Aeg S73130KDX3 Handleiding

Add to My manuals
80 Pages

advertisement

Aeg S73130KDX3 Handleiding | Manualzz
NL
EN
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
Koelkast
User Manual
Refrigerator
Notice d'utilisation
Réfrigérateur
Benutzerinformation
Kühlschrank
2
21
38
57
S73130KDX3
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.......................................................................................3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.............................................................................. 4
3. BEDIENING .............................................................................................................. 6
4. DAGELIJKS GEBRUIK............................................................................................... 8
5. AANWIJZINGEN EN TIPS...................................................................................... 10
6. ONDERHOUD EN REINIGING.............................................................................. 11
7. PROBLEEMOPLOSSING........................................................................................ 13
8. MONTAGE ..............................................................................................................15
9. GELUIDEN............................................................................................................... 18
10. TECHNISCHE INFORMATIE................................................................................ 19
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt. Model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt
door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van
het apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van
kinderen.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– boerderijen, personeelskeukens in winkels,
kantoren of andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
Gebruik geen mechanische of andere middelen om
het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast,
tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat
te reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte
doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen
met drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant of diens technische dienst of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat
lucht kan circuleren.
• Wacht ten minste 4 uur alvorens het
apparaat aan de netstroom aan te
sluiten. Hierdoor kan de olie terug in
de compressor stromen.
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiators, fornuizen,
ovens of kookplaten.
• De achterzijde van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Gebruik dit apparaat niet in gebieden
die te vochtig of te koud zijn, zoals
bijgebouwen, garages of kelders.
• Til de voorkant van het apparaat op
als u hem wilt verplaatsen, om krassen
op de vloer te voorkomen.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Controleer of de elektrische
informatie op het typeplaatje
overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct ge?
stalleerd, schokbestendig
stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
Servicedienst of een elektrotechnicus
om de elektrische onderdelen te
wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven
dan het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
NEDERLANDS
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Plaats geen elektrische apparaten
(bijv. ijsmachines) in het apparaat
tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
door de fabrikant.
• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan
(R600a), aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Dit gas is
ontvlambaar.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het
apparaat.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
• Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
2.4 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
5
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien
nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal
er water op de bodem van het
apparaat liggen.
2.5 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de
isolatiematerialen van dit apparaat
zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
6
www.aeg.com
3. BEDIENING
3.1 Bedieningspaneel
1
6
5
4
3
2
1 Weergave
2 Toets om de temperatuur hoger te
zetten
3 Toets om de temperatuur lager te
zetten
4 OK-toets
5 Mode-toets
6 ON/OFF-toets
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen door de
Mode-toets en de toets om de
temperatuur kouder te zetten,
tegelijkertijd gedurende enkele
seconden in te drukken. U kunt deze
wijziging ongedaan maken.
3.2 Weergave
A
B
H
C
D
G F E
3.3 Inschakelen
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Als het display uit is, druk dan op
ON/OFF.
Als DEMO verschijnt op het display,
staat het apparaat in de
demonstratiestand. Zie 'Problemen
oplossen'.
Het temperatuurlampje toont de
ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling'
om een andere temperatuur
in te stellen.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
Weergave timer
COOLMATIC-functie
Holiday-functie
Temperatuurweergave
Alarmlampje
ChildLock-functie
MinuteMinder-functie
DYNAMICAIR-functie
LET OP!
Als de deur gedurende
enkele minuten open blijft
staan, gaat de verlichting
automatisch uit. De
verlichting wordt gereset
door de deur te sluiten en
weer te openen.
3.4 Uitschakelen
1. Houd ON/OFF een paar seconden
ingedrukt.
Het display wordt uitgeschakeld.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
NEDERLANDS
3.5 Temperatuurregeling
3.7 ChildLock-functie
De ingestelde temperatuur van de
koelkast kan worden aangepast door op
de thermostaatknoppen te drukken.
Standaardtemperatuur:
• +5°C voor de koelkast
Het temperatuurlampje toont de
ingestelde temperatuur.
Activeer de functie ChildLock om de
bediening van de knoppen te
vergrendelen tegen onbedoelde
bediening.
De ingestelde temperatuur
zal binnen 24 uur worden
bereikt. Na een
stroomonderbreking blijft de
ingestelde temperatuur
opgeslagen.
7
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het ChildLock-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het ChildLock-lampje wordt getoond.
Om de functie ChildLock uit te
schakelen, herhaalt u de procedure
totdat het bijbehorende pictogram
ChildLock uit gaat.
3.6 MinuteMinder -functie
3.8 COOLMATIC-functie
De MinuteMinder-functie moet worden
gebruikt om een geluidsalarm op de
gewenste tijd in te stellen. Dit is
bijvoorbeeld handig als in een recept
staat dat producten een bepaalde tijd
moet afkoelen.
Als u een grote hoeveelheid warm
voedsel, bijvoorbeeld na het doen van
de boodschappen, in de koelkast wilt
plaatsen, adviseren wij u de
COOLMATIC-functie in te schakelen om
deze producten sneller te koelen en om
te voorkomen dat voedsel dat al in de
koelkast ligt warm wordt.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het MinuteMinder-lampje knippert.
De timer toont gedurende enkele
seconden de ingestelde waarde (30
minuten).
2. Druk op de knop Temperatuur lager
of de knop Temperatuur hoger om
de waarde van de timer te wijzigen
van 1 tot 90 minuten.
3. Druk op OK om te bevestigen.
Het MinuteMinder-lampje wordt
getoond.
De timer begint te knipperen (min).
Het is mogelijk om te allen tijde tijdens
het aftellen en voor het einde van de
ingestelde tijd, de tijd te veranderen
door op de toets voor het lager zetten
van de temperatuur en op de toets voor
het hoger zetten van de temperatuur te
drukken.
Op het einde van de aftelling knippert
het MinuteMinder-lampje en klinkt een
alarm. Druk op de OK-toets om het
geluid uit te schakelen en de functie te
beëindigen.
Om de functie tijdens het aftellen op elk
gewenst moment uit te schakelen,
herhaalt u de functiestappen tot het
indicatielampje uit gaat.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het COOLMATIC-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het COOLMATIC-lampje wordt
getoond.
De COOLMATIC-functie
wordt automatisch na
ongeveer 6 uur
uitgeschakeld.
Om de functie uit te
schakelen voor de
automatische uitschakeling,
herhaalt u de stappen totdat
het indicatielampje
COOLMATIC uit gaat of
selecteer een andere
koeltemperatuur.
3.9 Holiday-functie
Met deze functie kunt u de koelkast
gesloten en leeg houden tijdens een
lange vakantieperiode zonder dat u vieze
luchtjes krijgt.
8
www.aeg.com
Als u de Holiday-functie wilt
activeren, moet het koelvak
leeg zijn.
1. Druk op de Mode tot het
bijbehorende Holiday-pictogram
verschijnt.
Het pictogramHoliday knippert.
Het temperatuurlampje van de koelkast
toont de ingestelde temperatuur.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het pictogram Holiday verschijnt.
Als u de functie Holiday wilt uitschakelen,
herhaalt u deze procedure totdat het
bijbehorende pictogram Holiday is
uitgeschakeld.
3.10 DYNAMICAIR-functie
Om de functie uit te schakelen, herhaalt
u de procedure totdat het bijbehorende
pictogram DYNAMICAIR is
uitgeschakeld.
3.11 Alarm bij open deur
Als de deur enkele minuten heeft
opengestaan, klinkt er een geluidsalarm.
Het alarm voor een geopende deur
bestaat uit:
• een knipperend alarmindicatielampje:
• een zoemer.
Als de normale omstandigheden zijn
hersteld (deur gesloten), wordt het
geluidsalarm uitgeschakeld. De zoemer
kan worden uitgeschakeld door op een
knop te drukken.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het DYNAMICAIR-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het DYNAMICAIR-lampje wordt
getoond.
Het activeren van de functie
DYNAMICAIR verhoogt het
energieverbruik.
Als de functie automatisch
wordt geactiveerd, wordt
het indicatielampje
DYNAMICAIR niet
weergegeven (zie "Dagelijks
gebruik").
4. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
4.1 Groentelade
De lade is geschikt voor het opbergen
van fruit en groente.
Bij sommige modellen zit er een schotje
in de lade dat in verschillende standen
gezet kan worden om aan persoonlijke
behoeftes te voldoen.
Alle onderdelen in de lade kunnen
verwijderd worden om ze schoon te
maken.
4.2 Verplaatsbare legrekken
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de
legrekken op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
NEDERLANDS
Verwijder de glasplaat
boven de groentelade niet
om een goede
luchtcirculatie te
garanderen.
9
niveau erboven kan worden
geplaatst.
4.3 Het plaatsen van de
deurplateaus
Om het bewaren van
voedselverpakkingen van verschillende
afmetingen mogelijk te maken, kunnen
de schappen op verschillende hoogtes
worden geplaatst.
Om deze aanpassingen uit te voeren,
gaat u als volgt te werk:
1. Trek het plateau geleidelijk in de
richting van de pijlen totdat het los
komt.
Een paar posities kunnen
niet worden gebruikt door
interferentie met de
temperatuursensor.
4.5 DYNAMICAIR
2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.
Verwijder het grote onderste
deurplateau niet om een
goede luchtcirculatie te
garanderen.
4.4 Flessenrek
1. Plaats de flessen (met de openingen
naar voren gericht) in het
voorgeplaatste schap.
Als het schap horizontaal
geplaatst is, mogen
alleen afgesloten flessen
worden neergezet.
2. Trek om eerder geopende flessen te
bewaren de houder omhoog zodat
deze omhoog draait en op het
Het koelvak is voorzien van een apparaat
dat snelle koeling van voedsel mogelijk
maakt en een gelijkmatigere
temperatuur in het vak.
Het apparaat activeert zichzelf indien
nodig, bijvoorbeeld voor een snel
temperatuurherstel nadat de deur is
geopend of als de
omgevingstemperatuur hoog is.
Het is mogelijk om het apparaat
handmatig in te schakelen indien nodig
(zie 'DYNAMICAIR -functie').
Het DYNAMICAIR -apparaat
stopt als de deur open is en
start onmiddellijk opnieuw
nadat de deur is gesloten.
10
www.aeg.com
4.6 De binnenkant
schoonmaken
1. Voordat u het apparaat voor de
eerste keer gebruikt, wast u de
binnenkant en de interne accessoires
met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur
van een nieuw product weg te
nemen. Droog daarna grondig af.
2. Controleer of het water via de
afvoerslang op de achterkant van de
kast in de lekbak terecht komt.
LET OP!
Gebruik geen
oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze
beschadigen de lak.
5. AANWIJZINGEN EN TIPS
5.1 Normale bedrijfsgeluiden:
5.4 Tips voor het koelen
De volgende geluiden zijn normaal
tijdens de werking:
Nuttige tips:
• Een zacht gorgelend en borrelend
geluid als het koelmiddel door
leidingen wordt gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van
de compressor als het koelmiddel
wordt rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat
veroorzaakt door thermische
uitzetting (een natuurlijk en
ongevaarlijk natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of
uit gaat.
5.2 Tips voor
energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open
laten staan dan strikt noodzakelijk.
5.3 Tips voor het koelen van
vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• zet geen warm voedsel of
verdampende vloeistoffen in de
koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in
het bijzonder als het een sterke geur
heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de
lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen schap
leggen, boven de groentelade.
• Bewaar het, voor de veiligheid,
slechts een of maximaal twee dagen
op deze manier.
• Gekookt voedsel, koude schotels,
enz: deze moeten afgedekt worden
en mogen op willekeurig welk schap
gezet worden.
• Fruit en groente: deze moeten
zorgvuldig schoongemaakt worden
en in de speciaal daarvoor bedoelde
lade(n) geplaatst worden.
• Boter en kaas: dit moet in speciale
luchtdichte bakjes gelegd of in
aluminiumfolie of plastic zakjes
gewikkeld worden om zoveel mogelijk
lucht in te sluiten.
• Flessen: deze moeten een dop
hebben en opgeslagen worden
oftewel in het flessenrek of het
deurflessenrek (indien voorzien).
• Bananen, aardappelen, uien en
knoflook, indien niet verpakt, mogen
niet in de koelkast bewaard worden.
5.5 Tips voor de temperatuur
in de koelkast
• Een temperatuur van ongeveer +5° C
is geschikt voor in de koelkast. Als de
thermostaatknop op +5° C is
ingesteld, geeft dit de gemiddelde
NEDERLANDS
temperatuur weer van de koelkast.
Het is normaal dat de temperatuur
bovenin de koelkast hoger is dan
onderin de koelkast. Als de
thermostaatknop op een koude
temperatuur is ingesteld, is de
omgevingstemperatuur hoog en als
de koelkast helemaal vol is, zal de
compressor langer werken. Zet de
temperatuur hoger als de koelkast te
koud is.
• Als u de temperatuur van het voedsel
dat bewaard wordt in de koelkast wilt
controleren, zet u een glas water in
het midden van de koelkast, met
daarin een geschikte thermometer
met een nauwkeurigheid van +/– 1
°C. Na 6 uur kunt u de temperatuur
aflezen. Het meten moet worden
uitgevoerd onder stabiele
omstandigheden (dus geen
producten in de koelkast bijplaatsen).
LET OP!
Zet geen levensmiddelen
vlakbij of tegen de
temperatuursensor (A).
Dit kan leiden tot een te
koude temperatuur.
A
6. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Algemene waarschuwingen
LET OP!
Voordat u welke
onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit
het stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat
koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen
uitgevoerd worden door
bevoegde technici.
11
De toebehoren en
onderdelen van het
apparaat zijn niet geschikt
om in een afwasmachine
gewassen te worden.
6.2 Periodieke reiniging
LET OP!
Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant
van de kast en verplaats of
beschadig ze niet.
LET OP!
Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet
beschadigt.
12
www.aeg.com
LET OP!
Til de voorkant van de
koelkast op als u hem wilt
verplaatsen, om krassen op
de vloer te voorkomen.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water
en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen
regelmatig en wrijf ze schoon om u
ervan te verzekeren dat ze schoon en
vrij van restjes zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig
droog.
4. Maak indien toegankelijk de
condensor en de compressor aan de
achterkant van het apparaat schoon
met een borstel.
Deze handeling zal de prestatie van
het apparaat verbeteren en het
elektriciteitsverbruik besparen.
6.3 Het ventilatierooster
schoonmaken
Zorg ervoor dat de deur open is.
Het ventilatierooster kan worden
verwijderd om het schoon te maken.
1. Maak de rand van het rooster los
door er aan te treken zoals
weergegeven in de afbeelding.
2. Trek het rooster recht naar buiten om
het volledig te verwijderen.
3. Maak de ruimte onder de koelkast
schoon met een stofzuiger.
6.4 Het ontdooien van de
koelkast
Rijp wordt elke keer als de
compressormotor tijdens normale
werking stopt, automatisch van de
verdamper van het koelvak verwijderd.
Het dooiwater loopt via een gootje in
een speciale opvangbak aan de
achterkant van het apparaat, boven de
compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om
te voorkomen dat het water overloopt en
op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
6.5 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen als het apparaat
gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel.
3. Maak het apparaat en alle
toebehoren schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te
voorkomen.
WAARSCHUWING!
Als uw apparaat aan blijft
staan, vraag dan iemand om
het zo nu en dan te
controleren, om te
voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft
als de stroom uitvalt.
NEDERLANDS
13
7. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Wat moet u doen als…
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Zet het apparaat aan.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.
Neem contact op met een
gekwalificeerd elektricien.
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat.
Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.
De kist is kortgeleden aan- Zie "Deur open alarm" of
gezet of de temperatuur is "Alarm hoge temperatuur".
nog steeds te hoog.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
Zie "Deur open alarm" of
"Alarm hoge temperatuur".
De deur is open gelaten.
Sluit de vuldeur.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
Neem contact op met een erkend elektromonteur of de
dichtstbijzijnde klantenservice.
Er verschijnt een rechthoekig symbool in plaats van
getallen op het temperatuurdisplay.
Probleem met de temperatuur van de sensor.
Neem contact op met de klantenservice (het koelsysteem
blijft werken om uw levensmiddelen koud te houden, maar
de temperatuur kan niet aangepast worden).
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de
stand-by stand.
Sluit en open de deur.
Het lampje werkt niet.
Het lampje is stuk.
Neem contact op met de service-afdeling.
De compressor werkt continu.
De temperatuur is goed in- Raadpleeg het hoofdstuk 'Begesteld.
diening'.
Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
14
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De omgevingstemperatuur Zie het typeplaatje voor de kliis te hoog.
maatklasse.
Het voedsel dat in het ap- Laat voedsel afkoelen tot kaparaat werd geplaatst, was mertemperatuur voordat u het
te warm.
bewaart.
Er is te veel rijp en ijs.
De deur is niet goed
gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De functie COOLMATIC is
ingeschakeld.
Raadpleeg " COOLMATIC
functie".
De deur is niet correct
gesloten of de deurpakking is vervormd/vies.
Zie 'De deur sluiten'.
De compressor start niet on- Dit is normaal, er is geen
middellijk na het drukken op storing.
COOLMATIC of na het veranderen van de temperatuur.
Er loopt water in de koelkast.
De compressor start na enige
tijd.
De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat Zorg ervoor dat de producten
het water in de wateropde achterwand niet raken.
vangbak loopt.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de verdamperbak boven de
compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast
op de verdamperbak.
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De functie COOLMATIC is
ingeschakeld.
Schakel COOLMATIC handmatig uit of wacht tot de functie automatisch reset om de
temperatuur in te stellen.
Raadpleeg " COOLMATIC
functie".
DEMO verschijnt op het dis- Het apparaat staat in de
play.
demonstratiemodus.
De deur is verkeerd uitgelijnd of komt tegen het ventilatierooster aan.
Houd Mode ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lang
geluid klinkt en het display
even uitschakelt.
Het apparaat staat niet wa- Zie 'Waterpas zetten'.
terpas.
De temperatuur in het appa- De temperatuurknop is
raat is te laag/hoog.
niet goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
NEDERLANDS
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De deur is niet goed
gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
15
Het voedsel dat in het ap- Laat voedsel afkoelen tot kaparaat werd geplaatst, was mertemperatuur voordat u het
te warm.
bewaart.
Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
De functie COOLMATIC is
ingeschakeld.
Raadpleeg " COOLMATIC
functie".
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig is.
Bel, wanneer het advies niet
tot resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
7.2 De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de klantenservice.
7.3 Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur
heeft.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met de klantenservice.
8. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Opstelling
Het apparaat moet geïnstalleerd worden
op een droge, goed geventileerde plaats
binnen waar de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatklasse die
vermeld is op het typeplaatje van het
apparaat:
Klimaat- Omgevingstemperatuur
klasse
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
16
www.aeg.com
Bij bepaalde modeltypes
kunnen er functionele
problemen ontstaan als deze
temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste
werking van het apparaat
kan enkel gegarandeerd
worden als het opgegeven
temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u vragen
hebt m.b.t. de
montagelocatie van het
apparaat, raadpleeg dan de
dealer, uw klantenservice of
de dichtstbijzijnde
technische dienst
8.2 Locatie
Als het apparaat onder een wandkast
wordt geplaatst, moet de minimale
afstand tussen de bovenkant van de
koelkast en de wandkast ten minste 40
mm bedragen om optimale prestaties te
garanderen. Voor de beste prestatie kunt
u het apparaat echter beter niet onder
een wandkast zetten.
De ventilatieruimte kan zich bevinden:
• direct boven het apparaat
• achter en boven de bovenste kast.
In dat geval moet de ruimte achter de
achterste kast minstens 50 mm diep
zijn.
50 mm
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit
doel Als het stopcontact niet geaard
is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende
regels, raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.
8.4 Het verwijderen van de
transportsteun
Uw apparaat is voorzien van een
transportsteun om te ervoor te zorgen
dat de deur tijdens transport niet open
kan gaan.
1. Open de deur.
2. Verwijder de transportsteun van de
zijkanten van de deur.
3. Verwijder de transportsteun van het
onderste scharnier (bij sommige
modellen).
LET OP!
Sommige modellen zijn
voorzien van een
geluiddempende mat onder
de kast. Verwijder deze mat
niet.
3
8.3 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat
het voltage en de frequentie op het
2
NEDERLANDS
8.5 Afstandhouders achterkant
Plaats de twee afstandsstukken die in het
accessoirezakje zijn bijgeleverd zoals
afgebeeld.
3. Schroef de hendel los van de
onderkant en de bovenkant van de
deur (1, 3) en de schroef op de
bovenkant van de hendel (2).
1
8.6 Nivellering
17
2
3
4. Schroef het scharnier (1) los en
verwijder de afdekplaat (2).
5. Verwijder de steun (3) en installeer de
afdekplaat en het scharnier aan de
andere kant. Installeer de steun aan
de andere kant.
1
2
Zorg ervoor dat het apparaat waterpas
staat wanneer u het plaatst. Stel de
pootjes, indien nodig, af met de
bijgeleverde sleutel. De uitlijning van de
deur hangt af van een goede
waterpasstelling.
3
8.7 Omkeerbaarheid van de
deur
WAARSCHUWING!
Voordat werkzaamheden
worden uitgevoerd, moet u
zich ervan verzekeren dat de
stekker uit het stopcontact is
getrokken.
1. Verwijder het ventilatierooster.
Verwijder de bovenste vulling en
plaats deze aan de andere kant van
het rooster.
2. Leg het apparaat op zijn achterkant
op een houten steun.
6. Schroef het onderste scharnier (1) los
en verwijder het.
7. Verplaats de pen naar de andere
kant (2).
8. Schroef de steun los (3).
9. Schroef het onderste scharnier en de
steun vast op de andere kant (4, 5).
10. Maak de pen weer vast met de
meegeleverde afstellingsspanner.
18
www.aeg.com
4
Voer een eindcontrole uit en
verzeker u ervan dat:
• Alle schroeven zijn
aangedraaid.
• De magnetische
afdichtstrip vast zit aan
de kast.
• De deur goed open en
dicht gaat.
Als de
omgevingstemperatuur laag
is (bijv. in de winter), kan het
zijn dat het deurrubber niet
precies op de kast past.
Wacht in dat geval tot de
deurrubber zich op een
natuurlijke wijze zet.
Als u bovenstaande
handelingen liever niet zelf
uitvoert, neem dan contact
op met de dichtstbijzijnde
klantenservice. Een vakman
van de klantenservice zal de
draairichting van de deuren
op uw kosten veranderen.
1
5
3
2
11. Installeer de hendel aan de andere
kant.
12. Zet het apparaat weer verticaal en
installeer het ventilatierooster.
13. Zet de koelkast op zijn plaats.
LET OP!
Zet het apparaat op zijn
plaats, zet het waterpas,
wacht minstens vier uur en
steek dan de stekker in het
stopcontact.
9. GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
NEDERLANDS
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
BRRR!
CRACK!
BLUBB!
19
CRACK!
10. TECHNISCHE INFORMATIE
10.1 Technische gegevens
Hoogte
mm
1800
Breedte
mm
595
Diepte
mm
623
Spanning
Volt
230 - 240
Frequentie
Hz
50
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de bonne- of buitenkant
van het apparaat en op het energielabel.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
20
www.aeg.com
buurt of neem contact op met de
gemeente.
ENGLISH
21
CONTENTS
1. SAFETY INFORMATION.........................................................................................22
2. SAFETY INSTRUCTIONS........................................................................................ 23
3. OPERATION............................................................................................................ 24
4. DAILY USE................................................................................................................26
5. HINTS AND TIPS..................................................................................................... 28
6. CARE AND CLEANING.......................................................................................... 29
7. TROUBLESHOOTING.............................................................................................30
8. INSTALLATION....................................................................................................... 33
9. NOISES.................................................................................................................... 36
10. TECHNICAL INFORMATION...............................................................................37
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please
spend a few minutes reading to get the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.registeraeg.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the
following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
22
1.
www.aeg.com
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance,
carefully read the supplied instructions. The
manufacturer is not responsible if an incorrect
installation and use causes injuries and damages. Always
keep the instructions with the appliance for future
reference.
1.1 Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
Keep all packaging away from children.
1.2 General Safety
•
•
•
•
•
This appliance is intended to be used in household
and similar applications such as:
– Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and
other residential type environments
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure
or in the built-in structure, clear of obstruction.
Do not use mechanical devices or other means to
accelerate the defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer.
Do not damage the refrigerant circuit.
Do not use electrical appliances inside the food
storage compartments of the appliance, unless they
are of the type recommended by the manufacturer.
ENGLISH
•
•
•
•
23
Do not use water spray and steam to clean the
appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use
neutral detergents. Do not use abrasive products,
abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
Do not store explosive substances such as aerosol
cans with a flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
2. SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Obey the installation instruction
supplied with the appliance.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Make sure the air can circulate around
the appliance.
• Wait at least 4 hours before
connecting the appliance to the
power supply. This is to allow the oil
to flow back in the compressor.
• Do not install the appliance close to
radiators or cookers, oven or hobs.
• The rear of the appliance must stand
against the wall.
• Do not install the appliance where
there is direct sunlight.
• Do not install this appliance in areas
that are too humid or too colds, such
as the construction appendices,
garages or wine cellars.
• When you move the appliance, lift it
by the front edge to avoid scratching
the floor.
2.2 Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical
shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical
information on the rating plate agrees
with the power supply. If not, contact
an electrician.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to
the electrical components (e.g. mains
plug, mains cable, compressor).
Contact the Service or an electrician
to change the electrical components.
• The mains cable must stay below the
level of the mains plug.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
2.3 Use
WARNING!
Risk of injury, burns,
electrical shock or fire.
24
www.aeg.com
• Do not change the specification of
this appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g.
ice cream makers) in the appliance
unless they are stated applicable by
the manufacturer.
• Be careful not to cause damage to
the refrigerant circuit. It contains
isobutane (R600a), a natural gas with a
high level of environmental
compatibility. This gas is flammable.
• If damage occurs to the refrigerant
circuit, make sure that there are no
flames and sources of ignition in the
room. Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the
plastic parts of the appliance.
• Do not store flammable gas and
liquid in the appliance.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
• Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
2.4 Care and cleaning
WARNING!
Risk of injury or damage to
the appliance.
• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
• This appliance contains hydrocarbons
in the cooling unit. Only a qualified
person must do the maintenance and
the recharging of the unit.
• Regularly examine the drain of the
appliance and if necessary, clean it. If
the drain is blocked, defrosted water
collects in the bottom of the
appliance.
2.5 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door to prevent children
and pets to be closed inside of the
appliance.
• The refrigerant circuit and the
insulation materials of this appliance
are ozone-friendly.
• The insulation foam contains
flammable gas. Contact your
municipal authority for information on
how to discard the appliance
correctly.
• Do not cause damage to the part of
the cooling unit that is near the heat
exchanger.
3. OPERATION
3.1 Control panel
1
6
1
2
3
4
Display
Temperature warmer button
Temperature colder button
OK button
5
4
3
2
5 Mode button
6 ON/OFF button
ENGLISH
It is possible to change predefined
sound of buttons by pressing together
25
Mode and Temperature colder button
for some seconds. Change is reversible.
3.2 Display
A
B
H
C
D
G F E
3.3 Switching on
1. Connect the mains plug to the power
socket.
2. If the display is off, press ON/OFF.
If DEMO appears on the display, the
appliance is in demonstration mode.
Refer to "What to do if...".
The temperature indicators show the set
default temperature.
To select a different set
temperature refer to
"Temperature regulation".
CAUTION!
If the door remains open for
some minutes, the light will
turn off automatically. The
light is reset by closing and
opening the door itself.
3.4 Switching off
1. Press ON/OFF for a few seconds.
The display switches off.
2. Disconnect the mains plug from the
power socket.
3.5 Temperature regulation
The set temperature of the fridge may be
adjusted by pressing the temperature
button.
Default temperature:
• +5°C for the fridge
The temperature indicator shows the set
temperature.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
Timer indicator
COOLMATIC function
Holiday function
Temperature indicator
Alarm indicator
ChildLock function
MinuteMinder function
DYNAMICAIR function
The set temperature will be
reached within 24 hours.
After a power failure the set
temperature remains stored.
3.6 MinuteMinder function
The MinuteMinder function is to be used
to set an acoustic alarm at the preferred
time, useful for example when a recipe
requires to cool down food products for
a certain length of time.
1. Press Mode until the corresponding
icon appears.
The MinuteMinder indicator flashes.
The Timer shows the set value (30
minutes) for a few seconds.
2. Press the Temperature colder or
Temperature warmer button to
change the Timer set value from 1 to
90 minutes.
3. Press OK to confirm.
The MinuteMinder indicator is shown.
The Timer starts to flash (min).
It is possible to change the time at any
time during the countdown and at the
end by pressing the Temperature colder
button and the Temperature warmer
button.
At the end of the countdown, the
MinuteMinder indicator flashes and an
audible alarm sounds. Press OK to switch
off the sound and terminate the function.
It is possible to deactivate the function at
any time during the countdown by
repeating the function steps, until the
indicator turns off.
26
www.aeg.com
3.7 ChildLock function
Activate the ChildLock function to lock
the buttons from unintentional
operation.
1. Press Mode until the corresponding
icon appears.
The ChildLock indicator flashes.
2. Press OK to confirm.
The ChildLock indicator is shown.
To deactivate the ChildLock function,
repeat the procedure until the ChildLock
indicator goes off.
3.8 COOLMATIC function
If you need to insert a large amount of
warm food, for example after doing
grocery shopping, we suggest activating
the COOLMATIC function to chill the
products more rapidly and to avoid
warming the other food which is already
in the refrigerator.
1. Press Mode until the corresponding
icon appears.
The COOLMATIC indicator flashes.
2. Press OK to confirm.
The COOLMATIC indicator is shown.
The COOLMATIC function
shuts off automatically after
6 hours.
To switch off the function
before its automatic end,
repeat the steps until the
COOLMATIC indicator goes
off or select a different
fridge set temperature.
3.9 Holiday function
This function allows you to keep the
refrigerator closed and empty during a
long holiday period without the
formation of a bad smell.
1. Press the Mode until the Holiday
indicator icon appears.
The Holiday icon flashes.
The fridge temperature indicator shows
the set temperature.
2. Press the OK to confirm.
The Holiday icon appears.
To turn off the Holiday function, repeat
the procedure until the Holiday indicator
icon goes off.
3.10 DYNAMICAIR function
1. Press Mode until the corresponding
icon appears.
The DYNAMICAIR indicator flashes.
2. Press OK to confirm.
The DYNAMICAIR indicator is shown.
The activation of the
DYNAMICAIR function
increases energy
consumption.
If the function is activated
automatically, the
DYNAMICAIR indicator is
not shown (refer to "Daily
use").
To switch off the function, repeat the
steps until the DYNAMICAIR indicator
goes off.
3.11 Door open alarm
An acoustic alarm will sound if the door
is left open for a few minutes. The door
open alarm conditions are indicated by:
• a flashing Alarm indicator;
• an acoustic buzzer.
When normal conditions are restored
(door closed), the alarm will stop. The
buzzer can also be switched off by
pressing any button.
Empty the fridge
compartment before turning
the Holiday function on.
4. DAILY USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.
4.1 Vegetable Drawer
The drawer is suitable for storing fruit
and vegetables.
ENGLISH
Some models have a separator inside the
drawer that can be placed in different
positions to allow for the subdivision
best suited to personal needs.
All parts inside the drawer can be
removed for cleaning purposes.
4.2 Movable shelves
The walls of the refrigerator are
equipped with a series of runners so that
the shelves can be positioned as desired.
27
Do not move the big lower
door shelf to ensure correct
air circulation.
4.4 Bottle rack
1. Place the bottles (with the opening
facing front) in the pre-positioned
shelf.
If the shelf is positioned
horizontally, place only
closed bottles.
2. To store previously opened bottles,
pull the shelf up so it can rotate
upwards and be placed on the next
higher level.
Do not move the glass shelf
above the vegetable drawer
to ensure correct air
circulation.
4.3 Positioning the door
shelves
To permit storage of food packages of
various sizes, the door shelves can be
placed at different heights.
To make these adjustments proceed as
follows:
1. Gradually pull in the direction of the
arrows until it comes free.
A few positions can't be
used due to interference
with the temperature sensor.
4.5 DYNAMICAIR
2. Reposition the shelf as required.
The refrigerator compartment is
equipped with a device that allows for
rapid cooling of foods and more uniform
temperature in the compartment.
28
www.aeg.com
This device activates by itself when
needed, for example for a quick
temperature recovering after door
opening or when the ambient
temperature is high.
remove the typical smell of a brandnew product, then dry thoroughly.
2. Check that the drain hose at the rear
of the cabinet discharges into the
drip tray.
It is possible to switch on the device
manually when needed (refer to
"DYNAMICAIR Function").
The DYNAMICAIR device
stops when the door is open
and restarts immediately
after the door closing.
4.6 Cleaning the interior
1. Before using the appliance for the
first time, wash the interior and all
internal accessories with lukewarm
water and neutral soap so as to
CAUTION!
Do not use detergents or
abrasive powders, as these
will damage the finish.
5. HINTS AND TIPS
5.1 Normal operating sounds
The following sounds are normal during
operation:
• A faint gurgling and bubbling sound
from coils sound when refrigerant is
pumped.
• A whirring and pulsating sound from
the compressor when refrigerant is
pumped.
• A sudden cracking noise from inside
appliance caused by thermic
dilatation (a natural and not
dangerous physical phenomenon).
• A faint click noise from the
temperature regulator when the
compressor switches on or off.
5.2 Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
5.3 Hints for fresh food
refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or
evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly
if it has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
5.4 Hints for refrigeration
Useful hints:
• Meat (all types) : wrap in polythene
bags and place on the glass shelf
above the vegetable drawer.
• For safety, store in this way only one
or two days at the most.
• Cooked foods, cold dishes, etc..:
these should be covered and may be
placed on any shelf.
• Fruit and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the
special drawer(s) provided.
• Butter and cheese: these should be
placed in special airtight containers or
wrapped in aluminium foil or
polythene bags to exclude as much
air as possible.
• Bottles: these need a cap and should
be stored on the door bottle shelf, or
(if equipped) on the bottle rack.
• Bananas, potatoes, onions and garlic,
if not packed, must not be kept in the
refrigerator.
ENGLISH
29
5.5 Hints for temperature
inside the fridge
• A suitable temperature inside the
fridge is approx. +5° C. When the
temperature regulator is set to +5° C
this represents the mean temperature
in the fridge. It is normal with higher
temperature in the top of the fridge
and lower in the bottom. If the
temperature regulator is set to a cold
temperature, the ambient
temperature is high or if the fridge is
fully loaded the compressor will run
for a longer time. If too cold, change
to a higher temperature setting.
CAUTION!
Do not place food
against or close to the
temperature sensor (A).
This can result in too cold
temperatures.
A
• If you want to check the temperature
of food stored in the refrigerator,
place a glass of water centrally in the
cabinet, and put a proper
thermometer with an accuracy of +/–
1 °C into it. After 6 hours the
temperature can be monitored. The
measuring shall be performed under
steady-stated conditions (without
changing the load).
6. CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
6.1 General warnings
CAUTION!
Unplug the appliance before
carrying out any
maintenance operation.
This appliance contains
hydrocarbons in its cooling
unit; maintenance and
recharging must therefore
only be carried out by
authorized technicians.
The accessories and parts of
the appliance are not
suitable for washing in a
dishwasher.
6.2 Periodic cleaning
CAUTION!
Do not pull, move or
damage any pipes and/or
cables inside the cabinet.
CAUTION!
Take care of not to damage
the cooling system.
CAUTION!
When moving the cabinet,
lift it by the front edge to
avoid scratching the floor.
The equipment has to be cleaned
regularly:
1. Clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
2. Regularly check the door seals and
wipe clean to ensure they are clean
and free from debris.
3. Rinse and dry thoroughly.
4. If accessible, clean the condenser
and the compressor at the back of
the appliance with a brush.
30
www.aeg.com
This operation will improve the
performance of the appliance and
save electricity consumption.
6.3 Cleaning the ventilation
grille
It is important to periodically clean the
defrost water drain hole in the middle of
the refrigerator compartment channel to
prevent the water overflowing and
dripping onto the food inside.
Make sure the door is open.
The ventilation grille can be removed for
washing.
1. Loosen the edge of the grille by
pulling it according to the figure.
6.5 Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
2. Pull the grille straight out to
completely remove it.
3. Vacuum clean under the cabinet.
6.4 Defrosting of the
refrigerator
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator
compartment every time the motor
compressor stops, during normal use.
The defrost water drains out through a
trough into a special container at the
back of the appliance, over the motor
compressor, where it evaporates.
1. Disconnect the appliance from
electricity supply.
2. Remove all food.
3. Clean the appliance and all
accessories.
4. Leave the door/doors open to
prevent unpleasant smells.
WARNING!
If the cabinet will be kept on,
ask somebody to check it
once in a while to prevent
the food inside from spoiling
in case of a power failure.
7. TROUBLESHOOTING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
7.1 What to do if...
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does not operate.
The appliance is switched
off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not con- Connect the mains plug to the
nected to the mains socket mains socket correctly.
correctly.
ENGLISH
Problem
The appliance is noisy.
31
Possible cause
Solution
There is no voltage in the
mains socket.
Connect a different electrical
appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance stands
stable.
Audible or visual alarm is on. The cabinet has been recently switched on or the
temperature is still too
high.
Refer to "Door Open Alarm"or
"High Temperature Alarm".
The temperature in the ap- Refer to "Door Open Alarm"or
pliance is too high.
"High Temperature Alarm".
The door is left open.
Close the door.
The temperature in the ap- Contact a qualified electrician
pliance is too high.
or contact the nearest Authorized Service Centre.
A rectangular symbol is
Temperature sensor probshown instead of numbers
lem.
on the Temperature Display.
Contact the nearest Authorized Service Centre (the cooling system will continue to
keep food products cold, but
temperature adjustment will
not be possible).
The lamp does not work.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp does not work.
The lamp is defective.
Contact the nearest Authorized Service Centre.
The compressor operates
continually.
Temperature is set incorrectly.
Refer to "Operation" chapter.
Many food products were
put in at the same time.
Wait some hours and then
check the temperature again.
The room temperature is
too high.
Refer to climate class chart on
the rating plate.
Food products placed in
the appliance were too
warm.
Allow food products to cool to
room temperature before storing.
The door is not closed cor- Refer to "Closing the door".
rectly.
The COOLMATIC function Refer to "COOLMATIC funcis switched on.
tion".
There is too much frost and
ice.
The door is not closed cor- Refer to "Closing the door".
rectly or the gasket is deformed/dirty.
32
www.aeg.com
Problem
Possible cause
The compressor does not
start immediately after
pressing the COOLMATIC,
or after changing the temperature.
This is normal, no error has The compressor starts after a
occurred.
period of time.
Water flows inside the refrig- The water outlet is clogerator.
ged.
Food products prevent
that water flows into the
water collector.
Solution
Clean the water outlet.
Make sure that food products
do not touch the rear plate.
Water flows on the floor.
The melting water outlet is Attach the melting water outnot connected to the
let to the evaporative tray.
evaporative tray above the
compressor.
Temperature cannot be set.
The COOLMATIC function Switch off COOLMATIC manis switched on.
ually, or wait until the function
resets automatically to set the
temperature. Refer to "
COOLMATIC function".
DEMO appears on the display.
The appliance is in demon- Keep the Mode pressed for
stration mode.
approximately 10 seconds until a long sound is heard and
display shuts off for a short
time.
Door is misaligned or interferes with ventilation grill.
The appliance is not levelled.
The temperature in the appliance is too low/too high.
The temperature regulator Set a higher/lower temperais not set correctly.
ture.
Refer to "Levelling".
The door is not closed cor- Refer to "Closing the door".
rectly.
Food products placed in
the appliance were too
warm.
Allow food products to cool to
room temperature before storing.
Many food products were
put in at the same time.
Wait some hours and then
check the temperature again.
The door has been
opened often.
Open the door only if necessary.
The COOLMATIC function Refer to "COOLMATIC funcis switched on.
tion".
There is no cold air circula- Make sure that there is cold air
tion in the appliance.
circulation in the appliance.
ENGLISH
If the advice does not lead
to the desired result, call the
nearest Authorized Service
Centre.
7.2 Closing the door
33
7.3 Replacing the lamp
The appliance is equipped with a longlife
LED interior light.
Only service is allowed to replace the
lighting device. Contact your Authorised
Service Centre.
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to
"Installation".
3. If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Authorised
Service Centre.
8. INSTALLATION
WARNING!
Refer to Safety chapters.
8.1 Positioning
This appliance can be installed in a dry,
well ventilated indoor where the ambient
temperature corresponds to the climate
class indicated on the rating plate of the
appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
8.2 Location
To ensure best performance, if the
appliance is positioned below an
overhanging wall unit, the minimum
distance between the top of the cabinet
and the wall unit must be at least 40 mm.
Ideally, however, the appliance should
not be positioned below overhanging
wall units.
The ventilation space can be:
• directly above the appliance
• behind and above the top cupboard.
In this case, the space behind the top
cupboard must be at least 50 mm
deep.
50 mm
Some functional problems
might occur for some types
of models when operating
outside of that range. The
correct operation can only
be guaranteed within the
specified temperature
range. If you have any
doubts regarding where to
install the appliance, please
turn to the vendor, to our
customer service or to the
nearest Service Centre
8.3 Electrical connection
• Before plugging in, ensure that the
voltage and frequency shown on the
rating plate correspond to your
domestic power supply.
34
www.aeg.com
• The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not
earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with
current regulations, consulting a
qualified electrician.
• The manufacturer declines all
responsibility if the above safety
precautions are not observed.
• This appliance complies with the
E.E.C. Directives.
8.4 Removing the transport
support
Your appliance is equipped with
transport support to secure the door
during transportation.
1. Open the door.
2. Remove the transport support from
the door sides.
3. Remove the transport support from
the lower hinge (some models).
8.6 Levelling
When placing the appliance ensure that
it stands level. If necessary adjust the feet
using the adjustment spanner supplied.
Door alignment is dependent on proper
levelling.
CAUTION!
Some models are fitted with
a silencing pad under the
cabinet. Do not remove this
pad.
8.7 Door reversibility
WARNING!
Before carrying out any
operations, remove the plug
from the power socket.
3
2
8.5 Rear spacers
Install the two spacers and the locking
pins provided within the accessory bag
as shown in the figure.
1. Remove the ventilation grille.
Remove the upper filling and install it
on the opposite side of the grille.
2. Lay down the appliance back side
down on a wooden support.
3. Unscrew the handle from the bottom
and the top of the door (1, 3) and the
screw on top of the handle (2).
ENGLISH
1
2
3
11. Install the handle on the opposite
side.
12. Raise the appliance and install the
ventilation grille.
13. Put the cabinet in position.
4. Unscrew the hinge (1) and remove
the cover plate (2).
5. Remove the support (3) and install
the cover plate and hinge on the
opposite side. Install the support on
the opposite side.
1
2
3
6. Unscrew and move the lower hinge
(1).
7. Move the pin to the opposite side
(2).
8. Unscrew the support (3).
9. Screw on the lower hinge and the
support on the opposite side (4, 5).
10. Tighten the pin with the adjustment
spanner supplied.
4
1
5
3
2
CAUTION!
Reposition, level the
appliance, wait for at least
four hours and then connect
it to the power socket.
Do a final check to make
sure that:
• All screws are tightened.
• The magnetic seal
adheres to the cabinet.
• The door opens and
closes correctly.
If the ambient temperature
is cold (i.e. in Winter), the
gasket may not fit perfectly
to the cabinet. In that case,
wait for the natural fitting of
the gasket.
In case you do not want to
carry out the above
mentioned operations,
contact the nearest
Authorised Service Centre.
The Authorised Service
specialist will carry out the
reversibility of the doors at
your cost.
35
36
www.aeg.com
9. NOISES
There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circulation).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
ENGLISH
BLUBB!
CRACK!
BLUBB!
37
CRACK!
10. TECHNICAL INFORMATION
10.1 Technical data
Height
mm
1800
Width
mm
595
Depth
mm
623
Voltage
Volts
230 - 240
Frequency
Hz
50
The technical information are situated in
the rating plate, on the external or
internal side of the appliance and in the
energy label.
11. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable
containers to recycle it. Help protect the
environment and human health and to
recycle waste of electrical and electronic
appliances. Do not dispose appliances
marked with the symbol with the
household waste. Return the product to
your local recycling facility or contact
your municipal office.
38
www.aeg.com
TABLE DES MATIÈRES
1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ................................................................................... 39
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.............................................................................. 40
3. FONCTIONNEMENT..............................................................................................42
4. UTILISATION QUOTIDIENNE................................................................................44
5. CONSEILS................................................................................................................46
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE................................................................................ 47
7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT................................................49
8. INSTALLATION....................................................................................................... 52
9. BRUITS......................................................................................................................54
10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.................................................................. 56
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations
suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils.
Informations en matière de protection de l'environnement.
Sous réserve de modifications.
FRANÇAIS
1.
39
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
peut être tenu pour responsable des dommages et
blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours cette notice avec votre appareil
pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites
ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si
elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des
instructions relatives à l’utilisation de l'appareil en
toute sécurité leur ont été données et si les risques
encourus ont été appréhendées.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas
être effectués par des enfants sans surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
1.2 Consignes générales de sécurité
•
•
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des utilisations telles que :
– dans les bâtiments de ferme, dans des cuisines
réservées aux employés dans des magasins,
bureaux et autres lieux de travail ;
– pour une utilisation privée, par les clients, dans des
hôtels et autres lieux de séjour.
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans
l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée,
ne soient pas obstrués.
N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre
appareil pour accélérer le processus de dégivrage
que ceux recommandés par le fabricant.
40
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
N'endommagez pas le circuit frigorifique.
N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des
compartiments de conservation des aliments de
l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le
fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de nettoyage
neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet
appareil, comme des aérosols contenant un produit
inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
des personnes de qualification similaire afin d'éviter
un danger.
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Portez toujours des gants de sécurité.
• Assurez-vous que l'air circule autour
de l'appareil.
• Attendez au moins 4 heures avant de
brancher l'appareil sur le secteur.
Cela permet à l'huile de refouler dans
le compresseur.
• N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
• La surface arrière de l'appareil doit
être positionnée contre un mur.
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit trop humide ou trop froid,
comme une dépendance extérieure,
un garage ou une cave.
• Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
2.2 Connexion électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
FRANÇAIS
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation
ou le compresseur. Contactez le
service après-vente ou un électricien
pour changer les composants
électriques.
• Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
• Ne connectez la fiche d'alimentation
secteur à la prise de courant secteur
qu'à la fin de l'installation. Assurezvous que la fiche d'alimentation est
accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation électrique pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours
sur la fiche.
2.3 Usage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures, d'électrocution ou
d'incendie.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
• Veillez à ne pas endommager le
circuit frigorifique. Il contient de
l'isobutane (R600a), un gaz naturel
ayant un niveau élevé de
compatibilité environnementale. Ce
gaz est inflammable.
• Si le circuit frigorifique est
endommagé, assurez-vous de
l'absence de flammes et de sources
d'ignition dans la pièce. Aérez la
pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
• Ne stockez jamais de gaz ou de
liquide inflammable dans l'appareil.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
41
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
• Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
2.4 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la
recharge du circuit de réfrigération
doivent être effectués par un
professionnel qualifié.
• Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire,
nettoyez-le. Si l'orifice est bouché,
l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
2.5 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
• Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent
la couche d'ozone.
• La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des
informations sur la marche à suivre
pour mettre l'appareil au rebut.
• N'endommagez pas la partie du
circuit de réfrigération située à
proximité du condenseur thermique.
42
www.aeg.com
3. FONCTIONNEMENT
3.1 Panneau de commande
1
6
5
4
3
2
1 Affichage
2 Touche d'augmentation de la
température
3 Touche de diminution de la
température
4 Touche OK
5 Touche Mode
6 Touche ON/OFF
Pour augmenter le volume de la tonalité
des touches, appuyez simultanément sur
la touche Mode et la touche de
diminution de la température pendant
plusieurs secondes. Ce changement est
réversible.
3.2 Affichage
A
B
H
C
D
G F E
3.3 Mise en marche
1. Branchez la fiche électrique de
l'appareil à la prise de courant.
2. Si l'affichage est éteint, appuyez sur
ON/OFF.
Si DEMO s'affiche, l'appareil est en
mode démonstration. Reportez-vous
au chapitre « En cas d'anomalie de
fonctionnement ».
Les indicateurs de température/voyants
du thermostat indiquent la température
programmée par défaut.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
Indicateur de la minuterie
Fonction COOLMATIC
Fonction Holiday
Indicateur de température
Voyant d'alarme
Fonction ChildLock
Fonction MinuteMinder
Fonction DYNAMICAIR
Pour sélectionner une
température différente,
reportez-vous au
paragraphe « Réglage de la
température ».
ATTENTION!
Si la porte reste ouverte
pendant quelques minutes,
l'éclairage s'éteint
automatiquement. Pour le
rallumer, fermez et ouvrez
de nouveau la porte.
FRANÇAIS
3.4 Mise hors tension
1. Appuyez sur la touche ON/OFF
pendant quelques secondes.
L'affichage s'éteint.
2. Débranchez la fiche électrique de
l'appareil de la prise de courant.
3.5 Réglage de la température
La température du réfrigérateur est
réglée en appuyant sur la touche de
température.
Température par défaut :
• +5 °C dans le réfrigérateur
L'indicateur de température indique la
température programmée.
La température
programmée sera atteinte
sous 24 heures. Après une
coupure de courant, la
température programmée
reste enregistrée.
3.6 Fonction MinuteMinder
La fonction MinuteMinder doit être
utilisée pour le réglage d'une alarme
sonore à une heure souhaitée, ce qui est
utile, par exemple, lorsque l'on souhaite
refroidir des aliments pendant un certain
temps dans le cadre d'une recette de
cuisine.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur MinuteMinder clignote.
Le minuteur indique pendant quelques
secondes la valeur programmée
(30 minutes).
2. Appuyez sur la touche de diminution
ou d'augmentation de la
température pour changer la valeur
programmée de la minuterie de 1 à
90 minutes.
3. Appuyez sur la touche OK pour
confirmer.
L'indicateur MinuteMinder s'affiche.
Le minuteur se met à clignoter (min).
Il est possible de modifier la durée à tout
moment et avant la fin du décompte en
appuyant sur la touche de diminution de
la température et sur la touche
d'augmentation de la température.
43
Une fois le décompte terminé, le voyant
MinuteMinder clignote et un signal
sonore retentit. Appuyez sur la touche
OK pour arrêter le signal sonore et
désactiver la fonction.
Il est possible de désactiver une fonction
à tout moment pendant le décompte en
répétant les étapes de sélection de la
fonction, jusqu'à ce que le voyant
s'éteigne.
3.7 Fonction ChildLock
Activez la fonction ChildLock pour
verrouiller les touches et éviter toute
opération accidentelle.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur ChildLock clignote.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur ChildLock s'affiche.
Pour désactiver la fonction ChildLock,
répétez la procédure jusqu'à ce que le
voyant ChildLock s'éteigne.
3.8 Fonction COOLMATIC
Si vous avez besoin de ranger une
grande quantité d'aliments chauds dans
votre réfrigérateur, par exemple après
avoir fait vos courses, nous vous
suggérons d'activer la fonction
COOLMATIC pour refroidir rapidement
les aliments tout en évitant le
réchauffement des denrées déjà
stockées dans le réfrigérateur.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur COOLMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour
confirmer.
L'indicateur COOLMATIC s'affiche.
La fonction COOLMATIC se
désactive automatiquement
au bout de 6 heures.
Pour désactiver la fonction
avant son arrêt automatique,
répétez les étapes jusqu'à ce
que le voyant COOLMATIC
s'éteigne ou sélectionnez
une autre température de
réfrigérateur.
44
www.aeg.com
3.9 Fonction Holiday
Cette fonction vous permet de laisser le
compartiment réfrigérateur vide et fermé
pendant une longue période sans
formation de mauvaises odeurs.
2. Appuyez sur la touche OK pour
confirmer.
L'indicateur DYNAMICAIR s'affiche.
L'activation de la fonction
DYNAMICAIR augmente la
consommation d'électricité.
Si la fonction est activée
automatiquement, le voyant
DYNAMICAIR reste éteint
(reportez-vous à la section
« Utilisation quotidienne »).
Videz le compartiment de
réfrigération avant d'activer
la fonction Holiday.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que l'icône Holiday apparaisse.
L'icône Holiday clignote.
L'indicateur de température du
réfrigérateur indique la température
programmée.
2. Appuyez sur la touche OK pour
confirmer.
L'icône Holiday apparaît.
Pour désactiver la fonction Holiday,
répétez les mêmes opérations jusqu'à ce
que l'icône Holiday disparaisse.
3.10 Fonction DYNAMICAIR
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur DYNAMICAIR clignote.
Pour désactiver la fonction, répétez les
étapes jusqu'à ce que l'indicateur
DYNAMICAIR s'éteigne.
3.11 Alarme de porte ouverte
Une alarme sonore se déclenche si la
porte reste ouverte pendant quelques
minutes. Les conditions d'alarme de
porte ouverte sont indiquées par :
• un voyant d'alarme clignotant ;
• une alarme sonore.
Au rétablissement des conditions
normales (porte fermée), l'alarme
s'arrête. Vous pouvez également
éteindre le signal sonore en appuyant
sur n'importe quelle touche.
4. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
4.1 Bac à légumes
Le bac convient au rangement des fruits
et légumes.
Certaines modèles possèdent une
cloison repositionnable permettant de
séparer les aliments selon vos besoins.
Tous les éléments du bac sont amovibles
pour faciliter le nettoyage.
4.2 Glissières amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières afin que les
clayettes puissent être positionnées
comme vous le souhaitez.
Ne modifiez pas
l'emplacement de la clayette
en verre située au-dessus du
bac à légumes, afin de
garantir une circulation d'air
optimale.
FRANÇAIS
45
4.3 Mise en place des
balconnets de la porte
Selon la taille des emballages des
aliments conservés, les balconnets de la
porte peuvent être positionnés à
différentes hauteurs.
Pour les ajuster, procédez comme suit :
1. Faites-le glisser dans le sens des
flèches jusqu'à ce qu'il se libère.
Certaines positions ne
doivent pas être utilisées du
fait de l'interférence avec le
capteur de température.
2. Positionnez le balconnet comme
requis.
4.5 DYNAMICAIR
Ne déplacez pas le grand
balconnet inférieur, afin de
garantir une circulation d'air
optimale.
4.4 Compartiment à bouteilles
1. Placez les bouteilles (ouverture vers
l'avant) sur la clayette prévue à cet
effet.
Si la clayette est en
position horizontale,
placez uniquement des
bouteilles non
entamées.
2. Pour y placer des bouteilles déjà
ouvertes, tirez la clayette vers le haut
afin qu'elle puisse glisser vers le haut
et être placée sur le niveau supérieur.
Le compartiment réfrigérateur est
équipé d'un dispositif qui permet le
refroidissement rapide des aliments et
qui maintient une température plus
homogène dans le compartiment.
Ce dispositif s'active automatiquement
en cas de besoin, par exemple pour
rafraîchir rapidement le réfrigérateur
lorsque la porte est laissée ouverte ou si
la température ambiante est élevée.
Il est possible de mettre manuellement
le dispositif en fonctionnement si
nécessaire (reportez-vous au chapitre
« Fonction DYNAMICAIR »).
Le dispositif DYNAMICAIR
s'arrête si la porte est
ouverte et redémarre sitôt la
porte refermée.
46
www.aeg.com
4.6 Nettoyage de l'intérieur
1. Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois, nettoyez l'intérieur et
tous les accessoires avec de l'eau
tiède savonneuse (pour supprimer
toute odeur de neuf), puis séchez-les
soigneusement.
2. Contrôlez que le flexible
d'évacuation à l'arrière du
compartiment débouche bien dans
le bac collecteur.
ATTENTION!
N'utilisez jamais de produits
abrasifs ou caustiques, car ils
pourraient endommager le
revêtement.
5. CONSEILS
5.1 Bruits normaux de
fonctionnement
5.3 Conseils pour la
réfrigération des aliments frais
Les bruits suivants sont normaux lorsque
l'appareil est en cours de
fonctionnement :
Pour obtenir les meilleurs résultats :
• Un léger gargouillis lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
• Un ronronnement et un bruit de
pulsation provenant du compresseur
lorsque le liquide réfrigérant est
pompé.
• Un bruit de craquement soudain
provenant de l'intérieur de l'appareil
provoqué par une dilatation
thermique (un phénomène naturel et
inoffensif).
• Un léger cliquetis du thermostat
lorsque le compresseur s'active ou se
désactive.
5.2 Conseils d'économie
d'énergie
• Évitez d'ouvrir trop souvent la porte
et ne la laissez ouverte que le temps
nécessaire.
• n'introduisez pas d'aliments encore
chauds ou de liquides en évaporation
dans le réfrigérateur
• couvrez ou enveloppez
soigneusement les aliments, surtout
s'ils sont aromatiques
• placez correctement les aliments pour
que l'air puisse circuler librement
autour
5.4 Conseils pour la
réfrigération
Conseil utiles :
• Viande (tous types de viande) :
enveloppez-la dans des sachets en
plastique et placez-la sur la clayette
en verre au-dessus du bac à légumes.
• Pour des raisons de sécurité, ne la
conservez de cette manière que
pendant un ou deux jours maximum.
• Aliments cuits, plats froids, etc. : ils
doivent être couverts et peuvent être
placés sur n'importe quelle clayette.
• Fruits et légumes : placez-les une fois
nettoyés dans le bac à légumes.
FRANÇAIS
• Beurre et fromage : placez-les dans
des récipients étanches spéciaux ou
enveloppez-les soigneusement dans
des feuilles d'aluminium ou des
sachets en plastique, afin que le
volume d'air avec lesquels ils sont en
contact soit réduit autant que
possible.
• Bouteilles : elles nécessitent un
bouchon et doivent être stockées sur
l'étagère à bouteilles de la porte ou
(si équipé) sur la grille à bouteilles.
• Bananes, pommes de terre, oignons
et ail ne doivent pas être mis dans le
réfrigérateur, s'ils ne sont pas
emballés.
47
compresseur fonctionnera plus
longtemps. Si la température est trop
basse, réglez une température plus
élevée.
ATTENTION!
Ne placez pas d'aliments
contre ou à proximité du
capteur de température
(A). Cela peut causer des
températures trop
basses.
A
5.5 Conseils relatifs à la
température intérieure du
réfrigérateur
• La température idéale à l'intérieur du
réfrigérateur est d'environ +5 °C.
Lorsque le thermostat est réglé sur
+5 °C, il s'agit de la température
moyenne à l'intérieur du réfrigérateur.
Il est normal que la température soit
plus élevée dans la partie supérieure
du réfrigérateur, et plus basse dans la
partie inférieure. Si le thermostat est
réglé sur une température basse, si la
température ambiante est élevée ou
si le réfrigérateur est plein, le
• Si vous souhaitez vérifier la
température des aliments conservés
au réfrigérateur, placez un verre d'eau
au centre de l'appareil et mettez dans
ce verre un thermomètre dont la
précision est de +/- 1 °C. Vous pouvez
contrôler la température au bout de
6 heures. La mesure doit être
effectuée dans des conditions stables
(sans modification de charge à
l'intérieur de l'appareil).
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Avertissements généraux
ATTENTION!
Débranchez l'appareil avant
toute opération d'entretien
et de nettoyage.
Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son
circuit de réfrigération ;
l'entretien et la recharge ne
doivent donc être effectués
que par du personnel
qualifié.
Les pièces et accessoires de
l'appareil ne doivent pas
être lavés au lave-vaisselle.
6.2 Nettoyage périodique
ATTENTION!
Ne tirez pas, ne déplacez
pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
ATTENTION!
Attention à ne pas
endommager le système de
réfrigération.
48
www.aeg.com
ATTENTION!
Lorsque vous déplacez
l'appareil, veillez à le
soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
L'appareil doit être nettoyé
régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et un détergent
doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de
porte et essuyez-les pour vous
assurer qu'ils sont propres et ne
contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le
condenseur et le compresseur situés
à l'arrière de l'appareil avec une
brosse.
Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet
des économies d'électricité.
6.3 Nettoyage de la grille de
ventilation
Assurez-vous que la porte est ouverte.
La grille de ventilation est amovible pour
permettre son nettoyage.
1. Retirez le bord de la grille en tirant
dessus, comme illustré.
2. Enlevez la grille en tirant dessus tout
droit.
3. Passez l'aspirateur sous l'appareil.
6.4 Dégivrage du réfrigérateur
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de
l'évaporateur du compartiment
réfrigérateur à chaque fois que le
compresseur s'arrête. L'eau de
dégivrage est collectée dans un récipient
spécial situé à l'arrière de l'appareil, audessus du compresseur, d'où elle
s'évapore.
Il est important de nettoyer
régulièrement l'orifice d'écoulement de
la goulotte d'évacuation de l'eau de
dégivrage située au milieu du
compartiment réfrigérateur pour
empêcher l'eau de déborder et de
couler à l'intérieur de l'appareil.
6.5 En cas de non-utilisation
prolongée
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de
longues périodes, prenez les précautions
suivantes :
1. Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
4. Laissez la porte/les portes ouverte(s)
pour éviter la formation d'odeurs
désagréables.
AVERTISSEMENT!
Si, toutefois, vous n'avez pas
la possibilité de débrancher
et de vider l'appareil, faites
vérifier régulièrement le bon
de fonctionnement de celuici et ceci en tenant compte
de sa charge et de son
autonomie de
fonctionnement.
FRANÇAIS
49
7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 En cas d'anomalie de fonctionnement...
Problème
Cause probable
L'appareil ne fonctionne pas L'appareil est à l'arrêt.
du tout.
Solution
Mettez l'appareil en marche.
La fiche du câble d'alimen- Branchez correctement la fiche
tation n'est pas correctedu câble d'alimentation dans
ment insérée dans la prise la prise de courant.
de courant.
La prise de courant n'est
pas alimentée.
Branchez un autre appareil
électrique à la prise de courant. Contactez un électricien
qualifié.
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable. Assurez-vous de la stabilité de
l'appareil.
Les signaux sonores et visuels sont activés.
L'appareil a récemment
été mis en marche ou la
température est toujours
trop élevée.
Consultez le paragraphe
« Alarme porte ouverte » ou
« Alarme haute température ».
La température à l'intérieur Consultez le paragraphe
de l'appareil est trop éle« Alarme porte ouverte » ou
vée.
« Alarme haute température ».
La porte est laissée ouverte.
Refermez la porte.
La température à l'intérieur Contactez un électricien qualide l'appareil est trop élefié ou le service après-vente
vée.
agréé le plus proche.
Un symbole rectangulaire
apparaît à la place des
chiffres sur l'écran de température.
Problème de capteur de
température.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche (le
système de réfrigération continuera de maintenir les aliments au froid, mais le réglage
de la température n'est pas
possible).
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est en mode
veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'ampoule est défectueuse.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche.
50
www.aeg.com
Problème
Cause probable
Solution
Le compresseur fonctionne
en permanence.
Il y a une erreur dans le
Reportez-vous au chapitre
réglage de la température. « Fonctionnement ».
Trop de produits ont été
introduits simultanément.
Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la température.
La température ambiante
est trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la plaque signalétique.
Les aliments introduits
Laissez refroidir les aliments à
dans l'appareil étaient trop température ambiante avant
chauds.
de les mettre dans l'appareil.
Il y a trop de givre et de
glace.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La fonction COOLMATIC
est activée.
Consultez le paragraphe
« Fonction COOLMATIC ».
La porte n'est pas correctement fermée ou le
joint est déformé/sale.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
Le compresseur ne démarre Ce phénomène est norpas immédiatement après
mal, il ne s'agit pas d'une
avoir appuyé sur la touche
anomalie.
COOLMATIC, ou après avoir
changé la température.
Le compresseur démarre au
bout d'un certain temps.
De l'eau s'écoule à l'intérieur du réfrigérateur.
L'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage.
Des aliments empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits
ne touchent pas la plaque arrière.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de
Fixez le tuyau d'évacuation de
l'eau de dégivrage n'est
l'eau au bac d'évaporation de
pas raccordé au bac d'éva- l'eau de dégivrage.
poration situé au-dessus
du compresseur.
Il est impossible de régler la
température.
La fonction COOLMATIC
est activée.
Désactivez manuellement la
fonction COOLMATIC attendez que la fonction se réinitialise automatiquement avant de
régler la température. Consultez le paragraphe « Fonction
COOLMATIC ».
FRANÇAIS
51
Problème
Cause probable
Solution
DEMO s'affiche sur le panneau.
L'appareil est en mode
démonstration.
Maintenez la touche Mode enfoncée pendant environ
10 secondes, jusqu'à ce qu'un
long signal sonore retentisse
et que l'affichage s'éteigne
pendant un court instant.
La porte n'est pas dans
l'alignement ou touche la
grille de ventilation.
L'appareil n'est pas de niveau.
Reportez-vous au chapitre
« Mise de niveau ».
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop basse/
élevée.
Le thermostat n'est pas ré- Augmentez/réduisez la temglé correctement.
pérature.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
Les aliments introduits
Laissez refroidir les aliments à
dans l'appareil étaient trop température ambiante avant
chauds.
de les mettre dans l'appareil.
Trop de produits ont été
introduits simultanément.
Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la température.
La porte a été ouverte trop N'ouvrez la porte qu'en cas de
souvent.
nécessité.
La fonction COOLMATIC
est activée.
Consultez le paragraphe
« Fonction COOLMATIC ».
L'air froid ne circule pas
dans l'appareil.
Assurez-vous que de l'air froid
circule dans l'appareil.
Si ces conseils n'apportent
pas le résultat souhaité,
contactez le service aprèsvente agréé le plus proche.
7.2 Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte.
Reportez-vous au chapitre
« Installation ».
3. Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez le
service après-vente agréé.
7.3 Remplacement de
l'éclairage
L'appareil est équipé d'un éclairage à
DEL longue durée.
Le remplacement du dispositif
d'éclairage doit uniquement être
effectué par un technicien du service
après-vente. Contactez votre service
après-vente agréé.
52
www.aeg.com
8. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 Installation
• derrière et au-dessus de l'élément
supérieur.
Dans ce cas, laissez un espace d'au
moins 50 mm derrière l'élément
supérieur.
50 mm
Cet appareil peut être installé dans un
pièce intérieure sèche et bien ventilée où
la température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil :
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à +32 °C
ST
+16 °C à +38 °C
T
+16 °C à +43 °C
Des problèmes fonctionnels
peuvent se produire sur
certains types de modèles
fonctionnant hors de cette
plage de températures. Seul
le respect de la plage de
températures spécifiée peut
garantir un bon
fonctionnement de
l'appareil. En cas de doute
concernant l'emplacement
d'installation de l'appareil,
veuillez contacter le
vendeur, notre service
après-vente ou le centre de
maintenance le plus proche.
8.2 Emplacement
Pour garantir un rendement optimal si
l'appareil est installé sous un élément
suspendu, la distance entre le haut de
l'appareil et cet élément suspendu doit
être de 40 mm au minimum. Si possible,
évitez de placer l'appareil sous des
éléments suspendus.
L'espace de ventilation peut être :
• directement au-dessus de l'appareil
8.3 Branchement électrique
• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau électrique domestique.
• L'appareil doit être relié à la terre. La
fiche du cordon d'alimentation est
fournie avec un contact à cette fin. Si
la prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise à
la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
• Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
de ces consignes de sécurité.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
FRANÇAIS
8.4 Retrait du support de
transport
53
8.6 Mise de niveau
L'appareil est équipé de cales de
transport qui permettent d'immobiliser la
porte au cours du transport.
1. Ouvrez le hublot.
2. Retirez les cales de transport des
côtés de la porte.
3. Retirez les cales de transport de la
charnière inférieure (sur certains
modèles).
ATTENTION!
Certains modèles sont
équipés d'un bloc destiné à
réduire le niveau sonore
(sous l'appareil). Ne retirez
jamais ce bloc.
Lorsque vous installez l'appareil, veillez à
le placer de niveau. Si besoin est, réglez
les pieds en utilisant la clé fournie.
L'alignement de la porte dépend de la
mise de niveau de l'appareil.
8.7 Réversibilité de la porte
AVERTISSEMENT!
Avant toute opération,
débranchez la fiche de la
prise électrique.
3
2
1. Enlevez la grille de ventilation.
Enlevez le cache supérieur et
installez-le sur le côté opposé de la
grille.
2. Couchez l'appareil sur le dos sur une
cale en bois.
3. Dévissez la poignée du bas et du
haut de la porte (1, 3) ainsi que la vis
en haut de la poignée (2).
1
2
3
8.5 Entretoises arrière
Installez les deux entretoises et les
goupilles d'arrêt fournies dans le sachet
d'accessoires, comme indiqué sur
l'illustration.
4. Dévissez la charnière (1) et retirez le
cache (2).
5. Retirez le support (3) et installez le
cache et la charnière sur le côté
opposé. Installez le support sur le
côté opposé.
54
www.aeg.com
1
11. Installez la poignée sur le côté
opposé.
12. Soulevez l'appareil et installez la
grille de ventilation.
13. Mettez l'appareil en place.
2
ATTENTION!
Remettez l'appareil en
place, mettez-le de niveau,
attendez au moins quatre
heures puis branchez-le à la
prise de courant.
3
6. Dévissez et déplacez la charnière
inférieure (1).
7. Déplacez la tige sur l'autre côté (2).
8. Dévissez le support (3).
9. Vissez la charnière inférieure et le
support sur le côté opposé (4, 5).
10. Serrez la tige à l'aide de la clé
fournie.
4
1
5
3
2
Faites une dernière
vérification pour vous
assurer que :
• Toutes les vis sont bien
serrées.
• Le joint magnétique
adhère bien à l'appareil.
• La porte s'ouvre et se
ferme correctement.
Si la température ambiante
est basse (par exemple, en
hiver), il se peut que le joint
n'adhère pas parfaitement.
Dans ce cas, attendez que le
joint reprenne sa taille
naturelle.
Si vous ne voulez pas
effectuer personnellement
les opérations décrites cidessus, contactez le service
après-vente agréé le plus
proche. Un technicien du
service après-vente agréé
procédera à la réversibilité
de la porte à vos frais.
9. BRUITS
L'appareil émet certains bruits pendant son fonctionnement (compresseur, circuit
frigorifique).
FRANÇAIS
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
55
56
www.aeg.com
10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
10.1 Caractéristiques techniques
Hauteur
mm
1800
Largeur
mm
595
Profondeur
mm
623
Voltage
V
230 - 240
Fréquence
Hz
50
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté intérieur ou extérieur de l'appareil
et sur l'étiquette énergétique.
11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
DEUTSCH
57
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSINFORMATIONEN.......................................................................... 58
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.............................................................................. 59
3. BETRIEB................................................................................................................... 61
4. TÄGLICHER GEBRAUCH........................................................................................63
5. TIPPS UND HINWEISE............................................................................................ 65
6. REINIGUNG UND PFLEGE.....................................................................................66
7. FEHLERSUCHE........................................................................................................ 68
8. MONTAGE...............................................................................................................71
9. GERÄUSCHE............................................................................................................74
10. TECHNISCHE DATEN.......................................................................................... 75
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG-Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu erhalten:
www.aeg.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu
erwerben:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
58
1.
www.aeg.com
SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller
übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und
Beschädigungen durch unsachgemäße Montage.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von
Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
•
•
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in
Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und
anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im
Gehäuse um das Gerät und in der Einbaunische nicht
blockiert sind.
Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere
als vom Hersteller empfohlene mechanische oder
sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
DEUTSCH
•
•
•
•
•
59
Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts
keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen
Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder
Dampfstrahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten
Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven
Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen
Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt
werden, um Gefahren zu vermeiden.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Nur eine qualifizierte
Fachkraft darf den
elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das
Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät
nicht auf und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen
Sie stets Sicherheitshandschuhe.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um
das Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie mindestens 4 Stunden,
bevor Sie das Gerät an das Stromnetz
anschließen. Dies ist erforderlich,
damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
• Stellen Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Heizkörpern, Herden,
Backöfen oder Kochfeldern auf.
• Die Geräterückseite muss gegen die
Wand gestellt werden.
• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf,
wo es direktem Sonnenlicht
ausgesetzt sein könnte.
• Stellen Sie das Gerät nicht an zu
feuchten oder kalten Orten auf, wie z.
B. in Nebengebäuden, Garagen oder
Weinkellern.
• Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die
elektrischen Daten auf dem
Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich andernfalls an eine
Elektrofachkraft.
60
www.aeg.com
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, elektrische
Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel
und Kompressor) nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich an den
technischen Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft, um die elektrischen
Bauteile auszutauschen.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
2.3 Verwendung
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-,
Stromschlag- und
Brandgefahr.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf
nicht zu beschädigen. Er enthält
Isobutan (R600a), ein Erdgas mit
einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Dieses Gas ist
brennbar.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
• Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
• Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
2.4 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und
reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Abtauwasser am Boden des
Geräts an.
2.5 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie die Tür, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
• Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
• Achten Sie darauf, dass die
Kühleinheit in der Nähe des
Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
DEUTSCH
61
3. BETRIEB
3.1 Bedienfeld
1
6
1
2
3
4
5
Display
Taste zum Erhöhen der Temperatur
Taste zum Senken der Temperatur
Taste OK
Der voreingestellte Tastenton lässt sich
ändern. Halten Sie dazu Mode und die
Taste zum Senken der Temperatur einige
4
3
2
5 Taste Mode
6 Taste ON/OFF
Sekunden gedrückt. Die Änderung lässt
sich rückgängig machen.
3.2 Display
A
B
H
C
D
G F E
3.3 Einschalten des Geräts
1. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
2. Ist das Display ausgeschaltet,
drücken Sie ON/OFF.
Wenn auf dem Display DEMO
angezeigt wird, befindet sich das
Gerät im Demo-Modus. Schlagen Sie
dazu bitte unter „Was tun, wenn...
“ nach.
Die Temperaturanzeigen zeigen die
jeweils eingestellte Standardtemperatur
an.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
Timer-Anzeige
Funktion COOLMATIC
Funktion Holiday
Temperaturanzeige
Alarmanzeige
Funktion ChildLock
Funktion MinuteMinder
Funktion DYNAMICAIR
Informationen zur Auswahl
einer anderen Temperatur
finden Sie unter
„Temperaturregelung“.
ACHTUNG!
Bleibt die Tür einige
Minuten lang geöffnet,
schaltet sich die
Beleuchtung automatisch
aus. Die Beleuchtung wird
durch das Schließen und
Öffnen der Tür automatisch
aus- bzw. eingeschaltet.
62
www.aeg.com
3.4 Ausschalten des Geräts
1. Drücken Sie ON/OFF einige
Sekunden.
Das Display wird ausgeschaltet.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
3.5 Temperaturregelung
Die Temperatur des Kühlschranks lässt
sich durch Drücken des
Temperaturreglers einstellen.
Standardtemperatur:
• +5 °C für den Kühlschrank
Die Temperaturanzeige zeigt die
eingestellte Temperatur an.
Die eingestellte Temperatur
wird innerhalb von 24
Stunden erreicht. Nach
einem Stromausfall bleibt
die eingestellte Temperatur
gespeichert.
3.6 Funktion MinuteMinder
Mit der Funktion MinuteMinder wird ein
akustischer Alarm auf eine gewünschte
Zeit eingestellt. Dies ist zum Beispiel
nützlich, wenn ein Rezept erfordert, dass
eine Speise für eine bestimmte Zeit
abkühlen muss.
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige MinuteMinder blinkt.
Der Timer zeigt den eingestellten Wert
(30 Minuten) einige Sekunden lang an.
2. Drücken Sie die Taste zur Erhöhung
oder Verringerung der Temperatur,
um die Uhreinstellung von 1 bis 90
Minuten zu ändern.
3. Mit OK bestätigen.
Die MinuteMinder-Anzeige erscheint.
Im Timer blinkt (min)..
Die Zeit kann während des Countdowns
und am Ende geändert werden, indem
Sie die Tasten zur Erhöhung und
Verringerung der Temperatur drücken.
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die
Anzeige MinuteMinder und es ertönt ein
Alarmsignal. Schalten Sie den Alarmton
und die Funktion mit OK aus.
Diese Funktion kann während des
Countdowns jederzeit ausgeschaltet
werden. Wiederholen Sie hierzu die
obigen Schritte, bis die Anzeige erlischt.
3.7 Funktion ChildLock
Schalten Sie die Funktion ChildLock ein,
um die Tasten gegen eine
unbeabsichtigte Betätigung zu
verriegeln.
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die ChildLock Anzeige blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige ChildLock leuchtet.
Um die Funktion ChildLock
auszuschalten, wiederholen Sie den
Vorgang, bis die Anzeige ChildLock
erlöscht.
3.8 Funktion COOLMATIC
Wenn Sie zum Beispiel nach einem
Einkauf größere Mengen warmer
Lebensmittel einlegen möchten,
empfehlen wir die Funktion
COOLMATIC einzuschalten, um die
Produkte schneller zu kühlen und um zu
vermeiden, dass die bereits im
Kühlschrank befindlichen Lebensmittel
erwärmt werden.
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige COOLMATIC blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die COOLMATIC-Anzeige erscheint.
Die Funktion COOLMATIC
wird nach etwa 6 Stunden
automatisch abgeschaltet.
Zum Ausschalten der
Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung,
wiederholen Sie die obigen
Schritte, bis die Anzeige
COOLMATIC erlischt oder
wählen Sie eine andere
Kühlschranktemperatur.
DEUTSCH
3.9 Funktion Holiday
Mit dieser Funktion können Sie den
Kühlschrank über längere Zeit mit
geschlossener Tür leer stehen lassen,
ohne dass sich ein unangenehmer
Geruch entwickelt.
Leeren Sie den Kühlraum,
bevor Sie die HolidayFunktion einschalten.
1. Drücken Sie Mode, bis die HolidayAnzeige erscheint.
Das Holiday-Symbol blinkt.
Die Kühlraum-Temperaturanzeige zeigt
die eingestellte Temperatur an.
2. Mit OK bestätigen.
Das Holiday-Symbol erscheint.
Wiederholen Sie zum Ausschalten der
Holiday-Funktion die obigen Schritte, bis
die Holiday-Anzeige erlischt.
3.10 Funktion DYNAMICAIR
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die DYNAMICAIR-Anzeige blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die DYNAMICAIR-Anzeige erscheint.
Durch das Einschalten der
Funktion DYNAMICAIR
erhöht sich der
Energieverbrauch.
Wird die Funktion
automatisch eingeschaltet,
leuchtet die Anzeige
DYNAMICAIR nicht (siehe
„Täglicher Gebrauch“).
Wiederholen Sie zum Ausschalten der
Funktion die obigen Schritte, bis die
DYNAMICAIR-Anzeige erlischt.
3.11 Alarm „Tür offen“
Es ertönt ein Alarmsignal, wenn die Tür
einige Minuten lang offen steht. Der
Alarm „Tür offen“ wird wie folgt
angezeigt:
• Blinkende Alarmanzeige
• Akustisches Signal.
Sobald der Normalzustand
wiederhergestellt ist (Tür geschlossen),
wird der Alarm ausgeschaltet. Der
Summer kann auch durch Drücken einer
beliebigen Taste ausgeschaltet werden.
4. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Möglichkeiten für das Einsetzen der
Ablagen bieten.
4.1 Obst-/Gemüseschublade
Die Schublade eignet sich zum
Aufbewahren von Obst und Gemüse.
Einige Modelle besitzen eine
Schubladentrennwand, die sich in
verschiedenen Positionen so verstellen
lässt, dass die entstehenden Fächer den
verschiedenen Bedürfnissen angepasst
werden können.
Alle Teile in der Schublade können zur
Reinigung herausgenommen werden.
4.2 Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit
einer Reihe von Führungsschienen
ausgestattet, die verschiedene
63
Die Glasablage über der
Gemüseschublade sollte
jedoch nicht verstellt
werden, um eine korrekte
Luftzirkulation zu
gewährleisten.
64
www.aeg.com
4.3 Positionierung der
Türablagen
Die Türablagen können in verschiedener
Höhe positioniert werden; damit
ermöglichen sie das Lagern verschieden
großer Lebensmittelpackungen.
Bitte nehmen Sie die Einstellungen wie
folgt vor:
1. Ziehen Sie sie langsam in
Pfeilrichtung, bis sie sich löst.
Einige Positionen können
nicht verwendet werden, da
die Funktion des
Temperatursensors
beeinträchtigt werden
würde.
2. Setzen Sie die Ablage in
gewünschter Höhe ein.
4.5 DYNAMICAIR
Die untere große Türablage
sollte nicht verstellt werden,
um eine korrekte
Luftzirkulation zu
gewährleisten.
4.4 Flaschenhalter
1. Im voreingestellten Flaschenhalter
können Flaschen (mit der Öffnung
nach vorn) gelagert werden.
In horizontaler Stellung
ist der Flaschenhalter nur
für geschlossene
Flaschen geeignet.
2. Zur Lagerung bereits geöffneter
Flaschen ziehen Sie den
Flaschenhalter nach oben und lassen
Sie ihn in die nächsthöhere Stellung
einrasten.
Der Kühlschrank ist mit einer Funktion
ausgestattet, die für eine rasche Kühlung
der Lebensmittel und eine
gleichmäßigere Temperatur im
Innenraum sorgt.
Bei Bedarf schaltet sich diese Funktion
selbsttätig ein, z. B. zur raschen
Wiederherstellung der Temperatur,
nachdem die Tür geöffnet wurde, oder
wenn die Umgebungstemperatur hoch
ist.
Sie können die Funktion bei Bedarf
manuell einschalten (siehe „Funktion
DYNAMICAIR “).
DEUTSCH
65
Die Funktion DYNAMICAIR
schaltet sich ab, wenn die
Tür geöffnet wird und
schaltet sich wieder ein,
sobald die Tür geschlossen
wird.
4.6 Reinigen des Innenraums
1. Bevor Sie das Gerät in Betrieb
nehmen, beseitigen Sie den
typischen „Neugeruch“ am besten
durch Auswaschen der Innenteile mit
lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig
nachtrocknen.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Ablaufschlauch auf der Rückseite des
Geräts in die Tropfwanne führt.
ACHTUNG!
Verwenden Sie keine
Reinigungsmittel oder
Scheuerpulver, da diese die
Oberfläche beschädigen.
5. TIPPS UND HINWEISE
5.1 Normale
Betriebsgeräusche
Folgende Geräusche sind während des
normalen Gerätebetriebs normal:
• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern,
wenn das Kältemittel durch die
Leitungen gepumpt wird.
• Ein Surren und ein pulsierendes
Geräusch vom Kompressor, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen
gepumpt wird.
• Ein plötzliches Knackgeräusch aus
dem Geräteinneren, verursacht durch
thermische Ausdehnung (eine
natürliche und nicht gefährliche
physikalische Erscheinung).
• Leises Klicken des Temperaturreglers,
wenn sich der Kompressor ein- oder
ausschaltet.
5.2 Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig,
und lassen Sie diese nicht länger
offen als notwendig.
5.3 Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Legen Sie keine warmen Lebensmittel
oder dampfende Flüssigkeiten in den
Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
5.4 Hinweise für die Kühlung
Tipps:
• Fleisch (alle Sorten): Verpacken Sie
Fleisch in einem Frischhaltebeutel
und legen Sie diesen auf die
Glasablage über der
Gemüseschublade.
• Bitte lagern Sie Fleisch aus
Sicherheitsgründen nur einen oder
maximal zwei Tage auf diese Weise.
• Gekochte Lebensmittel, kalte
Gerichte usw.: Diese sollten
abgedeckt auf eine der Ablagen
gelegt werden.
• Obst und Gemüse: Gründlich reinigen
und in die dafür vorgesehene(n)
Schublade(n) legen.
• Butter und Käse: Diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern
verpackt sein oder in Aluminiumfolie
bzw. in lebensmittelechte Tüten
eingepackt werden, um so wenig Luft
66
www.aeg.com
wie möglich in der Verpackung zu
haben.
• Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der
Flaschenablage in der Tür oder im
Flaschenhalter (falls vorhanden)
aufbewahrt werden.
• Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und
Knoblauch sollten im Kühlschrank
nicht unverpackt aufbewahrt werden.
5.5 Hinweise zur Temperatur
in Ihrem Kühlschrank
• Eine geeignete Kühlraumtemperatur
liegt bei ca. +5 °C. Wenn der
Temperaturregler auf +5 °C
eingestellt ist, ist dieses die mittlere
Temperatur des Kühlraums. Es ist
normal, dass in der oberen Zone des
Kühlraums eine höhere Temperatur
und in der unteren Zone eine
niedrigere Temperatur herrscht. Wird
der Temperaturregler auf eine
niedrige Temperatur gestellt oder ist
die Umgebungstemperatur hoch oder
der Kühlschrank voll beladen, läuft
der Kompressor längere Zeit. Ist die
Temperatur zu niedrig, stellen Sie
eine höhere ein.
A
• Wenn Sie die Temperatur Ihrer im
Kühlschrank eingelagerten
Lebensmittel prüfen möchten, stellen
Sie ein Glas Wasser in die Mitte des
Kühlraums und stellen Sie ein
geeignetes Thermometer mit einer
Genauigkeit von +/– 1 °C in das Glas.
Nach 6 Stunden kann die Temperatur
abgelesen werden. Die Temperatur
sollte unter gleich bleibenden
Bedingungen gemessen werden
(ohne die Beladung zu ändern).
ACHTUNG!
Lagern Sie keine
Lebensmittel in Kontakt
oder in der Nähe des
Temperaturfühlers (A).
Andernfalls könnte die
Temperatur zu stark
absinken.
6. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
6.1 Allgemeine Warnhinweise
ACHTUNG!
Ziehen Sie vor jeder
Wartungsmaßnahme immer
den Netzstecker aus der
Steckdose.
Dieses Gerät enthält
Kohlenwasserstoffe in
seinem Kältekreislauf. Aus
diesem Grund dürfen die
Wartung und das Nachfüllen
ausschließlich durch
autorisiertes Fachpersonal
erfolgen.
Das Zubehör des Geräts und
die Innenteile eignen sich
nicht für die Reinigung im
Geschirrspüler.
DEUTSCH
67
6.2 Regelmäßige Reinigung
ACHTUNG!
Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Geräts und
achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu
beschädigen.
ACHTUNG!
Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu
beschädigen.
ACHTUNG!
Wenn Sie das Gerät
verschieben möchten,
heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den
Fußboden nicht zu
verkratzen.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
1. Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von
Fremdkörpern sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und
den Kompressor auf der
Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung
des Geräts und es verbraucht
weniger Strom.
6.3 Reinigen des
Belüftungsgitters
Vergewissern Sie sich, dass die Tür
geöffnet ist.
Das Belüftungsgitter kann zur Reinigung
herausgenommen werden.
1. Lösen Sie den Rand des Gitters,
indem Sie es wie abgebildet ziehen.
2. Ziehen Sie das Gitter gerade heraus,
um es ganz herausnehmen zu
können.
3. Reinigen Sie den Bereich unter dem
Gerät mit dem Staubsauger.
6.4 Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei
jedem Anhalten des Kompressors
automatisch vom Verdampfer des
Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser
sammelt sich in einer Auffangrinne und
läuft durch eine Abflussöffnung in einen
speziellen Behälter an der Rückseite des
Geräts über dem Kompressor, wo es
verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung in der Mitte der
Auffangrinne an der Rückwand des
Kühlraums, damit das Tauwasser nicht
überläuft und auf die gelagerten
Lebensmittel tropft.
68
www.aeg.com
6.5 Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen
treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Netzstromversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche
zu vermeiden.
WARNUNG!
Möchten Sie bei einer
längeren Abwesenheit das
Gerät weiterlaufen lassen,
bitten Sie jemanden,
gelegentlich die Temperatur
zu prüfen, damit das Kühlgut
bei einem möglichen
Stromausfall nicht im Innern
des Geräts verdirbt.
7. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Was tun, wenn ...
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker wurde
nicht richtig in die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Stecker korrekt in die Steckdose.
Es liegt keine Spannung an Testen Sie, ob ein anderes
der Steckdose an.
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Wenden Sie sich
an eine Elektrofachkraft.
Das Gerät erzeugt Geräusche.
Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß aufgestellt.
Kontrollieren Sie, ob das Gerät
stabil steht.
Es wird ein akustisches oder
optisches Alarmsignal ausgelöst.
Das Gerät wurde erst kür- Siehe „Alarm Tür offen“ oder
zlich eingeschaltet oder
„Temperaturwarnung“.
die Temperatur ist noch zu
hoch.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Siehe „Alarm Tür offen“ oder
„Temperaturwarnung“.
Die Tür ist geöffnet.
Schließen Sie die Tür.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Wenden Sie sich an einen
qualifizierten Elektriker oder
die nächste autorisierte Kundendienststelle.
DEUTSCH
Problem
Mögliche Ursache
69
Abhilfe
In der Temperaturanzeige ist Problem mit dem Temper- Bitte wenden Sie sich an die
ein rechteckiges Symbol an- aturfühler.
nächste autorisierte Kundenstatt der Zahlen zu sehen.
dienststelle (das Kühlsystem
hält zwar die eingelagerten
Lebensmittel weiterhin kühl,
doch eine Temperatureinstellung ist nicht mehr möglich).
Die Lampe funktioniert
nicht.
Die Lampe befindet sich
im Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die
Tür.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Die Lampe ist defekt.
Wenden Sie sich an die
nächste autorisierte Kundendienststelle.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“.
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Warten sie einige Stunden und
prüfen Sie dann die Temperatur erneut.
Die Raumtemperatur ist zu Siehe Klimaklasse auf dem
hoch.
Typenschild.
In das Gerät eingelegte
Lebensmittel waren noch
zu warm.
Lassen Sie die Lebensmittel
vor dem Einlagern auf Raumtemperatur abkühlen.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Funktion COOLMATIC Siehe „Funktion COOLMATist eingeschaltet.
IC“.
Zu starke Reif- und Eisbildung.
Die Tür ist nicht richtig
Siehe „Schließen der Tür“.
geschlossen oder die Dichtung hat sich verformt/ist
verschmutzt.
Der Kompressor schaltet
sich nicht sofort ein, nachdem Sie COOLMATIC gedrückt oder die Soll-Temperatur auf einen anderen
Wert eingestellt haben.
Dies ist normal, keine Stör- Der Kompressor schaltet sich
ung.
erst nach einer Weile ein.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
70
www.aeg.com
Problem
Wasser läuft auf den Boden.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass
das Wasser zum Wassersammler fließt.
Stellen Sie sicher, dass die
Lebensmittel nicht die Rückwand berühren.
Der Tauwasserablauf ist
Verbinden Sie den Schmelznicht mit der Verdampfer- wasserablauf mit der Tauwasschale über dem Kompres- serschale.
sor verbunden.
Eine Temperaturregelung ist Die Funktion COOLMATIC Schalten Sie die Funktion
nicht möglich.
ist eingeschaltet.
COOLMATIC manuell aus,
oder warten Sie mit dem Einstellen der Temperatur, bis die
Funktion automatisch ausgeschaltet wird. Siehe „Funktion
COOLMATIC“.
Das Display zeigt DEMO an.
Das Gerät befindet sich im Halten Sie Mode etwa 10 SeDemo-Betrieb.
kunden gedrückt, bis ein langer Signalton ertönt und das
Display für kurze Zeit ausgeschaltet wird.
Die Tür ist nicht richtig ausgerichtet oder berührt das
Belüftungsgitter.
Das Gerät ist nicht ausgerichtet.
Siehe hierzu „Ausrichten“.
Die Temperatur im Gerät ist
zu hoch/niedrig.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
In das Gerät eingelegte
Lebensmittel waren noch
zu warm.
Lassen Sie die Lebensmittel
vor dem Einlagern auf Raumtemperatur abkühlen.
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Warten sie einige Stunden und
prüfen Sie dann die Temperatur erneut.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn
es notwendig ist.
Die Funktion COOLMATIC Siehe „Funktion COOLMATist eingeschaltet.
IC“.
Die Kaltluft kann im Gerät
nicht zirkulieren.
Kaltluftzirkulation im Gerät sicherstellen.
DEUTSCH
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten
Kundendienst, wenn alle
genannten
Abhilfemaßnahmen nicht
zum gewünschten Erfolg
führen.
7.2 Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe hierzu „Montage“.
71
3. Ersetzen Sie die defekten
Türdichtungen, falls erforderlich.
Wenden Sie sich an den autorisierten
Kundendienst.
7.3 Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
Die Beleuchtung darf nur von einer
Fachkraft ausgetauscht werden. Wenden
Sie sich an Ihren autorisierten
Kundendienst.
8. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
8.1 Standort
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, in dem
die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typenschild des Geräts angegeben ist:
Bei einigen Modellen
können Funktionsstörungen
auftreten, wenn sie
außerhalb dieses
Temperaturbereichs
betrieben werden. Der
ordnungsgemäße Betrieb
wird nur innerhalb des
angegebenen
Temperaturbereichs
gewährleistet. Bei Fragen
zum Aufstellungsort des
Geräts wenden Sie sich an
den Verkäufer, unseren
Kundendienst oder
nächstgelegenen ServicePartner.
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
8.2 Standort
+16 °C bis +43 °C
Wenn das Gerät unter einem
Hängeschrank installiert wird, muss der
Abstand zwischen der Geräteoberseite
und dem Hängeschrank mindestens 40
mm betragen, um die bestmögliche
Leistung zu garantieren. Es wird jedoch
empfohlen, das Gerät nicht unter einem
Hängeschrank aufzustellen.
T
Der Belüftungsraum kann sein:
• direkt über dem Gerät,
• hinter und über dem Oberschrank.
In diesem Fall muss der Platz hinter
dem Oberschrank mindestens 50 mm
tief sein.
72
www.aeg.com
50 mm
ACHTUNG!
Einige Modelle sind mit
einem
Geräuschdämmelement
unter dem Gerät
ausgestattet. Bitte entfernen
Sie dieses Element nicht.
3
8.3 Elektrischer Anschluss
• Kontrollieren Sie vor der ersten
Benutzung des Geräts, ob die
Netzspannung und -frequenz Ihres
Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu
diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät gemäß
den geltenden Vorschriften von
einem qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den EWGRichtlinien.
2
8.5 Hintere Distanzstücke
Bringen Sie die im Zubehörbeutel
mitgelieferten beiden Distanzstücke und
Haltestifte an, wie in der Abbildung
gezeigt.
8.4 Entfernen der
Transportsicherungen
Das Gerät ist mit Transportsicherungen
ausgestattet, die zum Sichern der Tür
während des Transports dienen.
1. Öffnen Sie die Tür.
2. Entfernen Sie die
Transportsicherungen von den
Türseiten.
3. Entfernen Sie die
Transportsicherungen vom unteren
Scharnier (damit sind einige Modelle
ausgestattet).
8.6 Ausrichten
Bei der Aufstellung des Geräts ist dieses
waagerecht auszurichten. Stellen Sie
nach Bedarf die Stellfüße mit dem
mitgelieferten Einstellschlüssel ein. Zum
Ausrichten der Tür muss das Gerät
richtig ausgerichtet sein.
DEUTSCH
1
73
2
3
8.7 Wechseln des Türanschlags
WARNUNG!
Vor der Durchführung von
Arbeiten am Gerät ist stets
der Netzstecker aus der
Steckdose zu ziehen.
1. Entfernen Sie das Belüftungsgitter.
Entfernen Sie die obere Füllung und
installieren Sie diese auf der
gegenüberliegenden Seite des
Gitters.
2. Legen Sie das Gerät mit der
Rückseite nach unten auf einen
Träger aus Holz.
3. Schrauben Sie den unteren und
oberen Türgriff (1, 3) sowie die
Schraube auf dem Griff (2) ab.
1
2
6. Schrauben Sie das untere Scharnier
(1) ab und entfernen Sie es.
7. Setzen Sie den Stift (2) in der
gegenüberliegenden Seite ein.
8. Schrauben Sie die Halterung (3) ab.
9. Schrauben Sie das untere Scharnier
und die Halterung auf den
gegenüberliegenden Seite (4, 5) an.
10. Ziehen Sie den Stift mit dem
mitgelieferten Einstellschlüssel an.
4
1
3
5
3
2
4. Schrauben Sie das Scharnier (1) los,
und nehmen Sie die Abdeckplatte (2)
ab.
5. Entfernen Sie die Halterung (3) und
bringen Sie die Abdeckplatte und
das Scharnier an der
gegenüberliegenden Seite an.
Montieren Sie die Halterung an der
gegenüberliegenden Seite.
11. Montieren Sie den Griff an der
gegenüberliegenden Seite.
12. Stellen Sie das Gerät auf und bringen
Sie das Belüftungsgitter an.
13. Stellen Sie das Gerät in die richtige
Position.
74
www.aeg.com
ACHTUNG!
Rücken Sie das Gerät wieder
an die richtige Stelle, und
richten Sie es waagerecht
aus. Warten Sie mindestens
vier Stunden, bevor Sie es
wieder an die
Stromversorgung
anschließen.
Führen Sie eine Endkontrolle
durch, um sicherzustellen,
dass:
• Alle Schrauben fest
angezogen sind;
• Die Magnetdichtung am
Gerät anliegt.
• Die Tür ordnungsgemäß
öffnet und schließt.
Bei niedrigen
Umgebungstemperaturen (z.
B. im Winter) kann es
vorkommen, dass die
Türdichtung nicht richtig am
Gerät anliegt. Warten Sie in
diesem Fall ab, bis sich die
Dichtung allmählich anpasst.
Wenden Sie sich bitte an
den nächsten autorisierten
Kundendienst, falls Sie die
oben beschriebenen
Tätigkeiten nicht selber
durchführen möchten. Ein
autorisierter
Kundendiensttechniker wird
die Türen dann auf Ihre
Kosten umbauen.
9. GERÄUSCHE
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und
Kühlkreislauf).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
DEUTSCH
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
SSSRRR!
BRRR!
HISSS!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
BLUBB!
10. TECHNISCHE DATEN
10.1 Technische Daten
Höhe
mm
1800
Breite
mm
595
Tiefe
mm
623
Spannung
Volt
230 - 240
CRACK!
75
76
www.aeg.com
Frequenz
Hz
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild auf der Außen- oder
50
Innenseite des Geräts sowie auf der
Energieplakette.
11. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
DEUTSCH
77
78
www.aeg.com
DEUTSCH
79
855837300-B-352014
www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals

advertisement