Electrolux EIS7548 User manual

Electrolux EIS7548 User manual
EIS7548
ET
LT
Pliidiplaat
Kaitlentė
Kasutusjuhend
Naudojimo instrukcija
2
26
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 3
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 5
3. PAIGALDAMINE.................................................................................................7
4. TOOTE KIRJELDUS...........................................................................................8
5. KIIRJUHEND......................................................................................................9
6. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST........................................................... 10
7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 11
8. PAINDLIK INDUKTSIOONKEEDUVÄLI........................................................... 16
9. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..............................................................................18
10. PUHASTUS JA HOOLDUS............................................................................ 20
11. VEAOTSING...................................................................................................20
12. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 23
13. ENERGIATÕHUSUS...................................................................................... 24
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
3
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
3 kuni 8-aastased lapsed ning väga ulatuslikud ja
komplekssed puuetega inimesed peavad olema
seadmest eemal, välja arvatud juhul, kui neid pidevalt
jälgitakse.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemale hoida,
välja arvatud juhul, kui neid pidevalt jälgitakse.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad
on kuumad.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see
sisse lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli,
ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua
tulekahju.
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid
lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Tuleoht! Ärge hoidke pliidiplaatidel mingeid
esemeid.
Metallesemeid, nagu nuge, kahvleid, lusikaid ega
potikaasi, ei tohiks pliidipinnale panna, sest need
võivad kuumeneda.
Ärge kasutage seadet enne, kui see on
köögimööblisse sisse ehitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Pärast kasutamist lülitage nupu abil pliidielement välja;
ärge jääge lootma üksnes nõudetektorile.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud,
lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul,
kui seade on vooluvõrku ühendatud harukarbi abil,
lülitage seade elektrivõrgust välja pealüliti kaudu.
Mõlemal juhul võtke ühendust teeninduskeskusega.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või
lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi
kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud
või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis
loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi
kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib
kaasa tuua õnnetuse.
EESTI
5
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste
eest sobiva tihendi abil.
Kaitske seadme põhja auru ja
niiskuse eest.
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
tulised anumad ukse või akna
avamisel seadme pealt maha
kukkuda.
Kõigi seadmete põhjas on
jahutusventilaator.
Kui seade paigaldatakse sahtli
kohale:
– Ärge hoidke seal väikseid
esemeid või pabereid, mida
õhupuhasti võib sisse imeda, sest
see võib kahjustada
jahutusventilaatorit või
jahutussüsteemi.
– Jälgige, et seadme põhja ja
sahtlis olevate asjade vahele
jääks vähemalt 2 cm vaba ruumi.
Eemaldage kõik seadme alla kappi
paigaldatud eralduspaneelid.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
veenduge, et seade on vooluvõrgust
eemaldatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Veenduge, et seade on õigesti
paigaldatud. Lahtiste või valede
toitejuhtmete või -pistikute
kasutamisel võib kontakt minna
tuliseks.
Kasutage õiget elektrijuhet.
Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
Veenduge, et paigaldatud on
koormuskaitse.
Paigaldage juhtmetele kaabliklambrid.
Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei
puutuks vastu kuuma seadet või
toidunõusid, kui te seadme
lähedalasuvasse pistikupesasse
ühendate.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Vigastatud
toitejuhtme vahetamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
6
www.electrolux.com
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse või
elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enne esimest kasutamist eemaldage
kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui
see on olemas).
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelvalveta.
Lülitage keeduväli pärast kasutamist
alati asendisse "väljas".
Ärge usaldage üksnes nõudetektorit.
Ärge pange söögiriistu või potikaasi
keeduväljadele. Need võivad minna
kuumaks.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Kui seadme pinda peaks tekkima
mõra, tuleb seade kohe vooluvõrgust
eemaldada. Elektrilöögioht!
Inimesed, kellel on
südamestimulaator, peaksid
töötavatest induktsiooniväljadest
hoiduma vähemalt 30 cm kaugusele.
Kui panete toiduained kuuma õlisse,
võib see hakata pritsima.
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
•
•
•
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile.
Ärge pange pange kuuma nõukaant
pliidi klaaspinnale.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega
muudel esemetel seadmele kukkuda.
Pliidi pind võib puruneda.
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
Ärge asetage seadmele
alumiiniumfooliumit.
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga nõud võivad klaas- või
klaaskeraamilist pinda kriimustada.
Kui teil on vaja nõusid pliidil liigutada,
tõstke need alati üles.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
2.4 Puhastus ja hooldus
•
•
•
•
•
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Lülitage seade välja ja laske sel enne
puhastamist maha jahtuda.
Enne hooldustöid eemaldage seade
elektrivõrgust.
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
2.5 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.6 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
EESTI
•
•
Seadme õige kõrvaldamise kohta
saate täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
•
7
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
520
710
60
44
3.1 Enne paigaldamist
Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles
alltoodud andmed, mis on ära toodud
andmesildil. Andmesilt asub seadme
korpuse põhjal.
23
280
550
min. 55
490+1
680+1
max R5
Seerianumber ............
3.2 Integreeritud pliidid
Integreeritud pliiti võib kasutada alles
pärast seda, kui see on paigutatud
sobivasse standardile vastavasse
sisseehitatud mööblisse ja tööpinda.
3.3 Ühenduskaabel
•
•
Selle seadme juurde kuulub ka
ühenduskaabel.
Kui toitekaabel on viga saanud, tuleb
see asendada kaablitüübiga:
H05V2V2-F, mis talub 90 °C või
kõrgemat temperatuuri. Pöörduge
lähimasse teeninduskeskusse.
3.4 Paigaldamine
min.
500mm
min.
50mm
min. min.
12 60
Kui seade paigaldatakse
sahtli kohale, võivad seal
olevad esemed
toiduvalmistamise ajal pliidi
ventilatsiooni tõttu soojaks
minna.
min.
28
8
www.electrolux.com
4. TOOTE KIRJELDUS
4.1 Pliidipinna skeem
3
1 Induktsioonkeeduväli
2 Juhtpaneel
3 Paindlik induktsioonkeeduväli
koosneb neljast sektsioonist
1
1
2
4.2 Juhtpaneeli skeem
2
1
3
4
12
5
6
7
11
8
10 9
Saadaolevate seadete nägemiseks puudutage sobivat sümbolit.
Süm‐
bol
Märkus
1
SISSE / VÄLJA
Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks.
2
Menüü
Menüü Menüü avamiseks ja sulgemiseks.
3
Ala valik
Valitud ala liugriba avamiseks.
Ala indikaator
Näitab, millise ala liugriba on aktiivne.
-
Taimerifunktsioonide valimiseks.
Liugriba
Soojusastme reguleerimiseks.
7
PowerBoost
Funktsiooni sisselülitamiseks.
8
Lukk
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
4
-
5
6
-
EESTI
Süm‐
bol
9
10
11
12
0–9
9
Märkus
-
Üksuse Hob²Hood infrapuna-signaalkommuni‐
kaatori aken. Ärge seda kaanega katke.
Peata
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
-
Näitavad praegust soojusastet.
FlexiBridge
Funktsiooni kolme režiimi vahel liikumiseks.
4.3 OptiHeat Control (3astmeline jääkkuumuse
indikaator)
HOIATUS!
III / II / I Jääkkuumusega
kaasneb põletusoht.
Indikaator näitab
jääkkuumuse taset.
Induktsioonkeeduväljad toodavad
toiduvalmistamiseks vajalikku kuumust
otse keedunõude põhjas.
Klaaskeraamika soojeneb nõu soojuse
tõttu.
5. KIIRJUHEND
5.1 Puuteekraani kasutamine
•
•
•
•
•
•
•
Valiku aktiveerimiseks puudutage
ekraanil vastavat sümbolit.
Valitud funktsioon lülitub sisse, kui
eemaldate sõrme ekraanilt.
Saadaolevates valikutes liikumiseks
kasutage kiireid liigutusi või tõmmake
sõrmega üle ekraani.
Liigutuste kiirus sõltub sellest, kui
kiiresti ekraaniobjektid liiguvad.
Kerimine võib peatuda ise või saate
selle ise kohe peatada, kui puudutate
ekraani.
Enamikku ekraanil kuvatavaid
parameetreid saate muuta, kui
vastavaid sümboleid puudutate.
Sobiva funktsiooni või aja valimiseks
võite liikuda läbi loendi ja/või
puudutada soovitud valikut.
Menüü
Juhendatud küpsetami‐
ne
Pliidi funktsioonid
PowerSlide
Sulatamine
•
•
•
•
Kui pliit on sisse lülitatud ja mõned
sümbolid ekraanilt kaovad, puudutage
mis tahes kohta ekraanil. Kõik
sümbolid kuvatakse uuesti.
Mõne funktsiooni käivitamisel ilmub
ekraanile hüpikaken täiendava
teabega.
Kasutatakse ainult tagantvalgusega
sümboleid.
Taimerifunktsioonide aktiveerimiseks
valige esmalt ala.
5.2 Menüü struktuur
Puudutage
, et avada ja muuta pliidi
seadeid või aktiveerida mõned
funktsioonid. Tabelis on näha üksuse
Menüü põhistruktuur.
10
www.electrolux.com
Seadistused
Lastelukk
Stopper
Hob²Hood
H0 – väljas
H1 – ainult valgustus
H2 – madal ventilaatorikiirus
H3 – automaatne madal ventilaa‐
torikiirus
H4 – automaatne keskmine venti‐
laatorikiirus
H5 – kõrge ventilaatorikiirus
H6 – automaatne võimendatud
ventilaatorikiirus
Seadistamine
Juhendatud küpsetamine
Keel
Nuputoonid
Helitugevus
Ekraani heledus
Teenused
Demorežiim
Litsents
Kuva tarkvaraversioon
Hoiatuste ajalugu
Lähtesta kõik seaded
Üksusest Menüü väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
Kui te puudutate ja hoiate mõnda valikut,
mis on saadaval üksuses Menüü,
kuvatakse nende lühikirjeldus. Järgige
nõuandeid, et lihtsasti liikuda üksuses
Menüü.
Kui asute üksuse Menüü allosas, kerige
läbi loendi ülespoole ja kasutage
puudutage
Menüü.
või
, et lahkuda üksusest
6. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Esmakordne vooluvõrku
ühendamine
Pliidi vooluvõrku ühendamisel tuleb
seadistada Keel, Ekraani heledus ja
Helitugevus.
EESTI
Seadeid saate muuta üksustes Menüü >
Seadistused > Seadistamine. Vt
"Igapäevane kasutamine".
7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
7.3 Soojusaste
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Sisse- ja väljalülitamine
Pliidi sisse- või väljalülitamiseks
puudutage 1 sekundi vältel
.
7.2 Automaatne väljalülitus
1. Lülitage pliit sisse.
2. Pange keedunõu valitud
keeduväljale.
Ekraanile ilmub aktiivse keeduala
liugriba, mis on aktiivne 8 sekundit.
3. Puudutage või libistage sõrme, et
valida sobiv soojusaste.
Sümbol muutub punaseks ja läheb
suuremaks.
Funktsioon seiskab pliidi
automaatselt, kui:
•
•
kõik keedualad on välja lülitatud,
pärast pliidi käivitamist ei määrata
kuumusastet,
• kui juhtpaneelile on midagi loksunud
või asetatud (nõu, lapp vms) ja seda
pole sealt 10 sekundi jooksul
eemaldatud. Kõlab helisignaal ja pliit
lülitub välja. Eemaldage ese või
puhastage juhtpaneeli.
• pliidiplaat läheb liiga kuumaks (nt pott
on kuivaks keenud). Enne kui pliiti
uuesti kasutama hakkate, laske
keedualal maha jahtuda.
• kasutate vale nõud või sellel alal pole
nõud. Keeduala valge sümbol vilgub
ja induktsioonkeeduala lülitub
automaatselt 1 minuti pärast välja.
• Te pole keeduala välja lülitanud või
kuumusastet muutnud. Mõne aja
möödudes ilmub teade ja pliit lülitub
välja.
Kuumusastme ja pliidi väljalülitusaja
vaheline seos:
Kuumusaste
Pliit lülitub välja
pärast
1...2
6 tundi
3...5
5 tundi
6
4 tundi
7...9
1,5 tundi
7.4 Keedualade kasutamine
Pange nõu valitud keeduvälja keskele.
Induktsioonkeedualad kohanduvad
automaatselt nõu põhja suurusega.
Kui olete nõu valitud keedualale
asetanud, tuvastab pliit selle
automaatselt ja ekraanile ilmub vastav
liugriba. Liugriba kuvatakse 8 sekundit,
pärast mida läheb ekraan tagasi
põhiolekusse. Liugriba kiiremaks
eemaldamiseks koputage ekraani
väljaspool seda.
Kui teised alad on aktiivsed, võib
soovitud keeduala kuumustase olla
piiratud. Vt jaotist "Toitehaldus".
Veenduge, et kasutate
induktsioonpliidi jaoks
sobivat nõud. Lisateavet
erinevate nõutüüpide kohta
vt "Vihjeid ja näpunäiteid".
Nõu suurust kontrollige
jaotises "Tehnilised
andmed".
7.5 PowerBoost
See funktsioon aktiveerib suurema
võimsuse sobiva induktsioon-keeduala
11
12
www.electrolux.com
jaoks; see sõltub nõu suurusest. Seda
funktsiooni saab kasutada ainult piiratud
aja jooksul.
1. Puudutage kõigepealt soovitud ala
sümbolit.
2. Puudutage
või libistage sõrme
paremale, et aktiveerida funktsioon
valitud keeduala puhul.
Sümbol muutub punaseks ja läheb
suuremaks.
Funktsioon lülitub automaatselt välja.
Funktsiooni käsitsi väljalülitamiseks
valige ala ja muutke selle soojusastet.
Maksimaalsete aegade
nägemiseks vt "Tehnilised
andmed".
7.6 Toitehaldus
•
•
•
•
•
•
•
Keedualad rühmitatakse vastavalt
oma asukohale ja pliidi faaside arvule.
Vaadake joonist.
Iga faasi maksimaalne elektrivõimsus
on 3680 W.
Funktsioon jagab võimsuse samasse
faasi ühendatud keedualade vahel.
Funktsioon lülitub sisse, kui ühte faasi
ühendatud keedualade koguvõimsus
ületab 3680 W.
See funktsioon vähendab muude
samasse faasi ühendatud keedualade
võimsust, mis mõjutavad saadaolevat
kuumustaset.
Maksimaalne kuumustase on liugribal
näha. Aktiivsed on ainult valged
numbrid.
Kui kõrgem kuumustase pole
saadaval, vähendage kõigepealt
muude keedualade oma.
7.7 Taimer
+STOP
Pöördloenduse taimer
Kasutage seda funktsiooni selleks, et
määrata, kui kaua keeduväli ühe
toiduvalmistusseansi ajal töötama peab.
Igale keeduväljale saab ka eraldi
funktsiooni valida.
1. Kõigepealt valige sobiva keeduala
soojusaste ja seejärel valige
funktsioon.
2. Puudutage keeduala sümbolit.
3. Puudutage .
Ekraanile ilmub menüüaken.
4. Tähistage , et funktsioon
aktiveerida.
Sümbolid muutuvad
.
5. Sobiva aja valimiseks libistage oma
sõrme vasakule või paremale (nt
tunnid ja/või minutid).
6. Valiku kinnitamiseks puudutage OK.
+STOP
Soovi korral võite valida , et valik
tühistada.
Kui aeg jõuab lõpule, kostab helisignaal
ja
vilgub. Helisignaali väljalülitamiseks
puudutage
.
Funktsiooni väljalülitamiseks muutke
soojusastme väärtuseks 0. Teise
võimalusena puudutage taimeri
väärtusest vasakul , puudutage
selle kõrval ja kinnitage oma valik, kui
ilmub hüpikaken.
+STOP
Minutilugeja
Seda funktsiooni saate kasutada, kui pliit
on sisse lülitatud, kuid keeduväljad ei
tööta.
See funktsioon ei mõjuta keeduväljade
tööd.
1. Valige mõni keeduväli.
Ekraanil kuvatakse vastav liugriba.
2. Puudutage .
Ekraanile ilmub menüüaken.
3. Sobiva aja valimiseks libistage oma
sõrme vasakule või paremale (nt
tunnid ja minutid).
4. Valiku kinnitamiseks puudutage OK.
EESTI
Soovi korral võite valida , et valik
tühistada.
Kui aeg jõuab lõpule, kostab helisignaal
ja
vilgub. Helisignaali väljalülitamiseks
puudutage
.
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
taimeri väärtusest vasakul
, puudutage
selle kõrval ja kinnitage oma valik, kui
ilmub hüpikaken.
Stopper
Funktsioon alustab automaatselt
loendust, kui olete keeduala sisse
lülitanud. Selle funktsiooniga saate
jälgida, kui kaua see töötab.
, et avada Menüü.
1. Puudutage
2. Kerige läbi Menüü, et valida
Seadistused > Stopper.
3. Puudutage lülitit, et funktsioon sisse/
välja lülitada.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
13
Süttib . Kuumusseade on seatud
valikule 1.
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
.
Funktsioon peatub PowerBoost. Kõrgeim
tase lülitub uuesti sisse, kui te uuesti
puudutate
.
7.9 Lukk
Pliidi kasutamise ajal saate juhtpaneeli
lukustada. See hoiab ära soojusastme
kogemata muutmise.
Valige kõigepealt soojusaste.
Puudutage , et funktsioon aktiveerida.
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
3 sekundit.
Pliidi väljalülitamisel lülitub
välja ka see funktsioon.
7.10 Lastelukk
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
See funktsioon hoiab ära pliidiplaadi
juhusliku sisselülitamise.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
1. Puudutage ekraanil
, et avada
Menüü.
2. Valige loendist Seadistused >
Lastelukk.
3. Keerake lüliti sisse ja puudutage
tähestikulises järjekorras tähti A-O-X,
et funktsioon sisse lülitada.
Funktsiooni väljalülitamiseks lülitage
lüliti välja.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või .
Funktsioon ei peatu, kui te nõu
eemaldate. Funktsiooni uuesti valimiseks
ja käsitsi käivitamiseks puudutage ,
valige hüpikaknast Lähtesta. Funktsioon
alustab loendamist alates 0. Et
toiduvalmistamise ajal funktsioon
ja
katkestada – Peata, puudutage
valige hüpikaknast Peata. Loenduse
jätkamiseks valige Käivita.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
7.8 Peata
Funktsiooniga lülitatakse kõik
kasutatavad keedualad madalaimale
soojusastmele.
Kui funktsioon on sees, saab kasutada
ainult sümboleid
ja . Kõik muud
juhtpaneeli sümbolid on lukustatud.
Funktsioon ei peata taimerifunktsioone.
Puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
, et funktsioon aktiveerida.
või .
7.11 Keel
1. Puudutage ekraanil
, et avada
Menüü.
2. Valige loendist Seadistused
>Seadistamine > Keel.
3. Valige loendist sobiv keel.
Kui valite kogemata vale keele,
puudutage
. Valige ilmuvast loendist
14
www.electrolux.com
kolmas valik ja seejärel kaks korda
viimane valik. Lõpuks valige õige valik
paremalt poolt.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
7.12 Nuputoonid / Helitugevus
Pliidi helisignaalide tüüpi võite muuta või
need hoopis välja lülitada. Valida saate
klõpsu (vaikimisi) või piiksu.
1. Puudutage ekraanil
, et avada
Menüü.
2. Valige loendist Seadistused >
Seadistamine> Nuputoonid /
Helitugevus.
3. Valige sobiv valik.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
7.13 Ekraani heledus
Saate muuta ekraani heledust.
Valida saate 4 heledusastme vahel,
kusjuures 1 on madalaim ja 4 kõrgeim.
1. Puudutage ekraanil
, et avada
Menüü.
2. Valige loendist Seadistused
>Seadistamine > Ekraani heledus.
3. Valige sobiv tase.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
7.14
Juhendatud
küpsetamine
See funktsioon reguleerib temperatuuri
vastavalt valmivale roale ja hoiab seda
kogu küpsemise aja. Seda saab sisse
lülitada ainult vasaku eesmise või
sildühenduse puhul mõlema vasaku
keeduvälja jaoks.
1. Puudutage ekraanil
, et avada
Menüü.
2. Valige Juhendatud küpsetamine ja
leidke loendist toidu tüüp, mida
soovite valmistada.
Iga toidutüübi puhul on saadaval
mõned valikud. Järgige ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
• Vaikeseadete kasutamiseks võite
puudutada OK hüpikakna
ülaosas.
• Saate valida taimerifunktsiooni.
Kui nõu saavutab soovitud
temperatuuri, võite taimeri sisse
lülitada.
• Kuumuse vaikseadet saab muuta.
3. Kui nõu saavutab määratud
temperatuuri, kõlab helisignaal ja
ekraanile ilmub hüpikaken. Akna
sulgemiseks ja funktsiooni
käivitamiseks puudutage OK. Akna
püsivaks väljalülitamiseks kontrollige
, enne kui funktsiooni aktiveerite.
Funktsiooni peatamiseks puudutage
ja Peata või puudutage
ja valige
Juhendatud küpsetamine, valige mõni
toidutüüp ja puudutage Peata.
Üksusest Menüü väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
7.15
Sulatamine
Seda funktsiooni võite kasutada toidu
sulatamiseks (nt šokolaad, või).
Funktsiooni saab ühe
küpsetusfunktsiooni ajal korraga
kasutada ainult ühel keeduväljal.
1. Puudutage ekraanil
, et avada
Menüü.
2. Valige loendist Pliidi funktsioonid >
Sulatamine.
3. Puudutage Käivita
Teil tuleb valida sobiv ala.
Ilmub hüpikaken, mis küsib, kas
soovite eelmise soojusastme
tühistada (kui see oli varem valitud).
EESTI
15
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
Funktsiooni peatamiseks puudutage ala
valiku sümbolit ja siis puudutage Peata.
7.16 Hob²Hood
See on uudne automaatne funktsioon,
mis ühendab pliidi ja spetsiaalse
õhupuhasti. Nii pliidil kui ka õhupuhastil
on infrapuna-signaalkommunikaator.
Ventilaatori kiirus määratakse
automaatselt režiimi seade ja pliidil oleva
kuumima poti temperatuuri põhjal.
Enamike õhupuhastite puhul on
kaugjuhtimine vaikimisi välja lülitatud.
Lülitage see enne funktsiooni kasutamist
sisse. Lisateavet leiate õhupuhasti
kasutusjuhendist.
Funktsioon töötab automaatselt H2 ja H6
vahel. Algselt on pliit seadistatud valikule
H5. Õhupuhasti hakkab tööle alati, kui te
pliiti kasutate. Pliit tuvastab keedunõude
temperatuuri automaatselt ja reguleerib
selle järgi ventilaatori kiirust. Saate
seadistada, et pliit lülitaks ainult valguse
sisse, valides H1.
Kui muudate õhupuhasti
ventilaatori kiirust, siis
lülitatakse vaikimisi
määratud ühendus välja.
Funktsiooni uuesti sisse
lülitamiseks keerake
mõlemad seadmed VÄLJA
ja uuesti SISSE.
Re‐ Auto‐ Keetmi‐
žiim maat‐ ne1)
ne tu‐
li
Praadimi‐
ne2)
H0
Välja
Välja
Välja
H1
Sisse Välja
Välja
Re‐ Auto‐ Keetmi‐
žiim maat‐ ne1)
ne tu‐
li
Praadimi‐
ne2)
H23) Sisse Ventilaatori Ventilaatori
kiirus 1
kiirus 1
H3
Sisse Välja
Ventilaatori
kiirus 1
H4
Sisse Ventilaatori Ventilaatori
kiirus 1
kiirus 1
H5
Sisse Ventilaatori Ventilaatori
kiirus 1
kiirus 2
H6
Sisse Ventilaatori Ventilaatori
kiirus 2
kiirus 3
1) Pliit tuvastab keetmise ja lülitab ventilaa‐
tori sisse automaatrežiimile vastaval kiiru‐
sel.
2) Pliit tuvastab praadimise ja lülitab venti‐
laatori sisse automaatrežiimile vastaval kii‐
rusel.
3) See režiim lülitab ventilaatori ja tule sisse
ega sõltu temperatuurist.
Režiimide vahetamine
Režiimid vahetuvad ja muutuvad
automaatselt. Kui te ei ole mürataseme /
ventilaatori kiirusega rahu, siis saate
režiime ka käsitsi vahetada.
1. Puudutage
.
Valige loendist Seadistused > Hob²Hood.
2. Valige sobiv režiim.
Üksusest Menüü väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Kui lõpetate toiduvalmistamise ja pliidi
välja lülitate, võib õhupuhasti veel veidi
aega töötada. Pärast seda lülitab
süsteem ventilaatori automaatselt välja ja
tõkestab selle juhuslikku sisselülitamist
järgmise 30 sekundi jooksul.
Õhupuhasti tuli kustub 2 minutit pärast
pliidi väljalülitamist.
16
www.electrolux.com
8. PAINDLIK INDUKTSIOONKEEDUVÄLI
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 FlexiBridge
Vasakpoolse ala saab ühendada kaheks
eri suurusega alaks või ka üheks suureks
küpsetusalaks. Valida saab 4 ala
kombinatsiooni sõltuvalt sellest, milline
on kasutatava nõu suurus. Keeduala
indikaatorid muutuvad automaatselt ja
näitavad võimalikku kombinatsiooni.
FlexiBridge Pliidi sisselülitamisel
aktiveeritakse automaatselt tavavaikerežiim. Kaks keeduvälja töötavad
teineteisest sõltumatult.
Puudutage
FlexiBridge.
, et vahetada režiime
8.2 FlexiBridge Tavarežiim
Pliidi sisselülitamisel on see režiim
automaatselt sees. See ühendab
sektsioonid kaheks eraldi keeduväljaks.
Iga ala soojusastet saab eraldi valida.
8.3 FlexiBridge Suure
sildühenduse režiim
Režiimi sisselülitamiseks puudutage ,
kuni te näete õige režiimi indikaatorit .
Selle režiimiga ühendatakse kõik kolm
tagumist sektsiooni üheks keeduväljaks.
Eesmine sektsioon ei ole ühendatud ja
on kasutatav eraldi keeduväljana. Iga ala
soojusastet saab eraldi valida.
Nõu õige asend:
Nõu õige asend:
Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb nõu
asetada kolmele ühendatud sektsioonile.
Kui kasutate nõud, mis on kahe
sektsiooni alast väiksem, vilgub ekraanil
ja 1 minuti pärast lülitub kogu ala
välja.
Nõu vale asend:
EESTI
17
Nõu vale asend:
8.4 FlexiBridge Maksimaalse
sildühenduse režiim
Režiimi sisselülitamiseks puudutage ,
kuni te näete õige režiimi indikaatorit .
Selle režiimiga ühendatakse kõik
sektsioonid üheks keeduväljaks.
Nõu õige asend:
Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb nõu
asetada neljale ühendatud sektsioonile.
Kui kasutate nõud, mis on kolme
sektsiooni alast väiksem, ilmub ekraanile
8.5 PowerSlide
See funktsioon võimaldab reguleerida
temperatuuri, liigutades nõusid
induktsioonialal teise asukohta. Selle
funktsiooniga jagatakse vasakpoolsed
keedualad automaatselt kolmeks erineva
kuumusseadega alaks. Pliit tuvastab
nõude asukoha ja reguleerib vastavalt
sellele eelnevalt valitud võimsustaset.
Nõusid võib paigutada eesmisele,
keskmisele või tagumisele alale. Kui
paigutate nõu eesmisele alale, saate
kõige kõrgema kuumustaseme (nt 9).
Selle vähendamiseks lükake keedunõu
keskmisele (kuumustase - 5) või
tagumisele (kuumustase -1).
Selle funktsiooni puhul
kasutage ainult ühte nõu,
mille põhja läbimõõt on
vähemalt 160 mm.
ja 1 minuti pärast lülitub kogu ala
välja.
1. Puudutage üks kord
.
2. Loendist funktsiooni valimiseks
kerige Menüü > Pliidi funktsioonid.
• Kui mõni vasakpoolsetest
keedualadest on kasutuses, ilmub
hüpikaken, mis küsib kinnitust,
kas tahate eelmised
kuumusseaded tühistada.
Ekraanile ilmub sümbol ja
kolme keeduala sümbolid koos
kuumuse vaikeseadetega.
Kuumuse vaikseadet saab vastavalt
vajadusele muuta ning edaspidiseks
kasutuseks uus seade salvestatakse.
3. Asetage nõu sobiva
kuumustasemega keedualale.
Asetage nõu valitud keeduvälja
keskele ja veenduge, et te ei karda
seejuures kõrvalasuvaid keedualasid.
•
Nõu vale asend:
18
www.electrolux.com
Süttivad punased indikaatorid. Kui
punaseid indikaatoreid ei ole, ei saa
funktsiooni sisse lülitada.
Kui te soovite nõu asukohta muuta,
tõstke see üles ja asetage teisele
alale. Nõude libistamine võib pliidi
pinnale jätta kriimustused ja
värvimuutused.
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
et funktsioon välja lülitada. Funktsiooni
võite välja lülitada ka Menüü kaudu.
Liigutage nõud aegajalt. Kui
pliit tegevust ei tuvasta,
lülitub funktsioon 10 minuti
pärast välja.
; ilmub hüpikaken. Puudutage Peata,
9. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
9.1 Nõud
Induktsioonkeeduvälja puhul
kuumutab tugev
elektromagnetväli nõusid
väga kiiresti.
Kasutage
induktsioonväljadega
sobivaid nõusid.
Nõude materjal
•
õige: malm, teras, emailitud teras,
roostevaba teras, mitmekihilise
põhjaga (vastava tootjapoolse
tähistusega).
• vale: alumiinium, vask, messing,
klaas, keraamika, portselan.
Keedunõud võib induktsioonpliidil
kasutada, kui:
•
•
vesi hakkab keeduvälja kõrgeima
soojusastme valimisel väga kiirelt
keema.
magnet tõmbab nõu enda külge kinni.
Keedunõu põhi peaks olema
võimalikult paks ja tasane.
Enne nõu asetamist pliidile
kontrollige, kas selle põhi on
kuiv ja puhas.
Keedunõude mõõtmed
Induktsioonkeedualad kohanduvad
automaatselt nõu põhja suurusega.
Keeduvälja efektiivsus oleneb kasutatava
nõu läbimõõdust. Minimaalsest väiksema
põhjaga keedunõu kasutab keeduvälja
pakutud võimsust ainult osaliselt.
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
9.2 Kasutamisega kaasnevad
helid
Kui kuulete:
•
pragisevat heli: nõud on tehtud
erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
• vilinat: kasutatakse ühte või mitut
keeduvälja suurel võimsusel ja nõud
on tehtud erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
• surinat: kasutatakse suurt võimsust.
• klõpsumist: elektrilülitused, nõu on
tuvastatud pärast selle pliidile
asetamist tuvastatud.
• sisinat, suminat: ventilaator töötab.
Need helid on normaalsed ega ole
märgiks pliidi rikkest.
9.3 Öko Timer (Ökotaimer)
Energia säästmiseks lülitub keeduvälja
soojendus välja enne pöördloenduse
taimeri signaali kõlamist. Tööaja pikkus
sõltub valitud soojusastmest ja
küpsetusaja pikkusest.
9.4 Näiteid pliidi kasutamisest
Kuumusastmete ja keeduvälja tarbitava
energia vahel ei ole otsest seost.
Kuumusastet suurendades ei suurene
energiatarve proportsionaalselt. See
tähendab, et keskmise soojusastmega
keeduväli kasutab vähem kui poolt oma
võimsusest.
EESTI
19
Tabelis toodud andmed on
ainult orientiirid.
Kuumusaste Kasutamine:
Aeg
(min.)
näpunäited
1
Valmistatud toidu soojas‐
hoidmiseks.
vasta‐
Pange nõule kaas peale.
valt va‐
jaduse‐
le
1–2
Hollandi kaste, sulatamine:
või, šokolaad, želatiin.
5 – 25
1–2
Kalgendamine: kohevad om‐ 10 – 40 Valmistage kaane all.
letid, küpsetatud munad.
2–3
Riisi ja piimatoitude keetmine 25 – 50 Vedeliku kogus peab olema
vaiksel tulel, valmistoidu soo‐
riisi kogusest vähemalt kaks
jendamine.
korda suurem, piimatoite tu‐
leb poole valmistamise järel
segada.
3–4
Köögivilja, kala, liha auruta‐
mine.
20 – 45 Lisage paar supilusikatäit
vedelikku.
4–5
Kartulite aurutamine.
20 – 60 Kasutage maks. ¼ l vett 750
g kartulite kohta.
4–5
Suuremate toidukoguste,
hautiste ja suppide valmista‐
mine.
60 –
150
6–7
Kergelt praadimine: eskalo‐
pid, vasikalihast cordon bleu,
karbonaad, kotletid, vorstid,
maks, keedutainas, munad,
pannkoogid, sõõrikud.
vasta‐
Pöörake poole aja möödu‐
valt va‐ des.
jaduse‐
le
7–8
Tugev praadimine, praetud
kartulid, ribiliha, praetükid.
5 – 15
9
Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), frii‐
kartulite valmistamine.
Aeg-ajalt segage.
Kuni 3 l vedelikku ning kom‐
ponendid.
Pöörake poole aja möödu‐
des.
Suure koguse vee keetmine. PowerBoost on sisse lülitatud= on sisse
lülitatud.
9.5 Näpunäiteid kasutamiseks
Hob²Hood
Kui kasutate pliiti funktsiooniga:
•
•
Kaitske õhupuhastipaneeli otsese
päikesevalguse eest.
Ärge suunake õhupuhastipaneelile
halogeenvalgust.
•
•
Ärge katke pliidi juhtpaneeli kinni.
Ärge tõkestage pliidi ja õhupuhasti
vahelist signaali (nt käe, nõu
käepideme või kõrge nõuga). Vt pilti.
Pildil olev õhupuhasti on illustratiivne.
20
www.electrolux.com
Muud kaugjuhitavad
seadmed võivad signaali
blokeerida. Ärge kasutage
pliidi lähedal ühtegi sellist
seadet, kui Hob²Hood on
sisse lülitatud.
Õhupuhastid Hob²Hood-funktsiooniga
Kui soovite näha kõiki selle funktsiooniga
õhupuhasteid, siis külastage meie
toodete veebisaiti. Electroluxi
õhupuhastid, mis kasutavad seda
funktsiooni, on varustatud sümboliga .
Hoidke Hob²Hood infrapunasignaalkommunikaatori aken
puhtana.
10. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
10.1 Üldine teave
•
•
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.
Paindlikul induktsioonialal
olevad jooned võivad
keedunõude liigutamise
tagajärjel värvi muuta või
määrduda. Puhastage seda
ala tavalisel viisil.
10.2 Pliidi puhastamine
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad
11. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
•
•
•
plekid, vastasel korral võib
kinnikõrbenud mustus pliiti
kahjustada. Püüdke vältida toidu
pinnale kõrbemist. Asetage
spetsiaalne kaabits õige nurga all
klaaspinnale ja liigutage selle tera
pliidi pinnal.
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliiti pehme
lapiga.
Metalse läikega pleki eemaldamine:
kasutage vee ja äädika lahust ja
puhastage selles niisutatud lapiga
pliidipinda.
Pliidi pinnal on horisontaalsed
süvendid. Puhastage pliiti niiske lapi
ja veidikese nõudepesuvahendiga,
pühkides õrnalt vasakult paremale.
Pärast puhastamist kuivatage pliiti
pehme lapiga vasakult paremale.
EESTI
21
11.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Pliiti ei saa käivitada või
kasutada.
Pliit ei ole elektrivõrku
Kontrollige, kas pliit on õi‐
ühendatud või ei ole ühen‐ gesti elektrivõrku ühenda‐
dus korralik.
tud. Vaadake ühendusjoo‐
nist.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrik‐
uga.
Te ei vali soojusastet 60
sekundi jooksul.
Käivitage pliit uuesti ja
määrake vähemalt 60 se‐
kundi jooksul soojusaste.
Puudutasite korraga 2 või
enamat sensorvälja.
Puudutage ainult üht sen‐
sorvälja.
Peata on sees.
Vt „Igapäevane kasutami‐
ne“.
Ekraan ei reageeri puudu‐
tusele.
Osa ekraanist on kaetud
või asetsevad nõud ekraa‐
nile liiga lähedal.
Ekraanil on vedelikku või
mingi ese.
Eemaldage esemed. Võtke
nõud ekraanilt ära.
Puhastage ekraan ja ooda‐
ke, kuni seade on külm.
Eemaldage pliit vooluvõr‐
gust. Lülitage pliit 1 minuti
pärast vooluvõrku tagasi.
Helisignaal kõlab ja pliit lü‐
litub välja.
Helisignaal kõlab, kui pliit
välja lülitatakse.
Katsite kinni ühe või mitu
sensorvälja.
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
Pliit lülitub välja.
Olete asetanud midagi
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
sensorväljale
.
Jääkkuumuse indikaator ei Väli ei ole kuum, sest see Kui keeduväli on piisavalt
lülitu sisse.
töötas vaid lühikest aega
kaua töötanud, et olla
või on sensor kahjustunud. kuum, pöörduge teenin‐
duskeskusse.
Te ei saa kõrgeimat kuu‐
mustaset valida.
Sensoriväljad muutuvad
kuumaks.
Teise keedualal on juba
kõrgeim kuumustase vali‐
tud.
Vähendage esmalt teise
keeduala võimsust.
Võimsuse piirang tase on
liiga madal.
Muutke maksimumvõim‐
sust jaotises Menüü. Vt
„Igapäevane kasutamine“.
Keedunõu on liialt suur või
asub sensorväljale liiga lä‐
hedal.
Asetage suuremad anu‐
mad tagumistele väljadele.
22
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Hob²Hood ei tööta.
Juhtpaneel on kinni kae‐
tud.
Eemaldage ese juhtpanee‐
lilt.
Hob²Hood töötab, kuid ai‐
nult tuli põleb.
Lülitasite H1-režiimi sisse.
Muutke režiim valikuni H2
– H6 või oodake, kuni käi‐
vitub automaatrežiim.
Hob²Hood režiimid H1 –
H6 töötavad, kuid tuli ei
põle.
Probleem võib olla lambi‐
pirnis.
Võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.
Kui puudutate paneeli sen‐ Helid on välja lülitatud.
sorvälju, puudub heli.
Lülitage heli sisse. Vt „Iga‐
päevane kasutamine“.
Valitud on vale keel.
Keelt on kogemata muude‐ Lähtestage kõigi funktsioo‐
tud.
nide tehaseseaded. Valige
Lähtesta kõik seaded ük‐
susest Menüü.
Eemaldage pliit vooluvõr‐
gust. Lülitage pliit 1 minuti
pärast vooluvõrku tagasi.
Valige Keel, Ekraani hele‐
dus ja Helitugevus.
Paindlikul induktsioonialal
olevad keedunõud ei kuu‐
mene.
Nõud on paindlikul indukt‐
sioonialal valesti paiguta‐
tud.
Asetage keedunõud paind‐
likul induktsioonialal õigele
kohale. Keedunõude
asend sõltub sisselülitatud
funktsioonist või funktsioo‐
nirežiimist. Vt jaotist
"Paindlik induktsiooniala".
Nõu põhja läbimõõt on va‐
litud funktsiooni või funkt‐
sioonirežiimi jaoks ebaso‐
biv.
Kasutage nõusid, mille
põhja läbimõõt sobib vali‐
tud funktsioonile või funkt‐
sioonirežiimile. Kasutage
paindliku induktsiooniala
ühel sektsioonil nõud, mille
põhja läbimõõt on väiksem
kui 160 mm. Vt jaotist
"Paindlik induktsiooniala".
Keeduala lülitub välja.
Automaatne väljalülitus lü‐
Ilmub hoiatusteade kee‐
litab keeduala välja.
duala väljalülitumise kohta.
ja ilmub teade.
Ilmub O - X - A.
vilgub.
Vt „Igapäevane kasutami‐
ne“.
Lülitage pliit välja ja käivi‐
tage uuesti.
Lukk on sees.
Vt „Igapäevane kasutami‐
ne“.
Lastelukk on sees.
Vt „Igapäevane kasutami‐
ne“.
Keeduväljal pole nõud.
Pange nõu keeduväljale.
EESTI
Probleem
Võimalik põhjus
23
Lahendus
Kasutate ebasobivat nõud. Kasutage sobivaid nõusid.
Vt "Vihjeid ja näpunäiteid".
Nõu põhja läbimõõt on sel‐ Kasutage sobivate mõõt‐
le keeduvälja jaoks liiga
metega keedunõusid. Vt
väike.
„Tehnilised andmed“.
FlexiBridge on sees. Ühe
või enama töösoleva funkt‐
sioonirežiimi sektsioonil ei
ole nõud.
Pange keedunõud töösole‐
va funktsioonirežiimi õige‐
tele vastavatele sektsiooni‐
dele või muutke funktsioo‐
nirežiimi. Vt jaotist "Paind‐
lik induktsiooniala".
PowerSlide on sees.
Kasutage ainult ühte nõud.
Paindlikule induktsiooniala‐ Vt jaotist "Paindlik indukt‐
le on pandud kaks keedu‐ siooniala".
nõud.
ja süttib number.
Seadmel ilmes tõrge.
Lülitage pliit välja ja käivi‐
tage uuesti 30 sekundi
möödudes. Kui
süttib
uuesti, eemaldage pliit
vooluvõrgust. Lülitage pliit
vooluvõrku tagasi 30 se‐
kundi pärast. Kui probleem
ilmneb uuesti, pöörduge
hoolduskeskusse.
Võite kuulda pidevat piik‐
suheli.
Elektriühendus on vale.
11.2 Kui lahendust ei leidu...
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega. Andke teada
andmesildil olevad andmed. Mõelge, kas
olete pliiti kindlasti õigesti kasutanud. Kui
Eemaldage pliit vooluvõr‐
gust. Laske kvalifitseeritud
elektrikul ühendused üle
kontrollida.
seadet on valesti kasutatud, ei tarvitse
teeninduse tehniku või edasimüüja töö
isegi garantiiajal tasuta olla. Teenindust
ja garantiitingimusi puudutavad juhised
leiate garantiibrošüürist.
12. TEHNILISED ANDMED
12.1 Andmesilt
Mudel EIS7548
Tüüp 62 C4A 05 CA
Induktsioon 7.35 kW
Seerinr. .................
ELECTROLUX
Tootenumber (PNC) 949 596 962 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Valmistatud Saksamaal
7.35 kW
24
www.electrolux.com
12.2 Tarkvaralitsentsid
Käesolevas pliidis sisalduv tarkvara
sisaldab autoriõigusega kaitstud
tarkvara, millel on BSD, fontconfig, FTL,
GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg,
zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY
ISC, Apache 2,0 ja teised litsentsid.
Tutvuge litsentsi täistekstiga jaotises:
Menüü > Seadistused > Teenused >
Litsents.
Avatud lähtekoodiga tarkvara lähtekoodi
võite alla laadida, klõpsates toote
veebilehel olevat hüperlinki.
12.3 Keeduväljade tehnilised näitajad
Keeduväli
Nimivõimsus
(maks. soo‐
jusaste) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimum‐
kestus [min]
Nõu läbimõõt
[mm]
Keskmine ees‐ 1400
mine
2500
4
125 – 145
Parempoolne
tagumine
2300
3600
10
180 – 240
Paindlik indukt‐ 2300
sioonkeeduväli
3200
10
minimaalne 100
Keeduväljade võimsus võib vähesel
määral erineda tabelis toodud
andmetest. See oleneb kasutatavate
nõude materjalist ja suurusest.
Parimate tulemuste saamiseks kasutage
nõusid, mille läbimõõt ei ole tabelis
toodust suurem.
13. ENERGIATÕHUSUS
13.1 Tooteteave vastavalt EU 66/2014 Tooteteave vastavalt
Mudeli tunnus
EIS7548
Keeduplaadi tüüp
Integreeritud
pliit
Keeduväljade arv
2
Keeduväljade arv
1
Kuumutamisviis
Induktsioon
Ringikujuliste keeduvälja‐ Keskmine eesmine
de läbimõõt (Ø)
Parempoolne tagumine
14,5 cm
24,0 cm
Keeduala pikkus (P) ja
laius (L)
Vasak
P 46,5 cm
L 21,4 cm
Keeduvälja energiatarbi‐
mine (EC electric coo‐
king)
Keskmine eesmine
Parempoolne tagumine
187,5 Wh/kg
185,2 Wh/kg
Keeduala energiatarbimi‐
ne (EC electric cooking)
Vasak
187,0 Wh/kg
EESTI
Pliidi energiatarbimine
(EC electric hob)
EN 60350-2 - Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed – 2. osa: Pliidid –
Meetodid jõudluse mõõtmiseks
13.2 Energiasääst
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
•
Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
25
186,8 Wh/kg
•
•
•
•
•
Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
Enne keeduvälja sisselülitamist
asetage sellele keedunõu.
Pange väiksem nõu väiksemale
keeduväljale.
Pange nõu otse keeduvälja keskele.
Toidu soojashoidmiseks või
sulatamiseks kasutage jääkkuumust.
14. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
26
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 27
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS............................................................................... 29
3. ĮRENGIMAS......................................................................................................31
4. GAMINIO APRAŠYMAS...................................................................................32
5. TRUMPASIS VADOVAS..................................................................................33
6. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART.................................................................. 35
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 35
8. LANKSČIAI NAUDOJAMA INDUKCINĖ KAITVIETĖ....................................... 40
9. PATARIMAI...................................................................................................... 42
10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 44
11. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 45
12. TECHNINIAI DUOMENYS..............................................................................48
13. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 49
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
27
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią
ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrosios saugos nuorodos
•
•
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba
atskira nuotolinio valdymo sistema.
28
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant
kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir
sukelti gaisrą.
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti
prižiūrimas. Trumpalaikis maisto gaminimo procesas
turi būti nuolat prižiūrimas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant
maisto gaminimo paviršių.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali
įkaisti.
Nenaudokite prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Baigę naudotis, išjunkite kaitlentę, naudodamiesi jos
valdikliais, ir nepasikliaukite prikaistuvio detektoriumi.
Jei stiklo keraminis paviršius / stiklo paviršius įtrūkęs,
prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką iš maitinimo
lizdo. Jeigu prietaisas prie maitinimo tinklo prijungtas
tiesiogiai, naudojant jungiamąją dėžutę, išimkite
saugiklį, kad atjungtumėte prietaisą nuo maitinimo
tinklo. Bet kuriuo atveju kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui
arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo
naudojimo instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas
kaitlenčių apsaugas arba prietaise jau integruotas
kaitlenčių apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas
gali sukelti nelaimingus atsitikimus.
LIETUVIŲ
29
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Apsaugokite nupjautus paviršius
hermetiku, kad jie nuo drėgmės
neišbrinktų.
Apsaugokite prietaiso apačią nuo
garų ir drėgmės.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
Kiekvieno prietaiso apačioje yra
aušinimo ventiliatoriai.
Jeigu prietaisas įrengtas virš
stalčiaus:
– Nelaikykite mažų daiktų ar
popieriaus lapų, kuriuos galėtų
įtraukti, nes jie gali sugadinti
aušinimo ventiliatorius arba
aušinimo sistemą.
– Išlaikykite ne mažesnį kaip 2 cm
atstumą tarp prietaiso apačios ir
stalčiuje laikomų dalių.
Išimkite spintelėje po prietaisu įdėtas
pertvaras.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
atlikti kvalifikuotas elektrikas.
Prietaisą privaloma įžeminti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami bet kokį veiksmą,
įsitikinkite, kad prietaisas būtų
atjungtas nuo maitinimo.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai
įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo
elektros maitinimo laido ar kištuko
(jeigu taikytina) gnybtas gali įkaisti.
Naudokite tinkamą elektros maitinimo
laidą.
Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
Įsitikinkite, kad įrengta apsauga nuo
elektros smūgių.
Ant laido naudokite įtempimą
mažinančią sąvaržą.
Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ar
kištukas (jeigu taikytina) neliestų
karšto prietaiso ar karštų prikaistuvių,
kai jungiate prietaisą į netoli esančius
lizdus.
Nenaudokite daugiakanalių adapterių
ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko
(jeigu taikytina) ar maitinimo laido.
Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą arba elektriką, jeigu
reikia pakeisti pažeistą maitinimo
laidą.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
30
www.electrolux.com
•
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
2.3 Naudojimas
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti
arba gauti elektros smūgį.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš naudodami pirmąkart, išimkite
visas pakuotės medžiagas, nuimkite
etiketes ir apsauginę plėvelę (jeigu
taikytina).
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą,
kaitvietę išjunkite.
Nepasitikėkite prikaistuvių
detektoriumi.
Nedėkite stalo įrankių arba
prikaistuvių dangčių ant kaitviečių. Jie
gali įkaisti.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Jeigu prietaiso paviršius įtrūktų,
nedelsdami atjunkite prietaisą nuo
elektros tinklo. Taip išvengsite
elektros smūgio.
Naudotojai, turintys širdies
stimuliatorių, turi išlaikyti ne mažesnį
kaip 30 cm atstumą nuo indukcinių
kaitviečių, kai prietaisas veikia.
Kai dedate maistą į karštą aliejų,
aliejus gali ištikšti.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir sprogimo pavojus
•
Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant
žemesnei temperatūrai nei aliejus,
kuris yra naudojamas pirmą kartą.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
Nedėkite karšto prikaistuvio dangčio
ant kaitlentės stiklinio paviršiaus.
Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių
prikaistuvių.
Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai.
Jie gali pažeisti paviršių.
Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
Nedėkite ant prietaiso aliuminio
folijos.
Prikaistuviai iš ketaus, aliuminio arba
su sugadintais dugnais gali subraižyti
stiklą / stiklo keramiką. Jeigu tokius
indus nuo maisto gaminimo paviršiaus
reikia patraukti, juos visada kelkite, o
ne traukite.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
2.4 Valymas ir priežiūra
•
•
•
•
•
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršių nuo
nusidėvėjimo.
Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir
palaukite, kol jis atvės.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo,
prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
LIETUVIŲ
2.5 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.6 Šalinimas
•
•
•
31
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
pašalinti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3.4 Surinkimas
3.1 Prieš įrengiant
Prieš įrengdami kaitlentę, užrašykite
žemiau informaciją iš techninių duomenų
plokštelės. Techninių duomenų plokštelę
rasite kaitlentės apačioje.
min.
500mm
min.
50mm
Serijos numeris.........................
3.2 Įmontuojamos kaitlentės
Į baldus įmontuojamos kaitlentės gali būti
naudojamos tik po to, kai jos bus
įrengtos tinkamame standartus
atitinkančiame paviršiuje.
3.3 Prijungimo kabelis
•
•
Kaitlentė pristatoma su prijungimo
kabeliu.
Norėdami pakeisti pažeistą maitinimo
kabelį, naudokite kabelio tipą
H05V2V2-F, kuris išlaiko 90 °C arba
aukštesnę temperatūrą. Kreipkitės į
vietos techninio aptarnavimo centrą.
520
710
60
23
280
44
550
min. 55
490+1
680+1
max R5
min. min.
12 60
min.
28
32
www.electrolux.com
Jeigu prietaisas įrengtas virš
stalčiaus, gaminant maistą
kaitlentės ventiliacija gali
sušildyti stalčiuje laikomus
daiktus.
4. GAMINIO APRAŠYMAS
4.1 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
3
1 Indukcinė kaitvietė
2 Valdymo skydelis
3 Keičiamo dydžio indukcinė kaitvietė,
kurią sudaro keturios sekcijos
1
1
2
4.2 Valdymo skydelio išdėstymas
2
1
3
4
5
12
6
7
11
8
10 9
Norėdami pamatyti galimas nuostatas, palieskite atitinkamą simbolį.
Sim‐
bolis
Pastaba
1
ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA
Kaitlentei įjungti ir išjungti.
2
Meniu
Atveria ir užveria Meniu.
3
Kaitvietės pasirin‐
kimas
Atveria pasirinktos kaitvietės slankiklį.
Kaitvietės indika‐
torius
Rodo, kurios kaitvietės slankiklis yra aktyvus.
4
–
LIETUVIŲ
Sim‐
bolis
33
Pastaba
-
Nustato laikmačio funkcijas.
Slankiklis
Nustato kaitinimo lygį.
7
PowerBoost
Įjungia funkciją.
8
Užrakinimas
Įjungia ir išjungia funkciją.
-
Hob²Hood infraraudonųjų spindulių signalų per‐
davimo mechanizmo langelis. Neuždenkite jo.
Pristabdyti
Įjungia ir išjungia funkciją.
-
Rodo esamą kaitinimo lygį.
FlexiBridge
Perjungia tris funkcijos režimus.
5
6
–
9
10
11
12
0–9
4.3 OptiHeat Control (3
veiksmas. Likusio karščio
indikatorius)
Indukcinės kaitvietės maisto gaminimo
metu kaitina tiesiogiai prikaistuvio dugną.
Stiklo keramikos paviršius įšyla dėl
likusio prikaistuvio karščio.
ĮSPĖJIMAS!
III / II / I Pavojus nusideginti
dėl likusio karščio.
Indikatorius rodo likusio
karščio lygį.
5. TRUMPASIS VADOVAS
5.1 Jutiklinio ekrano
naudojimas
•
•
•
•
•
•
•
Norėdami įjungti parinktį, ekrane
palieskite atitinkamą simbolį.
Patraukus pirštą nuo ekrano,
pasirinkta funkcija įjungiama.
Norėdami slinkti galimomis
parinktimis, tai darykite greitu judesiu
arba braukite pirštu per ekraną.
Judesio greitis lemia ekrano judėjimo
greitį.
Slinkimas gali sustoti pats arba jūs jį
galite sustabdyti patys, palietę ekraną.
Jūs galite pakeisti daugumą ekrane
rodomų parametrų, kai paliečiate
atitinkamus simbolius.
Norėdami pasirinkti reikiamą funkciją
ar laiką, tai galite padaryti slinkdami
sąrašą ir (arba) paliesdami norimą
pasirinkti parinktį.
•
•
•
•
Kai kaitlentė veikia ir tam tikri
simboliai iš ekrano dingsta, palieskite
bet kurią ekrano vietą. Vėl bus rodomi
visi simboliai.
Paleidus tam tikras funkcijas rodomas
iškylantysis langas su papildoma
informacija.
Galima naudoti tik apšviestus
simbolius.
Pirmiausia pasirinkite kaitvietę, kad
įjungtumėte laikmačio funkcijas.
5.2 Meniu struktūra
Palieskite
, kad atvertumėte ir
pakeistumėte kaitlentės nuostatas arba
įjungtumėte tam tikras funkcijas.
Lentelėje parodyta bazinė Meniu
struktūra.
34
www.electrolux.com
Meniu
Kepimo vadovas
Kaitlentės funkcijos
„PowerSlide“
Tirpinimas
Nuostatos
Vaikų saugos užraktas
Laikmatis
Hob²Hood
H0 – išjungti
H1 – tik apšvietimas
H2 – mažas ventiliatoriaus greitis
H3 – mažas automatinis ventilia‐
toriaus greitis
H4 – vidutinis automatinis venti‐
liatoriaus greitis
H5 – didelis automatinis ventilia‐
toriaus greitis
H6 – labai didelis automatinis
ventiliatoriaus greitis
Nustatymas
Kepimo vadovas
Kalba
Mygtukų signalai
Skambučio garsumas
Ekrano ryškumas
Techninė priežiūra
Demonstracinis režimas
Licencija
Rodyti programinės įrangos versi‐
ją
Įspėjamųjų signalų istorija
Atkurti visas nuostatas
Norėdami išjungti Meniu, palieskite
arba ekrano dešinę pusę, ne
iškylančiame lange. Jei norite naršyti po
aprašas. Laikykitės nurodymų ir galėsite
lengvai naršyti po Meniu.
Meniu, naudokite
į viršų ir naudokite
išeiti iš Meniu.
arba .
Kai paliečiate ir palaikote galimas
parinktis Meniu, rodomas trumpas
Jeigu esate Meniu apačioje, eikite sąrašu
arba palieskite
LIETUVIŲ
35
6. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Galite pakeisti nuostatas Meniu >
Nuostatos > Nustatymas. Žr. skyrių
„Kasdienis naudojimas“.
6.1 Pirmasis prijungimas prie
elektros
Prijungus kaitlentę prie elektros tinklo,
privaloma nustatyti: Kalba, Ekrano
ryškumas ir Skambučio garsumas.
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Kaitinimo nuosta‐ Kaitlentė išsijun‐
ta
gia po
7.1 Įjungimas ir išjungimas
1–2
6 valandų
Lieskite
1 sekundę, kad įjungtumėte
arba išjungtumėte kaitlentę.
3–5
5 valandų
6
4 valandų
7.2 Automatinis išjungimas
7–9
1,5 valandos
Ši funkcija automatiškai išjungia
kaitlentę, jeigu:
•
•
visos kaitvietės yra išjungtos;
įjungę kaitlentę, nenustatėte kaitinimo
lygio;
• kažką išliejote arba padėjote ką nors
(puodą, šluostę ir pan.) ant valdymo
skydelio ilgesniam laikui nei 10
sekundžių. Pasigirsta garso signalas
ir kaitlentė išsijungia. Nuimkite daiktą
arba nuvalykite valdymo skydelį;
• kaitlentė perkaista (pvz., jeigu
kaitinate tuščią keptuvę). Palaukite,
kol kaitvietė atauš, prieš vėl
naudodami kaitlentę;
• naudojate netinkamą prikaistuvį arba
ant kaitvietės neuždėtas prikaistuvis.
Mirksi baltas kaitvietės simbolis ir
indukcinė kaitvietė automatiškai
išsijungia po 1 minutės.
• neišjungėte kaitvietės arba
nepakeitėte kaitinimo lygio. Po tam
tikro laiko rodomas pranešimas ir
kaitlentė išsijungia.
Santykis tarp kaitinimo lygio ir laiko,
po kurio kaitlentė išsijungia:
7.3 Kaitinimo nuostata
1. Įjunkite kaitlentę.
2. Padėkite puodą ant pasirinktos
kaitvietės.
Ekrane rodomas aktyvios kaitvietės
slankiklis ir jis yra aktyvus 8 sekundes.
3. Palieskite arba braukite pirštu, kad
nustatytumėte norimą kaitinimo lygį.
Simbolis paraudonuoja ir tampa didesnis.
7.4 Kaitviečių naudojimas
Uždėkite prikaistuvį ant pasirinktos
kaitvietės vidurio. Indukcinės kaitvietės
prisitaiko automatiškai pagal prikaistuvio
dugno dydį.
Kai padedate puodą ant pasirinktos
kaitvietės, kaitlentė automatiškai jį
aptinka ir ekrane rodomas atitinkamas
slankiklis. Slankiklis matomas 8
sekundes, po to ekranas sugrįžta prie
pagrindinio rodinio. Norėdami greičiau
36
www.electrolux.com
užverti slankiklį, bakstelėkite ekraną ne
slankiklio srityje.
Kai įjungtos kitos kaitvietės, gali būti
ribojami kaitvietei norimi naudoti
kaitinimo lygiai. Skaitykite skyrių „Galios
valdymas“.
•
•
Maksimalus kaitinimo lygis matomas
slankiklyje. Aktyvūs yra tik balti
skaitmenys.
Jeigu aukštesnis kaitinimo lygis
negalimas, pirmiausia sumažinkite
kitų kaitviečių kaitinimo lygį.
Patikrinkite, ar puodas
tinkamas naudoti ant
indukcinių kaitlenčių.
Daugiau informacijos apie
prikaistuvių rūšis rasite
skyriuje „Naudingi
patarimai“. Patikrinkite
puodo dydį skyrelyje
„Techniniai duomenys“.
7.5 PowerBoost
Šia funkcija įjungia daugiau galios
atitinkamai indukcinei kaitvietei; taip
priklauso nuo prikaistuvio dydžio. Ši
funkcija gali būti įjungta tik ribotą
laikotarpį.
7.7 Laikmatis
1. Pirmiausia palieskite norimos
kaitvietės simbolį.
Naudokite šią funkciją nurodyti, kiek laiko
kaitvietė turi veikti vieno karto maisto
gaminimo metu.
2. Palieskite
arba braukite pirštu
dešinėn, kad įjungtumėte funkciją
pasirinktai kaitvietei.
Simbolis paraudonuoja ir tampa didesnis.
Funkcija automatiškai išsijungia. Jeigu
norite išjungti funkciją rankiniu būdu,
pasirinkite kaitvietę ir pakeiskite jos
kaitinimo lygį.
Maksimalios trukmės vertes
rasite skyrelyje „Techniniai
duomenys“.
7.6 Galios valdymas
•
•
•
•
•
Kaitvietės sugrupuojamos pagal vietą
ir kaitlentės fazių skaičių. Žr.
paveikslėlį.
Kiekvienos fazės maksimali elektros
apkrova yra 3680 W.
Ši funkcija paskirsto galią tarp
kaitviečių, prijungtų prie tos pačios
fazės.
Ši funkcija įsijungia, kai bendra
kaitviečių, prijungtų prie vienos fazės,
elektros apkrova viršija 3680 W.
Funkcija sumažina kitų prie tos pačios
fazės prijungtų kaitviečių galią, kas
turi poveikio galimam kaitinimo lygiui.
Atgalinės atskaitos
laikmatis
+STOP
Kiekvienai kaitvietei galite atskirai
nustatyti funkciją.
1. Pirmiausiai nustatykite atitinkamos
kaitvietės, o po to – funkcijos
kaitinimo lygį.
2. Palieskite kaitvietės simbolį.
3. Palieskite .
Ekrane rodomas laikmačio meniu langas.
4. Pažymėkite
funkciją.
, kad įjungtumėte
Simboliai pasikeičia į
.
5. Braukite pirštu kairėn ar dešinėn, kad
pasirinktumėte norimą laiką (pvz.,
valandas ir (arba) minutes).
6. Palieskite GERAI, kad
patvirtintumėte savo pasirinkimą.
+STOP
Taip pat galite pasirinkti
ir atšaukti
savo pasirinkimą.
Kai laikas baigiasi, pasigirsta garso
signalas ir mirksi
signalui išjungti.
. Palieskite
Norėdami šią funkciją išjungti, nustatykite
kaitinimo lygį ties 0. Arba palieskite
+STOP
į
LIETUVIŲ
kairę nuo laikmačio vertės, palieskite
greta jos ir patvirtinkite savo pasirinkimą,
kai rodomas iškylantysis langas.
Galite naudoti šią funkciją, kai kaitlentė
yra įjungta, bet kaitvietės neveikia.
7.8 Pristabdyti
Ši funkcija neturi poveikio kaitviečių
veikimui.
Funkcija nustato visas veikiančias
kaitvietes į žemiausią kaitinimo lygį.
1. Pasirinkite bet kokią kaitvietę.
Atitinkamas slankiklis bus rodomas
ekrane.
2. Palieskite .
Ekrane rodomas laikmačio meniu langas.
3. Braukite pirštu kairėn ar dešinėn, kad
pasirinktumėte norimą laiką (pvz.,
valandas ir minutes).
4. Palieskite GERAI, kad
patvirtintumėte savo pasirinkimą.
Taip pat galite pasirinkti
atšaukti savo
pasirinkimą.
Kai laikas baigiasi, pasigirsta garso
. Palieskite
į
kairę nuo laikmačio vertės, palieskite
greta jos ir patvirtinkite savo pasirinkimą,
kai rodomas iškylantysis langas.
Funkcija neišjungia laikmačio funkcijų.
Palieskite
, kad įjungtumėte funkciją.
Įsijungia . Kaitinimo lygis sumažintas
iki 1-o.
Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite
.
Funkcija sustabdoma PowerBoost.
Didžiausias kaitinimo lygis vėl
.
7.9 Užrakinimas
Galite užrakinti valdymo skydelį, kai
kaitlentė veikia. Taip galima išvengti
atsitiktinio kaitinimo lygio pakeitimo.
Pirmiausia nustatykite kaitinimo lygį.
Laikmatis
Funkcija automatiškai pradeda atskaitą
iškart, kai įjungiate kaitvietę. Šią funkciją
galite naudoti stebėjimui, kiek laiko ji
veikia.
1. Palieskite
ir atverkite Meniu.
2. Slinkite Meniu ir pasirinkite Nuostatos
> Laikmatis.
3. Palieskite jungiklį ir įjunkite / išjunkite
funkciją.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
Kai veikia tik funkcija
ir , gali būti
naudojami simboliai. Visi kiti simboliai
valdymo skydelyje yra užrakinti.
aktyvinamas, kai vėl paliečiate
Norėdami išjungti funkciją, palieskite
palieskite
, iškylančiame lange pasirinkite Atkurti.
Funkcija pradeda skaičiuoti nuo 0.
Norėdami Pristabdyti funkciją vienam
maisto gaminimo seansui, palieskite
ir
iškylančiame lange pasirinkite
Pristabdyti. Pasirinkite Paleisti ir tęskite
skaičiavimą.
Minučių skaitlys
signalas ir mirksi
signalui išjungti.
37
arba .
Kai pakeliate puodą, funkcija
nesustabdoma. Norėdami atkurti funkciją
ir vėl ją paleisti rankiniu būdu, palieskite
Palieskite , kad įjungtumėte funkciją.
Norėdami išjungti šią funkciją, 3
sekundes lieskite
.
Išjungus kaitlentę,
išjungiama ir ši funkcija.
7.10 Vaikų saugos užraktas
Ši funkcija apsaugo, kad kaitlentė
nepradėtų veikti atsitiktinai.
1. Ekrane palieskite
, kad
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Nuostatos > > Vaikų
saugos užraktas iš sąrašo.
3. Įjunkite jungiklį ir palieskite raides AO-X abėcėlės tvarka, kad
38
www.electrolux.com
įjungtumėte funkciją. Norėdami
išjungti funkciją, išjunkite jungiklį.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
arba .
7.11 Kalba
1. Ekrane palieskite
, kad
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas
> Kalba iš sąrašo.
3. Iš sąrašo pasirinkite tinkamą kalbą.
Jeigu pasirenkate netinkamą kalbą,
palieskite
. Iš rodomo sąrašo
pasirinkite trečią parinktį ir tada du kartus
– paskutinę parinktį. Galiausiai pasirinkite
dešinėje esančią parinktį.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
arba .
7.12 Mygtukų signalai /
Skambučio garsumas
Jūs galite pasirinkti savo kaitlentės
skleidžiamą garsą arba visiškai jį išjungti.
Galite rinktis spragtelėjimą (numatytasis)
arba pypsėjimą.
1. Ekrane palieskite
, kad
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas
> Mygtukų signalai / Skambučio
garsumas iš sąrašo.
3. Pasirinkite atitinkamą parinktį.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
arba .
7.13 Ekrano ryškumas
Galite pakeisti ekrano ryškumą.
Galimi 4 šviesumo lygiai: 1 yra
žemiausias, o 4 – aukščiausias.
1. Ekrane palieskite
, kad
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas
> Ekrano ryškumas iš sąrašo.
3. Pasirinkite atitinkamą lygį.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
7.14
arba .
Kepimo vadovas
Ši funkcija reguliuoja temperatūrą
skirtingos rūšies patiekalams ir išlaiko ją
ruošiant maistą. Ją galima aktyvinti tik
kairiajai priekinei kaitvietei arba abiems
kairėje esančioms kaitvietėms, kai jos abi
yra sujungtos lygiagrečiuoju sujungimu.
1. Palieskite
ekrane, kad būtų
rodomas Meniu.
2. Pasirinkite Kepimo vadovas ir
patiekalo, kurį norite ruošti, rūšį iš
sąrašo.
Kiekvienai patiekalo rūšiai galimos
kelios parinktys. Vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas.
• Iškylančiojo lango viršuje galite
paliesti GERAI, kad naudotumėte
numatytąsias nuostatas.
• Jūs galite nustatyti laiko funkciją.
Kai puodas pasiekia numatytąją
temperatūrą, galite suaktyvinti
laikmatį.
• Galite pakeisti numatytąjį
kaitinimo lygį.
3. Kai puodas pasiekia numatytąją
temperatūrą, girdimas garso signalas
ir rodomas iškylantysis langas.
Norėdami užverti langą ir paleisti
funkciją, palieskite GERAI. Jeigu
norite visam laikui išjungti langą,
prieš aktyvindami funkciją
pažymėkite
.
Norėdami išjungti funkciją, palieskite
ir Stabdyti arba palieskite
ir
pasirinkite Kepimo vadovas, tuomet
pasirinkite bet kokią patiekalo rūšį ir
palieskite Stabdyti.
Norėdami išjungti Meniu, palieskite
arba ekrano dešinę pusę, ne
iškylančiame lange. Jei norite naršyti po
Meniu, naudokite
arba .
LIETUVIŲ
7.15
Tirpinimas
Jeigu pakeisite
ventiliatoriaus sukimosi greitį
gartraukyje, numatytasis
ryšys su kaitlente bus
išjungtas. Norėdami vėl
aktyvinti šią funkciją, vėl
IŠJUNKITE ir ĮJUNKITE abu
prietaisus.
Šią funkciją galite naudoti skirtingiems
produktams tirpinti, pvz., šokoladui ar
sviestui. Vieno gaminimo seanso metu
funkciją galite naudoti tik vienai kaitvietei.
, kad
1. Ekrane palieskite
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Kaitlentės funkcijos >
Tirpinimas iš sąrašo.
3. Palieskite Paleisti.
Jums reikia pasirinkti norimą
kaitvietę.
Rodomas iškylantysis langas,
kuriame klausiama, ar norite atšaukti
ankstesnį kaitinimo lygį, jei jis buvo
pasirinktas.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
arba .
Norėdami sustabdyti funkciją, palieskite
kaitviečių pasirinkimo simbolį ir po to
Stabdyti.
7.16 Hob²Hood
Tai pažangi automatinė funkcija, kuri
sujungia kaitlentę ir specialų gartraukį. Ir
kaitlentė, ir gartraukis turi infraraudonųjų
spindulių signalų perdavimo
mechanizmą. Ventiliatoriaus sukimosi
greitis nustatomas automatiškai pagal
režimo nuostatą ir ant kaitlentės esančio
karščiausio prikaistuvio temperatūrą.
Didžiosios daugumos gartraukių
nuotolinio valdymo sistema pradžioje
būna išjungta. Įjunkite ją, prieš
pradėdami naudoti šią funkciją. Daugiau
informacijos rasite gartraukio naudojimo
instrukcijoje.
Tarp H2 ir H6 automatiškai veikia
funkcija. Pradžioje kaitlentėje būna
nustatyta H5 nuostata. Gartraukis
reaguoja kiekvieną kartą, kai naudojate
kaitlentę. Kaitlentė automatiškai nustato
prikaistuvio temperatūrą ir pareguliuoja
ventiliatoriaus sukimosi greitį. Jūs galite
nustatyti kaitlentę, kad apšvietimas būtų
įjungtas tik pasirinkus H1.
39
Re‐ Auto‐ Virimas1)
ži‐
mati‐
mas nis
ap‐
švieti‐
mas
Kepimas2)
H0
Iš‐
jungti
Išjungti
Išjungti
H1
Įjungti Išjungti
Išjungti
H23) Įjungti 1 ventiliato‐ 1 ventiliato‐
riaus greitis riaus greitis
H3
Įjungti Išjungti
1 ventiliato‐
riaus greitis
H4
Įjungti 1 ventiliato‐ 1 ventiliato‐
riaus greitis riaus greitis
H5
Įjungti 1 ventiliato‐ 2 ventiliato‐
riaus greitis riaus greitis
H6
Įjungti 2 ventiliato‐ 3 ventiliato‐
riaus greitis riaus greitis
1) Kaitlentė aptinka virimo procesą ir pagal
automatinį režimą parenka ventiliatoriaus
sukimosi greitį.
2) Kaitlentė aptinka kepimo procesą ir pagal
automatinį režimą parenka ventiliatoriaus
sukimosi greitį.
3) Šis režimas suaktyvina ventiliatorių bei
apšvietimą neatsižvelgiant į temperatūrą.
Režimų keitimas
Režimai pakeičiami ir reguliuojami
automatiškai. Jeigu netenkina triukšmo
lygis / ventiliatoriaus greitis, galite
rankiniu būdu perjungti režimus.
.
1. Palieskite
Iš sąrašo pasirinkite Nuostatos >
Hob²Hood.
2. Pasirinkite atitinkamą režimą.
40
www.electrolux.com
Norėdami išjungti Meniu, palieskite
arba ekrano dešinę pusę, ne
iškylančiame lange.
Pabaigus gaminti ir išjungus kaitlentę,
gartraukio ventiliatorius gali dar kurį laiką
veikti. Praėjus tam laikui, sistema
automatiškai išjungia ventiliatorių ir
paskesnes 30 sekundžių apsaugo
ventiliatorių nuo netyčinio jo įjungimo.
Gartraukio apšvietimas išsijungia praėjus
2 minutėms po kaitlentės išjungimo.
8. LANKSČIAI NAUDOJAMA INDUKCINĖ KAITVIETĖ
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 FlexiBridge
Kairėje pusėje esančią sritį galima
sujungti į dvi skirtingų dydžių kaitvietes
arba į vieną didelę maisto gaminimo sritį.
Jūs galite pasirinkti 4 sekcijų derinį, kas
priklauso nuo norimo naudoti prikaistuvio
dydžio. Kaitviečių indikatoriai
automatiškai keičiasi ir rodo galimą
derinį.
Netinkama prikaistuvio padėtis:
FlexiBridge Numatytasis yra standartinis
režimas, kuris automatiškai įjungiamas
įjungus kaitlentę. Dvi kaitvietės veikia
atskirai.
Palieskite , jei norite perjungti
FlexiBridge režimus.
8.2 FlexiBridge Standartinis
režimas
Šis režimas automatiškai įsijungia
įjungus kaitlentę. Jis sujungia sekcijas į
dvi atskiras kaitvietes. Galite atskirai
nustatyti kiekvienos kaitvietės kaitinimo
lygį.
8.3 FlexiBridge Režimas „Big
Bridge“
Jeigu norite įjungti šį režimą, lieskite
tol, kol bus rodomas reikiamo režimo
indikatorius . Šis režimas sujungia tris
galines sekcijas į vieną kaitvietę. Priekinė
sekcija neprijungiama, ji veikia kaip
atskira kaitvietė. Galite atskirai nustatyti
kiekvienos kaitvietės kaitinimo lygius.
Tinkama prikaistuvio padėtis:
Tinkama prikaistuvio padėtis:
LIETUVIŲ
41
Norėdami naudoti šį režimą, dėkite
prikaistuvį ant trijų sujungtų sekcijų.
Jeigu naudojate mažesnį prikaistuvį,
kuris nedengia dviejų sekcijų, ekrane
mirksi
ir po 1 minutės kaitvietė
išsijungia.
Netinkama prikaistuvio padėtis:
Netinkama prikaistuvio padėtis:
8.5 „PowerSlide“
8.4 FlexiBridge Režimas „Max
Bridge“
Jeigu norite įjungti šį režimą, lieskite
tol, kol bus rodomas reikiamo režimo
indikatorius . Šis režimas sujungia visas
vienos kaitvietės sekcijas.
Tinkama prikaistuvio padėtis:
Norėdami naudoti šį režimą, dėkite
prikaistuvį ant keturių sujungtų sekcijų.
Jeigu naudojate mažesnį prikaistuvį,
kuris nedengia trijų sekcijų, ekrane
rodoma
ir po 1 minutės kaitvietė
išsijungia.
Ši funkcija leidžia Jums reguliuoti
temperatūrą, patraukiant prikaistuvį į kitą
padėtį ant indukcinės kaitvietės
paviršiaus. Ši funkcija automatiškai
padalija likusias kaitvietes į tris sritis su
skirtingais kaitinimo lygiais. Kaitlentė
aptinka, kur yra prikaistuvis, ir atitinkamai
nustato galios lygį. Puodą galite dėti
priekinėje, vidurinėje arba galinėje
padėtyje. Jeigu prikaistuvį dėsite
priekyje, kaitinimo lygis bus aukščiausias
(t. y. 9-as). Norėdami jį sumažinti,
perkelkite prikaistuvį į vidurinę (5-as
kaitinimo lygis) arba galinę padėtį (1-as
kaitinimo lygis).
Kai naudojate šią funkciją,
naudokite tik vieną puodą,
kurio minimalus dugno
skersmuo yra 160 mm.
1. Palieskite
vieną kartą.
2. Slinkite Meniu > Kaitlentės funkcijos,
kad iš sąrašo pasirinktumėte funkciją.
• Jeigu veikia bet kuri likusi
kaitvietė, iškylančiame lange
42
www.electrolux.com
prašoma patvirtinti, ar norite
atšaukti ankstesnius kaitinimo
lygius.
Ekrane rodomas simbolis
ir
trijų kaitviečių su numatytaisiais
kaitinimo lygiais simboliai.
Jūs galite pakeisti numatytąjį
kaitinimo lygį pagal savo poreikius ir
šis kaitinimo lygis bus išsaugotas
būsimam naudojimui.
3. Uždėkite puodą ant kaitvietės su
norimu kaitinimo lygiu.
Dėkite prikaistuvį norimos kaitvietės
viduryje ir įsitikinkite, kad
neuždengiate greta esančių
kaitviečių. Įsijungia raudoni
indikatoriai. Jeigu nematote raudonų
indikatorių, funkcijos negalima įjungti.
Jeigu norite pakeisti puodo padėtį,
pakelkite jį ir uždėkite ant kitos
kaitvietės. Traukdami prikaistuvį,
galite subraižyti ir išblukinti paviršių.
•
Norėdami išjungti funkciją, palieskite ,
rodomas iškylantysis langas. Palieskite
Stabdyti, kad išjungtumėte funkciją. Taip
pat funkciją galite išjungti Meniu.
Kartkartėmis pajudinkite
puodą. Funkcija išsijungia po
10 minučių neaktyvumo.
9. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Prikaistuviai
Indukcinių kaitviečių striprus
elektromagnetinis laukas
labai greitai įkaitina
prikaistuvius.
Su indukcinėmis kaitvietėmis
naudokite tinkamus
prikaistuvius.
Prikaistuvių medžiaga
•
tinkama: ketus, plienas, emaliuotasis
plienas, nerūdijantysis plienas,
daugiasluoksnis dugnas (jeigu
gamintojo pažymėta, kad tinka).
• netinkama: aliuminis, varis, žalvaris,
stiklas, keramika, porcelianas.
Prikaistuviai tinka indukcinei viryklei,
jeigu:
•
•
vanduo labai greitai užverda ant
kaitvietės, nustatytos aukščiausia
galia;
ant prikaistuvio dugno prikimba
magnetas.
Prikaistuvio dugnas turi būti
kuo storesnis ir lygesnis.
Prieš dėdami prikaistuvius
ant kaitlentės paviršiaus,
įsitikinkite, kad jų dugnai
būtų švarūs ir sausi.
Prikaistuvio matmenys
Indukcinės kaitvietės prisitaiko
automatiškai pagal prikaistuvio dugno
dydį.
Kaitvietės veiksmingumas yra susijęs su
prikaistuvio skersmeniu. Mažesnio nei
minimalaus skersmens prikaistuvis
gauna tik dalį kaitvietės sukuriamos
galios.
Žr. „Techniniai duomenys“.
9.2 Triukšmo lygis naudojimo
metu
Jeigu girdite:
•
traškėjimą: prikaistuviai pagaminti iš
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
• švilpimą: naudojate kaitvietę nustatę
didelę galią ir prikaistuvį, pagamintą iš
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
• dūzgimas: naudojate didelę galią.
• spragsėjimas: elektrinis perjungimas,
puodas aptinkamas, kai jį uždedate
ant kaitlentės.
• šnypštimas, gaudimas: veikia
ventiliatorius.
Šis triukšmas yra normalus ir
nereiškia jokio gedimo.
LIETUVIŲ
9.3 Öko Timer (Ekonominis
laikmatis)
Energijos taupymo tikslais kaitvietės
kaitinimo elementas automatiškai
išsijungia anksčiau, nei pasigirsta
atgalinės laiko atskaitos garso signalas.
Veikimo trukmė priklauso nuo kaitinimo
lygio ir maisto gaminimo trukmės.
43
kaitinimo lygis nėra tiesiogiai
proporcingas energijos sąnaudų
padidėjimui. Tai reiškia, kad kaitvietė,
veikianti vidutiniu kaitinimo lygiu, naudoja
mažiau nei pusę savo galios.
Duomenys lentelėje yra tik
orientacinio pobūdžio.
9.4 Maisto gaminimo pavyzdžiai
Kaitinimo lygis ir kaitvietės energijos
sąnaudos susiję netiesiogiai. Didesnis
Kaitinimo ly‐ Naudojimas:
gis
Laikas
(min.)
Patarimai
1
Išlaikyti pagamintą maistą šil‐ jeigu
tą.
reikia
Uždenkite prikaistuvį dang‐
čiu.
1–2
Tinka padažui „Hollandaise“,
sviestui, šokoladui, želė tir‐
pinti.
5–25
Retkarčiais pamaišykite.
1–2
Tirštinti: purūs omletai, kepti
kiaušiniai.
10–40
Gaminkite uždengę prikais‐
tuvius.
2–3
Tinka virti ryžius ir gaminti
25–50
pieniškus patiekalus, taip pat
šildyti pagamintus patiekalus.
Verdant ryžius, vandens turi
būti bent dvigubai daugiau
nei ryžių; gamindami pieniš‐
kus patiekalus, juos įpusėjus
procesui pamaišykite.
3–4
Daržovių gaminimas garuo‐
se, žuvis, mėsa.
20–45
Įpilkite pora valgomųjų
šaukštų skysčio.
4–5
Bulvių virimas garuose.
20–60
Gamindami 750 g bulvių,
naudokite daugiausia ¼ l
vandens.
4–5
Tinka gaminti didesnius
maisto kiekius, troškinius ir
sriubas.
60–150 Iki 3 l skysčio ir maisto pro‐
duktai.
6–7
Kepti ant nedidelio karščio:
eskalopus, veršienos mušti‐
nius, kotletus, pyragėlius su
įdaru, dešreles, kepenėles,
miltų, sviesto ir pieno miši‐
nius, kiaušinius, blynus,
spurgas.
jeigu
reikia
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
44
www.electrolux.com
Kaitinimo ly‐ Naudojimas:
gis
Laikas
(min.)
Patarimai
7–8
Intensyvus kepimas, smulkiai 5–15
supjaustytos paskrudintos
bulvės, nugarinės žlėgtainis,
bifšteksas.
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
9
Tinka virti vandeniui, makaronams, skrudinti mėsą (guliašą, troškintą
mėsą), kepti bulvių traškučius apsemtus aliejuje.
Tinka virti didelį kiekį vandens. PowerBoost yra įjungta.
9.5 Naudingi patarimai
Hob²Hood
Laikykite Hob²Hood
infraraudonųjų spindulių
signalų perdavimo
mechanizmo langelį švarų.
Kai naudojate kaitlentę su šia funkcija:
•
Apsaugokite gartraukio skydelį nuo
tiesioginių saulės spindulių.
• Nenukreipkite į gartraukio skydelį
halogeninio žibintuvėlio.
• Neuždenkite kaitlentės valdymo
skydelio.
• Neužstokite signalo tarp kaitlentės ir
gartraukio (pvz., ranka, prikaistuvio
rankena ar aukštu puodu). Žr.
paveikslėlį.
Paveikslėlyje parodytas gartraukis yra
tik kaip pavyzdys.
Kiti nuotoliniu būdu valdomi
prietaisai gali blokuoti
signalą. Nenaudokite tokių
prietaisų netoli kaitlentės, kai
įjungta „Hob²Hood“.
Gartraukiai su funkcija Hob²Hood
Visą gartraukių, veikiančių su šia
funkcija, asortimentą rasite mūsų
vartotojams skirtoje interneto svetainėje.
„Electrolux“ gartraukiai, kurie veikia su
šia funkcija, privalo turėti simbolį .
10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
10.1 Bendra informacija
•
•
Valykite kaitlentę po kiekvieno
panaudojimo.
Visada naudokite prikaistuvius
švariais dugnais.
LIETUVIŲ
•
•
•
Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant
paviršiaus neturi įtakos kaitlentės
veikimui.
Naudokite specialius, kaitlentei valyti
tinkamus valiklius.
Naudokite specialią, stiklui skirtą
grandyklę.
Paveikslėlis ant indukcinės
kaitvietės gali susitepti arba
pakeisti spalvą dėl
prikaistuvio slankiojimo. Šį
plotą galite nuvalyti įprastu
būdu.
10.2 Kaitlentės valymas
•
•
•
•
Nuvalykite nedelsdami: išsilydžiusį
plastiką, plastmasinę plėvelę, cukrų ir
maistą su cukrumi, nes kitaip
nešvarumai gali pakenkti kaitlentei.
Būkite atsargūs, kad išvengtumėte
nudegimų. Naudokite specialią
45
grandyklę, kurią prie stiklo paviršiaus
pridėkite smailiu kampu ir stumkite
ašmenis paviršiumi.
Kaitlentei pakankamai ataušus
pašalinkite: kalkių nuosėdas,
vandens dėmes, riebalų dėmes,
metalo spalvos dėmes. Kaitlentę
valykite drėgnu skudurėliu ir
nešveičiamąja valymo priemone.
Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite
minkštu audiniu.
Pašalinkite blizgančias metalo
atspalvio dėmes: naudokite vandens
ir acto tirpalą ir valykite stiklo paviršių
šluoste.
Kaitlentės paviršiuje yra horizontalūs
grioveliai. Valykite kaitlentę drėgna
šluoste ir plovikliu, lygiai šluostydami
iš kairės į dešinę. Nuvalę kaitlentę, ją
nusausinkite minkšta šluoste iš kairės
į dešinę.
11. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
11.1 Ką daryti, jeigu...
Gedimas
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Kaitlentės nepavyksta
įjungti arba valdyti.
Kaitlentė neprijungta arba
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐
kamai prijungta prie elek‐
tros tinklo. Žr. prijungimo
schemą.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
60 sekundžių nenustatėte
kaitinimo lygio.
Dar kartą įjunkite kaitlentę
ir nustatykite kaitinimo lygį
greičiau nei per 60 sekun‐
džių.
Vienu metu palietėte 2 ar‐
ba daugiau jutiklio laukų.
Palieskite tik vieną jutiklio
lauką.
Pristabdyti veikia.
Žr. skyrių „Kasdienis nau‐
dojimas“.
46
www.electrolux.com
Gedimas
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Ekranas nereaguoja į prisi‐ Uždengta dalis ekrano ar‐
lietimą.
ba per arti ekrano pastatyti
puodai.
Ant ekrano yra šiek tiek
skysčio arba uždėtas daik‐
tas.
Patraukite daiktus. Patrau‐
kite puodus atokiau nuo
ekrano.
Nuvalykite ekraną, palauki‐
te, kol prietaisas atvės. At‐
junkite kaitlentę nuo elek‐
tros tinklo. Praėjus 1 minu‐
tei, vėl prijunkite kaitlentę.
Pasigirsta garso signalas ir Kažką padėjote ant vieno
kaitlentė išsijungia.
arba kelių jutiklio laukų.
Kai kaitlentė yra išjungta,
girdimas garso signalas.
Nuimkite daiktą nuo jutiklių
laukų.
Kaitlentė išsijungia.
Nuimkite daiktą nuo jutiklio
lauko.
Kažką uždėjote ant jutiklio
lauko
Neįsijungia likusio karščio
indikatorius.
.
Kaitvietė neįkaitusi, nes
Jeigu kaitvietė veikė pa‐
veikė pernelyg trumpai, ar‐ kankamai ilgai ir jau turėtų
ba sugedęs jutiklis.
būti įkaitusi, kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiū‐
ros centrą.
Jūs negalite įjungti didžiau‐ Kitai kaitvietei jau nustaty‐ Pirmiausia sumažinkite ki‐
sio kaitinimo lygio.
tas didžiausias kaitinimo ly‐ tos kaitvietės galią.
gis.
Per žemas Galios riboji‐
mas lygis.
Pakeiskite maksimalią ga‐
lią Meniu. Žr. skyrių „Kas‐
dienis naudojimas“.
Jutiklių laukai įkaista.
Per didelis prikaistuvis ar‐
ba jis yra per arti valdiklių.
Jeigu galima, didelius pri‐
kaistuvius dėkite ant gali‐
nių kaitviečių.
Hob²Hood neveikia.
Uždengėte valdymo sky‐
delį.
Nuimkite daiktą nuo valdy‐
mo skydelio.
Hob²Hood veikia, bet švie‐
čia tik lemputė.
Jūs aktyvinote H1 režimą.
Pakeiskite režimą į H2–H6
arba palaukite, kol bus pa‐
leistas automatinis reži‐
mas.
Hob²Hood veikia režimai
Gali būti perdegusi lempu‐
H1–H6, bet apšvietimas iš‐ tė.
jungtas.
Kreipkitės į įgaliotąjį techni‐
nės priežiūros centrą.
Liečiant jutiklių laukus nėra Garsas yra išjungtas.
garso.
Įjunkite garso signalus. Žr.
skyrių „Kasdienis naudoji‐
mas“.
LIETUVIŲ
Gedimas
Galima priežastis
Nustatyta netinkama kalba. Jūs per klaidą pakeitėte
kalbą.
Nekaista ant indukcinės
kaitvietės padėtas prikais‐
tuvis.
Kaitvietė išsijungia.
Automatinis išjungimas iš‐
Rodomas įspėjamasis pra‐ jungia kaitvietę.
nešimas, kad kaitvietė išsi‐
jungs.
Rodoma O – X – A.
mirksi.
Atitaisymo būdas
Atkurkite visas funkcijas į
gamyklines nuostatas. Pa‐
sirinkite Atkurti visas nuo‐
statas iš Meniu.
Atjunkite kaitlentę nuo
elektros tinklo. Praėjus 1
minutei, vėl prijunkite kait‐
lentę. Nustatykite Kalba,
Ekrano ryškumas ir Skam‐
bučio garsumas.
Prikaistuvis netinkamai pa‐ Padėkite prikaistuvį tinka‐
dėtas ant keičiamo dydžio mai ant indukcinės kaitvie‐
indukcinės kaitvietės.
tės. Prikaistuvio padėtis
priklauso nuo įjungtos
funkcijos arba funkcijos re‐
žimo. Žr. skyrių „Keičiamo
dydžio indukcinė kaitvietė“.
Netinkamas prikaistuvio
dugno skersmuo įjungtai
funkcijai arba funkcijos re‐
žimui.
ir pranešimas įsijungia.
47
Užrakinimas veikia.
Naudokite prikaistuvį, kurio
skersmuo yra tinkamas
įjungtai funkcijai ar funkci‐
jos režimui. Naudokite pri‐
kaistuvį, kurio skersmuo
būtų mažesnis nei 160
mm, ant vienos keičiamo
dydžio indukcinės kaitvie‐
tės sekcijos. Žr. skyrių
„Keičiamo dydžio indukci‐
nė kaitvietė“.
Žr. skyrių „Kasdienis nau‐
dojimas“.
Išjunkite ir vėl įjunkite kait‐
lentę.
Žr. skyrių „Kasdienis nau‐
dojimas“.
Vaikų saugos užraktas vei‐ Žr. skyrių „Kasdienis nau‐
kia.
dojimas“.
Ant kaitvietės neuždėtas
prikaistuvis.
Uždėkite prikaistuvį ant
kaitvietės.
Netinkamas prikaistuvis.
Naudokite tinkamą prikais‐
tuvį. Žr. skyrių „Patarimai“.
Prikaistuvio dugno skers‐
Naudokite tinkamo dydžio
muo yra per mažas kaitvie‐ prikaistuvį. Žr. „Techniniai
tei.
duomenys“.
48
www.electrolux.com
Gedimas
ir skaičius įsijungia.
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
FlexiBridge veikia. Prikais‐
tuvis neuždengia vienos ar
kelių veikiančio funkcijos
režimo sekcijų.
Uždėkite prikaistuvį ant tin‐
kamo sekcijų skaičiaus pa‐
gal pasirinktą funkciją arba
pakeiskite funkcijos reži‐
mą. Žr. skyrių „Keičiamo
dydžio indukcinė kaitvietė“.
„PowerSlide“ veikia. Du
puodai yra uždėti ant kei‐
čiamo dydžio indukcinės
kaitvietės.
Naudokite tik vieną puodą.
Žr. skyrių „Keičiamo dydžio
indukcinė kaitvietė“.
Kaitlentėje aptikta klaida.
Išjunkite kaitlentę ir vėl ją
įjunkite po 30 sekundžių.
Jeigu vėl rodoma , at‐
junkite kaitlentę nuo maiti‐
nimo tinklo. Praėjus 30 se‐
kundžių, vėl prijunkite kait‐
lentę. Jeigu problema tę‐
siasi, kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros cent‐
rą.
Galite girdėti nuolatinį pyp‐ Netinkamas elektros prijun‐ Atjunkite kaitlentę nuo
sėjimą.
gimas.
elektros tinklo. Paprašykite
kvalifikuoto elektriko patik‐
rinti instaliaciją.
11.2 Jeigu negalite rasti
sprendimo...
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą. Pateikite duomenis iš techninių
duomenų lentelės. Patikrinkite, ar
tinkamai naudojatės kaitlente. Jeigu ne,
aptarnavimo centro ar atstovo
apsilankymas bus apmokestintas,
nepaisant garantinio laikotarpio.
Nurodymai apie aptarnavimo centrą ir
garantijos sąlygos pateiktos garantijos
brošiūroje.
12. TECHNINIAI DUOMENYS
12.1 Techninių duomenų
plokštelė
Modelis EIS7548
Tipas 62 C4A 05 CA
Indukcija 7.35 kW
Ser. Nr. .................
ELECTROLUX
Gamyklos numeris (PNC) 949 596 962 00
220–240 V / 400 V 2 N 50–60 Hz
Pagaminta Vokietijoje
7.35 kW
LIETUVIŲ
12.2 Programinės įrangos
licencijos
49
Visą licenciją rasite Meniu > Nuostatos >
Techninė priežiūra > Licencija.
Šios kaitlentės programinėje įrangoje yra
programinės įrangos, kuri yra saugoma
autorių teisių ir naudojama pagal BSD,
fontconfig, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0,
LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT,
OpenSSL / SSLEAY, ISC, Apache 2,0 ir
kt. licencijas.
Atvirojo šaltinio programinės įrangos
šaltinio kodą galite parsisiųsti pagal
nuorodą, pateiktą gaminio interneto
svetainės puslapyje.
12.3 Kaitviečių techniniai duomenys
Kaitvietė
Vardinė galia
(didžiausias
kaitinimo ly‐
gis) (W)
PowerBoost
(W)
PowerBoost
didžiausia
trukmė (min.)
Prikaistuvio
skersmuo
(mm)
Vidurinė prieki‐ 1 400
nė
2 500
4
125–145
Dešinioji galinė 2 300
3 600
10
180–240
Keičiamo
2 300
skersmens in‐
dukcinė kaitvie‐
tė
3 200
10
mažiausias 100
Kaitviečių galia gali šiek tiek skirtis nuo
lentelėje pateiktų duomenų. Ji kinta
priklausomai nuo prikaistuvių medžiagos
ir matmenų.
Norėdami pasiekti optimalių maisto
gaminimo rezultatų, naudokite
prikaistuvius, kurių skersmuo ne didesnis
nei nurodytas lentelėje.
13. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
13.1 Gaminio informacija pagal EU 66/2014 galioja tik ES rinkai.
Modelio žymuo
EIS7548
Kaitlentės tipas
Įmontuojama
kaitlentė
Kaitviečių skaičius
2
Maisto gaminimo sričių
skaičius
1
Kaitinimo technologija
Indukcija
Apvalių kaitviečių skers‐
muo (Ø)
Vidurinė priekinė
Dešinioji galinė
Maisto gaminimo srities il‐ Kairioji
gis (I) ir plotis (P)
14,5 cm
24,0 cm
I 46,5 cm
P 21,4 cm
50
www.electrolux.com
Kaitvietės energijos są‐
naudos (EC electric coo‐
king)
Vidurinė priekinė
Dešinioji galinė
187,5 Wh/kg
185,2 Wh/kg
Maisto gaminimo srities
energijos sąnaudos (EC
electric cooking)
Kairioji
187,0 Wh/kg
Kaitlentės energijos są‐
naudos (EC electric hob)
186,8 Wh/kg
EN 60350-2 - Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 2 dalis. Kaitvietės.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai
13.2 Energijos taupymas
Jeigu laikysitės toliau pateiktų patarimų,
kasdien gamindami galėsite sutaupyti
energijos.
•
Kai šildote vandenį, naudokite jo tik
tiek, kiek reikia.
•
•
•
•
•
Jeigu įmanoma, prikaistuvius
uždenkite dangčiais.
Uždėkite prikaistuvį, prieš įjungdami
kaitvietę.
Mažesnius prikaistuvius dėkite ant
mažesnių kaitviečių.
Uždėkite prikaistuvį tiesiai ant
kaitvietės vidurio.
Maistui pašildyti arba išlydyti
naudokite likusį karštį.
14. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
51
867350390-A-502018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement