Electrolux KOCBP31X, EOC8P31Z, EOC8P31X User manual

Electrolux KOCBP31X, EOC8P31Z, EOC8P31X User manual
EOC8P31X
EOC8P31Z
KOCBP31X
LT
Garinė orkaitė
Naudojimo instrukcija
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 4
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS........................................................................................8
5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART.................................................................. 10
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 10
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS...............................................................................18
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS....................................................................... 19
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS....................................................................................19
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS...........................................................................24
11. PATARIMAI.................................................................................................... 26
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 40
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 45
14. ĮRENGIMAS....................................................................................................47
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 49
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią
ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu
ar aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims –
antraip gali kilti elektros pavojus.
Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus.
Išimkite visas dalis iš orkaitės.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia
patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą maisto
(kepimo) termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
•
•
Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje
vietoje, atitinkančioje įrengimo
reikalavimus.
Prietaise įrengta elektrinė aušinimo
sistema. Ji privalo veikti esant
elektros srovės maitinimui.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
įrengti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninės priežiūros
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Iki galo uždarykite prietaiso dureles,
prieš įkišdami maitinimo laido kištuką į
elektros tinklo lizdą.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant maisto produktus su
alkoholiu, gali susidaryti alkoholio ir
oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
Norint apsaugoti emalį nuo
sugadinimo arba išblukimo:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
6
www.electrolux.com
•
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
2.6 Pirolizinis valymas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo / gaisro /
cheminių emisijų (dūmų)
rizika naudojant pirolizės
režimą.
•
2.4 Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS!
Galite nusideginti arba
sugadinti prietaisą.
•
Išsiveržę garai gali sukelti nudegimus:
– Neatidarykite prietaiso durelių
troškindami garuose.
– Atsargiai atidarykite prietaiso
dureles po troškinimo garuose.
•
•
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
•
•
•
•
Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba prieš pirmą naudojimą,
pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius,
aliejaus ar riebalų išsiliejimus /
likučius;
– išimamus daiktus (įskaitant
lentynas, šoninius bėgelius ir
pan., pateiktus su gaminiu), ypač
nesvylančius puodus, keptuves,
skardas, indus ir pan.;
Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas.
Prietaisas labai įkaista ir karštas oras
išeina iš priekinių aušinimo angų.
Pirolizinis valymas yra aukštos
temperatūros procesas, kurio metu iš
maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių
medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl
vartotojams primygtinai
rekomenduojama:
– pirolizinio valymo metu ir po jo
pasirūpinti geru vėdinimu;
– pirmą kartą naudojant prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to
užtikrinti gerą vėdinimą.
Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai
ir ropliai yra nepaprastai jautrūs
garams, kylantiems visų pirolizinių
orkaičių valymo proceso metu.
– Patraukite visus naminius
gyvūnus (ypač paukščius) toliau
nuo prietaiso pirolizinio valymo
metu ir po jo bei pirmą kartą
paleidę prietaisą veikti didžiausia
temperatūra į gerai vėdinamą
plotą.
Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių
orkaičių, kai veikia pirolizinė
savaiminio išsivalymo programa.
Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio
valymo metu aukšta temperatūra gali
sugadinti nesvylančią puodų,
LIETUVIŲ
keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan.
dangą, o taip pat gali būti nedidelio
lygio kenksmingų dūmų šaltiniu.
Dūmai, kylantys iš visų pirozilinių
orkaičių / nudeginant maisto
gaminimo metu likusius nešvarumus,
žmonėms, įskaitant kūdikius ir
sveikatos sutrikimų turintiems
asmenims, nėra kenksmingi.
•
•
2.8 Techninė priežiūra
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.9 Šalinimas
2.7 Vidinis apšvietimas
•
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes .
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2
3
4
5
12
11
5
4
3
3
2
1
6
7
10
9
8
3.2 Pagalbiniai reikmenys
•
•
•
Grotelės
Virtuvės reikmenims, pyragų
formoms, prikaistuviams.
Kepamoji skarda
Pyragams ir sausainiams kepti.
Grilio / kepimo prikaistuvis
Kepimui ir skrudinimui arba riebalų
surinkimui.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
•
•
•
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymas
Stalčius vandeniui
Vidaus temperatūros jutiklio lizdas
Kaitinimo elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Išleidimo vamzdelis
Vandens išleidimo vožtuvas
Lentynėlės padėtys
Garų įleidimas
Kepimo termometras
Skirtas matuoti, kiek maistas yra
iškepęs.
Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir skardoms.
Dietinių patiekalų kepimo indas
Naudojamas pasirenkant gaminimo
garuose funkcijas.
7
8
www.electrolux.com
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninė programinė įranga
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Orkaitę valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
Funkcija
Pastabos
1
ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA
Orkaitei įjungti ir išjungti.
2
Kaitinimo Funkci‐ Vieną kartą paspauskite jutiklio lauką, kad pasi‐
jos ar Kepimo
rinktumėte kaitinimo funkciją arba meniu Kepi‐
Vadovas
mo Vadovas. Dar kartą paspauskite jutiklio lau‐
ką, kad perjungtumėte meniu: Kaitinimo Funk‐
cijos, Kepimo Vadovas. Norėdami įjungti arba
išjungti lemputę, 3 sekundes spauskite lauką.
3
4
5
6
7
8
9
-
Atgal
Grįžti į meniu vienu lygiu atgal. Norėdami atver‐
ti pagrindinį meniu, palieskite lauką ir palaikyki‐
te 3 sekundes.
Temperatūros
pasirinkimas/
Greitasis Įkaitini‐
mas
Nustatoma orkaitės temperatūra arba rodoma
esama temperatūra. Paspauskite lauką 3 se‐
kundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte
funkciją Greitasis Įkaitinimas.
Mėgstamiausios
Mėgstamiausioms programoms išsaugoti ir pa‐
sirinkti.
Valdymo Skyde‐
lis
Rodo esamas orkaitės nuostatas.
Aukštyn
Naršyti aukštyn meniu.
Žemyn
Naršyti žemyn meniu.
Laiko ir papildo‐
mos funkcijos
Nustatomos skirtingos funkcijos. Veikiant kaiti‐
nimo funkcijai paspauskite jutiklio lauką ir nus‐
tatykite laikmatį arba funkcijas: Funkcijų Užrak‐
tas, Mėgstamiausios, Kaitinti + Palaikyti, Set +
Go. Taip pat galite pakeisti kepimo termometro
nuostatas.
LIETUVIŲ
Jutiklio
laukas
10
11
Funkcija
Pastabos
Laikmatis
Nustato funkciją Laikmatis.
GERAI
Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata.
4.2 Valdymo Skydelis
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
9
Kaitinimo funkcija
Paros laikas
Kaitinimo indikatorius
Temperatūra
Funkcijos trukmė arba pabaiga
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Laikmatis
Funkcija veikia.
Paros laikas
Ekrane rodomas esamas laikas.
Trukmė
Ekrane rodomas maisto gaminimui
būtinas laikas.
Pabaiga
Ekrane rodoma, kada pasibaigs ga‐
minimo laikas.
Temperatūra
Ekrane rodoma temperatūra.
Laiko Parodymai
Ekrane rodoma, kiek laiko veikia
kaitinimo funkcija. Norėdami atkurti
laiką, vienu metu paspauskite
ir
.
Apskaičiavimas
Orkaitė skaičiuoja gaminimo trukmę.
Įkaitinimo indikatorius
Ekrane rodoma orkaitėje esanti tem‐
peratūra.
Greitasis Įkaitinimas
Įjungta funkcija. Sutrumpinamas
įkaitinimo laikas.
Automatinės Svorio
Progr.
Ekrane rodoma, kad veikia automa‐
tinė svėrimo sistema arba svorį gali‐
ma pakeisti.
Kaitinti + Palaikyti
Įjungta funkcija.
10
www.electrolux.com
5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART
1. Spauskite
arba
nustatytumėte vertę.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
2. Paspauskite
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš orkaitės visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą orkaitę ir priedus
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
5.2 Pirmasis prijungimas
Įjungus orkaitę į elektros tinklą arba
nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti
ekrano kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros
laiką.
, kad
, kad patvirtintumėte.
5.3 Išankstinis įkaitinimas
Prieš naudodami pirmąkart, išimkite
visus priedus ir įkaitinkite orkaitę.
1. Nustatykite funkciją Apatinis
ir
+viršutinis kaitinimas
aukščiausią temperatūrą.
2. Palikite orkaitę veikti 1 valandą.
3. Nustatykite funkciją Karšto Oro
Srautas
ir aukščiausią
temperatūrą.
4. Palikite orkaitę veikti 15 minučių.
Iš orkaitės gali sklisti kvapas ir dūmai
išankstinio įkaitinimo metu. Būtinai
pasirūpinkite tinkamu patalpų vėdinimu.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Simbolis / me‐
niu elementas
6.1 Įvairių meniu peržiūra
1. Įjunkite orkaitę.
2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį,
paspauskite
arba
.
3. Paspauskite
, kad atvertumėte
papildomą meniu arba
patvirtintumėte nuostatą.
Bet kuriuo metu galite grįžti į
pagrindinį meniu,
paspausdami mygtuką
Receptai
Valymas
Pagrindiniai
Nustatymai
Pagrindinis meniu
Simbolis / me‐
niu elementas
Naudojimo sritis
Pateikiamas kaitini‐
Kaitinimo Funk‐ mo funkcijų sąrašas.
cijos
Pateikiamas automa‐
tinių programų sąra‐
šas.
Pateikiamas vartotojo
Mėgstamiausios sukurtas mėgsta‐
miausių kepimo pro‐
gramų sąrašas.
.
6.2 Įvairių meniu apžvalga
Naudojimo sritis
Specialios
Funkcijos
Pateikiamas valymo
programų sąrašas.
Naudojamas prietai‐
so sąrankai nustatyti.
Pateikiamas papil‐
domų kaitinimo funk‐
cijų sąrašas.
LIETUVIŲ
Simbolis / me‐
niu elementas
Kepimo Vado‐
vas
Naudojimo sritis
Simbolis / me‐
niu elementas
Pateikiamos reko‐
menduojamos orkai‐
tės nuostatos daugy‐
bei patiekalų. Pasirin‐
kite patiekalą ir pra‐
dėkite maisto gamini‐
mo procesą. Nurody‐
ta temperatūra ir truk‐
mė yra tik orientaci‐
nio pobūdžio siekiant
geresnių rezultatų ir
jas galima koreguoti.
Jos priklauso nuo re‐
ceptų, naudojamų
maisto produktų ko‐
kybės ir kiekio.
Laipsniškai nustato‐
Ekrano Kontras‐ mas ekrano kontras‐
tiškumas.
tiškumas
Papildomas meniu Pagrindiniai
Nustatymai
Simbolis / me‐
niu elementas
Aprašas
Nustato esamą laik‐
Paros laiko nus‐ rodžio laiką.
tatymas
Laiko Parody‐
mai
Greitasis Įkaiti‐
nimas
Set + Go
Kai ĮJUNGTA, išjun‐
gus prietaisą, ekrane
rodomas esamas lai‐
kas.
Kai ĮJUNGTA, ši
funkcija sutrumpina
įkaitinimo laiką.
Nustatyti funkciją ir ją
suaktyvinti vėliau pa‐
spaudus bet kurį val‐
dymo skydelio sim‐
bolį.
Išlaiko paruoštą
Kaitinti + Palai‐ maistą šiltą 30 minu‐
čių pasibaigus maisto
kyti
gaminimo ciklui.
Laiko Pratęsi‐
mas
11
Įjungiama ir išjungia‐
ma laiko pratęsimo
funkcija.
Ekrano Ryšku‐
mas
Kalba
Aprašas
Laipsniškai nustato‐
mas ekrano ryšku‐
mas.
Nustatoma ekrano
kalba.
Nustatomas mygtukų
Skambučio Gar‐ paspaudimo ir garso
signalų garsumo
sumas
laipsnis.
Įjungiami ir išjungiami
Mygtukų Signa‐ jutiklių laukų paspau‐
dimo garso signalai.
lai
Negalima išjungti ju‐
tiklių lauko ĮJUNG‐
TA / IŠJUNGTA gar‐
so signalo.
Įspėjamieji/
Klaidų Signalai
Įjungiami ir išjungiami
įspėjamieji signalai.
Primenama, kada rei‐
Priminimas Apie kia valyti prietaisą.
Valymą
Aktyvinimo / išjungi‐
DEMO režimas mo kodas: 2468.
Aptarnavimas
Rodo programinės
įrangos versiją ir są‐
ranką.
Visi nustatyti para‐
Gamyklos Nus‐ metrai pakeičiami ga‐
myklos nuostatomis.
tatymai
12
www.electrolux.com
6.3 Kaitinimo Funkcijos
Kaitinimo
funkcija
Karšto Oro
Srautas
Naudojimo sritis
Kepti vienu metu trijo‐
se lentynų padėtyse ir
maistui džiovinti.Nus‐
tatykite 20–40 °C ma‐
žesnę temperatūrą nei
funkcijai Apatinis+vir‐
šutinis kaitinimas.
Duonai, dideliems mė‐
sos gabalams kepti ar‐
Drėgmė maža ba atvėsintiems ir už‐
šaldytiems produk‐
tams atšildyti.
Pica
Vienoje lentynos pa‐
dėtyje kepti patiekalus,
kuriems reikia intensy‐
vesnio skrudinimo ir
traškaus pagrindo.
Nustatykite 20–40 °C
žemesnę temperatūrą
nei funkcijai Apatinis
+viršutinis kaitinimas.
Kepti ir skrudinti mais‐
tą vienoje lentynos pa‐
Apatinis+viršu‐ dėtyje.
tinis kaitinimas
(Viršutinis/
Apatinis Kaiti‐
nimas)
Traškiems pusfabrika‐
čiams ruošti (pvz.,
Šaldytas Mais‐ gruzdintoms bulvy‐
tėms, kroketams ar
tas
blyneliams su įdaru).
Grilis
Terminis Ke‐
pintuvas
Plokštiems patieka‐
lams kepti grilyje ir
duonos skrebučiams.
Didesniems mėsos
gabalams arba paukš‐
tienai su kaulais skru‐
dinti vienoje lentynos
padėtyje. Tinka apke‐
pams ir skrudinti.
Kaitinimo
funkcija
Naudojimo sritis
Pyragams su traškiu
pagrindu kepti ir mais‐
Apatinis kaitini‐ tui konservuoti.
mas
Drėgnas kon‐
vek. kepimas
Ši funkcija yra skirta
taupyti energiją maisto
gaminimo metu. Mais‐
to ruošimo instrukcijas
rasite skyriuje „Nau‐
dingi patarimai“, Drėg‐
nas konvek. kepimas.
Orkaitės durelės turėtų
būti uždarytos ruošiant
maistą, kad funkcija
nebūtų pertraukta ir
būtų užtikrinta, jog or‐
kaitė veiktų didžiausiu
efektyvumu. Kai nau‐
dosite šią funkciją,
temperatūra orkaitėje
gali skirtis nuo nusta‐
tytos. Naudojamas li‐
kęs karštis.Gali suma‐
žėti kaitinimo galia.
Bendras energijos tau‐
pymo rekomendacijas
rasite skyriuje „Efekty‐
vus energijos vartoji‐
mas“, „Energijos tau‐
pymas“.Ši funkcija bu‐
vo naudojama laikan‐
tis energijos vartojimo
efektyvumo klasės rei‐
kalavimų pagal EN
60350-1 standartą. Kai
naudojate šią funkciją,
lemputė automatiškai
išsijungia po 30 se‐
kundžių.
LIETUVIŲ
Kaitinimo
funkcija
Pašildymas
Garais
Naudojimo sritis
Pašildant maistą ga‐
ruose neišdžiūsta jo
paviršius. Karštis švel‐
niai ir vienodai pasis‐
kirsto, todėl atkuria‐
mas kaip ką tik paga‐
minto maisto skonis ir
kvapas. Ši funkcija gali
būti naudojama mais‐
tui šildyti tiesiai lėkštė‐
je. Tuo pačiu metu ga‐
lite šildyti daugiau nei
vieną lėkštę, naudoda‐
mi skirtingas lentynų
padėtis.
Kaitinimo funk‐ Naudojimo sritis
cija
Duona
Atitirpinimas
6.4 Specialios Funkcijos
Kaitinimo funk‐ Naudojimo sritis
cija
Pagamintam patieka‐
lui šiltai laikyti.
Šilumos Palai‐
kymas
Lėkštėms pašildyti
patiekiant maistą.
Apkepas "Au
Gratin''
Naudokite šią funkci‐
ją duonai ir bande‐
lėms kepti ir gausite
labai gerus, profesio‐
nalius rezultatus traš‐
kumo, spalvos ir plu‐
telės blizgesio atžvil‐
giu.
Atšildyti maistą (dar‐
žoves ir vaisius). At‐
šildymo trukmė pri‐
klauso nuo užšaldyto
maisto produkto kie‐
kio ir dydžio.
Tokiems patiekalams
kaip lazanijai arba
bulvių plokštainiui
kepti. Tinka apke‐
pams ir skrudinti.
6.5 Kepimo Vadovas
Maisto kategorija: Žuvis/Jūros
Gėrybės
Patiekalas
Žuvis
Kepta žuvis
Lėkščių Pašildy‐
mas
Žuvų Piršteliai
Daržovių, pvz.,
agurkų, konservams
Konservavimas ruošti.
Žuvelės, keptos
ant grotelių
Džiovinimas
Tešlos kildini‐
mas
Žuvies filė, šaldyta
Džiovinti pjaustytus
vaisius, daržoves ir
grybus.
Žuvis, kepta ant
grotelių
Paspartinti mielinės
tešlos kildinimą. Teš‐
los paviršius neiš‐
džiūsta, o tešla išlie‐
ka elastinga.
grotelių
Minkštiems, sultin‐
giems kepsniams ga‐
Kepimas žemo‐ minti.
je temperatūr.
13
Žuvis, kepta ant
Lašiša
-
Maisto kategorija: Paukštiena
Patiekalas
Viščiuko/Kalakuto
Krūtinėlė
-
14
www.electrolux.com
Patiekalas
Patiekalas
Šonkauliukai
Viščiukų sparne‐
liai, atvėsinti
Virta kiaulės koja
Viščiukų sparne‐
liai, šaldyti
Viščiukas
Vištienos blauzde‐
lės, atvėsintos
Kiauliena
Kiaulienos Spran‐
dinė
Viščiukas, perpjau‐
tas pusiau
Kiaulės Mentė
Patiekalas
Veršiuko Koja
Veršiena
Maltos mėsos
kepsnys
Veršienos nugari‐
nė
Kepta veršiena
Troškinta mėsa
Lengvai iškeptas
Ėriuko koja
Aviena
Lengvai iškeptas
Jautienos kepsnys
Kiaulienos nugari‐
nė
Vištienos blauzde‐
lės, šaldytos
Maisto kategorija: Mėsa
Jautiena
Kumpis
Ėrienos nugarinė
Ėriuko koja, viduti‐
niškai iškepta
Triušiena
• Kiškio šlaunelė
• Kiškio nugarinė
Vidutiniškai Iškep‐
tas
Gerai Iškeptas
Elniena
• Elnienos kum‐
pis
• Stirnienos / el‐
nienos nugarinė
Gerai Iškeptas
Kepta žvėriena
Lengvai iškeptas
Žvėrienos nugari‐
Vidutiniškai Iškep‐
tas
Žvėriena
nė
Skandinaviška
Jautiena
Vidutiniškai Iškep‐
tas
Gerai Iškeptas
Maisto kategorija: Patiekalai Orkaitėje
Patiekalas
Lazanija / įdaryti
makaronai vamz‐
dučiai, šaldyti
-
Daržovių apkepas
-
Saldūs Patiekalai
-
LIETUVIŲ
Maisto kategorija: Pica/Apkepas Su
Įdaru
Patiekalas
Pica
-
Plonapadė pica
Pica su papildomu
garnyru
Sluoksn. Tešlos
Kepiniai
-
Pica, šaldyta
Eklerai
-
Amerikietiška pica,
šaldyta
Migdoliniai Sausai‐ niai
Pica, atvėsinta
Trapios Tešlos
Sausainiai
-
Kalėdinis Pyragas
-
Obuolių pyragas,
šaldytas
-
Karštas sumuštinis Tarte Flambée
Patiekalas
Pyragaičiai Su
Kremu
Picos užkandžiai,
šaldyti
-
Raugas
Pikantiškas šveica‐ riškas pyragas
Pyragas skardoje
Quiche Lorraine
-
-
Pikantiškas Apke‐
pas
-
Varškės Pyragas
Skardoje
Šokoladiniai Sau‐
sainėliai
-
Biskvitinis Vynioti‐
nis
-
Maisto kategorija: Tortai/Tešlainiai
Patiekalas
Mielinė Tešla
Riestainis
-
Mielinis Pyragas
Amerikietiškas
obuolių pyragas
-
Trupininis Pyragas Cukrinis Pyragas
Biskvitinis Pyragas Obuolių Pyragas
-
Varškės Pyragas
-
Sviestinė Bandelė
-
Maderos Keksas
-
Tortas
-
Saldus šveicariš‐
kas pyragas
-
Migdolų Pyragas
-
Keksiukai
-
Tešla
-
Smėlio Juostelės
-
15
Smėlio Juostelės
Apkepo Pagrindas Biskvitinis Pyrago
Pagrindas
Trapios Tešlos
Vaisių Tarta
Vaisių Apkepas
Biskvitinis Vaisių
Pyragas
Mielinė Tešla
Maisto kategorija: Duona/Bandelės
Patiekalas
Bandelės
Bandelės, šaldytos
Čiabata
-
16
www.electrolux.com
Patiekalas
Riestė
Mielinė Pynutė
Duona
Nerauginta Duona
Maisto kategorija: Garnyrai
Patiekalas
Gruzdintos bulvy‐ tės, plonai pjausty‐
tos
Gruzdintos bulvy‐
tės, stambiai
pjaustytos
-
Gruzdintos bulvy‐
tės, šaldytos
-
Kroketai
-
Keptos Bulvytės
-
Paskrudintos Bul‐
vės
-
Kai reikia pakeisti patiekalo
svorį ar kepimo temperatūrą,
naudokite
arba
naujoms vertėms nustatyti.
6.6 Kaitinimo funkcijos
nustatymas
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite meniu Kaitinimo
Funkcijos.
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Nustatykite temperatūrą.
7. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6.7 Garų funkcijos nustatymas
Vandens stalčiaus dangtelis yra valdymo
skydelyje.
ĮSPĖJIMAS!
Naudokite tik šaltą vandenį
iš čiaupo. Nenaudokite
filtruoto (demineralizuoto)
arba distiliuoto vandens.
Nenaudokite jokių kitų
skysčių. Į vandens stalčių
nepilkite degių skysčių arba
alkoholinių gėrimų.
1. Norėdami atidaryti vandens stalčių,
paspauskite jo dangtelį.
2. Įpilkite į vandens stalčių 900 ml
vandens.
Vandens turėtų pakakti maždaug 55–
60 minučių.
3. Įstumkite vandens stalčių į jo pradinę
padėtį.
4. Įjunkite orkaitę.
5. Nustatykite kaitinimo garuose
funkciją ir temperatūrą.
6. Reikalui esant, nustatykite funkciją
Trukmė
arba Pabaiga
.
Kai gariklis yra tuščias,
pasigirs signalas.
Pasibaigus maisto gaminimo laikui,
pasigirsta garso signalas.
7. Išjunkite orkaitę.
8. Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite
vandenį iš vandens talpyklės. Žr.
valymo funkciją Bakelio Ištuštinimas.
DĖMESIO
Orkaitė yra karšta.
Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai
ištuštinate vandens
bakelį.
9. Po gaminimo garuose garai gali
kondensuotis ertmės apačioje.
Visuomet išsausinkite ertmę, kai
orkaitė atvės.
Palikite orkaitę visiškai išdžiūti atviromis
durelėmis.
ĮSPĖJIMAS!
Po kiekvieno gaminimo
garuose palaukite
mažiausiai 60 minučių, kad
iš vandens išleidimo vožtuvo
nepradėtų bėgti karštas
vanduo.
LIETUVIŲ
6.8 Indikatorius „Bakelis
tuščias“
Ekrane rodomi: Reikia vandens ir girdisi
signalas, kai bakelis yra tuščias ir į jį
reikia papildyti.
Daugiau informacijos rasite skyriuje
„Kasdienis naudojimas“, „Garų funkcijos
nustatymas“.
6.9 Indikatorius „Bakelis pilnas“
Ekrane pasirodžius Vandens bakelis
pilnas, galite naudoti gaminimą garuose.
Kai talpyklė pilna, pasigirsta signalas.
Jeigu į talpyklę pripylėte per
daug vandens, per
apsaugos nuotaką vandens
perteklius nutekės ant
orkaitės dugno.
Sugerkite vandenį kempine.
6.10 Vandens talpyklės
pripildymas
DĖMESIO
Prieš išpildami vandenį iš
vandens talpyklės,
įsitikinkite, kad orkaitė yra
atvėsusi.
Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite
vandenį iš vandens talpyklės.
1. Paruoškite išleidimo vamzdelį (C),
pateiktą pakuotėje kartu su vartotojo
vadovu. Uždėkite jungtį (B) ant vieno
iš išleidimo vamzdelio galų.
A
B
C
17
2. Kitą išleidimo vamzdelio (C) galą
įdėkite į indą. Jis turi būti žemesnėje
padėtyje nei išleidimo vožtuvas (A).
3. Atidarykite orkaitės dureles ir
įstatykite jungtį (B) į išleidimo vožtuvą
(A).
4. Spaudinėkite jungtį, kol iš vandens
talpyklės ištekės visas vanduo.
Talpyklėje gali būti likę
šiek tiek vandens, kai
ekrane rodoma Reikia
vandens.
Palaukite, kol iš vandens
išleidimo vožtuvo
bėgantis vanduo liausis
bėgęs.
5. Kai vanduo nebeteka, išimkite jungtį
iš vožtuvo.
Į vandens talpyklę nepilkite
išleisto vandens.
6.11 Kaitinimo indikatorius
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad
temperatūra kyla. Kai pasiekiama
nustatyta temperatūra, 3 kartus girdimas
garso signalas ir mirksi juostelė, o po to ji
išnyksta.
6.12 Greitasis Įkaitinimas
Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia greitojo įkaitinimo
funkcija.
Jeigu norite įjungti šią funkciją, 3
sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką
. Keičiasi įkaitinimo indikatorius.
Ši funkcija negalima kai kurioms orkaitės
funkcijoms.
6.13 Likęs karštis
Išjungus orkaitę, ekrane rodomas likęs
karštis. Šį karštį galite panaudoti, kad
maistas neatvėstų.
18
www.electrolux.com
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.2 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio
funkcija
Laikmatis
Naudojimo sritis
Prieš naudodami funkcijas:
Trukmė, Pabaiga,
pirmiausiai turite nustatyti
kaitinimo funkciją ir
temperatūrą. Orkaitė
automatiškai išsijungia.
Galite naudoti funkcijas:
Trukmė ir Pabaiga vienu
metu, jeigu vėliau nurodytu
laiku norite automatiškai
įjungti ir išjungti orkaitę.
Funkcijos: Trukmė ir
Pabaiga neveikia, kai
naudojate mėsos
termometrą.
Nustatyti atgalinę laiko
atskaitą (maks. 2 val.
30 min). Ši funkcija
neturi įtakos orkaitės
veikimui.
Naudokite , kad
įjungtumėte funkciją.
Norėdami nustatyti mi‐
nutes, paspauskite
arba
, o paskui
kad įjungtumėte.
,
Trukmė
Nustatoma, kiek laiko
orkaitė veiks (maks.
23 val. 59 min.).
Pabaiga
Kaitinimo funkcijos iš‐
jungimo laikui nustatyti
(ne daugiau nei 23 val.
ir 59 min).
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės
atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5
sekundžių.
Jeigu naudojate laikrodžio
funkcijas TrukmėPabaiga,
orkaitė išjungia kaitinimo
elementus praėjus 90 %
nustatyto laiko. Orkaitė
naudoja likusį karštį
gaminimo procesui tęsti, kol
baigsis nustatytas laikas (3–
20 min.).
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
2. Kelis kartus paspauskite , kol
ekrane pasirodys reikiama laikrodžio
funkcija ir atitinkamas simbolis.
arba
, kad
3. Paspauskite
nustatytumėte reikiamą laiką.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Pasibaigus laikui, pasigirsta signalas.
Orkaitė išsijungia. Ekrane rodomas
pranešimas.
5. Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
7.3 Kaitinti + Palaikyti
Funkcijos veikimo sąlygos:
•
•
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Funkcija Trukmė nustatyta.
Funkcija Kaitinti + Palaikyti 30 minučių
palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C
temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus
kepimo arba kepinimo procedūrai.
Jūs galite įjungti arba išjungti funkciją
meniu Pagrindiniai Nustatymai.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C
temperatūrą.
LIETUVIŲ
4. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Kaitinti +
Palaikyti.
,
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta signalas.
Funkcija lieka įjungta, jeigu keičiate
kaitinimo funkciją.
7.4 Laiko Pratęsimas
19
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta
signalas. Paspauskite bet kurį
simbolį.
Ekrane rodomas pranešimas.
2. Paspauskite mygtuką
, kad
įjungtumėte, arba mygtuką , kad
atšauktumėte.
3. Nustatykite funkcijos trukmę.
4. Paspauskite
.
Funkcija Laiko Pratęsimas pratęsia
kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus
Trukmė.
Taikytina visoms kaitinimo
funkcijoms, naudojant
funkcijas Trukmė arba
Automatinės Svorio Progr..
Netaikytina kaitinimo
funkcijoms su kepimo
termometru.
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Receptai su Receptai
Ši orkaitė turi įvairių receptų, kuriuos
galite panaudoti. Receptai yra nustatyti ir
jūs negalite jų pakeisti.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite meniu Receptai.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite receptą. Paspauskite
kad patvirtintumėte.
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Kepimo termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
Kepimo termometras matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, orkaitė
išsijungia.
DĖMESIO
Naudokite tik pateiktąjį
kepimo termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, kepimo
termometras turi būti mėsoje
ir lizde.
1. Kepimo termometro galą dėkite į
mėsos vidurį.
2. Įkiškite kepimo termometro kištuką į
lizdą, esantį orkaitės viršuje.
,
20
www.electrolux.com
3. Įjunkite orkaitę.
Ekrane rodomas kepimo termometro
simbolis.
arba
greičiau nei
4. Spauskite
per 5 sekundes, kad nustatytumėte
kepimo temperatūrą.
5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
Orkaitė apskaičiuoja apytikrį pabaigos
laiką. Pabaigos laikas priklauso nuo
gaminamo maisto kiekio, nustatytos
orkaitės temperatūros (mažiausiai 120
°C) ir naudojimo režimų. Orkaitė
apskaičiuoja pabaigos laiką maždaug per
30 minučių.
6. Paspauskite
kepimo temperatūrai
pakeisti.
Kai mėsa pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pasigirsta signalai. Orkaitė
automatiškai išsijungia.
7. Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
8. Ištraukite kepimo termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.
9. Paspauskite
Kepimo skarda/ gilus kepimo indas:
Įstumkite kepimo skardą /gilų indą tarp
lentynos atramos kreipiamųjų laikiklių.
Grotelės ir kepimo skarda / gilus kepimo
indas vienu metu:
Įstumkite kepimo skardą /gilų kepimo
indą tarp lentynos atramos ir grotelių
kreipiamųjų laikiklių.
ir išjunkite orkaitę.
ĮSPĖJIMAS!
Kepimo termometras yra
karštas. Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai traukiate
kepimo termometro galą ir
kištuką.
9.2 Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp grotelių atramos
kreipiamųjų strypų : kojelės turi būti
nukreiptos žemyn.
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
LIETUVIŲ
9.3 Ištraukiami bėgeliai
Išsaugokite šią ištraukiamų
bėgelių įrengimo instrukciją,
kad ja galima būtų
pasinaudoti ateityje.
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
DĖMESIO
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
9.4 Maisto garinimui naudojami
priedai
Dietinių patiekalų kepimo indas
skirtas kepimo garuose funkcijoms
Kepimo indą sudaro stiklo indas, dangtis
su anga purkštuko vamzdeliui (C) ir
plieno grotelės, skirtos dėti ant kepimo
indo dugno.
Stiklo indas (A)
1. Ištraukite dešinįjį ir kairįjį
ištraukiamus bėgelius.
°C
Dangtis (B)
2. Ant ištraukiamų bėgelių padėkite
groteles ir atsargiai juos įstumkite į
orkaitę.
Purkštukas ir purkštuko vamzdelis
°C
C
D
„C“ – tai purkštuko vamzdelis kepimui
garuose, „D“ – purkštukas tiesioginiam
kepimui garuose.
Prieš uždarydami orkaitės dureles,
būtinai iki galo atgal į orkaitę įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
21
22
www.electrolux.com
Purkštuko vamzdelis (C)
Purkštukas tiesioginiam kepimui
garuose (D)
Plieno grotelės (E)
•
•
Nenaudokite kepimo indo ant karšto
maisto gaminimo paviršiaus.
•
Nevalykite kepimo indo
šlifuojamosiomis medžiagomis,
metaliniais šveistukais ir milteliais.
Nestatykite įkaitusio kepimo indo ant
šaltų / šlapių paviršių.
9.5 Kepimas garuose naudojant
dietinių patiekalų kepimo indą
Dėkite maistą į kepimo indą, ant plieno
grotelių, ir uždenkite jį dangčiu.
•
Kai kepimo indas yra įkaitęs, nepilkite
į jį šaltų skysčių.
1. Įkiškite purkštuko vamzdelį į specialią
angą, esančią dietinių patiekalų
kepimo indo dangtyje.
LIETUVIŲ
C
2. Dėkite kepimo indą orkaitės antros
skardos padėtyje nuo apačios.
3. Kitą purkštuko vamzdelio galą įdėkite
į garų įleidimo angą.
Įsitikinkite, ar purkštuko vamzdelis
nesuspaustas ir neliečia orkaitės viršuje
esančio kaitinimo elemento.
4. Nustatykite orkaitės kepimo garuose
funkciją.
9.6 Tiesioginis kepimas
garuose
Dėkite maistą į kepimo indą, ant plieno
grotelių. Įpilkite šiek tiek vandens.
DĖMESIO
Nenaudokite indo dangčio.
23
ĮSPĖJIMAS!
Kai orkaitė veikia,
naudodami purkštuką, būkite
atsargūs. Norėdami paliesti
purkštuką, kai orkaitė yra
karšta, visada mūvėkite
orkaitės pirštines. Jeigu garų
funkcijos nenaudojate,
purkštuką iš orkaitės visada
išimkite.
Purkštuko vamzdelis yra
specialiai skirtas kepimui ir
jame nėra pavojingų
medžiagų.
1. Įkiškite purkštuką (D) į purkštuko
vamzdelį (C). Kitą galą prijunkite prie
garų įleidimo angos.
2. Dėkite kepimo indą orkaitės pirmos
arba antros skardos padėtyje nuo
apačios.
Įsitikinkite, ar purkštuko vamzdelis
nesuspaustas ir neliečia orkaitės viršuje
esančio kaitinimo elemento.
3. Nustatykite orkaitės kepimo garuose
funkciją.
Gamindami viščiuką, antį, kalakutą,
ožkiuką arba didelę žuvį, įkiškite
purkštuką (D) tiesiai į tuščiavidurę mėsos
dalį. Įsitikinkite, kad neužkimštumėte
angų.
24
www.electrolux.com
Daugiau informacijos apie kepimą
garuose rasite kepimo garuose lentelėse,
pateiktose skyriuje „Naudingi patarimai“.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Mėgstamiausios
Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją. Jas galima rasti meniu
Mėgstamiausios. Galite išsaugoti 20
programų.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
automatinę programą.
3. Spaudinėkite , kol ekrane bus
rodoma: IŠSAUGOTI.
, kad patvirtintumėte.
4. Paspauskite
Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Įveskite programos pavadinimą.
Mirksi pirmoji raidė.
arba
raidei
8. Paspauskite
.
Mirksi kita raidė.
9. Vėl atlikite 7 veiksmą, kai reikalinga.
10. Paspauskite ir palaikykite
, kad
išsaugotumėte.
Galite perrašyti atminties poziciją. Kai
ekrane rodoma pirma laisva atminties
pozicija, paspauskite
arba
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausios.
3. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite mėgstamos programos
pavadinimą.
5. Paspauskite
Programos išsaugojimas
7. Paspauskite
pakeisti.
Programos įjungimas
ir
paspauskite
, kad panaikintumėte
esamą programą.
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu Pervadinti Programą.
, kad patvirtintumėte.
, kad tiesiogiai
Galite spausti
atvertumėte meniu Mėgstamiausios.
10.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
Kai vaikų saugos užraktas yra įjungtas,
orkaitės negalima netyčia įjungti.
Jeigu veikia pirolizės
funkcija, durelės
automatiškai užrakinamos.
Jei paspaudžiate bet kurį
simbolį, ekrane rodomas
pranešimas.
1. Paspauskite
ir įjunkite ekraną.
2. Vienu metu paspauskite
ir
, kol
ekrane bus rodomas pranešimas .
Norėdami išjungti mygtukų užrakto nuo
vaikų funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
10.3 Funkcijų Užraktas
Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Ją galite
įjungti, tik kai orkaitė veikia.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nustatymą.
LIETUVIŲ
3. Spaudinėkite , kol ekrane bus
rodoma: Funkcijų Užraktas.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Jeigu prietaise veikia
pirolizės funkcija, durelės yra
užrakintos ir mygtuko
simbolis rodomas ekrane.
Norėdami funkciją išjungti, paspauskite
Temperatūra (°C)
Išjungimo laikas
(val.)
30–115
12.5
120–195
8.5
200–245
5.5
250 – didžiausias
1.5
. Ekrane rodomas pranešimas. Vėl
paspauskite
ir tuomet
patvirtintumėte.
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: Orkaitės
Apšvietimas, Maisto
termometras,Trukmė,
Pabaiga.
, kad
Kai išjungiate orkaitę,
funkcija taip pat išsijungia.
10.4 Set + Go
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vienu bet kurio
simbolio paspaudimu.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
3. Spaudinėkite , kol ekrane bus
rodoma: Trukmė.
4. Nustatykite laiką.
5. Spaudinėkite , kol ekrane bus
rodoma: Set + Go.
6. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite bet kurį simbolį (išskyrus
), kad paleistumėte funkciją: Set + Go.
Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda
veikti.
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
•
•
Funkcijų Užraktas yra
įjungta, kai veikia
kaitinimo funkcija.
Meniu Pagrindiniai
Nustatymai leidžia
funkciją Set + Go įjungti ir
išjungti.
10.5 Automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais orkaitė išsijungia
automatiškai po kurio laiko, jeigu veikia
kaitinimo funkcija ir jūs nepakeitėte
nuostatų.
25
10.6 Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
•
•
Naktinis šviesmas – kai orkaitė yra
išjungta, ekrano šviesumas yra
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.
Dieninis šviesumas:
– kai orkaitė įjungta.
– jeigu paliesite bet kurį simbolį, kai
veikia naktinio šviesumo funkcija
(išskyrus ĮJUNGTA / IŠJUNGTA),
ekranas persijungia į dieninio
šviesumo režimą 10 sekundžių;
– jei orkaitė yra išjungta ir nustatėte
funkciją Laikmatis. Kai funkcija
baigia veikti, ekranas grįžta prie
naktinio šviesumo.
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai orkaitė veikia, aušinimo ventiliatorius
įsijungia automatiškai, kad orkaitės
paviršiai išliktų vėsūs. Orkaitę išjungus,
ventiliatorius veikia toliau, kol orkaitė
atvėsta.
10.8 Apsauginis termostatas
Netinkamai naudojant orkaitę arba
sugedus jo sudedamosioms dalims, ji
gali pavojingai perkaisti. Norint to
išvengti, orkaitėje įrengtas apsauginis
termostatas, kuris nutraukia elektros
tiekimą. Sumažėjus temperatūrai, orkaitė
vėl įsijungia automatiškai.
26
www.electrolux.com
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Gaminimo rekomendacijos
Orkaitėje yra penkios lentynų padėtys.
Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo
orkaitės dugno.
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti kitaip
negu anksčiau turėta orkaitė. Toliau
lentelėse pateikiamos standartinės
temperatūros, kepimo trukmės ir lentynų
padėčių nuostatos.
Jei nerandate nuostatų konkrečiam
receptui, vadovaukitės panašiais
receptais.
Ši orkaitė turi specialią sistemą,
užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę
garų apytaką. Dėl tokios sistemos
maistas ruošiamas garų prisotintoje
aplinkoje, patiekalas būna minkštas
viduje ir apskrudęs iš išorės. Todėl
sumažėja gaminimo trukmė ir energijos
sąnaudos.
Pyragų kepimas
Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol
nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.
Jeigu kepate dviejose kepimo skardose
vienu metu, tarp jų palikite vieną laisvą
lygį.
Mėsos ir žuvies gaminimas
Labai riebiam maistui naudokite gilų
kepimo indą, kad orkaitėje neliktų
neišvalomų dėmių.
Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais,
palaukite maždaug 15 minučių, kad
neištekėtų sultys.
Kad kepimo metu orkaitėje nesusidarytų
per daug dūmų, į gilų kepimo indą įpilkite
šiek tiek vandens. Kad dūmai
nesikondensuotų, įpilkite vandens, kai tik
jis išdžiūsta.
Gaminimo trukmė
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto
tipo, konsistencijos ir kiekio.
Iš pradžių, kai gaminate, stebėkite
rezultatus. Raskite tinkamiausias
nuostatas (kaitinimo nuostata, gaminimo
trukmė ir pan.) jūsų prikaistuviams,
receptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo
prietaisu.
11.2 Pyragų kepimas
•
•
Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol
nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.
Jeigu kepate dviejose kepamosiose
skardose vienu metu, tarp jų palikite
vieną laisvą lygį.
11.3 Mėsos ir žuvies
gaminimas
•
•
•
Labai riebiam maistui naudokite gilų
kepimo indą, kad orkaitėje neliktų
neišvalomų dėmių.
Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais,
palaukite maždaug 15 minučių, kad
neištekėtų sultys.
Kad kepimo metu orkaitėje
nesusidarytų per daug dūmų, į gilų
kepimo indą įpilkite šiek tiek vandens.
Kad dūmai nesikondensuotų, įpilkite
vandens, kai tik jis išdžiūsta.
11.4 Maisto ruošimo trukmė
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto
tipo, konsistencijos ir kiekio.
Iš pradžių stebėkite rezultatus, kai
gaminate. Raskite tinkamiausias
nuostatas (kaitinimo nuostata, gaminimo
trukmė ir pan.) jūsų prikaistuviams,
receptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo
prietaisu.
LIETUVIŲ
27
11.5 Pyragų ir kepsnių kepimas
Pyragai
Patieka‐
las
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto Oro Srautas
Laikas
(min.)
Pastabos
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
170
2
160
3 (2 ir 4)
45–60
Pyrago
formoje
Trapi tešla 170
2
160
3 (2 ir 4)
20–30
Pyrago
formoje
Varškės
pyragas
170
1
165
2
80–100
26 cm py‐
rago for‐
moje
Štrudelis
175
3
150
2
60–80
Kepimo
skardoje
Pyragas
su uogie‐
ne
170
2
165
2 (kairysis 30–40
ir dešiny‐
sis)
26 cm py‐
rago for‐
moje
Kalėdinis 160
pyragas /
riebus vai‐
sių pyra‐
gas
2
150
2
90–120
20 cm py‐
rago for‐
moje.
Įkaitinkite
orkaitę 10
minučių
Slyvų py‐
ragas
175
1
160
2
50–60
Duonos
formoje.
Įkaitinkite
orkaitę 10
minučių
Biskvitai /
juostiniai
tešlainiai
140
3
140–150
3
25–45
Kepimo
skardoje
Merengos
– vienas
lygis
120
3
120
3
80–100
Kepimo
skardoje
Merengos
– du lygiai
–
–
120
2 ir 4
80–100
Kepimo
skardoje.
Įkaitinkite
orkaitę 10
minučių
Plaktos
tešlos re‐
ceptai
28
www.electrolux.com
Patieka‐
las
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto Oro Srautas
Laikas
(min.)
Pastabos
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Bandelės
190
3
190
3
12–20
Kepimo
skardoje.
Įkaitinkite
orkaitę 10
minučių
Eklerai –
vienas ly‐
gis
190
3
170
3
25–35
Kepimo
skardoje
Eklerai –
du lygiai
–
–
170
2 ir 4
35–45
Kepimo
skardoje
Pyragai‐
180
čiai forme‐
lėse
2
170
2
45–70
20 cm py‐
rago for‐
moje
Riebus
vaisinis
pyragas
160
1
150
2
110–120
24 cm py‐
rago for‐
moje
Viktorijos 170
pyragaičiai
1
160
2 (kairysis 30–50
ir dešiny‐
sis)
20 cm py‐
rago for‐
moje
Duona ir pica
Patieka‐
las
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto Oro Srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Laikas
(min.)
Pastabos
Balta duo‐ 190
na
1
190
1
60–70
1–2 kepa‐
lai; vienas
kepalas –
0,5 kg.
Įkaitinkite
orkaitę 10
minučių
Ruginė
duona
190
1
180
1
30–45
Duonos
formoje
Duonos
bandelės
190
2
180
2 (2 ir 4)
25–40
6–8 ban‐
delės ke‐
pimo skar‐
doje.
Įkaitinkite
orkaitę 10
minučių
LIETUVIŲ
Patieka‐
las
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto Oro Srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Pica
230–250
1
230–250
Sklindžiai
200
3
190
29
Laikas
(min.)
Pastabos
1
10–20
Kepimo
skardoje
arba gilia‐
me kepi‐
mo inde.
Įkaitinkite
orkaitę 10
minučių
3
10–20
Kepimo
skardoje.
Įkaitinkite
orkaitę 10
minučių
Laikas
(min.)
Pastabos
Apkepai
Patieka‐
las
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto Oro Srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Makaronų
apkepas
200
2
180
2
40–50
Formoje
Daržovių
apkepas
200
2
175
2
45–60
Formoje
Apkepai
su įdaru
180
1
180
1
50–60
Formoje.
Įkaitinkite
orkaitę 10
minučių
Lazanija
180–190
2
180–190
2
25–40
Formoje.
Įkaitinkite
orkaitę 10
minučių
Įdaryti Ma‐ 180–190
karonai
Kaneloni
2
180–190
2
25–40
Formoje.
Įkaitinkite
orkaitę 10
minučių
30
www.electrolux.com
Mėsa
Patieka‐
las
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto Oro Srautas
Laikas
(min.)
Pastabos
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Jautiena
200
2
190
2
50–70
Ant grote‐
lių
Kiauliena
180
2
180
2
90–120
Ant grote‐
lių
Veršiena
190
2
175
2
90–120
Ant grote‐
lių
Angliškas
jautienos
kepsnys,
su krauju
210
2
200
2
50–60
Ant grote‐
lių
Angliškas
jautienos
kepsnys,
vidutiniš‐
kai iškep‐
tas
210
2
200
2
60–70
Ant grote‐
lių
Angliškas
jautienos
kepsnys,
gerai iš‐
keptas
210
2
200
2
70–75
Ant grote‐
lių
Kiaulienos 180
mentė
2
170
2
120–150
Su odele
Kiaulienos 180
kulninė
2
160
2
100–120
2 vnt.
Aviena
190
2
175
2
110–130
Koja
Viščiukas
220
2
200
2
70–85
Visas
Kalakutas
180
2
160
2
210–240
Visas
Antis
175
2
220
2
120–150
Visa
Žąsis
175
2
160
1
150–200
Visa
Triušiena
190
2
175
2
60–80
Supjausty‐
ta gaba‐
lais
Triušiena
190
2
175
2
150–200
Supjausty‐
ta gaba‐
lais
Fazanas
190
2
175
2
90–120
Visas
LIETUVIŲ
31
Žuvis
Patieka‐
las
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto Oro Srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
190
2
175
Tunas / la‐ 190
šiša
2
175
Upėtakis /
jūros kar‐
šis
Laikas
(min.)
Pastabos
2
40–55
3–4 žuvys
2
35–60
4–6 filė
11.6 Grilis
Prieš kepimą maždaug 3
minutes pakaitinkite tuščią
orkaitę.
Patieka‐
las
Kiekis
Kiekis
(kg)
Tempera‐ Laikas (min.)
tūra (°C)
Viena pu‐ Antra pu‐
sė
sė
Lentynos
padėtis
Gabalai
Filė bifš‐
teksai
4
0,8
daug.
12–15
12–14
4
Jautienos
didkeps‐
niai
4
0,6
daug.
10–12
6–8
4
Dešrelės
8
-
daug.
12–15
10–12
4
Kiaulienos 4
muštiniai
0,6
daug.
12–16
12–14
4
Viščiukas
(perpjau‐
tas pusi‐
au)
2
1,0
daug.
30–35
25–30
4
Kebabai
4
-
daug.
10–15
10–12
4
Vištienos
krūtinėlė
4
0,4
daug.
12–15
12–14
4
Mėsainis
6
0,6
daug.
20–30
-
4
Žuvies filė 4
0,4
daug.
12–14
10–12
4
Skrebutis 4–6
su garnyru
-
daug.
5–7
-
4
Skrebučiai 4–6
-
daug.
2–4
2–3
4
32
www.electrolux.com
11.7 Terminis Kepintuvas
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Jautienos kepsnys storio cm
arba filė, šiek tiek
pakeptas1)
190–200
5–6
1 arba 2
Jautienos kepsnys storio cm
arba filė, vidutiniš‐
kai iškeptas1)
180–190
6–8
1 arba 2
Jautienos kepsnys storio cm
arba filė, iškep‐
tas1)
170–180
8–10
1 arba 2
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Mentė, sprandinė, 1–1,5
kumpis
160–180
90–120
1 arba 2
Kapotinis, kiaulie‐
nos / jautienos
šonkauliukai
1–1,5
170–180
60–90
1 arba 2
Mėsos ruletas
0,75–1
160–170
50–60
1 arba 2
Kiaulės koja (ap‐
virta)
0,75–1
150–170
90–120
1 arba 2
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Kepta veršiena
1
160–180
90–120
1 arba 2
Veršienos kul‐
ninė
1,5–2
160–180
120–150
1 arba 2
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Ėriuko koja,
kepta aviena
1–1,5
150–170
100–120
1 arba 2
Avienos nugari‐ 1–1,5
nė
160–180
40–60
1 arba 2
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Veršiena
Aviena
LIETUVIŲ
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Paukštiena, su‐ po 0,2–0,25
pjaustyta porci‐
jomis
200–220
30–50
1 arba 2
Viščiukas, per‐
pjautas pusiau
190–210
35–50
1 arba 2
Viščiukas, višta 1–1,5
190–210
50–70
1 arba 2
Antis
1,5–2
180–200
80–100
1 arba 2
Žąsis
3,5–5
160–180
120–180
1 arba 2
Kalakutiena
2,5–3,5
160–180
120–150
1 arba 2
Kalakutiena
4–6
140–160
150–240
1 arba 2
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Žuvis
1–1,5
210–220
40–60
1 arba 2
po 0,4–0,5
Žuvis
11.8 Drėgnas konvek. kepimas
Gaminimo metu prietaiso
dureles atidarykite tik kai
būtina.
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Makaronų plokštainis
190–200
45–55
2
Bulvių plokštainis
160–170
60–75
2
Musaka
180–200
75–90
2
Lazanija
160–170
55–70
2
Įdaryti Makaronai Kaneloni
170–190
65–75
2
Duonos pudingas
150–160
75–90
2
Ryžių pudingas
170–190
45–60
2
Obuolių pyragas
150–160
75–85
2
Balta duona
180–190
50–60
2
33
34
www.electrolux.com
11.9 Kepimas žemoje
temperatūr.
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
kepimo termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
kepimo termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80–150
°C temperatūroje. Numatytoji nuostata
yra 90 °C. Nustačius temperatūrą,
orkaitėje patiekalas toliau kepamas 80
°C temperatūroje. Nenaudokite šios
funkcijos paukštienai kepti.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite kepimo termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite funkciją Kepimas žemoje
temperatūr. ir nustatykite tinkamą
pabaigos kepimo temperatūrą.
Nustatykite 120 °C temperatūrą.
Patiekalas
Laikas
(min.)
Jautienos
120–150
kepsnys, 1–1,5
kg
Lentynos
padėtis
1
Patiekalas
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Jautienos filė,
1–1,5 kg
90–150
3
Veršienos
120–150
kepsnys, 1–1,5
kg
1
Kepsniai, 0,2–
0,3 kg
3
20–40
11.10 Konservavimas
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Šiai funkcijai naudokite pirmą lentynų lygį
nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno litro
induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C (žr.
lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / pri‐
nokę agrastai
160–170
35–45
-
LIETUVIŲ
35
Kaulavaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržo‐
vės
160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai / 160–170
šparagai
50–60
15–20
Daržovės
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.11 Džiovinimas
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės rau‐
ginimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
Prieskoniniai
augalai
40–50
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
60–70
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
8–10
3
1/4
36
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
Kriaušės
60–70
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
6–9
3
1/4
11.12 Karštas oras + garai
Pyragai ir tešlainiai
Patiekalas
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos Pastabos
padėtis
Obuolių pyra‐
gas1)
160
60–80
2
20 cm pyrago formoje
Apkepai
175
30–40
2
26 cm pyrago formoje
Vaisinis pyragas
160
80–90
2
26 cm pyrago formoje
Biskvitinis pyra‐
gas
160
35–45
2
26 cm pyrago formoje
Panettone1)
150–160
70–100
2
20 cm pyrago formoje
Slyvų pyragas1)
160
40–50
2
Duonos formoje
Pyragėliai
150–160
25–30
3 (2 ir 4)
Kepimo skardoje
Sausainiai
150
20–35
3 (2 ir 4)
Kepimo skardoje
Mielinės bande‐
lės1)
180–200
12–20
2
Kepimo skardoje
Sviestinės ban‐
delės1)
180
15–20
3 (2 ir 4)
Kepimo skardoje
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Apkepai
Patiekalas
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Pastabos
Įdarytos daržovės 170–180
30–40
1
Formoje
Lazanija
170–180
40–50
2
Formoje
Bulvių plokštainis 160–170
50–60
1 (2 ir 4)
Formoje
LIETUVIŲ
37
Mėsa
Patiekalas
Kiekis (kg)
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Pastabos
Kepta kiauliena 1,0
180
90–110
2
Ant grotelių
Veršiena
1,0
180
90–110
2
Ant grotelių
Kepta jautiena, 1,0
su krauju
210
45–50
2
Ant grotelių
Rostbifas, vi‐
1,0
dutiniškai iške‐
pęs
200
55–65
2
Ant grotelių
Rostbifas, iške‐ 1,0
pęs
190
65–75
2
Ant grotelių
Aviena
1,0
175
110–130
2
Koja
Viščiukas
1,0
200
55–65
2
Visas
Kalakutiena
4,0
170
180–240
2
Visa
Antis
2,0–2,5
170–180
120–150
2
Visa
Žąsis
3,0
160–170
150–200
1
Visa
Triušiena
-
170–180
60–90
2
Supjaustyta ga‐
balais
Žuvis
Patiekalas
Kiekis
(kg)
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Pastabos
Upėtakis
1,5
180
25–35
2
3–4 žuvys
Tunas
1,2
175
35–50
2
4–6 filė
200
20–30
2
-
Sidabrinė men‐ kė
11.13 Maisto gaminimas
dietiniame kepimo inde
Naudokite šią funkciją: Karštas oras +
garai.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Smulkinti brokoliai
130
20–25
2
Baklažanai
130
15–20
2
Smulkinti žiediniai kopūstai 130
25–30
2
38
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pomidorai
130
15
2
Balti šparagai
130
25–35
2
Žali šparagai
130
35–45
2
Cukinijų griežinėliai
130
20–25
2
Morkos
130
35–40
2
Pankoliai
130
30–35
2
Kaliaropės
130
25–30
2
Juostelėmis pjaustyti pipi‐
rai
130
20–25
2
Griežinėliais pjaustyti salie‐ 130
rai
30–35
2
Mėsa
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Virtas kumpis
130
55–65
2
Virta viščiuko krūtinėlė
130
25–35
2
80–100
2
Kasseler (rūkyta kiaulienos 130
nugarinė)
Žuvis
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Upėtakis
130
25–30
2
Lašišos filė
130
25–30
2
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Ryžiai
130
35–40
2
Vidutinio dydžio bulvės su
lupenomis
130
50–60
2
Virtos bulvės, ketvirčiais
130
35–45
2
Polenta
130
35–45
2
Garnyrai
LIETUVIŲ
39
11.14 Pica
Prieš kepimą pakaitinkite
tuščią orkaitę maždaug 10
minučių.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Pastabos
Pica (plonapa‐
dė)
200–220
15–25
1
Kepimo skardoje
Pica (su dideliu 200–220
kiekiu garnyro)
20–30
1
Kepimo skardoje
Maža pica
200–220
15–20
1
Kepimo skardoje
Obuolių pyra‐
gas
150–170
50–70
1
20 cm pyrago
formoje
Tortas
170–190
35–50
1
26 cm pyrago
formoje
Svogūnų pyra‐
gas
200–220
20–30
2
Kepimo skardoje
11.15 Pašildymas Garais
Prieš kepimą maždaug 10
minučių pakaitinkite tuščią
orkaitę.
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Troškiniai/Apkepai
130
15–25
2
Makaronai ir padažai
130
10–15
2
Garnyras (pvz., ryžiai, 130
bulvės, makaronai)
10–15
2
Vienos porcijos patie‐
kalai
130
10–15
2
Mėsa
130
10–15
2
Daržovės
130
10–15
2
11.16 Duona
Prieš kepimą pakaitinkite
tuščią orkaitę maždaug 10
minučių.
40
www.electrolux.com
Patiekalas
Kiekis
(kg)
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Pastabos
Balta duona
1,0
180–190
45–60
2
1–2 kepalai,
vienas kepa‐
las – 500 g
Bandelės
0,5
190–210
20–30
2 (2 ir 4)
6–8 bandelės
kepimo skar‐
doje
Ruginė duo‐
na
1,0
180–200
50–70
2
1–2 kepalai,
vienas kepa‐
las – 500 g
190–210
20–25
2
Kepimo skar‐
doje
Patiekalas
Maisto kepimo tem‐
peratūra (°C)
Itališka duo‐ na „Focaccia“
11.17 Kepimo termometro
lentelė
Patiekalas
Maisto kepimo tem‐
peratūra (°C)
Kiaulienos men‐ 80–82
tė
Kepta veršiena
75–80
Veršiuko koja
85–90
Kiaulienos kulni‐ 75–80
nė
Angliškas jautie‐ 45–50
nos kepsnys, su
krauju
Angliškas jautie‐ 60–65
nos kepsnys, vi‐
dutiniškai iškep‐
tas
Aviena
70–75
Viščiukas
98
Triušiena
70–75
Upėtakis / jūros
karšis
65–70
Tunas / lašiša
65–70
Angliškas jautie‐ 70–75
nos kepsnys,
gerai iškeptas
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
Orkaitės priekį valykite minkšta šluoste ir
šiltu vandeniu su švelnia valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti naudokite
tam skirtą valymo priemonę.
Orkaitės vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Visus priedus valykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti. Valykite
minkšta šluoste ir šiltu vandeniu valymo
priemone. Priedų indaplovėje plauti
negalima.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
LIETUVIŲ
41
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
Išimtus priedus įdėkite atvirkštine tvarka.
Drėgmė gali kondensuotis orkaitės viduje
arba ant durelių stiklo plokščių. Norėdami
sumažinti kondensaciją, įjunkite orkaitę
10 minučių prieš gaminimą.Po kiekvieno
naudojimo išvalykite drėgmę iš ertmės.
12.4 Pirolizė
Ištraukiamų bėgelių
atraminiai kaiščiai turi būti
atsukti į priekį.
DĖMESIO
Išimkite visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
12.2 Nerūdijančiojo plieno ar
aliuminio orkaitės
DĖMESIO
Prieš pradėdami valymo
procesą, būtinai išpilkite iš
vandens bakelio visą
vandenį. Žr. skyrių „Vandens
išpylimas iš vandens
bakelio“.
Orkaitės dureles valykite tik drėgna
šluoste ar kempine. Nusausinkite
minkštu audiniu.
Nenaudokite plieno vilnos, rūgšties arba
šveičiamųjų medžiagų, nes jos gali
pažeisti orkaitės paviršių. Orkaitės
valdymo pultą valykite vadovaudamiesi
tais pačiais perspėjimais.
12.3 Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas.
DĖMESIO
Būkite atsargūs, kai išimate
lentynų atramas.
1. Atitraukite lentynos atramos priekį
nuo šoninės sienelės.
Pirolizinio valymo
nepavyks paleisti:
•
jeigu neištraukėte kepimo termometro
kištuko iš lizdo;
• jeigu ne visiškai uždarėte orkaitės
dureles.
Didžiausius nešvarumus nuvalykite
rankomis.
DĖMESIO
Jeigu toje pačioje spintelėje
įrengti kiti prietaisai,
nenaudokite jų kartu su
funkcija Pirolizė. Orkaitė gali
būti sugadinta.
1. Vidinę durelių pusę nuvalykite karštu
vandeniu, kad nuo karšto oro likučiai
nepridegtų.
2. Įjunkite orkaitę ir iš pagrindinio meniu
pasirinkite funkciją Pirolizė.
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
1
2
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite
3. Nustatykite valymo proceso trukmę:
parinktis
aprašas
Greita
1 h, esant
mažam neš‐
varumo
laipsniui;
42
www.electrolux.com
Įprasta
1 h 30 min,
esant nor‐
maliam neš‐
varumo
laipsniui;
Intensyvi
2 h 30 min,
esant dide‐
liam nešvar‐
umo laips‐
niui.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Kai pradedamas pirolizinis
valymas, orkaitės durelės
yra užrakinamos ir lemputė
nešviečia.
Valymo proceso metu iš
garų įleidimo angos į orkaitę
gali prilašėti šiek tiek
vandens. Norėdami, kad
vanduo nelašėtų ant orkaitės
dugno, ant lentynos, kuri yra
tiesiai po garų įleidimo anga,
padėkite surenkamąjį
padėklą.
Antraip po kiek laiko orkaitėje susidarys
kalkių nuosėdų. Norėdami to išvengti,
valykite orkaitės dalis, generuojančias
garus. Po kiekvieno kepimo garuose
išpilkite vandenį iš talpyklės.
Vandens tipai
•
Išjunkite orkaitę, kad
sustabdytumėte pirolizinį
valymą jam nepasibaigus.
•
ĮSPĖJIMAS!
Pabaigus pirolizinį valymą,
orkaitės durelės būna labai
įkaitusios. Palaukite, kol jos
atvės. Galima nusideginti.
Funkcijai pasibaigus, durelės
lieka užrakintos, kol
prietaisas neatvėsta.
Aušinimo fazės metu kai
kurios orkaitės funkcijos
neveikia.
•
Minkštas vanduo, kuriame yra
mažai kalkių – rekomenduojamas
gamintojo: mažina valymo procedūrų
skaičių.
Vandentiekio vanduo – galite jį
naudoti, jeigu namų vandens tiekimo
sistemoje įrengtas vandens valytuvas
arba vandens minkštiklis.
Kietas vanduo, kuriame yra daug
kalkių – jis neturi jokio poveikio
orkaitės veikimui, bet padidina valymo
procesų skaičių.
12.5 Vandens talpyklės
valymas
ĮSPĖJIMAS!
Valymo procedūros metu į
vandens talpyklę vandens
nepilkite.
KALCIO KIEKIO LENTELĖ, NURODYTA PSO (Pasaulio sveikatos organizacijos)
Kalkių nuosė‐
dos
Vandens kietumas
0–60 mg/l
0–6
(prancūziškai‐ (vokiškaisiais
siais laips‐
laipsniais)
niais)
0–3
Vandens kate‐ Nukalkinimą
gorija
atlikite kas
Minkštas
75 ciklų – 2,5
mėn.
LIETUVIŲ
Kalkių nuosė‐
dos
Vandens kietumas
60–120 mg/l
6–12
3–7
Vidutinio kietu‐
mo
120–180 mg/l
12–18
8–10
Kietas arba kal‐ 40 ciklų – 1,5
kingas
mėn.
daugiau nei
180 mg/l
daugiau nei 18
daugiau nei 10
Labai kietas
(prancūziškai‐ (vokiškaisiais
siais laips‐
laipsniais)
niais)
1. Pripilkite į vandens talpyklą 850 ml
vandens ir 50 ml citrinos rūgšties
(penkis arbatinius šaukštelius).
Išjunkite orkaitę ir palaukite maždaug
60 minučių.
2. Įjunkite orkaitę ir nustatykite funkciją
Karštas oras + garai. Nustatykite 230
°C temperatūrą. Po 25 minučių ją
išjunkite ir palaukite 15 minučių, kol
atvės.
3. Įjunkite orkaitę ir nustatykite funkciją
Karštas oras + garai. Nustatykite
130–230 °C temperatūrą. Išjunkite ją
po 10 minučių.
Palaukite, kol atauš ir ištuštinkite
talpyklės turinį. Žr. skyrių „Vandens
išpylimas iš vandens bakelio“.
4. Išskalaukite vandens talpyklę ir
nuvalykite šluoste orkaitės viduje
likusias kalkių nuosėdas.
5. Rankomis šiltame muiluotame
vandenyje išplaukite išleidimo
vamzdelį. Nenaudokite rūgščių,
purškiamų priemonių ar panašių
valymo medžiagų, kad jo
nesugadintumėte.
12.6 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Orkaitės durelėse yra trys stiklo plokštės.
Galite išimti orkaitės dureles ir vidines
stiklo plokštes, kad nuvalytumėte jas.
Prieš nuimdami stiklo plokštes,
perskaitykite visą instrukciją „Durelių
išėmimas ir įdėjimas“.
43
Vandens kate‐ Nukalkinimą
gorija
atlikite kas
50 ciklų – 2
mėn.
30 ciklų – 1
mėn.
Orkaitės durelės gali
užsidaryti, jeigu bandysite
išimti stiklo plokštes,
nenuėmę orkaitės durelių.
DĖMESIO
Nenaudokite orkaitės be
stiklo plokščių.
1. Iki galo atidarykite dureles ir raskite
lankstą dešinėje durelių pusėje.
2. Atsuktuvu iškelkite ir iki galo pasukite
dešinės pusės lanksto svirtelę.
3. Suraskite lankstą kairėje durelių
pusėje.
44
www.electrolux.com
7. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
2
B
1
4. Pakelkite ir iki galo pasukite ant
kairiojo lanksto esančią svirtelę.
5. Pusiau uždarykite orkaitės dureles iki
pirmos atidarymo padėties. Tada
pakelkite, patraukite į priekį ir išimkite
dureles iš jų lizdo.
8. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
9. Laikykite durelių stiklo plokštes už jų
viršutinio krašto ir atsargiai jas vieną
paskui kitą ištraukite. Pradėkite nuo
viršutinės plokštės. Įsitikinkite, kad
stiklas būtų visiškai ištrauktas iš
atramų.
10. Nuvalykite stiklo plokštes vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštes. Neplaukite stiklo plokščių
indaplovėje.
Baigę valyti, įdėkite stiklo plokštes ir
orkaitės dureles.
Atkreipkite dėmesį, kad stiklo plokštes (A
ir B) sudėtumėte tinkama eilės tvarka.
Patikrinkite, ar simbolis / spaudinys ant
kiekvienos stiklo plokštės šono yra
kitoks, kad būtų lengviau ardyti ir vėl
surinkti.
Tinkamai įdėjus durelių apdaila
užsifiksuoja.
6. Padėkite dureles ant minkštu audiniu
užtiesto stabilaus paviršiaus.
LIETUVIŲ
A
45
1. Išjunkite orkaitę.
Palaukite, kol orkaitė atvės.
2. Atjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo.
3. Ertmės apačioje patieskite skudurėlį.
B
DĖMESIO
Halogeninę lemputę visada
suimkite skudurėliu, kad ant
lemputės neprisviltų riebalų
likučiai.
Galinė lemputė
Patikrinkite, ar tinkamai įdėjote vidurinę
stiklo plokštę į savo vietą.
1. Pasukite stiklinį lemputės gaubtelį ir
nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute .
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
A
B
12.7 Lemputės keitimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
Lemputė gali būti karšta.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti Orkaitė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tin‐
kamai prijungta prie maiti‐
nimo tinklo (žr. prijungimo
schemą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
46
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis
išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis iš‐
jungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos du‐
relės.
Iki galo uždarykite dureles.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Orkaitėje yra vandens.
Vandens talpyklėje pripilta
per daug vandens.
Išjunkite orkaitę ir sugerkite
vandenį šluoste arba kem‐
pine.
Kepimo garuose funkcija
neveikia.
Vandens talpyklėje nėra
vandens.
Pripildykite vandens tal‐
pyklę.
Kepimo garuose funkcija
neveikia.
Kalkių nuosėdos užkimšo
angą.
Patikrinkite vandens įvado
angą. Pašalinkite kalkių
nuosėdas.
Vandens talpyklai ištuštinti
reikia daugiau nei trijų mi‐
nučių arba vanduo teka iš
garų įleidimo angos.
Orkaitėje susidarė kalkių
nuosėdų.
Išvalykite vandens talpyk‐
lą. Žr. skyrių „Vandens tal‐
pyklos valymas“.
Ekrane rodoma „F111“.
Netinkamai įkištas kepimo Kuo giliau įkiškite kepimo
termometro kištukas į lizdą. termometro kištuką į lizdą.
Ekrane rodomas klaidos
Įvyko elektronikos gedi‐
kodas, kurio nėra šioje len‐ mas.
telėje.
•
•
Išjunkite orkaitę name
įrengtu saugikliu arba
apsauginiu jungikliu
saugiklių dėžėje ir vėl
įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas,
kreipkitės į klientų ap‐
tarnavimo skyrių.
Ant maisto produktų ir or‐
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
kaitės viduje kaupiasi garai tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
ir kondensatas.
negu 15–20 minučių.
Prietaisas įjungtas, bet ne‐
kaista. Neveikia ventiliato‐
rius. Ekrane rodoma "De‐
mo".
Įjungtas demonstracinis re‐ Žr. skyriaus „Kasdienis
žimas.
naudojimas“ skyrelį „Pa‐
grindinės nuostatos“.
LIETUVIŲ
13.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
47
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite orkaitėje, ant priekinio
rėmo. Nenuimkite duomenų lentelės nuo
orkaitės vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninės priežiūros centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
14.1 Įrengimas balduose
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
3
523
20
48
www.electrolux.com
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
523
20
14.2 Prietaiso tvirtinimas prie
spintelės
A
B
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Bendrajai galiai tinkamas kabelio
skerspjūvis nurodytas techninių
duomenų plokštelėje. Taip pat lentelėje
nurodyta:
Bendroji galia (W) Kabelio skerspjū‐
vis (mm²)
14.3 Elektros įrengimas
Gamintojas nėra atsakingas,
jeigu Jūs nesiimate saugos
skyriuose nurodytų saugos
priemonių.
Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu
ir kištuku.
14.4 Kabelis
Tinkami montuoti ar pakeisti kabeliai:
1 380 – didžiau‐
sias
3 x 0.75
2 300 – didžiau‐
sias
3x1
3 680 – didžiau‐
sias
3 x 1.5
Įžeminimo laidas (žalias / geltonas
kabelis) turi būti 2 cm ilgesnis už fazės ir
neutralų kabelius (mėlyną ir rudą
kabelius).
LIETUVIŲ
49
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
15.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio žymuo
EOC8P31X
EOC8P31Z
KOCBP31X
Energijos efektyvumo indeksas
81.2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant įprastu režimu
0.93 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant ventiliatoriaus režimu
0.69 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
72 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
15.2 Energijos taupymas
Orkaitėje yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Bendri patarimai
Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra
tinkamai uždarytos, kai orkaitė veikia.
Neatidarykite prietaiso durelių per dažnai
ruošdami maistą. Durelių tarpiklis visada
turi būti švarus ir patikrinkite, ar jis gerai
pritvirtintas savo vietoje.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.
EOC8P31X
36,6 kg
EOC8P31Z
36,4 kg
KOCBP31X
36,4 kg
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki kepimo pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Dėl orkaitėje likusio
karščio patiekalas ir toliau keps.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Kai vienu metu ruošiate kelis patiekalus,
darykite kuo trumpesnes pertraukėles
tarp kepimų.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitės funkcijoms,
jeigu suaktyvinta programa su trukme
arba pabaigos laiku ir maisto gaminimo
trukmė yra ilgesnė nei 30 minučių,
50
www.electrolux.com
kaitinimo elementai automatiškai
išsijungia anksčiau.
Drėgnas konvek. kepimas
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu.
Ventiliatorius ir lemputė ir toliau veikia.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Kai naudojate šią funkciją, apšvietimas
automatiškai išsijungia po 30 sekundžių.
Vėl galite įjungti lemputę, bet taip
sumažės numatomas energijos
taupymas.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Ruošdami maistą išjunkite apšvietimą.
Įjunkite jį tik tada, kai jo reikia.
16. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
51
867355021-A-482018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement