Aeg-Electrolux A95288GA Brugermanual

Aeg-Electrolux A95288GA Brugermanual
A95288GA
A82968-GA2
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Fryser
Fryser
2
Innhold
Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter.
For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese denne
bruksanvisningen grundig. Den vil hjelpe deg i å navigere gjennom alle prosessene
på mest effektiv og lettest måte. For at du kan rådføre deg med denne håndboken
når du måtte trenge det, anbefaler vi at du oppbevarer den på et trygt sted. Den
bør følge med maskinen, dersom du gir den videre til en annen bruker.
Vi håper at du får mye glede av den nye maskinen din.
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
3
Sikkerhet for barn og personer med reduserte
evner
3
Generelt om sikkerhet
3
Daglig bruk
4
Rengjøring og stell
4
Installasjon
4
Service
5
Betjeningspanel
5
Slå på
6
Slå av
6
Termostatlampe
6
Regulere temperaturen
6
Ismaskin-funksjon
6
TURBO FROSTMATIC-funksjonen
6
Høy temperatur-alarm
7
Dør åpen-alarm
7
Isdispenser
8
Barnesikring
8
Midlertidig deaktivering
8
Permanent deaktivering
8
Aktivere barnesikringen
8
Belysning
9
For vedvarende belysning
9
Slå av belysningen
9
Uttak av is
9
Slå av ismaskinen
9
Nattmodus
9
For å aktivere nattmodus
9
Slå av nattmodus
9
Første gangs bruk
9
Rengjøre inne i apparatet
9
Daglig bruk
10
Innfrysing av ferske matvarer
Oppbevaring av frosne matvarer
Tining
Hyllen over ismaskinen
Fjerne isbeholderen
Fjerne frysekurver fra fryseren
Nyttige tips og råd
Tips til frysing
Tips til oppbevaring av frosne matvarer
Stell og rengjøring
Regelmessig rengjøring
Rengjøring av ismaskinen
Rengjøre ventilasjonsgitteret
Avriming av fryseren
Perioder uten bruk
Hva må gjøres, hvis...
Skifte lyspære
Lukke døren
Tekniske data
Montering
Plassering
Plassering
Elektrisk tilkopling
Fjerne transportsikringene
Avstandsstykker bak
Tilkopling av vannslange.
Plan oppstilling
Starte ismaskinen for første gang.
Omhengsling av døren
Miljøhensyn
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
13
13
15
16
16
16
17
17
17
17
18
18
19
19
19
19
Med forbehold om endringer
Sikkerhetsinformasjon
3
Sikkerhetsinformasjon
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen
og dens henvisninger og advarsler før du installerer og bruker apparatet for første gang.
For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig at du sørger for at alle som skal bruke
dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene.
Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med apparatet hvis du selger
eller flytter det, slik at alle brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge apparatet
benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar intet ansvar for skader som er
forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt.
Sikkerhet for barn og personer med reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert
fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom
de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av apparatet av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så
nær inntil apparatet som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende barn kan få
elektrisk støt eller kan lukke seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et
gammelt apparat med fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger smekklåsen før du kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle
apparatet utgjør en dødsfelle for et barn.
Generelt om sikkerhet
OBS
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke tildekkes.
• Skapet er beregnet på oppbevaring av matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig husholdning, slik som beskrevet i denne bruksanvisningen
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.
• Ikke bruk andre elektriske apparater (for eksempel iskremmaskiner) inne i et kjøleskap,
med mindre de er godkjent for dette av produsenten.
• Ikke skad kjølekretsen.
• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en naturlig og
meget miljøvennlig gass, men som likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen blir skadet under transport og installasjon av skapet.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist
– luft godt ut i rommet der skapet står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller endre dette produktet på noen måte. Eventuell
skade på ledningen kan medføre kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.
4
Sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Alle elektriske komponenter (strømledning, støpsel, kompressor) må skiftes av en sertifisert
servicerepresentant eller kvalifisert servicepersonell.
•
•
•
•
1. Ikke bruk skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke klemmes eller skades bak på skapet. Et sammenklemt eller
skadet støpsel kan overopphetes og medføre brann.
3. Sørg for god adkomst til skapets støpsel.
4. Ikke trekk i strømledningen.
5. Hvis støpselet er løst, må det ikke plugges inn i stikkontakten. Fare for elektrisk støt
eller brann.
6. Du må ikke bruke skapet uten lampedekselet. 1) innvendig belysning.
Dette skapet er tungt. Vær forsiktig når det flyttes.
Ikke ta ut eller ta på noe i fryserommet med fuktige eller våte hender, da dette kan
medføre frostskader.
Unngå å utsette skapet for direkte sollys over lengre tid.
Lyspærer 2)brukes i dette apparatet er spesielle pærer som bare skal brukes i husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.
Daglig bruk
•
•
•
•
•
•
Ikke sett varme gryter på plastdelene i apparatet.
Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet. De kan eksplodere.
Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. 3)
Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen når de har vært int.
Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye. Les instruksjonene i de gjeldende avsnittene.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller musserende vin i fryseseksjonen, for det dannes
trykk på beholderen som kan føre til at den eksploderer, som igjen kan skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis de spises like etter at de er tatt ut av fryseren.
Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper til å fjerne rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.
• Bruk aldri hårføner eller andre varmeapparater for å påskynde avrimingen. For mye varme
kan skade den indre plasten, og fukt kan trenge inn i det elektriske systemet og gjøre det
strømførende.
Installasjon
Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til strømnettet.
1) Hvis lampedekselet skal brukes til
2) Lyspærene som
3) Hvis apparatet er FrostFree
Betjeningspanel
5
• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er skadet. Ikke kople til et skadet apparat.
Meld øyeblikkelig fra i butikken der du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall
må du ta vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du tilkopler apparatet, slik at oljen kan
samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene som gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside stå inn mot en vegg, slik at det unngås at man kan
berøre eller komme i kontakt med varme deler (kompressor, kondensator) og dermed
pådra seg brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av en radiator eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert.
• Skal kun koples til drikkevannsforsyning. 4)
Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i forbindelse med vedlikehold av dette apparatet
må utføres av en faglært elektriker eller annen kompetent person.
• Dette produktet må kun repareres av autorisert servicesenter, og det må kun brukes
originale reservedeler.
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser som skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i
isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen med alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får du hos kommunen der du bor. Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av
varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er merket med symbolet , kan gjenvinnes.
Betjeningspanel
TURBO
FROSTMATIC
ON/OFF
1
1.
2.
3.
4.
2 3
4
ON/OFF-knapp
Kontrollampe
Termostatlampe
Termostat, + og --knapper.
4) Dersom apparatet er utstyrt med vanntilkopling
5
ALARM O F F
6
7
8
6
Betjeningspanel
5.
6.
7.
8.
TURBO FROSTMATIC-knapp
TURBO FROSTMATIC-lampe
Knapp for tilbakestilling av alarm
Alarmlampe
Slå på
Sett støpselet i stikkontakten.
Hvis kontrollampen og displayet ikke er tent, trykker du på ON/OFF -knappen.
Velg temperatur i henhold til "Regulere temperaturen".
Hvis døren blir stående åpen i noen minutter, slukkes lyset automatisk. Lyset tennes igjen
ved å lukke og åpne døren.
Slå av
Trykk på ON/OFF -knappen til nedtellingen fra -3 -2 -1 er gjord
Temperaturdisplayet og kontrollampen slås av.
Termostatlampe
• Under normal drift viser termostatlampen gjeldende temperatur inne i skapet (FAKTISK
temperatur).
• Under temperaturreguleringen blinker temperaturen som blir innstilt i øyeblikket (ØNSKET temperatur).
Regulere temperaturen
Slik betjener du skapet:
1. Still inn ønsket temperatur ved å trykke på tilsvarende termostat. Termostatlampen
blinker og viser ØNSKET temperatur.
2. Hver gang du trykker på termostaten, reguleres ØNSKET temperatur med 1 °C. ØNSKET
temperatur nås i løpet av 24 timer.
Kort tid (ca. 5 sek.) etter at ØNSKET temperatur er innstilt, viser termostatlampen igjen
FAKTISK temperatur inne i skapet. Termostatlampen slutter å blinke og lyser konstant.
For korrekt matoppbevaring, bør følgende temperatur innstilles:
• -18°C i fryseseksjonen
Ismaskin-funksjon
Ismaskinen er aktivert fra fabrikken og starter automatisk når skapet kobles til vann- og
strømforsyning.
Trykk på alarmtilbakestillingsknappen for å slå ismaskinen på og av.
TURBO FROSTMATIC-funksjonen
Funksjonen TURBO FROSTMATIC fremskynder innfrysingen av ferske matvarer og beskytter
samtidig mat som allerede er frossen, mot uønsket temperaturøkning.
Funksjonen aktiveres slik:
1. Trykk på knappene TURBO FROSTMATIC-knappen.
2. Funksjonen TURBO FROSTMATIC tennes, og termostatlampen viser SF i ca. 5 sekunder.
Funksjonen deaktiveres slik:
1. Trykk på knappene TURBO FROSTMATIC-knappen.
2. Funksjonen TURBO FROSTMATIC slokker.
Betjeningspanel
7
Funksjonen TURBO FROSTMATIC deaktiveres automatisk etter ca. 52 timer.
Høy temperatur-alarm
Temperaturøkning i fryseren (for eksempel på grunn av strømbrudd eller fordi døren står
åpen) vises ved at:
• Alarmlampen blinker
• blinkende temperatur
• det høres et lydsignal
Når normale driftsforhold er gjenopprettet:
• lydsignalet opphører
• temperaturen fortsetter å blinke
• alarm-lampen fortsetter å blinke
Når du trykker på alarmtilbakestillingsknappen, vises den høyeste temperaturen som er
i noen sekunder.
nådd i skapet på
Deretter går skapet tilbake til normal drift og viser temperaturen i det valgte rommet.
Under alarmfasen kan lydsignalet slås av ved å trykke på bryteren for tilbakestilling av alarm.
Dør åpen-alarm
Hvis døren blir stående åpen i noen minutter, aktiveres en alarm. Dør åpen-alarmen vises
ved:
• Alarmlampen blinker
• lydsignal
Trykk på alarmtilbakestillingsknappen for å avbryte alarmen.
Når normale forhold er gjenopprettet (døren er lukket), stopper alarmen automatisk.
8
Isdispenser
Isdispenser
1
1
2
3
4
5
6
2
5
6
3
4
Indikator for barnesikring
Låsefunksjonsknapp
Natt-/belysningsknapp
Fotoelektrisk sensor
Trykkarm
Belysning
Barnesikring
Barnesikringen er aktivert fra fabrikken.
Midlertidig deaktivering
Trykk på knapp 2 eller 3 i ca. tre sekunder, inntil kontrollampen for barnesikringen (1) slokker.
Barnesikringen aktiveres automatisk igjen etter ca. tre sekunder.
Permanent deaktivering
Hold knappene 2 og 3 inne samtidig i ca. tre sekunder.
Knapp 2 eller 3 tennes for å vise at funksjonen er deaktivert, og kontrollampen for barnesikringen (1) slokker.
Aktivere barnesikringen
Hold knappene 2 og 3 inne samtidig i ca. tre sekunder.
Kontrollampen for barnesikring lyser for å angi at funksjonen er aktivert.
Første gangs bruk
9
Belysning
Isdispenser-belysningen (6) tennes automatisk når isdispenseren brukes.
For vedvarende belysning
1. Pass på at isdispenseren ikke er låst.
2. Hold knapp (3) inne inntil belysningen tennes (ca. tre sekunder).
Lysstyrken er nå ca. 50 % inntil beholderen brukes.
Slå av belysningen
1. Pass på at isdispenseren ikke er låst.
2. Hold knapp (3) inne inntil belysningen slukkes (ca. tre sekunder).
Uttak av is
Uttak av is starter når trykkarmen (5) trykkes helt inn og fortsetter til trykkarmen slippes.
Stopp uttaket ved å ta begeret bort fra trykkarmen.
Slå av ismaskinen
Se "Ismaskin-funksjon" på betjeningspanelet.
Nattmodus
Denne funksjonen slår av de støyende delene av ismaskinen om natten
For å aktivere nattmodus
1. Pass på at isdispenseren ikke er låst.
2. Trykk og slipp knapp (3), og belysningen vil komme på.
Slå av nattmodus
1. Pass på at isdispenseren ikke er låst.
2. Trykk og slipp knapp (3), og belysningen vil slukkes.
Hvis du ønsker å øke isproduksjonen kan du med fordel trykke inn innfrysningsknappen på
toppanelet.
Innfrysningsfunksjonen stopper automatisk.
Første gangs bruk
Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske det innvendig samt alt utstyret i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne den typiske lukten i flunkende nye apparater. Husk å tørke nøye.
Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade overflaten.
10
Daglig bruk
Daglig bruk
Innfrysing av ferske matvarer
Fryseseksjonen er egnet til å fryse inn ferske matvarer og for å oppbevare frossen og dypfrossen mat over lengre tid.
Det er ikke nødvendig å endre den aktuelle innstillingen når du vil fryse mindre mengder
ferske matvarer.
Når du vil fryse inn ferske matvarer, må TURBO FROSTMATIC-funksjonen aktiveres minst
24 timer før varene som skal fryses inn, legges i fryserommet.
Legg de ferske matvarene som skal fryses i alle rom bortsett fra den nederste skuffen.
Maksimal mengde mat som kan innfryses på 24 timer er angitt på typeskiltet , en etikett
som finnes på innsiden av skapet.
Fryseprosessen tar ett døgn: I løpet av denne perioden må du ikke legge inn flere matvarer
som skal fryses.
Oppbevaring av frosne matvarer
Når apparatet slås på for første gang eller etter en periode der det ikke var i bruk, må du la
den stå på i minst 2 timer før du legger inn matvarer.
Frysekurvene sikrer at du enkelt og raskt finner det du leter etter. Hvis store mengder mat
lagres, fjern alle hyller unntatt den nederste kurven, som må være på plass for å gi en god
luftsirkulasjon. På alle hyllene unntatt den øverste, kan du la matvarene stikke ut til markeringen som er vist på siden av midtseksjonen
Dersom det oppstår tining, f.eks. på grunn av strømbrudd, og hvis strømmen er borte lenger
enn den verdien som er oppført i tabellen over tekniske egenskaper under "stigetid", må
den tinte maten brukes opp så raskt som mulig eller tilberedes øyeblikkelig og så fryses inn
igjen (etter avkjøling).
Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i kjøleseksjonen eller ved romtemperatur før de
skal brukes i forhold til hvor mye tid du har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens de ennå er frosne, direkte fra fryseren: I så fall tar
tilberedningen lengre tid.
Hyllen over ismaskinen
Hyllen over ismaskinen kan ikke fjernes.
Fjerne isbeholderen
Isbeholderen kan fjernes.
Nyttige tips og råd
1. Vipp opp og trekk isbeholderen utover for
å fjerne den.
Når isbeholderen er tatt ut, stopper alle
funksjonene i ismaskinen.
2. Når du setter beholderen på plass igjen
skal (ved behov) isbeholderens mateskrue
justeres inn mot den bakre kanten.
11
2
1
Fjerne frysekurver fra fryseren
Frysekurvene er utstyrt med en stoppesikring som
forhindrer at de kan falle ut eller fjernes utilsiktet.
Når du vil fjerne kurven fra fryseren, trekker du
den mot deg, og når kurven når stoppepunktet,
fjerner du den ved å vippe fronten oppover.
Når du vil sette kurven på plass igjen, løftes kurven
litt opp i fronten for å sette den inn i fryseren. Når
kurven er over stoppepunktet, skyver du den tilbake i posisjon.
2
1
Nyttige tips og råd
Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best mulig frysing:
• maksimal mengde matvarer som kan innfryses i løpet av ett døgn. er oppført på typeskiltet;
• innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke legges flere matvarer inn i fryseren i denne perioden;
• kun ferske matvarer av høy kvalitet og som er godt renset bør innfryses;
• pakk matvarene i små porsjoner, slik at de innfryses raskt og helt til kjernen og slik at
det senere blir enklere å tine kun den mengden du vil bruke;
• pakk maten inn i aluminiumsfolie eller plast og sørg for at pakkene er lufttette;
• ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i kontakt med matvarer som allerede er frosne
for å hindre at temperaturen øker i disse;
• magre matvarer har lenger holdbarhet enn fete; salt reduserer matvarenes oppbevaringstid;
12
Stell og rengjøring
• saftis som spises like etter at de er tatt ut av fryseseksjonen, kan forårsake frostskader
på huden;
• det er lurt å merke hver enkelt pakke med innfrysingsdatoen, slik at du lettere kan følge
med på oppbevaringstiden.
Tips til oppbevaring av frosne matvarer
For at apparatet skal oppnå best mulig effekt, bør du:
• påse at frosne matvarer har vært oppbevart på riktig måte i butikken;
• påse at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren din hjemme på kortest mulig tid;
• døren må ikke åpnes for ofte, og ikke stå åpen lenger enn nødvendig.
• Når maten er tint bederves den raskt og kan ikke fryses inn igjen.
• Ikke overskrid oppbevaringstidene som matvareprodusenten har merket emballasjen
med.
Stell og rengjøring
OBS
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du starter enhver rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal
derfor kun utføres av autorisert tekniker.
Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
• kontroller dørpakningene regelmessig og vask dem rene for å sikre at de er rene og fri
for matrester.
• skyll og tørk grundig.
Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på noen rør og/eller kabler inne i kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver, sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller
vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i apparatet. Dette skader overflaten og etterlater
sterk lukt.
Rengjør kondenseren (sort rist) og kompressoren på baksiden av apparatet med en børste
eller en støvsuger. Dette bedrer apparatets ytelse, og du sparer energi.
Unngå skader på kjølesystemet.
Når du skal flytte kjøleskapet, løfter du det etter fremre kant for ikke å skrape opp gulvet.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader plastdelene som er brukt i dette apparatet. Derfor bør du bruke en myk klut oppvridd i varmt vann
tilsatt litt nøytralt vaskemiddel for rengjøring av de utvendige flatene.
Ikke bruk vanlige rengjøringsmidler eller skuremiddel, for dette ødelegger lakken eller anti
fingeravtrykk-belegget på overflater av rustfritt stål.
Hva må gjøres, hvis...
13
Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.
Rengjøring av ismaskinen
Ved behov rengjøres de utvendige overflatene på dispenseren og isbeholderen med en myk
klut og varmt vann.
Pass på at isbeholderen er helt tørr før den settes på plass igjen.
Ikke bruk vaskemidler eller skuremiddel.
Rengjøre ventilasjonsgitteret
Ventilasjonsgitteret kan fjernes for rengjøring.
Påse at døren er åpen, deretter:
1. løsner du den øvre kanten på gitteret ved
å trekke det utover/nedover.
2. Trekk gitteret rett ut for å ta det helt av.
3. Støvsug under kabinettet.
Avriming av fryseren
Fryseseksjonen på denne modellen er en "no frost" type. Dette betyr at det ikke danner seg
rim under bruk, hverken på de indre veggene eller på matvarene.
Det faktum at det ikke danner seg rim skyldes en kontinuerlig sirkulasjon av kald luft inne
i seksjonen, som drives av en vifte som reguleres automatisk.
Perioder uten bruk
Hvis apparatet ikke skal brukes på lenge, må du ta følgende forholdsregler:
1. Slå av ismaskinen
2. Steng vanntilførselen
3. Tøm isbeholderen
4. Trekk støpselet ut av stikkontakten
5. Fjern alle matvarer
6. Rengjør apparatet og alt tilbehøret
7. La døren/dørene stå på gløtt for å hindre at det dannes ubehagelig lukt.
For å være sikker på å få frisk smak på isen når ismaskinen starter igjen, må du ikke bruke
isen som blir produsert den første dagen.
Hvis du lar kjøleskapet stå på, bør du be noen om å kontrollere det fra tid til annen for å
unngå at matvarene blir ødelagt ved et eventuelt strømbrudd.
Hva må gjøres, hvis...
Under bruk kan det oppstå noen mindre, men irriterende feil, som ikke krever at du tilkaller
en tekniker. I tabellen nedenfor finner du opplysninger om hvordan du kan unngå unødvendige serviceutgifter.
14
Hva må gjøres, hvis...
Bruk av skapet medfører visse lyder (kompressor- og sirkulasjonslyder). Dette er helt vanlig
under normal drift, og betyr ikke at det er feil på skapet.
Kompressoren går ikke hele tiden, så selv om den stopper betyr det ikke at strømmen er
brutt. Det er derfor du ikke må berøre de elektriske delene på skapet før du har koplet fra
strømmen.
Problem
Skapet støyer.
En raslende lyd.
Mulig årsak
Løsning
Skapet står ikke støtt.
Kontroller at skapet står stabilt
(alle føttene og hjulene skal være
i kontakt med gulvet). Se "Plan
oppstilling".
Avstandsstykkene som sitter
mellom baksiden av kabinettet
og rørene har løsnet.
Sett dem på plass igjen.
Isbitene beveges for å hindre
sammenfrysing.
Krever ingen tiltak, denne lyden er
normal.
Se også "Aktivere nattmodus"
Et signal høres fra skapet Temperaturen i fryseren er for
høy.
Alarmlampen blinker.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Se ""Høy temperatur"-alarm".
Se ""Dør åpen"-alarm".
Det har oppstått en feil i tempe- Kontakt et serviceverksted (kjøleDet vises en firkant
systemet fortsetter å holde maøverst eller nederst i tem- raturmålingen.
tvarene kalde, men det vil ikke
peraturdisplayet.
være mulig å justere temperaturen).
Kompressoren går hele
tiden.
Det er for mye rim.
Termostaten kan være feil innstilt.
Still inn på en høyere temperatur.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Se "Lukke døren".
Døren har blitt åpnet for ofte.
Ikke la døren stå åpen lengre enn
nødvendig.
Maten er for varm.
La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den inn i
skapet.
Romtemperaturen er for høy.
Senk romtemperaturen.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Se "Lukke døren".
Dørpakningen er deformert eller Se "Lukke døren".
skitten.
Temperaturen i skapet er Termostaten kan være feil innstilt.
for lav.
Still inn på en høyere temperatur.
Temperaturen i skapet er Termostaten kan være feil innstilt.
for høy.
Still inn en lavere temperatur.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Se "Lukke døren".
Hva må gjøres, hvis...
Problem
Temperaturen i fryseren
er for høy.
Mulig årsak
15
Løsning
Maten er for varm.
La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den inn i
skapet.
Matvarene ligger for tett inntil
hverandre.
Plasser matvarene slik at den kalde luften kan sirkulere.
Det er lagt inn for mye mat som Legg inn mindre mat som skal fryskal fryses, samtidig.
ses, samtidig.
Skapet virker ikke.
Skapet er slått av.
Slå på skapet.
Støpselet sitter ikke skikkelig i
stikkontakten.
Sett støpselet skikkelig inn i stikkontakten.
Skapet har ikke strøm. Det er ikke Koble et annet elektrisk apparat til
strøm i stikkontakten.
stikkontakten for å sjekke. Kontroller sikringen. Kontakt en autorisert elektriker.
Ingen is.
Ismaskinen er ikke slått på.
Se "Slå ismaskinen på og av".
Ingen vanntilførsel.
Sørg for vanntilførsel.
Lampen til isbeholderen Lekkasje i tilkoblingsboksen.
og indikatoren for barnesikringen blinker.
Kontakt service.
Iskanalen i døren er blokkert.
Fjern hinderet.
Ingen vanntilførsel.
Sørg for vanntilførsel.
Tilbakestill systemet ved å trykke
på knapp 2 på isbeholderen.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Døren har stått åpen for lenge.
Lukk døren..
Døren berører ventilasjonsgitteret.
Skapet står ikke plant.
Se "Plan oppstilling".
Døren er ikke justert
skikkelig.
Skapet står ikke plant.
Se "Plan oppstilling".
Lampen lyser ikke.
Hvis rådene ikke hjelper, må du ta kontakt med nærmeste serviceverksted.
Skifte lyspære
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
16
Tekniske data
2. Trykk på fjæren og trekk samtidig dekselet
nedover.
3. Skift lyspæren ( E14-fatning) ut med en
pære med samme styrke og som er spesielt
beregnet på husholdningsapparater
(maksimumsstyrken er angitt på lampedekselet).
4. Sett støpselet i stikkontakten igjen.
Lukke døren
1. Rengjør dørpakningene.
2. Om nødvendig, juster døren. Se etter i "Installasjon".
3. Skift ut defekte pakninger ved behov. Kontakt kundeservice.
Tekniske data
A95288GA
A82968GA2
Mål
Høyde
1800 mm
1800 mm
Bredde
595 mm
595 mm
Dybde
650 mm
650 mm
10 t
10 t
Tid for temperaturøkning
Den tekniske informasjonen finner du på typeskiltet til venstre på innsiden av skapet og på
energietiketten.
Vanntrykkområde
Vanntrykket må være minst 1 bar (100kPa)
Rådfør deg med installatøren hvis vanntrykket
er under 1 bar.
Høyest tillatt vanntrykk er 10 bar (1000kPa).
Ved vanntrykk over 10 bar må det monteres en
reduksjonsventil (fås hos din fagforhandler).
Ikke kople til skapet i rom hvor romtemperaturen kan synke under frysepunktet.
Skapet må kun koples til drikkevannsforsyning.
Skapet må kun koples til kaldt vann.
Montering
ADVARSEL
Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig for din egen sikkerhets skyld og for informasjon om
korrekt operasjon av apparatet, før apparatet installeres.
Montering
17
Plassering
Installet dette apparatet på et sted der romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen
som er oppført på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Romtemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Plassering
For å oppnå best effekt når skapet er plassert under et overskap, må avstanden mellom
toppen av skapet og overskapet være minst 40 mm. Ideelt sett burde skapet ikke plasseres
under overskap.
Hvis skapet plasseres i et hjørne med hengselsiden mot veggen, må avstanden mellom
veggen og skapet være minst 230 mm, slik at døren kan åpnes tilstrekkelig til at hyller og
utstyr kan tas ut.
Ventilasjonsåpningen kan være:
50mm
• direkte over skapet
• bak og over overskapet.
I så fall må avstanden bak overskapet være
minst 50 mm.
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg om at spenningen og frekvensen
som er oppført på typeskiltet samsvarer med strømnettet i hjemmet ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom
husets stikkontakt ikke er jordet, skal apparatet koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiver.
Fjerne transportsikringene
Denne fryseren er utstyrt med transportsikringer for å skire døren under transporten.
Gå frem som følger for å fjerne dem:
18
Montering
1. Åpne døren.
2. Fjern transportsikringen fra dørsidene.
3. Fjern transportsikringen fra det nedre
hengselet (på enkelte modeller).
Noen modeller er utstyrt med en vibrasjonspute under kabinettet. Ikke fjern denne puten.
3
2
Avstandsstykker bak
Monter avstandsstykkene som følger med i posen med tileggsutstyr som vist på bildet.
Monter to avstandsstykker på baksiden av platen
og to selvklebende avstandsstykker på den nedre
delen.
Tilkopling av vannslange.
Vanntilførselen skal skje ved hjelp av en kran og 3/4" hannkopling maks. 1,5 m fra apparatet.
Dette arbeidet skal utføres av en faglært rørlegger.
Det finnes ulike typegodkjente kraner og kransett på markedet.
Det må ikke være knekk på vannslangen, og den må ikke ligge i klem eller ha skarpe bøyer.
Før kjøleskapet plasseres der det skal, må du passe på at vanntilkoplingen er korrekt utført
og at det ikke er lekkasje ved tilkoplingen til vannkranen.
Stram skruen tilstrekkelig for hånd.
Pass på at pakningen er riktig plasser i koplingen.
Vi anbefaler at apparatet plasseres på en plate beregnet for kjøle-/fryseskap, slik at det er
enklere å oppdage eventuelle lekkasjer.
Miljøhensyn
19
Plan oppstilling
Pass på at skapet står i vater. Ved behov justeres
føttene med vedlagte justeringsnøkkel.
Tilpasning av døren avhenger av om døren står
riktig i vater.
Starte ismaskinen for første gang.
Sørg for korrekt tilkopling til vanntilførselen, se "Kople til vannslangen".
1. Åpne kranen på vanntilkoplingen.
2. Når du starter fryseren, vil ismaskinen starte automatisk.
Vannet vil fylles i når temperaturen har blitt tilstrekkelig lav.
For å være sikker på at isen smaker friskt, må du ikke bruke is som blir produsert den første
dagen.
Omhengsling av døren
Det er ikke mulig å endre dørhengslingen.
Vanntilførselen går gjennom hengselen til vannbeholderen. Kontakt forhandleren hvis du
ønsker flere opplysninger.
Miljøhensyn
Symbolet
på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles
som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk
og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å
forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre.
For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
20
Indhold
Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter.
Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og
regelmæssig ydelse fra dit nye produkt Den vil guide dig sikkert igennem alle
produktets funktioner. Vi anbefaler, at du opbevarer brugsanvisningen på et sikkert
sted, så den altid kan bruges som reference. Den skal skal følge produktet ved en
eventuel overdragelse til en ny ejer.
Vi ønsker dig god fornøjelse med den nye maskine.
Indhold
Om sikkerhed
21
Sikkerhed for børn og udsatte personer
21
Generelt om sikkerhed
21
Daglig brug
22
Vedligeholdelse og rengøring
22
Installation
22
Service
23
Betjeningspanel
23
Sådan tændes der
24
Sådan slukkes der
24
Temperaturindikator
24
Temperaturvælger
24
Ismaskine
24
TURBO FROSTMATIC-funktionen
24
Alarm for for høj temperatur
25
Alarm for åben dør
25
Isdispenser
26
Børnesikring
26
Midlertidig deaktivering
26
Permanent oplåsning
26
Sådan aktiveres børnesikringen:
26
Belysning
27
Permanent belysning
27
Slukke for belysningen
27
Tapning af is
27
Sluk for ismaskinen
27
Nattilstand
27
Sådan aktiveres nattilstand
27
Deaktivering af nattilstand
27
Ibrugtagning
27
Indvendig rengøring
27
Daglig brug
Indfrysning af ferskvarer
Opbevaring af frosne madvarer
Optøning
Hylde over ismaskine
Fjernelse af isbeholderen.
Udtagning af fryserens frysekurve
Nyttige oplysninger og råd
Råd om frysning
Tips om opbevaring af frostvarer
Vedligeholdelse og rengøring
Regelmæssig rengøring
Rengøring af ismaskinen
Rengøring af ventilationsristen
Afrimning af fryseren
Pause i brug
Når der opstår fejl
Indsætning af lampen
Lukke døren
Tekniske data
28
28
28
28
28
28
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
31
33
33
34
Installation
Placering
Placering
Elektrisk tilslutning
Fjernelse af transportbeslag
Afstandsstykker, bagpå
Tilslutning af vandslangen.
Nivellering
Start af ismaskinen første gang.
Vending af dør
Skån miljøet
34
34
34
35
35
36
36
37
37
37
37
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
Om sikkerhed
21
Om sikkerhed
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og
tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå
unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt
fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den
følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er
fortrolige med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I
modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk,
sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller
viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem
eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på
apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig
inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med
låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat,
inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
BEMÆRK
Ventilationsåbningerne må ikke blokeres.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig
husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre de er godkendt til formålet af producenten.
• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas med høj
biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen
måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
22
Om sikkerhed
ADVARSEL
Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret
serviceværksted eller en autoriseret montør.
•
•
•
•
1. Netledningen må ikke forlænges.
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt
eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller
brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet ikke sidder på 5) den indvendige
pære.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid.
Lamper 6) I dette apparat benyttes specialpærer, der er udvalgt alene til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
Daglig brug
•
•
•
•
•
•
Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.
Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.
Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. 7)
Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de har været optøet.
Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som angivet på pakken.
Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen,
så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige fra fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten. Sluk på
ejendommens el-tavle, hvis du ikke kan komme til stikkontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en plastikskraber.
• Brug aldrig en hårtørrer eller andre elektriske apparater til at fremskynde afrimningen.
Overdreven varme kan beskadige skabets indvendige plastdele, og fugt kan trænge ind
i det elektriske system, så det bliver strømførende.
Installation
Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges.
5) Hvis der er lampedæksel på
6) Hvis pæren er aktuel
7) Hvis apparatet er af Frost Free-typen
Betjeningspanel
23
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget.
Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i
så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer med at tilslutte apparatet, så olien har tid til at
løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man
ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med
risiko for at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret.
• Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand). 8)
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret
el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges
originale reservedele.
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller
isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og
jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i
henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske
forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren.
De materialer i apparatet, der er mærket med symbolet , kan genvanvendes.
Betjeningspanel
TURBO
FROSTMATIC
ON/OFF
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 3
4
ON/OFF-knap
Kontrollampe
Temperaturindikator
Termostatknap + og - knapper.
TURBO FROSTMATIC-knap
TURBO FROSTMATIC-lampe
8) Hvis beregnet til tilslutning til vand
5
ALARM O F F
6
7
8
24
Betjeningspanel
7. Nulstil alarm-knap
8. Advarselslampe
Sådan tændes der
Sæt stikket i stikkontakten.
Hvis kontrollampen og displayet ikke lyser: Tryk på ON/OFF knappen.
Se "Temperaturindstilling" vedrørende valg af temperatur.
Hvis døren står åben i nogle minutter, slukker lyset automatisk. Når døren lukkes og åbnes
igen, tænder lyset igen.
Sådan slukkes der
Tryk på ON/OFF knappen, til nedtællingen fra -3 -2 -1 er færdig.
Temperaturdisplayet og kontrollampen slukker.
Temperaturindikator
• Under normal drift vises den aktuelle temperatur i apparatet (FAKTISK temperatur).
• Når der stilles på temperaturen, blinker temperaturindikatoren med den nuværende
temperaturindstilling (INDSTILLET temperatur).
Temperaturvælger
Apparatet betjenes på følgende måde:
1. Indstil den ønskede temperatur ved at trykke på den tilhørende termostatknap. Temperaturindikatoren blinker med den INDSTILLEDE temperatur.
2. Hver gang der trykkes på termostatknappen, ændres den INDSTILLEDE temperatur med
1 °C. Den INDSTILLEDE temperatur nås inden 24 timer.
Når den INDSTILLEDE temperatur er angivet, viser temperaturindikatoren efter et lille stykke
tid (ca. 5 sek.) igen den FAKTISKE temperatur i afdelingen. Tallene i displayet holder op med
at blinke og lyser nu konstant.
Vælg følgende temperatur for at sikre, at maden opbevares korrekt:
• -18 °C i fryseren
Vælg følgende temperatur for at sikre, at maden opbevares korrekt:
• -18 °C i fryseren
Ismaskine
Ismaskinen er slået til ved levering og starter automatisk, når apparatet tilsluttes vand- og
elforsyningen.
Tryk på Nulstil alarm-knappen for at slå ismaskinen til og fra.
TURBO FROSTMATIC-funktionen
Funktionen TURBO FROSTMATIC bruges til hurtig nedfrysning af friske madvarer og hindrer
samtidig opvarmning af allerede dybfrosne madvarer.
Gør følgende for at slå funktionen til:
1. Tryk på knappen TURBO FROSTMATIC.
2. Indikatoren TURBO FROSTMATIC tændes, og temperaturindikatoren viser SF (i ca. 5
sekunder).
Gør følgende for at deaktivere funktionen:
1. Tryk på knappen TURBO FROSTMATIC.
Betjeningspanel
25
2. Indikatoren TURBO FROSTMATIC slukkes.
Funktionen TURBO FROSTMATIC afbrydes automatisk efter ca. 52 timer.
Alarm for for høj temperatur
Temperaturstigning i fryseren (f.eks. på grund af strømsvigt eller en åben dør) vises ved at:
• Advarselslampen blinker
• Temperaturen blinker
• Alarmen lyder
Når de normale forhold genoprettes:
• Lydsignalet afbrydes
• Temperaturen bliver ved med at blinke
• Advarselslampen bliver ved med at blinke
Tryk på knappen til nulstilling af alarm for at deaktivere alarmen. Den højeste temperatur,
i nogle sekunder.
der er målt i fryseren, vil blive vist i indikatoren
Derefter går apparatet tilbage til normal funktion, hvor temperaturen i fryseren vises.
Mens alarmen lyder, kan den afbrydes ved at trykke på knappen til nulstilling af alarm.
Alarm for åben dør
Der lyder en alarm, hvis døren står åben i mere end et par minutter. Alarmen for åben dør
vises på følgende måde:
• Advarselslampen blinker
• Lydalarm
Slå lydalarmen fra ved at trykke på knappen til nulstilling af alarm.
Når forholdene igen er normale (døren er lukket), stopper alarmen automatisk.
26
Isdispenser
Isdispenser
1
1
2
3
4
5
6
2
5
6
3
4
Børnesikringsindikator
Knap til låsefunktion
Knap til nattilstand/belysning
Fotocelle
Dispenser
Belysning
Børnesikring
Børnesikringen er aktiveret som fabriksindstilling.
Midlertidig deaktivering
Tryk på knap 2 eller 3 i ca. tre sekunder, indtil kontrollampen for børnesikringen (1) slukkes.
Børnesikringen aktiveres automatisk igen efter ca. 3 sekunder.
Permanent oplåsning
Tryk på knapperne 2 og 3 samtidigt i ca. tre sekunder.
Knappen 2 eller 3 lyser for at angive oplåsning, og børnesikringsindikatoren (1) slukkes.
Sådan aktiveres børnesikringen:
Tryk på knapperne 2 og 3 samtidigt i ca. tre sekunder.
Aktiveringen angives ved, at børnesikringsindikatoren lyser.
Ibrugtagning
27
Belysning
Belysningen for isdispenseren (6) tændes automatisk ved betjening.
Permanent belysning
1. Kontroller, at isdispenseren er åben.
2. Tryk på knap (3), indtil belysningen forbliver tændt (i ca. 3 sekunder).
Lysstyrken er nu ca. 50 %, indtil dispenseren anvendes.
Slukke for belysningen
1. Kontroller, at isdispenseren er åben.
2. Tryk på knap (3), indtil belysningen bliver slukket (i ca. 3 sekunder).
Tapning af is
Tapning af is starter, når dispenseren (5) trykkes helt ind, og fortsætter, indtil dispenseren
slippes.
Tapningen stoppes ved at fjerne glasset fra dispenseren.
Sluk for ismaskinen
Se "Ismaskinefunktion" under Betjeningspanel.
Nattilstand
Med denne funktion deaktiveres de dele af ismaskinen, der udsender lyde, om natten
Sådan aktiveres nattilstand
1. Kontroller, at isdispenseren er åben.
2. Tryk på og slip knappen (3), hvorved belysningen tændes.
Deaktivering af nattilstand
1. Kontroller, at isdispenseren er åben.
2. Tryk på og slip knappen (3), hvorved belysningen slukkes.
Hvis isproduktionskapaciteten skal øges, kan man med fordel trykke på aktiv frys-knappen
i toppanelet.
Aktiv frysfunktionen standser automatisk.
Ibrugtagning
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat
neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
28
Daglig brug
Daglig brug
Indfrysning af ferskvarer
Frostrummet er velegnet til nedfrysning af friske madvarer og til langtidsopbevaring af
købte frostvarer og dybfrossen mad.
Du behøver ikke ændre indstilling, før du nedfryser små mængder friske madvarer.
Ved indfrysning af friske madvarer aktiveres TURBO FROSTMATIC-funktionen mindst 24
timer, før madvarerne lægges i frostrummet.
Anbring de madvarer, der skal fryses, i hele rummet, undtagen i nederste skuffe.
Den maksimale mængde madvarer, der kan indfryses på 24 timer, står på typeskiltet - en
mærkat, der er placeret på indersiden af apparatet.
Indfrysningen tager 24 timer: I dette tidsrum må der ikke lægges andre madvarer i, som
skal nedfryses.
Opbevaring af frosne madvarer
Ved første start eller efter længere tids stilstand skal apparatet køre i mindst 2 timer, før
der lægge.s madvarer i.
Frysekurvene gør, at du hurtigt og nemt kan finde den pakke, du skal bruge. Hvis der skal
opbevares store mængder mad, tages alle skuffer ud, undtagen nederste kurv, der skal blive
siddende for at sikre god luftcirkulation. På alle hylder undtagen den øverste kan du lægge
mad, der rager ud indtil den grænse, der er markeret på siden af midterste sektion.
Hvis madvarerne optøs ved et uheld (f.eks. som følge af strømsvigt), og strømafbrydelsen
har varet længere end den angivne optøningstid, er det nødvendigt at spise madvarerne
eller at tilberede dem og derefter fryse dem ned igen (efter afkøling).
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller
ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges
tilberedningstiden.
Hylde over ismaskine
Hylden over ismaskinen kan ikke fjernes.
Fjernelse af isbeholderen.
Isbeholderen kan fjernes.
Nyttige oplysninger og råd
1. Vip isbeholderen op, og træk den udad for
at fjerne den.
Når isbeholderen trækkes ud, stopper dette alle ismaskinens funktioner.
2. Ved udskiftning skal (efter behov) isbeholderens fødeskrue trykkes ind mod den
bageste flange.
29
2
1
Udtagning af fryserens frysekurve
Frysekurvene har endestop, så de ikke kan glide ud
ved et uheld eller falde ned. Hvis en kurv skal tages
ud af fryseren, trækker du den mod dig selv, og
når du har nået endestoppet, vipper du forenden
af kurven opad, til den kan tages ud.
Når kurven skal sættes på plads, løfter du lidt op i
kurvens forende, mens du sætter den ind i fryseren. Når du er forbi endestoppene, kan kurven
skubbes på plads.
2
1
Nyttige oplysninger og råd
Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale indfrysningskapacitet pr. døgn. fremgår af typeskiltet;
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer ind;
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er friske og grundigt rengjorte;
• Del maden op i små portioner, så den indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt
optø netop den mængde, du skal bruge;
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og sørg for, at indpakningen er lufttæt;
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i
dem;
• Magre madvarer holder sig bedre og længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens
holdbarhed;
• Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger;
• Det er en god idé at mærke alle pakker med indfrysningsdato, så du har styr på holdbarheden;
30
Vedligeholdelse og rengøring
Tips om opbevaring af frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette skab, skal du:
• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været været korrekt opbevaret i forretningen;
• Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og lægge dem i fryseren;
• Åbne døren så lidt som muligt, og ikke lade den stå åben længere end højst nødvendigt.
• Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
Vedligeholdelse og rengøring
BEMÆRK
Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres
af en autoriseret tekniker.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de er rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet. Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og kompressoren bag på skabet med en børste eller
støvsuger. Det øger apparatets ydeevne og sparer energi.
Undgå at beskadige kølesystemet.
Når du flytter skabet, skal du løfte op i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Brug derfor en blød klud opvredet i varmt
vand med neutral sæbe til udvendig rengøring.
Brug ikke sulfosæbe eller skurepulver. Det vil skade lakken eller anti-fingerprint-belægningen på rustfrit stål.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Rengøring af ismaskinen
Rengør efter behov dispenserens og isbeholderens yderside, dvs. de dele der er tilgængelige,
med en blød klud og varmt vand.
Kontroller, at isbeholderen er helt tør, inden den monteres igen.
Når der opstår fejl
31
Der må ikke bruges vaskemidler eller slibemidler.
Rengøring af ventilationsristen
Ventilationsristen kan tages af inden vask.
Luk først døren op, og:
1. Løsn ristens overkant ved at trække udad/
nedad i den.
2. Træk risten lige frem for at tage den helt
ud.
3. Støvsug under skabet.
Afrimning af fryseren
Fryseafdelingen i denne model er af "No Frost"-typen. Det betyder, at der ikke dannes rim,
når den kører, hverken på de indvendige vægge eller på madvarerne.
Når der ikke dannes rim, skyldes det den automatisk styrede blæser, der konstant sender
kold luft rundt i rummet.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1. Sluk for ismaskinen
2. Luk for vandet
3. Tøm isbeholderen
4. Tag stikket ud af stikkontakten
5. Tag al maden ud
6. Rengør apparatet inkl. alt tilbehør
7. Lad døren/dørene stå åben for at forebygge ubehagelig lugt.
Når ismaskinen starter igen, må der ikke bruges is, der er fremstillet den første dag, for at
sikre en frisk smag.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en gang imellem, så maden ikke
bliver fordærvet, hvis der har været strømsvigt.
Når der opstår fejl
Når apparatet er i brug, kan der opstå nogle små, men irriterende problemer, der kan løses
uden assistance fra en tekniker. Problemerne er beskrevet i følgende oversigt, så du ikke
risikerer unødvendige udgifter til tekniker.
Der optræder bestemte lyde, når køleskabet kører (fra kompressor og kølekreds). Det er
normale driftslyde og betyder ikke, at der er noget galt.
Apparatet kører ikke konstant, så hvis kompressoren standser, betyder det ikke, at strømmen
er afbrudt. Derfor må du aldrig røre apparatets strømførende dele uden først at tage stikket
ud af kontakten.
32
Når der opstår fejl
Fejl
Apparatet støjer.
Der høres en raslelyd.
Mulig årsag
Løsning
Apparatet står ikke stabilt.
Kontroller, om apparatet står stabilt (alle ben og hjul skal hvile på
gulvet). Se under "Nivellering".
Afstandsstykkerne mellem skabets bagvæg og rørene er gået
løs.
Sæt dem på plads igen.
Isen omrøres for at modvirke
sammenfrysning.
Ingen foranstaltning. Lyden er
normal.
Se eventuelt under "Sådan aktiveres nattilstand".
Lydalarmen lyder. Advar- Temperaturen i fryseren er for
høj.
selslampen blinker.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Alarm for høj temperatur".
Se under "Alarm for åben dør".
Den øverste og neder- Der er sket en fejl under tempe- Kontakt serviceværkstedet (kølesystemet fortsætter med at holde
ste firkant vises i tempe- raturmålingen.
madvarerne kolde, men det er ikke
raturdisplayet.
muligt at regulere temperaturen).
Kompressoren kører hele
tiden.
Der er for meget rim.
Termostatknappen står muligvis Vælg en højere temperatur.
forkert.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Døren er blevet åbnet for tit.
Lad ikke døren stå åben længere
end nødvendigt.
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er for høj rumtemperatur.
Sænk rumtemperaturen.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Dørpakningen er defekt eller
snavset.
Se under "Lukning af døren".
Temperaturen i skabet er Termostatknappen står muligvis Vælg en højere temperatur.
forkert.
for lav.
Temperaturen i skabet er Termostatknappen står muligvis Vælg en lavere temperatur.
forkert.
for høj.
Temperaturen i fryseren
er for høj.
Apparatet virker ikke.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Madvarerne ligger for tæt på hi- Læg madvarerne, så den kolde luft
nanden.
kan cirkulere.
Der er lagt store mængder mad
til indfrysning på én gang.
Læg mindre mængder mad i ad
gangen.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Når der opstår fejl
Fejl
33
Mulig årsag
Løsning
Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet. Prøv at tilslutte et andet elektrisk
Der er ingen strøm i stikkontak- apparat i den pågældende stikten.
kontakt. Kontroller sikringen.
Kontakt en autoriseret installatør.
Der er ingen is.
Ismaskinen er ikke slået til.
Se under "Aktivering og deaktivering af ismaskinen".
Ingen vandtilførsel.
Tilslut til vandtilførsel.
Der er lækage i tilslutningsboksen.
Kontakt Electrolux Service A/S.
Ispassagen i døren er blokeret.
Fjern forhindringen.
Ingen vandtilførsel.
Tilslut til vandtilførsel.
Nulstil systemet ved at trykke på
knappen 2 på isdispenseren.
Pæren er sprunget.
Se under "Udskiftning af pæren".
Døren har stået åben i for lang
tid.
Luk døren.
Døren støder på ventilationsristen.
Apparatet er ikke i vater.
Se under "Nivellering".
Døren flugter ikke med
kabinettet.
Apparatet er ikke i vater.
Se under "Nivellering".
Isdispenserlampen og
børnesikringen blinker.
Pæren lyser ikke.
Kontakt nærmeste mærkeværksted, hvis ovenstående råd ikke løser problemet.
Indsætning af lampen
1. Tag stikket ud af kontakten.
2. Tryk på fjederen og træk dækslet nedad på
samme tid.
3. Erstat pæren ( E14 fatning) med en af
samme styrke (den maksimalt tilladelige
styrke er vist på dækket).
4. Træk stikket ud af stikkontakten.
Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Juster døren, hvis den ikke slutter tæt. Se under "Installation".
3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecenteret.
34
Tekniske data
Tekniske data
A95288GA
A82968GA2
Mål
Højde
1800 mm
1800 mm
Bredde
595 mm
595 mm
Dybde
650 mm
650 mm
10 t
10 t
Temperaturstigningstid
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre væg, samt
af energimærket.
Vandtryksinterval
Vandtrykket skal være på mindst 1 bar (100 kPa) Kontakt installatøren, hvis vandtrykket er under
1 bar.
Det maksimale tilladte vandtryk er 10 bar (1000 Ved vandtryk over 10 bar skal der monteres en
kPa).
reduktionsventil (fås i specialforretninger)
Tilslut ikke produktet til vand i lokaler, hvor den omgivende temperatur kan falde til under
frysepunktet.
Apparatet skal altid tilsluttes drikkevandsforsyningen.
Apparatet skal altid tilsluttes koldtvandsforsyningen.
Installation
ADVARSEL
Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" omhyggeligt, før apparatet installeres for at forebygge ulykker, og sikre at det bruges korrekt.
Placering
Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den opgivne klimaklasse
på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Placering
Hvis apparatet skal stå under et overskab, skal der mindst være 40 mm mellem apparatets
topplade og overskabets underside. Så fungerer apparatet optimalt. Ideelt bør apparatet
dog ikke placeres under overskabe.
Installation
35
Hvis skabet skal stå i et hjørne, med hængselsiden mod væggen, skal der mindst være 230
mm til væggen. Så kan døren åbnes så meget, at de løse dele kan tages ud.
Luftspalten kan være
50mm
• lige over apparatet
• bag ved og over overskabet
I så fald skal rummet bag overskabet være
mindst 50 mm dybt.
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis
der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiver.
Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte brugeren mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl.
I boliger opført efter 1. april 1975 vil alle stikkontakter i køkken og eventuelt bryggers være
omfattet af en ekstrabeskyttelse.
I boliger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret HFIafbryder, som beskytter den stikkontakt, skabet skal forbindes til.
I begge disse tilfælde skal der, hvis stikkontakten er for trebenet stikprop, benyttes en
trebenet stikprop, og lederen med grøn-gul isolation skal tilsluttes jordklemmen (mærket
), hv is stikkontakten kun er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis
brugeren selv monterer denne, skal lederen med grøn-gul isolation klippes så tæt som
muligt på det sted, hvor ledningen går ind i stikproppen.
I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret el-installatør undersøge, hvordan De nemmest får ekstrabeskyttet skabet.
Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at De
lader elinstallat øren opsætte en HFI-afbryder.
Fjernelse af transportbeslag
Apparatet leveres med transportbeslag, der holder døren på plads under transport.
De fjernes på følgende måde:
36
Installation
1. Åbn døren.
2. Fjern transportbeslaget fra dørens sider.
3. Fjern transportbeslaget fra nederste
hængsel (findes på visse modeller).
Nogle modeller har en lyddæmpende plade
under kabinettet. Fjern ikke denne plade.
3
2
Afstandsstykker, bagpå
Montér afstandsstykkerne (ligger i posen med tilbehørsdele) som vist på figuren.
Montér to afstandsstykker på bagsiden af panelet
og to selvklæbende afstandsstykker på den nederste del.
Tilslutning af vandslangen.
Vandforsyningen skal tilsluttes en stophane med 3/4" udvendigt gevind inden for 1,5 m fra
apparatet.
Arbejdet bør udføres af en kyndig VVS-installatør.
På markedet findes der forskellige typegodkendte haner og muffer.
Vandslangen må ikke være knækket, klemt eller bøjet.
Inden køleskabet tages i brug og placeres på sin endelige plads, skal du sørge for, at vandtilslutningen er korrekt udført, og at der ikke er utætheder i tilslutningen til skabets vandventil eller til vandhanen.
Stram skruen med fingrene.
Sørg for, at pakningen er korrekt placeret i tilslutningsstykket.
Det anbefales, at apparatet placeres på en drypbakke, der er beregnet til køle-/fryseskabe,
for at gøre det nemmere at opdage eventuelle utætheder.
Skån miljøet
37
Nivellering
Ved opstillingen skal det sikres, at apparatet er i
vater. Juster evt. benene med den medfølgende
fastnøgle.
Indretning af dørene afhænger af korrekt nivellering.
Start af ismaskinen første gang.
Sørg for korrekt tilslutning af vandforsyningen. Se "Tilslutning af vandslangen".
1. Åbn for hanen til vandtilslutningen.
2. Start fryseren, og ismaskinen starter automatisk.
Den vil begynde at lukke vand, ind, når der er nået en tilstrækkelig lav temperatur.
Der må ikke bruges is, som er fremstillet den første dag, for at sikre en frisk smag.
Vending af dør
Det er ikke muligt at ændre dørens åbningsretning.
Vandledningen går via hængslet til vanddispenseren. Kontakt forhandleren for at få yderligere oplysninger.
Skån miljøet
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den
rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og
af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er
købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
38
39
www.electrolux.com
Besøg vor hjemmeside www.electrolux.dk for bestilling av tilbehør og reservedele:
www.aeg-electrolux.dk
855809000-00-032010
Besøk vår hjemmeside www.electrolux.no for bestilling av tilbehør og reservedeler:
www.aeg-electrolux.no
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement