Aeg-Electrolux LTH56800 Handleiding

Add to My manuals
32 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux LTH56800 Handleiding | Manualzz
LAVATHERM 56800
Condensdroger
Informatie voor de gebruiker
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en bewaar deze
voor naslag op een later tijdstip.
Geeft u deze gebruikersinformatie a.u.b. aan de eventuele volgende eigenaar door.
1
3
2
2
De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Voorschriften die voor uw eigen veiligheid dienen.
Let op! Voorschriften die ter voorkoming van schade aan het apparaat
dienen.
Instructies en praktische tips
Milieu-informatie
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
........................................
5
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Milieutips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Programmaoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Voor de eerste ingebruikname van de droger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Wasgoed sorteren en voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apparaat inschakelen/Verlichting inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vuldeur openen/wasgoed in de machine doen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programma kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extra functies kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZOEMER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAGE TEMP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEHOEDZAAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Starttijdkeuze instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programma starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programma wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasgoed toevoegen of voortijdig uitnemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Droogproces beëindigd/Wasgoed uit de droger nemen. . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pluizenzeven reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deurafdichtingen reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opvangreservoir legen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warmtewisselaar reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trommel reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel en ommanteling reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
18
18
18
20
20
3
Wat te doen als…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kleine storingen zelf oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Lamp voor de binnenverlichting vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Programmeermogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Verbruikswaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Instructies voor plaatsing en aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Transportbeveiliging verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Deurscharnier omzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Extra leverbare accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Garantievoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Adres service-afdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Service
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheid
Voor de eerste ingebruikname
• Volg de ”Opstel- en aansluitaanwijzing” op
• Voor de ingebruikname de droger op transportschade controleren.
Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten. Neem in geval van
schade contact op met uw leverancier.
Gebruik volgens de voorschriften
• De droger is uitsluitend voor het drogen van huishoudtextiel bestemd.
• Constructieve wijzigingen of veranderingen aan de droger zijn niet
toegestaan.
• Het wasgoed mag geen ontvlambare oplosmiddelen (wasbenzine,
alcohol, vlekkenverwijderaar, enz.) bevatten. Brand- of explosiegevaar! Wasgoed dat met dergelijke middelen in contact is gekomen,
dient voor het drogen grondig met de hand uitgewassen te worden.
• Bij het gebruik van droogreinigingsets: alleen dergelijke producten
gebruiken als deze door de fabrikant als geschikt voor gebruik in een
droger zijn gekenmerkt.
• Geen wasgoed dat schuimrubber of rubberachtig materiaal bevat, in
de droger doen. Brandgevaar!
• Geen sterk versleten wasgoed in de droger doen. Brandgevaar!
• Geen wasgoed met losse vullingen (bijv. kussens) in de droger doen.
Brandgevaar!
• Stukken met stugge bestanddelen (bijv. voetmatten) kunnen de ventilatieopeningen bedekken. Brandgevaar! Dergelijke delen niet in de
droger doen.
• De droger niet te vol doen. Brandgevaar! Max. vulgewicht van 6 kg
aanhouden.
• Controleren of er geen explosieve voorwerpen (bijv. aanstekers, spuitbussen, enz.) met het wasgoed in de droger belanden. Brand-of
explosiegevaar!
• Na ieder droogproces het microfijnfilter en de fijne zeef reinigen.
• Gebruik het apparaat niet zonder pluizenzeven of met beschadigde
zeven. Brandgevaar!
• De condensor regelmatig reinigen.
5
• Bij was-/droogzuilen: Geen voorwerpen op de droger doen. Deze kunnen er tijdens het gebruik vanaf vallen.
• De afdekkap van de gloeilamp voor de trommelverlichting moet goed
vastgeschroefd zijn.
Veiligheid van kinderen
• Verpakkingsonderdelen buiten het bereik van kinderen houden. Verstikkingsgevaar!
• Kinderen kunnen het gevaar dat aan het omgaan met elektrische apparatuur verbonden is, vaak niet inschatten. Laat kinderen niet zonder toezicht bij de droger.
• Controleer of kinderen of huisdieren niet in de trommel van de droger
kunnen klauteren. Levensgevaar! Houd de deur van de droger gesloten als deze niet wordt gebruikt.
Algemene veiligheid
• Reparaties aan de droger mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd.
• De droger nooit in gebruik nemen als het aansluitsnoer beschadigd is
of als het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel dermate zijn
beschadigd dat de binnenkant van het apparaat open toegankelijk is.
• De droger voor reinigings en onderhoudswerkzaamheden uitschakelen Bovendien de stekker uit het stopcontact trekken of – bij een vaste aansluiting – de beveiligingsschakelaar in de huisinstallatie
uitschakelen of de zekering geheel uitdraaien.
• Bij langere stilstand van de droger, deze van het stroomnet scheiden.
• De stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken, maar aan
de stekker.
• Meerwegstekkers, koppelingen en verlengsnoeren mogen niet worden
gebruikt. Brandgevaar als gevolg van oververhitting!
• De droger niet met een waterstraal schoonspuiten. Gevaar voor elektrische schokken!
• Leun nooit op de geopende deur. Het apparaat zou kunnen kantelen.
• Na onderbreken van het droogproces kunnen het wasgoed en de
trommel heet zijn. Verbrandingsgevaar! Voorzichtig bij het uitnemen
van het wasgoed.
6
Afvalverwerking
2
2
1
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de
daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
W
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Waarschuwing! Als u het apparaat afdankt dient de stekker uit het
stopcontact getrokken te worden. Het aansluitsnoer afsnijden en met
de stekker verwijderen.
Het slot van de vuldeur onbruikbaar maken. Daardoor kunnen kinderen
zich niet insluiten en niet in levensgevaar komen.
7
2 Milieutips
• In de droger wordt het wasgoed wollig en zacht. Wasverzachter is
daarom bij het wassen niet nodig.
• Het meest economisch functioneert de droger als u:
– de ventilatieopeningen bij de sokkel van de droger altijd vrij houdt;
– de in het programmaoverzicht aangegeven vulgewichten benut;
– op een goede ventilatie van de ruimte let;
– het microfijnfilter en de fijne zeef na ieder droogproces reinigt;
– het wasgoed voor het drogen goed centrifugeert. Voorbeeld: Verbruiksgegevens – afhankelijk van het centrifugetoerental – voor
6kg wasgoed, gedroogd op programma KATOEN KAST-DROOG.
Centrifugeren
Omwentelingen per
minuut
Restvocht
Tijd
in minuten
Energie
in kWh
Kosten
in Euro1)
in liters
in %
800
4,2
70
115
4,2
0,63
1200
3,2
53
94
3,2
0,48
1400
3,0
50
91
3,0
0,45
1800
2,5
42
78
2,5
0,38
1) Tarief: 0,15 Euro/kWh
8
Droogproces
Beschrijving van het apparaat
Lade met
opvangreservoir
Bedieningspaneel
Fijne zeef
(pluizenzeef)
Lamp voor de
binnenverlichting
Grove zeef
(pluizenzeef)
Microfijnfilter
(pluizenzeef)
Typeplaatje
Vuldeur
(scharnier
verwisselbaar)
Sokkelklep voor
warmtewisselaar
Schroefvoeten
(in hoogte
verstelbaar)
Ventilatieopeningen
Bedieningspaneel
Programmakiezer
Programmaverloop-indicator
Toetsen- en
indicatieblok
Onderhoudsindicatoren
– WARMTEWISSELAAR (reinigen!)
– RESERVOIR (legen!)
– ZEEF (pluizenzeef reinigen!)
9
Programmaoverzicht
KATOEN
BEHOEDZAAM1)
Gebruik/Eigenschappen
mn
•
•
Doordrogen van dik textiel of
• textiel bestaande uit meerdere
lagen, bijv. badstof of badjas.
INTENSIEF-DROOG 6kg
•
•
•
Doordrogen van dik textiel, bijv.
badstof of badjas.
mn
mn
KAST-DROOG
6kg
•
•
Doordrogen van textiel met een
gelijkmatige dikte, bijv. badstof,
•
tricot wasgoed of badstof handdoeken.
STRIJKDROOG ¢
6kg
•
•
Voor dun textiel dat nog wordt
• gestreken, bijv. tricot wasgoed,
katoenen hemden.
mn
STRIJKDROOG £
6kg
•
•
Voor katoenen of linnen was• goed van een normale dikte, bijv.
beddengoed, tafelkleden.
mn
STRIJKDROOG ¤
6kg
•
•
Voor katoenen of linnen was• goed, dat nog gemangeld wordt,
bijv. beddengoed, tafelkleden.
mn
m l2) n
•
Doordrogen van dik textiel of
textiel bestaande uit meerdere
•
lagen, bijv. truien, beddengoed,
tafelkleden.
m l2)
n
m l2)
n
EXTRA-DROOG
3 kg
•
KAST-DROOG
3 kg
•
•
Voor dun textiel dat niet wordt
gestreken, bijv. strijkvrije over•
hemden, tafelkleden, babykleding, sokken, lingerie.
STRIJKDROOG ¢
3 kg
•
•
Voor dun textiel dat nog wordt
• gestreken, bijv. tricot wasgoed,
katoenen hemden.
1) LAGE TEMP. en BEHOEDZAAM kunnen niet tezamen worden geselecteerd.
2) Op de toets LAGE TEMP. drukken!
10
Behandelingssymbool
6kg
EXTRA-DROOG
MENGWEEFSELS
LAGE TEMP.1)
Programma
Max. vulgewicht
(drooggewicht)
ZOEMER
Extrafuncties
STRIJKVRIJ
WOL
OPFRISSEN
1kg
1kg
1kg
1kg
•
•
•
•
BEHOEDZAAM1)
20 MIN
40 MIN
ZLAGE TEMP.1)
Programma
Max. vulgewicht
(drooggewicht)
ZOEMER
Extrafuncties
•
-
Voor het nadrogen van enkele stukken wasgoed of voor kleine hoeveelheden onder de
1kg.
m l2)
n
m l2)
n
-
Speciaal programma met anti-kreukmechanisme voor eenvoudig te verzorgen textiel
zoals overhemden, blouses, die minimaal gestreken behoeven te worden. Het resultaat is
afhankelijk van het soort textiel en de textielbehandeling of - veredeling hiervan. (Het
vulgewicht komt met ca. 5 tot 7 hemden
overeen.)
Aanbeveling: Textiel direct na het centrifugeren in de droger plaatsen. Na het drogen het
wasgoed direct uit de droger nemen en op
een hangertje ophangen.
-
Speciaal programma om wol na het luchtdrogen, na het dragen of nadat het een langere
tijd in de kast heeft gelegen, gedurende korte
tijd met warme lucht te behandelen. Woldraden richten zich op en de wol wordt babyzacht.
Aanbeveling: Textiel na het drogen direct uitnemen.
-
Speciaal programma, ca. 35 minuten, voor
het opfrissen of zacht reinigen van textiel
met standaard in de handel verkrijgbare
stoom- of droogreinigingssets.
(Alleen dergelijke producten gebruiken als
deze door de fabrikant als geschikt voor gebruik in een droger zijn gekenmerkt.)
•
•
•
Gebruik/Eigenschappen
Behandelingssymbool
1) LAGE TEMP. en BEHOEDZAAM kunnen niet tezamen worden geselecteerd.
2) Op de toets LAGE TEMP. drukken!
11
Voor de eerste ingebruikname van de droger
Om eventueel bij de productie achtergebleven stoffen te verwijderen,
moet de trommel van de droger met een vochtige doek worden afgenomen of kort het droogproces (20 MIN) met een vochtige doek in de droger, worden uitgevoerd.
Wasgoed sorteren en voorbereiden
Wasgoed sorteren
• Op soort weefsel sorteren:
– Katoen/linnen voor programma’s van de programmagroep KATOEN.
– Mengweefsels en synthetische weefsels voor programma’s van de
programmagroep MENGWEEFSELS.
• Op behandelingsetiket sorteren. De behandelingsetiketten betekenen:
n
m
l
k
Drogen
in de droger
in principe mogelijk
Drogen
op normale
temperatuur
Drogen
op gereduceerde
temperatuur (toets
LAGE TEMP. indrukken!)
Drogen
in de droger
niet toegestaan
• Nieuw, gekleurd textiel niet samen met licht wasgoed drogen. Textiel
kan kleur afgeven.
• Tricotwasgoed en machinaal gebreide stoffen niet met het programma EXTRADROOG drogen. Krimpgevaar!
• Wol niet in de droger drogen. Verviltingsgevaar! Wol na het drogen
aan de lucht met het programma WOL nabehandelen.
Wasgoed voorbereiden
• Om kluwens wasgoed te voorkomen: Ritssluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen, losse banden (bijv. van schorten) samenbinden.
• Zakken legen. Metalen delen (paperclips, veiligheidsspelden,...) verwijderen.
• Dubbel gevoerd wasgoed binnenstebuiten keren (bijv. bij een met katoen gevoerde parka, de katoenen laag aan de buitenkant). Het wasgoed droogt dan beter.
12
Drogen
Apparaat inschakelen/Verlichting inschakelen
Programmakiezer op VERLICHTING of op een willekeurig programma
draaien. Het apparaat is ingeschakeld. Bij een geopende vuldeur is de
trommel verlicht.
Vuldeur openen/wasgoed in de machine doen
1. Vuldeur openen:
Druk hiervoor krachtig tegen de vuldeur (drukpunt
2. Doe het wasgoed losjes in de machine.
)
1
Let op! Zorg ervoor dat er geen wasgoed klem komt te zitten tussen de
deur en de rubberen afdichting.
3. Druk de vuldeur goed dicht. De sluiting moet hierbij hoorbaar vastklikken.
Programma kiezen
Gewenste programma met de programmakiezer instellen.
Extra functies kiezen
Indien gewenst, de toetsen
ZOEMER, LAGE TEMP. of BEHOEDZAAM indrukken.
13
ZOEMER
Na afloop van het droogprogramma klinkt met tussenpozen een akoestische zoemer.
LAGE TEMP.
Voor bijzonder behoedzaam drogen van kwetsbare weefsels met het
behandelingssymbool l evenals voor temperatuurgevoelig textiel (bijv.
acryl, viscose). Het programma wordt op lage temperaturen uitgevoerd.
LAGE TEMP. is alleen zinvol bij een maximale vulhoeveelheid van 3kg!
BEHOEDZAAM
3
Voor behoedzaam drogen van veelvuldig gedragen textiel. Het programma start op de maximale temperatuur, tijdens het verloop van het
droogproces wordt de temperatuur verlaagd om het wasgoed behoedzaam te behandelen.
LAGE TEMP. en BEHOEDZAAM kunnen niet tezamen worden geselecteerd.
Starttijdkeuze instellen
3
3
De toets STARTTIJDKEUZE maakt het mogelijk het begin van een
programma met 3, 6 of 9 uur uit te stellen.
1. Programma kiezen.
2. Zo vaak op de toets STARTTIJDKEUZE drukken tot de gewenste indicatie
brandt:
– indicatie 9h voor het over 9 uur starten van het programma
– indicatie 6h voor het over 6 uur starten van het programma
– indicatie 3h voor het over 3 uur starten van het programma
Als u nogmaals op de toets STARTTIJDKEUZE drukt, is de starttijdkeuze
weer opgeheven. De indicatie dooft.
3. Om de starttijdkeuze te activeren, op de toets START/PAUZE drukken.
Informatie: Als een startijdkeuze van 9 uur is geselecteerd, brandt de
indicatie 9h. Na 3 uur springt de indicatie om en brandt de indicatie
6h, na nogmaals 3 uur brandt de indicatie 3h. Na een totaal van 9 uur
start het programma.
Programma starten
Op de toets START/PAUZE drukken. Het programma wordt gestart.
14
De indicatie van het programmaverloop geeft aan hoe ver het drogen is
gevorderd.
Programma wijzigen
Om een abusievelijk gekozen programma na de programmastart te wijzigen, de programmakiezer eerst op UIT draaien en vervolgens het programma opnieuw instellen.
3
Een directe verandering van het programma na de programmastart is
niet meer mogelijk. Als echter wordt getracht het programma met de
programmakiezer te wijzigen, knipperen de indicatie van het programmaverloop en de onderhoudsindicaties. Als een toets voor een extra
functie (behalve de toets ZOEMER) wordt ingedrukt, knippert de bijbehorende indicatie meerdere keren. Het droogprogramma wordt daardoor echter niet beïnvloedt (wasgoedbeveiliging).
Wasgoed toevoegen of voortijdig uitnemen
1. Vuldeur openen.
1
Waarschuwing! Wasgoed en trommel kunnen heet zijn. Verbrandingsgevaar!
2. Wasgoed toevoegen of uitnemen.
3. Vuldeur goed dichtdrukken. De sluiting moet hoorbaar vastklikken.
4. Druk op toets START/PAUZE om het droogproces voort te zetten.
Droogproces beëindigd/Wasgoed uit de droger nemen
3
Nadat het droogproces beëindigd is, branden de indicaties EINDE en
ANTI-KREUK. Als op de toets ZOEMER is gedrukt, klinkt met tussenpozen een akoestisch signaal.
Het droogproces wordt automatisch gevolgd door een anti-kreukfase
van 30 minuten. Daarbij draait de trommel met tussenpozen. Op deze
manier blijft het wasgoed los en kreukvrij. Tijdens de anti-kreukfase kan
het wasgoed op ieder moment worden uitgenomen. (Om kreukvorming
te voorkomen moet het wasgoed op z'n laatst tegen het einde van de
anti-kreukfase worden uitgenomen.)
1. Vuldeur openen.
2. Voordat het wasgoed wordt uitgenomen, moeten de pluizen uit het microfijnfilter worden verwijderd, het beste met een vochtige hand
(zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud“).
3. Wasgoed uit de droger nemen.
15
4. Programmakiezer op UIT draaien.
Belangrijk! Na ieder droogproces
– het microfijnfilter en de fijne zeef reinigen
– en het opvangreservoir legen
(zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud“).
5. Vuldeur sluiten.
Reiniging en onderhoud
Pluizenzeven reinigen
1
Om een probleemloze werking van de droger te garanderen moeten de
pluizenzeven (microfijnfilter en fijne zeef) na ieder droogproces worden
gereinigd.
Let op! De droger nooit zonde pluizenzeven of met beschadigde of verstopte pluizenzeven in werking stellen.
1. Vuldeur openen.
2. Het microfijnfilter, dat in het onderste gedeelte van de vuldeuropening is aangebracht, met een
vochtige hand reinigen.
3. De ontgrendelingsknop van de grove zeef naar beneden drukken.
De grove zeef springt open.
16
4. De fijne zeef uitnemen.
5. Pluizen van de fijne zeef verwijderen, het beste met een vochtige
hand.
3
Het totale gebied van de zeven
reinigen
Het gebied van de zeven hoeft niet na ieder droogproces te worden gereinigd, maar moet wel regelmatig worden gecontroleerd en indien nodig, dienen de pluizen verwijderd te worden.
6. Daarvoor de grove zeef aan de bovenkant vastpakken en naar voren
trekken, tot deze uit de beide vergrendelingen loskomt.
7. Pluizen uit het totale zeefgebied
verwijderen, het beste met een
stofzuiger.
8. De beide uitstulpingen van de grove zeef in de inkepingen in de vuldeur drukken, tot deze vastklikken.
9. De fijne zeef terugplaatsen.
10. Tegen de grove zeef drukken, tot
deze in de vergrendeling vastklikt.
3
Zonder fijne zeef vergrendelt de
grove zeef niet en kan de vuldeur
niet worden gesloten.
17
Deurafdichtingen reinigen
1. De deurafdichting direct na het droogproces met een vochtige doek afnemen.
Opvangreservoir legen
1
Na ieder droogproces het opvangreservoir legen.
Bij een vol opvangreservoir wordt een lopend programma automatisch
onderbroken en brandt de indicatie RESERVOIR. Om het programma te
kunnen voortzetten, dient eerst het opvangreservoir geleegd te worden.
Waarschuwing! Het condenswater is niet drinkbaar en niet voor het
bereiden van levensmiddelen geschikt.
1. Lade met waterreservoir geheel uitnemen (1) en de uitloopsteunen
van het waterreservoir tot aan de
aanslag omhoog trekken (2).
3
3
2. Het water in een kom of iets soortgelijks uitgieten.
3. De aftapstop inschuiven en het opvangreservoir weer plaatsen.
Als het programma als gevolg van
een vol opvangreservoir werd onderbroken:
Druk op toets START/PAUZE om het
droogproces voort te zetten.
Het opvangreservoir kan ca. 4 liter bevatten, voldoende voor ca. 6kg
wasgoed dat eerder op 800 omwentelingen/minuut is gecentrifugeerd.
Het condenswater kan als gedistilleerd water worden gebruikt, bijv.
voor een stoomstrijkijzer. Condenswater echter vooraf filteren (bijv. met
een koffiefilter), om resten of kleine pluizen te verwijderen.
Warmtewisselaar reinigen
Als de indicatie WARMTEWISSELAAR brandt, moet de warmtewisselaar
worden gereinigd.
18
1
Let op! Werking met een verstopte warmtewisselaar kan schade aan de
droger toebrengen. Bovendien verhoogt dit het energieverbruik.
1. Vuldeur openen.
2. Sokkelklep openen: daarvoor de
ontgrendelingsknop aan de onderkant van de vulopening indrukken
en de sokkelklep naar links toe
openklappen.
3. Binnenzijde van de deur en voorruimte van de warmtewisselaar van
pluizen ontdoen. De deurafdichting
met een vochtige doek afnemen.
4. De beide borgplaatjes naar binnen
draaien.
5. Warmtewisselaar aan de greep uit
de sokkel trekken en horizontaal
verplaatsen, om te voorkomen dat
restwater uitloopt.
6. Voor het legen van de warmtewisselaar, deze verticaal boven een
spoelbak houden.
1
3
Let op! Voor het reinigen geen
scherpe voorwerpen gebruiken.
De warmtewisselaar kan daardoor beschadigen.
7. Warmtewisselaar reinigen.
Het beste met een handborstel of met een handdouche krachtig afspoelen.
8. De warmtewisselaar weer terugplaatsen en vergrendelen (de beide
borgplaatjes naar buiten draaien, ze zij vastklikken).
9. Sokkelklep sluiten.
1
De droger functioneert niet als de sokkelklep niet gesloten is.
Let op! De droger nooit zonder warmtewisselaar in werking stellen.
19
Trommel reinigen
1
3
Let op! Trommel niet met schuurmiddelen of staalwol reinigen.
Kalk in het water of wasverzorgingsmiddelen kunnen een amper zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel vormen. De droogheidsgraad van het wasgoed kan dan niet meer betrouwbaar worden
vastgesteld. Het wasgoed komt vochtiger uit de droger dan u verwacht.
De binnenkant van de trommel en de trommelribben met een huishoud-schoonmaakmiddel (bijv. azijnreiniger) vochtig afnemen.
Bedieningspaneel en ommanteling reinigen
1
Let op! Geen meubelreinigingsmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen voor de reiniging van de droger gebruiken.
Bedieningspaneel en ommanteling met een vochtige doek afnemen.
Wat te doen als…
Kleine storingen zelf oplossen
Wanneer de droger tijdens het bedrijf een foutmelding aangeeft (een
of meer indicaties in de indicatie van het programmaverloop knipperen), controleert u eerst of u het probleem met behulp van de onderstaande tabel zelf kunt oplossen. Wanneer u het probleem niet kunt
oplossen: apparaat uit- en weer inschakelen. Programma opnieuw instellen. Op de toets START/PAUZE drukken.
Wanneer de foutmelding opnieuw wordt aangegeven, neemt u contact
op met de service-afdeling en geeft u aan welke indicaties knipperen.
20
Storing
Droger werkt niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Netstekker zit niet in het
stopcontact of de zekering
is niet in orde.
De stekker in het stopcontact
steken. Zekering in de zekeringkast (huisinstallatie) controleren.
Vuldeur is geopend.
Vuldeur sluiten.
Sokkeldeur is geopend.
Sokkeldeur sluiten.
Is de toets START/PAUZE in- Opnieuw op de toets
gedrukt?
START/PAUZE drukken.
Bij het volgende droogproces
Verkeerd programma geko- een ander programma kiezen
(zie hoofdstuk "Programmaozen.
verzicht").
Droogresultaat is niet
bevredigend.
Pluizenzeven verstopt.
Pluizenzeven schoonmaken.
Condensor vol pluizen.
Condensor schoonmaken.
Verkeerd vulgewicht.
Op het aanbevolen vulgewicht
letten.
Ventilatieopeningen in de
sokkel afgedekt.
Ventilatieopeningen in de sokkel vrijmaken.
Aanslag aan de binnenzijBinnenzijde van de trommel en
de van de trommel of op de
trommelribben schoonmaken.
trommelribben.
Geleidingsvermogen van
het water op de plaats van
opstelling wijkt af van de
standaardinstelling van het
apparaat.
Standaardinstelling voor de
droogheidsgraad veranderen
(zie hoofdstuk "Programmeermogelijkheden").
Deur gaat niet dicht.
Fijne zeef is niet in de machine geplaatst en/of de
grove zeef is niet goed
vastgeklikt.
Fijne zeef in de machine plaatsen en/of grove zeef goed vastklikken.
Bij het indrukken van
een toets knippert de
bijbehorende indicatie
meerdere keren.
Wasgoedbeveiliging. Na het
Programmakiezer op UIT
starten van het programdraaien. Het programma opma kan de extra functie
nieuw instellen.
niet meer worden ingesteld.
Programmakiezer op de
De trommelverlichting stand UIT draaien.
werkt niet.
Gloeilamp is defect.
Programmakiezer op VERLICHTING of op een willekeurig programma draaien.
Gloeilamp vervangen (zie navolgende paragraaf).
21
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Programma blijft
staan, indicatie RESER- Opvangreservoir is vol.
VOIR brandt.
Opvangreservoir legen, vervolgens het programma starten
met de toets START/PAUZE.
Droogproces wordt
kort na de start van
het programma beëindigd. Indicatie EINDE
brandt.
Voor het gekozen programma is te weinig of te droog
wasgoed in de machine gedaan.
Tijdprogramma of hogere
droogstand (bijvoorbeeld INTENSIEF-DROOG in plaats van
KAST-DROOG) kiezen.
Pluizenzeven verstopt.
Pluizenzeven schoonmaken.
Condensor vol pluizen.
Condensor schoonmaken.
Toets LAGE TEMP. is ingedrukt en er is te veel wasgoed in de machine
gedaan.
Toets LAGE TEMP. is alleen zinvol bij een vulgewicht tot 3kg.
Te veel wasgoed in de machine gedaan.
Vulgewicht verminderen.
Wasgoed is vooraf onvoldoende gecentrifugeerd.
Wasgoed voldoende centrifugeren.
Droogproces duurt ongewoon lang.
Informatie:
Na ca. 5 uur eindigt
het droogproces automatisch (zie hoofdstuk „Droog-proces
beëindigd“).
Lamp voor de binnenverlichting vervangen
1
1
Uitsluitend een speciale lamp gebruiken, die voor de droger geschikt is.
De speciale lamp is bij onze service-afdeling verkrijgbaar,
ET-Nr. 112 552 000-5.
Waarschuwing! Geen standaard lamp gebruiken! Deze ontwikkelt te
veel warmte en kan het apparaat beschadigen!
Waarschuwing! Voor het vervangen van de lamp, de stekker uit het
stopcontact trekken, bij een vaste aansluiting: de zekering geheel uitdraaien of uitschakelen.
1. Afdekkap van de lamp afschroeven (deze treft u direct achter de vulopening, aan de bovenzijde, aan; zie hoofdstuk ”Beschrijving van het apparaat“.)
2. Defecte lamp vervangen.
3. Afdekkap weer vastschroeven.
1
22
Waarschuwing! Om veiligheidsredenen dient de afdekkap goed vastgeschroefd te zijn. Anders mag de droger niet in gebruik worden genomen.
Programmeermogelijkheden
Doel
Handelwijze
1. De programmakeuzeknop op een willekeurig programma
draaien.
Akoestisch signaal dat u
2. De toets ZOEMER ca. 5 seconden ingedrukt houden.
aan het programmaEr klinkt meermaals een kort signaal. De indicatie ZOEeinde herinnert vast inMER knippert meerdere keren. De instelling is nu vast inprogrammeren.
geprogrammeerd.
Om de instelling op te heffen volgt u de stappen 1 en 2.
1. De programmakeuzeknop op een willekeurig programma
draaien.
2. De beide toetsen ZOEMER en BEHOEDZAAM tegelijkertijd
Drooggraadherkenning
ca. 5 seconden ingedrukt houden.
aanpassen:
In de indicatie van het programmaverloop wordt de actuwanneer aan het einde
ele instelling weergegeven:
van het programma het
– Indicatie EINDE: instelling voor droger wasgoed.
wasgoed iets droger of
– Indicatie AFKOELEN: standaardinstelling.
iets vochtiger moet zijn
– Indicatie DROGEN: instelling voor vochtiger wasgoed.
dan standaard is inge- 3. Druk de toets START/PAUZE net zo vaak in, tot in de indisteld.
catie van het programmaverloop de gewenste instelling
wordt aangegeven.
4. Programmakeuzeknop op UIT draaien.
De instelling is nu vast ingeprogrammeerd.
1. De programmakeuzeknop op een willekeurig programma
draaien.
Wanneer bij gebruik
2. De beide toetsen STARTTIJDKEUZE en LAGE TEMP. tegelijvan een externe conkertijd ca. 5 seconden ingedrukt houden. De indicatie REdenswaterafvoer de inSERVOIR knippert kortstondig.
dicatie RESERVOIR
De indicatie RESERVOIR is nu permanent uitgeschakeld.
permanent moet worU kunt de instelling opheffen door de stappen 1 en 2 op te
den uitgeschakeld.
volgen; de indicatie RESERVOIR brandt in dit geval echter
kortstondig (in plaats van knipperen).
23
Technische gegevens
5
Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 60 cm
Diepte bij geopende vuldeur
109 cm
Hoogteverstelbaarheid
1,5 cm
Nettogewicht
ca. 40kg
Vulgewicht (programma-afhankelijk)
1)
max. 6kg
Energieverbruik volgens IEC 1121 e.v.
(6kg katoen, gecentrifugeerd met 800 tpm,
programma KATOEN KAST-DROOG)
4,2kWh
Toepassingsgebied
Huishouden
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
1) Afwijkende vulgewichtindicaties in sommige landen zijn door verschillende meetmethoden bepaald.
Verbruikswaarden
De verbruikswaarden zijn onder normomstandigheden bepaald.
Ze kunnen bij gebruik in het huishouden afwijken.
Programma
KATOEN KAST-DROOG 1)
1)
KATOEN STRIJKDROOG £
MENGWEEFSELS KAST-DROOG
2)
1) met 800 tpm gecentrifugeerd
2) met 1000 tpm gecentrifugeerd
24
Vulgewicht
in kg
Energieverbruik
in kWh
6
4,2
6
3,3
3
1,6
Instructies voor plaatsing en aansluiting
1 Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie
• Voor de ingebruikname moeten alle delen van de transportbeveiliging
verwijderd zijn. Anders kan dit tot beschadiging van de droger leiden.
• Controleer vóór de ingebruikname of de op het typeplaatje van het
apparaat aangegeven netspanning en stroomsoort met de netspanning en stroomsoort op de opstellingsplaats overeenkomen. De vereiste elektrische zekering is eveneens op het typeplaatje aangegeven.
• De stekker altijd in een volgens de voorschriften geïnstalleerd randgeaard stopcontact steken.
• Bij vaste aansluiting: een vaste aansluiting mag alleen door een erkende elektro-vakman worden uitgevoerd.
• Het apparaat niet in een ruimte waar het kan gaan vriezen plaatsen.
• Let op dat de apparaatdeur niet door deuren van de woning of andere
apparaatdeuren kan worden geblokkeerd.
• Het apparaat niet op een hoogpolige vloerbedekking plaatsen. Belemmering van luchtcirculatie bij de ventilatieopeningen.
• Opletten dat de droger niet op het aansluitsnoer staat.
• De droger waterpas opstellen.
Transportbeveiliging verwijderen
1
Let op! Voor de ingebruikname
absoluut alle delen van de
transportbeveiliging verwijderen!
Transportbeveiliging voor een mogelijk later transport (verhuizing)
bewaren.
1. Vuldeur openen.
2. Plakband van de bovenzijde van de
trommel verwijderen.
25
3. Folieslang met de polystyreenvulling uit de droger trekken.
Elektrische aansluiting
Gegevens over netspanning, stroomsoort en vereiste zekering zijn op
het typeplaatje aangegeven. Het typeplaatje is bij de vuldeur aangebracht (zie hoofdstuk ”Beschrijving van het apparaat“).
Deurscharnier omzetten
1
Waarschuwing! Het deurscharnier mag alleen door een vakman worden omgezet. Wendt u zich indien nodig tot onze service-afdeling of
uw vakhandel.
Waarschuwing! Voor het omzetten van het deurscharnier moet de
netstekker uit het stopcontact worden getrokken; bij een vaste aansluiting: zekering helemaal losdraaien of uitschakelen.
1. Deur openen.
2. Scharnieren A aan de voorzijde van
het apparaat losschroeven en de
vuldeur verwijderen.
3. Afdekplaten B en C afnemen. Steek
daarvoor een dunne schroevendraaier in de sleuf (zie afbeelding),
druk deze iets naar beneden en
neem de afdekplaten uit.
4. Sluithaak D met geschikt gereedschap door op de vergrendeling te
drukken losmaken, verwijderen en
180° gedraaid aan de tegenoverliggende zijde weer monteren.
26
5. Scharnieren A losschroeven van de vuldeur, 180° draaien en aan de tegenoverliggende zijde weer terugplaatsen en vastschroeven.
6. Afdekplaten B en C 180° draaien en aan de tegenoverliggende zijde
weer monteren.
7. Afdekplaten E van de voorzijde van
het apparaat losschroeven, 180°
draaien en aan de andere kant weer
vastschroeven.
8. Deurvergrendeling F losschroeven,
iets omlaag drukken en uit de voorzijde van het apparaat halen.
9. De vergrendelingsknop van afdekking G aan de onderzijde indrukken,
de afdekking iets omlaag drukken
en uit de voorzijde van het apparaat
halen.
10. De deurvergrendeling F naar de tegenoverliggende zijde verplaatsen
en vastschroeven.
11. Aan de andere kant de afdekking G
plaatsen en de vergrendelingsknop
vast laten klikken.
12. Vuldeur met de scharnieren in de uitsparingen tegen de voorzijde van
het apparaat plaatsen en vastschroeven.
Aanwijzing m.b.t. contactbescherming: het apparaat kan pas weer
veilig worden gebruikt, wanneer alle kunststof onderdelen zijn gemonteerd.
27
Extra leverbare accessoires
Bij uw vakhandel zijn de volgende extra leverbare accessoires verkrijgbaar:
Montagesets was/-droogzuil
Met deze montagesets kan de droger samen met een AEG-wasautomaat (60cm breed, voorlader) tot een ruimtebesparende was-/droogzuil
worden gecombineerd. De wasautomaat staat onder, de droger boven.
Er zijn twee uitvoeringen leverbaar:
– zonder blad
916.018 902
– met uittrekbaar blad
916.018 903
Montageset externe condenswaterafvoer
Montageset (125 122 510) voor directe afvoer van het condenswater in
een wasbak, sifon, riool, enz. Het opvangreservoir hoeft dan niet meer
geleegd te worden, maar moet wel op de daarvoor bestemde plaats in
de droger blijven. Voor het uitschakelen van de indicatie RESERVOIR, zie
hoofdstuk “Programmeermogelijkheden”.
Max. opvoerhoogte: 1m vanaf de onderkant van de droger: max. lengte: 3m
28
Garantievoorwaarden
België
WAARBORGVOORWAARDEN
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan
het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel
binnen als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief
beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk
Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het
toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker.
Deze waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk
te stellen gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die
het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos
vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te
worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch)
glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de
waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
• chemische en elektrochemische inwerking van water,
• abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
• voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
• contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig
onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen
door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van
toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden
naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door
abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te
rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een
nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel,
zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
29
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel
voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of
gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.
Adres Klantendienst:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteenweg, 719
1502 LEMBEEK
Tel.: 02.363.04.44
Adres service-afdeling
België
Electrolux Home Products Belgium
ELECTROLUX SERVICE
Bergensesteenweg 719
1502 Lembeek
E-mail:
[email protected]
30
Consumer services
Telefon
02/363.04.44
Telefax
02/363.04.00
02/363.04.60
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk ”Wat u moet doen als…“) het probleem
zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met
onze klantenservice of met een van onze servicepartners.
Om u snel te kunnen helpen, hebben
wij de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het
typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat weergeeft
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde identificatienummers van uw
apparaat bij de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
31
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken,
reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden
ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen, wasautomaten, stofzuigers,
kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 944 510-01-170105-01
Wijzigingen voorbehouden

advertisement

Related manuals

advertisement