AEG LTH57720 User manual

AEG LTH57720 User manual
LAVATHERM 57720 electronic
Kondensacyjna suszarka do bielizny
Instrukcja obs³ugi
Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,
Prosimy o dok³adne zapoznanie siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi.
Nale¿y zwrócic uwagê na wskazówki bezpieczeñstwa znajduj¹ce
siê na pierwszych stronach instrukcji! Proszê zachowaæ instrukcjê
obslugi, aby móc w przysz³oœci z niej skorzystaæ. Nale¿y przekazaæ j¹
ewentualnemu nowemu u¿ytkownikowi urz¹dzenia.
1
Za pomoc¹ trójk¹ta i / lub s³ów ostrzegawczych (ostrze¿enie!
ostro¿nie! uwaga!) oznaczono wskazówki wa¿ne dla Pañstwa
bezpieczeñstwa lub funkcjonowania urz¹dzenia. Nalezy ich
bezwzglêdnie przestrzegac.
0 Ten znak poprowadzi Pañstwa krok po kroku przy obs³udze tego
urz¹dzenia.
3
Ten znak sygnalizowaæ bêdzie uzupe³niaj¹ce informacje dotycz¹ce
obs³ugi i praktycznego zastosowania urz¹dzenia.
2
Liœæ koniczyny sygnalizuje wskazówki dotycz¹ce ekonomicznego i
ekologicznego u¿ywania urz¹dzenia.
W rozdziale “Co zrobiæ, gdy...” zawarto wskazówki dotycz¹ce
samodzielnego usuniêcia ewentualnych usterek.
Niniejsza instrukcja zosta³a wydrukowana na papierze
z recyklingu.
2
Spis treœci
Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Utylizacja odpadów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Porady ekologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Najwa¿niejsze cechy urz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Konstrukcja urz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Widok z przodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Panel steruj¹cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Programator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Przed pierwszym suszeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kolejnoœæ czynnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Suszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Przygotowaæ bieliznê do suszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Otworzyæ drzwiczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
W³o¿yæ bieliznê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Zamkn¹æ drzwiczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Wybraæ program suszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Programowanie czasu uruchomienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
W³¹czyæ program suszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Wyj¹æ lub do³o¿yæ bieliznê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Koniec suszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Wyj¹æ bieliznê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Opró¿niæ zbiornik wody kondensacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Wyczyœciæ uszczelkê drzwiczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Wyczyœciæ filtr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Wyczyœciæ wymiennik ciep³a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Wy³¹cziæ suszarkê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tabele programów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Informacje dotycz¹ce pielêgnacji tkanin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Symbole konserwacji odzie¿y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3
Spis treœci
Czyszczenie i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Czyszczenie wymiennika ciep³a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Czyszczenie filtra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Czyszczenie bêbna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Czyszczenie os³on i panelu steruj¹cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Czyszczenie uszczelki drzwiczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Co zrobiæ, gdy...? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Wymiana ¿arówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Zmiana kierunku otwierania drzwiczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Mo¿liwoœci programowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ustawienie i pod³¹czenie elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Wskazówki dla instalatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Wyposa¿enie dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Zestaw do odprowadzania wody kondensacyjnej przez odp³yw
zewnêtrzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Zestaw kolumnowy pralko-suszarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Indeks hase³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4
Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
Bezpieczeñstwo urz¹dzeñ AEG odpowiada uznanym zasadom
techniki i wymaganiom przepisów prawa o bezpieczeñstwie urz¹dzeñ
elektrycznych. Jednak¿e jako producent chcemy Pañstwa zapoznaæ z
nastêpuj¹cymi wskazówkami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa:
Bezpieczeñstwo ogólne
• Naprawê suszarki mo¿na powierzyæ jedynie wykwalifikowanym
specjalistom. Niew³aœciwe wykonanie napraw mo¿e stanowiæ dla
u¿ytkownika zagro¿enie. W przypadku koniecznoœci przeprowadzenia
naprawy nale¿y zwróciæ siê do dzia³u obs³ugi klienta lub do
autoryzowanego serwisu.
• Przed uruchomieniem suszarki nale¿y siê upewniæ, czy podane na
tabliczce znamionowej parametry s¹ zgodne z parametrami instalacji
elektrycznej w miejscu eksploatacji urz¹dzenia. Konieczne jest tak¿e
sprawdzenie wartosci bezpiecznika wskazanej na tabliczce
znamionowej.
• Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia, jeœli uszkodzony jest przewód
sieciowy lub gdy panel steruj¹cy, blat, obudowa s¹ w takim stopniu
uszkodzone, ¿e nie chroni¹ w nale¿yty sposób wnêtrza urz¹dzenia.
• Przed czyszczeniem, pielêgnacj¹ i pracami konserwacyjnymi suszarkê
nale¿y wy³¹czyæ. Ca³kowite bezpieczeñstwo zapewni wyci¹gniêcie
przewodu sieciowego z gniazda lub – w przypadku sta³ego
pod³¹czenia – wy³¹czenie bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej
lub wykrêcenie bezpiecznika topikowego.
• Przy wyjmowaniu przewodu z gniazda sieciowego nigdy nie nale¿y
ci¹gn¹æ za przewód, lecz trzymac za wtyczkê.
• Nie nale¿y siê opieraæ o otwarte drzwiczki; urz¹dzenie mo¿e siê
przewróciæ.
• Nie nale¿y sp³ukiwaæ suszarki strumieniem wody. Niebezpieczeñstwo
pora¿enia pr¹dem!
• Os³ona ¿arówki oœwietlenia bêbna musi byæ dok³adnie przykrecona.
• Przy zamykaniu drzwiczek nale¿y uwa¿aæ na to, by nie zatrzasn¹æ
bielizny.
• Nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ przy wyjmowaniu bielizny w przypadku
przerwania procesu suszenia, gdy¿ bêben i bielizna mog¹ byæ gor¹ce.
• Do pod³¹czenia urz¹dzenia nie nale¿y u¿ywaæ przed³u¿aczy,
rozdzielaczy itp. Zagro¿enie po¿arem wskutek przegrzania!
5
Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
Bezpieczeñstwo dzieci
• Dzieci czêsto nie potrafi¹ rozpoznaæ niebezpieczeñstwa zwi¹zanego z
urz¹dzeniami elektrycznymi. Z tego wzglêdu nale¿y zapewniæ
odpowiedni nadzór nad dzieæmi podczas pracy urz¹dzenia i nie
pozwalaæ na zabawy z suszark¹. Istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e
dziecko mo¿e siê zamkn¹æ w jej wnêtrzu.
• Niektóre czêœci opakowañ (np. folie, styropian) mog¹ byæ dla dzieci
niebezpieczne. Niebezpieczeñstwo uduszenia! Elementy opakowania
nale¿y przechowywaæ poza zasiêgiem dzieci.
• Nale¿y zwracaæ uwagê, by dzieci lub ma³e zwierzêta nie wchodzi³y do
wnêtrza urz¹dzenia. Gdy suszarka nie jest u¿ywana, jej drzwiczki
powinny byæ zamkniête.
U¿ytkowanie zgodne z przeznaczeniem
• Ze wzglêdów bezpieczeñstwa niedozwolone jest dokonywanie
przeróbek, ani zmian w urz¹dzeniu.
• W suszarce nale¿y suszyæ wy³¹cznie tkaniny zwyczajowo u¿ywane w
gospodarstwie domowym. W przypadku u¿ytkowania urz¹dzenia
niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcj¹ obs³ugi producent nie
odpowiada za ewentualne szkody i ich konsekwencje.
• Nale¿y suszyæ tylko bieliznê, która zosta³a wyprana w wodzie.
W szczególnoœci niedozwolone jest suszenie w suszarce tkanin,
które mia³y kontakt z ³atwopalnymi œrodkami czyszcz¹cymi lub
rozpuszczalnikami (benzyna, alkohol, odplamiacze itp.)
Niebezpieczeñstwo po¿aru! Niebezpieczeñstwo wybuchu!
• Niedopuszczalne jest suszenie w suszarce garderoby lub bielizny
zawieraj¹cej g¹bkê lub materia³y “gumowane”. Niebezpieczeñstwo
po¿aru!
• Niedozwolone jest suszenie lub odœwie¿anie w suszarce rzeczy bardzo
zu¿ytych oraz zawieraj¹cych sypkie wype³nienie (poduszki), które mog¹
byæ nieszczelne. Niebezpieczeñstwo po¿aru!
• Suszenie rzeczy sztywnych, twardych (maty, wycieraczki pod³ogowe)
oraz przepe³nianie bêbna mo¿e spowodowaæ zatykanie siê otworów
wentylacyjnych. Nie nale¿y przekraczaæ dopuszczalnej wagi suszonego
prania 5 kg. Niebezpieczenstwo przegrzania i po¿aru!
• Niedozwolone jest suszenie w suszarce bielizny zawieraj¹cej
przedmioty, które mog¹ wybuchn¹æ (zapalniczki, spraye).
Niebezpieczeñstwo po¿aru! Niebezpieczeñstwo wybuchu!
• Po ka¿dym suszeniu nale¿y oczyœciæ filtr.
• Nale¿y regularnie czyœciæ wymiennik ciep³a.
• W przypadku kombinacji pralka + suszarka ustawionych kolumnowo,
nie nale¿y stawiaæ ¿adnych przedmiotów na suszarce, gdy¿ podczas
pracy urz¹dzenia mog¹ spaœæ.
6
Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
Ustawienie i pod³¹czenie
• Sprawdziæ, czy suszarka nie zosta³a uszkodzona podczas
transportu. Niedozwolone jest pod³¹czanie uszkodzonego
urz¹dzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nale¿y siê
zwróciæ do dostawcy.
• W przypadku gdy suszarka ma byæ przenoszona, nale¿y wczeœniej
usun¹æ os³onê coko³u!
• Nie ustawiaæ suszarki w pomieszczeniach, gdzie mog¹ wystapiæ
niskie temperatury!
• Suszarka musi byæ wypoziomowana!
• W przypadku ustawienia obok pieca gazowego, wêglowego lub
elektrycznego, pomiêdzy piecem i suszark¹ nale¿y umieœciæ
niepaln¹ p³ytê izolacyjn¹ (wymiary: 85x57,5cm).
• Suszarki nie mo¿na umieszczaæ na dywanach o d³ugim w³osie, gdy¿
ma to negatywny wp³yw na cyrkulacjê powietrza przez otwory
wentylacyjne!
• Nale¿y zwróciæ uwagê, by suszarka nie by³a ustawiona na
przewodzie sieciowym.
• Zgodnie z technicznymi warunkami instalacji wykonanie sta³ego
pod³¹czenia do sieci elektrycznej nale¿y powierzyæ wy³¹cznie
wykwalifikowanemu elektrykowi.
7
Uwagi ogólne
3 Uwagi ogólne
• Krochmalona bielizna pozostawia osad w bêbnie i nie nale¿y jej
suszyæ w suszarce.
• W przypadku przekroczenia wielkoœci wsadu podanego w tabeli
programów, tkaniny mog¹ siê pognieœæ! W przypadku suszenia
delikatnych tkanin iloœæ nale¿y ograniczyæ do najwy¿ej 1,5 kg.
• Informacja: Zu¿ycie tkanin nastêpuje w 70% podczas ich noszenia,
w 20% podczas prania i tylko w 10% podczas suszenia w suszarce.
W³ókna gromadz¹ siê w filtrze. Przy mechanicznym suszeniu
powstaje tylko ok. 0,03 g w³ókien na kilogram prania.
8
Utylizacja odpadów
2 Utylizacja odpadów
Usuniêcie elementów opakowania:
Materia³y u¿yte do opakowania suszarki nale¿y odpowiednio
usun¹æ. Opakowanie jest wykonane z materia³ów przyjaznych dla
œrodowiska i nadaj¹cych siê do ponownego wykorzystania.
• Tworzywa sztuczne oznaczone zosta³y symbolami zgodnie z
miêdzynarodowymi normami:
– >PE<
polietylen, np. folia
– >PS<
polistyrol, np. materia³y wyœcielaj¹ce (zasadniczo
pozbawione fluoro- i chlorowodoru)
– >POM< polioxymetylen, np. klamry plastikowe
Czêœci kartonowe zosta³y wyprodukowane z makulatury i nale¿y je
umieœciæ w pojemnikach na makulaturê.
Z³omowanie zu¿ytego urz¹dzenia:
1
Ostrze¿enie! Z³omowanie suszarki: W celu pozbycia siê suszarki
nale¿y wyci¹gn¹æ wtyczkê, odci¹æ przewód elektryczny, zniszczyæ
zamek w drzwiczkach i wyrzuciæ wtyczkê z reszt¹ przewodu. W ten
sposób dzieci nie zamkn¹ siê we wnêtrzu suszarki.
Zu¿yte urz¹dzenie nale¿y przekazaæ do odpowiedniego punktu
zbiórki urz¹dzen.
Materia³y, z których zosta³a zbudowana suszarka, mo¿na ponownie
wykorzystaæ zgodnie z oznaczeniami. Do jej demonta¿u wystarcz¹
standardowe narzêdzia (wkrêtak krzy¿akowy, m³otek).
9
Porady ekologiczne
2 Porady ekologiczne
• Podczas prania zrezygnowaæ ze œrodków zmiêkczaj¹cych!
Pranie po wysuszeniu w suszarce i tak bêdzie miêkkie i puszyste.
• Rozlu¿niæ bieliznê.
Przed umieszczeniem bielizny w suszarce nale¿y j¹ rozluŸniæ. Dziêki
temu skróci siê proces suszenia i unikniemy gniecenia siê prania.
• Prawid³owo odwirowaæ bieliznê.
Obowi¹zuje zasada: Im lepiej odwirowana bielizna przed suszeniem,
tym ekonomiczniej pracuje suszarka.
Odpowiednie dane dotycz¹ce zu¿ycia i kosztów w zale¿noœci od
liczby obrotów podczas wirowania zosta³y zebrane w tabeli poni¿ej.
Dane odnosz¹ siê do 5 kg prania suszonego w programie
3 R BAWE£NA SUSZENIE DO SZAFY:
Wirowanie:
Prêdkoœæ
wirowania
(obr./min.)
w litrach
800
Suszenie:
Wilgotnoœæ koñcowa
w%
Czas w
minutach
Zu¿ycie
energii w
kWh
3,5
70
90
3,5
1000
3,0
59
85
3,0
1200
2,7
53
75
2,7
1400
2,5
50
70
2,6
1600
2,2
44
65
2,5
• Nie zas³aniaæ otworu wentylacyjnego w cokole suszarki!
• Zapewniæ dobr¹ wentylacjê pomieszczenia!
• Przestrzegaæ w³aœciwych wielkoœci wsadu bielizny!
Suszarka pracuje oszczêdnie, jeœli przestrzegane s¹ wielkoœci
wsadów bielizny podane w tabeli programów. W miarê mo¿liwoœci
nale¿y wykorzystywaæ maksymalnie zalecan¹ wielkoœæ wsadu.
10
Porady ekologiczne
• Wybieraæ w³aœciwy program suszenia!
Nale¿y wybieraæ program suszenia odpowiedni do iloœci i rodzaju
bielizny. W ten sposób suszarka pracuje najbardziej ekonomicznie.
Kilka danych u¿ytkowych:
Wsad
w kg
Zu¿ycie
energii
w kWh
Czas w
minutach
3 R BAWE£NA DO SZAFY1
5
3,5
90
5 R WILGOTNE DO PRASOWANIA 1
5
2,8
70
8 S TKANINY MIESZANE DO SZAFY2
2,5
1,3
35
Program suszenia
1. odwirowane z prêdkoœci¹ 800 obr./min
2. odwirowane z prêdkoœci¹ 1000 obr./min
Jeœli iloœæ prania jest za ma³a w stosunku do wybranego
stopnia wysuszenia (np. 5 R WILGOTNE DO PRASOWANIA),
nale¿y ze wzglêdów ekonomicznych suszyæ etapami: wype³niæ
suszarkê i wybraæ program 5 R WILGOTNE DO PRASOWANIA.
Po zakoñczeniu suszenia wyj¹æ z suszarki rzeczy przeznaczone do
prasowania, a resztê bielizny wysuszyæ w programie 3 R SUCHE
DO SZAFY.
• Funkcja W DELIKATNE nadaje siê dla tkanin o maksymalnej wadze
2,5 kg!
• Po ka¿dym suszeniu nale¿y oczyœciæ filtr z w³ókien tkanin!
• Po ka¿dym suszeniu opró¿niæ zbiornik z wody kondensacyjnej.
Wodê ze zbiornika mo¿na wykorzystaæ w gospodarstwie domowym
jako wodê destylowan¹. Wczeœniej jednak nale¿y j¹ przefiltrowaæ
przez papierowy filtr do ekspresów do kawy.
1
Uwaga! Kondensat nie nadaje siê do picia, ani wykorzystania do
celów spo¿ywczych.
• Nale¿y regularnie czyœciæ wymiennik ciep³a!
Dziêki regularnemu czyszczeniu wymiennika ciep³a suszarka
zu¿ywa mniej energii.
11
Najwa¿niejsze cechy urz¹dzenia
Najwa¿niejsze cechy urz¹dzenia
• Wybór programu lub ustawienie czasu za pomoc¹
programatora.
• P Mo¿liwoœæ wyboru przycisku SYGNA£; po zakoñczeniu
programu rozlega siê sygna³ akustyczny w okreœlonych
odstêpach czasu.
• Przycisk W DELIKATNE umo¿liwiaj¹cy suszenie delikatnych tkanin.
• Programator: Programator umo¿liwiaj¹cy zaprogramowanie
czasu w³¹czenia urz¹dzenia z opóŸnieniem w zakresie od 1 do
19 godzin. (np. na okres tañszej taryfy)
• Wyœwietlacz wielofunkcyjny wskazuje:
– przewidywany czas trwania programu lub czas pozosta³y do
jego zakoñczenia,
– up³yw czasu (czas w³¹czenia siê urz¹dzenia lub czas pozosta³y
do w³¹czenia siê urz¹dzenia),
– kody usterek.
• wskaŸnik stopnia wysuszenia
• wskaŸnik przebiegu programu
• Mo¿liwoœæ programowania urz¹dzenia przez u¿ytkownika
zgodnie z jego potrzebami.
12
Konstrukcja urz¹dzenia
Konstrukcja urz¹dzenia
Widok z przodu
panel steruj¹cy
Zbiornik na wodê
kondensacyjn¹
(z uchwytem)
filtr gromadz¹cy
w³ókna tkanin
¿arówka
do
oœwietlenia
wnêtrza
(wewn¹trz
bêbna)
tabliczka
znamionowa
otwór
wentylacyjny
nó¿ki
(wszystkie o
regulowanej
wysokoœci)
os³ona coko³u
(przed wymiennikiem
ciep³a)
drzwiczki
(z mo¿liwoœci¹ zmiany
kierunku otwierania)
13
Konstrukcja urz¹dzenia
Panel steruj¹cy
A
B
C
D
E
A programator: do ustawiania programu suszenia
B wskaŸnik stopnia wysuszenia: wskazuje osi¹gniêty stopieñ
wysuszenia; dziêki temu mo¿na podczas procesu suszenia wyj¹æ z
suszarki poszczególne sztuki bielizny.
C blok przycisków i wskaŸników
– przycisk P SYGNA£: jeœli w³¹czony, po zakoñczeniu programu
rozlega siê sygna³ akustyczny; wyj¹æ pranie
– przycisk W DELIKATNE: do tkanin delikatnych
– przycisk ?DRZWI: Otwieranie drzwiczek przy w³¹czonym
urz¹dzeniu nacisn¹æ przycisk
– przycisk X/i START/STOP: uruchamia lub przerywa program.
– przycisk W USTAWIAMIE CZASU STARTU: programowanie opóŸnionego czasu wlaczenia suszenia w zakresie od 1 do 19 godzin;
– wskaŸnik W PRZEBIEG
– wskaŸnik W PRZEBIEG na wyœwietlaczy: wskazuje przewidywany
czas trwania programu lub czas do zakoñczenia wybranego
procesu suszenia; przy opóŸnionym czasie uruchomienia
(przycisk USTAWIAMIE CZASU STARTU) wskazuje czas pozosta³y
do w³¹czenia siê programu suszenia; w przypadku awarii
wskazuje kod usterki (C i cyfra).
D wskaŸnik przebiegu programu: wskazuje aktualn¹ fazê procesu
suszenia i œwieci siê za ka¿dym razem.
z: SUSZENIE
V: CH£ODZENIE
>: KONIEC
k: OCHRONA PRZED GNIECENIEM
E Wskazówki dla u¿ytkownika:
14
Przed pierwszym suszeniem
– WskaŸnik WYMIENNIK CIEP£A: Oczyœciæ wymiennik ciep³a!
– wskaŸnik Z ZBIORNIK: Opró¿niæ zbiornik!
– wskaŸnik U FILTR: Oczyœciæ filtr!
Uwaga: wskaŸniki gasn¹ dopiero po wy³¹czeniu programu.
Programator
• pozycja Y WY£¥CZONY:
suszarka jest wy³¹czona
• pozycja O OŒWIETLENIE:
po otwarciu drzwiczek w³¹cza
siê oœwietlenie bêbna
• Grupy programów
1-6 R BAWE£NA:
Programy do suszenia tkanin
bawe³nianych i lnianych;
Ciê¿ar wsadu - 5kg.
• Grupa programów
7-8 S TKANINY MIESZANE:
Programy do suszenia tkanin mieszanych i syntetycznych;
Ciê¿ar wsadu - 2,5kg.
• programy czasowe:
dodatkowe suszenie bielizny lub iloœci poni¿ej 1kg
• Program < £ATWE DO PRASOWANIA:
Specjalny program suszenia z mechanizmem zabezpieczaj¹cym
przeciwko gnieceniu siê tkanin dla tkanin ³atwych w pielêgnacji:
Ciê¿ar wsadu - do 1kg.
• Program E PIELÊGNACJA WE£NY:
do dosuszania tkanin we³nianych po suszeniu na powietrzu.
Ciê¿ar wsadu - do 1kg.
• Program
ODSWIE¯ANIE
dla uzyskania optymalnych rezultatów przy odœwie¿aniu i delikatnym
czyszczeniu tkanin za pomoc¹ dostêpnych w handlu zestawów do
czyszczenia w suszarkach
(stosowaæ siê do wskazówek podanych przez producenta);
czas trwania programu: 35 minut;
Ciê¿ar wsadu - do 1kg.
Przed pierwszym suszeniem
0 Bêben suszarki przetrzeæ miêkk¹, wilgotn¹ szmatk¹ lub uruchomiæ
krótki program suszenia (20 min.) i w³o¿yæ wilgotne tkaniny.
15
Kolejnoœæ czynnoœci
Kolejnoœæ czynnoœci
• Dobrze odwirowaæ bieliznê.
• Przygotowaæ bieliznê.
• Otworzyæ drzwiczki i w³o¿yæ odwirowan¹ bieliznê do bêbna.
• Zamkn¹æ drzwiczki.
Uwaga! Nie dopuœciæ do zaklinowania siê tkanin w drzwiczkach.
• Wybraæ program suszenia
– programatorem
– lub przyciskami P SYGNA£ lub W DELIKATNE.
• Ewentualnie ustawiæ opóŸniony czas startu
• Uruchomiæ program naciskaj¹c przycisk X i i START/STOP.
W czasie trwania programu mo¿na otworzyæ drzwiczki, aby wyj¹æ
lub do³o¿yæ bieliznê.
Po zakoñczeniu programu
(Zostaje podœwietlony wskaŸnik > KONIEC i k OCHRONA
PRZED GNIECENIEM, rozlega siê sygna³, jeœli w³¹czony,
i rozpoczyna siê faza ochrony przed gnieceniem):
• Wyj¹æ bieliznê.
• Opró¿niæ zbiornik wody kondensacyjnej.
• Oczyœciæ filtr.
Jeœli jest podœwietlony wskaŸnik g WYMIENNIK CIEP£A:
• koniecznie oczyœciæ wymiennik ciep³a!
• Wy³¹czyæ suszarkê, ustawiaj¹c programator w pozycji
Y WY£¥CZONE.
16
Suszenie
Suszenie
Przygotowaæ bieliznê do suszenia
• Aby unikn¹æ uszkodzenia odzie¿y nale¿y: zasun¹æ zamki
b³yskawiczne, pozapinaæ poszwy i poszewki, powi¹zaæ luŸne paski,
na przyk³ad od fartuszków kuchennych.
• Opró¿niæ kieszenie.
• Usun¹æ elementy metalowe (spinacze, szpilki, …).
• Odzie¿ dwuwarstwow¹ odwróciæ na lew¹ stronê (np. kurtki z
podszewk¹). Wtedy tkanina bêdzie lepiej wysuszona.
• RozluŸniæ bieliznê.
Otworzyæ drzwiczki
Otwieranie drzwiczek:
• mocno nacisn¹æ na drzwiczki (w punkcie nacisku
)
lub
• przy w³¹czonym urz¹dzeniu nacisn¹æ przycisk: ?DRZWI.
W³o¿yæ bieliznê
• W³o¿yæ przygotowan¹ i rozluŸnion¹ bieliznê do suszarki.
Zamkn¹æ drzwiczki
Zamykanie drzwiczek:
• mocno dopchn¹æ drzwiczki, powinien byæ s³yszalny odg³os
zaryglowania.
1
Uwaga! Przy zamykaniu drzwiczek uwa¿aæ, by bielizna nie
zaklinowa³a siê w drzwiczkach! Tkanina mo¿e zostaæ uszkodzona!
Wybraæ program suszenia
0 Wybraæ za pomoc¹ programatora
odpowiedni program suszenia
(patrz: tabela programów).
17
Suszenie
0 lub nacisn¹æ przyciski P SYGNA£, W DELIKATNE.
• P przycisk SYGNA£
W czasie fazy ochrony przed gnieceniem (po zakoñczeniu procesu
suszenia) rozlega siê w okreœlonych odstêpach czasu sygna³
akustyczny (patrz “Koniec procesu suszenia”).
• W przycisk DELIKATNE
Wybrany program bêdzie realizowany ze zmniejszon¹ moc¹
nagrzewania. Przycisk W DELIKATNE nale¿y stosowaæ przy
suszeniu tkanin oznaczonych symbolem S. Zaleca siê tak¿e
u¿ywanie go przy suszeniu tkanin wra¿liwych na temperaturê
(wiskoza, akryl itp.).
Programowanie czasu uruchomienia
Za pomoc¹ programatora mo¿na zaprogramowaæ póŸniejszy czas
w³¹czenia siê suszenia w zakresie od 1 do 19 godzin.
0 Ustawiæ program.
0 Nacisn¹æ i przytrzymaæ wciœniêty przycisk
] PROGRAMOWANIE CZASOWE tak d³ugo, a¿
na polu wskaŸnika ] PRZEBIEG pojawi siê iloœæ
godzin do uruchomienia programu.
0 Wcisn¹æ przycisk X/i START/STOP.
Po up³ywie zadanego czasu suszarka
uruchomi wybrany program suszenia. W polu
wskaŸnika ] PRZEBIEG wyœwietla siê iloœæ
godzin pozosta³ych do rozpoczêcia zadanego
programu.
Zaprogramowany czas uruchomienia mo¿na w
ka¿dej chwili skorygowaæ.
18
Suszenie
W³¹czyæ program suszenia
0 Wcisn¹æ przycisk X/i START/STOP.
Uruchamia siê program suszenia. Na wskaŸnikach
stopnia wysuszenia i przebiegu programu mo¿na
œledziæ przebieg procesu suszenia.
Wyj¹æ lub do³o¿yæ bieliznê
W ka¿dej chwili mo¿na przerwaæ proces suszenia, aby wyj¹æ lub
uzupe³niæ wsad.
0 Otworzyc drzwiczki.
1
Uwaga! Bêben i bielizna mog¹ byæ gor¹ce.
0 Wyj¹æ lub do³o¿yæ bieliznê.
0 Zamkn¹æ drzwiczki.
0 Nacisn¹æ przycisk X/i START/STOP w celu
kontynuacji procesu suszenia.
Koniec suszenia
Na krótko przed zakoñczeniem procesu suszenia nastêpuje faza
ch³odzenia; ogrzewanie w tej fazie jest wy³¹czone. Po zakoñczeniu fazy
ch³odzenia zostaje podœwietlony wskaŸnik > KONIEC i k OCHRONA
PRZED GNIECENIEM. Teraz mo¿na bieliznê wyj¹æ z suszarki.
Faza ochrony przed gnieceniem w³¹cza siê automatycznie po
zakoñczeniu procesu suszenia. Przez okres 30 minut bêben
suszarki obraca siê w okreœlonych odstêpach czasu. Dziêki temu
bielizna nie jest pognieciona i staje siê puszysta.
Jeœli zosta³ naciœniêty wczeœniej przycisk P SYGNA£, podczas tej
fazy s³yszalny jest sygna³ akustyczny rozlegaj¹cy siê w okreœlonych
odstêpach czasu.
Bieliznê nale¿y wyj¹æ najpóŸniej tu¿ przed zakoñczeniem fazy
ochrony przed gnieceniem, aby unikn¹æ powstania za³amañ.
Wyj¹æ bieliznê
0 Otworzyæ drzwiczki i wyj¹æ bieliznê.
19
Suszenie
Opró¿niæ zbiornik wody kondensacyjnej
1
Uwaga! Kondensat nie nadaje siê do picia, ani wykorzystania do
celów spo¿ywczych.
Zbiornik nale¿y opró¿niaæ po ka¿dym suszeniu. Dziêki temu uniknie
siê automatycznego przerwania suszenia spowodowanego
przepe³nieniem zbiornika.
0 Poci¹gn¹æ za uchwyt pokrywy zbiornika i
wyci¹gn¹æ go na zewn¹trz.
0 Przesun¹æ na bok zawór zbiornika i
wylaæ wodê.
0 Nastêpnie ponownie umieœciæ zbiornik w
os³onie.
Jeœli proces suszenia nie dobieg³ koñca:
0 Nacisn¹æ przycisk X/i START/STOP
w celu kontynuowania procesu suszenia.
3
Zbiornik ma pojemnoϾ ok. 3,8 l, co wystarcza na ok. 5 kg wsadu
odwirowanego z prêdkoœci¹ 800 obr./min.
Wyczyœciæ uszczelkê drzwiczek
0 Uszczelkê drzwiczek przetrzeæ wilgotn¹ szmatk¹.
20
Suszenie
Wyczyœciæ filtr
Aby zapewniæ prawid³ow¹ cyrkulacjê powietrza podczas procesu
suszenia, nale¿y po ka¿dym suszeniu oczyœciæ filtr zatrzymuj¹cy
w³ókna tkanin. Nale¿y tak¿e regularnie sprawdzaæ, czy w bêbnie nie
pozosta³y zanieczyszczenia lub resztki tkanin, które nale¿y
bezzw³ocznie usun¹æ.
0 Nacisn¹æ przycisk rygla pokrywy filtra.
Pokrywa odskoczy do góry.
0 Wyj¹æ filtr.
0 Usun¹æ w³ókna z filtra, najwygodniej
wilgotn¹ d³oni¹.
0 Za³o¿yæ z powrotem filtr.
0 Nacisn¹æ pokrywê filtra na tyle mocno,
by rygiel zaskoczy³.
3
Bez za³o¿onego filtra nie mo¿na
zamkn¹æ pokrywy filtra, ani drzwiczek
suszarki.
1
Uwaga! Nie u¿ytkowaæ suszarki z uszkodzonym lub zatkanym
filtrem!
21
Suszenie
Wyczyœciæ wymiennik ciep³a
Uwaga! Podœwietlenie wskaŸnika g WYMIENNIK CIEP£A
oznacza natychmiastow¹ koniecznoœæ jego oczyszczenia.
W przeciwnym przypadku suszarka mo¿e ulec uszkodzeniu.
Poza tym zanieczyszczony wymiennik ciep³a powoduje wiêksze
zu¿ycie energii.
0 Otworzyæ drzwiczki suszarki.
1
0 Przez naciœniêcie obu klapek
odryglowaæ i zdj¹æ os³onê coko³u.
0 Ka¿d¹ tarczê zabezpieczaj¹c¹
przekrêciæ na zewn¹trz o jedn¹
czwart¹ obrotu.
0 Wyj¹æ wymiennik z obudowy
poci¹gaj¹c go za uchwyt.
0 Oczyœciæ wymiennik, najlepiej za
pomoc¹ wilgotnej szczoteczki do r¹k
lub silnym strumieniem wody.
Oczyœciæ tak¿e otwór odp³ywowy na
tylnej œciance wymiennika.
1
Uwaga! Do czyszczenia wymiennika
ciep³a nie u¿ywaæ ¿adnych ostrych przedmiotów. Mo¿e to
spowodowaæ jego nieszczelnoœæ.
0 Wymiennik ciep³a umieœciæ ponownie w obudowie i zaryglowaæ
(obydwie tarcze zabezpieczaj¹ce przekrêciæ do wewn¹trz o jedn¹
czwart¹ obrotu). Napis TOP – U GÓRY musi siê znajdowaæ na górze.
0 Ponownie osadziæ os³onê podstawy.
1
Uwaga! Suszarki nie wolno u¿ytkowaæ bez wymiennika ciep³a.
Wy³¹cziæ suszarkê
0 Programator ustawiæ w pozycji Y WY£¥CZONE.
22
Tabele programów
Tabele programów
Grupa programów 1-6 R BAWE£NA
Symbole konserwacji odzie¿y R Q; wielkoœæ wsadu do 5kg
Program
Rodzaj bielizny
Przyk³ady bielizny / tkaniny
Grube lub wielowarstwowe
tkaniny, które nale¿y
ca³kowicie wysuszyæ
Poœciel z frotte, p³aszcze
k¹pielowe
2 R BARDZO SUCHE
Grube tkaniny, które nale¿y
ca³kowicie wysuszyæ.
Poœciel i rêczniki z frotte
3 R SUCHE DO SZAFY
Tkaniny o równomiernej
gruboœci, które nale¿y
ca³kowicie wysuszyæ
Bielizna trykotowa, koszule
bawe³niane
4 R PRAWIE SUCHE
Cienkie tkaniny wymagaj¹ce
prasowania
Bielizna trykotowa, koszule
bawe³niane
5 R PRAWIE WILGOTNE
Normalnej gruboœci tkaniny
bawe³niane lub lniane
Poœciel, obrusy
1 R CA£KOWICIE
SUCHE
DO PRASOWANIA
6 R PRAWIE WILGOTNE
DO MAGLA
Tkaniny bawe³niane lub lniane
Poœciel, obrusy
wymagaj¹ce maglowania
Grupa programów 7-9 R
Symbole konserwacji odzie¿y S1 Q; wielkoœæ wsadu do 2,5kg
Program
Rodzaj bielizny
Przyk³ady bielizny / tkaniny
Grube lub wielowarstwowe
tkaniny, które nale¿y
ca³kowicie wysuszyæ.
Swetry, poœciel, obrusy
8 S SUCHE DO SZAFY
Cienkie tkaniny
niewymagaj¹ce dalszych
zabiegów (np. prasowania),
³atwe w pielêgnacji koszule,
obrusy, odzie¿ dzieciêca,
skarpetki, biustonosze
9 S PRAWIE SUCHE
Cienkie tkaniny wymagaj¹ce
prasowania
Bielizna trykotowa, koszule
bawe³niane
7 S CA£KOWICIE
SUCHE
1. Nacisn¹æ przycisk W DELIKATNE!
23
Tabele programów
Programy czasowe
Symbole konserwacji odzie¿y R S1 Q wsad poni¿ej 1kg
Mo¿liwy wybór pomiêdzy programami od 20 – 40 minut w celu dosuszenia poszczególnych
sztuk bielizny lub suszenia ma³ych iloœci.
1. Nacisn¹æ przycisk W DELIKATNE!
Program < LEKKIE PRASOWANIE
Symbole konserwacji odzie¿y R S1 Q; iloœæ wsadu do 1kg
(ok. 5-6 koszul)
Suszenie tkanin, takich jak koszule i bluzki wymagaj¹ce lekkiego prasowania. Rezultat
zale¿y od rodzaju tkaniny i stopnia jej uszlachetnienia.
Zalecenie: Bieliznê odwirowaæ w pralce z prêdkoœci¹ ok. 1200 obr./min., bezpoœrednio
potem w³o¿yæ do suszarki. Po wysuszeniu od razu wyj¹æ i rozwiesiæ na wieszakach.
1. Nacisn¹æ przycisk W DELIKATNE!
Program E PIELÊGNACJA WE£NY
wielkoϾ wsadu do1kg
Rzeczy we³niane po suszeniu na powietrzu, po noszeniu lub po d³u¿szym przechowywaniu
w celu odœwie¿enia w³ókien we³nianych poddaje siê krótkotrwa³emu dzia³aniu ciep³ego
powietrza. We³na staje siê dziêki temu przyjemnie puszysta
Zalecenie: odzie¿ wyj¹æ z suszarki bezpoœrednio po zakoñczeniu suszenia.
Program
ODŒWIE¯ANIE
iloϾ do 1kg
Dla uzyskania optymalnych rezultatów przy odœwie¿aniu i delikatnym czyszczeniu tekstyliów
za pomoc¹ dostêpnych w handlu œrodków do czyszczenia w suszarkach (dostosowaæ siê
do wskazówek u¿ytkownika podanych przez producenta).
Czas trwania programu: 35 minut.
24
Informacje dotycz¹ce pielêgnacji tkanin
Informacje dotycz¹ce pielêgnacji tkanin
Symbole konserwacji odzie¿y
Nale¿y sprawdziæ, czy odzie¿ nadaje siê do suszenia w suszarkach.
Na metce powinny siê znajdowaæ nastêpuj¹ce symbole:
Q
Suszenie w suszarkach zasadniczo mo¿liwe, ale producent nie
okreœla, czy dan¹ rzecz nale¿y suszyæ w trybie normalnym czy
delikatnym.
R
Normalne suszenie
S
Delikatne suszenie (przycisk W DELIKATNE w³¹czony!)
T
Nie suszyæ w suszarkach bêbnowych!
Je¿eli nie znajd¹ Pañstwo na metce jednego z powy¿szych
symboli:
Bieliznê do gotowania i kolorow¹ oraz tkaniny mieszane nale¿y
suszyæ w normalnej temperaturze. Przycisk W DELIKATNE nalezy
wcisn¹æ przy suszeniu tkanin delikatnych S.
Przy zakupie odzie¿y warto zwracaæ uwagê na symbole
umieszczone na metkach.
• We³na, puch
Nie suszyæ w suszarce we³ny i puchu! Grozi to jej sfilcowaniem!
Puch mo¿na suszyæ w suszarce tylko wtedy, gdy jego producent
opatrzy³ go odpowiednim symbolem konserwacji odzie¿y.
Przy dosuszaniu w suszarce odzie¿y we³nianej nie przekraczaæ
iloœci 1 kg i stosowaæ program E PIELÊGNACJA WE£NY.
• Tkaniny wra¿liwe na temperaturê
Tkaniny wra¿liwe na temperaturê (np. akryl, wiskoza) oraz odzie¿ z
oznaczeniem S suszyæ przy w³¹czonej funkcji W DELIKATNE.
• Tkaniny trykotowe i dzianiny
Tkaniny trykotowe i dzianiny maj¹ sk³onnoœæ do kurczenia siê! Nie
nale¿y stosowaæ programu 1 R / 7 S CA£KOWICIE SUCHE
Jednak w przypadku wysokiej jakoœci odzie¿y markowej
niebezpieczeñstwo kurczenia siê jest minimalne.
• Odzie¿ nowa, kolorowa
Nie nale¿y suszyæ nowej, kolorowej odzie¿y razem z wyrobami o
jasnych kolorach. Mo¿e dojœæ do zafarbowania!
25
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie wymiennika ciep³a
1
Uwaga! Podœwietlenie wskaŸnika g WYMIENNIK CIEP£A
oznacza natychmiastow¹ koniecznoœæ jego oczyszczenia.
W przeciwnym przypadku suszarka mo¿e ulec uszkodzeniu.
Poza tym zanieczyszczony wymiennik ciep³a powoduje wiêksze
zu¿ycie energii.
Czyszczenie wymiennika: patrz rozdzia³ “Suszenie”, “Czyszczenie
wymiennika ciep³a”.
Czyszczenie filtra
Niewielka czêœæ w³ókien tkanin trafia mimo istnienia filtra tak¿e i do
jego otoczenia. Dlatego od czasu do czasu – co najmniej raz na
kwarta³ – nale¿y oczyœciæ ca³y filtr.
0 Wyj¹æ filtr.
0 Pokrywê filtra uj¹æ od góry i poci¹gn¹æ
do przodu, a¿ zwolni¹ siê obydwa
zaczepy.
0 Usun¹æ w³ókna tkanin z ca³ego obszaru
filtra – najlepiej za pomoc¹ odkurzacza.
0 Wcisn¹æ obydwa zaczepy pokrywy filtra
do uchwytów przy drzwiczkach a¿ do ich
zaskoczenia.
0 Ponownie osadziæ filtr.
0 Nacisn¹æ pokrywê filtra na tyle mocno,
by rygiel zaskoczy³.
26
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie bêbna
1
Uwaga! Do czyszczenia bêbna ze stali szlachetnej nie u¿ywaæ
œrodków œcieraj¹cych ani zmywaków stalowych!
Œrodki pior¹ce lub wapñ zawarty w wodzie mog¹ tworzyæ na bêbnie
prawie niewidoczny osad. Skutkiem tego suszarka nie mo¿e wtedy
dok³adnie rozpoznaæ stopnia wysuszenia. Wyjmowana bielizna jest
bardziej wilgotna, ni¿ oczekujemy.
0 Przemyæ wewnêtrzn¹ powierzchniê i progi bêbna zwyk³ym œrodkiem
czyszcz¹cym (np. z zawartoœci¹ octu).
Czyszczenie os³on i panelu steruj¹cego
1
Uwaga! Nie stosowaæ dostêpnych w handlu œrodków do pielêgnacji
mebli lub œrodków czyszcz¹cych.
0 Os³ony i panel steruj¹cy przetrzeæ szmatk¹ zwil¿on¹ w ciep³ej
wodzie. U¿ywaæ tylko ciep³ej wody.
Czyszczenie uszczelki drzwiczek
0 Uszczelkê drzwiczek przetrzeæ wilgotn¹ szmatk¹ bezpoœrednio po
zakoñczeniu suszenia.
27
Co zrobiæ, gdy...?
Co zrobiæ, gdy...?
W przypadku wyst¹pienia zak³óceñ nale¿y spróbowaæ samodzielnie
rozwi¹zaæ problem na podstawie podanych tu wskazówek. Jeœli w
przypadku wymienionej poni¿ej usterki lub b³êdu w obs³udze
wezwany zostanie pracownik serwisu, jego wizyta nie bêdzie
bezp³atna nawet w okresie gwarancji.
Problem
Suszarka nie pracuje
Rezultat suszenia nie jest
zadowalaj¹cy
Rezultat suszenia nie jest
zadowalaj¹cy, bielizna jest
zbyt wilgotna
28
Mo¿liwa przyczyna
Rozwi¹zanie
Przewód sieciowy
wyci¹gniêty z gniazdka
W³o¿yæ wtyczkê do gniazdka
Wciœniêty przycisk X/i
START/STOP
Ponownie nacisn¹æ przycisk
X/i START/STOP
Program nie zosta³ wybrany Wybraæ program
Otwarte drzwiczki
Zamkn¹æ drzwiczki
Uszkodzony bezpiecznik w
skrzynce bezpiecznikowej
(domowa instalacja
elektryczna)
Sprawdziæ bezpieczniki.
Usterki domowej instalacji
elektrycznej musi usun¹æ
wykwalifikowany elektryk.
Zle wybrany program
Przy nastêpnym suszeniu
wybraæ inny program
(czasowy)
Zatkany filtr zatrzymuj¹cy
w³ókna tkanin
Oczyœciæ filtr
Zanieczyszczony
wymiennik ciep³a
Oczyœciæ wymiennik ciep³a
Nieodpowiednia wielkoϾ
wsadu bielizny
Przestrzegaæ podanych
wielkoœci wsadu bielizny
Pranie niewystarczaj¹co
odwirowane
Pranie odpowiednio
odwirowaæ
Zatkany otwór wentylacyjny
w podstawie
Ods³oniæ otwór wentylacyjny
Osad na powierzchni
bêbna lub na progach
Oczyœciæ powierzchniê i progi
bêbna
W³aœciwoœci wody w
miejscu u¿ytkowania
urz¹dzenia odbiegaj¹ od
danych standardowych
Zmieniæ zaprogramowane
w³aœciwoœci wody, np. H0
zamiast H1 dla uzyskania
lepszego efektu suszenia
(patrz rozdzia³ Mo¿liwoœci
programowania)
Co zrobiæ, gdy...?
Problem
Proces suszenia trwa za
d³ugo
Mo¿liwa przyczyna
Zanieczyszczony
wymiennik ciep³a
Oczyœciæ wymiennik ciep³a
Zatkany filtr zatrzymuj¹cy
w³ókna tkanin
Oczyœciæ filtr
Przewód sieciowy
wyci¹gniêty z gniazdka
W³o¿yæ wtyczkê do gniazdka
Nie mo¿na otworzyæ
drzwiczek za pomoc¹
przycisku ? DRZWICZKI
Rozwi¹zanie
Programator w pozycji
Y WY£¥CZONE
Ustawiæ program.
Drzwiczki mo¿na w ka¿dej
chwili otworzyæ naciskaj¹c je
mocno (punkt nacisku
Nie mo¿na zamkn¹æ
drzwiczek
Oœwietlenie bêbna nie
funkcjonuje
).
Nie zosta³ w³o¿ony filtr lub
jego pokrywa nie
zaskoczy³a.
Za³o¿yæ filtr lub docisn¹æ
pokrywê
Programator w pozycji
Y WY£¥CZONE
Ustawiæ programator w
pozycji O OŒWIETLENIE lub
ustawiæ program suszenia
Spalona ¿arówka
Wymieniæ ¿arówkê
(patrz nastêpny rozdzia³)
Oznaczenia czasu
Wskazanie czasu
Ustawiono opóŸniony start
pozosta³ego do uruchomienia
pozosta³ego do rozpoczêcia programu; nie œwiadczy o
programu zmieniaj¹ siê
programu
usterce urz¹dzenia.
skokowo
Œwieci siê wskaŸnik
Z ZBIORNIK
Przepe³niony zbiornik wody
kondensacyjnej
Opró¿niæ zbiornik wody
kondensacyjnej
Œwieci siê wskaŸnik
Z ZBIORNIK, mimo ¿e
zosta³ on opró¿niony
Przewody doprowadzaj¹ce
lub zawór zbiornika mog¹
byæ zatkane przez cia³a
obce, np. sierœæ zwierz¹t
Wyj¹æ zbiornik i w³¹czyæ na
krótko urz¹dzenie. Cia³a obce
usun¹æ z obudowy zbiornika
lub oczyœciæ zawór z w³osów
Suszarka automatycznie
koñczy proces suszenia:
wskaŸnik > KONIEC zostaje Za ma³y lub zbyt suchy
podœwietlony krótko po
wsad dla wybranego
uruchomieniu programu, brak programu
wskazania stopnia
wysuszenia
Wybraæ program czasowy lub
wy¿szy stopieñ wysuszenia
(np. 1 R CA£KOWICIE
SUCHE zamiast 2 R
BARDZO SUCHE
29
Co zrobiæ, gdy...?
Problem
Proces suszenia trwa za
d³ugo. 4,5 godziny od
uruchomienia programu:
WskaŸnik > KONIEC jest
podœwietlony.
Rozlega siê sygna³
akustyczny
Przerwanie procesu suszenia
WskaŸniki stopnia wysuszenia
i przebiegu programu
pulsuj¹
- Wyœwietla siê kod usterki C6
Mo¿liwa przyczyna
Rozwi¹zanie
W³¹czony przycisk
W DELIKATNE i za du¿y
wsad
Sprawdziæ programator:
przycisk W DELIKATNE tylko
dla 2,5kg wsadu
Za du¿a iloœæ bielizny
Zmniejszyæ wielkoœæ wsadu
Zbyt wilgotna bielizna
Dok³adnie odwirowaæ bieliznê
Jeœli powy¿sze wskazówki nie pomog¹ w usuniêciu usterki, nale¿y
siê zwróciæ do serwisu.
30
Co zrobiæ, gdy...?
Wymiana ¿arówki
0 Nale¿y zakupiæ w serwisie specjaln¹ ¿arówkê do suszarki
LAVATHERM (nr cz. zam. 647072580).
1
0
0
0
0
1
Ostrze¿enie! W ¿adnym wypadku nie nale¿y stosowaæ ¿arówek
standardowych, które emituj¹ zbyt du¿o ciep³a, gdy¿ mo¿e to
prowadziæ do przegrzania / uszkodzenia ¿arówki i/lub suszarki.
Od³¹czyæ przewód sieciowy. Przy pod³¹czeniu sta³ym: wy³¹czyæ
bezpiecznik automatyczny lub wykrêciæ bezpiecznik topikowy.
Odkrêciæ os³onê ¿arówki. (¯arówka znajduje siê nad drzwiczkami;
patrz Konstrukcja urz¹dzenia, widok z przodu)
Wymieniæ uszkodzon¹ ¿arówkê.
Ponownie zamocowaæ os³onê ¿arówki.
Ostrze¿enie! Ze wzglêdów technicznych i bezpieczeñstwa os³ona
musi byæ przykrêcona. W przeciwnym przypadku nie mo¿na
u¿ytkowaæ urz¹dzenia.
31
Zmiana kierunku otwierania drzwiczek
Zmiana kierunku otwierania
drzwiczek
W przypadku gdy kierunek otwierania drzwiczek nie jest
odpowiedni, istnieje mo¿liwoœæ jego zmiany.
1
Ostrze¿enie! Przed zmian¹ kierunku otwierania drzwiczek
od³¹czyæ przewód sieciowy; przy po³¹czeniu sta³ym: wy³¹czyæ
bezpiecznik automatyczny lub wykrêciæ bezpiecznik topikowy.
Sposób postêpowania przy zmianie kierunku otwierania drzwiczek:
ACB
F
E
H
D
J JGG
F
E
ACB
0 Odkrêciæ œruby A na przedniej œciance urz¹dzenia.
0 Zdj¹æ drzwiczki wysuwaj¹c je poziomo.
0 Odkrêciæ œruby B na wewnêtrznej œcianie drzwiczek i wyj¹æ
zawiasy C.
0 Odkrêciæ i wyj¹æ rygiel D.
0 Wysun¹æ zaœlepki E, F i G i naciskaj¹c zamek cienkim œrubokrêtem,
przesun¹æ w bok, wyj¹æ i umieœciæ odpowiednio po przeciwnej
stronie.
32
Zmiana kierunku otwierania drzwiczek
0
0
0
0
Przykrêciæ zawiasy C i rygiel D po przeciwnej stronie drzwiczek.
Odkrêciæ zamek H, wyj¹æ i zdj¹æ zaœlepkê.
Wyj¹æ zamkniêt¹ os³onê zamka J i zdj¹æ zaœlepkê.
Zamek H i pokrywê J po³¹czyæ odpowiednio po przeciwnej stronie z
zaœlepk¹, umieœciæ w otworze i przykrêciæ lub wcisn¹æ.
0 Wsun¹æ drzwiczki z zawiasami w odpowiednie otwory na przedniej
œcianie urz¹dzenia i mocno dokrêciæ.
0 Po zmianie kierunku otwierania drzwi sprawdziæ dzia³anie przycisku
?DRZWICZKI.
Wskazówka dotycz¹ca bezpieczeñstwa: U¿ytkowanie urz¹dzenia
jest w pe³ni bezpieczne, po za³o¿eniu wszystkich elementów
os³aniaj¹cych i zaœlepek z tworzywa sztucznego.
33
Mo¿liwoœci programowania
Mo¿liwoœci programowania
Dziêki mo¿liwoœci elektronicznego sterowania suszark¹ mo¿na
przystosowaæ niektóre jej funkcje do indywidualnych potrzeb
u¿ytkownika.
Cel
Wykonanie
“Ochrona tkanin” Funkcja ta
jest u¿ywana, je¿eli chce siê
na sta³e ustawiæ wybrany
program suszenia
(wybranego ustawienia
programu nie mo¿na
zmieniæ w czasie suszenia
ani programatorem, ani za
pomoc¹ przycisku
W DELIKATNE; przy
w³¹czonej “ochronie tkanin”
pranie jest suszone zawsze
ze zmniejszon¹ moc¹
(funkcja W DELIKATNE)
Przy ustawionym na programatorze programie suszenia i
w³¹czonym przycisku Y/i START/PAUZA:
- wcisn¹æ na piêæ sekund przycisk W DELIKATNE.
WskaŸnik przebiegu programu pulsuje przez piêæ sekund i
ochrona tkanin jest w³¹czona.
W przypadku próby zmiany ustawienia programu zaczyna
pulsowaæ wskaŸnik przebiegu programu; po naciœniêciu
przycisku W DELIKATNE pulsuje przez piêæ sekund, a po
przekrêceniu pokrêt³a programatora pulsuje, a¿ programator
nie zostanie ustawiony ponownie w pozycji wyjœciowej.
Je¿eli chcemy wy³¹czyæ ochronê tkanin:
- wcisn¹æ na piêæ sekund przycisk W DELIKATNE.
WskaŸnik pulsuje przez piêæ sekund i ochrona tkanin jest
wy³¹czona.
Je¿eli sygna³ akustyczny ma
przypominaæ o zakoñczeniu
programu, nale¿y:
1) upewniæ siê, czy programator nie znajduje siê w pozycji
O OŒWIETLENIE lub Y WY£¥CZONE.
2) nacisn¹æ przycisk P SYGNA£ na przynajmniej piêæ
sekund;
zostaje podœwietlony wskaŸnik P SYGNA£ i rozlega krótki
sygna³ akustyczny.
W ten sposób dokonany wybór zosta³ zaprogramowany.
Je¿eli chc¹ Pañstwo anulowaæ programowanie nale¿y:
1) wykonaæ czynnoœci opisane w punkcie 1 i 2.
WskaŸnik P SYGNA£ zgaœnie.
1) pokrêt³o ustawiæ na pozycjê O OŒWIETLENIE
2) Przycisk P SYGNA£ przytrzymaæ wciœniêty przez
Jeœli chc¹ Pañstwo
5 sekund.
wyprowadziæ wodê
We wskaŸniku [ PRZEBIEG pojawi siê oznaczenie “U”
kondensacyjn¹ poprzez
dla normalnej funkcji, “II” dla zewnêtrznego
zewnêtrzne wyprowadzenie i
odprowadzenia wody kondensacyjnej.
na sta³e mieæ uruchomion¹
3) Krótkim naciœniêciem przycisku P SYGNA£ nale¿y
funkcjê wskaŸnika
wybraæ “U” na “II”.
Z ZBIORNIK:
4) Obróciæ pokrêt³o programatora.
W ten sposób zosta³o zaprogramowane ustawienie.
34
Mo¿liwoœci programowania
Cel
Wykonanie
Jeœli woda w Pañstwa sieci
wodnej wykazuje du¿e
odchylenia od wartoœci
znormalizowanych i chc¹
Pañstwo dopasowaæ
rozpoznanie stopnia
wysuszenia w suszarce do
parametrów wody, nale¿y:
1) Programator ustawiæ na pozycji O OŒWIETLENIE.
2) Przycisk [ USTAWIENIE CZASU STARTU przytrzymaæ
wciœniêty przez 5 sekund.
Na wskaŸniku [ PRZEBIEG pojawi siê aktualne
ustawienie:
“H1”; jest ustawieniem standardowym (przewidziane do
wody o stopniu twardoœci 2 i 3), przy
“H2” (do wody o stopniu twardoœci 4) bielizna jest bardziej
wilgotna, przy
“H0” (do wody o stopniu twardoœci 1) bielizna jest bardziej
sucha”.
3) Przycisk [ USTAWIENIE CZASU STARTU nale¿y
wciskaæ, a¿ na wskaŸniku pojawi siê wybrana wartoœæ.
Aby zaprogramowaæ na sta³e wybrane ustawienie:
4) nale¿y obróciæ pokrêt³o programatora.
W ten sposób ustawienie zosta³o zaprogramowane.
35
Dane techniczne
Dane techniczne
Wysokoœæ x szerokoœæ x g³êbokoœæ
85 x 60 x 60 cm
G³êbokoœæ przy otwartych drzwiczkach
117cm
Regulacja wysokoœci
1,0/–0,4 cm
Waga
ok. 46kg
Wielkoœæ wsadu (zale¿nie od programu)
maks. 5kg
(odmienne dane dotycz¹ce wielkoœci wsadu w niektórych krajach
uwarunkowane s¹ innymi metodami pomiarowymi)
Zu¿ycie energii wed³ug IEC 1121
3,5 kWh
(5 kg bawe³ny odwirowanej przy 800 obr./min,
R BAWE£NA SUCHE DO SZAFY
przeznaczenie:
do u¿ytku domowego
dopuszczalne temperatury otoczenia
+5°C do +35°C
;
urz¹dzenie odpowiada nastêpuj¹cym dyrektywom EWG:
– Dyrektywa dotycz¹ca niskiego napiêcia – 73/23/EWG z dnia
19.2.1973
– Dyrektywa kompatybilnoœci elektromagnetycznej – 89/336/EWG
z dnia 3.5.1989 oraz
Zmiany 92/31/EWG
Ustawienie i pod³¹czenie elektryczne
Dane dotycz¹ce pod³¹czenia elektrycznego znajduj¹ siê na
tabliczce znamionowej. Przed uruchomieniem suszarki nale¿y siê
upewniæ, czy podane na tabliczce znamionowej napiêcie i rodzaj
pr¹du s¹ zgodne z napiêciem sieciowym i rodzajem pr¹du w
miejscu u¿ytkowania. Na tabliczce podane jest tak¿e wymagane
zabezpieczenie elektryczne.
Wskazówki dla instalatora
Przy pod³¹czeniu do sieci bez wtyczki nale¿y zwróciæ uwagê na
w³aœciwe po³¹czenie. Nale¿y uwzglêdniæ odpowiednie wskazówki
instrukcji dotycz¹ce ustawienia i pod³¹czenia.
W urz¹dzeniach z mo¿liwoœci¹ prze³¹czeñ schemat po³¹czeñ
znajduje siê na pokrywie skrzynki przy³¹czy na tylnej œciance
urz¹dzenia.
36
Wyposa¿enie dodatkowe
Wyposa¿enie dodatkowe
Za poœrednictwem serwisu AEG lub sklepu specjalistycznego
mo¿na siê zaopatrzyæ w nastêpuj¹ce wyposa¿enie dodatkowe:
Zestaw do odprowadzania wody kondensacyjnej
przez odp³yw zewnêtrzny
Dziêki temu zestawowi (E-Nr 916 019 000) mo¿na odprowadzaæ
wodê kondensacyjn¹ do wysokoœci 1 m od powierzchni ustawienia
suszarki bezpoœrednio do odp³ywu (umywalka, syfon, kratka
œciekowa – na odleg³oœæ 3 m). Dziêki temu nie ma potrzeby
opró¿niania zbiornika wody kondensacyjnej. Dziêki mo¿liwoœciom
programowania mo¿na wy³¹czyæ Z wskaŸnik zbiornika (patrz
Mo¿liwoœci programowania). Zbiornik na wodê kondensacyjn¹ musi
byæ jednak poprawnie osadzony w os³onie panelu.
Zestaw kolumnowy pralko-suszarka
Dziêki temu mo¿na po³¹czyæ suszarkê z ka¿d¹ pralk¹ automatyczn¹
AEG LAVAMAT tworz¹c kolumnow¹ pralko-suszarkê. Urz¹dzenia
ustawione s¹ jedno na drugim - na dole pralka, na górze suszarka.
Dziêki temu mo¿na zaoszczêdziæ miejsce.
Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce zestawy:
– bez p³yty
– z wysuwaln¹ p³yt¹
E-Nr 916 018 900
E-Nr 916 018 901
37
Indeks hase³
A
R
Akryl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
akryl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Rozpuszczalniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
START . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
SYGNA£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 19
BIELIZNA £ATWA DO PRASOWANIA . . 15
Bielizna do prasowania . . . . . . . . . . . . . . 11
D
DELIKATNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Delikatne tkaniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Dzieci, bezpieczeñstwo . . . . . . . . . . . . . . . 6
F
T
Tkanina dwuwarstwowa . . . . . . . . . . . . . . .17
Tkaniny ³atwe do pielêgnacji . . . . . . . . . .25
Trykota¿e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Farbowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Faza ch³odzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Filtr gromadz¹cy strzêpy tkanin . . . . . . . 21
U
G
W
G¹bka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Gniecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Wapñ zawarty w wodzie . . . . . . . . . . . . . .27
We³na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Wiskoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Wymiennik ciep³a . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 26
I
IloϾ bielizny, podana . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Iloœæ strzêpków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
K
Krochmalona bielizna . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kurtka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
L
LEKKIE PRASOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . 24
O
ODŒWIE¯ANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, 24
Odwirowanie prania . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Œcieranie siê tkanin podczas suszenia . . 8
Œrodki do pielêgnacji mebli . . . . . . . . . . . 27
Œrodki pior¹ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Œrodki zmiêkczaj¹ce . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Otwieranie drzwiczek . . . . . . . . . . . . . . . . 17
P
PIELÊGNACJA WE£NY . . . . . . . . . . . .15, 24
Program ochrony przed
gnieceniem siê bielizny . . . . . . . . . . . . . . 19
38
S
U¿ycie kondensatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Uszkodzenia podczas transportu . . . . . . . 7
Z
Zamkn¹æ drzwiczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Zestaw kolumnowy pralko-suszarka . . . .37
Serwis
W rozdziale “Co robiæ, gdy…” wymienione s¹ niektóre usterki, które
mo¿na usun¹æ we w³asnym zakresie. W razie usterki prosimy
najpierw sprawdziæ, czy mo¿na j¹ usun¹æ samodzielnie. Jeœli nie
znajd¹ tam Pañstwo ¿adnych wskazówek, prosimy zwróciæ siê do
autoryzowanego zak³adu serwisowego. Jest on w pobli¿u i jeœli
zajdzie taka potrzeba, pracownik techniczny mo¿e szybko
przyjechaæ na miejsce. (Adresy i numery telefonów znajduj¹ siê
w rozdziale “Warunki gwarancji/autoryzowany serwis”.)
Prosimy o sprawdzenie usterki oraz zanotowanie jej objawów, aby
przekazaæ te informacje podczas rozmowy z serwisem. U³atwi¹
Pañstwo w ten sposób diagnozê oraz decyzjê, czy potrzebna jest
wizyta serwisu. Nasza lista z pytaniami u³atwi Pañstwu zebranie
wa¿nych informacji przed rozmow¹ telefoniczn¹ z serwisem:
Prosimy zanotowaæ numer PNC i numer S. Oba te numery znajd¹
Pañstwo na tabliczce znamionowej umieszczonej na wewnêtrznej
stronie drzwi suszarki.
PNC
S-No ................................
Proszê mo¿liwie dok³adnie okreœliæ:
• Jakie s¹ objawy usterki?
• W jakich okolicznoœciach wystêpuje usterka?
• Czy na wyœwietlaczu wielofunkcyjnym pojawia siê komunikat
b³êdu? (C i jakaœ liczba)?
Kiedy ponosz¹ Pañstwo koszty naprawy tak¿e w okresie
obowi¹zywania gwarancji?
– gdy mogli Pañstwo sami usun¹æ awariê w oparciu o tabelê
usterek (patrz rozdzia³ “Co robiæ, gdy ...”),
– kiedy wymagana jest wiêksza liczba przyjazdów pracownika
technicznego serwisu, gdy¿ nie uzyska³ on przed swoim
przyjazdem wszystkich wa¿nych informacji, a potrzebne
s¹np. czêœci zamienne. Mo¿na unikn¹æ kilku przyjazdów
pracownika serwisu, jeœli przygotuj¹ siê Pañstwo dobrze do
rozmowy telefonicznej w sposób opisany powy¿ej.
39
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 944 212–00- 0102/PRO
Producent zastrzega sobie prawo
dokonywania zmian bez
wczeœniejszego powiadomienia.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement