Aeg A73100GNW1 Handleiding
A72700GNW1
A73100GNW1
A92700GNW0
A92708GNW0
A93100GNW0
A93108GNW0
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
FR Notice d'utilisation
DE Benutzerinformation
2
21
38
57
2
www.aeg.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
VEILIGHEIDSINFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
GELUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
MILIEUBESCHERMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het
apparaat te installeren en in gebruik te
nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig
doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen
die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de
veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze
instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst
of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd
over het gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt
is.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij
dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen
over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te
voorkomen dat ze met het apparaat
gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de
voedingskabel door (zo dicht mogelijk
bij het apparaat) en verwijder de deur
om te voorkomen dat kinderen een
elektrische schok krijgen of zichzelf in
het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van
een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is
van een veerslot (slot) op de deur of
het deksel, zorg er dan voor dat u het
slot onbruikbaar maakt voordat u het
oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten
kunnen raken.
1.2 Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij
van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals
uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in
koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat
weliswaar milieuvriendelijk is, maar
ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd
zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich
bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische
schok veroorzaken.
4
www.aeg.com
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen
door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien
van toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
1.
•
•
•
•
1.3 Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen
de luchtopening in de achterwand.
(Als het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de
fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van
het apparaat met betrekking tot het
bewaren van voedsel. Raadpleeg de
betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze
veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade
toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het
apparaat geconsumeerd worden.
1.4 Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met
metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om
ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Gebruik nooit een haardroger of ander verwarmingsapparaat om het ontdooien te versnellen. Oververhitting
kan de kunststof binnenkant beschadigen, en door binnendringend vocht
kan het apparaat onder stroom komen
staan.
1.5 Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of
er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit
NEDERLANDS
•
•
•
•
tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie
opvolgen.
De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).
5
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
1.7 Bescherming van het
milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale
huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de
warmtewisselaar. De materialen
die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het
zijn recyclebaar.
symbool
1.6 Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden
door een gekwalificeerd elektricien of
competent persoon.
2. BEDIENINGSPANEEL
1
6
5
1 Display (weergave)
2 Toets om de temperatuur hoger te
zetten
3 Toets om de temperatuur lager te
zetten
4 OK-toets
4
3
2
ten, tegelijkertijd gedurende enkele seconden in te drukken. U kunt deze wijziging ongedaan maken.
2.1 Display/Indicatielampje
5 Mode-toets
6 ON/OFF-toets
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen in een
hard geluid door de Mode -toets en de
toets om de temperatuur kouder te zet-
1
2
3 4 5
1 Weergave timer
2 FROSTMATIC -functie
6
6
www.aeg.com
3 Minute Minder -functie
4 Kinderslotfunctie
5 Alarmlampje
6 Temperatuurlampje
De ingestelde temperatuur zal binnen 24
uur worden bereikt.
Na een stroomonderbreking
blijft de ingestelde temperatuur
opgeslagen.
2.2 Inschakelen
2.5 FROSTMATIC-functie
Ga als volgt te werk om het apparaat in
te schakelen:
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF -knop als het
display uit is.
3. Het alarm kan na een paar seconden
afgaan.
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor
informatie over het resetten van het
alarm.
4. Als "dEMo" op het display verschijnt, staat het apparaat in de demonstratiestand. Zie 'Problemen oplossen'.
5. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het FROSTMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de toetsOK om te bevestigen.
Het FROSTMATIC-lampje wordt getoond.
Deze functie stopt automatisch na 52
uur.
Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt:
1. Druk op de Mode-knop tot het
FROSTMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de toetsOK om te bevestigen.
3. Het FROSTMATIC-lampje gaat uit.
Als de deur gedurende enkele
minuten open blijft staan, gaat
de verlichting automatisch uit.
De verlichting wordt gereset
door de deur te sluiten en weer
te openen.
2.3 Uitschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat uit
te schakelen:
1. Druk de ON/OFF-toets gedurende
een paar seconden in.
2. Het display wordt uitgeschakeld.
3. Trek de stekker uit het stopcontact
om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten.
2.4 Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de vriezer kan worden aangepast door op de
temperatuurknop te drukken.
Standaard ingestelde temperatuur:
• -18 °C voor de vriezer
De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur.
De functie gaat uit door een andere ingestelde vriezertemperatuur te selecteren.
2.6 Minute Minder-functie
DeMinute Minder-functie wordt gebruikt
om een akoestisch alarm in te stellen op
een bepaalde tijd. Dit is bijvoorbeeld
nuttig wanneer een recept gedurende
een bepaalde tijd moet afkoelen of wanneer u niet wilt vergeten dat u flessen in
de vriezer hebt geplaatst om ze snel te
laten afkoelen.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het Minute Minder indicatielampje
knippert.
De Timer toont gedurende enkele
seconden de ingestelde waarde (30
minuten).
2. Druk op de knop Temperatuur kouder of de knop Temperatuur warmer
om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten.
3. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
NEDERLANDS
Het Minute Minder -indicatielampje
wordt weergegeven.
De timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert
het Minute Minder -lampje en klinkt een
alarm:
1. Verwijder alle drankjes uit het vriesvak.
2. Druk op de OK -knop om de klank
uit te schakelen en de functie te beeindigen.
De functie kan op elk moment worden
uitgeschakeld tijdens het aftellen:
1. Druk op de Mode-knop tot het Minute Minder -lampje knippert.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
3. Het Minute Minder -lampje gaat uit.
U kunt de tijd tijdens het aftellen en na
afloop altijd wijzigen door op de knop
Temperatuur kouder en de knop Temperatuur warmer te drukken.
2.7 Kinderslot-functie
Selecteer de kinderslotfunctie om de bediening van de knoppen te vergrendelen
tegen onbedoelde bediening.
Voor inschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
2. Het indicatielampje Kinderslot knippert.
3. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
Het indicatielampje Kinderslot wordt
getoond.
Voor uitschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Kinderslot knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3.
7
Het indicatielampje Kinderslot gaat
uit.
2.8 Alarm bij hoge
temperatuur
Een temperatuurstijging in het vriesvak
(bijvoorbeeld doordat de stroom is uitgevallen of doordat de deur open staat)
wordt aangegeven door:
• knipperende indicatielampjes van het
alarm en de vriezertemperatuur
• het geluid van de zoemer.
Om het alarm te resetten:
1. Druk op een willekeurige toets.
2. De zoemer gaat uit.
3. De temperatuurweergave van de
vriezer toont de hoogste temperatuur gedurende een aantal seconden. En toont dan weer de ingestelde temperatuur.
4. Het indicatielampje alarm blijft knipperen totdat de normale omstandigheden zijn hersteld.
2.9 Alarm bij open deur
Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een akoestisch alarm.
Het alarm voor een geopende deur bestaat uit:
• een knipperende alarmindicatie
• een zoemer.
Als de normale omstandigheden zijn
hersteld (deur gesloten), wordt het
akoestische alarm uitgeschakeld.
Tijdens het alarm kan de zoemer worden
uitgeschakeld door op een willekeurige
knop te drukken.
3. DAGELIJKS GEBRUIK
3.1 Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor
een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om kleine hoeveelheden vers voedsel in
te vriezen is het niet nodig om de instelling te veranderen.
Activeer om vers voedsel in te vriezen de
FROSTMATIC-functie ten minste 24 uur
voordat u het in te vriezen voedsel in het
vriesvak legt.
8
www.aeg.com
Plaats het verse voedsel dat moet worden ingevroren in alle vakken behalve in
de onderste lade.
De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur kan worden ingevroren wordt
aangegeven op het typeplaatje; een
plaatje geplaatst aan de binnenkant van
het apparaat.
Het invriesproces duurt 24 uur: vries tijdens deze periode geen ander voedsel
in.
3.3 Ontdooien
3.2 Het bewaren van
ingevroren voedsel
3.4 Koude accumulators
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur laten werken voordat u er producten in
plaatst.
De vriesmanden zorgen ervoor dat u het
voedselpakket dat u wenst, snel en makkelijk kan vinden. Indien grote hoeveelheden voedsel moeten worden bewaard, verwijder dan alle lades behalve
de onderste mand die nodig is voor een
goede luchtcirculatie. Het voedsel kan
op alle legplateaus behalve het bovenste plateau tot 15 mm ver naar de deur
uitsteken.
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder
'tijdsduur' is vermeld, moet het
ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk
bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Diepgevroren of ingevroren voedsel
kunt, voordat het gebruikt wordt, in het
koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
De vriezer is voorzien van een of meer
koudeaccumulators; hierdoor blijft het
voedsel langer koud als de stroom uitvalt of als er een storing is.
NEDERLANDS
9
3.5 Vriesmandjes uit de vriezer verwijderen
2
1
De vriesmandjes hebben een limietstop
om te voorkomen dat ze per ongeluk
verschuiven of vallen. Trek de korf naar u
toe om het uit de vriezer te halen, tot
het niet verder kan, verwijder de korf
door de voorkant naar boven te kantelen.
Bij het terugzetten tilt u de voorkant van
de korf een beetje op en schuift u hem
gekanteld in de vriezer. Zodra het mandje over de eindpunten heen is, kunt u
hem terug op zijn plaats schuiven.
3.6 De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om
de typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
Controleer of het water via de afvoerslang op de achterkant van de kast in de
lekbak terecht komt
4. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
4.1 Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een
paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die
in 24 uur ingevroren kan worden. is
vermeld op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg
gedurende deze periode niet meer in
te vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties
voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later al-
•
•
•
•
leen die hoeveelheid laten ontdooien
die u nodig heeft;
wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
leg vers, nog niet ingevroren voedsel
niet tegen het al ingevroren voedsel,
om te voorkomen dat dit laatste warm
wordt;
smalle pakjes zijn makkelijker op te
bergen dan dikke; zout maakt voedsel
minder lang houdbaar;
water bevriest, als dit rechtstreeks uit
het vriesvak geconsumeerd wordt, kan
het aan de huid vastvriezen;
10 www.aeg.com
• het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is;
4.2 Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat
te verkrijgen, dient u:
• verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar
werden opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open
te laten staan dan strikt noodzakelijk
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw
worden ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
5. ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
5.1 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de deurrubbers regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon en vrij van restjes zijn.
• Spoel ze af en maak ze grondig
droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de
binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak
beschadigen en een sterke geur
achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor aan de achterkant van het
apparaat schoon met een borstel. Deze
handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het energieverbruik
verminderen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Til de voorkant van de koelkast
op als u hem wilt verplaatsen, om
krassen op de vloer te voorkomen.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn
kunnen aantasten/beschadigen. Gebruik
daarom een zachte doek met warm water met neutrale zeep om de buitenkant
van de kast schoon te maken.
Gebruik geen reinigings- of
schuurmiddelen, deze kunnen de
lak, het roestvrij staal en de beschermlaag tegen vingerafdrukken beschadigen.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
5.2 Het ontdooien van de
vriezer
Het vriesvak van dit model is een "nofrost"-type. Dit betekent dat zich in het
vriesvak geen ijs vormt als deze in bedrijf
NEDERLANDS
is, noch tegen de wanden noch op de levensmiddelen.
Het voorkomen van ijsvorming wordt gerealiseerd door een continue circulatie
van koude lucht in het vak, die aangedreven wordt door een automatisch geregelde ventilator.
11
1.
2.
3.
trek de stekker uit het stopcontact
verwijder alle levensmiddelen
maak het apparaat en alle toebehoren schoon
4. laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
5.3 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Als uw apparaat aan blijft staan,
vraag dan iemand om het zo nu
en dan te controleren, om te
voorkomen dat het bewaarde
voedsel bederft als de stroom
uitvalt.
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het apparaat gedurende lange
tijd niet gebruikt wordt:
5.4 Het ventilatierooster schoonmaken
Het ventilatierooster kan worden verwijderd om het schoon te maken.
Zet de deur helemaal open:
• Maak de bovenkant van het rooster
los door het naar beneden/naar buiten te trekken.
• Trek het rooster recht naar buiten om
het volledig te verwijderen.
• Maak de ruimte onder de koelkast
schoon met een stofzuiger.
6. PROBLEMEN OPLOSSEN
Tijdens de werking van het apparaat
kunnen vaak kleine, maar storende problemen optreden waarvoor niet meteen
een monteur hoeft te worden gebeld.
Om onnodige onderhoudskosten te
voorkomen, wordt in de onderstaande
tabel informatie gegeven over deze problemen.
Het apparaat werkt niet continu
dus als de compressor stopt, betekent dit niet dat er geen
stroom is. Daarom mag u geen
elektrische onderdelen van het
apparaat aanraken voordat u de
stroom hebt uitgeschakeld.
De werking van het apparaat
gaat gepaard met bepaalde geluiden (geluid van compressor en
circulatie). Dat is geen probleem,
maar de normale werking.
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt
lawaai.
Het apparaat is niet stevig en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat (alle vier de
pootjes en wielen moeten
op de vloer staan). Zie
'Waterpas zetten'.
12 www.aeg.com
Storing
Mogelijke oorzaak
De zoemer klinkt.
De temperatuur in de
Het pictogram Alarm vriezer is te hoog.
knippert.
De deur is niet goed gesloten.
Oplossing
Zie 'Alarm hoge temperatuur'.
Zie 'Alarm deur open'.
Er wordt een vier- Er is een fout opgetreden
kantje boven- of on- in de temperatuurmeting.
derin het temperatuurdisplay weergegeven.
Neem contact op met de
klantenservice (het koelsysteem blijft werken om uw
levensmiddelen koud te
houden, maar de temperatuur kan niet aangepast
worden).
“dEMo” verschijnt
op het display.
Het apparaat staat in de
demonstratiestand.
Houd de OK-toets ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lange zoemer te horen is en de display kort uitgaat; het apparaat gaat weer werken.
De compressor
werkt continu.
De thermostaatknop staat Stel een hogere temperamisschien niet goed.
tuur in.
Er is te veel rijp en
ijs.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer
dan nodig openstaan.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen
tot kamertemperatuur
voordat u het conserveert.
La temperatura ambiente
è troppo alta.
Verlaag de temperatuur in
de kamer.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
Het deurrubber is vervormd of vies.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur in
het apparaat is te
koud.
De thermostaatknop staat Stel een hogere temperamisschien niet goed.
tuur in.
De temperatuur in
het apparaat is te
warm.
De thermostaatknop staat Stel een koudere temperamisschien niet goed.
tuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen
tot kamertemperatuur
voordat u het conserveert.
NEDERLANDS
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De temperatuur in
de vriezer is te
warm.
Producten liggen te dicht
op elkaar.
Berg de producten zodanig op dat er koude lucht
kan circuleren.
13
Er zijn grote hoeveelheLeg kleinere hoeveelheden
den voedsel tegelijk in de voedsel tegelijk in de vrievriezer geplaatst.
zer.
Het apparaat werkt
niet.
Het apparaat is uitgeschakeld
Mettez l'appareil en fonctionnement.
De stekker zit niet goed
in het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat aan op het stopcontact. Controleer de zekering. Neem contact op
met een gekwalificeerd
elektricien.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De deur heeft te lang
opengestaan.
Sluit de vuldeur
De deur komt tegen
het ventilatierooster
aan.
Het apparaat staat niet
waterpas.
Zie 'Waterpas zetten'.
De deur is niet goed
uitgelijnd.
Het apparaat staat niet
waterpas.
Zie 'Waterpas zetten'.
Het lampje brandt
niet.
Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice
voor dit merk.
6.1 Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een LEDlampje dat een lange levensduur heeft.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met uw servicecentrum.
6.2 De deur sluiten
1.
Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de klantenservice.
2.
14 www.aeg.com
7. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens
het apparaat te installeren.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
7.1 Opstelling
ST
+16°C tot + 38°C
Installeer dit apparaat op een plaats
waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
T
+16°C tot + 43°C
7.2 Locatie
50 mm
7.3 Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel. Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op
Als het apparaat onder een wandkast
wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast
en de wandkast ten minste 40 mm bedragen om optimale prestaties te garanderen. Voor de beste prestatie kunt u
het apparaat echter beter niet onder een
wandkast zetten.
De ventilatieruimte kan zich bevinden:
• Direct boven het apparaat
• Achter en boven de bovenste kast
In dat geval moet de ruimte achter de
achterste kast minstens 50 mm diep
zijn.
een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
NEDERLANDS
15
7.4 Het verwijderen van de transportsteun
3
2
Uw apparaat is voorzien van een transportsteun om te ervoor te zorgen dat de
deur tijdens transport niet open kan
gaan.
Ga als volgt te werk om deze te verwijderen:
• Open de deur.
• Verwijder de transportsteun van de zijkanten van de deur.
• Verwijder de transportsteun van het
onderste scharnier (bij sommige modellen).
Sommige modellen zijn voorzien
van een geluiddempende mat
onder de kast. Verwijder deze
mat niet.
7.5 Afstandsstukken
Plaats de afstandsstukken die in het accessoirezakje zijn bijgeleverd zoals afgebeeld.
Bevestig de zelfklevende afstandsstukken tussen twee apparaten die tegen
elkaar zijn geplaatst.
Installeer de afstandsstukken aan de
achterkant van het paneel.
16 www.aeg.com
7.6 Waterpas zetten
Zorg ervoor dat het apparaat waterpas
staat wanneer u het plaatst. Stel de
pootjes, indien nodig, af met de bijgeleverde sleutel.
De uitlijning van de deur hangt af van
een goede waterpasstelling.
7.7 Omkeerbaarheid van de deur
2
1
4
3
2
3
1
Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als volgt te werk:
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Verwijder het ventilatierooster. Verwijder de vulling en plaats deze aan de
andere kant van het rooster.
• Leg het apparaat op zijn achterkant op
een houten steun.
• Schroef de onderste scharnier los.
• Verwijder het mechanisme om de deur
te sluiten van het scharnier en verplaats de pen naar de andere kant.
Schroef het mechanisme om de deur
te sluiten, bijgeleverd in het zakje met
de accessoires, vast op de andere
kant.
• Verwijder het mechanisme om de deur
te sluiten van de deur.
• Schroef het mechanisme om de deur
te sluiten, bijgeleverd in het zakje met
de accessoires, vast op de andere
kant.
NEDERLANDS
17
• Verwijder de deur.
• Schroef de pen los en verplaats hem
naar de andere kant.
• Plaats de deur terug.
• Schroef het onderste scharnier terug
vast.
• Zet het apparaat weer verticaal en installeer het ventilatierooster.
2
1
• Maak het handvat los. Verwijder de afdekking van de gaten op de andere
kant of boor er gaten van 3-4 mm in.
• Monteer het handvat. Draai het handvat om en monteer het op de andere
kant.
• Dek de gaten af met de dopjes die in
het zakje met de accessoires zitten.
• Zet de koelkast op zijn plaats.
180°
WAARSCHUWING!
Zet het apparaat op zijn plaats,
zet het waterpas, wacht minstens
vier uur en steek dan de stekker
in het stopcontact.
Voer een eindcontrole uit en verzeker u
ervan dat:
• alle schroeven zijn aangedraaid.
• De randen van de deuren parallel lopen met de zijkant van het apparaat.
8. GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
• De magnetische afdichtstrip vast zit
aan de kast.
• De deur goed open en dicht gaat.
WAARSCHUWING!
Als de omgevingstemperatuur
laag is (bijv. in de winter), kan het
zijn dat het deurrubber niet precies op de kast past. Wacht in
dat geval tot de deurrubber zich
op een natuurlijke wijze zet.
18 www.aeg.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
NEDERLANDS
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
19
20 www.aeg.com
9. TECHNISCHE GEGEVENS
A72700GNW1
A92700GNW0
A92708GNW0
A73100GNW1
A93100GNW0
A93108GNW0
Hoogte
1650 mm
1850 mm
Breedte
660 mm
660 mm
Diepte
680 mm
680 mm
Tijdsduur
16 h
16 h
Voltage
230 V
230 V
Frequentie
50 Hz
50 Hz
Afmeting
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het
apparaat en op het energielabel.
10. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
ENGLISH
21
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WHAT TO DO IF… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENVIRONMENT CONCERNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
24
26
27
28
29
31
35
37
37
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable
performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –
features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.aeg.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
22 www.aeg.com
1.
SAFETY INFORMATION
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing
and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints
and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to
ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these
instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or
sold, so that everyone using it through
its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep
the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
1.1 Children and vulnerable
people safety
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from
children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance
pull the plug out of the socket, cut the
connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the
door to prevent playing children to
suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic
door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on
the door or lid, be sure to make that
spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for
a child.
1.2 General safety
WARNING!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of
refrigerating appliances, unless they
are approved for this purpose by the
manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is
contained within the refrigerant circuit
of the appliance, a natural gas with a
high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation
of the appliance, be certain that none
of the components of the refrigerant
circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of
ignition
– thoroughly ventilate the room in
which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any
way. Any damage to the cord may
cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power
cord, plug, compressor) must be
replaced by a certified service
agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
Power cord must not be lengthened.
ENGLISH
2.
•
•
•
•
Make sure that the power plug is
not squashed or damaged by the
back of the appliance. A squashed
or damaged power plug may
overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to
the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose,
do not insert the power plug.
There is a risk of electric shock or
fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if
foreseen) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should
be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from
the freezer compartment if your hands
are damp/wet, as this could cause skin
abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this
appliance are special purpose lamps
selected for household appliances use
only. They are not suitable for household room illumination.
1.3 Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts
in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance, because they may
explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall.
(If the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen
once it has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage
recommendations should be strictly
adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy
drinks in the freezer compartment as it
creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
23
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
1.4 Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
• Do not use sharp objects to remove
frost from the appliance. Use a plastic
scraper.
• Never use a hair drier or other heating
appliances to speed up defrosting. Excessive heat may damage the plastic
interior, and humidity could enter the
electric system making it live.
1.5 Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if
there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately
to the place you bought it. In that case
retain packing.
• It is advisable to wait at least four
hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this
leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions
relevant to installation.
• Wherever possible the back of the
product should be against a wall to
avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent
possible burn.
• The appliance must not be located
close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only
(If a water connection is foreseen).
24 www.aeg.com
ant circuit or insulation materials.
The appliance shall not be discarded together with the urban
refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable
gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from
your local authorities. Avoid
damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on
this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
1.6 Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be
carried out by a qualified electrician or
competent person.
• This product must be serviced by an
authorized Service Centre, and only
genuine spare parts must be used.
1.7 Environment Protection
This appliance does not contain
gasses which could damage the
ozone layer, in either its refriger-
2. CONTROL PANEL
1
6
5
1 Display
4
3
2
6 Temperature indicator
2 Temperature warmer button
3 Temperature colder button
2.2 Switching on
4 OK button
5 Mode button
To switch on the appliance do these
steps:
1. Connect the mains plug to the power socket.
2. Press the ON/OFF button if the display is off.
3. The alarm buzzer could operate after few seconds.
To reset the alarm refer to “High
temperature alarm”.
4. If "dEMo" appears on the display,
the appliance is in demonstration
mode. Refer to "What to do if..."
paragraph.
5. The temperature indicators show the
set default temperature.
To select a different set temperature refer to "Temperature regulation".
6 ON/OFF button
It is possible to change predefined
sound of buttons to a loudly one by
pressing together Mode button and
Temperature colder button for some
seconds. Change is reversible.
2.1 Display/Indicator
1
2
3 4 5
1 Timer indicator
2 FROSTMATIC function
3 Minute Minder function
4 Child Lock function
5 Alarm indicator
6
ENGLISH
If the door remains open for
some minutes, the light will turn
off automatically. The light is reset by closing and opening the
door itself.
2.3 Switching off
To switch off the appliance do these
steps:
1. Press the ON/OFF button for few
seconds.
2. The display switches off.
3. To disconnect the appliance from
the power disconnect the mains
plug from the power socket.
2.4 Temperature regulation
The set temperature of the freezer may
be adjusted by pressing the temperature
button.
Set default temperature:
• -18°C for the freezer
The temperature indicator shows the set
temperature.
The set temperature will be reached
within 24 hours.
After a power failure the set temperature remains stored.
2.5 FROSTMATIC function
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The FROSTMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
The FROSTMATIC indicator is
shown.
This function stops automatically after 52
hours.
To switch off the function before its automatic end:
1. Press the Mode button until the
FROSTMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The FROSTMATIC indicator goes
off.
The function switches off by selecting a different freezer set
temperature.
25
2.6 Minute Minder function
The Minute Minder function is to be
used to set an acoustic alarm at the preferred time, useful for example when a
recipe requires to cool down a mixture
for a certain length of time, or when a reminder is needed in order not to forget
the bottles placed in the freezer for fast
cooling.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The Minute Minder indicator flashes.
The Timer shows the set value (30
minutes) for a few seconds.
2. Press the Temperature colder button or the Temperature warmer button to change the Timer set value
from 1 to 90 minutes.
3. Press the OK button to confirm.
The Minute Minder indicator is
shown.
The Timer start to flash (min).
At the end of the countdown the Minute
Minder indicator flashes and an audible
alarm sounds:
1. Remove any drinks contained in the
freezer compartment.
2. Press OK button to switch off the
sound and terminate the function.
It is possible to deactivate the function
at any time during the countdown:
1. Press the Mode button until the Minute Minder indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Minute Minder indicator goes
off.
It is possible to change the time during
the countdown and at the end by pressing the Temperature colder button and
the Temperature warmer button.
2.7 Child Lock function
To lock the buttons from unintentional
operation select the Child Lock function.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
2. The Child Lock indicator flashes.
3. Press the OK button to confirm.
The Child Lock indicator is shown.
26 www.aeg.com
To switch off the function:
1. Press the Mode button until the
Child Lock indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Child Lock indicator goes off.
2.8 High temperature alarm
Temperature increase in the freezer
compartment (for example due to an
earlier power failure or door is open) is
indicated by:
• flashing the alarm and freezer temperature indicators
• sounding of buzzer.
To reset the alarm:
1. Press any button.
2. The buzzer switches off.
3.
The freezer temperature indicator
shows the highest temperature
reached for a few seconds. Then
show again the set temperature.
4. The alarm indicator continue to flash
until the normal conditions are restored.
2.9 Door open alarm
An acoustic alarm will sound if the door
is left open for a few minutes. The door
open alarm conditions are indicated by:
• flashing alarm indicator
• acoustic buzzer.
When normal conditions are restored
(door closed), the alarm will stop.
During the alarm phase, the buzzer can
be switched off by pressing any button.
3. DAILY USE
3.1 Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen
and deep-frozen food for a long time.
To freeze small amount of fresh foods it
is not necessary to change the present
setting.
To freeze fresh food activate the FROSTMATIC function at least 24 hours before
placing the food to be frozen in the
freezer compartment.
Place the fresh food to be frozen in all
compartments except the bottom drawer.
The maximum amount of food that can
be frozen in 24 hours is specified on the
rating plate, a label located on the inside of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to
be frozen.
3.2 Storage of frozen food
When first starting-up or after a period
out of use, before putting the products
in the compartment let the appliance run
at least 2 hours.
The freezer baskets ensure that it is
quick and easy to find the food package
you want. If large quantities of food are
to be stored, remove all drawers except
for the bottom basket which needs to be
in place to provide good air circulation.
On all shelves except for the top shelf it
is possible to place food that protrude
15 mm from the door.
In the event of accidental defrosting, for example due to a
power failure, if the power has
been off for longer that the value
shown in the technical characteristics chart under "rising time",
the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after
cooling).
3.3 Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available
for this operation.
Small pieces may even be cooked still
frozen, directly from the freezer: in this
case, cooking will take longer.
ENGLISH
3.4 Cold accumulators
One or more cold accumulators are supplied in the freezer; these increase the
27
length of time for which food will keep in
the event of a power failure or breakdown.
3.5 Removal of freezing baskets from the freezer
2
1
The freezing baskets have a limit stop to
prevent their accidental removal or falling out. At the time of its removal from
the freezer, pull the basket towards yourself and, upon reaching the end point,
remove the basket by tilting its front upwards.
At the time of putting it back, slightly lift
the front of the basket to insert it into
the freezer. Once you are over the end
points, push the baskets back in their
position.
3.6 Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, wash the interior and all internal
accessories with lukewarm water and
some neutral soap so as to remove the
typical smell of a brand-new product,
then dry thoroughly.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
Check that the drain hose at the rear of
the cabinet discharges into the drip tray
4. HELPFUL HINTS AND TIPS
4.1 Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here are some important
hints:
• the maximum quantity of food which
can be frozen in 24 hrs. is shown on
the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours.
No further food to be frozen should
be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely fro-
•
•
•
•
zen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
wrap up the food in aluminium foil or
polythene and make sure that the
packages are airtight;
do not allow fresh, unfrozen food to
touch food which is already frozen,
thus avoiding a rise in temperature of
the latter;
lean foods store better and longer
than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
water ices, if consumed immediately
after removal from the freezer com-
28 www.aeg.com
partment, can possibly cause the skin
to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in
date on each individual pack to enable
you to keep tab of the storage time.
4.2 Hints for storage of frozen
food
To obtain the best performance from
this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored
by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are
transferred from the foodstore to the
freezer in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave
it open longer than absolutely necessary;
• once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen;
• do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
5. CARE AND CLEANING
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by
authorized technicians.
5.1 Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
• regularly check the door seals and
wipe clean to ensure they are clean
and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage
any pipes and/or cables inside
the cabinet.
Never use detergents, abrasive
powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the surface and leave a
strong odor.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance
with a brush. This operation will improve
the performance of the appliance and
save energy consumption.
Take care of not to damage the
cooling system.
When moving the cabinet, lift it
by the front edge to avoid
scratching the floor.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/
damage the plastics used in this appliance. For this reason use a soft cloth
rinsed in warm water and neutral soap
emulsion for cleaning external surfaces.
Do not use detergents or abrasive paste as these will damage
the paint, or stainless steel anti
finger print coating.
After cleaning, reconnect the equipment
to the mains supply.
5.2 Defrosting of the freezer
The freezer compartment of this model,
on the other hand, is a "no frost" type.
This means that there is no buildup of
frost when it is in operation, neither on
the internal walls nor on the foods.
The absence of frost is due to the continuous circulation of cold air inside the
compartment, driven by an automatically
controlled fan.
ENGLISH
4.
5.3 Periods of non-operation
When the appliance is not in use for
long periods, take the following precautions:
1. disconnect the appliance from electricity supply
2. remove all food
3. clean the appliance and all accessories
29
leave the door/doors open to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask
somebody to check it once in a
while to prevent the food inside
from spoiling in case of a power
failure.
5.4 Cleaning the ventilation grille
The ventilation grille can be removed for
washing.
Make sure the door is open and then:
• Loosen the upper edge of the grille by
pulling outward/downward.
• Pull the grille straight out to completely remove it.
• Vacuum clean under the cabinet.
6. WHAT TO DO IF…
During operation of the appliance some
smaller but annoying trouble can often
occur, which does not require calling a
technician out. In the following chart information is given about them to avoid
unnecessary charges on service.
The operation of the appliance
goes with certain sounds (compressor and circulating sound).
This not means a trouble, but a
normal operation.
The appliance operates discontinuously, so the stopping of
compressor does not mean being no current. That is why you
must not touch the electrical
parts of the appliance before
breaking the circuit.
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is
noisy.
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance
stands stable (all feet and
wheels should be on the
floor). Refer to "Levelling".
The buzzer sounds.
The temperature in the
The Alarm icon flash- freezer is too high.
ing.
The door is not closed
correctly.
Refer to "HighTemperature Alarm".
Refer to "Door open
alarm".
30 www.aeg.com
Problem
Possible cause
Solution
upper or lower
square is shown in
the temperature display.
An error has occurred in
measuring the temperature.
Call your service representative (the cooling system
will continue to keep food
products cold, but temperature adjustment will not
be possible).
“dEMo” appears on
the display.
The appliance is in demonstration mode.
Keep pressed approximately 10 sec the OK button since a long sound of
buzzer is heard and the
display shut off for a short
while: appliance start
works regularly.
The compressor runs The Temperature regula- Set a warmer temperature.
continuously.
tor may be set incorrectly.
There is too much
frost and ice.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The door has been
opened too frequently.
Do not keep the door
open longer than necessary.
The food temperature is
too high.
Let the food temperature
decrease to room temperature before storage.
The room temperature is
too high.
Decrease the room temperature.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The door gasket is deformed or dirty.
Refer to "Closing the
door".
The temperature in
the appliance is too
cold.
The Temperature regula- Set a warmer temperature.
tor may be set incorrectly.
The temperature in
the appliance is too
warm.
The Temperature regula- Set a colder temperature.
tor may be set incorrectly.
The temperature in
the freezer is too
warm.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The food temperature is
too high.
Let the food temperature
decrease to room temperature before storage.
Food is too near to each
other.
Store food so that there is
cold air circulation.
ENGLISH
Problem
The appliance does
not operate.
31
Possible cause
Solution
Large quantities of food
to be frozen were put in
at the same time.
Insert smaller quantities of
food to be frozen at the
same time.
The appliance is switched Switch on the appliance.
off.
The mains plug is not
connected to the mains
socket correctly.
Connect the mains plug to
the mains socket correctly.
The appliance has no
power. There is no voltage in the mains socket.
Connect another electrical
appliance to the mains
socket. Check fuse. Contact a qualified electrician.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the
lamp".
The door has been open
to long.
Close the door.
Door interferes with
ventilation grill.
The appliance is not levelled.
Refer to "Levelling".
Misaligned door.
The appliance is not levelled.
Refer to "Levelling".
The lamp does not
work.
As much as the advice does not lead to result, call the nearest brand-mark service.
6.1 Replacing the lamp
The appliance is equipped with a longlife LED light.
Only service is allowed to replace the
lighting device. Contact your Service
Center.
2.
If necessary, adjust the door. Refer
to "Installation".
3. If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Service
Center.
6.2 Closing the door
1.
Clean the door gaskets.
7. INSTALLATION
WARNING!
Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
7.1 Positioning
Install this appliance at a location where
the ambient temperature corresponds to
the climate class indicated on the rating
plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
32 www.aeg.com
7.2 Location
To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the
wall unit must be at least 40 mm . Ideally,
however, the appliance should not be
positioned below overhanging wall units.
The ventilation space can be:
• directly above the appliance
• behind and above the top cupboard.
In this case, the space behind the top
cupboard must be at least 50 mm
deep.
50 mm
7.3 Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating
plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the do-
mestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate
earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are
not observed.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
7.4 Removing the transport support
Your appliance is equipped with transport support to secure the door during
transportation.
To remove them do these steps:
• Open the door.
• Remove the transport support from
the door sides.
• Remove the transport support from
the lower hinge (some models).
3
2
Some models are fitted with a silencing pad under the cabinet.
Do not remove this pad.
ENGLISH
33
7.5 Spacers
Install the spacers provided within the
accessory bag as shown in the figures.
When two appliances are placed beside
each other, attach the adhesive spacers
between the appliances.
Install the spacers on the back side of
the panel.
7.6 Levelling
When placing the appliance ensure that
it stands level. If necessary adjust the
feet using the adjustment spanner supplied.
Door alignment is dependent on proper
levelling.
34 www.aeg.com
7.7 Door reversibility
2
1
4
3
To change the opening direction of the
door, do these steps:
• Remove the plug from the power.
• Remove the ventilation grille. Remove
the filling and install it on the opposite
side of the grille.
• Lay down the appliance back side
down on a wooden support.
• Unscrew the lower hinge.
• Remove the door closure device from
the hinge and move the pin to the
other side. Re-screw the door closure
device provided within the accessory
bag on the opposite side.
• Remove the door closure device on
the door.
• Re-screw the door closure device provided within the accessory bag on the
opposite side.
1
2
3
• Remove the door.
• Unscrew and move the pin to the opposite side.
• Re-insert the door.
• Re-screw the lower hinge.
• Raise the appliance and install the
ventilation grille.
2
1
ENGLISH
35
• Unscrew the handle. On the opposite
side remove the hole covers by driving
a 3-4 mm drift or drill into them.
• Install the handle. Fit the handle on to
the opposite side by turning it on half
circle.
• Install the hole covers provided within
the accessory bag.
• Put the cabinet in position.
180°
WARNING!
Reposition, level the appliance,
wait for at least four hours and
then connect it to the power
socket.
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The edges of the doors run parallel to
the side edge of the appliance.
• The magnetic seal adheres to the cabinet.
• The door opens and closes correctly.
WARNING!
If the ambient temperature is
cold (i.e. in Winter), the gasket
may not fit perfectly to the cabinet. In that case, wait for the natural fitting of the gasket.
8. NOISES
There are some sounds during normal
running (compressor, refrigerant circulation).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
K!
IC
CL
CR
AC
CLICK!
K!
36 www.aeg.com
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
ENGLISH
CRACK!
CRACK!
9. TECHNICAL DATA
A72700GNW1
A92700GNW0
A92708GNW0
A73100GNW1
A93100GNW0
A93108GNW0
Height
1650 mm
1850 mm
Width
660 mm
660 mm
Depth
680 mm
680 mm
Rising Time
16 h
16 h
Voltage
230 V
230 V
Frequency
50 Hz
50 Hz
Dimension
The technical information are situated in
the rating plate on the internal left side
of the appliance and in the energy label.
10. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the
symbol . Put the packaging in
applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste
of electrical and electronic
appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling
facility or contact your municipal
office.
37
38 www.aeg.com
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BANDEAU DE COMMANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEILS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
41
44
45
46
47
50
54
56
56
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui
vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur
des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser
au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.aeg.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre
appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
FRANÇAIS
1.
39
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer
et d'utiliser l'appareil pour la première
fois. Pour éviter toute erreur ou accident,
veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité.
Conservez cette notice avec l'appareil. Si
l'appareil doit être vendu ou cédé à une
autre personne, veillez à remettre cette
notice au nouveau propriétaire, afin qu'il
puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des
biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au nonrespect de ces instructions.
1.1 Sécurité des enfants et
des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans
risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une
personne responsable qui puisse leur
assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec
l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut,
veillez à couper le câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil
pour éviter les risques d'électrocution.
Démontez la porte pour éviter que
des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures
magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort,
nous vous conseillons de rendre celleci inutilisable avant de vous en débar-
rasser. Ceci afin d'éviter aux enfants
de s'enfermer dans l'appareil et de
mettre ainsi leur vie en danger.
1.2 Consignes générales de
sécurité
AVERTISSEMENT
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil
ou la structure intégrée, ne soient pas
obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement à la conservation des aliments
et/ou des boissons dans le cadre d’un
usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils
électriques (comme des sorbetières
électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du
fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil
contient de l’isobutane (R600a), un gaz
naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais
qui est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation
de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est
endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se
trouve l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de
l'appareil. Si le câble d'alimentation
est endommagé, il peut causer un
court circuit, un incendie et/ou une
électrocution.
40 www.aeg.com
AVERTISSEMENT
Les éventuelles réparations ou
interventions sur votre appareil,
ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent
être effectuées que par un professionnel qualifié.
1.
•
•
•
•
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est
pas écrasée ou endommagée par
l'arrière de l'appareil. Une prise de
courant écrasée ou endommagée
peut s'échauffer et causer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de
l'appareil est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en
tirant sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou
d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de
l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faite attention
lors de son déplacement.
Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits
congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).
Évitez une exposition prolongée de
l'appareil aux rayons solaires.
Les ampoules (si présentes) utilisées
dans cet appareil sont des ampoules
spécifiques uniquement destinées à
être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une
habitation.
1.3 Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur
les parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides
inflammables dans l'appareil (risque
d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement
contre la sortie d'air sur la paroi arrière
de l'appareil. (Si l'appareil est sans givre.)
• Un produit décongelé ne doit jamais
être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression
se formant à l'intérieur du contenant
pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits
tels que les bâtonnets glacés dès leur
sortie de l'appareil, car ils peuvent
provoquer des brûlures.
1.4 Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien,
mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le.
• N'utilisez pas d'objets métalliques
pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour
gratter la couche de givre. Utilisez une
spatule en plastique.
• N'utilisez pas d'appareils électriques
ou agents chimiques pour dégivrer
l'appareil. La chaleur excessive pourrait endommager le revêtement plastique interne et l'humidité pourrait s'introduire dans le système électrique.
1.5 Installation
Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions
fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il
n'est pas endommagé. Ne branchez
pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur
de l'appareil les dommages constatés.
Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins
quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique
soit stabilisé.
FRANÇAIS
• Veillez à ce que l'air circule librement
autour de l'appareil pour éviter qu'il
ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur
et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil
loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste
accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement
sur le réseau d'eau est prévu.)
autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
1.7 Protection de
l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas
être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas
détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du
condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés
sont recyclapar le symbole
bles.
1.6 Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien
qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et
réparé que par un Service après-vente
2. BANDEAU DE COMMANDE
1
6
5
1 Écran
2 Touche d'augmentation de la tem-
pérature
3 Touche de diminution de la tempé-
4
3
2
dant plusieurs secondes. Ce changement est réversible.
2.1 Affichage/voyant
rature
4 Touche OK
5 Touche Mode
6 Touche ON/OFF
Pour augmenter le volume défini lors de
l'appui sur les touches, appuyez simultanément sur la touche Mode et la touche
de diminution de la température pen-
41
1
2
3 4 5
1 Affichage de la minuterie
2 Fonction FROSTMATIC
3 Fonction Minute Minder
6
42 www.aeg.com
4 Fonction Sécurité enfants
5 Voyant d'alarme
6 Indicateur de température
2.2 Mise en marche
Pour mettre l'appareil marche, procédez
comme suit :
1. Branchez la fiche électrique de l'appareil à la prise de courant.
2. Appuyez sur la touche ON/OFF si
l'affichage est éteint.
3. L'alarme sonore peut se déclencher
au bout de quelques secondes.
Pour réinitialiser l'alarme, reportezvous au paragraphe « Alarme haute
température ».
4. Si « dEMo » s'affiche sur l'écran,
l'appareil est en mode démonstration. Reportez-vous au paragraphe
« En cas d'anomalie de fonctionnement ».
5. Les indicateurs de température indiquent la température programmée
par défaut.
Pour sélectionner une température programmée différente, reportez-vous au
paragraphe « Réglage de la température ».
Si la porte reste ouverte pendant
quelques minutes, l'éclairage
s'éteint automatiquement. Pour
le rallumer, fermez et ouvrez de
nouveau la porte.
2.3 Position Arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, procédez
comme suit :
1. Appuyez sur la touche ON/OFF pendant quelques secondes.
2. L'écran est désactivé.
3. Pour mettre l'appareil hors tension,
débranchez-le électriquement.
2.4 Réglage de la température
La température de consigne du congélateur peut être réglée en appuyant sur la
touche de température.
Réglage de la température par défaut :
• -18 °C dans le compartiment congélateur
L'indicateur de température indique la
température programmée.
La température programmée sera atteinte en 24 heures.
Après une coupure de courant, la
température programmée reste
activée.
2.5 Fonction FROSTMATIC
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que le voyant correspondant
apparaisse.
L'indicateur FROSTMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur FROSTMATIC s'affiche.
Cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 52 heures.
Pour désactiver la fonction avant sa désactivation automatique :
1. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que l'indicateur FROSTMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. L'indicateur FROSTMATIC s'éteint.
La fonction se désactive en sélectionnant une température de
consigne différente.
2.6 Fonction Minute Minder
La fonction Minute Minder est à utiliser
pour le réglage d'une alarme sonore à
une heure souhaitée, ce qui est utile, par
exemple, lorsque l'on souhaite refroidir
une préparation pendant un certain
temps dans le cadre d'une recette de
cuisine ou lorsque l'on refroidit des bouteilles rapidement dans le congélateur.
Pour activer cette fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur Minute Minder clignote.
Le minuteur indique pendant quelques secondes la valeur programmée (30 minutes).
2. Appuyez sur la touche de diminution
de la température ou sur la touche
d'augmentation de la température
FRANÇAIS
43
pour faire varier la valeur programmée du minuteur de 1 à 90 minutes.
3. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur Minute Minder s'affiche.
Le minuteur se met à clignoter (min).
À la fin du décompte, le voyant Minute
Minder clignote et un signal sonore retentit :
1. Retirez les boissons placées dans le
compartiment de congélation.
2. Appuyez sur la touche OK pour arrêter le signal sonore et désactiver la
fonction.
Il est possible de désactiver cette fonction à tout moment pendant le décompte :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le voyant Minute Minder clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. Le voyant Minute Minder s'éteint.
Il est possible de modifier l'heure pendant et à la fin du décompte en appuyant sur la touche "Plus de froid" ou sur
la touche "Moins de froid".
2.
2.7 Fonction Sécurité enfants
2.9 Alarme porte ouverte
Pour verrouiller les touches afin de prévenir les erreurs de manipulation, sélectionnez la fonction Sécurité enfants.
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
apparaisse.
2. Le voyant Sécurité enfants clignote.
3. Appuyez sur la touche OK pour confirmation.
Le voyant Sécurité enfants apparaît.
Pour désactiver la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le voyant Sécurité enfants clignote.
Une alarme sonore se déclenche si la
porte reste ouverte pendant quelques
minutes. Les conditions d'alarme de porte ouverte sont indiquées par :
• le clignotement d'un voyant d'alarme
• une alarme sonore.
Au rétablissement des conditions normales (porte fermée), l'alarme s'arrête.
Pendant la phase d'alarme, l'alarme sonore peut être désactivée en appuyant
sur une touche quelconque.
Appuyez sur la touche OK pour confirmation.
3. Le voyant Sécurité enfants s'éteint.
2.8 Alarme haute température
Une augmentation de la température
dans le compartiment congélateur (par
exemple à cause d'une coupure de courant ou de l'ouverture de la porte) est indiquée par :
• le clignotement des voyants d'alarme
et de température
• le déclenchement d'une alarme sonore.
Pour réinitialiser l'alarme :
1. Appuyez sur une touche quelconque.
2. L'alarme s'éteint.
3. L'indicateur de température du congélateur affiche pendant quelques
secondes la température la plus élevée atteinte. Puis il affiche à nouveau
la température programmée.
4. Le voyant d'alarme continue à clignoter jusqu'à ce que les conditions
normales soient restaurées.
44 www.aeg.com
3. UTILISATION QUOTIDIENNE
3.1 Congélation d'aliments
frais
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des denrées fraîches et
conserver à long terme des aliments surgelés ou congelés.
Pour congeler de petites quantités d'aliments frais, il n'est pas nécessaire de
modifier le présent réglage.
Activez la fonction FROSTMATIC 24 heures au moins avant d'introduire les denrées fraîches à congeler dans le compartiment congélateur.
Placez les denrées fraîches à congeler
dans tous les compartiments à l'exception du tiroir inférieur
La quantité maximum d'aliments pouvant être congelés en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique, située
à l'intérieur de l'appareil.
Le processus de congélation dure 24
heures : vous ne devez ajouter aucune
autre denrée à congeler au cours de cette période.
3.2 Conservation d'aliments
congelés
À la mise en service ou après un arrêt
prolongé, faites fonctionner l'appareil
pendant 2 heures environ, avant d’introduire les produits dans le compartiment.
Les paniers de congélation vous permettent de trouver facilement et rapidement
les aliments dont vous avez besoin. Si
vous devez stocker une grande quantité
d'aliments, retirez tous les tiroirs et le
bac à glaçons sauf le panier inférieur qui
doit être en place afin de permettre une
circulation d'air optimale. Sur toutes les
clayettes (exceptée la clayette supérieure), vous pouvez placer des aliments qui
dépassent de 15 mm du bord avant de
la clayette.
En cas de décongélation accidentelle, due par exemple à une
coupure de courant, si la coupure a duré plus de temps qu'il
n'est prévu au paragraphe « Autonomie de fonctionnement » du
chapitre Caractéristiques techniques, consommez rapidement
les aliments décongelés ou cuisez-les immédiatement avant de
les recongeler (une fois refroidis).
3.3 La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, avant d'être utilisés, en fonction
du temps disponible pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être
cuites sans décongélation préalable :
dans ce cas, la cuisson est plus longue.
3.4 Accumulateurs de froid
Le compartiment congélateur est équipé
d'un ou plusieurs accumulateurs ; il(s)
vous permette(nt) d'augmenter l'autonomie de fonctionnement de l'appareil en
cas de coupure de courant, de transporter des produits congelés ou surgelés,
de maintenir le froid dans les produits
surgelés ou congelés durant la période
de dégivrage.
FRANÇAIS
45
3.5 Retrait des paniers de congélation du congélateur
2
1
Certains bacs de congélation sont équipés d'une butée afin d'empêcher leur
retrait accidentel ou leur chute. Pour retirer le bac du congélateur, tirez-le vers
vous et, lorsque vous atteignez la butée,
retirez-le en inclinant la partie avant vers
le haut.
Pour le remettre, relevez légèrement
l'avant du bac et insérez-le dans le congélateur. Dès que vous avez dépassé la
butée, poussez le bac dans la bonne position.
3.6 Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse
(pour supprimer toute odeur de neuf),
puis séchez-les soigneusement.
N'utilisez jamais de produits
abrasifs ou caustiques car ils
pourraient endommager le revêtement.
Contrôlez que le flexible d'évacuation à
l'arrière du compartiment débouche
bien dans le bac collecteur
4. CONSEILS UTILES
4.1 Conseils pour la
congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici
quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que
vous pouvez congeler par 24 heures
est indiquée sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24
heures. Aucune autre denrée à congeler ne doit être ajoutée pendant cette
période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et
uniforme, adaptés à l'importance de la
consommation.
• enveloppez les aliments dans des
feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages
sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non
congelés, toucher des aliments déjà
congelés pour éviter une remontée en
température de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent
mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de
conservation des aliments
• la température très basse à laquelle se
trouvent les bâtonnets glacés, s'ils
46 www.aeg.com
sont consommés dès leur sortie du
compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
4.2 Conseils pour la
conservation des produits
surgelés et congelés du
commerce
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• assurez-vous que les denrées surgelées achetées dans le commerce ont
été correctement entreposées par le
revendeur ;
• prévoyez un temps réduit au minimum
pour le transport des denrées du magasin d'alimentation à votre domicile ;
• évitez d'ouvrir trop souvent la porte
du congélateur et ne la laissez ouverte
que le temps nécessaire ;
• une fois décongelés, les aliments se
détériorent rapidement et ne peuvent
pas être recongelés ;
• ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant.
5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne
doivent donc être effectués que
par du personnel autorisé.
5.1 Nettoyage périodique
L'appareil doit être nettoyé régulièrement :
• nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et un détergent
doux ;
• lavez régulièrement le joint de porte
en caoutchouc.
• rincez et séchez soigneusement.
Ne tirez pas, ne déplacez pas,
n'endommagez pas les tuyaux
et/ou câbles qui se trouvent à
l'intérieur de l'appareil.
N'utilisez jamais de détergents,
de poudres abrasives, de produits de nettoyage très parfumés
ou de produits caustiques pour
nettoyer l'intérieur de l'appareil
car cela risque d'endommager la
surface et de laisser une forte
odeur.
Nettoyez le condenseur (grille noire) et
le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse. Cette opération
améliore les performances de l'appareil
et permet des économies d'énergie.
Attention à ne pas endommager
le système de réfrigération.
Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant
pour éviter de rayer le sol.
De nombreux détergents pour la cuisine
recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent
attaquer/endommager les pièces en
plastique utilisées dans cet appareil. Il
est donc recommandé de ne laver le revêtement extérieur de cet appareil
qu'avec de l'eau chaude et un petit peu
de détergent liquide non agressif, pour
vaisselle par exemple.
N'utilisez jamais de produits
abrasifs ou caustiques, de poudre à récurer, ni d'éponge métallique ou avec grattoir pour procéder au nettoyage intérieur et
extérieur de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
FRANÇAIS
5.2 Dégivrage du congélateur
Le compartiment congélateur de ce modèle est "sans givre". Cela signifie qu'il
n'y a aucune formation de givre pendant
son fonctionnement, ni sur les parois internes si sur les aliments.
L'absence de givre est due à la circulation continuelle de l'air froid à l'intérieur
du compartiment, sous l'impulsion d'un
ventilateur à commande automatique.
5.3 En cas d'absence
prolongée ou de nonutilisation
47
1.
2.
3.
débranchez l’appareil
retirez tous les aliments
nettoyez l'appareil et tous les accessoires
4. laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir la formation
d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la
possibilité de débrancher et de
vider l'appareil, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration
des aliments ceci en tenant
compte de sa charge et de son
autonomie de fonctionnement.
Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période,
prenez les précautions suivantes :
5.4 Nettoyage de la grille de ventilation
La grille de ventilation est amovible pour
permettre son nettoyage.
Assurez-vous que la porte est ouverte
puis :
• Délogez le bord supérieur de la grille
en tirant vers le haut/vers le bas.
• Enlevez la grille en tirant dessus tout
droit.
• Passez l'aspirateur sous l'appareil.
6. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Pendant le fonctionnement de l'appareil,
des anomalies minimes mais gênantes
peuvent se produire qui n'exigent cependant pas l'intervention d'un technicien. Le tableau suivant vous donne des
informations vous permettant d'éviter
des frais de réparation inutiles.
L'appareil produit certains bruits
lorsqu'il fonctionne (compresseur
et bruit de circulation). Ce n'est
pas un signe de dysfonctionnement, c'est normal.
L'appareil fonctionne de façon
discontinue. L'arrêt du compresseur ne signifie donc pas l'absence de courant électrique. C'est
pourquoi vous ne devez en aucun cas toucher les composants
électriques avant d'avoir coupé
le courant.
48 www.aeg.com
Problème
Cause probable
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Vérifiez que l'appareil est à
niveau et d'aplomb (les
pieds et les roulettes doivent tous être en contact
avec le sol). Reportez-vous
au paragraphe « Mise à niveau ».
Le signal sonore se
La température du condéclenche. Le symgélateur est trop élevée.
bole d'alarme clignote.
Reportez-vous au paragraphe « Alarme haute température ».
La porte n'est pas correctement fermée.
Consultez le paragraphe
« Alarme porte ouverte ».
Un carré supérieur ou inférieur apparaît sur l'affichage
de la température.
Une erreur s'est produite
lors la mesure de la température.
Contactez le service aprèsvente (le système de réfrigération continue de maintenir les aliments au froid,
mais le réglage de la température n'est pas possible).
« dEMo » s'affiche
sur l'écran.
L'appareil est en mode
démonstration.
Maintenez la touche OK
enfoncée pendant environ
10 s jusqu'à ce que le déclenchement d'une alarme
sonore se fasse longuement entendre et que
l'écran s'éteigne momentanément : l'appareil commence à fonctionner normalement.
Le compresseur
fonctionne en permanence.
Le dispositif de réglage
de la température n'est
pas correctement réglé.
Augmentez la température.
La porte n'est pas correctement fermée.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La porte a été ouverte
trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que
nécessaire.
La température des aliments est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à température ambiante avant de les placer dans
l'appareil.
La température ambiante
est trop élevée.
Diminuez la température
ambiante.
La porte n'est pas correctement fermée.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
Il y a trop de givre
et de glace.
FRANÇAIS
Problème
49
Cause probable
Solution
Le joint de porte est déformé ou sale.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La température à
l'intérieur de l'appareil est trop basse.
Le dispositif de réglage
de la température n'est
pas correctement réglé.
Augmentez la température.
La température à
l'intérieur de l'appareil est trop élevée.
Le dispositif de réglage
de la température n'est
pas correctement réglé.
Diminuez la température.
La porte n'est pas correctement fermée.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La température des aliments est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à température ambiante avant de les placer dans
l'appareil.
Les produits sont trop
près les uns des autres.
Stockez les produits de façon à permettre la circulation de l'air froid.
Trop de produits à congeler ont été introduits
en même temps dans
l'appareil.
Introduisez de plus petites
quantités d'aliments à congeler en même temps.
L'appareil est éteint.
Mettez l'appareil en marche.
La fiche du cordon d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la
prise de courant.
Branchez correctement la
fiche du cordon d'alimentation dans la prise de courant.
Le courant n'arrive pas à
l'appareil. La prise de
courant n'est pas alimentée.
Branchez un autre appareil
électrique sur la prise de
courant. Vérifiez le fusible.
Contactez un électricien
qualifié.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe
« Remplacement de l'ampoule ».
La porte a été ouverte
trop longtemps.
Fermez la porte.
La température à
l'intérieur du congélateur est trop élevée.
L'appareil ne fonctionne pas.
L'ampoule ne fonctionne pas.
La porte touche la
grille de ventilation.
L’appareil n'est pas de ni- Reportez-vous au paragraveau.
phe « Mise à niveau ».
La porte n'est pas
correctement alignée.
L’appareil n'est pas de ni- Reportez-vous au paragraveau.
phe « Mise à niveau ».
Si ces conseils n'apportent pas de solution à votre problème, veuillez consulter le
service après-vente le plus proche.
50 www.aeg.com
2.
6.1 Remplacement de
l'ampoule
L'appareil est équipé d'un éclairage à
diode DEL longue durée.
Le remplacement du dispositif d'éclairage doit uniquement être effectué par un
technicien du service après-vente. Contactez votre service après-vente.
Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».
3. Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez votre
service après-vente.
6.2 Fermeture de la porte
1.
Nettoyez les joints de la porte.
7. INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil,
veuillez lire attentivement les
"Consignes de sécurité" avant
d'installer l'appareil.
Classe Température ambiante
climatique
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
7.1 Emplacement
ST
+16 à + 38 °C
Installez cet appareil à un endroit où la
température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil :
T
+16 à + 43 °C
7.2 Emplacement
50 mm
7.3 Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil,
si la tension et la fréquence indiquées
sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
Pour garantir un rendement optimal si
l'appareil est installé sous un élément
suspendu, la distance entre le haut de
l'appareil et l'élément suspendu doit
être d'au moins 40 mm. Si possible, évitez de placer l'appareil sous des éléments suspendus.
L'espace de ventilation peut être :
• directement au-dessus de l'appareil
• derrière et au-dessus de l'élément supérieur.
Dans ce cas, laissez un espace d'au
moins 50 mm derrière l'élément supérieur.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte
un logement pour mise à la terre. Si la
prise de courant murale n'est pas mise à
la terre, branchez l'appareil sur une prise
de terre conformément aux normes en
FRANÇAIS
vigueur, en demandant conseil à un
électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité
en cas d'incident suite au non-respect
51
des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives
communautaires.
7.4 Retrait des cales de transport
L'appareil est équipé de cales de transport qui permettent d'immobiliser la
porte au cours du transport.
Pour les retirer, procédez comme suit :
• Ouvrez la porte.
• Retirez les cales de transport des côtés de la porte.
• Retirez les cales de transport de la
charnière inférieure (sur certains modèles).
3
2
Certains modèles sont équipés
d'un bloc destiné à réduire le niveau sonore (sous l'appareil). Ne
retirez jamais ce bloc.
7.5 Entretoises
Installez les entretoises, contenues dans
le sachet d'accessoires, comme indiqué
sur les figures.
Lorsque deux appareils sont placés l'un
à côté de l'autre, fixez les entretoises entre les appareils.
52 www.aeg.com
Installez les entretoises à l'arrière de
l'appareil.
7.6 Mise à niveau
Lorsque vous installez l'appareil, veillez à
le placer de niveau. Si besoin est, réglez
les pieds en utilisant la clé fournie.
L'alignement de la porte dépend de la
mise de niveau de l'appareil.
7.7 Réversibilité de la porte
2
1
4
3
Pour changer le sens d'ouverture de la
porte, procédez comme suit :
• Débranchez la fiche de la prise électrique.
• Enlevez la grille de ventilation. Enlevez
le cache et placez-le de l'autre côté de
la grille.
• Couchez l'appareil sur le dos sur une
cale en bois.
• Dévissez la charnière inférieure.
• Retirez de la charnière le dispositif de
fermeture de la porte et placez la goupille de l'autre côté. Revissez le dispositif de fermeture de la porte, fourni
dans le sachet d'accessoires, sur le côté opposé.
FRANÇAIS
53
• Enlevez le dispositif de fermeture de
la porte.
• Revissez le dispositif de fermeture de
la porte, fourni dans le sachet d'accessoires, sur le côté opposé.
1
2
3
• Retirez la porte.
• Dévissez et placez la goupille sur l'autre côté.
• Remettez la porte en place.
• Revissez la charnière inférieure.
• Soulevez l'appareil et installez la grille
de ventilation.
2
1
• Dévissez la poignée. Retirez les caches
des orifices du côté opposé en perçant un trou de 3 à 4 mm à l'intérieur.
• Installez la poignée. Installez la poignée sur le côté opposé en effectuant
un demi-cercle.
• Installez les caches des orifices fournis
dans le sachet d'accessoires.
• Mettez l'appareil en place.
180°
AVERTISSEMENT
Remettez l'appareil en place,
mettez-le de niveau, attendez au
moins quatre heures puis branchez-le à la prise de courant.
Faites une dernière vérification pour
vous assurer que :
• Toutes les vis sont bien serrées.
• Les bords des portes sont parallèles
au côté de l'appareil.
• Le joint magnétique adhère bien à
l'appareil.
• La porte s'ouvre et se ferme correctement.
AVERTISSEMENT
Si la température ambiante est
basse (par exemple, en hiver), il
se peut que le joint n'adhère pas
parfaitement. Dans ce cas, attendez que le joint reprenne sa taille
naturelle.
54 www.aeg.com
8. BRUITS
L'appareil émet certains bruits pendant
son fonctionnement (compresseur, circuit frigorifique).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
FRANÇAIS
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
55
56 www.aeg.com
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
A72700GNW1
A92700GNW0
A92708GNW0
A73100GNW1
A93100GNW0
A93108GNW0
Hauteur
1650 mm
1850 mm
Largeur
660 mm
660 mm
Profondeur
680 mm
680 mm
Temps de montée en température
16 h
16 h
Tension
230 V
230 V
Fréquence
50 Hz
50 Hz
Dimension
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté gauche à l'intérieur de l'appareil et
sur l'étiquette énergétique.
10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet
effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les
appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un
tel produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
DEUTSCH
57
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDIENFELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WAS TUN, WENN … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄUSCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UMWELTTIPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
60
62
64
65
66
69
73
75
75
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,
damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien,
die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum
Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.aeg.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.aeg.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
58 www.aeg.com
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die
optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation
aufmerksam durch, einschließlich der
Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern
und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und
den Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Heben Sie die Benutzerinformation gut
auf und übergeben Sie sie bei einem
Weiterverkauf des Gerätes dem neuen
Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über
Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und
zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die
Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden
Benutzerinformation, da der Hersteller
bei Missachtung derselben von jeder
Haftung freigestellt ist.
1.1 Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische,
sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
einen sicheren Gebrauch des Gerätes
ausschließen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person
benutzt werden, die sicherstellt, dass
sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden,
damit sie nicht am Gerät herumspielen
können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des
Gerätes den Netzstecker, schneiden
Sie das Netzkabel (so nah wie möglich
am Gerät) ab und entfernen Sie die
Tür, so dass spielende Kinder vor
elektrischem Schlag geschützt sind
und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer
Türdichtung ein älteres Modell mit
Schnappverschluss (Türlasche) an der
Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
1.2 Allgemeine
Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung
von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen
oder sonstigen Hilfsmittel, um den
Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht
ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im
Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches
Gas, das jedoch leicht entflammbar
ist.
Achten Sie beim Transport und bei
der Aufstellung des Gerätes darauf,
nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung
des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken
vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein
defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse
und einen Brand verursachen und/
oder zu Stromschlägen führen.
DEUTSCH
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur
Vermeidung von Gefahren nur
vom Kundendienst oder einer
Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
•
•
•
•
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker nicht von der Geräterückseite geklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter oder
beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker des Geräts frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in
eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (wenn vorgesehen) der internen Beleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim
Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit
nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut,
da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die Leuchtmittel (wenn vorgesehen) in
diesem Gerät sind Speziallampen, die
nur für Haushaltsgeräte geeignet sind.
Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
1.3 Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen
Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät.
Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt
vor den Luftauslass in der Rückwand.
(Wenn es ein No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht
wieder eingefroren werden.
59
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten
werden. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke
oder Sprudel in den Tiefkühlschrank
stellen, da der Druckanstieg in den
Behältern zur Explosion führen und
das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen
verursachen, wenn es direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
1.4 Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis
im Gerät. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Verwenden Sie niemals einen Haartrockner oder andere Heizgeräte, um
das Abtauen zu beschleunigen. Starke
Hitze kann die Plastikteile im Innenraum beschädigen und Feuchtigkeit
kann in das elektrische System eindringen, so dass die Teile unter Spannung
stehen.
1.5 Montage
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in
Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem
Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den
Kompressor zurückfließen kann.
60 www.aeg.com
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von
Verbrennungen durch Berührung von
heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite
gegen eine Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von
Heizkörpern oder Kochern installiert
werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden Sie das Gerät nur
mit dem Trinkwasseranschluss.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
1.7 Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis
oder in dem Isoliermaterial keine
ozonschädigenden Gase. Das
Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche
Gase: das Gerät muss gemäß
den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese
bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der
Nähe des Wärmetauschers. Die
Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet
wurden und mit dem Symbol
markiert sind, können recycelt
werden.
1.6 Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen
diese nur von einem qualifizierten
Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
2. BEDIENFELD
1
6
5
1 Display
4
3
2
2.1 Display/Anzeige
2 Taste zum Erhöhen der Temperatur
3 Taste zum Senken der Temperatur
4 Taste OK
5 Taste Mode
6 Taste ON/OFF
Der voreingestellte Tastenton lässt sich
auf einen lauten Ton einstellen. Halten
Sie dazu die Taste Mode und die Taste
zur Verringerung der Temperatur mehrere Sekunden gedrückt. Die Änderung
lässt sich rückgängig machen.
1
2
3 4 5
1 Timer-Anzeige
2 Funktion FROSTMATIC
3 Funktion Minute Minder
4 Funktion Kindersicherung
5 Alarmanzeige
6 Temperaturanzeige
6
DEUTSCH
2.2 Einschalten des Geräts
Um das Gerät einzuschalten, folgen Sie
diesen Schritten:
1. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
2. Drücken Sie die ON/OFF-Taste,
wenn das Display ausgeschaltet ist.
3. Nach ein paar Sekunden ertönt
möglicherweise ein akustisches
Alarmsignal.
Wie Sie den Alarm ausschalten, erfahren Sie unter „Temperaturwarnung“.
4. Wenn "dEMo" auf dem Display angezeigt wird, befindet sich das Gerät
im Demo-Modus. Schlagen Sie dazu
bitte unter „Was tun, wenn ...“ nach.
5. Die Temperaturanzeigen zeigen die
jeweils eingestellte Standardtemperatur an.
Informationen zur Auswahl einer anderen Temperatur finden Sie unter „Temperaturregelung“.
Bleibt die Tür einige Minuten
lang geöffnet, schaltet sich die
Beleuchtung automatisch aus.
Die Beleuchtung wird durch das
Schließen und Öffnen der Tür automatisch aus- bzw. eingeschaltet.
2.3 Ausschalten des Geräts
Zum Ausschalten des Gerätes:
1. Halten Sie die Taste ON/OFF einige
Sekunden lang gedrückt.
2. Das Display wird ausgeschaltet.
3. Ziehen Sie den Gerätestecker aus
der Steckdose, um das Gerät vom
Netz zu trennen.
2.4 Temperaturregelung
Die Temperatur des Gefriergeräts wird
mit der Temperaturtaste eingestellt.
Stellen Sie die Standardtemperatur ein:
• -18 °C für den Gefrierschrank
Die Temperaturanzeige zeigt die eingestellte Temperatur.
Die eingestellte Temperatur wird innerhalb von 24 Stunden erreicht.
61
Nach einem Stromausfall bleibt
die eingestellte Temperatur gespeichert.
2.5 Funktion FROSTMATIC
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige FROSTMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Anzeige FROSTMATIC leuchtet.
Diese Funktion endet automatisch nach
52 Stunden.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die
Anzeige FROSTMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige FROSTMATIC erlischt.
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Gefriertemperatur ausgeschaltet.
2.6 Minute Minder-Funktion
Mit der Funktion Minute Minder lässt
sich ein Alarmton einstellen, der zu der
gewünschten Zeit ertönt. Dies ist zum
Beispiel praktisch, wenn ein Gericht eine
gewisse Zeit abkühlen muss oder Sie die
Flaschen, die Sie für eine schnellere Kühlung in den Gefrierraum gelegt haben,
nicht vergessen möchten.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Minute Minder Anzeige blinkt.
Der Timer zeigt den eingestellten
Wert (30 Minuten) ein paar Sekunden lang an.
2. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen
oder Senken der Temperatur, um
die Timereinstellung von 1 bis 90 Minuten zu ändern.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Minute Minder Anzeige erscheint.
62 www.aeg.com
Der Timer beginnt zu blinken (min).
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die
Anzeige Minute Minder und es ertönt
ein Alarmsignal.
1. Entnehmen Sie die Getränke aus
dem Gefrierraum.
2. Schalten Sie den Alarmton und die
Funktion mit der Taste OK aus.
Diese Funktion kann während des
Countdowns jederzeit ausgeschaltet
werden:
1. Drücken Sie die Taste Mode bis die
Minute Minder Anzeige blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Minute Minder Anzeige erlischt.
Die Zeit kann während des Countdowns
geändert werden, indem Sie die Tasten
zur Erhöhung und Verringerung der
Temperatur drücken.
2.7 Funktion Kindersicherung
Wählen Sie die Kindersicherung, um die
Tasten gegen eine unbeabsichtigte Betätigung zu verriegeln.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
2. Die Anzeige „Kindersicherung“
blinkt.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Anzeige „Kindersicherung“
leuchtet.
Zum Ausschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die
Anzeige „Kindersicherung“ blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3.
Die Anzeige „Kindersicherung“ erlischt.
2.8 Temperaturwarnung
Ein Anstieg der Temperatur im Gefrierraum (zum Beispiel aufgrund eines vorausgegangenen Stromausfalls oder einer geöffneten Gerätetür) wird wie folgt
angezeigt:
• Blinkende Alarm- und Temperaturanzeige des Gefrierschranks.
• Durch das Ertönen eines Summers.
Zurücksetzen des Alarms:
1. Drücken Sie eine beliebige Taste.
2. Der Alarmton wird abgeschaltet.
3. Die Temperaturanzeige des Gefrierschranks zeigt die höchste erreichte
Temperatur ein paar Sekunden lang
an. Danach zeigt sie wieder die eingestellte Temperatur an.
4. Die Alarmanzeige blinkt so lange,
bis die normalen Bedingungen wieder hergestellt sind.
2.9 Alarm „Tür offen“
Es ertönt ein Signalton, wenn die Tür einige Minuten lang offen steht. Der Alarm
„Tür offen“ wird wie folgt angezeigt:
• Blinkende Alarmanzeige
• Akustisches Signal.
Sobald der Normalzustand wieder hergestellt ist (Tür geschlossen), wird der
Alarm deaktiviert.
In der Alarmphase kann das akustische
Alarmsignal durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden.
3. TÄGLICHER GEBRAUCH
3.1 Einfrieren frischer
Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum
Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln über einen längeren
Zeitraum.
Für das Einfrieren einer kleinen Menge
frischer Lebensmittel ist eine Änderung
der Einstellung nicht erforderlich
Aktivieren Sie zum Einfrieren frischer Lebensmitteln die Funktion FROSTMATIC
mindestens 24 Stunden, bevor Sie die
einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.
DEUTSCH
Legen Sie die frischen Lebensmittel, die
eingefroren werden sollen, in alle Fächer, außer der unteren Schublade.
Die maximale Menge an Lebensmitteln,
die in 24 Stunden eingefroren werden
kann, ist auf dem Typenschild angegeben, das sich im Inneren des Geräts befindet.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden.
Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in den Gefrierraum.
3.3 Auftauen
3.2 Lagerung gefrorener
Lebensmittel
3.4 Kälteakku(s)
Lassen Sie das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder wenn das Gerät einige Zeit nicht benutzt wurde, mindestens
2 Stunden lang eingeschaltet, bevor sie
Lebensmittel hineingeben.
Die Gefrierkörbe sorgen dafür, dass Sie
die Lebensmittel schnell und einfach finden. Wenn große Mengen an Lebensmitteln gelagert werden sollen, entfernen Sie die Schubladen, ausgenommen
den unteren Korb, der an seinem Platz
bleiben muss, um eine gute Luftzirkulation zu garantieren. Es ist auf allen Ablagen - mit Ausnahme der oberen Ablage
- möglich, Lebensmittel einzulagern, die
15 mm über die Vorderkante überstehen.
Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte
als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene
Wert (siehe „Lagerzeit bei Störung) zu einem ungewollten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort gekocht
und nach dem Abkühlen erneut
eingefroren werden.
63
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je
nach der zur Verfügung stehenden Zeit
im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Teile können sogar direkt aus
dem Gefrierraum entnommen und anschließend sofort gekocht werden. In
diesem Fall dauert der Garvorgang etwas länger.
Der Gefrierschrank wird mit einem oder
mehreren Kälteakku(s) geliefert. Diese
verlängern die Zeitdauer, in der die Lebensmittel bei einem Stromausfall oder
einem Ausfall des Gerätes gekühlt werden.
64 www.aeg.com
3.5 Entnahme von Gefrierkörben aus dem Gefrierschrank
2
1
Die Gefrierkörbe sind mit einem Anschlag ausgestattet, der ein versehentliches Herausziehen oder ein Herausfallen
verhindert. Um einen Gefrierkorb aus
dem Gefrierschrank zu nehmen, ziehen
Sie den Korb zu sich, bis er den Anschlag erreicht. Dann kippen Sie den
Korb mit der Vorderseite nach oben, bis
er sich herausnehmen lässt.
Wenn Sie den Gefrierkorb wieder zurück
in das Gerät einschieben möchten, heben Sie die Vorderseite des Korbs leicht
an und setzen ihn in das Gefriergerät
ein. Sobald der Gefrierkorb über den
Anschlag hinweg ist, schieben Sie ihn
wieder in seine ursprüngliche Position.
3.6 Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da
hierdurch die Oberfläche beschädigt wird.
Vergewissern Sie sich, dass die Ablaufleitung auf der Rückseite des Gerätes in
die Tropfschale führt.
4. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
4.1 Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem
Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel
von sehr guter Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere
Portionen ein, damit diese schnell und
vollständig gefrieren und Sie später
nur die Menge auftauen müssen, die
Sie gerade benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so
DEUTSCH
•
•
•
•
wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben;
achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass diese keinen Kontakt
mit Gefriergut bekommen, da dieses
sonst antauen kann;
weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere;
Salz verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
werden Gefrierwürfel direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frostbrand auf
der Haut führen;
es empfiehlt sich, das Einfrierdatum
auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über
die Lagerzeit zu haben.
65
• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in
der kürzest möglichen Zeit in das Gefriergerät zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie die Tür nicht länger offen
als notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben
sehr schnell und eignen sich nicht für
ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung darf nicht überschritten werden.
4.2 Hinweise zur Lagerung
gefrorener Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse
mit Ihrem Gerät:
5. REINIGUNG UND PFLEGE
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen
von Kältemittel dürfen daher nur
durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
5.1 Regelmäßige Reinigung
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen,
um zu gewährleisten, dass diese sauber und frei von Fremdkörpern sind.
• Spülen und trocknen Sie sie sorgfältig
ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des
Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder
Wachspolituren, da diese die
Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der
Geräterückseite mit einer Bürste. Dieser
Vorgang verbessert die Leistung des Geräts und senkt den Stromverbrauch.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
66 www.aeg.com
Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an
der Vorderkante an, um den Fußboden nicht zu verkratzen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät
verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, die Außenseiten des Geräts
nur mit warmem Wasser und Neutralseife zu reinigen.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da
dies den Lack oder die Antifinger-Edelstahl Beschichtung beschädigt.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
5.2 Abtauen des
Gefrierschranks
Das Gefrierfach dieses Modells ist vom
Typ "No Frost". Dies bedeutet, dass es
während des Betriebs weder an den Innenwänden noch auf den Lebensmitteln
zu Frostbildung kommt.
Die Bildung von Frost wird durch die
ständig zirkulierende Kaltluft in diesem
Fach verhindert; eine automatische Lüfterregelung sorgt für den Ventilatorantrieb.
5.3 Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie folgende Vorkehrungen treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche
zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren
Abwesenheit das Gerät weiter
laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Kühlgut
bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Geräts
verdirbt.
5.4 Belüftungsgitter reinigen
Das Belüftungsgitter kann zur Reinigung
herausgenommen werden.
Vergewissern Sie sich, dass die Tür offen
ist, und gehen Sie dann wie folgt vor:
• Lösen Sie die Oberkante des Gitters,
indem Sie diese nach außen und nach
unten wegziehen.
• Ziehen Sie das Gitter gerade heraus,
um es ganz herausnehmen zu können.
• Reinigen Sie den Bereich unter dem
Gerät mit dem Staubsauger.
6. WAS TUN, WENN …
Während des Gerätebetriebs kann es zuweilen zu geringfügigen, aber dennoch
unerfreulichen Problemen kommen, für
die kein Techniker gerufen werden muss.
Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine
Übersicht über kleinere Störungen, die
nicht von Fachpersonal behoben werden
müssen.
DEUTSCH
Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche
(Kompressor und Umwälzgeräusche). Dies ist normal und kein
Grund zur Beunruhigung.
Problem
Mögliche Ursache
67
Das Gerät arbeitet nicht kontinuierlich; wenn der Kompressor
aufhört zu arbeiten, bedeutet
das nicht, dass kein Strom mehr
fließt. Aus diesem Grund dürfen
Sie erst dann elektrische Teile
des Geräts berühren, wenn Sie
den Stromkreis unterbrochen haben.
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut. Unebenheiten im Boden
wurden nicht ausgeglichen.
Prüfen Sie, ob das Gerät
stabil steht (alle Füße und
Räder müssen fest auf dem
Boden stehen). Siehe hierzu „Ausrichten des Gerätes“.
Es ertönt ein Alarmsignal. Das Alarmsymbol blinkt.
Die Temperatur im Gefrierraum ist zu hoch.
Siehe „Temperaturwarnung“.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Tür-offenAlarm“.
Die Temperaturanzeige zeigt oben
oder unten ein
Quadrat an.
Beim Messen der Tempe- Bitte wenden Sie sich an
ratur ist ein Fehler aufge- Ihren Kundendienstmitartreten.
beiter (das Kühlsystem hält
zwar die eingelagerten Lebensmittel weiterhin kühl,
doch eine Temperatureinstellung ist nicht mehr
möglich).
Auf dem Display erscheint „dEMo“.
Das Gerät befindet sich
im Demo-Modus.
Halten Sie die OK-Taste
ca. 10 Sekunden lang gedrückt, bis ein langer Signalton ertönt und das Display für kurze Zeit ausgeschaltet wird: Danach arbeitet das Gerät wieder
normal.
Der Kompressor
läuft ständig.
Der Temperaturregler
kann falsch eingestellt
sein.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen
der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht
länger als unbedingt erforderlich offen.
Die Temperatur der zu
kühlenden Lebensmittel
ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das
Gerät legen.
68 www.aeg.com
Problem
Zu starke Reif- und
Eisbildung.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Raumtemperatur ist
zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen
der Tür“.
Die Türdichtung ist verzo- Siehe hierzu „Schließen
gen oder verschmutzt.
der Tür“.
Die Temperatur im
Gerät ist zu niedrig.
Der Temperaturregler
kann falsch eingestellt
sein.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Temperatur im
Gerät ist zu hoch.
Der Temperaturregler
kann falsch eingestellt
sein.
Stellen Sie eine niedrigere
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen
der Tür“.
Die Temperatur der zu
kühlenden Lebensmittel
ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das
Gerät legen.
Die Temperatur im
Gefrierschrank ist zu
hoch.
Das Gerät funktioniert nicht.
Die Lampe funktioniert nicht.
Die einzufrierenden Pack- Lagern Sie das Gefriergut
ungen liegen zu dicht an- so, dass die Kaltluft im Geeinander.
rät zirkulieren kann.
Es wurden zu große Mengen an Lebensmitteln
gleichzeitig zum Einfrieren eingelegt.
Legen Sie nur kleinere Lebensmittelmengen gleichzeitig zum Einfrieren in das
Gerät.
Das Gerät ist abgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker ist nicht
richtig in die Steckdose
gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom. Es liegt keine
Spannung an der Netzsteckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Prüfen Sie die
Sicherung. Wenden Sie
sich an einen qualifizierten
Elektriker.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen
der Lampe“.
Die Tür stand zu lange of- Schließen Sie die Tür.
fen.
Die Tür kommt mit
dem Belüftungsgitter in Berührung.
Das Gerät ist nicht eben
ausgerichtet.
Siehe hierzu „Ausrichten
des Gerätes“.
Die Tür ist falsch
ausgerichtet.
Das Gerät ist nicht eben
ausgerichtet.
Siehe hierzu „Ausrichten
des Gerätes“.
DEUTSCH
69
Bitte rufen Sie den nächsten Kundendienst an, wenn alle genannten Abhilfemaßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen.
6.1 Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDLampe ausgestattet.
Die Beleuchtung darf nur von einem
Fachmann ausgetauscht werden. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.
2.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe hierzu „Montage“.
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden
Sie sich hierzu an den Kundendienst.
6.2 Schließen der Tür
1.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
7. MONTAGE
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
mit der Klimaklasse übereinstimmt, die
auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
7.1 Aufstellung
ST
+16°C bis + 38°C
Installieren Sie dieses Gerät an einem
Ort, an dem die Umgebungstemperatur
T
+16°C bis + 43°C
7.2 Aufstellungsort
50 mm
7.3 Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung
Um einwandfreien Betrieb sicherzustellen, sollte der Abstand zwischen der
Oberseite des Gehäuses und dem Hängeschrank mindestens 40 mm betragen,
wenn das Gerät unter einem Hängeschrank aufgestellt wird. Allerdings sollte
die Aufstellung des Geräts unter einem
Hängeschrank nach Möglichkeit vermieden werden.
Der Belüftungsraum kann sein:
• direkt über dem Gerät,
• hinter und über dem Oberschrank.
In diesem Fall muss der Platz hinter
dem Oberschrank mindestens 50 mm
tief sein.
und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit
den auf dem Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
70 www.aeg.com
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls
die Steckdose Ihres Hausanschlusses
nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das
Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die
durch Missachtung der oben genannten
Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
7.4 Entfernen der Transportsicherungen
Das Gerät ist mit Transportsicherungen
ausgestattet, die zum Sichern der Tür
während des Transports dienen.
Entfernen Sie diese wie folgt:
• Öffnen Sie die Tür.
• Entfernen Sie die Transportsicherungen von den Türseiten.
• Entfernen Sie die Transportsicherungen vom unteren Scharnier (damit sind
einige Modelle ausgestattet).
3
2
Einige Modelle sind mit einem
Geräuschdämmelement unter
dem Gerät ausgestattet. Bitte
entfernen Sie dieses Element
nicht.
7.5 Distanzstücke
Bringen Sie die im Zubehörbeutel mitgelieferten Distanzstücke wie in den Abbildungen gezeigt an.
Werden zwei Geräte direkt nebeneinander aufgestellt, bringen Sie bitte die
selbstklebenden Distanzstücke zwischen
den Geräten an.
DEUTSCH
71
Setzen Sie die Distanzstücke an der
Rückseite der Blende ein.
7.6 Ausrichten
Bei der Aufstellung des Geräts ist dieses
waagerecht auszurichten. Stellen Sie
nach Bedarf die Stellfüße mit dem mitgelieferten Einstellschlüssel ein.
Zum Ausrichten der Tür muss das Gerät
richtig ausgerichtet sein.
7.7 Wechseln des Türanschlags
2
1
4
3
Zum Wechseln des Türanschlags muss
wie folgt vorgegangen werden:
• Trennen Sie den Netzstecker von der
Netzversorgung.
• Entfernen Sie das Belüftungsgitter.
Entfernen Sie die Füllung und installieren Sie diese auf der gegenüberliegenden Seite des Gitters.
• Legen Sie das Gerät mit der Rückseite
nach unten auf einen Träger aus Holz.
• Schrauben Sie das untere Scharniere
ab.
• Entfernen Sie den Türschließermechanismus vom Scharnier und versetzen
Sie den Bolzen auf die andere Seite.
Schrauben Sie den im Zubehörbeutel
mitgelieferten Türschließermechanismus an der gegenüber liegenden Seite wieder an.
72 www.aeg.com
• Entfernen Sie den Türschließermechanismus von der Tür.
• Schrauben Sie den im Zubehörbeutel
mitgelieferten Türschließermechanismus an der gegenüber liegenden Seite wieder an.
1
2
3
• Nehmen Sie die Tür ab.
• Schrauben Sie den Stift ab und schrauben Sie ihn an der gegenüber liegenden Seite wieder ein.
• Bringen Sie die Tür wieder an.
• Schrauben Sie das untere Scharnier
wieder fest.
• Stellen Sie das Gerät auf und bringen
Sie das Belüftungsgitter an.
2
1
180°
WARNUNG!
Rücken Sie das Gerät wieder an
die richtige Stelle und richten Sie
es waagerecht aus. Warten Sie
mindestens vier Stunden, bevor
Sie es wieder an die Stromversorgung anschließen.
Führen Sie eine Endkontrolle durch, um
sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Die Türkanten parallel zum Seitenrand
des Gerätes laufen.
• Schrauben Sie den Griff los. Schlagen
Sie auf der gegenüberliegenden Seite
die Bohrungsabdeckungen mit einem
3-4 mm Treibdorn heraus oder durchbohren Sie sie.
• Bringen Sie den Griff an. Setzen Sie
den Griff auf der gegenüber liegenden Seite durch eine halbe Umdrehung ein.
• Setzen Sie die im Zubehörbeutel mitgelieferten Bohrungsabdeckungen
ein.
• Bringen Sie das Gerät in Stellung.
• Der magnetische Dichtungsstreifen
am Gerät anliegt.
• Die Tür ordnungsgemäß öffnet und
schließt.
WARNUNG!
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z. B. im Winter) kann
es vorkommen, dass die Türdichtung nicht richtig am Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall
ab, bis sich die Dichtung allmählich anpasst.
DEUTSCH
73
8. GERÄUSCHE
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
74 www.aeg.com
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
DEUTSCH
9. TECHNISCHE DATEN
A72700GNW1
A92700GNW0
A92708GNW0
A73100GNW1
A93100GNW0
A93108GNW0
Höhe
1650 mm
1850 mm
Breite
660 mm
660 mm
Tiefe
680 mm
680 mm
Lagerzeit bei Störung
16 Std.
16 Std.
Spannung
230 V
230 V
Frequenz
50 Hz
50 Hz
Abmessungen
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild innen links im Gerät
sowie auf der Energieplakette.
10. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht
mit dem Hausmüll. Bringen Sie das
Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle
oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
75
855820901-A-162012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement