Electrolux EIS7548 User manual

Electrolux EIS7548 User manual
EIS7548
BG
RO
Плоча
Plită
Ръководство за употреба
Manual de utilizare
2
30
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 5
3. ИНСТАЛИРАНЕ.................................................................................................7
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 8
5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО..............................................................................10
6. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА..........................................................11
7. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 12
8. ГЪВКАВА ИНДУКЦИОННА ЗОНА ЗА ГОТВЕНЕ.......................................... 18
9. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................... 20
10. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 23
11. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................23
12. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..................................................................................27
13. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ......................................................................28
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки
или комплексни увреждания трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
4
www.electrolux.com
1.2 Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и неговите достъпни
части се нагорещяват по време на употреба.
Трябва да се внимава и да се избягва докосване
на нагревателите.
Не използвайте уреда с външен таймер или
отделна система за дистанционно управление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пържене с мазнина или
олио, без надзор, може да е опасно и да
предизвика пожар.
НИКОГА не се опитвайте да загасите пожар с
вода, а изключете уреда и след това покрийте
пламъка напр. с капак или огнеупорно одеяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процесът на готвене трябва
да бъде наблюдаван. Краткият процес на готвене
трябва да бъде наблюдаван постоянно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар: Не
съхранявайте предмети върху готварския плот.
Метални предмети като ножове, вилици, лъжици и
капаци, не трябва да се поставят върху готв. плот,
тъй като могат да се загреят.
Не използвайте уреда, преди да го инсталирате
във вградената конструкция.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
След употреба, изключете готв. плот от ключ за
управление и не разчитайте на функцията за
локализиране на съдове.
Ако стъклокерамичната / стъклената повърхност е
напукана, изключете уреда и го изключете от
електрическата мрежа. В случай че уредът е
свързан директно към електрическата мрежа с
помощта на съединителна кутия, премахнете
предпазителя, за да изключите уреда от
електрическата мрежа. В противен случай се
свържете с оторизирания сервизен център.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервиз или
БЪЛГАРСКИ
•
5
лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само
предпазители за котлони разработени от
производителя или упоменати от него в
инструкциите за употреба, или предпазители за
котлони вградени в уреда. Използването на
неподходящи предпазители може да доведе до
злополуки.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Монтаж
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уплътнете срязаните повърхности с
уплътнител, за да предотвратите
издуване поради влага.
Предпазвайте долната част на
уреда от пара и влага.
Не поставяйте уреда близо до
врата или под прозорец. Така ще
предотвратите падането на горещи
готварски съдове от уреда, когато
се отвори вратата или прозорецът.
Всеки уред има охлаждащи
вентилатори на дъното.
Ако уреда е монтиран над
чекмеджето:
•
– Не складирайте малки
парченца или хартийки, които
могат да бъдат всмукани и да
наранят охлаждащите
вентилатори или да повредят
охлаждащата система.
– Пазете дистанция от минимум 2
см между дъното на уреда и
складираните части в
чекмеджето.
Отстранете всякакви разделящи
панели, монтирани в шкафа под
уреда.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
•
•
•
•
•
•
Всички ел. връзки трябва да се
извършат от квалифициран
електричар.
Уредът трябва да е заземен.
Преди за извършите действие,
уверете се, че уредът е изключен
от електрозахранването.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Уверете се, че уредът е инсталиран
правилно. Хлабави и неправилни
електрически кабели или щепсели
(ако са налични) могат да доведат
до пренагряване на клемите.
Използвайте правилен кабел за
захранването.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не позволявайте електрическите
кабели да се преплитат.
Уверете се, че е монтирана защита
от токов удар.
Закрепете кабела с притягаща
скоба против опъване.
Уверете се, че кабелът за
електрозахранването и щепсела
(ако е наличен) не се докосват до
нагорещения уред или горещи
съдове за готвене, когато включите
уреда в близките контакти.
Не използвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Не повреждайте захранващия
щепсел (ако е наличен) и
захранващия кабел. Свържете се с
нашия оторизиран сервизен център
или електротехник за смяната на
повреден захранващ кабел.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния и токов удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки,
етикети и защитно фолио (ако е
приложимо) преди първа употреба.
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Не променяйте предназначението
на уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Настройте зоната за готвене на
"изкл." след всяка употреба.
Не разчитайте на детектора на
тигана.
Не поставяйте прибори или капаци
от тигани и тенджери върху зоните
за готвене. Могат да се нагорещят.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Ако повърхността на уреда е
напукана, незабавно изключете
уреда от щепсела. За да се
предотврати токов удар.
Потребители с пейсмейкър трябва
да спазват дистанция най-малко 30
см от индукционната зона за
готвене, когато уредът работи.
Когато поставяте храна в горещо
олио, може да пръска.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от пожар или
експлозия
•
•
•
Нагорещените мазнини или масло
могат да предизвикат
възпламеними пари. Дръжте
пламъците или нагорещените
предмети далеч от мазнини или
масло, когато готвите с тях.
Парите, които се освобождават от
много нагорещеното масло, могат
да причинят спонтанно запалване.
Използваното масло, което
съдържа хранителни остатъци,
може да причини пожар при по-
БЪЛГАРСКИ
•
ниски температури, отколкото
маслото, използвано първия път.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
Не оставяйте горещи готварски
съдове върху командното табло.
Не поставяйте горещ капак на тиган
върху стъклената повърхност на
котлона.
Не оставяйте готварските съдове
да врят на сухо.
Не позволявайте върху уреда да
падат предмети или готварски
съдове. Повърхността може да се
повреди.
Не активирайте зоните за готвене
при празни готварски съдове или
ако няма готварски съдове.
Не поставяйте алуминиево фолио
върху уреда.
Съдове за готвене от чугун,
алуминий или с повредено дъно,
могат да надраскат стъклото/
стъклокерамиката. Винаги
повдигайте тези предмети нагоре,
когато трябва да ги преместите по
плочата за готвене.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
7
2.4 Грижи и почистване
•
•
•
•
•
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите увреждане на
повърхностния материал.
Изключете уреда и го оставете да
се охлади, преди да го почистите.
Изключете уреда от
електрозахранването преди начало
на поддръжката.
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
2.5 Обслужване
•
•
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
2.6 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
Свържете се с общинските власти
за информация за това как да
изхвърлите уреда правилно.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
3. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
3.1 Преди монтажа
Преди да инсталирате плочата, подолу запишете информацията от
табелката с данни. Табелката с
основните данни е разположена в
долната част на плочата.
Сериен
номер ...........................
3.2 Вградени плочи
Вградените плочи могат да се
използват само след като са
монтирани в подходящи вградени
единици и работни плотове, които
отговарят на стандартите.
3.3 Свързващ кабел
•
Плочата е снабдена със захранващ
кабел.
8
www.electrolux.com
•
За да подмените повреден
захранващ кабел, използвайте
кабел тип: H05V2V2-F, който
издържа на температура от 90 °С
или по-висока. Свържете се с
местния сервизния център.
60
23
280
44
550
min. 55
3.4 Монтаж
520
710
490+1
680+1
max R5
min. min.
12 60
min.
500mm
min.
28
min.
50mm
Ако уредът е инсталиран
над чекмедже,
вентилацията на плота
може да загрее
елементите, съхранявани
в чекмеджето по време на
процеса на готвене.
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
4.1 Разположение на повърхността за готвене
3
1 Индукционна зона за готвене
2 Контролно табло
3 Индукционна и гъвкава зона за
готвене, състояща се от четири
разделения
1
1
2
БЪЛГАРСКИ
9
4.2 Разположение на командното табло
2
1
3
4
5
12
6
7
11
8
10 9
За да видите наличните настройки, докоснете съответния символ.
Сим‐
вол
Бележка
1
ВКЛ./ИЗКЛ.
За активиране и деактивиране на плочата.
2
Меню
За да отворите и затворите Меню.
3
Избор на зона
За да отворите плъзгача за избраната зона.
Индикатор на зо‐
на
За да се покаже за коя зона е активен плъзга‐
чът.
-
За задаване на функциите на таймера.
Плъзгач
За регулиране степента на нагряване.
7
PowerBoost
За да активирате функцията.
8
Заключване
За активиране и деактивиране на функцията.
-
Прозорецът на инфрачервен сигнален кому‐
никатор Hob²Hood. Не слагайте капак.
Пауза
За активиране и деактивиране на функцията.
-
За показване текущата степен на нагряване.
FlexiBridge
За да изберете измежду три режима на функ‐
цията.
4
-
5
6
-
9
10
11
12
0-9
10
www.electrolux.com
4.3 OptiHeat Control (3стъпков индикатор за
остатъчна топлина)
ВНИМАНИЕ!
III / II / I Съществува риск
от изгаряне, вследствие на
остатъчна топлина.
Индикаторът посочва
нивото на остатъчната
топлина.
Индукционните зони за готвене
произвеждат топлина, необходима за
процеса на готвене направо на дъното
на готварския съд. Стъклокерамиката
се загрява от топлината на готварския
съд.
5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО
5.1 Използване на сензорния
екран
•
•
•
•
•
•
•
За да активирате дадена опция,
докоснете съответния бутон на
дисплея.
Избраната функция се активира,
когато отделите пръста си от
дисплея.
За бързо преминаване през
наличните опции използвайте бърз
жест или плъзнете пръсти през
дисплея.
Скоростта на жеста определя колко
бързо се движи екрана.
Превъртането може да спре от
самосебе си, или можете да го
прекратите незабавно, с докосване
на екрана.
Можете да промените повечето
параметри, които се показват на
дисплея, с докосване на
съответните символи.
За избор на необходимата функция
или време, превъртете списъка
Меню
Помощ при готвене
Функции котлон
PowerSlide
Размразяване
•
•
•
•
и/или докоснете опцията, която
желаете да изберете.
Когато плочата е активирана и част
от символите изчезнат от екрана,
докоснете което и да е място от
дисплея. Символите отново се
показват.
За определени функции се появява
изскачащ прозорец с допълнителна
информация при стартирането им.
Могат да се използват единствено
символите с подсветка.
Първо изберете зона, за да
активирате функциите на таймера.
5.2 Меню структура
Докоснете
, за да получите достъп
и да промените настройките на
плочата или да активирате някои
функции. Таблицата показва
основната структура на Меню.
БЪЛГАРСКИ
Настройки
11
Защита от деца
Хронометър
Hob²Hood
H0 – изключено
H1 – само светлина
H2 – ниска скорост на вентила‐
тора
H3 – Автоматичен вентилатор
на ниска скорост
H4 – Автоматичен вентилатор
на средна скорост
H5 – Автоматичен вентилатор
на висока скорост
H6 – Усилвател на автоматич‐
ния вентилатор
Настройка
Помощ при готвене
Language (Език)
Звук на бутоните
Сила на звук. сигнал
Яркост на екрана
Услуга
Demo Режим
Термометър
Покажи версията на софтуера
Хронология аларми
Нулиране вс. настройки
За да излезете от Меню, докоснете
или дясната част на дисплея, извън
изскачащия прозорец. За да
навигирате в Меню, използвайте
или
.
Когато докоснете и задържите някои
от опциите, налични в Меню, се
появява кратко описание. Следвайте
съветите за лесна навигация в Меню.
Ако сте в долната част на Меню,
превъртете списъка нагоре и
използвате или докоснете
излезете от Меню.
, за да
6. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Първо свързване към
мрежата
Когато свързвате плочата към
мрежата, трябва да зададете
12
www.electrolux.com
Language (Език), Яркост на екрана и
Сила на звук. сигнал.
Може да промените настройката от
Меню > Настройки > Настройка. Вижте
„Всекидневна употреба“.
7. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Настройка на на‐ Котлонът се
гряването
деактивира след
7.1 Активиране и
деактивиране
1-2
6 часа
3-5
5 часа
Докоснете
за 1 секунда, за да
активирате или деактивирате плочата.
6
4 часа
7-9
1,5 часа
7.2 Автоматичното
изключване
Тази функция спира автоматично
плочата, ако:
•
всички зони за готвене са
изключени,
• след включване на плочата не
зададете степен на нагряване,
• разлеете течност или оставите
някакъв предмет (съд, кърпа и др.)
на командното табло за повече от
10 секунди. Прозвучава звуков
сигнал и плочата се изключва.
Махнете предмета или почистете
командното табло.
• плочата става много гореща (напр.,
когато тенджерата е извряла
напълно). Оставете зоната за
готвене да се охлади преди отново
да използвате плочата.
• използвате неподходящ готварски
съд или не е поставен такъв върху
дадена зона. Белият символ за
зона за готвене премигва и
индукционната зона за готвене се
деактивира автоматично след 1
минута.
• не спрете зоната за готвене или не
промените степента на нагряване.
След известно време светва
съобщение и плочата се
деактивира.
Връзката между настройката за
топлина и времето след като спрете
плочата:
7.3 Настройка на нагряването
1. Активирайте плочата.
2. Поставете готварския съд върху
зоната за готвене.
Плъзгачът за активна зона за готвене
се появява на дисплея и е активен 8
секунди.
3. Докоснете или плъзнете с пръст,
за да зададете желаната степен на
нагряване.
Символът става червен и се
уголемява.
7.4 Използване на зоните за
готвене
Поставете готварските съдове върху
центъра на избраната зона за готвене.
Индукционните зони за готвене
автоматично се приспособяват към
размера на дъното на готварския съд.
След като поставите готварски съд
върху избраната зона за готвене
плочата автоматично го засича и
съответният плъзгач се появява на
дисплея. Слайдерът се вижда за 8
секунди, а след това време дисплеят
се връща в основен изглед. За да
затворите плъзгача по-бързо,
докоснете екрана извън зоната на
плъзгача.
БЪЛГАРСКИ
Когато другите зони са активни,
степента на нагряване за зоната,
която искате да ползвате, може да е
ограничена. Разгледайте „Управл.
мощност“.
Уверете се, че готварският
съд е подходящ за
индукционни плочи. За
повече информация
относно видовете
готварски съдове вижте
„Препоръки и съвети“.
Проверете размера на
готварския съд в
„Технически данни“.
•
•
•
13
зоните за готвене, свързани към
една фаза, надвиши 3680 W.
Функцията намалява мощността на
другите зони за готвене, свързани
към същата фаза, което оказва
влияние на наличната степен на
нагряване.
Максималната степен на нагряване
се вижда на плъзгача. Само
цифрите в бяло са активни.
Ако не е налична по-висока степен
на нагряване, намалете я първо за
другите зони за готвене.
7.5 PowerBoost
Тази функция активира повече
мощност за подходящата индукционна
зона за готвене; тя зависи от размера
на съдовете. Функцията може да бъде
активирана само за ограничен период
от време.
1. Първо докоснете символа на
желаната зона.
или плъзнете пръст
2. Докоснете
надясно, за да активирате
функцията за избраната зона за
готвене.
Символът става червен и се
уголемява.
Функцията се деактивира
автоматично. За да деактивирате
функцията ръчно, изберете зоната и
променете степента на нагряване.
За максимални стойности
на продължителността
вижте "Технически данни".
7.6 Управл. мощност
•
•
•
•
Зоните за готвене са групирани
според местоположението и броя
на фазите в плота. Вижте
илюстрацията.
Всяка фаза има максимален
електрически товар от 3680 W.
Функцията разпределя мощността
между зоните за готвене, свързани
към същата фаза.
Функцията се активира, когато
общият електрически товар на
7.7 Таймер
Таймер за обратно
броене
+STOP
Използвайте тази функция, за да
посочите колко дълго искате зоните за
готвене да работят по време на една
готаврска сесия.
Може да нагласите функцията за
всяка зона за готвене отделно.
1. Първо нагласете степента на
нагряване на зоната за готвене, а
след това и функцията.
2. Докоснете символа на зоната.
3. Докоснете .
Прозорецът с менюто на таймера се
появява на дисплея.
4. Проверете
функцията.
, за да активирате
Символите се сменят на
.
5. Плъзнете пръст наляво или
надясно, за да изберете желаното
време (напр. часове и/или минути).
6. Докоснете ОК, за да потвърдите
избора си.
+STOP
14
www.electrolux.com
Може също така да изберете , за да
отмените избора си.
Когато времето свърши, прозвучава
звуков сигнал и
премигва.
, за да спрете сигнала.
Докоснете
За да изключите функцията, настройте
степента на нагряване на 0. Или
докоснете
+STOP
наляво от стойността на
таймера, докоснете
до него и
потвърдете избора си, когато се появи
изскачащият прозорец.
Таймер
Можете да използвате тази функция,
когато плочата е активирана, но
зоните за готвене не работят.
Тази функция не влияе върху
работата на зоните за готвене.
1. Изберете зона за готвене.
На дисплея се показва съответният
плъзгач.
2. Докоснете .
Прозорецът с менюто на таймера се
появява на дисплея.
3. Плъзнете пръст наляво или
надясно, за да изберете желаното
време (напр. часове и минути).
4. Докоснете ОК, за да потвърдите
избора си.
Може също така да изберете , за да
отмените избора си.
Когато времето свърши, прозвучава
звуков сигнал и
светва. Докоснете
, за да спрете сигнала.
За да деактивирате функцията,
докоснете
наляво от стойността на
таймера, докоснете
до него и
потвърдете избора си, когато се появи
изскачащият прозорец.
Хронометър
Функцията стартира автоматично
отброяване веднага след като сте
активирали зона за готвене. Можете
да използвате тази функция, за да
наблюдавате колко дълго работи
зоната за готвене.
1. Докоснете
за достъп до Меню.
2. Скролнете в Меню, за да изберете
Настройки > Хронометър.
3. Докоснете превключвателя, за да
включите/изключите функцията.
За да излезете от Меню, докоснете
или дясната част на дисплея, извън
изскачащия прозорец. За да
навигирате в Меню, използвайте
или
.
Функцията не спира, когато
повдигнете готварския съд. За да
нулирате функцията и да я
рестартирате ръчно, докоснете ,
изберете Нулиране от изскачащия
прозорец. Функцията започва
отброяване от 0. За да Пауза на
функцията за една готварска сесия,
докоснете
и изберете Пауза от
изскачащия прозорец. Изберете
Старт, за да продължите отброяване.
7.8 Пауза
Тази функция превключва всички
работещи зони за готвене на найниската топлинна настройка.
Когато функцията работи, можете да
използвате единствено символите
и . Всички останали символи на
командното табло са заключени.
Функцията не спира функциите на
таймера.
Докоснете
функцията.
, за да активирате
светва. Степента на нагряване е
намалена на 1.
За да деактивирате функцията,
натиснете
.
Функцията спира PowerBoost. Найвисоката степен на нагряване се
активира повторно, когато отново
натиснете
.
БЪЛГАРСКИ
7.9 Заключване
Можете да заключите командното
табло, докато плочата работи. Така се
предотвратяват случайни промени на
степента на нагряване.
Първо настройте степента на
нагряване.
навигирате в Меню, използвайте
или
.
Може да изберете типа звук, който
издава плочата или да изключите
всички звуци. Може да избирате
между кликване (по подразбиране)
или „бипкащ“ звук.
за 3 секунди.
Когато деактивирате
плочата, деактивирате
също и тази функция.
7.10 Защита от деца
Тази функция предотвратява неволно
използване на плочата.
на дисплея, за да
1. Докоснете
отворите Меню.
2. Изберете Настройки > Защита от
деца от списъка.
3. Включете превключвателя и
докоснете буквите A-O-X по
азбучен ред, за да активирате
функцията. За да деактивирате
функцията, изключете
превключвателя.
За да излезете от Меню, докоснете
или дясната част на дисплея, извън
изскачащия прозорец. За да
навигирате в Меню, използвайте
За да излезете от Меню, докоснете
или дясната част на дисплея, извън
изскачащия прозорец. За да
7.12 Звук на бутоните / Сила
на звук. сигнал
Докоснете , за да активирате
функцията.
За да деактивирате функцията,
докоснете
15
или
.
7.11 Language (Език)
1. Докоснете
на дисплея, за да
отворите Меню.
2. Изберете Настройки > Настройка>
Звук на бутоните / Сила на звук.
сигнал от списъка.
3. Изберете съответната опция.
За да излезете от Меню, докоснете
или дясната част на дисплея, извън
изскачащия прозорец. За да
навигирате в Меню, използвайте
или
.
7.13 Яркост на екрана
Можете да променяте яркостта на
дисплея.
Има 4 нива на яркост, като 1 е найниското, а 4 – най-високото.
1. Докоснете
на дисплея, за да
отворите Меню.
2. Изберете Настройки >Настройка >
Яркост на екрана от списъка.
3. Изберете съответното ниво.
За да излезете от Меню, докоснете
или дясната част на дисплея, извън
изскачащия прозорец. За да
1. Докоснете
на дисплея, за да
отворите Меню.
2. Изберете Настройки >Настройка >
Language (Език) от списъка.
3. Изберете съответния език от
списъка.
Ако сте избрали грешен език,
7.14
докоснете
. От появилия се списък
изберете третата опция и след това
последната опция два пъти. Накрая
изберете опцията отдясно.
Тази функция регулира температурата
за различни видове храна и я
поддържа по време на цялото готвене.
Тя може да се регулира само за
навигирате в Меню, използвайте
или
.
Помощ при готвене
16
www.electrolux.com
лявата предна зона за готвене или и
за двете зони отляво при свързване.
1. Докоснете
на дисплея, за да
отворите Меню.
2. Изберете Помощ при готвене и от
списъкиа изберете вида храна,
която желаете да приготвите.
За всеки вид храна има няколко
налични опции. Следвайте
инструкциите на екрана.
• Можете да докоснете ОК в найгорната част на изскачащия
прозорец, за да използвате
настройките по подразбиране.
• Може да настроите функцията
на таймера. Когато готварският
съд достигне желаната
температура, може да
активирате таймера.
• Може да промените степента на
нагряване по подразбиране.
3. Когато готварският съд достигне
желаната температура, прозвучава
звуков сигнал и се появява
изскачащ прозорец. За да
затворите прозореца и да
стартирате функцията, докоснете
ОК. За да деактивирате прозореца
за постоянно, проверете , преди
да активирате функцията.
За да спрете функцията, докоснете
и Стоп или докоснете
и изберете
Помощ при готвене, изберете вида
храна и докоснете Стоп.
За да излезете от Меню, докоснете
или дясната част на дисплея, извън
изскачащия прозорец. За да
навигирате в Меню, използвайте
или
.
7.15
Размразяване
Може да използвате тази функция за
разтапяне на различни продукти, напр.
шоколад или масло. Може да
използвате функцията само за една
зона за готвене по време на една
готварска сесия.
1. Докоснете
на дисплея, за да
отворите Меню.
2. Изберете Функции котлон >
Размразяване от списъка.
3. Натиснете Старт
Трябва да изберете желаната
зона.
Появява се изскачащ прозорец с
въпрос дали желаете да отмените
последната степен на нагряване,
ако има такава.
За да излезете от Меню, докоснете
или дясната част на дисплея, извън
изскачащия прозорец. За да
навигирате в Меню, използвайте
или
.
За да спрете функцията, докоснете
символа за избор на зона и докоснете
Стоп.
7.16 Hob²Hood
Това е модерна автоматична функция,
свързваща плочата към специален
абсорбатор. Както плочата, така и
абсорбаторът разполагат с
комуникатор с инфрачервен сигнал.
Скоростта на вентилатора се
определя автоматично, въз основа на
настройката на режима и
температурата на най-горещите
готварски съдове върху плочата.
При повечето абсорбатори
дистанционната система е
деактивирана по подразбиране.
Активирайте я, преди да използвате
функцията. За повече информация
вижте ръководството за употреба на
абсорбатора.
Функцията работи автоматично между
H2 и Н6. Първоначално плочата е
зададена на H5. Абсорбаторът
реагира при работа с плочата.
Плочата автоматично разпознава
температурата на готварските съдове
и регулира скоростта на вентилатора.
Можете да настроите плочата така, че
да активира само лампичката при
натискане на Н1.
БЪЛГАРСКИ
Ако смените скоростта на
вентилатора на
абсорбатора, връзката по
подразбиране на плочата
се деактивира. За да
активирате повторно тази
функция, ИЗКЛЮЧЕТЕ
двата уреда и отново ги
ВКЛЮЧЕТЕ.
Ре‐ Ав‐
Варене 1)
жим тома‐
тич‐
но
ос‐
вет‐
ле‐
ние
Пържене2)
H0
Изкл. Изкл.
Изкл.
H1
Вкл.
Изкл.
Изкл.
17
Смяна на режимите
Режимите се сменят и се регулират
автоматично. Ако не сте
удовлетворени с нивото на шума/
скоростта на вентилатора, можете да
превключвате режимите ръчно.
1. Докоснете
.
Изберете Настройки > Hob²Hood от
списъка.
2. Изберете съответния режим.
За да излезете от Меню, докоснете
или дясната част на дисплея, извън
изскачащия прозорец.
H23) Вкл.
Скорост на Скорост на
вентила‐
вентилатор
тор 1
1
H3
Вкл.
Изкл.
H4
Вкл.
Скорост на Скорост на
вентила‐
вентилатор
тор 1
1
H5
Вкл.
Скорост на Скорост на
вентила‐
вентилатор
тор 1
2
H6
Вкл.
Скорост на Скорост на
вентила‐
вентилатор
тор 2
3
Скорост на
вентилатор
1
1) Плочата разпознава процеса на варе‐
не и активира скоростта на вентилатора
съгласно автоматичния режим.
2) Плочата разпознава процеса на пър‐
жене и активира скоростта на вентилато‐
ра съгласно автоматичния режим.
3) Този режим активира вентилатора и
осветлението, като не зависи от темпе‐
ратурата.
Когато приключите с готвенето и
деактивирате плочата, е възможно
вентилаторът на абсорбатора все още
да работи за определен период от
време. След този период от време
системата автоматично деактивира
вентилатора и предотвратява
случайното му активиране в
следващите 30 секунди.
Осветлението на абсорбатора се
деактивира 2 минути след
деактивиране на плочата.
18
www.electrolux.com
8. ГЪВКАВА ИНДУКЦИОННА ЗОНА ЗА ГОТВЕНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
8.1 FlexiBridge
Зоната от лявата страна може да се
комбинира в две зони за готвене с
различен размер или в една по-голяма
зона за готвене. Можете да изберете
комбинация от 4 зони, което зависи от
размера на готварския съд, който
желаете да използвате. Индикаторите
на готварската зона се сменят
автоматично и показват възможната
комбинация.
Неправилна позиция на готварски
съд:
FlexiBridge „Стандартен“ е режимът по
подразбиране, който се активира
автоматично при включване на
плочата. Двете зони за готвене
работят независимо една от друга.
Докоснете бутона , за да
превключвате между FlexiBridge
режимите.
8.2 FlexiBridge Стандартен
режим
Този режим се включва, когато
активирате плочата. Той свързва
зоните в две отделни зони за готвене.
Можете да зададете настройката на
температурата за всяка зона
поотделно.
8.3 FlexiBridge Режим Big
Bridge (Голям мост)
За да активирате режима, докоснете
, докато се появи индикаторът за
правилния режим . Този режим
свързва три задни зони в една зона за
готвене. Предното разделение не е
свързано и работи като отделна зона
за готвене. Можете да настроите
степента на нагряване за всяка зона
поотделно.
Правилна позиция на готварски
съд:
Правилна позиция на готварски
съд:
За да използвате този режим, е
необходимо да поставите готварския
съд на трите свързани зони. Ако
БЪЛГАРСКИ
използвате готварски съд, който е помалък от двете зони,
премигва на
дисплея и след 1 минута зоната се
изключва.
Неправилна позиция на готварски
съд:
8.4 FlexiBridge Режим Max
Bridge (Максимален мост)
За да активирате режима, докоснете
, докато се появи индикаторът за
правилния режим . Този режим
свързва всички зони в една зона за
готвене.
Правилна позиция на готварски
съд:
За да използвате този режим, е
необходимо да поставите готварския
съд на четирите свързани зони. Ако
използвате готварски съд, който е помалък от трите зони, на дисплея се
19
показва
и след 1 минута зоната се
изключва.
Неправилна позиция на готварски
съд:
8.5 PowerSlide
Тази функция ви позволява да
регулирате температурата, като
преместите готварския съд на друга
позиция върху индукционната площ за
готвене. Тази функция автоматично
разделя всички зони за готвене от
ляво на три области с различни
степени на нагряване. Плочата
установява позицията на съдовете и
настройва предварително зададеното
ниво на мощност. Можете да
поставите готварския съд в предна,
средна или задна позиция. Ако
поставите готварския съд отпред, това
ще зададе най-високата степен на
нагряване (т.е. 9). За да я намалите,
преместете готварския съд в средата
(степен на нагряване – 5) или в задна
позиция (степен на нагряване – 1).
20
www.electrolux.com
Използвайте само един
готварски съд с минимален
диаметър на дъното 160
мм, когато работите с
функцията.
1. Докоснете
веднъж.
2. Скролнете в Меню > Функции
котлон, за да изберете функцията
от списъка.
• Ако някоя от зоните вляво
работи, се появява изскачащ
прозорец, който иска
потвърждение дали искате да
отмените предходните степени
на нагряване.
Символът и символите на
трите зони със степените на
нагряване по подразбиране се
появяват на дисплея.
Можете да смените степента на
нагряване по подразбиране в
съответствие с вашите нужди и тя
ще бъде запазена за бъдеща
употреба.
3. Поставете готварския съд върху
зоната за готвене при желаната
степен на нагряване.
•
Поставете готварския съд в
центъра на желаната зона и се
уверете, че съседните зони не са
покрити. Червените индикатори
светват. Ако не виждате червените
индикатори, функцията не може да
бъде активирана.
Ако искате да промените
позицията на готварския съд, го
повдигнете и го поставете върху
друга зона. Плъзгането на
съдовете може да предизвика
драскотини и промяна на цвета на
повърхността.
За да деактивирате функциите,
докоснете , докато се появи
изскачащ прозорец. Докоснете Стоп,
за да деактивирате функцията. Също
така можете да деактивирате
функцията от Меню.
Премествайте готварския
съд периодично.
Функцията се деактивира
след 10 минути липса на
активност.
9. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
9.1 Готварски съдове
При индукционните зони за
готвене силно
електромагнитно поле
генерира топлина в
готварския съд много
бързо.
Използвайте
индукционните зони с
подходящи съдове
Материал на готварския съд
•
подходящ: чугун, стомана,
емайлирана стомана, неръждаема
стомана, с многослойно дъно
(отбелязано като правилно от
производителя).
•
неподходящ: алуминий, мед,
месинг, стъкло, керамика,
порцелан.
Съдът за готвене е подходящ за
индукционна плоча, ако:
•
•
Водата завира много бързо на
зона, настроена на най-високата
степен за нагряване.
магнитът тегли към дъното на
готварския съд.
Дъното на готварските
съдове трябва да е
възможно най-дебело и
равно.
Уверете се, че дъната на
чиниите са чисти и сухи,
преди да ги поставите на
повърхността на плота.
Размери на готварските съдове
БЪЛГАРСКИ
Индукционните зони за готвене се
приспособяват към дъното на
готварския съд автоматично.
Ефективността на зоната за готвене е
свързана с диаметъра на готварския
съд. Съдове за готвене с по-малък
диаметър от минималния получават
само част от мощността, генерирана
от зоната за готвене.
Вж. "Технически данни".
9.2 Шумовете по време на
работа
Ако чувате:
•
•
•
•
•
пукащ шум: готварският съд е
направен от различен материал
(конструкция сандвич).
свирене: вие използвате зона за
готвене с високо ниво на мощност,
а готварският съд е направен от
различен материал (конструкция
сандвич).
бучене: вие използвате високо ниво
на мощност.
щракане: електрическо
превключване, готварският съд ще
бъде засечен, след като го
поставите на плота.
свистене, бръмчене: вентилаторът
работи.
21
Шумовете са нормални и не
показват неизправност.
9.3 Öko Timer (Икономичен
таймер)
За да пестите енергия, нагревателят
на зоната за готвене се деактивира
преди сигнала на таймера за
отброяване на оставащото време.
Разликата във времето за работа
зависи от степента на нагряване и
времетраенето на готвенето.
9.4 Примери за различни
начини за готвене
Връзката между степента на
нагряване и консумацията на енергия
на зоната не е линейна. Когато
увеличите степента на нагряване, тя
не е пропорционална на
увеличаването на консумацията на
енергия. Това означава, че зоната за
готвене със средна степен на
нагряване използва по-малко от
половината от своята енергия.
Данните в следващата
таблица са
ориентировъчни.
Настройка
на нагрява‐
нето
Използвайте за:
Време
(мин)
Съвети
1
Подгряване на сготвена
храна.
колкото Поставете капак върху го‐
е нео‐ тварския съд.
бходи‐
мо
1-2
Холандски сос, разтапяне
на: масло, шоколад, жела‐
тин.
5 - 25
От време на време раз‐
бърквайте.
1-2
Втвърдяване: пухкави ом‐
лети, печени яйца.
10 - 40
Гответе с поставен капак.
22
www.electrolux.com
Настройка
на нагрява‐
нето
Използвайте за:
Време
(мин)
Съвети
2-3
За варене на ориз и ястия с 25 - 50
мляко, претопляне на гото‐
ви ястия.
Добавете поне два пъти
повече течност, отколкото
е оризът, по средата на го‐
твенето смесете млечните
блюда.
3-4
Зеленчуци на пара, риба,
месо.
20 - 45
Добавете няколко супени
лъжици течност.
4-5
Картофи на пара.
20 - 60
Използвайте макс. ¼ л во‐
да за 750 г картофи.
4-5
Приготвяне на по-големи
количества храна, задуше‐
ни ястия и супи.
60 150
До 3 л течност заедно със
съставките.
6-7
Леко запържване: шницел,
телешко кордон бльо, кот‐
лети, кюфтета, наденица,
дроб, маслено-брашнена
запръжка, яйца, палачинки,
понички.
колкото Обърнете по средата на
е нео‐ готвенето.
бходи‐
мо
7-8
Дълбоко пържене, карто‐
5 - 15
фени кюфтета, филе-минь‐
он, пържоли.
9
Кипване на вода, готвене на макаронени изделия, запържване на
месо (гулаш, задушено), пържене на картофи.
Обърнете по средата на
готвенето.
Кипване на големи количества вода. PowerBoost е активиран.
9.5 Препоръки и съвети за
Hob²Hood
При управление на плочата с тази
функция:
•
Пазете панела на абсорбатора от
пряка слънчева светлина.
• Не зацапвайте халогенната лампа
на панела на абсорбатора.
• Не покривайте командното табло
на плочите.
• Не прекъсвайте сигнала между
плочата и аспиратора (например с
ръка, готварска ръкохватка или
тенджера). Вж. картинката.
Аспираторът на картинката е само
примерен.
БЪЛГАРСКИ
Поддържайте прозореца
за Hob²Hood инфрачервен
сигнален комуникатор
Hob²Hood чист.
Други дистанционно
контролирани уреди могат
да блокират сигнала. Не
използвайте такива уреди
в близост до плочата,
докато Hob²Hood е
включен.
23
Абсорбатори с Hob²Hood функция
За да намерите пълната гама
абсорбатори, които работят с тази
функция, обърнете се към нашия
потребителски уебсайт. Electrolux
абсорбаторът, който работи с тази
функция трябва да съдържа символа
.
10. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
10.1 Обща информация
•
•
•
•
•
Почиствайте плочата след всяка
употреба.
Винаги използвайте готварски
съдове с почистено дъно.
Надрасквания или тъмни петна по
повърхността не влияят върху
функционирането на плочата.
Използвайте специален почистващ
препарат, предназначен за
повърхността на плочата.
Използвайте специална стъргалка
за стъкло.
Щампата на гъвкавата
индукционна зона за
готвене, може да се
замърси или да смени
цвета си, поради
плъзгането на готварските
съдове. Може да
почистите зоната по
общоприет начин.
10.2 Почистване на плочата
•
Отстранявайте незабавно:
разтопена пластмаса, пластмасово
•
•
•
фолио, захар и храна със захар, в
противен случай замърсяването
може да повреди плочата.
Внимавайте да не се изгорите.
Използвайте специалната
стъргалка на стъклокерамичната
повърхност под остър ъгъл и
плъзгайте острието по
повърхността.
Отстранете, когато плочата е
достатъчно изстинала: следи от
варовик, вода, петна от мазнина,
лъскави металически
обезцветявания. Почиствайте
плочата с влажна кърпа и малко
почистващ препарат. След
почистване подсушете плочата с
мека кърпа.
Премахнете бляскави метални
драскотини: използвайте разтвор
от вода и оцет и почистете
стъклената повърхност с мокър
парцал.
Повърхността на поставката за
греене е с хоризонтални жлебове.
Почистете плочата с влажна кърпа
и малко препарат с плавно
движение отляво надясно. След
почистване подсушете плочата с
мека кърпа отляво надясно.
11. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
24
www.electrolux.com
11.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Не можете да активирате Плочата не е свързана
или да работите с плоча‐ към електрозахранването
та.
или е свързана непра‐
вилно.
Предпазителят е изклю‐
чил.
Отстраняване
Проверете дали плочата
е свързана правилно към
електрозахранването.
Вижте схемата за свърз‐
ване.
Проверете дали предпа‐
зителят е причина за не‐
изправността. Ако пред‐
пазителите продължават
да изключват, се обадете
на квалифициран елек‐
тротехник.
Не настройвате степента Включете плочата отново
на нагряване за 60 секун‐ и задайте степента на
ди.
нагряване за по-малко от
60 секунди.
Докоснали сте 2 или по‐
Докосвайте само по едно
вече сензорни полета ед‐ сензорно поле.
новременно.
Дисплеят не реагира на
докосване.
Пауза работи.
Вижте "Всекидневна упо‐
треба".
Част от дисплея е покри‐
та или готварските съдо‐
ве са поставени прекале‐
но близо до него.
Има течност или предмет
върху дисплея.
Отстранете предметите.
Преместете готварските
съдове далеч от дис‐
плея.
Почистете дисплея, изча‐
кайте докато уредът из‐
стине. Изключете плоча‐
та от електрическото за‐
хранване. След 1 минута
свържете плочата отно‐
во.
Прозвучава звуков сиг‐
Поставили сте нещо вър‐ Махнете предмета от
нал и плочата се изключ‐ ху едно или повече сен‐
сензорните полета.
ва.
зорни полета.
Когато плочата се деак‐
тивира, прозвучава зву‐
ков сигнал.
Плочата се деактивира.
Поставили сте нещо вър‐ Махнете предмета от
сензорното поле.
ху сензорното поле .
БЪЛГАРСКИ
25
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Индикаторът за остатъч‐
на топлина не се включ‐
ва.
Зоната за готвене не е
гореща, защото е била
включена само за кратко
време или сензорът е по‐
вреден.
Ако зоната за готвене ра‐
боти достатъчно дълго,
за да се нагорещи, свър‐
жете се с упълномощен
сервизен център.
Не можете да активирате Вече има друга зона, коя‐ Първо намалете мощ‐
най-високата степен на
то е зададена на най-ви‐ ността на другата зона.
нагряване.
соката степен на нагря‐
ване.
Нивото Ограничение на
Променете максимална‐
мощност е прекалено ни‐ та мощност от Меню.
ско.
Вижте "Всекидневна упо‐
треба".
Сензорните полета се на‐ Готварският съд е прека‐
горещяват.
лено голям или сте го по‐
ставили твърде близко
до полетата за управле‐
ние.
Поставете големите го‐
тварски съдове върху за‐
дните зони за готвене,
ако е възможно.
Hob²Hood не работи
Покрили сте командното
табло.
Махнете предмета от ко‐
мандното табло.
Hob²Hood работи, но са‐
мо лампичката свети.
Активирали сте режим
H1.
Сменете режима на H2 –
H6 или изчакайте докато
стартира автоматичният
режим.
Hob²Hood режими H1 –
Възможно е да има про‐
H6 работят, но лампичка‐ блем с крушката.
та е изключена.
Свържете се с упълномо‐
щен сервизен център.
Няма звук, когато докос‐
вате сензорните полета
на таблото.
Звуците са деактивира‐
ни.
Активирайте звуците.
Вижте "Всекидневна упо‐
треба".
Зададен е грешен език.
Сменили сте езика по‐
грешка.
Връщане на всички функ‐
ции към фабричните на‐
стройки. Изберете Нули‐
ране вс. настройки от Ме‐
ню.
Изключете плочата от
електрическото захран‐
ване. След 1 минута
свържете плочата отно‐
во. Задайте Language
(Език), Яркост на екрана
и Сила на звук. сигнал.
26
www.electrolux.com
Проблем
Възможна причина
Гъвкавата индукционна
Готварските съдове са
зона за готвене не нагря‐ грешно поставени върху
ва готварските съдове.
гъвкавата индукционна
зона за готвене.
Зоната за готвене се
деактивира.
Излиза предупреждение,
че зоната за готвене ще
се изключи.
Излизат
премигва.
Поставете готварските
съдове правилно върху
гъвкавата индукционна
зона за готвене. Пози‐
цията на готварските съ‐
дове зависи от активира‐
ната функция или режим.
Вижте "Гъвкава индук‐
ционна зона за готвене".
Диаметърът на дъното
на готварските съдове е
неправилен спрямо акти‐
вираната функция или
режим.
Използвайте готварски
съдове с диаметър, при‐
ложим за активираната
функция или режим. Из‐
ползвайте готварски съ‐
дове с диаметър, по-ма‐
лък от 160 мм за всяка
отделна гъвкава индук‐
ционна зона за готвене.
Вижте "Гъвкава индук‐
ционна зона за готвене".
Автоматичното изключ‐
ване деактивира зоната
за готвене.
Вижте "Всекидневна упо‐
треба".
Деактивирайте плочата и
я активирайте отново.
и съобщение. Заключване работи.
Появява се O - X - A.
Отстраняване
Вижте "Всекидневна упо‐
треба".
Защита от деца работи.
Вижте "Всекидневна упо‐
треба".
Няма готварски съд вър‐
ху зоната за готвене.
Поставете готварски съд
върху зоната за готвене.
Готварският съд е непод‐ Използвайте подходящи
ходящ.
готварски съдове. Вижте
"Препоръки и съвети".
Диаметърът на дъното
на готварския съд е пре‐
калено малък за зоната
за готвене.
Използвайте готварски
съдове с подходящи раз‐
мери. Вижте "Технически
данни".
FlexiBridge работи. Едно
или повече отделения на
активирания режим не са
обхванати от готварските
съдове.
Поставете готварските
съдове на правилното ко‐
личество раздели на ак‐
тивирания режим или
променете функцията.
Вижте "Гъвкава индук‐
ционна зона за готвене".
БЪЛГАРСКИ
Проблем
и число светва.
27
Възможна причина
Отстраняване
PowerSlide работи. Двa
готварски съда са поста‐
вени на гъвкавата индук‐
ционна зона за готвене.
Използвайте само един
готварски съд. Вижте
"Гъвкава индукционна зо‐
на за готвене".
В плочата има грешка.
Деактивирайте плочата и
я активирайте отново
след 30 секунди. Ако
се появи отново, изклю‐
чете плочата от електри‐
ческото захранване.
След 30 секунди свърже‐
те плочата отново. Ако
проблемът продължи, се
обърнете към упълномо‐
щен сервизен център.
Може да чуете постоянен Електрическата връзка е
звуков сигнал.
изпълнена неправилно.
11.2 Ако не откривате
решение...
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център. Съобщете данните
от табелката с данни. Уверете се, че
управлявате котлонът правилно. В
Изключете плочата от
електрическото захран‐
ване. Говорете с квали‐
фициран електротехник
да направи проверка на
инсталацията.
противен случай, посещението на
сервизния специалист или на
продавача няма да бъде безплатно,
също и през гаранционния срок. В
гаранционната книжка ще намерите
указания относно сервизния център и
гаранционните условия.
12. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
12.1 Табелка с технически
данни
Модел EIS7548
Тип 62 C4A 05 CA
Индукционен7.35 kW
Сериен номер .................
ELECTROLUX
12.2 Софтуерни лицензи
Софтуерът на този продукт съдържа
защитен от авторски права софтуер,
лицензиран според BSD, fontconfig,
PNC (номер на продукт) 949 596 962 00
220 – 240 V / 400 V 2N 50 – 60 Hz
Произведено в Германия
7.35 kW
FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1,
libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL /
SSLEAY ISC, Apache 2.0 и други.
28
www.electrolux.com
Проверете пълното копие на лиценза
от: Меню > Настройки > Услуга >
Термометър.
последвате хиперлинка, който се
намира на уеб страницата на
продукта.
Можете да изтеглите изходния код на
софтуера с отворен код, като
12.3 Спецификация на зоните за готвене
Зона за го‐
твене
Номинална
PowerBoost
мощност (при [W]
максимална
топлинна на‐
стройка) [W]
PowerBoost
максимална
продължи‐
телност [min]
Диаметър на
готварски съд
[mm]
Предна сред‐
на
1400
2500
4
125 - 145
Задна дясна
2300
3600
10
180 - 240
Гъвкава ин‐
дукционна зо‐
на за готвене
2300
3200
10
минимум 100
Мощността на зоните за готвене може
да се отклонява в малки граници от
данните в таблицата. Тя зависи от
материала и размерите на готварските
съдове.
За оптимални резултати при готвене
използвайте готварски съдове, не поголеми от диаметъра в таблицата.
13. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
13.1 Продуктова информация съобразно EU 66/2014, валиден
само за пазара на ЕС
Идентификация на мо‐
дела
EIS7548
Тип плоча
Вградени пло‐
чи
Брой зони за готвене
2
Брой зони за готвене
1
Загряваща технология
Индукция
Диаметър на кръгли зо‐
ни за готвене (Ø)
Предна средна
Задна дясна
14,5 cm
24,0 cm
Дължина (Д) и ширина
Отляво
(Ш) на зоната за готвене
Д 46,5 cm
Ш 21,4 cm
Енергийна консумация
на зона за готвене (EC
electric cooking)
187,5 Wh / kg
185,2 Wh / kg
Предна средна
Задна дясна
БЪЛГАРСКИ
Енергийна консумация
на зоната за готвене
(EC electric cooking)
Отляво
187,0 Wh / kg
Енергийна консумация
на плочата (EC electric
hob)
EN 60350-2 - Домашни електроуреди
за готвене – Част 2: Плочи – методи за
измерване на ефективността
13.2 Енергоспестяващи
Може да спестите енергия по време
на ежедневното ви готвене, ако
следвате съветите по-долу.
•
•
Когато загрявате вода използвайте
само количеството което ви трябва.
Ако е възможно, винаги поставяйте
капак на готварските съдове.
29
186.8 Wh / kg
•
•
•
•
Преди да активирате зоните за
готвене, поставете съдовете за
готвене върху тях.
Сложете малките готварски съдове
на малките зони за готвене.
Сложете готварските съдове върху
центъра на зоната за готвене.
Използвайте остатъчната топлина,
за да запазите храната топла или
да я разтопите.
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
30
www.electrolux.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 31
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.................................................................... 33
3. INSTALAREA................................................................................................... 35
4. DESCRIEREA PRODUSULUI..........................................................................36
5. GHID RAPID.....................................................................................................37
6. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................39
7. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 39
8. SUPRAFAŢĂ FLEXIBILĂ DE GĂTIT PRIN INDUCŢIE.................................... 44
9. INFORMAŢII ŞI SFATURI................................................................................ 46
10. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA........................................................................ 49
11. DEPANARE.................................................................................................... 49
12. DATE TEHNICE............................................................................................. 53
13. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ.............................................................................53
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
31
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu
dizabilităţi profunde şi complexe nu trebuie lăsate să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate
permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când acesta este în funcţiune sau când se
răceşte. Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
32
www.electrolux.com
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale
acestuia devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă
să nu atingeţi elementele de încălzire.
A nu se folosi aparatul prin intermediul unui
cronometru extern sau cu un sistem telecomandat
separat.
AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind
grăsimi sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca
un incendiu.
Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi focul cu apă.
Opriţi aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu
o pătură anti-incendiu.
ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat.
Un proces de gătire pe termen scurt trebuie
supravegheat permanent.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi
nimic pe suprafeţele de gătit.
Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile
şi capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei,
deoarece se pot înfierbânta.
Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala în structura
încastrată.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a
curăţa aparatul.
După utilizare, stingeţi elementul plitei cu ajutorul
butonului şi nu lăsaţi această operaţiune în sarcina
detectorului de vase.
Dacă suprafaţa ceramică / de sticlă este crăpată, opriţi
aparatul şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare. În
cazul în care aparatul este conectat direct la sursa de
alimentare folosind cutia de conexiuni, scoateţi
siguranţa pentru a deconecta aparatul de la sursa de
curent. În ambele cazuri, contactaţi Centrul de service
autorizat.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de un service
ROMÂNA
•
33
autorizat sau de persoane cu o calificare calificare
similară pentru a se evita pericolul.
AVERTISMENT: Folosiţi doar opritoare realizate de
producătorul aparatului de gătit sau indicate de
producătorul aparatului în instrucţiunile de utilizare ca
fiind adecvate sau opritoarele incluse în aparat.
Utilizarea unor opritoare neadecvate poate produce
accidente.
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Închideţi etanş suprafeţele tăiate cu
un agent de etanşare pentru ca
umezeala să nu umfle materialul.
Protejaţi partea de jos a aparatului de
abur şi umezeală.
Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau
sub o fereastră. Astfel, vasele fierbinţi
de pe aparat nu vor cădea atunci
când uşa sau fereastra va fi deschisă.
Fiecare aparat are ventilatoare de
răcire în partea de jos.
Dacă aparatul este instalat deasupra
unui sertar:
– Nu depozitaţi niciun obiect mic
sau foi de hârtie care ar putea fi
aspirate, deoarece acestea pot
deteriora ventilatoarele de răcire
sau pot afecta sistemul de răcire.
•
– Păstraţi o distanţă de minim 2 cm
între baza aparatului şi obiectele
depozitate în sertar.
Scoateţi toate panourile de separare
instalate în cabinet sub aparat.
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Înainte de a efectua orice tip de
operaţie, asiguraţi-vă că aţi
deconectat aparatul de la sursa de
curent.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Verificaţi dacă aparatul a fost instalat
corect. Cablurile de alimentare
electrică şi ştecherele (dacă există)
slăbite sau incorecte pot să provoace
încălzirea excesivă a terminalului.
Folosiţi un cablu adecvat pentru
alimentarea electrică.
Nu permiteţi încâlcirea cablurilor
electrice.
Verificaţi dacă este instalată protecţia
la electrocutare.
Folosiţi o clemă pentru reducerea
tensionării cablului.
Nu lăsaţi cablul de alimentare sau
ştecherul (dacă există) să atingă
aparatul fierbinte sau vase fierbinţi
34
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
atunci când conectaţi aparatul la
prizele din vecinătate.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul (dacă există) sau
cablul de alimentare electrică.
Contactaţi Centrul nostru de service
autorizat sau un electrician pentru a
schimba un cablu de alimentare
deteriorat.
Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor
unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri,
nu conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia
de împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin
3 mm.
2.3 Modul de utilizare
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
explozie
•
•
•
•
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare, arsuri
şi electrocutare.
•
•
•
•
•
Scoateţi toate ambalajele, etichetele
şi foliile de protecţie (dacă există)
înainte de prima utilizare.
Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
După fiecare utilizare, opriţi zona de
gătit.
Nu vă bazaţi pe detectorul de vas.
Nu puneţi tacâmuri sau capace de
oale pe zonele de gătit. Acestea pot
deveni fierbinţi.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în
contact cu apa.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
Dacă suprafaţa aparatului este
crăpată, deconectaţi imediat aparatul
de la reţeaua electrică. Procedaţi
astfel pentru a preveni electrocutarea.
Utilizatorii cu stimulator cardiac trebui
să păstreze o distanta de minim 30 de
cm faţă de zonele de gătit prin
inducţie atunci când aparatul este în
funcţiune.
Când puneţi alimente în ulei fierbinte,
pot să sară stropi.
Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt
încălzite, pot elibera vapori inflamabili.
Ţineţi flăcările sau obiectele încălzite
departe de grăsimi şi uleiuri atunci
când gătiţi.
Vaporii pe care îi eliberează uleiul
foarte fierbinte pot să se aprindă
spontan.
Uleiul folosit, care conţine resturi de
mâncare, poate lua foc la temperaturi
mai mici decât uleiul care este utilizat
pentru prima dată.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
Nu puneţi un capac fierbinte pe
suprafaţa de sticlă a plitei.
Nu permiteţi evaporarea completă a
lichidului din vase.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa
obiecte sau vase să cadă pe aparat.
Suprafaţa poate fi deteriorată.
ROMÂNA
•
•
•
•
Nu activaţi zonele de gătit dacă pe
acestea nu se află vase sau vasele
sunt goale.
Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
Vasele realizate din fontă, aluminiu
sau cu bazele deteriorate pot zgâria
suprafaţa din sticlă / vitroceramică.
Ridicaţi întotdeauna aceste obiecte
atunci când trebuie să le mutaţi pe
plita de gătit.
Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
2.5 Service
•
•
•
•
•
•
Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi
lăsaţi-l să se răcească.
Scoateţi aparatul din priză înainte de
a efectua operaţiile de întreţinere.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
Pentru a repara aparatul contactaţi un
Centru de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
2.6 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
2.4 Îngrijirea şi curăţarea
•
35
neutri. Nu folosiţi niciun produs
abraziv, burete abraziv, solvent sau
obiect metalic.
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
Contactaţi autoritatea locală pentru
informaţii privind aruncarea adecvată
a acestui aparat.
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
3. INSTALAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
3.1 Înaintea instalării
Înaintea instalării plitei, notaţi informaţiile
de mai jos aflate pe plăcuţa cu date
tehnice. Plăcuţa cu datele tehnice se află
pe partea inferioară a plitei.
•
Pentru a înlocui cablul de alimentare
deteriorat, folosiţi următorul tip de
cablu: H05V2V2-F care rezistă la o
temperatură de 90°C sau mai ridicată.
Adresaţi-vă Centrului de service local.
3.4 Asamblarea
Numărul de
serie ...........................
3.2 Plitele încorporate
Utilizaţi plite încorporate numai după ce
asamblaţi plita în unităţi de mobilier şi
suprafeţe de lucru ce corespund
standardelor.
3.3 Cablul de conectare
•
Plita este furnizată cu un cablu de
conectare.
min.
500mm
min.
50mm
36
www.electrolux.com
Dacă aparatul este instalat
deasupra unui sertar,
ventilaţia plitei poate încălzi
articolele depozitate în sertar
pe durata procesului de
gătire.
520
710
60
23
280
44
550
min. 55
490+1
680+1
max R5
min.
28
min. min.
12 60
4. DESCRIEREA PRODUSULUI
4.1 Aspect suprafaţă de gătit
3
1 Zonă de gătit cu inducţie
2 Panou de comandă
3 Zonă flexibilă de gătit cu inducţie
alcătuită din patru secţiuni
1
1
2
4.2 Configuraţia panoului de comandă
1
2
3
12
4
5
6
11
Pentru a vedea setările disponibile, atingeţi simbolul corespunzător.
7
8
10 9
ROMÂNA
Sim‐
bol
37
Comentariu
1
PORNIT/OPRIT
Pentru activarea şi dezactivarea plitei.
2
Meniu
Pentru a deschide şi închide Meniu.
Selectarea zonei
Pentru a deschide glisorul pentru zona selec‐
tată.
Indicatorul zonei
Pentru a arăta pentru ce zonă este glisorul activ.
-
Pentru a seta funcţiile cronometrului.
Glisorul
Pentru a regla nivelul de căldură.
7
PowerBoost
Pentru a activa funcţia.
8
Blocarea
Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.
-
Fereastra pentru comunicatorul cu semnal infra‐
roşu Hob²Hood. Nu o acoperiţi.
Pauză
Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.
-
Pentru a afişa nivelul curent de căldură.
FlexiBridge
Pentru a comuta între cele trei moduri ale func‐
ţiei.
3
4
-
5
6
-
9
10
11
0-9
12
4.3 OptiHeat Control (Indicator
de căldură reziduală cu 3
trepte)
Zonele de gătit prin inducţie produc
căldura necesară pentru gătire direct în
baza vasului. Suprafaţa vitroceramică se
încălzeşte de la căldura a vaselor.
AVERTISMENT!
III / II / I Pericol de arsuri din
cauza căldurii reziduale.
Indicatorul prezintă nivelul
căldurii reziduale.
5. GHID RAPID
5.1 Utilizarea ecranului tactil
•
•
•
•
Pentru a activa o anumită opţiune,
atingeţi simbolul corespunzător de pe
afişaj.
Funcţia selectată este activată atunci
când luaţi degetul de pe afişaj.
Pentru a derula prin opţiunile
disponibile utilizaţi un gest rapid sau
trageţi cu degetele pe suprafaţa
afişajului.
Viteza gestului stabileşte viteza de
mişcare a ecranului.
•
•
•
•
Derularea se poate opri singură sau o
puteţi opri imediat dacă atingeţi
afişajul.
Puteţi modifica majoritatea
parametrilor care apar pe afişaj atunci
când atingeţi simbolurile
corespunzătoare.
Pentru a selecta funcţia sau ora
necesară puteţi derula prin listă şi/sau
puteţi atinge opţiunea dorită.
Atunci când plita este activată şi unele
simboluri dispar de pe afişaj, atingeţi
38
www.electrolux.com
•
•
•
afişajul în orice loc. Toate simbolurile
sunt afişate din nou.
Pentru anumite funcţii, apare o
fereastră pop-up cu informaţii
suplimentare atunci când le porniţi.
Pot fi folosite doar simbolurile cu
lumină de fundal.
Selectaţi mai întâi o zonă pentru a
activa funcţiile cronometru.
5.2 Meniu structura
Atingeţi
pentru a accesa şi modifica
setările plitei sau pentru activarea unor
funcţii. Tabelul prezintă structura de bază
a Meniu.
Meniu
Gatire asistata
Funcţii plită
PowerSlide
Topire
Setări
Blocare acces copii
Temporizator
Hob²Hood
H0 - Oprit
H1 - Doar lumină
H2 - Viteză ventilator redusă
H3 - Ventilator automat redus
H4 - Ventilator automat mediu
H5 - Ventilator automat ridicat
H6 - Ventilator automat accelerat
Configurare
Gatire asistata
Limbă
Tonul de la taste
Volum la apasare pe taste
Luminozitate afişaj
Service
Modul Demo
Licenţă
Afişare versiune software
Istoric alarme
Resetează setările
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
Meniu folosiţi
sau .
Atunci când atingeţi lung unele dintre
opţiunile disponibile în Meniu, apare o
scurtă descriere. Urmaţi sfaturile pentru a
naviga uşor prin Meniu.
ROMÂNA
39
Dacă vă aflaţi la capătul Meniu derulaţi
lista în sus şi folosiţi sau atingeţi
pentru a ieşi din Meniu.
6. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
Puteţi modifica setarea în Meniu > Setări
> Configurare. Consultaţi „Utilizarea
zilnică”.
6.1 Prima conectare la sursa de
energie electrică
Atunci când conectaţi plita la sursa de
curent aveţi de setat Limbă, Luminozitate
afişaj şi Volum la apasare pe taste.
7. UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
7.1 Activarea şi dezactivarea
Atingeţi
timp de 1 secundă pentru a
activa sau dezactiva plita.
7.2 Oprirea automată
Funcţia dezactivează automat plita
dacă:
•
•
•
•
•
•
toate zonele de gătit sunt dezactivate,
nu setaţi nivelul de căldură după
activarea plitei,
aţi vărsat sau aţi pus ceva pe panoul
de comandă pentru mai mult de 10
secunde (o tigaie, o lavetă etc.). Este
emis un semnal acustic şi plita se
dezactivează. Îndepărtaţi obiectul sau
curăţaţi panoul de comandă.
plita se înfierbântă prea tare (de ex.
când s-a evaporat tot lichidul dintr-o
tigaie). Lăsaţi zona de gătit să se
răcească înainte de a utiliza plita din
nou.
folosiţi vase neadecvate sau nu există
niciun vas pe o anumită zonă.
Simbolul zonei de gătit albe clipeşte şi
zona de gătit cu inducţie se
dezactivează automat după 1 minut.
nu dezactivaţi o zonă de gătit sau nu
modificaţi nivelul de căldură. După un
timp apare un mesaj, iar plita se
dezactivează.
Relaţia între nivelul de căldură şi
durata după care plita se
dezactivează:
Nivelul de
căldură
Plita se dezacti‐
vează după
1-2
6 ore
3-5
5 ore
6
4 ore
7-9
1,5 ore
7.3 Nivelul de căldură
1. Activaţi plita.
2. Puneţi vasul pe zona de gătit
selectată.
Glisorul pentru zona de gătit activă apare
pe afişaj şi este activ timp de 8 secunde.
3. Atingeţi sau glisaţi cu degetul pentru
a seta nivelul de căldură dorit.
Simbolul se face roşu şi devine mai
mare.
40
www.electrolux.com
7.4 Utilizarea zonelor de gătit
7.6 Management putere
Puneţi vasul în centrul zonei de gătit
selectate. Zonele de gătit prin inducţie se
adaptează automat la dimensiunea bazei
vasului.
•
După ce aţi pus un vas pe zona de gătit
selectată, plita îl detectează automat şi
glisorul corespunzător apare pe afişaj.
Glisorul este vizibil timp de 8 secunde,
după care afişajul revine la vizualizarea
principală. Pentru a închide mai rapid
glisorul, atingeţi ecranul în afara zonei de
glisare.
Când alte zone sunt active, nivelul de
căldură pentru zona pe care doriţi să o
folosiţi poate fi limitat. Consultaţi
„Management putere”.
Asiguraţi-vă că vasul este
adecvat pentru plitele cu
inducţie. Pentru mai multe
informaţii privind tipurile de
vase, consultaţi „Informaţii şi
sfaturi”. Verificaţi
dimensiunea vasului în
„Date tehnice”.
•
•
•
•
•
•
Zonele de gătit sunt grupate în funcţie
de amplasare şi numărul de faze de la
plită. Consultaţi imaginea.
Fiecare fază are o capacitate electrică
maximă de 3680 W.
Funcţia împarte puterea între zonele
de gătit conectate la aceeaşi fază.
Funcţia se activează când capacitatea
electrică totală a zonelor de gătit
conectate la o singură fază depăşeşte
3680 W.
Funcţia scade puterea celorlalte zone
de gătit conectate la aceeaşi fază,
care influenţează nivelul de căldură
disponibil.
Nivelul maxim de căldură este vizibil
pe glisor. Sunt active doar cifrele albe.
Dacă nu este disponibil un nivel de
căldură mai ridicat, reduceţi mai întâi
nivelul de căldură de la celelalte zone
de gătit.
7.5 PowerBoost
Această funcţie activează mai multă
putere pentru zona respectivă de gătit cu
inducţie; aceasta depinde de
dimensiunea vasului. Funcţia poate fi
activată doar pentru o perioadă limitată
de timp.
1. Atingeţi mai întâi simbolul zonei
dorite.
2. Atingeţi
sau glisaţi cu degetul spre
dreapta pentru a activa funcţia pentru
zona de gătit aleasă.
Simbolul se face roşu şi devine mai
mare.
Funcţia se dezactivează automat. Pentru
a dezactiva funcţia manual, selectaţi
zona şi schimbaţi nivelul de căldură al
acesteia.
Pentru valorile maxime ale
duratei, consultaţi „Date
tehnice”.
7.7 Temporizator
Cronometru cu
numărătoare inversă
+STOP
Folosiţi această funcţie pentru a specifica
durata de funcţionare a unei zone de
gătit în timpul unei singure sesiuni de
gătit.
Puteţi seta funcţia separat pentru fiecare
zonă de gătit.
1. Setaţi mai întâi nivelul de căldură
pentru zona de gătit respectivă şi
după aceea setaţi funcţia.
2. Atingeţi simbolul zonă.
3. Atingeţi
.
ROMÂNA
Fereastra cu meniul cronometrului apare
pe afişaj.
4. Pentru activarea funcţiei bifaţi
.
+STOP
pentru a
De asemenea, puteţi alege
vă revoca selecţia.
Atunci când timpul ajunge la final, este
Atingeţi
.
pentru a opri semnalul.
+STOP
din
stânga valorii cronometrului, atingeţi
de lângă acesta pentru a vă confirma
alegerea atunci când apare o fereastră
pop-up.
Cronometru
Puteţi utiliza această funcţie atunci când
plita este activată, însă zonele de gătit
nu funcţionează.
Funcţia nu are nici o influenţă asupra
funcţionării zonelor de gătit.
De asemenea, puteţi alege
pentru a
vă revoca selecţia.
Atunci când timpul ajunge la final, este
.
pentru a opri semnalul.
Pentru a dezactiva funcţia, atingeţi
sau .
Funcţia nu se opreşte atunci când ridicaţi
vasul. Pentru a reseta funcţia şi a o porni
din nou manual, atingeţi , selectaţi
Resetare din fereastra pop-up. Funcţia
începe numărătoarea de la 0. Pentru a
Pauză funcţia pentru o singură sesiune
de gătit, atingeţi
şi selectaţi Pauză din
fereastra pop-up. Selectaţi Start pentru a
continua numărătoarea.
7.8 Pauză
Atunci când funcţia este activă, doar
2. Atingeţi .
Fereastra cu meniul cronometrului apare
pe afişaj.
3. Glisaţi cu degetul spre stânga sau
dreapta pentru a selecta durata
dorită (de ex. ore şi minute).
4. Atingeţi OK pentru a confirma
selecţia dvs.
emis un semnal sonor şi clipeşte
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
Această funcţie setează toate zonele de
gătit care funcţionează la setarea
minimă.
1. Selectaţi orice zonă de gătit.
Glisorul relevant apare pe afişaj.
Atingeţi
pentru a accesa Meniu.
1. Atingeţi
2. Derulaţi Meniu pentru a selecta
Setări > Temporizator.
3. Atingeţi comutatorul pentru a porni /
opri funcţia.
Meniu folosiţi
Pentru a opri funcţia, setaţi nivelul de
căldură la 0. Alternativ, atingeţi
Temporizator
Funcţia porneşte automat numărătoarea
imediat după ce activaţi o zonă de gătit.
Puteţi utiliza această funcţie pentru a
monitoriza durata funcţionării.
Simbolurile se schimbă în
.
5. Glisaţi cu degetul spre stânga sau
dreapta pentru a selecta durata
dorită (de ex. ore şi/sau minute).
6. Atingeţi OK pentru a confirma
selecţia dvs.
emis un semnal sonor şi clipeşte
41
din
stânga valorii cronometrului, atingeţi
de lângă acesta pentru a vă confirma
alegerea atunci când apare o fereastră
pop-up.
simbolurile
şi
pot fi folosite. Toate
celelalte simboluri de pe panoul de
comandă sunt blocate.
Funcţia nu opreşte funcţiile cu
cronometru.
Pentru activarea funcţiei atingeţi
.
se aprinde. Nivelul de căldură este
coborât la 1.
Pentru a dezactiva funcţia atingeţi
.
Funcţia opreşte PowerBoost. Cel mai
ridicat nivel de căldură se reactivează
atunci când atingeţi
din nou.
42
www.electrolux.com
7.9 Blocarea
Puteţi bloca panoul de comandă în
timpul utilizării plitei. Previne modificarea
accidentală a nivelului de căldură.
Reglaţi mai întâi nivelul de căldură.
Pentru activarea funcţiei atingeţi
Când dezactivaţi plita se
dezactivează şi această
funcţie.
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
7.10 Blocare acces copii
Meniu folosiţi
Această funcţie împiedică utilizarea
accidentală a plitei.
pe afişaj pentru a
1. Atingeţi
deschide Meniu.
2. Selectaţi Setări > Blocare acces copii
din listă.
3. Porniţi comutatorul şi atingeţi literele
A-O-X în ordine alfabetică pentru a
activa funcţia. Pentru a dezactiva
funcţia, opriţi comutatorul.
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
7.13 Luminozitate afişaj
Puteţi modifica luminozitatea afişajului.
Există 4 niveluri de luminozitate, 1 este
cel mai scăzut şi 4 cel mai ridicat.
pe afişaj pentru a
1. Atingeţi
deschide Meniu.
2. Selectaţi Setări >Configurare >
Luminozitate afişaj din listă.
3. Alegeţi nivelul adecvat.
Meniu folosiţi
7.14
1. Atingeţi
pe afişaj pentru a
deschide Meniu.
2. Selectaţi Setări > Configurare >
Limbă din listă.
3. Alegeţi limba adecvată din listă.
Dacă alegeţi o limbă greşită, atingeţi
Din lista care apare selectaţi a treia
opţiune, după care de două ori ultima
opţiune. În cele din urmă, alegeţi
opţiunea din dreapta.
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
sau .
sau .
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
sau .
7.11 Limbă
Meniu folosiţi
Puteţi alege tipul de sunet emis de plită
sau să opriţi sunetele. Puteţi alege între
clic (implicit) sau bip.
pe afişaj pentru a
1. Atingeţi
deschide Meniu.
2. Selectaţi Setări > Configurare> Tonul
de la taste / Volum la apasare pe
taste din listă.
3. Alegeţi opţiunea adecvată.
.
Pentru dezactivarea funcţiei, atingeţi
timp de 3 secunde.
Meniu folosiţi
7.12 Tonul de la taste / Volum
la apasare pe taste
.
sau .
Gatire asistata
Această funcţie reglează temperatura la
diferite tipuri de alimente şi o păstrează
pe durata gătirii. Acesta poate fi activat
doar pentru zona de gătit stânga faţă sau
pentru ambele zone din stânga când
sunt făcute punte.
pe afişaj pentru a
1. Atingeţi
deschide Meniu.
2. Selectaţi Gatire asistata şi alegeţi
tipul de aliment pe care doriţi să-l
preparaţi din listă.
Pentru fiecare tip de aliment există
câteva opţiuni disponibile. Urmaţi
instrucţiunile care apar pe afişaj.
• Puteţi atinge OK deasupra
ferestrei pop-up pentru a folosi
setările implicite.
ROMÂNA
•
Puteţi seta funcţia cronometru.
Atunci când vasul atinge
temperatura dorită, puteţi activa
cronometrul.
• Puteţi modifica nivelul implicit de
căldură.
3. După ce vasul ajunge la temperatura
dorită, este emis un semnal acustic şi
apare o fereastră pop-up. Pentru a
închide fereastra şi a începe funcţia,
atingeţi OK. Pentru a dezactiva
fereastra permanent, bifaţi
de a activa funcţia.
Pentru a opri funcţia, atingeţi
înainte
şi Oprire
sau atingeţi
şi selectaţi Gatire
asistata, alegeţi orice tip de aliment şi
atingeţi Oprire.
sau
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
Meniu folosiţi
7.15
Pentru majoritatea hotelor, sistemul de
comandă la distanţă este iniţial
dezactivat. Activaţi sistemul înainte de a
utiliza funcţia. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi manualul de utilizare
al hotei.
Funcţia operează automat între H2 şi H6.
Plita este setată iniţial la H5. Hota
reacţionează de fiecare dată când
utilizaţi plita. Plita recunoaşte automat
temperatura vasului şi reglează viteza
ventilatorului. Puteţi seta plita să activeze
doar lumina prin selectarea H1.
Dacă schimbaţi viteza
ventilatorului de la hotă,
conexiunea implicită cu plita
este dezactivată. Pentru a
reactiva funcţia, OPRIŢI şi
PORNIŢI din nou aparatele.
sau .
Topire
Puteţi folosi această funcţie pentru a topi
diferite produse, de ex. ciocolata sau
untul. Puteţi folosi funcţia doar pentru o
singură zonă de gătit în timpul unei
singure sesiuni de gătit.
1. Atingeţi
pe afişaj pentru a
deschide Meniu.
2. Selectaţi Funcţii plită > Topire din
listă.
3. Atingeţi Start
Trebuie să selectaţi zona dorită.
Apare o fereastră pop-up care vă
întreabă dacă doriţi să revocaţi
nivelul de căldură anterior dacă
acesta a existat.
sau
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
Meniu folosiţi
sau .
Pentru a opri funcţia, atingeţi simbolul de
selectare a zonei, după care atingeţi
Oprire.
7.16 Hob²Hood
Este o funcţie automată avansată care
conectează plita la o hotă specială. Atât
43
plita cât şi hota au un sistem de
comunicare cu semnale în infraroşu.
Viteza ventilatorului este stabilită
automat în funcţie de setarea modului şi
a temperaturii celui mai fierbinte vas de
pe plită.
Mod Lu‐
Fierbere 1) Prăjire2)
mină
auto‐
mată
H0
Oprit
Oprit
Oprit
H1
Pornit Oprit
Oprit
H23) Pornit Viteza ven‐ Viteza ven‐
tilatorului 1 tilatorului 1
H3
Pornit Oprit
Viteza ven‐
tilatorului 1
H4
Pornit Viteza ven‐ Viteza ven‐
tilatorului 1 tilatorului 1
H5
Pornit Viteza ven‐ Viteza ven‐
tilatorului 1 tilatorului 2
44
www.electrolux.com
Mod Lu‐
Fierbere 1) Prăjire2)
mină
auto‐
mată
H6
Pornit Viteza ven‐ Viteza ven‐
tilatorului 2 tilatorului 3
1) Plita detectează procesul de fierbere şi
activează viteza ventilatorului în funcţie de
modul automat.
2) Plita detectează procesul de prăjire şi ac‐
tivează viteza ventilatorului în funcţie de
modul automat.
3) Acest mod activează ventilatorul şi lumi‐
na şi nu se bazează pe temperatură.
Schimbarea modurilor
Modurile se schimbă şi se reglează
automat. Dacă nu sunteţi mulţumiţi de
nivelul de zgomot / viteza ventilatorului,
puteţi comuta manual între moduri.
1. Atingeţi
.
Selectaţi Setări > Hob²Hood din listă.
2. Alegeţi modul adecvat.
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up.
Când aţi terminat de gătit şi aţi dezactivat
plita, ventilatorul hotei poate funcţiona în
continuare pentru o anumită perioadă de
timp. După trecerea timpului respectiv,
sistemul dezactivează automat
ventilatorul şi împiedică activarea
accidentală în următoarele 30 de
secunde.
Lumina hotei se dezactivează la 2
minute după dezactivarea plitei.
8. SUPRAFAŢĂ FLEXIBILĂ DE GĂTIT PRIN INDUCŢIE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
zonă.
8.1 FlexiBridge
Zona din partea stângă poate fi
combinată în două zone de gătit cu
dimensiuni diferite sau într-o singură
suprafaţă de gătit mare. Puteţi alege o
combinaţie de 4 secţiuni care depinde de
dimensiunea vasului pe care doriţi să-l
folosiţi. Indicatorii zonei de gătit se
modifică automat şi prezintă combinaţia
posibilă.
Poziţia corectă a vasului:
FlexiBridge Standard este modul implicit
care se activează automată atunci când
activaţi plita. Două zone de gătit
funcţionează independent.
pentru a comuta între
Atingeţi
modurile FlexiBridge.
8.2 FlexiBridge Modul Standard
Acest mod este activ atunci când activaţi
plita. Acesta conectează secţiunile în
două zone de gătit separate. Puteţi seta
nivelul de căldură separat pentru fiecare
Poziţia incorectă a vasului:
ROMÂNA
45
8.4 FlexiBridge Modul Punte
max
8.3 FlexiBridge Modul Punte
mare
Pentru a activa modul, atingeţi
până
când vedeţi indicatorul de mod corect .
Acest mod conectează trei secţiuni spate
într-o singură zonă de gătit. Secţiunea
frontală nu este conectată şi
funcţionează ca o zonă de gătit separată.
Puteţi seta nivelul de căldură pentru
fiecare zonă separat.
Pentru a activa modul, atingeţi
până
când vedeţi indicatorul de mod corect .
Acest mod conectează toate secţiunile
într-o singură zonă de gătit.
Poziţia corectă a vasului:
Pentru a folosi acest mod trebuie să
puneţi vasul pe cele patru secţiuni
conectate. Dacă folosiţi un vas mai mic
decât trei secţiuni, afişajul indică
după 1 minut zona se opreşte.
Poziţia corectă a vasului:
Pentru a folosi acest mod trebuie să
puneţi vasul pe cele trei secţiuni
conectate. Dacă folosiţi un vas mai mic
decât două secţiuni,
clipeşte pe afişaj
şi după 1 minut zona se opreşte.
Poziţia incorectă a vasului:
Poziţia incorectă a vasului:
şi
46
www.electrolux.com
2. Derulaţi Meniu > Funcţii plită pentru a
selecta funcţia din listă.
• Dacă oricare dintre zonele din
stânga funcţionează, apare o
fereastră pop-up care vă cere să
confirmaţi dacă doriţi să anulaţi
nivelul de căldură anterior.
•
8.5 PowerSlide
Această funcţie vă permite să reglaţi
temperatura prin mutarea vasului pe o
poziţie diferită de pe suprafaţa de gătit
prin inducţie. Această funcţie împarte
automat zonele de gătit din stânga în trei
suprafeţe cu diferite niveluri de căldură.
Plita detectează poziţia vasului şi
reglează nivelul de putere pre-setat în
conformitate. Puteţi pune vasul în faţă, la
mijloc sau în spate. Dacă puneţi vasul în
faţă, aveţi la dispoziţie nivelul maxim de
căldură (adică 9). Pentru a-l reduce,
mutaţi vasul în mijloc (nivel de căldură 5) sau în spate (nivel de căldură - 1).
Folosiţi doar un singur vas
cu diametrul minim al bazei
de 160 mm atunci când
operaţi funcţia.
1. Atingeţi
Apare pe afişaj simbolul şi
simbolurile celor trei zone cu
nivelul de căldură implicit.
Puteţi modifica nivelul de căldură
implicit în funcţie de nevoile dvs., iar
nivelul de căldură va fi salvat pentru
utilizarea ulterioară.
3. Puneţi vasul pe zona de gătit cu
nivelul de căldură dorit.
Puneţi vasul în centrul zonei dorite şi
asiguraţi-vă că nu acoperiţi zonele
învecinate. Indicatorii roşii se aprind.
Dacă nu vedeţi indicatorii roşii,
funcţia nu poate fi activată.
Dacă doriţi să modificaţi poziţia
vasului, ridicaţi vasul şi puneţi-l pe o
altă zonă. Glisarea vasului poate
produce zgârieturi şi decolorarea
suprafeţei.
Pentru a dezactiva funcţia, atingeţi ,
apare o fereastră pop-up. Pentru
dezactivarea funcţiei atingeţi Oprire. De
asemenea, puteţi dezactiva funcţia de la
Meniu.
Mutaţi vasul din când în
când. Funcţia se
dezactivează după 10
minute de inactivitate.
o dată.
9. INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
9.1 Vasul de gătit
Pentru zonele de gătit prin
inducţie, un câmp
electromagnetic puternic
creează foarte rapid căldură
în vasul pentru gătit.
Folosiţi zonele de gătit prin
inducţie cu vase adecvate.
Materialul vaselor de gătit
•
adecvat: fontă, oţel, oţel emailat, oţel
inoxidabil, bază cu mai multe straturi
(cu un marcaj corect de la
producător).
• neadecvat: aluminiu, aramă, alamă,
sticlă, ceramică, porţelan.
Vase sunt adecvate pentru o plită cu
inducţie dacă:
•
•
apa fierbe foarte repede pe o zonă
setată la nivelul de căldură maxim.
un magnet este atras de baza vasului.
ROMÂNA
47
Dimensiunile vaselor
zumzet: folosiţi un nivel ridicat de
putere.
• pocnituri: apare procese de comutare
electrică, vasul este detectat după ce
îl puneţi pe plită.
• şuierat, bâzâit: funcţionează
ventilatorul.
Zgomotele sunt normale şi nu indică
nicio defecţiune a plitei.
Zonele de gătit prin inducţie se
adaptează automat la dimensiunea bazei
vasului.
9.3 Öko Timer (Cronometru
ECO)
Baza vasului trebuie să fie
cât mai groasă şi cât mai
plată.
Asiguraţi-vă că bazele
vaselor sunt curate şi uscate
înainte de a le pune pe
suprafaţa plitei.
Eficienţa zonei de gătit este corelată cu
diametrul vasului de gătit. Vasele cu
diametre mai mici decât cea minimă
primesc numai parţial puterea generată
de zona de gătit.
Consultaţi „Date tehnice”.
9.2 Zgomotul pe durata
funcţionării
Dacă auziţi:
•
•
zgomot de crăpături: vasul este făcut
din materiale diferite (o construcţie
„sandviş”).
sunet ca un fluierat: folosiţi o zonă de
gătit cu nivel ridicat de putere, iar
vasul este făcut din materiale diferite
(o construcţie „sandviş”).
•
Pentru a economisi energia, încălzirea
zonei de gătit se dezactivează înainte de
avertizarea sonoră a cronometrului.
Diferenţa în timpul de funcţionare
depinde de nivelul de căldură şi de
durata gătitului.
9.4 Exemple de gătit
Corelaţia dintre nivelul de căldură al unei
zone şi consumul său de curent nu este
liniară. Creşterea nivelului de căldură nu
este direct proporţională cu creşterea
consumului de curent. Aceasta
înseamnă că o zonă de gătit cu nivelul
mediu de căldură consumă sub jumătate
din puterea sa maximă.
Datele din tabel sunt doar
orientative.
Nivelul de
căldură
Utilizare pentru:
Durată
(min)
Recomandări
1
Menţinerea la cald a alimen‐
telor gătite.
con‐
form
nece‐
sităţilor
Puneţi un capac pe vas.
1-2
Sos olandez, topit: unt, cio‐
colată, gelatină.
5 - 25
Amestecaţi din când în
când.
1-2
Solidificare: omlete pufoase,
ouă ochiuri.
10 - 40
Gătiţi cu capacul pus.
2-3
Fierberea înăbuşită a orezu‐
lui şi a mâncărurilor care
conţin lapte, încălzirea ali‐
mentelor preparate.
25 - 50
Adăugaţi minim de două ori
mai mult lichid decât orez,
amestecaţi la jumătatea pro‐
cedurii mâncărurile care
conţin lapte.
48
www.electrolux.com
Nivelul de
căldură
Utilizare pentru:
Durată
(min)
Recomandări
3-4
Pentru a găti la aburi legu‐
me, peşte, carne.
20 - 45
Adăugaţi câteva linguri de li‐
chid.
4-5
Cartofi gătiţi la abur.
20 - 60
Utilizaţi maxim ¼ l de apă
pentru 750 g de cartofi.
4-5
Gătirea unor cantităţi mai
mari de alimente, tocane şi
supe.
60 150
Până la 3 l lichid plus ingre‐
diente.
6-7
Prăjire uşoară: escalop, cor‐
don bleu de viţel, şniţele,
chiftele, cârnaţi, ficat, roux,
ouă, clătite, gogoşi.
con‐
form
nece‐
sităţilor
Întoarceţi la jumătatea dura‐
tei de gătit.
7-8
Chifteluţe, muşchiuleţ, fripturi 5 - 15
bine prăjite.
9
Pentru a fierbe apă, paste, pentru a prăji carnea la suprafaţă (gulaş,
friptură înăbuşită), pentru a prăji cartofi.
Întoarceţi la jumătatea dura‐
tei de gătit.
Pentru a fierbe cantităţi mari de apă. PowerBoost este activată.
9.5 Sfaturi utile pentru
Hob²Hood
Când utilizaţi plita cu funcţia:
•
Protejaţi panoul hotei de lumina
directă a soarelui.
• Nu puneţi becuri halogene pe panoul
hotei.
• Nu acoperiţi panoul de comandă al
plitei.
• Nu întrerupeţi semnalul dintre plită şi
hotă (de ex. cu mâna, cu mânerul
unui vas sau cu un vas înalt).
Consultaţi imaginea.
Hota din imagine este doar un
exemplu.
Păstraţi curată fereastra
pentru semnalul infraroşu
Hob²Hood al
comunicatorului.
Alte aparate controlate prin
telecomandă pot bloca
semnalul. Nu folosiţi astfel
de aparate în apropierea
plitei cât timp Plită²Hotă este
pornită.
ROMÂNA
Plitele aragazelor cu funcţia
Hob²Hood
49
Pentru a găsi gama completă de plite de
aragaz care lucrează cu această funcţie
consultaţi site-ul web pentru
consumatori. Plitele de aragaz de la
Electrolux care lucrează cu această
funcţie trebuie să conţină simbolul .
10. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
10.2 Curăţarea plitei
•
10.1 Informaţii cu caracter
general
•
•
•
•
•
Curăţaţi plita după fiecare
întrebuinţare.
Utilizaţi întotdeauna vase cu baza
curată.
Zgârieturile sau petele închise la
culoare de pe suprafaţa plitei nu au
niciun efect asupra modului de
funcţionare al plitei.
Folosiţi un agent de curăţare special,
adecvat pentru suprafaţa plitei.
Folosiţi o racletă specială pentru
sticlă.
Imprimeul de pe zona
flexibilă de gătit cu inducţie
se poate murdări sau poate
să-şi modifice culoarea
datorită frecării de vase.
Puteţi curăţa zona într-un
mod standard.
•
•
•
Înlăturaţi imediat: plastic topic, folie
de plastic, zahăr sau alimente care
conţin zahăr, în caz contrar mizeria
poate deteriora plita. Aveţi grijă să nu
vă ardeţi. Folosiţi o racleta specială
pe suprafaţa vitrată, la un unghi mare
şi îndepărtaţi resturile de pe
suprafaţă.
Eliminaţi după ce plita s-a răcit
suficient: depuneri de calcar, pete de
apă şi de grăsime, decolorări metalice
strălucitoare. Curăţaţi plita cu o lavetă
umedă şi un detergent ne-abraziv.
După curăţare, ştergeţi plita cu o
lavetă moale.
Îndepărtaţi decolorarea metalică
lucioasă: folosiţi o soluţie cu apă şi
oţet şi curăţaţi suprafaţa de sticlă cu o
lavetă.
Suprafaţa plitei prezintă canale
orizontale. Curăţaţi plita cu o lavetă
moale şi puţin detergent cu o mişcare
uşoară de la stânga la dreapta. După
curăţare, ştergeţi plita cu o lavetă
moale de la stânga spre dreapta.
11. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
11.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Plita nu poate fi pornită
sau utilizată.
Plita nu este conectată la o Verificaţi dacă plita este
sursă electrică sau este
conectată corect la sursa
conectată incorect.
de curent. Consultaţi dia‐
grama de conectare.
50
www.electrolux.com
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa
este cauza defecţiunii.
Dacă siguranţele se ard în
mod repetat, adresaţi-vă
unui electrician calificat.
Nu aţi setat nivelul de
căldură timp de 60 secun‐
de.
Activaţi plita din nou şi se‐
taţi nivelul de căldură în
mai puţin de 60 secunde.
Aţi atins simultan 2 sau
mai multe câmpuri cu sen‐
zor.
Atingeţi doar un câmp cu
senzor.
Pauză funcţionează.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
Afişajul este acoperit par‐
ţial sau vase sunt puse
prea aproape de afişaj.
Există puţin lichid sau un
obiect pe afişaj.
Îndepărtaţi obiectele. Mu‐
taţi vasele departe de afi‐
şaj.
Curăţaţi afişajul, aşteptaţi
până când aparatul este
rece. Deconectaţi plita de
la reţeaua electrică. După
1 min, conectaţi din nou
plita.
Este emis un semnal acus‐ Aţi pus un obiect pe unul
tic şi plita se dezactivează. sau mai multe câmpuri cu
Atunci când plita se dezac‐ senzor.
tivează este emis un sem‐
nal acustic.
Îndepărtaţi obiectul de pe
câmpurile cu senzor.
Plita se dezactivează.
Îndepărtaţi obiectul de pe
câmpul cu senzor.
Afişajul nu reacţionează la
atingere.
Aţi pus un obiect pe câm‐
pul cu senzor
.
Indicatorul căldurii rezidua‐ Zona nu este fierbinte pen‐ Dacă zona a funcţionat su‐
le nu se aprinde.
tru că a fost utilizată numai ficient de mult pentru a fi
o scurtă perioadă de timp. fierbinte, contactaţi un
Centru de service autori‐
zat.
Nu puteţi activa cel mai ri‐
dicat nivel de căldură.
O altă zonă este deja se‐
tată la cel mai ridicat nivel
de căldură.
Reduceţi mai întâi puterea
celeilalte zone.
Nivelul Limitare putere este Modificaţi puterea maximă
prea scăzut.
de la Meniu. Consultaţi
„Utilizarea zilnică”.
Câmpurile cu senzor se în‐ Vasul este prea mare sau
fierbântă.
l-aţi pus prea aproape de
butoane.
Puneţi vasele mari pe zo‐
nele din spate, dacă este
posibil.
ROMÂNA
51
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Hob²Hood nu funcţio‐
nează.
Aţi acoperit panoul de co‐
mandă.
Îndepărtaţi obiectul de pe
panoul de comandă.
Hob²Hood funcţionează,
însă doar lumina este
aprinsă.
Aţi activat modul H1.
Schimbaţi la unul din mo‐
durile H2 - H6 sau aştepta‐
ţi începerea modului auto‐
mat.
Modurile Hob²Hood H1 H6 funcţionează, însă lu‐
mina este stinsă.
Poate fi o problemă cu be‐
cul.
Contactaţi un Centru de
service autorizat.
Nu este emis niciun sunet Sunetele sunt dezactivate.
atunci când atingeţi câm‐
purile cu senzor ale panou‐
lui.
Activaţi sunetele. Consul‐
taţi „Utilizarea zilnică”.
Este setată o limbă greşită. Aţi schimbat limba din gre‐
şeală.
Resetaţi toate funcţiile la
setările din fabrică. Selec‐
taţi Resetează setările din
Meniu.
Deconectaţi plita de la re‐
ţeaua electrică. După 1
min, conectaţi din nou pli‐
ta. Setaţi Limbă, Luminozi‐
tate afişaj şi Volum la apa‐
sare pe taste.
Zona flexibilă de gătit cu
inducţie nu încălzeşte va‐
sul.
O zonă de gătit este de‐
zactivată.
Apare un mesaj de averti‐
zare care spune că zona
de gătit se va opri.
Vasul este într-o poziţie in‐ Puneţi vasul într-o poziţie
corectă pe zona flexibilă
corectă pe zona flexibilă
de gătit cu inducţie.
de gătit cu inducţie. Poziţia
vasului depinde de funcţia
activată sau de modul
funcţiei. Consultaţi „Zona
flexibilă de gătit cu induc‐
ţie”.
Diametrul bazei vasului es‐
te incorect pentru funcţia
activată sau pentru modul
funcţiei.
Folosiţi vase cu un diame‐
tru adecvat pentru funcţia
activată sau pentru modul
funcţiei. Folosiţi vase cu un
diametrul mai mic de 160
mm pe o singură secţiune
a zonei flexibile de gătit cu
inducţie. Consultaţi „Zona
flexibilă de gătit cu induc‐
ţie”.
Oprire automată dezacti‐
vează zona de gătit.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
Dezactivaţi plita şi activaţio din nou.
52
www.electrolux.com
Problemă
Este afişat
şi un mesaj.
O - X - A apare.
clipeşte.
Cauză posibilă
Soluţie
Blocarea funcţionează.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
Blocare acces copii func‐
ţionează.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
Pe zonă nu este niciun
vas.
Puneţi un vas pe zonă.
Vasul este inadecvat.
Utilizaţi vase adecvate.
Consultaţi „Informaţii şi sfa‐
turi”.
Diametrul bazei vasului es‐ Utilizaţi vase de gătit cu di‐
te prea mic pentru zonă.
mensiuni corecte. Consul‐
taţi „Date tehnice”.
FlexiBridge funcţionează.
Una sau mai multe secţiuni
ale modului funcţiei active
nu sunt acoperite de vas.
Puneţi vasul pe numărul
corect de secţiuni ale mo‐
dului funcţiei active sau
modificaţi modul funcţiei.
Consultaţi „Zona flexibilă
de gătit cu inducţie”.
PowerSlide funcţionează. Folosiţi doar un singur vas.
Două vase sunt amplasate Consultaţi „Zona flexibilă
pe zona flexibilă de gătit
de gătit cu inducţie”.
prin inducţie.
Este afişat
şi un număr. Plita prezintă o eroare.
Dezactivaţi plita şi activaţio din nou după 30 de se‐
cunde. Dacă
se aprinde
din nou, deconectaţi plita
de la sursa de alimentare
electrică. După 30 de se‐
cunde, conectaţi din nou
plita. Dacă problema conti‐
nuă să apară, apelaţi la
Centrul de service autori‐
zat.
Auziţi un bip constant.
Conexiunea electrică este
necorespunzătoare.
11.2 Dacă nu găsiţi o soluţie...
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la
problemă, adresaţi-vă comerciantului sau
unui Centru de service autorizat.
Furnizaţi informaţiile de pe plăcuţa cu
date tehnice. Verificaţi dacă aţi utilizat
plita corect. În caz contrar, trebuie să
Deconectaţi plita de la re‐
ţeaua electrică. Cereţi unui
electrician calificat să veri‐
fice instalaţia.
plătiţi intervenţia tehnicianului de la
centrul de service sau a comerciantului,
chiar şi în perioada de garanţie.
Instrucţiunile cu privire la centrele de
service şi condiţiile de garanţie se
găsesc în broşura de garanţie.
ROMÂNA
53
12. DATE TEHNICE
12.1 Plăcuţă cu date tehnice
Model EIS7548
Tip 62 C4A 05 CA
Inducţie 7.35 kW
Nr. ser. .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 962 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fabricat în Germania
7.35 kW
12.2 Licenţele software
Software-ul inclus în plită conţine
software supus legii drepturilor de autor
care este licenţiat în conformitate cu
termenii BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0 ,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/
libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC,
Apache 2.0 şi alţii.
Consultaţi textul complet al licenţei în:
Meniu > Setări > Service > Licenţă.
Puteţi descărca codul sursă al softwareului open source prin accesarea
următorului link din pagina produsului
web.
12.3 Specificaţiile zonelor de gătit
Zonă de gătit
Putere nomi‐
nală (nivel
maxim de
căldură) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
durata ma‐
ximă [min]
Diametru vas
[mm]
Mijloc faţă
1400
2500
4
125 - 145
Dreapta spate
2300
3600
10
180 - 240
Suprafaţă flexi‐ 2300
bilă de gătit
prin inducţie
3200
10
minim 100
Puterea zonelor de gătit poate diferi cu
valori foarte mici faţă de datele din tabel.
Aceasta se modifică în funcţie de
materialul şi dimensiunile vasului.
Pentru rezultate optime la gătire, folosiţi
vase care nu sunt mai mari decât
diametrul specificat în tabel.
13. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
13.1 Informaţii despre produs în conformitate cu EU 66/2014
valabil exclusiv pentru piaţa UE
Identificarea modelului
EIS7548
Tipul plitei
Plită încorpo‐
rată
Numărul de zone de gătit
2
54
www.electrolux.com
Numărul de suprafeţe de
gătit
1
Tehnologia de încălzire
Inducţie
Diametrul zonelor de gătit Mijloc faţă
circulare (Ø)
Dreapta spate
14,5 cm
24,0 cm
Lungimea (L) şi lăţimea
(l) suprafeţei de gătit
L 46,5 cm
l 21,4 cm
Stânga
Consumul de energie per Mijloc faţă
zonă de gătit (EC electric Dreapta spate
cooking)
187,5 Wh / kg
185,2 Wh / kg
Consumul de energie al
Stânga
zonei de gătit (EC electric
cooking)
187,0 Wh / kg
Consumul de energie al
plitei (EC electric hob)
186,8 Wh / kg
EN 60350-2 - Aparate de gătit
electrocasnice - Partea 2: Plite - Metode
pentru măsurarea performanţei
•
13.2 Economisirea energiei
•
Puteţi economisi energia în timpul
gătitului zilnic dacă respectaţi
recomandările de mai jos.
•
•
Atunci când încălziţi apă, folosiţi doar
cantitatea necesară.
•
•
Dacă este posibil, puneţi întotdeauna
capace pe vase.
Înainte de a activa zona de gătit,
puneţi un vas pe aceasta.
Puneţi vase mici pe zone de gătit
mici.
Puneţi vasul direct pe centrul zonei de
gătit.
Pentru a păstra alimentele calde sau
a le topi folosiţi căldura reziduală.
14. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
ROMÂNA
55
867350392-A-502018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement