Electrolux KOCBP31X User manual

Electrolux KOCBP31X User manual
EOC8P31X
EOC8P31Z
KOCBP31X
BG
Фурна на пара
Ръководство за употреба
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 5
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 8
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................9
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА..........................................................11
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 11
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА........................................................................... 20
8. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ......................................................................... 21
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ................................................. 21
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.......................................................................26
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 28
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 44
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................50
14. ИНСТАЛИРАНЕ.............................................................................................52
15. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ......................................................................53
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за малки деца и лица в уязвимо
положение
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки
или комплексни увреждания трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да играят с уреда .
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
3
4
www.electrolux.com
1.2 Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира
уреда и да сменя кабела.
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на
нагревателите.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при
изваждане или поставяне на приставки, или
съдове за печене.
Преди извършването на какъвто и да е ремонт,
изключете уреда от електрозахранването.
Проверете дали уредът е изключен, преди да
смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи
препарати или остри, метални прибори при
почистване на стъклото на вратата, тъй като те
могат да надраскат повърхността и да доведат до
напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или квалифицирано лице, за да се избегне
опасност.
Разлетите храни трябва да се отстранят преди
пиролитичното почистване. Свалете всички
приставки на фурната.
За да премахнете мет. държачи във фурната,
първо издърпайте предната част на държача и
след това задната, за да се разкачи от стените.
Поставете мет. държачи в обратна
последователност.
Използвайте само сензора за храна (термосонда),
препоръчан за този уред.
БЪЛГАРСКИ
5
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всякакво опаковане.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не дърпайте уреда за дръжката.
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
Монтирайте уреда на безопасно и
подходящо място, което отговаря
на монтажните изисквания.
Уредът е снабден с електрическа
охладителна система. Трябва да е
свързана към електрическото
захранване.
2.2 Електрическа връзка
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
•
•
•
•
•
•
Всички ел. връзки трябва да се
извършат от квалифициран
електричар.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
захранващия кабел. Ако
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
•
•
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
Не допускайте захранващите
кабели да се доближават до
вратичката на уреда, особено
когато вратичката е гореща.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
Затворете изцяло вратичката на
уреда, преди да свържете
захранващия кабел към контакта.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния, токов удар или
експлозия.
•
•
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Не променяйте предназначението
на уреда.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато уредът работи. Възможно е
да излезе топъл въздух.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на
съставки с алкохол може да
причини смесване на алкохола с
въздух.
Не позволявайте влизането на
искри или открит огън в контакт с
уреда, когато вратичката е
отворена.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
•
•
•
2.4 Готвене на пара
ВНИМАНИЕ!
Опасност от изгаряне и
повреда в уреда.
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
•
•
За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
– не поставяйте алуминиево
фолио директно на дъното на
кухината на уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
Използвайте дълбока тава за
печене за сиропирани торти.
Плодовите сокове причиняват
петна, които може да бъдат трайни.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
Ако уредът е инсталиран зад
преграда за мебели (напр. врата),
уверете се, че вратата никога не е
затворена, докато работи уредът.
Възможно е зад затворена
преграда да се образуват топлина и
влага, което в последствие да
предизвика повреда на уреда,
корпуса или пода. Не затваряйте
преградата, докато уредът не е
изстинал напълно след употреба.
Изпусканата пара може да
предизвика изгаряния:
– Не отваряйте вратата на уреда
по време на готвене на пара.
– След готвене на пара,
отваряйте внимателно
вратичката на уреда.
2.5 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
пожар или повреда на
уреда.
•
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежата.
Уверете се, че уредът е студен.
Има опасност стъклените панели
да се счупят.
Сменяйте незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
Внимавайте, когато сваляте
вратичката от уреда. Вратичката е
тежка!
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност върху опаковката му.
Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако е
приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.
•
2.6 Пиролитично почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване /
пожар / химически емисии
(пушек) в пиролитичен
режим.
•
•
•
•
Преди извършване на функцията за
пиролитично самопочистване или
функцията за първа употреба, моля
отстранете от вътрешността на
фурната:
– всички излишни хранителни
остатъци, масло или разлети
мазнини / отлагания.
– всички подвижни предмети
(включително скари, странични
шини и т.н., доставени с
продукта) и по-специални
всички незалепващи тенджери,
тигани, тави, посуда и др.
Прочетете внимателно всички
инструкции за пиролитичното
почистване.
Дръжте децата далеч от уреда,
докато пиролитичното почистване
работи.
Уредът става много горещ и от
предните отвори за охлаждане се
изпуска горещ въздух.
Пиролитичното почистване е
операция с висока температура,
която може да предизвика
освобождаването на изпарения от
остатъци от готвене и строителни
материали, препоръчително е
потребителите да:
•
•
•
7
– осигурят добра вентилация по
време и след всяко
пиролитичното почистване.
– осигурят добра вентилация по
време и след първата употреба
при работа на максимална
температура.
За разлика от хората, някои птици
или влечуги са изключително
чувствителни към потенциални
изпарения, които се отделят по
време на процеса на почистване на
всички фурни с пиролиза.
– Премахнат всички домашни
животни (особено птици), които
са в близост до уреда по време
на и след пиролитичното
почистване и първо използване
при максимална температура
на добре проветрено място.
Малките домашни любимци също
могат да бъдат много чувствителни
към локалните промени в
температурата около всички фурни
с пиролиза, когато програмата за
пиролитично самопочистване
работи.
Незалепващите покрития върху
тенджери, тигани, тави, прибори и
т.н., могат да бъдат повредени по
време на пиролитично почистване
при висока температура на всички
фурни с пиролиза и също така
могат да бъдат източник на ниски
нива на вредни изпарения.
Изпарения, излъчени от фурни с
пиролиза / остатъци от храна, както
е описано, не са вредни за хора, в
това число бебета и хора със
здравословни проблеми.
2.7 Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
•
•
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
Използвайте само лампи със
същите спецификации.
8
www.electrolux.com
2.8 Обслужване
•
•
•
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
•
•
2.9 Изхвърляне
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в уреда.
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Общ преглед
1
2
4
5
12
11
3
5
4
3
3
2
1
6
7
10
9
8
3.2 Принадлежности
•
•
•
Скара
За готварски съдове, форми за
кекс, печива.
Tава за печене
За сладкиши и курабийки.
Дълбок тиган за печене
За печене на тестени и месни
храни или като съд за събиране на
мазнина.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
•
•
•
Контролен панел
Електронен програматор
Чекмедже за вода
Гнездо за термосонда
Нагревател
Лампа
Вентилатор
Опора на скарата, демонтируема
Тръба за оттичане
Клапан за източване на водата
Позиции на рафтовете
Вход за пара
Сензор за температурата
За измерване колко е изпечена
храната.
Телескопични водачи
За полици и тави.
Съд за диетично печене
За функциите за готвене на пара.
БЪЛГАРСКИ
4. КОМАНДНО ТАБЛО
4.1 Електронен програматор
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Използвайте сензорните полета, за да работите с фурната.
Сензор‐ Функция
но поле
1
2
3
5
7
8
ВКЛ./ИЗКЛ.
За включване и изключване на фурната.
Функции Нагря‐
ване или По‐
мощ При Готве‐
не
Натиснете веднъж сензорното поле, за да
изберете функция за нагряване или менюто:
Помощ При Готвене. Натиснете отново сен‐
зорното поле, за да превключвате между
менютата: Функции Нагряване, Помощ При
Готвене. За да включите или изключите
лампичката, натиснете полето за 3 секунди.
Обратно
За да се върнете едно ниво назад в менюто.
За да се покаже основното меню, докоснете
полето за 3 секунди.
Избор на темпе‐ За да зададете температурата или да се по‐
ратура/ Бързо
каже текущата температура във фурната.
Нагряване
Натиснете полето за 3 секунди, за да вклю‐
чите или изключите функцията: Бързо На‐
гряване.
4
6
Коментар
-
Любими
За запаметяване и достъп до вашите люби‐
ми програми.
Екран
Показва текущите настройки на фурната.
Нагоре
За да се придвижите нагоре в менюто.
Надолу
За да се придвижите надолу в менюто.
9
10
www.electrolux.com
Сензор‐ Функция
но поле
Коментар
Време и допъл‐ За задаване на различни функции. Когато
нителни функ‐
работи функция за нагряване, натиснете
ции
сензорното поле, за да настроите таймера
или функциите: Заключване, Любими , За‐
гряваване+Задържане, Настрой + Продъл‐
жи. Можете също да променяте настройките
на сензора за температура в сърцевината.
9
10
11
Таймер
За да настроите функцията: Таймер.
ОК
Потвърждава избора или настройката.
4.2 Екран
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Функция за нагряване
Часово време
Индикатор за нагряване
Температурата
Времетраене или приключване на
функция
Други индикатори на дисплея:
Символ
Функция
Таймер
Функцията работи.
Часово време
На дисплея се извежда текущият
час.
Времетр.
Дисплеят показва необходимото
време за готвене.
Приключв.
Дисплеят показва кога времето за
готвене свършва.
Температурата
Дисплеят показва температурата.
Посочване На Времето Дисплеят показва колко време ра‐
боти функция нагряване. Натис‐
нете
и
едновременно, за
да нулирате времето.
Изчисляване
Фурната изчислява времето за го‐
твене.
Индикатор за нагрява‐
не
Дисплеят показва температурата
във фурната.
БЪЛГАРСКИ
Символ
11
Функция
Бързо Нагряване
Функцията е включена. Тази
функция намалява времето за за‐
гряване.
Автоматично Тегло
Дисплеят показва, че системата
за автоматично претегляне е ак‐
тивна или че теглото може да се
променя.
Загряваване+Задържа‐ Функцията е включена.
не
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Първоначално почистване
Извадете от фурната всички
принадлежности и подвижните носачи
на скарата.
Вж. глава "Грижи и почистване".
Почистете фурната и
принадлежностите преди първата
употреба.
Поставете принадлежностите и
подвижните носачи на скарите в
първоначалната им позиция.
5.2 Първо свързване
Когато свързвате фурната към
електрическата инсталация или след
спиране на електрозахранването
трябва да настроите езика, часовника,
контраста и яркостта на екрана и
часовото време.
1. Натиснете
или
, за да
зададете стойността.
2. Натиснете
, за да потвърдите.
5.3 Предварително загряване
Извадете всички принадлежности и
загрейте фурната предварително
преди първата употреба.
1. Задайте функцията: Традиционно
печене
и максималната
температура.
2. Оставете фурната да работи 1 час.
3. Задайте функцията: Горещ въздух/
вентилир.
и максималната
температура.
4. Оставете фурната да работи 15
минути.
От фурната може да излиза миризма и
дим по време на предварителното
загряване. Осигурете достатъчна
вентилация в помещението.
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Навигация в менютата
1. Включете фурната.
2. Натиснете
или
, за да
изберете опция от менюто.
3. Натиснете
, за да преминете
към подменюто или да приемете
настройката.
По всяко време можете да
се върнете в главното
меню с
.
12
www.electrolux.com
6.2 Преглед на менюта
Основно меню
Символ/
Елемент от
менюто
Приложение
Съдържа списък с
Функции Нагря‐ функции за нагрява‐
не.
ване
Готварска Ре‐
цепта
Любими
Почистване
Основни На‐
стройки
Специалитети
Съдържа списък с
автоматични про‐
грами.
Подменю за: Основни Настройки
Символ/
Елемент от
менюто
Настройка на
часа
Посочване На
Времето
Описание
Настройва текущото
време на часовника.
Когато е ВКЛЮЧЕ‐
НА, дисплеят показ‐
ва текущото време,
когато деактивирате
уреда.
Съдържа списък с
любими програми
за готвене, създа‐
ден от потребителя.
Когато е ВКЛЮЧЕ‐
Бързо Нагрява‐ НА, тази функция
намалява времето
не
за нагряване.
Съдържа списък с
програми за почи‐
стване.
За да настройте
Настрой + Про‐ функция и да я ак‐
тивирате по-късно с
дължи
натискане на който
и да е символ от
контролния панел.
Използва се за за‐
даване на конфигу‐
рация.
Съдържа списък с
допълнителни функ‐
ции за нагряване.
Съдържа препоръ‐
Помощ При Го‐ чителни настройки
на фурната за богат
твене
избор от ястия. Из‐
берете ястие и за‐
почнете процеса на
готвене. Температу‐
рата и времетрае‐
нето представляват
само насоки, с цел
получаване на подобри резултати и
могат да се регули‐
рат. Те зависят от
рецептите, каче‐
ството и количе‐
ството на използва‐
ните съставки.
Загряваване
+Задържане
Поддържа приготве‐
ната храна топла за
30 минути, след ка‐
то цикъла на готве‐
не е приключил.
Удължаване
На Времето
Активира и деакти‐
вира функцията
Удължаване на вре‐
мето.
Контраст На
Екрана
Яркост На Ек‐
рана
Език
Сила на звук.
сигнал
Настройва контра‐
ста на екрана на
степени.
Настройва яркостта
на дисплея на сте‐
пени.
Задава езика на
дисплея.
Настройва на степе‐
ни силата на звука
при натискане на
бутоните и на сигна‐
лите.
БЪЛГАРСКИ
Символ/
Елемент от
менюто
Описание
Активира и деакти‐
Звук на бутони‐ вира звука при нати‐
скане на сензорните
те
полета. Не е въз‐
можно да деактиви‐
рате тона на сен‐
зорното поле с
ВКЛ./ИЗКЛ.
Тонове Алар‐
ма/Грешка
Активира и деакти‐
вира звуците на
алармата.
Напомня ви кога да
Напомняне За почистите уреда.
Почистване
DEMO режим
Код за активация/
деактивация: 2468.
Сервиз
Показва конфигура‐
цията и версията на
софтуера.
Фабрични На‐
стройки
Връща всички на‐
стройки към фаб‐
ричните им стойно‐
сти.
6.3 Функции Нагряване
Функция за
нагряване
За печене на хляб,
големи парчета месо
или за затопляне на
охладени и замразе‐
ни ястия.
Приложение
За готвене на едно
ниво на храна до поПица Нагрява‐ интензивно запичане
и хрупкава основа.
не
Задайте температу‐
рата 20 - 40 °C по-ни‐
ско отколкото за
функцията: Тради‐
ционно печене.
Традиционно
печене (То‐
плина отгоре /
отдолу)
За печене на тестени
и месни храни на ед‐
но ниво.
За да станат хрупка‐
ви полуготовите хра‐
Дълбоко За‐ ни (като картофки,
мразени Хра‐ картофи уеджис или
пролетни рулца).
ни
Грил
Турбо Грил
Приложение
За печене на три по‐
зиции на скарата ед‐
Горещ въздух/ новременно и за су‐
шене на храна.За‐
вентилир.
дайте температурата
20 - 40 °C по-ниско
отколкото за функ‐
цията: Традиционно
печене.
Ниска Влаж‐
ност
Функция за
нагряване
13
Долен нагре‐
вател
За запичане на тънки
храни или препичане
на хляб
За печене на по-го‐
леми парчета месо
или птици с костите
на едно ниво. За
огретени и за кафява
коричка.
За печене на кексове
с хрупкава основа и
за консервиране на
храна.
14
www.electrolux.com
Функция за
нагряване
Печене с
влажност
Приложение
Функция за
нагряване
Приложение
Функцията е разра‐
ботена за пестене на
енергия по време на
готвене. За инструк‐
циите за готвене
вижте глава „Препо‐
ръки и съвети", Пече‐
не с влажност. Вра‐
тата на фурната
трябва да се затвори
по време на готвене,
така че функцията да
не се прекъсва и да
се гарантира, че
фурната работи с
възможно най-висока
енергийна ефектив‐
ност. Когато използ‐
вате тази функция,
температурата във
вътрешността може
да се различава от
зададената темпера‐
тура. Използва се
остатъчната топли‐
на.Нагревателната
мощност може да се
намали. За общи
препоръки за енер‐
госпестяване вижте
глава „Енергийна
ефективност", Енер‐
госпестяване.Тази
функция е използва‐
на за постигане на
съответствие с класа
за енергийна ефек‐
тивност съгласно EN
60350-1. Когато из‐
ползвате тази функ‐
ция, лампата автома‐
тично се изключва
след 30 секунди.
Претопляне на храна
с пара предотвратя‐
Възстановява‐ ва изсушаването и.
Топлината се разпре‐
не
деля по нежен и рав‐
номерен начин, кой‐
то позволява да се
възстановят вкуса и
аромата на храната
като на току-що при‐
готвена. Тази функ‐
ция може да се из‐
ползва за претопля‐
не на храна директно
в чиния. Може да
претопляте повече
от една порция по
едно и също време,
използвайки различ‐
ните нива.
6.4 Специалитети
Функция за
нагряване
Приложение
За поддържане на
храната топла.
Поддържане
На Топлина
Затопляне На
Чиния
За подгряване на
чинии преди серви‐
ране.
Консервиране
За консервиране на
зеленчуци (напри‐
мер туршия).
Сушене
За сушене на резен‐
чета плодове, зе‐
ленчуци и гъби.
БЪЛГАРСКИ
Функция за
нагряване
Втасване на
тесто
Вентил. На
Ниска Темпер.
Приложение
За ускоряване на
набухването на те‐
сто с мая. Предот‐
вратява изсъхване‐
то на повърхността
на тестото и го за‐
пазва еластично.
За размразяване на
храна (плодове и
Размразяване зеленчуци). Време‐
то за размразяване
зависи от количе‐
ството и големината
на храната.
Огретен
6.5 Помощ При Готвене
Категория храна: Риба/Морска
Храна
Продукти
Риба
За ястия като лаза‐
ня или запечени
картофи. За огрете‐
ни и за кафява ко‐
ричка.
Риба, печена
Рибни Пръчици
Замразено филе
от риба
За приготвяне на
крехки, сочни пече‐
ни меса.
Използвайте тази
функция, за да при‐
Печене на хляб готвите хляб или ру‐
ла с добър, профе‐
сионален резултат
относно хрупкавост,
цвят и загар на ко‐
ричката.
15
Малка риба на
грил, цяла
Риба на грил, ця‐
ла
Риба на грил, ця‐
ла
Цяло Сьомга
-
Категория храна: Птиче
Продукти
Птиче С Кост
Пилешки крилца,
пресни
Пил.крил.,замр.
Пиле
Пилешки бутчета,
пресни
Пил.бут.,замр.
Пиле, две поло‐
винки
Категория храна: Месо
Продукти
Говеждо
Задушено месо
Руло "Стефани"
16
www.electrolux.com
Продукти
Продукти
Алангле
Див Заек
• Заешки бут
• Филе от див
заек
Алангле
Средно Изпечено
Печено говеждо
Средно Изпечено
Дивеч
Елен
• Еленски бут
• Филе от елен
Добре Изпечено
Жарен дивеч
Добре Изпечено
Медальони от ди‐
веч
Алангле
Сканд. говеждо
Продукти
Добре Изпечено
Замразена лаза‐
ня/канелони
-
Зеленчуков огре‐
тен
-
Cладки Ястия
-
Свински Ребра
Джолан, предва‐
рително запечен
Свинско
Свински Бут
Продукти
Пица, тънък блат
Свински Врат
Пица, доп. топинг
Свинска Плешка
Замразена пица
Филе
Пица
Американска пи‐
ца, замразена
Охладена пица
Печено говеждо
Агнешко бутче
Агнешко
Категория храна: Пица/Киш
Свинско филе
Телешки Джолан
Телешко
Категория храна: Ястие На Фурна
Средно Изпечено
Мини-пици, за‐
мразени
Агнешко филе
Багета с топено
сирене
-
Агнешка плешка,
средно изпечена
Тарт Фламбе
-
Млечен тарт, пи‐
кантен
-
Запечени Яйца
Със Сирене
-
Пикантна Торта
-
БЪЛГАРСКИ
17
Категория храна: Кекс/Бисквитки
Продукти
Продукти
Кръгъл Кекс
-
Ябълков слад‐
киш, покрит
-
Пандишпан
-
Ябълков Пай
-
Чийз Кейк, Tава
-
Бриош
-
Сладкиш Мадей‐
ра
-
Тарте
-
Млечен тарт, сла‐ дък
Сладък Кекс
Леко Тесто
Блат
Пандишп. Блат
За Флан
Плодов Флан С
Тесто
Плодов Сладкиш
Смес За Пан‐
дишп. Флан
Тесто С Мая
Категория храна: Хляб / Франзела
Продукти
Pула
Ролца, замразени
Чабата
-
Бадемов Кекс
-
Мъфини
-
Cладки
-
Сладкиши На
Пръчици
-
Кремки
-
Бутер тесто
-
Продукти
Еклери
-
Сладки,Ядки/
Брашно
-
Пържени картоф‐ ки, тънки
Дребни бисквити
-
Коледен Кейк
-
Замразен ябъл‐
ков щрудел
-
Торта в тава
Кексово Тесто
Тесто С Мая
Чийз Кейк, Tабла
-
Брауни
-
Бисквитено Руло
-
Кейк С Мая
-
Сладк.,Тест.Тро‐
хи
-
Погача
Погача С Мая
Хляб
Хляб Без Набух‐
ватели
Категория храна: Гарнитури
Пържени картоф‐ ки, дебели
Пържени картоф‐ ки, замразени
Крокети
-
Картоф С Корич.
-
Картофи На Фур‐
на
-
Когато е необходимо да се
промени теглото или
температурата на ястието,
използвайте
или
да нагласите новите
стойности.
, за
18
www.electrolux.com
6.6 Задаване на функция за
нагряване
1. Включете фурната.
2. Изберете менюто: Функции
Нагряване.
, за да потвърдите.
3. Натиснете
4. Изберете функция за нагряване.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
6. Задайте температурата.
7. Натиснете
, за да потвърдите.
6.7 Задаване на функция за
пара
Капакът на водосъдържателя е в
командното табло.
ВНИМАНИЕ!
Използвайте само студена
чешмяна вода. Не
използвайте филтрирана
(деминерализирана) или
дестилирана вода. Не
използвайте течности. Не
слагайте запалими или
алкохолни течности във
водосъдържателя.
1. Натиснете капака, за да отворите
водосъдържателя.
2. Напълнете чекмеджето за вода с
900 мл вода.
Водата е достатъчна за
приблизително 55 – 60 минути.
3. Натиснете водосъдържателя в
първоначално положение.
4. Включете фурната.
5. Задайте функция за загряване с
пара и температура.
6. Ако е необходимо, задайте
функцията: Времетр.
Приключв.
или:
.
При изпразване на
парогенератора
прозвучава сигнал.
Сигналът прозвучава отново в края на
периода за готвене.
7. Изключете фурната.
8. Изпразнете резервоара за вода,
след като приключите с готвенето
на пара. Вижте функцията за
почистване:Изпразване на
контейнера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Фурната е гореща.
Съществува опасност
от изгаряния.
Подхождайте с
внимание, когато
изпразвате
съдържанието на
резервоара за вода.
9. След готвене на пара, парата
може да кондензира по дъното на
вътрешността на фурната. Винаги
подсушавайте дъното на
вътрешността на фурната, след
като се охлади.
Оставете фурната да изсъхне напълно
с отворена вратичка.
ВНИМАНИЕ!
Изчакайте приблизително
60 минути след всяка
употреба на готвене на
пара, за да предотвратите
изтичане на гореща вода
от вентилът за източване.
6.8 Индикатор за „празен
резервоар"
На екрана се показва: Необходима e
вода и се чува звуков сигнал, когато
резервоарът е празен и трябва да се
напълни отново.
За повече информация вижте глава
„Всекидневна употреба”, „Задаване на
функция за пара”.
6.9 Индикатор за „пълен
резервоар"
Ако на дисплея се покаже:
Резервоарът за вода е пълен, можете
да използвате готвенето на пара.
Когато резервоарът е пълен,
прозвучава звуков сигнал.
БЪЛГАРСКИ
Ако налеете твърде много
вода в резервоара за
водата, аварийният изход
изтласква водата към
дъното на фурната.
Избършете вода с гъба
или кърпа.
6.10 Източване на
резервоара за водата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че фурната е
хладна преди да започнете
за изпразвате резервоара
за вода.
Изпразвайте резервоара за водата
след всяко готвене на пара.
1. Пригответе тръбата за оттичане
(С), приложена в пакета с
ръководството. Сложете конектора
(В) в единия край на тръбата за
оттичане.
19
Резервоарът може да
има малко вода, когато
дисплеят покаже:
Необходима e вода.
Изчакайте, докато
течът на вода от
вентила за източване
на вода спре.
5. Махнете конектора от вентила за
отточване когато водата спре да
тече.
Не наливайте източената
вода обратно в резервоара
за пара.
6.11 Индикатор за нагряване
Когато включите функция за
нагряване, лентата на дисплея се
включва. Лентата показва, че
температурата се покачва. Когато е
достигната температурата, алармата
прозвучава 3 пъти и лентата премигва
и изгасва.
6.12 Бързо Нагряване
A
B
C
Тази функция намалява времето за
нагряване.
Не поставяйте храна във
фурната, докато
функцията за Бързо
нагряване работи.
За да включите функцията, задръжте
2. Сложете другия край на тръбата за
оттичане (С) в контейнера.
Сложете го на позиция, по-ниска от
вентила за източване (А).
3. Отворете вратичката на фурната и
сложете конектор (В) във вентила
за отточване (А).
4. Натиснете конектора необходимия
брой пъти, когато изпразвате
резервоара.
за 3 секунди. Индикаторът за бързо
нагряване се сменя.
Тази функция не е налична за някои
функции на фурната.
6.13 Остатъчна топлина
Когато изключите фурната, дисплеят
показва остатъчната топлина. Можете
да използвате тази топлина, за да
държите храната топла.
20
www.electrolux.com
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
7.1 Таблица с функции на
часовника
Функция Ча‐
совник
Таймер
7.2 Настройка на функциите
за време
Преди да използвате
функциите: Времетр.,
Приключв., трябва първо
да зададете функция за
нагряване и температура.
Фурната се изключва
автоматично.
Можете да използвате
функциите: Времетр. и
Приключв. едновременно,
ако желаете автоматично
да включите или
изключите фурната в
даден по-късен час.
Функциите: Времетр. и
Приключв. не работят,
когато използвате сензора
за температура в
сърцевината.
Приложение
За настройка на от‐
брояване (макс. 2 ча‐
са и 30 минути). Тази
функция не влияе
върху работата на
фурната.
Използвайте , за
да активирате функ‐
цията. Натиснете
или
, за да зада‐
дете минутите и
за стартиране.
Времетр.
За да настроите кол‐
ко дълго да работи
фурната (макс. 23 ч.
и 59 мин.).
Приключв. Тук се задава час за
изключване на функ‐
ция нагряване (макс.
23 ч 59 мин).
Ако зададете време за функция на
часовника, времето започва да се
отброява след 5 секунди.
Ако използвате функциите
на часовника: Времетр.,
Приключв., фурната
изключва нагряващите
елементи, след като
изминат 90% от
зададеното време.
Фурната използва
остатъчната топлина, за да
продължи процеса на
готвене до изтичане на
времето (3 - 20 минути).
1. Задайте функция за нагряване.
2. Натискайте
отново и отново,
докато екранът покаже
необходимата функция на
часовника и съответния символ.
или
, за да
3. Натиснете
зададете необходимото време.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
Когато времето изтече, се чува звуков
сигнал. Фурната е изключена. Екранът
показва съобщение.
5. Натиснете произволен символ, за
да спрете сигнала.
7.3 Загряваване+Задържане
Условия за работа на функцията:
•
•
Зададената температура е над
80°C.
Функцията: Времетр. е зададена.
Функцията: Загряваване+Задържане
държи приготвената храна топла на
80°C в продължение на 30 минути. Тя
се включва след приключване на
процеса за изпичане.
БЪЛГАРСКИ
Можете да включите или изключите
функцията в менюто: Основни
Настройки.
Приложима е при всички
функции за нагряване с
Времетр. или Автоматично
Тегло.
Не е приложима за
функции за нагряване със
сензор за температура в
сърцевината.
1. Включете фурната.
2. Изберете функцията за нагряване.
3. Задайте температурата над 80°C.
4. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Загряваване+Задържане.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
Когато функцията приключи, се чува
звуков сигнал.
Функцията остава включена, ако
промените функциите за нагряване.
7.4 Удължаване На Времето
Функцията: Удължаване На Времето
кара функцията за нагряване да
продължава след изтичането на
Времетр..
21
1. Когато времето за готвене изтече,
се чува звуков сигнал. Натиснете
произволен символ.
Дисплеят показва съобщението.
2. Натиснете
, за да включите или
за отказ.
3. Задайте продължителността на
функцията.
4. Натиснете
.
8. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
8.1 Готварска Рецепта с
Автоматична Рецепта
Тази фурна разполага с набор от
рецепти, които можете да използвате.
Рецептите са фиксирани и не можете
да ги променяте.
1. Включете фурната.
2. Изберете менюто: Готварска
Рецепта . Натиснете
, за да
потвърдите.
3. Изберете категорията и ястието.
Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете рецепта. Натиснете
за да потвърдите.
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
9.1 Сензор за температурата
в сърцевината
Задават се две температури:
температурата на фурната и
температура в сърцевината.
Сензорът за температурата в
сърцевината измерва температурата в
сърцевината на месото. Когато месото
достигне желаната температура,
фурната се изключва.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте единствено
оригиналния сензор за
температура в
сърцевината или
оригинални резервни
части.
Сензорът за
температурата в
сърцевината трябва да
стои в месото и в гнездото
си по време на готвене.
,
22
www.electrolux.com
1. Поставете върха на сензора за
температура в сърцевината в
средата на месото.
2. Поставете жака на сензора за
температура на сърцевината в
гнездото на горната стена на
вътрешността на фурната.
ВНИМАНИЕ!
Сензорът за температура в
сърцевината е горещ.
Съществува опасност от
изгаряния. Внимавайте,
когато изваждате върха и
жака на сензора за
температура в
сърцевината.
9.2 Поставяне на
принадлежностите
Скара:
Вкарайте рафта между водещите
релси на опорите му и се уверете, че е
с крачетата надолу.
3. Включете фурната.
Дисплеят показва символа на сензора
за температурата в сърцевината.
или
след по4. Натиснете
малко от 5 секунди, за да зададете
температурата в сърцевината.
5. Задайте функцията на нагряване
и, ако е необходимо,
температурата.
Уредът изчислява приблизителното
време на приключване. Времето на
приключване се различава при
различните количества храна,
зададените на фурната температури
(минимум 120°C) и режима на работа.
Уредът изчислява времето на
приключване след приблизително 30
минути.
6. За да промените температурата в
сърцевината, натиснете .
Ще чуете звуков сигнал, когато месото
достигне зададената температура в
сърцевината. Фурната се изключва
автоматично.
7. Натиснете произволен символ, за
да спрете сигнала.
8. Извадете сензора за температура
в сърцевината от гнездото и
месото от фурната.
9. Натиснете
фурната.
, за да изключите
Тавичка за печене/Дълбока тава:
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта.
Скара и тава за печене /дълбока тава
заедно:
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта и скарата на
водачите отгоре.
БЪЛГАРСКИ
23
внимателно ги бутнете вътре във
фурната.
°C
Малка вдлънатина отгоре
за допълнителна
безопасност.
Вдлъбнатините са също
така средства против
преобръщане. Високия ръб
около шкафа
предотвратява
изплъзването на готварски
съдове.
9.3 Телескопични водачи
Запазете инструкциите за
монтаж на телескопичните
водачи за бъдещи справки.
С телескопичните водачи можете да
поставяте и сваляте скарите по-лесно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не мийте телескопичните
водачи в съдомиялна
машина. Не смазвайте
телескопичните водачи.
Уверете се, че телескопичните водачи
са напълно вкарани във фурната,
преди да затворите вратичката на
фурната.
9.4 Аксесоари за готвене на
пара
Съдът за диетично печене за
функции за готвене на пара
Съдът се състои от стъклена купа,
капак с отвор за тръбата на дюзата (C)
и стоманена решетка, която се
поставя на дъното на съда за печене.
Стъклена купа (A)
1. Издърпайте навън десния и левия
телескопичен водач.
°C
Капак (B)
2. Поставете скарата на
телескопичните водачи и
24
www.electrolux.com
Дюзата и тръбата на дюзата
C
D
•
Не поставяйте студени течности в
съда за готвене, когато е горещ.
•
Не използвайте съда за готвене
върху гореща повърхност за
готвене.
•
Не почиствайте съда за готвене с
абразиви, стъргалки и прахове.
“C” е тръбата на дюзата за готвене на
пара, “D” е дюзата за директно готвене
на пара.
Тръба на дюза (C)
Дюза за директно готвене на пара
(D)
Стоманена решетка (E)
•
Не поставяйте горещ съд за
готвене върху студена / мокра
повърхност.
БЪЛГАРСКИ
9.5 Готвене на пара в съд за
диетично печене
Поставете храната върху стоманената
решетка в съда за печене и поставете
отгоре капака.
1. Поставете тръбата на дюзата в
специалния отвор в капака на съда
за диетично печене.
C
2. Поставете съда за печене върху
втората скара отдолу нагоре.
3. Поставете другия край на тръбата
на дюзата във входа за пара.
Уверете се, че не сте смачкали
тръбата на дюзата и не докосва
нагревателен елемент в горната част
на фурната.
4. Задайте на фурната функция за
готвене на пара.
25
9.6 Директно готвене на пара
Поставете храната върху стоманената
решетка в съда за печене. Добавете
вода.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте капака на
съда.
ВНИМАНИЕ!
Бъдете внимателни, когато
използвате дюзата, когато
фурната работи. Винаги
използвайте кухненски
ръкавици, за да докосвате
дюзата, когато фурната е
гореща. Винаги
отстранявайте дюзата от
фурната, когато не
използвате функция за
пара.
Тръбата на дюзата е
специално създадена за
готвене и не съдържа
вредни вещества.
1. Поставете дюзата (D) в тръбата на
дюзата (C). Свържете другия край
към входа за пара.
2. Поставете съда за печене върху
първата или втората скара отдолу
нагоре.
Уверете се, че не сте смачкали
тръбата на дюзата и не докосва
нагревателен елемент в горната част
на фурната.
3. Задайте на фурната функция за
готвене на пара.
26
www.electrolux.com
Когато готвите храна като пиле,
патица, пуйка, дребна или едра риба,
поставяйте дюзата (D) директно в
празната част на месото. Уверете се,
че не причинявате запушване на
отворите.
За повече информация относно
готвене на пара вижте готварските
таблици за готвене на пара в главата
"Препоръки и съвети".
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
10.1 Любими
Можете да запазвате любимите си
настройки, като времетраене,
температура или функция нагряване.
Те са на разположение в менюто:
Любими . Могат да се запаметят до 20
програми.
Запаметяване на програма
1. Включете фурната.
2. Задайте функция за нагряване или
автоматична програма.
3. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
ЗАПАМЕТЯВАНЕ.
, за да потвърдите.
4. Натиснете
На екрана се показва първата
свободна позиция за запаметяване.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
6. Въведете името на програмата.
Първата буква мига.
7. Натиснете
или
промените буквата.
, за да
8. Натиснете
.
Следващата буква мига.
9. Ако е необходимо, повторете
стъпка 7.
10. Натиснете и задръжте
запаметите.
, за да
Можете да презапишете позиция за
запаметяване. Когато дисплеят
покаже първата свободна позиция в
паметта, натиснете
или
и
натиснете
, за да презапишете
съществуваща програма.
Можете да промените името на някоя
програма от менюто: Промяна Името
На Прогр..
Активиране на програмата
1. Включете фурната.
2. Изберете менюто: Любими .
3. Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете името на любимата си
програма.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
Можете да натиснете
, за да
отидете директно в менюто: Любими .
10.2 Използване на
функцията Защита за деца
Когато „Защита от деца" е активна,
фурната не може да се включи
инцидентно.
БЪЛГАРСКИ
Ако функцията за пиролиза
работи, вратичката се
заключва автоматично.
При натискане на даден
символ на екрана се
показва съобщение.
1. Натиснете
дисплея.
, за да включите
и
едновременно,
2. Натиснете
докато на дисплея се покаже
съобщение .
За да изключите функцията „Защита
за деца", повторете стъпка 2.
10.3 Заключване
Функцията предотвратява
неумишлена смяна на функцията
нагряване. Можете да включите
функцията само когато фурната
работи.
3. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Времетр..
4. Задайте времето.
5. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Настрой + Продължи.
6. Натиснете
, за да потвърдите.
Натиснете произволен символ (освен
), за да стартирате функцията:
Настрой + Продължи. Зададената
функция за нагряване стартира.
Когато функцията за нагряване
приключи, се чува звуков сигнал.
•
•
1. Включете фурната.
2. Задайте функция за нагряване или
настройка.
3. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Заключване.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
Ако работи функцията
Пиролиза, вратичката е
заключена и на дисплея се
показва символ на ключ.
За да изключите функция, натиснете
. Екранът показва съобщение.
Натиснете
и след това
потвърдите.
, за да
Когато изключите фурната,
функцията "Заключване"
се изключва.
10.4 Настрой + Продължи
Функцията ви позволява да зададете
функция на нагряване (или програма)
и да я използвате по-късно с едно
натискане на произволен символ.
1. Включете фурната.
2. Задайте функция за нагряване.
27
Заключване се включва
докато функцията за
нагряване работи.
Менюто: Основни
Настройки ви позволява
да: Настрой +
Продължи включвате и
изключвате функцията.
10.5 Автоматично изключване
Поради мерки за сигурност, фурната
се изключва автоматично след
определено време, ако функция за
загряване работи и ако не променяте
настройките.
Температура
(°C)
Време за из‐
ключване (ч)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - максимум
1.5
Автоматичното
изключване на работи със
следните функции:
Осветление,
Термосонда,Времетр.,
Приключв..
10.6 Яркост на екрана
Яркостта на дисплея има два режима:
28
www.electrolux.com
•
•
Нощна яркост - когато фурната е
изключена, яркостта на екрана е
по-малка между 22:00:00 и 06:00:00
часа;
Дневен:
– когато фурната е включена.
– ако докоснете символ по време
на нощния режим (освен ВКЛ./
ИЗКЛ.), в следващите 10
секунди яркостта на дисплея се
връща на дневен режим.
– ако фурната е изключена и
зададете функцията: Таймер.
Когато функцията приключи,
екранът се връща към нощна
яркост.
10.7 Охлаждащ вентилатор
за да поддържа повърхностите на
фурната хладни. Ако изключите
фурната, охлаждащият вентилатор
може да продължи да работи, докато
фурната се охлади.
10.8 Предпазен термостат
Неправилната работа с фурната или
повредата на някои компоненти може
да доведе до опасно прегряване. За
да предотврати това, фурната е
оборудвана с термостат за
безопасност, който прекъсва
захранването. Фурната се включва
отново автоматично, след като
температурата спадне.
Когато фурната работи, охлаждащият
вентилатор се включва автоматично,
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Температурата и времето
за печене в таблиците са
само ориентировъчни. Те
зависят от рецептите,
качеството и количеството
на използваните съставки.
11.1 Препоръки за готвене
Фурната има пет нива на рафтове.
Позициите на рафтовете се броят от
дъното на фурната.
Вашата фурна може да пече поразлично от досегашния ви фурна.
Таблиците по-долу предлагат
стандартни настройки за температура,
време за готвене и позиция на
скарата.
Ако не можете да намерите
настройките за специална рецепта,
потърсете подобни рецепти.
Фурната е снабдена със специална
система, която задвижва въздуха и
постоянно рециклира парата. С тази
система е възможно да се готви на
пара и да се поддържат ястията меки
отвътре и хрупкави отвън. Това
понижава времето за готвене и
потреблението на енергия.
Печене на кексове
Не отваряйте вратичката на фурната,
преди да е изтекло 3/4 от зададеното
време за готвене.
Ако използвате едновременно две
тавички за печене, оставете едно
празно ниво между тях.
Приготвяне на месо и риба
Използвайте дълбоката тава за много
мазна храна, за да предпазите
фурната от петна, които могат да
бъдат постоянни.
Оставете месото за приблизително 15
минути преди нарязване, така че сокът
да не изтича навън.
За да избегнете твърде много дим във
фурната по време на печене, налейте
малко вода в дълбоката тава. След
като водата се изпари, доливайте
още, за да не кондензира димът.
Времена за готвене
Времената за приготвяне зависят от
типа на храната, нейната
консистенция и обем.
БЪЛГАРСКИ
Първоначално, проследете
резултатите, когато готвите. Намерете
най-добрите настройки (настройка на
нагряване, време на готвене и др.) за
вашите готварски съдове, рецепти и
количества, когато използвате този
уред.
11.2 Печене на кексове
•
•
Не отваряйте вратичката на
фурната, преди да е изтекло 3/4 от
зададеното време за готвене.
Ако използвате едновременно две
тавички за печене, оставете едно
празно ниво между тях.
11.3 Приготвяне на месо и
риба
•
Използвайте дълбоката тава за
много мазна храна, за да
предпазите фурната от петна,
които могат да бъдат постоянни.
•
•
29
Оставете месото за приблизително
15 минути преди нарязване, така че
сокът да не изтича навън.
За да избегнете твърде много дим
във фурната по време на печене,
налейте малко вода в дълбоката
тава. След като водата се изпари,
доливайте още, за да не
кондензира димът.
11.4 Времена за готвене
Времената за приготвяне зависят от
типа на храната, нейната
консистенция и обем.
Първоначално, проследете
резултатите, когато готвите. Намерете
най-добрите настройки (настройка на
нагряване, време на готвене и др.) за
вашите съдове, рецепти и количества,
когато използвате този уред.
11.5 Печене и препичане
Кейкове
Храна
Традиционно пече‐
не
Горещ въздух/
вентилир.
Темпера‐ Положе‐
тура (°C) ние на
скарата
Темпера‐ Положе‐
тура (°C) ние на
скарата
Време
(мин)
Забележ‐
ки
Рецепти с 170
бита смес
2
160
3 (2 и 4)
45 - 60
Във фор‐
ма за кекс
Маслено
тесто
170
2
160
3 (2 и 4)
20 - 30
Във фор‐
ма за кекс
Масленомлечен
чийзкейк
170
1
165
2
80 - 100
Във фор‐
ма за кекс
26 см
Щрудел
175
3
150
2
60 - 80
В тава за
печене
Сладкиш
с марма‐
лад
170
2
165
2 (ляво и
дясно)
30 - 40
Във фор‐
ма за кекс
26 см
30
www.electrolux.com
Храна
Традиционно пече‐
не
Горещ въздух/
вентилир.
Време
(мин)
Забележ‐
ки
Темпера‐ Положе‐
тура (°C) ние на
скарата
Темпера‐ Положе‐
тура (°C) ние на
скарата
160
2
150
2
90 - 120
Във фор‐
ма за кекс
20 см.
Загрейте
фурната
предвари‐
телно за
10 минути
Сладкиш 175
със сливи
1
160
2
50 - 60
Във фор‐
ма за
хляб.
Загрейте
фурната
предвари‐
телно за
10 минути
Бисквит‐
ки/
панделки
140
3
140 - 150
3
25 - 45
В тава за
печене
Целувки – 120
едно ниво
3
120
3
80 - 100
В тава за
печене
Целувки – две нива
-
120
2и4
80 - 100
В тава за
сладки‐
ши.
Загрейте
фурната
предвари‐
телно за
10 минути
Кифлички 190
3
190
3
12 - 20
В тава за
сладки‐
ши.
Загрейте
фурната
предвари‐
телно за
10 минути
Еклери 190
едно ниво
3
170
3
25 - 35
В тава за
печене
Еклери две нива
-
170
2и4
35 - 45
В тава за
печене
Коледен
кейк / Бо‐
гат пло‐
дов кейк
-
БЪЛГАРСКИ
Храна
Традиционно пече‐
не
Горещ въздух/
вентилир.
Темпера‐ Положе‐
тура (°C) ние на
скарата
Темпера‐ Положе‐
тура (°C) ние на
скарата
31
Време
(мин)
Забележ‐
ки
Плоски
180
сладкиши
2
170
2
45 - 70
Във фор‐
ма за кекс
20 см
Богат
плодов
кейк
160
1
150
2
110 - 120
Във фор‐
ма за кекс
24 см
Викто‐
риански
сандвич
170
1
160
2 (ляво и
дясно)
30 - 50
Във фор‐
ма за кекс
20 см
Време
(мин)
Забележ‐
ки
Хляб и пица
Храна
Традиционно пече‐
не
Горещ въздух/
вентилир.
Темпера‐ Положе‐
тура (°C) ние на
скарата
Темпера‐ Положе‐
тура (°C) ние на
скарата
Бял хляб
190
1
190
1
60 - 70
1 – 2 пар‐
чета, 0,5
кг на пар‐
че.
Загрейте
фурната
предвари‐
телно за
10 минути
Ръжен
хляб
190
1
180
1
30 - 45
Във фор‐
ма за
хляб
Погачи
190
2
180
2 (2 и 4)
25 - 40
по 6 – 8
броя в та‐
ва за пе‐
чене.
Загрейте
фурната
предвари‐
телно за
10 минути
32
www.electrolux.com
Храна
Традиционно пече‐
не
Горещ въздух/
вентилир.
Време
(мин)
Забележ‐
ки
Темпера‐ Положе‐
тура (°C) ние на
скарата
Темпера‐ Положе‐
тура (°C) ние на
скарата
Пица
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
В тава за
печене
или дъл‐
бока тава.
Загрейте
фурната
предвари‐
телно за
10 минути
Курабий‐
ки
200
3
190
3
10 - 20
В тава за
сладки‐
ши.
Загрейте
фурната
предвари‐
телно за
10 минути
Време
(мин)
Забележ‐
ки
Плодови пити
Храна
Традиционно пече‐
не
Горещ въздух/
вентилир.
Темпера‐ Положе‐
тура (°C) ние на
скарата
Темпера‐ Положе‐
тура (°C) ние на
скарата
Макаро‐
нен флан
200
2
180
2
40 - 50
Във фор‐
ма
Зеленчу‐
ков флан
200
2
175
2
45 - 60
Във фор‐
ма
Кишове
180
1
180
1
50 - 60
Във фор‐
ма.
Загрейте
фурната
предвари‐
телно за
10 минути
Лазаня
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Във фор‐
ма.
Загрейте
фурната
предвари‐
телно за
10 минути
БЪЛГАРСКИ
Храна
Традиционно пече‐
не
Горещ въздух/
вентилир.
Темпера‐ Положе‐
тура (°C) ние на
скарата
Темпера‐ Положе‐
тура (°C) ние на
скарата
Канелони 180 - 190
2
180 - 190
2
33
Време
(мин)
Забележ‐
ки
25 - 40
Във фор‐
ма.
Загрейте
фурната
предвари‐
телно за
10 минути
Време
(мин)
Забележ‐
ки
Месо
Храна
Традиционно пече‐
не
Горещ въздух/
вентилир.
Темпера‐ Положе‐
тура (°C) ние на
скарата
Темпера‐ Положе‐
тура (°C) ние на
скарата
Говеждо
200
2
190
2
50 - 70
На скара‐
та
Свинско
180
2
180
2
90 - 120
На скара‐
та
Телешко
190
2
175
2
90 - 120
На скара‐
та
Английско 210
говеждо
печено,
полуизпе‐
чено
2
200
2
50 - 60
На скара‐
та
Английско 210
говеждо
печено,
средно
изпечено
2
200
2
60 - 70
На скара‐
та
Английско 210
говеждо
печено,
добре из‐
печено
2
200
2
70 - 75
На скара‐
та
Свинска
плешка
180
2
170
2
120 - 150
С кожата
Свински
джолан
180
2
160
2
100 - 120
2 броя
34
www.electrolux.com
Храна
Традиционно пече‐
не
Горещ въздух/
вентилир.
Време
(мин)
Забележ‐
ки
Темпера‐ Положе‐
тура (°C) ние на
скарата
Темпера‐ Положе‐
тура (°C) ние на
скарата
Агнешко
190
2
175
2
110 - 130
Бутче
Пиле
220
2
200
2
70 - 85
Цялo
Пуйка
180
2
160
2
210 - 240
Цялo
Патешко
175
2
220
2
120 - 150
Цялo
Гъска
175
2
160
1
150 - 200
Цялo
Заек
190
2
175
2
60 - 80
Нарязан
Див Заек
190
2
175
2
150 - 200
Нарязан
Фазан
190
2
175
2
90 - 120
Цялo
Време
(мин)
Забележ‐
ки
Риба
Храна
Традиционно пече‐
не
Горещ въздух/
вентилир.
Темпера‐ Положе‐
тура (°C) ние на
скарата
Темпера‐ Положе‐
тура (°C) ние на
скарата
Пъстър‐
ва/ Ципу‐
ра
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 риби
Риба тон/
сьомга
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 фи‐
лета
Положе‐
ние на
скарата
11.6 Грил
Нагрейте предварително
празната фурна за 3
минути преди готвенето.
Храна
Количества
Парчета
Количе‐
ство (кг)
Темпера‐ Време (мин)
тура (°C)
1st side
2-ра
страна
Пържоли
филе
4
0.8
макс.
12 - 15
12 - 14
4
Пържоли
говеждо
4
0.6
макс.
10 - 12
6-8
4
-
макс.
12 - 15
10 - 12
4
Наденици 8
БЪЛГАРСКИ
Храна
Количества
Парчета
Количе‐
ство (кг)
Темпера‐ Време (мин)
тура (°C)
1st side
2-ра
страна
Положе‐
ние на
скарата
Свински
пържоли
4
0.6
макс.
12 - 16
12 - 14
4
Пиле
(разряза‐
но на 2)
2
1.0
макс.
30 - 35
25 - 30
4
Шишчета
4
-
макс.
10 - 15
10 - 12
4
Пилешки
гърди
4
0.4
макс.
12 - 15
12 - 14
4
Хамбур‐
гер
6
0.6
макс.
20 - 30
-
4
Филе от
риба
4
0.4
макс.
12 - 14
10 - 12
4
Печени
сандвичи
4-6
-
макс.
5-7
-
4
Препече‐ 4 - 6
ни филий‐
ки
-
макс.
2-4
2-3
4
11.7 Турбо Грил
Говеждо
Храна
Количества
Температура Време (мин)
(°C)
Говеждо печено
или филе, по‐
луизпечено1)
на см дебели‐ 190 - 200
на
5-6
1 или 2
Говеждо печено на см дебели‐ 180 - 190
или филе, средно на
изпечено1)
6-8
1 или 2
Говеждо печено
или филе, добре
изпечено1)
8 - 10
1 или 2
на см дебели‐ 170 - 180
на
1) Предварително загрейте фурната.
Положение
на скарата
35
36
www.electrolux.com
Свинско
Храна
Количество
(кг)
Температура Време (мин)
(°C)
Положение
на скарата
Плешка, врат,
бут
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 или 2
Котлет, гърди
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 или 2
Месно руло
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 или 2
Свински джолан
(предварително
сварен)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 или 2
Количество
(кг)
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Телешко пече‐ 1
но
160 - 180
90 - 120
1 или 2
Телешки джо‐
лан
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 или 2
Храна
Количество
(кг)
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Агнешки бут,
агнешко пече‐
но
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 или 2
Агнешко филе 1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 или 2
Телешко
Храна
Агнешко
Домашни птици
Храна
Количество
(кг)
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Порции птиче
месо
0,2 - 0,25 вся‐
ка част
200 - 220
30 - 50
1 или 2
Пиле, поло‐
винка
0,4 - 0,5 всяка
част
190 - 210
35 - 50
1 или 2
Пиле, млада
кокошка
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 или 2
Патица
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 или 2
Гъска
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 или 2
Пуйка
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 или 2
Пуйка
4-6
140 - 160
150 - 240
1 или 2
БЪЛГАРСКИ
37
Риба
Храна
Количество
(кг)
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Риба, цяла
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 или 2
11.8 Печене с влажност
По време на готвене,
отворете вратата на
уреда, само когато е
необходимо.
Храна
Температура Време (мин)
(°C)
Положение
на скарата
Макарони на фурна
190 - 200
45 - 55
2
Запечени картофи
160 - 170
60 - 75
2
Мусака
180 - 200
75 - 90
2
Лазаня
160 - 170
55 - 70
2
Канелони
170 - 190
65 - 75
2
Хлебен пудинг
150 - 160
75 - 90
2
Оризов пудинг
170 - 190
45 - 60
2
Ябълков пай
150 - 160
75 - 85
2
Бял хляб
180 - 190
50 - 60
2
11.9 Вентил. На Ниска
Темпер.
Използвайте тази функция за
приготвянето на немазни, крехки
парчета месо и риба с вътрешна
температура не повече от 65 °C. Тази
функция не е подходяща за рецепти
като задушено месо или тлъсто
печено свинско. Може да използвате
сензора за температурата, за да
осигурите нужната температура в
сърцевината (вижте таблицата към
"Сензор за температурата").
За първите 10 минути може да
зададете температурата на фурната
между 80 °C и 150 °C. Фабричната
настройка е 90 °C. След задаване на
температурата, фурната продължава
да готви на 80 °C. Не използвайте тази
функция за птиче месо.
Винаги, когато използвате
тази функция, гответе без
капак.
1. Запържете месото на тиган върху
готв. плот при много висока
настройка в продължение на 1 - 2
минути от всяка страна.
2. Поставете месото заедно с
горещата тава за печене на
скарата във фурната.
3. Поставете сензора за
температурата в месото.
4. Изберете функцията: Вентил. На
Ниска Темпер. и задайте
правилната температура и тази
във вътрешността.
38
www.electrolux.com
Настройте температурата на 120 °C.
Храна
Време
(мин)
Положе‐
ние на
скарата
Говеждо пе‐
чено, 1-1,5 кг
120 - 150 1
Говеждо фи‐
ле, 1-1,5 кг
90 - 150
Телешко пе‐
чено, 1-1,5 кг
120 - 150 1
Пържоли, 0,2
- 0,3 кг
20 - 40
3
3
11.10 Консервиране
Използвайте само буркани за
консервиране с еднаква големина,
каквито се предлагат на пазара.
За тази функция използвайте първата
скара от дъното.
Не поставяйте върху тавата за печене
повече от шест еднолитрови буркана
за консервиране.
Напълнете бурканите еднакво и
затворете със скоба.
Бурканите не трябва да се допират.
Налейте около 1/2 литра вода в тавата
за печене, за да има достатъчно влага
във фурната.
Когато течността в бураните започне
да ври (приблизително след 35 - 60
минути при еднолитрови буркани),
спрете фурната или намалете
температурата на 100 °C (вж.
таблицата).
Не използвайте буркани с капачка на
винт и скоба или метални кутии.
Меки плодове
Храна
Температура (°C)
Ягоди / боровин‐
160 - 170
ки / малини / зряло
цариградско гро‐
зде
Консервиране до Продължете да
началото на поя‐ готвите на 100 °C
ва на мехурчета (мин)
(мин)
35 - 45
-
Плодове с костилки
Храна
Температура (°C)
Консервиране до Продължете да
началото на поя‐ готвите на 100 °C
ва на мехурчета (мин)
(мин)
Круши / дюли / си‐
ни сливи
160 - 170
35 - 45
Храна
Температура (°C)
Консервиране до Продължете да
началото на поя‐ готвите на 100 °C
ва на мехурчета (мин)
(мин)
Моркови 1)
160 - 170
50 - 60
10 - 15
Зеленчуци
5 - 10
БЪЛГАРСКИ
39
Храна
Температура (°C)
Консервиране до Продължете да
началото на поя‐ готвите на 100 °C
ва на мехурчета (мин)
(мин)
Краставици
160 - 170
50 - 60
-
Смесена туршия
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Алабаш / грах / ас‐ 160 - 170
пержи
50 - 60
15 - 20
1) Оставете във фурната, след като е изключена.
11.11 Сушене
•
•
Покрийте тавите с неомазняваща
се хартия или хартия за печене.
За по-добри резултати спрете
фурната по средата на времето за
сушене, отворете вратата и
оставете да изстине една вечер, за
да завършите сушенето.
Зеленчуци
Храна
Температура
(°C)
Време (ч)
Бобови расте‐
ния
60 - 70
Чушки
Положение на скарата
1 позиция
2 позиции
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Зеленчуци за
подкиселява‐
не
60 - 70
5-6
3
1/4
Гъби
50 - 60
6-8
3
1/4
Подправки/
билки
40 - 50
2-3
3
1/4
Температура
(°C)
Време (ч)
Положение на скарата
Сини сливи
60 - 70
Кайсии
Плодове
Храна
1 позиция
2 позиции
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Ябълкови ре‐
зени
60 - 70
6-8
3
1/4
Круши
60 - 70
6-9
3
1/4
40
www.electrolux.com
11.12 Горещ въздух + Пара
Кексове и сладки
Храна
Темпера‐
тура (°C)
Време
(мин)
Положе‐ Забележки
ние на
скарата
Ябълков пай 1)
160
60 - 80
2
Във форма за кекс 20
см
Тартове
175
30 - 40
2
Във форма за кекс 26
см
Плодов кейк
160
80 - 90
2
Във форма за кекс 26
см
Пандишпан
160
35 - 45
2
Във форма за кекс 26
см
Панетоне1)
150 - 160
70 - 100
2
Във форма за кекс 20
см
Сладкиш със
сливи1)
160
40 - 50
2
Във форма за хляб
Дребни сладки
150 - 160
25 - 30
3 (2 и 4)
В тава за печене
Бисквити
150
20 - 35
3 (2 и 4)
В тава за печене
Сладки кифлич‐
ки1)
180 - 200
12 - 20
2
В тава за печене
Банички 1)
180
15 - 20
3 (2 и 4)
В тава за печене
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
Плодови пити
Храна
Температу‐ Време
ра (°C)
(мин)
Положе‐
ние на
скарата
Забележки
Пълнени зелен‐
чуци
170 - 180
30 - 40
1
Във форма
Lasagne (Лаза‐
ня)
170 - 180
40 - 50
2
Във форма
Запечени карто‐ 160 - 170
фи
50 - 60
1 (2 и 4)
Във форма
месо
Храна
Количество
(кг)
Свинско пече‐ 1.0
но
Темпе‐
ратура
(°C)
Време
(мин)
Положе‐
ние на
скарата
Забележки
180
90 - 110
2
На скарата
БЪЛГАРСКИ
Храна
Количество
(кг)
Темпе‐
ратура
(°C)
Време
(мин)
Положе‐
ние на
скарата
Забележки
Телешко
1.0
180
90 - 110
2
На скарата
Говежда пече‐ 1.0
но - алангле
210
45 - 50
2
На скарата
Говежда пече‐ 1.0
но – средно
изпечено
200
55 - 65
2
На скарата
Говежда пече‐ 1.0
но – добре из‐
печено
190
65 - 75
2
На скарата
Агнешко
1.0
175
110 - 130 2
Бутче
Пиле
1.0
200
55 - 65
2
Цялo
Пуйка
4.0
170
180 - 240 2
Цялo
Патица
2.0 - 2.5
170 - 180 120 - 150 2
Цялo
Гъска
3.0
160 - 170 150 - 200 1
Цялo
Заек
-
170 - 180 60 - 90
Нарязан
2
Риба
Храна
Коли‐ Темпера‐
чество тура (°C)
(кг)
Време
(мин)
Положе‐
ние на
скарата
Забележки
Пъстърва
1.5
180
25 - 35
2
3 - 4 риби
Риба тон
1.2
175
35 - 50
2
4 - 6 филета
Хек
-
200
20 - 30
2
-
11.13 Готвене в съда за
диетично печене
Използвайте функцията: Горещ въздух
+ Пара.
Зеленчуци
Храна
Температура Време (мин)
(°C)
Положение на ска‐
рата
Броколи на розички
130
20 - 25
2
Патладжан
130
15 - 20
2
Карфиол, на розички
130
25 - 30
2
Домати
130
15
2
41
42
www.electrolux.com
Храна
Температура Време (мин)
(°C)
Положение на ска‐
рата
Аспержи, бели
130
25 - 35
2
Аспержи, зелени
130
35 - 45
2
Тиквички, нарязани
130
20 - 25
2
Моркови
130
35 - 40
2
Резене
130
30 - 35
2
Алабаш
130
25 - 30
2
Чушки на ивици
130
20 - 25
2
Целина на кубчета
130
30 - 35
2
Месо
Храна
Температура Време (мин)
(°C)
Положение на ска‐
рата
Варена шунка
130
55 - 65
2
Задушени пилешки гърди 130
25 - 35
2
Каслер (пушено свинско
филе)
80 - 100
2
130
Риба
Храна
Температура Време (мин)
(°C)
Положение на ска‐
рата
Пъстърва
130
25 - 30
2
Филе от сьомга
130
25 - 30
2
Гарнитури
Храна
Температура Време (мин)
(°C)
Положение на ска‐
рата
Ориз
130
35 - 40
2
Небелени картофи, сред‐ 130
но изпечени
50 - 60
2
Варени картофи, наряза‐
ни на четвъртинки
130
35 - 45
2
Полента (качамак)
130
35 - 45
2
11.14 Пица Нагряване
Нагрейте предварително
празната фурна за 10
минути преди готвенето.
БЪЛГАРСКИ
Храна
Температура (°C)
Време
(мин)
Положе‐
ние на
скарата
Забележки
Пица (тънка)
200 - 220
15 - 25
1
В табла за пе‐
чене
Пица (обилно
гарнирана)
200 - 220
20 - 30
1
В табла за пе‐
чене
Мини пица
200 - 220
15 - 20
1
В табла за пе‐
чене
Ябълков пай
150 - 170
50 - 70
1
Във форма за
кекс 20 см
Тарт
170 - 190
35 - 50
1
Във форма за
кекс 26 см
Пай с лук
200 – 220
20 – 30
2
В табла за пе‐
чене
11.15 Възстановяване
Нагрейте предварително
празната фурна за 10
минути преди готвенето.
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
Задушено/Огретен
130
15 - 25
2
Паста и сос
130
10 - 15
2
Гарнитури (напри‐
мер ориз, картофи,
паста)
130
10 - 15
2
Ястия в един съд
130
10 - 15
2
Месо
130
10 - 15
2
Зеленчуци
130
10 - 15
2
11.16 Печене на хляб
Нагрейте предварително
празната фурна за 10
минути преди готвенето.
43
44
www.electrolux.com
Храна
Коли‐
чество
(кг)
Темпера‐
тура (°C)
Време
(мин)
Положение
на скарата
Забележки
Бял хляб
1.0
180 - 190
45 - 60
2
1 - 2 броя, по
500 гр за
всяко парче
Pула
0.5
190 - 210
20 - 30
2 (2 и 4)
по 6 - 8 броя
в тава за пе‐
чене
Ръжен хляб
1.0
180 - 200
50 - 70
2
1 - 2 броя, по
500 гр за
всяко парче
Фокача
-
190 - 210
20 - 25
2
В тава за пе‐
чене
11.17 Таблица за сензор за
температура в сърцевината
Храна
Температура в съ‐
рцевината на хра‐
ната (°C)
Свинска плеш‐
ка
80 - 82
Храна
Температура в съ‐
рцевината на хра‐
ната (°C)
Телешко пече‐
но
75 - 80
Свински джо‐
лан
75 - 80
Телешки джо‐
лан
85 - 90
Агнешко
70 - 75
Английско го‐
веждо печено,
полуизпечено
45 - 50
Пиле
98
Див Заек
70 - 75
Пъстърва/ Ци‐
пура
65 - 70
Английско го‐
60 - 65
веждо печено,
средно изпече‐
но
Английско го‐
веждо печено,
добре изпече‐
но
Риба тон/сьом‐ 65 - 70
га
70 - 75
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
12.1 Бележки относно
почистването
Почиствайте лицевата част на уреда с
мека кърпа с гореща вода и препарат
за почистване.
БЪЛГАРСКИ
За почистване на метални
повърхности използвайте подходящ
почистващ препарат.
Почиствайте вътрешността на
фурната след всяка употреба.
Натрупвания на мазнини или други
остатъци от храна могат да доведат
до пожар. Рискът е по-голям за тавата
на грила.
Почиствайте принадлежностите на
фурната след всяко ползване и ги
оставяйте да изсъхнат. Използвайте
мека кърпа с топла вода и почистващ
препарат. Не почиствайте
принадлежностите в съдомиялна
машина.
Почиствайте упоритите замърсявания
със специален почистващ препарат за
фурни.
Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте
със силни препарати, остри предмети
или в съдомиялна машина. Това може
да повреди незалепващото покритие.
Във фурната или по стъклата на
вратичката може да кондензира влага.
За да намалите кондензацията,
използвайте фурната за 10 минути
преди готвене.Почиствайте влагата от
вътрешността след всяка употреба.
12.2 Фурни от неръждаема
стомана или алуминий
За почистване на вратичката на
фурната използвайте само влажна
кърпа или мокра гъба. Подсушете с
мека кърпа.
Не използвайте стоманена вълна,
киселини или абразивни продукти, тъй
като те могат да повредят
повърхността на фурната.
Почиствайте командното табло на
фурната, като следвате същите
предпазни мерки.
12.3 Демонтиране на
носачите на скарата
За да почистите фурната, свалете
носачите на скарата .
45
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимавайте, когато
сваляте носачите на
скарата.
1. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от
страничната стена.
2. Издърпайте задната част на
носача на скарата от стената и го
извадете.
1
2
Поставете извадените аксесоарите в
обратна последователност.
Задържащите щифтове на
телескопичните водачи
трябва да са обърнати
напред.
12.4 Пиролиза
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Отстранете всички
приставки и подвижни
държачи за полици.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди да стартирате
процедурата по
почистване, уверете се, че
резервоарът за вода е
празен. Вижте "Изпразване
на резервоара за вода".
46
www.electrolux.com
Пиролитичното
почистване не може да
започне:
•
ако не сте премахнали накрайника
на сензора за температура в
сърцевината от гнездото.
• ако не сте затворили напълно
вратичката на фурната.
Отстранете най-силното замърсяване
ръчно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако в същия шкаф има
монтирани други уреди, не
ги използвайте
едновременно с
функцията: Пиролиза.
Това може да причини
повреда на фурната.
1. Почистете вътрешната страна на
вратата с гореща вода, така че
остатъците да не изгорят от
горещия въздух.
2. Включете фурната и изберете от
основното меню функцията:
, за да
Пиролиза. Натиснете
потвърдите.
3. Настройте времетраенето на
почистването:
Опция
Описание
Бързо
1 h за ниска
степен на
замърсяван
е
Нормално
1 h 30 min
за нормална
степен на
замърсяван
е
Интензив.
2 h 30 min
за висока
степен на
замърсяван
е
4. Натиснете
, за да потвърдите.
Когато започне
пиролитично почистване,
вратичката на фурната се
заключва и лампичката не
работи.
За да спрете
пиролитичното почистване
преди да е приключило,
изключете фурната.
ВНИМАНИЕ!
След завършване на
функцията, фурната е
много гореща. Оставете го
да се охлади. Съществува
опасност от изгаряния.
Когато функцията
завърши, вратата остава
заключена за фазата на
охлаждане. Някои от
функциите на фурната не
за достъпни по време на
фазата на охлаждане.
12.5 Почистване на
резервоара за водата
ВНИМАНИЕ!
Не наливайте вода в
резервоара по време на
почистване.
По време на почистване,
част от водата може да
попадне от входния отвор
за парата във
вътрешността на фурната.
Сложете тава за оттичане
на нивото на скарата точно
под входния отвор за
парата, за да
предотвратите изливането
на вода отдолу във
вътрешността на фурната.
След известно време може да имате
отлагания от варовик във фурната. За
да избегнете това, почиствайте
частите на фурната, които генерират
парата. Изпразвайте резервоара след
всяко готвене с пара.
БЪЛГАРСКИ
Видове вода
•
•
Мека вода с ниско съдържание
на варовик - производителят
препоръчва това, тъй като така ще
се намали броят процедури по
почистване.
Вода от водопреносната мрежа можете да я използвате, ако
водоснабдяването във вашия дом
•
47
има пречиствател или омекотител
за вода.
Твърда вода с високо
съдържание на варовик - тя не
оказва негативно въздействие
върху работата на фурната, но
увеличава броя на процедурите за
почистване.
ТАБЛИЦА ЗА КОЛИЧЕСТВО КАЛЦИЙ ОТ СЗО (Световната Здравна
Организация)
Отлагане на
калций
Твърдост на водата
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Мека
75 цикъла - 2,5
месеца
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Средна твър‐
дост
50 цикъла - 2
месеца
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Твърда или
варовита
40 цикъла - 1,5
месеца
над 180 мг/л
над 18
над 10
Много твърда
30 цикъла - 1
месец
(френски гра‐ (немски гра‐
дуси)
дуси)
1. Напълнете резервоара с 850 мл
вода и 50 мл лимонова киселина
(пет чаени лъжици). Изключете
фурната и изчакайте
приблизително 60 минути.
2. Включете фурната и задайте
функцията: Горещ въздух + Пара
Задайте температура 230 °C.
Изключете я след 25 минути и я
оставете да се охлади за 15
минути.
3. Включете фурната и задайте
функцията: Горещ въздух + Пара.
Нагласете температурата между
130 и 230 °C. Изключете фурната
след 10 минути.
Оставете я да се охлади и
продължете премахването на
съдържанието на съда. Вижте
"Изпразване на резервоара за вода".
4. Измийте резервоара на водата и
почистете останалия варовик в
печката с кърпа.
5. Почистете тръбата на канала
ръчно с топла вода и сапун. За да
избегнете повреди, не използвайте
Класифика‐
Почиствайте
ция на водата калция на
всеки
киселини, спрейове или подобни
почистващи препарати.
12.6 Изваждане и монтиране
на вратичката
Вратичката на фурната има три
стъклени панела. Можете да
отстраните вратичката на фурната и
вътрешните стъклени панели, за да ги
почистите. Прочетете инструкциите
„Изваждане и монтиране на
вратичката”, преди да вадите
стъклените панели.
Вратичката на фурната
може да се затвори, ако
опитате да извадите
стъклените панели преди
да сте свалили вратичката
на фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте фурната
без стъклените панели.
48
www.electrolux.com
1. Отворете изцяло вратичката и
открийте пантата от дясната й
страна.
2. Използвайте отвертка, за да
повдигнете и обърнете докрай
лостчето на пантата от дясната
страна.
5. Затворете вратичката на фурната
наполовина до първото възможно
положение за отваряне. След това
повдигнете, дръпнете напред и
извадете вратичката от гнездото.
3. Намерете пантата от дясната
страна на вратичката.
4. Повдигнете и обърнете лостчето
на лявата панта.
6. Поставете вратичката върху мека
кърпа на стабилна повърхност.
7. Хванете рамката в горната част на
вратичката (B) от двете й страни и
натиснете навътре, за да
освободите езичето.
2
B
1
8. Издърпайте рамката на вратичката
напред, за да я извадите.
БЪЛГАРСКИ
9. Хванете стъклените панели на
вратичката за горната част и
внимателно ги издърпайте един по
един. Започнете от най-горния
панел. Уверете се, че стъклото се
плъзга напълно по подпорите.
49
Уверете се, че сте монтирали средния
вътрешен стъклен панел правилно в
гнездата.
A
B
12.7 Смяна на крушката
10. Почистете стъклените панели с
вода и сапун. Внимателно
подсушете стъклените панели. Не
почиствайте стъклените панели в
съдомиялна машина.
Когато почистването приключи,
монтирайте стъклените панели и
вратичката на фурната.
Уверете се, че сте поставили
стъклените панели (A и B) в
правилната последователност.
Проверете за символ / маркировка на
страната на стъкления панел, всеки от
стъклените панели изглежда различно
за улеснение на разглобяването и
сглобяването.
При правилен монтаж гарнитурата на
вратата щраква.
A
B
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
Лампата може да е
гореща.
1. Изключете фурната.
Изчакайте докато фурната изстине.
2. Изключете фурната от
електрическата мрежа.
3. Поставете парче плат върху
дъното на фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Винаги дръжте
халогенната лампа с
кърпа, за да
предотвратите изгарянето
на остатъчната мазнина
върху лампата.
Задната лампа
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката, за да го извадите.
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
4. Монтирайте стъкления капак.
50
www.electrolux.com
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
13.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Не можете да активирате Фурната не е свързана
или работите с фурната. към електрозахранването
или е свързана непра‐
вилно.
Проверете дали фурната
е свързана правилно към
електрозахранването
(вижте диаграмата за
свързване).
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Включете фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е на‐
строен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки Уверете се, че настрой‐
не са зададени.
ките са правилни.
Фурната не нагрява.
Автоматичното изключ‐
ване е включено.
Вижте "Автоматично из‐
ключване".
Фурната не нагрява.
Функцията "Защита за
деца" е включена.
Вижте "Използване на
Защита за деца".
Фурната не нагрява.
Вратата не е правилно
затворена.
Затворете напълно вра‐
тичката.
Фурната не нагрява.
Бушона е изгърмял.
Проверете дали предпа‐
зителят е причина за не‐
изправността. Ако пред‐
пазителите продължават
да падат, се обадете на
квалифициран електро‐
техник.
Лампата не функциони‐
ра.
Лампичката е дефектна.
Сменете крушката.
Във вътрешността на
фурната има вода.
Има прекалено много во‐ Изключете фурната и за‐
да в резервоара.
бършете водата с кърпа
или гъба
Готвенето на пара не ра‐
боти.
В резервоара няма вода.
Напълнете резервоара
за вода.
Готвенето на пара не ра‐
боти.
Отворът е запушен с ва‐
ровик.
Проверете входния отвор
за парата. Премахнете
варовика.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможна причина
51
Отстраняване
Отнема повече от три
Във фурната има варови‐
минути да изпразните ре‐ кови отлагания.
зервоара или да отстра‐
ните течовете от входния
отвор за парата.
Почистване на резервоа‐
ра за вода. Вж. "Почи‐
стване на резервоара за
вода".
Екранът показва F111.
Поставете жака на сензо‐
ра за температура в съ‐
рцевината възможно понавътре в гнездото.
Жакът на сензора за тем‐
пература в сърцевината
не е правилно монтиран
в гнездото.
Дисплеят показва код за Има електрическа повре‐ •
грешка, който не е упоме‐ да.
нат в тази таблица.
•
Пара и кондензация се
отлагат по храната и във
вътрешността на фурна‐
та.
Изключете фурната
посредством предпа‐
зителя на жилището
или предпазния пре‐
късвач на таблото и
след това го включете
отново
Ако екранът отново
показва същото съоб‐
щение за грешка,
свържете се с отдела
за обслужване на
клиенти.
Във фурната са оставяни Не оставяйте ястията
ястия за твърде дълго
във фурната за повече от
време.
15 - 20 минути след края
на готвенето.
Фурната е активирана и
Активиран е демонстра‐
не нагрява. Вентилато‐
ционният режим.
рът не работи. На екрана
се появява "Demo".
13.2 Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
Вижте глава "Основни
настройки" в главата
"Всекидневна употреба".
данни. Тази табелка се намира върху
предната рамка на вътрешността на
фурната. Не отстранявайте табелката
с данни от вътрешността на фурната.
Данните, необходими за сервизния
център, са посочени на табелката с
Препоръчваме ви да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
Номер на продукт (PNC)
.........................................
Сериен номер (SN)
.........................................
52
www.electrolux.com
14. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
14.1 Вграждане
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
523
БЪЛГАРСКИ
14.2 Закрепване на уреда към
шкафа
A
B
53
14.4 Кабел
Типове кабели, подходящи за
инсталация или подмяна:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
За напречното сечение на кабела
вижте общата мощност на табелката с
информация на уреда. Също така
можете да разгледате таблицата:
14.3 Електрическа
инсталация
Производителят не поема
отговорност, ако вие не
спазите мерките за
безопасност, посочени в
глава "Безопасност".
Обща мощност
(W)
Напречно сече‐
ние на кабела
(мм²)
максимум 1380
3 x 0.75
максимум 2300
3x1
максимум 3680
3 x 1.5
Заземителният проводник (зелен/
жълт) трябва да е с 2 см по-дълъг от
фазовия и неутралния проводник (син
и кафяв).
Този уред се доставя с щепсел и
захранващ кабел.
15. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
15.1 Продуктов фиш и информация според EU 65-66/2014
Име на доставчик
Electrolux
Идентификация на модела
EOC8P31X
EOC8P31Z
KOCBP31X
Индекс на енергийна ефективност
81.2
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия със стандартно нато‐
варване, конвенционален режим
0.93 kWh/цикъл
Консумация на енергия със стандартно нато‐
варване, засилен вентилационен режим
0.69 kWh/цикъл
Брой обеми на фурната
1
Източник на топлина
Електричество
Обем
72 l
Тип на фурната
Фурна за вграждане
54
www.electrolux.com
Маса
EN 60350-1 - Битови електрически
уреди за готвене - Част 1: Гами,
фурни, парни фурни и грилове –
Методи за измерване на
производителността.
15.2 Енергоспестяваща
Фурната съдържа функции,
които ви позволяват да
икономисвате енергия при
ежедневното готвене.
Общи съвети
Уверете се, че вратичката на фурната
е затворена добре, когато фурната
работи. Не отваряйте вратичката
твърде често по време на готвене.
Поддържайте уплътнението на
вратичката чисто и се уверете, че е
добре фиксирано в своята позиция.
Използвайте метални съдове, за да
подобрите енергоспестяването
При възможност не загрявайте
предварително фурната, преди да
поставите храната вътре.
Когато готвенето е с времетраене, подълго от 30 минути, намалете
температурата на фурната до
минималната 3-10 минути преди края
на зададеното времетраене, в
зависимост какво е то. Храната
продължава да се готви,
благодарение на остатъчната топлина
във фурната.
Използвайте остатъчната топлина, за
да затопляте други храни.
EOC8P31X
36.6 kg
EOC8P31Z
36.4 kg
KOCBP31X
36.4 kg
Готвене с вентилатор
При възможност използвайте
функциите за готвене с вентилатор, за
да пестите електроенергия.
Остатъчна топлина
Ако е активирана програма с избор на
„Времетраене или край" и времето за
готвене е повече от 30 минути,
нагряващите елементи се деактивират
автоматично по-рано при някои
функции на фурната.
Вентилаторът и лампичката
продължават да работят.
Подгряване на храна
Изберете най-ниската възможна
температурна настройка, за да
използвате остатъчната топлина и да
поддържате ястията топли.
Индикаторът за остатъчна топлина
или температура се появява на
дисплея.
Готвене с изключена лампичка
Изключете лампичката по време на
готвене. Включвайте я само, когато
имате нужда от нея.
Печене с влажност
Функция, разработена за пестене на
енергия по време на готвене.
Когато използвате тази функция,
лампата автоматично се изключва
след 30 секунди. Може да включите
лампичката отново, но това действие
ще намали очакваното
енергоспестяване.
Когато приготвяте няколко ястия
наведнъж, свеждайте интервалите
между готвенето им до минимум.
16. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
БЪЛГАРСКИ
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl
, заедно с битовата смет.
*
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
55
867355025-A-482018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement