Electrolux EOC8P31Z Korisnički priručnik

Electrolux EOC8P31Z Korisnički priručnik | Manualzz
EOC8P31X
EOC8P31Z
KOCBP31X
HR
Pećnica na paru
Upute za uporabu
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.......................................................................... 3
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................. 7
4. UPRAVLJAČKA PLOČA.....................................................................................8
5. PRIJE PRVE UPOTREBE................................................................................ 10
6. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................10
7. FUNKCIJE SATA..............................................................................................18
8. AUTOMATSKI PROGRAMI..............................................................................19
9. KORIŠTENJE PRIBORA.................................................................................. 19
10. DODATNE FUNKCIJE....................................................................................24
11. SAVJETI I PREPORUKE................................................................................25
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................40
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................45
14. POSTAVLJANJE............................................................................................ 46
15. ENERGETSKA UČINKOVITOST................................................................... 48
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i ranjivih skupina ljudi
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje, osim
ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Pristupačni dijelovi su vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i
zamijeniti kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa
obavezno koristite rukavice.
Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvih
radova na održavanju.
Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen
kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za
čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla
na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to
može dovesti do loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Višak prolivenih tekućina mora se ukloniti prije
pirolitičkog čišćenja. Izvadite sve dijelove iz pećnice.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa koja
je preporučena za ovaj uređaj.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Uređaj ne povlačite za ručku.
•
•
•
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
Uređaj postavite na sigurno i
prikladno mjesto koje zadovoljava
zahtjeve za postavljanje.
Uređaj je opremljen električnim
sustavom hlađenja. Mora se koristiti s
električnim napajanjem.
2.2 Električni priključak
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja,
posebice kada su vrata vruća.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Vrata uređaja do kraja zatvorite prije
priključivanja utikača u utičnicu
napajanja.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
eksplozije.
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Isključite uređaj nakon svake
upotrebe.
Budite oprezni prilikom otvaranja
vrata uređaja u radu. Oslobađa se
vruća para.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Ne pritišćite otvorena vrata.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći
u dodir s uređajem kada otvarate
vrata.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
Kako biste spriječili oštećenje ili
gubitak boje emajla:
– ne stavljajte izravno na dno
uređaja posuđe ili druge
predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno u unutrašnjosti
uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
6
www.electrolux.com
•
Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati značajno oštećenje
uređaja, ormarića u kojem se nalazi ili
poda. Ne zatvarajte ploču namještaja
dok se uređaj potpuno ne ohladi
nakon uporabe.
2.6 Potrebno je čišćenje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda/
požara/ kemijskog
isparavanja (dim) u
pirolitičkom načinu rada.
•
2.4 Kuhanje na pari
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
opekotina i oštećenja na
uređaju.
•
Ispuštena para može uzrokovati
opekline:
– Nemojte otvarati vrata uređaja
tijekom pečenja na pari.
– Pažljivo otvorite vrata uređaja
nakon pečenja na pari.
2.5 Održavanje i čišćenje
•
•
•
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od ozljede,
vatre ili oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije održavanja uređaj isključite, a
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
Ako su oštećene, staklene ploče vrata
odmah zamijenite. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
Pažljivo skidajte vrata s uređaja. Vrata
su teška!
Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
Katalitički emajl (ako postoji) nemojte
čistiti bilo kakvom vrstom deterdženta.
•
•
•
Prije uključenja funkcije Pirolitičko
samočišćenje ili Prva Uporaba, iz
unutrašnjosti pećnice izvadite:
– sve prekomjerne ostatke hrane,
ostatke/naslage ulja ili masti.
– sve uklonjive predmete
(uključujući police, bočne vodilice
itd. isporučene s uređajem) te
posebno sve neprianjajuće
posude, plitice, pladnjeve, pribor
itd.
Pažljivo pročitajte sve upute za
pirolitičko čišćenje.
Držite djecu dalje od uređaja dok je
uključeno pirolitičko čišćenje.
Uređaj postane vruć, a kroz prednje
ventilacijske otvore izlazi vrući zrak.
Pirolitičko čišćenje je operacija s
visokom temperaturom koja može
uzrokovati otpuštanje dima od
ostataka jela i konstrukcijskih
materijala, te se strogo preporučuje:
– omogućiti dobru ventilaciju
tijekom i nakon svakog pirolitičkog
čišćenja.
– omogućiti dobru ventilaciju
tijekom i nakon prve upotrebe na
maksimalnoj temperaturi.
Za razliku od ljudi, neke ptice i
gmazovi mogu biti iznimno osjetljivi na
moguće dimove koji se javljaju tijekom
postupka čišćenja svih pirolitičkih
pećnica.
– Kućni ljubimci (osobito ptice) ne
smiju biti u blizini pećnice tijekom i
nakon pirolitičkog čišćenje i prvog
korištenja na maksimalnoj
temperaturi u dobro prozračenom
području.
Mali kućni ljubimci također mogu biti
vrlo osjetljivi na lokalne promjene u
temperaturi u blizini pirolitičkih
pećnica kada je program pirolitičkog
samočišćenja u radu.
Neprianjajuće površine na posudama,
tavama. pliticama, priboru, itd., može
oštetiti visoka temperatura pirolitičkog
HRVATSKI
čišćenja u pirolitičkim pećnicama, a
može biti i izvor štetnih plinova niske
razine.
Opisani dimovi koji se ispuštaju iz
pirolitičkih pećnica / od ostataka
kuhanja nisu štetni za ljude,
uključujući i djecu ili osobe s
kroničnim oboljenjima.
•
2.8 Servisiranje
•
•
2.9 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
2.7 Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
•
•
•
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
Prije zamjene žarulje, uređaj
iskopčajte iz električne mreže.
Koristite samo žarulje istih
karakteristika..
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u uređaju.
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Opći pregled
1
2
4
5
12
11
3
5
4
3
3
2
1
6
7
10
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.2 Pribor
•
•
•
Žičana polica
Za posude za kuhanje, kalupe za
pečenje kolača i mesa.
Pekač za pecivo
Za torte i biskvite.
Duboka plitica
•
•
•
Upravljačka ploča
Elektronički programator
Pladanj za vodu
Utičnica za temeljni senzor
temperature
Grijaći element
Lampica
Ventilator
Nosač polica, uklonjivo
Odvodna cijev
Ventil izlaznog otvora za vodu
Položaji polica
Ulaz za paru
Može se koristiti za pečenje kolača i
mesa ili kao posuda za sakupljanje
masnoće.
Sonda za pečenje mesa
Za mjerenje koliko je jelo pečeno.
Sklopive vodilice
Za police i plitice.
Posuda za dijetno pečenje
Za funkcije pečenja s parom.
7
8
www.electrolux.com
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
4.1 Elektronički programator
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Koristite polja senzora za rukovanje pećnicom.
Polje se‐ Funkce
nzora
Napomena
1
UKLJUČIVANJE/ Za uključenje i isključenje pećnice.
ISKLJUČIVANJE
2
Funkcije pećnice Jednom pritisnite polje senzora za odabir
ili Pomoć pri
funkcije pećnice ili izbornika: Pomoć pri
kuhanju
kuhanju. Ponovno pritisnite polje senzora za
promjenu između izbornika: Funkcije pećnice,
Pomoć pri kuhanju. Za uključivanje ili
isključivanje svjetla, pritisnite polje na 3 sekun‐
de.
3
4
5
6
7
8
9
-
Povratak
Za vraćanje za jednu razinu u izborniku. Za
prikaz glavnog izbornika polje dodirnite na 3
sekunde.
Odabir tempera‐
ture/ Brzo
zagrijavanje
Za postavljanje temperature ili prikaz trenutne
temperature u pećnici. Pritisnite polje na 3
sekunde za uključenje ili isključenje funkcije:
Brzo zagrijavanje.
Favoriti
Za spremanje i pristup favoritima programima.
Zaslon
Prikazuje trenutačne postavke pećnice.
Gore
Za kretanje prema gore u izborniku.
Dolje
Za kretanje prema dolje u izborniku.
Vrijeme i dodat‐
ne funkcije
Za postavljanje raznih funkcija. Kad je funkcija
pećnice uključena, pritisnite polje senzora za
postavljanje tajmera ili funkcija: Blokiranje tipki,
Favoriti, Zagrij + Zadrži, Odaberi + Započni.
Također možete i promijeniti postavke sonde
za pečenje mesa.
HRVATSKI
Polje se‐ Funkce
nzora
10
11
Napomena
Zvučni alarm
Za postavljanje funkcije: Zvučni alarm.
U redu
Za potvrdu odabira ili postavke.
4.2 Zaslon
A
9
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funkcija pećnica
Vrijeme
Indikator zagrijavanja
Temperatura
Vrijeme trajanja ili završetka funkcije
Ostali indikatori na zaslonu:
Simbol
Funkce
Zvučni alarm
Funkcija radi.
Vrijeme
Zaslon prikazuje trenutačno vrijeme.
Trajanje
Na zaslonu se prikazuje vrijeme po‐
trebno za pečenje.
Završetak
Na zaslonu se prikazuje kada je
vrijeme pečenja isteklo.
Temperatura
Na zaslonu se prikazuje temperatu‐
ra.
Prikaz vremena
Na zaslonu se prikazuje koliko dugo
funkcija pećnice radi. Pritisnite
i
istovremeno kako biste poništitli
vrijeme.
Izračunavanje
Pećnica izračunava vrijeme
kuhanja.
Indikator zagrijavanja
Na zaslonu se prikazuje temperatu‐
ra u pećnici.
Brzo zagrijavanje
Uključena je funkcija. Smanjuje
vrijeme zagrijavanja.
Masa Jela-Automatika
Zaslon prikazuje da je uključen su‐
stav automatske mase jela ili da se
masa može promijeniti.
Zagrij + Zadrži
Uključena je funkcija.
10
www.electrolux.com
5. PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
1. Pritisnite
vrijednosti.
ili
za postavljanje
2. Za potvrdu pritisnite
.
5.1 Početno čišćenje
5.3 Prethodno zagrijavanje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz pećnice.
Prije prve upotrebe izvadite sav pribor i
zagrijte pećnicu.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
1. Postavite funkciju: Uobičajeno
Očistite pećnicu i pribor prije prve
upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
5.2 Prvo spajanje
Kada uređaj priključujete na električnu
mrežu ili nakon nestanka napajanja,
morate odabrati jezik, kontrast ekrana,
osvjetljenje zaslona i vrijeme.
i maksimalnu
kuhanje
temperaturu.
2. Pustite pećnicu da radi 1 sat.
3. Postavite funkciju: Vrući zrak
i
maksimalnu temperaturu.
4. Pustite pećnicu da radi 15 minuta.
Tijekom predgrijavanja, pećnica može
ispuštati miris i dim. Provjerite je li protok
zraka u prostoriji dovoljan.
6. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
6.1 Kretanje kroz izbornike
1. Uključite pećnicu.
2. Pritisnite
izbornika.
ili
za odabir opcije
3. Pitisnite
za pomicanje u
podizbornik ili prihvaćanje postavke.
U svakom trenutku možete
se vratiti na glavni izbornik
pomoću
.
6.2 Pregled izbornika
Glavni izbornik
Simbol /
Stavka izbor‐
nika
Upotreba
Sadrži popis funkcija
Funkcije pećni‐ grijanja.
ce
Recepti
Favoriti
Čišćenje
Osnovne po‐
stavke
Sadrži popis au‐
tomatskih programa.
Sadrži popis
omiljenih programa
kuhanja izrađen od
korisnika.
Sadrži popis pro‐
grama za čišćenje.
Koristi se za po‐
stavljanje
konfiguracije uređaja.
HRVATSKI
Simbol /
Stavka izbor‐
nika
Posebnosti
Pomoć pri
kuhanju
Upotreba
Sadrži popis dodatnih
funkcija pećnice.
Sadrži preporučene
postavke pećnice za
široki izbor jela. Oda‐
berite jelo i započnite
postupak kuhanja.
Temperatura i
vrijeme samo su
smjernice za bolje re‐
zultate, i mogu se
prilagoditi. Oni ovise
o receptima, kvaliteti i
količini korištenih
sastojaka.
Podizbornik za: Osnovne postavke
Simbol /
Stavka izbor‐
nika
Namještanje
vremena
Odaberi +
Započni
Zagrij + Zadrži
Produljenje
vremena
Kontrast
zaslona
Osvjetljenje
zaslona
Odabir jezika
Izbor glasnoće
Zaslon
Ton tipke
Postavlja točno
vrijeme na satu.
Kada je UKLJUČE‐
Prikaz vremena NO, na zaslonu se
prikazuje trenutno
vrijeme kada
isključite uređaj.
Brzo
zagrijavanje
Simbol /
Stavka izbor‐
nika
Kad je UKLJUČENO,
funkcija skraćuje
vrijeme zagrijavanja.
Za postavljanje
funkcije i njeno
naknadno uključenje
pritiskom bilo kojeg
simbola na
upravljačkoj ploči.
Održava pripremljenu
hranu toplom 30
minuta nakon za‐
vršetka ciklusa
kuhanja.
Izbor tonova
upozorenja
Podsjetnik za
čišćenje
11
Zaslon
Uključuje i isključuje
funkciju "Produženje
vremena".
Postepeno podešava
kontrast zaslona.
Postepeno podešava
svjetlinu zaslona.
Postavlja jezik za
zaslon.
Postepeno podešava
glasnoću tipki i sig‐
nala.
Uključuje i isključuje
ton dodirnih polja.
Nije moguće deaktivi‐
rati zvuk dodirnog
polja UKLJ./ISKLJ.
Aktivira i deaktivira
tonove alarma.
Podsjeća Vas kada
treba očistiti uređaj.
Aktivacijska/
DEMO način ra‐ deaktivacijska šifra:
2468.
da
Servis
Tvorničke po‐
stavke
Prikazuje verziju sof‐
tvera i konfiguraciju.
Ponovno vraća sve
postavke na tvor‐
ničke postavke.
12
www.electrolux.com
6.3 Funkcije pećnice
Funkcija
grijanja
Vrući zrak
Upotreba
Za pečenje na tri
položaja polica isto‐
vremeno i sušenje
hrane.Postavite
temperaturu 20 - 40
°C niže nego za
funkciju: Uobičajeno
kuhanje.
Za pečenje kruha,
pečenje velikih
Niska vlažnost komada mesa ili za
zagrijavanje hladnih i
zamrznutih jela.
Za pečenje namirnica
koje se trebaju
Pizza program intenzivnije zapeći ili
dobiti koricu na jednoj
razini. Postavite
temperaturu 20 - 40
°C niže nego za
funkciju: Uobičajeno
kuhanje.
Uobičajeno
kuhanje
(Gornji/Donji
grijač)
Za pečenje i prženje
na jednom položaju
rešetki za pečenje.
Odmrzavanje
hrane
Za pripremu hrskavih
gotovih jela (npr.
pomfrita, kroketa,
proljetnih rolada).
Roštilj
Za roštiljanje plosnatih
namirnica i tostiranje
kruha.
Turbo roštilj
Za pečenje većih
komada mesa ili pera‐
di s kostima na
jednom položaju re‐
šetki za pečenje. Za
pripremu zapečenih
jela i tamnjenje.
Funkcija
grijanja
Donji grijač
Vlažni vrući
zrak
Upotreba
Za pečenje kolača s
hrskavijom donjom
stranom i
konzerviranje namirni‐
ca.
Ta funkcija na‐
pravljena je za uštedu
energije tijekom
kuhanja. Za upuite za
kuhanje pogledajte
poglavlje „Savjeti i pre‐
poruke", Vlažni vrući
zrak. Vrata pećnice
moraju biti zatvorena
tijekom pečenja tako
da se funkcija ne
ometa i da se osigura
da pećnica radi s
najvišom mogućom
energetskom učinkovi‐
tošću. Kad koristite tu
funkciju, temperatura
u unutrašnjosti može
se razlikovati od po‐
stavljene temperature.
Koristi se preostala
toplina.Snaga grijanja
može biti smanjena.
Za općenite savjete o
uštedi energije
pogledajte poglavlje
"Energetska učinkovi‐
tost", Ušteda
energije.Ta funkcija
korištena je za
usklađenje s klasom
energetske učinkovito‐
sti u skladu s EN
60350-1. Kad koristite
tu funkciju, svjetlo se
automatski isključuje
nakon 30 sekundi.
HRVATSKI
Funkcija
grijanja
Parno
podgrijavanje
Upotreba
Podgrijavanje namirni‐
ca parom sprječava
sušenje površine.
Toplina se distribuira
nježno i ujednačeno
što omogućuje ob‐
navljanje ukusa i
arome hrane kao da je
upravo pripremljena.
Ta funkcija može se
koristiti za
podgrijavanje hrane iz‐
ravno na tanjuru. Mo‐
žete podgrijati više od
jednog tanjura isto‐
vremeno, koristeći
različite položaje
polica.
Funkcija
zagrijavanja
Nisko temp.
pečenje
Pečenje kruha
Upotreba
Za održavanje hrane
toplom.
Održavanje
topline
Zagrijavanje
tanjura
Konzerviranje
Sušenje
Dizanje tijesta
Upotreba
Za pripremanje
mekanih, sočnih
pečenja.
Tu funkciju koristite
za pripremu kruha i
peciva s vrlo dobrim
rezultatima u pogledu
hrskavosti, boje i
sjaja korice, poput
profesionalnih.
Odmrzavanje
Za odmrzavanje hra‐
ne (povrća i voća).
Vrijeme odleđivanja
ovisi o količini i veliči‐
ni smrznutih namirni‐
ca.
Zapečena jela
Za jela kao što su
lasagne ili zapečeni
krumpir. Za pripremu
zapečenih jela i
tamnjenje.
6.4 Posebnosti
Funkcija
zagrijavanja
13
6.5 Pomoć pri kuhanju
Kategorija hrane: Riba/Plodovi mora
Za prethodno
zagrijavanje tanjura
prije posluživanja.
Jelo
Riba
Riba, pečena
Riblji štapići
Riblji filet, smrznut
Za konzerviranje po‐
vrća (npr. kiselih kra‐
stavaca).
Cijela mala riba,
na roštilju
Za sušenje nareza‐
nog voća, povrća i
gljiva.
Riba cijela, na ro‐
štilju
Za ubrzavanje
dizanja tijesta s kvas‐
cem. Sprječava povr‐
šinu tijesta od
isušivanja i održava
tijesto elastičnim.
štilju
Riba cijela, na ro‐
Losos, cijeli
-
Kategorija hrane: Perad
Jelo
Perad, s kostima
-
14
www.electrolux.com
Jelo
Jelo
Pileća krilca,
svježa
Pile
Pileća krilca,
zamrznuta
Teleća koljenica
Teletina
Teleće pečenje
Pileći batak, svježi
Pileći batak,
zamrznuti
Janjeći but
Janjetina
Pile, 2 polovice
Jelo
Pirjano meso
Mesna štruca
Divljač
Slabo pečeno
Goveđe pečenje
Skandinavska go‐
vedina
Srednje pečeno
Srnetina
• Srneći but
• Srneći hrbat
Rebra divljači
Kategorija hrane: Jela iz pećnice
Jelo
Dobro pečeno
Lasagne/Caneloni, smrznuti
Dobro pečeno
Zapečeno povrće
-
Slabo pečeno
Slatka jela
-
Srednje pečeno
Kategorija hrane: Pizza/Quiche
Jelo
Dobro pečeno
Pizza, tanka kora
Svinjska rebra
Pizza, dodatni
nadjev
Buncek, prethodno
kuhan
Svinjetina
Janjeći but,
srednje pečen
Pečena divljač
Slabo pečeno
Srednje pečeno
Zečji hrbat
Zec
• Zečji but
• Hrbat
Kategorija hrane: Meso
Govedina
Teleća rebra
Rolana šunka
Pizza, smrznuta
Pizza
Svinjska rebra
American pizza,
smrznuta
Pizza, hladna
Svinjska vratina
Pizza snack,
smrznuta
Svinjski but
Baguette s
topljenim sirom
-
HRVATSKI
Jelo
15
Jelo
Flambirana pita
-
Švicarska torta,
slana
-
Quiche Lorraine
-
Pikantna torta
-
Kategorija hrane: Torte/Keksi
Jelo
Torta na plitici
Miješano tijesto
Dizano Tijesto
Kolač od sira,
kalup
-
Čokoladni kolač s
orasima
-
Rolada
-
Kuglof
-
Kolač od dizanog
tijesta
-
Torta od jabuka,
pokrivena
-
Mrvičasti kolač
-
Torta od biskvita
-
Slatki kolač
-
Pita od jabuka
-
Kolač od sira,
kalup
-
Brioš
-
Madeira kolač
-
Torta
-
Švicarska torta,
slatka
-
Torta od badema
-
Jelo
Muffini
-
Pecivo-kiflice
Peciva, zamrznuta
Tijesto
-
Ciabatta
-
Prutići
-
Princes krafne
-
Tijesto za voćne
tortice
Prhko tijesto
Podloga od miješ.
tijesta
Voć. Kol. S Prhkim
Tijestom
Voćni kolač
Voć. kol. s miješ.
tijestom
Dizano Tijesto
Kategorija hrane: Kruh/Pecivo
Sitno pecivo od lis‐ natog tijesta
Vijenac od kruha
Kruh
Pletenica od diza‐
nog tijrsta
Bezkvasni kruh
Ekleri
-
Kolačići s ba‐
demima
-
Sitni kolači od lis‐
natog tijesta
-
Pomfrit, tanki
Božićni kolač
(Stolle)
-
Pomfrit, debelo na‐ rezan
Štrudl od jabuka,
smrznuti
-
Kategorija hrane: Prilozi
Jelo
-
Pomfrit, smrznuti
-
Kroketi
-
16
www.electrolux.com
Signal se oglašava kada se
generator pare isprazni.
Jelo
Kroketi
-
Pirjani krumpir
-
Kada je potrebno promijeniti
težinu ili temperaturu u
središtu jela, upotrijebite
ili
za postavljanje novih
vrijednosti.
6.6 Postavljanje funkcije
zagrijavanja
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Funkcije pećnice.
3. Za potvrdu pritisnite
.
4. Odaberite funkciju grijanja.
5. Za potvrdu pritisnite
.
6. Postavite temperaturu.
7. Za potvrdu pritisnite
.
6.7 Postavljanje parne funkcije
Poklopac ladice za vodu je u upravljačkoj
ploči.
UPOZORENJE!
Koristite samo hladnu vodu
iz slavine. Ne upotrebljavajte
filtriranu (demineraliziranu) ili
destiliranu vodu. Ne
upotrebljavajte druge
tekućine. Ne stavljate
zapaljive tekućine ili tekućine
koje sadrže alkohol u ladicu
za vodu.
1. Pritisnite poklopac ladice za vodu
kako biste ga otvorili.
2. Napunite ladicu za vodu s 900 ml
vode.
Dovod vode dostatan je za otprilike
55-60 minuta.
3. Postavite ladicu za vodu u njen
početni položaj.
4. Uključite pećnicu.
5. Postavite funkciju pećnice s parom i
temperaturu.
6. Po potrebi postavite funkciju :
Trajanje
ili: Završetak
.
Na kraju vremena pečenja oglašava se
zvučni signal.
7. Isključite pećnicu.
8. Nakon svakog kuhanja na pari
ispraznite spremnik za vodu.
Pogledajte funkciju
čišćenja:Pražnjenje spremnika.
OPREZ!
Pećnica je vruća. Postoji
opasnost od opekotina.
Budite pažljivi kada
praznite spreminik za
vodu.
9. Nakon parnog kuhanja para se može
kondenzirati na dnu unutrašnjosti.
Uvijek osušite dno unutrašnjosti kad
se pećnica ohladi.
Pustite da se pećnica potpuno osuši s
otvorenim vratima.
UPOZORENJE!
Pričekajte najmanje 60
minuta nakon svake
upotrebe pečenja s parom
kako biste spriječili da vruća
voda izađe kroz ventil za
izlaz vode.
6.8 Indikator praznog
spremnika
Na zaslonu se prikazuje: Potrebna je
voda i signal se oglašava kada je
spremnik za vodu prazan te ga treba
napuniti.
Za više informacija, pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba". Postavljanje
parne funkcije.
6.9 Indikator punog spremnika
Kad zaslon prikaže: Spremnik vode je
pun, možete koristiti parno kuhanje.
Kada je spremnik pun, oglašava se
signal.
HRVATSKI
Ako u spremnik ulijete
previše vode, sigurnosni
ispust će je izliti na dno
pećnice.
Vodu upijte spužvom ili
krpom.
6.10 Pražnjenje spremnika za
vodu
OPREZ!
Prije pražnjenja spremnika
za vodu provjerite je li
pećnica hladna.
Nakon svakog pečenja s parom
ispraznite spremnik za vodu.
1. Pripremite cijev za ispuštanje (C)
koja se nalazi u istom pakiranju kao i
uputstva. Stavite priključak (B) na
jedan od krajeva cijevi za ispuštanje.
17
U spremniku se može
nalaziti određena
količina vode kada se na
zaslonu prikazuje:
Potrebna je voda.
Pričekajte dok voda ne
prestane istjecati kroz
ventil za pražnjenje.
5. Kada voda prestane istjecati, skinite
priključak s ventila.
Vodu koju ste ispustili
nemojte koristiti za ponovno
punjenje spremnika za vodu.
6.11 Indikator zagrijavanja
Kada uključite neku funkciju pećnice,
uključuje se crtica na zaslonu. Crtica
prikazuje povećanje temperature. Kad je
dosegnuta temperatura, zvučni signal
oglašava se 3 puta a traka bljeska i zatim
se isključuje.
6.12 Brzo zagrijavanje
A
B
C
2. Drugi kraj cijevi za ispuštanje (C)
stavite u spremnik. Stavite ga u niži
položaj nego ventil za izlaz (A).
3. Otvorite vrata pećnice i umetnite
priključak (B) u ventil za izlaz (A).
4. Pritišćite priključak dok praznite
spremnik za vodu.
Ova funkcija skraćuje vrijeme
zagrijavanja.
Ne stavljajte hranu u pećnicu
dok je uključena funkcija
Brzo zagrijavanje pećnice.
Za uključivanje funkcije držite
pritisnuto 3 sekunde. Indikator
zagrijavanja se mijenja.
Ta funkcija nije dostupna za neke druge
funkcije pećnice.
6.13 Preostala toplina
Kada isključite pećnicu, zaslon prikazuje
preostalu toplinu. Toplinu možete koristiti
da hranu održite toplom.
18
www.electrolux.com
7. FUNKCIJE SATA
7.1 Tablica funkcija sata
Funkcija sata
Zvučni
alarm
7.2 Postavljanje funkcija sata
Prije uporabe funkcija:
Trajanje, Završetak, morate
prvo postaviti funkciju
pećnice i temperaturu.
Pećnica se automatski
isključuje.
Možete koristiti funkcije:
Trajanje i Završetak
istovremeno ako želite
automatski uključiti i isključiti
pećnicu u određeno vrijeme
kasnije.
Funkcije: Trajanje i
Završetak ne rade kad
koristite sondu za pečenje
mesa.
Upotreba
Za postavljanje
odbrojavanja (maks. 2
h 30 minuta). Ova
funkcija nema utjecaja
na rad pećnice.
Za uključenje funkcije
koristite
ili
. Pritisnite
za po‐
stavljanje minuta i
to pokretanje.
Trajanje
Za postavljanje duljine
rada pećnice (maks.
23 h 59 min).
Završetak
Za postavljanje
vremena isključivanja
funkcije pećnice
(maks. 23 sata i 59
minuta).
Ako postavljate vrijeme za funkciju sata,
vrijeme počinje odbrojavanje nakon 5
sekundi.
Ako koristite funkcije sata:
Trajanje, Završetak, pećnica
isključuje grijače nakon 90%
postavljenog vremena.
Pećnica koristi preostalu
toplinu za nastavak pečenja
do isteka vremena (3 - 20
minuta).
1. Postavite funkciju pećnice.
2. Pritišćite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže potrebna funkcija sata i
odgovarajući simbol.
3. Za postavljanje potrebnog vremena
pritisnite
ili
.
4. Za potvrdu pritisnite
.
Po isteku vremena, oglašava se signal.
Pećnica se isključuje. Na zaslonu se
prikazuje poruka.
5. Pritisnite bilo koji simbol za
zaustavljanje signala.
7.3 Zagrij + Zadrži
Uvjeti za funkciju:
•
•
Postavljena temperatura je viša od 80
°C .
Funkcija: Trajanje je postavljeno.
Funkcija: Zagrij + Zadrži održava
pripremljenu hranu toplom na 80 °C u
trajanju od 30 minuta. Uključuje se nakon
što su završeni postupci pečenja ili
prženja.
Funkciju možete uključiti ili isključiti u
izborniku: Osnovne postavke.
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite funkciju pećnice.
3. Postavite temperaturu iznad 80 °C .
4. Pritiščite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: Zagrij + Zadrži.
HRVATSKI
5. Za potvrdu pritisnite
.
Kad funkcija završi, oglašava se signal.
Funkcija ostaje uključena ako promijenite
funkciju pećnice.
7.4 Produljenje vremena
Funkcija: Produljenje vremena produljuje
funkciju pećnice nakon završenog
postavljenog vremena Trajanje.
19
1. Po isteku vremena pečenja oglašava
se signal. Pritisnite bilo koji simbol.
Na zaslonu se prikazuje poruka.
2. Pritisnite
za uključenje ili
obustavljanje.
3. Postavite duljinu funkcije.
4. Pritisnite
za
.
Primjenjivo za sve funkcije
grijanja s Trajanje ili Masa
Jela-Automatika.
Ne koristi se za funkcije
grijanja sa sondom za
pečenje mesa.
8. AUTOMATSKI PROGRAMI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
8.1 Recepti s Automatski
recepti
Pećnica ima komplet recepata koje
možete koristiti. Recepti su zadane
postavke i ne možete ih mijenjati.
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Recepti. Pritisnite
za potvrdu.
3. Odaberite kategoriju i jelo. Za
potvrdu pritisnite
.
4. Odaberite recept. Za potvrdu
pritisnite
.
9. KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
9.1 Sonda za pečenje mesa
Mogu se postaviti dvije temperature:
temperatura pećnice i temperatura jezgre
mesa.
Sonda za pečenje mesa mjeri
temperaturu jezgre mesa. Kada meso
dosegne postavljenu temperaturu
pećnica se isključuje.
OPREZ!
Koristite samo isporučenu
sondu za pečenje mesa ili
odgovarajuće zamjenske
dijelove.
Tijekom pečenja sonda za
pečenje mesa mora biti u
mesu i u utikaču.
1. Postavite vrh sonde za pečenje mesa
u središte mesa.
2. Uključite utikač sonde za pečenje
mesa u utikač na gornjoj strani
unutrašnjosti.
20
www.electrolux.com
3. Uključite pećnicu.
Na zaslonu se prikazuje simbol sonde za
pečenje mesa.
ili
u manje od 5
4. Pritisnite
sekundi kako biste postavili
temperaturu mesa.
5. Postavite funkciju pećnice i po
potrebi temperaturu pećnice.
Pećnica izračunava približno vrijeme
kraja ciklusa. Vrijeme završetka razlikuje
se za različite količine namirnica,
postavljene temperature pećnice
(minimalno 120°C) i način pečenja.
Pećnica izračunava približno vrijeme
kraja ciklusa od približno 30 minuta.
6. Za promjenu temperature jezgre
pritisnite .
Kad jezgra dosegne postavljenu
temperaturu, oglašava se signal. Pećnica
se automatski isključuje.
7. Pritisnite bilo koji simbol za
zaustavljanje signala.
8. Izvadite utikač sonde za pečenje
mesa iz utičnice i izvadite meso iz
pećnice.
9. Pritisnite
Pekač za pecivo/ Duboka plitica:
Pritisnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica ili nosača polica.
Žičana polica i pekač za pecivo /duboka
pliticazajedno:
Gurnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica nosača polica i žičane
police na vodilicama iznad.
za isključivanje pećnice..
UPOZORENJE!
Sonda za temperaturu
jezgre je vruća. Postoji
opasnost od opekotina.
Budite pažljivi kada vadite
vrh i utikač sonde za
pečenje.
9.2 Umetanje pribora
Mreža za pečenje:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police i provjerite jesu li nožice okrenute
prema dolje..
Mali urezi na vrhu
povećavaju sigurnost. Te
izbočine ujedno su i dodatna
mjera protiv prevrtanja.
Visoki rub oko police
sprječava klizanje posuđa s
police.
HRVATSKI
9.3 Sklopive vodilice
21
9.4 Pribor za pečenje s parom
Sačuvajte upute za
postavljanje teleskopskih
vodilica za buduću upotrebu.
Pomoću teleskopskih vodilica možete
lakše stavljati i vaditi plitice.
OPREZ!
Nemojte čistiti teleskopske
vodilice u perilici posuđa.
Nemojte podmazivati
teleskopske vodilice.
Posuda za dijetno pečenje za funkcije
pečenja s parom
Posuda se sastoji od staklene posude,
poklopca s otvorom za cijev mlaznice (C)
i čelične rešetke koju stavljate na dno
posude za pečenje.
Staklena zdjela (A)
1. Izvucite desnu i lijevu teleskopsku
vodilicu.
°C
Poklopac (B)
2. Stavite mrežu za pečenje na
teleskopske vodilice i pažljivo ih
gurnite u pećnicu.
Mlaznica i cijev mlaznice
°C
C
D
"C" je cijev mlaznice za pečenje s parom,
"D" je mlaznica za izravno pečenje s
parom.
Prije zatvaranja vrata pećnice sklopive
vodilice obavezno gurnite u pećnicu do
kraja.
22
www.electrolux.com
Cijev mlaznice (C)
Mlaznica za izravno pečenje s parom
(D)
Čelična rešetka (E)
•
•
Ne upotrebljavajte posudu za pečenje
na vrućim površinama za kuhanje.
•
Posudu za pečenje ne čistite
abrazivnim sredstvima, ribalicama i
deterdžentima.
Ne stavljajte vruću posudu za pečenje
na hladne / mokre površine.
9.5 Pečenje s parom u posudi
za dijetno pečenje
Hranu stavite na čeličnu rešetku unutar
posude za pečenje i poklopite
poklopcem.
•
Ne ulijevajte hladne tekućine u vruću
posudu za pečenje.
1. Umetnite cijev mlaznice u specijalni
otvor na poklopcu posude za dijetno
pečenje.
HRVATSKI
C
23
UPOZORENJE!
Pazite kada upotrebljavate
mlaznicu kada pećnica radi.
Za rukovanje mlaznicom dok
je pećnica vruća uvijek
koristite kuhinjske rukavice.
Mlaznicu uvijek izvadite iz
pećnice kada ne
upotrebljavate funkciju pare.
Cijev mlaznice posebno je
napravljena za pečenje i ne
sadrži štetne tvari.
2. Stavite posudu za pečenje na prvu ili
drugu rešetku od dna.
3. Drugi kraj cijevi injektora stavite u
ulazni priključaak pare.
Provjerite da ne prignječujete cijev
mlaznice ili da ne dodiruje grijač na vrhu
pećnice.
4. Postavite pećnicu na funkciju
pečenja s parom.
9.6 Izravno pečenje s parom
Hranu stavite na čeličnu rešetku unutar
posude za pečenje. Dodaje malo vode.
OPREZ!
Ne upotrebljavajte poklopac
posude.
1. Stavite mlaznicu (D) u cijev mlaznice
(C). Spojite drugi kraj na ulaz pare.
2. Stavite posudu za pečenje na prvu ili
drugu rešetku od dna.
Provjerite da ne prignječujete cijev
mlaznice ili da ne dodiruje grijač na vrhu
pećnice.
3. Postavite pećnicu na funkciju
pečenja s parom.
Kada kuhate piletinu, patku, puretinu,
kozletinu ili veliku ribu, umetnite mlaznicu
(D) izravno u prazan dio mesa. Provjerite
da niste prouzročili blokiranje otvora.
24
www.electrolux.com
Za više informacija o pečenju s parom
pogledajte tablice za pečenje s parom u
poglavlju "Savjeti i preporuke".
10. DODATNE FUNKCIJE
10.1 Favoriti
10.2 Uporaba roditeljske zaštite
Svoje omiljene postavke kao što su
trajanje, temperatura ili funkcija pećnice
možete spremiti. Na raspolaganju su u
izborniku: Favoriti. Možete spremiti do 20
programa.
Kada je uključena roditeljska zaštita
pećnica se ne može slučajno uključiti.
Spremanje programa
1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju pećnice ili
automatski program.
3. Pritiščite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: SPREMI.
.
4. Za potvrdu pritisnite
Na zaslonu se prikazuju prva tri položaja
memorije.
5. Za potvrdu pritisnite
.
6. Unesite naziv programa.
Prvo slovo treperi.
7. Pritisnite
ili
za promjenu slova.
8. Pritisnite
.
Sljedeće slovo treperi.
9. Ponovite korak 7 ako jepotrebno.
10. Za spremanje pritisnite i držite
.
Popunjeni položaj memorije možete
zamijeniti novim unosom. Kad se na
zaslonu prikaže prvi slobodni položaj
memorije, pritisnite
ili
i pritisnite
kako biste spremili preko postojećeg
programa.
Naziv programa možete promijeniti u
izborniku: Upišite naziv programa.
Uključivanje programa
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Favoriti.
3. Za potvrdu pritisnite
.
4. Odaberite naziv omiljenog programa.
5. Za potvrdu pritisnite
.
za izravan prelazak
Možete pritisnuti
u izbornik: Favoriti.
Ako funkcija Pirolitičko
čišćenje radi, vrata se
automatski zaključavaju.
Kada pritisnete bilo koji
simbol na zaslonu se
pojavljuje poruka.
1. Pritisnite
za uključenje zaslona.
i
dok se
2. Istovremeno pritisnite
na zaslonu ne prikaže poruka .
Za isključivanje funkcije Roditeljska
blokada ponovite 2. korak.
10.3 Blokiranje tipki
Ta funkcija sprječava nehotičnu
promjenu funkciju grijanja. Tu funkciju
možete uključiti samo kada pećnica radi.
1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju zagrijavanja ili
postavku.
3. Pritiščite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: Blokiranje tipki.
4. Za potvrdu pritisnite
.
Ako radi funkcija Pirolitičko
čišćenje, vrata su zaključana
i simbol ključa pojavljuje se
na zaslonu.
Za isključivanje funkcije, pritisnite . Na
zaslonu se prikazuje poruka. Pritisnite
ponovno
, a zatim
za potvrdu.
Kad isključite pećnicu,
funkcija se također
isključuje.
10.4 Odaberi + Započni
Funkcija vam omogućuje da postavite
funkciju pećnice (ili program) i kasnije je
HRVATSKI
koristite jednim pritiskom bilo kojeg
simbola.
Automatsko isključivanje ne
radi s funkcijama:
Osvijetljenje unutrašnjosti,
Senzor za hranu,Trajanje,
Završetak.
1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju pećnice.
3. Pritiščite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: Trajanje.
4. Postavite vrijeme.
5. Pritiščite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: Odaberi + Započni.
6. Za potvrdu pritisnite
.
Pritisnite bilo koji simbol (osim za ) za
pokretanje funkcije: Odaberi + Započni.
Započinje postavljena funkcija pećnice.
Po završetku funkcije pećnice oglašava
se signal.
•
•
Blokiranje tipki je
uključeno kad radi
funkcija pećnice.
Izbornik: Osnovne
postavke vam omogućuje
uključenje funkcije:
Odaberi + Započni
uključivanje i
isključivanje.
10.5 Automatsko isključivanje
Iz sigurnosnih razloga pećnica se
automatski isključuje nakon nekog
vremena ako funkcija pećnice radi a vi
ne promijenite niti jednu postavku.
Temperatura (°C)
Vrijeme
isključivanja (h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimalno
1.5
10.6 Svjetlina zaslona
Postoje dva načina osvjetljenja zaslona:
•
•
Noćno osvjetljenje - kad je pećnica
isključena, svjetlina zaslona je manja
između 22:00 i 06:00.
Dnevna svjetlost:
– kad je pećnica uključena.
– ako dodirnete simbol tijekom
noćnog osvjetljenja (osim
UKLJUČENO/ISKLJUČENO),
zaslon se vraća u dnevni način
osvjetljenja za sljedećih 10
sekundi.
– ako je pećnica isključena i
postavite funkciju: Zvučni alarm.
Kada završi funkcija zvučnog
alarma, zaslon se vraća u noćno
osvjetljenje.
10.7 Ventilator za hlađenje
Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
pećnice održao hladnom. Ako isključite
pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja
raditi dok se pećnica ne ohladi.
10.8 Sigurnosni termostat
Neispravan rad pećnice ili komponente u
kvaru mogu uzrokovati opasno
pregrijavanje. Kako bi se to spriječilo,
paćnica ima sigurnosni termostat koji
prekida napajanje. Pećnica se ponovno
automatski uključuje čim se temperatura
snizi.
11. SAVJETI I PREPORUKE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
25
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe
kao primjeri. Oni ovise o
receptima, kvaliteti i količini
korištenih sastojaka.
26
www.electrolux.com
11.1 Preporuke za kuhanje
Pećnica ima pet položaja police.
Brojite položaje police od dna pećnice.
Vaša pećnica može peći drugačije nego
pećnica koju ste imali ranije. Tablica
ispod sadrži standardne postavke
temperature, vremena kuhanja i položaja
police.
Ako ne možete naći postavke za posebni
recept, potražite onaj za sličan recept.
Pećnica ima poseban sustav pomoću
kojega zrak cirkulira i para se stalno
reciklira. S tim sustavom možete kuhati u
parnom okolišu i održati hranu mekanom
iznutra a hrskavom izvana. Time se
skraćuje vrijeme pečenja i potrošnja
energije.
Pečenje kolača
Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka
3/4 postavljenog vremena kuhanja.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite
najbolje postavke (postavka topline,
vrijeme pripreme itd.) za vaše posuđe,
recepte i količine tijekom korištenja
uređaja.
11.2 Pečenje kolača
•
•
11.3 Pečenje mesa i ribe
•
•
•
Ako koristite dvije posude za pečenje
istovremeno, ostavite jednu praznu
razinu između njih.
Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka
3/4 postavljenog vremena kuhanja.
Ako koristite dvije posude za pečenje
istovremeno, ostavite jednu praznu
razinu između njih.
Koristite duboku pliticu za vrlo masnu
hranu kako biste sačuvali pećnicu od
mrlja koje mogu biti trajne.
Ostavite meso otprilike 15 minuta prije
rezanja tako da se sok ne iscijedi.
Kako biste spriječili stvaranje
prevelike količine dima tijekom
pečenja, u duboku pliticu dodajte
malo vode. Za sprečavanje
kondenzacije dima, dodajte vode
svaki put nakon što se osuši.
Pečenje mesa i ribe
Koristite duboku pliticu za vrlo masnu
hranu kako biste sačuvali pećnicu od
mrlja koje mogu biti trajne.
11.4 Vremena pripremanja
Ostavite meso otprilike 15 minuta prije
rezanja tako da se sok ne iscijedi.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite
najbolje postavke (postavka topline,
vrijeme kuhanja itd.) za vaše posuđe,
recepte i količine tijekom korištenja
uređaja.
Vremena kuhanja ovise o vrsti,
konzistentnosti i volumenu hrane.
Kako biste spriječili stvaranje prevelike
količine dima tijekom pečenja, u duboku
pliticu dodajte malo vode. Za
sprečavanje kondenzacije dima, dodajte
vode svaki put nakon što se osuši.
Vremena pripreme
Vremena pripreme ovise o vrsti,
konzistentnosti i volumenu hrane.
11.5 Pečenje i prženje
Kolači
Jelo
Recepti s
tučenim
tijestom
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
170
160
2
3 (2 i 4)
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
45 - 60
U kalupu
za torte
HRVATSKI
Jelo
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
170
2
160
Kolač sa
170
sirom i
maslacem
1
Štrudl
175
Torta s
marmelad
om
27
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
3 (2 i 4)
20 - 30
U kalupu
za torte
165
2
80 - 100
U kalupu
za kolače
od 26 cm
3
150
2
60 - 80
U pekaču
170
2
165
2 (lijevo i
desno)
30 - 40
U kalupu
za kolače
od 26 cm
Božićni
kolač/
bogati
voćni
kolač
160
2
150
2
90 - 120
U kalupu
za kolače
od 20 cm
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Voćni
kolač
175
1
160
2
50 - 60
U kalupu
za kruh
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Biskviti /
rezanci
140
3
140 - 150
3
25 - 45
U pekaču
Poljupci - 120
jedna razi‐
na
3
120
3
80 - 100
U pekaču
Poljupci dvije razi‐
ne
-
-
120
2i4
80 - 100
U posudi
za
pečenje.
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Žemlje
190
3
190
3
12 - 20
U posudi
za
pečenje.
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Prhko
tijesto
28
www.electrolux.com
Jelo
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Ekleri 190
jedna razi‐
na
3
170
3
25 - 35
U pekaču
Ekleri dvije razi‐
ne
-
170
2i4
35 - 45
U pekaču
Voćne pite 180
2
170
2
45 - 70
U kalupu
za kolače
od 20 cm
Bogata
voćna tor‐
ta
160
1
150
2
110 - 120
U kalupu
za kolače
od 24 cm
Sendvič
Victoria
170
1
160
2 (lijevo i
desno)
30 - 50
U kalupu
za kolače
od 20 cm
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
-
Kruh i pizza
Jelo
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Bijeli kruh
190
1
190
1
60 - 70
1-2
komada,
0,5 kg po
komadu
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Raženi
kruh
190
1
180
1
30 - 45
U kalupu
za kruh
Peciva
190
2
180
2 (2 i 4)
25 - 40
6 - 8 peci‐
va u
pekaču za
pecivo.
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
HRVATSKI
Jelo
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Pizza
230 - 250
1
230 - 250
Pšenične
pogače
200
3
190
29
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
1
10 - 20
U pekaču
za pecivo
ili dubokoj
plitici.
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
3
10 - 20
U posudi
za
pečenje.
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Pite
Jelo
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Zapečena
tjestenina
200
2
180
2
40 - 50
U kalupu
Pita od
prhkog
tijesta s
povrćem
200
2
175
2
45 - 60
U kalupu
Bureci
180
1
180
1
50 - 60
U kalupu.
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
U kalupu.
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Caneloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
U kalupu.
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
30
www.electrolux.com
Meso
Jelo
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Govedina
200
2
190
2
50 - 70
Na mreži
za
pečenje
Svinjetina
180
2
180
2
90 - 120
Na mreži
za
pečenje
Teletina
190
2
175
2
90 - 120
Na mreži
za
pečenje
Englesko
goveđe
pečenje,
slabo pe‐
čeno
210
2
200
2
50 - 60
Na mreži
za
pečenje
Englesko
goveđe
pečenje,
srednje
pečeno
210
2
200
2
60 - 70
Na mreži
za
pečenje
Englesko
goveđe
pečenje,
dobro pe‐
čeno
210
2
200
2
70 - 75
Na mreži
za
pečenje
Svinjska
plećka
180
2
170
2
120 - 150
S koricom
Svinjske
nogice
180
2
160
2
100 - 120
2 komada
Janjetina
190
2
175
2
110 - 130
But
Piletina
220
2
200
2
70 - 85
Cijela
Rajčice
180
2
160
2
210 - 240
Cijela
Patka
175
2
220
2
120 - 150
Cijela
Guska
175
2
160
1
150 - 200
Cijela
Kunić
190
2
175
2
60 - 80
Razrezan
na
komade
Zec
190
2
175
2
150 - 200
Razrezan
na
komade
HRVATSKI
Jelo
Fazan
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
190
175
2
2
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
90 - 120
Cijeli
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
31
Riba
Jelo
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Pastrva/
komarča
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 riba
Tuna/
losos
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileta
11.6 Roštilj
Predgrijte praznu pećnicu 3
minuta prije kuhanja.
Jelo
Količina
Komada
Količina
(kg)
Tempera‐ Vrijeme (min)
tura (°C)
1. strana 2. strana
Položaj
rešetke
Fileti odre‐ 4
zaka
0.8
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Goveđi
biftek
4
0.6
maks.
10 - 12
6-8
4
Kobasice
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Svinjeći
kotleti
4
0.6
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Pile (raz‐
rezano na
2 dijela)
2
1.0
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Kebabi
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Pileća pr‐
sa
4
0.4
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hambur‐
ger
6
0.6
maks.
20 - 30
-
4
Riblji filet
4
0.4
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Tost sen‐
dviči
4-6
-
maks.
5-7
-
4
32
www.electrolux.com
Jelo
Tost
Količina
Komada
Količina
(kg)
4-6
-
Tempera‐ Vrijeme (min)
tura (°C)
1. strana 2. strana
Položaj
rešetke
maks.
4
2-4
2-3
11.7 Turbo roštilj
Govedina
Jelo
Količina
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min) Položaj re‐
šetke
Goveđe pečenje ili po cm debljine 190 - 200
file, slabo peče‐
no1)
5-6
1 ili 2
Goveđe pečenje ili po cm debljine 180 - 190
file, srednje peče‐
no1)
6-8
1 ili 2
Goveđe pečenje ili po cm debljine 170 - 180
file, dobro peče‐
no1)
8 - 10
1 ili 2
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Svinjetina
Jelo
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Plećka, vrat, but
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 ili 2
Kotlet, rebra
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 ili 2
Mesna štruca
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 ili 2
Buncek (prethod‐
no kuhan)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 ili 2
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Teleće pečenje 1
160 - 180
90 - 120
1 ili 2
Teleća
koljenica
160 - 180
120 - 150
1 ili 2
Teletina
Jelo
1.5 - 2
HRVATSKI
Janjetina
Jelo
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Janjeći but,
1 - 1.5
janjeće pečenje
150 - 170
100 - 120
1 ili 2
Janeći hrbat
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 ili 2
Jelo
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Perad u
komadima
0,2 - 0,25 svaki 200 - 220
komad
30 - 50
1 ili 2
Polovica pileta
0,4 - 0,5 svaki
komad
190 - 210
35 - 50
1 ili 2
Pile, mlada
kokoš
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 ili 2
Patka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 ili 2
Guska
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 ili 2
Purica
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 ili 2
Purica
4-6
140 - 160
150 - 240
1 ili 2
Jelo
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Riba
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 ili 2
Perad
Riba
11.8 Vlažni vrući zrak
Tijekom pečenja vrata
uređaja otvorite samo kada
je to neophodno.
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Zapečeno tijesto
190 - 200
45 - 55
2
Zapečeni krumpir
160 - 170
60 - 75
2
Musaka
180 - 200
75 - 90
2
Lasagne
160 - 170
55 - 70
2
Caneloni
170 - 190
65 - 75
2
Puding od kruha
150 - 160
75 - 90
2
33
34
www.electrolux.com
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Puding od riže
170 - 190
45 - 60
2
Kolač od jabuka
150 - 160
75 - 85
2
Bijeli kruh
180 - 190
50 - 60
2
11.9 Nisko temp. pečenje
Ovu funkciju koristite za pripremu tankih,
mekanih komada mesa i ribe s
temperaturom mesa ne većom od 65 °C.
Ta funkcija nije primjenjiva na recepte
poput pečenke u posudi ili masnog
svinjskog pečenja. Ova sonda za
pečenje mesa jamči vam da meso ima
ispravnu temperaturu (vidi tablicu Sonde
za pečenje mesa).
Temperaturu pećnice, za prvih 10
minuta, postavite između 80 °C i 150 °C.
Zadana vrijednost je 90 °C. Nakon što je
temperatura postavljena, pećnica
nastavlja s kuhanjem na 80 °C. Ovu
funkciju ne upotrebljavajte za pripremu
peradi.
Ako koristite tu funkciju,
uvijek pripremajte jelo bez
poklopca.
1. Zapecite meso u plitici na ploči za
kuhanje s vrlo visokom postavkom 1
- 2 minute sa svake strane.
2. Meso, zajedno s vrućom pliticom za
pečenje mesa, stavite u pećnicu na
mrežu za pečenje.
3. Sondu za pečenje mesa postavite u
meso.
4. Odaberite funkciju: Nisko temp.
pečenje i postavite ispravnu konačnu
temperaturu jezgre.
Postavite temperaturu na 120 °C.
Jelo
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Pečena gove‐
dina 1 - 1.5 kg
120 - 150 1
Jelo
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Goveđi filet 1 1.5 kg
90 - 150
3
Pečena teleti‐
na 1 - 1.5 kg
120 - 150 1
Odresci 0.2 0.3 kg
20 - 40
3
11.10 Konzerviranje
Upotrebljavajte samo staklenke za
konzerviranje istih dimenzija dostupne na
tržištu.
Ne koristite staklenke s poklopcima koji
se odvijaju i s bajonetnim ili metalnim
poklopcima.
Za ovu funkciju koristite prvu policu
odozdo.
Na pekač za pecivo ne stavljajte više od
šest staklenki od jedne litre.
Staklenke napunite jednoliko i zatvorite
ih obujmicom.
Staklenke se ne smiju međusobno
dodirivati.
U pekač za pecivo stavite oko 1/2 litre
vode kako biste osigurali dovoljno vlage
u pećnici.
Kada voda u teglama proključa (nakon
otprilike 35-60 minuta u teglama od
jedne litre), isključite pećnicu ili smanjite
temperaturu na 100 °C (pogledajte
tablicu).
HRVATSKI
35
Meko voće
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja
do početka
ključanja (min)
Nastavak kuhanja
pri 100 °C (min.)
Jagode / Borovni‐
ce / Maline / Zreli
ogrozdi
160 - 170
35 - 45
-
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja
do početka
ključanja (min)
Nastavak kuhanja
pri 100 °C (min.)
Kruške / Dunje /
Šljive
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja
do početka
ključanja (min)
Nastavak kuhanja
pri 100 °C (min.)
Mrkva 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Krastavci
160 - 170
50 - 60
-
Miješano povrće za 160 - 170
kiseljenje
50 - 60
5 - 10
Korabica / Grašak /
Šparoge
50 - 60
15 - 20
Koštunjavo voće
Povrće
160 - 170
1) Ostavite u pećnici nakon isključivanja.
11.11 Sušenje
•
•
Prekrijte police masnim papirom ili
papirom za pečenje.
Za bolje rezultate, zaustavite pećnicu
na pola vremena sušenja, otvorite
vrata i pustite da se osuši preko noći
za dovršetak sušenja.
Povrće:
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h)
Grah
60 - 70
Paprike
Položaj rešetke
1 položaj
2 položaja
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Ukiseljeno po‐
vrće
60 - 70
5-6
3
1/4
Gljive
50 - 60
6-8
3
1/4
Začinsko bilje
40 - 50
2-3
3
1/4
36
www.electrolux.com
Voće
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h)
Šljive
60 - 70
Marelice
Položaj rešetke
1 položaj
2 položaja
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jabuke izreza‐
ne na ploške
60 - 70
6-8
3
1/4
Kruške
60 - 70
6-9
3
1/4
11.12 Vrući zrak + parno
Torte i tijesta
Jelo
Temperatu‐ Vrijeme
ra (°C)
(min)
Položaj
rešetke
Napomene
Kolač od
jabuka 1)
160
60 - 80
2
U kalupu za torte od 20
cm
Pite
175
30 - 40
2
U kalupu za torte od 26
cm
Voćni kolač
160
80 - 90
2
U kalupu za torte od 26
cm
Kolač od dizanog 160
tijesta
35 - 45
2
U kalupu za torte od 26
cm
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
U kalupu za torte od 20
cm
Kolač od šljiva1)
160
40 - 50
2
U kalupu za pečenje kru‐
ha
Kolačići
150 - 160
25 - 30
3 (2 i 4)
U pekaču
Biskviti
150
20 - 35
3 (2 i 4)
U pekaču
Slatka peciva1)
180 - 200
12 - 20
2
U pekaču
Brioši 1)
180
15 - 20
3 (2 i 4)
U pekaču
1) Predgrijte pećnicu 10 minuta.
Pite
Jelo
Temperatu‐ Vrijeme
ra (°C)
(min)
Položaj re‐ Napomene
šetke
Punjeno povrće
170 - 180
30 - 40
1
U kalupu
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
U kalupu
Zapečeni krumpir 160 - 170
50 - 60
1 (2 i 4)
U kalupu
HRVATSKI
Meso
Jelo
Količina (kg)
Tempe‐
ratura
(°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐ Napomene
šetke
Svinjsko
pečenje
1.0
180
90 - 110
2
Na mreži za
pečenje
Teletina
1.0
180
90 - 110
2
Na mreži za
pečenje
Goveđi odre‐
1.0
zak - slabo pe‐
čen
210
45 - 50
2
Na mreži za
pečenje
Goveđi odre‐
zak - srednje
pečen
1.0
200
55 - 65
2
Na mreži za
pečenje
Goveđi odre‐
zak - jako pe‐
čen
1.0
190
65 - 75
2
Na mreži za
pečenje
Janjetina
1.0
175
110 - 130 2
But
Pile
1.0
200
55 - 65
2
Cijelo
Purica
4.0
170
180 - 240 2
Cijela
Patka
2.0 - 2.5
170 - 180 120 - 150 2
Cijela
Guska
3.0
160 - 170 150 - 200 1
Cijela
Zec
-
170 - 180 60 - 90
Razrezan na
komade
2
Riba, cijela
Jelo
Količi‐ Tempera‐
na (kg) tura (°C)
Vrijeme
(min)
Položaj
rešetke
Napomene
Pastrva
1.5
180
25 - 35
2
3 - 4 Riba, cijela
Tunjevina
1.2
175
35 - 50
2
4 - 6 fileta
Zec
-
200
20 - 30
2
-
11.13 Kuhanje u dijetnom
posuđu
Koristite funkciju: Vrući zrak + parno.
Povrće
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min) Položaj rešetke
Brokula, cvjetići
130
20 - 25
2
37
38
www.electrolux.com
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min) Položaj rešetke
Patlidžan
130
15 - 20
2
Cvjetača, cvjetići
130
25 - 30
2
Krumpir
130
15
2
Šparoge, bijele
130
25 - 35
2
Šparoge, zelene
130
35 - 45
2
Tikvice, rezane
130
20 - 25
2
Mrkva
130
35 - 40
2
Komorač
130
30 - 35
2
Korabica
130
25 - 30
2
Paprika nasjeckana na
trake
130
20 - 25
2
Sjeckani celer
130
30 - 35
2
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min) Položaj rešetke
Kuhana šunka
130
55 - 65
2
Kuhana pileća prsa
130
25 - 35
2
Kasseler (dimljeni svinjeći
but)
130
80 - 100
2
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min) Položaj rešetke
Pastrva
130
25 - 30
2
Fileti od lososa
130
25 - 30
2
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min) Položaj rešetke
Riža
130
35 - 40
2
Neoguljeni krumpiri, srednji 130
50 - 60
2
Kuh. krum. narez. na četvt. 130
35 - 45
2
Palenta
35 - 45
2
Meso
Riba
Prilozi
130
HRVATSKI
39
11.14 Pizza program
Predgrijte praznu pećnicu 10
minuta prije kuhanja.
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐ Napomene
šetke
Pizza (tanka
kora)
200 - 220
15 - 25
1
U pekaču za pe‐
civo
Pizza (s boga‐
tim nadjevom)
200 - 220
20 - 30
1
U pekaču za pe‐
civo
Mini pizza
200 - 220
15 - 20
1
U pekaču za pe‐
civo
Kolač od
jabuka
150 - 170
50 - 70
1
U kalupu za tor‐
te od 20 cm
Pita
170 - 190
35 - 50
1
U kalupu za tor‐
te od 26 cm
Pita od luka
200 – 220
20 – 30
2
U pekaču za pe‐
civo
11.15 Parno podgrijavanje
Predgrijte praznu pećnicu 10
minuta prije kuhanja.
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Složenac / Gratinirana 130
jela
15 - 25
2
Tjestenina i umak
130
10 - 15
2
Prilozi (npr. riža,
krumpiri, tjestenina)
130
10 - 15
2
Jela na jednom
tanjuru
130
10 - 15
2
Meso
130
10 - 15
2
Povrće
130
10 - 15
2
11.16 Pečenje kruha
Predgrijte praznu pećnicu 10
minuta prije kuhanja.
40
www.electrolux.com
Jelo
Količi‐
na (kg)
Temperatu‐ Vrijeme
ra (°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Napomene
Bijeli kruh
1.0
180 - 190
45 - 60
2
1 - 2 komada,
500 g za
svaki komad
Pecivo-kiflice 0.5
190 - 210
20 - 30
2 (2 i 4)
6 - 8 kiflica u
pekaču za
pecivo
Raženi kruh
1.0
180 - 200
50 - 70
2
1 - 2 komada,
500 g za
svaki komad
Focaccia
-
190 - 210
20 - 25
2
U pekaču
11.17 Tablica sonde za pečenje
mesa
Jelo
Temperatura jezgre
hrane (°C)
Teleće pečenje
75 - 80
Teleća koljenica 85 - 90
Englesko gove‐
đe pečenje,
slabo pečeno
45 - 50
Englesko gove‐
đe pečenje,
srednje pečeno
60 - 65
Englesko gove‐
đe pečenje, do‐
bro pečeno
70 - 75
Jelo
Temperatura jezgre
hrane (°C)
Svinjska plećka
80 - 82
Svinjske nogice
75 - 80
Janjetina
70 - 75
Pile
98
Zec
70 - 75
Pastrva/
komarča
65 - 70
Tuna/losos
65 - 70
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
12.1 Napomene o čišćenju
Prednju stranu pećnice očistite mekom
krpom namočenom u toplu vodu s blagim
sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite
namjensko sredstvo za čišćenje.
Unutrašnjost pećnice očistite nakon
svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može rezultirati
požarom. Rizik je veći za pliticu roštilja.
Nakon svake upotrebe očistite svu
dodatnu opremu i pustite da se osuši.
Koristite meku krpu namočenu u toplu
vodu sa sredstvom za čišćenje. Pribor ne
perite u perilici posuđa.
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim
sredstvom za čišćenje pećnica.
Ako je dodatna oprema od neljepljivog
materijala, ne čistite je agresivnim
sredstvima, oštrim predmetima ili u
HRVATSKI
perilici posuđa. To može uzrokovati
oštećenja na neljepljivom sloju.
U uređaju ili na staklu vrata može se
kondenzirati vlaga. Za smanjenje
kondenzacije, uključite pećnicu 10
minuta prije kuhanja.Nakon svake
uporabe očistite vlagu iz pećnice.
Zatike za držanje na
teleskopskim vodilicama
morate usmjeriti prema
naprijed.
12.4 Pirolitičko
OPREZ!
Izvadite sav pribor i uklonjive
nosače polica.
12.2 Pećnice od nehrđajućeg
čelika ili aluminija
Očistite vrata pećnice samo vlažnom
krpom ili spužvom. Osušite mekanom
krpom.
OPREZ!
Prije pokretanja postupka
čišćenja provjerite je li
spremnik za vodu prazan.
Pogledajte "Čišćenje
spremnika za vodu".
Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili
abrazivne proizvode koji bi mogli oštetiti
površinu pećnice. Očistite upravljačku
ploču pećnice uz isti oprez.
Postupak pirolitičkog
čišćenja ne može početi:
12.3 Skidanje vodilica polica
Za čišćenje pećnice, skinite vodilice
polica.
OPREZ!
Pažljivo skidajte vodilice
polica.
1. Prednji dio nosača police povucite
dalje od bočne stijenke.
2. Stražnji dio vodilice police povucite s
bočne stjenke i uklonite ga.
41
•
ako niste isključili utikač sonde za
pečenje mesa iz utičnice.
• ako niste u potpunosti zatvorili vrata
pećnice.
Najtvrdokorniju prljavštinu uklonite ručno.
OPREZ!
Ako su u isti ormarić
postavljeni drugi uređaji, ne
koristite ih istovremeno s
funkcijom: Pirolitičko. To
može uzrokovati oštećenje
pećnice.
1. Očistite unutarnju strane vrata toplom
vodom tako da ostaci ne izgore od
toplog zraka.
2. Uključite pećnicu i odaberite funkciju
s glavnog izbornika: Pirolitičko.
Pritisnite
za potvrdu.
3. Postavite trajanje postupka čišćenja:
1
2
Uklonjeni pribor postavite obrnutim
redoslijedom.
Opcija
funkcije
Svijetlo
1 h za nizak
stupanj ne‐
čistoće
Normalno
1 h 30 min
za uobičajen
stupanj ne‐
čistoće
42
www.electrolux.com
Intenzivno
4. Za potvrdu pritisnite
2 h 30 min
za visok stu‐
panj nečis‐
toće
Tijekom postupka čišćenja
malo vode može kapnuti iz
otvora za paru u
unutrašnjost pećnice. Stavite
pladanj za sakupljanje na
razinu police ravno ispod
otvora za paru kako biste
spriječili curenje vode u
unutrašnjost pećnice.
.
Kad započne pirolitičko
čišćenje, vrata pećnice su
zaključana i svjetlo ne radi.
Za zaustavljanje pirolitičkog
čišćenja prije završetka,
isključite pećnicu.
UPOZORENJE!
Kada je funkcija završena
pećnica je vrlo vruća. Pustite
da se ohladi. Postoji
opasnost od opekotina.
Nakon što funkcija završi,
vrata ostaju zaključana
tijekom faze hlađenja. Neke
od funkcija pećnice nisu
dostupne tijekom faze
hlađenja.
Nakon određenog vremena mogle bi se
pojaviti naslage kamenca u pećnici. Kako
biste to spriječili, potrebno je čistiti
dijelove pećnice koji proizvode paru.
Nakon svakog pečenja s parom
ispraznite spremnik.
Vrste vode
•
•
•
12.5 Čišćenje spremnika za
vodu
Mekana voda s malo kamenca preporučuje je proizvođač jer
smanjuje postupke čišćenja.
Vodovodna voda - možete je koristiti
ako vaš kućni priključak koristi
pročistač ili uređaj za omekšavanje
vode.
Tvrda voda s puno kamenca - nema
utjecaj na učinkovitost rada pećnice,
ali povećava postupak čišćenja.
UPOZORENJE!
Tijekom ciklusa čišćenja, u
spremnik za vodu nemojte
ulijevati vodu.
TABLICA KOLIČINE KALCIJA ODREĐENE OD W.H.O. (Svjetske zrdavstvene
organizacije)
Naslage
kalcija
Tvrdoća vode
Klasifikacija
vode
Provedite
dekalcifikaciju
svakih
(francuski
stupnjevi)
(njemački
stupnjevi)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Slatka i meka
75 ciklusa - 2,5
mjeseca
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Srednja tvrdo‐
ća
50 ciklusa - 2
mjeseca
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Tvrda ili
krečnjačka
40 ciklusa - 1,5
mjeseca
iznad 180 mg/l
iznad 18
iznad 10
Vrlo tvrda
30 ciklusa - 1
mjesec
HRVATSKI
1. Spremnik napunite s 850 ml vode i
50 ml limunske kiseline (pet čajnih
žličica). Isključite pećnicu i pričekajte
otprilike 60 minuta.
2. Uključite pećnicu i postavite funkciju:
Vrući zrak + parno. Postavite
temperaturu na 230 °C. Isključite
uređaj nakon 25 minuta i pustite da
se hladi 15 minuta.
3. Uključite pećnicu i postavite funkciju:
Vrući zrak + parno. Temperaturu
postavite između 130 i 230°C.
Isključite nakon 10 minuta.
Pustite da se ohladi i nastavite s
uklanjanjem sadržaja spremnika.
Pogledajte "Čišćenje spremnika za
vodu".
4. Spremnik za vodu isperite i krpom
očistite preostali kamenac u
unutrašnjosti pećnice.
5. Ručno očistite odvod toplom vodom i
sapunicom. Ne koristite kiseline,
raspršivače ili slična sredstva za
čišćenje kako biste spriječili
oštećenja.
3. Pronađite šarku na lijevoj strani
vrata.
12.6 Skidanje i postavljanje
vrata
Vrata pećnice imaju tri staklene ploče.
Vrata pećnice i unutarnje staklene ploče
možete skinuti kako biste ih očistili.
Pročitajte cijele upute "Skidanje i
postavljanje vrata" prije skidanja
staklenih ploča.
4. Podignite i potpuno okrenite polugu
na lijevoj šarki.
Vrata pećnice bi se mogla
zatvoriti ako staklene ploče
pokušate skinuti prije nego
skinete vrata pećnice.
OPREZ!
Pećnicu ne upotrebljavajte
bez staklenih ploča.
1. Otvorite vrata do kraja i nađite šarku
s desne strane vrata.
2. Odvijačem podignite i potpuno
okrenite desnu stranu poluge šarke.
5. Zatvorite vrata pećnice napola, do
prvog položaja. Zatim podignite i
povucite vrata prema naprijed i
izvadite ih iz ležišta.
43
44
www.electrolux.com
Pazite da staklene ploče (A i B) vratite
ispravnim redoslijedom. Provjerite
simbol/tisak sa strane staklene ploče.
Svaka staklena ploča izgleda različito
kako bi se olakšalo rastavljanje i
sastavljanje.
Kad je ispravno postavljen, okvir vrtata
klikne.
A
B
6. Stavite vrata na stabilnu površinu
zaštićenu mekom krpom.
7. Uhvatite prirubnicu vrata (B) na
gornjem rubu vrata s dvije strane i
pritisnite prema unutra kako biste
otpustili spojnice.
2
Osigurajte da unutarnje staklene ploče
postavite ispravno na mjesto.
B
A
1
8. Povucite okvir vrata prema naprijed
kako biste ga skinuli.
9. Staklene ploče vrata držite za vrh i
pažljivo ih izvucite jednu po jednu.
Krenite od gornje ploče. Osigurajte
da se ploče potpuno izvuku iz
nosača.
B
12.7 Zamjena žarulje
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
Svjetlo može biti vruće.
1. Isključite pećnicu.
Pričekajte dok se pećnica ohladi.
2. Iskopčajte pećnicu iz napajanja.
3. Na dno unutrašnjosti stavite krpu.
10. Staklene ploče očistite vodom i
sapunicom. Pažljivo osušite staklene
ploče. Staklene ploče ne perite u
perilici posuđa.
Kad je čišćenje završeno, postavite
staklene ploče i vrata pećnice.
OPREZ!
Uvijek držite halogenu
žarulju krpom kako biste
spriječili izgaranje naslaga
masti na žarulji.
HRVATSKI
Stražnje svjetlo
1. Okrenite stakleni poklopac svjetla i
skinite ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
45
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otpora na toplinu od
300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
13.1 Rješavanje problema...
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Ne možete uključiti pećnicu Pećnica nije priključena na Provjerite je li pećnica pra‐
ili njome rukovati.
električnu mrežu ili nije
vilno priključen na električ‐
pravilno priključena.
no napajanje (provjerite
dijagram priključivanja, ako
je dostupan).
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Sat nije podešen.
Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne grije.
Uključeno je automatsko
isključivanje.
Pogledajte odjeljak "Au‐
tomatsko isključivanje".
Pećnica se ne grije.
Uključena je funkcija rodi‐
teljske zaštite.
Pogledajte poglavlje
"Korištenje roditeljske za‐
štite".
Pećnica se ne grije.
Vrata nisu ispravno zatvo‐
rena.
Zatvorite vrata do kraja.
Pećnica se ne grije.
Osigurač je pregorio.
Provjerite da li je osigurač
uzrok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐ Zamijenite žarulju pećnice.
no.
U pećnici ima vode.
Previše je vode u
spremniku za vodu.
Isključite pećnicu i obrišite
vodu krpom ili spužvom
Ne radi pečenje s parom.
U spremniku nema vode.
Napunite spremnik za vo‐
du.
Ne radi pečenje s parom.
Kamenac je začepio otvor.
Provjerite otvor za ulaz pa‐
re. Odstranite kamenac.
46
www.electrolux.com
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Pražnjenje spremnika za
vodu traje više od tri minu‐
te ili voda istječe iz otvora
za izlaz pare.
U pećnici ima naslaga
kamenca.
Očistite spremnik za vodu.
Pogledajte "Čišćenje
spremnika za vodu".
Na zaslonu se prikazuje
F111.
Utikač sonde za pečenje
mesa nije ispravno umet‐
nut u utičnicu.
Utikač sonde za pečenje
mesa utaknite do kraja u
utičnicu.
Na zaslonu se prikazuje ši‐ Postoji električni kvar.
fra pogreške koja nije u
tablici.
•
•
Pomoću kućnog osigu‐
rača ili sigurnosne
sklopke u kutiji s osigu‐
račima isključite i pono‐
vo uključite uređaj
Ako se na zaslonu po‐
novo prikaže šifra po‐
greške, obratite se služ‐
bi za korisnike.
Para i kondenzat
nakupljaju se na hrani i u
unutrašnjosti pećnice
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Uređaj je uključen, ali se
ne zagrijava. Ventilator ne
radi. Na zaslonu se
prikazuje "Demo".
Uključen je demo program. Pogledajte odjeljak "Os‐
novne postavke" u
poglavlju "Svakodnevna
uporaba".
13.2 Servisni podaci
se na prednjem okviru unutrašnjosti
pećnice. Ne vadite nazivnu pločicu iz
unutrašnjosti pećnice.
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se vašem zastupniku
iliovlaštenom servisu.
Nakon završetka pečenja
jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
14. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
HRVATSKI
47
14.1 Ugradnja
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
523
20
14.2 Pričvršćivanje uređaja za
kuhinjski ormarić
A
B
14.3 Električna instalacija
Proizvođač nije odgovoran
zbog nepoštivanja
sigurnosnih mjera iz
poglavlja o sigurnosti.
Ovaj uređaj ima glavni utikač i kabel za
napajanje.
14.4 Kabel
Vrste kabela primjenjive za instalaciju ili
zamjenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
48
www.electrolux.com
Za presjek kabela pogledajte ukupnu
snagu na nazivnoj pločici: Također
možete pogledati tablicu:
Ukupna snaga
(W)
Presjek kabela
(mm²)
maksimalno 1380
3 x 0.75
Ukupna snaga
(W)
Presjek kabela
(mm²)
maksimalno 2300
3x1
maksimalno 3680
3 x 1.5
Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2
cm dulje od vodiča faze i nule (smeđi i
plavi vodiči).
15. ENERGETSKA UČINKOVITOST
15.1 Tablica informacija o proizvodu i informacije u skladu s EU
65-66/2014
Naziv dobavljača
Electrolux
Identifikacija modela
EOC8P31X
EOC8P31Z
KOCBP31X
Indeks energetske učinkovitosti
81.2
Klasa energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
konvencionalni način rada
0.93 kWh/ciklus
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
rad s ventilatorom
0.69 kWh/ciklus
Količina unutrašnjosti
1
Izvor topline
Električna struja
Glasnoća
72 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
Masa
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati
za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice,
parne pećnice i roštilji - Metode mjerenja
značajki.
15.2 Ušteda energije
Pećnica sadrži značajke koje
vam pomažu štedjeti
energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
EOC8P31X
36.6 kg
EOC8P31Z
36.4 kg
KOCBP31X
36.4 kg
Opći savjeti
Uvjerite se da su vrata pećnice ispravno
zatvorena dok pećnica radi. Tijekom
kuhanja ne otvarajte vrata prečesto.
Brtvu vrata održavajte čistom i uvjerite se
da je dobro pričvršćena.
Da biste povećali uštedu energije,
koristite metalno posuđe.
Ako je moguće, ne zagrijavajte pećnicu
unaprijed prije stavljanja hrane.
HRVATSKI
Ako je trajanje kuhanja duže od 30
minuta, 3-10 minuta prije završetka
vremena kuhanja smanjite temperaturu
pećnice na minimum, ovisno o trajanju
kuhanja. Preostala toplina u pećnici
nastaviti će kuhati.
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostale hrane.
Tijekom istovremene pripreme nekoliko
jela, vremenske razmake između
kuhanja držite što kraćima.
Kuhanje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije kuhanja
s ventilatorom kako biste uštedjeli
energiju.
Preostala toplina
Ako se uključi program s odabirom
trajanja/završetka, a vrijeme kuhanja
dulje je od 30 minuta, kod nekih se
funkcija pećnice grijači automatski ranije
isključuju u nekim funkcijama pećnice.
49
Ventilator i žarulja nastavljaju raditi.
Održavanje hrane toplom.
Za korištenje preostale topline i
održavanje hrane toplom, odaberite
najnižu moguću temperaturu. Na zaslonu
se pojavljuje prikaz ostatka topline ili
temperature.
Kuhanje s isključenom žaruljom
Tijekom kuhanja isključite žarulju.
Uključite je samo kad je trebate.
Vlažni vrući zrak
Ta funkcija napravljena je za uštedu
energije tijekom kuhanja.
Ako koristite tu funkciju, svjetlo se
automatski isključuje nakon 30 sekundi.
Svjetlo možete ponovno uključiti, ali to će
smanjiti očekivanu uštedu energije.
16. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
*
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
50
www.electrolux.com
HRVATSKI
51
867355026-A-482018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement