Electrolux EOE8P31X Korisnički priručnik

Electrolux EOE8P31X Korisnički priručnik | Manualzz
EOE8P31V
EOE8P31X
HR
Pećnica
Upute za uporabu
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI........................................................................ 3
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................. 7
4. UPRAVLJAČKA PLOČA.....................................................................................8
5. PRIJE PRVE UPOTREBE................................................................................ 10
6. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................10
7. FUNKCIJE SATA..............................................................................................16
8. AUTOMATSKI PROGRAMI..............................................................................17
9. KORIŠTENJE PRIBORA.................................................................................. 18
10. DODATNE FUNKCIJE....................................................................................20
11. SAVJETI I PREPORUKE................................................................................22
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................32
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................37
14. POSTAVLJANJE............................................................................................ 38
15. ENERGETSKA UČINKOVITOST................................................................... 40
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i ranjivih skupina ljudi
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje, osim
ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Pristupačni dijelovi su vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i
zamijeniti kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa
obavezno koristite rukavice.
Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvih
radova na održavanju.
Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen
kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za
čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla
na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to
može dovesti do loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Višak prolivenih tekućina mora se ukloniti prije
pirolitičkog čišćenja. Izvadite sve dijelove iz pećnice.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa koja
je preporučena za ovaj uređaj.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Uređaj ne povlačite za ručku.
•
•
•
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
Uređaj postavite na sigurno i
prikladno mjesto koje zadovoljava
zahtjeve za postavljanje.
Uređaj je opremljen električnim
sustavom hlađenja. Mora se koristiti s
električnim napajanjem.
2.2 Električni priključak
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja ili
prostora ispod uređaja, posebice
tijekom rada ili kad su vrata vruća.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Vrata uređaja do kraja zatvorite prije
priključivanja utikača u utičnicu
napajanja.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
eksplozije.
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Isključite uređaj nakon svake
upotrebe.
Budite oprezni prilikom otvaranja
vrata uređaja u radu. Oslobađa se
vruća para.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Ne pritišćite otvorena vrata.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći
u dodir s uređajem kada otvarate
vrata.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
Kako biste spriječili oštećenje ili
gubitak boje emajla:
– ne stavljajte izravno na dno
uređaja posuđe ili druge
predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno u unutrašnjosti
uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
6
www.electrolux.com
•
Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati značajno oštećenje
uređaja, ormarića u kojem se nalazi ili
poda. Ne zatvarajte ploču namještaja
dok se uređaj potpuno ne ohladi
nakon uporabe.
2.4 Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od ozljede,
vatre ili oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije održavanja uređaj isključite, a
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
Ako su oštećene, staklene ploče vrata
odmah zamijenite. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
Pažljivo skidajte vrata s uređaja. Vrata
su teška!
Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
Katalitički emajl (ako postoji) nemojte
čistiti bilo kakvom vrstom deterdženta.
•
•
•
•
•
•
2.5 Potrebno je čišćenje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda/
požara/ kemijskog
isparavanja (dim) u
pirolitičkom načinu rada.
•
Prije uključenja funkcije Pirolitičko
samočišćenje ili Prva Uporaba, iz
unutrašnjosti pećnice izvadite:
– sve prekomjerne ostatke hrane,
ostatke/naslage ulja ili masti.
•
– sve uklonjive predmete
(uključujući police, bočne vodilice
itd. isporučene s uređajem) te
posebno sve neprianjajuće
posude, plitice, pladnjeve, pribor
itd.
Pažljivo pročitajte sve upute za
pirolitičko čišćenje.
Držite djecu dalje od uređaja dok je
uključeno pirolitičko čišćenje.
Uređaj postane vruć, a kroz prednje
ventilacijske otvore izlazi vrući zrak.
Pirolitičko čišćenje je operacija s
visokom temperaturom koja može
uzrokovati otpuštanje dima od
ostataka jela i konstrukcijskih
materijala, te se strogo preporučuje:
– omogućiti dobru ventilaciju
tijekom i nakon svakog pirolitičkog
čišćenja.
– omogućiti dobru ventilaciju
tijekom i nakon prve upotrebe na
maksimalnoj temperaturi.
Za razliku od ljudi, neke ptice i
gmazovi mogu biti iznimno osjetljivi na
moguće dimove koji se javljaju tijekom
postupka čišćenja svih pirolitičkih
pećnica.
– Kućni ljubimci (osobito ptice) ne
smiju biti u blizini pećnice tijekom i
nakon pirolitičkog čišćenje i prvog
korištenja na maksimalnoj
temperaturi u dobro prozračenom
području.
Mali kućni ljubimci također mogu biti
vrlo osjetljivi na lokalne promjene u
temperaturi u blizini pirolitičkih
pećnica kada je program pirolitičkog
samočišćenja u radu.
Neprianjajuće površine na posudama,
tavama. pliticama, priboru, itd., može
oštetiti visoka temperatura pirolitičkog
čišćenja u pirolitičkim pećnicama, a
može biti i izvor štetnih plinova niske
razine.
Opisani dimovi koji se ispuštaju iz
pirolitičkih pećnica / od ostataka
kuhanja nisu štetni za ljude,
uključujući i djecu ili osobe s
kroničnim oboljenjima.
HRVATSKI
2.6 Unutarnja rasvjeta
•
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
•
•
•
2.8 Odlaganje
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
Prije zamjene žarulje, uređaj
iskopčajte iz električne mreže.
Koristite samo žarulje istih
karakteristika..
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
2.7 Servisiranje
•
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u uređaju.
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Opći pregled
1
8
2
3
4
5
5
4
3
2
1
6
1 Upravljačka ploča
2 Elektronički programator
3 Utičnica za temeljni senzor
temperature
4 Grijaći element
5 Lampica
6 Ventilator
7 Nosač polica, uklonjivo
8 Položaji polica
7
3.2 Pribor
•
•
•
Žičana polica
Za posude za kuhanje, kalupe za
pečenje kolača i mesa.
Pekač za pecivo
Za torte i biskvite.
Duboka plitica
•
•
Može se koristiti za pečenje kolača i
mesa ili kao posuda za sakupljanje
masnoće.
Sonda za pečenje mesa
Za mjerenje koliko je jelo pečeno.
Sklopive vodilice
Za police i plitice.
7
8
www.electrolux.com
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
4.1 Elektronički programator
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Za rukovanje uređajem koristite polja senzora.
Polje se‐ Funkcija
nzora
Napomena
1
UKLJUČIVANJE/ Za uključenje i isključenje uređaja.
ISKLJUČIVANJE
2
Funkcije pećnice Jednom dodirnite polje senzora za odabir
ili Pomoć pri
funkcije pećnice ili izbornika: Pomoć pri
kuhanju
kuhanju. Ponovno dodirnite polje senzora za
promjenu između izbornika: Funkcije pećnice,
Pomoć pri kuhanju. Za uključivanje ili
isključivanje svjetla dodirnite polje na 3 sekun‐
de.
3
4
5
6
7
8
9
-
Tipka za povra‐
tak
Za vraćanje za jednu razinu u izborniku. Za
prikaz glavnog izbornika polje dodirnite na 3
sekunde.
Odabir tempera‐
ture
Za postavljanje temperature ili prikaz trenutač‐
ne temperature u uređaju. Za uključenje ili
isključenje funkcije, dodirnite polje na 3 sekun‐
de: Brzo zagrijavanje pećnice.
Favoriti
Za spremanje i pristup favoritima programima.
Zaslon
Prikazuje trenutačne postavke na uređaju.
Tipka gore
Za kretanje prema gore u izborniku.
Tipka dolje
Za kretanje prema dolje u izborniku.
Vrijeme i dodat‐
ne funkcije
Za postavljanje raznih funkcija. Kad je funkcija
pećnice uključena, dodirnite polje senzora za
postavljanje tajmera ili funkcija: Blokiranje tipki,
Favoriti, Zagrij + Zadrži,Odaberi + Započni.
Također možete i promijeniti postavke sonde
za pečenje mesa.
HRVATSKI
Polje se‐ Funkcija
nzora
10
11
Napomena
Zvučni alarm
Za postavljanje funkcije: Zvučni alarm.
OK
Za potvrdu odabira ili postavke.
4.2 Zaslon
A
9
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funkcija pećnica
Vrijeme
Indikator zagrijavanja
Temperatura
Vrijeme trajanja ili završetka funkcije
Ostali indikatori na zaslonu:
Simbol
Funkce
Zvučni alarm
Funkcija radi.
Vrijeme
Zaslon prikazuje trenutačno vrijeme.
Trajanje
Na zaslonu se prikazuje vrijeme po‐
trebno za pečenje.
Završetak
Na zaslonu se prikazuje kada je
vrijeme pečenja isteklo.
Temperatura
Na zaslonu se prikazuje temperatu‐
ra.
Prikaz vremena
Na zaslonu se prikazuje koliko dugo
funkcija pećnice radi. Pritisnite
i
istovremeno kako biste poništitli
vrijeme.
Izračunavanje
Pećnica izračunava vrijeme
kuhanja.
Indikator zagrijavanja
Na zaslonu se prikazuje temperatu‐
ra u pećnici.
Brzo zagrijavanje pećni‐ Uključena je funkcija. Smanjuje
ce
vrijeme zagrijavanja.
Masa jela-automatika
Zaslon prikazuje da je uključen su‐
stav automatske mase jela ili da se
masa može promijeniti.
Zagrij + Zadrži
Uključena je funkcija.
10
www.electrolux.com
5. PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
1. Pritisnite
vrijednosti.
ili
za postavljanje
2. Za potvrdu pritisnite
.
5.1 Početno čišćenje
5.3 Prethodno zagrijavanje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz pećnice.
Prije prve upotrebe izvadite sav pribor i
zagrijte pećnicu.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
1. Postavite funkciju: Uobičajeno
Očistite pećnicu i pribor prije prve
upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
5.2 Prvo spajanje
Kada uređaj priključujete na električnu
mrežu ili nakon nestanka napajanja,
morate odabrati jezik, kontrast ekrana,
osvjetljenje zaslona i vrijeme.
i maksimalnu
kuhanje
temperaturu.
2. Pustite pećnicu da radi 1 sat.
3. Postavite funkciju: Vrući zrak
i
maksimalnu temperaturu.
4. Pustite pećnicu da radi 15 minuta.
Tijekom predgrijavanja, pećnica može
ispuštati miris i dim. Provjerite je li protok
zraka u prostoriji dovoljan.
6. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
6.1 Kretanje kroz izbornike
1. Uključite pećnicu.
2. Pritisnite
izbornika.
ili
za odabir opcije
3. Pitisnite
za pomicanje u
podizbornik ili prihvaćanje postavke.
U svakom trenutku možete
se vratiti na glavni izbornik
pomoću
6.2 Pregled izbornika
Glavni izbornik
Simbol /
Stavka izbor‐
nika
Upotreba
Sadrži popis funkcija
Funkcije pećni‐ grijanja.
ce
Pomoć pri
kuhanju
.
Favoriti
Čišćenje
Osnovne po‐
stavke
Sadrži popis au‐
tomatskih programa.
Sadrži popis
omiljenih programa
kuhanja izrađen od
korisnika.
Sadrži popis pro‐
grama za čišćenje.
Koristi se za po‐
stavljanje
konfiguracije uređaja.
HRVATSKI
Simbol /
Stavka izbor‐
nika
Posebnosti
Pomoć pri
kuhanju
Upotreba
Sadrži popis dodatnih
funkcija pećnice.
Sadrži preporučene
postavke pećnice za
široki izbor jela. Oda‐
berite jelo i započnite
postupak kuhanja.
Temperatura i
vrijeme samo su
smjernice za bolje re‐
zultate, i mogu se
prilagoditi. Oni ovise
o receptima, kvaliteti i
količini korištenih
sastojaka.
Podizbornik za: Osnovne postavke
Simbol /
Stavka izbor‐
nika
Namještanje
vremena
Odaberi +
Započni
Zagrij + Zadrži
Produljenje
vremena
Kontrast
zaslona
Osvjetljenje
zaslona
Odabir jezika
Izbor glasnoće
Zaslon
Ton tipke
Postavlja točno
vrijeme na satu.
Kada je UKLJUČE‐
Prikaz vremena NO, na zaslonu se
prikazuje trenutno
vrijeme kada
isključite uređaj.
Brzo
zagrijavanje
pećnice
Simbol /
Stavka izbor‐
nika
Kad je UKLJUČENO,
funkcija skraćuje
vrijeme zagrijavanja.
Za postavljanje
funkcije i njeno
naknadno uključenje
pritiskom bilo kojeg
simbola na
upravljačkoj ploči.
Održava pripremljenu
hranu toplom 30
minuta nakon za‐
vršetka ciklusa
kuhanja.
Izbor tonova
upozorenja
Podsjetnik za
čišćenje
11
Zaslon
Uključuje i isključuje
funkciju "Produženje
vremena".
Postepeno podešava
kontrast zaslona.
Postepeno podešava
svjetlinu zaslona.
Postavlja jezik za
zaslon.
Postepeno podešava
glasnoću tipki i sig‐
nala.
Uključuje i isključuje
ton dodirnih polja.
Nije moguće deaktivi‐
rati zvuk dodirnog
polja UKLJ./ISKLJ.
Aktivira i deaktivira
tonove alarma.
Podsjeća Vas kada
treba očistiti uređaj.
Aktivacijska/
DEMO način ra‐ deaktivacijska šifra:
2468.
da
Servis
Tvorničke po‐
stavke
Prikazuje verziju sof‐
tvera i konfiguraciju.
Ponovno vraća sve
postavke na tvor‐
ničke postavke.
12
www.electrolux.com
6.3 Funkcije pećnice
Funkcija
grijanja
Vrući zrak
Upotreba
Za pečenje na tri
položaja polica isto‐
vremeno i sušenje
hrane.Postavite
temperaturu 20 - 40
°C niže nego za
funkciju: Uobičajeno
kuhanje.
Funkcija
grijanja
Vlažni vrući
zrak
Za pečenje namirnica
koje se trebaju
Pizza program intenzivnije zapeći ili
dobiti koricu na jednoj
razini. Postavite
temperaturu 20 - 40
°C niže nego za
funkciju: Uobičajeno
kuhanje.
Uobičajeno
kuhanje
(Gornji/Donji
grijač)
Za pečenje i prženje
na jednom položaju
rešetki za pečenje.
Odmrzavanje
hrane
Za pripremu hrskavih
gotovih jela (npr.
pomfrita, kroketa,
proljetnih rolada).
Mali roštilj
Za roštiljanje plosnatih
namirnica i tostiranje
kruha.
Turbo roštilj
Donji grijač
Za pečenje većih
komada mesa ili pera‐
di s kostima na
jednom položaju re‐
šetki za pečenje. Za
pripremu zapečenih
jela i tamnjenje.
Za pečenje kolača s
hrskavijom donjom
stranom i
konzerviranje namirni‐
ca.
Upotreba
Ta funkcija na‐
pravljena je za uštedu
energije tijekom
kuhanja. Za upuite za
kuhanje pogledajte
poglavlje „Savjeti i
preporuke", Vlažni
vrući zrak. Vrata peć‐
nice moraju biti zatvo‐
rena tijekom pečenja
tako da se funkcija ne
ometa i da se osigura
da pećnica radi s
najvišom mogućom
energetskom učinkovi‐
tošću. Kad koristite tu
funkciju, temperatura
u unutrašnjosti može
se razlikovati od po‐
stavljene temperature.
Koristi se preostala
toplina.Snaga grijanja
može biti smanjena.
Za općenite savjete o
uštedi energije
pogledajte poglavlje
"Energetska učinkovi‐
tost", Ušteda
energije.Ta funkcija
korištena je za
usklađenje s klasom
energetske učinkovito‐
sti u skladu s EN
60350-1. Kad koristite
tu funkciju, svjetlo se
automatski isključuje
nakon 30 sekundi.
6.4 Posebnosti
Funkcija
zagrijavanja
Upotreba
Za održavanje hrane
toplom.
Održavanje
topline
HRVATSKI
Funkcija
zagrijavanja
Zagrijavanje
tanjura
Konzerviranje
Sušenje
Dizanje tijesta
Nisko temp.
pečenje
Pečenje kruha
Odmrzavanje
Zapečena jela
Upotreba
Za prethodno
zagrijavanje tanjura
prije posluživanja.
6.5 Pomoć pri kuhanju
Kategorija hrane: Riba/Plodovi mora
Jelo
Riba
Riba, pečena
Riblji štapići
Riblji filet, smrznut
Za konzerviranje po‐
vrća (npr. kiselih kra‐
stavaca).
Cijela mala riba,
na roštilju
Za sušenje nareza‐
nog voća, povrća i
gljiva.
Riba cijela, na ro‐
štilju
Za ubrzavanje
dizanja tijesta s kvas‐
cem. Sprječava povr‐
šinu tijesta od
isušivanja i održava
tijesto elastičnim.
štilju
Za pripremanje
mekanih, sočnih
pečenja.
Tu funkciju koristite
za pripremu kruha i
peciva s vrlo dobrim
rezultatima u pogledu
hrskavosti, boje i
sjaja korice, poput
profesionalnih.
Za odmrzavanje hra‐
ne (povrća i voća).
Vrijeme odleđivanja
ovisi o količini i veliči‐
ni smrznutih namirni‐
ca.
Za jela kao što su
lasagne ili zapečeni
krumpir. Za pripremu
zapečenih jela i
tamnjenje.
13
Riba cijela, na ro‐
Losos, cijeli
-
Kategorija hrane: Perad
Jelo
Perad, s kostima
Pileća krilca,
svježa
Pile
Pileća krilca,
zamrznuta
Pileći batak, svježi
Pileći batak,
zamrznuti
Pile, 2 polovice
Kategorija hrane: Meso
Jelo
Govedina
Pirjano meso
Mesna štruca
14
www.electrolux.com
Jelo
Jelo
Slabo pečeno
Zec
• Zečji but
• Hrbat
Slabo pečeno
Srednje pečeno
Goveđe pečenje
Srednje pečeno
Divljač
Pečena divljač
Dobro pečeno
Rebra divljači
Dobro pečeno
Slabo pečeno
Skandinavska go‐
vedina
Srednje pečeno
Kategorija hrane: Jela iz pećnice
Jelo
Lasagne/Caneloni, smrznuti
Dobro pečeno
Zapečeno povrće
-
Svinjska rebra
Slatka jela
-
Buncek, prethodno
kuhan
Svinjetina
Rolana šunka
Kategorija hrane: Pizza/Quiche
Jelo
Pizza, tanka kora
Svinjska rebra
Pizza, dodatni
nadjev
Vratina
Svinjski but
Teleća koljenica
Teletina
Pizza, smrznuta
Pizza
Teleća rebra
Pizza snack,
smrznuta
Janjeći but
Zečji hrbat
Janjeći but,
srednje pečen
American pizza,
smrznuta
Pizza, hladna
Teleće pečenje
Janjetina
Srnetina
• Srneći but
• Srneći hrbat
Baguette s
topljenim sirom
-
Tarte Flambée
-
Švicarska torta,
slana
-
Quiche Lorraine
-
Pikantna torta
-
HRVATSKI
15
Kategorija hrane: Torte/Keksi
Jelo
Jelo
Kolač od dizanog
tijesta
-
Mrvičasti kolač
-
-
Slatki kolač
-
Pita od jabuka
-
Tijesto za voćne
tortice
Kolač od sira,
kalup
-
Podloga od miješ.
tijesta
Brioš
-
Voć. kol. s prhkim
tijestom
Suhi kolač
-
Torta
-
Švicarska torta,
slatka
-
Torta od badema
-
Jelo
Muffini
-
Pecivo-kiflice
Peciva, zamrznuta
Tijesto
-
Ciabatta
-
Prutići
-
Princes krafne
-
Lisnato tijesto
-
Ekleri
-
Kolačići s ba‐
demima
-
Keksi od prhkog
tijesta
-
Pomfrit, tanki
Božićni kolač
(Stolle)
-
Pomfrit, debelo na‐ rezan
Štrudl od jabuka,
smrznuti
-
Kuglof
-
Torta od jabuka,
pokrivena
-
Kolač od dizanog
tijesta
Torta na plitici
Voćni kolač
Prhko tijesto
Voć. kol. s miješ.
tijestom
Dizano tijesto
Kategorija hrane: Kruh/Pecivo
Vijenac od kruha
Pletenica od diza‐
nog tijesta
Kruh
Beskvasni kruh
Kategorija hrane: Prilozi
Jelo
-
Pomfrit, smrznuti
-
Kroketi
-
Miješano tijesto
Kroketi
-
Dizano tijesto
Pirjani krumpir
-
Kolač od sira,
pekač
-
Kada je potrebno promijeniti
težinu ili temperaturu u
Čokoladni kolač s
orasima
-
središtu jela, upotrijebite
Rolada
-
ili
za postavljanje novih
vrijednosti.
16
www.electrolux.com
6.6 Postavljanje funkcije
zagrijavanja
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Funkcije pećnice.
.
3. Za potvrdu pritisnite
4. Odaberite funkciju grijanja.
5. Za potvrdu pritisnite
.
6. Postavite temperaturu.
7. Za potvrdu pritisnite
.
6.7 Indikator zagrijavanja
Kada uključite neku funkciju pećnice,
uključuje se crtica na zaslonu. Crtica
prikazuje povećanje temperature. Kad je
dosegnuta temperatura, zvučni signal
oglašava se 3 puta a traka bljeska i zatim
se isključuje.
6.8 Brzo zagrijavanje pećnice
Ova funkcija skraćuje vrijeme
zagrijavanja.
Ne stavljajte hranu u pećnicu
dok je uključena funkcija
Brzo zagrijavanje pećnice.
Za uključivanje funkcije držite
pritisnuto 3 sekunde. Indikator
zagrijavanja se mijenja.
Ta funkcija nije dostupna za neke druge
funkcije pećnice.
6.9 Preostala toplina
Kada isključite pećnicu, zaslon prikazuje
preostalu toplinu. Toplinu možete koristiti
da hranu održite toplom.
7. FUNKCIJE SATA
7.1 Tablica funkcija sata
Funkcija sata
Zvučni
alarm
Upotreba
Za postavljanje
odbrojavanja (maks. 2
h 30 minuta). Ova
funkcija nema utjecaja
na rad pećnice.
Za uključenje funkcije
koristite
ili
. Pritisnite
za po‐
stavljanje minuta i
to pokretanje.
Trajanje
Za postavljanje duljine
rada pećnice (maks.
23 h 59 min).
Završetak
Za postavljanje
vremena isključivanja
funkcije pećnice
(maks. 23 sata i 59
minuta).
Ako postavljate vrijeme za funkciju sata,
vrijeme počinje odbrojavanje nakon 5
sekundi.
Ako koristite funkcije sata:
Trajanje, Završetak, pećnica
isključuje grijače nakon 90%
postavljenog vremena.
Pećnica koristi preostalu
toplinu za nastavak pečenja
do isteka vremena (3 - 20
minuta).
7.2 Postavljanje funkcija sata
Prije uporabe funkcija:
Trajanje, Završetak, morate
prvo postaviti funkciju
pećnice i temperaturu.
Pećnica se automatski
isključuje.
Možete koristiti funkcije:
Trajanje i Završetak
istovremeno ako želite
automatski uključiti i isključiti
pećnicu u određeno vrijeme
kasnije.
Funkcije: Trajanje i
Završetak ne rade kad
koristite sondu za pečenje
mesa.
1. Postavite funkciju pećnice.
HRVATSKI
2. Pritišćite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže potrebna funkcija sata i
odgovarajući simbol.
3. Za postavljanje potrebnog vremena
pritisnite
ili
.
4. Za potvrdu pritisnite
.
Po isteku vremena, oglašava se signal.
Pećnica se isključuje. Na zaslonu se
prikazuje poruka.
5. Pritisnite bilo koji simbol za
zaustavljanje signala.
7.3 Zagrij + Zadrži
Uvjeti za funkciju:
•
•
Postavljena temperatura je viša od 80
°C .
Funkcija: Trajanje je postavljeno.
Funkcija: Zagrij + Zadrži održava
pripremljenu hranu toplom na 80 °C u
trajanju od 30 minuta. Uključuje se nakon
što su završeni postupci pečenja ili
prženja.
Funkciju možete uključiti ili isključiti u
izborniku: Osnovne postavke.
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite funkciju pećnice.
4. Pritiščite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: Zagrij + Zadrži.
5. Za potvrdu pritisnite
.
Kad funkcija završi, oglašava se signal.
Funkcija ostaje uključena ako promijenite
funkciju pećnice.
7.4 Produljenje vremena
Funkcija: Produljenje vremena produljuje
funkciju pećnice nakon završenog
postavljenog vremena Trajanje.
Primjenjivo za sve funkcije
grijanja s Trajanje ili Masa
jela-automatika.
Ne koristi se za funkcije
grijanja sa sondom za
pečenje mesa.
1. Po isteku vremena pečenja oglašava
se signal. Pritisnite bilo koji simbol.
Na zaslonu se prikazuje poruka.
2. Pritisnite
za uključenje ili
obustavljanje.
3. Postavite duljinu funkcije.
4. Pritisnite
za
.
8. AUTOMATSKI PROGRAMI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
8.1 Online recepti
Recepte za automatske
programe specificirane za
ovu pećnicu možete naći na
našoj web stranici. Za
pronalaženje odgovarajuće
knjižice recepata
pogledajtePNC broj na
natpisnoj pločici na
prednjem okviru
unutrašnjosti pećnice.
17
3. Postavite temperaturu iznad 80 °C .
8.2 Pomoć pri kuhanju s
Automatski recepti
Pećnica ima komplet recepata koje
možete koristiti. Recepti su zadane
postavke i ne možete ih mijenjati.
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Pomoć pri
za potvrdu.
kuhanju. Pritisnite
3. Odaberite kategoriju i jelo. Za
potvrdu pritisnite
.
4. Odaberite recept. Za potvrdu
pritisnite
.
Kada koristite funkciju:
Ručno upravljanje, pećnica
koristi automatske postavke.
Možete ih promijeniti kao i
druge funkcije.
18
www.electrolux.com
8.3 Pomoć pri kuhanju s Masa
jela-automatika
Ova funkcija automatski izračunava
vrijeme pečenja. Za korištenje ove
funkcije potrebno je unijeti težinu
namirnica.
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Pomoć pri
za potvrdu.
kuhanju. Pritisnite
3. Odaberite kategoriju i jelo. Za
Započinje automatski program.
6. Težinu možete promijeniti u bilo
kojem trenutku: Pritisnite
ili
za promjenu mase.
7. Po isteku vremena, oglašava se
signal. Pritisnite bilo koji simbol za
isključivanje signala.
U nekim programima, hranu
okrenite nakon 30 minuta.
Na zaslonu se prikazuje
podsjetnik.
potvrdu pritisnite
.
4. Odaberite funkciju: Masa jelaautomatika. Pritisnite
za potvrdu.
5. Pritisnite
ili
za postavljanje
mase hrane. Za potvrdu pritisnite
.
9. KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
9.1 Sonda za pečenje mesa
Mogu se postaviti dvije temperature:
temperatura pećnice i temperatura jezgre
mesa.
Sonda za pečenje mesa mjeri
temperaturu jezgre mesa. Kada meso
dosegne postavljenu temperaturu
pećnica se isključuje.
OPREZ!
Koristite samo isporučenu
sondu za pečenje mesa ili
odgovarajuće zamjenske
dijelove.
Tijekom pečenja sonda za
pečenje mesa mora biti u
mesu i u utikaču.
1. Postavite vrh sonde za pečenje mesa
u središte mesa.
2. Uključite utikač sonde za pečenje
mesa u utikač na gornjoj strani
unutrašnjosti.
3. Uključite pećnicu.
Na zaslonu se prikazuje simbol sonde za
pečenje mesa.
ili
u manje od 5
4. Pritisnite
sekundi kako biste postavili
temperaturu mesa.
5. Postavite funkciju pećnice i po
potrebi temperaturu pećnice.
Pećnica izračunava približno vrijeme
kraja ciklusa. Vrijeme završetka razlikuje
se za različite količine namirnica,
postavljene temperature pećnice
(minimalno 120°C) i način pečenja.
Pećnica izračunava približno vrijeme
kraja ciklusa od približno 30 minuta.
6. Za promjenu temperature jezgre
pritisnite
.
HRVATSKI
Kad jezgra dosegne postavljenu
temperaturu, oglašava se signal. Pećnica
se automatski isključuje.
7. Pritisnite bilo koji simbol za
zaustavljanje signala.
8. Izvadite utikač sonde za pečenje
mesa iz utičnice i izvadite meso iz
pećnice.
9. Pritisnite
Gurnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica nosača polica i žičane
police na vodilicama iznad.
za isključivanje pećnice..
UPOZORENJE!
Sonda za temperaturu
jezgre je vruća. Postoji
opasnost od opekotina.
Budite pažljivi kada vadite
vrh i utikač sonde za
pečenje.
9.2 Umetanje pribora
Mreža za pečenje:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police i provjerite jesu li nožice okrenute
prema dolje..
Mali urezi na vrhu
povećavaju sigurnost. Te
izbočine ujedno su i dodatna
mjera protiv prevrtanja.
Visoki rub oko police
sprječava klizanje posuđa s
police.
9.3 Sklopive vodilice
Sačuvajte upute za
postavljanje teleskopskih
vodilica za buduću upotrebu.
Pomoću teleskopskih vodilica možete
lakše stavljati i vaditi plitice.
OPREZ!
Nemojte čistiti teleskopske
vodilice u perilici posuđa.
Nemojte podmazivati
teleskopske vodilice.
Pekač za pecivo/ Duboka plitica:
Pritisnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica ili nosača polica.
1. Izvucite desnu i lijevu teleskopsku
vodilicu.
°C
Žičana polica i pekač za pecivo /duboka
pliticazajedno:
19
20
www.electrolux.com
2. Stavite mrežu za pečenje na
teleskopske vodilice i pažljivo ih
gurnite u pećnicu.
Prije zatvaranja vrata pećnice sklopive
vodilice obavezno gurnite u pećnicu do
kraja.
°C
10. DODATNE FUNKCIJE
10.1 Favoriti
Svoje omiljene postavke kao što su
trajanje, temperatura ili funkcija pećnice
možete spremiti. Na raspolaganju su u
izborniku: Favoriti. Možete spremiti do 20
programa.
Spremanje programa
1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju pećnice ili
automatski program.
3. Pritiščite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: SPREMI.
.
4. Za potvrdu pritisnite
Na zaslonu se prikazuju prva tri položaja
memorije.
5. Za potvrdu pritisnite
.
6. Unesite naziv programa.
Prvo slovo treperi.
7. Pritisnite
ili
za promjenu slova.
8. Pritisnite
.
Sljedeće slovo treperi.
9. Ponovite korak 7 ako jepotrebno.
10. Za spremanje pritisnite i držite
.
Popunjeni položaj memorije možete
zamijeniti novim unosom. Kad se na
zaslonu prikaže prvi slobodni položaj
memorije, pritisnite
ili
i pritisnite
kako biste spremili preko postojećeg
programa.
Naziv programa možete promijeniti u
izborniku: Upišite naziv programa.
Uključivanje programa
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Favoriti.
.
3. Za potvrdu pritisnite
4. Odaberite naziv omiljenog programa.
5. Za potvrdu pritisnite
.
za izravan prelazak
Možete pritisnuti
u izbornik: Favoriti.
10.2 Uporaba roditeljske zaštite
Kada je uključena roditeljska zaštita
pećnica se ne može slučajno uključiti.
Ako funkcija Pirolitičko
čišćenje radi, vrata se
automatski zaključavaju.
Kada pritisnete bilo koji
simbol na zaslonu se
pojavljuje poruka.
1. Pritisnite
za uključenje zaslona.
2. Istovremeno pritisnite
i
dok se
na zaslonu ne prikaže poruka .
Za isključivanje funkcije Roditeljska
blokada ponovite 2. korak.
HRVATSKI
21
10.3 Blokiranje tipki
•
Ta funkcija sprječava nehotičnu
promjenu funkciju grijanja. Tu funkciju
možete uključiti samo kada pećnica radi.
•
1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju zagrijavanja ili
postavku.
sve dok se na zaslonu
3. Pritiščite
ne prikaže: Blokiranje tipki.
4. Za potvrdu pritisnite
.
Ako radi funkcija Pirolitičko
čišćenje, vrata su zaključana
i simbol ključa pojavljuje se
na zaslonu.
Za isključivanje funkcije, pritisnite . Na
zaslonu se prikazuje poruka. Pritisnite
ponovno
, a zatim
Blokiranje tipki je
uključeno kad radi
funkcija pećnice.
Izbornik: Osnovne
postavke vam omogućuje
uključenje funkcije:
Odaberi + Započni
uključivanje i
isključivanje.
10.5 Automatsko isključivanje
Iz sigurnosnih razloga pećnica se
automatski isključuje nakon nekog
vremena ako funkcija pećnice radi a vi
ne promijenite niti jednu postavku.
Temperatura (°C)
Vrijeme
isključivanja (h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimalno
1.5
za potvrdu.
Kad isključite pećnicu,
funkcija se također
isključuje.
10.4 Odaberi + Započni
Funkcija vam omogućuje da postavite
funkciju pećnice (ili program) i kasnije je
koristite jednim pritiskom bilo kojeg
simbola.
Automatsko isključivanje ne radi s
funkcijama: Osvijetljenje unutrašnjosti,
Senzor za hranu,Trajanje, Završetak.
1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju pećnice.
10.6 Svjetlina zaslona
3. Pritiščite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: Trajanje.
4. Postavite vrijeme.
sve dok se na zaslonu
5. Pritiščite
ne prikaže: Odaberi + Započni.
6. Za potvrdu pritisnite
.
Pritisnite bilo koji simbol (osim za ) za
pokretanje funkcije: Odaberi + Započni.
Započinje postavljena funkcija pećnice.
Po završetku funkcije pećnice oglašava
se signal.
Postoje dva načina osvjetljenja zaslona:
•
•
Noćno osvjetljenje - kad je pećnica
isključena, svjetlina zaslona je manja
između 22:00 i 06:00.
Dnevna svjetlost:
– kad je pećnica uključena.
– ako dodirnete simbol tijekom
noćnog osvjetljenja (osim
UKLJUČENO/ISKLJUČENO),
zaslon se vraća u dnevni način
osvjetljenja za sljedećih 10
sekundi.
– ako je pećnica isključena i
postavite funkciju: Zvučni alarm.
Kada završi funkcija zvučnog
alarma, zaslon se vraća u noćno
osvjetljenje.
22
www.electrolux.com
10.7 Ventilator za hlađenje
Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
pećnice održao hladnom. Ako isključite
pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja
raditi dok se pećnica ne ohladi.
pregrijavanje. Kako bi se to spriječilo,
paćnica ima sigurnosni termostat koji
prekida napajanje. Pećnica se ponovno
automatski uključuje čim se temperatura
snizi.
10.8 Sigurnosni termostat
Neispravan rad pećnice ili komponente u
kvaru mogu uzrokovati opasno
11. SAVJETI I PREPORUKE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe
kao primjeri. Oni ovise o
receptima, kvaliteti i količini
korištenih sastojaka.
11.1 Preporuke za kuhanje
Pećnica ima pet položaja police.
Brojite položaje police od dna pećnice.
Vaša pećnica može peći drugačije nego
pećnica koju ste imali ranije. Tablica
ispod sadrži standardne postavke
temperature, vremena kuhanja i položaja
police.
Ako ne možete naći postavke za posebni
recept, potražite onaj za sličan recept.
Pećnica ima poseban sustav pomoću
kojega zrak cirkulira i para se stalno
reciklira. S tim sustavom možete kuhati u
parnom okolišu i održati hranu mekanom
iznutra a hrskavom izvana. Time se
skraćuje vrijeme pečenja i potrošnja
energije.
Pečenje kolača
Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka
3/4 postavljenog vremena kuhanja.
Ako koristite dvije posude za pečenje
istovremeno, ostavite jednu praznu
razinu između njih.
Pečenje mesa i ribe
Koristite duboku pliticu za vrlo masnu
hranu kako biste sačuvali pećnicu od
mrlja koje mogu biti trajne.
Ostavite meso otprilike 15 minuta prije
rezanja tako da se sok ne iscijedi.
Kako biste spriječili stvaranje prevelike
količine dima tijekom pečenja, u duboku
pliticu dodajte malo vode. Za
sprečavanje kondenzacije dima, dodajte
vode svaki put nakon što se osuši.
Vremena pripreme
Vremena pripreme ovise o vrsti,
konzistentnosti i volumenu hrane.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite
najbolje postavke (postavka topline,
vrijeme pripreme itd.) za vaše posuđe,
recepte i količine tijekom korištenja
uređaja.
11.2 Pečenje kolača
•
•
Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka
3/4 postavljenog vremena kuhanja.
Ako koristite dvije posude za pečenje
istovremeno, ostavite jednu praznu
razinu između njih.
11.3 Pečenje mesa i ribe
Koristite duboku pliticu za vrlo masnu
hranu kako biste sačuvali pećnicu od
mrlja koje mogu biti trajne.
Ostavite meso otprilike 15 minuta prije
rezanja tako da se sok ne iscijedi.
Kako biste spriječili stvaranje prevelike
količine dima tijekom pečenja, u duboku
pliticu dodajte malo vode. Za
HRVATSKI
sprečavanje kondenzacije dima, dodajte
vode svaki put nakon što se osuši.
11.4 Vremena pripremanja
Vremena kuhanja ovise o vrsti,
konzistentnosti i volumenu hrane.
23
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite
najbolje postavke (postavka topline,
vrijeme kuhanja itd.) za vaše posuđe,
recepte i količine tijekom korištenja
uređaja.
11.5 Pečenje i prženje
Kolači
Jelo
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Recepti s
tučenim
tijestom
170
2
160
3 (2 i 4)
45 - 60
U kalupu
za torte
Prhko
tijesto
170
2
160
3 (2 i 4)
20 - 30
U kalupu
za torte
Kolač sa
170
sirom i
maslacem
1
165
2
80 - 100
U kalupu
za kolače
od 26 cm
Štrudl
175
3
150
2
60 - 80
U pekaču
Torta s
marmelad
om
170
2
165
2 (lijevo i
desno)
30 - 40
U kalupu
za kolače
od 26 cm
Božićni
kolač/
bogati
voćni
kolač
160
2
150
2
90 - 120
U kalupu
za kolače
od 20 cm
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Voćni
kolač
175
1
160
2
50 - 60
U kalupu
za kruh
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Biskviti /
rezanci
140
3
140 - 150
3
25 - 45
U pekaču
Poljupci - 120
jedna razi‐
na
3
120
3
80 - 100
U pekaču
24
www.electrolux.com
Jelo
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Poljupci dvije razi‐
ne
-
-
120
2i4
80 - 100
U posudi
za
pečenje.
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Žemlje
190
3
190
3
12 - 20
U posudi
za
pečenje.
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Ekleri 190
jedna razi‐
na
3
170
3
25 - 35
U pekaču
Ekleri dvije razi‐
ne
-
170
2i4
35 - 45
U pekaču
Voćne pite 180
2
170
2
45 - 70
U kalupu
za kolače
od 20 cm
Bogata
voćna tor‐
ta
160
1
150
2
110 - 120
U kalupu
za kolače
od 24 cm
Sendvič
Victoria
170
1
160
2 (lijevo i
desno)
30 - 50
U kalupu
za kolače
od 20 cm
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
60 - 70
1-2
komada,
0,5 kg po
komadu
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
-
Kruh i pizza
Jelo
Bijeli kruh
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
190
190
1
1
HRVATSKI
Jelo
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Raženi
kruh
190
1
180
Peciva
190
2
Pizza
230 - 250
Pšenične
pogače
200
25
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
1
30 - 45
U kalupu
za kruh
180
2 (2 i 4)
25 - 40
6 - 8 peci‐
va u
pekaču za
pecivo.
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
1
230 - 250
1
10 - 20
U pekaču
za pecivo
ili dubokoj
plitici.
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
3
190
3
10 - 20
U posudi
za
pečenje.
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Pite
Jelo
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Zapečena
tjestenina
200
2
180
2
40 - 50
U kalupu
Pita od
prhkog
tijesta s
povrćem
200
2
175
2
45 - 60
U kalupu
Bureci
180
1
180
1
50 - 60
U kalupu.
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
26
www.electrolux.com
Jelo
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
U kalupu.
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Caneloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
U kalupu.
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Meso
Jelo
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Govedina
200
2
190
2
50 - 70
Na mreži
za
pečenje
Svinjetina
180
2
180
2
90 - 120
Na mreži
za
pečenje
Teletina
190
2
175
2
90 - 120
Na mreži
za
pečenje
Englesko
goveđe
pečenje,
slabo pe‐
čeno
210
2
200
2
50 - 60
Na mreži
za
pečenje
Englesko
goveđe
pečenje,
srednje
pečeno
210
2
200
2
60 - 70
Na mreži
za
pečenje
Englesko
goveđe
pečenje,
dobro pe‐
čeno
210
2
200
2
70 - 75
Na mreži
za
pečenje
Svinjska
plećka
180
2
170
2
120 - 150
S koricom
HRVATSKI
Jelo
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Svinjske
nogice
180
2
160
Janjetina
190
2
Piletina
220
Rajčice
27
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
2
100 - 120
2 komada
175
2
110 - 130
But
2
200
2
70 - 85
Cijela
180
2
160
2
210 - 240
Cijela
Patka
175
2
220
2
120 - 150
Cijela
Guska
175
2
160
1
150 - 200
Cijela
Kunić
190
2
175
2
60 - 80
Razrezan
na
komade
Zec
190
2
175
2
150 - 200
Razrezan
na
komade
Fazan
190
2
175
2
90 - 120
Cijeli
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Riba
Jelo
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Pastrva/
komarča
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 riba
Tuna/
losos
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileta
11.6 Mali roštilj
Predgrijte praznu pećnicu 3
minuta prije kuhanja.
Jelo
Količina
Komada
Količina
(kg)
Tempera‐ Vrijeme (min)
tura (°C)
1. strana 2. strana
Položaj
rešetke
Fileti odre‐ 4
zaka
0.8
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Goveđi
biftek
0.6
maks.
10 - 12
6-8
4
4
28
www.electrolux.com
Jelo
Količina
Tempera‐ Vrijeme (min)
tura (°C)
1. strana 2. strana
Položaj
rešetke
Komada
Količina
(kg)
Kobasice
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Svinjeći
kotleti
4
0.6
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Pile (raz‐
rezano na
2 dijela)
2
1.0
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Kebabi
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Pileća pr‐
sa
4
0.4
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hambur‐
ger
6
0.6
maks.
20 - 30
-
4
Riblji filet
4
0.4
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Tost sen‐
dviči
4-6
-
maks.
5-7
-
4
Tost
4-6
-
maks.
2-4
2-3
4
11.7 Turbo roštilj
Govedina
Jelo
Količina
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min) Položaj re‐
šetke
Goveđe pečenje ili po cm debljine 190 - 200
file, slabo peče‐
no1)
5-6
1 ili 2
Goveđe pečenje ili po cm debljine 180 - 190
file, srednje peče‐
no1)
6-8
1 ili 2
Goveđe pečenje ili po cm debljine 170 - 180
file, dobro peče‐
no1)
8 - 10
1 ili 2
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Svinjetina
Jelo
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Plećka, vrat, but
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 ili 2
Kotlet, rebra
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 ili 2
HRVATSKI
Jelo
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Mesna štruca
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 ili 2
Buncek (prethod‐
no kuhan)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 ili 2
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Teleće pečenje 1
160 - 180
90 - 120
1 ili 2
Teleća
koljenica
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 ili 2
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Janjeći but,
1 - 1.5
janjeće pečenje
150 - 170
100 - 120
1 ili 2
Janeći hrbat
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 ili 2
Jelo
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Perad u
komadima
0,2 - 0,25 svaki 200 - 220
komad
30 - 50
1 ili 2
Polovica pileta
0,4 - 0,5 svaki
komad
190 - 210
35 - 50
1 ili 2
Pile, mlada
kokoš
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 ili 2
Patka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 ili 2
Guska
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 ili 2
Purica
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 ili 2
Purica
4-6
140 - 160
150 - 240
1 ili 2
Jelo
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Riba
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 ili 2
Teletina
Jelo
Janjetina
Jelo
Perad
Riba
29
30
www.electrolux.com
11.8 Vlažni vrući zrak
Tijekom pečenja vrata
uređaja otvorite samo kada
je to neophodno.
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Zapečeno tijesto
190 - 200
45 - 55
2
Zapečeni krumpir
160 - 170
60 - 75
2
Musaka
180 - 200
75 - 90
2
Lasagne
160 - 170
55 - 70
2
Caneloni
170 - 190
65 - 75
2
Puding od kruha
150 - 160
75 - 90
2
Puding od riže
170 - 190
45 - 60
2
Kolač od jabuka
150 - 160
75 - 85
2
Bijeli kruh
180 - 190
50 - 60
2
11.9 Nisko temp. pečenje
Ovu funkciju koristite za pripremu tankih,
mekanih komada mesa i ribe s
temperaturom mesa ne većom od 65 °C.
Ta funkcija nije primjenjiva na recepte
poput pečenke u posudi ili masnog
svinjskog pečenja. Ova sonda za
pečenje mesa jamči vam da meso ima
ispravnu temperaturu (vidi tablicu Sonde
za pečenje mesa).
Temperaturu pećnice, za prvih 10
minuta, postavite između 80 °C i 150 °C.
Zadana vrijednost je 90 °C. Nakon što je
temperatura postavljena, pećnica
nastavlja s kuhanjem na 80 °C. Ovu
funkciju ne upotrebljavajte za pripremu
peradi.
Ako koristite tu funkciju,
uvijek pripremajte jelo bez
poklopca.
1. Zapecite meso u plitici na ploči za
kuhanje s vrlo visokom postavkom 1
- 2 minute sa svake strane.
2. Meso, zajedno s vrućom pliticom za
pečenje mesa, stavite u pećnicu na
mrežu za pečenje.
3. Sondu za pečenje mesa postavite u
meso.
4. Odaberite funkciju: Nisko temp.
pečenje i postavite ispravnu konačnu
temperaturu jezgre.
Postavite temperaturu na 120 °C.
Jelo
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Pečena gove‐
dina 1 - 1.5 kg
120 - 150 1
Goveđi filet 1 1.5 kg
90 - 150
Pečena teleti‐
na 1 - 1.5 kg
120 - 150 1
Odresci 0.2 0.3 kg
20 - 40
3
3
11.10 Konzerviranje
Upotrebljavajte samo staklenke za
konzerviranje istih dimenzija dostupne na
tržištu.
Ne koristite staklenke s poklopcima koji
se odvijaju i s bajonetnim ili metalnim
poklopcima.
HRVATSKI
Za ovu funkciju koristite prvu policu
odozdo.
Na pekač za pecivo ne stavljajte više od
šest staklenki od jedne litre.
Staklenke napunite jednoliko i zatvorite
ih obujmicom.
Staklenke se ne smiju međusobno
dodirivati.
31
U pekač za pecivo stavite oko 1/2 litre
vode kako biste osigurali dovoljno vlage
u pećnici.
Kada voda u teglama proključa (nakon
otprilike 35-60 minuta u teglama od
jedne litre), isključite pećnicu ili smanjite
temperaturu na 100 °C (pogledajte
tablicu).
Meko voće
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja
do početka
ključanja (min)
Nastavak kuhanja
pri 100 °C (min.)
Jagode / Borovni‐
ce / Maline / Zreli
ogrozdi
160 - 170
35 - 45
-
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja
do početka
ključanja (min)
Nastavak kuhanja
pri 100 °C (min.)
Kruške / Dunje /
Šljive
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja
do početka
ključanja (min)
Nastavak kuhanja
pri 100 °C (min.)
Mrkva 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Krastavci
160 - 170
50 - 60
-
Miješano povrće za 160 - 170
kiseljenje
50 - 60
5 - 10
Korabica / Grašak /
Šparoge
50 - 60
15 - 20
Koštunjavo voće
Povrće
160 - 170
1) Ostavite u pećnici nakon isključivanja.
11.11 Sušenje
•
•
Prekrijte police masnim papirom ili
papirom za pečenje.
Za bolje rezultate, zaustavite pećnicu
na pola vremena sušenja, otvorite
vrata i pustite da se osuši preko noći
za dovršetak sušenja.
32
www.electrolux.com
Povrće:
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h)
Grah
60 - 70
Paprike
Položaj rešetke
1 položaj
2 položaja
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Ukiseljeno po‐
vrće
60 - 70
5-6
3
1/4
Gljive
50 - 60
6-8
3
1/4
Začinsko bilje
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h)
Položaj rešetke
Šljive
60 - 70
Marelice
Voće
Jelo
1 položaj
2 položaja
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jabuke izreza‐
ne na ploške
60 - 70
6-8
3
1/4
Kruške
60 - 70
6-9
3
1/4
11.12 Tablica sonde za pečenje
mesa
Jelo
Temperatura jezgre
hrane (°C)
Teleće pečenje
75 - 80
Teleća koljenica 85 - 90
Englesko gove‐
đe pečenje,
slabo pečeno
45 - 50
Englesko gove‐
đe pečenje,
srednje pečeno
60 - 65
Englesko gove‐
đe pečenje, do‐
bro pečeno
70 - 75
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Jelo
Temperatura jezgre
hrane (°C)
Svinjska plećka
80 - 82
Svinjske nogice
75 - 80
Janjetina
70 - 75
Pile
98
Zec
70 - 75
Pastrva/
komarča
65 - 70
Tuna/losos
65 - 70
HRVATSKI
33
12.1 Napomene o čišćenju
Prednju stranu pećnice očistite mekom
krpom namočenom u toplu vodu s blagim
sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite
namjensko sredstvo za čišćenje.
Unutrašnjost pećnice očistite nakon
svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može rezultirati
požarom. Rizik je veći za pliticu roštilja.
2. Stražnji dio vodilice police povucite s
bočne stjenke i uklonite ga.
1
Nakon svake upotrebe očistite svu
dodatnu opremu i pustite da se osuši.
Koristite meku krpu namočenu u toplu
vodu sa sredstvom za čišćenje. Pribor ne
perite u perilici posuđa.
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim
sredstvom za čišćenje pećnica.
Ako je dodatna oprema od neljepljivog
materijala, ne čistite je agresivnim
sredstvima, oštrim predmetima ili u
perilici posuđa. To može uzrokovati
oštećenja na neljepljivom sloju.
U uređaju ili na staklu vrata može se
kondenzirati vlaga. Za smanjenje
kondenzacije, uključite pećnicu 10
minuta prije kuhanja.Nakon svake
uporabe očistite vlagu iz pećnice.
2
Uklonjeni pribor postavite obrnutim
redoslijedom.
Zatike za držanje na
teleskopskim vodilicama
morate usmjeriti prema
naprijed.
12.4 Pirolitičko
OPREZ!
Izvadite sav pribor i uklonjive
nosače polica.
12.2 Pećnice od nehrđajućeg
čelika ili aluminija
Očistite vrata pećnice samo vlažnom
krpom ili spužvom. Osušite mekanom
krpom.
Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili
abrazivne proizvode koji bi mogli oštetiti
površinu pećnice. Očistite upravljačku
ploču pećnice uz isti oprez.
12.3 Skidanje vodilica polica
Za čišćenje pećnice, skinite vodilice
polica.
OPREZ!
Pažljivo skidajte vodilice
polica.
1. Prednji dio nosača police povucite
dalje od bočne stijenke.
Postupak pirolitičkog
čišćenja ne može početi:
•
ako niste isključili utikač sonde za
pečenje mesa iz utičnice.
• ako niste u potpunosti zatvorili vrata
pećnice.
Najtvrdokorniju prljavštinu uklonite ručno.
OPREZ!
Ako su u isti ormarić
postavljeni drugi uređaji, ne
koristite ih istovremeno s
funkcijom: Pirolitičko. To
može uzrokovati oštećenje
pećnice.
1. Očistite unutarnju strane vrata toplom
vodom tako da ostaci ne izgore od
toplog zraka.
34
www.electrolux.com
2. Uključite pećnicu i odaberite funkciju
s glavnog izbornika: Pirolitičko.
2. Poluge (A) na dvije šarke vrata
pritisnite do kraja.
Pritisnite
za potvrdu.
3. Postavite trajanje postupka čišćenja:
Opcija
funkcije
Svijetlo
1 h za nizak
stupanj ne‐
čistoće
Normalno
1 h 30 min
za uobičajen
stupanj ne‐
čistoće
Intenzivno
2 h 30 min
za visok stu‐
panj nečis‐
toće
4. Za potvrdu pritisnite
.
Kad započne pirolitičko
čišćenje, vrata pećnice su
zaključana i svjetlo ne radi.
Za zaustavljanje pirolitičkog
čišćenja prije završetka,
isključite pećnicu.
UPOZORENJE!
Kada je funkcija završena
pećnica je vrlo vruća. Pustite
da se ohladi. Postoji
opasnost od opekotina.
Nakon što funkcija završi,
vrata ostaju zaključana
tijekom faze hlađenja. Neke
od funkcija pećnice nisu
dostupne tijekom faze
hlađenja.
A
A
3. Zatvorite vrata pećnice na prvi
otvoreni položaj (otprilike kut od 70°).
4. Vrata držite jednom rukom sa svake
strane i povucite ih od pećnice i pod
kutom prema gore.
5. Vrata odložite na mekanu krpu na
stabilnoj površini, vanjskom stranom
prema dolje.
6. Uhvatite prirubnicu vrata (B) na
gornjem rubu vrata s dvije strane i
pritisnite prema unutra kako biste
otpustili spojnice.
2
B
1
7. Povucite okvir vrata prema naprijed
kako biste ga skinuli.
8. Jednu po jednu staklenu ploču vrata
držite za prednji rub i povucite ih
prema gore iz vodilice.
12.5 Skidanje i postavljanje
vrata
Vrata i unutarnje staklene ploče možete
skinuti kako biste ih očistili. Broj staklenih
ploča različit je za različite modele.
UPOZORENJE!
Vrata su teška.
1. Potpuno otvorite vrata.
9. Očistite staklenu ploču sapunicom.
Pažljivo osušite staklenu ploču.
Kad je čišćenje završeno, izvršite gornje
korake obrnutim redoslijedom. Najprije
umetnite manju ploču, zatim veću i vrata.
HRVATSKI
Jedna šarka (obično desna)
slobodno se pomiče. Uvjerite
se da su obje šarke u istom
položaju (otprilike pod kutom
od 70°)
UPOZORENJE!
Osigurajte da se stakla
umetnu u ispravan položaj
jer se u suprotnom površina
vrata može pregrijati.
12.6 Skidanje i postavljanje
vrata
Vrata pećnice imaju tri staklene ploče.
Vrata pećnice i unutarnje staklene ploče
možete skinuti kako biste ih očistili.
Pročitajte cijele upute "Skidanje i
postavljanje vrata" prije skidanja
staklenih ploča.
4. Podignite i potpuno okrenite polugu
na lijevoj šarki.
Vrata pećnice bi se mogla
zatvoriti ako staklene ploče
pokušate skinuti prije nego
skinete vrata pećnice.
OPREZ!
Pećnicu ne upotrebljavajte
bez staklenih ploča.
1. Otvorite vrata do kraja i nađite šarku
s desne strane vrata.
2. Odvijačem podignite i potpuno
okrenite desnu stranu poluge šarke.
3. Pronađite šarku na lijevoj strani
vrata.
5. Zatvorite vrata pećnice napola, do
prvog položaja. Zatim podignite i
povucite vrata prema naprijed i
izvadite ih iz ležišta.
6. Stavite vrata na stabilnu površinu
zaštićenu mekom krpom.
35
36
www.electrolux.com
7. Uhvatite prirubnicu vrata (B) na
gornjem rubu vrata s dvije strane i
pritisnite prema unutra kako biste
otpustili spojnice.
A
B
2
B
1
8. Povucite okvir vrata prema naprijed
kako biste ga skinuli.
9. Staklene ploče vrata držite za vrh i
pažljivo ih izvucite jednu po jednu.
Krenite od gornje ploče. Osigurajte
da se ploče potpuno izvuku iz
nosača.
Osigurajte da unutarnje staklene ploče
postavite ispravno na mjesto.
A
B
12.7 Zamjena žarulje
10. Staklene ploče očistite vodom i
sapunicom. Pažljivo osušite staklene
ploče. Staklene ploče ne perite u
perilici posuđa.
Kad je čišćenje završeno, postavite
staklene ploče i vrata pećnice.
Pazite da staklene ploče (A i B) vratite
ispravnim redoslijedom. Provjerite
simbol/tisak sa strane staklene ploče.
Svaka staklena ploča izgleda različito
kako bi se olakšalo rastavljanje i
sastavljanje.
Kad je ispravno postavljen, okvir vrtata
klikne.
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
Svjetlo može biti vruće.
1. Isključite pećnicu.
Pričekajte dok se pećnica ohladi.
2. Iskopčajte pećnicu iz napajanja.
3. Na dno unutrašnjosti stavite krpu.
OPREZ!
Uvijek držite halogenu
žarulju krpom kako biste
spriječili izgaranje naslaga
masti na žarulji.
Stražnje svjetlo
1. Okrenite stakleni poklopac svjetla i
skinite ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otpora na toplinu od
300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.
HRVATSKI
37
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
13.1 Rješavanje problema...
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Ne možete uključiti pećnicu Pećnica nije priključena na Provjerite je li pećnica pra‐
ili njome rukovati.
električnu mrežu ili nije
vilno priključen na električ‐
pravilno priključena.
no napajanje (provjerite
dijagram priključivanja, ako
je dostupan).
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Sat nije podešen.
Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne grije.
Uključeno je automatsko
isključivanje.
Pogledajte odjeljak "Au‐
tomatsko isključivanje".
Pećnica se ne grije.
Uključena je funkcija rodi‐
teljske zaštite.
Pogledajte poglavlje
"Korištenje roditeljske za‐
štite".
Pećnica se ne grije.
Vrata nisu ispravno zatvo‐
rena.
Zatvorite vrata do kraja.
Pećnica se ne grije.
Osigurač je pregorio.
Provjerite da li je osigurač
uzrok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐ Zamijenite žarulju pećnice.
no.
Na zaslonu se prikazuje
F111.
Utikač sonde za pečenje
mesa nije ispravno umet‐
nut u utičnicu.
Na zaslonu se prikazuje ši‐ Postoji električni kvar.
fra pogreške koja nije u
tablici.
Utikač sonde za pečenje
mesa utaknite do kraja u
utičnicu.
•
•
Pomoću kućnog osigu‐
rača ili sigurnosne
sklopke u kutiji s osigu‐
račima isključite i pono‐
vo uključite uređaj
Ako se na zaslonu po‐
novo prikaže šifra po‐
greške, obratite se služ‐
bi za korisnike.
38
www.electrolux.com
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Para i kondenzat
nakupljaju se na hrani i u
unutrašnjosti pećnice
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Nakon završetka pečenja
jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
Uređaj je uključen, ali se
ne zagrijava. Ventilator ne
radi. Na zaslonu se
prikazuje "Demo".
Uključen je demo program. Pogledajte odjeljak "Os‐
novne postavke" u
poglavlju "Svakodnevna
uporaba".
13.2 Servisni podaci
se na prednjem okviru unutrašnjosti
pećnice. Ne vadite nazivnu pločicu iz
unutrašnjosti pećnice.
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se vašem zastupniku
iliovlaštenom servisu.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
14. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
HRVATSKI
39
14.1 Ugradnja
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
523
20
14.2 Pričvršćivanje uređaja za
kuhinjski ormarić
A
B
14.3 Električna instalacija
Proizvođač nije odgovoran
zbog nepoštivanja
sigurnosnih mjera iz
poglavlja o sigurnosti.
Ovaj uređaj ima glavni utikač i kabel za
napajanje.
14.4 Kabel
Vrste kabela primjenjive za instalaciju ili
zamjenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
40
www.electrolux.com
Za presjek kabela pogledajte ukupnu
snagu na nazivnoj pločici: Također
možete pogledati tablicu:
Ukupna snaga
(W)
Presjek kabela
(mm²)
maksimalno 1380
3 x 0.75
Ukupna snaga
(W)
Presjek kabela
(mm²)
maksimalno 2300
3x1
maksimalno 3680
3 x 1.5
Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2
cm dulje od vodiča faze i nule (smeđi i
plavi vodiči).
15. ENERGETSKA UČINKOVITOST
15.1 Tablica informacija o proizvodu i informacije u skladu s EU
65-66/2014
Naziv dobavljača
Electrolux
Identifikacija modela
EOE8P31V
EOE8P31X
Indeks energetske učinkovitosti
81.2
Klasa energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
konvencionalni način rada
0.93 kWh/ciklus
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
rad s ventilatorom
0.69 kWh/ciklus
Količina unutrašnjosti
1
Izvor topline
Električna struja
Glasnoća
72 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
Masa
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati
za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice,
parne pećnice i roštilji - Metode mjerenja
značajki.
15.2 Ušteda energije
Pećnica sadrži značajke koje
vam pomažu štedjeti
energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
EOE8P31V
31.2 kg
EOE8P31X
31.2 kg
Opći savjeti
Uvjerite se da su vrata pećnice ispravno
zatvorena dok pećnica radi. Tijekom
kuhanja ne otvarajte vrata prečesto.
Brtvu vrata održavajte čistom i uvjerite se
da je dobro pričvršćena.
Da biste povećali uštedu energije,
koristite metalno posuđe.
Ako je moguće, ne zagrijavajte pećnicu
unaprijed prije stavljanja hrane.
Ako je trajanje kuhanja duže od 30
minuta, 3-10 minuta prije završetka
vremena kuhanja smanjite temperaturu
HRVATSKI
pećnice na minimum, ovisno o trajanju
kuhanja. Preostala toplina u pećnici
nastaviti će kuhati.
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostale hrane.
Tijekom istovremene pripreme nekoliko
jela, vremenske razmake između
kuhanja držite što kraćima.
Kuhanje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije kuhanja
s ventilatorom kako biste uštedjeli
energiju.
Preostala toplina
Ako se uključi program s odabirom
trajanja/završetka, a vrijeme kuhanja
dulje je od 30 minuta, kod nekih se
funkcija pećnice grijači automatski ranije
isključuju u nekim funkcijama pećnice.
41
Ventilator i žarulja nastavljaju raditi.
Održavanje hrane toplom.
Za korištenje preostale topline i
održavanje hrane toplom, odaberite
najnižu moguću temperaturu. Na zaslonu
se pojavljuje prikaz ostatka topline ili
temperature.
Kuhanje s isključenom žaruljom
Tijekom kuhanja isključite žarulju.
Uključite je samo kad je trebate.
Vlažni vrući zrak
Ta funkcija napravljena je za uštedu
energije tijekom kuhanja.
Ako koristite tu funkciju, svjetlo se
automatski isključuje nakon 30 sekundi.
Svjetlo možete ponovno uključiti, ali to će
smanjiti očekivanu uštedu energije.
16. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
*
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
42
www.electrolux.com
HRVATSKI
43
867355081-A-462018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement