Electrolux EQWP4510IK User manual

Electrolux EQWP4510IK User manual
Electrolux
Cooking
Induktiowokki
EQWP4510IK
2
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT...................................................................................... 2
2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................................................... 4
3. LAITTEEN KUVAUS............................................................................................. 6
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.......................................................................................8
5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA..................................................................................... 11
6. HOITO JA PUHDISTUS......................................................................................12
7. VIANMÄÄRITYS................................................................................................. 13
8. ASENNUS......................................................................................................... 15
9. TEKNISET TIEDOT.............................................................................................18
10. SUOMI - ASIAKASPALVELU JA -TUKI.............................................................19
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs
ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla
aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen
SUOMI
3
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina
laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole
tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai
kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään
laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät
vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun
se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen
käyttämistä.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman
valvontaa.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön
aikana. Älä kosketa lämpövastuksiin.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman valvontaa voi
olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
Älä koskaan yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke
laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi
kannella tai sammutuspeitteellä.
Älä säilytä mitään keittotason päällä.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa panna liesitasolle, koska ne voivat
kuumentua.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke lieden
vastus pois päältä vääntimellä.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta
laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Tiivistä pinnat tiivisteaineella estääksesi
kosteuden aiheuttaman turpoamisen.
• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
• Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
• Jos laite on asennettu laatikoiden
yläpuolelle, varmista, että laitteen
alaosan ja ylälaatikon välinen tila on
riittävä ilmankierron kannalta.
• Laitteen alaosa voi kuumentua.
Varmista, että asennat
lämmönkestävän erotuslevyn laitteen
alapuolelle, jotta laitteen alaosaan ei
voida koskettaa.
• Varmista, että työtason ja laitteen
etuosan välissä on 2 mm:n
ilmanvaihtoaukko. Takuu ei kata
vahinkoja, jotka aiheutuvat
riittämättömästä ilmanvaihtoaukosta.
2.2 Sähköliitännät
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Varmista, että laite on asennettu oikein.
Löysät tai vääränlaiset virtajohdot tai
pistokkeet (jos olemassa) voivat
aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
• Käytä oikeaa virtajohtoa.
• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
• Varmista, että iskusuojaus on
asennettu.
• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos
olemassa) kosketa kuumaan
laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
SUOMI
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluumme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet
(ruuvattavat sulakkeet on irrotettava
kannasta), vikavirtakytkimet ja
kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen vaara.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit, merkit
ja suojakalvot (jos olemassa) ennen
käyttöönottoa.
• Käytä laitetta kotiympäristössä.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
• Älä luota keittoastian tunnistimeen.
• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
5
• Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
• Sydämentahdistimia käyttävien
henkilöiden on säilytettävä vähintään
30 cm:n turvaetäisyys
induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa
toiminnassa.
• Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS!
Tulipalo- ja räjähdysvaara.
• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä
syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai kuumat
esineet kaukana rasvoista ja öljyistä,
kun käytät niitä ruoanvalmistukseen.
• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
• Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa tulipalon
alhaisemmassa lämpötilassa kuin
ensimmäistä kertaa käytettävä öljy.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
• Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
• Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
• Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
• Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.
• Valuraudasta tai -alumiinista valmistetut
tai vaurioituneen pohjan omaavat
keittoastiat voivat naarmuttaa lasi- tai
keraamista pintaa. Nosta ne aina irti
keittotasosta liikuttamisen aikana.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
2.4 Hoito ja puhdistus
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Kytke laite pois toiminnasta ja anna sen
jäähtyä ennen puhdistusta.
6
www.electrolux.com
• Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
2.6 Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.5 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Keittoalueet
1 Induktiokeittoalue
2 Käyttöpaneeli
300 mm
1
2
3.2 Käyttöpaneelin painikkeet
1
2
3
4
12
5 6
11
7
8
10
9
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä
toiminnot ovat käytössä.
Kosketuspainike
1
Toiminto
Kuvaus
PÄÄLLE / POIS
Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.
SUOMI
Kosketuspainike
Toiminto
Kuvaus
Lukitus / Lapsilukko
Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen
poistaminen.
STOP+GO
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
Ajastimen näyttö
Ajan osoittaminen minuutteina.
5
CountUp Timer
Ilmaisee, että toiminto on toiminnassa.
6
Ajanlaskenta-automatiikka / Hälytinajastin
Ilmaisee, että toiminto on toiminnassa.
Tehotason näyttö
Tehotason näyttäminen.
Power-toiminto
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
2
3
-
4
-
7
8
9
-
10
11
12
/
Jatka haudutusta
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
Säätöpalkki
Tehotason säätäminen.
-
Ajastimen valitseminen.
-
Ajan lisääminen tai vähentäminen.
3.3 Tehotasojen näytöt
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
Keittoalue on toiminnassa.
-
STOP+GO -toiminto on toiminnassa.
Power-toiminto -toiminto on kytketty päälle.
+ numero
Toimintahäiriö.
/
OptiHeat Control (kolmivaiheinen jälkilämmön ilmaisin): edelleen toiminnassa / lämpimänäpito / jälkilämpö.
/
Lukitus /Lapsilukko-toiminto on toiminnassa.
Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole astiaa.
Automaattinen virrankatkaisu -toiminto on toiminnassa.
7
8
www.electrolux.com
3.4 OptiHeat Control
(kolmivaiheinen jälkilämmön
ilmaisin)
VAROITUS!
Käytä ainoastaan pakkauksen
WOKKIPANNUA.
390 mm, 6 litraa, 2 kahvaa, ruostumatonta
terästä.
/
/
Palovammojen
vaara on olemassa
jälkilämmön vuoksi.
Merkkivalo ilmaisee
jälkilämmön tason.
Induktiokeittoalueella kypsennyksen
vaatima lämpö kohdistuu suoraan
keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö
kuumentaa keraamisen pinnan.
3.5 Lisävarusteet
WOKKIPANNU P 6.0 (kuuluu
pakkaukseen)
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
4.1 Kytkeminen toimintaan ja
pois toiminnasta
Keittotaso kytketään toimintaan ja pois
toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
4.2 Automaattinen virrankatkaisu
Toiminto katkaiseen virran
automaattisesti keittotasosta
seuraavissa tilanteissa:
• Kaikki keittoalueet on kytketty pois
toiminnasta.
• Et aseta tehotasoa kytkettyäsi
keittotason toimintaan.
• Käyttöpaneelin päälle on roiskunut
jotakin tai sen päälle on asetettu jotakin
(pannu, liina, jne.) yli 10 sekunnin
ajaksi. Keittotasosta kuuluu äänimerkki
ja se kytkeytyy pois toiminnasta. Ota
esine pois tai pyyhi käyttöpaneeli.
• Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi kun
neste kiehuu kuiviin paistinpannulla).
Anna keittoalueen jäähtyä ennen kuin
käytät keittoaluetta uudelleen.
• Keittoastia on vääränlainen. Symboli
syttyy ja keittoalue kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta 2
minuutin kuluttua.
• Keittoaluetta ei kytketä pois
toiminnasta eikä tehotasoa muuteta.
Jonkin ajan kuluttua merkkivalo
syttyy ja laite kytkeytyy pois
toiminnasta.
Tehotason ja keittotason
sammumisajan suhde:
Tehotaso
,1-3
Keittotason pois
kytkeytymisaika
6 tuntia
4-7
5 tuntia
8-9
4 tuntia
10 - 14
1,5 tunti
4.3 Tehotaso
Tehotason asettaminen tai muuttaminen:
Kosketa säätöpalkkia oikean tehotason
kohdalta tai siirrä sormea säätöpalkissa,
kunnes saavutat oikean tehotason.
9
SUOMI
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen:
kosketa painiketta
toistuvasti, kunnes
syttyy. Jäljellä oleva aika näkyy
näytössä.
Ajan muuttaminen: kosketa painiketta
toistuvasti, kunnes
4.4 Wokkipannun käyttö
painiketta
Aseta wokkipannu wokkialueelle varoen.
Älä ravista wokkipannua sen ollessa
wokkialueella.
HUOMIO!
Varmista, ettei kahva osu
pintaan tai ettei se naarmuta
pintaa. Se voi vahingoittaa
keittotasoa.
Lue ohjeet kohdasta
"Tekniset tiedot".
toiminnasta: kosketa painiketta
toistuvasti, kunnes
syttyy. Kosketa .
Jäljellä oleva aika laskee takaisin arvoon
00.
Kun aika on kulunut loppuun,
laitteesta kuuluu äänimerkki ja
näytössä vilkkuu 00.
Keittoalue kytkeytyy pois
toiminnasta.
.
syttyy.
4.6 Ajastin
Ajanlaskenta-automatiikka
Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen
toiminta-ajan asettamiseen yhtä
käyttökertaa varten.
Ajastintoiminto voidaan valita, kun
keittoalue on päällä ja tehoasetus on
asetettu.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa ajastimen -painiketta ja aseta
aika (00 - 99 minuuttia). Kun keittoalueen
merkkivalo alkaa vilkkumaan hitaasti, ajan
laskenta on käynnissä. Kun toiminto on
syttyy.
.
painiketta
CountUp Timer (Ajanlaskentaautomatiikka)
Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen
toiminta-ajan tarkkailemiseen.
kosketa painiketta
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: muuta tehotasoa.
kytketty toimintaan,
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
Kytke toiminto toimintaan
keittoalueeseen: kosketa
syttyy. Kosketa
.
Toiminnon kytkeminen pois
4.5 Power-toiminto
Kyseinen toiminto lisää
induktiokeittoalueiden käytettävissä olevaa
tehoa. Toiminto voidaan kytkeä toimintaan
induktiokeittoalueelle vain rajoitetuksi
ajaksi. Tämän jälkeen induktiokeittoalue
kytkeytyy automaattisesti takaisin
korkeimmalle tehotasolle.
tai
ja
. Symboli
häviää
syttyy.
Keittoalueen toiminta-ajan
tarkistaminen: kosketa painiketta
toistuvasti, kunnes
syttyy. Näytössä
näkyy keittoalueen toiminta-aika.
Ensimmäisen minuutin aikana näytössä
näkyy aika sekunteina. Ensimmäisen
minuutin jälkeen näytössä näkyy aika
minuutteina.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta
toistuvasti, kunnes
Symboli
häviää ja
syttyy. Kosketa
.
syttyy.
Toiminnon nollaaminen: kosketa
painiketta
00.
. Aika laskee takaisin arvoon
10
www.electrolux.com
Toiminnon kytkeminen pois
Kun molemmat toiminnot
toimivat samanaikaisesti,
näytössä näkyy ensin
CountUp Timer-toiminto.
toiminnasta: kosketa painiketta .
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
Hälytinajastin
Voit käyttää tätä toimintoa
hälytinajastimena keittotason ollessa
toiminnassa ja keittoalueen ollessa pois
toiminnasta (tehotason näytössä näkyy
).
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta
Kun sammutat keittotason,
myös tämä toiminto sammuu.
4.9 Lapsilukko
Toiminto estää keittotason käyttämisen
vahingossa.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kytke keittotaso toimintaan painikkeella
. Älä aseta tehotasoa. Kosketa
. Aseta aika
koskettamalla ajastimen painiketta
tai
. Kun aika on kulunut loppuun,
laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytössä
vilkkuu 00.
painiketta
neljän sekunnin ajan.
syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta
painikkeella
.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kytke keittotaso toimintaan
painiketta
painikkeella
.
Toiminnolla ei ole vaikutusta
keittoalueen toimintaan.
ajan.
neljän sekunnin
syttyy. Kytke keittotaso pois
toiminnasta painikkeella
4.7 STOP+GO
Kyseinen toiminto kytkee kaikki
toiminnassa olevat keittoalueet
alhaisimpaan tehotasoon.
Kun toiminto on toiminnassa, tehotasoa ei
voida muuttaa.
Toiminto ei peruuta asetettuja ajastuksia.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta
. Älä aseta tehotasoa.
Kosketa painiketta
.
syttyy.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta .
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
4.8 Lukitus
Voit lukita käyttöpaneelin keittoalueiden
toimiessa. Lukitseminen estää tehotason
muuttamisen vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
syttyy neljän
kosketa painiketta .
sekunnin ajaksi.Ajastin toimii edelleen.
.
Voit ohittaa toiminnon vain yhtä
keittoaikaa koskien: kytke keittotaso
toimintaan painikkeella
.
syttyy.
Kosketa painiketta
neljän sekunnin
ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin
kuluessa. Nyt voit käyttää keittotasoa.
Kun kytket keittotason pois päältä
painikkeella
kytkettynä.
, toiminto on edelleen
4.10 OffSound Control
(Äänimerkkien poistaminen
käytöstä ja käyttöön ottaminen)
Kytke keittotaso pois päältä. Kosketa
painiketta
kolmen sekunnin ajan.
Näyttö syttyy ja sammuu. Kosketa
painiketta
kolmen sekunnin ajan.
tai
syttyy. Kosketa ajastimen painiketta
seuraavien asetuksien valitsemiseksi:
•
- äänimerkit pois käytöstä
•
- äänimerkit käytössä
Vahvista valinta odottamalla, kunnes
keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.
SUOMI
Kun toiminto on asetettu asentoon ,
äänimerkit kuuluvat vain seuraavissa
tapauksissa:
• kosketat painiketta
11
• Hälytinajastin laskee
• Ajanlaskenta-automatiikka laskee
• käyttöpaneelin päälle asetetaan jokin
esine.
5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Keittoastiat
Käytä keittotasoa ainoastaan
alkuperäisellä wokkipannulla,
jossa on pyöreä pohja.
VAROITUS!
Tasapohjaisia keittoastioita ei
saa käyttää. Turvallinen
käyttö standardin EN60335
mukaisesti voidaan taata vain
silloin, kun keittotasossa
käytetään wokkipannua.
Induktiokeittoalueilla
voimakas sähkömagneettinen
kenttä luo keittoastian
lämmön erittäin nopeasti.
Keittoastian materiaali
• sopivat: valurauta, teräs, emaloitu
teräs, ruostumaton teräs,
monikerroksinen pohja (valmistajan
merkintä ilmaisee soveltuvuuden).
• sopimattomat: alumiini, kupari,
messinki, lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos:
• pieni määrä vettä kuumenee hyvin
nopeasti korkeimmalla tehotasolla.
• magneetti tarttuu astian pohjaan.
5.2 Käytön aikana kuuluvat
äänet
Jos kuulet:
• Halkeilevaa ääntä: keittoastia on
valmistettu useasta materiaalista
(Sandwich-rakenne).
• Vihellysääntä: käytät keittoaluetta
korkealla tehotasolla ja keittoastia on
valmistettu useasta eri materiaalista
(monikerroksinen rakenne).
• Huminaa: käytät korkeaa tehotasoa.
• Napsahdusääniä: sähköpiirien
kytkeytyminen.
• Sihinää, surinaa: puhallin on
toiminnassa.
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä
ne tarkoita, että keittotasossa olisi
jokin vika.
5.3 Energiansäästö
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina
kannella.
• Aseta keittoastia keittoalueelle, ennen
kuin kytket keittoalueen toimintaan.
• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
5.4 Öko Timer (Säästöajastin)
Energian säästämiseksi keittoalueen
vastus kytkeytyy pois toiminnasta ennen
kuin ajanlaskenta-automatiikan äänimerkki
kuuluu. Toiminta-ajan erotus riippuu
tehotasosta ja kypsennysajasta.
5.5 Wokkipannun käyttö
Induktiowokki on paras "välittömien"
ruokien ja erityisesti kiinalaisen ruoan
valmistamiseen. Ruokaa käännetään
jatkuvasti lyhyen valmistusajan aikana.
Induktiotekniikkaan pohjautuva
lämmitysjärjestelmä mahdollistaa ruoan
kypsentämisen suurella tehotasolla erittäin
nopeasti. Liha ja kala pysyvät mehukkaina
ja vihannekset säilyttävät niiden värin,
maun ja vitamiinit.
Tehotasolla 9 ja sitä korkeammalla tasolla
induktiowokin teho on suuri ja
reagointiaika nopea. Rasva ja öljy
ylikuumenevat erittäin nopeasti. Kun rasva
tai öljy alkaa savuamaan, se on liian
kuumaa. Power-toiminto -toimintoa on
käytettävä vain lyhyen aikaa, jos pannussa
12
www.electrolux.com
on vain vähän ruoka-aineksia tai öljyä.
Muutoin wokkipannu voi vaurioitua.
Friteerauslämpötila voidaan arvioida
puulusikkaa käyttämällä. Pidä puulusikan
kahvaa kuumassa rasvassa. Jos pintaan
tulee pieniä kuplia, friteerauslämpötila on
saavutettu. Jos pintaan ei tule kuplia,
friteerauslämpötilaa ei ole vielä saavutettu.
Ruoanvalmistustavat
Öljyssä kypsennys hämmentäen
• Pyöritä wokkia, kun siinä on öljyä.
• Leikkaa ruoka-ainekset pieniksi
paloiksi. Lisää kastikkeet ja mausteet ja
paista nopeasti korkealla lämmöllä
samalla sekoittaen jatkuvasti.
• Keittoaika on hyvin lyhyt. Varmista, että
ainekset valmistetaan ennen
kypsennyksen aloittamista.
• Aseta pannuun ensimmäiseksi
ainekset, joiden keittoaika on pisin.
• Öljyssä kypsennys on erittäin
terveellinen kypsennystapa.
• Vihannekset säilyttävät niiden maun ja
värin, ne pysyvät lisäksi rapeina.
• Pienet lihapalat pysyvät mureina.
Friteeraus
• Wokin lämpötila laskee vain vähän ja se
kuluttaa vain vähän öljyä.
• Koska lämpötila on pysyvä, paistetut
ruoka-ainekset eivät ime huomattavasti
rasvaa.
• Liha, kala, perunat, vihannekset, jne.
säilyttävät tasaisen värin ja pinnan, ja
täten myös maun.
• Käytä ainoastaan rasvoja, jotka on
erityisesti suunniteltu friteeraukseen.
Kuumassa vedessä kypsennys /
vatkaus
• Wokin kaareva muoto sopii
vanukkaiden, sabayon-kastikkeiden,
voikastikkeiden, rasvattomien
kuohkeiden sekoituksien tai
jäädykkeiden sekoittamiseen ilman
vesihaudetta lämpötilassa 65 °C - 80
°C.
Haudutus
• Keittäminen: ruokien (esim. spagetti)
keittäminen kiehumispisteessä.
• Haudutus: ruokien (esim. pyörykät)
keittäminen kiehumispisteen
alapuolella.
Höyrykypsennys
• Kypsennä ruoka sen omassa mehussa
tai lisää hiukan rasvaa ja muita nesteitä.
• Kypsennä suuren nestepitoisuuden
omaavat ruoat (kuten vihannekset, kala
ja hedelmät) tällä kypsennystavalla
käyttäen kantta ja keskisuurta lämpöä
makujen säilyttämiseksi.
Höyrytys/haudutus
• Hellävarainen kypsennystapa, joka
säilyttää huomattavan osan ruokien
ravintoarvoista ja väristä.
Rasvojen ja öljyjen käyttö
Kun lämpötila on liian korkea, rasva alkaa
savuamaan. Kyseinen lämpötila on
savuamispiste.
Rasva/öljy
Maksimilämpötila
°C
Savuamispiste °C
Voi
130
150
Sianihra
170
200
Naudanrasva
180
210
Oliiviöljy
180
200
Auringonkukkaöljy
200
220
Maapähkinäöljy
200
235
Kookosöljy
200
240
Valitse Power-toiminto suurien
vesimäärien kuumentamiseen.
6. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Yleistä
• Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
SUOMI
• Tarkista aina, että keittoastian pohja on
puhdas.
• Pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät
vaikuta keittotason toimintaan.
• Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
• Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
6.2 Keittotason puhdistaminen
• Poista välittömästi: sulanut muovi,
muovikelmu ja sokeripitoinen ruoka.
Muutoin lika voi aiheuttaa keittotasoon
vaurioita. Aseta erityinen kaavin viistosti
lasipintaa vasten ja liikuta kaavinta
pintaa pitkin.
• Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
13
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla puhdistuksen
jälkeen.
6.3 Wokkipannun puhdistaminen
• Puhdista wokkipannun sisä- ja
ulkopuoli tiskiaineella jokaisen
käyttökerran jälkeen.
• Pehmennä kiinnipalanut lika kuumalla
vedellä. Puhdista wokkipannu
kromiteräksen puhdistusaineella ja
sienellä.
• Sinertävät värimuutokset, kalkki- tai
proteiinitahrat poistetaan parhaiten
viinietikalla tai limettimehulla.
7. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotaso ei kytkeydy toimintaan eikä sitä voida
käyttää.
Keittotasoa ei ole kytketty
sähköverkkoon tai se on liitetty sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista, onko keittotaso
kytketty oikein sähköverkkoon. Katso kytkentäkaavio.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Kytke keittotaso uudelleen
toimintaan ja aseta tehotaso
10 sekunnin kuluessa.
Olet koskettanut useampaa Kosketa vain yhtä kosketuskosketuspainiketta samapainiketta.
naikaisesti.
STOP+GO -toiminto on toi- Katso kohta "Päivittäinen
minnassa.
käyttö".
Käyttöpaneelilla on vettä tai
rasvaroiskeita.
Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi.
14
www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotasosta kuuluu ääniYksi tai useampi kosketusmerkki ja se kytkeytyy pois painike on peitetty.
toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun keittotaso on kytketty pois toiminnasta.
Poista esineet kosketuspainikkeiden päältä.
Keittotaso kytkeytyy pois
päältä.
Kosketuspainikkeen
päälle on asetettu jokin
esine.
Poista esineet kosketuspainikkeen päältä.
Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.
Alue ei ole kuuma, koska
sitä on käytetty vain vähän
aikaa.
Jos alue on toiminut riittävän kauan ollakseen kuuma, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Äänimerkkiä ei kuulu, kun
kosketat käyttöpaneelin
kosketuspainikkeita.
Äänimerkit on poistettu käy- Ota äänimerkit käyttöön.
töstä.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
syttyy.
Automaattinen virrankatkaisu -toiminto on kytketty
päälle.
Katkaise virta keittotasosta
ja kytke se uudelleen toimintaan.
syttyy.
Lapsilukko tai Lukitus-toiminto on toiminnassa.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
syttyy.
Alueella ei ole keittoastiaa.
Aseta keittoastia alueelle.
Keittoastia on sopimaton.
Käytä oikeantyyppistä keittoastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Vihjeitä ja neuvoja".
Keittoastian pohjan halkaisi- Käytä oikean kokoista keitja on liian pieni alueelle.
toastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Tekniset tiedot".
ja numero syttyy näyttöön.
Keittoalueessa on jokin vika. Kytke keittoalue irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Irrota sulake sulaketaulusta.
Kytke virta uudelleen. Jos
syttyy uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
syttyy.
Sähköliitäntä on virheellinen. Ota yhteyttä pätevään sähSyöttöjännite poikkeaa salli- köasentajaan eristyksen tartuista arvoista.
kistamiseksi.
SUOMI
Ongelma
15
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
syttyy.
Keittotason toimintahäiriön
on aiheuttanut kuivaksi kiehunut keittoastia. Automaattinen virrankatkaisu ja
alueiden ylikuumenemissuoja on lauennut.
Kytke keittotaso pois päältä. Poista kuuma keittoastia
tasolta. Kytke alue uudelleen toimintaan noin 30
sekunnin kuluttua. Jos ongelman aiheutti keittoastia,
virheviesti häviää. Jälkilämmön merkkivalo voi jäädä
palamaan. Anna keittoastian jäähtyä riittävästi. Tarkista sopiiko keittoastia keittotasoon.
Lue ohjeet kohdasta "Vihjeitä ja neuvoja".
syttyy.
Puhallin on tukkiutunut.
Tarkista, onko puhaltimessa
esineitä, jotka estävät sen
toiminnan. Jos
syttyy
uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
7.2 Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Ilmoita myös keraamisen
keittotason kolmikirjaiminen tunnus
(keraamisen pinnan kulmassa) sekä
näytössä näkyvä virheilmoitus. Varmista,
että keittotasoa on käytetty oikein.
Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen tai
jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat kulut
veloitetaan myös takuuaikana.
Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja
takuuehdot on mainittu takuu- ja
huoltokirjassa.
8. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.
Sarjanumero ...........................
8.2 Kalusteeseen sijoitettavat
keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja saa
käyttää vasta, kun ne on asennettu
sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin
ja työtasoihin.
8.3 Liitäntäjohto
• Keittotason mukana toimitetaan
liitäntäjohto.
• Käytä seuraavaa (tai sitä suurempaa)
virtajohtotyyppiä vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi: H05BB-F T
min 90°C. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
16
www.electrolux.com
8.4 Tiivisteen kiinnittäminen
1. Puhdista työtaso leikkausalueen
ympäriltä.
2. Kiinnitä tuotteen mukana toimitettu
tiivistenauha keittotason alareunaan
lasikeraamisen pinnan ulkoista reunaa
pitkin. Älä pidennä sitä. Varmista, että
tiivistenauhan päät sijaitsevat yhden
keittotason sivun keskellä.
3. Lisää muutamia millimetrejä, kun
leikkaat tiivistenauhan pituuden.
4. Paina tiivistenauhan päät yhteen.
8.5 Asennus
ASENNUS TASON PÄÄLLE
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm
340+1mm
SUOMI
x4
x4
<36mm
<36mm
≥36mm
≥36mm
min.
25 mm
min.
2 mm
8.6 Useamman kuin yhden
keittotason asennus
Toimitetut lisävarusteet: tukipalkki,
lämmönkestävä silikoni, kumimuotti,
tiivistenauha.
Käytä ainoastaan erityistä
lämmönkestävää silikonia.
17
18
www.electrolux.com
Työtason leikkaus
7. Ruuvaa asennuslevyt löysästi sisään
työtasoon ja tukipalkkiin alapuolelta.
Välimatka vähintään 50 mm
seinästä
Syvyys
490 mm
Leveys
kaikkien asennettavien keittotasojen leveyden summa
miinus 20 mm
Esimerkki:
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
+
520 mm
580 mm
8. Aseta seuraava keittotaso työtason
leikkaukseen. Varmista, että
keittotasojen etureunat ovat samalla
tasolla.
Asennus
1. Laske oikeat leikkausmitat.
2. Valmistele leikkaus työtasoon.
3. Aseta keittotasot yksi kerrallaan
pehmeälle pinnalle (esim. peitto)
alapuoli ylöspäin.
4. Kiinnitä tuotteen mukana toimitettu
tiivistenauha keittotason alareunaan
lasikeraamisen pinnan ulkoista reunaa
pitkin.
5. Kiinnitä asennuslevyt löysästi
suojakotelon oikeisiin reikiin.
6. Aseta ensimmäinen keittotaso
työtason leikkaukseen. Aseta sen
jälkeen tukipalkki työtason
leikkaukseen. Paina puolet sen
leveydestä keittotason alle.
9. Kiristä kiinnityslevyjen/kiinnikkeiden
ruuvit.
10. Tiivistä keittotasojen ja keittotasojen ja
työtason väliset aukot silikonilla.
11. Laita silikoniin hiukan saippuavettä.
12. Paina kumimuottia lasikeraamista
pintaa vasten voimaa käyttäen ja siirrä
sitä hitaasti aukkoa pitkin.
13. Älä koske silikoniin, ennen kuin siitä
tulee kovaa. Jähmettymiseen voi
mennä noin päivä.
14. Poista ulos tuleva silikoni varoen terää
käyttäen.
15. Puhdista lasipinta.
9. TEKNISET TIEDOT
9.1 Arvokilpi
Malli EQWP4510IK
Tyyppi 55 WOK 03 AU
Induktio 3.2 kW
Sarjanumero .................
Tuotenumero 941 560 829 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
3.2 kW
SUOMI
19
9.2 Keittoalueen määritykset
Nimellisteho (suur- Power-toiminto
in tehotaso) [W]
[W]
Power-toiminto
kesto enintään
[min]
Keittoalueen halkaisija [mm]
2300
5
300
3200
10. SUOMI - ASIAKASPALVELU JA -TUKI
FI
Käyttöohjeessa ja sivustolla
www.electrolux.fi on tietoa pienien vikojen
korjaamiseen ja tuotteen hoitamiseen.
Sähköosien ja/tai vesiliitäntöjen huolto
ja/tai asennus tulee jättää pätevän
teknikon vastuulle. Pidä ostotosite ja
seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen:
Malli :............................................
Sarjanumero :.............................
Tuotenumero :.............................
Ostopäivämäärä :........................
Lue lisäohjeita ja lataa käyttöohjeita
verkkosivuillamme. Rekisteröi tuotteesi ja
lue lisätietoa tuotteestasi:
www.RegisterElectrolux.com
030 600 5200 (*)
(*) Lankapuhelinverkosta 0,0828€/puhelu+0,032€/min;
Matkapuhelinverkosta 0,192€/min.
11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele
ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
merkittyjä
*
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
Käyttöohje: Suomi
867322239-A-172015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement