Electrolux EHS60041P Пайдаланушы нұсқаулығы

Add to My manuals
24 Pages

advertisement

Electrolux EHS60041P Пайдаланушы нұсқаулығы | Manualzz
іолданушылар шiн
ма л маттар
йнек керамикалы
индукциялыі пешi
EHS 60041 P
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
С здер тiзiмi
Пайдалану туралы н сіаулар ......... 3
ауiпсiздiк н сіаулары ................... 3
Электрб йым сиппатамасы ............ 5
Электрб йымды іолдану................ 7
Тамаі пiсiру менен іуыру шiн
ке естер ........................................ 10
5
Электрб йымды тазалау менен к ту
М мкiн болатын шешiмдер, егер ….
Утилизация ....................................
Орнату туралы н сіаулар ...............
Орнату ...........................................
ызмет к рсету ..............................
згерулерi болуы м мкiн
Пайдаланушылар а арнал ан осы ма л маттарда астыда к рсетiлген
бейнелер іолданылады:
1 Назары
ызда болсын! Мiндеттi т рде оіуы ыз іажет! олданушылар
іауiпсiздiгi шiн ма ызды н сіаулар менен б йымны б геуiлдерiн
болдыртпау шiн ма л маттар.
3 Жалпы н сіаулар менен ке
естер.
2 Б йымды іорша ан орта а зиян келдiртпей іолдану туралы н сіау менен
ма л маттар.
z
13
15
16
17
18
23
Аса іауiптi кернеу де гейi.
electrolux 3
Пайдалану туралы н сіаулар
1 ауiпсiздiк н сіаулары
Осы н сіауларды б рiн оіып
мытпа ыз, б зылып іал ан жа дайда
осы н сіауларды станба анда б йым
кепiлдемесi (гарантия) жарамсыз
болып іалуы м мкiн.
Электрб±йымды белгiлеп
кµрсетiлген маісат ‰шiн ƒана
іолданыœыз
•
здерiнi дене, сезгiш немесе iшкi
сезiм іабiлеттерi аріылы немесе
іолдану т сiлiн бiлмегенi аріылы
б л б йымды іолдана алмайтын
адамдар (балалар да) осы
б йымды іастарында здерiне
баіылау етiп отыр ан бiр адам
бол анда ана іолданулары лазым.
• Электрб йымны баіылаусыз
ж мыс iстеуiн болдыртпа ыз.
• Б л электрб йымды та амдарды
тек іана йде пiсiрiп і ыру шiн
іолдана аласыз.
• Б л электрб йымды ж мыс жер
ретiнде немесе заттарды іою шiн
жер ретiнде іолданба ыз.
• Электрб йымны ж йесiн згерту
немесе басіа т рде орнату а
р ісат берiлмей тыйым салынады.
• Жанып кете алатын с йыі
заттарды, тез жанып кете алатын
материалдарды немесе ерiп кете
алатын заттарды (мысалы
фольгалар, пластмасса,
алюминий) осы электрб йымыны
стiне немесе жанына іойма ыз
немесе саітама ыз.
Балалар іауiпсiздiгi ‰шiн
• Кiшкентай балаларды рдайым
электрб йым а жаіындатпауы ыз
лазым.
•
лкенрек балалар осы
электрб йыммен тек іана к мек
берiлiп отырыл анда ж не
баіыланып отыр ан жа дайда
іолданыла алады.
• Балалар немесе й жануарлар
тарапынан электрб йымды
іосылып жiберiлуiн болдыртпау
шiн балалар іауiпсiздiк ж йесiн
iске кiргiзiп іолдануы ыз лазым.
Жалпы техникалыі іауiпсiздiк
• Осы б йымды орнатып iске іосуы
тек іана арнайы к сiби бiлiмi ж не
р ісаты бар мамандар аріылы
ткiзiле алынады.
• Жи аздар а орнатылып іойылатын
электрб йымдарды тек з
м лшерлерiне ж не т рлерiне
с йкес жи аздар менен ж мыс
таітайларыны iшiне орнатуы ыз
лазым.
• Электрб йым д рыс ж мыс
iстемесе немесе йнек
к йiктасында б зыл ан жерлерi
болса (сынып, б лiнiп немесе
жыртылып іал ан жерлерi бар
болса) м мкiн бола алатын электр
то ыны со ып кетуiн болдыртпау
шiн электрб йым шiрiлiп электр
то ынан шы арылып іойылуы
керек.
• Осы б йымды ж ндеу тек іана
арнайы к сiби бiлiмi ж не р ісаты
бар мамандар аріылы ткiзiле
алынады.
Электрб±йымды пайдаланƒанда
іауiпсiздiк
• Жабыстырыла алынатын суреттер
менен фольгаларын йнек
к йiктасы стiнен кетiрiп алы ыз.
• Абайсыз ж мыс iстеу аріылы к йiп
кету іауiпi т суi м мкiн.
• Электрб йымдарды кабельдерi
ыстыі электрб йымдар а немесе
ыстыі тамаі пiсiру ыдыстарына
т сiп жаіындамаулары керек.
• Аса ысып кеткен май те тез жанып
кете алады. Назарлары ызда
болсын! Отшы ып кету іауiпi!
• Кемпiректердi р іолданыл анынан
кейiн шiрiп іоюы ыз керек.
4 electrolux
Тазалау уаіытындаƒы іауiпсiздiк
• Тазалау шiн электрб йымды
алдымен шiрiп суытып алуы ыз
керек.
•
зi iздi іауiпсiздiгi iз шiн осы
электрб йымды бyмен тазалайтын
б йымдармен немесе жо ары
іысылым тазалаушылармен
тазалау р ісат етiлмейдi.
Электрб±йымныœ б±зылуын
болдыртпау ‰шiн
•
йнек к йiктасы стiне т сiп іала
алатын заттар аріылы б зылып
кетуi м мкiн.
• Тамаі пiсiру ыдысымен со ылып
кеткен жа дайда йнек
к йiктасыны шетi б зылып кетуi
м мкiн.
• Ауыр і рыштан, алюминий
і йындысынан жасалы ан немесе
табандары б зылып іал ан тамаі
пiсiру ыдыстар пеш стiнде
жылжытылып іал андарында йнек
к йiктасын тырнап б зып
жiберулерi м мкiн.
• Ерiп кете алaтын заттар менен
іайнап ыдыстан шы ып кететiн
заттар йнек к йiктасы стiне
жабысып жанып кетулерi м мкiн,
сондыітан іолма іол тазаланып
кетiрiлуi керек.
• Тамаі пiсiру немесе іуыру шiн
ыдыстарыны бос т рде іосыл ан
электрб йым стiнде т руын
болдыртпа ыз ыдыс немесе
йнек к йiктасыны б зылып кетуi
м мкiн.
• Кемпiректердi стiлерiнде бос
ыдыс т рса немесе ыдыс
іойылма анда іолданба ыз.
electrolux 5
Электрб йым сиппатамасы
Индукциялыі пешiнi
жабдыіталуы
Бiр ше берлi
кемпiрек1200 В
ос к зден т ратын пiсiру
айма ы 750/2200 B
Бiр шы ырыіты пiсiру
айма ы 1800 B
Басіару
панелi
Бiр шы ырыітан т ратын пiсiру
айма ы 1200 B
Басіару панелiнi жабдыіталуы
Тамаі пiсiру де гейiн
та дап е гiзу
К рсету
Ай аітауыш шамы бар іос
конфоркалы пiсiру
On/Off айма ыны іосіышы
6 electrolux
озƒау аріылы басіарылатын
тексеру сенсорлары
Б л электрб йым оз ау Тексеру С
енсорлармен жабдыіталы ан. Б йым
функцияларын сенсорларды іоз ау
аріылы згерте алынып, к рсету
дисплей менен акустикалыі сигналдар
аріылы растатылады.
Сенсорларды, басіа сенсорларды
іоз ап етпеу шiн, жо арыдан
іоз ауы ыз лазым.
Сенсорлар
осу / шiру
Функциясы
Электрб йымды іосып шiру
Е гiзiлген ма л маттарды
жо арылату
Тамаі пiсiру де гейiн жо арылату
Е гiзiлген ма л маттарды
іыса дату
Тамаі пiсiру де гейiн іыса дату
Екi ше бер Ауыстырылуы
Сыртіы ысыту ше берiн іосып шiру
Кµрсету
Кµрсету
Сипаттамасы
Кемпiрек іосылды
Тамаі пiсiру де гейлер
Электрб йым б зылып д рыс iстемей
жатыр
ал ан жылылыі де гейi
Кемпiрек лi жылы
Балалар іауiпсiздiгi шiн
ж йесi
Кiлттеу/ Балалар іауiпсiздiгi шiн
ж йесi іосылды
зiн зi автоматикалыі
т рде шiрiлуi
зiн зi автоматикалыі т рде шiрiлуi
ж мыс iстеп т р
алƒан жылылыі деœгейiн кµрсету
1 Назарыœызда болсын!
3
Тамаі пiсiру де гейi е гiзiлдi
ате
ал ан
жылылыі аріылы к йiп кету іауiпi
бар. шiрiлгеннен кейiн
кемпiректерге суу шiн бiраз уаіыт
керек. ал ан жылылыіты
к рсетiледi.
ал ан жылылыі т сiлiн
та амдарды ерiту менен жылы
іалпында саітау шiн іолданыла
аласыз.
electrolux 7
Электрб йымды іолдану
Электр б йымын іосу ж не шiру
Басіару панелi
Бейнебет
осу шiн
белгiшесiн 2 секунд басы ыз
/
шiру шiн
белгiшесiн 1 секунд басы ыз
/ ешбiр
3 Электрб
йымды іосіаннан кейiн 10
секунд iшiнде тамаі пiсiру де гейiн
немесе бiр функциясын е гiзiп
іоюы ыз керек, осылар
е гiзiлмесе электрб йым з зiмен
автоматикалыі т рде шiрiлiп
кетедi.
Тамаі пiсiру де гейiн е гiзу
Басіару панелi
Бейнебет
К бейту шiн
белгiшесiн
дейiн басы ыз
Азайту шiн
белгiшесiн
дейiн басы ыз
шiру шiн
ж не
бiр уаіытта іатар басы ыз
Екi ше берлiк кемпiректi
іосып шiру
Екi ше берлi кемпiректi ысыту жерi
тамаі пiсiру ыдысыны аума ына
о тайлы іылына алынады.
Екi шеœберлiк кемпiрек
Сенсорлар
Тексеру шамы
Сыртіы ысыту ше берiн іосу
1 2 секунд бойы іоз а ыз
жымы дап т рады
Сыртіы ысыту ше берiн
шiру
1 2 секунд бойы іоз а ыз
шiрiледi
8 electrolux
Балалар іауiпсiздiгi шiн ж йесiн іолдану
Балалар іауiпсiздiгi шiн ж йесi осы
электрб йымны тiлемеген уаіытта
ж мыс iстеп кетуiн болдыртпайды.
Бала іауiпсiздiгiнiœ і±ралын іосу
адам
Басіару панелi
1.
Пештi іосыœыз. (ыздыру
параметрiн орнатпаœыз.)
2.
Алды ы пiсiру аймаітарыны
т ймешiктерiн 4 секунд іатар
басыœыз
3.
Бейнебет/Сигнал
Пештi шiрi iз
Бала іауiпсiздiгiнi і ралы іосылды
Бала іауiпсiздiгiнiœ і±ралын ажырату
адам
Басіару панелi
1.
Пештi іосыœыз. (ыздыру
параметрiн орнатпаœыз.)
2.
Алды ы пiсiру аймаітарыны
т ймешiктерiн4 секунд іатар
басыœыз
3.
Пештi шiрi iз.
Бала іауiпсiздiгiнi і ралы ажыратылды.
3Балаларды іор ау і
рыл ысын тек
егер ешіандай іызу параметрi
орнатылма ан болса ана ажыратып
іосу а болады.
Бейнебет/Сигнал
electrolux 9
Бала іауiпсiздiгiнiœ і±ралын
жартылай ажырату
Бала іауiпсiздiгiнi і ралын осылайша
тек бiр реттiк пiсiру ж мысы шiн
ажыратып іою а болады; б дан кейiн
ол белсендi к йге к шiрiледi.
адам
1.
2.
Басіару панелi
Бейнебет/Сигнал
Пештi іосы ыз
Алды ы пiсiру аймаітарыны
т ймешiктерiн 4 секунд іатар
басыœыз
Б ны і рыл ы келесi жолы іайта ажыратыл ан а дейiн бiр іалыпты іолдана
беруге болады. рыл ы шiрiлген со да бала іауiпсiздiгiнi і ралы белсендi
к йде т ра бередi.
3 Балалар іауiпсiздiгi
шiн ж йесiн
уаіытша ж мыс т ртiбiнен
шы ар аннан кейiн 10 секунд
iшiнде бiр кемпiрек немесе бiр
функция е гiзiлiп іойылмаса
электрб йым автоматикалыі т рде
шiрiлiп кетедi.
з зiн автоматикалыі т рде
шiру
Индукциялыі тамаі пiсiру пешi
•
Тамаі пiсiру пешiн іосіаннан кейiн
10 секунд iшiнде бiр тамаі пiсiру
де гейi та дап алынып іосылмаса,
тамаі пiсiру панелi 10 секунд уаіыт
ткеннен кейiн з зiмен шiрiлiп
кетедi.
• Бiр немесе бiрнеше сенсорлар 10
секундтан астам уаіыт бойы заттар
(тамаі пiсiру ыдысы, ш берек т.б.)
аріылы жабылып іалса, бiр сигнал
шы ып тамаі пiсiру пешi
автоматикалыі т рде шiрiлiп
кетедi.
• Тамаі пiсiру кемпiректерiнi б рi де
шiрiлсе, тамаі пiсiру панелi 10
секунд уаіыт ткеннен кейiн з
зiмен шiрiлiп кетедi.
10 electrolux
Кемпiректер
• Егер кемпiректердi бiреуi белгiлi
бiр уаіыттан кейiн шiрiлмесе
немесе тамаі пiсiру де гейi
згерiлмесе кемпiрек
автоматикалыі т рде шiрiлiп
кетедi.
к рсетелiп т рады.
Кемпiректi іайтадан іолдану шiн
кемпiректе жа адан
е гiзiлiп
койылуы керек.
Тамаі пiсiру деœгейi
¤шiрiлу ÍÂÈiÌ
1 2
6 са ат
3 4
5 са ат
5
4 са ат
6 9
1,5 са ат
Тамаі пiсiру менен іуыру шiн ке естер
3 Акриламид туралы н±сіаулар
Е жа а ылыми зерттеулерiне
іарай, та амдарды ( сiресе
к шейту заттары бар не іосыл ан
та амдарды) аса іатты т рде іо ыр
іылып іуыру аріылы денсаулыі
шiн зиян келдiретiн акриламид
шы ады. Сондыітан бiздi
ке есiмiз м мкiншiлiгiнше іарай
т мен жылылыі де гейлерде
бумен пiсiрiп та амдарды аса
іо ыр іылып пiсiрме iз.
Тамаі пiсiру ыдыс
•
•
Жо ары сапалы тамаі пiсiру
ыдысты ыдыс табанынан к рiп
бiлесiз. Ыдыс табаны
м мкiншiлiгiнше іалы ж не тегiс
болуы керек.
рыш эмалiнен жасалы ан
ыдыстар немесе табаны алюминий
немесе мыстан бол ан ыдыстар
йнек керамикасы стiнде кетiрiле
алынбайтын немесе ауыр кететiн
даі пенен ре іалдыра алады.
electrolux 11
Электр то ын немдеу
2 Тамаі пiсiру ыдысын
рзаман
кемпiрек іосыл анынша дейiн
кемпiректi стiне іойы ыз.
2 Тамаі пiсiру ыдысын м
2
мкiншiлiгiне
іарай рзаман іаіпаіпен жауып
іойы ыз.
ал ан жылылыіты пайдалану шiн
кемпiректердi бумен пiсiру уаіыты
бiткенiнше дейiн шiрiп іоюы ыз
лазым.
2 Ыдыс табаны менен кемпiрек
м лшерi бiрдей болуы керек.
12 electrolux
Электрб йымды тамаі пiсiру
шiн іолдану т лiмдерi
Астыда ы кестеде к рсетiлгендер тек
орташа шамалар.
Тамаі
пiсiру
деœгейi
Аз судапiсiру
Лайыіты
Уаіыты
Н±сіаулар/
Кеœестер
Калдыі Жылу,
шiрiлiп т ру т рi
0
Жылы
іалпындаіалтыру
Аз суда пiсiрiлген
та амдарды жылы
жалпында саітау
керегiнше
Жауып іою
Ерiту
Соус голландес,май,
шоколад, желатин
ерiту
5 25 мин.
арадасырада
араластырып
іойы ыз
Таƒамдарды бiр
ыдыста басіа
ыдыстаƒы
ыстыі суƒа
іойып іатты
іылу
Омлет
10 40 мин.
аіпаіпен жауып
іойып пiсiру
23
Бумен пiсiру
К рiш пенен с т
б йымдарын бумен
пiсiрiп
дайынта амдарды
жылыту
25 50 мин.
К рiшке е аз
дегенде іос шама с т
іосып,
с тта амдарын
арадасырада
араластыры ыз.
34
Бу астында
пiсiру
Булату
Бумен пiсiру
к к нiстердi, балыіты
еттi аз суда бумен
пiсiру
20 45 мин.
К к нiс пiсiргенде аз
ана су іосы ыз
(бiрнеше ас іасыі
іана)
Буменкартофель
пiсiру
20 60 мин.
Аз суіолданы ыз,
мысалы:
750 г картофель шiн
¼ л су
лкенрек тамаі
шамаларын пiсiру,
сорпалар менен
ботіалар
60 150 мин.
3 дейiн л су менен
іосымшалар
шнитцель, кордон
бле, котлет,
фрикадель,
іуырыл ан ш жыі,
бауыр, ж мыртіа,
ж мыртіапирогы,
балыі фриттирдеу
збейпеште
пiсiру
1
12
45
67
Пiсiру
Жеœiл
іуыру
Арадасырада
араластырып
іойы ыз
electrolux 13
Тамаі
пiсiру
деœгейi
Аз судапiсiру
Лайыіты
Уаіыты
Н±сіаулар/
Кеœестер
78
атты
іуыру
картофельшелпегi, ет
тiлiмдерi, стеак,
жалпаі нан
5 15 мин.
бiр іуыру
ыдыс шiн
Арадасырада
аралыстырып
іойы ыз
9
Тез іайнатып
алыпіуыру
фритирдеу
К п шамалы су іайнатып, iрiмшiк іосыл ан кеспенi пiсiрiп, ет
іуырып (гуляш, пеште пiсiрiлген ет), поммфрит фриттердеу
Электрб йымды тазалау менен к ту
1 Назарыœызда болсын!
ал ан
жылылыі аріылы к йiп кету іауiпi
пайда болады.
1 Назарыœызда болсын! ткiр
менен ашытып жiбере алатын
тазалаушылар осы электрб йымды
б за алады.
Су менен ж й ыдыс тазалау шiн
сабын суларымен тазала ыз.
1 Назарыœызда болсын! Ыдыс
тазалау шiн сабын суларыны
іалдыітары осы электрб йымды
б за алады.
Сабын су іалдыітарын су менен
ыдыс тазалаушы суымен кетiрiп
тазала ыз.
Электрб±йымды ºр іолданƒаннан
кейiн тазалаœыз
1. Электрб йымды дыміыл бiр
ш берек пенен бiраз ыдыс тазалау
суымен с ртiп іойы ыз.
2. Электрб йымды таза бiр
ш берекпен і р атып с ртi iз.
14 electrolux
Кiр т‰сiп іалƒан жерлерде кiрдi
кетiрiп жiберiœiз
1. Тазалау таяішасын йнек
к йiктасыны стiн тазалау шiн
йнек к йiктасына іарай бiраз ылди
т рде іойып іолданы ыз.
2. Кiр болып іал ан жерлердi арнайы
сыр ы старамен кетiрiп іойы ыз.
3. Электрб йымды дыміыл бiр
ш берек пенен бiраз ыдыс тазалау
суымен с ртiп іойы ыз.
4. Электрб йымды таза бiр
ш берекпен і р атып с ртi iз.
кетiрiœiз
Кiрдiœ т‰рi
іолмаіол
шекер, шекер іосыл ан
та амдар
и
Пластмассадан жасалы ан
заттар, алюминийден
жасалы ан фольгалар
и
суып іалƒан
электрб±йым
тазалау таяішасы*
кальк пенен су шеттерi
и
Май шашуынан т скен даітар
и
металл ре кiндей жылтырлап
т р анре к згерулерi
и
*Тазалау таяішасын, йнек к йiктасын немесе
ба алы металлдарынан шы арыл ан заттарды
тазалау суын й ж не й т рмысы шiн
б йымдарды сататын д кендерде сатып ала
алсыз
3 Аса іатты кiрленiп іал ан жерлердi
3
менен
йнек к йiктасын немесе ба алы
металлдарынан шы арыл ан
заттарды тазалау суымен
тазала ыз.
йнек к йiктасында ы тырналып
іал ан жерлер немесе іою ре клi
даітар тазалына алынбаса да
электрб йымызды ж мыс
нiмдiлiгiне ешбiр ыіпал етпейдi.
йнек к йiктасын
немесе ба алы
металлдарынан
шы арыл ан заттарды
тазалау суы*
electrolux 15
М мкiн болатын шешiмдер, егер …
иыншылыі
М‰мкiн болƒан себеп
Пiсiру аймаітары iске іосыла
алмайды немесе ж мыс
атіармай т р
Пеш iске іосыл аннан берi 10
секундтан артыі уаіыт ттi
рыл ыны іайта iске
іосы ыз.
Бала іауiпсiздiгiне арнал ан
і рал iске іосыл ан
Бала іауiпсiздiгiне арнал ан
і ралды белсендi к йден
ажыраты ыз ("Бала
іауiпсiздiгiне арнал ан і рал"
б лiмiн оіы ыз)
Бiрнеше сенсорлыі ала бiр
уаіытта тигiзiлген
Бiр сенсорлыі ала а ана
тигiзi iз
Автоматты шiру iске
іосыл ан
Басіару панелiнде жатіан
барлыі заттарды
(кастрлюльдер, маталар, т.б.)
алып таста ыз. Пештi іайта
iске іосы ыз
Басіару панелi толы ымен
немесе жартылай заттар
аріылы жабылып іалды
Заттарды стiнен алы ыз
Сигнал тоны электрб йым
шiрiлiп т р анда шы ады
ал ан жылылыі де гейiн
бiлдiретiн к рсету белгiсi
ешн рсе к рсетпей т р
Сигнал тоны шы ып
электрб йым іосылады да 5
секундтан кейiн іайтадан
шiрiлiп кетедi; 5 секундтан
кейiн та ы бiр сигнал тоны
шы ады
жымы дап т рады
Кемпiрек ендi ана ж мысіа
іосыл ан себептен лi д рыс
іызымады
Кµмек
Индукциялыі пеш ыстыі
болып кетсе іолданушылар а
іызмет к рсететiн
орталы ымен хабарласы ыз.
Сенсорларда осу/ шiру
белгiлерi жабылып іалды,
мысалы бiр ш берек аріылы
Басіару панел стiне ешбiр
зат іойып салма ыз
Тамаі пiсiру кемпiрегiн аса
ысып кетуiн болдыртпайтын
іауiпсiздiк ж йесi іосылып
кеттi
Тамаі пiсiру кемпiрегiн
шiрi iз. Тамаі пiсiру
кемпiрегiн іайтадан іосы ыз
з зiмен шiру іосылып кеттi Тамаі пiсiру кемпiрегiн
шiрi iз. Тамаі пiсiру
кемпiрегiн іайтадан іосы ыз
ж не н мiрi к рсeтiледi
Электроника іатесi
Б йымды бiрнеше минут шiн
электр то ынан шы арып
алы ыз ( йде
орнатіаны ызда іауiпсiздiк
б лшегiн шы арып алы ыз)
Егер б йымды іосіаннан кейiн
іайтадан
деп к рсетiлсе,
іолданушылар а іызмет
к рсету орталы ымен
хабарласы ыз
16 electrolux
Жо арыда к рсетiлген к мек ке естерi
аріылы іиыншылыіты шеше
алмаса ыз, б йымды сататын д кеннен
немесе іолданушылар а іызмет
к рсететiн сервис мамандарынан
ке ес iзде iз.
1 Назары ызда болсын! Б л
электрб йымды тек іана арнайы
мамандар ж ндей алады.
Лайыісыз ж ндеу ж мыстары
аріылы іолданушылар іауiпсiздiгi
шiн зиян т суi м мкiн.
3 Б йымды д рыс емес іолданыл ан
аріылы пайда бол ан іателердi
ж ндеу шiн йi iзге келген
іолданушылар а іызмет к рсету
техника маманы немесе б йым
сатушысыны іызметi аіысыз
болмауы м мкiн.
Утилизация
2 Б±йымныœ іорапшасы
Б йым іорапшасы іорша ан
орта а зиян келдiрмейтiн
материалдардан жасалынып,
жа адан басіа б йым шы ару шiн
іайтадан ндiрiле алынады.
Пластик материалдардан
шы арыл ан б лшектер белгiленiп
к рсетiлген, мысалы >PE<, >PS<
т.б. Б йымды утилизация а
тапсыру шiн б йым іорапшаларын
жергiлiктi утилизация ережелерiне
с йкес утилизация шiн арнайы
контейнерге апарып тастауы ыз
керек.
2 Ескi б±йым
Б йым немесе б йым
іорапшаларында ы
б йымды ж й й
б л белгi
іалдыі емес екенiн к рсетiп, осы
б йымды немесе іорапшаларды
электр ж не электроника
б йымдар шiн арнайы
контейнерлерге тапсырылуы керек
екенiн к рсетедi. Б йымды д рыс
жерге тапсыру аріылы
Сiз іорша ан ортаны саітау шiн
лес іосып адамдарды
W
денсаулы ына зиян келдiртпейсiз.
Д рыс емес утилизация аріылы
іорша ан орта а ж не денсаулыііа
зиян ете аласыз. Б л б йымны
утилизациясы туралы зi iз турып
жатіан жергiлiк басіарма,
іалдыітар жинайтын мекемесi
немесе осы б йымды сатып ал ан
д кенде сурап бiле аласыз.
electrolux 17
Орнату туралы н сіаулар
ауiпсiздiк н±сіаулары
Осы б йымды іолдан ан елде осы
елдi за дар, жарлыітары менен
ережелерiне іарай іолдануы ыз керек
(іауiпсiздiк ережелерi,
электрб йымдарды д рыс утилизация
туралы ережелерi т.б.)
Б йым орнатуы тек іана мамандар
тарапынан ткiзiле алынады.
Б л электрб йымын басіа б йымдар
менен жи аздарды жанында
орнатіанда к рсетiлiп белгiленген
аралыі шамасына назар аударып
орнаты ыз.
оз ау аріылы іауiп тигiзбеу шiн
электрб йымды д рыс орнату лазым,
мысалы шы арыла алынатын
ж шiкшiлер тек электр б йым астында
іор ау табаны салы анда ана
іолданыла алынады.
Ж мыс таітайында ы іосу орнын
дыміылыііа іарсы шiн лайыіты
іабатша салып к тi iз.
абатша электрб йымды ешбiр ашыі
жер іалдырмай ж мыс таітасымен
жаба алады.
Электрб йым менен ж мыс таітайы
арасына ешбiр силикон
іалы датіышынын салып іойма ыз.
Осы электрб йымды есiктер немесе
терезелер жанында орнатпа ыз.
Ашылып іала алатын есiктер немесе
терезелер аріылы ысып кеткен
ыдыстар пеш стiнен т сiп кетуi м мкiн.
z Электр тоƒынан заіым алу іаупi
бар.
• Тоі к зiне іосіыш терминал
кернеулi.
• Тоі к зiне іосіыш терминалды
электр кернеуiнен ажыраты ыз.
•
осуды ж йелi т рде ж зеге
асырылуын іада ала ыз.
• Тоі іауiпсiздiк шараларын
орында ыз.
• Б йымды тоі желiсiндегi
т йыіталудан саітау шiн
орнатушы маманды шаіырып
орнаттыры ыз.
• Б йымды электр маманы тоі к зiне
іосу а тиiс.
z
Электр тоƒынан заіым алу іаупi
бар.
• Ны ыз іондырылмайтын ж не сай
келмейтiн іосіыш пен тоі к зiн
іолдану аса ысып кетуге келiп
со ады.
• Клеммалы байланысты электр
маманын шаіырып, д рыс орнату
керек.
• Кабелдер шiн керiлу м мкiндiгiн
ту ызатын іапсыр ыштарды
іолданы ыз.
• 1 немесе 2 адымдыі орнатып іосу
шiн р т рi шiн H05BB F Tmax
90°C (немесе осыдан да жо ары)
кабелi іолданылуы керек.
• Егер осы электрб йымыны кабелi
б зыл ан болса, осы кабель басіа
бiр арнайы т рлi кабель аріылы
ауыстырылып іойылуы керек
H05BB F Tmax 90°C (немесе
осыдан да жо ары). Оны
іолданушылар а іызмет
к рсететiн сервис
орталы ымыздан ала аласыз.
Электрб йымын орнату инсталляция
т сiлiнде б йымды р полюстарынан
тоітан шы ара алу шiн б йымны
ашыі жерiнде е аз дегенде 3 мм ашыі
жерi бар.
Лайыіты б ле алатын т сiлдер болып
іауiпсiздiк автоматикалыі іосушылар,
іауiпсiздiк ж йелер (б рап
орнатылатын ж йелердi іабы ынан
шы арып алу керек), іате ба ытта ж рiп
жатіан тоіты басіа тоітан б лiп
жiберетiн ж йесi менен іор ау ж йелерi
саналады.
18 electrolux
Орнату
electrolux 19
20 electrolux
electrolux 21
22 electrolux
Б йым т рiн к рсететiн
іаліан
EHS60041P
55HAD03AO
949 593 042
230 V
50 Hz
6,4 kW
ELECTROLUX
electrolux 23
ызмет к рсету
Техникалыі аіаулыітар орын ал ан
кезде, е уелi, пайдаланушы а
арнал ан н сіауларды ("Б ндай
жа дайда не iстеу керек?" б лiмi)
к мегiне с йене отырып, б л
аіаулыіты ж ндей алатын,
алмайтынды ы ызды тексерiп к рi iз.
Егер орын ал ан аіаулыіты з
бетi iзбен ж ндей алмаса ыз,
"Т тынушылар а іызмет к рсету
орталы ымен", не болмаса, іызмет
к рсету саласында ы
серiктестерiмiздi бiрiмен
хабарласы ыз.
Сiзге жедел арада к мек к рсете алу
шiн, бiзге т мендегi м лiметтер
іажет:
–
–
–
Модель сипаттамасы
нiмнi н мiрi (PNC)
Сериялыі н мiрi (S No.)
(н мiрлердi техникалыі м лiметтер
таіташасынан к ресiз)
– Аіаулыіты т рi
– егер б йымнан іате туралы хабар
к рiнсе, ол туралы да м лiм етi iз
–
йнек керамикасыны ш санды
рiптер сандар комбинациясы
Б йымы ыз а байланысты іажеттi
сiлтеме н мiрлер ріашан да з
іолы ызда даяр т ру шiн, оларды
мына жерге жазып іоюды сынамыз:
Модель сипаттамасы:
.....................................
PNC:
.....................................
S No:
.....................................
www.electrolux.com
867 201 945 A 120608 01

advertisement

Related manuals

advertisement