Aeg LTH57808 Handleiding

Add to My manuals
32 Pages

advertisement

Aeg LTH57808 Handleiding | Manualzz
LAVATHERM 57808 CARAT
Condensdroger
Informatie voor de gebruiker
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en bewaar het
boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen.
Geeft u deze gebruikersinformatie a.u.b. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door.
1
3
2
2
De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:
Veiligheidsaanwijzingen
Waarschuwing! Aanwijzingen die voor uw eigen veiligheid dienen.
Let op! Aanwijzingen die ter voorkoming van schade aan het apparaat
dienen.
Aanwijzingen en praktische tips
Milieu-informatie
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
........................................
5
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Milieutips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Voor het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Wasgoed sorteren en voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Programmaoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apparaat inschakelen/Verlichting inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vuldeur openen/Wasgoed in de droger doen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programma kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extra functies kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESTVOCHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAGE TEMP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZOEMER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEHOEDZAAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Starttijdkeuze instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programma starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programma wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasgoed toevoegen of voortijdig uitnemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Droogproces beëindigd/Wasgoed uit de droger nemen. . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pluizenzeven reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opvangreservoir legen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Condensor reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trommel reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel en ommanteling reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
17
18
19
19
Wat is er aan de hand als... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kleine storingen zelf oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Lamp voor de binnenverlichting vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3
Programmeermogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Verbruikswaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Opstel- en aansluitaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Transportbeveiliging verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Deurscharnier omzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Extra leverbare accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Garantievoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Adres service-afdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Service
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheid
Voor de eerste ingebruikname
• Volg de ”Opstel- en aansluitaanwijzing” op
• Voor de ingebruikname de droger op transportschade controleren.
Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten. Neem in geval van
schade contact op met uw leverancier.
Gebruik volgens de voorschriften
• De droger is uitsluitend voor het drogen van huishoudtextiel bestemd.
• Constructieve wijzigingen of veranderingen aan de droger zijn niet
toegestaan.
• Het wasgoed mag geen ontvlambare oplosmiddelen (wasbenzine,
alcohol, vlekkenverwijderaar, enz.) bevatten. Brandof explosiegevaar! Wasgoed dat met dergelijke middelen in contact is
gekomen, dient voor het drogen grondig met de hand uitgewassen te
worden.
• Bij het gebruik van droogreinigingsets: alleen dergelijke producten
gebruiken als deze door de fabrikant als geschikt voor gebruik in een
droger zijn gekenmerkt.
• Geen wasgoed dat schuimrubber of rubberachtig materiaal bevat, in
de droger doen. Brandgevaar!
• Geen sterk versleten wasgoed in de droger doen. Brandgevaar!
• Geen wasgoed met losse vullingen (bijv. kussens) in de droger doen.
Brandgevaar!
• Stukken met stugge bestanddelen (bijv. voetmatten) kunnen de ventilatieopeningen bedekken. Brandgevaar! Dergelijke delen niet in de
droger doen.
• De droger niet te vol doen. Brandgevaar! Max. vulgewicht van 6 kg
aanhouden.
• Controleren of er geen explosieve voorwerpen (bijv. aanstekers, spuitbussen, enz.) met het wasgoed in de droger belanden. Brand-of
explosiegevaar!
• Na ieder droogproces het microfijnfilter en de fijne zeef reinigen.
• De condensor regelmatig reinigen.
5
• Bij was-/droogzuilen: Geen voorwerpen op de droger doen. Deze kunnen er tijdens het gebruik vanaf vallen.
• De afdekkap van de gloeilamp voor de trommelverlichting moet goed
vastgeschroefd zijn.
Veiligheid van kinderen
• Verpakkingsonderdelen buiten het bereik van kinderen houden. Verstikkingsgevaar!
• Kinderen kunnen het gevaar dat aan het omgaan met elektrische apparatuur verbonden is, vaak niet inschatten. Laat kinderen niet zonder toezicht bij de droger.
• Controleer of kinderen of huisdieren niet in de trommel van de droger
kunnen klauteren. Levensgevaar! Houd de deur van de droger gesloten als deze niet wordt gebruikt.
Algemene veiligheid
• Reparaties aan de droger mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd.
• De droger nooit in gebruik nemen als het aansluitsnoer beschadigd is
of als het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel dermate zijn
beschadigd dat de binnenkant van het apparaat open toegankelijk is.
• De droger voor reinigings en onderhoudswerkzaamheden uitschakelen Bovendien de stekker uit het stopcontact trekken of – bij een vaste aansluiting – de beveiligingsschakelaar in de huisinstallatie
uitschakelen of de zekering geheel uitdraaien.
• Bij langere stilstand van de droger, deze van het stroomnet scheiden.
• De stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken, maar aan
de stekker.
• Meerwegstekkers, koppelingen en verlengsnoeren mogen niet worden
gebruikt. Brandgevaar als gevolg van oververhitting!
• De droger niet met een waterstraal schoonspuiten. Gevaar voor elektrische schokken!
• Leun nooit op de geopende deur. Het apparaat zou kunnen kantelen.
• Na onderbreken van het droogproces kunnen het wasgoed en de
trommel heet zijn. Verbrandingsgevaar! Voorzichtig bij het uitnemen
van het wasgoed.
6
Afvalverwerking
2
2
1
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de
daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
Verwijder afgedankte apparatuur conform de in uw woonplaats geldende richtlijnen.
Waarschuwing! Als u het apparaat afdankt dient de stekker uit het
stopcontact getrokken te worden. Het aansluitsnoer afsnijden en met
de stekker verwijderen.
Het slot van de vuldeur onbruikbaar maken. Daardoor kunnen kinderen
zich niet insluiten en niet in levensgevaar komen.
2 Milieutips
• In de droger wordt het wasgoed wollig en zacht. Wasverzachter is
daarom bij het wassen niet nodig.
• Het meest economisch functioneert de droger als u:
– de ventilatieopeningen bij de sokkel van de droger altijd vrij houdt;
– de in het programmaoverzicht aangegeven vulgewichten benut;
– op een goede ventilatie van de ruimte let;
– het microfijnfilter en de fijne zeef na ieder droogproces reinigt;
– het wasgoed voor het drogen goed centrifugeert. Voorbeeld: Verbruiksgegevens – afhankelijk van het centrifugetoerental – voor
6kg wasgoed, gedroogd op programma KATOEN KAST-DROOG.
Centrifugeren
Omwentelingen
per minuut
Droogproces
Restvocht
Energie
in kWh
Kosten
in euro's1)
in liters
in %
800
4,2
70
4,2
0,71
1200
3,2
53
3,2
0,54
1400
3,0
50
3,0
0,51
1800
2,5
42
2,5
0,42
1) Tarief: 0,17 Euro/kWh
7
Beschrijving van het apparaat
Lade met opvangreservoir
Bedieningspaneel
Fijne zeef
(pluizenzeef)
Lamp voor de
binnenverlichting
Grove zeef
(pluizenzeef)
Microfijnfilter
(pluizenzeef)
Typeplaatje
Vuldeur
(scharnier
verwisselbaar)
Sokkelklep voor
condensor
Schroefvoeten
(in hoogte
verstelbaar)
Ventilatieopeningen
Bedieningspaneel
Toets RESTVOCHT
Indicatie van de
droogheidsgraad
Toets STARTTIJDKEUZE
Toetsen- en indicatieblok
8
Programmakiezer
Multidisplay
Indicatie van het
programmaverloop
Onderhoudsindicaties
– CONDENSOR (reinigen!)
– RESERVOIR (legen!)
– FILTERS (pluizenzeven reinigen!)
Voor het in gebruik nemen
Om eventueel bij de fabricage achtergebleven resten te verwijderen,
moet de trommel van de droger met een vochtige doek worden afgenomen of een kort droogproces (30 MIN) met een vochtige doek in de
droger, worden uitgevoerd.
Wasgoed sorteren en voorbereiden
Wasgoed sorteren
• Op soort weefsel sorteren:
– Katoen/linnen voor programma’s van de programmagroep KATOEN.
– Mengweefsels en synthetische weefsels voor programma’s van de
programmagroep MENGWEEFSELS.
• Op behandelingsetiket sorteren. De behandelingsetiketten betekenen:
n
m
l
k
Drogen in de droger in
principe mogelijk
Drogen op
normale
temperatuur
Drogen op
gereduceerde temperatuur (toets LAGE TEMP.
indrukken!)
Drogen in de
droger niet toegestaan
• Nieuw, gekleurd textiel niet samen met licht wasgoed drogen. Textiel
kan kleur afgeven.
• Tricotwasgoed en machinaal gebreide stoffen niet met het programma EXTRADROOG drogen. Krimpgevaar!
• Wol niet in de droger drogen. Verviltingsgevaar! Wol na het drogen
aan de lucht met het programma WOL nabehandelen.
Wasgoed voorbereiden
• Om kluwens wasgoed te voorkomen: Ritssluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen, losse banden (bijv. van schorten) samenbinden.
• Zakken legen. Metalen delen (paperclips, veiligheidsspelden,...) verwijderen.
• Dubbel gevoerd wasgoed binnenstebuiten keren (bijv. bij een met katoen gevoerde parka, de katoenen laag aan de buitenkant). Het wasgoed droogt dan beter.
9
Programmaoverzicht
ZOEMER
BEHOEDZAAM1)
EXTRA-DROOG
6kg
•
•
•
Doordrogen van dik textiel of
• textiel bestaande uit meerdere
lagen, bijv. badstof of badjas.
mn
INTENSIEFDROOG
6kg
•
•
•
•
Doordrogen van dik textiel,
bijv. badstof of badjas.
mn
mn
KATOEN
Programma
Gebruik/Eigenschappen
KAST-DROOG
6kg
•
•
•
STRIJKDROOG ¢
6kg
•
•
•
Voor dun textiel dat nog wordt
• gestreken, bijv. tricot wasgoed,
katoenen hemden.
mn
STRIJKDROOG £
6kg
•
•
•
Voor katoenen of linnen was• goed van een normale dikte,
bijv. beddengoed, tafelkleden.
mn
mn
•
Voor katoenen of linnen wasgoed, dat nog gemangeld
•
wordt, bijv. beddengoed, tafelkleden.
m l2) n
•
Doordrogen van dik textiel of
textiel bestaande uit meerdere
•
lagen, bijv. truien, beddengoed,
tafelkleden.
m l2)
n
m l2)
n
EXTRA-DROOG
3kg
•
•
•
•
KAST-DROOG
3kg
•
•
•
Voor dun textiel dat niet wordt
gestreken, bijv. strijkvrije over•
hemden, tafelkleden, babykleding, sokken, lingerie.
STRIJKDROOG ¢
3kg
•
•
•
Voor dun textiel dat nog wordt
• gestreken, bijv. tricot wasgoed,
katoenen hemden.
1) LAGE TEMP. en BEHOEDZAAM kunnen niet tezamen worden geselecteerd.
2) Op de toets LAGE TEMP. drukken!
10
Behandelingssymbool
Doordrogen van textiel met
een gelijkmatige dikte, bijv.
•
badstof, tricot wasgoed of
badstof handdoeken.
STRIJKDROOG ¤ 6kg
MENGWEEFSELS
RESTVOCHT
Max. vulgewicht
(drooggewicht)
LAGE TEMP.1)
Extrafuncties
ZOEMER
BEHOEDZAAM1)
30 MIN
1kg
•
•
-
Voor het nadrogen van enkele stukken
- wasgoed of voor kleine hoeveelheden onder de 1kg.
m l2)
n
JEANS
6kg
•
•
•
Speciaal programma voor vrijetijdskleding
• zoals jeans, sweatshirts, enz., van verschillend materiaal (bijv. boordjes en naden).
mn
m l2)
n
-
Speciaal programma met anti-kreukmechanisme voor eenvoudig te verzorgen textiel zoals overhemden, blouses, die
minimaal gestreken behoeven te worden.
Het resultaat is afhankelijk van het soort
textiel en de textielbehandeling of - veredeling hiervan. (Het vulgewicht komt met
ca. 5 tot 7 hemden overeen.)
Aanbeveling: Textiel direct na het centrifugeren in de droger plaatsen. Na het drogen
het wasgoed direct uit de droger nemen en
op een hangertje ophangen.
-
Speciaal programma om wol na het luchtdrogen, na het dragen of nadat het een
langere tijd in de kast heeft gelegen, gedurende korte tijd met warme lucht te behandelen. Woldraden richten zich op en de wol
wordt babyzacht.
Aanbeveling: Textiel na het drogen direct
uitnemen.
-
Speciaal programma, ca. 35 minuten, voor
het opfrissen of zacht reinigen van textiel
met standaard in de handel verkrijgbare
- stoom- of droogreinigingssets.
(Alleen dergelijke producten gebruiken als
deze door de fabrikant als geschikt voor
gebruik in een droger zijn gekenmerkt.)
Programma
STRIJKVRIJ
WOL
OPFRISSEN
1kg
1kg
1kg
•
•
•
•
•
•
RESTVOCHT
Max. vulgewicht
(drooggewicht)
LAGE TEMP.1)
Extra functies
Gebruik/Eigenschappen
Behandelingssymbool
1) LAGE TEMP. en BEHOEDZAAM kunnen niet tezamen worden geselecteerd.
2) Op de toets LAGE TEMP. drukken!
11
Drogen
Apparaat inschakelen/Verlichting inschakelen
Programmakiezer op VERLICHTING of op een willekeurig programma
draaien. Het apparaat is ingeschakeld. Bij een geopende vuldeur is de
trommel verlicht.
Vuldeur openen/Wasgoed in de droger doen
1. Vuldeur openen:
– Ofwel krachtig tegen de vuldeur drukken (drukpunt
)
– ofwel bij een ingeschakeld apparaat: op toets DEUR drukken.
2. Wasgoed losjes in de droger doen.
1
Let op! Geen wasgoed tussen de vuldeur en de rubberen afdichting inklemmen.
3. Vuldeur goed dichtdrukken. De sluiting moet hoorbaar vastklikken.
Programma kiezen
Gewenste programma met de programmakiezer instellen
In het multidisplay verschijnt de
verwachte programmaduur
(in minuten).
Extra functies kiezen
RESTVOCHT
Voor de fijninstelling van het
restvochtgehalte van het wasgoed. Van + tot +++ wordt het
wasgoed droger.
1. De toets RESTVOCHT zo vaak indrukken tot het lampje van de gewenste restvochtstand brandt.
12
Indien gewenst, de toetsen LAGE
TEMP., ZOEMER of BEHOEDZAAM
indrukken.
LAGE TEMP.
Voor bijzonder voorzichtig drogen van tere weefsels met het behandelingsetiket l en voor temperatuurgevoelig textiel (bijv. acryl, viscose).
Het programma wordt met gereduceerd verwarmingsvermogen uitgevoerd.
LAGE TEMP. is alleen zinvol bij een maximale vulhoeveelheid van 3kg!
ZOEMER
Na afloop van het droogprogramma klinkt met tussenpozen een akoestisch signaal.
BEHOEDZAAM
3
Voor behoedzaam drogen van veelvuldig gedragen textiel. Het programma start op de maximale temperatuur, tijdens het verloop van het
droogproces wordt de temperatuur verlaagd om het wasgoed behoedzaam te behandelen.
LAGE TEMP. en BEHOEDZAAM kunnen niet samen worden gekozen.
Starttijdkeuze instellen
3
3
Met de toets STARTTIJDKEUZE kunt u de start van een programma, 30
minuten (30') tot max. 23 uur (23h) uitstellen.
1. Programma kiezen.
2. De toets STARTTIJDKEUZE zo vaak indrukken tot het gewenste startuitstel in het multidisplay verschijnt, bijv. 12h, als het programma over
12 uur moet starten. De indicatie STARTTIJDKEUZE brandt.
Wordt 23h aangegeven en drukt u nogmaals, dan is de starttijdkeuze
weer opgeheven. Op de indicatie verschijnt 0' en aansluitend de looptijd van het ingestelde programma.
3. Om de starttijdkeuze te activeren, op de toets START/PAUZE drukken.
De resterende tijd tot de start van het programma wordt doorlopend
aangegeven, bijv. 12h, 11h, 10h,... 30' enz.).
13
Programma starten
Druk op toets START / PAUZE. Het programma start.
De indicatie van het programmaverloop en de indicatie van de droogheidsgraad geven de voortgang van het drogen aan.
Programma wijzigen
Om een abusievelijk gekozen programma na de programmastart te wijzigen, de programmakiezer eerst op UIT draaien en vervolgens het programma opnieuw instellen.
3
Een directe verandering van het programma na de programmastart is
niet meer mogelijk. Als echter wordt getracht het programma met de
programmakiezer te wijzigen, knipperen de indicatie van het programmaverloop en de onderhoudsindicaties. Als een toets voor een extra
functie (behalve de toets ZOEMER) wordt ingedrukt, verschijnt Err in
het multidisplay. Het droogprogramma wordt daardoor echter niet
beïnvloedt (wasgoedbeveiliging).
Wasgoed toevoegen of voortijdig uitnemen
1. Vuldeur openen.
1
Waarschuwing! Wasgoed en trommel kunnen heet zijn. Verbrandingsgevaar!
2. Wasgoed toevoegen of uitnemen.
3. Vuldeur goed dichtdrukken. De sluiting moet hoorbaar vastklikken.
4. Druk op toets START/PAUZE om het droogproces voort te zetten.
Droogproces beëindigd/Wasgoed uit de droger nemen
3
14
Nadat het droogproces beëindigd is, branden de indicaties EINDE en
ANTI-KREUK. Als op de toets ZOEMER is gedrukt, klinkt met tussenpozen een akoestisch signaal.
Het droogproces wordt automatisch gevolgd door een anti-kreukfase
van 30 minuten. Daarbij draait de trommel met tussenpozen. Op deze
manier blijft het wasgoed los en kreukvrij. Tijdens de anti-kreukfase kan
het wasgoed op ieder moment worden uitgenomen. (Om kreukvorming
te voorkomen moet het wasgoed op z'n laatst tegen het einde van de
anti-kreukfase worden uitgenomen.)
1. Vuldeur openen.
2. Voordat het wasgoed wordt uitgenomen, moeten de pluizen uit het microfijnfilter worden verwijderd, het beste met een vochtige hand
(zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud“).
3. Wasgoed uit de droger nemen.
4. Programmakiezer op UIT draaien.
Belangrijk! Na ieder droogproces
– het microfijnfilter en de fijne zeef reinigen
– en het opvangreservoir legen
(zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud“).
5. Vuldeur sluiten.
Reiniging en onderhoud
Pluizenzeven reinigen
1
Om een probleemloze werking van de droger te garanderen moeten de
pluizenzeven (microfijnfilter en fijne zeef) na ieder droogproces worden
gereinigd.
Let op! De droger nooit zonde pluizenzeven of met beschadigde of verstopte pluizenzeven in werking stellen.
1. Vuldeur openen.
2. Het microfijnfilter, dat in het onderste gedeelte van de vuldeuropening is aangebracht, met een
vochtige hand reinigen.
3. De ontgrendelingsknop van de grove zeef naar beneden drukken.
De grove zeef springt open.
15
4. De fijne zeef uitnemen.
5. Pluizen van de fijne zeef verwijderen, het beste met een vochtige
hand.
3
Het totale gebied van de zeven
reinigen
Het gebied van de zeven hoeft niet na ieder droogproces te worden gereinigd, maar moet wel regelmatig worden gecontroleerd en indien nodig, dienen de pluizen verwijderd te worden.
6. Daarvoor de grove zeef aan de bovenkant vastpakken en naar voren
trekken, tot deze uit de beide vergrendelingen loskomt.
7. Pluizen uit het totale zeefgebied
verwijderen, het beste met een
stofzuiger.
8. De beide uitstulpingen van de grove zeef in de inkepingen in de vuldeur drukken, tot deze vastklikken.
9. De fijne zeef terugplaatsen.
10. Tegen de grove zeef drukken, tot
deze in de vergrendeling vastklikt.
3
16
Zonder fijne zeef vergrendelt de
grove zeef niet en kan de vuldeur
niet worden gesloten.
Opvangreservoir legen
1
Na ieder droogproces het opvangreservoir legen.
Bij een vol opvangreservoir wordt een lopend programma automatisch
onderbroken en brandt de indicatie RESERVOIR. Om het programma te
kunnen voortzetten, dient eerst het opvangreservoir geleegd te worden.
Waarschuwing! Het condenswater is niet drinkbaar en niet voor het
bereiden van levensmiddelen geschikt.
1. Lade met opvangreservoir
geheel uittrekken.
3
3
2. De aftapstop van het opvangreservoir lostrekken en het condenswater in een wasbak o.i.d. gieten.
3. De aftapstop inschuiven en het opvangreservoir weer plaatsen.
Als het programma als gevolg van
een vol opvangreservoir werd onderbroken:
Druk op toets START/PAUZE om het
droogproces voort te zetten.
Het opvangreservoir kan ca. 4 liter bevatten, voldoende voor ca. 6kg
wasgoed dat eerder op 800 omwentelingen/minuut is gecentrifugeerd.
Het condenswater kan als gedistilleerd water worden gebruikt, bijv.
voor een stoomstrijkijzer. Condenswater echter vooraf filteren (bijv. met
een koffiefilter), om resten of kleine pluizen te verwijderen.
17
Condensor reinigen
1
Als de indicatie CONDENSOR brandt, moet de condensor worden gereinigd.
Let op! Werking met een verstopte condensor kan schade aan de droger toebrengen. Bovendien verhoogt dit het energieverbruik.
1. Vuldeur openen.
2. Sokkelklep openen: daarvoor de
ontgrendelingsknop aan de onderkant van de vulopening indrukken
en de sokkelklep naar links toe
openklappen.
3. Binnenzijde van de deur en voorruimte van de condesor van pluizen
ontdoen.
4. De beide borgplaatjes naar binnen
draaien.
5. Condensor aan de greep uit de sokkel trekken.
1
3
Let op! Voor het reinigen geen
scherpe voorwerpen gebruiken.
De condensor kan daardoor beschadigen.
6. Condensor reinigen.
Het beste met een handborstel of
met een handdouche krachtig afspoelen.
7. De condensor weer terugplaatsen en vergrendelen (de beide borgplaatjes naar buiten draaien, ze zij vastklikken).
8. Sokkelklep sluiten.
1
18
De droger functioneert niet als de sokkelklep niet gesloten is.
Let op! De droger nooit zonder condensor in werking stellen.
Trommel reinigen
1
3
Let op! Trommel niet met schuurmiddelen of staalwol reinigen.
Kalk in het water of wasverzorgingsmiddelen kunnen een amper zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel vormen. De droogheidsgraad van het wasgoed kan dan niet meer betrouwbaar worden
vastgesteld. Het wasgoed komt vochtiger uit de droger dan u verwacht.
De binnenkant van de trommel en de trommelribben met een huishoud-schoonmaakmiddel (bijv. azijnreiniger) vochtig afnemen.
Bedieningspaneel en ommanteling reinigen
1
Let op! Geen meubelreinigingsmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen voor de reiniging van de droger gebruiken.
Bedieningspaneel en ommanteling met een vochtige doek afnemen.
Wat is er aan de hand als...
Kleine storingen zelf oplossen
Als tijdens het gebruik een foutcode (E en een cijfer of letter) in de
multidisplay wordt aangegeven: Schakel het apparaat uit en weer in.
Het programma opnieuw instellen. Druk op toets START / PAUZE.
Als de storing nogmaals wordt aangegeven neem dan contact op met
de servicedienst en noem de foutcode.
Storing
Droger werkt niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De stekker zit niet in het
stopcontact of de zekering
is niet in orde.
De stekker in het stopcontact
steken. De zekering in de zekeringkast (huisinstallatie) controleren.
Vuldeur is open.
Vuldeur sluiten.
Sokkelklep is open.
Sokkelklep sluiten.
Toets START / PAUZE ingedrukt?
Toets START / PAUZE nogmaals
indrukken.
19
Storing
Droogresultaat voldoet niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Onjuiste programma gekozen.
Bij het volgende droogproces
een ander programma selecteren (zie hoofdstuk ”Programmaoverzicht“).
Pluizenzeef verstopt.
Pluizenzeef reinigen.
Condensor verstopt.
Condensor reinigen.
Onjuist vulgewicht
Geadviseerde vulgewicht aanhouden.
Ventilatiegleuven in het
sokkelgebied afgesloten.
Ventilatiegleuven in het sokkelgebied vrijmaken.
Aanslag aan de binnenkant
van de trommel of op de
trommelribben.
Binnenkant van de trommel en
trommelribben reinigen.
Aanpassing met de extra functie RESTVOCHT instellen (zie
hoofdstuk “Drogen, Extra
functies kiezen”).
De vuldeur kan niet
gesloten worden.
De vuldeur kan niet
met de toets DEUR
worden geopend.
Bij het indrukken van
een toets verschijnt
Err in het multidisplay.
De fijne zeef werd niet geplaatst en/of de grove zeef
is niet vergrendeld.
De fijne zeef plaatsen en/of de
grove zeef vergrendelen.
De stekker steekt niet in het De stekker in het stopcontact
stopcontact.
steken.
Programmakiezer op de
stand UIT draaien.
Programma instellen. Vuldeur
kan te allen tijde door het
krachtig drukken tegen de
deur, worden geopend.
Wasgoedbeveiliging. Na het
Programmakiezer op UIT
starten van het programma
draaien. Het programma opkan de extra functie niet
nieuw instellen.
meer worden ingesteld.
Programmakiezer op de
De trommelverlichting stand UIT draaien.
werkt niet.
Gloeilamp is defect.
Programmakiezer op VERLICHTING of op een willekeurig
programma draaien.
Gloeilamp vervangen (zie navolgende paragraaf).
Afhankelijk van het soort
Indicatie LOOPTIJD wij- wasgoed, het vulgewicht en Automatisch proces, het bezigt sprongsgewijze of de vochtigheidsgraad volgt treft geen storing van de apblijft langere tijd staan. een automatische correctie paratuur.
van de looptijd.
20
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Programma blijft
staan, de indicatie RESERVOIR brandt.
Condensreservoir is vol.
Condensreservoir legen, aansluitend het programma met
de toets START/PAUZE starten.
Het droogproces eindigt kort na het starten
van het programma.
Indicatie EINDE brandt.
Voor het geselecteerde programma werd te weinig of
te droog wasgoed in de machine geplaatst.
Tijdprogramma of een hogere
droogstand (bijv. INTENSIEFDROOG in plaats van KASTDROOG selecteren).
Pluizenzeef verstopt.
Pluizenzeef reinigen.
Condensor verstopt.
Condensor reinigen.
Droogproces duurt ongewoon lang.
Informatie:
Na ca. 5 uur eindigt
het droogproces automatisch (zie hoofdstuk „Droog-proces
beëindigd“).
Toets LAGE TEMP. is alleen zinToets LAGE TEMP. ingedrukt
vol bij een max. vulgewicht
en vulgewicht te hoog.
van 3kg!
Vulgewicht te hoog.
Vulgewicht verminderen.
Wasgoed niet voldoende ge- Wasgoed voldoende gecentricentrifugeerd.
fugeerd.
Lamp voor de binnenverlichting vervangen
1
1
Uitsluitend een speciale lamp gebruiken, die voor de droger geschikt is.
De speciale lamp is bij onze service-afdeling verkrijgbaar,
ET-Nr. 112 552 000-5.
Waarschuwing! Geen standaard lamp gebruiken! Deze ontwikkelt te
veel warmte en kan het apparaat beschadigen!
Waarschuwing! Voor het vervangen van de lamp, de stekker uit het
stopcontact trekken, bij een vaste aansluiting: de zekering geheel uitdraaien of uitschakelen.
1. Afdekkap van de lamp afschroeven (deze treft u direct achter de vulopening, aan de bovenzijde, aan; zie hoofdstuk ”Beschrijving van het apparaat“.)
2. Defecte lamp vervangen.
3. Afdekkap weer vastschroeven.
1
Waarschuwing! Om veiligheidsredenen dient de afdekkap goed vastgeschroefd te zijn. Anders mag de droger niet in gebruik worden genomen.
21
Programmeermogelijkheden
Doel
Akoestisch signaal dat u
aan het programmaeinde herinnert vast inprogrammeren.
Handelwijze
1. Programmakiezer op een willekeurig programma
draaien.
2. De toets ZOEMER gedurende ca. 5 seconden ingedrukt
houden.
Er klinkt meerdere keren een kort signaal.
De indicatie ZOEMER knippert meerdere keren.
Daardoor is de instelling vast geprogrammeerd.
De instelling opheffen zoals onder 1 en 2 beschreven
1. Programmakiezer op een willekeurig programma
draaien.
2. De toetsen ZOEMER en BEHOEDZAAM gelijktijdig geduDroogheidsgraadherrende ca. 5 seconden ingedrukt houden.
kenning aanpassen:
In het multidisplay verschijnt de actuele instelling:
Als aan het einde van het
– C0: Instelling voor droger wasgoed
programma het wasgoed
– C1: Standaardinstelling
iets droger of iets vochti– C2: Instelling voor vochtiger wasgoed
ger dient te zijn, dan
3. Zo vaak op de toets START/PAUZE drukken tot in het
standaard is ingesteld.
multidisplay de gewenste instelling verschijnt.
4. Programmakiezer op UIT draaien.
Daardoor is de instelling vast ingeprogrammeerd.
Als bij het gebruik van
een externe condenswaterafvoer de indicatie
RESERVOIR permanent
moet worden uitgeschakeld.
22
1. Programmakiezer op een willekeurig programma
draaien.
2. De toetsen LAGE TEMP. en DEUR gelijktijdig gedurende
ca. 5 seconden ingedrukt houden. Het multidisplay
geeft even ” 0“ aan:
Daarmee is de indicatie RESERVOIR permanent uitgeschakeld.
Instelling opheffen vindt plaats zoals beschreven onder 1
en 2, het multidisplay geeft echter gedurende korte tijd
”1“ (in plaats van ”0“ aan.
Technische gegevens
5
Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 60 cm
Diepte bij geopende vuldeur
109 cm
Hoogteverstelbaarheid
1,5 cm
Nettogewicht
ca. 40kg
Vulgewicht (programma-afhankelijk) 1)
max. 6kg
Energieverbruik volgens IEC 1121 e.v.
(6kg katoen, gecentrifugeerd met 800 tpm,
programma KATOEN KAST-DROOG)
4,2kWh
Toepassingsgebied
Huishouden
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
1) Afwijkende vulgewichtindicaties in sommige landen zijn door verschillende meetmethoden bepaald.
Verbruikswaarden
De verbruikswaarden zijn onder normomstandigheden bepaald.
Ze kunnen bij gebruik in het huishouden afwijken.
Programma
KATOEN KAST-DROOG 1)
KATOEN STRIJKDROOG £
1)
MENGWEEFSELS KAST-DROOG
2)
Vulgewicht
in kg
Energieverbruik
in kWh
6
4,2
6
3,3
3
1,6
1) met 800 tpm gecentrifugeerd
2) met 1000 tpm gecentrifugeerd
23
Opstel- en aansluitaanwijzing
1 Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie
• Voor de ingebruikname moeten alle delen van de transportbeveiliging
verwijderd zijn. Anders kan dit tot beschadiging van de droger leiden.
• Controleer vóór de ingebruikname of de op het typeplaatje van het
apparaat aangegeven netspanning en stroomsoort met de netspanning en stroomsoort op de opstellingsplaats overeenkomen. De vereiste elektrische zekering is eveneens op het typeplaatje aangegeven.
• De stekker altijd in een volgens de voorschriften geïnstalleerd randgeaard stopcontact steken.
• Bij vaste aansluiting: een vaste aansluiting mag alleen door een erkende elektro-vakman worden uitgevoerd.
• Het apparaat niet in een ruimte waar het kan gaan vriezen plaatsen.
• Het apparaat niet op een hoogpolige vloerbedekking plaatsen. Belemmering van luchtcirculatie bij de ventilatieopeningen.
• Opletten dat de droger niet op het aansluitsnoer staat.
• De droger waterpas opstellen.
24
Transportbeveiliging verwijderen
1
Let op! Voor de ingebruikname
absoluut alle delen van de
transportbeveiliging verwijderen!
Transportbeveiliging voor een mogelijk later transport (verhuizing)
bewaren.
1. Vuldeur openen.
2. Plakband van de bovenzijde van de
trommel verwijderen.
3. Folieslang met de polystyreenvulling uit de droger trekken.
Elektrische aansluiting
Gegevens over netspanning, stroomsoort en vereiste zekering zijn op
het typeplaatje aangegeven. Het typeplaatje is bij de vuldeur aangebracht (zie hoofdstuk ”Beschrijving van het apparaat“).
25
Deurscharnier omzetten
1
Waarschuwing! Het deurscharnier mag alleen door gekwalificeerde
personen worden omgezet. Neem indien nodig contact op met onze
service-afdeling of uw vakhandel.
Waarschuwing! Voor het omzetten van het deurscharnier moet de
stekker uit het stopcontact worden getrokken; bij een vaste aansluiting:
De zekering geheel uitdraaien of uitschakelen.
1. Vuldeur openen.
2. Scharnier A aan de voorkant van
het apparaat losschroeven en de
vuldeur verwijderen.
3. Afdekplaten B en C met behulp van
een dunne schroevendraaier afnemen.
4. Sluithaak D met daarvoor geschikt
gereedschap door druk op de vergrendeling losmaken, uitnemen en
180° gedraaid op de tegenoverliggende zijde weer plaatsen.
5. Scharnieren A van de vuldeur losschroeven 180° draaien, en vervolgens
aan de tegenoverliggende kant plaatsen en vastschroeven.
6. Afdekplaten B en C 180° gedraaid op de tegenoverliggende kant weer
plaatsen.
7. Afdekplaten E van de voorzijde van
het apparaat losschroeven, 180°
draaien en op de tegenoverliggende zijde vastschroeven.
8. Deurvergrendeling F losschroeven,
iets naar beneden drukken en uit
de voorzijde van het apparaat nemen.
9. De kabelstekker van de deurvergrendeling F aftrekken.
10. De vergrendelingsknop van de afdekking G aan de onderzijde indrukken, de afdekking iets naar
beneden drukken en uit de voorzijde van het apparaat halen.
11. De kabelstekker van de afdekking G
aftrekken.
26
12. Deurvergrendeling F op de tegenoverliggende kant plaatsen, de kabelstekker insteken en de deurvergrendeling vastschroeven.
13. Op de andere kant de kabelstekker in de afdekking G steken, de afdekking plaatsen en de vergrendelingsknop vastklikken.
14. Vuldeur met de scharnieren in de uitsparingen aan de voorzijde van het
apparaat plaatsen en vastschroeven.
15. Na het omzetten van het deurscharnier, de functie van de toets DEUR
controleren.
Aanwijzing m.b.t. contactbescherming: Het apparaat is pas bedrijfsveilig als de kunststofdelen zijn geplaatst.
Extra leverbare accessoires
Bij uw vakhandel zijn de volgende extra leverbare accessoires verkrijgbaar:
Montagesets was/-droogzuil
Met deze montagesets kan de droger samen met een AEG-wasautomaat (60cm breed, voorlader) tot een ruimtebesparende was-/droogzuil
worden gecombineerd. De wasautomaat staat onder, de droger boven.
Er zijn twee uitvoeringen leverbaar:
– zonder blad
– met uittrekbaar blad
Montageset externe condenswaterafvoer
Montageset voor directe afvoer van het condenswater in een wasbak,
sifon, riool, enz. Het opvangreservoir hoeft dan niet meer geleegd te
worden, maar moet wel op de daarvoor bestemde plaats in de droger
blijven. Voor het uitschakelen van de indicatie RESERVOIR, zie hoofdstuk “Programmeermogelijkheden”.
Max. opvoerhoogte: 1m vanaf de onderkant van de droger: max. lengte: 3m
27
Garantievoorwaarden
Nederland
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan
het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel
binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief
beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk
Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het
product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12
maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die
het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos
vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch)
glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de
waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen
door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van
toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor
ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale
in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te
rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een
nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten.
Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften,
gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte
28
producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke
of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke,
gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren
toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit
is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op
basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen
het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het
toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de
technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht,
tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de
rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een
garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument
op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs
een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal
aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer
volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten
terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door
de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
29
Adres service-afdeling
Nederland
AEG fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
tel.
0172-468 300
Consumentenbelangen
(voor algemene, product- of
gebruiksinformatie)
tel.
0172-468 172
www.aeg.nl
30
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk „Wat te moet doen als…“) het probleem
zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met
onze service-afdeling.
Om u snel te kunnen helpen, hebben
wij de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het
typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat aangeeft
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij
de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
31
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken,
reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden
ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen, wasautomaten, stofzuigers,
kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 944 369-01-280504-02
Wijzigingen voorbehouden

advertisement

Related manuals

advertisement