gebruiksaanwijzing
Keramische glazen kookplaat
PAS6060E
2 progress
Inhoud
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het apparaat
Bediening van het apparaat
Kook- en braadtips
Reiniging en onderhoud
2
3
5
9
10
Hulp bij storingen
Afvalverwerking
Installatie-instructies
Service
11
12
13
15
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Volg deze instructies
op. Als u deze instructies niet opvolgt,
wordt de eventuele schade die hieruit
voortvloeit niet gedekt door de garantie.
Correct gebruikt
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door kinderen of andere personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij dit plaatsvindt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een
dergelijke persoon instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
• Dit apparaat dient alleen te worden gebruikt voor het normaal huishoudelijk koken en braden van gerechten.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkoppervlak of een vlak om iets op te
bergen.
• Toevoegingen of aanpassingen aan het
apparaat zijn niet toegestaan.
• Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht
ontvlambare materialen of smeltbare voorwerpen (bijv. plastic folie, plastic, aluminium) op of in de buurt van het apparaat.
Kinderbeveiliging
• Houd kleine kinderen uit de buurt van het
apparaat.
• Laat grote kinderen alleen onder toezicht
met het apparaat werken.
• Om te voorkomen dat kleine kinderen of
dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te
activeren.
Algemene veiligheid
• Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd en aangesloten worden door deskundige, geregistreerde installateurs.
• Inbouwapparaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan
de normen voldoen.
• In het geval dat het apparaat defecten vertoont of de glazen keramische plaat beschadigd is (barsten, krassen of scheuren), moet het apparaat worden uitgeschakeld en losgekoppeld worden van het
lichtnet om de kans op een elektrische
schok te voorkomen.
• Reparaties aan het apparaat mogen alleen
worden uitgevoerd door deskundige, geregistreerde servicemonteurs.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Oververhitte vetten en oliën kunnen snel
ontbranden. Waarschuwing! Brandgevaar!
• Bij onachtzaam gebruik van het apparaat
bestaat de kans op brandwonden.
• Verwijder de stickers en de folie van de
glazen keramische plaat.
• Kabels van elektrische apparaten mogen
niet het hete oppervlak van het apparaat of
het kookgerei raken.
• Schakel de kookzones na ieder gebruik uit.
• Gevaar voor verbranding! Plaats geen
voorwerpen die gemaakt zijn van metaal,
zoals messen, vorken, lepels en deksels
op de kookplaat, daar zij zeer heet kunnen
worden.
Veiligheid tijdens het reinigen
• Voor reinigingswerkzaamheden moet het
apparaat worden uitgeschakeld en zijn afgekoeld.
• Om veiligheidsredenen is het reinigen van
het apparaat met stoom of hogedruk reinigingsapparatuur niet toegestaan.
Zo vermijdt u schade aan het apparaat
• Als er voorwerpen op de glazen keramische plaat vallen kan deze beschadigen.
progress 3
• De rand van de glazen keramische plaat
kan worden beschadigd als het kookgerei
hier tegen wordt geslagen.
• Kookgerei dat gemaakt is van gietijzer, aluminium of beschadigde bodems, kunnen
krassen veroorzaken op het glazen oppervlak als deze over het oppervlak worden
geschoven.
• Voorwerpen die smelten en dingen die
over kunnen koken, kunnen in de glazen
keramische plaat branden en dienen onmiddellijk te worden verwijderd.
• Om te voorkomen dat kookgerei en glazen
keramische platen kunnen beschadigen,
dient u ervoor te zorgen dat steelpannen
of braadpannen niet droog kunnen koken.
• Gebruik de kookzones niet voor leeg kookgerei of waarop geen kookgerei staat.
Beschrijving van het apparaat
Indeling kookplaat
2
1
m
5m
265/170 mm
14
20
1.
2.
3.
4.
5.
Enkele kookzone 1200 W
Braadzone 1500/2400 W
Enkele kookzone 1200 W
Bedieningspaneel
Tweekringskookzone 750/2200 W
m
mm
5m
14
/1
10
2
5
4
3
Uitrusting bedieningsveld
1
9
8
7
2
3
4
6
5
4 progress
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kookstand kiezen
Indicator kookstand
Indicatielampjes kookzone/timerfunctie
Timerdisplay
Schakelaar braadzone met controlelampje
Timer
Schakelaar tweekringskookzone met controlelampje
Vergrendeling met controlelampje
Aan/Uit met stroomindicatie
Druksensorvelden
Het apparaat wordt bediend door druksensorvelden. De functies worden bediend door
druksensorvelden en bevestigd door indicaties en geluidssignalen.
De sensorvelden moeten van bovenaf worden aangeraakt, zonder andere sensorvelden te bedekken.
Sensorveld
Functie
Aan/Uit
Apparaat in- en uitschakelen
Instellingen verhogen
Kookstand/-tijd verhogen
Instellingen verlagen
Kookstand/-tijd verlagen
Timer
Keuze timer
Vergrendeling
Bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen
Schakelaar tweekringskookzone
Schakelt buitenste ring in- of uit
Schakelaar braadzone
Om de buitenste ring in- of en uit te schakelen
Display
Indicatie
Beschrijving
Kookzone is uitgeschakeld
Warmhoudstand
Warmhoudstand is ingesteld
Kookstanden
Kookstand is ingesteld
Tijd die nodig is voor het aan de kook
brengen
Automatische opwarmfunctie ingeschakeld
Fout
Er is een storing opgetreden
Restwarmte
Kookzone is nog warm
Kinderbeveiliging
Vergrendeling/kinderbeveiliging is ingeschakeld
Automatische uitschakeling
Uitschakeling is actief.
Restwarmte-indicatie
Waarschuwing! Verbrandingsgevaar
door restwarmte. Nadat het apparaat is
uitgeschakeld, duurt het even voordat
de kookzones zijn afgekoeld. Kijk naar
de restwarmte-indicatie .
Restwarmte kan worden gebruikt voor
het smelten en warmhouden van gerechten.
progress 5
Bediening van het apparaat
Apparaat in- en uitschakelen
Bedieningspaneel
Indicatie
Controlelampje
Inschakelen
2 seconden aanraken
/
gaat branden
Uitschakelen
1 seconde aanraken
/ geen
gaat uit
Na het inschakelen van apparaat, moet
ongeveer binnen 10 seconden een
kookstand of functie zijn ingesteld, anKookstand instellen
ders schakelt het apparaat automatisch
uit.
Bedieningspaneel
Indicatie
Om te verhogen
aanraken
tot
Om te verlagen
aanraken
tot
Uitschakelen
en
tegelijk aanraken
De warmhoudstand
bevindt zich tussen
en
. De warmhoudzone is bedoeld om gerechten warm te houden.
Voordat de buitenste ring ingeschakeld
kan worden, moet de binnenste ring
worden ingeschakeld.
De buitenste ring in- of uitschakelen
Door de buitenste ringen in of uit te schakelen kan het verwarmingsvlak worden aangepast aan de grootte van het kookgerei.
Tweekringskookzone
Sensorveld
Controlelampje
Buitenste verwarmingskring inschakelen
1-2 seconden aanraken
brandt
Buitenste verwarmingskring uitschakelen
1-2 seconden aanraken
gaat uit
Braadzone
Sensorveld
Stroomindicatie
Buitenste verwarmingskring inschakelen
1-2 seconden aanraken
brandt
Buitenste verwarmingskring uitschakelen
1-2 seconden aanraken
gaat uit
Bedieningspaneel vergrendelen/
ontgrendelen
Het bedieningspaneel, kan met uitzondering
van het sensorveld "Aan/Uit", op ieder geBedieningspaneel
Inschakelen
aanraken
Uitschakelen
aanraken
Als u het apparaat uitschakelt, wordt de
vergrendeling automatisch uitgeschakeld.
wenst moment worden vergrendeld om te
voorkomen dat de instellingen worden gewijzigd, bijv. door met een doek over het paneel te vegen.
Indicatie
(circa 5 seconden)
vooraf ingestelde kookstand
6 progress
De automatische opwarmfunctie
gebruiken
Alle kookzones zijn uitgerust met een automatische opwarmfunctie. Tijdens het instellen van een kookstand met
, tijdens het
Bedieningspaneel
starten van , schakelt de kookzone gedurende een bepaalde periode over naar volledig vermogen en vervolgens automatisch
weer terug naar de ingestelde kookstand.
Mogelijke kookstanden
Inschakelen (alleen bij
het starten op
)
aanraken
tot
Uitschakelen
aanraken
tot
Niet gebruikt
aanraken
tot
Als tijdens de automatische opwarmfunctie
een hogere kookstand wordt
tot , wordt
geselecteerd, bijv. van
de automatische opwarmfunctie aangepast.
Indicatie
(na 5 seconden)
/
tot
tot
matische opwarmfunctie niet uitgevoerd.
De duur van de automatische opwarmfunctie
is afhankelijk van de gekozen kookstand.
Als de kookzone nog steeds restwarmte
(display
) produceert, wordt de autoKookstand
Duur van de automatische opwarmfunctie (min:sec)
0:30
1:00
1:40
4:50
6:30
10:10
2:00
3:30
4:30
---
Kinderbeveiliging gebruiken
De kinderbeveiliging voorkomt het ongewenste gebruik van het apparaat.
Kinderbeveiliging inschakelen
Stap
Bedieningspaneel
1.
Apparaat inschakelen. (Stel geen kookstand in.)
2.
4 seconden aanraken
Indicatie/signaal
De kinderbeveiliging is ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
Stap
1.
Bedieningspaneel
Apparaat inschakelen. (Stel geen kookstand in.)
Indicatie/signaal
progress 7
Stap
Bedieningspaneel
2.
4 seconden aanraken
3.
Apparaat uitschakelen.
Indicatie/signaal
gaat branden
De kinderbeveiliging is uitgeschakeld.
De kinderbeveiliging kan alleen worden
in- of uitgeschakeld als er geen kookstand is ingesteld.
Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen
De kinderbeveiliging kan op deze manier
worden uitgeschakeld voor een enkele kooksessie; daarna blijft hij geactiveerd.
Stap
Bedieningspaneel
1.
Apparaat inschakelen
2.
4 seconden aanraken
Indicatie/signaal
gaat branden
Tot de volgende keer dat het apparaat wordt uitgeschakeld, kan dit normaal worden gebruikt. Na het
uitschakelen van het apparaat, wordt de kinderbeveiliging weer geactiveerd.
Na het uitschakelen van de kinderbeveiliging, moet een kookstand of functie
binnen 10 seconden worden ingesteld,
De timer gebruiken
Functie
Voorwaarde
anders wordt het apparaat automatisch
uitgeschakeld.
Resultaat na het verstrijken van de tijd
Automatische uitschakeling
een kookstand is ingesteld
geluidssignaal 00 knippert Kookzone schakelt uit
Kookwekker
kookzones niet in gebruik
geluidssignaal 00 knippert
Als naast het instellen van de kookstand
voor deze kookzone een kookwekker
wordt ingesteld, zal de kookzone na het
verstrijken van de tijd worden uitgeschakeld.
Een kookzone selecteren
Stap
Bedieningspaneel
Als een kookzone wordt uitgeschakeld,
wordt de ingestelde timerfunctie ook uitgeschakeld.
Indicatie
1.
één keer aanraken
Controlelampje van de eerste kookzone knippert
2.
één keer aanraken
Controlelampje van de tweede kookzone knippert
3.
één keer aanraken
Controlelampje van de derde kookzone knippert
4.
één keer aanraken
Controlelampje van de vierde kookzone knippert
Als het controlelampje langzamer begint
te knipperen, kan de kookstand ingesteld of gewijzigd worden.
Als andere timerfuncties zijn ingesteld,
zal na een paar seconden de kortste
resterende tijd van alle timerfuncties
8 progress
worden weergegeven en het overeenkomstige controlelampje beginnen te
knipperen.
Tijd instellen
Stap
Bedieningspaneel
1.
Selecteer kookzone
2.
of aanraken
Indicatie
Controlelampje van de geselecteerde kookzone knippert
00 tot 99 minuten
Na een paar seconden begint het controlelampje langzamer te knipperen.
De tijd is ingesteld.
De tijd begint af te tellen.
De timerfunctie uitschakelen
Stap
Bedieningspaneel
Indicatie
1.
Selecteer kookzone
Het controlelampje van de geselecteerde kookzone
knippert sneller. Resterende tijd wordt weergegeven
2.
aanraken
De resterende tijd telt af tot 00 .
Het controlelampje gaat uit.
De timerfunctie voor de geselecteerde kookzone wordt uitgeschakeld.
Dagtijd veranderen
Stap
Bedieningspaneel
1.
Selecteer kookzone
2.
of aanraken
Indicatie
Het controlelampje voor de geselecteerde kookzone
knippert sneller Resterende tijd wordt weergegeven
01 tot 99 minuten
Na een paar seconden begint het controlelampje langzamer te knipperen.
De tijd is ingesteld.
De tijd begint af te tellen.
De resterende tijd voor een kookzone weergeven
Stap
1.
Bedieningspaneel
Selecteer kookzone
Indicatie
Het controlelampje voor de geselecteerde kookzone
knippert sneller De resterende tijd wordt weergegeven
Na een paar seconden begint het controlelampje langzamer te knipperen.
Het geluidssignaal uitschakelen
Stap
1.
Bedieningspaneel
aanraken
Geluidssignaal
Geluidssignaal om te bevestigen.
Geluidssignaal stopt.
Automatische uitschakeling
Kookplaat
• Als na het inschakelen van de kookplaat er
voor een kookzone binnen 10 seconden
geen kookstand is ingesteld, wordt de
kookplaat automatisch uitgeschakeld.
• Als een of meer sensorvelden langer dan
10 seconden door voorwerpen worden
bedekt (een pan, doeken, enz.), klinkt er
een geluidssignaal en schakelt de kookplaat automatisch uit.
• Als alle kookzones worden uitgeschakeld,
schakelt de kookplaat na ongeveer 10 seconden automatisch uit 10 seconden.
progress 9
Kookzones
Als een van de kookzones na een bepaalde
tijd niet wordt uitgeschakeld of als de kookstand niet wordt gewijzigd, schakelt de des-
betreffende kookzone automatisch uit.
verschijnt. Voordat u deze kookzone opnieuw gebruikt, moet de kookzone worden
ingesteld op .
Kookstand
Uitschakeling na
,
-
6 uur
-
5 uur
-
1,5 uur
4 uur
Kook- en braadtips
Aanwijzing met betrekking tot
acrylamide
Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen, met name in producten
die zetmeel bevatten, een gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de
gerechten niet te veel te bruinen.
Kookgerei
• U kunt goed kookgerei herkennen aan de
bodem van de pannen. De bodem dient zo
dik en vlak mogelijk te zijn.
• Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal
of met aluminium of kopperen bodems,
kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat die moeilijk of
niet verwijderd kunnen worden.
Energiebesparing
Voorbeelden van kooktoepassingen
De gegevens in de volgende tabel dienen
slechts als richtlijn.
Plaats het kookgerei altijd op de kookzone voordat u deze inschakelt.
Plaats, indien mogelijk, altijd de deksels
op de pannen.
Schakel voor het einde van de bereidingstijd de kookzones uit, om gebruik
te maken van de restwarmte.
De bodems van de pannen en kookzones dienen dezelfde afmeting te hebben.
10 progress
Kookstand
Kookproces
0
Geschikt voor
Bereidingsduur
Aanwijzingen/
tips
uit-stand
Warm houden
Bereide gerechten
warmhouden
Naar behoefte
Afdekken
Smelten
Hollandaise saus,
boter smelten, chocolade, gelatine
5-25 min.
Tussendoor omroeren
Stollen
Luchtige omeletten,
gebakken eieren
10-40 min.
Met deksel bereiden
2-3
Zachtjes aan de
kook brengen op
lage temperatuur
Zachtjes aan de
kook brengen van
rijst en gerechten op
melkbasis Reeds
bereide gerechten
opwarmen
25-50 min.
Voeg minstens
tweemaal zoveel
vloeistof toe als bij
rijst, melkgerechten
tijdens het bereiden
tussendoor roeren
3-4
Stomen Smoren
Groenten stomen,
vis smoren vlees
20-45 min.
Bij groente weinig
vocht toevoegen
(een paar eetlepels)
4-5
Koken
Aardappelen stomen
20-60 min.
Gebruik weinig
vloeistof, bijv.: max.
¼ l water voor 750
g aardappelen
Bereiden van grotere hoeveelheden levensmiddelen,
stoofschotels en
soepen
60-150 min.
Tot 3 l vloeistof plus
ingrediënten
1-2
6-7
Licht gebraden
Gebraden kalfslappen, kalfsvlees cordon bleu, rissoles,
sauzen, roux, eieren, pannenkoeken,
donuts
Gelijkmatig gebraden
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
7-8
Door-en-door gebraden
Opgebakken aardappelen, lendebiefstukken, flädle (pannenkoeken voor het
garneren van soep)
5-15 min. per pan
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
9
Koken Schoeien
Frituren
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van patates frites
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing! Verbrandingsgevaar
door restwarmte.
Waarschuwing! Scherpe voorwerpen
en schurende reinigingsmaterialen
beschadigen het apparaat. Reinig met
water en afwasmiddel.
Waarschuwing! Resten van
reinigingsmiddelen beschadigen het
apparaat. Verwijder de resten met water
en afwasmiddel.
Het apparaat reinigen na gebruik.
1. Veeg over het apparaat met een vochtig
doek en een beetje afwasmiddel.
progress 11
2. Wrijf het apparaat droog met een schone
doek.
Aanslag verwijderen
1. Plaats een schraper in een hoek op de
glazen keramische plaat.
2. Verwijder verontreinigingen door de
schraper over het oppervlak te laten glijden.
3. Veeg over het apparaat met een vochtig
doek en een beetje afwasmiddel.
4. Wrijf het apparaat droog met een schone
doek.
Verwijder
Soort vuil
onmiddellijk
als het apparaat is afgekoeld
gebruik
suiker, levensmiddelen
waarin suiker zit
ja
---
een schraper *
plastic, dunne folie
ja
---
een schraper *
kalkaanslag en waterringen
---
ja
reinigingsmiddel voor glazen keramische plaat of
roestvrijstaal *
vetspatten
---
ja
reinigingsmiddel voor glazen keramische plaat of
roestvrijstaal *
verkleuring glanzende
metalen
---
ja
reinigingsmiddel voor glazen keramische plaat of
roestvrijstaal *
* Schrapers en reinigingsmiddelen voor glazen keramische platen en roestvrijstaal kunnen worden gekocht in speciaalzaken
Verwijder hardnekkige resten met een
reinigingsmiddel voor glazen keramische platen of roestvrijstaal.
Krassen of donkere vlekken op de glazen keramische plaat die niet verwijderd
kunnen worden, hebben echter geen invloed op de werking van het apparaat.
Hulp bij storingen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De kookzones kunnen niet worden ingeschakeld of werken niet
Na het inschakelen van het apparaat zijn meer dan 10 seconden verstreken
Schakel het apparaat opnieuw
in.
De kinderbeveiliging is ingeschakeld
Schakel de kinderbeveiliging uit
(zie hoofdstuk "Kinderbeveiliging")
Er zijn meerdere sensorvelden
tegelijk aangeraakt
Raak slechts één sensorveld tegelijk aan
Automatische uitschakeling is
geactiveerd
Verwijder eventuele voorwerpen
(pannen, doeken, enz.) die op
het bedieningspaneel liggen.
Schakel het apparaat opnieuw
in
De kinderbeveiliging is ingeschakeld
Verwijder eventuele voorwerpen
(pannen, doeken, enz.) die op
het bedieningspaneel liggen.
Schakel het apparaat opnieuw
in
12 progress
Probleem
Mogelijke oorzaak
Een geluidssignaal klinkt als het
apparaat wordt uitgeschakeld
Het bedieningspaneel is geheel
of deels bedekt met voorwerpen.
De restwarmte-indicator geeft
niets aan
De kookzone is slechts kort ge- Als de kookzone heet moet zijn,
bruikt en is daarom nog niet heet neem dan contact op met de
klantenservice.
De automatische opwarmfunctie schakelt niet automatisch in
De kookzone geeft nog steeds
restwarmte af
Laat de kookzone afkoelen
De hoogste kookstand is ingesteld
De hoogste kookstand heeft
hetzelfde vermogen als de automatische opwarmfunctie
De kookstand is ingesteld met
behulp van het sensorveld
1. De kookzone uitschakelen
2. Stel de kookzone in met het
sensorveld
Het aan/uit-sensorveld is bedekt, bijv. door een doek
Plaats geen voorwerpen op het
bedieningspaneel
Oververhittingsbeveiliging voor
de kookzone is ingeschakeld
Kookzone uitschakelen. Schakel de kookzone opnieuw in
Elektronische fout
Koppel het apparaat een paar
minuten van het lichtnet los (haal
bij uw huis de zekering uit de zekeringkast) Als u het apparaat
weer
weer inschakelt en
wordt weergegeven, dient u
contact op te nemen met de
klantenservice.
Een geluidssignaal klinkt en het
apparaat schakelt automatisch
in en vervolgens weer uit; na 5
seconden klinkt een ander geluidssignaal
brandt
en het nummer wordt weergegeven
Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet
kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice.
Waarschuwing! Reparaties aan het
apparaat mogen alleen worden
uitgevoerd door gekwalificeerde
Oplossing
Verwijder voorwerpen.
servicemonteurs. Door onvakkundig
uitgevoerde reparaties kunnen grote
gevaren voor de gebruiker ontstaan.
Bij een foutieve bediening wordt het bezoek van de monteur van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs binnen de garantieperiode.
Afvalverwerking
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste
manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het recyclen
van dit product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
progress 13
Installatie-instructies
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Dit moet u lezen!
De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het
apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften,
correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, enz.). De installatie mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde
elektricien. De minimale afstanden ten opzichte van andere apparaten en units dienen
in acht genomen te worden. Tijdens de installatie moet een antistootbescherming zijn
aangebracht, bijv. lades mogen alleen worden aangebracht als er onder het apparaat
een beschermende vloer aanwezig is. De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad
moeten beschermd worden tegen vocht met
een geschikte afdichting. De afdichting dicht
de opening tussen het apparaat en het werkblad af. Als het apparaat wordt ingebouwd,
dient u de onderkant van het apparaat te beschermen tegen stoom en vocht, bijv. van
een afwasmachine of oven. Installeer het apparaat niet in de buurt van deuren of onder
ramen. Anders kan het hete kookgerei van
de ringen worden gestoten , als de deuren of
ramen worden geopend.
Waarschuwing! Risico op verwonding
door elektrische stroom.
• De netaansluiting staat onder stroom.
• Schakel de stroomtoevoer naar de
netaansluiting uit.
• Volg het aansluitschema.
• Houd u aan de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrische installaties.
• Zorg ervoor dat de antistootbescherming correct geïnstalleerd is.
• Laat de elektrische aansluiting uitvoeren door een gekwalificeerde elektricien.
Waarschuwing! Risico op verwonding
door elektrische stroom.
• Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen
oververhitting van de aansluiting veroorzaken.
• Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde
elektricien.
• Gebruik de trekontlastingsklem van
de kabel.
• In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte
netsnoer van het type H05BB-F
Tmax. 90°C (of hoger) worden gebruikt.
• Als het netsnoer van het apparaat is
beschadigd, moet het vervangen worden door een speciale kabel (type
H05BB-F Tmax. 90°C; of hoger). Het
laatstgenoemde is verkrijgbaar via de
klantenservice
Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt
om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minstens 3 mm. Geschikte scheidingsvoorzieningen zijn onder andere
stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten.
14 progress
Montage
2
1
min. 500mm
min.
50mm
60
0
1
49
0+
56
0+
1
R5
progress 15
PAS 6060 E
55HAD47AO
949 593 000
230 V
50 Hz
7,0 kW
PROGRESS
Service
Probeer bij technische storingen eerst met
behulp van de gebruiksaanwijzing (Hoofdstuk "Wat te doen als...") het probleem zelf
op te lossen.
Als u het probleem niet zelf kunt oplossen,
dient u contact op te nemen met de klantenservice of een van onze servicepartners.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de
volgende gegevens nodig:
– Modelbeschrijving
– Productnummer (PNC)
– Serienummer
(S-nr. zie typeplaatje)
– Aard van de storing
– Foutmeldingen die door het apparaat
worden weergegeven
– letter-cijfercombinatie van 3 tekens
voor glazen keramische plaat
www.progress-hausgeraete.de
867201701-B-052008
Download PDF

advertising