AEG LTH58800 User manual

AEG LTH58800 User manual
LAVATHERM 58800
Suszarka kondensacyjna
Informacje dla u¿ytkownika
Szanowni Klienci !
Prosimy o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi i
korzystanie z niej podczas u¿ytkowania zmywarki.
W przypadku sprzeda¿y urz¹dzenia nale¿y przekazaæ instrukcjê
obs³ugi nowemu u¿ytkownikowi.
1
3
2
2
W tekœcie u¿yto nastêpuj¹cych symboli:
Wskazówki bezpieczeñstwa
Ostrze¿enie! Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa u¿ytkownika.
Uwaga! Wskazówki dotycz¹ce prawid³owej obs³ugi urz¹dzenia.
Praktyczne rady i wskazówki
Informacje dotycz¹ce ochrony œrodowiska
Spis treœci
Instrukcja obs³ugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Recykling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Wskazówki dotycz¹ce ochrony œrodowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Opis urz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Panel steruj¹cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WskaŸniki informacyjne w polu wyœwietlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
Przed pierwszym uruchomieniem suszarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pierwsze w³¹czenie – ustawienie jêzyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienie godziny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
9
Tabela programów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Przed pierwszym suszeniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Sortowanie i przygotowanie bielizny do suszenia . . . . . . . . . . . . . 12
Suszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W³¹czenie urz¹dzenia / w³¹czenie oœwietlenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otwieranie drzwiczek / wk³adanie bielizny do suszarki . . . . . . . . . . . .
Ustawienie programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienie prêdkoœci wstêpnego wirowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienie opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oszczêdne, Sygna³, Delikatny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poziom wysuszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OpóŸniony start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bez zagnieceñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uruchomienie programu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przebieg programu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana programu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dok³adanie bielizny lub jej wyjmowanie przed koñcem suszenia . . . . .
Zakoñczenie programu suszenia / wyjêcie bielizny . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
13
13
13
14
15
16
16
17
17
18
18
18
18
Ekstra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pamiêæ 1, 2, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G³oœnoœæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jêzyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Godzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrast i jasnoϾ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WskaŸnik zape³nienia pojemnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
21
21
22
22
23
3
Czyszczenie i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czyszczenie filtrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czyszczenie uszczelki drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opró¿nianie pojemnika na skropliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czyszczenie wymiennika ciep³a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czyszczenie bêbna suszarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czyszczenie panelu steruj¹cego i obudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
25
25
26
27
27
Co zrobiæ, gdy... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Samodzielne usuwanie drobnych usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Wymiana ¿arówki oœwietlenia wnêtrza suszarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Parametry eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Instrukcja instalacji i pod³¹czenia pralki . . . . . . . . . . .
32
Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa podczas instalowania
suszarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Usuniêcie blokad transportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Pod³¹czenie do zasilania elektrycznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Zmiana po³o¿enia zawiasów drzwiowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Akcesoria dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Warunki gwarancji/Biura obs³ugi klienta . . . . . . . . . . .
Serwis
4
36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Instrukcja obs³ugi
1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
Przed pierwszym uruchomieniem suszarki
• Nale¿y przestrzegaæ Instrukcji instalacji i pod³¹czenia
suszarki.
• Przed uruchomieniem urz¹dzenia nale¿y sprawdziæ, czy nie ma
¿adnych uszkodzeñ transportowych. W ¿adnym wypadku nie
pod³¹czaæ do sieci uszkodzonego urz¹dzenia. W przypadku
wyst¹pienia uszkodzeñ nale¿y zwróciæ siê do swojego dostawcy.
Przeznaczenie urz¹dzenia
• Suszarka kondensacyjna jest przeznaczona wy³¹cznie do
suszenia odzie¿y stosowanej w gospodarstwie domowym.
• Nie wolno dokonywaæ przeróbek lub zmian w urz¹dzeniu.
• Bielizna przeznaczona do suszenia nie mo¿e zawieraæ palnych
rozpuszczalników (benzyny do prania chemicznego,
alkoholu, odplamiaczy, itp.) . Niebezpieczeñstwo po¿aru
lub wybuchu! Bieliznê, która mia³a kontakt z tego typu œrodkami,
nale¿y dok³adnie wypraæ rêcznie przed suszeniem.
• W przypadku stosowania zestawów do prania suchego: Stosowaæ
tylko takie produkty, które producent okreœli jako nadaj¹ce siê do
prania suchego.
• Nie suszyæ w suszarce odzie¿y zawieraj¹cej gumê g¹bczast¹ lub
odzie¿y z materia³u gumopodobnego. Niebezpieczeñstwo po¿aru!
• Nie suszyæ w suszarce mocno zu¿ytych rzeczy.
Niebezpieczeñstwo po¿aru!
• Nie suszyæ w suszarce sztuk bielizny z luŸnymi wype³nieniami
(np.: poduszek). Niebezpieczeñstwo po¿aru!
• Rzeczy ze sztywnymi elementami (np.: wycieraczki) mog¹ zas³oniæ
kratkê wentylacyjn¹. Niebezpieczeñstwo po¿aru! Nie wk³adaæ
takich rzeczy do suszarki.
• Nie przepe³niaæ urz¹dzenia. Niebezpieczeñstwo po¿aru!
Maksymalna iloœæ wsadu nie powinna przekraczaæ 6 kg.
• Upewniæ siê, ¿e wraz z bielizn¹ nie dosta³y siê do suszarki ¿adne
przedmioty mog¹ce wybuchn¹æ (np.: zapalniczki, pojemniki ze
sprayem, itp.). Niebezpieczeñstwo po¿aru lub wybuchu!
• Po ka¿dym cyklu suszenia oczyœciæ filtr precyzyjny i filtr drobny.
5
• Nie u¿ytkowaæ urz¹dzenia bez filtrów lub z uszkodzonymi filtrami.
Niebezpieczeñstwo po¿aru!
• Regularnie czyœciæ wymiennik ciep³a.
• W przypadku zestawienia pralki z suszark¹ w kolumnie: Nie
stawiaæ ¿adnych przedmiotów na suszarkê, gdy¿ mog³yby z niej
spaœæ podczas pracy urz¹dzenia.
• Os³ona ¿arówki oœwietlaj¹cej bêben suszarki musi byæ mocno
przykrêcona.
Zapewnienie bezpieczeñstwa dzieciom
• Elementy opakowania przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla
dzieci. Niebezpieczeñstwo uduszenia siê!
• Dzieci mog¹ czêsto nie dostrzegaæ niebezpieczeñstwa zwi¹zanego
z obs³ug¹ urz¹dzeñ elektrycznych. Nie wolno pozostawiaæ dzieci
bez nadzoru w pobli¿u suszarki kondensacyjnej.
• Urz¹dzenie nale¿y tak zabezpieczyæ, aby dzieci b¹dŸ zwierzêta
domowe nie wesz³y do bêbna suszarki. Zagro¿enie ¿ycia! Drzwi
suszarki powinny byæ zamkniête, gdy urz¹dzenie nie jest u¿ywane.
Ogólne warunki bezpieczeñstwa
• Naprawy suszarki mog¹ byæ przeprowadzane jedynie przez
specjalistów.
• Nie nale¿y uruchamiaæ suszarki, je¿eli uszkodzony jest przewód
sieciowy lub jeœli panel steruj¹cy, blat roboczy albo podstawa s¹
tak uszkodzone, ¿e wnêtrze urz¹dzenia jest dostêpne.
• Nale¿y wy³¹czyæ suszarkê przed czyszczeniem, pielêgnacj¹ i
pracami konserwacyjnymi. Dodatkowo nale¿y wyci¹gn¹æ wtyczkê
sieciow¹ z gniazdka lub – w przypadku pod³¹czenia na sta³e –
wy³¹czyæ wy³¹cznik LS w skrzynce bezpieczników, lub ca³kowicie
wykrêciæ bezpiecznik.
• W czasie przerw w pracy od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci.
• Wyjmuj¹c wtyczkê z gniazdka nale¿y chwyciæ za wtyczkê, a nie
ci¹gn¹æ za przewód zasilaj¹cy .
• Nie wolno u¿ywaæ rozga³êziaczy, ³¹czników wtykowych i
przed³u¿aczy. Niebezpieczeñstwo po¿aru w razie przegrzania!
• Nie wolno polewaæ suszarki strumieniem wody.
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem!
• Nie wolno opieraæ siê o otwarte drzwi suszarki. Urz¹dzenie
mog³oby siê wywróciæ.
• Po przerwaniu suszenia bielizna i bêbên suszarki mog¹ byæ
gor¹ce. Niebezpieczeñstwo poparzenia! Nale¿y zachowaæ
ostro¿noœæ podczas wyci¹gania bielizny.
6
Recykling
2 Materia³ opakowania
2
1
Materia³y opakowania mog¹ bez ograniczeñ zostaæ powtórnie
przetworzone. Elementy z tworzyw sztucznych s¹ oznakowane, np.
>PE<, >PS<, itd. Usuwaæ materia³y opakowañ zgodnie z ich
oznaczeniem w komunalnych zak³adach utylizacyjnych, do
przewidzianych w tym celu pojemników zbiorczych.
Wyeksploatowane urz¹dzenie
Usuwaæ wyeksploatowane urz¹dzenie zgodnie z wytycznymi
dotycz¹cymi utylizacji, które obowi¹zuj¹ w miejscu u¿ytkowania.
Uwaga! W przypadku wyeksploatowanych urz¹dzeñ nale¿y wyj¹æ
wtyczkê sieciow¹ z gniazdka, odci¹æ przewód sieciowy i usun¹æ
wraz z wtyczk¹.
Zniszczyæ zamek drzwiczek suszarki. Dziêki temu dzieci nie bêd¹
mog³y zamkn¹æ siê w suszarce i unikn¹ niebezpieczeñstwa.
2 Wskazówki dotycz¹ce ochrony
œrodowiska
• Bielizna suszona w suszarce staje siê miêkka. W zwi¹zku z tym
podczas prania bielizny nie trzeba stosowaæ p³ynu do zmiêkczania
tkanin.
• Suszarka pracuje najwydajniej, gdy:
– kratka wentylacyjna w podstawie suszarki jest ods³oniêta;
– przestrzega siê wielkoœci wsadów podanych w tabeli programów;
– w pomieszczeniu jest dobra wentylacja;
– filtr precyzyjny i drobny s¹ czyszczone po ka¿dym cyklu suszenia;
– bielizna zosta³a dobrze odwirowana przed suszeniem. Przyk³ad:
Parametry eksploatacyjne – zale¿ne od liczby obrotów – dla
6kg bielizny suszonej w programie m BAWE£NA » DO SZAFY.
Wirowanie bielizny przed suszeniem
Liczba
obrotów na
minutê
WilgoϾ
w litrach
800
Suszenie
Koszty
w euro1)
w%
Zu¿ycie
energii
w kWh
4,2
70
4,2
0,63
1200
3,2
53
3,2
0,48
1400
3,0
50
3,0
0,45
1800
2,5
42
2,5
0,38
1)Wed³ug taryfy: 0,15 euro/kWh
7
Opis urz¹dzenia
Szuflada z
pojemnikiem na
skropliny
Panel steruj¹cy
Filtr drobny
(Filtr
wychwytuj¹cy
k³aczki tkanin)
Filtr wstêpny
(Filtr
wychwytuj¹cy
k³aczki tkanin)
Drzwiczki
suszarki
(przek³adalne
zawiasy
drzwiowe)
Nó¿ki nastawne
(regulacja
wysokoœci)
¯arówka
oœwietlaj¹ca
wnêtrze suszarki
Filtr precyzyjny
(Filtr wychwytuj¹cy
k³aczki tkanin)
Tabliczka
znamionowa
Os³ona wymiennika
ciep³a
Otwory wentylacyjne
Panel steruj¹cy
Programator i
wy³¹cznik W£./WY£.
Wyœwietlacz
Przyciski funkcji
Przycisk START/PAUZA
WskaŸniki informacyjne w polu wyœwietlacza
W polu wyœwietlacza ukazuj¹ siê wskaŸniki informuj¹ce o aktualnych ustawieniach
WskaŸnik
drzwi
EXTRA SUSZENIE
Koniec prania o
12.45
Aktualna godzina
15.01
Koniec programu
Opcje
Czas
f
1200
ýýýýýmýWýgýSýBýaýaýTýk
Prêdkoœæ wirowania
8
Przed pierwszym uruchomieniem suszarki
Pierwsze w³¹czenie – ustawienie jêzyka
3
3
WskaŸnik wyœwietlacza jest ustawiony fabrycznie na jêzyk angielski.
Uwaga! Je¿eli po w³¹czeniu urz¹dzenia na wyœwietlaczu nie pojawia
siê menu wyboru jêzyka oznacza to, ¿e urz¹dzenie by³o w³¹czane
ju¿ wczeœniej. W takim wypadku nale¿y zastosowaæ siê do
wskazówek z rozdzia³u Ekstra/Jêzyk.
W celu w³¹czenia urz¹dzenia przekrêciæ programator na dowolny
program, np.: m BAWE£NA ¼ EXTRA SUSZENIE.
Pole wyœwietlacza zostaje
Language:
podœwietlone (Powinno
wygl¹daæ tak, jak na przed- ENGLISH
aýaýaýaýaýaýaýaýa
stawionym obok rysunku.). aýaýa
Dodatkowo na wyœwietlaczu
s
u
o
O
z
pojawiaj¹ siê polecenia:
– “To confirm push OK key“
– “To change push OPTION key“
Je¿eli informacje maj¹ byæ wyœwietlane w podanym jêzyku:
Wcisn¹æ przycisk OK.
Je¿eli informacje maj¹ byæ
wyœwietlane w innym jêzyku: Jêzyk:
POLSKI
1. Wciskaæ przycisk
aýaýa
aýaýaýaýaýaýaýaýa
þ OPCJE, dopóki na
wyœwietlaczu nie pojawi siê
s
o
O
z
u
¿¹dany jêzyk, np.: POLSKI.
2. Wcisn¹æ przycisk OK.
WskaŸnik POLSKI bêdzie
12.45
EXTRA SUSZENIE
pulsowaæ - ostatecznie
15.01
wyœwietlacz powinien wygl¹- Koniec prania o
aýaýaýaýaýaýaýaýa
daæ tak, jak np.: na zamiesz- dýaýa
czonym obok rysunku.
s
u
o
O
z
3. W celu wy³¹czenia urz¹dzenia przekrêciæ programator
na pozycjê O WY£¥CZ.
Je¿eli omy³kowo zosta³ ustawiony niew³aœciwy jêzyk, nale¿y
zastosowaæ siê do wskazówek z rozdzia³u Ekstra/Jêzyk.
Ustawienie godziny
Sprawdziæ wskaŸnik wyœwietlacza i w razie potrzeby ustawiæ
aktualn¹ godzinê, aby zarówno godzina, jak i koniec programu by³y
poprawnie wyœwietlane. Nale¿y zastosowaæ siê do wskazówek z
rozdzia³u Ekstra/Godzina.
9
Tabela programów
POZIOM WYSUSZENIA
•
•
•
•
Program do suszenia odzie¿y
grubej lub wielowarstwowej, np.:
tkaniny frote, p³aszcze k¹pielowe.
mn
N
INTENSYW. 6kg
SUSZENIE
•
•
•
•
Program do suszenia grubych
rzeczy, np.: frote, rêczników
frotowych.
mn
»
DO SZAFY
•
•
•
•
Program do suszenia rzeczy o
równomiernej gruboœci, np.: tkanin
frote, trykotów, rêczników
frotowych.
mn
6kg
¢
LEKKIE
SUSZENIE
6kg
•
•
•
•
Program do suszenia cienkich
rzeczy, które bêd¹ prasowane, np.:
trykotów, koszul bawe³nianych.
mn
£ DO
PRASOWANIA
6kg
•
•
•
•
Program do suszenia rzeczy z
bawe³ny lub lnu, np.: poœcieli,
obrusów.
mn
¤ DO
MAGLOWANIA
6kg
•
•
•
•
Program do suszenia rzeczy z
bawe³ny lub lnu, które bêd¹
maglowane, np.: poœcieli, obrusów.
mn
¼
EXTRA
SUSZENIE
3kg
•
•
•
•
Program do suszenia odzie¿y
grubej lub wielowarstwowej, np.:
swetrów, poœcieli, obrusów.
l TKANINY MIESZANE
m BAWE£NA
¼
EXTRA
SUSZENIE
1)
DELIKATNY
6kg
Programy
maks. iloϾ wsadu
(waga suchego wsadu)
OSZCZÊDNE 1)
SYGNA£
Funkcje
dodatkowe
Zastosowanie/w³aœciwoœci
»
DO SZAFY
3kg
•
•
•
•
Program do suszenia cienkiej
odzie¿y, która nie bêdzie
prasowana, np.: ³atwych w
pielêgnacji koszul, obrusów, ubrañ
niemowlêcych, skarpet, gorsetów.
¢
LEKKIE
SUSZENIE
3kg
•
•
•
•
Program do suszenia cienkich
rzeczy, które bêd¹ prasowane, np.:
trykotów, koszul bawe³nianych.
1)Programy & OSZCZÊDNE I t DELIKATNY nie mog¹ byæ ustawione razem.
2)Wybierz & OSZCZÊDNE!
10
Symbole
konserwacji
odzie¿y
m l2)
n
m l2)
n
m l2)
n
WE£NA
l
£ATWE
PRASOWANIE
DELIKATNY
POZIOM WYSUSZENIA
6kg
•
•
•
•
1kg
1kg
•
•
1)
SYGNA£
M
WYPOCZYNEK
OSZCZÊDNE 1)
Programy
maks. iloϾ wsadu
(waga suchego wsadu)
Funkcje
dodatkowe
•
•
-
-
Zastosowanie/w³aœciwoœci
Specjalny program przeznaczony do suszenia
odzie¿y noszonej w wolnym czasie, jak d¿insy,
bluzy sportowe, itp., o ró¿nej gruboœci
materia³u (np.: na œci¹gaczach i szwach).
-
Specjalny program przeznaczony do krótkiego
ogrzania ciep³ym powietrzem odzie¿y
we³nianej, która by³a suszona na powietrzu,
noszona lub przez d³u¿szy czas nie u¿ywana.
W³ókna we³niane ulegaj¹ rozprostowaniu,
we³na staje siê bardzo miêkka.
Zalecenie: Wyj¹æ odzie¿ z suszarki
bezpoœrednio po zakoñczeniu suszenia.
-
Specjalny program z funkcj¹ przeciwdzia³aj¹c¹ gnieceniu, przeznaczony do ³atwej w
pielêgnacji odzie¿y, jak koszule i bluzki;
zapewnia ³atwoœæ prasowania. Wynik jest
zale¿ny od rodzaju bielizny, jej elastycznoœci
i g³adkoœci. (Iloœæ wsadu odpowiada ok. 5 –
7 koszulom.) Zalecenie: Suszyæ odzie¿
bezpoœrednio po wirowaniu. Natychmiast po
zakoñczeniu suszenia wyj¹æ odzie¿ z
suszarki i powiesiæ na wieszaku.
a
ODŒWIE¯ANIE
1kg
•
•
-
-
Specjalny program trwaj¹cy ok. 35 minut,
przeznaczony do odœwie¿enia lub
delikatnego czyszczenia odzie¿y przy
pomocy dostêpnych w handlu zestawów
do prania suchego. (U¿ywaæ tylko takich
produktów, które producent okreœli jako
nadaj¹ce siê do prania suchego; proszê
przestrzegaæ zaleceñ producenta
dotycz¹cych stosowania.)
40 MIN
20 MIN
1kg
•
•
-
-
Program do powtórnego suszenia pojedynczych sztuk bielizny lub niewielkich
iloœci bielizny o wadze poni¿ej 1kg.
Symbole
konserwacji
odzie¿y
mn
m l2)
n
m l2)
n
1)Programy & OSZCZÊDNE I t DELIKATNY nie mog¹ byæ ustawione razem.
2)Wybierz & OSZCZÊDNE!
11
Przed pierwszym suszeniem
Nale¿y przetrzeæ bêben suszarki wilgotn¹ œciereczk¹ lub wykonaæ
jeden krótki cykl suszenia (20 MINUT) wilgotnych œciereczek, w celu
usuniêcia ewentualnych resztek pozosta³ych po produkcji.
Sortowanie i przygotowanie bielizny do
suszenia
Sortowanie bielizny
• Sortowanie wed³ug rodzaju tkanin:
– bawe³na/len dla programów z grupy m BAWE£NA.
– tkaniny mieszane i syntetyczne dla programów z grupy
l TKANINY MIESZANE.
• Sortowanie wed³ug symboli konserwacji odzie¿y. Symbole
konserwacji odzie¿y maj¹ nastêpuj¹ce znaczenie:
n
m
l
k
Zasadniczo mo¿na
suszyæ w suszarce
Suszenie w
normalnej
temperaturze
Suszenie w
ni¿szej temperaturze
(Wybierz
& OSZCZÊDNE!)
Suszenie w
suszarce nie
jest dozwolone
• Nie suszyæ nowych, kolorowych rzeczy razem z jasnymi rzeczami.
Rzeczy mog¹ farbowaæ.
• Trykotów i dzianin nie suszyæ w programie ¼ EXTRA SUSZENIE.
Tkaniny mog¹ siê zbiec!
• Nie suszyæ w suszarce we³ny. We³na mo¿e siê zmechaciæ! We³nê
po wysuszeniu na powietrzu mo¿na dodatkowo przygotowaæ
u¿ywaj¹c programu WE£NA.
Przygotowanie bielizny
• Aby unikn¹æ spl¹tania siê bielizny nale¿y: pozasuwaæ zamki
b³yskawiczne, pozapinaæ guziki w pow³oczkach, powi¹zaæ luŸne
tasiemki (np.: ze sznurówek).
• Opró¿niæ kieszenie. Usun¹æ metalowe czêœci (spinacze biurowe,
agrafki,...).
• Przewróciæ na drug¹ stronê rzeczy dwuwarstwowe (np.: wiatrówkê
podszyt¹ bawe³n¹ przewróciæ bawe³nian¹ stron¹ na zewn¹trz).
Zapewnia to lepsze schniêcie tkanin.
12
Suszenie
W³¹czenie urz¹dzenia / w³¹czenie oœwietlenia
Ustawiæ programator na dowolny program lub na pozycjê
L OŒWIETLENIE. Urz¹dzenie jest w³¹czone. Przy otwartych
drzwiczkach bêben suszarki jest oœwietlony.
Otwieranie drzwiczek / wk³adanie bielizny do suszarki
1. Otwieranie drzwiczek suszarki:
– Nale¿y mocno przycisn¹æ drzwiczki suszarki (punkt nacisku
– lub przy w³¹czonym urz¹dzeniu wcisn¹æ przycisk: K DRZWI.
2. W³o¿yæ luŸno bieliznê.
),
1
Uwaga! Nie zakleszczyæ bielizny pomiêdzy drzwiczkami a gumow¹
uszczelk¹.
3. Mocno zamkn¹æ drzwiczki. Zamek powinien siê zatrzasn¹æ w
sposób s³yszalny.
Ustawienie programu
Ustawiæ ¿¹dany program za
pomoc¹ programatora.
Na wyœwietlaczu
wielofunkcyjnym pojawi siê
przybli¿ony czas
zakoñczeniaProgramu.
Ustawienie prêdkoœci wstêpnego wirowania
Je¿eli przed rozpoczêciem
12.45
EXTRA SUSZENIE
suszenia, bielizna zosta³a
14.40
Koniec prania o
wstêpnie odwirowana w
dýaýa 1200 aýaýaýaýaýaýaýaýa
pralce, mo¿na ustawiæ
suszarkê na liczbê obrotów
s
u
o
O
z
wstêpnego wirowania. Im
wy¿sza liczba obrotów
wirowania, tym krótszy czas
programu suszenia.
1. Wciskaæ przycisk ý OBROTÓW NA MINUTE, dopóki na wyœwietlaczu nie pojawi siê ¿¹dana liczba obrotów wirowania wstêpnego.
13
Ustawienie opcji
Do wybranego uprzednio programu suszenia mo¿na dodatkowo
dobraæ opcje.
Wcisn¹æ przycisk þ OPCJE. Na wyœwietlaczu zostan¹
podœwietlone symbole opcji.
¤ Poziom wysuszenia
Mo¿na ustawiæ stopieñ wysuszenia bielizny (dostêpne s¹ 3
stopnie): od najmniejszego ¢ do najwiêkszego ¤.
& Oszczêdne
Opcja ta s³u¿y do wyj¹tkowo delikatnego suszenia
wra¿liwych tkanin, oznaczonych symbolem konserwacji
odzie¿y l oraz tkanin wra¿liwych na temperaturê (np.:
akrylu, wiskozy). Program pracuje przy zmniejszonej mocy
grzejnej.
Przycisk & OSZCZÊDNE stosowaæ do wsadów o wielkoœci
do 3kg!
G
Sygna³ dŸwiêkowy
Po zakoñczeniu cyklu suszenia w odstêpach czasowych
rozbrzmiewa sygna³ dŸwiêkowy.
t Delikatny
Opcja s³u¿y do delikatnego suszenia czêsto noszonej
bielizny. Program rozpoczyna siê przy pe³nej mocy grzejnej,
na dalszym, zaawansowanym etapie suszenia moc grzejna
ulega zmniejszeniu w celu ochrony bielizny.
ú
3
14
Zapamiêtaj
Funkcje, które mo¿na ustawiæ jako Zapamiêtaj, s¹ na sta³e
zapisane w pamiêci urz¹dzenia np.: godzina, jêzyk, itp. (patrz
rozdzia³ Ekstra), dopóki nie zostan¹ zmienione lub
od³¹czone.
Na wyœwietlaczu zawsze bêd¹ pokazywane tylko te opcje, które
mo¿na po³¹czyæ z uprzednio wybranym programem.
Oszczêdne, Sygna³, Delikatny
1. Wciskaæ przycisk
þ OPCJE, dopóki nie
zacznie pulsowaæ ¿¹dany
symbol,
np. & OSZCZÊDNE (Ka¿de
wciœniêcie przycisku
zmienia podœwietlany
symbol na kolejny – od
lewej do prawej).
3
12.45
EXTRA SUSZENIE
Oszczêdne
ýaýa
s
15.01
mýWýgýSýBýaýaýaýa
u
o
O
z
2. Wcisn¹æ przycisk OK.
12.45
EXTRA SUSZENIE
Symbol przestaje
15.59
Sygna³ dŸwiêkowy
pulsowaæ. Pod symbolem
aýaýa
mýW_ýgýaýBýaýaýaýa
pojawia siê podkreœlenie.
Dodatkowa funkcja zosta³a
s
u
o
O
z
ustawiona. WskaŸnik
zaczyna wskazywaæ
nastêpn¹ opcjê.
W celu wy³¹czenia funkcji dodatkowej nale¿y wciskaæ przycisk
þ OPCJE, dopóki symbol funkcji dodatkowej nie zacznie
pulsowaæ, a nastêpnie wcisn¹æ przycisk OK. Podkreœlenie pod
symbolem zostanie anulowane.
W celu wyboru innych funkcji dodatkowych: Wciskaæ przycisk
þ OPCJE, dopóki nie zacznie pulsowac ¿¹dany symbol i
ka¿dorazowo dokonywaæ potwierdzenia wyboru poprzez wciœniêcie
przycisku OK.
3. Wciskaæ przycisk
12.45
EXTRA SUSZENIE
þ OPCJE, dopóki na
15.59
wyœwietlaczu nie pojawi siê Koniec prania o
dýaýa
aýWýaýaýaýaýaýaýa
wskaŸnik wyjœciowy.
Wyœwietlacz wskazuje
s
u
o
O
z
symbol wybranej funkcji
dodatkowej.
15
Poziom wysuszenia
1. Wciskaæ przycisk
12.45
EXTRA SUSZENIE
þ OPCJE, dopóki nie
15.01
Poziom wysuszenia
zacznie pulsowaæ symbol
mýWýgýSýBýaýaýaýa
¤ POZIOM WYSUSZENIA. aýaýa
2. Wcisn¹æ przycisk OK.
s
u
o
O
z
3. Wcisn¹æ przycisk
þ OPCJE. Symbol
¢ SUCHE zostanie
wyœwietlony z podkreœleniem.
3
4. W celu przejœcia od ¢ SUCHE do £ BARDZO SUCHE, nale¿y
ponownie wcisn¹æ przycisk þ OPCJE.
Przyciskiem þ OPCJE mo¿na dokonywaæ wyboru pomiêdzy
¢ SUCHE, £ BARDZO SUCHE i ¤ WY¥TKOWO SUCHE.
5. Wcisn¹æ przycisk OK w celu potwierdzenia ustawienia. WskaŸnik
ulega zmianie na symbol & OSZCZÊDNE, tzn., ¿e mo¿na ustawiæ
opcjê & OSZCZÊDNE.
OpóŸniony start
3
16
1. Wciskaæ przycisk Z CZAS, dopóki nie zacznie pulsowaæ symbol
T OPÓ†NIONY START.
2. Wcisn¹æ przycisk OK. Na wyœwietlaczu pojawia siê komunikat Start
za 0 min.
3. Wciskaæ przycisk Z CZAS,
12.45
dopóki na wyœwietlaczu nie OpóŸiony start
19.01
Start za 4 godz.
pojawi siê ¿¹dany czas
opóŸnienia startu
aýaýa
aýaýaýaýaýaýaýT_ýk
programu, np. Start za
s
u
o
O
z
4 godz. (=4 godziny). Pod
symbolem T pojawi siê
czarne podkreœlenie.
Je¿eli podœwietlony jest czas 20 godz. i przycisk zostanie ponownie
wciœniêty, opóŸnienie programu zostanie anulowane.
4. Wcisn¹æ przycisk OK. WskaŸnik ulega zmianie na symbol
BEZ
ZAGNIECEÑ, tzn., ¿e poprzez wciœniêcie przycisku OK mo¿na
ustawiæ fazê ochrony przeciw zagnieceniom, trwaj¹c¹ 60 minut.
5. Wcisn¹æ przycisk Z CZAS,
12.45
EXTRA SUSZENIE
je¿eli 60-minutowa faza
19.01
Koniec prania o
ochrony przeciw
zagnieceniom nie powinna dýaýa
aýaýaýaýaýaýaýTýa
zostaæ ustawiona.
s
u
o
O
z
Wyœwietlacz wskazuje
symbol T OPÓ†NIONY
START oraz czas pozosta³y
do koñca programu (³¹cznie z opóŸnieniem startu programu).
6. W celu aktywowania funkcji opóŸnienia programu, wcisn¹æ przycisk
START/PAUSE. Na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat np.:
Start za 4.00 (=4 godziny). WskaŸnik czasu pozosta³ego do startu
programu ulega zmianie w odstêpach 30-minutowych (np.: 4.00,
3.30, 3.00,... 0.30, 0).
Bez zagnieceñ
1. Wciskaæ przycisk Z CZAS,
12.45
EXTRA SUSZENIE
dopóki nie zacznie
15.01
Bez zagnieceñ
pulsowaæ symbol
BEZ
ZAGNIECEÑ.
aýaýa
aýaýaýaýaýaýaýTýk
2. Wcisn¹æ przycisk OK.
s
u
o
O
z
Zosta³a ustawiona trwaj¹ca
60 min. faza - Bez
zagnieceñ. WskaŸnik
zostaje zmieniony na wskaŸnik wyjœciowy. Na wyœwietlaczu ukazuje
siê symbol
BEZ ZAGNIECEÑ.
Uruchomienie programu
3
1. Wcisn¹æ przycisk
START/PAUSE.
Program zosta³ rozpoczêty lub rozpocznie siê po up³ywie
ustawionego czasu opóŸnienia startu programu.
Je¿eli po wciœniêciu przycisku
START/PAUSE na wyœwietlaczu
pojawia siê ZAMKNIJ DRZWI oznacza to, ¿e drzwi suszarki nie
zosta³y dobrze zamkniête. Dok³adnie domkn¹æ drzwi suszarki i
ponownie wcisn¹æ przycisk
START/PAUSE.
17
Przebieg programu
Wyœwietlacz wskazuje
aktualnie trwaj¹cy etap
programu oraz czas koñca
programu.
3
EXTRA SUSZENIE
Suszenie
dýaýa
12.45
15.01
aýaýaýaýaýaýaýaýa
Czas koñca programu
s
u
o
O
z
mo¿e ulegaæ zmianie
podczas procesu suszenia
bielizny, gdy¿ program
dopasowuje siê do ró¿nych warunków (np.: rodzaju i iloœci bielizny).
Zmiana programu
W celu zmiany przypadkowo wybranego programu po starcie
programu, nale¿y przekrêciæ programator na pozycjê WY., a
nastêpnie na nowo ustawiæ program.
3
Bezpoœrednia zmiana programu po jego starcie nie jest mo¿liwa.
Je¿eli jednak zostanie podjêta próba bezpoœredniej zmiany
programu za pomoc¹ przycisków þ OPCJE lub programatora,
wielokrotnie bêdzie pulsowaæ wskaŸnik B£¥D WYBORU. Nie
wp³ywa to jednak na program suszenia (ochrona bielizny).
Dok³adanie bielizny lub jej wyjmowanie przed
koñcem suszenia
1. Otworzyæ drzwiczki suszarki.
1
Uwaga! Bielizna i bêben
suszarki mog¹ byæ gor¹ce. Niebezpieczeñstwo poparzenia!
2. Do³o¿yæ bieliznê lub wyj¹æ.
3. Mocno zamkn¹æ drzwiczki. Zamek powinien siê zatrzasn¹æ w
sposób s³yszalny.
4. Wcisn¹æ przycisk
START/PAUSE, aby kontynuowaæ suszenie.
Zakoñczenie programu suszenia / wyjêcie bielizny
Na koniec programu rozlegnie siê 4-krotnie sygna³ dŸwiêkowy
(je¿eli zosta³ ustawiony), a na wyœwietlaczu na przemian bêd¹ siê
pojawiaæ wskaŸniki BEZ ZAGNIECEÑ, OPRÓ¯NIJ POJEMNIK i
WYCZYή FILTR.
18
3
Po cyklu suszenia automatycznie uruchamia siê trwaj¹ca ok. 30
minut faza ochrony przeciw zagnieceniom. Podczas trwania tej fazy
bêben suszarki obraca siê co pewien czas. Dziêku temu bielizna nie
zbija siê i nie ulega zagnieceniom. Podczas trwania fazy przeciw
zagnieceniom w ka¿dej chwili mo¿na wyj¹æ bieliznê. (Bielizna
powinna zostaæ wyjêta najpóŸniej pod koniec fazy przeciw
zagnieceniom, aby unikn¹æ powstania zagnieceñ.)
1. Otworzyæ drzwiczki suszarki.
2. Przed wyjêciem bielizny usun¹æ k³aczki tkanin z mikrofiltra, najlepiej
zrobiæ to wilgotn¹ d³oni¹ (patrz rozdzia³ Czyszczenie i konserwacja).
3. Wyj¹æ bieliznê.
4. Przekrêciæ programator na pozycjê WY£.
Uwaga! Po ka¿dym suszeniu
– oczyœciæ mikrofiltr i filtr drobny,
– opró¿niæ pojemnik na skropliny
(patrz rozdzia³ Czyszczenie i konserwacja).
5. Zamkn¹æ drzwiczki suszarki.
Ekstra
Specjalne funkcje, które mo¿na ustawiæ jako Ekstra, s¹ zapisane w
pamiêci urz¹dzenia na sta³e, niezale¿nie od danego programu
suszenia – równie¿ po wy³¹czeniu urz¹dzenia lub po wyci¹gniêciu
wtyczki sieciowej z gniazdka.
Pamiêæ 1, 2, 3
Pod pozycjami programatora PAMIÊÆ (MEMORY) 1, 2, 3 mo¿na
zaprogramowaæ, a nastêpnie bezpoœrednio programatorem
wybieraæ ró¿ne kombinacje programu. W tym celu trzeba najpierw
zestawiæ ¿¹dan¹ kombinacjê, a nastêpnie zapisaæ do pamiêci
urz¹dzenia.
Ustawienie pamiêci
Przyk³ad: Pod pozycj¹
PAMIÊÆ (MEMORY) 1 ma
byæ zaprogramowana
nastêpuj¹ca kombinacja:
m BAWE£NA ¼ EXTRA
SUSZENIE z opcj¹
t DELIKATNY.
12.45
EXTRA SUSZENIE
Koniec prania o
dýaýa
s
15.16
aýaýaýSýaýaýaýaýa
u
o
O
z
19
1. Przekrêciæ programator na pozycjê m BAWE£NA ¼ EXTRA
SUSZENIE.
2. Ustawiæ przyciskiem þ OPCJE t DELIKATNY i wcisn¹æ
przycisk OK. Pod symbolem t DELIKATNY pojawi siê
podkreœlenie.
3. Wciskaæ przycisk þ OPCJE, dopóki nie zacznie pulsowaæ symbol
ú ZAPAMIÊTAJ.
3
3
4. Wcisn¹æ przycisk OK.
Wyœwietlacz przeskakuje
na menu z funkcjami
specjalnymi. W pierwszej
kolejnoœci pojawia siê
PAMIÊÆ (MEMORY) 1, jako
pozycja, pod któr¹ mo¿na
zaprogramowaæ dan¹
kombinacjê.
12.45
Pamiêæ 1
Zapamiêtaæ?
aýaýa
s
aýaýaýaýBýaýaýaýa
u
o
O
z
W celu przejœcia do innej pozycji pamiêci, nale¿y wcisn¹æ przycisk
þ OPCJE.
5. Wcisn¹æ przycisk OK.
Wybrana kombinacja programu zosta³a zapisana w pozycji
programatora PAMIÊÆ (MEMORY) 1 i w przysz³oœci mo¿e byæ
wybierana bezpoœrednio przy pomocy programatora.
W ka¿dej chwili mo¿na wpisaæ do pamiêci now¹ kombinacjê
programu w miejsce poprzedniej (Zmiana ustawieñ pamiêci),
natomiast nie mo¿na jej skasowaæ.
Zmiana ustawieñ pamiêci
1. W razie potrzeby zestawiæ now¹ kombinacjê programu (patrz
przyk³ad w rozdziale Ustawianie pamiêci, czynnoœci 1 i 2).
2. Wciskaæ przycisk þ OPCJE, dopóki nie zacznie pulsowaæ symbol
ú ZAPAMIÊTAJ.
3. Wcisn¹æ przycisk OK.
4. Przyciskiem þ OPCJE wybraæ pozycjê pamiêci, która ma zostaæ
zmieniona np.: PAMIÊÆ (MEMORY) 1.
5. Przyciskiem OK zapisaæ now¹ kombinacjê programu.
20
G³oœnoœæ
Mo¿na ustawiæ g³oœnoœæ sygna³u dŸwiêkowego.
1. Przekrêciæ programator na dowolny program i wciskaæ przycisk
þ OPCJE, dopóki nie zacznie pulsowaæ symbol ú ZAPAMIÊTAJ.
2. Wcisn¹æ przycisk OK.
3. Wciskaæ przycisk þ OPCJE, dopóki na wyœwietlaczu nie pojawi siê
SYGNA£ D†WIÊKOWY.
4. Wcisn¹æ przycisk OK.
5. Wciskaæ przycisk
12.45
Sygna³ dŸwiêkowy
þ OPCJE, dopóki na
wyœwietlaczu nie pojawi siê NORMALNY
aýaýa
aýaýaýaýBýaýaýaýa
¿¹dana g³oœnoœæ
(NORMALNY, NISKI,
s
o
O
z
u
WY£ACZ).
6. Wcisn¹æ przycisk OK w
celu potwierdzenia
ustawienia. WskaŸnik zaczyna wskazywaæ nastêpn¹ funkcjê.
7. Wciskaæ przycisk þ OPCJE, dopóki nie pojawi siê wskaŸnik
wyjœciowy.
Jêzyk
1. Przekrêciæ programator na dowolny program i wciskaæ przycisk
þ OPCJE, dopóki nie zacznie pulsowaæ symbol ú ZAPAMIÊTAJ.
2. Wcisn¹æ przycisk OK.
3. Wciskaæ przycisk
12.45
Language:
þ OPCJE, dopóki na
wyœwietlaczu nie pojawi siê ENGLISH
JÊZYK.
aýaýa
aýaýaýaýBýaýaýaýa
4. Wcisn¹æ przycisk OK.
s
u
o
O
z
5. Wciskaæ przycisk
þ OPCJE, dopóki na
wyœwietlaczu nie pojawi siê
¿¹dany jêzyk, np. ENGLISH.
6. Wcisn¹æ przycisk OK. WskaŸnik zaczyna wskazywaæ nastêpn¹
funkcjê.
7. Wciskaæ przycisk þ OPCJE, dopóki nie pojawi siê wskaŸnik
wyjœciowy.
21
Godzina
1. Przekrêciæ programator na dowolny program i wciskaæ przycisk
þ OPCJE, dopóki nie zacznie pulsowaæ symbol ú ZAPAMIÊTAJ.
2. Wcisn¹æ przycisk OK.
3. Wciskaæ przycisk þ OPCJE, dopóki na wyœwietlaczu nie pojawi siê
ZEGAR.
4. Wcisn¹æ przycisk OK.
5. Przyciskiem þ OPCJE
12.45
Zegar
dokonaæ ¿¹danego
Ustawienie czasu
ustawienia. Ka¿de
aýaýa
aýaýaýaýBýaýaýaýa
wciœniêcie przycisku
powoduje doliczenie jednej
s
u
o
O
z
minuty. Przy wciœniêtym
przycisku wskaŸnik ulega
zmianie o kolejne 10 minut.
6. Wcisn¹æ przycisk OK. WskaŸnik zaczyna wskazywaæ nastêpn¹ funkcjê.
7. Wciskaæ przycisk þ OPCJE, dopóki nie pojawi siê wskaŸnik wyjœciowy.
Kontrast i jasnoϾ
1. Przekrêciæ programator na dowolny program i wciskaæ przycisk
þ OPCJE, dopóki nie zacznie pulsowaæ symbol ú ZAPAMIÊTAJ.
2. Wcisn¹æ przycisk OK.
3. Wciskaæ przycisk þ OPCJE, dopóki na wyœwietlaczu nie pojawi siê
KONTRAST lub JASNOή.
4. Wcisn¹æ przycisk OK.
12.45
Kontrast
5. Przyciskiem þ OPCJE
ƒ………………™………………‡
dokonaæ ¿¹danego
aýaýa
aýaýaýaýBýaýaýaýa
ustawienia. Ka¿de
wciœniêcie przycisku (lub
s
u
o
O
z
d³u¿sze przytrzymanie
wciœniêtego przycisku)
powoduje przesuwanie siê
czarnego kursora w formie trójk¹ta w praw¹ stronê zwiêkszaj¹c
kontrast lub jasnoœæ. Je¿eli kursor dojdzie do prawej krawêdzi
diagramu, ponownie rozpoczyna siê przesuwaæ od strony lewej.
6. Wcisn¹æ przycisk OK. WskaŸnik zaczyna wskazywaæ nastêpn¹
funkcjê.
7. Wciskaæ przycisk þ OPCJE, dopóki nie pojawi siê wskaŸnik
wyjœciowy.
22
WskaŸnik zape³nienia pojemnika
WskaŸnik zape³nienia pojemnika na koniec programu mo¿e zostaæ
od³¹czony, je¿eli np.: zosta³ zainstalowany osobny spust na
skropliny.
1. Przekrêciæ programator na dowolny program i wciskaæ przycisk
þ OPCJE, dopóki nie zacznie pulsowaæ symbol ú ZAPAMIÊTAJ.
2. Wcisn¹æ przycisk OK.
3. Wciskaæ przycisk þ OPCJE, dopóki na wyœwietlaczu nie pojawi siê
PE£NY POJEMNIK.
4. Wcisn¹æ przycisk OK.
5. Wcisn¹æ przycisk
12.45
Pe³ny pojemnik
þ OPCJE, aby dokonaæ
AKTYWNY
¿¹danego ustawienia
aýaýa
aýaýaýaýBýaýaýaýa
(AKTYWNY,
NIEAKTYWNY).
s
o
O
z
u
6. Wcisn¹æ przycisk OK w
celu potwierdzenia
ustawienia. WskaŸnik
zostaje zmieniony na wskaŸnik wyjœciowy.
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie filtrów
1
W celu zapewnienia prawid³owej pracy suszarki, po ka¿dym
suszeniu nale¿y czyœciæ filtry (filtr precyzyjny i filtr drobny).
Uwaga! Nie wolno uruchamiaæ suszarki, jeœli filtry s¹ uszkodzone
lub zapchane.
1. Otworzyæ drzwiczki suszarki.
2. Wilgotn¹ d³oni¹ oczyœciæ filtr
precyzyjny znajduj¹cy siê w
dolnej czêœci otworu bêbna
suszarki.
23
3. Blokadê filtra wstêpnego wcisn¹æ
do do³u.
Filtr wstêpny odskoczy.
4. Wyj¹æ filtr drobny.
5. Usun¹æ zanieczyszczenia z filtra
drobnego, najlepiej wilgotn¹
d³oni¹.
3
Czyszczenie ca³ego obszaru
filtrów
Obszar filtrów nie musi byæ czyszczony po ka¿dym suszeniu, lecz
powinien byæ regularnie sprawdzany i w razie koniecznoœci
czyszczony.
6. W celu oczyszczenia obszaru
filtrów nale¿y chwyciæ filtr wstêpny
i poci¹gn¹æ do przodu tak, aby
ca³kowicie wysun¹³ siê z
zamocowañ.
7. Usun¹æ zanieczyszczenia z
ca³ego obszaru filtrów – najlepiej
przy pomocy odkurzacza.
8. Wcisn¹æ oba trzpienie filtra
wstêpnego w zamocowania
znajduj¹ce siê na drzwiczkach
suszarki do momentu ich zatrzaœniêcia
9. W³o¿yæ filtr drobny.
24
10. Docisn¹æ filtr drobny do filtra
wstêpnego, do momentu
zatrzaœniêcia siê filtra wstêpnego
w blokadzie.
3
Filtr wstêpny nie zatrzaœnie siê
bez filtra drobnego i nie bêdzie
mo¿na zamkn¹æ drzwiczek
suszarki.
Czyszczenie uszczelki drzwi
1. Uszczelkê w drzwiach przetrzeæ wilgotn¹ œciereczk¹ zaraz po
zakoñczeniu siê procesu suszenia.
Opró¿nianie pojemnika na skropliny
1
Pojemnik na skropliny nale¿y opró¿niaæ po ka¿dym cyklu suszenia.
W przypadku, gdy pojemnik na skropliny wype³ni siê, bie¿¹cy
program ulega automatycznemu przerwaniu i na wyœwietlaczu
pojawia siê wskaŸnik OPRÓ¯NIJ POJEMNIK. Nale¿y opró¿niæ
pojemnik, aby program suszenia móg³ kontynuowaæ pracê.
Uwaga! Skropliny nie nadaj¹ siê do picia, ani do przyrz¹dzania
artyku³ów spo¿ywczych.
1. Ca³kowicie wysun¹æ szufladê z
pojemnikiem na kondensat
(1) i wyci¹gn¹æ króciec
wyp³ywowy pojemnika do
momentu uderzenia (2).
2. Wylaæ kondensat do miednicy lub
podobnego naczynia.
3. Wsun¹æ koñcówkê wyp³ywow¹ i
w³o¿yæ na miejsce szufladê z
pojemnikiem na skropliny.
W przypadku, gdy program zosta³
przerwany ze wzglêdu na pe³ny
pojemnik na skropliny, nale¿y:
Wcisn¹æ przycisk
START/
PAUSE, aby kontynuowaæ suszenie.
25
3
Pojemnik na skropliny mo¿e pomieœciæ ok. 4 litry. Pojemnoœæ ta
wystarcza na ok. 6kg bielizny odwirowanej uprzednio przy 800
obrotach na minutê.
3
Skropliny mog¹ byæ stosowane tak, jak woda destylowana np.: do
¿elazka na parê. Jednak uprzednio nale¿y je przefiltrowaæ (np.: przy
pomocy filtra do kawy), aby usun¹æ wszelkie resztki i drobne k³aczki
tkanin.
Czyszczenie wymiennika ciep³a
1
Je¿eli na wyœwietlaczu pojawia siê WYCZYŒÆ KONDENSATOR,
nale¿y wyczyœciæ wymiennik ciep³a.
Uwaga! Eksploatacja przy zapchanym wymienniku ciep³a mo¿e
uszkodziæ suszarkê. Ponadto zwiêksza siê zu¿ycie energii.
1. Otworzyæ drzwiczki suszarki.
2. Otworzyæ drzwiczki w podstawie
urz¹dzenia: W tym celu nale¿y
wcisn¹æ przycisk odblokowuj¹cy
znajduj¹cy siê w dole otworu
przed bêbnem pralki i otworzyæ
drzwiczki w podstawie (w lewo).
3. Oczyœciæ wewnêtrzn¹ stronê
drzwi i przestrzeñ przed
wymiennikiem ciep³a z k³aczków
tkanin. Przetrzeæ uszczelkê drzwi
wilgotn¹ œciereczk¹.
4. Obie p³ytki zabezpieczaj¹ce
przekrêciæ do wewn¹trz.
5. Wyci¹gn¹æ wymiennik ciep³a z
podstawy chwytaj¹c za uchwyt i
transportowaæ w pozycji
poziomej, aby unikn¹æ wycieku
wody pozosta³ej w wymienniku.
6. W celu opró¿nienia wymiennika
ciep³a nale¿y przytrzymaæ go w
pozycji pionowej nad umywalk¹.
26
1
3
Uwaga! Do czyszczenia wymiennika nie u¿ywaæ ostrych
przedmiotów, gdy¿ mog³yby spowodowaæ utratê szczelnoœci
wymiennika.
7. Oczyœciæ wymiennik ciep³a.
Najlepiej przy pomocy szczoteczki do r¹k lub sp³ukaæ silnym
strumieniem wody z r¹czki prysznica.
8. Ponownie zamocowaæ wymiennik ciep³a i zablokowaæ (przekrêciæ
obie p³ytki zabezpieczaj¹ce na zewn¹trz, do momentu ich
zatrzaœniêcia siê).
9. Zamkn¹æ drzwi podstawy.
1
Suszarka nie bêdzie pracowaæ, jeœli drzwiczki w podstawie nie
zostan¹ zamkniête.
Uwaga! Nie uruchamiaæ suszarki bez wymiennika ciep³a.
Czyszczenie bêbna suszarki
1
3
Uwaga! Nie czyœciæ bêbna suszarki œrodkami do szorowania, ani
we³n¹ stalow¹.
Kamieñ wytr¹caj¹cy siê z wody lub œrodki do pielêgnacji bielizny
mog¹ tworzyæ prawie niewidoczny osad na wewnêtrznej stronie
bêbna suszarki. Utrudnia to prawid³owe rozpoznanie stopnia
wysuszenia bielizny. W zwi¹zku z tym bielizna mo¿e byæ po
wysuszeniu bardziej wilgotna, ni¿ mo¿na by siê by³o spodziewaæ.
Nale¿y przecieraæ wnêtrze bêbna suszarki i ¿ebra bêbna wilgotn¹
œciereczk¹ z dodatkiem stosowanych w gospodarstwie domowym
œrodków czyszcz¹cych (np. octu).
Czyszczenie panelu steruj¹cego i obudowy
1
Uwaga! Do czyszczenia urz¹dzenia nie stosowaæ ¿adnych œrodków
do pielêgnacji mebli, ani agresywnych œrodków czyszcz¹cych.
Przecieraæ panel steruj¹cy i obudowê suszarki wilgotn¹ œciereczk¹.
27
Co zrobiæ, gdy...
Samodzielne usuwanie drobnych usterek
Je¿eli podczas pracy urz¹dzenia rozlegnie siê 3-krotnie krótki
sygna³ dŸwiêkowy (je¿eli funkcja sygna³u dŸwiêkowego zosta³a
ustawiona), a na wyœwietlaczu pojawi siê jeden z nastêpuj¹cych
wskaŸników:
– SPRAWD† ZA£ADUNEK,
– ZAMKNIJ DRZWI,
– ZAMKNIJ KONDENSATOR,
nale¿y zastosowaæ siê do wskazañ z poni¿szej tabeli.
Po usuniêciu usterki wcisn¹æ przycisk
START/PAUSE.
Je¿eli wskaŸnik wyœwietla kod usterki: E oraz liczbê lub literê:
wy³¹czyæ i ponownie w³¹czyæ suszarkê. Ponownie ustawiæ program.
Wcisn¹æ przycisk
START/PAUSE.
Je¿eli wyœwietlacz ponownie zasygnalizuje usterkê, nale¿y
powiadomiæ serwis i podaæ kod usterki.
Usterka
Mo¿liwa przyczyna
Wtyczka sieciowa nie jest
pod³¹czona do sieci
elektrycznej lub nie dzia³a
bezpiecznik.
Drzwiczki suszarki s¹
Suszarka nie pracuje. otwarte.
28
Rozwi¹zanie
Pod³¹czyæ wtyczkê do sieci
elektrycznej. Sprawdziæ
bezpiecznik w szafce z
bezpiecznikami (instalacja
domowa).
Zamkn¹æ drzwiczki suszarki.
Drzwiczki podstawy s¹
otwarte.
Zamkn¹æ drzwi podstawy.
Czy zosta³ wciœniêty
przycisk
START/
PAUSE?
Wcisn¹æ ponownie przycisk
START/PAUSE.
Usterka
Wynik suszenia nie
jest zadowalaj¹cy.
Mo¿liwa przyczyna
Rozwi¹zanie
Zosta³ wybrany
niew³aœciwy program
suszenia.
Przy nastêpnym suszeniu
wybraæ inny program (patrz
rozdzia³ Tabela programów).
Filtry s¹ zapchane.
Wyczyœciæ filtry.
Wymiennik ciep³a jest
zapchany.
Oczyœciæ wymiennik ciep³a.
Niew³aœciwa wielkoœæ
wsadu.
Przestrzegaæ wielkoœci
maksymalnego wsadu
bielizny.
Kratka wentylacyjna w
podstawie urz¹dzenia jest
zakryta.
Odkryæ kratkê wentylacyjn¹
w podstawie urz¹dzenia.
Osad na wewnêtrznej
powierzchni bêbna
suszarki lub na ¿ebrach
bêbna.
Oczyœciæ wewnêtrzn¹
powierzchniê bêbna suszarki
i ¿ebra bêbna.
Ustawiæ ¿¹dany stopieñ
wysuszenia bielizny przy
pomocy opcji ¤ POZIOM
WYSUSZENIA (patrz rozdzia³
Suszenie, ustawienie opcji.)
Zamkn¹æ drzwi suszarki,
zamek musi zatrzasn¹æ siê w
sposób s³yszalny.
Ponownie uruchomiæ
program.
Wyœwietlacz
wskazuje:
ZAMKNIJ DRZWI.
Drzwi suszarki nie zosta³y
dobrze zamkniête.
Wyœwietlacz
wskazuje:
ZAMKNIJ
KONDENSATOR.
Zamkn¹æ drzwi podstawy
suszarki, zamek musi
Drzwi podstawy nie zosta³y zatrzasn¹æ siê w sposób
dobrze zamkniête.
s³yszalny.
Ponownie uruchomiæ
program.
Wtyczka sieciowa nie jest
pod³¹czona do sieci
Drzwiczki suszarki nie elektrycznej.
chc¹ siê otworzyæ po
wciœniêciu przycisku
Programator znajduje siê
K DRZWI.
w pozycji O WY£¥CZ.
Drzwi suszarki nie
daj¹ siê zamkn¹æ.
Filtr drobny nie zosta³
w³o¿ony na miejsce i/lub
filtr wstêpny nie zatrzasn¹³
siê.
Pod³¹czyæ wtyczkê do sieci
elektrycznej.
Ustawiæ program. Drzwiczki
suszarki mo¿na otworzyæ w
ka¿dej chwili mocno na nie
naciskaj¹c.
W³o¿yæ na miejsce filtr
drobny i/lub zatrzasn¹æ filtr
wstêpny.
29
Usterka
Wyœwietlacz
wskazuje: B£¥D
WYBORU.
Mo¿liwa przyczyna
Wybrana funkcja nie jest
aktywna w po³¹czeniu z
wybranymi ustawieniami
programu.
Programator znajduje siê
Nie dzia³a oœwietlenie w pozycji O WY£¥CZ.
bêbna suszarki.
¯arówka jest spalona.
Rozwi¹zanie
Wybraæ inn¹ funkcjê.
Przekrêciæ programator na
pozycjê L OŒWIETLENIE lub
na dowolny program.
Wymieniæ ¿arówkê (patrz
kolejny rozdzia³).
Program zatrzymuje
pracê, wyœwietlacz
Pojemnik na skropliny jest
wskazuje: OPRÓ¯NIJ pe³ny.
POJEMNIK.
Opró¿niæ pojemnik na
skropliny, a nastêpnie
uruchomiæ program suszenia
przyciskiem
START/
PAUSE.
Proces suszenia
koñczy siê krótko po
starcie programu
suszenia. Wyœwietlacz
wskazuje: SPRAWD†
ZA£ADUNEK.
W³o¿ono zbyt ma³o lub
zbyt du¿o bielizny w
stosunku do wybranego
programu suszenia.
Wybraæ program czasowy
lub ustawiæ wy¿szy stopieñ
wysuszenia bielizny (np.:
N INTENSYW. SUSZENIE
zamiast » DO SZAFY).
Bielizna jest silnie
pognieciona.
Prawdopodobnie w³o¿ono
zbyt du¿¹ iloœæ bielizny.
Przestrzegaæ wielkoœci
maksymalnego wsadu
bielizny.
Wymiana ¿arówki oœwietlenia wnêtrza suszarki
1
1
Do oœwietlenia wnêtrza suszarki nale¿y zastosowaæ specjaln¹
¿arówkê która jest do nabycia w serwisie.
Uwaga! Nie stosowaæ standardowych ¿arówek! Zwyk³e ¿arówki
emituj¹ zbyt du¿o ciep³a i mog¹ doprowadziæ do uszkodzeñ
urz¹dzenia!
Uwaga! Przed wymian¹ ¿arówki wyci¹gn¹æ wtyczkê sieciow¹; w
przypadku pod³¹czenia sta³ego: wykrêciæ lub od³¹czyæ bezpiecznik.
1. Wykrêciæ os³onê ¿arówki (os³ona znajduje siê u góry, bezpoœrednio
za otworem bêbna suszarki; patrz rozdzia³ Opis urz¹dzenia.).
2. Wymieniæ spalon¹ ¿arówkê.
3. Ponownie przykrêciæ os³onê.
1
30
Uwaga! Ze wzglêdów bezpieczeñstwa os³ona ¿arówki musi byæ
mocno przykrêcona. W przeciwnym razie nie wolno uruchamiaæ
suszarki.
Dane techniczne
5
Urz¹dzenie to odpowiada nastêpuj¹cym Dyrektywom UE:
– 73/23/EWG z dnia 19.02.1973 (Dyrektywa dot. niskiego
napiêcia)
– 89/336/EWG z dnia 03.05.1989 (Dyrektywa dot. kompatybilnoœci
elektromagnetycznej ³¹cznie z jej nowelizacj¹ 92/31/EWG)
– 93/68/EWG z dnia 22.07.1993 (Dyrektywa dot. znaku jakoœci UEznaku CE).
Wysokoœæ x szerokoœæ x g³êbokoœæ
85 x 60 x 60 cm
G³êbokoœæ przy otwartych drzwiczkach suszarki
109 cm
Zakres regulowania wysokoœci
1,5 cm
Ciê¿ar w³asny
ok. 40kg
Iloœæ bielizny do suszenia (zale¿na od programu)
1)
maks. 6kg
Zu¿ycie energii wed³ug IEC 1121 s. e.
(6kg bawe³ny, wstêpnie odwirowanej przy
prêdkoœci obrotowej 800 obrotów na minutê
Program m BAWE£NA » DO SZAFY)
4,2kWh
Mo¿liwoœci zastosowania
gospodarstwo domowe
Dopuszczalna temperatura otoczenia
+ 5°C do + 35°C
1)Dane dotycz¹ce ciê¿aru wsadu odbiegaj¹ce w niektórych krajach od podanych
w niniejszej instrukcji danych wynikaj¹ z ró¿nych metod pomiaru.
Parametry eksploatacyjne
Parametry eksploatacyjne zosta³y ustalone w warunkach
znormalizowanych. W zwi¹zku z tym w trakcie normalnego
u¿ytkowania mog¹ przybieraæ nieco inne wartoœci.
Program
m BAWE£NA » DO SZAFY 1)
m BAWE£NA £ DO PRASOWANIA
1)
l TKANINY MIESZANE » DO SZAFY
2)
WielkoϾ
wsadu
w kg
Zu¿ycie energii
w kWh
6
4,2
6
3,3
3
1,6
1)dla bielizny wirowanej przy prêdkoœci 800 obrotów na minutê
2)dla bielizny wirowanej przy prêdkoœci 1000 obrotów na minutê
31
Instrukcja instalacji i pod³¹czenia pralki
1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
podczas instalowania suszarki
• Proszê siê upewniæ, ¿e zosta³y usuniête wszystkie elementy
zabezpieczenia transportowego. W przeciwnym razie mo¿e dojœæ
do uszkodzenia urz¹dzenia.
• Nale¿y upewniæ siê przed uruchomieniem suszarki, czy napiêcie
znamionowe i rodzaj pr¹du, podane na tabliczce znamionowej
urz¹dzenia, s¹ zgodne z napiêciem zasilaj¹cym i rodzajem pr¹du
w miejscu ustawienia. Dane dotycz¹ce wymaganego
zabezpieczenia elektrycznego nale¿y odczytaæ z tabliczki
znamionowej.
• Wtyczkê pod³¹czyæ jedynie do zainstalowanego zgodnie z
przepisami gniazdka wtykowego z uziemieniem.
• Przy pod³¹czeniu na sta³e: Pod³¹czenia na sta³e mo¿e dokonaæ
jedynie autoryzowany specjalista elektryk.
• Nie stawiaæ suszarki w pomieszczeniach, do których mo¿e siê
dostaæ mróz.
• Dopilnowaæ, aby drzwi w mieszkaniu lub drzwi innych urz¹dzeñ
nie blokowa³y drzwi urz¹dzenia.
• Nie ustawiaæ suszarki na miêkkich wyk³adzinach pod³ogowych,
gdy¿ przeszkadzaj¹ one w swobodnym przep³ywie powietrza
przez kratkê wentylacyjn¹.
• Nale¿y dopilnowaæ, aby urz¹dzenie nie sta³o na przewodzie
zasilaj¹cym.
• Ustawiæ suszarkê poziomo.
Usuniêcie blokad transportowych
1 Uwaga! Przed uruchomieniem
suszarki bezwzglêdnie nale¿y
usun¹æ wszystkie blokady
transportowe! Blokady
transportowe nale¿y zachowaæ
na wypadek póŸniejszego
transportu (przeprowadzka).
1. Otworzyæ drzwiczki suszarki.
32
2. Zdj¹æ taœmy klej¹ce znajduj¹ce siê na bêbnie suszarki.
3. Wyci¹gn¹æ z urz¹dzenia w¹¿
foliowy z wype³nieniem
polistyrenowym.
Pod³¹czenie do zasilania elektrycznego
Dane dotycz¹ce napiêcia sieciowego, rodzaju pr¹du oraz
wymaganego zabezpieczenia nale¿y odczytaæ z tabliczki
znamionowej. Tabliczka znamionowa znajduje siê przy drzwiach
suszarki (patrz rozdzia³ Opis urz¹dzenia).
Zmiana po³o¿enia zawiasów drzwiowych
1 Uwaga! Zmiana po³o¿enia zawiasów drzwiowych mo¿e dokonywaæ
wy³¹cznie specjalista. W razie potrzeby nale¿y zwróciæ siê do
naszego serwisu lub do swojego sprzedawcy.
Uwaga! Przed zmian¹ po³o¿enia zawiasów drzwiowych wyj¹æ
wtyczkê sieciow¹ z gniazdka; w przypadku pod³¹czenia sta³ego:
wykrêciæ lub od³¹czyæ bezpiecznik.
1. Otworzyæ drzwiczki suszarki.
2. Wykrêciæ zawias A z przedniej
œcianki urz¹dzenia i œci¹gn¹æ
drzwiczki suszarki.
3. Zdj¹æ przykrywki B i C. W tym
celu nale¿y wsun¹æ cienki
œrubokrêt w szczelinê (zgodnie z
rysunkiem), wcisn¹æ do do³u i
podwa¿yæ przykrywki.
4. Naciskaj¹c na zatrzask
poluzowaæ zamkniêcie D przy
pomocy odpowiedniego
narzêdzia, œci¹gn¹æ zamkniêcie i
po obróceniu o 180° przykrêciæ
na przeciwleg³ej stronie
drzwiczek.
33
5. Wykrêciæ zawias A z drzwiczek suszarki, obróciæ o 180° i
ponownie przykrêciæ na przeciwleg³ej stronie drzwiczek.
6. Os³ony B i C obróciæ o 180° i ponownie zamocowaæ na
przeciwleg³ej stronie drzwiczek.
7. Wykrêciæ z przedniej œcianki
urz¹dzenia os³onê E, obróciæ j¹ o
180° i przykrêciæ na przeciwleg³ej
stronie.
8. Wykrêciæ blokadê drzwi F,
przycisn¹æ ku do³owi i zdj¹æ z
przedniej œcianki urz¹dzenia.
9. Wyj¹æ wtyczkê kablow¹ z blokady
drzwi F.
10. Wcisn¹æ do do³u przycisk
blokuj¹cy na os³onie G,
przycisn¹æ os³onê ku do³owi i
zdj¹æ z przedniej œcianki
urz¹dzenia.
11. Wyj¹æ wtyczkê kablow¹ z os³ony
G.
12. Prze³o¿yæ blokadê drzwi F na
przeciwleg³¹ stronê, wsadziæ
wtyczkê kablow¹ i mocno przykrêciæ blokadê drzwi.
13. Po przeciwnej stronie wsadziæ wtyczkê kablow¹ w os³onê G,
na³o¿yæ os³onê i zatrzasn¹æ przycisk blokuj¹cy.
14. Zamocowaæ drzwiczki suszarki z zawiasami we wg³êbieniach na
przedniej œciance urz¹dzenia i mocno przykrêciæ.
15. Po zmianie po³o¿enia zawiasów sprawdziæ funkcjonowanie
przycisku K DRZWI.
Wskazówka dotycz¹ca zabezpieczenia przed pora¿eniem
pr¹dem: Eksploatowanie urz¹dzenia bêdzie bezpieczne dopiero po
zamocowaniu wszystkich czêœci z tworzywa sztucznego.
34
Akcesoria dodatkowe
U sprzedawcy mo¿na nabyæ nastêpuj¹ce elementy specjalne:
£¹czniki do zestawienia pralki z suszark¹ w
kolumnie
Przy pomocy ³¹czników mo¿na ustawiæ suszarkê na pralce
automatycznej firmy AEG (60cm szerokoœci, z drzwiczkami od
przodu) oszczêdzaj¹c w ten sposób miejsce. Pralka automatyczna
stoi pod suszark¹.
£¹czniki s¹ dostêpne w dwóch wersjach:
– bez podstawki
– z wyci¹gan¹ podstawk¹
Zestaw do zewnêtrznego spustu skroplin
Zestaw do bezpoœredniego odprowadzania skroplin do miski,
syfonu, studzienki œciekowej, itp. Przy stosowaniu zestawu nie
trzeba opró¿niaæ pojemnika na skropliny, ale pojemnik musi
pozostaæ na swoim miejscu w suszarce. W celu od³¹czenia
wskaŸnika PE£NY POJEMNIK patrz rozdzia³ Ekstra, wskaŸnik
pojemnika na skropliny.
Maksymalna wysokoœæ t³oczenia: 1m od powierzchni ustawienia
suszarki; maksymalna d³ugoœæ t³oczenia: 3m
35
Warunki gwarancji/Biura obs³ugi klienta
Weitere Kundendienststellen im Ausland
In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen
Partner. Diese können dort eingesehen werden.
Further after-sales service agencies overseas
In these countries our AEG agents’ own guarantee conditions are
applicable. Please obtain further details direct.
Autres agences étrangères assurant le service après-vente
Dans ces pays, les conditions de garantie des concessionnaires de
la région sont valables. Vous pouvez les consulter sur place.
Otros puntos de Postventa en el extranjero
En estos países rigen las condiciones de nuestros representantes
locales. las cuales pueden ser consultadas allí mismo.
Ulteriori uffici del servizio tecnico assistenza clienti all’estero
In questi paesi sono valide le condizioni di garanzia dei partner locali. Queste condizioni possono essere esaminante sul luogo.
Serviços de assistência técnica no estrangeiro
Nestes países são válidas as condições de garantia dos concessionários locais, podendo aí ser consultadas.
További vevöszolgálati irodák külföldön
Ezekben az országokban a mi AEG vevöszolgálatainknál saját
jótállási feltételek alkalmazhatók. A további adatokat kérjük közvetlenül szerezzék be.
Servisne službe
Na garancijskem listu boste našli seznam pooblašèenih servisnih
služb AEG.
36
U.A.E. Abu Dhabi
Universal Trading
Company
P.O. Box 43 99
Tel.: 335331
Jordan
Jordan Household
Supply Co. Ltd.
P.O. Box 3/68
Amman/Tel.: 69 70 50
Malta
ITC
International Trading
Company
White House Building
Mountbatte Street
Blata L-Bajda/Tel.: 220644
Egypt
Middle East Commercial
Center
P.O. Box 19
Kairo-Heliopolis
Tel.: 29917/31634
Canada
EURO-LINE Appliances
2150 Winston PARK Drive
20
Oakville, Ontario L6H 5V1
Tel.: 905 829 3980
Fax: 905 829 3985
Mauritius
Happy World Centre Ltd.
P.O. 7 54
1 Chausee Street
Port Louis
Tel.: 25355
Australia
The Andi-Co Group
1 Stamford Road
Oakleigh VIC 3166
Tel.: (03) 9569 1255
Fax: (03) 9569 1450
www.andico.com.au
Korea (South)
Core Incorp.
3/F Chewoo Bldg.
200 Nonhyun-Dong
Kangnam-Ku
Seoul
Telefon 82 2 549 89 61
Namibia
AEG NAMIBIA (PTY)
LIMITED-Jeppe Street
Northern Industrial Area
Windhoek
Tel.: (061) 21-6082/4
Fax: (061) 217838
Bahrain/Arabian Gulf
A.A. Zayani & Sons
P.O. Box 9 32
Bahrain
Tel.: 261060
Croatia
Electrolux D.O.O.
Suplova 7
10000 Zagreb
Tel.: 1 61 19512
Fax: 1 61 19513
New Zealand
Euro-Life New Zealand Ltd.
Privat Bag
58 Symonds Street
Auckland
Tel.: (09) 525 2222
Bulgaria
Electrolux Bulgaria
E.O.O.D.
91 Levski Blvd.
1000 Sofia
Tel.: 2 806676
Fax. 2 980 5276
Kuwait/Arabian Gulf
Ali Al-Ghanim Est.
P.O. Box 10 83
Tel.: 5322463
Fax: 5242114
Nouvelle Caledonie
Socometra N.C.
B.P. 483
Nouman
Tel.: 275444
Cyprus
Lebanon
Hadjikyrlakos & Sons Ltd. Adib & Assaferi
Prodromou 121
P.O. Box 539
P.O. Box 21587
Tripoli
Nicosia 1511
Service Telephones:
Nicosia 02 481226
Limassol 05 562182
Larnaca 04 633929
Paphos 06 932 699
Oman
Moshin Haider Darwish
P.O. Box 1 35
Muscat
Tel.: 703743
Estonia
Electrolux Estonia Ltd.
Mustamäe tee 24
EE0006 Tallinn
Tel.: (372) 6 650 090
Fax: (372) 6 650 092
Latavia
Electrolux Latavia Ltd.
Terlaton Street 42/44
1011 Riga
Tel.: 371 2 297821
Fax: 371 2 821286
Poland
Electrolux Poland Sp. zo.o.
ul. Domaniewska 41
02-034 Warszawa
tel.: 022 874 33 33
fax: 022 874 33 00
Hongkong
Wo Kee Services Ltd.
585-609 Castle Peak Road
Kwai Chung N.T.
Hongkong
Tel.: 2494 4000
Lithuania
Electrolux Lithuania
Verkui 29
2600 Vilnus
Tel.: 372 272 3326
Fax: 372 272 3366
Russia
Electrolux Russia Ltd.
16 Olympiysky prospekt
129090 Moscow
Tel.: (095) 937 7837
Fax: (095) 926 5513
Israel
Electricity & Electronic
Services-Evis LTD.
19 Hataasia st.
Raanana,
Industrial area 43654
Tel: 972-9-7448118
Fax: 972-9-7603618
e-mail:[email protected]
Malaysia
Arzbergh Engineering
No. 49A/B, Jalan Petaling
Utama 7
4600 Petaling Jaya
Tel.: 3 795 1084
Fax: 3 795 1082
Saudi Arabia
Alia Trading Corporation
P.O. Box 4101
King Abdul Aziz Street
Riyadh
Tel.: 4645977
Al Nahas Est.
Musaidia Market I
P.O. Box 1 15 29
Jeddah
Tel.: 6606852
37
38
Japan
Electrolux Japan Ltd.
Domestic Appliances
Department
Maruzen Showa
Warehouse Building
Tookai 4-5-12, Ota-ku
143-006 Tokyo
Tel.: 0120-13-7117
Fax: 03-3790-5257
Singapore
Arzbergh Engineering
19 Tanglin Road 06-07
Singapore 247909
Tel.: 65 7356572
Fax: 7351124
Slovenia
Electrolux Slovenia D.O.O.
Traska Ul. 132
1000 Ljubljana
Tel.: 61 1234 137
Fax: 61 1234 238
Thailand
OLYMPIA Thai Ltd.
44 Ratchadapisek Road
10320 Bangkok
Tel.: 2 513 6111
Fax: 2 513 2574
Slovakia Rep.
Electrolux Slovakia
S.R.O.
Seberiniho 1
821 03 Bratislava
Tel.: 02 4333 4322, 4355
Fax: 02 4333 6976
South Africa
AEG (Pty) Ltd.
55, 12th Road
P.O. Box 1 02 64
Kew/Johannesburg 2000
Tel.: 8069111
Hungary
Electrolux Lehel KFT
Erzsébet Királyné útja 87.
1142 Budapest
Tel.: 00361/467-3200
Syria
Masri & Shami
P.O. Box 24 96
Damascus
Tel.: 214080
Serwis
W przypadku wyst¹pienia usterek nale¿y spróbowaæ samodzielnie
usun¹æ problem przy pomocy instrukcji obs³ugi (rozdzia³: Co zrobiæ,
gdy...)
Jeœli nie bêd¹ Pañstwo w stanie samodzielnie usun¹æ problemu,
nale¿y zg³osiæ awariê w autoryzowanym zak³adzie serwisowym.
Szybk¹ reakcjê na zg³oszenie
umo¿liwi podanie nastêpuj¹cych
danych:
– Model
– Numer produktu (PNC)
– Numer serii (S-No.)
(Numery, patrz tabliczka
znamionowa)
– Rodzaj usterki
– Ewentualny komunikat b³êdu, wyœwietlany przez urz¹dzenie.
Zalecamy wpisanie poni¿ej danych dotycz¹cych zmywarki, aby by³y
pod rêk¹:
Model:
.....................................................
PNC:
.....................................................
S-Nr.:
.....................................................
39
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
Grupa Electrolux jest najwiêkszym na œwiecie producentem zmechanizowanych urz¹dzeñ przeznaczonych do kuchni,
do czyszczenia oraz do lasu i ogrodu. Ka¿dego roku sprzedaje ponad 55 milionów produktów (takich jak lodówki,
kuchenki, pralki automatyczne, odkurzacze, pilarki ³añcuchowe i kosiarki do trawy) o lacznej wartoœci ok. 14 miliardów
USD w ponad 150 krajach œwiata.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 944 448-01-171204-02
Mo¿e ulec zmianie bez powiadomienia
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement