gebruiksaanwijzing
Keramische glazen inductiekookplaat
PAI6000E
2 progress
Inhoud
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het apparaat
Bediening van het apparaat
Kook- en braadtips
Reiniging en onderhoud
2
3
4
8
10
Wat te doen als...
Afvalverwerking
Installatie-instructies
Service
11
12
12
15
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Volg deze instructies
op. Als u deze instructies niet opvolgt,
wordt de eventuele schade die hieruit
voortvloeit niet gedekt door de garantie.
Correct gebruikt
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door kinderen of andere personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij dit plaatsvindt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een
dergelijke persoon instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
• Dit apparaat dient alleen te worden gebruikt voor het normaal huishoudelijk koken en braden van gerechten.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkoppervlak of een vlak om iets op te
bergen.
• Toevoegingen of aanpassingen aan het
apparaat zijn niet toegestaan.
• Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht
ontvlambare materialen of smeltbare voorwerpen (bijv. plastic folie, plastic, aluminium) op of in de buurt van het apparaat.
Kinderbeveiliging
• Houd kleine kinderen uit de buurt van het
apparaat.
• Laat grote kinderen alleen onder toezicht
met het apparaat werken.
• Om te voorkomen dat kleine kinderen of
dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te
activeren.
Algemene veiligheid
• Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd en aangesloten worden door deskundige, geregistreerde installateurs.
• Inbouwapparaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan
de normen voldoen.
• In het geval dat het apparaat defecten vertoont of de glazen keramische plaat beschadigd is (barsten, krassen of scheuren), moet het apparaat worden uitgeschakeld en losgekoppeld worden van het
lichtnet om de kans op een elektrische
schok te voorkomen.
• Reparaties aan het apparaat mogen alleen
worden uitgevoerd door deskundige, geregistreerde servicemonteurs.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Verwijder de stickers en de folie van de
glazen keramische plaat.
• Bij onachtzaam gebruik van het apparaat
bestaat de kans op brandwonden.
• Kabels van elektrische apparaten mogen
niet het hete oppervlak van het apparaat of
het kookgerei raken.
• Oververhitte vetten en oliën kunnen snel
ontbranden. Waarschuwing! Brandgevaar!
• Schakel de kookzones na ieder gebruik uit.
• Gebruikers met een pacemaker moeten
minstens 30 cm met hun bovenlichaam
verwijderd zijn van ingeschakelde inductiekookzones.
• Gevaar voor verbranding! Plaats geen
voorwerpen die gemaakt zijn van metaal,
zoals messen, vorken, lepels en deksels
op de kookplaat, daar zij zeer heet kunnen
worden.
Veiligheid tijdens het reinigen
• Voor reinigingswerkzaamheden moet het
apparaat worden uitgeschakeld en zijn afgekoeld.
• Om veiligheidsredenen is het reinigen van
het apparaat met stoom of hogedruk reinigingsapparatuur niet toegestaan.
progress 3
keramische plaat branden en dienen onmiddellijk te worden verwijderd.
• Gebruik de kookzones niet voor leeg kookgerei of waarop geen kookgerei staat.
• Om te voorkomen dat kookgerei en glazen
keramische platen kunnen beschadigen,
dient u ervoor te zorgen dat steelpannen
of braadpannen niet droog kunnen koken.
• De ventilatieopening van 5mm tussen het
werkblad en de onderkant van de voorkant
van het apparaat mag niet worden afgedekt.
Zo vermijdt u schade aan het apparaat
• Als er voorwerpen op de glazen keramische plaat vallen kan deze beschadigen.
• De rand van de glazen keramische plaat
kan worden beschadigd als het kookgerei
hier tegen wordt geslagen.
• Kookgerei dat gemaakt is van gietijzer, aluminium of beschadigde bodems, kunnen
krassen veroorzaken op het glazen oppervlak als deze over het oppervlak worden
geschoven.
• Voorwerpen die smelten en dingen die
over kunnen koken, kunnen in de glazen
Beschrijving van het apparaat
Indeling kookplaat
1
2
m
m
0m
0m
14
18
m
0m
m
0m
18
21
5
1. Inductiekookzone 1400 W
2. Inductiekookzone 1800 W
3. Inductiekookzone 1800 W met powerfunctie 2800 W
4. Bedieningspaneel
5. Inductiekookzone 2200 W met powerfunctie 3100 W
4
3
Uitrusting bedieningsveld
1
2
3
8
1.
2.
3.
4.
5.
Indicatie
Kookstand kiezen
Indicatielampjes kookzone/timerfunctie
Timerdisplay
Stroomindicatie
4
7
6
5
6. Vergrendeling
7. Timer
8. Aan/Uit met stroomindicatie
4 progress
Druksensorvelden
Het apparaat wordt bediend door druksensorvelden. De functies worden bediend door
druksensorvelden en bevestigd door indicaties en geluidssignalen.
De sensorvelden moeten van bovenaf worden aangeraakt, zonder andere sensorvelden te bedekken.
Sensorveld
Functie
Aan/Uit
Apparaat in- en uitschakelen
Instellingen verhogen
Kookstand/-tijd verhogen
Instellingen verlagen
Kookstand/-tijd verlagen
Timer
Keuze timer
Vergrendeling
Bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen
Power
De powerfunctie in- of uitschakelen
Display
Indicatie
Beschrijving
Kookzone is uitgeschakeld
Kookstanden
Kookstand is ingesteld
Fout
Er is een storing opgetreden
Pandetectie
Kookgerei is niet geschikt of te klein of er is geen kookgerei
op de kookzone geplaatst
Restwarmte
Kookzone is nog warm
Kinderbeveiliging
Vergrendeling/kinderbeveiliging is ingeschakeld
Power
Powerfunctie is ingeschakeld
Automatische uitschakeling
Uitschakeling is actief.
Restwarmte-indicatie
Waarschuwing! Verbrandingsgevaar
door restwarmte. Nadat het apparaat is
uitgeschakeld, duurt het even voordat
de kookzones zijn afgekoeld. Kijk naar
de restwarmte-indicatie .
Restwarmte kan worden gebruikt voor
het smelten en warmhouden van gerechten.
De inductiekookzones produceren de
warmte die vereist is voor het rechtstreeks
koken op de bodem van het kookgerei. De
glazen keramische plaat wordt alleen verwarmd door de restwarmte van het kookgerei.
De koelventilator schakelt, afhankelijk van
de temperatuur van de elektronica, automatisch aan of uit.
Bediening van het apparaat
Gebruik de inductiekookzones met geschikt kookgerei.
Apparaat in- en uitschakelen
Bedieningspaneel
Indicatie
Inschakelen
2 seconden aanraken
/
Uitschakelen
1 seconde aanraken
/ geen
progress 5
Na het inschakelen van apparaat, moet
ongeveer binnen 10 seconden een
kookstand of functie zijn ingesteld, an-
ders schakelt het apparaat automatisch
uit.
Kookstand instellen
Bedieningspaneel
Indicatie
Verhogen
aanraken
tot
Verlagen
aanraken
tot
Uitschakelen
en
tegelijk aanraken
Bedieningspaneel vergrendelen/
ontgrendelen
Het bedieningspaneel, kan met uitzondering
van het sensorveld "Aan/Uit", op ieder ge-
wenst moment worden vergrendeld om te
voorkomen dat de instellingen worden gewijzigd, bijv. door met een doek over het paneel te vegen.
Bedieningspaneel
Inschakelen
Indicatie
aanraken
Uitschakelen
/
(circa 5 seconden)
vooraf ingestelde kookstand
aanraken
Als u het apparaat uitschakelt, wordt de
vergrendeling automatisch uitgeschakeld.
Kinderbeveiliging gebruiken
De kinderbeveiliging voorkomt het ongewenste gebruik van het apparaat.
Kinderbeveiliging inschakelen
Stap
Bedieningspaneel
Indicatie/signaal
1.
Apparaat inschakelen (geen kookstand instellen)
2.
aanraken totdat er een geluidssignaal klinkt
3.
Geluidssignaal
aanraken
Apparaat wordt uitgeschakeld. De kinderbeveiliging is ingeschakeld.
Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen
De kinderbeveiliging kan op deze manier
worden uitgeschakeld voor een enkele kooksessie; daarna blijft hij geactiveerd.
Stap
Bedieningspaneel
1.
Apparaat inschakelen
2.
en
Indicatie/signaal
tegelijk aanraken
/ geluidssignaal
Tot de volgende keer dat het apparaat wordt uitgeschakeld, kan dit normaal worden gebruikt.
Kinderbeveiliging uitschakelen
Stap
Bedieningspaneel
Indicatie/signaal
1.
Apparaat inschakelen
2.
aanraken totdat er een geluidssignaal klinkt
3.
Geluidssignaal
aanraken
Apparaat wordt uitgeschakeld. De kinderbeveiliging is uitgeschakeld.
De powerfunctie in- of uitschakelen
geeft extra vermogen
De powerfunctie
aan de voorste inductiekookzones, bijvoor-
beeld om een grote hoeveelheid water aan
de kook te brengen. De powerfunctie wordt
8 minuten geactiveerd voor de kookzone
6 progress
linksvoor en 5 minuten voor kookzone
rechtsvoor. Na het verstrijken van deze tij-
den, schakelt de inductiekookzone automatisch terug naar kookstand .
Bedieningspaneel
Inschakelen
aanraken
Uitschakelen
aanraken
Indicatie
aanraken
Als de powerfunctie wordt uitgeschakeld, schakelen de kookzones automaPowermanagement
tisch terug naar de vooraf ingestelde
kookstand.
De kookzones van de kookplaat hebben een
maximaal vermogen. Twee kookzones vormen een paar (zie afbeelding).
Om de powerfunctie altijd te kunnen uitvoeren, vermindert het powermanagement het
vermogen van de andere kookzone van het
paar.
Voorbeeld: kookstand 9 is geselecteerd voor
een kookzone. Voor de bijbehorende kookzone wordt de powerfunctie ingeschakeld.
De powerfunctie wordt uitgevoerd, maar
kookstand 9 van een kookzone en de powerfunctie van de andere kookzone overschrijden het maximumvermogen voor beide.
Daarom vermindert het powermanagement
bijvoorbeeld het vermogen van de eerste ingeschakelde kookzone van 9 naar 7 en de
weergave voor deze kookzone wisselt tussen 9 en 7 en blijft dan op de huidige maxi-
male 7 staan. (of de weergave wisselt tussen
9 en 7 of 9 en 6 of andere waarden, is afhankelijk van het type apparaat en de grootte
van de kookzone.)
De timer gebruiken
Alle kookzones kunnen tegelijkertijd een van
de beide timerfuncties gebruiken.
Functie
Voorwaarde
Resultaat na het verstrijken van
de tijd
Automatische uitschakeling
een kookstand is ingesteld
geluidssignaal 00 knippert Kookzone schakelt uit
Kookwekker
kookzones niet in gebruik
geluidssignaal 00 knippert
Als een kookzone wordt uitgeschakeld,
wordt de ingestelde timerfunctie ook uitgeschakeld.
Als naast het instellen van de kookstand
voor deze kookzone een kookwekker
wordt ingesteld, zal de kookzone na het
verstrijken van de tijd worden uitgeschakeld.
progress 7
Kookzone selecteren
Sta
p
Bedieningspaneel
Indicatie
1.
één keer aanraken
Controlelampje van de eerste kookzone knippert
2.
één keer aanraken
Controlelampje van de tweede kookzone knippert
3.
één keer aanraken
Controlelampje van de derde kookzone knippert
4.
één keer aanraken
Controlelampje van de vierde kookzone knippert
De kookstandindicatie van de geselecteerde kookzone dooft, zolang de timertijd kan worden ingesteld.
Als andere timerfuncties zijn ingesteld,
zal na een paar seconden de kortste
resterende tijd van alle timerfuncties
worden weergegeven en het overeenkomstige controlelampje beginnen te
knipperen.
Als het controlelampje langzamer gaat
knipperen, verschijnt de kookstandindicatie weer en kan de kookstand opnieuw ingesteld of gewijzigd worden.
Tijd instellen
Stap
1.
Bedieningspaneel
Grill instellen
Controlelampje van de geselecteerde kookzone knippert
Kookzone selecteren
2.
of
van de geselecteerde kookzone
aanraken
3.
of
van de geselecteerde kookzone
langer dan 4 seconden aanraken
01 tot 99 minuten
In stappen van 5-minuten voor een gemakkelijke instelling
Na een paar seconden begint de powerindicatie langzamer te knipperen.
De tijd is ingesteld.
De tijd begint af te tellen.
De timerfunctie uitschakelen
Stap
1.
Bedieningspaneel
Indicatie
Controlelampje van de geselecteerde kookzone knippert sneller. Resterende tijd wordt
weergegeven
Kookzone selecteren
2.
van de geselecteerde kookzone aanraken
De resterende tijd telt af tot 00 .
Het controlelampje gaat uit.
De timerfunctie voor de geselecteerde kookzone wordt uitgeschakeld.
Dagtijd veranderen
Stap
1.
2.
Bedieningspaneel
Selecteer kookzone
of
van de geselecteerde kookzone aanraken
Indicatie
Het controlelampje voor de geselecteerde
kookzone knippert sneller De resterende tijd
wordt weergegeven
01 tot 99 minuten
8 progress
Stap
Bedieningspaneel
Indicatie
Na een paar seconden begint het controlelampje langzamer te knipperen.
De tijd is ingesteld.
De tijd begint af te tellen.
De resterende tijd voor een kookzone weergeven
Stap
Bedieningspaneel
1.
Selecteer kookzone
Indicatie
Het controlelampje voor de geselecteerde kookzone knippert sneller De resterende tijd wordt
weergegeven
Na een paar seconden begint het controlelampje langzamer te knipperen.
Het geluidssignaal uitschakelen
Stap
1.
Bedieningspaneel
Geluidssignaal
Geluidssignaal om te bevestigen.
aanraken
Geluidssignaal stopt.
Automatische uitschakeling
• Als na het inschakelen van de kookplaat er
voor een kookzone binnen 10 seconden
geen kookstand is ingesteld, wordt de
kookplaat automatisch uitgeschakeld.
• Als alle kookzones worden uitgeschakeld,
schakelt de kookplaat na ongeveer 10 seconden automatisch uit 10 seconden.
Inductiekookzones
• Als niet geschikt kookgerei wordt gebruikt,
licht
in het display op en schakelt de
indicatie voor de kookzone automatisch
na 2 minuten uit.
• Als een van de kookzones na een bepaalde tijd niet wordt uitgeschakeld of als de
kookstand niet wordt gewijzigd, schakelt
de desbetreffende kookzone automatisch
uit. verschijnt. Voordat u deze kookzone
opnieuw gebruikt, moet de kookzone worden ingesteld op 0.
Kookstand
Uitschakeling na
-
6 uur
-
5 uur
4 uur
-
1,5 uur
Kook- en braadtips
Aanwijzing met betrekking tot
acrylamide
Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen, met name in producten
die zetmeel bevatten, een gezondheids-
risico vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de
gerechten niet te veel te bruinen.
Kookgerei voor inductiekookzones
Materiaal kookgerei
Materiaal kookgerei
Geschikt
Staal, geëmailleerd staal
ja
Gietijzer
ja
Roestvrijstaal
indien door de fabrikant als zodanig gekenmerkt
progress 9
Materiaal kookgerei
Geschikt
Aluminium, koper, messing
---
Glas, keramiek, porselein
---
Kookgerei voor inductiekookzones
wordt door de fabrikant als zodanig gekenmerkt.
• ... een magneet op de bodem van het
kookgerei blijft hechten.
Bepaald kookgerei kan tijdens het gebruik op inductiekookzones geluid produceren. Deze geluiden zijn geen storing
van het apparaat en hebben geen invloed op de werking van het apparaat.
Geschikheidsproef
Kookgerei is geschikt voor inductie als...
• ... een beetje water op een inductiekookzone, ingesteld op kookstand 9, binnen
korte tijd wordt verwarmd.
Bodem van kookgerei
De bodem van het kookgerei moet zo dik en
vlak mogelijk zijn.
Grootte van de pan
Inductiekookzones passen zich tot op zekere
hoogte automatisch aan grootte van de bo-
dem van het kookgerei aan. Het magnetische deel van de bodem van het kookgerei
moet echter afhankelijk van de grootte van
de kookzone een minimale diameter hebben.
Diameter kookzone (mm)
Minimale diameter bodem bord (mm)
210
180
180
145
145
120
Het kookgerei moet in het midden van
de kookzone worden geplaatst.
Tips om energie te sparen
Plaats het kookgerei op de kookzone
voordat u deze inschakelt.
Kookstand
Kookproces
0
Plaats, indien mogelijk, altijd een deksel
op het kookgerei.
Voorbeelden van kooktoepassingen
De gegevens in de volgende tabel dienen
slechts als richtlijn.
Geschikt voor
Bereidingsduur
Aanwijzingen/
tips
uit-stand
1
Warmhouden
Bereide gerechten
warmhouden
Naar behoefte
Afdekken
1-2
Smelten
Hollandaise saus,
boter smelten, chocolade, gelatine
5-25 min.
Tussendoor omroeren
Stollen
Luchtige omeletten,
gebakken eieren
10-40 min.
Met deksel bereiden
2-3
Zachtjes aan de
kook brengen op
lage temperatuur
Zachtjes aan de
kook brengen van
rijst en gerechten op
melkbasis Reeds
bereide gerechten
opwarmen
25-50 min.
Voeg minstens
tweemaal zoveel
vloeistof toe als bij
rijst, melkgerechten
tijdens het bereiden
tussendoor roeren
3-4
Stomen Smoren
Groenten stomen,
vis smoren vlees
20-45 min.
Bij groente weinig
vocht toevoegen
(een paar eetlepels)
10 progress
Kookstand
4-5
Kookproces
Geschikt voor
Koken
Bereidingsduur
Aanwijzingen/
tips
Aardappelen stomen
20-60 min.
Gebruik weinig
vloeistof, bijv.: max.
¼ l water voor 750
g aardappelen
Bereiden van grotere hoeveelheden levensmiddelen,
stoofschotels en
soepen
60-150 min.
Tot 3 l vloeistof plus
ingrediënten
6-7
Licht gebraden
Gebraden kalfslappen, kalfsvlees cordon bleu, rissoles,
sauzen, roux, eieren, pannenkoeken,
donuts
Gelijkmatig gebraden
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
7-8
Door-en-door gebraden
Opgebakken aardappelen, lendebiefstukken, flädle (pannenkoeken voor het
garneren van soep)
5-15 min. per pan
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
9
Koken Schoeien
Frituren
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van patates frites
De powerfunctie is geschikt voor het verwarmen van grote hoeveelheden vloeistoffen.
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing! Verbrandingsgevaar
door restwarmte.
Waarschuwing! Scherpe voorwerpen
en schurende reinigingsmaterialen
beschadigen het apparaat. Reinig met
water en afwasmiddel.
Waarschuwing! Resten van
reinigingsmiddelen beschadigen het
apparaat. Verwijder de resten met water
en afwasmiddel.
Het apparaat reinigen na gebruik.
1. Veeg over het apparaat met een vochtig
doek en een beetje afwasmiddel.
2. Wrijf het apparaat droog met een schone
doek.
Aanslag verwijderen
1. Plaats een schraper in een hoek op de
glazen keramische plaat.
2. Verwijder verontreinigingen door de
schraper over het oppervlak te laten glijden.
3. Veeg over het apparaat met een vochtig
doek en een beetje afwasmiddel.
4. Wrijf het apparaat droog met een schone
doek.
Verwijder
Soort vuil
onmiddellijk
als het apparaat is afgekoeld
gebruik
suiker, levensmiddelen
waarin suiker zit
ja
---
een schraper *
plastic, dunne folie
ja
---
een schraper *
progress 11
Verwijder
Soort vuil
onmiddellijk
als het apparaat is afgekoeld
gebruik
kalkaanslag en waterringen
---
ja
reinigingsmiddel voor glazen keramische plaat of
roestvrijstaal *
vetspatten
---
ja
reinigingsmiddel voor glazen keramische plaat of
roestvrijstaal *
verkleuring glanzende
metalen
---
ja
reinigingsmiddel voor glazen keramische plaat of
roestvrijstaal *
* Schrapers en reinigingsmiddelen voor glazen keramische platen en roestvrijstaal kunnen worden gekocht in speciaalzaken
Verwijder hardnekkige resten met een
reinigingsmiddel voor glazen keramische platen of roestvrijstaal.
Krassen of donkere vlekken op de glazen keramische plaat die niet verwijderd
kunnen worden, hebben echter geen invloed op de werking van het apparaat.
Wat te doen als...
Probleem
Het apparaat kan niet worden
ingeschakeld of werkt niet
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Na het inschakelen van het apparaat zijn meer dan 10 seconden verstreken
Schakel het apparaat opnieuw
in.
De kinderbeveiliging is ingeschakeld
Vergrendeling uitschakelen (zie
het hoofdstuk "Bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen")
De kinderbeveiliging is ingeschakeld
Schakel de kinderbeveiliging uit
(zie hoofdstuk "Kinderbeveiliging")
Er zijn meerdere sensorvelden
tegelijk aangeraakt
Raak slechts één sensorveld tegelijk aan
Automatische uitschakeling is
geactiveerd
Verwijder eventuele voorwerpen
(pannen, doeken, enz.) die op
het bedieningspaneel liggen.
Schakel het apparaat opnieuw
in
De kookzones verminderen automatisch de kookstand tot
De sensorvelden zijn gedeeltelijk
bedekt door een vochtige doek
of door vloeistof
Doek of vloeistof verwijderen.
Reset de vereiste kookstand.
De restwarmte-indicator geeft
niets aan
De kookzone is slechts kort gebruikt en is daarom nog niet heet
Als de kookzone heet moet zijn,
neem dan contact op met de
klantenservice.
geluidssignaal klinkt, apparaat
schakelt uit
Een of meerdere sensorvelden
zijn langer dan 10 seconden afgedekt
Sensorveld vrij maken
Een geluidssignaal klinkt en het
apparaat schakelt automatisch
in en na 10 seconden weer uit
Het aan/uit-sensorveld is bedekt, bijv. door een doek
Plaats geen voorwerpen op het
bedieningspaneel
12 progress
Probleem
Indicatie wisselt tussen twee
kookstanden
gaat branden
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het powermanagement vermin- Zie het hoofdstuk "Powerfunctie
dert het vermogen voor deze
in- en uitschakelen"
kookzone
Niet geschikt kookgerei
Gebruik geschikt kookgerei
Geen kookgerei op de kookzone Plaats kookgerei op de kookzone
De diameter van de bodem van
het kookgerei is te klein voor de
kookzone
Op een kleinere kookzone plaatsen
Gebruik geschikt kookgerei
brandt
en het nummer wordt weergegeven
Oververhittingsbeveiliging voor
de kookzone is ingeschakeld
Kookzone uitschakelen. Schakel de kookzone opnieuw in
Automatische uitschakeling is
geactiveerd
Kookzone uitschakelen. Schakel de kookzone opnieuw in
Elektronische fout
Koppel het apparaat een paar
minuten van het lichtnet los (haal
bij uw huis de zekering uit de zekeringkast) Als u het apparaat
weer
weer inschakelt en
wordt weergegeven, dient u
contact op te nemen met de
klantenservice.
Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet
kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice.
Waarschuwing! Reparaties aan het
apparaat mogen alleen worden
uitgevoerd door gekwalificeerde
servicemonteurs. Door onvakkundig
uitgevoerde reparaties kunnen grote
gevaren voor de gebruiker ontstaan.
Bij een foutieve bediening wordt het bezoek van de monteur van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs binnen de garantieperiode.
Afvalverwerking
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste
manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het recyclen
van dit product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Installatie-instructies
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Dit moet u lezen!
De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het
apparaat wordt gebruikt dienen in acht ge-
nomen te worden (veiligheidsvoorschriften,
correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, enz.). De installatie mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde
elektricien. De minimale afstanden ten opzichte van andere apparaten en units dienen
in acht genomen te worden. Tijdens de in-
progress 13
stallatie moet een antistootbescherming zijn
aangebracht, bijv. lades mogen alleen worden aangebracht als er onder het apparaat
een beschermende vloer aanwezig is. De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad
moeten beschermd worden tegen vocht met
een geschikte afdichting. De afdichting dicht
de opening tussen het apparaat en het werkblad af. Als het apparaat wordt ingebouwd,
dient u de onderkant van het apparaat te beschermen tegen stoom en vocht, bijv. van
een afwasmachine of oven. Installeer het apparaat niet in de buurt van deuren of onder
ramen. Anders kan het hete kookgerei van
de ringen worden gestoten , als de deuren of
ramen worden geopend.
Waarschuwing! Risico op verwonding
door elektrische stroom.
• De netaansluiting staat onder stroom.
• Schakel de stroomtoevoer naar de
netaansluiting uit.
• Volg het aansluitschema.
• Houd u aan de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrische installaties.
• Zorg ervoor dat de antistootbescherming correct geïnstalleerd is.
• Laat de elektrische aansluiting uitvoeren door een gekwalificeerde elektricien.
• Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen
oververhitting van de aansluiting veroorzaken.
• Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde
elektricien.
• Gebruik de trekontlastingsklem van
de kabel.
• In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte
netsnoer van het type H05BB-F
Tmax. 90°C (of hoger) worden gebruikt.
• Als het netsnoer van het apparaat is
beschadigd, moet het vervangen worden door een speciale kabel (type
H05BB-F Tmax. 90°C; of hoger). Het
laatstgenoemde is verkrijgbaar via de
klantenservice.
Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt
om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minstens 3 mm. Geschikte scheidingsvoorzieningen zijn onder andere
stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten.
Waarschuwing! Risico op verwonding
door elektrische stroom.
min.
50 mm
min. 5 mm
14 progress
2
1
60
0
1
49
0+
56
0+
1
R5
progress 15
PAI 6000 E
55GADD5AU
230 V
PROGRESS
Service
Probeer bij technische storingen eerst met
behulp van de gebruiksaanwijzing (Hoofdstuk "Wat te doen als...") het probleem zelf
op te lossen.
Als u het probleem niet zelf kunt oplossen,
dient u contact op te nemen met de klantenservice of een van onze servicepartners.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de
volgende gegevens nodig:
– Modelbeschrijving
– Productnummer (PNC)
– Serienummer
(S-nr. zie typeplaatje)
– Aard van de storing
– Foutmeldingen die door het apparaat
worden weergegeven
– letter-cijfercombinatie van 3 tekens
voor glazen keramische plaat
50 Hz
949 593 002
Induction 7,2 kW
7,2 kW
www.progress-hausgeraete.de
867201747-B-052008
Download PDF

advertising