AEG KM700 User manual

AEG KM700 User manual
KM 7.. Assistent
Πολυµηχάνηµα
Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
D
C
E
B
F
A
G
H
L
K
J
I
M
N
R
O
P
S
Q
T
1
2
2
3
4
5
6
7
a
3
8
9
10
4
11
b
a
13
b
a
14
12
15
5
r
πελάτισσα, Περιγραφή της συσκευής
r Αγαπητή
αγαπητέ πελάτη,
(εικόνα 1)
Παρακαλούµε να διαβάσετε
προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο
οδηγιών χρήσης.
∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή στις
υποδείξεις ασφαλείας στην πρώτη
σελίδα του παρόντος εγχειριδίου
οδηγιών χρήσης! Φυλάξτε το παρόν
εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για
µελλοντική αναφορά. Παραχωρήστε
το σε ενδεχόµενο µελλοντικό
χρήστη της συσκευής.
Με το προειδοποιητικό τρίγωνο και/
ή τις προειδοποιητικές λέξεις
(Προειδοποίηση!, Κίνδυνος!,
Προσοχή!) επισηµαίνονται
υποδείξεις, οι οποίες είναι
σηµαντικές για την προσωπική σας
ασφάλεια αλλά και για τη
λειτουργικότητα της συσκευής.
Παρακαλούµε λάβετέ τα υπόψη.
0 Αυτό το σύµβολο σας κατευθύνει
βήµα προς βήµα κατά το χειρισµό
της συσκευής.
1
6
3
Όπου υπάρχει αυτό το σύµβολο,
λαµβάνετε συµπληρωµατικές
πληροφορίες σχετικά µε το
χειρισµό και κάποιες πρακτικές
εφαρµογές της συσκευής.
2
Με το τριφύλλι επισηµαίνονται
συµβουλές και υποδείξεις για την
οικονοµικότερη και φιλική προς το
περιβάλλον χρήση της συσκευής.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Περίβληµα µοτέρ
∆οχείο ανάµειξης
Καπάκι µπλέντερ
Καπάκι σφράγισης
Πιεστήρας µε µεζούρα
Καπάκι µε στόµιο πλήρωσης
Μπολ γενικής χρήσης
Άτρακτος
∆ιακόπτης επιλογής στροφών
Πλήκτρο Pulse
Θήκη εξαρτηµάτων για λεπίδες
Τύλιγµα καλωδίου (πίσω µέρος
συσκευής)
Πινακίδα τύπου (κάτω πλευρά
συσκευής)
Βάση λεπίδων κοπής
Πλαστικός κόπτης
Μεταλλικός κόπτης µε
προστατευτικό κάλυµµα
∆ίσκος ανάµειξης
Στίφτης (µόνο στο KM 750)
Καπάκι ασφαλείας για το µοτέρ του
µπλέντερ
Ξύστης
r
1 Υποδείξεις
ασφαλείας
Η ασφάλεια των ηλεκτρικών
συσκευών της AEG ανταποκρίνεται
στους ισχύοντες τεχνολογικούς
κανόνες καθώς και στις
νοµοθετικές διατάξεις σχετικά µε
την ασφάλεια των συσκευών.
Ωστόσο, ως κατασκευαστές,
θεωρούµε υποχρέωσή µας να σας
γνωστοποιήσουµε τις παρακάτω
υποδείξεις ασφαλείας.
Γενική ασφάλεια
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί µε
ηλεκτρικό δίκτυο, η τάση και η
συχνότητα του οποίου συµφωνούν
µε τα στοιχεία που υπάρχουν στην
πινακίδα τύπου!
• Η σύνδεση πρέπει να γίνει µόνο σε
πρίζα που έχει εγκατασταθεί
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.
• Μη θέτετε τη συσκευή σε
λειτουργία, εάν
– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
υποστεί φθορά,
– το περίβληµα έχει υποστεί ζηµιά.
• Μη βγάζετε ποτέ το ρευµατολήπτη
από την πρίζα τραβώντας τον από
το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Σε περίπτωση που το καλώδιο
τροφοδοσίας της συσκευής αυτής
υποστεί φθορά, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή ή από το εκάστοτε
τµήµα εξυπηρέτησης πελατών ή
από κάποιο αντίστοιχο
εξειδικευµένο προσωπικό,
προκειµένου να αποφευχθούν
ενδεχόµενοι κίνδυνοι.
• Οι επισκευές σε αυτή τη συσκευή
πρέπει να γίνονται µόνο από
εξειδικευµένους τεχνικούς. Μπορεί
να προκύψουν σοβαροί κίνδυνοι
εξαιτίας εσφαλµένων εργασιών
επισκευής. Σε περίπτωση
επισκευής, απευθυνθείτε στο
τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της
AEG ή στον εµπορικό
αντιπρόσωπο της περιοχής σας.
• Η συσκευή προορίζεται
αποκλειστικά για την επεξεργασία
τροφίµων στο σπίτι. Ο
κατασκευαστής δεν φέρει καµιά
ευθύνη για βλάβες που µπορούν
να προκληθούν λόγω εσφαλµένης
ή διαφορετικής από την
προβλεπόµενη χρήση.
Ασφάλεια παιδιών
• Μην αφήνετε τη συσκευή από
την επίβλεψή σας κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας της και
δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν
υπάρχουν παιδιά!
Κατά τη λειτουργία του
πολυµηχανήµατος πρέπει να
λαµβάνετε υπόψη σας τα
παρακάτω
• Μην θέτετε ποτέ τη συσκευή σε
λειτουργία µε υγρά χέρια.
• Η συσκευή αυτή απαγορεύεται να
χρησιµοποιείται για τη µίξη
χρωµάτων (βερνίκια, πολυεστέρες
κλπ.) – Κίνδυνος έκρηξης!
• Πριν από όλες τις εργασίες
καθαρισµού και φροντίδας, πρέπει
να απενεργοποιείτε τη συσκευή και
να βγάζετε το ρευµατολήπτη.
• Ποτέ µη βυθίζετε το περίβληµα
µοτέρ (εικόνα 1/Α) σε νερό ή άλλα
υγρά!
• Ο κατασκευαστής δε φέρει καµία
ευθύνη για ενδεχόµενες βλάβες, οι
οποίες προκλήθηκαν από µη
προσήκουσα χρήση ή εσφαλµένο
χειρισµό της συσκευής.
• Η τοποθέτηση ή αφαίρεση των
εξαρτηµάτων επιτρέπεται µόνον
εφόσον η συσκευή έχει
αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό
δίκτυο.
• Προσοχή: Ο µεταλλικός κόπτης
(εικόνα 1/P) είναι εξαιρετικά
αιχµηρός! Κίνδυνος
τραυµατισµού! Πιάνετε το
µεταλλικό κόπτη µόνο από τη λαβή
και φυλάσσετέ τον µόνο µε
7
r
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
τοποθετηµένο το προστατευτικό
κάλυµµα! Προσοχή κατά το
πλύσιµο!
Προσοχή: Οι λεπίδες κοπής
(εικόνα 9) είναι εξαιρετικά
αιχµηρές! Κίνδυνος
τραυµατισµού! Φυλάσσετε τις
λεπίδες κοπής αποκλειστικά στην
προβλεπόµενη θήκη εξαρτηµάτων
(εικόνα 1/Κ). Προσοχή κατά το
πλύσιµο!
Προσοχή: Οι λεπίδες του
µπλέντερ (εικόνα 14/a) είναι
εξαιρετικά αιχµηρές. Κίνδυνος
τραυµατισµού! ∆είξτε ιδιαίτερη
προσοχή κατά τη συναρµολόγηση
και αποσυναρµολόγηση του µίξερ.
Προσοχή: Μην τοποθετείτε ποτέ
τα χέρια σας στο στόµιο
πλήρωσης (εικόνα 1/F)!
Κίνδυνος τραυµατισµού!
Προσοχή: Κατά τη λειτουργία του
µπλέντερ µην τοποθετείτε σκληρά
αντικείµενα (π.χ. κουτάλια) και µη
βάζετε τα χέρια σας µέσα στο
δοχείο ανάµειξης. Κίνδυνος
τραυµατισµού!
Περιµένετε να ακινητοποιηθούν τα
εργαλεία προτού αφαιρέσετε το
καπάκι.
Μην τοποθετείτε µακριά
αντικείµενα (µαχαίρια, κουτάλες
κτλ) στο στόµιο πλήρωσης.
Κίνδυνος τραυµατισµού!
Χρησιµοποιείτε αποκλειστικά τον
πιεστήρα (εικόνα 1/Ε),
προκειµένου να πιέσετε τα τρόφιµα
προς τα µέσα.
Μην προσθέτετε καυτά (µόνο κρύα
ή χλιαρά) υγρά στο δοχείο ή στο
µπολ γενικής χρήσης.
Πριν την τοποθέτηση της ατράκτου
(εικόνα 1/Η) και των εργαλείων,
πρέπει πάντοτε να τοποθετείτε το
µπολ γενικής χρήσης (εικόνα 1/G)
στο περίβληµα µοτέρ.
Για απλές δουλειές (ανάµειξη
ελαφριών ζυµών κτλ.) µπορείτε να
λειτουργείτε τη συσκευή έως
10 λεπτά χωρίς διακοπή. Έπειτα
από µεγάλη διάρκεια λειτουργίας
•
•
•
•
χωρίς διακοπή, αφήστε τη συσκευή
να κρυώσει (τουλάχιστον 20 λεπτά
µετά από 10 λεπτά αδιάκοπης
λειτουργίας). Κατά την επεξεργασία
µεγάλων ποσοτήτων, π.χ. 1,5 κιλό
ζύµης, µη λειτουργείτε τη συσκευή
για περισσότερο από 1 λεπτό
χωρίς διακοπή.
Αφαιρείτε πάντα τα εργαλεία και
την άτρακτο προτού αφαιρέσετε το
περιεχόµενο του µπολ γενικής
χρήσης.
Μην υπερβαίνετε τη µέγιστη
χωρητικότητα.
Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί
υπό επίβλεψη. Βγάζετε το
ρευµατολήπτη, ακόµα και αν
πρόκειται να αποµακρυνθείτε µόνο
για λίγο από το χώρο.
Μετά το τέλος των εργασιών, θα
πρέπει να απενεργοποιείτε τη
συσκευή και να βγάζετε το
ρευµατολήπτη.
2 Απόρριψη
Απορρίψτε το υλικό
συσκευασίας!
Μην πετάτε στα σκουπίδια τα υλικά
συσκευασίας. Παρακαλούµε λάβετε
υπόψη τις παρακάτω υποδείξεις:
Μεταφέρετε τα χάρτινα υλικά
συσκευασίας σε χώρο συλλογής
χαρτιού.
Παραδώστε τις πλαστικές
σακούλες από πολυαιθυλένιο (PE)
για ανακύκλωση στα αντίστοιχα
σηµεία συλλογής. Τα µαλακά
τµήµατα διογκωµένου
πολυστυρενίου (PS) δεν περιέχουν
χλωροφθοράνθρακες και πρέπει
να παραδίδονται στα αντίστοιχα
σηµεία συλλογής (χώροι
ανακύκλωσης). Παρακαλούµε
ζητήστε να ενηµερωθείτε από το
δήµο σας για τους κατάλληλους
χώρους ανακύκλωσης.
r
Απορρίψτε την παλιά συσκευή!
Όταν θέσετε τη συσκευή σας
οριστικά εκτός λειτουργίας,
µεταφέρετέ την στο κοντινότερο
κέντρο ανακύκλωσης ή στον
αντιπρόσωπό σας, ο οποίος θα την
πάρει πίσω έναντι ελάχιστου
ποσού.
Γενικές υποδείξεις
χειρισµού
Το πολυµηχάνηµα σας βοηθάει µε
ποικίλους τρόπους κατά την
προετοιµασία φαγητών:
• Το µπλέντερ µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή
διαφόρων ποτών, για τον
θρυµµατισµό πάγου, για τον
τεµαχισµό φρούτων και λαχανικών
κ.ά.
• Με το εξάρτηµα πολλαπλών
χρήσεων µπορείτε π.χ.
– να φτιάξετε ζύµη ...
– να ψιλοκόψετε κρέας, ξηρούς
καρπούς κ.ά. ...
– να κόψετε ή να τρίψετε φρούτα
και λαχανικά,
– να κόψετε πατάτες για
τηγάνισµα ...
– να φτιάξετε σαντιγί ή µαρέγκα ...
– και να στύψετε λεµόνια,
πορτοκάλια, γκρέιπφρουτ (µόνο
στο KM 750)
Σύστηµα ασφαλείας
Η συσκευή διαθέτει διάφορα
συστήµατα ασφαλείας.
• Το µπλέντερ και το µπολ γενικής
χρήσης µπορούν να τεθούν σε
λειτουργία µόνον εφόσον το
εκάστοτε δοχείο και το αντίστοιχο
καπάκι είναι σωστά τοποθετηµένα.
• Το µπολ γενικής χρήσης µπορεί να
τεθεί σε λειτουργία µόνον εφόσον
το δοχείο ανάµειξης έχει αφαιρεθεί
και το καπάκι ασφαλείας για το
µοτέρ του µπλέντερ (εικόνα 1/S και
εικόνα 4) είναι τοποθετηµένο.
1
Παρ' όλα αυτά, κρατάτε τα παιδιά
µακριά από τη συσκευή.
1
Χρησιµοποιείτε τη συσκευή µόνο
πάνω σε επίπεδη και στεγνή
επιφάνεια.
Μπλέντερ
Το µπλέντερ µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή
διαφόρων ποτών, για τον
θρυµµατισµό πάγου, για τον
τεµαχισµό φρούτων και λαχανικών
κ.ά.
Προετοιµασία του µπλέντερ
Προκειµένου να τοποθετηθεί το
δοχείο ανάµειξης, το καπάκι
ασφαλείας για το µοτέρ του
µπλέντερ (εικόνα 1/S και εικόνα 4)
πρέπει να αφαιρεθεί.
0 Περιστρέψτε το καπάκι
ασφαλείας δεξιόστροφα και
αφαιρέστε το.
– Η κόκκινη λυχνία
προειδοποίησης (εικόνα 4/a)
αναβοσβήνει.
0 Τοποθετήστε το δοχείο(εικόνα 1/Β
και εικόνα 2) στο µοτέρ του
µπλέντερ (το βέλος
πάνω από
το βέλος
) και περιστρέψτε το
αριστερόστροφα µέχρι το τέρµα. Το
δοχείο ασφαλίζει µε έναν
χαρακτηριστικό ήχο. Τα δύο µαύρα
βέλη πρέπει να ευθυγραµµίζονται.
– Η κόκκινη λυχνία
προειδοποίησης (εικόνα 4/a)
σβήνει.
0 Τοποθετήστε το καπάκι του
µπλέντερ (εικόνα 1/C και εικόνα 3)
στο δοχείο ανάµειξης και στρέψτε
το, έως ότου η µύτη του να
βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη
λαβή. Το καπάκι ασφαλίζει µε έναν
χαρακτηριστικό ήχο.
9
r
Το µίξερ τίθεται σε λειτουργία
µόνον εφόσον το δοχείο ανάµειξης
και το καπάκι είναι σωστά
τοποθετηµένα.
0 Τοποθετήστε το καπάκι του
ανοίγµατος πλήρωσης (εικόνα 1/D)
και ασφαλίστε.
3
Εξάρτηµα πολλαπλών
χρήσεων
Τα εργαλεία και οι
δυνατότητες χρήσης τους
Χειρισµός του µπλέντερ
0 Ανοίξτε το καπάκι (εικόνα 1/C) και
προσθέστε όλα τα απαραίτητα
υλικά στο δοχείο.
Προσοχή: Μην υπερβαίνετε τη
µέγιστη χωρητικότητα του
1,5 λίτρου!
Κατά τη λειτουργία µπορείτε να
προσθέσετε και άλλα συστατικά
από το άνοιγµα πλήρωσης. Γι'
αυτόν το σκοπό µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε το καπάκι του
ανοίγµατος πλήρωσης (εικόνα 1/D)
και ως κύπελλο πλήρωσης.
Κλείνετε το άνοιγµα πλήρωσης
αµέσως µετά, για να αποφύγετε την
εκτόξευση υγρών.
0 Εκκίνηση του µπλέντερ: Στρέψτε
τον περιστρεφόµενο διακόπτη
(εικόνα 1/Ι) προς τα δεξιά για να
ρυθµίσετε την επιθυµητή βαθµίδα
ταχύτητας ή πιέστε το πλήκτρο
Pulse (εικόνα 1/J).
3
Συνιστάται να ξεκινάτε µε χαµηλή
ταχύτητα και έπειτα να µεταβαίνετε
σε υψηλότερη. Πιέζοντας το
πλήκτρο Pulse το µπλέντερ
λειτουργεί µε τη µέγιστη ταχύτητα.
Για ενδεικτικές τιµές για τη ρύθµιση
ταχύτητας βλέπε κεφάλαιο
"Συµβουλές για τη χρήση,
Μπλέντερ".
0 Απενεργοποίηση της συσκευής:
Στρέψτε τον περιστρεφόµενο
διακόπτη αριστερά στη θέση "0".
0 Μετά τη µίξη στρέψτε το δοχείο
δεξιόστροφα και αφαιρέστε το.
Περιστρέψτε έπειτα το καπάκι και
αφαιρέστε το.
3
10
•
•
•
•
Στο εξάρτηµα πολλαπλών χρήσεων
µπορείτε να τοποθετήσετε τα
ακόλουθα εργαλεία:
∆ίσκος ανάµειξης (εικόνα 1/Q)
Παρασκευή κρέµας σαντιγί και
µαρέγκας, κρεµών και ελαφριών
ζυµών.
Μεταλλικοί κόπτες (εικόνα 1/Ρ)
Για να ψιλοκόβετε ωµό κρέας,
σοκολάτα, ξηρούς καρπούς κτλ.
Πλαστικός κόπτης (εικόνα 1/Ο)
Για ζύµωµα και ανακάτεµα
βαρύτερων ζυµών.
Βάση λεπίδων κοπής
(εικόνα 1/N) µε λεπίδα κοπής
(εικόνα 10)
Οι λεπίδες είναι αριθµηµένες στις
λαβές (1 έως 6). Η επιθυµητή
λεπίδα τοποθετείται στη βάση
λεπίδων.
1 Κόψιµο λεπτών φετών
Για το κόψιµο φρούτων,
λαχανικών, ωµού κρέατος ή
αλλαντικών (π.χ. σαλάµι) κτλ.
σε λεπτές φέτες.
PG1Τρίφτης πατάτας
Για το τρίψιµο πατάτας.
3 Κόπτης πατατών για
τηγάνισµα
Για το κόψιµο πατατών για
τηγάνισµα.
4 Τρίφτης τυριού
Για το τρίψιµο σκληρών
τυριών, π.χ. παρµεζάνα κτλ.
5 Χοντρός τρίφτης
Για το χοντρό τρίψιµο φρούτων
και λαχανικών κτλ.
6 Λεπτός τρίφτης
Για το ψιλό τρίψιµο φρούτων,
λαχανικών, σοκολάτας,
σκόρδου κτλ.
r
Προετοιµασία εξαρτήµατος
πολλαπλών χρήσεων
Τοποθετήστε το καπάκι
ασφαλείας(εικόνα 4)
Το εξάρτηµα πολλαπλών χρήσεων
µπορεί να τεθεί σε λειτουργία
µόνον εφόσον το δοχείο έχει
αφαιρεθεί και το καπάκι ασφαλείας
για το µοτέρ του µπλέντερ (εικόνα
1/S και εικόνα 4) είναι
τοποθετηµένο.
0 Αφαιρέστε το δοχείο, όπως
περιγράφεται στο κεφάλαιο
"Μπλέντερ".
– Η κόκκινη λυχνία
προειδοποίησης (εικόνα 4/a)
αναβοσβήνει.
0 Τοποθετήστε το καπάκι ασφαλείας
στο µοτέρ του µπλέντερ (το σηµάδι
πάνω από το σηµάδι ) και
περιστρέψτε το αριστερόστροφα
µέχρι το τέρµα. Το καπάκι
ασφαλείας ασφαλίζει µε έναν
χαρακτηριστικό ήχο. Το σηµάδι
πρέπει να βρίσκεται πάνω από τη
λυχνία προειδοποίησης (εικόνα 4).
– Η κόκκινη λυχνία
προειδοποίησης (εικόνα 4/a)
σβήνει.
Τοποθετήστε το µπολ γενικής
χρήσης(εικόνα 5)
0 Τοποθετήστε το µπολ γενικής
χρήσης (εικόνα 1/G) στη συσκευή
πάνω από το βέλος
(το βέλος
) και περιστρέψτε το
αριστερόστροφα µέχρι το τέρµα. Το
µπολ ασφαλίζει µε έναν
χαρακτηριστικό ήχο. Τα δύο µαύρα
βέλη πρέπει να ευθυγραµµίζονται.
Τοποθετήστε την άτρακτο
(εικόνα 7)
Τοποθέτηση εργαλείων
•
•
•
•
Ανάλογα µε τις ανάγκες σας
µπορείτε να τοποθετήσετε τα
ακόλουθα εργαλεία:
∆ίσκος ανάµειξης (εικόνα 1/Q), ή
Μεταλλικός κόπτης (εικόνα 1/Ρ), ή
Πλαστικός κόπτης (εικόνα 1/Ο), ή
Βάση λεπίδων (εικόνα 1/Ν) µε
λεπίδα κοπής (εικόνα 9)
Η βάση λεπίδων κοπής πρέπει
ανάλογα µε την επιθυµητή χρήση
να εφοδιάζεται µε την κατάλληλη
λεπίδα (βλέπε "Τοποθέτηση
λεπίδας κοπής στη βάση
λεπίδων").
0 Τοποθετήστε το επιθυµητό
εργαλείο στην άτρακτο.
– Ο δίσκος ανάµειξης, ο µεταλλικός
και ο πλαστικός κόπτης
(εικόνα 8) εφαρµόζουν στα
γρανάζια στο κάτω µέρος της
ατράκτου.
– Η βάση λεπίδων κοπής
(εικόνα 11) εφαρµόζει στην
εξαγωνική βίδα της ατράκτου.
3
3
Συνιστάται να πιάνετε τη βάση
λεπίδων κοπής µε δύο δάχτυλα
από τις δύο οπές στο κέντρο.
Τοποθετήστε το καπάκι
(εικόνα 6)
0 Τοποθετήστε το καπάκι (εικόνα 1/F)
στο µπολ γενικής χρήσης (το βέλος
πάνω από το βέλος
) και
περιστρέψτε αριστερόστροφα
µέχρι το τέρµα. Το καπάκι
ασφαλίζει µε έναν χαρακτηριστικό
ήχο. Η µύτη του βρίσκεται ακριβώς
πάνω από τη λαβή, ενώ τα δύο
µαύρα βέλη πρέπει να
ευθυγραµµίζονται.
0 Εισάγετε τον πιεστήρα (εικόνα 1/Ε)
στο στόµιο πλήρωσης.
0 Τοποθετήστε την άτρακτο (εικόνα
1/H) στην υποδοχή στο κέντρο του
µπολ γενικής χρήσης.
11
r
Τοποθετήστε τη λεπίδα
κοπής στη βάση λεπίδων
(εικόνα 10)
Ανάλογα µε τη χρήση πρέπει να
τοποθετηθεί η κατάλληλη λεπίδα
στη βάση.
3
1
0
0
0
0
Οι λεπίδες κοπής αποθηκεύονται
στην αναδιπλούµενη θήκη
εξαρτηµάτων (εικόνα 1/K) στο
περίβληµα του µοτέρ.
Οι λεπίδες είναι εξαιρετικά
αιχµηρές. Πιάνετέ τις µόνο από τις
λαβές!
Ανοίξτε τη θήκη εξαρτηµάτων
τραβώντας την από τη λαβή
(εικόνα 9).
Πάρτε την επιθυµητή λεπίδα από
τη θήκη πιάνοντάς την από τη λαβή
(εικόνα 9).
Τοποθετήστε τη λεπίδα µε τη µύτη
στο κέντρο της βάσης λεπίδων και
εφαρµόστε τη στο κενό σηµείο του
δίσκου (εικόνα 10).
Για να αφαιρέσετε τη λεπίδα,
τραβήξτε την από τη χειρολαβή
ελαφρά προς τα έξω και σηκώστε
την.
Χειρισµός του εξαρτήµατος
πολλαπλών χρήσεων
0 Ανοίξτε το καπάκι (εικόνα 1/F) και
προσθέστε όλα τα απαραίτητα
υλικά στο µπολ γενικής χρήσης.
Προσοχή: Μην υπερβαίνετε τη
µέγιστη χωρητικότητα:
– υγρά 1,75 λίτρα
– στερεά 1,5 λίτρα
3
12
Κατά τη λειτουργία µπορείτε να
προσθέσετε και άλλα συστατικά
από το στόµιο πλήρωσης. Γι' αυτό
τον σκοπό µπορείτε επίσης να
χρησιµοποιήσετε το κύπελλο
πλήρωσης στον πιεστήρα (εικόνα
1/E). Κλείνετε το στόµιο πλήρωσης
αµέσως µετά, για να αποφύγετε την
εκτόξευση υγρών.
Χρησιµοποιείτε αποκλειστικά τον
πιεστήρα για να πιέζετε τα τρόφιµα
προς τα µέσα!
0 Θέση της συσκευής σε λειτουργία:
Στρέψτε τον περιστρεφόµενο
διακόπτη (εικόνα 1/Ι) προς τα δεξιά
για να ρυθµίσετε την επιθυµητή
βαθµίδα ταχύτητας ή πιέστε το
πλήκτρο Pulse (εικόνα 1/J).
1
3
Συνιστάται να ξεκινάτε µε χαµηλή
ταχύτητα και έπειτα να µεταβαίνετε
σε υψηλότερη. Πιέζοντας το
πλήκτρο Pulse η συσκευή
λειτουργεί µε τη µέγιστη ταχύτητα.
Για ενδεικτικές τιµές βλέπε
κεφάλαιο "Συµβουλές για τη χρήση,
Εξάρτηµα πολλαπλών χρήσεων".
Αν αναβοσβήνει η λυχνία
προειδοποίησης (εικόνα 4/a) και η
συσκευή δεν ενεργοποιείται, τότε
το καπάκι ασφαλείας για το µοτέρ
του µπλέντερ (εικόνα1/S και εικόνα
4) δεν είναι σωστά τοποθετηµένο.
0 Απενεργοποίηση της συσκευής:
Στρέψτε τον περιστρεφόµενο
διακόπτη αριστερά στη θέση "0".
0 Μετά τη χρήση περιστρέψτε το
καπάκι δεξιόστροφα και
αφαιρέστε το.
1
Αφαιρέστε το καπάκι µόνον αφού
το εργαλείο έχει ακινητοποιηθεί
τελείως!
0 Αφαιρέστε το εργαλείο και την
άτρακτο.
0 Περιστρέψτε το µπολ γενικής
χρήσης δεξιόστροφα και
αφαιρέστε το.
1
r
Στίφτης (µόνο στο
KM 750)
Καθαρισµός και
φροντίδα
Προετοιµασία (εικόνα 13)
Περίβληµα µοτέρ
0 Τοποθετήστε το µπολ γενικής
χρήσης, όπως περιγράφεται
παραπάνω (εικόνα 5).
0 Τοποθετήστε το πλέγµα του στίφτη
(εικόνα 13/a) στο µπολ γενικής
πάνω από το
χρήσης (το βέλος
βέλος
) και περιστρέψτε το
αριστερόστροφα µέχρι το τέρµα. Το
πλέγµα ασφαλίζει µε έναν
χαρακτηριστικό ήχο, το βέλος
πρέπει να βρίσκεται πάνω από το
.
βέλος
0 Τοποθετήστε τον κώνο (εικόνα
13/b) στο πλέγµα.
Χειρισµός του στίφτη
0 Θέση της συσκευής σε λειτουργία:
Στρέψτε τον περιστρεφόµενο
διακόπτη (εικόνα 1/I) δεξιά στη
θέση 1.
3
0
0
0
0
1
Ο στίφτης επιτρέπεται να
λειτουργεί µόνο στη χαµηλότερη
ταχύτητα.
Απενεργοποίηση της συσκευής:
Στρέψτε τον περιστρεφόµενο
διακόπτη αριστερά στη θέση "0".
Μετά τη χρήση αφαιρέστε τον
κώνο.
Περιστρέψτε το
πλέγµαδεξιόστροφα και
αφαιρέστε το.
Περιστρέψτε το µπολ γενικής
χρήσης δεξιόστροφα και
αφαιρέστε το.
Μπορείτε να λειτουργείτε τη
συσκευή έως 10 λεπτά χωρίς
διακοπή. Έπειτα από µεγάλη
διάρκεια λειτουργίας χωρίς
διακοπή, αφήστε τη συσκευή να
κρυώσει (για τουλάχιστον 20 λεπτά
µετά από 10 λεπτά αδιάκοπης
λειτουργίας).
Φροντίζετε να µην εισέλθουν υγρά
στο περίβληµα του µοτέρ!
0 Καθαρίζετε το περίβληµα του µοτέρ
µε ένα υγρό πανί. Ποτέ µην το
βυθίζετε σε νερό και µην το
κρατάτε κάτω από τρεχούµενο
νερό!
1
Μπλέντερ
Με τη βοήθεια της βαθµίδας Pulse,
το δοχείο και οι λεπίδες µπορούν
να καθαριστούν εύκολα και µε
ασφάλεια.
0 Γεµίστε το δοχείο µέχρι τη µέση µε
χλιαρό (όχι καυτό!) νερό και
προσθέστε λίγες σταγόνες υγρό
πιάτων.
0 Πιέστε σύντοµα το πλήκτρο Pulse.
0 Ξεπλύνετε το δοχείο µε τρεχούµενο
νερό της βρύσης.
3
Συναρµολόγηση/αποσυναρµ
ολόγηση της διάταξης
λεπίδων (εικόνα 14)
3
Αν χρειαστεί, µπορείτε να
αποσυναρµολογήσετε τη διάταξη
λεπίδων και να την καθαρίσετε
ξεχωριστά.
Προσοχή: Οι λεπίδες είναι
εξαιρετικά αιχµηρές! Υπάρχει
κίνδυνος τραυµατισµού!
0 Αφαιρέστε τη διάταξη λεπίδων
κοπής (εικόνα 14/a) από το δοχείο
περιστρέφοντάς την
αριστερόστροφα, ενώ
συγχρόνως την κρατάτε ελαφρώς
γερµένη.
0 Αφαιρέστε το µονωτικό δακτύλιο
(εικόνα 14/b) από τη διάταξη
λεπίδων κοπής.
1
13
r
1
Οι λεπίδες είναι εξαιρετικά
αιχµηρές. Υπάρχει περίπτωση να
προκληθεί βλάβη στο µονωτικό
δακτύλιο.
Πλύνετε τις λεπίδες προσεκτικά στο
χέρι (Κίνδυνος τραυµατισµού!).
Χρησιµοποιήστε για τον καθαρισµό
µόνο νερό και υγρό πιάτων.
Μην πλένετε τη διάταξη λεπίδων
κοπής στο πλυντήριο πιάτων!
0 Τοποθετήστε το µονωτικό δακτύλιο
στη διάταξη λεπίδων.
0 Τοποθετήστε τη διάταξη λεπίδων
κοπής από κάτω στο δοχείο,
γέρνοντάς την ελαφρά.
0 Σφίξτε τη διάταξη λεπίδων
περιστρέφοντας δεξιόστροφα.
1
Μπολ γενικής χρήσης και
εργαλεία
0 Καθαρίστε το µπολ γενικής χρήσης
και τα εργαλεία σε σαπουνόνερο.
1
Προσοχή: Ο µεταλλικός κόπτης
είναι εξαιρετικά αιχµηρός!
Κίνδυνος τραυµατισµού!
1
Τα πλαστικά µέρη φθείρονται
γρηγορότερα, όταν πλένονται
συχνά στο πλυντήριο πιάτων. Αν
παρ' όλα αυτά θέλετε να τα πλύνετε
στο πλυντήριο πιάτων, πρέπει να
τα τοποθετήσετε στο επάνω
καλάθι.
14
Λεπίδες κοπής
0 Καθαρίζετε τις λεπίδες κοπής µε
βούρτσα ή πανί µε τρεχούµενο
νερό της βρύσης ή στο πλυντήριο
πιάτων!
1
Προσοχή: Οι λεπίδες είναι
εξαιρετικά αιχµηρές! Κίνδυνος
τραυµατισµού!
Αποθήκευση
Όλα τα εξαρτήµατα εκτός από το
στίφτη µπορούν να αποθηκεύονται
µέσα στη συσκευή.
• Αποθηκεύετε τις λεπίδες στηθήκη
εξαρτηµάτων (εικόνα 1/K).
Προσοχή: Οι λεπίδες είναι
εξαιρετικά αιχµηρές. Κίνδυνος
τραυµατισµού! Πιάνετέ τις µόνο
από τις λαβές!
• Στοιβάζετε τα εξαρτήµατα στο µπολ
γενικής χρήσης όπως φαίνεται
στην εικόνα 12.
1
Προσοχή: Ο µεταλλικός κόπτης
(εικόνα 1/P) είναι εξαιρετικά
αιχµηρός! Κίνδυνος
τραυµατισµού! Πιάνετε το
µεταλλικό κόπτη µόνο από τη λαβή
και φυλάσσετέ τον µόνο µε το
προστατευτικό κάλυµµα
τοποθετηµένο!
• Τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τις
δύο εξοχές στο πίσω µέρος της
συσκευής (εικόνα 15).
1
r
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση δικτύου: 230 – 240 V
Κατανάλωση ισχύος: 700 W
;
Αυτή η συσκευή συµµορφώνεται
προς τις ακόλουθες οδηγίες της
ΕΕ:
• 73/23/ΕΟΚ της 19.2.1973
“Οδηγία περί Χαµηλής Τάσης”,
συµπεριλαµβανοµένης της
τροποποιητικής οδηγίας
93/68/ΕΟΚ.
• 89/336/ΕΟΚ της 03.5.1989
“Οδηγία περί Ηλεκτροµαγνητικής
Συµβατότητας”,
συµπεριλαµβανοµένης της
τροποποιητικής οδηγίας
92/31/ΕΟΚ.
Εξυπηρέτηση πελατών
Οι συσκευές µας κατασκευάζονται
σύµφωνα µε τις υψηλότερες
προδιαγραφές ποιότητας. Εάν,
ωστόσο, προκύψει κάποια βλάβη,
για την οποία δεν υπάρχει σχετική
υπόδειξη στο εγχειρίδιο οδηγιών
χρήσης, απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο ή στο τµήµα
εξυπηρέτησης πελατών της AEG.
15
r
Συµβουλές για τη χρήση
• Θρυµµατισµός πάγου: Προσθέτετε
πάντα λίγο νερό στο δοχείο,
προτού θρυµµατίσετε τον πάγο.
• Κατά την επεξεργασία στερεών
µειγµάτων ενδέχεται να χρειαστεί
ενδιάµεσα να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή, να ανοίξετε το καπάκι του
µπλέντερ και να αφαιρέσετε µε τον
ξύστη το µείγµα από τα τοιχώµατα
του δοχείου.
• Κατά την ανάµιξη υγρών και
στερεών υλικών, αναµιγνύετε
πρώτα τα υγρά και κατόπιν
προσθέτετε τα στερεά.
• Αφήνετε τα καυτά υγρά να
κρυώσουν πριν την επεξεργασία
στο µπλέντερ.
• Όταν επεξεργάζεστε ζεστά υλικά,
πρέπει να αερίζετε το δοχείο του
µπλέντερ αφαιρώντας το καπάκι
του ανοίγµατος πλήρωσης.
Μπλέντερ
• Το µπλέντερ ενδείκνυται για να
ψιλοκόβετε µικρές ποσότητες
τροφίµων όπως ξηρούς καρπούς,
φρυγανιές ή µπαχαρικά.
• Στο µπλέντερ µπορείτε επίσης να
«σώσετε» σάλτσες που έχουν
κόψει.
• Κόψτε ή σπάστε τα τρόφιµα που
θέλετε να επεξεργαστείτε στο
µπλέντερ σε κύβους περίπου 2 µε
3 εκ.
• Αφαιρείτε πάντοτε τα κουκούτσια
από τα φρούτα και τα κόκαλα από
το κρέας, καθώς µπορούν να
προκαλέσουν ζηµιές στη διάταξη
λεπίδων κοπής.
Τρόφιµα
Ταχύτητα*
Υποδείξεις
Ανάµειξη
Μιλκ σέικ
5 – 10
Χρησιµοποιείτε κρύο γάλα
Τεµαχισµός
Ξηροί καρποί, σοκολάτα,
σκόρδο, µυρωδικά
Pulse
Προσθέτετε µόνο 1/2 κούπα κάθε φορά, για να
κοπούν όλα τα υλικά ψιλά
Παρασκευή
τριµµένης
φρυγανιάς
Ψωµάκια, µπισκότα, ψωµί τοστ
5 – 10
Κόψτε τα σε χοντρά κοµµάτια πριν την
επεξεργασία
Pulse
Προσθέστε 1/4 κούπας νερό.
Πιέστε το πλήκτρο Pulse 3-4 φορές
Θρυµµατισµός
πάγου
Γαλακτοποίηση
Ντρέσινγκ για σαλάτες
7 – 10
Αναµίξτε καλά.
Μπορείτε να προσθέσετε λάδι κατά την
ανάµειξη από το άνοιγµα πλήρωσης
Ανάµειξη
Μείγµατα για γλυκά,
ζύµη για τηγανίτες
1
Απλά ανακατέψτε καλά τα υλικά,
µην τα χτυπάτε πολλή ώρα
Πολτοποίηση
Σούπες, λαχανικά, φρούτα
3 – 10
Αναµείξτε, έως ότου το µείγµα γίνει
παχύρρευστο
*Ξεκινάτε πάντα µε χαµηλή ταχύτητα και µεταβαίνετε έπειτα σε υψηλότερη.
16
r
Εξάρτηµα πολλαπλών
χρήσεων
Τεµαχισµός
Για οµοιόµορφο αποτέλεσµα
συνιστάται να επεξεργάζεστε
περίπου ίσα κοµµάτια. Κόψτε ή
σπάστε τα τρόφιµα πριν την
επεξεργασία σε περίπου ίσα
κοµµάτια.
Προσέξτε, ώστε να µην
υπερπληρώσετε το δοχείο.
Κιµάς
Κόψτε το κρέας πριν την
επεξεργασία σε µεγάλους κύβους
2 εκ. περίπου.
Λαχανικά
Όταν επεξεργάζεστε λαχανικά,
όπως π.χ. κρεµµύδια, ξεφλουδίζετε
και κόβετέ τα στα τέσσερα.
Ανάµειξη
Η ποσότητα που µπορείτε να
επεξεργαστείτε εξαρτάται από το
πόσο παχύρρευστα είναι τα
τρόφιµα.
Προσθέστε τα υλικά
Προσθέστε στεγνά υλικά όπως π.χ.
αλεύρι στο µπολ γενικής χρήσης
πριν την επεξεργασία. Τα υλικά δεν
χρειάζεται να αναµειχθούν πριν την
επεξεργασία.
Κατά την επεξεργασία µπορείτε να
προσθέτετε υγρά υλικά από το
στόµιο πλήρωσης.
Υπόδειξη: Κατά την επεξεργασία
σαλτσών ή ηµιπαχύρρευστων
υλικών ενδέχεται να χρειαστεί
ενδιάµεσα να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή, να ανοίξετε το καπάκι του
µπολ γενικής χρήσης και να
αφαιρέσετε το µείγµα µε τον ξύστη
απο τα τοιχώµατα του µπολ.
Εργασία µε τη βάση λεπίδων
κοπής
Είναι πολύ σηµαντικό να εισάγετε
σωστά τα τρόφιµα από το στόµιο
πλήρωσης.
Εάν χρειαστεί, κόβετε τα
προετοιµασµένα τρόφιµα λίγο
µικρότερα, ώστε να χωράνε στο
στόµιο πλήρωσης.
Προσθέτετε τα υλικά, εάν γίνεται,
κάθετα το ένα δίπλα στο άλλο από
το στόµιο πλήρωσης.
Πιέζετε τα υλικά οµοιόµορφα µε τον
πιεστήρα. Η δύναµη της πίεσης
καθορίζει το µέγεθος των
τροφίµων.
1
Χρησιµοποιείτε αποκλειστικά τον
πιεστήρα προκειµένου να πιέσετε
τα τρόφιµα προς τα µέσα. Μην
τοποθετείτε ποτέ τα δάχτυλά σας
στο στόµιο πλήρωσης!
Η υπερβολική πίεση µε τον
πιεστήρα µπορεί να προκαλέσει
ζηµιές στη συσκευή!
3
Πάντοτε µένουν µικρές ποσότητες
ανεπεξέργαστων τροφίµων
ανάµεσα στον πιεστήρα και στη
βάση λεπίδων.
Τρίψιµο τυριού
Ψύχετε πάντα τα µαλακά τυριά
όπως π.χ. έµενταλ ή µοτσαρέλα
πριν τα τρίψετε.
Τα σκληρά τυριά, όπως π.χ. η
παρµεζάνα, συνιστάται κατά την
επεξεργασία να έχουν
θερµοκρασία δωµατίου.
Υπόδειξη: Κατά την επεξεργασία
της παρµεζάνας συνιστάται να µην
ασκείτε µεγάλη πίεση µε τον
πιεστήρα.
17
r
Εργαλεία
Τρόφιµα
Μέγ.
ποσότητα
Ταχύτητα
Υποδείξεις
Τεµαχισµός
Μεταλλικός
κόπτης
Λαχανικά, π.χ. κρεµµύδια
Φρούτα
Φρέσκα µυρωδικά
Ξηροί καρποί
Σοκολάτα
800 γρ.
800 γρ.
1 µατσάκι
500 γρ.
400 γρ.
3–5
3
2
5
4
Τα φρούτα και τα λαχανικά
συνιστάται να είναι φρέσκα
και σφιχτά. Χρησιµοποιείτε
περίπου ίσα κοµµάτια
Για να
ψιλοκόψετε
κρέας
Μεταλλικός
κόπτης
Κρέας,
φιλέτα ψαριού (χωρίς
κόκκαλα), Μπέικον
500 γρ.
4–6
Αφαιρέστε τα κόκαλα και
τους τένοντες και κόψτε σε
κύβους των 2 εκ.
Παρασκευή
τριµµένης
φρυγανιάς
Μεταλλικός
κόπτης
ξερό ψωµί, µπισκότα
125 γρ.
3ή4
Κόψτε τα σε χοντρά
κοµµάτια πριν την
επεξεργασία
Πολτοποίηση
Μεταλλικός
κόπτης
βρασµένα φρούτα
ή λαχανικά
έως
1,75 λίτρο
3 – 10
Αν χρειαστεί, προσθέστε
κατά την επεξεργασία λίγο
νερό
Ανάµειξη
Μεταλλικός
κόπτης
ελαφριά µείγµατα για
γλυκά, ζύµη για τηγανίτες
κτλ.
800 ml
3–7
Ξεκινήστε µε τη βαθµίδα 1
για να αναµείξετε τα υλικά
και έπειτα αυξήστε
ταχύτητα
Ανάµειξη
Μεταλλικός
κόπτης
Μαγιονέζα
1 λίτρο
Pulse ή
3
Μην απενεργοποιείτε τη
συσκευή ενώ προσθέτετε
λάδι
Ζύµωµα
Πλαστικός
κόπτης
σφιχτές ζύµες, π.χ.
ζύµη για ψωµί ή πίτσα
1,5 κιλό
1–5
Ξεκινήστε µε τη βαθµίδα 1
για να αναµείξετε τα υλικά
και έπειτα αυξήστε
ταχύτητα
Κόψιµο
Κόψιµο σε
λεπτές φέτες
(Νο 1)
Λαχανικά, π.χ. αγγούρια,
κολοκυθάκια, καρότα κτλ.
Φρούτα, π.χ. µήλα,
ροδάκινα,
κρέας, αλλαντικά, κτλ.
800 γρ.
1–2
∆ιαλέξτε φρούτα και
λαχανικά ίδιου περίπου
µεγέθους
Κόψτε το κρέας έτσι ώστε
να χωράει στο στόµιο
πλήρωσης
Τρίψιµο
Τρίφτης πατάτας
(Νο PG1)
πατάτες
έως
1 κιλό
1–2
π.χ. για κροκέτες
Κόψιµο σε
λωρίδες
Κόπτης για
τηγανητές
πατάτες
(Νο 3)
πατάτες, καρότα
1 κιλό
1–2
Τρίψιµο
Τρίφτης τυριού
(Νο 4)
Τυρί παρµεζάνα
500 γρ.
1–2
Μην πιέζετε πολύ δυνατά
µε τον πιεστήρα
Τρίψιµο
(χοντρό ή
ψιλό)
Χοντρός, ψιλός
τρίφτης
(Νο 5
ή Nο 6)
Σοκολάτα
Φρούτα, π.χ. µήλα
Λαχανικά, π.χ. καρότα
500 γρ.
1 κιλό
1 κιλό
1–2
Σπάστε τη σοκολάτα σε
2–3 κοµµάτια
Χτύπηµα
∆ίσκος
ανάµειξης
Ελαφριά µείγµατα για
γλυκά
Ασπράδι αβγού
κρέµα γάλακτος
1 κιλό
4–5
Μην χτυπάτε το ασπράδι
πολλή ώρα
18
2 – 10
4–6
r
Συνταγές
Βασική συνταγή για
παντεσπάνι
4
Ασπράδι αβγού
4 κουτ. σούπας
κρύο νερό
200 γρ.
ζάχαρη
1 σακουλάκι
ζάχαρη βανίλιας
4
κρόκους αβγών
80 γρ.
αλεύρι
80 γρ.
κορν φλάουρ
1 κουτ. γλυκού
3
0
0
0
0
0
µπέικιν πάουντερ
Απαραίτητα εξαρτήµατα:
µπολ γενικής χρήσης µε δίσκο
ανάµειξης
Προσθέστε τα ασπράδια και το
νερό στο µπολ γενικής χρήσης και
χτυπήστε τα στη βαθµίδα 5 για
1 λεπτό περίπου ώσπου να
πήξουν.
Προσθέστε τη ζάχαρη και τη
ζάχαρη βανίλιας από το στόµιο
πλήρωσης και χτυπήστε για άλλο
1 λεπτό, ώσπου να διαλυθεί η
ζάχαρη.
Προσθέστε τους κρόκους και
ανακατέψτε πιέζοντας µερικές
φορές το πλήκτρο Pulse.
Ανακατέψτε το αλεύρι, το κορν
φλάουρ και το µπέικιν πάουντερ,
προσθέστε τα στο χυλό και
αναµείξτε για λίγο πιέζοντας
µερικές φορές το πλήκτρο Pulse.
Αδειάστε τη ζύµη σε µία στρογγυλή
φόρµα και ψήστε την.
Βασική συνταγή για ζύµη κέικ
500 γρ.
1 σακουλάκι
αλεύρι
µπέικιν πάουντερ
250 γρ.
µαλακή µαργαρίνη
ή βούτυρο
250 γρ.
ζάχαρη
1 σακουλάκι
ζάχαρη βανίλιας
1 πρέζα
αλάτι
4
αβγά
150 ml
γάλα
Απαραίτητα εξαρτήµατα:
µπολ γενικής χρήσης µε πλαστικό
κόπτη
0 Προσθέστε όλα τα υλικά µε την
αναφερόµενη σειρά στο µπολ.
0 Αναµείξτε στη βαθµίδα 3 – 4 για
1 µε 1½ λεπτό περίπου, έως ότου
η ζύµη γίνει κρεµώδης και λεία.
3
Αν η ζύµη κατά την επεξεργασία
µετακινηθεί προς τα τοιχώµατα του
µπολ, απενεργοποιήστε τη
συσκευή, ανοίξτε το καπάκι και
σπρώξτε τη ζύµη µε τον ξύστη
προς τα µέσα.
0 Αδειάστε τη ζύµη σε µία κατάλληλη
φόρµα και ψήστε την.
3
Αν θέλετε, µπορείτε να κάνετε
µικρές παραλλαγές στη ζύµη
προσθέτοντας άλλα υλικά.
Παράδειγµα για κέικ σοκολάτας:
0 Αδειάστε τα 2/3 της ζύµης στη
φόρµα. Προσθέστε στην υπόλοιπη
ζύµη 1 κουτ. σούπας κακάο και
1 κουτ. σούπας γάλα και
ανακατέψτε για λίγο πιέζοντας
µερικές φορές το πλήκτρο Pulse.
0 Προσθέστε τη σκούρα ζύµη πάνω
από την ανοιχτή στη φόρµα.
Περάστε ένα πιρούνι σε σχέδιο
σπιράλ και από τις δύο στρώσεις
της ζύµης, προκειµένου να
επιτύχετε το επιθυµητό σχέδιο.
3
19
r
Βασική συνταγή για ζύµη
τάρτας
Βασική συνταγή για ζύµη
µαγιάς
250 γρ.
500 γρ.
1 κουτ. γλυκού
125 γρ.
60 γρ.
µπέικιν πάουντερ
κρύα µαργαρίνη
ή βούτυρο
ζάχαρη
1 πρέζα
αλάτι
1
αβγό
1 κουτ. σούπας
κρύο νερό
3
0
0
0
0
0
20
αλεύρι
Απαραίτητα εξαρτήµατα:
µπολ γενικής χρήσης µε πλαστικό
κόπτη
Προσθέστε το αλεύρι, το αλάτι και
τη ζάχαρη στο µπολ γενικής
χρήσης. Κόψτε το κρύο βούτυρο σε
κοµµατάκια και προσθέστε το στο
µπολ.
Αναµείξτε στη βαθµίδα 3 – 4 για
1 λεπτό, προσθέστε το αβγό και το
νερό από το στόµιο πλήρωσης και
συνεχίστε να ανακατεύετε, µέχρι η
ζύµη να σχηµατίσει µία µπάλα
γύρω από τον κόπτη.
Βγάλτε τη ζύµη από το µπολ και
ζυµώστε τη για λίγο µε τα χέρια.
Προτού συνεχίσετε την
επεξεργασία, αφήστε τη ζύµη να
καθίσει για 30 λεπτά περίπου στο
ψυγείο.
Ανοίξτε τη ζύµη, απλώστε τη σε µία
βουτυρωµένη φόρµα και
προσθέστε κατά βούληση φρούτα,
όπως π.χ. µήλα ή δαµάσκηνα.
αλεύρι
40 γρ.
µαγιά (φρέσκια) ή
1 σακουλάκι ξηρή
µαγιά
80 γρ.
ζάχαρη
1 πρέζα
80 γρ.
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
αλάτι
λιωµένη µαργαρίνη
χλιαρό γάλα
Απαραίτητα εξαρτήµατα:
µπολ γενικής χρήσης µε πλαστικό
κόπτη
Προσθέστε όλα τα υλικά µε την
αναφερόµενη σειρά στο µπολ.
Αναµείξτε στη βαθµίδα 3 – 4 για
1 µε 1½ λεπτό περίπου, έως ότου
η ζύµη σχηµατίσει µια µπάλα γύρω
από το µαχαίρι.
Βγάλτε τη ζύµη από το µπολ και
ζυµώστε τη για λίγο µε τα χέρια.
Προσθέστε κατόπιν τα υλικά που
δεν χρειάζονται κόψιµο, π.χ.
σταφίδες, και ζυµώστε ξανά µε τα
χέρια.
Πριν συνεχίσετε την επεξεργασία,
βάλτε τη ζύµη σε ένα µπολ,
σκεπάστε την και αφήστε τη να
φουσκώσει σε ένα ζεστό µέρος,
ώσπου να διπλασιαστεί ο όγκος
της.
∆υνατότητες χρήσης:
Τσουρέκι, κέικ µε φρούτα.
Για αλµυρές συνταγές παραλείψτε
τη ζάχαρη στη ζύµη.
21
22
Garantiebedingungen
AEG Kundenservice in Deutschland
AEG Kundenservice in Europa
In Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen,
Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Kleingeräte und Raumpflegegeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen
Vertriebsorganisationen. Diese können dort eingesehen werden.
In these countries our AEG sales organisations own guarantee
conditions are applicable. Please obtain further details direct.
Österreich, 4010 Linz, 0732 / 770101 - 30
Belgique/België, 1502 Lembeek, 02/363.04.44
Czech Republic, Hanusova ul., Praha 4, 02/6112 6112
Danmark, 7000 Fredericia, 70 11 74 00
España, Madrid, 1-885-2700
France, 60307 Senlis, 03-44 62 24 24
Great Britain, Service Force 08705 929 929
Hellas, 18346 MOÓXATO, 01/4822646
Island, Reykjavik (Bræóurnir Ormsson hf), 91-3 88 20
Italia, 33080 Porcia (PN), 0434 39 41
Kroatien, 10000 Zagreb, 385 1 6323 333
Luxembourg, 1273 Luxembourg-Hamm, 4 24 31-443
Magyarország, 1142 Budapest, 36-1-252-1773
Nederland, 2400 AC Alphen aan den Rijn, 0172-468 300
Norge, 0516 Oslo, 22 72 58 00
Poland, 02-034 Warszawa, 022 874 33 33
Portugal, 2635-445 Rio de Mouro, (21) 926 75 75
Romania, Bucuresti, B-dul Timisoara 90, 01-444-25-81
Russia, 129090 Moscow, +7 095 956 2917, 937 7893
Slovakia, 81105 Bratislava, 07/4333 9757
Slovenija, Tražaška 132, 1000 Ljubljana, 01 24 25 730
Schweiz/Svizzera, 5506 Mägenwil, 062/889 93 00
Suomi, Porissa, puh. (02) 622 3300
Sverige, 10545 Stockholm, 08-672 53 60
Turkey, Tarlabasi cad no:35 Taksim/Istanbul-0, 262-7249420
AEG-Serviceline: 01805-30 60 80
(Deutsche Telekom 0,12 Euro/Min.)
Fax:
0911-323-49 1930
E-Mail: [email protected]
Sollte dieses AEG Gerät wider Erwarten nicht
funktionieren, erfolgt in unserer Zentralwerkstatt
eine kompetente und fachkundige Instandsetzung.
AEG Kleingeräte-Zentralwerkstatt
Firma Trepesch GmbH
Steinstraße 19
90419 Nürnberg
Der Endabnehmer dieses Geräts (Verbraucher) hat bei einem
Kauf dieses Geräts von einem Unternehmer (Händler) in
Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie
nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, leisten wir, AEG Hausgeräte GmbH, gegenüber dem Verbraucher
Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24 Monaten ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
3.
4.
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe vom Händler an
den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für
dieses Gerät aufgeführten Eigenschaften aufweist. Ein
Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die Gebrauchstauglichkeit dieses Geräts erheblich gemindert ist.
Zeigt sich der Mangel nach Ablauf von sechs (6) Monaten
ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nachzuweisen, dass das Gerät bereits im Übergabezeitpunkt
mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden
oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung sowie Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es
in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland
betrieben wird und Garantieleistungen auch in Deutschland erbracht werden können. Mängel müssen uns inner-
5.
6.
halb von zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt
werden.
Mängel dieses Geräts werden wir innerhalb angemessener
Frist nach Mitteilung des Mangels unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Arbeits- und Materialkosten werden von uns
getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende Ansprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher
nicht eingeräumt.
Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für
seinen Wohnort zuständige AEG-Zentralwerkstatt zu versenden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die vollständige Anschrift des Verbrauchers zusammen mit einer
kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen ist. Zum
Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) beizufügen.
Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung
noch einen Neubeginn der Garantiezeit für dieses Gerät;
ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2)
Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Geräts vom
Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses
Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist sechs (6) Monate.
AEG Hausgeräte GmbH, D-90429 Nürnberg, Muggenhofer Straße 135
Änderungen vorbehalten
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 949 291 - 0904
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement