Electrolux EUF2947GOX Brugermanual

Electrolux EUF2947GOX Brugermanual
EUF2947GOW
EUF2947GOX
DA FRYSER
NO FRYSER
2
20
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED..................................................................................................3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................... 4
3. BETJENING.........................................................................................................6
4. DAGLIG BRUG.................................................................................................... 8
5. RÅD OG TIP...................................................................................................... 10
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING............................................................. 11
7. FEJLFINDING.................................................................................................... 13
8. INSTALLATION..................................................................................................15
9. STØJ................................................................................................................. 17
10. TEKNISK INFORMATION.................................................................................19
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers
professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet
med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du
får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på apparatets typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar,
hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen
forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen
sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet
instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt
forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn
uden overvågning.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i
andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger,
både i apparatets kabinet og i et evt.
indbygningselement.
Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde optøningen, medmindre
de er anbefalet af producenten.
Undgå at beskadige kølekredsløbet.
Brug ikke el-apparater indvendig i køleskabet, med
mindre det er anbefalet af producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre
apparatet.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et
neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler,
skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, dennes
serviceværksted eller en tekniker med tilsvarende
kvalifikationer.
Hvis apparatet er udstyret med en ismaskine eller en
vanddispenser, må de kun fyldes med drikkevand.
Hvis apparatet kræver en vandtilslutning, må det kun
sluttes til drikkevand.
Indgangsvandtrykket (minimum og maksimum) skal
være mellem 1 bar (0,1 MPa) og 10 bar (1 MPa).
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres af
en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker.
• Sørg for, at luften kan cirkulere omkring
apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen. Dette er
for, at olien kan løbe tilbage i
kompressoren.
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Apparatets bagside skal anbringes
mod væggen.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Installér ikke dette apparat på områder,
der er for fugtige eller for kolde, som
f.eks. udhuse, garager og vinkældere.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres
af en kvalificeret elektriker.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt
servicecenteret eller en elektriker for at
skifte de elektriske komponenter.
• Netledningen skal være under niveauet
for netstikket.
DANSK
5
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for maskinen ved at
trække i ledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Når du tager en ispind fra apparatet,
skal du ikke straks spise den. Vent
nogle få minutter.
• Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
• Overhold opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
2.3 Brug
2.4 Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød
eller brand.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre det
er angivet på apparatet som egnet af
producenten.
• Vær omhyggelig med ikke at forårsage
skade på kølekredsløbet. Det
indeholder isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Denne gas er
brandbar.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre (brus)
i fryserafdelingen. Dette vil skabe tryk
på drikkevarerne.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller fugtige.
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet person
må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb, og
rengør det, hvis det er nødvendigt. Hvis
afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.5 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
6
www.electrolux.com
3. BETJENING
3.1 Betjeningspanel
1
2
3
11
4
10
5
9
6
7
8
Temperaturknap
Display
ON/OFF-knap
DrinksChill-knap
Lyskontakt
Nattilstand-knap
Ismaskine ON/OFF-knap
Dispenser
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Hurtig is-knap
10 ChildLock -knappen.
11 Mode-knap
Den foruddefinerede knaplyd kan ændres
til en høj tone ved at trykke på Mode og
knappen til sænkning af temperatur
samtidigt i nogle sekunder. Ændringen kan
tilbagestilles.
Display
AB
C
D
E
I
H G F
3.2 Sådan tændes apparatet
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på knappen ON/OFF, hvis
displayet er slukket.
Hvis "DEMO" vises på displayet, er
apparatet i demo-tilstand. Se under
"Fejlfinding...".
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
Timer
DrinksChill-funktion
Lampe for temperatur
EcoMode
ActionFreeze-funktion
Nattilstand
Alarmindikator
Ismaskinefunktion
ChildLock-funktion
Se "Alarm for for høj temperatur" for at
nulstille alarmen.
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede standardtemperatur.
Se under "Indstilling af
temperatur" for at ændre
temperaturen.
DANSK
3.3 Sådan slukkes apparatet
Tryk på apparatets tænd/sluk-knap i 3
sekunder.
Displayet slukkes.
Tag stikket ud af kontakten for at afbryde
apparatet fra elnettet.
3.4 Indstilling af temperatur
Fryserens temperatur kan indstilles ved at
trykke på temperaturvælgeren.
Indstil standardtemperaturen: -18°C for
fryseren.
Temperaturindikatoren viser temperaturen.
Den indstillede temperatur vil blive nået
inden for 24 timer.
Den indstillede temperatur
huskes efter et strømsvigt.
3.5 Ismaskine
Ismaskinen er slået til ved levering og
starter automatisk, når apparatet tilsluttes
vand- og elforsyningen.
Tryk på ismaskinen ON/OFF i 3 sekunder
for at tænde og slukke for funktionen.
Symbolet for ismaskinen vises, når
ismaskinen er aktiveret.
Ismaskinens ikon blinker, når
isbeholderen er ude af position.
Se i kapitlet "Hvis noget går
galt" for at få yderligere
oplysninger.
3.6 ChildLock-funktion
For at sikre at knapperne ikke kan
benyttes, skal du vælge ChildLockfunktionen.
1. Funktionen aktiveres ved at trykke på
ChildLock i 3 sekunder.
Indikatoren for ChildLock-funktionen vises.
2. Funktionen deaktiveres ved at trykke
på ChildLock i 3 sekunder.
ChildLock-funktionslampen slukkes.
3.7 EcoMode
For at få en optimal opbevaring af
madvarer skal du vælge EcoMode .
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
ikon vises, for at tænde for funktionen.
7
Indikatoren for EcoMode tændes efter få
sekunder.
Temperaturindikatoren viser den
indstillede temperatur:
• for fryseren: -18°C.
2. For at slukke for funktionen skal du
trykke på Mode for at vælge en anden
funktion eller trykke på Mode, indtil du
ikke længere ser nogen af de specielle
ikoner.
Indikatoren for EcoMode slukkes efter få
sekunder.
Funktionen slås fra, når der
vælges en anden temperatur.
3.8 ActionFreeze-funktion
Funktionen standser automatisk efter 52
timer.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises i displayet.
2. For at slukke for funktionen, inden den
afsluttes automatisk, skal du trykke på
Mode for at vælge en anden funktion,
eller indtil du ikke længere ser nogen
af de specielle ikoner.
Funktionen slås fra, når der
vælges en anden temperatur
på fryseren.
3.9 DrinksChill-funktion
DrinksChill-funktionen benyttes til at
indstille en lydalarm til den ønskede tid.
Det er nyttigt f. eks. når en opskrift
kræver, at en blanding køles af i en vis tid,
eller hvis du har brug for en påmindelse
om ikke at glemme, de flasker, du har lagt
i fryseren til hurtig afkøling.
1. Tryk på DrinksChill for at slå
funktionen til.
DrinksChill-indikatoren vises.
Timeren viser den indstillede tid (30
minutter).
2. Tryk på temperaturvælgeren for
afkøling eller opvarmning for at ændre
timerens indstilling fra 1 til 90 minutter.
Timer-indikatoren vises (min).
Ved nedtællingens afslutning blinker
DrinksChill-lampen, og der høres en
lydalarm
3. Fjern drikkevarer fra fryseren.
8
www.electrolux.com
4. Tryk på knappen DrinksChill for at
slukke for lyden og afslutte funktionen.
Funktionen kan slås fra på et
vilkårligt tidspunkt under
nedtællingen ved at trykke på
DrinksChill. DrinksChill-lampen
slukkes
Tiden kan ændres når som
helst under nedtællingen og
også ved afslutningen ved at
trykke på temperaturvælgeren
for afkøling og opvarmning.
3.10 Alarm for for høj temperatur
Temperaturstigning i frostrummet (f.eks.
på grund af et tidligere strømsvigt, eller
døren har været åben) vises ved at:
• Alarm- og
frysertemperaturindikatorerne blinker
• Alarmen lyder.
Tryk på en vilkårlig knap for at nulstille
alarmen.
Lydalarmen afbrydes.
Fryserens temperaturindikator viser den
højeste opnåede temperatur i nogle få
sekunder. Derefter vises den indstillede
temperatur igen.
Alarmindikatoren fortsætter med at blinke,
indtil de normale forhold er genoprettet.
3.11 Alarm for åben låge
En alarm lyder hvis lågen står åben i få
minutter. Alarmen for åben låge bliver vist
ved:
• Blinkende alarmindikator
• Akustisk alarm.
Når forholdene igen er normale (lågen er
lukket), stopper alarmen. Når alarmen
lyder, kan den afbrydes ved at trykke på
en vilkårlig knap.
3.12 Belysning
Belysningen for isdispenseren tændes
automatisk ved betjening.
3.13 Permanent belysning
Kontroller, at isdispenseren er åben.
Tryk på lys-knappen, og lyset tændes.
Lysstyrken er nu ca. 20%, indtil
dispenseren anvendes.
3.14 Slukke for belysningen
Kontroller, at isdispenseren er åben.
Tryk på lys-knappen, og lyset slukkes.
3.15 Nattilstand
Denne funktion anvendes til at afslutte
isfremstillingen sidst på dagen.
Tryk på knappen for nattilstand for at
tænde og slukke for nattilstanden.
Nattilstandsikonet vises, når nattilstanden
er aktiveret.
3.16 Isdosering
Doseringen af is starter, når
dispenserarmen trykkes helt ind, og
fortsætter, indtil dispenserarmen slippes.
Tapningen stoppes ved at fjerne glasset
fra dispenserarmen.
3.17 Hurtig dosering af is
Hvis der ønskes øget isdosering, skal du
trykke på hurtig is-knappen og holde den
nede og derefter trykke på
dispenserarmen.
4. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
4.1 Nedfrysning af friske
madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning
af friske madvarer og til opbevaring af
frosne og dybfrosne madvarer i lang tid.
DANSK
Inden indfrysning af friske madvarer
startes ActionFreeze-funktionen mindst 24
timer før, madvarerne lægges i fryseren.
Anbring den friske mad, der skal
nedfryses, i alle rum, bortset fra det
nederste.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen indvendigt i skabet.
Indfrysningsprocessen varer 24 timer: I
dette tidsrum må der ikke lægges andre
madvarer i, som skal indfryses.
Når indfrysningen er slut, vendes der
tilbage til den ønskede temperatur (se
under "ActionFreeze-funktion")
9
4.4 Fjernelse af isbeholderen.
Isbeholderen kan fjernes.
1. Vip ismaskinen op og træk den ud for
at fjerne den.
Når isbeholderen trækkes ud, stopper
dette alle ismaskinens funktioner.
2. Ved udskiftning skal (efter behov)
isbeholderens fødeskrue trykkes ind
mod den bageste flange.
2
4.2 Opbevaring af frosne
madvarer
Ved første start eller efter længere tids
stilstand skal apparatet køre i mindst 2
timer, før der lægges madvarer i.
Fryseskufferne gør, at du hurtigt og nemt
kan finde de madvarer, du skal bruge.
Hvis der skal opbevares store mængder
madvarer, tages alle skuffer ud, undtagen
nederste skuffe, der skal blive siddende
for at sikre god luftcirkulation. På alle
hylder er det muligt at anbringe madvarer
som stikker ud over hylderne, dog skal der
der være minimum 15 mm ud til døren.
1
4.5 Hylde over ismaskine
PAS PÅ!
Hylden over ismaskinen kan
ikke fjernes.
ADVARSEL!
Hvis madvarerne optøs ved et
uheld, f.eks. som følge af
strømsvigt, og
strømafbrydelsen har varet
længere end den angivne
optøningstid, er det nødvendigt
at spise madvarerne eller at
tilberede dem og derefter
indfryse dem igen (efter
afkøling).
4.3 Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne
madvarer skal bruges, kan de optøs i
køleafdelingen eller ved stuetemperatur,
afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: I så fald
forlænges tilberedningstiden.
4.6 Udtagning af fryserens
frysekurve
Frysekurvene har endestop, så de ikke
kan glide ud ved et uheld eller falde ned.
Hvis en kurv skal tages ud af fryseren,
trækker du den mod dig selv, og når du
har nået endestoppet, vipper du forenden
af kurven opad, til den kan tages ud.
10
www.electrolux.com
2
1. Løsn låsningsanordningen på hver
side af udvidelsesrullen. Brug om
nødvendigt en skruetrækker.
2. Træk derefter begge låseanordninger
(1) ud.
3. Træk derefter glashylden udad (2).
1
Når kurven skal sættes på plads, løfter du
lidt op i kurvens forende, mens du sætter
den ind i fryseren. Når du er forbi
endestoppene, kan kurven skubbes på
plads.
1
Apparatet er forsynet med hyldestop for at
sikre hylderne.
Hylderne skal løftes op (1) i hver side og
derefter trækkes udad (2).
1
1
2
4.8 Indvendig rengøring
1. Inden apparatet tages i brug vaskes
det indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat.
Tør grundigt efter.
2. Kontroller, at afløbsslangen bag på
skabet udmunder i drypbakken.
1
2
1
4.7 Sådan fjerner du
glashylderne
Glashylderne, der er forsynet med
udvidelsesruller, er fastgjort med
låseanordninger.
PAS PÅ!
Brug ikke sulfosæbe eller
skuremiddel. Det vil skade
overfladen.
5. RÅD OG TIP
5.1 Normale driftslyde
Følgende lyde er normale under drift:
• Der kommer en svag gurglende og
boblende lyd fra kølerørene, når der
pumpes kølemiddel.
DANSK
• Der kommer en summende og
pulserende lyd fra kompressoren, når
der pumpes kølemiddel.
• Der kommer en pludselig smældende
lyd fra apparatets inderside, som
forårsages af termisk udvidelse (et
naturligt og ufarligt fysisk fænomen).
• Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når
kompressoren tændes eller slukkes.
5.2 Energisparetips
• Åbn lågen så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj,
termostatknappen står på lav
temperatur, og apparatet er helt fyldt,
kører kompressoren muligvis konstant,
så der dannes rim eller is på
fordamperen. Hvis det sker, sættes
termostatknappen på en varmere
indstilling, så den automatiske
afrimning starter, og strømforbruget
dermed falder.
• Fjern ikke kuldeakkumulatorerne fra
frysekurven, hvis dette forudses.
5.3 Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du
udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale mængde madvarer,
der kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen.
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette
tidsrum bør der ikke lægges flere
madvarer ind.
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der
er friske og grundigt rengjorte.
• Del maden op i små portioner, så den
indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du
også hurtigt optø netop den mængde,
du skal bruge.
• Pak maden ind i alufolie eller
polyætylen, og sørg for, at
indpakningen er lufttæt.
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne
madvarer røre ved frostvarer, så
temperaturen stiger i dem.
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige. Salt
nedsætter madens holdbarhed.
• Hvis sodavandsis spises direkte fra
frostrummet, kan de give forfrysninger.
• Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr
på holdbarheden.
5.4 Tips om opbevaring af
frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette
apparat skal du:
• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har
været været korrekt opbevaret i
forretningen.
• Sørge for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i
fryseren.
• Åbne lågen så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
• Optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på
pakken.
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Generelle advarsler
PAS PÅ!
Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der
udføres nogen som helst form
for vedligeholdelse.
11
Apparatets kølesystem
indeholder kulbrinter, og
service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun
udføres af en autoriseret
tekniker.
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.
12
www.electrolux.com
6.2 Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og frie for
belægninger.
• Skyl, og tør grundigt af.
PAS PÅ!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i skabet. Brug aldrig
opvaskemiddel, skurepulver,
stærkt parfumeret
rengøringsmiddel eller
voksprodukter til indvendig
rengøring af skabet. Det skader
overfladen og efterlader kraftig
lugt. Undgå at beskadige
kølesystemet.
Rens kondensatoren og kompressoren
bag på skabet med en børste. Det øger
apparatets ydeevne og sparer strøm.
Undgå at beskadige
kølesystemet. Når du flytter
skabet, skal du løfte op i
forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
6.3 Rengøring af ismaskinen
Rengør efter behov dispenserens og
isbeholderens yderside, dvs. de dele der
er tilgængelige, med en blød klud og
varmt vand.
Når der ikke dannes rim, skyldes det den
automatisk styrede blæser, der konstant
sender kold luft rundt i rummet.
6.5 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sluk for ismaskinen.
Luk for vandet.
Tøm isbeholderen.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
Når ismaskinen starter igen, må der for at
sikre en frisk smag, ikke bruges is, der er
fremstillet den første dag.
ADVARSEL!
Hvis der skal være tændt for
skabet: Bed nogen se til det en
gang imellem, så maden ikke
bliver fordærvet, hvis der har
været strømsvigt.
6.6 Rengøring af
ventilationsristen
Sørg for, at lågen er åben.
Ventilationsristen kan fjernes og blive
vasket.
1. Løsn ristens kant ved at trække i den i
henhold til figuren.
Kontroller, at isbeholderen er helt tør,
inden den monteres igen.
PAS PÅ!
Der må ikke bruges
vaskemidler eller slibemidler.
6.4 Optøning
Dit apparat er rimfrit. Det betyder, at der
ikke dannes rim, når det er tændt, hverken
på de indvendige vægge eller på
madvarerne.
2. Træk risten lige ud for at fjerne den
fuldstændigt.
3. Støvsug under kabinettet.
DANSK
13
7. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Hvis noget går galt
Problem
Mulige årsager
Løsning
Apparatet virker slet ikke.
Der er slukket for apparatet. Tænd for køleskabet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt. Kontakt en autoriseret elektriker.
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet
står stabilt.
Der vises et rektangulært
symbol i stedet for tal på
temperaturdisplayet.
Problem med temperaturføler.
Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter
(kølesystemet fortsætter
med at holde madvarerne
kolde, men det er ikke muligt at regulere temperaturen).
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk og åbn lågen.
Pæren lyser ikke.
Pæren er defekt.
Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.
Kompressoren kører hele
tiden.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se kapitlet "Drift".
Der er lagt mange madvarer Vent nogle timer, og kontil indfrysning på én gang.
troller så temperaturen igen.
Der er for meget rim og is.
Der er for høj stuetemperatur.
Se tabellen over klimaklasser på typeskiltet.
Madvarerne var for varme,
da de blev lagt i.
Lad madvarerne komme
ned på stuetemperatur, før
de lægges i.
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Lågen er ikke lukket korrekt, eller pakningen er deformeret/beskidt.
Se under "Lukning af lågen".
14
www.electrolux.com
Problem
Mulige årsager
Der løber vand ud på gulvet.
Afrimningsvandets afløb er Tilslut smeltevandsafløbet til
ikke forbundet til fordamp- fordampningsbakken.
ningsbakken over kompressoren.
Der produceres ingen is.
Ismaskinen er ikke slået til.
Se under "Aktivering og
deaktivering af ismaskinen".
DEMO vises på displayet.
Apparatet er i demo-tilstand.
Hold Mode nede i ca. 10
sekunder, indtil der lyder en
lang lyd, og displayet slukker et kort øjeblik.
Lågen er fejlindstillet eller
forstyrrer ventilationsgitteret.
Apparatet er ikke i vater.
Se under "Nivellering".
Temperaturen i apparatet er Temperaturen er ikke infor lav/høj.
dstillet korrekt.
Madvarernes temperatur er
for høj.
Løsning
Vælg en højere/lavere temperatur.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de
sættes i skabet.
Lågen er blevet åbnet for tit. Åbn kun lågen, hvis det er
nødvendigt.
Der cirkulerer ikke kold luft i Kontroller, at der cirkulerer
apparatet.
kold luft i apparatet.
E1 blinker i temperaturdisplayet.
Ingen vandtilførsel.
Tilslut til vandtilførsel. Tryk
på en hvilken som helst
knap for at nulstille alarmen.
E 2 blinker på temperaturdisplayet.
Ispassagen i døren er blokeret.
Fjern forhindringen. Tryk på
en hvilken som helst knap
for at nulstille alarmen.
E 3 eller E 5 blinker på tem- Ismaskinen er defekt.
peraturdisplayet.
Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.
Ismaskinens ikon blinker.
Isbeholderen er placeret
forkert.
Fjern isbeholderen, og stil
den korrekt. Se "Fjernelse af
isbeholderen".
Der høres en raslelyd.
Isen omrøres for at modvirke sammenfrysning.
Ingen foranstaltning. Lyden
er normal. Se eventuelt under "Sådan aktiveres nattilstand".
7.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt Electrolux Service
A/S.
DANSK
7.3 Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt.
Se under "Installation".
15
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt servicecentret.
8. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
50 mm
8.1 Opstilling
Apparatet kan installeres et tørt sted med
god udluftning, hvor rumtemperaturen
passer til den anførte klimaklasse på
apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til 32°C
N
+16°C til 32°C
ST
+16°C til 38°C
T
+16°C til 43°C
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse
typer modeller, når de betjenes
uden for dette interval. Der kan
kun garanteres korrekt drift
inden for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du er i
tvivl om, hvor du kan installere
apparatet, bedes du henvende
dig til sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste serviceværksted
8.2 Placering
Hvis apparatet skal stå under et overskab,
skal der mindst være 40 mm mellem
apparatets topplade og overskabets
underside. Så fungerer apparatet optimalt.
Ideelt bør apparatet dog ikke placeres
under overskabe.
Luftspalten kan være:
• Lige over apparatet
• Bag ved og over overskabet.
I så fald skal rummet bag overskabet
være mindst 50 mm dybt.
8.3 Tilslutning, el
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på typeskiltet svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til dette
formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
8.4 Fjernelse af transportbeslag
Apparatet leveres med transportbeslag,
der holder døren på plads under transport.
1. Åbn lugen.
2. Fjern transportbeslaget fra dørens
sider.
3. Fjern transportbeslaget fra det
nederste hængsel (visse modeller).
16
www.electrolux.com
Hvis apparatet er købt sammen med det
tilsvarende køleskab, bør installationen
udføres på en sådan måde, så begge
apparater deler sikkerhedsventilen, der
følger med køleskabet.
PAS PÅ!
Nogle modeller har en
lyddæmpende plade under
kabinettet. Fjern ikke denne
plade.
Skulle apparatet i stedet være købt som
en enkelt installation eller sammen med et
apparat uden vandtilslutning, anbefales
det, at der installeres en sikkerhedsventil
(1504516–00/4). Denne kan bestilles via
www.electrolux.dk.
3
Inden apparatet placeres på sin endelige
plads, skal du sørge for, at
vandtilslutningen er korrekt udført, og at
der ikke er utætheder i tilslutningen til
vandhanen.
2
Brug kun fingrene til at stramme
tilslutningerne.
Sørg for, at pakningen er korrekt placeret i
tilslutningsstykket.
8.5 Afstandsstykker, bagpå
Montér de to afstandsstykker og
lukkestifterne, der ligger i posen med
tilbehørsdele, som vist på figuren.
Det anbefales, at apparatet placeres på en
drypbakke, der er beregnet til køle-/
fryseskabe, for at gøre det nemmere at
opdage eventuelle utætheder.
8.7 Nivellering
Ved opstillingen skal det sikres, at
apparatet er i vater. Juster evt. benene
med den medfølgende fastnøgle.
8.6 Tilslutning af vandslangen.
Vandforsyningen skal tilsluttes en
stophane med 3/4" udvendigt gevind
inden for 1,5 m fra apparatet.
8.8 Start af ismaskinen første
gang.
Arbejdet bør udføres af en kyndig VVSinstallatør.
Sørg for korrekt tilslutning af
vandforsyningen. Se "Tilslutning af
vandslangen".
På markedet findes der forskellige
typegodkendte haner og muffer.
Den vil begynde at lukke vand, ind, når der
er nået en tilstrækkelig lav temperatur.
Vandslangen må ikke være knækket,
klemt eller bøjet.
1. Åbn for hanen til vandtilslutningen.
2. Start fryseren.
Ismaskinen starter automatisk.
DANSK
Der må ikke bruges is, som er
fremstillet den første dag, for at
sikre en frisk smag.
8.9 Vending af låge
Kontakt den nærmeste eftersalgs-service,
hvis du ønsker at ændre dørens
9. STØJ
Der kommer lyde under normal drift
(kompressor, kølekredsløb).
åbningsretning. En tekniker herfra vil
vende lågen mod betaling.
17
18
www.electrolux.com
SSS
R
RR!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
DANSK
19
10. TEKNISK INFORMATION
10.1 Tekniske data
Mål
Højde × Bredde × Dybde
(mm):
1800 x 595 x 650
Spænding
230-240 V
Frekvens
50 Hz
Temperaturstigningstid
10 t
Yderligere tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendigt på apparatets
venstre side.
10.2 Vandtryksinterval
Vandtryksinterval
Vandtrykket skal være på mindst 1 bar (100 kPa)
Kontakt installatøren, hvis vandtrykket er under 1 bar.
Det maksimale tilladte vandtryk er 10 bar (1000
kPa)
Ved vandtryk over 10 bar skal der
monteres en reduktionsventil (fås i
specialforretninger).
PAS PÅ!
• Tilslut ikke produktet i
lokaler, hvor den omgivende
temperatur kan falde til
under frysepunktet.
• Apparatet må kun tilsluttes
drikkevandsforsyningen.
• Apparatet må kun tilsluttes
koldtvandsforsyningen.
11. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Bortskaf ikke
apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
20
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................................................21
2. SIKKERHETSANVISNINGER..............................................................................22
3. BRUK................................................................................................................ 24
4. DAGLIG BRUK.................................................................................................. 26
5. RÅD OG TIPS.................................................................................................... 28
6. STELL OG RENGJØRING..................................................................................29
7. FEILSØKING......................................................................................................31
8. MONTERING..................................................................................................... 33
9. STØY.................................................................................................................35
10. TEKNISKE DATA............................................................................................. 37
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på vårt nettsted for å finne:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.spare parts.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data
for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
21
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle
skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar
produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og
oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende erfaring og
kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker
bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan
inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med
mindre de har tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og
liknende bruk som:
– Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer og
andre arbeidsmiljøer
– Av klienter på hoteller, moteller, pensjonater og andre
boligtyper
Hold ventilasjonsåpningene, i produktets kabinett eller
innebygde struktur, fri for hindringer.
Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr som
ikke produsenten har anbefalt for å gjøre
avrimingsprosessen raskere.
Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
Ikke bruk elektriske apparater inne i skapet, hvis de ikke
er av en type som anbefales av produsenten.
Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare kun
nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
Ikke oppbevar eksplosive gjenstander som spraybokser
med brennbart materiale på eller i nærheten av
produktet.
Dersom strømforsyningskabelen er skadet, må den kun
skiftes av et autorisert serviceverksted.
Dersom produktet har en ismaskin eller vanndispenser,
fyll med kun med drikkevann.
Dersom produktet må ha vanntilkopling, koble det kun
til drikkevannsuttak.
Driftsvanntrykket (minimum og maksimum) må være
mellom 1 bar (0,1 MPa) og 10 bar (1 MPa)
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasjen
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid
vernehansker.
• Sørg for at luften kan sirkulere rundt
produktet.
• Vent minst 4 timer før du kobler
produktet til strømforsyningen. Dette er
for at oljen skal kunne renne tilbake i
kompressoren.
• Ikke installer produktet i nærheten av
radiatorer, komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Baksiden av produktet må stå mot
veggen.
• Ikke installer produktet der det er
direkte sollys.
• Ikke monter dette produktet på steder
som er for fuktige eller kalde, slik som
konstruksjonstilbygg, garasjer eller
vinkjellere.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk støt.
• Produktet må være jordet.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen på
typeskiltet og strømforsyningen i huset.
Hvis ikke, ta kontakt med en elektriker.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks støpsel,
nettkabel, kompressor). Ta kontakt
med servicesenteret eller en elektriker
for å endre de elektriske
komponentene.
• Strømkabelen må ligge under nivået til
støpselet.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det
er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
NORSK
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Ikke legg elektriske produkter (f. eks
iskremmaskin) i produktet med mindre
slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Vær forsiktig så du ikke forårsaker
skade på kjølemiddelkretsen. Den
inneholder isobutan (R600a), en
naturgass uten innvirkning på miljøet.
Denne gassen er brannfarlig.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Ventiler
rommet godt.
• Ikke la varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til produktet.
• Ikke legg kullsyreholdig drikke i
fryseren. Dette vil skape press på
beholderen.
• Ikke oppbevar lett antennelig gass eller
væske i produktet.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
• Ikke berør kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Ikke berør eller ta ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
• Når du fjerner en ispinne fra produktet,
ikke spis den umiddelbart. Vent et par
minutter.
• Ikke frys mat om igjen som er tinet.
23
• Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert person.
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om nødvendig.
Hvis avløpet er blokkert, vil vann som
har tinet samle seg i bunnen av
produktet.
2.5 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette produktet
er ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
24
www.electrolux.com
3. BRUK
3.1 Betjeningspanel
1
2
3
11
4
10
5
9
6
7
8
Temperaturknapp
Visning
ON/OFF-knapp
DrinksChill-knapp
Lysknapp
Knapp for nattmodus
Knapp for ON/OFF ismaskin
Trykkarm
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Knapp for hurtig is
10 ChildLock -knappen.
11 Mode-knapp
Det er mulig å skru opp lyden på de
forhåndsdefinerte knappelydene ved å
holde Modeog knappen for senking av
temperatur inne samtidig i noen sekunder.
Endringen kan tilbakestilles.
Visning
AB
C
D
E
I
H G F
3.2 Slå på
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på ON/OFF-knappen hvis
displayet er av.
Hvis "DEMO" vises på displayet, er
produktet i demofunksjon. Se
"Feilsøking ...".
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
Klokke
DrinksChill-modus
Temperaturindikator
EcoMode
ActionFreeze-modus
Nattmodus
Alarmindikator
Ismaskinfunksjon
ChildLock-modus
For å nullstille alarmen, se "Alarm ved høy
temperatur".
Temperaturindikatorene viser innstilt
standardtemperatur.
For å stille inn en annen
temperatur, se "Regulere
temperaturen".
NORSK
3.3 Slå av
Hold inne produktets PÅ/AV-knapp i 3
sekunder.
Da slukkes displayet.
Trekk støpselet ut av stikkontakten for å
koble produktet fra strømmen.
3.4 Regulere temperaturen
Den innstilte temperaturen på fryseren kan
justeres ved å trykke på
termostatknappen.
Still inn standardtemperatur: -18 °C for
fryseseksjonen.
Temperaturindikatoren viser innstilt
temperatur.
Den innstilte temperaturen nås innen 24
timer.
Etter strømbrudd gjenopprettes
den innstilte temperaturen.
3.5 Ismaskinfunksjon
Ismaskinen er aktivert fra fabrikken og
starter automatisk når produktet kobles til
vann- og strømforsyning.
For å slå funksjonen av og på holder du
ismaskinen ON/OFF inne i 3 sekunder.
Ismaskin-symbolet vises når ismaskinen er
aktivert.
Ismaskin-symbolet blinker når
ismaskinen er ute av posisjon.
Du finner flere opplysninger i
kapittelet "Hva må gjøres,
hvis ...".
3.6 ChildLock-modus
Velg modusen ChildLock for å låse mulig
bruk ved hjelp av knappene.
1. Hold ChildLock inne i 3 sekunder for å
slå funksjonen på.
Indikatoren for ChildLock-modus vises.
2. Hold ChildLock inne i 3 sekunder for å
slå funksjonen av.
Indikatoren for ChildLock-modusen
slokker.
3.7 EcoMode
For optimal matlagring, velg EcoMode.
25
1. For å slå på funksjonen, trykker du
Mode til det tilsvarende ikonet vises.
Etter noen få sekunder slukkes EcoModeindikatoren.
Temperaturindikatoren viser den innstilte
temperaturen:
• for fryseren: -18 °C.
2. For å slå av funksjonen trykker du
Mode for å velge en annen funksjon
eller Mode til du ikke kan se noen av
de spesielle ikonene.
Etter noen få sekunder vil EcoModeindikatoren slukkes.
Funksjonen slås av ved å velge
en annen innstilt temperatur.
3.8 ActionFreeze-modus
Denne funksjonen stopper automatisk
etter 52 timer.
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
2. For å slå av funksjonen før den slås av
automatisk, trykker du:Mode for å
velge en annen funksjon eller til du
ikke kan se noen av de spesielle
ikonene.
Funksjonen slås av ved å velge
en annen innstilt temperatur på
fryseren.
3.9 DrinksChill-modus
DrinksChill-modusen skal brukes til å stille
inn en alarm på et ønsket tidspunkt.
Denne funksjonen er nyttig for eksempel
når en oppskrift krever at du avkjøler en
blanding en viss tid eller hvis du trenger en
påminnelse for ikke å glemme flasker som
du har satt i fryseren så de skal bli fort
kalde.
1. Trykk DrinksChill for å slå funksjonen
på.
DrinksChill-indikatoren vises.
Tidsuret viser en gitt verdi (30 minutter).
2. Trykk på temperatur pluss- og
temperatur minus-knappen for å
endre den innstilte verdien for tidsuret
fra 1 til 90 minutter.
Tidsurindikatoren vises (min).
Når nedtellingen er ferdig, blinker
DrinksChill-indikatoren og det høres en
alarm
26
www.electrolux.com
3. Ta ut eventuelle drikkevarer som står i
fryseseksjonen.
4. Trykk på DrinksChill-knappen for å slå
av alarmen og avslutte funksjonen.
Det er mulig å deaktivere
funksjonen når som helst under
nedtellingen ved å trykke
DrinksChill. Indikatoren
DrinksChill slokker
Du kan når som helst endre
tidspunktet under nedtellingen
og på slutten, ved å trykke på
minus eller pluss.
ved å trykke på en hvilken som helst
knapp.
3.12 Belysning
Isdispenser-belysningen tennes
automatisk når isdispenseren brukes.
3.13 For vedvarende belysning
Pass på at isdispenseren ikke er låst.
Trykk på lampeknappen og lampen
tennes.
Lysstyrken er nå ca. 20 % inntil
beholderen brukes.
3.10 Høy temperatur-alarm
3.14 Slå av belysningen
En temperaturøkning i fryseseksjonen (for
eksempel på grunn av tidligere
strømbrudd er at døren er åpen) vises ved
at:
• alarmen og
frysertemperaturindikatorene blinker;
• det høres et lydsignal.
Pass på at isdispenseren ikke er låst.
For å tilbakestille alarmen, trykk på hvilken
som helst knapp.
Lydsignalet slås av.
Fryserens temperaturindikator viser den
høyest oppnådde temperaturen i noen
sekunder. Viser deretter den innstilte
temperaturen igjen.
Alarmindikatoren fortsetter å blinke til
normale forhold gjenopprettes.
3.11 Døren er åpen-alarm
Det høres et signal hvis døren blir stående
åpen i noen få minutter. Alarmen for Åpen
dør vises ved:
• alarmindikator blinker;
• det avgis et lydsignal.
Når normale forhold er gjenopprettet
(døren er lukket), stopper alarmen. I løpet
av en alarmfase kan lydsignalet slås av
Trykk på lampeknappen og lampen
slukkes.
3.15 Nattmodus
Denne funksjonen brukes til å avslutte
ismaskinen i løpet av den mørkere
perioden på dagen.
Trykk nattmodus-knappen for å slå
nattmodus av eller på.
Nattmodus-symbolet vises når nattmodus
er aktivert.
3.16 Isuttak
Isuttakingen starter når dispenserarmen
trykkes helt inn og fortsetter til armen
slippes.
Stopp uttaket ved å ta begeret bort fra
dispenserarmen.
3.17 Hurtig islaging
Hvis du ønsker å øke isproduksjonen
trykker du knappen for hurtig is og holder
og skyver deretter dispenserarmen.
4. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se sikkerhetskapitler.
4.1 Frysing av ferske matvarer
Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn
ferske matvarer og for å oppbevare
frossen og dypfrossen mat over lengre tid.
Når du vil fryse ferske matvarer, må
ActionFreeze-funksjonen aktiveres minst
NORSK
24 timer før varene som skal fryses legges
i fryserommet.
Legg de ferske matvarene som skal fryses
i alle skuffer bortsett fra den nederste.
Maksimal mengde mat som kan fryses på
24 timer er spesifisert på typeskiltet, en
etikett som sitter inne i produktet.
Frysing varer 24 timer: i løpet av denne
perioden må du ikke legge inn mer som
skal fryses.
Når fryseprosessen er ferdig, går du
tilbake til ønsket temperatur igjen (se
funksjon ActionFreeze).
4.4 Fjerne isbeholderen
Isbeholderen kan fjernes.
1. Vipp opp og trekk isbeholderen utover
for å fjerne den.
Når isbeholderen er tatt ut, stopper alle
funksjonene i ismaskinen.
2. Når du setter beholderen på plass
igjen skal (ved behov) isbeholderens
mateskrue justeres inn mot den bakre
kanten.
2
4.2 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når produktet slås på for første gang eller
etter en periode der den ikke var i bruk,
må du la den stå på i minst 2 timer før du
legger inn matvarer.
Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt
finner det du leter etter. Skal du
oppbevare store mengder mat, kan du ta
ut alle skuffene bortsett fra den nederste
skuffen, som må være på plass for å gi
god luftsirkulasjon. På alle hyllene kan du
la matvarene stikke ut 15 mm fra døren.
ADVARSEL!
Dersom det oppstår tining,
f.eks. på grunn av strømbrudd,
og hvis strømmen er borte
lenger enn den verdien som er
oppført i tabellen over tekniske
egenskaper under «stigetid»,
må den tinte maten brukes opp
så raskt som mulig eller
tilberedes øyeblikkelig og så
fryses igjen (etter avkjøling).
1
4.5 Hyllen over ismaskinen
OBS!
Hyllen over ismaskinen kan
ikke fjernes.
4.3 Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i
kjøleskapseksjonen eller ved
romtemperatur før de skal brukes i forhold
til hvor mye tid du har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens de
ennå er frosne, direkte fra fryseren: i så fall
tar tilberedningen lengre tid.
27
4.6 Fjerne frysekurver fra
fryseren
Frysekurvene er utstyrt med en
stoppesikring som hindrer at de kan falle
ut eller fjernes utilsiktet. Når du vil fjerne
kurven fra fryseren, trekker du den mot
28
www.electrolux.com
deg, og når kurven når stoppepunktet,
fjerner du den ved å vippe fronten
oppover.
1. Løsne låsepinnen på hver side av
rullen. Bruk en skrutrekker om
nødvendig.
2. Trekk så i begge låsepinnene (1).
3. Trekk glasshyllen utover (2).
2
1
1
Sett kurven på plass igjen ved å løfte den
litt opp foran og sette den inn i fryseren.
Når kurven er over stoppepunktet, skyver
du den tilbake i posisjon.
Produktet er utstyrt med hyllestoppere
som sikrer hyllene.
Hyllene må løftes opp (1) på hver side og
trekkes ut (2).
1
1
2
4.8 Rengjøre inne i ovnen
1. Før du tar produktet i bruk, må du
vaske innsiden samt alt utstyr i lunkent
vann tilsatt et nøytralt
rengjøringsmiddel, for å fjerne den
typiske lukten som sitter i flunkende
nye produkter. Husk å tørke nøye.
2. Påse at avløpsslangen på baksiden av
kabinettet er plassert i dryppskålen.
1
2
1
4.7 Fjerne glasshyllene
Glasshyllene er utstyrt med ruller som er
sikret med låsepinner.
OBS!
Ikke bruk kraftige vaskemidler
eller skurepulver, da dette vil
skade finishen.
5. RÅD OG TIPS
5.1 Normale driftslyder
Følgende lyder er normale under bruk:
• Du kan høre en lav gurglelyd eller
boblelyd når kuldemediet pumpes.
NORSK
• En virrende og pulserende lyd fra
kompressoren når kuldemediet
pumpes.
• En plutselig knakende lyd fra innsiden
av produktet som lages av termisk
dilatasjon (et naturlig og ufarlig fysisk
fenomen).
• En lav klikkelyd fra
temperaturregulatoren når
kompressoren slås av eller på.
5.2 Tips til energisparing
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå
åpen lenger enn absolutt nødvendig.
• Dersom romtemperaturen er høy,
termostatbryteren står på lav
temperatur og produktet er fullt av mat,
vil kompressoren gå uavbrutt. Dette
fører til at det dannes rim eller is på
fordamperen. Hvis dette skjer, dreier
du termostatbryteren til en varmere
innstilling slik at apparatet avrimes
automatisk og strømforbruket
reduseres.
• Om det kan forutsees, ikke fjern
fryseelementene fra fryserkurven.
5.3 Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best
mulig frysing:
• maksimal mengde mat som kan fryses
på 24 timer, er spesifisert på
typeplaten;
• innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke
legges flere matvarer inn i fryseren i
denne perioden;
• kun ferske matvarer av høy kvalitet og
som er godt renset bør innfryses;
• pakk matvarene i små porsjoner, slik at
de innfryses raskt og helt til kjernen og
slik at det senere blir enklere å tine kun
den mengden du vil bruke;
• pakk maten inn i aluminiumsfolie eller
plast og sørg for at pakkene er lufttette;
• ikke la ferske, ufrosne matvarer komme
i kontakt med matvarer som allerede er
frosne for å hindre at temperaturen
øker i disse;
• magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete; salt reduserer matvarenes
oppbevaringstid;
• saftis som spises like etter at de er tatt
ut av fryseseksjonen, kan forårsake
frostskader på huden;
• det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du
lettere kan følge med på
oppbevaringstiden.
5.4 Tips til oppbevaring av
frosne matvarer
For at produktet skal oppnå best mulig
effekt, bør du:
• påse at frosne matvarer har vært
oppbevart på riktig måte i butikken;
• påse at frosne matvarer fraktes fra
butikken til fryseren din hjemme på
kortest mulig tid;
• døren ikke åpnes for ofte, og at den
ikke står åpen lenger enn nødvendig;
• når maten er tint bederves den raskt
og kan ikke fryses inn igjen;
• ikke overskrid oppbevaringstidene som
matvareprodusenten har merket
emballasjen med.
6. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se sikkerhetskapitler.
6.1 Generelle advarsler
OBS!
Trekk produktet ut av
stikkontakten før du foretar
enhver rengjøring av skapet.
29
Dette produktet inneholder
hydrokarboner i kjølekretsen.
Vedlikehold må derfor bare
utføres av autoriserte
serviceteknikere.
Tilbehøret og delene til
produktet er ikke egnet for
vask i oppvaskmaskin.
30
www.electrolux.com
6.2 Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
• kontroller dørpakningene regelmessig
og vask dem for å sikre at de er rene
og fri for matrester.
• skyll og tørk grundig.
OBS!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i kabinettet. Bruk
aldri sterke vaskemidler,
skurepulver, sterkt parfymerte
rengjøringsprodukter eller
vokspoleringsmidler for å
rengjøre innvendig. Dette
skader overflaten og etterlater
sterk lukt. Unngå skader på
kjølesystemet.
Rengjør kondensatoren og kompressoren
på baksiden av produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir bedre,
og du sparer energi.
Unngå skader på
kjølesystemet. Når du skal
flytte fryseren, løft den i
fremkant for ikke å skrape opp
gulvet.
6.3 Rengjøring av ismaskinen
Ved behov rengjøres de utvendige
overflatene på dispenseren og
isbeholderen med en myk klut og varmt
vann.
Pass på at isbeholderen er helt tørr før
den settes på plass igjen.
Grunnen til at det ikke danner seg rim, er
at luften hele tiden sirkulerer inne i
apparatet ved hjelp av en automatisk
kontrollert vifte.
6.5 Perioder uten bruk
Hvis produktet ikke skal brukes over
lengre tid tas følgende forholdsregler:
1.
2.
3.
4.
Slå av ismaskinen.
Steng vanntilkoplingen.
Tøm isbeholderen.
Trekk støpselet til produktet ut av
stikkontakten.
5. Fjern alle matvarer.
6. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
7. La døren/dørene stå på gløtt for å
hindre at det dannes ubehagelig lukt.
For å være sikker på å få frisk smak på
isen når ismaskinen starter igjen, må du
ikke bruke isen som blir produsert den
første dagen.
ADVARSEL!
Dersom du lar produktet være i
drift, bør du be noen om å
kontrollere det fra tid til annen
for å unngå at matvarene blir
ødelagt ved et eventuelt
strømbrudd.
6.6 Rengjøre ventilasjonsgitteret
Påse at døren er åpen.
Ventilasjonsgitteret kan fjernes for
rengjøring.
1. Løsner du den nederste kanten på
gitteret ved å trekke det slik bildet
viser.
OBS!
Ikke bruk vaskemidler eller
skuremiddel.
6.4 Tining
Produktet er frostfritt. Det vil si at det ikke
danner seg rim mens apparatet er i drift,
verken på veggene eller på maten inne i
skapet.
2. Trekk gitteret rett ut for å ta det helt
av.
3. Støvsug under kabinettet.
NORSK
31
7. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se sikkerhetskapitler.
7.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Produktet fungerer ikke.
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Støpselet sitter ikke ordentlig i stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig inn i
stikkontakten.
Stikkontakten er ikke spenningsførende.
Koble et annet elektrisk
produkt til stikkontakten.
Kontakt en kvalifisert elektriker.
Produktet er støyintensivt.
Produktet står ikke stødig.
Kontroller at produktet står
stabilt.
Et firkantet symbol vises i
stedet for tall på temperaturdisplayet.
Temperatursensor-problem. Kontakt et autorisert serviceverksted (kjølesystemet
fortsetter å holde matvarene
kalde, men det vil ikke være
mulig å justere temperaturen).
Lampen lyser ikke.
Lampen er i standbymodus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Ta kontakt med nærmeste
servicesenter.
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Temperaturen er feil innstilt. Se kapittelet «Drift».
Det er for mye rim.
Mye mat ble lagt i fryseren
på en gang.
Vent noen timer og kontroller temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassetabellet på
typeskiltet.
Maten som ble lagt i produktet var for varm.
La maten avkjøle seg til
romtemperatur før du legger den inn.
Døren er ikke ordentlig lukket.
Se «Lukke døren».
Døren er ikke ordentlig luk- Se «Lukke døren».
ket eller pakningen er deformert/skitten.
32
www.electrolux.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Det renner vann på gulvet.
Smeltevannets utløp fører
Fest smeltevannsrøret til
ikke ned på fordamperbret- fordamperbrettet.
tet over kompressoren.
Det produseres ingen is.
Ismaskinen er ikke slått på.
Se «Slå ismaskinen på og
av».
DEMO til syne på displayet. Produktet er i demonstrasjonsmodus.
HoldMode-knappen nede i
ca. 10 sek. til det høres en
lang lyd og displayet
slukkes en kort stund.
Døren står feil eller berører
ventilasjonsgrillen.
Se i avsnittet «Plan oppstilling».
Produktet står ikke plant.
Temperaturen i produktet er Temperaturregulatoren er
for høy/lav.
ikke riktig innstilt.
Still inn en lavere/høyere
temperatur.
Maten har for høy tempera- La maten avkjøle seg til
tur.
romtemperatur før du legger til oppbevaring.
Døren har blitt åpnet for
ofte.
Åpne døren kun når det er
nødvendig.
Det sirkulerer ikke kald luft i
produktet.
Pass på at den kalde luften
kan sirkulere i produktet.
E1 blinker på temperaturdisplayet.
Ingen vanntilførsel.
Sørg for vanntilførsel. Trykk
på hvilken som helst knapp
for å tilbakestille alarmen.
E 2 blinker på temperaturdisplayet.
Iskanalen i døren er blokkert.
Fjern blokkeringen. Trykk på
hvilken som helst knapp for
å tilbakestille alarmen.
E 3 eller E 5 blinker på tem- Ismaskinen er defekt.
peraturdisplayet.
Ta kontakt med nærmeste
servicesenter.
Ismaskinikonet blinker.
Isbeholderen er i feil posisjon.
Fjern isbeholderen og
plasser den riktig. Se
«Fjerne isbeholderen».
En raslende lyd.
Isbitene beveges for å hindre sammenfrysing.
Krever ingen tiltak, denne
lyden er normal. For et alternativ, se «For å aktivere
nattmodus».
7.2 Skifte lyspære
7.3 Lukke døren
Produktet er utstyrt med et ekstra holdbart
LED-taklys.
1. Rengjør dørpakningene.
2. Om nødvendig, juster døren. Se etter i
«Montering».
3. Skift ut defekte pakninger ved behov.
Kontakt servicesenteret.
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt servicesenteret.
NORSK
33
8. MONTERING
ADVARSEL!
Se sikkerhetskapitler.
50 mm
8.1 Plassering
Dette produktet kan plasseres i et tørt,
godt ventilert rom innendørs der
omgivelsestemperaturen samsvarer med
den klimaklassen som er angitt på
typeskiltet til produktet:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
8.3 Elektrisk tilkopling
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
• Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat jording i
overensstemmelse med gjeldende
forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
• Dette produktet er i overensstemmelse
med EØS-direktivene.
Noen funksjonelle problemer
kan oppstå for enkelte typer
modeller når de opererer
utenfor dette området. Korrekt
bruk kan bare garanteres
innenfor det angitte
temperaturområdet. Hvis du er
i tvil om hvor du skal montere
produktet, må du kontakte
leverandøren, kundeservicen
vår eller nærmeste
servicesenter
8.2 Lokalitet
For å oppnå best ytelse når produktet er
plassert under et overskap, må
minsteavstanden mellom toppen av
kjøleskapet og overskapet være minst 40
mm. Ideelt sett bør produktet imidlertid
ikke plasseres under veggskap.
Ventilasjonsåpningen kan være:
• direkte over produktet
• bak og over overskapet.
I så fall må avstanden bak overskapet
være minst 50 mm dyp.
8.4 Fjerne transportsikringene
Dette produktet er utstyrt med
transportsikringer for å sikre døren under
transporten.
1. Åpne døren.
2. Fjern transportsikringen fra dørsidene.
3. Fjern transportsikringen fra det nedre
hengselet (på enkelte modeller).
OBS!
Noen modeller er utstyrt med
en vibrasjonspute under
kabinettet. Ikke fjern denne
puten.
34
www.electrolux.com
Skulle derimot dette produktet være kjøpt
alene med en enkel montering eller
sammen med et produkt uten
vanntilkoplingen, anbefales det på det
sterkeste at du monterer en
sikkerhetsventil (1504516–00/4). Delen
kan bestilles via www.electrolux.com.
3
2
Før produktet plasseres der det skal, må
du passe på at vanntilkoplingen er korrekt
utført og at det ikke er lekkasje ved
tilkoplingen til vannkranen.
Stram koblingene for hånd.
Pass på at pakningen er riktig plasser i
koplingen.
8.5 Avstandsstykker bak
Monter de to avstandsstykkene og
låsepinnene som medfølger i posen med
tileggsutstyr som vist på bildet.
Vi anbefaler at produktet plasseres på en
plate beregnet for kjøle-/fryseskap, slik at
det er enklere å oppdage eventuelle
lekkasjer.
8.7 Sette produktet i vater
Pass på at produktet står i vater. Ved
behov justeres føttene med vedlagte
justeringsnøkkel.
8.6 Tilkopling av vannslange.
Vanntilførselen skal skje ved hjelp av en
kran og 3/4" hannkopling maks. 1,5 m fra
produktet.
Dette arbeidet skal utføres av en faglært
rørlegger.
Det finnes ulike typegodkjente kraner og
kransett på markedet.
Det må ikke være knekk på vannslangen,
og den må ikke ligge i klem eller ha skarpe
bøyer.
Hvis dette produktet er kjøpt sammen
med en tilhørende kjøleskap skal
monteringen gjøres på en slik måte at
begge produktene deler dem sammen
sikkerhetsventilen som følger med
kjøleskapet.
8.8 Starte ismaskinen for første
gang.
Sørg for korrekt tilkobling til
vanntilførselen, se "Koble til vannslangen".
Vannet vil fylles i når temperaturen har blitt
tilstrekkelig lav.
1. Åpne kranen på vanntilkoplingen.
2. Start fryseren.
Ismaskinen starter automatisk.
For å være sikker på at isen
smaker friskt, må du ikke bruke
is som blir produsert den første
dagen.
NORSK
8.9 Omhengsling av døren
Hvis du vil forandre på dørens
åpningsretning, ta kontakt med nærmeste
9. STØY
Fryseren lager lyder under normal bruk
(kompressor, sirkulering av kjølevæske).
kundeserviceavdeling. Mot regning vil en
tekniker ved servicesenteret hengsle om
døren på produktet ditt.
35
36
www.electrolux.com
SSS
R
RR!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
NORSK
37
10. TEKNISKE DATA
10.1 Tekniske data
Mål
Høyde × bredde × dybde
(mm):
1800 x 595 x 650
Elektrisk spenning
230-240 V
Frekvens
50 Hz
Stigetid
10 t
Du finner de tekniske dataene på typeskiltet på venstre side inne i produktet.
10.2 Vanntrykkområde
Vanntrykkområde
Vanntrykket må være minst 1 bar (100 kPa)
Rådfør deg med installatøren hvis
vanntrykket er under 1 bar.
Høyest tillatt vanntrykk er 10 bar (1000 kPa)
Ved vanntrykk over 10 bar må det
monteres en reduksjonsventil (kan
skaffes hos din fagforhandler).
OBS!
• Ikke koble til produktet i rom
hvor romtemperaturen kan
synke under frysepunktet.
• Produktet må kun kobles til
drikkevannsforsyning.
• Produktet må kun kobles til
kaldt vann.
11. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for
å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet. Ta
med produktet til ditt lokale
resirkuleringsanlegg eller kontakte noen i
kommunen din for å få hjelp.
*
38
www.electrolux.com
NORSK
39
855832103-A-012014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement