AEG TG240 User manual

AEG TG240 User manual
TG 240
Tafelgrill
Gebruiksaanwijzing
6
4
5
a
b
c
OFF
1
2
3
2
1
2
5
3
4
l
l Geachte klant
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Lees vooral de aanwijzingen
m.b.t. de veiligheid op de eerste
pagina's van deze gebruiksaanwijzing.
Bewaar het boekje, zodat u nog eens
iets kunt nalezen. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of
door signaalwoorden (Waarschuwing!,
Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die
van belang zijn voor Uw veiligheid of
voor het goed functioneren van het
apparaat. Hier goed op letten.
0 Dit teken begeleidt u stap voor stap bij
de bediening van het toestel.
1
3
Bij dit symbool vindt u aanvullende
informatie m.b.t. bediening en praktisch gebruik van het toestel.
2
Tips en aanwijzingen m.b.t. de rendabele en milieuvriendelijke toepassing
van het toestel zijn met een klaverblad
gekenmerkt.
Uitrusting
1
2
3
4
5
6
Onderstel
Opvangschaal
Verwarmingsplaat (met antikleeflaag)
met 2000 W verwarmingselement en
handvatten met warmte-isolatie
a
Grillrooster
b
Vlakke grill
Antispatkap
Thermostaat met snoer
c
Lampje aan/uit
Typeplaatje (2 stuks, onderkant
verwarmingsplaat en onderkant
thermostaat)
1 Veiligheidsinstructies
De veiligheid van de elektrische apparaten van AEG komt overeen met de
erkende regels van de techniek en de
wetten inzake veiligheid van apparaten. Niettemin voelen wij ons als fabrikant verplicht u met de volgende
veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te
maken.
Algemene veiligheid
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten aan een elektriciteitsnet
waarvan spanning en frequentie overeenkomen met de specificatie op het
typeplaatje!
• Zet het apparaat nooit in werking als
– het aansluitsnoer beschadigd is,
– het huis van het apparaat
beschadigd is.
• De netstekker nooit aan het snoer uit
het stopcontact trekken.
• Als het aansluitsnoer van dit apparaat
beschadigd wordt, moet het, om
risico’s te voorkomen, door een origineel onderdeel vervangen worden.
• Reparaties aan dit apparaat mogen
alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen gevaarlijk zijn. Neem
voor reparaties contact op met de AEG
klantendienst of met de vakhandel.
Veiligheid voor kinderen
• Laat het apparaat niet zonder toezicht
aanstaan en voorkom vooral dat kinderen letsel oplopen!
Denk bij het gebruik van het
apparaat aan de volgende
punten:
• Pas op voor de hete oppervlakken! Er
bestaat gevaar van letsel! Laat het
apparaat voldoende afkoelen voordat u
het reinigt of wegdraagt. Pak het altijd
alleen vast aan de van warmte-isolatie
voorziene handvatten.
3
l
• Het snoer mag niet met hete onderdelen van het apparaat in contact komen.
Zet het apparaat nooit op of in de
buurt van open vuur, een kook-/verwarmingsplaat of een verhitte oven.
• Het snoer met de thermostaat mag niet
nat worden. Nooit onder stromend
water of ondergedompeld reinigen.
• Sluit het apparaat alleen aan een veiligheidscontactdoos aan. Indien nodig
een verlengsnoer gebruiken dat
geschikt is voor 10 ampère.
• Sluit het snoer zo aan dat niemand
erover kan struikelen. Breng het snoer
nooit in contact met water of andere
vloeistoffen.
• De grillplaat alleen op het onderstel en
met de opvangschaal op zijn plaats in
gebruik nemen.
• De verwarmingsplaat nooit met aluminiumfolie, pannen of iets dergelijks
afdekken, aangezien de hitte zich dan
niet kan verspreiden en de kunststofdelen en de oppervlaktelaag vernield
kunnen worden.
• Stel het apparaat niet aan vocht bloot
als u buiten grillt.
• Bij gebruik in een gesloten vertrek voor
voldoende ventilatie zorgen.
• Na elke reiniging en voor elk gebruik
controleren of de plugcontacten aan
de verwarmingsplaat droog zijn.
• Voor alle reinigingswerkzaamheden
moet het apparaat uitgeschakeld worden en moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor
eventuele schade die door niet-reglementair gebruik of verkeerde bediening wordt veroorzaakt
2 Afvalverwerking
Verwijderen van
verpakkingsmateriaal!
Gooi verpakkingsmateriaal niet bij het
normale afval. Neem de volgende aanwijzingen in acht:
Verpakkingsmateriaal van karton kan
bij het oud papier. Geef de kunststof
zak van polyethyleen (PE) af bij een
afgiftepunt voor PE. Verpakkingsdelen
van polystyrol-schuim (PS) zijn CFK-vrij
en kunnen worden afgegeven bij een
afgiftepunt voor recycling. Informeer
bij uw gemeente naar het afgiftepunt
voor recycling van uw afval.
Verwijderen van de oude machine!
Wanneer u uw apparaat op een dag
definitief buiten werking stelt dient u
dit naar het dichtstbijzijnde recyclingcentrum of naar uw speciaalzaak te
brengen, die het toestel tegen een
geringe bijdrage in de onkosten terugneemt.
Bediening
Verwijder voor het eerste gebruik
eventuele stickers van het apparaat en
maak het apparaat grondig schoon (zie
“Reiniging”).
Klaarmaken van de tafelgrill
Zet het apparaat op een absoluut
vlakke, stabiele ondergrond en niet op
een kwetsbaar oppervlak.
Houd de nodige veiligheidsafstand
t.o.v. wanden en gordijnen aan en houd
gemakkelijk ontvlambaar materiaal
(zoals kunststoffolie) uit de buurt van
het apparaat.
0 Plaats de opvangschaal (2) in het
onderstel (1).
1
3
4
Om de opvangschaal gemakkelijker te
kunnen schoonmaken, kunt u hem met
aluminiumfolie afdekken.
l
0 Plaats de verwarmingsplaat (3) in het
onderstel.
0 Voor betere antikleefeigenschappen
kunt u het oppervlak van de verwarmingsplaat voor elk gebruik met
behulp van keukenpapier dun invetten
met slaolie..
0 Plaats zo nodig de antispatkap (4) op
de verwarmingsplaat. Daarbij moeten
de sleuven van de antispatkap goed in
de stangen van de verwarmingsplaat
grijpen.
Het gebruik van de antispatkap is
vooral aan te raden als er iets wordt
gegrilld dat vet bevat. In de buitenlucht dient de antispatkap tevens als
bescherming tegen wind.
0 Steek de thermostaat met het netsnoer
(5) helemaal in de contactdoos van het
apparaat.
3
Werken met de tafelgrill
0 Netsnoer (5) aan het elektriciteitsnet
aansluiten.
0 Thermostaat (5) naar de gewenste
stand (1 tot 5) draaien.
1 = laagste temperatuur
5 = hoogste temperatuur
3
Het lampje aan/uit (5/c) van de thermostaat brandt zolang de grill verhit
wordt. Wanneer de temperatuur
bereikt is, wordt de grill met tussenpozen verhit op de temperatuur constant
te houden.
Leg wat u wilt grillen niet op het grillvlak om te voorkomen dat de antikleeflaag beschadigd wordt.
Pas op dat u bij het omdraaien van het
te grillen voedsel de antikleeflaag niet
beschadigt.
0 Om het apparaat uit te zetten draait u
de thermostaat op de stand OFF.
Praktische tips
• Het grillrooster (3/a) is ideaal om
vlees, vis of gevogelte klaar te maken.
Door de grillrichels kunnen vet en sappen in de opvangschaal druipen. Zo
kunt u het voedsel gezond, vetarm toebereiden.
• De vlakke grill (3/b) is ideaal voor het
klaarmaken van b.v. eieren, ham, champignons, tomaten of uien. Hij is ook
heel geschikt op voedsel warm te houden.
• Malse stukken vlees zijn het meest
geschikt om te grillen.
• Vlees van b.v. schouder of hals wordt
malser als u het een nacht lang marineert.
• Gebruik een grilltang en geen vork om
het vlees om te keren. Dan blijft het
van binnen sappig en droogt het niet
uit.
• Niet te vaak omkeren! Als het te grillen
voedsel aan beide kanten aangebraden
is, laat u het bij een lagere temperatuur
gaar worden. Zo droogt het niet uit en
wordt het gelijkmatiger gaar.
Reiniging
1
1
1
Trek na het gebruik altijd de stekker uit
het stopcontact. Laat de tafelgrill
afkoelen voordat u hem wegdraagt en
schoonmaakt.
Trek voor het schoonmaken altijd de
stekker uit het stopcontact.
Alle onderdelen voor het opbergen
goed afdrogen. Controleer voor het
aansluiten van de thermostaat in de
verwarmingsplaat of de plugcontacten
van de verwarmingsplaat droog zijn.
Indien nodig met een doek afvegen of
het water krachtig eraf schudden.
Thermostaat
Denk eraan dat er in geen geval water
in de thermostaat mag komen. Nooit
onder stromend water of ondergedompeld reinigen.
0 Thermostaat met vochtige doek reinigen.
1
5
l
Verwarmingsplaat, antispatkap
De onderdelen van de verwarmingsplaat zijn volkomen afgedicht. Daarom
kunnen ze zelfs in de vaatwasmachine
worden gewassen.
0 Verwarmingsplaat en antispatkap in
afwaswater of in de vaatwasmachine
afwassen.
1
3
Gebruik in geen geval schurende reinigingsmiddelen, krassende schuursponsjes, staalwol en dergelijke, want
daardoor kan de antikleeflaag van de
verwarmingsplaat beschadigd worden.
Grof vuil kunt u het beste verwijderen
met een vochtige doek. Een zachte
flessenborstel is handig om het grillrooster tussen de stangen te reinigen.
Onderstel, opvangschaal
0 Onderstel en opvangschaal met een
vochtige doek of in afwaswater
schoonmaken.
1
6
Het onderstel en de opvangschaal niet
in de vaatwasmachine wassen!
Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, krassende schuursponsjes, staalwol en dergelijke, want daardoor kan
het oppervlak beschadigd worden.
Bewaren
0 U kunt de tafelgril het beste gemonteerd bewaren.
1
Let er vooral op dat de thermostaat
niet beschadigd wordt.
Technische gegevens
Netspanning: 230 V
Opgenomen vermogen: 2000 W
;
Dit apparaat voldoet aan de volgende
EU-richtlijnen:
• 73/23/EEG van 19-2-1973
„Laagspanningsrichtlijn", inclusief
wijzigingsrichtlijn 93/68/EEG.
• 89/336/EEG van 3-5-1989 „EMCrichtlijn", inclusief wijzigingsrichtlijn
92/31/EEG.
Klantendienst
Voor onze apparaten gelden de hoogste kwaliteitseisen. Mocht toch een
storing optreden, waarvoor u geen
aanwijzing in de gebruiksaanwijzing
kunt vinden, wend u dan tot de vakhandel of de AEG klantenservice.
Garantiebedingungen
AEG Kundenservice in Deutschland
AEG Kundenservice in Europa
In Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen,
Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Kleingeräte und Raumpflegegeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen
Vertriebsorganisationen. Diese können dort eingesehen werden.
In these countries our AEG sales organisations own guarantee
conditions are applicable. Please obtain further details direct.
Österreich, 4010 Linz, 0732 / 770101 - 30
Belgique/België, 1502 Lembeek, 02/363.04.44
Czech Republic, Hanusova ul., Praha 4, 02/6112 6112
Danmark, 7000 Fredericia, 70 11 74 00
España, Madrid, 1-885-2700
France, 60307 Senlis, 03-44 62 24 24
Great Britain, Service Force 08705 929 929
Hellas, 18346 MOÓXATO, 01/4822646
Island, Reykjavik (Bræóurnir Ormsson hf), 91-3 88 20
Italia, 33080 Porcia (PN), 0434 39 41
Kroatien, 10000 Zagreb, 385 1 6323 333
Luxembourg, 1273 Luxembourg-Hamm, 4 24 31-443
Magyarország, 1142 Budapest, 36-1-252-1773
Nederland, 2400 AC Alphen aan den Rijn, 0172-468 300
Norge, 0516 Oslo, 22 72 58 00
Poland, 02-034 Warszawa, 022 874 33 33
Portugal, 2635-445 Rio de Mouro, (21) 926 75 75
Romania, Bucuresti, B-dul Timisoara 90, 01-444-25-81
Russia, 129090 Moscow, +7 095 956 2917, 937 7893
Slovakia, 81105 Bratislava, 07/4333 9757
Slovenija, Tražaška 132, 1000 Ljubljana, 01 24 25 730
Schweiz/Svizzera, 5506 Mägenwil, 062/889 93 00
Suomi, Porissa, puh. (02) 622 3300
Sverige, 10545 Stockholm, 08-672 53 60
Turkey, Tarlabasi cad no:35 Taksim/Istanbul-0, 262-7249420
AEG-Serviceline: 01805-30 60 80
(Deutsche Telekom 0,12 Euro/Min.)
Fax:
0911-323-49 1930
E-Mail: [email protected]
Sollte dieses AEG Gerät wider Erwarten nicht
funktionieren, erfolgt in unserer Zentralwerkstatt
eine kompetente und fachkundige Instandsetzung.
AEG Kleingeräte-Zentralwerkstatt
Firma Trepesch GmbH
Steinstraße 19
90419 Nürnberg
Der Endabnehmer dieses Geräts (Verbraucher) hat bei einem
Kauf dieses Geräts von einem Unternehmer (Händler) in
Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie
nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, leisten wir, AEG Hausgeräte GmbH, gegenüber dem Verbraucher
Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24 Monaten ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
3.
4.
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe vom Händler an
den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für
dieses Gerät aufgeführten Eigenschaften aufweist. Ein
Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die Gebrauchstauglichkeit dieses Geräts erheblich gemindert ist.
Zeigt sich der Mangel nach Ablauf von sechs (6) Monaten
ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nachzuweisen, dass das Gerät bereits im Übergabezeitpunkt
mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden
oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung sowie Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es
in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland
betrieben wird und Garantieleistungen auch in Deutschland erbracht werden können. Mängel müssen uns inner-
5.
6.
halb von zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt
werden.
Mängel dieses Geräts werden wir innerhalb angemessener
Frist nach Mitteilung des Mangels unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Arbeits- und Materialkosten werden von uns
getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende Ansprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher
nicht eingeräumt.
Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für
seinen Wohnort zuständige AEG-Zentralwerkstatt zu versenden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die vollständige Anschrift des Verbrauchers zusammen mit einer
kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen ist. Zum
Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) beizufügen.
Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung
noch einen Neubeginn der Garantiezeit für dieses Gerät;
ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2)
Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Geräts vom
Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses
Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist sechs (6) Monate.
AEG Hausgeräte GmbH, D-90429 Nürnberg, Muggenhofer Straße 135
Änderungen vorbehalten
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 949 298 - 0105
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement