Electrolux EUF2947GOX Brugermanual

Electrolux EUF2947GOX Brugermanual
EUF2947GOW
EUF2947GOX
................................................ .............................................
DA FRYSER
BRUGSANVISNING
2
NO FRYSER
BRUKSANVISNING
21
2
www.electrolux.com
INDHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SIKKERHEDSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PRAKTISKE OPLYSNINGER OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
HVIS NOGET GÅR GALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
STØJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel
erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så
uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.RegisterElectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
SIKKERHEDSANVISNINGER
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl.
tips og advarsler), før apparatet installeres
og tages i brug. Det forebygger ulykker og
sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at
undgå unødvendige fejl og uheld er det
vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning
og sørg for, at den følger med apparatet,
hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der
bruger apparatet er fortrolige med dets
betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller
ting. I modsat fald er producenten ikke
ansvarlig for eventuelle skader.
1.1 Sikkerhed for børn og
udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges
af personer (herunder børn) med nedsat
fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den,
der har ansvaret for deres sikkerhed,
først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn.
Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket
ud af kontakten, klip netledningen af (så
tæt på apparatet som muligt) og fjern
døren, så børn ikke kan få elektrisk stød
eller smække sig inde i apparatet under
leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås,
erstatter et ældre apparat med fjederlås
(lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen
på det gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive
en dødsfælde for et barn.
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af
madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning og lignende apparater, som f.eks.:
– kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer
– stuehuse og af kunder på hoteller,
moteller og andre miljøer af indkvarteringstypen
– miljøer af Bed and Breakfast-typen
– catering og andre anvendelser uden
for detail.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med
mindre de er godkendt til formålet af
producenten.
• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Apparatets kølekredsløbet indeholder
kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed.
Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsløbets
komponenter kan tage skade under
transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge
det på nogen måde. Enhver skade på
ledningen kan give kortslutning, brand
og/eller elektrisk stød.
ADVARSEL
Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare.
1.2 Generelt om sikkerhed
ADVARSEL
1.
2.
Netledningen må ikke forlænges.
Pas på, at stikket ikke bliver klemt
eller beskadiget af apparatets bag-
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
panel. Et klemt eller beskadiget stik
kan blive overophedet og starte en
brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning
er let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis
kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet,
hvis lampedækslet (hvis apparatet
er udstyret med et sådan) ikke sidder korrekt monteret på den indvendige belysning.
Apparatet er tungt. Der skal udvises
stor forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostrummet med
fugtige eller våde hænder. Det kan give
hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte
sollys i længere tid.
Pærer (hvis apparatet er udstyret med
belysning) til dette apparat er specielle
pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning
i almindelige rum.
1.3 Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske
i apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. (Hvis apparatet er af Frost Free-typen)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen,
når de har været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer
som angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser vedr.
opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
('brus') i frostrummet, da det skaber
tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de
spises lige fra fryseren.
1.4 Vedligeholdelse og
rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre
apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en plastikskraber.
• Brug aldrig en hårtørrer eller andre elektriske apparater til at fremskynde afrimningen. Overdreven varme kan beskadige skabets indvendige plastdele, og
fugt kan trænge ind i det elektriske system, så det bliver strømførende.
1.5 Installation
Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit
nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for
skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det
er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det
sted, hvor det er købt. Gem i så fald
emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer
med at tilslutte apparatet, så olien har
tid til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver
det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal
apparatets bagside stå op mod en
væg, så man ikke kan komme til at røre
eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at
brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til
netstikket, når apparatet er installeret.
• Må kun sluttes til drikkevandsforsyning
(hvis en vandtilslutning er nødvendig).
1.6 Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en
autoriseret el-installatør.
DANSK
• Dette produkt må kun serviceres af et
autoriseret serviceværksted, og der må
kun bruges originale reservedele.
5
skummet indeholder brændbare
gasser: Apparatet skal bortskaffes
i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås
hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket
, kan genvanmed symbolet
vendes.
1.7 Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser,
der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isolerings-
2. BETJENINGSPANEL
1
2
3
11
4
10
5
9
6
7
8
1 Temperaturvælger
9 Knappen Hurtig is
2 Visning
3 ON/OFF-knap
10 Knap til børnesikring.
4 DrinksChill-knap
5 Lyskontakt
6 Knappen natfunktion
7 Ismaskine ON/OFF-knap
8 Dispenser
11 Mode-knap
Den foruddefinerede knaplyd kan ændres
til en høj tone ved at trykke på knappen
Mode og knappen til sænkning af temperatur samtidigt i nogle sekunder. Ændringen kan tilbagestilles.
6
www.electrolux.com
2.1 Visning
A
B
C
D
E
I
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
H
Timer
DrinksChill-tilstand
Temperaturindikator
EcoMode
ActionFreeze-tilstand
Nattilstand
Alarmindikator
Ismaskinefunktion
Tilstand for børnesikring
2.2 Aktivering af
Gør følgende for at tænde for apparatet:
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på knappen ON/OFF, hvis displayet er slukket.
3. Alarmsummeren kan gå i gang efter
få sekunder.
Se "Alarm for for høj temperatur" for
at nulstille alarmen.
4. Hvis displayet viser DEMO, er apparatet i demo-tilstand. Se under afsnittet
"Hvis noget går galt".
5. Temperaturindikatoren viser den indstillede standardtemperatur.
Se under "Indstilling af temperatur" for at
ændre temperaturen.
2.3 Sådan slukkes apparatet
Gør følgende for at slukke for apparatet:
1. Tryk på knappen ON/OFF i 3 sekunder.
2. Displayet slukkes.
G
3.
F
Tag stikket ud af kontakten for at afbryde apparatet fra elnettet.
2.4 Indstilling af temperatur
Fryserens temperatur kan indstilles ved at
trykke på temperaturvælgeren.
Indstil standardtemperaturen:
• -18 °C i fryseren
Temperaturindikatoren viser temperaturen.
Den indstillede temperatur vil blive nået inden for 24 timer.
Den indstillede temperatur huskes
efter et strømsvigt.
2.5 Ismaskine
Ismaskinen er slået til ved levering og
starter automatisk, når apparatet tilsluttes
vand- og elforsyningen.
Sådan tændes og slukkes funktionen:
1. Tryk på knappen Ismaskine ON/OFF i
3 sekunder.
Symbolet for ismaskinen vises, når ismaskinen er aktiveret.
2.6 Tilstand for børnesikring
For at sikre at knapperne ikke kan benyttes, skal du vælge børnesikringsfunktionen.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen Børnesikring i 3 sekunder.
2. Indikatoren for børnesikringen vises.
DANSK
Sådan slås funktionen fra:
1. Tryk på knappen Børnesikring i 3 sekunder.
2. Indikatoren for børnesikringen slukkes.
2.7 EcoMode
For at få en optimal opbevaring af madvarer skal du vælge EcoMode .
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen Mode, indtil det tilsvarende ikon vises på displayet.
Temperaturindikatoren viser den indstillede temperatur:
– for fryseren: -18 °C
Sådan slås funktionen fra:
1. Tryk på knappen Mode for at vælge
en anden funktion eller tryk på knappen Mode, indtil du ikke længere ser
nogen af de specielle ikoner.
Funktionen slås fra, når der vælges en anden temperatur.
2.8 ActionFreeze-tilstand
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen Mode, indtil det tilsvarende ikon vises på displayet.
Funktionen standser automatisk efter 52
timer.
Sådan slås funktionen fra, inden den slukkes automatisk:
1. Tryk på knappen Mode for at vælge
en anden funktion eller tryk på knappen Mode, indtil du ikke længere ser
nogen af de specielle ikoner.
Funktionen slås fra, når der vælges en anden temperatur på fryseren.
7
Timeren viser den indstillede tid (30
minutter).
2. Tryk på temeratur-vælgeren for at
ændre timerens indstilling fra 1 til 90
minutter.
3. Timer-kontrollampen vises (min)..
Ved nedtællingens afslutning blinker
DrinksChill-indikatoren, og der høres en
lydalarm:
1. Fjern drikkevarer fra fryseren.
2. Tryk på DrinkChill-knappen for at
slukke for lyden og afslutte funktionen.
Funktionen kan slås fra på et vilkårligt
tidspunkt under nedtællingen:
1. Tryk på knappen DrinkChill.
2. DrinksChill-indikatoren slukkes.
Du kan ændre tiden under nedtælling og
til sidst ved at trykke på temperaturknappen.
2.10 Alarm for for høj
temperatur
Temperaturstigning i fryseren (f.eks. på
grund af strømsvigt eller en åben dør) vises ved at:
• Alarm- og frysertemperaturindikatorerne
blinker
• Alarmen lyder.
Sådan nulstilles alarmen:
1. Tryk på en vilkårlig knap.
2. Lydalarmen afbrydes.
3. Fryserens temperaturindikator viser
den højeste opnåede temperatur i få
sekunder. Derefter vises den indstillede temperatur igen.
4. Alarmindikatoren fortsætter med at
blinke, indtil de normale forhold er
genoprettet.
2.9 DrinksChill-tilstand
2.11 Alarm for åben låge
DrinksChill-funktionen benyttes til at indstille en lydalarm til den ønskede tid. Det
er nyttigt f. eks. når en opskrift kræver, at
en blanding køles af i en vis tid, eller hvis
du har brug for en påmindelse om ikke at
glemme, de flasker, du har lagt i fryseren
til hurtig afkøling.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen DrinkChill .
DrinksChill-indikatoren vises.
En alarm lyder hvis lågen står åben i få minutter. Alarmen for åben låge bliver vist
ved:
• Blinkende alarmindikator
• akustisk alarm.
Når forholdene igen er normale (lågen er
lukket), stopper alarmen.
Når alarmen lyder, kan den afbrydes ved
at trykke på en vilkårlig knap.
8
www.electrolux.com
Belysningen for isdispenseren tændes
automatisk ved betjening.
Tryk på natfunktion for tænde eller slukke:
1. Tryk på natfunktionknappen.
Symbolet for natfunktion vises, når det er
aktiveret.
2.13 Permanent belysning
2.16 Isdosering
1.
2.
Kontroller, at isdispenseren er åben.
Tryk på knappen Lys, så tændes lyset.
Lysstyrken er nu ca. 20%, indtil dispenseren anvendes.
Der leveres is, når dispenseren trykkes
helt ind, og fortsætter, indtil dispenseren
slippes.
Tapningen stoppes ved at fjerne glasset
fra dispenseren.
2.14 Slukke for belysningen
2.17 Hurtig levering af is
1.
2.
Hvis der ønskes øget levering af is, så gør
følgende:
1. Tryk på knappen Hurtig is og hold
den inde og tryk på dispenseren.
2.12 Belysning
Kontroller, at isdispenseren er åben.
Tryk på knappen Lys, så slukkes lyset.
2.15 Nattilstand
Funktionen bruges til at slukke ismaskinen, mens det er mindre lyst om dagen.
3. DAGLIG BRUG
3.1 Indfrysning af ferskvarer
Frostrummet er velegnet til nedfrysning af
friske madvarer og til langtidsopbevaring
af købte frostvarer og dybfrossen mad.
Du behøver ikke ændre indstilling, før du
nedfryser små mængder friske madvarer.
Ved indfrysning af friske madvarer aktiveres Action Freeze-funktionen mindst 24 timer, før madvarerne, der skal indfryses,
lægges i frostrummet.
Friske madvarer, der skal indfryses, kan
lægges i alle rum, bortset fra det nederste.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på typeskiltet, mærkaten der er placeret på indersiden af apparatet.
Indfrysningen tager 24 timer: I dette tidsrum må der ikke lægges andre madvarer
i, som skal nedfryses.
3.2 Opbevaring af frosne
madvarer
Ved første start eller efter længere tids stilstand skal apparatet køre i mindst 2 timer,
før der lægges madvarer i.
Frysekurvene gør, at du hurtigt og nemt
kan finde de madvarer, du skal bruge.
Hvis der skal opbevares store mængder
mad, tages alle skuffer ud, undtagen nederste kurv, der skal blive siddende for at
sikre god luftcirkulation. På alle hylder
undtagen den øverste kan du lægge mad,
der rager 15 mm ud fra døren.
Hvis madvarerne optøs ved et
uheld, f.eks. som følge af strømsvigt, og strømafbrydelsen har varet længere end den angivne optøningstid, er det nødvendigt at
spise madvarerne eller at tilberede
dem og derefter fryse dem ned
igen (efter afkøling).
3.3 Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved stuetemperatur, afhængig
af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.
DANSK
9
3.4 Fjernelse af isbeholderen.
Isbeholderen kan fjernes.
1. Vip ismaskinen op og træk den ud for
at fjerne den.
Når isbeholderen trækkes ud, stopper
dette alle ismaskinens funktioner.
2. Ved udskiftning skal (efter behov) isbeholderens fødeskrue trykkes ind
mod den bageste flange.
2
1
3.5 Hylde over ismaskine
Hylden over ismaskinen kan ikke
fjernes.
10 www.electrolux.com
3.6 Udtagning af fryserens frysekurve og glashylder
2
1
Apparatet er forsynet med hyldestop for
at sikre hylderne.
Hylderne skal løftes op (1) i hver side og
derefter trækkes udad (2).
1
1
2
Glashylderne, der er forsynet med udvidelsesruller, er fastgjort med låseanordninger.
De fjernes på følgende måde:
1. Brug en skruetrækker til at løsne låseanordningen på hver side af udvidelsesrullen.
2. Træk derefter begge låseanordninger
(1) ud.
3. Træk derefter glashylden udad (2).
1
1
1
Nogle frysekurve har endestop, så de ikke
kan glide ud ved et uheld eller falde ned.
Hvis en kurv skal tages ud af fryseren,
trækker du den mod dig selv, og når du
har nået endestoppet, vipper du forenden
af kurven opad, til den kan tages ud.
Når kurven skal sættes på plads, løfter du
lidt op i kurvens forende, mens du sætter
den ind i fryseren.
Når du er forbi endestoppene, kan kurven
skubbes på plads.
2
DANSK
11
3.7 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand
tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
Brug ikke opvaskemidler eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
Kontroller, at afløbsslangen bag på skabet
udmunder i drypbakken
4. PRAKTISKE OPLYSNINGER OG RÅD
4.1 Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du
udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale indfrysningskapacitet
pr. døgn. fremgår af typeskiltet;
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette
tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer ind;
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er
friske og grundigt rengjorte;
• Del maden op i små portioner, så den
indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du
også hurtigt optø netop den mængde,
du skal bruge;
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og sørg for, at indpakningen er lufttæt;
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved frostvarer, så temperaturen
stiger i dem;
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens holdbarhed;
• Hvis sodavandsis spises direkte fra
frostrummet, kan de give forfrysninger;
• Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden.
4.2 Tips om opbevaring af
frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette
apparat skal du:
• sikre dig, at købte dybfrostvarer har
været korrekt opbevaret i forretningen.
• sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og lægge dem i fryseren.
• åbne lågen så lidt som muligt og ikke
lade den stå åben længere end højst
nødvendigt.
• optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
5. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
BEMÆRK
Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som
helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder
klorbrinter; Service og påfyldning
må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker.
5.1 Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
12 www.electrolux.com
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i
skabet.
Brug aldrig opvaskemiddel, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til
indvendig rengøring af skabet. Det
skader overfladen og efterlader
kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og
kompressoren bag på skabet med en
børste. Det øger apparatets ydeevne og
sparer energi.
Undgå at beskadige kølesystemet.
Når du flytter skabet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt.
beskadige de anvendte plastmaterialer i
apparatet. Brug derfor en blød klud opvredet i varmt vand med neutral sæbe til
udvendig rengøring.
Brug ikke sulfosæbe eller skurepulver. Det vil skade lakken eller
anti-fingerprint-belægningen på
rustfrit stål.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
5.2 Rengøring af ismaskinen
Rengør efter behov dispenserens og isbeholderens yderside, dvs. de dele der er til-
gængelige, med en blød klud og varmt
vand.
Kontroller, at isbeholderen er helt tør, inden den monteres igen.
Der må ikke bruges vaskemidler
eller slibemidler.
5.3 Afrimning af fryseren
Fryseafdelingen i denne model er af "No
Frost"-typen. Det betyder, at der ikke
dannes rim, når den kører, hverken på de
indvendige vægge eller på madvarerne.
Når der ikke dannes rim, skyldes det den
automatisk styrede blæser, der konstant
sender kold luft rundt i rummet.
5.4 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
1. Sluk for ismaskinen
2. Luk for vandet
3. Tøm isbeholderen
4. Tag stikket ud af stikkontakten
5. Tag al maden ud
6. Rengør apparatet inkl. alt tilbehør
7. Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
Når ismaskinen starter igen, må der ikke
bruges is, der er fremstillet den første dag,
for at sikre en frisk smag.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en gang
imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der har været
strømsvigt.
DANSK
13
5.5 Rengøring af ventilationsristen
Ventilationsristen kan tages af inden vask.
Luk først døren op, og:
• Løsn ristens overkant ved at trække udad/nedad i den.
• Træk risten lige frem for at tage den helt
ud.
• Støvsug under skabet.
6. HVIS NOGET GÅR GALT
Når apparatet er i brug, kan der opstå
nogle små, men irriterende problemer, der
kan løses uden assistance fra en tekniker.
Problemerne er beskrevet i følgende oversigt, så du ikke risikerer unødvendige udgifter til tekniker.
Der forekommer visse lyde, når
køleskabet kører (fra kompressor
og kølekredsløb). Det er normale
driftslyde og betyder ikke, at der
er noget galt.
Apparatet kører ikke konstant, så
hvis kompressoren standser, betyder det ikke, at strømmen er afbrudt. Derfor må du aldrig røre
apparatets strømførende dele
uden først at tage stikket ud af
kontakten.
Problem
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet
står stabilt (alle ben og hjul
skal hvile på gulvet). Se under "Nivellering".
Der høres en raslelyd.
Isen omrøres for at modvirke sammenfrysning.
Ingen foranstaltning. Lyden
er normal.
Se eventuelt under "Sådan
aktiveres nattilstand".
Lydalarmen lyder.
Alarmikonet blinker.
Temperaturen i fryseren er
for høj.
Se under "Alarm for høj
temperatur".
Døren er ikke lukket rigtigt. Se under "Alarm for åben
dør".
Den øverste og neDer er sket en fejl under
derste firkant vises i temperaturmålingen.
temperaturdisplayet.
Kontakt serviceværkstedet
(kølesystemet fortsætter
med at holde madvarerne
kolde, men det er ikke muligt at regulere temperaturen).
Kompressoren kører Termostatknappen står
hele tiden.
muligvis forkert.
Vælg en højere temperatur.
14 www.electrolux.com
Problem
Mulig årsag
Løsning
Døren er ikke lukket rigtigt. Se under "Lukning af døren".
Der er for meget rim
og is.
Døren er blevet åbnet for
tit.
Lad ikke døren stå åben
længere end nødvendigt.
Madens temperatur er for
varm.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i skabet.
For varm rumtemperatur.
Sænk stuetemperaturen.
Døren er ikke lukket rigtigt. Se under "Lukning af døren".
Dørpakningen er defekt el- Se under "Lukning af døler snavset.
ren".
Temperaturen i apparatet er for lav.
Termostatknappen står
muligvis forkert.
Vælg en højere temperatur.
Temperaturen i apparatet er for høj.
Termostatknappen står
muligvis forkert.
Vælg en lavere temperatur.
Døren er ikke lukket rigtigt. Se under "Lukning af døren".
Temperaturen i fryseren er for høj.
Madens temperatur er for
varm.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Madvarerne ligger for tæt
på hinanden.
Læg madvarerne, så den
kolde luft kan cirkulere.
Der er lagt store mængder Læg mindre mængder mad
mad til indfrysning på én
i ad gangen.
gang.
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet. Der er ingen
strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat i den pågældende stikkontakt. Kontroller sikringen. Kontakt en
autoriseret elektriker.
Der er ingen is.
Ismaskinen er ikke slået til. Se "Ismaskine-funktion".
E1 blinker i temperaturdisplayet.
Ingen vandtilførsel.
Tilslut til vandtilførsel. Tryk
på en hvilken som helst
knap for at nulstille alarmen.
E2 blinker i temperaturdisplayet.
Ispassagen i døren er blokeret.
Fjern forhindringen. Tryk på
en hvilken som helst knap
for at nulstille alarmen.
DANSK
15
Problem
Mulig årsag
Løsning
E3 blinker i temperaturdisplayet.
Ismaskinen er defekt.
Kontakt Electrolux Service
A/S.
E5 blinker i temperaturdisplayet.
Isdispenseren er defekt.
Kontakt Electrolux Service
A/S.
Pæren lyser ikke.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af
pæren".
Døren har stået åben i for
lang tid.
Luk døren.
Døren støder på
ventilationsristen.
Apparatet er ikke i vater.
Se under "Nivellering".
Døren flugter ikke
med kabinettet.
Apparatet er ikke i vater.
Se under "Nivellering".
Displayet viser DEMO.
Apparatet er i demonstrati- Hold Mode-knappen nede i
onstilstand (DEMO).
ca. 10 sekunder, eftersom
der lyder en lang advarsel,
og displayet slukker et kort
øjeblik: apparatet begynder
at fungere regelmæssigt.
Kontakt nærmeste mærkeværksted, hvis ovenstående råd ikke løser problemet.
6.1 Udskiftning af pære
2.
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-lampe med lang holdbarhed.
Pæren må kun skiftes af et godkendt servicecenter. Kontakt Electrolux Service A/
S.
3.
Justér døren, hvis den ikke slutter
tæt. Se under "Installation".
Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt servicecentret.
6.2 Lukke døren
1.
Rengør dørpakningerne.
7. INSTALLATION
ADVARSEL
Læs afsnittet "Om sikkerhed" omhyggeligt, før apparatet installeres
for at forebygge ulykker, og sikre
at det bruges korrekt.
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
7.1 Opstilling
ST
+16°C til + 38°C
Apparatet skal installeres et sted, hvor
rumtemperaturen passer til den opgivne
klimaklasse på apparatets typeskilt:
T
+16°C til + 43°C
16 www.electrolux.com
7.2 Placering
Hvis apparatet skal stå under et overskab,
skal der mindst være 40 mm mellem apparatets topplade og overskabets underside. Så fungerer apparatet optimalt.
Ideelt bør apparatet dog ikke placeres under overskabe.
Luftspalten kan være:
• Lige over apparatet
• Bag ved og over overskabet
I så fald skal rummet bag overskabet
være mindst 50 mm dybt.
50 mm
7.3 Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på
typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontak-
ten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet.
Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar,
hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke
overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver.
7.4 Fjerne transportbeslag
Apparatet leveres med transportbeslag,
der holder døren på plads under transport.
De fjernes på følgende måde:
• Åbn lugen.
• Fjern transportbeslaget fra dørens sider.
• Fjern transportbeslaget fra det nederste
hængsel (visse modeller).
3
2
Nogle modeller har en lyddæmpende plade under kabinettet.
Fjern ikke denne plade.
DANSK
17
7.5 Afstandsstykker, bagpå
• Montér de to afstandsstykker og lukkestifterne, der ligger i posen med tilbehørsdele, som vist på figuren.
• Montér afstandsstykket på bagsiden af
apparatet. Isæt lukkestiften.
7.6 Tilslutning af vandslangen.
Vandforsyningen skal tilsluttes en stophane med 3/4" udvendigt gevind inden for
1,5 m fra apparatet.
Arbejdet bør udføres af en kyndig VVS-installatør.
På markedet findes der forskellige typegodkendte haner og muffer.
Vandslangen må ikke være knækket,
klemt eller bøjet.
Hvis apparatet er købt sammen med det
tilsvarende køleskab, bør installationen
udføres på en sådan måde, så begge apparater deler sikkerhedsventilen, der følger med køleskabet.
Skulle apparatet i stedet være købt som
en enkelt installation eller sammen med et
apparat uden vandtilslutning, anbefales
det, at der installeres en sikkerhedsventil
(1504516–00/4). Denne kan bestilles via
www.electrolux.com.
Inden apparatet placeres på sin endelige
plads, skal du sørge for, at vandtilslutningen er korrekt udført, og at der ikke er
utætheder i tilslutningen til vandhanen.
Brug kun fingrene til at stramme tilslutningerne.
Sørg for, at pakningen er korrekt placeret i
tilslutningsstykket.
Det anbefales, at apparatet placeres på
en drypbakke, der er beregnet til køle-/fryseskabe, for at gøre det nemmere at opdage eventuelle utætheder.
7.7 Nivellering
Ved opstillingen skal det sikres, at apparatet er i vater. Juster evt. benene med
den medfølgende fastnøgle.
7.8 Start af ismaskinen første
gang.
Sørg for korrekt tilslutning af vandforsyningen. Se "Tilslutning af vandslangen".
1. Åbn for hanen til vandtilslutningen.
2. Start fryseren, og ismaskinen starter
automatisk.
Den vil begynde at lukke vand, ind, når
der er nået en tilstrækkelig lav temperatur.
Der må ikke bruges is, som er fremstillet
den første dag, for at sikre en frisk smag.
18 www.electrolux.com
7.9 Vending af dør
Kontakt den nærmeste eftersalgs-service,
hvis du ønsker at ændre dørens åbnings-
retning. Eftersalgs-service-specialisten vil
skifte dørens åbningsretning for din regning.
8. STØJ
Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
DANSK
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
19
CRACK!
9. TEKNISKE DATA
Mål
Højde
1800 mm
Bredde
595 mm
Dybde
650 mm
Temperaturstigningstid
10 h
Spænding
230 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i apparatet, på venstre
væg, samt af energimærket.
Vandtryksinterval
Vandtrykket skal være på mindst 1 bar (100
kPa)
Kontakt installatøren, hvis vandtrykket er under 1 bar.
Det maksimale tilladte vandtryk er 10 bar
(1000 kPa)
Ved vandtryk over 10 bar skal
der monteres en reduktionsventil
(fås i specialforretninger).
• Tilslut ikke produktet i lokaler,
hvor den omgivende temperatur
kan falde til under frysepunktet.
• Apparatet må kun tilsluttes drikkevandsforsyningen.
• Apparatet må kun tilsluttes
koldtvandsforsyningen.
20 www.electrolux.com
10. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
.
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at genbruge
affald af elektriske og elektroniske
apparater. Kasser ikke apparater, der er
, sammen med
mærket med symbolet
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
NORSK
21
INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SIKKERHETSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NYTTIGE RÅD OG TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HVA MÅ GJØRES, HVIS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STØY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
24
27
30
30
32
34
37
38
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt bygget på erfaring
gjennom flere tiår. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at
du får gode resultater hver gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.RegisterElectrolux.com
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
22 www.electrolux.com
1.
SIKKERHETSANVISNINGER
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne
bruksanvisningen og dens henvisninger
og advarsler før du installerer og bruker
apparatet for første gang. For å unngå
unødvendige feil og ulykker er det viktig at
du sørger for at alle som skal bruke dette
apparatet er fortrolige med hvordan det
brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen
og pass på at den følger med apparatet
hvis du selger eller flytter det, slik at alle
brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt.
Produsenten overtar intet ansvar for skader som er forårsaket av at instruksjonene
ikke er blitt fulgt.
1.1 Sikkerhet for barn og
personer med reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å
bli brukt av personer (også barn) med
redusert fysisk eller psykisk helse eller
som mangler erfaring eller kunnskaper
om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av
apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker
med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det
foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende barn kan få elektrisk støt eller
kan lukke seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt
med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås
(smekklås) på døren eller lokket, er det
viktig at du ødelegger smekklåsen før
du kasserer det gamle apparatet. Dette
forhindrer at det gamle apparatet utgjør
en dødsfelle for et barn.
1.2 Generelt om sikkerhet
ADVARSEL
Hold ventilasjonsåpningene i apparatets
kabinett eller i den innebygde strukturen
fri for hindringer.
• Produktet er beregnet på oppbevaring
av matvarer og/eller drikkevarer i en
vanlig husholdning og lignende steder
som:
– personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer;
– gårder og av gjester på hoteller, moteller og andre boligtyper;
– "bed and breakfast"-miljøer;
– catering og lignende ikke-detaljhandel.
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra
hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.
• Ikke bruk andre elektriske apparater (for
eksempel iskremmaskiner) inne i et kjøleskap, med mindre de er godkjent for
dette av produsenten.
• Ikke skad kjølekretsen.
• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en
naturlig og meget miljøvennlig gass,
men som likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen
blir skadet under transport og installasjon av skapet.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som
avgir gnist
– luft godt ut i rommet der skapet står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller foreta noen form for endringer på
produktet. Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette forårsake kortslutning,
brann og/eller elektrisk støt.
ADVARSEL
Alle elektriske komponenter
(strømledning, støpsel, kompressor) må skiftes av et autorisert serviceverksted eller en elektriker for
å unngå fare.
NORSK
1.
•
•
•
•
Strømkabelen må ikke forlenges
med skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i
klem eller kommer i skade på baksiden av produktet. Et støpsel som
ligger i klem eller som kommer i
skade kan bli overopphetet og forårsake brann.
3. Pass på at produktets hovedstøpsel er tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst,
må du ikke sette støpselet inn i
den. Det er fare for strømstøt eller
brann.
6. Du må ikke bruke produktet uten at
lampedekselet (avhengig av modell)
til den innvendige belysningen er
montert.
Dette produktet er tungt. Vær forsiktig
når du flytter det.
Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller
berør dem med våte/fuktige hender, da
dette kan forårsake hudskader eller
frostskader.
Ikke utsett produktet for direkte sollys
over lengre tid.
Lyspærene (avhengig av modell) som
brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.
1.3 Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i
apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller
væske i apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. (Hvis
produktet er FrostFree)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn
igjen når de har vært int.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar
med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye. Les
instruksjonene i de gjeldende avsnittene.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller musserende vin i fryseseksjonen, for
det dannes trykk på beholderen som
23
kan føre til at den eksploderer, som
igjen kan skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis
de spises like etter at de er tatt ut av
fryseren.
1.4 Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før vedlikeholds- eller
rengjøringsarbeid.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring
av apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper til å fjerne
rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.
• Bruk aldri hårføner eller andre varmeapparater for å påskynde avrimingen. For
mye varme kan skade den indre plasten, og fukt kan trenge inn i det elektriske systemet og gjøre det strømførende.
1.5 Installasjon
Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det
ikke er skadet. Ikke kople til et skadet
apparat. Meld øyeblikkelig fra i butikken
der du kjøpte apparatet om eventuelle
skader. I så fall må du ta vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du tilkopler apparatet, slik at
oljen kan samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon
rundt hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene
som gjelder installasjonen for å oppnå
tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside
stå inn mot en vegg, slik at det unngås
at man kan berøre eller komme i kontakt med varme deler (kompressor,
kondensator) og dermed pådra seg
brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten
av en radiator eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert.
• Må kun kobles til drikkevannsforsyning
(hvis produktet har vanntilkopling).
24 www.electrolux.com
hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet
skal ikke avhendes sammen med
alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får du hos kommunen der du bor. Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på
baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er merket med sym, kan gjenvinnes.
bolet
1.6 Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i
forbindelse med vedlikehold av dette
apparatet må utføres av en faglært
elektriker eller annen kompetent person.
• Dette produktet må kun repareres av
autorisert servicesenter, og det må kun
brukes originale reservedeler.
1.7 Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke
gasser som skader ozonlaget,
2. BETJENINGSPANEL
1
2
3
11
4
10
5
9
6
7
8
1 Temperaturknapp
2 Display
3 ON/OFF-knapp
4 DrinksChill-knapp
5 Lysknapp
6 Knapp for nattmodus
7 Knapp for ON/OFF ismaskin
8 Trykkarm
9 Knapp for hurtig is
10 Barnesikringsknapp.
11 Mode-knapp
Det er mulig å skru opp lyden på de forhåndsdefinerte knappelydene ved å holde
Mode-knappen og knappen for senking
av temperatur inne samtidig i noen sekunder. Endringen kan tilbakestilles.
NORSK
25
2.1 Display
A
B
C
D
E
I
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
H
Tidsur
DrinksChill-modus
Temperaturindikator
EcoMode
ActionFreeze-modus
Nattmodus
Alarmindikator
Ismaskinfunksjon
Barnesikringsmodus
2.2 Slå på
Gå frem som følger for å slå på produktet:
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på ON/OFF-knappen hvis displayet er av.
3. Alarmen kan gå etter noen sekunder.
For å nullstille alarmen, se "Alarm ved
høy temperatur".
4. Hvis DEMO vises på displayet, er produktet i demofunksjon. Se avsnittet
“Hva må gjøres, hvis…”.
5. Temperaturindikatorene viser innstilt
standardtemperatur.
For å stille inn en annen temperatur, se
"Regulere temperaturen".
G
3.
F
Trekk støpselet ut av stikkontakten for
å koble produktet fra strømmen.
2.4 Regulere temperaturen
Den innstilte temperaturen på fryseren
kan justeres ved å trykke på termostatknappen.
Still inn standardtemperatur:
• -18 °C i fryseren
Temperaturdisplayet viser innstilt temperatur.
Den valgte temperaturen nås innen et
døgn.
Etter strømbrudd gjenopprettes
den innstilte temperaturen.
2.5 Ismaskinfunksjon
Ismaskinen er aktivert fra fabrikken og
starter automatisk når produktet kobles til
vann- og strømforsyning.
Slå på og av funksjonen:
1. Hold ismaskin ON/OFF-knappen inne
i 3 sekunder.
Ismaskin-symbolet vises når ismaskinen
er aktivert.
2.6 Barnesikringsmodus
2.3 Slå av
Gå frem som følger for å slå produktet av:
1. Hold ON/OFF-knappen inne i 3 sekunder.
2. Da slukkes displayet.
Velg barnesikringsmodusen for å låse mulig bruk ved hjelp av knappene.
Slå på funksjonen:
1. Hold barnesikring-knappen inne i 3
sekunder.
26 www.electrolux.com
2.
Indikatoren for barnesikringsmodus
vises.
Slå av funksjonen:
1. Hold barnesikring-knappen inne i 3
sekunder.
2. Indikatoren for barnesikringsmodus
slokker.
2.7 EcoMode
For optimal matlagring, velg EcoMode.
Slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon vises.
Temperaturindikatoren viser den innstilte temperaturen:
– for fryseren: -18°C
Slå av funksjonen:
1. Trykk på knappen Mode for å kunne
velge en annen funksjon eller trykk på
knappen Mode til du ikke ser noen av
spesialikonene.
Funksjonen slås av ved å velge en
annen innstilt temperatur.
2.8 ActionFreeze-modus
Slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon vises.
Denne funksjonen stopper automatisk etter 52 timer.
Slik slår du av funksjonen før den deaktiveres automatisk:
1. Trykk på knappen Mode for å kunne
velge en annen funksjon eller trykk på
knappen Mode til du ikke ser noen av
spesialikonene.
Funksjonen slås av ved å velge en
annen innstilt temperatur på fryseren.
2.9 DrinksChill-modus
DrinksChill-modusen skal brukes til å stille
inn en alarm på et ønsket tidspunkt. Denne funksjonen er nyttig for eksempel når
en oppskrift krever at du avkjøler en blanding en viss tid eller hvis du trenger en påminnelse for ikke å glemme flasker som
du har satt i fryseren så de skal bli fort kalde.
Slå på funksjonen:
1. Trykk på DrinkChill -knappen.
Indikatoren for DrinksChill vises.
Tidsuret viser en gitt verdi (30 minutter).
2. Trykk på temperaturknappen for å endre innstilt verdi på Tidsuret fra 1 til 90
minutter.
3. Tidsurindikatoren vises (min).
Når nedtellingen er ferdig, blinker DrinksChill-indikatoren og det høres en alarm:
1. Ta ut eventuelle drikkevarer som står i
fryseseksjonen.
2. Trykk på DrinkChill-knappen for å slå
av alarmen og avslutte funksjonen.
Det er mulig å deaktivere funksjonen når
som helst under nedtellingen:
1. Trykk på DrinkChill-knappen.
2. DrinksChill-indikatoren slokker.
Det er mulig å endre tiden under nedtellingen og på slutten, ved å trykke på temperaturknappen.
2.10 Alarm ved høy temperatur
Temperaturøkning i fryseren (for eksempel
på grunn av strømbrudd eller fordi døren
står åpen) vises ved at:
• alarmen og frysertemperaturindikatorene blinker
• det høres et lydsignal.
Slik nullstiller du alarmen:
1. Trykk på en vilkårlig knapp.
2. Lydsignalet slås av.
3. Fryserens temperaturindikator viser
den høyest oppnådde temperaturen i
noen sekunder. Viser deretter den
innstilte temperaturen igjen.
4. Alarmindikatoren fortsetter å blinke til
normale forhold gjenopprettes.
2.11 Alarm ved åpen dør
Det høres et signal hvis døren blir stående
åpen i noen få minutter. Alarmen for Åpen
dør vises ved:
• alarmindikator blinker
• det avgis et lydsignal.
Når normale forhold er gjenopprettet (døren er lukket), stopper alarmen.
Under alarmfasen kan lydsignalet slås av
ved å trykke på en vilkårlig knapp.
NORSK
27
Isdispenser-belysningen tennes automatisk når isdispenseren brukes.
For å slå nattmodus på eller av:
1. Trykk på nattmodus-knappen.
Nattmodus-symbolet vises når nattmodus
er aktivert.
2.13 For vedvarende belysning
2.16 Islaging
1.
2.
Islagingen starter når trykkarmen trykkes
helt inn og fortsetter til trykkarmen slippes.
Stopp uttaket ved å ta begeret bort fra
trykkarmen.
2.12 Belysning
Pass på at isdispenseren ikke er låst.
Trykk på lampeknappen og lampen
tennes.
Lysstyrken er nå ca. 20% inntil beholderen brukes.
2.14 Slå av belysningen
1.
2.
Pass på at isdispenseren ikke er låst.
Trykk på lampeknappen og lampen
slukkes.
2.17 Hurtig islaging
Hvis du ønsker å lage is kjappere, gjør følgende:
1. Trykk på Hurtig is-knappen og hold
den inne, og deretter trykk på trykkarmen.
2.15 Nattmodus
Denne funksjonen brukes til å avslutte ismaskinen i løpet av den mørkere perioden
på dagen.
3. DAGLIG BRUK
3.1 Innfrysing av ferske matvarer
Fryseseksjonen er egnet til å fryse inn ferske matvarer og for å oppbevare frossen
og dypfrossen mat over lengre tid.
Det er ikke nødvendig å endre den aktuelle innstillingen når du vil fryse mindre
mengder ferske matvarer.
Når du vil fryse inn ferske matvarer, må
Action Freeze-funksjonen aktiveres minst
24 timer før varene som skal fryses inn,
legges i fryseseksjonen.
Det er mulig å plassere ferske matvarer
som skal fryses i alle seksjoner unntatt
den laveste seksjonen.
Maksimal mengde mat som kan innfryses
på 24 timer er angitt på typeskiltet, som
finnes på innsiden av skapet.
Fryseprosessen tar ett døgn: I løpet av
denne perioden må du ikke legge inn flere
matvarer som skal fryses.
3.2 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når fryseren slås på for første gang eller
etter en periode der den ikke har vært i
bruk, må du la den stå på i minst 2 timer
før du legger inn matvarer.
Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt
finner det du leter etter. Skal du oppbevare store mengder mat, kan du ta ut alle
skuffene bortsett fra den nederste kurven,
som må være på plass for å gi god luftsirkulasjon. På samtlige hyller bortsett fra
den øverste, kan du la matvarene stikke
15 mm ut fra døren.
Dersom matvarene tiner ved et
uhell, for eksempel på grunn av
strømbrudd, og hvis strømmen er
borte lenger enn tiden som er
oppført i tabellen over tekniske
egenskaper under “stigetid”, må
den tinte maten brukes så raskt
som mulig eller tilberedes øyeblikkelig og så fryses på nytt (etter avkjøling).
3.3 Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i
kjøleseksjonen eller ved romtemperatur
før de skal brukes i forhold til hvor mye tid
du har til rådighet.
28 www.electrolux.com
Små stykker kan også tilberedes mens de
ennå er frosne, direkte fra fryseren: I så fall
tar tilberedningen lengre tid.
3.4 Fjerne isbeholderen
Isbeholderen kan fjernes.
1. Vipp opp og dra isbeholderen utover
for å fjerne den.
Når isbeholderen er tatt ut, stopper
alle funksjonene i ismaskinen.
2. Når du setter beholderen på plass
igjen skal (ved behov) isbeholderens
mateskrue justeres inn mot den bakre
kanten.
2
1
3.5 Hyllen over ismaskinen
Hyllen over ismaskinen kan ikke
fjernes.
NORSK
29
3.6 Fjerne frysekurver og glasshyller fra fryseren
2
1
Produktet er utstyrt med hyllestoppere
som sikrer hyllene.
Hyllene må løftes opp (1) på hver side og
trekkes ut (2).
1
1
2
Glasshyllene er utstyrt med ruller som er
sikret med låsepinner.
Gå frem som følger for å fjerne dem:
1. Bruk en skrutrekker til å løsne låsepinnen på hver side av rullen.
2. Trekk så i begge låsepinnene (1).
3. Trekk glasshyllen utover (2).
1
1
1
Noen av frysekurvene er utstyrt med en
stoppesikring som hindrer at de kan falle
ut eller fjernes utilsiktet. Når du vil fjerne
kurven fra fryseren, trekker du den mot
deg, og når kurven når stoppepunktet,
fjerner du den ved å vippe fronten oppover
Sett kurven på plass igjen ved å løfte den
litt opp foran og sette den inn i fryseren.
Når kurven er over stoppepunktet, skyver
du den tilbake på plass.
2
30 www.electrolux.com
3.7 Innvendig rengjøring
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i flunkende nye produkter. Husk å tørke nøye.
Ikke bruk kraftige vaskemidler eller
skurepulver, da dette vil skade finishen.
Påse at avløpsslangen på baksiden av kabinettet er plassert i dryppskålen
4. NYTTIGE RÅD OG TIPS
4.1 Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best
mulig frysing:
• maksimal mengde matvarer som kan
innfryses i løpet av ett døgn er oppført
på typeskiltet;
• innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke
legges flere matvarer inn i fryseren i
denne perioden;
• kun ferske matvarer av høy kvalitet og
som er godt renset bør innfryses;
• pakk matvarene i små porsjoner, slik at
de innfryses raskt og helt til kjernen og
slik at det senere blir enklere å tine kun
den mengden du vil bruke;
• pakk maten inn i aluminiumsfolie eller
plast og sørg for at pakkene er lufttette;
• ikke la ferske, ufrosne matvarer komme
i kontakt med matvarer som allerede er
frosne for å hindre at temperaturen øker
i disse;
• magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete; salt reduserer matvarenes
oppbevaringstid;
• saftis som spises like etter at de er tatt
ut av fryseseksjonen, kan forårsake
frostskader på huden;
• det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du lettere
kan følge med på oppbevaringstiden.
4.2 Tips til oppbevaring av
frosne matvarer
For at produktet skal oppnå best mulig effekt, bør du:
• påse at frosne matvarer har vært oppbevart på riktig måte i butikken;
• påse at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren din hjemme på kortest
mulig tid;
• døren ikke åpnes for ofte, og at den ikke står åpen lenger enn nødvendig;
• når maten er tint bederves den raskt og
kan ikke fryses inn igjen;
• ikke overskrid oppbevaringstidene som
matvareprodusenten har merket emballasjen med.
5. STELL OG RENGJØRING
OBS
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du starter enhver rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal derfor kun
utføres av autorisert tekniker.
NORSK
31
5.1 Regelmessig rengjøring
5.2 Rengjøring av ismaskinen
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
• kontroller dørpakningene regelmessig
og vask dem for å sikre at de er rene og
fri for matrester.
• skyll og tørk grundig.
Ved behov rengjøres de utvendige overflatene på dispenseren og isbeholderen med
en myk klut og varmt vann.
Pass på at isbeholderen er helt tørr før
den settes på plass igjen.
Ikke trekk i, flytt eller påfør skade
på noen rør og/eller kabler inne i
kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver, sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i produktet. Dette skader overflaten og etterlater sterk lukt.
Rengjør fordamperen (sort rist) og kompressoren på baksiden av produktet med
en børste. Dette gjør at produktets ytelse
blir bedre og du sparer energi.
Unngå skader på kjølesystemet.
Når du skal flytte fryseren, løft den
i fremkant for ikke å skrape opp
gulvet.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader
plastdelene som er brukt i dette apparatet. Derfor bør du bruke en myk klut oppvridd i varmt vann tilsatt litt nøytralt vaskemiddel for rengjøring av de utvendige flatene.
Ikke bruk vanlige rengjøringsmidler
eller skuremiddel, for dette ødelegger lakken eller anti fingeravtrykk-belegget på overflater av
rustfritt stål.
Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.
Ikke bruk vaskemidler eller skuremiddel.
5.3 Avriming av fryseren
Fryseseksjonen på denne modellen er en
"no frost" type. Dette betyr at det ikke
danner seg rim under bruk, hverken på de
indre veggene eller på matvarene.
Det faktum at det ikke danner seg rim
skyldes en kontinuerlig sirkulasjon av kald
luft inne i seksjonen, som drives av en vifte som reguleres automatisk.
5.4 Perioder uten bruk
Hvis apparatet ikke skal brukes på lenge,
må du ta følgende forholdsregler:
1. Slå av ismaskinen
2. Steng vanntilførselen
3. Tøm isbeholderen
4. Trekk støpselet ut av stikkontakten
5. Fjern alle matvarer
6. Rengjør apparatet og alt tilbehøret
7. La døren/dørene stå på gløtt for å
hindre at det dannes ubehagelig lukt.
For å være sikker på å få frisk smak på
isen når ismaskinen starter igjen, må du
ikke bruke isen som blir produsert den
første dagen.
Hvis du lar kjøleskapet stå på, bør
du be noen om å kontrollere det
fra tid til annen for å unngå at matvarene blir ødelagt ved et eventuelt strømbrudd.
32 www.electrolux.com
5.5 Rengjøre ventilasjonsgitteret
Ventilasjonsgitteret kan fjernes for rengjøring.
Påse at døren er åpen, deretter:
• Løsner du den øvre kanten på gitteret
ved å trekke det utover/nedover.
• Trekk gitteret rett ut for å ta det helt av.
• Støvsug under kabinettet.
6. HVA MÅ GJØRES, HVIS...
Under bruk av produktet kan noen mindre
men kjedelige feil ofte oppstå, uten at du
derfor trenger å ringe etter en tekniker. I
tabellen nedenfor finner du opplysninger
om hvordan du kan unngå unødvendige
service-utgifter.
Produktet går ikke hele tiden, og
dersom den stopper betyr det ikke at strømmen er avbrutt. Det er
derfor du ikke må berøre de elektriske delene på produktet før du
har koplet fra strømmen.
Bruk av produktet medfører visse
lyder (kompressor- og sirkuleringslyder). Dette er helt vanlig under normal drift, og betyr ikke at
det er feil på apparatet.
Problem
Mulig årsak
Løsning
Produktet er støyintensivt.
Produktet står ikke stødig.
Kontroller om produktet
står stabilt (alle føttene og
hjulene skal være på gulvet). Se i avsnittet "Plan
oppstilling".
En raslende lyd.
Isbitene beveges for å hindre sammenfrysing.
Krever ingen tiltak, denne
lyden er normal.
For et alternativ, se "For å
aktivere nattmodus"
Lydsignalet vil høres. Alarmsymbolet
blinker.
Temperaturen i fryseren er
for høy.
Se etter i "Høy temperaturalarm".
Døren er ikke ordentlig luk- Se "Alarmen ved åpen dør".
ket.
Det vises en firkant
Det har oppstått en feil i
øverst eller nederst i temperaturmålingen.
temperaturdisplayet.
Ring serviceverksted (kjølesystemet fortsetter å holde
matvarene kalde, men det
vil ikke være mulig å justere
temperaturen).
Kompressoren går
hele tiden.
Still inn en varmere temperatur.
Termostatbryteren kan
være feil innstilt.
NORSK
Problem
Mulig årsak
33
Løsning
Døren er ikke ordentlig luk- Se "Lukke døren".
ket.
Døren har blitt åpnet for
ofte.
Ikke la døren stå åpen lenger enn nødvendig.
Temperaturen på maten er La maten avkjøle seg til
for høy.
romtemperatur før du legger til oppbevaring.
Romtemperaturen er for
varm.
Det er for mye rim.
Senk romtemperaturen.
Døren er ikke ordentlig luk- Se "Lukke døren".
ket.
Dørpakningen er deformert eller skitten.
Se "Lukke døren".
Temperaturen i produktet er for lav.
Termostatbryteren kan
være feil innstilt.
Still inn en varmere temperatur.
Temperaturen i produktet er for høy.
Termostatbryteren kan
være feil innstilt.
Still inn en kaldere temperatur.
Døren er ikke ordentlig luk- Se "Lukke døren".
ket.
Temperaturen på maten er La maten avkjøle seg til
for høy.
romtemperatur før du legger til oppbevaring.
Temperaturen i fryseren er for varm.
Matvarene ligger for tett
inntil hverandre.
Plasser matvarene slik at
den kalde luften kan sirkulere.
Større mengder av mat
som skal fryses ble lagt i
samtidig.
Legg inn mindre mengder
matvarer som skal fryses
samtidig.
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Støpselet sitter ikke ordentlig i stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig inn i
stikkontakten.
Produktet får ikke strøm.
Stikkontakten er ikke
spenningsførende.
Kople et annet elektrisk
produkt til stikkontakten.
Kontroller sikringene. Kontakt en kvalifisert elektriker.
Ingen is.
Ismaskinen er ikke slått
på.
Se "Ismaskinfunksjon".
E1 blinker i temperaturdisplayet
Ingen vanntilførsel.
Sørg for vanntilførsel. Trykk
på hvilken som helst knapp
for å tilbakestille alarmen.
E2 blinker i temperaturdisplayet
Iskanalen i døren er blokkert.
Fjern blokkeringen. Trykk
på hvilken som helst knapp
for å tilbakestille alarmen.
Produktet fungerer
ikke.
34 www.electrolux.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
E3 blinker i temperaturdisplayet
Ismaskinen er defekt.
Kontakt service.
E5 blinker i temperaturdisplayet
Isdispenseren er defekt.
Kontakt service.
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Døren har stått åpen for
lenge.
Lukk døren.
Døren berører venti- Produktet står ikke plant.
lasjonsgrillen.
Se i avsnittet "Plan oppstilling".
Døren er ikke justert Produktet står ikke plant.
skikkelig.
Se i avsnittet "Plan oppstilling".
DEMO vises i displayet
Hold den nede i ca. 10 sek.
til Mode-knappen til det høres en lang lyd og displayet
slukkes en kort stund: produktet begynner å fungere
som det skal.
Produktet er i demonstrasjonsmodus (DEMO)
Dersom rådet ikke gir resultater, ta kontakt med nærmeste serviceverksted.
6.1 Skifte lyspære
2.
Skapet er utstyrt med et longlife LED-taklys.
Kun service er tillatt for å skifte ut belysningsenheten. Kontakt servicesenteret.
3.
Om nødvendig, juster døren. Se etter
i "Installering".
Skift ut defekte pakninger ved behov.
Kontakt servicesenteret.
6.2 Lukke døren
1.
Rengjør dørpakningene.
7. MONTERING
ADVARSEL
Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig for din egen sikkerhets skyld
og for informasjon om korrekt
operasjon av produktet, før det
monteres.
7.1 Plassering
Installet dette apparatet på et sted der
romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er oppført på apparatets
typeskilt:
Klimaklasse
Romtemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
NORSK
35
7.2 Plassering
For å oppnå best ytelse når produktet er
plassert under et overskap, må minsteavstanden mellom toppen av kjøleskapet og
overskapet være minst 40 mm. Ideelt sett
bør produktet imidlertid ikke plasseres under veggskap.
Ventilasjonsavstanden kan være:
• direkte over produktet
• bak og over overskapet.
I så fall må avstanden bak overskapet
være minst 50 mm dyp.
50 mm
7.3 Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten,
forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet
samsvarer med strømnettet i hjemmet
ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt.
Dersom husets stikkontakt ikke er jordet,
skal apparatet koples til en separat jording
i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse
med EU-direktiver.
7.4 Fjerne transportsikringene
Dette produktet er utstyrt med transportsikringer for å sikre døren under transporten.
Gå frem som følger for å fjerne dem:
• Åpne døren.
• Fjern transportsikringen fra dørsidene.
• Fjern transportsikringen fra det nedre
hengselet (på enkelte modeller).
3
2
Noen modeller er utstyrt med en
vibrasjonspute under kabinettet.
Ikke fjern denne puten.
36 www.electrolux.com
7.5 Avstandsstykker bak
• Monter de to avstandsstykkene og låsepinnene som medfølger i posen med
tileggsutstyr som vist på bildet.
• Monter avstandsstykket på baksiden til
produktet. Sett inn låsepinnen.
7.6 Tilkopling av vannslange.
Vanntilførselen skal skje ved hjelp av en
kran og 3/4" hannkopling maks. 1,5 m fra
produktet.
Dette arbeidet skal utføres av en faglært
rørlegger.
Det finnes ulike typegodkjente kraner og
kransett på markedet.
Det må ikke være knekk på vannslangen,
og den må ikke ligge i klem eller ha skarpe bøyer.
Hvis dette produktet er kjøpt sammen
med en tilhørende kjøleskap skal monteringen gjøres på en slik måte at begge
produktene deler den samme sikkerhetsventilen som følger med kjøleskapet.
Skulle derimot dette produktet være kjøpt
alene med en enkel montering eller sam-
men med et produkt uten vanntilkoplingen, anbefales det på det sterkeste at du
monterer en sikkerhetsventil (1504516–
00/4). Delen kan bestilles via www.electrolux.com.
Før produktet plasseres der det skal, må
du passe på at vanntilkoplingen er korrekt
utført og at det ikke er lekkasje ved tilkoplingen til vannkranen.
Stram koblingene for hånd.
Pass på at pakningen er riktig plasser i
koplingen.
Vi anbefaler at produktet plasseres på en
plate beregnet for kjøle-/fryseskap, slik at
det er enklere å oppdage eventuelle lekkasjer.
7.7 Sette produktet i vater
Pass på at produktet står i vater. Ved behov justeres føttene med vedlagte justeringsnøkkel.
7.8 Starte ismaskinen for første
gang.
Sørg for korrekt tilkopling til vanntilførselen, se "Kople til vannslangen".
1. Åpne kranen på vanntilkoplingen.
2.
Når du starter fryseren, vil ismaskinen
starte automatisk.
Vannet vil fylles i når temperaturen har blitt
tilstrekkelig lav.
For å være sikker på at isen smaker friskt,
må du ikke bruke is som blir produsert
den første dagen.
NORSK
7.9 Omhengsling av døren
Hvis du vil forandre på dørens åpningsretning, ta kontakt med nærmeste kundeser-
viceavdeling. Mot regning vil en tekniker
ved servicesenteret hengsle om døren på
apparatet ditt.
8. STØY
Fryseren lager lyder under normal drift
(kompressor, sirkulering av kjølevæske).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
37
UB
B!
CLICK!
BRRR!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
38 www.electrolux.com
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
CRACK!
9. TEKNISKE DATA
Mål
Høyde
1800 mm
Bredde
595 mm
Dybde
650 mm
Tid, temperaturøkning
10 t
Spenning
230 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniske informasjonen finner du på
typeskiltet til venstre på innsiden av produktet og på energietiketten.
Vanntrykkområde
Vanntrykket må være minst 1 bar (100kPa)
Rådfør deg med installatøren hvis
vanntrykket er under 1 bar.
Høyest tillatt vanntrykk er 10 bar (1000kPa)
Ved vanntrykk over 10 bar må
det monteres en reduksjonsventil
(kan skaffes hos din fagforhandler).
• Ikke koble til produktet i rom
hvor romtemperaturen kan synke under frysepunktet.
• Produktet må kun kobles til
drikkevannsforsyning.
• Produktet må kun kobles til
kaldt vann.
NORSK
10. MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket med
. Legg emballasjen i riktige
symbolet
beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers
helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter. Ikke
kast produkter som er merket med
symbolet
sammen med
husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
39
855832102-A-322013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement