gebruiksaanwijzing
Keramische glazen kookplaat
PAS6000E
2 progress
Inhoud
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het apparaat
Bediening van het apparaat
Kook- en braadtips
Onderhoud en reiniging
2
3
4
6
7
Wat te doen als...
Afvalverwerking
Installatie-instructies
Service
8
9
9
12
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Volg deze instructies
op. Als u deze instructies niet opvolgt,
wordt de eventuele schade die hieruit
voortvloeit niet gedekt door de garantie.
Correct gebruikt
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door kinderen of andere personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij dit plaatsvindt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een
dergelijke persoon instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
• Dit apparaat dient alleen te worden gebruikt voor het normaal huishoudelijk koken en braden van gerechten.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkoppervlak of een vlak om iets op te
bergen.
• Toevoegingen of aanpassingen aan het
apparaat zijn niet toegestaan.
• Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht
ontvlambare materialen of smeltbare voorwerpen (bijv. plastic folie, plastic, aluminium) op of in de buurt van het apparaat.
Kinderbeveiliging
• Houd kleine kinderen uit de buurt van het
apparaat.
• Laat grote kinderen alleen onder toezicht
met het apparaat werken.
• Om te voorkomen dat kleine kinderen of
dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te
activeren.
Algemene veiligheid
• Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd en aangesloten worden door deskundige, geregistreerde installateurs.
• Inbouwapparaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan
de normen voldoen.
• In het geval dat het apparaat defecten vertoont of de glazen keramische plaat beschadigd is(barsten, krassen of scheuren),
moet het apparaat worden uitgeschakeld
en losgekoppeld worden van het lichtnet
om de kans op een elektrische schok te
voorkomen.
• Reparaties aan het apparaat mogen alleen
worden uitgevoerd door deskundige, geregistreerde servicemonteurs.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Oververhitte vetten en oliën kunnen snel
ontbranden. Waarschuwing! Brandgevaar!
• Bij onachtzaam gebruik van het apparaat
bestaat de kans op brandwonden.
• Verwijder de stickers en de folie van de
glazen keramische plaat.
• Kabels van elektrische apparaten mogen
niet het hete oppervlak van het apparaat of
het kookgerei raken.
• Schakel de kookzones na ieder gebruik uit.
• Gevaar voor verbranding! Plaats geen
voorwerpen die gemaakt zijn van metaal,
zoals messen, vorken, lepels en deksels
op de kookplaat, daar zij zeer heet kunnen
worden.
Veiligheid tijdens het reinigen
• Voor reinigingswerkzaamheden moet het
apparaat worden uitgeschakeld en zijn afgekoeld.
progress 3
• Om veiligheidsredenen is het reinigen van
het apparaat met stoom of hogedruk reinigingsapparatuur niet toegestaan.
Zo vermijdt u schade aan het apparaat
• Als er voorwerpen op de glazen keramische plaat vallen kan deze beschadigen.
• De rand van de glazen keramische plaat
kan worden beschadigd als het kookgerei
hier tegen wordt geslagen.
• Kookgerei dat gemaakt is van gietijzer, aluminium of beschadigde bodems, kunnen
krassen veroorzaken op het glazen opper-
vlak als deze over het oppervlak worden
geschoven.
• Voorwerpen die smelten en dingen die
over kunnen koken, kunnen in de glazen
keramische plaat branden en dienen onmiddellijk te worden verwijderd.
• Om te voorkomen dat kookgerei en glazen
keramische platen kunnen beschadigen,
dient u ervoor te zorgen dat steelpannen
of braadpannen niet droog kunnen koken.
• Gebruik de kookzones niet voor leeg kookgerei of waarop geen kookgerei staat.
Beschrijving van het apparaat
Indeling kookplaat
2
1
m
m
5m
0m
14
0
18
18
Enkele kookzone 1200 W
Enkele kookzone 1800 W
Enkele kookzone 1200 W
Bedieningspaneel
Enkele kookzone 1800 W
m
5m
mm
5
1
2
3
4
5
14
4
3
Indeling bedieningsveld
1
3
1 Kookstanddisplay
2 Kookstand kiezen
3 Aan-/Uittoets
2
4 progress
Druksensorvelden
Het apparaat wordt bediend door druksensorvelden.
De sensorvelden moeten van bovenaf worden aangeraakt, zonder andere sensorvelden te
bedekken.
Sensorveld
Functie
Aan / Uit
Apparaat in- en uitschakelen
Instellingen verhogen
Kookstand/-tijd verhogen
Instellingen verlagen
Kookstand/-tijd verlagen
Indicaties
Display
Beschrijving
Kookzone is uitgeschakeld
Kookstanden
Kookstand is ingesteld
Fout
Er is een storing opgetreden
Restwarmte
Kookzone is nog warm
Kinderslot
Kinderslot is ingeschakeld
Automatische uitschakeling
Uitschakeling is actief.
Restwarmte-indicatie
Waarschuwing! Verbrandingsgevaar door restwarmte. Nadat het apparaat is
uitgeschakeld, duurt het even voordat de kookzones zijn afgekoeld. Kijk naar de
restwarmte-indicatie
.
Restwarmte kan worden gebruikt voor het smelten en warmhouden van gerechten.
Bediening van het apparaat
Apparaat in- en uitschakelen
Bedieningspaneel
Display
Inschakelen
Raak
2 seconden aan
/
Uitschakelen
Raak
1 seconde aan
/ geen
Na het inschakelen van apparaat, moet
ongeveer binnen 10 seconden een
kookstand of functie zijn ingesteld, anKookstand instellen
ders schakelt het apparaat automatisch
uit.
Bedieningspaneel
Om te verhogen
Raak
Om te verlagen
Raak
aan
Uitschakelen
Raak
en
aan
controlelampje
tot
tot
tegelijk aan
progress 5
Kinderbeveiliging gebruiken
De kinderbeveiliging voorkomt het ongewenste gebruik van het apparaat.
Kinderbeveiliging inschakelen
Stap
1.
Bedieningspaneel
Display/signaal
Schakel het apparaat in. (Stel geen kookstand in).
2.
Raak gedurende 4 seconden
aan.
3.
de beide voorste kookzones
Schakel het apparaat in.
Het kinderslot is uitgeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
Stap
1.
Bedieningspaneel
Display/signaal
Schakel het apparaat in. (Stel geen kookstand in).
2.
Raak gedurende 4 seconden
aan.
3.
Schakel het apparaat uit.
de beide voorste kookzones
Het kinderslot is uitgeschakeld.
De kinderbeveiliging kan alleen worden
in- of uitgeschakeld als er geen kookstand is ingesteld.
Stap
1.
2.
Kinderbeveiliging uitschakelen
De kinderbeveiliging kan op deze manier
worden uitgeschakeld voor een enkele kooksessie; daarna blijft hij geactiveerd.
Bedieningspaneel
Display/signaal
Schakel het apparaat in
Raak gedurende 4 seconden
aan.
de beide voorste kookzones
Tot de volgende keer dat het apparaat wordt uitgeschakeld, kan dit normaal worden gebruikt. Na het
uitschakelen van het apparaat, wordt het kinderslot weer geactiveerd.
Na het uitschakelen van de kinderbeveiliging, moet een kookstand of functie
binnen 10 seconden worden ingesteld,
anders wordt het apparaat automatisch
uitgeschakeld.
Automatische uitschakeling
Kookplaat
• Als na het inschakelen van de kookplaat er
voor een kookzone binnen 10 seconden
geen kookstand is ingesteld, wordt de
kookplaat automatisch uitgeschakeld.
• Als een of meer sensorvelden langer dan
10 seconden door voorwerpen worden
bedekt (een pan of kleding), schakelt de
kookplaat zichzelf automatisch uit.
• Als alle kookzones worden uitgeschakeld,
schakelt de kookplaat na ongeveer 10 seconden automatisch uit 10 seconden.
Kookzones
Als een van de kookzones na een bepaalde
tijd niet wordt uitgeschakeld of als de kookstand niet wordt gewijzigd, schakelt de desbetreffende kookzone automatisch uit.
verschijnt. Voordat u deze kookzone opnieuw gebruikt, moet de kookzone worden
ingesteld op
.
Temperatuurinstelling
Uitschakeling na
-
6 uur
6 progress
Temperatuurinstelling
Uitschakeling na
-
5 uur
-
1,5 uur
4 uur
Kook- en braadtips
Informatie over acrylamide
Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen, met name in producten
die zetmeel bevatten, een gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de
gerechten niet te veel te bruinen.
Kookgerei
• U kunt goed kookgerei herkennen aan de
bodem van de pannen. De bodem dient zo
dik en vlak mogelijk te zijn.
• Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal
of met aluminium of kopperen bodems,
kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat die moeilijk of
niet verwijderd kunnen worden.
Energiebesparing
Plaats het kookgerei altijd op de kookzone voordat u deze inschakelt.
Plaats, indien mogelijk, altijd de deksels
op de pannen.
Schakel voor het einde van de bereidingstijd de kookzones uit, om gebruik
te maken van de restwarmte.
De bodems van de pannen en kookzones dienen dezelfde afmeting te hebben.
Voorbeelden van kooktoepassingen
De gegevens in de volgende tabel dienen
slechts als richtlijn.
Temperatuurinstelling
Bereidingsproces
0
1
Geschikt voor
Bereidingstijd
Tips en adviezen
UIT-stand
Warmhouden van
voedsel
Bereide gerechten warmhouden
naar behoefte
Afdekken
progress 7
Temperatuurinstelling
1-2
Bereidingsproces
Geschikt voor
Bereidingstijd
Tips en adviezen
Smelten
Hollandaise saus,
boter smelten,
chocolade, gelatine
5-25 min.
Tussendoor omroeren
Stollen
Luchtige omeletten, gebakken eieren
10-40 min.
Met deksel bereiden
2-3
Zachtjes aan de
kook brengen op
lage temperatuur
Zachtjes aan de
25-50 min.
kook brengen van
rijst en gerechten
op melkbasis
Reeds bereide gerechten opwarmen
Voeg minstens
tweemaal zoveel
vloeistof toe als
rijst, melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren
3-4
Stomen Smoren
Groenten stomen, 20-45 min.
vis smoren vlees
Bij groente weinig
vocht toevoegen
(een paar eetlepels)
4-5
Wellen
Aardappelen stomen
20-60 min.
Gebruik slechts
weinig vocht, bijv:
max. ¼ l water
voor 750 g aardappelen
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel,
stoofschotels en
soepen
60-150 min.
Tot 3 liter vloeistof
plus ingrediënten
6-7
Zachtjes braden
Gebraden kalfslappen, kalfsvlees
cordon bleu, rissoles, sauzen,
roux, eieren, pannenkoeken, donuts
Gelijkmatig braden
Halverwege de
bereidingstijd
omdraaien
7-8
Intensief braden
Opgebakken
aardappelen, lendebiefstukken,
biefstukken, flädle
(pannenkoeken
voor het garneren
van soep)
5-15 min. per pan
Halverwege de
bereidingstijd
omdraaien
9
Aan de kook brengen Aanbraden
Frituren
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren
van patates frites
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Verbrandingsgevaar
door restwarmte.
Waarschuwing! Scherpe voorwerpen
en schurende reinigingsmaterialen
beschadigen het apparaat. Reinig met
water en afwasmiddel.
8 progress
Waarschuwing! Resten van
reinigingsmiddelen beschadigen het
apparaat. Verwijder de resten met water
en afwasmiddel.
Het apparaat reinigen na gebruik.
1. Veeg over het apparaat met een vochtig
doek en een beetje afwasmiddel.
2. Wrijf het apparaat droog met een schone
doek.
Aanslag verwijderen
1. Plaats een schraper in een hoek op de
glazen keramische plaat.
2. Verwijder verontreinigingen door de
schraper over het oppervlak te laten glijden.
3. Veeg over het apparaat met een vochtig
doek en een beetje afwasmiddel.
4. Wrijf het apparaat droog met een schone
doek.
Verwijderen
Soort vervuiling
bij afgekoeld apparaat
met
ja
---
schoonmaakschraapmes *
kunststoffen, aluminiumfolies
ja
---
schoonmaakschraapmes *
kalk- en watersporen
---
ja
speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek
of roestvrij staal *
vetspatten
---
ja
speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek
of roestvrij staal *
verkleuring glanzende
metalen
---
ja
speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek
of roestvrij staal *
suiker, suikerhoudende
gerechten
direct
* Schrapers en reinigingsmiddelen voor glazen keramische platen en roestvrijstaal kunnen worden gekocht in speciaalzaken
Verwijder hardnekkige resten met een
reinigingsmiddel voor glazen keramische platen of roestvrijstaal.
Krassen of donkere vlekken op de glazen keramische plaat die niet verwijderd
kunnen worden, hebben echter geen invloed op de werking van het apparaat.
Wat te doen als...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De kookzones kunnen niet worden ingeschakeld of werken niet
Na het inschakelen van het apparaat zijn meer dan 10 seconden verstreken
Schakel het apparaat opnieuw
in.
Het kinderslot is ingeschakeld
Schakel het kinderslot uit (zie
hoofdstuk "Kinderslot")
Er zijn meerdere sensorvelden
tegelijk aangeraakt
Raak slechts één sensorveld tegelijk aan
Automatische uitschakeling is
geactiveerd
Verwijder eventuele voorwerpen
(pannen, doeken, enz.) die op
het bedieningspaneel liggen.
Schakel het apparaat opnieuw
in
progress 9
Probleem
De restwarmte-indicator geeft
niets aan
Mogelijke oorzaak
De kookzone is slechts kort ge- Als de kookzone heet moet zijn,
bruikt en is daarom nog niet heet neem dan contact op met de
klantenservice.
Het apparaat schakelt zichzelf in Het aan/uit-sensorveld is been daarna weer uit.
dekt, bijv. door een doek
brandt
en een getal gaat branden
Oplossing
Plaats geen voorwerpen op het
bedieningspaneel
Oververhittingsbeveiliging voor
de kookzone is ingeschakeld
Schakel de kookzone uit. Schakel de kookzone weer in
Automatische uitschakeling is
geactiveerd
Schakel de kookzone uit. Schakel de kookzone weer in
Fout in de elektronica
Koppel het apparaat een paar
minuten los van de stroomtoevoer (haal de stop uit de stoppenkast). Als na het opnieuw inverschijnt,
schakelen weer
bel dan de klantenservice
Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet
kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice.
Waarschuwing! Reparaties aan het
apparaat mogen alleen worden
uitgevoerd door gekwalificeerde
servicemonteurs. Door onvakkundig
uitgevoerde reparaties kunnen grote
gevaren voor de gebruiker ontstaan.
Bij een foutieve bediening wordt het bezoek van de monteur van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs binnen de garantieperiode.
Afvalverwerking
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste
manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het recyclen
van dit product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Installatie-instructies
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Dit moet u lezen!
De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het
apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften,
correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, enz.). De installatie mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde
elektricien. De minimale afstanden ten opzichte van andere apparaten en units dienen
in acht genomen te worden. Tijdens de in-
stallatie moet een antistootbescherming zijn
aangebracht, bijv. lades mogen alleen worden aangebracht als er onder het apparaat
een beschermende vloer aanwezig is. De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad
moeten beschermd worden tegen vocht met
een geschikte afdichting. De afdichting dicht
de opening tussen het apparaat en het werkblad af. Als het apparaat wordt ingebouwd,
dient u de onderkant van het apparaat te beschermen tegen stoom en vocht, bijv. van
een afwasmachine of oven. Installeer het apparaat niet in de buurt van deuren of onder
10 progress
ramen. Anders kan het hete kookgerei van
de ringen worden gestoten , als de deuren of
ramen worden geopend.
Waarschuwing! Risico op verwonding
door elektrische stroom.
• De netaansluiting staat onder stroom.
• Schakel de stroomtoevoer naar de
netaansluiting uit.
• Volg het aansluitschema.
• Houd u aan de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrische installaties.
• Zorg ervoor dat de antistootbescherming correct geïnstalleerd is.
• Laat de elektrische aansluiting uitvoeren door een gekwalificeerde elektricien.
Waarschuwing! Risico op verwonding
door elektrische stroom.
• Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen
oververhitting van de aansluiting veroorzaken.
• Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde
elektricien.
• Gebruik de trekontlastingsklem van
de kabel.
• In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte
netsnoer van het type H05BB-F
Tmax. 90°C (of hoger) worden gebruikt.
• Als het netsnoer van het apparaat is
beschadigd, moet het vervangen worden door een speciale kabel (type
H05BB-F Tmax. 90°C; of hoger). Het
laatstgenoemde is verkrijgbaar via de
klantenservice
Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt
om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minstens 3 mm. Geschikte scheidingsvoorzieningen zijn onder andere
stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten.
Montage
1
min. 500mm
min.
50mm
2
progress 11
60
0
1
49
0+
56
0+
1
R5
min.
38 mm
12 progress
PAS 6000 E
55HAD54AO
949 592 999
230 V
50 Hz
6,0 kW
PROGRESS
Service
Probeer bij technische storingen eerst met
behulp van de gebruiksaanwijzing (Hoofdstuk "Wat te doen als...") het probleem zelf
op te lossen.
Als u het probleem niet zelf kunt oplossen,
dient u contact op te nemen met de klantenservice of een van onze servicepartners.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de
volgende gegevens nodig:
– Modelbeschrijving
– Productnummer (PNC)
– Serienummer
(S-nr. zie typeplaatje)
– Aard van de storing
– Foutmeldingen die door het apparaat
worden weergegeven
– letter-cijfercombinatie van 3 tekens
voor glazen keramische plaat
progress 13
14 progress
progress 15
www.progress-hausgeraete.de
867201678-C-102009
Download PDF

advertising