Electrolux EOE7P31Z User manual

Electrolux EOE7P31Z User manual
COE7P31X
EOE7P31Z
SK
Rúra
Návod na používanie
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.......................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.............................................................................. 4
3. POPIS VÝROBKU.............................................................................................. 7
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................8
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................10
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 10
7. ČASOVÉ FUNKCIE.......................................................................................... 12
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY..........................................................................14
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA..................................................................... 16
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.................................................................................19
11. TIPY A RADY................................................................................................. 21
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................36
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 39
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 41
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Vyliate zvyšky treba odstrániť pred pyrolytickým
čistením. Z rúry vyberte všetky súčasti.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento
spotrebič.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
•
•
•
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa
požiadavky na inštaláciu.
Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
používať s napájaním z elektrickej
siete.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča alebo
výklenku pod spotrebičom najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
5
2.3 Používanie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín,
zásahu elektrickým prúdom
alebo výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
spotrebiči nenechávajte vlhký riad
ani potraviny,
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
2.4 Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
•
•
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
2.5 Pyrolytické čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia / požiaru /
chemických emisií (výparov)
v pyrolytickom režime.
•
•
•
•
•
Pred vykonaním funkcie pyrolytického
samočistenia alebo postupu na prvé
použitie odstráňte z vnútra rúry:
– všetky zvyšky jedla, oleja alebo
tuku a iné nečistoty.
– všetky vyberateľné predmety
(vrátane roštov, bočných
zásuvných mriežok a pod., ktoré
boli dodané s produktom),
predovšetkým však nepriľnavé
hrnce, panvice, pekáče, nástroje
a pod.
Pozorne si prečítajte všetky pokyny
týkajúce sa pyrolytického čistenia.
Keď je spustené pyrolytické čistenie,
nepúšťajte deti k spotrebiču.
Spotrebič sa veľmi zohreje a z
predných chladiacich otvorov uniká
horúci vzduch.
Pyrolytické čistenie je proces
využívajúci veľmi vysokú teplotu, pri
ktorom môže dôjsť k tvorbe dymu zo
zvyškov jedla a konštrukčných
materiálov, preto používateľom
dôrazne odporúčame:
– v priebehu pyrolytického čistenia
a po ňom zabezpečiť dobré
vetranie.
– počas prvého použitia pri
maximálnej teplote a po ňom
zabezpečiť dobré vetranie.
Na rozdiel od ľudí môžu byť niektoré
vtáky a plazy extrémne citlivé na
prípadné výpary vznikajúce počas
čistiaceho procesu všetkých
pyrolytických rúr.
– V priebehu pyrolytického čistenia
sa domáce zvieratá (najmä vtáky)
nesmú dostať do blízkeho okolia
spotrebiča a pri prvom použití
funkcie pyrolytického čistenia
SLOVENSKY
alebo maximálnej teploty
zabezpečte dostatočné vetranie.
Malé zvieratá môžu byť tiež veľmi
citlivé na lokálne zmeny teploty v
blízkosti všetkých pyrolytických rúr
počas programu pyrolytického
samočistenia.
Nelepivé povrchy hrncov, panvíc,
plechov, kuchynského riadu a pod. sa
môžu poškodiť vysokou teplotou pri
pyrolytickom čistení vo všetkých
pyrolytických rúrach a môžu byť tiež
zdrojom nízkej úrovne škodlivých
výparov.
Opísané výpary, ktoré sa uvoľňujú zo
všetkých pyrolytických rúr/zvyškov po
varení, nie sú škodlivé pre ľudí
vrátane dojčiat ani ľudí so
zdravotnými problémami.
•
•
•
•
•
2.7 Servis
•
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.8 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
2.6 Vnútorné osvetlenie
•
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
7
7
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
1
2
3
4
5
6
7
8
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka teplotnej sondy
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Úrovne v rúre
8
www.electrolux.com
3.2 Príslušenstvo
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
Drôtený rošt
Teplotná sonda
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Na meranie teploty vnútri jedla.
Plech na pečenie
Teleskopické lišty
Na koláče a sušienky.
Na jednoduchšie vloženie a vybratie
plechov a drôteného roštu.
Hlboký pekáč
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2 3
4 5
6
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami.
Senzo‐ Funkcia
rové tla‐
čidlo
1
ZAP/VYP
Popis
Zapnutie a vypnutie rúry.
7 8 9 10 11
SLOVENSKY
Senzo‐ Funkcia
rové tla‐
čidlo
Popis
2
VOLITEĽNÉ
FUNKCIE
3
OSVETLENIE RÚ‐ Zapnutie a vypnutie osvetlenia rúry.
RY
4
TEPLOTA/RÝCH‐ Nastavenie a kontrola teploty vo vnútri rúry
LE ZOHRIEVANIE alebo teploty teplotnej sondy (ak je k dispozí‐
cii). Keď tlačidlo stlačíte a podržíte tri sekun‐
dy, funkcia rýchleho zohrievania sa ZAPNE
alebo VYPNE.
5
-
6
7
8
9
10
11
Ak chcete nastaviť funkciu ohrevu, funkciu či‐
stenia alebo automatický program.
MÔJ OBĽÚBENÝ
PROGRAM
Uloženie vášho obľúbeného programu. Po‐
mocou tejto funkcie sa môžete priamo dostať
k obľúbenému programu, a to aj vtedy, ak je
rúra vypnutá.
DISPLEJ
Zobrazuje aktuálne nastavenia rúry.
NAHOR
Pohyb nahor v ponuke.
NADOL
Pohyb nadol v ponuke.
HODINY
Nastavenie časových funkcií.
ČASOMER
Nastavenie funkcie Kuchynský časomer.
OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
4.2 Displej
A
B
E
C
D
A. Symbol funkcie ohrevu
B. Počet funkcií ohrevu/programov
C. Ukazovatele časových funkcií
(pozrite si tabuľku Časové funkcie)
D. Zobrazenie hodín/zvyškového tepla
E. Zobrazenie teploty/denného času
9
10
www.electrolux.com
Iné ukazovatele na displeji:
Symbol
/
/
Názov
Popis
Automatický program
Môžete si zvoliť automatický program.
Môj obľúbený program
Je spustený obľúbený program.
kg/g
Je spustený automatický program, pri
ktorom sa zadáva hmotnosť.
h/min
Je spustená časová funkcia.
Ukazovateľ ohrevu/zvyškové‐ Zobrazuje aktuálne teplotné nastavenie
ho tepla
rúry.
Teplota/Rýchle zohrievanie
Je zapnutá táto funkcia.
Teplota
Môžete skontrolovať alebo zmeniť te‐
plotu.
Teplotná sonda
Teplotná sonda je pripojená do zásuvky
na teplotnú sondu.
Zámok dverí
Je zapnutá funkcia zámku dverí.
Kuchynský časomer
Je zapnutá funkcia kuchynského časo‐
mera.
4.3 Ukazovateľ ohrevu
Ak zapnete funkciu ohrevu, zobrazí sa
Keď teplota v rúre dosiahne nastavenú
hodnotu, čiarky na displeji zhasnú.
. Tieto prúžky zobrazujú, ako sa
teplota v rúre zvyšuje alebo znižuje.
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Pre nastavenie denného
času si pozrite kapitolu
„Časové funkcie“.
5.1 Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie
lišty a príslušenstvo.
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
SLOVENSKY
6.1 Funkcie ohrevu
Funkcia rúry Použitie
Na pečenie až na troch
úrovniach a sušenie po‐
travín.
Teplovzdušné Nastavte teplotu o
pečenie
20-40 °C nižšiu ako pre
Tradičné pečenie.
Pizza
Tradičné pe‐
čenie (Horný/
Dolný ohrev)
Pomalé peče‐
nie
Dolný ohrev
Na prípravu pizze. Na
intenzívnejšie zhnednu‐
tie povrchu a chrumka‐
vú spodnú časť.
Na pečenie múčnych je‐
dál a mäsa na jednej
úrovni.
Na prípravu jemného a
šťavnatého pečeného
mäsa.
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpusom
a na zaváranie.
11
Funkcia rúry Použitie
Táto funkcia je určená
na úsporu energie po‐
čas pečenia. Pokyny
Vlhký Horúci ohľadom pečenia nájde‐
Vzduch
te v kapitole „Rady a ti‐
py“, Vlhký Horúci
Vzduch. Dvierka rúry
majú byť počas pečenia
zatvorené, aby nebola
prerušená funkcia a aby
bola zabezpečená pre‐
vádzka s najvyššou
možnou energetickou
účinnosťou. Keď použi‐
jete túto funkciu, teplota
v dutine sa môže líšiť
od nastavenej teploty.
Používa sa zvyškové
teplo.Výkon ohrevu sa
môže znížiť. Všeobecné
odporúčania ohľadne
úspory energie nájdete
v kapitole „Energetická
účinnosť", Úspora ener‐
gie.Táto funkcia bola
použitá na určenie trie‐
dy energetickej účinno‐
sti podľa normy EN
60350-1. Keď použijete
túto funkciu, osvetlenie
sa po 30 sekundách au‐
tomaticky vypne.
Na rozmrazenie potra‐
vín (zeleniny a ovocia).
Čas rozmrazovania zá‐
Rozmrazova‐ visí od množstva a veľ‐
nie
kosti mrazených potra‐
vín.
Na udržiavanie teploty
pokrmov.
Uchovať teplé
Gril
Na grilovanie plochých
jedál a na prípravu hria‐
nok.
12
www.electrolux.com
Funkcia rúry Použitie
Rýchly gril
Turbo gril
Na grilovanie plochých
jedál vo väčších množ‐
stvách a prípravu hria‐
nok.
Na pečenie väčších ku‐
sov mäsa alebo hydiny
s kosťami na jednej
úrovni. Na gratinovanie
a zapekanie.
Pri niektorých funkciách rúry
a teplote pod 60 °C sa
môže osvetlenie automaticky
vypnúť.
6.2 Nastavenie funkcie ohrevu
1. Zapnite rúru pomocou .
Na displeji sa zobrazuje nastavená
teplota, symbol a číslo funkcie ohrevu.
2. Funkciu ohrevu nastavte pomocou
tlačidiel
alebo
.
3. Stlačte tlačidlo
alebo sa funkcia
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
Ak ste zapli rúru a nenastavili funkciu
ohrevu ani program rúry, rúra sa po 20
sekundách automaticky vypne.
6.3 Zmena teploty
Stlačte tlačidlo
alebo
, aby ste
zmenili teplotu v krokoch: 5 °C.
Keď rúra dosiahne nastavenú teplotu,
zaznie zvukový signál a ukazovateľ
ohrevu zhasne.
6.4 Kontrola teploty
Aktuálnu teplotu v rúre môžete
skontrolovať pri zapnutej funkcii a
programe.
1. Stlačte tlačidlo .
Na displeji sa zobrazí teplota v rúre.
alebo displej po
2. Stlačte tlačidlo
piatich sekundách opäť automaticky
zobrazí nastavenú teplotu.
6.5 Rýchle zohrievanie
Počas funkcie rýchleho zohrievania
nesmie byť v rúre jedlo.
Funkcia rýchleho zohrievania je k
dispozícii iba pre niektoré funkcie
ohrevu. Ak je v ponuke nastavení
zapnutý chybový tón, signál zaznie ak
nie je rýchle zohrievanie dostupné pre
nastavenú funkciu. Pozrite si časť
Používanie ponuky nastavení v kapitole
„Doplnkové funkcie“.
Funkcia rýchleho zohrievania skracuje
čas ohrevu.
Funkciu rýchleho zohrievania zapnete
stlačením a podržaním tlačidla na viac
ako tri sekundy.
Ak je zapnuté rýchle zohrievanie, na
displeji sa zobrazia blikajúce pásiky.
7. ČASOVÉ FUNKCIE
7.1 Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
Použitie
DENNÝ ČAS
Zobrazenie alebo zmena denného času. Presný čas
môžete zmeniť iba pri vypnutej rúre.
TRVANIE
Nastavenie, ako dlho bude rúra pracovať.
KONIEC
Nastavenie kedy sa má rúra vypnúť.
POSUNUTÝ
ŠTART
Kombinácia funkcií TRVANIE A KONIEC.
SLOVENSKY
Časová funkcia
Použitie
ČASOMER
00:00
Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia
nemá vplyv na činnosť rúry. KUCHYNSKÝ ČASO‐
MER môžete použiť kedykoľvek, aj vtedy, keď je rúra
vypnutá.
ČASOVAČ ODPO‐ Na nastavenie časovača odpočítavajúceho smerom
ČÍTAVAJÚCI SME‐ nahor, ktorý zobrazuje dobu prevádzky rúry. Táto
ROM NAHOR
funkcia nemá vplyv na činnosť rúry. Zapne sa okam‐
žite, keď rúra začne zohrievať. ČASOVAČ ODPOČÍ‐
TAVAJÚCI SMEROM NAHOR nie je zapnutý, ak sú
nastavené funkcie TRVANIE a KONIEC.
7.2 Nastavenie a zmena času
Po prvom zapojení do elektrickej siete
počkajte, kým sa na displeji nezobrazí
a 12:00. "12" bliká.
1. Stlačte
alebo
nastavili hodiny.
2. Stlačte tlačidlo
, aby ste
, aby ste
4. Stlačte tlačidlo
.
Na displeji sa zobrazí nastavený
aktuálny čas.
Ak chcete zmeniť denný čas, stláčajte
nezačne blikať.
7.3 Nastavenie funkcie
TRVANIE
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stláčajte
, kým
nezačne blikať
.
3. Minúty funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo
.
alebo sa funkcia
4. Stlačte tlačidlo
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
5. Hodiny funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo
7. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
8. Vypnite rúru.
7.4 Nastavenie funkcie
KONIEC
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stláčajte
.
3. Stlačte
alebo
nastavili minúty.
, kým
13
.
6. Stlačte tlačidlo
alebo sa funkcia
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
Po skončení nastaveného času znie 2
minúty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavenie času. Rúra sa vypne.
, kým
.
nezačne blikať
3. Funkciu KONIEC nastavte stlačením
alebo
a stlačte
. Najprv
nastavíte minúty a potom hodiny.
Po skončení nastaveného času znie 2
minúty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavenie času. Rúra sa vypne
automaticky.
4. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
5. Vypnite rúru.
7.5 Nastavenie funkcie
POSUNUTÝ ŠTART
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stláčajte
, kým
nezačne blikať
.
3. Minúty funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo
.
4. Stlačte tlačidlo
.
5. Hodiny funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo
6. Stlačte tlačidlo
.
.
.
Na displeji bliká symbol
7. Požadovaný čas funkcie KONIEC
nastavte stlačením
alebo
a
14
www.electrolux.com
stlačte
. Najprv nastavíte minúty a
potom hodiny.
Rúra sa neskôr automaticky zapne podľa
nastaveného času funkcie TRVANIE a
vypne sa pri nastavenom čase funkcie
KONIEC. Po skončení nastaveného času
znie 2 minúty zvukový signál. Na displeji
bliká
a nastavenie času. Rúra sa
vypne automaticky.
8. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
9. Vypnite rúru.
Ak je funkcia posunutého
štartu aktivovaná, na displeji
sa zobrazí statický symbol
funkcie ohrevu
s bodkou
a
. Bodka indikuje aktívnu
časovú funkciu na displeji
času / zvyškového tepla.
7.6 Nastavenie: Časomer
1. Stlačte tlačidlo
.
3. KUCHYNSKÝ ČASOMER nastavte
stlačením
alebo
potvrďte pomocou
a nastavenie
.
4. Stlačte
alebo sa KUCHYNSKÝ
ČASOMER spustí automaticky po
piatich sekundách.
Keď uplynie nastavený čas, na dve
minúty zaznie signál a na displeji sa
zobrazí blikajúce 00:00 a .
5. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
7.7 ČASOVAČ
ODPOČÍTAVAJÚCI SMEROM
NAHOR
1. Na resetovanie časovača
odpočítavajúceho smerom nahor
opakovanie stláčajte:
a
.
2. Keď sa na displeji zobrazí "00:00",
časovač odpočítavajúci smerom
nahor sa spustí odznova.
a „00“.
Na displeji bliká symbol
2. Na prepínanie medzi funkciami
stlačte . Najprv nastavte sekundy,
potom minúty a hodiny.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Máte k dispozícii 9 automatických
programov. Automatický alebo receptový
program použite vtedy, ak nemáte s
prípravou pokrmov v rúre skúsenosti
alebo vám chýbajú potrebné znalosti. Na
displeji sa zobrazia predvolené časy
prípravy pre všetky automatické
programy.
8.1 Automatické programy
Číslo programu
Názov programu
1
HOVÄDZIE PEČENÉ
2
PEČENÉ BRAVČOVÉ
3
CELÉ KURA
4
PIZZA
5
MUFFINY
6
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
SLOVENSKY
Číslo programu
Názov programu
7
BIELY CHLIEB
8
ZAPEČENÉ ZEMIAKY
9
LASAGNE
8.2 Online recepty
Recepty pre automatické
programy určené pre túto
rúru nájdete na vašej
webovej stránke. Pri hľadaní
správnej knihy receptov
budete potrebovať číslo
PNC uvedené na typovom
štítku na prednom ráme
dutiny rúry.
8.3 Automatické programy
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa .
Displej zobrazuje číslo automatického
programu (1 – 9).
3. Automatický program zvoľte dotykom
alebo
.
4. Dotknite sa
alebo počkajte päť
sekúnd, kým sa spotrebič
automaticky nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
začne blikať.
6. Ak chcete vypnúť signál, dotknite sa
senzorového tlačidla.
7. Spotrebič vypnite.
8.4 Automatické programy so
zadávaním hmotnosti
Keď nastavíte hmotnosť mäsa, spotrebič
vypočíta čas pečenia.
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa .
3. Program so zadávaním hmotnosti
nastavte pomocou dotykových
tlačidiel
alebo
.
Displej zobrazuje: čas prípravy, symbol
trvania
, predvolenú hmotnosť,
jednotku hmotnosti (kg, g).
15
4. Dotknite sa symbolu
alebo sa
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Spotrebič sa zapne.
5. Predvolenú hmotnosť môžete zmeniť
s
alebo
. Dotknite sa
.
6. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
bliká.
7. Ak chcete vypnúť signál, dotknite sa
senzorového tlačidla.
8. Spotrebič vypnite.
8.5 Automatické programy s
teplotnou sondou (vybrané
modely)
Pri programoch s teplotnou sondou je
vnútorná teplota predvolená a pevne
nastavená. Program skončí, keď pokrm
dosiahne nastavenú vnútornú teplotu.
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa .
3. Nainštalujte teplotnú sondu. Pozrite
si časť „Teplotná sonda“.
4. Dotykom
alebo
nastavte
program s teplotnou sondou.
Na displeji sa zobrazí čas pečenia,
symboly
a
.
5. Dotknite sa symbolu
alebo sa
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Po uplynutí nastaveného času znie dve
minúty zvukový signál. Symbol
bliká.
6. Dotknite sa ľubovoľného
senzorového tlačidla alebo otvorte
dvierka, čím zvukový signál vypnete.
7. Spotrebič vypnite.
16
www.electrolux.com
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Teplotná sonda
Teplotná sonda meria teplotu vnútri
pokrmu. Keď pokrm dosiahne nastavenú
teplotu, rúra sa vypne.
Treba nastaviť dve teploty:
•
•
teplotu rúry (minimálne 120 °C),
teplotu vo vnútri pokrmu.
UPOZORNENIE!
Používajte iba dodanú
teplotnú sondu a pôvodné
náhradné diely.
Pokyny pre najlepšie výsledky:
• Prísady by mali mať izbovú teplotu.
• Teplotnú sondu nie je možné použiť
pre tekuté pokrmy.
• Počas pečenia musí teplotná sonda
zostať v pokrme a zástrčka v
zásuvke.
• Použite odporúčané nastavenia
teplotnej sondy. Pozrite si kapitolu
„Tipy a rady“.
Rúra vypočíta približnú dobu
pečenia, môže sa zmeniť.
Zapojením teplotnej sondy
do príslušnej zásuvky zrušíte
nastavenia časových funkcií.
Kategórie pokrmu: mäso,
hydina a ryba
1. Spotrebič zapnite.
2. Špičku teplotnej sondy (s
na
rukoväti) vložte do stredu mäsa alebo
pokrmu, podľa možnosti do
najhrubšej časti. Uistite sa, že
minimálne 3/4 teplotnej sondy sú
vnútri pokrmu.
3. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky umiestnenej v prednom
ráme spotrebiča.
Na displeji bliká
a predvolená
vnútorná teplota. Pri prvom spustení sa
zobrazí teplota 60 °C, pri každom
ďalšom spustení sa zobrazí naposledy
nastavená teplota.
alebo
4. Tlačidlom
vnútornú teplotu.
nastavte
5. Dotknite sa tlačidla
, inak sa
nastavenia automaticky uložia o 5
sekúnd.
Vnútornú teplotu môžete
nastaviť iba vtedy, keď
bliká symbol
. Ak sa
symbol
zobrazí na
displeji, ale nebliká, a vy
ste ešte nenastavili
vnútornú teplotu,
dotknite sa
a teplotu
nastavte pomocou
alebo
.
6. Nastavte funkciu rúry a teplotu v nej.
Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota v
strede pokrmu a symbol ohrevu
.
SLOVENSKY
17
Ak pečiete s teplotnou
sondou, môžete teplotu
zobrazenú na displeji
zmeniť. Po zapojení
teplotnej sondy do príslušnej
zásuvky a nastavení funkcie
a teploty rúry sa na displeji
zobrazí aktuálna vnútorná
teplota pokrmu.
Opakovaným stláčaním
tlačidla zobrazíte tri ďalšie
teploty:
• nastavená teplota
vnútri mäsa
• aktuálna teplota v
rúre
• aktuálna teplota
vnútri mäsa.
Keď pokrm dosiahne nastavenú vnútornú
teplotu, na 2 minúty zaznie zvukový
signál a na displeji bude blikať teplota v
4. Teplotnú sondu prikryte ostatnými
prísadami.
5. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky umiestnenej v prednom
ráme spotrebiča.
. Spotrebič sa
strede pokrmu a
vypne.
7. Ak chcete zvukový signál vypnúť,
dotknite sa senzorového tlačidla.
8. Vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky
a vytiahnite pokrm z rúry.
VAROVANIE!
Keďže sa teplotná sonda
nahreje, hrozí
nebezpečenstvo popálenín.
Pri odpojení a vybraní
teplotnej sondy z pokrmu
buďte opatrní.
Kategória pokrmu: zapekacia
nádoba
1. Spotrebič zapnite.
2. Polovicu prísad vložte do zapekacej
nádoby.
3. Špičku teplotnej sondy zapichnite
presne do stredu zapekacej nádoby.
Teplotná sonda má byť počas
pečenia stabilne na jednom mieste.
Dosiahnete to použitím pevnej
prísady. Na podoprenie silikónovej
rukoväte teplotnej sondy použite
okraj zapekacej nádoby. Špička
teplotnej sondy by sa nemala dotýkať
dna zapekacej nádoby.
Na displeji bliká
a predvolená
vnútorná teplota. Pri prvom spustení sa
zobrazí teplota 60 °C, pri každom
ďalšom spustení sa zobrazí naposledy
nastavená teplota.
alebo
6. Tlačidlom
vnútornú teplotu.
nastavte
, inak sa
7. Dotknite sa tlačidla
nastavenia automaticky uložia o 5
sekúnd.
18
www.electrolux.com
Vnútornú teplotu môžete
nastaviť iba vtedy, keď
bliká symbol
. Ak sa
symbol
zobrazí na
displeji, ale nebliká, a vy
ste ešte nenastavili
vnútornú teplotu,
dotknite sa
a teplotu
nastavte pomocou
alebo
.
8. Nastavte funkciu rúry a teplotu v nej.
Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota v
strede pokrmu a symbol ohrevu
.
Keď pokrm dosiahne nastavenú vnútornú
teplotu, na 2 minúty zaznie zvukový
signál a na displeji bude blikať teplota v
Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie
alebo hlbokým pekáčom:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry
a drôtený rošt na vodiacich lištách.
strede pokrmu a
. Spotrebič sa
vypne.
9. Ak chcete zvukový signál vypnúť,
dotknite sa senzorového tlačidla.
10. Vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky
a vytiahnite pokrm z rúry.
VAROVANIE!
Keďže sa teplotná sonda
nahreje, hrozí
nebezpečenstvo popálenín.
Pri odpojení a vybraní
teplotnej sondy z pokrmu
buďte opatrní.
9.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt .
Malé zarážky na vrchu
zvyšujú bezpečnosť. Tieto
zarážky zároveň zabraňujú
prevrhnutiu. Vysoký okraj
okolo roštu zabraňuje
zošmyknutiu kuchynského
riadu z roštu.
9.3 Teleskopické lišty –
vkladanie príslušenstva
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
Plech na pečenie/hlboký pekáč:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.
UPOZORNENIE!
Pred zatvorením dvierok rúry
zatlačte teleskopické lišty
úplne do rúry.
Drôtený rošt:
SLOVENSKY
Rošt rúry položte na teleskopické lišty
tak, aby nožičky smerovali nadol.
Vysoký okraj okolo
drôteného roštu rúry je
špeciálne zariadenie, ktoré
zabráni prevrhnutiu varnej
nádoby.
19
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Drôtený rošt a hlboký pekáč položte
spolu na teleskopické lišty.
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč položte na teleskopické
lišty.
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
10.1 Použitie funkcie Môj
obľúbený program
Túto funkciu použite, ak chcete uložiť
obľúbené nastavenie teploty a času pre
funkciu alebo program rúry.
1. Nastavte teplotu a čas pre funkciu
alebo program rúry.
a podržte na
2. Dotknite sa symbolu
ňom prst aspoň tri sekundy. Zaznie
zvukový signál.
3. Spotrebič vypnite.
• Ak chcete zapnúť túto funkciu,
dotknite sa symbolu
. Spotrebič
spustí váš obľúbený program.
•
Ak je funkcia spustená,
môžete meniť čas aj
teplotu.
Ak chcete túto funkciu vypnúť,
dotknite sa symbolu . Spotrebič
vypne váš obľúbený program.
10.2 Používanie detskej poistky
Funkcia Detská poistka zabraňuje
náhodnému zapnutiu rúry.
Ak je zapnutá funkcia
Pyrolýzy, dvierka sú
zablokované. Po stlačení
senzorového tlačidla sa na
displeji zobrazí hlásenie.
20
www.electrolux.com
1. Túto funkciu môžete zapnúť aj keď je
rúra vypnutá. Nenastavujte funkciu
ohrevu.
2. Stlačte tlačidlo
a podržte ho
stlačené 3 sekundy.
3. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
3. Dotknite sa súčasne
a
a
podržte ich 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa rozsvieti blokovanie.
Ak chcete blokovanie ovládania vypnúť,
zopakujte krok 3.
Ak je zapnutá funkcia
Pyrolýzy, dvierka sú
zablokované. Po stlačení
senzorového tlačidla sa na
displeji zobrazí hlásenie.
a
na 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa zobrazí symbol SAFE.
Dvierka sú zablokované.
Ak chcete vypnúť funkciu detskej poistky,
zopakujte krok 3.
Rúru je možné vypnúť, aj
keď je nastavená funkcia
blokovania ovládania. Keď
rúru vypnete, blokovanie
ovládania sa vypne.
10.3 Používanie funkcie
Blokovanie ovládania
Túto funkciu môžete zapnúť iba pri
spustenej rúre.
Funkcia blokovania ovládania zabraňuje
náhodnej zmene nastavení rúry.
10.4 Používanie ponuky
nastavení
1. Na zapnutie tejto funkcie zapnite
rúru.
2. Zapnite funkciu rúry alebo
nastavenie.
Ponuka nastavení vám umožní zapnúť
alebo vypnúť funkcie v hlavnej ponuke.
Na displeji sa zobrazí SET a číslo
nastavenia.
Popis
Hodnota, ktorú možno nastaviť
1
UKAZOVATEĽ ZVYŠKOVÉHO TEP‐
LA
ZAP/VYP
2
PRIPOMIENKA ČISTENIA
ZAP/VYP
3
TÓN TLAČIDLA1)
KLIKNUTIE/PÍPNUTIE/VYPNÚŤ
4
CHYBOVÝ TÓN
ZAP/VYP
5
REŽIM DEMO
Aktivačný kód: 2468
6
PONUKA SERVIS
-
7
PÔVODNÉ NASTAVENIA
ÁNO/NIE
1) Tón senzorového tlačidla ZAP/VYP nie je možné vypnúť.
1. Stlačte tlačidlo
a podržte ho
stlačené 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí SET1 a bliká „1“.
2. Stlačením
nastavenie.
alebo
3. Stlačte tlačidlo
upravte
.
alebo
môžete
4. Stlačením
zmeniť hodnotu daného nastavenia.
5. Stlačte tlačidlo
.
Ak chcete opustiť ponuku nastavení,
stlačte
alebo stlačte a podržte
.
10.5 Automatické vypnutie
Ak je zapnutá funkcia rúry a nastavenie
nezmeníte, spotrebič sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
SLOVENSKY
•
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
1.5
Po automatickom vypnutí môžete
spotrebič znovu spustiť stlačením
dotykového tlačidla.
Funkcia automatického
vypnutia nebude fungovať
pri týchto funkciách:
Teplotná sonda, Osvetlenie,
Pomalé pečenie, Trvanie,
Koniec, Posunutý štart.
10.6 Jas displeja
Existujú dva režimy jasu displeja:
•
21
Nočný jas – ak je spotrebič vypnutý,
jas displeja je nižší v čase 22:00 až
06:00.
Denný jas:
– keď je spotrebič zapnutý,
– ak sa dotknete senzorového
tlačidla počas funkcie nočného
jasu (s výnimkou ZAPNÚŤ /
VYPNÚŤ), displej sa na 10
sekúnd prepne späť do denného
jasu,
– ak je spotrebič vypnutý a
nastavíte kuchynský časomer. Po
skončení funkcie kuchynského
časomera sa displej vráti späť do
režimu nočného jasu.
10.7 Chladiaci ventilátor
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
11. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
11.1 Odporúčania pre pečenie
Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak
ako rúra, ktorú ste používali doteraz.
Tabuľky nižšie vám poskytujú štandardné
nastavenia pre teplotu, čas pečenia a
úroveň rúry.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie
pre podobný recept.
11.2 Pečenie
Po prvýkrát použite nižšiu teplotu.
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete predĺžiť
o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych úrovniach
neopečú vždy rovnako dohneda. Ak sa
vyskytne nerovnomerné zhnednutie, nie
je potrebné zmeniť nastavenie teploty.
Rozdiely sa stratia počas pečenia.
Plechy v rúre sa môžu počas pečenia
vykriviť. Keď plechy znova vychladnú,
deformácia zmizne.
22
www.electrolux.com
11.3 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Spodok koláča nie je
Úroveň roštu/plechu nie je Koláč vložte do nižšej úrovne v
dostatočne prepečený. správna.
rúre.
Koláč je nízky a vlhký Teplota rúry je príliš vyso‐
alebo sú na ňom vlhké ká.
pásy.
Príliš krátky čas pečenia.
Koláč je príliš suchý.
Koláč sa upiekol ne‐
rovnomerne.
Koláč sa neupečie za
čas uvedený v recep‐
te.
Nabudúce nastavte mierne niž‐
šiu teplotu rúry.
Nabudúce nastavte dlhší čas
pečenia a nižšiu teplotu rúry.
Teplota rúry je príliš nízka. Nabudúce nastavte vyššiu te‐
plotu rúry.
Príliš dlhý čas pečenia.
Nabudúce nastavte kratší čas
pečenia.
Teplota v rúre je príliš vy‐
soká a čas pečenia je prí‐
liš krátky.
Nastavte nižšiu teplotu pečenia
v rúre a predĺžte čas pečenia.
Cesto na koláč nie je rov‐
nomerne rozložené.
Nabudúce rozložte cesto na ko‐
láč rovnomerne na plechu na
pečenie.
Teplota rúry je príliš nízka. Nabudúce nastavte mierne vyš‐
šiu teplotu rúry.
11.4 Pečenie na jednej úrovni
Pečenie vo formách
Túto funkciu používajte: Teplovzdušné pečenie.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Korpus z krehkého 170 - 180
cesta, prázdnu rúru
predhrejte
10 - 25
2
Korpus z piškótové‐ 150 - 170
ho cesta
20 - 25
2
Guľatý koláč / Brio‐
ška
150 - 160
50 - 70
1
Linecké koláče / Bi‐ 140 - 160
skupský chlebíček
70 - 90
1
Pečenie vo formách
Použite prvú úroveň v rúre.
Túto funkciu používajte: Tradičné
pečenie / Horný/Dolný ohrev.
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Tvarohový
koláč
170 - 190
60 - 90
SLOVENSKY
23
Koláče, pečivo, chlieb
Použite tretiu úroveň v rúre.
Túto funkciu používajte: Teplovzdušné
pečenie.
Použite plech na pečenie.
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Suché koláče po‐
sypané mrvenič‐
kou
150 - 160
20 - 40
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Ovocné koláče (z
kysnutého/piškó‐
tového cesta),
použite hlboký
pekáč
150
35 - 55
Ovocné koláče z
krehkého cesta
160 - 170
40 - 80
Koláče, pečivo, chlieb
Prázdnu rúru predhrejte.
Túto funkciu používajte: Tradičné pečenie / Horný/Dolný ohrev.
Použite plech na pečenie.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Piškótová roláda
180 - 200
10 - 20
3
Ražný chlieb:
1. Začnite s:
2. Pokračujte s:
1. 230
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Maslový mandľový
koláč / Cukrový ko‐
láč
190 - 210
20 - 30
3
Koláče so šľahač‐
kou / Veterníky
190 - 210
20 - 35
3
Pletenec / Veniec z
kysnutého cesta
170 - 190
30 - 40
3
Ovocné koláče (z
kysnutého/piškóto‐
vého cesta), použi‐
te hlboký pekáč
170
35 - 55
3
Kysnutý koláč s
160 - 180
jemnou plnkou (na‐
pr. tvarohovou,
smotanovou, pudin‐
govou)
40 - 80
3
Vianočka
50 - 70
2
160 - 180
Sušienky
Použite tretiu úroveň v rúre.
Túto funkciu používajte: Teplovzdušné
pečenie.
24
www.electrolux.com
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Sušienky z
krehkého cesta
150 - 160
10 - 20
Pečivo z biel‐
ka / Snehové
pusinky
80 - 100
120 - 150
Pečivo, prázdnu 160
rúru predhrejte
10 - 25
Sušienky z tre‐
ného cesta
150 - 160
15 - 20
Pečivo z lístko‐
vého cesta,
prázdnu rúru
predhrejte
170 - 180
20 - 30
Sušienky z kys‐ 150 - 160
nutého cesta
20 - 40
Mandľové su‐
šienky
30 - 50
Sušienky
100 - 120
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite tretiu úroveň v rúre.
Túto funkciu používajte: Tradičné
pečenie / Horný/Dolný ohrev.
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Pečivo
190 - 210 10 - 25
11.5 Pečenie zapekaných a
gratinovaných pokrmov
Použite prvú úroveň v rúre.
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Bagety obložené roz‐ Teplovzdušné peče‐
topeným syrom
nie
160 - 170
15 - 30
Gratinovaná zelenina, Turbo gril
prázdnu rúru pred‐
hrejte
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Tradičné pečenie /
Horný/Dolný ohrev
180 - 200
25 - 40
Zapečené ryby
Tradičné pečenie /
Horný/Dolný ohrev
180 - 200
30 - 60
Plnená zelenina
Teplovzdušné peče‐
nie
160 - 170
30 - 60
Sladké nákypy
Tradičné pečenie /
Horný/Dolný ohrev
180 - 200
40 - 60
Cestovinový nákyp
Tradičné pečenie /
Horný/Dolný ohrev
180 - 200
45 - 60
11.6 Vlhký Horúci Vzduch
V záujme čo najlepších výsledkov sa
riaďte tipmi v tabuľke nižšie.
SLOVENSKY
25
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Zapečené cestoviny
200 - 220
45 - 55
3
Zapečené zemiaky
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Chlebový puding
190 - 200
55 - 70
3
Ryžový puding
170 - 190
45 - 60
3
Jablkový koláč z piškótového ce‐
sta (okrúhla forma na koláče)
160 - 170
70 - 80
3
Biely chlieb
190 - 200
55 - 70
3
11.7 Viacúrovňové pečenie
Použite plechy na pečenie.
Túto funkciu používajte: Teplovzdušné
pečenie.
Koláče, pečivo
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Koláče so šľa‐ 160 - 180
hačkou / Veter‐ ,
níky
prázdnu rúru
predhrejte
25 - 45
1/4
-
Suchý koláč s
mrveničkou
30 - 45
1/4
-
150 - 160
Sušienky, malé koláčiky, pečivo, rožky
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
20 - 30
1/4
-
Sušienky z
150 - 160
krehkého cesta
20 - 40
1/4
1/3/5
Sušienky z tre‐
ného cesta
25 - 40
1/4
-
30 - 50
1/4
-
Pečivo
180
160 - 170
Pečivo z lístko‐ 170 - 180
vého cesta
,
prázdnu rúru
predhrejte
26
www.electrolux.com
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Sušienky z kys‐ 160 - 170
nutého cesta
30 - 60
1/4
-
Mandľové su‐
šienky
40 - 80
1/4
-
130 - 170
1/4
-
100 - 120
Sušienky z biel‐ 80 - 100
ka / Snehové
pusinky
11.8 Pomalé Pečenie
Túto funkciu použite na prípravu
chudých, jemných kúskov mäsa a rýb pri
maximálnej teplote 65 °C. Túto funkciu
nemôžete použiť pre niektoré recepty
ako napr. dusené mäso alebo mastné
bravčové pečené.Pomocou teplotnej
sondy môžete zabezpečiť správnu
vnútornú teplotu mäsa (pozrite si tabuľku
pre teplotnú sondu).
Počas prvých 10 minút môžete nastaviť
teplotu rúry v rozsahu od 80 °C do 150
°C. Predvolená teplota je 90 °C. Po
nastavení teploty bude rúra ďalej piecť
pri 80 °C. Pri príprave hydiny
nepoužívajte túto funkciu.
Pokrm
Množstvo
Pri použití tejto funkcie
pripravujte vždy pokrm bez
pokrievky.
1. Mäso prudko opečte na pekáči na
varnom paneli pri vysokej teplote –
asi 1 až 2 minúty zo všetkých strán.
2. Mäso v horúcom pekáči vložte do
rúry na drôtený rošt.
3. Do mäsa zastrčte teplotnú sondu.
4. Zvoľte funkciu Pomalé pečenie a
nastavte správnu záverečnú
vnútornú teplotu.
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hovädzie peče‐ 1 000 – 1 500 g 120
né
120 - 150
1
Hovädzie filety
1 000 – 1 500 g 120
90 - 150
3
Pečené teľacie
1 000 – 1 500 g 120
120 - 150
1
Steaky
200 – 300 g
20 - 40
3
120
11.9 Chrumkavé pečenie s:Pizza
Použite prvú úroveň v rúre.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Švajčiarske pečivo Wähe
180 - 200
40 - 55
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský koláč /
Švajčiarska torta
170 - 190
45 - 55
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Tvarohový koláč
140 - 160
60 - 90
Jablkový koláč, obložený
150 - 170
50 - 60
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
Pred pečením prázdnu rúru predhrejte.
Použite druhú úroveň v rúre.
27
11.10 Pečenie mäsa
Použite teplovzdorný riad do rúr.
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Pizza, ten‐
ká, použite
hlboký pe‐
káč
200 - 230
15 - 20
Pizza, hru‐
bá
180 - 200
20 - 30
Nízky chlieb 230 - 250
10 - 20
Koláč z líst‐ 160 - 180
kového ce‐
sta
45 - 55
Koláč
Flammku‐
chen
230 - 250
12 - 20
Ruskí kned‐ 180 - 200
le
15 - 25
Chudé mäso pečte zakryté.
Veľké kusy mäsa pečte priamo na plechu
na pečenie alebo na drôtenom rošte
umiestnenom nad plechom.
Do roštu nalejte malé množstvo vody,
aby ste zabránili pripáleniu kvapkajúceho
tuku.
Pečené mäso po uplynutí 1/2 až 2/3
doby pečenia obráťte.
Pečte mäso a rybu vo veľkých kusoch (1
kg alebo viac).
Kusy mäsa niekoľkokrát podlejte počas
pečenia vlastnou šťavou.
11.11 Tabuľky pečenia mäsa
Použite prvú úroveň v rúre.
Hovädzie
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Dusené mäso v
pekáči
1 – 1,5 kg
Tradičné peče‐ 230
nie / Horný/
Dolný ohrev
120 - 150
Neprepečený roz‐ na cm hrúbky
bif alebo fileta,
prázdnu rúru pred‐
hrejte
Turbo gril
190 - 200
5-6
Stredne prepeče‐
ný rozbif alebo fi‐
leta, prázdnu rúru
predhrejte
na cm hrúbky
Turbo gril
180 - 190
6-8
Prepečený rozbif
na cm hrúbky
alebo fileta, prázd‐
nu rúru predhrejte
Turbo gril
170 - 180
8 - 10
28
www.electrolux.com
Bravčové
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Pliecko / Krkovička /
Stehno
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Kotlety / Rebierka
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Fašírka
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Bravčové koleno, pred‐ 0.75 - 1
varené
150 - 170
90 - 120
Teľacie
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Pečené teľacie
1
160 - 180
90 - 120
Teľacie koleno
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
Jahňacie
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Jahňacie stehno /
Pečené jahňacie
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Jahňací chrbát
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
Zverina
Túto funkciu používajte: Tradičné pečenie / Horný/Dolný ohrev.
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Chrbát / Zajačie
do 1
stehno, prázdnu rú‐
ru predhrejte
230
30 - 40
Srnčí chrbát
1.5 - 2
210 - 220
35 - 40
Srnčie stehno
1.5 - 2
180 - 200
60 - 90
Hydina
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Porciovaná hydina
0,2 – 0,25 každá
200 - 220
30 - 50
Kurča, polovica
0,4 – 0,5 každá
190 - 210
35 - 50
Kurča, vykŕmené
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Kačka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
SLOVENSKY
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Hus
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Morka
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Morka
4-6
140 - 160
150 - 240
29
Ryby
Túto funkciu používajte: Tradičné pečenie / Horný/Dolný ohrev.
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Celá ryba do 1 kg
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
11.12 Gril
Pred pečením prázdnu rúru predhrejte.
Položte panvicu na prvú úroveň v rúre na
zachytávanie tuku.
Grilujte iba tenké kúsky mäsa alebo ryby.
Gril
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Rozbif
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovädzie filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Bravčové karé
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teľacie karé
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jahňací chrbát
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba do 1
kg
, 0,5 kg – 1,0
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Rýchly gril
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
Použite štvrtú úroveň v rúre, pokiaľ nie je uvedené inak.
Pokrm
Čas (min)
1. strana
2. strana
Fašírky/hamburgery
8 - 10
6-8
Bravčová fileta
10 - 12
6 - 10
Klobásy
10 - 12
6-8
Steaky
7 - 10
6-8
30
www.electrolux.com
Pokrm
Čas (min)
1. strana
2. strana
Hrianky
1-3
, použite piatu úroveň v rú‐
re
1-3
Obložené hrianky
-
6-8
11.13 Mrazené pokrmy - Teplovzdušné pečenie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Pizza, mrazená
200 - 220
15 - 25
2
Americká pizza, mraze‐
ná
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, chladená
210 - 230
13 - 25
2
Malé pizze, mrazené
180 - 200
15 - 30
2
Hranolčeky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolčeky, hrubé
200 - 220
25 - 35
3
Americké zemiaky /
Americké zemiaky, kro‐
kety
220 - 230
20 - 35
3
Opečené zemiakové py‐
ré
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni,
čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni,
mrazené
160 - 180
40 - 60
2
Syr pečený v rúre
170 - 190
20 - 30
3
Kuracie krídla
190 - 210
20 - 30
2
11.14 Rozmrazovanie
Jedlo vyberte z obalu a položte ho na
tanier.
Použite prvú úroveň v rúre.
Jedlo nezakrývajte, môže sa tým predĺžiť
čas rozmrazovania.
Pri veľkých porciách jedla umiestnite na
dno dutiny rúry prázdny tanier otočený
nadol. Jedlo vložte do hlbokého taniera
alebo nádoby a následne položte na
tanier, ktorý je v rúre. V prípade potreby
vyberte rošty rúry.
SLOVENSKY
31
Pokrm
Množstvo (kg)
Čas rozmrazovania Dodatočný čas roz‐
(min.)
mrazovania (v min.)
Kurča, po uplynutí
polovice času obráť‐
te
1
100 - 140
20 - 30
mäso, po uplynutí
polovice času obráť‐
te
1
100 - 140
20 - 30
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
Smotana, smotanu
vyšľahajte, kým je
miestami ešte mier‐
ne zmrazená
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Torta
1.4
60
60
11.15 Zaváranie - Dolný ohrev
•
•
•
•
•
•
•
Používajte len zaváracie poháre
rovnakej veľkosti dostupné na trhu.
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom
ani plechovky.
Pri tejto funkcii použite prvú úroveň
zdola.
Na plech na pečenie nedávajte viac
než šesť litrových zaváracích
pohárov.
•
Poháre rovnomerne naplňte a
zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Keď tekutina v pohároch začne
vrieť(asi po 35 - 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C
(pozrite si tabuľku).
Mäkké ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Jahody/čučoriedky/ 160 - 170
maliny/zrelé egreše
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
35 - 45
-
Kôstkovice
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Hrušky/dule/slivky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
32
www.electrolux.com
Zelenina
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Miešaná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/
špargľa
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
11.16 Sušenie
Plechy pokryte papierom odolným voči
tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm nechajte
na jednu noc vychladnúť a až potom
dokončite sušenie.
Zelenina
Pred jeden plech na pečenie použite
tretiu úroveň v rúre.
Pre 2 plechy použite prvú a štvrtú úroveň
v rúre.
Pokrm
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas
(hod
.)
Huby
50 - 60
6-8
Bylinky
40 - 50
2-3
Ovocie
Teplotu nastavte na 60 – 70 °C.
Pred jeden plech na pečenie použite
tretiu úroveň v rúre.
Pre 2 plechy použite prvú a štvrtú úroveň
v rúre.
Teplota
(°C)
Čas
(hod
.)
Pokrm
Čas (hod.)
Slivky
8 - 10
Strukoviny
60 - 70
6-8
Marhule
8 - 10
Paprika
60 - 70
5-6
Jablkové plátky
6-8
Zelenina do poliev‐ 60 - 70
ky
5-6
Hrušky
6-9
11.17 Teplotná sonda
Hovädzie
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Neprepečený Stredne pre‐
pečený
Prepečené
Rozbif
45
60
70
Roštenka
45
60
70
SLOVENSKY
Hovädzie
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne pre‐
pečený
Viac
Fašírka
80
83
86
Bravčové
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne prepe‐ Viac
čený
Šunka / Pečenie mäsa
80
84
88
Kotleta (chrbát) / Bravčové karé,
údené / Bravčové karé, pošírova‐
né
75
78
82
Teľacie
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne pre‐
pečený
Viac
Pečené teľacie
75
80
85
Teľacie koleno
85
88
90
Baranina/jahňacina
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne prepe‐ Viac
čený
Baranie stehno
80
85
88
Baraní chrbát
75
80
85
Pečené jahňacie / Jahňacie steh‐
65
no
70
75
Zverina
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne prepe‐ Viac
čený
Zajačí chrbát / Srnčí chrbát
65
70
75
Zajačie stehno / Zajac, vcelku /
Srnčie stehno
70
75
80
Hydina
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Kurča
Menej
Stredne pre‐
pečený
Viac
80
83
86
33
34
www.electrolux.com
Hydina
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne pre‐
pečený
Viac
Kačka, celá/polovica / Morka, ce‐
75
lá/prsia
80
85
Kačka, prsia
60
65
70
Ryba (losos, pstruh, zubáč)
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Ryba, celá/veľká/na pare / Ryba,
60
celá/veľká/pečená
Zapekacia nádoba – predvare‐
ná zelenina
Cuketa v zapekacej nádobe /
Brokolica v zapekacej nádobe /
Fenikel v zapekacej nádobe
Stredne pre‐
pečený
Viac
64
68
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne prepe‐ Viac
čený
85
88
91
Zapekacia nádoba – Slané jed‐ Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
lá
Menej
Stredne pre‐
pečený
Viac
Cannelloni / Lasagne / Cestovi‐
nový nákyp
91
Zapekacia nádoba – Sladké
jedlá
Biely chlieb v zapekacej nádobe
s ovocím/bez ovocia / Ryžová
kaša v zapekacej nádobe s ovo‐
cím/bez ovocia / Sladké rezance
v zapekacej nádobe
85
88
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne prepe‐ Viac
čený
80
85
11.18 Informácie pre skúšobne
Skúšky podľa noriem EN 60350 a IEC
60350.
90
SLOVENSKY
35
Pečenie na jednej úrovni. Pečenie vo formách
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Piškótový koláč bez
tuku
Teplovzdušné
pečenie
140 - 150
35 - 50
2
Piškótový koláč bez
tuku
Tradičné peče‐
nie / Horný/
Dolný ohrev
160
35 - 50
2
Jablkový koláč, 2 for‐
my Ø20 cm
Teplovzdušné
pečenie
160
60 - 90
2
Jablkový koláč, 2 for‐
my Ø20 cm
Tradičné peče‐
nie / Horný/
Dolný ohrev
180
70 - 90
1
Pečenie na jednej úrovni. Sušienky
Použite tretiu úroveň v rúre.
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Linecké koláčiky / Prúžky Teplovzdušné peče‐
pečiva
nie
140
25 - 40
Linecké koláčiky / Prúžky Tradičné pečenie /
pečiva, prázdnu rúru
Horný/Dolný ohrev
predhrejte
160
20 - 30
Malé koláčiky, 20 ks/
Teplovzdušné peče‐
plech, prázdnu rúru pred‐ nie
hrejte
150
20 - 35
Malé koláčiky, 20 ks/
Tradičné pečenie /
plech, prázdnu rúru pred‐ Horný/Dolný ohrev
hrejte
170
20 - 30
Viacúrovňové pečenie. Sušienky
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas
(min)
Úroveň v rúre
2 úrov‐ 3
ne
úrov‐
ne
Linecké koláčiky /
Prúžky pečiva
Teplovzdušné
pečenie
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Malé koláčiky, 20
ks/plech, prázdnu
rúru predhrejte
Teplovzdušné
pečenie
150
23 - 40
1/4
-
Gril
Prázdnu rúru predhrievajte 5 minút.
Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.
36
www.electrolux.com
Pokrm
Funkcia
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hrianky
Gril
1-3
5
24 - 30
4
Hovädzí steak, po uplynutí Gril
polovice času obráťte
Rýchly gril
Prázdnu rúru predhrievajte 3 minúty.
Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.
Použite štvrtú úroveň v rúre.
Pokrm
Čas (min)
1. strana
2. strana
Fašírky/hamburgery
8 - 10
6-8
Hrianky
1-3
1-3
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou
tkaninou namočenou v teplej vode s
prídavkom mierneho čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite
príslušný čistiaci prostriedok.
Vnútro rúry vyčistite po každom použití.
Hromadenie tuku alebo zvyškov jedál
môže mať na následok vznik požiaru.
Riziko je vyššie pri grilovacom pekáči.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie
umývať v umývačke riadu.
Odolné škvrny odstráňte špeciálnym
čistiacim prostriedkom pre rúry na
pečenie.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani v
umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
Po každom použití vyčistite vlhkosť z
dutiny.
12.2 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty.
UPOZORNENIE!
Pri vyberaní zasúvacích líšt
postupujte veľmi opatrne.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1
2
SLOVENSKY
Pri inštalácii odstráneného príslušenstva
zvoľte opačný postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
37
6. Stlačte tlačidlo
alebo
a
nastavte trvanie procesu čistenia:
Voliteľná
funkcia
Popis
1
1 h pre slabé
znečistenie
UPOZORNENIE!
Vyberte všetko príslušenstvo
a vysúvacie lišty.
2
1 h 30 min
pre bežné
znečistenie
Pyrolytické čistenie sa
nemôže spustiť:
• ak ste nevytiahli konektor
teplotnej sondy z
príslušnej zásuvky, Pri
niektorých modeloch sa v
prípade tejto chyby na
displeji zobrazí kód C2.
• ak ste nezavreli úplne
dvierka rúry. Pri
niektorých modeloch sa v
prípade tejto chyby na
displeji zobrazí kód C3.
3
3 h pre silné
znečistenie
12.3 Pyrolýza
UPOZORNENIE!
Ak sú v tej istej kuchynskej
skrinke nainštalované ďalšie
spotrebiče, nepoužívajte ich
súčasne s funkciou
Pyrolýza. Spôsobilo by to
poškodenie rúry.
Počas pyrolytického čistenia sú dvierka
a pásiky
zablokované. Symbol
ukazovateľa ohrevu svietia, kým sa
dvierka neodistia. Dvierka sa odistia, keď
bude teplota vnútri rúry bezpečná a keď
sa ukončí pyrolytické čistenie.
Počas pyrolytického čistenia nesvieti
osvetlenie rúry.
1. Hrubé nečistoty očistite ručne.
2. Vnútornú stranu dvierok umyte
horúcou vodou, tak aby sa zvyšky
nepripálili vplyvom horúceho
vzduchu.
3. Zapnite rúru.
4. Opakovane stláčajte tlačidlo , až
kým sa na displeji nezobrazí "Pyro" a
číslo programu čistenia.
5. Stlačte tlačidlo
.
Funkciu Koniec môžete použiť na
posunutie štartu procesu čistenia.
7. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
12.4 Pripomienka čistenia
Po každom vypnutí spotrebiča bude na
najbližších 10 sekúnd na displeji blikať
symbol pripomienky čistenia
ako
pripomenutie potreby pyrolytického
čistenia.
Pripomienka čistenia
zhasne:
• po dokončení funkcie
pyrolytického čistenia,
• keď ju vypnete v
základnom nastavení.
Pozrite si časť
„Používanie ponuky
nastavení“.
12.5 Vybratie a inštalácia
dvierok
Dvierka a vnútorné sklenené panely
môžete vybrať, aby ste ich vyčistili. Počet
sklenených panelov sa líši v závislosti od
modelu.
VAROVANIE!
Dvierka sú ťažké.
1. Dvierka úplne otvorte.
2. Úplne stlačte upínacie páky (A) na
oboch pántoch dvierok.
38
www.electrolux.com
VAROVANIE!
Uistite sa, že sú sklá vložené
v správnej polohe, inak sa
môže prehriať povrch dierok.
A
A
3. Dvierka rúry privrite, aby zostali v
prvej otvorenej polohe (približne v
70° uhle).
4. Dvierka rúry uchopte po oboch
stranách a potiahnite ich od rúry v
určitom uhle smerom nahor.
5. Dvierka položte vonkajšou stranou
nadol na mäkkú tkaninu na rovný
povrch.
6. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
Dbajte na to, aby ste sklenené panely (C,
B a A) namontovali späť v správnom
poradí. Najprv vložte panel C, ktorý má
na ľavej strane vytlačený štvorec a na
pravej strane vytlačený trojuholník. Tieto
symboly nájdete vytlačené aj na ráme
dvierok. Symbol trojuholníka na skle sa
musí zhodovať s trojuholníkom na ráme
dverí, a symbol štvorca sa musí
zhodovať so štvorcom. Následne vložte
zvyšné dva sklenené panely.
ABC
2
B
1
7. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
8. Sklenené panely dvierok uchopte na
ich hornej hrane a po jednom ich
vytiahnite smerom nahor z úchytiek.
12.6 Výmena osvetlenia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
9. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
Po dokončení čistenia vykonajte hore
uvedené kroky v opačnom poradí. Najprv
namontujte malý panel, potom väčší a
dvierka.
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
Horné svetlo
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
SLOVENSKY
39
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
Bočné osvetlenie
1. Aby ste získali prístup k žiarovke
osvetlenia, vyberte ľavé zasúvacie
lišty.
2. Pomocou úzkeho tupého predmetu
(napr. čajovej lyžičky) odstráňte
sklenený kryt.
3. Sklenený kryt vyčistite.
4. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C.
5. Nasaďte sklenený kryt.
6. Nainštalujte ľavé zásuvné lišty.
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra
správne pripojená ku zdro‐
ju elektrického napájania
(pozrite si schému pripoje‐
nia).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné Skontrolujte, či sú nastave‐
nastavenia.
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka. Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Pozrite si časť „Automatic‐
ké vypínanie“.
40
www.electrolux.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nezohrieva.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Displej pri vypnutom spo‐
trebiči nezobrazuje čas.
Displej je vypnutý.
Ak chcete displej opäť za‐
pnúť, dotknite sa naraz
a
.
Teplotná sonda nefunguje. Konektor teplotnej sondy
Konektor teplotnej sondy
nie je správne nainštalova‐ zasuňte do príslušnej zá‐
ný do zásuvky.
suvky až na doraz.
Príprava jedla trvá veľmi dl‐ Teplota je príliš nízka ale‐
ho alebo naopak, jedlá sú bo príliš vysoká.
hotové príliš rýchlo.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa
pokynov v návode.
Jedlo ste nechali v rúre prí‐ Po ukončení pečenia ne‐
liš dlho.
nechávajte jedlá v rúre dlh‐
šie ako 15 – 20 minút.
Na displeji sa zobrazí „C2“. Chcete spustiť funkciu Py‐
rolýza alebo Rozmrazova‐
nie, ale nevybrali ste zo
zásuvky konektor teplotnej
sondy.
Konektor teplotnej sondy
odpojte zo zásuvky.
Na displeji sa na niekoľko
sekúnd zobrazí „C3“.
Funkcia čistenia vôbec ne‐ Úplne zatvorte dvierka.
pracuje. Nezavreli ste úpl‐
ne dvierka rúry alebo je
nefunkčné blokovanie dve‐
rí.
Na displeji sa zobrazí
„F102“.
•
•
Nezavreli ste úplne
•
dvierka rúry.
•
Zámok dverí je nefunkč‐
ný.
•
Úplne zatvorte dvierka.
Pomocou domovej po‐
istky alebo bezpečnost‐
ného vypínača v poist‐
kovej skrini vypnite rúru
a znovu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí „F102“, obráťte
sa na oddelenie staro‐
stlivosti o zákazníka.
SLOVENSKY
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Na displeji je zobrazený
chybový kód, ktorý nie je v
tabuľke.
Došlo k poruche elektriky.
•
•
Spotrebič je zapnutý, ale
sa nezohrieva. Ventilátor
nefunguje. Na displeji sa
zobrazí symbol "Demo".
41
Pomocou domovej po‐
istky alebo bezpečnost‐
ného vypínača v poist‐
kovej skrini vypnite rúru
a znovu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód,
obráťte sa na oddelenie
starostlivosti o zákazní‐
ka.
Je aktivovaný ukážkový re‐ Pozrite si časť „Používanie
žim.
ponuky nastavení“ v kapi‐
tole „Doplnkové funkcie“.
13.2 Servisné údaje
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
14.1 Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
Electrolux
Model
COE7P31X
EOE7P31Z
Index energetickej účinnosti
81.2
Energetická trieda
A+
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐
dičný režim
1.09 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim 0.69 kWh/cyklus
s ventilátorom
42
www.electrolux.com
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Hlasitosť
71 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
14.2 Úspora energie
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Všeobecné rady
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas
pečenia neotvárajte príliš často dvierka.
Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a
uistite sa, že je upevnené na svojom
mieste.
V záujem vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
pečenia (v závislosti od času pečenia)
znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
COE7P31X
36.0 kg
EOE7P31Z
36.0 kg
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú skôr, ak je
zapnutý program s časovou funkciou
Trvanie alebo Koniec a čas pečenia je
dlhší ako 30 minút.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
Pečenie s vypnutým osvetlením
Počas pečenia vypnite osvetlenie.
Zapnite ho iba v prípade potreby.
Vlhký Horúci Vzduch
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia.
Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa
po 30 sekundách automaticky vypne.
Osvetlenie môžete opäť zapnúť, ale
tento úkon zníži očakávanú úsporu
energie.
Vypnutie displeja
Displej môžete vypnúť. Naraz stlačte a
podržte tlačidlá
a
zopakujte tento krok.
. Pre zapnutie
SLOVENSKY
43
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
867352925-A-502018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement