ZANUSSI ZVT64N Пайдаланушы нұсқаулығы

Add to My manuals
24 Pages

advertisement

ZANUSSI ZVT64N Пайдаланушы нұсқаулығы | Manualzz
Пайдаланушы
н±сіаулыƒы
Шыны
керамикалыі
пiсiру бетi
ZVT 64 N
Бiздiœ б±йымымызды сатып
алƒаныœыз ‰шiн рахмет айтамыз
Сатып ал ан жа а б йымы ызды
іолдану аріылы л ззат тiлеп, басіа й
б йымдарын сатып ал ы ыз келгенде
бiздi фирмамызды б йымдарына
назар аударасыз деп мiттенемiз.
Осы іолдану туралы н сіауларын
ыіыласпен оіып алып, б йымны
ж мыс iстей алатын уаіыты бойынша
аныітама ретiнде саіта ыз. олдану
туралы н сіауларын б йымды басіа
бiреуге берген кезде б йыммен бiрге
беруi iз керек.
Сµздер тiзiмi
Пайдалану туралы н сіаулар
ауiпсiздiк н сіаулары
Электрб йым сиппатамасы
Электрб йымды іолдану
Тамаі пiсiру менен іуыру шiн
ке естер
3
3
5
7
10
Электрб йымды тазалау менен к ту
М мкiн болатын шешiмдер, егер …
Утилизация
Орнату туралы н сіаулар
Орнату
ызмет к рсету
12
14
16
17
19
23
Пайдаланушылар а арнал ан осы ма л маттарда астыда к рсетiлген бейнелер
іолданылады:
1 Назары
ызда болсын! Мiндеттi т рде оіуы ыз іажет! олданушылар
іауiпсiздiгi шiн ма ызды н сіаулар менен б йымны б геуiлдерiн
болдыртпау шiн ма л маттар.
3 Жалпы н
сіаулар менен ке естер.
2Б
z
2
йымды іорша ан орта а зиян келдiртпей іолдану туралы н сіау
менен ма л маттар.
Аса іауiптi кернеу де гейi.
Пайдалану туралы н±сіаулар
1 ауiпсiздiк н±сіаулары
Осы н сіауларды б рiн оіып
мытпа ыз, б зылып іал ан
жа дайда осы н сіауларды
станба анда б йым кепiлдемесi
(гарантия) жарамсыз болып іалуы
м мкiн.
Электрб±йымды белгiлеп
кµрсетiлген маісат ‰шiн
ƒана іолданыœыз
•
•
•
•
•
•
здерiнi дене, сезгiш немесе
iшкi сезiм іабiлеттерi аріылы
немесе іолдану т сiлiн бiлмегенi
аріылы б л б йымды іолдана
алмайтын адамдар (балалар да)
осы б йымды іастарында
здерiне баіылау етiп отыр ан бiр
адам бол анда ана іолданулары
лазым.
Электрб йымны баіылаусыз
ж мыс iстеуiн болдыртпа ыз.
Б л электрб йымды та амдарды
тек іана йде пiсiрiп і ыру шiн
іолдана аласыз.
Б л электрб йымды ж мыс жер
ретiнде немесе заттарды іою
шiн жер ретiнде іолданба ыз.
Электрб йымны ж йесiн згерту
немесе басіа т рде орнату а
р ісат берiлмей тыйым
салынады.
Жанып кете алатын с йыі
заттарды, тез жанып кете алатын
материалдарды немесе ерiп кете
алатын заттарды (мысалы
фольгалар, пластмасса,
алюминий) осы
электрб йымыны стiне немесе
жанына іойма ыз немесе
саітама ыз.
Балалар іауiпсiздiгi ‰шiн
• Кiшкентай балаларды рдайым
электрб йым а
жаіындатпауы ыз лазым.
• лкенрек балалар осы
электрб йыммен тек іана к мек
берiлiп отырыл анда ж не
баіыланып отыр ан жа дайда
іолданыла алады.
• Балалар немесе й жануарлар
тарапынан электрб йымды
іосылып жiберiлуiн болдыртпау
шiн балалар іауiпсiздiк ж йесiн
iске кiргiзiп іолдануы ыз лазым.
Жалпы техникалыі
іауiпсiздiк
• Осы б йымды орнатып iске іосуы
тек іана арнайы к сiби бiлiмi
ж не р ісаты бар мамандар
аріылы ткiзiле алынады.
• Жи аздар а орнатылып
іойылатын электрб йымдарды
тек з м лшерлерiне ж не
т рлерiне с йкес жи аздар
менен ж мыс таітайларыны
iшiне орнатуы ыз лазым.
• Электрб йым д рыс ж мыс
iстемесе немесе йнек
к йiктасында б зыл ан жерлерi
болса (сынып, б лiнiп немесе
жыртылып іал ан жерлерi бар
болса) м мкiн бола алатын электр
3
то ыны со ып кетуiн болдыртпау
шiн электрб йым шiрiлiп электр
то ынан шы арылып іойылуы
керек.
• Осы б йымды ж ндеу тек іана
арнайы к сiби бiлiмi ж не
р ісаты бар мамандар аріылы
ткiзiле алынады.
Электрб±йымды
пайдаланƒанда іауiпсiздiк
• Жабыстырыла алынатын
суреттер менен фольгаларын
йнек к йiктасы стiнен кетiрiп
алы ыз.
• Абайсыз ж мыс iстеу аріылы
к йiп кету іауiпi т суi м мкiн.
• Электрб йымдарды кабельдерi
ыстыі электрб йымдар а немесе
ыстыі тамаі пiсiру ыдыстарына
т сiп жаіындамаулары керек.
• Аса ысып кеткен май те тез
жанып кете алады.
Назарлары ызда
болсын! Отшы ып кету іауiпi!
• Кемпiректердi р
іолданыл анынан кейiн шiрiп
іоюы ыз керек.
Тазалау уаіытындаƒы
іауiпсiздiк
• Тазалау шiн электрб йымды
алдымен шiрiп суытып алуы ыз
керек.
• зi iздi іауiпсiздiгi iз шiн осы
электрб йымды бyмен
тазалайтын б йымдармен
немесе жо ары іысылым
тазалаушылармен тазалау р ісат
етiлмейдi.
4
Электрб±йымныœ
б±зылуын болдыртпау
‰шiн
•
•
•
•
•
•
йнек к йiктасы стiне т сiп іала
алатын заттар аріылы б зылып
кетуi м мкiн.
Тамаі пiсiру ыдысымен со ылып
кеткен жа дайда йнек
к йiктасыны шетi б зылып кетуi
м мкiн.
Ауыр і рыштан, алюминий
і йындысынан жасалы ан
немесе табандары б зылып
іал ан тамаі пiсiру ыдыстар пеш
стiнде жылжытылып
іал андарында йнек к йiктасын
тырнап б зып жiберулерi м мкiн.
Ерiп кете алaтын заттар менен
іайнап ыдыстан шы ып кететiн
заттар йнек к йiктасы стiне
жабысып жанып кетулерi м мкiн,
сондыітан іолма іол тазаланып
кетiрiлуi керек.
Тамаі пiсiру немесе іуыру шiн
ыдыстарыны бос т рде
іосыл ан электрб йым стiнде
т руын болдыртпа ыз ыдыс
немесе йнек к йiктасыны
б зылып кетуi м мкiн.
Кемпiректердi стiлерiнде бос
ыдыс т рса немесе ыдыс
іойылма анда іолданба ыз.
Электрб±йым сиппатамасы
Индукциялыі пешiнiœ
жабдыіталуы
Бiр ше берлi
кемпiрек1200 В
Бiр шы ырыіты пiсiру
айма ы 2300 B
Бiр шы ырыіты пiсiру
айма ы 1800 В
Басіару
панелi
Бiр шы ырыітан т ратын
пiсiру айма ы 1200 B
Басіару панелiнiœ
жабдыіталуы
Тамаі пiсiру де гейiн
та дап е гiзу
К рсету
On/Off
5
озƒау аріылы
басіарылатын тексеру
сенсорлары
Б л электрб йым оз ау Тексеру С
енсорлармен жабдыіталы ан.
Б йым функцияларын
сенсорларды іоз ау аріылы
згерте алынып, к рсету дисплей
менен акустикалыі сигналдар
аріылы растатылады.
Сенсорларды, басіа сенсорларды
іоз ап етпеу шiн, жо арыдан
іоз ауы ыз лазым.
Сенсорлар
осу /
шiру
Функциясы
Электрб йымды іосып шiру
Е гiзiлген
ма л маттарды
жо арылату
Тамаі пiсiру де гейiн жо арылату
Е гiзiлген
ма л маттарды
іыса дату
Тамаі пiсiру де гейiн іыса дату
Кµрсету
Кµрсету
Сипаттамасы
Кемпiрек іосылды
Тамаі пiсiру де гейлер
ате
Тамаі пiсiру де гейi е гiзiлдi
Электрб йым б зылып д рыс
iстемей жатыр
ал ан жылылыі де гейi Кемпiрек лi жылы
Балалар іауiпсiздiгi шiн
ж йесi
зiн зi автоматикалыі
т рде шiрiлуi
6
Кiлттеу/ Балалар іауiпсiздiгi шiн
ж йесi іосылды
зiн зi автоматикалыі т рде
шiрiлуi ж мыс iстеп т р
алƒан жылылыі деœгейiн
кµрсету
1 Назарыœызда болсын!
3
ал ан
жылылыі аріылы к йiп кету
іауiпi бар. шiрiлгеннен кейiн
кемпiректерге суу шiн бiраз
уаіыт керек. ал ан жылылыіты
к рсетiледi.
ал ан жылылыі т сiлiн
та амдарды ерiту менен жылы
іалпында саітау шiн
іолданыла аласыз.
Электрб±йымды іолдану
Электр б±йымын іосу жºне µшiру
Басіару панелi
Бейнебет
осу шiн
белгiшесiн 2 секунд басы ыз
/
шiру шiн
белгiшесiн 1 секунд басы ыз
/ ешбiр
3
Электрб йымды іосіаннан
кейiн 10 секунд iшiнде тамаі
пiсiру де гейiн немесе бiр
функциясын е гiзiп іоюы ыз
керек, осылар е гiзiлмесе
электрб йым з зiмен
автоматикалыі т рде шiрiлiп
кетедi.
Тамаі пiсiру деœгейiн еœгiзу
Басіару панелi
Бейнебет
К бейту шiн
белгiшесiн
дейiн
басы ыз
Азайту шiн
белгiшесiн
дейiн
басы ыз
шiру шiн
ж не
басы ыз
бiр уаіытта іатар
7
Балалар іауiпсiздiгi
‰шiн ж‰йесiн іолдану
уаіытта ж мыс iстеп кетуiн
болдыртпайды.
Балалар іауiпсiздiгi шiн ж йесi
осы электрб йымны тiлемеген
Бала іауiпсiздiгiнiœ і±ралын іосу
адам
Басіару панелi
1.
Пештi іосыœыз. (ыздыру
параметрiн орнатпаœыз.)
2.
Алды ы пiсiру аймаітарыны
т ймешiктерiн 4 секунд іатар
басыœыз
3.
Бейнебет/Сигнал
Пештi шiрi iз
Бала іауiпсiздiгiнi і ралы іосылды
Бала іауiпсiздiгiнiœ і±ралын ажырату
адам
Басіару панелi
1.
Пештi іосыœыз. (ыздыру
параметрiн орнатпаœыз.)
2.
Алды ы пiсiру аймаітарыны
т ймешiктерiн4 секунд іатар
басыœыз
3.
Пештi шiрi iз.
Бала іауiпсiздiгiнi і ралы ажыратылды.
3Балаларды іор
ау
і рыл ысын тек егер
ешіандай іызу параметрi
орнатылма ан болса ана
ажыратып іосу а болады.
8
Бейнебет/Сигнал
Бала іауiпсiздiгiнiœ
і±ралын жартылай
ажырату
Бала іауiпсiздiгiнi і ралын
осылайша тек бiр реттiк пiсiру
ж мысы шiн ажыратып іою а
болады; б дан кейiн ол белсендi
к йге к шiрiледi.
адам
1.
2.
Басіару панелi
Бейнебет/Сигнал
Пештi іосы ыз
Алды ы пiсiру аймаітарыны
т ймешiктерiн 4 секунд іатар
басыœыз
Б ны і рыл ы келесi жолы іайта ажыратыл ан а дейiн бiр іалыпты
іолдана беруге болады. рыл ы шiрiлген со да бала іауiпсiздiгiнi
і ралы белсендi к йде т ра бередi.
3
Балалар іауiпсiздiгi шiн
ж йесiн уаіытша ж мыс
т ртiбiнен шы ар аннан кейiн
10 секунд iшiнде бiр кемпiрек
немесе бiр функция е гiзiлiп
іойылмаса электрб йым
автоматикалыі т рде шiрiлiп
кетедi.
¤з-µзiн автоматикалыі
т‰рде µшiру
Индукциялыі тамаі пiсiру пешi
• Тамаі пiсiру пешiн іосіаннан
кейiн 10 секунд iшiнде бiр тамаі
пiсiру де гейi та дап алынып
іосылмаса, тамаі пiсiру панелi
10 секунд уаіыт ткеннен кейiн
з зiмен шiрiлiп кетедi.
• Бiр немесе бiрнеше сенсорлар
10 секундтан астам уаіыт бойы
заттар (тамаі пiсiру ыдысы,
ш берек т.б.) аріылы жабылып
іалса, бiр сигнал шы ып тамаі
пiсiру пешi автоматикалыі т рде
шiрiлiп кетедi.
• Тамаі пiсiру кемпiректерiнi б рi
де шiрiлсе, тамаі пiсiру панелi
10 секунд уаіыт ткеннен кейiн
з зiмен шiрiлiп кетедi.
9
Кемпiректер
• Егер кемпiректердi бiреуi белгiлi
бiр уаіыттан кейiн шiрiлмесе
немесе тамаі пiсiру де гейi
згерiлмесе кемпiрек
автоматикалыі т рде шiрiлiп
кетедi.
к рсетелiп т рады.
Кемпiректi іайтадан іолдану шiн
кемпiректе жа адан
е гiзiлiп
койылуы керек.
Тамаі пiсiру деœгейi
¤шiрiлу ÍÂÈiÌ
1 2
6 са ат
3 4
5 са ат
5
4 са ат
6 9
1,5 са ат
Тамаі пiсiру менен іуыру ‰шiн кеœестер
3
10
Акриламид туралы н±сіаулар
Е жа а ылыми зерттеулерiне
іарай, та амдарды ( сiресе
к шейту заттары бар не
іосыл ан та амдарды) аса
іатты т рде іо ыр іылып іуыру
аріылы денсаулыі шiн зиян
келдiретiн акриламид шы ады.
Сондыітан бiздi ке есiмiз
м мкiншiлiгiнше іарай т мен
жылылыі де гейлерде бумен
пiсiрiп та амдарды аса іо ыр
іылып пiсiрме iз.
Тамаі пiсiру ыдыс
• Жо ары сапалы тамаі пiсiру
ыдысты ыдыс табанынан к рiп
бiлесiз. Ыдыс табаны
м мкiншiлiгiнше іалы ж не тегiс
болуы керек.
•
рыш эмалiнен жасалы ан
ыдыстар немесе табаны
алюминий немесе мыстан бол ан
ыдыстар йнек керамикасы
стiнде кетiрiле алынбайтын
немесе ауыр кететiн даі пенен
ре іалдыра алады.
Электр тоƒын ‰немдеу
2 Тамаі пiсiру ыдысын рзаман
2
кемпiрек іосыл анынша дейiн
кемпiректi стiне іойы ыз.
2
Тамаі пiсiру ыдысын
м мкiншiлiгiне іарай рзаман
іаіпаіпен жауып іойы ыз.
2
ал ан жылылыіты пайдалану
шiн кемпiректердi бумен пiсiру
уаіыты бiткенiнше дейiн шiрiп
іоюы ыз лазым.
Ыдыс табаны менен кемпiрек
м лшерi бiрдей болуы керек.
Электрб±йымды тамаі пiсiру ‰шiн іолдану
тºлiмдерi
Астыда ы кестеде к рсетiлгендер тек орташа шамалар.
Тамаі
пiсiру
деœгейi
Аз судапiсiру
1 2
2 3
Уаіыты
Н±сіаулар/
Кеœестер
Калдыі Жылу,
шiрiлiп т ру т рi
0
1
Лайыіты
Жылы
іалпындаіалтыру
Аз суда пiсiрiлген
та амдарды жылы
жалпында саітау
керегiнше
Жауып іою
Ерiту
Соус
голландес,май,
шоколад, желатин
ерiту
5 25 мин.
арадасырада
араластырып
іойы ыз
Таƒамдарды
бiр ыдыста
басіа
ыдыстаƒы
ыстыі суƒа
іойып іатты
іылу
Омлет
10 40 мин.
аіпаіпен жауып
іойып пiсiру
Бумен пiсiру
К рiш пенен с т
б йымдарын бумен
пiсiрiп
дайынта амдарды
жылыту
25 50 мин.
К рiшке е аз
дегенде іос шама
с т іосып,
с тта амдарын
арадасырада
араластыры ыз.
11
Тамаі
пiсiру
деœгейi
Аз судапiсiру
Лайыіты
3 4
Бу астында
пiсiру
Булату
4 5
Пiсiру
Уаіыты
Н±сіаулар/
Кеœестер
Бумен пiсiру
к к нiстердi,
балыіты
еттi аз суда бумен
пiсiру
20 45 мин.
К к нiс пiсiргенде
аз ана су іосы ыз
(бiрнеше ас іасыі
іана)
Буменкартофель
пiсiру
20 60 мин.
Аз суіолданы ыз,
мысалы:
750 г картофель
шiн ¼ л су
лкенрек тамаі
шамаларын пiсiру,
сорпалар менен
ботіалар
60 150 мин.
3 дейiн л су менен
іосымшалар
збейпеште
пiсiру
Арадасырада
араластырып
іойы ыз
5 15 мин.
бiр іуыру
ыдыс шiн
Арадасырада
аралыстырып
іойы ыз
6 7
Жеœiл
іуыру
шнитцель, кордон
бле, котлет,
фрикадель,
іуырыл ан ш жыі,
бауыр, ж мыртіа,
ж мыртіапирогы,
балыі фриттирдеу
7 8
атты
іуыру
картофельшелпегi,
ет тiлiмдерi, стеак,
жалпаі нан
9
Тез іайнатып
алыпіуыру
фритирдеу
К п шамалы су іайнатып, iрiмшiк іосыл ан кеспенi
пiсiрiп, ет іуырып (гуляш, пеште пiсiрiлген ет),
поммфрит фриттердеу
Электрб±йымды тазалау менен к‰ту
1 Назарыœызда болсын!
ал ан
жылылыі аріылы к йiп кету
іауiпi пайда болады.
1 Назарыœызда болсын! ткiр
менен ашытып жiбере алатын
тазалаушылар осы
электрб йымды б за алады.
Су менен ж й ыдыс тазалау
шiн сабын суларымен
тазала ыз.
12
1
Назарыœызда болсын! Ыдыс
тазалау шiн сабын суларыны
іалдыітары осы
электрб йымды б за алады.
Сабын су іалдыітарын су менен
ыдыс тазалаушы суымен кетiрiп
тазала ыз.
Электрб±йымды ºр
іолданƒаннан кейiн
тазалаœыз
1. Электрб йымды дыміыл бiр
ш берек пенен бiраз ыдыс
тазалау суымен с ртiп іойы ыз.
2. Электрб йымды таза бiр
ш берекпен і р атып с ртi iз.
2.Кiр болып іал ан жерлердi
арнайы сыр ы старамен кетiрiп
іойы ыз.
3. Электрб йымды дыміыл бiр
ш берек пенен бiраз ыдыс
тазалау суымен с ртiп іойы ыз.
4. Электрб йымды таза бiр
ш берекпен і р атып с ртi iз.
Кiр т‰сiп іалƒан жерлерде
кiрдi кетiрiп жiберiœiз
1.Тазалау таяішасын йнек
к йiктасыны стiн тазалау шiн
йнек к йiктасына іарай бiраз
ылди т рде іойып іолданы ыз.
кетiрiœiз
іолмаіол
Кiрдiœ т‰рi
шекер, шекер іосыл ан
та амдар
Пластмассадан жасалы
заттар, алюминийден
жасалы ан фольгалар
суып іалƒан
электрб±йым
и
тазалау таяішасы*
ан
и
кальк пенен су шеттерi
и
Май шашуынан т скен
даітар
и
металл ре кiндей
жылтырлап т р анре к
згерулерi
и
*Тазалау таяішасын, йнек к йiктасын
немесе ба алы металлдарынан
шы арыл ан заттарды тазалау суын й
ж не й т рмысы шiн б йымдарды
сататын д кендерде сатып ала алсыз
3
менен
Аса іатты кiрленiп іал ан
жерлердi йнек к йiктасын
немесе ба алы металлдарынан
шы арыл ан заттарды тазалау
суымен тазала ыз.
3
йнек к йiктасын
немесе ба алы
металлдарынан
шы арыл ан
заттарды тазалау
суы*
йнек к йiктасында ы
тырналып іал ан жерлер
немесе іою ре клi даітар
тазалына алынбаса да
электрб йымызды ж мыс
нiмдiлiгiне ешбiр ыіпал
етпейдi.
13
М‰мкiн болатын шешiмдер, егер …
иыншылыі
Пiсiру аймаітары iске
іосыла алмайды немесе
ж мыс атіармай т р
Сигнал тоны электрб йым
шiрiлiп т р анда шы ады
ал ан жылылыі де гейiн
бiлдiретiн к рсету белгiсi
ешн рсе к рсетпей т р
Сигнал тоны шы ып
электрб йым іосылады да
5 секундтан кейiн іайтадан
шiрiлiп кетедi; 5 секундтан
кейiн та ы бiр сигнал тоны
шы ады
жымы дап т рады
М‰мкiн болƒан себеп
Пеш iске іосыл аннан берi
10 секундтан артыі уаіыт
ттi
рыл ыны іайта iске
іосы ыз.
Бала іауiпсiздiгiне
арнал ан і рал iске
іосыл ан
Бала іауiпсiздiгiне
арнал ан і ралды белсендi
к йден ажыраты ыз ("Бала
іауiпсiздiгiне арнал ан
і рал" б лiмiн оіы ыз)
Бiрнеше сенсорлыі ала
бiр уаіытта тигiзiлген
Бiр сенсорлыі ала
тигiзi iз
Автоматты шiру iске
іосыл ан
Басіару панелiнде жатіан
барлыі заттарды
(кастрлюльдер, маталар,
т.б.) алып таста ыз. Пештi
іайта iске іосы ыз
Басіару панелi толы ымен
немесе жартылай заттар
аріылы жабылып іалды
Заттарды стiнен алы ыз
Кемпiрек ендi ана
ж мысіа іосыл ан
себептен лi д рыс
іызымады
Сенсорларда осу/ шiру
белгiлерi жабылып іалды,
мысалы бiр ш берек
аріылы
а ана
Индукциялыі пеш ыстыі
болып кетсе
іолданушылар а іызмет
к рсететiн орталы ымен
хабарласы ыз.
Басіару панел стiне ешбiр
зат іойып салма ыз
Тамаі пiсiру кемпiрегiн аса Тамаі пiсiру кемпiрегiн
ысып кетуiн
шiрi iз. Тамаі пiсiру
болдыртпайтын іауiпсiздiк кемпiрегiн іайтадан
ж йесi іосылып кеттi
іосы ыз
з зiмен шiру іосылып
кеттi
14
Кµмек
Тамаі пiсiру кемпiрегiн
шiрi iз. Тамаі пiсiру
кемпiрегiн іайтадан
іосы ыз
иыншылыі
ж не н мiрi к рсeтiледi
М‰мкiн болƒан себеп
Электроника іатесi
Кµмек
Б йымды бiрнеше минут
шiн электр то ынан
шы арып алы ыз ( йде
орнатіаны ызда
іауiпсiздiк б лшегiн
шы арып алы ыз)
Егер б йымды іосіаннан
кейiн іайтадан
деп
к рсетiлсе,
іолданушылар а іызмет
к рсету орталы ымен
хабарласы ыз
Жо арыда к рсетiлген к мек
ке естерi аріылы іиыншылыіты
шеше алмаса ыз, б йымды
сататын д кеннен немесе
іолданушылар а іызмет
к рсететiн сервис мамандарынан
ке ес iзде iз.
1 Назары ызда болсын! Б л
электрб йымды тек іана
арнайы мамандар ж ндей
алады. Лайыісыз ж ндеу
ж мыстары аріылы
іолданушылар іауiпсiздiгi шiн
зиян т суi м мкiн.
3 Б йымды д рыс емес
іолданыл ан аріылы пайда
бол ан іателердi ж ндеу шiн
йi iзге келген
іолданушылар а іызмет
к рсету техника маманы
немесе б йым сатушысыны
іызметi аіысыз болмауы
м мкiн.
15
Утилизация
2
2
Б±йымныœ іорапшасы
Б йым іорапшасы іорша ан
орта а зиян келдiрмейтiн
материалдардан жасалынып,
жа адан басіа б йым шы ару
шiн іайтадан ндiрiле
алынады. Пластик
материалдардан шы арыл ан
б лшектер белгiленiп
к рсетiлген, мысалы >PE<,
>PS< т.б. Б йымды
утилизация а тапсыру шiн
б йым іорапшаларын жергiлiктi
утилизация ережелерiне с йкес
утилизация шiн арнайы
контейнерге апарып
тастауы ыз керек.
Ескi б±йым
Б йым немесе б йым
іорапшаларында ы
б йымды ж й й
б л белгi
іалдыі емес екенiн к рсетiп,
осы б йымды немесе
іорапшаларды электр ж не
электроника б йымдар шiн
арнайы контейнерлерге
тапсырылуы керек екенiн
к рсетедi. Б йымды д рыс
жерге тапсыру аріылы
Сiз іорша ан ортаны саітау
шiн лес іосып адамдарды
денсаулы ына зиян
келдiртпейсiз. Д рыс емес
утилизация аріылы іорша ан
орта а ж не денсаулыііа зиян
ете аласыз. Б л б йымны
утилизациясы туралы зi iз
турып жатіан жергiлiк
басіарма, іалдыітар жинайтын
мекемесi немесе осы б йымды
сатып ал ан д кенде сурап бiле
аласыз.
W
16
Орнату туралы н±сіаулар
z
ауiпсiздiк н±сіаулары
Осы б йымды іолдан ан елде осы
елдi за дар, жарлыітары менен
ережелерiне іарай іолдануы ыз
керек (іауiпсiздiк ережелерi,
электрб йымдарды д рыс
утилизация туралы ережелерi т.б.)
Б йым орнатуы тек іана мамандар
тарапынан ткiзiле алынады.
Б л электрб йымын басіа
б йымдар менен жи аздарды
жанында орнатіанда к рсетiлiп
белгiленген аралыі шамасына
назар аударып орнаты ыз.
оз ау аріылы іауiп тигiзбеу шiн
электрб йымды д рыс орнату
лазым, мысалы шы арыла
алынатын ж шiкшiлер тек электр
б йым астында іор ау табаны
салы анда ана іолданыла
алынады.
Ж мыс таітайында ы іосу орнын
дыміылыііа іарсы шiн лайыіты
іабатша салып к тi iз.
абатша электрб йымды ешбiр
ашыі жер іалдырмай ж мыс
таітасымен жаба алады.
Электрб йым менен ж мыс
таітайы арасына ешбiр силикон
іалы датіышынын салып
іойма ыз.
Осы электрб йымды есiктер
немесе терезелер жанында
орнатпа ыз. Ашылып іала алатын
есiктер немесе терезелер аріылы
ысып кеткен ыдыстар пеш стiнен
т сiп кетуi м мкiн.
•
•
•
•
•
•
Электр тоƒынан заіым алу
іаупi бар.
Тоі к зiне іосіыш терминал
кернеулi.
Тоі к зiне іосіыш терминалды
электр кернеуiнен ажыраты ыз.
осуды ж йелi т рде ж зеге
асырылуын іада ала ыз.
Тоі іауiпсiздiк шараларын
орында ыз.
Б йымды тоі желiсiндегi
т йыіталудан саітау шiн
орнатушы маманды шаіырып
орнаттыры ыз.
Б йымды электр маманы тоі
к зiне іосу а тиiс.
z
•
•
•
•
•
Электр тоƒынан заіым алу
іаупi бар.
Ны ыз іондырылмайтын ж не
сай келмейтiн іосіыш пен тоі
к зiн іолдану аса ысып кетуге
келiп со ады.
Клеммалы байланысты электр
маманын шаіырып, д рыс орнату
керек.
Кабелдер шiн керiлу м мкiндiгiн
ту ызатын іапсыр ыштарды
іолданы ыз.
1 немесе 2 адымдыі орнатып
іосу шiн р т рi шiн H05BB F
Tmax 90°C (немесе осыдан да
жо ары) кабелi іолданылуы
керек.
Егер осы электрб йымыны
кабелi б зыл ан болса, осы
кабель басіа бiр арнайы т рлi
кабель аріылы ауыстырылып
іойылуы керек H05BB F Tmax
90°C (немесе осыдан да жо ары).
Оны іолданушылар а іызмет
к рсететiн сервис
орталы ымыздан ала аласыз.
17
Электрб йымын орнату
инсталляция т сiлiнде б йымды р
полюстарынан тоітан шы ара алу
шiн б йымны ашыі жерiнде е аз
дегенде 3 мм ашыі жерi бар.
Лайыіты б ле алатын т сiлдер
болып іауiпсiздiк автоматикалыі
іосушылар, іауiпсiздiк ж йелер
(б рап орнатылатын ж йелердi
іабы ынан шы арып алу керек),
іате ба ытта ж рiп жатіан тоіты
басіа тоітан б лiп жiберетiн ж йесi
менен іор ау ж йелерi саналады.
18
Орнату
19
20
21
Б±йым т‰рiн кµрсететiн
іаліан
ZVT 64 N
55HAD54AO
949 593 050
230 V
50 Hz
6,5 kW
ZANUSSI
22
ызмет кµрсету
Техникалыі аіаулыітар орын ал ан
кезде, е уелi, пайдаланушы а
арнал ан н сіауларды ("Б ндай
жа дайда не iстеу керек?" б лiмi)
к мегiне с йене отырып, б л
аіаулыіты ж ндей алатын,
алмайтынды ы ызды тексерiп
к рi iз.
Егер орын ал ан аіаулыіты з
бетi iзбен ж ндей алмаса ыз,
"Т тынушылар а іызмет к рсету
орталы ымен", не болмаса, іызмет
к рсету саласында ы
серiктестерiмiздi бiрiмен
хабарласы ыз.
Сiзге жедел арада к мек к рсете
алу шiн, бiзге т мендегi
м лiметтер іажет:
• Модель сипаттамасы
• нiмнi н мiрi (PNC)
• Сериялыі н мiрi (S No.)
(н мiрлердi техникалыі
м лiметтер таіташасынан
к ресiз)
• Аіаулыіты т рi
• егер б йымнан іате туралы хабар
к рiнсе, ол туралы да м лiм етi iз
• йнек керамикасыны ш санды
рiптер сандар комбинациясы
Б йымы ыз а байланысты іажеттi
сiлтеме н мiрлер ріашан да з
іолы ызда даяр т ру шiн, оларды
мына жерге жазып іоюды
сынамыз:
Модель сипаттамасы:
.....................................
PNC:
.....................................
S No:
.....................................
23
www.electrolux.com
www.zanussi.com
867 202 535 A 250908 01
згерулерi болуы м мкiн

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement