Electrolux ERF3110AOX, ERF3110AOW User manual

Electrolux ERF3110AOX, ERF3110AOW User manual
ERF3110AOW
ERF3110AOX
................................................
NL KOELKAST
EN REFRIGERATOR
DE KÜHLSCHRANK
.............................................
GEBRUIKSAANWIJZING
2
USER MANUAL
20
BENUTZERINFORMATION
37
2
www.electrolux.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
GELUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
WE DENKEN AAN U
Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele
ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult
krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.RegisterElectrolux.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is
het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen,
deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips
en waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en ongevallen
te voorkomen is het belangrijk ervoor te
zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het
wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele
levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid
van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke,
zintuiglijke vermogens of een gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij dit onder
toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan
spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij
het apparaat) en verwijder de deur om
te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder
apparaat vervangt, dat voorzien is van
een veerslot (slot) op de deur of het
deksel, zorg er dan voor dat u het slot
onbruikbaar maakt voordat u het oude
apparaat weggooit. Dit voorkomt dat
kinderen er in opgesloten kunnen raken.
1.2 Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken
in een gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
– bed-and-breakfast-accommodatie;
– catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie
van het apparaat niet beschadigd zijn
geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
4
www.electrolux.com
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok
veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door
een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
•
•
•
•
Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder het afdekkapje (indien van
toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/
nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of
vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
1.3 Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van het
apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
1.4 Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet met metalen
voorwerpen schoon.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Reinig de afvoer, indien nodig. Als de afvoer verstopt is, zal er zich water onder in het
apparaat verzamelen.
1.5 Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit
dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat
niet aan als het beschadigd is. Meld
mogelijke beschadigingen onmiddellijk
bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot
oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met
betrekking tot de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde
te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren
of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd
is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening
(indien voorzien van een wateraansluiting).
NEDERLANDS
5
gen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging
aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt
zijn voor dit apparaat en die voorzijn
zien zijn van het symbool
recyclebaar.
1.6 Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent
persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
1.7 Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen beschadi-
2. BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
1 ON/OFF-toets
2 Mode-toets
3 Display4 Toets om de temperatuur lager te zet-
ten
5 Toets om de temperatuur hoger te
4
5
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen in een hard
geluid door de Mode-toets en de toets
om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd gedurende enkele seconden in
te drukken. U kunt deze wijziging ongedaan maken.
zetten
2.1 Weergave
A
B
C
D
E
F
A) Temperatuurweergave
B) Vakantiemodus
C) Ecomodus
D) Boodschappenmodus
E) Alarmlampje deur open
F) D.A.C -ventilatorfunctie
6
www.electrolux.com
2.2 Inschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat in te
schakelen:
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF-knop als het display uit is.
3. Als DEMO verschijnt op het display,
staat het apparaat in de demonstratiestand. Zie 'Problemen oplossen'.
4. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere
temperatuur in te stellen.
2.3 Uitschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat uit
te schakelen:
1. Druk de ON/OFF-toets gedurende 3
seconden in.
2. Het display wordt uitgeschakeld.
3. Trek de stekker uit het stopcontact
om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten.
2.4 Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de koelkast kan worden aangepast door op de
thermostaatknoppen te drukken.
Standaard ingestelde temperatuur: +4°C
voor de koelkast.
Het temperatuurlampje toont de ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur zal binnen 24
uur worden bereikt.
Na een stroomonderbreking blijft
de ingestelde temperatuur opgeslagen.
2.5 Modus Vakantie
Met deze functie kunt u de koelkast gesloten en leeg houden tijdens een lange
vakantieperiode zonder dat u vieze luchtjes krijgt.
Als de vakantiefunctie actief is,
moet het koelvak leeg zijn.
Om de functie aan te zetten:
Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
1.
Het temperatuurlampje van de koelkast toont de ingestelde temperatuur.
Om de functie uit te zetten:
1. Druk op de knop Mode om een andere functie te selecteren of druk op de
knop Mode tot u geen speciale pictogrammen ziet.
De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur
te selecteren.
2.6 EcoMode
Kies voor het optimaal bewaren van voedsel de EcoMode .
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het temperatuurlampje toont de ingestelde temperatuur:
– voor de koelkast: +4°C
Om de functie uit te zetten:
1. Druk op de knop Mode om een andere functie te selecteren of druk op de
knop Mode tot u geen speciale pictogrammen ziet.
De functie wordt uitgeschakeld
door een andere ingestelde temperatuur te selecteren.
2.7 ShoppingMode
Als u een grote hoeveelheid warm voedsel, bijvoorbeeld na het doen van de
boodschappen, in de koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de ShoppingModefunctie in te schakelen om deze producten sneller te koelen en om te voorkomen
dat voedsel dat al in de koelkast ligt warm
wordt.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
De ShoppingMode-functie wordt automatisch na ongeveer 6 uur uitgeschakeld.
Om de functie uit te schakelen voor deze
automatisch afloopt:
1. Druk op de knop Mode om een andere functie te selecteren of druk op de
knop Mode tot u geen speciale pictogrammen ziet.
De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur
te selecteren.
NEDERLANDS
2.8 D.A.C -ventilatorfunctie
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het indicatielampje D.A.C knippert
gedurende enkele seconden.
Om de functie uit te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het lampje
D.A.C knippert.
2. Het D.A.C-lampje gaat uit.
7
alarmtoestand bij geopende deur wordt
aangegeven door:
• Knipperende alarmindicator
• Zoemer
Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld.
Tijdens het alarm kan de zoemer worden
uitgeschakeld door op een willekeurige
knop te drukken.
2.9 Alarm bij open deur
Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm. De
3. DAGELIJKS GEBRUIK
3.1 Groentelade
De lade is geschikt voor het opbergen van
fruit en groente.
Bij sommige modellen zit er een schotje in
de lade dat in verschillende standen gezet
kan worden om aan persoonlijke behoeftes te voldoen.
Alle onderdelen in de lade kunnen verwijderd worden om ze schoon te maken.
3.2 D.A.C -ventilatorfunctie
Het koelkastgedeelte is uitgerust met een
D.A.C. (dynamische luchtkoeling) ventilator die snelle koeling van voedsel en een
gelijkmatigere bewaartemperatuur mogelijk maakt.
Dit apparaat activeert zichzelf indien nodig, bijvoorbeeld als de omgevingstemperatuur hoog is.
Stelt u in staat om het apparaat indien nodig handmatig in te schakelen (zie
'D.A.CVentilatorfunctie').
Het D.A.C-apparaat stopt als de
deur open is en start onmiddellijk
opnieuw nadat de deur is gesloten.
8
www.electrolux.com
3.3 Verplaatsbare legrekken
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal geleiders zodat de legplateaus op de gewenste plaats gezet kunnen worden.
Sommige schappen moeten aan de achterkant worden opgetild om ze te kunnen
verwijderen.
Verwijder de glasplaat boven de
groentelade niet om een goede
luchtcirculatie te garanderen.
3.4 Flessenrek
Plaats de flessen (met de openingen naar
voren gericht) in het voorgeplaatste
schap.
Als het schap horizontaal geplaatst is, mogen alleen afgesloten
flessen worden neergezet.
Dit schap voor een flessenhouder kan
worden gekanteld om vooraf geopende
flessen te bewaren. Trek hiervoor de houder omhoog zodat deze omhoog draait
en op het niveau erboven kan worden geplaatst.
3.5 Het plaatsen van de
deurplateaus
Om het bewaren van voedselpakketten
van verschillende afmetingen mogelijk te
maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.
Om deze aanpassingen te doen, trek het
schap geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en plaats het
schap op een andere gewenste hoogte
terug.
1
2
Verwijder het grote onderste deurplateau niet om een goede luchtcirculatie te garanderen.
NEDERLANDS
9
3.6 De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water
en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te
nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
Controleer of het water via de afvoerslang
op de achterkant van de kast in de lekbak
terecht komt
4. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
4.1 Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is,
de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig
gevuld is, kan de compressor continu
aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u
de thermostaatknop naar een warmere
instelling om de koelkast automatisch
te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
4.2 Tips voor het koelen van
vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren
4.3 Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen,
boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts
een of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz:
deze moeten afgedekt worden en mogen
op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden. Citroensap kan de plastic delen van
de koelkast verkleuren. Daarom wordt
aangeraden om citrusvruchten in aparte
bakjes te bewaren.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie
of plastic zakjes gewikkeld worden om
zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Flessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook,
indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
4.4 Tips voor de temperatuur in
de koelkast
• Een temperatuur van ongeveer +4° C is
geschikt voor in de koelkast. Als de
thermostaatknop op +4° C is ingesteld,
geeft dit de gemiddelde temperatuur
weer van de koelkast. Het is normaal
dat de temperatuur bovenin de koelkast
hoger is dan onderin de koelkast. Als
10 www.electrolux.com
de thermostaatknop op een koude
temperatuur is ingesteld, is de omgevingstemperatuur hoog en als de koelkast helemaal vol is, zal de compressor
langer werken. Dit zorgt voor een lagere
temperatuur onderin de koelkast doordat de koude lucht daalt. Dit kan ertoe
leiden dat levensmiddelen die veel water bevatten bevriezen. Zet de temperatuur hoger als de koelkast te koud is.
• Als u de temperatuur van het voedsel
dat bewaard wordt in de koelkast wilt
controleren, zet u een glas water in het
midden van de koelkast, met daarin
een geschikte thermometer met een
nauwkeurigheid van +/– 1 °C. Na 6 uur
kunt u de temperatuur aflezen. Het meten moet worden uitgevoerd onder stabiele omstandigheden (dus geen producten in de koelkast bijplaatsen).
Plaats geen voeding tegen of in
de buurt van de temperatuursensor (A) of enige legplanken in de
richting van de waterafvoeropening. Dit kan leiden tot een te koude temperatuur.
A
5. ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker
uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
5.1 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• controleer de deurrubbers regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon en vrij van restjes
zijn.
• Spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen
en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor aan de achterkant van het
apparaat schoon met een borstel. Deze
handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het energieverbruik
verminderen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Til de voorkant van de koelkast op
als u hem wilt verplaatsen, om
krassen op de vloer te voorkomen.
NEDERLANDS
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen
die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen
aantasten/beschadigen. Gebruik daarom
een zachte doek met warm water met
neutrale zeep om de buitenkant van de
kast schoon te maken.
1.
2.
3.
4.
Gebruik geen reinigings- of
schuurmiddelen, deze kunnen de
lak, het roestvrij staal en de beschermlaag tegen vingerafdrukken
beschadigen.
11
Trek de stekker uit het stopcontact.
Haal al het voedsel eruit.
Ontdooi het apparaat en toebehoren
en maak alles schoon.
Laat de deur/deuren op een kier
staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan,
vraag dan iemand om het zo nu
en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel
bederft, als de stroom uitvalt.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
5.2 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt, neem dan de volgende
voorzorgsmaatregelen:
5.3 Het ventilatierooster schoonmaken
Het ventilatierooster kan worden verwijderd om het schoon te maken.
Zet de deur helemaal open:
• Maak de bovenkant van het rooster los
door het naar beneden/naar buiten te
trekken.
• Trek het rooster recht naar buiten om
het volledig te verwijderen.
• Maak de ruimte onder de koelkast
schoon met een stofzuiger.
5.4 Het ontdooien van de
koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via
een afvoergaatje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het
verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te
voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat druppelen.
12 www.electrolux.com
6. PROBLEMEN OPLOSSEN
Tijdens de werking van het apparaat kunnen vaak kleine, maar storende problemen optreden waarvoor niet meteen een
monteur hoeft te worden gebeld. Om onnodige onderhoudskosten te voorkomen,
wordt in de onderstaande tabel informatie
gegeven over deze problemen.
Het apparaat werkt niet continu
dus als de compressor stopt, betekent dit niet dat er geen stroom
is. Daarom moet u geen elektrische onderdelen van het apparaat
aanraken voordat u de stroom
hebt uitgeschakeld.
De werking van het apparaat gaat
gepaard met bepaalde geluiden
(geluid van compressor en circulatie). Dat is geen probleem, maar
de normale werking.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt
lawaai.
Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat (alle pootjes en
wielen moeten op de vloer
staan). Zie 'Waterpas zetten'.
De zoemer klinkt.
De deur is niet goed geHet pictogram Alarm sloten.
knippert.
Zie 'Alarm deur open'.
Er wordt een vierkantje boven- of onderin het temperatuurdisplay weergegeven.
Er is een fout in de tempe- Neem contact op met de
ratuurmeting opgetreden. klantenservice (het koelsysteem blijft werken om uw
levensmiddelen koud te
houden, maar de temperatuur kan niet aangepast
worden).
De compressor
werkt continu.
De thermostaatknop staat
misschien niet goed.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer
dan nodig openstaan.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen
tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.
De omgevingstemperatuur Verlaag de omgevingstemis te hoog.
peratuur.
Er loopt water over
de achterkant van
de koelkast.
Tijdens het automatische
Dit is normaal.
ontdooiproces ontdooit de
rijp tegen de achterwand.
Er loopt water in de
koelkast.
De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer.
NEDERLANDS
Probleem
Mogelijke oorzaak
13
Oplossing
Producten verhinderen dat Zorg ervoor dat de produchet water in de wateropten de achterwand niet ravangbak loopt.
ken.
Er loopt water over
de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt
niet in de verdamperbak
boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer
vast op de verdamperbak.
De temperatuur in
het apparaat is te
koud.
De thermostaatknop staat
misschien niet goed.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in
het apparaat is te
warm.
De thermostaatknop staat
misschien niet goed.
Impostare una temperatura
inferiore.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen
tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.
Er is een grote hoeveelheid voedsel tegelijk in de
koelkast geplaatst.
Leg kleinere hoeveelheden
voedsel tegelijk in de koelkast.
De temperatuur in
de koelkast is te
hoog.
Het apparaat werkt
niet.
Het apparaat is uitgescha- Zet het apparaat aan.
keld.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat op het stopcontact aan. Controleer de zekering. Neem contact op
met een gekwalificeerd
elektricien.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De deur heeft te lang
opengestaan.
Sluit de vuldeur.
De deur komt tegen
het ventilatierooster
aan.
Het apparaat staat niet
waterpas.
Zie 'Waterpas zetten'.
De deur is niet goed
uitgelijnd.
Het apparaat staat niet
waterpas.
Zie 'Waterpas zetten'.
Het lampje werkt
niet.
14 www.electrolux.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
DEMO verschijnt op
het display.
Het apparaat staat in de
demonstratiestand (DEMO).
Houd de toets Modus ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lange zoemer
te horen is en de display
kort uitgaat; het apparaat
gaat weer werken.
Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice voor
dit merk.
6.1 De lamp vervangen van de
wijnkelder
2.
3.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met uw servicecentrum.
Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de klantenservice.
6.2 De deur sluiten
1.
Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
7. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat
eerst de "veiligheidsinformatie"
aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
7.1 Opstelling
ST
+16°C tot + 38°C
Installeer dit apparaat op een plaats waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die vermeld is op
het typeplaatje van het apparaat:
T
+16°C tot + 43°C
NEDERLANDS
15
7.2 Locatie
Als het apparaat onder een wandkast
wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de koelkast en de wandkast ten minste 40 mm
bedragen om optimale prestaties te garanderen. Voor de beste prestatie kunt u
het apparaat echter beter niet onder een
wandkast zetten.
De ventilatieruimte kan zich bevinden:
• Direct boven het apparaat
• Achter en boven de bovenste kast
In dat geval moet de ruimte achter de
achterste kast minstens 50 mm diep
zijn.
50 mm
7.3 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer
in uw huis.
Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor
dit doel Als het stopcontact niet geaard is,
sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming
met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
7.4 Het verwijderen van de transportsteun
3
2
Uw apparaat is voorzien van een transportsteun om te ervoor te zorgen dat de
deur tijdens transport niet open kan gaan.
Ga als volgt te werk om deze te verwijderen:
• Open de deur.
• Verwijder de transportsteun van de zijkanten van de deur.
• Verwijder de transportsteun van het onderste scharnier (bij sommige modellen).
Sommige modellen zijn voorzien
van een geluiddempende mat onder de kast. Verwijder deze mat
niet.
16 www.electrolux.com
7.5 Afstandhouders achterkant
• Plaats de twee afstandsstukken en de
slotpennen die in het accessoirezakje
zijn bijgeleverd zoals afgebeeld.
• Monteer het afstandsstuk aan de achterzijde van het apparaat. Plaats de
slotpen.
7.6 Nivellering
Zorg ervoor dat het apparaat waterpas
staat wanneer u het plaatst. Stel de pootjes, indien nodig, af met de bijgeleverde
sleutel.
7.7 Omkeerbaarheid van de deur
1
2
3
4
Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als volgt te werk:
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Verwijder het ventilatierooster. Verwijder
de bovenste vulling en plaats deze aan
de andere kant van het rooster.
• Monteer de pedaalgatafdekking en installeer de afdekking die in het accessoirezakje is meegeleverd.
• Leg het apparaat op zijn achterkant op
een houten steun.
• Schroef het scharnier (1) los en verwijder de afdekkingsplaat (2) en de steun
(3).
• Verwijder de afdekking (4) op de tegenoverliggende kant en installeer de steun
(3), de afdekplaat (2) en het scharnier
(1). Monteer de afdekking (4) op de andere kant.
NEDERLANDS
3
1
17
• Schroef het onderste scharnier (1) los.
Verplaats de pen naar de andere kant
(2).
• Schroef de pedaal los en verplaats hem
naar de andere kant (3).
2
2
1
• Draai de schroeven (1) los en verplaats
(2) de beugel naar de andere zijde van
de deur.
• Schroef het onderste scharnier vast op
de andere kant.
• Maak de pen weer vast met de meegeleverde afstellingsspanner.
• Zet het apparaat weer verticaal en installeer het ventilatierooster.
• Verwijder de afdekking van de handgrepen voorzichtig met een kleine schroevendraaier.
• Maak het handvat los.
• Verwijder de afdekking van de gaten op
de andere kant of boor er gaten van
3-4 mm in.
• Monteer het handvat.
• Plaats de afdekkingen op de handgreep.
• Dek de gaten af met de dopjes die in
het zakje met de accessoires zitten.
• Zet de koelkast op zijn plaats.
WAARSCHUWING!
Zet het apparaat op zijn plaats,
zet het waterpas, wacht minstens
vier uur en steek dan de stekker in
het stopcontact.
Voer een eindcontrole uit en verzeker u
ervan dat:
• Alle schroeven zijn aangedraaid.
8. GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden
(compressor, koelmiddelcirculatie).
• De magnetische afdichtstrip vast zit aan
de kast.
• De deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv.
in de winter), kan het zijn dat het deurrubber niet precies op de kast past. Wacht in
dat geval tot de deurrubber zich op een
natuurlijke wijze zet.
18 www.electrolux.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
NEDERLANDS
19
9. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmeting
Hoogte
1800 mm
Breedte
595 mm
Diepte
623 mm
Voltage
230V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het
apparaat en op het energielabel.
10. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
elektronische apparaten. Gooi apparaten
niet weg
gemarkeerd met het symbool
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
20 www.electrolux.com
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WHAT TO DO IF… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
23
25
26
27
29
31
34
36
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it
decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed
with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great
results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.RegisterElectrolux.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
ENGLISH
1.
21
SAFETY INSTRUCTIONS
In the interest of your safety and to ensure
the correct use, before installing and first
using the appliance, read this user manual
carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all
people using the appliance are thoroughly
familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make
sure that they remain with the appliance if
it is moved or sold, so that everyone using
it through its life will be properly informed
on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep
the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
1.1 Children and vulnerable
people safety
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull
the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance
as you can) and remove the door to
prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic
door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the
door or lid, be sure to make that spring
lock unusable before you discard the
old appliance. This will prevent it from
becoming a death trap for a child.
1.2 General safety
WARNING!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure,
clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal
household and similar applications such
as:
– staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
– farm houses and by clients in hotels,
motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non-retail applications.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing
process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are
approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is
contained within the refrigerant circuit of
the appliance, a natural gas with a high
level of environmental compatibility,
which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of
the appliance, be certain that none of
the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become
damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in
which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.
Any damage to the cord may cause a
short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power
cord, plug, compressor) must be
replaced by a certified service
agent or qualified service personnel to avoid hazard.
22 www.electrolux.com
1.
•
•
•
•
Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is
not squashed or damaged by the
back of the appliance. A squashed
or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to
the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose,
do not insert the power plug. There
is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if
foreseen) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be
taken when moving it.
Do not remove nor touch items from
the freezer compartment if your hands
are damp/wet, as this could cause skin
abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use
only. They are not suitable for household room illumination.
1.3 Daily use
• Do not put hot pot on the plastic parts
in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance, because they may explode.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
1.4 Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is
blocked, water will collect in the bottom
of the appliance.
1.5 Installation
For electrical connection carefully
follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if
there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to
the place you bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours
before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this leads
to overheating. To achieve sufficient
ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the
product should be against a wall to
avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent
possible burn.
• The appliance must not be located
close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only (If
a water connection is foreseen).
1.6 Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be
carried out by a qualified electrician or
competent person.
• This product must be serviced by an
authorized Service Centre, and only
genuine spare parts must be used.
1.7 Environment Protection
This appliance does not contain
gasses which could damage the
ozone layer, in either its refrigerant
circuit or insulation materials. The
appliance shall not be discarded
together with the urban refuse and
rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according
to the applicable regulations to
ENGLISH
obtain from your local authorities.
Avoid damaging the cooling unit,
especially at the rear near the heat
23
exchanger. The materials used on
this appliance marked by the symare recyclable.
bol
2. CONTROL PANEL
1
2
3
1 ON/OFF button
4
5
It is possible to change predefined sound
of buttons to a loudly one by pressing together Mode button and Temperature
colder button for some seconds. Change
is reversible.
2 Mode button
3 Display
4 Temperature colder button
5 Temperature warmer button
2.1 Display
A
B
C
D
E
F
A)
B)
C)
D)
E)
F)
Temperature indicator
Holiday Mode
Eco Mode
Shopping Mode
Door open alarm indicator
D.A.C fan function
2.2 Switching on
To switch on the appliance do these
steps:
1. Connect the mains plug to the power
socket.
2. Press the ON/OFF button if the display is off.
3. If DEMO appears on the display, the
appliance is in demonstration mode.
Refer to "What to do if..." paragraph.
4.
The temperature indicators show the
set default temperature.
To select a different set temperature refer
to "Temperature regulation".
2.3 Switching off
To switch off the appliance do these
steps:
1. Press the ON/OFF button for 3 seconds.
2. The display switches off.
3. To disconnect the appliance from the
power disconnect the mains plug
from the power socket.
24 www.electrolux.com
2.4 Temperature regulation
The set temperature of the fridge may be
adjusted by pressing the temperature button.
Set default temperature: +4°C for the
fridge.
The temperature indicator shows the set
temperature.
The set temperature will be reached within 24 hours.
After a power failure the set temperature remains stored.
2.5 HolidayMode
This function allows you to keep the refrigerator closed and empty during a long
holiday period without the formation of a
bad smell.
The fridge compartment must be
empty with holiday function on.
To switch on the function:
Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The fridge temperature indicator
shows the set temperature.
To switch off the function:
1. Press the Mode button in order to select another function or press the
Mode button until you can see none
of the special icons.
1.
The function switches off by selecting a different fridge set temperature.
2.6 EcoMode
For optimal food storage select the EcoMode .
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The temperature indicator shows the
set temperature:
– for the fridge: +4°C
To switch off the function:
1. Press the Mode button in order to select another function or press the
Mode button until you can see none
of the special icons.
The function switches off by selecting a different set temperature.
2.7 ShoppingMode
If you need to insert a large amount of
warm food, for example after doing the
grocery shopping, we suggest activating
the ShoppingMode to chill the products
more rapidly and to avoid warming the
other food which is already in the refrigerator.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The ShoppingMode shuts off automatically after approximately 6 hours.
To switch off the function before its automatic end:
1. Press the Mode button in order to select another function or press the
Mode button until you can see none
of the special icons.
The function switches off by selecting a different fridge set temperature.
2.8 D.A.C fan function
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The D.A.C indicator flashes for few
seconds.
To switch off the function:
1. Press the Mode button until the
D.A.C indicator flashes.
2. The D.A.C indicator goes off.
2.9 Door open alarm
An acoustic alarm will sound if the door is
left open for a few minutes. The door
open alarm conditions are indicated by:
• flashing Alarm indicator
• acoustic buzzer
When normal conditions are restored
(door closed), the alarm will stop.
During the alarm, the buzzer can be
switched off by pressing any button.
ENGLISH
25
3. DAILY USE
3.1 Vegetable Drawer
The drawer is suitable for storing fruit and
vegetables.
Some models have a separator inside the
drawer that can be placed in different po-
sitions to allow for the subdivision best
suited to personal needs.
All parts inside the drawer can be removed for cleaning purposes.
3.2 D.A.C fan function
The refrigerator compartment is equipped
with a D.A.C. (Dynamic Air Cooling) fan
which enables rapid cooling of foods and
a more uniform storage temperature.
This device activates by itself when needed, for example when the ambient temperature is high.
Allows you to switch on the device manually when needed (refer to “D.A.C fan
function”).
The D.A.C device stops when the
door is open and restarts immediately after the door closing.
3.3 Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped
with a series of shelves support so that
the shelves can be positioned as desired.
Some shelves must be lifted up by the
rear edge to enable them to be removed.
Do not move the glass shelf
above the vegetable drawer to ensure correct air circulation.
3.4 Bottle rack
Place the bottles (with the opening facing
front) in the pre-positioned shelf.
If the shelf is positioned horizontally, place only closed bottles.
This bottle holder shelf can be tilted in order to store previously opened bottles. To
obtain this result, pull the shelf up so it
can rotate upwards and be placed on the
next higher level.
26 www.electrolux.com
To make these adjustments, gradually pull
the shelf in the direction of the arrows until
it comes free, then reposition as required.
1
3.5 Positioning the door shelves
2
Do not move the big lower door
shelf to ensure correct air circulation.
To permit storage of food packages of
various sizes, the door shelves can be
placed at different heights.
3.6 Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some
neutral soap so as to remove the typical
smell of a brand-new product, then dry
thoroughly.
Do not use detergents or abrasive
powders, as these will damage
the finish.
Check that the drain hose at the rear of
the cabinet discharges into the drip tray
4. HELPFUL HINTS AND TIPS
4.1 Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
• If the ambient temperature is high and
the Temperature Regulator is set to low
temperature and the appliance is fully
loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the
evaporator. If this happens, set the
Temperature Regulator toward warmer
settings to allow automatic defrosting
and so a saving in electricity consumption.
ENGLISH
4.2 Hints for fresh food
refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating
liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if
it has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
4.3 Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags
and place on the glass shelf above the
vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or
two days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc.: these
should be covered and may be placed on
any shelf.
Fruits and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided. When in contact,
lemon juice can discolor the plastic parts
of your fridge. It is therefore recommended to keep citruses in separate containers.
Butter and cheese: these should be
placed in special airtight containers or
wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Bottles: these should have a cap and
should be stored in the bottle rack on the
door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if
not packed, must not be kept in the refrigerator.
27
ture regulator is set to +4° C this represents the mean temperature in the
fridge. It is normal with higher temperature in the top of the fridge and lower
temperature in the lower part. If the
temperature regulator is set to a cold
temperature, the ambient temperature
is high or if the fridge is fully loaded the
compressor will run for a longer time.
This results in colder temperature in the
lower part of the fridge due to the cold
air that falls down. It may result in that
food with high water content start to
freeze. If too cold, change to a higher
temperature setting.
Do not place food against or close
to the temperature sensor (A) or
any shelves towards the water
drain hole. This can result in too
cold temperatures.
A
• If you want to check the temperature of
food stored in the refrigerator, place a
glass of water centrally in the cabinet,
and put a proper thermometer with an
accuracy of +/– 1 °C into it. After 6
hours the temperature can be monitored. The measuring shall be performed under steady-stated conditions
(without changing the load).
4.4 Hints for temperature inside
the fridge
• A suitable temperature inside the fridge
is approx. +4° C. When the tempera-
5. CARE AND CLEANING
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.
28 www.electrolux.com
5.1 Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
• regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free
from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage any
pipes and/or cables inside the
cabinet.
Never use detergents, abrasive
powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the surface and leave a
strong odor.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance
with a brush. This operation will improve
the performance of the appliance and
save energy consumption.
Take care of not to damage the
cooling system.
When moving the cabinet, lift it by
the front edge to avoid scratching
the floor.
Many proprietary kitchen surface cleaners
contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance.
For this reason use a soft cloth rinsed in
warm water and neutral soap emulsion for
cleaning external surfaces.
Do not use detergents or abrasive
paste as these will damage the
paint, or stainless steel anti finger
print coating.
After cleaning, reconnect the equipment
to the mains supply.
5.2 Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
1. disconnect the appliance from electricity supply
2. remove all food
3. defrost and clean the appliance and
all accessories
4. leave the door/doors open to prevent
unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask
somebody to check it once in a
while to prevent the food inside
from spoiling in case of a power
failure.
5.3 Cleaning the ventilation grille
The ventilation grille can be removed for
washing.
Make sure the door is open and then:
• Loosen the upper edge of the grille by
pulling outward/downward.
• Pull the grille straight out to completely
remove it.
• Vacuum clean under the cabinet.
5.4 Defrosting the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor
stops, during normal use. The defrost water drains out through a drain hole into a
special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where
it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the
refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and dripping
onto the food inside.
ENGLISH
29
6. WHAT TO DO IF…
During operation of the appliance some
smaller but annoying trouble can often occur, which does not require calling a technician out. In the following chart information is given about them to avoid unnecessary charges on service.
The operation of the appliance
goes with certain sounds (compressor and circulating sound).
This not means a trouble, but a
normal operation.
The appliance operates discontinuously, so the stopping of compressor does not mean being no
current. That is why you must not
touch the electrical parts of the
appliance before breaking the circuit.
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is
noisy.
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance
stands stable (all feet and
wheels should be on the
floor). Refer to "Levelling".
The buzzer sounds.
The Alarm icon
flashing.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Door open alarm".
Upper or lower
An error has occurred in
square is shown in
measuring the temperathe temperature dis- ture
play.
The compressor
runs continuously.
Call your service representative (the cooling system
will continue to keep food
products cold, but temperature adjustment will not be
possible)
The Temperature regulator Set a warmer temperature.
may be set incorrectly.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been
opened too frequently.
Do not keep the door open
longer than necessary.
The food temperature is
too high.
Let the food temperature
decrease to room temperature before storage.
30 www.electrolux.com
Problem
Possible cause
Solution
The room temperature is
too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the
rear plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.
This is correct.
Water flows inside
the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Food prevent that water
Make sure that food do not
flows into the water collec- touch the rear plate.
tor.
Water flows on the
ground.
The melting water outlet
does not flow in the evaporative tray above the
compressor.
The temperature in
the appliance is too
cold.
The Temperature regulator Set a warmer temperature.
may be set incorrectly.
The temperature in
the appliance is too
warm.
The Temperature regulator Set a lower temperature.
may be set incorrectly.
The temperature in
the refrigerator is
too warm.
The appliance does
not operate.
Attach the melting water
outlet to the evaporative
tray.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the door".
The food temperature is
too high.
Let the food temperature
decrease to room temperature before storage.
There is no cold air circulation in the appliance.
Make sure that there is cold
air circulation in the appliance.
Large quantities of food to
be cooled were put in at
the same time.
Insert smaller quantities of
food to be cooled at the
same time.
The appliance is switched
off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not con- Connect the mains plug to
nected to the mains sock- the mains socket correctly.
et correctly.
The appliance has no
Connect a another electrical
power. There is no voltage appliance to the mains
in the mains socket.
socket. Check fuse. Contact a qualified electrician.
The lamp does not
work.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the
lamp".
The door has been open
to long.
Close the door.
ENGLISH
31
Problem
Possible cause
Solution
Door interferes with
ventilation grill.
The appliance is not levelled.
Refer to "Levelling".
Misaligned door.
The appliance is not levelled.
Refer to "Levelling".
DEMO appears on
the Display.
The appliance is in demonstration mode (DEMO).
Keep pressed approximately 10 sec the Mode button
since a long sound of buzzer is heard and the Display
shut off for a short while:
appliance start works regularly.
As much as the advice does not lead to result, call the nearest brand-mark service.
6.1 Replacing the lamp
2.
The appliance is equipped with a longlife
LED interior light.
Only service is allowed to replace the
lighting device. Contact your Service Center .
3.
If necessary, adjust the door. Refer to
"Installation".
If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Service
Center.
6.2 Closing the door
1.
Clean the door gaskets.
7. INSTALLATION
WARNING!
Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
7.1 Positioning
Install this appliance at a location where
the ambient temperature corresponds to
the climate class indicated on the rating
plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
32 www.electrolux.com
7.2 Location
To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging
wall unit, the minimum distance between
the top of the cabinet and the wall unit
must be at least 40 mm. Ideally, however,
the appliance should not be positioned
below overhanging wall units.
The ventilation space can be:
• directly above the appliance
• behind and above the top cupboard.
In this case, the space behind the top
cupboard must be at least 50 mm
deep.
50 mm
7.3 Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating
plate correspond to your domestic power
supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a
contact for this purpose. If the domestic
power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in
compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not
observed.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
7.4 Removing the transport support
Your appliance is equipped with transport
support to secure the door during transportation.
To remove them do these steps:
• Open the door.
• Remove the transport support from the
door sides.
• Remove the transport support from the
lower hinge (some models).
3
2
Some models are fitted with a silencing pad under the cabinet. Do
not remove this pad.
ENGLISH
33
7.5 Rear spacers
• Install the two spacers and the locking
pins provided within the accessory bag
as shown in the figure.
• Install the spacer at the back of the appliance. Insert the locking pin.
7.6 Levelling
When placing the appliance ensure that it
stands level. If necessary adjust the feet
using the adjustment spanner supplied.
7.7 Door reversibility
1
2
3
4
To change the opening direction of the
door, do these steps:
• Remove the plug from the power.
• Remove the ventilation grille. Remove
the upper filling and install it on the opposite side of the grille.
• Remove the pedal hole cover and install
the cover provided in the accessory
bag on the opposite side.
• Lay down the appliance back side
down on a wooden support.
• Unscrew the hinge (1) and remove the
cover plate (2) and the support (3).
• Remove the cover (4) on the opposite
side and install the support (3) the cover
plate (2) and the hinge (1). Install the
cover (4) on the opposite side.
34 www.electrolux.com
3
1
• Unscrew the lower hinge (1). Move the
pin to the opposite side (2).
• Unscrew and move the pedal to the opposite side (3).
2
2
1
• Unscrew (1) and move (2) the bracket
to the other side on the door.
• Screw on the lower hinge on the opposite side.
• Tighten the pin with the adjustment
spanner supplied.
• Raise the appliance and install the ventilation grill.
• Remove the covers on the handles
carefully with a small screwdriver.
• Unscrew the handle.
• On the opposite side remove the hole
covers by driving a 3–4 mm drift or drill
into them.
• Install the handle.
• Install the covers on the handle.
• Install the hole covers provided within
the accessory bag.
• Put the cabinet in position.
WARNING!
Reposition, level the appliance,
wait for at least four hours and
then connect it to the power
socket.
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
8. NOISES
There are some sounds during normal
running (compressor, refrigerant circulation).
• The magnetic seal adheres to the cabinet.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in
Winter), the gasket may not fit perfectly to
the cabinet. In that case, wait for the natural fitting of the gasket.
ENGLISH
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
35
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
36 www.electrolux.com
9. TECHNICAL DATA
Dimension
Height
1800 mm
Width
595 mm
Depth
623 mm
Voltage
230 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in
the rating plate on the internal left side of
the appliance and in the energy label.
10. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol
. Put the packaging in applicable
and electronic appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
containers to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
DEUTSCH
37
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDIENFELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WAS TUN, WENN … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄUSCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
40
42
44
45
47
49
53
55
WIR DENKEN AN SIE
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Electrolux Gerät entschieden haben. Sie haben ein Produkt
gewählt, hinter dem eine jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steht. Bei der
Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht. So haben Sie
bei jedem Gebrauch die Gewissheit, dass Sie stets großartige Ergebnisse erzielen werden.
Willkommen bei Electrolux.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.electrolux.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten:
www.RegisterElectrolux.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.electrolux.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
38 www.electrolux.com
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine
optimale Nutzung des Geräts vor der
Montage und dem ersten Gebrauch das
vorliegende Benutzerhandbuch einschließlich der Ratschläge und Warnungen aufmerksam durch. Es ist wichtig,
dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie
die Gebrauchsanleitung gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf
des Geräts dem neuen Besitzer, so dass
jeder während der gesamten Lebensdauer des Geräts über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und
zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die
Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden
Gebrauchsanweisung, da der Hersteller
bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
1.1 Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische,
sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
einen sicheren Gebrauch des Gerätes
ausschließen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person
benutzt werden, die sicherstellt, dass
sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden,
damit sie nicht am Gerät herumspielen
können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie
das Netzkabel (so nah wie möglich am
Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so
dass spielende Kinder vor elektrischem
Schlag geschützt sind und sich nicht in
dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer
Türdichtung ein älteres Modell mit
Schnappverschluss (Türlasche) an der
Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
1.2 Allgemeine
Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in
der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von
Lebensmitteln und/oder Getränken in
einem normalen Haushalt und ähnliche
Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe und für Gäste in Hotels,
Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
– Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten
– Catering und einzelhandelsfremde
Anwendungen
• Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im
Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas,
das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der
Montage des Gerätes darauf, nicht die
Komponenten des Kältekreislaufs zu
beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des
Kältekreislaufs:
DEUTSCH
– Offene Flammen und Zündfunken
vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse
und einen Brand verursachen und/oder
zu Stromschlägen führen.
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur
Vermeidung von Gefahren nur
vom Kundendienst oder einer
Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
•
•
•
•
Das Netzkabel darf nicht verlängert
werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker nicht von der Geräterückseite eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein eingeklemmter
oder beschädigter Netzstecker
überhitzt und kann einen Brand
verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker niemals in eine lockere Steckdose. Es
besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne
Lampenabdeckung (falls vorhanden) für die Innenbeleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig beim Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit
nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut,
da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Setzen Sie das Gerät nicht über eine
längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur
für Haushaltsgeräte geeignet sind! Sie
eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
39
1.3 Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sind strikt einzuhalten. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
1.4 Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss
im Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss
sammelt sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.
1.5 Montage
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden
Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben.
Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch
anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls
besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie
sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von
Verbrennungen durch Berührung von
heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.
40 www.electrolux.com
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von
Heizkörpern oder Kochern installiert
werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen
ist, verbinden Sie das Gerät nur mit
dem Trinkwasseranschluss.
1.7 Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis
oder in dem Isoliermaterial keine
ozonschädigenden Gase. Das
Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche
Gase: das Gerät muss gemäß den
geltenden Vorschriften entsorgt
werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht
das Kälteaggregat beschädigen,
insbesondere nicht in der Nähe
des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und
markiert sind,
mit dem Symbol
können recycelt werden.
1.6 Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten Elektriker
oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
2. BEDIENFELD
1
2
3
1 Taste ON/OFF
2 Taste Mode
3 Display
4 Taste zum Senken der Temperatur
5 Taste zum Erhöhen der Temperatur
4
5
Der voreingestellte Tastenton lässt sich
auf einen lauten Ton einstellen. Halten Sie
dazu die Taste Mode und die Taste zum
Senken der Temperatur mehrere Sekunden gedrückt. Die Änderung lässt sich
rückgängig machen.
2.1 Display
A
B
C
D
E
F
A) Temperaturanzeige
B) Urlaubsmodus
DEUTSCH
C)
D)
E)
F)
Ökobetrieb
Funktion Einkaufen
Alarmanzeige „Tür offen“
Funktion D.A.C Ventilator
2.2 Einschalten des Geräts
Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät
einzuschalten:
1. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
2. Drücken Sie die Taste ON/OFF, wenn
das Display ausgeschaltet ist.
3. Wenn auf dem Display DEMO angezeigt wird, befindet sich das Gerät im
Demo-Modus. Schlagen Sie dazu bitte unter „Was tun, wenn ...“ nach.
4. Die Temperaturanzeigen zeigen die
jeweils eingestellte Standardtemperatur an.
Informationen zur Auswahl einer anderen
Temperatur finden Sie unter „Temperaturregelung“.
2.3 Ausschalten des Geräts
Zum Ausschalten des Gerätes:
1. Halten Sie die Taste ON/OFF 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Das Display wird ausgeschaltet.
3. Ziehen Sie den Gerätestecker aus der
Steckdose, um das Gerät vom Netz
zu trennen.
2.4 Temperaturregelung
Die Temperatur des Kühlschranks lässt
sich durch Drücken des Temperaturreglers einstellen.
Stellen Sie die Standardtemperatur ein:
+4°C für den Kühlschrank.
Die Temperaturanzeige zeigt die eingestellte Temperatur an.
Die eingestellte Temperatur wird innerhalb
von 24 Stunden erreicht.
Nach einem Stromausfall bleibt
die eingestellte Temperatur gespeichert.
2.5 Urlaubsmodus
Mit dieser Funktion können Sie den Kühlschrank über längere Zeit mit geschlosse-
41
ner Tür leer stehen lassen, ohne dass sich
ein unangenehmer Geruch entwickelt.
Der Kühlraum muss leer sein,
wenn Sie den Urlaubsmodus nutzen wollen.
Einschalten der Funktion:
Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Kühlraum-Temperaturanzeige
zeigt die eingestellte Temperatur an.
Ausschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Mode-Taste, um eine
andere Funktion zu wählen oder drücken Sie die Mode-Taste, bis kein
Symbol angezeigt wird.
1.
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Temperatur für
den Kühlraum ausgeschaltet.
2.6 EcoMode
Wählen Sie für die optimale Nahrungsmittellagerung die Funktion EcoMode.
Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Temperaturanzeige zeigt die eingestellte Temperatur an:
– für den Kühlschrank: +4 °C
Ausschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Mode-Taste, um eine
andere Funktion zu wählen oder drücken Sie die Mode-Taste, bis kein
Symbol angezeigt wird.
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Temperatur
ausgeschaltet.
2.7 ShoppingMode
Wenn Sie zum Beispiel nach einem Einkauf größere Mengen warmer Lebensmittel einlegen möchten, empfehlen wir die
Aktivierung der Funktion ShoppingMode,
um die Produkte schneller zu kühlen und
um zu vermeiden, dass die bereits im
Kühlschrank befindlichen Lebensmittel erwärmt werden.
Einschalten der Funktion:
42 www.electrolux.com
1.
Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Funktion ShoppingMode wird nach
etwa 6 Stunden automatisch abgeschaltet.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung:
1. Drücken Sie die Mode-Taste, um eine
andere Funktion zu wählen oder drücken Sie die Mode-Taste, bis kein
Symbol angezeigt wird.
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Temperatur für
den Kühlraum ausgeschaltet.
2.8 Funktion D.A.C Ventilator
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige D.A.C blinkt einige Sekunden.
Zum Ausschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die
Anzeige D.A.C blinkt.
2. Die Anzeige D.A.C erlischt.
2.9 Alarm „Tür offen“
Es ertönt ein Alarmsignal, wenn die Tür einige Minuten lang offen steht. Der Alarm
„Tür offen“ wird wie folgt angezeigt:
• blinkende Alarmanzeige
• akustisches Signal
Sobald der Normalzustand wiederhergestellt ist (Tür geschlossen), wird der Alarm
deaktiviert.
In der Alarmphase kann das akustische
Alarmsignal durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden.
3. TÄGLICHER GEBRAUCH
3.1 Obst-/Gemüseschublade
Die Schublade eignet sich zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse.
Einige Modelle besitzen eine Schubladentrennwand, die sich in verschiedenen
Positionen so verstellen lässt, dass die
entstehenden Fächer den verschiedenen
Bedürfnissen angepasst werden können.
Alle Teile in der Schublade können zur
Reinigung heraus genommen werden.
3.2 Funktion D.A.C Ventilator
Der Kühlraum ist mit einem D.A.C Ventilator ausgestattet, der für eine rasche Kühlung der Lebensmittel und eine gleichmäßigere Lagertemperatur sorgt.
Bei Bedarf schaltet sich diese Funktion
selbsttätig ein, z. B. wenn die Umgebungstemperatur hoch ist.
Sie können die Funktion bei Bedarf manuell einschalten (siehe „Funktion D.A.C
Ventilator“).
Die Funktion D.A.C schaltet sich
ab, wenn die Tür geöffnet wird
und schaltet sich wieder ein, sobald die Tür geschlossen wird.
DEUTSCH
43
3.3 Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Anzahl von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für
das Einsetzen der Ablagen bieten.
Einige Ablagen müssen zum Herausnehmen an der hinteren Kante angehoben
werden.
Die Glasablage über der Gemüseschublade sollte jedoch nicht verstellt werden, um eine korrekte
Luftzirkulation zu gewährleisten.
3.4 Flaschenhalter
Im voreingestellten Flaschenhalter können
Flaschen (mit der Öffnung nach vorn) gelagert werden.
Legen Sie nur verschlossene Flaschen in den Flaschenhalter,
wenn er sich in horizontaler Stellung befindet.
Sie können den Flaschenhalter nach oben
kippen, damit dort auch bereits geöffnete
Flaschen gelagert werden können. Ziehen
Sie dazu den Flaschenhalter nach oben
und lassen Sie ihn in die nächsthöhere
Stellung einrasten.
3.5 Positionierung der
Türablagen
Die Türablagen können in verschiedener
Höhe positioniert werden; damit ermöglichen sie das Lagern verschieden großer
Lebensmittelpackungen.
Ziehen Sie hierzu die Ablage langsam in
Pfeilrichtung, bis sie sich herausheben
lässt, und setzen Sie sie dann in gewünschter Höhe wieder ein.
1
2
Die untere große Türablage sollte
nicht verstellt werden, um eine
korrekte Luftzirkulation zu gewährleisten.
44 www.electrolux.com
3.6 Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da
hierdurch die Oberfläche beschädigt wird.
Vergewissern Sie sich, dass die Ablaufleitung auf der Rückseite des Gerätes in die
Tropfschale führt.
4. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
4.1 Energiespartipps
4.3 Hinweise für die Kühlung
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch
ist und der Temperaturregler auf eine
niedrige Temperatur eingestellt und das
Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors
und damit zu Reif- oder Eisbildung am
Verdampfer kommen. Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen
niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in
lebensmittelechte Tüten und legen Sie
diese auf die Glasablage über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte
usw.: Diese sollten abgedeckt auf eine
der Ablagen gelegt werden.
Obst und Gemüse: Gründlich reinigen und
in die dafür vorgesehene(n) Schublade(n)
legen. Wenn die Kunststoffteile Ihres Kühlschranks mit Zitronensaft in Kontakt kommen, können sie sich verfärben. Es wird
empfohlen, Zitrusfrüchte in getrennten
Behältern zu lagern.
Butter und Käse: diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern verpackt
sein oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der
Verpackung zu haben.
Flaschen: Bitte bewahren Sie Flaschen
stets mit Deckel im Flaschenregal in der
Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür
speziell verpackt.
4.2 Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten in
den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
DEUTSCH
4.4 Hinweise zur Temperatur in
Ihrem Kühlschrank
• Eine geeignete Kühlraumtemperatur
liegt bei ca. +4° C. Wenn der Temperaturregler auf +4° C eingestellt ist, ist
dieses die mittlere Temperatur des
Kühlraums. Es ist normal, dass in der
oberen Zone des Kühlraums eine höhere Temperatur und in der unteren Zone
eine niedrigere Temperatur herrscht.
Wird der Temperaturregler auf eine
niedrige Temperatur gestellt oder ist die
Umgebungstemperatur hoch oder der
Kühlschrank voll beladen, läuft der
Kompressor längere Zeit. Die untere
Zone des Kühlschranks weist dann aufgrund der nach unten sinkenden kalten
Luft eine niedrigere Temperatur auf. Lebensmittel mit einem hohen Wassergehalt können dann gefrieren. Ist die Temperatur zu niedrig, stellen Sie eine höhere ein.
45
Lagern Sie keine Lebensmittel in
Kontakt oder in der Nähe des
Temperaturfühlers (A). Die Ablagen dürfen die Wasserabflussöffnung nicht berühren. Andernfalls
könnte die Temperatur zu stark
absinken.
A
• Wenn Sie die Temperatur Ihrer im Kühlschrank eingelagerten Lebensmittel
prüfen möchten, stellen Sie ein Glas
Wasser in die Mitte des Kühlraums und
stellen Sie ein geeignetes Thermometer
mit einer Genauigkeit von +/– 1 °C in
das Glas. Nach 6 Stunden kann die
Temperatur abgelesen werden. Die
Temperatur sollte unter gleich bleibenden Bedingungen gemessen werden
(ohne die Beladung zu ändern).
5. REINIGUNG UND PFLEGE
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom
Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
5.1 Regelmäßige Reinigung
Das gesamte Gerät muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen, um zu
gewährleisten, dass diese sauber und
frei von Fremdkörpern sind.
• Spülen und trocknen Sie sie sorgfältig
ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des
Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel,
Scheuerpulver, stark parfümierte
Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des
Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes
Gitter) und den Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dieser Vorgang verbessert die Leistung des Geräts
und senkt den Stromverbrauch.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
46 www.electrolux.com
Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an
der Vorderkante an, um den Fußboden nicht zu verkratzen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können.
Aus diesem Grund ist es empfehlenswert,
die Außenseiten des Geräts nur mit warmem Wasser und Neutralseife zu reinigen.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da dies
den Lack oder die Antifinger-Edelstahl Beschichtung beschädigt.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
1.
2.
3.
4.
Trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung.
Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
Tauen Sie das Gerät ab; reinigen Sie
den Innenraum und das gesamte Zubehör.
Lassen Sie die Türen offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche zu
vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren
Abwesenheit das Gerät weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden,
gelegentlich die Temperatur zu
prüfen, damit das Gefriergut bei
einem möglichen Stromausfall
nicht im Innern des Geräts verdirbt.
5.2 Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
5.3 Belüftungsgitter reinigen
Das Belüftungsgitter kann zur Reinigung
herausgenommen werden.
Vergewissern Sie sich, dass die Tür offen
ist, und gehen Sie dann wie folgt vor:
• Lösen Sie die Oberkante des Gitters,
indem Sie diese nach außen und nach
unten wegziehen.
• Ziehen Sie das Gitter gerade heraus,
um es ganz herausnehmen zu können.
• Reinigen Sie den Bereich unter dem
Gerät mit dem Staubsauger.
5.4 Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem
Anhalten des Kompressors automatisch
vom Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine Abflussöffnung in einen speziellen Behälter
an der Rückseite des Geräts über dem
Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung in der Mitte der Auffangrinne
an der Rückwand des Kühlraums, damit
das Tauwasser nicht überläuft und auf die
gelagerten Lebensmittel tropft.
DEUTSCH
47
6. WAS TUN, WENN …
Während des Gerätebetriebs kann es zuweilen zu geringfügigen Problemen kommen, für die kein Techniker gerufen werden muss. In der folgenden Tabelle finden
Sie Informationen, wie unnötige Reparaturkosten vermieden werden können.
Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche
(Kompressor und Umwälzgeräusche). Dies ist normal und kein
Grund zur Beunruhigung.
Das Gerät arbeitet nicht kontinuierlich; wenn der Kompressor aufhört zu arbeiten, bedeutet das
nicht, dass kein Strom mehr fließt.
Aus diesem Grund dürfen Sie erst
dann elektrische Teile des Geräts
berühren, wenn das Gerät vom
Netz getrennt wurde.
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu
laut.
Unebenheiten im Boden
wurden nicht ausgeglichen.
Prüfen Sie, ob das Gerät
stabil steht (alle Füße und
Räder müssen fest auf dem
Boden stehen). Siehe hierzu
„Ausrichten des Gerätes“.
Es ertönt ein Alarmsignal. Das Alarmsymbol blinkt.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu Alarm „Tür offen“.
Die Temperaturanzeige zeigt oben
oder unten ein
Quadrat an.
Beim Messen der Temperatur ist ein Fehler aufgetreten.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundendienst (das
Kühlsystem hält zwar die
eingelagerten Lebensmittel
weiterhin kühl, doch eine
Temperatureinstellung ist
nicht mehr möglich).
Der Kompressor
läuft ständig.
Der Temperaturregler kann Stellen Sie eine höhere
falsch eingestellt sein.
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der
Tür“.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht
länger als erforderlich offen.
Die Temperatur der zu
Lassen Sie das Kühlgut auf
kühlenden Lebensmittel ist Raumtemperatur abkühlen,
zu hoch.
bevor Sie es in das Gerät
stellen.
Die Raumtemperatur ist zu Senken Sie die Raumtemhoch.
peratur.
Wasser fließt an der Beim automatischen AbDas ist richtig.
Rückwand des Kühl- tauen fließt das Tauwasser
schranks herunter.
an der Rückwand des Geräts herunter.
Wasser fließt in den
Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
48 www.electrolux.com
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die eingelagerten Lebens- Stellen Sie sicher, dass die
mittel verhindern, dass das Lebensmittel nicht die
Wasser zum Kollektor
Rückwand berühren.
fließt.
Wasser fließt auf
den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft
nicht in die Verdampferschale über dem Kompressor.
Die Temperatur im
Gerät ist zu niedrig.
Der Temperaturregler kann Stellen Sie eine höhere
falsch eingestellt sein.
Temperatur ein.
Die Temperatur im
Gerät ist zu hoch.
Der Temperaturregler kann Stellen Sie eine niedrigere
falsch eingestellt sein.
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.
Siehe hierzu „Schließen der
Tür“.
Die Temperatur der zu
Lassen Sie das Kühlgut auf
kühlenden Lebensmittel ist Raumtemperatur abkühlen,
zu hoch.
bevor Sie es in das Gerät
stellen.
Die Temperatur im
Kühlschrank ist zu
hoch.
Die Kaltluft kann nicht im
Gerät zirkulieren.
Stellen Sie sicher, dass die
Kaltluft im Gerät zirkulieren
kann.
Es wurden gleichzeitig zu
große Mengen an Lebensmitteln zum Kühlen eingelegt.
Legen Sie kleinere Lebensmittelmengen zum Kühlen
gleichzeitig in den Kühlschrank.
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker wurde
nicht richtig in die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom. Es liegt keine
Spannung an der Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an dieser
Steckdose funktioniert. Prüfen Sie die Sicherung. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen
der Lampe“.
Die Tür stand zu lange offen.
Schließen Sie die Tür.
Die Tür kommt mit
dem Belüftungsgitter in Berührung.
Das Gerät ist nicht eben
ausgerichtet.
Siehe hierzu „Ausrichten
des Gerätes“.
Die Tür ist falsch
ausgerichtet.
Das Gerät ist nicht eben
ausgerichtet.
Siehe hierzu „Ausrichten
des Gerätes“.
Das Gerät funktioniert nicht.
Die Lampe funktioniert nicht.
DEUTSCH
49
Problem
Mögliche Ursache
DEMO erscheint auf
dem Display.
Das Gerät befindet sich im Halten Sie die Modus-Taste
Demo-Modus.
ca. 10 Sekunden gedrückt,
bis ein langer Signalton ertönt und das Display eine
kurze Zeit ausgeschaltet
wird. Danach arbeitet das
Gerät wieder normal.
Abhilfe
Bitte rufen Sie den nächsten Kundendienst an, wenn alle genannten Abhilfemaßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen.
6.1 Austauschen der Lampe
2.
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
Die Beleuchtung darf nur von einem Fachmann ausgetauscht werden. Wenden Sie
sich hierzu an den Kundendienst.
3.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe hierzu „Montage“.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden Sie
sich hierzu an den Kundendienst.
6.2 Schließen der Tür
1.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
7. MONTAGE
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb
des Geräts zu gewährleisten.
der Klimaklasse übereinstimmt, die auf
dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
7.1 Aufstellung
ST
+16°C bis + 38°C
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort,
an dem die Umgebungstemperatur mit
T
+16°C bis + 43°C
50 www.electrolux.com
7.2 Aufstellungsort
Wenn das Gerät unter einem Hängeschrank installiert wird, muss der Abstand
zwischen der Geräteoberseite und dem
Hängeschrank mindestens 40 mm betragen, um die bestmögliche Leistung zu garantieren. Es wird jedoch empfohlen, das
Gerät nicht unter einem Hängeschrank
aufzustellen.
Der Belüftungsraum kann sein:
• direkt über dem Gerät,
• hinter und über dem Oberschrank.
In diesem Fall muss der Platz hinter
dem Oberschrank mindestens 50 mm
tief sein.
50 mm
7.3 Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung
des Gerätes, ob die Netzspannung und frequenz Ihres Hausanschlusses mit den
auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist der Netzstecker mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die
Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht
geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät
gemäß den geltenden Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker erden.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung
bei Missachtung der vorstehenden Sicherheitshinweise.
Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.
7.4 Entfernen der Transportsicherungen
Das Gerät ist mit Transportsicherungen
ausgestattet, die zum Sichern der Tür
während des Transports dienen.
Entfernen Sie diese wie folgt:
• Öffnen sie die Tür.
• Entfernen Sie die Transportsicherungen
von den Türseiten.
• Entfernen Sie die Transportsicherungen
vom unteren Scharnier (damit sind einige Modelle ausgestattet).
3
2
Einige Modelle sind mit einem Geräuschdämmelement unter dem
Gerät ausgestattet. Bitte entfernen
Sie dieses Element nicht.
DEUTSCH
51
7.5 Hintere Distanzstücke
• Bringen Sie die im Zubehörbeutel mitgelieferten beiden Distanzstücke und
Haltestifte an, wie in der Abbildung gezeigt.
• Bringen Sie das Distanzstück an der
Geräterückseite an. Setzen Sie den
Haltestift ein.
7.6 Ausrichten
Bei der Aufstellung des Geräts ist dieses
waagerecht auszurichten. Stellen Sie
nach Bedarf die Stellfüße mit dem mitgelieferten Einstellschlüssel ein.
52 www.electrolux.com
7.7 Wechseln des Türanschlags
1
2
3
4
3
Zum Wechseln des Türanschlags muss
wie folgt vorgegangen werden:
• Trennen Sie den Netzstecker von der
Netzversorgung.
• Entfernen Sie das Belüftungsgitter. Entfernen Sie die obere Füllung und installieren Sie diese auf der gegenüberliegenden Seite des Gitters.
• Entfernen Sie die Abdeckung der Beschlagöffnung und setzten Sie die im
Beipack enthaltene Abdeckung auf der
gegenüberliegenden Seite ein.
• Legen Sie das Gerät mit der Rückseite
nach unten auf einen Träger aus Holz.
• Schrauben Sie das Scharnier (1) ab und
entfernen Sie die Abdeckung (2) und
die Auflage (3).
• Entfernen Sie die Abdeckung (4) auf der
gegenüberliegenden Seite und bringen
Sie die Auflage (3), die Abdeckung (2)
und das Scharnier (1) an. Bringen Sie
die Abdeckung (4) auf der gegenüberliegenden Seite an.
1
• Schrauben Sie das untere Scharnier ab
(1). Setzen Sie den Stift (2) in der gegenüberliegenden Seite ein.
• Schrauben Sie den Beschlag los und
schrauben Sie ihn an der gegenüberliegenden Seite wieder an (3).
2
2
1
• Entfernen Sie die Halterung (1) und befestigen Sie sie auf der gegenüberliegenden Seite der Tür (2).
• Schrauben Sie das untere Scharnier an
der gegenüber liegenden Seite an.
• Ziehen Sie den Stift mit dem mitgelieferten Einstellschlüssel an.
• Stellen Sie das Gerät auf und bringen
Sie das Belüftungsgitter an.
DEUTSCH
53
• Entfernen Sie die Abdeckungen der
Griffe vorsichtig mit einem kleinen
Schraubendreher.
• Schrauben Sie den Griff los.
• Entfernen Sie auf der gegenüberliegenden Seite die Abdeckungen der Bohrungen, indem Sie einen 3-4 mm Dorn
oder Bohrer in die Abdeckungen hineintreiben.
• Bauen Sie den Griff an.
• Bringen Sie die Abdeckungen am Griff
an.
• Setzen Sie die im Zubehörbeutel mitgelieferten Bohrungsabdeckungen ein.
• Stellen Sie das Gerät in die richtige Position.
WARNUNG!
Rücken Sie das Gerät wieder an
die richtige Stelle und richten Sie
es waagerecht aus. Warten Sie
mindestens vier Stunden, bevor
Sie es wieder an die Stromversorgung anschließen.
Führen Sie eine Endkontrolle durch, um
sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Der magnetische Dichtungsstreifen am
Gerät anliegt.
• Die Tür ordnungsgemäß öffnet und
schließt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z.
B. im Winter) kann es vorkommen, dass
die Türdichtung nicht richtig am Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall ab, bis
sich die Dichtung allmählich anpasst.
8. GERÄUSCHE
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
UB
B!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
K!
54 www.electrolux.com
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
DEUTSCH
55
9. TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Höhe
1800 mm
Breite
595 mm
Tiefe
623 mm
Spannung
Frequenz
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild im Innern des Gerätes
230 V
50 Hz
auf der linken Seite sowie auf der Energieplakette.
10. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol
nicht mit
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden
Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
855833001-A-312013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement