Zanussi ZVT64X User manual

Zanussi ZVT64X User manual
Kullaným
Kýlavuzu
Vitroseramik
Ocak
ZVT 64 X
Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür
ederiz
Yeni ürününüzden memnun kalmanızı
dileriz ve umarız ileride bir beyaz eşya
alırken yine bizim markamızı tercih
edersiniz. Lütfen bu kullanma kılavuzunu
dikkatlice okuyunuz ve ürünü kullandığınız
sürece bunu bir referans belge olarak
saklayınız. Kullanma kılavuzu, cihazın
ileride başka birine devredilmesi halinde
yeni sahibine verilmelidir.
Ýçindekiler
Kullaným Talimatlarý - - - - - - - - - - - - - 3
Güvenlik Uyarýlarý - - - - - - - - - - - - - - - 3
Cihazýn Tanýmý - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Cihazýn Kullanýmý - - - - - - - - - - - - - - - 6
Piþirme ve Kýzartma Üzerine Ýpuçlarý 9
Temizlik ve Bakým - - - - - - - - - - - - - - 11
Arýzalar ve Çözümleri - - - - - - - - - - - Elden Çýkarma - - - - - - - - - - - - - - - - Montaj Talimatlarý - - - - - - - - - - - - - - Montaj- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Servis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bu kullanma kýlavuzunda aþaðýdaki semboller kullanýlmaktadýr:
12
13
14
15
19
1 Dikkat! Mutlaka okuyun! Kiþilerin güvenliði için önemli uyarýlar ve cihaz hasarlarýný
önlemek için bilgiler
3 Genel uyarýlar ve tavsiyeler
2 Çevre koruma uyarýlarý
z
2
Tehlikeli gerilim
Kullaným Talimatlarý
1 Güvenlik Uyarýlarý
Lütfen aþaðýda belirtilen güvenlik
uyarýlarýný dikkate alýn.
Bu talimatlara uyulmamasýndan dolayý
doðacak herhangi bir hasar, cihazýnýzýn
garanti harici iþlem görmesine neden
olacaktýr.
Amacýna uygun kullaným
• Fiziksel, duyusal veya psikolojik
rahatsýzlýklarý, deneyimsizlikleri veya
nasýl kullanýlacaðýný bilmemeleri
yüzünden cihazý emniyetli bir þekilde
kullanamayacak olan kiþiler (çocuklar
dahil), cihazý sadece sorumlu bir
kiþinin gözetimi veya talimatý altýnda
kullanmalýdýr.
• Cihazý çalýþýrken gözetimsiz
býrakmayýn.
• Bu cihaz sadece evde yemek piþirmek
ve kýzartma yapmak için kullanýlýr.
• Cihaz, çalýþma veya eþya koyma yeri
olarak kullanýlmamalýdýr.
• Cihazda deðiþiklik veya ekleme
yapmak yasaktýr.
• Yanýcý sývýlarý, kolay alev alan
malzemeleri veya eriyebilen eþyalarý
(örn. folyolar, plastik, alüminyum)
cihazýn üzerine veya yakýnýna koymayýn.
Çocuklar için güvenlik
• Çocuklarý cihazdan uzak tutun.
• Büyük çocuklarda, ancak talimatlarla
ve yanýnda biri olduðunda ocakta
yemek yapmalarýna izin verin.
• Küçük çocuklar ve ev hayvanlarý
tarafýndan yanlýþlýkla çalýþtýrýlmasýný
önlemek için, çocuk emniyetini
etkinleþtirmenizi öneririz.
Genel güvenlik
• Cihazýn montaj ve baðlantýlarý, yalnýzca
eðitimli ve yetkili servis teknisyenleri
tarafýndan yapýlmalýdýr.
• Ankastre cihazlar, ancak standartlara
uygun gömme ünitelerine ve yüzeylere
monte edildikten ve baðlantýlarý
normlara uygun yapýldýktan sonra
kullanýlmalýdýr.
• Cihazda arýza veya cam seramikte
hasar meydana geldiði takdirde (kýrýk,
çatlak ve / veya yarýk) cihaz kapatýlmalý
ve elektrik fiþi çekilmeli, böylece
elektrik çarpma olasýlýðý önlenmelidir.
• Cihazda tamir iþleri, yalnýzca eðitimli ve
yetkili servis teknisyenleri tarafýndan
yapýlmalýdýr.
Kullaným sýrasýnda güvenlik
• Kýzgýn yaðlar büyük bir hýzla alev
alabilir. Dikkat! Yanma tehlikesi!
• Dikkatsiz kullaným, cihazýn yanma
tehlikesi oluþturmasýna sebep olabilir.
• Cam seramik üzerindeki yapýþtýrýcý ve
folyolarý çýkarýn.
• Elektrikli cihazlarýn kablolarý, cihazýn
kýzgýn üst kýsmýna veya sýcak tavatencerelere temas etmemelidir.
• Ocaðýn bölmelerini her kullanýmdan
sonra kapatýn.
Temizleme sýrasýnda güvenlik
• Temizleme için cihazýn kapatýlmasý ve
soðutulmasý gerekir.
• Cihazýn bir buharlý veya basýnçlý
temizleyiciyle temizlenmesine, güvenlik
nedeniyle izin verilmemektedir.
3
Cihazda hasarlarýn önlenmesi
• Cem seramiði, üzerine düþen
cisimlerden hasar görebilir.
• Tava-tencerelerle çarpýþma
durumunda cam seramiðinin kenarý
zarar görebilir.
• Dökme demir, alüminyum veya altý
hasarlý olan tava-tencereler, üzerinde
itildiklerinde cam seramiðini çizebilir.
• Eriyebilecek cisimler ve aþýrý piþirilen
yemekler cam seramiðinin üzerinde
yanabilir ve bunun için hemen ocaðýn
üzerinden alýnmasý gerekir.
• Tencere ve tavalarý içi boþken
ýsýtmaktan kaçýnýn. Tencere-tavada
veya cam seramikte hasara yol
açabilirsiniz.
• Ocak bölmelerini boþ kaplarla veya
kap koymadan kullanmayýn.
Cihazýn Tanýmý
Piþirme yüzeyinin düzeni
Halka piþirme bölgesi
1200 W
Halka piþirme bölgesi
2300 W
4
Halka piþirme bölgesi
1800 W
Kontrol paneli
Halka piþirme bölgesi
1200 W
Kumanda panosu donanýmý
Piþirme derecesi seçimi
Gösterge
Açma/Kapama
Dokunmatik sensör alanlarý
Cihaz dokunmatik sensörlerle kullanýlýr.
Fonksiyonlar sensör alanlarýna
dokunularak yönetilir ve göstergeler ve
ses sinyalleriyle onaylanýr.
Sensör alanlarýna yukarýdan, diðer
sensör alanlarýnýn üzerine taþmayacak
þekilde dokunulur.
Sensör alaný
Fonksiyon
Açma / kapama
Cihazý açar / kapatýr.
Ayar deðerleri yükseltilir
Piþirme kademesi yükseltilir
Ayar deðerleri düþürülür
Piþirme kademesi düþürülür
Göstergeler
Gösterge
Açýklama
Ocak bölmesi kapalýdýr.
-
Piþirme dereceleri
Piþirme derecesi ayarlýdýr.
Hata
Hatalý fonksiyon
Kalan sýcaklýk
Ocak bölmesi sýcaktýr.
Çocuk emniyeti
Kilit/çocuk emniyeti açýktýr.
Otomatik kapanma
Kapanma fonksiyonu etkindir.
5
Kalan sýcaklýk göstergesi
1 Uyarý: Kalan sýcaklýk nedeniyle
3
yanma tehlikesi vardýr. Cihaz
kapatýldýktan sonra ocak
bölmelerinin soðumasý için biraz
beklenmelidir. Kalan sýcaklýk
dikkat edin.
göstergesine
Kalan sýcaklýk iþlemi, yemeklerin
buzunun çözülmesinde ve sýcak
tutulmasýnda kullanýlabilir.
Cihazýn Kullanýmý
Cihazý açma / kapama
Kontrol paneli
Gösterge
Açýn
tuþuna 2 saniye basýn
/
Kapatýn
tuþuna 1 saniye basýn
/ yok
3
Cihazý açtýktan sonra yaklaþýk
10 saniye içinde bir piþirme derecesi
veya fonksiyonun ayarlanmasý
gerekir, aksi takdirde cihaz
kendiliðinden kapanýr.
Piþirme derecesini ayarlama
Kontrol paneli
6
Gösterge
Artýrma
tuþuna dokunun
ila
Azaltma
tuþuna dokunun
ila
Kapatýn
ve
tuþu ile yaný anda dokunun
Çocuk emniyetini
kullanma
Çocuk emniyeti, cihazýn istenmeyen
þekilde veya kazara kullanýmýný önler.
Çocuk emniyetini açma
Adým
Kontrol paneli
1.
Cihaz çalýþtýrýlýr (piþirme
kademesi ayarlanmaz)
2.
Her iki piþirme bölgesinin
tuþlarýna
ayný anda 4 saniye boyunca basýn
3.
Gösterge/Sinyal
Cihazý kapatýn
Çocuk emniyeti açýlmýþtýr.
Çocuk emniyetini kapama
Adým
Kontrol paneli
1.
Cihaz çalýþtýrýlýr (piþirme
kademesi ayarlanmaz)
2.
Her iki piþirme bölgesinin
tuþlarýna
ayný anda 4 saniye boyunca basýn
3.
Gösterge/Sinyal
Cihazý kapatýn.
Çocuk emniyeti kapatýlmýþtýr.
3
Çocuk emniyeti sadece, piþirme
kademesi ayarlanmamýþsa açýlýp
kapatýlabilir.
7
Çocuk emniyetini kapatma
Çocuk emniyeti sadece tek bir piþirme
süresince kapatýlabilir; piþirme
sonrasýnda etkinliði devam eder.
Adým
1.
Kontrol paneli
Gösterge/Sinyal
Cihaz çalýþtýrýlýr
2.
Her iki piþirme bölgesinin
tuþlarýna
ayný anda 4 saniye boyunca basýn
Cihazýn bir sonraki kapanýþýna kadar normal bir þekilde kullanýlabilir. Kapandýktan
sonra bile, çocuk emniyeti aktif durumda kalýr.
3
Çocuk emniyeti tek seferliðine iptal
edildikten sonra, yaklaþýk 10 saniye
içinde bir piþirme derecesi veya
fonksiyon seçilmelidir, aksi takdirde
cihaz kendiliðinden kapanýr.
Otomatik kapanma
Ocak
• Ocaðýn açýlmasýndan sonra yaklaþýk
10 saniye içinde ocak bölmelerinden
birinde bir piþirme derecesi
ayarlanmazsa, ocak otomatik olarak
kapanýr.
• Bir veya birkaç sensör alanýnýn üstü,
yaklaþýk 10 saniyeden uzun bir süre
boyunca eþyalarla (tencere, bez vb.)
örtülü kalýrsa, bir sinyal sesi duyulur ve
ocak alaný otomatik olarak kapanýr.
• Tüm ocak bölmeleri kapatýlýrsa, ocak
yaklaþýk 10 saniye sonra otomatik
olarak kapanýr.
8
Ocak bölmeleri
• Ocak bölmelerinden biri belirli bir süre
sonunda kapanmaz veya piþirme
derecesi deðiþmezse, o bölme
otomatik olarak kapanýr.
belirir.
Yeniden kullanmadan önce ocak
bölmesi ’a ayarlanmalýdýr.
Piþirme derecesi
Kapanma süresi
1-2
6 saat sonra
3-4
5 saat sonra
5
4 saat sonra
6-9
1,5 saat sonra
Piþirme ve Kýzartma Üzerine Ýpuçlarý
3
Akrilamid uyarýsý
Son bilimsel verilere göre gýdalarýn,
özellikle niþasta içeren ürünlerin fazla
kýzartýlmasý durumunda oluþan
akrilamid maddesi, saðlýða zararlý
olabilir. Bu nedenle yiyecekleri
mümkün olduðunca düþük ýsýlarda
piþirmenizi ve fazla kýzartmamanýzý
öneririz.
Tencere-tavalar
• Ýyi bir tencere / tavayý alt kýsmýndan
anlarsýnýz. Taban, mümkün olduðunca
kalýn ve düz olmalýdýr.
• Çelik emaye veya alüminyum veya
bakýr tabanlý kaplar cam seramik
yüzeyde renk deðiþimine sebep
olabilir; bu izler temizlenmesi zor ya da
çýkmayacak nitelikte olabilir.
Enerji tasarrufu
2 Tava-tencereleri her zaman ocaðý
2
yakmadan önce piþirme bölgesinin
üzerine koyun.
2
2
Tencerelerin mümkün olduðunca
kapaðýný kapatýn.
Ocaðý yemek piþmeden az önce
kapatarak, ocaðýn kalan
sýcaklýðýndan faydalanýn.
Tencerenin tabanýyla ocak
bölmesinin büyüklüðü ayný olmalýdýr.
9
Piþirmeyle ilgili referans tablo
Aþaðýdaki tabloda verilen bilgiler sadece
referans amaçlýdýr.
Piþirme
derecesi
Piþirme
iþlemi
0
Süre
Uyarýlar / Ýpuçlarý
Kalan sýcaklýðý kapalý konum
Sýcak tutma
Piþmiþ yemeklerin sýcak
tutulmasý
Ýhtiyaca
göre
Üzerini kapatýn
Eritme
Soslar,
tereyað, çikolata, jelatin
eritme
5-25 dak.
Arada bir karýþtýrýn
Piþirme
Omlet, sahanda yumurta
10-40
dakika.
Kapaðýný kapatýn
2-3
Aðýr ve
yavaþ
kaynatma
Pirinç ve sütlü yemekler
Hazýr yemekleri ýsýtma
25-50
dak.
Pilav için pirincin en az iki
katý su katýn, sütlü
yemekleri arada bir
karýþtýrýn
3-4
Buharla
piþirme
Eti yavaþ
piþirme
Sebze, balýðý buharla piþirme
Eti kendi suyunda piþirme
20-45
dak.
Sebzelerde biraz sývý katýn
(birkaç yemek kaþýðý)
Patatesleri buharla piþirme
20-60
dak.
Biraz sývý kullanýn örn:
750 g patateste en fazla
¼ litre su
Büyük miktarda yemek
piþirme, türlüler ve çorbalar
60-150
dak.
3 litreye kadar sývý, artý
malzemeler
1
1-2
4-5
10
Uygun olduðu durum
Haþlama
6-7
Hafif
kýzartma
Þnitzel, Cordon bleu, pirzola,
köfte, sosis, ciðer, soslu et,
yumurta, yumurtalý kýzartma,
gözleme, çörek
Sürekli
kýzartýn
Arada bir tersini çevirin
7-8
Kuvvetli
kýzartma
Patates püresi, parça et,
biftek
5-15 dak.
tava
baþýna
Arada bir tersini çevirin
9
Kaynatma
kýzartma
Yaðlý
kýzartma
Büyük miktarlarda su, hamur iþi, et piþirme (tas kebabý veya
kavurma) veya patates kýzartma
Temizlik ve Bakým
1 Uyarý! Atýl ýsý nedeniyle yanma
tehlikesi vardýr.
1 Dikkat! Keskin ve aþýndýrýcý
temizleyici maddeler, cihaza zarar
verir. Su ve deterjanla temizleyin.
1 Dikkat! Temizlik maddelerinin
artýklarý cihaza zarar verir. Artýklarý su
ve deterjanla temizleyin.
Cihazý her kullanýmdan sonra
temizleme
1.Cihazý nemli bir bez ve biraz deterjanla
silin.
2.Cihazý temiz bir bezle silerek kurulayýn.
Kirleri çýkarma
1.Temizleyici kazýma aletini cam seramik
yüzeye çaprazlamasýna yerleþtirin.
2.Býçaðý kaydýrarak kirleri çýkarýn.
3.Cihazý nemli bir bez ve biraz deterjanla
silin.
4.Cihazý temiz bir bezle silerek kurulayýn.
Temizleme
Hemen
Cihaz soðumuþ
durumdayken
Þeker, þekerli yiyecekler
Evet
---
Plastik, alüminyum folyolar
Evet
---
Kireç ve su lekeleri
---
Evet
Sýçrayan yaðlar
---
Evet
Metalik renk bozulmalarý
---
Evet
Kir türü
*Temizleyici kazýma aleti, cam seramik veya
paslanmaz çelik temizleyicileri piyasadan
edinebilirsiniz
3
Ýnatçý kirleri bir cam seramik veya
paslanmaz çelik temizleyicisiyle
çýkarýn.
3
Temizleme yöntemi
Temizleyici kazýma
aleti*
Cam seramik veya
paslanmaz çelik
temizleyici*
Cam seramik yüzeyde kalan ve
çýkarýlamayan çizik veya koyu
lekeler, cihazýn çalýþmasýna engel
teþkil etmez.
11
Arýzalar ve Çözümleri
Sorun
Ocak bölmeleri açýlmýyor veya
çalýþmýyor.
Olasý neden
Cihazýn açýlmasýnýn üzerinden
10 saniyeden uzun bir zaman
geçmiþtir.
Cihazý yeniden çalýþtýrýn.
Çocuk emniyeti açýlmýþtýr.
Çocuk emniyetini devre dýþý
býrakýn (bkz. “Çocuk emniyeti”
bölümü).
Birkaç sensör alanýna birden
ayný anda dokunulmuþtur.
Sadece tek bir sensör alanýna
dokunun.
Otomatik kapanma sistemi
çalýþmýþtýr.
Varsa cihaz üzerinde bulunan
eþyalarý (tencere, bez vb.)
kaldýrýn. Cihazý yeniden
çalýþtýrýn.
Cihaz kapalýyken sinyal sesi
duyulur.
Kullaným yüzeyi cisimlerle
kýsmen veya tümüyle
kapanmýþtýr.
Cisimleri kaldýrýn.
Atýl ýsý göstergesi hiçbir þey
göstermiyor.
Ocak bölmesi sadece kýsa süre Ocak bölmesi sýcak olduðu
çalýþtýrýlmýþ olduðundan henüz takdirde gösterge çalýþmýyorsa,
ýsýnmamýþtýr.
müþteri hizmetlerini arayýn.
Sinyal sesi duyuluyor, cihaz
açýlýp 5 saniye sonra yeniden
kapanýyor; 5 saniye sonra bir
sinyal sesi daha duyuluyor.
Açma / kapama sensörünün
üzeri örneðin bir bezle
kapanmýþtýr.
Kontrol panelinin üzerine eþya
koymayýn.
Ocak bölmesinin aþýrý ýsýnma
korumasý çalýþmýþtýr.
Ocak bölmesini kapatýn.
Bölmeyi tekrar açýn.
Otomatik kapanma sistemi
çalýþmýþtýr.
Ocak bölmesini kapatýn.
Bölmeyi tekrar açýn.
Elektronik hata
Cihazýn elektrik baðlantýsýný
birkaç dakikalýðýna kesin (ev
kurulumundaki sigortayý
çýkarýn).
Cihazý açtýktan sonra yine
görüntülenirse, servis çaðýrýn.
yanýyor.
ve sayý görüntüleniyor.
Arýzayý yukarýdaki çözüm yollarýný
kullanarak gideremediðiniz takdirde,
lütfen bayinize veya müþteri
hizmetlerine baþvurun.
1 Uyarý: Cihazda yapýlacak olan tamirat,
yalnýzca yetkili servisi tarafýndan
yapýlabilir. Yanlýþ yapýlan tamirler
kullanýcý için çok tehlikeli olabilir.
12
Çözüm
3
Yedek parça gerektiðinde, yetkili
servis teknisyeninin veya satýcýnýn
ziyareti garanti süresi dahilinde bile
olsa, ücret alýnýr.
Elden Çýkarma
2
2
Ambalaj malzemesi
Ambalaj malzemeleri çevreye zarar
vermez ve geri dönüþümlüdür.
Plastik parçalar örneðin >PE<, >PS<
gibi þekillerde belirtilmiþtir. Ambalaj
malzemelerini, dýþ çöp
konteynerlerinde iþaretlerine göre
öngörülmüþ olan bölümlere atýn.
Eski cihaz
Ürünün ya da ambalajýnýn üzerindeki
simgesi, bu ürünün normal ev
çöpü gibi atýlmayýp, elektrik ve
elektronik cihazlarýn geri dönüþüm
için verildiði özel toplama
noktalarýndan birine verilmesi
gerektiðini belirtir. Bu ürünün doðru
þekilde imha edilmesine katkýda
bulunmakla hem çevreyi, hem de
çevrenizdekilerin saðlýðýný korumuþ
olursunuz. Yanlýþ þekilde imha ise
hem çevreye hem saðlýða zararlýdýr.
Bu ürünün geri dönüþümüne iliþkin
daha ayrýntýlý bilgileri belediyenizden,
çöp dairenizden veya ürünü satýn
almýþ olduðunuz bayiden
edinebilirsiniz.
W
13
Montaj Talimatlarý
1 Güvenlik bilgileri
Dikkat! Mutlaka okuyun!
Cihazýn kullanýldýðý ülkede yürürlükte
olan yasa, tüzük, yönerge ve normlara
uyulmalýdýr (güvenlik kurallarý, amacýna
ve kurallara uygun geri dönüþüm, vb).
Montaj sadece yetkili bir teknisyen
tarafýndan yapýlmalýdýr.
Diðer cihaz ve mobilyalarla arada
bulunmasý gereken asgari mesafelere
uyulmalýdýr.
Temas korunmasý montaj yoluyla
saðlanmalý, örneðin cihazýn doðrudan
altýna yerleþtirilecek çekmecelerle araya
koruyucu bir zemin yerleþtirilmeldir.
Çalýþma yüzeyindeki kesitler, uygun bir
sýzdýrmazlýk materyaliyle neme karþý
korunmalýdýr.
Conta, cihaz ile çalýþma yüzeyinin
aralýksýz temasýný saðlar.
Cihaz ile çalýþma yüzeyi arasýna silikon
sýzdýrmazlýk malzemesi koymayýn.
Cihazý kapý ve pencerelerin hemen
arkasýna monte etmekten uzak durunuz.
Aksi takdirde açýlan kapýlar ve
pencereler, sýcak tencerelerin piþirme
alanýndan düþmesine neden olabilir.
z Elektrik akýmý nedeniyle
yaralanma tehlikesi.
• Þebeke baðlantý klemensinde gerilim
bulunmaktadýr.
• Þebeke baðlantý klemensini gerilimsiz
duruma getirin.
• Baðlantý þemasýna dikkat edin.
• Elektroteknik güvenlik kurallarýna uyun.
• Tekniðe uygun montaj yaparak temas
korumasýný saðlayýn.
• Elektrik baðlantýsýnýn bir elektrik
teknisyeni tarafýndan yapýlmasýný
saðlayýn.
14
z
Elektrik akýmý sonucu hasar.
• Gevþek ve hatalý soket baðlantýlarý
klemensi aþýrý ýsýtabilir.
• Klemens baðlantýlarýný tekniðe uygun
þekilde uygulayýn.
• Kablolardaki çekme yükünü alýn.
• 1 veya 2 fazlý baðlantýda, H05BB-F
Tmax 90°C (veya üstü) tipte uygun
þebeke baðlantý kablosu
kullanýlmalýdýr.
• Cihazýnýzýn þebeke baðlantý kablosu
hasarlanmýþsa, özel bir baðlantý
kablosuyla (Tip H05BB-F Tmax 90°C;
veya üstü) deðiþtirilmelidir. Bu kabloyu
müþteri hizmetlerinden edinebilirsiniz.
Bir cihaza, en az 3 mm. geniþliðinde
temas açýklýðý ile tüm kutuplarda
þebekeden cihazin irtibatýnýn kesilmesine
imkan verecek bir elektrik tesisatýnýn
temin edilmesi zorunludur. Elveriþli
koruma cihazlarý, hat koruyucu devre
kesiciler, (vida tipi sigortalar tutamaçtan
sökülecek) sigortalarý, toprak kaçaðý
engelleri ve kontaktörlerini içermektedir.
Montaj
15
16
17
Bilgi etiketi
ZVT 64 X
55HAD54AO
949 592 980
230 V
50 Hz
6,5 kW
ZANUSSI
18
Servis
Teknik arýzalarda lütfen öncelikle,
kullanma kýlavuzunun yardýmýyla (“Arýza
durumunda” bölümü) sorunu kendi
kendinize çözmeyi deneyin.
Eðer sorunu çözemiyorsanýz, lütfen
müþteri hizmetlerimize veya yetkili
servislerimizden birine baþvurun.
Size hýzla yardýmcý olabilmek için þu
bilgilere ihtiyacýmýz vardýr:
• Cihaz modeli
• Ürün numarasý (PNC)
• Seri numarasý (S-No.)
(numaralar tip levhasýnda yazýlýdýr)
• Arýzanýn türü
• varsa, cihazýn gösterdiði arýza mesajý
• Cam seramik üç haneli harf-sayý
kombinasyonu
Cihazýnýzla ilgili gereken bilgilerin elinizin
altýnda bulunmasý için, bunlarý aþaðýya
yazmanýzý öneririz:
Cihaz modeli:
.....................................
Ürün numarasý:
.....................................
Seri numarasý:
.....................................
19
www.electrolux.com
www.zanussi.com.tr
867 202 642-A-121108-01
Önceden haber verilmeksizin deðiþiklik yapma hakký saklýdýr.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement