Electrolux EHD60125P Пайдаланушы нұсқаулығы

Add to My manuals
44 Pages

advertisement

Electrolux EHD60125P Пайдаланушы нұсқаулығы | Manualzz
іолданушылар шiн
ма л маттар
йнек керамикалы
индукциялыі пешi
EHS60300P
We were thinking of you
when we made this product
electrolux 3
Electrolux фирмасына іош
келдiœiз!
зi iзге к п іуаныш к рсете
алатын, Electrolux фирмасыны аса
жо ары сапалы б йымын сатып
ал аны ыз шiн рахмет айтамыз.
зi iздi т рмысы ызды бiраз
же iл іылу шiн аса жо ары сапалы
б йымдарды бай тал ауын сына
алу бiздi маісатымыз. Осыларды
бiрнеше лгiлерiн осы кiтапшiнi
со ыны алдында ы бетiнде таба
аласыз. Сатып ал ан жа а
б йымызды барлыі
артыішылыітарын бiлу шiн бiраз
уаіыт алып пайдаланушылар а
арнал ан ма л маттарды оіы ыз.
зi iздi т рмысы ызды бiраз
же iлдете алатынымыз а
сенiмдiмiз. Сiзге і тты с ттер
тiлеймiз.
4 electrolux с µздер т iзiмi
С здер тiзiмi
Пайдалану туралы н сіаулар
ауiпсiздiк н сіаулары
Электрб йым сиппатамасы
Электрб йымды іолдану
Тамаі пiсiру менен іуыру шiн
ке естер
Электрб йымды тазалау менен
к ту
М мкiн болатын шешiмдер,
егер …
Утилизация
Орнату туралы н сіаулар
Орнату
Кепiлдiк/Т тынушы а іызмет
к рсету
ызмет к рсету
5
5
7
10
22
27
29
31
32
34
39
42
Пайдаланушылар а арнал ан осы ма л маттарда астыда к рсетiлген
бейнелер іолданылады:
1
3
2
z
Назары ызда болсын! Мiндеттi т рде оіуы ыз іажет! олданушылар
іауiпсiздiгi шiн ма ызды н сіаулар менен б йымны б геуiлдерiн
болдыртпау шiн ма л маттар.
Жалпы н сіаулар менен ке естер.
Б йымды іорша ан орта а зиян келдiртпей іолдану туралы н сіау
менен ма л маттар.
Аса іауiптi кернеу де гейi.
п айдаланут уралы н±сіаулар electrolux 5
Пайдалану туралы
н сіаулар
ауiпсiздiк н сіаулары
Осы н сіауларды б рiн оіып
мытпа ыз, б зылып іал ан
жа дайда осы н сіауларды
станба анда б йым кепiлдемесi
(гарантия) жарамсыз болып іалуы
м мкiн.
Электрб±йымды белгiлеп
кµрсетiлген маісат ‰шiн ƒана
іолданыœыз
•
здерiнi дене, сезгiш немесе
iшкi сезiм іабiлеттерi аріылы
немесе іолдану т сiлiн
бiлмегенi аріылы б л б йымды
іолдана алмайтын адамдар
(балалар да) осы б йымды
іастарында здерiне баіылау
етiп отыр ан бiр адам бол анда
ана іолданулары лазым.
• Электрб йымны баіылаусыз
ж мыс iстеуiн болдыртпа ыз.
• Б л электрб йымды та амдарды
тек іана йде пiсiрiп і ыру шiн
іолдана аласыз.
• Б л электрб йымды ж мыс жер
ретiнде немесе заттарды іою
шiн жер ретiнде іолданба ыз.
• Электрб йымны ж йесiн
згерту немесе басіа т рде
орнату а р ісат берiлмей
тыйым салынады.
• Жанып кете алатын с йыі
заттарды, тез жанып кете
алатын материалдарды немесе
ерiп кете алатын заттарды
(мысалы фольгалар,
пластмасса, алюминий) осы
электрб йымыны стiне
немесе жанына іойма ыз
немесе саітама ыз.
Балалар іауiпсiздiгi ‰шiн
• Кiшкентай балаларды рдайым
электрб йым а
жаіындатпауы ыз лазым.
•
лкенрек балалар осы
электрб йыммен тек іана к мек
берiлiп отырыл анда ж не
баіыланып отыр ан жа дайда
іолданыла алады.
• Балалар немесе й жануарлар
тарапынан электрб йымды
іосылып жiберiлуiн болдыртпау
шiн балалар іауiпсiздiк ж йесiн
iске кiргiзiп іолдануы ыз лазым.
Жалпы техникалыі іауiпсiздiк
• Осы б йымды орнатып iске
іосуы тек іана арнайы к сiби
бiлiмi ж не р ісаты бар
мамандар аріылы ткiзiле
алынады.
• Жи аздар а орнатылып
іойылатын электрб йымдарды
тек з м лшерлерiне ж не
т рлерiне с йкес жи аздар
менен ж мыс таітайларыны
iшiне орнатуы ыз лазым.
• Электрб йым д рыс ж мыс
iстемесе немесе йнек
к йiктасында б зыл ан жерлерi
болса (сынып, б лiнiп немесе
жыртылып іал ан жерлерi бар
болса) м мкiн бола алатын
электр то ыны со ып кетуiн
болдыртпау шiн электрб йым
шiрiлiп электр то ынан
шы арылып іойылуы керек.
• Осы б йымды ж ндеу тек іана
арнайы к сiби бiлiмi ж не
р ісаты бар мамандар аріылы
ткiзiле алынады.
6 electrolux ауiпсiздiк н±сіаулары
Электрб±йымды пайдаланƒанда
іауiпсiздiк
• Жабыстырыла алынатын
суреттер менен фольгаларын
йнек к йiктасы стiнен кетiрiп
алы ыз.
• Абайсыз ж мыс iстеу аріылы
к йiп кету іауiпi т суi м мкiн.
• Электрб йымдарды
кабельдерi ыстыі
электрб йымдар а немесе
ыстыі тамаі пiсiру ыдыстарына
т сiп жаіындамаулары керек.
• Аса ысып кеткен май те тез
жанып кете алады.
Назарлары ызда
болсын! Отшы ып кету іауiпi!
• Кемпiректердi р
іолданыл анынан кейiн шiрiп
іоюы ыз керек.
Тазалау уаіытындаƒы
іауiпсiздiк
• Тазалау шiн электрб йымды
алдымен шiрiп суытып алуы ыз
керек.
•
зi iздi іауiпсiздiгi iз шiн осы
электрб йымды бyмен
тазалайтын б йымдармен
немесе жо ары іысылым
тазалаушылармен тазалау
р ісат етiлмейдi.
Электрб±йымныœ б±зылуын
болдыртпау ‰шiн
•
йнек к йiктасы стiне т сiп
іала алатын заттар аріылы
б зылып кетуi м мкiн.
• Тамаі пiсiру ыдысымен со ылып
кеткен жа дайда йнек
к йiктасыны шетi б зылып кетуi
м мкiн.
• Ауыр і рыштан, алюминий
і йындысынан жасалы ан
немесе табандары б зылып
іал ан тамаі пiсiру ыдыстар пеш
стiнде жылжытылып
іал андарында йнек
к йiктасын тырнап б зып
жiберулерi м мкiн.
• Ерiп кете алaтын заттар менен
іайнап ыдыстан шы ып кететiн
заттар йнек к йiктасы стiне
жабысып жанып кетулерi м мкiн,
сондыітан іолма іол тазаланып
кетiрiлуi керек.
• Тамаі пiсiру немесе іуыру шiн
ыдыстарыны бос т рде
іосыл ан электрб йым стiнде
т руын болдыртпа ыз ыдыс
немесе йнек к йiктасыны
б зылып кетуi м мкiн.
• Кемпiректердi стiлерiнде бос
ыдыс т рса немесе ыдыс
іойылма анда іолданба ыз.
э лект рб±йым сиппат амасы electrolux 7
Электрб йым сиппатамасы
Индукциялыі пешiнi жабдыіталуы
Бiр ше берлiкемпiрек
1200В
ш ше берлi кемпiрек
800/1600/2300В
Пештi iшiнде
іызартып грильдеу
і ралы
1500/2400В
Басіару
панелi
Бiр ше берлiкемпiрек
1200В
Басіару панелiнi жабдыіталуы
Тамаі пiсiру ыдысын
танып белгiлейтiн
ж йесi
тексеру шамы бар
Баіылау шамы бар ш
ше берлi пiсiру
айма ыны іосіышы
осу/ шiру
тексеру шамымен бiрге
Индукциялыі тамаі
пiсiру кемпiректерiн
к рсету
Таймер функциясы
Таймердi
К рсету
к рсетуi
Таймер
Тамаі пiсiру
де гейiн та дап
е гiзу
Баіылау шамы бар
к п м мкiндiктi
аймаіты
іосіышы
8 electrolux э лект рб±йым сиппат амасы
озƒау аріылы басіарылатын
тексеру сенсорлары
Б л электрб йым оз ау Тексеру С
енсорлармен жабдыіталы ан.
Б йым функцияларын
сенсорларды іоз ау аріылы
згерте алынып, к рсету дисплей
менен акустикалыі сигналдар
аріылы растатылады.
Сенсорларды, басіа сенсорларды
іоз ап етпеу шiн, жо арыдан
іоз ауы ыз лазым.
3
Басіару панелi жабылып
іалынса, оныœ ‰стiндегi заттар
алынып кетiрiлгенiнше дейiн
сигнал тоны шыƒып т±рады.
Сенсорлар
осу /
шiру
Функциясы
Электрб йымды іосып шiру
Е гiзiлген
ма л маттарды
жо арылату
Тамаі пiсiру де гейiн жо арылату
Е гiзiлген
ма л маттарды
іыса дату
Тамаі пiсiру де гейiн іыса дату
Таймер
Таймердi та дап е гiзу
Е гiзiлген
ма л маттарды
жо арылату
Таймер уаіытын жо арылату
Е гiзiлген
ма л маттарды
іыса дату
Таймер уаіытын іыса дату
Тамаі пiсiру ыдысын
Тамаі пiсiру ыдысын танып
танып белгiлейтiн ж йесi белгiлейтiн ж йесiн шiрi iз
ш ше берлi іосіыш
Пештi iшiнде іызартып
грильдеу жерi
Сыртіы ысыту ше берi
іосу менен шiру
Сыртіы ысыту ше берiн іосып
шiру
э лект рб±йым сиппат амасы electrolux 9
Кµрсету
Кµрсету
Сипаттамасы
Кемпiрек іосылды
Та амдарды жылы
іалпында т р ызу
де гейi
Та амдарды жылы іалпында
т р ызу де гейiе гiзiлдi.
Тамаі пiсiру де гейлер
Тамаі пiсiру де гейi е гiзiлдi
Тез пiсiрiп жiберу
автоматикалыі ж йесi
Тез пiсiрiп жiберу автоматикалыі
ж йесi ж мыс iстеп т р
ате
Электрб йым б зылып д рыс
iстемей жатыр
Тамаі пiсiру ыдысын
Лайыісыз тамаі пiсiру ыдысы
танып белгiлейтiн ж йесi
ал ан жылылыі де гейi Кемпiрек лi жылы
Балалар іауiпсiздiгi шiн
ж йесi
зiн зi автоматикалыі
т рде шiрiлуi
алƒан жылылыі деœгейiн
кµрсету
Назарыœызда болсын! алƒан
жылылыі аріылы к‰йiп кету
іауiпi бар. ¤шiрiлгеннен кейiн
кемпiректерге суу ‰шiн бiраз
уаіыт керек. алƒан жылылыіты
кµрсетiледi.
алƒан жылылыі тºсiлiн
таƒамдарды ерiту менен жылы
іалпында саітау ‰шiн
іолданыла аласыз.
Кiлттеу/ Балалар іауiпсiздiгi шiн
ж йесi іосылды
зiн зi автоматикалыі т рде
шiрiлуi ж мыс iстеп т р
10 electrolux э лект рб±йымды іо лдану
Электрб йымды іолдану
Электр б йымын іосу ж не шiру
Басіару панелi
Кµрсету
осу
2 секунд бойы
іоз а ыз
/
шiру
1 секунд бойы
іоз а ыз
/ жоі
Электрб±йымды іосіаннан
кейiн 10 секунд iшiнде тамаі
пiсiру деœгейiн немесе бiр
функциясын еœгiзiп іоюыœыз
керек, осылар еœгiзiлмесе
электрб±йым µз-µзiмен
автоматикалыі т‰рде µшiрiлiп
кетедi.
Тексеру шамы
жымы дайды
шiрiлiп кетедi
э лект рб±йымды іо лдануelectrolux 11
Тамаі пiсiру де гейiн е гiзу
Басіару панелi
Кµрсету
Жо арылату
іоз а ыз
дан
ыса дату
іоз а ыз
дан
шiру
ж не
бiржолы іоз а ыз
Жылылыі деœгейiн µзгертпей
т±ратын тºсiлiнiœ
орналысіан
жерi
менен . Осы тºсiл
пiсiрiлген тамаітыœ суымай
жылы іалпында т±руын м‰мкiн
етедi.
12 electrolux э лект рб±йымды іо лдану
Тамаі пiсiру ыдысын танып
белгiлейтiн ж йесiн ж мыс
т ртiбiнен шы ары ыз
Электрб йым индукциялыі пешiнi
астында орналасіан сенсорлары
аріылы тамаі пiсiру ыдысыны
материалы менен ыдыс табаныны
м лшерi танып белгiлейдi.
Ыдысты табан м лшерi жеткiлiктi
бол анда бiрнеше ше берлi
кемпiректерiнi ж не пеш iшiнде
іызартып грильдеу жерiнi сыртіы
ше берлерi осылармен бiрге
іосымша автоматикалыі т рде
іосылып кетедi.
Тамаі пiсiру ыдысын танып
белгiлейтiн ж‰йесi электрб±йым
іосылƒаннан кейiн ºрзаман
актив ж±мыс тºртiбiнде т±ра
бередi.
Тамаі пiсiру
ыдысын танып
белгiлеу
шiру
Сенсорлар
1 секунд бойы іоз а ыз
Тамаі пiсiру ыдысын танып
белгiлейтiн ж‰йесi
электрб±йымды осы іолдану
‰шiн электрб±йымды келесi рет
µшiргенше дейiн ж±мыс
тºртiбiнен шыƒарылып т±рады.
Тексеру шамы
шiп кетедi
э лект рб±йымды іо лдануelectrolux 13
Сыртіы ысыту ше берлерiн
іол аріылы іосып шiру
Сыртіы ысыту ше берлерiн іосып
шiру аріылы ысыту жерлер ыдыс
м лшерiне сай іол аріылы да
іонымды іылына алынады.
Тамаі пiсiру ыдысын тану ж‰йесi
µшiрiлiп т±руы керек.
Сыртіы ысыту шеœберiн іосу
алдынан алдымен осы
кемпiректегi iшкi ысыту шеœберi
іосылуы керек.
‡ш шеœберлi
кемпiректер
Сенсорлар
Тексеру шамы
Ортада ы ысыту
ше берiніосу
1 2 секунд бойы
іоз а ыз
Бiр тексеру шамы
жымы дап т рады
Сыртіы ысыту
ше берiніосу
1 2 секунд бойы
іоз а ыз
Екi тексеру шамы
жымы дап т рады
Сыртіы ысыту ше берiн
шiру
1 2 секунд бойы
іоз а ыз
Екiншi тексеру шамы шiп
кетедi
Ортада ы ысыту
ше берiн шiру
1 2 секунд бойы
іоз а ыз
Бiрiншi тексеру шамы шiп
кетедi
Пештiœ iшiнде
іызартып грильдеу
жерi
Сенсорлар
Тексеру шамы
Сыртіы ысыту
ше берiніосу
1 2 секунд бойы
іоз а ыз
жымы дап т рады
Сыртіы ысыту
ше берi шiру
1 2 секунд бойы
іоз а ыз
шiп кетедi
14 electrolux э лект рб±йымды іо лдану
Тез іайнатып жiберу
автоматикалыі ж йесiн
іолдану
Кемпiректердi б рi тез іайнатып
жiберу автоматика ж йесiмен
жабдыіталы ан. Тамаі пiсiру
дан баста анда,
де гейiн мен,
кемпiрек бiраз уаіыт бойы е
жо ары нiмдiлiк ж мыс ж йесiне
іосылып, одан кейiн з зiмен
автоматикалыі т рде е гiзiлген
тамаі пiсiру де гейiне іайта
іосылады.
Басіару
панелi
осу
тек
м‰мкiн болƒан
тамаі пiсiру
деœгейлер
іоз а ыз
дан
іоз а ыз
дан
іоз а ыз
дан
(5 секундтан
кейiн)
дан)
шiру
іолда ба ыз
Егер тез пiсiру уаіыты iшiнде
еœгiзiлген тамаі пiсiру деœгейi
жоƒары бiр деœгейге µзгертiлсе,
мысалы
кейiн , тез пiсiрiп
жiберу уаіыты да осы µзгерiске
сºйкес µзгерiлiп кетедi.
Кемпiректе іалƒан жылылыі
іалса (Кµрсету ), тез пiсiрiп
жiберу ж‰йесi µткiзiлмейдi. .
Кµрсету
/
дан
дан
э лект рб±йымды іо лдануelectrolux 15
Автоматикалыі тез пiсiрiп
жiберуiнi уаіыты е гiзiлiп
іойыл ан тамаі пiсiру де гейiне
байланысты.
Тамаі пiсiру
деœгейi
Тез іайнатып жiберу айналымыныœуаіыты
[мин:сек]
v
0:30
1
1:00
2
1:40
3
4:50
4
6:30
5
10:10
6
2:00
7
3:30
8
4:30
9
16 electrolux э лект рб±йымды іо лдану
Балалар іауiпсiздiгi шiн
ж йесiн іолдану
Балалар іауiпсiздiгi шiн ж йесi
осы электрб йымны тiлемеген
уаіытта ж мыс iстеп кетуiн
болдыртпайды.
Баланыœ іауiпсiздiгiн саітауƒа арналƒан і±ралды белсендi к‰йге
кµшiру
адам
Баіылау панелi
1.
Пештi iске іосыœыз. (Жылу
параметрiн орнатпаœыз.)
2.
дегенге 4 секундіа тигiзi iз
Бейнебет/Сигнал
Бала іауiпсiздiгiне арнал ан і рал ендi белсендi к йге к штi.
Бала іауiпсiздiгiне арналƒан і±ралды белсендi к‰йнен ажырату
адам
1.
Баіылау панелi
Бейнебет/Сигнал
Б±йымды iске іосыœыз.
(Жылу параметрiн
орнатпаœыз.)
2.
дегенге 4 секундіа тигiзi iз
3.
Пештi шiрi iз.
жанады
Бала іауiпсiздiгiне арнал ан і рыл ы ендi шiрiлген.
Балаларды іор ау і рыл ысын тек
егер ешіандай іызу параметрi
орнатылма ан болса ана
ажыратып іосу а болады.
э лект рб±йымды іо лдануelectrolux 17
Бала іауiпсiздiгiне арналƒан
і±ралды б±ƒаттау
Осылайша бала іауiпсiздiгiне
арнал ан і ралды бiр уаіытіа, я ни
бiр пiсiру мерзiмiне, шiруге
болады; содан кейiн б л і рал
белсендi к йге к шедi.
адам
Баіылау панелi
1.
Пештi iске іосы ыз
2.
дегенге 4 секундіа тигiзi iз
Бейнебет/Сигнал
жанады
Пеш келесi рет шiрiлгенше, ол іалыпты т ртiпте пайдаланыла алады.
рыл ыны ажыратіаннан кейiн балаларды іор ау і ралы іайтадан iске
іосылады.
Балалар іауiпсiздiгi ‰шiн
ж‰йесiн уаіытша ж±мыс
тºртiбiнен шыƒарƒаннан кейiн
10 секунд iшiнде бiр кемпiрек
немесе бiр функция еœгiзiлiп
іойылмаса электрб±йым
автоматикалыі т‰рде µшiрiлiп
кетедi.
18 electrolux э лект рб±йымды іо лдану
Таймердi іолдану
Функция
Шарттары
Нºтиже уаіыт
µткеннен кейiн
¤з-µзiмен µшiру
автоматикалыі
ж‰йесi
іосылып іойыл ан тамаі
пiсiру де гейi
акустикалыі сигнал
00 бойы жымы дап
т р
Кемпiрек шiрiлiп
кетедi
ысіа уаіыт таймерi
іолданылма ан
кемпiректердi
акустикалыі сигнал
00 бойы жымы дап
т рады
Осы кемпiректе іосылƒан іысіа
уаіыт таймерiне іосымша
тамаі пiсiру деœгейi де еœгiзiлiп
іойылса, кемпiрек еœгiзiлген
уаіыт µткеннен кейiн µшiрiлiп
кетеi.
Бiр кемпiрек µшiрiлсе, еœгiзiлiп
іойылƒан таймер функциясы да
онымен бiрге µшiрiлiп кетедi.
э лект рб±йымды іо лдануelectrolux 19
Кемпiректi таœдап еœгiзу
Адым
Басіару панелi
Кµрсету
1.
1xіоз а ыз
бiрiншi кемпiректi
тексеру шамы жымы дар
т р
2.
1x іоз а ыз
екiншi кемпiректi тексеру
шамы жымы дар т р
3.
1xіоз а ыз
шiншi кемпiректi
тексеру шамы жымы дар
т р
4.
1xіоз а ыз
т ртiншi кемпiректi
тексеру шамы жымы дар
т р
Тексеру шамы баяураі
жымыœдап т±рса тамаі пiсiру
деœгейi еœгiзiлiп немесе
µзгертiлiп іойыла алынады.
Басіа таймер функциялары
еœгiзiлiп іойылƒанда, бiрнеше
секундтан кейiн б‰кiл таймер
функцияларыныœ еœ іысіасы
кµрсетiледi де осыныœ тексеру
шамы жымыœдай бастайды.
20 electrolux э лект рб±йымды іо лдану
Уаіытты еœгiзiп іою
Адым
Басіару панелi
Кµрсету
1.
Кемпiрек та дап
е гiзу
Та дап е гiзiлген кемпiректi тексеру
шамы тезiрек жымы дай бастайды
2.
немесе
іоз а ыз
00 ден 99 минут
Бiрнеше секундтан кейiн тексеру шамы баяураі жымы дай бастайды.
Уаіыт е гiзiлiп іойылды.
Уаіыт артіа іарай санап т рады.
Таймер функциясын µшiрiœiз
Адым
Басіару панелi
К рсету
1.
Кемпiрек та дап
е гiзу
Та дап е гiзiлген кемпiректi тексеру
шамы тезiрек жымы дай бастайды
ал ан уаіыт к рсетiледi
2.
ал ан уаіыт 00 дейiн артіа іарай
санап т рады.
іоз а ыз
Тексеру шамы шiп кетедi.
Та дап е гiзiлген кемпiрек шiн тексеру шамы шiрiлдi.
Уаіытты µзгерту
Адым
Басіару панелi
Кµрсету
1.
Кемпiрек та дап
е гiзу
Та дап е гiзiлген кемпiректi тексеру
шамы тезiрек жымы дай бастайды.
ал ан уаіыт к рсетiлiп т рады
2.
немесе
іоз а ыз 01
99
Бiрнеше секундтан кейiн тексеру шамы баяураі жымы дай бастайды.
Уаіыт е гiзiлiп іойылды.
Уаіыт артіа іарай санап т рады.
Бiр кемпiректiœ іалƒан уаіытын кµрсету
Адым
Басіару панелi
Кµрсету
1.
Кемпiректi та дап
е гiзi iз
Та дап е гiзiлген кемпiректi тексеру
шамы тезiрек жымы дай бастайды
ал ан уаіыт к рсетiледi
Бiрнеше секундтан кейiн тексеру шамы аіырынраі жымы дай
бастайды.
Акустикалыі сигналды µшiру
Адым
1.
Басіару панелi
іоз а ыз
Акустикалыі сигнал
Акустикалыі те геру
Акустикалыі сигнал дыбыссыз болып кетедi.
э лект рб±йымды іо лдануelectrolux 21
з зiн автоматикалыі т рде
шiру
Индукциялыі тамаі пiсiру пешi
• Тамаі пiсiру пешiн іосіаннан
кейiн 10 секунд iшiнде бiр тамаі
пiсiру де гейi та дап алынып
іосылмаса, тамаі пiсiру панелi
10 секунд уаіыт ткеннен кейiн
з зiмен шiрiлiп кетедi.
• Бiр немесе бiрнеше сенсорлар
10 секундтан астам уаіыт бойы
заттар (тамаі пiсiру ыдысы,
ш берек т.б.) аріылы жабылып
іалса, бiр сигнал шы ып тамаі
пiсiру пешi автоматикалыі т рде
шiрiлiп кетедi.
• Тамаі пiсiру кемпiректерiнi
б рi де шiрiлсе, тамаі пiсiру
панелi 10 секунд уаіыт ткеннен
кейiн з зiмен шiрiлiп кетедi.
Кемпiректер
• Егер кемпiректердi бiреуi
белгiлi бiр уаіыттан кейiн
шiрiлмесе немесе тамаі пiсiру
де гейi згерiлмесе кемпiрек
автоматикалыі т рде шiрiлiп
кетедi.
к рсетелiп т рады.
Кемпiректi іайтадан іолдану
шiн кемпiректе жа адан
е гiзiлiп койылуы керек.
Тамаі пiсiру деœгейi
¤шiрiлу ÍÂÈiÌ
v, 1 2
6 са ат
3 4
5 са ат
5
4 са ат
6 9
1,5 са ат
22 electrolux тамаі пiсiруменен іуыру‰шiн кеœест ер
Тамаі пiсiру менен іуыру
шiн ке естер
Акриламид туралы н±сіаулар
Еœ жаœа ƒылыми зерттеулерiне
іарай, таƒамдарды (ºсiресе
к‰шейту заттары бар не
іосылƒан таƒамдарды) аса
іатты т‰рде іоœыр іылып іуыру
аріылы денсаулыі ‰шiн зиян
келдiретiн акриламид шыƒады.
Сондыітан бiздiœ кеœесiмiз
м‰мкiншiлiгiнше іарай тµмен
жылылыі деœгейлерде бумен
пiсiрiп таƒамдарды аса іоœыр
іылып пiсiрмеœiз.
тамаі пiсiруменен іуыру‰шiн кеœест ер electrolux 23
Тамаі пiсiру ыдыс
• Жо ары сапалы тамаі пiсiру
ыдысты ыдыс табанынан к рiп
бiлесiз. Ыдыс табаны
м мкiншiлiгiнше іалы ж не
тегiс болуы керек.
•
рыш эмалiнен жасалы ан
ыдыстар немесе табаны
алюминий немесе мыстан
бол ан ыдыстар йнек
керамикасы стiнде кетiрiле
алынбайтын немесе ауыр
кететiн даі пенен ре іалдыра
алады.
Тамаі пiсiру ыдысын немесе
бiрнеше шеœберлi танып
белгiлейтiн ж‰йесi ‰шiн лайыіты
емес ыдыс
–
йнек, саз балшыі немесе
керамика материалдарынан
жасалы ан ыдыс
– Табаны тегiс емес ыдыс
– Табаны диаметрi 12 см азыраі
ыдыс
Жо арыда к рсетiлген ыдысты
лайыі емес болса да іолда ы ыз
келсе, тамаі пiсiру ыдысын
немесе бiрнеше ше берлi танып
белгiлейтiн автоматикалыі ж йесiн
шiрiп іоя аласыз.
24 electrolux тамаі пiсiруменен іуыру‰шiн кеœест ер
Электр то ын немдеу
Тамаі пiсiру ыдысын ºрзаман
кемпiрек іосылƒанынша дейiн
кемпiректiœ ‰стiне іойыœыз.
Тамаі пiсiру ыдысын
м‰мкiншiлiгiне іарай ºрзаман
іаіпаіпен жауып іойыœыз.
алƒан жылылыіты пайдалану
‰шiн кемпiректердi бумен пiсiру
уаіыты бiткенiнше дейiн µшiрiп
іоюыœыз лазым.
Ыдыс табаны менен кемпiрек
мµлшерi бiрдей болуы керек.
тамаі пiсiруменен іуыру‰шiн кеœест ер electrolux 25
Электрб йымды тамаі пiсiру
шiн іолдану т лiмдерi
Астыда ы кестеде к рсетiлгендер
тек орташа шамалар.
Тамаі
пiсiру Аз судапiсiру
деœгейi
Лайыіты
Уаіыты
Н±сіаулар/
Кеœестер
Калдыі Жылу,
шiрiлiп т ру т рi
0
Жылы
іалпындаіалтыру
Аз суда пiсiрiлген
та амдарды жылы
жалпында саітау
керегiнше
Жауып іою
Ерiту
Соус
голландес,май,
шоколад, желатин
ерiту
5 25 мин.
арадасырада
араластырып
іойы ыз
Таƒамдарды
бiр ыдыста
басіа
ыдыстаƒы
ыстыі суƒа
іойып іатты
іылу
Омлет
10 40 мин.
аіпаіпен жауып
іойып пiсiру
23
Бумен пiсiру
К рiш пенен с т
б йымдарын бумен
пiсiрiп
дайынта амдарды
жылыту
25 50 мин.
К рiшке е аз
дегенде іос шама
с т іосып,
с тта амдарын
арадасырада
араластыры ыз.
34
Бу астында
пiсiру
Булату
Бумен пiсiру
к к нiстердi,
балыіты
еттi аз суда бумен
пiсiру
20 45 мин.
К к нiс пiсiргенде
аз ана су іосы ыз
(бiрнеше ас іасыі
іана)
Буменкартофель
пiсiру
20 60 мин.
Аз суіолданы ыз,
мысалы:
750 г картофель
шiн ¼ л су
лкенрек тамаі
шамаларын пiсiру,
сорпалар менен
ботіалар
60 150 мин.
3 дейiн л су менен
іосымшалар
V
12
45
Пiсiру
26 electrolux тамаі пiсiруменен іуыру‰шiн кеœест ер
Тамаі
пiсiру Аз судапiсiру
деœгейi
Лайыіты
67
Жеœiл
іуыру
шнитцель, кордон
бле, котлет,
фрикадель,
іуырыл ан ш жыі,
бауыр, ж мыртіа,
ж мыртіапирогы,
балыі фриттирдеу
78
атты
іуыру
картофельшелпегi,
ет тiлiмдерi, стеак,
жалпаі нан
9
Тез іайнатып
алыпіуыру
фритирдеу
Уаіыты
Н±сіаулар/
Кеœестер
збейпеште
пiсiру
Арадасырада
араластырып
іойы ыз
5 15 мин.
бiр іуыру
ыдыс шiн
Арадасырада
аралыстырып
іойы ыз
К п шамалы су іайнатып, iрiмшiк іосыл ан кеспенi
пiсiрiп, ет іуырып (гуляш, пеште пiсiрiлген ет),
поммфрит фриттердеу
э лект рб±йымды т азалауменен к‰т уelectrolux 27
Электрб йымды тазалау
менен к ту
Назарыœызда болсын! алƒан
жылылыі аріылы к‰йiп кету
іауiпi пайда болады.
Назарыœызда болсын!¤ткiр
менен ашытып жiбере алатын
тазалаушылар осы
электрб±йымды б±за алады.
Су менен жºй ыдыс тазалау ‰шiн
сабын суларымен тазалаœыз.
Назарыœызда болсын! Ыдыс
тазалау ‰шiн сабын суларыныœ
іалдыітары осы
электрб±йымды б±за алады.
Сабын су іалдыітарын су менен
ыдыс тазалаушы суымен кетiрiп
тазалаœыз.
Электрб±йымды ºр
іолданƒаннан кейiн тазалаœыз
1. Электрб йымды дыміыл бiр
ш берек пенен бiраз ыдыс
тазалау суымен с ртiп іойы ыз.
2. Электрб йымды таза бiр
ш берекпен і р атып с ртi iз.
28 electrolux э лект рб±йымды т азалауменен к‰т у
Кiр т‰сiп іалƒан жерлерде кiрдi
кетiрiп жiберiœiз
1. Тазалау таяішасын йнек
к йiктасыны стiн тазалау шiн
йнек к йiктасына іарай бiраз
ылди т рде іойып іолданы ыз.
2. Кiр болып іал ан жерлердi
арнайы сыр ы старамен кетiрiп
іойы ыз.
3. Электрб йымды дыміыл бiр
ш берек пенен бiраз ыдыс
тазалау суымен с ртiп іойы ыз.
4. Электрб йымды таза бiр
ш берекпен і р атып с ртi iз.
кетiрiœiз
Кiрдiœ т‰рi
іолмаіол
шекер, шекер іосыл ан
та амдар
и
Пластмассадан жасалы ан
заттар, алюминийден
жасалы ан фольгалар
и
суып іалƒан
электрб±йым
менен
тазалау таяішасы*
кальк пенен су шеттерi
и
Май шашуынан т скен
даітар
и
металл ре кiндей
жылтырлап т р анре к
згерулерi
и
*Тазалау таяішасын, йнек к йiктасын
немесе ба алы металлдарынан
шы арыл ан заттарды тазалау суын й ж не
й т рмысы шiн б йымдарды сататын
д кендерде сатып ала алсыз
Аса іатты кiрленiп іалƒан
жерлердi ºйнек к‰йiктасын
немесе баƒалы металлдарынан
шыƒарылƒан заттарды тазалау
суымен тазалаœыз.
йнек к йiктасын
немесе ба алы
металлдарынан
шы арыл ан
заттарды тазалау
суы*
ªйнек к‰йiктасындаƒы
тырналып іалƒан жерлер
немесе іою реœклi даітар
тазалына алынбаса да
электрб±йымыздыœ ж±мыс
µнiмдiлiгiне ешбiр ыіпал
етпейдi.
м‰мкiн бо лат ын шешiмдер, егер …electrolux 29
М мкiн болатын
шешiмдер, егер …
иыншылыі
Пiсiру аймаітары iске
іосыла алмайды немесе
ж мыс атіармай т р
Сигнал тоны электрб йым
шiрiлiп т р анда шы ады
ал ан жылылыі де гейiн
бiлдiретiн к рсету белгiсi
ешн рсе к рсетпей т р
Тез іайнатып жiберу
автоматика ж йесi
іосылмай жатыр
Сигнал тоны шы ып
электрб йым іосылады да
5 секундтан кейiн іайтадан
шiрiлiп кетедi; 5 секундтан
кейiн та ы бiр сигнал тоны
шы ады
М‰мкiн болƒан себеп
Кµмек
Пеш iске іосыл аннан берi
рыл ыны іайта iске
10 секундтан артыі уаіыт іосы ыз.
ттi
Бала іауiпсiздiгiне
арнал ан і рал iске
іосыл ан
Бала іауiпсiздiгiне
арнал ан і ралды белсендi
к йден ажыраты ыз ("Бала
іауiпсiздiгiне арнал ан
і рал" б лiмiн оіы ыз)
Бiрнеше сенсорлыі ала
бiр уаіытта тигiзiлген
Бiр сенсорлыі ала а ана
тигiзi iз
Автоматты шiру iске
іосыл ан
Басіару панелiнде жатіан
барлыі заттарды
(кастрлюльдер, маталар,
т.б.) алып таста ыз. Пештi
іайта iске іосы ыз
Басіару панелi толы ымен Заттарды стiнен алы ыз
немесе жартылай заттар
аріылы жабылып іалды
Кемпiрек ендi ана
ж мысіа іосыл ан
себептен лi д рыс
іызымады
Индукциялыі пеш ыстыі
болып кетсе
іолданушылар а іызмет
к рсететiн орталы ымен
хабарласы ыз.
Кемпiректе лi де іал ан
жылылыі бар
Кемпiректi суытып алы ыз
Е жо ары тамаі пiсiру
де гейi е гiзiлiп іосылды
Е жо ары тамаі пiсiру
де гейiнi нiмдiлiгi тез
іайнатып жiберу
автоматика ж йесiнi
нiмдiлiгiмен бiртектi.
Тамаі пiсiру де гейi
сенсорлар аріылы
е гiзiлiп іосылды
1. Кемпiректi шiрi iз
1. Кемпiректi сенсорлар
аріылы е гiзi iз
Сенсорларда осу/ шiру
белгiлерi жабылып іалды,
мысалы бiр ш берек
аріылы
Басіару панел стiне ешбiр
зат іойып салма ыз
30 electrolux м‰мкiн бо лат ын шешiмдер, егер …
иыншылыі
жымы дап т рады
ж не н мiрi к рсeтiледi
М‰мкiн болƒан себеп
Кµмек
Тамаі пiсiру кемпiрегiн аса Тамаі пiсiру кемпiрегiн
ысып кетуiн
шiрi iз. Тамаі пiсiру
болдыртпайтын іауiпсiздiк кемпiрегiн іайтадан
ж йесi іосылып кеттi
іосы ыз
з зiмен шiру іосылып
кеттi
Тамаі пiсiру кемпiрегiн
шiрi iз. Тамаі пiсiру
кемпiрегiн іайтадан
іосы ыз
Электроника іатесi
Б йымды бiрнеше минут
шiн электр то ынан
шы арып алы ыз ( йде
орнатіаны ызда
іауiпсiздiк б лшегiн
шы арып алы ыз)
Егер б йымды іосіаннан
кейiн іайтадан
деп
к рсетiлсе,
іолданушылар а іызмет
к рсету орталы ымен
хабарласы ыз
Жо арыда к рсетiлген к мек
ке естерi аріылы іиыншылыіты
шеше алмаса ыз, б йымды
сататын д кеннен немесе
іолданушылар а іызмет
к рсететiн сервис мамандарынан
ке ес iзде iз.
Назарыœызда болсын! Б±л
электрб±йымды тек іана арнайы
мамандар жµндей алады.
Лайыісыз жµндеу ж±мыстары
аріылы іолданушылар
іауiпсiздiгi ‰шiн зиян т‰суi
м‰мкiн.
Б±йымды д±рыс емес
іолданылƒан аріылы пайда
болƒан іателердi жµндеу ‰шiн
‰йiœiзге келген іолданушыларƒа
іызмет кµрсету техника маманы
немесе б±йым сатушысыныœ
іызметi аіысыз болмауы
м‰мкiн.
ут илизация electrolux 31
Утилизация
Б±йымныœ іорапшасы
Б±йым іорапшасы іоршаƒан
ортаƒа зиян келдiрмейтiн
материалдардан жасалынып,
жаœадан басіа б±йым шыƒару
‰шiн іайтадан µндiрiле
алынады. Пластик
материалдардан шыƒарылƒан
бµлшектер белгiленiп
кµрсетiлген, мысалы >PE<, >PS<
т.б. Б±йымды утилизацияƒа
тапсыру ‰шiн б±йым
іорапшаларын жергiлiктi
утилизация ережелерiне сºйкес
утилизация ‰шiн арнайы
контейнерге апарып тастауыœыз
керек.
Ескi б±йым
Б±йым немесе б±йым
іорапшаларындаƒы
б±йымды жºй ‰й
б±л белгi
іалдыі емес екенiн кµрсетiп,
осы б±йымды немесе
іорапшаларды электр жºне
электроника б±йымдар ‰шiн
арнайы контейнерлерге
тапсырылуы керек екенiн
кµрсетедi. Б±йымды д±рыс
жерге тапсыру аріылы
Сiз іоршаƒан ортаны саітау ‰шiн
‰лес іосып адамдардыœ
денсаулыƒына зиян
келдiртпейсiз. Д±рыс емес
утилизация аріылы іоршаƒан
ортаƒа жºне денсаулыііа зиян
ете аласыз. Б±л б±йымныœ
утилизациясы туралы ¤зiœiз
турып жатіан жергiлiк
басіарма, іалдыітар жинайтын
мекемесi немесе осы б±йымды
сатып алƒан д‰кенде сурап бiле
аласыз.
W
32 electrolux о рнат ут уралы н±сіаулар
Орнату туралы н сіаулар
ауiпсiздiк н±сіаулары
Осы б йымды іолдан ан елде осы
елдi за дар, жарлыітары менен
ережелерiне іарай іолдануы ыз
керек (іауiпсiздiк ережелерi,
электрб йымдарды д рыс
утилизация туралы ережелерi т.б.)
Б йым орнатуы тек іана мамандар
тарапынан ткiзiле алынады.
Б л электрб йымын басіа
б йымдар менен жи аздарды
жанында орнатіанда к рсетiлiп
белгiленген аралыі шамасына
назар аударып орнаты ыз.
оз ау аріылы іауiп тигiзбеу шiн
электрб йымды д рыс орнату
лазым, мысалы шы арыла
алынатын ж шiкшiлер тек электр
б йым астында іор ау табаны
салы анда ана іолданыла
алынады.
Ж мыс таітайында ы іосу орнын
дыміылыііа іарсы шiн лайыіты
іабатша салып к тi iз.
абатша электрб йымды ешбiр
ашыі жер іалдырмай ж мыс
таітасымен жаба алады.
Осы электрб йымды есiктер
немесе терезелер жанында
орнатпа ыз. Ашылып іала алатын
есiктер немесе терезелер аріылы
ысып кеткен ыдыстар пеш стiнен
т сiп кетуi м мкiн.
zЭлектр тоƒынан заіым алу
іаупi бар.
• Тоі к зiне іосіыш терминал
кернеулi.
• Тоі к зiне іосіыш терминалды
электр кернеуiнен ажыраты ыз.
•
осуды ж йелi т рде ж зеге
асырылуын іада ала ыз.
• Тоі іауiпсiздiк шараларын
орында ыз.
• Б йымды тоі желiсiндегi
т йыіталудан саітау шiн
орнатушы маманды шаіырып
орнаттыры ыз.
• Б йымды электр маманы тоі
к зiне іосу а тиiс.
zЭлектр тоƒынан заіым алу
іаупi бар.
• Ны ыз іондырылмайтын ж не
сай келмейтiн іосіыш пен тоі
к зiн іолдану аса ысып кетуге
келiп со ады.
• Клеммалы байланысты электр
маманын шаіырып, д рыс
орнату керек.
• Кабелдер шiн керiлу м мкiндiгiн
ту ызатын іапсыр ыштарды
іолданы ыз.
• 1 немесе 2 адымдыі орнатып
іосу шiн р т рi шiн H05BB F
Tmax 90°C (немесе осыдан да
жо ары) кабелi іолданылуы
керек.
• Егер осы электрб йымыны
кабелi б зыл ан болса, осы
кабель басіа бiр арнайы т рлi
кабель аріылы ауыстырылып
іойылуы керек H05BB F Tmax
90°C (немесе осыдан да
жо ары). Оны іолданушылар а
іызмет к рсететiн сервис
орталы ымыздан ала аласыз.
о рнат ут уралы н±сіаулар electrolux 33
Электрб йымын орнату
инсталляция т сiлiнде б йымды р
полюстарынан тоітан шы ара алу
шiн б йымны ашыі жерiнде е аз
дегенде 3 мм ашыі жерi бар.
Лайыіты б ле алатын т сiлдер
болып іауiпсiздiк автоматикалыі
іосушылар, іауiпсiздiк ж йелер
(б рап орнатылатын ж йелердi
іабы ынан шы арып алу керек),
іате ба ытта ж рiп жатіан тоіты
басіа тоітан б лiп жiберетiн ж йесi
менен іор ау ж йелерi саналады.
абатшаны жабыстыру
• Электрб йымыны ж мыс
таітайын кесу жа ынан
тазала ыз.
• Электрб йымымен бiрге
сатылатын бiр жа ынан з
зiмен жабыса алатын
іабатшысын индукциялыі
пешiнi асты ы жа ынан йнек
керамикасыны сыртіы шетi
бойынан жабыстырып іойы ыз.
Жабыстыр анда іабатшыны
созба ыз. осу жерi бiр беттi
ортасында болуы керек.
Жабыстырып бiткеннен кейiн
(бiрнеше мм іосы ыз) іосымша
шеттерiн бiрбiрiне іарсы басып
жiберi iз.
34 electrolux о рнат у
Орнату
о рнат уelectrolux 35
36 electrolux о рнат у
о рнат уelectrolux 37
38 electrolux
Б йым т рiн к рсететiн
іаліан
EHS60300P
55HAD48AO
230 V
949 592 653
50 Hz
7,1 kW
ELECTROLUX
к епiлдiк/т ±т ынушыƒа іызмет кµрсет уelectrolux 39
Кепiлдiк/Т тынушы а
іызмет к рсету
Еуропалыі кепiлдiк
Б л б йым пайдаланушы а арнал ан
н сіауды арт жа ында ы тiзiмде
к рсетiлген елдi рбiрiнде, Electrolux
компаниясы тарапынан табыс етiлетiн,
аталмыш б йым кепiлдiгiнi мерзiмi
аяітал анша жарамды болып саналатын,
ал басіа жа дайда за бойынша берiлетiн
кепiлдiкке ие. Егер тiзiмде к рсетiлген бiр
елден, осы тiзiмдегi екiншi бiр елге іоныс
аударса ыз, б йым кепiлдiгi де сiзбен
бiрге т мендегi шарттар орындал ан
жа дайда орын ауыстырады:
• Б йымны кепiлдiгi, оны ал аш сатып
ал анды ы ызды кепiлi болып
табылатын, б йымды сатушы сiзге
берген жарамды сату і жатыны
негiзiнде б йымды сатып ал ан к ннен
бастал ан.
• Б йымны кепiлдiк уаіыты, зi iз
резидент болып табылатын жа а елдегi
осы т рiздес б йымдар т рлерiне не
д л осындай б йым моделiне берiлетiн
кепiлдiк уаіытына, оны іолданыс
мерзiмi мен б лшектерiне берiлетiн
кепiлдiкке сай берiлген.
• Б йымны кепiлдiгi б йымды бастапіы
сатып алушыны жеке басына
берiлетiндiктен басіа пайдаланушы а
табыс етiлмейдi.
• Б йым Electrolux компаниясы шы ар ан
н сіаулар а сай орнатыл ан ж не тек
й iшiнде ана пайдаланылуда, я ни,
б л нiм коммерциялыі маісатта
іолданылып отыр ан жоі.
• Б йым зi iз резидент болып
табылатын жа а елдегi з к шiне ие
барлыі тиiстi ережелерге сай
орнатыл ан.
Б л Еуропалыі кепiлдiктi шарттары, сiздi
за ды і іыітары ызды бiр де бiреуiне
н ісан келтiрмейдi.
40 electrolux к епiлдiк/т ±т ынушыƒа іызмет кµрсет у
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lithuania
+3702780607
Žirmūnų 67, LT-09001 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbièeva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce
spotrebièe SK, Seberíniho 1, 821 03
Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
к епiлдiк/т ±т ынушыƒа іызмет кµрсет уelectrolux 41
p
t
b
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 495 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò, 16,
ÁÖ „Îëèìïèê“
Óêðà¿íà
+380 44 586 20 60
04074 Êè¿â, âóë.Àâòîçàâîäñüêà,
2a, ÁÖ „Àëêîí“
42 electrolux ызмет кµрсет у
ызмет к рсету
Техникалыі аіаулыітар орын ал ан
кезде, е уелi, пайдаланушы а
арнал ан н сіауларды ("Б ндай
жа дайда не iстеу керек?" б лiмi)
к мегiне с йене отырып, б л
аіаулыіты ж ндей алатын,
алмайтынды ы ызды тексерiп
к рi iз.
Егер орын ал ан аіаулыіты з
бетi iзбен ж ндей алмаса ыз,
"Т тынушылар а іызмет к рсету
орталы ымен", не болмаса, іызмет
к рсету саласында ы
серiктестерiмiздi бiрiмен
хабарласы ыз.
Сiзге жедел арада к мек к рсете
алу шiн, бiзге т мендегi
м лiметтер іажет:
– Модель сипаттамасы
–
нiмнi н мiрi (PNC)
– Сериялыі н мiрi (S No.)
(н мiрлердi техникалыі
м лiметтер таіташасынан
к ресiз)
– Аіаулыіты т рi
– егер б йымнан іате туралы
хабар к рiнсе, ол туралы да
м лiм етi iз
– йнек керамикасыны ш санды
рiптер сандар комбинациясы
Б йымы ыз а байланысты іажеттi
сiлтеме н мiрлер ріашан да з
іолы ызда даяр т ру шiн, оларды
мына жерге жазып іоюды
сынамыз:
Модель сипаттамасы: .....................................
PNC:
.....................................
S No:
.....................................
www.electrolux.com
867 201 271 M 150208 01

advertisement

Related manuals

advertisement