AEG USR400, USR420 User manual

AEG USR400, USR420 User manual
USR 400/420
Universalschneider
Universal Slicer
Trancheuse universelle
Universele snijmachine
Affettatrice universale
Rebanadora universal
Gebrauchsanweisung
Operating instructions
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Instrucciones para el uso
Gesamtansicht
A
F
G
B
H
J
C
K
D
E
L
M
A
F
G
B
H
J
C
D
K
L
M
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
l
l Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Lees vooral de aanwijzingen
m.b.t. de veiligheid op de eerste pagina's van deze gebruiksaanwijzing. Bewaar de gebruiksaanwijzing zodat u nog
eens iets kunt nalezen. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
Beschrijving van het apparaat
(zie totaalaanzicht)
aan-/uitschakelaar
aanslagplaat
geleidingsslede
instelwiel voor snijdikte
opvangschaal
(alleen type USR 400)
F ommanteling
G rond mes
H resthouder
J mesvergrendeling
K snoervak
L aansluitsnoer
M typeplaatje (onderkant van het apparaat)
A
B
C
D
E
1 Aanwijzingen m.b.t. de
veiligheid
• Let er vóór het in gebruik nemen op
dat het apparaat alleen wordt gebruikt
met de spanning en de stroomsoort die
op het typeplaatje zijn aangegeven.
• Sluit het apparaat alleen aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd
stopcontact aan.
• Apparaat nooit op hete oppervlakken
of in de buurt van open vuur zetten.
• Aansluitsnoer altijd zodanig neerleggen dat het niet met hete of scherpe
voorwerpen in aanraking komt.
• Aansluitsnoer niet knikken of om het
apparaat wikkelen. Altijd het in het apparaat geïntegreerde snoervak gebruiken.
16
• Houd geen harde voorwerpen in het
draaiende mes en grijp er niet met uw
handen in. Er bestaat kans op verwondingen!
• Kunststof onderdelen mogen niet op of
vlak bij een kachel worden gedroogd.
• Deze universele snijmachine is een apparaat voor het huishouden en daarom
niet voor industrieel gebruik bedoeld.
• U mag alleen met de universele snijmachine werken als hij op de juiste manier
is opgesteld.
• In geen geval diepvriespoducten snijden.
(Voor het apparaat bestaat kans op beschadiging). Apparaat uitsluitend gebruiken om levensmiddelen in het
huishouden te snijden, in geen geval
voor andere doeleinden. Geen diepvriesproducten, botten, levensmiddelen
met grote pitten, vlees in een braadnet
of levensmiddelen met verpakking snijden!
• Bij het snijden beslist de geleidingsslede gebruiken (totaalaanzicht/C). Geleidingsslede en resthouder (H) mogen alleen worden verwijderd als maat en
vorm van het te snijden product
(bijv. brood) het gebruik verhinderen.
• Na uiterlijk 5 minuten ononderbroken
gebruik het apparaat uitschakelen, omdat de universele snijmachine voor een
maximale gebruikstijd van 5 minuten is
geconstrueerd.
• Aanslagplaat (totaalaanzicht/B) elke
keer na het gebruik weer in de basispositie (0) brengen om verwondingen
door het ronde mes (G) te voorkomen.
• Voordat u het apparaat gaat schoonmaken of het mes gaat vervangen,
aanslagplaat in de basispositie (0)
brengen en stekker uit het stopcontact
trekken.
• Het apparaat nooit in water onderdompelen of op andere wijze met water in aanraking brengen. Let op de
aanwijzingen m.b.t. reiniging!
l
Attentie:
• Na uitschakelen van het apparaat
blijft het ronde mes nog even
draaien.
• Kinderen zien de gevaren niet die bij de
omgang met elektrische en snij-apparaten kunnen ontstaan. Laat daarom
kinderen nooit zonder toezicht met dit
apparaat “spelen” of werken. Laat het
apparaat nooit zonder toezicht lopen.
• Controleer van tijd tot tijd het aansluitsnoer op beschadigingen. In geval
van beschadiging moet het aansluitsnoer direct worden vervangen.
Bij een evt. noodzakelijke reparatie en
voor vervangen van het aansluitsnoer
dient u zich tot uw vakhandelaar of tot
de AEG service-afdeling te wenden.
Reparaties aan elektrische apparaten
mogen alleen door vakmensen worden
uitgevoerd. Onvakkundige reparaties
kunnen tot aanzienlijke risico‘s voor de
gebruiker leiden. Als het apparaat voor
verkeerde doeleinden wordt gebruikt
of foutief wordt bediend, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld.
Technische gegevens
Nominaal vermogen: 110 W
Netspanning: 230 V
;
Dit apparaat voldoet aan de volgende
EU-richtlijnen:
• 73/23/EG van 19.2.1973
“laagspanningsrichtlijn”, incl. wijzigingsrichtlijn 93/68/EG.
• 89/336/EG van 3.5.1989
“EMC-richtlijn”, incl. wijzigingsrichtlijn 92/31/EG.
• 89/109/EG levensmiddelenrichtlijn.
Opstellen van het apparaat
Op een vlak, schoon en droog werkblad
staat de universele snijmachine met z'n
stroeve rubber voetjes veilig en slipvrij.
Wij raden u aan om vóór het in gebruik
nemen alle onderdelen met een iets
vochtige doek af te nemen en dan af te
drogen.
Vóór het in gebruik nemen
• De benodigde lengte aansluitsnoer (L)
uit het snoervak (K) onder het apparaat
wikkelen (afb. 1).
• Controleren of het apparaat stevig
staat en stekker in het stopcontact steken.
• De geleidingsslede (C) met grote druk
op het achterste sledevlak in de geleidingsrichel van het apparaat drukken
(afb. 2).
• De resthouder (H) op de greep van de
geleidingsslede schuiven (afb. 3).
• Gewenste snijbreedte instellen. Daartoe het instelwiel voor snijdikte (D) tegen de wijzers van de klok in draaien
(afb. 6). U kunt traploos snijbreedtes
van dun tot ca. 22 mm kiezen. De snijdikte-instelschaal is geen millimeterschaal, maar dient alleen als geheugensteuntje. De basispositie (0) is uit
veiligheidsoverwegingen als mesafdekking geconstrueerd.
In gebruik nemen van de
universele snijmachine
U kunt het apparaat met de aan-/uitschakelaar (A) in 2 soorten gebruik inen uitschakelen (afb. 4):
• Kort gebruik: schakelaar op stand II
drukken. Het ronde mes (G) draait, zo
lang de schakelaar in deze stand gedrukt blijft.
• Kort gebruik beëindigen: schakelaar
loslaten en wachten tot het ronde mes
volledig tot stilstand is gekomen.
• Permanent gebruik (max.
5 minuten): schakelaar op stand I zetten. Het ronde mes draait, zonder dat
de schakelaar ingedrukt gehouden
wordt.
• Permanent gebruik beëindigen: schakelaar even op stand II drukken en
wachten tot het mes volledig tot stilstand is gekomen.
Attentie s.v.p.: Na uitschakelen van
het apparaat blijft het ronde mes nog
even draaien.
17
l
Draai met het instelwiel voor snijdikte
de aanslagplaat (B) voor alle zekerheid
elke keer na het gebruik op de
basispositie (0) terug (afb. 6).
Aanwijzingen m.b.t. het gebruik
Voor een veilig gebruik van de snijmachine en voor gelijkmatige plakken, het
te snijden product op de geleidingsslede leggen en deze, evt. met de resthouder, licht tegen de aanslagplaat drukken (afb. 7 en 8). Als het ronde mes
draait, de geleidingsslede met het te
snijden product met wat druk tegen
het ronde mes houden. Na gebruik de
aanslagplaat met het instelwiel voor
snijdikte weer in de basispositie (0)
brengen.
Opvangen van het gesneden
product
Zet bijv. een bord in de uitsparing van
de ommanteling (F; bij type USR 420)
of trek de opvangschaal (E) naar links
uit het apparaat (afb. 5, alleen bij type
USR 400).
Losnemen van het ronde mes
Voordat u het ronde mes losneemt, beslist de aanslagplaat in de
basispositie (0) brengen en de stekker
uit het stopcontact trekken. Denk bij
de volgende handelingen hierom:
Het ronde mes is zeer scherp!
Een geldstuk in de mesvergrendeling
(totaalaanzicht/J en afb. 9) zetten en
deze met de wijzers van de klok mee
(rechtsom) draaien.
Het ronde mes in het midden pakken,
er van achteren licht tegen drukken en
het losnemen (afb. 10).
Met de hand in een warm sopje
schoonmaken, niet in de afwasautomaat! De ommanteling (F) achter het
mes met een droge doek of kwastje
schoonmaken.
Inzetten van het ronde mes
Het ronde mes in de ommanteling inzetten, evt. iets draaien. Het moet in
z'n geheel in de uitsparing van de om-
18
manteling en de aanslagplaat liggen.
De mesvergrendeling tegen de wijzers
van de klok in (linksom) inschroeven en
vastdraaien.
Reiniging
Reinigen mag alleen als het ronde
mes stilstaat. Vóór het reinigen beslist de aanslagplaat in de basispositie (0) brengen en de stekker uit het
stopcontact trekken.
Het apparaat van tijd tot tijd grondig
reinigen, omdat bederfelijke resten zich
op het apparaat en achter het ronde
mes (G) kunnen vastzetten.
Het motorblok met een vochtige doek
reinigen. De overige delen kunnen met
de hand of op max. 50 °C in de afwasautomaat worden gereinigd.
Was het ronde mes voorzichtig (kans
op verwondingen) met de hand in een
warm sopje af, niet in de afwasautomaat (evt. vorming van roestvlekken).
De snijmachine nooit in water zetten
of onderdompelen.
Afvalverwerking
Als u het apparaat afdankt, het aansluitsnoer afsnijden en het apparaat op
de juiste manier verwijderen.
2 Ter wille van het milieu
Verpakkingsmateriaal niet zomaar
weggooien. Let op de volgende aanwijzingen:
• Het verpakkingskarton kunt u bij het
oud papier deponeren.
Voor zover aanwezig:
• De kunststof zak van polyethyleen
(PE) kan worden hergebruikt.
• Beschermende delen van geschuimd
polystyreen (PS) zijn CFK-vrij en
kunnen ook worden hergebruikt.
Informeer bij uw gemeente naar de
mogelijkheden voor afvalverwerking in
uw woonplaats.
i
De klantenservice
Voor onze producten gelden de hoogste kwaliteitseisen.
Alleen samen met u zijn wij in staat om
apparaten te ontwikkelen en op de
markt te brengen, die aan uw behoeften voldoen.
Mochten er tijdens het gebruik van dit
apparaat toch nog vragen bij u opkomen, neem dan contact met ons op.
i Egregio cliente,
la preghiamo di leggere attentamente
queste istruzioni per l'uso e di osservare soprattutto le avvertenze di sicurezza riportate nelle prime pagine di
questo libretto! Si prega inoltre di conservare queste istruzioni per l'uso per
utilizzarle in futuro. E per consegnarle
ad un eventuale futuro proprietario
dell'apparecchio.
Descrizione dell'apparecchio
(cfr. la vista d'insieme)
Interruttore On/Off
Piastra di battuta
Slitta di taglio
Manopola di regolazione spessore di
taglio
E Vaschetta di raccolta dell'affettato
(solo tipo USR 400)
F Alloggiamento
G Lama circolare
H Presa ausiliare
J Chiusura della lama
K Vano portacavo
L Cavo di alimentazione
M Targhetta di fabbricazione (sul fondo
dell'apprecchio)
A
B
C
D
1 Avvertenze di sicurezza
• Prima di utilizzare l'apparecchio per la
prima volta fate attenzione che la tensione elettrica corrisponda a quella
riportata sulla targhetta di fabbricazione.
• Collegate l'apparecchio ad una presa
elettrica regolarmente installata.
• Non piazzare mai l'apparecchio su
superfici calde o nelle vicinanze di
fiamme vive.
• Posare il cavo di alimentazione in
maniera tale che non venga a contatto
di oggetti caldi o affilati.
• Non piegare troppo il cavo di alimentazione né avvolgerlo intorno all'appa-
19
AEG Kundendienst in Europa
Österreich, 4010 Linz, 0732 / 770101 - 30
Belgique/België, 1502 Lembeek, 02/363.04.44
Czech Republic, AEG Domaci spotebice, Praha 4, 1140 00
Sollte dieses AEG Kleingerät wider Erwarten nicht
Danmark, 7000 Fredericia, 70 11 74 00
funktionieren, senden Sie es bitte an folgende Adresse:
España, Madrid, 1-885-2700
Beginnt die Postleitzahl Ihres Wohnortes
France, 60307 Senlis, 03-44 62 24 24
mit 2 - 3 - 4 - 5
Great Britain, Service Force 08705 929 929
AEG Kleingeräte-Zentralwerkstatt
Hellas, 18346 MOÓXATO, 01/4822646
Firma Elektro Stefan Irsen
Island, Reykjavik (Bræóurnir Ormsson hf), 91-3 88 20
Sachtlebenstraße 1, 41541 Dormagen
Italia, 20394 Agrate Brianza (Milano), 39 / 68 99-8 39
Beginnt die Postleitzahl Ihres Wohnortes
Kroatien, 10000 Zagreb, 385 1 6323 333
mit 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9
Luxembourg, 1273 Luxembourg-Hamm, 4 24 31-433
AEG Kleingeräte-Zentralwerkstatt
Magyarország, 1142 Budapest, 36-1-252-773
Firma Trepesch GmbH
Nederland, 2400 AC Alphen aan den Rijn, 0172-468 300
Steinstraße 500, 90419 Nürnberg
Norge, 0516 Oslo, 22 72 58 00
In Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen, Anregungen Portugal, 2635-445 Rio de Mouro, (01) 926 75 75
oder bei Problemen rund um unsere Kleingeräte und
Romania, 713421 Bucaresti, 01-230-8730
Raumpflegegeräte montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr Slovakia, 81105 Bratislava, 07/4333 9757
zur Verfügung.
Slovenija, Tražaška 132, 1000 Ljubljana, 01 24 25 730
AEG Serviceline unter 01805-30 60 80*
Schweiz/Svizzera, 5506 Mägenwil, 0848 848 348
Fax: 0911/ 3 23-49 19 30
Suomi, Porissa, puh. (02) 622 3300
E-Mail: [email protected]
Sverige, 10545 Stockholm, 08-738 60 00
*(Deutsche Telekom 24 Pf/Min.)
Turkey, Tarlabasi cad no:35 Taksim/Istanbul-0, 262-7249420
Russia, 129090 Moscow, +7 095 956 2917, 937 7893
Deutschland
Garantiebedingungen
Für dieses Gerät leisten wir - zusätzlich zu
der gesetzlichen Gewährleistung des
Händlers aus Kaufvertrag - dem Endabnehmer gegenüber zu den nachstehenden Bedingungen Garantie:
1. Die Garantiezeit beträgt 12 Monate und
beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe
des Geräts, der durch Rechnung oder
andere Unterlagen zu belegen ist. Die
Garantiezeit ist auf 6 Monate beschränkt,
wenn das Gerät gewerblich genutzt wird.
2. Die Garantie umfaßt die Behebung aller
innerhalb der Garantiezeit auftretenden
Schäden oder Mängel des Geräts, die
nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen. Nicht unter die
Garantie fallen Schäden oder Mängel aus
nicht vorschriftsmäßiger Handhabung
sowie Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen.
3. Im Garantiefall senden Sie das Gerät an
die für Ihren Wohnort zuständige AEG
Kleingeräte-Zentralwerkstatt oder übergeben es Ihrem Fachhändler.
Bei Einsendung achten Sie bitte auf gute
Verpackung, Ihre vollständige AbsenderAnschrift und eine kurze Fehlerbeschreibung. Fügen Sie zum Nachweis Ihres
Garantieanspruchs den Kaufbeleg bei.
4. Die Garantieleistungen werden ohne jede
Berechnung durchgeführt; sie bewirken
weder eine Verlängerung noch einen
Neubeginn der Garantiezeit. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
Änderungen vorbehalten
Guarantee
This appliance is covered by the following
guarantee and is in addition to your statutory and other legal rights. All components
which fail due to defective manufacture will
be repaired or replaced free of charge for a
period of 12 months from the date of
purchase. We will not accept claims if unauthorised modification is made or if nonstandard components are used. The appliance must be used in accordance with the
operating instructions and the guarantee
does not cover any damage caused during
transit or through misuse. In order to establish the date of purchase, advice note or similar document must be produced whenever
the guarantee is claimed.
Garantie
Pour toute mise en œvre de garantie ou de
service après vente, vous devez yous adresser
à votre vendeur.
AEG assure au vendeur le remplacement gratuit des pièces détachées nécessaires à la réparation pendant 1 an, à partir de la date de
votre facture, sauf en cas de non respect des
prescriptions d’utilisation ou lorsqu’une cause étrangère à l’appareil est responsable de la
défaillance.
Les dispositions stipulées ci-dessus ne sont
pas exclusives du bénéfice au profit de
l’acheteur de la garantie légale pour défaut
et vice cachés qui s’applique, en tout état de
cause, dans les conditions des articles 1641 et
suivants, du code civil.
Garantie
AEG Huishoudelijke Apparaten neemt voor
reparaties binnen de garantietermijn - voor
zover de defecten zijn terug te voeren op
materiaal - en/of constructiefouten - de kosten op zich voor materiaal en arbeidsloon.
De garantie bedraagt 12 maanden en gaat in
op de dag van aankoop. Wanneer garantie
wordt verlangd, dient de faktuur can aankoop te worden overlegd. De garantietermijn
wordt door reparaties niet verlengd. Buiten
elke garantieverplichting vallen losse onderdelen van glas en/of kunststof. Alle overige
kosten, zoals voorrijdkosten, kosten van opzending en administratie, zijn voor rekening
van de eigenaar.
Garanzia
Duranti i primi 12 mesi d’esercizio, vengono
fornite gratuitamente dall’AEG le parti di ricambio riconosciute difettose. La garanzia ha
inizio con il giorno dell’acquisto che deve venir comprovato a mezzo della fattura o boletta di consegna. Per il resto valgono le
condizioni generali di fornitura della rispettiva rappresentanza nazionale.
Garantia
Durante los primeros 12 meses, la AEG se
hace cargo de cuantos costes de material y
horas de trabajos invertidas se produzcan en
la subsanación de defectos. La garantia empieza a regir a partir de la fecha de la entrega, la que deberá justificarse mediante
presentación de la factura o de la nota de depacho. Por lo demás serán de aplicación las
condiciones generales de venta se gun rigen
en el respectivo pais de nuestra representación.
Garantie
In Belgien ist nur die durch belge AEG ausgegebene Garantiekarte gültig.
En Belgique, seule la carte de garantie émise
par la belge AEG est valable.
In België is slechts de door de belge AEG uitgegeven waarborgkaart geldig.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement