæ w
wodzie lub trzymaæ poD bie¿¹c¹
wod¹!
1
Mikser
Pojemnik i nó¿ mo¿na ³atwo i
bezpiecznie wyczyœciæ za pomoc¹
stopnia impulsowania.
0 Nape³niæ pojemnik miksera do
po³owy ciep³¹ (nie gor¹c¹!) wod¹ i
dodaæ kilka kropli œrodka do mycia
naczyñ.
0 W³¹czyæ na chwilê przycisk
impulsowania.
0 Nastêpnie sp³ukaæ pojemnik pod
bie¿¹c¹ wod¹.
3
Zdemontowaæ/zamontowaæ
nó¿ miksera (rys. 14)
3
Jeœli by³oby to konieczne, nale¿y
równie¿ zdemontowaæ i wyczyœciæ
oddzielnie nó¿ miksera.
1
Uwaga: Nó¿ jest bardzo ostry!
Istnieje niebezpieczeñstwo
zranienia!
0 Wyj¹æ nó¿ miksera (rys. 14/a) z
pojemnika u¿ywaj¹c w tym celu jako
narz¹dzia korka pokrywy (rys. 1/D i
rys. 14/c). Rowki znajduj¹ce siê na
korku pasuj¹ do karbów
znajduj¹cych siê na no¿u. Obróciæ w
kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara i wyj¹æ
trzymaj¹c lekko pod k¹tem.
0 Zdj¹æ okr¹g³¹ uszczelkê (rys. 14/b) z
no¿a miksera.
1
Nó¿ jest bardzo ostry. Uszczelka
okr¹g³a mo¿e zostaæ uszkodzona.
Czêœci nale¿y p³ukaæ rêcznie z du¿¹
ostro¿noœci¹ (niebezpieczeñstwo
zranienia!). Do czyszczenia u¿ywaæ
wy³¹cznie wody i p³ynu do mycia
naczyñ.
Nie czyœciæ no¿a miksera w
zmywarce do naczyñ.
0 Osadziæ okr¹g³¹ uszczelkê w no¿u
miksera.
0 Osadziæ nó¿ miksera od do³u w
pojemniku, przytrzymuj¹c go przy
tym lekko po skosie. Dokrêciæ nó¿
u¿ywaj¹c w tym celu jako narz¹dzia
korka pokrywy obracjaj¹c w
kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara (rys. 14).
1
Miska uniwersalna i
przystawki
0 Zmywaæ miskê uniwersaln¹ oraz
przystawki w wodzie z p³ynem do
mycia naczyñ.
1
Uwaga: Nó¿ metalowy jest bardzo
ostry! Niebezpieczeñstwo
zranienia!
1
Elementy plastikowe szybciej starzej¹
siê, gdy s¹ czêsto zmywane w
zmywarce do naczyñ. Jeœli elementy
te maj¹ byæ pomimo tego
czyszczone w zmywarce do naczyñ,
nale¿y je umieœciæ w górnym koszu.
125
o
Wk³ady
0 Wk³ady nale¿y czyœciæ szczotk¹ lub
œciereczk¹ pod bie¿¹c¹ wod¹ lub w
zmywarce do naczyñ!
1
Recykling
2
Materia³ opakowania
Materia³y opakowania mog¹ bez
ograniczeñ zostaæ powtórnie przetworzone. Elementy z tworzyw sztucznych s¹ oznakowane, np. >PE<,
>PS<, itd. Usuwaæ materia³y opakowañ zgodnie z ich oznaczeniem w
komunalnych zak³adach utylizacyjnych, do przewidzianych w tym
celu pojemników zbiorczych.
2
Wyeksploatowane urz¹dzenie
Uwaga: Wk³ady s¹ bardzo ostre!
Niebezpieczeñstwo zranienia!
Przechowywanie
Wszystkie akcesoria poza
wyciskaczem do cytrusów mo¿na
przechowywaæ bezpoœrednio w
urz¹dzeniu.
• Wk³ady nale¿y przechowywaæ w
schowku na akcesoria (rys. 1/K).
Uwaga: Wk³ady s¹ bardzo ostre.
Niebezpieczeñstwo zranienia!
Proszê chwytaæ je wy³¹cznie za
uchwyt!
• Akcesoria nale¿y przechowywaæ w
misce uniwersalnej w sposób
przedstawiony na rysunku 12.
1
Uwaga: Nó¿ metalowy (rys. 1/Q)
jest bardzo ostry!
Niebezpieczeñstwo zranienia!
Chwytaæ nó¿ metalowy wy³¹cznie za
uchwyt i przechowywaæ tylko z
nasadzon¹ os³on¹ no¿a!
• Kabel nawin¹æ na oba haczyki na
stronie tylnej urz¹dzenia (rys. 15).
1
Dane techniczne
Napiêcie sieciowe: 230 – 240 V
Pobór mocy: 800 W
126
W
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, ze tego produktu
nie wolno traktowaæ tak, jak innych
odpadów domowych. Nalezy oddaæ
go do w³asciwego punktu skupu
surowców wtórnych zajmuj¹cego siê
z³omowanym sprzêtem elektrycznym i
elektronicznym. W³asciwa utylizacja i
z³omowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wp³ywu z³omowanych
produktów na srodowisko naturalne
oraz zdrowie. Aby uzyskaæ szczegó³owe dane dotycz¹ce mozliwosci
recyklingu niniejszego urz¹dzenia,
nalezy skontaktowaæ siê z lokalnym
urzêdem miasta, s³uzbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt zosta³ zakupiony.
o
Porady dotycz¹ce zastosowania
Mikser
• Zawsze usuwaæ pestki owoców i
koœci z miêsa, poniewa¿ mog¹ one
uszkodziæ nó¿ miksera.
• Rozbijanie lodu: przed wrzuceniem
lodu zawsze dodaæ do pojemnika
niewielk¹ iloœæ wody.
Artyku³y spo¿ywcze
Prêdkoœæ*
Wskazówki
Miksowanie
Koktajl mleczny
5 – 10**
(3 – 5)***
U¿yæ sch³odzonego mleka
Siekanie
Orzechy, czekolada,
czosnek, zio³a
Bu³ka tarta
Bu³ki, keksy, tosty
Przygotowywaæ tylko 1/2 fili¿anki
impulsowanie na raz, aby produkty zosta³y posiekane
na drobno
Rozbijanie
lodu
5 – 10**
(3 – 5)***
Przed przyrz¹dzeniem lekko pokruszyæ
impulsowanie
Dodaæ 1/4 fili¿anki wody.
Wcisn¹æ przycisk impulsowania
3–4 razy
Emulgowanie
Dressing do sa³atki
7 – 10 **
(4 – 5)***
Dobrze wymieszaæ.
Olej mo¿e byæ dodawany podczas
mieszania przez otwór wrzutowy.
Mieszanie
Ciasta w proszku,
ciasto do naleœników
1 **
(1)***
Dobrze zmieszaæ sk³adniki,
nie ubijaæ zbyt d³ugo
Ucieranie do
puree
Zupy, warzywa, owoce
3 – 10 **
(2 – 5)***
Mieszaæ, a¿ mieszanka zgêstnieje
*Pracê rozpoczynaæ ni¿szymi prêdkoœciami i nastêpnie przechodziæ na wy¿sze.
** EFP4400
***EFP4200
Czêœæ wieloczynnoœciowa
Przystawki
Siekanie
Nó¿
metalowy
Artyku³y spo¿ywcze
Maks.
iloϾ
Warzywa jak np. cebula,
800 g
owoce,
œwie¿e zio³a
orzechy, migda³y
czekolada
Prêdkoœæ
Wskazówki
3 – 5** Owoce i warzywa powinny
(2 – 3)***
byæ œwie¿e i twarde,
800 g
3** (2)*** najlepiej mniej wiêcej tej
1 pêczek 2** (1)***
samej wielkoœci
500 g
5** (3)***
400 g
4** (2)***
127
o
Przystawki
Artyku³y spo¿ywcze
Maks.
iloϾ
Prêdkoœæ
Wskazówki
Siekanie
miêsa
Nó¿
metalowy
Miêso,
filety rybne (bez oœci),
s³onina
500 g
4 – 6**
Wyci¹gn¹æ koœci i
(2 – 3)*** chrz¹stki, pokroiæ w kostki
wielkoœci ok. 2 cm
Bu³ka tarta
Nó¿
metalowy
Suchy chleb, ciastka
125 g
3 lub 4**
(2)***
Przed przetworzeniem
pokruszyæ
Ucieranie
puree
Nó¿
metalowy
Gotowane owoce lub warzywa
do
1,75 l
3 – 10**
(2 – 5)***
Podczas przetwarzania
dodaæ ewentualnie
niewielk¹ iloœæ wody
Mieszanie
Nó¿
metalowy
Lekkie mieszanki ciast, ciasto
naleœnikowe itd.
800 ml
3 – 7** Rozpocz¹æ na 1 stopniu, w
(2 – 4)***
celu wymieszania
sk³adników, nastêpnie
podwy¿szyæ prêdkoœæ
Mieszanie
Nó¿
metalowy
Majonez
1l
Wyrabiani
e ciasta
Nó¿ z
tworzywa
sztucznego
Ciê¿sze ciasta jak np.
ciasto na chleb lub na pizzê
1,5 kg
Krojenie
Nó¿ do
krojenia
mniejszy
(nr 1)
Warzywa jak np. ogórki,
cukinia, marchewka, owoce
jak np. jab³ka, pomidory,
miêso, jak np. kie³basa,
salami itp.
800 g
1 – 2**
(1)***
Wybraæ owoce i warzywa
mniej wiêcej o tej samej
wielkoœci,
Miêso poci¹æ na kawa³ki
pasuj¹ce do otworu
wrzutowego
Œcieranie
Tarka do
ziemniaków
(nr PG1)
Ziemniaki
do
1 kg
1 – 2**
(1)***
np. do pyz ziemniaczanych
Krojenie
na paski
Nó¿ do
frytek
(nr 3)*
Ziemniaki, marchewka,
pasternak
1 kg
1 – 2**
(1)***
Œcieranie
Tarka do
serów (nr 4)
Sery typu parmezan
500 g
1 – 2**
(1)***
Nie naciskaæ zbyt mocno
popychaczem
500 g
1 kg
1 kg
1 – 2**
(1)***
Po³amaæ czekoladê na 2-3
kawa³ki
1 kg
4 – 5**
(2 – 3)***
2 – 10**
(1 –5 )***
4 – 6**
(2 – 3)***
Bia³ka nie nale¿y ubijaæ
zbyt d³ugo
Œcieranie
Tarka do
Blok czekolady,
(drobne ucierania na owoce, np. jabłka warzywa,
lub
grubo,
np. marchewka
grubsze)
drobne
kawalki
(nr 5
lub nr 6)
Ubijanie
Tarcza o
ubijania
Lekkie mieszanki ciast,
bia³ko,
œmietana
*tylko EFP4400 ** EFP4400 ***EFP4200
128
Impulsowanie lub
3** (2)***
Nie wy³¹czaæ urz¹dzenia
podczas dodawania oleju
1 – 5** Rozpocz¹æ na stopniu 1 w
(1 – 3)***
celu wymieszania
sk³adników, nastêpnie
prze³¹czyæ na wy¿szy
stopieñ
129
130
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement