Aeg LTH57800 Handleiding


Add to my manuals
32 Pages

advertisement

Aeg LTH57800 Handleiding | Manualzz
LAVATHERM 55400
Condensdroger
Informatie voor de gebruiker
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en bewaar het
boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen.
Geeft u deze gebruikersinformatie a.u.b. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door.
1
3
2
2
De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:
Veiligheidsaanwijzingen
Waarschuwing! Aanwijzingen die voor uw eigen veiligheid dienen.
Let op! Aanwijzingen die ter voorkoming van schade aan het apparaat
dienen.
Aanwijzingen en praktische tips
Milieu-informatie
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
........................................
5
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Milieutips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Omschrijving van de apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Voor de eerste ingebruikname van de droger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Wasgoed sorteren en voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Programmaoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apparaat inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vuldeur openen/wasgoed in de machine doen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programma kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lage temperatuur kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAGE TEMP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programma starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programma wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasgoed toevoegen of voortijdig uitnemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Droogproces beëindigt/Wasgoed uit de droger nemen . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pluizenzeven reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opvangreservoir legen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Condensor reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trommel reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel en ommanteling reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
16
18
18
Wat u moet doen als… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kleine storingen zelf oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Verbruikswaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3
Opstel- en aansluitaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Transportbeveiliging verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Deurscharnier omzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Extra leverbare accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Garantievoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Adres service-afdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Service
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheid
Voor de eerste ingebruikname
• Volg de ”Opstel- en aansluitaanwijzing” op
• Voor de ingebruikname de droger op transportschade controleren.
Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten. Neem in geval van
schade contact op met uw leverancier.
Gebruik volgens de voorschriften
• De droger is uitsluitend voor het drogen van huishoudtextiel bestemd.
• Constructieve wijzigingen of veranderingen aan de droger zijn niet
toegestaan.
• Het wasgoed mag geen ontvlambare oplosmiddelen (wasbenzine,
alcohol, vlekkenverwijderaar, enz.) bevatten. Brandof explosiegevaar! Wasgoed dat met dergelijke middelen in contact is
gekomen, dient voor het drogen grondig met de hand uitgewassen te
worden.
• Bij het gebruik van droogreinigingsets: alleen dergelijke producten
gebruiken als deze door de fabrikant als geschikt voor gebruik in een
droger zijn gekenmerkt.
• Geen wasgoed dat schuimrubber of rubberachtig materiaal bevat, in
de droger doen. Brandgevaar!
• Geen sterk versleten wasgoed in de droger doen. Brandgevaar!
• Geen wasgoed met losse vullingen (bijv. kussens) in de droger doen.
Brandgevaar!
• Stukken met stugge bestanddelen (bijv. voetmatten) kunnen de ventilatieopeningen bedekken. Brandgevaar! Dergelijke delen niet in de
droger doen.
• De droger niet te vol doen. Brandgevaar! Max. vulgewicht van 6 kg
aanhouden.
• Controleren of er geen explosieve voorwerpen (bijv. aanstekers, spuitbussen, enz.) met het wasgoed in de droger belanden. Brand-of
explosiegevaar!
• Na ieder droogproces het microfijnfilter en de fijne zeef reinigen.
• De condensor regelmatig reinigen.
• Bij was-/droogzuilen: Geen voorwerpen op de droger doen. Deze kunnen er tijdens het gebruik vanaf vallen.
5
Veiligheid van kinderen
• Verpakkingsonderdelen buiten het bereik van kinderen houden. Verstikkingsgevaar!
• Kinderen kunnen het gevaar dat aan het omgaan met elektrische apparatuur verbonden is, vaak niet inschatten. Laat kinderen niet zonder toezicht bij de droger.
• Controleer of kinderen of huisdieren niet in de trommel van de droger
kunnen klauteren. Levensgevaar! Houd de deur van de droger gesloten als deze niet wordt gebruikt.
Algemene veiligheid
• Reparaties aan de droger mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd.
• De droger nooit in gebruik nemen als het aansluitsnoer beschadigd is
of als het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel dermate zijn
beschadigd dat de binnenkant van het apparaat open toegankelijk is.
• De droger voor reinigings en onderhoudswerkzaamheden uitschakelen Bovendien de stekker uit het stopcontact trekken of – bij een vaste aansluiting – de beveiligingsschakelaar in de huisinstallatie
uitschakelen of de zekering geheel uitdraaien.
• Bij langere stilstand van de droger, deze van het stroomnet scheiden.
• De stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken, maar aan
de stekker.
• Meerwegstekkers, koppelingen en verlengsnoeren mogen niet worden
gebruikt. Brandgevaar als gevolg van oververhitting!
• De droger niet met een waterstraal schoonspuiten. Gevaar voor elektrische schokken!
• Leun nooit op de geopende deur. Het apparaat zou kunnen kantelen.
• Na onderbreken van het droogproces kunnen het wasgoed en de
trommel heet zijn. Verbrandingsgevaar! Voorzichtig bij het uitnemen
van het wasgoed.
6
Afvalverwerking
2
2
1
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de
daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
Verwijder afgedankte apparatuur conform de in uw woonplaats geldende richtlijnen.
Waarschuwing! Als u het apparaat afdankt dient de stekker uit het
stopcontact getrokken te worden. Het aansluitsnoer afsnijden en met
de stekker verwijderen.
Het slot van de vuldeur onbruikbaar maken. Daardoor kunnen kinderen
zich niet insluiten en niet in levensgevaar komen.
2 Milieutips
• In de droger wordt het wasgoed wollig en zacht. Wasverzachters zijn
daarom bij het wassen niet nodig.
• Het meest economisch functioneert de droger als u:
– de ventilatieopeningen bij de sokkel van de droger steeds vrij
houdt;
– de in het programmaoverzicht aangegeven vulgewichten opvolgt;
– op een goede ventilatie van de ruimte let;
– microfijnfilters en de fijne zeef na ieder droogproces reinigt;
– het wasgoed voor het drogen goed centrifugeert. Voorbeeld: Verbruiksgegevens – afhankelijk van het centrifugetoerental – voor
5kg wasgoed, gedroogd op programma KATOEN KAST-DROOG.
Centrifugeren
Droogproces
Omwentelingen per
minuut
Restvocht
Tijd
in minuten
Energie
in kWh
Kosten
in Euro1)
in liters
in %
800
4,2
70
100
3,5
0,53
1200
3,2
53
82
2,8
0,42
1400
3,0
50
80
2,6
0,39
1800
2,5
42
71
2,3
0,35
1) Tarief: 0,15 Euro/kWh
7
Omschrijving van de apparatuur
Lade met condensreservoir
Bedieningspaneel
Fijne zeef
(pluizenzeef)
Grove zeef
(pluizenzeef)
Microfijnfilter
(pluizenzeef)
Typeplaatje
Vuldeur
(aanslag
verwisselbaar)
Sokkelklep voor
condensor
Ventilatieopeningen
Schroefvoetjes
(hoogte verstelbaar)
Bedieningspaneel
Programmaverloop-indicator
Toetsen- en indicatieblok
8
Programmakiezer
Onderhoudsindicatoren
– CONDENSOR (reinigen!)
– RESERVOIR (legen!)
– FILTERS (pluizenzeef reinigen!)
Voor de eerste ingebruikname van de droger
Om eventueel bij de productie achtergebleven stoffen te verwijderen,
moet de trommel van de droger met een vochtige doek worden afgenomen of kort het droogproces (20 MIN) met een vochtige doek in de droger, worden uitgevoerd.
Wasgoed sorteren en voorbereiden
Wasgoed sorteren
• Op soort weefsel sorteren:
– Katoen/linnen voor programma’s van de programmagroep KATOEN.
– Mengweefsels en synthetische weefsels voor programma’s van de
programmagroep MENGWEEFSELS.
• Op behandelingsetiket sorteren. De behandelingsetiketten betekenen:
n
m
l
k
Drogen in de droger in
principe mogelijk
Drogen op
normale
temperatuur
Drogen op
gereduceerde temperatuur (toets LAGE TEMP.
indrukken!)
Drogen in de
droger niet toegestaan
• Nieuw, gekleurd textiel niet samen met licht wasgoed drogen. Textiel
kan kleur afgeven.
• Tricotwasgoed en machinaal gebreide stoffen niet met het programma EXTRADROOG drogen. Krimpgevaar!
• Wol niet in de droger drogen. Verviltingsgevaar! Wol na het drogen
aan de lucht met het programma WOL nabehandelen.
Wasgoed voorbereiden
• Om kluwens wasgoed te voorkomen: Ritssluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen, losse banden (bijv. van schorten) samenbinden.
• Zakken legen. Metalen delen (paperclips, veiligheidsspelden,...) verwijderen.
• Dubbel gevoerd wasgoed binnenstebuiten keren (bijv. bij een met katoen gevoerde parka, de katoenen laag aan de buitenkant). Het wasgoed droogt dan beter.
9
Max. vulgewicht
(drooggewicht)
LAGE TEMP.
Programmaoverzicht
EXTRA-DROOG
5kg
•
Doordrogen van dik textiel of textiel
bestaande uit meerdere lagen, bijv.
badstof of badjas.
mn
INTENSIEFDROOG
5kg
•
Doordrogen van dik textiel, bijv.
badstof of badjas.
mn
KAST-DROOG
5kg
•
Doordrogen van textiel met een gelijkmatige dikte, bijv. badstof, tricot
wasgoed of badstof handdoeken.
mn
STRIJKDROOG ¢
5kg
•
Voor dun textiel dat nog wordt gestreken, bijv. tricot wasgoed, katoenen hemden.
mn
STRIJKDROOG £
5kg
•
Voor katoenen of linnen wasgoed
van een normale dikte, bijv. beddengoed, tafelkleden.
mn
STRIJKDROOG ¤
5kg
•
Voor katoenen of linnen wasgoed,
dat nog gemangeld wordt, bijv.
beddengoed, tafelkleden.
mn
2,5kg
•
Doordrogen van dik textiel of textiel
bestaande uit meerdere lagen, bijv.
truien, beddengoed, tafelkleden.
m l1) n
•
Voor dun textiel dat niet wordt gestreken, bijv. strijkvrije overhemden, tafelkleden, babykleding,
sokken, lingerie.
m l2)
n
•
Voor dun textiel dat nog wordt gestreken, bijv. tricot wasgoed, katoenen hemden.
m l2)
n
KATOEN
Programma
MENGWEEFSELS
EXTRA-DROOG
KAST-DROOG
STRIJKDROOG ¢
2,5kg
2,5kg
1) Op de toets LAGE TEMP. drukken!
10
Gebruik/Eigenschappen
Behandelingssymbool
STRIJKVRIJ
WOL
OPFRISSEN
LAGE TEMP.
20 MIN
40 MIN
Max. vulgewicht
(drooggewicht)
Programma
1kg
•
Voor het nadrogen van enkele stukken wasgoed
of voor kleine hoeveelheden onder de 1kg.
•
Speciaal programma met anti-kreukmechanisme
voor eenvoudig te verzorgen textiel zoals overhemden, blouses, die minimaal gestreken behoeven te worden. Het resultaat is afhankelijk van
het soort textiel en de textielbehandeling of veredeling hiervan. (Het vulgewicht komt met ca.
5 tot 7 hemden overeen.)
Aanbeveling: Textiel direct na het centrifugeren
in de droger plaatsen. Na het drogen het wasgoed direct uit de droger nemen en op een hangertje ophangen.
•
Speciaal programma om wol na het luchtdrogen,
na het dragen of nadat het een langere tijd in de
kast heeft gelegen, gedurende korte tijd met
warme lucht te behandelen. Woldraden richten
zich op en de wol wordt babyzacht.
Aanbeveling: Textiel na het drogen direct uitnemen.
•
Speciaal programma, ca. 35 minuten, voor het
opfrissen of zacht reinigen van textiel met standaard in de handel verkrijgbare stoom- of droogreinigingssets.
(Alleen dergelijke producten gebruiken als deze
door de fabrikant als geschikt voor gebruik in
een droger zijn gekenmerkt.)
1kg
1kg
1kg
Gebruik/Eigenschappen
Behandelingssymbool
m l1)
n
m l2)
n
1) Op de toets LAGE TEMP. drukken!
11
Drogen
Apparaat inschakelen
De programmakiezer op een willekeurig programma draaien. Het apparaat is ingeschakeld.
Vuldeur openen/wasgoed in de machine doen
1. Vuldeur openen:
Druk hiervoor krachtig tegen de vuldeur (drukpunt
2. Doe het wasgoed losjes in de machine.
1
)
Let op! Zorg ervoor dat er geen wasgoed klem komt te zitten tussen de
deur en de rubberen afdichting.
3. Druk de vuldeur goed dicht. De sluiting moet hierbij hoorbaar vastklikken.
Programma kiezen
Gewenste programma met de programmakiezer instellen.
Lage temperatuur kiezen
Indien gewenst de toets LAGE
TEMP. indrukken.
LAGE TEMP.
Voor het voorzichtig drogen van
tere weefsels met het behandelingsetiket l en voor temperatuurgevoelig textiel (bijvoorbeeld
acryl, viscose). Programma wordt
met gereduceerd verwarmingsvermogen uitgevoerd.
LAGE TEMP. is alleen zinvol bij een vulgewicht tot 3kg!
12
Programma starten
Op de toets START/PAUZE drukken. Het programma wordt gestart.
De indicatie van het programmaverloop geeft aan hoe ver het drogen is
gevorderd.
Programma wijzigen
Om een abusievelijk gekozen programma na de programmastart te wijzigen, de programmakiezer eerst op UIT draaien en vervolgens het programma opnieuw instellen.
3
Een directe verandering van het programma na de programmastart is
niet meer mogelijk. Als echter wordt getracht het programma met de
programmakiezer te wijzigen, knipperen de indicatie van het programmaverloop en de onderhoudsindicaties. Als de toets LAGE TEMP. wordt
ingedrukt, knippert de bijbehorende indicatie meerdere keren. Het
droogprogramma wordt daardoor echter niet beïnvloedt (wasgoedbeveiliging).
Wasgoed toevoegen of voortijdig uitnemen
1. Vuldeur openen.
1
Waarschuwing! Wasgoed en trommel kunnen heet zijn. Verbrandingsgevaar!
2. Wasgoed toevoegen of uitnemen.
3. Vuldeur goed dichtdrukken. De sluiting moet hoorbaar vastklikken.
4. Druk op toets START/PAUZE om het droogproces voort te zetten.
Droogproces beëindigt/Wasgoed uit de droger nemen
3
Nadat het droogproces gereed is, branden de indicaties EINDE en ANTIKREUK.
Het droogproces wordt gedurende 30 minuten, automatisch gevolgd
door een anti-kreukfase. Daarbij draait de trommel op vastgestelde
tijdintervallen. Op deze manier blijft het wasgoed losjes en kreukvrij.
Tijdens de anti-kreukfase kan het wasgoed op ieder moment worden
uitgenomen. (Om kreukvorming te voorkomen moet het wasgoed ten
laatste tegen het einde van de anti-kreukfase worden uitgenomen).
1. Vuldeur openen.
13
2. Voordat het wasgoed wordt uitgenomen, moeten de pluizen uit de microfijnfilter worden verwijderd, het beste met een vochtige hand
(zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud“).
3. Het uitnemen van het wasgoed.
4. Programmakiezer op UIT draaien.
Belangrijk! Na ieder droogproces
– de microfijnfilter en de fijne zeef reinigen
– en het reservoir legen
(zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud“).
5. Vuldeur sluiten.
Reiniging en onderhoud
Pluizenzeven reinigen
1
Om een probleemloze werking van de droger te garanderen moeten de
pluizenzeven (microfijnfilter en fijne zeef) na ieder droogproces worden
gereinigd.
Let op! De droger nooit zonde pluizenzeven of met beschadigde of verstopte pluizenzeven in werking stellen.
1. Vuldeur openen.
2. Het microfijnfilter, dat in het onderste gedeelte van de vuldeuropening is aangebracht, met een
vochtige hand reinigen.
3. De ontgrendelingsknop van de grove zeef naar beneden drukken.
De grove zeef springt open.
14
4. De fijne zeef uitnemen.
5. Pluizen van de fijne zeef verwijderen, het beste met een vochtige
hand.
3
Het totale gebied van de zeven
reinigen
Het gebied van de zeven hoeft niet na ieder droogproces te worden gereinigd, maar moet wel regelmatig worden gecontroleerd en indien nodig, dienen de pluizen verwijderd te worden.
6. Daarvoor de grove zeef aan de bovenkant vastpakken en naar voren
trekken, tot deze uit de beide vergrendelingen loskomt.
7. Pluizen uit het totale zeefgebied
verwijderen, het beste met een
stofzuiger.
8. De beide uitstulpingen van de grove zeef in de inkepingen in de vuldeur drukken, tot deze vastklikken.
9. De fijne zeef terugplaatsen.
10. Tegen de grove zeef drukken, tot
deze in de vergrendeling vastklikt.
3
Zonder fijne zeef vergrendelt de
grove zeef niet en kan de vuldeur
niet worden gesloten.
15
Opvangreservoir legen
1
Na ieder droogproces het opvangreservoir legen.
Bij een vol opvangreservoir wordt een lopend programma automatisch
onderbroken en brandt de indicatie RESERVOIR. Om het programma te
kunnen voortzetten, dient eerst het opvangreservoir geleegd te worden.
Waarschuwing! Het condenswater is niet drinkbaar en niet voor het
bereiden van levensmiddelen geschikt.
1. Lade met opvangreservoir
geheel uittrekken.
3
2. De aftapstop van het opvangreservoir lostrekken en het condenswater in een wasbak o.i.d. gieten.
3. De aftapstop inschuiven en het opvangreservoir weer plaatsen.
Als het programma als gevolg van
een vol opvangreservoir werd onderbroken:
Druk op toets START/PAUZE om het
droogproces voort te zetten.
Het opvangreservoir kan ca. 4 liter bevatten, voldoende voor ca. 6kg
wasgoed dat eerder op 800 omwentelingen/minuut is gecentrifugeerd.
3
Het condenswater kan als gedistilleerd water worden gebruikt, bijv.
voor een stoomstrijkijzer. Condenswater echter vooraf filteren (bijv. met
een koffiefilter), om resten of kleine pluizen te verwijderen.
Condensor reinigen
1
Als de indicatie CONDENSOR brandt, moet de condensor worden gereinigd.
Let op! Werking met een verstopte condensor kan schade aan de droger toebrengen. Bovendien verhoogt dit het energieverbruik.
1. Vuldeur openen.
16
2. Sokkelklep openen: daarvoor de
ontgrendelingsknop aan de onderkant van de vulopening indrukken
en de sokkelklep naar links toe
openklappen.
3. Binnenzijde van de deur en voorruimte van de condesor van pluizen
ontdoen.
4. De beide borgplaatjes naar binnen
draaien.
5. Condensor aan de greep uit de sokkel trekken.
1
3
Let op! Voor het reinigen geen
scherpe voorwerpen gebruiken.
De condensor kan daardoor beschadigen.
6. Condensor reinigen.
Het beste met een handborstel of
met een handdouche krachtig afspoelen.
7. De condensor weer terugplaatsen en vergrendelen (de beide borgplaatjes naar buiten draaien, ze zij vastklikken).
8. Sokkelklep sluiten.
1
De droger functioneert niet als de sokkelklep niet gesloten is.
Let op! De droger nooit zonder condensor in werking stellen.
17
Trommel reinigen
1
3
Let op! Trommel niet met schuurmiddelen of staalwol reinigen.
Kalk in het water of wasverzorgingsmiddelen kunnen een amper zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel vormen. De droogheidsgraad van het wasgoed kan dan niet meer betrouwbaar worden
vastgesteld. Het wasgoed komt vochtiger uit de droger dan u verwacht.
De binnenkant van de trommel en de trommelribben met een huishoud-schoonmaakmiddel (bijv. azijnreiniger) vochtig afnemen.
Bedieningspaneel en ommanteling reinigen
1
18
Let op! Geen meubelreinigingsmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen voor de reiniging van de droger gebruiken.
Bedieningspaneel en ommanteling met een vochtige doek afnemen.
Wat u moet doen als…
Kleine storingen zelf oplossen
Wanneer de droger tijdens het bedrijf een foutmelding aangeeft (een
of meer indicaties in de indicatie van het programmaverloop knipperen), controleert u eerst of u het probleem met behulp van de onderstaande tabel zelf kunt oplossen. Wanneer u het probleem niet kunt
oplossen: apparaat uit- en weer inschakelen. Programma opnieuw instellen. Op de toets START/PAUZE drukken.
Wanneer de foutmelding opnieuw wordt weergegeven, neemt u contact op met de service-afdeling en geeft u aan welke indicaties knipperen.
Storing
Droger werkt niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Netstekker zit niet in het
stopcontact of de zekering
is niet in orde.
De stekker in het stopcontact
steken. Zekering in de zekeringkast (huisinstallatie) controleren.
Vuldeur is geopend.
Vuldeur sluiten.
Sokkeldeur is geopend.
Sokkeldeur sluiten.
Is de toets START/PAUZE in- Druk opnieuw op de toets
gedrukt?
START/PAUZE.
Droogresultaat is niet
bevredigend.
Deur gaat niet dicht.
Verkeerd programma gekozen.
Bij de volgende drooggang een
ander programma kiezen (zie
hoofdstuk "Programmaoverzicht").
Pluizenzeef verstopt.
Pluizenzeef schoonmaken.
Warmtewisselaar vol pluizen.
Warmtewisselaar schoonmaken.
Verkeerd vulgewicht.
Let op het aanbevolen vulgewicht.
Ventilatieopeningen in de
sokkel afgedekt.
Ventilatieopeningen in de sokkel vrijmaken.
Aanslag aan de binnenzijde
van de trommel of op de
trommelribben.
Binnenzijde van de trommel en
trommelribben schoonmaken.
Fijne zeef is niet in de maFijne zeef in de machine plaatchine geplaatst en/of de
sen en/of grove zeef goed lagrove zeef is niet goed vastten vastklikken.
geklikt.
19
Storing
Bij het indrukken van
de LAGE TEMP.-toets
knippert de bijbehorende indicatie meerdere keren.
Oplossing
Wasgoedbeveiliging. Na het
Programmakiezer op UIT
starten van het programma
draaien. Het programma opkan de extra functie niet
nieuw instellen.
meer worden ingesteld.
Programma blijft
staan, indicatie RESER- Condensreservoir is vol.
VOIR brandt.
Condensreservoir legen, vervolgens het programma starten met de toets START/PAUZE.
Drooggang wordt kort
na de start van het
programma beëindigd.
Indicatie EINDE brandt.
Voor het gekozen programma is te weinig of te droog
wasgoed in de machine gevuld.
Tijdprogramma of hogere
droogstand (bijvoorbeeld INTENSIEF-DROOG in plaats van
KAST-DROOG) kiezen.
Pluizenzeef verstopt.
Pluizenzeef schoonmaken.
Warmtewisselaar vol pluizen.
Warmtewisselaar schoonmaken.
Toets LAGE TEMP. is ingedrukt en er is te veel wasgoed in de machine gevuld.
Toets LAGE TEMP. is alleen zinvol bij een vulgewicht tot
2,5kg.
Te veel wasgoed in de machine gevuld.
Vulgewicht verminderen.
Wasgoed is vooraf onvoldoende gecentrifugeerd.
Wasgoed voldoende centrifugeren.
Drooggang duurt ongewoon lang.
Informatie:
Na ca. 5 uur eindigt
het droogproces automatisch (zie hoofdstuk „Droogproces
beëindigd“).
20
Mogelijke oorzaak
Technische gegevens
5
Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 60 cm
Diepte bij geopende vuldeur
109 cm
Hoogteverstelbaarheid
1,5 cm
Leeggewicht
ca. 40kg
Vulgewicht (programma-afhankelijk) 1)
max. 5kg
Energieverbruik in overeenkomst met IEC 1121 e.v.
(5kg katoen, gecentrifugeerd op 800 Omw/min,
Programma KATOEN KAST-DROOG)
3,5kWh
Gebruiksmogelijkheden
Huishouden
toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
1) In bepaalde landen zijn de afwijkende vulgewichtindicaties door verschillende meetmethoden bepaald.
Verbruikswaarden
De verbruikswaarden zijn onder normomstandigheden bepaald.
Ze kunnen bij het gebruik in het huishouden afwijken.
Programma
KATOEN KAST-DROOG 1)
KATOEN STRIJK-DROOG
1)
MENGWEEFSELS KAST-DROOG
2)
Vulgewicht
in kg
Energieverbruik
in kWh
5
3,5
5
2,8
2,5
1,4
1) met 800 Omw/min centrifugeren
2) met 1000 Omw/min centrifugeren
21
Opstel- en aansluitaanwijzing
1 Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie
• Voor de ingebruikname moeten alle delen van de transportbeveiliging
verwijderd zijn. Anders kan dit tot beschadiging van de droger leiden.
• Controleer vóór de ingebruikname of de op het typeplaatje van het
apparaat aangegeven netspanning en stroomsoort met de netspanning en stroomsoort op de opstellingsplaats overeenkomen. De vereiste elektrische zekering is eveneens op het typeplaatje aangegeven.
• De stekker altijd in een volgens de voorschriften geïnstalleerd randgeaard stopcontact steken.
• Bij vaste aansluiting: een vaste aansluiting mag alleen door een erkende elektro-vakman worden uitgevoerd.
• Het apparaat niet in een ruimte waar het kan gaan vriezen plaatsen.
• Het apparaat niet op een hoogpolige vloerbedekking plaatsen. Belemmering van luchtcirculatie bij de ventilatieopeningen.
• Opletten dat de droger niet op het aansluitsnoer staat.
• De droger waterpas opstellen.
Transportbeveiliging verwijderen
1
Let op! Voor de ingebruikname
absoluut alle delen van de
transportbeveiliging verwijderen!
Transportbeveiliging voor een mogelijk later transport (verhuizing)
bewaren.
1. Vuldeur openen.
2. Plakband van de bovenzijde van de
trommel verwijderen.
22
3. Folieslang met de polystyreenvulling uit de droger trekken.
Elektrische aansluiting
Gegevens over netspanning, stroomsoort en vereiste zekering zijn op
het typeplaatje aangegeven. Het typeplaatje is bij de vuldeur aangebracht (zie hoofdstuk ”Beschrijving van het apparaat“).
Deurscharnier omzetten
1
Waarschuwing! Het deurscharnier mag alleen door gekwalificeerde
personen worden omgezet. Wendt u zich indien nodig tot onze serviceafdeling of uw vakhandel.
Waarschuwing! Voor het omzetten van het deurscharnier moet de
netstekker uit het stopcontact worden getrokken; bij een vaste aansluiting: zekering helemaal losdraaien of uitschakelen.
1. Deur openen.
2. Scharnieren A aan de voorzijde van
het apparaat losschroeven en de
vuldeur verwijderen.
3. Afdekplaten B en C met een dunne
schroevendraaier loswippen.
4. Sluithaak D met geschikt gereedschap door op de vergrendeling te
drukken losmaken, verwijderen en
180° gedraaid aan de tegenoverliggende zijde weer monteren.
5. Scharnieren A losschroeven van de vuldeur, 180° draaien en aan de tegenoverliggende zijde weer terugplaatsen en vastschroeven.
6. Afdekplaten B en C 180° draaien en aan de tegenoverliggende zijde
weer monteren.
23
7. Afdekplaten E van de voorzijde van
het apparaat losschroeven, 180°
draaien en aan de andere kant weer
vastschroeven.
8. Deurvergrendeling F losschroeven,
iets omlaag drukken en uit de voorzijde van het apparaat halen.
9. De vergrendelingsknop van afdekking G aan de onderzijde indrukken,
de afdekking iets omlaag drukken
en uit de voorzijde van het apparaat
halen.
10. De deurvergrendeling F naar de tegenoverliggende zijde verplaatsen
en vastschroeven.
11. Aan de andere kant de afdekking G
plaatsen en de vergrendelingsknop
vast laten klikken.
12. Vuldeur met de scharnieren in de uitsparingen tegen de voorzijde van
het apparaat plaatsen en vastschroeven.
Aanwijzing m.b.t. contactbescherming: het apparaat kan pas weer
veilig worden gebruikt, wanneer alle kunststof onderdelen zijn gemonteerd.
24
Extra leverbare accessoires
Bij uw vakhandel zijn de volgende extra leverbare accessoires verkrijgbaar:
Montagesets was-droogzuil
Met deze montagesets kan de droger samen met een AEG-wasautomaat (60cm breed, voorlader) worden gecombineerd tot een ruimtebesparende was-droogzuil. De wasautomaat staat onder, de droger boven.
Er zijn twee uitvoeringen leverbaar:
– zonder blad
– met uittrekbaar blad
Montageset externe condenswaterafvoer
Montageset voor de directe afvoer van het condenswater in een wasbak, sifon, rioolput, enzovoort. Het opvangreservoir hoeft dan niet
meer te worden geleegd, maar moet wel op de daarvoor bestemde
plaats in de droger blijven. In dit geval kunt u de indicatie RESERVOIR
aan het einde van het programma negeren.
Max. opvoerhoogte: 1m vanaf de onderkant van de droger; max. lengte: 3m
25
Garantievoorwaarden
Nederland
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan
het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel
binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief
beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk
Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het
product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12
maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die
het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos
vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch)
glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de
waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen
door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van
toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor
ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale
in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te
rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een
nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten.
Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften,
gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte
26
producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke
of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke,
gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren
toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit
is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op
basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen
het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het
toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de
technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht,
tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de
rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een
garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument
op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs
een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal
aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer
volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten
terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door
de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
27
Adres service-afdeling
Nederland
AEG fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
tel.
0172-468 300
Consumentenbelangen
(voor algemene, product- of
gebruiksinformatie)
tel.
0172-468 172
www.aeg.nl
28
29
30
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk „Wat te moet doen als…“) het probleem
zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met
onze service-afdeling.
Om u snel te kunnen helpen, hebben
wij de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het
typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat aangeeft
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij
de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
31
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken,
reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden
ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen, wasautomaten, stofzuigers,
kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 944 367-01-040504-01
Wijzigingen voorbehouden

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement